Canon | EOS M100 | User manual | Canon EOS M100 User manual

Canon EOS M100 User manual
Przewodnik użytkownika
Wprowadzenie
Spis treści
Skorowidz
Pierwsze kroki
Podstawowe informacje
o aparacie
Fotografowanie
Odtwarzanie
Funkcje bezprzewodowe
Inne ustawienia
Uwagi wstępne i informacje
prawne
zz Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność, że zostały prawidłowo
zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty zależne i stowarzyszone nie ponoszą
odpowiedzialności za żadne szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu
fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem zdjęcia lub
zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.
zz Fotografując lub nagrywając (w formie filmu lub dźwięku) bez upoważnienia inne osoby lub
materiały chronione prawem autorskim, użytkownik może naruszyć prywatność tych osób lub
prawa należące do innych osób, m.in. prawo autorskie i inne prawa do własności intelektualnej,
nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie jest wykonywane wyłącznie do osobistego użytku.
zz Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje umożliwiające
skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy Canon można znaleźć w dostarczonym
wraz z aparatem pakietem materiałów dla użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
zz Mimo że ekran został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania,
a ponad 99,99% pikseli spełnia wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektóre
piksele mogą być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony lub czarny. Nie oznacza
to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa na rejestrowane obrazy.
zz Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać. Nie oznacza to uszkodzenia.
Wprowadzenie
Strona główna
(1)
(2)
(3)
(1) Przejdź do tej strony
Ta część zawiera informacje o nawigacji ręcznej i konwencjach.
(2) Przejdź do stron spisu treści i skorowidza
(3) Aby przejść do pierwszej strony sekcji, kliknij jedną z sześciu sekcji
Wprowadzenie
Strony portalu
Strony portalu są bramkami do każdej sekcji.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) Przejście do pierwszej strony
(2) Powrót do poprzedniej strony
(3) Ikony sekcji
Kliknij ikonę, aby przejść do strony portalu sekcji.
(4) Tematy sekcji
Zagadnienia z wybranego tematu są pokazane w (5). Uwaga: niektóre strony portalu nie
zawierają tematów.
Wprowadzenie
Strony portalu
(5)
(6)
(7)
(8)
Zagadnienia z wybranego tematu. Kliknij tytuł zagadnienia, aby przejść do strony zagadnienia.
Oznacza wiele zagadnień
Oznacza, że dalszy ciąg informacji znajduje się na kolejnej stronie
Oznacza obecną stronę pośród wielu stron portalu
Wprowadzenie
Strony zagadnień
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(3) (1) Przejście do pierwszej strony
(2) Powrót do poprzedniej strony
(3) Ikony sekcji
Kliknij ikonę, aby przejść do strony
portalu sekcji.
(4) Oznacza dalszy ciąg informacji
z poprzedniej strony
(5) Oznacza, że dalszy ciąg informacji
znajduje się na kolejnej stronie
(3)
(5)
Wprowadzenie
Podręcznik użytkownika — konwencje
zz Instrukcje w tym podręczniku użytkownika mogą zawierać ikony oznaczające przyciski i pokrętła.
zz Poniższe elementy sterujące aparatu zostały oznaczone ikonami.
zz Tryby fotografowania oraz tekst i ikony wyświetlane na ekranie zostały zaznaczone nawiasami.
zz Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mają zastosowanie do aparatu przy ustawieniach
domyślnych.
zz Dla wygody wszystkie obiektywy i adaptery mocowania określa się wspólnym mianem „obiektywy”
i „adaptery mocowania”, niezależnie od tego, czy znajdują się one w zestawie obiektywu czy są
sprzedawane oddzielnie.
zz W celach prezentacyjnych ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji przedstawiają aparat
z dołączonym obiektywem EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Dla wygody odnośnie do wszystkich obsługiwanych kart pamięci stosuje się po prostu określenie
„karta pamięci”.
zz Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika mają zastosowanie do aparatu
z ustawionym trybem P, jeżeli został pominięty krok konfiguracji trybu fotografowania.
Spis treści
Uwagi wstępne i informacje prawne
Wprowadzenie
Spis treści
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Pierwsze kroki
Mocowanie paska
Ładowanie akumulatora
Przygotowanie karty pamięci
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci
Ustawianie daty i godziny
Ustawianie języka wyświetlacza
Montowanie obiektywu
Demontowanie obiektywu
Montowanie obiektywów EF i EF-S
Demontowanie obiektywów EF i EF-S
Korzystanie ze statywu wraz z obiektywami EF lub EF-S
Korzystanie z funkcji stabilizacji obrazu w obiektywach EF lub EF-S
Trzymanie aparatu
Spis treści
Podstawowe informacje o aparacie
Wypróbowanie aparatu
Nazwy elementów aparatu
Włączanie/wyłączanie
Spust migawki
Tryby fotografowania
Dostosowanie kąta nachylenia ekranu
Ramki na ekranie fotografowania
Opcje ekranu informacyjnego
Opcje ekranu informacyjnego w trybie wyświetlania
Korzystanie z ekranu Szybkie nastawy
Korzystanie z ekranu menu
Wprowadzanie znaków
Wyświetlacz wskaźników
Sterowanie dotykowe
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego obrazu
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Spis treści
Efekty na obrazach (Filtry twórcze)
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie filmowania
Funkcje ułatwiające obsługę
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Funkcje bezprzewodowe
Dostępne funkcje bezprzewodowe
Wysyłanie zdjęć do smartfonu obsługującego tryb NFC
Wysyłanie zdjęć do smartfonu obsługującego tryb NFC (tryb odtwarzania)
Wysyłanie obrazów do smartfonu zgodnego z Bluetooth
Rejestrowanie usług internetowych
Przesyłanie zdjęć do usług internetowych
Spis treści
Inne ustawienia
Zapobieganie włączaniu funkcji oświetlenia wspomagającego AF
Wyłączanie lampki redukcji efektu czerwonych oczu
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu
Przechowywanie zdjęć z uwzględnieniem daty
Numery plików
Formatowanie kart pamięci
Formatowanie pełne
Zmiana standardu TV
Korzystanie z trybu Eco
Dostosowanie funkcji oszczędzania energii
Jasność ekranu
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o fotografowaniu
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu
Zegar światowy
Data i godzina
Język wyświetlacza
Wyciszanie dźwięków aparatu
Uaktywnianie dźwięków aparatu
Spis treści
Ukrywanie wskazówek
Wyświetlanie ikon trybów fotografowania
Dostosowywanie panelu dotykowego
Automatyczne blokowanie panelu dotykowego
Wyłączanie funkcji automatycznego czyszczenia matrycy
Uaktywnianie funkcji czyszczenia matrycy
Ręczne czyszczenie matrycy
Sprawdzanie logo certyfikatów
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich w celu ich zapisywania w danych zdjęć
Usuwanie wszystkich informacji o prawach autorskich
Przywracanie głównych ustawień domyślnych aparatu
Przywracanie ustawień domyślnych poszczególnych funkcji aparatu
Skorowidz
Zalecenia dotyczące funkcji bezprzewodowych (Wi‑Fi, Bluetooth i innych)
Ostrzeżenia dotyczące interferencji powodowanych przez fale radiowe
Znaki towarowe i licencjonowanie
Zastrzeżenie prawne
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym
obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych
obrażeń lub śmierci.
zz Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
zz Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji
obsługi do użytku z produktem.
zz Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
zz Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
zz Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
zz W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli
wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać
jego użytkowania.
zz Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników
organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
zz Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu.
zz Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego
cieczy.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy
łatwopalne.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz Jeśli produkt jest wyposażony w wizjer, nie należy patrzeć przez niego
bezpośrednio w stronę silnych źródeł światła, np. słońca w bezchmurny
dzień lub laserów i innych jasnych źródeł sztucznego oświetlenia.
Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia wzroku.
zz W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży lub dostarczonego
w zestawie akumulatora należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
-- Należy korzystać wyłącznie z akumulatora przeznaczonego do danego produktu.
-- Nie należy podgrzewać akumulatora ani trzymać go w pobliżu ognia.
-- Nie należy ładować akumulatora za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
-- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub
innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
-- Nie należy używać przeciekającego akumulatora.
-- Przed wyrzuceniem akumulatora należy zasłonić jego złącza taśmą lub innym izolatorem.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatora ze skórą lub odzieżą należy
natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami
należy przepłukać je dużą ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
-- Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu
zasilającego i gnieździe elektrycznym.
-- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
-- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta
do końca do gniazda elektrycznego.
-- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed
zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
zz W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są
podłączone do gniazda elektrycznego.
zz Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
Nie należy uszkadzać, przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
zz Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie
korzystania z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
zz Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła
zasilania.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym
samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem skóry
i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca.
W przypadku korzystania z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma
problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu lub podobnego akcesorium.
zz Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów
nakazujących wyłączanie produktu w miejscach, w których jego użycie jest
zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń w wyniku
emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
zz Lampy błyskowej nie należy uaktywniać w pobliżu oczu.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
zz Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie
paska z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie
może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać
produktem ani narażać go na silne uderzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go
innym przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
zz Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie
fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty
z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia lampy błyskowej.
zz Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej
temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie
groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
PRZESTROGA
Wskazuje możliwość spowodowania uszkodzeń
sprzętu.
zz Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (np. słońca
w bezchmurny dzień lub intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia).
Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub innych podzespołów wewnętrznych.
zz Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plaży lub przy silnym wietrze
należy uważać, aby pył lub piasek nie przedostały się do jego wnętrza.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz Kurz, brud lub inne ciała obce należy usuwać z lampy błyskowej za pomocą
tkaniny lub bawełnianej szmatki.
Ciepło wydzielane przez lampę błyskową mogłoby spowodować spalenie ciał obcych lub wadliwe
działanie produktu.
zz Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego akumulator i schować
w bezpiecznym miejscu.
Jakikolwiek wyciek z akumulatora może spowodować uszkodzenie produktu.
zz Przed wyrzuceniem akumulatora należy zasłonić styki taśmą lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi mógłby spowodować pożar lub wybuch.
zz Jeśli ładowarka nie jest aktualnie używana, należy odłączać ją od produktu.
Podczas korzystania z ładowarki nie należy przykrywać jej tkaniną ani
umieszczać na niej innych przedmiotów.
Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować jego przegrzanie
i zniekształcenie, a w rezultacie spowodować pożar.
zz Akumulatorów przeznaczonych do produktu nie należy pozostawiać w pobliżu
zwierząt.
Pogryzienie przez nie akumulatora mogłoby spowodować wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub
wybuch, a w efekcie uszkodzenie produktu lub pożar.
zz Jeśli produkt jest wyposażony w kilka akumulatorów, nie należy ładować
jednocześnie akumulatorów różnego typu ani też stosować starszych razem
z nowszymi. Akumulatorów nie wolno wkładać w sposób powodujący zamianę
biegunów + i –.
Mogłoby to spowodować usterkę produktu.
Pierwsze kroki
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(3)
Mocowanie paska
Ładowanie akumulatora
Przygotowanie karty pamięci
(2)
Wkładanie/wyjmowanie
akumulatora
(1)
Wkładanie/wyjmowanie
karty pamięci
Ustawianie daty i godziny
(1)
(3)
(2)
(2)
Ustawianie języka wyświetlacza
Montowanie obiektywu
1 2
(1)
Demontowanie obiektywu
Pierwsze kroki
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Montowanie obiektywów EF
i EF-S
Demontowanie obiektywów EF
i EF-S
Korzystanie z funkcji stabilizacji
obrazu w obiektywach EF lub EF-S
Trzymanie aparatu
1 2
Korzystanie ze statywu wraz
z obiektywami EF lub EF-S
Mocowanie paska
(1)
(2)
(4)
(3)
Ładowanie akumulatora
1
Zdejmij osłonę
akumulatora.
2
Włóż akumulator
(1)
3
Naładuj
akumulator
zzŁadowanie:
Pomarańczowy
zzCałkowicie
naładowany: Zielony
(2)
(3)
LC-E12E
Ładowanie akumulatora
4
Wyjmij akumulator
(1)
(2)
Przygotowanie karty pamięci
Można korzystać z poniższych kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie) niezależnie
od ich pojemności.
1
zz Karty pamięci SD*
1 2
zz Karty pamięci SDHC* *
1 2
zz Karty pamięci SDXC* *
*1 Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci zostały zweryfikowane
pod kątem współpracy z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
1
Otwórz pokrywę
akumulatora
2
Podczas
wkładania
akumulatora:
(2)
(1)
Podczas
wyjmowania
akumulatora:
Styki
(2)
(1)
3
Zamknij pokrywę
akumulatora
(1)
(2)
Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci
1
Otwórz pokrywę
kart pamięci
2
Podczas
wkładania karty
pamięci:
Etykieta
Podczas
wyjmowania karty
pamięci:
3
Zamknij pokrywę
karty pamięci
Ustawianie daty i godziny
1
Włącz aparat
2
Ustaw datę
i godzinę
zzPrzyciski /
do nawigacji →
przyciski /
do regulacji →
przycisk
3
Ustaw macierzystą
strefę czasową
zzPrzyciski / w celu
wyregulowania →
przycisk
Ustawianie języka wyświetlacza
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw język
wyświetlacza
zzNaciśnij i przytrzymaj zzPrzyciski / / /
w celu wyregulowania
przycisk ,
a następnie naciśnij
→ przycisk
.
przycisk
Montowanie obiektywu
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Zdejmij dekiel
na obiektyw
i dekiel na korpus
3
Zamontuj obiektyw
(1)
(2)
4
Zdejmij przedni
dekiel na obiektyw
(1)
(2)
(1)
Montowanie obiektywu
5
Przygotuj się
do fotografowania
(2)
(1)
zzNaciśnij (1),
obracając lekko (2),
a następnie zwolnij
przełącznik.
zzJeśli chcesz
zzObróć (2) nieco
bardziej, aż usłyszysz powiększyć lub
pomniejszyć, zrób
kliknięcie.
to przed regulacją
ostrości.
Demontowanie obiektywu
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Odłącz obiektyw
(3)
(2)
(1)
zzNaciśnij (1),
obracając obiektyw
w kierunku (2) aż
do zatrzymania.
zzZdejmij go
we wskazanym
kierunku (3).
3
Załóż dekiel
na obiektyw
i dekiel na korpus
Montowanie obiektywów EF
i EF-S
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Zdejmij dekiel
na obiektyw
i dekiel na korpus
3
Zamocuj adapter
na aparacie
(1)
4
Zamontuj obiektyw
(1)
(2)
(2)
Obiektywy EF
(1)
(2)
Obiektywy EF-S
Demontowanie obiektywów EF
i EF-S
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Odłącz obiektyw
3
Zdejmij adapter
(2)
(3)
(2)
(1)
zzPrzesuń (1),
obracając obiektyw
w kierunku (2) aż
do zatrzymania.
zzZdejmij go
we wskazanym
kierunku (3).
(3)
(1)
zzNaciśnij (1),
obracając adapter
w kierunku (2) aż
do zatrzymania.
zzZdejmij go
we wskazanym
kierunku (3).
4
Załóż dekiel
na obiektyw
i dekiel na korpus
Korzystanie ze statywu wraz
z obiektywami EF lub EF-S
1
2
Przymocuj
uchwyt statywu
do adaptera
(2)
Przymocuj statyw
do gniazda
uchwytu statywu
(1)
Korzystanie z funkcji stabilizacji
obrazu w obiektywach EF lub EF-S
Trzymanie aparatu
Podstawowe informacje o aparacie
(1) (5) (6) (7)
(8)
(9) (10) (11)
(2)
(3)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(4)
Wypróbowanie aparatu
Nazwy elementów aparatu
Włączanie/wyłączanie
(17)
(18)
(19) (20)
(21)
(22)
Spust migawki
Tryby fotografowania
Dostosowanie kąta
nachylenia ekranu
Ramki na ekranie
fotografowania
Opcje ekranu informacyjnego
Opcje ekranu informacyjnego
w trybie wyświetlania
1 2
Podstawowe informacje o aparacie
Korzystanie z ekranu
Szybkie nastawy
Wyświetlacz wskaźników
Korzystanie z ekranu menu
Sterowanie dotykowe
1 2
Wprowadzanie znaków
Podstawowe informacje o aparacie
Wypróbowanie aparatu
Fotografowanie (inteligentna
scena auto)
Zapis filmów (inteligentna
scena auto)
Wyświetlanie filmów
Usuwanie obrazów
Wyświetlanie zdjęć
Wypróbowanie aparatu
Fotografowanie (inteligentna scena auto)
1
Włącz aparat
2
3
Ustaw tryb
W razie potrzeby
przybliżaj lub
oddalaj
(1)
(2)
(3)
zz(1) Ikona sceny
zz(2) Pozostała liczba
zdjęć
zz(3) Pozostały czas
zapisu
Wypróbowanie aparatu
Fotografowanie (inteligentna scena auto)
4
Ostrość
5
W razie potrzeby
podnieś lampę
błyskową
zzNaciśnij lekko spust zzWokół pozycji, które zzJeśli na ekranie
migawki.
mają pozostać ostre
widoczna jest ikona
pojawia się ramka AF. [Podnieś lampę
zzPo zakończeniu
ustawiania ostrości
błyskową], przesuń
aparat wyemituje dwa
przełącznik .
sygnały dźwiękowe.
6
Fotografowanie
Wypróbowanie aparatu
Zapis filmów (inteligentna scena auto)
1
Włącz aparat
2
3
Ustaw tryb
W razie potrzeby
przybliżaj lub
oddalaj
(1)
(2)
(3)
zz(1) Ikona sceny
zz(2) Pozostała liczba
zdjęć
zz(3) Pozostały czas
zapisu
Wypróbowanie aparatu
Zapis filmów (inteligentna scena auto)
4
5
Rozpocznij
nagrywanie
Zatrzymaj
nagrywanie
zzRamki są wyświetlane
wokół wykrytych
twarzy, na których jest
ustawiona ostrość.
Wypróbowanie aparatu
Wyświetlanie zdjęć
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
zzPrzycisk :
Poprzednie zdjęcie
zzPrzycisk : Następne
zdjęcie
Wypróbowanie aparatu
Wyświetlanie filmów
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
zzFilmy są oznaczone
zzPrzycisk :
Poprzednie zdjęcie
].
ikoną [
zzPrzycisk : Następne
zdjęcie
3
Odtwarzanie filmu
Wypróbowanie aparatu
Wyświetlanie filmów
4
Regulowanie
głośności
zzPrzyciski / →
[ ] → przycisk
Wypróbowanie aparatu
Usuwanie obrazów
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
zzPrzycisk :
Poprzednie zdjęcie
zzPrzycisk : Następne
zdjęcie
3
Usuń
zzPrzyciski / →
[Usuń] → przycisk
Nazwy elementów aparatu
Przód
(1) (5) (6) (7)
(8)
(9) (10) (11)
Nr
(2)
(3)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(4)
Nazwa
(1)
Przycisk filmowania
(2)
Pokrętło przednie
(3)
Wskaźnik mocowania
obiektywu EF-M
(4)
Styki
(5)
Spust migawki
(6)
Przycisk ON/OFF
(17)
(7)
Przełącznik trybów
(18)
(8)
Lampa błyskowa
(9)
Lampa
(19) (20)
(21)
(22)
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy elementów aparatu
Przód
(1) (5) (6) (7)
(8)
(9) (10) (11)
Nr
(2)
Nazwa
(10) Zaczep paska
(3)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(4)
(11)
Przełącznik podnoszenia
lampy błyskowej
(12) Pokrywa złącz
(13) Trzpień blokady obiektywu
(14) Pokrywa karty pamięci
(15)
(17)
Przycisk zwalniania
obiektywu
(16) Mocowanie obiektywu
(18)
(19) (20)
(21)
(17) Gniazdo HDMITM
(22)
(18) Złącze cyfrowe
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy elementów aparatu
Przód
(1) (5) (6) (7)
(8)
(9) (10) (11)
Nr
(2)
Nazwa
(19) Znacznik N
(3)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(4)
(17)
(18)
(19) (20)
(21)
(22)
(20) Gniazdo statywu
(21) Pokrywa akumulatora
(22)
Pokrywa złącza adaptera
prądu stałego
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy części
Tył
(2) (3)
(4)
(5)
(1)
(6)
(7)
(9) (8)
(10)
(11)
Nr
Nazwa
(1)
Ekran/panel dotykowy
(2)
Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
(3)
Mikrofon
(4)
Wskaźnik
(5)
Zaczep paska
(12)
(6)
Głośnik
(13)
(7)
Przycisk Wi‑Fi
(14)
(8)
Przycisk odtwarzania
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy części
Tył
(2) (3)
(4)
(5)
(1)
Nr
(9)
Przycisk Menu
(10)
Przycisk kompensacja
ekspozycji/usuwanie
pojedynczych zdjęć/
w górę
(11)
Przycisk Blokada AE/
w lewo
(12)
Przycisk szybkich nastaw/
ustawianie
(13)
Przycisk lampa błyskowa/
w prawo
(6)
(7)
(9) (8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Nazwa
(14) Przycisk informacje/w dół
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
/ /
/
/
/
Nazwy części
Obiektyw
(1)
(6)
(7)
(2)
(8)
(3)
(4)
(5)
(9)
Nr
Nazwa
(1)
Pierścień ostrości
(2)
Mocowanie osłony
(3)
Gwint mocowania filtra
(4)
Przełącznik cofania obiektywu
(5)
Wskaźnik mocowania
obiektywu
(6)
Pierścień zmiany ogniskowej
(7)
Wskaźnik cofnięcia obiektywu
(8)
Wskaźnik pozycji
powiększenia
(9)
Styki
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Włączanie/wyłączanie
Tryb
fotografowania
Tryb odtwarzania
zzWł.: Naciśnij
przycisk
.
zzWył.: Naciśnij
przycisk ON/OFF.
Spust migawki
1
Naciśnij do połowy
(naciśnij lekko w celu
ustawienia ostrości)
2
Naciśnij do połowy
(z tej pozycji naciśnij
do końca, aby
wykonać zdjęcie)
zzPo zakończeniu
zzAparat wykona
ustawiania ostrości
zdjęcie.
aparat wyemituje dwa
sygnały dźwiękowe.
zzWokół pozycji, które
mają pozostać ostre
pojawia się ramka.
Tryby fotografowania
(1)
Przełącz na tryb fotografowania, aby ustawić jak lub co chcesz fotografować.
(2)
(3)
(1) Fotografowanie z pełną automatyką i ustawieniami dobieranymi
przez aparat.
(2) ‌Dodawanie efektów i używanie preferowanych ustawień.
(3) Służy do nagrywania filmów.
1
2
Ustaw tryb
zzPrzesuń przełącznik
trybów.
zzPo wybraniu
przejdź
lub
do punktu 2.
Ustaw tryb
fotografowania
zzDotknij ikony w lewym
górnym rogu.
Tryby fotografowania
(1)
Przełącz na tryb fotografowania, aby ustawić jak lub co chcesz fotografować.
(2)
(3)
(1) Fotografowanie z pełną automatyką i ustawieniami dobieranymi
przez aparat.
(2) ‌Dodawanie efektów i używanie preferowanych ustawień.
(3) Służy do nagrywania filmów.
3
Ustaw aparat
zzPrzeciągnij palcem
w górę lub w dół,
aby przeglądać tryby
fotografowania,
a następnie naciśnij
wybrany tryb.
zzDotknij [OK].
Dostosowanie kąta
nachylenia ekranu
zzEkran można odchylić pod kątem ok. 180°.
Ramki na ekranie fotografowania
Biała ramka
Zielona ramka
Niebieska ramka
Pomarańczowa
ramka + [ ]
zzJest wyświetlana
zzJest wyświetlana
zzJest wyświetlana,
zzJest wyświetlana,
wokół obiektu
po naciśnięciu spustu gdy aparat cały czas
jeśli aparat nie może
(lub twarzy osoby)
migawki do połowy
ustawia ostrość na
ustawić ostrości, gdy
wykrytego jako główny i ustawieniu ostrości
ruchomych obiektach
spust migawki jest
fotografowany obiekt.
przez aparat.
naciśnięty do połowy.
w trybie [ ]. Jest
wyświetlana, kiedy
spust migawki jest
naciśnięty do połowy.
Opcje ekranu informacyjnego
Informacje dotyczące
fotografowania
1
Przełączanie
trybów
wyświetlania
Histogram
Bez ekranu
informacyjnego
INFO. Ekran Szybkie
nastawy
Opcje ekranu informacyjnego
w trybie wyświetlania
Bez ekranu
informacyjnego
1
Przełączanie
trybów
wyświetlania
Ekran informacyjny 1
(podsumowanie)
Ekran informacyjny 2
(szczegóły)
Ekran informacyjny 3
(szczegóły)
Korzystanie z ekranu
Szybkie nastawy
1
2
Przejdź do ekranu
ustawień
Wybierz element
ustawień
(1)
(2)
zz(1) Elementy
ustawień
zz(2) Opcje ustawień
3
Wybierz opcję
ustawień
Korzystanie z ekranu
Szybkie nastawy
4
Potwierdź wybór
i zamknij ekran
zzAby ustawić elementy
oznaczone [
],
naciśnij przycisk
.
Korzystanie z ekranu menu
1
2
Włącz ekran menu
Wybierz kartę
(2)
(3)
(1)
(4)
zz(1) Karty funkcji
zz(2) Karty stron
zz(3) Elementy
ustawień
zz(4) Opcje ustawień
3
Wybierz element
ustawień
Korzystanie z ekranu menu
4
Wybierz opcję
ustawień
5
Potwierdź wybór
i zamknij ekran
Wprowadzanie znaków
Wprowadzanie
znaków
Przemieszczanie
kursora
zzDotknij znaku → [OK] zzDotknij [
]/[
].
Przełączanie
trybów
wprowadzania
Usuwanie znaków
zzDotknij ikony [
zz[ ]: Przełączanie
na cyfry lub symbole
zz[ ]: Przełączenie
na wielkie litery
].
Wprowadzanie znaków
Wprowadzanie
podziałów wierszy
zzDotknij ikony [
].
Powrót do
poprzedniego
ekranu
Wyświetlacz wskaźników
Wygląd wyświetlacza wskaźników różni się zależnie od stanu aparatu.
Kolor
Stan
Stan aparatu
Wolno
miga
zz Podłączony do komputera
zz Wyśw. wył.
Miga
zz Trwa uruchamianie
zz Nagrywanie na kartę pamięci/
odczyt z karty pamięci
zz Aparat komunikuje się
z innymi urządzeniami
zz Fotografowanie z długimi
czasami naświetlania
zz Aparat komunikuje
się lub przesyła dane
za pośrednictwem sieci Wi‑Fi
Zielony
Podstawowe informacje o aparacie
Sterowanie dotykowe
Ekran Szybkie nastawy
MENU
Odtwarzanie
Sterowanie dotykowe
Ekran Szybkie nastawy
Przechodzenie
do ekranu
ustawień
Nastawy aparatu
Powrót do
poprzedniego
ekranu
Przełączanie
ekranów
zzDotknij [ ] lub
dotknij ponownie
wybranej opcji.
zzDotknij ikony [
(1)
(2)
zzDotknij ikony [
].
zzDotknij elementu
ustawień (1) →
opcja (2).
].
Sterowanie dotykowe
Ekran Szybkie nastawy
Regulacja wartości
na paskach
zzDotknij paska lub
przeciągnij go.
Sterowanie dotykowe
MENU
Nastawy aparatu
(2)
(3)
Powrót do
poprzedniego
ekranu
Dodawanie/
usuwanie
znaczników
Zamiast naciskać
przycisk
(1)
(4)
zzDotknij karty funkcji (1) zzDotknij [
→ karta strony (2) →
element ustawień (3)
→ opcja (4).
].
zzDotknij pola wyboru.
zzDotknij ikony [
].
Sterowanie dotykowe
MENU
Zamiast naciskać
przycisk
zzDotknij ikony [
Zamiast naciskać
przycisk
]. zzDotknij ikony [
].
Sterowanie dotykowe
Odtwarzanie
Wyświetlanie
obrazów z osobna
zzNastępny obraz:
Przeciągnij w lewo
zzPoprzedni obraz:
Przeciągnij w prawo
Odtwarzanie
filmów
Opcje podczas
odtwarzania
filmów
zzOdtwarzaj:
zzPrzerwij: Dotknij
ekranu
Dotknij [ ]
zzWyreguluj głośność: zzKontyn.wyśw:
Podczas odtwarzania Dotknij [ ]
przesuń szybko
zzWyreguluj głośność:
palcem w górę lub
Dotknij [ ]
w dół
Przełączanie
na wyświetlacz
miniatur
Sterowanie dotykowe
Odtwarzanie
Wyświetlanie
mniejszej liczby
obrazów
Powiększanie
obrazów
(około 3 razy)
zzSzybko dotknij
dwukrotnie.
Powiększanie
obrazów
(do 10 razy)
Pomniejszanie
powiększonych
obrazów
zzPrzywróć oryginalny
rozmiar:
Dotknij [
]
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Autoportrety z optymalnymi
ustawieniami
Portrety
Gładka cera
Krajobrazy
Ujęcia z małej odległości
Ruchome obiekty
1 2 3
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Ulepszanie kolorów na zdjęciach
produktów spożywczych
Fotografowanie nocnych
scenerii bez użycia statywu
Fotografowanie pod światło
Monochromatyczny
Efekt Miękka ostrość
Efekt rybiego oka
1 2 3
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Efekt farby olejnej
Efekt akwareli
Efekt aparatu zabawki
Efekt miniatury
Ujęcia o wysokim kontraście
1 2 3
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Inteligentna scena auto
(Zdjęcia)
Inteligentna scena auto (Filmy)
Tryb hybrydowy automatyczny
Inteligentna scena auto (Zdjęcia)
1
Włącz aparat
2
Ustaw tryb
3
W razie potrzeby
przybliżaj lub
oddalaj
4
Fotografowanie
Inteligentna scena auto (Filmy)
1
Włącz aparat
2
Ustaw tryb
3
W razie potrzeby
przybliżaj lub
oddalaj
4
Rozpocznij
nagrywanie
Inteligentna scena auto (Filmy)
5
W razie potrzeby
ustaw kompozycję
ujęcia
6
Zatrzymaj
nagrywanie
Tryb hybrydowy automatyczny
Umożliwia stworzenie krótkiego filmu będącego zapisem
wydarzeń z danego dnia, rejestrowanego przy okazji
wykonywania zdjęć. Przed zrobieniem każdego zdjęcia aparat
nagrywa 2–4 sekundowe filmy przedstawiające fotografowaną
scenę, które są następnie łączone w przegląd filmowy.
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Skomponuj kadr
i zrób zdjęcie
zz[
] → [OK]
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Autoportrety z optymalnymi
ustawieniami
Portrety
Gładka cera
Krajobrazy
Ujęcia z małej odległości
Ruchome obiekty
1 2
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Ulepszanie kolorów na zdjęciach
produktów spożywczych
Fotografowanie nocnych
scenerii bez użycia statywu
Fotografowanie pod światło
1 2
Autoportrety z optymalnymi
ustawieniami
W przypadku autoportretów można korzystać z opcji przetwarzania
obrazu takich jak uzyskanie prawidłowego odcienia skóry oraz
dostosowanie jasności i tła w celu wyróżnienia własnej postaci.
Autoportret
1
Otwórz ekran
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
zzDotknij ikony [
Ustaw aparat
].
zzDotknij pozycji
zzDostosuj poziom.
Autoportrety z optymalnymi
ustawieniami
W przypadku autoportretów można korzystać z opcji przetwarzania
obrazu takich jak uzyskanie prawidłowego odcienia skóry oraz
dostosowanie jasności i tła w celu wyróżnienia własnej postaci.
Autoportret
4
Fotografowanie
Portrety
Fotografowanie osób z zastosowaniem efektu zmiękczenia.
Portrety
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Fotografowanie
zz[
] → [OK]
Gładka cera
Można przetwarzać obrazy, aby nadać skórze gładszy wygląd.
Gładka cera
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Fotografowanie
zz[
] → [OK]
Krajobrazy
Rozległe krajobrazy lub podobne scenerie można fotografować
z optymalną ostrością z małej lub dużej odległości, co pozwala
na fotografowanie błękitu nieba i zieleni z intensywnymi kolorami.
Krajobrazy
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Fotografowanie
zz[
] → [OK]
Ujęcia z małej odległości
Umożliwia fotografowanie z bliska kwiatów lub innych małych
obiektów.
Małe odległości
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Fotografowanie
zz[
] → [OK]
Ruchome obiekty
Wykonywanie serii zdjęć, dopóki aparat utrzymuje ostrość
na fotografowanym obiekcie.
Sport
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Fotografowanie
zz[
] → [OK]
Ulepszanie kolorów na zdjęciach
produktów spożywczych
Można dostosować ton koloru, aby uzyskać atrakcyjny wygląd
produktów spożywczych.
Żywność
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Dostosowanie tonu
koloru
zz[ ] → [OK]
Ulepszanie kolorów na zdjęciach
produktów spożywczych
Można dostosować ton koloru, aby uzyskać atrakcyjny wygląd
produktów spożywczych.
Żywność
4
Fotografowanie
Fotografowanie nocnych scenerii
bez użycia statywu
Przepiękne zdjęcia nocnych scenerii lub zdjęcia portretowe
z nocną scenerią w tle otrzymywane bez konieczności równie
stabilnego trzymania aparatu jak przy użyciu statywu.
Zdjęcia nocne z ręki
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Fotografowanie
zz[
] → [OK]
Fotografowanie pod światło
Kontrola
podświetlenia HDR
1
Ustaw tryb
Aparat wykonuje kolejne zdjęcia z różnymi ustawieniami jasności,
a następnie łączy w jedno zdjęcie obszary o optymalnej jasności.
W trybie tym można ograniczyć utratę szczegółów w cieniach,
co zdarza się w przypadku zdjęć, na których występuje
mieszanina jasnych i ciemnych obszarów.
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Fotografowanie
zz[
] → [OK]
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Monochromatyczny
Efekt Miękka ostrość
Efekt rybiego oka
Efekt farby olejnej
Efekt akwareli
Efekt aparatu zabawki
1 2
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Efekt miniatury
Ujęcia o wysokim kontraście
Efekt szerokiego zakresu
dynamiki
1 2
Monochromatyczny
Można robić zdjęcia z ziarnistym, szorstkim efektem
monochromatycznym.
Ziarnisty Cz/B
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw poziom
efektu
zz[
] → [OK]
Monochromatyczny
Można robić zdjęcia z ziarnistym, szorstkim efektem
monochromatycznym.
Ziarnisty Cz/B
4
Fotografowanie
Efekt Miękka ostrość
Ta funkcja pozwala uzyskać podobny efekt
jak w przypadku zamocowania w aparacie
miękkiego filtra.
Normalny
1
Ustaw tryb
Miękka ostrość
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw poziom
efektu
zz[
] → [OK]
Efekt Miękka ostrość
Ta funkcja pozwala uzyskać podobny efekt
jak w przypadku zamocowania w aparacie
miękkiego filtra.
Normalny
4
Fotografowanie
Miękka ostrość
Efekt rybiego oka
Wykonywanie zdjęć z zastosowaniem efektu rybiego oka
zniekształcającego obraz.
Efekt rybiego oka
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw poziom
efektu
zz[
] → [OK]
Efekt rybiego oka
Wykonywanie zdjęć z zastosowaniem efektu rybiego oka
zniekształcającego obraz.
Efekt rybiego oka
4
Fotografowanie
Efekt farby olejnej
Można przedstawić fotografowane obiekty tak, aby przypominały
postacie na obrazach olejnych.
Efekt pogrubienia
artystycznego
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw poziom
efektu
zz[
] → [OK]
Efekt farby olejnej
Można przedstawić fotografowane obiekty tak, aby przypominały
postacie na obrazach olejnych.
Efekt pogrubienia
artystycznego
4
Fotografowanie
Efekt akwareli
Można uzyskać łagodne kolory, aby zdjęcia przypominały obrazy
malowane farbami wodnymi.
Efekt akwareli
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw poziom
efektu
zz[
] → [OK]
Efekt akwareli
Można uzyskać łagodne kolory, aby zdjęcia przypominały obrazy
malowane farbami wodnymi.
Efekt akwareli
4
Fotografowanie
Efekt aparatu zabawki
Efekt aparatu
zabawki
1
Ustaw tryb
Efekt ten powoduje, że zdjęcia wyglądają jak wykonane aparatem
zabawkowym. Uzyskuje się go poprzez symulację winietowania
(narożniki obrazu stają się ciemniejsze i rozmyte) oraz zmianę
ogólnej kolorystyki.
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Wybierz efekt
zz[
] → [OK]
Efekt aparatu zabawki
Efekt aparatu
zabawki
4
Fotografowanie
Efekt ten powoduje, że zdjęcia wyglądają jak wykonane aparatem
zabawkowym. Uzyskuje się go poprzez symulację winietowania
(narożniki obrazu stają się ciemniejsze i rozmyte) oraz zmianę
ogólnej kolorystyki.
Efekt miniatury
Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów
obrazu znajdujących się poza zaznaczonym fragmentem.
Efekt miniatury
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Wybierz obszar obrazu,
który ma pozostać ostry
zz[
] → [OK]
Efekt miniatury
Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów
obrazu znajdujących się poza zaznaczonym fragmentem.
Efekt miniatury
4
W przypadku filmów
wybierz szybkość
zzAby zmienić wielkość zzAby przesunąć ramkę:
/
ramki: [ ]
5
Wróć do ekranu
fotografowania
Efekt miniatury
Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów
obrazu znajdujących się poza zaznaczonym fragmentem.
Efekt miniatury
6
Fotografowanie
Ujęcia o wysokim kontraście
Aparat wykonuje kolejne zdjęcia z różnymi ustawieniami
jasności, a następnie łączy w jedno zdjęcie obszary
o optymalnej jasności (Szeroki zakres dynamiki) W trybie
tym można ograniczyć prześwietlenie najjaśniejszych
obszarów i utratę szczegółów w cieniach, co zdarza się
w przypadku zdjęć o wysokim kontraście.
Normalny
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Fotografowanie
zz[
] → [OK]
Efekt szerokiego zakresu dynamiki
Naturalny
1
Ustaw tryb
Artystyczny
standardowy
Artystyczny
żywy
Artystyczny
olejny
2
Artystyczny
uwypuklający
3
Ustaw tryb
fotografowania
Wybierz efekt
zz[
] → [OK]
Efekt szerokiego zakresu dynamiki
Naturalny
4
Fotografowanie
Artystyczny
standardowy
Artystyczny
żywy
Artystyczny
olejny
Artystyczny
uwypuklający
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Konfigurowanie fotografowania
na jednym ekranie
Ustawianie ostrości
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Jasność obrazu
Kolory obrazu
Lampa błyskowa
Inne nastawy
1 2
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Określone czasy naświetlania
i wartości przysłony
Dostosowywanie ustawień
aparatu
1 2
Twórcze wspomaganie
Konfigurowanie fotografowania
na jednym ekranie
Ekran INFO. Szybkie nastawy zapewnia wygodny dostęp do różnych
ustawień fotografowania na pojedynczym ekranie.
1
2
Przejdź do ekranu
ustawień
zzNaciśnij kilka razy
przycisk .
Wybierz ustawienie, które
chcesz skonfigurować.
zzNaciśnij przycisk
.
zzPrzyciski / / /
do nawigacji →
pokrętło
do regulacji
Fotografowanie
Jasność obrazu
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Regulacja jasności obrazu
(Korygowanie ekspozycji)
Wyłączanie symulacji
ekspozycji
Blokowanie jasności/ekspozycji
obrazu (Blokada AE)
Zmiana metody pomiaru
Zmiana czułości ISO
Dostosowywanie
automatycznych ustawień ISO
1 2
Fotografowanie
Jasność obrazu
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu Fotografowanie jasnych obiektów
(automatyczny optymalizator jasności)
(priorytet jasnych partii obrazu)
1 2
Regulacja jasności obrazu
(Korygowanie ekspozycji)
Ustaw w stronę −
1
Wyświetl pasek
korekty ekspozycji
±0
Ustaw w stronę +
Standardową ekspozycję
ustawioną przez aparat można
regulować w zakresie od -3
do +3 stopni z dokładnością
do 1/3 stopnia.
2
Ustaw aparat
zzPatrząc na ekran,
obracaj pokrętłem
→
przycisk
Wyłączanie symulacji ekspozycji
Obrazy są wyświetlane z jasnością symulującą faktycznie
zarejestrowaną jasność. Z tego powodu jasność ekranu jest
regulowana odpowiednio do zmian korekty ekspozycji. Tę funkcję
można wyłączyć, aby ekran utrzymywał jasność wygodną podczas
fotografowania, niemodyfikowaną przez korektę ekspozycji.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ 1] → [Symulacja
ekspoz.] → [Wyłącz]
Blokowanie jasności/ekspozycji
obrazu (Blokada AE)
Przed rozpoczęciem
fotografowania można
blokować ekspozycję oraz
ustawiać osobno ostrość
i ekspozycję.
2
Bez blokady AE
1
Blokada AE
1
Zablokuj
ekspozycję
2
zzNakieruj aparat na
fotografowany obiekt,
aby zrobić zdjęcie
z zablokowaną
ekspozycją,
a następnie naciśnij
przycisk .
Skomponuj kadr
i zrób zdjęcie
Zmiana metody pomiaru
Pomiar
wielosegmentowy
1
Przejdź do ekranu
ustawień
Pomiar skupiony
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ ] → wybierz
opcję → przycisk
Pomiar punktowy
Centralnie ważony
uśredniony
Zmiana czułości ISO
Mała
1
Włącz pasek
Czułość ISO
zzDotknij ikony
].
[
Duża
2
Ustaw aparat
zzPrzyciski / →
przycisk
Należy skonfigurować czułość ISO
z ustawieniem [AUTO] w celu automatycznego
dostosowania do trybu i warunków
fotografowania. W przeciwnym wypadku
należy skonfigurować większą czułość ISO
lub mniejszą wartość czułości.
Dostosowywanie automatycznych
ustawień ISO
Można ograniczyć czułość ISO po skonfigurowaniu
opcji Czułość ISO z ustawieniem [AUTO].
Ustawienie
Ustawienie
maksimum: niskie maksimum: wysokie
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
zz[ 5] →
[Czułość ISO] →
[Autom. ISO] →
wybierz opcję →
przycisk
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(automatyczny optymalizator jasności)
Wyłącz
1
Przejdź do ekranu
ustawień
Słaby
standard
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
] → wybierz
zz[
opcję → przycisk
Mocny
Fotografowanie jasnych obiektów
(priorytet jasnych partii obrazu)
Lepsza gradacja w jasnych obszarach obrazu zapobiega utracie
szczegółów jasnych obszarów fotografowanych obiektów.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
zz[ 5] → [Priorytet
jasnych partii obr.] →
[Włącz] →
przycisk
Fotografowanie
Kolory obrazu
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Rejestrowanie naturalnych
kolorów (balans bieli)
Nastawa własna balansu bieli
Ręczne korygowanie
balansu bieli
Ręczne ustawianie temperatury
barwowej balansu bieli
Wybieranie tonu koloru
(Styl obrazów)
Dostosowywanie stylów
obrazów
1 2
Fotografowanie
Kolory obrazu
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Zapisywanie niestandardowych
stylów obrazów
1 2
Rejestrowanie naturalnych
kolorów (balans bieli)
Światło dzienne
1
Przejdź do ekranu
ustawień
Pochmurny dzień
Światło żarówek
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ ] → wybierz
opcję → przycisk
Poprzez regulację balansu
bieli (WB) można uzyskać
większą naturalność barw
fotografowanej scenerii.
Nastawa własna balansu bieli
Wczytywanie danych
balansu bieli
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie
w świetle zastanym, należy wyregulować balans bieli w celu
dopasowania go do źródła światła w miejscu fotografowania.
Balans bieli należy ustawić przy tym samym źródle światła,
które oświetla obecną scenerię.
1
Fotografowanie
białego obiektu
2
Włącz ekran menu
zzGdy normalny biały
obiekt wypełnia cały
ekran, ustaw ostrość
i zrób zdjęcie.
3
Przejdź do ekranu
Ręczny balans bieli
zz[ 6] → [Ręczny balans
bieli] → przycisk
Ręczny balans bieli
Wczytywanie danych
balansu bieli
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie
w świetle zastanym, należy wyregulować balans bieli w celu
dopasowania go do źródła światła w miejscu fotografowania.
Balans bieli należy ustawić przy tym samym źródle światła,
które oświetla obecną scenerię.
4
Wczytywanie
danych balansu bieli
5
zzWybierz zdjęcie
z punktu 1 →
przycisk
→
[OK] → przycisk
Wróć do ekranu
fotografowania
6
Przejdź do ekranu
ustawień
Ręczny balans bieli
Wczytywanie danych
balansu bieli
7
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ ] → [
przycisk
]→
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie
w świetle zastanym, należy wyregulować balans bieli w celu
dopasowania go do źródła światła w miejscu fotografowania.
Balans bieli należy ustawić przy tym samym źródle światła,
które oświetla obecną scenerię.
Ręczne korygowanie balansu bieli
Fotografowanie
w świetle dziennym
1
Przejdź do ekranu
ustawień
Skorygowane
Balans bieli można korygować ręcznie.
Regulacja taka przynosi identyczny efekt jak
użycie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji
temperatury barwowej lub kompensacji barwowej.
2
3
Ustaw aparat
(1)
(3)
(2)
zz[ ] → wybierz
opcję → pokrętło
do regulacji
W razie potrzeby
skonfiguruj
ustawienia
szczegółowe
Ręczne korygowanie balansu bieli
Fotografowanie
w świetle dziennym
→
zzPrzycisk
przyciski / / /
do regulacji →
przycisk
Skorygowane
Balans bieli można korygować ręcznie.
Regulacja taka przynosi identyczny efekt jak
użycie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji
temperatury barwowej lub kompensacji barwowej.
Ręczne ustawianie temperatury
barwowej balansu bieli
Można wyznaczyć wartość odpowiadającą temperaturze
barwowej balansu bieli.
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(3)
zz[ ] → [
[5200K]
(2)
]→
zzWybierz opcję →
przycisk
Wybieranie tonu koloru
(Styl obrazów)
Należy wybrać styl obrazu z ustawieniami
kolorów odpowiednimi dla charakteru zdjęć lub
fotografowanych obiektów. Dostępnych jest
osiem stylów obrazów, które można dostosować.
Standard
1
Przejdź do ekranu
ustawień
Krajobrazy
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
] → wybierz
zz[
opcję → przycisk
Dostosowywanie stylów obrazów
Ustaw parametry Stylu obrazów, takie jak kontrast lub nasycenie.
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
3
Wybierz styl
Ustaw aparat
(1)
(1)
(2)
(3)
] → wybierz
zz[
opcję → [Nastawy]
(2)
zz Wybierz element →
dostosuj → przycisk
Zapisywanie niestandardowych
stylów obrazów
Dostosowane ustawienia wstępne (takie jak [
] lub [
]) można zapisać jako
nowe style. Można utworzyć kilka stylów obrazów z różnymi ustawieniami parametrów,
takich jak ostrość i kontrast.
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
Wybierz numer stylu
zdefiniowanego
przez użytkownika
(1)
(2)
(3)
3
Wybierz styl
do modyfikacji
zz[
]→[
/
/
]→
[Nastawy]
Zapisywanie niestandardowych
stylów obrazów
Dostosowane ustawienia wstępne (takie jak [
] lub [
]) można zapisać jako
nowe style. Można utworzyć kilka stylów obrazów z różnymi ustawieniami parametrów,
takich jak ostrość i kontrast.
4
Dostosuj styl
zzPrzyciski / do
wybrania opcji, która ma
zostać zmodyfikowana
→ przyciski / do
dostosowywania →
przycisk
Fotografowanie
Ustawianie ostrości
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Fotografowanie w trybie
ręcznego ustawiania ostrości
Dokładna regulacja ostrości
Ułatwiona identyfikacja obszaru
regulacji ostrości (Wyróżnianie MF)
Wybór metody AF
Fotografowanie przy użyciu
funkcji Servo AF
Zmiana ustawienia ostrości
1 2
Fotografowanie
Regulacja ostrości
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Wybór obiektów, na które ma zostać
ustawiona ostrość (dotykowy AF)
1 2
Fotografowanie w trybie ręcznego
ustawiania ostrości
Jeśli regulacja ostrości okaże się niemożliwa w trybie AF, należy
spróbować ręcznego ustawiania ostrości. Aby ułatwić regulację
ostrości, powiększ wyświetlany obraz.
1
Wybierz [
].
(Obiektywy EF-M)
(Inne obiektywy)
zz[ 3] → [Tryb
ostrości] → [MF]
→ przycisk
→
przycisk
zzUstaw przełącznik
obiektywu w pozycji MF.
Fotografowanie w trybie ręcznego
ustawiania ostrości
Jeśli regulacja ostrości okaże się niemożliwa w trybie AF, należy
spróbować ręcznego ustawiania ostrości. Aby ułatwić regulację
ostrości, powiększ wyświetlany obraz.
2
3
Uaktywnij
powiększenie
zzDotknij ikony [
Wybierz obszar, na który
chcesz ustawić ostrość
].
4
Ostrość
zzPrzeciągnij po ekranie,
aby wybrać obszar,
na którym ma zostać
ustawiona ostrość.
zzAby ponownie
wyśrodkować ekran,
naciśnij przycisk .
Fotografowanie w trybie ręcznego
ustawiania ostrości
Jeśli regulacja ostrości okaże się niemożliwa w trybie AF, należy
spróbować ręcznego ustawiania ostrości. Aby ułatwić regulację
ostrości, powiększ wyświetlany obraz.
5
Fotografowanie
Dokładna regulacja ostrości
Precyzyjne dostosowanie ostrości za pomocą
pierścienia ostrości podłączonego obiektywu
EF-M podczas korzystania z autofokusu.
Autofokus
1
Włącz ekran menu
Pierścień ostrości
2
3
Ustaw aparat
Ostrość
zz[ 3] → [Tryb
ostrości] → [AF+MF]
→ przycisk
zzNaciśnij spust
migawki do połowy.
Dokładna regulacja ostrości
Precyzyjne dostosowanie ostrości za pomocą
pierścienia ostrości podłączonego obiektywu
EF-M podczas korzystania z autofokusu.
Autofokus
4
Precyzyjnie
wyreguluj ostrość
zzZostanie włączone
powiększenie.
Pierścień ostrości
5
Fotografowanie
Ułatwiona identyfikacja obszaru
regulacji ostrości (Wyróżnianie MF)
Wyróżnianie MF
wyłączone
1
Włącz ekran menu
Wyróżnianie MF
włączone
Kontury obiektów w obszarze ogniskowania są
wyróżnione kolorem w celu ułatwienia ręcznej
regulacji ogniskowania (MF). Można dostosować
kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi
zgodnie z wymaganiami.
2
Ustaw aparat
zz[ 4] → [Nastawy
wyróżniania MF] →
[Wyróżnianie] → [Wł.]
Ułatwiona identyfikacja obszaru
regulacji ostrości (Wyróżnianie MF)
Wyróżnianie MF
wyłączone
zzPrzyciski /
do nawigacji →
przyciski /
do regulacji
Wyróżnianie MF
włączone
Kontury obiektów w obszarze ogniskowania są
wyróżnione kolorem w celu ułatwienia ręcznej
regulacji ogniskowania (MF). Można dostosować
kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi
zgodnie z wymaganiami.
Wybór metody AF
Tryb ramki AF można
dopasować do warunków
zdjęciowych.
Jeden punkt AF
1
Przejdź do ekranu
ustawień
Płynna strefa AF
+Śledzenie
2
Ustaw aparat
] → wybierz
zz[
opcję → przycisk
(1)
(2)
Fotografowanie przy użyciu funkcji
Servo AF
Ten tryb pomaga unikać nieudanych zdjęć poruszających się
obiektów, ponieważ działając w nim, aparat nieprzerwanie
ustawia ostrość na obiekcie i reguluje ekspozycję, dopóki tylko
użytkownik trzyma spust migawki naciśnięty do połowy.
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
3
Ustaw aparat
Ostrość
]→
zz[
]→
[
przycisk
(1)
(2)
Fotografowanie przy użyciu funkcji
Servo AF
Ten tryb pomaga unikać nieudanych zdjęć poruszających się
obiektów, ponieważ działając w nim, aparat nieprzerwanie
ustawia ostrość na obiekcie i reguluje ekspozycję, dopóki tylko
użytkownik trzyma spust migawki naciśnięty do połowy.
4
Fotografowanie
Zmiana ustawienia ostrości
Można zmienić domyślne działanie aparatu
polegające na ciągłym ustawianiu ostrości na
obiekcie, na jaki jest nakierowany, nawet gdy spust
migawki nie jest naciśnięty. Zamiast tego można
Włącz: Ustawianie ostrości dla Wyłącz: Ustawianie ostrości dla
ograniczyć ustawianie ostrości przez aparat do
nieruchomych obiektów
poruszających się obiektów
chwili, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ 3] → [Ciągły] →
[Wyłącz]
Wybór obiektów, na które ma zostać
ustawiona ostrość (dotykowy AF)
Można wykonywać zdjęcia po ustawieniu przez
aparat ostrości na wybrany obiekt, twarz konkretnej
osoby lub pozycję na ekranie.
1
Dotknij obiektu,
na którym chcesz
ustawić ostrość
2
Fotografowanie
Fotografowanie
Lampa błyskowa
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Zmiana trybu błysku
Ustawianie Korekty ekspozycji
z lampą
Fotografowanie z użyciem
funkcji blokowania FE
Zmiana synchronizacji błysku
Zmiana trybu pomiaru błysku
Ustawianie mocy błysku
1 2
Fotografowanie
lampa błyskowa
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Przywracanie ustawień lampy
błyskowej
1 2
Zmiana trybu błysku
Można zmienić tryb błysku w celu dopasowania go do
fotografowanego ujęcia.
Aby oświetlić główny obiekt (na przykład człowieka) i zredukować
cienie w tle, użyj funkcji Błysk+dł.czas
1
Podnieś lampę
błyskową
2
Ustaw aparat
zzPrzycisk →
wybierz tryb lampy
błyskowej →
przycisk
Ustawianie Korekty ekspozycji
z lampą
Ustaw w stronę −
1
Podnieś lampę
błyskową
Ustaw w stronę +
Podobnie jak w przypadku zwykłej korekty
ekspozycji moc błysku można regulować
w przedziale od –2 do +2 stopni z dokładnością
do 1/3 stopnia.
2
Ustaw aparat
zzPrzycisk →
pokrętło
do regulacji →
przycisk
Fotografowanie z użyciem funkcji
blokowania FE
Podobnie jak w przypadku blokady AE można
zablokować ekspozycję podczas fotografowania
przy użyciu lampy błyskowej.
Blokada ekspozycji
lampy
1
Podnieś lampę
błyskową
Bez blokady FE
(prześwietlone)
2
Wybierz
ustawienie [ ]
zzprzycisk
→[ ]
3
Zablokuj
ekspozycję błysku
zzSkieruj aparat
na obiekt, aby
zablokować
ekspozycję →
przycisk
Fotografowanie z funkcją
blokowania FE
Podobnie jak w przypadku blokady AE można
zablokować ekspozycję podczas fotografowania
przy użyciu lampy błyskowej.
Blokada ekspozycji
lampy
4
Skomponuj kadr
i zrób zdjęcie
Bez blokady FE
(prześwietlone)
Zmiana synchronizacji błysku
Można zmienić sposób synchronizacji lampy
błyskowej z migawką.
Lampa błyskowa
z 1 zasłoną
1
Włącz ekran menu
Lampa błyskowa
z 2 zasłonami
2
Ustaw aparat
zz[ 5] →
[Sterow. Lampą] →
[Nastawy lampy
wbudow.] →
[Tryb synchr.] →
wybierz opcję
Zmiana trybu pomiaru błysku
Wielosegmentowy
Uśredniony
1
2
Włącz ekran menu
Metodę pomiaru [Wielosegm.] (standardowa
ekspozycja lampy błyskowej) można zmienić
na tryb uśrednionego pomiaru błysku w całym
obszarze błysku (na przykład podczas
korzystania z lampy błyskowej z pomiarem
zewnętrznym).
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ 5] →
[Sterow. Lampą] →
[Pomiar E-TTL II] →
[Uśredniony] →
przycisk
Ustawianie mocy błysku
W trybach [ /
/
] można wybrać jeden
z trzech poziomów mocy błysku.
: Minimum
1
Ustaw tryb
: Maksymalna
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Włącz ekran menu
zz[ /
[OK]
/
]→
Ustawianie mocy błysku
W trybach [ /
/
] można wybrać jeden
z trzech poziomów mocy błysku.
: Minimum
: Maksymalna
4
5
Ustaw aparat
zz[ 5] → [Sterow.
Lampą] → [Nastawy
lampy wbudow.] →
[Tryb błysku] →
[Manual flash] →
przycisk
Podnieś lampę
błyskową
6
Ustawianie mocy
błysku
Ustawianie mocy błysku
W trybach [ /
/
] można wybrać jeden
z trzech poziomów mocy błysku.
: Minimum
zzPrzycisk →
pokrętło
do regulacji →
przycisk
: Maksymalna
Przywracanie ustawień lampy
błyskowej
1
Włącz ekran menu
2
Przywracanie
ustawień
domyślnych
zz[ 5] →
[Sterow. Lampą] →
[Kasuj nastawy]
zz[Tak] → Przycisk
Fotografowanie
Inne nastawy
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Zmiana ustawień funkcji
stabilizacji obrazu
Korygowanie drgań aparatu
podczas nagrywania filmów
Korygowanie aberracji
obiektywu
Zmiana poziomu redukcji
szumów
Korzystanie z redukcji szumów
zdjęć seryjnych
Redukcja szumu przy długim
czasie naświetlania
Zmiana ustawień funkcji
stabilizacji obrazu
W przypadku korzystania z obiektywu EF-M
z funkcją stabilizacji obrazu można skonfigurować
stabilizację obrazu przy użyciu menu aparatu.
Ciągła
1
Włącz ekran menu
Wyłącz
2
Ustaw aparat
(1)
zz[ 4] →
[Ustaw. stab.] →
[Stabilizacja] →
(2)
wybierz opcję
Korygowanie drgań aparatu
podczas nagrywania filmów
Włącz
1
Włącz ekran menu
Wyłącz
Włączenie stabilizacji obrazu umożliwia
korygowanie drgań aparatu podczas
nagrywania filmów przy użyciu obiektywu
z funkcją stabilizacji obrazu.
2
Ustaw aparat
(1)
zz[ 4] →
[Ustaw. stab.] →
[Stabil. cyfr.] →
(2)
wybierz opcję
Korygowanie aberracji obiektywu
Korygowanie jasności Korygowanie jasności
brzegów: Wyłącz
brzegów: Włącz
1
Włącz ekran menu
Można korygować winietowanie i przekłamania
kolorów na obrzeżach fotografowanych obiektów
wynikające z właściwości obiektywów oraz
niedostatki ostrości obrazu powodowane
charakterystyką przysłony.
2
Ustaw aparat
zz[ 4] → [Korekcja
aberracji obiektywu]
→ wybierz opcję
zzSprawdź, czy została
wyświetlona opcja
[Dane korekcji
dostępne].
zzWybierz opcję →
przycisk
Zmiana poziomu redukcji szumów
Do wyboru są 3 poziomy redukcji zakłóceń: [standard], [Mocne]
i [Słabe]. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy fotografowaniu
z wysoką czułością ISO.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
zz[ 6] → [Redukow.
zakłóceń - High ISO]
→ wybierz opcję →
przycisk
Korzystanie z redukcji szumów
zdjęć seryjnych
Aparat automatycznie połączy cztery zarejestrowane obrazy,
aby zredukować szum. Pozwala to osiągnąć lepszą jakość
obrazu w porównaniu z ustawieniem [Redukow. zakłóceń High ISO] jako [Mocne].
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
zz[ 6] → [Redukow.
zakłóceń - High ISO]
→[ ]→
przycisk
Redukcja szumu przy długim czasie
naświetlania
Można redukować zakłócenia występujące przy długiej ekspozycji
i czasie naświetlania co najmniej 1 s.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
zz[ 6] → [Redukcja
zakłóceń (dł.czas)]
→ wybierz opcję →
przycisk
Fotografowanie
Określone czasy naświetlania i wartości przysłony
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Określone czasy naświetlania
(tryb TV)
Określone wartości przysłony
(tryb Av)
Określona jasność/ekspozycja
(tryb M)
Fotografowanie z długimi
czasami naświetlania (Bulb)
Nagrywanie filmów z określonymi czasami
naświetlania i wartościami przysłony
Określone czasy naświetlania
(tryb TV)
Długi
1
Ustaw tryb
Krótki
Przed fotografowaniem można samodzielnie
ustawić czas naświetlania. Aparat automatycznie
dostosowuje wartość przysłony do wybranego
czasu naświetlania.
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw aparat
zz[
] → [OK]
zzObróć pokrętło
.
Określone czasy naświetlania
(tryb Tv)
Długi
4
Fotografowanie
Krótki
Przed fotografowaniem można samodzielnie
ustawić czas naświetlania. Aparat automatycznie
dostosowuje wartość przysłony do wybranego
czasu naświetlania.
Określone wartości przysłony
(tryb Av)
Mała
1
Ustaw tryb
Duża
Przed fotografowaniem można samodzielnie
ustawić wartość przysłony. Aparat automatycznie
dostosowuje czas naświetlania do wybranej
wartości przysłony.
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw aparat
zz[
] → [OK]
zzObróć pokrętło
.
Określone wartości przysłony
(tryb Av)
Mała
4
Fotografowanie
Duża
Przed fotografowaniem można samodzielnie
ustawić wartość przysłony. Aparat automatycznie
dostosowuje czas naświetlania do wybranej
wartości przysłony.
Określona jasność/ekspozycja
(tryb M)
Ustaw czas naświetlania i przysłonę, aby uzyskać oczekiwaną
ekspozycję.
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw czułość ISO
zz[
] → [OK]
]→
zz[
wybierz czułość ISO
Określona jasność/ekspozycja
(tryb M)
Ustaw czas naświetlania i przysłonę, aby uzyskać oczekiwaną
ekspozycję.
4
Ustaw czas
naświetlania
zzObróć pokrętło
.
5
Ustaw wartość
przysłony
zzPrzycisk
pokrętło
→
6
Fotografowanie
Fotografowanie z długimi czasami
naświetlania (Bulb)
W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zdjęcia są naświetlane
tak długo, jak długo trzymasz do końca wciśnięty spust migawki.
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw aparat
zz[
] → [OK]
Fotografowanie z długimi czasami
naświetlania (tryb Bulb)
W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zdjęcia są naświetlane
tak długo, jak długo trzymasz do końca wciśnięty spust migawki.
4
Fotografowanie
zzObróć pokrętło
, aby ustawić
czas naświetlania
jako [BULB].
Nagrywanie filmów z określonymi czasami
naświetlania i wartościami przysłony
Ustaw preferowany czas naświetlania, przysłonę i czułość ISO.
Film w trybie ręcznym
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw czułość ISO
zz[
] → [OK]
zzPrzycisk
pokrętło
→
Nagrywanie filmów z określonymi czasami
naświetlania i wartościami przysłony
Ustaw preferowany czas naświetlania, przysłonę i czułość ISO.
Film w trybie ręcznym
4
Ustaw czas
naświetlania
zzPrzycisk
pokrętło
→
5
Ustaw wartość
przysłony
zzPrzycisk
pokrętło
→
6
Fotografowanie
Fotografowanie
Dostosowywanie ustawień aparatu
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Konfigurowanie funkcji
indywidualnych
Zmienianie elementów
na ekranie Szybkie nastawy
Zmienianie układu elementów
na ekranie Szybkie nastawy
Konfigurowanie funkcji
indywidualnych
Konfigurując funkcje indywidualne na karcie [ 1] menu, można dostosować sposób
funkcjonowania aparatu zgodnie z preferencjami dotyczącymi fotografowania.
Często używane funkcje można również przypisywać do określonych przycisków.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz typ funkcji, którą
chcesz dostosować
zz[ 1] → wybierz
element → przycisk
3
Wybierz funkcję
zzWybierz funkcję →
przycisk
4
Wybierz opcję
zzWybierz opcję →
przycisk
Zmienianie elementów
na ekranie Szybkie nastawy
1
2
Włącz ekran menu
Wybierz ikony do
dodania do menu
zz[ 2] → [Układ
menu szyb. nastaw]
→ przycisk
zzWybierz ikonę →
przycisk
w celu
wybrania ( ) →
przycisk
3
Ustaw aparat
zz[Tak] → przycisk
Zmienianie układu elementów
na ekranie Szybkie nastawy
1
2
Włącz ekran menu
Zmienianie układu
ikon
zz[ 2] → [Układ
menu szyb. nastaw]
→ przycisk
zzDotknij [Sortuj].
zzWybierz ikonę →
przycisk
→
przyciski / →
wybierz lokalizację
docelową →
→
przycisk
przycisk
Zmienianie układu elementów
na ekranie Szybkie nastawy
3
Ustaw aparat
zz[Tak] → przycisk
Fotografowanie
Twórcze wspomaganie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Fotografowanie z użyciem ulubionych
ustawień (Twórcze wspomaganie)
Zapisywanie ustawień
twórczego wspomagania
Wczytywanie ustawień
twórczego wspomagania
Korzystanie z ustawień obrazów zarejestrowanych
przy użyciu twórczego wspomagania
Fotografowanie z użyciem ulubionych
ustawień (Twórcze wspomaganie)
Podczas wyświetlania obrazów na ekranie dostępne są opcje
zmniejszania ostrości tła, regulacji jasności i zmiany innych
ustawień.
Można również zapisywać ustawienia lub stosować ustawienia
ze zdjęć zrobionych w trybie [ ].
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Przejdź do ekranu
ustawień
zz[
] → [OK]
Fotografowanie z użyciem ulubionych
ustawień (Twórcze wspomaganie)
Podczas wyświetlania obrazów na ekranie dostępne są opcje
zmniejszania ostrości tła, regulacji jasności i zmiany innych
ustawień.
Można również zapisywać ustawienia lub stosować ustawienia
ze zdjęć zrobionych w trybie [ ].
4
5
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzPrzyciski /
do nawigacji →
przyciski /
do regulacji
Wróć do ekranu
fotografowania
6
Fotografowanie
Zapisywanie ustawień twórczego
wspomagania
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Przejdź do ekranu
ustawień
zz[
] → [OK]
Zapisywanie ustawień twórczego
wspomagania
4
5
Ustaw aparat
Rejestruj
(1)
(2)
zzPrzyciski /
do nawigacji →
przyciski /
do regulacji →
przycisk
6
Wróć do ekranu
fotografowania
(1)
(2)
zz[ ] → wybierz
opcję → przycisk
zz[OK] → przycisk
Wczytywanie ustawień twórczego
wspomagania
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Przejdź do ekranu
ustawień
zz[
] → [OK]
Wczytywanie ustawień twórczego
wspomagania
4
Pobierz ustawienia
(1)
(2)
zz[ ] → wybierz
opcję → przycisk
Korzystanie z ustawień obrazów zarejestrowanych
przy użyciu twórczego wspomagania
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Przejdź do trybu
odtwarzania
zz[
] → [OK]
Korzystanie z ustawień obrazów zarejestrowanych
przy użyciu twórczego wspomagania
4
Wybierz obraz
z trybu [ ]
zzWybierz obraz →
przycisk
5
Zastosuj
ustawienia
zz[
] → przycisk
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Filmowanie
Blokowanie lub zmiana jasności
obrazu
Wyłączanie automatycznej
wolnej migawki
Nagrywanie filmów
poklatkowych
Regulowanie głośności
rejestrowanego dźwięku
Wyłączanie opcji usuwania
wiatru
1 2
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Korzystanie z tłumika
1 2
Filmowanie
Tryb [ ] umożliwia nagrywanie filmów za pomocą różnych
efektów i funkcji.
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Rozpocznij
nagrywanie
zz[
] → [OK]
Filmowanie
Tryb [ ] umożliwia nagrywanie filmów za pomocą różnych
efektów i funkcji.
4
Zatrzymaj
nagrywanie
Blokowanie lub zmiana jasności
obrazu
Ustaw w stronę −
1
Ustaw tryb
Ustaw w stronę +
Przed rozpoczęciem lub podczas nagrywania
można zablokować ekspozycję lub zmienić
ją w zakresie od -3 do +3 z dokładnością
do 1/3 stopnia.
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Zablokuj
ekspozycję
zz[
] → [OK]
Blokowanie lub zmiana jasności
obrazu
Ustaw w stronę −
Ustaw w stronę +
Przed rozpoczęciem lub podczas nagrywania
można zablokować ekspozycję lub zmienić
ją w zakresie od -3 do +3 z dokładnością
do 1/3 stopnia.
4
Wyreguluj
ekspozycję
5
Fotografowanie
zzPatrząc na ekran,
→
użyj przycisku
obróć pokrętło
Wyłączanie automatycznej wolnej
migawki
Jeśli filmowane obiekty dynamicznie się poruszają, można
wyłączyć automatyczną wolną migawkę. Spowoduje to jednak
ściemnienie obrazu na filmach rejestrowanych w słabych
warunkach oświetleniowych.
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Włącz ekran menu
zz[
] → [OK]
Wyłączanie automatycznej wolnej
migawki
Jeśli filmowane obiekty dynamicznie się poruszają, można
wyłączyć automatyczną wolną migawkę. Spowoduje to jednak
ściemnienie obrazu na filmach rejestrowanych w słabych
warunkach oświetleniowych.
4
Ustaw aparat
zz[ 8] →
Autom. wolna
[
migawka] →
przycisk
zz[Wyłącz] →
przycisk
Nagrywanie filmów poklatkowych
Filmy poklatkowe powstają poprzez połączenie zdjęć
wykonywanych automatycznie w określonych interwałach.
Wszelkie stopniowe zmiany fotografowanego obiektu (na przykład
krajobrazu) są uwidaczniane w przyspieszonym tempie.
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw aparat
zz[
] → [OK]
Nagrywanie filmów poklatkowych
Filmy poklatkowe powstają poprzez połączenie zdjęć
wykonywanych automatycznie w określonych interwałach.
Wszelkie stopniowe zmiany fotografowanego obiektu (na przykład
krajobrazu) są uwidaczniane w przyspieszonym tempie.
4
zzWybierz element →
dostosuj → przycisk
Zabezpiecz aparat
i zacznij
nagrywanie
Regulowanie głośności
rejestrowanego dźwięku
Regulowanie głośności
rejestrowanego
dźwięku
1
Ustaw tryb
Poziom nagrania (głośność) jest w trybie [Auto] regulowany
automatycznie, jednak można ustawić ten poziom ręcznie,
odpowiednio do ujęcia.
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Włącz ekran menu
zz[
] → [OK]
Regulowanie głośności
rejestrowanego dźwięku
Regulowanie głośności
rejestrowanego
dźwięku
Poziom nagrania (głośność) jest w trybie [Auto] regulowany
automatycznie, jednak można ustawić ten poziom ręcznie,
odpowiednio do ujęcia.
4
Ustaw aparat
zz[ 8] →
[Nagryw. dźwięku] →
przycisk
zz[Nagryw. dźwięku] →
[Ręcznie] →
przycisk
Regulowanie głośności
rejestrowanego dźwięku
Regulowanie głośności
rejestrowanego
dźwięku
Poziom nagrania (głośność) jest w trybie [Auto] regulowany
automatycznie, jednak można ustawić ten poziom ręcznie,
odpowiednio do ujęcia.
zz[Poziom nagr.] →
przycisk
→
przyciski /
do regulacji →
przycisk
Wyłączanie opcji usuwania wiatru
Funkcja Usuw. wiatru pozwala ograniczyć zniekształcenia
spowodowane przez silny wiatr. Jednak nagranie może brzmieć
nienaturalnie, jeśli opcja ta jest używana, gdy nie ma wiatru.
W takim wypadku można wyłączyć filtr wiatru.
1
Ustaw tryb
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Włącz ekran menu
zz[
] → [OK]
Wyłączanie filtra wiatru
Funkcja Usuw. wiatru pozwala ograniczyć zniekształcenia
spowodowane przez silny wiatr. Jednak nagranie może brzmieć
nienaturalnie, jeśli opcja ta jest używana, gdy nie ma wiatru.
W takim wypadku można wyłączyć filtr wiatru.
4
Ustaw aparat
zz[ 8] → [Nagryw.
dźwięku] →
[Filtr wiatru/Tłumik]
→ przycisk
zz[Usuw. wiatru] →
[Wył.] → przycisk
Korzystanie z tłumika
Nagrywanie
w hałaśliwych
miejscach
1
Ustaw tryb
Po wybraniu ustawienia [Auto] następuje ograniczanie zakłóceń
dźwięku poprzez automatyczne włączanie i wyłączanie tłumika
odpowiednio do warunków filmowania. Tłumik można też ręcznie
włączać (ustawienie [Wł.]) i wyłączać (ustawienie [Wył.]).
2
3
Ustaw tryb
fotografowania
Włącz ekran menu
zz[
] → [OK]
Korzystanie z tłumika
Nagrywanie
w hałaśliwych
miejscach
Po wybraniu ustawienia [Auto] następuje ograniczanie zakłóceń
dźwięku poprzez automatyczne włączanie i wyłączanie tłumika
odpowiednio do warunków filmowania. Tłumik można też ręcznie
włączać (ustawienie [Wł.]) i wyłączać (ustawienie [Wył.]).
4
Ustaw aparat
zz[ 8] → [Nagryw.
dźwięku] →
[Filtr wiatru/Tłumik]
→ przycisk
zz[Tłumik] → wybierz
opcję → przycisk
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Korzystanie
z samowyzwalacza
Korzystanie z samowyzwalacza w celu
przeciwdziałania poruszeniu zdjęcia
Regulacja samowyzwalacza
Fotografowanie poprzez dotknięcie
ekranu (dotykowa migawka)
Serie zdjęć
Zmiana jakości obrazu
1 2
Fotografowanie
Na podstawie przykładowego
obrazu
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Tryb automatyczny
Szczególne scenerie
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Fotografowanie
w formacie RAW
Zmiana proporcji obrazu
Zmiana jakości obrazu
w przypadku filmów
1 2
Korzystanie z samowyzwalacza
Dzięki samowyzwalaczowi możesz uczestniczyć w wykonywanych
przez siebie zdjęciach grupowych lub w innych zdjęciach
rejestrowanych z ustalonym opóźnieniem. Aparat zarejestruje
zdjęcie po około 10 sekundach od naciśnięcia spustu migawki.
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ ] → [
przycisk
]→
3
Fotografowanie
Korzystanie z samowyzwalacza w celu
przeciwdziałania poruszeniu zdjęcia
Opcja ta powoduje opóźnienie zwolnienia migawki o około
dwie sekundy po naciśnięciu spustu migawki. Jeśli naciskanie
spustu migawki powoduje poruszenie aparatu, nie wpłynie ono
na rejestrowane zdjęcie.
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ ] → [
przycisk
]→
3
Fotografowanie
Regulacja samowyzwalacza
Można określić opóźnienie (0–30 sekund) i liczbę zdjęć (1–10).
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ ] → [
przycisk
]→
zzWybierz czas/liczbę
zdjęć → przyciski /
do wybrania wartości
→ przycisk
Regulacja samowyzwalacza
Można określić opóźnienie (0–30 sekund) i liczbę zdjęć (1–10).
3
Fotografowanie
Fotografowanie poprzez dotknięcie
ekranu (dotykowa migawka)
Dzięki tej opcji zamiast naciskania spustu migawki można ją
wyzwolić, dotykając po prostu powierzchni ekranu, a następnie
unosząc palec.
Aparat automatycznie ustawi ostrość na fotografowane obiekty
i wyreguluje jasność obrazu.
1
Ustaw aparat
zzDotknij [ ] i zmień
jej ustawienie na [ ].
2
Fotografowanie
Serie zdjęć
Aby wykonać serię zdjęć w trybie [
naciśnięty do końca.
1
Ustaw tryb
2
Przejdź do ekranu
ustawień
], trzymaj spust migawki
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
]→[
zz[
przycisk
]→
4
Fotografowanie
Serie zdjęć
Aby wykonać serię zdjęć w trybie [
naciśnięty do końca.
zzNaciśnij do końca
spust migawki
i przytrzymaj.
], trzymaj spust migawki
Zmiana jakości obrazu
1
24,0
megapiksele/
wysoka jakość
Około 10,6
megapikseli/
wysoka jakość
Około 5,9
megapikseli/
wysoka jakość
24,0
megapiksele/
normalna jakość
Około 10,6
megapikseli/
normalna jakość
Około 5,9
megapikseli/
normalna jakość
Przejdź do ekranu
ustawień
2
Wybierz element
ustawień
(1)
(2)
zz[ ] → wybierz opcję
→ przycisk
Około 3,8
megapikseli/
normalna jakość
Fotografowanie w formacie RAW
Aparat może rejestrować zdjęcia w formatach JPEG i RAW.
Zdjęcia RAW zawierają nieprzetworzone dane zarejestrowane
przez aparat, dzięki czemu obróbka w nim nie powoduje
w zasadzie żadnego pogorszenia jakości obrazu.
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
3
Wybierz element
ustawień
Ustaw aparat
(2)
zzWybierz ikonę [
].
zzTylko format RAW:
wybierz [ ]
(1)
Fotografowanie w formacie RAW
Aparat może rejestrować zdjęcia w formatach JPEG i RAW.
Zdjęcia RAW zawierają nieprzetworzone dane zarejestrowane
przez aparat, dzięki czemu obróbka w nim nie powoduje
w zasadzie żadnego pogorszenia jakości obrazu.
zzJPEG+RAW: wybierz
jakość obrazu JPEG
→ naciśnij przycisk
, aby wybrać
( ) [RAW]
Zmiana proporcji obrazu
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
Wybierz element
ustawień
(1)
(2)
] → wybierz
zz[
opcję → przycisk
Zmiana jakości obrazu
w przypadku filmów
Można dostosować jakość obrazu filmów (wielkość obrazu
i prędkość nagrywania). Prędkość nagrywania jest określana
jako liczba klatek nagrywanych w ciągu sekundy i zależy
od ustawienia NTSC lub PAL.
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
Wybierz element
ustawień
(1)
(2)
]→
zz[
wybierz opcję →
przycisk
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Wyświetlanie zdjęć
Powiększanie obrazów
Wyświetlanie pokazów
przezroczy
Wyświetlanie filmów
Wyświetlanie przeglądów
filmowych
Edytowanie filmów
Wyświetlanie zdjęć
Zarejestrowane zdjęcia można wyświetlać
na ekranie.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
zzPrzycisk : Następny
obraz
zzPrzycisk : Poprzedni
obraz
Powiększanie obrazów
Obrazy można powiększać lub pomniejszać.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
3
Powiększanie lub
pomniejszanie
obrazów
4
Zmiana
wyświetlacza
obrazów
Powiększanie obrazów
Obrazy można powiększać lub pomniejszać.
zzPrzenoszenie
obrazów: Przyciski:
/ / /
zzPrzełączanie
obrazów: Przycisk
→ przyciski /
Wyświetlanie pokazów przezroczy
Obrazy zapisane na karcie pamięci można wyświetlać
automatycznie.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
3
Włącz ekran menu
Odtwórz pokaz
przezroczy
zz[ 1] → [Pokaz
przezr.] → przycisk
zz[Start] → przycisk
Wyświetlanie filmów
Po nagraniu filmów można je wyświetlać
na ekranie.
Filmy są oznaczone ikoną [
].
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
zzPrzycisk : Następny
obraz
zzPrzycisk : Poprzedni
obraz
Wyświetlanie filmów
Po nagraniu filmów można je wyświetlać
na ekranie.
Filmy są oznaczone ikoną [
].
3
4
Odtwarzanie filmu
Regulowanie
głośności
zz[ ] → przycisk
Wyświetlanie przeglądów
filmowych
W trybie [ ] można automatycznie utworzyć krótki film
z zarejestrowanych scen. Włączenie przeglądu filmowego
spowoduje odtworzenie scen zarejestrowanych danego dnia.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
3
Odtwarzanie filmu
Wyświetlanie przeglądów
filmowych
W trybie [ ] można automatycznie utworzyć krótki film
z zarejestrowanych scen. Włączenie przeglądu filmowego
spowoduje odtworzenie scen zarejestrowanych danego dnia.
zz[
] → przycisk
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Znajdowanie zdjęć
spełniających warunki filtra
Wyszukiwanie obrazów
za pomocą pokrętła przedniego
Edytowanie filmów
Wyszukiwanie obrazów
w miniaturach
Wyszukiwanie obrazów
w miniaturach
Dzięki wyświetlaniu wielu zdjęć w postaci miniatur można szybko
odnajdywać poszukiwane fotografie.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Wyświetl zdjęcia
w postaci miniatur
3
Przeglądaj obrazy
Znajdowanie zdjęć spełniających
warunki filtra
Aby szybko znaleźć zdjęcia na zapełnionej nimi karcie pamięci,
można przefiltrować widok fotografii z użyciem warunków
danego filtra.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
3
Przejdź do ekranu
ustawień
Wybierz warunek
zz[
] → przycisk
Znajdowanie zdjęć spełniających
warunki filtra
Aby szybko znaleźć zdjęcia na zapełnionej nimi karcie pamięci,
można przefiltrować widok fotografii z użyciem warunków
danego filtra.
4
Wyświetl obrazy
zzWybierz jeden
z warunków.
zzPo wybraniu
[ / / ]: wybierz
drugi warunek
zzObrazy spełniające
warunki będą
wyświetlane w żółtych
ramkach.
Wyszukiwanie obrazów za pomocą
pokrętła przedniego
W celu szybkiego znajdowania i wyświetlania obrazów można
za pomocą pokrętła przedniego przefiltrować widok fotografii
przy użyciu wybranych przez siebie warunków.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Wybierz warunek
zzW trybie wyświetlania
pojedynczego obrazu
przeciągnij dwoma
palcami w lewo lub
w prawo.
Wyszukiwanie obrazów za pomocą
pokrętła przedniego
W celu szybkiego znajdowania i wyświetlania obrazów można
za pomocą pokrętła przedniego przefiltrować widok fotografii
przy użyciu wybranych przez siebie warunków.
3
Wyświetl obrazy
zzPo wyświetleniu
warunków
wyszukiwania naciśnij
przyciski / ,
aby dokonać wyboru.
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Ochrona poszczególnych
obrazów
Zabezpieczanie wielu obrazów
Ochrona zakresu obrazów
Włączanie ochrony wszystkich
obrazów naraz
Ocena obrazów
Edytowanie filmów
Ochrona poszczególnych obrazów
W przypadku ważnych obrazów warto korzystać z funkcji ochrony,
która uniemożliwi ich przypadkowe usunięcie.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Ochrona
(1)
(2)
]→[
zz[
przycisk
]→
Zabezpieczanie wielu obrazów
Można wybrać dowolne obrazy i je zabezpieczyć.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
3
Włącz ekran menu
Wybierz element
ustawień
zz[ 1] → [Ochrona]
→ przycisk
zz[Wybierz] →
przycisk
Zabezpieczanie wielu obrazów
Można wybrać dowolne obrazy i je zabezpieczyć.
4
Przeglądaj obrazy
zzWybierz obraz →
przycisk
5
Ochrona
zz[Tak] → przycisk
Ochrona zakresu obrazów
Można zabezpieczyć zakres obrazów przed przypadkowym
usunięciem.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Włącz ekran menu
3
Wybierz element
ustawień
zz[ 1] → [Ochrona]
→ [Wybierz zakres]
→ przycisk
Ochrona zakresu obrazów
Można zabezpieczyć zakres obrazów przed przypadkowym
usunięciem.
4
5
Wybierz obraz
początkowy
zz[Pierwszy obraz] →
przycisk
Wybierz obraz
końcowy
zzWybierz obraz →
przycisk
zz[Ostatni obraz] →
przycisk
zzWybierz obraz →
przycisk
Ochrona zakresu obrazów
Można zabezpieczyć zakres obrazów przed przypadkowym
usunięciem.
6
Ochrona
→ [Ochrona]
zz Przycisk
→ przycisk
Włączanie ochrony wszystkich
obrazów naraz
Można zabezpieczyć wszystkie obrazy przed przypadkowym
usunięciem.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Włącz ekran menu
3
Wybierz element
ustawień
zz[ 1] → [Ochrona]
→ [Chroń wszystkie
obrazy] →
przycisk
Włączanie ochrony wszystkich
obrazów naraz
Można zabezpieczyć wszystkie obrazy przed przypadkowym
usunięciem.
4
Ustaw aparat
zz[Tak] → przycisk
Ocena obrazów
Obrazy można oceniać w skali 1–6.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ ] → wybierz
ocenę → przycisk
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Usuwanie wielu obrazów
Usuwanie zakresu obrazów
Edytowanie filmów
Ochrona poszczególnych
obrazów
Usuwanie wszystkich obrazów
Ochrona poszczególnych obrazów
Niepotrzebne zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo.
Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych
zdjęć nie można odzyskać.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
3
Usuń
zz[Usuń] →
przycisk
Usuwanie wielu obrazów
Można wybrać dowolne obrazy i je usunąć. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można
odzyskać.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Włącz ekran menu
3
Wybierz element
ustawień
zz[ 1] → [Usuń] →
[Wybierz] → przycisk
4
Przeglądaj obrazy
Usuwanie wielu obrazów
Można wybrać dowolne obrazy i je usunąć. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można
odzyskać.
5
Usuń
zzWybierz obraz →
przycisk
w celu
wybrania ( )
zz[Tak] → przycisk
Usuwanie zakresu obrazów
Można wybrać zakres obrazów i usunąć. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można
odzyskać.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Włącz ekran menu
3
Wybierz element
ustawień
zz[ 1] → [Usuń] →
[Wybierz zakres] →
przycisk
Usuwanie zakresu obrazów
Można wybrać zakres obrazów i usunąć. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można
odzyskać.
4
5
Wybierz obraz
początkowy
zz[Pierwszy obraz] →
przycisk
Wybierz obraz
końcowy
zzWybierz obraz →
przycisk
zz[Ostatni obraz] →
przycisk
zzWybierz obraz →
przycisk
Usuwanie zakresu obrazów
Można wybrać zakres obrazów i usunąć. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można
odzyskać.
6
Usuń
→ [Usuń]
zzPrzycisk
→ przycisk
Usuwanie wszystkich obrazów
Można usunąć wszystkie obrazy jednocześnie. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można
odzyskać.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Włącz ekran menu
3
Wybierz element
ustawień
zz[ 1] → [Usuń] →
[Wybierz wszystkie]
→ przycisk
Usuwanie wszystkich obrazów
Można usunąć wszystkie obrazy jednocześnie. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie można
odzyskać.
4
Usuń
zz[Tak] → przycisk
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Obracanie obrazów
Zmiana rozmiaru obrazów
Kadrowanie
Stosowanie efektów filtrów
Korekta czerwonych oczu
Edytowanie filmów
Obracanie obrazów
Można zmienić orientację obrazów i zapisać.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Wybierz element
ustawień
zzWybierz ikonę [
].
Obracanie obrazów
Można zmienić orientację obrazów i zapisać.
5
Obróć obraz
zz[ / ] →
przycisk
Zmiana rozmiaru obrazów
Można zapisać mniejszą wersję obrazu, oszczędzając miejsce
w pamięci.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Wybierz element
ustawień
(1)
(2)
zz[ ] → wybierz
opcję → przycisk
Zmiana rozmiaru obrazów
Można zapisać mniejszą wersję obrazu, oszczędzając miejsce
w pamięci.
5
Zapisz nowy obraz
zz[Tak] → przycisk
6
Przeglądanie
nowego obrazu
zz[Przetw. obraz] →
przycisk
Kadrowanie
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go jako oddzielny
plik graficzny.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Wybierz element
ustawień
zz[
] → przycisk
Kadrowanie
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go jako oddzielny
plik graficzny.
5
Dostosuj ramkę
kadrowania
6
Podgląd obrazu
zzZmień wielkość:
Uszczypnij ekran
lub rozsuń szybko
dwa palce
zzPrzenoszenie:
Przyciski: / / /
zzZmiana orientacji:
Pokrętło
→
[ ] → przycisk
zzZmiana formatu
obrazu: Pokrętło
→[
]→
przycisk
Kadrowanie
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go jako oddzielny
plik graficzny.
7
8
Zapisz nowy obraz
zzPokrętło
Przeglądanie
nowego obrazu
→
[ ] → przycisk
zzPrzełączanie
wyświetlacza:
przycisk
→
zzPokrętło
[ ] → przycisk
zz[Tak] → przycisk
zz[Przetw. obraz] →
przycisk
Stosowanie efektów filtrów
Można stosować efekty, odpowiadające
fotografowaniu w trybach [ / / / / /
/ ] i w odniesieniu do zdjęć, i zapisywać
je jako oddzielne obrazy.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Wybierz efekt
(1)
(2)
zz[ ] → wybierz opcję
→ przycisk
Stosowanie efektów filtrów
Można stosować efekty, odpowiadające
fotografowaniu w trybach [ / / / / /
/ ] i w odniesieniu do zdjęć, i zapisywać
je jako oddzielne obrazy.
5
Dostosowywanie
efektu
6
Zapisz nowy obraz
zzPrzyciski / / /
lub pokrętło
w celu wyregulowania
→ przycisk
zz[Tak] → przycisk
7
Przeglądanie
nowego obrazu
zz[Przetw. obraz] →
przycisk
Korekta czerwonych oczu
Aparat może automatycznie korygować zdjęcia, na których
występuje efekt czerwonych oczu. Skorygowane zdjęcie można
zapisać w osobnym pliku.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Włącz ekran menu
3
Wybierz element
ustawień
zz[ 3] → [Korekta
czer. oczu] →
przycisk
Korekta czerwonych oczu
Aparat może automatycznie korygować zdjęcia, na których
występuje efekt czerwonych oczu. Skorygowane zdjęcie można
zapisać w osobnym pliku.
4
Przeglądaj obrazy
5
Skoryguj obraz
zzNaciśnij przycisk
6
Zapisz nowy obraz
. zz[Nowy plik] →
przycisk
7
Przeglądanie
nowego obrazu
Korekta czerwonych oczu
Aparat może automatycznie korygować zdjęcia, na których
występuje efekt czerwonych oczu. Skorygowane zdjęcie można
zapisać w osobnym pliku.
→
zzPrzycisk
[Przetw. obraz] →
przycisk
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Obróbka obrazów RAW
Ustawianie warunków przetwarzania
i Obróbka obrazu RAW
Obróbka obrazów RAW
Obróbka w aparacie zdjęć zarejestrowanych w formacie RAW.
Pierwotny obraz RAW zostaje zachowany, a kopia jest zapisywana
w pliku JPEG.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Wybierz obraz
RAW
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Wybierz element
ustawień
(1)
(2)
zz[ ] → [
przycisk
]→
Obróbka obrazów RAW
Obróbka w aparacie zdjęć zarejestrowanych w formacie RAW.
Pierwotny obraz RAW zostaje zachowany, a kopia jest zapisywana
w pliku JPEG.
5
Zachowaj
zz[Tak] → przycisk
6
Przeglądanie
nowego obrazu
zz[Przetw. obraz] →
przycisk
Ustawianie warunków przetwarzania
i Obróbka obrazu RAW
Przed obróbką obrazów RAW można ustawić w aparacie warunki
przetwarzania. Pierwotny obraz RAW zostaje zachowany, a kopia
jest zapisywana w pliku JPEG.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Wybierz
obraz RAW
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Wybierz element
ustawień
(1)
(2)
zz[ ] → [
przycisk
]→
Ustawianie warunków przetwarzania
i Obróbka obrazu RAW
Przed obróbką obrazów RAW można ustawić w aparacie warunki
przetwarzania. Pierwotny obraz RAW zostaje zachowany, a kopia
jest zapisywana w pliku JPEG.
5
6
Wyznacz warunki
obróbki
zzWybierz element →
przycisk
Zachowaj
zzWybierz opcję →
przycisk
zz[ ] → przycisk
→ [OK] → przycisk
7
Przeglądanie
nowego obrazu
zz[Przetw. obraz] →
przycisk
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Zmniejszanie rozmiaru plików
Edytowanie przeglądów
filmowych
Edytowanie filmów
Skracanie początku/końca
filmów
Skracanie początku/końca filmów
Można usuwać zbędne fragmenty z początku i końca filmów.
Należy pamiętać, że przeglądu filmów nie można skracać.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądanie
filmów
zzWybierz film →
przycisk
3
Uruchamianie
i pauzowanie odtwarzania
zz[ ] → przycisk
→ przycisk
w trakcie odtwarzania
Skracanie początku/końca filmów
Można usuwać zbędne fragmenty z początku i końca filmów.
Należy pamiętać, że przeglądu filmów nie można skracać.
4
Wybierz element
ustawień
5
Zaznaczanie
fragmentu do wycięcia
(1)
(2)
zz[
] → przycisk
zzWytnij początek filmu
zz[ / ] →
(od symbolu [ ]),
przyciski / w celu
wybierając [ ],
przeniesienia [ / ]
zzPojawi się ikona [ ]. a następnie wytnij
koniec filmu,
wybierając [ ].
Skracanie początku/końca filmów
Można usuwać zbędne fragmenty z początku i końca filmów.
Należy pamiętać, że przeglądu filmów nie można skracać.
6
Zobacz film
poddany edycji
zz[ ] → przycisk
7
Zachowaj
zz[
] → przycisk
zz[Nowy plik] →
przycisk
zz[Zap. bez komp.] →
przycisk
Zmniejszanie rozmiaru plików
Rozmiar plików filmowych można zmniejszyć, kompresując je.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądanie
filmów
zzWybierz film →
przycisk
3
Uruchamianie
i pauzowanie odtwarzania
zz[ ] → przycisk
→ przycisk
w trakcie odtwarzania
Zmniejszanie rozmiaru plików
Rozmiar plików filmowych można zmniejszyć, kompresując je.
4
Wybierz element
ustawień
zz[
] → przycisk
5
Wybierz element
ustawień
zz[
] → przycisk
6
Zachowaj
zz[Nowy plik] →
przycisk
zz[Skompr. i zapisz] →
przycisk
Edytowanie przeglądów filmowych
W razie potrzeby można usuwać poszczególne rozdziały
(fragmenty filmowe, ) nagrane w trybie [ ]. Należy przy
tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych fragmentów
filmowych nie można odzyskać.
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Przeglądaj obrazy
zzWybierz obraz
[
]→
przycisk
Edytowanie przeglądów filmowych
W razie potrzeby można usuwać poszczególne rozdziały
(fragmenty filmowe, ) nagrane w trybie [ ]. Należy przy
tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych fragmentów
filmowych nie można odzyskać.
3
Uruchamianie
i pauzowanie odtwarzania
4
zz[
] → przycisk
→ przycisk
w trakcie odtwarzania
Wybierz fragment
filmowy do usunięcia
zz[ ]/[ ] →
przycisk
5
Wybierz [ ].
zz[ ] → przycisk
Edytowanie przeglądów filmowych
W razie potrzeby można usuwać poszczególne rozdziały
(fragmenty filmowe, ) nagrane w trybie [ ]. Należy przy
tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych fragmentów
filmowych nie można odzyskać.
6
Usuń
zz[Tak] → przycisk
Funkcje bezprzewodowe
Dostępne funkcje
bezprzewodowe
Wysyłanie zdjęć do smartfonu
obsługującego tryb NFC
Wysyłanie zdjęć do smartfonu
obsługującego tryb NFC (tryb odtwarzania)
Wysyłanie obrazów do smartfonu Rejestrowanie usług internetowych Rejestrowanie usług internetowych
CANON iMAGE GATEWAY
Inne usługi sieci Web
zgodnego z Bluetooth
Przesyłanie zdjęć do usług
internetowych
Dostępne funkcje bezprzewodowe
Funkcje Wi‑Fi
Smartfony i tablety
Obrazy można wysyłać do smartfonów i tabletów obsługujących funkcje Wi‑Fi.
Usługi internetowe
Można wysyłać obrazy za pośrednictwem serwisu CANON iMAGE GATEWAY lub innych usług
sieci Web.
Funkcje Bluetooth®
Aparat można z łatwością sparować ze smartfonem wyposażonym w energooszczędną technologię
Bluetooth (dalej zwaną Bluetooth).
Pozwala to m.in. rejestrować i wyświetlać obrazy z użyciem smartfonu jako pilota zdalnego sterowania.
Dostępne funkcje bezprzewodowe
Odtwarzacze multimedialne
Zdjęcia można wyświetlać za pomocą telewizorów lub innych urządzeń zgodnych ze standardem DLNA*.
* Digital Living Network Alliance
Drukarki
Obrazy można drukować bezprzewodowo na drukarce zgodnej ze standardem PictBridge
(obsługa protokołu DPS over IP).
Inne aparaty
Można bezprzewodowo wysyłać i odbierać obrazy między aparatami marki Canon zgodnymi
ze standardem Wi‑Fi.
Instrukcje korzystania z tych funkcji znajdują się w Przewodniku pomocniczym.
Wysyłanie zdjęć do smartfonu
obsługującego tryb NFC
1
Włącz aparat
2
Zainstaluj aplikację
Camera Connect
ON
zzWłącz NFC.
zzZetknij ze sobą
.
znaki
zzW smartfonie
automatycznie
włączy się aplikacja
Google Play.
zzPobierz i zainstaluj
aplikację Camera
Connect.
Wysyłanie zdjęć do smartfonu
obsługującego tryb NFC
3
4
Nawiąż połączenie
zzZetknij ze sobą
.
znaki
Konfiguracja
ustawień
prywatności
zz[Tak] → przycisk
zzAplikacja Camera
Connect zostanie
uruchomiona
w smartfonie,
a urządzenia
zostaną połączone
automatycznie.
zz[Wszystkie obrazy]
→ przycisk
5
Wyślij
zzWybierz obraz →
[Wyślij ten obraz] →
przycisk
Wysyłanie zdjęć do smartfonu
obsługującego tryb NFC
6
Kończenie
połączenia
→
zzPrzycisk
[OK] → przycisk
Wysyłanie zdjęć do smartfonu
obsługującego tryb NFC (tryb odtwarzania)
1
Przejdź do trybu
odtwarzania
2
Zainstaluj aplikację
Camera Connect
ON
zzWłącz NFC.
zzZetknij ze sobą
.
znaki
zzW smartfonie
automatycznie
włączy się aplikacja
Google Play.
zzPobierz i zainstaluj
aplikację Camera
Connect.
Wysyłanie zdjęć do smartfonu
obsługującego tryb NFC (tryb odtwarzania)
3
4
Nawiąż połączenie
zzZetknij ze sobą
.
znaki
Przeglądaj obrazy
zz[Tak] → przycisk
zzAplikacja Camera
Connect zostanie
uruchomiona
w smartfonie,
a urządzenia
zostaną połączone
automatycznie.
5
Wyślij
zzWybierz obraz →
zz[Wyślij] →
w celu
przycisk
przycisk
wybrania ( )
→
zzPrzycisk
[OK] → przycisk
Wysyłanie zdjęć do smartfonu
obsługującego tryb NFC (tryb odtwarzania)
6
Zakończ
połączenie
zzPrzycisk
[OK]
→
Wysyłanie obrazów do smartfonu
zgodnego z Bluetooth
1
Zainstaluj aplikację
Camera Connect
zzPobierz aplikację
Camera Connect
ze sklepu App Store/
Google Play
i zainstaluj ją.
2
Włącz aparat
3
Zarejestruj nick
→ zzWprowadź nick →
zzPrzycisk
przycisk
[ 4] → [Ustawienia
komun. bezprzew.] →
[Nick] → przycisk
Wysyłanie obrazów do smartfonu
zgodnego z Bluetooth
4
5
Przygotuj aparat
do parowania
zzEkran [Ustawienia
zz[Nastawy Bluetooth]
komun. bezprzew.]
→ [Parowanie] →
zostanie wyświetlony
przycisk
ponownie.
Uruchom aplikację
Camera Connect.
zzAparat jest gotowy
do łączenia.
zzWłącz funkcję
Bluetooth.
zzUruchom aplikację
Camera Connect.
Wysyłanie obrazów do smartfonu
zgodnego z Bluetooth
6
Wybierz aparat,
aby ustanowić
połączenie
7
8
Zakończ
parowanie
zzZrób to w smartfonie. zz[Tak] → przycisk
Zaimportuj obrazy
zzNaciśnij przycisk
. zzZrób to w smartfonie.
Rejestrowanie usług internetowych
CANON iMAGE GATEWAY
1
2
Wyświetl
menu Wi‑Fi
Wybierz [
zzJeśli zostanie
wyświetlony ekran
[Nick urządzenia]:
[Tak] → przycisk
zz[
].
] → przycisk
3
Zaakceptuj umowę,
aby wprowadzić
adres e-mail
zz[Zgadzam się] →
przycisk
Rejestrowanie usług internetowych
CANON iMAGE GATEWAY
4
Zdecyduj, jak
chcesz nawiązywać
połączenie
z punktem dostępu
(a)
(b)
5
(A) Nawiąż
połączenie
(a) Połącz. WPS
zz[Podłącz przez WPS]
→ przycisk
button → krok 5 (A)
(b) Wybieranie
z listy
zzWybierz punkt dostępu
→
→ przycisk
krok 5 (B)
zz[WPS (tryb PBC)] → zzNaciśnij i przytrzymaj
przycisk połączenia
przycisk
WPS na punkcie
dostępu.
Rejestrowanie usług internetowych
CANON iMAGE GATEWAY
6
(B) Nawiąż
połączenie
zzNaciśnij przycisk
→
. zzPrzycisk
wprowadź hasło →
[Dalej] → przycisk
Wprowadź swój
adres e-mail
zz[Auto] → przycisk
→
zzPrzycisk
wprowadź swój adres
e-mail → [Dalej] →
przycisk
Rejestrowanie usług internetowych
CANON iMAGE GATEWAY
7
Wprowadź
czterocyfrowy
numer
→
zzPrzycisk
wprowadź numer →
[Dalej] → przycisk
zzTen numer będzie
potrzebny także
w kroku 9.
8
Sprawdź,
czy przyszła
wiadomość
zzOtrzymasz
]
zzIkona [
powiadomienie na adres zostanie zastąpiona
e-mail wprowadzony
ikoną [
].
w kroku 6.
zzAby przejść do ekranu
potwierdzenia, naciśnij
przycisk .
9
Wprowadzanie
ustawień powiązania
z aparatem
zzZa pomocą komputera
lub smartfonu
wyświetl stronę,
której adres podano
w powiadomieniu,
i postępuj zgodnie
z instrukcjami.
Rejestrowanie usług internetowych
CANON iMAGE GATEWAY
] → przycisk
zz[
zz[ ] i CANON iMAGE
GATEWAY będą
teraz dodane jako
lokalizacje docelowe.
Rejestrowanie usług internetowych
Inne usługi sieci Web
1
Przejdź do ekranu
ustawień
2
Skonfiguruj usługę
internetową, której
chcesz używać
zzZa pomocą
zzAby dokończyć
komputera lub
konfigurację,
smartfonu przejdź
postępuj zgodnie
pod adres http://
z instrukcjami.
www.canon.com/cig/
i odwiedź witrynę
serwisu CANON
iMAGE GATEWAY.
3
Wyświetl
menu Wi‑Fi
] → przycisk
zz[
zzSpowoduje to
aktualizację ustawień
usług internetowych.
Przesyłanie zdjęć do usług
internetowych
1
Wyświetl
menu Wi‑Fi
2
Wybierz miejsce
docelowe
zzWybierz ikonę →
przycisk
zzJeśli zostanie
wyświetlony ekran
[Wybierz odbiorcę]:
wybierz opcję →
przycisk
3
Wyślij
zzWybierz obraz →
[Wyślij ten obraz] →
przycisk
zz[OK] na ekranie
po wysłaniu →
przycisk
Inne ustawienia
Zapobieganie włączaniu funkcji
oświetlenia wspomagającego AF
Wyłączanie lampki redukcji
efektu czerwonych oczu
Zmiana czasu wyświetlania
zdjęcia po zarejestrowaniu
Przechowywanie zdjęć
z uwzględnieniem daty
Numery plików
Formatowanie kart pamięci
Formatowanie pełne
Zmiana standardu TV
Korzystanie z trybu Eco
1 2 3 4
Inne ustawienia
Dostosowanie funkcji
oszczędzania energii
Jasność ekranu
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o fotografowaniu
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o odtwarzaniu
Zegar światowy
Data i godzina
Język wyświetlacza
Wyciszanie dźwięków
aparatu
Uaktywnianie dźwięków
aparatu
1 2 3 4
Inne ustawienia
Ukrywanie wskazówek
Wyświetlanie ikon trybów
fotografowania
Dostosowywanie panelu
dotykowego
Automatyczne blokowanie
panelu dotykowego
Wyłączanie funkcji automatycznego
czyszczenia matrycy
Uaktywnianie funkcji
czyszczenia matrycy
Ręczne czyszczenie matrycy
Sprawdzanie logo
certyfikatów
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich
w celu ich zapisywania w danych zdjęć
1 2 3 4
Inne ustawienia
Usuwanie wszystkich informacji
o prawach autorskich
Przywracanie głównych
ustawień domyślnych aparatu
1 2 3 4
Przywracanie ustawień domyślnych
poszczególnych funkcji aparatu
Zapobieganie włączaniu funkcji
oświetlenia wspomagającego AF
Lampka jest włączana w słabych warunkach oświetleniowych po naciśnięciu spustu
migawki do połowy, co pomaga w ustawianiu ostrości. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć
tę lampkę.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 3] →
[Oświetlenie
wspomagające AF]
→ przycisk
zz[Wyłącz] →
przycisk
Wyłączanie lampki redukcji
efektu czerwonych oczu
Można wyłączyć świecącą lampkę redukcji efektu czerwonych oczu, aby ograniczyć
efekt występujący podczas fotografowania w słabych warunkach oświetleniowych
z użyciem lampy błyskowej. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć tę lampkę.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
zz[ 5] → [Sterow.
Lampą] → przycisk
3
Ustaw aparat
zz[Cz.oczy Wł/Wył] →
przycisk
zz[Wył.] → przycisk
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia
po zarejestrowaniu
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zzWybierz opcję →
zz[ 2] →
[Kontrolne wyśw] →
przycisk
przycisk
Przechowywanie zdjęć
z uwzględnieniem daty
Zamiast zapisywać zdjęcia w folderach tworzonych co miesiąc, można ustawić
w aparacie codzienne tworzenie folderów w celu przechowywania w nich fotografii
wykonywanych w poszczególnych dniach.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 1] → [Utwórz folder] zz[co dzień] →
przycisk
→ przycisk
Numery plików
Wykonywane zdjęcia są automatycznie numerowane kolejno (0001–9999) i zapisywane
w folderach, które mieszczą po 2000 zdjęć. Można zmieniać sposób przypisywania
przez aparat numerów plików.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz [ 1] → [Numery plików] zzWybierz opcję →
→ przycisk
przycisk
Formatowanie kart pamięci
Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty sformatowanej w innym urządzeniu trzeba
ją sformatować za pomocą tego aparatu.
Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie z niej wszystkich danych.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Wykonaj
zz[ 1] → [Formatowanie] zz[Tak] → przycisk
→ przycisk
zz[Tak] → przycisk
→ [OK]
Formatowanie pełne
Formatowanie pełne karty pamięci należy wykonać w następujących przypadkach:
wyświetlany jest komunikat [Błąd karty pamięciowej], aparat działa nieprawidłowo,
odczytywanie/zapisywanie zdjęć znajdujących się na karcie stało się wolniejsze,
rejestrowanie serii zdjęć stało się wolniejsze lub nagrywanie filmu zostało nagle przerwane.
Formatowanie pełne karty pamięci powoduje trwałe usunięcie z niej wszystkich danych.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
zz[ 1] → [Formatowanie]
→ przycisk
3
Wykonaj
w celu
zzPrzycisk
wybrania ( ) →
[Tak] → przycisk
Formatowanie pełne
Formatowanie pełne karty pamięci należy wykonać w następujących przypadkach:
wyświetlany jest komunikat [Błąd karty pamięciowej], aparat działa nieprawidłowo,
odczytywanie/zapisywanie zdjęć znajdujących się na karcie stało się wolniejsze,
rejestrowanie serii zdjęć stało się wolniejsze lub nagrywanie filmu zostało nagle przerwane.
Formatowanie pełne karty pamięci powoduje trwałe usunięcie z niej wszystkich danych.
zz[Tak] → przycisk
→ [OK]
Zmiana standardu TV
Ustaw standard TV telewizora używanego do wyświetlania. To ustawienie określa jakość
obrazu (prędkość nagrywania) dostępną dla filmów.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 1] → [Standard TV] zzWybierz opcję →
przycisk
→ przycisk
Korzystanie z trybu Eco
Ta funkcja pozwala oszczędzać akumulator w trybie fotografowania. Kiedy aparat nie
jest używany, ekran szybko gaśnie, ograniczając zużycie akumulatora.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 2] → [Tryb Eco] → zz[Wł.] → przycisk
przycisk
Dostosowanie funkcji
oszczędzania energii
Można dostosowywać czas automatycznego wyłączania aparatu i jego monitora
(opcje odpowiednio Wyłączenie aparatu i Wyłączenie monitora).
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
zz[ 2] → [Oszcz.
energii] → przycisk
zz[Wyśw. wył.] lub
[Wył. aparatu] →
przycisk
Dostosowanie funkcji
oszczędzania energii
Można dostosowywać czas automatycznego wyłączania aparatu i jego monitora
(opcje odpowiednio Wyłączenie aparatu i Wyłączenie monitora).
3
Ustaw aparat
zzDostosuj →
przycisk
Jasność ekranu
Jasność ekranu można regulować.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 2] →
[Jasność wyśw.] →
przycisk
Jasność ekranu
Jasność ekranu można regulować.
zzPrzyciski / w celu
regulowania jasności
→ przycisk
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o fotografowaniu
Na ekranie fotografowania można wyświetlić siatkę. Można także wybrać typ
wyświetlanego histogramu po naciśnięciu przycisku
.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 1] →
[Wyśw. informacji
o fotografowaniu] →
przycisk
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o fotografowaniu
Na ekranie fotografowania można wyświetlić siatkę. Można także wybrać typ
wyświetlanego histogramu po naciśnięciu przycisku
.
4
Ustaw aparat
zz[Wyświetl. siatki]
lub [Histogram] →
przycisk
zzPrzyciski /
do wybrania opcji →
przycisk
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o odtwarzaniu
Wyświetlane informacje o fotografowaniu zmieniają się za każdym razem, gdy naciśniesz
przycisk
w trybie odtwarzania. Można dostosowywać wyświetlane informacje.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
5] → [Wyśw.
zz[
inf. o odtwarzaniu] →
przycisk
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o odtwarzaniu
Wyświetlane informacje o fotografowaniu zmieniają się za każdym razem, gdy naciśniesz
przycisk
w trybie odtwarzania. Można dostosowywać wyświetlane informacje.
zzWybierz informacje,
które mają być
wyświetlane →
w celu
przycisk
wybrania ( )
Zegar światowy
Aby zapewnić prawidłową datę i godzinę zdjęć wykonywanych podczas podróży
zagranicznych, należy po prostu wcześniej zarejestrować w aparacie miejsce docelowe
i przełączyć się później na jego strefę czasową. Ta wygodna funkcja eliminuje
konieczność ręcznego modyfikowania ustawień opcji Data/godzina.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Określ miejsce
docelowe
(1)
(2)
zz[ 2] → [Strefa czasowa] zz[ Świat] →
→ przycisk
przycisk
Zegar światowy
Aby zapewnić prawidłową datę i godzinę zdjęć wykonywanych podczas podróży
zagranicznych, należy po prostu wcześniej zarejestrować w aparacie miejsce docelowe
i przełączyć się później na jego strefę czasową. Ta wygodna funkcja eliminuje
konieczność ręcznego modyfikowania ustawień opcji Data/godzina.
4
zzWybierz miejsce
docelowe →
[ / ]→
przycisk
Przestaw aparat na
docelową strefę czasową
zz[ Świat] →
przycisk
Data i godzina
Ustaw datę i godzinę.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 2] → [Data/godz] zzUstaw żądaną opcję
→ przycisk
→ przycisk
Język wyświetlacza
Język wyświetlacza można swobodnie zmieniać.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
zz[ 2] → [Wybór języka
→ przycisk
3
Ustaw aparat
] zzWybierz język →
przycisk
Wyciszanie dźwięków aparatu
Aparat można wyciszyć, tak aby nie emitował dźwięków w przypadku naciśnięcia spustu
migawki do połowy ani uaktywniania samowyzwalacza.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 3] → [Sygnał ″bip″] zz[Wył.] → przycisk
→ przycisk
Uaktywnianie dźwięków aparatu
Aparat może emitować dźwięki towarzyszące korzystaniu z niego, na przykład
naciskaniu przycisków lub dotykaniu ekranu.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 3] → [Gł.przycisków] zz[Wł.] → przycisk
→ przycisk
Ukrywanie wskazówek
Wskazówki są zazwyczaj wyświetlane po wybraniu pozycji na ekranach Szybkie nastawy
lub fotografowania. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć wyświetlanie tych informacji.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 3] → [Wskazówki] zz[Wył.] → przycisk
→ przycisk
Wyświetlanie ikon trybów
fotografowania
Wyświetlanie tylko ikon trybów fotografowania na ekranie wyboru, bez nazw trybów,
w celu ułatwienia wybierania trybów.
1
Ustaw tryb
2
Włącz ekran menu
3
Wybierz element
ustawień
zz[ 3] → [Rozm.
ikony tr./opis] →
przycisk
Wyświetlanie ikon trybów
fotografowania
Wyświetlanie tylko ikon trybów fotografowania na ekranie wyboru, bez nazw trybów,
w celu ułatwienia wybierania trybów.
4
Ustaw aparat
zz[Mała, bez op.] →
przycisk
Dostosowywanie panelu
dotykowego
Czułość panelu dotykowego można zwiększyć w taki sposób, aby aparat reagował
na lżejszy dotyk.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 3] → [Sterow.
dotyk.] → przycisk
zz[Duża czułość] →
przycisk
Automatyczne blokowanie
panelu dotykowego
Można ustawić automatyczne blokowanie panelu dotykowego, aby zapobiec
nieumyślnemu wykonaniu operacji.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 3] → [Ustaw.
autom. blok. ekr.] →
przycisk
Automatyczne blokowanie
panelu dotykowego
Można ustawić automatyczne blokowanie panelu dotykowego, aby zapobiec
nieumyślnemu wykonaniu operacji.
zz[Autom. blok. ekr.] →
[Włącz] →
przycisk
zz[Autom. blokada po]
→ wybierz opcję →
przycisk
Wyłączanie funkcji automatycznego
czyszczenia matrycy
Matryca światłoczuła jest automatycznie czyszczona w celu usunięcia kurzu zawsze
podczas włączania lub wyłączania aparatu albo wyłączania aparatu w trybie
oszczędzania energii. Można wyłączyć automatyczne czyszczenie.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Ustaw aparat
zz[ 3] → [Czyszczenie
matrycy] →
→
przycisk
]
[Autoczyszczenie
→ przycisk
zz[Wyłącz] →
przycisk
Uaktywnianie funkcji
czyszczenia matrycy
Matryca światłoczuła jest automatycznie czyszczona w celu usunięcia kurzu zawsze
podczas włączania lub wyłączania aparatu albo wyłączania aparatu w trybie
oszczędzania energii. W razie potrzeby można włączyć czyszczenie matrycy.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Wykonaj
zz[ 3] → [Czyszczenie
matrycy] →
→
przycisk
]→
[Czyść teraz
przycisk
zz[Tak] → przycisk
Ręczne czyszczenie matrycy
Kurz pozostający po czyszczeniu automatycznym można również usunąć za pomocą
opcjonalnej dmuchawy lub innego specjalistycznego narzędzia.
Powierzchnia matrycy światłoczułej jest wyjątkowo delikatna. Jeżeli konieczne jest
ręczne oczyszczenie matrycy, zalecamy skorzystanie z pomocy punktu obsługi klienta
firmy Canon.
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Odłącz obiektyw
(3)
(2)
(1)
3
Wyczyść matrycę
Sprawdzanie logo certyfikatów
Na ekranie można wyświetlać niektóre logo certyfikatów poświadczających zgodność
z wymaganiami aparatu. Pozostałe logo certyfikatów znajdują się w tym podręczniku,
na opakowaniu aparatu lub na obudowie aparatu.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
zz[ 4] →
[Wyśw. logo cert.] →
przycisk
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich
w celu ich zapisywania w danych zdjęć
Aby na zdjęciach zapisywać nazwisko autora i inne informacje o prawach autorskich,
należy najpierw wprowadzić te dane.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
zz[ 4] → [Inform. o prawach
autorskich] → przycisk
3
Rejestruj
zz[Nazwisko autora]
lub [Szczegóły dot.
praw autor.] →
→
przycisk
wprowadź nazwisko
→ przycisk
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich
w celu ich zapisywania w danych zdjęć
Aby na zdjęciach zapisywać nazwisko autora i inne informacje o prawach autorskich,
należy najpierw wprowadzić te dane.
zz[Tak] → przycisk
Usuwanie wszystkich informacji
o prawach autorskich
Nazwisko autora i inne informacje o prawach autorskich można usunąć naraz.
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
3
Usuń
zz[ 4] → [Inform. o prawach zz[Usuń inf. o prawach
autor.] → przycisk
autorskich] → przycisk
zz[Tak] → przycisk
Przywracanie głównych
ustawień domyślnych aparatu
W razie przypadkowej zmiany jakiegoś ustawienia można przywrócić ustawienia
domyślne aparatu.
1
Włącz ekran menu
2
3
Wybierz element
ustawień
zz[ 4] → [Resetuj
aparat] → przycisk
Wykonaj
zz[Nastawy podst.] →
przycisk
zz[Tak] → przycisk
Przywracanie ustawień domyślnych
poszczególnych funkcji aparatu
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz element
ustawień
zz[ 4] →
[Resetuj aparat] →
przycisk
zz[Inne nastawy] →
przycisk
zzWybierz funkcję,
której chcesz
przywrócić ustawienia
domyślne →
przycisk
Przywracanie ustawień domyślnych
poszczególnych funkcji aparatu
3
Wykonaj
zz[Tak] → przycisk
Skorowidz
1-punktowy (tryb ramki AF) 152
B
A
Balans bieli (kolor) 132
Blokada AE 124
Blokowanie FE 161
Akumulator
Ładowanie 22
Tryb Eco 325
Aparat
Resetowanie 353, 354
Autom. optymalizator jasności 128
Autoportret (tryb fotografowania) 86
Av (tryb fotografowania) 179
C
Camera Connect 296, 299, 302
CANON iMAGE GATEWAY 305, 310
Czas wyświetlania 318
Czułość ISO 126
Czyszczenie (matryca
światłoczuła) 346, 347, 348
Czyszczenie matrycy 346, 347
Skorowidz
D
E
Data/godzina
Ustawienia 27
Zegar światowy 334
Zmiana 336
DLNA 294
Długie czasy naświetlania 183
Długie czasy naświetlania
(redukcja zakłóceń) 175
Dotykowa migawka 224
Dotykowy AF 156
Dźwięki 338
Edytowanie
Kadrowanie 271
Korekta czerwonych oczu 276
Zmiana wielkości zdjęć 269
Efekt akwareli (tryb fotografowania) 107
Efekt miniatury (tryb fotografowania) 111
Efekt pogrubienia artystycznego
(tryb fotografowania) 105
Efekt rybiego oka (tryb fotografowania) 103
Ekran
Język wyświetlacza 28
Ekran Szybkie nastawy
Podstawowa obsługa 62
Sterowanie dotykowe 70
Skorowidz
Ekspozycja
Blokada AE 124
Blokada ekspozycji lampy 161
Kompensacja 122
Ekspozycja w trybie Bulb 183
F
Film poklatkowy (tryb fotografowania) 209
Filmy
Edytowanie 285, 288, 290
Jakość obrazu (liczba nagrywanych
pikseli/prędkość nagrywania) 231
Filtry twórcze 274
Funkcje bezprzewodowe 294
H
High ISO (redukcja zakłóceń) 173
J
Język wyświetlacza 28
K
Kadrowanie 271
Karty pamięci 24
Kolor (balans bieli) 132
Kompresja 227
Korekta czerwonych oczu 276
Korekta ekspozycji lampy 160
Korygowanie aberracji chromatycznej 172
Korygowanie jasności brzegów 172
Krajobrazy (tryb fotografowania) 90
Kurz na zdjęciach, zapobieganie 347, 348
Skorowidz
L
M
Lampa błyskowa
Blokada ekspozycji lampy 161
Ilość światła 165
Korekta ekspozycji lampy 160
Pomiar błysku 164
Resetowanie 168
Synchronizacja błysku 163
Tryb 159
Liczba rejestrowanych pikseli
(wielkość obrazu) 227
M (tryb fotografowania) 181
Makrofotografia 91
Małe odległości (tryb fotografowania) 91
Menu
Podstawowa obsługa 64
Sterowanie dotykowe 72
Metoda pomiaru 125
MF (ręczne ustawianie ostrości) 145
Miękka ostrość (tryb fotografowania) 101
Ł
Nasycenie 140
Nazwy części 48
Numery plików 320
Ładowanie 22
N
Skorowidz
O
Obiektyw
Demontowanie 31
Montowanie 29
Zwalnianie blokady 31
Obracanie 267
Obróbka obrazu RAW 280, 282
Ocena 256
Ochrona 248, 249, 251, 254
Odtwarzanie
Filmy 237
Pokaz przezroczy 236
Powiększenie 234
Przeglądy filmowe 239
Przeskok wyświetlania 245
Sterowanie dotykowe 74
Widok miniatur 242
Wyszukiwanie obrazu 243
Zdjęcia 233
Skorowidz
P
P (tryb fotografowania) 7
Pasek 21
Płynna str. AF 152
Podróżowanie z aparatem 334
Pokaz przezroczy 236
Portrety (tryb fotografowania) 88
Powiększenie 40, 42, 234
Przeskok wyświetlania 245
R
Ramki AF 152
RAW 228
Redukcja szumów zdjęć seryjnych 174
Redukcja zakłóceń
Długie czasy naświetlania 175
Wysoka czułość ISO 173, 174
Resetowanie 353, 354
Ręczne ustawianie ostrości 145
Ręczny balans bieli 133
Ręczny balans według wzorca bieli 133
S
Samowyzwalacz
Dostosowywanie samowyzwalacza 222
Korzystanie z samowyzwalacza 220
Servo AF 153
Sport (tryb fotografowania) 92
Stabilizacja obrazu 170
Styl obrazów 139, 140, 141
Skorowidz
T
U
Temperatura barwowa 136, 138
Ton, priorytet 129
Tryb Auto (tryb fotografowania) 40, 80, 81
Tryb Eco 325
Tryb hybrydowy automatyczny
(tryb fotografowania) 83
Tv (tryb fotografowania) 177
Twarz+Śledzenie 152
Twórcze wspomaganie
(tryb fotografowania) 193
Ulubione 256
Ustawianie ostrości
Dotykowy AF 156
Ramki AF 152
Servo AF 153
Wyróżnianie MF 150
Usuwanie 258, 259, 261, 264
Usuwanie wiatru 214
Usuwanie wszystkich 264
Skorowidz
W
Z
Widok miniatur 242
Wskaźnik 68, 316, 317
Współczynnik proporcji 230
Wyróżnianie MF 150
Wysoki zakres dynamiki
(tryb fotografowania) 114
Wysyłanie zdjęć 311
Wysyłanie zdjęć
do smartfona 296, 299, 302
Wysyłanie zdjęć do usług internetowych 311
Wyszukiwanie 243
Zakres ustawiania ostrości
Ręczne ustawianie ostrości 145
Zdjęcia
Czas wyświetlania 318
Ochrona 248, 249, 251, 254
Usuwanie 258, 259, 261, 264
Zdjęcia czarno-białe 99
Zdjęcia nocne z ręki (tryb fotografowania) 95
Zegar światowy 334
Ziarnisty Cz/B (tryb fotografowania) 99
Zmiana wielkości zdjęć 269
Zoom punktu AF 145
Ż
Żywność (tryb fotografowania) 93
Zalecenia dotyczące funkcji
bezprzewodowych (Wi‑Fi, Bluetooth i innych)
zz Kraje i regiony, w których dozwolone jest używanie funkcji bezprzewodowych
– Możliwość korzystania z funkcji bezprzewodowych jest ograniczona w niektórych krajach
i regionach, a używanie ich może podlegać karom.
Aby uniknąć konfliktu z prawem, należy sprawdzić na stronie internetowej firmy Canon,
gdzie dozwolone jest używanie sieci bezprzewodowej.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy związane z używaniem
funkcji bezprzewodowych w innych krajach i regionach.
zz Następujące działania mogą podlegać karze:
– zmiana lub modyfikacja produktu,
– usunięcie z produktu etykiet certyfikatów.
zz Przed wyeksportowaniem (czyli między innymi przed wywiezieniem poza granice Japonii
lub prezentowaniem osobom niebędącym obywatelami tego kraju) zawartych w niniejszym
aparacie podzespołów lub technologii, które podlegają przepisom dotyczącym wymiany i handlu
międzynarodowego, niezbędne może być uzyskanie od rządu Japonii zezwolenia na eksport lub
transakcje serwisowe.
zz W tym produkcie wykorzystano amerykańskie algorytmy szyfrowania, które podlegają
przepisom eksportowym U.S. Export Administration Regulations i nie mogą być eksportowane
lub przekazywane do kraju objętego embargo handlowym Stanów Zjednoczonych.
zz Należy zanotować ustawienia używanej sieci Wi‑Fi.
Zalecenia dotyczące funkcji
bezprzewodowych (Wi‑Fi, Bluetooth i innych)
zz Ustawienia sieci bezprzewodowej zapisane w tym produkcie mogą zostać zmienione lub
usunięte na skutek nieprawidłowego korzystania z tego produktu, oddziaływania fal radiowych
lub ładunków elektrostatycznych albo wypadku bądź wadliwego działania.
zz Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie ani za straty
przychodów wynikające z pogorszenia lub zniknięcia zawartości.
zz Przed przekazaniem prawa własności do tego produktu innej osobie, wyrzuceniem go lub
wysłaniem do naprawy należy przywrócić w nim domyślne ustawienia sieci bezprzewodowej,
usuwając wszystkie wprowadzone przez siebie ustawienia.
zz Firma Canon nie oferuje rekompensaty za szkody wynikające z utraty lub kradzieży tego produktu.
zz Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody wynikające z nieupoważnionego
dostępu do zarejestrowanych urządzeń docelowych za pomocą tego produktu w przypadku
jego utraty lub kradzieży.
zz Należy korzystać z produktu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym przewodniku.
Z funkcji bezprzewodowych tego produktu należy korzystać zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za szkody
lub straty wynikłe z użytkowania funkcji i produktu niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w niniejszym podręczniku.
zz Z funkcji bezprzewodowych tego produktu nie wolno korzystać w pobliżu aparatury medycznej
ani innego wyposażenia elektronicznego.
Korzystanie z funkcji bezprzewodowych w pobliżu aparatury medycznej lub innego wyposażenia
elektronicznego może zakłócać działanie tych urządzeń.
Ostrzeżenia dotyczące interferencji
powodowanych przez fale radiowe
zz Funkcjonowanie tego produktu może być zakłócane przez inne urządzenia emitujące fale radiowe.
Aby uniknąć interferencji, należy korzystać z tego produktu, jak najdalej od urządzeń tego typu lub
zrezygnować z użytkowania tych urządzeń równocześnie z tym produktem.
Znaki towarowe i licencjonowanie
zz Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
zz Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach.
zz App Store, iPhone oraz iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zz Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
zz HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
®
®
zz Wi‑Fi , Wi‑Fi Alliance , WPA™, WPA2™ i Wi‑Fi Protected Setup™ są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi‑Fi Alliance.
®
zz Słowo i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.,
których firma Canon Inc. używa w ramach uzyskanej licencji. Pozostałe znaki towarowe i ich
nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
zz Znacznik N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
zz Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
zz W tym urządzeniu zastosowano technologię exFAT licencjonowaną przez firmę Microsoft.
Znaki towarowe i licencjonowanie
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded
only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under
the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any
other use for MPEG-4 standard.
* Uwaga wyświetlana w języku angielskim w razie potrzeby.
Zastrzeżenie prawne
zz Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
zz Wszystkie pomiary wykonano zgodnie ze standardami firmy Canon dotyczącymi testowania.
zz Informacje ulegają zmianom bez powiadamiania w odniesieniu do specyfikacji produktu i wyglądu.
zz Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od faktycznego
wyglądu urządzenia.
zz Niezależnie od powyższych postanowień firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne
straty wynikające z użytkowania tego produktu.
CEL-SX1YA2G0
© CANON INC. 2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising