Canon | EOS M200 | User manual | Canon EOS M200 User manual

Canon EOS M200 User manual
Polski
Zaawansowana instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać
poniższe informacje
Aby zapobiec problemom i innym wypadkom podczas fotografowania,
w pierwszej kolejności zapoznaj się z częścią „Instrukcje bezpieczeństwa”
(=30) i „Zalecenia dotyczące obsługi” (=33). Należy również
dokładnie zapoznać się z tym podręcznikiem, aby prawidłowo posługiwać
się aparatem.
Z niniejszej instrukcji można korzystać podczas użytkowania
aparatu, aby dokładniej zapoznać się z jego funkcjami
Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć testowych
i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej
zrozumieć funkcjonowanie aparatu. Ten podręcznik należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu, aby możliwe było ponowne zapoznanie się z nim
w razie potrzeby.
Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz kwestie
odpowiedzialności prawnej
Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo
zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku
możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania do komputera firma
Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane tym
straty lub niedogodności.
Prawa autorskie
Prawa autorskie w niektórych krajach zabraniają nieautoryzowanego użycia
obrazów zapisanych aparatem (lub muzyki/obrazów z muzyką przeniesioną
na kartę pamięci) dla celów innych niż własna rozrywka. Należy pamiętać,
że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może
obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.
2
Lista elementów zestawu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz
z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku braku
jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Aparat
(z deklem na korpus)
Akumulator LP-E12
(z pokrywą ochronną)
Ładowarka
LC-E12E*
pasek
* Ładowarka LC-E12E jest dostarczana z przewodem zasilającym.
zz Z aparatem nie jest dostarczana karta pamięci (=11), kabel interfejsu ani
przewód HDMI.
zz Szczegółowe informacje na temat Zaawansowanej instrukcji obsługi i Instrukcji
obsługi znajdują się w części „Instrukcje obsługi” (=4).
zz W przypadku zakupu zestawu obiektywu należy sprawdzić, czy obiektywy zostały
dołączone.
zz Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych elementów.
zz W przypadku zapotrzebowania na instrukcje obsługi obiektywu można je
pobrać z witryny internetowej firmy Canon (=4).
zz Instrukcje obsługi obiektywu (pliki PDF) są przeznaczone dla obiektywów
sprzedawanych osobno. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu zestawu
obiektywu, niektóre znajdujące się w nim akcesoria mogą nie odpowiadać
wymienionym w instrukcji obsługi obiektywu.
3
Instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi dołączona do aparatu zawiera
podstawowe instrukcje dotyczące funkcji aparatu i Wi‑Fi.
Zaawansowaną instrukcję obsługi (niniejszy plik PDF)
zawierającą pełne instrukcje można pobrać ze strony
internetowej firmy Canon na komputer lub inne urządzenie.
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi / Instrukcji
obsługi
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące obiektywów
i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać ze strony internetowej firmy
Canon na komputer lub inne urządzenie.
Strona pobierania
Zaawansowana instrukcja obsługi/Informacje dodatkowe
www.canon.com/icpd
Instrukcja obsługi obiektywu
www.canon.com/icpd
Instrukcja obsługi oprogramowania
www.canon.com/icpd
zz Do wyświetlenia plików PDF wymagane jest oprogramowanie Adobe
umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader
DC (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
zz Aby otworzyć pobrany plik PDF, kliknij go dwukrotnie.
zz Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania plików
PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
4
Instrukcje obsługi
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi / Instrukcji
obsługi za pomocą kodu QR
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące obiektywów
i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać na smartfon lub tablet,
używając kodu QR.
www.canon.com/icpd
zz Do odczytania kodu QR wymagana jest aplikacja.
zz Wybierz kraj lub region, a następnie pobierz Zaawansowaną instrukcję obsługi /
Instrukcje obsługi.
zz Wybierz pozycję [5: Adres URL instrukcji/oprogram.] wyświetla na ekranie
aparatu kod QR.
5
Szybkie wprowadzenie
Włóż akumulator (=44).
1
zz Po zakupie należy naładować
akumulator, aby zacząć z niego
korzystać (=42).
Wsuń kartę (=46).
2
zz Skieruj kartę stroną z etykietą
w kierunku tylnej części aparatu
i włóż ją do gniazda karty.
Zamontuj obiektyw (=52).
3
zz Wyrównaj biały wskaźnik
mocowania na obiektywie
z białym wskaźnikiem mocowania
na aparacie, aby zamocować
obiektyw.
zz Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
Przygotuj się do fotografowania.
4
(2)
6
(1)
zz Naciśnij (1), obracając lekko (2),
a następnie zwolnij (1).
zz Obróć (2) nieco bardziej,
aż usłyszysz kliknięcie.
Szybkie wprowadzenie
5
Włącz aparat (=50).
6
Ustaw przełącznik trybów
fotografowania w pozycji <A>
(=72).
zz Wszystkie niezbędne nastawy
aparatu zostaną wyregulowane
automatycznie.
7
8
Ustaw ostrość na obiekt (=57).
zz Wokół wykrytej twarzy pojawi się
ramka [p] (punkt AF).
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości
aparatu na obiekt.
Zrób zdjęcie (=57).
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
7
Szybkie wprowadzenie
9
Przejrzyj zdjęcie.
zz Przechwycony obraz będzie
wyświetlany na ekranie przez około
2 sekundy.
zz Aby wyświetlić go ponownie,
naciśnij przycisk <x> (=256).
zz Informacje dotyczące wyświetlania zapisanych obrazów można znaleźć
w części „Odtwarzanie obrazów” (=256).
zz Informacje dotyczące usuwania obrazów można znaleźć w części
„Usuwanie obrazów” (=277).
8
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Ikony w niniejszej instrukcji obsługi
: Oznacza pokrętło.
<6>
<W> <X> <Y> <Z> : Oznacza kierunek odpowiadający przyciskom
nawigacji <V>.
: Oznacza przycisk szybkich nastaw/przycisk
<Q> <0>
zatwierdzania ustawień.
: Oznacza czas trwania (w sekundach *) działania
*
przycisku naciśniętego przez użytkownika, liczony
od chwili zwolnienia przycisku.
yyPonadto w niniejszej instrukcji obsługi przy omawianiu określonych operacji i funkcji
zostały przedstawione także ikony i symbole znajdujące się na przyciskach aparatu
i wyświetlane na jego ekranie.
M
=***
: Ikona M po prawej stronie tytułu strony oznacza, że funkcja ta
jest dostępna tylko w zaawansowanych trybach fotografowania
([d], [s], [f], [a]) lub [k] oraz w trybach filmowania
([k] lub [M]).
: Numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.
: Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
: Informacje dodatkowe.
: Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie lepszych
wyników fotografowania.
: Porada dotycząca rozwiązywania problemów.
9
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Podstawowe założenia w instrukcji obsługi oraz przykładowe
zdjęcia
zz Instrukcje dotyczą aparatu z włączonym zasilaniem (=50).
zz Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu i funkcji
indywidualnych wybrano wartości domyślne.
zz Ekrany użyte w instrukcjach pokazują stan, gdy opcja [Wyświetlanie
menu] w [j: Ustawienia poziomu wyśw. inf.] jest ustawiona jako
[Z przewodn.].
zz Na ilustracjach w niniejszej instrukcji został przedstawiony aparat
z obiektywem EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Przykładowe zdjęcia wyświetlane na aparacie i stosowane w instrukcji
dostarczone są wyłącznie w celach poglądowych.
zz W odniesieniu do obiektywów EF lub EF-S zakłada się, że używany jest
adapter mocowania.
10
Zgodne karty
Niżej wymienione rodzaje kart mogą być stosowane z aparatem niezależnie
od ich pojemności. Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana
(zainicjalizowana) w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się
przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie (=433).
zz Karty pamięci SD/SDHC/SDXC
Obsługiwane są karty UHS-I.
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Podczas filmowania należy korzystać z karty o dużej pojemności
i wystarczającej wydajności (wystarczającej szybkości zapisu i odczytu)
do obsługi wybranej wielkości nagrywanego filmu. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =498.
W niniejszej instrukcji słowo „karta” odnosi się do kart pamięci SD,
SDHC i SDXC.
* Aparat nie jest dostarczany z kartą do zapisywania zdjęć/
filmów. Należy zakupić ją osobno.
11
Rozdziały
Wprowadzenie
2
Przygotowanie i czynności podstawowe
41
Podstawowe tryby fotografowania
71
Zaawansowane tryby fotografowania
103
Ustawienia fotografowania
115
Fotografowanie z lampą błyskową
243
Ustawienia odtwarzania
253
Ustawienia bezprzewodowe
317
Ustawienia funkcji
423
Funkcje indywidualne (C.Fn)
457
Moje menu
463
Informacje pomocnicze
471
12
Spis treści
Wprowadzenie
2
Lista elementów zestawu........................................................................3
Instrukcje obsługi....................................................................................4
Szybkie wprowadzenie...........................................................................6
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji...............................................9
Zgodne karty.........................................................................................11
Rozdziały..............................................................................................12
Spis treści.............................................................................................13
Spis treści według zastosowania..........................................................23
Spis funkcji............................................................................................26
Instrukcje bezpieczeństwa....................................................................30
Zalecenia dotyczące obsługi.................................................................33
Nazwy elementów aparatu....................................................................36
Przygotowanie i czynności podstawowe
41
Ładowanie akumulatora........................................................................42
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora....................................................44
Wkładanie/wyjmowanie karty................................................................46
Korzystanie z ekranu............................................................................49
Włączanie zasilania..............................................................................50
Montowanie/zdejmowanie obiektywu....................................................52
Montowanie/zdejmowanie obiektywów EF/EF-S..................................54
Podstawowa obsługa urządzenia.........................................................56
Ustawianie poziomu wyświetlania informacji na ekranie......................60
Obsługa menu i ustawienia...................................................................63
13
Spis treści
Obsługa ekranu dotykowego................................................................68
Szybkie nastawy...................................................................................69
Podstawowe tryby fotografowania
71
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką).................72
Tryb specjalnego ujęcia........................................................................80
Tryb Autoportret....................................................................................82
Tryb Portrety.........................................................................................83
Tryb Gładka Cera..................................................................................84
Tryb Krajobrazy.....................................................................................85
Tryb Sport.............................................................................................86
Tryb Małe odległości.............................................................................87
Tryb Żywność........................................................................................88
Tryb Nocne portrety..............................................................................89
Tryb Zdjęcia nocne z ręki......................................................................90
Tryb Kontrola podświetlenia HDR.........................................................91
Tryb cichy..............................................................................................92
Przestrogi dotyczące trybu Specjalne ujęcie........................................93
Tryb Filtry twórcze.................................................................................96
Zaawansowane tryby fotografowania
103
Tryb Programowa AE (P)....................................................................104
Tryb Preselekcja czasu (Tv)................................................................106
Tryb Preselekcja przysłony AE (Av)....................................................108
Tryb Ręczne nast.ekspozycji (M)........................................................110
14
Spis treści
Ustawienia fotografowania
Fotografowanie
115
116
Menu karty: Fotografowanie...............................................................117
Jakość obrazu.....................................................................................122
Współczynnik proporcji obrazu...........................................................125
Czas kontrolnego wyświetlania...........................................................127
Korekcja aberracji obiektywu..............................................................128
Tryb wyzwalania migawki....................................................................133
Samowyzwalacz.................................................................................135
Korekta ekspozycji..............................................................................137
Nastawy czułości ISO.........................................................................138
Automatyczny optymalizator jasności.................................................141
Priorytet jasnych partii obrazu.............................................................142
Tryb pomiaru.......................................................................................143
Timer pomiarowy.................................................................................145
Symulacja ekspozycji..........................................................................146
Balans bieli..........................................................................................147
Korekcja balansu bieli.........................................................................152
Przestrzeń kolorów.............................................................................153
Wybór stylu obrazów...........................................................................154
Dostosowywanie stylu obrazów..........................................................157
Zapisywanie stylu obrazów.................................................................160
Redukcja zakłóceń dla długich czasów naświetlania..........................162
Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO..................................163
Migawka dotykowa..............................................................................165
15
Spis treści
Działanie AF........................................................................................167
Metoda AF...........................................................................................170
AF z detekcją oczu..............................................................................180
Ciągły AF.............................................................................................181
Tryb ostrości........................................................................................182
Ręczne ustawianie ostrości z użyciem obiektywu
po użyciu opcji AF...............................................................................183
Oświetlenie wspomagające AF...........................................................184
Ręczna regulacja ostrości...................................................................185
Nastawy wyróżniania MF....................................................................187
Stabilizacja obrazu..............................................................................188
Blokada ekspozycji (Blokada AE).......................................................189
Typ przeglądu filmów..........................................................................190
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem..........................................191
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania......................................192
Nagrywanie filmu
195
Menu karty: Nagrywanie filmu.............................................................196
Tryb filmu............................................................................................198
Jakość nagrywanego filmu..................................................................205
Samowyzwalacz podczas nagrywania filmów....................................212
Nagrywanie dźwięku...........................................................................213
Filmy poklatkowe................................................................................215
Migawka wideo...................................................................................224
Film z efektem miniatury.....................................................................229
Filmowy Serwo AF..............................................................................231
Cyfrowa stabilizacja filmu....................................................................233
16
Spis treści
Inne funkcje menu...............................................................................235
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania............................................240
Fotografowanie z lampą błyskową
243
Fotografowanie z lampą błyskową......................................................244
Korekta ekspozycji z lampą................................................................246
Blokada ekspozycji lampy...................................................................247
Sterowanie lampą...............................................................................248
Ustawienia odtwarzania
253
Menu karty: Ustawienia odtwarzania..................................................254
Odtwarzanie obrazów.........................................................................256
Wyświetlanie obrazu w powiększeniu.................................................259
Widok miniatur (wyświetlanie wielu obrazów).....................................260
Odtwarzanie filmów.............................................................................261
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu......................................264
Wyodrębnianie ramki..........................................................................266
Edytowanie przeglądów filmowych.....................................................268
Odtwarzanie na ekranie telewizora.....................................................270
Ochrona obrazów................................................................................272
Obracanie zdjęć..................................................................................275
Zmiana informacji o orientacji filmu.....................................................276
Usuwanie obrazów..............................................................................277
Przygotowanie do drukowania............................................................281
Drukowanie obrazów..........................................................................283
17
Spis treści
Polecenie wydruku obrazów...............................................................284
Opcje fotoksiążki.................................................................................288
Filtry twórcze.......................................................................................291
Twórcze wspomaganie.......................................................................294
Korekta czerwonych oczu...................................................................296
Tworzenie albumu...............................................................................297
Kadrowanie.........................................................................................300
Zmiana rozmiaru.................................................................................302
Ocena obrazu.....................................................................................303
Pokaz przezroczy................................................................................306
Ustawianie kryteriów wyszukiwania....................................................308
Przeskakiwanie do obrazów za pomocą przesuwania........................310
Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu...............................................312
Wyświetlanie punktu AF......................................................................314
Wyświetlanie od ostatniego oglądanego obrazu.................................315
Ustawienia bezprzewodowe
317
Menu karty: Ustawienia bezprzewodowe............................................318
Wybór połączenia Wi-Fi/Bluetooth......................................................319
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi..................................................................321
Nawiązywanie połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi..................................................................349
Nawiązywanie połączenia z drukarką za
pośrednictwem sieci Wi-Fi..................................................................357
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej.........................................367
18
Spis treści
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem
punktów dostępu.................................................................................382
Łączenie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania..............387
Ponowne łączenie przez Wi-Fi............................................................390
Zapisywanie ustawień połączeń.........................................................392
Ustawienia Wi‑Fi.................................................................................393
Ustawienia Bluetooth..........................................................................394
Zmienianie nicka urządzenia..............................................................395
Oznaczanie obrazów geoznacznikami za pomocą
informacji GPS z innych urządzeń......................................................396
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia...................................399
Tryb samolotowy.................................................................................401
Kasowanie ustawień komunikacji bezprzewodowej do wartości
domyślnych.........................................................................................402
Ekran Informacje wyświetlane............................................................403
Obsługa wirtualnej klawiatury.............................................................404
Reagowanie na komunikaty o błędach...............................................405
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej .....................416
Zabezpieczenia...................................................................................418
Sprawdzanie ustawień sieciowych......................................................419
Stan komunikacji bezprzewodowej.....................................................420
Ustawienia funkcji
423
Menu karty: Ustawienia funkcji...........................................................424
Wybór folderu......................................................................................426
Numery plików....................................................................................428
19
Spis treści
Autoobracanie.....................................................................................431
Dodawanie informacji o orientacji do filmów.......................................432
Formatowanie karty............................................................................433
Tryb Eco..............................................................................................435
Oszczędzanie energii..........................................................................436
Jasność wyświetlania..........................................................................437
Data/czas/strefa..................................................................................438
Wybór języka......................................................................................441
Funkcja spustu migawki podczas nagrywania filmów.........................442
Standard TV........................................................................................443
Sterowanie dotykiem...........................................................................444
Ustawienia automatycznego blokowania ekranu................................445
Sygnały dźwiękowe.............................................................................446
Rozdzielczość HDMI...........................................................................447
Wyjście HDMI HDR.............................................................................448
Ekran informacji o obrazie..................................................................449
Odwracanie obrazu.............................................................................451
Parametry wyświetlania......................................................................452
Resetowanie aparatu..........................................................................453
Informacje o prawach autorskich........................................................454
Adres URL instrukcji/oprogramowania................................................456
Wyświetlanie logo certyfikatów...........................................................456
Firmware.............................................................................................456
20
Spis treści
Funkcje indywidualne (C.Fn)
457
Ustawianie funkcji indywidualnych......................................................458
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych............................................459
Moje menu
463
Menu karty: Moje menu......................................................................464
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu..........................................465
Informacje pomocnicze
471
Oprogramowanie................................................................................472
Pobieranie obrazów na komputer.......................................................474
Korzystanie z gniazda sieciowego......................................................476
Przewodnik rozwiązywania problemów..............................................477
Kody błędów.......................................................................................493
Dane o wydajności..............................................................................494
Ekran informacji..................................................................................501
Indeks.................................................................................................512
21
22
Spis treści według zastosowania
Fotografowanie
zz Automatyczne robienie zdjęć
 =71–=101 (Podstawowe
tryby fotografowania)
zz Wykonywanie serii zdjęć
 =133 (Serie zdjęć i)
zz Robienie sobie zdjęcia w grupie
 =135 (Samowyzwalacz j)
zz Zamrożenie akcji
zz Rozmycie akcji
 =106 (Preselekcja czasu AE s)
zz Fotografowanie z wybranymi
efektami
 =78 (Twórcze wspomaganie)
zz Rozmycie tła
zz Zachowanie ostrego tła
 =108 (Preselekcja przysłony
AE f)
zz Regulacja jasności obrazu
(ekspozycji)
 =137 (Korygowanie
ekspozycji)
zz Fotografowanie w warunkach
słabego oświetlenia
 =244 (Zdjęcia z lampą
błyskową I)
 =138 (Ustawienia czułości ISO)
zz Fotografowanie bez lampy
błyskowej
 =249 (Błysk wyłączony b)
zz Fotografowanie fajerwerków
w nocy
 =112 (Ekspozycja w trybie Bulb)
zz Fotografowanie z kreatywnymi
efektami
 =96 (Filtry twórcze)
zz Wykonywanie autoportretu
 =82 (Autoportret J)
zz Nagrywanie filmów
 =195 (Nagrywanie filmu k)
23
Spis treści według zastosowania
Jakość obrazu
zz Fotografowanie z efektami obrazu  =154 (Wybór stylu obrazów)
pasującymi do obiektu
zz Wykonywanie wydruku zdjęcia
w dużym rozmiarze
 =122 (73, 83, 1, F)
zz Wykonywanie wielu zdjęć
 =122 (7a, 8a, b)
AF (ustawianie ostrości)
zz Zmiana punktu ostrości
 =172 (Metoda AF)
zz Robienie zdjęć poruszającego się
obiektu
 =168 (Servo AF)
 =86 (Sport 5)
Odtwarzanie
zz Wyświetlanie zdjęć lub filmów
w aparacie
 =256 (Odtwarzanie x)
zz Szybkie znajdowanie zdjęć lub
filmów
 =260 (Widok miniatur)
=310 (Skoki za pom. i)
=308 (Ustaw kryteria
wyszukiwania)
zz Ocena zdjęć
 =303 (Ocena)
zz Ochrona ważnych zdjęć lub filmów  =272 (Ochrona obrazów K)
przed przypadkowym usunięciem
zz Usuwanie niepotrzebnych zdjęć
lub filmów
 =277 (Usuwanie obrazów L)
zz Automatyczne odtwarzanie zdjęć
i filmów
 =306 (Pokaz przezr.)
zz Wyświetlanie zdjęć i filmów na
telewizorze
 =270 (Wyświetlanie obrazu na
ekranie telewizora)
24
Spis treści według zastosowania
zz Dostosowywanie jasności ekranu
 =437 (Jasność ekranu)
zz Stosowanie efektów specjalnych
do zdjęć
 =291 (Filtry twórcze)
Funkcje bezprzewodowe
zz Wysyłanie zdjęć do smartfona
 =321 (Podłączanie do
smartfona)
zz Automatycznie wysyłanie obrazów  =349 (Nawiązywanie
na komputer
połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi‑Fi)
zz Drukowanie zdjęć
 =357 (Nawiązywanie
połączenia z drukarką za
pośrednictwem sieci Wi‑Fi)
zz Udostępnianie zdjęć online
 =367 (Wysyłanie obrazów do
usługi internetowej)
25
Spis funkcji
Zasilanie
AF
zz Ładowanie akumulatora (=42)
zz Działanie AF (=167)
zz Stan akumulatora (=51)
zz Metoda AF (=170)
zz Tryb Eco (=435)
zz Wybieranie punktu AF (=175)
zz Oszczędz. energii (=436)
zz AF z detekcją oczu (=180)
Karty
zz Formatowanie (=433)
zz Karty zgodne z funkcją nagrywania
filmu (=497)
Obiektyw
zz Zakładanie (=52, =54)
zz Zdejmowanie (=53, =55)
zz Zwalnianie migawki bez obiektywu
(=461)
Nastawy podstawowe
zz Data/czas/strefa (=438)
zz Wybór języka (=441)
zz Standard TV (=443)
zz Sygnalizator dźwiękowy (=446)
zz Kasowanie wszystkich nastaw
aparatu (=453)
zz Informacje o prawach autorskich
(=454)
Ekran
zz Pochylenie (=49)
zz Sterowanie dotykiem (=68)
zz Jasność (=437)
zz Ustawienia automatycznego
blokowania ekranu (=445)
zz Parametry wyświetlania (=452)
26
zz Ciągły AF (=181)
zz Elektroniczna ręczna regulacja
ostrości (=183)
zz Oświetlenie wspomagające AF
(=184)
zz Ręczna regulacja ostrości (=185)
zz Nastawy wyróżniania MF (=187)
Pomiar
zz Tryb pomiaru (=143)
Wyzwalanie
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
(=124)
zz Tryb wyzwalania migawki (=133)
zz Samowyzwalacz (=135)
Ustawienia rejestracji obrazów
zz Tworzenie/wybór folderu (=426)
zz Numery plików (=428)
Spis funkcji
Jakość obrazu
Fotografowanie
zz Jakość obrazu (=122)
zz Tryb fotografowania (=38)
zz Współ. prop. obrazu (=125)
zz Szybkie nastawy (=69)
zz Korekcja aberracji obiektywu
(=128)
zz Twórcze wspomaganie (=78)
zz Czułość ISO (zdjęcia) (=138)
zz Podgląd głębi ostrości (=109)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności) (=141)
zz Priorytet jasnych partii obrazu
(=142)
zz Balans bieli (=147)
zz Przestrzeń kolorów (=153)
zz Styl obrazów (=154)
zz Redukcja szumów dla długich
czasów naświetlania (=162)
zz Redukcja szumów wysokiej
czułości ISO (=163)
zz Filtry twórcze (=96)
zz Dotyk. migawka (=165)
zz Widok powiększony (=177)
zz Pilot (=191)
zz Ekran informacji o obrazie (=449)
zz Wyświetlanie siatki (=449)
zz Odwracanie obrazu (=451)
zz Kody błędów (=493)
Ekspozycja
zz Korekta ekspozycji za pomocą
automatycznej czułości M+ISO
(=111)
zz Korekta ekspozycji (=137)
zz Symulacja ekspozycji (=146)
zz Blokada AE (=189)
zz Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
(=459)
Lampa błyskowa
zz Lampa błyskowa (=244)
zz Korekta ekspozycji lampy (=246)
zz Blokada ekspozycji lampy
(=247)
zz Nastawy wbudowanej lampy
błyskowej. (=251)
27
Spis funkcji
Nagrywanie filmu
Odtwarzanie
zz Nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji (=198)
zz Czas kontrolnego wyświetlania
(=127)
zz Nagrywanie z ręczną regulacją
ekspozycji (=200)
zz Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(=256)
zz Wielkość nagrywanego filmu
(=205)
zz Odtwarzanie dotykiem (=258)
zz Nagrywanie dźwięku (=213)
zz Widok miniatur (=260)
zz Filtr wiatru (=213)
zz Tłumik (=214)
zz Film poklatkowy (=215)
zz Migawka wideo (=224)
zz Filmowy Serwo AF (=231)
zz Fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem (=235)
zz Czułość ISO (film) (=236)
zz Wyjście HDMI (=238)
zz Automatyczna wolna migawka
(=239)
zz Dodawanie informacji o obracaniu
(=432)
zz Funkcja spustu migawki do filmów
(=442)
zz Widok powiększony (=259)
zz Odtwarzanie filmów (=261)
zz Edytowanie pierwszej i ostatniej
sceny filmu (=264)
zz Przechwytywanie klatek (4K
Przechwytywanie klatek) (=266)
zz Wyświetlanie obrazów na ekranie
telewizora (=270)
zz Ochrona (=272)
zz Obrót obrazu (=275)
zz Usuwanie (=277)
zz Ocena (=303)
zz Pokaz przezroczy (=306)
zz Ustawianie kryteriów wyszukiwania
obrazu (=308)
zz Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania) (=310)
zz Wyśw. inf. o odtwarzaniu (=312)
zz Wyświetlanie punktu AF (=314)
zz Auto-obracanie (=431)
zz Rozdzielczość HDMI (=447)
zz Wyjście HDR (=448)
zz Ekran informacji o obrazie
(=506)
28
Spis funkcji
Edycja obrazów
Funkcje bezprzewodowe
zz Filtry twórcze (=291)
zz Podłącz do smartfona (=321)
zz Korekta czer. oczu (=296)
zz Automatyczne wysyłanie zdjęć do
smartfonów (=335)
zz Album migawek wideo (=297)
zz Kadrowanie obrazów JPEG
(=300)
zz Zmiana rozmiaru obrazów JPEG
(=302)
Polecenie wydruku obrazów
zz Zdalne wyzwalanie (EOS Utility)
(=349)
zz Aut. wysył. obr. do komputera
(=354)
zz Drukowanie na drukarkach Wi‑Fi
(=357)
zz Polecenie wydruku obrazów
(DPOF) (=284)
zz Przekaż do serwisu internetowego
(=367)
zz Opcje fotoksiążki (=288)
zz Łączenie z bezprzewodowym
pilotem zdalnego sterowania
(=387)
Ustawienia niestandardowe
zz Ustawienia poziomu wyśw. inf.
(=60)
zz Funkcje indywidualne (C.Fn)
(=458)
zz Geoznakowanie obrazów (=396)
zz Kasuj ustawienia bezprzew.
(=402)
zz Moje menu (=465)
Oprogramowanie
zz Pobieranie i instalacja (=472)
zz Instrukcje obsługi oprogramowania
(=473)
29
Instrukcje bezpieczeństwa
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać
się produktem.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać
skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź
innych osób.
OSTRZEŻENIE:
Wskazuje ryzyko spowodowania
poważnych obrażeń lub śmierci.
zz Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów
stwarza niebezpieczeństwo. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy niezwłocznie
zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Połknięcie akumulatora stanowi zagrożenie. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy
niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
zz Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej
instrukcji obsługi.
zz Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
zz Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
zz Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
zz W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli
wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego
użytkowania.
zz Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników
organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
zz Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza
produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
zz Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.
Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem bez
założonego dekla na obiektyw.
ponieważ mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić
do pożaru.
zz Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
zz W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży lub dostarczonego w zestawie
akumulatora należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
yyNależy korzystać wyłącznie z akumulatora przeznaczonego do danego produktu.
yyNie należy podgrzewać akumulatora ani trzymać go w pobliżu ognia.
yyNie należy ładować akumulatora za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
yyNależy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi
stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
yyNie należy używać przeciekającego akumulatora.
30
Instrukcje bezpieczeństwa
yyPrzed wyrzuceniem akumulatora należy zasłonić jego złącza taśmą lub innym
izolatorem.
Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatora ze skórą
lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je dużą ilością
czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
zz W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
yyNależy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce
przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
yyNie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
yyNie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest
wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
yyNależy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz
przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi
z metalu.
zz W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są
podłączone do gniazda elektrycznego.
zz Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy
uszkadzać, przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
zz Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania
z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
zz Nie odłączać produktu, ciągnąc za kabel zasilający.
zz Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
zz Nie ładować baterii/akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.
Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym
samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się
zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli
powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku korzystania
z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma
problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu lub
podobnego akcesorium.
zz Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących
wyłączanie produktu w miejscach, w których jego użycie jest zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych
urządzeń w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do
wypadków.
31
Instrukcje bezpieczeństwa
PRZESTROGA:
Wskazuje ryzyko spowodowania
obrażeń.
zz Lampy błyskowej nie należy uaktywniać w pobliżu oczu.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
zz Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.
Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku
należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.
zz Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie
fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty
z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia
lampy błyskowej.
zz Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej
temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co
jego dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
zz Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska
z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić
do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać produktem ani narażać go
na silne uderzenia.
zz Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym
przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
zz Produkt należy montować wyłącznie na odpowiednio mocnych statywach.
zz Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie,
ponieważ może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku.
zz Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.
Może to spowodować uszkodzenie ciała.
zz Jeśli podczas lub po użyciu produktu wystąpi jakakolwiek nietypowa reakcja skórna
lub podrażnienie skóry, należy powstrzymać się od dalszego stosowania produktu
i skonsultować się z lekarzem.
32
Zalecenia dotyczące obsługi
Zasady używania aparatu
zz Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go upuszczać
ani narażać na wstrząsy.
zz Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą. Jeśli
do aparatu dostanie się wilgoć, należy natychmiast skontaktować się
z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon. Należy wytrzeć krople
wody czystą, suchą szmatką, a jeśli aparat jest wystawiony na działanie
słonego powietrza, wytrzeć czystą, dobrze wykręconą, mokrą szmatką.
zz Korzystanie z aparatu w miejscach bardzo zanieczyszczonych lub
zapylonych może spowodować awarię urządzenia.
zz Po użyciu zalecane jest wyczyszczenie aparatu. Dopuszczanie do
długotrwałego kontaktu brudu, kurzu, wody lub soli z powierzchnią
aparatu może spowodować awarię urządzenia.
zz Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także
unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych
fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą
spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.
zz Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze,
takich jak zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie
światła słonecznego. Wysokie temperatury mogą spowodować
nieprawidłową pracę aparatu.
zz Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie
demontować aparatu.
zz Nie wolno blokować wbudowanej lampy błyskowej lub kurtyny migawki
palcem ani innymi przedmiotami. W przeciwnym razie może to
spowodować awarię.
zz Abu usunąć kurz z obiektywu i innych części, należy skorzystać
z dostępnego na rynku pędzelka z dmuchawą. Aparatu i obiektywu
nie wolno czyścić przy użyciu środków czyszczących zawierających
rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do usunięcia
zabrudzeń należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego
firmy Canon.
zz Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być
przyczyną awarii aparatu.
33
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może
spowodować kondensację pary wodnej na aparacie i podzespołach
wewnętrznych. Aby uniknąć zjawiska kondensacji, należy umieścić
aparat w szczelnej plastikowej torbie i przed wyjęciem zaczekać na
wyrównanie temperatury.
zz Jeżeli na aparacie osiądzie para wodna, aby uniknąć uszkodzenia, nie
należy używać aparatu, ani wyciągać obiektywu, karty ani baterii. Wyłącz
aparat i odczekaj, aż wilgoć całkowicie wyparuje przed ponownym użyciem.
Nawet kiedy aparat jest całkowicie suchy, jeżeli nadal wewnątrz jest
wychłodzony, nie należy wyciągać obiektywu ani baterii do czasu aż
aparat dostosuje się do temperatury otoczenia.
zz Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć
z niego akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu
o dobrej wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu
od czasu do czasu należy nacisnąć kilkakrotnie spust migawki, aby
sprawdzić, czy aparat działa.
zz Nie należy przechowywać aparatu w miejscach, w których znajdują się
substancje chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak laboratoria
chemiczne.
zz Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą
eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat nie
był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać
ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży zagranicznej, należy zlecić
sprawdzenie aparatu w najbliższym punkcie serwisowym firmy Canon
lub samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.
zz Aparat może się nagrzewać w przypadku wielokrotnego wykonania zdjęć
seryjnych lub fotografowania/filmowania przez dłuższy czas. Nie oznacza
to nieprawidłowego działania aparatu.
zz W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła w obszarze
obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.
Ekran
zz Mimo że ekran i wizjer są produkowane z wykorzystaniem technologii
o bardzo wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie 99,99%
efektywnych pikseli, maksymalnie 0,01% pikseli może być martwych
i mogą również występować plamy w kolorze czarnym, czerwonym lub
innym. Nie oznacza to nieprawidłowego działania aparatu. Nie mają one
także wpływu na rejestrowane obrazy.
34
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Jeśli ekran pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do
wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po
poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po
kilku dniach niekorzystania z aparatu.
zz W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich
wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca
monitora wróci do normy.
Karty
W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:
zz Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać
karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
zz Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi
przedmiotami.
zz Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
zz Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy.
Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności
statycznej.
zz Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
zz Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
zz Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze,
wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
Zabrudzenia matrycy światłoczułej
zz Do zanieczyszczenia matrycy światłoczułej, prócz drobin kurzu, które
dostały się do wnętrza aparatu, przyczynić się mogą także — w rzadkich
sytuacjach — plamy smaru wyciekające z wewnętrznych komponentów
i przedostające się przed matrycę światłoczułą. Jeśli na zdjęciach
widoczne są zabrudzenia, zaleca się czyszczenie matrycy światłoczułej
w punkcie serwisowym firmy Canon.
Obiektyw
(1)
zz Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć
obiektyw tylną częścią skierowaną do góry i założyć
tylny dekiel na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu
powierzchni obiektywu i jego styków (1).
35
Nazwy elementów aparatu
( 1)
( 2)
(6)(7)
(8)
(17)
(18)
( 9)
( 10)
( 3)
( 4)
( 11)
( 12)
( 13)
( 14)
( 15)
( 16)
( 5)
( 19)
( 20) ( 21)
( 22)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Spust migawki
Pokrętło <6>
Wskaźnik mocowania obiektywu EF-M
Matryca światłoczuła
Styki
Przycisk zasilania
Przełącznik trybu fotografowania
Lampa błyskowa
Zaczep paska
<I> Dźwignia podnoszenia
lampy błyskowej
(11) Pokrywa złącz
(12) Kontrolka oświetlenia
wspomagającego AF/Cz.oczy
Wł/Wył/samowyzwalacza/
zdalnego wyzwalania
36
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Pokrywa gniazda karty
Przycisk zwalniania obiektywu
Trzpień blokady obiektywu
Mocowanie obiektywu
Złącze HDMI <k>
<g> Złącze cyfrowe
Gniazdo statywu
Otwór przewodu adaptera prądu
stałego
(21) Pokrywa komory akumulatora
(22) Dekiel na korpus
Nazwy elementów aparatu
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(12)
(8)
(9)
(10)
(13)
(14)
(11)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Ekran
<V> Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
Mikrofon
Kontrolka dostępu
Głośnik
Numer seryjny (numer korpusu
aparatu)
<M> Przycisk Menu
<W/O/L> Przycisk w górę/
Korygowanie ekspozycji/Przycisk
usuwania
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
<Y / A> Przycisk W lewo/
Blokada AE/Blokada FE
<X / B> Przycisk Dół/
Informacje
<x> Przycisk odtwarzania
Przycisk nagrywania filmu
<Z/I> Przycisk w prawo/
przycisk lampy błyskowej
<Q/0> Przycisk szybkich
nastaw/przycisk zatwierdzania
ustawień
37
Nazwy elementów aparatu
Przełącznik trybu fotografowania / tryby fotografowania
(1)
(2)
(3)
(1) A: Tryb Inteligentna scena auto (=72)
Wystarczy nacisnąć spust migawki. W pełni automatyczne fotografowanie
z ustawieniami określonymi przez aparat.
(2) z: Tryb fotografowania
Do fotografowania. Możesz pozwolić aparatowi określać ustawienia obiektu
lub sceny lub przejąć większą kontrolę nad fotografowaniem. Aby wybrać
tryb fotografowania, możesz dotknąć ikony trybu fotografowania w lewym
górnym rogu ekranu fotografowania. Naciśnij przyciski <Y> <Z>, aby
wybrać tryb fotografowania, a następnie naciśnij <0>.
Zaawansowane tryby fotografowania
d
Programowa AE (=104)
s
Preselekcja czasu (=106)
f
Preselekcja przysłony (=108)
a
Ręczna regulacja ekspozycji (=110)
D: Tryb hybrydowy automatyczny (=72)
38
Nazwy elementów aparatu
Tryb specjalnego ujęcia
J
Autoportret (=82)
P
Żywność (=88)
2
Portrety (=83)
6
Nocne portrety (=89)
Zdjęcia nocne z ręki (=90)
Kontrola podświetlenia HDR
(=91)
K
Gładka cera (=84)
F
3
Krajobrazy (=85)
G
5
Sport (=86)
I
4
Małe odległości (=87)
Tryb cichy (=92)
Tryb Filtry twórcze (=96)
I
Ziarnisty Cz/B (=98)
c
Efekt miniatury (=99)
G
Miękka ostrość (=98)
A
Art. standard HDR (=99)
X
Efekt rybiego oka (=98)
B
Art. żywy HDR (=99)
K
Efekt akwareli (=98)
C
Art. olejny HDR (=99)
H
Efekt aparatu zabawki (=98)
D
Art. uwypukl. HDR (=99)
(3) k: Tryb filmu
Do nagrywania filmu. Aby wybrać tryb fotografowania, możesz dotknąć
ikony trybu fotografowania w lewym górnym rogu ekranu fotografowania.
Naciśnij przyciski <Y> <Z>, aby wybrać tryb fotografowania, a następnie
naciśnij <0>.
k
Autom. ekspoz. filmu: (=198)
M
Ręczna ekspoz. filmu: (=200)
39
Nazwy elementów aparatu
Ładowarka LC-E12E
Ładowarka akumulatora LP-E12 (=42).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Gniazdo
akumulatora
Kontrolka
całkowitego
naładowania
Kontrolka
ładowania
Przewód
zasilający
Gniazdo przewodu
zasilającego
(5)
Mocowanie paska
Przełóż koniec paska od dołu przez zaczep
paska na aparacie. Następnie przełóż go
przez spinkę w sposób przedstawiony na
rysunku. Pociągnij pasek, aby go zacisnąć
i upewnij się, że odpowiednio zacisnął się
w spinkach.
40
Przygotowanie
i czynności podstawowe
W niniejszym rozdziale wyjaśniono czynności, które należy
wykonać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, oraz
podstawową obsługę aparatu.
41
Ładowanie akumulatora
pokrywę ochronną znajdującą
1Usuń
się na akumulatorze.
całkowicie akumulator do
2Włóż
ładowarki.
zz Aby wyjąć akumulator, wykonaj
czynność przeciwną.
akumulator.
3zNaładuj
z Podłącz przewód zasilający do
ładowarki i wsuń wtyczkę do gniazda
elektrycznego.
zz Ładowanie rozpoczyna się
automatycznie, a kontrolka zaświeci się
na pomarańczowo.
zz Po pełnym naładowaniu akumulatora
kontrolka całkowitego naładowania
zaświeci się na zielono.
zz Pełne naładowanie całkowicie
wyczerpanego akumulatora
w temperaturze pokojowej (23°C)
zajmuje około 2 godz. Czas potrzebny
do naładowania zmienia się zależnie
od temperatury otoczenia i pozostałej
pojemności akumulatora.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie
w niższych temperaturach (5–10°C) trwa
dłużej (do około 4 godzin).
42
Ładowanie akumulatora
zz Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.
Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.
zz Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu
planowanego użytkowania.
Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo się
rozładowuje i traci moc.
zz Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od
ładowarki, a ładowarkę odłączyć od gniazda elektrycznego.
zz Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.
Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie
z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować
nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy akumulatora.
Akumulator należy przechowywać z założoną pokrywą ochronną.
Przechowywanie w pełni naładowanych akumulatorów może obniżyć ich
wydajność.
zz Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach.
Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie od
100 V do 240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy
dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni
dla danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać
żadnego przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do jej uszkodzenia.
zz Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po
pełnym naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu
jego eksploatacji.
W takim przypadku należy kupić nowy akumulator.
zz Po odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy jej dotykać przez około
5 sekund.
zz Dołączonej ładowarki nie należy używać do ładowania akumulatorów innych
niż LP-E12.
43
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E12.
Wkładanie
pokrywę komory
1Przesuń
akumulatora, aby ją otworzyć.
akumulator.
2zWłóż
z Włóż koniec ze stykami elektrycznymi.
zz Wsuń akumulator aż do jego
zablokowania w komorze.
pokrywę.
3zZamknij
z Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
zz W aparacie nie można stosować akumulatorów innych niż LP-E12.
zz Podczas otwierania pokrywy komory akumulatora należy uważać, aby nie
odchylić jej za mocno. W przeciwnym razie zawias może ulec uszkodzeniu.
44
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
Wyjmowanie
(1)
pokrywę komory
1Otwórz
akumulatora.
zz Wyłącz aparat.
zz Upewnij się, że kontrolka dostępu
(1) nie świeci, a następnie otwórz
pokrywę.
akumulator.
2zWyjmij
z Naciśnij dźwignię blokady akumulatora
w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij
akumulator.
zz Aby zapobiec zwarciu, zawsze zakładaj
na akumulator dołączoną pokrywę
ochronną (=42).
45
Wkładanie/wyjmowanie karty
Przechwycone obrazy są zapisywane na karcie.
zz Aby można było zapisywać dane na karcie i je z niej usuwać, przełącznik
ochrony przed zapisem (1) musi być przesunięty w górę.
Wkładanie
(1)
1Otwórz pokrywę gniazda karty.
kartę.
2zWsuń
z Wsuń kartę etykietą zwróconą tyłem do
aparatu aż wskoczy na miejsce.
3Zamknij pokrywę.
46
Wkładanie/wyjmowanie karty
Wyjmowanie
(1)
pokrywę.
1zOtwórz
z Wyłącz aparat.
zz Upewnij się, że kontrolka dostępu
(1) nie świeci, a następnie otwórz
pokrywę.
zz Jeśli na ekranie jest wyświetlany
komunikat [Zapisywanie...], zamknij
pokrywę.
kartę.
2zWyjmij
z Delikatnie wciśnij i puść kartę, aby ją
wyjąć.
zz Wyciągnij kartę prosto, a następnie
zamknij pokrywę.
Formatowanie karty
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym
aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty
w tym aparacie (=433).
zz Dostępna liczba zdjęć zależy od ilości wolnego miejsca na karcie, ustawień
jakości obrazów, czułości ISO itp.
47
Wkładanie/wyjmowanie karty
zz Świecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie,
odczytywanie lub usuwanie obrazów dostępnych na karcie albo
przesyłanie danych. W tej chwili nie otwieraj pokrywy gniazda karty ani
nie wyjmuj akumulatora. Kiedy kontrolka dostępu świeci lub miga, nie
należy także wykonywać poniższych czynności. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.
yyWyjmowanie karty.
yyWyjmowanie akumulatora.
yyPotrząsanie lub uderzanie aparatem.
yyOdłączanie i podłączanie przewodu zasilającego (w przypadku korzystania
z dostępnych osobno akcesoriów podłączanych do gniazda sieciowego).
zz Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie rozpocząć
się od numeru 0001 (=428).
zz Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci, należy ją wyjąć
i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy użyć
innej karty.
Jeśli obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to zrobić,
a następnie sformatować kartę w aparacie (=433). Być może po tej
czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
zz Styków karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami. Nie
należy narażać styków na zetknięcie z kurzem lub wodą. Zabrudzenie styków
może uniemożliwić ich działanie.
zz Nie można używać kart multimedialnych (MMC). (Zostanie wyświetlony
błąd karty).
48
Korzystanie z ekranu
Można zmieniać kierunek i kąt ustawienia ekranu.
Odchylanie ekranu w górę
zz Ekran można unieść w górę i odchylić
pod kątem ok. 180°.
zz Gdy użytkownik fotografuje również
siebie, może wyświetlić obraz lustrzany,
obracając ekran w kierunku przedniej
części aparatu.
zz Gdy aparat nie jest używany, ekran powinien być zamknięty.
zz Nie wolno otwierać ekranu pod kątem większym niż zalecany, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie aparatu.
49
Włączanie zasilania
Aby włączyć aparat, naciśnij przycisk
zasilania. Naciśnij ponownie, aby
wyłączyć aparat.
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Jeżeli włączysz przełącznik zasilania i pojawi się ekran konfiguracji dat/
godziny/strefy czasowej, przejdź do =438, aby ustawić datę/czas/strefę.
Zmiana języka interfejsu
Informacje dotyczące zmiany języka interfejsu można znaleźć na =441.
zz Komunikat [Zapisywanie...] jest wyświetlany, jeśli wyłączysz aparat podczas
nagrywania obrazu na kartę. Aparat wyłączy się po zakończeniu nagrywania.
50
Włączanie zasilania
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
: Stan akumulatora jest wystarczająco
:dobry.
: Stan akumulatora jest niezbyt dobry,
:ale nadal można korzystać z aparatu.
: Akumulator wkrótce się rozładuje.
:(Miga)
: Naładuj akumulator.
zz Wykonanie jednej z poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie akumulatora:
yyDłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
yyCzęste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
yyUżywanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
yyKorzystanie z funkcji Wi‑Fi lub funkcji Bluetooth.
zz Dostępna liczba zdjęć może się zmniejszyć w zależności od rzeczywistych
warunków fotografowania.
zz Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. Niektóre obiektywy mogą
wyczerpać akumulator szybciej niż inne.
zz W niskich temperaturach otoczenia fotografowanie może być niemożliwe nawet
przy wystarczającym poziomie naładowania akumulatora.
51
Montowanie/zdejmowanie obiektywu
Do aparatu można podłączać obiektywy EF-M.
Montowanie obiektywu
dekle.
1zZdejmij
z Zdejmij tylny dekiel na obiektyw i dekiel
na korpus, obracając je w kierunku
wskazanym strzałkami.
obiektyw.
2zZamontuj
z Wyrównaj biały wskaźnik mocowania
na obiektywie z białym wskaźnikiem
mocowania na aparacie, a następnie
obróć obiektyw w kierunku wskazanym
strzałką aż do jego zablokowania.
3Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
52
Montowanie/zdejmowanie obiektywu
Odłączanie obiektywu
(3)
Naciskając przycisk zwalniania
obiektywu, obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką.
(2)
(1)
zz Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
zz Załóż tylny dekiel na odłączony
obiektyw.
zz Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce. ponieważ może to spowodować
uszkodzenie wzroku.
zz Wyłącz aparat przed założeniem lub zdjęciem obiektywów.
zz Jeśli podczas działania autofokusu obraca się przednia część obiektywu
(pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.
zz Kąt widzenia fotografowania/filmowania:
-- Ponieważ obszar obrazu jest mniejszy niż format filmu 35 mm, efektywny kąt
widzenia odpowiada wartości, ogniskowej obiektywu powiększonej ok. 1,6x.
Obszar obrazu (w przybliżeniu) (22,3×14,9 mm)
35mm format filmu (36×24 mm)
zz Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z obiektywu można znaleźć
w instrukcji obsługi obiektywu (=4).
Wskazówki dotyczące unikania zabrudzeń i pyłu
Obiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu
zapylenia.
Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie założyć
dekiel na korpus.
Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzony na nim kurz.
53
Montowanie/zdejmowanie obiektywów EF/EF-S
Korzystanie z obiektywów EF i EF-S jest możliwe po założeniu opcjonalnego
adaptera mocowania EF-EOS M.
Montowanie obiektywu
dekle.
1zZdejmij
z Zdejmij dekiel na obiektyw, adapter
i korpus.
(1)
(2)
obiektywu do adaptera.
2zMocowanie
z Wyrównaj czerwony lub biały
wskaźnik mocowania na obiektywie
z odpowiadającym mu wskaźnikiem
mocowania na adapterze, a następnie
obróć obiektyw w kierunku wskazanym
strzałką aż do jego zablokowania.
(1)
(2)
(3)
Czerwony wskaźnik
Biały wskaźnik
adapter na aparacie.
3zZamocuj
z Wyrównaj białe wskaźniki mocowania
(3) na adapterze i aparacie, a następnie
obróć obiektyw w kierunku wskazanym
strzałką, aż do jego zablokowania.
54
Montowanie/zdejmowanie obiektywów EF/EF-S
przełącznik trybu ostrości na
4Ustaw
obiektywie w pozycji <AF>.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus.
zz Symbol <MF> oznacza ręczną regulację
ostrości. Autofokus nie będzie działać.
Odłączanie obiektywu
5Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
przycisk zwalniania
1Naciskając
obiektywu, obróć adapter
w kierunku wskazanym strzałką.
zz Obróć adapter aż do zatrzymania,
a następnie odłącz go.
obiektyw od adaptera.
2zOdłącz
z Przytrzymaj wciśniętą dźwignię
zwolnienia obiektywu na adapterze
i obróć obiektyw w lewo.
zz Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
zz Załóż tylny dekiel na odłączony
obiektyw.
zz Zalecenia dotyczące obiektywu można znaleźć na stronie =53.
zz W przypadku korzystania z obiektywu cięższego od samego aparatu, podczas
fotografowania lub noszenia aparatu należy podtrzymywać obiektyw.
zz W przypadku korzystania z obiektywu cięższego od samego aparatu,
podczas fotografowania lub noszenia aparatu należy podtrzymywać obiektyw.
W przypadku korzystania z obiektywu bez mocowania statywu, należy
zamontować statyw korzystając z mocowania statywu w adapterze mocowania.
55
Podstawowa obsługa urządzenia
Trzymanie aparatu
Podczas fotografowania można pochylić ekran, aby go dostosować. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz =49.
Normalny kąt
56
Niski kąt
Podstawowa obsługa urządzenia
Spust migawki
Spust migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć spust migawki do
połowy, a następnie do końca.
Naciśnięcie do połowy
Uruchamia funkcję autofokusa oraz system
pomiaru ekspozycji ustawiający czas
naświetlania i przysłonę.
Ustawienie ekspozycji (czas naświetlania
i wartość przysłony) jest wyświetlane
na ekranie lub w wizjerze przez ok.
8 s lub zgodnie z ustawieniem timera
pomiarowego.*
* Domyślnym ustawieniem timera pomiarowego
jest 8 s.
Naciśnięcie do końca
Powoduje wykonanie zdjęcia.
zz Zapobieganie drganiom aparatu
Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania
ekspozycji określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować
zarejestrowanie nieostrych zdjęć. W celu zapobieżenia drganiom aparatu
należy pamiętać, aby:
Mocno trzymaj aparat.
Nacisnąć spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa, a następnie
powoli nacisnąć go do końca.
zz Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez wcześniejszego
naciśnięcia go do połowy lub zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast
naciśnięty całkowicie, wykonanie zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
zz Użytkownik może wrócić do stanu gotowości do fotografowania nawet podczas
wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów — wystarczy nacisnąć do połowy
spust migawki.
57
Podstawowa obsługa urządzenia
Wybierz <6>
Patrząc na ekran, obróć pokrętło <6>.
Za pomocą tego pokrętła można ustawić
czas naświetlania, wartość przysłony itp.
58
Podstawowa obsługa urządzenia
Przycisk INFO
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę wyświetlanych
informacji.
Poniższe przykładowe ekrany dotyczą zdjęć.
59
Ustawianie poziomu wyświetlania
informacji na ekranie
Można ustawić sposób wyświetlania informacji na ekranie zgodnie
z własnymi preferencjami. Wybrane ustawienia można zmienić w razie
potrzeby.
główne karty.
1zWyświetl
z Naciśnij przycisk <M>,
aby wyświetlić główne karty.
kartę [j].
2zWybierz
z Naciśnij klawisze <Y> <Z> na
przycisku nawigacji, aby wybrać
kartę [j].
60
Ustawianie poziomu wyświetlania informacji na ekranie
Wyświetlanie menu
Można wybrać typ wyświetlania: [Z przewodn.] lub [Standardowy].
Po ustawieniu opcji [Z przewodn.] naciśnięcie przycisku <M>
powoduje wyświetlenie opisów głównych kart. Po ustawieniu opcji
[Standardowy] ekran menu jest wyświetlany natychmiast po naciśnięciu
przycisku <M>. Domyślenie ustawiona jest opcja [Z przewodn.].
1Wybierz [Wyświetlanie menu].
2Wybierz typ widoku.
(1)
(1) Główne karty
zz Gdy ustawiono [Z przewodn.], karta [9 (Moje menu)] nie pojawia się.
Aby ustawić Moje menu (=465), zmień poziom wyświetlania menu na
[Standardowy].
61
Ustawianie poziomu wyświetlania informacji na ekranie
Przewodnik funkcji
Krótki opis funkcji i elementów może zostać wyświetlony podczas
korzystania z ustawień Szybkie nastawy lub menu. Domyślnie ustawiona
jest opcja [Włącz].
1Wybierz [Przew. funkcji].
2Wybierz pozycję [Włącz].
zz Przykłady ekranów
Ekran Szybkie nastawy
Ekran menu
(1)
(1)
(1) Przewodnik funkcji
zz Aby usunąć opis, należy go dotknąć albo kontynuować wykonywanie operacji.
62
Obsługa menu i ustawienia
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Przycisk <M>
Ekran
<V> Przycisk nawigacji
(4)
(5)
Przycisk <0>
Pokrętło
Ekran menu
Tryb <A>
Tryb filmu
Tryb fotografowania (w zaawansowanych trybach fotografowania)
zz Wyświetlane karty menu i elementy różnią się w zależności od trybu
fotografowania.
63
Obsługa menu i ustawienia
Procedura wprowadzania ustawień menu
zz W menu [j: Wyświetlanie menu] jest ustawiona opcja
[Z przewodn.]
(1)
główne karty.
1zWyświetl
z Po naciśnięciu przycisku <M>
pojawią się główne karty (1) oraz opis
wybranej karty.
główną kartę.
2zWybierz
z Każde naciśnięcie przycisku nawigacji
<Y> <Z> przełączy kartę główną
(grupa funkcji).
zz Można także wybrać, obracając
pokrętło <6>.
ekran menu.
3zWyświetl
z Naciśnij <0>, aby wyświetlić ekran
menu.
zz Aby wrócić do ekranu głównych kart,
naciśnij przycisk <M>.
kartę podrzędną.
4zWybierz
z Naciśnij przycisk nawigacji <Y> <Z>,
aby wybrać kartę podrzędną.
zz Można także wybrać, obracając
pokrętło <6>.
ustawienie.
5zWybierz
z Naciśnij przycisk nawigacji <W> <X>,
aby wybrać element, a następnie
naciśnij <0>.
64
Obsługa menu i ustawienia
opcję.
6zWybierz
z Naciśnij przycisk nawigacji <W> <X>
lub <Y> <Z>, aby wybrać żądaną
opcję. (Niektóre opcje są wybierane za
pomocą <W> i <X>, a inne za pomocą
przycisków <Y> i <Z>).
zz Bieżące ustawienie jest oznaczone
kolorem niebieskim.
opcję.
7zUstaw
z Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
zz Jeśli zmienisz ustawienie domyślne,
będzie ono oznaczone kolorem
niebieskim (dostępne tylko dla pozycji
menu na karcie [z]).
ekran nastaw.
8zZamknij
z Naciśnij przycisk <M> dwukrotnie,
aby wyjść z menu i wrócić do stanu
gotowości do fotografowania.
zz W krokach od 2 do 8 możesz także dotknąć ekranu, aby wykonać operację
(=68).
zz Opis funkcji menu poniżej zakłada, że wyświetlany jest ekran menu.
zz Aby anulować działanie, naciśnij przycisk <M>.
65
Obsługa menu i ustawienia
zz W menu [j: Wyświetlanie menu] jest ustawiona opcja
[Standardowy]
(1)
ekran menu.
1zWyświetl
z Naciśnij przycisk <M>,
aby wyświetlić ekran menu.
kartę.
2zWybierz
z Naciśnij klawisze <Y> <Z>, aby
wybrać kartę główną (1) i kartę
podrzędną.
zz Można także wybrać, obracając
pokrętło <6>.
zz Następne operacje są takie same, gdy
w menu [j: Wyświetlanie menu] jest
ustawiona opcja [Z przewodn.]. Patrz
„Procedura wprowadzania ustawień
w menu” (=64), zaczynając od
kroku 5.
zz Aby wyjść z ustawień, naciśnij przycisk
<M>.
66
Obsługa menu i ustawienia
Przyciemnione pozycje menu
Przykład: Priorytet jasnych partii obrazu
Nie można ustawić przyciemnionych pozycji
menu. Pozycja menu jest przyciemniona,
jeśli inne ustawienie funkcji zastępuje ją.
Zastępującą funkcję można zobaczyć,
wybierając przyciemnioną pozycję menu
i naciskając przycisk <0>.
W przypadku anulowania zastępującego
ustawienia funkcji przyciemniona pozycja
menu będzie dostępna do regulacji.
zz W przypadku niektórych przyciemnionych pozycji funkcja zastępująca może nie
być widoczna.
zz [Nastawy podst.] w [5: Resetuj aparat] umożliwia przywrócenie ustawień
domyślnych funkcji menu (=453).
67
Obsługa ekranu dotykowego
Aparat można obsługiwać, dotykając ekran (panel dotykowy) palcem
i przesuwając.
Dotykanie
Przykładowy ekran (Szybkie nastawy)
zz Dotknij palcem ekranu (szybko dotknij,
a następnie odsuń palec).
zz Na przykład po dotknięciu przycisku [Q]
zostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw. Dotknięcie przycisku [2]
powoduje powrót do poprzedniego
ekranu.
Przeciąganie
Przykładowy ekran (Ekran menu)
zz Przesuń palec, dotykając ekranu.
zz Jeżeli dla opcji [5: Sygnał "bip"] wybrano ustawienie [Dotknij ], sygnał
dźwiękowy nie będzie emitowany podczas sterowania za pomocą dotyku
(=446).
zz Czułość sterowania dotykiem można wyregulować (=444).
68
Szybkie nastawy
Użytkownik może bezpośrednio wybrać i skonfigurować ustawienia
wyświetlane na ekranie. Są to tak zwane szybkie nastawy (z wyjątkiem
trybu [A]).
1Naciśnij przycisk <Q> (7).
ustawienie.
2zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, aby dokonać
wyboru.
zz Gdy zostanie wyświetlony ekran po
lewej stronie, użyj przycisków <W> <X>
<Y> <Z>, aby dokonać wyboru.
opcję.
3zWybierz
z Obróć pokrętło <6> lub użyj
przycisków <Y> <Z>, aby zmienić
ustawienie. W przypadku niektórych
elementów, aby zakończyć dokonywanie
ustawień konieczne możne być
wciśnięcie odpowiedniego przycisku.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zakończyć
ustawianie i wrócić do poprzedniego
ekranu.
zz Można również dotknąć ekranu, aby wyświetlić ustawienia Szybkie nastawy
(=68).
69
70
Podstawowe tryby
fotografowania
W tym rozdziale opisano skuteczne techniki fotografowania
w trybach [A], [D], Specjalne ujęcie (=80) i Filtry twórcze
(=96).
Wystarczy skomponować ujęcie i nacisnąć spust migawki,
a wszystkie ustawienia zostaną dobrane automatycznie.
71
Inteligentna scena auto/Hybr. autom.
(z pełną automatyką)
Tryb [A] [D] działa w pełni automatycznie. Aparat analizuje ujęcie
i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Może również
automatycznie ustawić ostrość na nieruchomy lub ruchomy obiekt,
wykrywając ruch obiektu.
W trybie [D] można stworzyć krótki film będący zapisem wydarzeń
z danego dnia, rejestrując go przy okazji wykonywania zdjęć. Przed
zrobieniem każdego zdjęcia aparat nagrywa 2-4 sekundowe filmy
przedstawiające fotografowaną scenę, które są następnie łączone
w przegląd filmowy (=190, =268).
przełącznik trybu
1Ustaw
fotografowania w pozycji <A>.
zz Aby użyć trybu [D], po ustawieniu
trybu fotografowania przełącz na
<z>, dotknij lewego górnego rogu
ekranu i naciśnij przyciski <Y> <Z>,
aby wybrać [D], a następnie naciśnij
<0>.
aparat na to, co zamierzasz
2Skieruj
sfotografować (obiekt).
zz W pewnych warunkach fotografowania
wokół obiektu może zostać wyświetlona
ramka.
zz Wokół wykrytej twarzy pojawią się
punkty AF.
72
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
ostrość na obiekt.
3zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość.
zz Jeśli [D] miga, użyj dźwigni <D>, aby
podnieść lampę błyskową.
zz Ostrość można także ustawić, dotykając
twarzy osoby lub żądanego obiektu na
ekranie (Dotykowy AF).
zz W warunkach słabego oświetlenia
w miarę potrzeby uruchamiane
jest oświetlenie wspomagające
AF (=184).
zz W przypadku nieruchomych obiektów
punkt AF ma kolor zielony, gdy obiekt
jest ostry. W tej chwili aparat emituje
sygnał dźwiękowy (tylko w trybie <A>).
(One-Shot AF)
zz W przypadku poruszających się
obiektów punkt AF ma kolor niebieski
(tylko w trybie <A) i podąża za ruchem
obiektu. Aparat nie emituje sygnału „bip”.
(Servo AF)
zdjęcie.
4zZrób
z Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
zz Przechwycony obraz będzie wyświetlany
na ekranie przez około 2 sekundy.
zz Aby cofnąć lampę błyskową, wciśnij ją
palcem do aparatu.
zz Ruch obiektu (bez względu na to, czy obiekty poruszają się, czy nie) może nie
być wykrywany prawidłowo dla niektórych obiektów lub w niektórych warunkach
fotografowania.
73
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
zz Działanie AF (One-Shot AF lub Servo AF) jest ustawiane automatycznie po
naciśnięciu spust migawki do połowy. Nawet po automatycznym ustawieniu
opcji One-Shot AF aparat przełączy się na opcję Servo AF, jeśli podczas
naciskania przycisku migawki do połowy zostanie wykryty ruch obiektu (tylko
w trybie <A>).
zz Tryb [A] pozwala uwydatnić kolory podczas fotografowania natury, otwartej
przestrzeni oraz scen zachodów słońca. Jeśli wolisz inne kolory, przejdź do
zaawansowanego trybu fotografowania (=38) i wybierz styl obrazów inny
niż [D], a następnie ponownie zrób zdjęcie (=154).
D: Hybr. autom.
zz Aby utworzyć bardziej atrakcyjne przeglądy filmowe, skieruj aparat na obiekty
około cztery sekundy przed wykonaniem zdjęć.
zz W tym trybie czas pracy akumulatora jest krótszy niż w trybie <A> ze względu
na nagrywanie przeglądu filmowego przy każdym wykonywanym zdjęciu.
zz Przegląd filmowy może nie zostać nagrany, jeśli wykonujesz zdjęcia
bezpośrednio po włączeniu aparatu, wybierając tryb <D> lub korzystając
z aparatu w inny sposób.
zz W przeglądzie filmowym zostaną też zarejestrowane dźwięki i wibracje
towarzyszące pracy aparatu lub obiektywu.
zz Jakość obrazu przeglądu filmowego to w6W dla NTSC lub w5W
dla PAL. Jest to zależne od ustawienia Standard TV.
zz Aparat nie emituje dźwięków w przypadku naciśnięcia spustu migawki do
połowy ani uruchamiania samowyzwalacza.
zz Przeglądy filmowe są zapisywane w osobnych plikach, nawet jeśli zostały
nagrane w trybie <D> tego samego dnia.
yyDługość przeglądu filmowego może osiągnąć około 29 minut i 59 sekund.
(Można go także zapisać w formie oddzielnych plików, jeśli rozmiar
przekracza około 4 GB).
yyPrzegląd filmowy jest chroniony.
yyUstawienia czasu letniego, standardu TV lub strefy czasowej są zmieniane.
zz Nie można zmienić ani usunąć nagranych dźwięków migawki.
74
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć
zz Należy korzystać z solidnego statywu, który utrzyma ciężar sprzętu
fotograficznego. Aparat należy dokładnie przymocować na statywie.
zz Zalecane jest korzystanie z bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania (sprzedawanego osobno, =191).
Często zadawane pytania
zz Nie można ustawić ostrości (co wskazuje pomarańczowy
kolor punktu AF).
Skieruj aparat na obszar o wysokim kontraście, a następnie naciśnij
spust migawki do połowy (=57). Jeśli fotografowany obiekt znajduje
się zbyt blisko, oddal się i wykonaj zdjęcie jeszcze raz.
zz Kilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie.
Jeśli kilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie, wszystkie te
punkty wskazują na obszary ostrości. O ile wyświetlony jest punkt AF
pokrywający żądany obiekt, można wykonać zdjęcie.
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie zapewnia
ustawienia ostrości aparatu na obiekt.
Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie jest ustawiony w pozycji
<MF>, ustaw go na <AF>.
zz Na wyświetlaczu miga wartość czasu otwarcia migawki.
Ponieważ jest zbyt ciemno, zdjęcia mogą być nieostre ze względu na
drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
75
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
Zmiana kompozycji zdjęcia
W zależności od rodzaju sceny przesunięcie fotografowanego obiektu
w lewo lub w prawo w celu uzyskania zrównoważonego tła nada zdjęciu
lepszą perspektywę.
Naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości na
nieruchomy obiekt spowoduje zablokowanie ostrości na tym obiekcie.
Można zmienić kompozycję zdjęcia, trzymając spust migawki naciśnięty do
połowy, a następnie nacisnąć go do końca w celu wykonania zdjęcia. Jest
to tak zwana „blokada ostrości”.
Fotografowanie
poruszającego się obiektu
(tylko w trybie <A>)
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy i pojawieniu się niebieskiego
punktu AF aparat wykrywa ruch obiektu i ustawia ostrość przy użyciu Servo
AF. Trzymaj spust migawki wciśnięty do połowy i śledź obiekt tak, aby był
cały czas widoczny na ekranie, a w decydującym momencie naciśnij spust
migawki do końca.
76
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
Ikony ujęć
Aparat wykrywa typ ujęcia i automatycznie
dostosowuje do niego wszystkie ustawienia.
Wykryty rodzaj ujęcia jest wyświetlany
w lewej górnej części ekranu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat ikon,
patrz =505.
Zmiana ustawień za pomocą ekranu dotykowego
Naciskając ikony na ekranie, możesz
dostosować ustawienia.
77
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
Fotografowanie z dodawaniem efektów (Twórcze
wspomaganie)
przycisk <Q>.
1zNaciśnij
z Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
efekt.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
efekt, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
Wybierz intensywność efektu i inne
3szczegóły.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby wyzerować ustawienie, naciśnij
przycisk <A>, a następnie wybierz
opcję [OK].
Efekty w trybie twórczego wspomagania
zz [
] Ustawienia własne
zz [
] Rozmycie tła
Wybierz jeden z zaprogramowanych efektów.
Należy pamiętać, że ustawienia [Nasycenie], [Ton koloru 1]
i [Ton koloru 2] nie są dostępne w trybie [B&W].
Regulacja rozmycia tła. Większe wartości umożliwiają zwiększenie
ostrości tła, a mniejsze wartości umożliwiają rozmycie tła. Funkcja [Auto]
umożliwia dostosowanie rozmycia tła do jasności. Niektóre pozycje są
dostępne tylko w przypadku określonej jasności obiektywu (f/liczba).
78
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
zz [
] Jasność
zz [
] Kontrast
zz [
] Nasycenie
Regulacja jasności obrazu.
Regulacja kontrastu.
Regulacja żywości barw.
zz [
] Ton koloru 1
zz [
] Ton koloru 2
zz [
] Monochromatyczne
Regulacja tonu koloru bursztynowego/niebieskiego.
Regulacja tonu koloru zielonego/purpurowego.
Ustaw efekt tonalny dla zdjęć monochromatycznych. Aby fotografować
w kolorze, należy wybrać opcję [Wył.]. Opcje [Nasycenie], [Ton koloru 1]
i [Ton koloru 2] są niedostępne w przypadku ustawień innych niż [Wył.].
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej nie jest dostępna pozycja
[Rozmycie tła].
zz Ustawienia te są resetowane po przełączeniu trybów lub wyłączeniu aparatu.
Aby zapisać ustawienia, wybierz [z: Zachowaj dane Twórcz.wspom.],
wybierając ustawienie [Włącz].
Zapisywanie efektów
Aby zapisać bieżące ustawienie w aparacie, dotknij [Rejestruj] na ekranie
ustawień Twórcze wspomaganie. W pozycji [USER*] można zapisać
maksymalnie trzy ustawienia własne. Jeśli w pozycji [USER*] są już
zapisane trzy ustawienia własne, w celu zapisania nowego ustawienia
trzeba zastąpić nim jedno z istniejących.
79
Tryb specjalnego ujęcia
Aparat automatycznie wybierze odpowiednie ustawienia po wybraniu trybu
fotografowania dostosowanego do obiektu lub ujęcia.
przełącznik trybu
1Ustaw
fotografowania w pozycji <z>.
2Dotknij ikony trybu fotografowania.
tryb fotografowania.
3zWybierz
z Wybierz [J], [2], [K], [3], [5], [4],
[P], [6], [F], [G] lub [I].
zz Naciśnij przyciski <Y> <Z>, aby
wybrać tryb fotografowania, a następnie
naciśnij <0>.
zz Można także wybrać, obracając
pokrętło <6>.
zz Przestrogi dotyczące poszczególnych trybów fotografowania przedstawiono
w jednym miejscu (=93). Przed rozpoczęciem fotografowania należy
zapoznać się z przestrogami.
zz Możesz także ustawić tryb fotografowania w menu [z: Tryb fotografowania].
zz Wykonaj najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność osiągania
zamierzonych efektów.
80
Tryb specjalnego ujęcia
Tryb specjalnego ujęcia
Tryb fotografowania
Strona
Tryb fotografowania
Strona
J
Autoportret
=82
P
Żywność
=88
2
Portrety
=83
6
Nocne portrety
=89
K
Gładka cera
=84
F
Zdjęcia nocne z ręki
=90
=85
G
Kontrola
podświetlenia HDR
=91
=86
I
Tryb cichy
=92
3 Krajobrazy
5 Sport
4
Małe odległości
=87
81
Tryb Autoportret
Aby zrobić sobie zdjęcia, skorzystaj z trybu [J] (Autoportret). Obróć ekran
w stronę obiektywu. Można korzystać z opcji przetwarzania obrazu takich
jak uzyskanie prawidłowego odcienia skóry oraz dostosowanie jasności i tła
w celu wyróżnienia własnej postaci.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Ustaw jasność i efekt gładkiej cery.
Możliwe jest wybranie ustawień [Jasność] i [Efekt gładkiej cery]
w zakresie pięciu poziomów. Wybierając opcję [Tło], możesz dostosować
poziom rozmycia tła.
zz Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.
Poza naciśnieięm spustu migawki do końca możesz fotografować
za pomocą dotknięcia ekranu, jeśli włączycz opcję Dotyk. migawka,
dotykając [y] i zmieniając ustawienie na [x].
zz Możesz także robić sobie zdjęcia w trybach fotografowania innych niż [J]
(z wyjątkiem [I]), obracając ekran do przodu i dotykając ikony [J] w lewym
dolnym rogu.
82
Tryb Portrety
Rozmycie tła w trybie [2] (Portrety) uwydatnia postać fotografowanej
osoby. Ten tryb umożliwia także uzyskanie bardziej wyrazistego efektu
zmiękczenia odcieni skóry i włosów.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Wybierz miejsce, w którym odległość pomiędzy obiektem
i tłem jest największa.
Zwiększenie odległości pomiędzy obiektem i tłem wzmacnia efekt
rozmycia tła. Ponadto fotografowany obiekt będzie lepiej wyróżniać się
na ciemnym i pozbawionym nadmiaru elementów tle.
zz Użyj teleobiektywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdłuższą ogniskową w celu wypełnienia kadru postacią fotografowanej
osoby od pasa w górę.
zz Ustaw ostrość na twarz.
Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że punkt AF na twarzy świeci na
zielono. W przypadku fotografowania twarzy z małej odległości można
wybrać w pozycji [z: AF z detekcją oczu] ustawienie [Włącz], aby
ostrość została ustawiona na oczy.
zz Wykonaj serię zdjęć.
Domyślnie ustawiona jest opcja [i] (Serie zdjęć). Jeśli przytrzymasz
wciśnięty spust migawki, możesz wykonywać serię zdjęć w celu
rejestracji zmian wyrazu twarzy i ruchu fotografowanych osób.
83
Tryb Gładka Cera
Wybierz tryb [K] (Gładka cera), aby nadać skórze atrakcyjnieszy wygląd.
Przetwarzanie obrazów nadaje skórze gładszy wygląd.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Włącz aparat, aby wykryć twarze.
Ramki twarzy są wyświetlane wokół twarzy wykrytej jako główny
fotografowany obiekt, którego skóra ma być wygładzona. Aby uzyskać
bardziej efektywne wygładzenie skóry, możesz zbliżyć się lub oddalić od
obiektu, tak aby ramka była wyświetlana na twarzy fotografowanej osoby.
zz Ustaw ostrość na twarz.
Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że punkt AF na twarzy świeci na
zielono. W przypadku fotografowania twarzy z małej odległości można
wybrać w pozycji [z: AF z detekcją oczu] ustawienie [Włącz], aby
ostrość została ustawiona na oczy.
84
Tryb Krajobrazy
Tryb [3] (Krajobrazy) służy do fotografowania rozległych krajobrazów,
a także do uzyskiwania ostrości zarówno dla obiektów bliskich, jak
i oddalonych. Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz
bardzo ostre i wyraziste obrazy.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrótszą ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej ustaw
obiektyw na najszerszy kąt widzenia, aby zapewnić ostrość bliskich
i oddalonych obiektów. Nada także szerszą perspektywę fotografowanym
krajobrazom.
zz Podczas fotografowania scen nocnych trzymaj aparat
nieruchomo.
Fotografowanie w trybie [3] podczas trzymania aparatu w rękach może
powodować jego drgania. Zalecane jest używanie statywu.
85
Tryb Sport
Tryb [5] (Sport) umożliwia fotografowanie obiektu w ruchu, takiego jak
biegnący człowiek czy jadący pojazd.
(1)
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj teleobiektywu.
W celu fotografowania z dużej odległości zalecane jest korzystanie
z teleobiektywu.
zz Śledź obiekt za pomocą ramki obszarowego AF.
Domyślnie, dla opcji [z: Metoda AF] wybrane ustawienie to
[u+Śledzenie]. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy pojawia się
ramka obszarowego AF (1). Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie,
punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zz Wykonaj serię zdjęć.
Domyślnie ustawiona jest opcja [i] (Serie zdjęć). W decydującej chwili
naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie. Aby śledzić obiekt
i uchwycić zmiany w jego ruchu, trzymaj przycisk migawki wciśnięty.
Dzięki temu wykonasz serię zdjęć.
86
Tryb Małe odległości
Tryb [4] (Małe odległości) służy do fotografowania kwiatów i innych
niewielkich przedmiotów z małych odległości. W celu powiększenia
obrazu małych przedmiotów skorzystaj z obiektywu do makrofotografii
(sprzedawanego osobno).
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj jednolitego tła.
Proste tło sprawia, że małe obiekty, takie jak kwiaty, bardziej się
wyróżniają.
zz Zbliż się maksymalnie do fotografowanego obiektu.
Sprawdź minimalną odległość uzyskania ostrości dla posiadanego
obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania obiektywu jest mierzona
pomiędzy znacznikiem <V> (płaszczyzna ogniskowania) znajdującym
się w górnej części aparatu i fotografowanym obiektem. Kiedy odległość
od obiektu jest zbyt mała, nie można ustawić ostrości.
zz W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdłuższą ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustawienie
najdłuższej ogniskowej powiększy obraz fotografowanego obiektu.
87
Tryb Żywność
Do robienia zdjęć żywności służy opcja [P] (Żywność). Zdjęcie będzie jasne
i wyglądać będzie atrakcyjnie. W zależności od źródła światła przytłumione
zostanie również czerwonawe zabarwienie na zdjęciach wykonywanych
w świetle żarówek itd.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Zmień ton koloru.
Możesz zmienić [Ton koloru]. Aby zwiększyć czerwonawe zabarwienie
żywności, wybierz ustawienie w kierunku [Ciepłe]. Jeśli zabarwienie jest
zbyt czerwone, wybierz ustawienie w kierunku [Zimne].
88
Tryb Nocne portrety
Aby sfotografować ludzi w nocy z naturalnie wyglądającym tłem, skorzystaj
z trybu [6] (Nocne portrety). Należy pamiętać, że do fotografowania
wymagana jest lampa błyskowa. Zalecane jest używanie statywu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj obiektywu szerokokątnego oraz statywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrótszą ogniskową w celu uzyskania szerokiego ujęcia sceny nocnej.
Ponadto w związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć z ręki mogą
wystąpić drgania aparatu, należy korzystać ze statywu.
zz Sprawdź jasność obrazu.
Zalecane jest odtworzenie nowo zarejestrowanego obrazu na miejscu
w celu sprawdzenia jego jasności. Jeśli fotografowany obiekt jest
niedoświetlony, przysuń się bliżej i ponownie zrób zdjęcie.
zz Można także użyć innych trybów fotografowania.
W związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć w nocy efekty drgań
aparatu mogą być uwydatnione, zaleca się korzystanie z trybu [A].
zz W przypadku jednoczesnego korzystania z samowyzwalacza i lampy po
wykonaniu zdjęcia na krótko zaświeci się kontrolka samowyzwalacza.
89
Tryb Zdjęcia nocne z ręki
W trybie [F] (Zdjęcia nocne z ręki) można fotografować nocą, trzymając
aparat w rękach. W tym trybie fotografowania w przypadku każdego zdjęcia
rejestrowane są cztery ujęcia. W efekcie powstaje zdjęcie, na którym
ograniczone są efekty drgań aparatu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Mocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym
trybie cztery zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz. Jeśli
którekolwiek z czterech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań
aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane w końcowym
obrazie.
90
Tryb Kontrola podświetlenia HDR
W przypadku fotografowania sceny z ciemnymi i jasnymi obszarami należy
użyć trybu [G] (Kontrola podśw. HDR). W tym trybie podczas robienia
jednego zdjęcia wykonywana jest seria trzech ujęć o różnych ekspozycjach.
W efekcie powstaje jedno zdjęcie o szerokiej gamie tonalnej, na którym
cienie powstające w wyniku fotografowania pod światło są ograniczone do
minimum.
* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Mocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym
trybie trzy zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz. Jeśli
którekolwiek z trzech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań
aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane w ostatecznie
zarejestrowanym obrazie.
91
Tryb cichy
Tam, gdzie potrzebna jest cisza, możesz fotografować bez sygnałów
dźwiękowych lub dźwięków zwolnienia migawki. Podczas fotografowania na
ekranie jest chwilowo wyświetlana biała ramka.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Wykonaj kilka zdjęć próbnych.
Zastanów się nad zrobieniem kilku zdjęć próbnych z wyprzedzeniem,
ponieważ przysłona obiektywu i regulacja ostrości mogą być słyszalne
w niektórych warunkach fotografowania.
92
Przestrogi dotyczące trybu Specjalne ujęcie
J: Autoportret
zz Obraz obiektów innych niż skóra może zostać zmodyfikowany zależnie od
warunków fotografowania.
zz Ustawienia [Efekt gładkiej cery] wybrane w trybie [J] nie są stosowane
w trybie [K].
zz W trybie błysku z ustawieniem [Auto] po podniesieniu lampy błyskowej dla
efektu [Rozmycie tła] jest wybierana opcja [I], której nie można zmienić.
K: Gładka cera
zz Obraz obiektów innych niż skóra może zostać zmodyfikowany zależnie od
warunków fotografowania.
zz Ustawienia wprowadzone w trybie [K] nie są stosowane w trybie [J].
3: Krajobrazy
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
5: Sport
zz W warunkach słabego oświetlenia i możliwości wystąpienia efektów drgań
aparatu w lewym dolnym narożniku miga czas naświetlania. Należy trzymać
aparat nieruchomo i zrobić zdjęcie.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
P: Żywność
zz Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
zz Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia może się nie zmniejszyć.
zz W przypadku korzystania z lampy w pozycji [Odcień koloru] zostanie wybrane
ustawienie Standard.
zz Jeśli na zdjęciu znajdują się ludzie, odcień skóry może nie zostać prawidłowo
odzwierciedlony.
6: Nocne portrety
zz Poinstruuj fotografowaną osobę, aby stała nieruchomo jeszcze przez chwilę po
wyzwoleniu błysku lampy.
zz Uzyskanie ostrości może być trudne, jeśli twarz jest niedoświetlona. W takim
przypadku określ ostrość ręcznie, ustawiając [z: Tryb ostrości] na [MF] lub
ustawiając przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF> (=55,
=182).
zz Automatyczne ustawienie ostrości w nocy lub przy słabym oświetleniu może
być utrudnione, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła.
W takim przypadku określ ostrość ręcznie, ustawiając [z: Tryb ostrości] na
[MF] lub ustawiając przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>
(=55, =182).
zz Wykonane zdjęcie będzie się nieznacznie różniło od obrazu widocznego na ekranie.
93
Przestrogi dotyczące trybu Specjalne ujęcie
6: Nocne portrety (ciąg dalszy)
zz Gdy występuje ryzyko prześwietlenia zdjęcia wykonywanego z użyciem lampy
błyskowej, aparat przeprowadza automatyczną regulację czasu naświetlania
lub czułości ISO, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu najjaśniejszych
obszarów kadru i ustawić standardową ekspozycję. W przypadku zdjęć z lampą
błyskową w zależności od obiektywu czas naświetlania lub czułość ISO
wyświetlana po naciśnięciu spustu migawki do połowy nie zawsze jest więc
zgodna z ustawieniami. Może to także wpłynąć na jasność tła, które znajduje
się poza zasięgiem lampy.
F: Zdjęcia nocne z ręki
zz W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
zz Nie można ustawić jakości RAW.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
zz Automatyczne ustawienie ostrości w nocy lub przy słabym oświetleniu może
być utrudnione, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła.
W takim przypadku określ ostrość ręcznie, ustawiając [z: Tryb ostrości] na
[MF] lub ustawiając przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>
(=55, =182).
zz Wykonane zdjęcie będzie się nieznacznie różniło od obrazu widocznego na
ekranie.
zz W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
zz Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
zz Po fotografowaniu obrazy są łączone, dlatego zapisanie ich na kartę może
zająć trochę czasu. Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas przetwarzania
obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie
zakończone.
94
Przestrogi dotyczące trybu Specjalne ujęcie
G: Kontrola podświetlenia HDR
zz W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
zz Nie można ustawić jakości RAW.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
zz W obrazach może nie zostać oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać
nieregularnie i zawierać znaczne zakłócenia.
zz Kontrola podświetlenia HDR może być nieskuteczna w przypadku
fotografowania pod światło lub w przypadku scen o dużym kontraście.
zz Podczas fotografowania wystarczająco jasnych obiektów w takich warunkach,
w jakich znajdują się na przykład w przypadku ujęć z normalnym oświetleniem,
obraz może wyglądać nienaturalnie z powodu efektu HDR.
zz W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
zz Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
zz Po fotografowaniu obrazy są łączone, dlatego zapisanie ich na kartę może
zająć trochę czasu. Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas przetwarzania
obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie
zakończone.
I: Tryb cichy
zz Używając trybu cichego fotografowania należy zachowywać się odpowiedzialnie
i szanować prawa fotografowanych osób do prywatności i portretów.
zz Obrazy szybko poruszających się obiektów mogą wyglądać na zniekształcone.
zz Serie zdjęć i fotografowanie z lampą błyskową nie są dostępne.
95
Tryb Filtry twórcze
Można robić zdjęcia z uprzednio wybranymi efektami filtru. Możliwy jest
podgląd zdjęcia z uprzednio wybranymi efektami filtru.
przełącznik trybu
1Ustaw
fotografowania w pozycji <z>.
2Dotknij ikony trybu fotografowania.
efekt filtru
3Wybierz
(tryb fotografowania).
zz Wybierz [I], [G], [X], [K], [H], [c],
[A], [B], [C] lub [D].
zz Naciśnij przyciski <Y> <Z>, aby
wybrać tryb fotografowania, a następnie
naciśnij <0>.
zz Można także wybrać, obracając
pokrętło <6>.
zz Zostanie wyświetlone zdjęcie
z uprzednio wybranymi efektami filtru.
efekt i wykonaj zdjęcie.
4zDostosuj
z Naciśnij przycisk <Q> i wybierz element
w lewym górnym rogu. (Niedostępne
w trybie [c], [A], [B], [C]
lub [D].)
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
dostosować efekt, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
96
Tryb Filtry twórcze
zz Opcje RAW i RAW+JPEG nie są dostępne. Gdy wybrane jest ustawienie
jakości obrazu RAW, obrazy są rejestrowane w jakości obrazu 73. Gdy
wybrane jest ustawienie jakości obrazu RAW+JPEG, obrazy są rejestrowane
w określonej jakości obrazu JPEG.
zz Serie zdjęć nie dostępne w przypadku ustawień [I], [G], [X], [K],
[H] lub [c].
zz Z opcją [I] ziarnisty pogląd będzie nieco różnił się od wyglądu zdjęć.
zz Z opcją [G] lub [c] podgląd miękkiej ostrości może różnić się od wyglądu zdjęć.
zz Nie zostanie wyświetlony histogram.
zz Widok powiększony nie jest dostępny.
zz W przypadku zaawansowanych trybów fotografowania ustawienia te są
dostępne na Ekranie szybkich nastaw: [I], [G], [X], [J], [K], [H] oraz [c].
zz Wykonaj najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność osiągania
zamierzonych efektów.
97
Tryb Filtry twórcze
Charakterystyka filtra twórczego
zz I Ziarnisty Cz/B
Czarno-białe zdjęcia z efektem ziarnistości. Zmiana efektu na czarnobiały jest możliwa poprzez dostosowanie kontrastu.
zz G Miękka ostrość
Obraz ma delikatniejszy wygląd. Zmiana stopnia miękkości jest możliwa
poprzez dostosowanie rozmycia.
zz X Efekt rybiego oka
Zdjęcia z zastosowaniem efektu rybiego oka zniekształcającego obraz.
Zdjęcia z zastosowaniem zniekształcenia beczkowatego.
W zależności od poziomu efektu filtru przycięty obszar wzdłuż brzegów
obrazów zostanie zmieniony. Ponieważ ten efekt filtru powiększa
środek obrazu, rozdzielczość pozorna w środku może ulec pogorszeniu
w zależności od liczby zapisanych pikseli, należy więc ustawić efekt
filtru podczas sprawdzania fotografowanego obrazu. Używany jest
1-punktowy AF skupiony na środku.
zz K Efekt akwareli
Można uzyskać łagodne kolory, aby obrazy wyglądały jak akwarele.
Zmiana głębi kolorów jest możliwa poprzez dostosowanie efektu.
W scenach nocnych lub przy słabym oświetleniu może nie zostać
oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać nieregularnie i zawierać
znaczne zakłócenia.
zz H Efekt aparatu zabawki
Nadaje kolory typowe dla aparatu zabawki i przyciemnia cztery narożniki
obrazu. Opcje tonu kolory umożliwiają zmianę dominanty barwnej.
98
Tryb Filtry twórcze
zz c Efekt miniatury
Nadaje efekt dioramy.
Fotografowanie z ustawieniami domyślnymi pozwoli zachować ostrość
w środku zdjęcia.
Możliwe jest przesunięcie obszaru ostrości (ramka sceny) zgodnie
z krokami opisanymi w „Działania z efektem miniatury” (=101). Jako
metodę AF zastosowano 1-punktowy AF. Zalecane jest fotografowanie
punktem AF i wyrównaną ramką sceny.
zz A Art. standard HDR
Zdjęcia zachowują więcej szczegółów w jasnych i ciemnych partiach.
Dzięki zmniejszonemu kontrastowi i gradacji spłaszczenia efekt końcowy
przypomina obraz. Kontury obiektu będą posiadały jasne (lub ciemne)
krawędzie.
zz B Art. żywy HDR
Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art. standard HDR],
a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.
zz C Art. olejny HDR
Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie wyskakuje ze
zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.
zz D Art. uwypukl. HDR
Zmniejszone nasycenie, jasność, kontrast i gradacja sprawiają, że
zdjęcie wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare. Kontury
obiektu będą posiadały intensywnie jasne (lub ciemne) krawędzie.
zz Z opcjami [A], [B], [C] i [D] możliwe jest wykonywanie zdjęć z wysokim
zakresem dynamiki, które zachowują szczegółowość jasnych i ciemnych partii
nawet bardzo kontrastowych ujęć. Aparat wykonuje trzy zdjęcia z różnymi
ustawieniami jasności, a następnie łączy w jedno zdjęcie obszary o optymalnej
jasności. Zapoznaj się z przestrogami na stronie =100.
99
Tryb Filtry twórcze
Uwagi dotyczące [A], [B], [C] i [D]
zz W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
zz Podgląd efektu filtru nie będzie taki sam jak na zdjęciach.
zz W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
zz Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
zz W przypadku fotografowania z ręki należy zachować ostrożność w zakresie
drgań aparatu.
zz Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo.
Może wystąpić nieregularność kolorów, nieregularność ekspozycji lub
zakłócenia.
zz Fotografowanie przy oświetleniu świetlówkowym lub diodowym może dać
w rezultacie nieprawidłowe odwzorowanie kolorów oświetlonych obszarów.
zz Po fotografowaniu obrazy są łączone, dlatego zapisanie ich na kartę może
zająć trochę czasu. Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas przetwarzania
obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie
zakończone.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
100
Tryb Filtry twórcze
Działania z efektem miniatury
ramkę sceny.
1zPrzesuń
z Użyj ramki sceny, aby ustawić obszar,
który będzie wyglądał ostro.
zz Aby móc przesuwać ramkę sceny
(wyświetlana jest na pomarańczowo),
naciśnij przycisk <B> lub dotknij ikony
[r] w prawym dolnym rogu ekranu.
zz Wybierz [T] w lewym dolnym rogu
ekranu, aby przełączać się między
pionową i poziomą orientacją ramki
sceny.
zz Aby przesunąć poziomą ramkę sceny,
naciśnij przyciski <W> <X>, a aby
przenieść pionową ramkę sceny, naciśnij
przyciski <Y> <Z>.
zz Aby przywrócić ramkę sceny na środek
ekranu, dotknij [e] w lewym dolnym
rogu ekranu.
zz Naciśnij przycisk<0>, by zatwierdzić
umieszczenie ramki sceny. Następnie
ustaw punkt AF.
punkt AF.
2zPrzesuń
z Punkt AF zmienia kolor na
pomarańczowy i można go przesuwać.
zz Naciśnij przyciski nawigacji <V>,
aby przesunąć punkt AF na miejsce,
w którym chcesz ustawić ostrość.
zz Zalecane jest wyrównanie punktu AF
i ramki sceny.
zz Aby przywrócić punkt AF na środek
ekranu, dotknij [e] w lewym dolnym
rogu ekranu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
zatwierdzić umieszczenie punktu AF.
101
Tryb Filtry twórcze
3Zrób zdjęcie.
zz Możliwe jest zmienianie orientacji ramki sceny w kroku 1 przy użyciu
przycisków <Y> <Z>, kiedy orientacja ramki jest pozioma, lub <W> <X>,
kiedy orientacja jest pionowa.
102
Zaawansowane tryby
fotografowania
Zaawansowane tryby fotografowania
([d], [s], [f] i [a]) zapewniają
dużą swobodę podczas robienia zdjęć,
pozwalając samodzielnie wybrać czas
naświetlania, wartość przysłony i wiele
innych ustawień.
⿟⿟ Aby wykasować opis wyświetlany po wybraniu trybu
fotografowania, naciśnij przycisk <0> (=38).
103
Tryb Programowa AE (P)
Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania i przysłonę w taki sposób,
aby dopasować parametry do jasności obiektu.
* „d” oznacza program.
* Symbol „AE” oznacza automatyczną ekspozycję.
tryb fotografowania jako
1Ustaw
[d].
ostrość na obiekt.
2zUstaw
z Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
na wyświetlacz i zrób
3Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość ekspozycji nie miga,
oznacza to, że uzyskana ekspozycja
będzie standardowa.
zz Jeśli wartość czasu naświetlania „30"” i najniższa wartość przysłony migają,
oznacza to niedoświetlenie zdjęcia. Zwiększ czułość ISO lub skorzystaj z lampy
błyskowej.
zz Jeśli wartość czasu naświetlania „1/4000” i najwyższa wartość przysłony
migają, oznacza to prześwietlenie zdjęcia. Zmniejsz czułość ISO lub
skorzystaj z filtru ND (sprzedawanego osobno), aby zredukować ilość światła
wpadającego przez obiektyw.
104
Tryb Programowa AE (P)
Różnice między trybami [d] i [A]
zz W trybie [A] wiele funkcji, takich jak metoda AF i tryb pomiaru, ustawianych
jest automatycznie, aby zapobiec zrobieniu nieudanych zdjęć. Liczba funkcji,
które można ustawić, jest ograniczona. Z drugiej strony w trybie [d] ustawiany
automatycznie jest tylko czas naświetlania i wartość przysłony. Istnieje
możliwość dowolnego ustawienia metody AF, trybu pomiaru i innych funkcji.
Przesunięcie programu
zz Aby zmodyfikować kombinację wartości przysłony i czasu naświetlania przy
zachowaniu tych samych parametrów ekspozycji, naciśnij spust migawki i użyj
pokrętła <6>. Funkcja ta jest określana mianem przesunięcia programu.
zz Przesunięcie programu zostanie anulowane automatycznie, gdy timer
pomiarowy zakończy odliczanie (wskazanie ustawiania ekspozycji wyłączy się).
zz Przesunięcie programu nie jest możliwe w przypadku korzystania z lampy
błyskowej.
105
Tryb Preselekcja czasu (Tv)
W tym trybie użytkownik może ustawić czas naświetlania, natomiast aparat
automatycznie reguluje wartość przysłony w celu uzyskania standardowej
ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Krótszy czas naświetlania
umożliwia „zamrożenie” fotografowanego wydarzenia lub obiektu w ruchu.
Dłuższy czas naświetlania może stworzyć efekt rozmycia, dając złudzenie
ruchu.
* „s” oznacza wartość czasu.
Rozmycie ruchu
(Długi czas: 1/30 s)
Zamrożony ruch
(Krótki czas: 1/2000 s)
tryb fotografowania
1Ustaw
jako [s].
żądany czas naświetlania.
2zUstaw
z Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
ostrość na obiekt.
3zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy.
na wyświetlacz i zrób
4Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość przysłony nie miga,
oznacza to, że będzie uzyskana
standardowa ekspozycja.
106
Tryb Preselekcja czasu (Tv)
zz Jeśli miga najniższa wartość f, oznacza to niedoświetlenie zdjęcia. Obracaj
pokrętło <6>, aby ustawić dłuższy czas naświetlania, aż wartość przysłony
przestanie migać, lub ustaw wyższą czułość ISO.
zz Jeśli miga najwyższa wartość f, oznacza to prześwietlenie zdjęcia. Obróć
pokrętło <6>, aby ustawić krótszy czas naświetlania, aż wartość przysłony
przestanie migać, lub ustaw niższą czułość ISO.
Wyświetlanie czasu naświetlania
zz Na przykład „0"5” oznacza 0,5 s, a „15"” oznacza 15 s.
107
Tryb Preselekcja przysłony AE (Av)
W tym trybie użytkownik może ustawić wartość przysłony, natomiast aparat
automatycznie reguluje czas naświetlania w celu uzyskania standardowej
ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Wyższa wartość przysłony
(mniejszy otwór przysłony) powoduje wyostrzenie pierwszego planu i tła.
Z kolei niższa wartość przysłony (większy otwór przysłony) powoduje
rozmycie większej części pierwszego planu i tła.
* „f” oznacza wartość przysłony.
Rozmyte tło
(w przypadku niskiej wartości
przysłony: f/5.6)
Ostry pierwszy plan i tło
(w przypadku wysokiej wartości
przysłony: f/32)
1 Ustaw tryb fotografowania jako [f].
żądaną przysłonę.
2zWybierz
z Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
ostrość na obiekt.
3zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy.
na wyświetlacz i zrób
4Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość czasu naświetlania nie
miga, oznacza to, że ekspozycja jest
standardowa.
108
Tryb Preselekcja przysłony AE (Av)
zz Jeśli miga wartość czasu naświetlania „30"”, oznacza to niedoświetlenie.
Obracaj pokrętło <6>, aby ustawić większy otwór przysłony (niższą liczbę f),
aż czas naświetlania przestanie migać lub ustaw wyższą czułość ISO.
zz Jeśli miga wartość czasu naświetlania „1/4000”, oznacza to prześwietlenie
zdjęcia. Obracaj pokrętło <6>, aby ustawić mniejszy otwór przysłony (wyższą
liczbę f), aż wartość czasu naświetlania przestanie migać, lub ustaw niższą
czułość ISO.
Wartość wyświetlania przysłony
zz Im wyższa wartość przysłony (liczba f), tym mniejszy otwór przysłony.
Wyświetlana wartość przysłony (liczba f) zależy od obiektywu. Jeśli do aparatu
nie został podłączony obiektyw, dla przysłony będzie wyświetlana wartość „F00”.
Sprawdzenie wyostrzonego obszaruM
Po przypisaniu przycisku nagrywania filmu do opcji [1: Podgląd głębi
ostrości] (przy użyciu funkcji [zFunkcja przycisku filmowania]
w [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] (=460)), można nacisnąć przycisk
filmowania, aby ograniczyć obiektyw do bieżącego ustawienia przysłony
i sprawdzić wyostrzony obszar (głębia ostrości).
zz Im większa wartość przysłony, tym szersze pole ogniskowania, od pierwszego
planu do tła.
zz Wynikowa głębia ostrości jest widoczna, gdy zmieniasz wartość przysłony,
przytrzymując przycisk podglądu głębi ostrości.
zz Ekspozycja jest zablokowana (Blokada AE) przy wciśniętym przycisku
przypisanym do podglądu głębi pola.
109
Tryb Ręczne nast.ekspozycji (M)
W tym trybie czas naświetlania i przysłonę można ustawić zgodnie
z własnymi potrzebami. Aby określić ekspozycję, skorzystaj ze wskaźnika
poziomu ekspozycji albo użyj dostępnego w sprzedaży światłomierza.
* „a” oznacza tryb ręczny.
1Ustaw tryb fotografowania jako [a].
czułość ISO (=138).
2zUstaw
z W trybie automatycznej czułości ISO
można ustawić korektę ekspozycji
(=111).
żądany czas naświetlania.
3zUstaw
z Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
wartość przysłony.
4zUstaw
z Naciśnij przycisk <W>, aby wybrać
wartość przysłony, a następnie obróć
pokrętło <6>, aby ustawić wartość.
ostrość na obiekt.
5zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy.
zz Sprawdź znacznik poziomu ekspozycji
[N], aby uzyskać informacje o różnicy
bieżącego poziomu ekspozycji od
poziomu standardowej ekspozycji.
(2) (1)
110
(1)
(2)
Wskaźnik ekspozycji standardowej
Znacznik poziomu ekspozycji
Tryb Ręczne nast.ekspozycji (M)
ekspozycję i zrób zdjęcie.
6zUstaw
z Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji
i ustaw żądany czas naświetlania
i wartość przysłony.
Korygowanie ekspozycji za pomocą automatycznej czułości ISO
Jeśli ustawiono czułość ISO na [AUTO], w przypadku wykonywania zdjęć
z ręczną regulacją ekspozycji można ustawić korektę ekspozycji (=137)
w sposób opisany poniżej:
Dotknij ekranu wskaźnika poziomu ekspozycji
[z: Koryg. ekspozycji]
zz Jeśli wybrano automatykę czułości ISO, ustawienie czułości ISO zmieni się
zgodnie z czasem naświetlania i przysłoną w celu otrzymania standardowej
ekspozycji. Zatem można nie uzyskać zamierzonego efektu ekspozycji.
W takim przypadku ustaw korektę ekspozycji.
zz W trybie pomiaru wielosegmentowego przytrzymanie spustu migawki do
połowy blokuje czułość ISO, gdy obiekt jest zogniskowany za pomocą
One-Shot AF.
zz Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <A>, aby
zablokować czułość ISO.
zz Aby porównać aktualną ekspozycję z ekspozycją po naciśnięciu przycisku
<A> początkowo przy ręcznie ustawionej czułości ISO, naciśnij przycisk
<A>, zmień kompozycję zdjęcia i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
111
Tryb Ręczne nast.ekspozycji (M)
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
W tym trybie migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo jest naciśnięty
do końca spust migawki; migawka zostaje zamknięta po zwolnieniu
przycisku. Z trybu Bulb należy korzystać w przypadku fotografowania
nocnych scen, fajerwerków, nieba i innych obiektów, które wymagają
długiego czasu naświetlania.
1Ustaw tryb fotografowania jako [a].
czas naświetlania jako
2Ustaw
[BULB]:
zz Obróć pokrętło <6> w lewo, aby
ustawić [BULB].
wartość przysłony.
3zUstaw
z Naciśnij przycisk <W>, aby wybrać
wartość przysłony, a następnie obróć
pokrętło <6>, aby ustawić wartość.
112
Tryb Ręczne nast.ekspozycji (M)
zdjęcie.
4zZrób
z Aparat będzie rejestrował zdjęcia,
dopóki spust migawki będzie całkowicie
wciśnięty.
zz Czas ekspozycji, jaki upłynął, będzie
wyświetlany na ekranie.
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz Długie ekspozycje w trybie Bulb powodują więcej zakłóceń na obrazie niż zwykle.
zz W przypadku ustawienia automatycznej czułości ISO zostanie ustawiona
czułość ISO 400 (=494).
zz W przypadku ustawienia[z: Redukcja zakłóceń (dł.czas)] można zredukować
zakłócenia generowane podczas długich czasów ekspozycji (=162).
zz Aby zmniejszyć drgania aparatu, można rozważyć użycie statywu
i opcjonalnego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1.
113
114
Ustawienia
fotografowania
Niniejszy rozdział opisuje fotografowanie oraz przedstawia
ustawienia menu dostępne na karcie [z: Ustawienia
fotografowania].
115
Fotografowanie
zz Ikona M po prawej stronie tytułu strony oznacza, że funkcja ta jest
dostępna tylko w zaawansowanych trybach fotografowania ([d], [s],
[f] oraz [a]).
116
Menu karty: Fotografowanie
zz Ustawienia fotografowania 1
=103
=122
=125
=127
=128
=248
zz Ustawienia fotografowania 2
=133
=137
=138
=236
=141
=142
zz Ustawienia fotografowania 3
=143
=145
=146
117
Menu karty: Fotografowanie
zz Ustawienia fotografowania 4
=147
=150
=152
=153
=154, 157, 160
zz Ustawienia fotografowania 5
=162
=163
=165
zz Ustawienia fotografowania 6
=167
=170
=180
=181
=182
118
Menu karty: Fotografowanie
zz Ustawienia fotografowania 7
=183
=184
=187
=188
zz Ustawienia fotografowania 8
=205
=213
=231
=239
119
Menu karty: Fotografowanie
Następujące ekrany są wyświetlane w trybach [A], [D], Specjalne ujęcie
i Filtry twórcze.
zz Ustawienia fotografowania 1
=72, 80, 96
=122
=125
=127
=248
=133
zz Ustawienia fotografowania 2
=78
=190
=165
zz Ustawienia fotografowania 3
=170
=180
=181
=182
120
Menu karty: Fotografowanie
zz Ustawienia fotografowania 4
=184
=187
=188
zz Ustawienia fotografowania 5
=205
=213
=231
zz Dostępne elementy ustawień różnią się w zależności od trybu fotografowania.
zz Ustawienie [Zachowaj dane Twórcz.wspom.] jest dostępne w trybie [A].
zz Opcja [Typ przeglądu] jest dostępna w trybie [D].
121
Jakość obrazu
Użytkownik może określić liczbę pikseli i jakość obrazu.
pozycję [z: Jakość
1Wybierz
obrazu].
żądaną jakość obrazu.
2zUstaw
z Aby wybrać jakość RAW, obróć pokrętło
<6>, natomiast aby wybrać jakość
JPEG, naciśnij przyciski <Y> <Z>.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
zz Liczba dostępnych zdjęć wskazana w [****] na ekranie ustawienia jakości
obrazu ma zawsze zastosowanie do ustawienia [3:2], bez względu na
rzeczywiste ustawienie formatu obrazu (=125).
zz Jeśli zarówno dla obrazu RAW, jak i JPEG ustawiono opcję [–], zostanie
wprowadzone ustawienie 73.
zz Jeśli zostanie wybrany zarówno format RAW, jak i JPEG, za każdym razem
fotografowany obraz zostanie zapisany na karcie pamięci jednocześnie w obu
formatach plików (RAW i JPEG) z użyciem ustawionych parametrów jakości
rejestracji obrazu. Obydwa obrazy zostaną zapisane z tymi samymi numerami
plików (rozszerzeniami plików: .JPG dla plików JPEG i .CR3 for plików RAW).
zz Dla opcji b jest ustawiona jakość 7 (wysoka).
zz Znaczenie ikon jakości obrazu: 1 RAW, F Kompaktowe obrazy RAW,
JPEG 7 Świetna, 8 Normalna, 3 Wysoka, 4 Średnia, 6 Niska.
122
Jakość obrazu
Obrazy RAW
Obrazy RAW to nieprzetworzone dane pochodzące z matrycy światłoczułej,
które są rejestrowane na karcie w sposób cyfrowy jako pliki 1 lub F
(mniejsze niż 1), w zależności od wybranej opcji.
Do obróbki obrazów RAW można używać oprogramowania Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS). Można wprowadzić różne zmiany
w obrazach w zależności od sposobu ich późniejszego użycia oraz
wygenerować obrazy JPEG lub inne rodzaje obrazów odzwierciedlających
wyniki tych zmian.
Oprogramowanie do obróbki obrazów RAW
zz Do wyświetlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest używanie
oprogramowania Digital Photo Professional (DPP, oprogramowanie EOS).
zz Poprzednie wersje oprogramowania DPP w wersji 4.x mogą nie umożliwiać
przetwarzania obrazów RAW wykonanych tym aparatem. Jeśli na komputerze
jest zainstalowane oprogramowanie DPP w wersji 4.x, należy je zaktualizować,
pobierając i instalując najnowszą wersję oprogramowania DPP z witryny
internetowej firmy Canon (=472). (Wcześniejsza wersja zostanie
zastąpiona). Należy pamiętać, że oprogramowanie DPP w wersji 3.x nie jest
w stanie przetwarzać obrazów RAW wykonanych tym aparatem.
zz Dostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie wyświetlać obrazów RAW
wykonanych tym aparatem. Informacje na temat zgodności oprogramowania
można uzyskać u jego producenta.
Przewodnik po ustawieniach jakości obrazów
Wskazówki dotyczące wielkości plików, liczby możliwych do wykonania
zdjęć oraz maksymalnej liczby zdjęć seryjnych można znaleźć na stronie
=495.
123
Jakość obrazu
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych podczas rejestrowania
serii zdjęć
Szacowana maksymalna liczba zdjęć
seryjnych jest widoczna w górnej części
ekranu fotografowania.
zz Jeżeli maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana jako „99”, oznacza
to, że można wykonać serię liczącą 99 lub więcej zdjęć. Wartość ta zaczyna
zmniejszać się, gdy osiągnie 98 lub mniej. Napis [BUSY] na ekranie wskazuje,
że pamięć wewnętrzna jest zapełniona i fotografowanie zostanie czasowo
zatrzymane. Jeśli fotografowanie serii zdjęć zostanie zatrzymane, maksymalna
liczba zdjęć seryjnych wzrośnie. Po zapisaniu wszystkich zarejestrowanych
obrazów na karcie można wznowić zdjęcia seryjne i wykonać maksymalną
liczbę zdjęć seryjnych podaną w tabeli na stronie =495.
124
Współczynnik proporcji obrazu
Można zmienić format obrazu.
pozycję [z: Współ. prop.
1Wybierz
obrazu].
format obrazu.
2zUstaw
z Wybierz format obrazu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Obrazy JPEG
Obrazy będą zapisywane z ustawionym formatem obrazu.
zz Obrazy RAW
Obrazy będą zawsze zapisywane w formacie obrazu [3:2]. Informacja
dotycząca wybranego formatu obrazu jest dodawana do pliku obrazu
RAW. Obrazy RAW można przetwarzać w programie Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS), co pozwala na wygenerowanie
obrazu w tym samym formacie, jak ten ustawiony podczas
fotografowania.
125
Współczynnik proporcji obrazu
Format obrazu
4:3
16:9
1:1
zz Podczas odtwarzania obrazów RAW w formatach [4:3], [16:9] lub [1:1], będą
one wyświetlane zliniami określającymi odpowiedni format obrazu. (Linie nie są
zapisywane w obrazie).
126
Czas kontrolnego wyświetlania
Można zmienić czas wyświetlania zdjęć po ich wykonaniu. Wybierz
[bez limitu], aby zdj. wyświetlały się bezpośrednio po ich zrobieniu lub
wybierz [Wył.], jeżeli wolisz by zdjęcia nie wyświetlały się.
1Wybierz [z: Kontrolne wyśw].
2Wybierz opcję czasu.
zz Gdy wybrana jest opcja [bez limitu], obrazy są wyświetlane tak długo, jak
określono w opcji [5: Oszczędz. energii].
127
Korekcja aberracji obiektywu
M
Winietowanie, zniekształcenie obrazu i inne problemy mogą być
spowodowane charakterystyką optyczną obiektywu. Aparat może
zrekompensować te zjawiska za pomocą opcji [Korekcja aberracji
obiektywu].
Wybierz pozycję [z: Korekcja
1aberracji
obiektywu].
2Wybierz jedną z pozycji.
pozycję [Włącz].
3zWybierz
z Potwierdź, że nazwa zamocowanego
obiektywu (za wyjątkiem korekcji
dyfrakcji) [Dane korekcji dostępne] jest
wyświetlana.
zz Jeśli [Dane korekcji niedostępne] lub
wyświetla się ikona [ ], patrz strona
„Cyfrowy optymalizator obiektywu”
(=130).
128
Korekcja aberracji obiektywu
Korygowanie jasności brzegów
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty winietowania (ciemne narożniki
obrazu).
zz W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą pojawić się
zakłócenia.
zz Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
zz Wartość zastosowanej korekcji będzie niższa niż maksymalna wartość
korekcji, którą można zastosować w programie Digital Photo Professional
(oprogramowanie EOS).
zz Oświetlenie peryferyjne jest korygowane automatycznie w trybach [A], [D],
Specjalne ujęcie i Filtry twórcze, gdy dane korekcji zostaną zarejestrowane
w aparacie.
Korygowanie dystorsji
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty dystorsji (zniekształcenie obrazu).
zz Aby skorygować zniekształcenia, aparat rejestruje węższy obszar obrazu, niż
obraz widziany przy fotografowaniu, co powoduje lekkie wykadrowanie obrazu
i nieco obniża widoczną rozdzielczość.
zz Ustawienie korekcji zniekształceń może nieco zmienić kąt widzenia.
zz Po powiększeniu obrazu, korygowanie dystorsji nie będzie stosowane do
wyświetlanego obrazu.
zz Podczas nagrywania filmu, opcja korygowanie dystorsji nie będzie dostępna.
zz Odtwarzanie zdjęć z korygowaniem dystorsji może pokazywać punkt AF w innej
pozycji powiązanej z czasem fotografowania.
129
Korekcja aberracji obiektywu
Cyfrowy optymalizator obiektywu
Różne aberracje wynikające z charakterystyki optycznej obiektywu mogą
być korygowane, wraz z dyfrakcją i efektem klarowności powodowanym
przez filtr dolnoprzepustowy.
Jeśli pojawi się komunikat [Dane korekcji niedostępne] lub [ ] jest
wyświetlony przez [Cyfr. optymal. obiektywu], można użyć EOS Utility
w celu dostarczenia danych korekcji obiektywu to aparatu. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „EOS Utility
instrukcja obsługi”.
zz W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia. Krawędzie obrazu również mogą zostać podkreślone.
Przed robieniem zdjęć dostosuj odpowiednio ostrość stylu obrazów lub zmień
opcję [Cyfr. optymal. obiektywu] na [Wyłącz].
zz Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
zz Podczas nagrywania opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] będzie niedostępna.
(Korekcja nie jest możliwa).
zz Włączenie funkcji [Cyfr. optymal. obiektywu] koryguje aberrację
chromatyczną oraz dyfrakcję, mimo tego, że opcje te nie są wyświetlane.
zz Cyfrowa optymalizacja obiektywu jest stosowana automatycznie w trybach
[A], [D], Specjalne ujęcie i Filtry twórcze, gdy dane korekcji zostaną
zarejestrowane w aparacie.
130
Korekcja aberracji obiektywu
Korygowanie aberracji chromatycznej
Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych (barwnych
obwódek wokół fotografowanego przedmiotu).
zz [Koryg. aber. chromat.] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
Korekcja dyfrakcji
Dyfrakcja (utrata ostrości spowodowana przysłoną) może zostać
skorygowana.
zz W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia.
zz Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
zz Podczas nagrywania opcja [Korekcja dyfrakcji] będzie niedostępna.
zz Podczas korzystania z funkcji „Korekcja dyfrakcji”, oprócz korygowania dyfrakcji
jest przeprowadzana również korekta obniżonej rozdzielczości spowodowanej
przez filtr dolnoprzepustowy itd. Dlatego korekcja będzie skuteczna nawet przy
niemal całkowicie otwartej przysłonie.
zz [Korekcja dyfrakcji] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
131
Korekcja aberracji obiektywu
Ogólne przestrogi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
zz Korygowania jasności brzegów, korygowania aberracji chromatycznej,
korygowania dystorsji i korekcji dyfrakcji nie można zastosować w przypadku
zarejestrowanych już obrazów JPEG.
zz W przypadku korzystania z obiektywu producenta innego niż Canon zaleca
się ustawienie wartości [Wyłącz], nawet jeśli zostanie wyświetlony komunikat
[Dane korekcji dostępne].
zz W przypadku powiększenia brzegu obrazu, może być wyświetlany obszar
obrazu, który nie zostanie zarejestrowany na zdjęciu.
zz Intensywność korekcji będzie mniejsza (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji), jeśli
używany obiektyw nie ma informacji o odległości.
Ogólne uwagi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
zz Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu i warunków
fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów, warunków
fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
zz Jeżeli wynik korekty jest trudny do zauważenia, zaleca się powiększenie
i sprawdzenie obrazu po wykonaniu zdjęcia.
zz Korekcje mogą być stosowane także po zamontowaniu konwertera
standardowego lub konwertera Life-Size.
zz Jeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zarejestrowane
w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji korekcji
jako [Wyłącz] (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji).
zz Szczegółowe informacje na ten temat można również znaleźć w dokumencie
„EOS Utility instrukcja obsługi”.
132
Tryb wyzwalania migawki
Dostępny jest tryb pojedynczego i seryjnego wyzwalania migawki. Wybierz tryb
wyzwalania migawki odpowiedni dla warunków fotografowania lub obiektu.
pozycję [z: Wyzwalanie
1Wybierz
migawki].
2Wybierz tryb wyzwalania migawki.
zz [u] Pojedyncze zdjęcia
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko
jednego zdjęcia.
zz [i] Serie zdjęć
Przytrzymując spust migawki do końca, możesz robić zdjęcia seryjne
z prędkością do ok. 6,1 zdjęć/sek. w trybie One-Shot AF lub 4,0 zdjęć/
sek. w trybie Servo AF.
133
Tryb wyzwalania migawki
zz [m/Q] Samowyzwalacz: 10 s/Zdalne wyzwalanie
zz [l] Samowyzwalacz: 2 sek.
zz [q] Samowyzwalacz: Serie zdjęć
Informacje dotyczące fotografowania z samowyzwalaczem znajdują się
na stronie =135. Informacje dotyczące fotografowania ze zdalnym
wyzwalaniem znajdują się na str. =191.
zz Warunki maksymalnej prędkości serii zdjęć (=133) są następujące:
Fotografowanie przy całkowicie naładowanym akumulatorze co 1/1000 sek. lub
z krótszym czasem naświetlania i maksymalną wartością przysłony (zależnie
od obiektywu) w temperaturze pokojowej (23°C).
zz Maksymalna szybkość serii zdjęć może być niższa w zależności od takich
czynników, jak poziom naładowania akumulatora, temperatura, czas otwarcia
migawki, wartość przysłony, warunki obiektu, jasność, obsługa AF, rodzaj
obiektywu, użycie lampy błyskowej i ustawienia fotografowania.
zz W przypadku niektórych warunków obiektu i niektórych obiektywów
maksymalna szybkość serii zdjęć w trybie Servo AF może ulec zmniejszeniu.
zz W przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej podczas wykonywania serii
zdjęć szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć ze względu na tymczasowe
wyłączenie funkcji fotografowania (=124).
134
Samowyzwalacz
Samowyzwalacz jest przydatny, gdy osoba fotografująca chce znaleźć się
na zdjęciu, np. zdjęciu pamiątkowym.
pozycję [z: Wyzwalanie
1Wybierz
migawki].
samowyzwalacz.
2zWybierz
z m (Q): Zdjęcie po upływie 10 s
l: Zdjęcie po upływie 2 s
q: Wykonaj serie zdjęć po upływie
10 sek. na określoną liczbę
obrazów*
* Naciśnij przyciski <W> <X>, aby ustawić
liczbę zdjęć seryjnych (2–10).
zz Ikona [Q] jest wyświetlana, gdy aparat
jest sparowany z bezprzewodowym
pilotem zdalnego sterowania
(w sprzedaży osobno, =191).
zdjęcie.
3zZrób
z Ustaw ostrość na obiekt, a następnie
naciśnij spust migawki do końca.
zz Aby sprawdzić działanie, spójrz na
lampkę samowyzwalacza, słuchaj
sygnałów dźwiękowych lub odliczaj
pojawiające się sekundy na ekranie.
zz Miganie kontrolki samowyzwalacza
przyspiesza i aparat emituje szybkie
dźwięki "bip" przez około 2 s przed
zrobieniem zdjęcia.
135
Samowyzwalacz
zz W trybie [q] interwał fotografowania może być dłuższy w zależności od
jakości obrazu, użycia zewnętrznej lampy błyskowej i innych warunków
fotografowania.
zz [I] umożliwia fotografowanie bez dotykania aparatu ustawionego na statywie.
Zapobiega to wstrząsom aparatu podczas fotografowania martwej natury lub
z długimi czasami ekspozycji.
zz Po wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem zalecane jest ich wyświetlenie
(=256) w celu sprawdzenia, czy mają odpowiednią ostrość i ekspozycję.
zz W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania autoportretu
należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej odległości i użyć
blokady ostrości (=76).
zz Aby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, dotknij ekranu lub naciśnij
przycisk <0>.
zz Czas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli w aparacie
ustawiono fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem.
136
Korekta ekspozycji
M
Korekta ekspozycji umożliwia rozjaśnienie (zwiększenie ekspozycji) lub
przyciemnienie (zmniejszenie ekspozycji) w stosunku do standardowej
ekspozycji ustawionej przez aparat.
Korektę ekspozycji można ustawić w trybach fotografowania [d], [s],
[f] oraz [a]. Korektę ekspozycji można wyregulować maksymalnie
o ±3 stopnie, z dokładnością do 1/3 stopnia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o korygowaniu ekspozycji przy
jednoczesnym ustawieniu trybu [a] i ISO Auto, patrz =111.
wskaźnik poziomu
1Wybierz
ekspozycji
zz Naciśnij przycisk <W> i wybierz
wskaźnik poziomu ekspozycji.
Zwiększona ekspozycja
w celu uzyskania
jaśniejszego obrazu
Zmniejszona ekspozycja
w celu uzyskania
ciemniejszego obrazu
wartość korekty.
2zUstaw
z Obserwuj ekran i ustaw go, obracając
pokrętło <6>.
zz Wyświetlona zostaje ikona [O]
wskazująca wartość korekty ekspozycji.
zdjęcie.
3zZrób
z Aby anulować korekcję ekspozycji,
ustaw wskaźnik poziomu ekspozycji
[N] do wartości wskaźnika ekspozycji
standardowej ([C]).
zz Jeśli [z: Autom. optymalizator jasności] (=141) jest ustawiony na inną
wartość niż [Wyłącz], obraz może nadal wyglądać na jasny, nawet jeśli wybrana
została opcja zmniejszonej korekty ekspozycji dla ciemniejszego obrazu.
zz Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po wyłączeniu aparatu.
zz Możesz także ustawić za pomocą [z: Koryg. ekspozycji].
137
Nastawy czułości ISO
M
Ustaw czułość ISO (czułość matrycy światłoczułej) odpowiednią do
warunków oświetleniowych. Czułość ISO jest ustawiana automatycznie
w trybach [A], [D], Specjalne ujęcie i Filtry twórcze.
Aby uzyskać informacje na temat czułości ISO podczas nagrywania filmu,
patrz =499.
Czułość ISO
1Naciśnij ikonę czułości ISO.
czułość ISO.
2zUstaw
z Naciśnij klawisze <Y> <Z>, aby
ustawić czułość ISO.
zz Czułość ISO można ustawić w zakresie
ISO 100–25600 w krokach co 1/3
stopnia.
zz Wybierz pozycję [AUTO], aby ustawić
czułość ISO automatycznie.
138
Nastawy czułości ISO
Przewodnik po czułości ISO
zz Niska czułość ISO redukuje zakłócenia obrazu, ale może zwiększać
ryzyko drgań aparatu/obiektu lub ograniczać ostrość (głębię ostrości)
w pewnych warunkach fotografowania.
zz Wysoka czułość ISO pozwala na fotografowanie w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, ustawianie ostrości dla większego obszaru
(większa głębia ostrości) oraz daje większy zasięg lampy błyskowej,
jednak może zwiększać zakłócenia obrazu.
zz Można również ustawić w menu [Czułość ISO] w opcji [z Nastawy
czułości ISO].
zz W pozycji [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)], jeśli [Dodatkowe czułości
(ISO)] są ustawione na [1:Wł.], można również wybrać „H” (odpowiednik
ISO 51200) (=459).
zz Szum obrazu (punkty, światła i pasy) może zwiększyć się i widoczna
rozdzielczość może obniżyć się do poziomu zasygnalizowanego ikoną H
(odpowiednik ISO 51200), ponieważ jest to rozszerzony zakres czułości ISO.
zz Jeśli [z: Priorytet jasnych partii obr.] jest ustawiony na [Włącz] lub
[Wzmocniona] (=142), ISO 100/125/160 i wartość „H” (odpowiednik ISO
51200) nie mogą zostać wybrane.
zz Podczas fotografowania przy wysokiej czułości ISO, wysokiej temperaturze,
długiej ekspozycji, mogą być zauważalne szumy obrazu (ziarnistość, punkty
światła, pasy itp.), nieregularne kolory lub przesunięcie koloru.
zz Podczas wykonywania zdjęć w warunkach powodujących skrajną ziarnistość,
np. kombinacja wysokiej czułości ISO, wysokiej temperatury i długiej
ekspozycji, obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie.
zz Jeśli używasz wysokich czułości ISO i lampy błyskowej do fotografowania
blisko znajdującego się obiektu, może wystąpić prześwietlenie.
139
Nastawy czułości ISO
Maksimum przy automatycznej
Maksymalną czułość ISO dla zakresu ISO Auto można ustawić pomiędzy
ISO 400 a ISO 25600.
1Wybierz [zNastawy czułości ISO].
2Wybierz [Maks. przy Autom.].
maksymalną czułość ISO.
3zUstaw
z Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
140
Automatyczny optymalizator jasności
M
Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasność i kontrast
obrazu mogą być korygowane automatycznie.
pozycję [z: Autom.
1Wybierz
optymalizator jasności].
2Wybierz opcję korekcji.
zz W niektórych warunkach zdjęciowych zakłócenia mogą się zwiększyć,
a jasność może się zmienić.
zz Jeśli efekt funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) jest zbyt silny, a obraz nie ma żądanej jasności, wybierz ustawienie
[Słaby] lub [Wyłącz].
zz Jeśli zostało wybrane ustawienie inne niż [Wyłącz] i została włączona korekta
ekspozycji lub korekta ekspozycji z lampą w celu uzyskania ciemniejszej
ekspozycji, obraz może nadal być zbyt jasny. Aby uzyskać ciemniejszą
ekspozycję, wybierz dla tej funkcji wartość [Wyłącz].
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest niższa w przypadku wybrania opcji
[Wysoki]. Zapisywanie obrazu na karcie zajmuje więcej czasu.
zz Jeśli w punkcie 2. zostanie naciśnięty przycisk <B> i zostanie usunięte
zaznaczenie [X] ustawienia [Wył.podczas eksp.ręczn.], [z: Autom.
optymalizator jasności] może również zostać ustawiony na tryb [a].
141
Priorytet jasnych partii obrazu
M
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii obrazu.
pozycję [z: Priorytet
1Wybierz
jasnych partii obr.].
opcję.
2zUstaw
z [Włącz]: Lepsza gradacja w jasnych
partiach obrazu. Gradacja między
obszarami szarości a jasnymi partiami
obrazu staje się bardziej płynna.
zz [Wzmocniona]: W pewnych warunkach
fotografowania redukuje prześwietlone
obszary jeszcze bardziej niż opcja
[Włącz].
zz Może to nieco zwiększyć zakłócenia.
zz Dostępny zakres czułości ISO zaczyna się od ISO 200. Nie można ustawić
dodatkowych czułości ISO.
zz Funkcja [Wzmocniona] jest niedostępna przy nagrywaniu filmów.
zz Z funkcją [Wzmocniona] rezultaty w pewnych scenach mogą nie być zgodne
z oczekiwaniami.
142
Tryb pomiaru
M
Można wybrać jedną z czterech metod pomiaru jasności obiektu. Pomiar
szacunkowy jest ustawiany automatycznie w trybach [A], [D], Specjalne
ujęcie i Filtry twórcze (oprócz [X]).
pozycję [z: Tryb
1Wybierz
pomiaru].
2Wybierz tryb pomiaru.
zz [q] Pomiar wielosegmentowy
Tryb pomiaru do ogólnego fotografowania, odpowiedni nawet
w przypadku obiektów fotografowanych pod światło. Aparat
automatycznie ustawi parametry ekspozycji w celu dostosowania do
fotografowanej sceny.
zz [w] Pomiar skupiony
Przydatny, gdy tło jest znacznie jaśniejsze niż fotografowany obiekt, np.
przy fotografowaniu pod światło itp. Pomiar skupiony obejmuje około
5,8% obszaru ekranu na jego środku. Obszar pomiaru skupionego jest
wskazany na ekranie.
zz [r] Pomiar punktowy
Skuteczny przy pomiarze konkretnej części obiektu lub kadru. Pomiar
skupiony obejmuje około 2,9% obszaru ekranu na jego środku. Obszar
pomiaru punktowego jest wskazany na ekranie.
zz [e] Pomiar centralnie ważony uśredniony
Pomiar na całym ekranie jest uśredniony, a środek ekranu jest ważony
silniej.
143
Tryb pomiaru
zz Domyślnie aparat ustawi ekspozycję w następujący sposób. W przypadku
wybrania trybu [q] przytrzymanie spustu migawki wciśniętego do połowy
zablokuje ustawienie ekspozycji (blokada AE) po uzyskaniu ostrości w trybie
One-Shot AF. W trybach [w], [r] i [e], ekspozycja jest ustawiana w chwili
robienia zdjęcia. (Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie powoduje
zablokowania ekspozycji).
144
Timer pomiarowy
M
Użytkownik może wybrać czas działania timera pomiarowego (który określa
czas trwania wyświetlania ekspozycji) po jego aktywacji przez naciśnięcie
spustu migawki do połowy.
pozycję [z: Timer
1Wybierz
pomiarowy].
2Wybierz opcję czasu.
145
Symulacja ekspozycji
M
Funkcja symulacji ekspozycji powoduje wyświetlenie symulowanej jasności
(ekspozycji) rzeczywistego obrazu.
pozycję [z: Symulacja
1Wybierz
ekspoz.].
2Ustaw opcję.
zz Włącz (g)
Jasność wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do rzeczywistej jasności
(ekspozycji) fotografowanego obrazu. Ustawienie korekty ekspozycji
spowoduje odpowiednią zmianę jasności obrazu.
zz Wyłącz (E)
Obraz jest wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić jego
przeglądanie. Nawet po ustawieniu korekty ekspozycji jasność
wyświetlanego obrazu będzie standardowa.
146
Balans bieli
M
Funkcja Balans bieli (WB) dba o to, aby białe obszary w kadrze były
odwzorowywane jako rzeczywiście białe. Zazwyczaj ustawienie
automatyczne [Q] (Priorytet atmosfery) albo [Qw] (Priorytet bieli)
pozwala uzyskać prawidłowy balans bieli. Jeśli jednak wybór powyższych
opcji nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, można dostosować
balans bieli do źródła światła lub wprowadzić własne ustawienie,
fotografując biały obiekt.
1Wybierz pozycję [z: Balans bieli].
2Wybierz jedną z pozycji.
(Wartości przybliżone)
Ekran
Q
Qw
Tryb
Auto (Priorytet atmosfery, =149)
Auto (Priorytet bieli, patrz strona =149)
Temp. barwowa (K: Kelvin)
3000–7000
W
Światło dzienne
5200
E
Miejsca ocienione
7000
R
Pochmurny dzień, zmierzch,
zachód słońca
6000
Y
Światło żarówek
3200
U
Białe światło fluorescencyjne
4000
D
Lampa błyskowa
Ustawienie automatyczne*
O
Nastawa własna (=150)
2000–10000
P
Temperatura barwowa (=151)
2500–10000
* Opcja stosowana w przypadku lamp błyskowych Speedlite z funkcją transmisji
temperatury barwowej. W przeciwnym wypadku ustalona jest wartość ok. 6000 K.
147
Balans bieli
Balans bieli
Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju
oświetlenia. W przypadku aparatu cyfrowego biel stanowiąca podstawę
korekcji koloru zależy od temperatury barwowej oświetlenia, a kolor
jest regulowany za pomocą oprogramowania w taki sposób, aby białe
powierzchnie wyglądały na białe. Ta funkcja pozwala wykonywać zdjęcia
z zachowaniem naturalnych tonów kolorów.
148
Balans bieli
[Q] Automatyczny balans bieli
Za pomocą opcji [Q] można trochę zwiększać intensywność ciepłej
dominanty barwnej w przypadku fotografowania scenerii oświetlonej
światłem żarówek. W przypadku wybrania opcji [Qw], możliwe jest
zredukowanie intensywności ciepłej dominanty barwnej obrazu.
1Wybierz pozycję [z: Balans bieli].
pozycję [Q].
2zWybierz
z Po wybraniu opcji [Q] naciśnij przycisk
<B>.
3Wybierz jedną z pozycji.
Przestrogi dotyczące ustawienia [Qw]
zz Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
zz Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia może się nie zmniejszyć.
zz W przypadku używania lampy błyskowej, ton koloru będzie taki sam jak
w przypadku opcji [Q].
149
Balans bieli
[O] Ręczny balans według wzorca bieli
Dzięki ręcznemu balansowi według wzorca bieli można ręcznie ustawić
balans bieli pod kątem określonego źródła światła w miejscu fotografowania.
Należy pamiętać, że tę procedurę należy wykonać w warunkach
oświetleniowych, w których będzie rejestrowany obraz.
biały obiekt.
1zSfotografuj
z Skieruj aparat na jednolicie biały obiekt,
tak aby wypełnił on cały ekran.
zz Ustaw ostrość ręcznie i wykonaj zdjęcie
ze standardową ekspozycją dla białego
obiektu.
zz Można użyć dowolnego ustawienia
balansu bieli.
pozycję [z: Ręczny WB
2Wybierz
(wg wzorca bieli)].
dane balansu bieli.
3zPobierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz zarejestrowany w punkcie 1.,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz pozycję [OK],
aby importować dane.
4Wybierz pozycję [z: Balans bieli].
ręczny balans według
5Wybierz
wzorca bieli.
zz Wybierz opcję [O].
150
Balans bieli
zz Jeśli ekspozycja uzyskana w punkcie 1 różni się znacznie od standardowego
poziomu ekspozycji, ustawienie poprawnej wartości balansu bieli może być
niemożliwe.
zz Nie można wybierać następujących typów obrazów: Obrazy wykonane po
ustawieniu opcji stylu obrazów [Monochrom.], obrazy z nałożonymi, przed
lub po fotografowaniu, filtrami twórczymi, zdjęcia wykadrowane lub obrazy
wykonane innym aparatem.
zz Obrazy, które nie mogą być użyte w tym ustawieniu mogą być wyświetlane.
zz Zamiast białego obiektu można również fotografować szarą kartę lub
standardową blendę o 18% szarości (dostępne w sprzedaży).
[P] Temp. barwowa
1Wybierz pozycję [z: Balans bieli].
temperaturę barwową.
2zUstaw
z Wybierz pozycję [P].
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną temperaturę barwową,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Można wprowadzić ustaw. temp. barw.
z zakresu od ok. 2500 K do 10000 K,
z dokładnością do 100 K.
zz Podczas ustawiania temperatury barwowej dla sztucznego źródła światła
należy odpowiednio ustawić korekcję balansu bieli (przesunięcie w kierunku
koloru purpurowego lub zielonego).
zz Jeśli dla ustawienia [P] wprowadzono wartości zarejestrowane za pomocą
dostępnego w sprzedaży miernika temperatury barwowej, wykonaj kilka ujęć
próbnych i wyreguluj ustawienia w celu kompensacji różnic pomiędzy odczytem
miernika temperatury barwowej a odczytem aparatu.
151
Korekcja balansu bieli
M
Korekcja balansu bieli zapewnia taki sam efekt, jak zastosowanie
dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji temperatury barwowej lub filtrów
kompensacji barwowej.
1Wybierz pozycję [z: Korekcja WB].
korekcję balansu bieli.
2zUstaw
z Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
Przykładowe ustawienie: A2, G1
przesunąć znacznik [■] w wybrane
miejsce.
zz Symbol „B” oznacza kolor niebieski
(ang. blue), „A” – bursztynowy (amber),
„M” – purpurowy (magenta), natomiast
„G” – zielony (green). Balans koloru
obrazu będzie dostosowywany w miarę
przesuwania kursora ku poszczególnym
kolorom.
Oznaczenie [Przesuw] w prawej części
ekranu wskazuje odpowiednio kierunek
i intensywność korekty.
zz Aby wyczyścić wszystkie ustawienia
[Korekcja WB], dotknij [Kasuj wszyst].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zamknąć
ustawienie.
zz Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada około
5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary
temperatury barwowej służąca do podawania wartości, takich jak gęstość filtra
konwersji temperatury barwowej).
152
Przestrzeń kolorów
M
Zakres odwzorowania kolorów jest określany jako „przestrzeń kolorów”.
W przypadku normalnych parametrów fotografowania zaleca się wybór
przestrzeni kolorów sRGB.
pozycję [z: Przest.
1Wybierz
kolorów].
2Ustaw opcję przestrzeni kolorów.
Adobe RGB
Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków
komercyjnych oraz innych zastosowań przemysłowych. Zalecane
w przypadku korzystania z urządzeń takich jak monitory zgodne z Adobe
RGB lub drukarki zgodne z DCF 2.0 (Exif 2.21 lub nowsze).
zz Jeśli zdjęcie jest wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB, pierwszym
znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia „_”.
zz Profil ICC nie zostanie dołączony. Opisy profilu ICC można znaleźć w dokumencie
„Digital Photo Professional Instrukcja obsługi” (oprogramowanie EOS).
zz Czułość [sRGB] jest ustawiana automatycznie w trybach [A], [D], Specjalne
ujęcie i Filtry twórcze.
153
Wybór stylu obrazów
M
Wybór zaprogramowanego ustawienia Styl obrazów pozwala skutecznie
uzyskać charakterystykę obrazu odpowiadającą ekspresji fotograficznej lub
zgodną z fotografowanym obiektem.
pozycję [z: Styl
1Wybierz
obrazów].
2Wybierz styl obrazów.
Charakterystyka stylu obrazów
zz [D] Auto
Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie do fotografowanej
sceny. Kolory będą bardziej żywe w przypadku fotografowania błękitu
nieba, zieleni oraz szczególnie natury, otwartych przestrzeni i zachodów
słońca.
zz Jeśli nie można uzyskać żądanego tonu koloru w trybie [Auto], należy użyć
innego stylu obrazów.
zz [P] Standard
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Jest to styl obrazów ogólnego
przeznaczenia, który nadaje się do większości scen.
zz [Q] Portrety
Zapewnia przyjemny odcień skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy. Opcja
odpowiednia do portretów wykonywanych z małej odległości.
Odcień skóry można dostosować, zmieniając ustawienie [Odcień
koloru] (=158).
154
Wybór stylu obrazów
zz [R] Krajobrazy
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo
ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
zz [u] Szczegóły
Opcja odpowiada szczegółowemu zarysowi i dokładnemu opisowi
tekstury przedmiotu. Kolory będą lekko ożywione.
zz [S] Neutralny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Zapewnia naturalne
kolory i stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności i nasycenia
kolorów.
zz [U] Dokładny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Kolor obiektu
zarejestrowanego w świetle słonecznym przy temperaturze barwowej
5200K zostanie dostosowany do koloru kolorymetrycznego obiektu.
Zapewnia stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności
i nasycenia kolorów.
zz [V] Monochromatyczny
Pozwala wykonywać zdjęcia czarno-białe.
zz Obrazów kolorowych nie można odzyskać z obrazów JPEG zarejestrowanych
ze stylem [Monochrom.] obrazów.
zz [W] Użytkown. 1–3
Można zapisać bazowy styl, jak np. [Portrety], [Krajobrazy], albo plik
stylu obrazów itd., a następnie dostosować go zgodnie z preferencjami
(=160). Za pomocą dowolnego jeszcze nieustawionego stylu obrazu
zdefiniowanego przez użytkownika, zdjęcia będą wykonywane z takimi
samymi ustawieniami właściwości, jak w przypadku ustawień domyślnych
trybu [Auto].
155
Wybór stylu obrazów
Symbole
Na ekranie wyboru Styl obrazów znajdują się ikony symbolizujące
parametry, takie jak [Siła], [Precyzja] czy [Próg] opcji [Ostrość], jak
również [Kontrast] i inne ustawienia. Cyfry oznaczają wartości tych
ustawień dla poszczególnych stylów obrazu.
Ostrość
g
A
Siła
B
Precyzja
h
C Próg
Kontrast
i
Nasycenie
j
Ton koloru
k
Efekt filtru (Monochromatyczny)
l
Efekt tonalny (Monochromatyczny)
zz W czasie odtwarzania filmu w odniesieniu do wartości [Precyzja] i [Próg] opcji
[Ostrość] wyświetlony będzie symbol „*”. Ustawienia [Precyzja] i [Próg] nie
mają zastosowania do filmów.
156
Dostosowywanie stylu obrazów
M
Poprzez zmianę ustaw. domyślnych obrazu, można dostosowywać dowolne
style obrazów. Aby dostosować [Monochrom.], patrz strona =159.
pozycję [z: Styl
1Wybierz
obrazów].
styl obrazów.
2zWybierz
z Wybierz styl obrazów, który chcesz
dostosować, a następnie dotknij
[Szczegółowe].
ustawienie.
3zWybierz
z Patrz opis ustawień i efektów na stronie
„Ustawienia i efekty” (=158).
poziom efektu.
4zUstaw
z Ustaw wartość, a następnie naciśnij
<0>.
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
ustawienie i wrócić do ekranu wyboru
stylu obrazów.
zz Wszelkie ustawienia zmienione przez
użytkownika w stosunku do wartości
domyślnych będą wyświetlane w kolorze
niebieskim.
157
Dostosowywanie stylu obrazów
Ustawienia i efekty
Ostrość
A Siła
g
1
B Precyzja*
C Próg*
h Kontrast
i Nasycenie
j Ton koloru
2
0: Podkreślanie słabych
zarysów
7: Podkreślanie mocnych
zarysów
1: Szczegółowa
5: Ziarnista
1: Niski
5: Wysokie
–4: Niski kontrast
+4: Wysoki kontrast
–4: Niskie nasycenie
+4: Wysokie nasycenie
–4: Czerwony odcień skóry +4: Żółty odcień skóry
*1: Odnosi się do precyzji uwypuklania konturów. Im mniejsza liczba, tym drobniejsze
kontury, które będą uwypuklane.
*2: Parametr ten pozwala określić, w jakim stopniu uwypuklany będzie kontur na
podstawie różnicy kontrastu między obiektem a obszarem dookoła. Im mniejsza
liczba, tym bardziej uwypuklony będzie kontur o niskiej różnicy kontrastu. Z drugiej
strony ustawienie niższej wartości sprawi, że zakłócenia staną się bardziej
widoczne.
zz W przypadku nagrywania nie można ustawić opcji [Precyzja] i [Próg] w menu
[Ostrość] (nie są wyświetlane).
zz Wybór opcji [Domyślne] w punkcie 3 pozwala przywrócić domyślne ustawienia
parametrów danego stylu obrazów.
zz Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, najpierw wybierz
dostosowany styl obrazów, a następnie zrób zdjęcie.
158
Dostosowywanie stylu obrazów
[V] Regulacja trybu monochromatycznego
Oprócz efektów opisanych na poprzedniej stronie, takich jak [Kontrast] lub
[Siła], [Precyzja] i [Próg] dla [Ostrość], można również ustawić [Efekt
filtru] i [Efekt tonalny].
[k] Efekt filtru
Filtr
N:
Brak
Ye:
Żółty
Or:
Pomarańczowy
R:
Czerwony
G:
Zielony
Efekt filtru zastosowany w obrazie
monochromatycznym pozwala uwydatnić
białe chmury lub zielone drzewa.
Przykładowe efekty
Normalny czarno-biały obraz bez efektów.
Błękitne niebo będzie wyglądało bardziej naturalnie, a białe chmury
będą bardziej wyraziste.
Błękitne niebo będzie nieco ciemniejsze. Zachody słońca będą
bardziej jaskrawe.
Błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze. Jesienne liście będą bardziej
wyraziste i jaśniejsze.
Skóra i usta będą wyglądały na bardziej stonowane. Zielone liście
drzew będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
zz Zwiększenie parametru [Kontrast] powoduje silniejszy efekt filtru.
[l] Efekt tonalny
Stosując efekt tonalny, można utworzyć
obraz monochromatyczny w wybranym
kolorze. Funkcja ta przydaje się, gdy
chcesz uzyskać bardziej niebanalne
obrazy.
159
Zapisywanie stylu obrazów
M
Aparat pozwala wybrać bazowy styl obrazów, np. [Portrety] lub
[Krajobrazy], zmodyfikować go według preferencji, a następnie zapisać
w ustawieniach [Użytkown. 1], [Użytkown. 2] lub [Użytkown. 3]. Jest to
przydatne przy tworzeniu wielu stylów obrazów o różnych ustawieniach.
Style obrazów zapisane w aparacie za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS) można tu również zmieniać.
pozycję [z: Styl
1Wybierz
obrazów].
pozycję [Użytkown.].
2zWybierz
z Wybierz pozycję [Użytkown. *],
a następnie dotknij [Szczegółowe].
przycisk <0>.
3zNaciśnij
z Po wybraniu pozycji [Styl obrazów]
naciśnij przycisk <0>.
bazowy styl obrazów.
4zWybierz
z Wybierz bazowy styl obrazów.
zz W ten sposób należy również
wybierać style zapisane w aparacie
za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS).
160
Zapisywanie stylu obrazów
5Wybierz jedną z pozycji.
poziom efektu.
6zUstaw
z Aby uzyskać więcej informacji, patrz
„Dostosowywanie stylu obrazów”
(=157).
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
ustawienie i wrócić do ekranu wyboru
stylu obrazów.
Bazowy styl obrazów jest pokazywany
po prawej stronie pozycji [Użytkown. *].
Nazwy stylów w kolorze niebieskim
wskazują, że użytkownik zmienił
wartości domyślne ustawień.
zz Jeśli styl obrazów jest już zapisany w pozycji [Użytkown. *], zmiana bazowego
stylu obrazów spowoduje anulowanie ustawień parametrów poprzednio
zapisanego stylu obrazu zdefiniowanego przez użytkownika.
zz Wybierz pozycję [Nast.podstawowe] dla [5: Resetuj aparat] (=453)
zmieni wszystkie ustawienia [Użytkown. *] na domyślne.
zz Aby fotografować przy użyciu zapisanego stylu obrazów, należy najpierw
wybrać zarejestrowany styl [Użytkown. *], a następnie zrobić zdjęcie.
zz Procedura zapisywania pliku stylu obrazów w aparacie — patrz „EOS Utility
Instrukcja obsługi”.
161
Redukcja zakłóceń dla długich czasów
naświetlania
M
W przypadku obrazów naświetlanych przez czas co najmniej 1 sek. można
ograniczyć zakłócenia (punkty światła i pasy) typowe dla długich ekspozycji.
pozycję [z: Redukcja
1Wybierz
zakłóceń (dł.czas)].
2Wybierz opcję redukcji.
zz [AUTO] Autom.
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana automatycznie w przypadku
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub
dłuższym, na których wykryto zakłócenia typowe dla długich czasów
ekspozycji. W większości przypadków ustawienie [Autom.] jest
wystarczająco skuteczne.
zz [ON] Włącz
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana w przypadku obrazów
zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym.
Ustawienie [Włącz] może ograniczyć zakłócenia, które mogą nie być
wykrywane przy ustawieniu [Autom.].
zz W przypadku opcji [Autom.] albo [Włącz] czas trwania procesu redukcji
zakłóceń po wykonaniu zdjęcia może być zbliżony do czasu ekspozycji.
zz Zdjęcia mogą być bardziej ziarniste przy ustawieniu [Włącz] niż przy
ustawieniach [Wyłącz] lub [Autom.].
zz Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas redukcji zakłóceń i ekran
fotografowania nie jest wyświetlany dopóki przetwarzanie nie zakończy się
i ponownie będzie możliwe fotografowanie.
162
Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO M
Funkcja ta umożliwia zakłóceń na obrazie. Jest ona szczególnie przydatna
przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO. W przypadku fotografowania
przy niskich czułościach ISO jeszcze bardziej redukowane mogą być
zakłócenia występujące w ciemniejszych (zacienionych) częściach obrazu.
pozycję [z: Redukow.
1 Wybierz
zakłóceń – High ISO].
2Ustaw poziom.
zz [M] Redukcja zakłóceń zdjęć seryjnych
Umożliwia redukcję zakłóceń z zachowaniem wyższej jakości obrazu niż
w przypadku opcji [Mocne]. Aby otrzymać jedno zdjęcie, wykonywana
jest seria czterech ujęć, które następnie są automatycznie wyrównywane
i scalane w jeden obraz JPEG.
Jeśli ustawiono jakość rejestracji obrazów RAW lub RAW+JPEG,
nie można wybrać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].
163
Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO
Przestrogi dotyczące ustawiania redukcji zakłóceń zdjęć seryjnych
zz Jeśli obraz jest znacznie przesunięty z powodu drgań aparatu, efekt redukcji
zakłóceń może być mniejszy.
zz Mając aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec drganiom
aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
zz W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
zz Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku
powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych,
niezróżnicowanych tonalne obrazów.
zz Jeśli jasność obiektu zmieni się podczas wykonywania czterech kolejnych
zdjęć, może wystąpić nieregularna ekspozycja obrazu.
zz Po wykonaniu zdjęcia zarejestrowanie obrazu na karcie może trwać pewien
czas w związku z redukcją zakłóceń i łączeniem obrazów. Komunikat [BUSY]
jest wyświetlany podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest
możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie zakończone.
zz [Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna z funkcją fotografowania Bulb,
fotografowania obrazów RAW lub RAW+JPEG oraz z funkcjami takimi jak,
redukcja szumów dla długich czasów naświetlania oraz filtry twórcze.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
zz [Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów.
zz Aparat automatycznie przełącza się na [Standard], jeśli go wyłączysz,
wymienisz baterię lub kartę, przełączysz na tryb [A], [D], Specjalne ujęcie
lub Filtry twórcze albo na nagrywanie filmu.
164
Migawka dotykowa
Przez dotknięcie ekranu można ustawić ostrość i automatycznie zrobić zdjęcie.
migawkę dotykową.
1zWłącz
z Dotknij ikony [y] w prawym dolnym
rogu ekranu.
zz Każde dotknięcie ikony powoduje
przełączanie między opcjami [y] i [x].
zz [x] Migawka dotyk.: Włącz)
Aparat ustawi ostrość na miejsce,
który dotkniesz, a następnie zostanie
wykonane zdjęcie.
zz [y] (Migawka dotyk. Wyłącz)
Można dotknąć miejsca, na którym ma
zostać ustawiona ostrość. Aby zrobić
zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
ekranu, aby zrobić zdjęcie.
2zDotknij
z Dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
zz W miejscu dotknięcia aparat ustawi
ostrość (AF dotykowy), korzystając
z wybranej metody AF (=170).
zz W przypadku ustawienia [x] po
uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor
na zielony i automatycznie zostanie
zrobione zdjęcie.
zz Jeśli nie uda się uzyskać ostrości, punkt
AF zmieni kolor na pomarańczowy i nie
będzie można zrobić zdjęcia. Ponownie
dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
165
Migawka dotykowa
zz Nawet w przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki na [i], aparat
będzie wykonywał zdjęcia w trybie fotografowania pojedynczych zdjęć.
zz Nawet jeśli w pozycji [Działanie AF] wybrano opcję [Servo AF], dotknięcie ekranu
spowoduje ustawienie ostrości na obrazie przy użyciu opcji [One-Shot AF].
zz Dotknięcie ekranu w widoku powiększonym nie spowoduje ustawienia ostrości
ani wykonania zdjęcia.
zz W przypadku wykonywania zdjęć przez dotknięcie ekranu z opcją [z: Kontrolne
wyśw] jest ustawiona opcja [bez limitu], można nacisnąć spust migawki do
połowy, aby zrobić następne zdjęcie.
zz Aby wykonać zdjęcie z ekspozycją w trybie Bulb, dotknij ekranu dwukrotnie.
Pierwsze dotknięcie ekranu rozpoczyna ekspozycję w trybie Bulb. Ponowne
dotknięcie powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb. Należy uważać,
aby nie poruszyć aparatu podczas dotykania ekranu.
166
Działanie AF
M
Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF najbardziej
odpowiednią dla warunków fotografowania lub obiektu.
1Wybierz pozycję [z: Działanie AF].
2Wybierz ustawienie.
zz Jeśli nie można uzyskać ostrości, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po naciśnięciu spustu
migawki do końca. Zmień kompozycję i ponownie spróbuj ustawić ostrość.
Lub zobacz „Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości” (=179).
167
Działanie AF
Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych (ONE SHOT)
To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania nieruchomych
obiektów. Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje jednorazowe
ustawienie ostrości aparatu.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
zz Ostrość pozostaje zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do
połowy i przytrzymaniu go, co pozwala zmienić kompozycję obrazu przed
wykonaniem zdjęcia.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania
zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz str. =133.
zz Jeśli dla ustawienia [5: Sygnał "bip"] wybrano opcję [Wyłącz], sygnał
dźwiękowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrości.
Tryb Serwo AF dla poruszających się obiektów (SERVO)
To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania poruszających się
obiektów. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki powoduje
ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zz Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania
zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz str. =133.
zz W przypadku niektórych obiektywów odległości od obiektu i szybkości
poruszania się obiektu aparat może nie ustawić prawidłowo ostrości.
zz Zmiana ogniskowej podczas serii zdjęć może spowodować utratę ostrości
obrazu. Należy najpierw dostosować ogniskową, a następnie zmienić
kompozycję i wykonać zdjęcie.
zz Sygnalizator dźwiękowy nie będzie uruchamiany nawet w przypadku uzyskania
ostrości.
168
Działanie AF
Oświetlenie wspomagające AF
Przy słabym świetle lub w podobnych warunkach oświetlenie wspomagające
AF (=36) może świecić po naciśnięciu spustu migawki do połowy, aby
ułatwić autofokus.
zz Oświetlenie wspomagające AF nie włącza się, kiedy [z: Działanie AF] jest
ustawione na [Servo AF].
zz Oświetlenie wspomagające AF nie działa, gdy używany jest AF dotykowy (gdy
[z: Migawka dotyk.] jest ustawiona na [Wyłącz]).
169
Metoda AF
Wybierz metodę AF najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania
lub obiektu. Aparat próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w punkcie AF
lub ramce strefy AF. W trybie [A], [D] lub [J] automatycznie ustawiana
jest opcja [u+Śledzenie].
Instrukcje dotyczące wyboru metody AF można znaleźć na stronie =172.
: Twarz+Śledzenie
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie
ostrość. Wokół wykrytej i śledzonej twarzy
pojawi się ramka [p] (punkt AF).
Jeśli nie zostanie wykryta żadna twarz, cały obszar AF zostanie użyty do
automatycznego wyboru AF.
Dzięki Servo AF ustawianie ostrości trwa tak długo, jak fotografowane
obiekty mogą być śledzone w ramce obszarowego AF.
: AF punktowy
Aparat ustawia ostrość w węższym
obszarze niż jednopunktowy AF.
: 1-punktowy AF
Aparat ustawia ostrość przy użyciu
pojedynczego punktu AF [S].
170
Metoda AF
: Strefowy AF
Używa AF z automatycznym wyborem
w ramkach strefowego AF, aby pokryć
duży obszar, co bardziej ułatwia ustawianie
ostrości niż 1-punktowy AF.
Przede wszystkim tryb ustawia ostrość na najbliższym przedmiocie. Aparat
próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w ramce punktu AF.
Wyostrzone punkty AF są wyświetlane jako [S].
171
Metoda AF
Wybór metody AF
Wybierz metodę AF najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania
lub obiektu.
Jeśli wolisz ręczne ustawianie ostrości, zob. stronę =185.
1Wybierz pozycję [z: Metoda AF].
2Wybierz ustawienie.
zz Opisy na stronach =173–=175 zakładają, że tryb działanie AF jest
ustawiony na [One-Shot AF] (=168). Po ustawieniu [Servo AF] (=168),
punkt AF zmienia kolor na niebieski w przypadku uzyskania ostrości.
zz Informacje na temat migawki dotykowej (AF i zwolnienie migawki przez
sterowanie za pomocą dotyku) można znaleźć na stronie =165.
172
Metoda AF
zz u(twarz) + Śledzenie: c
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie ostrość. Jeśli twarz się porusza,
punkt AF [p] również się porusza, aby ją śledzić.
punkt AF.
1zSprawdź
z Wokół wykrytej twarzy pojawi się ramka
[p] (punkt AF).
ostrość na obiekt.
2zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości
aparatu na obiekt, punkt AF zmieni kolor
na zielony, a aparat wyemituje sygnał
dźwiękowy
zz Pomarańczowy punkt AF wskazuje,
że aparat nie może ustawić ostrości na
obiektach.
3Zrób zdjęcie.
173
Metoda AF
Dotknięcie twarzy w celu ustawienia ostrości.
Dotknięcie ekranu na twarzy lub obiekcie spowoduje zmianę punktu AF na [ ].
Nawet gdy twarz lub obiekt się porusza, punkt AF [ ] śledzi to.
zz Jeżeli twarz obiektu jest zdecydowanie nieostra, wykrycie twarzy nie będzie
możliwe. Należy ręcznie wyregulować ostrość (=185) w celu wykrycia
twarzy, a następnie należy wykonać AF.
zz Może się zdarzyć, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
zz Funkcja wykrywania twarzy nie będzie działać w sytuacji, gdy twarz
odwzorowana w kadrze jest zbyt mała lub zbyt duża, zbyt mocno naświetlona
lub zacieniona, a także jeśli jest ona tylko częściowo widoczna.
zz AF nie wykrywa obiektów ani twarzy osób na obrzeżach ekranu. Zmień
kompozycję kadru, aby wyśrodkować obiekt lub przybliżyć obiekt do środka.
zz Ramka [p] może obejmować jedynie fragment twarzy, a nie całą twarz.
zz Rozmiar punktu AF zmienia się zależnie od obiektu.
174
Metoda AF
zz AF punktowy/1-punktowy AF/Strefowy AF
Punkt lub ramkę strefy AF można wybrać ręcznie. Tutaj jako przykład
zastosowano ekrany 1-punktowego AF.
punkt AF.
1zSprawdź
z Wyświetlony zostanie punkt AF (1).
W trybach Strefowy AF wyświetlana jest
określona ramka strefy AF.
(1)
punkt AF.
2zPrzesuń
z Aby przesunąć punkt AF, dotknij miejsca,
w którym chcesz ustawić ostrość.
zz Aby przywrócić punkt AF lub ramkę
strefowego AF na środek ekranu,
dotknij [e].
zz Aby wyświetlić w powiększeniu, dotknij
[u]. Każde dotknięcie [u] zmienia
współczynnik powiększenia.
ostrość na obiekt.
3zUstaw
z Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni
kolor na zielony i zostanie uruchomiony
sygnalizator dźwiękowy.
Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana,
punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
4Zrób zdjęcie.
175
Metoda AF
zz Aparat będzie poruszał aktywnym punktem AF [S], aby śledzić obiekty
w strefowym AF, gdy używana jest funkcja Servo AF, ale w niektórych
warunkach fotografowania (np. gdy obiekty są małe) śledzenie może być
niemożliwe.
zz Ustawianie ostrości za pomocą oświetlenia wspomagającego AF może być
trudne w przypadku punktów AF w pobliżu krawędzi ekranu. W takim przypadku
przejdź do punktu AF na środku ekranu.
176
Metoda AF
Widok powiększony
Możesz sprawdzić ostrość, powiększając obraz ok. 5× lub 10× poprzez
użycie opcji [u]. Widok powiększony nie jest możliwy w przypadku trybu
[u+Śledzenie].
zz Powiększenie jest wyśrodkowane na punkcie AF w trybach [AF
punktowy] lub [1-punktowy AF] i na ramce strefy AF w trybach
[Strefowy AF].
zz Automatyczne ustawianie ostrości jest wykonywane w widoku
powiększonym po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie
[AF punktowy] i [1-punktowy AF]. W przypadku trybu [Strefowy
AF] automatyczne ustawianie ostrości odbywa się po przywróceniu
normalnego widoku.
zz W przypadku używania trybu Servo AF naciśnięcie spustu migawki
do połowy w widoku powiększonym spowoduje powrót do widoku
standardowego przeznaczonego do regulacji ostrości.
zz Jeśli uzyskanie ostrości w widoku powiększonym jest utrudnione, należy wrócić
do widoku normalnego i użyć funkcji AF.
zz Jeśli użyto funkcji AF w widoku standardowym, a następnie użyto
powiększonego widoku, precyzyjne ustawienie ostrości może nie być możliwe.
zz Szybkość AF w widoku standardowym i w widoku powiększonym różni się.
zz Tryby Ciągły AF i Filmowy Serwo AF nie są dostępne po powiększeniu widoku.
zz W widoku powiększonym ustawianie ostrości może być trudne z uwagi na
drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
177
Metoda AF
Wskazówki dotyczące fotografowania z opcją AF
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne ustawienie
ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
zz Jasność obrazu może się zmieniać podczas automatycznego ustawiania
ostrości.
zz W zależności od obiektu i warunków fotografowania ustawienie ostrości
może potrwać dłużej lub szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć.
zz Jeśli podczas fotografowania zmieni się źródło światła, może wystąpić
migotanie ekranu i trudności z ustawieniem ostrości. W takim przypadku
należy ponownie uruchomić aparat i wznowić fotografowanie z funkcją
AF przy aktualnym oświetleniu.
zz Jeśli nie można wyostrzyć obrazu za pomocą AF, wyreguluj ostrość
ręcznie (=185).
zz W przypadku obiektów znajdujących się na skraju ekranu, które są lekko
nieostre, spróbuj wyśrodkować obiekt (lub punkt AF lub ramkę strefy AF),
aby ustawić ostrość, a następnie ponownie skomponuj ujęcie przed
zrobieniem zdjęcia.
zz W przypadku niektórych obiektywów ustawianie ostrości przy użyciu
autofokusa może potrwać dłużej, a regulacja ostrości może nie być do
końca skuteczna.
178
Metoda AF
Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
zz Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo, jednokolorowe,
płaskie powierzchnie, lub utrata szczegółów w jasnych lub ciemnych
partiach obrazu.
zz Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
zz Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko
w kierunku poziomym.
zz Obiekty z powtarzającymi się wzorami (np. okna wieżowca, klawiatury
komputerowe itp.).
zz Cienkie linie i kontury obiektu.
zz Źródła światła, których jasność, kolor lub struktura ulegają zmianie.
zz Sceny nocne lub punkty światła.
zz Migotanie obrazu przy świetle jarzeniowym lub LED.
zz Bardzo małe obiekty.
zz Obiekty znajdujące się na krawędzi ekranu.
zz Obiekty fotografowane pod mocne lub odbijające światło (np. samochód
o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
zz Bliskie i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (np. zwierzę
w klatce itp.).
zz Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie
można unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub rozmycie
obiektu.
zz Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry.
zz Efekt miękkiej ostrości stosowany jest do obrazu zarejestrowanego
z użyciem obiektywu miękko rysującego.
zz Stosowany jest filtr do efektów specjalnych.
zz Podczas działania funkcji AF na ekranie widoczne są zakłócenia (punkty
świetlne, pasy itp.).
Zakres AF
Dostępny zakres autofokusu różni się w zależności od używanego
obiektywu i ustawień, takich jak format obrazu, jakość nagrywania filmu oraz
stabilizacja cyfrowa filmu.
179
AF z detekcją oczu
Z funkcją AF ustawioną na [u+Śledzenie] możliwe jest utrzymanie ostrości
na oczach obiektu.
pozycję
1Wybierz
[z: AF z detekcją oczu].
2Wybierz pozycję [Włącz].
aparat na obiekt.
3zNakieruj
z Wokół oka pojawi się punkt AF.
zz Można także dotknąć ekranu, aby
zaznaczyć oko i ustawić ostrość.
zz Cała twarz jest wybierana po dotknięciu
innych rysów twarzy, takich jak nos lub
usta. Oczy, na których ma być ustawiona
ostrość, są wybierane automatycznie.
4Zrób zdjęcie.
zz Oczy fotografowanej osoby mogą nie zostać poprawnie wykryte. Zależy to od
wyglądu tej osoby i warunków fotografowania.
zz [AF z detekcją oczu] można ustawić, naciskając <M> po ustawieniu opcji
[Metoda AF] na [u+Śledzenie] na ekranie szybkich nastaw po naciśnięciu
<0>.
180
Ciągły AF
Ta funkcja utrzymuje ogólną ostrość obiektów. Umożliwia to szybsze
uzyskanie ostrości przez aparat po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
1Wybierz pozycję [z: Ciągły AF].
2Wybierz pozycję [Włącz].
zz Włączenie tej funkcji zmniejsza liczbę dostępnych zdjęć, ponieważ obiektyw
jest stale zasilany, co zużywa moc akumulatora.
181
Tryb ostrości
Możesz określić metodę ostrzenia (tryb ostrości) podczas korzystania
z obiektywów EF-M.
pozycję
1Wybierz
[z: Tryb ostrości].
ustawienie.
2zWybierz
z [AF]: Autofokus
zz [MF]: ręczna regulacja ostrości
182
Ręczne ustawianie ostrości z użyciem
obiektywu po użyciu opcji AF
M
W przypadku obiektywów EF-M, EF lub EF-S wyposażonych
w elektroniczne ręczną regulację ostrości można określić sposób ręcznego
ustawiania ostrości w trybie One-Shot AF.
pozycję [z: Ręczna
1Wybierz
ostrość dla obiekt.].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz [
] Wyłącz po One-Shot AF
zz [
] Włącz po One-Shot AF
Ręczna regulacja ostrości po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji
ostrości jest wyłączona.
Po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji ostrości przytrzymanie
wciśniętego do połowy spustu migawki pozwala ustawić ostrość ręcznie.
zz Szczegółowe informacje na temat tego, czy obiektyw obsługuje elektroniczną
ręczną regulację ostrości, można znaleźć w instrukcji obsługi obiektywu.
183
Oświetlenie wspomagające AF
Możesz włączyć wyzwalanie oświetlenia wspomagającego AF aparatu.
pozycję [z: Oświetlenie
1Wybierz
wspomagające AF].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz [ON] Włącz
Umożliwia uruchomienie oświetlenia wspomagającego AF, gdy jest to
potrzebne.
zz [OFF] Wyłącz
Wyłącza funkcję oświetlenia wspomagającego AF. Ustaw, jeśli nie chcesz
wyzwalać oświetlenia wspomagającego AF.
184
Ręczna regulacja ostrości
Jeśli automatyczne ustawianie ostrości nie jest możliwe, można powiększyć
obraz i ręcznie ustawić ostrość.
[z: Tryb ostrości] na [MF].
1zUstaw
z Obróć pierścień ostrości na obiektywie,
aby w przybliżeniu ustawić ostrość.
obraz.
2zPowiększ
z Każde dotknięcie [u] zmienia ekran,
tak jak poniżej.
1× → 5× → 10×
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Blokada AE
Pozycja powiększonego obszaru
Powiększenie (ok.)
obszar, który ma zostać
3Zdefiniuj
powiększony.
zz Możesz przesunąć powiększony obszar,
przewijając palcem po dotknięciu.
zz Aby wyśrodkować powiększony obszar,
dotknij [e].
185
Ręczna regulacja ostrości
ostrość ręcznie.
4zUstaw
z Patrząc na powiększony obraz, obróć
pierścień ostrości na obiektywie, aby
ustawić ostrość.
zz Po uzyskaniu ostrości dotknij [u], aby
powrócić do normalnego widoku.
5Zrób zdjęcie.
zz W przypadku obiektywów innych niż EF-M w kroku 1. należy ustawić
przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>.
zz Nawet przy ręcznej regulacji ostrości można używać migawki dotykowej do
robienia zdjęć.
186
Nastawy wyróżniania MF
Przy ręcznym ustawianiu ostrości kontury obiektów w obszarze
ogniskowania mogą zostać wyróżnione kolorem w celu ułatwienia regulacji
ostrości. Można dostosować kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi
zgodnie z wymaganiami.
pozycję [z: Nastawy
1Wybierz
wyróżniania MF].
opcję [Wyróżnianie].
2zWybierz
z Wybierz opcję [Wł.].
poziom i kolor.
3zUstaw
z Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
zz Wyróżnianie nie jest widoczne w widoku powiększonym.
zz Wyróżnianie MF może być trudne do wykrycia przy wysokich czułościach ISO,
szczególnie gdy rozszerzono zakres czułości ISO. W razie potrzeby zmniejsz
czułość ISO lub zmień [Wyróżnianie] na [Wył.].
zz Wyróżnianie widoczne na ekranie nie jest zapisywane na obrazach.
187
Stabilizacja obrazu
Możesz dostosować ustawienie Image Stabilizer (IS, Stabilizator obrazu),
gdy używasz obiektywów EF-M wyposażonych w IS. Szczegółowe
informacje dotyczące [k Stabil. cyfr.], patrz strona =233.
1Wybierz pozycję [z: Ustaw. stab.].
2Wybierz pozycję [Stabilizacja].
opcję.
3zUstaw
z [Wył.]
Wyłączenie stabilizacji obrazu.
zz [Wł.]
Drgania aparatu zostaną skorygowane.
zz [Stabilizacja] nie jest wyświetlana dla obiektywów EF lub EF-S
wyposażonych w IS.
zz Jeśli stabilizacja obrazu nie może zapobiec drganiom aparatu, należy
zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go w jakiś inny sposób.
Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu aparatu w inny
sposób należy wybrać dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
188
Blokada ekspozycji (Blokada AE)
M
Możesz zablokować ekspozycję, gdy chcesz ustawić ostrość i ekspozycję
niezależnie albo gdy chcesz wykonać kilka zdjęć z takim samym
ustawieniem ekspozycji. Naciśnij przycisk <A>, aby zablokować parametry
ekspozycji, a następnie zmień kompozycję i zrób zdjęcie. Ta opcja jest
szczególnie przydatna w przypadku fotografowania obiektów pod światło itd.
ostrość na obiekt.
1zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy.
przycisk <A>.
2zNaciśnij
z W lewym dolnym rogu ekranu jest
wyświetlona ikona [A], która informuje,
że ekspozycja jest zablokowana
(Blokada AE).
zz Aby anulować blokadę AE, ponownie
naciśnij przycisk <A>.
3Zmień kompozycję i zrób zdjęcie.
Efekty działania blokady AE
Tryb
pomiaru
q
wre
Metoda wybierania punktu AF
Wybór automatyczny
Ekspozycja wyśrodkowana
na punkcie AF w ognisku jest
zablokowana.
Wybieranie ręczne
Ekspozycja wyśrodkowana
na wybranym punkcie AF jest
zablokowana.
Ekspozycja na środku ekranu jest zablokowana.
* Po ustawieniu na [q], gdy [z: Tryb ostrości] jest ustawiony na [MF], ekspozycja
w środkowej części ekranu jest zablokowana.
zz Blokada AE nie jest dostępna przy ekspozycji Bulb.
189
Typ przeglądu filmów
W trybie [D] rejestrowane są zarówno zdjęcia i klipy, ale można określić,
czy zdjęcia mają być zawarte w zarejestrowanym przeglądzie filmowym.
tryb fotografowania
1Ustaw
w pozycji [D].
pozycję
2Wybierz
[z: Typ przeglądu].
3Ustaw opcję.
zz [Uwzględ. zdj.]
Przegląd filmowy zawiera zdjęcia.
zz [Bez zdjęć]
Przegląd filmowy nie zawiera zdjęć.
190
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Możesz fotografować zdalnie za pomocą opcjonalnego bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania BR ‑ E1, który łączy się przez Bluetooth.
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1
Zdjęcia można robić zdalnie z odległość do ok. 5 metrów od aparatu.
Po sparowaniu aparatu i BR-E1 (=387) ustaw tryb wyzwalania migawki
na [Q] lub (=134).
Instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi pilota bezprzewodowego BR-E1.
zz Czas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli w aparacie
ustawiono fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem.
zz Pilota zdalnego sterowania można także używać do nagrywania filmów (=235).
191
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
Jakość obrazu
zz W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być widoczne
zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
zz Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować zakłócenia
i zniekształcenia kolorów obrazu.
zz Nieprzerwane fotografowanie lub filmowanie przez dłuższy okres czasu może
spowodować wzrost temperatury wewnętrznej aparatu i wpłynąć na jakość
obrazu. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
zz W przypadku fotografowania z długim czasem naświetlania, gdy temperatura
wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
W takiej sytuacji należy przerwać fotografowanie i odczekać kilka minut przed
wznowieniem fotografowania.
Biała [s] i czerwona [E] ikona ostrzeżenia o wysokiej
temperaturze wewnętrznej
zz Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
fotografowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona biała
ikona [s] lub czerwona ikona [E].
zz Biała ikona [s] sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa. W takiej
sytuacji należy zatrzymać fotografowanie i odczekać na obniżenie temperatury
aparatu.
zz Czerwona ikona [E] sygnalizuje, że wkrótce fotografowanie zostanie
automatycznie zatrzymane. Fotografowanie nie będzie możliwe, dopóki wewnętrzna
temperatura aparat nie obniży się, dlatego należy na jakiś czas zaprzestać
fotografowania lub wyłączyć aparat i poczekać na obniżenie jego temperatury.
zz Długotrwałe fotografowanie lub filmowanie przy wysokiej temperaturze
otoczenia spowoduje szybsze pojawienie się białej ikony [s] lub czerwonej
ikony [E]. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
zz Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć wykonanych
przy wysokiej czułości ISO lub z długim czasem ekspozycji może być obniżona
nawet przed wyświetleniem białej ikony [s].
Wyniki fotografowania
zz W powiększonym widoku czas naświetlania i wartość przysłony wyświetlają
się na pomarańczowo. W przypadku wykonania zdjęcia w trybie widoku
powiększonego uzyskana ekspozycja może być inna niż oczekiwana. Przed
zrobieniem zdjęcia należy wrócić do widoku standardowego.
zz Nawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz będzie
rejestrowany z uwzględnieniem obszaru obrazu w widoku standardowym.
192
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
Obrazy i wyświetlanie
zz W warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia wyświetlany obraz może
nie odzwierciedlać jasności fotografowanego obrazu.
zz W warunkach słabego oświetlenia, mogą być zauważalne zakłócenia na
wyświetlanym obrazie nawet przy niskiej czułości ISO, jednak zakłóceń będzie
mniej na zarejestrowanym obrazie, ponieważ jakość obrazu jest różna dla
obrazu wyświetlanego i zarejestrowanego.
zz Ekran lub wartość ekspozycji mogą migać, jeśli źródło światła (oświetlenie)
zmienia się. W takim przypadku należy na jakiś czas zaprzestać fotografowania
lub filmowania i wznowić je przy preferowanym oświetleniu.
zz Skierowanie aparatu w innym kierunku może czasowo uniemożliwić prawidłowe
odwzorowanie jasności. Przed rozpoczęciem fotografowania należy zaczekać
na ustabilizowanie się jasności obrazu.
zz W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła, jasne obszary
na ekranie mogą być przyciemnione. Jednak na zarejestrowanym obrazie
jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
zz Jeśli w warunkach słabego oświetlenia w pozycji [5: Jasność wyśw.] zostanie
wybrane jasne ustawienie, na podglądzie kadru mogą pojawić się zakłócenia
lub nieregularne kolory. Nie zostaną one jednak zarejestrowane na obrazie.
zz Po powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie wyraźniejszej
niż na zarejestrowanym obrazie.
Obiektyw
zz Funkcja Stabilizator obrazu będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie
zostanie naciśnięty do połowy w przypadku użycia obiektywu EF-M z funkcją
IS, w którym [Stabilizacja] w menu [z: Ustaw. stab.] jest ustawiona na [Wł.].
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) pobiera zasilanie z akumulatora i może
spowodować obniżenie dostępnej liczby zdjęć w zależności od warunków
fotografowania. Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu
aparatu w inny sposób należy wybrać dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
zz W przypadku stosowania obiektywu EF, ostrość zaprogramowana podczas
fotografowania jest dostępna tylko podczas stosowania obiektywów
superzbliżeniowych wyposażonych w tę funkcję wprowadzonych na rynek
w pierwszej połowie roku 2011 i później.
zz Korzystając z opcjonalnego przewodu HDMI (po stronie aparatu łącze typu D),
możliwe jest wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora (=270). Należy
pamiętać, że dźwięk nie będzie odtwarzany na telewizorze.
193
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
Ekran informacji
Szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w przypadku
fotografowania można znaleźć na stronie =501.
zz Gdy pozycja [g] wyświetlana jest w białym kolorze, oznacza to, że poziom
jasności wyświetlanego obrazu dokładnie odpowiada jasności wykonywanego
zdjęcia.
zz Migający symbol [g] oznacza, że podgląd kadru w trybie jest wyświetlany
z zastosowaniem jasności innej niż rzeczywista jasność uzyskanego obrazu,
ponieważ oświetlenie jest zbyt słabe lub zbyt silne. Mimo to zarejestrowany
obraz będzie odzwierciedlał ustawienie ekspozycji. Należy pamiętać, że
zakłócenia mogą być bardziej zauważalne niż na zarejestrowanym obrazie.
zz Symulacji ekspozycji nie można przeprowadzić przy pewnych ustawieniach
fotografowania. Ikona [g] i histogram wyświetlone będą w kolorze szarym.
Obraz wyświetlony zostanie na ekranie w standardowej jasności. Histogram
może nie być prawidłowo wyświetlany w warunkach słabego lub bardzo
jasnego oświetlenia.
zz Histogram można wyświetlić w przypadku ustawienia w pozycji [z: Symulacja
ekspoz.] na [Włącz] (=146).
194
Nagrywanie filmu
W celu nagrania filmu ustaw przełącznik wyboru
trybów w pozycji <k>.
zz Możliwe jest nagrywanie filmów poprzez naciśnięcie przycisku filmowania
podczas fotografowania.
zz Tryb nagrywania filmów może też być ustawiony w [z: Tryb fotografowania]
po ustawieniu przełącznika trybu fotografowania na <k>.
195
Menu karty: Nagrywanie filmu
zz Ustawienia fotografowania 1
=198
=205
=212
=213
=128
zz Ustawienia fotografowania 2
=191
=215
=224
zz Ustawienia fotografowania 3
=137
=236
=141
=142
=145
196
Menu karty: Nagrywanie filmu
zz Ustawienia fotografowania 4
=147
=150
=152
=154, 157, 160
zz Ustawienia fotografowania 5
=170
=180
=231
=182
=238
zz Ustawienia fotografowania 6
=183
=187
=188
=239
197
Tryb filmu
[k] Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji
Automatyczna regulacja ekspozycji powoduje dostosowanie bieżącej
jasności scenerii.
przełącznik trybu
1Ustaw
fotografowania w pozycji <k>.
2Dotknij ikony trybu fotografowania.
tryb fotografowania
3Ustaw
w pozycji [k].
zz Wybierz [k] (Autom. ekspoz. filmu),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
ostrość na obiekt.
4zUstaw
z Przed rozpoczęciem nagrywania filmu
ustaw ostrość w trybie AF lub dokonaj
ręcznej regulacji ostrości (=172–
=179, =185).
zz Domyślnie, dla opcji [z: Filmowy
Serwo AF] wybrane jest ustawienie
[Włącz], aby aparat zawsze ustawiał
ostrość (=231).
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy
spowoduje ustawienie ostrości aparatu
za pomocą bieżącej metody AF.
198
Tryb filmu
film.
5zNagraj
z Naciśnij przycisk filmowania, aby
(1)
rozpocząć nagrywanie filmu.
zz Podczas nagrywania filmu w prawym
górnym rogu ekranu będzie widoczny
znak [oREC] (1).
zz Dźwięk jest rejestrowany przez
mikrofony znajdujące się we
wskazanych miejscach (2).
zz Aby zatrzymać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk filmowania.
(2)
zz Ustawienie ekspozycji można zablokować (blokada AE), naciskając przycisk
<A>. Aby anulować, ponownie naciśnij przycisk <A>. (Zatrzymany do
momentu ponownego naciśnięcia przycisku <A>.)
zz Korektę ekspozycji można ustawiać w zakresie do ±3 stopni.
zz Czułość ISO, czas naświetlania oraz wartość przysłony nie są zapisywane
w informacjach Exif.
Czułość ISO w trybie [k]
Czułość ISO jest ustawiana automatycznie. Aby uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące czułości ISO, patrz =499.
199
Tryb filmu
[M] Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji
W przypadku filmowania można ręcznie ustawić czas naświetlania,
przysłonę i czułość ISO.
przełącznik trybu
1Ustaw
fotografowania w pozycji <k>.
tryb fotografowania
2Ustaw
w pozycji [M].
zz Wybierz [M] (Ręczna ekspoz. filmu),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
czułość ISO (=202).
3zUstaw
z Naciśnij ikonę czułości ISO.
zz W trybie automatycznej czułości ISO
można ustawić korektę ekspozycji
(=111).
żądany czas naświetlania.
4zUstaw
z Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
zz Możliwe jest ustawienie przysłony
w zakresie od 1/4000 do 1/8 s.
(1)
wartość przysłony.
5zUstaw
z Naciśnij przycisk <W>, aby wybrać
wartość przysłony, a następnie obróć
pokrętło <6>, aby ustawić wartość.
(2)
200
Tryb filmu
ostrość i nagraj film.
6zUstaw
z Dla „[k] Nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji” (=198),
procedura jest taka sama jak
w punkcie 4 i 5.
zz Przed nagrywaniem filmów sprawdź dwukrotnie nastawy aparatu, jeśli zmienisz
pozycję przełącznika trybu fotografowania z <A> lub <z> na <k>.
zz Podczas filmowania należy unikać zmian czasu naświetlania i przysłony.
Mogłoby to spowodować zarejestrowanie zmian ekspozycji lub wywołanie
większej ilości szumów przy wyższych czułościach ISO.
zz Podczas filmowania obiektu w ruchu zalecane jest ustawienie czasu
naświetlania w zakresie od ok. 1/25 s do 1/125 s. Im krótszy czas naświetlania,
tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
zz Jeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle jarzeniowym
lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.
zz Korzystając z automatycznej czułości ISO, można ustawić korektę ekspozycji
w zakresie ±3 stopni.
zz Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <A>,
aby zablokować czułość ISO. Aby anulować, ponownie naciśnij przycisk <A>.
(Zatrzymany do momentu ponownego naciśnięcia przycisku <A>.)
zz Jeśli naciśniesz przycisk <A>, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz
zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji w porównaniu
z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku <A>.
zz Gdy aparat jest gotowy do pracy i znajduje się w trybie [M], można wyświetlić
histogram, naciskając przycisk <B>.
201
Tryb filmu
Czułość ISO dla funkcji [Ręczna ekspoz. filmu]
Możliwe jest ustawienie czułości ISO ręcznie lub automatycznie [AUTO]. Aby
uzyskać szczegółowe informacje dotyczące czułości ISO, patrz =499.
Fotografowanie
W trybie nagrywania filmu nie można wykonywać zdjęć. Aby robić
zdjęcia, ustaw przełącznik trybu fotografowania w pozycji <A> lub <z>.
Wyświetlanie informacji (filmowanie)
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych
w przypadku filmowania, patrz =503.
202
Tryb filmu
Przestrogi dotyczące filmowania
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz W przypadku fotografowania obiektu o drobnych szczegółach może wystąpić
efekt mory lub zafałszowanie kolorów.
zz Jeżeli ustawiony jest tryb [Q] lub [Qw] zmiana czułości ISO lub przysłony
podczas filmowania może spowodować również zmianę balansu bieli.
zz Nagrywanie filmu przy świetle jarzeniowym lub LED może powodować
migotanie obrazu.
zz W przypadku korzystania z funkcji AF i obiektywu USM podczas filmowania
w słabym świetle na filmie mogą zostać nagrane szumy w postaci poziomych
pasów. Ten sam typ szumów może wystąpić w przypadku ręcznej regulacji
ostrości za pomocą niektórych obiektywów wyposażonych w pierścień
elektronicznej regulacji ostrości.
zz Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania, zalecane
jest nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu podczas nagrywania
filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub rejestrowanie dźwięków
towarzyszących działaniu obiektywu, nierówny poziom dźwięku lub utratę
ostrości.
zz Duże wartości przysłony mogą powodować opóźnienie lub uniemożliwiać
dokładną regulację ostrości.
zz Korzystanie z funkcji AF podczas filmowania może spowodować następujące
efekty: Tymczasowa znaczna utrata ostrości, zarejestrowanie zmian jasności
filmu, tymczasowe zatrzymanie filmowania i zarejestrowanie mechanicznego
dźwięku pracy obiektywu.
zz Unikaj zakrywania wbudowanych mikrofonów (=199) palcami i innymi obiektami.
zz „Ogólne przestrogi dotyczące filmowania” znajdują się na stronach
=240–=241.
zz W razie potrzeby należy zapoznać się także z częścią „Ogólne przestrogi
dotyczące fotografowania” na stronie =192–=193.
203
Tryb filmu
Uwagi dotyczące nagrywania filmów
zz Zawsze gdy nagrywany jest film, na karcie jest tworzony nowy plik filmu.
zz Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów 4K, Full HD i HD
wynosi około 100%.
zz Aby umożliwić rozpoczynanie i kończenie filmowania przez naciśnięcie spust
migawki do końca, ustaw opcję [Do oporu] dla [5: F-cja przyc. mig. do
filmów] na tryb [Film - start/stop].
zz Wbudowane mikrofony nagrywają dźwięk stereofoniczny (=199).
zz W przypadku stosowania obiektywu EF, ostrość zaprogramowana podczas
fotografowania jest dostępna tylko podczas stosowania obiektywów
superzbliżeniowych wyposażonych w tę funkcję wprowadzonych na rynek
w pierwszej połowie roku 2011 i później.
zz Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów Rec.
ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach o jakości 4K, Full HD i HD.
204
Jakość nagrywanego filmu
W karcie[z: Jakość nagr.filmu] wybierz
opcję [Wielk.nagr. filmu], aby ustawić
wielkość nagrywanego filmu, prędkość
nagrywania i metodę kompresji. Film
zostanie nagrany jako plik MP4.
Prędkość nagrywania wyświetlana
na ekranie [Wielk.nagr. filmu] jest
automatycznie zmieniana w zależności od
ustawienia [5: Standard TV] (=443).
zz Prędkości zapisu i odczytu karty wymagane do filmowania (wymagane
parametry pracy) zależą od wielkości nagrywanego filmu. Przed
filmowaniem patrz =497, aby sprawdzić wymagane parametry
pracy karty.
Wielkość obrazu
zz [H] 3840×2160
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9. Opcja
dostępna, jeśli tryb fotografowania ustawiono na <k>.
zz [L] 1920×1080
Film jest nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD). Format obrazu
wynosi 16:9.
zz [w] 1280×720
Film jest nagrywany w jakości High-Definition (HD). Format obrazu
wynosi 16:9.
zz Jeśli zmienione zostanie ustawienie [5: Standard TV], ponownie ustawia
także [z: Wielk. nagr. filmu].
zz Normalne odtwarzanie filmów 4K i filmów L8/7 może nie być
możliwe na innych urządzeniach, ponieważ odtwarzanie pochłania dużo mocy
obliczeniowej.
zz Ostrość i szum zmieniają się w pewnym stopniu w zależności od wielkości
nagrywanego filmu, wykorzystywanego obiektywu oraz innych ustawień.
zz Filmy nie mogą być nagrywane w jakości VGA.
205
Jakość nagrywanego filmu
Nagrywanie filmu 4K
zz Filmowanie 4K wymaga karty o wysokiej wydajności. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz „Karty umożliwiające nagrywanie filmów” (=497).
zz Maksymalny czas nagrywania jednego filmu 4K wynosi 9 min i 59 s.
(=211).
zz Nagrywanie filmów 4K znacznie zwiększa obciążenie zasobów
przetwarzających, co może skutkować szybszym podwyższeniem
temperatury wewnętrznej lub temperaturą wyższą niż w przypadku
filmów standardowych. Jeśli podczas filmowania wyświetlona zostanie
[ ] lub czerwona ikona [E], karta może być gorąca, dlatego należy
przerwać filmowanie, a przed wyjęciem karty poczekać, aż aparat
ostygnie. (Nie wyjmuj karty od razu).
zz Z filmu 4K można wybrać dowolną klatkę i zapisać ją na karcie jako obraz
JPEG o rozdzielczości ok. 8,3 megapiksela (3840×2160) (=266).
zz Wykrywanie kontrastu służy do ustawiania ostrości podczas nagrywania
filmów 4K. Ustawianie ostrości może trwać dłużej i być trudniejsze niż podczas
nagrywania filmów HD lub Full HD.
206
Jakość nagrywanego filmu
Prędkość nagrywania (fps, liczba klatek na sekundę)
zz [2] 119,88fps/[8] 59,94fps/[6] 29,97fps
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.).
zz [3] 100,00fps/[7] 50,00fps/[5] 25,00fps
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
zz [4] 23.98fps
Głównie do filmów. 4 (23,98 fps) jest dostępne, gdy [5: Standard TV]
jest ustawiony na [Dla NTSC].
Metoda kompresji
zz [X] IPB (standardowa)
Używa kompresji IPB do normalnego nagrywania filmów. Dokonuje
kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia dla nagrywania.
zz [W] ALL-I (do edycji/tylko-I)
Używa kompresji ALL-I do nagrywania filmu poklatkowego (=215).
Kompresja każdej klatki, pojedynczo podczas nagrywania. Wprawdzie
pliki będą większe niż w przypadku metody IPB (standardowa), ale
edycja filmu będzie łatwiejsza.
Format filmu
zz [C] MP4
Wszystkie nagrywane aparatem filmy są zapisywane w plikach
w formacie MP4 (rozszerzenie „.MP4”).
207
Jakość nagrywanego filmu
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kart odpowiednich do
poszczególnych rozdzielczości filmu, patrz =497.
Podczas nagrywania filmów należy korzystać z karty o dużej pojemności
i szybkości zapisu (zgodnie z wymaganiami określonymi dla danej karty), jak
podano w tabeli na str. =497, lub wyższymi niż standardowe specyfikacje
techniczne. Przetestuj karty, nagrywając na nich kilka filmów, aby mieć
pewność, że nadają się do określonej rozdzielczości (=205).
zz Przed nagrywaniem filmu w jakości 4K należy sformatować kartę (=433).
zz Korzystanie z karty o małej szybkości zapisu może spowodować niewłaściwy
zapis filmu. Ponadto przeglądanie filmów zapisanych na karcie o małej
szybkości odczytu może spowodować problemy podczas odtwarzania.
zz Podczas nagrywania filmów należy skorzystać z karty o wysokiej wydajności
i szybkości zapisu odpowiednio przewyższającej szybkość transmisji.
zz Gdy prawidłowe nagrywanie filmów jest niemożliwe, należy sformatować kartę
i spróbować ponownie. Jeśli formatowanie karty nie rozwiązuje problemu,
należy sprawdzić informacje m.in. na stronie internetowej producenta karty.
zz W celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej w aparacie
przed rozpoczęciem filmowania (=433).
zz Dane dotyczące prędkości zapisu oraz odczytu karty można sprawdzić m.in. na
stronie internetowej producenta karty.
208
Jakość nagrywanego filmu
Duża szybkość klatek
Możliwe jest nagrywanie filmów w jakości Full HD z dużą szybkością klatek:
119,88 kl/s lub 100,00 kl/s. W tym celu wybierz dla opcji [Duża szybk.
klatek] w [z: Jakość nagr.filmu] ustawienie [Włącz] Jest to opcja
przydatna do nagrywania filmów, które będą odtwarzane w zwolnionym
tempie. Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 7 min i 29 s.
Filmy są nagrywane jako w2X albo
w3X.
Opcje Filmowy Servo AF i Stabilizacja
cyfrowa filmu nie mają zastosowania przy
nagrywaniu filmów z dużą szybkością
klatek. AF nie służy do reguloania ostrości.
Ponieważ film o dużej szybkości klatek będzie nagrywany jako plik filmu
29,97 kl./s / 25,00 kl./s, będzie on odtwarzany w zwolnionym tempie, z 1/4
rzeczywistej prędkości.
zz Sprawdź ustawienie [Wielk.nagr. filmu], jeśli przywracasz to ustawienie do
wartości [Wyłącz].
zz Podczas nagrywania filmów z dużą szybkością klatek przy świetle jarzeniowym
lub ledowym, ekran może migotać.
zz Po rozpoczęciu albo zatrzymaniu nagrywania filmu o dużej szybkości klatek,
obraz z filmu nie będzie chwilowo aktualizowany, a klatka zostanie zatrzymana.
Pamiętaj o tym przy nagrywaniu filmów na urządzenie zewnętrzne przez
złącze HDMI.
zz Prędkość nagrywania filmu wskazana na ekranie podczas nagrywania filmu
o dużej szybkości klatek nie odpowiada prędkości nagrywania zapisywanego
filmu.
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
209
Jakość nagrywanego filmu
Pliki filmowe większe niż 4 GB
Nawet w przypadku gdy plik nagrywanego filmu przekroczy rozmiar 4 GB,
można nadal bez przerwy filmować.
zz Korzystanie z kart pamięci SD/SDHC sformatowanych
w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SD/SDHC aparat
wykona formatowanie w systemie FAT32.
Jeśli rozmiar pliku filmu nagranego na karcie sformatowanej w systemie
FAT32 przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik
filmowy.
Podczas odtwarzania filmu należy odtworzyć każdy plik filmowy osobno.
Plików filmowych nie można automatycznie odtwarzać w kolejności. Po
zakończeniu odtwarzania filmu należy wybrać następny film i odtworzyć go.
zz Korzystanie z kart pamięci SDXC sformatowanych
w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SDXC aparat
wykona formatowanie w systemie exFAT.
W przypadku korzystania z karty sformatowanej w systemie exFAT
film zostanie zapisany jako pojedynczy plik (zamiast podziału na wiele
plików), nawet jeśli rozmiar pliku podczas filmowania przekroczy 4 GB.
zz W przypadku importu do komputera plików filmowych, których rozmiar
przekracza 4 GB, należy skorzystać z oprogramowania EOS Utility albo
z czytnika kart (=475). Może nie być możliwe zapisanie plików filmowych,
których rozmiar przekracza 4 GB, przy użyciu standardowych funkcji systemu
operacyjnego komputera.
210
Jakość nagrywanego filmu
Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę
Aby uzyskać informacje o rozmiarach plików i czasach nagrywania
dostępnych dla każdej wielkości nagrywanego filmu, patrz =498.
Ograniczenie czasu nagrywania filmu
zz Podczas zapisu filmów 4K
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 9 min. i 59 s. Po
upływie 9 min i 59 s. filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Wznowienie nagrywania filmu jest możliwe po ponownym naciśnięciu
przycisku nagrywania filmu (kolejny film zapisywany jest w nowym pliku).
zz Podczas nagrywania filmów Full HD/HD
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 29 min. i 59 s. Po
upływie 29 min i 59 s filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Wznowienie nagrywania filmu jest możliwe po ponownym naciśnięciu
przycisku nagrywania filmu (kolejny film zapisywany jest w nowym pliku).
zz Nagrywanie filmów o dużej szybkości klatek
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 7 min i 29 s. Po
upływie 7 min i 29 s filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Wznowienie nagrywania filmu o dużej szybkości klatek jest możliwe po
ponownym naciśnięciu przycisku filmowania (kolejny film zapisywany jest
w nowym pliku).
211
Samowyzwalacz podczas nagrywania filmów
Nagrywanie filmu można rozpocząć za pomocą samowyzwalacza.
1Wybierz z [Samowyzw. filmu].
2Wybierz jedną z pozycji.
film.
3zNagraj
z Po dotknięciu [o] lub naciśnięciu
przycisku filmowania aparat wyemituje
sygnał dźwiękowy i wyświetli liczbę
sekund pozostałych do nagrywania.
212
Nagrywanie dźwięku
Można nagrywać filmy podczas nagrywania
dźwięku za pomocą wbudowanego
mikrofonu stereo. Poziom nagrywanego
dźwięku można ustawić wedle uznania.
Użyj opcji [z: Nagryw. dźwięku], aby
ustawić funkcje nagrywania dźwięku.
Nagrywanie dźwięku / poziom nagrywania dźwięku
zz Auto
Poziom nagrywanego dźwięku jest ustawiany automatycznie.
Automatyczna kontrola poziomu będzie działać automatycznie na
podstawie poziomu dźwięku.
zz Ręcznie
Użytkownik może dostosować poziom nagrywania dźwięku do swoich
indywidualnych potrzeb. Wybierz opcję [Poziom nagr.] i naciśnij
przyciski <Y> <Z>, patrząc na miernik poziomu, aby wyregulować
poziom nagrywanego dźwięku. Spójrz na wskaźnik wartości
szczytowych, skoryguj poziom w taki sposób, aby miernik poziomu
tylko czasami przechodził na prawo od wartości [12] (–12 dB) przy
najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli poziom przekracza wartość [0], dźwięk
będzie zniekształcony.
zz Wył.
Dźwięk nie będzie nagrywany.
Filtr wiatru
Wybranie wartości [Auto] w tej pozycji sprawi, że odgłos szumu wiatru
na zewnątrz będzie mniej słyszalny. Podczas działania filtru wiatru część
niskich dźwięków także zostanie zredukowana.
213
Nagrywanie dźwięku
Tłumik
Automatycznie blokuje zniekształcenia dźwięku spowodowane zbyt
głośnymi odgłosami. Nawet jeżeli dla funkcji [Nagryw. dźw.] jest wybrane
jest ustawienie [Auto] lub [Ręcznie], może wystąpić zniekształcenie
dźwięku, jeżeli w trakcie nagrywania pojawi się głośny odgłos. W takim
przypadku zaleca się wybór ustawienia [Włącz].
zz Jeśli korzystasz z funkcji Wi‑Fi (komunikacja bezprzewodowa) z mikrofonem,
dźwięk szumu może być nagrywany. Podczas nagrywania dźwięku nie zaleca
się korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej.
zz Wbudowany mikrofon aparatu rejestruje także dźwięk towarzyszący
wykonywaniu operacji za pomocą urządzenia i mechaniczny dźwięk pracy
aparatu podczas filmowania.
zz [Nagryw. dźw.] zmienia się na [Nagryw. dźwięku]: [Wł.]/[Wył.] w trybach [A],
[D], Specjalne ujęcie i Filtry twórcze. Wybierz ustawienie [Wł.], aby umożliwić
automatyczną regulację poziomu nagrywanego dźwięku.
zz Sygnał audio jest również przesyłany, gdy aparat jest podłączony do telewizora
przez złącze HDMI, chyba że opcja [Nagryw. dźw.] ma wartość [Wyłącz].
zz Nie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L (lewy)
i R (prawy).
zz Dźwięk nagrywany jest z częstotliwością próbkowania 48 kHz/16-bitów.
214
Filmy poklatkowe
Obrazy wykonywane w określonym odstępie czasu mogą być automatycznie
połączone, aby stworzyć film poklatkowy w zapisie 4K albo w pełnej
wysokiej rozdzielczości. Pokazuje on, jak zmienia się obiekt w znacznie
krótszym czasie niż miało to w rzeczywistości miejsce. Idealnie nadaje się
do nieruchomej obserwacji zmieniającej się scenerii, rosnących kwiatów czy
ruchu gwiazd na niebie.
Filmy poklatkowe nagrywane bedą w formacie MP4 w następującej
jakości: H6W (NTSC)/H5W (PAL) przy nagrywaniu
w jakości 4K oraz L6W (NTSC)/L5W (PAL) w przypadku
nagrywania z jakością Full HD.
Należy pamiętać, że prędkość nagrywania zmienia się automatycznie
stosownie do ustawienia [5: Standard TV] (=443).
tryb fotografowania.
1zWybierz
z Wybierz opcję [k] (=198) lub [M]
(=200).
2Wybierz pozycję [z: Film poklatk.].
3Wybierz opcję [Poklatkowo].
scenę.
4zWybierz
z Wybierz scenę odpowiednią w danych
warunkach rejestrowania.
zz Aby uzyskać większą swobodę
przy ręcznym ustawianiu interwału
fotografowania i liczby zdjęć, wybierz
opcję [Nastawa własna].
215
Filmy poklatkowe
interwał fotografowania.
5zUstaw
z Wybierz pozycję [Interwał/ zdjęcia].
zz Wybierz pozycję [Interwał] (s). Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość.
zz Aby ustawić odpowiednią wartość,
spójrz na pozycje [k: Wymagany
czas] (1) i [3: Czas odtwarz.] (2).
Jeśli została wybrana opcja
[Nastawa własna]
(1)
(2)
zz Wybierz pozycję [Interwał] (min:s).
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie [r].
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu [s].)
liczbę zdjęć.
6zUstaw
z Wybierz opcję [Liczba zdjęć]. Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby ustawić odpowiednią wartość,
spójrz na pozycje [k: Wymagany
czas] i [3: Czas odtwarz.].
Jeśli została wybrana opcja
[Nastawa własna]
zz Wybierz cyfrę.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie [r].
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu [s].)
zz Sprawdź, czy pozycja [3: Czas
odtwarzania] nie jest wyświetlana
w kolorze pomarańczowym.
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
216
Filmy poklatkowe
zz Kiedy jest wybrana [Scena**], dostępne interwały i liczby ujęć są ograniczone,
zgodnie z ustawieniami danej sceny.
zz Jeśli liczba zdjęć jest ustawiona na wartość 3600, film poklatkowy będzie trwał
ok. 2 min. w systemie NTSC i ok. 2 min 24 s w systemie PAL.
żądaną wielkość
7Wybierz
nagrywanego filmu.
zz H (3840×2160)
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9. Prędkość
nagrywania wynosi 29,97 kl/s (6) dla NTSC i 25,00 kl/s (5) dla PAL,
a filmy są zapisywane w formacie MP4 (C) z kompresją ALL-I (W).
zz L (1920×1080)
Film jest nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD). Format obrazu
wynosi 16:9. Prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl/s (6) dla NTSC
i 25,00 kl/s (5) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4 (C)
z kompresją ALL-I (W).
zz Szybkość transmisji dla H6H5 wynosi około 300 Mb/s, a dla
L6L5 około 90 Mb/s. Należy użyć karty o odpowiednio dużej
prędkości odczytu.
217
Filmy poklatkowe
ustawienie [Autom.
8Skonfiguruj
ekspozycja].
zz Z 1. klatki
Podczas wykonywania pierwszego zdjęcia dokonywany jest pomiar, aby
automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności.
Ustawienie ekspozycji dla pierwszego zdjęcia zostanie zastosowane
do kolejnych zdjęć. Inne ustawienia związane z fotografowaniem dla
pierwszego zdjęcia zostaną również zastosowane do kolejnych zdjęć.
zz Każda klatka
Pomiar jest dokonywany również podczas wykonywania każdego
kolejnego zdjęciaPodczas wykonywania pierwszego zdjęcia, by
automatycznie dopasować ekspozycję do jasności. Należy pamiętać, że
jeżeli funkcje takie jak Styl obrazów i Balans bieli ustawione są na tryb
[Autom.], będą one automatycznie ustawiane dla każdego kolejnego
zdjęcia.
ustawienie [Auto-wył.
9Skonfiguruj
ekranu].
zz Wyłącz
Nawet podczas nagrywania filmu poklatkowego obraz będzie
wyświetlany. Należy pamiętać, że ekran zostanie wyłączony po upływie
ok. 30 min od rozpoczęcia zapisywania.
zz Włącz
Monitor LCD zostanie wyłączony po upływie ok. 10 s od rozpoczęcia
nagrywania.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego można nacisnąć przycisk <B>,
aby włączyć/wyłączyć ekran.
218
Filmy poklatkowe
sygnalizator dźwiękowy.
10 zUstaw
z Wybierz pozycję ["Bip" przy zdjęciu].
zz Jeżeli wybrano opcję [Wyłącz],
sygnalizator dźwiękowy nie zostanie
uruchomiony podczas fotografowania.
11 Sprawdź ustawienia.
(1)
(2)
(1) Wymagany czas
Oznacza ilość czasu konieczną do zarejestrowania wybranej liczby
zdjęć przy zastosowaniu ustawionego interwału. Jeżeli wartość
przekracza 24 godziny, zostanie wyświetlone wskazanie „*** dni”.
(2) Czas odtwarzania
Oznacza czas nagrania filmowego (czas wymagany do odtworzenia
filmu) w przypadku tworzenia filmu poklatkowego w jakości 4K lub Full
HD ze zdjęć wykonanych z wykorzystaniem ustawionych interwałów.
219
Filmy poklatkowe
menu.
12 zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z ekranu menu.
13 zz Naciśnij spust migawki do połowy, aby
Nagraj film poklatkowy.
(1)
220
sprawdzić ostrość i ekspozycję.
zz Naciśnij przycisk <o>, aby rozpocząć
nagrywanie filmu poklatkowego.
zz Wyświetlana jest liczba pozostałych
zdjęć (1).
zz Podczas zapisywania filmu
poklatkowego wyświetlany jest symbol
[oREC].
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego
automatyczna regulacja ostrości nie
będzie działała.
zz Ponieważ do fotografowania
używana jest migawka elektroniczna,
migawka nie wydaje mechanicznego
dźwięku podczas nagrywania filmu
poklatkowego.
zz Po wykonaniu ustawionej liczby
zdjęć nagrywanie filmu poklatkowego
kończy się.
zz Aby anulować nagrywanie filmów
poklatkowych, ustaw opcję
[Poklatkowo] na [Wyłącz].
Filmy poklatkowe
zz Jeżeli na karcie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do zapisania
wybranej liczby zdjęć, wskaźnik [Czas odtwarzania] jest wyświetlany na
pomarańczowo. Gdy karta zapełni się, nagrywanie zostanie zatrzymane,
pomimo że aparat może kontynuować rejestrowanie zdjęć.
zz Jeśli rozmiar pliku filmu przekracza 4 GB przy zastosowaniu ustawień [Liczba
zdjęć], a karta nie jest sformatowana w systemie exFAT (=434), ikona [Czas
odtwarzania] zostanie wyświetlona w kolorze pomarańczowym W przypadku
dalszego fotografowania w takiej sytuacji i osiągnięcia przez plik filmowy
rozmiaru 4 GB nagrywanie filmu poklatkowego zostanie zatrzymane.
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz Filmów poklatkowych nie można nagrywać, kiedy aparat jest podłączony do
komputera za pomocą kabla interfejsu albo kiedy do aparatu jest podłączony
przewód HDMI.
zz Funkcja Filmowy Serwo AF nie będzie dostępna.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie korzystaj z zoomu obiektywu.
Użycie zoomu może spowodować zarejestrowanie nieostrego obrazu, zmianę
wartości ekspozycji bądź nieprawidłowe działanie funkcji korekcji aberracji
obiektywu.
zz W przypadku nagrywania filmu poklatkowego w migającym świetle
zarejestrowany materiał może charakteryzować się widocznym migotaniem,
poziomymi pasami (zakłócenia) albo nierównomierną ekspozycją.
zz Obraz wyświetlany w czasie nagrywania filmów poklatkowych może różnić się
wyglądem od obrazu rejestrowanego. (Przykładowe różnice to nieregularna
jasność spowodowana migającymi źródłami światła lub zakłócenia
spowodowane wysoką czułością ISO).
zz W przypadku nagrywania filmu poklatkowego przy słabym oświetleniu
obraz wyświetlany podczas filmowania może wyglądać inaczej niż obraz
w rzeczywistości rejestrowany na filmie.
zz Jeżeli podczas nagrywania filmu poklatkowego aparat jest przesuwany w bok
(panoramowanie) albo rejestrowany jest obiekt w ruchu, obraz może zawierać
bardzo dużo zakłóceń.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie działa funkcja automatycznego
wyłączania. Niemożliwe jest również konfigurowanie funkcji fotografowania
i ustawień funkcji menu, odtwarzanie obrazów itp.
zz W przypadku filmów poklatkowych nie jest nagrywany dźwięk.
zz Przy opcji [Interwał] ustawionej na mniej niż 3 s, natomiast opcji [Autom.
ekspozycja] ustawionej na [Każda klatka], jeśli jasność różni się znacznie
od jasności poprzedniego zdjęcia, aparat może nie wykonać zdjęcia przy
ustawionym interwale.
221
Filmy poklatkowe
zz Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe,
zostanie ono pominięte. Może to spowodować skrócenie czasu nagrywania
tworzonego filmu poklatkowego.
zz Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu
ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre
zdjęcia mogą nie zostać wykonane z ustawionymi interwałami.
zz Rejestrowane obrazy nie są zapisywane jako zdjęcia. Nawet w razie
anulowania nagrywania filmu poklatkowego po wykonaniu zaledwie jednego
zdjęcia zostanie ono zapisane jako plik filmowy.
zz Jeśli podłączasz aparat do komputera kablem interfejsu i używasz EOS Utility
(oprogramowania EOS), dla opcji [z: Film poklatk.] wybierz [Wyłącz].
Jeśli wybierzesz ustawienie inne niż [Wyłącz], aparat nie będzie mógł się
komunikować z komputerem.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
obiektywu nie będzie działał.
zz Nagrywanie filmu poklatkowego kończy się, jeśli aparat zostanie wyłączony,
a ustawienie zmieni się na [Wyłącz].
zz Nawet jeśli jest używana lampa błyskowa, nie wyemituje ona błysku.
zz Następujące czynności anulują stan czuwania dla nagrywania filmu
poklatkowego i zmieniają ustawienie na [Wyłącz].
yyWybór pozycji [Nast.podstawowe] dla [5: Resetuj aparat].
yyKorzystanie z przełącznika trybu fotografowania.
zz W przypadku rozpoczęcia nagrywania filmu poklatkowego w sytuacji, gdy
wyświetlana jest biała ikona [s] (=192), jakość obrazu filmu poklatkowego
może ulec pogorszeniu. Zaleca się rozpoczęcie nagrywania filmu poklatkowego
po zniknięciu białej ikony [s] (obniżenie temperatury wewnętrznej aparatu).
zz Przy ustawieniu [Każda klatka] dla [Autom.ekspozycja], czułość ISO,
czas naświetlania i przysłona mogą nie być zapisane w danych Exif filmu
poklatkowego w niektórych trybach.
222
Filmy poklatkowe
zz Zalecane jest używanie statywu.
zz Zalecane jest wcześniejsze nagrywanie filmów testowych do filmów
poklatkowych.
zz Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów poklatkowych 4K
i Full HD wynosi około 100%.
zz Naciśnij przycisk <o>, aby anulować nagrywanie filmu poklatkowego. Nagrana
do tej pory część filmu poklatkowego zostanie zapisana na karcie.
zz Za pomocą tego aparatu możesz odtwarzać nagrane filmy poklatkowe w taki
sam sposób, jak odtwarzasz normalne filmy.
zz Jeżeli wymagany czas nagrywania wynosi więcej niż 24 godziny, a zarazem
mniej niż 48 godzin, prezentowane będzie wskazanie „2 dni”. Jeżeli nagrywanie
potrwa co najmniej trzy dni, liczba dni będzie prezentowana w 24-godzinnych
przyrostach.
zz Plik filmowy zostanie utworzony, nawet jeśli czas odtwarzania filmu
poklatkowego będzie wynosić mniej niż 1 s. W pozycji [Czas odtwarzania]
wyświetlona zostanie wartość „00'00"”.
zz Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów do
gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno).
zz Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów Rec.
Przestrzenie kolorów ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach poklatkowych
w jakości 4K/Full HD.
zz Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawany osobno)
umożliwia rozpoczęcie oraz zatrzymanie nagrywania filmu poklatkowego.
Z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1
yyNajpierw sparuj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1 z aparatem
(=387).
yyUpewnij się, że dla opcji [z: Pilot] wybrane jest ustawienie [Włącz].
223
Migawka wideo
Nagraj serię migawek wideo, każdej o długości kilku sekund, a aparat
połączy je, tworząc album migawek wideo z podróży lub ważnego
wydarzenia.
Funkcja migawek wideo jest dostępna, kiedy wielkość nagrywanego filmu
jest ustawiona na L6X (NTSC) / L5X (PAL).
Albumy migawek wideo można odtwarzać z muzyką w tle (=299).
Tworzenie albumu migawek wideo
Migawka
wideo 1
Migawka
wideo 2
Migawka
wideo **
Album migawek wideo
tryb fotografowania.
1zWybierz
z Wybierz opcję [k] (=198) lub [M]
2
(=200).
Wybierz pozycję [z: Migawka
wideo].
3Wybierz pozycję [Włącz].
224
Migawka wideo
pozycję [Ustawienia
4Wybierz
albumu].
pozycję [Utwórz nowy
5Wybierz
album].
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
czas odtwarzania.
6zOkreśl
z Ustaw czas odtwarzania dla każdej
migawki wideo.
efekt odtwarzania.
7zOkreśl
z Od tego ustawienia zależy prędkość
odtwarzania albumów.
wymagany czas
8Sprawdź
nagrywania.
zz W pozycji (1) widać wymagany czas
nagrywania każdej migawki, który zależy
od czasu odtwarzania i wybranego
efektu.
(1)
225
Migawka wideo
menu.
9zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, aby
zamknąć menu.
zz Pojawi się niebieski pasek wskazujący
czasu nagrywania (2).
(2)
pierwszą migawkę wideo.
10 zNagraj
z Naciśnij przycisk filmowania, aby
rozpocząć nagrywanie.
zz Stopień wypełnienia niebieskiego
paska, który wskazuje czas nagrywania,
zmienia się stopniowo, a gdy upłynie
ustawiony czas, nagrywanie zostaje
automatycznie zakończone.
zz Pojawi się monit o potwierdzenie
(=227).
nagranie jako album
11 Zapisz
migawek wideo.
zz Wybierz opcję [J Zapisz jako album].
zz Klip zostanie zapisany jako pierwsza
migawka wideo w albumie.
kolejne migawki wideo.
12 zNagraj
z Powtórz krok 10, aby nagrać następną
migawkę wideo.
zz Wybierz opcję [J Dodaj do albumu].
zz Aby utworzyć kolejny album, wybierz
pozycję [W Zapisz jako nowy album].
zz W razie potrzeby powtórz krok 12.
226
Migawka wideo
nagrywanie migawek
13 Zakończ
wideo.
zz Dla ustawienia [Migawka wideo]
wybierz wartość [Wyłącz]. Aby wrócić
do standardowego trybu filmowania,
wybierz ustawienie [Wyłącz].
zz Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z menu i powrócić do normalnego
filmowania.
Opcje w punkcie 11 i 12
Funkcja
J Zapisz jako album (krok 11)
J Dodaj do albumu (krok 12)
W Zapisz jako nowy album
(krok 12)
1 Odtwórz migawkę wideo
(kroki 11, 12)
Opis
Zapisuje klip jako pierwszą migawkę wideo
w albumie.
Dodaje bieżącą migawkę wideo do ostatnio
zarejestrowanego albumu.
Tworzy nowy album i zapisuje klip jako pierwszą
migawkę wideo. To plik albumu inny niż ostatnio
zarejestrowany.
Odtwarza właśnie nagraną migawkę wideo.
r Nie zapisuj w albumie (krok 11) Usuwa ostatnio nagraną migawkę wideo bez
zapisywania jej w albumie. Wybierz opcję [OK]
r Usuń bez zapisywania
w oknie dialogowym potwierdzenia.
w albumie (krok 12)
zz Jeśli chcesz, aby kolejna migawka wideo została nagrana od razu, wybierz
w pozycji [Pokaż potwierdz.] w obszarze [z: Migawka wideo] ustawienie
[Wyłącz]. To ustawienie pozwala nagrywać kolejne migawki wideo natychmiast,
bez wyświetlania monitu o potwierdzenie.
227
Migawka wideo
Dodawanie do istniejącego albumu
pozycję [Dodaj do
1Wybierz
istniejącego albumu].
zz Wykonaj krok 5 ze =225, aby wybrać
pozycję [Dodaj do istniejącego
albumu].
istniejący album.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
istniejący album, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK].
zz Niektóre ustawienia dotyczące migawek
wideo zostaną dostosowane do
ustawień wybranych dla istniejącego
albumu.
menu.
3zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, aby
zamknąć menu.
zz Pojawi się ekran nagrywania migawek
wideo.
migawkę wideo.
4zNagraj
z Nagrywaj migawkę wideo w sposób
opisany w punkcie 10 w podrozdziale
„Migawka wideo” (=224).
zz Nie można wybrać albumu utworzonego za pomocą innego aparatu.
Ogólne przestrogi dotyczące migawek wideo
zz W przypadku wybrania w pozycji [Efekt odtwarzania] ustawienia
[1/2x prędkość] lub [2x prędkość] nie jest nagrywany dźwięk.
zz Czas nagrywania poszczególnych migawek wideo jest jedynie orientacyjny.
Może się nieco różnić od rzeczywistego czasu nagrywania, wskazywanego
przy odtwarzaniu. Zależy to od prędkości nagrywania i innych czynników.
228
Film z efektem miniatury
Efekt miniatury w filmach jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów
obrazu znajdujących się poza zaznaczonym fragmentem. Wybierając
prędkość odtwarzania przed nagraniem filmu, możesz także tworzyć filmy,
które wyglądają jak sceny w miniaturowych modelach, a ludzie i przedmioty
na scenie poruszają się szybko podczas odtwarzania. Dźwięk nie jest
rejestrowany.
opcję [ ].
1zWybierz
z Wciśnij przycisk <0> i na ekranie
szybkich nastaw wybierz [ ].
], [
] lub [
] jako
zz Wybierz [
prędkość odtwarzania.
ramkę sceny.
2zPrzesuń
z Użyj ramki sceny, aby ustawić obszar,
który będzie wyglądał ostro.
zz Aby móc przesuwać ramkę sceny
(wyświetlana jest na pomarańczowo),
naciśnij przycisk <B> lub dotknij
ikony [r] w prawym dolnym rogu
ekranu.
zz Wybierz [T] w lewym dolnym rogu
ekranu, aby przełączać się między
pionową i poziomą orientacją ramki
sceny.
zz Aby przesunąć poziomą ramkę sceny,
naciśnij przyciski <W> <X>, a aby
przenieść pionową ramkę sceny, naciśnij
przyciski <Y> <Z>.
zz Aby przywrócić ramkę sceny na środek
ekranu, dotknij [e] w lewym dolnym
rogu ekranu.
zz Naciśnij przycisk<0> by zatwierdzić
umieszczenie ramki sceny. Następnie
ustaw punkt AF.
229
Film z efektem miniatury
punkt AF.
3zPrzesuń
z Punkt AF zmienia kolor na
pomarańczowy i można go przesuwać.
zz Naciśnij przycisk nawigacji <V>,
aby przesunąć punkt AF na miejsce,
w którym chcesz ustawić ostrość.
zz Zalecane jest wyrównanie punktu AF
i ramki sceny.
zz Aby przywrócić punkt AF na środek
ekranu, dotknij [e] w lewym dolnym
rogu ekranu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
zatwierdzić umieszczenie punktu AF.
film.
4zNagraj
z Naciśnij przycisk nagrywania filmu.
Szacowana szybkość i czas odtwarzania minutowego filmu
Szybkość
Czas odtwarzania
Około 12 s
Około 6 s
Około 3 s
zz Aby ludzie i obiekty poruszali się szybko podczas odtwarzania, przed
nagraniem filmu wybierz opcję [
], [
] lub [
]. Scena będzie
przypominała miniaturowy model.
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
zz Możliwe jest zmienianie orientacji ramki sceny w kroku 2 przy użyciu
przycisków <Y> <Z>, kiedy orientacja ramki jest pozioma, lub przycisków
<W> <X>, kiedy orientacja jest pionowa.
230
Filmowy Serwo AF
Po włączeniu tej funkcji podczas filmowania aparat w sposób ciągły ustawia
ostrość na obiekt.
pozycję [z: Filmowy
1Wybierz
Serwo AF].
2Wybierz pozycję [Włącz].
zz Jeśli została wybrana opcja [Włącz]:
Aparat ustawia ostrość na obiekt w sposób ciągły, nawet jeżeli spust
migawki nie jest wciśnięty do połowy.
Aby utrzymać ostrość w określonym położeniu lub jeśli nie chcesz
rejestrować dźwięków mechanicznych z obiektywu, możesz
tymczasowo zatrzymać tryb Filmowy Serwo AF, dotykając przycisku
[Z] w lewym dolnym rogu ekranu.
Wstrzymana praca funkcji Filmowy Serwo AF zostanie wznowiona po
powrocie do trybu filmowania poprzez wciśnięcie przycisku <M>
lub <x> albo zmianę metody AF.
zz Gdy wybrana jest opcja [Wyłącz]:
Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
231
Filmowy Serwo AF
Przestrogi dotyczące korzystania z funkcji [Filmowy Serwo AF]
po ustawieniu opcji [Włącz]
zz Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
yyObiekty, które szybko przybliżają się do aparatu lub oddalają się od niego.
yyObiekt poruszający się w niewielkiej odległości od aparatu.
yyPodczas fotografowania z wyższą wartością przysłony.
yyPatrz też „Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości” (=179).
zz W związku z tym, że mechanizm obiektywu działa przez cały czas i jest
zużywana energia akumulatora, dostępny czas nagrywania filmów (=498)
będzie krótszy.
zz Funkcja Filmowy Serwo AF zostanie wstrzymana podczas powiększania lub
wyświetlania widoku powiększenia.
zz Jeśli podczas filmowania obiekt zbliży się lub oddali albo aparat zostanie
przesunięty w pionie lub poziomie (panorama), zarejestrowany obraz może
tymczasowo rozszerzyć się lub zwęzić (nastąpi zmiana powiększenia obrazu).
232
Cyfrowa stabilizacja filmu
Wbudowana stabilizacja obrazu koryguje elektronicznie drgania aparatu
podczas filmowania. Funkcja ta jest określana jako „Cyfrowa stabilizacja
filmu”. W przypadku używania obiektywu z wbudowaną funkcją Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) na obiektywie w pozycji <1>.
1Wybierz pozycję [z: Ustaw. stab.].
2Wybierz pozycję [k Stabil. cyfr.].
3Wybierz ustawienie.
zz Wyłącz (v)
Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu jest
wyłączona.
zz Włącz (w)
rgania aparatu zostaną skorygowane. Obraz zostanie nieco
D
powiększony.
zz Wzmocniona (x) (niedostępna w trybie fotografowania)
W porównaniu do opcji [Włącz], można korygować mocniejsze drgania
aparatu. Wyświetlony obraz zostanie bardziej powiększony.
233
Cyfrowa stabilizacja filmu
Zespolona stabilizacja filmu
Jeszcze skuteczniejszą korekcję można uzyskać, filmując obiektywem
zgodnym z funkcjami cyfrowej stabilizacji filmu oraz połączonej stabilizacji
filmu, które łączą stabilizację optyczną i cyfrową uzyskaną z obiektywu
i z aparatu.
zz Stabilizacja cyfrowa filmu nie działa z obiektywem bez stabilizatora obrazu
lub gdy przełącznik IS obiektywu jest ustawiony w pozycji <2>. (W takim
przypadku, gdy określono [Włącz] lub [Wzmocniona], ikona Stabiliz. cyfrowej
filmu miga.)
zz W przypadku obiektywu, którego ogniskowa jest dłuższa niż 800 mm, funkcja
cyfrowej stabilizacji filmu nie będzie działać.
zz Stabilizacja przy użyciu funkcji cyfrowej stabilizacji filmu może być mniej
skuteczna przy pewnych ustawieniach wielkości nagrywanych filmów.
zz Im szerszy kąt widzenia (najkrótsza ogniskowa), tym bardziej skuteczna jest
stabilizacja obrazu. Im węższy kąt widzenia (najdłuższa ogniskowa), tym mniej
skuteczna jest stabilizacja obrazu.
zz W przypadku używania statywu zaleca się wybrać w ustawieniu cyfrowej
stabilizacji filmu wartość [Wyłącz].
zz W zależności od obiektu i warunków fotografowania obiekt może być znacznie
rozmyty (obiektowi chwilowo brakuje ostrości) ze względu na efekt cyfrowej
stabilizacji filmu.
zz W przypadku używania obiektywu TS-E, obiektywu typu rybie oko lub
obiektywu firmy innej niż Canon zaleca się wybrać w ustawieniu cyfrowej
stabilizacji filmu opcję [Wyłącz].
zz Ponieważ stabilizacja cyfrowa filmu powiększa obraz, sprawia on wrażenie
ziarnistego. Mogą być widoczne także zakłócenia, punkty światła itd.
zz Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów obsługujących zespoloną
stabilizację obrazu można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
zz Kiedy jest używany obiektyw obsługujący zespoloną stabilizację obrazu,
do ikony cyfrowej stabilizacji filmu dodawany jest znak „+” (=233).
234
Inne funkcje menu
[z1]
zz Tryb fotografowania
Dostępne opcje obejmują automatyczną ekspozycję i ręczną ekspozycję
nagrywania filmu.
zz Korekcja aberracji obiektywu
Jasność brzegów oraz aberracja chromatyczna mogą być korygowane
podczas filmowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
korekcji aberracji obiektywu, patrz =128.
[z2]
zz Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Gdy wybrane jest ustawienie [Włącz], można rozpoczynać i kończyć
filmowanie za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
BR-E1 (sprzedawanego oddzielnie). Najpierw sparuj pilota BR-E1
z aparatem (=387).
Z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1
Aby nagrywać filmy w standardowym trybie, ustaw przełącznik czasu
wyzwalania/filmowania pilota BR-E1 w pozycji <k>, a następnie
naciśnij przycisk zwalniania.
Informacje dotyczące nagrywania filmu poklatkowego znajdują się na
stronie =223.
235
Inne funkcje menu
[z3]
zz Korekta ekspozycji
Korygowanie ekspozycji jest dostępne w zakresie ± 3 stopni, w krokach
co 1/3 stopnia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
korygowania ekspozycji, patrz =137.
zz k Nastawy czułości ISO
Czułość ISO
W trybie [M] czułość ISO można ustawić ręcznie. Można także
wybrać automatyczną czułość ISO.
Maksimum przy automatycznej
Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO dla
nagrywania filmów poklatkowych Full HD/HD w trybie [k] lub
w trybie [M] z funkcją automatycznej regulacji czułości ISO.
zz ISO 16000/20000/25600 dla nagrywania filmów w rozdzielczości Full HD/HD to
rozszerzony zakres czułości ISO (sygnalizowany ikoną [H]).
zz Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności)
Jasność i kontrast można korygować automatycznie. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat automatycznego optymalizatora
jasności, patrz =141.
zz Priorytet jasnych partii obrazu
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii obrazu
podczas nagrywania filmów. Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące priorytetu jasnych partii obrazu, patrz =142.
zz Funkcja [Wzmocniona] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów z ustawieniem [z: Priorytet jasnych partii obr.].
zz Timer pomiarowy
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat timera pomiarowego,
patrz =145.
236
Inne funkcje menu
[z4]
zz Balans bieli
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat balansu bieli, patrz =147.
zz Ręczny WB (wg wzorca bieli)
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat balansu bieli, patrz =150.
zz Korekcja balansu bieli
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korekcji balansu bieli,
patrz =152.
zz Styl obrazów
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stylów obrazu,
patrz =154.
[z5]
zz Metoda AF
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące metod AF, patrz =170.
zz AF z detekcją oczu
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat AF z detekcją oka,
patrz =180.
zz Tryb ostrości
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybów ustawiania
ostrości, patrz =182.
237
Inne funkcje menu
zz Wyświetlacz informacji HDMI
Można określić, jakie informacje mają być
wyświetlane na obrazie przesyłanym przez
przewód HDMI.
Z informacjami
Obraz, informacje o obrazie, punkty AF i inne dane są widoczne na
urządzeniu podłączonym za pomocą przewodu HDMI. Ekran aparatu
jest wyłączony. Rejestrowane filmy są zapisywane na karcie.
Czysty / Wyjście H
Sygnał przesyłany przewodem HDMI zawiera jedynie filmy
w rozdzielczości 4K. W aparacie są wyświetlane również informacje
o obrazie i punkty AF, ale nie są one zapisywane na obrazie
rejestrowanym na karcie. Co ważne, nie jest dostępna komunikacja
Wi‑Fi.
Czysty / Wyjście L
Sygnał przesyłany przewodem HDMI zawiera jedynie filmy
w rozdzielczości Full HD. W aparacie są wyświetlane również
informacje o obrazie i punkty AF, ale nie są one zapisywane na
obrazie rejestrowanym na karcie. Co ważne, nie jest dostępna
komunikacja Wi‑Fi.
[z6]
zz Ręczna ostrość dla obiekt.
Szczegółowe informacje na temat opcji Ręczna ostrość dla obiekt.,
patrz =183.
zz Nastawy wyróżniania MF
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nastaw wyróżniania MF,
patrz =187.
zz Ustawienia stabilizacji
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stabilizacji obrazu,
patrz =188.
238
Inne funkcje menu
zz k Automatyczna wolna migawka
Można wybrać opcję nagrywania filmów,
które są jaśniejsze, niż w przypadku
ustawienia [Wyłącz], poprzez
automatyczne ograniczenie czasu
naświetlania w warunkach słabego
oświetlenia.
Ma zastosowanie, gdy prędkość
nagrywania filmu w danej rozdzielczości
wynosi 8 lub 7.
Wyłącz
Pozwala na nagrywanie filmów o płynniejszym i bardziej naturalnym
ruchu, z mniejszym wpływem ze strony drobnych ruchów obiektu niż
przy ustawieniu [Włącz]. Należy pamiętać, że w warunkach słabego
oświetlenia filmy mogą być ciemniejsze niż przy ustawieniu [Włącz].
Włącz
Pozwala na nagrywanie jaśniejszych filmów niż w przypadku
ustawienia [Wyłącz], dzięki automatycznej redukcji czasu naświetlania
do 1/30 s (NTSC) lub 1/25 s (PAL) w warunkach niedostatecznego
oświetlenia.
zz Wybór wartości [Wyłącz] jest zalecany przy filmowaniu obiektów poruszających
się w słabym świetle lub gdy mogą się pojawiać powidoki, takie jak smugi.
239
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Czerwona ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze
wewnętrznej [E]
zz Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
filmowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona czerwona
ikona [E].
zz Czerwona ikona [E] sygnalizuje, że filmowanie wkrótce zostanie
automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe aż do
momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. W takiej sytuacji należy
wyłączyć zasilane i odczekać na ostygnięcie aparatu.
zz Długotrwałe filmowanie w wysokiej temperaturze spowoduje, że czerwona
ikona [E] pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze
wyłączyć.
[
] Wyświetlacz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona ikona [
], patrz =483.
Jakość nagrywania i obrazu
zz Funkcja Stabilizator obrazu będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie
zostanie naciśnięty do połowy w przypadku użycia obiektywu EF-M z funkcją
IS, w którym [Stabilizacja] w menu [z: Ustaw. stab.] ustawiona na [Wł.] lub
gdy obiektyw EF/EF-S z przełącznikiem stabilizacji obrazu zostanie ustawiony
na <1>. Korzystanie z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) powoduje
zużywanie energii akumulatora i może spowodować skrócenie całkowitego
czasu trwania nagranego filmu w zależności od warunków fotografowania.
Wyłączenie stabilizatora obrazu jest zalecane, gdy używasz statywu lub innych
środków do zabezpieczenia aparatu.
zz Jeśli jasność zmieni się podczas nagrywania filmu z automatyczną ekspozycją,
może się wydawać, że film na chwilę się zatrzymuje. W takich przypadkach
należy nagrywać filmy z ręczną regulacją ekspozycji.
zz W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła, jasne obszary
na ekranie mogą być przyciemnione. Filmy są nagrywane niemal dokładnie tak
jak są wyświetlane na ekranie.
zz W przypadku nagrywania przy wysokiej czułości ISO, wysokiej temperaturze,
długim czasie naświetlania lub w warunkach niedostatecznego oświetlenia
mogą się pojawić zakłócenia i nieregularne kolory. Filmy są nagrywane niemal
dokładnie tak jak są wyświetlane na ekranie, z wyjątkiem nagrywania filmów
poklatkowych.
zz Podczas prób odtworzenia filmu za pomocą innych urządzeń, jakość dźwięku
i obrazu może się pogorszyć lub odtwarzanie nie będzie możliwe (nawet wtedy,
gdy urządzenia te obsługują formaty MP4).
240
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Jakość nagrywania i obrazu
zz W przypadku korzystania z kart o małej szybkości zapisu
podczas filmowania może pojawić się wskaźnik po
prawej stronie ekranu. Wskaźnik informuje, ile danych nie
zostało jeszcze zapisanych na karcie (zapełnienie bufora
pamięci). Dla kart o małej szybkości zapisu wartości
(1)
na skali wskaźnika będą rosły szybciej. Jeśli wskaźnik
(1) pokaże maksymalną wartość, filmowanie zostanie
automatycznie zatrzymane.
zz W przypadku kart o dużej szybkości zapisu wskaźnik nie zostanie wyświetlony
lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost jego wartości. Przed
rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować kilka filmów testowych w celu
sprawdzenia szybkości zapisu.
zz Jeśli wskaźnik sygnalizuje, że karta jest zapełniona i filmowanie zostanie
zakończone automatycznie, dźwięk pod koniec film może nie zostać nagrany
prawidłowo.
zz Jeśli szybkość zapisu karty jest niska (ze względu na fragmentację plików)
i pojawia się wskaźnik, sformatowanie karty może zwiększyć szybkość zapisu.
Ograniczenia dotyczące dźwięku
zz Podczas nagrywania flmów z dźwiękiem mogą wystąpić następujące ograniczenia.
yyDźwięk nie zostanie zarejestrowany mniej więcej w przypadku dwóch
ostatnich klatek.
yyPodczas odtwarzania filmów w systemie Windows obraz i dźwięk mogą być
lekko niezsynchronizowane.
241
242
Fotografowanie z lampą
błyskową
W tym rozdziale opisano, jak fotografować z lampą błyskową.
zz Podczas nagrywania filmu nie można korzystać z lampy błyskowej.
243
Fotografowanie z lampą błyskową
Zaleca się korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej, gdy na ekranie
wyświetla się ikona [I], gdy obiekty są przyciemnione na zdjęciach
w świetle dziennym lub w przypadku fotografowania w warunkach słabego
oświetlenia.
dźwigni <I>, aby podnieść
1Użyj
lampę błyskową.
spust migawki do połowy.
2zNaciśnij
z Potwierdź, że ikona [I] wyświetla się na
ekranie.
zdjęcie.
3zZrób
z Lampa błyskowa zostanie uruchomiona
zgodnie z ustawieniami [Lampa
błyskowa] (=249).
zz Aby cofnąć lampę błyskową, wciśnij
ją palcem do aparatu, do momentu aż
znajdzie się na swoim miejscu.
Przybliżony zasięg lampy błyskowej
(Maksymalny przybliżony zasięg w metrach/stopach)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
Czułość ISO
(=138)
Najkrótsza ogniskowa
f/3.5
f/6.3
400
2.9/9.5
1.6/5.2
3200
8.1/26.6
4.5/14.8
Najdłuższa ogniskowa
* Uzyskanie standardowej ekspozycji może nie być możliwe podczas fotografowania
odległych obiektów z wysoką czułością ISO i w niektórych warunkach.
244
Fotografowanie z lampą błyskową
Czas naświetlana i wartość przysłony przy fotografowaniu
z lampą błyskową
Tryb
fotografowania
d
Autom. (1/200–30 s)*
s
Ręczny (1/200–30 s)
f
4
Wartość
przysłony
Ustawienie
automatyczne
Ustawienie
automatyczne
Czas naświetlania
Autom. (1/200–30 s)*
Ustawienie ręczne
Ręcznie (1/200–30 sek., tryb Bulb)
Ustawienie ręczne
* Gdy [Błysk+dł.czas] w pozycji [z: Sterowanie lampą] wybrano ustawienie
[1/200-30 sek. auto].
zz Nie należy korzystać z lampy błyskowej, jeśli nie jest całkowicie podniesiona.
zz Dolna część zdjęcia może być ciemna, jeśli światło z lampy błyskowej jest
zasłonięte osłoną obiektywu lub obiektem, który jest zbyt blisko.
Fotografowanie z lampą błyskową w trybie [f]
Ilość światła jest dostosowana automatycznie, aby zapewnić odpowiednią
ekspozycję błysku dla wybranej wartości przysłony.
W warunkach słabego oświetlenia do ekspozycji głównego obiektu używana
jest funkcja pomiaru światła z automatyką błysku, a dla tła stosuje się długi
czas naświetlania, aby zapewnić standardową ekspozycję głównego obiektu
i tła. Zalecane jest używanie statywu.
245
Korekta ekspozycji z lampą
M
Możliwe jest nie tylko korygowanie ekspozycji, lecz także regulacja ilości światła.
1Naciśnij <Z>.
2Naciśnij przycisk <M>.
3Wybierz pozycję [Kor. eksp. 2].
wartość korekty.
4zUstaw
z Aby zwiększyć jasność ekspozycji lampy,
ustaw wartość korekty w kierunku opcji
[Jaśniej] (pozytywna korekta) lub jeśli
chcesz ją przyciemnić, przesuń w stronę
[Ciemniej] (negatywna korekta).
zz Po wykonaniu zdjęć zastosuj kroki 1-3,
aby przywrócić zerową wartość korekty.
zz Jeśli w [z: Autom. optymalizator jasności] (=141) została wybrana opcja
inna niż [Wyłącz], obrazy mogą nadal być rozjaśniony nawet w przypadku
ustawienia negatywnej wartości korekty ekspozycji.
zz Wartość korygowania ekspozycji pozostanie aktualna nawet po wyłączeniu aparatu.
zz Korektę ekspozycji z lampą można również ustawić, obracając pokrętło <6>
w kroku 2.
zz Korektę ekspozycji z lampą można też ustawić w pozycji [Nastawy lampy
wbudow.] w [z: Sterowanie lampą] (=252).
246
Blokada ekspozycji lampy
M
Fotografowanie z opcją blokady ekspozycji lampy zapewnia odpowiednią
ekspozycję błysku nad obszarem obiektu.
dźwigni <I>, aby podnieść
1Użyj
lampę błyskową.
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i potwierdź, że ikona [I] wyświetla się
na ekranie.
2Ustaw ostrość na obiekt.
przycisk <A> (8).
3zNaciśnij
z Wybierz centralną pozycję obiektu na
ekranie, następnie naciśnij przycisk <A>.
zz Lampa błyskowa aktywuje błysk
wstępny, a poziom ilości światła zostanie
utrzymany.
zz [d] jest zapalone.
zz Za każdym razem, gdy naciśniesz
przycisk <A> lampa błyskowa aktywuje
błysk wstępny, a wymagany poziom
ilości światła zostanie utrzymany.
zdjęcie.
4zZrób
z Skomponuj ujęcie i naciśnij spust
migawki do końca.
zz Ikona [D] miga, gdy obiekty znajdują się zbyt daleko, a zdjęcia wyjdą zbyt
ciemne. Podejdź bliżej do obiektu i powtórz czynności opisane w punktach 2-4.
247
Sterowanie lampą
Funkcje lampy błyskowej można ustawić na ekranach menu aparatu.
Wybierz pozycję [z: Sterowanie
1lampą].
2Wybierz jedną z pozycji.
248
Sterowanie lampą
Wyzwalanie błysku
Wybierz ustawienie [a], aby lampa
wyzwalała się automatycznie w zależności
od warunków.
Wybierz ustawienie [D], aby lampa
wyzwalała się za każdym razem, gdy
wykonujesz zdjęcia.
Wybierz ustawienie [b], aby wyłączyć
uruchamianie błysku.
zz Wyświetlane informacje różnią się w zależności od trybu fotografowania.
zz Można również ustawić (z wyjątkiem niektórych trybów fotografowania),
naciskając przycisk <D>, gdy przełącznik trybów fotografowania znajduje się
w pozycji <A> lub <z>.
Pomiar błysku E-TTL IIM
Dla normalnych wartości ekspozycji lampy
błyskowej ustaw opcję [Wielosegm.]
Wybór opcji [Uśredniony] powoduje
uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji
dla całej sceny.
Redukcja efektu czerwonych oczu
Wybierz ustawienie [Włącz], aby
zmniejszyć efekt czerwonych oczu za
pomocą lampki redukcji efektu czerwonych
oczu (=36) przed wyzwoleniem lampy
błyskowej.
249
Sterowanie lampą
Błysk+dł.czasM
Czas synchronizacji błysku dla
fotografowania z lampą błyskową można
ustawić w trybie preselekcji przysłony [f]
lub w trybie Programowa AE [d].
zz [
] 1/200-30 sek. autom.
zz [
] 1/200-1/60 sek. autom.
zz [
] 1/200 sek. (stały)
Czas synchronizacji błysku jest ustawiany automatycznie w zakresie
od 1/200 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności sceny.
Fotografowanie z synchronizacją lampy z długim czasem naświetlania
jest stosowane w pewnych warunkach fotografowania, w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, a czas naświetlania jest automatycznie
obniżany.
Zapobiega automatycznemu ustawieniu długiego czasu naświetlania
w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Skutecznie zapobiega
to rozmyciu obiektu i drganiom aparatu. Jednak o ile obiekt zostanie
prawidłowo naświetlony, uzyskanie odpowiedniej jasności tła może być
utrudnione.
Czas synchronizacji błysku jest stały i wynosi 1/200 s. Ustawienie to
skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drgań aparatu niż
ustawienie [1/200-1/60 sek. autom.]. Jednak w słabym oświetleniu tło
będzie ciemniejsze niż przy ustawieniu [1/200-1/60 sek. autom.].
zz Aby korzystać z fotografowania z wolną synchronizacją w trybie [f] lub [d],
ustaw opcję [1/200-30 sek. auto].
250
Sterowanie lampą
Nastawy wbudowanej lampy błyskowejM
zz Tryb błysku
Wybierz ustawienie [E-TTL II], aby
wykonywać zdjęcia w trybie pełnego
automatycznego wyzwalania błysku
E-TTL II/E-TTL.
Wybierz ustawienie [Manual flash],
aby określić preferowaną ilość światła:
([Maksimum], [Średnia] lub [Minimum])
dla opcji [Moc błysku 2].
zz Opcja dostępna w trybach [s], [f]
oraz [a].
251
Sterowanie lampą
zz Tryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta ma ustawioną wartość
[z 1 zasł.], co powoduje, że błysk
lampy jest wyzwalany bezpośrednio po
rozpoczęciu naświetlania.
Wybierz ustawienie [z 2 zasł.] i użyj
długiego czasu naświetlania, aby uzyskać
na zdjęciach naturalny efekt smugi świateł,
np. w przypadku fotografowania jadących
samochodów w nocy.
zz W przypadku ustawienia Synchronizacja z 2 zasłoną wybierz czas naświetlania
1/ 80 s lub dłuższy. Jeśli czas naświetlania wynosi 1/100 s lub jest krótszy,
nastąpi automatyczna synchronizacja z pierwszą zasłoną, nawet gdy została
wybrana opcja [z 2 zasł.].
zz Korekta ekspozycji lampy
Możliwe jest nie tylko korygowanie
ekspozycji, lecz także regulacja ilości
światła (=246).
Kasowanie nastaw wbudowanej lampy błyskowej
1Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].
opcję [OK].
2zWybierz
z Ustawienia domyślne są teraz
przywracane.
252
Ustawienia odtwarzania
W tym rozdziale przedstawiono tematy związane z odtwarzaniem –
wyświetlaniem zarejestrowanych zdjęć i filmów – i opisano
ustawienia menu dostępne na karcie Ustawienia odtwarzania ([x]).
zz Normalny tryb wyświetlania lub wybór w tym aparacie może nie
być możliwy w przypadku zdjęć wykonanych na innych aparatach
lub zdjęć z tego aparatu, które zostały poddane edycji lub których
nazwę zmieniono na komputerze.
zz Mogą zostać wyświetlone obrazy, w których nie można zastosować
niektórych funkcji odtwarzania.
253
Menu karty: Ustawienia odtwarzania
zz Ustawienia odtwarzania 1
=272
=275
=276
=277
=284
=288
zz Ustawienia odtwarzania 2
=291
=294
=296
=297
=300
=302
zz Ustawienia odtwarzania 3
=303
=306
=308
=310
254
Menu karty: Ustawienia odtwarzania
zz Ustawienia odtwarzania 4
=312
=314
=315
255
Odtwarzanie obrazów
Wyświetlanie pojedynczego obrazu
obraz.
1zOdtwórz
z Naciśnij przycisk <x>.
obraz.
2zWybierz
z Aby odtworzyć nowsze obrazy, naciśnij
przycisk <Z>, natomiast aby odtworzyć
starsze obrazy, naciśnij przycisk <Y>.
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę ekranu.
Bez informacji
Podstawowy ekran
informacji
Ekran informacji o obrazie
Wyjdź z trybu odtwarzania
3obrazów.
zz Naciśnij przycisk <x>, aby wyjść
z ekranu odtwarzania obrazów.
256
Odtwarzanie obrazów
Ekran informacji o obrazie
Po wyświetleniu ekranu informacji o obrazie można użyć przycisku <B>,
aby zmienić wyświetlane informacje. Można również decydować, jakie
informacje będą wyświetlane w pozycji [x: Wyśw. inf. o odtwarzaniu]
(=312).
257
Odtwarzanie obrazów
Odtwarzanie dotykiem
Aparat jest wyposażony w panel dotykowy, który umożliwia sterowanie
odtwarzaniem. Obsługiwane gesty przypominają te spotykane
w smartfonach i podobnych urządzeniach. W pierwszej kolejności naciśnij
przycisk <x>, aby przygotować funkcję odtwarzania dotykiem.
Przeglądanie
Przeskok wyświetlania
Widok miniatur
Widok powiększony
zz Możesz również powiększyć wyświetlany obraz, dotykając go dwukrotnie
jednym palcem.
258
Wyświetlanie obrazu w powiększeniu
Zarejestrowane obrazy można powiększyć.
obraz.
1zPowiększ
z Podczas odtwarzania obrazów obróć
pokrętło <6> w prawo. Położenie
widoku powiększonego (1) jest
wyświetlane w prawym dolnym rogu
ekranu.
(1)
obraz.
2zPrzewiń
z Naciśnij przyciski nawigacji <V>, aby
przewinąć obraz w pionie i w poziomie.
zz Aby zachować tę samą powiększoną pozycję podczas przełączania obrazów,
dotknij [g] w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij przyciski
<Y> <Z>, podczas gdy [f] jest wyświetlany.
259
Widok miniatur (wyświetlanie wielu
obrazów)
widok miniatur.
1zWłącz
z Podczas odtwarzania obrazów, obróć
pokrętłem <6> w lewo.
zz Zostanie wyświetlony widok miniatur
4 obrazów. Wybrany obraz będzie
otoczony pomarańczową ramką.
Obrócenie pokrętła <6> dalej w lewo
spowoduje przełączenie na widok
9, 36 i 100 obrazów.
Obrócenie pokrętła w drugą stronę
spowoduje przełączenie na widok 100
obrazów, 36 obrazów, 9 obrazów i 4
obrazów.
B
B
B
B
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
przesunąć pomarańczową ramkę
i wybrać obraz.
zz W trybie widoku miniatur naciśnij
przycisk <0>, aby przejść do trybu
wyświetlania wybranego obrazu.
260
Odtwarzanie filmów
obraz.
1zOdtwórz
z Naciśnij przycisk <x>.
film.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
film do odtworzenia.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu ikona [s1] wyświetlona
w górnym lewym rogu ekranu
wskazuje film.
zz Otwory perforacji widoczne na lewej
krawędzi obrazu w trybie widoku
miniatur oznaczają film. Ponieważ rolek
obrazów nie można odtworzyć z ekranu
indeksu, naciśnij <0>, aby przejść do
wyświetlania pojedynczego obrazu.
trybie wyświetlania
3Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
przycisk <0>, aby
4Naciśnij
odtworzyć film.
zz Rozpocznie się odtwarzanie filmu.
zz Możesz zatrzymać odtwarzanie
i wyświetlić panel odtwarzania filmu,
naciskając przycisk <0>. Naciśnij
przycisk ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
zz Możesz też dostosować poziom
głośności podczas odtwarzania filmu za
pomocą przycisków <W> <X>.
(1)
(1)
Głośnik
261
Odtwarzanie filmów
Panel odtwarzania filmu
Element
7 Odtwórz
8 Slow motion
T Przeskocz do tyłu
3 Poprzednia klatka
6 Klatka następna
v Przeskocz do
przodu
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
Prędkość odtwarzania w trybie zwolnionego tempa można
regulować, używając przycisków <Y> <Z>. Informacje
o prędkości odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są
podawane w prawym górnym rogu ekranu.
Przeskakuje o około 4 sek. do tyłu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>.
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
Przeskakuje do przodu o około 4 sek. do tyłu po każdym
naciśnięciu przycisku <0>.
X Edycja
Wyświetla ekran edycji (=264).
Funkcja dostępna podczas odtwarzania filmów w jakości
II Przechwytywanie 4K lub filmów poklatkowych w jakości 4K. Umożliwia
wyodrębnienie bieżącej klatki i zapisanie jej jako zdjęcia
klatek
w formacie JPEG (=266).
y Muzyka w tle
Odtwarza film z wybraną muzyką w tle (=299).
Pozycja odtwarzania
mm’ ss”
Głośność
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia
głośności dla głośnika (=261).
zz Aby przewinąć do tyłu lub do przodu o ok. 4 sek. podczas odtwarzania filmu,
naciśnij przyciski <Y> <Z>.
262
Odtwarzanie filmów
Panel odtwarzania filmu (album migawek wideo i przegląd
filmów)
Element
7 Odtwórz
8 Slow motion
T Poprzedni klip
3 Poprzednia klatka
6 Klatka następna
v Next clip
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
Prędkość odtwarzania w trybie zwolnionego tempa można
regulować, używając przycisków <Y> <Z>. Informacje
o prędkości odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są
podawane w prawym górnym rogu ekranu.
Wyświetla pierwszą klatkę poprzedniego klipu lub migawki
wideo.
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
Wyświetla pierwszą klatkę kolejnego klipu lub migawki wideo.
L Usuń klip
Usuwa bieżący klip lub migawkę wideo.
X Edycja
Wyświetla ekran edycji (=264).
y Muzyka w tle
Odtwarza album z wybraną muzyką w tle (=299).
Pozycja odtwarzania
mm’ ss”
Głośność
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia
głośności dla głośnika (=261).
zz Gdy aparat jest podłączony do telewizora w celu odtwarzania obrazów,
głośność można dostosować za pomocą elementów sterujących telewizora
(=270). (Głośności nie można regulować za pomocą przycisków <W> <X>).
zz Odtwarzanie filmu może zostać zatrzymane, jeśli prędkość odczytu karty jest
zbyt mała lub pliki filmowe mają uszkodzone ramki.
zz Aby przejść do poprzedniej lub następnej migawki wideo lub klipu podczas
odtwarzania albumów migawek wideo lub przeglądu filmowego, naciśnij
przyciski <Y> <Z>.
zz Szczegółowe informacje na temat czasu nagrania filmowego można znaleźć na
stronie =498.
263
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
Pierwszą i ostatnia scenę filmu można usunąć z dokładnością do około 1 s.
odtwarzanie filmu.
1zWstrzymaj
z Zostanie wyświetlony panel odtwarzania
filmu.
panelu odtwarzania filmu
2Na
wybierz pozycję [X].
fragment do edycji.
3zOkreśl
z Wybierz pozycję [U] (Skróć początek)
lub [V] (Skróć koniec).
zz Naciskaj przyciski <Y> <Z>, aby
odtwarzać kolejne klatki.
zz Po zdecydowaniu, która część ma
zostać usunięta, naciśnij przycisk
<0>. Fragment oznaczony linią u dołu
ekranu to część filmu, która pozostanie.
edytowany film.
4zSprawdź
z Wybierz pozycję [7], aby odtworzyć
edytowany film.
zz Aby zmienić edytowany fragment, wróć
do punktu 3.
zz Aby anulować edycję, naciśnij przycisk
<M>.
264
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
obraz.
5zZapisz
z Wybierz opcję [W] (1).
(1) (2)
zz Zostanie wyświetlony ekran
zapisywania.
zz Aby zapisać nowy film w wersji roll,
wybierz [Nowy plik]. Aby zapisać
i zastąpić oryginalny plik filmowy,
wybierz opcję [Zastąp].
] (2), aby
zz Wybierz pozycję [
zapisać skompresowaną wersję
pliku. Zapisywana jest osobna wersja
pliku, a filmy 4K są kompresowane
i konwertowane do formatu Full HD.
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz opcję [OK], aby zapisać
edytowany film i wrócić do ekranu
odtwarzania.
zz W związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do około 1
sekundy (pozycja oznaczona symbolem [ ] w dolnej części ekranu), dokładna
pozycja, w której film będzie edytowany, może różnić się od pozycji, która
została określona.
zz Za pomocą aparatu nie można edytować filmów nagranych innymi aparatami.
zz Nie można edytować filmu, gdy aparat jest podłączony do komputera.
zz [ ] nie jest dostępne w przypadku filmów utworzonych za pomocą opcji
[Zapisz w wersji skompr.], ponieważ dalsza kompresja i zapisywanie nie jest
możliwe.
zz Instrukcje dotyczące edycji albumu migawek wideo można znaleźć na stronie
„Tworzenie albumu” (=297).
265
Wyodrębnianie ramki
Z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K można wybrać pojedyncze klatki
do zapisania w formacie zdjęć JPEG o rozmiarze około 8,3 megapiksela
(3840×2160). Funkcja ta jest nazywana „przechwytywaniem klatek
(przechwytywanie klatek 4K)”.
obraz.
1zOdtwórz
z Naciśnij przycisk <3>.
film 4K.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
film 4K lub film poklatkowy 4K.
zz Na ekranie informacji o obrazie
(=508) filmy 4K i filmy poklatkowe 4K
są oznaczone ikoną [H].
zz W trybie widoku miniatur naciśnij
przycisk <0>, aby przejść do trybu
wyświetlania pojedynczego obrazu.
trybie wyświetlania
3Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
odtwarzanie filmu.
4zWstrzymaj
z Zostanie wyświetlony panel odtwarzania
filmu.
klatkę do przechwycenia.
5zWybierz
z Używając panelu odtwarzania filmu,
wybierz klatkę do przechwycenia jako
zdjęcie.
zz Instrukcje dotyczące panelu odtwarzania
filmów można znaleźć na stronie =262.
266
Wyodrębnianie ramki
pozycję [I].
6zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [I].
obraz.
7zZapisz
z Wybierz opcję [OK], aby zapisać
bieżącą klatkę jako zdjęcie
w formacie JPEG.
obraz, który ma zostać
8Wybierz
wyświetlony.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu.
zz Wybierz pozycję [Wyświetl oryginalny
film] lub [Wyświetl pobrane zdjęcie].
zz Przechwytywanie klatek nie jest możliwe w przypadku filmów Full HD, filmów
poklatkowych Full HD, filmów HD, filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K
z innego aparatu.
267
Edytowanie przeglądów filmowych
W razie potrzeby można usuwać poszczególne rozdziały (klipy) nagrane
w trybie <D>. Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych
fragmentów filmowych nie można odzyskać.
obraz.
1zOdtwórz
z Naciśnij przycisk <x>.
przegląd filmowy.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
przegląd filmowy.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
przeglądy filmowe są oznaczone ikoną
[sD] w lewym górnym rogu ekranu.
zz W trybie widoku miniatur naciśnij
przycisk <0>, aby przejść do trybu
wyświetlania pojedynczego obrazu.
trybie wyświetlania
3Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
pozycję [D].
4zWybierz
z Rozpoczyna się odtwarzanie przeglądu
filmowego.
wstrzymać odtwarzanie
5Aby
przeglądu filmowego, naciśnij
przycisk <0>.
zz Zostanie wyświetlony panel odtwarzania
filmu.
klip.
6zWybierz
z Wybierz [T] or [v], aby zaznaczyć klip.
268
Edytowanie przeglądów filmowych
7Wybierz pozycję [L].
opcję [OK].
8zWybierz
z Klip zostaje usunięty, a przegląd filmowy
zostanie zastąpiony.
zz Albumy migawek wideo także można edytować. Albumy utworzone za pomocą
opcji [x: Utwórz album] nie mogą być edytowane.
zz Aby zapoznać się z innymi instrukcjami dotyczącymi panelu odtwarzania
w przypadku przeglądu filmów, zobacz „Panel odtwarzania filmu (album
migawek wideo i przegląd filmów)” (=263).
269
Odtwarzanie na ekranie telewizora
Zdjęcia i filmy można wyświetlać na telewizorze po połączeniu go
z aparatem standardowym przewodem HDMI (o maksymalnej długości 2,5 m,
ze złączem typu D po stronie aparatu).
Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie telewizora, sprawdź, czy dla
pozycji [5: Standard TV] ustawiono prawidłowo opcję [Dla NTSC] lub
[Dla PAL] (zależnie od standardu TV telewizora).
przewód HDMI do aparatu.
1zPodłącz
z Włóż wtyczkę do złącza <k>.
przewód HDMI do
2Podłącz
telewizora.
zz Podłącz wtyk przewodu HDMI do złącza
HDMI IN telewizora.
telewizor i przełącz odbiór na
3Włącz
wejście wideo, a następnie wybierz
odpowiedni port.
4Włącz aparat.
przycisk <x>.
5zNaciśnij
z Obraz zostanie wyświetlony na ekranie
telewizora. (Ekran aparatu jest natomiast
wygaszony).
zz Obrazy będą automatycznie wyświetlane
w rozdzielczości odpowiadającej
podłączonemu telewizorowi.
270
Odtwarzanie na ekranie telewizora
zz Poziom głośności dla filmu należy wyregulować z poziomu telewizora.
Głośności nie można regulować w aparacie.
zz Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat z telewizorem
należy wyłączyć aparat i telewizor.
zz W przypadku niektórych telewizorów część wyświetlanego obrazu może zostać
przycięta.
zz Do złącza <k> aparatu nie należy podłączać wyjść innych urządzeń.
W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
zz Niektóre telewizory mogą nie wyświetlać obrazów z powodu niezgodności.
zz Może upłynąć trochę czasu, zanim obrazy zostaną wyświetlone. Aby uniknąć
opóźnienia, wybierz ustawienie [5: Rozdzielczość HDMI] [1080p] (=447).
zz Po podłączeniu aparatu do telewizora funkcje panelu dotykowego są niedostępne.
271
Ochrona obrazów
Można ochronić ważne obrazy przed przypadkowym usunięciem.
Ochrona pojedynczego obrazu
pozycję [3: Ochrona
1Wybierz
obrazów].
2Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz.
3zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, który będzie chroniony.
(1)
ochronę zdjęcia.
4zWłącz
z Naciśnij przycisk <0> w celu ochrony
wybranego obrazu. U góry ekranu
pojawi się ikona [K] (1).
zz Aby anulować ochronę obrazu,
ponownie naciśnij przycisk <0>.
Ikona [K] zniknie z ekranu.
zz Aby włączyć ochronę innego obrazu,
powtórz czynności opisane
w punktach 3 i 4.
272
Ochrona obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione
Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby chronić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1zWybierz
z Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w [3: Ochrona obrazów].
zakres obrazów.
2zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Obrazy we wskazanym zakresie będą
chronione i pojawi się ikona [J].
zz Aby wybrać inny obraz do ochrony,
powtórz czynności opisane w punkcie 2.
273
Ochrona obrazów
Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze lub
na karcie.
Przy wyborze opcji [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie] w pozycji [3: Ochrona obrazów]
zostanie włączona ochrona wszystkich
obrazów w folderze lub na karcie.
Aby anulować wybór, wybierz opcję [Kasuj
wybór obrazów w folderze] lub [Kasuj
wybór obrazów na karcie].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (=308), na wyświetlaczu widoczne będą opcje
[Wsz. znal. obrazy] i [Usuń ochr.wsz.znal.].
W przypadku wybrania opcji [Wsz. znal.
obrazy] wszystkie obrazy przefiltrowane
według kryteriów wyszukiwania będą
chronione.
W przypadku wybrania opcji [Usuń
ochr.wsz.znal.] ochrona wszystkich
przefiltrowanych obrazów zostanie
anulowana.
zz Sformatowanie karty (=433) spowoduje także usunięcie chronionych
obrazów.
zz Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję usuwania
obrazów. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw wyłączyć ochronę.
zz Po usunięciu wszystkich obrazów (=280) na karcie pozostaną tylko
chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć jednocześnie
wszystkie zbędne obrazy.
274
Obracanie zdjęć
Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.
pozycję
1Wybierz
[3: Obróć zdjęcia].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do obrócenia.
zdjęcie.
3zObróć
z Każde naciśnięcie przycisku <0>
spowoduje obrót obrazu w prawo
w następujący sposób: 90° → 270° → 0°.
zz Aby obrócić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punkcie 2 i 3.
zz Jeśli dla pozycji [5: Auto-obracanie] ustawiono opcję [Wł.zD] (=431)
przed rozpoczęciem wykonywania pionowych zdjęć, nie ma potrzeby obracania
obrazu w sposób opisany powyżej.
zz Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji podczas
odtwarzania, należy wybrać dla pozycji [5: Auto-obracanie] opcję [Wł.zD].
275
Zmiana informacji o orientacji filmu
Można ręcznie zmienić informacje o orientacji filmu (które określają, która
strona znajduje się u góry).
1[x: Zmień inf. o obr.filmów]
film.
2zWybierz
z Użyj klawiszy <Y> <Z>, aby wybrać
film z informacjami o orientacji do
zmiany.
przycisk <0>.
3zNaciśnij
z Po wyświetleniu ikony orientacji obrazu
w lewym górnym rogu ekranu naciśnij
<0>, aby określić, która strona jest
skierowana do góry.
zz Informacje o orientacji przeglądu filmowego i albumów migawek wideo nie
mogą zostać zmienione.
zz Filmy są odtwarzane w aparacie poziomo, niezależnie od ustawienia [5: Dodaj
informacje o orientacji k] (=432).
276
Usuwanie obrazów
Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać z aparatu pojedynczo lub
grupowo. Chronione obrazy (=272) nie zostaną usunięte.
zz Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu należy
upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu
ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony.
Usuwanie pojedynczego obrazu
obraz, który ma być
1Wybierz
usunięty.
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do usunięcia.
2Naciśnij przycisk <L>.
3Usuń zdjęcia.
Obrazy JPEG lub RAW lub filmy
zz Wybierz pozycję [Usuń].
Obrazy RAW+JPEG
zz Wybierz jedną z pozycji.
277
Usuwanie obrazów
Zaznaczanie [X] obrazów do grupowego usuwania
Po dodaniu symboli zaznaczenia do obrazów, które mają zostać usunięte,
można usunąć wszystkie te obrazy jednocześnie.
1 Wybierz pozycję [3: Usuwanie obr.].
opcję [Wybierz i usuń
2Wybierz
obrazy].
obraz.
3zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do usunięcia, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby wybrać inny obraz do usunięcia,
powtórz czynności opisane w punkcie 3.
zdjęcia.
4zUsuń
z Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
278
Usuwanie obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte
Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby usunąć wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1zWybierz
z Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w [3: Usuwanie obr.].
zakres obrazów.
2zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
3Naciśnij przycisk <M>.
zdjęcia.
4zUsuń
z Wybierz opcję [OK].
279
Usuwanie obrazów
Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów
znajdujących się w folderze lub na karcie.
Gdy dla pozycji [3: Usuwanie obr.]
wybrano opcję [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie], usunięte zostaną wszystkie obrazy
znajdujące się w folderze lub na karcie.
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (=308), na wyświetlaczu widoczne będą
opcje [Wsz. znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną usunięte.
zz Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy sformatować
kartę (=433).
280
Przygotowanie do drukowania
Wszystkie operacje drukowania bezpośredniego są wykonywane w aparacie
podczas przeglądania ekranów operacji aparatu.
Podłączanie aparatu i drukarki
drukarkę.
1zPrzygotuj
z Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
aparat z drukarką
2Połącz
za pomocą kabla interfejsu
(sprzedawany osobno).
zz Jako kabla interfejsu można użyć kabla
IFC-600PCU (sprzedawanego osobno).
zz Włóż przewód w złącze cyfrowe aparatu
(USB Micro-B).
zz Podłącz wtyk przewodu do złącza USB
drukarki.
3Włącz drukarkę.
281
Przygotowanie do drukowania
aparat.
4zWłącz
z Niektóre drukarki mogą emitować sygnał
dźwiękowy.
zz Obraz jest wyświetlany wraz z ikoną
połączenia drukarki w lewym górnym
rogu ekranu.
zz Upewnij się, czy drukarka jest wyposażona w złącze zgodne z PictBridge.
zz Filmy nie mogą być drukowane.
zz Nie można używać drukarek obsługujących wyłącznie standard „CP Direct” lub
„Bubble Jet Direct”.
zz Seria długich sygnałów w kroku 4 wskazuje na problem z drukarką. Rozwiąż
problem zgodnie z wyświetlonym komunikatem o błędzie (=366).
zz Możesz także drukować zdjęcia RAW zrobione tym aparatem.
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
zz Wyłącz aparat i drukarkę przed odłączeniem kabla i trzymaj kabel za wtyczkę
podczas odłączania go.
zz W przypadku drukowania bezpośredniego rozważ zasilanie aparatu za pomocą
adaptera prądu stałego DR-E12 i kompaktowego zasilacza sieciowego
CA-PS700 (każdy sprzedawany osobno).
282
Drukowanie obrazów
To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie, będzie zależeć
od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą być niedostępne.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
obraz, który ma być
1Wybierz
wydrukowany.
zz Potwierdź, czy ikona jest wyświetlana
w lewym górnym rogu ekranu.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do drukowania.
(1)
(1) Ikona podłączonej drukarki
przycisk <0>.
2Naciśnij
BBPojawi się ekran ustawień drukowania.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat ustawień, patrz „Ustawienia
drukowania” (=362).
283
Polecenie wydruku obrazów
Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia drukowanie obrazów
zarejestrowanych na karcie zgodnie z instrukcjami drukowania, takimi
jak wybór obrazów, liczba odbitek itp. Można wydrukować wiele zdjęć
jednocześnie lub utworzyć polecenie wydruku obrazów w laboratorium
fotograficznym.
Użytkownik może wybrać opcje drukowania takie jak rodzaj wydruku, opcje
drukowania daty, numeru pliku itp. Opcje drukowania zostaną zastosowane
do wszystkich obrazów wybranych do drukowania. (Nie ma możliwości ich
indywidualnego ustawienia dla poszczególnych obrazów).
Ustawianie opcji drukowania
pozycję [3: Polecenie
1Wybierz
wydruku obrazów].
2Wybierz pozycję [Nastawy].
żądane opcje.
3zUstaw
z Ustaw opcje [Rodzaj wydruku], [Data]
i [Numer pliku].
Rodzaj wydruku
K Standard
Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.
L Miniatury
Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym
arkuszu.
K
L
Data
Numer pliku
284
Oba rodzaje
Wł.
Wył.
Wł.
Wył.
Wydruk standardowych odbitek oraz miniatur.
[Wł.] wydruk daty rejestracji obrazu.
[Wł.] wydruk numeru pliku.
Polecenie wydruku obrazów
ekran nastaw.
4zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>.
zz Następnie wybierz opcję [Wyb.obraz]
lub [Wielokr.], aby wybrać obrazy, które
mają zostać wydrukowane.
zz W przypadku drukowania obrazu o dużej wielkości po wybraniu ustawienia
[Miniatury] lub [Oba rodzaje] (=284) niektóre drukarki mogą nie drukować
wglądówki. W takim przypadku należy zmienić rozmiar obrazu (=302),
a następnie wydrukować wglądówkę.
zz W przypadku niektórych ustawień rodzaju wydruku i drukarek data i numer
pliku mogą nie zostać wydrukowane, nawet jeśli w pozycji [Data] i [Numer
pliku] została wybrana opcja [Wł.].
zz W przypadku wyboru opcji [Miniatury] nie można jednocześnie wybrać opcji
[Wł.] w pozycjach [Data] i [Numer pliku].
zz W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy użyć karty,
dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Nie można drukować
z określonym poleceniem wydruku w przypadku wyodrębnienia z karty samych
obrazów do wydrukowania.
zz Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF
mogą nie wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Przed
rozpoczęciem drukowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki.
W przypadku laboratorium sprawdzić jego zgodność ze standardem podczas
zamawiania zdjęć.
zz Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień drukowania dla zdjęć
z ustawieniami DPOF zapisanymi przez inny aparat. Może nastąpić nieumyślne
zastąpienie wszystkich poleceń wydruku obrazów. Ponadto w zależności od
typu obrazu polecenie wydruku obrazów może nie być dostępne.
285
Polecenie wydruku obrazów
Określanie obrazów do drukowania
zz Wybieranie obrazów
Wybierz i określ obrazy jeden po drugim.
Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
polecenie wydruku obrazów na karcie.
zz Standard/Oba rodzaje
(1)
Aby wydrukować kopię wyświetlonego
obrazu, naciśnij przycisk <0>. Za
pomocą przycisków <W> <X> można
ustawić liczbę kopii wydruku (maks. 99
sztuk).
(2)
(1)
(2)
Liczba
Łączna liczba wybranych obrazów
zz Miniatury
Naciśnij przycisk <0>, aby umieścić
w polu symbol zaznaczenia [X]. Obraz
zostanie uwzględniony na wglądówce.
(3) (4)
(3)
(4)
Symbol zaznaczenia
Ikona miniatur
zz Wybieranie wielu obrazów
Wybierz zakres
W pozycji [Wielokr.] wybierz opcję
[Wybierz zakres]. Wybór pierwszego
i ostatniego obrazu zakresu spowoduje
oznaczenie wszystkich obrazów
w zakresie z symbolem zaznaczenia [X]
i spowoduje wydrukowanie pojedynczej
kopii każdego z obrazów.
286
Polecenie wydruku obrazów
Wszystkie obrazy w folderze
Wybierz pozycję [Zaznacz wszystkie w folderze], a następnie
wybierz folder. Zostanie określone polecenie wydruku obrazów jednej
kopii wszystkich obrazów w folderze.
Jeśli zostanie wybrana pozycja [Kasuj cały wybór w folderze],
a następnie zostanie wybrany folder, polecenie wydruku obrazów
z tego całego folderu zostanie anulowane.
Wszystkie obrazy na karcie
Wybór opcji [Zaznacz wszystkie na karcie] spowoduje oznaczenie
do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów na karcie.
Wybór opcji [Kasuj cały wybór na karcie] spowoduje anulowanie
polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=308) i wybierzesz opcję [Wielokr.], na wyświetlaczu
widoczne będą opcje [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] i [Odznacz wsz.
znalezione obrazy].
Wszystkie znalezione obrazy
Wybór opcji [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
oznaczenie do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów
przefiltrowanych według kryteriów wyszukiwania.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
anulowanie zlecenia wydruku wszystkich zaznaczonych obrazów.
zz Obrazów RAW i filmów nie można wybrać do wydruku. Należy pamiętać, że
obrazy RAW lub filmy nie zostaną wybrane do druku, nawet jeśli wybierze się
wszystkie obrazy za pomocą funkcji [Wielokr.].
zz W przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
w ramach jednego polecenia wydruku obrazów nie należy określać więcej
niż 400 obrazów. Wybór większej liczby może spowodować, że nie wszystkie
obrazy zostaną wydrukowane.
287
Opcje fotoksiążki
Istnieje możliwość określenia maks. 998 obrazów do wydrukowania
w fotoksiążce. W przypadku użycia oprogramowania EOS Utility
(oprogramowanie EOS) do przesyłania obrazów do komputera wybrane
obrazy do fotoksiążki zostaną skopiowane do wyznaczonego folderu.
Ta funkcja służy do zamawiania fotoksiążek przez Internet.
Wybieranie pojedynczych obrazów
1Wybierz [3: Opcje fotoksiążki].
2Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3Zaznacz
wybrany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby wybrać inne obrazy, który mają być
dodane do fotoksiążki, powtórz punkt 3.
288
Opcje fotoksiążki
Określanie zakresu obrazów dla fotoksiążki
Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można jednocześnie określić
cały zakres (pierwszy i ostatni obraz) obrazów, które mają zostać ujęte
w fotoksiążce.
pozycję [Wielokr.].
1zWybierz
z W pozycji [3: Opcje fotoksiążki]
wybierz opcję [Wielokr.].
2Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zakres obrazów.
3zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Do wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
289
Opcje fotoksiążki
Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego wybrania wszystkich obrazów z folderu
lub karty do fotoksiążki.
Under [x: Opcje fotoksiążki] można
wybrać dla opcji [Wielokr.] ustawienie
[Wszystkie obrazy w folderze] lub
[Wszystkie obrazy na karcie], aby
umieścić w fotoksiążce wszystkie obrazy
zapisane w folderze lub na karcie.
Aby anulować wybór, wybierz opcję [Kasuj
cały wybór w folderze] lub [Kasuj cały
wybór na karcie].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=308) i wybierzesz opcję [Wielokr.], na wyświetlaczu
widoczne będą opcje [Wsz. znal. obrazy] i [Odznacz wsz. znalezione
obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ujęte w fotoksiążce.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione
obrazy] spowoduje anulowanie polecenia
utworzenia fotoksiążki z wszystkich
przefiltrowanych obrazów.
zz Obrazów RAW i filmów nie można wybrać do fotoksiążki. Należy pamiętać,
że obrazy RAW lub filmy nie zostaną wybrane do fotoksiążki, nawet jeśli
wybierze się wszystkie obrazy za pomocą funkcji [Wielokr.].
zz Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień fotoksiążki dla zdjęć
z ustawieniami fotoksiążki skonfigurowanymi na innym aparacie. Wszystkie
ustawienia fotoksiążki mogą zostać nieumyślnie zastąpione.
290
Filtry twórcze
Można zastosować poniższą obróbkę filtrów i zapisać obraz jako oddzielny
plik graficzny: Ziarnisty Cz/B, Miękka ostrość, Efekt rybiego oka, Efekt
pogrub. artyst., Efekt akwareli, Efekt aparatu zabawki i Efekt miniatury.
pozycję [3: Filtry
1Wybierz
twórcze].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Obróć pokrętłem <6> w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
3Wybierz efekt filtru (=292).
efekt filtru.
4zDostosuj
z Dostosuj efekt filtru, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz W przypadku Efektu miniatury naciśnij
przyciski <W> <X> <Y> <Z>, aby
przenieść białą ramkę wskazującą
obszar ostrości, następnie naciśnij
<0>.
291
Filtry twórcze
obraz.
5zZapisz
z Wybierz opcję [OK].
zz Sprawdź folder docelowy i wyświetlony
numer pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
zz Aby dokonać obróbki filtrów, powtórz
kroki 2–5.
zz W przypadku zdjęć uchwyconych przy ustawieniu RAW+JPEG, obróbka filtru
zostanie zastosowana na obrazie RAW, a efekty zostaną zapisane w formacie
pliku JPEG.
zz W przypadku obrazów RAW zapisywanych w ustawionym formacie obrazu,
obraz końcowy zostanie zapisany w wybranym formacie po obróbce filtru.
Charakterystyka filtra twórczego
zz I Ziarnisty Cz/B
Czarno-białe zdjęcia z efektem ziarnistości. Zmiana efektu na czarnobiały jest możliwa poprzez dostosowanie kontrastu.
zz G Miękka ostrość
Obraz ma delikatniejszy wygląd. Zmiana stopnia miękkości jest możliwa
poprzez dostosowanie rozmycia.
zz X Efekt rybiego oka
Zdjęcia z zastosowaniem efektu rybiego oka zniekształcającego obraz.
Zdjęcia z zastosowaniem zniekształcenia beczkowatego.
W zależności od poziomu efektu filtru przycięty obszar wzdłuż brzegów
obrazów zostanie zmieniony. Ponieważ ten efekt filtru powiększa
środek obrazu, rozdzielczość pozorna w środku może ulec pogorszeniu
w zależności od liczby zapisanych pikseli, należy więc ustawić efekt filtru
w 4 kroku podczas sprawdzania fotografowanego obrazu.
292
Filtry twórcze
zz J Efekt pogrub. artyst.
Nadaje zdjęciom wygląd obrazu olejnego z widocznym efektem trzech
wymiarów. Zmiana efektu umożliwia dostosowanie kontrastu i nasycenia.
W przypadku obiektów takich jak niebo i białe ściany może nie zostać
oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać nieregularnie i zawierać
znaczne zakłócenia.
zz K Efekt akwareli
Można uzyskać łagodne kolory, aby obrazy wyglądały jak akwarele.
Zmiana głębi kolorów jest możliwa poprzez dostosowanie efektu.
W scenach nocnych lub przy słabym oświetleniu może nie zostać
oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać nieregularnie i zawierać
znaczne zakłócenia.
zz H Efekt aparatu zabawki
Nadaje kolory typowe dla aparatu zabawki i przyciemnia cztery narożniki
obrazu. Opcje tonu kolory umożliwiają zmianę dominanty barwnej.
zz c Efekt miniatury
Nadaje efekt dioramy. Można zmienić obszar ostrości obrazu.
Aby przełączyć między orientacją pionową i poziomą ostrego
obszaru (biała ramka), dotknij [T] u dołu ekranu w kroku 4.
293
Twórcze wspomaganie
Obrazy RAW można poddać obróbce poprzez zastosowanie preferowanych
efektów i zapisanie ich w formacie JPEG.
pozycję [3: Twórcze
1Wybierz
wspomaganie].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy do obróbki, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
poziom efektu.
3zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
efekt.
zz Wybierz [Ustawienia własne] i naciśnij
<0>, aby wybrać [VIVID], [SOFT] lub
inne efekty własne. [AUTO1], [AUTO2]
i [AUTO3] to efekty zalecane przez
aparat w oparciu o warunki zdjęcia.
294
Twórcze wspomaganie
zz Efekty, takie jak [Jasność] lub
[Kontrast] można dostosować,
naciskając przycisk <0>, a następnie
korzystając z przycisków <Y> <Z>.
zz Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby zresetować efekt, dotknij
[Przywróć].
zz Aby potwierdzić efekt, dotknij
[Zachowaj] w prawym górnym
rogu ekranu.
obraz.
4zZapisz
z Wybierz opcję [OK].
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat efektów twórczego
wspomagania, patrz =78.
295
Korekta czerwonych oczu
Aparat może automatycznie korygować fragmenty zdjęcia, na których
występuje efekt czerwonych oczu wywołany lampą błyskową.
Wybierz pozycję [3: Korekta
1czer.
oczu].
zdjęcie za pomocą
2Wybierz
<Y> <Z>.
zz Po wybraniu zdjęcia dotknij [E] lub
naciśnij <0>.
zz Wokół zmodyfikowanych obszarów
zdjęcia pojawią się białe ramki.
obraz.
3zZapisz
z Wybierz opcję [OK].
zz Zdjęcie zostanie zapisane w oddzielnym
pliku.
zz Niektórych zdjęć nie można dokładnie skorygować.
296
Tworzenie albumu
Migawki wideo można porządkować, usuwać lub odtwarzać w albumie.
pozycję [3: Utwórz
1Wybierz
album].
album do edycji.
2zWybierz
z Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk
<M>.
3Wybierz opcję [OK].
4Wybierz opcję edycji.
297
Tworzenie albumu
Opcja
Opis
T Uporządkuj
:migawki wideo
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę wideo do
przeniesienia, a następnie naciśnij przycisk <0>. Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ją przenieść, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
L Usuń migawkę
:wideo
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę wideo do
usunięcia, a następnie naciśnij przycisk <0>. Wybrane
migawki wideo są oznaczone symbolem [L]. Aby usunąć
zaznaczenie i tym samym symbol [L], naciśnij ponownie
przycisk <0>.
7 Odtwórz
:migawkę wideo
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę wideo
do odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk <0>. Użyj
przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia głośności.
edycję.
5zZakończ
z Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk
<M>.
zz Wybierz przycisk [W] (Zakończ edycję).
obraz.
6zZapisz
z Aby sprawdzić wyniki przeprowadzonej
edycji, wybierz pozycję [Podgląd].
zz Aby odtworzyć album z muzyką w tle,
użyj opcji [Muzyka w tle] i wybierz
melodię (=299).
zz Wybór opcji [Zapisz] powoduje,
że poddany edycji album zostaje
zapisany jako nowy album.
zz Albumy migawek wideo można edytować tylko raz.
298
Tworzenie albumu
Wybieranie muzyki w tle
Albumy i pokazy przezroczy można odtwarzać z muzyką w tle po
skopiowaniu pliku z melodią na kartę za pomocą programu EOS Utility
(oprogramowania EOS).
pozycję [Muzyka w tle].
1zWybierz
z Wybierz dla opcji [Muzyka w tle]
ustawienie [Wł.].
muzykę w tle.
2zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
muzykę, a następnie naciśnij przycisk
<0>. Możesz wybrać różne utwory
dla [Pokaz przezr.].
fragmentu.
3zPosłuchaj
z Aby odsłuchać próbkę, dotknij [7].
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
dostosować ustawienia głośności.
Naciśnij [ ], aby zatrzymać
odtwarzanie.
zz Aby usunąć muzykę, użyj przycisków
<W> <X> i wybierz odpowiednią
ścieżkę dźwiękową, a następnie
dotknij [Usuń].
zz Instrukcje kopiowania plików muzyki w tle kartę można znaleźć w dokumencie
„Instrukcja obsługi EOS Utility”.
299
Kadrowanie
Zarejestrowany obraz JPEG można skadrować i zapisać jako nowy obraz.
Kadrowanie obrazów jest możliwe tylko w przypadku obrazów JPEG.
Obrazy zarejestrowane w formacie RAW nie mogą być kadrowane.
1Wybierz pozycję [x: Kadrowanie].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do skadrowania.
ramkę kadrowania
3Ustaw
w pożądanym położeniu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ramkę kadrowania.
zz Zostanie skadrowany obszar obrazu
wewnątrz ramki kadrowania.
zz Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
Możesz dopasować rozmiar ramki, ściskając lub rozszerzając ją na
ekranie. Im mniejsza ramka kadrowania, tym większe powiększenie
skadrowanego obrazu.
zz Przesuwanie ramki kadrowania
Użyj przycisków nawigacji <V>, aby przesunąć ramkę w poziomie
lub w pionie. Przesuwaj ramkę kadrowania, aż obejmie żądany obszar
obrazu.
300
Kadrowanie
zz Korygowanie pochylenia obrazu
Pochylenie obrazu można korygować w zakresie ±10°. Obróć pokrętło
<6>, aby wybrać opcję [c], a następnie naciśnij przycisk <0>.
Sprawdzając stopień pochylenia względem siatki, obracaj pokrętło <6>
(dokładność 0,1°) albo dotknij lewej lub prawej ikony klina (dokładność
0,5°) w lewym górnym rogu ekranu, aby skorygować pochylenie obrazu.
Po zakończeniu korekty pochylenia naciśnij przycisk <0>.
zz Zmiana formatu obrazu i orientacji
Obróć pokrętło <6>, aby wybrać opcję [e]. Naciśnij przycisk <0>,
aby zmienić format obrazu ramki kadrowania.
obszar obrazu, który
4Sprawdź
zostanie wykadrowany.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
opcję [b].
zz Zostanie wyświetlony obszar obrazu,
który ma zostać wykadrowany.
obraz.
5zZapisz
z Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
opcję [W].
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
skadrowany obraz.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
zz Aby skadrować inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach od 2 do 5.
zz Położenie i rozmiar ramki kadrowania mogą ulec zmianie w zależności od kąta
ustawionego dla korekcji przesunięcia.
zz Po zapisaniu skadrowanego obrazu nie można skadrować go ponownie ani
zmienić jego rozmiaru.
zz Informacje o wyświetlaniu punktów AF (=314) nie będą dołączane do
wykadrowanych obrazów.
301
Zmiana rozmiaru
Można zmienić rozmiar obrazu JPEG, aby zmniejszyć liczbę pikseli,
a następnie zapisać go jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru jest możliwa
tylko w przypadku obrazów JPEG 3, 4 i a. Nie można zmieniać rozmiaru
obrazów JPEG b i RAW.
pozycję [3: Zmień
1Wybierz
rozmiar].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, którego rozmiar chcesz zmienić.
żądaną wielkość obrazu.
3zWybierz
z Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
wielkości obrazów.
zz Wybierz żądaną wielkość obrazu (1).
(1)
obraz.
4zZapisz
z Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
obraz o zmienionym rozmiarze.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
zz Aby zmienić rozmiar innego obrazu,
powtórz czynności opisane w punktach
od 2 do 4.
zz Szczegółowe informacje na temat wielkości obrazów o zmienionych rozmiarach
można znaleźć na stronie =500.
302
Ocena obrazu
Można oceniać obrazy w skali 1–5 (l/m/n/o/p). Funkcja ta jest
nazywana ocenianiem.
* Ocena obrazów pomoże w ich porządkowaniu.
Ocenianie pojedynczego obrazu
1Wybierz pozycję [3: Ocena].
2Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3Wybierz
oceniony.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do oceny.
obraz.
4zOceń
z Po naciśnięciu przycisku <0> pojawi
się niebieska ramka zaznaczenia, jak
pokazano na ekranie po lewej stronie.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz W przypadku dodania oceny dla obrazu
liczba obok ustawionej oceny zwiększy
się o jeden.
zz Aby ocenić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach 3 i 4.
303
Ocena obrazu
Ocena według określenia zakresu
Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby ocenić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1zWybierz
z Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w [3: Ocena].
zakres obrazów.
2zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Do wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
3Naciśnij przycisk <M>.
obraz.
4zOceń
z Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie
wybierz [OK].
zz Wszystkie obrazy we wskazanym
zakresie zostaną ocenione naraz
(ta sama ocena).
304
Ocena obrazu
Ocena wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego ocenienia wszystkich obrazów z folderu
lub karty.
Jeżeli w menu [3: Ocena] wybierzesz
opcję [Wszystkie obrazy w folderze] lub
[Wszystkie obrazy na karcie], ocenione
zostaną wszystkie obrazy znajdujące się
w folderze lub na karcie.
Obróć pokrętło <6>, aby wybrać ocenę,
a następnie wybierz [OK].
Jeżeli nie chcesz oceniać obrazów lub chcesz
anulować ocenę, wybierz opcję [OFF].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=308), na wyświetlaczu widoczne będą opcje [Wsz.
znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ocenione
w określony sposób.
zz Wartości obok ocen są wyświetlane jako [###], jeśli więcej niż 1000 zdjęć ma
taką samą ocenę.
zz Z opcją [3: Ustaw kryteria wyszukiwania] i [3: Skoki za pom. i]
możesz wyświetlać tylko obrazy z określoną oceną.
305
Pokaz przezroczy
Aparat umożliwia wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie w formie
automatycznego pokazu slajdów.
obrazy, które mają zostać
1Wskaż
odtworzone.
zz Aby odtworzyć wszystkie obrazy na
karcie, przejdź do kroku 2.
zz Jeśli chcesz wskazać obrazy do
odtwarzania w pokazie przezroczy,
przefiltruj je za pomocą opcji
[3: Ustaw kryteria wyszukiwania]
(=308).
pozycję [3: Pokaz
2Wybierz
przezr.]
opcje odtwarzania.
3zUstaw
z Wybierz pozycję [Nastawy].
zz Ustaw opcje w pozycjach [Czas
wyświetl.], [Powtarzanie] (powtarzanie
odtwarzania), [Efekt przejścia] (efekt
widoczny podczas zmiany obrazów)
dla zdjęć.
zz Aby odtworzyć muzykę w tle, użyj
opcji [Muzyka w tle] i wybierz melodię
(=299).
zz Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij
przycisk <M>.
306
Pokaz przezroczy
Czas wyświetlania
Powtarzanie
Efekt przejścia
Muzyka w tle
pokaz przezroczy.
4zRozpocznij
z Wybierz pozycję [Start].
Po wyświetleniu informacji [Pobieranie
obrazu...] rozpocznie się pokaz
przezroczy.
pokaz przezroczy.
5zZakończ
z Aby zakończyć pokaz przezroczy
i wrócić do ekranu nastaw, naciśnij
przycisk <M>.
zz Aby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk <0>. Podczas
wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu obrazu będzie wyświetlany
symbol [G]. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie naciśnij przycisk <0>.
zz Głośność podczas odtwarzania filmu można dostosować za pomocą
przycisków <W> <X>.
zz Podczas automatycznego odtwarzania lub wstrzymania można użyć
przycisków <Y> <Z>, aby wyświetlić inny obraz.
zz Funkcja automatycznego wyłączania nie zadziała podczas automatycznego
odtwarzania.
zz Czas wyświetlania zależy od obrazu.
307
Ustawianie kryteriów wyszukiwania
Można filtrować wyświetlane obrazy według kryteriów wyszukiwania. Po
ustawieniu kryteriów wyszukiwania obrazu można odtworzyć i wyświetlić
tylko znalezione obrazy.
Możesz także zabezpieczyć filtrowane obrazy, ocenić je, odtworzyć pokaz
slajdów, usunąć obrazy lub zastosować do nich inne operacje.
[3: Ustaw kryteria
1Wybierz
wyszukiwania].
kryteria wyszukiwania.
2zUstaw
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
element.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
dostosować ustawienie.
Symbol zaznaczenia [X] (1)
zostaje dołączony po lewej stronie
elementu. (Określony jako kryterium
wyszukiwania).
zz Po wybraniu elementu i naciśnięciu
przycisku <0>, symbol zaznaczenia
[X] zostanie usunięty. (Kryterium
wyszukiwania jest anulowane).
zz Aby usunąć wszystkie określone warunki
wyszukiwania, dotknij [Kasuj].
(1)
Element
9Ocena
Opis
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (oceny).
dData
Wyświetla obrazy zarejestrowane wybranego dnia.
nFolderami
Wyświetla obrazy z wybranego folderu.
JOchrona
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (ochrony).
fRodzaj pliku
Wyświetla obrazy o wybranym typie pliku.
308
Ustawianie kryteriów wyszukiwania
kryteria wyszukiwania.
3zZastosuj
z Naciśnij przycisk <M> i przeczytaj
wyświetlony komunikat.
zz Wybierz opcję [OK].
zz Kryterium wyszukiwania zostaje
określone.
wyszukane obrazy.
4zWyświetl
z Naciśnij przycisk <3>.
(2)
zz Zostaną odtworzone tylko te obrazy,
które pasują do ustalonych kryteriów
(filtrowanie).
zz Po przefiltrowaniu obrazów do
wyświetlenia wokół ekranu pojawi się
zewnętrzna żółta ramka (2).
309
Przeskakiwanie do obrazów za pomocą
przesuwania
W widoku pojedynczego obrazu można przesuwać dwoma palcami w lewo
lub w prawo, aby przeskakiwać do przodu lub do tyłu, zgodnie z ustawioną
metodą przeskoku.
pozycję [x: Przeskoki
1Wybierz
obr. za pom. i].
2Wybierz metodę przeskoku.
zz W przypadku opcji [Przeskocz określoną liczbę obrazów] można użyć
pokrętła <6> do wybrania liczby obrazów do przeskoczenia.
zz Po wybraniu opcji [Wyświetlaj obrazy wg oceny] obróć pokrętło <6> w celu
określenia oceny (=303). W przypadku przeglądania obrazów przy wybranej
opcji 9 wszystkie ocenione zdjęcia zostaną wyświetlone.
310
Przeskakiwanie do obrazów za pomocą przesuwania
obrazy, przeskakując
3Przeglądaj
między nimi.
(1)
(2)
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz Na ekranie pojedynczego obrazu
przesuń dwoma palcami w lewo lub
w prawo.
zz Można przeglądać materiały przy użyciu
ustawionej metody.
(1)
(2)
Metoda przeskoku
Pozycja odtwarzania
zz Aby wyszukiwać obrazy według daty fotografowania, wybierz opcję [g: Datami].
zz Aby wyszukiwać obrazy według folderu, wybierz pozycję [h: Folderami].
zz Jeśli na karcie zapisano filmy i zdjęcia, wybierz [i: Filmy] lub [j: Zdjęcia],
aby je wyświetlić.
311
Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu
Można wybrać ekrany i towarzyszące im informacje, które będą wyświetlane
podczas odtwarzania obrazów.
pozycję [3: Wyśw. inf.
1Wybierz
o odtwarzaniu].
znacznik wyboru [X] obok
2Dodaj
numerów ekranów, które mają być
wyświetlane.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
numer.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Powtórz te czynności, aby dodać
znaczniki wyboru [X] do numeru
każdego z ekranów, które mają zostać
wyświetlone, a następnie naciśnij
przycisk [OK].
zz Informacje dotyczące wyboru
są dostępne po naciśnięciu
przycisku<B> podczas odtwarzania.
Histogram
Histogram jasności przedstawia rozkład
poziomu ekspozycji oraz ogólną jasność
zdjęcia. Histogram RGB przedstawia
nasycenie kolorów oraz ich gradację.
312
Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu
zz Ekran [Jasność]
Histogram jest wykresem przedstawiającym
rozkład poziomów jasności obrazu. Oś pozioma
oznacza poziom jasności (ciemniejszy po lewej
i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa
oznacza liczbę pikseli o tej wartości jasności.
Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie
wykresu, tym ciemniejszy obraz. Im więcej pikseli
znajduje się po prawej stronie wykresu, tym
jaśniejszy obraz. Jeśli po lewej stronie wykresu
znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to utratę
szczegółów w ciemnych partiach obrazu. Jeśli po
prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele
pikseli, oznacza to utratę szczegółów w jasnych
partiach obrazu. Zostanie odwzorowana gradacja
pomiędzy obszarami. Sprawdzając obraz i jego
histogram jasności, można określić odchylenie
poziomu ekspozycji oraz ogólną gradację.
Przykładowe
histogramy
Ciemny obraz
Normalna jasność
Jasny obraz
zz Ekran [RGB]
Ten histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów
jasności obrazu dla poszczególnych barw składowych (RGB – czerwonej
(ang. red), zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)). Oś pozioma
oznacza poziom jasności koloru (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po
prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli o tym poziomie
jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym
ciemniejszy i mniej wyraźny kolor. Im więcej pikseli znajduje się po
prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy i bardziej wyraźny kolor. Jeśli po
lewej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to brak
informacji dla danego koloru. Jeśli po prawej stronie wykresu znajduje
się zbyt wiele pikseli, oznacza to zbyt silne nasycenie danego koloru
i brak gradacji. Histogram RGB obrazu pozwala sprawdzić nasycenie
koloru, jego gradację, a także odchylenie balansu bieli.
313
Wyświetlanie punktu AF
Można wyświetlić punkty AF użyte do ustawienia ostrości — będą one
wyróżnione na czerwono na ekranie odtwarzania. Jeśli wybrano opcję
automatycznego wybierania punktu AF, może zostać wyświetlonych więcej
punktów.
pozycję
1Wybierz
[3: Wyśw.punktu AF].
2Wybierz pozycję [Włącz].
314
Wyświetlanie od ostatniego oglądanego
obrazu
Można określić, który obraz zostanie wyświetlony jako pierwszy po
rozpoczęciu odtwarzania.
pozycję [3: Wyśw.od ost.
1Wybierz
ogląd.].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z [Włącz]: Odtwarzanie jest wznawiane
od ostatniego wyświetlonego obrazu
(nie dzieje się tak jednak, jeśli użytkownik
właśnie zakończył fotografowanie).
zz [Wyłącz]: Odtwarzanie jest
kontynuowane od najnowszego ujęcia
po każdym ponownym uruchomieniu
aparatu.
315
316
Ustawienia
bezprzewodowe
W tym rozdziale opisano, jak podłączyć aparat do smartfona
bezprzewodowo przez Bluetooth® lub Wi‑Fi® i wysłać obrazy
do urządzeń lub usług sieciowych, a także sposób sterowania
aparatem z komputera lub bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania oraz inne operacje
Ważne
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty
lub szkody powstałe w wyniku błędnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej podczas używania aparatu. Ponadto firma
Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty
lub zniszczenia spowodowane użyciem aparatu.
W przypadku korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej
należy skonfigurować odpowiednie zabezpieczenia na
własne ryzyko i według własnego uznania. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
spowodowane przez dostęp osób nieupoważnionych lub inne
naruszenia zabezpieczeń.
317
Menu karty: Ustawienia bezprzewodowe
zz Ustawienia bezprzewodowe 1
=319
=401
=393
=394
=395
=396
zz Ustawienia bezprzewodowe 2
=402
zz Komunikacja bezprzewodowa nie jest możliwa, jeżeli aparat jest podłączony do
komputera albo innego urządzenia za pomocą kabla interfejsu.
zz Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być połączone z aparatem
za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat jest połączony z urządzeniami za
pośrednictwem sieci Wi‑Fi.
zz Aparatu nie można podłączyć przez Wi‑Fi, w przypadku gdy w aparacie
nie ma karty (z wyjątkiem [D]). Ponadto w przypadku pozycji [l] i usług
internetowych nie można połączyć aparatu przez Wi‑Fi, jeżeli na karcie nie ma
zapisanych obrazów.
zz Połączenie Wi‑Fi zostanie zakończone w przypadku wyłączenia aparatu lub
otwarcia pokrywy gniazda karty/komory akumulatora.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi‑Fi funkcja automatycznego wyłączania aparatu
nie działa.
318
Wybór połączenia Wi-Fi/Bluetooth
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
element, z którym ma
2Wybierz
połączyć się aparat.
q Podłącz do smartfona (=321)
Aparatem można sterować zdalnie i przeglądać na nim obrazy za
pośrednictwem połączenia Wi‑Fi, korzystając z dedykowanej aplikacji
Camera Connect na smartfonach lub tabletach (zwanych łącznie
w niniejszej instrukcji „smartfonami”).
D Korzystanie z oprogramowania EOS lub innego
specjalistycznego oprogramowania (=349)
Podłączaj aparat do komputera przez Wi‑Fi i obsługuj go zdalnie za pomocą
programu EOS Utility (oprogramowanie EOS). Dzięki specjalnej aplikacji
Image Transfer Utility 2 obrazy można również automatycznie przesyłać na
komputer.
l Drukuj na drukarce Wi-Fi (=357)
Podłączaj aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
(bezprzewodowa sieć LAN) przez Wi‑Fi, aby drukować obrazy.
319
Wybór połączenia Wi-Fi/Bluetooth
R Przekaż do serwisu internetowego (=367)
Obrazy można udostępniać znajomym lub rodzinie w serwisach
społecznościowych lub w przeznaczonym dla klientów firmy Canon
fotograficznym serwisie online CANON iMAGE GATEWAY po ukończeniu
rejestracji członkowskiej (bezpłatnie).
K Podłącz do pilota bezprzew. (=387)
Aparat można także połączyć z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania BR-E1 (sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności
Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem.
320
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
Po sparowaniu aparatu ze smartfonem kompatybilnym z technologią
Bluetooth o niskim poborze mocy (dalej „Bluetooth”), można:
zz Nawiązywać połączenie Wi‑Fi, używając jedynie smartfona (=323).
zz Nawiązywać połączenie Wi‑Fi z aparatem, nawet gdy jest on wyłączony
(=328).
zz Dodawać do obrazów informacje GPS pobrane przez smartfon (=396).
zz Zdalnie sterować aparatem ze smartfona (=327).
Połączenie ze smartfonem przez Wi‑Fi umożliwia wykonywanie poniższych
czynności:
zz Przeglądanie i zapisywanie zdjęć z aparatu przy użyciu smartfona (=327).
zz Zdalne sterowanie aparatem ze smartfona (=327).
zz Wysyłanie obrazów z aparatu do smartfona (=336).
Włączanie funkcji Bluetooth i Wi-Fi na smartfonie
Funkcje Bluetooth i Wi‑Fi można włączyć na ekranie ustawień smartfona.
Pamiętaj, że parowanie z aparatem nie jest możliwe na ekranie ustawień
Bluetooth smartfona.
zz By nawiązać połączenie Wi‑Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu”
(=382).
321
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Instalacja aplikacji Camera Connect w smartfonie
W smartfonie (z systemem operacyjnym Android lub iOS) musi zostać
zainstalowana aplikacja dedykowana Camera Connect (bezpłatna).
zz Należy korzystać z najnowszej wersji systemu operacyjnego smartfona.
zz Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub
App Store. Dostęp do sklepu Google Play lub App Store można również
uzyskać za pomocą kodów QR wyświetlanych po sparowaniu lub
połączeniu aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi‑Fi.
zz Informacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych są
dostępne na stronie pobierania aplikacji Camera Connect.
zz Przykładowe ekrany i inne szczegóły zawarte w tej instrukcji mogą nieznacznie
różnić się od rzeczywistego interfejsu użytkownika po dokonaniu aktualizacji
Firmware lub aktualizacji oprogramowania Camera Connect, Android lub iOS.
322
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem zgodnym
z technologią Bluetooth za pomocą sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (1)
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2Wybierz
smartfona].
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
jedną z pozycji.
4zWybierz
z Jeżeli aplikacja Camera Connect
jest już zainstalowana, wybierz opcję
[Nie wyświetlaj].
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
nie została zainstalowana, wybierz
opcję [Android] lub [iOS] i zeskanuj
wyświetlony kod QR za pomocą
smartfona, aby przejść do serwisu
Google Play lub App Store i zainstalować
aplikację Camera Connect.
323
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
[Paruj przez Bluetooth].
5zWybierz
z Rozpocznie się parowanie.
zz Jeżeli chcesz sparować aparat z innym
smartfonem, niż wybrany wcześniej,
wybierz [OK] na ekranie po lewej.
Czynności na smartfonie (1)
aplikację Camera
6Uruchom
Connect.
aparatu w celu sparowania.
7zDotknij
z Jeśli korzystasz ze smartfona
z systemem Android, przejdź do punktu 9.
przycisku [Pair/Paruj] (tylko
8Dotknij
system iOS).
324
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
9Wybierz opcję [OK].
przycisk <0>.
10 zNaciśnij
z Parowanie zostało ukończone i aparat
jest połączony ze smartfonem przez
Bluetooth.
Na głównym ekranie aplikacji Camera
Connect widoczna jest ikona Bluetooth.
zz Aparatu nie można jednocześnie podłączyć przez Bluetooth do dwóch
lub większej liczby urządzeń. Aby połączyć się przez Bluetooth z innym
smarfonem, patrz =399.
zz Połączenie Bluetooth zużywa moc akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu. Z tego względu podczas korzystania
z aparatu stan akumulatora może być niski.
Rozwiązywanie problemów z parowaniem
zz Przechowywanie rekordów parowania dla wcześniej sparowanych aparatów
w smartfonie uniemożliwi jego sparowanie z tym aparatem. Przed ponowieniem
próby sparowania usuń rekordy parowania wcześniej sparowanych aparatów
z ekranu ustawień Bluetooth smartfona.
zz Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można skorzystać z elementów
sterujących aparatu, aby wysyłać obrazy do smartfona (=336).
325
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie (2)
funkcję Camera Connect.
11 zWybierz
z W systemie iOS po wyświetleniu
komunikatu wybierz opcję [Join/
Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu.
zz Aby uzyskać informacje na temat funkcji
Camera Connect, zobacz =327.
zz Po ustanowieniu połączenia Wi‑Fi
zostanie wyświetlony ekran wybranej
funkcji.
zz Na ekranie aparatu zostanie wyświetlona
informacja [qWi-Fi włączona].
zz Na głównym ekranie aplikacji Camera
Connect podświetlone zostaną ikony
Bluetooth i Wi‑Fi.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zgodnym z Bluetooth zostało właśnie
nawiązane.
zz Aby uzyskać informację, jak zakończyć połączenie Wi‑Fi, patrz
„Zakończenie połączenia Wi-Fi” (=344).
zz Zakończenie połączenia Wi‑Fi spowoduje przełączenie aparatu na
połączenie Bluetooth.
zz By ponownie nawiązać połączenie za pośrednictwem sieci Wi‑Fi,
uruchom aplikację Camera Connect i wybierz funkcję, której chcesz użyć.
326
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Ekran [qWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi‑Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi‑Fi można sprawdzić szczegóły błędu.
Funkcję aplikacji Camera Connect.
Images on camera (Obrazy w aparacie)
zz Obrazy można przeglądać, usuwać lub przyznawać im oceny.
zz Obrazy mogą być zapisywane na smartfonie.
Remote live view shooting (Zdalne fotografowanie w trybie
Live View)
zz Pozwala na zdalne fotografowanie z podglądem obrazu na żywo
w smartfonie.
Auto transfer (Automatyczne wysyłanie)
zz Umożliwia dostosowanie ustawień aparatu i aplikacji, aby automatycznie
przesyłać zdjęcia na smartfon podczas fotografowania (=335).
Bluetooth remote controller (Pilot zdalnego sterowania
Bluetooth)
zz Pozwala na zdalne sterowanie aparatem za pomocą smartfona
sparowanego przez Bluetooth. (Niedostępne po podłączeniu przez Wi‑Fi.)
zz Automatyczne wyłącznie nie jest aktywne jeżeli korzystasz z pilota
zdalnego sterowania Bluetooth.
Location information (Informacje o lokalizacji)
zz Nieobsługiwane na tym aparacie.
Camera settings (Nastawy aparatu)
zz Można zmieniać nastawy aparatu.
327
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi z aparatem, gdy jest on
wyłączony
Możesz użyć smartfona, aby nawiązać połączenie z siecią Wi‑Fi, nawet
jeżeli aparat jest wyłączony, o ile smartfon jest sparowany z aparatem przez
Bluetooth.
zz Nawet jeśli aparat jest wyłączony,
dotknięcie opcji [Images on camera/
Obrazy w aparacie] w menu Camera
Connect uruchamia połączenie Wi‑Fi.
zz W systemie iOS po wyświetleniu
komunikatu wybierz opcję [Join/
Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu.
Po nawiązaniu połączenia Wi‑Fi
zostanie wyświetlona lista obrazów
zapisanych w aparacie.
zz Z poziomu aplikacji Camera Connect można zapisywać obrazy
w smartfonie oraz usuwać obrazy zapisane w aparacie.
zz Aby zakończyć połączenie Wi‑Fi, dotknij [ ] na ekranie głównym
aplikacji Camera Connect (=344).
zz Funkcji nie można używać po zresetowaniu ustawień komunikacji
bezprzewodowej ani po usunięciu informacji o połączeniu ze smartfona.
328
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Anulowanie parowania
Anuluj parowanie ze smartfonem w następujący sposób:
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2Wybierz
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=390), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Edytuj/usuń
3Wybierz
urządzenie].
smartfon z którym chcesz
4Wybierz
anulować parowanie.
zz Smartfony sparowane obecnie
z aparatem oznaczone są ikoną [s].
[Usuń informacje
5Wybierz
o połączeniu].
329
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
6Wybierz opcję [OK].
informacje o aparacie ze
7Skasuj
smartfona
zz W menu ustawień Bluetooth
w smartfonie usuń zarejestrowane w nim
informacje o aparacie.
330
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Połączenie Wi-Fi bez użycia Bluetooth
Czynności na aparacie (1)
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2Wybierz
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=390), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
jedną z pozycji.
4zWybierz
z Jeżeli aplikacja Camera Connect
jest już zainstalowana, wybierz opcję
[Nie wyświetlaj].
331
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
5Wybierz opcję [Połącz przez Wi-Fi].
(1)
identyfikator SSID (nazwę
6Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi‑Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane ani
wymagane (=393).
(2)
zz Wybierając opcję [Przełącz sieć] w punkcie 6, można nawiązać połączenie
Wi‑Fi przez punkt dostępu (=382).
332
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie
Ekran smartfona
(przykładowy)
czynności na smartfonie,
7Wykonaj
aby nawiązać połączenie Wi-Fi.
zz Włącz funkcję Wi‑Fi na smartfonie,
a następnie wybierz identyfikator SSID
(nazwa sieci) sprawdzony w punkcie 6.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 6.
aplikację Camera
8Uruchom
Connect i wybierz aparat,
z którym chcesz się połączyć za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Czynności na aparacie (2)
opcję [OK].
9zWybierz
z Aby określić wyświetlane obrazy,
naciśnij przycisk <B>. Informacje
o wprowadzaniu tych ustawień można
znaleźć w punkcie 5 na stronie =346.
333
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Na smartfonie zostanie wyświetlone
okno główne aplikacji Camera Connect.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zostało
właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą aplikacji
Camera Connect (=327).
zz Aby uzyskać informację, jak zakończyć połączenie Wi‑Fi, patrz
„Zakończenie połączenia Wi-Fi” (=344).
zz Aby ponownie nawiązać połączenie za pośrednictwem sieci Wi‑Fi, patrz
„Ponowne łączenie przez Wi-Fi” (=390).
zz Po połączeniu przez Wi‑Fi można wysyłać obrazy do smartfona z ekranu
szybkich nastaw podczas odtwarzania (=336).
334
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczny transwer obrazów podczas fotografowania
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia do smartfona. Przed
wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że aparat jest połączony ze
smartfonem za pośrednictwem sieci Wi‑Fi.
opcję [k: Ustawienia
1Wybierz
Wi-Fi].
pozycję [Wyślij do
2Wybierz
smartfona po zarej.].
oknie [Autom. wysyłka] wybierz
3Wopcję
[Włącz].
4Ustaw opcję [Rozmiar do wysyłki].
5Zrób zdjęcie.
335
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wysyłanie obrazów do smartfona z aparatu
Aparat umożliwia przesyłanie zdjęć do smartfona sparowanego przez
Bluetooth (tylko urządzenia z systemem Android) lub połączonego za
pośrednictwem sieci Wi‑Fi.
1Odtwórz obraz.
2Naciśnij przycisk <Q>.
opcję [qWyślij obr. do
3Wybierz
smartfona].
zz Jeśli wykonasz tę operację, gdy
połączenie Bluetooth będzie włączone,
wyświetlony zostanie komunikat i nastąpi
zmiana połączenia na połączenie Wi‑Fi.
Wybierz opcje wysyłania i prześlij
4zdjęcia.
336
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(1) Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obrazy, które chcesz przesłać,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć pokrętłem <6> w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2zWybierz
z W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów możesz
wybrać jakość obrazu filmów, które
chcesz wysłać, w pozycji [Jakość do
wysyłki].
(2) Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
337
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
obrazy, które chcesz
3Wybierz
wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obrazy, które chcesz przesłać,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć pokrętłem <6> w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
ekran wyboru obrazu.
4zZamknij
z Wybierz opcję [OK].
opcję [Rozmiar do wysyłki].
5zWybierz
z Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
6Wybierz opcję [Wyślij].
338
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(3) Wysyłanie określonego zakresu obrazów
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
zakres obrazów.
3zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Możesz zmienić liczbę obrazów
wyświetlanych w widoku miniatur
obracając pokrętło <6>.
zakres.
4zPotwierdź
z Naciśnij przycisk <0>.
ekran wyboru obrazu.
5zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
339
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
opcję [Rozmiar do
6Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
7Wybierz opcję [Wyślij].
340
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(4) Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
opcję [Rozmiar do
3Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
4Wybierz opcję [Wyślij].
341
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(5) Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
By uzyskać informacje na temat korzystania z funkcji [Ustaw kryteria
wyszukiwania], patrz „Ustawianie kryteriów wyszukiwania” (=308).
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do
3Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
4Wybierz opcję [Wyślij].
342
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Kończenie transferu obrazów
Wysyłanie obrazów z aparatu po sparowaniu przez Bluetooth (Android)
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Wybierz opcję [OK] w lewej części
ekranu, aby zakończyć transfer obrazów
i połączenie Wi‑Fi.
Wysyłanie obrazów z aparatu za pośrednictwem połączenia Wi-Fi
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Aby uzyskać informacje na temat
kończenia połączenia Wi‑Fi, patrz
„Zakończenie połączenia Wi-Fi”
(=344).
343
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Podczas transferu obrazów wykonywanie zdjęć nie jest możliwe nawet
w przypadku naciskania spustu migawki aparatu.
zz Transfer obrazów można anulować, wybierając opcję [Anuluj] podczas
transferu.
zz Można wybrać maksymalnie 999 plików równocześnie.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi‑Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
zz Wybór zmniejszonego rozmiaru zdjęć dotyczy wszystkich zdjęć wysłanych
w danym czasie. Należy pamiętać, że zdjęcia o rozmiarze b nie będą
zmniejszane.
zz Wybór kompresji filmów dotyczy wszystkich filmów wysyłanych w danym czasie.
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
Zakończenie połączenia Wi-Fi
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
Na ekranie aplikacji Camera
Connect wybierz opcję [ ].
Na ekranie [qWi-Fi włączona]
wybierz pozycję [Rozł., zak.].
zz Jeżeli nie zostanie wyświetlony ekran
[qWi-Fi włączona], wybierz pozycję
[k: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
zz Wybierz pozycję [Rozł., zak.],
a następnie wybierz przycisk [OK]
w oknie dialogowym potwierdzenia.
344
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Ustawienia umożliwiające podgląd zdjęć na smartfonie
Obrazy można określić po zakończeniu połączenia Wi‑Fi.
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2Wybierz
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=390), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Edytuj/usuń
3Wybierz
urządzenie].
smartfon.
4zWybierz
z Wybierz nazwę smartfona, na którym
chcesz wyświetlić obrazy.
345
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
5Wybierz pozycję [Wyśw. obrazy].
jedną z pozycji.
6zWybierz
z Naciśnij przycisk [OK], aby
zarejestrować ustawienie.
[Wszystkie obrazy]
Będą widoczne wszystkie obrazy zapisane na karcie.
[Obrazy z ostatnich dni]
Określ wyświetlane obrazy na podstawie
daty wykonania. Można wybrać zdjęcia
wykonywane maksymalnie dziewięć dni
wcześniej.
zz Po wybraniu opcji [Obrazy z ostatnich
dni] będą widoczne obrazy wykonane
w ciągu wskazanej liczby dni przed
obecną datą. Użyj przycisków <W> <X>,
aby określić liczbę dni, a następnie
naciśnij <0>, aby zatwierdzić wybór.
zz Po naciśnięciu przycisku [OK]
wyświetlane obrazy zostaną ustawione.
zz Jeśli ustawienie opcji [Wyśw. obrazy] jest inne niż [Wszystkie obrazy], zdalne
fotografowanie nie jest możliwe.
346
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
[Wybierz wg oceny]
Określ wyświetlane obrazy wg
następujących kryteriów: dostępność
oceny lub jej rodzaj.
zz Po wyborze rodzaju oceny wyświetlane
obrazy zostaną ustawione.
[Zakres numerów plików] (Wybierz zakres)
(1)
(2)
Wybierz pierwszy i ostatni obraz spośród
obrazów uszeregowanych według numerów
plików, aby określić wyświetlane obrazy.
1. Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ekran wyboru obrazów.
Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać obraz.
Obróć pokrętłem <6> w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
2. Wybierz obraz jako punkt początkowy (1).
3. Użyj przycisku <Z>, aby wybrać obraz
jako punkt końcowy (2).
4. Wybierz opcję [OK].
347
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Zakończenie połączenia Wi‑Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
yyPrzełącznik trybu fotografowania ustawiony w pozycji <k>: powoduje dalsze
nagrywanie filmu.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi‑Fi ze smartfonem pewne funkcje są niedostępne.
zz W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
zz W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub wyzwalania
migawki mogą działać z opóźnieniem.
zz Podczas zapisywania obrazów w smartfonie nie można robić zdjęć nawet
w przypadku naciśnięcia spustu migawki aparatu. Ponadto ekran aparatu może
się wyłączać.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi‑Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
348
Nawiązywanie połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części wyjaśniono, w jaki sposób podłączyć aparat do komputera
za pośrednictwem sieci Wi‑Fi i wykonywać operacje aparatu za pomocą
oprogramowania EOS lub innego dedykowanego oprogramowania.
Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania na komputerze przed
skonfigurowaniem połączenia Wi‑Fi.
Instrukcje obsługi komputera można znaleźć w podręczniku użytkownika
komputera.
Obsługa aparatu za pomocą oprogramowania EOS Utility
EOS Utility (Oprogramowanie EOS), pozwala na importowanie obrazów
z aparatu, kontrolowanie go, a także umożliwia wykonywanie innych działań.
Czynności na aparacie (1)
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
pozycję [DZdalne sterow.
2Wybierz
(EOS Utility)].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=390), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
349
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(1)
(2)
identyfikator SSID (nazwę
4Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi‑Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane
ani wymagane. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =393.
Czynności na komputerze (1)
Ekran komputera (przykładowy)
nazwę sieci (SSID)
5Wybierz
i wprowadź hasło.
zz Na ekranie ustawień sieciowych
komputera wybierz sprawdzony
w punkcie 4 identyfikator SSID.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 4.
350
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
opcję [OK].
6zWybierz
z Zostanie wyświetlony następujący
komunikat. „******” oznacza 6 ostatnich
znaków adresu MAC podłączanego
aparatu.
Czynności na komputerze (2)
7Uruchom program EOS Utility.
programie EOS Utility kliknij
8Wprzycisk
[Pairing over Wi-Fi/LAN /
Parowanie przez Wi-Fi/LAN].
zz W przypadku wyświetlenia komunikatu
dotyczącego zapory sieciowej kliknij
przycisk [Yes/Tak].
przycisk [Connect/Podłącz].
9zKliknij
z Wybierz aparat, z którym chcesz się
połączyć, a następnie kliknij przycisk
[Connect/Podłącz].
351
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (3)
połączenie Wi-Fi.
10 zNawiąż
z Wybierz opcję [OK].
Ekran [DWi-Fi włączona]
Rozł., zak.
zz Kończy połączenie Wi‑Fi.
Potw. nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczeg. błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi‑Fi
można sprawdzić szczegóły błędu.
Połączenie Wi-Fi z komputerem zostało właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą programu EOS Utility.
zz Aby ponownie nawiązać połączenie za pośrednictwem sieci Wi‑Fi, patrz
„Ponowne łączenie przez Wi-Fi” (=390).
352
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Zakończenie połączenia Wi‑Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
yyPrzełącznik trybu fotografowania ustawiony w pozycji <k>: powoduje dalsze
nagrywanie filmu.
yyPrzełącznik trybu fotografowania nie jest ustawiony w pozycji <k>:
nagrywanie filmu jest wstrzymane.
zz Operacje związane z fotografowaniem przy użyciu aparatu nie są możliwe,
jeżeli za pomocą aplikacji EOS Utility przełączono tryb fotografowania na tryb
filmowania.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi‑Fi z programem EOS Utility pewne funkcje są
niedostępne.
zz W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
zz W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub wyzwalania
migawki mogą działać z opóźnieniem.
zz Podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View szybkość przesyłania
obrazów jest niższa niż w przypadku połączenia za pomocą kabla interfejsu.
Z tego względu poruszające się obiekty mogą nie być wyświetlane w sposób
płynny.
353
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczne wysyłanie zdjęć z aparatu
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera.
Czynności na komputerze (1)
komputer i punkt dostępu
1Podłącz
i uruchom narzędzie Image
Transfer Utility 2.
zz Ekran umożliwiający skonfigurowanie
parowania pojawia się w ramach
instrukcji wyświetlanych po pierwszym
uruchomieniu programu Image Transfer
Utility 2.
Czynności na aparacie (1)
pozycję [Aut. wysył. obr.
2Wybierz
do komputera].
zz Wybierz opcję [k: Ustawienia Wi-Fi].
zz Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr. do
komputera].
oknie [Autom. wysyłanie]
3Wwybierz
opcję [Włącz].
354
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
4Wybierz opcję [OK].
do punktu dostępu
5Podłącz
przez Wi-Fi.
zz Nawiąż połączenie Wi‑Fi między
aparatem i punktem dostępu
połączonym z komputerem. By uzyskać
informacje o nawiązywaniu połączeń,
patrz „Nawiązywanie połączenia
Wi-Fi za pośrednictwem punktów
dostępu” (=382).
komputer, z którym chcesz
6Wybierz
sparować aparat.
Czynności na komputerze (2)
aparat z komputerem.
7zSparuj
z Wybierz aparat, a następnie kliknij
przycisk [Parowanie].
355
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
pozycję [Aut. wysył. obr.
8Wybierz
do komputera].
zz Wybierz opcję [k: Ustawienia Wi-Fi].
zz Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr. do
komputera].
pozycję [Opcje wysyłania
9Wybierz
obrazów].
elementy, które chcesz
10 Wybierz
wysłać.
zz Jeśli wybierzesz opcję [Wybrane obr.]
w oknie [Zakres wysyłki], wybierz
żądane obrazy na ekranie [Wybierz
obrazy do wysyłki].
zz Gdy ustawienia będą zakończone,
wyłącz aparat.
Obrazy zapisane w aparacie są automatycznie wysyłane do aktywnego
komputera po włączeniu aparatu w zasięgu punktu dostępu.
zz Jeśli zdjęcia nie zostaną wysłane automatycznie, wyłącz i włącz aparat.
356
Nawiązywanie połączenia z drukarką za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części objaśniono, jak za pomocą sieci Wi‑Fi drukować zdjęcia po
nawiązaniu bezpośredniego połączenia między aparatem a drukarką
obsługującą technologię PictBridge (w bezprzewodowej sieć LAN).
Procedura obsługi drukarki została opisana w instrukcji obsługi drukarki.
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [lDrukuj na
2Wybierz
drukarce Wi-Fi].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=390), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
357
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(1)
identyfikator SSID (nazwę
4Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi‑Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane ani
wymagane (=393).
(2)
drukarkę.
5zSkonfiguruj
z W menu ustawień sieci Wi‑Fi używanej
drukarki wybierz sprawdzoną wcześniej
nazwę sieci (SSID).
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 4.
drukarkę.
6zWybierz
z Z listy wykrytych drukarek wybierz
drukarkę, z którą chcesz się połączyć za
pośrednictwem sieci Wi‑Fi.
zz Jeśli preferowanej drukarki nie ma
na liście, wybranie opcji [Szukaj
ponownie] może umożliwić aparatowi
jej znalezienie i wyświetlenie.
zz By nawiązać połączenie Wi‑Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu”
(=382).
358
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Drukowanie obrazów
Drukowanie obrazów pojedynczo
obraz, który ma być
1Wybierz
wydrukowany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy, które chcesz wydrukować,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć pokrętłem <6> w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
2Wybierz pozycję [Drukuj obraz].
zdjęcie.
3zWydrukuj
z Sposób konfiguracji drukowania opisano
na stronie =362.
zz Wybierz opcję [Drukuj], a następnie
[OK], aby rozpocząć drukowanie.
359
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Drukowanie zgodne z określonymi opcjami obrazu
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Zlec.wydr.obr.].
opcje drukowania.
3zUstaw
z Sposób konfiguracji drukowania opisano
na stronie „Polecenie wydruku obrazów”
(=284).
zz Jeżeli polecenie wydruku zostało
skonfigurowane przed nawiązaniem
połączenia Wi‑Fi, przejdź do punktu 4.
pozycję [Drukuj].
4zWybierz
z Pozycja [Drukuj] jest dostępna
wyłącznie, gdy obraz został wybrany,
a drukarka jest gotowa do druku.
pozycję [Opcje
5Skonfiguruj
papieru] (=362).
360
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zdjęcie.
6zWydrukuj
z Po wybraniu pozycji [OK] rozpoczyna
się drukowanie.
zz Fotografowanie nie jest możliwe podczas połączenia z drukarką przez Wi‑Fi.
zz Filmy nie mogą być drukowane.
zz Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
zz Niektóre drukarki mogą nie mieć możliwości drukowania numerów plików.
zz Jeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek data
może być drukowana na marginesie.
zz W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na
marginesie może wydawać się zbyt jasna.
zz Obrazów RAW nie mogą być drukowane przez wybranie opcji [Polecenie
wydruku obrazów]. Aby drukować, wybierz opcję [Drukuj obraz].
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
zz Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania zależy
od rozmiaru pliku i jakości obrazu.
zz Aby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć przycisk <0> w momencie
wyświetlania pozycji [Koniec], a następnie wybrać pozycję [OK].
zz Jeśli skorzystano z opcji [Zlec.wydr.obr.] i zatrzymano drukowanie, operację
drukowania pozostałych obrazów można wznowić, wybierając pozycję [Dalej].
Drukowania nie można kontynuować w następujących przypadkach.
yyZmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane do
drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
zz W przypadku problemów występujących podczas drukowania zobacz =366.
361
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Ustawienia drukowania
To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie, będzie
zależeć od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą
być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi drukarki.
Ekran ustawień drukowania
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Umożliwia ustawienie drukowania daty lub numeru pliku (=364).
Umożliwia ustawienie efektów drukowania (=364).
Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydruku (=364).
Umożliwia ustawienie obszaru drukowania (=365).
Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku
(=363).
Umożliwia powrót do ekranu wyboru obrazu.
Uruchamia drukowanie.
Wyświetlane są informacje o formacie i rodzaju papieru oraz układzie
wydruku.
* W zależności od drukarki niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.
362
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Opcje papieru
zz Wybierz pozycję [Opcje papieru].
[Q] Ustawianie formatu papieru
zz Wybierz format papieru w drukarce.
[Y] Ustawianie rodzaju papieru
zz Wybierz rodzaj papieru w drukarce.
[U] Ustawianie układu strony
zz Wybierz układ strony.
zz Jeśli format obrazu jest inny niż format papieru do drukowania, w przypadku
drukowania bez ramek obraz może zostać znacznie przycięty. Obrazy mogą
być drukowane w niższej rozdzielczości.
363
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
[I] Konfiguracja drukowania daty/numeru pliku na odbitce
zz Wybierz pozycję [I].
zz Wybierz, co chcesz wydrukować.
[E] Ustawianie efektów druku (Poprawianie jakości obrazu)
zz Wybierz pozycję [E].
zz Wybierz efekt druku.
zz W przypadku drukowania informacji o obrazie na zdjęciu zarejestrowanym ze
zwiększoną czułością ISO (H) właściwa wartość czułości ISO może nie zostać
wydrukowana.
zz Ustawienie [Domyślne] i inne opcje dotyczące efektów druku to ustawienia
domyślne producenta drukarki. Więcej informacji na temat ustawienia
[Domyślne] można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
[R] Ustawianie liczby kopii
zz Wybierz opcję [R].
zz Wybierz liczbę kopii wydruków.
364
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Kadrowanie obrazu
Kadrowanie należy przeprowadzić
bezpośrednio przed rozpoczęciem
drukowania. Zmiana innych ustawień
drukowania po skadrowaniu obrazów może
wymagać ponownego ich skadrowania.
ekranie ustawień drukowania wybierz pozycję
1Na
[Kadrowanie].
rozmiar ramki przycinania, pozycję i format obrazu.
2zUstaw
z Wydrukowany zostanie obszar obrazu wewnątrz ramki kadrowania.
Można zmieniać kształt ramki (format obrazu) korzystając z obszaru
[Opcje papieru].
Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
Możesz dopasować rozmiar ramki, ściskając lub rozszerzając ją na
ekranie.
Przesuwanie ramki kadrowania
Użyj przycisków nawigacji <V>, aby przesunąć ramkę w poziomie lub
w pionie.
Zmiana orientacji ramki kadrowania
Naciśnij [T] na ekranie, aby przełączyć ramkę przycinania między
orientacją pionową i poziomą.
przycisk <0>, aby wyjść z menu kadrowania.
3zNaciśnij
z Przycinany obszar obrazu można sprawdzić w lewym górnym rogu
ekranu ustawień drukowania.
365
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz W przypadku niektórych drukarek przycinany obszar obrazu może nie być
drukowany zgodnie z ustawieniem.
zz Im mniejsza ramka kadrowania, tym niższa rozdzielczość, z jaką drukowane są
obrazy.
Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki
zz Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki (brak
atramentu, brak papieru itp.) i wybraniu pozycji [Dalej], skorzystaj z przycisków
drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące kontynuowania drukowania
można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Komunikaty o błędach
zz W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na ekranie aparatu
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po rozwiązaniu problemu wznów
drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów
związanych z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Błąd papieru
zz Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany.
Błąd kasety z atramentem/taśmą
zz Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.
Błąd urządzenia
zz Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem
i atramentem.
Błąd pliku
zz Wybranego obrazu nie można wydrukować. Obrazy wykonane przez inne
aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do
wydrukowania.
366
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
W tej części opisano, jak wysyłać obrazy za pomocą usługi internetowej.
Rejestrowanie usług internetowych
Dodaj do aparatu usługi sieci Web za pomocą smartfona lub komputera.
zz Dokończenie wprowadzania nastaw aparatu pod kątem serwisu CANON
iMAGE GATEWAY lub innych usług internetowych wymaga użycia
smartfonu lub komputera z przeglądarką i połączeniem z Internetem.
zz Odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE GATEWAY, aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat wersji przeglądarek (takich jak
Microsoft Internet Explorer) i ustawień wymaganych do uzyskania
dostępu do serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informacje o tym, w których krajach i regionach dostępny jest serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Canon (http://www.canon.com/cig/).
zz Instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące serwisu CANON
iMAGE GATEWAY zamieszczono w Pomocy serwisu CANON iMAGE
GATEWAY.
zz Jeśli chcesz korzystać także z innych usług internetowych niż CANON
iMAGE GATEWAY, musisz mieć konta w tych usługach. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z zawartością witryn usług internetowych,
w których chcesz się zarejestrować.
zz Opłaty za połączenia u usługodawcy internetowego oraz za korzystanie
z punktu dostępu usługodawcy internetowego są pobierane oddzielnie.
367
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Powiąż aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając w aparacie
serwis CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę internetową.
Musisz podać adres e-mail używany na komputerze lub smartfonie.
Czynności na aparacie (1)
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [RPrzekaż do
2Wybierz
serwisu internet].
3Wybierz opcję [Zgoda].
połączenie Wi-Fi.
4zNawiąż
z Podłącz do punktu dostępu przez Wi‑Fi.
Przejdź do punktu 7 na stronie =383.
368
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
swój adres e-mail.
5zWprowadź
z Wprowadź swój adres e-mail,
a następnie naciśnij przycisk [OK].
czterocyfrowy numer.
6zWprowadź
z Wprowadź wybrany przez siebie
czterocyfrowy numer, a następnie
naciśnij przycisk [OK].
opcję [OK].
7zWybierz
z Ikona [R] zmieni się na [
].
369
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Czynności na komputerze lub smartfonie
łącze internetowe do
8Skonfiguruj
aparatu.
zz Otwórz witrynę, której adres widnieje
w powiadomieniu.
zz Postępuj zgodnie z podanymi
instrukcjami, aby dokończyć
konfigurowanie na stronie ustawień
łącza internetowego do aparatu.
Czynności na aparacie (2)
serwis CANON iMAGE
9Dodaj
GATEWAY jako witrynę docelową.
zz Wybierz opcję [ ].
Serwis CANON iMAGE GATEWAY
zostanie dodany.
370
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie innych usług internetowych
Czynności na komputerze lub smartfonie
usługę internetową,
1Skonfiguruj
której chcesz używać.
zz Przejdź do witryny serwisu CANON
iMAGE GATEWAY i wejdź na stronę
ustawień łącza internetowego do
aparatu.
zz Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć konfigurację usług
internetowych, których chcesz użyć.
Czynności na aparacie
skonfigurowaną usługę
2Dodaj
internetową jako miejsce docelowe.
zz Wybierz opcję [k: Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Wybierz opcję [ ].
371
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie zdjęć
Zdjęcia można udostępniać rodzinie i znajomym poprzez wysyłanie ich
z aparatu do usługi internetowej zarejestrowanej w aparacie lub poprzez
wysyłanie łączy do internetowych albumów.
Łączenie z usługami internetowymi przez sieć Wi-Fi
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
usługę internetową.
2zWybierz
z Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=390), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz W zależności od rodzaju i ustawień
wybranej usługi internetowej, może
zostać wyświetlony ekran określania
miejsca docelowego połączenia
(=385).
372
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obrazy, które chcesz przesłać,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć pokrętłem <6> w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2zWybierz
z W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi‑Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
373
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
obrazy, które chcesz
3Wybierz
wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obrazy, które chcesz przesłać,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć pokrętło <6> w lewo, aby na
ekranie wyboru obrazów uruchomić
podgląd trzech obrazow. Aby powrócić
do widoku pojedynczych obrazów, obróć
pokrętło<6> w prawo.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
374
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do
4Wybierz
wysyłki].
zz Po wybraniu YouTube jako miejsca
docelowego ekran [Rozmiar do
wysyłki] nie jest wyświetlany.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
5zWybierz
z Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi‑Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
375
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie określonego zakresu obrazów
Określ zakres obrazów, aby wysłać wszystkie obrazy z danego zakresu naraz.
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
zakres obrazów.
3zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
Obrazy zostaną zaznaczone i pojawi się
symbol [X].
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Możesz zmienić liczbę obrazów
wyświetlanych w widoku miniatur
obracając pokrętło <6>.
zakres.
4zPotwierdź
z Naciśnij przycisk <M>.
376
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do
5Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
6zWybierz
z Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi‑Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
377
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
opcję [Rozmiar do
3Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
4zWybierz
z Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi‑Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
378
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
By uzyskać informacje na temat korzystania z funkcji [Ustaw kryteria
wyszukiwania], patrz „Ustawianie kryteriów wyszukiwania” (=308).
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do
3Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
379
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Wyślij].
4zWybierz
z Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi‑Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
380
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
zz Po nawiązaniu połączenia Wi‑Fi z usługą internetową nie można zrobić zdjęcia,
nawet naciskając spust migawki aparatu.
zz W przypadku wysyłania obrazu do usługi internetowej innego niż CANON
iMAGE GATEWAY komunikaty o błędach mogą nie być wyświetlane —
nawet wtedy, gdy wysyłanie obrazu do usługi internetowej nie zakończyło
się pomyślnie. Tego rodzaju błędy wysyłania są jednak widoczne w witrynie
serwisu CANON iMAGE GATEWAY. Sprawdź treść odpowiedniego komunikatu
o błędzie, a następnie spróbuj wysłać obraz ponownie.
zz W zależności od usługi internetowej, parametry, takie jak rodzaj lub liczba
obrazów możliwych do wysłania i czas trwania filmu, mogą podlegać
ograniczeniom.
zz Niektórych obrazów nie można wysłać za pomocą funkcji [Wyślij zakres],
[Wyśl.całą kartę] lub [Wyślij wsz.znal.].
zz W przypadku zmniejszenia wielkości obrazu zmiana rozmiaru obejmuje
wszystkie obrazy wysyłane jednocześnie. Należy pamiętać, że filmy oraz
obrazy o rozmiarze b nie będą zmniejszane.
zz Pozycja [Zmniejszony] jest dostępna wyłącznie w przypadku zdjęć
wykonanych aparatami, których model jest taki sam, jak tego aparatu. Zdjęcia
wykonane innymi modelami aparatów są wysyłane bez zmiany rozmiaru.
zz Korzystając z serwisu CANON iMAGE GATEWAY można sprawdzić historię
wysyłania dotyczącą usług internetowych, do których wysłano obrazy.
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
381
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu
W niniejszej części opisano sposób nawiązywania połączenia z siecią Wi‑Fi
przy użyciu punktu dostępu zgodnego z WPS (tryb PBC).
W pierwszej kolejności sprawdź położenie przycisku WPS i czas jego
naciśnięcia.
Ustanowienie połączenia Wi‑Fi może trwać około minuty.
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=390), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
zz Po wybraniu opcji [qPodłącz do
smartfona] po lewej stronie zostanie
wyświetlony ekran. Jeżeli aplikacja
Camera Connect jest już zainstalowana,
wybierz opcję [Nie wyświetlaj].
zz Na wyświetlanym ekranie [Podłącz
do smartfona] wybierz opcję [Połącz
przez Wi‑Fi].
382
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [Przełącz sieć].
4zWybierz
z Wyświetlana po wybraniu opcji [q], [D],
lub [l].
5 Wybierz pozycję [Podłącz przez WPS].
zz W przypadku opcji [Tryb punktu dostępu aparatu] wyświetlanej w punkcie 5
zapoznaj się z informacjami na stronie =385.
pozycję [WPS (tryb PBC)].
6zWybierz
z Wybierz opcję [OK].
się z punktem dostępu
7Połącz
przez Wi-Fi
zz Naciśnij przycisk WPS punktu dostępu.
zz Wybierz opcję [OK].
383
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [Nastawy
8Wybierz
automatyczne].
zz Naciśnij przycisk [OK], aby uzyskać
dostęp do ekranu ustawień funkcji Wi‑Fi.
zz Jeśli wystąpi problem z opcją [Nastawy
automatyczne], zobacz =385.
9Określ ustawienia funkcji Wi-Fi.
[qPodłącz do smartfona]
Na ekranie ustawień Wi‑Fi w smartfonie,
wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci)
wyświetlany przez aparat, a następnie
wprowadź hasło punktu dostępu, aby
nawiązać połączenie.
Przejdź do punktu 8 na stronie =333.
[DZdalne sterow. (EOS Utility)]
Przejdź do punktu 7 lub 8 na stronie =351.
[lDrukuj na drukarce Wi-Fi]
Przejdź do punktu 6 na stronie =358.
Rejestrowanie w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY
Przejdź do punktu 5 na stronie =369.
384
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Ekran Wyślij do
W zależności od usługi internetowej może zostać wyświetlony ekran
określania miejsca docelowego połączenia.
Do zdefiniowania miejsc docelowych połączenia bądź skonfigurowania
ustawień tej opcji konieczne jest użycie komputera. Więcej informacji można
znaleźć w dokumencie „Instrukcja obsługi EOS Utility”.
zz Może być wyświetlany ekran [Wyślij do].
zz Wybierz pozycję z listy zapisanych
miejsc docelowych połączenia.
zz Sposób konfiguracji połączenia
i wysyłania obrazów jest taki sam,
jak w przypadku innych usług
internetowych.
Tryb punktu dostępu aparatu
Tryb punktu dostępu aparatu to inaczej
tryb połączenia wykorzystywany do
bezpośredniego łączenia aparatu
z wybranym urządzeniem przez Wi‑Fi.
Pozycja ta jest wyświetlana w przypadku
wybrania na ekranie [Połączenie Wi‑Fi/
Bluetooth] opcji [q], [D] lub [l]
Ręczne konfigurowanie adresu IP
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od funkcji Wi‑Fi.
pozycję [Nastawy ręczne].
1zWybierz
z Wybierz opcję [OK].
385
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Wybierz element, aby uzyskać dostęp
do ekranu wprowadzania wartości
liczbowych.
zz Aby użyć bramy, wybierz opcję [Włącz],
a następnie opcję [Adres].
żądane wartości.
3zWprowadź
z Obróć pokrętło <6>, aby przesunąć
pozycję wprowadzania w górnym
obszarze, a następnie użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać liczbę. Naciśnij
przycisk <0>, aby wprowadzić
wybraną liczbę.
zz Naciśnij przycisk <M>,
aby usunąć znak.
opcję [OK].
4zWybierz
z Po skonfigurowaniu wymaganych
ustawień wybierz opcję [OK].
zz Jeśli nie wiesz, co wprowadzić, patrz
„Sprawdzanie ustawień sieciowych”
(=419), lub zapytaj o to administratora
sieci lub inną osobę znającą się na sieci.
386
Łączenie z bezprzewodowym pilotem
zdalnego sterowania
Aparat można także połączyć z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania BR-E1 (sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności
Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (=191).
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [KPodłącz do pilota
2Wybierz
bezprzew].
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
urządzenia.
4zSparuj
z Kiedy zostanie wyświetlony ekran
[Parowanie], na pilocie BR-E1
jednocześnie naciśnij i przytrzymaj
przyciski <W> i <T> przez co najmniej
3 sekundy.
zz Po wyświetleniu informacji o sparowaniu
aparatu z pilotem BR-E1, naciśnij
przycisk <0>.
387
Łączenie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania
Fotografowanie
w aparacie zdalne
5Skonfiguruj
fotografowanie.
zz Ustaw [Wyzwalanie migawki] na karcie
[z] jako [Q] (=135).
Nagrywanie filmu
zz W [Pilot] na karcie [z] wybierz
[Włącz].
zz Informacje na temat czynności po
zakończeniu parowania można znaleźć
w Instrukcji obsługi pilota BR-E1.
zz Połączenia Bluetooth zużywają energię akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu.
zz Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, w punkcie 1 dla pozycji [Ustaw.
Bluetooth] zalecany jest wybór ustawienia [Wyłącz].
388
Łączenie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania
Anulowanie parowania
Przed sparowaniem aparatu z innym pilotem BR-E1 należy usunąć
informacje o podłączonym pilocie zdalnego sterowania.
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [KPodłącz do pilota
2Wybierz
bezprzew].
[Usuń informacje
3Wybierz
o połączeniu].
4Wybierz opcję [OK].
389
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
Wykonaj następujące czynności, aby ponownie połączyć się z urządzeniami
lub usługami internetowymi z użyciem zapisanych ustawień połączenia.
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Z wyświetlanej historii wybierz element,
z którym chcesz się połączyć przez
Wi‑Fi. Jeżeli pozycja się nie wyświetla,
użyj przycisków <Y> <Z>, aby zmienić
ekran.
zz Jeżeli w pozycji [Historia połączeń]
wybrano opcję [Ukryj], historia nie
będzie wyświetlana (=393).
podłączonego urządzenia.
3Użyj
[q] Smartfon
zz Uruchom aplikację Camera Connect.
zz Jeśli w smartfonie zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi‑Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a smartfonem za pomocą sieci Wi‑Fi, na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
390
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
[D] Komputer
zz Na komputerze uruchom oprogramowanie EOS.
zz Jeśli w komputerze zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi‑Fi z aparatem albo tym
samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a komputerem za pomocą sieci Wi‑Fi, na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
[l] Drukarka
zz Jeśli w drukarce zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi‑Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a drukarką za pomocą sieci Wi‑Fi, na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
391
Zapisywanie ustawień połączeń
Aparat pozwala zapisać maksymalnie 10 ustawień połączenia dla funkcji
połączeń bezprzewodowych.
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi‑Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=390), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz Aby uzyskać więcej informacji na
temat opcji [qPodłącz do smartfona],
patrz „Nawiązywanie połączenia ze
smartfonem za pośrednictwem sieci
Wi-Fi” (=321).
zz Aby uzyskać więcej informacji na
temat funkcji [DZdalne sterow.
(EOS Utility)], patrz „Nawiązywanie
połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi” (=349).
zz Aby uzyskać więcej informacji na temat
opcji [lDrukuj na drukarce Wi‑Fi],
patrz „Nawiązywanie połączenia z
drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi”
(=357).
zz W przypadku wysyłania obrazów
do usługi internetowej zapoznaj się
z rozdziałem „Wysyłanie obrazów do
usługi internetowej” (=367).
zz Informacje o usuwaniu nastaw połączenia można znaleźć na stronie =399.
392
Ustawienia Wi‑Fi
opcję [k: Ustawienia
1Wybierz
Wi‑Fi].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Wi-Fi
W miejscach, w których używanie urządzeń elektronicznych lub
bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolocie lub w szpitalu,
należy wybrać opcję [Wyłącz] albo [Tryb samolotowy] (=401).
zz Hasło
Wybierz opcję [Brak], aby pozwolić na nawiązanie połączenia Wi‑Fi bez
zastosowania hasła (z wyjątkiem połączeń z punktem dostępu przez Wi‑Fi).
zz Historia połączeń
W odniesieniu do historii urządzeń podłączonych przez Wi‑Fi można
wybrać opcję [Pokaż] lub [Ukryj].
zz Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera (=354).
zz Wysyłanie do smartfona po zarejestrowaniu
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia do smartfona (=335).
zz Adres MAC
Można sprawdzić adres MAC aparatu.
393
Ustawienia Bluetooth
opcję [k: Ustaw.
1Wybierz
Bluetooth].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Bluetooth
Jeśli funkcja Bluetooth nie będzie używana, wybierz opcję [Wyłącz].
zz Sprawdź inf. o połączeniu
Można sprawdzić nazwę i stan komunikacji sparowanego urządzenia.
zz Adres Bluetooth
Można sprawdzić adres Bluetooth aparatu.
394
Zmienianie nicka urządzenia
Możesz dowolnie zmieniać nick aparatu (wyświetlany na ekranie smartfona
lub innego aparatu).
1Wybierz opcję [k: Nick]
tekst, używając
2Wprowadź
wirtualnej klawiatury (=404).
zz Po zakończeniu wpisywania naciśnij
przycisk <M>.
395
Oznaczanie obrazów geoznacznikami za
pomocą informacji GPS z innych urządzeń
Możesz oznaczać obrazy geoznacznikami za pomocą smarfona
obsługującego Bluetooth.
Wykonaj poniższe kroki po zainstalowaniu na smartfonie specjalnej aplikacji
Camera Connect (=322).
usługi lokalizacyjne
1Aktywuj
w smartfonie.
połączenie Bluetooth.
2zNawiąż
z Połącz aparat ze smartfonem za
3
pomocą połączenia Bluetooth (=323).
Wybierz opcję [k: Ustawienia GPS].
4Wybierz [GPS przez t.kom.].
5Wybierz pozycję [Włącz].
zdjęcie.
6zZrób
z Obrazy są oznaczane geoznacznikami
za pomocą informacji ze smartfona.
396
Oznaczanie obrazów geoznacznikami za pomocą informacji GPS z innych urządzeń
Ekran połączenia GPS
Możesz sprawdzić status pobierania informacji o lokalizacji ze smartfona,
odwołując się do wyświetlacza [GPS] na ekranach do robienia zdjęć lub
nagrywania filmów (odpowiednio =501 i =503).
zz Szary: Usługi lokalizacyjne są wyłączone.
zz Miga: Nie można uzyskać informacji o lokalizacji.
zz Wł.: Odebrano informacje o lokalizacji.
Dodawanie geoznaczników do zdjęć podczas fotografowania
Zdjęcia wykonane przy włączonym [GPS] są oznaczone geotagami.
Dane geoznacznika
Informacje o lokalizacji dodane do zdjęć można sprawdzić na ekranie
informacji o obrazie (=256, =312).
(1) Szerokość geograficzna
(2) Długość geograficzna
(3) Wysokość
(4) Czas UTC (uniwersalny czas
(1)
(2)
koordynowany)
(3)
(4)
397
Oznaczanie obrazów geoznacznikami za pomocą informacji GPS z innych urządzeń
zz Smartfon może uzyskiwać informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy jest
sparowany z aparatem za pomocą połączenia Bluetooth.
zz Informacje o kierunku nie są pobierane.
zz Uzyskane informacje o lokalizacji mogą być niedokładne w zależności od
warunków podróży i stanu smartfona.
zz Uzyskanie informacji o lokalizacji ze smartfona może zająć trochę czasu po
włączeniu aparatu.
zz Informacje o lokalizacji nie będą pobierane, jeżeli użytkownik wykona którąś
z poniższych operacji:
yyParowanie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania przez Bluetooth.
yyWyłączenie aparatu
yyWyjście z aplikacji Camera Connect
yyDezaktywacja usług lokalizacyjnych na smartfonie
zz Informacje o lokalizacji nie będą pobierane w poniższych sytuacjach:
yyWyłączenie zasilania aparatu.
yyZakończenie połączenia Bluetooth
yyNiski poziom naładowania baterii w smartfonie
zz Uniwersalny czas koordynowany (w skrócie UTC) jest zasadniczo taki sam jak
czas Greenwich.
zz W przypadku filmów dodawane są informacje GPS pobrane na początku.
398
Zmienianie lub usuwanie ustawień
połączenia
Aby zmienić lub usunąć ustawienia połączenia, najpierw zakończ
połączenie Wi‑Fi.
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi‑Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=390), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Edytuj/usuń
3Wybierz
urządzenie].
zz Połączenie Bluetooth można zmienić
wybierajac smartfon oznaczony szarym
symbolem [s]. Gdy wyświetlony
zostanie ekran [Podłącz do smartfona],
wybierz opcję[Paruj przez Bluetooth],
a następnie wciśnij przycisk <0> na
kolejnym ekranie.
urządzenie, dla którego
4Wybierz
chcesz zmienić lub usunąć
nastawy połączenia Wi-Fi.
399
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia
jedną z pozycji.
5zWybierz
z Zmień lub usuń ustawienia połączenia
na wyświetlonym ekranie.
zz Zmień nick tego urządzenia
Możesz zmienić nick za pomocą wirtualnej klawiatury (=404).
zz Wyśw. obrazy (=345)
Wyświetlana po wybraniu opcji [qPodłącz do smartfona]. Na dole
ekranu zostaną wyświetlone ustawienia.
zz Usuń informacje o połączeniu
Pamiętaj, by przy usuwaniu informacji o połączeniu ze sparowanym
smartfonem, usunąć również ze smartfona zapisane w nim informacje
o aparacie (=329).
zz W przypadku usług internetowych odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE
GATEWAY, aby usunąć nastawy połączenia.
400
Tryb samolotowy
Możesz tymczasowo wyłączyć funkcje Wi‑Fi i Bluetooth.
opcję [k: Tryb
1Wybierz
samolotowy].
na [Wł.].
2zUstaw
z Wyświetlany jest symbol [
].
401
Kasowanie ustawień komunikacji
bezprzewodowej do wartości domyślnych
Użytkownik może usunąć wszystkie ustawienia komunikacji
bezprzewodowej. Usunięcie ustawień komunikacji bezprzewodowej pozwala
zapobiec ich ujawnieniu, gdy aparat zostanie pożyczony lub przekazany
innym osobom.
Wybierz opcję [k: Kasuj
1ustawienia
bezprzew.].
2Wybierz opcję [OK].
zz Informacje w ustawieniach komunikacji bezprzewodowej są zachowywane,
nawet po wybraniu opcji [Nastawy podst.] w [5: Resetuj aparat].
zz Jeżeli aparat został sparowany ze smartfonem, na ekranie ustawień Bluetooth
smartfona, usuń informacje o połączeniu z aparatem, dla którego przywrócone
zostały domyślne ustawienia komunikacji bezprzewodowej.
402
Ekran Informacje wyświetlane
Można sprawdzić szczegóły błędów i adres MAC aparatu.
opcję [k: Połączenie
1Wybierz
Wi‑Fi/Bluetooth].
[Inform. wyśw.].
2zDotknij
z Zostanie wyświetlony ekran
[Inform. wyśw.].
zz W przypadku wystąpienia błędu naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
treść komunikatu o błędzie.
403
Obsługa wirtualnej klawiatury
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Obszar wprowadzania danych,
do wprowadzania tekstu
Przyciski kursora, do poruszania
się w obszarze wprowadzania
danych
Bieżąca liczba znaków / liczba
dostępnych
Klawiatura
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Przełącz tryb wprowadzania
Spacja
Usuń znak z obszaru
wprowadzania
Zakończ wprowadzanie tekstu
zz Aby przesunąć kursor w obrębie (1), obróć pokrętło <6>.
zz Aby poruszać się w obrębie (2) i (4)–(7), użyj przycisków nawigacji <V>.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby potwierdzić wprowadzony tekst lub
podczas przełączania trybu wprowadzania.
404
Reagowanie na komunikaty o błędach
Po wystąpieniu błędu wyświetl szczegóły błędu, postępując zgodnie z jedną
z poniższych procedur. Następnie wyeliminuj przyczynę błędu, korzystając
z przykładów podanych w tym rozdziale.
zz Na ekranie [Inform. wyśw.] naciśnij przycisk <0> (=403).
zz Wybierz pozycję [Szczeg. błędu] na ekranie [Wi‑Fi włączona].
Kliknij stronę numeru kodu błędu w poniższej tabeli, aby przejść na
odpowiednią stronę.
11 (=406)
12 (=406)
21 (=407)
23 (=409)
61 (=410)
63 (=411)
22 (=408)
64 (=411)
65 (=412)
66 (=412)
67 (=412)
68 (=413)
69 (=413)
91 (=413)
121 (=413)
125 (=414)
126 (=414)
127 (=414)
141 (=414)
142 (=414)
151 (=415)
152 (=415)
zz Po wystąpieniu błędu zostanie wyświetlony komunikat [Err **] w prawym
górnym rogu ekranu [Połączenie Wi-Fi/Bluetooth]. Nie jest już wyświetlany po
wyłączeniu aparatu.
405
Reagowanie na komunikaty o błędach
11: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy w przypadku wybrania opcji [q] została uruchomiona aplikacja
Camera Connect?
BBUstanów połączenie, korzystając z aplikacji Camera Connect (=333).
zz Czy w przypadku opcji [D] działa oprogramowanie EOS?
BBUruchom oprogramowanie EOS i ponownie nawiąż połączenie (=351).
zz Czy w przypadku wybrania opcji [l] zostało włączone zasilanie drukarki?
BBWłącz drukarkę.
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
BBTen błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania
[System otwarty], gdy hasła nie są zgodne.
Ustawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (=404).
12: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy zasilanie urządzenia docelowego i punktu dostępu zostało włączone?
BBWłącz urządzenie docelowe i punkt dostępu, a następnie odczekaj
chwilę. Jeśli nadal nie można ustanowić połączenia, wykonaj
poniższe instrukcje, aby ustanowić połączenie ponownie.
406
Reagowanie na komunikaty o błędach
21: Serwer DHCP nie przydzielił adresu IP
Co należy sprawdzić w aparacie
zz W aparacie dla adresu IP wybrano opcję [Nast. automatyczna]. Czy jest
to prawidłowe ustawienie?
BBJeśli nie używasz serwera DHCP, skonfiguruj ustawienia po wybraniu
w aparacie opcji [Nastawy ręczne] dla adresu IP (=385).
Co należy sprawdzić na serwerze DHCP
zz Czy zasilanie serwera DHCP jest włączone?
BBWłącz serwer DHCP.
zz Czy serwer DHCP ma do dyspozycji wystarczającą liczbę adresów, które
może przydzielić?
BBZwiększ liczbę adresów przydzielanych przez serwer DHCP.
BBUsuń urządzenia z adresami przypisanymi przez serwer DHCP, aby
zmniejszyć liczbę używanych adresów.
zz Czy serwer DHCP działa prawidłowo?
BBSprawdź ustawienia serwera DHCP, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DHCP.
BBJeśli to możliwe, zapytaj administratora sieci, aby sprawdził, czy
serwer DHCP jest dostępny.
407
Reagowanie na komunikaty o błędach
22: Serwer DNS nie odpowiedział
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nastawa adresu IP serwera DNS w aparacie jest zgodna
z faktycznym adresem serwera?
BBWybierz ustawienie [Nastawy ręczne] dla adresu IP. Następnie
ustaw z poziomu aparatu adres IP zgodny z adresem używanego
serwera DNS (=385, =419).
Co należy sprawdzić na serwerze DNS
zz Czy zasilanie serwera DNS jest włączone?
BBWłącz serwer DNS.
zz Czy na serwerze DNS poprawnie skonfigurowano adresy IP i przypisane
im nazwy?
BBUpewnij się, że na serwerze DNS wprowadzono poprawne adresy IP
i przypisane im nazwy.
zz Czy serwer DNS działa prawidłowo?
BBSprawdź ustawienia serwera DNS, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DNS.
BBJeśli to możliwe, poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy
serwer DNS jest dostępny.
Co należy sprawdzić w sieci lokalnej
zz Czy sieć lokalna, z którą próbujesz się połączyć przez sieć Wi‑Fi, jest
zaopatrzona w router lub podobne urządzenie pełniące funkcję bramy?
BBJeśli to możliwe, poproś administratora sieci o adres bramy
i wprowadź go w aparacie (=419, =385).
BBSprawdź, czy adres bramy został wprowadzony prawidłowo we
wszystkich urządzeniach w sieci, łącznie z aparatem.
408
Reagowanie na komunikaty o błędach
23: Urządzenie o tym samym adr. IP istnieje w wybranej sieci
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy aparat i inne urządzenie podłączone przez Wi‑Fi do tej samej sieci
mają ten sam adres IP?
BBZmień adres IP aparatu, aby uniknąć przypadku wykorzystania tego
samego adresu w sieci przez inne urządzenie. Możesz również
zmienić adres IP urządzenia, które ma zduplikowany adres.
BBJeśli w pozycji adresu IP aparatu została ustawiona opcja [Nastawy
ręczne] w środowiskach sieciowych korzystających z serwera
DHCP, zmień to ustawienie na [Nast. automatyczna] (=384).
Reagowanie na komunikaty o błędach 21–23
zz W przypadku błędów o numerach 21–23 sprawdź także poniższe punkty.
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
yyTen błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania [System
otwarty], gdy hasła nie są zgodne. Ustawienie uwzględnia wielkość liter.
Sprawdź, czy wielkie i małe litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy
w aparacie ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (=404).
409
Reagowanie na komunikaty o błędach
61: Nie znaleziono terminala bezprzew. sieci LAN z taką samą :
nazwą SSID
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
BBPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (=416).
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nazwa SSID jest jednakowa w aparacie i punkcie dostępu?
BBSprawdź SSID w punkcie dostępu, a następnie ustaw ten sam SSID
w aparacie.
Co należy sprawdzić w punkcie dostępu
zz Czy punkt dostępu jest włączony?
BBWłącz zasilanie punktu dostępu.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=403).
410
Reagowanie na komunikaty o błędach
63: Błąd uwierzytelniania bezprzew. sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody uwierzytelniania?
BBAparat obsługuje następujące metody uwierzytelniania: [System
otwarty], [Klucz wspólny] oraz [WPA/WPA2-PSK].
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
BBUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=403).
64: Nie można połączyć się z terminalem bezprzew. sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
BBAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=403).
411
Reagowanie na komunikaty o błędach
65: Utrata połączenia z bezprzew. siecią LAN
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
BBPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (=416).
zz Z jakiegoś powodu połączenie Wi‑Fi zostało utracone i nie można go
przywrócić.
BBMożliwe przyczyny: zbyt duże obciążenie ze strony innego
urządzenia uzyskującego dostęp do punktu dostępu; w pobliżu
używana jest kuchenka mikrofalowa lub podobne urządzenie
(zakłócanie łączności IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz));
urządzenie zostało poddane działaniu deszczu lub poziom
wilgotności jest wysoki (=416).
66: Błędne hasło bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
BBUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
67: Błędna metoda szyfrowania w bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
BBAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=403).
412
Reagowanie na komunikaty o błędach
68: Nie można uzyskać połączenia z terminalem sieci bezprzew. :
LAN. Spróbuj ponownie od początku.
zz Czy przytrzymano przycisk WPS (Wi‑Fi Protected Setup) punktu dostępu
przez określoną ilość czasu?
BBPrzytrzymaj przycisk WPS przez czas określony w instrukcji obsługi
punktu dostępu.
zz Czy próbowano ustanowić połączenie blisko punktu dostępu?
BBSpróbuj ustanowić połączenie, gdy obydwa urządzenia znajdują się
we wzajemnym zasięgu.
69: Znaleziono kilka terminali sieci bezprzewodowej LAN. Nie :
można uzyskać połączenia. Spróbuj ponownie od początku.
zz Trwa łączenie z innymi punktami dostępu w trybie łączenia przyciskiem
(tryb PBC) standardu WPS (Wi‑Fi Protected Setup).
BBPoczekaj chwilę, zanim spróbujesz nawiązać połączenie.
91: Błąd niezdefiniowany
zz Wystąpił inny problem niż w przypadku numerów kodu błędu 11–69.
BBWyłącz i ponownie włącz aparat za pomocą przełącznika zasilania.
121: Za mało wolnego miejsca na serwerze
zz Na docelowym serwerze internetowym nie ma wystarczającej ilości
wolnego miejsca.
BBUsuń niepotrzebne obrazy z serwera internetowego, sprawdź wolne
miejsce na serwerze internetowym, a następnie spróbuj ponownie
wysłać dane.
413
Reagowanie na komunikaty o błędach
125: Sprawdź ustawienia sieciowe
zz Czy sieć jest połączona?
BBSprawdź stan połączenia sieci.
126: Nie można połączyć się z serwerem
zz Trwa konserwacja CANON iMAGE GATEWAY lub czasowo występuje
duże obciążenie.
BBPołącz się z usługą internetową ponownie później.
127: Wystąpił błąd
zz Podczas łączenia aparatu z usługą internetową wystąpił inny problem niż
w przypadku numerów kodu błędu od 121 do 126.
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi‑Fi z usługą internetową.
141: Drukarka jest zajęta. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
zz Czy drukarka drukuje?
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi‑Fi z drukarką po
zakończeniu drukowania.
zz Czy z drukarką jest połączony przez Wi‑Fi inny aparat?
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi‑Fi z drukarką po
zakończeniu połączenia Wi‑Fi z innym aparatem.
142: Nie można uzyskać informacji o drukarce. Podłącz powtórnie,
aby ponowić próbę.
zz Czy zasilanie drukarki jest włączone?
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi‑Fi po włączeniu drukarki.
414
Reagowanie na komunikaty o błędach
151: Transmisja anulowana.
zz Automatyczny transfer obrazów do komputera został w jakiś sposób
przerwany.
BBUruchom ponownie aparat, aby wznowić automatyczny transfer
obrazu.
152: Karta chroniona przed zapisem.
zz Czy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest ustawiony
w pozycji blokady?
BBUstaw przełącznik ochrony przed zapisem na karcie w pozycji
umożliwiającej zapis.
415
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Jeśli prędkość transmisji spada, połączenie jest zrywane lub występują
inne problemy podczas korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej,
należy podjąć następujące działania korygujące.
Odległość między aparatem a smartfonem
Jeżeli aparat znajduje się za daleko od smartfona, połączenie Wi‑Fi może
nie zostać nawiązane, nawet w przypadku gdy połączenie Bluetooth jest
możliwe. W tym przypadku należy bardziej zbliżyć aparat do smartfona,
a następnie nawiązać połączenie Wi‑Fi.
Miejsce instalacji anteny punktu dostępu
zz W przypadku użytkowania w pomieszczeniach zainstaluj urządzenie
w pomieszczeniu, w którym korzystasz z aparatu.
zz Zainstaluj urządzenie w taki sposób, aby między nim a aparatem nie
znajdowały się osoby ani przedmioty.
Pobliskie urządzenia elektroniczne
Jeśli prędkość transmisji Wi‑Fi spada z powodu zakłóceń powodowanych
przez wymienione poniżej urządzenia elektroniczne, zaprzestań ich
używania lub odsuń się dalej od urządzeń, aby umożliwić komunikację.
zz Aparat używa sieci Wi‑Fi poprzez złącze IEEE 802.11b/g/n,
wykorzystując fale radiowe pasma 2,4 GHz. Z tego powodu prędkość
transmisji Wi‑Fi spadnie, jeśli w pobliżu działają urządzenia Bluetooth,
kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, mikrofony, smartfony,
inne aparaty lub podobne urządzenia działające w tym samym paśmie.
416
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Przestrogi dotyczące używania wielu aparatów
zz W przypadku łączenia wielu aparatów z punktem dostępu przez Wi‑Fi
sprawdź, czy adresy IP aparatów są różne.
zz Po nawiązaniu połączenia między wieloma aparatami a punktem dostępu
za pomocą sieci Wi‑Fi prędkość transmisji spada.
zz W przypadku używania wielu punktów dostępu w standardzie IEEE
802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) pozostaw przerwę pięciu kanałów między
każdym kanałem sieci Wi‑Fi, aby zredukować zakłócenia fal radiowych.
Przykład: stosuj kanały 1, 6 i 11, kanały 2 i 7 lub kanały 3 i 8.
Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1
zz Pilot BR-E1 nie może być użyty, jeżeli aparat nie jest sparowany
ze smartfonem przez Bluetooth. Zmień połączenie aparatu
z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania korzystając z opcji
[KPodłącz do pilota bezprzew.] w obszarze [k: Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
417
Zabezpieczenia
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą występować następujące problemy.
zz Przechwytywanie i analizowanie transmisji
Nieuczciwe osoby mogą monitorować transmisję w sieci Wi‑Fi
i podejmować próby pozyskania wysyłanych przez Ciebie danych.
zz Nieuprawniony dostęp do sieci
Nieuczciwe osoby mogą uzyskiwać nieuprawniony dostęp do używanej
przez Ciebie sieci w celu dokonania kradzieży, modyfikacji albo
zniszczenia danych. Ponadto użytkownik może być narażony na inne
rodzaje nieupoważnionego dostępu, np. kradzież tożsamości (podawanie
się za inną osobę w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do
informacji) lub ataki polegające na korzystaniu z nieupoważnionego
dostępu do sieci użytkownika w celu infiltrowania innych systemów.
Zaleca się korzystanie z systemów i funkcji w celu dokładnego
zabezpieczenia sieci, aby zapobiec wystąpieniu tego rodzaju problemów.
418
Sprawdzanie ustawień sieciowych
zz Windows
W systemie Windows uruchom program [Wiersz polecenia], a następnie
wprowadź komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz <Enter>.
Oprócz adresu IP przypisanego do komputera wyświetlone zostaną
także informacje na temat maski podsieci, bramy oraz serwera DNS.
zz Mac OS
Jeżeli korzystasz z systemu Mac OS X, otwórz aplikację [Terminal]
wpisz polecenie ifconfig -a i naciśnij klawisz <Powrót>. Adres IP
przypisany do komputera jest wskazany w pozycji [en0] obok pozycji
[inet], w formacie „***.***.***.***”.
* Informacje na temat aplikacji [Terminal] znajdują się w plikach pomocy systemu
Mac OS X.
Aby zapobiec używaniu tego samego adresu IP przez komputer i inne
urządzenia w sieci, zmień skrajny prawy numer podczas ustawiania adresu
IP przydzielonego aparatowi w procedurach opisanych na stronie =385.
Przykład: 192.168.1.10
419
Stan komunikacji bezprzewodowej
Stan komunikacji bezprzewodowej można sprawdzić na ekranie.
Ekran wyświetlania informacji
podczas fotografowania
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
420
(2)
Funkcja Wi‑Fi
Funkcja Bluetooth
Siła sygnału Wi‑Fi
Ekran wyświetlania informacji
podczas odtwarzania
(1)
(3)
(2)
Stan komunikacji bezprzewodowej
Stan komunikacji
Nie
połączono
Ekran
Funkcja Wi-Fi
Wi-Fi: Wył.
Siła sygnału Wi-Fi
Wył.
Wi-Fi: Wł.
Trwa łączenie
(miganie)
Połączono
Wysyłanie danych
(Ożywiony)
Błąd połączenia
(miganie)
Wskaźnik funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth
[Włącz]
[Wyłącz]
Stan połączenia
Ekran
Połączono z Bluetooth
s
Nie połączono
z Bluetooth
Nie połączono
z Bluetooth
s
Nie wyświetlane
zz Komunikat „Brak połączenia Bluetooth” zostaje wyświetlony podczas
połączenia z komputerami, drukarkami lub serwisami internetowymi za
pośrednictwem sieci Wi‑Fi.
421
422
Ustawienia funkcji
Niniejszy rozdział opisuje ustawienia menu na karcie
ustawienia funkcji ([5]).
zz Ikona M po prawej stronie tytułu strony oznacza, że
funkcja ta jest dostępna tylko w zaawansowanych trybach
fotografowania ([d], [s], [f], lub [a]) lub [k] oraz
w trybach filmowania [k] lub [M]).
423
Menu karty: Ustawienia funkcji
zz Ustawienia funkcji 1
=426
=428
=431
=432
=433
zz Ustawienia funkcji 2
=435
=436
=437
=438
=441
=442
zz Ustawienia funkcji 3
=443
=444
=445
=446
=447
=448
424
Menu karty: Ustawienia funkcji
zz Ustawienia funkcji 4
=449
=451
=452
zz Ustawienia funkcji 5
=458
=453
=454
=456
=456
=456
425
Wybór folderu
Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie
zapisywane są zarejestrowane obrazy.
Tworzenie folderu
pozycję [5: Wybierz
1Wybierz
folder].
2Wybierz pozycję [Utwórz folder].
3Wybierz opcję [OK].
426
Wybór folderu
Wybieranie folderu
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Wybierz folder na ekranie wyboru
folderu.
zz Zarejestrowane obrazy są
przechowywane w wybranym folderze.
(1)
(2)
(3)
(4)
Liczba obrazów w folderze
Najniższy numer pliku
Nazwa folderu
Najwyższy numer pliku
Foldery
zz Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików od 0001 do 9999). Po
zapełnieniu folderu automatycznie zostanie utworzony nowy folder o wyższym
numerze. Ponadto po zastosowaniu funkcji ręcznego resetowania (=430)
nowy folder zostanie utworzony automatycznie. Można utworzyć foldery
o numerach od 100 do 999.
Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera
zz Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”.
Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania i ułożenia
obrazów. Nazwa folderu musi mieć format „100ABC_D”. Pierwsze trzy
cyfry są zawsze numerem folderu (od 100 do 999). Ostatnie pięć znaków
alfanumerycznych może stanowić kombinacja dużych i małych liter od A do
Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia „_”. Nazwa nie może
zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych samych
trzech początkowych cyfr (np. „100ABC_D” i „100W_XYZ”), nawet jeśli
pozostałe pięć znaków różni się.
427
Numery plików
Zarejestrowane obrazy zapisane w folderze
mają przypisany numer pliku od 0001 do
9999. Można zmienić sposób numerowania
plików obrazów.
(Przykład) IMG_0001.JPG
Numer pliku
pozycję [5: Numery
1Wybierz
plików].
element.
2zWybierz
z Wybierz opcję [Numeracja].
zz Wybierz opcję [Narastająco]
lub [Auto reset.].
zz Jeśli chcesz zresetować numerowanie
plików, wybierz opcję [Ręczny reset]
(=430).
zz Wybierz przycisk [OK], aby utworzyć
nowy folder, a numer pliku rozpocznie
się od 0001.
zz Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie
będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na ekranie będzie
wyświetlany komunikat o konieczności wymiany karty. Należy wymienić kartę
na nową.
428
Numery plików
Narastająco
Gdy chce się kontynuować numerację plików nawet po
wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.
Nawet jeśli użytkownik wymieni kartę lub utworzy nowy folder, numeracja
plików będzie kontynuowana aż do numeru 9999. Jest to przydatne, jeśli
obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane
na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze na
komputerze.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować
ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub
w folderze. Aby korzystać z narastających numerów plików, zaleca się
używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.
Numerowanie plików po wymianie
karty
Karta 1
Numerowanie plików po utworzeniu
folderu
Karta 1
Karta 2
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Kolejny numer pliku
429
Numery plików
Automatyczne resetowanie
Gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001 po każdej
wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.
Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo
zapisanych obrazów rozpocznie się od 0001. Jest to przydatne, jeśli obrazy
mają być porządkowane według kart lub folderów.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować
ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie
lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików mają
się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo
sformatowanej karty.
Numerowanie plików po wymianie
karty
Karta 1
Numerowanie plików po utworzeniu
folderu
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Numery plików zostaną zresetowane
Ręczny reset
W przypadku gdy chce się rozpocząć numerację plików od
0001 lub w przypadku zapisu plików w nowym folderze.
Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony
nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze
rozpoczynają się od 0001.
Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych folderów
dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj.
430
Autoobracanie
Można zmienić ustawienie automatycznego obracania,
które prostuje zdjęcia wykonane w orientacji pionowej,
gdy są wyświetlane.
pozycję [5: Auto1Wybierz
obracanie].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Wł.zD
Automatycznie obraca obrazy podczas odtwarzania na aparacie
i komputerach.
zz Wł.D
Automatycznie obraca obrazy jedynie podczas odtwarzania na
komputerach.
zz Wył.
zz Obrazy wykonane po wybraniu opcji [Wył.] dla funkcji auto-obracania nie
zostaną obrócone podczas odtwarzania, nawet jeśli użytkownik wybierze
później opcję [Wł.] dla funkcji auto-obracania.
zz Jeśli zdjęcie zostanie wykonane po skierowaniu aparatu w górę lub w dół,
automatyczne obracanie do właściwej orientacji do przeglądania może nie
zadziałać prawidłowo.
zz Jeśli obrazy nie są automatycznie obracane na komputerze, spróbuj użyć
oprogramowania EOS.
431
Dodawanie informacji o orientacji do filmów
W przypadku filmów nagranych aparatem trzymanym pionowo informacje
o orientacji wskazujące, która strona jest skierowana do góry, można
dodać automatycznie, aby umożliwić odtwarzanie w tej samej orientacji na
smartfonach lub innych urządzeniach.
pozycję [5: Dodaj inf.
1Wybierz
o obr. k].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Włącz
Odtwarzaj filmy na smartfonach lub innych urządzeniach w orientacji,
w jakiej zostały nagrane.
zz Wyłącz
Odtwarzaj filmy poziomo na smartfonach lub innych urządzeniach,
niezależnie od orientacji nagrywania.
zz Filmy są odtwarzane w aparacie poziomo, niezależnie od ustawienia [5: Dodaj
inf. o obr. k].
432
Formatowanie karty
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym
aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty
w tym aparacie.
zz Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane, które
były na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy, dlatego
też należy upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych, które
chcemy zachować. W razie potrzeby przed sformatowaniem karty należy
przesłać obrazy i dane do komputera lub sporządzić kopię zapasową
w podobny sposób.
pozycję [5: Formatuj
1Wybierz
kartę].
kartę.
2zFormatuj
z Wybierz opcję [OK].
zz W przypadku pełnego formatowania
naciśnij przycisk <B>, aby dodać
symbol zaznaczenia <X> do opcji
[Formatowanie pełne], a następnie
wybierz przycisk [OK].
zz Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż
pojemność oznaczona na karcie.
zz W tym urządzeniu zastosowano technologię exFAT licencjonowaną przez firmę
Microsoft.
433
Formatowanie karty
Kartę należy formatować w następujących przypadkach:
zz Karta jest nowa.
zz Karta została sformatowana w innym aparacie lub na komputerze.
zz Karta jest zapełniona zdjęciami lub innymi danymi.
zz Wyświetlany jest komunikat o błędzie dotyczącym karty (=493).
Pełne formatowanie
zz Pełne formatowanie należy przeprowadzić, gdy zapisywanie na karcie
lub odczyt z niej trwa zbyt długo oraz w celu całkowitego usunięcia
danych z karty.
zz Pełne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych
sektorów na karcie, dlatego trwa dłużej niż formatowanie standardowe.
zz Podczas pełnego formatowania można anulować formatowanie,
naciskając przycisk [Anuluj]. Nawet w takim przypadku zostanie
już ukończone formatowanie standardowe, co umożliwi normalne
korzystanie z karty.
Systemy plików karty
zz Karty pamięci SD/SDHC zostaną sformatowane w systemie FAT32.
Karty pamięci SDXC zostaną sformatowane w systemie exFAT.
zz W przypadku nagrywania filmu przy użyciu karty sformatowanej
w systemie exFAT film zostanie nagrany w pojedynczym pliku (nie będzie
dzielony na kilka plików), nawet jeśli jego rozmiar przekracza 4 GB.
(Plik filmu przekroczy 4 GB).
zz Może nie być możliwości korzystania z kart SDXC sformatowanych za
pomocą tego aparatu w innych aparatach. Należy również pamiętać, że karty
sformatowane w trybie exFAT mogą nie być rozpoznawane przez niektóre
systemy operacyjne komputera lub czytniki kart.
zz Formatowanie lub kasowanie danych na karcie nie powoduje całkowitego
usunięcia danych. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży lub
wyrzucania karty. Wyrzucając karty pamięci, należy podjąć odpowiednie
czynności w celu ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie
uszkodzić kartę.
434
Tryb Eco
Ta funkcja pozwala oszczędzać akumulator, kiedy ekran fotografowania
jest włączony. Kiedy aparat nie jest używany, ekran zostaje przyciemniony,
ograniczając zużycie akumulatora.
1Wybierz pozycję [5: Tryb Eco].
opcję [Wł.].
2zWybierz
z Ekran przyciemnia się, gdy aparat nie
jest używany przez ok. 2 sekundy, a po
10 sekundach wyłącza się.
zz Aby ponownie włączyć ekran i przygotować się do fotografowania, gdy ekran
jest wyłączony na mniej niż około trzy minuty, naciśnij spust migawki do połowy.
zz Aparat wyłącza się automatycznie po około trzech minutach bezczynności po
wyłączeniu ekranu.
435
Oszczędzanie energii
Można dostosować czas automatycznego wyłączania się ekranu i aparatu
([Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.]).
1Wybierz pozycję [5: Oszcz.energii].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Nawet kiedy funkcja [Autom. wyłącz.] jest ustawiona na [Wyłącz], ekran
wyłączy się po czasie ustawionym w opcji [Wyśw. wył.].
zz Ustawienia [Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.] nie mają zastosowania, gdy dla
trybu Eco ustawiono wartość [Wł.].
436
Jasność wyświetlania
Jasność ekranu jest regulowana.
pozycję [5: Jasność
1Wybierz
wyśw.].
odpowiedniej regulacji.
2zDokonaj
z Korzystając z karty szarej, użyj
przycisków <Y> <Z>, aby dostosować
jasność, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby sprawdzić ekspozycję zdjęcia, zaleca się spojrzeć na histogram (=312).
437
Data/czas/strefa
Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/strefy
czasowej należy wykonać poniższe czynności, aby w pierwszej kolejności
ustawić strefę czasową.
Ustawiając najpierw strefę czasową, można po prostu dostosować to
ustawienie w razie potrzeby w przyszłości, a data/godzina zostaną
odpowiednio zaktualizowane.
Ponieważ zarejestrowane obrazy zostaną uzupełnione o informacje o dacie
i godzinie utworzenia, należy pamiętać o ustawieniu daty/godziny.
pozycję [5: Data/czas/
1Wybierz
strefa].
strefę czasową.
2zUstaw
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję [Strefa czasowa].
zz Naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
strefę czasową, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Jeśli Twojej strefy czasowej nie ma
na liście, naciśnij przycisk <M>,
a następnie ustaw różnicę względem
uniwersalnego czasu koordynowanego
(UTC) w polu [Różnica czasowa].
438
Data/czas/strefa
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję [Różnica czasowa] (+/-/godz./
minut), a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Po wprowadzeniu strefy czasowej
i różnicy czasowej użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [OK],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
datę i godzinę.
3zUstaw
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
czas letni.
4zUstaw
z Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [Y], a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
opcję [Z], a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Po wybraniu opcji [Z] dla czasu letniego
czas ustawiony w kroku 3 przesunie
się do przodu o 1 godzinę. Wybranie
opcji [Y] spowoduje anulowanie czasu
letniego i przestawienie czasu do tyłu
o 1 godzinę.
439
Data/czas/strefa
ekran nastaw.
5zZamknij
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [OK].
zz Ustawienia daty, godziny i strefy czasowej mogą zostać wyzerowane
w przypadku przechowywania aparatu bez akumulatora, wyczerpania
akumulatora lub wystawienia akumulatora na działanie ujemnych temperatur
przez dłuższy czas. W takim przypadku należy je ustawić ponownie.
zz Po zmianie opcji [Strefa/Różnica czasowa] sprawdź, czy zostały ustawione
prawidłowe wartości daty/czasu.
zz Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest
ekran [5: Data/czas/strefa]
440
Wybór języka
pozycję [5: Wybór
1Wybierz
językaK].
2Wybierz żądany język.
441
Funkcja spustu migawki podczas
nagrywania filmów
Istnieje możliwość ustawienia funkcji uruchamianych poprzez wciśnięcie
spustu migawki do połowy lub do końca podczas nagrywania filmu.
pozycję [5: F-cja przyc.
1Wybierz
mig. do filmów].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Do połowy
Wybierz, jaka funkcja będzie
wykonywana po naciśnięciu spustu
migawki do połowy.
zz Do oporu
Ten element jest wyświetlany, gdy
wybrano tryb fotografowania <k>.
Wybierz, jaka funkcja będzie
wykonywana po naciśnięciu spustu
migawki do końca (oporu).
Po ustawieniu opcji [Do oporu] na [Film - start/stop] możesz rozpocząć/
zatrzymać nagrywanie filmu za pomocą przycisku filmowania lub naciskając
do końca spust migawki.
zz Ustawienie [Do połowy] przełącza opcje z [Pomiar+One-ShotAF] na
[Pomiar+k Serwo AF], gdy [Wielk. nagr. filmu] jest ustawiona na [H].
442
Standard TV
Ustawienia standard TV telewizora używanego do wyświetlania.
To ustawienie określa liczbę klatek na sekundę dostępną podczas
nagrywania filmów.
1Wybierz pozycję [5: Standard TV].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Dla NTSC
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego NTSC
(Ameryka Północna, Japonia, Korea
Południowa, Meksyk itp.).
zz Dla PAL
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego PAL
(Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
443
Sterowanie dotykiem
pozycję
1Wybierz
[5: Ster. dotykiem].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z [Standardowe] to standardowe
ustawienie.
zz [Duża czułość] zapewnia wyższą
czułość panelu dotykowego na dotyk niż
opcja [Standardowe].
Przestrogi dotyczące obsługi sterowania dotykiem
zz Do obsługi dotykowej nie należy wykorzystywać ostrych przedmiotów, takich
jak paznokcie czy długopisy.
zz Nie należy obsługiwać ekranu dotykowego mokrymi palcami. Jeśli na ekranie
znajdują się krople wody lub jest obsługiwany mokrymi palcami, panel
dotykowy może nie reagować lub działać nieprawidłowo. W takim wypadku
należy wyłączyć zasilanie i zetrzeć wilgoć ściereczką.
zz Nałożenie na ekran dostępnej w handlu osłony lub naklejki ochronnej może
pogorszyć działanie funkcji dotykowych.
zz Szybkie wykonanie operacji dotykowej po ustawieniu opcji [Duża czułość]
może pogorszyć reakcję na dotyk.
444
Ustawienia automatycznego blokowania ekranu
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wykrycia przez aparat
niezamierzonych operacji na ekranie dotykowym, możesz wyłączyć operacje
dotykowe na ekranie fotografowania po upływie określonego czasu.
pozycję [5: Ustaw. autom.
1Wybierz
blok. ekranu].
opcję [Autom. blok. ekr.] na
2Ustaw
[Włącz].
[Czas do zablok.].
3zUstaw
z Automatyczne blokowanie ekranu jest
włączane po upływie określonego czasu
bez żadnych operacji aparatu, gdy
wyświetlany jest ekran fotografowania.
zz Naciśnięcie dowolnego przycisku anuluje
automatyczne blokowanie ekranu.
zz Automatyczne blokowanie ekranu jest wyłączone, gdy wyświetlane są menu
lub ekrany odtwarzania, ekran jest skierowany w stronę obiektów oraz gdy
aparat automatycznie ustawia ostrość lub fotografuje.
445
Sygnały dźwiękowe
Można wyłączyć sygnały dźwiękowe informujące o uchwyceniu ostrości
obiektu lub innych operacjach.
1Wybierz pozycję [5: Sygnał "bip"].
jedną z pozycji.
2Wybierz
Dotknij
Sygnał dźwiękowy będzie wyciszony
tylko podczas korzystania z ekranu
dotykowego.
Wyłącz
Wyłącza sygnał dźwiękowy, gdy obiekty
są ostre, podczas fotografowania przy
użyciu samowyzwalacza i podczas
korzystania z operacji dotykowych oraz
w innych przypadkach.
446
Rozdzielczość HDMI
Ustaw rozdzielczość wyjściową obrazu używaną, gdy aparat jest podłączony
do telewizora lub zewnętrznego urządzenia nagrywającego za pomocą
przewodu HDMI.
pozycję
1Wybierz
[5: Rozdzielczość HDMI].
jedną z pozycji.
2Wybierz
Auto
Obrazy będą automatycznie wyświetlane
w rozdzielczości odpowiadającej
podłączonemu telewizorowi.
1080p
Obrazy wyjściowe w rozdzielczości
1080p. Wybierz, jeśli chcesz uniknąć
problemów z wyświetlaniem lub
opóźnieniami, gdy aparat przełącza
rozdzielczość.
447
Wyjście HDMI HDR
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDR można wyświetlać na nim
obrazy RAW w trybie HDR.
pozycję
1Wybierz
[5: Wyjście HDMI HDR].
2Wybierz opcję [Wł.].
zz Upewnij się, że telewizor HDR ma skonfigurowane wejście HDR. Informacje
dotyczące przełączania wejść znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
zz W przypadku niektórych telewizorów obrazy mogą wyglądać w niepożądany
sposób.
zz Niektóre efekty obrazu i informacje mogą nie być wyświetlane na telewizorze HDR.
448
Ekran informacji o obrazie
Można dostosować wyświetlane informacje podczas fotografowania.
Wybierz pozycję [5: Wyśw.inf.
fotogr.].
Wyświetlanie siatki
1Wybierz pozycję [Wyświetl. siatki].
2Wybierz jedną z pozycji.
449
Ekran informacji o obrazie
Histogram
1Wybierz pozycję [Histogram].
2Wybierz jedną z pozycji.
450
Odwracanie obrazu
Gdy użytkownik fotografuje z ekranem obróconym w kierunku obiektu
(w kierunku przedniej części aparatu), można wyświetlić obraz lustrzany.
1Wybierz pozycję [5: Odwróć obraz].
opcję [Wł.].
2zWybierz
z Wybierz opcję [Wył.], jeżeli nie chcesz
wyświetlać odwróconego obrazu, kiedy
ekran jest obrócony w kierunku przodu
aparatu.
451
Parametry wyświetlania
Płynne wyświetlanie lub wyświetlanie w trybie oszczędzania energii może
zostać określone w trybie fotografowania.
pozycję [5: Parametry
1Wybierz
wyśw.].
2Wybierz jedną z pozycji.
452
Resetowanie aparatu
M
Domyślne ustawienia aparatu można przywracać w trybach [d], [s],
[f], [a], [k] oraz [M].
pozycję [5: Resetuj
1Wybierz
aparat].
pozycję [Nastawy podst.].
2zWybierz
z By skasować inne nastawy, wybierz
[Inne nastawy], następnie wybierz
element.
3Wybierz opcję [OK].
zz Podstawowe ustawienia, takie jak [JęzykK] i [Data/czas/strefa], nie są
przywracane do wartości domyślnych.
zz Kropki światła mogą pojawić się na zarejestrowanych obrazach lub na ekranie
fotografowania, jeśli na matrycę światłoczułą ma wpływ promieniowanie
kosmiczne lub podobne czynniki. W takim przypadku można je zmniejszyć,
wykonując jedną z następujących czynności przy wybranej opcji [Nastawy
podst.]: (1) Przytrzymaj przycisk <I> i naciśnij <M> lub (2) wybierz
[Nastawy podst.], naciśnij <0>, a następnie wybierz [OK] (ale zwróć
uwagę, że (2) przywraca domyślne nastawy aparatu).
453
Informacje o prawach autorskich
M
Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one rejestrowane
z obrazem jako informacje Exif.
pozycję [5: Inform.
1Wybierz
o prawach autorskich].
2Wybierz jedną z pozycji.
tekst.
3zWprowadź
z Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
wybrać znak, a następnie naciśnij
przycisk <0>, aby go wprowadzić.
zz Aby przełączyć tryby wprowadzania,
wybierz [ ] i naciśnij <0>.
zz Aby usunąć poprzedni znak, wybierz
przycisk [ ] i naciśnij <0>.
ekran nastaw.
4zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
454
Informacje o prawach autorskich
Sprawdzanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja
[Wyśw.inf.o prawach autor.], można
sprawdzić informacje wprowadzone
w pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
Usuwanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja [Usuń inf. o prawach autor.],
można usunąć informacje z pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
zz Jeśli wpis parametru „Autor” lub „Prawa autorskie” jest długi, może nie być
wyświetlany w całości po wybraniu opcji [Wyśw.inf.o prawach autor.].
zz Informacje o prawach autorskich można także ustawić lub sprawdzić
w narzędziu EOS Utility (oprogramowaniu EOS).
455
Adres URL instrukcji/oprogramowania
Aby pobrać instrukcję obsługi, wybierz
[5: Adres URL instrukcji/oprogram.]
i zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą
smartfona.
Oprogramowanie można również pobrać
z podanego adresu URL strony internetowej
za pomocą komputera.
Wyświetlanie logo certyfikatów
M
Wybierz pozycję [5: Wyśw. logo cert.],
aby wyświetlić logo niektórych certyfikatów
aparatu. Logo innych certyfikatów można
znaleźć na korpusie aparatu i na jego
opakowaniu.
Firmware
M
Wybierz pozycję [5: Firmware], aby
zaktualizować firmware aparatu lub
bieżącego obiektywu.
456
Funkcje indywidualne (C.Fn)
Istnieje możliwość precyzyjnej regulacji różnych funkcji aparatu
i zmiany działania przycisków i pokręteł według własnych
preferencji dotyczących fotografowania.
457
Ustawianie funkcji indywidualnych
M
[Funkcje indywidualne
1Wybierz
(C.Fn)].
(1)
numer funkcji
2Wybierz
indywidualnej (1).
zz Naciśnij przyciski <Y> <Z>, aby
wybrać numer funkcji indywidualnej,
a następnie naciśnij <0>.
ustawienie według potrzeb.
3zZmień
z Naciśnij klawisze <W> <X>, aby
wybrać preferowany numer ustawienia,
a następnie naciśnij <0>.
zz Aby ustawić kolejną funkcję
indywidualną, powtórz czynności
opisane w punktach od 2 do 3.
zz Cyfry na dole ekranu określają aktualne
ustawienia funkcji indywidualnych.
ekran nastaw.
4zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>.
Kasowanie wszystkich funkcji indywidualnych
Wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych są kasowane po wybraniu opcji
[5: Resetuj aparat], [Inne nastawy], a następnie [Funkcje indywidualne
(C.Fn)] (=453).
458
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych M
Funkcje indywidualne są podzielone na dwie grupy w zależności od typu
funkcji: C.Fn I: Ekspozycja, C.Fn II: Inne.
C.Fn I: Ekspozycja
C.Fn-1
Dodatkowe czułości ISO
0: Wył.
1: Wł.
Po ustawieniu czułości ISO możesz ustawić „H” (odpowiednik ISO
51200) dla zdjęć i „H” (odpowiednik ISO 25600) dla filmów. Należy
zwrócić uwagę, że jeśli [z: Priorytet jasnych partii obr.] jest
ustawiony na [Włącz] lub [Wzmocniona], nie można wybrać „H”.
zz W przypadku filmów 4K zakres ISO wynosi ISO 100–6400, nawet jeśli
[Dodatkowe czułości (ISO)] są ustawione na [1: Wł.]
C.Fn-2
Bezpieczne przesuw.ekspozycji
0: Wyłącz
1: Włącz
Możesz fotografować z czasem otwarcia migawki i wartością przysłony
ustawianymi automatycznie w celu włączenia standardowej ekspozycji,
jeśli standardowa ekspozycja nie byłaby dostępna przy określonym
czasie otwarcia migawki lub wartości przysłony w trybie [s] lub [f].
459
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II: Inne
C.Fn-3
Spust migawki/Przyc.blok.AE
0: Blokada AE/AF
1: Blokada AE/AF
Jest to wygodne, gdy chcesz ustawić ostrość i pomiar osobno. Naciśnij
przycisk <A>, aby ustawić autofocus i naciśnij spust migawki do
połowy, aby zastosować blokadę AE.
2: AF/Blokada AF, bez blok.AE
W trybie Servo AF możesz nacisnąć przycisk <A>, aby chwilowo
wstrzymać działanie AF. Zapobiega to usuwaniu śledzenia punktów
AF z powodu przeszkód między aparatem a obiektem. Parametry
ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
3: AE/AF, bez blokady AE
Jest to przydatne ustawienie w przypadku obiektów, które ciągle się
poruszają i zatrzymują. W trybie Servo AF możesz nacisnąć przycisk
<A>, aby rozpocząć lub wstrzymać działanie Servo AF. Parametry
ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia. Dzięki
temu można tak ustawić aparat, aby zawsze utrzymywał optymalne
ustawienie ostrości i ekspozycji i czekał na decydujący moment.
zz Przy ustawieniu 1 lub 3 naciśnięcie przycisku <A> podczas nagrywania filmu
włącza funkcję One-Shot AF.
C.Fn-4
zFunkcje przycisku filmowania
Można zmienić funkcję przycisku filmowania <o> podczas robienia zdjęć.
0: Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania filmu
1: Podgląd głębi ostrości
Ogranicza obiektyw do określonej wartości przysłony, umożliwiając
sprawdzenie zakresu ostrości (głębi pola).
2: Wyłączony
Wyłącza przycisk <o>, aby naciśnięcie go nie powodowało żadnego
działania.
460
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn-5
Zwolnij migawkę bez obiektywu
Można określić, czy fotografowanie lub filmowanie jest możliwe bez
założonego obiektywu.
0: Wyłącz
1: Włącz
C.Fn-6
Chowaj obiektyw po wył. zasil.
Ustawienie mechanizmu cofania obiektywu w przypadku użycia obiektywów
EF lub EF-S STM z przekładnią napędzającą (np. EF40mm f/2.8 STM).
Określ, czy wysunięty obiektyw powinien być automatycznie cofany po
wyłączeniu aparatu.
0: Włącz
1: Wyłącz
zz Opcja schowania obiektywu nie jest aktywowana przy wyłączeniu aparatu
(oprócz obiektywów EF-M).
zz Przed odłączeniem obiektywu upewnij się, że jest cofnięty.
zz Po wybraniu ustawienia [0: Włącz] ta funkcja działa niezależnie od ustawienia
przełącznika trybu ostrości na obiektywie (AF lub MF).
461
462
Moje menu
Na karcie Moje menu można zapisać pozycje menu
i funkcje indywidualne, których ustawienia są często
zmieniane.
zz Karta [9: Moje menu] nie jest wyświetlana, gdy opcja
[Wyświetlanie menu] na karcie [j: Ustawienia poziomu
wyśw. inf.] jest ustawiona jako [Z przewodn.]. Aby ustawić
Moje menu, zmień [Wyświetlanie menu] na [Standard].
463
Menu karty: Moje menu
M
=465
=468
=468
=469
464
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu M
Na karcie Moje menu można zapisać pozycje menu i funkcje indywidualne,
których ustawienia są często zmieniane.
Tworzenie i dodawanie karty Moje menu
pozycję [Dodaj kartę Moje
1Wybierz
Menu].
opcję [OK].
2zWybierz
z Można utworzyć maks. pięć kart Moje
menu, powtarzając czynności opisane
w punkcie 1 i 2.
Zapisywanie pozycji menu na kartach Moje menu
1Wybierz pozycję [9: Konfiguruj].
465
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
opcję [Wybierz pozycje do
2Wybierz
zarejestr.].
żądane elementy.
3zZapisz
z Wybierz pozycję, która ma być
ustawiona, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym
potwierdzenia.
zz Można zapisać maksymalnie sześć
pozycji.
zz Aby wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
Ustawienia karty Moje Menu
Pozycje menu można sortować lub usuwać,
a kartę menu można usunąć lub zmienić jej
nazwę.
zz Sortuj zarejestrowane pozycje
Możesz zmieniać porządek zarejestrowanych pozycji w Moim Menu.
Wybierz opcję [Sortuj zarejestrowane pozycje], zaznacz pozycję,
której kolejność chcesz zmienić, następnie naciśnij <0>. Gdy zostanie
wyświetlony element [z], użyj przycisków <W> <X>, aby go przesunąć,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Usuń wybrane pozycje/Usuń wszystkie pozycje na karcie
Możesz usuwać dowolne zarejestrowane pozycje. Opcja [Usuń wybrane
pozycje] usuwa pojedynczą pozycję menu, natomiast opcja [Usuń wszystkie
poz. na karcie] usuwa wszystkie pozycje zarejestrowane na karcie.
466
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
zz Usuń kartę
Możesz usunąć aktualną kartę Moje Menu. Wybierz opcję [Usuń kartę],
aby usunąć kartę [MY MENU*].
zz Zmień nazwę karty
Nazwę karty Moje menu można zmienić z [MY MENU*] na inną.
pozycję [Zmień nazwę
1Wybierz
karty].
tekst.
2zWprowadź
z Wybierz [ ] i naciśnij <0>, aby
usunąć niepotrzebne znaki.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
wybrać znak, a następnie naciśnij
przycisk <0>, aby go wprowadzić.
zz Aby przełączyć tryby wprowadzania,
wybierz [ ] i naciśnij <0>.
wprowadzony tekst.
3zPotwierdź
z Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
467
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Usuwanie wszystkich kart Moje menu / usuwanie wszystkich
pozycji
Można usunąć wszystkie utworzone karty
Moje menu i zarejestrowane w ich ramach
pozycje.
zz Usuń wszyst. karty Moje Menu
Możesz usunąć wszystkie uwotrzone karty Moje Menu. W przypadku
wybrania opcji [Usuń wszyst. karty Moje Menu] wszystkie karty od
[MY MENU1] do [MY MENU5] zostaną usunięte, a karta [9] powróci do
ustawień domyślnych.
zz Usuń wszystkie pozycje
Można usunąć wszystkie pozycje zarejestrowane w karatach
[MY MENU1] i [MY MENU5]. Karta lub karty zostaną zachowane.
Po wybraniu opcji [Usuń wszystkie pozycje] wszystkie pozycje
zapisane na wszystkich utworzonych kartach zostaną usunięte.
zz Jeśli zostanie wykonane polecenie [Usuń kartę] lub [Usuń wszyst. karty
Moje Menu], nazwy kart zmienione za pomocą opcji [Zmień nazwę karty]
także zostaną usunięte.
468
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Ustawienia wyświetlania menu
Można wybrać opcję [Widok menu] w celu
ustawienia ekranu menu, który ma pojawić
się po naciśnięciu przycisku <M>.
zz Widok normalny
Wyświetla ostatnio wyświetlany ekran menu.
zz Wyświetl od karty Moje Menu
Wyświetla menu z wybraną kartą [9].
zz Wyświetl tylko kartę Moje Menu
Jest wyświetlana tylko karta [9]. (Karty [z], [3], [k], [5] i [j] nie
będą wyświetlane).
469
470
Informacje pomocnicze
471
Oprogramowanie
Można pobrać najnowszą wersję oprogramowania EOS lub innego
dedykowanego oprogramowania ze strony internetowej Canon.
Pobieranie i instalacja oprogramowania EOS lub innego
specjalistycznego oprogramowania
Zawsze należy korzystać z najnowszej wersji oprogramowania.
Należy zaktualizować poprzednie wersje zainstalowanego oprogramowania,
nadpisując je jego najnowszą wersją.
zz Nie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie
zainstalowane poprawnie.
zz Nie można zainstalować oprogramowania EOS w komputerze bez połączenia
internetowego.
zz Poprzednie wersje oprogramowania mogą nie wyświetlać poprawie obrazów
z tego aparatu. Ponadto przetwarzanie obrazów RAW z tego aparatu nie jest
możliwe.
oprogramowanie.
1zPobierz
z Nawiąż połączenie z Internetem za pomocą komputera i uzyskaj
dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.
www.canon.com/icpd
zz Aby pobrać oprogramowanie, musisz wpisać numer seryjny
widoczny na spodzie aparatu.
zz Dekompresuj je w komputerze.
W systemie Windows
Kliknij wyświetlany plik instalatora w celu uruchomienia instalatora.
W systemie Macintosh
Zostanie utworzony i wyświetlony plik dmg. Aby uruchomić
instalator, wykonaj czynności podane poniżej.
472
Oprogramowanie
(1) Kliknij dwukrotnie plik dmg.
BBNa pulpicie wyświetlona zostanie ikona dysku i plik instalatora.
Jeśli plik instalatora nie zostanie wyświetlony, kliknij
dwukrotnie ikonę dysku w celu jego wyświetlenia.
(2) Kliknij dwukrotnie plik instalatora.
BBInstalator zostaje uruchomiony.
według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby
2Postępuj
zainstalować oprogramowanie.
Pobieranie instrukcji obsługi oprogramowania
Instrukcje obsługi oprogramowania (pliki PDF) można pobrać z witryny
internetowej firmy Canon na komputer.
zz Strona pobierania instrukcji obsługi oprogramowania
www.canon.com/icpd
zz Do wyświetlenia instrukcji obsługi (pliki PDF) wymagane jest
oprogramowanie Adobe umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie jak
Adobe Acrobat Reader DC (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
zz Aby otworzyć pobrany plik instrukcji obsługi (plik PDF), kliknij go dwukrotnie.
zz Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania plików
PDF, zapoznaj się z sekcją pomocy.
473
Pobieranie obrazów na komputer
Oprogramowanie EOS umożliwia przesyłanie obrazów z aparatu do
komputera. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić.
Nawiązywanie połączenia za pomocą kabla interfejsu
(sprzedawanego osobno)
1 Zainstaluj oprogramowanie (=472).
aparat z komputerem
2Połącz
za pomocą kabla interfejsu
(sprzedawanego osobno).
zz Jako kabla interfejsu można użyć kabla
IFC-600PCU (sprzedawanego osobno).
zz Włóż przewód w złącze cyfrowe aparatu
(USB Micro-B).
zz Podłącz wtyk przewodu do złącza USB
komputera (USB Typ-A).
oprogramowania EOS Utility,
3Użyj
aby pobrać obrazy.
zz Zapoznaj się z treścią dokumentu „EOS
Utility Instrukcja obsługi”.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi‑Fi aparat nie może komunikować się
z komputerem, nawet jeśli urządzenia są połączone za pomocą kabla
interfejsu.
474
Pobieranie obrazów na komputer
Czytnik kart
W celu przesłania obrazów do komputera można użyć czytnika kart.
1 Zainstaluj oprogramowanie (=472).
2Włóż kartę pamięci do czytnika kart.
oprogramowania Digital Photo
3Użyj
Professional, aby przesłać obrazy.
zz Informacje na ten temat można znaleźć
w dokumencie „Instrukcja obsługi Ditital
Photo Professional”.
zz Podczas pobierania obrazów z aparatu do komputera przy pomocy czytnika
kart, ale bez użycia oprogramowania EOS, należy skopiować folder DCIM
z karty do komputera.
475
Korzystanie z gniazda sieciowego
Możesz zasilać aparat za pomocą gniazda sieciowego i adaptera prądu
stałego DR-E12 oraz kompaktowego zasilacza sieciowego CA-PS700 (oba
sprzedawane oddzielnie).
łącznik.
1zWłóż
z Wyłącz aparat.
zz Otwórz pokrywę i włóż łącznik stykami
do siebie, jak pokazano.
zz Zamknij pokrywę.
adapter do łącznika.
2zPodłącz
z Otwórz pokrywę i włóż wtyczkę adaptera
(2)
do końca do złącza.
(1)
przewód zasilający.
3zPodłącz
z Włóż jeden koniec przewodu
zasilającego do kompaktowego
zasilacza sieciowego, a drugi koniec do
gniazdka elektrycznego.
zz Po zakończeniu korzystania z aparatu
wyłącz go i odłącz przewód zasilający
z gniazdka sieciowego.
zz Nie należy korzystać z zasilacza innego niż kompaktowy zasilacz sieciowy
CA-PS700.
zz Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza ani przewodu zasilającego, gdy aparat
jest włączony.
zz Po zakończeniu korzystania z aparatu wyłącz go i odłącz przewód zasilający
z gniazdka sieciowego.
476
Przewodnik rozwiązywania problemów
W przypadku problemów związanych z aparatem w pierwszej kolejności
zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów.
Jeśli na jego podstawie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Problemy z zasilaniem
Akumulatorów nie można naładować za pomocą ładowarki.
zz Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP-E12 firmy Canon.
Lampka ładowarki akumulatora miga.
zz W przypadku problemów z ładowarką pomarańczowa lampka ładowania
miga, a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie. Jeśli tak się stanie,
wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazdka, wyjmij i ponownie włóż akumulator
i poczekaj chwilę przed ponownym podłączeniem ładowarki do gniazdka.
Aparat nie jest aktywowany nawet po włączeniu.
zz Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo włożony do aparatu (=44).
zz Upewnij się, że pokrywa komory akumulatora została zamknięta (=44).
zz Upewnij się, że pokrywa gniazda karty została zamknięta (=46).
zz Naładuj akumulator (=42).
Kontrolka dostępu nadal się świeci, gdy aparat jest wyłączony.
zz Kontrolka dostępu pozostaje włączona, gdy aparat zapisuje obrazy na
karcie. Kontrolka dostępu gaśnie po zakończeniu nagrywania obrazu,
a zasilanie wyłącza się automatycznie.
477
Przewodnik rozwiązywania problemów
Akumulator szybko się rozładowuje.
zz Użyj w pełni naładowanego akumulatora (=42).
zz Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Jeśli wydajność
akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
zz Dostępna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania
następujących czynności:
Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
Używanie funkcji Wi‑Fi/Bluetooth (komunikacja bezprzewodowa).
Aparat samoczynnie się wyłącza.
zz Funkcja automatycznego wyłączania jest włączona. Aby wyłączyć
funkcję automatycznego obracania, wybierz kolejno [Autom. wyłącz.]
w pozycji [5 Oszcz.energii] ustawienie [Wyłącz] (=436).
zz Nawet jeśli opcja [Autom. wyłącz.] jest ustawiona na [Wyłącz], ekran
nadal zostanie wyłączony, gdy aparat pozostanie bezczynny przez czas
ustawiony w opcji [Wyśw. wył.], ale aparat pozostanie włączony.
zz Ustaw [5: Tryb Eco] na wartość [Wył.].
478
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z fotografowaniem
Nie można zamontować obiektywu.
zz Do zamocowania obiektywu EF/EF-S potrzebny jest adapter mocowania
obiektywu. Do aparatu nie można podłączyć obiektywów RF.
Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.
zz Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona (=46).
zz Ustaw przełącznik ochrony karty przed zapisem w pozycji umożliwiającej
zapisywanie/usuwanie (=46).
zz Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu
zwolnienia miejsca (=46, =277).
zz Fotografowanie nie jest możliwe, jeśli punkt AF zmienia kolor na
pomarańczowy, gdy próbujesz ustawić ostrość. Ponownie naciśnij spust
migawki do połowy, aby automatycznie ponownie ustawić ostrość lub
ustaw ostrość ręcznie (=57, =185).
Nie można korzystać z karty.
zz Jeśli na monitorze LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie karty,
zapoznaj się z informacjami na stronach =48 lub =493.
Po włożeniu karty do innego aparatu wyświetlany jest komunikat
o błędzie.
zz Ponieważ karty pamięci SDXC są sformatowane w systemie exFAT,
w przypadku sformatowania karty w tym aparacie, a następnie włożenia
jej do innego aparatu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie
i używanie karty może być niemożliwe.
479
Przewodnik rozwiązywania problemów
Obraz jest nieostry lub rozmazany.
zz Ustaw [z: Tryb ostrości] na [AF] (=182).
zz Gdy używasz obiektywu z przełącznikiem trybu ustawiania ostrości,
ustaw przełącznik w pozycji <AF> (=55).
zz Delikatnie naciskaj spust migawki, aby zapobiegać drganiom aparatu
(=57).
zz W [z: Ustaw. stab.] ustaw [Stabilizacja] na [Wł.] (=188).
zz W przypadku używania obiektywu wyposażonego w przełącznik
stabilizatora obrazu ustaw przełącznik w pozycji <1> (=188).
zz W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może być długi.
Użyj krótszego czasu naświetlania (=106), ustaw wyższą czułość ISO
(=138), użyj lampy błyskowej (=243) lub użyj statywu.
zz Patrz „Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć” na stronie =75.
Nie można zablokować ostrości i zmienić kompozycji zdjęcia.
zz W pozycji działania AF wybierz opcję One-Shot AF. Fotografowanie
z blokadą ostrości nie jest możliwe w trybie Servo AF (=76, =167).
Szybkość rejestracji serii zdjęć jest wolna.
zz Szybkość serii zdjęć w przypadku serii zdjęć może być niższa zależnie
od następujących czynników, takich jak: stanu akumulatora, temperatury,
czasu naświetlania, przysłony, warunków obiektu, jasności, pracy
AF, rodzaju obiektywu, użycia lampy błyskowej, ustawień funkcji
fotografowania (=134).
480
Przewodnik rozwiązywania problemów
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych uległa zmniejszeniu.
zz Jeśli fotografowany obiekt zawiera drobne szczegóły, np. źdźbła trawy
na łące, rozmiar pliku będzie większy, a rzeczywista maksymalna liczba
zdjęć seryjnych może być niższa niż wartości podane na str. =495.
Nawet po zmianie karty wyświetlana maksymalna liczba zdjęć
seryjnych nie zmienia się.
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych wyświetlana w wizjerze nie zmienia
się po wymianie karty, nawet jeśli będzie to szybka karta. Maksymalna
liczba zdjęć seryjnych w tabeli na stronie =495 opiera się na karcie
testowej firmy Canon. (Im wyższa szybkość zapisu karty, tym wyższa
rzeczywista maksymalna liczba zdjęć seryjnych). Z tego powodu
maksymalna wyświetlana liczba zdjęć seryjnych może różnić się od
rzeczywistej maksymalnej liczby zdjęć seryjnych.
Nawet po ustawieniu negatywnej korekty ekspozycji obrazy są
zbyt jasne.
zz Ustaw [z: Autom. optymalizator jasności] włącz opcję [Wyłącz]
(=141). W przypadku wybrania opcji [Słaby], [Standard] lub [Mocny]
obraz może być zbyt jasny, nawet jeśli ustawisz mniejszą wartość
kompensacji ekspozycji lub korekty ekspozycji lampy.
Nie można ustawić ISO 100. Nie można wybrać dodatkowych
czułości ISO.
zz Jeśli w [z: Priorytet jasnych partii obr.] jest ustawiony na [Włącz] lub
[Wzmocniona], dostępny zakres ISO zaczyna się od ISO 200.
zz Jeśli w [z: Priorytet jasnych partii obr.] ustawiono opcję [Włącz] lub
[Wzmocniona], H (Dodatkowe czułości (ISO)) nie jest dostępna, nawet
jeśli [Dodatkowe czułości (ISO)] w menu [5: Funkcje indywidualne
(C.Fn)] są ustawione na [1: Wł.]
zz Jeśli w [z: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie wybrane ustawienie
[Wyłącz], można ustawić czułość ISO 100/125/160 lub opcję H
(rozszerzone ustawienia czułości ISO).
481
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nie mogę ustawić korekty ekspozycji, gdy jest ustawiona jednocześnie
ręczna regulacja ekspozycji i automatyczna czułość ISO.
zz Zapoznaj się z informacjami na stronie =111, aby ustawić korektę
ekspozycji.
Nie wszystkie opcje korekcji aberracji obiektywu są wyświetlane.
zz Chociaż [Koryg. aber. chromat.] i [Korekcja dyfrakcji] nie są
wyświetlane gdy opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] jest ustawiona na
[Włącz], obie funkcje mają zastosowanie w trakcie robienia zdjęć, tak jak
w przypadku ustawienia ich w opcji [Włącz].
zz Podczas nagrywania filmów opcje [Korygowanie dystorsji], [Cyfr.
optymal. obiektywu] lub [Korekcja dyfrakcji] nie będą wyświetlone.
Lampa błyskowa nie działa.
zz Funkcja fotografowania z lampą może być tymczasowo niedostępna
w celu ochrony głowicy, jeśli lampa błyskowa jest wielokrotnie używana
w krótkim odstępie czasowym.
Używanie lampy błyskowej w trybie [f] lub [d] skraca czas
naświetlania.
zz Aby zapewnić standardową ekspozycję dla obiektów i tła, czas otwarcia
migawki jest automatycznie redukowany (fotografowanie w trybie wolnej
synchronizacji) w przypadku zdjęć przy słabym świetle w scenach
nocnych lub na podobnym tle. Aby uniknąć długiego czasu naświetlania
migawki, w obszarze [z: Sterowanie lampą] ustaw dla opcji [Błysk+dł.
czas] wartość [1/200-1/60 sek. autom.] lub [1/200 sek. (stały)] (=250).
Określone parametry ekspozycji zmieniają się, gdy wykonuję
zdjęcia z ustawieniem Autom. ISO i lampą błyskową.
zz Gdy występuje ryzyko prześwietlenia zdjęcia wykonywanego z użyciem
lampy błyskowej, aparat przeprowadza automatyczną regulację czasu
naświetlania lub czułości ISO, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu
najjaśniejszych obszarów kadru i ustawić standardową ekspozycję.
W przypadku zdjęć z lampą błyskową w zależności od obiektywu czas
naświetlania lub czułość ISO wyświetlana po naciśnięciu spustu migawki
do połowy nie zawsze jest więc zgodna z ustawieniami. Może to także
wpłynąć na jasność tła, które znajduje się poza zasięgiem lampy.
482
Przewodnik rozwiązywania problemów
zz Aby uniknąć wykonywania zdjęć z różnym czasem naświetlania lub
czułością ISO inną niż wyświetlona, naciśnij spust migawki do połowy
w trybie [d], [s], [f], lub [a], aby fotografować z ręcznym
ustawieniem czułości ISO.
Nie jest możliwe fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.
zz Podczas robienia zdjęć ustaw tryb wyzwalania migawki na [Q]
(=135). Podczas nagrywania filmów, dla funkcji [z: Pilot] wybierz
opcję [Włącz] (=235).
zz Sprawdź położenie przełącznika czasu wyzwalania na pilocie zdalnego
sterowania.
zz W przypadku korzystania z bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania BR-E1 należy zapoznać się z informacjami na stronie
=191, =387.
Podczas fotografowania wyświetlana jest biała s lub czerwona
ikona E.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Gdy
wyświetlana jest biała ikona [s], jakość zdjęć może być gorsza. Jeśli
jest wyświetlana czerwona ikona [E], oznacza to, że fotografowanie
zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (=192).
Podczas nagrywania filmu wyświetlana jest czerwona ikona E.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Jeśli
jest wyświetlana czerwona ikona [E], oznacza to, że nagrywanie filmu
zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (=240).
Wyświetlany jest symbol [
].
zz Ikona [ ] może zostać wyświetlona po wielokrotnym nagrywaniu
filmu lub po dłuższym okresie bezczynności podczas nagrywania filmu
(z wyjątkiem sytuacji, gdy aparat jest ustawiony na L6/L5).
Aparat wyłączy się automatycznie po około 3 minutach, jeśli
kontynuujesz nagrywanie, gdy wyświetla się ikona [ ]. Aparat może
również wyłączyć się automatycznie po dłuższym okresie bezczynności
podczas nagrywania filmu, gdy wyświetla się ikona [ ]. Jeśli wyświetla
się ikona [ ], należy wyłączyć aparat i zaczekać, aż się schłodzi.
483
Przewodnik rozwiązywania problemów
Filmowanie zatrzymuje się samoczynnie.
zz Jeśli szybkość zapisu karty jest zbyt niska, nagrywanie filmu może zostać
automatycznie zatrzymane. Informacje o kartach, na których można
nagrywać filmy – patrz strona =497. Dane dotyczące prędkości zapisu
karty można znaleźć na stronie internetowej producenta.
zz Jeśli nagrywasz film 4K przez 9 min. 59 sec. lub film w rozdzielczości
Full HD/HD przez 29 min. 59 sekund, nagrywanie filmu zatrzymuje się
automatycznie.
Nie można ustawić czułości ISO dla nagrywania filmu.
zz Czułość ISO jest ustawiana automatycznie w trybie nagrywania [k].
W trybie [M] czułość ISO można ustawić ręcznie (=499).
Nie można ustawić czułości ISO 100 ani wybrać dodatkowych
czułości (ISO) podczas nagrywania filmu.
zz Jeśli w [z: Priorytet jasnych partii obr.] jest ustawiona opcja [Włącz],
dostępny zakres czułości ISO zaczyna się od ISO 200.
zz H (rozszerzona czułość ISO) nie jest dostępna, gdy [z: Priorytet
jasnych partii obr.] jest ustawiony na [Włącz], nawet jeśli opcja
[Dodatkowe czułości (ISO)] w [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] są
ustawione na [1: Wł.]
zz Jeśli w [z: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie wybrane ustawienie
[Wyłącz], można ustawić czułość ISO 100/125/160 lub opcję H
(rozszerzone ustawienia czułości ISO).
zz H (rozszerzona czułość ISO) nie jest dostępna (nie jest wyświetlana)
podczas nagrywania filmów 4K.
484
Przewodnik rozwiązywania problemów
Ekspozycja zmienia się podczas nagrywania filmu.
zz Jeśli zmienisz czas naświetlania lub przysłonę podczas nagrywania
filmu, zmiany te mogą zostać zarejestrowanie na filmie.
zz Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania,
zalecane jest nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu
podczas nagrywania filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub
rejestrowanie dźwięków towarzyszących działaniu obiektywu, nierówny
poziom dźwięku lub utratę ostrości.
Podczas nagrywania filmu obraz migocze lub pojawiają się na
nim poziome pasy.
zz Nierównomierna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia)
mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem LED
lub też innymi źródłami światła podczas nagrywania filmu. Ponadto mogą
zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub tonu koloru.
W trybie [M] rozwiązaniem problemu może być zastosowanie długiego
czasu naświetlania. Ta przypadłość może być bardziej zauważalna
w sytuacji nagrywania filmu poklatkowego.
Podczas nagrywania filmu obiekt jest zniekształcony.
zz W przypadku przesuwania aparatu w lewo lub w prawo (ruch
panoramiczny) lub filmowania poruszającego się obiektu obraz może być
zniekształcony. Ta przypadłość może być bardziej zauważalna w sytuacji
nagrywania filmu poklatkowego.
Nie można wykonywać zdjęć podczas nagrywania filmu.
zz Nie można robić zdjęć, gdy przełącznik trybu fotografowania jest
ustawiony w pozycji <k>. Przed wykonaniem zdjęć ustaw przełącznik
na <z>, a następnie wybierz tryb fotografowania zdjęć.
485
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy związane z funkcjami bezprzewodowymi
Nie można sparować ze smartfonem.
zz Skorzystaj ze smartfonu zgodnego ze specyfikacją Bluetooth w wersji 4.1
lub późniejszej.
zz Włącz Bluetooth z ekranu ustawień smartfonu.
zz Parowanie z aparatem nie jest możliwe z ekranu ustawień Bluetooth
smartfonu. W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja
Camera Connect (bezpłatna) (=322).
zz Nie można ponownie sparować poprzednio sparowanego smartfona
z aparatem, jeśli rejestracja aparatu jest zachowana na smartfonie.
W takim wypadku usuń rejestrację aparatu zachowaną w ustawieniach
Bluetooth na smartfonie i spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie
(=329).
Nie można ustawić funkcji Wi-Fi.
zz W przypadku podłączenia aparatu do komputera lub innego urządzenia
za pomocą kabla interfejsu konfiguracja funkcji Wi‑Fi jest niemożliwa.
Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją jakichkolwiek funkcji (=318).
Nie można używać urządzenia podłączonego za pomocą kabla
interfejsu.
zz Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane z aparatem
poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat
jest połączony z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi‑Fi. Przed
podłączeniem kabla interfejsu zakończ połączenie Wi‑Fi.
Operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie, są niemożliwe.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi‑Fi operacje, takie jak rejestrowanie
i odtwarzanie mogą być niedostępne.
Zakończ połączenie Wi‑Fi, a następnie wykonaj operację.
486
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nie można połączyć ponownie ze smartfonem.
zz Po zmianie ustawień lub wybraniu innego ustawienia nie można
ustanowić ponownego połączenia po wybraniu tej samej nazwy sieci
(SSID), nawet w przypadku używania tego samego aparatu i smartfona.
W takiej sytuacji usuń ustawienia połączenia z ustawień sieci Wi‑Fi
w smartfonie i skonfiguruj połączenie od nowa.
zz Połączenie może nie zostać nawiązane, jeśli aplikacja Camera Connect
działa w trakcie rekonfiguracji ustawień połączenia. W takim przypadku
wyjdź na chwilę z aplikacji Camera Connect, a następnie zrestartuj ją.
Problemy z obsługą
Przycisk lub pokrętło aparatu nie działa w oczekiwany sposób.
zz Aby dowiedzieć się więcej na temat nagrywania filmu, sprawdź [5: F-cja
przyc. mig. do filmów] (=442).
zz Sprawdź ustawienia dla [Spust migawki/Przyc.blok.AE] i [zFunkcja
przycisku filmowania] w [5: Funkcje indywidualne (C.Fn)] (=460).
487
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z wyświetlaniem
Ekran menu zawiera mniej kart i opcji.
zz Niektóre karty i elementy nie są wyświetlane w trybach [A], [D],
Specjalne ujęcie i Filtry twórcze. Karty i opcje na ekranie menu różnią się
także w przypadku zdjęć i filmów.
zz Karta [9: Moje menu] nie jest wyświetlana, gdy [Wyświetlanie
menu] w [j: Ustawienia poziomu wyśw. inf.] jest ustawiona jako
[Z przewodn.]. Aby ustawić Moje menu, zmień [Wyświetlanie menu] na
[Standard].
Wyświetlacz jest uruchamiany z wyświetloną kartą [9] Moje
menu lub tylko z kartą [9].
zz W pozycji [Widok menu] na karcie [9] wybrano opcję [Wyświetl od
karty Moje Menu] lub [Wyświetl tylko kartę MojeMenu]. Wybierz
ustawienie [Widok normalny] (=469).
Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia („_”).
zz Ustaw [z: Przest.kolorów] wybierz opcję [sRGB]. Jeśli wybrana
jest opcja [Adobe RGB], nazwa pliku będzie rozpoczynać się od
podkreślenia (=153).
Nazwa pliku rozpoczyna się od „MVI_”.
zz Jest to plik filmu.
Numery plików nie rozpoczynają się od 0001.
zz Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie
rozpocząć się od numeru 0001 (=428).
488
Przewodnik rozwiązywania problemów
Data i czas wykonania zdjęcia są nieprawidłowe.
zz Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas (=438).
zz Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim (=438).
Brak daty i czasu na zdjęciu.
zz Data i czas fotografowania nie pojawiają się na zdjęciu. Data i czas
są zapisywane w danych obrazu jako informacje o obrazie. Podczas
drukowania można na zdjęciu wydrukować datę i czas zarejestrowane
w informacjach o obrazie (=284).
Wyświetlany jest symbol [###].
zz Jeśli liczba obrazów na karcie przekracza liczbę, którą aparat może
wyświetlić, zostanie wyświetlone oznaczenie [###].
Obraz na ekranie jest niewyraźny.
zz Jeśli ekran jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
zz W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich
wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca
monitora wróci do normy.
489
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z odtwarzaniem
Na obrazie wyświetla się czerwone pole.
zz [3: Wyśw.punktu AF] ustawiono opcję [Włącz] (=314)).
Podczas odtwarzania obrazów nie są wyświetlane punkty AF.
zz Punkty AF nie są wyświetlane, gdy odtwarzane są następujący typy
obrazów:
Obrazy zrobione w trybach Specjalne ujęcie [F] lub [G].
Obrazy zrobione w trybach Filtry twórcze [A], [B], [C] lub [D].
Zdjęcia wykonane z wykorzystaniem redukcji szumów zdjęć seryjnych.
Zdjęcia wykadrowane.
Nie można usunąć obrazu.
zz Jeśli dla obrazu została włączona ochrona przed usunięciem, nie można
go usunąć (=272).
Nie można odtwarzać zdjęć i filmów.
zz Aparat może nie odtwarzać zdjęć wykonanych za pomocą innych
aparatów.
zz Filmów edytowanych w komputerze nie można odtwarzać w aparacie.
Można odtworzyć tylko kilka obrazów.
zz Obrazy zostały przefiltrowane pod kątem odtwarzania za pomocą
opcji [3: Ustaw kryteria wyszukiwania] (=308). Skasuj kryteria
wyszukiwania obrazów.
Podczas odtwarzania filmu słychać dźwięk towarzyszący
wykonaniu operacji i mechaniczny dźwięk.
zz Dźwięki towarzyszące korzystaniu z pokręteł aparatu lub obiektywu
podczas nagrywania filmu zostaną również zarejestrowane.
490
Przewodnik rozwiązywania problemów
Film okazjonalnie zatrzymuje się na chwilę.
zz W przypadku znacznych zmian poziomu ekspozycji podczas nagrywania
filmu z automatyczną regulacją ekspozycji nagrywanie zostaje chwilowo
zatrzymane, aż do momentu ustabilizowania jasności. W takim
przypadku należy nagrywać w trybie [M] (=200).
Brak obrazu na ekranie telewizora.
zz Upewnij się, że dla opcji [5: Standard TV] ustawiono prawidłowo opcję:
[Dla NTSC] lub [Dla PAL] zależnie od standardu TV telewizora (=443).
zz Upewnij się, że wtyczka przewodu HDMI została całkowicie wsunięta do
gniazda (=270).
Dostępnych jest kilka plików filmowych jednego filmu.
zz Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB, automatycznie zostanie
utworzony kolejny plik filmu (=210). Jednak w przypadku korzystania
z karty pamięci SDXC sformatowanej za pomocą aparatu można nagrać
film w pojedynczym pliku, nawet gdy jego wielkość przekracza 4 GB.
Czytnik kart nie rozpoznaje karty.
zz W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych
komputera karty pamięci SDXC mogą nie zostać poprawnie rozpoznane.
W takim wypadku należy podłączyć aparat do komputera za pomocą
kabla interfejsu, a następnie przesłać obrazy do komputera, korzystając
z dostarczonego oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS).
Nie można zmienić rozmiaru obrazu.
zz Na tym aparacie nie można zmieniać rozmiaru obrazów JPEG b ani
RAW (=302).
Nie można skadrować obrazu.
zz Na tym aparacie nie można kadrować obrazów RAW (=300).
491
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy dotyczące połączenia z komputerem
Nie można przesłać obrazów do komputera.
zz Zainstaluj program EOS Utility (oprogramowanie EOS) w komputerze
(=472).
zz Jeśli aparat jest już podłączony przez Wi‑Fi, nie może komunikować się
z żadnym komputerem podłączonym za pomocą kabla interfejsu.
Komunikacja między podłączonym aparatem a komputerem nie
działa.
zz Podczas korzystania z EOS Utility (oprogramowanie EOS) należy
w pozycji [z: Film poklatk.] wybrać opcję [Wyłącz] (=215).
492
Kody błędów
(1)
(2)
W przypadku wystąpienia problemu
związanego z aparatem zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie. Jeśli problem nie zniknie,
zanotuj kod błędu (Err xx) i skontaktuj się
z punktem serwisowym firmy Canon.
(1)
(2)
Numer błędu
Przyczyna i środki zaradcze
493
Dane o wydajności
Fotografowanie
zz Dostępna liczba zdjęć
Ok. 315 zdjęć (w temperaturze pokojowej 23°C)
• Na podstawie korzystania z ekranu przy w pełni naładowanym akumulatorze LP-E12
oraz zgodnie z normami testowymi CIPA (Camera & Imaging Products Association).
zz Zakres automatycznej czułości ISO
Tryb fotografowania
d/s/f/a
Czułość ISO
Bez lampy błyskowej
Z lampą błyskową
ISO 100–25600*
ISO 100–1600*
* Różni się w zależności od ustawienia [Maks. przy Autom.].
• Czułość ISO jest ustawiana automatycznie w trybach [A], [D], Specjalne ujęcie
i Filtry twórcze.
• Dla ekspozycji w trybie Bulb automatyczne ustawienie czułości ISO to ISO 400.
494
Dane o wydajności
zz Przewodnik po ustawieniach jakości obrazów
(Wartości przybliżone)
Jakość obrazu
Zarejestrowane piksele
Rozmiar pliku
(MB)
Dostępna
liczba zdjęć
Maksymalna
liczba zdjęć
seryjnych
8,4
3600
71
4,5
6610
71
4,6
6480
70
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
24 mln
11 mln
5,9 mln
3,8M
2,6
11400
70
3,1
9690
70
1,8
16010
70
1,8
16340
70
1
24 mln
27,2
1120
13
F
24 mln
15,8
1930
31
1
73
24 mln
24 mln
27,2+8,4
850
12
F
73
24 mln
24 mln
15,8+8,4
1250
22
RAW+JPEG
• Liczba możliwych zdjęć i maksymalna liczba zdjęć mierzona przy użyciu karty 32 GB
UHS-I zgodnej ze standardami testowymi Canon.
• Rozmiar pliku, dostępna liczba zdjęć i maksymalna liczba zdjęć seryjnych zależą
od warunków fotografowania (takich jak format obrazu, obiekt, marka karty pamięci,
czułość ISO, styl obrazów, funkcje indywidualne i inne ustawienia).
zz Nawet w przypadku używania szybkiej karty pamięci SD wskaźnik maksymalnej
liczby zdjęć seryjnych nie zmieni się. Będzie obowiązywać maksymalna liczba
zdjęć seryjnych podana w tabeli.
495
Dane o wydajności
zz Liczba pikseli z ustawieniem formatu obrazu
(Przybliżona liczba pikseli)
Jakość
obrazu
3:2
4:3
1/F
6000×4000 (24,0 megapikseli)
6000×4000 (24,0 megapikseli)
3
6000×4000 (24,0 megapikseli)
5328×4000 (21,3 megapikseli)*
a
3984×2656 (10,6 megapikseli)
3552×2664 (9,5 megapikseli)
a
2976×1984 (5,9 megapikseli)
2656×1992 (5,3 megapikseli)
b
2400×1600 (3,8 megapiksela)
2112×1600 (3,4 megapikseli)*
Jakość
obrazu
16:9
1:1
1/F
6000×4000 (24,0 megapikseli)
6000×4000 (24,0 megapikseli)
3
6000×3368 (20,2 megapikseli)*
4000×4000 (16,0 megapikseli)
a
3984×2240 (8,9 megapikseli)*
2656×2656 (7,1 megapikseli)
a
2976×1680 (5,0 megapikseli)*
1984×1984 (3,9 megapikseli)
b
2400×1344 (3,2 megapikseli)*
1600×1600 (2,6 megapiksela)
zz Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się lekko różnić od wskazanego formatu obrazu. Podczas
fotografowania sprawdź ujęcia na ekranie.
zz Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
zz Szczegółowe informacje dotyczące rozmiarów plików JPEG można znaleźć
w podrozdziale =495. W równoważnych warunkach fotografowania rozmiary
plików będą mniejsze niż w przypadku ustawienia opcji [z: Współ. prop.
obrazu] z wybranym formatem [3:2].
496
Dane o wydajności
Nagrywanie filmu
zz Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Wielkość nagrywanego filmu
Karta pamięci SD
45
X
UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
87
X
SD Klasa prędkości SD 10 lub wyższa
65
X
SD Klasa prędkości SD 4 lub wyższa
23
X
SD Klasa prędkości SD 10 lub wyższa
87
X
SD Klasa prędkości SD 4 lub wyższa
H
L
w
• Opcja dostępna, gdy funkcja [k Stabil. cyfr.] jest wyłączona.
• Ta tabela przedstawia szybkość zapisu i odczytu karty potrzebną do nagrywania
filmów (wymagania dotyczące wydajności karty).
497
Dane o wydajności
zz Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę
(Wartości przybliżone)
Wielkość
nagrywanego filmu
H
45
X
Łączny dostępny czas nagrywania na
karcie
8 GB
32 GB
8 min.
35 min.
87
X
17 min.
65
X
35 min.
23
X
20 min.
87
X
40 min.
L
w
1 godz.
10 min.
2 godz.
20 min.
1 godz.
22 min.
2 godz.
42 min.
128 GB
2 godz.
21 min.
4 godz.
43 min.
9 godz.
23 min.
5 godz.
28 min.
10 godz.
49 min.
Rozmiar
pliku
860 MB/min
431 MB/min
216 MB/min
371 MB/min
187 MB/min
• Opcja dostępna, gdy funkcja [k Stabil. cyfr.] jest wyłączona.
zz Wzrost temperatury wewnętrznej aparatu może spowodować zatrzymanie
nagrywania filmu przed upływem całkowitego czasu nagrywania
przedstawionego w tabeli (=240).
zz Wartości całkowitego czasu nagrywania filmu
Ok. 90 min. (w temperaturze pokojowej 23°C)
• Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E12.
• Opcja [Wielk.nagr. filmu] w menu [z: Jakość nagr.filmu] ustawiona
na L6X (NTSC) lub L5X (PAL) oraz z ustawieniem
[z; Filmowy Serwo AF] ustawionym na [Włącz].
498
Dane o wydajności
Czułość ISO podczas nagrywania filmu
W trybie [k]/[M] po ustawieniu Autom. ISO
zz Czułość ISO jest automatycznie ustawiana w zakresie ISO 100–12800
dla filmów Full HD/HD i ISO 100–6400 dla filmów 4K.
zz Maksymalna wartość w zakresie automatycznych ustawień jest
zwiększana do H (odpowiednik ISO 25600) podczas nagrywania
filmów Full HD/HD, gdy [Dodatkowe czułości (ISO)] w [5: Funkcje
indywidualne (C.Fn)] są ustawione na [1: Wł.] (=459), a następnie
[Maks. przy Autom.] w [z: kUstawienia czułości ISO] są ustawione
na [H (25600)] (=236). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku
nagrywania filmów 4K maksymalna czułość ISO nie jest dostępna (opcja
[Maks. przy Autom.] nie jest dostępna), nawet jeśli opcja [Dodatkowe
czułości (ISO)] jest ustawiona na [1: Wł.]).
zz Z opcją [z: Priorytet jasnych partii obr.] ustawioną na [Włącz]
(=142), minimalna wartość w zakresie automatycznych ustawień
wynosi ISO 200. Zwiększenie maksymalnej czułości ISO nie jest
wykonywane, nawet gdy [Maks. przy Autom.] ustawiono na [H (25600)].
W trybie [M] z czułością ISO ustawianą ręcznie
zz Czułość ISO może być ustawiana automatycznie w zakresie ISO
100–12800 dla filmów Full HD/HD i ISO 100–6400 dla filmów 4K.
zz Maksymalna wartość w zakresie nastaw ręcznych jest zwiększana
do H (odpowiednik ISO 25600) podczas nagrywania filmów Full HD/
HD, gdy [Dodatkowe czułości (ISO)] w [5: Funkcje indywidualne
(C.Fn)] są ustawione na [1: Wł.] Należy zwrócić uwagę, że w przypadku
nagrywania filmów 4K maksymalna czułość ISO nie jest dostępna ([H]
nie jest wyświetlane), nawet jeśli opcja [Dodatkowe czułości (ISO)] jest
ustawiona na [1: Wł.]
zz Z opcją [z: Priorytet jasnych partii obr.] ustawioną na [Włącz]
(=142) minimalna wartość w zakresie nastaw ręcznych wynosi
ISO 200. Zwiększenie maksymalnej czułości ISO nie jest wykonywane,
nawet gdy opcja [Dodatkowe czułości (ISO)] jest ustawiona na [1: Wł.]
499
Dane o wydajności
Odtwarzanie obrazów
zz Opcje zmiany rozmiaru w zależności od pierwotnej jakości
obrazu
Dostępne ustawienia zmiany rozmiaru
Pierwotna jakość
obrazu
4
a
3
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Wielkość obrazów o zmienionych rozmiarach
(Przybliżona liczba pikseli)
Jakość
obrazu
3:2
4:3
4
3984×2656 (10,6 megapikseli)
3552×2664 (9,5 megapikseli)
a
2976×1984 (5,9 megapikseli)
2656×1992 (5,3 megapikseli)
b
2400×1600 (3,8 megapiksela)
2112×1600 (3,4 megapikseli)*
Jakość
obrazu
16:9
1:1
4
3984×2240 (8,9 megapikseli)*
2656×2656 (7,1 megapikseli)
a
2976×1680 (5,0 megapikseli)*
1984×1984 (3,9 megapikseli)
b
2400×1344 (3,2 megapikseli)*
1600×1600 (2,6 megapiksela)
zz Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
zz Obraz może być nieznacznie przycięty w zależności od warunków zmiany
rozmiaru.
500
Ekran informacji
Ekran fotografowania
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym
momencie zastosowane.
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
Dostępny czas nagrywania filmów
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych
(3) Możliwe ujęcia / sek. do aktywacji
samowyzwalacza
(4) Redukcja szumów zdjęć
seryjnych
(5) Tryb fotografowania / ikona
scenerii
(6) Metoda ustawiania ostrości
(7) Działanie AF
(8) Tryb pomiaru
(9) Wyzwalanie migawki/
samowyzwalacz
(10) Jakość obrazu
(11) Wielkość nagrywanego filmu
(12) Punkt AF
(25)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
Linie siatki
Stan akumulatora
Histogram
Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
Ograniczone nagrywanie filmów
dostępne
Szybkie nastawy
Balans bieli / Korekcja
balansu bieli
Styl obrazów
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
Filtry twórcze
Współ. prop. obrazu
Migawka dotyk.
Obszar pomiaru
501
Ekran informacji
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(40)
(41)
(42)
(32)
(33)
(26) Korekta ekspozycji z lampą/
poziom ilości światła
(27) Ostrzeżenie o drganiach aparatu
(28) Autoportret
(29) Tryb lampy błyskowej/blokada FE
(30) Blokada AE
(31) Czas naświetlania
(32) Wartość przysłony
(33) Wskaźnik poziomu ekspozycji
(34) Stan wykrywania sygnału GPS
(35) Funkcja Wi‑Fi
(36) Siła sygnału Wi‑Fi/Tryb
samolotowy
(37) Funkcja Bluetooth
(38) Przycisk powiększania
(39) Czułość ISO
(40) Priorytet jasnych partii obrazu
(41) Symulacja ekspozycji
(42) Korekta ekspozycji
zz Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
502
Ekran informacji
Ekran nagrywania filmu
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym
momencie zastosowane.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
Informacje o orientacji filmu
Stan akumulatora
Dostępny czas nagrywania filmu /
Dotychczasowy czas nagrywania
(4) Tryb nagrywania/Film poklatkowy
(5) Metoda ustawiania ostrości
(6) Samowyzwalacz filmowy
(7) Wielkość nagrywanego filmu
(8) Cyfrowa stabilizacja filmu
(9) Migawka wideo
(10) Filmowy Serwo AF
(11) Nagrywanie dźwięku wyłączone
(12) Punkt AF
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(13) Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
(14) Ograniczone nagrywanie filmów
dostępne
(15) Histogram (do ręcznej regulacji
ekspozycji)
(16) Szybkie nastawy
(17) Przycisk rozpoczęcia nagrywania
filmu
(18) Balans bieli / Korekcja
balansu bieli
(19) Styl obrazów
(20) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(21) Film z efektem miniatury
(22) Stan wykrywania sygnału GPS
(23) Przycisk powiększania
503
Ekran informacji
(30)
(24)
(31)
(32)
(25)
(26)
(27)
(28)
(33)
(34)
(29)
(24) Wskaźnik poziomu nagrywanego
dźwięku (ręcznie)
(25) Wyjście bez wyświetlania
informacji
(26) Blokada AE
(27) Czas naświetlania
(28) Wartość przysłony
(29) Wskaźnik poziomu ekspozycji
(35)
(30) Siła sygnału Wi‑Fi/Tryb
samolotowy
(31) Funkcja Bluetooth
(32) Czułość ISO
(33) Priorytet jasnych partii obrazu
(34) Funkcja Wi‑Fi
(35) Korekta ekspozycji
zz Siatka ani histogram nie będą wyświetlane podczas nagrywania filmu.
(Wyświetlane elementy znikną po rozpoczęciu nagrywania filmu).
zz Po rozpoczęciu nagrywania filmu wyświetlany dostępny czas nagrywania
zostanie zastąpiony aktualnym czasem nagrywania filmu.
zz Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
504
Ekran informacji
Ikony ujęć
W trybie fotografowania [A] lub [D] aparat wykrywa typ ujęcia sceny
i automatycznie dostosowuje do niej wszystkie ustawienia. Wykryty rodzaj
ujęcia jest wyświetlany w lewej górnej części ekranu.
Obiekt
Portrety
Nie portret
Ruchome
obiekty*1
Tło
Natura/
otwarta
przestrzeń
Zbliżenie*2
Ruchome
obiekty*1
Jasno
Szary
Pod światło
Z niebieskim
niebem
Jasnoniebieskie
Pod światło
*3
Zachód słońca
*3
Światło
punktowe
Pomarańczowy
Ciemnoniebieskie
Ciemno
Ze statywem*1
Kolor tła
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Niewyświetlane w przypadku nagrywania filmów.
*2: Wyświetlana, gdy podłączony obiektyw zarejestruje informacje o odległości.
W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do
makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
*3: Będzie wyświetlana ikona sceny wybranej spośród rodzajów scen możliwych do
wykrycia.
*4: Wyświetlana wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
Fotografowane ujęcie jest ciemne, jest to nocna scenografia, a aparat jest
umieszczony na statywie.
*5: Wyświetlana w przypadku korzystania z poniższych obiektywów:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Obiektywy z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone do
:sprzedaży w roku 2012 lub później.
*4+*5: W przypadku jednoczesnego spełnienia warunków opisanych w punktach *4 i *5
czas naświetlania wydłuży się.
zz W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona
może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.
505
Ekran informacji
Ekran odtwarzania
zz Podstawowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcja Wi‑Fi
Siła sygnału Wi‑Fi/Tryb
samolotowy
Stan akumulatora
Nr odtwarzania / Łączna liczba
obrazów / Liczba znalezionych
obrazów
Czas naświetlania
Wartość przysłony
Wartość korekty ekspozycji
Funkcja Bluetooth
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Już wysłane do komputera/
smartfona
ocena
Ochrona obrazu
Numer folderu - numer pliku
Jakość obrazu / Edytowany obraz
/ Kadrowanie
Priorytet jasnych partii obrazu
Czułość ISO
zz Jeśli zdjęcie zostało wykonane za pomocą innego aparatu, niektóre informacje
o obrazie mogą nie być wyświetlane.
zz Może nie być możliwości odtworzenia zdjęć wykonanych za pomocą tego
aparatu na innych aparatach.
506
Ekran informacji
zz Szczegółowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Wartość przysłony
Czas naświetlania
Tryb fotografowania
Balans bieli
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
Korekcja balansu bieli
Styl obrazów / Ustawienia
Wartość korekty ekspozycji
Data i czas wykonania zdjęcia
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogram
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Korekta ekspozycji lampy/
Fotografowanie w trybie HDR/
Redukcja szumów zdjęć seryjnych
(14) Tryb pomiaru
(15) Rozmiar pliku
(16) Jakość obrazu / Edytowany obraz
/ Kadrowanie
* W przypadku fotografowania w jakości obrazu RAW+JPEG zostanie wyświetlony
rozmiar pliku obrazu RAW.
* Linie określające obszar obrazu będą wyświetlane w przypadku obrazów
z ustawionym formatem obrazu (=125) i jakością obrazu RAW lub RAW+JPEG.
* Podczas fotografowania z lampą błyskową bez korekty ekspozycji lampy będzie
wyświetlany symbol [0]
* W przypadku obrazów zarejestrowanych przy użyciu redukcji szumów zdjęć seryjnych
zostanie wyświetlony symbol [M].
* [u] zostanie wyświetlony dla zdjęć utworzonych i zapisanych po przeprowadzeniu
zmiany rozmiaru, przycięcia, funkcji Creative Assist lub korekcji efektu czerwonych oczu.
* Symbol [N] zostanie wyświetlony w przypadku obrazów wykadrowanych, a następnie
zapisanych.
507
Ekran informacji
zz Szczegółowe informacje wyświetlane dla filmów
(1)
(2)
(3)
(7)
(8)
(9)
(10)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
Szybkie nastawy
Odtwarzanie filmów
Tryb nagrywania filmu/Film
poklatkowy/Migawka wideo
Informacje o orientacji filmu
Wielkość obrazu
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Prędkość nagrywania
Cyfrowa stabilizacja filmu
Czas nagrywania
Format filmu
Metoda kompresji
zz W czasie odtwarzania filmu w odniesieniu do wartości [Precyzja] i [Próg] opcji
[Ostrość] funkcji [Styl obrazów] wyświetlony będzie symbol „*, *”.
508
Znaki towarowe
zz Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych
krajach.
zz Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
zz Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
zz Logo Wi‑Fi CERTIFIED i oznaczenie Wi‑Fi Protected Setup są znakami
towarowymi stowarzyszenia Wi‑Fi Alliance.
zz Skrót WPS używany na ekranach nastaw aparatu i w tej instrukcji oznacza Wi‑Fi
Protected Setup.
zz Słowo i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth
SIG, Inc., których firma Canon Inc. używa w ramach uzyskanej licencji. Pozostałe
znaki towarowe i ich nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
zz Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
509
Informacje dotyczące licencji MPEG-4
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Zależnie od potrzeb informacja może być wyświetlana w jęz. angielskim.
510
Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności pod
warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. W związku
z tym zalecane jest używanie niniejszego produktu z oryginalnymi
akcesoriami.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane
nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria
Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać,
że naprawy przeprowadzane z uwagi na awarię akcesoriów innych niż
oryginalne akcesoria nie zostaną objęte niniejszą gwarancją. Naprawy takie
można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.
zz Akumulator LP-E12 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon.
Użytkowanie go z niezgodnymi ładowarkami lub innymi urządzeniami może
spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności.
511
Indeks
Ilości
1-punktowy AF : 170, 175
[4K] 3840×2160 (film) : 205
A
<A+> (inteligentna scena auto) : 72
Adapter prądu stałego : 476
Adobe RGB : 153
AF
AF z detekcją oczu : 180
Ciągły AF : 181
Działanie AF : 167
Metoda AF : 170
Ostrość ręczna : 185
Oświetlenie wspomagające AF :
169, 184
Ramka obszarowego AF : 86
Ręczna ostrość dla obiektywu : 183
Sygnał „bip”
(sygnalizator dźwiękowy) : 446
Wybieranie punktu AF : 175
Zmiana kompozycji : 76
AF punktowy : 170, 175
Akcesoria : 3
Akumulator → Zasilanie
Album (migawka wideo) : 224, 297
ALL-I : 207
Aparat
Rozmycie spowodowane drganiami
aparatu : 113, 136
Trzymanie aparatu : 56
Ustawienia domyślne : 453
Art. olejny HDR : 99
Art. standard HDR : 99
Art. uwypukl. HDR : 99
Art. żywy HDR : 99
Autofokus → AF
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) : 141
512
Automatyczne resetowanie : 430
Automatyczne wyłączanie : 436
Auto-obracanie : 431
Autoportret : 82
Av (preselekcja przysłony) : 108
Awaria : 477
B
Bezpieczne przesuwanie ekspozycji :
459
Blokada AE : 189
Blokada ekspozycji lampy : 247
Blokada ostrości : 76
BUSY : 124
C
Cichy : 92
Cyfrowy optymalizator obiektywu : 130
Czas kontrolnego wyświetlania : 127
Czas letni : 439
Czułość → Czułość ISO
Czułość ISO : 138, 236
Dodatkowe czułości (ISO) : 459
Max przy Autom. : 140, 236
Zakres automatycznej
czułości ISO : 494
D
Data/czas : 438
Długie czasy ekspozycji (Bulb) : 112
Dodaj informacje o orientacji/
rotacji filmu : 432
Dodatkowe czułości ISO : 138, 236, 499
Dostępna liczba zdjęć : 494
Dostępny czas nagrywania (film) : 498
DPOF (Digital Print Order Format) : 284
Drgania aparatu : 57, 75
Indeks
Drukowanie
Opcje fotoksiążki : 288
Zlec.wydr.obr. : 284
Duża szybk. klatek : 209
E
Efekt akwareli : 98, 293
Efekt aparatu zabawki : 98, 293
Efekt filtru (monochromatyczny) : 159
Efekt miniatury : 99, 101, 229, 293
Efekt pogrub. artyst : 293
Efekt rybiego oka : 98, 292
Efekt tonalny (monochromatyczny) : 159
Ekran : 34, 49
Jasność : 437
Regulacja kąta : 49
Ekran informacji o obrazie : 449, 501
Ekspozycja w trybie Bulb : 112
Err (kody błędów) : 493
exFAT : 210, 434
F
FAT32 : 210, 434
Film poklatkowy : 215
Filmy : 195
Automatyczna wolna migawka : 239
Blokada AE : 199
Cyfrowa stabilizacja filmu : 233
Czas nagrywania : 211, 498
Edycja : 264, 268
Ekran informacji : 503
Film poklatkowy : 215
Filmowy Serwo AF : 231
Filtr wiatru : 213
Karty umożliwiające nagrywanie
filmów : 497
Metoda kompresji : 207
Migawka wideo : 224
Nagrywanie dźwięku/poziom
nagrywanego dźwięku : 213
Nagrywanie z automatyczną regulacją
ekspozycji : 198
Nagrywanie z ręczną regulacją
ekspozycji : 200
Odtwarzanie : 261
Prędkość nagrywania : 207
Przechwytywanie klatek : 266
Rozmiar pliku : 210, 498
Tłumik : 214
Wielkość nagrywanego filmu : 205
Wycinanie pierwszej i ostatniej
sceny : 264
Wyjście HDMI : 238, 447
Wyświetlanie siatki : 449
Filtr wiatru : 213
Filtry twórcze : 291
Firmware : 456
Format obrazu → Współ. prop. obrazu
Formatowanie : 433
Formatowanie (inicjalizacja karty) : 433
Full High-Definition (Full HD) (film) : 205
Funkcja Bluetooth : 321, 387
Adres : 394
Łączenie : 323
Funkcja Wi-Fi : 317
Adres IP : 385
Adres MAC : 403
Android : 322
Camera Connect : 322, 327
CANON iMAGE GATEWAY : 367
Czyszczenie ustawień komunikacji
bezprzewodowej : 402
Drukarka : 357
Drukowanie : 359
Edytuj informacje
o urządzeniu : 345, 399
Ekran Informacje wyświetlane : 403
513
Indeks
EOS Utility : 349
Hasło : 393
Historia połączeń : 390, 393
Image Transfer Utility 2 : 354
iOS : 322
Klawiatura wirtualna : 404
Nastawy sieciowe : 419
Nick : 400
Parowanie : 324
PictBridge : 357
Ponowne łączenie : 390
Przełącz sieć : 383
Sieć : 332, 350, 358
SSID : 332, 350, 358
Tryb punktu dostępu aparatu : 385
Tryb samolotowy : 401
Ustawienia drukowania : 362
Ustawienia Wi-Fi : 393
Usuń informacje o połączeniu : 400
Uwagi : 416
WPS (Zabezpieczona konfiguracja
Wi-Fi) : 382
Wysyłanie obrazów spełniających
kryteria wyszukiwania : 342, 379
Wysyłanie wszystkich obrazów na
karcie : 341, 378
Wyślij wybrane : 337, 374
Wyświetlane obrazy : 345
Wyświetlanie obrazów : 327
Zdalna obsługa : 327
Zmień rozmiar : 335, 340, 375
Funkcje indywidualne : 457
Funkcje spustu migawki : 442
G
Gładka cera : 84
Głośność (odtwarzanie filmów) : 262, 263
GPS : 396
514
H
[HD] 1280×720 (film) : 205
HDMI : 238, 270, 447
HDMI HDR : 448
Histogram : 312, 450
I
Ikony : 9
Ikony ujęć : 77, 505
Indeks : 260
Informacje o lokalizacji : 396
Informacje o prawach autorskich : 454
Instrukcje bezpieczeństwa : 30
Inteligentna scena auto : 72
IPB : 207
J
Jakość obrazu : 122, 495
Język : 441
JPEG : 495
K
Kadrowanie (obrazy) : 300
Karty : 11, 35, 46
Formatowanie : 433
Ochrona przed zapisem : 46
Pełne formatowanie : 433
Rozwiązywanie problemów : 48, 479
Karty pamięci → Karty
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty
Kąt widzenia : 53
Komunikacja bezprzewodowa : 317
Komunikaty o błędach : 493
Kontrast : 141, 158
Kontrola podświetlenia HDR : 91
Kontrolka dostępu : 45, 47
Korekcja dyfrakcji : 131
Korekcja przesunięcia : 301
Korekta czerwonych oczu : 249
Indeks
Korekta ekspozycji : 137
Korekta ekspozycji w trybie M za pomocą
automatycznej czułości ISO : 111
Korekta ekspozycji lampy : 246, 252
Korygowanie aberracji
chromatycznej : 131
Korygowanie dystorsji : 129
Korygowanie jasności brzegów : 129
Krajobrazy : 85
L
Lampa błyskowa : 244
Blokada ekspozycji lampy : 247
Błysk ręczny : 251
Błysk+dł. czas : 250
Fotografowanie z lampą
błyskową : 244
Korekta czerwonych oczu : 249
Korekta ekspozycji lampy : 252
Sterowanie lampą
(ustawienia funkcji) : 248
Tryb synchronizacji (pierwsza/druga
zasłona) : 252
Zasięg : 244
Liczba pikseli : 122, 495
Logo certyfikatu : 456
Moje menu : 465
Nagrywanie filmu : 196
Odtwarzanie : 254
Poziom wyśw. : 60
Procedura wprowadzania
ustawień : 64
Przyciemnione pozycje menu : 67
Ustawienia funkcji : 424
Wykonywanie zdjęć : 117
MF (ręczna regulacja ostrości) : 185
Miękka ostrość : 98, 292
Migawka dotykowa : 165
Migawka wideo : 224
Moje menu : 465
Monochromatyczne : 155, 159
MP4 : 207
Muzyka w tle : 299
N
Ładowanie : 42
Ładowarka : 42
Naciśnięcie do końca : 57, 442
Naciśnięcie do połowy : 57, 442
Nagrywanie dźwięku/poziom
nagrywanego dźwięku : 213
Narastająco (numery plików) : 429
Nasycenie : 158
Nazwy elementów : 36
Niska (jakość obrazu) : 122
Nocne portrety : 89
Normalna (jakość obrazu) : 122
NTSC : 207, 443
M
O
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 110
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych : 124, 495
Małe odległości : 87
Menu : 63
Funkcje komunikacji
bezprzewodowej : 318
Obiektyw : 52, 54
Cyfrowy optymalizator obiektywu : 130
Korekcja aberracji obiektywu : 128
Korekcja dyfrakcji : 131
Korygowanie aberracji
chromatycznej : 131
Korygowanie dystorsji : 129
Ł
515
Indeks
Korygowanie jasności brzegów : 129
Przełącznik trybu ostrości : 55
Zwolnienie blokady : 53, 55
Obracanie (filmy) : 276
Obracanie (obrazy) : 275, 431
Obrazy
Automatyczne obracanie : 431
Auto reset. : 430
Czas kontrolnego wyświetlania : 127
Histogram : 312
Indeks : 260
Informacje o obrazie : 257, 507
Kryteria wyszukiwania : 308
Narastająco (numery plików) : 429
Numery plików : 428
Ocena : 303
Ochrona obrazów : 272
Odtwarzanie : 253
Pokaz przezroczy : 306
Powiększanie obrazów : 259
Przeskok wyświetlania (przeglądanie
obrazów) : 310
Przesyłanie (do komputera) : 474
Ręczne obracanie : 275
Ręczny reset : 430
Usuwanie : 277
Wyświetlanie na ekranie
telewizora : 270
Wyświetlanie punktu AF : 314
Ocena : 303
Ochrona obrazów : 272
Odtwarzanie : 253
One-Shot AF : 168
Opcje fotoksiążki : 288
Oprogramowanie : 472
Instrukcja obsługi : 473
Ostrość : 158
Ostrość ręczna : 185
516
Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze : 192, 240
Oszczędzanie energii : 436
P
P (programowa AE) : 104
PAL : 207, 443
Panel dotykowy : 68, 258, 444
Pasek : 40
Pilot zdalnego sterowania : 191
Pobieranie obrazów na komputer : 474
Podgląd głębi ostrości : 109
Podstawowe tryby fotografowania : 71
Podstawowy ekran informacji : 506
Podwójne dotknięcie : 258
Pojedyncze zdjęcia : 133
Pokaz przezroczy : 306
Pomiar centralnie ważony
uśredniony : 143
Pomiar punktowy : 143
Pomiar skupiony : 143
Pomiar wielosegmentowy : 143
Portrety : 83
Powiększanie obrazów : 177, 185, 259
Poziom wyśw. : 60
Preselekcja czasu : 106
Preselekcja przysłony : 108
Prędkość nagrywania : 207, 443
Priorytet atmosfery (AWB) : 149
Priorytet bieli (AWB) : 149
Priorytet jasnych partii obrazu : 142
Priorytet tonu : 142
Profil ICC : 153
Programowa AE : 104
Przesunięcie programu : 105
Przechwytywanie klatek : 266
Przechwytywanie klatek 4K : 266
Przeciąganie : 68
Indeks
Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania) : 310
Przełącznik trybu ostrości : 55
Przeskok wyświetlania : 310
Przestrzeń kolorów : 153
Przewodnik po funkcjach : 62
Przycisk INFO : 59
Q
[Q] (Szybkie nastawy) : 69
R
Ramka obszarowego AF : 86
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 495
Redukcja szumów dla długich czasów
naświetlania : 162
Redukcja szumów zdjęć seryjnych : 163
Redukcja zakłóceń
Długie czasy ekspozycji (Bulb) : 162
Wysoka czułość ISO : 163
Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości
ISO : 163
Regulacja ostrości → AF
Ręczna ostrość dla obiektywu : 183
Ręczna regulacja ekspozycji : 110
Ręczny balans według wzorca bieli : 150
Ręczny reset : 430
Rozmiar pliku : 210, 495, 498
Rozszerzenie pliku : 122, 207
Rozwiązywanie problemów : 477
S
Samowyzwalacz : 135, 212
Sepia (monochromatyczne) : 159
Serie zdjęć : 133
Servo AF
Filmowy Serwo AF : 231
SERVO : 168
SERVO (Servo AF) : 168
Sport : 86
Spust migawki : 57
Stabilizacja obrazu : 188
Standard TV : 443
Strefa czasowa : 438
Strefowy AF : 171, 175
Styl obrazów : 154, 157, 160
Sygnał «bip» (sygnalizator
dźwiękowy) : 446
Sygnał dotyku : 446
Symulacja ekspozycji : 146
Synchronizacja z drugą zasłoną : 252
Synchronizacja z pierwszą zasłoną : 252
Szybkie nastawy : 69
Ś
Średnia (jakość obrazu) : 122
T
Temperatura barwowa : 151
Timer pomiarowy : 145
Tłumik : 214
Ton koloru : 158
Tryb błysku : 251
Tryb Eco : 435
Tryb fotografowania
<A+> (inteligentna scena auto) : 72
Av (preselekcja przysłony) : 108
Filtry twórcze : 96
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 110
P (programowa AE) : 104
Przełącznik : 38
Tryb specjalnego ujęcia : 80
Tv (Preselekcja czasu) : 106
Tryb pomiaru : 143
Tryb specjalnego ujęcia : 80
Tryb synchronizacji : 252
Tryb wyzwalania migawki : 133
517
Indeks
Tv (Preselekcja czasu) : 106
Twarz+Śledzenie : 170, 173
Tworzenie/wybieranie folderu : 426
Twórcze wspomaganie : 78, 294
U
UHS-I : 11
Ustawienia domyślne : 453
Funkcje indywidualne : 458
Komunikacja bezprzewodowa : 402
Moje menu : 468
Nastawy lampy : 252
Usuwanie (obrazy) : 277
UTC (uniwersalny czas
koordynowany) : 398
W
WB (balans bieli) : 147
Automatycznie : 149
Korekcja : 152
Nastawy własne : 150
Priorytet atmosfery : 149
Ustawienie temperatury
barwowej : 151
Widok menu : 61
Widok zmniejszony : 260
Wskaźnik poziomu ekspozycji : 502
Współ. prop. obrazu : 125, 496
Wybierz : 58
Wyjście HDMI : 238
Wymagania dotyczące karty : 208, 497
Wyróżnianie MF : 187
Wysoka (jakość obrazu) : 122
Wyszukiwanie obrazu : 308
Wyświetlacz wyłączony : 436
Wyświetlanie na ekranie telewizora : 270
Wyświetlanie pojedynczego obrazu : 256
Wyświetlanie siatki : 449
518
Z
Zaawansowane tryby
fotografowania : 103
Zasilanie : 50
Automatyczne wyłączanie : 436
Dostępna liczba zdjęć : 494
Ładowanie : 42
Stan akumulatora : 51
Zasilanie z sieci : 476
Zasilanie z sieci : 476
Zdjęcia nocne z ręki : 90
Zespolona stabilizacja filmu : 234
Ziarnisty Cz/B : 98, 292
Złącze cyfrowe : 474
Złącze USB (cyfrowe) : 474
Zmiana rozmiaru : 302
Ż
Żywność : 88
519
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i Bliski Wschód
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia
Aby uzyskać adres lokalnego biura firmy Canon, skorzystaj z karty gwarancyjnej lub ze strony
internetowej www.canon-europe.com/Support
W krajach europejskich produkt i dołączoną gwarancję dostarcza Canon Europa N.V.
Opisy zawarte w instrukcji obsługi są aktualnymi opisami z lipca 2019. Aby
uzyskać informacje dotyczące zgodności ze sprzętem wyprodukowanym po tej
dacie, należy skontaktować się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon.
Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Canon.
CEL-SX8BA2G0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising