Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
zz Niniejszy podręcznik dotyczy
aparatu EOS RP z zainstalowanym
POLSKI
oprogramowaniem wewnętrznym
(firmware) w wersji 1.2.0 lub nowszej. Zaawansowana instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać
poniższe informacje
Aby zapobiec problemom i innym wypadkom podczas fotografowania,
w pierwszej kolejności zapoznaj się z częścią „Instrukcje bezpieczeństwa”
(=25–=27) oraz „Zalecenia dotyczące obsługi” (=28–=30).
Należy również dokładnie zapoznać się z tym podręcznikiem, aby
prawidłowo posługiwać się aparatem.
Z niniejszej instrukcji można korzystać podczas użytkowania
aparatu, aby dokładniej zapoznać się z jego funkcjami
Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć testowych
i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej
zrozumieć funkcjonowanie aparatu. Ten podręcznik należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu, aby możliwe było ponowne zapoznanie się z nim
w razie potrzeby.
Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz kwestie
odpowiedzialności prawnej
Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo
zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku
możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania do komputera firma
Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane tym
straty lub niedogodności.
Prawa autorskie
Prawa autorskie w niektórych krajach zabraniają nieautoryzowanego użycia
obrazów zapisanych aparatem (lub muzyki/obrazów z muzyką przeniesioną
na kartę pamięci) dla celów innych niż własna rozrywka. Należy pamiętać,
że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może
obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.
2
Lista elementów zestawu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz
z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku braku
jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Aparat
(z deklem na korpus)
Akumulator LP-E17
(z pokrywą ochronną)
Ładowarka
LC-E17E*
Pasek na rękę
* Ładowarka LC-E17E jest dostarczana z przewodem zasilającym.
oo Z aparatem nie jest dostarczana karta pamięci (=10), kabel interfejsu ani
kabel HDMI.
oo Szczegółowe informacje na temat Zaawansowanej instrukcji obsługi i Instrukcji
obsługi znajdują się na następnej stronie.
oo W przypadku zakupu zestawu obiektywu należy sprawdzić, czy obiektywy zostały
dołączone.
oo Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych elementów.
oo W przypadku zapotrzebowania na instrukcje obsługi obiektywu można je
pobrać z witryny internetowej firmy Canon (=4).
oo Instrukcje obsługi obiektywu (pliki PDF) są przeznaczone dla obiektywów
sprzedawanych osobno. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu zestawu
obiektywu, niektóre znajdujące się w nim akcesoria mogą nie odpowiadać
wymienionym w instrukcji obsługi obiektywu.
3
Instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi dołączona do aparatu zawiera
podstawowe instrukcje dotyczące funkcji aparatu i Wi-Fi.
Zaawansowaną instrukcję obsługi (niniejszy plik PDF)
zawierającą pełne instrukcje można pobrać ze strony
internetowej firmy Canon na komputer lub inne urządzenie.
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi /
Instrukcji obsługi
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące obiektywów
i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać ze strony internetowej firmy
Canon na komputer lub inne urządzenie.
zzStrona pobierania
www.canon.com/icpd
Zaawansowana instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi obiektywu
Instrukcja obsługi oprogramowania
oo Do wyświetlenia plików PDF wymagane jest oprogramowanie Adobe
umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie jak Adobe Acrobat
Reader DC (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
oo Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
oo Aby otworzyć pobrany plik PDF, kliknij go dwukrotnie.
oo Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania plików
PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
4
Instrukcje obsługi
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi /
Instrukcji obsługi za pomocą kodu QR
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące obiektywów
i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać na smartfon lub tablet,
używając kodu QR.
www.canon.com/icpd
oo Do odczytania kodu QR wymagana jest aplikacja.
oo Wybierz kraj lub region, a następnie pobierz Zaawansowaną instrukcję
obsługi / Instrukcje obsługi.
oo Wybierz [5: Adres URL instrukcji/oprogram.] aby wyświetlić na ekranie
aparatu kod QR.
5
Szybkie wprowadzenie
1
2
3
4
5
6
Włóż akumulator (=42).
zz Po zakupie należy naładować
akumulator, aby zacząć z niego
korzystać (=40).
Wsuń kartę (=42).
zz Skieruj stronę karty z etykietą ku
tylnej ściance aparatu, a następnie
wsuń kartę do gniazda karty.
Zamontuj obiektyw (=48).
zz Wyrównaj czerwony wskaźnik
mocowania na obiektywie
z czerwonym wskaźnikiem
mocowania na aparacie, aby
zamocować obiektyw.
zz Upewnij się, że przełącznik trybu
ostrości na obiektywie znajduje się
w pozycji <2> (=48).
Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <1> (=46).
Odchyl ekran (=45).
zz Jeśli zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji daty/godziny/strefy
czasowej, przejdź do =374.
Szybkie wprowadzenie
6
7
8
9
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <A> (=68).
zz Wszystkie niezbędne ustawienia
aparatu zostaną wyregulowane
automatycznie.
Ustaw ostrość na obiekt
(=54).
zz Wokół wykrytej twarzy pojawi się
ramka <p> (punkt AF).
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości
aparatu na obiekt.
Zrób zdjęcie (=54).
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
Przejrzyj zdjęcie.
zz Przechwycony obraz będzie
wyświetlany na ekranie przez około
2 sekundy.
zz Aby wyświetlić go ponownie,
naciśnij przycisk <x> (=296).
zz Informacje dotyczące wyświetlania zapisanych obrazów można znaleźć
w części „Odtwarzanie obrazów” (=296).
zz Informacje dotyczące usuwania obrazów można znaleźć w części
„Usuwanie obrazów” (=314).
7
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Ikony w niniejszej instrukcji obsługi
<6>
<5>
<W><X><Y><Z>
<T>
<0>
*
: Oznacza pokrętło główne.
: Oznacza pokrętło szybkiej kontroli.
: Oznacza kierunek odpowiadający przyciskom
nawigacji <V>.
: Oznacza pierścień sterowania obiektywem.
: Oznacza przycisk zatwierdzania ustawień.
: Oznacza czas trwania (w *sekundach) działania
przycisku naciśniętego przez użytkownika liczony od
chwili zwolnienia przycisku.
* Ponadto w niniejszej instrukcji obsługi przy omawianiu określonych operacji i funkcji
zostały przedstawione także ikony i symbole znajdujące się na przyciskach aparatu
i wyświetlane na jego ekranie.
M (w tytułach strony) : Funkcje dostępne tylko w trybach strefy twórczej:
(tryb <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, lub <F>)
lub w filmów zarejestrowanych z ręczną regulacją
ekspozycji.
: Numery stron, na których można znaleźć więcej
=***
informacji.
: Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi
fotografowania.
: Informacje dodatkowe.
: Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie
lepszych wyników fotografowania.
: Porada dotycząca rozwiązywania problemów.
8
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Podstawowe założenia w instrukcji obsługi, przykładowe
zdjęcia
zz Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności upewnij się, że przełącznik
zasilania jest ustawiony w pozycji <1>, a blokada kilku funkcji jest
wyłączona (=46, =58).
zz Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu i funkcji
indywidualnych wybrano wartości domyślne.
zz W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiają aparat z dołączonym
obiektywem RF24-105mm F4 L IS USM.
zz Przykładowe zdjęcia wyświetlane na aparacie i stosowane w instrukcji
dostarczone są wyłącznie w celach poglądowych.
zz W odniesieniu do obiektywów EF lub EF-S zakłada się, że używany jest
adapter mocowania.
9
Zgodne karty
Niżej wymienione rodzaje kart mogą być stosowane z aparatem niezależnie
od ich pojemności. Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana
(zainicjalizowana) w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się
przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie (=367).
zzKarty pamięci SD/SDHC/SDXC
Obsługiwane są karty UHS-II i UHS-I.
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Podczas filmowania należy korzystać z karty o dużej pojemności i
wystarczającej wydajności (wystarczającej szybkości zapisu i odczytu)
do obsługi wybranej wielkości nagrywanego filmu. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =586.
W niniejszej instrukcji słowo „karta” odnosi się do kart pamięci SD,
SDHC i SDXC.
* Aparat nie jest dostarczany z kartą do zapisywania zdjęć/
filmów. Należy zakupić ją osobno.
10
Rozdziały
Wprowadzenie
2
Przygotowanie i czynności podstawowe
39
Podstawowe czynności fotografowania
67
Strefa twórcza
95
Fotografowanie
109
Odtwarzanie
293
Nastawy
357
Funkcje Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)
415
Funkcje indywidualne / Moje menu
523
Informacje pomocnicze
553
11
Spis treści
Wprowadzenie
2
Lista elementów zestawu........................................................................3
Instrukcje obsługi....................................................................................4
Szybkie wprowadzenie...........................................................................6
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji...............................................8
Zgodne karty.........................................................................................10
Rozdziały..............................................................................................11
Spis treści.............................................................................................12
Spis funkcji............................................................................................21
Instrukcje bezpieczeństwa....................................................................25
Zalecenia dotyczące obsługi.................................................................28
Nazwy części........................................................................................31
Przygotowanie i czynności podstawowe
39
Ładowanie akumulatora........................................................................40
Wyjmowanie akumulatora i karty..........................................................42
Korzystanie z ekranu............................................................................45
Włączanie zasilania..............................................................................46
Montowanie i zdejmowanie obiektywu..................................................48
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S....................................50
Korzystanie z wizjera............................................................................52
Podstawowa obsługa urządzenia.........................................................53
Obsługa menu i ustawienia...................................................................60
Obsługa ekranu dotykowego................................................................64
Szybkie nastawy...................................................................................65
12
Spis treści
Podstawowe czynności fotografowania
67
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)............68
Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto)..............71
Tryb specjalnego ujęcia........................................................................75
Wykonywanie zdjęć portretowych.........................................................77
Wykonywanie zdjęć grupowych............................................................78
Fotografowanie krajobrazów.................................................................79
Fotografowanie poruszających się obiektów........................................80
Fotografowanie dzieci...........................................................................81
Panoramowanie....................................................................................82
Fotografowanie z małych odległości.....................................................84
Fotografowanie żywności......................................................................85
Fotografowanie portretów nocnych (ze statywem)...............................86
Fotografowanie scen nocnych (z ręki)..................................................87
Fotografowanie pod światło..................................................................88
Fotografowanie ciche............................................................................89
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>....................................................90
Strefa twórcza
95
Programowa AE....................................................................................96
Preselekcja czasu.................................................................................98
Preselekcja przysłony.........................................................................100
Ręczna regulacja ekspozycji...............................................................102
Elastyczna preselekcja AE..................................................................104
Długie czasy ekspozycji (Bulb)...........................................................106
13
Spis treści
Fotografowanie
Wykonywanie zdjęć
109
110
Menu kart: Fotografowanie................................................................. 111
Ustawienia jakości obrazu..................................................................116
Ustawianie kadrowania/formatu obrazu..............................................119
Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania.......................................122
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką
optyczną..............................................................................................123
Ustawianie wymaganej korekty ekspozycji.........................................128
Sekwencja naświetlania (AEB)...........................................................129
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć......................................................131
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu................................136
Priorytet jasnych partii obrazu.............................................................137
Ustawianie timera pomiarowego.........................................................138
Symulacja ekspozycji..........................................................................139
Ustawianie balansu bieli.....................................................................140
Korekcja balansu bieli.........................................................................145
Ustawianie przestrzeni kolorów..........................................................147
Wybieranie stylu obrazów...................................................................148
Dostosowywanie stylu obrazów..........................................................152
Rejestrowanie stylu obrazów..............................................................155
Ustawianie redukcji zakłóceń..............................................................157
Dołączanie danych dla retuszu kurzu.................................................161
Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej...................................163
14
Spis treści
Ekspozycje wielokrotne.......................................................................165
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki Zakres Dynamiki)..................171
Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym..........................176
Redukcja migotania............................................................................179
Wybór prędkości wyświetlania dla szybkiej serii zdjęć.......................181
Przypomnienie o karcie.......................................................................182
Ustawianie AF dotykowego z przeciąganiem......................................183
Wybór działania AF.............................................................................185
Wybór metody AF...............................................................................188
Ustawianie ostrości na oczach ludzi...................................................198
Ustawianie funkcji Ciągły AF...............................................................199
Ustawianie ręcznej ostrości dla obiektywu..........................................200
Konfiguracja oświetlenia wspomagającego AF...................................201
Bracketing ostrości..............................................................................202
Wybór trybu wyzwalania migawki.......................................................206
Korzystanie z samowyzwalacza ........................................................209
Wybór trybu pomiaru...........................................................................211
Blokada ekspozycji do fotografowania (Blokada AE)..........................213
Ręczna regulacja ostrości...................................................................214
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem..........................................217
Korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego...........................219
Fotografowanie z lampą błyskową......................................................220
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej.............................................222
Ogólne informacje na temat wykonywania zdjęć................................231
15
Spis treści
Nagrywanie filmów
235
Menu kart: filmowanie.........................................................................236
Nagrywanie filmów..............................................................................239
Nagrywanie filmów HDR.....................................................................247
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu............................................249
Kadrowanie filmu................................................................................256
Ustawianie nagrywania dźwięku.........................................................257
Cyfrowa stabilizacja filmu....................................................................260
Nagrywanie filmów poklatkowych.......................................................262
Nagrywanie migawek wideo...............................................................274
Konfigurowanie funkcji Filmowy Serwo AF.........................................280
Inne funkcje menu...............................................................................285
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania............................................291
Odtwarzanie
293
Menu karty: Odtwarzanie....................................................................294
Odtwarzanie obrazów.........................................................................296
Powiększanie obrazów.......................................................................299
Indeks (wyświetlanie wielu obrazów)..................................................300
Odtwarzanie filmów.............................................................................301
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu......................................304
Przechwytywanie klatek z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K.....306
Odtwarzanie na ekranie telewizora.....................................................308
Ochrona obrazów................................................................................310
Obracanie obrazów.............................................................................313
16
Spis treści
Usuwanie obrazów..............................................................................314
Standard DPOF (Digital Print Order Format)......................................318
Wybieranie obrazów do fotoksiążki.....................................................322
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu.......................................325
Zastosowywanie ulubionych efektów (Twórcze wspomaganie)..........331
Wybór rodzaju obróbki obrazu RAW...................................................333
Edytowanie albumu migawek wideo...................................................334
Kadrowanie obrazów JPEG................................................................337
Zmiana rozmiaru obrazów JPEG........................................................339
Ustawianie ocen..................................................................................340
Pokaz przezroczy (Automatyczne odtwarzanie).................................343
Filtrowanie obrazów do odtwarzania...................................................345
Przeskok wyświetlania (przeglądanie obrazów z przeskokiem).........347
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu.................349
Wyświetlanie alarmu prześwietlenia...................................................351
Wyświetlanie punktu AF......................................................................352
Wyświetlanie siatki..............................................................................353
Określanie pierwszego obrazu wyświetlanego po rozpoczęciu
odtwarzania.........................................................................................354
Ustawianie początkowego stopnia powiększenia i położenia.............355
Nastawy
357
Menu kart: Nastawy............................................................................358
Tworzenie i wybieranie folderu............................................................361
Metody tworzenia numerów plików.....................................................363
17
Spis treści
Konfigurowanie automatycznego obracania obrazów pionowych......366
Formatowanie kart pamięci.................................................................367
Konfigurowanie przewodnika trybu fotografowania............................369
Wyświetlanie przewodnika po funkcjach.............................................370
Ustawienia trybu Eco..........................................................................371
Ustawienia funkcji oszczędzania energii.............................................372
Regulacja jasności ekranu..................................................................373
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej.........................................374
Wybór języka interfejsu.......................................................................377
Ustawianie standardu TV....................................................................378
Konfiguracja czułości sterowania dotykiem........................................379
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych podczas pracy aparatu..............380
Sprawdzanie danych akumulatora......................................................381
Czyszczenie matrycy..........................................................................382
Ustawianie wyjściowej rozdzielczości HDMI.......................................386
Odtwarzanie obrazów RAW w telewizorach HDR...............................387
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas
fotografowania....................................................................................388
Ustawianie priorytetu dla parametrów fotografowania........................393
Ustawianie formatu wyświetlania w wizjerze......................................393
Ustawianie trybu wyświetlania............................................................394
Dostosowywanie funkcji spustu migawki pod kątem nagrywania
filmów..................................................................................................395
Pomoc.................................................................................................396
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych..............................................398
18
Spis treści
Geoznakowanie obrazów....................................................................402
Ustawianie blokady kilku funkcji..........................................................407
Rejestrowanie własnych trybów fotografowania.................................408
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu......................................410
Ustawianie informacji o prawach autorskich.......................................411
Sprawdzanie innych informacji...........................................................413
Funkcje Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)
415
Możliwości funkcji Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)....................416
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem
sieci Wi-Fi...........................................................................................419
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem
sieci Wi-Fi...........................................................................................453
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi.............461
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej.........................................473
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów
dostępu...............................................................................................488
Ponowne łączenie przez Wi-Fi............................................................493
Zmienianie lub usuwanie nastaw połączenia......................................496
Kasowanie ustawień komunikacji bezprzewodowej do wartości
domyślnych.........................................................................................498
Ekran Informacje wyświetlane............................................................499
Reagowanie na komunikaty o błędach...............................................500
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej......................511
Zabezpieczenia...................................................................................513
Sprawdzanie nastaw sieciowych........................................................514
19
Spis treści
Ekran [Ustawienia komun. bezprzew.].............................................515
Ekran [Ustawienia Wi-Fi]...................................................................516
Obsługa wirtualnej klawiatury.............................................................517
Ręczne konfigurowanie adresu IP......................................................518
Wyświetlacz stanu łączności Wi-Fi/Bluetooth.....................................520
Funkcje indywidualne / Moje menu
523
Karty menu: Dostosowanie.................................................................524
Ustawianie funkcji indywidualnych......................................................525
Ustawienia funkcji indywidualnych......................................................526
Kasowanie ustawień funkcji indywidualnych.......................................546
Menu kart: Moje menu........................................................................547
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu..........................................548
Informacje pomocnicze
553
Omówienie oprogramowania..............................................................554
Pobieranie obrazów na komputer.......................................................556
Ładowanie akumulatora w aparacie...................................................558
Korzystanie z uchwytu przedłużającego.............................................560
Rozwiązywanie problemów.................................................................562
Kody błędów.......................................................................................581
Dane o wydajności..............................................................................582
Ekran informacji..................................................................................591
Skorowidz...........................................................................................605
20
Spis funkcji
Zasilanie
zz Ładowanie akumulatora (=40)
zz Stan akumulatora (=47)
zz Sprawdzanie danych akumulatora
(=381)
zz Tryb Eco (=371)
zz Oszczędz. energii (=372)
Karty
zz Formatowanie (=367)
zz Zwolnienie migawki bez karty
(=182)
zz Karty zgodne z funkcją nagrywania
filmu (=585)
Obiektyw
zz Zakładanie (=48, =50)
zz Zdejmowanie (=49, =51)
zz Wyzwalanie migawki bez obiektywu
(=544)
Nastawy podstawowe
zz Wybór języka (=377)
zz Data/czas/strefa (=374)
zz Sygnalizator dźwiękowy (=380)
zz Informacje o prawach autorskich
(=411)
zz Kasowanie nastaw aparatu
(=410)
Wizjer
zz Regulacja dioptrii (=52)
zz Wyświetlanie informacji w wizjerze
(=389)
zz Pionowy ekran wizjera (=390)
zz Format ekranu wizjera (=393)
Ekran
zz Odchylany (=45)
zz Sterowanie dotykiem (=64)
zz Jasność (=373)
zz Ustawienia wyświetlania (=394)
zz Poziomica elektroniczna (=388)
zz Pomoc (=396)
AF
zz Działanie AF (=185)
zz Metoda AF (=188)
zz Wybieranie punktu AF (=193)
zz AF z detekcją oczu (=198)
zz Ciągły AF (=199)
zz AF dotknięcie z przeciągnięciem
(=183)
zz Nastawy wyróżniania MF (=216)
zz Ręczna regulacja ostrości (=214)
zz Elektroniczna ostrość ręczna
(=200)
21
Spis funkcji
Pomiar
zz Tryb pomiaru (=211)
Wyzwalanie
zz Tryb wyzwalania migawki (=206)
zz Samowyzwalacz (=209)
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
(=118)
Ustawienia rejestracji obrazów
zz Tworzenie/wybór folderu (=361)
zz Numery plików (=363)
Jakość obrazu
zz Jakość obrazu (=116)
zz Kadrowanie fotografii/format obrazu
(=119)
zz Czułość ISO (zdjęcia) (=131)
zz Styl obrazów (=148).
zz Balans bieli (=140)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności) (=136)
zz Redukcja zakłóceń wysokiej
czułości ISO (=157)
zz Redukcja zakłóceń długiego czasu
naświetlania (=159)
zz Priorytet jasnych partii obrazu
(=137)
zz Korekcja aberracji obiektywu
(=123)
zz Redukcja migotania (=179)
zz Przestrzeń kolorów (=147)
22
Fotografowanie
zz Tryb fotografowania (=34)
zz Tryb HDR (=171)
zz Ekspozycje wielokrotne (=165)
zz Timer funkcji Bulb (=107)
zz Podgląd głębi ostrości (=101)
zz Elektroniczny wężyk spustowy
(=219)
zz Pilot (=217)
zz Szybkie nastawy (=65)
zz Migawka dotykowa (=163)
zz Widok powiększony (=195)
zz Wyświetlanie siatki (=390)
zz Ekran informacji o obrazie (=388)
zz Ustawienia wyświetlania (=394)
zz Blokada kilku funkcji (=58)
zz Kody błędów (=581)
Ekspozycja
zz Korekta ekspozycji (=128)
zz Korekta ekspozycji za pomocą
automatycznej czułości M+ISO
(=103)
zz Sekwencja naświetlania (=129)
zz Blokada AE (=213)
zz Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
(=529)
zz Symulacja ekspozycji (=139)
Spis funkcji
Lampa błyskowa
zz Zewnętrzna lampa błyskowa
(=220)
zz Korekta ekspozycji lampy (=220)
zz Blokada ekspozycji lampy (=220)
zz Nastawy lampy (=225)
zz Ustawienia funkcji indywidualnych
lampy błyskowej (=230)
Nagrywanie filmu
zz Nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji (=239)
zz Nagrywanie z ręczną regulacją
ekspozycji (=241)
zz Czułość ISO (film) (=286)
zz Filmowy Serwo AF (=280)
zz Czułość śledzenia w Filmowym
Serwo AF (=282)
zz Szybkość Filmowego Serwo AF
(=283)
zz Wielkość nagrywanego filmu
(=249)
zz Kadrowanie filmu (=256)
zz Film HDR (=247)
zz Film poklatkowy (=262)
zz Migawka wideo (=274)
zz Nagrywanie dźwięku (=257)
zz Mikrofon (=258)
zz Filtr wiatru (=257)
zz Tłumik (=258)
zz Automatyczna wolna migawka
(=288)
zz Av z dokładnością do 1/8 stopnia
(=289)
zz Wyjście HDMI (=290)
zz Fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem (=285)
Odtwarzanie
zz Czas kontrolnego wyświetlania
(=122)
zz Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(=296)
zz Ekran informacji o obrazie (=597)
zz Wyświetlanie siatki (=353)
zz Odtwarzanie dotykiem (=298)
zz Wyśw. inf. o odtwarzaniu (=349)
zz Indeks (=300)
zz Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania) (=347)
zz Ustawianie kryteriów wyszukiwania
obrazu (=345)
zz Widok powiększony (=299)
zz Obrót obrazu (=313)
zz Ochrona (=310)
zz Ocena (=340)
zz Odtwarzanie filmów (=301)
zz Edytowanie pierwszej i ostatniej
sceny filmu (=304)
zz Przechwytywanie klatek
(4K Przechwytywanie klatek)
(=306)
zz Pokaz przezroczy (=343)
zz Wyświetlanie obrazów na ekranie
telewizora (=308)
zz Usuwanie (=314)
23
Spis funkcji
Edycja obrazów
zz Obróbka obrazu RAW (=325)
zz Zmiana rozmiaru obrazów JPEG
(=339)
zz Kadrowanie obrazów JPEG
(=337)
Polecenie wydruku obrazów
zz Polecenie wydruku obrazów
(DPOF) (=318)
zz Opcje fotoksiążki (=322)
Ustawienia niestandardowe
zz Funkcje indywidualne (C.Fn)
(=524)
zz Dostosowywanie operacji (=537)
zz Moje menu (=548)
zz Własny tryb fotografowania
(=408)
Czyszczenie matrycy
i usuwanie kurzu
zz Czyszczenie matrycy (=382)
zz Dołączanie danych dla retuszu
kurzu (=161)
zz Ręczne czyszczenie matrycy
(=384)
Oprogramowanie
zz Pobieranie i instalacja (=554)
zz Instrukcje obsługi oprogramowania
(=555)
24
Funkcje bezprzewodowe
zz Podłącz do smartfona (=419)
zz Automatyczne wysyłanie zdjęć do
smartfonów (=439)
zz Zdalne wyzwalanie (EOS Utility)
(=453)
zz Aut. wysył. obr. do komputera
(=458)
zz Drukuj na drukarce Wi-Fi (=461)
zz Przekaż do serwisu internet.
(=473)
zz Kasuj ustawienia bezprzew.
(=498)
Instrukcje bezpieczeństwa
Należy przeczytać te instrukcje, aby poprawnie użytkować urządzenie.
Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by zapobiec szkodom lub obrażeniom
ciała operatora produktu oraz innych osób.
OTRZEŻENIE:
Zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
oo Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
Pasek owinięty wokół ludzkiej szyi osoby może spowodować uduszenie.
Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów
stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć
natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Połknięcie akumulatora stanowi zagrożenie. W przypadku połknięcia należy
zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.
oo Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej
instrukcji obsługi.
oo Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
oo Nie narażać urządzenia na silne uderzenia i drgania.
oo Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
oo Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak
obecność dymu lub dziwny zapach.
oo Do czyszczenia produktu nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak
alkohol, benzyna czy rozcieńczalnik.
oo Nie narażać produktu na zamoczenie. Nie wkładać obcych obiektów ani nie wlewać
płynów do produktu.
oo Nie korzystać z produktu w miejscach, w których mogą występować łatwopalne gazy.
Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
oo Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem
w bezpośrednim świetle słonecznym bez założonego dekla na obiektyw,
ponieważ mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić
do pożaru.
oo Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
oo Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania dostępnych na
rynku baterii lub dostarczonych akumulatorów.
• Baterie/akumulatory używać jedynie z produktem, do którego zostały
przeznaczone.
• Nie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
• Nie ładować baterii/akumulatorów przy pomocy nieautoryzowanych ładowarek.
• Nie odsłaniać zacisków, narażając je na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi
szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
• Nie używać baterii/akumulatorów, z których stwierdzono wyciek.
• Pozbywając się baterii/akumulatorów należy zaizolować styki elektryczne taśmą
lub w inny sposób.
Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
Jeśli bateria/akumulator ma wyciek i materiał zetknie się ze skórą lub ubraniami,
należy dokładnie przemyć ten obszar pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu
z oczami dokładnie przemyć dużymi ilościami czystej bieżącej wody i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
25
Instrukcje bezpieczeństwa
oo Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania ładowarek oraz
zasilaczy.
• Należy okresowo usuwać gromadzący się na wtyczce zasilającej i gnieździe
elektrycznym kurz za pomocą mokrej szmatki.
• Nie podłączać ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
• Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest całkowicie włożona
do gniazda elektrycznego.
• Nie odsłaniać wtyczki zasilającej, narażając ją na zabrudzenie lub kontakt
z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
oo Nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza podłączonego do gniazda elektrycznego
podczas burzy.
oo Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie wolno
dopuścić do uszkodzenia, złamania ani modyfikacji przewodu zasilającego.
oo Nie owijać produktu w tkaniny ani inne materiały w trakcie lub zaraz po zakończeniu
użytkowania, gdy jest on jeszcze ciepły.
oo Nie odłączać produktu, ciągnąc za kabel zasilający.
oo Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy czas.
oo Nie ładować akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.
Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
oo Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem,
gdy jest on używany.
Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia rozgrzanego, dłuższy kontakt może
prowadzić do oparzeń niskotemperaturowych objawiających się zaczerwienieniem
bądź pęcherzami. W przypadku korzystania z aparatu w gorących miejscach lub
używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry
zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.
oo Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia
w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.
W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych
urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.
26
Instrukcje bezpieczeństwa
PRZESTROGA:
Ryzyko urazu.
oo Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu.
Może to spowodować uraz oczu.
oo Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.
Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku
należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.
oo Wyzwalanie lampy błyskowej wiąże się z emisją wysokiej temperatury. Palce i
inne części ciała oraz obiekty trzymać z daleka od lampy błyskowej podczas
robienia zdjęć.
W przeciwnym wypadku może to spowodować oparzenia lub wadliwe działanie
lampy błyskowej.
oo Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury.
Mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie/ochłodzenie produktu
i poparzenie w przypadku jego dotknięcia.
oo Pasek jest przeznaczony wyłącznie do zakładania na ciało. Wieszanie na haczyku
lub innym przedmiocie paska z dowolnym przypiętym do niego produktem może
spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto nie należy narażać produktu na
wstrząsy i silne uderzenia.
oo Nie stosować silnego nacisku na obiektyw ani nie dopuszczać do uderzeń.
Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
oo Produkt należy montować wyłącznie na odpowiednio mocnych statywach.
oo Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie,
ponieważ może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku.
oo Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.
Może to spowodować uszkodzenie ciała.
27
Zalecenia dotyczące obsługi
Zasady używania aparatu
zz Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go upuszczać
ani narażać na wstrząsy.
zz Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą.
zz Aby zmaksymalizować odporność aparatu na pył i wilgoć, pokrywę złącz,
pokrywę komory akumulatora, pokrywę gniazda karty oraz wszystkie inne
pokrywy należy trzymać szczelnie zamknięte.
zz Niniejszy aparat jest zaprojektowany tak, aby zapewnić odporność na pył
i wilgoć, co pomaga zapobiec przedostaniu się do wewnątrz urządzenia
piasku, kurzu, brudu lub wody, które nieoczekiwanie wchodzą w kontakt
z powierzchnią aparatu. Niemożliwe jest jednak całkowite zapobiegnięcie
przedostaniu się do środka brudu, kurzu, wody lub soli. W miarę
możliwości należy chronić aparat przed brudem, kurzem, wodą i solą.
zz Jeśli na powierzchni aparatu znajdzie się woda, należy ją zetrzeć suchą
i czystą szmatką. Jeśli na powierzchni aparatu znajdzie się brud, kurz lub
sół, należy je zetrzeć czystą, wilgotną szmatką.
zz Korzystanie z aparatu w miejscach bardzo zanieczyszczonych lub
zapylonych może spowodować awarię urządzenia.
zz Po użyciu zalecane jest wyczyszczenie aparatu. Dopuszczanie do
długotrwałego kontaktu brudu, kurzu, wody lub soli z powierzchnią
aparatu może spowodować awarię urządzenia.
zz W razie przypadkowego wpadnięcia aparatu do wody lub w przypadku
obaw, że wilgoć (woda), brud, kurz lub sól mogły przedostać się
do wewnątrz urządzenia, należy niezwłocznie skonsultować się
z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
zz Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także
unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych
fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą
spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych
obrazu.
zz Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze,
takich jak zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie
światła słonecznego. Wysokie temperatury mogą spowodować
nieprawidłową pracę aparatu.
zz Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie
demontować aparatu.
28
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Nie wolno blokować kurtyny migawki palcem ani innymi przedmiotami.
W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
zz Przy usuwaniu kurzu z obiektywu, wizjera itd. należy korzystać
z dostępnej w sprzedaży gruszki. Do czyszczenia korpusu aparatu lub
obiektywu nie należy używać środków czyszczących zawierających
rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do usunięcia
zabrudzeń należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego
firmy Canon.
zz Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być
przyczyną awarii aparatu.
zz Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może
spowodować kondensację pary wodnej na aparacie i podzespołach
wewnętrznych. Aby uniknąć zjawiska kondensacji, należy umieścić aparat
w szczelnej plastikowej torbie i przed wyjęciem zaczekać na wyrównanie
temperatury.
zz Jeżeli na aparacie osiądzie para wodna, aby uniknąć uszkodzenia,
nie należy używać aparatu, ani wyciągać obiektywu, karty ani baterii.
Wyłącz aparat i odczekaj, aż wilgoć całkowicie wyparuje przed ponownym
użyciem.
Nawet kiedy aparat jest całkowicie suchy, jeżeli nadal wewnątrz jest
wychłodzony, nie należy wyciągać obiektywu ani baterii do czasu aż
aparat dostosuje się do temperatury otoczenia.
zz Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć
z niego akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu
o dobrej wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu
od czasu do czasu należy nacisnąć kilkakrotnie spust migawki, aby
sprawdzić, czy aparat działa.
zz Nie należy przechowywać aparatu w miejscach, w których znajdują się
substancje chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak laboratoria
chemiczne.
zz Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą
eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat nie
był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać
ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży zagranicznej, należy zlecić
sprawdzenie aparatu w najbliższym punkcie serwisowym firmy Canon lub
samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.
zz Aparat może się nagrzewać w przypadku wielokrotnego wykonania zdjęć
seryjnych lub fotografowania/filmowania przez dłuższy czas. Nie oznacza
to nieprawidłowego działania urządzenia.
zz W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła w obszarze
obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.
29
Zalecenia dotyczące obsługi
Ekran i wizjer
zz Mimo że ekran i wizjer są produkowane z wykorzystaniem technologii
o bardzo wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie 99,99% efektywnych
pikseli, maksymalnie 0,01% pikseli może być martwych i mogą
również występować plamy w kolorze czarnym, czerwonym lub innym.
Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia. Nie mają one
także wpływu na rejestrowane obrazy.
zz Jeśli ekran pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do
wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po
poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po
kilku dniach niekorzystania z aparatu.
zz W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich
wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca
monitora wróci do normy.
Karty
W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:
zz Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać
karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
zz Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi
przedmiotami.
zz Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
zz Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy.
Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności
statycznej.
zz Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
zz Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
zz Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze,
wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
Obiektyw
zz Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć
obiektyw tylną częścią skierowaną do góry i założyć
tylny dekiel na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu
powierzchni obiektywu i jego styków (1).
30
(1)
Nazwy części
(1)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(4)
(13)
(5)
(6)
(7)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
<V> Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
<6> Pokrętło główne
<B> Przycisk wielofunkcyjny
Spust migawki
Przycisk filmowania
Kontrolka oświetlenia
wspomagającego AF /
samowyzwalacza / zdalnego
wyzwalania
Uchwyt (komora akumulatora)
Styki
Mocowanie obiektywu
(19)
(10) Styki lampy błyskowej
(11) Gorąca stopka
(12) Wskaźnik mocowania RF
obiektywu
(13) Przełącznik zasilania
(14) Zaczep paska
(15) Mikrofon
(16) Matryca światłoczuła
(17) Przycisk zwalniania obiektywu
(18) Trzpień blokady obiektywu
(19) Dekiel na korpus
31
Nazwy części
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(14)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(18)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Muszla oczna
Okular wizjera
Pokrętło regulacji dioptrii
Pokrywa złącz
Pokrętło wyboru trybów
<5> Pokrętło szybkiej kontroli
<R> Przełącznik blokady kilku
funkcji
(8) <p> Przycisk Start AF
(9) Czujnik wizjera
(10) <B> Przycisk informacji
32
(11) Kontrolka dostępu
(12) <Q/0> Przycisk szybkich
nastaw / zatwierdzenia ustawień
(13) <M> Przycisk Menu
(14) <F> Złącze zdalnego wyzwalania
(15) <D> Złącze wyjścia
HDMI mini
(16) <Y> Złącze WEJŚCIA
mikrofonu zewnętrznego
(17) <g> Złącze cyfrowe
(18) <n> Gniazdo słuchawkowe
Nazwy części
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(15)
(16)
Otwór ustalający do akcesoriów
Ekran
Gniazdo statywu
<W><X><Y><Z>: <V>
Przyciski nawigacji
Numer seryjny
Otwór ustalający do akcesoriów
Głośnik
<A> Przycisk blokady AE/FE
<S/u> Przycisk punktu AF /
miniatur / powiększania /
pomniejszania
(11)
(12)
(10)
(11)
(12)
(13)
Zaczep paska
Gniazdo karty
Komora akumulatora
Blokada pokrywy gniazda karty /
komory akumulatora
(14) Pokrywa gniazda karty/komory
akumulatora
(15) <L> Przycisk usuwania
(16) <x> Przycisk odtwarzania
33
Nazwy części
Pokrętło wyboru trybów
Pokrętło wyboru trybów umożliwia przełączanie między trybami strefy
podstawowej, trybami strefy twórczej i trybem nagrywania filmów.
(1)
(1) Strefa podstawowa
Wystarczy nacisnąć spust migawki. Aparat automatycznie dostosowuje
parametry do fotografowanego obiektu lub ujęcia.
A : Inteligentna scena auto (=68)
8 : Specjalne ujęcie (=75)
34
2
Portrety (=77)
4
Małe odległości (=84)
q
Zdjęcie grupowe (=78)
P
Żywność (=85)
3
Krajobrazy (=79)
6
Nocne portrety (=86)
5
Sport (=80)
F
C
Dzieci (=81)
G
Zdjęcia nocne z ręki (=87)
Kontrola podświetlenia HDR
(=88)
r
Panoramowanie (=82)
I
Tryb cichy (=89)
Nazwy części
(2)
(3)
(4)
(2) Strefa twórcza
Te tryby zapewniają większą kontrolę podczas fotografowania różnych
obiektów.
t
Elastyczna preselekcja AE (=104)
d
Programowa AE (=96)
s
Preselekcja czasu (=98)
f
Preselekcja przysłony (=100)
a
Ręczna regulacja ekspozycji (=102)
F
Bulb (czas ręczny) (=106)
(3) Własne tryby fotografowania
Można przypisać <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, Działanie AF,
funkcje menu i więcej do <w>, <x>, lub <y> (=408).
(4) k: Nagrywanie filmu (=239)
35
Nazwy części
Ekran informacji w wizjerze
Wyświetlane informacje różnią się zależnie
od stanu aparatu.
36
Nazwy części
Ładowarka LC-E17E
Ładowarka akumulatora LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Gniazdo
akumulatora
Kontrolka
całkowitego
naładowania
Kontrolka
ładowania
Przewód
zasilający
Gniazdo przewodu
zasilającego
(5)
37
Nazwy części
Mocowanie paska
Przełóż koniec paska od dołu przez zaczep
paska na aparacie. Następnie przełóż go
przez spinkę w sposób przedstawiony na
rysunku. Pociągnij pasek, aby go zacisnąć
i upewnij się, że odpowiednio zacisnął się
w spinkach.
38
Przygotowanie
i czynności podstawowe
W niniejszym rozdziale wyjaśniono czynności, które należy
wykonać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, oraz
podstawową obsługę aparatu.
39
Ładowanie akumulatora
pokrywę ochronną znajdującą
1 Usuń
się na akumulatorze.
włóż akumulator do
2 Całkowicie
ładowarki.
zz Aby wyjąć akumulator, wykonaj
czynność przeciwną.
akumulator.
3 Naładuj
zz Podłącz przewód zasilający do
ładowarki i wsuń wtyczkę do gniazda
elektrycznego.
gg Ładowanie rozpoczyna się
automatycznie. Podczas ładowania
kontrolka (1) zaświeci się na
pomarańczowo.
gg Po pełnym naładowaniu akumulatora
kontrolka całkowitego naładowania (2)
zaświeci się na zielono.
zz Pełne naładowanie całkowicie
wyczerpanego akumulatora
w temperaturze pokojowej (23°C)
zajmuje około 2 godz. Czas potrzebny
do naładowania zmienia się zależnie
od temperatury otoczenia i pozostałej
pojemności akumulatora.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie
w niższych temperaturach (5–10°C) trwa
dłużej (do około 4 godzin).
40
Ładowanie akumulatora
zzPo zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.
Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.
zzAkumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu
planowanego użytkowania.
Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo się
rozładowuje i traci moc.
zzPo naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od
ładowarki, a ładowarkę odłączyć od gniazda elektrycznego.
zzJeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.
Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie
z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować
nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy akumulatora.
Akumulator należy przechowywać z założoną pokrywą ochronną.
Przechowywanie w pełni naładowanych akumulatorów może obniżyć ich
wydajność.
zzŁadowarka może być także wykorzystywana w innych
krajach.
Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie od
100 V do 240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy
dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni dla
danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać żadnego
przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to doprowadzić
do jej uszkodzenia.
zzJeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po
pełnym naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego
eksploatacji.
Należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora (=381) i zakupić nowy.
oo Po odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy jej dotykać przez około
5 sekund.
oo Dołączonej ładowarki nie należy używać do ładowania akumulatorów innych
niż LP-E17.
41
Wyjmowanie akumulatora i karty
Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E17. W aparacie
można używać karty pamięci SD, SDHC lub SDXC (sprzedawane osobno).
Obsługiwane są również karty UHS-II/UHS-I SDHC i SDXC. Wykonane
zdjęcia są zapisywane na karcie.
oo Aby można było zapisywać dane na karcie i je z niej usuwać, przełącznik
ochrony przed zapisem (1) musi być przesunięty w górę.
Wkładanie
blokadę pokrywy gniazda
1 Przesuń
karty/komory akumulatora i otwórz
pokrywę.
akumulator.
2 Włóż
zz Włóż koniec ze stykami elektrycznymi.
zz Wsuń akumulator aż do jego
zablokowania w komorze.
(1)
kartę.
3 Wsuń
zz Wsuń kartę etykietą zwróconą tyłem do
aparatu jak pokazano na ilustracji aż do
jej zablokowania w gnieździe.
pokrywę.
4 Zamknij
zz Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
42
Wyjmowanie akumulatora i karty
oo W aparacie nie można stosować akumulatorów innych niż akumulator LP-E17.
oo Podczas otwierania pokrywy gniazda karty/komory akumulatora należy
uważać, aby nie odchylić jej za mocno. W przeciwnym razie zawias może ulec
uszkodzeniu.
Wyjmowanie
pokrywę gniazda karty/
1 Otwórz
komory akumulatora.
(1)
zz Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <2>.
zz Upewnij się, że kontrolka dostępu (1)
nie świeci, a następnie otwórz
pokrywę.
zz Jeśli na ekranie jest wyświetlany
komunikat [Zapisywanie...], zamknij
pokrywę.
akumulator.
2 Wyjmij
zz Naciśnij dźwignię blokady akumulatora
w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij
akumulator.
zz Aby zapobiec zwarciu, zawsze zakładaj
na akumulator dołączoną pokrywę
ochronną (=40).
kartę.
3 Wyjmij
zz Delikatnie wciśnij i puść kartę, aby ją
wyjąć.
zz Wyciągnij kartę pod kątem prostym.
pokrywę.
4 Zamknij
zz Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
43
Wyjmowanie akumulatora i karty
Formatowanie karty
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym
aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty
w tym aparacie (=367).
oo Dostępna liczba zdjęć zależy od ilości wolnego miejsca na karcie, ustawień
jakości obrazów, czułości ISO itp.
oo Ustawienie [z: Zwolnij migawkę bez karty] opcji [Wyłącz] nie pozwoli
zapomnieć o konieczności włożenia karty (=182).
oo Świecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie,
odczytywanie lub usuwanie obrazów dostępnych na karcie albo
przesyłanie danych. Nie należy otwierać pokrywy gniazda karty/komory
akumulatora. Kiedy kontrolka dostępu świeci lub miga, nie należy także
wykonywać poniższych czynności. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.
• Wyjmowanie karty.
• Wyjmowanie akumulatora.
• Potrząsanie lub uderzanie aparatem.
• Odłączanie i podłączanie przewodu zasilającego (w przypadku
korzystania z dostępnych osobno akcesoriów podłączanych do gniazda
sieciowego).
oo Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie rozpocząć
się od numeru 0001 (=363).
oo Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci, należy ją wyjąć
i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy użyć
innej karty.
Jeśli obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to zrobić,
a następnie sformatować kartę w aparacie (=367). Być może po tej
czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
oo Styków karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
Nie należy narażać styków na zetknięcie z kurzem lub wodą. Zabrudzenie
styków może uniemożliwić ich działanie.
oo Nie można używać kart multimedialnych (MMC). (Zostanie wyświetlony błąd
karty).
oo Korzystanie z kart UHS-II microSDHC/SDXC za pomocą przejściówki
z microSD na SD nie jest zalecane. Korzystając z kart UHS-II, należy używać
kart SDHC/SDXC.
44
Korzystanie z ekranu
Można zmieniać kierunek i kąt ustawienia ekranu.
ekran.
1 Odchyl
zz Przytrzymaj za górną i dolną krawędź
i wyciągnij jak pokazano na ilustracji.
ekran.
2 Obróć
zz Po odchyleniu ekranu można go obrócić
180°
90°
175°
w górę, w dół lub o 180°, aby skierować
go w stronę obiektu.
zz Podany kąt jest jedynie wartością
przybliżoną.
go w swoją stronę.
3 Skieruj
zz Zwykle należy używać aparatu
z ekranem skierowanym w stronę
użytkownika.
oo Należy uważać, aby ekran nie został obrócony za mocno poprzez zbyt duży
nacisk na oś obrotu (zawias).
oo W przypadku podłączenia przewodu do złącza aparatu kąt obrotu odchylonego
ekranu będzie ograniczony.
oo Po zakończeniu korzystania z aparatu należy zamknąć ekran, kierując go do
wewnątrz. Zapewnia to ochronę ekranu.
oo Gdy ekran jest zwrócony w stronę obiektów znajdujących się z przodu
aparatu, wyświetlany jest obraz lustrzany (odwrócony względem prawej/lewej
strony).
45
Włączanie zasilania
zz <1>
Powoduje włączenie aparatu.
zz <2>
Powoduje wyłączenie aparatu
i zaprzestanie jego funkcjonowania.
Ustaw przełącznik zasilania w tej
pozycji, gdy nie używasz aparatu.
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Jeżeli włączysz przełącznik zasilania i pojawi się ekran konfiguracji dat/
godziny/strefy czasowej, przejdź do =374, aby ustawić datę/czas/strefę.
Zmiana języka interfejsu
Informacje dotyczące zmiany języka interfejsu można znaleźć na =377.
Automatyczne czyszczenie matrycy
zz Czyszczenie matrycy, które może powodować niewielki szum, jest
wykonywane automatycznie za każdym razem, kiedy ustawiasz
przełącznik zasilania w położeniu <2> lub zakładasz bądź
zdejmujesz obiektyw. Aby włączyć automatyczne czyszczenie matrycy,
gdy przełącznik zasilania znajduje się także w pozycji <1>, należy
zapoznać się z częścią [5: Czyszczenie matrycy] (=383).
oo Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2> podczas
zapisywania obrazu na karcie, na monitorze będzie wyświetlany komunikat
[Zapisywanie...], a zasilanie wyłączy się po zakończeniu zapisywania.
46
Włączanie zasilania
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
: Stan akumulatora jest wystarczająco
dobry.
: Stan akumulatora jest niezbyt dobry,
ale nadal można korzystać z aparatu.
: Akumulator wkrótce się rozładuje.
(Miga)
: Naładuj akumulator.
oo Wykonanie jednej z poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie
akumulatora:
• Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
• Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
• Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
• Korzystanie z funkcji Wi-Fi lub funkcji Bluetooth.
oo Dostępna liczba zdjęć może się zmniejszyć w zależności od rzeczywistych
warunków fotografowania.
oo Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. Niektóre obiektywy mogą
wyczerpać akumulator szybciej niż inne.
oo W niskich temperaturach otoczenia fotografowanie może być niemożliwe
nawet przy wystarczającym poziomie naładowania akumulatora.
oo Aby sprawdzić stan akumulatora, zapoznaj się z częścią [5: Dane
akumulatora] (=381).
47
Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Montowanie obiektywu
dekle.
1 Zdejmij
zz Zdejmij tylny dekiel na obiektyw i dekiel
na korpus, obracając je w kierunku
wskazanym strzałkami.
obiektyw.
2 Zamontuj
zz Wyrównaj czerwony wskaźnik
mocowania na obiektywie z czerwonym
wskaźnikiem mocowania na aparacie,
a następnie obróć obiektyw w kierunku
wskazanym strzałką aż do jego
zablokowania.
przełącznik trybu ostrości na
3 Ustaw
obiektywie w pozycji <AF>.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus.
zz Symbol <MF> oznacza ręczną regulację
ostrości. Autofokus nie będzie działać.
zz Jeżeli używane są obiektywy RF bez
przełącznika trybu ostrości, wybierz
ustawienie [AF] lub [MF] dostępne
w menu aparatu w sekcji [z: Tryb
ostrości].
4 Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
48
Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Odłączanie obiektywu
Naciskając przycisk zwalniania
obiektywu, obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką.
zz Obróć adapter aż do zatrzymania,
a następnie odłącz go.
zz Załóż tylny dekiel na odłączony
obiektyw.
oo Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce. ponieważ może to spowodować
uszkodzenie wzroku.
oo Podczas montowania lub odłączania obiektywu, należy ustawić przełącznik
zasilania aparatu w pozycji <2>.
oo Jeśli podczas działania autofokusa obraca się przednia część obiektywu
(pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.
oo Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z obiektywu można znaleźć
w instrukcji obsługi obiektywu (=4).
Wskazówki dotyczące unikania zabrudzeń i pyłu
Obiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu
zapylenia.
Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie założyć
dekiel na korpus.
Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzony na nim kurz.
49
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S
Wszystkich obiektywów EF i EF-S można używać, korzystając z
opcjonalnego adaptera mocowania EF-EOS R. Aparat nie jest zgodny
z obiektywami EF-M.
Montowanie obiektywu
dekle.
1 Zdejmij
zz Zdejmij tylny dekiel na obiektyw i dekiel
na korpus, obracając je w kierunku
wskazanym strzałkami.
(1)
(2)
obiektywu do adaptera.
2 Mocowanie
zz Wyrównaj czerwony lub biały
wskaźnik mocowania na obiektywie
z odpowiadającym mu wskaźnikiem
mocowania na adapterze, a następnie
obróć obiektyw w kierunku wskazanym
strzałką aż do jego zablokowania.
(1)
(2)
(3)
Czerwony wskaźnik
Biały wskaźnik
adapter na aparacie.
3 Zamocuj
zz Wyrównaj czerwone wskaźniki
mocowania (3) na adapterze i aparacie,
a następnie obróć obiektyw w kierunku
wskazanym strzałką, aż do jego
zablokowania.
50
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S
przełącznik trybu ostrości na
4 Ustaw
obiektywie w pozycji <AF>.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus.
zz Symbol <MF> oznacza ręczną regulację
ostrości. Autofokus nie będzie działać.
5 Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
Odłączanie obiektywu
przycisk zwalniania
1 Naciskając
obiektywu, obróć adapter
w kierunku wskazanym strzałką.
zz Obróć adapter aż do zatrzymania,
a następnie odłącz go.
obiektyw od adaptera.
2 Odłącz
zz Przytrzymaj wciśniętą dźwignię
zwolnienia obiektywu na adapterze
i obróć obiektyw w lewo.
zz Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
zz Załóż tylny dekiel na odłączony
obiektyw.
oo Zalecenia dotyczące obiektywu można znaleźć na stronie =49.
51
Korzystanie z wizjera
Spójrz przez wizjer, aby go aktywować. Możesz ograniczyć wyświetlanie do
samego ekranu lub samego wizjera (=394).
Dostosowywanie ostrości wizjera
Obróć pokrętło regulacji dioptrii.
zz Obróć pokrętło w lewo lub w prawo, aby
wyregulować ostrość wizjera.
oo Wizjer i ekran aparatu nie mogą być włączone jednocześnie.
52
Podstawowa obsługa urządzenia
Trzymanie aparatu
zzKorzystanie z ekranu podczas fotografowania
Podczas fotografowania można pochylić ekran, aby go dostosować.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz =45.
Normalny kąt
Niski kąt
Wysoki kąt
zzFotografowanie przez wizjer
Aby uzyskać ostre zdjęcia, aparat należy trzymać nieruchomo w celu
minimalizacji drgań aparatu.
Fotografowanie w poziomie
Fotografowanie w pionie
1. Prawą ręką silnie chwyć uchwyt aparatu.
2. Lewą ręką podtrzymaj spód obiektywu.
3. Delikatnie połóż palec wskazujący prawej ręki na spuście migawki.
4. Dociśnij ramiona i łokcie do ciała.
5. Aby zachować stabilną postawę, ustaw jedną stopę nieco przed drugą.
6. Dociśnij aparat do twarzy i spójrz przez wizjer.
53
Podstawowa obsługa urządzenia
Spust migawki
Spust migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć spust migawki do
połowy, a następnie do końca.
Naciśnięcie do połowy
Uruchamia funkcję autofokusa oraz system
pomiaru ekspozycji ustawiający czas
naświetlania i przysłonę.
Ustawienie ekspozycji (czas naświetlania
i przysłona) jest wyświetlane na ekranie
lub w wizjerze przez ok. 8 s lub zgodnie
z ustawieniem timera pomiarowego.*
* Domyślnym ustawieniem timera pomiarowego
jest 8 s.
Naciśnięcie do końca
Powoduje wykonanie zdjęcia.
zzZapobieganie drganiom aparatu
Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania ekspozycji
określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować zarejestrowanie
nieostrych zdjęć. W celu zapobieżenia drganiom aparatu należy
pamiętać, aby:
Mocno trzymaj aparat.
Nacisnąć spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa, a następnie
powoli nacisnąć go do końca.
oo Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez wcześniejszego
naciśnięcia go do połowy lub zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast
naciśnięty całkowicie, wykonanie zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
oo Użytkownik może wrócić do stanu gotowości do fotografowania nawet
podczas wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów — wystarczy nacisnąć
do połowy spust migawki.
54
Podstawowa obsługa urządzenia
<p> Przycisk Start AF
W trybach strefy twórczej jest
równoznaczne z naciśnięciem spustu
migawki do połowy.
<B> Przycisk wielofunkcyjny
Naciskając przycisk <B> i obracając
pokrętło <5>, można ustawić czułość
ISO, tryb wyzwalania migawki, działanie
AF, balans bieli i korektę ekspozycji lampy.
55
Podstawowa obsługa urządzenia
<6> Pokrętło główne
(1) Po naciśnięciu przycisku obróć
pokrętło <6>.
Naciśnij przycisk, taki jak <B>,
a następnie obróć pokrętło <6>.
Gdy użytkownik naciśnie spust migawki do
połowy, aparat wróci do stanu gotowości do
fotografowania.
(2) Obróć tylko pokrętło <6>.
Patrząc na ekran lub przez wizjer, obróć
pokrętło <6>.
Za pomocą tego pokrętła można ustawić
czas naświetlania, przysłonę itp.
oo Czynność (1) można wykonać nawet, jeśli elementy sterowania są
zablokowane za pomocą blokady kilku funkcji (=58).
56
Podstawowa obsługa urządzenia
<5> Pokrętło szybkiej kontroli
(1) Po naciśnięciu przycisku obróć
pokrętło <5>.
Naciśnij przycisk, taki jak <B>,
a następnie obróć pokrętło <5>.
Gdy użytkownik naciśnie spust migawki do
połowy, aparat wróci do stanu gotowości do
fotografowania.
(2) Obróć tylko pokrętło <5>.
Patrząc na ekran lub przez wizjer, obróć
pokrętło <5>.
Za pomocą tego pokrętła można ustawić
wartość korekty ekspozycji, ustawienie
przysłony przy ręcznej regulacji
ekspozycji itp.
oo Czynność (1) można wykonać nawet, jeśli elementy sterowania są
zablokowane za pomocą blokady kilku funkcji (=58).
57
Podstawowa obsługa urządzenia
<R> Przełącznik blokady kilku funkcji
Aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień przez obrót pokrętła głównego,
pokrętła szybkiej kontroli, pierścienia sterowania lub dotknięcie panelu
dotykowego, skonfiguruj [5: Blokada kilku funkcji] i ustaw <R>
przełącznik na <R>.
Szczegółowe informacje dotyczące opcji [5: Blokada kilku funkcji] można
znaleźć na =407.
<T> Pierścień sterowania
Domyślnie wartość przysłony można
ustawić, obracając pierścień sterowania
obiektywów RF lub należy zamontować
adaptery, naciskając jednocześnie spust
migawki do połowy w trybie <t>, <f>,
<a> lub <F>. W przeciwnym razie można
przypisać inną funkcję do pierścienia
sterowania, dostosowując operacje
w pozycji [C.Fn III-6: Dostosowanie
pokręteł] (=542).
58
Podstawowa obsługa urządzenia
Przycisk INFO
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę wyświetlanych
informacji.
Poniższe przykładowe ekrany dotyczą
zdjęć.
59
Obsługa menu i ustawienia
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Przycisk <M>
Przycisk <B>
Ekran
Przyciski nawigacji <V>
(5)
(6)
(7)
Przycisk <0>
Pokrętło szybkiej kontroli
Pokrętło główne
Ekran menu w trybach strefy podstawowej
* W trybach strefy podstawowej niektóre karty i elementy menu nie są
wyświetlane.
60
Obsługa menu i ustawienia
Ekran menu w trybach strefy twórczej
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(9)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Karty główne
Karty podrzędne
Pozycje menu
z : Fotografowanie
3 : Odtwarzanie
(6)
(7)
(8)
(9)
5 : Nastawy
8 : Funkcje indywidualne
9 : Moje menu
Ustawienia menu
Procedura wprowadzania ustawień menu
ekran menu.
1 Wyświetl
zz Naciśnij przycisk <M>.
kartę.
2 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <B>, aby
przełączać pomiędzy głównymi kartami.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać kartę
podrzędną.
61
Obsługa menu i ustawienia
jedną z pozycji.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję menu, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
opcję.
4 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję.
zz Bieżące ustawienie jest oznaczone
kolorem niebieskim.
opcję.
5 Ustaw
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
ekran nastaw.
6 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, aby
zakończyć i przygotować się do
fotografowania.
oo W opisach funkcji menu w niniejszej instrukcji założono, że użytkownik
nacisnął przycisk <M> w celu wyświetlenia ekranu menu.
oo Po menu można się również poruszać, dotykając ekranu menu lub używając
przycisków nawigacji <V>.
oo Aby anulować działanie, naciśnij przycisk <M>.
62
Obsługa menu i ustawienia
Przyciemnione pozycje menu
Przykład: Priorytet jasnych partii obrazu
Nie można ustawić przyciemnionych pozycji
menu. Pozycja menu jest przyciemniona,
jeśli inne ustawienie funkcji zastępuje ją.
Zastępującą funkcję można zobaczyć,
wybierając przyciemnioną pozycję menu
i naciskając przycisk <0>.
W przypadku anulowania zastępującego
ustawienia funkcji przyciemniona pozycja
menu będzie dostępna do regulacji.
oo W przypadku niektórych przyciemnionych pozycji funkcja zastępująca może
nie być widoczna.
oo Opcja [5: Kasowanie nastaw aparatu] umożliwia przywrócenie ustawień
domyślnych funkcji menu (=410).
63
Obsługa ekranu dotykowego
Aparat można obsługiwać, dotykając ekran (panel dotykowy) palcem
i przesuwając.
Dotykanie
Przykładowy ekran (Szybkie nastawy)
zz Dotknij palcem ekranu (szybko dotknij,
a następnie odsuń palec).
zz Na przykład po dotknięciu przycisku [Q]
zostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw. Dotknięcie przycisku [2]
powoduje powrót do poprzedniego
ekranu.
Przeciąganie
Przykładowy ekran (Ekran menu)
zz Przesuń palec, dotykając ekranu.
oo Jeśli w pozycji [5: Sygnał "bip"] wybrano opcję [Dotknij ], sygnał
dźwiękowy nie będzie emitowany podczas sterowania za pomocą dotyku
(=380).
oo Czułość sterowania dotykiem można wyregulować (=379).
64
Szybkie nastawy
Użytkownik może bezpośrednio wybrać i skonfigurować ustawienia
wyświetlane na ekranie. Są to tak zwane szybkie nastawy (z wyjątkiem
trybu <A>).
1 Naciśnij przycisk <Q> (7).
ustawienie.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby dokonać
wyboru.
zz Gdy zostanie wyświetlony ekran po
lewej stronie, użyj przycisków <W> <X>
<Y> <Z>, aby dokonać wyboru.
opcję.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6> lub <5>
lub użyj przycisków <Y> <Z>, aby
zmienić ustawienie. Niektóre funkcje
można także ustawiać przez naciśnięcie
przycisku po wykonaniu tych operacji.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zakończyć
ustawianie i wrócić do poprzedniego
ekranu.
oo Można również dotknąć ekranu, aby wyświetlić ustawienia Szybkie nastawy
(=64).
65
66
Podstawowe czynności
fotografowania
W niniejszym rozdziale opisano korzystanie z trybów strefy
podstawowej ustawianych za pomocą pokrętła wyboru trybów w
celu uzyskania najlepszych wyników.
W przypadku trybów strefy podstawowej wystarczy jedynie
wycelować aparat i nacisnąć spust migawki. Wszystkie parametry
zostaną ustawione automatycznie przez aparat.
67
Fotografowanie z pełną automatyką
(Inteligentna scena auto)
Tryb <A> jest trybem w pełni automatycznym. Aparat analizuje
ujęcie i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Może
również automatycznie ustawić ostrość na nieruchomy lub ruchomy obiekt,
wykrywając ruch obiektu (=71).
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <A>.
przycisk <0>.
2 Naciśnij
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
aparat na to, co zamierzasz
3 Skieruj
sfotografować (obiekt).
zz W pewnych warunkach fotografowania
wokół obiektu może zostać wyświetlona
ramka.
zz Gdy na ekranie zostanie wyświetlony
punkt AF, przesuń go nad obiekt.
68
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
ostrość na obiekt.
4 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość.
zz Ostrość można również ustawić,
dotykając twarzy osoby lub innego
obiektu na ekranie (AF dotykowy), gdy
dla opcji [z: Ciągły AF] wybrano
ustawienie [Wyłącz].
zz W warunkach słabego oświetlenia
w miarę potrzeby uruchamiane
jest oświetlenie wspomagające AF
(=201).
gg W przypadku nieruchomych obiektów
punkt AF ma kolor zielony, gdy obiekt
jest ostry, co jest sygnalizowane
dźwiękiem przez aparat (Tryb OneShot AF).
gg W przypadku poruszających się
obiektów punkt AF ma kolor niebieski
i podąża za ruchem obiektu.
Sygnalizacja dźwiękowa w aparacie jest
wyłączona (Servo AF).
zdjęcie.
5 Zrób
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
gg Przechwycony obraz będzie wyświetlany
na ekranie przez około 2 sekundy.
oo Ruch obiektu (bez względu na to, czy obiekty poruszają się, czy nie) może
nie być wykrywany prawidłowo dla niektórych obiektów lub w niektórych
warunkach fotografowania.
oo Jeśli zazwyczaj preferujesz fotografowanie z funkcją One-Shot AF, wybierz
ustawienie [Wyłącz] dla opcji [z: A Autom. serwo].
oo Działanie AF (One-Shot AF lub Servo AF) jest ustawiane automatycznie po
naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Zauważ, że działania AF nie można
przełączyć podczas fotografowania.
o
o Tryb <A> pozwala uwydatnić kolory podczas fotografowania natury, otwartej
przestrzeni oraz scen zachodów słońca. Jeśli nie uzyskujesz pożądanych
tonów kolorów, zmień tryb na dowolny tryb strefy twórczej (=35) i wybierz
styl obrazów inny niż <D>, a następnie powtórz zdjęcia (=148).
69
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć
zz Należy korzystać z solidnego statywu, który utrzyma ciężar sprzętu
fotograficznego. Aparat należy dokładnie przymocować na statywie.
zz Zaleca się korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego
(w sprzedaży osobno, =219) bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania (w sprzedaży osobno, =217).
Często zadawane pytania
zzNie można ustawić ostrości (co wskazuje pomarańczowy
kolor punktu AF).
Skieruj punkt AF na obszar o wysokim kontraście, a następnie naciśnij
spust migawki do połowy (=54). Jeśli fotografowany obiekt znajduje
się zbyt blisko, oddal się i wykonaj zdjęcie jeszcze raz.
zzKilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie.
Jeśli kilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie, wszystkie te
punkty wskazują na obszary ostrości. O ile wyświetlony jest punkt AF
pokrywający żądany obiekt, można wykonać zdjęcie.
zzNaciśnięcie spustu migawki do połowy nie zapewnia
ustawienia ostrości aparatu na obiekt.
Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie znajduje się w pozycji <MF>
(ostrość ręczna), należy ustawić go w pozycji <AF> (autofokus).
zzNa wyświetlaczu miga wartość czasu otwarcia migawki.
Ponieważ jest zbyt ciemno, zdjęcia mogą być nieostre ze względu na
drgania aparatu. W takiej sytuacji zaleca się stosowanie statywu lub
lampy Canon Speedlite z serii EL/EX (w sprzedaży osobno, =220).
zzPodczas fotografowania z użyciem zewnętrznej lampy
błyskowej dolna część zdjęcia jest nienaturalnie ciemna.
Jeśli na obiektyw została założona osłona, może ona zasłonić część
światła lampy błyskowej. Jeśli obiekt znajduje się w niewielkiej odległości
od aparatu, przed zrobieniem zdjęcia należy zdjąć z obiektywu osłonę.
70
Techniki w trybie pełnej automatyki
(Inteligentna scena auto)
Zmiana kompozycji zdjęcia
W zależności od rodzaju sceny przesunięcie fotografowanego obiektu
w lewo lub w prawo w celu uzyskania zrównoważonego tła nada zdjęciu
lepszą perspektywę.
Naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości na
nieruchomy obiekt spowoduje zablokowanie ostrości na tym obiekcie.
Można zmienić kompozycję zdjęcia, trzymając spust migawki naciśnięty do
połowy, a następnie nacisnąć go do końca w celu wykonania zdjęcia. Jest
to tak zwana „blokada ostrości”.
Fotografowanie obiektu w ruchu
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy i pojawieniu się niebieskiego
punktu AF aparat wykrywa ruch obiektu i ustawia ostrość przy użyciu Servo
AF. Trzymaj spust migawki wciśnięty do połowy i śledź obiekt tak, aby był
cały czas widoczny na ekranie, a w decydującym momencie naciśnij spust
migawki do końca.
Jeśli preferujesz fotografowanie z funkcją One-Shot AF, wybierz ustawienie
[Wyłącz] dla opcji [z: A Autom. serwo].
71
Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto)
Ikony ujęć
Aparat wykrywa typ ujęcia i automatycznie
dostosowuje do niego wszystkie ustawienia.
Wykryty rodzaj ujęcia jest wyświetlany
w lewej górnej części ekranu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat ikon,
patrz =595.
Zmiana ustawień za pomocą ekranu dotykowego
Dotykając ikon, można zmieniać ustawienia
trybu wyzwalania migawki, jakości
obrazu, migawki dotykowej i twórczego
wspomagania.
72
Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto)
Fotografowanie z dodawaniem efektów (Twórcze
wspomaganie)
Można robić zdjęcia z uprzednio wybranymi efektami.
przycisk <Q>.
1 Naciśnij
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
efekt.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać efekt, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
intensywność efektu i inne
3 Wybierz
szczegóły.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
ustawić wartość, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby wyzerować ustawienie, naciśnij
przycisk <A>, a następnie wybierz
opcję [OK].
Efekty w trybie twórczego wspomagania
zz[
] Ustawienia
zz[
] Rozmycie tła
Wybierz jeden z zaprogramowanych efektów.
Należy pamiętać, że ustawienia [Nasycenie], [Ton koloru 1]
i [Ton koloru 2] nie są dostępne w trybie [B&W].
Dostosuj rozmycie tła. Wybierz wyższe wartości, aby wyostrzyć tło,
lub niższe, aby je rozmyć. W przypadku wybrania ustawienia [Auto]
rozmycie tła jest zależne od jasności. Niektóre pozycje są dostępne tylko
w przypadku określonej jasności obiektywu (liczby f).
73
Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto)
zz[
] Jasność
zz[
] Kontrast
zz[
] Nasycenie
Regulacja jasności obrazu.
Regulacja kontrastu.
Regulacja żywości barw.
zz[
] Ton koloru 1
zz[
] Ton koloru 2
zz[
] Monochromatyczne
Regulacja tonu koloru bursztynowego/niebieskiego.
Regulacja tonu koloru zielonego/purpurowego.
Ustaw efekt tonalny dla zdjęć monochromatycznych. Wybierz ustawienie
[Wył.], aby wykonywać zdjęcia w kolorze. Pozycje [Nasycenie], [Ton
koloru 1] i [Ton koloru 2] są dostępne tylko w przypadku wybrania
ustawienia [Wył.].
oo W przypadku korzystania z lampy błyskowej nie jest dostępna pozycja
[Rozmycie tła].
oo Powyższe ustawienia zostają wyzerowane przy zmianie trybu fotografowania
lub po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <2>. Aby je zapisać,
wybierz w pozycji [z: Zachowaj dane Twórcz.wspom.] ustawienie [Włącz].
Zapisywanie ulubionych ustawień
Aby zapisać bieżące ustawienie w aparacie, naciśnij przycisk <B> na
ekranie ustawień twórczego wspomagania, a następnie wybierz opcję [OK].
W pozycji [USER*] można zapisać maksymalnie trzy ustawienia własne.
Jeśli w pozycji [USER*] są już zapisane trzy ustawienia własne, w celu
zapisania nowego ustawienia trzeba zastąpić nim jedno z istniejących.
74
Tryb specjalnego ujęcia
Aparat automatycznie wybierze odpowiednie ustawienia po wybraniu trybu
fotografowania dostosowanego do obiektu lub ujęcia.
* <8> oznacza specjalne ujęcie.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <8>.
2 Naciśnij przycisk <0>.
tryb fotografowania.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
tryb fotografowania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Można również wybrać tryb
fotografowania, obracając
pokrętło <6> lub <5>.
oo Przestrogi dotyczące poszczególnych trybów fotografowania przedstawiono
w jednym miejscu (=90). Przed rozpoczęciem fotografowania należy
zapoznać się z przestrogami.
oo Ekran szybkich nastaw pojawia się po wykonaniu kroku 2, gdy w pozycji
[5: Przewodnik trybów] jest wybrane ustawienie [Wyłącz]. Użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać tryb fotografowania.
75
Tryb specjalnego ujęcia
Tryby fotografowania dostępne w trybie 8
Tryb fotografowania
Tryb fotografowania
Strona
4
Małe odległości
q Zdjęcie grupowe
=78
P
Żywność
=85
3 Krajobrazy
=79
6
Nocne portrety
=86
5 Sport
=80
F
Zdjęcia nocne z ręki
=87
=81
G
Kontrola podświetlenia
HDR
=88
=82
I
Tryb cichy
=89
C
Portrety
Strona
=77
2
Dzieci
r Panoramowanie
oo Tryb fotografowania można również ustawić z poziomu pozycji
[z: Tryb fotografowania] po przestawieniu pokrętła wyboru trybów
w położenie <8>.
76
=84
Wykonywanie zdjęć portretowych
Rozmycie tła w trybie <2> (Portrety) uwydatnia postać fotografowanej
osoby. Ten tryb umożliwia także uzyskanie bardziej wyrazistego efektu
zmiękczenia odcieni skóry i włosów.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzWybierz miejsce, w którym odległość pomiędzy obiektem
i tłem jest największa.
Zwiększenie odległości pomiędzy obiektem i tłem wzmacnia efekt
rozmycia tła. Ponadto fotografowany obiekt będzie lepiej wyróżniać się
na ciemnym i pozbawionym nadmiaru elementów tle.
zzUżyj teleobiektywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdłuższą ogniskową w celu wypełnienia kadru postacią fotografowanej
osoby od pasa w górę.
zzUstaw ostrość na twarz.
Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że punkt AF na twarzy świeci na
zielono. W przypadku fotografowania twarzy z małej odległości można
wybrać w pozycji [z: AF z detekcją oczu] ustawienie [Włącz], aby
ostrość została ustawiona na oczy.
oo Domyślnie ustawiona jest opcja <i> (Wolne serie zdjęć). Jeśli przytrzymasz
wciśnięty spust migawki, możesz wykonywać serię zdjęć w celu rejestracji
zmian wyrazu twarzy i ruchu fotografowanych osób.
77
Wykonywanie zdjęć grupowych
Aby wykonać zdjęcia grupowe, należy użyć trybu <q> (Zdjęcie grupowe).
Umożliwia on wykonywanie zdjęć zapewniających ostrość zarówno osób
znajdujących się z przodu, jak i osób z tyłu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzUżyj obiektywu szerokokątnego.
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej, należy
użyć najszerszego kąta widzenia, aby zapewnić ostrość wszystkich
osób w grupie – od pierwszego rzędu aż po tył. Ponadto zwiększenie
odległości pomiędzy aparatem a obiektami (tak aby całe ciała obiektów
znajdowały się w kadrze) zapewnia większy zakres ostrości.
zzWykonaj kilka ujęć grupy.
Zaleca się wykonanie kilku zdjęć w przypadku, gdy niektóre osoby mają
zamknięte oczy.
oo Podczas fotografowania w pomieszczeniach lub w słabym oświetleniu należy
trzymać aparat nieruchomo lub korzystać ze statywu, aby zapobiec drganiom
aparatu.
78
Fotografowanie krajobrazów
Tryb <3> (Krajobrazy) służy do fotografowania rozległych krajobrazów,
a także do uzyskiwania ostrości zarówno dla obiektów bliskich, jak
i oddalonych. Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz
bardzo ostre i wyraziste obrazy.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzW przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrótszą ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej ustaw
obiektyw na najszerszy kąt widzenia, aby zapewnić ostrość bliskich
i oddalonych obiektów. Nada także szerszą perspektywę fotografowanym
krajobrazom.
zzFotografowanie scen nocnych.
Fotografowanie w trybie <3> podczas trzymania aparatu w rękach
może powodować jego drgania. Zalecane jest używanie statywu.
79
Fotografowanie poruszających się obiektów
Tryb <5> (Sport) umożliwia fotografowanie obiektu w ruchu, takiego jak
biegnący człowiek czy jadący pojazd.
(1)
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzUżyj teleobiektywu.
W celu fotografowania z dużej odległości zalecane jest korzystanie
z teleobiektywu.
zzŚledź obiekt za pomocą ramki obszarowego AF.
Domyślnie ustawienie w pozycji [z: Metoda AF] to [u+Śledzenie].
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy pojawia się ramka
obszarowego AF (1). Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie, punkt AF
zmienia kolor na niebieski.
zzWykonaj serię zdjęć.
Domyślnie ustawiona jest opcja [o] (Szybka seria zdjęć).
W decydującej chwili naciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać
zdjęcie. Aby śledzić obiekt i uchwycić zmiany w jego ruchu, trzymaj
przycisk migawki wciśnięty. Dzięki temu wykonasz serię zdjęć.
80
Fotografowanie dzieci
Aby zrobić zdjęcia biegających dzieci, należy użyć opcji <C> (Dzieci).
Odcienie skóry będą wyglądać naturalnie.
(1)
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzŚledź obiekt za pomocą ramki obszarowego AF.
Domyślnie ustawienie w pozycji [z: Metoda AF] to [u+Śledzenie].
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy pojawia się ramka
obszarowego AF (1). Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie, punkt AF
zmienia kolor na niebieski.
zzWykonaj serię zdjęć.
Domyślnie ustawiona jest opcja [o] (Szybka seria zdjęć).
W decydującej chwili naciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać
zdjęcie. Aby śledzić obiekt i uchwycić zmiany w jego ruchu oraz
w wyrazie twarzy, trzymaj przycisk migawki wciśnięty. Dzięki temu
wykonasz serię zdjęć.
81
Panoramowanie
Jeśli chcesz zrobić zdjęcie sprawiające wrażenie szybkości i z efektem
rozmycia ruchu na tle obiektu, skorzystaj z opcji <r> (Panoramowanie).
W przypadku używania obiektywu obsługującego tryb <r> rozmycie
obiektu jest wykrywane, korygowane i redukowane.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzObróć aparat, aby podążał za obiektem w ruchu.
Podczas fotografowania obracaj aparat płynnie, śledząc poruszający się
obiekt. Skieruj punkt AF na część poruszającego się obiektu, na którą
chcesz ustawić ostrość, a następnie naciśnij przycisk migawki do połowy,
przytrzymując go podczas obracania aparatu, aby dostosować się do
prędkości i ruchu obiektu. Przesuwając aparat, naciśnij spust migawki do
końca, aby zrobić zdjęcie. Cały czas śledź obiekt za pomocą aparatu.
82
Panoramowanie
zzUstaw poziom rozmycia ruchu tła.
W pozycji [Efekt] można ustawić poziom rozmycia ruchu tła. Ustawienie
[Maksymalny] wydłuża czas naświetlania, aby zwiększyć rozmycie ruchu
tła wokół obiektu. Jeśli jest widoczne rozmycie obiektu, wybierz w pozycji
[Efekt] ustawienie [Średni] lub [Minimalny], żeby je zmniejszyć.
oo Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów obsługujących tryb <r>
można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
oo W przypadku korzystania z obiektywu obsługującego tryb <r> aparat
samoczynnie koryguje rozmycie obiektu i (w oparciu o ustawienie wybrane
w pozycji [Efekt]) dostosowuje czas naświetlania, niezależnie od ustawienia
stabilizacji obrazu wybranego dla obiektywu.
oo Metodę AF można ustawić tylko na [1-punktowy AF] lub [Strefowy AF].
Domyślnie wybierane są ustawienie [Strefowy AF] i strefa znajdująca się
pośrodku ekranu.
oo Aby zapobiec drganiom aparatu, zalecane jest trzymanie go w obu
dłoniach, trzymanie rąk blisko ciała i płynne śledzenie ruchu obiektu w celu
wykonywania zdjęć.
oo Efekt ten jest najbardziej widoczny w przypadku na przykład pociągów
i samochodów, które poruszają się ze stałą prędkością w jednym kierunku.
oo Zalecane jest wykonanie zdjęć próbnych lub sprawdzenie obrazu przez
odtworzenie go natychmiast po wykonaniu zdjęcia.
oo Domyślne ustawienie to <i> (wolna seria zdjęć). W decydującej chwili
naciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać zdjęcie. Można śledzić ruch
obiektów, przesuwając aparat i trzymając spust migawki wciśnięty w celu
wykonania serii zdjęć.
83
Fotografowanie z małych odległości
Tryb <4> (Małe odległości) służy do fotografowania kwiatów i innych
niewielkich przedmiotów z małych odległości. W celu powiększenia
obrazu małych przedmiotów skorzystaj z obiektywu do makrofotografii
(sprzedawanego osobno).
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzUżyj jednolitego tła.
Proste tło sprawia, że małe obiekty, takie jak kwiaty, bardziej się
wyróżniają.
zzZbliż się maksymalnie do fotografowanego obiektu.
Sprawdź minimalną odległość uzyskania ostrości dla posiadanego
obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania obiektywu jest mierzona
pomiędzy znacznikiem <V> (płaszczyzna ogniskowania) znajdującym
się w górnej części aparatu i fotografowanym obiektem. Kiedy odległość
od obiektu jest zbyt mała, nie można ustawić ostrości.
zzW przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdłuższą ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustawienie
najdłuższej ogniskowej powiększy obraz fotografowanego obiektu.
84
Fotografowanie żywności
Do robienia zdjęć żywności służy opcja <P> (Żywność). Zdjęcie będzie
jasne i wyglądać będzie atrakcyjnie. W zależności od źródła światła
przytłumione zostanie również czerwonawe zabarwienie na zdjęciach
wykonywanych w świetle żarówek itd.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzZmień ton koloru.
Można zmienić ustawienie w pozycji [Odcień koloru]. Aby zwiększyć
czerwonawe zabarwienie żywności, wybierz ustawienie w kierunku
[Ciepłe]. Jeśli zabarwienie jest zbyt czerwone, wybierz ustawienie
w kierunku [Zimne].
85
Fotografowanie portretów nocnych
(ze statywem)
Aby sfotografować ludzi w nocy z naturalnie wyglądającym tłem, skorzystaj
z trybu <6> (Nocne portrety). Należy pamiętać, że do fotografowania
wymagana jest zewnętrzna lampa Speedlite. Zalecane jest używanie
statywu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzUżyj obiektywu szerokokątnego oraz statywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrótszą ogniskową w celu uzyskania szerokiego ujęcia sceny nocnej.
Ponadto w związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć z ręki mogą
wystąpić drgania aparatu, należy korzystać ze statywu.
zzSprawdź jasność obrazu.
Należy pamiętać, że zalecane jest odtworzenie nowo zarejestrowanego
obrazu na miejscu w celu sprawdzenia jego jasności. Jeśli fotografowany
obiekt jest niedoświetlony, przysuń się bliżej i ponownie zrób zdjęcie.
zzMożna także użyć innych trybów fotografowania.
W związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć nocnych efekty drgań
aparatu mogą być uwydatnione, zaleca się korzystanie z trybów <A>
i <F>.
oo W przypadku jednoczesnego korzystania z samowyzwalacza i zewnętrznej
lampy Speedlite po wykonaniu zdjęcia na krótko zaświeci się kontrolka
samowyzwalacza.
86
Fotografowanie scen nocnych (z ręki)
Korzystanie ze statywu podczas zdjęć nocnych zapewnia najlepsze efekty.
Jednak w trybie <F> (Zdjęcia nocne z ręki) można fotografować nocą,
trzymając aparat w rękach. W tym trybie fotografowania w przypadku
każdego zdjęcia rejestrowane są cztery ujęcia. W efekcie powstaje zdjęcie,
na którym ograniczone są efekty drgań aparatu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzMocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym
trybie cztery zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz. Jeśli
którekolwiek z czterech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań
aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane w końcowym
obrazie.
zzW przypadku portretów należy korzystać z zewnętrznej
lampy Speedlite.
Jeśli chcesz uwzględnić ludzi na zdjęciu, skorzystaj z zewnętrznej
lampy Speedlite. Aby portret był udany, przy pierwszym ujęciu zostanie
użyta lampa błyskowa. Należy poprosić fotografowaną osobę, aby nie
poruszała się aż do końca serii czterech zdjęć.
87
Fotografowanie pod światło
W przypadku fotografowania sceny z ciemnymi i jasnymi obszarami należy
użyć trybu <G> (Kontrola podświetlenia HDR). W tym trybie podczas
robienia jednego zdjęcia wykonywana jest seria trzech ujęć o różnych
ekspozycjach. W efekcie powstaje jedno zdjęcie o szerokiej gamie tonalnej,
na którym cienie powstające w wyniku fotografowania pod światło są
ograniczone do minimum.
* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzMocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym trybie
trzy zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz. Jeśli którekolwiek
z trzech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań aparatu, mogą
one nie zostać poprawnie wyrównane w ostatecznie zarejestrowanym
obrazie.
88
Fotografowanie ciche
Kiedy ważne jest zachowanie ciszy przy fotografowaniu, można wykonywać
zdjęcia bez sygnałów dźwiękowych, takich jak dźwięk zwalniania migawki.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzWykonaj zdjęcia próbne.
Zaleca się wykonanie wcześniej kilku zdjęć próbnych, ponieważ
w niektórych warunkach może być słyszalny odgłos pracy mechanizmu
regulacji przysłony obiektywu.
oo Podczas fotografowania na chwilę wyświetlana jest biała ramka wokół ekranu.
oo Tryb wyzwalania migawki można ustawić tylko na <u>, <m> lub <l>.
89
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
q: Zdjęcie grupowe
oo Ze względu na korygowanie dystorsji nieznacznie zmienia się kąt widzenia.
oo W zależności od warunków fotografowania można nie uzyskać ostrości
w przypadku każdej osoby z przodu do tyłu obrazu.
5: Sport
oo W warunkach słabego oświetlenia i możliwości wystąpienia efektów drgań
aparatu w lewym dolnym narożniku miga czas naświetlania. Należy trzymać
aparat nieruchomo i zrobić zdjęcie.
oo Zastosowanie zewnętrznej lampy Speedlite powoduje zmniejszenie szybkości
serii zdjęć.
C: Dzieci
oo Zastosowanie zewnętrznej lampy Speedlite powoduje zmniejszenie szybkości
serii zdjęć.
r: Panoramowanie
oo Czas naświetlania zostanie wydłużony. Z tego względu tryb ten nie jest
odpowiedni dla żadnego rodzaju fotografowania za wyjątkiem panoramowania.
oo Ustawieniem domyślnym jest <i>. Należy pamiętać, że nie można wybrać
pozycji <o>.
oo Korzystanie z zewnętrznych lamp Speedlite nie jest możliwe. (Lampa nie
wyemituje błysku).
oo Chociaż w przypadku korzystania z obiektywu obsługującego tryb <r>
jest stosowana stabilizacja obrazu dla obiektywu, rezultat nie jest widoczny
na ekranie podczas fotografowania. (Stabilizacja obrazu i funkcja korekcji
rozmycia obiektu są aktywowane w chwili wykonywania zdjęcia niezależnie od
ustawienia stabilizatora obrazu obiektywu).
oo Jeśli dany obiektyw nie obsługuje trybu <r>, nie jest korygowane
rozmycie obiektu. Jednak automatycznie regulowany jest czas naświetlania,
odpowiednio do ustawienia wybranego w pozycji [Efekt].
oo W przypadku fotografowania w jasnym świetle, np w słoneczny letni dzień,
bądź w przypadku fotografowania powolnego obiektu ustawiony stopień efektu
panoramowania może nie zostać uzyskany.
90
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
r: Panoramowanie (ciąg dalszy)
oo Podczas fotografowania przy użyciu obiektywu obsługującego tryb <r>
rozmycie obiektu może nie zostać skorygowane właściwie w przypadku
fotografowania poniższych obiektów lub w podanych warunkach
fotografowania.
• Obiekty o bardzo niskim kontraście.
• Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
• Obiekty fotografowane pod mocne lub odbijające światło.
• Obiekty z powtarzającymi się wzorami.
• Obiekty z mniejszą liczbą wzorów lub monotonnymi wzorami.
• Obiekty, na których widać odbicia (obrazy odbite od lustra itp).
• Obiekty mniejsze niż ramka strefowego AF.
• Gdy kilka obiektów porusza się w ramce strefowego AF.
• Obiekty poruszające się w nieregularnych kierunkach lub z nieregularnymi
prędkościami.
• Obiekty, których ruchy są częściowo nieregularne. (Na przykład pionowy
ruch biegacza).
• Obiekty, których prędkość zmienia się radykalnie. (Na przykład zaraz po
rozpoczęciu ruchu lub przy skręcaniu na zakręcie).
• Gdy aparat jest przesuwany za szybko lub za wolno.
• Gdy ruch aparatu nie jest dostosowany do ruchu obiektu.
P: Żywność
oo Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
oo Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia może się nie zmniejszyć.
oo W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy Speedlite w pozycji [Odcień
koloru] zostanie wybrane ustawienie Standard.
oo Jeśli na zdjęciu znajdują się ludzie, odcień skóry może nie zostać prawidłowo
odzwierciedlony.
91
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
6: Nocne portrety
oo Poinstruuj fotografowaną osobę, aby stała nieruchomo jeszcze przez chwilę
po wyzwoleniu błysku lampy.
oo Uzyskanie ostrości może być trudne, jeśli twarz jest niedoświetlona. W takiej
sytuacji należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji
<MF> i ręcznie ustawić ostrość.
oo Automatyczne ustawienie ostrości w nocy lub przy słabym oświetleniu może
być utrudnione, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła.
W takiej sytuacji należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie
w pozycji <MF> i ręcznie ustawić ostrość.
oo Wykonane zdjęcie będzie się nieznacznie różniło od obrazu widocznego na
ekranie.
F: Zdjęcia nocne z ręki
oo W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie
mniejszy.
oo Nie można ustawić jakości RAW.
oo Automatyczne ustawienie ostrości w nocy lub przy słabym oświetleniu może
być utrudnione, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła.
W takiej sytuacji należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie
w pozycji <MF> i ręcznie ustawić ostrość (=48, =51).
oo Wykonane zdjęcie będzie się nieznacznie różniło od obrazu widocznego na
ekranie.
oo Jeśli używana jest zewnętrzna lampa Speedlite, a obiekt znajduje się blisko,
może dojść do prześwietlenia.
oo W przypadku używania zewnętrznej lampy Speedlite do wykonywania nocnych
zdjęć z ograniczonym oświetleniem zdjęcia mogą nie zostać dopasowane
prawidłowo. W efekcie może powstać rozmyte zdjęcie.
oo W przypadku używania zewnętrznej lampy Speedlite, gdy dana osoba
znajduje się blisko tła, które również zostaje oświetlone przez lampę błyskową,
zdjęcia mogą nie zostać dopasowane prawidłowo. W efekcie może powstać
rozmyte zdjęcie. Mogą być widoczne również nienaturalne cienie i niewłaściwe
kolory.
oo Kąt pokrycia błysku z użyciem zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite:
• Podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej Speedlite
z automatycznym ustawieniem pokrycia błysku zostanie ono ustawione
w skrajnym położeniu szerokokątnym (najszerszy kąt widzenia), niezależnie
od ustawienia obiektywu zmiennoogniskowego.
• W przypadku używania lampy błyskowej Speedlite, która wymaga ręcznego
ustawienia pokrycia błysku, należy ustawić głowicę lampy w położeniu
normalnym.
92
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
F: Zdjęcia nocne z ręki (ciąg dalszy)
oo W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
oo Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
oo Po wykonaniu zdjęć ich zapis na karcie może trochę potrwać ze względu
na łączenie obrazów. Podczas przetwarzania obrazów jest wyświetlany
komunikat [BUSY], a fotografowanie nie jest możliwe, dopóki przetwarzanie
nie zostanie zakończone.
G: Kontrola podświetlenia HDR
oo W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie
mniejszy.
oo Nie można ustawić jakości RAW.
oo Korzystanie z zewnętrznych lamp Speedlite nie jest możliwe. (Lampa nie
wyemituje błysku).
oo W obrazach może nie zostać oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać
nieregularnie i zawierać znaczne zakłócenia.
oo Kontrola podświetlenia HDR może być nieskuteczna w przypadku
fotografowania pod światło lub w przypadku scen o dużym kontraście.
oo Podczas fotografowania wystarczająco jasnych obiektów w takich warunkach,
w jakich znajdują się na przykład w przypadku ujęć z normalnym oświetleniem,
obraz może wyglądać nienaturalnie z powodu efektu HDR.
oo W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
oo Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
oo Po wykonaniu zdjęć ich zapis na karcie może trochę potrwać ze względu
na łączenie obrazów. Podczas przetwarzania obrazów jest wyświetlany
komunikat [BUSY], a fotografowanie nie jest możliwe, dopóki przetwarzanie
nie zostanie zakończone.
I: Tryb cichy
oo Zachowuj się odpowiedzialnie podczas cichego fotografowania i szanuj prawo
do prywatności i prawa do wizerunku osób.
oo Obraz szybko poruszających się obiektów może być zniekształcony.
oo W przypadku fotografowania w trybie cichym przy źródłach migoczącego światła
(takich jak światła jarzeniowe) lub gdy zostanie wyzwolona lampa błyskowa
innego aparatu, mogą być wyświetlane pasma światła, a na zdjęciach mogą być
rejestrowane paski pochodzące z różnic w poziomie jasności.
oo Funkcje serii zdjęć i fotografowania z lampą błyskową nie są dostępne.
93
94
Strefa twórcza
Tryby strefy twórczej zapewniają dużą
swobodę przy fotografowaniu, pozwalając
ustawić samodzielnie czas naświetlania,
wartość przysłony czy ekspozycję.
zz Aby zamknąć opis trybu fotografowania wyświetlony po
obróceniu pokrętła wyboru trybów, naciśnij przycisk <0>
(=369).
oo Upewnij się, że jest wyłączona blokada kilku funkcji.
95
Programowa AE
Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania i przysłonę w taki sposób,
aby dopasować parametry do jasności obiektu. Funkcja ta jest określana
jako Programowa AE (automatyka ekspozycji).
* <d> oznacza program ustawień.
* Symbol AE oznacza automatyczną ekspozycję (ang. auto exposure).
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <d>.
ostrość na obiekt.
2 Ustaw
zz Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
gg Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie,
punkt AF zmienia kolor na zielony
(z trybem One-Shot AF).
gg Czas otwarcia migawki i przysłona
ustawiane są automatycznie.
na wyświetlacz.
3 Spójrz
zz Jeśli wartość ekspozycji nie miga,
oznacza to, że uzyskana ekspozycja
będzie standardowa.
zdjęcie.
4 Zrób
zz Skomponuj ujęcie i naciśnij spust
migawki do końca.
96
Programowa AE
oo Jeśli wartość czasu naświetlania „30"” i najniższa
wartość przysłony migają, oznacza to niedoświetlenie
zdjęcia.
Zwiększ czułość ISO lub skorzystaj z lampy błyskowej.
oo Jeśli wartość czasu naświetlania „1/4000” i najwyższa
wartość przysłony migają, oznacza to prześwietlenie
zdjęcia.
Zmniejsz czułość ISO lub skorzystaj z filtru ND
(sprzedawanego osobno), aby zredukować ilość światła
wpadającego przez obiektyw.
Różnice pomiędzy trybami <d> i <A>
oo W trybie <A> wiele funkcji, takich jak metoda AF i tryb pomiaru, ustawianych
jest automatycznie, aby zapobiec wykonaniu nieudanych zdjęć. Liczba
funkcji, które można ustawić, jest ograniczona. Z drugiej strony w trybie <d>
ustawiany automatycznie jest tylko czas naświetlania i przysłona. Istnieje
możliwość dowolnego ustawienia metody AF, trybu pomiaru i innych funkcji.
Przesunięcie programu
oo W trybie <d> istnieje możliwość dowolnej zmiany wartości czasu naświetlania
i przysłony (Program) ustawionej automatycznie przez aparat przy zachowaniu
tych samych parametrów ekspozycji. Funkcja ta jest określana mianem
przesunięcia programu.
oo Aby przesunąć program, naciśnij do połowy spust migawki i obróć pokrętło
<6> do momentu wyświetlenia żądanej wartości czasu naświetlania
lub przysłony.
oo Przesunięcie programu zostanie anulowane automatycznie, gdy timer
pomiarowy zakończy odliczanie (wskazanie ustawiania ekspozycji
wyłączy się).
oo Przesunięcie programu nie jest możliwe w przypadku korzystania z lampy
błyskowej.
97
Preselekcja czasu
W tym trybie użytkownik może ustawić czas naświetlania, natomiast aparat
automatycznie reguluje wartość przysłony w celu uzyskania standardowej
ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Funkcja ta jest określana
jako preselekcja czasu. Krótszy czas naświetlania umożliwia „zamrożenie”
fotografowanego wydarzenia lub obiektu w ruchu. Dłuższy czas naświetlania
może stworzyć efekt rozmycia, dając złudzenie ruchu.
* <s> oznacza wartość czasu (ang. time value).
Rozmycie ruchu
(długi czas: 1/30 s)
Zamrożony ruch
(krótki czas: 1/2000 s)
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <s>.
żądany czas naświetlania.
2 Ustaw
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
3
żądaną wartość.
Ustaw ostrość na obiekt.
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
gg Przysłona zostanie wyregulowana
automatycznie.
na wyświetlacz i zrób
4 Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość przysłony nie miga,
oznacza to, że uzyskana ekspozycja
będzie standardowa.
98
Preselekcja czasu
oo Jeśli miga najniższa liczba f, oznacza to niedoświetlenie
zdjęcia. Obróć pokrętło <6>, aby ustawić dłuższy
czas naświetlania, aż wartość przysłony przestanie
migać lub ustaw wyższą czułość wg ISO.
oo Jeśli miga najwyższa liczba f, oznacza to prześwietlenie
zdjęcia. Obróć pokrętło <6>, aby ustawić krótszy
czas naświetlania, aż wartość przysłony przestanie
migać lub ustaw niższą czułość wg ISO.
Wyświetlanie czasu naświetlania
oo Na przykład „0"5” oznacza 0,5 s, a „15"” oznacza 15 s.
99
Preselekcja przysłony
W tym trybie użytkownik może ustawić wartość przysłony, natomiast aparat
automatycznie reguluje czas naświetlania w celu uzyskania standardowej
ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Funkcja ta jest określana
jako preselekcja przysłony. Wyższa wartość przysłony (mniejszy otwór
przysłony) powoduje wyostrzenie pierwszego planu i tła. Z kolei niższa
wartość przysłony (większy otwór przysłony) powoduje rozmycie większej
części pierwszego planu i tła.
* <f> oznacza wartość przysłony (ang. aperture value).
Rozmyte tło
(w przypadku niskiej wartości
przysłony: f/5.6)
Ostry pierwszy plan i tło
(w przypadku wysokiej wartości
przysłony: f/32)
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <f>.
żądaną przysłonę.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
gg Czas naświetlania zostanie
wyregulowany automatycznie.
na wyświetlacz i zrób
4 Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość czasu naświetlania nie
miga, oznacza to, że ekspozycja jest
standardowa.
100
Preselekcja przysłony
oo Jeśli miga wartość czasu naświetlania „30"”, oznacza
to niedoświetlenie.
Obróć pokrętło <6>, aby ustawić większy otwór
przysłony (niższą wartość przysłony), aż czas otwarcia
migawki przestanie migać, ewentualnie ustaw wyższą
czułość ISO.
oo Jeśli miga wartość czasu naświetlania „1/4000”,
oznacza to prześwietlenie zdjęcia.
Obracaj pokrętło <6>, aby ustawić mniejszy otwór
przysłony (wyższą wartość przysłony), aż wartość
czasu naświetlania przestanie migać lub ustaw niższą
czułość ISO.
Wartość wyświetlania przysłony
oo Im wyższa wartość przysłony (liczba f), tym mniejszy otwór przysłony.
Wyświetlana wartość przysłony (liczba f) zależy od obiektywu. Jeśli do aparatu
nie został podłączony obiektyw, dla przysłony będzie wyświetlana wartość
„F00”.
Podgląd głębi polaM
Naciśnij przycisk przypisany do podglądu głębi ostrości (za pomocą
pozycji [8C.Fn III-5: Dostosowanie przycisków] (=537)), aby ustawić
obiektyw odpowiednio do aktualnego ustawienia przysłony i sprawdzić pole
ogniskowania (głębię ostrości).
oo Im większa wartość przysłony, tym szersze pole ogniskowania, od pierwszego
planu do tła.
oo Ekspozycja jest zablokowana (Blokada AE) przy wciśniętym przycisku
przypisanym do podglądu głębi pola.
101
Ręczna regulacja ekspozycji
W tym trybie czas naświetlania i przysłonę można ustawić zgodnie
z własnymi potrzebami. Aby określić ekspozycję, skorzystaj ze wskaźnika
poziomu ekspozycji albo użyj dostępnego w sprzedaży światłomierza.
Metoda ta jest określana jako ręczna regulacja ekspozycji.
* <a> oznacza ręczną regulację (ang. manual).
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <a>.
czułość ISO (=131).
2 Ustaw
zz W trybie automatycznej czułości ISO
można ustawić korektę ekspozycji
(=103).
czas naświetlania
3 Ustaw
i przysłonę.
zz Aby ustawić czas naświetlania, obróć
pokrętło <6>. Aby ustawić przysłonę,
obróć pokrętło <5>.
(1)
(2)
ostrość na obiekt.
4 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
gg Zostanie wyświetlone ustawienie
ekspozycji.
zz Sprawdź znacznik poziomu ekspozycji
<s>, aby uzyskać informacje o różnicy
bieżącego poziomu ekspozycji od
poziomu standardowej ekspozycji.
(1)
(2)
Wskaźnik ekspozycji standardowej
Znacznik poziomu ekspozycji
ekspozycję i zrób zdjęcie.
5 Ustaw
zz Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji
i ustaw żądany czas naświetlania i
przysłonę.
102
Ręczna regulacja ekspozycji
Korekta ekspozycji za pomocą automatycznej czułości ISO
Jeśli ustawiono czułość ISO na [AUTO], w przypadku wykonywania zdjęć
z ręczną regulacją ekspozycji można ustawić korektę ekspozycji (=128)
w sposób opisany poniżej:
Dotknij ekranu wskaźnika poziomu ekspozycji
[z: Koryg.exp./AEB]
Ekran szybkich nastaw
oo Jeśli wybrano automatykę czułości ISO, ustawienie czułości ISO zmieni się
zgodnie z czasem naświetlania i przysłoną w celu otrzymania standardowej
ekspozycji. Zatem można nie uzyskać zamierzonego efektu ekspozycji.
W takim przypadku ustaw korektę ekspozycji.
oo Gdy aparat jest ustawiony na tryb <a> + Automatyczna czułość ISO + <q>
(Pomiar wielosegmentowy) i wybrane jest domyślne ustawienie opcji [8C.Fn
I-7: Tryb pom.z blok.AE po ostr.] (=529), przytrzymanie spustu migawki
wciśniętego do połowy blokuje czułość ISO po uzyskaniu ostrości w trybie
One-Shot AF.
oo Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <A>,
aby zablokować czułość ISO.
oo Aby porównać aktualną ekspozycję z ekspozycją po naciśnięciu
przycisku <A> początkowo przy ręcznie ustawionej czułości ISO, naciśnij
przycisk <A>, zmień kompozycję zdjęcia i sprawdź wskaźnik poziomu
ekspozycji.
oo Po ustawieniu trybu automatycznej czułości ISO i wybraniu dla opcji
[8C.Fn I-1: Przyrosty nastaw ekspozycji] ustawienia [1/2-stop] każda
korekta ekspozycji o 1/2 stopnia zostanie zastosowana z czułością ISO
(1/3 stopnia) i czasem naświetlania. Jednak wyświetlany czas naświetlania nie
ulegnie zmianie.
103
Elastyczna preselekcja AE
W tym trybie możliwe jest ręczne lub automatyczne ustawienie czasu
naświetlania, przysłony oraz czułości ISO i połączenie tych ustawień
z wybraną przez użytkownika wartością korekty ekspozycji. Fotografowanie
w trybie <t> z kontrolą tych wszystkich parametrów równoznaczne jest
z fotografowaniem w trybie <d>, <s>, <f> lub <a>.
* <t> oznacza elastyczną wartość preselekcji przysłony.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <t>.
czas naświetlania, przysłony
2 Ustaw
i czułość ISO.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
ustawianą pozycję. Z lewej strony
wybranego elementu pojawi się
ikona [6].
zz Obróć pokrętło <6>, aby wprowadzić
ustawienia dla opcji.
zz Aby zresetować ustawienie do [AUTO],
naciśnij przycisk <W> lub <Z>.
stopień korekty ekspozycji.
3 Ustaw
zz Obróć pokrętło <5> i wybierz
wskaźnik poziomu ekspozycji. Z lewej
strony wskaźnika poziomu ekspozycji
pojawi się ikona [6].
zz Obróć pokrętło <6>, aby wprowadzić
ustawienia dla opcji.
zz Aby zresetować ustawienie do [±0],
naciśnij przycisk <W> lub <Z>.
104
Elastyczna preselekcja AE
Kombinacje funkcji w trybie <t>
Czas
naświetlania
Przysłona
[AUTO]
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
Wybieranie
ręczne
Wybieranie
ręczne
Czułość ISO
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
Korekta
ekspozycji
Tryb
fotografowania
Dostępne
Podobny do <d>
Dostępne
Podobny do <s>
Dostępne
Podobny do <f>
Dostępne
–
Podobny do <a>
oo Miganie oznacza, że ustawione wartości spowodują niedoświetlenie lub
prześwietlenie. Reguluj ekspozycję do momentu, aż wartość przestanie migać.
oo Długi czas synchronizacji nie jest używany przy słabym oświetleniu, gdy
wybrano ustawienie <t>, tak aby przypominało tryb <f> lub <d>, nawet
gdy dla [Błysk+dł.czas] w [z: Sterowanie zewn. Speedlite] wybrano
ustawienie [1/180-30 sek. auto].
oo Wartości [AUTO] czasu naświetlania, przysłony i czułości ISO są podkreślone.
oo Dla czasu naświetlania, przysłony i czułości ISO można ustawić wartość
[AUTO], a dla korekty ekspozycji [±0] w punktach 2 lub 3 przez naciskanie
przycisku <X> lub <Y>.
105
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
W tym trybie migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo jest naciśnięty
do końca spust migawki; migawka zostaje zamknięta po zwolnieniu
przycisku. Ta technika fotografowania jest określana mianem „ekspozycji
w trybie Bulb”. Z trybu Bulb należy korzystać w przypadku fotografowania
nocnych scen, fajerwerków, nieba i innych obiektów, które wymagają
długiego czasu naświetlania.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <F>.
żądaną przysłonę.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Aparat będzie rejestrował zdjęcia,
dopóki spust migawki będzie całkowicie
wciśnięty.
gg Czas ekspozycji, jaki upłynął, będzie
wyświetlany na ekranie.
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo Długie ekspozycje w trybie Bulb powodują więcej zakłóceń na obrazie niż
zwykle.
oo W przypadku ustawienia automatycznej czułości ISO zostanie ustawiona
czułość ISO 400 (=582).
oo Jeśli podczas ekspozycji w trybie Bulb jest używany samowyzwalacz zamiast
timera funkcji Bulb, należy trzymać naciśnięty do końca spust migawki
(dla czasu ekspozycji samowyzwalacza i czasu ekspozycji w trybie Bulb).
106
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
oo W przypadku ustawienia [z Redukcja zakłóceń (dł.czas)] można
zredukować zakłócenia generowane podczas długich czasów ekspozycji
(=159).
oo W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zaleca się korzystanie ze statywu
i timera funkcji Bulb.
oo Można także wykonywać zdjęcia z ekspozycją w trybie Bulb, korzystając
z elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawanego osobno,
=219).
oo Fotografowanie w trybie Bulb można również wykonywać za pomocą pilota
bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawanego oddzielnie). Naciśnięcie przycisku
przesyłania w pilocie zdalnego sterowania powoduje rozpoczęcie ekspozycji
w trybie Bulb – natychmiastowe lub z 2-sekundowym opóźnieniem. Ponowne
naciśnięcie przycisku powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb.
Timer funkcji BulbM
Czas ekspozycji dla ekspozycji w trybie Bulb można zaprogramować.
Używając timera funkcji Bulb, nie trzeba trzymać wciśniętego do końca
spustu migawki podczas ekspozycji w trybie Bulb. Zmniejsza to drgania
aparatu.
Timer funkcji Bulb można ustawić tylko w trybie <F> (ekspozycja w trybie
Bulb). Tej funkcji nie można ustawić (lub nie będzie ona działać) w żadnym
innym trybie.
pozycję [z: Timer f-cji
1 Wybierz
Bulb].
pozycję [Włącz].
2 Wybierz
zz Wybierz wartość [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
107
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
żądany czas ekspozycji.
3 Ustaw
zz Wybierz godziny, minuty lub sekundy.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu <s>).
4 Wybierz opcję [OK].
zdjęcie.
5 Zrób
gg Naciśnij spust migawki do końca,
ekspozycja w trybie Bulb rozpocznie się
i będzie trwać do upływu ustawionego
czasu.
zz [H] oraz czas ekspozycji są
wyświetlane na ekranie w trakcie
fotografowania z timerem funkcji bulb.
zz Aby anulować ustawienie timera,
wybierz wartość [Wyłącz] w punkcie 2.
oo Jeśli podczas pracy timera funkcji Bulb naciśniesz spust migawki do końca,
a następnie puścisz go, ekspozycja w trybie Bulb zostanie zatrzymana.
oo Jeśli po rozpoczęciu ekspozycji nadal będzie naciskany spust migawki do
końca, ekspozycja w trybie Bulb będzie trwać nawet po upływie ustawionego
czasu ekspozycji. (Ekspozycja w trybie Bulb nie zostanie automatycznie
zatrzymana po upływie ustawionego czasu ekspozycji).
oo Zmiana trybów fotografowania anuluje timer funkcji Bulb i przywraca
ustawienia do wartości [Wyłącz].
108
Fotografowanie
Niniejszy rozdział opisuje fotografowanie oraz przedstawia
ustawienia menu w trybie fotografowania ([z]).
109
Wykonywanie zdjęć
zz Ikona M w prawym rogu tytułu strony oznacza, że dana funkcja jest
dostępna wyłącznie w trybach strefy twórczej (<t>, <d>, <s>,
<f>, <a>, <F>).
110
Menu kart: Fotografowanie
zzFotografowanie 1
=116
=119
=122
=182
zzFotografowanie 2
=123
=222
zzFotografowanie 3
=129
=131
=286
=136
=137
=138
=139
111
Menu kart: Fotografowanie
zzFotografowanie 4
=140
=143
=145
=147
=148, 152, 155
zzFotografowanie 5
=159
=157
=161
=163
=165
=171
=202
zzFotografowanie 6
=176
=106
=179
=181
112
Menu kart: Fotografowanie
zzFotografowanie 7
=185
=188
=198
=199
=183
zzFotografowanie 8
=200
=201
=216
zzFotografowanie 9
=249
=257
=260
=280
=288
oo Jeśli używane są obiektywy RF bez przełącznika trybu ostrości, wyświetlana
jest opcja [Tryb ostrości].
113
Menu kart: Fotografowanie
W trybach strefy podstawowej wyświetlane są następujące
ekrany.
zzFotografowanie 1
=76
=116
=122
=182
zzFotografowanie 2
=73
=163
=176
zzFotografowanie 3
=188
=198
=199
=183
oo [Tryb fotografowania] i [Metoda AF] są dostępne w trybie <8>.
oo [Zachowaj dane Twórcz.wspom.] jest dostępny w trybie <A>.
114
Menu kart: Fotografowanie
zzFotografowanie 4
=201
=71
=216
zzFotografowanie 5
=249
=257
=260
=280
oo Opcja [Nastawy wyróżniania MF] jest dostępna w trybie <8>.
oo [A Autom. serwo] jest dostępny w trybie <A>.
115
Ustawienia jakości obrazu
Użytkownik może określić liczbę pikseli i jakość obrazu. Opcje jakości
obrazu JPEG obejmują 73, 83, 74, 84, 7a, 8a oraz b. Opcje
jakości obrazu RAW obejmują 1 oraz F.
pozycję [z: Jakość
1 Wybierz
obrazu].
żądaną jakość obrazu.
2 Ustaw
zz Aby wybrać jakość RAW, obróć pokrętło
<6>, natomiast aby wybrać jakość
JPEG, naciśnij przyciski <Y> <Z>.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
oo Liczba dostępnych zdjęć wskazana w [****] na ekranie ustawienia jakości
obrazu ma zawsze zastosowanie do ustawienia [Pełna klatka], bez względu
na rzeczywiste ustawienie formatu obrazu (=119).
oo Jeśli zarówno dla obrazu RAW, jak i JPEG ustawiono opcję [–], zostanie
wprowadzone ustawienie 73.
oo Jeśli zostanie wybrany zarówno format RAW, jak i JPEG, za każdym razem
fotografowany obraz zostanie zapisany na karcie pamięci jednocześnie w obu
formatach plików (RAW i JPEG) z użyciem ustawionych parametrów jakości
rejestracji obrazu. Obydwa obrazy zostaną zapisane z tymi samymi numerami
plików (.JPG jest rozszerzeniem pliku dla formatu JPEG, zaś .CR3 —
dla RAW).
oo Dla opcji b jest ustawiona jakość 7 (wysoka).
oo Znaczenie ikon jakości obrazu: 1 RAW, F Compact RAW, JPEG,
7 Szczegóły, 8 Normalna, 3 Wysoka, 4 Średnia, 6 Niska.
116
Ustawienia jakości obrazu
Obrazy RAW
Obraz RAW stanowi zapis nieprzetworzonych danych zarejestrowanych
przez matrycę światłoczułą, który został skonwertowany do postaci cyfrowej.
Obraz jest zapisywany na karcie cyfrowej bez dalszych zmian w jednej
z następujących dostępnych jakości: 1 lub F. Jakość F tworzy
obrazy RAW w plikach o wielkości mniejszej niż 1.
Obrazy RAW mogą być poddane obróbce przy pomocy [3: Obróbka
obrazu RAW] (=325) i zapisane jako obrazy JPEG. (Podobnie jak dla
jakości 1, wszystkie opcje rozmiaru JPEG są dostępne dla jakości
F). Jako że sam obraz RAW nie zmienia się, można go obrabiać w celu
utworzenia dowolnej liczby obrazów JPEG z zastosowanymi różnymi
opcjami obróbki.
Do obróbki obrazów RAW można używać oprogramowania Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS). Można wprowadzić różne zmiany
w obrazach w zależności od sposobu ich późniejszego użycia oraz
wygenerować obrazy JPEG lub inne rodzaje obrazów odzwierciedlających
wyniki tych zmian.
Oprogramowanie do obróbki obrazów RAW
oo Do wyświetlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest używanie
oprogramowania Digital Photo Professional (DPP, oprogramowanie EOS).
oo Poprzednie wersje oprogramowania DPP w wersji 4.x mogą nie umożliwiać
przetwarzania obrazów RAW wykonanych tym aparatem. Jeśli w komputerze
jest zainstalowana poprzednia wersja oprogramowania DPP w wersji 4.x,
należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania DPP
z witryny internetowej firmy Canon w celu zaktualizowania go (=554).
(Wcześniejsza wersja zostanie zastąpiona). Należy pamiętać, że
oprogramowanie DPP w wersji 3.x nie jest w stanie przetwarzać obrazów
RAW wykonanych tym aparatem.
oo Dostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie wyświetlać obrazów RAW
wykonanych tym aparatem. Informacje na temat zgodności oprogramowania
można uzyskać u jego producenta.
Wskazówki dotyczące wyboru jakości obrazu
Wskazówki dotyczące wielkości plików, liczby możliwych do wykonania
zdjęć oraz maksymalnej liczby zdjęć seryjnych można znaleźć na
stronie =583.
117
Ustawienia jakości obrazu
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych podczas rejestrowania
serii zdjęć
Przybliżona maksymalna liczba zdjęć
seryjnych jest wyświetlana na ekranie
fotografowania i w prawym dolnym rogu
wizjera.
oo Jeżeli maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana jako „99”,
oznacza to, że można wykonać serię liczącą 99 lub więcej zdjęć. Wartość ta
zaczyna zmniejszać się, gdy osiągnie 98 lub mniej. Napis [BUSY] na ekranie
wskazuje, że pamięć bufora wewnętrznego jest zapełniona i fotografowanie
zostanie czasowo zatrzymane. Jeśli fotografowanie serii zdjęć zostanie
zatrzymane, maksymalna liczba zdjęć seryjnych wzrośnie. Po zapisaniu
wszystkich zarejestrowanych obrazów na karcie można wznowić zdjęcia
seryjne i wykonać maksymalną liczbę zdjęć seryjnych podaną w tabeli na
stronie =583.
118
Ustawianie kadrowania/formatu obrazu
N
Zazwyczaj w przypadku obiektywów RF lub EF obrazy są rejestrowane przy
wymiarach matrycy światłoczułej około 36,0×24,0 mm przy pełnej klatce,
jednak przy fotografowaniu z kadrowaniem użytkownik może wyizolować
i powiększyć środek obrazu o około 1,6x (rozmiar APS-C), podobnie
jak przy użyciu teleobiektywu, lub może ustawić format obrazu tak, aby
dopasować go do własnych zastosowań przed fotografowaniem.
W przypadku obiektywów EF-S rejestrowany jest format obrazu 3:2
w środku obrazu, powiększony o około 1,6x (rozmiar APS-C).
pozycję [z:
1 Wybierz
zPrzycinanie/Format obr.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz [Pełna klatka], [1,6x (krop)],
[1:1 (format obrazu)], [4:3 (format
obrazu)] lub [16:9 (format obrazu)].
zz W przypadku obiektywów EF-S,
ustawienie [1,6x (krop)] jest wybierane
automatycznie i nie jest dostępna żadna
inna opcja.
oo Opcje jakości obrazu 74/84/7a/8a są niedostępne, gdy wybrane jest
ustawienie [1,6x (krop)] lub z obiektywem EF-S.
oo Fotografowanie z kadrowaniem z ustawieniem jakości 74/84/7a/8a
generuje, odpowiednio, obrazy 73/83/b/b.
oo Fotografowanie obiektywem EF-S przy automatycznym ustawieniu
[1:1 (format obrazu)], [4:3 (format obrazu)], lub [16:9 (format obrazu)]
anuluje ustawienie i skutkuje fotografowaniem [1,6x (krop)] w formacie
obrazu 3:2.
119
Ustawianie kadrowania/formatu obrazu
Przykładowe ustawienia
Ustawienie Y
Ustawienie U lub
użycie obiektywu EF-S
Ustawienie W
120
zdjęcie.
3 Zrób
zz Przy ustawieniu [1,6x (krop)] lub użyciu
obiektywu EF-S, wyświetlany jest obraz
w powiększeniu około 1,6x.
zz Przy ustawieniu [1:1 (format obrazu)],
[4:3 (format obrazu)] lub [16:9 (format
obrazu)], rejestrowany jest obraz
wewnątrz czarnej maski.
Ustawianie kadrowania/formatu obrazu
oo Obszary poza obszarem kadrowanym nie są zapisane przy
fotografowaniu RAW, gdy wybrane jest ustawienie [1,6x (krop)] lub
z obiektywem EF-S.
oo Ustawienie [z: zPrzycinanie/Format obr.] nie jest używane jako podstawa
dla automatycznego wyzwalania błysku (automatyczna korekta pokrycia
błysku) przez zewnętrzną lampę Speedlite.
oo Szczegółowe informacje na temat liczby pikseli przy ustawianiu kadrowania
lub formatu obrazu można znaleźć na stronie =584.
oo Prawie 100% pokrycia pola widzenia jest utrzymywane pionowo i poziomo,
gdy wybrane jest ustawienie kadrowania lub formatu obrazu.
oo Informacja o formacie obrazu jest dodawana do rejestrowanych w pełnej
wielkości obrazów RAW, gdy ustawiony jest format obrazu. Gdy obrazy RAW
są odtwarzane, obszar obrazu użyty przy fotografowaniu jest zaznaczony
liniami. Należy zauważyć, że obszar fotografowany obrazu jest wskazany na
pokazie przezroczy (=343).
121
Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania
Użytkownik może ustawić czas wyświetlania obrazu na ekranie
bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia. Aby zarejestrowany obraz nie znikał
z ekranu, wybierz opcję [bez limitu]. Aby zarejestrowany obraz nie był
wyświetlany, wybierz opcję [Wył.].
1 Wybierz [z: Kontrolne wyśw].
2 Wybierz opcję czasu.
oo Gdy wybrana jest opcja [bez limitu], obrazy są wyświetlane tak długo, jak
określono w opcji [5: Oszcz.energii].
122
Korekta aberracji obiektywu
spowodowanych jego charakterystyką
optyczną
N
Winietowanie, zniekształcenie obrazu i inne problemy mogą być
spowodowane charakterystykami optycznymi obiektywu. Aparat może
zrekompensować te zjawiska za pomocą [Korekcja aberracji obiektywu].
pozycję [z: Korekcja
1 Wybierz
aberracji obiektywu].
2 Wybierz jedną z pozycji.
pozycję [Włącz].
3 Wybierz
zz Potwierdź, że nazwa zamocowanego
obiektywu (za wyjątkiem korekcji
dyfrakcji) [Dane korekcji dostępne] jest
wyświetlana.
zz Jeśli pojawi się komunikat [Dane
korekcji niedostępne] lub [ ],
zapoznaj się z częścią „Cyfrowy
optymalizator obiektywu” (=125).
zdjęcie.
4 Zrób
zz Zarejestrowany obraz będzie poddany
korekcji aberracji.
123
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Korygowanie jasności brzegów
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty winietowania (ciemne narożniki
obrazu).
oo W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą pojawić
się zakłócenia.
oo Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
oo Wartość zastosowanej korekcji będzie niższa niż maksymalna wartość
korekcji, którą można zastosować w programie Digital Photo Professional
(oprogramowanie EOS).
oo Jasność brzegów jest korygowana automatycznie w trybach strefy
podstawowej po zarejestrowaniu danych korekcyjnych w kamerze.
Korygowanie dystorsji
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty dystorsji (zniekształcenie
obrazu).
oo Aby skorygować zniekształcenia, aparat rejestruje węższy obszar obrazu, niż
obraz widziany przy fotografowaniu, co powoduje lekkie wykadrowanie obrazu
i nieco obniża widoczną rozdzielczość.
oo Ustawienie korekcji zniekształceń może nieco zmienić kąt widzenia.
oo Ilość przyciętego obrazu może być różna w zależności od tego, czy jest to
fotografia, czy film.
oo Po powiększeniu obrazu, korygowanie dystorsji nie będzie stosowane do
wyświetlanego obrazu.
oo Do obrazów z zastosowanym korygowaniem dystorsji nie będą dołączane
dane dla retuszu kurzu (=161).
oo Obiektywy RF zapewniają obsługę korygowania dystorsji podczas nagrywania filmu.
oo Zniekształcenie jest korygowane automatycznie, gdy tryb <8> jest
ustawiony na <q>, a dane korekcyjne są rejestrowane w aparacie.
124
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Cyfrowy optymalizator obiektywu
Różne aberracje wynikające z charakterystyki optycznej obiektywu mogą
być korygowane, wraz z dyfrakcją i efektem klarowności powodowanym
przez filtr dolnoprzepustowy.
Jeśli pojawi się komunikat [Dane korekcji niedostępne] lub [ ] jest
wyświetlony przez [Cyfr. optymal. obiektywu], można użyć EOS Utility
w celu dostarczenia danych korekcji obiektywu to aparatu. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „EOS Utility
instrukcja obsługi”.
oo W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia. Możliwe jest również uwydatnienie krawędzi.
Przed rozpoczęciem fotografowania dostosuj ostrość stylu obrazu lub wybierz
ustawienie [Wyłącz] dla [Cyfr. optymal. obiektywu], według potrzeb.
oo Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
oo Podczas nagrywania opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] będzie niedostępna.
(Korekcja nie jest możliwa).
oo Włączenie funkcji [Cyfr. optymal. obiektywu] koryguje aberrację
chromatyczną oraz dyfrakcję, mimo tego, że opcje te nie są wyświetlane.
oo Cyfrowy optymalizator obiektywu jest korygowany automatycznie w trybach
strefy podstawowej po zarejestrowaniu danych korekcyjnych w kamerze.
125
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Korygowanie aberracji chromatycznej
Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych (barwnych
obwódek wokół fotografowanego przedmiotu).
oo [Koryg. aber. chromat.] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
Korekcja dyfrakcji
Dyfrakcja (utrata ostrości spowodowana przysłoną) może zostać
skorygowana.
oo W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia.
oo Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
oo Podczas nagrywania opcja [Korekcja dyfrakcji] będzie niedostępna.
(Korekcja nie jest możliwa).
oo Podczas korzystania z funkcji „Korekcja dyfrakcji”, oprócz korygowania
dyfrakcji jest przeprowadzana również korekta obniżonej rozdzielczości
spowodowanej przez filtr dolnoprzepustowy itd. Dlatego korekcja będzie
skuteczna nawet przy niemal całkowicie otwartej przysłonie.
oo [Korekcja dyfrakcji] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
126
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Ogólne przestrogi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
oo Korygowania jasności brzegów, korygowania aberracji chromatycznej,
korygowania dystorsji i korekcji dyfrakcji nie można zastosować w przypadku
zarejestrowanych już obrazów JPEG.
oo W przypadku korzystania z obiektywu producenta innego niż Canon zaleca
się ustawienie wartości [Wyłącz], nawet jeśli zostanie wyświetlony komunikat
[Dane korekcji dostępne].
oo W przypadku powiększenia brzegu obrazu, może być wyświetlany obszar
obrazu, który nie zostanie zarejestrowany na zdjęciu.
oo Intensywność korekcji będzie mniejsza (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji), jeśli
używany obiektyw nie ma informacji o odległości.
Ogólne uwagi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
oo Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu
i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów,
warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
oo Jeżeli wynik korekty jest trudny do zauważenia, zaleca się powiększenie
i sprawdzenie obrazu po wykonaniu zdjęcia.
oo Korekcje mogą być stosowane także po zamontowaniu konwertera
standardowego lub konwertera Life-Size.
oo Jeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zarejestrowane
w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji korekcji
jako [Wyłącz] (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji).
oo Szczegółowe informacje na ten temat można również znaleźć w dokumencie
„EOS Utility instrukcja obsługi”.
127
Ustawianie wymaganej korekty ekspozycji N
Korekta ekspozycji umożliwia rozjaśnienie (zwiększenie ekspozycji) lub
przyciemnienie (zmniejszenie ekspozycji) w stosunku do standardowej
ekspozycji ustawionej przez aparat.
Korektę ekspozycji można ustawić w trybach fotografowania <t>, <d>,
<s>, <f> i <a>. Korektę ekspozycji można wyregulować maksymalnie
o ±3 stopnie, z dokładnością do 1/3 stopnia.
Szczegółowe informacje o korekcie ekspozycji przy jednoczesnym
ustawieniu trybu <a> i ISO Auto można znaleźć na stronie =103,
natomiast informacje o trybie <t> można znaleźć na stronie =104.
ekspozycję.
1 Sprawdź
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
Zwiększona wartość
ekspozycji pozwala uzyskać
jaśniejszy obraz
2 zz Patrząc na monitor LCD, obróć
Ustaw wartość korekty.
pokrętło <5>.
gg Wyświetlona zostaje ikona <O>
wskazująca wartość korekty ekspozycji.
Zmniejszona wartość
ekspozycji pozwala uzyskać
ciemniejszy obraz
zdjęcie.
3 Zrób
zz Aby anulować korekcję ekspozycji,
ustaw wskaźnik poziomu ekspozycji
<N> do wartości wskaźnika ekspozycji
standardowej (<C>).
oo Jeśli w [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator jasności]
(=136) została wybrana opcja inna niż [Wyłącz], obraz może nadal
być rozjaśniony nawet w przypadku ustawienia mniejszej wartości korekty
ekspozycji dla ciemniejszego obrazu.
oo Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu
przełącznika zasilania w pozycji <2>.
128
Sekwencja naświetlania (AEB)
N
Dzięki automatycznej zmianie czasu naświetlania, wartości przysłony lub
czułości ISO można wykonać serię trzech zdjęć w maksymalnym zakresie
ekspozycji ±3 stopnie i z dokładnością do 1/3 stopnia. Funkcja ta jest
określana jako sekwencja naświetlania (AEB).
* Symbol AEB oznacza sekwencję naświetlania (ang. Auto Exposure Bracketing).
pozycję [z: Koryg.exp./
1 Wybierz
AEB].
zakres sekwencji
2 Ustaw
naświetlania.
(1)
Standardowa ekspozycja
Zmniejszona wartość
ekspozycji
Zwiększona wartość
ekspozycji
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
zakres sekwencji naświetlania (1).
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość korekty ekspozycji.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
gg Po zamknięciu menu, na ekranie
zostanie wyświetlony zakres sekwencji
naświetlania (AEB).
zdjęcie.
3 Zrób
zz Zależnie od wybranego trybu wyzwalania
migawki zostaną wykonane trzy kolejne
zdjęcia w następującej sekwencji:
standardowa ekspozycja, zmniejszona
wartość ekspozycji i zwiększona wartość
ekspozycji.
zz Sekwencja naświetlania AEB nie
jest automatycznie anulowana.
Aby anulować sekwencję naświetlania
AEB, wykonaj czynności opisane
w punkcie 2, aby wyłączyć wyświetlanie
zakresu sekwencji naświetlania.
129
Sekwencja naświetlania (AEB)
oo Jeśli w [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator jasności]
(=136) została wybrana opcja inna niż [Wyłącz], efekt sekwencji
naświetlania może być stonowany.
oo <A> miga w lewym dolnym rogu ekranu podczas fotografowania z sekwencją
naświetlania.
oo W przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki <u>, należy trzykrotnie
wcisnąć spust migawki dla każdego zdjęcia. W przypadku ustawienia trybu
<o> lub <i> i naciśnięcia spustu migawki do końca zostaną wykonane
trzy ekspozycje w serii, a następnie aparat zatrzyma wykonywanie zdjęć.
W przypadku ustawienia <m> lub <l>, sekwencja trzech zdjęć seryjnych
zostanie wykonana z 10-sekundowym lub 2-sekundowym opóźnieniem.
Po ustawieniu opcji <q> trzykrotnie określona liczba zdjęć zostanie zrobiona
w trybie zdjęć seryjnych.
oo Można ustawić sekwencję naświetlania AEB razem z korektą ekspozycji.
oo Sekwencji naświetlania nie można korzystać z lampą błyskową, z włączoną
funkcją Redukcja szumów zdjęć seryjnych, ani w trybie HDR.
oo Sekwencja naświetlania zostanie anulowana automatycznie w przypadku
wykonania jednej z następujących czynności: ustawienie przełącznika
zasilania w pozycji <2> lub gdy lampa błyskowa zostanie w pełni
naładowana.
130
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
N
Ustaw czułość ISO (czułość matrycy światłoczułej) odpowiednią do
warunków oświetleniowych. W trybach strefy podstawowej czułość ISO jest
ustawiana automatycznie.
Informacje na temat czułości ISO podczas nagrywania – patrz
strona =588.
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie,
naciśnij przycisk <B>.
pozycję czułości ISO.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądaną pozycję czułości ISO.
czułość ISO.
3 Ustaw
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
zz Czułość wg ISO można ustawić
w zakresie ISO 100–40000
z dokładnością do 1/3 stopnia.
zz Wybierz pozycję [AUTO], aby ustawić
czułość ISO automatycznie.
zz Szczegółowe informacje dotyczące
autom. zakresu wg ISO można znaleźć
na str. =582.
oo Aby rozszerzyć dostępny zakres czułości ISO z L (odpowiednik ISO 50)
do H1 (odpowiednik ISO 51200) lub H2 (odpowiednik ISO 102400), należy
wyregulować [Zakres ISO] w [z: zNastawy czułości ISO] (=133).
131
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
Przewodnik po czułości ISO
zz Niska czułość ISO redukuje zakłócenia obrazu, ale może zwiększać
ryzyko drgań aparatu/obiektu lub ograniczać ostrość (głębię ostrości)
w pewnych warunkach fotografowania.
zz Wysoka czułość ISO pozwala na fotografowanie w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, ustawianie ostrości dla większego obszaru
(większa głębia ostrości) oraz daje większy zasięg lampy błyskowej,
jednak może zwiększać zakłócenia obrazu.
oo Ponieważ H1 (odpowiednik ISO 51200) i H2 (odpowiednik ISO 102400)
są dodatkowymi ustawieniami czułości ISO, zakłócenia (plamy świetlne,
pasma itp.) i nieregularne kolory są bardziej zauważalne, a rozdzielczość
niższa niż w przypadku ustawienia standardowego.
oo Ponieważ L (odpowiednik ISO 50) to dodatkowe ustawienie czułości
ISO, zakres dynamiki będzie nieco mniejszy niż w przypadku ustawienia
standardowego.
oo Jeśli w pozycji [z: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano wartość [Włącz]
[Wzmocniona] (=137), nie można wybrać ustawienia L (odpowiednik
ISO 50), ISO 100/125/160, H1 (odpowiednik ISO 51200) ani H2 (odpowiednik
ISO 102400).
oo Podczas fotografowania przy wysokiej czułości ISO, wysokiej temperaturze,
długiej ekspozycji lub ekspozycji wielokrotnej mogą być zauważalne
zakłócenia obrazu (ziarnistość, punkty światła, pasy itp.), nieregularne kolory
lub przesunięcie koloru.
oo Podczas wykonywania zdjęć w warunkach powodujących skrajną ziarnistość,
np. kombinacja wysokiej czułości ISO, wysokiej temperatury i długiej
ekspozycji, obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie.
oo Jeśli używasz wysokich czułości ISO i lampy błyskowej do fotografowania
blisko znajdującego się obiektu, może wystąpić prześwietlenie.
132
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
Ręczne ustawianie zakresu czułości ISO
Można ręcznie ustawić zakres czułości ISO (dolny i górny limit). Dolny limit
można ustawić w zakresie od L (odpowiednik ISO 50) do H1 (odpowiednik
ISO 51200), a górny limit — w zakresie od ISO 100 do H2 (odpowiednik
ISO 102400).
pozycję [z: z Nastawy
1 Wybierz
czułości ISO].
2 Wybierz pozycję [Zakres ISO].
dolny limit.
3 Ustaw
zz Wybierz pole dolnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
górny limit.
4 Ustaw
zz Wybierz pole górnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
5 Wybierz opcję [OK].
133
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
Ustawianie zakresu czułości ISO dla trybu automatycznej
czułości ISO
W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić automatyczny zakres
czułości ISO w zakresie 100–40000.
1 Wybierz pozycję [Autom. zakres].
dolny limit.
2 Ustaw
zz Wybierz pole dolnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
górny limit.
3 Ustaw
zz Wybierz pole górnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
4 Wybierz opcję [OK].
oo Ustawienia [Minimalny] i [Maksymalny] będą również funkcjonować jako
minimalne i maksymalne czułości ISO w trybie bezpiecznego przesuwania
ekspozycji na podstawie czułości ISO (=529).
134
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
Ustawianie Minimalnego czasu naświetlania dla trybu
automatycznej czułości ISO
Można indywidualnie ustawić minimalny czas naświetlania dla trybu
automatycznej czułości ISO.
Jest to skuteczne rozwiązanie w przypadku korzystania z trybów <d>
lub <f> podczas fotografowania ruchomego obiektu obiektywem
szerokokątnym lub podczas korzystania z teleobiektywu.
1 Wybierz pozycję [Min. czas naśw.].
Ustawienie automatyczne
żądany minimalny czas
2 Ustaw
naświetlania.
zz W przypadku wybrania opcji [Autom.]
obróć pokrętło <6>, aby ustawić
czas (dłuższy lub krótszy), a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Ustawienie ręczne
zz W przypadku wybrania opcji [Ręczny]
obróć pokrętło <6>, aby wybrać
czas naświetlania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
oo Jeśli po ustawieniu maksymalnej czułości ISO w pozycji [Autom. zakres]
prawidłowa ekspozycja nie może być uzyskana, wtedy w celu uzyskania
ekspozycji standardowej zostanie ustawiony dłuższy czas naświetlania niż
określony w pozycji [Min. czas naśw.].
oo Ta funkcja nie będzie stosowana podczas fotografowania z lampą błyskową
i nagrywania.
oo Po wybraniu opcji [Autom.(Standard)], minimalny czas naświetlania będzie
odwrotnością ogniskowej obiektywu. Jeden stopień od pozycji [Dłuższy] do
[Krótszy] jest odpowiednikiem jednego stopnia czasu naświetlania.
135
Automatyczne korygowanie jasności
i kontrastu
N
Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasność i kontrast
obrazu mogą być korygowane automatycznie. Funkcja ta jest określana
jako Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności).
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [Standard].
opcję [z: Auto Lighting
1 Wybierz
Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności].
2 Wybierz opcję korekcji.
zdjęcie.
3 Zrób
gg W razie potrzeby obraz zostanie
zapisany ze skorygowaną jasnością
i kontrastem.
oo W niektórych warunkach zdjęciowych zakłócenia mogą się zwiększyć,
a jasność może się zmienić.
oo Jeśli efekt funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) jest zbyt silny, a obraz nie ma żądanej jasności, wybierz ustawienie
[Słaby] lub [Wyłącz].
oo Jeśli zostało wybrane ustawienie inne niż [Wyłącz] i została włączona korekta
ekspozycji lub korekta ekspozycji lampy w celu uzyskania ciemniejszej
ekspozycji, obraz może nadal być zbyt jasny. Aby uzyskać ciemniejszą
ekspozycję, wybierz dla tej funkcji wartość [Wyłącz].
oo Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest niższa w przypadku wybrania opcji
[Wysoki]. Zapisywanie obrazu na karcie zajmuje więcej czasu.
oo Jeśli w punkcie 2 zostanie naciśnięty przycisk <B> i zostanie usunięte
zaznaczenie [X] ustawienia [Wył. w trybie M lub B], opcję [z: Auto
Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator jasności] będzie można
ustawić w trybach <a> i <F>.
136
Priorytet jasnych partii obrazu
N
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii obrazu.
opcję [z: Priorytet
1 Wybierz
jasnych partii obr.].
opcję.
2 Ustaw
zz [Włącz]: Lepsza gradacja w jasnych
partiach obrazu. Zakres dynamiczny
jest rozszerzany od standardowego
ustawienia 18% szarości do
prześwietlenia. Gradacja między
obszarami szarości a jasnymi partiami
obrazu staje się bardziej płynna.
zz [Wzmocniona]: W pewnych warunkach
fotografowania redukuje prześwietlone
obszary jeszcze bardziej niż opcja
[Włącz].
zdjęcie.
3 Zrób
gg Obraz zostanie zarejestrowany
z zastosowanym priorytetem jasnych
partii obrazu.
oo Może to nieco zwiększyć zakłócenia.
oo Dostępny zakres czułości ISO zaczyna się od ISO 200. Nie można ustawić
dodatkowych czułości ISO.
oo [Wzmocniona] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy nagrywaniu
filmów.
oo Z funkcją [Wzmocniona] rezultaty w pewnych scenach mogą nie być zgodne
z oczekiwaniami.
137
Ustawianie timera pomiarowego
N
Użytkownik może wybrać czas działania timera pomiarowego (który określa
czas trwania wyświetlania ekspozycji/blokady AE) po jego aktywacji takim
działaniem, jak naciśnięcie spustu migawki do połowy.
pozycję [z: Timer
1 Wybierz
pomiarowy].
2 Wybierz opcję czasu.
138
Symulacja ekspozycji
N
Funkcja symulacji ekspozycji powoduje wyświetlenie symulowanej jasności
(ekspozycji) rzeczywistego obrazu.
pozycję [z: Symulacja
1 Wybierz
ekspoz.].
2 Ustaw opcję.
zzWłącz (g)
Jasność wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do rzeczywistej jasności
(ekspozycji) fotografowanego obrazu. Ustawienie korekty ekspozycji
spowoduje odpowiednią zmianę jasności obrazu.
zzW trybie e
Zazwyczaj obraz będzie wyświetlany ze standardową jasnością, aby
ułatwić jego przeglądanie (E). Jasność wyświetlanego obrazu
będzie zbliżona do rzeczywistej jasności (ekspozycji) fotografowanego
obrazu tylko przy wciśniętym przycisku przypisanym do [Podgląd głębi
ostrości] przy użyciu [8 C.Fn III-5: Dostosowanie przycisków],
(=537) (g).
zzWyłącz (E)
Obraz jest wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić jego
przeglądanie. Nawet po ustawieniu korekty ekspozycji jasność
wyświetlanego obrazu będzie standardowa.
139
Ustawianie balansu bieli
N
Funkcja Balans bieli (WB) dba o to, aby białe obszary w kadrze były
odwzorowywane jako rzeczywiście białe. Zazwyczaj ustawienie
automatyczne [Q] (Priorytet atmosfery) albo [Qw] (Priorytet bieli)
pozwala uzyskać prawidłowy balans bieli. Jeśli jednak wybór powyższych
opcji nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, można dostosować
balans bieli do źródła światła lub wprowadzić własne ustawienie,
fotografując biały obiekt.
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [Q]
(Priorytet atmosfery). (W trybie <P> ustawiona jest opcja [Qw] (Priorytet
bieli)).
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie,
naciśnij przycisk <B>.
pozycję balansu bieli.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądaną pozycję ustawienia balansu
bieli.
ustawienie balansu bieli.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby dokonać
wyboru.
oo Instrukcje dla ustawień [Q] i [Qw] można znaleźć na stronie =142.
140
Ustawianie balansu bieli
(Wartości przybliżone)
Wyświetlacz
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
Tryb
Temperatura barwowa
(K: kelwiny)
Auto (Priorytet atmosfery, =142)
3000–7000
Auto (Priorytet bieli, =142)
Światło dzienne
5200
Miejsca ocienione
7000
Pochmurny dzień, zmierzch, zachód słońca
6000
Światło żarówek
3200
Białe światło fluorescencyjne
4000
Lampa błyskowa
Ustawienie automatyczne*
O
Nastawa własna (=143)
2000–10000
P
Temperatura barwowa (=144)
2500–10000
* Opcja stosowana w przypadku lamp błyskowych Speedlite z funkcją transmisji
temperatury barwowej. W przeciwnym wypadku ustalona jest wartość około 6000K.
Balans bieli
Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju
oświetlenia. W przypadku aparatu cyfrowego biel stanowiąca podstawę
korekcji koloru zależy od temperatury barwowej oświetlenia, a kolor
jest regulowany za pomocą oprogramowania w taki sposób, aby białe
powierzchnie wyglądały na białe. Ta funkcja pozwala wykonywać zdjęcia
z zachowaniem naturalnych tonów kolorów.
141
Ustawianie balansu bieli
[Q] Automatyczny balans bieli
Za pomocą opcji [Q] (Priorytet atmosfery) można zwiększać intensywność
ciepłej dominanty barwnej obrazu w przypadku fotografowania scenerii
oświetlonej światłem żarówek. W przypadku wybrania opcji [Qw] (Priorytet
bieli), możliwe jest zredukowanie intensywności ciepłej dominanty barwnej
obrazu.
Jeśli chcesz korzystać z automatycznego balansu bieli poprzednich modeli
aparatu EOS, wybierz opcję [Q] (Priorytet atmosfery).
1 Wybierz opcję [z: Balans bieli].
pozycję [Q].
2 Wybierz
zz Po wybraniu opcji [Q] naciśnij
przycisk <B>.
3 Wybierz jedną z pozycji.
Przestrogi związane z ustawieniami [Qw] (Priorytet bieli)
oo Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
oo Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia może się nie zmniejszyć.
oo W przypadku używania lampy błyskowej, ton koloru będzie taki sam jak
w przypadku opcji [Q] (Priorytet atmosfery).
142
Ustawianie balansu bieli
[O] Ręczny balans według wzorca bieli
Dzięki ręcznemu balansowi według wzorca bieli można ręcznie ustawić
balans bieli pod kątem określonego źródła światła w miejscu fotografowania.
Należy pamiętać, że tę procedurę należy wykonać w warunkach
oświetleniowych, w których będzie rejestrowany obraz.
biały obiekt.
1 Sfotografuj
zz Skieruj aparat na jednolicie biały obiekt,
tak aby wypełnił on cały ekran.
zz Ustaw ostrość ręcznie i wykonaj zdjęcie
ze standardową ekspozycją dla białego
obiektu.
zz Można użyć dowolnego ustawienia
balansu bieli.
opcję [z: Ręczny WB
2 Wybierz
(wg wzorca bieli)].
dane balansu bieli.
3 Pobierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz zarejestrowany w punkcie 1,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
gg Wybierz pozycję [OK], aby importować
dane.
4 Wybierz opcję [z: Balans bieli].
ręczny balans według
5 Wybierz
wzorca bieli.
zz Wybierz opcję [O].
143
Ustawianie balansu bieli
oo Jeśli ekspozycja uzyskana w punkcie 1 różni się znacznie od standardowego
poziomu ekspozycji, ustawienie poprawnej wartości balansu bieli może być
niemożliwe.
oo Nie można wybrać następujących obrazów: obrazy wykonane po ustawieniu
opcji stylu obrazów [Monochrom.], obrazy wykonane w ramach wielokrotnej
ekspozycji, zdjęcia wykadrowane i obrazy wykonane innym aparatem.
oo Zamiast białego obiektu można również fotografować szarą kartę lub
standardową blendę o 18% szarości (dostępne w sprzedaży).
[P] Ustawianie Temperatury barwowej
Można ustawić wartość reprezentującą temperaturę balansu bieli.
1 Wybierz opcję [z: Balans bieli].
temperaturę barwową.
2 Ustaw
zz Wybierz pozycję [P].
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną temperaturę barwową,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Można wprowadzić ustawienie
temperatury barwowej z zakresu od
około 2500K do 10000K, z dokładnością
do 100K.
oo Podczas ustawiania temperatury barwowej dla sztucznego źródła światła
należy odpowiednio ustawić korekcję balansu bieli (przesunięcie w kierunku
koloru purpurowego lub zielonego).
oo Jeśli dla ustawienia [P] wprowadzono wartości zarejestrowane za pomocą
dostępnego w sprzedaży miernika temperatury barwowej, wykonaj kilka
ujęć próbnych i wyreguluj ustawienia w celu kompensacji różnic pomiędzy
odczytem miernika temperatury barwowej a odczytem aparatu.
144
Korekcja balansu bieli
N
Ustawiony balans bieli można skorygować. Ustawienie to zapewnia taki
sam efekt, jak zastosowanie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji
temperatury barwowej lub filtrów kompensacji barwowej. Każdy kolor może
być korygowany w jednym z dziewięciu poziomów.
Korekcja balansu bieli
pozycję [z: WB-Przesuw/
1 Wybierz
Bkt].
korekcję balansu bieli.
2 Ustaw
zz Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
Przykładowe ustawienie: A2, G1
przesunąć znacznik „■” w odpowiednie
miejsce.
zz Symbol „B” oznacza kolor niebieski
(ang. blue), „A” – bursztynowy (amber),
„M” – purpurowy (magenta), natomiast
„G” – zielony (green). Balans koloru
obrazu będzie dostosowywany w miarę
przesuwania kursora ku poszczególnym
kolorom.
gg Oznaczenie „Przesuw” w prawej części
ekranu wskazuje odpowiednio kierunek
i intensywność korekty.
zz Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
anulowanie wszystkich ustawień
[WB‑Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zamknąć
ustawienie.
oo Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada około
5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary
temperatury barwowej służąca do podawania wartości, takich jak gęstość filtra
konwersji temperatury barwowej).
145
Korekcja balansu bieli
Automatyczna sekwencja balansu bieli
Funkcja sekwencji balansu bieli (WB Bkt.) umożliwia rejestrację trzech
obrazów naraz z różnymi tonami kolorów. Na podstawie temperatury
barwowej bieżącego ustawienia balansu bieli zostanie zarejestrowana
sekwencja obrazów z przesunięciem na osi koloru niebieski/bursztynowy
i purpurowy/zielony. Sekwencja balansu bieli pozwala na zarejestrowanie
do ±3 poziomów z dokładnością do jednego poziomu.
Przesunięcie na osi koloru
niebieski (B) / bursztynowy (A)
o ±3 poziomy
Ustaw wartość sekwencji balansu bieli.
zz W punkcie 2 części „Korekcja balansu
bieli”, po obróceniu pokrętła <5>,
znacznik „■” zmieni się na „■ ■ ■”
(3 punkty).
zz Obrót pokrętła w prawo powoduje
ustawienie sekwencji na osi koloru
niebieski/bursztynowy, natomiast obrót
w lewo powoduje ustawienie sekwencji
na osi koloru magenta/zielony.
gg Pozycja „BKT” w prawym górnym rogu
oznacza kierunek i intensywność korekty
sekwencji.
zz Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
anulowanie wszystkich ustawień
[WB‑Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zamknąć
ustawienie.
oo W przypadku ustawienia sekwencji balansu bieli maksymalna liczba zdjęć
seryjnych będzie niższa.
oo W związku z tym, że dla jednego ujęcia są rejestrowane trzy obrazy,
zapisywanie obrazu na karcie będzie trwało dłużej.
oo Zdjęcia będą wykonywane w następującej sekwencji: 1. Standardowy
balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego (Blue – B)
i 3. Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego (Amber – A) lub 1.
Standardowy balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego
(Magenta – M) i 3. Przesunięcie w kierunku koloru zielonego (Green - G).
oo Istnieje także możliwość ustawienia korekcji balansu bieli i sekwencji
naświetlania jednocześnie z ustawieniem sekwencji balansu bieli. Jeśli
sekwencja naświetlania zostanie ustawiona jednocześnie z sekwencją
balansu bieli, dla każdego ujęcia wykonane zostanie dziewięć zdjęć.
oo Po ustawieniu sekwencji balansu bieli, ikona balansu bieli będzie migać.
oo Skrót „BKT” oznacza po angielsku sekwencję.
146
Ustawianie przestrzeni kolorów
N
Zakres odwzorowania kolorów jest określany jako „przestrzeń kolorów”.
Aparat pozwala wybrać jedną z dwóch przestrzeni kolorów dla
rejestrowanych obrazów: sRGB lub Adobe RGB. W przypadku normalnych
parametrów fotografowania zaleca się wybór przestrzeni kolorów sRGB.
pozycję [z: Przest.
1 Wybierz
kolorów].
2 Ustaw opcję przestrzeni kolorów.
Adobe RGB
Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków
komercyjnych oraz innych zastosowań przemysłowych. Zalecane w
przypadku korzystania z urządzeń takich jak monitory zgodne z Adobe RGB
lub drukarki zgodne z DCF 2.0 (Exif 2.21 lub nowsze).
oo Jeśli zdjęcie jest wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB, pierwszym
znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia „_”.
oo Profil ICC nie zostanie dołączony. Opisy profilu ICC można znaleźć
w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”
(oprogramowanie EOS).
oo W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [sRGB].
147
Wybieranie stylu obrazów
N
Wybór zaprogramowanego ustawienia Styl obrazów pozwala skutecznie
uzyskać charakterystykę obrazu odpowiadającą ekspresji fotograficznej lub
zgodną z fotografowanym obiektem.
W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [D]
(Auto).
pozycję [z: Styl
1 Wybierz
obrazów].
2 Wybierz styl obrazów.
148
Wybieranie stylu obrazów
Charakterystyka stylu obrazów
zz[D] Auto
Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie do fotografowanej
sceny. Kolory będą bardziej żywe w przypadku fotografowania błękitu
nieba, zieleni oraz szczególnie natury, otwartych przestrzeni i zachodów
słońca.
oo Jeśli nie można uzyskać żądanego tonu koloru w trybie [Auto], należy użyć
innego stylu obrazów.
zz[P] Standard
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Jest to styl obrazów ogólnego
przeznaczenia, który nadaje się do większości scen.
zz[Q] Portrety
Zapewnia przyjemny odcień skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy. Opcja
odpowiednia do portretów wykonywanych z małej odległości.
Odcień skóry można dostosować, zmieniając ustawienie [Odcień koloru]
(=153).
zz[R] Krajobrazy
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo
ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
zz[u] Szczegóły
Opcja odpowiada szczegółowemu zarysowi i dokładnemu opisowi
tekstury przedmiotu. Kolory będą lekko ożywione.
zz[S] Neutralny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Zapewnia naturalne
kolory i stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności i nasycenia
kolorów.
149
Wybieranie stylu obrazów
zz[U] Dokładny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Kolor obiektu
zarejestrowanego w świetle słonecznym przy temperaturze barwowej
5200K zostanie dostosowany do koloru kolorymetrycznego obiektu.
Zapewnia stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności
i nasycenia kolorów.
zz[V] Monochromatyczny
Pozwala wykonywać zdjęcia czarno-białe.
oo Obrazów kolorowych nie można odzyskać z obrazów JPEG zarejestrowanych
ze stylem [Monochrom.] obrazów.
zz[W] Użytkownika 1–3
Aparat pozwala zarejestrować bazowy styl, np. [Portrety], [Krajobrazy]
lub wybrać plik stylu obrazów itp., a następnie zmodyfikować jego
parametry (=155). Za pomocą dowolnego jeszcze nieustawionego
stylu obrazu zdefiniowanego przez użytkownika zdjęcia będą
wykonywane z takimi samymi ustawieniami właściwości, jak w przypadku
ustawień domyślnych trybu [Auto].
150
Wybieranie stylu obrazów
Symbole
Na ekranie wyboru Styl obrazów znajdują się ikony symbolizujące
parametry, takie jak [Siła], [Precyzja] czy [Próg] opcji [Ostrość],
jak również [Kontrast] i inne ustawienia. Cyfry oznaczają wartości tych
ustawień dla poszczególnych stylów obrazu.
Symbole
g
h
i
j
k
l
Ostrość
A Siła
B Precyzja
C Próg
Kontrast
Nasycenie
Ton koloru
Efekt filtru (Monochromatyczny)
Efekt tonalny (Monochromatyczny)
oo Podczas nagrywania filmu, symbol gwiazdki „*” będzie wyświetlany w polach
[Precyzja] i [Próg] w menu [Ostrość]. Nagrywanie [Precyzja] i [Próg] nie
mają zastosowania do filmów.
151
Dostosowywanie stylu obrazów
N
Użytkownik może dostosowywać style obrazu. Użytkownik może
zmieniać ustawienia Stylu obrazów, takie jak [Kontrast] lub [Ostrość]
([Siła], [Precyzja] i [Próg]). Informacje dotyczące dostosowywania trybu
[Monochrom.] można znaleźć na stronie =154.
pozycję [z: Styl
1 Wybierz
obrazów].
styl obrazów.
2 Wybierz
zz Wybierz styl obrazów, który chcesz
zmienić, a następnie naciśnij
przycisk <B>.
jedną z pozycji.
3 Wybierz
zz Ustawienia i efekty zostały opisane na
następnej stronie.
152
Dostosowywanie stylu obrazów
4 Ustaw poziom efektu.
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
ustawienie i wrócić do ekranu Styl
obrazów.
gg Wszelkie ustawienia zmienione przez
użytkownika w stosunku do wartości
domyślnych będą wyświetlane w kolorze
niebieskim.
Ustawienia i efekty
Ostrość
g
A Siła
1
B Precyzja*
2
C Próg*
h Kontrast
i Nasycenie
j Ton koloru
0: Podkreślanie słabych
zarysów
1: Szczegółowa
1: Niskie
-4: Niski kontrast
-4: Niskie nasycenie
-4: Czerwony odcień skóry
7: Podkreślanie mocnych
zarysów
5: Ziarnista
5: Wysokie
+4: Wysoki kontrast
+4: Wysokie nasycenie
+4: Żółty odcień skóry
*1: Odnosi się do precyzji uwypuklania konturów. Im mniejsza liczba, tym drobniejsze
kontury, które będą uwypuklane.
*2: Parametr ten pozwala określić, w jakim stopniu uwypuklany będzie kontur na
podstawie różnicy kontrastu między obiektem a obszarem dookoła. Im mniejsza
liczba, tym bardziej uwypuklony będzie kontur o niskiej różnicy kontrastu. Z drugiej
strony ustawienie niższej wartości sprawi, że zakłócenia staną się bardziej
widoczne.
oo W przypadku nagrywania nie można ustawić opcji [Precyzja] i [Próg] w menu
[Ostrość] (nie są wyświetlane).
oo Wybór opcji [Domyślne] w punkcie 3 pozwala przywrócić domyślne
ustawienia parametrów danego stylu obrazów.
oo Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, najpierw wybierz
dostosowany styl obrazów, a następnie zrób zdjęcie.
153
Dostosowywanie stylu obrazów
[V] Regulacja trybu monochromatycznego
Oprócz opisanych na poprzedniej stronie efektów, takich jak [Kontrast] czy
[Siła], [Precyzja] i [Próg] opcji [Ostrość], można konfigurować także opcje
[Efekt filtru] i [Efekt tonalny].
[k] Efekt filtru
Efekt filtru zastosowany w obrazie
monochromatycznym pozwala uwydatnić
białe chmury lub zielone drzewa.
Filtr
N: brak
Przykładowe efekty
Normalny czarno-biały obraz bez efektów filtru.
Błękitne niebo będzie wyglądało bardziej naturalnie, a białe chmury
Ye: Żółty
będą bardziej wyraziste.
Błękitne niebo będzie nieco ciemniejsze. Zachód słońca będzie
Or: Pomarańcz
bardziej jaskrawy.
Błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze. Jesienne liście będą bardziej
R: Czerwony
wyraziste i jaśniejsze.
Skóra i usta będą wyglądały na bardziej stonowane. Zielone liście
G: Zielony
drzew będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
oo Zwiększenie parametru [Kontrast] powoduje silniejszy efekt filtru.
[l] Efekt tonalny
154
Stosując efekt tonalny, można utworzyć
obraz monochromatyczny w wybranym
kolorze. Funkcja ta przydaje się, gdy
chcesz uzyskać bardziej niebanalne
obrazy.
Rejestrowanie stylu obrazów
N
Aparat pozwala wybrać bazowy styl obrazów, np. [Portrety] lub
[Krajobrazy], zmodyfikować go według preferencji, a następnie zapisać
w ustawieniach [Użytkown. 1], [Użytkown. 2] lub [Użytkown. 3]. Jest to
przydatne przy tworzeniu wielu stylów obrazów o różnych ustawieniach.
Style obrazów zapisane w aparacie za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS) można tu również zmieniać.
pozycję [z: Styl
1 Wybierz
obrazów].
pozycję [Użytkown.].
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Użytkown. *],
a następnie naciśnij przycisk <B>.
przycisk <0>.
3 Naciśnij
zz Po wybraniu pozycji [Styl obrazów]
naciśnij przycisk <0>.
bazowy styl obrazów.
4 Wybierz
zz Wybierz bazowy styl obrazów.
zz W ten sposób należy również
wybierać style zapisane w aparacie
za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS).
155
Rejestrowanie stylu obrazów
5 Wybierz jedną z pozycji.
poziom efektu.
6 Ustaw
zz Szczegółowe informacje można znaleźć
w części „Dostosowywanie stylu
obrazów” (=152).
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
ustawienie i wrócić do ekranu Styl
obrazów.
gg Bazowy styl obrazów jest pokazywany
po prawej stronie pozycji [Użytkown. *].
gg Nazwy stylów w kolorze niebieskim
wskazują, że użytkownik zmienił
wartości domyślne ustawień.
oo Jeśli styl obrazów jest już zapisany w pozycji [Użytkown. *], zmiana
bazowego stylu obrazów spowoduje anulowanie ustawień parametrów
poprzednio zapisanego stylu obrazu zdefiniowanego przez użytkownika.
oo Wykonanie funkcji [5: Kasowanie nastaw aparatu] (=410) powoduje
przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień [Użytkown. *].
oo Aby fotografować przy użyciu zapisanego Stylu obrazów, należy najpierw
wybrać zarejestrowany styl [Użytkown. *], a następnie zrobić zdjęcie.
oo Procedura zapisywania pliku stylu obrazów w aparacie — patrz „EOS Utility
Instrukcja obsługi”.
156
Ustawianie redukcji zakłóceń
N
Redukcja zakłóceń - high ISO
Funkcja ta umożliwia redukcję zakłóceń na obrazie. Jest ona szczególnie
przydatna przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO. W przypadku
fotografowania przy niskich czułościach ISO jeszcze bardziej redukowane
mogą być zakłócenia występujące w ciemniejszych (zacienionych)
częściach obrazu.
pozycję [z: Redukow.
1 Wybierz
zakłóceń - High ISO].
2 Ustaw poziom.
zz[M] Redukcja szumów zdjęć seryjnych
Umożliwia redukcję zakłóceń z zachowaniem wyższej jakości obrazu niż
w przypadku opcji [Mocne]. Aby otrzymać jedno zdjęcie, wykonywana
jest seria czterech ujęć, które następnie są automatycznie wyrównywane
i scalane w jeden obraz JPEG.
Jeśli ustawiono jakość rejestracji obrazów RAW lub RAW+JPEG, nie
można wybrać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].
zdjęcie.
3 Zrób
gg Obraz zostanie zarejestrowany
z zastosowaną redukcją zakłóceń.
157
Ustawianie redukcji zakłóceń
Przestrogi dotyczące ustawiania redukcji szumów zdjęć
seryjnych
oo Jeśli obraz jest znacznie przesunięty z powodu drgań aparatu, efekt redukcji
zakłóceń może być mniejszy.
oo Mając aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec
drganiom aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
oo W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
oo Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku
powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych,
niezróżnicowanych tonalne obrazów.
oo Jeśli jasność obiektu zmieni się podczas wykonywania czterech kolejnych
zdjęć, może wystąpić nieregularna ekspozycja obrazu.
oo Po wykonaniu zdjęcia zarejestrowanie obrazu na karcie może trwać pewien
czas w związku z redukcją zakłóceń i łączeniem obrazów. Komunikat [BUSY]
jest wyświetlany podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest
możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie zakończone.
oo [Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna z funkcją fotografowania bulb,
fotografowania z sekwencją AEB lub WB, fotografowania obrazów RAW lub
RAW+JPEG oraz z funkcjami takimi jak długie czasy naświetlania (redukcja
zakłóceń), ekspozycja wielokrotna oraz tryb HDR.
oo Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Należy pamiętać,
że oświetlenie wspomagające AF zewnętrznej lampy Speedlite EOS zostanie
włączone zgodnie z ustawieniem opcji [z: Oświetlenie wspomagające AF].
oo [Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów.
oo Automatycznie przełącza się na [Standard], jeśli ustawisz przełącznik
zasilania w pozycji <2>, wymienisz akumulator albo kartę, wybierzesz
jeden z trybów strefy podstawowej lub tryb <B> albo przestawisz aparat w tryb
nagrywania filmu.
158
Ustawianie redukcji zakłóceń
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania
W przypadku obrazów naświetlanych przez czas co najmniej 1 sek. można
ograniczyć zakłócenia (punkty światła i pasy) typowe dla długich ekspozycji.
pozycję [z: Redukcja
1 Wybierz
zakłóceń (dł.czas)].
2 Wybierz opcję redukcji.
zz[AUTO] Automatyczne
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana automatycznie w przypadku
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym,
na których wykryto zakłócenia typowe dla długich czasów ekspozycji.
W większości przypadków ustawienie [Autom.] jest wystarczająco
skuteczne.
zz[ON] Włącz
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana w przypadku wszystkich
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub
dłuższym. Ustawienie [Wł.] może ograniczyć zakłócenia, które mogą nie
być wykrywane przy ustawieniu [Autom.].
zdjęcie.
3 Zrób
gg Obraz zostanie zarejestrowany
z zastosowaną redukcją zakłóceń.
159
Ustawianie redukcji zakłóceń
oo W przypadku opcji [Autom.] albo [Wł.] czas trwania procesu redukcji zakłóceń
po wykonaniu zdjęcia może być zbliżony do czasu ekspozycji.
oo Zdjęcia mogą być bardziej ziarniste przy ustawieniu [Wł.] niż przy
ustawieniach [Wył.] lub [Autom.].
oo Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas redukcji zakłóceń i ekran
fotografowania nie jest wyświetlany dopóki przetwarzanie nie zakończy się
i ponownie będzie możliwe fotografowanie.
160
Dołączanie danych dla retuszu kurzu
N
Dane dla retuszu kurzu używane do usuwania drobinek kurzu mogą być
dołączane do obrazów w przypadku, gdy czyszczenie czujnika pozostawia
kurz na czujniku. Dane dla retuszu kurzu używane przez oprogramowanie
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) pozwalają na
automatyczne usuwanie drobinek kurzu z obrazów.
Przygotowanie
zz Zastosuj obiektyw RF lub EF.
zz Przygotuj gładki i biały obiekt, np. czystą kartkę papieru.
zz Ustaw ogniskową 50 mm lub dłuższą.
zz Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>,
a następnie ustaw ostrość na nieskończoność (∞). Jeśli obiektyw nie ma
skali odległości, obróć aparat przodem do siebie i obróć pierścień ostrości
do końca w prawo.
Pobieranie danych dla retuszu kurzu
opcję [z: Dane dla
1 Wybierz
retuszu kurzu].
opcję [OK].
2 Wybierz
gg Po przeprowadzeniu automatycznego
czyszczenia matrycy pojawi się
odpowiedni komunikat. Rozlegnie się
wprawdzie mechaniczny dźwięk migawki
podczas czyszczenia, ale nie zostanie
wykonane zdjęcie.
161
Dołączanie danych dla retuszu kurzu
biały obiekt.
3 Sfotografuj
zz Sfotografuj czystym białym przedmiotem
(takim jak nowy arkusz białego papieru)
wypełniającym ekran w odległości
20–30 cm.
zz W związku z tym, że obraz nie jest
zapisywany, dane są dostępne nawet
mimo braku karty w aparacie.
gg Po wykonaniu zdjęcia aparat rozpocznie
zbieranie danych dla retuszu kurzu.
Po uzyskaniu danych dla retuszu kurzu
zostanie wyświetlony komunikat.
zz Jeśli dane nie zostały pomyślnie
pobrane, pojawi się komunikat
o błędzie. Postępuj zgodnie
z procedurą „Przygotowanie” opisaną
na poprzedniej stronie, a następnie
wybierz pozycję [OK]. Ponownie zrób
zdjęcie.
Dane dla retuszu kurzu
Aparat doda dane dotyczące usuwania kurzu do wszystkich zdjęć. Przed
wykonaniem zdjęcia zaleca się pobranie danych dla retuszu kurzu.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) w celu automatycznego usunięcia
drobin kurzu znajdują się w dokumencie „Digital Photo Professional
Instrukcja obsługi”.
Na rozmiar pliku nie mają wpływu dane dla retuszu kurzu dołączone do
obrazów.
oo Dane dla retuszu kurzu nie są pozyskiwane, gdy używany jest obiektyw EF-S,
lub gdy wybrane jest ustawienie [1,6x (krop)] dla opcji [z: zPrzycinanie/
Format obr.].
oo Jeśli na użytym obiekcie znajduje się wzór, może być on rozpoznany jako
kurz, co może spowodować obniżenie dokładności retuszu kurzu w programie
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
162
Fotografowanie z użyciem migawki
dotykowej
Przez dotknięcie ekranu można ustawić ostrość i automatycznie zrobić
zdjęcie.
migawkę dotykową.
1 Włącz
zz Dotknij ikony [y] w lewym dolnym rogu
ekranu.
zz Każde dotknięcie ikony powoduje
przełączanie między opcjami [y]
i [x].
zz [x] (Migawka dotykowa: Wł.)
Aparat ustawi ostrość na miejsce,
który dotkniesz, a następnie zostanie
wykonane zdjęcie.
zz [y] (Migawka dotykowa: Wył.)
Można dotknąć miejsca, na którym ma
zostać ustawiona ostrość. Aby zrobić
zdjęcie, naciśnij spust migawki do
końca.
ekranu, aby zrobić zdjęcie.
2 Dotknij
zz Dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
gg W miejscu dotknięcia aparat ustawi
ostrość (AF dotykowy), korzystając
z wybranej metody AF (=188).
gg W przypadku ustawienia [x] po
uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor
na zielony i automatycznie zostanie
zrobione zdjęcie.
gg Jeśli nie uda się uzyskać ostrości, punkt
AF zmieni kolor na pomarańczowy i nie
będzie można zrobić zdjęcia. Ponownie
dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
163
Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej
oo Nawet w przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki na <o> lub
<i>, aparat będzie wykonywał zdjęcia w trybie fotografowania pojedynczych
zdjęć.
oo Nawet jeśli w pozycji [Działanie AF] wybrano opcję [Servo AF], dotknięcie
ekranu spowoduje ustawienie ostrości na obrazie przy użyciu opcji
[One‑Shot AF].
oo Dotknięcie ekranu w widoku powiększonym nie spowoduje ustawienia ostrości
ani wykonania zdjęcia.
oo W przypadku wykonywania zdjęć przez dotknięcie ekranu, gdy w pozycji
[z: Kontrolne wyśw] jest ustawiona opcja [bez limitu], można nacisnąć
spust migawki do połowy, aby zrobić następne zdjęcie.
oo Aby wykonać zdjęcie z ekspozycją w trybie Bulb, dotknij ekranu dwukrotnie.
Pierwsze dotknięcie ekranu rozpoczyna ekspozycję w trybie Bulb. Ponowne
dotknięcie powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb. Należy uważać,
aby nie poruszyć aparatu podczas dotykania ekranu.
164
Ekspozycje wielokrotne
N
Przy fotografowaniu z wielokrotną ekspozycją (2–9), użytkownik może
zobaczyć, jak obrazy zostaną scalone w pojedynczy obraz.
1 Wybierz [z: Eksp. wielokrotna].
opcję [Eksp. wielokrotna].
2 Ustaw
zz Wybierz pozycję [Włącz].
zz Aby zakończyć zdjęcia z wielokrotną
ekspozycją, wybierz opcję [Wyłącz].
3 Ustaw pozycję [Ster.eksp.wielok.].
zzAddytywne
Kumulatywne dodawanie kolejnych zarejestrowanych pojedynczych
obrazów. Na podstawie ustawienia [Liczba ekspozycji] ustaw
ujemną wartość korekty ekspozycji. Postępuj zgodnie z poniższymi
podstawowymi wytycznymi, aby ustawić wartość korekty ekspozycji.
Instrukcje dotyczące ustawiania korekty ekspozycji według liczby
ekspozycji
Dwie ekspozycje: -1 stopień; trzy ekspozycje: -1,5 stopnia;
cztery ekspozycje: -2 stopnie
zzŚrednie
Na podstawie ustawienia [Liczba ekspozycji] jest automatycznie
ustawiana ujemna wartość korekty ekspozycji podczas fotografowania
z ekspozycją wielokrotną. Podczas fotografowania tej samej sceny
z wielokrotną ekspozycją ekspozycja tła obiektu będzie kontrolowana
automatycznie w celu otrzymania standardowej ekspozycji.
165
Ekspozycje wielokrotne
opcję [Liczba ekspozycji].
4 Ustaw
zz Wybierz liczbę ekspozycji, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Można ustawić od 2 do 9 ekspozycji.
opcję [Kont.eks.wielok.].
5 Ustaw
zz W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.]
fotografowanie z ekspozycją wielokrotną
zostanie anulowane automatycznie po
wykonaniu zdjęć.
zz W przypadku opcji [Cały czas] wielokrotna
ekspozycja będzie działała do czasu
zmiany ustawienia z punktu 2 na [Wyłącz].
(1)
pierwsze zdjęcie.
6 Zrób
gg Zostanie wyświetlony zarejestrowany
obraz.
zz W (1) na ekranie możesz sprawdzić
liczbę pozostałych zdjęć.
zz Naciśniecie przycisku <x> włącza
podgląd wykonanego zdjęcia (=169).
następne zdjęcia.
7 Zrób
zz Połączone dotąd wykonane zdjęcia
będą wyświetlane. Aby wyświetlić obraz,
naciśnij kilkakrotnie przycisk <B>.
zz Gdy wykonana zostanie ustawiona
liczba zdjęć (ekspozycji), fotografowanie
z ekspozycją wielokrotną zostanie
zakończone.
oo Niektóre obiektywy mogą nie zapewniać możliwości fotografowania
z ekspozycją wielokrotną.
oo Informacje o obrazie dot. ostatniego zdjęcia zostaną zarejestrowane
i dołączone do obrazu z wielu ekspozycji.
166
Ekspozycje wielokrotne
oo Jakość rejestracji obrazu, czułość ISO, styl obrazów, redukowanie zakłóceń
przy wysokich wartościach ISO, przestrzeń kolorów itp. ustawione dla
pierwszej pojedynczej ekspozycji będą także ustawione dla następnych zdjęć.
oo Jeśli w [z: Styl obrazów] wybrano ustawienie [Auto], podczas
fotografowania zostanie zastosowane ustawienie [Standard].
oo W przypadku wielokrotnej ekspozycji: im większa liczba ekspozycji, tym
bardziej widoczne będą zakłócenia, nieregularne kolory i pasy.
oo W przypadku wyboru opcji [Addytywne], przetwarzanie obrazu po wykonaniu
wielokrotnej ekspozycji zajmuje nieco czasu. (Kontrolka dostępu będzie
świecić dłużej).
oo W punkcie 7 jasność i zakłócenia obrazu z wielu ekspozycji wyświetlanego
podczas fotografowania będą różne od tych zapisanych na ostatecznym
obrazie z wielu ekspozycji.
oo Fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie anulowane, jeśli przełącznik
zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2>, nastąpi wymiana akumulatora
lub karty.
oo Jeśli podczas fotografowania przejdziesz do trybu strefy podstawowej
albo trybu <w/x/y>, fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie
zakończone.
167
Ekspozycje wielokrotne
Łączenie wielokrotnych ekspozycji z obrazem zapisanym
na karcie
Obraz RAW zapisany na karcie można wybrać jako pierwszy obraz wielokrotnej
ekspozycji. Dane wybranego obrazu RAW pozostaną nienaruszone.
Można używać tylko obrazów 1 lub F. Nie można wybierać
obrazów JPEG. Obrazy, które można wybrać, mogą też się różnić w
zależności od zamontowanego obiektywu. Szczegółowe informacje można
znaleźć w poniższej tabeli.
pozycję [Zaznacz obraz do
1 Wybierz
eksp. wielokr.].
pierwszy obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pierwszy obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK].
gg Numer pliku wybranego obrazu zostanie
wyświetlony u dołu ekranu.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Po wybraniu pierwszego obrazu, liczba
pozostałych ekspozycji ustawiona
w pozycji [Liczba ekspozycji] zmniejszy
się o 1.
zzObrazy, które można wybrać
Zamontowany Fotografowanie
obiektyw
z kadrowaniem
Wył.
RF/
Obiektyw EF
Wł.
Obiektyw
–
EF-S
Dostępne obrazy
Obrazy RAW zarejestrowane w pełnej wielkości
Obrazy RAW uzyskane podczas fotografowania
z kadrowaniem lub zarejestrowane przy użyciu
obiektywu EF-S
oo Następujących obrazów nie można wybrać jako pierwszej pojedynczej
ekspozycji: obrazów zarejestrowanych z wartością [Włącz] lub [Wzmocniona]
dla opcji [z: Priorytet jasnych partii obr.] ani obrazów, dla których w pozycji
[z: zPrzycinanie/Format obr.] nie ustawiono wartości [Pełna klatka] lub
[1,6x (krop)].
oo Ustawienie [Wyłącz] zostanie zastosowane w pozycjach [z: Korekcja
aberracji obiektywu] i [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom.
optymalizator jasności] niezależnie od ustawień obrazu wybranego jako
pierwsza pojedyncza ekspozycja.
168
Ekspozycje wielokrotne
oo Czułość ISO, styl obrazów, redukowanie zakłóceń przy wysokich wartościach
ISO, przestrzeni kolorów itd. wybrane dla pierwszego obrazu będą stosowane
także dla kolejnych obrazów.
oo Jeśli Styl obrazów ma wartość [Auto] dla obrazu wybranego jako pierwszy
obraz, podczas fotografowania zostanie zastosowane ustawienie [Standard].
oo Nie można wybrać obrazu wykonanego za pomocą innego aparatu.
oo Obrazów zarejestrowanych za pomocą obiektywów niezgodnych z funkcją
fotografowania z ekspozycją wielokrotną nie można wybrać (jako pierwszego
obrazu z konkretną wartością ekspozycji).
oo Opcja [Zaznacz obraz do eksp. wielokr.] nie jest dostępna, jeśli nie jest
dołączony obiektyw.
oo Można też wybrać obraz RAW z wielokrotnej ekspozycji.
oo Wybierz opcję [Odzn. obraz] aby anulować zaznaczenie obrazu.
Sprawdzanie i usuwanie wielokrotnej ekspozycji podczas
fotografowania
Przed zakończeniem fotografowania
określonej liczby ekspozycji, można nacisnąć
przycisk <x>, aby wyświetlić obraz
z wielu ekspozycji dotąd zarejestrowanych,
sprawdzić ekspozycję i zobaczyć, jak obrazy
są na siebie nałożone.
Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
wyświetlenie operacji możliwych do
wykonania podczas fotografowania
z ekspozycją wielokrotną.
Operowanie
Opis
Ukaże się ponownie ekran wyświetlany przed naciśnięciem
2 Wróć do
poprzedniego ekranu przycisku <L>.
Spowoduje usunięcie ostatnio wykonanego zdjęcia (zrób
q Cofnij ostatni obraz
kolejne zdjęcie). Liczba pozostałych ekspozycji zwiększy się o 1.
Zapisuje zdjęcia do tego momentu jako obraz wielokrotnej
W Zapisz i zakończ
ekspozycji i wychodzi z wielokrotnej ekspozycji.
Fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie
r Zakończ bez
zapisywania
zakończone bez zapisywania obrazu.
oo Podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną można odtwarzać tylko
obrazy z ekspozycji wielokrotnej.
169
Ekspozycje wielokrotne
Często zadawane pytania
zzW jaki sposób ograniczona jest jakość obrazów?
Wszystkie pojedyncze ekspozycje i połączona wielokrotna ekspozycja są
zapisywane w wybranej przez użytkownika jakości obrazu.
zzCzy mogę łączyć obrazy zapisane na karcie?
Za pomocą opcji [Zaznacz obraz do eksp. wielokr.] możesz wybrać
pierwszą pojedynczą ekspozycję z obrazów zapisanych na karcie
(=168). Nie możesz łączyć wielu obrazów już zapisanych na karcie.
zzCzy podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną działa
automatyczne wyłączanie zasilania?
O ile [Autom. wyłącz.] w opcji [5: Oszcz.energii] nie jest ustawione na
[Wyłącz], aparat automatycznie wyłącza się po około 30 min, co kończy
fotografowanie z wielokrotną ekspozycją i anuluje ustawienia wielokrotnej
ekspozycji.
170
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki
Zakres Dynamiki)
N
Można wykonywać zdjęcia po redukcji przyciętych bieli i cieni w zakresie
wysokiego zakresu dynamiki tonalnej — nawet przy rejestrowaniu scen
o wysokim kontraście. Fotografowanie w trybie HDR sprawdza się podczas
fotografii krajobrazu i martwej natury.
W trybie HDR każde naciśnięcie spustu migawki powoduje
zarejestrowanie trzech obrazów o różnej wartości ekspozycji
(odpowiadającej standardowej ekspozycji, niedoświetleniu
i prześwietleniu). Następnie są one automatycznie łączone w jeden
obraz. Obraz HDR jest zapisywany w formacie JPEG.
* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.
1 Wybierz pozycję [z: Tryb HDR].
opcję [Reguluj dynamikę].
2 Ustaw
zz Wybranie opcji [Autom.] spowoduje
automatyczne dopasowanie zakresu
dynamiki w zależności od ogólnego
zakresu gamy tonalnej obrazu.
zz Im wyższa cyfra, tym szerszy zakres
dynamiki.
zz Aby zakończyć fotografowanie w trybie
HDR, wybierz opcję [Wyłącz HDR].
3 Ustaw [Efekt].
171
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki Zakres Dynamiki)
Efekty
zz[P] Naturalny
Dla obrazów zachowujących szeroki zakres tonalny, w przypadku
których światła i cienie byłyby utracone. Przycięte biele i cienie zostaną
zredukowane.
zz[A] Artystyczny standard
O ile przycięte biele i cienie zostaną zredukowane bardziej, niż
w przypadku ustawienia [Naturalny], o tyle kontrast będzie niższy,
a gradacja spłaszczona przypominająca malarstwo. Kontury obiektu będą
posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
zz[B] Artystyczny żywy
Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art.standard],
a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.
zz[C] Artystyczny olejny
Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie wyskakuje ze
zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.
zz[D] Artystyczny uwypuklony
Zmniejszone nasycenie, jasność, kontrast i gradacja sprawiają, że zdjęcie
wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare. Kontury obiektu
będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
Artystyczny
standard
Standardowe
Nasycenie
Uwypuklenie
Standardowe
konturów
Jasność
Standardowe
Tonacja
Monotonna
Artystyczny
żywy
Wysokie
Artystyczny
olejny
Wyższe
Artystyczny
uwypuklony
Niskie
Słabe
Mocne
Mocniejsze
Standardowe
Standardowe
Monotonna
Monotonna
Ciemna
Bardziej
monotonna
oo Każdy efekt będzie stosowany w oparciu o charakterystykę bieżącego stylu
obrazu (=148).
172
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki Zakres Dynamiki)
opcję [Ciągły HDR].
4 Ustaw
zz W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.], tryb
HDR zostanie anulowany po wykonaniu
zdjęć.
zz W przypadku opcji [Każde zdj.] tryb
HDR będzie działał do czasu zmiany
ustawienia z punktu 2 na [Wyłącz HDR].
opcję [Aut.równaj obraz].
5 Ustaw
zz W przypadku fotografowania z ręki
wybierz pozycję [Włącz]. W przypadku
korzystania ze statywu wybierz pozycję
[Wyłącz].
zdjęcie.
6 Zrób
zz Po całkowitym wciśnięciu spustu
migawki, zostaną wykonane trzy kolejne
zdjęcia, a następnie obraz HDR zostanie
zapisany na karcie.
173
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki Zakres Dynamiki)
oo Obrazy RAW HDR są rejestrowane w jakości obrazu JPEG 73.
Obrazy RAW+JPEG HDR są rejestrowane w jakości obrazu określonej dla
obrazu JPEG.
oo Fotografowanie w trybie HDR nie jest możliwe w rozszerzonym zakresie
czułości ISO (L, H1, H2), natomiast jest możliwe w zakresie czułości
ISO 100–40000 (w zależności od ustawień opcji [Minimalny] i [Maksymalny]
w pozycji [Zakres ISO]).
oo W trybie HDR lampa błyskowa nie działa.
oo Funkcja AEB jest niedostępna.
oo W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
oo Podczas fotografowania w trybie HDR wykonywane są trzy zdjęcia przy
różnych czasach naświetlania definiowanych automatycznie. Zatem nawet
w trybach fotografowania <t>, <s> i <a> czas naświetlania ulega
zmianie w oparciu o ustawiony czas naświetlania.
oo Aby zapobiec drganiom aparatu, można ustawić wysoką czułość ISO.
174
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki Zakres Dynamiki)
oo W przypadku wykonywania zdjęć HDR po wybraniu opcji [Włącz] w pozycji
[Aut.równaj obraz] dane o punktach pomiaru AF (=352), a także dane
dotyczące usuwania kurzu (=161) nie zostaną dodane do obrazu.
oo W przypadku fotografowania w trybie HDR z ręki po wybraniu w pozycji [Aut.
równaj obraz] opcji [Włącz], brzegi obrazu zostaną nieznacznie przycięte,
a rozdzielczość zostanie nieznacznie obniżona. Jeśli obrazy nie mogą
być właściwie wyrównane na skutek drgań aparatu itp., to automatyczne
wyrównanie obrazu nie będzie działać. Pamiętaj: robienie zdjęć przy bardzo
wysokiej (lub niskiej) wartości ekspozycji może sprawić, że automatyczne
wyrównywanie obrazu nie zadziała prawidłowo.
oo Jeśli fotografujesz w trybie HDR z ręki i dla ustawienia [Aut.równaj obraz]
wybrałeś opcję [Wyłącz], trzy obrazy mogą nie zostać właściwie wyrównane
i efekt HDR może się zmniejszyć. Zalecane jest używanie statywu.
oo Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku
powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych,
niezróżnicowanych tonalne obrazów.
oo Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo.
Może wystąpić nieregularność kolorów, nieregularność ekspozycji lub
zakłócenia.
oo Fotografowanie w trybie HDR przy oświetleniu świetlówkowym lub diodowym
może dać w rezultacie nieprawidłowe odwzorowanie kolorów oświetlonych
obszarów.
oo Podczas fotografowania w trybie HDR obrazy zostaną połączone, a następnie
zapisane na kartę, co może zająć trochę czasu. [BUSY] pojawia się na
ekranie podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest możliwe do
zakończenia przetwarzania.
175
Fotografowanie z samowyzwalaczem
interwałowym
Za pomocą timera interwałowego można ustawić interwał fotografowania
i liczbę zdjęć, aby aparat wykonywał pojedyncze zdjęcia z ustawionym
interwałem, aż do osiągnięcia zadanej liczby zdjęć.
1 Wybierz [z: Timer interwałowy].
pozycję [Włącz].
2 Wybierz
zz Wybierz wartość [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
interwał fotografowania
3 Ustaw
i liczbę zdjęć.
zz Wybierz pozycję, którą chcesz ustawić
(godziny : minuty : sekundy / liczba
zdjęć).
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu <s>).
zzInterwał
Możliwe jest ustawienie w zakresie [00:00:01]–[99:59:59].
zzLiczba zdjęć
Możliwe jest ustawienie w zakresie [01]–[99]. Aby zatrzymać interwał
czasowy na czas nieokreślony, aż go zatrzymasz, ustaw [00].
176
Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym
(1)
(2)
opcję [OK].
4 Wybierz
gg Ustawienia timera interwałowego będą
wyświetlane ekranie menu.
(1)
(2)
Interwał
Liczba zdjęć
zdjęcie.
5 Zrób
gg Pierwsze zdjęcie zostaje wykonane i
fotografowanie odbywa się dalej zgodnie
z ustawieniami samowyzwalacza
interwałowego.
zz Podczas fotografowania z timerem
interwałowym symbol <H> będzie
migać.
zz Po wykonaniu ustawionej liczby zdjęć
fotografowanie z timerem interwałowym
zostanie zatrzymane i automatycznie
anulowane.
oo Zalecane jest używanie statywu.
oo Zaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych.
oo Po rozpoczęciu fotografowania z timerem interwałowym nadal można nacisnąć
spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie jak zwykle. Zwróć uwagę, że
aparat przygotuje się do wykonania następnego interwału z timerem 5 sekund.
z góry, co tymczasowo uniemożliwi operacje, takie jak dostosowywanie
ustawień fotografowania, uzyskiwanie dostępu do menu i odtwarzanie zdjęć.
oo Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe
ponieważ aparat wykonuje lub przetwarza zdjęcia, zostanie ono pominięte.
Z tego powodu zostanie zrobionych mniej zdjęć niż określono.
oo Nawet w czasie działania interwalometru automatyczne wyłączanie jest
wyzwalane po ok. 8 sek. bezczynności, o ile opcja [Autom. wyłącz.]
w [5: Oszcz.energii] nie jest ustawiona na [Wyłącz]. Zasilanie aparatu
zostanie włączone ponownie automatycznie na około 1 min przed wykonaniem
kolejnego zaplanowanego zdjęcia.
oo Można połączyć z sekwencją naświetlania, sekwencją balansu bieli,
ekspozycją wielokrotną i trybem HDR.
oo Aby zatrzymać fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym, wybierz
[Wyłącz] albo ustaw przełącznik zasilania w pozycji <2>.
177
Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo Ustawienie przełącznika trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF>
zapobiega fotografowaniu aparatu aż do ostrzenia na obiektach. Zaleca się
wybór ustawienia <MF> i ręczne wyregulowanie ostrości przed zrobieniem
zdjęcia.
oo Podczas fotografowania przez dłuższy czas rozważ użycie opcjonalnego
akcesorium do domowego gniazdka elektrycznego.
oo W przypadku długich czasów ekspozycji lub czasu naświetlania dłuższego
niż interwał fotografowania aparat nie może wykonywać zdjęć z ustawionym
interwałem. Z tego powodu zostanie zrobionych mniej zdjęć niż określono.
Ponadto liczba zdjęć może się zmniejszyć, jeśli wartości czasu naświetlania
i interwału fotografowania są prawie takie same.
oo Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu
ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre
zdjęcia mogą nie zostać wykonane z ustawionymi interwałami.
oo W przypadku korzystania z lampy błyskowej podczas fotografowania
z timerem interwałowym należy ustawić dłuższy interwał między kolejnymi
zdjęciami niż czas ładowania lampy błyskowej. Zbyt krótkie przerwy mogą
uniemożliwić uruchomienie lampy błyskowej.
oo Zbyt krótkie przerwy mogą uniemożliwić fotografowanie lub automatyczne
ustawianie ostrości.
oo Fotografowanie z timerem interwałowym zostanie anulowane i zresetowane
do ustawienia [Wyłącz] w przypadku wykonania jednej z następujących
czynności: ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <2>, ustawienie
trybu fotografowania na <w/x/y> a także użycie programu EOS Utility
(oprogramowanie EOS).
oo Po rozpoczęciu fotografowania z timerem interwałowym nie można używać
funkcji fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (=217) ani funkcji
fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem z użyciem zewnętrznej lampy
Speedlite.
178
Redukcja migotania
N
W przypadku wykonywania zdjęcia z krótkim czasem naświetlania przy
źródle oświetlenia takim jak światło jarzeniowe miganie źródła światła
powoduje migotanie i nierównomierną ekspozycję w pionie. Używanie serii
zdjęć w tych warunkach może spowodować nierównomierną ekspozycję
lub niespójność kolorów zdjęć. Fotografowanie bez migotania sprawia,
że aparat robi zdjęcia w chwili, gdy migotanie wywiera mniejszy wpływ na
ekspozycję i kolory.
pozycję [z: Fotogr.bez
1 Wybierz
migot.].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
zdjęcie.
3 Zrób
zz Po ustawieniu opcji [Włącz], lub gdy
zmieni się źródło światła, aby wykryć
migotanie przed zrobieniem zdjęcia
naciśnij przycisk <Q>, wybierz pozycję
[Fotogr.bez migot.], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
zz Zdjęcie zostanie wykonane z redukcją
nierówności ekspozycji lub niespójności
tonów kolorów spowodowanych przez
migotanie.
oo Przy wybranej opcji [Włącz], opóźnienie wyzwalania migawki jest dłuższe, gdy
fotografujesz w migoczącym świetle. Ponadto szybkość serii zdjęć może ulec
zmniejszeniu, a interwał fotografowania może być nieregularny.
oo Nie można wykryć migotania z częstotliwością inną niż 100 Hz lub 120 Hz.
Ponadto jeśli częstotliwość migotania źródła światła zmienia się podczas
wykonywania serii zdjęć, nie można zredukować efektów migotania.
179
Redukcja migotania
oo W trybie <t>, <d> lub <f>, jeśli czas naświetlania zmienia się podczas
wykonywania serii zdjęć lub wykonane zostaje kilka zdjęć tej samej sceny
przy różnych czasach naświetlania, tony kolorów mogą być niezgodne.
Aby uniknąć niezgodności tonów kolorów, należy używać trybu <t>, <d>
lub <f> ze stałym czasem naświetlania.
oo Odcień koloru może być inny przy wybranej opcji [Włącz], niż przy opcji
[Wyłącz].
oo Czas naświetlania, przysłona i czułość ISO mogą się zmienić, gdy zaczniesz
fotografowanie (nawet z włączoną blokadą AE).
oo Jeśli obiekt znajduje się na ciemnym tle lub na obrazie pojawia się jasne
światło, migotanie może nie zostać prawidłowo wykryte.
oo Redukcja migotania może nie być możliwa w pewnych warunkach oświetlenia.
oo W zależności od źródła światła efekt migotania może nie być wykrywany
prawidłowo.
oo W zależności od źródeł światła lub warunków fotografowania uzyskanie
oczekiwanego rezultatu może być niemożliwe nawet w przypadku użycia tej
funkcji.
oo Zaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych.
oo Wykryj migotanie ręcznie, jeśli ekran migocze (na przykład, gdy zmieni się
źródło światła), naciskając przycisk <Q> i wybierając pozycję [Fotogr.bez
migot.], a następnie naciśnij przycisk <B>.
oo Migotanie nie jest redukowane w trybie strefy podstawowej.
oo Redukcja migotania działa również w przypadku fotografowania
z lampą błyskową. Należy jednak pamiętać, że podczas fotografowania
z bezprzewodową lampą błyskową oczekiwany rezultat może nie zostać
uzyskany.
180
Wybór prędkości wyświetlania dla
szybkiej serii zdjęć
N
Wyświetlanie dużej szybkości, które przełącza się pomiędzy zdjęciem
i obrazem live, jest dostępne w przypadku fotografowania obiektywem
RF, przy ustawieniu [Servo AF] opcji [z: Działanie AF] i wybraniu opcji
<o> [Szybkie serie zdjęć] dla trybu wyzwalania migawki. Wyświetlacz
działa szybciej, dzięki czemu łatwiej jest śledzić szybko poruszające się
obiekty.
pozycję [z:
1 Wybierz
Wyświetlanie szybkich zdjęć].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Włącz] dla
wyświetlacza, który przełącza
się pomiędzy każdym zdjęciem
i obrazem live.
oo Obrazy mogą falować lub migać podczas wyświetlania obrazu z dużą
szybkością. Ma to miejsce częściej przy krótkich czasach naświetlania.
Nie ma to jednak wpływu na wyniki fotografowania.
oo Wyświetlanie z dużą szybkością nie jest realizowane w następujących
warunkach. Może ono również zostać zatrzymane podczas fotografowania.
• Czas naświetlania dłuższy niż 1/30 s, wartość przysłony niższa niż f/11,
warunki, które utrudniają stosowanie autofokusa, fotografowanie z lampą
błyskową oraz dodatkowe czułości ISO.
oo Opcja [Włącz] jest dostępna, gdy wszystkie te warunki są spełnione.
• Przy ustawieniu dla obiektywu RF opcji [Servo AF] dla [Działanie AF]
(=185), trybu wyzwalania migawki na [Szybkie serie zdjęć] (=206),
ustawieniu [Wyłącz] dla opcji [Fotogr.bez migot.] (=179), ustawieniu
[Włącz] dla [Symulacja ekspoz.] (=139)
181
Przypomnienie o karcie
Użytkownik może ustawić opcję nierobienia zdjęć, jeśli w aparacie nie ma
karty. Domyślnym ustawieniem dla tej opcji jest [Włącz].
[z: Zwolnij migawkę bez
1 Wybierz
karty].
2 Wybierz pozycję [Wył.].
182
Ustawianie AF dotykowego z przeciąganiem
Możesz przesuwać punkt AF lub ramkę strefy AF, dotykając lub przeciągając
palcem po ekranie podczas patrzenia przez wizjer.
Włączanie AF dotykowego z przeciąganiem
pozycję [z: Nastawy AF
1 Wybierz
dot. z przec.].
pozycję [AF dot. z przec.].
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Włącz].
Metoda ustalania położenia
Możesz ustawić sposób określania położenia poprzez dotykanie i
przeciąganie.
1 Ustaw metodę ustalania położenia.
zz[Bezwzględne]
Punkt AF zostaje przeniesiony w miejsce dotknięcia lub przeciągnięcia
na ekranie.
zz[Względne]
Punkt AF jest przesuwany w kierunku przeciągania o odległość
odpowiadającą długości przeciągnięcia, bez względu na miejsce
dotknięcia ekranu.
183
Ustawianie AF dotykowego z przeciąganiem
Aktywny obszar dotykowy
Możesz określić obszar ekranu używany do operacji dotykowych
i przeciągania.
1 Ustaw aktywny obszar dotykowy.
oo Dotknięcie ekranu po ustawieniu opcji [u+Śledzenie] powoduje wyświetlenie
okrągłej pomarańczowej ramki < >. Po podniesieniu palca w miejscu,
w którym ma się znaleźć punkt AF wyświetla się < > i wybrany obiekt jest
śledzony. Aby anulować wybór obiektu, naciśnij przycisk <L>.
184
Wybór działania AF
N
Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF najbardziej
odpowiednią dla warunków fotografowania lub obiektu.
1 Wybierz [z: Działanie AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
oo Jeśli nie można uzyskać ostrości, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po naciśnięciu spustu
migawki do końca. Zmień kompozycję i ponownie spróbuj ustawić ostrość.
Możesz także zapoznać się z częścią „Warunki fotografowania utrudniające
regulację ostrości” (=197).
185
Wybór działania AF
Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych (ONE SHOT)
Odpowiedni dla nieruchomych obiektów. Naciśnięcie spustu migawki
do połowy spowoduje jednorazowe ustawienie ostrości aparatu.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
zz Ostrość pozostaje zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do
połowy i przytrzymaniu go, co pozwala zmienić kompozycję obrazu przed
wykonaniem zdjęcia.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania
zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz str. =206.
oo Jeśli dla ustawienia [5: Sygnał "bip"] wybrano opcję [Wył.], sygnał
dźwiękowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrości.
Tryb Serwo AF dla poruszających się obiektów (SERVO)
To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania poruszających
się obiektów. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki
powoduje ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zz Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania
zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz str. =206.
oo W przypadku niektórych obiektywów odległości od obiektu i szybkości
poruszania się obiektu aparat może nie ustawić prawidłowo ostrości.
oo Zmiana ogniskowej podczas serii zdjęć może spowodować utratę ostrości
obrazu. Należy najpierw dostosować ogniskową, a następnie zmienić
kompozycję i wykonać zdjęcie.
oo Podczas korzystania z trybu Serwo AF sygnalizator dźwiękowy nie będzie
uruchamiany nawet w przypadku uzyskania ostrości.
oo W trybie <A> aparat automatycznie przełącza się na tryb Serwo AF
w odpowiedzi na ruch obiektu. Jeśli zazwyczaj preferujesz fotografowanie
z funkcją One-Shot AF, wybierz ustawienie [Wyłącz] dla opcji
[z: A Autom. serwo].
186
Wybór działania AF
Oświetlenie wspomagające AF
Przy słabym świetle lub w podobnych warunkach oświetlenie wspomagające
AF może świecić ciągle po naciśnięciu spustu migawki do połowy, aby
ułatwić autofokus.
oo Oświetlenie wspomagające AF nie uruchamia się, gdy opcja [z: Działanie
AF] jest ustawiona na [Servo AF].
oo Oświetlenie wspomagające AF nie uruchamia się, gdy używany jest tryb
dotykowego AF (gdy funkcja [z: Migawka dotyk.] jest ustawione na
[Wyłącz]).
oo W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej aparat lub lampa
błyskowa emituje w razie potrzeby wiązkę wspomagającą AF. Jednak
w przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite 90EX, Macro Ring Lite
lub Macro Twin Lite emitowana jest tylko lampa wspomagająca AF.
oo Niewielka seria błysków jest emitowana nawet po ustawieniu metody emisji
wiązki oświetlenia wspomagającego AF w funkcjach własnych na podczerwone
oświetlenie wspomagające AF. Aby wyłączyć aktywację oświetlenia
wspomagającego AF, ustaw opcję [z: Oświetlenie wspomagające AF] na
[Wyłącz] (=201).
oo Zakres ostrości z oświetleniem wspomagającym AF zazwyczaj nie przekracza
3.5 metrów.
187
Wybór metody AF
Wybierz metodę AF najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania
lub obiektu. Aparat próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w ramce AF
lub ramce strefy AF. W trybie <A> automatycznie ustawiana jest opcja
[u+Śledzenie].
Instrukcje dotyczące wyboru metody AF można znaleźć na stronie =190.
Metoda AF
: Twarz+Śledzenie
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie
ostrość. Wokół wykrytej i śledzonej twarzy
pojawi się ramka <p> (punkt AF).
Jeśli nie zostanie wykryta żadna twarz, cały obszar AF zostanie użyty do
automatycznego wyboru AF.
W trybie Serwo AF można ustawić początkową pozycję dla funkcji
Serwo AF (=192). Regulacja ostrości będzie trwać tak długo,
jak ramka obszarowego AF będzie w stanie śledzić obiekt podczas
wykonywania zdjęć.
: AF punktowy
Aparat ustawia ostrość w węższym
obszarze niż jednopunktowy AF.
: 1-punktowy AF
Aparat ustawia ostrość przy użyciu
pojedynczego punktu AF <S>.
188
Wybór metody AF
: Poszerz obszar AF (Z)
Ostrość jest ustawiana z użyciem jednego
punktu AF <S> i punktów powyżej, poniżej
oraz z lewej i prawej strony <w>. Tryb
skuteczny w przypadku poruszających
się obiektów, które trudno jest śledzić za
pomocą 1-punktowego AF.
Skoncentrowanie się na preferowanym obiekcie jest łatwiejsze niż
w przypadku strefy AF.
W trybie AI Servo AF do regulacji ostrości jest używany w pierwszej
kolejności punkt AF <S>.
: Poszerz obszar AF: Dookoła
Ustawianie ostrości wykorzystuje jeden
punkt AF <S> i punkty otaczające <w>,
co ułatwia ustawienie ostrości na
poruszających się obiektach niż
w przypadku powiększenia punktu AF Z.
Działanie trybu Serwo AF jest takie samo,
jak w przypadku trybu Z Rozszerzanie
punktu AF.
: Strefowy AF
Używa automatycznego wyboru AF
w ramkach strefy AF, aby pokryć
większy obszar niż rozszerzanie
punktu AF, co ułatwia ustawianie ostrości
w porównaniu z rozszerzeniem punktu AF.
Przede wszystkim tryb ustawia ostrość na najbliższym przedmiocie.
Aparat próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w ramce strefy AF.
Wyostrzone punkty AF są wyświetlane jako <S>.
189
Wybór metody AF
Wybór metody AF
Wybierz metodę AF najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania
lub obiektu.
Jeśli wolisz ręczne ustawianie ostrości, zob. stronę =214.
1 Wybierz [z: Metoda AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
oo W trybie <A> automatycznie ustawiana jest opcja [u+Śledzenie].
oo W trybie <r> można ustawić tylko [1-punktowy AF] lub [Strefowy AF].
oo Tylko [u+Śledzenie] i [1-punktowy AF] są dostępne po ustawieniu
nagrywania filmu 4K.
oo Aby ustawić metodę AF, możesz również uzyskać dostęp do ekranu metod AF,
naciskając przycisk <S>, a następnie przycisk <B>.
oo Opisy na stronach =191–=194 zakładają, że tryb [z: Działanie AF]
jest ustawiony na [One-Shot AF] (=186). W przypadku trybu [Servo AF]
(=186) punkt AF zmieni kolor na niebieski po osiągnięciu ostrości.
oo Informacje na temat migawki dotykowej (AF i zwolnienie migawki przez
sterowanie za pomocą dotyku) można znaleźć na stronie =163.
190
Wybór metody AF
zzu(twarz)+Śledzenie: c
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie ostrość. Jeśli twarz się porusza,
punkt AF <p> również się porusza, aby ją śledzić.
punkt AF.
1 Sprawdź
gg Wokół wykrytej twarzy pojawi się
ramka <p> (punkt AF).
zz Użyj przycisków <Y> <Z> aby wybrać
twarz, kiedy <h> pojawia się po
naciśnięciu przycisku <S>.
ostrość na obiekt.
2 Ustaw
zz Naciśnij przycisk migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości
aparatu na obiekt, punkt AF zmieni kolor
na zielony, a aparat wyemituje dwa
sygnały dźwiękowe.
gg Pomarańczowy punkt AF wskazuje,
że aparat nie może ustawić ostrości na
obiektach.
3 Zrób zdjęcie.
191
Wybór metody AF
Dotknięcie ekranu na twarzy aby ustawić ostrość.
Dotknięcie ekranu na twarzy lub obiekcie spowoduje zmianę punktu AF
na < >.
Nawet gdy twarz lub obiekt się porusza, punkt AF < > śledzi to.
oo Jeżeli twarz obiektu jest zdecydowanie nieostra, wykrycie twarzy nie będzie
możliwe. Należy ręcznie wyregulować ostrość (=214) w celu wykrycia
twarzy, a następnie należy wykonać AF.
oo Może się zdarzyć, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
oo Funkcja wykrywania twarzy nie będzie działać w sytuacji, gdy twarz
odwzorowana w kadrze jest zbyt mała lub zbyt duża, zbyt mocno naświetlona
lub zacieniona, a także jeśli jest ona tylko częściowo widoczna.
oo AF nie wykrywa obiektów ani twarzy osób na obrzeżach ekranu. Zmień
kompozycję kadru, aby wyśrodkować obiekt lub przybliżyć obiekt do środka.
oo Ramka <p> może obejmować jedynie fragment twarzy, a nie całą twarz.
oo Rozmiar punktu AF zmienia się zależnie od obiektu.
Ustawianie początkowej pozycji Serwo AF
1. W pozycji [8 C.Fn II-7: Wstępny pkt Servo AF dla c] ustaw opcję
inną niż [Automatyczne].
2. Wyświetlona zostanie ramka obszarowego AF (1) i punkt AF (2).
(1)
(2)
3. Naciśnij przycisk <S>, a następnie obróć pokrętło <6> lub <5>,
aby ustawić punkt AF w pozycji, na której chcesz ustawić ostrość.
Możesz także przesunąć punkt AF, dotykając ekranu lub naciskając
przyciski nawigacji <V>. Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje powrót
punktu AF na środek ekranu.
4. Naciśnij przycisk <0>, aby ustawić aktualną pozycję jako pozycję
początkową dla trybu Serwo AF.
192
Wybór metody AF
zzAF punktowy / 1-punktowy AF / Poszerz obszar AF (Z) /
Poszerz obszar AF: Wokół / Strefowy AF
Punkt lub ramkę strefy AF można wybrać ręcznie. Tutaj jako przykład
zastosowano ekrany 1-punktowego AF.
punkt AF.
1 Sprawdź
gg Wyświetlony zostanie punkt AF (1).
zz W trybie Poszerz obszar AF (Z) lub
Poszerz obszar AF: Wokół wyświetlane
są również sąsiednie punkty AF.
zz W trybach Strefowy AF, wyświetlana jest
określona ramka strefy AF.
(1)
punkt AF.
2 Przesuń
zz Naciśnij przycisk <S>.
zz Przesuń punkt AF w miejsce, w którym
chcesz ustawić ostrość, obracając
pokrętłem <6>, aby poruszać się
w poziomie lub pokrętłem <5>, aby
poruszać się w pionie. (W przypadku
niektórych obiektywów może nie sięgać
krawędzi ekranu).
zz Możesz także przesunąć punkt AF,
dotykając ekranu lub naciskając
przyciski nawigacji <V>.
zz Aby wyśrodkować punkt AF lub ramkę
strefy AF, naciśnij przycisk <L>.
zz Aby powiększyć widok, naciśnij przycisk
<B>. Każdorazowe naciśnięcie
przycisku <B> powoduje zmianę
stopnia powiększenia.
193
Wybór metody AF
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
gg Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni
kolor na zielony i zostanie uruchomiony
sygnalizator dźwiękowy.
gg Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana,
punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
4 Zrób zdjęcie.
oo Aparat będzie przesuwał aktywny punkt AF <S>, aby śledzić obiekty
na potrzeby funkcji Strefowy AF gdy aktywna jest obsługa Servo AF, ale
w niektórych warunkach fotografowania (np. gdy obiekty są małe) śledzenie
obiektu może nie być możliwe.
oo Ustawianie ostrości może być trudne w przypadku korzystania z peryferyjnego
punktu AF. W takim przypadku należy wybrać punkt AF znajdujący się
pośrodku kadru.
oo Dzięki funkcji [8C.Fn II-6: Punkt AF powiązany z orient.] można ustawić
odrębne punkty AF na potrzeby fotografowania w pionie i w poziomie (=534).
194
Wybór metody AF
Widok powiększony
Możesz sprawdzić ostrość, powiększając obraz ok. 5× lub 10×.
Widok powiększony nie jest możliwy w przypadku trybu [u+Śledzenie].
zz Powiększenie jest wyśrodkowane na punkcie AF w trybach [AF
punktowy], [1-punktowy AF], [Poszerz obszar AF (Z)] i [Poszerz
obszar AF:Dookoła] i jest wyśrodkowane na ramce strefy AF w trybie
[Strefowy AF].
zz Automatyczne ustawianie ostrości jest wykonywane w widoku
powiększonym po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie
[1-punktowy AF] i [AF punktowy]. W przypadku innych metod
AF automatyczne ustawianie ostrości odbywa się po przywróceniu
normalnego widoku.
zz W przypadku używania trybu Servo AF naciśnięcie spustu migawki
do połowy w widoku powiększonym spowoduje powrót do widoku
standardowego przeznaczonego do regulacji ostrości.
oo Jeśli uzyskanie ostrości w widoku powiększonym jest utrudnione, należy
wrócić do widoku normalnego i użyć funkcji AF.
oo Jeśli użyto funkcji AF w widoku standardowym, a następnie użyto
powiększonego widoku, precyzyjne ustawienie ostrości może nie być możliwe.
oo Szybkość AF w widoku standardowym i w widoku powiększonym różni się.
oo Tryby Ciągły AF i Filmowy Serwo AF nie są dostępne po powiększeniu widoku.
oo W widoku powiększonym ustawianie ostrości może być trudne z uwagi na
drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
195
Wybór metody AF
Uwagi dotyczące AF
Działanie AF
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne ustawienie
ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
zz Jasność obrazu może się zmieniać podczas automatycznego ustawiania
ostrości.
zz W zależności od obiektu i warunków fotografowania ustawienie ostrości
może potrwać dłużej lub szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć.
zz Jeśli podczas fotografowania zmieni się źródło światła, może wystąpić
migotanie ekranu i trudności z ustawieniem ostrości. W takim przypadku
należy ponownie uruchomić aparat i wznowić fotografowanie z funkcją
AF przy aktualnym oświetleniu.
oo Jeśli nie można wyostrzyć obrazu za pomocą AF, wyreguluj ostrość ręcznie
(=214).
oo W przypadku obiektów znajdujących się na skraju ekranu, które są lekko
nieostre, spróbuj wyśrodkować obiekt (lub punkt AF lub ramkę strefy
AF), aby ustawić ostrość, a następnie ponownie skomponuj ujęcie przed
zrobieniem zdjęcia.
oo W przypadku niektórych obiektywów ustawianie ostrości przy użyciu
autofokusa może potrwać dłużej, a regulacja ostrości może nie być do końca
skuteczna.
196
Wybór metody AF
Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
zz Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo, jednokolorowe,
płaskie powierzchnie, lub utrata szczegółów w jasnych lub ciemnych
partiach obrazu.
zz Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
zz Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko
w kierunku poziomym.
zz Obiekty z powtarzającymi się wzorami (np. okna wieżowca, klawiatury
komputerowe itp.).
zz Cienkie linie i kontury obiektu.
zz Źródła światła, których jasność, kolor lub struktura ulegają zmianie.
zz Sceny nocne lub punkty światła.
zz Migotanie obrazu przy świetle jarzeniowym lub LED.
zz Bardzo małe obiekty.
zz Obiekty znajdujące się na krawędzi ekranu.
zz Obiekty fotografowane pod światło lub silnie odbijające (np. samochód
o bardzo błyszczącej karoserii itp.).
zz Bliskie i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (przykład: zwierzę
w klatce itp.).
zz Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie można
unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub rozmycie obiektu.
zz Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry.
zz Efekt miękkiej ostrości stosowany jest do obrazu zarejestrowanego
z użyciem obiektywu miękko rysującego.
zz Stosowany jest filtr do efektów specjalnych.
zz Podczas działania funkcji AF na ekranie widoczne są zakłócenia (punkty
świetlne, pasy itp.).
Zakres AF
Dostępny zakres automatycznego ustawiania ostrości różni się w zależności
od używanego obiektywu i formatu obrazu oraz od tego, czy nagrywany jest
film 4K lub czy użytkownik korzysta z funkcji, takich jak kadrowanie filmu lub
Cyfrowa stabilizacja filmu.
197
Ustawianie ostrości na oczach ludzi
Z funkcją AF ustawion na [u+Śledzenie] można fotografować, utrzymując
ostrość na oczach obiektu.
opcję [z: AF z detekcją
1 Wybierz
oczu].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
aparat na obiekt.
3 Nakieruj
gg Wokół oka pojawi się punkt AF.
zz Można także dotknąć ekranu, aby
zaznaczyć oko i ustawić ostrość.
Oczy na których ma być ustawiona
ostrość są wybierane automatycznie.
zz Zależnie od ustawień [AF z detekcją
oczu] użyj przycisków <Y> <Z> aby
wybrać twarz, kiedy < > pojawia się po
naciśnięciu przycisku <S>.
4 Zrób zdjęcie.
oo Oczy fotografowanej osoby mogą nie zostać poprawnie wykryte. Zależy to od
wyglądu tej osoby i warunków fotografowania.
oo Aby wyłączyć funkcję AF z detekcją oczu bez korzystania z operacji
menu, należy naciskać następujące przyciski jeden po drugim: <S>,
<B> i <B>. Aby wznowić AF z detekcją oczu, ponownie naciśnij
przycisk <B>.
198
Ustawianie funkcji Ciągły AF
Ta funkcja utrzymuje ogólną ostrość obiektów. Umożliwia to szybsze
uzyskanie ostrości przez aparat po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
1 Wybierz [z: Ciągły AF].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
oo Włączenie tej funkcji zmniejsza liczbę dostępnych zdjęć, ponieważ obiektyw
jest stale zasilany, co zużywa moc akumulatora.
199
Ustawianie ręcznej ostrości dla obiektywu N
W przypadku obiektywów RF, EF lub EF-S wyposażonych w elektroniczne
ręczne ustawianie ostrości można określić sposób ręcznego ustawiania
ostrości w trybie One-Shot AF.
[z: Ręczna ostrość dla
1 Wybierz
obiekt.].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zz[
] Wyłącz po One-Shot
zz[
] One-Shot→włączone
zz[
] One-Shot→włącz (powiększ)
Ręczna regulacja ostrości po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji
ostrości jest wyłączona.
Po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji ostrości przytrzymanie
wciśniętego do połowy spustu migawki pozwala ustawić ostrość ręcznie.
Po zadziałaniu funkcji AF można ręcznie ustawić ostrość, jeżeli spust
migawki zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany. Wyostrzony
obszar można powiększyć, obracając pierścień ostrości na obiektywie,
gdy spust jest naciśnięty do połowy.
zz[
] Wyłącz w trybie AF
Ręczna regulacja ostrości jest wyłączona, gdy przełącznik trybu ostrości
obiektywu znajduje się w pozycji <AF>.
oo Po włączeniu opcji [One-Shot→włącz.(powiększ)] obraz może nie być
powiększany nawet po przekręceniu pierścienia ostrości na obiektywie, gdy
spust migawki pozostaje wciśnięty do połowy zaraz po wykonaniu zdjęcia.
W takiej sytuacji, można powiększyć widok, zwalniając spust migawki,
czekając na wyświetlenie <u>, a następnie naciskając spust migawki do
połowy w trakcie obracania pierścienia ostrości.
oo Szczegółowe informacje na temat tego, czy obiektyw obsługuje elektroniczną
ręczną regulację ostrości, można znaleźć w instrukcji obsługi obiektywu.
200
Konfiguracja oświetlenia
wspomagającego AF
Możesz określić, w jaki sposób oświetlenie wspomagające AF jest używana
w aparacie lub lampie błyskowej Speedlite.
[z: Oświetlenie
1 Wybierz
wspomagające AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zz[ON] Włącz
Umożliwia uruchamianie oświetlenia wspomagającego AF w razie
potrzeby.
zz[OFF] Wyłącz
Wyłącza funkcję oświetlenia wspomagającego AF. Ustaw, jeśli nie chcesz
korzystać z oświetlenia wspomagającego AF aparatu i zewnętrznych
lamp błyskowych.
zz[LED] Tylko oświetlenie wspomagające LED AFM
Diodowe oświetlenie wspomagające AF LED jest aktywowane przez
wyposażone w diody LED zewnętrzne lampy błyskowe. Jeśli zewnętrzna
lampa błyskowa nie jest wyposażona w diody LED, zamiast niej
uruchamiane jest oświetlenie wspomagające AF aparatu.
oo Jeśli dla funkcji indywidualnej [Oświetlenie wspomagające AF] zewnętrznej
lampy Speedlite została ustawiona opcja [Wyłącz], ustawienie tej funkcji
zostanie zastąpione, a oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane.
201
Bracketing ostrości
N
Bracketing ostrości* umożliwia ciągłe fotografowanie z odległością
ogniskową zmienioną automatycznie po każdorazowym zdjęciu. Z tych
obrazów można utworzyć pojedynczy obraz z większą ostrością na dużym
obszarze, korzystając z aplikacji obsługującej kompozycję głębi, na przykład
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
* Skrót „BKT” oznacza angielski termin bracketing (sekwencja zdjęć o zmiennych
parametrach).
1 Wybierz [z: Bracketing ostrości].
[Bracketing ostrości].
2 Sprecyzuj
zz Wybierz pozycję [Włącz].
liczbę obrazów.
3 Ustaw
zz Ustaw liczbę obrazów wykonanych
podczas jednej rejestracji zdjęć.
zz Możliwe jest ustawienie w zakresie
[2]–[999].
202
Bracketing ostrości
[Przyrost ostrości].
4 Ustaw
zz Określ, o ile chcesz przesunąć
fokus. Ta liczba jest automatycznie
dostosowywana do wartości przysłony
w momencie fotografowania.
Ponieważ większe wartości przysłony
zwiększają przesunięcie ostrości,
bracketing ostrości obejmuje większy
zakres w tym samym ustawieniu
[Przyrost ostrości] i [Liczba zdjęć].
zz Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij
przycisk <M>.
zz Aby zapisać ujęcia w nowym folderze,
] i wybierz [OK].
dotknij [
pozycję [Wygładz. ekspoz.].
5 Ustaw
zz Możesz powstrzymać zmiany w jasności
obrazu podczas blokady ostrości, dla
opcji [Wygładz. ekspoz.] na [Włącz],
które kompensuje zmiany rzeczywistej
wartości przysłony (efektywnej liczby f)
dla każdej pozycji ostrości.
zdjęcie.
6 Zrób
zz Ustaw ostrość na bliższym końcu
preferowanego zakresu ogniskowego,
a następnie wciśnij do końca przycisk
migawki, aby zrobić zdjęcie.
zz Po rozpoczęciu fotografowania zwolnij
spust migawki.
zz Aparat wykonuje zdjęcia
seryjne, przesuwając ogniskową
w nieskończoność.
zz Fotografowanie kończy się po określonej
liczbie zdjęć lub na drugim końcu
zakresu ogniskowego.
203
Bracketing ostrości
oo Bracketing ostrości jest przeznaczony do robienia zdjęć na statywie.
oo Zaleca się fotografowanie z szerszym kątem widzenia. Po utworzeniu głębi
możesz przyciąć obraz, jeśli to konieczne.
oo Można używać następujących soczewek (stan na październik 2018 r.).
• RF35mm F1.8 MACRO IS STM
• RF50mm F1.2 L USM
• RF28-70mm F2 L USM
• RF24-105mm F4 L IS USM
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Ustaw opcję [Wygładz. ekspoz.] na [Wyłącz] dla następujących obiektywów,
ponieważ mogą one powodować zmiany w jasności obrazu.
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Odpowiednie ustawienia [Przyrost ostrości] różnią się w zależności od
obiektu. Nieprawidłowe ustawienie [Przyrost ostrości] może powodować
nierównomierność w złożonych obrazach lub fotografowanie może zająć
więcej czasu, ponieważ wykonano więcej zdjęć. Wykonaj kilka zdjęć próbnych,
aby wybrać odpowiednie ustawienie [Przyrost ostrości].
oo Łączenie zdjęć może zająć trochę czasu, gdy ustawienie [Liczba zdjęć] jest
wysokie.
oo Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
oo Fotografowanie w świetle migoczącym może powodować nierównomierne
obrazy. W takim przypadku obniżenie prędkości migawki może dać lepsze
wyniki.
oo Bracketing ostrości nie jest dostępna gdy przełącznik trybu ostrości na
obiektywie znajduje się w pozycji <MF>.
oo Anulowanie fotografowania w toku może spowodować problemy
z wyświetlaniem na ostatnim obrazie. Unikaj używania ostatniego obrazu
podczas łączenia obrazów w programie Digital Photo Professional.
204
Bracketing ostrości
oo Zaleca się korzystanie ze statywu, elektronicznego wężyka spustowego
(w sprzedaży osobno, =219) lub bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania (w sprzedaży osobno, =217).
oo Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem fotografowania ustaw
wartość przysłony w zakresie f/5.6–11.
oo Szczegóły takie jak czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO są
określane na podstawie warunków pierwszego ujęcia.
oo Jeśli w [z: Styl obrazów] wybrano ustawienie [Auto], podczas
fotografowania zostanie zastosowane ustawienie [Standard].
oo Aby zatrzymać fotografowanie ponownie naciśnij spust migawki do końca.
oo Jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <2>, [Bracketing
ostrości] zmienia się na [Wyłącz].
205
Wybór trybu wyzwalania migawki
Dostępny jest tryb pojedynczego i seryjnego wyzwalania migawki.
Wybierz tryb wyzwalania migawki odpowiedni dla warunków fotografowania
lub obiektu.
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie,
naciśnij przycisk <B>.
pozycję trybu wyzwalania
2 Wybierz
migawki.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję trybu wyzwalania migawki.
tryb wyzwalania migawki.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby dokonać
wyboru.
zz[u] Pojedyncze zdjęcia
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko
jednego zdjęcia.
zz[o] Szybka seria zdjęć
Naciśnięcie spustu migawki do końca i przytrzymanie go spowoduje
wykonanie serii zdjęć z szybkością maksymalną wynoszącą około
5,0 kl./s.
Jednakże maksymalna szybkość serii zdjęć może ulec zmniejszeniu
w następujących warunkach:
Gdy ustawiona jest redukcja migotania:
Szybkość serii zdjęć będzie wynosić maksymalnie około 4,0 kl./s.
206
Wybór trybu wyzwalania migawki
Gdy ustawiona jest opcja Servo AF:
Należy pamiętać, że w przypadku wybrania w opcji [Działanie
AF] ustawienia [Servo AF], szybkości serii zdjęć wynoszącej
maksymalnie około 4,0 kl./s zostanie nadany priorytet.
Przy fotografowaniu z lampą błyskową:
Przy użyciu lamp Speedlite z serii EL lub EX, szybkość serii zdjęć
będzie wynosić maksymalnie około 2,3 kl./s.
zz[i] Wolna seria zdjęć
Naciśnięcie spustu migawki do końca i przytrzymanie go spowoduje
wykonanie serii zdjęć z szybkością maksymalną wynoszącą około
2,6 kl./s.
W przypadku wybrania w opcji [Działanie AF] ustawienia [Servo AF],
śledzeniu obiektu przy serii zdjęć wynoszącej maksymalnie około
2,6 kl./s zostanie nadany priorytet.
zz[m] Samowyzwalacz: 10 s/Zdalne wyzwalanie
zz[l] Samowyzwalacz: 2 s/Zdalne wyzwalanie
zz[q] Samowyzwalacz: Seria zdjęć
Informacje dotyczące fotografowania z samowyzwalaczem znajdują się
na stronie =209. Informacje dotyczące fotografowania ze zdalnym
wyzwalaniem znajdują się na str. =217.
oo Podczas fotografowania w trybie szybkiej serii zdjęć <o>, maksymalna
szybkość wykonywanych zdjęć może być różna w zależności od warunków
fotografowania. Szczegółowe informacje można znaleźć na następnej stronie.
207
Wybór trybu wyzwalania migawki
oo Przybliżona maksymalna <o> szybkość fotografowania w trybie
szybkiej serii zdjęć wynosi 5,0 kl./s (=206) i można ją uzyskać spełniając
następujące warunki: maksymalnie naładowany akumulator, tryb One-Shot
AF przy czasie naświetlania 1/500 s, maksymalna przysłona (zależnie od
obiektywu), Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wyłączony (w zależności
od obiektywu), praca w temperaturze pokojowej (23°C), z redukowanym
migotaniem i wyłączony cyfrowy optymalizator obiektywu.
oo Szybkość serii zdjęć w przypadku korzystania z funkcji szybkiej serii zdjęć
<o> może być niższa, w zależności od następujących czynników: stanu
akumulatora, temperatury, włączenia funkcji fotografowania bez migotania,
czasu naświetlania, przysłony, warunków obiektu, jasności, działania AF, typu
obiektywu, użycia lampy błyskowej i ustawień fotografowania.
oo W przypadku niektórych warunków obiektu i niektórych obiektywów
maksymalna szybkość serii zdjęć w trybie Servo AF może ulec zmniejszeniu.
oo [z: Fotogr.bez migot.] wybrano ustawienie [Włącz] (=179), podczas
fotografowania w migoczącym świetle maksymalna szybkość serii zdjęć
zostanie zmniejszona. Ponadto interwał fotografowania w serii może być
nierówny, a opóźnienie wyzwalania migawki może się wydłużyć.
oo Nawet przy fotografowaniu z małą szybkością, szybkość serii zdjęć może
spaść w pewnych warunkach fotografowania.
oo W przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej podczas wykonywania serii
zdjęć szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć ze względu na tymczasowe
wyłączenie funkcji fotografowania (=118).
208
Korzystanie z samowyzwalacza
Samowyzwalacz jest przydatny, gdy osoba fotografująca chce znaleźć się
na zdjęciu, np. zdjęciu pamiątkowym.
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie,
naciśnij przycisk <B>.
pozycję trybu wyzwalania
2 Wybierz
migawki.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję trybu wyzwalania migawki.
samowyzwalacz.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
samowyzwalacz.
m (Q): Po upływie 10 s
l (k): Po upływie 2 s
q: Po upływie 10 sek. na określoną
liczbę obrazów*
* Aby ustawić liczbę zdjęć zrobionych
w trybie ciągłym (2–10), wybierz element
[Wyzwalanie migawki] na ekranie
szybkiego sterowania, naciśnij przycisk
<B>, a następnie obróć pokrętło <6>.
zz Pozycje Q i k są wyświetlane,
gdy aparat jest sparowany
z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania (w sprzedaży osobno,
=217).
209
Korzystanie z samowyzwalacza
zdjęcie.
4 Zrób
zz Ustaw ostrość na obiekt, a następnie
naciśnij spust migawki do końca.
gg Aby sprawdzić działanie, spójrz na
lampkę samowyzwalacza, słuchaj
sygnałów dźwiękowych lub odliczaj
pojawiające się sekundy na ekranie.
gg Miganie kontrolki samowyzwalacza
przyspiesza i aparat emituje szybkie
dźwięki „bip” przez około 2 s przed
zrobieniem zdjęcia.
oo Przy <q> czas nagrywania może być dłuższy w niektórych warunkach
fotografowania, w zależności od jakości obrazu, użycia zewnętrznej lampy
błyskowej i innych czynników.
oo <l> umożliwia fotografowanie bez dotykania aparatu ustawionego na
statywie. Zapobiega to wstrząsom aparatu podczas fotografowania martwej
natury lub z długimi czasami ekspozycji.
oo Po wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem zalecane jest ich wyświetlenie
(=296) w celu sprawdzenia, czy mają odpowiednią ostrość i ekspozycję.
oo W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania autoportretu
należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej odległości i użyć
blokady ostrości (=71).
oo Aby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, dotknij ekranu lub naciśnij
przycisk <0>.
oo Czas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli
w aparacie ustawiono automatyczne fotografowanie.
210
Wybór trybu pomiaru
N
Można wybrać jedną z czterech metod pomiaru jasności obiektu. W trybach
strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany pomiar wielosegmentowy.
przycisk <Q> (7).
1 Naciśnij
zz Podczas wyświetlania obrazu naciśnij
przycisk <Q>.
tryb pomiaru.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
element.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
tryb pomiaru.
[q]: Pomiar wielosegmentowy
[w]: Pomiar skupiony
[r]: Pomiar punktowy
[e]: Pomiar centralnie ważony
uśredniony
zz[q] Pomiar wielosegmentowy
Tryb pomiaru do ogólnego fotografowania, odpowiedni nawet
w przypadku obiektów fotografowanych pod światło. Aparat
automatycznie ustawi parametry ekspozycji w celu dostosowania do
fotografowanej sceny.
zz[w] Pomiar skupiony
Przydatny, gdy tło jest znacznie jaśniejsze niż fotografowany obiekt, np.
przy fotografowaniu pod światło itp. Pomiar skupiony obejmuje około
5,5% obszaru ekranu na jego środku. Obszar pomiaru skupionego jest
wskazany na ekranie.
zz[r] Pomiar punktowy
Skuteczny przy pomiarze konkretnej części obiektu lub kadru.
Pomiar skupiony obejmuje około 2,7% obszaru ekranu na jego środku.
Obszar pomiaru punktowego jest wskazany na ekranie.
zz[e] Pomiar centralnie ważony uśredniony
Pomiar na całym ekranie jest uśredniony, a środek ekranu jest ważony
silniej.
211
Wybór trybu pomiaru
oo Domyślnie aparat ustawi ekspozycję w następujący sposób.W przypadku
wybrania trybu [q] (pomiar wielosegmentowy) przytrzymanie spustu migawki
wciśniętego do połowy zablokuje ustawienie ekspozycji (blokada AE) po
uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF. W przypadku wybrania trybów [w]
(pomiar skupiony), [r] (pomiar punktowy) i [e] (pomiar centralnie ważony
uśredniony), wartość ekspozycji jest ustawiana w momencie wykonania
zdjęcia. (Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie powoduje zablokowania
ekspozycji).
oo W przypadku wybrania opcji [8C.Fn I-7: Tryb pom.z blok.AE po ostr.]
można określić, czy ekspozycja (blokada AE) ma zostać zablokowana po
uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF (=529).
212
Blokada ekspozycji do fotografowania
(Blokada AE)
N
Możesz zablokować ekspozycję, gdy chcesz ustawić ostrość i ekspozycję
niezależnie albo gdy chcesz wykonać kilka zdjęć z takim samym
ustawieniem ekspozycji. Naciśnij przycisk <A>, aby zablokować parametry
ekspozycji, a następnie zmień kompozycję i zrób zdjęcie. Funkcja ta jest
określana jako blokada AE. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku
fotografowania obiektów pod światło itd.
ostrość na obiekt.
1 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
gg Zostanie wyświetlone ustawienie
ekspozycji.
przycisk <A> (4).
2 Naciśnij
gg W lewym dolnym rogu ekranu jest
wyświetlona ikona <A>, która informuje,
że ekspozycja jest zablokowana
(Blokada AE).
zz Każde naciśnięcie przycisku <A>
powoduje zablokowanie bieżącego
ustawienia ekspozycji.
kompozycję i zrób zdjęcie.
3 Zmień
zz Aby zachować blokadę AE w trakcie
wykonywania kolejnych zdjęć, należy
przytrzymać przycisk <A> i nacisnąć
spust migawki.
Efekty działania blokady AE
Tryb
pomiaru
q
wre
Metoda wybierania punktu AF
Wybór automatyczny
Wybieranie ręczne
Ekspozycja wyśrodkowana
Ekspozycja wyśrodkowana
na punkcie AF w ognisku jest
na wybranym punkcie AF jest
zablokowana.
zablokowana.
Ekspozycja na środku ekranu jest zablokowana.
* W trybie [q] przy ustawieniu przełącznika trybu ostrości na <MF>, ekspozycja
w środkowej części ekranu jest zablokowana.
213
Ręczna regulacja ostrości
Jeśli automatyczne ustawianie ostrości nie jest możliwe, można powiększyć
obraz i ręcznie ustawić ostrość.
przełącznik trybu ostrości na
1 Ustaw
obiektywie w pozycji <MF>.
zz Obróć pierścień ostrości na obiektywie,
aby w przybliżeniu ustawić ostrość.
obszar, który ma zostać
2 Zdefiniuj
powiększony.
zz Naciśnij przycisk <S>, aby włączyć
powiększanie, a następnie przenieś
do miejsca, w którym chcesz ustawić
ostrość, za pomocą przycisków
kierunkowych <6> lub <5>
lub <V>.
zz Aby wyśrodkować powiększony obszar,
naciśnij przycisk <L>.
obraz.
3 Powiększ
zz Każdorazowe naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę stopnia
powiększenia w następujący sposób.
1x → 5x → 10x
(1)
214
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Blokada AE
Pozycja powiększonego obszaru
Powiększenie (około)
Ręczna regulacja ostrości
ostrość ręcznie.
4 Ustaw
zz Patrząc na powiększony obraz, obróć
pierścień ostrości na obiektywie, aby
ustawić ostrość.
zz Po uzyskaniu ostrości naciśnij <B>
lub przycisk <0>, aby wrócić do
widoku standardowego.
5 Zrób zdjęcie.
oo Nawet przy ręcznej regulacji ostrości można używać migawki dotykowej do
robienia zdjęć.
215
Ręczna regulacja ostrości
Ustawianie wyróżniania MF (podkreślania konturów)
Kontury obiektów w obszarze ogniskowania mogą zostać wyróżnione
kolorem w celu ułatwienia regulacji ostrości. Można dostosować kolory
i czułość (poziom) wykrywania krawędzi zgodnie z wymaganiami (poza
trybem <A>).
opcję [z: Nastawy
1 Wybierz
wyróżniania MF].
opcję [Wyróżnianie].
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [Wł.].
poziom i kolor.
3 Ustaw
zz Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
oo Wyróżnianie nie jest widoczne w widoku powiększonym.
oo Wyróżnianie MF może być trudne do wykrycia przy wysokich czułościach ISO,
szczególnie gdy rozszerzono zakres czułości ISO. Jeśli to konieczne, obniż
czułość ISO lub przełącz opcję [Wyróżnianie] na [Wył.].
oo Wyróżnianie widoczne na ekranie nie jest zapisywane na obrazach.
216
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Pilot bezprzewodowy BR-E1 (sprzedawany oddzielnie) zgodny z technologią
Bluetooth® low energy umożliwia fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.
Parowanie
Aby użyć pilota BR-E1, należy najpierw sparować (połączyć
i zarejestrować) aparat i pilot. Szczegółowe informacje na temat
parowania można znaleźć na stronie =399.
Wykonaj następujące czynności po sparowaniu urządzeń.
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie,
naciśnij przycisk <B>.
pozycję trybu wyzwalania
2 Wybierz
migawki.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję trybu wyzwalania migawki.
samowyzwalacz/pilot
3 Wybierz
zdalnego sterowania.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
opcję <Q> albo <k>.
217
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
zdjęcie.
4 Zrób
zz Naciśnięcie przycisku <2> na pilocie
aktywuje również autofokus.
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk
zwalniania na pilocie bezprzewodowym.
zz Szczegółowe informacje dotyczące
fotografowania znajdują się
w instrukcji obsługi pilota
bezprzewodowego BR-E1.
oo Nie można korzystać z urządzeń ze zdalnym wyzwalaniem na podczerwień,
takich jak pilot zdalnego sterowania RC-6.
oo Jeśli nie można wyostrzyć obrazu za pomocą AF, wyreguluj ostrość ręcznie
przed fotografowaniem (=214).
oo Czas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli
w aparacie ustawiono automatyczne fotografowanie.
oo Pilota zdalnego sterowania można także używać do nagrywania filmów
(=285).
218
Korzystanie z elektronicznego wężyka
spustowego
Można wykonywać zdjęcia, korzystając
z elektronicznego wężyka spustowego
RS‑60E3 (sprzedawanego osobno).
Szczegółowe informacje o obsłudze
znajdują się w instrukcji obsługi wężyka
spustowego.
1 Otwórz pokrywę złącz.
wtyk przewodu do złącza
2 Podłącz
zdalnego wyzwalania.
219
Fotografowanie z lampą błyskową
Lampy błyskowe Speedlite serii EL/EX do aparatów EOS
Fotografowanie z lampą błyskową Speedlite serii EL/EX (sprzedawaną
osobno) jest proste.
Instrukcje można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej
Speedlite serii EL/EX. Omawiany aparat jest aparatem typu A, co oznacza
możliwość wykorzystania wszystkich funkcji lamp błyskowych Speedlite serii
EL/EX.
Informacje dotyczące ustawiania funkcji lampy błyskowej i funkcji
indywidualnych lampy błyskowej na ekranie menu aparatu można znaleźć
na stronie =222.
zzKorekta ekspozycji lampy
Istnieje możliwość ustawienia ilości światła (wartości korekty ekspozycji
lampy). Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie, naciśnij przycisk <B>,
obróć pokrętło <5>, aby wybrać element korekty ekspozycji lampy,
a następnie obróć pokrętło <6>, aby ustawić korektę ekspozycji lampy.
Wartość korekty ekspozycji lampy można wyregulować maksymalnie
o ±3 stopnie, z dokładnością do 1/3 stopnia.
zzBlokada ekspozycji lampy
Pozwala dopasować wartość ekspozycji lampy błyskowej do wybranej
części obiektu. Skieruj środek wizjera na fotografowany obiekt, naciśnij
przycisk <A> aparatu, a następnie skomponuj i wykonaj zdjęcie.
oo Nawet w przypadku ustawienia ujemnej korekty ekspozycji (aby obrazy
pozostały ciemniejsze) można rejestrować jasne obrazy, chyba że dla opcji
[z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator jasności] (=136)
wybrano wartość [Wyłącz].
oo Wartość korekty ekspozycji lampy można ustawić za pomocą szybkich nastaw
(=65) lub za pomocą opcji [Nastawy lampy] w pozycji [z: Sterowanie
zewn. Speedlite] (=225).
oo Aparat może włączać lampę Speedlite automatycznie przy włączaniu aparatu.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej
Speedlite obsługującej tę funkcję.
220
Fotografowanie z lampą błyskową
Lampy błyskowe Canon Speedlite inne niż serii EL/EX
zz Lampy błyskowe Speedlite serii EZ/E/EG/ML/TL pracujące w trybie
automatyki błysku A-TTL lub TTL działają wyłącznie z pełną mocą
błysku.
W aparacie należy ustawić tryb fotografowania <a> ręczna regulacja
ekspozycji lub <f> preselekcja przysłony, a następnie ustawić wartość
przysłony przed wykonaniem zdjęcia.
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite wyposażonej
w ręczny tryb błysku należy fotografować z użyciem ręcznego trybu
błysku.
Lampy błyskowe producentów innych niż Canon
zzCzas synchronizacji
Aparat może synchronizować się z kompaktowymi lampami
błyskowymi innych producentów niż Canon w ciągu do 1/180 sekund.
W przypadku dużych lamp studyjnych czas błysku jest dłuższy niż
w przypadku kompaktowej lampy błyskowej i zależy on od modelu.
Przed rozpoczęciem fotografowania upewnij się, że lampa błyskowa jest
prawidłowo zsynchronizowana po upływie ok. 1/60–1/30 s.
oo Użytkowanie aparatu z lampą błyskową lub akcesoriami błyskowymi
przeznaczonymi do aparatów innej marki może spowodować nie tylko
nieprawidłowości w pracy aparatu, lecz również jego uszkodzenie.
oo Nie należy podłączać wysokonapięciowej lampy błyskowej do gorącej stopki
aparatu, ponieważ lampa może nie zadziałać.
221
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej N
Dzięki lampie błyskowej Speedlite z serii EL/EX posiadającej zgodne
ustawienia funkcji lampy można wykorzystać ekran menu aparatu do
ustawienia funkcji lampy Speedlite i funkcji indywidualnych. Lampę
błyskową Speedlite należy podłączyć do aparatu i włączyć przed
ustawieniem funkcji lampy błyskowej.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji lampy błyskowej Speedlite
można znaleźć w jej Instrukcji obsługi.
[z: Sterowanie zewn.
1 Wybierz
Speedlite].
2 Wybierz jedną z pozycji.
222
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej
Wyzwalanie błysku
Aby umożliwić fotografowanie z lampą
błyskową, wybierz opcję [Włącz].
Aby wyłączyć lampę błyskową lub włączyć
tylko oświetlenie wspomagające AF,
wybierz opcję [Wyłącz].
W przeciwnym razie, gdy zostanie dołączona lampa Speedlite obsługująca
automatyczne wyzwalanie błysku, automatyczne uruchamianie zostanie
wykonane zgodnie z warunkami fotografowania.
Szczegółowe informacje dotyczące fotografowania można znaleźć
w podręczniku obsługi lamp błyskowych Speedlite obsługujących
automatyczne wyzwalanie błysku.
Pomiar E-TTL II
Dla normalnych wartości ekspozycji lampy
błyskowej ustaw opcję [Wielosegm.].
Wybór opcji [Uśredniony] powoduje
uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji
dla całej sceny.
223
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej
Błysk+dł.czas
Użytkownik może ustawić czas
synchronizacji błysku dla fotografowania
z lampą błyskową w trybie preselekcji
przysłony <f> lub trybie <d>
Programowa AE.
zz[
] 1/180-30 s autom.
zz[
] 1/180-1/60 sek. autom.
zz[
] 1/180 s (stały)
Czas synchronizacji błysku jest ustawiany automatycznie w zakresie
od 1/180 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności sceny.
Fotografowanie z synchronizacją lampy z długim czasem naświetlania
jest stosowane w pewnych warunkach fotografowania, w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, a czas naświetlania jest automatycznie
obniżany.
Zapobiega automatycznemu ustawieniu długiego czasu naświetlania
w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Skutecznie zapobiega
to rozmyciu obiektu i drganiom aparatu. Jednak o ile obiekt zostanie
prawidłowo naświetlony, uzyskanie odpowiedniej jasności tła może być
utrudnione.
Czas synchronizacji błysku jest stały i wynosi 1/180 s. Ustawienie to
skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drgań aparatu niż
ustawienie [1/180-1/60 sek. autom.]. Jednak w słabym oświetleniu tło
będzie ciemniejsze niż przy ustawieniu [1/180-1/60 sek. autom.].
oo Domyślnie ten zakres ma ustawienie [1/180-1/60 sek. autom.]. Aby korzystać
z fotografowania z wolną synchronizacją w trybie <f> lub <d>, ustaw opcję
[1/180-30 sek. auto].
oo Szybka synchronizacja jest niedostępna w trybie <f> lub <d>, gdy ma on
ustawienie [1/180 sek. (stały)].
224
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej
Bezpieczna FE
Dla uniknięcia prześwietlenia przez błysk
lampy za dnia lub z bliskiej odległości,
aparat może automatycznie obniżyć
czułość ISO i fotografować ze standardową
ekspozycją obiektu przy ustawieniu
ISO Auto.
Nastawy lampy
Wyświetlane informacje, położenie wyświetlacza oraz dostępne
opcje mogą się różnić w zależności od modelu lampy błyskowej
Speedlite, jej ustawienia funkcji indywidualnych, trybu błysku i innych
czynników. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji lampy błyskowej
Speedlite można znaleźć w jej Instrukcji obsługi.
Przykładowy wyświetlacz
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Tryb błysku
Funkcje lampy bezprzewodowej /
Sterowanie prop. błysku
Zoom lampy (pokrycie błysku)
(4)
(5)
(6)
Tryb synchronizacji
Korekta ekspozycji lampy
Bracketing ekspozycji z lampą
oo Funkcje są ograniczone w przypadku używania lamp błyskowych Speedlite
serii EX, które nie są kompatybilne z ustawieniami funkcji błysku.
225
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej
zzTryb błysku
Umożliwia wybranie trybu błysku odpowiedniego do fotografowania
z lampą błyskową.
Tryb [Pomiar błysku E-TTL II] jest
standardowym trybem lamp błyskowych
Speedlite serii EL/EX, wykorzystywanym
podczas fotografowania z pełną
automatyką lampy błyskowej.
Opcja [Manual flash] służy do
samodzielnego ustawiania opcji [Poziom
ilości światła] lampy Speedlite.
[CSP] (tryb priorytetu serii zdjęć) automatycznie obniża moc błysku lampy
o jeden stopień i podwyższa czułość ISO o jeden stopień. Jest to przydatne
przy robieniu serii zdjęć i pomaga oszczędzać akumulator lampy błyskowej.
Informacje dotyczące innych trybów błysku można znaleźć w Instrukcji
obsługi lampy błyskowej Speedlite zgodnej z odpowiednim trybem błysku.
oo Wyreguluj korektę ekspozycji (=128) według potrzeb w przypadku
prześwietlenia przy fotografowaniu z lampą błyskową z [CSP] w trybie [t],
[s] lub [a].
oo W przypadku wybrania ustawienia [CSP], czułość ISO jest automatycznie
ustawiana na [Auto]. Opcja [Bezpieczna FE] również automatycznie
przyjmuje wartość [Włącz]. Po anulowaniu [CSP], sprawdź ustawienia
czułości ISO i [Bezpieczna FE].
226
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej
zzFunkcje lampy bezprzewodowej / Sterowanie prop. błysku
Bezprzewodowe fotografowanie z lampami
błyskowymi wykorzystuje łączność radiową
lub optyczną.
Szczegółowe informacje dotyczące
bezprzewodowej lampy błyskowej znajdują
się w Instrukcji obsługi lampy błyskowej
Speedlite zgodnej z funkcją fotografowania
z bezprzewodową lampą błyskową.
Grupa do makrofotografii (MR-14EX II itp.)
zgodna z nastawami lampy umożliwia
ustawienie stosunku sterowania prop.
błysku pomiędzy tulejami lub głowicami
lampy A i B oraz używanie bezprzewodowej
lampy błyskowej z dodatkowymi
jednostkami odbiorczymi.
Szczegółowe informacje na temat
sterowania prop. błysku można znaleźć
w Instrukcji obsługi lampy błyskowej do
makrofotografii.
zzZoom lampy (pokrycie błysku)
W przypadku lamp Speedlite posiadających
regulowaną głowicę lampy można ustawić
pokrycie błysku. W normalnych warunkach
należy dla tej funkcji wybrać opcję [AUTO],
dzięki której aparat automatycznie ustawia
obszar pokrycia, dopasowując go do
ogniskowej obiektywu.
227
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej
zzTryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta ma ustawioną wartość
[Synchronizacja z 1 zasłoną], co
powoduje, że błysk lampy jest wyzwalany
bezpośrednio po rozpoczęciu naświetlania.
Wybór opcji [Synchronizacja z 2 zasłoną] powoduje, że błysk lampy
będzie wyzwalany bezpośrednio przed zamknięciem migawki. Połączenie
tej funkcji z długim czasem naświetlania tworzy na zdjęciach smugi świateł,
zapewniając bardziej naturalną atmosferę np. w przypadku fotografowania
jadących samochodów w nocy. W przypadku włączenia jednocześnie opcji
synchronizacji z 2 zasłoną i [Pomiar błysku E-TTL II] lampa błyskowa
zostanie wyzwolona dwa razy pod rząd - w momencie naciśnięcia spustu
migawki do końca oraz zaraz przed zakończeniem naświetlania.
Jeśli została wybrana opcja [Synchronizacja Hi-speed], z lampy błyskowej
można korzystać przy wszystkich czasach naświetlania. Jest to skuteczne,
gdy użytkownik chce wykonać zdjęcie z rozmyciem tła (całkowicie otwarta
przysłona), na przykład na zewnątrz przy świetle dziennym.
oo W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki,
należy ustawić czas naświetlania wynoszący 1/80 s lub dłuższy. Jeśli czas
naświetlania wynosi 1/90 s lub krócej, zastosowana będzie automatycznie
synchronizacja z pierwszą zasłoną migawki, nawet jeśli zastosowano
ustawienie [Synchronizacja z 2 zasłoną].
228
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej
zzKorekta ekspozycji lampy
Wartość korekty ekspozycji lampy można
wyregulować maksymalnie o ±3 stopnie,
z dokładnością do 1/3 stopnia.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w Instrukcji obsługi lampy Speedlite.
oo W przypadku ustawienia korekty ekspozycji lampy lampą Speedlite, nie
można ustawić korekty ekspozycji lampą w aparacie. Jeśli ustawienie zostało
dokonane zarówno w aparacie, jak i w lampie błyskowej Speedlite, ustawienie
w lampie błyskowej Speedlite ma wyższy priorytet niż ustawienie w aparacie.
zzBracketing ekspozycji z lampą
Zostaną wykonane trzy zdjęcia
z automatyczną zmianą ilości światła
emitowanego przez lampę.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite
wyposażonej w funkcję bracketingu
ekspozycji z lampą.
229
Konfigurowanie funkcji lampy błyskowej
Ustawienia funkcji indywidualnych lampy błyskowej
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji indywidualnych lampy Speedlite
(sprzedawanej osobno) można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy Speedlite.
pozycję [Nastawy C.Fn
1 Wybierz
w Speedlite].
żądane funkcje.
2 Ustaw
zz Wybierz cyfrę.
zz Wybierz jedną z pozycji.
oo Lampa błyskowa Speedlite serii EL/EX zawsze działa z pełną mocą
w przypadku ustawienia dla funkcji indywidualnej [Tryb pomiaru światła]
wartości [TTL] (automatyka błysku).
oo Ustawienia funkcji indywidualnej lampy Speedlite (P.Fn) nie mogą być
ustawione ani anulowane za pomocą ekranu [z: Sterowanie zewn.
Speedlite] w aparacie. Należy ustawiać je bezpośrednio w lampie błyskowej
Speedlite.
Kasowanie nastaw lampy błyskowej / ustawień funkcji
indywidualnych lampy błyskowej
1 Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].
ustawienia do skasowania.
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Kasuj nastawy
lampy] lub [Kasuj nastawy C.Fn
Speedlite].
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz [OK]. Następnie wszystkie
ustawienia lampy lub funkcji
indywidualnych zostaną skasowane.
230
Ogólne informacje na temat wykonywania
zdjęć
Ekran informacji
Szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w przypadku
fotografowania można znaleźć na stronie =591.
oo Gdy pozycja <g> wyświetlana jest w białym kolorze, oznacza to, że poziom
jasności wyświetlanego obrazu dokładnie odpowiada jasności wykonywanego
zdjęcia.
oo Migający symbol <g> oznacza, że podgląd kadru w trybie jest wyświetlany
z zastosowaniem jasności innej niż rzeczywista jasność uzyskanego obrazu,
ponieważ oświetlenie jest zbyt słabe lub zbyt silne. Mimo to zarejestrowany
obraz będzie odzwierciedlał ustawienie ekspozycji. Należy pamiętać, że
zakłócenia mogą być bardziej zauważalne niż na zarejestrowanym obrazie.
oo Symulacji ekspozycji nie można przeprowadzić przy pewnych ustawieniach
fotografowania. Ikona <g> i histogram wyświetlone będą w kolorze szarym.
Obraz wyświetlony zostanie na ekranie w standardowej jasności. Histogram
może nie być prawidłowo wyświetlany w warunkach słabego lub bardzo
jasnego oświetlenia.
oo Histogram można wyświetlić w przypadku ustawienia w pozycji
[z: Symulacja ekspoz.] na [Włącz] (=139).
231
Ogólne informacje na temat wykonywania zdjęć
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo Niewyostrzone obszary obrazu mogą być niekompletne przy fotografowaniu
z prawie maksymalną wartością przysłony przy krótkich czasach naświetlania.
Jeśli nie podoba ci się wygląd niewyostrzonych obszarów obrazu, następujące
fotografowanie może dać lepsze rezultaty.
• Niższe czasy naświetlania.
• Zwiększenie wartości przysłony.
Jakość obrazu
oo W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być widoczne
zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
oo Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować zakłócenia
i zniekształcenia kolorów obrazu.
oo Nieprzerwane fotografowanie lub filmowanie przez dłuższy okres czasu może
spowodować wzrost temperatury wewnętrznej aparatu i wpłynąć na jakość
obrazu. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
oo W przypadku fotografowania z długim czasem naświetlania, gdy temperatura
wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
W takiej sytuacji należy przerwać fotografowanie i odczekać kilka minut przed
wznowieniem fotografowania.
Biała <s> i czerwona <E> ikona ostrzeżenia o wysokiej
temperaturze wewnętrznej
oo Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
fotografowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona biała
ikona <s> lub czerwona ikona <E>.
oo Biała ikona <s> sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa. W takiej
sytuacji należy zatrzymać fotografowanie i odczekać na obniżenie temperatury
aparatu.
oo Czerwona ikona <E> sygnalizuje, że wkrótce fotografowanie zostanie
automatycznie zatrzymane. Fotografowanie nie będzie możliwe, dopóki
wewnętrzna temperatura aparat nie obniży się, dlatego należy na jakiś czas
zaprzestać fotografowania lub wyłączyć aparat i poczekać na obniżenie jego
temperatury.
oo Długotrwałe fotografowanie lub filmowanie przy wysokiej temperaturze
otoczenia spowoduje szybsze pojawienie się białej ikony <s> lub czerwonej
ikony <E>. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
oo Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć wykonanych
przy wysokiej czułości ISO lub z długim czasem ekspozycji może być
obniżona nawet przed wyświetleniem białej ikony <s>.
Wyniki fotografowania
oo W przypadku wykonania zdjęcia w trybie widoku powiększonego uzyskana
ekspozycja może być inna niż oczekiwana. Przed zrobieniem zdjęcia należy
wrócić do widoku standardowego.
oo Nawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz będzie
rejestrowany z uwzględnieniem obszaru obrazu w widoku standardowym.
232
Ogólne informacje na temat wykonywania zdjęć
Obrazy i wyświetlanie
oo W warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia wyświetlany obraz
może nie odzwierciedlać jasności fotografowanego obrazu.
oo W warunkach słabego oświetlenia, mogą być zauważalne zakłócenia na
wyświetlanym obrazie nawet przy niskiej czułości ISO, jednak zakłóceń będzie
mniej na zarejestrowanym obrazie, ponieważ jakość obrazu jest różna dla
obrazu wyświetlanego i zarejestrowanego.
oo Ekran lub wartość ekspozycji mogą migać, jeśli źródło światła (oświetlenie)
zmienia się. W takim przypadku należy na jakiś czas zaprzestać
fotografowania lub filmowania i wznowić je przy preferowanym oświetleniu.
oo Skierowanie aparatu w innym kierunku może czasowo uniemożliwić
prawidłowe odwzorowanie jasności. Przed rozpoczęciem fotografowania
należy zaczekać na ustabilizowanie się jasności obrazu.
oo W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła, jasne obszary
na ekranie mogą być przyciemnione. Jednak na zarejestrowanym obrazie
jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
o
o Jeśli w warunkach słabego oświetlenia w pozycji [5: Jasność wyśw.]
zostanie wybrane jasne ustawienie, na podglądzie kadru mogą pojawić się
zakłócenia lub nieregularne kolory. Nie zostaną one jednak zarejestrowane
na obrazie.
o
Po
powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie wyraźniejszej
o
niż na zarejestrowanym obrazie.
Obiektyw
oo Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w system Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik systemu Image
Stabilizer (IS) (Stabilizator obrazu) w pozycji <1>, funkcja Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie
zostanie naciśnięty do połowy. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) pobiera
zasilanie z akumulatora i może spowodować obniżenie dostępnej liczby zdjęć
w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania statywu, zalecane
jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
oo W przypadku stosowania obiektywu EF, ostrość zaprogramowana podczas
fotografowania jest dostępna tylko podczas stosowania obiektywów
superzbliżeniowych wyposażonych w tę funkcję wprowadzonych na rynek
w pierwszej połowie roku 2011 i później.
233
Ogólne informacje na temat wykonywania zdjęć
oo Pole widzenia obejmuje około 100% rzeczywistego pokrycia (gdy jakość
rejestracji obrazów to JPEG 73).
oo Jeśli aparat nie jest używany przez dłuższy czas, jego wyświetlacz wyłączy
się automatycznie po upływie czasu określonego w pozycji [Wyśw. wył.] lub
[Wizjer wyłącz.] w opcji [5: Oszcz.energii]. Następnie zasilanie aparatu
wyłączy się automatycznie po upływie czasu określonego w pozycji [Autom.
wyłącz.] (=372).
oo Korzystając z kabla HDMI HTC-100 (sprzedawanego osobno), obraz można
wyświetlić na telewizorze (=308). Należy pamiętać, że dźwięk nie będzie
odtwarzany na telewizorze.
234
Nagrywanie filmów
W celu nagrania filmu ustaw pokrętło wyboru
trybów w pozycji <k>.
zz Ikona M na prawo od tytułu strony oznacza, że dana funkcja jest
dostępna tylko przy nagrywaniu z ręczną regulacją ekspozycji (=241).
oo Możliwe jest nagrywanie filmów poprzez naciśnięcie przycisku filmowania
podczas fotografowania.
oo Tryb rejestrowania filmów można również ustawić z poziomu pozycji [z: Tryb
fotografowania] po przestawieniu pokrętła wyboru trybów w położenie <k>.
235
Menu kart: filmowanie
zzFotografowanie 1
=239
=249
=256
=257
=260
zzFotografowanie 2
=285
=262
=285
=274
zzFotografowanie 3
=128
=286
=136
=287
=288
=138
=289
236
Menu kart: filmowanie
zzFotografowanie 4
=142
=143
=145
=148
=157
=290
zzFotografowanie 5
=188
=280
=198
=183
zzFotografowanie 6
=200
=282
=283
=216
oo Jeśli używane są obiektywy RF bez przełącznika trybu ostrości, wyświetlana
jest opcja [Tryb ostrości].
237
Menu kart: filmowanie
W trybie [u] wyświetlane są następujące ekrany.
zzFotografowanie 1
=239
=257
zzFotografowanie 2
=285
=274
zzFotografowanie 3
=188
=280
=198
=183
238
Nagrywanie filmów
k Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji
Automatyczna regulacja ekspozycji powoduje dostosowanie bieżącej
jasności scenerii.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <k>.
2 Naciśnij przycisk <0>.
opcję [k].
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [k (Autom. ekspoz. filmu)],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wyboru można również dokonać,
obracając pokrętło <6> lub <5>.
ostrość na obiekt.
4 Ustaw
zz Przed rozpoczęciem nagrywania filmu
ustaw ostrość w trybie AF lub dokonaj
regulacji ręcznej (=190–=197,
=214).
zz Domyślnie dla opcji [z: Filmowy
Serwo AF] wybrane jest ustawienie
[Włącz], aby aparat zawsze ustawiał
ostrość (=280).
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy
spowoduje ustawienie ostrości aparatu
za pomocą bieżącej metody AF.
239
Nagrywanie filmów
film.
5 Nagraj
zz Naciśnij przycisk filmowania, aby
(1)
rozpocząć nagrywanie filmu.
gg Podczas nagrywania filmu w prawym
górnym rogu ekranu będzie widoczny
znak „oREC” (1).
gg Dźwięk jest rejestrowany przez
mikrofony znajdujące się we
wskazanych miejscach (2).
zz Aby zatrzymać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk filmowania.
(2)
oo Ekran szybkich nastaw pojawia się po wykonaniu kroku 2, gdy w pozycji
[5: Przewodnik trybów] jest wybrane ustawienie [Wyłącz]. Użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [k].
oo Ustawienie ekspozycji można zablokować (blokada AE), naciskając przycisk
<A>. Po uruchomieniu blokady AE podczas filmowania można ją anulować,
naciskając przycisk <S>. (Ustawienie blokady AE zostanie zachowane do
czasu naciśnięcia przycisku <S>).
oo Korektę ekspozycji można ustawiać w zakresie do ±3 stopni.
oo Czułość ISO, czas naświetlania oraz wartość przysłony nie są zapisywane
w informacjach Exif.
oo Aparat obsługuje funkcję lampy Speedlite umożliwiającą automatyczne
włączenie diody LED w warunkach słabego oświetlenia przy nagrywaniu
filmów w trybie automatycznej ekspozycji. Szczegółowe informacje można
znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite wyposażonej
w diodę LED.
Czułość ISO w trybie [k]
Czułość ISO jest ustawiana automatycznie. Aby uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące czułości według ISO, patrz =588.
240
Nagrywanie filmów
M Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji
W przypadku filmowania można ręcznie ustawić czas naświetlania,
przysłonę i czułość ISO.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <k>.
2 Naciśnij przycisk <0>.
opcję [M].
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [M (Ręczna ekspoz. filmu)],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wyboru można również dokonać,
obracając pokrętło <6> lub <5>.
czułość ISO.
4 Ustaw
zz Naciśnij przycisk <B>.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądaną pozycję czułości ISO.
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
241
Nagrywanie filmów
czas naświetlania (1)
5 Ustaw
i przysłonę (2).
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
zz Aby ustawić czas naświetlania, obróć
pokrętło <6>. Aby ustawić przysłonę,
obróć pokrętło <5>.
zz Możliwe jest ustawienie przysłony
w zakresie od 1/4000 do 1/8 s.
(1)
(2)
ostrość i nagraj film.
6 Ustaw
zz Procedura jest taka sama jak
w punkcie 4 i 5 procedury „Nagrywanie
z automatyczną regulacją ekspozycji”
(=239–=240).
oo Ekran szybkich nastaw pojawia się po wykonaniu kroku 2, gdy w pozycji
[5: Przewodnik trybów] jest wybrane ustawienie [Wyłącz]. Użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [M].
242
Nagrywanie filmów
oo W przypadku filmowania nie można rozszerzyć czułości ISO do wartości L
(odpowiednik ISO 50).
oo W przypadku zmiany trybu fotografowania na tryb filmowania należy sprawdzić
ustawienia aparatu ponownie przed rozpoczęciem filmowania.
oo Podczas filmowania należy unikać zmian czasu naświetlania i przysłony.
Mogłoby to spowodować zarejestrowanie zmian ekspozycji lub wywołanie
większej ilości szumów przy wyższych czułościach ISO.
oo Podczas filmowania obiektu w ruchu zalecane jest ustawienie czasu
naświetlania w zakresie od ok. 1/25 s do 1/125 s. Im krótszy czas
naświetlania, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
oo Jeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle jarzeniowym
lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.
oo Korzystając z automatycznej czułości ISO, można ustawić korektę ekspozycji
w zakresie ±3 stopni.
oo Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <A>,
aby zablokować czułość ISO. Po zablokowaniu czułości ISO podczas
filmowania można ją anulować, naciskając przycisk <S>. (Blokada czułości
ISO zostanie zachowana do czasu naciśnięcia przycisku <S>).
oo Jeśli naciśniesz przycisk <A>, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz
zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji w porównaniu
z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku <A>.
oo Gdy aparat jest gotowy do pracy i znajduje się w trybie [M], można wyświetlić
histogram, naciskając przycisk <B>.
Czułość ISO w trybie [M]
Możliwe jest ustawienie czułości ISO ręcznie lub automatycznie [AUTO].
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące czułości według ISO,
patrz =589.
243
Nagrywanie filmów
Fotografowanie
W trybie nagrywania filmu nie można wykonywać zdjęć. Aby zrobić
zdjęcia, obróć pokrętło wyboru trybów w położenie odpowiadające
żądanemu trybowi fotografowania.
Wyświetlanie informacji (filmowanie)
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych
w przypadku filmowania, patrz =593.
244
Nagrywanie filmów
Przestrogi dotyczące filmowania
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo W przypadku fotografowania obiektu o drobnych szczegółach może wystąpić
efekt mory lub zafałszowanie kolorów.
oo Po ustawieniu trybu <Q> lub <Qw> zmiana czułości ISO lub przysłony
podczas filmowania może spowodować również zmianę balansu bieli.
oo Nagrywanie filmu przy świetle jarzeniowym lub LED może powodować
migotanie obrazu.
oo W przypadku korzystania z funkcji AF i obiektywu USM podczas filmowania
w słabym świetle na filmie mogą zostać nagrane szumy w postaci poziomych
pasów. Ten sam typ szumów może wystąpić w przypadku ręcznej regulacji
ostrości za pomocą niektórych obiektywów wyposażonych w pierścień
elektronicznej regulacji ostrości.
oo Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania, zalecane
jest nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu podczas nagrywania
filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub rejestrowanie dźwięków
towarzyszących działaniu obiektywu, nierówny poziom dźwięku lub utratę
ostrości.
oo Duże wartości przysłony mogą powodować opóźnienie lub uniemożliwiać
dokładną regulację ostrości.
oo Korzystanie z funkcji AF podczas filmowania może spowodować następujące
efekty: tymczasowa znaczna utrata ostrości, zarejestrowanie zmian jasności
filmu, tymczasowe zatrzymanie filmowania i zarejestrowanie dźwięków
towarzyszących pracy obiektywu.
oo Unikaj zakrywania wbudowanych mikrofonów (=240) palcami i innymi
obiektami.
oo „Ogólne przestrogi dotyczące filmowania” znajdują się na =291–
=292.
oo W razie potrzeby zapoznaj się także z częścią „Ogólne informacje na
temat wykonywania zdjęć” na =231–=234.
245
Nagrywanie filmów
Uwagi dotyczące nagrywania filmów
oo Zawsze gdy nagrywany jest film, na karcie jest tworzony nowy plik filmu.
oo Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów 4K, Full HD i HD
wynosi około 100%.
oo Ostrość można także ustawić, naciskając przycisk <p>.
oo Aby włączyć rozpoczynanie i kończenie filmowania za naciśnięciem przycisku
migawki do końca, dla opcji [Do oporu] w pozycji [5: F-cja przyc. mig. do
filmów] wybierz wartość [Film - start/stop].
oo Wbudowane mikrofony nagrywają dźwięk stereofoniczny (=240).
oo Zamiast mikrofonów wbudowanych mogą być używane dowolne mikrofony
zewnętrzne, takie jak kierunkowy mikrofon stereofoniczny DM-E1
(sprzedawany osobno), podłączone do WEJŚCIA mikrofonowego w aparacie
(=258).
oo Można zastosować większość mikrofonów zewnętrznych z wtykiem mini
3,5 mm.
oo W przypadku stosowania obiektywu EF ostrość zaprogramowana podczas
filmowania jest dostępna w trakcie stosowania wyposażonych w tę funkcję
obiektywów superzbliżeniowych wprowadzonych na rynek w pierwszej połowie
roku 2011 lub później.
oo Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów Rec.
ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach 4K, Full HD i HD.
246
Nagrywanie filmów HDR
Możliwe jest nagrywanie filmów HDR, które zachowują szczegółowość
nawet bardzo kontrastowych ujęć.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <k>.
2 Naciśnij przycisk <0>.
opcję [u].
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [u (Film HDR)], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wyboru można również dokonać,
obracając pokrętło <6> lub <5>.
film HDR.
4 Nagraj
zz Nagraj film w taki sam sposób jak
w standardowym trybie nagrywania
filmów.
zz Aby uzyskać informacje o wielkościach
plików oraz czasach nagrywania,
patrz =586.
247
Nagrywanie filmów HDR
oo Opcja [z: Przycinanie filmu] jest niedostępna.
oo Ponieważ film HDR powstaje w wyniku scalenia wielu klatek, niektóre części
filmu mogą wyglądać tak, jakby zawierały zakłócenia. W przypadku filmowania
aparatem trzymanym w rękach zakłócenia spowodowane przez drgania
aparatu mogą być bardziej widoczne. Zalecane jest używanie statywu.
Należy pamiętać, że nawet w przypadku filmowania ze statywu podczas
odtwarzania filmu HDR klatka po klatce lub w zwolnionym tempie może być
widoczny powidok, a szumy mogą być bardziej dostrzegalne niż podczas
normalnego odtwarzania.
oo Kolor i jasność obrazu mogą się zmienić znacząco na chwilę przy zmianie
ustawień filmowania w trybie HDR. Ponadto film przez chwilę nie będzie
zaktualizowany i klatka zostanie na chwilę „zamrożona”. Pamiętaj o tym przy
nagrywaniu filmów na urządzenie zewnętrzne przez złącze HDMI.
oo Rozmiar nagrania to L6X (NTSC) albo L5X (PAL).
Należy pamiętać, że w przypadku użycia obiektywu EF-S filmy są nagrywane
w rozdzielczości HD.
oo Przy nagrywaniu filmów HDR czułość ISO jest ustawiana automatycznie.
248
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu
Na karcie [z: Wielk.nagr. filmu]
ustaw wielkość nagrywanego filmu,
prędkość nagrywania i metodę kompresji.
Film zostanie nagrany jako plik MP4.
Prędkość nagrywania wyświetlana
na ekranie [Wielk.nagr. filmu] jest
automatycznie zmieniana w zależności od
ustawienia [5: Standard TV] (=378).
oo Prędkości zapisu i odczytu karty wymagane do filmowania
(wymagane parametry pracy) zależą od wielkości nagrywanego filmu.
Przed filmowaniem należy zapoznać się ze =585, aby sprawdzić
wymagane parametry pracy karty.
Wielkość obrazu
zz[H] 3840×2160
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9.
Opcja dostępna tylko gdy pokrętło wyboru trybów znajduje się
w położeniu <k>.
zz[L] 1920×1080
Film zostanie nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD). Format
obrazu wynosi 16:9.
zz[w] 1280×720
Film jest nagrywany w jakości High-Definition (HD). Format obrazu
wynosi 16:9.
249
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu
oo W przypadku zmiany ustawienia w pozycji [5: Standard TV] zmień
odpowiednio także ustawienie w pozycji [z: Wielk.nagr. filmu].
oo Normalne odtwarzanie filmów 4K i filmów L8/7 może nie być
możliwe na innych urządzeniach, ponieważ odtwarzanie pochłania dużo mocy
obliczeniowej.
oo Ostrość i zakłócenia zależą w pewnym stopniu od wielkości nagrywanego
filmu i ustawień filmowania z kadrowaniem oraz od wykorzystywanego
obiektywu.
oo Filmy nie mogą być nagrywane w jakości VGA.
Nagrywanie filmu 4K
zz Filmowanie 4K wymaga karty o wysokiej wydajności. Szczegółowe
informacje można znaleźć w części „Karty umożliwiające nagrywanie
filmów” =585.
zz Nagrywanie filmów 4K znacznie zwiększa obciążenie zasobów
przetwarzających, co może skutkować szybszym podwyższeniem
temperatury wewnętrznej lub temperaturą wyższą niż w przypadku filmów
standardowych. Jeśli podczas filmowania wyświetlona zostanie
czerwona ikona E, karta może być gorąca, dlatego należy przerwać
filmowanie, a przed wyjęciem karty poczekać, aż aparat ostygnie.
(Nie wyjmuj karty od razu).
zz Z filmu 4K można wybrać dowolną klatkę i zapisać ją na karcie jako obraz
JPEG o rozdzielczości ok. 8,3 megapiksela (3840×2160) (=306).
oo Przy ustawianiu ostrości w trakcie nagrywania filmów 4K jest używana funkcja
detekcji kontrastu. Podczas nagrywania filmów w rozdzielczości HD lub
Full HD ustawianie ostrości może trwać dłużej.
250
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu
Obszar pokrycia nagrywanego filmu
Obszar pokrycia matrycy światłoczułej dla filmów zależy od wielkości
nagrywanego filmu, od ustawień filmowania z kadrowaniem oraz od
wykorzystywanego obiektywu.
W przypadku zastosowania obiektywów EF-S, filmy są kadrowane wokół
środka obrazu.
zzObiektywy RF lub EF: przy ustawieniu [Wyłącz] dla opcji
[z: Przycinanie filmu]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
Film poklatkowy 4K
Film poklatkowy Full HD
4K
zzObiektywy RF lub EF: przy ustawieniu [Włącz] dla opcji
[z: Przycinanie filmu]
zzObiektywy EF-S
(3)
(3)
(4)
(4)
HD
Film poklatkowy 4K
Film poklatkowy Full HD
4K
oo W przypadku korzystania z obiektywu EF-S lub wybrania w pozycji
[z: Przycinanie filmu] ustawienia [Włącz] nie można nagrywać filmów
w rozdzielczości Full HD.
oo Nagrywanie z funkcją Cyfrowej stabilizacji filmu (=260) dodatkowo przycina
obraz wokół środka ekranu.
251
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu
zzPrędkość nagrywania (kl./s: liczba klatek na sekundę)
[8] 59,94 kl./s / [6] 29,97 kl./s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.).
[7] 50,00 kl./s / [5] 25,00 kl./s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
[4] 23,98 kl./s
Używany głównie w przypadku filmów kinowych. Opcję 4
(23,98 kl./s) można wybrać w przypadku ustawienia w pozycji
[5: Standard TV] opcji [Dla NTSC].
zzMetoda kompresji
[X] IPB (standardowa)
Dokonuje kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia dla
nagrywania.
[
] IPB (niska)
Ponieważ film zostanie nagrany z niższą szybkością transmisji
niż w przypadku metody IPB (standardowa), rozmiar pliku będzie
mniejszy niż w przypadku metody IPB (standardowa), a zgodność
z opcjami odtwarzania będzie większa. Wydłuży to możliwy czas
nagrywania w porównaniu do metody IPB (standardowa) (przy tej
samej pojemności karty).
zzFormat filmu
[C] MP4
Wszystkie nagrywane aparatem filmy są zapisywane w plikach
w formacie MP4 (rozszerzenie „.MP4”).
252
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kart odpowiednich do
poszczególnych rozdzielczości filmu, patrz =585.
Podczas nagrywania filmów należy korzystać z karty o dużej pojemności
i szybkości zapisu/odczytu (zgodnie z wymaganiami określonymi dla danej
karty), jak podano w tabeli na =585, lub wyższymi niż standardowe
specyfikacje techniczne. Przetestuj karty, nagrywając na nich kilka
filmów, aby mieć pewność, że nadają się do określonej rozdzielczości
(=249).
oo Przed nagrywaniem filmu w jakości 4K należy sformatować kartę (=367).
oo Korzystanie z karty o małej szybkości zapisu może spowodować niewłaściwy
zapis filmu. Ponadto przeglądanie filmów zapisanych na karcie o małej
szybkości odczytu może spowodować problemy podczas odtwarzania.
oo Podczas nagrywania filmów należy skorzystać z karty o wysokiej wydajności
i szybkości zapisu odpowiednio przewyższającej szybkość transmisji.
oo Gdy prawidłowe nagrywanie filmów jest niemożliwe, należy sformatować kartę
i spróbować ponownie. Jeśli formatowanie karty nie rozwiązuje problemu,
należy sprawdzić informacje m.in. na stronie internetowej producenta karty.
oo W celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej w aparacie
przed rozpoczęciem filmowania (=367).
oo Dane dotyczące prędkości zapisu/odczytu karty można sprawdzić m.in. na
stronie internetowej producenta karty.
253
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu
Pliki filmowe większe niż 4 GB
Nawet w przypadku gdy plik nagrywanego filmu przekroczy rozmiar 4 GB,
można nadal bez przerwy filmować.
zzKorzystanie z kart pamięci SD/SDHC sformatowanych
w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SD/SDHC aparat
wykona formatowanie w systemie FAT32.
Jeśli rozmiar pliku filmu nagranego na karcie sformatowanej w systemie
FAT32 przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik
filmowy.
Podczas odtwarzania filmu należy odtworzyć każdy plik filmowy osobno.
Plików filmowych nie można automatycznie odtwarzać w kolejności.
Po zakończeniu odtwarzania filmu należy wybrać następny film
i odtworzyć go.
zzKorzystanie z kart pamięci SDXC sformatowanych
w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SDXC aparat
wykona formatowanie w systemie exFAT.
W przypadku korzystania z karty sformatowanej w systemie exFAT
film zostanie zapisany jako pojedynczy plik (zamiast podziału na wiele
plików), nawet jeśli rozmiar pliku podczas filmowania przekroczy 4 GB.
oo W przypadku importu do komputera plików filmowych, których rozmiar
przekracza 4 GB, należy skorzystać z oprogramowania EOS Utility albo
z czytnika kart (=557). Może nie być możliwe zapisanie plików filmowych,
których rozmiar przekracza 4 GB, przy użyciu standardowych funkcji systemu
operacyjnego komputera.
254
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu
Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę
Aby uzyskać informacje o rozmiarach plików i czasach nagrywania
dostępnych dla każdej wielkości nagrywanego filmu, patrz =586.
Ograniczenie czasu nagrywania filmu
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 29 min i 59 s.
Po upływie 29 min i 59 s filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Wznowienie filmowania jest możliwe po ponownym naciśnięciu przycisku
filmowania (kolejny film zapisywany jest w nowym pliku).
255
Kadrowanie filmu
Przy użyciu obiektywów RF lub EF filmy mogą być kadrowane wokół środka
obrazu, jak gdyby był używany teleobiektyw.
Filmowanie przy użyciu obiektywu EF-S daje taki sam efekt jak funkcja
kadrowania filmu.
pozycję [z: Przycinanie
1 Wybierz
filmu].
pozycję [Włącz].
2 Wybierz
gg Środkowy obszar jest powiększony.
oo Kiedy jest aktywna funkcja przycinania filmu, nie można nagrywać filmów
w rozdzielczości Full HD.
oo Środek ekranu jest jeszcze bardziej wykadrowany, co ogranicza obszar
filmowania, gdy dla opcji [z: Stab. cyfr. filmu] wybrano wartość [Włącz] lub
[Wzmocniona].
oo Obszar filmowania dostępny przy kadrowaniu filmu jest taki sam jak przy
filmowaniu z obiektywem EF-S.
oo Filmy 4K są zawsze nagrywane ze środkiem ekranu filmowania wykadrowanym
i włączenie [z: Przycinanie filmu] nie zmienia kąta widzenia dla filmowania.
oo Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obszaru filmowania,
patrz =251.
256
Ustawianie nagrywania dźwięku
Równocześnie z obrazem można nagrywać
dźwięk, korzystając z wbudowanego albo
zewnętrznego mikrofonu stereo. Poziom
nagrywanego dźwięku można ustawić
wedle uznania.
Użyj opcji [z: Nagryw. dźwięku], aby
ustawić funkcje nagrywania dźwięku.
Nagrywanie dźwięku / poziom nagrywania dźwięku
zzAuto
Poziom nagrywanego dźwięku jest ustawiany automatycznie.
Automatyczna kontrola poziomu będzie działać automatycznie na
podstawie poziomu dźwięku.
zzRęcznie
Użytkownik może dostosować poziom nagrywania dźwięku do swoich
indywidualnych potrzeb.
Wybierz opcję [Poziom nagr.] i, patrząc na miernik poziomu, użyj
przycisków <Y> <Z>, aby wyregulować poziom nagrywanego dźwięku.
Spójrz na wskaźnik wartości szczytowych, skoryguj poziom w taki
sposób, aby miernik poziomu tylko czasami przechodził na prawo od
wartości „12” (-12 dB) przy najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli poziom
przekracza wartość „0”, dźwięk będzie zniekształcony.
zzWyłącz
Dźwięk nie będzie nagrywany.
Filtr wiatru
Wybranie wartości [Auto] w tej pozycji sprawi, że odgłos szumu wiatru na
zewnątrz będzie mniej słyszalny. Opcja ta może zostać włączona, tylko jeśli
używany jest wbudowany mikrofon. Podczas działania filtru wiatru część
niskich dźwięków także zostanie zredukowana.
257
Ustawianie nagrywania dźwięku
Tłumik
Automatycznie blokuje zniekształcenia dźwięku spowodowane zbyt głośnymi
odgłosami. Nawet po wybraniu w pozycji [Nagryw. dźw.] ustawienia [Auto]
albo [Ręcznie] do filmowania dźwięk może być zniekształcony, jeśli jest
bardzo głośny. W takim przypadku zalecane jest wybranie wartości [Włącz].
zzKorzystanie z mikrofonu
Standardowo wbudowany w aparat mikrofon nagrywa dźwięk
stereofoniczny.
Jeśli do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego w aparacie zostanie
podłączony zewnętrzny mikrofon wyposażony w miniaturowy wtyk stereo
(średnica 3,5 mm), mikrofon zewnętrzny będzie nadrzędny w stosunku
do wbudowanego mikrofonu. Zaleca się stosowanie kierunkowego
mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno).
zzKorzystanie ze słuchawek
Po podłączeniu dostępnych na rynku słuchawek stereofonicznych
z wtykiem 3,5 mm stereo minijack do gniazda słuchawkowego można
słuchać nagrywanego dźwięku. Aby wyregulować dźwięk, naciśnij
przycisk <Q>, wybierz opcję [n], a następnie obracaj pokrętło <6>.
Ze słuchawek można korzystać także podczas odtwarzania.
258
Ustawianie nagrywania dźwięku
oo Dźwięki towarzyszące działaniu funkcji Wi-Fi mogą być wychwytywane przez
mikrofon wbudowany lub zewnętrzny. Podczas nagrywania dźwięku nie zaleca
się korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej.
oo W przypadku podłączania mikrofonu zewnętrznego lub słuchawek do aparatu
upewnij się, że wtyczka została włożona do końca.
oo Wbudowany mikrofon aparatu rejestruje także dźwięk towarzyszący
wykonywaniu operacji za pomocą urządzenia i mechaniczny dźwięk pracy
aparatu podczas filmowania. Aby zminimalizować występowanie tego typu
niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym materiale, należy korzystać
z kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno).
oo Do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego aparatu należy podłączać
wyłącznie mikrofon zewnętrzny.
oo Redukcja zakłóceń nie jest stosowana do dźwięku odtwarzanego przez
słuchawki. Dlatego audio zapisane z filmem będzie się różnić.
oo Nie zmieniaj ustawień opcji [Nagryw. dźwięku] podczas odsłuchu przez
słuchawki. Może to spowodować nagły wzrost siły dźwięku, który może
uszkodzić słuch.
oo W trybie [u] ustawienia dostępne dla opcji [Nagryw. dźwięku] to [Wł.]
i [Wył.]. Wybierz ustawienie [Wł.], aby umożliwić automatyczną regulację
poziomu nagrywanego dźwięku.
oo Sygnał audio jest również przesyłany, gdy aparat jest podłączony do
telewizora przez złącze HDMI, chyba że opcja [Nagryw. dźw.] ma wartość
[Wyłącz].
oo Nie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L (lewy) i R
(prawy).
oo Dźwięk nagrywany jest z częstotliwością próbkowania 48 kHz/16-bitów.
259
Cyfrowa stabilizacja filmu
Wbudowana stabilizacja obrazu koryguje elektronicznie drgania aparatu
podczas filmowania. Funkcja ta jest określana jako „Cyfrowa stabilizacja
filmu”. Dzięki funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu obrazy są stabilizowane
nawet w przypadku używania obiektywu bez Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu). W przypadku używania obiektywu z wbudowanym Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) na obiektywie w pozycji <1>.
pozycję [z: Stab. cyfr.
1 Wybierz
filmu].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzWyłącz (v)
Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu jest
wyłączona.
zzWłącz (w)
rgania aparatu zostaną skorygowane. Obraz zostanie nieco
D
powiększony.
zzWzmocniona (x) (niedostępna w trybie fotografowania)
W porównaniu do opcji [Włącz], można korygować mocniejsze drgania
aparatu. Wyświetlony obraz zostanie bardziej powiększony.
260
Cyfrowa stabilizacja filmu
Zespolona stabilizacja filmu
Jeszcze skuteczniejszą korekcję można uzyskać, filmując obiektywem
zgodnym z funkcjami Cyfrowej stabilizacji filmu oraz połączonej stabilizacji
filmu, które łączą stabilizację optyczną i cyfrową uzyskaną z obiektywu
i z aparatu.
oo Cyfrowa stabilizacja filmu nie działa, gdy przełącznik optycznego systemu
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest ustawiony w położeniu <2>.
oo Chociaż filmy mogą również być nagrywane z wykorzystaniem funkcji Cyfrowej
stabilizacji filmu dostępnej dla obiektywów EF-S lub funkcji kadrowania filmu,
obszar filmowania jest dodatkowo ograniczony.
oo W przypadku obiektywu, którego ogniskowa jest dłuższa niż 800 mm, funkcja
Cyfrowej stabilizacji filmu nie będzie działać.
oo Stabilizacja przy użyciu funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu może być mniej
skuteczna przy pewnych ustawieniach wielkości nagrywanych filmów.
oo Im szerszy kąt widzenia (najkrótsza ogniskowa), tym bardziej skuteczna jest
stabilizacja obrazu. Im węższy kąt widzenia (najdłuższa ogniskowa), tym mniej
skuteczna jest stabilizacja obrazu.
oo W przypadku używania statywu zaleca się wybrać w ustawieniu Cyfrowej
stabilizacji filmu wartość [Wyłącz].
oo W zależności od obiektu i warunków fotografowania obiekt może być znacznie
rozmyty (obiektowi chwilowo brakuje ostrości) ze względu na efekt Cyfrowej
stabilizacji filmu.
oo W przypadku używania obiektywu TS-E, obiektywu typu rybie oko lub
obiektywu firmy innej niż Canon zaleca się wybrać w ustawieniu Cyfrowej
stabilizacji filmu opcję [Wyłącz].
oo Ponieważ stabilizacja cyfrowa filmu powiększa obraz, sprawia on wrażenie
ziarnistego. Mogą być widoczne także szumy, punkty światła itd.
oo Niektóre obiektywy nie obsługują cyfrowej stabilizacji filmu. Szczegółowe
informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
oo Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów obsługujących zespoloną
stabilizację obrazu można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
oo Kiedy jest używany obiektyw obsługujący zespoloną stabilizację obrazu,
do ikony cyfrowej stabilizacji filmu dodawany jest znak „+” (=260).
261
Nagrywanie filmów poklatkowych
Film poklatkowy 4K lub Full HD to szereg zdjęć wykonywanych
w określonym odstępie czasu, a następnie automatyczne połączonych
w jeden materiał filmowy. Pokazuje, jak zmienia się obiekt w znacznie
krótszym czasie niż miało to w rzeczywistości miejsce. Idealnie nadaje się
do nieruchomej obserwacji zmieniającej się scenerii, rosnących kwiatów czy
ruchu gwiazd na niebie.
Filmy poklatkowe są nagrywane w formacie MP4 w następującej
jakości: H6W (NTSC)/H5W (PAL) dla 4K, L 6 W
(NTSC)/L 5 W (PAL) dla Full HD.
Należy pamiętać, że prędkość nagrywania zmienia się automatycznie
stosownie do ustawienia [5: Standard TV] (=378).
tryb fotografowania.
1 Wybierz
zz Wybierz opcję [k] (=239) lub [M]
2
(=241).
Wybierz pozycję [z: Film poklatk.].
3 Wybierz opcję [Poklatkowo].
scenę.
4 Wybierz
zz Wybierz scenę odpowiednią w danych
warunkach rejestrowania.
zz Aby uzyskać większą swobodę
przy ręcznym ustawianiu interwału
fotografowania i liczby zdjęć, wybierz
opcję [Nastawa własna].
262
Nagrywanie filmów poklatkowych
interwał fotografowania.
5 Ustaw
zz Wybierz pozycję [Interwał] (s). Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić wartość,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Aby ustawić liczbę, sprawdź
[k: Wymagany czas] (1)
i [3: Czas odtwarz.] (2).
(1)
(2)
Jeśli została wybrana opcja
[Nastawa własna]
zz Wybierz pozycję [Interwał] (min:s). (Interwał
raz na sekundę nie jest dostępny).
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu <s>).
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.
liczbę zdjęć.
6 Ustaw
zz Wybierz opcję [Liczba zdjęć]. Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić wartość,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Aby ustawić liczbę, sprawdź
[k: Wymagany czas]
i [3: Czas odtwarz.].
Jeśli została wybrana opcja
[Nastawa własna]
zz Wybierz cyfrę.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu <s>).
zz Upewnij się, że opcja [3: Czas odtwarz.]
nie jest wyświetlana w kolorze czerwonym.
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.
oo Kiedy jest wybrana [Scena**], dostępne interwały i liczby ujęć są ograniczone,
zgodnie z ustawieniami danej sceny.
oo Aby uzyskać informacje o kartach, na których można nagrywać filmy
poklatkowe (parametry karty), patrz =585.
oo Jeśli liczba zdjęć jest ustawiona na wartość 3600, film poklatkowy będzie trwał
ok. 2 min w systemie NTSC i ok. 2 min 24 s w systemie PAL.
263
Nagrywanie filmów poklatkowych
żądaną wielkość
7 Wybierz
nagrywanego filmu.
zzH (3840×2160)
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9. Prędkość
nagrywania wynosi 29,97 kl./s (6) dla NTSC i 25,00 kl./s (5) dla
PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4 (C) z kompresją ALL-I
(W).
zzL (1920×1080)
Film zostanie nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD). Format
obrazu wynosi 16:9. Prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl./s (6) dla
NTSC i 25,00 kl./s (5) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4
(C) z kompresją ALL-I (W).
264
Nagrywanie filmów poklatkowych
ustawienie [Autom.
8 Skonfiguruj
ekspozycja].
zzZ 1. klatki
Podczas wykonywania pierwszego zdjęcia dokonywany jest pomiar, aby
automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności.
Ustawienie ekspozycji dla pierwszego zdjęcia zostanie zastosowane
do kolejnych zdjęć. Inne ustawienia związane z fotografowaniem dla
pierwszego zdjęcia zostaną również zastosowane do kolejnych zdjęć.
zzKażda klatka
Pomiar jest również dokonywany dla każdego kolejnego zdjęcia, aby
automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności.
Należy pamiętać, że jeśli funkcje, takie jak Styl obrazów i balans bieli są
ustawione na [Auto], będą one automatycznie ustawiane dla każdego
kolejnego zdjęcia.
ustawienie [Auto-wył.
9 Skonfiguruj
ekranu].
zzWyłącz
Nawet podczas nagrywania filmu poklatkowego obraz będzie
wyświetlany. (Ekran wyłącza się tylko w chwili wykonania zdjęcia).
Należy pamiętać, że ekran zostanie wyłączony po upływie ok. 30 min od
rozpoczęcia nagrywania.
zzWłącz
Monitor LCD zostanie wyłączony po upływie ok. 10 s od rozpoczęcia
nagrywania.
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego można nacisnąć przycisk <B>,
aby włączyć/wyłączyć ekran.
265
Nagrywanie filmów poklatkowych
sygnalizator dźwiękowy.
10Ustaw
zz Wybierz pozycję [„Bip” przy zdjęciu].
zz Jeżeli wybrano opcję [Wył.], sygnalizator
dźwiękowy nie zostanie uruchomiony
podczas fotografowania.
11 Sprawdź ustawienia.
(1)
(2)
(1) Wymagany czas
Oznacza ilość czasu konieczną do zarejestrowania wybranej liczby zdjęć
przy zastosowaniu ustawionego interwału. Jeżeli wartość przekracza
24 godziny, zostanie wyświetlone wskazanie „*** dni”.
(2) Czas odtwarzania
Oznacza czas nagrania filmowego (czas wymagany do odtworzenia
filmu) w przypadku tworzenia filmu poklatkowego w jakości 4K lub Full
HD ze zdjęć wykonanych z wykorzystaniem ustawionych interwałów.
menu.
12 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z ekranu menu.
266
Nagrywanie filmów poklatkowych
komunikat.
13 Odczytaj
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
zdjęcia próbne.
14 Wykonaj
zz Tak jak w przypadku fotografowania,
ustaw ekspozycję i funkcje filmowania,
a następnie naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
zz Aby wykonać zdjęcia próbne, naciśnij
spust migawki do końca. Zdjęcia
zostaną zapisane na karcie.
zz Jeżeli zdjęcia próbne nie ujawniły
żadnych problemów, przejdź do
następnego punktu.
zz Aby ponownie wykonać zdjęcia próbne,
powtórz czynności opisane w tym
punkcie.
oo Zdjęcia próbne są rejestrowane w jakości JPEG 73.
oo Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO w trybie [k] lub
w trybie [M] z funkcją automatycznej regulacji czułości ISO. Służy do tego
pozycja [aMaks. przy Autom.] dostępna w obszarze [z: kNastawy
czułości ISO] (=286).
oo Jeśli w pozycji [Do połowy] dostępnej w obszarze [5: F-cja przyc. mig.
do filmów] wybrano ustawienie [Pomiar+kSerwo AF], po wybraniu trybu
nagrywania filmu poklatkowego zostaje ono automatycznie zmienione na
[Pomiar+One-ShotAF].
267
Nagrywanie filmów poklatkowych
przycisk filmowania.
15 Naciśnij
gg Aparat jest gotowy do rozpoczęcia
rejestracji filmu poklatkowego.
zz Aby wrócić do punktu 14, ponownie
naciśnij przycisk filmowania.
film poklatkowy.
16 Nagraj
zz Naciśnij przycisk <B> i ponownie
(1)
268
(2)
sprawdź „Wymagany czas (1)”
i „Interwał (2)” wyświetlane na ekranie.
zz Aby rozpocząć nagrywanie filmu
poklatkowego, naciśnij spust migawki
do końca.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego
automatyczna regulacja ostrości nie
będzie działała.
zz Podczas zapisywania filmu
poklatkowego wyświetlany jest symbol
„oREC”.
gg Po wykonaniu ustawionej liczby zdjęć
nagrywanie filmu poklatkowego kończy
się.
zz Aby anulować nagrywanie filmów
poklatkowych, ustaw opcję
[Poklatkowo] na [Wyłącz].
Nagrywanie filmów poklatkowych
oo Zalecane jest używanie statywu.
oo Zalecane jest wykonanie zdjęć próbnych zgodnie z informacjami w punkcie
14, a także nagranie próbnych filmów poklatkowych.
oo Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów poklatkowych 4K
i Full HD wynosi około 100%.
oo Aby anulować nagrywanie filmu poklatkowego w jego trakcie, naciśnij spust
migawki do końca albo naciśnij przycisk filmowania. Nagrana do tej pory część
filmu poklatkowego zostanie zapisana na karcie.
oo Jeżeli wymagany czas nagrywania wynosi więcej niż 24 godziny, a zarazem
mniej niż 48 godzin, prezentowane będzie wskazanie „2 dni”. Jeżeli
nagrywanie potrwa co najmniej trzy dni, liczba dni będzie prezentowana
w 24-godzinnych przyrostach.
oo Plik filmowy zostanie utworzony, nawet jeśli czas odtwarzania filmu
poklatkowego będzie wynosić mniej niż 1 s. W pozycji [Czas odtwarzania]
będzie widoczne wskazanie „00'00"”.
oo Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów do
gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno).
oo Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów Rec.
ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach poklatkowych 4K/Full HD.
oo Jeżeli na karcie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do zapisania
wybranej liczby zdjęć, wskaźnik [Czas odtwarzania] jest wyświetlany na
czerwono. Gdy karta zapełni się, nagrywanie zostanie zatrzymane, pomimo
że aparat może kontynuować rejestrowanie zdjęć.
oo Jeśli rozmiar pliku filmu przekracza 4 GB przy zastosowaniu ustawień [Liczba
zdjęć], a karta nie jest sformatowana w systemie exFAT (=368), w kolorze
czerwonym jest wyświetlana opcja [Czas odtwarzania]. W przypadku
dalszego fotografowania w takiej sytuacji i osiągnięcia przez plik filmowy
rozmiaru 4 GB nagrywanie filmu poklatkowego zostanie zatrzymane.
269
Nagrywanie filmów poklatkowych
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo Filmów poklatkowych nie można nagrywać, kiedy aparat jest podłączony do
komputera za pomocą kabla interfejsu albo kiedy do aparatu jest podłączony
kabel HDMI.
oo Funkcja Filmowy Serwo AF nie będzie dostępna.
oo Jeżeli czas naświetlania wynosi 1/30 s lub jest dłuższy, wartość ekspozycji
filmu może nie być wyświetlana prawidłowo (może różnić się od tej uzyskanej
w finalnym filmie poklatkowym).
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie korzystaj z zoomu obiektywu.
Użycie zoomu może spowodować zarejestrowanie nieostrego obrazu, zmianę
wartości ekspozycji bądź nieprawidłowe działanie funkcji korekcji aberracji
obiektywu.
oo W przypadku nagrywania filmu poklatkowego w migającym świetle
zarejestrowany materiał może charakteryzować się widocznym migotaniem,
poziomymi pasami (zakłócenia) albo nierównomierną ekspozycją.
oo Obraz wyświetlany w czasie nagrywania filmów poklatkowych może różnić się
wyglądem od obrazu rejestrowanego. (Przykładowe różnice to nieregularna
jasność spowodowana migającymi źródłami światła lub zakłócenia
spowodowane wysoką czułością ISO).
oo W przypadku nagrywania filmu poklatkowego przy słabym oświetleniu
obraz wyświetlany podczas filmowania może wyglądać inaczej niż obraz
w rzeczywistości rejestrowany na filmie. W takich przypadkach będzie migać
ikona <g>.
oo Jeżeli podczas nagrywania filmu poklatkowego aparat jest przesuwany w bok
(panoramowanie) albo rejestrowany jest obiekt w ruchu, obraz może zawierać
bardzo dużo zakłóceń.
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie działa funkcja automatycznego
wyłączania. Niemożliwe jest również konfigurowanie funkcji fotografowania
i ustawień funkcji menu, odtwarzanie obrazów itp.
oo W przypadku filmów poklatkowych nie jest nagrywany dźwięk.
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego można wcisnąć przycisk migawki do
końca, aby rozpocząć lub zatrzymać filmowanie, bez względu na ustawienie
[5: F-cja przyc. mig. do filmów].
oo Przy opcji [Interwał] ustawionej na mniej niż 3 s, natomiast opcji [Autom.
ekspozycja] ustawionej na [Każda klatka], jeśli jasność różni się znacznie
od jasności poprzedniego zdjęcia, aparat może nie wykonać zdjęcia przy
ustawionym interwale.
270
Nagrywanie filmów poklatkowych
oo W przypadku gdy dany czas naświetlania jest dłuższy niż interwał
fotografowania (na przykład, gdy ustawiona jest długa ekspozycja) lub jeśli
automatycznie ustawiany jest długi czas naświetlania, aparat może nie
wykonywać zdjęć z ustawionym interwałem. Ponadto fotografowanie może
być niemożliwe z uwagi na to, że interwały fotografowania są prawie takie
same, co czas naświetlania.
oo Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe,
zostanie ono pominięte. Może to spowodować skrócenie czasu nagrywania
tworzonego filmu poklatkowego.
oo Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu
ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre
zdjęcia mogą nie zostać wykonane z ustawionymi interwałami.
oo Nawet jeśli dla opcji [Auto-wył. ekranu] wybrano ustawienie [Wyłącz], ekran
wyłączy się podczas ekspozycji. Ponadto obraz może nie być wyświetlany,
jeśli interwał między ujęciami jest zbyt krótki.
oo Rejestrowane obrazy nie są zapisywane jako zdjęcia. Nawet w razie
anulowania nagrywania filmu poklatkowego po wykonaniu zaledwie jednego
zdjęcia zostanie ono zapisane jako plik filmowy.
oo Jeśli podłączasz aparat do komputera kablem interfejsu i używasz
oprogramowania EOS Utility (oprogramowania EOS), dla opcji [z: Film
poklatk.] wybierz wartość [Wyłącz]. Jeśli wybierzesz wartość [Włącz], aparat
nie będzie mógł się komunikować z komputerem.
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
obiektywu nie będzie działał.
oo Nagrywanie filmu poklatkowego kończy się, gdy przełącznik zasilania zostanie
na przykład ustawiony w pozycji <2>, a ustawienie zostanie zmienione na
[Wyłącz].
oo Nawet jeśli jest używana lampa błyskowa, nie wyemituje ona błysku.
oo Następujące czynności anulują stan czuwania dla nagrywania filmu
poklatkowego i zmieniają ustawienie na [Wyłącz].
• Wybranie opcji [Czyść terazf] w pozycji [5: Czyszczenie matrycy] lub
wybranie opcji [5: Kasowanie nastaw aparatu].
• Obrócenie pokrętła wyboru trybu.
271
Nagrywanie filmów poklatkowych
oo W razie rozpoczęcia nagrywania filmu poklatkowego w sytuacji gdy
wyświetlana jest biała ikona <s> ostrzegająca o wysokiej temperaturze
(=291) jakość obrazu filmu poklatkowego może ulec pogorszeniu.
Zaleca się rozpoczęcie nagrywania filmu poklatkowego po zniknięciu białej
ikony <s> (obniżenie temperatury wewnętrznej aparatu).
oo Przy ustawieniu [Każda klatka] dla [Autom.ekspozycja], czułość ISO,
czas naświetlania i przysłona mogą nie być zapisane w danych Exif filmu
poklatkowego w niektórych trybach.
272
Nagrywanie filmów poklatkowych
oo Pilot bezprzewodowy BR-E1 (sprzedawany osobno) umożliwia rozpoczęcie
oraz zatrzymanie nagrywania filmu poklatkowego.
Z pilotem bezprzewodowym BR-E1
• Najpierw sparuj pilota bezprzewodowego BR-E1 z aparatem (=399).
• Dla funkcji [z: Pilot] wybierz wartość [Włącz].
• Wykonaj zdjęcia próbne, a następnie, gdy aparat będzie gotowy do
rejestrowania obrazu (jak omówiono w punkcie 15 na =268), ustaw
przełącznik trybu wyzwalania/filmowania na pilocie BR-E1 w pozycji <o>
(wyzwolenie natychmiastowe) lub <2> (wyzwolenie po 2-sekundowym
opóźnieniu).
• Jeśli przełącznik na pilocie zdalnego sterowania został ustawiony
w pozycji <k>, nagrywanie filmu poklatkowego nie może się rozpocząć.
Status aparatu /
ustawienie pilota
Ekran fotografowania
próbnego
Ekran gotowości do
nagrywania
Podczas nagrywania
filmu poklatkowego
<o> Wyzwolenie
natychmiastowe
<2> 2-sekundowe
opóźnienie
<k> Nagrywanie filmu
Rozpoczęcie
nagrywania
Przejście do ekranu
gotowości do nagrywania
Przejście do ekranu
zdjęć próbnych
Kończy nagrywanie
Kończy nagrywanie
Zdjęcie próbne
Przybliżony czas dostępny dla nagrywania filmów
poklatkowych
Informacje o tym, przez jaki czas można nagrywać filmy poklatkowe
(do wyczerpania akumulatora) można znaleźć na =587.
273
Nagrywanie migawek wideo
Nagraj serię migawek wideo, każdej o długości kilku sekund, a aparat
połączy je, tworząc album migawek wideo z podróży lub ważnego
wydarzenia.
Funkcja migawek wideo jest dostępna, kiedy wielkość nagrywanego filmu
jest ustawiona na L6X (NTSC) lub L5X (PAL).
Albumy migawek wideo można odtwarzać z muzyką w tle (=336).
Tworzenie albumu migawek wideo
Migawka
wideo 1
Migawka
wideo 2
Migawka
wideo **
Album migawek wideo
Ustawianie czasu nagrywania poszczególnych migawek
wideo
tryb fotografowania.
1 Wybierz
zz Wybierz opcję [k] (=239) lub [M]
(=241).
pozycję [z: Migawka
2 Wybierz
wideo].
3 Wybierz pozycję [Włącz].
274
Nagrywanie migawek wideo
pozycję [Ustawienia
4 Wybierz
albumu].
pozycję [Utwórz nowy
5 Wybierz
album].
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
czas odtwarzania.
6 Określ
zz Ustaw czas odtwarzania dla każdej
migawki wideo.
efekt odtwarzania.
7 Określ
zz Od tego ustawienia zależy prędkość
odtwarzania albumów.
wymagany czas
8 Sprawdź
nagrywania.
zz W pozycji (1) widać wymagany czas
nagrywania każdej migawki, który zależy
od czasu odtwarzania i wybranego
efektu.
(1)
275
Nagrywanie migawek wideo
menu.
9 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, aby
zamknąć menu.
gg Pojawi się niebieski pasek wskazujący
czasu nagrywania (2).
zz Patrz „Tworzenie albumów migawek
wideo”.
(2)
Tworzenie albumów migawek wideo
pierwszą migawkę wideo.
10Nagraj
zz Naciśnij przycisk filmowania, aby
rozpocząć nagrywanie.
gg Stopień wypełnienia niebieskiego
paska, który wskazuje czas nagrywania,
zmienia się stopniowo, a gdy upłynie
ustawiony czas, nagrywanie zostaje
automatycznie zakończone.
gg Pojawi się monit o potwierdzenie
(=277).
nagranie jako album
11 Zapisz
migawek wideo.
zz Wybierz opcję [J Zapisz jako album].
zz Klip zostanie zapisany jako pierwsza
migawka wideo w albumie.
kolejne migawki wideo.
12 Nagraj
zz Powtórz krok 10, aby nagrać następną
migawkę wideo.
zz Wybierz opcję [J Dodaj do albumu].
zz Aby utworzyć kolejny album, wybierz
pozycję [W Zapisz jako nowy album].
zz W razie potrzeby powtórz krok 12.
276
Nagrywanie migawek wideo
nagrywanie migawek
13 Zakończ
wideo.
zz Dla ustawienia [Migawka wideo]
wybierz wartość [Wyłącz]. Aby wrócić
do standardowego trybu filmowania,
wybierz ustawienie [Wyłącz].
zz Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z menu i powrócić do normalnego
filmowania.
Opcje w punkcie 11 i 12
Funkcja
Opis
Zapisuje klip jako pierwszą migawkę wideo
J Zapisz jako album (krok 11)
w albumie.
Dodaje bieżącą migawkę wideo do ostatnio
J Dodaj do albumu (krok 12)
zarejestrowanego albumu.
Tworzy nowy album i zapisuje klip jako
W Zapisz jako nowy album (krok 12) pierwszą migawkę wideo. To plik albumu inny
niż ostatnio zarejestrowany.
W Odtwórz migawkę wideo
Odtwarza właśnie nagraną migawkę wideo.
(kroki 11, 12)
Usuwa ostatnio nagraną migawkę wideo bez
r Nie zapisuj w albumie (krok 11)
r Usuń bez zapisywania w albumie zapisywania jej w albumie. Wybierz opcję [OK]
(krok 12)
w oknie dialogowym potwierdzenia.
oo Jeśli chcesz, aby kolejna migawka wideo została nagrana od razu, wybierz
w pozycji [Pokaż potwierdz.] w obszarze [z: Migawka wideo] ustawienie
[Wyłącz]. To ustawienie pozwala nagrywać kolejne migawki wideo
natychmiast, bez wyświetlania monitu o potwierdzenie.
277
Nagrywanie migawek wideo
Dodawanie do istniejącego albumu
pozycję [Dodaj do
1 Wybierz
istniejącego albumu].
zz Wykonaj krok 5 na =275, aby wybrać
pozycję [Dodaj do istniejącego
albumu].
istniejący album.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
istniejący album, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK].
gg Niektóre ustawienia dotyczące migawek
wideo zostaną dostosowane do
ustawień wybranych dla istniejącego
albumu.
menu.
3 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, aby
zamknąć menu.
gg Pojawi się ekran nagrywania migawek
wideo.
migawkę wideo.
4 Nagraj
zz Nagraj migawkę wideo w sposób
opisany w części „Tworzenie albumów
migawek wideo” (=276).
oo Nie można wybrać albumu utworzonego za pomocą innego aparatu.
278
Nagrywanie migawek wideo
Ogólne przestrogi dotyczące migawek wideo
oo W przypadku wybrania w pozycji [Efekt odtwarzania] ustawienia
[1/2x prędkość] lub [2x prędkość] nie jest nagrywany dźwięk.
oo Czas nagrywania poszczególnych migawek wideo jest jedynie orientacyjny.
Może się nieco różnić od rzeczywistego czasu nagrywania, wskazywanego
przy odtwarzaniu. Zależy to od prędkości nagrywania i innych czynników.
279
Konfigurowanie funkcji Filmowy Serwo AF
Po włączeniu tej funkcji podczas filmowania aparat w sposób ciągły ustawia
ostrość na obiekt.
pozycję [z: Filmowy
1 Wybierz
Serwo AF].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
zzJeśli została wybrana opcja [Włącz]:
Aparat ustawia ostrość na obiekt w sposób ciągły, nawet jeżeli spust
migawki nie jest wciśnięty do połowy.
Aby utrzymać ostrość w określonym położeniu lub jeśli nie chcesz
rejestrować dźwięków mechanicznych z obiektywu, możesz
tymczasowo zatrzymać tryb Filmowy Serwo AF, dotykając przycisku
[Z] w lewym dolnym rogu ekranu.
Wstrzymana praca funkcji Filmowy Serwo AF zostanie wznowiona po
powrocie do trybu filmowania poprzez wciśnięcie przycisku <M>
lub <x> albo zmianę metody AF.
zzGdy wybrana jest opcja [Wyłącz]:
Wciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij przycisk <p>, aby
nastawić ostrość.
280
Konfigurowanie funkcji Filmowy Serwo AF
Przestrogi dotyczące korzystania z funkcji [Filmowy Serwo AF]
po ustawieniu opcji [Włącz]
oo Warunki nagrywania utrudniające regulację ostrości
• Obiekty, które szybko przybliżają się do aparatu lub oddalają się od niego.
• Obiekt poruszający się w niewielkiej odległości od aparatu.
• Podczas fotografowania z wyższą wartością przysłony.
• Zapoznaj się także z informacjami w części „Warunki fotografowania
utrudniające regulację ostrości” na =197.
oo W związku z tym, że mechanizm obiektywu działa przez cały czas i jest
zużywana energia akumulatora, dostępny czas nagrywania filmów (=586)
będzie krótszy.
oo W przypadku niektórych obiektywów może zostać zarejestrowany mechaniczny
odgłos podczas regulacji ostrości. Korzystanie z kierunkowego mikrofonu
stereofonicznego DM-E1 (sprzedawanego osobno) może zminimalizować
występowanie tego typu niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym
materiale.
oo Funkcja Filmowy Serwo AF zostanie wstrzymana podczas powiększania lub
wyświetlania widoku powiększenia.
oo Jeśli podczas filmowania obiekt zbliży się lub oddali albo aparat zostanie
przesunięty w pionie lub poziomie (panorama), zarejestrowany obraz może
tymczasowo rozszerzyć się lub zwęzić (nastąpi zmiana powiększenia obrazu).
281
Konfigurowanie funkcji Filmowy Serwo AF
Czułość śledzenia w trybie Filmowy Serwo AF
Można dostosować czułość śledzenia (do jednego z siedmiu poziomów), co
wpływa na reakcję, jeśli obiekt oddala się od punktu AF w Filmowym Serwo
AF, tak jak w przypadku poruszających się obiektów w punktach AF lub
podczas przesuwania aparatu.
pozycję [z: Czuł.śledz.
1 Wybierz
w Film.Serwo AF].
zz Blokada: -3/-2/-1
Przy tym ustawieniu mniej
prawdopodobne jest, że aparat będzie
śledził inny obiekt, jeśli główny obiekt
odsunie się od punktu AF. Im suwak
jest bardziej przesunięty w kierunku
symbolu minus (-), tym aparat jest mniej
skłonny do śledzenia innego obiektu.
Jest to przydatne, gdy chcemy zapobiec
nagłemu śledzeniu niepożądanych
obiektów przez punkty AF podczas
przesuwania obrazu lub gdy w polu
widzenia punktów AF pojawia się
przeszkoda.
Szybka zmiana: +1/+2/+3
To sprawia, że aparat szybciej reaguje na zmiany podczas śledzenia
obiektu znajdującego się w obszarze punktu AF. Im suwak jest
bardziej przesunięty w kierunku symbolu plus (+), tym aparat szybciej
reaguje. Jest to przydatne, kiedy konieczne jest utrzymanie śledzenia
poruszającego się obiektu, którego odległość od aparatu zmienia się,
lub gdy trzeba szybko przenieść ostrość z jednego obiektu na drugi.
oo Z funkcji nie można korzystać (powiązana z nią pozycja jest niedostępna) przy
nagrywaniu filmów 4K.
oo Funkcja jest dostępna, jeśli w pozycji [z: Filmowy Serwo AF] wybrano
ustawienie [Włącz], a w pozycji [z: Metoda AF] ustawienie [1-punktowy AF].
oo Działanie funkcji w sytuacji gdy w pozycji [z: Metoda AF] wybrano
ustawienie inne niż [1-punktowy AF] odpowiada ustawieniu [0].
282
Konfigurowanie funkcji Filmowy Serwo AF
Szybkość Filmowego Serwo AF
Istnieje możliwość ustawienia szybkości Filmowego Serwo AF oraz
warunków jego pracy.
Ta funkcja jest dostępna podczas korzystania z obiektywu umożliwiającego
powolną zmianę ostrości podczas filmowania*.
pozycję [z: Szybkość
1 Wybierz
Filmowego Serwo AF].
zz Aktywna:
Można wybrać opcję [Zawsze
włączona], aby funkcja Szybkość AF
działała cały czas (przed i podczas
filmowania), lub opcję [Podczas
filmow.], aby funkcja Szybkość AF
działała tylko podczas filmowania.
zz Szybkość AF:
Aby uzyskać pożądany efekt podczas
tworzenia filmów, szybkość AF (szybkość
zmiany ostrości) można ustawić od
szybkości standardowej (0) do niskiej
(jeden z siedmiu dostępnych poziomów)
lub wysokiej (jeden z dwóch dostępnych
poziomów).
* Obiektywy obsługujące powolną zmianę ostrości podczas
filmowania
Zgodne są obiektywy USM i STM wprowadzane na rynek od 2009 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Canon.
283
Konfigurowanie funkcji Filmowy Serwo AF
oo W przypadku niektórych obiektywów nawet jeśli szybkość AF zostanie
dostosowana, szybkość może się nie zmienić.
oo Z funkcji nie można korzystać (powiązana z nią pozycja jest niedostępna) przy
nagrywaniu filmów 4K.
oo Funkcja jest dostępna, jeśli w pozycji [z: Filmowy Serwo AF] wybrano
ustawienie [Włącz], a w pozycji [z: Metoda AF] ustawienie [1-punktowy AF].
oo Działanie funkcji w sytuacji gdy w pozycji [z: Metoda AF] wybrano
ustawienie inne niż [1-punktowy AF] odpowiada ustawieniu opcji
[Szybkość AF] na [Standardowa (0)].
oo Gwiazdka po prawej stronie pozycji [z: Szybkość Filmowego Serwo AF]
oznacza, że ustawienie domyślne zostało zmienione.
284
Inne funkcje menu
[z2]
zzKorekcja aberracji obiektywu
Podczas filmowania mogą być korygowane jasność brzegów,
zniekształcenia oraz aberracja chromatyczna. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat korekcji aberracji obiektywu, patrz =123.
zzFotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Gdy wybrane jest ustawienie [Włącz], można rozpoczynać i kończyć
filmowanie za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
BR‑E1 (sprzedawanego oddzielnie). Najpierw sparuj pilota BR-E1
z aparatem (=399).
Z pilotem bezprzewodowym BR-E1
Ustaw tryb wyzwalania / przełącznik filmowania w pozycji <k>,
a następnie naciśnij przycisk zwalniania.
Informacje dotyczące nagrywania filmu poklatkowego znajdują się
na =273.
285
Inne funkcje menu
[z3]
zzk Nastawy czułości ISO
Czułość ISOM
W trybie [M] czułość ISO można ustawić ręcznie. Można także
wybrać automatyczną czułość ISO.
Zakres czułości ISO
Przy nagrywaniu filmów w jakości Full HD/HD lub filmów poklatkowych
w jakości Full HD można ustawić zakres ręcznej regulacji czułości
ISO (górny i dolny).
Zakres dla H
Przy nagrywaniu filmów w jakości 4K lub filmów poklatkowych
w jakości 4K można ustawić zakres ręcznej regulacji czułości ISO
(górny i dolny).
Maksimum przy automatycznej
Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO w filmie
Full HD/HD nagrywanym w trybie [k] lub w trybie [M] z funkcją
automatycznej regulacji czułości ISO.
HMaksimum przy automatycznej
Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO w filmie 4K
nagrywanym w trybie [k] lub w trybie [M] z funkcją automatycznej
regulacji czułości ISO.
aMaksimum przy automatycznej
Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO w filmie
poklatkowym 4K / filmie poklatkowym Full HD nagrywanym w trybie
[k] lub w trybie [M] z funkcją automatycznej regulacji czułości ISO.
oo Dodatkowe czułości ISO (wskazane [H]) to ISO 32000/40000 dla filmów
Full HD/HD oraz ISO 16000/20000/25600/32000/40000 dla filmów 4K.
286
Inne funkcje menu
zzPriorytet jasnych partii obrazu
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii obrazu
podczas nagrywania filmów. Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące priorytetu jasnych partii obrazu, patrz =137.
oo Funkcja [Wzmocniona] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów z ustawieniem [z: Priorytet jasnych partii obr.].
287
Inne funkcje menu
zzk Automatyczna wolna migawka
Można wybrać opcję automatycznego
ograniczenia czasu naświetlania
w warunkach słabego oświetlenia, aby
nagrywane filmy były jaśniejsze i miały
mniej zakłóceń niż w przypadku wybrania
ustawienia [Wyłącz].
Ta funkcja jest dostępna w trybie
rejestrowania [k]. Ma zastosowanie,
gdy prędkość nagrywania filmu w danej
rozdzielczości wynosi 8 lub 7.
Wyłącz
Pozwala na nagrywanie filmów o płynniejszym i bardziej naturalnym
ruchu, z mniejszym wpływem ze strony drobnych ruchów obiektu
niż przy ustawieniu [Włącz]. Należy pamiętać, że w warunkach
niedostatecznego oświetlenia filmy mogą być ciemniejsze niż
w przypadku wybrania ustawienia [Włącz].
Włącz
Pozwala na nagrywanie jaśniejszych i zawierających mniej zakłóceń
filmów niż w przypadku wybrania ustawienia [Wyłącz] dzięki
automatycznej redukcji czasu naświetlania do 1/30 s (NTSC) lub
1/25 s (PAL) w warunkach niedostatecznego oświetlenia.
oo Wybór wartości [Wyłącz] jest zalecany przy filmowaniu obiektów
poruszających się w słabym świetle lub gdy mogą się pojawiać powidoki,
takie jak smugi.
288
Inne funkcje menu
zzk Av Przyr.1/8-stopniaM
Wartości przysłony można regulować
w mniejszej skali niż przy filmowaniu
obiektywem RF.
Ta funkcja jest dostępna w trybie
rejestrowania [M].
Wybierz ustawienie [Włącz], aby zmienić
sposób regulacji przysłony z 1/3 stopnia
(lub 1/2 stopnia) na 1/8 stopnia.
oo Opcja [kAv Przyr.1/8-stop] jest niedostępna (nie jest wyświetlana),
gdy używane są obiektywy EF lub EF-S.
oo W przypadku wybrania wartości [Włącz] opcje ustawień w [8C.Fn I-1:
Przyrosty nastaw ekspozycji] są wyłączone i nie mają żadnego efektu.
289
Inne funkcje menu
[z4]
zzWyświetlacz informacyjny o HDMI
Można określić, jakie informacje mają być
wyświetlane na obrazie przesyłanym przez
kabel HDMI.
zzZ informacjami
Obraz, informacje o obrazie, punkty AF i inne dane są widoczne na
urządzeniu podłączonym za pomocą kabla HDMI. Ekran aparatu jest
wyłączony.
Rejestrowane filmy są zapisywane na karcie.
zzCzysty / Wyjście H
Sygnał przesyłany kablem HDMI zawiera jedynie filmy w rozdzielczości
4K. W aparacie są wyświetlane również informacje o obrazie i punkty
AF, ale nie są one zapisywane na obrazie rejestrowanym na karcie.
Co ważne, nie jest dostępna komunikacja Wi-Fi.
zzCzysty / Wyjście L
Sygnał przesyłany kablem HDMI zawiera jedynie filmy w rozdzielczości
Full HD. W aparacie są wyświetlane również informacje o obrazie
i punkty AF, ale nie są one zapisywane na obrazie rejestrowanym na
karcie. Co ważne, nie jest dostępna komunikacja Wi-Fi.
290
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Czerwona ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze
wewnętrznej <E>
oo Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
filmowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona
czerwona ikona <E>.
oo Czerwona ikona <E> sygnalizuje, że filmowanie wkrótce zostanie
automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe aż do
momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. W takiej sytuacji należy
wyłączyć zasilane i odczekać na ostygnięcie aparatu.
oo Długotrwałe filmowanie w wysokiej temperaturze spowoduje, że czerwona
ikona <E> pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest używany, należy go
zawsze wyłączyć.
Jakość nagrywania i obrazu
oo Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w system Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik systemu Image
Stabilizer (IS) (Stabilizator obrazu) w pozycji <1>, funkcja Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki
nie zostanie naciśnięty do połowy. Korzystanie z funkcji Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) powoduje zużywanie energii akumulatora i może
spowodować skrócenie całkowitego czasu trwania nagranego filmu w
zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania statywu, zalecane
jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
oo Jeśli jasność zmieni się podczas nagrywania filmu z automatyczną
ekspozycją, może się wydawać, że film na chwilę się zatrzymuje. W takich
przypadkach należy nagrywać filmy z ręczną regulacją ekspozycji.
oo W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła, jasne obszary
na ekranie mogą być przyciemnione. Filmy są nagrywane niemal dokładnie
tak jak są wyświetlane na ekranie.
oo W przypadku nagrywania przy wysokiej czułości ISO, wysokiej temperaturze,
długim czasie naświetlania lub w warunkach niedostatecznego oświetlenia
mogą się pojawić zakłócenia i nieregularne kolory. Filmy są nagrywane niemal
dokładnie tak jak są wyświetlane na ekranie, z wyjątkiem nagrywania filmów
poklatkowych.
oo Podczas prób odtworzenia filmu za pomocą innych urządzeń, jakość dźwięku
i obrazu może się pogorszyć lub odtwarzanie nie będzie możliwe (nawet
wtedy, gdy urządzenia te obsługują formaty MP4).
291
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Jakość nagrywania i obrazu
oo W przypadku korzystania z kart o małej szybkości zapisu
podczas filmowania może pojawić się wskaźnik po
prawej stronie ekranu. Wskaźnik informuje, ile danych
nie zostało jeszcze zapisanych na karcie (zapełnienie
bufora pamięci). Dla kart o małej szybkości zapisu
wartości na skali wskaźnika będą rosły szybciej. Jeśli
(1)
wskaźnik (1) pokaże maksymalną wartość, filmowanie
zostanie automatycznie zatrzymane.
oo W przypadku kart o dużej szybkości zapisu wskaźnik nie zostanie wyświetlony
lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost jego wartości.
Przed rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować kilka filmów testowych
w celu sprawdzenia szybkości zapisu.
oo Jeśli wskaźnik sygnalizuje, że karta jest zapełniona i filmowanie zostanie
zakończone automatycznie, dźwięk pod koniec film może nie zostać nagrany
prawidłowo.
oo Jeśli szybkość zapisu karty jest niska (ze względu na fragmentację plików)
i pojawia się wskaźnik, sformatowanie karty może zwiększyć szybkość zapisu.
Ograniczenia dotyczące dźwięku
oo Poniższe ograniczenia występują, gdy w pozycji [Wielk.nagr. filmu] jest
wybrane ustawienie L6V (NTSC) lub L5V (PAL), gdy
w pozycji [8C.Fn III-9: Kompresja dźwięku] jest wybrane ustawienie
[Włącz], a także w przypadku wybrania filmu HDR.
• Dźwięk nie zostanie zarejestrowany mniej więcej w przypadku dwóch
ostatnich klatek.
• Podczas odtwarzania filmów w systemie Windows obraz i dźwięk mogą być
lekko niezsynchronizowane.
292
Odtwarzanie
Niniejszy rozdział obejmuje tematy związane z odtwarzaniem –
wyświetlaniem zarejestrowanych zdjęć i filmów – i przedstawia
ustawienia menu dostępne na karcie Odtwarzanie ([x]).
Obrazy wykonane i zapisane za pomocą innego urządzenia
Normalny tryb wyświetlania lub wybór w tym aparacie może nie
być możliwy w przypadku zdjęć wykonanych na innych aparatach
lub zdjęć z tego aparatu, które zostały poddane edycji lub których
nazwę zmieniono na komputerze.
293
Menu karty: Odtwarzanie
zzOdtwarzanie 1
=310
=313
=314
=318
=322
zzOdtwarzanie 2
=325
=331
=333
=334
zzOdtwarzanie 3
=337
=339
=340
=343
=345
=347
oo Opcje [3: Obróbka obrazu RAW] i [3: Obróbka RAW z szybk. nastaw]
nie są wyświetlane w trybach strefy podstawowej.
294
Menu karty: Odtwarzanie
zzOdtwarzanie 4
=349
=351
=352
=353
=354
=355
295
Odtwarzanie obrazów
Wyświetlanie pojedynczego obrazu
obraz.
1 Odtwórz
zz Naciśnij przycisk <x>.
obraz.
2 Wybierz
zz Aby odtworzyć nowsze obrazy, naciśnij
przycisk <Z>, natomiast aby odtworzyć
starsze obrazy, naciśnij przycisk <Y>.
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę ekranu.
Bez informacji
Podstawowy ekran
informacji
Ekran informacji o obrazie
Wyjdź z trybu odtwarzania
3 obrazów.
zz Naciśnij przycisk <x>, aby wyjść
z ekranu odtwarzania obrazów.
296
Odtwarzanie obrazów
Ekran informacji o obrazie
Po wyświetleniu ekranu informacji o obrazie można użyć przycisków
<W> <X>, aby zmienić wyświetlane informacje. Można także dostosować
wyświetlane informacje na ekranie [x: Wyśw. inf. o odtwarzaniu]
(=349).
297
Odtwarzanie obrazów
Odtwarzanie dotykiem
Aparat jest wyposażony w panel dotykowy, który umożliwia sterowanie
odtwarzaniem. Obsługiwane gesty przypominają te spotykane
w smartfonach i podobnych urządzeniach. W pierwszej kolejności naciśnij
przycisk <x>, aby przygotować funkcję odtwarzania dotykiem.
Przeglądanie
Przeskok wyświetlania
Indeks
Widok powiększony
oo Możesz również powiększyć wyświetlany obraz, dotykając go dwukrotnie
jednym palcem.
298
Powiększanie obrazów
Zarejestrowane obrazy można powiększyć.
obraz.
1 Powiększ
zz Podczas odtwarzania obrazu naciśnij
(1)
przycisk <u>.
gg Zostanie wyświetlony widok
powiększony. Położenie widoku
powiększonego (1) i ikona [6u] będą
wyświetlane w prawym dolnym rogu
ekranu.
zz Aby powiększyć obrazy, obróć
pokrętło <6> w prawo.
zz Aby zmniejszyć powiększenie, obróć
pokrętło <6> w lewo. Aby wyświetlić
indeks obrazów (=300), obracaj dalej
pokrętłem.
obraz.
2 Przewiń
zz Naciśnij przyciski nawigacji <V>, aby
przewinąć obraz w pionie i w poziomie.
zz Aby wyjść z trybu powiększonego
obrazu, naciśnij przycisk <u>.
299
Indeks (wyświetlanie wielu obrazów)
Indeks wyświetlający 4, 9, 36 lub 100 obrazów na jednym ekranie umożliwia
szybkie wyszukiwanie obrazów.
przycisk <u>.
1 Naciśnij
zz Podczas odtwarzania obrazu naciśnij
przycisk <u>.
gg W prawym dolnym rogu ekranu pojawi
się ikona [6u].
indeks.
2 Włącz
zz Obróć pokrętło <6> w lewo.
gg Zostanie wyświetlony indeks 4 obrazów.
Wybrany obraz będzie otoczony
pomarańczową ramką.
zz Obrócenie pokrętła <6> dalej w
lewo spowoduje przełączenie na widok
9 obrazów, 36 obrazów i 100 obrazów.
Obrócenie pokrętła w prawo spowoduje
przełączenie na widok 100, 36, 9, 4
i pojedynczego obrazu.
B
B
B
B
obraz.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
przesunąć pomarańczową ramkę
i wybrać obraz.
zz Naciśnij przycisk <0> podczas
wyświetlania indeksu, aby wyświetlić
zaznaczony obraz w trybie wyświetlania
pojedynczego obrazu.
300
Odtwarzanie filmów
obraz.
1 Odtwórz
zz Naciśnij przycisk <x>.
film.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
film do odtworzenia.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu ikona <s1> pojawiająca się
w lewym górnym rogu oznacza film.
zz Otwory perforacji widoczne na lewej
krawędzi obrazu w trybie indeksu
oznaczają film. Ponieważ filmów nie
można odtwarzać w trybie indeksu,
należy przejść do trybu wyświetlania
pojedynczego obrazu, naciskając
przycisk <0>.
trybie wyświetlania
3 Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
przycisk <0>, aby
4 Naciśnij
odtworzyć film.
gg Rozpocznie się odtwarzanie filmu.
zz Możesz zatrzymać odtwarzanie
i wyświetlić panel odtwarzania filmu,
naciskając przycisk <0>. Naciśnij
przycisk ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
zz Możesz też dostosować poziom
głośności podczas odtwarzania filmu za
pomocą przycisków <W> <X>.
(1)
(1)
Głośnik
301
Odtwarzanie filmów
Panel odtwarzania filmu
Element
7 Odtwórz
8 Zwolnione tempo
T Przeskocz do tyłu
3 Klatka poprzednia
6 Klatka następna
v Przeskocz do przodu
X Edycja
y Muzyka w tle
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
Prędkość odtwarzania w trybie zwolnionego tempa
można regulować, używając przycisków <Y> <Z>.
Informacje o prędkości odtwarzania w trybie
zwolnionego tempa są podawane w prawym górnym
rogu ekranu.
Przeskakuje o 4 sek. do tyłu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>.
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym
naciśnięciu przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku
<0> spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
Przeskakuje o 4 sek. do przodu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>.
Wyświetla ekran edycji (=304).
Odtwarza film z wybraną muzyką w tle (=336).
Funkcja dostępna podczas odtwarzania filmów
w jakości 4K lub filmów poklatkowych w jakości 4K.
I Przechwytywanie klatek
Umożliwia wyodrębnienie bieżącej klatki i zapisanie jej
jako zdjęcia w formacie JPEG (=306).
Pozycja odtwarzania
mm’ ss”
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować
Głośność
ustawienia głośności dla głośnika (=301).
302
Odtwarzanie filmów
Panel odtwarzania filmu (Album migawek wideo)
Element
7 Odtwórz
8 Zwolnione tempo
T Poprzedni klip
3 Klatka poprzednia
6 Klatka następna
v Następny klip
L Usuń klip
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
Prędkość odtwarzania w trybie zwolnionego tempa można
regulować, używając przycisków <Y> <Z>. Informacje
o prędkości odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są
podawane w prawym górnym rogu ekranu.
Wyświetla pierwszą klatkę poprzedniej migawki wideo.
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
Wyświetla pierwszą klatkę następnej migawki wideo.
Usuwa bieżącą migawkę wideo.
X Edycja
Wyświetla ekran edycji (=304).
y Muzyka w tle
Odtwarza album z wybraną muzyką w tle (=336).
Pozycja odtwarzania
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia
głośności dla głośnika (=301).
mm’ ss”
Głośność
oo Gdy aparat jest podłączony do telewizora w celu odtwarzania obrazów,
głośność można dostosować za pomocą elementów sterujących telewizora
(=308). (Głośności nie można regulować za pomocą przycisków <W> <X>).
oo Odtwarzanie filmu może zostać zatrzymane, jeśli prędkość odczytu karty jest
zbyt mała lub pliki filmowe mają uszkodzone ramki.
oo Szczegółowe informacje na temat czasu nagrania filmowego można znaleźć
na stronie =586.
303
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny
filmu
Pierwszą i ostatnia scenę filmu można usunąć z dokładnością do około 1 s.
odtwarzanie filmu.
1 Wstrzymaj
gg Zostanie wyświetlony panel odtwarzania
filmu.
panelu odtwarzania filmu
2 Na
wybierz pozycję [X].
fragment do edycji.
3 Określ
zz Wybierz pozycję [U] (Skróć początek)
lub [V] (Skróć koniec).
zz Naciskaj przyciski <Y> <Z>, aby
odtwarzać kolejne klatki.
zz Po zdecydowaniu, która część ma
zostać usunięta, naciśnij przycisk
<0>. Fragment oznaczony linią u dołu
ekranu to część filmu, która pozostanie.
edytowany film.
4 Sprawdź
zz Wybierz pozycję [7], aby odtworzyć
edytowany film.
zz Aby zmienić edytowany fragment, wróć
do punktu 3.
zz Aby anulować edycję, naciśnij
przycisk <M>.
304
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
obraz.
5 Zapisz
zz Wybierz opcję [W] (1).
(1) (2)
zz Zostanie wyświetlony ekran
zapisywania.
zz Aby zapisać element jako nowy film,
wybierz opcję [Nowy plik]. Aby zapisać
i zastąpić oryginalny plik filmowy,
wybierz opcję [Zastąp].
] (2), aby zapisać
zz Wybierz pozycję [
skompresowaną wersję pliku. Przed
kompresją filmy 4K są przekształcane
na filmy Full HD.
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz opcję [OK], aby zapisać
edytowany film i wrócić do ekranu
odtwarzania.
oo W związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do około
1 sekundy (miejsce oznaczone symbolem [ ] w dolnej części ekranu),
dokładna pozycja, w której film będzie edytowany, może różnić się od tej, która
została określona.
oo Za pomocą aparatu nie można edytować filmów nagranych innymi aparatami.
oo Nie można edytować filmu, gdy aparat jest podłączony do komputera.
oo Opcje kompresji i zapisu nie są dostępne w przypadku gdy wielkość
nagrywanego filmu to L6V (NTSC) lub L5V (PAL).
oo Instrukcje dotyczące edytowania albumów migawek wideo można znaleźć
w części „Edytowanie albumu migawek wideo” (=334).
305
Przechwytywanie klatek z filmów 4K lub
filmów poklatkowych 4K
Z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K można wybrać pojedyncze klatki,
które można zapisać jako około 8,3-megapikselowe (3840×2160) zdjęcia
w formacie JPEG. Funkcja ta jest nazywana „przechwytywaniem klatek
(przechwytywanie klatek 4K)”.
obraz.
1 Odtwórz
zz Naciśnij przycisk <3>.
film 4K.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
film 4K lub film poklatkowy 4K.
zz Na ekranie informacji o obrazie (=599)
filmy 4K i filmy poklatkowe 4K są
oznaczone ikoną [H].
zz W trybie indeksu naciśnij przycisk
<0>, aby przejść do trybu
wyświetlania pojedynczego obrazu.
trybie wyświetlania
3 Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
odtwarzanie filmu.
4 Wstrzymaj
gg Zostanie wyświetlony panel odtwarzania
5
filmu.
Wybierz klatkę do przechwycenia.
zz Używając panelu odtwarzania filmu,
wybierz klatkę do przechwycenia jako
zdjęcie.
zz Instrukcje dotyczące panelu
odtwarzania filmów można znaleźć na
stronie =302.
pozycję [I].
6 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [I].
306
Przechwytywanie klatek z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K
obraz.
7 Zapisz
zz Wybierz opcję [OK], aby zapisać
bieżącą klatkę jako zdjęcie w formacie
JPEG.
obraz, który ma zostać
8 Wybierz
wyświetlony.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu.
zz Wybierz pozycję [Wyświetl oryginalny
film] lub [Wyświetl pobrane zdjęcie].
oo Przechwytywanie klatek nie jest możliwe w przypadku filmów Full HD, filmów
poklatkowych Full HD, filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K z innego
aparatu.
307
Odtwarzanie na ekranie telewizora
Po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą kabla HDMI można
odtwarzać zarejestrowane zdjęcia i filmy na ekranie telewizora. Zalecane
jest użycie przewodu HDMI HTC-100 (sprzedawanego osobno).
Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie telewizora, sprawdź, czy dla
pozycji [5: Standard TV] wybrano prawidłowo opcję [Dla NTSC] lub
[Dla PAL] (w zależności od standardu TV telewizora).
kabel HDMI do aparatu.
1 Podłącz
zz Skieruj logo <dHDMI MINI> wtyku
w stronę przedniej części aparatu,
a następnie włóż wtyk do złącza
<D>.
kabel HDMI do telewizora.
2 Podłącz
zz Podłącz wtyk kabla HDMI do złącza
HDMI IN telewizora.
telewizor i przełącz odbiór na
3 Włącz
wejście wideo, a następnie wybierz
odpowiedni port.
przełącznik zasilania aparatu
4 Ustaw
w pozycji <1>.
przycisk <x>.
5 Naciśnij
gg Obraz zostanie wyświetlony na ekranie
telewizora. (Ekran aparatu jest natomiast
wygaszony).
zz Obrazy będą automatycznie wyświetlane
w rozdzielczości odpowiadającej
podłączonemu telewizorowi.
308
Odtwarzanie na ekranie telewizora
oo Poziom głośności dla filmu należy wyregulować z poziomu telewizora.
Głośności nie można regulować w aparacie.
oo Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat z telewizorem
należy wyłączyć aparat i telewizor.
oo W przypadku niektórych telewizorów część wyświetlanego obrazu może
zostać przycięta.
oo Do złącza <D> aparatu nie należy podłączać wyjść innych
urządzeń. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
oo Niektóre telewizory mogą nie wyświetlać obrazów z powodu niezgodności.
oo Może upłynąć trochę czasu, zanim obrazy zostaną wyświetlone. Aby uniknąć
opóźnienia, wybierz dla opcji [5: Rozdzielczość HDMI] ustawienie [1080p]
(=386).
oo Po podłączeniu aparatu do telewizora funkcje panelu dotykowego są
niedostępne.
309
Ochrona obrazów
Można ochronić ważne obrazy przed przypadkowym usunięciem.
Ochrona pojedynczego obrazu
pozycję [3: Ochrona
1 Wybierz
obrazów].
2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, który będzie chroniony.
(1)
4 zz Naciśnij przycisk <0> w celu ochrony
Włącz ochronę obrazu.
wybranego obrazu. U góry ekranu
pojawi się ikona <K> (1).
zz Aby anulować ochronę obrazu,
ponownie naciśnij przycisk <0>.
Ikona <K> zniknie z ekranu.
zz Aby włączyć ochronę innego
obrazu, powtórz czynności opisane
w punktach 3 i 4.
310
Ochrona obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby chronić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Wybierz zakres] w
menu [3: Ochrona obrazów].
zakres obrazów.
2 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
gg Obrazy we wskazanym zakresie będą
chronione i pojawi się ikona <J>.
zz Aby wybrać inny obraz do ochrony,
powtórz czynności opisane w punkcie 2.
311
Ochrona obrazów
Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze lub
na karcie.
Jeśli wybierzesz opcję [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie] w menu [3: Ochrona obrazów],
wszystkie obrazy znajdujące się w folderze
lub na karcie będą chronione.
Aby anulować wybór, wybierz opcję [Kasuj
wybór obrazów w folderze] lub [Kasuj
wybór obrazów na karcie].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=345), na wyświetlaczu widoczne będą opcje [Wsz.
znal. obrazy] i [Usuń ochr.wsz.znal.].
W przypadku wybrania opcji [Wsz. znal.
obrazy] wszystkie obrazy przefiltrowane
według kryteriów wyszukiwania będą
chronione.
W przypadku wybrania opcji [Usuń
ochr.wsz.znal.] ochrona wszystkich
przefiltrowanych obrazów zostanie
anulowana.
oo Sformatowanie karty (=367) spowoduje także usunięcie chronionych
obrazów.
oo Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję usuwania
obrazów. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw wyłączyć ochronę.
oo Po usunięciu wszystkich obrazów (=317) na karcie pozostaną tylko
chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć
jednocześnie wszystkie zbędne obrazy.
312
Obracanie obrazów
Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.
1 Wybierz pozycję [3: Obróć obraz].
obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do obrócenia.
obraz.
3 Obróć
zz Każde naciśnięcie przycisku <0>
spowoduje obrót obrazu w prawo o:
90° → 270° → 0°.
zz Aby obrócić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punkcie 2 i 3.
oo Jeśli dla pozycji [5: Auto-obracanie] ustawiono opcję [Wł.zD] (=366)
przed rozpoczęciem wykonywania pionowych zdjęć, nie ma potrzeby
obracania obrazu w sposób opisany powyżej.
oo Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji
podczas odtwarzania, należy wybrać dla pozycji [5: Auto-obracanie] opcję
[Wł.zD].
313
Usuwanie obrazów
Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać z aparatu pojedynczo lub
grupowo. Chronione obrazy (=310) nie zostaną usunięte.
oo Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu
należy upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu
usunięciu ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony.
Usuwanie pojedynczego obrazu
obraz, który ma być
1 Wybierz
usunięty.
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do usunięcia.
2 Naciśnij przycisk <L>.
3 Usuń obrazy.
Obrazy JPEG lub RAW lub filmy
zz Wybierz pozycję [Usuń].
Obrazy RAW+JPEG
zz Wybierz jedną z pozycji.
314
Usuwanie obrazów
Zaznaczanie [X] obrazów do grupowego usuwania
Po dodaniu symboli zaznaczenia do obrazów, które mają zostać usunięte,
można usunąć wszystkie te obrazy jednocześnie.
pozycję [3: Usuwanie
1 Wybierz
obr.].
opcję [Wybierz i usuń
2 Wybierz
obrazy].
obraz.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do usunięcia, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby wybrać inny obraz do usunięcia,
powtórz czynności opisane w punkcie 3.
obrazy.
4 Usuń
zz Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
315
Usuwanie obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby usunąć wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1 Wybierz
zz Wybierz opcję [Wybierz zakres] w
pozycji [3: Usuwanie obr.].
zakres obrazów.
2 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
3 Naciśnij przycisk <M>.
obrazy.
4 Usuń
zz Wybierz opcję [OK].
316
Usuwanie obrazów
Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów
znajdujących się w folderze lub na karcie.
Gdy dla pozycji [3: Usuwanie obr.]
wybrano opcję [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie], usunięte zostaną wszystkie obrazy
znajdujące się w folderze lub na karcie.
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=345), wyświetlona zostanie opcja [Wsz. znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną usunięte.
oo Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy sformatować
kartę (=367).
317
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia drukowanie obrazów
zarejestrowanych na karcie zgodnie z instrukcjami drukowania, takimi
jak wybór obrazów, liczba odbitek itp. Można wydrukować wiele zdjęć
jednocześnie lub utworzyć polecenie wydruku obrazów w laboratorium
fotograficznym.
Użytkownik może wybrać opcje drukowania takie jak rodzaj wydruku, opcje
drukowania daty, numeru pliku itp. Opcje drukowania zostaną zastosowane
do wszystkich obrazów wybranych do drukowania. (Nie ma możliwości ich
indywidualnego ustawienia dla poszczególnych obrazów).
Ustawianie opcji drukowania
pozycję [3: Polecenie
1 Wybierz
wydruku obrazów].
2 Wybierz pozycję [Nastawy].
żądane opcje.
3 Ustaw
zz Ustaw opcje [Rodzaj wydruku], [Data] i
[Numer pliku].
Rodzaj
wydruku
K Standard
Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.
L Skorowidz
Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym arkuszu.
K
L
Data
Numer pliku
318
Oba rodzaje Wydruk standardowych odbitek oraz miniatur.
Wł.
Wył.
Wł.
Wył.
[Wł.] wydruk daty rejestracji obrazu.
[Wł.] wydruk numeru pliku.
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
ekran nastaw.
4 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>.
zz Następnie wybierz opcję [Wyb.obraz]
lub [Wielokr.], aby wybrać obrazy, które
mają zostać wydrukowane.
oo W przypadku drukowania obrazu o dużej wielkości po wybraniu ustawienia
[Miniatury] lub [Oba rodzaje] (=318) niektóre drukarki mogą nie drukować
wglądówki. W takim przypadku należy zmienić rozmiar obrazu (=339),
a następnie wydrukować wglądówkę.
oo W przypadku niektórych ustawień rodzaju wydruku i drukarek data i numer
pliku mogą nie zostać wydrukowane, nawet jeśli w pozycji [Data] i [Numer
pliku] została wybrana opcja [Wł.].
oo W przypadku wyboru opcji [Miniatury] nie można jednocześnie wybrać opcji
[Wł.] w pozycjach [Data] i [Numer pliku].
oo W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy użyć
karty, dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Nie można
drukować z określonym poleceniem wydruku w przypadku wyodrębnienia
z karty samych obrazów do wydrukowania.
oo Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF
mogą nie wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Przed
rozpoczęciem drukowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki.
W przypadku laboratorium sprawdzić jego zgodność ze standardem podczas
zamawiania zdjęć.
oo Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień drukowania dla zdjęć
z ustawieniami DPOF zapisanymi przez inny aparat. Może nastąpić
nieumyślne zastąpienie wszystkich poleceń wydruku obrazów. Ponadto
w zależności od typu obrazu polecenie wydruku obrazów może nie być
dostępne.
319
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Określanie obrazów do drukowania
zzWybieranie obrazów
Wybierz i określ obrazy jeden po drugim.
Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
polecenie wydruku obrazów na karcie.
(1)
(2)
zz Standard / Oba rodzaje
Aby wydrukować kopię wyświetlonego
obrazu, naciśnij przycisk <0>.
Za pomocą przycisków <W> <X>
można ustawić liczbę kopii wydruku
(maks. 99 sztuk).
(1)
(2)
(3) (4)
Liczba
Łączna liczba wybranych obrazów
zz Skorowidz
Naciśnij przycisk <0>, aby umieścić
w polu symbol zaznaczenia [X]. Obraz
zostanie uwzględniony na wglądówce.
(3)
(4)
Symbol zaznaczenia
Ikona miniatur
zzWybieranie wielu obrazów
Wybierz zakres
W pozycji [Wielokr.] wybierz opcję
[Wybierz zakres]. Wybór pierwszego
i ostatniego obrazu zakresu spowoduje
oznaczenie wszystkich obrazów
w zakresie z symbolem zaznaczenia [X]
i spowoduje wydrukowanie pojedynczej
kopii każdego z obrazów.
320
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Wszystkie obrazy w folderze
Wybierz pozycję [Zaznacz wszystkie w folderze], a następnie
wybierz folder. Zostanie określone polecenie wydruku obrazów jednej
kopii wszystkich obrazów w folderze.
Jeśli zostanie wybrana pozycja [Kasuj cały wybór w folderze],
a następnie zostanie wybrany folder, polecenie wydruku obrazów
z tego całego folderu zostanie anulowane.
Wszystkie obrazy na karcie
Wybór opcji [Zaznacz wszystkie na karcie] spowoduje oznaczenie
do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów na karcie.
Wybór opcji [Kasuj cały wybór na karcie] spowoduje anulowanie
polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=345) i wybierzesz opcję [Wielokr.], na wyświetlaczu
widoczne będą opcje [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] i [Odznacz wsz.
znalezione obrazy].
Wszystkie znalezione obrazy
Wybór opcji [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
oznaczenie do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów
przefiltrowanych według kryteriów wyszukiwania.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
anulowanie zlecenia wydruku wszystkich zaznaczonych obrazów.
oo Obrazów RAW i filmów nie można wybrać do druku. Należy pamiętać,
że obrazy RAW lub filmy nie zostaną wybrane do druku, nawet jeśli wybierze
się wszystkie obrazy za pomocą funkcji [Wielokr.].
oo W przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
w ramach jednego polecenia wydruku obrazów nie należy określać więcej
niż 400 obrazów. Wybór większej liczby może spowodować, że nie wszystkie
obrazy zostaną wydrukowane.
321
Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Istnieje możliwość określenia maks. 998 obrazów do wydrukowania
w fotoksiążce. W przypadku użycia oprogramowania EOS Utility
(oprogramowanie EOS) do przesyłania obrazów do komputera wybrane
obrazy do fotoksiążki zostaną skopiowane do wyznaczonego folderu.
Ta funkcja służy do zamawiania fotoksiążek przez Internet.
Wybieranie pojedynczych obrazów
pozycję [3: Opcje
1 Wybierz
fotoksiążki].
2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3 Zaznacz
wybrany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby wybrać inne obrazy, który mają być
dodane do fotoksiążki, powtórz punkt 3.
322
Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Określanie zakresu obrazów dla fotoksiążki
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można jednocześnie określić
cały zakres (pierwszy i ostatni obraz) obrazów, które mają zostać ujęte
w fotoksiążce.
pozycję [Wielokr.].
1 Wybierz
zz W pozycji [3: Opcje fotoksiążki]
wybierz opcję [Wielokr.].
2 Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zakres obrazów.
3 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
gg Do wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
323
Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego wybrania wszystkich obrazów z folderu
lub karty do fotoksiążki.
W pozycji [x: Opcje fotoksiążki] można
wybrać dla opcji [Wielokr.] ustawienie
[Wszystkie obrazy w folderze] lub
[Wszystkie obrazy na karcie], aby
umieścić w fotoksiążce wszystkie obrazy
zapisane w folderze lub na karcie.
Aby anulować wybór, wybierz opcję [Kasuj
cały wybór w folderze] lub [Kasuj cały
wybór na karcie].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=345) i wybierzesz opcję [Wielokr.], na wyświetlaczu
widoczne będą opcje [Wsz. znal. obrazy] i [Odznacz wsz. znalezione
obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ujęte w fotoksiążce.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione
obrazy] spowoduje anulowanie polecenia
utworzenia fotoksiążki z wszystkich
przefiltrowanych obrazów.
oo Obrazów RAW i filmów nie można wybrać do umieszczenia w fotoksiążce.
Należy pamiętać, że obrazy RAW lub filmy nie zostaną wyznaczone do
umieszczenia w fotoksiążce, nawet jeśli wybierze się wszystkie obrazy za
pomocą funkcji [Wielokr.].
oo Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień fotoksiążki dla zdjęć
z ustawieniami fotoksiążki skonfigurowanymi na innym aparacie. Wszystkie
ustawienia fotoksiążki mogą zostać nieumyślnie zastąpione.
324
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatuN
Obrazy 1 lub F można obrobić za pomocą aparatu, aby utworzyć
obrazy JPEG. Obrazy RAW pozostają niezmienione, dlatego można
stosować rożne opcje w celu utworzenia plików JPEG.
Do obróbki obrazów RAW można także używać oprogramowania Digital
Photo Professional (oprogramowania EOS).
pozycję [3: Obróbka
1 Wybierz
obrazu RAW].
pozycję, a następnie
2 Wybierz
wybierz obrazy.
zz Można wybrać wiele obrazów do
jednoczesnej obróbki.
Wybierz obrazy
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy do obróbki, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <M>.
Wybierz zakres
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Naciśnij przycisk <M>.
325
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
żądane warunki
3 Ustaw
przetwarzania.
Używanie nastaw fotografowania
zz Obrazy są przetwarzane przy użyciu
ustawień obrazu aktywnych w momencie
fotografowania.
Dostosowywanie obróbki RAW
zz Użyj przycisków <W> <X> <Y> <Z>,
aby wybrać pozycję.
zz Obróć pokrętło <6> lub <5>, aby
zmienić ustawienie.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ekran konfiguracji funkcji.
zz Aby wrócić do ustawień obrazu
z chwili wykonania zdjęcia, naciśnij
przycisk <L>.
Ekran porównania
zz Możesz przełączać pomiędzy ekranami
[Po zmianie] i [Ustawienia fotograf.],
naciskając przycisk <B> i obracając
pokrętło <5>.
zz Elementy w kolorze pomarańczowym
na ekranie [Po zmianie] zostały
zmodyfikowane od czasu
zarejestrowania.
zz Naciśnij przycisk <M>.
obraz.
4 Zapisz
zz Korzystając z funkcji [Dostosuj obróbkę
RAW], wybierz opcję [W] (Zapisz).
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
zz Aby dokonać obróbki innych obrazów,
wybierz opcję [Tak] i powtórz kroki 2–4.
326
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
obraz, który ma zostać
5 Wybierz
wyświetlony.
zz Wybierz [Pierwotny obraz] lub [Przetw.
obraz].
Widok powiększony
Można powiększyć obrazy wyświetlane na ekranie [Dostosuj obróbkę
RAW], naciskając przycisk <u>. Powiększenie zależy od ustawienia
[Jakość obrazu]. Używając przycisków nawigacji <V>, możesz przewinąć
obraz w pionie i w poziomie.
Aby anulować widok powiększony, ponownie naciśnij przycisk <u>.
Obrazy z ustawieniem formatu obrazu
Podczas obróbki plików RAW można utworzyć obrazy JPEG o określonym
formacie, wybierając dla opcji [z: zPrzycinanie/Format obr.] (=119)
ustawienie [1:1 (format obrazu)], [4:3 (format obrazu)] lub [16:9 (format
obrazu)].
oo Niektórych ustawień nie można zmienić podczas obróbki obrazów z wielu
ekspozycji 1 lub w formacie F.
327
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
Opcje obróbki obrazów RAW
zz[
] Regulacja jasności
zz[
] Balans bieli (=140)
zz[
] Styl obrazów (=148)
Jasność obrazu można ustawiać w zakresie ±1 stopnia, z dokładnością
do 1/3 stopnia.
Pozwala wybrać balans bieli. Po wybraniu opcji [Q] można wybrać
opcję [Auto: Prior. atmosfery] lub [Auto: Priorytet bieli]. Po wybraniu
pozycji [P] można ustawić temperaturę barwową.
Pozwala wybrać styl obrazów. Można dostosować ostrość, kontrast i inne
parametry.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) (=136)
Pozwala ustawić funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności).
zz[
] Redukcja zakłóceń - high ISO (=157)
Można ustawić przetwarzanie redukcji zakłóceń dla wysokich czułości
ISO. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz (=299).
zz[73] Jakość obrazu (=116)
W przypadku tworzenia obrazów JPEG można ustawić jakość obrazu.
Należy pamiętać, że w przypadku obrazów RAW zarejestrowanych
w trybie fotografowania z kadrowaniem lub z użyciem obiektywów EF-S
dostępne są tylko opcje 73/83/b.
328
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
zz[
] Przestrzeń kolorów (=147)
zz[
] Korekcja aberracji obiektywu
Pozwala wybrać przestrzeń sRGB lub Adobe RGB. W związku z tym,
że ekran aparatu nie jest zgodny z przestrzenią Adobe RGB, zmiana
przestrzeni kolorów nie powoduje znacznej zmiany wyglądu obrazu.
[
] Korygowanie jasności brzegów (=124)
[
] Korygowanie zniekształceń (=124)
[
] Cyfrowy optymalizator obiektywu (=125)
Istnieje możliwość skorygowania zjawiska polegającego na
przyciemnieniu rogów obrazu z powodu charakterystyki obiektywu.
Jeśli została wybrana opcja [Włącz], będzie wyświetlany
skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ
obraz (=299), a następnie sprawdź cztery narożniki. Korygowanie
jasności brzegów przeprowadzone w aparacie jest mniej wyraziste
niż to przeprowadzone za pomocą oprogramowania Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) z wykorzystaniem maksymalnej
intensywności korekty. Jeżeli efekty korekty nie są widoczne,
należy przeprowadzić korygowanie jasności brzegów za pomocą
oprogramowania Digital Photo Professional.
Istnieje możliwość skorygowania zjawiska dystorsji spowodowanego
charakterystyką obiektywu. Jeśli została wybrana opcja [Włącz],
będzie wyświetlany skorygowany obraz. Brzegi obrazu zostaną
przycięte w skorygowanym obrazie.
W związku z tym, że rozdzielczość obrazu może wydawać się nieco
niższa, w razie potrzeby można skorygować ostrość przy użyciu
parametru [Ostrość] funkcji Styl obrazów.
Prawidłowe wartości aberracji obiektywu, dyfrakcji i filtr
dolnoprzepustowy powodują utratę ostrości poprzez zastosowanie
optycznych wartości projektowych. Powiększ obrazy (=299),
aby sprawdzić rezultat wybrania dla tej opcji ustawienia [Włącz].
Bez powiększenia efekt cyfrowego optymalizatora obiektywu nie jest
wyświetlany. Wybór opcji [Włącz] powoduje, że korygowana jest
zarówno aberracja chromatyczna, jak i dyfrakcja, chociaż te opcje nie
są wyświetlane.
329
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
[
] Korygowanie aberracji chromatycznej (=126)
[
] Korekcja dyfrakcji (=126)
Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych
(barwienia krawędzi wokół fotografowanego przedmiotu) związanych
z charakterystyką obiektywu. Jeśli została wybrana opcja [Włącz],
będzie wyświetlany skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo
zauważalny, powiększ obraz (=299).
Istnieje możliwość skorygowania zjawiska dyfrakcji wywoływanego
przez przysłonę obiektywu i pogarszającego ostrość obrazu. Jeśli
została wybrana opcja [Włącz], będzie wyświetlany skorygowany
obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz (=299).
oo Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu nie zapewnia dokładnie takich
samych rezultatów jak obróbka obrazów RAW za pomocą oprogramowania
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
oo W przypadku wykonania operacji [Regulacja jasności] jej skutki mogą
spowodować wzmocnienie zakłóceń, uwydatnienie pasów itp.
oo Po ustawieniu opcji [Cyfr. optymal. obiektywu] dźwięk może zostać
wzmocniony wraz z efektami korekcji. Krawędzie obrazu również mogą zostać
podkreślone. Dostosuj ostrość stylu obrazu lub ustaw opcję [Cyfr. optymal.
obiektywu] na [Wył.] odpowiednio do potrzeb.
oo Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu
i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów,
warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
330
Zastosowywanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obrazy RAW można poddać obróbce poprzez zastosowanie preferowanych
efektów i zapisanie ich w formacie JPEG.
pozycję [3: Twórcze
1 Wybierz
wspomaganie].
obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy do obróbki, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
poziom efektu.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
efekt.
zz Po wybraniu pozycji [Ustawienia
własne] i naciśnięciu przycisku <0>
można wybrać ustawienie [Żywe],
[Miękkie] lub inne wstępnie
skonfigurowane efekty. [Auto 1],
[Auto 2] i [Auto 3] to efekty zalecane
przez aparat na podstawie warunków,
w których rejestrowany jest obraz.
331
Zastosowywanie ulubionych efektów (Twórcze wspomaganie)
zz Efekty, takie jak [Jasność] lub
[Kontrast] można dostosować,
naciskając przycisk <0>, a następnie
korzystając z przycisków <Y> <Z>.
zz Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby zresetować efekt, naciśnij
przycisk <L>.
zz Aby zatwierdzić wybrany efekt, naciśnij
przycisk <S>.
pozycję [OK], aby zapisać
4 Wybierz
obraz.
332
Wybór rodzaju obróbki obrazu RAW
Rodzaj przeprowadzanej obróbki obrazu RAW można wybrać na ekranie
szybkich nastaw.
pozycję [3: Obróbka
1 Wybierz
RAW z szybk. nastaw].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Twórcze wspomaganie
Obróbka pliku RAW polegająca na
zastosowaniu preferowanego efektu
(=331).
zz Obróbka obrazu RAW
Obróbka pliku RAW zgodnie
z określonymi warunkami (=325).
333
Edytowanie albumu migawek wideo
Migawki wideo można porządkować, usuwać lub odtwarzać w albumie.
pozycję [3: Utwórz
1 Wybierz
album].
album do edycji.
2 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Po dokonaniu wyboru naciśnij
przycisk <M>.
3 Wybierz opcję [OK].
4 Wybierz opcję edycji.
334
Edytowanie albumu migawek wideo
Opcja
Opis
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę wideo
do przeniesienia, a następnie naciśnij przycisk <0>.
T Uporządkuj
migawki wideo Użyj przycisków <Y> <Z>, aby ją przenieść, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę wideo do
L Usuń migawkę usunięcia, a następnie naciśnij przycisk <0>. Wybrane migawki
wideo są oznaczone symbolem [L]. Aby usunąć zaznaczenie
wideo
i tym samym symbol [L], naciśnij ponownie przycisk <0>.
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę wideo
7 Odtwórz
do odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk <0>.
migawkę wideo
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia głośności.
edycję.
5 Zakończ
zz Po zakończeniu edycji naciśnij
przycisk <M>.
zz Wybierz przycisk [W] (Zakończ edycję).
obraz.
6 Zapisz
zz Aby odtworzyć album z muzyką w tle,
użyj opcji [Muzyka w tle] i wybierz
melodię (=336).
zz Aby sprawdzić wyniki przeprowadzonej
edycji, wybierz pozycję [Podgląd].
zz Wybór opcji [Zapisz] powoduje, że
poddany edycji album zostaje zapisany
jako nowy album.
oo Albumy migawek wideo można edytować tylko raz.
335
Edytowanie albumu migawek wideo
Wybieranie muzyki w tle
Albumy i pokazy przezroczy można odtwarzać z muzyką w tle po
skopiowaniu pliku z melodią na kartę za pomocą programu EOS Utility
(oprogramowania EOS).
pozycję [Muzyka w tle].
1 Wybierz
zz Wybierz dla opcji [Muzyka w tle]
ustawienie [Włącz].
muzykę w tle.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać melodię, a następnie naciśnij
przycisk <0>. Jeśli wybrana opcja to
[Pokaz przezr.], możesz wybrać kilka
ścieżek dźwiękowych.
fragmentu.
3 Posłuchaj
zz Aby odsłuchać fragment, naciśnij
przycisk <B>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
dostosować ustawienia głośności.
Naciśnij ponownie przycisk <B>,
aby zatrzymać odtwarzanie.
zz Aby usunąć muzykę, użyj przycisków
<W> <X> i wybierz odpowiednią
ścieżkę dźwiękową, a następnie naciśnij
przycisk <L>.
oo Instrukcje kopiowania plików muzyki w tle kartę można znaleźć w dokumencie
„EOS Utility Instrukcja obsługi”.
336
Kadrowanie obrazów JPEG
Zarejestrowany obraz JPEG można skadrować i zapisać jako nowy obraz.
Kadrowanie obrazów jest możliwe tylko w przypadku obrazów JPEG.
Obrazy zarejestrowane w formacie RAW nie mogą być kadrowane.
1 Wybierz opcję [x: Kadrowanie].
obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do skadrowania.
ramkę kadrowania w
3 Ustaw
pożądanym położeniu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ramkę kadrowania.
zz Zostanie skadrowany obszar obrazu
wewnątrz ramki kadrowania.
zzZmiana rozmiaru ramki kadrowania
Obróć pokrętło <6>, aby zmienić rozmiar ramki kadrowania.
Im mniejsza ramka kadrowania, tym większe powiększenie
skadrowanego obrazu.
zzZmiana formatu obrazu i orientacji
Obróć pokrętło <5>, aby wybrać opcję <e>. Naciśnij przycisk <0>,
aby zmienić format obrazu ramki kadrowania.
337
Kadrowanie obrazów JPEG
zzPrzesuwanie ramki kadrowania
Użyj przycisków nawigacji <V>, aby przesunąć ramkę w poziomie
lub w pionie. Przesuwaj ramkę kadrowania, aż obejmie żądany obszar
obrazu.
zzKorygowanie pochylenia obrazu
Pochylenie obrazu można korygować w zakresie ±10°. Obróć pokrętło
<5>, aby wybrać opcję <c>, a następnie naciśnij przycisk <0>.
Sprawdzając stopień pochylenia względem siatki, obracaj pokrętło <5>
(dokładność 0,1°) albo dotknij lewej lub prawej ikony klina (dokładność
0,5°) w lewym górnym rogu ekranu, aby skorygować pochylenie obrazu.
Po zakończeniu korekty pochylenia naciśnij przycisk <0>.
obszar obrazu, który
4 Sprawdź
zostanie wykadrowany.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję <b>.
gg Zostanie wyświetlony obszar obrazu,
który ma zostać wykadrowany.
obraz.
5 Zapisz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję <W>.
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
skadrowany obraz.
zz Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
zz Aby skadrować inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach
od 2 do 5.
oo Położenie i rozmiar ramki kadrowania mogą ulec zmianie w zależności od kąta
ustawionego dla korekcji przesunięcia.
oo Po zapisaniu skadrowanego obrazu nie można skadrować go ponownie ani
zmienić jego rozmiaru.
oo Informacje o wyświetlaniu punktów AF (=352) i dane dla retuszu kurzu
(=161) nie będą dołączane do wykadrowanych obrazów.
338
Zmiana rozmiaru obrazów JPEG
Można zmienić rozmiar obrazu JPEG, aby zmniejszyć liczbę pikseli,
a następnie zapisać go jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru jest możliwa
tylko w przypadku obrazów JPEG 3, 4 i a. Nie można zmieniać
rozmiaru obrazów JPEG b i RAW.
pozycję [3: Zmień
1 Wybierz
rozmiar].
obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, którego rozmiar chcesz zmienić.
żądaną wielkość obrazu.
3 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
(1)
wielkości obrazów.
zz Wybierz żądaną wielkość obrazu (1).
zz W przypadku obrazów JPEG
zarejestrowanych w trybie
fotografowania z kadrowaniem lub
z użyciem obiektywów EF-S możliwa
jest jedynie zmiana rozmiaru na b.
obraz.
4 Zapisz
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
obraz o zmienionym rozmiarze.
zz Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
zz Aby zmienić rozmiar innego obrazu,
powtórz czynności opisane w punktach
od 2 do 4.
oo Szczegółowe informacje na temat wielkości obrazów o zmienionych
rozmiarach można znaleźć na stronie =590.
339
Ustawianie ocen
Można oceniać obrazy w skali 1–5 (l/m/n/o/p). Funkcja ta jest
nazywana ocenianiem.
Ocenianie pojedynczego obrazu
1 Wybierz pozycję [3: Ocena].
2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3 Wybierz
oceniony.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do oceny.
obraz.
4 Oceń
zz Po naciśnięciu przycisku <0> pojawi
się niebieska ramka zaznaczenia, jak
pokazano na ekranie po lewej stronie.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
gg W przypadku dodania oceny dla obrazu
liczba obok ustawionej oceny zwiększy
się o jeden.
zz Aby ocenić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach 3 i 4.
340
Ustawianie ocen
Ocena według określenia zakresu
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby ocenić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w menu [3: Ocena].
zakres obrazów.
2 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
gg Do wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
3 Naciśnij przycisk <M>.
obraz.
4 Oceń
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie
wybierz [OK].
gg Wszystkie obrazy we wskazanym
zakresie zostaną ocenione naraz
(ta sama ocena).
341
Ustawianie ocen
Ocena wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego ocenienia wszystkich obrazów z folderu
lub karty.
Jeżeli w menu [3: Ocena] wybierzesz
opcję [Wszystkie obrazy w folderze] lub
[Wszystkie obrazy na karcie], ocenione
zostaną wszystkie obrazy znajdujące się
w folderze lub na karcie.
Obróć pokrętło <6>, aby wybrać ocenę,
a następnie wybierz [OK].
Jeżeli nie chcesz oceniać obrazów
lub chcesz anulować ocenę, wybierz
opcję [OFF].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=345), wyświetlona zostanie opcja [Wsz. znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ocenione
w określony sposób.
oo Wartości obok ocen są wyświetlane jako [###], jeśli więcej niż 1000 zdjęć ma
taką samą ocenę.
oo Opcje [3: Ustaw kryteria wyszukiwania] i [3: Skoki za pom. 6]
umożliwiają wyświetlanie tylko obrazów z określoną oceną.
342
Pokaz przezroczy (Automatyczne
odtwarzanie)
Aparat umożliwia wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie w formie
automatycznego pokazu slajdów.
obrazy, które mają zostać
1 Wskaż
odtworzone.
zz Aby odtworzyć wszystkie obrazy na
karcie, przejdź do kroku 2.
zz Jeśli chcesz wskazać obrazy do
odtwarzania w pokazie przezroczy,
przefiltruj je za pomocą opcji
[3: Ustaw kryteria wyszukiwania]
(=345).
pozycję [3: Pokaz
2 Wybierz
przezr.].
opcje odtwarzania.
3 Ustaw
zz Wybierz pozycję [Nastawy].
zz Ustaw opcje w pozycjach [Czas
wyświetl.], [Powtarzanie] (powtarzanie
odtwarzania), [Efekt przejścia] (efekt
widoczny podczas zmiany obrazów) dla
zdjęć.
zz Aby odtworzyć muzykę w tle, użyj
opcji [Muzyka w tle] i wybierz melodię
(=336).
zz Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij
przycisk <M>.
343
Pokaz przezroczy (Automatyczne odtwarzanie)
Czas wyświetlania
Powtarzanie
Efekt przejścia
Muzyka w tle
pokaz przezroczy.
4 Rozpocznij
zz Wybierz pozycję [Start].
gg Po wyświetleniu informacji [Pobieranie
obrazu...] rozpocznie się pokaz
przezroczy.
pokaz przezroczy.
5 Zakończ
zz Aby zakończyć pokaz przezroczy
i wrócić do ekranu nastaw, naciśnij
przycisk <M>.
oo Aby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk <0>. Podczas
wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu obrazu będzie wyświetlany
symbol [G]. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie naciśnij przycisk <0>.
oo Podczas automatycznego odtwarzania zdjęć można nacisnąć przycisk
<B>, aby zmienić format wyświetlania (=296).
oo Głośność podczas odtwarzania filmu można dostosować za pomocą
przycisków <W> <X>.
oo Podczas automatycznego odtwarzania lub wstrzymania można użyć
przycisków <Y> <Z>, aby wyświetlić inny obraz.
oo Funkcja automatycznego wyłączania nie zadziała podczas automatycznego
odtwarzania.
oo Czas wyświetlania zależy od obrazu.
344
Filtrowanie obrazów do odtwarzania
Można filtrować wyświetlane obrazy według kryteriów wyszukiwania.
Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania obrazu można odtworzyć i wyświetlić
tylko znalezione obrazy.
Możesz także zabezpieczyć, ocenić, usunąć, odtworzyć pokaz slajdów
i zastosować inne operacje do filtrowanych obrazów.
pozycję [3: Ustaw
1 Wybierz
kryteria wyszukiwania].
kryteria wyszukiwania.
2 Ustaw
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
element.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
dostosować ustawienie.
gg Symbol zaznaczenia [X] (1)
zostaje dołączony po lewej stronie
elementu. (Określony jako kryterium
wyszukiwania.)
zz Po wybraniu elementu i naciśnięciu
przycisku <B> symbol
zaznaczenia [X] zostanie usunięty.
(Kryterium wyszukiwania jest
anulowane).
(1)
Element
9Ocena
dData
nFolder
JOchrona
fRodzaj pliku
Opis
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (oceny).
Wyświetla obrazy zarejestrowane wybranego dnia.
Wyświetla obrazy z wybranego folderu.
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (ochrony).
Wyświetla obrazy o wybranym typie pliku.
345
Filtrowanie obrazów do odtwarzania
kryteria wyszukiwania.
3 Zastosuj
zz Naciśnij przycisk <0> i odczytaj
wyświetlony komunikat.
zz Wybierz opcję [OK].
gg Kryterium wyszukiwania zostaje
określone.
wyszukane obrazy.
4 Wyświetl
zz Naciśnij przycisk <3>.
(2)
gg Zostaną odtworzone tylko te obrazy,
które pasują do ustalonych kryteriów
(filtrowanie).
gg Po przefiltrowaniu obrazów do
wyświetlenia wokół ekranu pojawi się
zewnętrzna żółta ramka (2).
Kasowanie kryteriów wyszukiwania
Przejdź do ekranu w punkcie 2, a następnie naciśnij przycisk <L>, aby
usunąć wszystkie symbole zaznaczenia [X]. Naciśnij przycisk <0>, aby
wyczyścić kryteria wyszukiwania.
oo Jeśli żaden obraz nie spełnia kryteriów wyszukiwania, opcja [OK] nie jest
dostępna na ekranie w kroku 2.
oo Kryteria wyszukiwania mogą zostać usunięte w wyniku operacji dotyczących
zasilania, karty lub edycji obrazu.
oo Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest
ekran [3: Ustaw kryteria wyszukiwania].
346
Przeskok wyświetlania (przeglądanie
obrazów z przeskokiem)
Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu można użyć pokrętła <6>
w celu przeglądania obrazów z przeskokiem do przodu lub do tyłu, zgodnie
z wybraną metodą przeskoku.
pozycję [x: Skoki za
1 Wybierz
pom. 6].
2 Wybierz metodę przeskoku.
oo W przypadku opcji [Przeskocz określoną liczbę obrazów] można użyć
pokrętła <6> do wybrania liczby obrazów do przeskoczenia.
oo Po wybraniu opcji [Wyświetlaj obrazy wg oceny] obróć pokrętło <6>
w celu określenia oceny (=340). W przypadku przeglądania obrazów przy
wybranej opcji 9 wszystkie ocenione zdjęcia zostaną wyświetlone.
347
Przeskok wyświetlania (przeglądanie obrazów z przeskokiem)
obrazy, przeskakując
3 Przeglądaj
między nimi.
(1)
(2)
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu obróć pokrętło <6>.
gg Można przeglądać materiały przy użyciu
ustawionej metody.
(1)
(2)
Metoda przeskoku
Pozycja odtwarzania
oo Aby wyszukiwać obrazy według daty fotografowania, wybierz opcję
[g: Datami].
oo Aby wyszukiwać obrazy według folderu, wybierz pozycję [h: Folderami].
oo Jeśli na karcie zostały zapisane zarówno filmy, jak i zdjęcia, wybierz opcję
[i: Filmy] lub [j: Zdjęcia], aby wyświetlać odpowiednio tylko filmy lub
tylko zdjęcia.
348
Dostosowywanie wyświetlanych informacji
o odtwarzaniu
Można wybrać ekrany i towarzyszące im informacje, które będą wyświetlane
podczas odtwarzania obrazów.
opcję [3: Wyśw. inf.
1 Wybierz
o odtwarzaniu].
znacznik wyboru [X] obok
2 Dodaj
numerów ekranów, które mają być
wyświetlane.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
numer.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Powtórz te czynności, aby dodać
znaczniki wyboru [X] do numeru
każdego z ekranów, które mają zostać
wyświetlone, a następnie naciśnij
przycisk [OK].
gg Dostęp do wybranych informacji można
uzyskać, naciskając przycisk <B>
podczas odtwarzania lub naciskając
klawisze <W> <X>, gdy wyświetlane są
informacje o obrazie.
Histogram
Histogram jasności przedstawia rozkład
poziomu ekspozycji oraz ogólną jasność
zdjęcia. Histogram RGB przedstawia
nasycenie kolorów oraz ich gradację.
Można przełączyć wyświetlany histogram,
naciskając przycisk <B>, gdy
wyświetlane są dane <z> w lewej
dolnej części ekranu [x: Wyśw. inf.
o odtwarzaniu].
349
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu
zzEkran [Jasność]
Histogram jest wykresem przedstawiającym
rozkład poziomów jasności obrazu. Oś pozioma
oznacza poziom jasności (ciemniejszy po lewej
i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa
oznacza liczbę pikseli o tej wartości jasności.
Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie
wykresu, tym ciemniejszy obraz. Im więcej pikseli
znajduje się po prawej stronie wykresu, tym
jaśniejszy obraz. Jeśli po lewej stronie wykresu
znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to utratę
szczegółów w ciemnych partiach obrazu. Jeśli po
prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele
pikseli, oznacza to utratę szczegółów w jasnych
partiach obrazu. Zostanie odwzorowana gradacja
pomiędzy obszarami. Sprawdzając obraz i jego
histogram jasności, można określić odchylenie
poziomu ekspozycji oraz ogólną gradację.
zzEkran [RGB]
Przykładowe
histogramy
Ciemny obraz
Normalna jasność
Jasny obraz
Ten histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów
jasności obrazu dla poszczególnych barw składowych (RGB – czerwonej
(ang. red), zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)). Oś pozioma
oznacza poziom jasności koloru (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po
prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli o tym poziomie
jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym
ciemniejszy i mniej wyraźny kolor. Im więcej pikseli znajduje się po
prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy i bardziej wyraźny kolor. Jeśli po
lewej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to brak
informacji dla danego koloru. Jeśli po prawej stronie wykresu znajduje się
zbyt wiele pikseli, oznacza to zbyt silne nasycenie danego koloru i brak
gradacji. Histogram RGB obrazu pozwala sprawdzić nasycenie koloru,
jego gradację, a także odchylenie balansu bieli.
350
Wyświetlanie alarmu prześwietlenia
Ustawienia można skonfigurować tak, aby prześwietlone jasne partie
obrazów prezentowanych na ekranie odtwarzania migały. Aby uzyskać
bardziej szczegółową i wiernie odtworzoną gradację w migających
obszarach, wybierz ujemną wartość korekty ekspozycji i zrób zdjęcie
ponownie w celu uzyskania lepszego rezultatu.
pozycję [3: Alarm
1 Wybierz
prześwietl.].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
351
Wyświetlanie punktu AF
Można wyświetlić punkty AF użyte do ustawienia ostrości — będą one
wyróżnione na czerwono na ekranie odtwarzania. Jeśli wybrano opcję
automatycznego wybierania punktu AF, może zostać wyświetlonych więcej
punktów.
pozycję [3: Wyśw.
1 Wybierz
punktu AF].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
352
Wyświetlanie siatki
Na zdjęcia wyświetlane w widoku pojedynczego obrazu na ekranie
odtwarzania można nanieść siatkę. Funkcja umożliwia sprawdzenie
nachylenia w pionie i w poziomie oraz kompozycji obrazu.
opcję [3: Siatka
1 Wybierz
odtwarz.].
2 Wybierz jedną z pozycji.
353
Określanie pierwszego obrazu
wyświetlanego po rozpoczęciu odtwarzania
Można określić, który obraz zostanie wyświetlony jako pierwszy po
rozpoczęciu odtwarzania.
pozycję [3: Wyśw.od ost.
1 Wybierz
ogląd.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz [Włącz]: Odtwarzanie jest wznawiane
od ostatniego wyświetlonego
obrazu (nie dzieje się tak jednak,
jeśli użytkownik właśnie zakończył
fotografowanie).
zz [Wyłącz]: Odtwarzanie jest
kontynuowane od najnowszego ujęcia
po każdym ponownym uruchomieniu
aparatu.
354
Ustawianie początkowego stopnia
powiększenia i położenia
Można wybrać początkowy stopień powiększenia i położenie widoku
powiększonego.
pozycję
1 Wybierz
[3: Powiększenie(ok.)].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zz1x (brak powiększenia)
Obraz nie zostanie powiększony. Widok powiększony rozpocznie się od
wyświetlania pojedynczego obrazu.
zz2x, 4x, 8x, 10x (od centrum)
Widok powiększony rozpocznie się od środka obrazu w wybranym
powiększeniu.
zzRzeczywisty rozmiar (od wybranego punktu)
Zapisane piksele obrazu będą wyświetlane w skali ok. 100%.
Widok powiększony rozpocznie się od punktu AF, w którym uzyskano
ostrość. Jeśli zdjęcie jest wykonane z ręczną regulacją ostrości, widok
powiększony rozpocznie się od środka obrazu.
zzJak ostatnie powiększenie (od centrum)
Powiększenie będzie takie samo jak ostatnim razem, kiedy
widok powiększony został zamknięty za pomocą przycisku <u>.
Widok powiększony rozpocznie się od środka obrazu.
oo W przypadku niektórych ustawień metody AF powiększony widok rozciąga
się od środka obrazu, nawet jeśli ustawiono opcję [Rzecz.rozmiar (od wybr.
punktu)].
355
356
Nastawy
Niniejszy rozdział opisuje ustawienia menu na karcie nastaw ([5]).
zz Ikona M po prawej stronie tytułu strony oznacza, że funkcja ta
jest dostępna tylko w trybach <t>, <d>, <s>, <f>, <a>
oraz <F>.
357
Menu kart: Nastawy
zzNastawy 1
=361
=363
=366
=367
=369
=370
zzNastawy 2
=371
=372
=373
=374
=377
zzNastawy 3
=378
=379
=380
=381
=382
=386
=387
358
Menu kart: Nastawy
zzNastawy 4
=388
=393
=393
=394
=395
=397
zzNastawy 5
=398
=402
zzNastawy 6
=407
=408
=410
=411
=413
=413
=413
359
Menu kart: Nastawy
Podczas nagrywania filmów wyświetlany jest następujący
ekran dla funkcji [54] i [56].
zzNastawy 4
=388
=393
=394
=395
=397
zzNastawy 6
=407
=410
=411
=413
=413
W trybach Strefa podstawowa i [Film HDR] wyświetlany jest
następujący ekran dla funkcji [56].
=407
=413
360
Tworzenie i wybieranie folderu
Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie
zapisywane są zarejestrowane obrazy.
Tworzenie folderu
pozycję [5: Wybierz
1 Wybierz
folder].
2 Wybierz pozycję [Utwórz folder].
3 Wybierz opcję [OK].
361
Tworzenie i wybieranie folderu
Wybieranie folderu
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Wybierz folder na ekranie wyboru
folderu.
zz Zarejestrowane obrazy są
przechowywane w wybranym folderze.
(1)
(2)
(3)
(4)
Liczba obrazów w folderze
Najniższy numer pliku
Nazwa folderu
Najwyższy numer pliku
Foldery
oo Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików od 0001 do 9999).
Po zapełnieniu folderu automatycznie zostanie utworzony nowy folder
o wyższym numerze. Ponadto po zastosowaniu funkcji ręcznego resetowania
(=365) nowy folder zostanie utworzony automatycznie. Można utworzyć
foldery o numerach od 100 do 999.
Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera
oo Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”.
Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania i ułożenia
obrazów. Nazwa folderu musi mieć format „100ABC_D”. Pierwsze trzy
cyfry są zawsze numerem folderu (od 100 do 999). Ostatnie pięć znaków
alfanumerycznych może stanowić kombinacja dużych i małych liter od A do
Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia „_”. Nazwa nie może
zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych samych
trzech początkowych cyfr (np. „100ABC_D” i „100W_XYZ”), nawet jeśli
pozostałe pięć znaków różni się.
362
Metody tworzenia numerów plików
Zarejestrowane obrazy zapisane w folderze
mają przypisany numer pliku od 0001 do
(Przykład) IMG_0001.JPG
9999. Można zmienić sposób numerowania
Numer pliku
plików obrazów.
pozycję [5: Numery
1 Wybierz
plików].
element.
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [Numeracja].
zz Wybierz opcję [Narastająco] lub [Auto
reset.].
zz Jeśli chcesz zresetować numerowanie
plików, wybierz opcję [Ręczny reset]
(=365).
zz Wybierz przycisk [OK], aby utworzyć
nowy folder, a numer pliku rozpocznie
się od 0001.
oo Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie
będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na ekranie będzie
wyświetlany komunikat o konieczności wymiany karty. Należy wymienić kartę
na nową.
363
Metody tworzenia numerów plików
Narastająco
Gdy chce się kontynuować numerację plików nawet po wymianie karty
lub utworzeniu nowego folderu.
Nawet jeśli użytkownik wymieni kartę lub utworzy nowy folder, numeracja
plików będzie kontynuowana aż do numeru 9999. Jest to przydatne, jeśli
obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane
na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze na
komputerze.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować
ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub
w folderze. Aby korzystać z narastających numerów plików, zaleca się
używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.
Numerowanie plików
po wymianie karty
Karta 1
Numerowanie plików
po utworzeniu folderu
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
(1)
(1)
364
Kolejny numer pliku
101
0051
0052
Metody tworzenia numerów plików
Automatyczne resetowanie
Gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001 po każdej wymianie
karty lub utworzeniu nowego folderu.
Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo
zapisanych obrazów rozpocznie się od 0001. Jest to przydatne, jeśli obrazy
mają być porządkowane według kart lub folderów.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować
ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie
lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików mają
się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo
sformatowanej karty.
Numerowanie plików
po wymianie karty
Karta 1
Numerowanie plików
po utworzeniu folderu
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Numery plików zostaną zresetowane
Ręczny reset
W przypadku gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001 lub
w przypadku zapisu plików w nowym folderze.
Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony
nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze
rozpoczynają się od 0001.
Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych folderów
dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj.
365
Konfigurowanie automatycznego obracania
obrazów pionowych
Można zmienić ustawienie automatycznego obracania,
które prostuje zdjęcia wykonane w orientacji pionowej,
gdy są wyświetlane.
pozycję [5: Auto1 Wybierz
obracanie].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzWł.zD
Automatycznie obraca obrazy podczas odtwarzania na aparacie
i komputerach.
zzWł.D
Automatycznie obraca obrazy jedynie podczas odtwarzania na
komputerach.
zzWył.
oo Obrazy wykonane po wybraniu opcji [Wył.] dla funkcji auto-obracania nie
zostaną obrócone podczas odtwarzania, nawet jeśli użytkownik wybierze
później opcję [Wł.] dla funkcji auto-obracania.
oo Jeśli zdjęcie zostanie wykonane po skierowaniu aparatu w górę lub w dół,
automatyczne obracanie do właściwej orientacji do przeglądania może nie
zadziałać prawidłowo.
oo Jeśli obrazy nie są automatycznie obracane na komputerze, spróbuj użyć
oprogramowania EOS.
366
Formatowanie kart pamięci
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym
aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty
w tym aparacie.
oo Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane, które
były na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy, dlatego
też należy upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych, które
chcemy zachować. W razie potrzeby przed sformatowaniem karty należy
przesłać obrazy i dane do komputera lub sporządzić kopię zapasową
w podobny sposób.
pozycję [5: Formatuj
1 Wybierz
kartę].
kartę.
2 Sformatuj
zz Wybierz opcję [OK].
zz W przypadku pełnego formatowania
naciśnij przycisk <L>, aby dodać
symbol zaznaczenia <X> do opcji
[Formatowanie pełne], a następnie
wybierz przycisk [OK].
oo Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż
pojemność oznaczona na karcie.
oo W niniejszym urządzeniu zastosowano technologię exFAT na licencji firmy
Microsoft.
367
Formatowanie kart pamięci
Kartę należy formatować w następujących przypadkach:
zz Karta jest nowa.
zz Karta została sformatowana w innym aparacie lub na komputerze.
zz Karta jest zapełniona zdjęciami lub innymi danymi.
zz Wyświetlany jest komunikat o błędzie dotyczący karty (=581).
Pełne formatowanie
zz Pełne formatowanie należy przeprowadzić, gdy zapisywanie na karcie lub
odczyt z niej trwa zbyt długo oraz w celu całkowitego usunięcia danych
z karty.
zz Pełne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych
sektorów na karcie, dlatego trwa dłużej niż formatowanie standardowe.
zz Podczas pełnego formatowania można anulować formatowanie,
naciskając przycisk [Anuluj]. Nawet w takim przypadku zostanie już
ukończone formatowanie standardowe, co umożliwi normalne korzystanie
z karty.
Systemy plików karty
zz Karty pamięci SD/SDHC zostaną sformatowane w systemie FAT32.
Karty pamięci SDXC zostaną sformatowane w systemie exFAT.
zz W przypadku nagrywania filmu przy użyciu karty sformatowanej w
systemie exFAT film zostanie nagrany w pojedynczym pliku (nie będzie
dzielony na kilka plików), nawet jeśli jego rozmiar przekracza 4 GB.
(Plik filmu przekroczy 4 GB).
oo Może nie być możliwości korzystania z kart SDXC sformatowanych za
pomocą tego aparatu w innych aparatach. Należy również pamiętać, że karty
sformatowane w trybie exFAT mogą nie być rozpoznawane przez niektóre
systemy operacyjne komputera lub czytniki kart.
oo Formatowanie lub kasowanie danych na karcie nie powoduje całkowitego
usunięcia danych. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży lub
wyrzucania karty. Wyrzucając karty pamięci, należy podjąć odpowiednie
czynności w celu ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie
uszkodzić kartę.
368
Konfigurowanie przewodnika trybu
fotografowania
Podczas przełączania trybów fotografowania może być wyświetlany krótki
opis aktualnie wybieranego trybu.
pozycję [5: Przewodnik
1 Wybierz
trybów].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
pokrętło wyboru trybu.
3 Obróć
gg Pojawi się krótki opis wybranego trybu
fotografowania.
zz Aby wyświetlić więcej szczegółowych
informacji, naciśnij przycisk <X>.
zz Aby wyłączyć opis dostępny w
przewodniku trybów, naciśnij
przycisk <0>. W trybie <8> albo
<k> jest wyświetlany ekran wyboru
trybu fotografowania.
369
Wyświetlanie przewodnika po funkcjach
Podczas korzystania z szybkich nastaw można wyświetlić krótki opis funkcji
i opcji.
pozycję [5: Przew.
1 Wybierz
funkcji].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
oo Aby usunąć opis, należy go dotknąć albo kontynuować wykonywanie operacji.
370
Ustawienia trybu Eco
Pozwala oszczędzać akumulator w trybie fotografowania. Kiedy aparat
nie jest używany, ekran zostaje przyciemniony, ograniczając zużycie
akumulatora.
1 Wybierz pozycję [5: Tryb Eco].
opcję [Wł.].
2 Wybierz
zz Ekran przyciemnia się, gdy aparat nie
jest używany przez ok. dwie sekundy.
Około 10 sekund po przyciemnieniu
ekran wyłącza się.
zz Aby uaktywnić ekran i przygotować
aparat do fotografowania, gdy ekran jest
wyłączony, naciśnij spust migawki do
połowy.
371
Ustawienia funkcji oszczędzania energii
Można dostosować czas automatycznego wyłączania się ekranu, aparatu
i wizjera (Wyśw. wył., Autom. wyłącz. i Wizjer wyłącz.).
1 Wybierz pozycję [5: Oszcz.energii].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Nawet kiedy funkcja [Autom. wyłącz.]
jest ustawiona na [Wyłącz], ekran
wyłączy się po czasie ustawionym
w opcji [Wyśw. wył.].
oo Ustawienia [Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.] nie mają zastosowania, gdy dla
trybu Eco ustawiono wartość [Wł.].
372
Regulacja jasności ekranu
Jasność ekranu i wizjera można dostosować osobno.
pozycję [5: Jasność
1 Wybierz
wyśw.].
odpowiedniej regulacji.
2 Dokonaj
zz Korzystając z karty szarej, użyj
przycisków <Y> <Z>, aby dostosować
jasność, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Podczas regulacji jasności wizjera spójrz
w wizjer podczas zmiany ustawień.
oo Aby sprawdzić ekspozycję zdjęcia, zaleca się spojrzeć na histogram (=349).
373
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/strefy
czasowej należy wykonać poniższe czynności, aby w pierwszej kolejności
ustawić strefę czasową.
Ustawiając najpierw strefę czasową, można po prostu dostosować to
ustawienie w razie potrzeby w przyszłości, a data/godzina zostaną
odpowiednio zaktualizowane.
Ponieważ zarejestrowane obrazy zostaną uzupełnione o informacje
o dacie i godzinie utworzenia, należy pamiętać o ustawieniu daty/
godziny.
pozycję [5: Data/czas/
1 Wybierz
strefa].
strefę czasową.
2 Ustaw
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję [Strefa czasowa].
zz Naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
strefę czasową, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Jeśli Twojej strefy czasowej nie ma
na liście, naciśnij przycisk <M>,
a następnie ustaw różnicę względem
uniwersalnego czasu koordynowanego
(UTC) w polu [Różnica czasowa].
374
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję [Różnica czasowa]
(+/-/godz./minut), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
ustawić wartość, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Po wprowadzeniu strefy czasowej
i różnicy czasowej użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [OK],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
datę i godzinę.
3 Ustaw
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
ustawić wartość, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
czas letni.
4 Ustaw
zz Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać opcję [Y], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać opcję [Z], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Po wybraniu opcji [Z] dla czasu letniego
czas ustawiony w kroku 3 przesunie
się do przodu o 1 godzinę. Wybranie
opcji [Y] spowoduje anulowanie czasu
letniego i przestawienie czasu do tyłu
o 1 godzinę.
ekran nastaw.
5 Zamknij
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [OK].
375
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
oo Ustawienia daty, godziny i strefy czasowej mogą zostać wyzerowane
w przypadku przechowywania aparatu bez akumulatora, wyczerpania
akumulatora lub wystawienia akumulatora na działanie ujemnych temperatur
przez dłuższy czas. W takim przypadku należy je ustawić ponownie.
oo Po zmianie opcji [Strefa/Różnica czasowa] sprawdź, czy zostały ustawione
prawidłowe wartości daty/czasu.
oo Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest
ekran [5: Data/czas/strefa].
376
Wybór języka interfejsu
pozycję [5: Wybór
1 Wybierz
językaK].
2 Wybierz żądany język.
377
Ustawianie standardu TV
Ustaw standard TV telewizora używanego do wyświetlania. To ustawienie
określa liczbę klatek na sekundę dostępną podczas nagrywania filmów.
1 Wybierz pozycję [5: Standard TV].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz NTSC
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego NTSC
(Ameryka Północna, Japonia, Korea
Południowa, Meksyk itp.).
zz PAL
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego PAL
(Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
378
Konfiguracja czułości sterowania dotykiem
pozycję [5: Ster.
1 Wybierz
dotykiem].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz [Standardowe] to standardowe
ustawienie.
zz [Duża czułość] zapewnia wyższą
czułość panelu dotykowego na dotyk niż
opcja [Standardowe].
zz Aby wyłączyć obsługę ekranu
dotykowego, wybierz opcję [Wyłącz].
Przestrogi dotyczące obsługi sterowania dotykiem
oo Do obsługi dotykowej nie należy wykorzystywać ostrych przedmiotów, taki jak
paznokcie czy długopisy.
oo Nie należy obsługiwać ekranu dotykowego mokrymi palcami. Jeśli na ekranie
znajdują się krople wody lub jest obsługiwany mokrymi palcami, panel
dotykowy może nie reagować lub działać nieprawidłowo. W takim wypadku
należy wyłączyć zasilanie i zetrzeć wilgoć ściereczką.
oo Nałożenie na ekran dostępnej w handlu osłony lub naklejki ochronnej może
pogorszyć działanie funkcji dotykowych.
oo Szybkie wykonanie operacji dotykowej po ustawieniu opcji [Duża czułość]
może pogorszyć reakcję na dotyk.
379
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
podczas pracy aparatu
Można wyłączyć sygnały dźwiękowe informujące o uchwyceniu ostrości
obiektu lub innych operacjach.
1 Wybierz pozycję [5: Sygnał "bip"].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Dotknij
Sygnał dźwiękowy będzie wyciszony
tylko podczas korzystania z ekranu
dotykowego.
zz Wyłącz
Wyłącza sygnał dźwiękowy, gdy obiekty
są ostre, podczas fotografowania przy
użyciu samowyzwalacza i podczas
korzystania z operacji dotykowych.
380
Sprawdzanie danych akumulatora
Można sprawdzić stan wykorzystywanego akumulatora.
opcję [5: Dane
1 Wybierz
akumulatora].
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(3)
(4)
Lokalizacja akumulatora
Model akumulatora lub używane
akcesoria do gniazdek elektrycznych
Stan akumulatora (=47)
Stopień zużycia akumulatora
(Zielony) :Akumulator jest
sprawny (niski
stopień zużycia).
(Zielony) :Sprawność
akumulatora jest
nieco mniejsza
(większy stopień
zużycia).
(Czerwony) :Zaleca się
zakup nowego
akumulatora.
oo Zaleca się stosowanie oryginalnych akumulatorów LP-E17 firmy Canon.
Używanie akumulatorów niebędących oryginalnymi produktami firmy
Canon może uniemożliwić optymalną pracę aparatu lub spowodować jego
nieprawidłowe działanie.
oo Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie komunikacji akumulatora,
postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie.
381
Czyszczenie matrycy
Funkcja czyszczenia matrycy pozwala oczyścić przednią powierzchnię
matrycy światłoczułej.
Aktywacja natychmiastowego czyszczenia
pozycję [5: Czyszczenie
1 Wybierz
matrycy].
pozycję [Czyść terazf].
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym
potwierdzenia.
382
Czyszczenie matrycy
Ustawianie automatycznego czyszczenia
pozycję
1 Wybierz
[Autoczyszczenief].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
oo Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić aparat ustawiony w stabilnej
pozycji na biurku lub innej płaskiej powierzchni.
oo Nawet powtórzenie procedury czyszczenia matrycy nie zapewni znacznej
poprawy. Opcja [Czyść terazf] może być niedostępna bezpośrednio po
czyszczeniu.
oo Kropki światła mogą pojawić się na zarejestrowanych obrazach lub na ekranie
fotografowania, jeśli na matrycę ma wpływ promieniowanie kosmiczne lub
podobne czynniki. Wybór opcji [Czyść terazf] może ograniczyć ich
występowanie (=382).
383
Czyszczenie matrycy
Ręczne czyszczenie matrycy
Kurz, którego nie dało się usunąć przez automatyczne czyszczenie matrycy,
można usunąć ręcznie np. za pomocą dostępnej w sprzedaży gruszki lub
podobnego narzędzia.
Matryca światłoczuła jest niezwykle delikatna. Jeśli matryca ma być
czyszczona bezpośrednio, zaleca się przeprowadzenie tej czynności
w punkcie serwisowym firmy Canon.
przełącznika zasilania
1 Ustawienie
w pozycji <2>.
obiektyw i wyczyść
2 Zdejmij
matrycę.
czyszczenie.
3 Zakończ
zz Załóż obiektyw albo dekiel na korpus.
384
Czyszczenie matrycy
oo Podczas czyszczenia matrycy nigdy nie ustawiaj przełącznika zasilania
w pozycji <1>. W przeciwnym razie migawka wykona ruch, który może
uszkodzić matrycę światłoczułą albo listki kurtyny migawki.
oo Powierzchnia matrycy światłoczułej jest niezwykle delikatna. Podczas
czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność.
oo Należy użyć zwykłej dmuchawki bez pędzelka. Pędzelek może spowodować
porysowanie matrycy.
oo Nie należy wkładać końcówki dmuchawki do aparatu poza krawędź
mocowania obiektywu. Grozi to uszkodzeniem listków kurtyny migawki.
oo Do czyszczenia matrycy nie wolno używać sprężonego powietrza ani innego
gazu. Sprężone powietrze może spowodować uszkodzenie matrycy, natomiast
rozpylany gaz może spowodować jej zamrożenie i zarysowanie.
oo W przypadku zabrudzenia, którego nie można usunąć za pomocą dmuchawki,
zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.
385
Ustawianie wyjściowej rozdzielczości HDMI
Ustaw rozdzielczość wyjściową obrazu używaną, gdy aparat jest podłączony
do telewizora lub zewnętrznego urządzenia nagrywającego za pomocą
kabla HDMI.
pozycję [5: Rozdzielczość
1 Wybierz
HDMI].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Autom.
Obrazy będą automatycznie wyświetlane
w rozdzielczości odpowiadającej
podłączonemu telewizorowi.
zz 1080p
Obrazy wyjściowe w rozdzielczości
1080p. Wybierz, jeśli chcesz uniknąć
problemów z wyświetlaniem lub
opóźnieniami, gdy aparat przełącza
rozdzielczość.
386
Odtwarzanie obrazów RAW
w telewizorach HDR
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDR można wyświetlać na nim
obrazy RAW w trybie HDR.
pozycję [5: Wyjście
1 Wybierz
HDMI HDR].
2 Wybierz opcję [Wł.].
oo Operacje na obrazach, takie jak obróbka obrazów RAW, nie są dostępne
podczas wyświetlania HDR.
oo Obrazy JPEG są używane do wyświetlania w jakości HDR w przypadku
obrazów L (odpowiednik ISO 50) lub obrazów RAW z wielu ekspozycji.
oo Upewnij się, że telewizor HDR ma skonfigurowane wejście HDR. Informacje
dotyczące przełączania wejść znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
oo W przypadku niektórych telewizorów obrazy mogą wyglądać w niepożądany
sposób.
oo Niektóre efekty obrazu i informacje mogą nie być wyświetlane na
telewizorze HDR.
387
Dostosowywanie informacji wyświetlanych
podczas fotografowania
Można dostosować szczegóły i ekrany informacji wyświetlane na aparacie
lub w wizjerze podczas fotografowania.
Wybierz pozycję [5: Wyśw.inf.
fotogr.].
Dostosowywanie informacji na ekranie
pozycję [Ust.inf.na
1 Wybierz
ekranie].
ekrany.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ekrany informacyjne, które mają zostać
wyświetlone na wyświetlaczu aparatu.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane
informacje były wyświetlane, naciśnij
przycisk <0>, aby usunąć symbol
zaznaczenia [X].
zz Aby dokonać edycji ekranu, naciśnij
przycisk <B>.
edycji ekranu.
3 Dokonaj
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
elementy, które mają być wyświetlane
na ekranie.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane
elementy były wyświetlane, naciśnij
przycisk <0>, aby usunąć symbol
zaznaczenia [X].
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
388
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas fotografowania
Dostosowywanie informacji w wizjerze
pozycję [Inf. w wizjerze/
1 Wybierz
ustaw. przełącz.].
ekrany.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ekrany informacyjne, które mają zostać
wyświetlone w wizjerze.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane
informacje były wyświetlane, naciśnij
przycisk <0>, aby usunąć symbol
zaznaczenia [X].
zz Aby dokonać edycji ekranu, naciśnij
przycisk <B>.
edycji ekranu.
3 Dokonaj
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
elementy, które mają być wyświetlane
w wizjerze.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane
elementy były wyświetlane, naciśnij
przycisk <0>, aby usunąć symbol
zaznaczenia [X].
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
389
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas fotografowania
Pionowy wyśw. wizjera
Możesz wybrać sposób wyświetlania informacji w wizjerze podczas robienia
zdjęć w pionie.
pozycję [Pion. wyśw.
1 Wybierz
w wizj.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wł.
Informacje są automatycznie obracane,
co ułatwia czytanie.
zz Wył.
Informacje nie są automatycznie
obracane.
Wyświetlanie siatki
Siatka może być wyświetlana na ekranie i w wizjerze.
1 Wybierz pozycję [Wyświetl. siatki].
2 Wybierz jedną z pozycji.
390
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas fotografowania
Konfigurowanie histogramu
Opcja ta pozwala wybrać treść i rozmiar wyświetlanego histogramu.
1 Wybierz pozycję [Histogram].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz treść ([Jasność] lub [RGB])
i rozmiar ([Duży] lub [Mały]).
zz Aby potwierdzić ustawienia, naciśnij
przycisk <M>.
Ustawianie odległości ustawiania ostrości
Podczas korzystania z obiektywów RF można wyświetlić odległość
ustawiania ostrości. W widoku odległości ustawiania ostrości można wybrać
czas i jednostkę miary.
pozycję [Wyśw. odległ.
1 Wybierz
ostr.].
2 Wybierz czas wyświetlania.
jednostkę miary.
3 Wybierz
zz Aby potwierdzić ustawienia, naciśnij
przycisk <M>.
391
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas fotografowania
Kasowanie nastaw
Możesz przywrócić domyślne ustawienia dostępne w pozycji [Wyśw.inf.
fotogr.].
1 Wybierz opcję [Resetuj].
2 Wybierz opcję [OK].
392
Ustawianie priorytetu dla parametrów
fotografowania
Można wybrać opcję parametrów wyświetlania, która podczas
fotografowania ma być priorytetowo wyświetlana w wizjerze.
pozycję [5: Parametry
1 Wybierz
wizjera].
2 Wybierz jedną z pozycji.
Ustawianie formatu wyświetlania w wizjerze
Można wybrać format wyświetlania obrazu w wizjerze.
pozycję [5: Format obr.
1 Wybierz
w wizj.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
element.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
393
Ustawianie trybu wyświetlania
Można wybrać tryb wyświetlania obrazów na ekranach fotografowania.
1 Wybierz opcję [5: Ustaw. wyśw.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Auto
Zwykle do wyświetlania używaj ekranu,
ale przełącz się na wizjer, gdy przez
niego spoglądasz.
zz Ręcznie
Możesz ograniczyć wyświetlanie do
samego ekranu lub samego wizjera.
ekran lub wizjer.
3 Wybierz
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
394
Dostosowywanie funkcji spustu migawki
pod kątem nagrywania filmów
Istnieje możliwość ustawienia funkcji uruchamianych poprzez wciśnięcie
spustu migawki do połowy lub do końca podczas nagrywania filmu.
pozycję [5: F-cja przyc.
1 Wybierz
mig. do filmów].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Do połowy
Wybierz, jaka funkcja będzie
wykonywana po naciśnięciu spustu
migawki do połowy.
zz Do oporu (w trybie <k>)
Wybierz, jaka funkcja będzie
wykonywana po naciśnięciu spustu
migawki do końca (oporu).
Po ustawieniu opcji [Do oporu] na [Film - start/stop] można rozpocząć/
zatrzymać nagrywanie filmu nie tylko poprzez naciśnięcie przycisku
nagrywania filmu, ale także poprzez całkowite naciśnięcie spustu migawki
lub za pomocą elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany
osobno, =219).
oo Ustawienie opcji [Do połowy] zmienia się z [Pomiar+One-ShotAF] na
[Pomiar+kSerwo AF], gdy dla pozycji [Wielk.nagr. filmu] zostanie wybrane
ustawienie [H].
oo Nawet po ustawieniu opcji [Do oporu] na [Bez funkcji] aparat rozpocznie
lub zakończy nagrywanie filmów poklatkowych, jeśli spust migawki zostanie
naciśnięty do oporu po skonfigurowaniu ustawień nagrywania filmów
poklatkowych.
395
Pomoc
Gdy poniżej menu wyświetlana jest opcja [zPomoc], można wyświetlić
opis danej funkcji, naciskając przycisk <B>. Naciśnij przycisk ponownie,
aby zakończyć wyświetlanie Pomocy. Aby przewinąć ekran po wyświetleniu
paska przewijania (1) po prawej stronie, naciśnij klawisze <W> <X> lub
obróć pokrętło <5>.
zzPrzykład: [z: Redukow. zakłóceń - High ISO]
<B>
B
(1)
zzPrzykład: [5: Blokada kilku funkcji]
<B>
B
396
Pomoc
Rozmiar tekstu wyświetlania menu Pomoc
Można zmienić rozmiar tekstu dla wyświetlania menu Pomoc.
pozycję [5: Roz.tekstu
1 Wybierz
pomocy].
2 Wybierz jedną z pozycji.
397
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych
Można podłączyć aparat do smartfona lub komputera bezprzewodowo i
wysłać zdjęcia lub zdalnie sterować aparatem.
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
element.
2 Wybierz
zz Szczegółowe informacje zawiera
rozdział „Funkcje Wi-Fi (komunikacji
bezprzewodowej)”.
398
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych
Fotografowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania
Sparowanie aparatu za pośrednictwem łączności Bluetooth
z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawany
osobno), który obsługuje energooszczędną technologię Bluetooth, pozwala
wyzwalać migawkę zdalnie.
Parowanie
Aby użyć pilota BR-E1, należy najpierw sparować (połączyć i zarejestrować)
aparat i pilot.
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja
2 Wybierz
Bluetooth].
pozycję [Funkcja
3 Wybierz
Bluetooth].
pozycję [Pilot].
4 Wybierz
zz Jeśli pojawi się komunikat „Zarejestruj
nazwę aparatu do jego identyfikacji”,
zarejestruj nazwę zgodnie z instrukcjami
na =422.
399
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych
pozycję [Parowanie].
5 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Parowanie].
zz Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie
przycisk <W> i przycisk <T> na pilocie
BR-E1 przez 3 sekundy lub dłużej.
gg Rozpocznie się parowanie urządzeń.
Po zakończeniu parowania pilot BR-E1
będzie zarejestrowany w aparacie.
Podczas wykonywania
zdjęć
Podczas filmowania
w aparacie zdalne
6 Skonfiguruj
fotografowanie.
zz Wybierz [Q] lub [k] jako tryb
wyzwalania migawki (=209).
zz Dla funkcji [z: Pilot] wybierz wartość
[Włącz].
zz Informacje na temat czynności po
zakończeniu parowania można znaleźć
w Instrukcji obsługi pilota BR-E1.
oo Połączenia Bluetooth zużywają energię akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu.
oo Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, zalecane jest wybranie dla niej
ustawienia [Wyłącz] w punkcie 4. Aby ponownie korzystać z pilota zdalnego
sterowania, wystarczy wybrać opcję [Pilot].
oo Czas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli
w aparacie ustawiono automatyczne fotografowanie.
400
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych
Anulowanie parowania
Przed sparowaniem aparatu z innym pilotem BR-E1 należy usunąć
informacje o podłączonym pilocie zdalnego sterowania.
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja
2 Wybierz
Bluetooth].
opcję [Spr./kasuj inf.
3 Wybierz
o połączeniu].
4 Naciśnij przycisk <B>.
informacje o połączeniu.
5 Wykasuj
zz Wybierz opcję [OK].
401
Geoznakowanie obrazów
Możesz geoznakować obrazy za pomocą odbiornika GPS GP-E2
(sprzedawanego osobno) lub smartfona z włączoną funkcją Bluetooth.
Używanie odbiornika GP-E2
odbiornik GP-E2 na
1 Zamocuj
aparacie.
zz Zamocuj odbiornik GP-E2 na gorącej
stopce aparatu i włącz odbiornik.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2.
pozycję [5: Nastawy
2 Wybierz
urządzenia GPS].
3 Wybierz pozycję [Odbiornik GPS].
zdjęcie.
4 Zrób
zz Szczegółowy opis pozycji [Nastawy]
zawiera instrukcja obsługi odbiornika
GP-E2.
Środki ostrożności podczas korzystania z odbiornika GP-E2
oo Należy sprawdzić kraje i regiony, w których jej używanie jest dozwolone,
i korzystać z niej zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w danym
kraju lub regionie.
oo Należy się upewnić, że oprogramowanie sprzętowe odbiornika GP-E2 zostało
zaktualizowane do wer. 2.0.0 lub nowszej. Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego wymaga kabla interfejsu. Instrukcje dotyczące aktualizacji można
znaleźć w witrynie firmy Canon.
oo Kabel nie może służyć do podłączenia aparatu do odbiornika GP-E2.
oo Kompas cyfrowy nie może być używany z aparatem, a kierunek fotografowania
nie jest zapisywany.
402
Geoznakowanie obrazów
Używanie smartfona
W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja Camera Connect
(bezpłatna). Szczegółowe informacje dotyczące instalacji aplikacji Camera
Connect można znaleźć na =420.
Określanie smartfona jako urządzenia GPS
usługi lokalizacyjne
1 Aktywuj
w smartfonie.
połączenie Bluetooth.
2 Nawiąż
zz Połącz aparat ze smartfonem za pomocą
połączenia Bluetooth. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz =421.
pozycję [5: Nastawy
3 Wybierz
urządzenia GPS].
403
Geoznakowanie obrazów
pozycję [Smartfon].
4 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Smartfon]
w ustawieniu [Wybór urządz. GPS].
gg Informacje o lokalizacji mogą teraz być
pobierane ze smartfona.
zz Aby sprawdzić uzyskane informacje
o geoznacznikach (szerokość geogr.,
długość geogr., wysokość n.p.m.,
uniwersalny czas koordynowany (UTC)),
wybierz opcję [Ekran informacji GPS]
na ekranie [Nastawy urządzenia GPS].
zdjęcie.
5 Zrób
zz Obrazy są oznaczane geoznacznikami
za pomocą informacji ze smartfona.
404
Geoznakowanie obrazów
Ekran połączenia GPS
Możesz sprawdzić stan pozyskiwania informacji o lokalizacji smartfona,
patrząc na ikonę połączenia GPS na ekranach robienia zdjęć lub
nagrywania filmów (odpowiednio =592 i =593).
Szary: Usługi lokalizacyjne są wyłączone.
Miganie: Nie można uzyskać informacji o lokalizacji.
Wł.: Odebrano informacje o lokalizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące stanu wskaźnika połączenia GPS
w przypadku używania odbiornika GP-E2 znajdują się w instrukcji obsługi
odbiornika GP-E2.
Dodawanie geoznaczników do zdjęć podczas fotografowania
Zdjęcia zrobione, gdy ikona GPS jest włączona, są oznaczane
geoznacznikami.
Dane geoznacznika
Informacje o lokalizacji dodane do zdjęć można sprawdzić na ekranie
informacji o obrazie (=296, =349).
(1) Szerokość geograficzna
(2) Długość geograficzna
(3) Wysokość
(1)
(4) Czas UTC (uniwersalny czas
(2)
koordynowany)
(3)
(4)
405
Geoznakowanie obrazów
oo Smartfon może uzyskiwać informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy jest
sparowany z aparatem za pomocą połączenia Bluetooth.
oo Informacje o kierunku nie są pobierane.
oo Uzyskane informacje o lokalizacji mogą być niedokładne w zależności od
warunków podróży i stanu smartfona.
oo Uzyskanie informacji o lokalizacji ze smartfona może zająć trochę czasu po
włączeniu aparatu.
oo Informacje o lokalizacji nie będą pobierane, jeżeli użytkownik wykona którąś
z poniższych operacji:
• Ustawienie w pozycji [Funkcja Bluetooth] opcji innej niż [Smartfon]
• Wyłączenie aparatu
• Wyjście z aplikacji Camera Connect
• Dezaktywacja usług lokalizacyjnych na smartfonie
oo Informacje o lokalizacji nie będą pobierane w poniższych sytuacjach:
• Wyłączenie zasilania aparatu.
• Zakończenie połączenia Bluetooth
• Niski poziom naładowania baterii w smartfonie
oo Uniwersalny czas koordynowany (w skrócie UTC) jest zasadniczo taki sam jak
czas Greenwich.
oo W przypadku filmów dodawane są informacje GPS pobrane na początku.
406
Ustawianie blokady kilku funkcji
Określa elementy sterujące aparatu, które będą blokowane po włączeniu
blokady wielofunkcyjnej. Pomoże to zapobiec przypadkowym zmianom
ustawień.
pozycję [5: Blokada kilku
1 Wybierz
funkcji].
elementy sterujące
2 Wybierz
aparatu, które mają zostać
zablokowane.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Wybierz opcję [OK].
gg Ustawienie przełącznika <R>
w położeniu <R> spowoduje
zablokowanie wybranych [X]
elementów sterujących aparatu.
oo W trybach strefy podstawowej można ustawić tylko opcję [Sterowanie
dotykiem].
oo Jeśli jej ustawienie zostanie zmienione na inne niż domyślne, po prawej
stronie opcji [5: Blokada kilku funkcji] zostanie wyświetlona gwiazdka „*”.
407
Rejestrowanie własnych trybów
fotografowania
N
Bieżące ustawienia aparatu, np. funkcje fotografowania, funkcje menu
i ustawienia funkcji indywidualnych, można zarejestrować jako własne tryby
fotografowania przypisane do trybów of <w> do <y>.
pozycję [5: Własny tryb
1 Wybierz
fotograf. (C1-C3)].
2 Wybierz pozycję [Rejestrowanie].
żądane elementy.
3 Zapisz
zz Wybierz własny tryb fotografowania,
który chcesz zarejestrować, a następnie
naciśnij przycisk [OK] na ekranie
rejestracji.
gg Bieżące ustawienia aparatu zostaną
zarejestrowane jako własny trybie
fotografowania C*.
Automatyczna aktualizacja zarejestrowanych nastaw
Jeśli zmienisz ustawienie podczas fotografowania we własnym trybie
fotografowania, tryb może być automatycznie aktualizowany za pomocą
nowego ustawienia (automatyczna aktualizacja). Aby włączyć tę
automatyczną aktualizację, ustaw opcję [Autom. akt.nastaw] na wartość
[Włącz] w punkcie 2.
Anulowanie zarejestrowanych własnych trybów
fotografowania
Jeśli w punkcie 2 wybrano opcję [Kasuj nastawy], mogą zostać
przywrócone ustawienia domyślne poszczególnych trybów bez
zarejestrowanych własnych trybów fotografowania.
408
Rejestrowanie własnych trybów fotografowania
oo Można także zmienić ustawienia fotografowania i ustawienia menu we
własnych trybach fotografowania.
409
Przywracanie ustawień domyślnych
aparatu
N
Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień funkcji
fotografowania oraz ustawień funkcji menu.
pozycję [5: Kasowanie
1 Wybierz
nastaw aparatu].
2 Wybierz opcję [OK].
oo Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kasowania nastaw wszystkich
funkcji indywidualnych i dostosowanych ustawień, patrz =546.
410
Ustawianie informacji o prawach autorskich
N
Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one rejestrowane
z obrazem jako informacje Exif.
pozycję [5: Inform.
1 Wybierz
o prawach autorskich].
2 Wybierz jedną z pozycji.
tekst.
3 Wprowadź
zz Użyj przycisków nawigacji <V> lub
pokrętła <5>, aby wybrać znak,
a następnie naciśnij przycisk <0>,
aby go wprowadzić.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę trybu
wprowadzania znaków.
zz Aby usunąć pojedynczy znak, wybierz
[ ] albo naciśnij przycisk <L>.
ekran nastaw.
4 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
411
Ustawianie informacji o prawach autorskich
Sprawdzanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja
[Wyśw.inf.o prawach autor.], można
sprawdzić informacje wprowadzone
w pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
Usuwanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja [Usuń inf. o prawach autor.],
można usunąć informacje z pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
oo Jeśli wpis parametru „Autor” lub „Prawa autorskie” jest długi, może nie być
wyświetlany w całości po wybraniu opcji [Wyśw.inf.o prawach autor.].
oo Informacje o prawach autorskich można także ustawić lub sprawdzić
w narzędziu EOS Utility (oprogramowaniu EOS).
412
Sprawdzanie innych informacji
zzPobieranie instrukcji obsługi
Aby pobrać instrukcje obsługi, wybierz pozycję [5: Adres URL
instrukcji/oprogram.] i zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą
smartfona. Pamiętaj, że skanowanie kodów QR wymaga odpowiedniej
aplikacji.
zzWyświetlanie logo certyfikatówM
Wybierz opcję [5: Wyśw. logo cert.], aby wyświetlić logo niektórych
certyfikatów aparatu. Logo innych certyfikatów można znaleźć w
niniejszej Instrukcji obsługi, na korpusie aparatu i na opakowaniu od
aparatu.
zzWersja oprogramowania sprzętowegoM
Wybierz pozycję [5: Firmware], aby zaktualizować oprogramowanie
aparatu lub bieżącego obiektywu.
413
414
Funkcje Wi-Fi (komunikacji
bezprzewodowej)
W niniejszym rozdziale opisano, w jaki sposób można przesyłać
obrazy za pośrednictwem komunikacji Wi-Fi® z aparatu do
wielu kompatybilnych urządzeń oraz jak korzystać z usług
internetowych.
415
Możliwości funkcji Wi-Fi (komunikacji
bezprzewodowej)
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Wysyłanie
obrazów do usługi
internetowej
(3) Drukowanie obrazów
na drukarce Wi-Fi
(1) Komunikacja ze
smartfonem
(2) Korzystanie
z oprogramowania EOS
i innego specjalistycznego
oprogramowania
Ważne
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub
szkody powstałe w wyniku błędnych ustawień komunikacji bezprzewodowej
podczas używania aparatu. Ponadto firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty lub zniszczenia spowodowane
użyciem aparatu.
W przypadku korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej
należy skonfigurować odpowiednie zabezpieczenia na własne ryzyko
i według własnego uznania. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez dostęp osób
nieupoważnionych lub inne naruszenia zabezpieczeń.
416
Możliwości funkcji Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)
(1) q Komunikacja ze smartfonem (=419)
Aparatem można sterować zdalnie i przeglądać na nim obrazy za
pośrednictwem połączenia Wi-Fi, korzystając z dedykowanej aplikacji
Camera Connect na smartfonach lub tabletach (zwanych łącznie
w niniejszej instrukcji „smartfonami”).
(2) D Korzystanie z oprogramowania EOS i innego
specjalistycznego oprogramowania (=453)
Podłączaj aparat do komputera przez Wi-Fi i obsługuj go zdalnie
za pomocą programu EOS Utility (oprogramowanie EOS). Dzięki
specjalnej aplikacji Image Transfer Utility 2 obrazy można również
automatycznie przesyłać na komputer.
(3) l Drukowanie obrazów na drukarce Wi-Fi (=461)
Podłączaj aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
(bezprzewodowa sieć LAN) przez Wi-Fi, aby drukować obrazy.
(4) R Wysyłanie obrazów do usługi internetowej (=473)
Obrazy można udostępniać znajomym lub rodzinie w serwisach
społecznościowych lub w przeznaczonym dla klientów firmy Canon
fotograficznym serwisie online CANON iMAGE GATEWAY po
ukończeniu rejestracji członkowskiej (bezpłatnie).
417
Możliwości funkcji Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)
Funkcje Bluetooth®
Parując aparat ze smartfonem kompatybilnym z technologią Bluetooth
o niskim poborze mocy (dalej „Bluetooth”), można:
zz zdalnie sterować aparatem ze smartfona (=437)
zz samoczynnie nawiązać połączenie Wi-Fi za pomocą smartfona lub
aparatu (=428, =441)
zz nawiązać połączenie Wi-Fi z aparatem, nawet gdy jest wyłączony
(=430)
zz dodawać do obrazów informacje GPS pobrane przez smartfon (=403)
Aparat można także połączyć z pilotem zdalnego sterowania BR-E1
(sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności Bluetooth w celu
fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (=399).
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów
dostępu
Aby nawiązać łączność Wi-Fi ze smartfonami lub komputerami znajdującymi
się już w sieci Wi-Fi, patrz punkt „Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu” (=488).
Przestrogi dotyczące połączenia za pomocą kabla interfejsu
oo Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane z aparatem
poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat jest połączony
z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Przed podłączeniem kabla
interfejsu zakończ połączenie.
oo W przypadku podłączenia aparatu do komputera albo innego urządzenia za
pomocą kabla interfejsu nie można wybrać opcji [5: Ustawienia komun.
bezprzew.]. Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją ustawień.
Karty
oo Aparatu nie można podłączyć przez Wi-Fi, w przypadku gdy w aparacie
nie ma karty (z wyjątkiem [D]). Ponadto w przypadku pozycji [l] i usług
internetowych nie można połączyć aparatu przez Wi-Fi, jeżeli na karcie nie ma
zapisanych obrazów.
Korzystanie z aparatu po nawiązaniu połączenia Wi-Fi
oo Gdy połączenie Wi-Fi ma kluczowe znaczenie, nie posługuj się przełącznikiem
zasilania, nie otwieraj pokrywy gniazda karty/komory akumulatora ani nie
korzystaj z innych elementów sterujących aparatu. W przeciwnym wypadku
połączenie Wi-Fi zostanie zakończone.
418
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części objaśniono sposób nawiązywania połączenia między aparatem
a smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi.
Połączenie ze smartfonem przez Wi-Fi umożliwia wykonywanie poniższych
czynności:
zz Wyświetlanie obrazów przechowywanych w pamięci aparatu na
smartfonie i zapisywanie ich w pamięci smartfona.
zz Obsługa aparatu w celu wykonywania zdjęć oraz modyfikacja jego
ustawień za pomocą smartfona.
zz Wysyłanie obrazów z aparatu do smartfona.
Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
punkt „Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu”
(=488).
Wybór metody połączenia z siecią Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem zgodnym
z technologią Bluetooth za pomocą sieci Wi-Fi (=421)
Po uprzednim nawiązaniu połączenia za pomocą technologii Bluetooth
z urządzeniem zgodnym z tą technologią w celu połączenia z siecią Wi-Fi
wystarczy wykonać odpowiednią operację z poziomu aparatu lub smartfona.
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pomocą sieci
Wi‑Fi z poziomu menu [Funkcja Wi-Fi] (=433)
Za pomocą sieci Wi-Fi można nawiązać połączenie ze smartfonem
nieobsługującym technologii Bluetooth lub smartfonem, przy użyciu którego
nie można w danej chwili skorzystać z technologii Bluetooth.
Włączanie funkcji Bluetooth i Wi-Fi na smartfonie
Funkcje Bluetooth i Wi-Fi można włączyć na ekranie ustawień smartfona.
Pamiętaj, że parowanie z aparatem nie jest możliwe na ekranie ustawień
Bluetooth smartfona.
419
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Instalacja aplikacji Camera Connect w smartfonie
Aby połączyć aparat ze smartfonem, potrzebny jest smartfon, na którym
zainstalowany jest system Android lub iOS. Dodatkowo w smartfonie musi
zostać zainstalowana aplikacja dedykowana Camera Connect (bezpłatna).
zz Należy korzystać z najnowszej wersji systemu operacyjnego smartfona.
zz Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub
App Store. Dostęp do sklepu Google Play lub App Store można również
uzyskać za pomocą kodów QR wyświetlanych po sparowaniu lub
połączeniu aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Android
iOS
oo Informacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych są
dostępne na stronie pobierania aplikacji Camera Connect.
oo Interfejs lub funkcje aparatu i aplikacji Camera Connect mogą podlegać
zmianom w zależności od dostępności aktualizacji oprogramowania
układowego aparatu albo aktualizacji aplikacji Camera Connect, systemu
Android, iOS itd. W związku z powyższym wygląd interfejsu aparatu lub
aplikacji Camera Connect może się różnić od ukazanego na przykładowych
ilustracjach bądź opisanego w treści w niniejszej instrukcji obsługi.
oo Do odczytania kodu QR wymagana jest aplikacja.
420
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem zgodnym
z technologią Bluetooth za pomocą sieci Wi-Fi
Upewnij się, że aplikacja Camera Connect jest zainstalowana na smartfonie
i że są włączone funkcje Bluetooth i Wi-Fi.
Czynności na aparacie (1)
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja
2 Wybierz
Bluetooth].
pozycję [Funkcja
3 Wybierz
Bluetooth].
4 Wybierz pozycję [Smartfon].
421
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
5 Zarejestruj [Nick].
zz Jeżeli chcesz używać wyświetlanego
nicka, naciśnij przycisk <M>.
zz Istnieje możliwość zmiany nicku
(=497).
6 Wybierz opcję [OK].
7 Wybierz pozycję [Parowanie].
422
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
jedną z pozycji.
8 Wybierz
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect jest
już zainstalowana, wybierz opcję [Nie
wyświetlaj].
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
nie została zainstalowana, wybierz
opcję [Android] lub [iOS] i zeskanuj
wyświetlony kod QR za pomocą
smartfona, aby przejść do serwisu
Google Play lub App Store i zainstalować
aplikację Camera Connect.
gg Rozpocznie się parowanie urządzeń.
423
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie (1)
aplikację Camera
9 Uruchom
Connect.
aparat, z którym chcesz
10Wybierz
sparować smartfona.
gg Jeśli korzystasz ze smartfona
z systemem Android, przejdź do
punktu 12.
przycisku [Pair/Paruj] (tylko
11 Dotknij
system iOS).
424
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
12 Wybierz opcję [OK].
przycisk <0>.
13 Naciśnij
zz Parowanie zostało ukończone i aparat
jest połączony ze smartfonem przez
Bluetooth.
gg Na ekranie głównym aplikacji Camera
Connect pojawi się ikona Bluetooth.
oo Urządzeń nie można sparować ani połączyć przez Bluetooth, jeżeli aparat jest
podłączony do komputera albo innego urządzenia za pomocą kabla interfejsu.
oo Aparatu nie można jednocześnie podłączyć przez Bluetooth do dwóch lub
większej liczby urządzeń.
oo Połączenie Bluetooth zużywa moc akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu. Z tego względu podczas korzystania
z aparatu stan akumulatora może być niski.
Rozwiązywanie problemów z parowaniem
oo Przechowywanie rekordów parowania dla wcześniej sparowanych
aparatów w smartfonie uniemożliwi jego sparowanie z tym aparatem.
Przed ponowieniem próby sparowania usuń rekordy parowania wcześniej
sparowanych aparatów z ekranu ustawień Bluetooth smartfona (=432).
oo Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można używać elementów sterujących
aparatu, aby wysyłać obrazy do smartfona. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz =441.
425
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie (2)
funkcję aplikacji Camera
14 Wybierz
Connect.
zz W przypadku systemu iOS po
wyświetleniu komunikatu wybierz
opcję [Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu.
zz Aby uzyskać informacje na temat funkcji
Camera Connect, zobacz =437.
gg Po ustanowieniu połączenia Wi-Fi
zostanie wyświetlony ekran wybranej
funkcji.
gg Na głównym ekranie aplikacji Camera
Connect podświetlone zostaną ikony
Bluetooth i Wi-Fi.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zgodnym z Bluetooth zostało właśnie
nawiązane.
426
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Instrukcje dotyczące zakańczania połączenia Wi-Fi znajdują się w sekcji
„Zakończenie połączenia Wi-Fi” (=449).
zz Zakończenie połączenia Wi-Fi spowoduje przełączenie aparatu na
połączenie Bluetooth.
Ekran [qWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły
błędu.
427
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem zgodnym
z technologią Bluetooth za pośrednictwem sieci Wi-Fi
aplikację Camera
1 Uruchom
Connect.
funkcję aplikacji Camera
2 Wybierz
Connect.
zz Wybierz tę funkcję aplikacji Camera
Connect, z której chcesz skorzystać.
zz W przypadku systemu iOS po
wyświetleniu komunikatu wybierz
opcję [Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu.
Po ustanowieniu połączenia Wi-Fi
zostanie wyświetlony ekran wybranej
funkcji.
zz Aby uzyskać informacje na temat funkcji
Camera Connect, zobacz =437.
428
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Ekran [Funkcja Bluetooth]
Na ekranie [Funkcja Bluetooth] można zmienić lub sprawdzić ustawienia
funkcji Bluetooth.
Funkcja Bluetooth
zz Wybierz urządzenie, z którym chcesz
sparować aparat.
zz Jeśli funkcja Bluetooth nie będzie
używana, wybierz opcję [Wyłącz].
Parowanie
zz Sparuj aparat z urządzeniem wybranym
w pozycji [Funkcja Bluetooth].
Sprawdź/kasuj informacje
o połączeniu
zz Można sprawdzić nazwę i stan
komunikacji sparowanego urządzenia.
zz Aby usunąć rejestrację sparowanego
urządzenia, naciśnij przycisk <B>.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w rozdziale „Usuwanie
rejestracji sparowanego urządzenia”
(=432).
Adres Bluetooth
zz Można sprawdzić adres Bluetooth
aparatu.
429
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Funkcja Połączony po wył.
zz Wybranie opcji [Włącz] umożliwia
wyświetlanie zdjęć z aparatu
i sterowanie nim za pośrednictwem sieci
Wi-Fi, nawet gdy jest wyłączony.
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi z aparatem, gdy jest
wyłączony
Po sparowaniu urządzeń możesz używać smartfona do łączenia się za
pośrednictwem sieci Wi-Fi i przesyłania zdjęć z aparatu, nawet gdy jest on
wyłączony.
Skonfiguruj opcję [Połączony po wył.].
pozycję [Funkcja
1 Wybierz
Bluetooth].
zz Wybierz pozycję [Funkcja Bluetooth]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
opcję [Połączony po wył.]
2 Przełącz
na [Włącz].
zz Na ekranie [Funkcja Bluetooth]
przełącz opcję [Połączony po wył.] na
[Włącz].
Nawet gdy aparat jest wyłączony,
pozostanie sparowany ze smartfonem
za pośrednictwem łączności Bluetooth.
430
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi
aplikację Camera
1 Uruchom
Connect.
zz Uruchom aplikację Camera Connect
w smartfonie sparowanym z aparatem
przez Bluetooth.
opcję [Images on camera/
2 Wybierz
Obrazy w aparacie].
zz W menu aplikacji Camera Connect
wybierz opcję [Images on camera/
Obrazy w aparacie].
zz W przypadku systemu iOS po
wyświetleniu komunikatu wybierz
opcję [Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu. Po nawiązaniu
połączenia Wi-Fi zostanie wyświetlona
lista obrazów zapisanych w aparacie.
Używanie aplikacji Camera Connect
zz Z poziomu aplikacji Camera Connect można przesyłać obrazy do
smartfona oraz usuwać i oceniać obrazy zapisane w aparacie.
zz Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, naciśnij przycisk [ ] na ekranie
głównym aplikacji Camera Connect (=449).
oo Ta funkcja jest niedostępna, gdy aparat nie jest sparowany ze
smartfonem przez Bluetooth.
oo Funkcji nie można używać po zresetowaniu ustawień komunikacji
bezprzewodowej ani po usunięciu informacji o połączeniu ze smartfona.
431
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Usuwanie rejestracji sparowanego urządzenia
Aby sparować aparat z innym smartfonem, usuń rejestrację uprzednio
sparowanego urządzenia na ekranie [Funkcja Bluetooth] (=429).
Czynności na aparacie
opcję [Spr./kasuj inf.
1 Wybierz
o połączeniu].
2 Naciśnij przycisk <B>.
informacje o połączeniu.
3 Wykasuj
zz Wybierz opcję [OK].
Czynności na smartfonie
rejestrację aparatu.
4 Usuń
zz W ustawieniach Bluetooth na smartfonie
wybierz nick aparatu, którego rejestrację
chcesz usunąć.
432
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pomocą sieci
Wi-Fi z poziomu menu [Funkcja Wi-Fi]
Czynności na aparacie (1)
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
2 Wybierz
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick], zarejestruj
swój nick (=422).
opcję [q] (Podłącz do
3 Wybierz
smartfona).
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=493), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Rejestruj
4 Wybierz
urządzenie do łączenia].
433
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
jedną z pozycji.
5 Wybierz
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect jest
już zainstalowana, wybierz opcję [Nie
wyświetlaj].
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect nie
została zainstalowana, wybierz na
ekranie po lewej opcję [Android] lub
[iOS], zeskanuj wyświetlony kod QR za
pomocą smartfona, a następnie przejdź
do serwisu Google Play lub App Store
i zainstaluj aplikację Camera Connect.
(1)
identyfikator SSID (nazwę
6 Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło (2)
wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane
ani wymagane. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =516.
(2)
oo Wybierając opcję [Przełącz sieć] w punkcie 6, można nawiązać połączenie
Wi-Fi przez punkt dostępu (=488).
434
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie
Ekran smartfona
(przykładowy)
czynności na smartfonie,
7 Wykonaj
aby nawiązać połączenie Wi-Fi.
zz Włącz funkcję Wi-Fi na smartfonie,
a następnie wybierz identyfikator SSID
(nazwa sieci) sprawdzony w punkcie 6.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 6.
aplikację Camera
8 Uruchom
Connect.
zz Gdy w aparacie zostanie wyświetlony
ekran [Oczekiwanie na połączenie],
uruchom aplikację Camera Connect
w smartfonie.
aparat, z którym chcesz
9 Wybierz
się połączyć za pośrednictwem
Wi-Fi.
zz Dotknij aparatu, z którym chcesz
nawiązać połączenie za pośrednictwem
Wi-Fi, w menu [Cameras/Aparaty]
aplikacji Camera Connect.
Czynności na aparacie (2)
połączenie Wi-Fi.
10Ustanów
zz Wybierz opcję [OK].
zz Aby określić wyświetlane obrazy,
naciśnij przycisk <B>. Informacje
o wprowadzaniu tych ustawień można
znaleźć w punkcie 5 na stronie =451.
435
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
gg Na smartfonie zostanie wyświetlone
okno główne aplikacji Camera Connect.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zostało
właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą aplikacji
Camera Connect. Zobacz =437.
zz Instrukcje dotyczące zakańczania połączenia Wi-Fi znajdują się w sekcji
„Zakończenie połączenia Wi-Fi” (=449).
zz Aby nawiązać ponownie połączenie przez Wi-Fi, należy zapoznać się
z rozdziałem „Ponowne łączenie przez Wi-Fi” (=493).
Ekran [qWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły
błędu.
oo Po połączeniu przez Wi-Fi można wysyłać obrazy do smartfona z ekranu
szybkich nastaw podczas odtwarzania. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz =441.
436
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Obsługa aparatu za pomocą smartfona
Główne funkcje aplikacji Camera Connect zostały opisane poniżej.
Images on camera (Obrazy
w aparacie)
zz Można przeglądać obrazy zapisane
w aparacie.
zz Obrazy zapisane w aparacie można
zapisać w smartfonie.
zz Na obrazach zapisanych w aparacie
można wykonywać różne operacje, takie
jak usuwanie.
Remote live view shooting (Zdalne fotografowanie w trybie
Live View)
zz W smartfonie można wyświetlić podgląd kadru w trybie Live View.
zz Można fotografować za pomocą zdalnej obsługi.
Auto transfer (Automatyczne wysyłanie)
zz Umożliwia dostosowanie ustawień aparatu i aplikacji, aby automatycznie
przesyłać zdjęcia na smartfon podczas fotografowania (=439).
Bluetooth remote controller (Pilot zdalnego sterowania
Bluetooth)
zz Możesz sterować aparatem za pomocą smartfona sparowanego przez
Bluetooth jako pilota. (Niedostępne po podłączeniu przez Wi-Fi.)
Location information (Informacje o lokalizacji)
zz Nieobsługiwane na tym aparacie.
Camera settings (Ustawienia aparatu)
zz Można zmieniać ustawienia aparatu.
437
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
oo Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
• Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie filmowania będzie
kontynuowane.
• Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie fotografowania zostanie
zakończone.
oo Nie można użyć aparatu do wykonywania zdjęć, jeżeli za pomocą aplikacji
Camera Connect przełączono tryb fotografowania na tryb filmowania.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi ze smartfonem pewne funkcje są
niedostępne.
oo W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
oo W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub
wyzwalania migawki mogą działać z opóźnieniem.
oo Podczas zapisywania obrazów w smartfonie nie można robić zdjęć nawet
w przypadku naciśnięcia spustu migawki aparatu. Ponadto ekran aparatu
może się wyłączać.
oo Połączenie Wi-Fi zostanie zakończone w przypadku ustawienia przełącznika
zasilania aparatu w pozycji <2> lub otwarcia pokrywy gniazda karty/komory
akumulatora.
oo Nie można zapisać na smartfonie obrazów RAW. Po wybraniu obróbki obrazu
RAW, zostanie zapisany jako obraz JPEG.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi funkcja automatycznego wyłączania aparatu
nie działa.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
438
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczne wysyłanie obrazów do smartfona podczas
fotografowania
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia. Przed wykonaniem
poniższych czynności upewnij się, że aparat jest połączony ze smartfonem
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
2 Wybierz pozycję [Ustawienia Wi-Fi].
pozycję [Wyślij do
3 Wybierz
smartfona po zarej.].
menu [Autom. wysyłka] wybierz
4 Wopcję
[Włącz].
439
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
opcję [Rozmiar do wysyłki].
5 Ustaw
zz Wybierz wielkość obrazu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
6 Zrób zdjęcie.
440
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wysyłanie obrazów do smartfona z aparatu
Aparat umożliwia przesyłanie zdjęć do smartfona sparowanego przez
Bluetooth (tylko urządzenia z systemem Android) lub połączonego za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
1 Odtwórz obraz.
2 Naciśnij przycisk <Q>.
pozycję [q].
3 Wybierz
gg Jeśli wykonasz tę operację, gdy
połączenie Bluetooth będzie włączone,
wyświetlony zostanie komunikat i nastąpi
zmiana połączenia na połączenie Wi-Fi.
opcje wysyłania i prześlij
4 Wybierz
zdjęcia.
441
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(1) Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <u> i obróć pokrętło
<6> w lewo, aby wybrać obraz
w widoku indeksu.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2 Wybierz
zz W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów możesz
wybrać jakość obrazu filmów, które
chcesz wysłać, w pozycji [Jakość do
wysyłki].
442
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(2) Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
obrazy, które chcesz
3 Wybierz
wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Możesz nacisnąć przycisk <u>
i obrócić pokrętło <6> w lewo,
aby włączyć tryb podglądu trzech
obrazów i wybrać obraz. Aby powrócić
do podglądu pojedynczego obrazu,
ponownie naciśnij przycisk <u>
i skorzystaj z pokrętła <6>.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
443
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
ekran wyboru obrazu.
4 Zamknij
zz Wybierz opcję [OK].
opcję [Rozmiar do
5 Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
6 Wybierz opcję [Wyślij].
(3) Wysyłanie określonego zakresu obrazów
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
444
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zakres obrazów.
3 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Naciśnięcie przycisku <u> i obrócenie
pokrętła <6> umożliwia zmianę liczby
obrazów wyświetlanych w indeksie.
zakres.
4 Potwierdź
zz Naciśnij przycisk <M>.
opcję [Rozmiar do
5 Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
6 Wybierz opcję [Wyślij].
445
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(4) Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
opcję [Rozmiar do
3 Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
4 Wybierz opcję [Wyślij].
446
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(5) Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
Szczegółowe informacje na temat opcji [Ustaw kryteria wyszukiwania]
można znaleźć w punkcie „Filtrowanie obrazów do odtwarzania” (=345).
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do
3 Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
447
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
4 Wybierz opcję [Wyślij].
Kończenie transferu obrazów
Wysyłanie obrazów z aparatu po sparowaniu przez Bluetooth (Android)
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Wybierz opcję [OK] w lewej części
ekranu, aby zakończyć transfer obrazów
i połączenie Wi-Fi.
Wysyłanie obrazów z aparatu za pośrednictwem połączenia Wi-Fi
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Instrukcje dotyczące zakańczania
połączenia Wi-Fi znajdują się w sekcji
„Zakończenie połączenia Wi-Fi”
(=449).
448
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
oo Podczas transferu obrazów wykonywanie zdjęć nie jest możliwe nawet
w przypadku naciskania spustu migawki aparatu.
oo Aparatu nie można połączyć z wieloma smartfonami za pośrednictwem sieci
Wi-Fi, jeżeli został już połączony z innym urządzeniem za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
oo Transfer obrazów można anulować, wybierając opcję [Anuluj] podczas
transferu.
oo Można wybrać maksymalnie 999 plików równocześnie.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
oo Wybór zmniejszonego rozmiaru zdjęć dotyczy wszystkich zdjęć wysłanych
w danym czasie. Należy pamiętać, że zdjęcia o rozmiarze b nie będą
zmniejszane.
oo Wybór kompresji filmów dotyczy wszystkich filmów wysyłanych w danym
czasie.
oo W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi funkcja automatycznego wyłączania aparatu
nie działa.
Zakończenie połączenia Wi-Fi
Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, wykonaj jedną z poniższych czynności.
Na ekranie aplikacji Camera
Connect wybierz opcję [ ].
Na ekranie [qWi-Fi włączona]
wybierz pozycję [Rozł., zak.].
zz Jeżeli ekran [qWi-Fi włączona] nie
zostanie wyświetlony, wybierz pozycję
[Funkcja Wi-Fi] na ekranie [5:
Ustawienia komun. bezprzew.].
zz Wybierz pozycję [Rozł., zak.],
a następnie wybierz przycisk [OK]
w oknie dialogowym potwierdzenia.
449
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Określanie wyświetlanych obrazów
Obrazy wyświetlane na smartfonie można określić za pomocą aparatu.
Obrazy można określić po zakończeniu połączenia Wi-Fi.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
pozycję [q].
2 Wybierz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=493), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Edytuj informacje
3 Wybierz
o urządzeniu].
smartfon.
4 Wybierz
zz Wybierz nazwę smartfona, na którym
chcesz wyświetlić obrazy.
450
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
5 Wybierz pozycję [Wyśw. obrazy].
jedną z pozycji.
6 Wybierz
zz Naciśnij przycisk [OK], aby
zarejestrować ustawienie.
[Wszystkie obrazy]
Będą widoczne wszystkie obrazy zapisane na karcie.
[Obrazy z ostatnich dni]
Określ wyświetlane obrazy na podstawie
daty wykonania. Można wybrać zdjęcia
wykonywane maksymalnie dziewięć dni
wcześniej.
zz Po wybraniu opcji [Obrazy z ostatnich
dni] będą widoczne obrazy wykonane
w ciągu wskazanej liczby dni przed
obecną datą. Użyj przycisków <W> <X>,
aby określić liczbę dni, a następnie
naciśnij <0>, aby zatwierdzić wybór.
zz Po naciśnięciu przycisku [OK]
wyświetlane obrazy zostaną ustawione.
oo Jeśli ustawienie opcji [Wyśw. obrazy] jest inne niż [Wszystkie obrazy],
zdalne fotografowanie nie jest możliwe.
451
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
[Wybierz wg oceny]
Określ wyświetlane obrazy wg
następujących kryteriów: dostępność oceny
lub jej rodzaj.
zz Po wyborze rodzaju oceny wyświetlane
obrazy zostaną ustawione.
[Zakres numerów plików] (Wybierz zakres)
(1)
452
(2)
Wybierz pierwszy i ostatni obraz spośród
obrazów uszeregowanych według numerów
plików, aby określić wyświetlane obrazy.
1. Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ekran wyboru obrazów.
Wybierz obraz za pomocą przycisków
<Y> <Z> lub pokrętła <5>.
Naciśnij przycisk <u> i obróć pokrętło
<6> w lewo, aby wybrać obraz
w widoku indeksu.
2. Wybierz obraz jako punkt
początkowy (1).
3. Użyj przycisku <Z>, aby wybrać obraz
jako punkt końcowy (2).
4. Wybierz opcję [OK].
Nawiązywanie połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części wyjaśniono, w jaki sposób podłączyć aparat do komputera
za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wykonywać operacje aparatu za pomocą
oprogramowania EOS lub innego dedykowanego oprogramowania.
Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania na komputerze przed
skonfigurowaniem połączenia Wi-Fi.
Instrukcje obsługi komputera można znaleźć w podręczniku użytkownika
komputera.
Obsługa aparatu za pomocą oprogramowania EOS Utility
Korzystając z oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS), można
wykonywać różnorodne operacje na aparacie.
Czynności na aparacie (1)
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
2 Wybierz
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick], zarejestruj
swój nick (=422).
pozycję [D] (Zdalne
3 Wybierz
sterowanie (EOS Utility)).
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=493), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
453
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
pozycję [Rejestruj
4 Wybierz
urządzenie do łączenia].
(1)
(2)
identyfikator SSID (nazwę
5 Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło (2)
wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane
ani wymagane. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =516.
Czynności na komputerze (1)
Ekran komputera (przykładowy)
nazwę sieci (SSID)
6 Wybierz
i wprowadź hasło.
zz Na ekranie ustawień sieciowych
komputera wybierz sprawdzony
w punkcie 5 identyfikator SSID.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 5.
454
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
opcję [OK].
7 Wybierz
gg Zostanie wyświetlony następujący
komunikat. „******” oznacza 6 ostatnich
znaków adresu MAC podłączanego
aparatu.
Czynności na komputerze (2)
8 Uruchom program EOS Utility.
programie EOS Utility kliknij
9 Wprzycisk
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Parowanie Wi-Fi/LAN].
zz W przypadku wyświetlenia komunikatu
dotyczącego zapory sieciowej kliknij
przycisk [Yes/Tak].
przycisk [Connect/Podłącz].
10Kliknij
zz Wybierz aparat, z którym chcesz się
połączyć, a następnie kliknij przycisk
[Connect/Podłącz].
455
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
połączenie Wi-Fi.
11 Ustanów
zz Wybierz opcję [OK].
Ekran [DWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi
można sprawdzić szczegóły błędu.
Połączenie Wi-Fi z komputerem zostało właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą programu EOS Utility.
zz Aby nawiązać ponownie połączenie przez Wi-Fi, należy zapoznać się
z rozdziałem „Ponowne łączenie przez Wi-Fi” (=493).
456
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
oo Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
• Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie filmowania będzie
kontynuowane.
• Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie fotografowania zostanie
zakończone.
oo Nie można wykonywać czynności na aparacie, jeżeli za pomocą aplikacji
EOS Utility przełączono tryb fotografowania na tryb filmowania.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z programem EOS Utility pewne funkcje są
niedostępne.
oo W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
oo W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub
wyzwalania migawki mogą działać z opóźnieniem.
oo Podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View szybkość przesyłania
obrazów jest niższa niż w przypadku połączenia za pomocą kabla interfejsu.
Z tego względu poruszające się obiekty mogą nie być wyświetlane w sposób
płynny.
oo Połączenie Wi-Fi zostanie zakończone w przypadku ustawienia przełącznika
zasilania aparatu w pozycji <2> lub otwarcia pokrywy gniazda karty/komory
akumulatora.
457
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera.
Czynności na komputerze (1)
komputer i punkt dostępu
1 Podłącz
i uruchom narzędzie Image
Transfer Utility 2.
zz W programie Image Transfer Utility 2
otwórz ekran ustawień parowania.
zz Ekran umożliwiający skonfigurowanie
parowania pojawia się w ramach
instrukcji wyświetlanych po pierwszym
uruchomieniu programu Image Transfer
Utility 2.
Czynności na aparacie
pozycję [Aut. wysył. obr.
2 Wybierz
do komputera].
zz Wybierz pozycję [Ustawienia Wi-Fi]
na ekranie [5: Ustawienia komun.
bezprzew.].
zz Na ekranie [Ustawienia Wi-Fi] wybierz
opcję [Aut. wysył. obr. do komputera].
oknie [Autom. wysyłanie]
3 Wwybierz
opcję [Włącz].
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick], zarejestruj
swój nick (=422).
458
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
4 Wybierz opcję [OK].
do punktu dostępu przez
5 Podłącz
Wi-Fi.
zz Nawiąż połączenie Wi-Fi między
aparatem i punktem dostępu
połączonym z komputerem.
Szczegółowe instrukcje dotyczące
połączeń można znaleźć w sekcji
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu”
(=488).
komputer, z którym chcesz
6 Wybierz
sparować aparat.
Czynności na komputerze (2)
aparat z komputerem.
7 Sparuj
zz Wybierz aparat, a następnie kliknij
przycisk [Parowanie].
459
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczne wysyłanie obrazów z aparatu do komputera
ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
1 Na
wybierz opcję [Aut. wysył. obr. do
komputera].
pozycję [Opcje wysyłania
2 Wybierz
obrazów].
elementy, które chcesz
3 Wybierz
wysłać.
zz Jeśli wybierzesz opcję [Wybrane obr.]
w oknie [Zakres wysyłki], wybierz
żądane obrazy na ekranie [Wybierz
obrazy do wysyłki].
komputer z punktem
4 Połącz
dostępu za pośrednictwem sieci
Wi-Fi i uruchom oprogramowanie
Image Transfer Utility 2.
zz Obrazy są automatycznie wysyłane
do komputera po włączeniu aparatu
w zasięgu punktu dostępu.
oo Funkcja automatycznego wyłączania jest wyłączona.
oo Wszelkie obrazy zarejestrowane po zakończeniu automatycznego transferu
zostaną automatycznie przesłane po ponownym uruchomieniu aparatu.
oo Jeśli zdjęcia nie zostaną wysłane automatycznie, wyłącz i włącz aparat.
oo Wszelkie obrazy zarejestrowane podczas automatycznego transferu także są
automatycznie przesyłane.
460
Nawiązywanie połączenia z drukarką za
pomocą sieci Wi-Fi
W tej części objaśniono, jak drukować obrazy po nawiązaniu
bezpośredniego połączenia między aparatem a smartfonem za pomocą
sieci Wi-Fi. Procedura obsługi drukarki została opisana w instrukcji obsługi
drukarki.
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
2 Wybierz
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick], zarejestruj
swój nick (=422).
opcję [l] (Drukuj na
3 Wybierz
drukarce Wi-Fi).
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=493), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Rejestruj
4 Wybierz
urządzenie do łączenia].
461
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
(1)
(2)
identyfikator SSID (nazwę
5 Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło (2)
wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane
ani wymagane. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =516.
drukarkę.
6 Skonfiguruj
zz W menu nastaw sieci Wi-Fi używanej
drukarki wybierz sprawdzoną wcześniej
nazwę sieci (SSID).
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 5.
drukarkę.
7 Wybierz
zz Z listy wykrytych drukarek wybierz
drukarkę, z którą chcesz się połączyć za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
zz Jeśli preferowanej drukarki nie ma
na liście, wybranie opcji [Szukaj
ponownie] może umożliwić aparatowi
jej znalezienie i wyświetlenie.
8 Wydrukuj obraz (=464).
462
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
oo Aparat może połączyć przez Wi-Fi z drukarkami Wi-Fi obsługującymi standard
PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN).
oo Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
punkt „Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu”
(=488).
463
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Drukowanie obrazów
Drukowanie obrazów pojedynczo
obraz, który ma być
1 Wybierz
wydrukowany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub obróć
pokrętło <5>, aby wybrać obraz do
wydrukowania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <u> i obróć pokrętło
<6> w lewo, aby wybrać obraz
w widoku indeksu.
2 Wybierz pozycję [Drukuj obraz].
obraz.
3 Wydrukuj
zz Sposób konfiguracji drukowania opisano
na stronie =467.
zz Wybierz opcję [Drukuj], a następnie
[OK], aby rozpocząć drukowanie.
464
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Drukowanie poprzez określenie opcji
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Zlec.wydr.obr.].
opcje drukowania.
3 Ustaw
zz Sposób konfiguracji opisano w części
„Standard DPOF (Digital Print Order
Format)” (=318).
zz Jeżeli polecenie wydruku zostało
skonfigurowane przed nawiązaniem
połączenia, przejdź do punktu 4.
pozycję [Drukuj].
4 Wybierz
zz Pozycja [Drukuj] jest dostępna
wyłącznie, gdy obraz został wybrany,
a drukarka jest gotowa do druku.
pozycję [Opcje
5 Skonfiguruj
papieru] (=467).
465
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
obraz.
6 Wydrukuj
zz Po wybraniu pozycji [OK] rozpoczyna
się drukowanie.
oo Fotografowanie nie jest możliwe podczas połączenia z drukarką przez Wi-Fi.
oo Filmy nie mogą być drukowane.
oo Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
oo Niektóre drukarki mogą nie mieć możliwości drukowania numerów plików.
oo Jeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek data
może być drukowana na marginesie.
oo W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na
marginesie może wydawać się zbyt jasna.
oo Nie można drukować obrazów RAW, wybierając opcję [Zlec.wydr.obr.].
Podczas drukowania wybierz opcję [Drukuj obraz], aby wydrukować obraz.
oo W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
oo Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania zależy
od rozmiaru pliku i jakości obrazu.
oo Aby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć przycisk <0> w momencie
wyświetlania pozycji [Koniec], a następnie wybrać pozycję [OK].
oo Jeśli skorzystano z opcji [Zlec.wydr.obr.] i zatrzymano drukowanie, operację
drukowania pozostałych obrazów można wznowić, wybierając pozycję [Dalej].
Drukowania nie można kontynuować w następujących przypadkach.
• Zmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane do
drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
• W przypadku drukowania miniatur zmieniono ustawienie papieru przed
kontynuowaniem drukowania.
• Gdy drukowanie zostało wstrzymane, a na karcie jest mało wolnego miejsca.
oo W przypadku problemów występujących podczas drukowania zobacz =472.
466
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Ustawienia drukowania
To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie, będzie
zależeć od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą
być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi drukarki.
Ekran ustawień drukowania
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Umożliwia ustawienie drukowania daty lub numeru pliku (=469).
Umożliwia ustawienie efektów drukowania (=469).
Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydruku (=470).
Umożliwia ustawienie obszaru drukowania (=471).
Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku
(=468).
Umożliwia powrót do ekranu wyboru obrazu.
Uruchamia drukowanie.
Wyświetlane są informacje o formacie i rodzaju papieru oraz układzie
wydruku.
* W zależności od drukarki niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.
Opcje papieru
zz Wybierz pozycję [Opcje papieru].
467
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
[Q] Ustawianie formatu papieru
zz Wybierz format papieru w drukarce.
[Y] Ustawianie rodzaju papieru
zz Wybierz rodzaj papieru w drukarce.
[U] Ustawianie układu strony
zz Wybierz układ strony.
Bez ramki
Z ramką
xx na 1
Domyślne
Odbitki bez ramki. Jeśli drukarka nie pozwala na drukowanie bez
ramek, odbitki będą miały ramki.
Odbitki z białą ramką wzdłuż krawędzi.
Opcja drukowania 2, 4, 8, 9, 16, 20 lub 35 obrazów na jednym
arkuszu.
Układ strony zmienia się w zależności od modelu drukarki lub jej
ustawień.
oo Drukowanie bez ramki może spowodować znaczne przycięcie, jeśli format
papieru i obrazu nie są zgodne. Obrazy mogą być drukowane w niższej
rozdzielczości.
468
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Konfiguracja drukowania daty/numeru pliku na odbitce
zz Wybierz pozycję [I].
zz Wybierz, co chcesz wydrukować.
Ustawianie efektów druku (Poprawianie jakości obrazu)
Zawartość wyświetlana na ekranie zależy od drukarki.
zz Wybierz pozycję [E].
zz Wybierz efekt druku.
Opcja
Efekt druku
Efekt druku będzie zależeć od drukarki. Szczegółowe
[E] Domyślnie informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
Drukowanie przy użyciu standardowych kolorów drukarki.
Do automatycznej korekcji obrazu zostaną zastosowane dane
[E] Wł.
Exif obrazu.
Nie będzie zastosowana żadna automatyczna korekcja.
[E] Wył.
Funkcja przydatna w przypadku fotografowania z lampą
błyskową powodującą powstawanie efektu czerwonych oczu
[E] Cz. oczy1
u fotografowanej osoby. Do wydruku zostanie przeprowadzona
redukcja efektu czerwonych oczu.
oo W przypadku drukowania informacji o obrazie na zdjęciu zarejestrowanym ze
zwiększoną czułością ISO (H) właściwa wartość czułości ISO może nie zostać
wydrukowana.
469
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Ustawianie liczby kopii
zz Wybierz opcję [R].
zz Wybierz liczbę kopii wydruków.
oo Ustawienie [Domyślne] i inne opcje dotyczące efektów druku to ustawienia
domyślne producenta drukarki. Więcej informacji na temat ustawienia
[Domyślne] można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
470
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Kadrowanie obrazu
Kadrowanie należy przeprowadzić
bezpośrednio przed rozpoczęciem
drukowania. Zmiana innych ustawień
drukowania po skadrowaniu obrazów może
wymagać ponownego ich skadrowania.
ekranie ustawień drukowania wybierz pozycję
1 Na
[Kadrowanie].
rozmiar ramki przycinania, pozycję i format obrazu.
2 Ustaw
zz Obszar obrazu w ramce przycinania zostanie wydrukowany. Kształt
ramki (format obrazu) można zmienić za pomocą opcji [Opcje
papieru].
Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
Obróć pokrętło <6>, aby zmienić rozmiar ramki kadrowania.
Przesuwanie ramki kadrowania
Użyj przycisków <W> <X> lub <Y> <Z>, aby przesuwać ramkę na
obrazie w poziomie lub w pionie.
Zmiana orientacji ramki kadrowania
Naciskanie przycisku <B> powoduje przełączanie pomiędzy
pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania.
3
Naciśnij przycisk <0>, aby wyjść z menu kadrowania.
zz Przycinany obszar obrazu można sprawdzić w lewym górnym rogu
ekranu ustawień drukowania.
471
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
oo W przypadku niektórych drukarek przycinany obszar obrazu może nie być
drukowany zgodnie z ustawieniem.
oo Im mniejsza ramka kadrowania, tym niższa rozdzielczość, z jaką drukowane
są obrazy.
Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki
oo Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki
(brak atramentu, brak papieru itp.) i wybraniu pozycji [Dalej], skorzystaj
z przycisków drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące kontynuowania
drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Komunikaty o błędach
oo W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na ekranie aparatu
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po rozwiązaniu problemu wznów
drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów
związanych z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Błąd papieru
oo Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany.
Błąd kasety z atramentem/taśmą
oo Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.
Błąd urządzenia
oo Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem
i atramentem.
Błąd pliku
oo Wybranego obrazu nie można wydrukować. Obrazy wykonane przez inne
aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do
wydrukowania.
472
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
W tej części opisano, jak wysyłać obrazy za pomocą usługi internetowej.
Rejestrowanie usług internetowych
Dodaj do aparatu usługi sieci Web za pomocą smartfona lub komputera.
zz Dokończenie wprowadzania ustawień aparatu pod kątem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY lub innych usług internetowych wymaga
użycia smartfona lub komputera z przeglądarką i połączeniem
z Internetem.
zz Odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE GATEWAY, aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat wersji przeglądarek (takich jak
Microsoft Internet Explorer) i ustawień wymaganych do uzyskania
dostępu do serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informacje o tym, w których krajach i regionach dostępny jest serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie firmy Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące serwisu CANON iMAGE
GATEWAY zamieszczono w Pomocy serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Jeśli chcesz korzystać także z innych usług internetowych niż CANON
iMAGE GATEWAY, musisz mieć konta w tych usługach. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z zawartością witryn usług internetowych,
w których chcesz się zarejestrować.
zz Opłaty za połączenia u usługodawcy internetowego oraz za korzystanie
z punktu dostępu usługodawcy internetowego są pobierane oddzielnie.
473
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Powiąż aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając w aparacie
serwis CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę internetową.
Musisz podać adres e-mail używany na komputerze lub smartfonie.
Czynności na aparacie (1)
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
2 Wybierz
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick], zarejestruj
swój nick (=422).
3 Wybierz opcję [R].
4 Wybierz opcję [Zgoda].
474
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
połączenia Wi-Fi
5 Nawiązywanie
zz Podłącz do punktu dostępu przez Wi-Fi.
Przejdź do punktu 7 na stronie =490.
swój adres e-mail.
6 Wprowadź
zz Wprowadź swój adres e-mail,
a następnie naciśnij przycisk [OK].
czterocyfrowy numer.
7 Wprowadź
zz Wprowadź wybrany przez siebie
czterocyfrowy numer, a następnie
naciśnij przycisk [OK].
opcję [OK].
8 Wybierz
gg Ikona [R] zmieni się na [
].
475
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Czynności na komputerze lub smartfonie
łącze internetowe do
9 Skonfiguruj
aparatu.
zz Otwórz witrynę, której adres widnieje
w powiadomieniu.
zz Postępuj zgodnie z podanymi
instrukcjami, aby dokończyć
konfigurowanie na stronie ustawień
łącza internetowego do aparatu.
Czynności na aparacie (2)
serwis CANON iMAGE
10Dodaj
GATEWAY jako witrynę docelową.
zz Wybierz opcję [ ].
gg Serwis CANON iMAGE GATEWAY
zostanie dodany.
476
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie innych usług internetowych
Czynności na komputerze lub smartfonie
usługę internetową,
1 Skonfiguruj
której chcesz używać.
zz Przejdź do witryny serwisu CANON
iMAGE GATEWAY i wejdź na stronę
ustawień łącza internetowego do
aparatu.
zz Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć konfigurację usług
internetowych, których chcesz użyć.
Czynności na aparacie
skonfigurowaną usługę
2 Dodaj
internetową jako miejsce docelowe.
zz Na ekranie [Funkcja Wi-Fi] wybierz
opcję [ ].
477
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
usługę internetową.
2 Wybierz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=493), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz W zależności od rodzaju i ustawień
wybranej usługi internetowej, może
zostać wyświetlony ekran określania
miejsca docelowego połączenia
(=492).
478
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Zdjęcia można udostępniać rodzinie i znajomym poprzez wysyłanie ich
z aparatu do usługi internetowej zarejestrowanej w aparacie lub poprzez
wysyłanie łączy do internetowych albumów.
Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <u> i obróć pokrętło
<6> w lewo, aby wybrać obraz
w widoku indeksu.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2 Wybierz
zz W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
479
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
obrazy, które chcesz
3 Wybierz
wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Możesz nacisnąć przycisk <u>
i obrócić pokrętło <6> w lewo,
aby włączyć tryb podglądu trzech
obrazów i wybrać obraz. Aby powrócić
do podglądu pojedynczego obrazu,
ponownie naciśnij przycisk <u>
i skorzystaj z pokrętła <6>.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
480
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do
4 Wybierz
wysyłki].
zz Po wybraniu YouTube jako miejsca
docelowego ekran [Rozmiar do
wysyłki] nie jest wyświetlany.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
5 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
481
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie określonego zakresu obrazów
Określ zakres obrazów, aby wysłać wszystkie obrazy z danego zakresu
naraz.
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
zakres obrazów.
3 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
gg Obrazy zostaną zaznaczone i pojawi się
symbol [X].
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Naciśnięcie przycisku <u> i obrócenie
pokrętła <6> umożliwia zmianę liczby
obrazów wyświetlanych w indeksie.
zakres.
4 Potwierdź
zz Naciśnij przycisk <M>.
482
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do
5 Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
6 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
483
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do
3 Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
4 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
484
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
Szczegółowe informacje na temat opcji [Ustaw kryteria wyszukiwania]
można znaleźć w punkcie „Filtrowanie obrazów do odtwarzania” (=345).
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do
3 Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
485
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Wyślij].
4 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
486
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z usługą internetową nie można zrobić
zdjęcia, nawet naciskając spust migawki aparatu.
oo W przypadku wysyłania obrazu do usługi internetowej innego niż CANON
iMAGE GATEWAY komunikaty o błędach mogą nie być wyświetlane —
nawet wtedy, gdy wysyłanie obrazu do usługi internetowej nie zakończyło
się pomyślnie. Tego rodzaju błędy wysyłania są jednak widoczne w witrynie
serwisu CANON iMAGE GATEWAY. Sprawdź treść odpowiedniego
komunikatu o błędzie, a następnie spróbuj wysłać obraz ponownie.
oo W zależności od usługi internetowej, parametry, takie jak rodzaj lub liczba
obrazów możliwych do wysłania i czas trwania filmu, mogą podlegać
ograniczeniom.
oo Niektórych obrazów nie można wysłać za pomocą funkcji [Wyślij zakres],
[Wyśl.całą kartę] lub [Wyślij wsz.znal.].
oo W przypadku zmniejszenia wielkości obrazu zmiana rozmiaru obejmuje
wszystkie obrazy wysyłane jednocześnie. Należy pamiętać, że filmy oraz
obrazy o rozmiarze b nie będą zmniejszane.
oo Pozycja [Zmniejszony] jest dostępna wyłącznie w przypadku zdjęć
wykonanych aparatami, których model jest taki sam, jak tego aparatu. Zdjęcia
wykonane innymi modelami aparatów są wysyłane bez zmiany rozmiaru.
oo W przypadku korzystania z serwisu CANON iMAGE GATEWAY na komputerze
lub innym urządzeniu można sprawdzić historię wysyłania dotyczącą usług
internetowych, do których wysłano obrazy.
oo Aby zakończyć połączenie Wi-Fi bez wysyłania obrazu, naciśnij przycisk
<M> na ekranie z punktu 1.
oo W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
487
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu
W niniejszej części opisano sposób nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi
przy użyciu punktu dostępu zgodnego z WPS (tryb PBC).
W pierwszej kolejności sprawdź położenie przycisku WPS i czas jego
naciśnięcia.
Ustanowienie połączenia Wi-Fi może trwać około minuty.
opcję [5: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
2 Wybierz
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick], zarejestruj
swój nick (=422).
jedną z pozycji.
3 Wybierz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=493), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz Użyj przycisków <W> <X> lub
<Y> <Z>, aby wybrać pozycję.
488
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [Rejestruj
4 Wybierz
urządzenie do łączenia].
zz Po wybraniu opcji [q] (Podłączanie do
smartfona) zostanie wyświetlony ekran
po lewej stronie. Jeśli aplikacja Camera
Connect jest już zainstalowana, wybierz
opcję [Nie wyświetlaj].
pozycję [Przełącz sieć].
5 Wybierz
zz Wyświetlana po wybraniu opcji [q], [D],
lub [l].
pozycję [Podłącz przez
6 Wybierz
WPS].
oo W przypadku opcji [Tryb punktu dostępu aparatu] wyświetlanej w punkcie 6
zapoznaj się z informacjami na stronie =492.
489
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [WPS (tryb PBC)].
7 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK].
się z punktem dostępu
8 Połącz
przez Wi-Fi.
zz Naciśnij przycisk WPS punktu dostępu.
zz Wybierz opcję [OK].
pozycję [Nastawy
9 Wybierz
automatyczne].
zz Naciśnij przycisk [OK], aby uzyskać
dostęp do ekranu ustawień funkcji Wi-Fi.
zz Jeśli wystąpi problem z opcją [Nastawy
automatyczne], zobacz =518.
490
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
10Określ ustawienia funkcji Wi-Fi.
[qPodłącz do smartfona]
Przejdź do punktu 7 na stronie =435.
[DZdalne sterow. (EOS Utility)]
Przejdź do punktu 8 lub 9 na
stronie =455.
[lDrukuj na drukarce Wi-Fi]
Przejdź do punktu 7 na stronie =462.
Rejestrowanie w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY
Przejdź do punktu 6 na stronie =475.
491
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Ekran Wyślij do
W zależności od usługi internetowej może zostać wyświetlony ekran
określania miejsca docelowego połączenia.
Do zdefiniowania miejsc docelowych połączenia bądź skonfigurowania
ustawień tej opcji konieczne jest użycie komputera. Więcej informacji można
znaleźć w dokumencie „EOS Utility instrukcja obsługi”.
zz Może być wyświetlany ekran
[Wyślij do].
zz Wybierz pozycję z listy zapisanych
miejsc docelowych połączenia.
zz Sposób konfiguracji połączenia
i wysyłania obrazów jest taki sam,
jak w przypadku innych usług
internetowych.
Tryb punktu dostępu aparatu
Tryb punktu dostępu aparatu to inaczej
tryb połączenia wykorzystywany do
bezpośredniego łączenia aparatu
z wybranym urządzeniem przez Wi-Fi.
Pozycja ta jest wyświetlana w przypadku
wybrania na ekranie [Funkcja Wi-Fi] opcji
[q], [D] albo [l].
492
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
Wykonaj następujące czynności, aby ponownie połączyć się z urządzeniami
lub usługami internetowymi z użyciem zapisanych ustawień połączenia.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz z historii pozycję z urządzeniem,
z którym chcesz się połączyć przez
Wi‑Fi. Jeżeli pozycja się nie wyświetla,
użyj przycisków <Y> <Z>, aby zmienić
ekran.
zz Jeżeli w pozycji [Historia połączeń]
wybrano opcję [Ukryj], historia nie
będzie wyświetlana (=516).
podłączonego urządzenia.
3 Użyj
[q] Smartfon
zz Włącz funkcję Wi-Fi smartfona, a następnie uruchom aplikację
Camera Connect.
zz Jeśli w smartfonie zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
493
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
[D] Komputer
zz Na komputerze uruchom oprogramowanie EOS.
zz Jeśli w komputerze zmieniono miejsce docelowe połączenia,
przywróć ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi
z aparatem albo tym samym punktem dostępu, którego używa
aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a komputerem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
[l] Drukarka
zz Jeśli w drukarce zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a drukarką za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
494
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
Zapisywanie nastaw wielu połączeń
Aparat pozwala zapisać maksymalnie 20 nastaw połączenia dla funkcji Wi‑Fi.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Po pojawieniu się ekranu po lewej użyj
przycisków <Y> <Z>, aby przełączyć
ekran.
zz Na ekranie po lewej wybierz pozycję
urządzenia, z którym chcesz się na
nowo połączyć przez Wi-Fi.
zz Informacje na temat opcji [q] (Podłącz
do smartfona) można znaleźć
w sekcji „Nawiązywanie połączenia
ze smartfonem za pomocą sieci WiFi z poziomu menu [Funkcja Wi-Fi]”
(=419).
zz Informacje na temat opcji [D] (Zdalne
sterowanie (EOS Utility)) można znaleźć
w części „Nawiązywanie połączenia
z komputerem za pośrednictwem sieci
Wi-Fi” (=453).
zz Informacje na temat opcji [l] (Drukuj na
drukarce Wi-Fi) można znaleźć w części
„Nawiązywanie połączenia z drukarką
za pomocą sieci Wi-Fi” (=461).
zz W przypadku wysyłania obrazów
do usługi internetowej zapoznaj się
z rozdziałem „Wysyłanie obrazów do
usługi internetowej” (=473).
oo Informacje o usuwaniu nastaw połączenia można znaleźć na stronie =496.
495
Zmienianie lub usuwanie nastaw połączenia
Zmień lub usuń nastawy połączenia zapisane w aparacie. Aby zmienić lub
usunąć nastawy połączenia, najpierw zakończ połączenie Wi-Fi.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Po pojawieniu się ekranu po lewej użyj
przycisków <Y> <Z>, aby przełączyć
ekran.
zz Z ekranu po lewej wybierz pozycję
urządzenia, dla którego chcesz zmienić
lub usunąć nastawy połączenia Wi-Fi.
pozycję [Edytuj informacje
3 Wybierz
o urządzeniu].
urządzenie.
4 Wybierz
zz Wybierz urządzenie, dla którego chcesz
zmienić lub usunąć nastawy połączenia
Wi-Fi.
496
Zmienianie lub usuwanie nastaw połączenia
albo zmień nastawy
5 Zarejestruj
połączenia.
zz Wybierz pozycję, a następnie zmień
lub usuń nastawy połączenia na
wyświetlonym ekranie.
zzZmień nick tego urządzenia
Możesz zmienić nick za pomocą wirtualnej klawiatury (=517).
zzWyświetlane obrazy (=450)
Wyświetlana po wybraniu opcji [q] (Podłącz do smartfona). Na dole
ekranu zostaną wyświetlone ustawienia.
zzUsuń informacje o połączeniu
Można usunąć nastawy połączenia zapisane w aparacie.
W przypadku usług internetowych odwiedź witrynę serwisu CANON
iMAGE GATEWAY, aby usunąć nastawy połączenia.
497
Kasowanie ustawień komunikacji
bezprzewodowej do wartości domyślnych
Użytkownik może usunąć wszystkie ustawienia komunikacji
bezprzewodowej. Usunięcie ustawień komunikacji bezprzewodowej pozwala
zapobiec ich ujawnieniu, gdy aparat zostanie pożyczony lub przekazany
innym osobom.
1 Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].
opcję [OK].
2 Wybierz
gg Ustawienia komunikacji bezprzewodowej
zostaną skasowane do wartości
domyślnych i ponownie wyświetli się
ekran [Ustawienia komun. bezprzew.].
oo Skorzystanie z opcji [5: Kasowanie nastaw aparatu] nie powoduje usunięcia
informacji o komunikacji bezprzewodowej.
498
Ekran Informacje wyświetlane
Na ekranie [Inform. wyśw.] można sprawdzić szczegóły błędów i adres
MAC aparatu.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
przycisk <B>.
2 Naciśnij
gg Zostanie wyświetlony ekran [Inform.
wyśw.].
zz W przypadku wystąpienia błędu naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
treść komunikatu o błędzie.
499
Reagowanie na komunikaty o błędach
Po wystąpieniu błędu wyświetl szczegóły błędu, postępując zgodnie z jedną
z poniższych procedur. Następnie wyeliminuj przyczynę błędu, korzystając
z przykładów podanych w tym rozdziale.
zz Na ekranie [Inform. wyśw.] naciśnij przycisk <0> (=499).
zz Wybierz pozycję [Szczeg. błędu] na ekranie [Wi-Fi włączona].
Kliknij stronę numeru kodu błędu w poniższej tabeli, aby przejść na
odpowiednią stronę.
11 (=501)
12 (=501)
21 (=502)
22 (=503)
23 (=504)
61 (=505)
63 (=506)
64 (=506)
65 (=507)
66 (=507)
67 (=507)
68 (=508)
69 (=508)
91 (=508)
121 (=508)
125 (=509)
126 (=509)
127 (=509)
141 (=509)
142 (=509)
151 (=510)
152 (=510)
oo Po wystąpieniu błędu zostanie wyświetlony komunikat [Err**] w prawym
górnym rogu ekranu [Funkcja Wi-Fi]. Komunikat znika po ustawieniu
przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2>.
500
Reagowanie na komunikaty o błędach
11: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy w przypadku wybrania opcji [q] została uruchomiona aplikacja
Camera Connect?
gg Ustanów połączenie, korzystając z aplikacji Camera Connect
(=435).
zz Czy w przypadku wybrania opcji [l] zostało włączone zasilanie
drukarki?
gg Włącz drukarkę.
zz Czy w przypadku opcji [D] działa oprogramowanie EOS?
gg Uruchom oprogramowanie EOS i ponownie nawiąż połączenie
(=455).
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
gg Ten błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania
[System otwarty], gdy hasła nie są zgodne.
Ustawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (=517).
12: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy zasilanie urządzenia docelowego i punktu dostępu zostało
włączone?
gg Włącz urządzenie docelowe i punkt dostępu, a następnie odczekaj
chwilę. Jeśli nadal nie można ustanowić połączenia, wykonaj
poniższe instrukcje, aby ustanowić połączenie ponownie.
501
Reagowanie na komunikaty o błędach
21: Serwer DHCP nie przydzielił adresu IP
Co należy sprawdzić w aparacie
zz W aparacie dla adresu IP wybrano opcję [Nast. automatyczna]. Czy jest
to prawidłowe ustawienie?
gg Jeśli nie używasz serwera DHCP, skonfiguruj ustawienia po wybraniu
w aparacie opcji [Nastawy ręczne] dla adresu IP (=518).
Co należy sprawdzić na serwerze DHCP
zz Czy zasilanie serwera DHCP jest włączone?
gg Włącz serwer DHCP.
zz Czy serwer DHCP ma do dyspozycji wystarczającą liczbę adresów, które
może przydzielić?
gg Zwiększ liczbę adresów przydzielanych przez serwer DHCP.
gg Usuń urządzenia z adresami przypisanymi przez serwer DHCP, aby
zmniejszyć liczbę używanych adresów.
zz Czy serwer DHCP działa prawidłowo?
gg Sprawdź ustawienia serwera DHCP, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DHCP.
gg Jeśli to możliwe, zapytaj administratora sieci, aby sprawdził, czy
serwer DHCP jest dostępny.
502
Reagowanie na komunikaty o błędach
22: Serwer DNS nie odpowiedział
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nastawa adresu IP serwera DNS w aparacie jest zgodna
z faktycznym adresem serwera?
gg Wybierz ustawienie [Nastawy ręczne] dla adresu IP. Następnie
ustaw z poziomu aparatu adres IP zgodny z adresem używanego
serwera DNS (=514, =518).
Co należy sprawdzić na serwerze DNS
zz Czy zasilanie serwera DNS jest włączone?
gg Włącz serwer DNS.
zz Czy na serwerze DNS poprawnie skonfigurowano adresy IP i przypisane
im nazwy?
gg Upewnij się, że na serwerze DNS wprowadzono poprawne adresy IP
i przypisane im nazwy.
zz Czy serwer DNS działa prawidłowo?
gg Sprawdź ustawienia serwera DNS, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DNS.
gg Jeśli to możliwe, poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy
serwer DNS jest dostępny.
Co należy sprawdzić w sieci lokalnej
zz Czy sieć lokalna, z którą próbujesz się połączyć, jest zaopatrzona
w router lub podobne urządzenie pełniące funkcję bramy?
gg Jeśli to możliwe, poproś administratora sieci o adres bramy
i wprowadź go w aparacie (=514, =518).
gg Sprawdź, czy adres bramy został wprowadzony prawidłowo we
wszystkich urządzeniach w sieci, łącznie z aparatem.
503
Reagowanie na komunikaty o błędach
23: Urządzenie o tym samym adresie IP istnieje w wybranej sieci
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy aparat i inne urządzenie podłączone przez Wi-Fi do tej samej sieci
mają ten sam adres IP?
gg Zmień adres IP aparatu, aby uniknąć przypadku wykorzystania tego
samego adresu w sieci przez inne urządzenie. Możesz również
zmienić adres IP urządzenia, które ma zduplikowany adres.
gg Jeśli w pozycji adresu IP aparatu została ustawiona opcja [Nastawy
ręczne] w środowiskach sieciowych korzystających z serwera
DHCP, zmień to ustawienie na [Nast. automatyczna] (=490).
Reagowanie na komunikaty o błędach 21–23
oo W przypadku błędów o numerach 21–23 sprawdź także poniższe punkty.
oo Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
• Ten błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania [System
otwarty], gdy hasła nie są zgodne. Ustawienie uwzględnia wielkość liter.
Sprawdź, czy wielkie i małe litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy
w aparacie ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (=517).
504
Reagowanie na komunikaty o błędach
61: Nie znaleziono terminala bezprzewodowej sieci LAN z taką
samą nazwą SSID
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
gg Przesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (=511).
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nazwa SSID jest jednakowa w aparacie i punkcie dostępu?
gg Sprawdź SSID w punkcie dostępu, a następnie ustaw ten sam SSID
w aparacie.
Co należy sprawdzić w punkcie dostępu
zz Czy punkt dostępu jest włączony?
gg Włącz zasilanie punktu dostępu.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
gg Zarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=499).
505
Reagowanie na komunikaty o błędach
63: Błąd uwierzytelniania bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody uwierzytelniania?
gg Aparat obsługuje następujące metody uwierzytelniania: [System
otwarty], [Klucz wspólny] i [WPA/WPA2-PSK].
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
gg Ustawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
gg Zarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=499).
64: Nie można połączyć się z terminalem bezprzewodowej
sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
gg Aparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP
i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
gg Zarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=499).
506
Reagowanie na komunikaty o błędach
65: Utrata połączenia z bezprzewodową siecią LAN
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
gg Przesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (=511).
zz Z jakiegoś powodu połączenie Wi-Fi zostało utracone i nie można go
przywrócić.
gg Możliwe przyczyny: zbyt duże obciążenie ze strony innego
urządzenia uzyskującego dostęp do punktu dostępu; w pobliżu
używana jest kuchenka mikrofalowa lub podobne urządzenie
(zakłócanie łączności IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz));
urządzenie zostało poddane działaniu deszczu lub poziom
wilgotności jest wysoki (=511).
66: Błędne hasło bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
gg Ustawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
67: Błędna metoda szyfrowania w bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
gg Aparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP
i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
gg Zarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=499).
507
Reagowanie na komunikaty o błędach
68: Nie można połączyć się z terminalem bezprzewodowej sieci
LAN. Spróbuj ponownie od początku.
zz Czy przytrzymano przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) punktu dostępu
przez określoną ilość czasu?
gg Przytrzymaj przycisk WPS przez czas określony w instrukcji obsługi
punktu dostępu.
zz Czy próbowano ustanowić połączenie blisko punktu dostępu?
gg Spróbuj ustanowić połączenie, gdy obydwa urządzenia znajdują się
we wzajemnym zasięgu.
69: Z
naleziono kilka terminali sieci bezprzewodowej LAN.
Nie można uzyskać połączenia. Spróbuj ponownie od początku.
zz Trwa łączenie z innymi punktami dostępu w trybie łączenia przyciskiem
(tryb PBC) standardu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
gg Poczekaj chwilę, zanim spróbujesz nawiązać połączenie.
91: Błąd niezdefiniowany
zz Wystąpił inny problem niż w przypadku numerów kodu błędu 11–69.
gg Wyłącz i ponownie włącz aparat za pomocą przełącznika zasilania.
121: Za mało wolnego miejsca na serwerze
zz Na docelowym serwerze internetowym nie ma wystarczającej ilości
wolnego miejsca.
gg Usuń niepotrzebne obrazy z serwera internetowego, sprawdź wolne
miejsce na serwerze internetowym, a następnie spróbuj ponownie
wysłać dane.
508
Reagowanie na komunikaty o błędach
125: Sprawdź nastawy sieciowe
zz Czy sieć jest połączona?
gg Sprawdź stan połączenia sieci.
126: Nie można połączyć się z serwerem
zz Trwa konserwacja CANON iMAGE GATEWAY lub czasowo występuje
duże obciążenie.
gg Połącz się z usługą internetową ponownie później.
127: Wystąpił błąd
zz Podczas łączenia aparatu z usługą internetową wystąpił inny problem niż
w przypadku numerów kodu błędu od 121 do 126.
gg Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z usługą internetową.
141: Drukarka jest zajęta. Podłącz powtórnie, aby ponowić próbę.
zz Czy drukarka drukuje?
gg Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu drukowania.
zz Czy z drukarką jest połączony przez Wi-Fi inny aparat?
gg Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu połączenia Wi-Fi z innym aparatem.
142: Nie można uzyskać informacji o drukarce.
Podłącz powtórnie, aby ponowić próbę.
zz Czy zasilanie drukarki jest włączone?
gg Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi po włączeniu drukarki.
509
Reagowanie na komunikaty o błędach
151: Transmisja została anulowana.
zz Automatyczny transfer obrazów do komputera został w jakiś sposób
przerwany.
gg Aby wznowić automatyczny transfer obrazów, ustaw przełącznik
zasilania aparatu w pozycji <2>, a następnie ustaw go
w pozycji <1>.
152: Przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest ustawiony
w pozycji blokady
zz Czy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest ustawiony
w pozycji blokady?
gg Ustaw przełącznik ochrony przed zapisem na karcie w pozycji
umożliwiającej zapis.
510
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Jeśli prędkość transmisji spada, połączenie jest zrywane lub występują
inne problemy podczas korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej,
należy podjąć następujące działania korygujące.
Odległość między aparatem a smartfonem
Jeżeli aparat znajduje się za daleko od smartfona, połączenie Wi-Fi może
nie zostać nawiązane, nawet w przypadku gdy połączenie Bluetooth jest
możliwe. W tym przypadku należy bardziej zbliżyć aparat do smartfona,
a następnie nawiązać połączenie Wi-Fi.
Miejsce instalacji anteny punktu dostępu
zz W przypadku użytkowania w pomieszczeniach zainstaluj urządzenie
w pomieszczeniu, w którym korzystasz z aparatu.
zz Zainstaluj urządzenie w taki sposób, aby między nim a aparatem nie
znajdowały się osoby ani przedmioty.
Pobliskie urządzenia elektroniczne
Jeśli prędkość transmisji Wi-Fi spada z powodu zakłóceń powodowanych
przez wymienione poniżej urządzenia elektroniczne, zaprzestań ich
używania lub odsuń się dalej od urządzeń, aby umożliwić komunikację.
zz Aparat używa sieci Wi-Fi poprzez złącze IEEE 802.11b/g/n, wykorzystując
fale radiowe pasma 2,4 GHz. Z tego powodu prędkość transmisji
Wi‑Fi spadnie, jeśli w pobliżu działają urządzenia Bluetooth, kuchenki
mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, mikrofony, smartfony, inne aparaty
lub podobne urządzenia działające w tym samym paśmie.
Przestrogi dotyczące używania wielu aparatów
zz W przypadku łączenia wielu aparatów z punktem dostępu przez Wi-Fi
sprawdź, czy adresy IP aparatów są różne.
zz Po nawiązaniu połączenia między wieloma aparatami a punktem dostępu
za pomocą sieci Wi-Fi prędkość transmisji spada.
zz W przypadku używania wielu punktów dostępu w standardzie
IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) pozostaw przerwę pięciu kanałów
między każdym kanałem sieci Wi-Fi, aby zredukować zakłócenia fal
radiowych. Przykład: stosuj kanały 1, 6 i 11, kanały 2 i 7 lub kanały 3 i 8.
511
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1
zz Gdy dla opcji [Funkcja Bluetooth] wybrano ustawienie [Pilot] w celu
umożliwienia korzystania z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
BR-E1, nie można nawiązać połączenia między aparatem a smartfonem
za pomocą technologii Bluetooth.
512
Zabezpieczenia
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą wystąpić następujące problemy.
zzPrzechwytywanie i analizowanie transmisji
Nieuczciwe osoby mogą monitorować transmisję w sieci Wi-Fi
i podejmować próby pozyskania wysyłanych przez Ciebie danych.
zzNieuprawniony dostęp do sieci
Nieuczciwe osoby mogą uzyskiwać nieuprawniony dostęp do używanej
przez Ciebie sieci w celu dokonania kradzieży, modyfikacji albo
zniszczenia danych. Istnieje także ryzyko wystąpienia innych rodzajów
nieuprawnionego dostępu, takich jak podszywanie się (przyjęcie
tożsamości w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych) czy
ataki typu springboard (uzyskanie nieuprawnionego dostępu do sieci,
która odtąd służy do tuszowania śladów ataków na inne systemy).
Zaleca się korzystanie z systemów i funkcji w celu dokładnego
zabezpieczenia sieci, aby zapobiec wystąpieniu tego rodzaju problemów.
513
Sprawdzanie nastaw sieciowych
zzWindows
W systemie Windows uruchom program [Wiersz polecenia], a następnie
wprowadź komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz <Enter>.
Oprócz adresu IP przypisanego do komputera wyświetlone zostaną także
informacje na temat maski podsieci, bramy oraz serwera DNS.
zzMac OS
W systemie Mac OS X otwórz aplikację [Terminal], wpisz polecenie
ifconfig -a i naciśnij klawisz <Return>. Adres IP przypisany do
komputera jest wskazany w pozycji [en0] obok pozycji [inet],
w formacie „***.***.***.***”.
* Informacje na temat aplikacji [Terminal] znajdują się w plikach pomocy systemu
Mac OS X.
Aby zapobiec używaniu tego samego adresu IP przez komputer i inne
urządzenia w sieci, zmień skrajny prawy numer podczas ustawiania adresu
IP przydzielonego aparatowi w procedurach opisanych na stronie =518.
Przykład: 192.168.1.10
514
Ekran [Ustawienia komun. bezprzew.]
Na ekranie [Ustawienia komun. bezprzew.] można zmienić ustawienia
funkcji komunikacji bezprzewodowej.
Wybierz opcję [5: Ustawienia komun. bezprzew.].
Ustawienia Wi-Fi
zz Patrz następna strona.
Funkcja Wi-Fi
Dostępne są następujące funkcje Wi-Fi:
zz Komunikacja ze smartfonem
zz Zdalne wyzwalanie (EOS Utility)
zz Drukowanie za pomocą drukarki Wi-Fi
zz Wysłanie obrazów do usługi internetowej
Funkcja Bluetooth (=429)
Wyświetla ekran [Funkcja Bluetooth],
na którym można ustawić lub sprawdzić
ustawienia funkcji Bluetooth.
Nick
Możesz zmienić nick za pomocą wirtualnej
klawiatury (=517).
Kasuj nastawy (=498)
Wyczyść wszystkie ustawienia komunikacji
bezprzewodowej.
515
Ekran [Ustawienia Wi-Fi]
Wi-Fi
W miejscach, w których używanie urządzeń
elektronicznych lub bezprzewodowych jest
zabronione, np. w samolocie lub w szpitalu,
należy wybrać opcję [Wyłącz].
Hasło
Wybierz opcję [Brak], aby pozwolić
na nawiązanie połączenia Wi-Fi bez
zastosowania hasła (z wyjątkiem połączeń
z punktem dostępu przez Wi-Fi).
Historia połączeń
W odniesieniu do historii urządzeń
podłączonych przez Wi-Fi można wybrać
opcję [Pokaż] lub [Ukryj].
Automatyczne wysyłanie obrazów
do komputera
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu
Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu
do komputera (=458).
Wysyłanie do smartfona po
zarejestrowaniu
Można automatycznie wysyłać zrobione
zdjęcia do smartfona (=439).
Adres MAC
Można sprawdzić adres MAC aparatu.
516
Obsługa wirtualnej klawiatury
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Obszar wprowadzania danych,
do wprowadzania tekstu
Przyciski kursora, do poruszania
się w obszarze wprowadzania
danych
Bieżąca liczba znaków / liczba
dostępnych
Klawiatura
Przełącz tryb wprowadzania
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Spacja
Usuń znak z obszaru
wprowadzania
Zmień typ klawiatury
Zakończ wprowadzanie tekstu
zz Użyj przycisków <W> <X> <Y> <Z>, aby poruszać się w ramach
elementu 2 oraz 4–8.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby potwierdzić wprowadzony tekst lub
podczas przełączania trybu wprowadzania.
517
Ręczne konfigurowanie adresu IP
Skonfiguruj nastawy adresu IP ręcznie. Wyświetlane elementy różnią się
w zależności od funkcji Wi-Fi.
pozycję [Nastawy ręczne].
1 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz element, aby uzyskać dostęp
do ekranu wprowadzania wartości
liczbowych.
zz Aby użyć bramy, wybierz opcję [Włącz],
a następnie opcję [Adres].
żądane wartości.
3 Wprowadź
zz Obróć pokrętło <6>, aby przesunąć
pozycję wprowadzania w górnym
obszarze, a następnie obróć pokrętło
<5>, aby wybrać liczbę. Naciśnij
przycisk <0>, aby wprowadzić
wybraną liczbę.
zz Aby ustawić wprowadzone wartości
i wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
518
Ręczne konfigurowanie adresu IP
opcję [OK].
4 Wybierz
zz Po skonfigurowaniu wymaganych
ustawień wybierz opcję [OK].
zz Jeśli nie wiesz, co wprowadzić, zapoznaj
się z częścią „Sprawdzanie nastaw
sieciowych” (=514) lub zapytaj o to
administratora sieci lub inną osobę
znającą się na sieci.
519
Wyświetlacz stanu łączności Wi-Fi/
Bluetooth
Stan komunikacji bezprzewodowej można sprawdzić na ekranie aparatu.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
Funkcja Wi-Fi
Funkcja Bluetooth
Siła sygnału Wi-Fi
Stan komunikacji
Nie
połączono
Funkcja Wi-Fi
Wi-Fi: Wyłącz
Wył.
Wi-Fi: Włącz
Trwa łączenie
(miganie)
Połączono
Wysyłanie danych
Błąd połączenia
520
Siła sygnału Wi-Fi
(fg)
(miganie)
Wyświetlacz stanu łączności Wi-Fi/Bluetooth
Wskaźnik funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth
Inny niż [Wyłącz]
[Wyłącz]
Stan połączenia
Ekran
Połączono z Bluetooth
Nie połączono z Bluetooth
Nie połączono z Bluetooth
Nie wyświetlane
521
522
Funkcje indywidualne /
Moje menu
Istnieje możliwość precyzyjnej regulacji różnych funkcji aparatu
i zmiany działania przycisków i pokręteł według własnych
preferencji dotyczących fotografowania. Można również dodawać
często używane elementy menu i funkcje indywidualne do kart
Moje menu.
523
Karty menu: Dostosowanie
=526
=530
=536
=546
=546
524
Ustawianie funkcji indywidualnych
1
(1)
N
Wybierz opcję [C.Fn I: Ekspozycja],
[C.Fn II: Autofokus] lub [C.Fn III:
Operowanie/Inne].
numer funkcji
2 Wybierz
indywidualnej.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
i ustawić numer funkcji indywidualnej (1).
ustawienie według potrzeb.
3 Zmień
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ustawienie (numer).
zz Aby ustawić kolejną funkcję
indywidualną, powtórz czynności
opisane w punktach od 2 do 3.
zz Cyfry na dole ekranu określają aktualne
ustawienia funkcji indywidualnych.
zz Wszelkie opcje zmienione przez
użytkownika w stosunku do ustawień
domyślnych będą wyświetlane w kolorze
niebieskim.
ekran nastaw.
4 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>.
gg Ponownie zostanie wyświetlony ekran
przedstawiony w punkcie 1.
525
Ustawienia funkcji indywidualnych
N
Możesz dostosować funkcje aparatu na karcie [8], aby dostosować je do
własnych preferencji dotyczących fotografowania.
C.Fn I: Ekspozycja
C.Fn I-1: Przyrosty nastaw ekspozycji
Ustawia dokładność czasu naświetlania, przysłony, korekcji ekspozycji,
sekwencji naświetlania, korekcji ekspozycji lampy itd. do 1/2 stopnia.
zz 0: 1/3 stopnia
zz 1: 1/2 stopnia
oo Po wybraniu opcji [1/2-stop] wyświetlacz będzie wyglądać tak, jak pokazano
poniżej.
C.Fn I-2: Przyrosty nastaw czułości ISO
Przyrosty ręcznego ustawiania czułości ISO można zmienić do pełnego
stopnia.
zz 0: 1/3 stopnia
zz 1: 1 stopień
oo Nawet w przypadku ustawienia [1-stop] czułość ISO będzie ustawiana
automatycznie z dokładnością do 1/3 stopnia po ustawieniu automatycznej
czułości ISO.
oo Nawet po ustawieniu opcji [1-stop] można ustawić czułość ISO 40000
(do wykonywania zdjęć).
526
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn I-3: Automatyczne kasowanie sekwencji braketingu
Możliwe jest anulowanie sekwencji naświetlania oraz sekwencji balansu
bieli, gdy przełącznik zasilania jest ustawiony na <2>.
zz 0: Włącz
zz 1: Wyłącz
C.Fn I-4: Sekwencja braketingu
Istnieje możliwość zmiany sekwencji naświetlania i sekwencji balansu bieli.
zz 0: 0 → – → +
zz 1: – → 0 → +
zz 2: + → 0 → –
Sekwencja
naświetlania
0
–
+
: Standardowa
0
ekspozycja
: Mniejsza wartość
–
ekspozycji
: Większa wartość
+
ekspozycji
Sekwencja balansu bieli
Kierunek N/B
Kierunek P/Z
: Standardowy balans bieli 0
: Standardowy balans bieli
: Przesunięcie w kierunku
–
koloru niebieskiego
: Przesunięcie w kierunku
+
koloru bursztynowego
: Przesunięcie w kierunku
koloru purpurowego
: Przesunięcie w kierunku
koloru zielonego
527
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn I-5: Liczba zdjęć w sekwencji BKT
Liczbę zdjęć wykonanych w sekwencji naświetlania i w sekwencji balansu
bieli można zmieniać.
Gdy w pozycji [Kolejność zmian w sekw. BKT] wybrano ustawienie
[0, –, +], zdjęcia w sekwencji będą wykonywane zgodnie z poniższą tabelą.
zz 0: 3 zdjęcia
zz 1: 2 zdjęcia
zz 2: 5 zdjęć
zz 3: 7 zdjęć
(dokładność do 1 stopnia/kroku)
1.
zdjęcie
3: 3 zdjęcia Standardowo (0)
2.
zdjęcie
-1
3.
zdjęcie
+1
4.
zdjęcie
5.
zdjęcie
2: 2 zdjęcia Standardowo (0)
±1
5: 5 zdjęcia Standardowo (0)
7: 7 zdjęcia Standardowo (0)
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
6.
zdjęcie
7.
zdjęcie
+2
+3
oo Po ustawieniu opcji [2 zdjęcia] można wybrać stronę + lub - podczas
ustawiania zakresu sekwencji naświetlania. W przypadku sekwencji balansu
bieli drugie zdjęcie zostanie dostosowanie w kierunku B/A albo M/G.
528
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn I-6: Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
Jeśli jasność obiektu ulegnie zmianie i nie można uzyskać standardowej
ekspozycji w zakresie automatycznego wykrywania, aparat automatycznie
zmieni ręcznie wybrane ustawienie, aby uzyskać standardową ekspozycję.
Jeżeli wybrano opcję [Czas naświetl./Przysłona] dotyczy trybu <s>
i <f>. Ustawienie wartości [Czułość ISO] dotyczy trybu <d>, <s>
i <f>.
zz 0: Wyłącz
zz 1: Czas naśw./Przysłona
zz 2: Czułość ISO
oo W pozycji [z: zNastawy czułości ISO] nawet jeśli dla opcji [Zakres
ISO] albo [Min. czas naśw.] zmieniono ustawienie na inne niż domyślne,
bezpieczne przesuwanie ekspozycji zastąpi to ustawienie, jeśli nie będzie
można uzyskać standardowej ekspozycji.
oo Górne i dolne limity dla bezpiecznego przesuwania ekspozycji za pomocą
czułości ISO są określone przez opcję [Autom. zakres] (=134). Jeśli
jednak ręcznie ustawiona czułość ISO przekracza zakres określony w pozycji
[Autom. zakres], bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie działać do
górnej lub dolnej nastawy ręcznie ustawionej czułości ISO.
oo Bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie w razie potrzeby działało nawet
wtedy, gdy zostanie użyta lampa błyskowa.
C.Fn I-7: Blokada AE w trybie pomiaru po ustawieniu ostrości
Dla każdego trybu pomiaru można
określić, czy ekspozycja ma być
blokowana (blokada AE) po uzyskaniu
ostrości obiektów w trybie One-Shot AF.
Ekspozycja zostanie zablokowana na
czas przytrzymywania spustu migawki
do połowy.
Wybierz tryby pomiaru dla blokady AE
i dodaj symbol zaznaczenia [X].
Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
529
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn II: Autofokus
C.Fn II-1: Czułość śledzenia
Możesz ustawić czułość śledzenia obiektów, która wpływa na reakcję na
przeszkadzające obiekty poruszające się w punktach AF lub obiekty, które
oddalają się od punktów AF w trybie Filmowego Serwo AF.
zz 0
Ustawienie standardowe. Zazwyczaj odpowiedni dla ruchomych obiektów.
zz Blokada: -2 / Blokada: -1
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości na obiekt, nawet gdy przeszkody
wchodzą w punkty AF lub obiekt oddala się od punktów AF. Ustawienie -2
sprawia, że aparat śledzi docelowy obiekt dłużej niż przy ustawieniu -1.
Jeśli jednak aparat ustawi ostrość na niewłaściwy obiekt, przełączenie
i ustawienie ostrości na docelowy obiekt może zająć nieco więcej czasu.
zz Szybka zmiana: +2 / Szybka zmiana: +1
Aparat może ustawiać ostrość na kolejne obiekty w różnych odległościach
w zasięgu punktów AF. Bardzo wygodna funkcja, jeśli ostrość ma być
zawsze ustawiana na najbliższym obiekcie. Ustawienie +2 zapewnia
szybsze ustawianie ostrości na kolejny obiekt niż ustawienie +1.
Jednakże aparat jest bardziej skłonny do nastawiania na ostrość na
niewłaściwym obiekcie.
530
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn II-2: Śledzenie przyspieszania/zwalniania
Ustawia czułość śledzenia Servo AF dla obiektów, które nagle zmieniają
prędkość, np. poprzez gwałtowne poruszanie się lub zatrzymywanie.
zz 0
Odpowiednie dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością
(niewielkie zmiany prędkości ruchu).
zz -2 / -1
Odpowiednie dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością
(niewielkie zmiany prędkości ruchu). Jest to skuteczne, jeśli wybrano
ustawienie 0, ale ostrość jest niestabilna ze względu na niewielkie ruchy
obiektu lub przeszkodę przed obiektem.
zz +2 / +1
Skuteczne dla obiektów wykonujących nagłe ruchy, nagłe przyśpieszenia/
zwolnienia lub nagłe zatrzymania. Nawet jeśli prędkość obiektu nagle
gwałtownie się zmienia, aparat utrzymuje ostrość na docelowym obiekcie.
Na przykład aparat ma mniejszą skłonność do ustawiania ostrości za
obiektem, który nagle zaczyna się zbliżać lub przed zbliżającym się
obiektem, który nagle przestaje się poruszać. Ustawienie +2 śledzi nagłe
zmiany prędkości ruchu obiektu lepiej niż ustawienie +1.
Ponieważ jednak aparat jest czuły na najmniejsze ruchy obiektu,
regulacja ostrości może na krótko stać się niestabilna.
531
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn II-3: Autom. przełączanie punktu AF
Służy do ustawiania czułości przełączania punktów AF podczas śledzenia
gwałtownych ruchów obiektu w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Działa, gdy [z: Metoda AF] jest ustawiona na [u+Śledzenie], [Poszerz
obszar AF: Z], [Poszerz obszar AF:Dookoła] lub [Strefowy AF].
zz 0
Ustawienie standardowe stopniowego przełączania punktu AF.
zz +2 / +1
Nawet jeśli obiekt docelowy gwałtownie przesuwa się w górę, w dół,
w lewo lub w prawo i oddala się od punktu AF, aparat przełącza regulacje
ostrości na sąsiednie punkty AF, aby kontynuować ustawianie ostrości
na obiekt. Aparat przełącza na punkt AF, który prawdopodobnie najlepiej
ustawi ostrość na obiekt, w oparciu o dotychczasowy ciągły ruch obiektu,
kontrast itp. Ustawienie +2 sprawia, że aparat ma większą tendencję do
przełączania punktu AF niż przy ustawieniu +1.
Jednak w przypadku obiektywu szerokokątnego o dużej głębi ostrości
lub jeśli obiekt jest zbyt mały w kadrze, aparat może ustawić ostrość na
niezamierzony punkt AF.
532
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn II-4: Szukanie ostrości po utracie AF
Można określić działanie obiektywu w przypadkach, gdy aparat nie może
automatycznie ustawiać ostrości na obiekcie.
zz 0: Dalsze szukanie ostrości
Gdy nie można uzyskać ostrości w trybie autofokusa, napęd obiektywu
pracuje, próbując znaleźć pozycję precyzyjnej regulacji ostrości.
zz 1: Zaprzestanie szukania ostrości
Jeśli autofokus nie trafi z ustawieniem ostrości lub nie można ustawić
ostrości, wówczas napęd obiektywu nie zadziała. Zapobiega to dużej
utracie ostrości w związku z jej poszukiwaniem.
oo [1: Zaprzest.szukania ostr.] to opcja zalecana dla obiektywów
superzbliżeniowych lub innych, które pokrywają duże obszary, w celu
uniknięcia znacznego opóźnienia przy wyszukiwaniu ostrości, jeśli obiektyw
znacznie utraci ostrość obrazu.
C.Fn II-5: Ogranicz metody AF
Możesz ograniczyć dostępne metody AF
do tych, z których będziesz korzystać.
Szczegółowe informacje dotyczące metod
AF można znaleźć na str. =188–=190.
Dodaj symbol zaznaczenia [X] do metod
AF, aby je udostępnić. Aby zarejestrować
ustawienie, wybierz [OK].
oo Nie można usunąć oznaczenia [X] z pozycji [1-punktowy AF].
533
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn II-6: Punkt AF powiązany z orientacją
Możesz przypisywać punkty AF lub ramki stref AF do różnych pozycji
w zależności od tego, czy fotografujesz w pionie, czy w poziomie.
zz 0: Te same dla kadrowania pionowego/poziomego
Punkty AF lub ramki stref AF w tej samej pozycji są używane do
fotografowania w pionie i w poziomie.
zz 1: Oddzielne punkty AF: Tylko punkt
Oddzielne pozycje punktów AF lub ramek stref AF mogą zostać
przypisane do każdej z orientacji aparatu (1. Poziomo; 2. pionowej
z uchwytem aparatu u góry; 3. pionowej z uchwytem aparatu u dołu.
Funkcja umożliwia automatyczne przełączanie punktów AF i ramek stref
AF w innych pozycjach w zależności od orientacji aparatu.
Punkty AF lub ramki stref AF przypisane do każdej z trzech orientacji
aparatu zostaną zachowane.
534
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn II-7: Wstępny pkt Servo AF dla c
Można ustawić początkowy punkt AF dla funkcji Serwo AF, gdy wybrano
metodę AF [u+Śledzenie].
zz 0: Automatyczne
Punkt AF, od którego zaczyna tryb Serwo AF na potrzeby [u+Śledzenie],
zostanie ustawiony automatycznie w zależności od warunków
fotografowania.
zz 1: Wstępny punkt AF ustawiony dla c
Tryb Serwo AF zacznie od ręcznie wybranego punktu AF, jeśli działanie
AF będzie ustawione na [Servo AF], a wybraną metodą AF jest
[u+Śledzenie].
zz 2: Punkt AF ustawiony dla
Po przełączeniu z trybu 1-punktowego Spot AF, Poszerz obszar AF:
Z lub Poszerz obszar AF: Wokół na tryb [u+Śledzenie] Serwo AF
rozpoczyna się od ręcznie ustawionego punktu AF. Funkcja przydaje
się do uruchamiania trybu Serwo AF z punktu AF ustawionego przed
przełączeniem na tryb [u+Śledzenie].
535
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn III: Operowanie/Inne
C.Fn III-1: Kierunek obracania w Tv/Av
Kierunek obracania pokrętła podczas ustawiania czasu naświetlania
i wartości przysłony można odwrócić.
W trybie fotografowania <a> kierunek obracania pokrętłami <6> i <5>
zostanie odwrócony. W przypadku innych trybów fotografowania zostanie
odwrócony tylko kierunek obracania pokrętła <6>. Kierunek obracania
pokrętła <5> w trybie <a> jest zgodny z kierunkiem ustawienia
korygowania ekspozycji w trybach <d>, <s> i <f>.
zz 0: Normalny
zz 1: Odwrotny
C.Fn III-2: Obrót pierścienia sterowania
Kierunek obrotów pierścienia sterowania adaptera mocowania i obiektywu
RF podczas ustawiania czasu naświetlania i wartości przysłony można
odwrócić.
zz 0: Normalny
zz 1: Odwrotny
C.Fn III-3: Obrót pierścienia ostrości
Kierunek obrotów pierścienia ostrości obiektywu RF można odwrócić.
zz 0: Normalny
zz 1: Odwrotny
C.Fn III-4: Czułość pierścienia ostrości MF obiektywu RF
Czułość pierścienia ostrości obiektywu RF można ustawić.
zz 0: Różny zależnie od prędkości obrotu
zz 1: Związany ze stopniem obrotu
536
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn III-5: Dostosowanie przycisków
Można przypisywać funkcje do często używanych przycisków takich jak
<V> lub <p>.
Do tego samego przycisku można przypisywać różne funkcje, które będą
używane podczas fotografowania lub nagrywania filmów.
1 Wybierz część paska.
funkcję do przypisania.
2 Wybierz
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
537
Ustawienia funkcji indywidualnych
Funkcje dostępne dla przycisków
Funkcja
Pomiar i start AF
k
k
Stop AF
k
k
Wybieranie punktu AF
k
k
AF
Bezpośredni wybieranie punktu AF
Ustaw punkt AF na środek
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
AF dotknięcie z przeciągnięciem
k
k
AF z detekcją oczu*1
k
k
Blokada AE
k
k
Blokada AE (wstrzymanie)
k
k
k
k
Nastawy lampy*1
k
k
Blokada ekspozycji lampy*1
k
k
Filmy
k
k
Pomiar start
Blokada AE (naciśnięty przycisk)
Ekspozycja
Film
538
L
k
Blokada AE/Blokada FE*1
k
k
Korekta ekspozycji (przytrzymaj przycisk,
)
obróć
Ustaw czułość ISO (przytrzymaj przycisk,
)
obróć
k
Wstrzymanie Filmowego Serwo AF
k
Ustawienia funkcji indywidualnych
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Ustawienia funkcji indywidualnych
Funkcja
L
Naciśnij przyciski bezpośrednio
Ustawienia funkcji pokrętła
k
k
Podgląd głębi pola*1
k
k
Zresetuj wybraną pozycję w trybie Fv*1
k
k
Zresetuj Tv/Av/
/ISO w trybie Fv*1
Menu
k
k
Ekran szybkich nastaw
k
k
Powiększ/pomniejsz
k
k
Wyświetlanie menu
k
k
Jakość obrazu*1
k
k
Styl obrazów
k
k
Wybierz folder
k
k
Utwórz folder
Maksymalizuj jasność ekranu
(tymczasowo)
Wyśw. wył.
k
k
k
k
k
k
Przełącz między wizjerem/ekranem
k
k
Tryb Eco
k
k
Funkcja Wi-Fi
k
k
Bez funkcji (wyłączona)
k
k
*1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmów.
540
Ustawienia funkcji indywidualnych
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> oznacza „przycisk blokady AF” znajdujący się na superteleobiektywach
oo <
wyposażonych w funkcję Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).
541
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn III-6: Dostosowanie pokręteł
Przypisz funkcje do pokręteł <6> <5> lub pierścienia sterowania (<T>).
1 Wybierz część paska.
funkcję do przypisania.
2 Wybierz
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
542
Ustawienia funkcji indywidualnych
Funkcje dostępne dla pokręteł
Funkcja
6
5
Ustawienie czasu naświetlania w trybie M
k
k
Ustawianie przysłony w trybie M
k
k
Zmień przysłonę (przytrzymaj przycisk
pomiaru)
Zmień czas naświetlania (przytrzymaj
przycisk pomiaru)
Ustaw czułość ISO (przytrzymaj przycisk
pomiaru)
Korekta ekspozycji (przytrzymaj przycisk
pomiaru)
T
k
k
k
k
Zmień wartość przysłony
k
Zmień czas naświetlania
k
Ustaw czułość ISO
k
Korekta ekspozycji
Bez funkcji (wyłączona)
k
k
k
k
oo <T>: Pierścień sterowania na obiektywach RF i adapterach mocowania
543
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn III-7: Zwolnij migawkę bez obiektywu
Można określić, czy fotografowanie lub filmowanie jest możliwe bez
założonego obiektywu.
zz 0: Wyłącz
zz 1: Włącz
C.Fn III-8: Schowaj obiektyw przy wyłączaniu
Można ustawić mechanizm tak, aby obiektyw STM z przekładnią
napędzającą (np. EF40mm f/2.8 STM) został automatycznie cofnięty po
ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <2>.
zz 0: Włącz
zz 1: Wyłącz
oo W przypadku automatycznego wyłączania zasilania obiektyw nie będzie się
cofać bez względu na to ustawienie.
oo Przed odłączeniem obiektywu upewnij się, że jest cofnięty.
oo Po wybraniu ustawienia [0: Włącz] ta funkcja działa niezależnie od ustawienia
przełącznika trybu ostrości na obiektywie (AF lub MF).
544
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn III-9: Kompresja dźwięku
Ustawia kompresję dźwięku do nagrywania filmów. [1: Wyłącz] pozwala
na wyższą jakość dźwięku niż w przypadku skompresowania dźwieku, ale
rozmiar plików jest większy.
zz 0: Włącz
zz 1: Wyłącz
oo Edytowanie plików filmowych nagranych z wykorzystaniem ustawienia
[1: Wyłącz], a następnie zapisanie ich z kompresją spowoduje również
kompresję dźwięku.
oo Dźwięk zostanie skompresowany nawet jeśli wybrano ustawienie [1: Wyłącz],
gdy opcję [Wielk.nagr. filmu] jest ustawiona na L6V (NTSC) lub
L5V (PAL).
oo Dźwięk w przypadku nagrywania migawki wideo zostanie skompresowany
nawet jeśli wybrana jest opcja [1: Wyłącz].
545
Kasowanie ustawień funkcji
indywidualnych
zzKasowanie wszystkich ustawień funkcji indywidualnych
Wybierając [8: Kasowanie nast. funkcji C.Fn], możesz skasować
wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych oprócz ustawień
[Dostosowanie przycisków] i [Dostosowanie pokręteł].
zzKasowanie ustawień [Dostosowanie przycisków]
i [Dostosowanie pokręteł]
Wybierając [8: Kasuj ustawienia własne], możesz skasować
ustawienia [Dostosowanie przycisków] i [Dostosowanie pokręteł].
546
Menu kart: Moje menu
=548
=551
=551
=552
547
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu N
Na karcie Moje menu można zapisać pozycje menu i funkcje indywidualne,
których ustawienia są często zmieniane.
Tworzenie i dodawanie karty Moje menu
pozycję [Dodaj kartę Moje
1 Wybierz
Menu].
opcję [OK].
2 Wybierz
zz Można utworzyć maks. pięć kart Moje
menu, powtarzając czynności opisane
w punkcie 1 i 2.
Zapisywanie pozycji menu na kartach Moje menu
pozycję [MY MENU*:
1 Wybierz
Konfiguruj].
548
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
opcję [Wybierz pozycje do
2 Wybierz
zarejestr.].
żądane elementy.
3 Zapisz
zz Wybierz pozycję, która ma być
ustawiona, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym
potwierdzenia.
zz Można zapisać maksymalnie sześć
pozycji.
zz Aby wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
Ustawienia karty Moje Menu
Pozycje menu można sortować lub usuwać,
a kartę menu można usunąć lub zmienić jej
nazwę.
zzSortuj zarejestrowane pozycje
Możesz zmienić kolejność zarejestrowanych pozycji w Moim menu.
Wybierz opcję [Sortuj zarejestrowane pozycje], wybierz element,
którego kolejność chcesz zmienić, a potem naciśnij <0>. Gdy zostanie
wyświetlony element [z], użyj przycisków <W> <X>, aby go przesunąć,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zzUsuń wybrane pozycje / Usuń wszystkie pozycje na karcie
Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych pozycji. Opcja [Usuń
wybrane pozycje] usuwa pojedynczą pozycję menu, natomiast
opcja [Usuń wszystkie poz. na karcie] usuwa wszystkie pozycje
zarejestrowane na karcie.
549
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
zzUsuń kartę
Można usunąć bieżącą kartę Moje menu. Wybierz opcję [Usuń kartę],
aby usunąć kartę [MY MENU*].
zzZmień nazwę karty
Nazwę karty Moje menu można zmienić z [MY MENU*] na inną.
pozycję [Zmień nazwę
1 Wybierz
karty].
tekst.
2 Wprowadź
zz Wybierz pozycję [
] lub naciśnij
przycisk <L>, aby usunąć zbędne
znaki.
zz Użyj przycisków nawigacji <V> lub
pokrętła <5>, aby wybrać znak,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę trybu
wprowadzania znaków.
wprowadzony tekst.
3 Potwierdź
zz Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
550
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Usuwanie wszystkich kart Moje menu / usuwanie wszystkich
pozycji
Można usunąć wszystkie utworzone karty
Moje menu i zarejestrowane w ich ramach
pozycje.
zzUsuń wszyst. karty Moje Menu
Można usunąć wszystkie utworzone karty Moje Menu. W przypadku
wybrania opcji [Usuń wszyst. karty Moje Menu] wszystkie karty od
[MY MENU1] do [MY MENU5] zostaną usunięte, a karta [9] powróci do
ustawień domyślnych.
zzUsuń wszystkie pozycje
Można usunąć wszystkie pozycje zapisane na kartach od [MY MENU1]
do [MY MENU5]. Karty (y) pozostaną. Po wybraniu opcji [Usuń
wszystkie pozycje] wszystkie pozycje zapisane na wszystkich
utworzonych kartach zostaną usunięte.
oo Jeśli zostanie wykonane polecenie [Usuń kartę] lub [Usuń wszyst. karty
Moje Menu], nazwy kart zmienione za pomocą opcji [Zmień nazwę karty]
także zostaną usunięte.
551
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Ustawienia wyświetlania menu
Można wybrać opcję [Widok menu] w celu
ustawienia ekranu menu, który ma pojawić
się po naciśnięciu przycisku <M>.
zzWidok normalny
Wyświetla ostatnio wyświetlany ekran menu.
zzWyświetl od karty Moje menu
Wyświetla menu z wybraną kartą [9].
zzWyświetl tylko kartę Moje menu
Jest wyświetlana tylko karta [9]. (Karty [z], [3], [5] i [8] nie będą
wyświetlane.)
552
Informacje pomocnicze
Niniejszy rozdział zawiera informacje pomocnicze dotyczące
funkcji aparatu.
553
Omówienie oprogramowania
Pobieranie i instalacja oprogramowania
Korzystając z oprogramowania EOS lub innego dedykowanego
oprogramowania, używaj najnowszej dostępnej wersji. Aby pobrać
oprogramowanie, musisz wpisać numer seryjny widoczny na spodzie
aparatu.
oo Nie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie
zainstalowane poprawnie.
oo Nie można zainstalować oprogramowania EOS w komputerze bez połączenia
internetowego.
oo Poprzednie wersje oprogramowania mogą nie wyświetlać poprawie obrazów
z tego aparatu. Ponadto przetwarzanie obrazów RAW z tego aparatu nie jest
możliwe.
oo Zawsze należy zaktualizować poprzednie wersje zainstalowanego
oprogramowania (nadpisując je jego najnowszą wersją).
oprogramowanie.
1 Pobierz
zz Nawiąż połączenie z Internetem za pomocą komputera i uzyskaj
dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.
www.canon.com/icpd
zz Wybierz kraj lub region zamieszkania i pobierz oprogramowanie.
zz Dekompresuj je w komputerze.
W systemie Windows
Kliknij wyświetlany plik instalatora w celu uruchomienia instalatora.
W systemie Macintosh
Zostanie utworzony i wyświetlony plik dmg. Aby uruchomić
instalator, wykonaj czynności podane poniżej.
554
Omówienie oprogramowania
(1) Kliknij dwukrotnie plik dmg.
gg Na pulpicie wyświetlona zostanie ikona dysku i plik instalatora.
Jeśli plik instalatora nie zostanie wyświetlony, kliknij
dwukrotnie ikonę dysku w celu jego wyświetlenia.
(2) Kliknij dwukrotnie plik instalatora.
gg Instalator zostaje uruchomiony.
według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby
2 Postępuj
zainstalować oprogramowanie.
Pobieranie instrukcji obsługi oprogramowania
Instrukcje obsługi oprogramowania (pliki PDF) można pobrać z witryny
internetowej firmy Canon na komputer.
zzStrona pobierania instrukcji obsługi oprogramowania
www.canon.com/icpd
oo Do wyświetlenia instrukcji obsługi (pliki PDF) wymagane jest
oprogramowanie Adobe umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie
jak Adobe Acrobat Reader DC (zaleca się korzystanie z najnowszej
wersji).
oo Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
oo Aby otworzyć pobrany plik instrukcji obsługi (plik PDF), kliknij go dwukrotnie.
oo Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania plików
PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
555
Pobieranie obrazów na komputer
Oprogramowanie EOS umożliwia przesyłanie obrazów z aparatu do
komputera. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić.
Przesyłanie przez podłączenie aparatu do komputera
oprogramowanie
1 Zainstaluj
(=554).
aparat do komputera
2 Podłącz
za pomocą kabla interfejsu
IFC‑100U (sprzedawany oddzielnie,
końcówka po stronie komputera:
USB typ C).
zz Włóż wtyczkę w złącze cyfrowe aparatu.
zz Podłącz drugi koniec kabla do złącza
USB komputera.
oprogramowania EOS Utility,
3 Użyj
aby pobrać obrazy.
zz Zapoznaj się z treścią dokumentu
„EOS Utility Instrukcja obsługi”.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aparat nie może komunikować się
z komputerem, nawet jeśli urządzenia są połączone za pomocą kabla
interfejsu.
556
Pobieranie obrazów na komputer
Przesyłanie obrazów przy użyciu czytnika kart
W celu przesłania obrazów do komputera można użyć czytnika kart.
oprogramowanie
1 Zainstaluj
(=554).
kartę pamięci do czytnika
2 Włóż
kart.
oprogramowania Digital Photo
3 Użyj
Professional, aby przesłać obrazy.
zz Informacje na ten temat można
znaleźć w dokumencie „Digital Photo
Professional Instrukcja obsługi”.
oo Podczas przesyłania obrazów z aparatu do komputera przy pomocy czytnika
kart, ale bez użycia oprogramowania EOS, należy skopiować folder DCIM
z karty do komputera.
557
Ładowanie akumulatora w aparacie
Za pomocą zasilacza USB PD-E1 (sprzedawanego oddzielnie) można
ładować akumulator LP-E17 bez wyjmowania go z aparatu. Ładowanie
zostanie zatrzymane podczas użytkowania aparatu.
zasilacz USB.
1 Podłącz
zz Gdy przełącznik zasilania aparatu
znajduje się w pozycji <2>, włóż
wtyczkę zasilacza USB do złącza
cyfrowego.
przewód zasilający.
2 Podłącz
zz Podłącz przewód zasilający do zasilacza
USB i włóż wtyczkę zasilającą do
gniazda elektrycznego.
gg Rozpocznie się ładowanie, a kontrolka
dostępu (1) zaświeci się na zielono.
zz Po zakończeniu ładowania kontrolka
dostępu zgaśnie. Odłącz przewód
zasilający i odłącz zasilacz USB od
aparatu.
(1)
oo Akumulatorów nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi to ich
uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
oo W przypadku problemów z ładowaniem kontrolka dostępu miga na zielono,
a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie. W takim przypadku należy
odłączyć przewód zasilający, ponownie podłączyć akumulator i odczekać kilka
minut przed ponownym podłączeniem go. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje
problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem
serwisowym firmy Canon.
558
Ładowanie akumulatora w aparacie
oo Jeśli kontrolka dostępu się nie świeci, spróbuj odłączyć zasilacz USB
i podłączyć go ponownie.
oo Wymagany czas ładowania i poziom naładowania różnią się w zależności od
temperatury otoczenia i pozostałej pojemności.
oo Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach (5–10°C)
trwa dłużej.
oo Akumulatory nie są ładowane, gdy aparat jest podłączony przez Wi-Fi lub gdy
pokrywa gniazda karty/komory akumulatora jest otwarta.
559
Korzystanie z uchwytu przedłużającego
Uchwyt przedłużający EG-E1 (sprzedawany oddzielnie) to akcesorium
przeznaczone do aparatów EOS RP, ułatwiające ich trzymanie. Akumulator
i kartę można wkładać oraz wyjmować, gdy uchwyt przedłużający jest
zamocowany na aparacie.
pokrywy gniazda karty/
1 Usuń
komory akumulatora.
zz Wyłącz aparat i zdejmij pokrywę.
Zachowaj ostrożność, aby nie zgubić
pokrywy po jej usunięciu.
uchwyt przedłużający.
2 Zamocuj
zz Zamocuj w sposób pokazany po lewej
stronie i przekręć pokrętło mocowania
tak, aby zablokowało się na miejscu.
560
Korzystanie z uchwytu przedłużającego
pokrywę uchwytu
3 Otwórz
przedłużającego.
zz Instrukcje dotyczące wkładania
i wyjmowania akumulatora i karty
znajdują się w rozdziale „Wyjmowanie
akumulatora i karty” (=42).
oo Mocując ponownie pokrywę gniazda karty/komory akumulatora do aparatu,
należy ją mocować w pozycji co najmniej 90°.
561
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów związanych z aparatem w pierwszej kolejności
zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów.
Jeśli na jego podstawie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Problemy z zasilaniem
Akumulatorów nie można naładować za pomocą ładowarki.
zz Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP‑E17 firmy Canon.
Kontrolka ładowania miga z dużą częstotliwością.
zz Jeżeli (1) występuje problem z ładowarką lub akumulatorem lub (2)
komunikacja z akumulatorem nie doszła do skutku (z akumulatorem
firmy innej niż Canon), obwód zabezpieczający zatrzyma ładowanie,
a kontrolka ładowania zacznie migać na pomarańczowo. W przypadku
opcji (1) należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego.
Odłącz i ponownie podłącz akumulator do ładowarki. Odczekaj parę
minut i ponownie podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego.
Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Kontrolka ładowarki nie miga.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie podłączonego do ładowarki
akumulatora o wysokiej temperaturze wewnętrznej nie zostanie
przeprowadzone (kontrolka nie świeci). Wzrost temperatury wewnętrznej
akumulatora podczas ładowania spowoduje automatyczne przerwanie
ładowania (kontrolka miga). Ładowanie zostanie automatycznie
wznowione po obniżeniu temperatury akumulatora.
562
Rozwiązywanie problemów
Akumulatorów nie można naładować za pomocą zasilacza USB
(sprzedawanego oddzielnie).
zz Akumulatory nie są ładowane, gdy przełącznik zasilania aparatu znajduje
się w pozycji <1>.
zz Użytkowanie aparatu spowoduje przerwanie trwającego ładowania.
Kontrolka dostępu miga podczas ładowania za pomocą
zasilacza USB.
zz W przypadku problemów z ładowaniem kontrolka dostępu miga na
zielono, a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie. W takim
przypadku należy odłączyć przewód zasilający, ponownie podłączyć
akumulator i odczekać kilka minut przed ponownym podłączeniem go.
Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Kontrolka dostępu nie świeci się podczas ładowania za pomocą
zasilacza USB.
zz Spróbuj odłączyć zasilacz USB i podłączyć go ponownie.
Aparat nie jest uruchamiany pomimo ustawienia przełącznika
zasilania w pozycji <1>.
zz Upewnij się, że pokrywa gniazda karty/komory akumulatora została
zamknięta (=42).
zz Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo włożony do aparatu
(=42).
zz Naładuj akumulator (=40).
Kontrolka dostępu wciąż świeci lub miga, mimo że przełącznik
zasilania jest ustawiony w pozycji <2>.
zz Jeśli podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie odłączone zasilanie,
kontrolka dostępu będzie świecić lub migać jeszcze przez kilka sekund.
Po zakończeniu zapisywania obrazu zasilanie zostanie odłączone
automatycznie.
563
Rozwiązywanie problemów
Wyświetla się komunikat [Czy ten akumulator/te akumulatory
mają logo firmy Canon?].
zz Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP‑E17 firmy Canon.
zz Wyjmij i ponownie włóż akumulator (=42).
zz Jeśli styki elektryczne są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.
Akumulator szybko się rozładowuje.
zz Użyj w pełni naładowanego akumulatora (=40).
zz Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Wyświetl [5: Dane
akumulatora], aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora (=381).
Jeśli wydajność akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
zz Dostępna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania
następujących czynności:
Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
Używanie funkcji Wi-Fi/Bluetooth (komunikacja bezprzewodowa).
Aparat samoczynnie się wyłącza.
zz Automatyczne wyłączanie działa. Aby dezaktywować automatyczne
wyłączanie, ustaw dla opcji [Autom. wyłącz.] w pozycji [5: Oszcz.
energii] wartość [Wyłącz] (=372).
zz Nawet jeśli opcja [Autom. wyłącz.] jest ustawiona na [Wyłącz], ekran
i wizjer nadal zostaną wyłączone, gdy aparat pozostanie bezczynny
przez czas ustawiony w opcji [Wyśw. wył.] i [Wizjer wyłącz.], ale aparat
pozostanie włączony.
zz W pozycji [5: Tryb Eco] ustaw wartość [Wył.].
564
Rozwiązywanie problemów
Problemy z fotografowaniem
Nie można zamontować obiektywu.
zz Do zamocowania obiektywu EF lub EF-S potrzebny jest adapter
mocowania. Do aparatu nie można podłączyć obiektywów EF-M.
Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.
zz Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona (=42).
zz Ustaw przełącznik ochrony karty przed zapisem w pozycji umożliwiającej
zapisywanie/usuwanie (=42).
zz Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu
zwolnienia miejsca (=42, =314).
zz Fotografowanie nie jest możliwe, jeśli punkt AF zmienia kolor na
pomarańczowy, gdy próbujesz ustawić ostrość. Ponownie naciśnij spust
migawki do połowy, aby automatycznie ponownie ustawić ostrość lub
ustaw ostrość ręcznie (=54, =214).
Nie można korzystać z karty.
zz Jeśli na monitorze LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie karty,
zapoznaj się z informacjami na stronach =44 lub =581.
Po włożeniu karty do innego aparatu wyświetlany jest komunikat
o błędzie.
zz Ponieważ karty pamięci SDXC są sformatowane w systemie exFAT,
w przypadku sformatowania karty w tym aparacie, a następnie włożenia
jej do innego aparatu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie
i używanie karty może być niemożliwe.
565
Rozwiązywanie problemów
Obraz jest nieostry lub rozmazany.
zz Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF>
(=48, =51).
zz Delikatnie naciskaj spust migawki, aby zapobiegać drganiom aparatu
(=54).
zz W przypadku obiektywu wyposażonego w mechanizm Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik IS w pozycji <1>.
zz W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może być długi.
Użyj krótszego czasu naświetlania (=98), ustaw wyższą czułość ISO
(=131), użyj lampy błyskowej (=222) lub użyj statywu.
zz Patrz „Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć” na stronie =70.
Nie można zablokować ostrości i zmienić kompozycji zdjęcia.
zz W pozycji działania AF wybierz opcję One-Shot AF. Fotografowanie
z blokadą ostrości nie jest możliwe w trybie Servo AF (=71, =185).
Szybkość rejestracji serii zdjęć jest wolna.
zz Szybkość serii zdjęć w przypadku szybkiej serii zdjęć może być niższa
zależnie od następujących czynników: stanu akumulatora, temperatury,
funkcji redukcji migotania, czasu naświetlania, przysłony, warunków
obiektu, jasności, pracy AF, rodzaju obiektywu, użycia lampy błyskowej,
ustawień funkcji fotografowania itp. (=208).
566
Rozwiązywanie problemów
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych uległa zmniejszeniu.
zz Jeśli fotografowany obiekt zawiera drobne szczegóły, np. źdźbła trawy
na łące, rozmiar pliku będzie większy, a rzeczywista maksymalna liczba
zdjęć seryjnych może być niższa niż wartości podane na str. =583.
Nawet po zmianie karty wyświetlana maksymalna liczba zdjęć
seryjnych nie zmienia się.
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych wyświetlana w wizjerze nie zmienia
się po wymianie karty, nawet jeśli będzie to szybka karta. Maksymalna
liczba zdjęć seryjnych w tabeli na stronie =583 opiera się na karcie
testowej firmy Canon. (Im wyższa szybkość zapisu karty, tym wyższa
rzeczywista maksymalna liczba zdjęć seryjnych). Z tego powodu
maksymalna wyświetlana liczba zdjęć seryjnych może różnić się od
rzeczywistej maksymalnej liczby zdjęć seryjnych.
Wyświetlacz o dużej szybkości nie jest dostępny podczas
fotografowania w trybie szybkiej serii zdjęć.
zz Patrz wymagania dotyczące wyświetlacza o dużej szybkości na
stronie =181.
Niektóre opcje jakości obrazu są niedostępne w przypadku
fotografowania z kadrowaniem.
zz Opcje jakości obrazu 74/84/7a/8a są niedostępne, gdy wybrane
jest ustawienie [1,6x (krop)] lub z obiektywem EF-S.
Nie można ustawić formatu obrazu.
zz W przypadku obiektywów EF-S ustawienie [1,6x (krop)] jest wybierane
automatycznie i nie są dostępne żadne inne formaty obrazu.
567
Rozwiązywanie problemów
Nie można ustawić czułości ISO 100. Nie można ustawić
dodatkowych czułości (ISO).
zz Sprawdź ustawienie [Zakres ISO] w obszarze [z: zNastawy
czułości ISO].
zz Jeśli w pozycji [z: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcję
[Włącz] lub [Wzmocniona], dostępny zakres czułości ISO na potrzeby
fotografowania będzie wynosił od ISO 200 do ISO 40000. Nawet
w przypadku ustawienia opcji [Zakres ISO] w pozycji [z: Nastawy
czułości ISO] w celu rozszerzania zakresu nastaw nie można wybrać
opcji L (odpowiednik ISO 50), H1 (odpowiednik ISO 51200) ani H2
(odpowiednik ISO 102400). Jeżeli w pozycji [z: Priorytet jasnych
partii obr.] została wybrana opcja [Wyłącz] (=137), można ustawić
czułość ISO 100/125/160, L lub H1/H2.
Nawet po ustawieniu negatywnej korekty ekspozycji obrazy są
zbyt jasne.
zz W pozycji [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] włącz opcję [Wyłącz] (=136). W przypadku wybrania opcji
[Słaby], [Standard] lub [Mocny] obraz może być zbyt jasny, nawet jeśli
ustawisz mniejszą wartość kompensacji ekspozycji lub korekty ekspozycji
lampy.
Nie mogę ustawić korekty ekspozycji, gdy jest ustawiona jednocześnie
ręczna regulacja ekspozycji i automatyczna czułość ISO.
zz Zapoznaj się z informacjami na stronie =103, aby ustawić korektę
ekspozycji.
Nie wszystkie opcje korekcji aberracji obiektywu są wyświetlane.
zz Chociaż [Koryg. aber. chromat.] i [Korekcja dyfrakcji] nie są
wyświetlane gdy opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] jest ustawiona na
[Włącz], obie funkcje mają zastosowanie w trakcie robienia zdjęć, tak jak
w przypadku ustawienia ich w opcji [Włącz].
zz Podczas nagrywania filmów opcje [Cyfr. optymal. obiektywu]
i [Korekcja dyfrakcji] nie będą wyświetlone.
568
Rozwiązywanie problemów
Używanie lampy błyskowej w trybie <f> lub <d> skraca czas
naświetlania.
zz W pozycji [z: Sterowanie zewn. Speedlite] ustaw dla opcji [Błysk+dł.
czas] wartość [1/180-1/60 sek. autom.] lub [1/180 sek. (stały)] (=224).
Lampa błyskowa nie działa.
zz Sprawdź, czy lampa błyskowa została bezpiecznie podłączona do
aparatu.
Lampa błyskowa działa wyłącznie z pełną mocą błysku.
zz Lampy błyskowe inne niż lampy Speedlite serii EL/EX używane w trybie
automatycznego błysku są zawsze aktywowane z pełną mocą (=221).
zz Jeśli jako ustawienie funkcji indywidualnej lampy błyskowej w pozycji
[Tryb pomiaru światła] wybrano opcję [TTL] (automatyka błysku), lampa
błyskowa działa wyłącznie z pełną mocą błysku (=230).
Korekta ekspozycji lampy jest niedostępna.
zz Jeśli korekta ekspozycji lampy została wcześniej ustawiona w lampie
Speedlite, nie można ustawić korekty ekspozycji lampy za pomocą
aparatu. Jeśli korekta ekspozycji zewnętrznej lampy Speedlite została
anulowana (ustawiona wartość 0), można ustawić korektę ekspozycji
lampy za pomocą aparatu.
569
Rozwiązywanie problemów
Synchronizacji z krótkimi czasami nie można ustawić w trybie
<f> lub <d>.
zz W pozycji [z: Sterowanie zewn. Speedlite] ustaw dla opcji [Błysk+dł.
czas] wartość [1/180-30 sek. auto] lub [1/180-1/60 sek. autom.]
(=224).
Nie jest możliwe fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.
zz Podczas fotografowania należy ustawić tryb wyzwalania w pozycji <Q>
lub <k> (=209). Podczas nagrywania filmów należy dla opcji
[z: Pilot] wybrać ustawienie [Włącz] (=285).
zz Sprawdź położenie przełącznika czasu wyzwalania na pilocie zdalnego
sterowania.
zz W przypadku korzystania z pilota bezprzewodowego BR-E1 należy
zapoznać się z informacjami na stronie =217 lub =399.
zz Aby używać pilota zdalnego sterowania do nagrywania filmu
poklatkowego, należy zapoznać się z informacjami na stronie =273.
Podczas rejestrowania obrazu wyświetlana jest biała s lub
czerwona E ikona.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka.
Gdy wyświetlana jest biała ikona <s>, jakość zdjęć może być gorsza.
Jeśli wyświetlana jest czerwona ikona <E>, oznacza to, że filmowanie
zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (=291).
Podczas nagrywania filmu wyświetlana jest czerwona ikona E.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Jeśli jest
wyświetlana czerwona ikona <E>, oznacza to, że nagrywanie filmu
zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (=291).
570
Rozwiązywanie problemów
Filmowanie zatrzymuje się samoczynnie.
zz Jeśli szybkość zapisu karty jest zbyt niska, nagrywanie filmu może zostać
automatycznie zatrzymane. Informacje o kartach, na których można
nagrywać filmy – patrz strona =585. Dane dotyczące prędkości zapisu
karty można znaleźć na stronie internetowej producenta.
zz W przypadku nagrywania filmu przez 29 min 59 s nagrywanie zostanie
automatycznie zatrzymane.
Nie można ustawić czułości ISO dla nagrywania filmu.
zz W trybach fotografowania innych niż [M] czułość ISO jest ustawiana
automatycznie. W trybie [M] czułość ISO można ustawić ręcznie
(=589).
Nie można ustawić czułości ISO 100 ani wybrać dodatkowych
czułości (ISO) podczas nagrywania filmu.
zz Sprawdź ustawienia [Zakres ISO] i [Zakres dla H] w opcji
[z: kNastawy czułości ISO].
zz Jeśli dla opcji [z: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano ustawienie
[Włącz], możliwy do skonfigurowania zakres czułości ISO rozpoczynał
się od ISO 200. Nie można wybrać dodatkowych czułości ISO nawet
jeśli ustawiony zostanie rozszerzony [Zakres ISO] lub [Zakres dla H]
w ustawieniach [z: kNastawy czułości ISO]. Gdy dla opcji [z:
Priorytet jasnych partii obr.] zostanie wybrane ustawienie [Wyłącz]
(=137), można ustawić czułość ISO 100/125/160 lub rozszerzone
ustawienia czułości ISO.
571
Rozwiązywanie problemów
Ekspozycja zmienia się podczas nagrywania filmu.
zz Jeśli zmienisz czas naświetlania lub przysłonę podczas nagrywania filmu,
zmiany te mogą zostać zarejestrowanie na filmie.
zz Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania,
zalecane jest nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu
podczas nagrywania filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub
rejestrowanie dźwięków towarzyszących działaniu obiektywu, nierówny
poziom dźwięku lub utratę ostrości.
Podczas nagrywania filmu obraz migocze lub pojawiają się na
nim poziome pasy.
zz Nierównomierna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia)
mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem LED
lub też innymi źródłami światła podczas nagrywania filmu. Ponadto mogą
zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub tonu koloru.
W trybie [M] rozwiązaniem problemu może być zastosowanie długiego
czasu naświetlania. Ta przypadłość może być bardziej zauważalna
w sytuacji nagrywania filmu poklatkowego.
Podczas nagrywania filmu obiekt jest zniekształcony.
zz W przypadku przesuwania aparatu w lewo lub w prawo (ruch
panoramiczny) lub filmowania poruszającego się obiektu obraz może być
zniekształcony. Ta przypadłość może być bardziej zauważalna w sytuacji
nagrywania filmu poklatkowego.
Nie można wykonywać zdjęć podczas nagrywania filmu.
zz Podczas nagrywania filmu nie można wykonywać zdjęć.
Przed wykonaniem zdjęć zatrzymaj nagrywanie filmu, a następnie
wybierz tryb fotografowania.
572
Rozwiązywanie problemów
Problemy związane z funkcjami bezprzewodowymi
Nie można sparować ze smartfonem.
zz Skorzystaj ze smartfonu zgodnego ze specyfikacją Bluetooth w wersji 4.1
lub późniejszej.
zz Włącz Bluetooth z ekranu ustawień smartfonu.
zz Parowanie z aparatem nie jest możliwe z ekranu ustawień Bluetooth
smartfonu. W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja
Camera Connect (bezpłatna) (=420).
zz Nie można ponownie sparować poprzednio sparowanego smartfona
z aparatem, jeśli rejestracja aparatu jest zachowana na smartfonie.
W takim wypadku usuń rejestrację aparatu zachowaną w ustawieniach
Bluetooth na smartfonie i spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie
(=432).
Nie można ustawić funkcji Wi-Fi.
zz W przypadku podłączenia aparatu do komputera lub innego urządzenia
za pomocą kabla interfejsu konfiguracja funkcji Wi-Fi jest niemożliwa.
Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją jakichkolwiek funkcji (=418).
Nie można używać urządzenia podłączonego za pomocą kabla
interfejsu.
zz Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane
z aparatem poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy
aparat jest połączony z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Przed podłączeniem kabla interfejsu zakończ połączenie Wi-Fi.
Operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie, są niemożliwe.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi operacje, takie jak rejestrowanie
i odtwarzanie mogą być niedostępne.
Zakończ połączenie Wi-Fi, a następnie wykonaj operację.
573
Rozwiązywanie problemów
Nie można połączyć ponownie ze smartfonem.
zz Po zmianie ustawień lub wybraniu innego ustawienia nie można
ustanowić ponownego połączenia po wybraniu tej samej nazwy sieci
(SSID), nawet w przypadku używania tego samego aparatu i smartfona.
W takiej sytuacji usuń ustawienia połączenia z nastaw sieci Wi-Fi
w smartfonie i skonfiguruj połączenie od nowa.
zz Połączenie może nie zostać nawiązane, jeśli aplikacja Camera Connect
działa w trakcie rekonfiguracji nastaw połączenia. W takim przypadku
wyjdź na chwilę z aplikacji Camera Connect, a następnie zrestartuj ją.
Problemy z obsługą
Nie można zmienić ustawień za pomocą elementów sterujących
<6>, <5>, <d> lub <T>.
zz Aby odblokować elementy sterujące, naciśnij przycisk <R> (=58).
zz Sprawdź ustawienie [5: Blokada kilku funkcji] (=407).
Obsługa dotykowa nie jest możliwa.
zz Upewnij się, że w pozycji [5: Sterowanie dotykiem] wybrano opcję
[Standardowe] lub [Duża czułość] (=379).
Przycisk lub pokrętło aparatu nie działa w oczekiwany sposób.
zz W celu nagrywania filmu sprawdź ustawienie [5: F-cja przyc. mig. do
filmów] (=395).
zz Sprawdź ustawienia [8C.Fn III-5: Dostosowanie przycisków]
i [8C.Fn III-6: Dostosowanie pokręteł] (=537, =542).
574
Rozwiązywanie problemów
Problemy z wyświetlaniem
Ekran menu zawiera mniej kart i opcji.
zz W trybach strefy podstawowej nie są wyświetlane niektóre karty i opcje
menu. Karty i opcje na ekranie menu różnią się także w przypadku zdjęć
i filmów.
Wyświetlacz jest uruchamiany z wyświetloną kartą [9] Moje
menu lub tylko z kartą [9].
zz W pozycji [Widok menu] na karcie [9] wybrano opcję [Wyświetl od
karty Moje Menu] lub [Wyświetl tylko kartę MojeMenu]. Wybierz
ustawienie [Widok normalny] (=552).
Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia („_”).
zz Ustaw w pozycji [z: Przestrzeń kolorów] opcję [sRGB]. Jeśli wybrana
jest opcja [Adobe RGB], nazwa pliku będzie rozpoczynać się od
podkreślenia (=147).
Nazwa pliku rozpoczyna się od „MVI_”.
zz Jest to plik filmu.
Numery plików nie rozpoczynają się od 0001.
zz Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie
rozpocząć się od numeru 0001 (=363).
575
Rozwiązywanie problemów
Data i czas wykonania zdjęcia są nieprawidłowe.
zz Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas (=374).
zz Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim
(=374).
Brak daty i czasu na zdjęciu.
zz Data i czas fotografowania nie pojawiają się na zdjęciu. Data i czas
są zapisywane w danych obrazu jako informacje o obrazie. Podczas
drukowania można na zdjęciu wydrukować datę i czas zarejestrowane
w informacjach o obrazie (=318).
Wyświetlany jest symbol [###].
zz Jeśli liczba obrazów na karcie przekracza liczbę, którą aparat może
wyświetlić, zostanie wyświetlone oznaczenie [###].
Obraz na ekranie jest niewyraźny.
zz Jeśli ekran jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
zz W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich
wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca
monitora wróci do normy.
576
Rozwiązywanie problemów
Problemy z odtwarzaniem
Część obrazu miga na czarno.
zz W pozycji [3: Alarm prześwietl.] ustawiono opcję [Włącz] (=351).
Na obrazie wyświetla się czerwone pole.
zz W pozycji [3: Wyśw.punktu AF] ustawiono opcję [Włącz] (=352).
Podczas odtwarzania obrazów nie są wyświetlane punkty AF.
zz Punkty AF nie są wyświetlane, gdy odtwarzane są następujący typy
obrazów:
Obrazy zarejestrowane w trybie <8: F> lub <8: G>.
Zdjęcia wykonane z wykorzystaniem redukcji szumów zdjęć seryjnych.
Zdjęcia wykadrowane.
Obrazy zarejestrowane z opcją [Aut.równaj obraz] ustawioną na
[Włącz] w trybie HDR.
Nie można usunąć obrazu.
zz Jeśli dla obrazu została włączona ochrona przed usunięciem, nie można
go usunąć (=310).
Nie można odtwarzać zdjęć i filmów.
zz Aparat może nie odtwarzać zdjęć wykonanych za pomocą innych
aparatów.
zz Filmów edytowanych w komputerze nie można odtwarzać w aparacie.
Można odtworzyć tylko kilka obrazów.
zz Obrazy zostały przefiltrowane pod kątem odtwarzania za pomocą
opcji [3: Ustaw kryteria wyszukiwania] (=345). Skasuj kryteria
wyszukiwania obrazów.
577
Rozwiązywanie problemów
Podczas odtwarzania filmu słychać dźwięk towarzyszący
wykonaniu operacji i mechaniczny dźwięk.
zz Dźwięki towarzyszące korzystaniu z pokręteł aparatu lub obiektywu
podczas nagrywania filmu zostaną również zarejestrowane. Zaleca
się stosowanie kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1
(sprzedawany osobno) (=258).
Film okazjonalnie zatrzymuje się na chwilę.
zz W przypadku znacznych zmian poziomu ekspozycji podczas nagrywania
filmu z automatyczną regulacją ekspozycji nagrywanie zostaje chwilowo
zatrzymane, aż do momentu ustabilizowania jasności. W takim przypadku
należy nagrywać w trybie [M] (=241).
Brak obrazu na ekranie telewizora.
zz Sprawdź, czy w pozycji [5: Standard TV] ustawiono odpowiednią
opcję: [Dla NTSC] lub [Dla PAL] (zależnie od standardu TV telewizora)
(=378).
zz Upewnij się, że wtyczka kabla HDMI została całkowicie wsunięta do
gniazda (=308).
Dostępnych jest kilka plików filmowych jednego filmu.
zz Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB, automatycznie zostanie
utworzony kolejny plik filmu (=254). Jednak w przypadku korzystania
z karty pamięci SDXC sformatowanej za pomocą aparatu można nagrać
film w pojedynczym pliku, nawet gdy jego wielkość przekracza 4 GB.
578
Rozwiązywanie problemów
Czytnik kart nie rozpoznaje karty.
zz W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych
komputera karty pamięci SDXC mogą nie zostać poprawnie rozpoznane.
W takim wypadku należy podłączyć aparat do komputera za pomocą
kabla interfejsu, a następnie przesłać obrazy do komputera, korzystając
z dostarczonego oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS).
Nie można zmienić rozmiaru obrazu.
zz Na tym aparacie nie można zmieniać rozmiaru obrazów JPEG b ani
RAW (=339).
Nie można skadrować obrazu.
zz Na tym aparacie nie można kadrować obrazów RAW (=337).
Na obrazie pojawiają się jasne punkty.
zz Białe, czerwone lub niebieskie kropki światła mogą pojawić się na
zarejestrowanych obrazach lub na ekranie fotografowania, jeśli na
matrycę ma wpływ promieniowanie kosmiczne lub podobne czynniki.
Ich występowanie może zostać ograniczone po wykonaniu operacji
[Czyść terazf] dostępnej w pozycji [5: Czyszczenie matrycy]
(=382).
579
Rozwiązywanie problemów
Problemy związane z czyszczeniem matrycy
Podczas czyszczenia matrycy słychać dźwięk migawki.
zz W menu [5: Czyszczenie matrycy] po wybraniu opcji [Czyść terazf]
rozlegnie się mechaniczny dźwięk migawki podczas czyszczenia, ale na
karcie nie zostanie zarejestrowane żadne zdjęcie (=382).
Automatyczne czyszczenie matrycy nie działa.
zz W przypadku kilkukrotnego włączenia <1> i wyłączenia <2>
przełącznika zasilania w krótkim okresie czasu ikona <f> może nie
być wyświetlana (=46).
Problemy dotyczące połączenia z komputerem
Nie można przesłać obrazów do komputera.
zz Zainstaluj program EOS Utility (oprogramowanie EOS) w komputerze
(=554).
zz Jeśli aparat jest już podłączony przez Wi-Fi, nie może komunikować się
z żadnym komputerem podłączonym za pomocą kabla interfejsu.
Komunikacja między podłączonym aparatem a komputerem
nie działa.
zz Podczas korzystania z EOS Utility (oprogramowanie EOS) należy
w pozycji [z: Film poklatk.] ustawić opcję [Wyłącz] (=262).
580
Kody błędów
(1)
(2)
W przypadku wystąpienia problemu
związanego z aparatem zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie. Jeśli problem będzie nadal
występować, należy zapisać kod błędu
(Errxx) i skontaktować się z pomocą
techniczną w dziale obsługi klienta.
(1)
(2)
Numer błędu
Przyczyna i środki zaradcze
581
Dane o wydajności
Fotografowanie
zzDostępna liczba zdjęć
Temperatura
Dostępna liczba zdjęć
Temperatura pokojowa
(23°C)
Około 250 zdjęć
Niska temperatura
(0°C)
Około 240 zdjęć
• Na podstawie korzystania z ekranu i w pełni naładowanego akumulatora LP-E17 oraz
zgodnie z normami testowymi Camera & Imaging Products Association.
zzZakres automatycznej czułości ISO
Tryb fotografowania
t/d/s/f/a
F
Czułość ISO
Bez lampy błyskowej
Z lampą błyskową
ISO 100–40000*
ISO 100–1600*
ISO 400*
ISO 400*
* Rzeczywisty zakres czułości ISO zależy od ustawień [Minimalny] i [Maksymalny]
w pozycji [Autom. zakres].
• W trybach strefy podstawowej czułość ISO jest ustawiana automatycznie.
582
Dane o wydajności
zzPrzewodnik po ustawieniach jakości obrazów
(Wartości przybliżone)
Jakość Zarejestrowane Rozmiar
Dostępna
obrazu
piksele
pliku (MB) liczba zdjęć
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
Standardowe
Szybka
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
Do zapełnienia
JPEG
3,8M
9,1
4,9
5,1
2,9
3,4
2,0
1,9
3320
6060
5820
10280
8750
14620
15760
1
26M
29,1
1040
50
Do zapełnienia
F
RAW+JPEG
26M
17,1
1780
130
Do zapełnienia
1
73
F
73
26M
26M
26M
26M
29,1+9,1
790
42
98
17,1+9,1
1160
66
170
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
26M
12M
6,5M
• Dostępna liczba zdjęć jest ustalana na podstawie standardów testowania firmy Canon
przy użyciu karty o pojemności 32 GB.
• Pomiar maksymalniej liczby zdjęć seryjnych wykonany w odpowiednich warunkach
i przy użyciu karty pamięci SD spełniającej normy testowe firmy Canon (karta 32 GB
standardowa/UHS-II, <o> szybka seria zdjęć, kadrowanie zdjęć w pełnym kadrze/
format obrazu, ISO 100, standardowy styl obrazu).
• Rozmiar pliku, dostępna liczba zdjęć i maksymalna liczba zdjęć seryjnych
zależą od fotografowanego obiektu, marki karty, funkcji kadrowanie / format
obrazu zdjęć, czułości ISO, stylu obrazów, funkcji indywidualnych i innych
ustawień.
• „Pelne” wskazuje, że fotografowanie jest możliwe do momentu zapełnienia karty
obrazami o wymienionej charakterystyce.
oo Nawet w przypadku używania szybkiej karty pamięci SD wskaźnik
maksymalnej liczby zdjęć seryjnych nie zmieni się. Będzie obowiązywać
maksymalna liczba zdjęć seryjnych podana w tabeli.
583
Dane o wydajności
zzLiczba pikseli po ustawieniu kadrowania /
formatu obrazu zdjęć
(Przybliżona liczba pikseli)
Jakość
obrazu
3/1/F
a
a
b
Jakość
obrazu
3/1/F
a
a
b
Pełna klatka (3:2)
1,6x (kadrowanie)
6240×4160
(Około 26,0 megapikseli)
4160×2768*
(Około 11,5 megapiksela)
3120×2080
(Około 6,5 megapiksela)
2400×1600
(Około 3,8 megapiksela)
3888×2592
(Około 10,1 megapiksela)
–
–
2400×1600
(Około 3,8 megapiksela)
1:1 (format obrazu)
4:3 (format obrazu)
16:9 (format obrazu)
4160×4160
(Około 17,3 megapiksela)
2768×2768
(Około 7,7 megapiksela)
2080×2080
(Około 4,3 megapiksela)
1600×1600
(Około 2,6 megapiksela)
5536×4160*
(Około 23,0 megapikseli)
3680×2768*
(Około 10,2 megapikseli)
2768×2080*
(Około 5,8 megapikseli)
2112×1600*
(Około 3,4 megapikseli)
6240×3504*
(Około 21,9 megapikseli)
4160×2336*
(Około 9,7 megapikseli)
3120×1752*
(Około 5,5 megapikseli)
2400×1344*
(Około 3,2 megapikseli)
oo Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
oo Szczegółowe informacje na temat rozmiarów plików JPEG zawierają
wartości dotyczące nagrywania w trybie pełnoklatkowym na stronie =583.
W równoważnych warunkach fotografowania rozmiary plików będą mniejsze
niż w przypadku ustawienia opcji [z: zPrzycinanie/Format obr.] na [Pełna
klatka].
584
Dane o wydajności
Nagrywanie filmu
zzKarty umożliwiające nagrywanie filmów
Wielkość nagrywanego filmu
Karta pamięci SD
45
87
65
Film HDR
X
X
X
UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
SD Klasa prędkości SD 10 lub wyższa
65
V
SD Klasa prędkości SD 4 lub wyższa
87
65
X
H
L
w
• Gdy funkcje kadrowania filmu i Cyfrowej stabilizacji filmu są wyłączone.
• Ta tabela przedstawia szybkość zapisu i odczytu karty potrzebną do nagrywania
filmów (wymagania dotyczące wydajności karty). Jednak wymagania dotyczące
wydajności karty dla filmów poklatkowych 4K/Full HD odnoszą się do prędkości
odczytu.
585
Dane o wydajności
zzŁączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę
(Wartości przybliżone)
Wielkość
nagrywanego filmu
Łączny dostępny czas nagrywania na karcie
H 45 X
87 X
L 65 X
5
Film HDR
32 GB
8 min
17 min
35 min
1 godz. 09 min
2 godz. 20 min 869 MB/min
4 godz. 37 min 440 MB/min
33 min
2 godz. 15 min
9 godz. 01 min 225 MB/min
65 V 1 godz. 26 min
w
128 GB
Rozmiar
pliku
8 GB
5 godz. 47 min 23 godz. 11 min 87 MB/min
87 X
38 min
2 godz. 34 min 10 godz. 19 min 196 MB/min
65 X
1 godz. 13 min
4 godz. 53 min 19 godz. 34 min 103 MB/min
• Gdy funkcje kadrowania filmu i Cyfrowej stabilizacji filmu są wyłączone.
oo Wzrost temperatury wewnętrznej aparatu może spowodować zatrzymanie
nagrywania filmu przed upływem całkowitego czasu nagrywania
przedstawionego w tabeli (=291).
zzWartości całkowitego czasu nagrywania filmu
(Wartości przybliżone)
Temperatura
Możliwy czas nagrywania
Temperatura
pokojowa (23°C)
1 godz. 40 min
Niska temperatura
(0°C)
1 godz. 30 min
• Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E17.
• Z opcją [z: Wielk.nagr. filmu] ustawioną na L6X (NTSC)/L5X
(PAL) i [z: Filmowy Serwo AF] ustawioną na [Włącz].
586
Dane o wydajności
zzWartości całkowitego czasu nagrywania filmu poklatkowego
(Wartości przybliżone)
Nagrywanie filmu poklatkowego
Interwał
Auto-wył. ekranu
Wyłącz
2 sek.
Włącz
Wyłącz
10 sek.
Włącz
Temperatura
pokojowa (23°C)
Niska temperatura
(0°C)
Około 2 godz. 40 min
Około 2 godz. 50 min
Około 2 godz. 20 min
Około 4 godz. 40 min
Około 2 godz. 30 min
Około 2 godz. 40 min
Około 2 godz. 10 min
Około 4 godz. 30 min
• Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E17.
• Dostępny czas nagrywania filmu zależy od warunków nagrywania.
587
Dane o wydajności
Czułość ISO podczas nagrywania filmu
W trybie [k]
zz W przypadku filmów Full HD/HD czułość ISO jest ustawiana
automatycznie w zakresie ISO 100–25600.
zz W przypadku filmów 4K czułość ISO jest ustawiana automatycznie
w zakresie ISO 100–12800.
zz W menu [z: kNastawy czułości ISO] opcja [Maks. przy Autom.]
lub [H Maks. przy Autom.] ustawiona na wartość [H2(102400)]
(=286) rozszerza górny limit zakresu nastaw automatycznej czułości
ISO do wartości H2 (równoważnej wartości ISO 102400). Można obniżyć
wartość maksymalną, aby zawęzić zakres automatycznego ustawiania
czułości ISO.
zz Jeżeli w pozycji [z: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcję
[Włącz] (=137), zakres automatycznych nastaw czułości ISO
wynosi ISO 200–25600 dla filmów Full HD/HD oraz ISO 200–12800 dla
filmów 4K.
588
Dane o wydajności
W trybie [M]
zz W przypadku filmów Full HD/HD z ustawieniem czułości ISO na [AUTO]
czułość ISO jest automatycznie ustawiana w zakresie ISO 100–25600.
zz W przypadku filmów 4K z ustawieniem czułości ISO na [AUTO] czułość
ISO jest automatycznie ustawiana w zakresie ISO 100–12800.
zz Podczas ustawiania automatycznych nastaw czułości ISO zmiana
ustawienia [Maks. przy Autom.] lub [H Maks. przy Autom.] w pozycji
[z: kNastawy czułości ISO] na [H2(102400)] (=286) spowoduje
rozszerzenie górnego limitu automatycznych nastaw czułości ISO
do wartości H2 (równoważnej wartości ISO 102400). Można obniżyć
wartość maksymalną, aby zawęzić zakres automatycznego ustawiania
czułości ISO.
zz Można ustawić czułość ISO ręcznie w zakresie ISO 100–25600 dla
filmów Full HD/HD oraz ISO 100–12800 dla filmów 4K. Zwróć uwagę,
że w pozycji [z: kNastawy czułości ISO], ustawienie [Zakres ISO]
lub [Zakres dla H] na wartość [H2(102400)] (=286) zwiększa górny
limit w zakresie ręcznego ustawiania czułości ISO do H2 (odpowiednik
ISO102400). Zauważ, że możesz również ustawić [Maksymalny]
i [Minimalny] na zakres węższy niż domyślny zakres.
zz Jeżeli w pozycji [z: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie wybrana
opcja [Włącz] (=137) dolny limit zakresu nastaw automatycznej
i ręcznej czułości ISO wyniesie ISO 200. Nawet po rozszerzeniu zakresu
czułości ISO maksymalny limit nie zostanie zwiększony.
589
Dane o wydajności
Odtwarzanie obrazów
zzOpcje zmiany rozmiaru w zależności od pierwotnej jakości
obrazu
Dostępne ustawienia zmiany rozmiaru
Pierwotna jakość
obrazu
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
* Tylko opcja b dla obrazów zarejestrowanych z ustawieniem [z: zPrzycinanie/
Format obr.] równym [1,6x (krop)].
zzWielkość obrazów o zmienionych rozmiarach
(Przybliżona liczba pikseli)
Jakość
obrazu
4
a
b
Jakość
obrazu
4
a
b
Pełna klatka (3:2)
4160×2768*
(Około 11,5 megapiksela)
3120×2080
(Około 6,5 megapiksela)
2400×1600
(Około 3,8 megapiksela)
1:1 (format obrazu)
1,6x (kadrowanie)
–
–
2400×1600
(Około 3,8 megapiksela)
4:3 (format obrazu)
3680×2768*
2768×2768
(Około 7,7 megapiksela) (Około 10,2 megapikseli)
2768×2080*
2080×2080
(Około 4,3 megapiksela) (Około 5,8 megapikseli)
2112×1600*
1600×1600
(Około 2,6 megapiksela) (Około 3,4 megapikseli)
16:9 (format obrazu)
4160×2336*
(Około 9,7 megapikseli)
3120×1752*
(Około 5,5 megapikseli)
2400×1344*
(Około 3,2 megapikseli)
oo Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
oo Obraz może być nieznacznie przycięty w zależności od warunków zmiany
rozmiaru.
590
Ekran informacji
Ekran fotografowania
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Pozycje wyświetlania w wizjerze różnią się w przypadku niektórych
elementów.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym
momencie zastosowane.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
Dostępny czas nagrywania filmów
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
Możliwe ujęcia / sek. do aktywacji
samowyzwalacza
(4) Bracketing ostrości / Tryb HDR /
Ekspozycje wielokrotne / Redukcja
szumów zdjęć seryjnych / Timer
funkcji Bulb / Timer interwałowy
(5) Tryb fotografowania / ikona scenerii
(6) Metoda AF
(7) Działanie AF
(8) Tryb wyzwalania migawki
(9) Tryb pomiaru
(10) Jakość obrazu
(11) Wielkość nagrywanego filmu
(12) Punkt AF (1-punktowy AF)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(13) Stan akumulatora
(14) Liczba możliwych zdjęć dla
bracketingu ostrości / Ekspozycje
wielokrotne / Timer interwałowy
(15) Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
(16) Poziomica elektroniczna
(17) Histogram
(18) Przycisk szybkich nastaw
(19) Fotografowanie bez migotania
(20) Balans bieli / Korekcja balansu bieli
(21) Styl obrazów
(22) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(23) Kadrowanie fotografii / format obrazu
(24) Utwórz folder
591
Ekran informacji
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(25) Gotowość lampy / Blokada
ekspozycji lampy / Synchronizacja
z krótkimi czasami
(26) Siła sygnału Wi-Fi
(27) Funkcja Wi-Fi
(28) Migawka dotykowa
(29) Blokada AE
(30) Czas naświetlania / Ostrzeżenie
o blokadzie kilku funkcji
(31) Funkcja Bluetooth
(32) Przysłona
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(33) Korekta ekspozycji lampy
(34) Wskaźnik poziomu ekspozycji
(35) Wyświetlanie odległości
ustawiania ostrości
(36) Przycisk powiększania
(37) Czułość ISO
(38) Priorytet jasnych partii obrazu
(39) Symulacja ekspozycji
(40) Korekta ekspozycji
(41) Sekwencja naświetlania /
Bracketing ekspozycji z lampą
(42) Stan wykrywania sygnału GPS
oo Istnieje możliwość ustawienia treści wyświetlanych po naciśnięciu przycisku
<B> (=388).
oo Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy metoda AF jest ustawiona
na [u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony przez kabel HDMI do
telewizora.
oo Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
592
Ekran informacji
Ekran nagrywania filmu
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Pozycje wyświetlania w wizjerze różnią się w przypadku niektórych
elementów.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym
momencie zastosowane.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(11)
(12)
(13)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(10)
(20)
Poziomica elektroniczna
Stan akumulatora
Dostępny czas nagrywania filmu /
Dotychczasowy czas nagrywania
(4) Tryb nagrywania filmu / Film
poklatkowy / Ikona ujęcia
(5) Metoda AF
(6) Wielkość nagrywanego filmu
(7) Poziom nagrywanego dźwięku
(ręcznie)
(8) Głośność słuchawek
(9) Cyfrowa stabilizacja filmu
(10) Filmowy Serwo AF
(19)
(11) Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
(12) Punkt AF (1-punktowy AF)
(13) Histogram (do ręcznej regulacji
ekspozycji)
(14) Nagrywanie filmu w toku
(15) Balans bieli / Korekcja balansu
bieli
(16) Styl obrazów
(17) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(18) Migawka wideo
(19) Stan wykrywania sygnału GPS
(20) Przycisk powiększania
593
Ekran informacji
(21)
(22)
(28)
(29)
(30)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(21) Wskaźnik poziomu nagrywanego
dźwięku (ręcznie)
(22) Funkcja Wi-Fi
(23) Blokada AE
(24) Czas naświetlania
(25) Przysłona
(26) Siła sygnału Wi-Fi
(27) Funkcja Bluetooth
(31)
(32)
(33)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Wskaźnik poziomu ekspozycji
Stan wykrywania sygnału GPS
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Korekta ekspozycji
Wyświetlanie odległości
ustawiania ostrości
oo Istnieje możliwość ustawienia treści wyświetlanych po naciśnięciu przycisku
<B> (=388).
oo Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy metoda AF jest ustawiona
na [u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony przez kabel HDMI do
telewizora.
oo Poziomica elektroniczna, linie siatki i histogram nie będą wyświetlane podczas
nagrywania filmu. (Wyświetlane elementy znikną po rozpoczęciu nagrywania
filmu).
oo Po rozpoczęciu nagrywania filmu wyświetlany pozostały czas nagrywania
zostanie zastąpiony aktualnym czasem nagrywania filmu.
oo Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
594
Ekran informacji
Ikony ujęć
W trybie fotografowania <A> aparat wykrywa typ ujęcia i automatycznie
dostosowuje do niego wszystkie ustawienia. Wykryty rodzaj ujęcia jest
wyświetlany w lewej górnej części ekranu.
Obiekt
Portrety
Nie portret
Ruchome
obiekty*1
Tło
Natura
i otwarta
przestrzeń
Ruchome
obiekty*1
Zbliżenie*2
Jasne
Szare
Pod światło
Z niebieskim
niebem
Jasnoniebieskie
Pod światło
*3
Zachód słońca
*3
Światło
punktowe
Pomarańczowy
Ciemnoniebieskie
Ciemna
Ze
statywem*1
Kolor tła
*4*5
*3
*4*5
*3
*1: Niewyświetlane w przypadku nagrywania filmów.
*2: Wyświetlana, gdy podłączony obiektyw zarejestruje informacje o odległości.
W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do
makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
*3: Będzie wyświetlana ikona sceny wybranej spośród rodzajów scen możliwych do
wykrycia.
oo W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona
może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.
595
Ekran informacji
*4: Wyświetlana wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
Fotografowane ujęcie jest ciemne, jest to nocna scenografia, a aparat jest
umieszczony na statywie.
*5: Wyświetlana w przypadku korzystania z poniższych obiektywów:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• Obiektywy z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone do
sprzedaży w roku 2012 lub później.
*4+*5: W przypadku jednoczesnego spełnienia warunków opisanych w punktach *4 i *5
czas naświetlania wydłuży się.
596
Ekran informacji
Ekran odtwarzania
zzPodstawowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcja Wi-Fi
Siła sygnału Wi-Fi
Stan akumulatora
Nr odtwarzania / Łączna liczba
obrazów / Liczba znalezionych
obrazów
Czas naświetlania
Przysłona
Wartość korekty ekspozycji
Funkcja Bluetooth
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Już wysłane do komputera/
smartfona
Ocena
Ochrona obrazu
Numer folderu - numer pliku
Jakość obrazu / Edytowany obraz
/ Kadrowanie
Priorytet jasnych partii obrazu
Czułość ISO
oo Jeśli zdjęcie zostało wykonane za pomocą innego aparatu, niektóre informacje
o obrazie mogą nie być wyświetlane.
oo Może nie być możliwości odtworzenia zdjęć wykonanych za pomocą tego
aparatu na innych aparatach.
597
Ekran informacji
zzSzczegółowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Przysłona
Czas naświetlania
Tryb fotografowania / Ekspozycja
wielokrotna
Balans bieli
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)
Korekcja balansu bieli
Styl obrazów / Ustawienia
Wartość korekty ekspozycji
Data i czas wykonania zdjęcia
(17)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Histogram (Jasność/RGB)
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Pasek przewijania
Korekta ekspozycji lampy / Światło
odbite / Fotografowanie w trybie HDR
/ Redukcja szumów zdjęć seryjnych
(15) Tryb pomiaru
(16) Rozmiar pliku
(17) Jakość obrazu / Edytowany obraz /
Kadrowanie
* W przypadku fotografowania w jakości obrazu RAW+JPEG zostanie wyświetlony rozmiar pliku
obrazu RAW.
* Linie określające obszar obrazu będą wyświetlane w przypadku obrazów z ustawionym formatem
obrazu (=119) i jakością obrazu RAW lub RAW+JPEG.
* W przypadku fotografowania z lampą błyskową bez korekty ekspozycji lampy będzie wyświetlany
symbol <0>.
* Symbol < > jest wyświetlany w przypadku obrazów wykonanych w trybie fotografowania ze
światłem odbitym lampy błyskowej.
* W przypadku zdjęć wykonanych w trybie HDR zostanie wyświetlona ikona efektu (=172)
i wielkość regulacji zakresu dynamiki.
* Symbol <P> jest wyświetlany w przypadku obrazów wykonanych w trybie fotografowania
z ekspozycją wielokrotną.
* W przypadku obrazów zarejestrowanych przy użyciu redukcji szumów zdjęć seryjnych zostanie
wyświetlony symbol <M>.
* Symbol <u> zostanie wyświetlony w przypadku obrazów utworzonych i zapisanych w wyniku
obróbki obrazu RAW, zmiany rozmiaru, kadrowania lub twórczego wspomagania.
* Symbol <N> zostanie wyświetlony w przypadku obrazów wykadrowanych, a następnie zapisanych.
598
Ekran informacji
zzSzczegółowe informacje wyświetlane dla filmów
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Odtwarzanie filmów
Tryb nagrywania filmu / Film
poklatkowy / Migawka wideo
Wielkość obrazu
Prędkość nagrywania
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Metoda kompresji
Cyfrowa stabilizacja filmu
Czas nagrywania
Format filmu
* Symbol <G> jest wyświetlany w przypadku zdjęć wykonanych, jako zdjęcia próbne
do filmów poklatkowych.
oo W czasie odtwarzania filmu w odniesieniu do wartości [Precyzja] i [Próg]
opcji [Ostrość] funkcji [Styl obrazów] wyświetlony będzie symbol „*, *”.
599
Znaki towarowe
oo Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
oo Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
oo Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
oo Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
oo HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
oo Logo Wi-Fi CERTIFIED i oznaczenie Wi-Fi Protected Setup są znakami
towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
oo Skrót WPS używany na ekranach ustawień aparatu i w tej instrukcji oznacza
Wi-Fi Protected Setup.
oo Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez firmę Canon Inc.
odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością
ich właścicieli.
oo Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.
Informacje dotyczące licencji MPEG-4
„Produkt ten jest objęty zgodną z patentami korporacji AT&T licencją na
korzystanie ze standardu MPEG-4 i może być używany w celach kodowania
i dekodowania materiału wideo zgodnego z MPEG-4, pod warunkiem,
że materiał zakodowany w standardzie MPEG-4 powstał wyłącznie (1) na
użytek osobisty i niekomercyjny lub (2) za pośrednictwem dostawcy wideo,
który otrzymał zgodną z patentami korporacji AT&T licencję na dostarczanie
materiałów wideo zgodnych z MPEG-4. Na korzystanie ze standardu
MPEG‑4 w dowolny inny sposób nie jest udzielana jakakolwiek licencja
(także domniemana).”
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI NA PAKIET PATENTÓW AVC NA
UŻYTEK OSOBISTY KONSUMENTA LUB INNE ZASTOSOWANIA, KTÓRE
NIE WIĄŻĄ SIĘ Z UZYSKANIEM WYNAGRODZENIA ZA (i) ZAKODOWANIE
WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO W STANDARDZIE
AVC”) I/LUB (ii) ZDEKODOWANIE WIDEO W STANDARDZIE AVC,
KTÓRE ZOSTAŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH
UŻYTKU OSOBISTEGO I/LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY
WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO W
STANDARDZIE AVC. NIE JEST UDZIELANA LICENCJA, W TYM LICENCJA
DOROZUMIANA, NA JAKIEKOLWIEK INNE UŻYCIE.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
600
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘’AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Zależnie od potrzeb informacja może być wyświetlana w jęz. angielskim.
Oprogramowanie innych firm
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie innych firm.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
601
Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy
Canon.
Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności pod
warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. W związku
z tym zalecane jest używanie niniejszego produktu z oryginalnymi
akcesoriami.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane
nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria
Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać,
że naprawy przeprowadzane z uwagi na awarię akcesoriów innych niż
oryginalne akcesoria nie zostaną objęte niniejszą gwarancją. Naprawy takie
można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.
oo Akumulator LP-E17 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon.
Użytkowanie go z niezgodnymi ładowarkami lub innymi urządzeniami może
spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności.
602
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia,
Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy
wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego,
zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE)
lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie
z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera
metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym
odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego
programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe
postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko
i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne,
związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa
współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do
efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy
o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki
komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee,
lub www.canon-europe.com/battery.
603
PRZESTROGA
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM. ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ
ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.
604
Skorowidz
Liczby
Aparat
Rozmycie spowodowane drganiami
1-punktowy AF : 188, 193
aparatu : 107, 210
[4K] 3840×2160 (film) : 249
Trzymanie aparatu : 53
A
Ustawienia domyślne : 410
<A+> (inteligentna scena auto) : 68
Autofokus → AF
Adobe RGB : 147
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
AEB (sekwencja naświetlania) : 129
optymalizator jasności) : 136
AF
Automatyczne obracanie : 366
AF dotknięcie z przeciągnięciem : 183
Automatyczne resetowanie : 365
AF z detekcją oczu : 198
Automatyczne wyłączanie : 372
Ciągły AF : 199
Autoprzełączanie punktu AF : 532
Działanie AF : 185, 196
Av (preselekcja przysłony) : 100
Metoda AF : 188
Awaria : 562
Ogranicz metody AF : 533
Oświetlenie wspomagające
B
AF : 187, 201
B (Bulb) : 106
Punkt AF powiązany z orientacją : 534
Balans bieli : 140
Ramka obszarowego AF : 80, 81, 192
Automatycznie : 142
Ręczna ostrość dla obiektywu : 200
Korekcja : 145
Ręczna regulacja ostrości : 214
Nastawy własne : 143
Sygnał „bip” (sygnalizator
Sekwencja : 146
dźwiękowy) : 380
Ustawienie temperatury
Szukanie ostrości po utracie AF : 533
Szybkość AF : 283
barwowej : 144
Bezpieczne przesuwanie
Wybieranie punktu AF : 193
ekspozycji : 529
Zmiana kompozycji : 71
Blokada AE : 213
AF punktowy : 188, 193
Blokada ekspozycji lampy : 220
Akcesoria : 3
Blokada kilku funkcji : 58, 407
Akumulator → Zasilanie
Blokada ostrości : 71
Alarm prześwietlenia : 351
Bracketing ekspozycji z lampą
Album (migawka wideo) : 274, 334
(FEB) : 229
ALL-I : 265
Bracketing ostrości : 202
BUSY : 118
605
Skorowidz
Drukowanie
C
Opcje fotoksiążki : 322
<C1>/<C2>/<C3> (Własny tryb
Polecenie wydruku obrazów
fotografowania) : 408
Cyfrowy optymalizator
obiektywu : 125, 329
(DPOF) : 318
Dzieci : 81
Czas kontrolnego wyświetlania : 122
E
Czas letni : 375
Efekt filtru (monochromatyczny) : 154
Czułość → Czułość ISO
Efekt tonalny (monochromatyczny) : 154
Czułość ISO : 131, 286
Ekran : 30, 57
Automatyczny zakres (zdjęcia) : 134
Minimalny czas naświetlania dla
trybu automatycznej czułości ISO
(zdjęcia) : 135
Zakres automatycznej czułości
ISO : 134, 582
Zakres czułości ISO : 133, 286
Czułość śledzenia : 530
Czyszczenie (matryca światłoczuła) : 382
Czyszczenie matrycy : 382
D
Dane dla retuszu kurzu : 161
Data/czas : 374
Długie czasy ekspozycji (Bulb) : 106
Dodatkowe czułości
ISO : 131, 133, 286, 588
Dostępna liczba zdjęć : 582
Dostępny czas nagrywania (film) : 586
Dostosowanie przycisków : 538
Jasność : 373
Ekran informacji o obrazie : 388, 591
Ekspozycja wielokrotna : 165
Ekspozycje w trybie Bulb : 106
Timer funkcji Bulb : 107
Elastyczna preselekcja AE : 104
Elektroniczny wężyk spustowy : 219
Err (kody błędów) : 581
exFAT : 254, 368
F
FAT32 : 254, 368
Filmowanie w trybie HDR : 247
Film poklatkowy : 262
Filmy : 235
Automatyczna wolna migawka : 288
Av z dokładnością do 1/8 stopnia : 289
Blokada AE : 240
Cyfrowa stabilizacja filmu : 260
Czas nagrywania : 255, 586
DPOF (Digital Print Order Format) : 318
Czułość śledzenia w Filmowym
Drgania aparatu : 54, 70
Serwo AF : 282
Edycja : 304
Ekran informacji : 593
Filmowanie w trybie HDR : 247
606
Skorowidz
Filmowy Serwo AF : 280, 282, 283
Formatowanie (inicjalizacja karty) : 367
Film poklatkowy : 262
Fotografowanie bez migotania : 179
Filtr wiatru : 257
Fotografowanie w trybie HDR : 171
Fotografowanie z kadrowaniem : 256
Funkcja Bluetooth : 399, 418
Karty umożliwiające nagrywanie
filmów : 585
Metoda kompresji : 252
Migawki wideo : 274
Mikrofon : 258
Mikrofon zewnętrzny : 258
Nagrywanie dźwięku/poziom
nagrywanego dźwięku : 257
Nagrywanie z automatyczną regulacją
ekspozycji : 239
Nagrywanie z ręczną regulacją
ekspozycji : 241
Obszar rejestrowania : 251
Odtwarzanie : 301
Prędkość nagrywania : 252
Przechwytywanie klatek : 306
Przycisk filmowania : 31
Rozmiar pliku : 254, 586
Słuchawki : 258
Szybkość AF w trybie Filmowy
Serwo AF : 283
Tłumik : 258
Wielkość nagrywanego filmu : 249
Wycinanie pierwszej i ostatniej
sceny : 304
Wyjście HDMI : 290, 386
Filtr wiatru : 257
Firmware : 413
Adres : 429
Łączenie : 421
Funkcja Wi-Fi : 415
Adres IP : 518
Adres MAC : 499
Android : 420
Camera Connect : 420, 437
CANON iMAGE GATEWAY : 473
Czyszczenie ustawień komunikacji
bezprzewodowej : 498
Drukarka : 461
Drukowanie : 464
Edytuj informacje
o urządzeniu : 450, 496
Ekran Informacje wyświetlane : 499
EOS Utility : 453
Hasło : 516
Historia połączeń : 493, 516
Image Transfer Utility 2 : 458
iOS : 420
Klawiatura wirtualna : 517
Nastawy sieciowe : 514
Nick : 497
Parowanie : 422
PictBridge : 463
Ponowne łączenie : 493
Przełącz sieć : 489
Sieć : 434, 454, 462
Format Full High-Definition (Full HD)
SSID : 434, 454, 462
(film) : 249
Tryb punktu dostępu aparatu : 492
Format obrazu → Kadrowanie fotografii /
Ustawienia Wi-Fi : 516
format obrazu
607
Skorowidz
Usuń informacje o połączeniu : 497
Informacje o lokalizacji : 402
Uwagi : 511
Informacje o prawach autorskich : 411
WPS (Zabezpieczona konfiguracja
Instrukcje bezpieczeństwa : 25
Wi-Fi) : 488
Inteligentna scena auto : 68
Wysyłanie obrazów spełniających
kryteria wyszukiwania : 447, 485
IPB : 252
Wysyłanie wszystkich obrazów na
J
karcie : 446, 483
Jakość obrazu : 116, 583
Wyślij wybrane : 443, 480
Język : 377
Wyświetlane obrazy : 450
JPEG : 116, 583
Wyświetlanie obrazów : 437
Zdalna obsługa : 437
Zlec.wydr.obr. : 467
Zmień rozmiar : 440, 445, 481
K
Kadrowanie fotografii / format
obrazu : 119, 584
Funkcje indywidualne : 523
Kadrowanie (obrazy) : 337
Funkcje przycisku migawki : 395
Karty : 10, 30, 42
Fv (Elastyczna preselekcja AE) : 104
G
Głośnik : 33
Głośność (odtwarzanie filmów) : 302, 303
Formatowanie : 367
Ochrona przed zapisem : 42
Pełne formatowanie : 367
Przypomnienie o karcie : 182
Rozwiązywanie problemów : 44, 565
Gniazdo statywu : 33
Karty pamięci → Karty
Gorąca stopka : 31
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty
GPS : 402
Kilka funkcji : 55
H
H1/H2 (dodatkowe czułości ISO) : 133
[HD] 1280×720 (film) : 249
HDMI : 290, 308, 386
HDMI HDR : 387
Histogram : 349, 391
I
Kontrast : 136, 153
Kontrola podświetlenia HDR : 88
Kontrolka dostępu : 43
Korekcja dyfrakcji : 126, 330
Korekcja przesunięcia : 338
Korekta ekspozycji : 129
Korekta ekspozycji lampy : 220, 229
Korekta ekspozycji w trybie M za pomocą
Ikony : 8
automatycznej czułości ISO : 103
Ikony ujęć : 72, 595
Korygowanie aberracji
Indeks : 300
chromatycznej : 126, 330
608
Skorowidz
Korygowanie dystorsji : 124, 329
Menu : 60
Korygowanie jasności
Funkcje indywidualne : 524
brzegów : 124, 329
Moje menu : 548
Krajobrazy : 79
Nagrywanie filmu : 236
Odtwarzanie : 294
L
Procedura wprowadzania
Lampa błyskowa (Speedlite) : 220
ustawień : 61
Bezpieczna FE : 225
Przyciemnione pozycje menu : 63
Bezprzewodowo : 227
Ustawienia funkcji : 358
Blokada ekspozycji lampy : 220
Wykonywanie zdjęć : 111
Błysk+dł. czas : 224
MF (ręczna regulacja ostrości) : 214
Błysk ręczny : 226
Migawka dotykowa : 163
Bracketing ekspozycji z lampą
(FEB) : 229
Czas synchronizacji błysku : 221
Funkcje indywidualne : 230
Korekta ekspozycji lampy : 220, 229
Sterowanie lampą (ustawienia
funkcji) : 222
Tryb synchronizacji (pierwsza/druga
zasłona) : 228
Lampy błyskowe producentów innych niż
Canon : 221
Liczba pikseli : 116, 583
LOCK : 58, 407
Logo certyfikatu : 413
Ł
Ładowanie : 40, 558
Ładowarka : 37, 40
M
Migawki wideo : 274
Mikrofon : 258
Mikrofon zewnętrzny : 258
Moje menu : 548
Monochromatyczne : 150
MP4 : 252
Muzyka w tle : 336
N
Naciśnięcie do końca : 54, 395
Naciśnięcie do połowy : 54, 395
Nagrywanie dźwięku/poziom
nagrywanego dźwięku : 257
Narastająco (numery plików) : 364
Nasycenie : 153
Nazwy elementów : 31
Niska (jakość obrazu) : 116
Nocne portrety : 86
Normalna (jakość obrazu) : 116
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 102
NTSC : 252, 378
Maksymalna liczba zdjęć
Numer seryjny : 33
seryjnych : 118, 583
Małe odległości : 84
609
Skorowidz
Usuwanie : 314
O
Obiektyw : 48, 50
Cyfrowy optymalizator
obiektywu : 125, 329
Korekcja aberracji
obiektywu : 123, 329
Korekcja dyfrakcji : 126, 330
Wyświetlanie punktu AF : 352
Obróbka obrazu RAW : 325
Ocena : 340
Ochrona obrazów : 310
Odtwarzanie : 293
One-Shot AF : 186
Korygowanie aberracji
Opcje fotoksiążki : 322
chromatycznej : 126, 330
Oprogramowanie : 554
Instrukcja obsługi : 555
Korygowanie dystorsji : 124, 329
Korygowanie jasności
Ostrość : 153
brzegów : 124, 329
Ostrość ręczna : 214
Przełącznik trybu ostrości : 48, 51
Ostrzeżenie o wysokiej
Zwolnienie blokady : 49, 51
temperaturze : 232, 291
Obracanie (obrazy) : 313, 366
Oszczędzanie energii : 372
Obrazy
Otwór ustalający : 33
Alarm prześwietlenia : 351
Automatyczne obracanie : 366
Automatyczne resetowanie : 365
P
P (programowa AE) : 96
Histogram : 349
PAL : 252, 378
Indeks : 300
Panel dotykowy : 54, 298, 379
Informacje o obrazie : 297, 598
Panoramowanie : 82
Kryteria wyszukiwania : 345
Pasek : 38
Narastająco (numery plików) : 364
Pierścień sterowania : 58
Numery plików : 363
Pobieranie obrazów na komputer : 556
Ocena : 340
Początkowy stopień powiększenia /
Ochrona obrazów : 310
Odtwarzanie : 293
Powiększanie obrazów : 299
Przeskok wyświetlania (przeglądanie
obrazów) : 347
Przesyłanie (do komputera) : 556
Ręczne obracanie : 313
Ręczne resetowanie : 365
610
położenie : 355
Podgląd głębi ostrości : 101
Podstawowy ekran informacji : 597
Podwójne dotknięcie : 298
Pojedyncze zdjęcia : 206
Pokaz przezroczy : 343
Pokrętło główne : 56
Pokrętło szybkiej kontroli : 65
Skorowidz
Pokrętło wyboru trybów : 34
Przycisk start AF : 55
Pomiar centralnie ważony
Przyrosty nastaw ekspozycji : 526
uśredniony : 211
Punkt AF powiązany z orientacją : 534
Pomiar punktowy : 211
Pomiar skupiony : 211
Pomiar wielosegmentowy : 211
Pomoc : 396
Rozmiar tekstu : 397
Portrety : 77
Powiększanie obrazów : 195, 214, 299
R
Ramka obszarowego AF : 80, 81, 192
RAW : 116, 117
RAW+JPEG : 116, 583
Redukcja szumów zdjęć seryjnych : 157
Redukcja zakłóceń
Długie czasy naświetlania : 159
Poziomnica elektroniczna : 388
Preselekcja czasu : 98
Preselekcja przysłony : 100
Prędkość nagrywania : 252, 378
Priorytet atmosfery (AWB) : 142
Priorytet bieli (AWB) : 142
Priorytet jasnych partii obrazu : 137
Priorytet tonu : 137
Profil ICC : 147
Programowa AE : 96
Przesunięcie programu : 97
Przechwytywanie klatek : 306
Przechwytywanie klatek 4K : 306
Przeciąganie : 64
Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania) : 347
Przełącznik trybu ostrości : 48, 51
Przeskok wyświetlania : 347
Przestrzeń kolorów : 147, 329
Wysoka czułość ISO : 157
Redukcja zakłóceń długiego czasu
naświetlania : 159
Redukcja zakłóceń – high ISO : 157
Regulacja dioptrii : 52
Regulacja dioptrii : 52
Regulacja kąta : 45
Spust migawki : 45
Regulacja ostrości → AF
Ręczna ostrość dla obiektywu : 200
Ręczna regulacja ekspozycji : 102
Ręczna regulacja ostrości : 214
Ręczne resetowanie : 365
Ręczny balans według wzorca bieli : 143
Rozmiar pliku : 254, 583, 586
Rozszerzanie punktu AF : 189, 193
Rozszerzenie pliku : 116, 252
Rozwiązywanie problemów : 562
Przewodnik po funkcjach : 370
S
Przewodnik trybów : 369
Samowyzwalacz : 209
Przycinanie bieli : 351
Samowyzwalacz interwałowy : 176
Przycisk INFO : 59
<SCN> (Specjalne ujęcie) : 34, 75
Przycisk M-Fn : 55
611
Skorowidz
Sekwencja
AEB (sekwencja naświetlania) : 129
Bracketing ekspozycji z lampą
(FEB) : 229
Bracketing ostrości : 202
Sekwencja balansu bieli : 146
Serie zdjęć : 206
Servo AF
Filmowy Serwo AF : 280, 282, 283
SERVO : 186
Wstępny punkt AF : 535
SERVO (Servo AF) : 186
Słuchawki : 258
Sport : 80
sRGB : 147
Standard TV : 378
Strefa czasowa : 374
Strefa podstawowa : 34
Strefa twórcza : 35
Ś
Śledzenie przyspieszania/
zwalniania : 531
Średnia (jakość obrazu) : 116
T
Temperatura barwowa : 144
Timer pomiarowy : 138
Tłumik : 258
Ton koloru : 153
Tryb błysku : 226
Tryb cichy : 89
Tryb Eco : 371
Tryb fotografowania
<A+> (inteligentna scena auto) : 68
Av (preselekcja przysłony) : 100
B (Bulb) : 106
<C1>/<C2>/<C3> (Własny tryb
fotografowania) : 408
Strefowy AF : 189, 193
Fv (Elastyczna preselekcja AE) : 104
Styki lampy błyskowej : 31
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 102
Styl obrazów : 148, 152, 155
P (programowa AE) : 96
Sygnał „bip” (sygnalizator
SCN (tryb specjalnego ujęcia) : 75
dźwiękowy) : 380
Sygnał dotyku : 380
Symulacja ekspozycji : 139
Synchronizacja z drugą zasłoną : 228
Synchronizacja z pierwszą zasłoną : 228
Szybka seria zdjęć : 206
Szybkie nastawy : 65
Szybkie wyświetlanie : 181
612
Tv (Preselekcja czasu) : 98
Tryb pomiaru : 211
Tryb specjalnego ujęcia (SCN) : 75
Tryb synchronizacji : 228
Tryb wyzwalania migawki : 206
Tv (Preselekcja czasu) : 98
Twarz+Śledzenie : 188, 191
Tworzenie/wybieranie folderu : 361
Twórcze wspomaganie : 73, 331
Skorowidz
Wyświetlacz wyłączony : 372
U
Uchwyt przedłużający : 560
UHS-II/UHS-I : 10
Ustawienia domyślne : 410
Dostosowywanie operacji : 546
Funkcje indywidualne : 546
Moje menu : 551
Nastawy lampy : 230
Wyświetlanie na ekranie telewizora : 308
Wyświetlanie pojedynczego obrazu : 296
Wyświetlanie siatki : 353, 390
Z
Zakres fotografowania : 391
Zasilanie : 46
Automatyczne wyłączanie : 372
Własny tryb fotografowania : 408
Dane akumulatora : 381
Ustawienia komunikacji
Dostępna liczba zdjęć : 582
bezprzewodowej : 398, 415
ładowanie : 558
Ustawienia wyświetlania : 394
Ładowanie : 40
Usuwanie (obrazy) : 314
UTC (uniwersalny czas
Stan akumulatora : 47
Zdalne sterowanie : 217
koordynowany) : 406
Zdjęcia nocne z ręki : 87
W
Zdjęcie grupowe : 78
Widok zmniejszony : 300
Wizjer : 64
Ekran informacji : 389
Format wyświetlania : 393
Wyświetlanie pionowe : 390
Wyświetlanie siatki : 390
Wizjer wyłączony : 372
Własny tryb fotografowania : 408
Zespolona stabilizacja filmu : 261
Zewnętrzna lampa Speedlite → Lampa
błyskowa
Złącze cyfrowe : 32, 556
Złącze USB (cyfrowe) : 32, 556
Złącze zdalnego wyzwalania : 32, 219
Zmiana rozmiaru : 339
Znacznik oceny : 340
Wolna seria zdjęć : 207
Zwalnianie migawki bez karty : 182
Wskaźnik poziomu ekspozycji : 102, 592
Ż
Wyjście HDMI : 290
Wymagania dotyczące karty : 253, 585
Żywność : 85
Wyróżnianie MF : 216
Wysoka (jakość obrazu) : 116
Wysoka (Jakość obrazu) : 116
Wysoki zakres dynamiki → HDR
Wyszukiwanie obrazu : 345
613
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i Bliski Wschód
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia
Aby uzyskać adres lokalnego biura firmy Canon, skorzystaj z karty gwarancyjnej lub ze strony
internetowej www.canon-europe.com/Support
W krajach europejskich produkt i dołączoną gwarancję dostarcza Canon Europa N.V.
Treść niniejszej instrukcji obsługi jest aktualna wg stanu na czerwiec 2019 r. Aby
uzyskać informacje dotyczące zgodności ze sprzętem wyprodukowanym po tej
dacie, należy skontaktować się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon.
Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Canon.
CEL-SX6JA2G1
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising