Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
POLSKI
Zaawansowana instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać
poniższe informacje
Aby zapobiec problemom i innym wypadkom podczas fotografowania,
w pierwszej kolejności zapoznaj się z częścią „Zalecenia dotyczące
obsługi” (=31) i „Instrukcje bezpieczeństwa” (=28). Należy również
dokładnie zapoznać się z tym podręcznikiem, aby prawidłowo posługiwać
się aparatem.
Z niniejszej instrukcji można korzystać podczas użytkowania
aparatu, aby dokładniej zapoznać się z jego funkcjami
Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć testowych
i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej
zrozumieć funkcjonowanie aparatu. Ten podręcznik należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu, aby możliwe było ponowne zapoznanie się z nim
w razie potrzeby.
Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz kwestie
odpowiedzialności prawnej
Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo
zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku
możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania do komputera firma
Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane tym
straty lub niedogodności.
Prawa autorskie
Prawa autorskie w niektórych krajach zabraniają nieautoryzowanego użycia
obrazów zapisanych aparatem (lub muzyki/obrazów z muzyką przeniesioną
na kartę pamięci) dla celów innych niż własna rozrywka. Należy pamiętać,
że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może
obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.
2
Lista elementów zestawu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz
z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku braku
jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Aparat
(z deklem na korpus)
Akumulator LP-E17
(z pokrywą ochronną)
Ładowarka
LC-E17E*
pasek
* Ładowarka LC-E17E jest dostarczana z przewodem zasilającym.
zz Z aparatem nie jest dostarczana karta pamięci (=11), kabel interfejsu ani przewód HDMI.
zz Szczegółowe informacje na temat Zaawansowanej instrukcji obsługi i Instrukcji
obsługi znajdują się w części „Instrukcje obsługi” (=4).
zz W przypadku zakupu zestawu obiektywu należy sprawdzić, czy obiektywy zostały
dołączone.
zz Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych elementów.
zz W przypadku zapotrzebowania na instrukcje obsługi obiektywu można je
pobrać z witryny internetowej firmy Canon (=4).
zz Instrukcje obsługi obiektywu (pliki PDF) są przeznaczone dla obiektywów
sprzedawanych osobno. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu zestawu
obiektywu, niektóre znajdujące się w nim akcesoria mogą nie odpowiadać
wymienionym w instrukcji obsługi obiektywu.
3
Instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi dołączona do aparatu zawiera
podstawowe instrukcje dotyczące funkcji aparatu i Wi-Fi.
Zaawansowaną instrukcję obsługi (niniejszy plik PDF)
zawierającą pełne instrukcje można pobrać ze strony
internetowej firmy Canon na komputer lub inne urządzenie.
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi / Instrukcji
obsługi
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące obiektywów
i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać ze strony internetowej firmy
Canon na komputer lub inne urządzenie.
zz Strona pobierania
Zaawansowana instrukcja obsługi/Informacje dodatkowe
www.canon.com/icpd
Instrukcja obsługi obiektywu
www.canon.com/icpd
Instrukcja obsługi oprogramowania
www.canon.com/icpd
zz Do wyświetlenia plików PDF wymagane jest oprogramowanie Adobe
umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader
DC (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
zz Aby otworzyć pobrany plik PDF, kliknij go dwukrotnie.
zz Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania plików
PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
4
Instrukcje obsługi
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi / Instrukcji
obsługi za pomocą kodu QR
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące obiektywów
i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać na smartfon lub tablet,
używając kodu QR.
www.canon.com/icpd
zz Do odczytania kodu QR wymagana jest aplikacja.
zz Wybierz kraj lub region, a następnie pobierz Zaawansowaną instrukcję obsługi /
Instrukcje obsługi.
zz Wybierz pozycję [5. Adres URL instrukcji/oprogram.] wyświetla na ekranie
aparatu kod QR.
5
Szybkie wprowadzenie
1
Włóż akumulator (=42).
zz Po zakupie należy naładować
akumulator, aby zacząć z niego
korzystać (=40).
2
Wsuń kartę (=42).
zz Skieruj stronę karty z etykietą
ku przedniej ściance aparatu,
a następnie wsuń kartę
do gniazda karty.
3
Zamontuj obiektyw (=49).
zz Wyrównaj biały wskaźnik
mocowania na obiektywie
z białym wskaźnikiem mocowania
na aparacie, aby zamocować
obiektyw.
zz Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
4
Przygotuj się do
fotografowania.
(2)
6
(1)
zz Naciśnij (1), obracając lekko (2),
a następnie zwolnij (1).
zz Obróć (2) nieco bardziej, aż
usłyszysz kliknięcie.
Szybkie wprowadzenie
5
Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <1> (=47).
6
Ustaw przełącznik trybu
ostrości w pozycji <AF>.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus.
zz Symbol <MF> oznacza ręczną
regulację ostrości. Autofokus nie
będzie działać.
7
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <A> (=70).
zz Wszystkie niezbędne nastawy
aparatu zostaną wyregulowane
automatycznie.
8
Ustaw ostrość na obiekt
(=58).
zz Wokół wykrytej twarzy pojawi się
ramka [p] (punkt AF).
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości
aparatu na obiekt.
7
Szybkie wprowadzenie
9
10
Zrób zdjęcie (=58).
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
Przejrzyj zdjęcie.
zz Przechwycony obraz będzie
wyświetlany na ekranie przez około
2 sekundy.
zz Aby wyświetlić go ponownie,
naciśnij przycisk <x> (=304).
zz Informacje dotyczące wyświetlania zapisanych obrazów można znaleźć
w części „Odtwarzanie obrazów” (=304).
zz Informacje dotyczące usuwania obrazów można znaleźć w części
„Usuwanie obrazów” (=327).
8
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Ikony w niniejszej instrukcji obsługi
: Oznacza pokrętło główne.
<6>
: Oznacza pokrętło szybkiej kontroli.
<5>
<W> <X> <Y> <Z> : Oznacza kierunek odpowiadający przyciskom
nawigacji <V>.
: Oznacza pokrętło sterujące.
<5>
: Oznacza przycisk szybkich nastaw/przycisk
<Q> <0>
zatwierdzania ustawień.
: Oznacza czas trwania (w *sekundach) działania
*
przycisku naciśniętego przez użytkownika liczony
od chwili zwolnienia przycisku.
yyPonadto w niniejszej instrukcji obsługi przy omawianiu określonych operacji i funkcji
zostały przedstawione także ikony i symbole znajdujące się na przyciskach aparatu
i wyświetlane na jego ekranie.
M (w tytułach
strony)
=***
: Funkcje dostępne tylko w trybach strefy twórczej:
(<t>,<d>, <s>, <f> lub <a>) lub dla filmów
zarejestrowanych z ręczną regulacją ekspozycji.
: Numery stron, na których można znaleźć więcej
informacji.
: Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi
fotografowania.
: Informacje dodatkowe.
: Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie
lepszych wyników fotografowania.
: Porada dotycząca rozwiązywania problemów.
9
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Podstawowe założenia w instrukcji obsługi, przykładowe
zdjęcia
zz Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności upewnij się, że przełącznik
zasilania jest ustawiony w pozycji <1> (=47).
zz Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu i funkcji
indywidualnych wybrano wartości domyślne.
zz W celach prezentacyjnych ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji
przedstawiają aparat z obiektywem EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Przykładowe zdjęcia wyświetlane na aparacie i stosowane w instrukcji
dostarczone są wyłącznie w celach poglądowych.
zz W odniesieniu do obiektywów EF lub EF-S zakłada się, że używany jest
adapter mocowania.
10
Zgodne karty
Niżej wymienione rodzaje kart mogą być stosowane z aparatem niezależnie
od ich pojemności. Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana
(zainicjalizowana) w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się
przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie (=490).
zz karty pamięci SD/SDHC/SDXC
Obsługiwane są karty UHS-II i UHS-I.
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Podczas filmowania należy korzystać z karty o dużej pojemności
i wystarczającej wydajności (wystarczającej szybkości zapisu i odczytu)
do obsługi wybranej wielkości nagrywanego filmu. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =579.
W niniejszej instrukcji słowo „karta” odnosi się do kart pamięci SD,
SDHC i SDXC.
* Aparat nie jest dostarczany z kartą do zapisywania zdjęć/filmów.
Należy zakupić ją osobno.
11
Rozdziały
Wprowadzenie
2
Przygotowanie i czynności podstawowe
39
Strefa podstawowa
69
Strefa twórcza
103
Fotografowanie
115
Fotografowanie z lampą błyskową
283
Odtwarzanie
301
Funkcje bezprzewodowe
375
Nastawy
481
Funkcje indywidualne / Moje menu
525
Informacje pomocnicze
549
12
Spis treści
Wprowadzenie
2
Lista elementów zestawu........................................................................3
Instrukcje obsługi....................................................................................4
Szybkie wprowadzenie...........................................................................6
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji...............................................9
Zgodne karty.........................................................................................11
Rozdziały..............................................................................................12
Spis treści.............................................................................................13
Spis funkcji............................................................................................23
Instrukcje bezpieczeństwa....................................................................28
Zalecenia dotyczące obsługi.................................................................31
Nazwy elementów aparatu....................................................................34
Przygotowanie i czynności podstawowe
39
Ładowanie akumulatora........................................................................40
Wyjmowanie akumulatora i karty..........................................................42
Korzystanie z ekranu............................................................................46
Włączanie zasilania..............................................................................47
Montowanie i zdejmowanie obiektywu..................................................49
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S....................................51
Korzystanie z wizjera elektronicznego (sprzedawanego oddzielnie)....54
Podstawowa obsługa urządzenia.........................................................57
Obsługa menu i ustawienia...................................................................62
Obsługa ekranu dotykowego................................................................66
Szybkie nastawy...................................................................................67
13
Spis treści
Strefa podstawowa
69
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką).................70
Tryb specjalnego ujęcia (SCN).............................................................78
Tryb Autoportretu..................................................................................80
Tryb Portrety.........................................................................................81
Tryb Gładka Cera..................................................................................82
Tryb Krajobrazy.....................................................................................83
Tryb Sport.............................................................................................84
Tryb Panoramowanie............................................................................85
Tryb Małe odległości.............................................................................87
Tryb Żywność........................................................................................88
Tryb Nocne portrety..............................................................................89
Tryb Zdjęcia nocne z ręki......................................................................90
Tryb Kontrola podświetlenia HDR.........................................................91
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>....................................................92
Tryb Filtry twórcze.................................................................................96
Strefa twórcza
103
Tryb Programowa AE (P)....................................................................104
Tryb Preselekcja czasu (Tv)................................................................106
Tryb Preselekcja przysłony AE (Av)....................................................108
Tryb Ręczne nast.ekspozycji (M)........................................................110
Elast.preselek. AE (Fv).......................................................................112
14
Spis treści
Fotografowanie
115
Fotografowanie
116
Menu karty: Fotografowanie...............................................................117
Jakość obrazu.....................................................................................122
Współ. prop. obrazu............................................................................125
Czas kontrolnego wyśw......................................................................127
Korekcja aberracji obiektywu..............................................................128
Tryb wyzwalania migawki....................................................................133
Samowyzwalacz.................................................................................135
Tryb serii RAW....................................................................................137
Korygowanie ekspozycji......................................................................140
Bracketing autom. ekspozycji.............................................................141
Nastawy czułościISO..........................................................................143
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)........149
Priorytet jasnych partii obr...................................................................150
Tryb pomiaru.......................................................................................151
Timer pomiarowy.................................................................................153
Symulacja ekspozycji..........................................................................154
Balans bieli..........................................................................................155
Korekcja balansu bieli/Bracketing.......................................................160
Przestrzeń kolorów.............................................................................162
Wybór stylu obrazów...........................................................................163
Dostosowywanie stylu obrazów..........................................................166
Zapisywanie stylu obrazów.................................................................169
Redukcja szumów dla długich czasów naświetlania...........................171
15
Spis treści
Redukcja szumów przy wysokiej czułości ISO...................................172
Pozyskiwanie danych dla retuszu kurzu.............................................174
Tryb HDR............................................................................................176
Bracketing ostrości..............................................................................180
Migawka dotyk....................................................................................184
Metoda zwolnienia migawki................................................................186
Timer interwałowy...............................................................................187
Długie czasy ekspozycji (Bulb)...........................................................190
Fotografowanie bez migotania............................................................193
Działanie AF........................................................................................195
Metoda AF...........................................................................................198
AF z detekcją oczu..............................................................................209
Ciągły AF.............................................................................................211
AF dotknięcie z przeciągnięciem........................................................212
Ręczne ustawianie ostrości z użyciem obiektywu
po użyciu opcji AF...............................................................................214
Oświetlenie wspomagające AF...........................................................215
Stabilizacja obrazu..............................................................................216
Blokada ekspozycji (Blokada AE).......................................................217
Ręczna regulacja ostrości...................................................................218
Wyróżnianie MF (podkreślanie konturów)...........................................220
Przełączanie trybu ostrości.................................................................221
Typ przeglądu filmowego....................................................................222
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem..........................................223
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania......................................224
16
Spis treści
Nagrywanie filmu
227
Menu karty: Nagrywanie filmu.............................................................228
Tryb filmu............................................................................................232
Tryb filmu HDR....................................................................................239
Jakość nagrywanego filmu..................................................................241
Nagrywanie dźwięku...........................................................................248
Filmy poklatkowe:...............................................................................250
Migawka wideo...................................................................................261
Film z efektem miniatury ....................................................................266
Cyfrowa stabilizacja filmu....................................................................268
Korzystanie z automatycznego poziomu............................................270
Filmowy Serwo AF..............................................................................271
Inne funkcje menu...............................................................................276
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania............................................280
Fotografowanie z lampą błyskową
283
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej..................284
Nastawy lampy....................................................................................289
Wykonywanie zdjęć z zewnętrznymi lampami Speedlite....................300
Odtwarzanie
301
Menu karty: Odtwarzanie....................................................................302
Odtwarzanie obrazów.........................................................................304
Wyświetlanie obrazu w powiększeniu.................................................307
Widok miniatur (wyświetlanie wielu obrazów).....................................308
17
Spis treści
Odtwarzanie filmów.............................................................................309
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu......................................313
Wyodrębnianie ramki..........................................................................315
Edytowanie przeglądów filmowych.....................................................317
Wyodrębnianie zdjęć z serii RAW.......................................................319
Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora........................................321
Ochrona obrazów................................................................................323
Obróć zdjęcia......................................................................................326
Usuwanie obrazów..............................................................................327
Polecenie wydruku obrazów...............................................................331
Opcje fotoksiążki.................................................................................335
Filtry twórcze.......................................................................................338
Obróbka obrazu RAW.........................................................................341
Twórcze wspomaganie.......................................................................347
Obróbka RAW z szybk. nastaw...........................................................349
Korekta czer. oczu..............................................................................350
Utwórz album......................................................................................351
Kadrowanie.........................................................................................354
Zmiana rozmiaru.................................................................................356
ocena..................................................................................................358
Pokazy przezroczy..............................................................................361
Ustaw kryteria wyszukiwania..............................................................363
Przeglądanie za pomocą pokrętła głównego......................................365
Wyśw. inf. o odtwarzaniu....................................................................367
Alarm prześwietlenia...........................................................................369
Wyświetlanie punktów AF...................................................................370
18
Spis treści
Siatka odtwarz....................................................................................371
Wyśw.od ost.ogląd..............................................................................372
Powiększenie (około)..........................................................................373
Funkcje bezprzewodowe
375
Menu karty: Karta połączenia bezprzewodowego..............................376
Wybór połączenia Wi-Fi/Bluetooth......................................................377
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi..................................................................379
Nawiązywanie połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi..................................................................408
Nawiązywanie połączenia z drukarką za
pośrednictwem sieci Wi-Fi..................................................................416
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej.........................................426
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem
punktów dostępu.................................................................................441
Łączenie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania..............446
Ponowne łączenie przez Wi-Fi Wi-Fi..................................................449
Zapisywanie nastaw wielu połączeń...................................................451
Ustawienia Wi-Fi.................................................................................452
Ustawienia Bluetooth..........................................................................453
Zmienianie nicka urządzenia..............................................................454
Oznaczanie obrazów geoznacznikami za pomocą informacji GPS
z innych urządzeń...............................................................................455
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia...................................458
Kasowanie ustawień komunikacji bezprzewodowej do wartości
domyślnych.........................................................................................460
19
Spis treści
Ekran Informacje wyświetlane............................................................461
Obsługa wirtualnej klawiatury.............................................................462
Reagowanie na komunikaty o błędach...............................................463
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej......................474
Zabezpieczenia...................................................................................476
Sprawdzanie ustawień sieciowych......................................................477
Stan komunikacji bezprzewodowej.....................................................478
Nastawy
481
Menu karty: Nastawy..........................................................................482
Wybierz folder.....................................................................................484
Numery plików....................................................................................486
Auto-obracanie....................................................................................489
Formatuj kartę.....................................................................................490
Przewodnik trybów..............................................................................492
Przewodnik po funkcjach....................................................................493
Tryb Eco..............................................................................................494
Oszczędzanie energii..........................................................................495
Jasność wyśw.....................................................................................496
Data/czas/strefa..................................................................................497
Wybór języka......................................................................................500
Przełącznik trybu ostrości (AF/MF).....................................................501
Standard TV........................................................................................502
Czyszczenie matrycy światłoczułej.....................................................503
Sterowanie dotykiem...........................................................................507
Sygnały dźwiękowe.............................................................................508
20
Spis treści
Rozdzielczość HDMI...........................................................................509
Wyjście HDMI HDR.............................................................................510
Funkcja przycisk migawki do filmów...................................................511
Ekran informacji o obrazie..................................................................512
Parametry wyśw..................................................................................515
Format obr. w wizj...............................................................................515
Ustawienia wyśw.................................................................................516
Odwróć obraz......................................................................................517
Funkcje menu Pomoc.........................................................................518
Własne tryby fotografowania (C1/C2).................................................519
Resetuj aparat.....................................................................................520
Informacje o prawach autorskich........................................................521
Inne informacje...................................................................................523
Funkcje indywidualne / Moje menu
525
Menu karty: Ustawienia niestandardowe............................................526
Ustawianie funkcji indywidualnych......................................................527
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych............................................528
Kasowanie ustawień funkcji indywidualnych.......................................542
Menu karty: Moje menu......................................................................543
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu..........................................544
21
Spis treści
Informacje pomocnicze
549
Oprogramowanie................................................................................550
Pobieranie obrazów na komputer.......................................................552
Ładowanie akumulatora w aparacie...................................................554
Korzystanie z gniazda sieciowego......................................................555
Przewodnik rozwiązywania problemów..............................................556
Kody błędów.......................................................................................575
Dane o wydajności..............................................................................576
Ekran informacji..................................................................................583
Skorowidz...........................................................................................596
22
Spis funkcji
Zasilanie
Ekran
zz Ładowanie akumulatora (=40)
zz Pochylenie (=46)
zz Stan akumulatora (=48)
zz Sterowanie dotykiem (=66)
zz Tryb Eco (=494)
zz Przewodnik po funkcjach (=493)
zz Oszczędz. energii (=495)
zz Jasność (=496)
Karty
zz Formatowanie (=490)
zz Karty zgodne z funkcją nagrywania
filmu (=579)
Obiektyw
zz Zakładanie (=49, =51)
zz Zdejmowanie (=50, =53)
zz Tryb wyzwalania migawki bez
obiektywu (=541)
Nastawy podstawowe
zz Data/czas/strefa (=497)
zz Wybór języka (=500)
zz Sygnalizator dźwiękowy (=508)
zz Kasowanie nastaw aparatu (=520)
zz Informacje o prawach autorskich
(=521)
zz Poziomica elektroniczna (=512)
zz Pomoc (=518)
AF
zz Działanie AF (=195)
zz Metoda AF (=198)
zz Wybieranie punktu AF (=203)
zz AF z detekcją oczu (=209)
zz Ciągły AF (=211)
zz AF dotknięcie z przeciągnięciem
(=212)
zz Elektroniczna ręczna regulacja
ostrości (=214)
zz Oświetlenie wspomagające AF
(=215)
zz Ręczna regulacja ostrości (=218)
zz Nastawy wyróżniania MF (=220)
Pomiar
zz Tryb pomiaru (=151)
Wyzwalanie
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
(=124)
zz Tryb wyzwalania migawki (=133)
zz Samowyzwalacz (=135)
23
Spis funkcji
Ustawienia rejestracji obrazów
Fotografowanie
zz Tworzenie/wybór folderu (=484)
zz Tryb fotografowania (=36)
zz Numery plików (=486)
zz Szybkie nastawy (=67)
Jakość obrazu
zz Jakość obrazu (=122)
zz Współ. prop. obrazu (=125)
zz Korekcja aberracji obiektywu
(=128)
zz Czułość ISO (zdjęcia) (=143)
zz Twórcze wspomaganie (=76)
zz Filtry twórcze (=96)
zz Podgląd głębi ostrości (=109)
zz Tryb serii RAW (=137)
zz Tryb HDR (=176)
zz Bracketing ostrości (=180)
zz Dotyk. migawka (=184)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności) (=149)
zz Samowyzwalacz interwałowy
(=187)
zz Priorytet jasnych partii obrazu
(=150)
zz Widok powiększony (=205)
zz Balans bieli (=155)
zz Przestrzeń kolorów (=162)
zz Styl obrazów (=163)
zz Redukcja szumów dla długich
czasów naświetlania (=171)
zz Redukcja szumów wysokiej
czułości ISO (=172)
zz Fotografowanie bez migotania
(=193)
24
zz Timer funkcji Bulb (=191)
zz Pilot (=223)
zz Elektroniczny wężyk spustowy
(=223)
zz Ekran informacji o obrazie (=512)
zz Wyświetlanie siatki (=513)
zz Kody błędów (=575)
Spis funkcji
Ekspozycja
zz Korekta ekspozycji za pomocą
automatycznej czułości M+ISO
(=111)
zz Korekta ekspozycji (=140)
Nagrywanie filmu
zz Nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji (=232)
zz Nagrywanie z ręczną regulacją
ekspozycji (=234)
zz Sekwencja naświetlania (=141)
zz Film HDR (=239)
zz Symulacja ekspozycji (=154)
zz Wielkość nagrywanego filmu
(=241)
zz Blokada AE (=217)
zz Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
(=531)
Lampa błyskowa
zz Wbudowana lampa błyskowa
(=284)
zz Korekta ekspozycji lampy (=286)
zz Blokada ekspozycji lampy
(=287)
zz Nastawy wbudowanej lampy
błyskowej (=292)
zz Nastawy lampy zewnętrznej
(=294)
zz Nastawy funkcji indywidualnych
lampy zewnętrznej (=298)
zz Zewnętrzna lampa błyskowa
(=300)
zz Nagrywanie dźwięku (=248)
zz Filtr wiatru (=248)
zz Tłumik (=249)
zz Mikrofon (=249)
zz Film poklatkowy (=250)
zz Migawka wideo (=261)
zz Filmowy Serwo AF (=271)
zz Czułość śledzenia w trybie Filmowy
Serwo AF (=273)
zz Szybkość Filmowego Serwo AF
(=274)
zz Fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem (=276)
zz Czułość ISO (film) (=277)
zz Wyjście HDMI (=278)
zz Automatyczna wolna migawka
(=279)
25
Spis funkcji
Odtwarzanie
zz Czas kontrolnego wyświetlania
(=127)
zz Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(=304)
zz Odtwarzanie dotykiem (=306)
zz Widok powiększony (=307)
zz Widok miniatur (=308)
zz Odtwarzanie filmów (=309)
zz Edytowanie pierwszej i ostatniej
sceny filmu (=313)
zz Przechwytywanie klatek
(4K Przechwytywanie klatek)
(=315)
zz Wyodrębnienie zdjęć (obrazy serii
RAW) (=319)
zz Wyświetlanie obrazów na ekranie
telewizora (=321)
zz Ochrona (=323)
zz Obrót obrazu (=326)
zz Usuwanie (=327)
zz Ocena (=358)
zz Pokaz przezroczy (=361)
zz Ustawianie kryteriów wyszukiwania
obrazu (=363)
zz Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania) (=365)
zz Wyśw. inf. o odtwarzaniu (=367)
zz Alarm prześwietlenia (=369)
zz Wyświetlanie punktu AF (=370)
zz Wyświetlanie siatki (=371)
26
zz Rozdzielczość HDMI (=509)
zz Wyjście HDR (=510)
zz Ekran informacji o obrazie (=588)
Edycja obrazów
zz Filtry twórcze (=338)
zz Obróbka obrazu RAW (=341)
zz Korekta czer. oczu (=350)
zz Album migawek wideo (=351)
zz Kadrowanie obrazów JPEG
(=354)
zz Zmiana rozmiaru obrazów JPEG
(=356)
Polecenie wydruku obrazów
zz Polecenie wydruku obrazów
(DPOF) (=331)
zz Opcje fotoksiążki (=335)
Ustawienia niestandardowe
zz Własny tryb fotografowania
(=519)
zz Funkcje indywidualne (C.Fn)
(=526)
zz Dostosowanie przycisków operacji
(=535)
zz Nast. własna operacji (=540)
zz Moje menu (=544)
Spis funkcji
Czyszczenie matrycy
światłoczułej i usuwanie kurzu
Funkcje bezprzewodowe
zz Podłącz do smartfona (=379)
zz Pozyskanie danych dla retuszu
kurzu (=174)
zz Automatyczne wysyłanie zdjęć do
smartfonów (=394)
zz Czyszczenie matrycy
światłoczułej (=503)
zz Zdalne wyzwalanie (EOS Utility)
(=408)
zz Ręczne czyszczenie matrycy
światłoczułej (=505)
zz Aut. wysył. obr. do komputera
(=413)
Oprogramowanie
zz Pobieranie i instalacja (=550)
zz Instrukcje obsługi oprogramowania
(=551)
zz Drukuj na drukarkach Wi-Fi
(=416)
zz Przekaż do serwisu internetowego
(=426)
zz Podłącz do pilota bezprzew.
(=446)
zz Geoznakowanie obrazów (=455)
zz Kasuj ustawienia bezprzew.
(=460)
27
Instrukcje bezpieczeństwa
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać
się produktem.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać
skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź
innych osób.
OSTRZEŻENIE:
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych
obrażeń lub śmierci.
zz Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów
stwarza niebezpieczeństwo. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy niezwłocznie
zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Połknięcie akumulatora stanowi zagrożenie. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy
niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
zz Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej
instrukcji obsługi.
zz Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
zz Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
zz Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
zz W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli
wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego
użytkowania.
zz Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników
organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
zz Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza
produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
zz Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.
Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem
w bezpośrednim świetle słonecznym bez założonego dekla na obiektyw,
ponieważ mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić
do pożaru.
zz Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
zz W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży lub dostarczonego w zestawie
akumulatora należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
• Należy korzystać wyłącznie z akumulatora przeznaczonego do danego produktu.
• Nie należy podgrzewać akumulatora ani trzymać go w pobliżu ognia.
• Nie należy ładować akumulatora za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
• Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi
stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
• Nie należy używać przeciekającego akumulatora.
28
Instrukcje bezpieczeństwa
• Przed wyrzuceniem akumulatora należy zasłonić jego złącza taśmą lub innym
izolatorem.
Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatora ze skórą
lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je dużą ilością
czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
zz W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
• Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce
przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
• Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
• Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest
wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
• Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz
przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi
z metalu.
zz W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są
podłączone do gniazda elektrycznego.
zz Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy
uszkadzać, przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
zz Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania
z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
zz Nie odłączać produktu, ciągnąc za kabel zasilający.
zz Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła
zasilania.
zz Nie ładować baterii/akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.
Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym
samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się
zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli
powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku korzystania
z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma
problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu lub
podobnego akcesorium.
zz Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów
nakazujących wyłączanie produktu w miejscach, w których jego użycie jest
zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych
urządzeń w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do
wypadków.
29
Instrukcje bezpieczeństwa
PRZESTROGA:
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
zz Lampy błyskowej nie należy uaktywniać w pobliżu oczu.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
zz Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.
Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku
należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.
zz Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie
fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty
z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia
lampy błyskowej.
zz Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej
temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co
jego dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
zz Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska
z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić
do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać produktem ani narażać go
na silne uderzenia.
zz Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym
przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
zz Produkt należy montować wyłącznie na odpowiednio mocnych statywach.
zz Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie,
ponieważ może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku.
zz Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.
Może to spowodować uszkodzenie ciała.
zz Jeśli podczas lub po użyciu produktu wystąpi jakakolwiek nietypowa reakcja skórna
lub podrażnienie skóry, należy powstrzymać się od dalszego stosowania produktu
i skonsultować się z lekarzem.
30
Zalecenia dotyczące obsługi
Zasady używania aparatu
zz Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go upuszczać
ani narażać na wstrząsy.
zz Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą. Jeśli
do aparatu dostanie się wilgoć, należy natychmiast skontaktować się
z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon. Należy wytrzeć krople
wody czystą, suchą szmatką, a jeśli aparat jest wystawiony na działanie
słonego powietrza, wytrzeć czystą, dobrze wykręconą, mokrą szmatką.
zz Korzystanie z aparatu w miejscach bardzo zanieczyszczonych lub
zapylonych może spowodować awarię urządzenia.
zz Po użyciu zalecane jest wyczyszczenie aparatu. Dopuszczanie do
długotrwałego kontaktu brudu, kurzu, wody lub soli z powierzchnią
aparatu może spowodować awarię urządzenia.
zz Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także
unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych
fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą
spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.
zz Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze,
takich jak zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie
światła słonecznego. Wysokie temperatury mogą spowodować
nieprawidłową pracę aparatu.
zz Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie
demontować aparatu.
zz Nie wolno blokować wbudowanej lampy błyskowej lub kurtyny migawki
palcem ani innymi przedmiotami. W przeciwnym razie może to
spowodować awarię.
zz Abu usunąć kurz z obiektywu i innych części, należy skorzystać
z dostępnego na rynku pędzelka z dmuchawą. Aparatu i obiektywu
nie wolno czyścić przy użyciu środków czyszczących zawierających
rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń
należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
zz Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być
przyczyną awarii aparatu.
zz Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może
spowodować kondensację pary wodnej na aparacie i podzespołach
wewnętrznych. Aby uniknąć zjawiska kondensacji, należy umieścić
aparat w szczelnej plastikowej torbie i przed wyjęciem zaczekać na
wyrównanie temperatury.
31
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Jeżeli na aparacie osiądzie para wodna, aby uniknąć uszkodzenia, nie
należy używać aparatu, ani wyciągać obiektywu, karty ani baterii. Wyłącz
aparat i odczekaj, aż wilgoć całkowicie wyparuje przed ponownym użyciem.
Nawet kiedy aparat jest całkowicie suchy, jeżeli nadal wewnątrz jest
wychłodzony, nie należy wyciągać obiektywu ani baterii do czasu aż
aparat dostosuje się do temperatury otoczenia.
zz Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć
z niego akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu
o dobrej wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu
od czasu do czasu należy nacisnąć kilkakrotnie spust migawki, aby
sprawdzić, czy aparat działa.
zz Nie należy przechowywać aparatu w miejscach, w których znajdują się
substancje chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak laboratoria
chemiczne.
zz Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą
eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat nie
był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać
ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży zagranicznej, należy zlecić
sprawdzenie aparatu w najbliższym punkcie serwisowym firmy Canon
lub samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.
zz Aparat może się nagrzewać w przypadku wielokrotnego wykonania zdjęć
seryjnych lub fotografowania/filmowania przez dłuższy czas. Nie oznacza
to nieprawidłowego działania aparatu.
zz W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła w obszarze
obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.
Ekran
zz Mimo że ekran i wizjer są produkowane z wykorzystaniem technologii
o bardzo wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie 99,99%
efektywnych pikseli, maksymalnie 0,01% pikseli może być martwych
i mogą również występować plamy w kolorze czarnym, czerwonym lub
innym. Nie oznacza to nieprawidłowego działania aparatu. Nie mają one
także wpływu na rejestrowane obrazy.
zz Jeśli ekran pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do
wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po
poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po
kilku dniach niekorzystania z aparatu.
zz W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich
wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca
monitora wróci do normy.
32
Zalecenia dotyczące obsługi
Karty
W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:
zz Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać
karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
zz Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi
przedmiotami.
zz Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
zz Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy.
Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności
statycznej.
zz Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
zz Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
zz Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze,
wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
Zabrudzenia matrycy światłoczułej
zz Do zanieczyszczenia matrycy światłoczułej, prócz drobin kurzu, które
dostały się do wnętrza aparatu, przyczynić się mogą także — w rzadkich
sytuacjach — plamy smaru wyciekające z wewnętrznych komponentów
i przedostające się przed matrycę światłoczułą. Jeśli na zdjęciach
widoczne są zabrudzenia, zaleca się czyszczenie matrycy światłoczułej
w punkcie serwisowym firmy Canon.
Obiektyw
zz Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć
obiektyw tylną częścią skierowaną do góry i założyć
tylny dekiel na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu
powierzchni obiektywu i jego styków (1).
(1)
33
Nazwy elementów aparatu
(8) (9) (10)
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 11)
(19)
( 12)
( 13)
( 14)
(20)
( 15)
( 16)
( 17)
( 18)
( 21)
( 22) ( 23)
( 24)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
34
Pokrętło szybkiej kontroli <5>
<B> Przycisk wielofunkcyjny
Spust migawki
<6> Pokrętło główne
Wskaźnik mocowania
obiektywu EF-M
Uchwyt
Styki
< > Przycisk funkcji pokrętła
Pokrętło wyboru trybów
Matryca światłoczuła
Wbudowana lampa błyskowa
Zaczep paska
<I> Dźwignia podnoszenia
lampy błyskowej
(14) Kontrolka oświetlenia wspomagającego AF/Cz.oczy Wł/Wył/
samowyzwalacza/zdalnego
wyzwalania
(15) Pokrywa złącz
(16) Przycisk zwalniania obiektywu
(17) Trzpień blokady obiektywu
(18) Mocowanie obiektywu
(19) <Y> Złącze wejściowe
mikrofonu zewnętrznego
(20) <F> Złącze zdalnego wyzwalania
(21) Gniazdo statywu
(22) Otwór przewodu adaptera prądu
stałego
(23) Pokrywa gniazda karty/komory
akumulatora
(24) Dekiel na korpus
Nazwy elementów aparatu
(11)
(3)
(4)
(1)
(3)
(12)
(5) (6)
(2)
(13)
(10)
(14)
(15)
(16)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(8) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
<V> Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
Gorąca stopka
Mikrofon
Styki lampy błyskowej
Przełącznik zasilania
Głośnik
<S> Przycisk wybierania punktu AF
<A> blokady AE/FE to blokady
ekspozycji lampy
Numer seryjny (numer korpusu
aparatu)
Ekran
<g> Złącze cyfrowe
<Złącze HDMITM
<B> Przycisk informacji
<W/O> Przycisk w górę/przycisk
korygowania ekspozycji
(15) <Y/j> Przycisk lewo/Przyc.
wyzwalania migawki
(16) <X/L>Przycisk w dół/przycisk
usuwania
(17) <x> Przycisk odtwarzania
(18) Przycisk start AF
(19) Przełącznik trybu ostrości
(20) Przycisk nagrywania filmu
(21) Kontrolka dostępu
(22) <Z/I> Przycisk w prawo/
przycisk lampy błyskowej
(23) <Q/0> Przycisk szybkich
nastaw/przycisk zatwierdzania
ustawień
(24) <V/5> Przyciski nawigacji/
Pokrętło sterujące
(25) <M> Przycisk Menu
35
Nazwy elementów aparatu
Pokrętło wyboru trybów
Pokrętło wyboru trybów umożliwia przełączanie między trybami strefy
podstawowej, trybami strefy twórczej i trybem nagrywania filmów.
( 1)
(1) Strefa podstawowa
Wystarczy nacisnąć spust migawki. Aparat automatycznie dostosowuje
parametry do fotografowanego obiektu lub ujęcia.
A/D : Tryb Inteligentna scena auto/tryb hybrydowy automatyczny
(=70)
8 : Specjalne ujęcie (=78)
J
Autoportret (=80)
4
Małe odległości (=87)
2
Portrety (=81)
P
Żywność (=88)
K
Gładka cera (=82)
6
Nocne portrety (=89)
3
Krajobrazy (=83)
F
5
Sport (=84)
G
Zdjęcia nocne z ręki (=90)
Kontrola podświetlenia HDR
(=91)
r
Panoramowanie (=85)
U : Filtry twórcze (=96)
I
Ziarnisty Cz/B (=98)
c
Efekt miniatury (=99)
G
Miękka ostrość (=98)
A
Art. standard HDR (=99)
X
Efekt rybiego oka (=98)
B
Art. żywy HDR (=99)
K
Efekt akwareli (=98)
Efekt aparatu zabawki
(=98)
C
Art. olejny HDR (=99)
D
Art. uwypukl. HDR (=99)
H
36
Nazwy elementów aparatu
( 2)
( 3)
( 4)
(2) Strefa twórcza
Te tryby zapewniają większą kontrolę podczas fotografowania różnych
obiektów.
t
d
Elast.preselek. AE (=112)
Programowa AE (=104)
s
Preselekcja czasu (=106)
f
Preselekcja przysłony (=108)
a
Ręczna regulacja ekspozycji (=110)
(3) Własne tryby fotografowania
Można przypisać <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, działanie AF, funkcje
menu i więcej do <w> lub <x> (=519).
(4) k: Nagrywanie filmu (=232)
37
Nazwy elementów aparatu
Ładowarka LC-E17E
Ładowarka akumulatora LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Gniazdo
akumulatora
Kontrolka
całkowitego
naładowania
Kontrolka
ładowania
Przewód
zasilający
Gniazdo przewodu
zasilającego
(5)
Mocowanie paska
Przełóż koniec paska od dołu przez zaczep
paska na aparacie. Następnie przełóż go
przez spinkę w sposób przedstawiony na
rysunku. Pociągnij pasek, aby go zacisnąć
i upewnij się, że odpowiednio zacisnął się
w spinkach.
38
Przygotowanie
i czynności podstawowe
W niniejszym rozdziale wyjaśniono czynności, które należy
wykonać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, oraz
podstawową obsługę aparatu.
39
Ładowanie akumulatora
pokrywę ochronną znajdującą
1Usuń
się na akumulatorze.
włóż akumulator do
2Całkowicie
ładowarki.
zz Aby wyjąć akumulator, wykonaj
czynność przeciwną.
akumulator.
3zNaładuj
z Podłącz przewód zasilający do
(1)
(2)
40
ładowarki i wsuń wtyczkę do gniazda
elektrycznego.
zz Ładowanie rozpoczyna się
automatycznie. Podczas ładowania
kontrolka (1) zaświeci się na
pomarańczowo.
zz Po pełnym naładowaniu akumulatora
kontrolka całkowitego naładowania (2)
zaświeci się na zielono.
zz Pełne naładowanie całkowicie
wyczerpanego akumulatora
w temperaturze pokojowej (23°C)
zajmuje około 2 godz. Czas potrzebny
do naładowania zmienia się zależnie
od temperatury otoczenia i pozostałej
pojemności akumulatora.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie
w niższych temperaturach (5–10°C) trwa
dłużej (do około 4 godzin).
Ładowanie akumulatora
zz Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.
Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.
zz Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu
planowanego użytkowania.
Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo się
rozładowuje i traci moc.
zz Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od
ładowarki, a ładowarkę odłączyć od gniazda elektrycznego.
zz Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.
Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie
z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować
nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy akumulatora.
Akumulator należy przechowywać z założoną pokrywą ochronną.
Przechowywanie w pełni naładowanych akumulatorów może obniżyć ich
wydajność.
zz Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach.
Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie od
100 V do 240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy
dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni
dla danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać
żadnego przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do jej uszkodzenia.
zz Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po
pełnym naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego
eksploatacji.
W takim przypadku należy kupić nowy akumulator.
zz Po odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy jej dotykać przez około
5 sekund.
zz Dołączonej ładowarki nie należy używać do ładowania akumulatorów innych
niż LP-E17.
41
Wyjmowanie akumulatora i karty
Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E17.
zz Aby można było zapisywać dane na karcie i je z niej usuwać, przełącznik
ochrony przed zapisem (1) musi być przesunięty w górę.
Wkładanie
pokrywę gniazda karty/
1Przesuń
komory akumulatora i otwórz
pokrywę.
akumulator.
2zWłóż
z Włóż koniec ze stykami elektrycznymi.
zz Wsuń akumulator aż do jego
zablokowania w komorze.
(1)
kartę.
3zWsuń
z Wsuń kartę etykietą zwróconą przodem
do aparatu jak pokazano na ilustracji aż
do jej zablokowania w gnieździe.
42
Wyjmowanie akumulatora i karty
pokrywę.
4zZamknij
z Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
zz W aparacie nie można stosować akumulatorów innych niż akumulator LP-E17.
zz Podczas otwierania pokrywy gniazda karty/komory akumulatora należy
uważać, aby nie odchylić jej za mocno. W przeciwnym razie zawias
może ulec uszkodzeniu.
Wyjmowanie
(1)
pokrywę gniazda karty/
1Otwórz
komory akumulatora.
zz Ustaw przełącznik zasilania w pozycji
<2>.
zz Upewnij się, że kontrolka dostępu
(1) nie świeci, a następnie otwórz
pokrywę.
zz Jeśli na ekranie jest wyświetlany
komunikat [Zapisywanie...], zamknij
pokrywę.
akumulator.
2zWyjmij
z Naciśnij dźwignię blokady akumulatora
w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij
akumulator.
zz Aby zapobiec zwarciu, zawsze zakładaj
na akumulator dołączoną pokrywę
ochronną (=40).
43
Wyjmowanie akumulatora i karty
kartę.
3zWyjmij
z Delikatnie wciśnij i puść kartę, aby ją
wyjąć.
zz Wyciągnij kartę pod kątem prostym.
pokrywę.
4zZamknij
z Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
44
Wyjmowanie akumulatora i karty
Formatowanie karty
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym
aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty
w tym aparacie (=490).
zz Dostępna liczba zdjęć zależy od ilości wolnego miejsca na karcie, ustawień
jakości obrazów, czułości ISO itp.
zz Świecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie,
odczytywanie lub usuwanie obrazów dostępnych na karcie albo
przesyłanie danych. Nie należy otwierać pokrywy gniazda karty/komory
akumulatora. Kiedy kontrolka dostępu świeci lub miga, nie należy także
wykonywać poniższych czynności. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.
yyWyjmowanie karty.
yyWyjmowanie akumulatora.
yyPotrząsanie lub uderzanie aparatem.
yyOdłączanie i podłączanie przewodu zasilającego (w przypadku korzystania
z dostępnych osobno akcesoriów podłączanych do gniazda sieciowego).
zz Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie rozpocząć
się od numeru 0001 (=486).
zz Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci, należy ją wyjąć
i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy użyć
innej karty.
Jeśli obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to zrobić,
a następnie sformatować kartę w aparacie (=490). Być może po tej
czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
zz Styków karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami. Nie
należy narażać styków na zetknięcie z kurzem lub wodą. Zabrudzenie styków
może uniemożliwić ich działanie.
zz Nie można używać kart multimedialnych (MMC). (Zostanie wyświetlony
błąd karty).
zz Korzystanie z kart UHS-II microSDHC/SDXC za pomocą przejściówki
z microSD na SD nie jest zalecane. Korzystając z kart UHS-II, należy używać
kart SDHC/SDXC.
45
Korzystanie z ekranu
Można zmieniać kierunek i kąt ustawienia ekranu.
Odchylanie ekranu w dół
zz Przesuń górną część ekranu w dół
w swoją stronę.
zz Ekran otwiera się do około 45°.
Odchylanie ekranu w górę
zz Ekran można unieść w górę i odchylić
pod kątem ok. 180°.
zz Gdy użytkownik fotografuje również
siebie, może wyświetlić obraz lustrzany,
obracając ekran w kierunku przedniej
części aparatu.
zz Gdy aparat nie jest używany, ekran powinien być zamknięty.
zz Nie wolno otwierać ekranu pod kątem większym niż zalecany, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie aparatu.
46
Włączanie zasilania
zz <1>
Powoduje włączenie aparatu.
zz <2>
Powoduje wyłączenie aparatu
i zaprzestanie jego funkcjonowania.
Ustaw przełącznik zasilania w tej
pozycji, gdy nie używasz aparatu.
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Jeżeli włączysz przełącznik zasilania i pojawi się ekran konfiguracji dat/
godziny/strefy czasowej, przejdź do =497, aby ustawić datę/czas/strefę.
Zmiana języka interfejsu
Informacje dotyczące zmiany języka interfejsu można znaleźć na =500.
Automatyczne czyszczenie matrycy światłoczułej
zz Każde ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <1> lub <2>,
uruchamia funkcję automatycznego czyszczenia matrycy światłoczułej.
(Może być słyszalny cichy dźwięk). Podczas czyszczenia matrycy
światłoczułej na ekranie jest wyświetlana ikona [f].
zz W przypadku włączenia i wyłączenia przełącznika zasilania <1>/<2>
w krótkich odstępach czasu ikona [f] może nie być wyświetlana. Jest
to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.
zz Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2> podczas
zapisywania obrazu na karcie, na monitorze będzie wyświetlany komunikat
[Zapisywanie...], a zasilanie wyłączy się po zakończeniu zapisywania.
47
Włączanie zasilania
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
: Stan akumulatora jest wystarczająco
dobry.
: Stan akumulatora jest niezbyt dobry,
ale nadal można korzystać z aparatu.
: Akumulator wkrótce się rozładuje.
(Miga)
: Naładuj akumulator.
zz Wykonanie jednej z poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie
akumulatora:
yyDłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
yyCzęste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
yyUżywanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
yyKorzystanie z funkcji Wi-Fi lub funkcji Bluetooth.
zz Dostępna liczba zdjęć może się zmniejszyć w zależności od rzeczywistych
warunków fotografowania.
zz Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. Niektóre obiektywy mogą
wyczerpać akumulator szybciej niż inne.
zz W niskich temperaturach otoczenia fotografowanie może być niemożliwe nawet
przy wystarczającym poziomie naładowania akumulatora.
48
Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Do aparatu można podłączać obiektywy EF-M. Założenie opcjonalnego
adaptera mocowania EF-EOS M umożliwia korzystanie z obiektywów
EF i EF-S.
Montowanie obiektywu
dekle.
1zZdejmij
z Zdejmij tylny dekiel na obiektyw i dekiel
na korpus, obracając je w kierunku
wskazanym strzałkami.
obiektyw.
2zZamontuj
z Wyrównaj biały wskaźnik mocowania
na obiektywie z białym wskaźnikiem
mocowania na aparacie, a następnie
obróć obiektyw w kierunku wskazanym
strzałką aż do jego zablokowania.
3Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
się do fotografowania.
4zPrzygotuj
z Naciśnij (1), obracając lekko (2),
(2)
(1)
a następnie zwolnij (1).
zz Obróć (2) nieco bardziej, aż usłyszysz
kliknięcie.
49
Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Odłączanie obiektywu
Naciskając przycisk zwalniania
obiektywu, obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką.
zz Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
zz Załóż tylny dekiel na odłączony
obiektyw.
zz Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce. ponieważ może to spowodować
uszkodzenie wzroku.
zz Podczas montowania lub odłączania obiektywu, należy ustawić przełącznik
zasilania aparatu w pozycji <2>.
zz Jeśli podczas działania autofokusu obraca się przednia część obiektywu
(pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.
zz Kąt widzenia fotografowania/filmowania:
-- Ponieważ obszar obrazu jest mniejszy niż format filmu 35 mm, efektywny kąt
widzenia odpowiada wartości, ogniskowej obiektywu powiększonej ok. 1,6x.
Obszar obrazu (w przybliżeniu) (22,3×14,8 mm)
35mm format filmu (36×24 mm)
zz Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z obiektywu można znaleźć
w instrukcji obsługi obiektywu (=4).
Wskazówki dotyczące unikania zabrudzeń i pyłu
Obiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu
zapylenia.
Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie założyć
dekiel na korpus.
Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzony na nim kurz.
50
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S
Korzystanie z obiektywów EF i EF-S jest możliwe po założeniu opcjonalnego
adaptera mocowania EF-EOS M.
Montowanie obiektywu
dekle.
1zZdejmij
z Zdejmij dekiel na obiektyw, adapter
i korpus.
(1)
(2)
obiektywu do adaptera.
2zMocowanie
z Wyrównaj czerwony lub biały
wskaźnik mocowania na obiektywie
z odpowiadającym mu wskaźnikiem
mocowania na adapterze, a następnie
obróć obiektyw w kierunku wskazanym
strzałką aż do jego zablokowania.
(1)
(2)
(3)
Czerwony wskaźnik
Biały wskaźnik
adapter na aparacie.
3zZamocuj
z Wyrównaj białe wskaźniki mocowania
(3) na adapterze i aparacie, a następnie
obróć obiektyw w kierunku wskazanym
strzałką, aż do jego zablokowania.
51
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S
przełącznik trybu ostrości na
4Ustaw
obiektywie w pozycji <AF>.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus.
zz Symbol <MF> oznacza ręczną regulację
ostrości. Autofokus nie będzie działać.
5Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
52
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S
Odłączanie obiektywu
przycisk zwalniania
1Naciskając
obiektywu, obróć adapter
w kierunku wskazanym strzałką.
zz Obróć adapter aż do zatrzymania,
a następnie odłącz go.
obiektyw od adaptera.
2zOdłącz
z Przytrzymaj wciśniętą dźwignię
zwolnienia obiektywu na adapterze
i obróć obiektyw w lewo.
zz Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
zz Załóż dekiel na odłączony obiektyw.
zz Zalecenia dotyczące obiektywu można znaleźć na stronie =50.
zz Przy użyciu obiektywów EF i EF-S, nie funkcjonuje przełącznik trybu ostrości.
zz W przypadku korzystania z obiektywu cięższego od samego aparatu, podczas
fotografowania lub noszenia aparatu należy podtrzymywać obiektyw.
zz W przypadku korzystania z obiektywu cięższego od samego aparatu,
podczas fotografowania lub noszenia aparatu należy podtrzymywać obiektyw.
W przypadku korzystania z obiektywu bez mocowania statywu, należy
zamontować statyw korzystając z mocowania statywu w adapterze mocowania.
53
Korzystanie z wizjera elektronicznego
(sprzedawanego oddzielnie)
Zdjęcia łatwiej wykonuje się z użyciem opcjonalnego wizjera
elektronicznego, ponieważ pomaga on skupić się na utrzymywaniu ostrości
na fotografowanych obiektach.
Należy pamiętać, że dostępna jest mniejsza liczba zdjęć i krótszy czas
nagrywania niż w przypadku korzystania z ekranu (monitora LCD) na tylnej
ściance aparatu.
się, że aparat jest
1Upewnij
wyłączony.
wizjer elektroniczny do
2Przymocuj
gorącej stopki lampy błyskowej.
zz Zdejmij dekiel gorącej stopki.
zz Zdejmij pokrywę wizjera.
zz Umieść element złączny wizjera
w gorącej stopce lampy błyskowej
(=35) w sposób przedstawiony na
ilustracji, aż zatrzaśnie się na swoim
miejscu.
wizjer elektroniczny pod
3Ustaw
odpowiednim kątem.
zz Kąt nachylenia wizjera można
regulować w zakresie do ok. 90° w celu
dostosowania do sceny lub sposobu
wykonywania zdjęć.
54
Korzystanie z wizjera elektronicznego (sprzedawanego oddzielnie)
aparat i przełączaj między
4Włącz
ekranem a wizjerem w zależności
od potrzeb.
zz Przybliżenie oka do wizjera spowoduje
uaktywnienie jego wyświetlacza
i wygaszenie ekranu aparatu.
zz Oddalenie oka od wizjera spowoduje
wyłączenie jego wyświetlacza
i uaktywnienie ekranu aparatu.
dioptraż.
5zWyreguluj
z Obracaj pokrętłem, aby uzyskać pełną
ostrość obrazu w wizjerze.
EVF-DC1
EVF-DC2
zakończeniu korzystania
6Po
zdemontuj wizjer elektroniczny.
zz Aby zdemontować wizjer, wyłącz
aparat i przytrzymaj naciśnięty przycisk
<UNLOCK> na wizjerze podczas jego
demontażu.
zz Gdy nie korzysta się z wizjera, należy go
zdemontować i schować w bezpiecznym
miejscu.
55
Korzystanie z wizjera elektronicznego (sprzedawanego oddzielnie)
zz Wizjer i ekran aparatu nie mogą być włączone jednocześnie.
zz Sterowanie dotykiem przy użyciu ekranu aparatu jest niemożliwe podczas
korzystania z wizjera.
zz Mimo że wizjer został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych
technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia wymagania konstrukcyjne,
w rzadkich przypadkach niektóre piksele mogą być uszkodzone albo przybierać
na stałe kolor czerwony lub czarny. Nie świadczy to o uszkodzeniu aparatu ani
nie ma wypływu na zarejestrowane obrazy.
zz Niektóre ustawienia współczynnika proporcji (=125) powodują wyświetlanie
czarnych pasów na górze i dole ekranu lub po jego lewej i prawej stronie.
Obszary te nie zostaną zarejestrowane.
zz Między wyświetlaniem obrazu w wizjerze i na ekranie można przełączać za
pomocą przycisku < > na wizjerze.
zz Ekran nie jest uruchamiany po odsunięciu oka od wizjera, jeśli dla pozycji
[Wyśw. ręczne] wybrano ustawienie [Wizjer], a wcześniej z obszaru
[5: Ustaw. wyśw.] wybrano dla pozyci [Sposób wyśw.] ustawienie [Ręcznie],
więc aby uruchomic ekran, wciśnij przycisk < > na wizjerze.
zz Wyświetlanie informacji o fotografowaniu nie jest dopasowywane do trzymania
aparatu w pionie, jeśli wybrano dla opcji [Pion. wyśw. w wizj.] ustawienie [Wył.]
po wcześniejszym wyborze pozycji [5: Wyśw.inf. fotogr.].
zz Jasność obrazu (=496) w wizjerze i na ekranie można regulować osobno.
zz Aby zmniejszyć ekran fotografowania, dla pozycji [5: Format obr. w wizj.]
wybierz ustawienie [Wyśw. 2].
zz Regulacja kąta nachylenia jest niemożliwa w przypadku modelu EVF-DC2.
56
Podstawowa obsługa urządzenia
Trzymanie aparatu
Podczas fotografowania można pochylić ekran, aby go dostosować. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz =46.
Normalny kąt
Niski kąt
Wysoki kąt
57
Podstawowa obsługa urządzenia
Spust migawki
Spust migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć spust migawki do
połowy, a następnie do końca.
Naciśnięcie do połowy
Uruchamia funkcję autofokusa oraz system
pomiaru ekspozycji ustawiający czas
naświetlania i przysłonę.
Ustawienie ekspozycji (czas naświetlania
i wartość przysłony) jest wyświetlane
na ekranie lub w wizjerze przez ok.
8 s lub zgodnie z ustawieniem timera
pomiarowego.*
* Domyślnym ustawieniem timera pomiarowego
jest 8 s.
Naciśnięcie do końca
Powoduje wykonanie zdjęcia.
zz Zapobieganie drganiom aparatu
Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania
ekspozycji określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować
zarejestrowanie nieostrych zdjęć. W celu zapobieżenia drganiom aparatu
należy pamiętać, aby:
Mocno trzymaj aparat.
Nacisnąć spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa, a następnie
powoli nacisnąć go do końca.
58
Podstawowa obsługa urządzenia
zz Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez wcześniejszego
naciśnięcia go do połowy lub zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast
naciśnięty całkowicie, wykonanie zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
zz Użytkownik może wrócić do stanu gotowości do fotografowania nawet podczas
wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów — wystarczy nacisnąć do połowy
spust migawki.
<6> Pokrętło główne
Patrząc na ekran, obróć pokrętło <6>.
Za pomocą tego pokrętła można ustawić
czas naświetlania, wartość przysłony itp.
<5> Pokrętło szybkiej kontroli
Patrząc na ekran, obróć pokrętło <5>.
Podczas wyświetlania można powiększać
obrazy lub przejść do widoku miniatur.
Przycisk start AF
W trybach strefy twórczej jest
równoznaczne z naciśnięciem spustu
migawki do połowy.
59
Podstawowa obsługa urządzenia
<B> Przycisk wielofunkcyjny
Wciskając przycisk <B> i obracając
pokrętło <5>, można ustawić czułość ISO.
<5> Pokrętło sterujące
Obracanie pokrętłem sterującym to jeden
ze sposobów na wybieranie elementów
ustawień, przełączanie zdjęć i wykonywanie
innych czynności. Dodatkowo, większość
czynności można wykonać korzystając
z klawiszy <W> <X> <Y> <Z>.
Można też przypisać pokrętłom wybrane,
często używane funkcje (=540).
60
Podstawowa obsługa urządzenia
Przycisk INFO
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę wyświetlanych
informacji.
Poniższe przykładowe ekrany dotyczą zdjęć.
61
Obsługa menu i ustawienia
(6)
(1)
(2)
(4) (7)
(5)
(3)
(1)
(2)
(3)
Przycisk <B>
Ekran
<V> Przyciski nawigacji/Pokrętło
sterujące
(4)
(5)
(6)
(7)
Przycisk <M>
Przycisk <0>
Pokrętło główne
Pokrętło szybkiej kontroli
Ekran menu w trybach strefy podstawowej
* W trybach strefy podstawowej niektóre karty i elementy menu nie są wyświetlane.
62
Obsługa menu i ustawienia
Ekran menu w trybach strefy twórczej
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Karty główne
Karty podrzędne
Pozycje menu
z: Fotografowanie
3: Odtwarzanie
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Funkcje bezprzewodowe
5: Nastawy
8: Funkcje indywidualne
9: Moje menu
Ustawienia menu
Procedura wprowadzania ustawień menu
ekran menu.
1zWyświetl
z Naciśnij przycisk <M>.
kartę.
2zWybierz
z Naciśnij przycisk <B>, aby
przełączać pomiędzy głównymi kartami.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać kartę
podrzędną.
63
Obsługa menu i ustawienia
jedną z pozycji.
3zWybierz
z Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję menu, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
opcję.
4zWybierz
z Obróć pokrętło <5>, aby wybrać opcję.
zz Bieżące ustawienie jest oznaczone
kolorem niebieskim.
opcję.
5zUstaw
z Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
ekran nastaw.
6zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, aby
zakończyć i przygotować się do
fotografowania.
zz W opisach funkcji menu w niniejszej instrukcji założono, że użytkownik nacisnął
przycisk <M> w celu wyświetlenia ekranu menu.
zz Po menu można się również poruszać dotykając ekranu menu, używając
przycisków nawigacji <V>, lub obracajac pokrętłem starującym.
zz Aby anulować działanie, naciśnij przycisk <M>.
64
Obsługa menu i ustawienia
Przyciemnione pozycje menu
Przykład: Priorytet jasnych partii obrazu
Nie można ustawić przyciemnionych pozycji
menu. Pozycja menu jest przyciemniona,
jeśli inne ustawienie funkcji zastępuje ją.
Zastępującą funkcję można zobaczyć,
wybierając przyciemnioną pozycję menu
i naciskając przycisk <0>.
W przypadku anulowania zastępującego
ustawienia funkcji przyciemniona pozycja
menu będzie dostępna do regulacji.
zz W przypadku niektórych przyciemnionych pozycji funkcja zastępująca może nie
być widoczna.
zz Opcja [Nastawy podst.] w obszarze [5: Resetuj aparat] umożliwia
przywrócenie ustawień domyślnych funkcji menu (=520).
65
Obsługa ekranu dotykowego
Aparat można obsługiwać, dotykając ekran (panel dotykowy) palcem
i przesuwając.
Dotykanie
Przykładowy ekran (Szybkie nastawy)
zz Dotknij palcem ekranu (szybko dotknij,
a następnie odsuń palec).
zz Na przykład po dotknięciu przycisku [Q]
zostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw. Dotknięcie przycisku [2]
powoduje powrót do poprzedniego ekranu.
Przeciąganie
Przykładowy ekran (Ekran menu)
zz Przesuń palec, dotykając ekranu.
zz Jeżeli dla opcji [5: Sygnał "bip"] wybrano ustawienie [Dotknij ],
sygnał dźwiękowy nie będzie emitowany podczas sterowania za pomocą
dotyku (=508).
zz Czułość sterowania dotykiem można wyregulować (=507).
66
Szybkie nastawy
Użytkownik może bezpośrednio wybrać i skonfigurować ustawienia
wyświetlane na ekranie. Są to tak zwane szybkie nastawy (z wyjątkiem
trybu <A>).
1Naciśnij przycisk <Q> (7).
ustawienie.
2zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, aby dokonać
wyboru.
zz Gdy zostanie wyświetlony ekran po
lewej stronie, użyj przycisków <W> <X>
<Y> <Z>, aby dokonać wyboru.
opcję.
3zWybierz
z Obróć pokrętło <6> lub <5> lub użyj
przycisków <Y> <Z>, aby zmienić
ustawienie. W przypadku niektórych
elementów, aby zakończyć dokonywanie
ustawień konieczne możne być
wciśnięcie odpowiedniego przycisku.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zakończyć
ustawianie i wrócić do poprzedniego
ekranu.
zz Można również dotknąć ekranu, aby wyświetlić ustawienia Szybkie nastawy
(=66).
67
68
Strefa podstawowa
W niniejszym rozdziale opisano korzystanie z trybów strefy
podstawowej ustawianych za pomocą pokrętła wyboru trybów
w celu uzyskania najlepszych wyników.
W przypadku trybów strefy podstawowej wystarczy jedynie
wycelować aparat i nacisnąć spust migawki. Wszystkie parametry
zostaną ustawione automatycznie przez aparat.
69
Inteligentna scena auto/Hybr. autom.
(z pełną automatyką)
Tryb <A> <D> jest trybem w pełni automatycznym. Aparat analizuje
ujęcie i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Może
również automatycznie ustawić ostrość na nieruchomy lub ruchomy obiekt,
wykrywając ruch obiektu.
<D>umożliwia stworzenie krótkiego filmu będącego zapisem wydarzeń
z danego dnia, rejestrowanego przy okazji wykonywania zdjęć. Przed
zrobieniem każdego zdjęcia aparat nagrywa 2-4 sekundowe filmy
przedstawiające fotografowaną scenę, które są następnie łączone
w przegląd filmowy (=222, =317).
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <A> lub <D>.
przycisk <0>.
2zNaciśnij
z Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
aparat na to, co zamierzasz
3Skieruj
sfotografować (obiekt).
zz W pewnych warunkach fotografowania
wokół obiektu może zostać wyświetlona
ramka.
zz Wokół wykrytej twarzy pojawią się
punkty AF.
70
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
ostrość na obiekt.
4zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość.
zz Jeśli [D] miga, użyj dźwigni <D>, aby
podnieść wbudowaną lampę błyskową.
zz Ostrość można także ustawić, dotykając
twarzy osoby lub żądanego obiektu na
ekranie (Dotykowy AF), w przypadku
gdy dla [z: Ciągły AF] jest wybrane
ustawienie [Wyłącz].
zz W warunkach słabego oświetlenia
w miarę potrzeby uruchamiane
jest oświetlenie wspomagające AF
(=215).
zz W przypadku nieruchomych obiektów
punkt AF ma kolor zielony, gdy obiekt
jest ostry, co jest sygnalizowane
dźwiękiem przez aparat. (One-Shot AF/
tylko <A>)
zz W przypadku poruszających się
obiektów punkt AF ma kolor niebieski
(tylko <A) i podąża za ruchem obiektu.
Aparat nie emituje sygnału „bip”.
(Servo AF)
zdjęcie.
5zZrób
z Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
zz Przechwycony obraz będzie wyświetlany
na ekranie przez około 2 sekundy.
zz Aby cofnąć wbudowaną lampę
błyskową, wciśnij ją palcem do aparatu.
zz Ruch obiektu (bez względu na to, czy obiekty poruszają się, czy nie) może nie
być wykrywany prawidłowo dla niektórych obiektów lub w niektórych warunkach
fotografowania.
71
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
zz Działanie AF (One-Shot AF lub Servo AF) jest ustawiane automatycznie po
naciśnięciu spust migawki do połowy. Jeśli zostanie wykryty ruch obiektu przy
naciśnięciu przycisku migawki do połowy (tylko <A>), zostanie aktywowana
funkcja Servo AF, nawet jeśli automatyczne ustawienie to One-Shot AF.
zz Tryb <A> pozwala uwydatnić kolory podczas fotografowania natury, otwartej
przestrzeni oraz scen zachodów słońca. Jeśli nie uzyskujesz pożądanych
tonów kolorów, zmień tryb na dowolny tryb strefy twórczej (=37) i wybierz
styl obrazów inny niż [D], a następnie powtórz zdjęcia (=163).
D: Hybr. autom.
zz Aby utworzyć bardziej atrakcyjne przeglądy filmowe, skieruj aparat na obiekty
około cztery sekundy przed wykonaniem zdjęć.
zz Czas pracy akumulatora jest w tym trybie krótszy niż w trybie A ze względu
na nagrywanie przeglądu filmowego przy każdym wykonywanym zdjęciu.
zz Przegląd filmowy może nie zostać nagrany, jeśli wykonujesz zdjęcia
bezpośrednio po włączeniu aparatu, wybierając tryb <D> lub użytkując aparat
w inny sposób.
zz W przeglądzie filmowym zostaną też zarejestrowane dźwięki i wibracje
towarzyszące pracy aparatu lub obiektywu.
zz Jakość obrazu przeglądu filmowego to [L6] dla NTSC lub [L5] lub
PAL. Jest to zależne od ustawienia Standard TV.
zz Aparat nie emituje dźwięków w przypadku naciśnięcia spustu migawki do
połowy ani uruchamiania samowyzwalacza.
zz Przeglądy filmowe są zapisywane w osobnych plikach, nawet jeśli zostały
nagrane w trybie <D> tego samego dnia.
yyDługość przeglądu filmowego może osiągnąć około 29 minut i 59 sekund.
(Można go także zapisać w formie oddzielnych plików, jeśli rozmiar
przekracza około 4 GB).
yyPrzegląd filmowy jest chroniony.
yyUstawienia czasu letniego, standardu TV lub strefy czasowej są zmieniane.
zz Nie można zmienić ani usunąć nagranych dźwięków migawki.
72
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć
zz Należy korzystać z solidnego statywu, który utrzyma ciężar sprzętu
fotograficznego. Aparat należy dokładnie przymocować na statywie.
zz Zaleca się korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego
(w sprzedaży osobno, =223) bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania (w sprzedaży osobno, =223).
Często zadawane pytania
zz Nie można ustawić ostrości (co wskazuje pomarańczowy
kolor punktu AF).
Skieruj aparat na obszar o wysokim kontraście, a następnie naciśnij
spust migawki do połowy (=58). Jeśli fotografowany obiekt znajduje
się zbyt blisko, oddal się i wykonaj zdjęcie jeszcze raz.
zz Kilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie.
Jeśli kilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie, wszystkie te
punkty wskazują na obszary ostrości. O ile wyświetlony jest punkt AF
pokrywający żądany obiekt, można wykonać zdjęcie.
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie zapewnia
ustawienia ostrości aparatu na obiekt.
Jeśli przełącznik trybu ostrości jest ustawiony w pozycji MF, zmień
pozcyję na AF.
zz Na wyświetlaczu miga wartość czasu otwarcia migawki.
Ponieważ jest zbyt ciemno, zdjęcia mogą być nieostre ze względu na
drgania aparatu. W takiej sytuacji zaleca się stosowanie statywu lub
lampy Canon Speedlite z serii EL/EX (w sprzedaży osobno, =300).
zz Podczas fotografowania z użyciem zewnętrznej lampy
błyskowej dolna część zdjęcia jest nienaturalnie ciemna.
Jeśli na obiektyw została założona osłona, może ona zasłonić część
światła lampy błyskowej. Jeśli obiekt znajduje się w niewielkiej odległości
od aparatu, przed zrobieniem zdjęcia należy zdjąć z obiektywu osłonę.
73
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
Zmiana kompozycji zdjęcia
W zależności od rodzaju sceny przesunięcie fotografowanego obiektu
w lewo lub w prawo w celu uzyskania zrównoważonego tła nada zdjęciu
lepszą perspektywę.
Naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości na
nieruchomy obiekt spowoduje zablokowanie ostrości na tym obiekcie.
Można zmienić kompozycję zdjęcia, trzymając spust migawki naciśnięty do
połowy, a następnie nacisnąć go do końca w celu wykonania zdjęcia. Jest
to tak zwana „blokada ostrości”.
Fotografowanie obiektu w ruchu (tylko <A>)
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy i pojawieniu się niebieskiego
punktu AF aparat wykrywa ruch obiektu i ustawia ostrość przy użyciu Servo
AF. Trzymaj spust migawki wciśnięty do połowy i śledź obiekt tak, aby był
cały czas widoczny na ekranie, a w decydującym momencie naciśnij spust
migawki do końca.
74
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
Ikony ujęć
Aparat wykrywa typ ujęcia i automatycznie
dostosowuje do niego wszystkie ustawienia.
Wykryty rodzaj ujęcia jest wyświetlany
w lewej górnej części ekranu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat ikon,
patrz =587.
Zmiana ustawień za pomocą ekranu dotykowego
Przez dotknięcie ikon możesz dostosować
ustawienia.
75
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
Fotografowanie z dodawaniem efektów (Twórcze wspomaganie)
przycisk <Q>.
1zNaciśnij
z Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
efekt.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
efekt, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
Wybierz intensywność efektu i inne
3szczegóły.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby wyzerować ustawienie, naciśnij
przycisk <A>, a następnie wybierz
opcję [OK].
Efekty w trybie twórczego wspomagania
zz [
] Ustawienia własne
zz [
] Rozmycie tła
Wybierz jeden z zaprogramowanych efektów.
Należy pamiętać, że ustawienia [Nasycenie], [Ton koloru 1]
i [Ton koloru 2] nie są dostępne w trybie [B&W].
Regulacja rozmycia tła. Większe wartości umożliwiają zwiększenie
ostrości tła, a mniejsze wartości umożliwiają rozmycie tła. Funkcja [Auto]
umożliwia dostosowanie rozmycia tła do jasności. Niektóre pozycje są
dostępne tylko w przypadku określonej jasności obiektywu (f/liczba).
76
Inteligentna scena auto/Hybr. autom. (z pełną automatyką)
zz [
] Jasność
zz [
] Kontrast
zz [
] Nasycenie
Regulacja jasności obrazu.
Regulacja kontrastu.
Regulacja żywości barw.
zz [
] Ton koloru 1
zz [
] Ton koloru 2
zz [
] Monochromatyczne
Regulacja tonu koloru bursztynowego/niebieskiego.
Regulacja tonu koloru zielonego/purpurowego.
Ustaw efekt tonalny dla zdjęć monochromatycznych. Aby fotografować
w kolorze, należy wybrać opcję [Wyłączone]. Opcje [Nasycenie], [Ton
koloru 1] i [Ton koloru 2] są niedostępne w przypadku ustawień innych
niż [Wyłączone].
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej nie jest dostępna pozycja
[Rozmycie tła].
zz Powyższe ustawienia zostają wyzerowane przy zmianie trybu fotografowania
lub po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <2>. Aby zapisać
ustawienia, wybierz [z: Zachowaj dane Twórcz.wspom.], wybierając
ustawienie [Włącz].
Zapisywanie efektów
Naciśnij przycisk <B>, aby zapisać aktualne ustawienie na ekranie
ustawień Twórczego wspomagania, a następnie wybierz [OK]. W pozycji
[USER*] można zapisać maksymalnie trzy ustawienia własne. Jeśli
w pozycji [USER*] są już zapisane trzy ustawienia własne, w celu zapisania
nowego ustawienia trzeba zastąpić nim jedno z istniejących.
77
Tryb specjalnego ujęcia (SCN)
Aparat automatycznie wybierze odpowiednie ustawienia po wybraniu trybu
fotografowania dostosowanego do obiektu lub ujęcia.
* <8> oznacza specjalne ujęcie.
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <8>.
2Naciśnij przycisk <0>.
tryb fotografowania.
3zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
tryb fotografowania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Przestrogi dotyczące poszczególnych trybów fotografowania przedstawiono
w jednym miejscu (=92). Przed rozpoczęciem fotografowania należy
zapoznać się z przestrogami.
zz Ekran szybkich nastaw pojawia się po wykonaniu kroku 2, gdy w pozycji
[5: Przewodnik trybów] jest wybrane ustawienie [Wyłącz]. Użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać tryb fotografowania.
zz Wykonaj najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność osiągania
zamierzonych efektów.
78
Tryb specjalnego ujęcia (SCN)
Tryby fotografowania dostępne w trybie 8
Tryb fotografowania
Strona
J
Tryb fotografowania
Autoportret
=80
4
Małe odległości
=87
2
Portrety
=81
P
Żywność
=88
K
Gładka cera
=82
6
Nocne portrety
=89
=83
F
Zdjęcia nocne z ręki
=90
G
Kontrola podświetlenia
HDR
=91
3 Krajobrazy
Strona
5 Sport
=84
r Panoramowanie
=85
zz Możesz także ustawić tryb fotografowania z [z: Tryb fotografowania] po
ustawieniu pokrętła wyboru trybów na <8>.
79
Tryb Autoportretu
Aby zrobić sobie zdjęcia, skorzystaj z trybu [J] (Autoportret). Obróć ekran
w stronę obiektywu. Można korzystać z opcji przetwarzania obrazu takich
jak uzyskanie prawidłowego odcienia skóry oraz dostosowanie jasności i tła
w celu wyróżnienia własnej postaci.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Ustaw jasność i efekt gładkiej cery.
Możliwe jest wybranie ustawień [Jasność] i [Efekt gładkiej cery]
w zakresie pięciu poziomów. Wybierając opcję [Tło], możesz dostosować
poziom rozmycia tła.
zz Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.
Poza naciśnieięm spustu migawki do końca możesz fotografować
za pomocą dotknięcia ekranu, jeśli włączycz opcję Dotyk. migawka,
dotykając [y] i zmieniając ustawienie na [x].
80
Tryb Portrety
Rozmycie tła w trybie [2] (Portrety) uwydatnia postać fotografowanej
osoby. Ten tryb umożliwia także uzyskanie bardziej wyrazistego efektu
zmiękczenia odcieni skóry i włosów.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Wybierz miejsce, w którym odległość pomiędzy obiektem
i tłem jest największa.
Zwiększenie odległości pomiędzy obiektem i tłem wzmacnia efekt
rozmycia tła. Ponadto fotografowany obiekt będzie lepiej wyróżniać się
na ciemnym i pozbawionym nadmiaru elementów tle.
zz Użyj teleobiektywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdłuższą ogniskową w celu wypełnienia kadru postacią fotografowanej
osoby od pasa w górę.
zz Ustaw ostrość na twarz.
Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że punkt AF na twarzy świeci na
zielono. W przypadku fotografowania twarzy z małej odległości można
wybrać w pozycji [z: AF z detekcją oczu] ustawienie [Włącz], aby
ostrość została ustawiona na oczy.
zz Wykonaj serię zdjęć.
Domyślnie ustawiona jest opcja [i] (Wolne serie zdjęć). Jeśli
przytrzymasz wciśnięty spust migawki, możesz wykonywać serię zdjęć
w celu rejestracji zmian wyrazu twarzy i ruchu fotografowanych osób.
81
Tryb Gładka Cera
Wybierz tryb [K] (Gładka cera), aby nadać skórze atrakcyjnieszy wygląd.
Przetwarzanie obrazów nadaje skórze gładszy wygląd.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Dostosuj rozmiar twarzy.
Ramki twarzy są wyświetlane wokół twarzy wykrytej jako główny
fotografowany obiekt, którego skóra ma być wygładzona. Aby uzyskać
skuteczniejszy efekt gładkiej cery, dostosuj rozmiar tak, aby ramka była
wyświetlana na twarzy obiektu.
zz Ustaw ostrość na twarz.
Przed wykonaniem zdjęcia upewnij się, że punkt AF na twarzy świeci na
zielono. W przypadku fotografowania twarzy z małej odległości można
wybrać w pozycji [z: AF z detekcją oczu] ustawienie [Włącz], aby
ostrość została ustawiona na oczy.
82
Tryb Krajobrazy
Tryb [3] (Krajobrazy) służy do fotografowania rozległych krajobrazów,
a także do uzyskiwania ostrości zarówno dla obiektów bliskich, jak
i oddalonych. Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz
bardzo ostre i wyraziste obrazy.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrótszą ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej ustaw
obiektyw na najszerszy kąt widzenia, aby zapewnić ostrość bliskich
i oddalonych obiektów. Nada także szerszą perspektywę fotografowanym
krajobrazom.
zz Podczas fotografowania scen nocnych trzymaj aparat
nieruchomo.
Fotografowanie w trybie [3] podczas trzymania aparatu w rękach może
powodować jego drgania. Zalecane jest używanie statywu.
83
Tryb Sport
Tryb [5] (Sport) umożliwia fotografowanie obiektu w ruchu, takiego jak
biegnący człowiek czy jadący pojazd.
(1)
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj teleobiektywu.
W celu fotografowania z dużej odległości zalecane jest korzystanie
z teleobiektywu.
zz Śledź obiekt za pomocą ramki obszarowego AF.
Domyślnie, dla opcji [z: Metoda AF] wybrane ustawienie to
[u+Śledzenie]. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy pojawia się
ramka obszarowego AF (1). Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie,
punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zz Wykonaj serię zdjęć.
Domyślnie ustawiona jest opcja [o] (Szybka seria zdjęć).
W decydującej chwili naciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać
zdjęcie. Aby śledzić obiekt i uchwycić zmiany w jego ruchu, trzymaj
przycisk migawki wciśnięty. Dzięki temu wykonasz serię zdjęć.
84
Tryb Panoramowanie
Jeśli chcesz zrobić zdjęcie sprawiające wrażenie szybkości i z efektem
rozmycia ruchu na tle obiektu, skorzystaj z opcji [r] (Panoramowanie).
W przypadku używania obiektywu obsługującego tryb [r] rozmycie
obiektu jest wykrywane, korygowane i redukowane.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Obróć aparat, aby podążał za obiektem w ruchu.
Podczas fotografowania obracaj aparat płynnie, śledząc poruszający się
obiekt. Skieruj punkt AF na część poruszającego się obiektu, na którą
chcesz ustawić ostrość, a następnie naciśnij przycisk migawki do połowy,
przytrzymując go podczas obracania aparatu, aby dostosować się do
prędkości i ruchu obiektu. Przesuwając aparat, naciśnij spust migawki do
końca, aby zrobić zdjęcie. Cały czas śledź obiekt za pomocą aparatu.
85
Tryb Panoramowanie
zz Ustaw poziom rozmycia ruchu tła.
Ustaw poziom rozmycia ruchu tła za pomocą opcji [Efekt]. Ustawienie
[Maksymalny] wydłuża czas naświetlania, aby zwiększyć rozmycie
ruchu tła wokół obiektu. Jeśli jest widoczne rozmycie obiektu, wybierz
w pozycji [Efekt] ustawienie [Średni] lub [Minimalny], żeby je
zmniejszyć.
zz Wykonaj serię zdjęć.
Domyślne ustawienie to [i] (Serie zdjęć). W decydującej chwili naciśnij
przycisk migawki do końca, aby wykonać zdjęcie. Można śledzić ruch
obiektów, przesuwając aparat i trzymając spust migawki wciśnięty w celu
wykonania serii zdjęć.
zz Aby dowiedzieć się, które obiektywy obsługują tryb [r], odwiedź stronę
firmy Canon.
zz W przypadku korzystania z obiektywu obsługującego tryb [r] aparat
samoczynnie koryguje rozmycie obiektu i (w oparciu o ustawienie wybrane
w pozycji [Efekt]) dostosowuje czas naświetlania, niezależnie od ustawienia
stabilizacji obrazu wybranego dla obiektywu.
zz Metodę AF można ustawić tylko na [1-punktowy AF] lub [Strefowy AF]
Domyślnie wybierane są ustawienie [Strefowy AF] i strefa znajdująca się
pośrodku ekranu.
zz Aby zapobiec drganiom aparatu, zalecane jest trzymanie go w obu
dłoniach, trzymanie rąk blisko ciała i płynne śledzenie ruchu obiektu w celu
wykonywania zdjęć.
zz Efekt ten jest najbardziej widoczny w przypadku na przykład pociągów
i samochodów, które poruszają się ze stałą prędkością w jednym kierunku.
zz Zalecane jest wykonanie zdjęć próbnych lub sprawdzenie obrazu przez
odtworzenie go natychmiast po wykonaniu zdjęcia.
zz W przypadku obiektywów super zbliżeniowych należy zachować ostrożność
w zakresie drgań aparatu i rozmycia obiektu. Aby uniknąć drgań aparatu,
skorzystaj ze statywu.
zz Serie zdjęć w trybie [r] umożliwiają uchwycenie maks. około 4,0 zdjęć/s.
86
Tryb Małe odległości
Tryb [4] (Małe odległości) służy do fotografowania kwiatów i innych
niewielkich przedmiotów z małych odległości. W celu powiększenia
obrazu małych przedmiotów skorzystaj z obiektywu do makrofotografii
(sprzedawanego osobno).
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj jednolitego tła.
Proste tło sprawia, że małe obiekty, takie jak kwiaty, bardziej się
wyróżniają.
zz Zbliż się maksymalnie do fotografowanego obiektu.
Sprawdź minimalną odległość uzyskania ostrości dla posiadanego
obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania obiektywu jest mierzona
pomiędzy znacznikiem <V> (płaszczyzna ogniskowania) znajdującym
się w górnej części aparatu i fotografowanym obiektem. Kiedy odległość
od obiektu jest zbyt mała, nie można ustawić ostrości.
zz W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdłuższą ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustawienie
najdłuższej ogniskowej powiększy obraz fotografowanego obiektu.
87
Tryb Żywność
Do robienia zdjęć żywności służy opcja [P] (Żywność). Zdjęcie będzie jasne
i wyglądać będzie atrakcyjnie. W zależności od źródła światła przytłumione
zostanie również czerwonawe zabarwienie na zdjęciach wykonywanych
w świetle żarówek itd.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Zmień ton koloru.
Możesz zmienić [Ton koloru]. Aby zwiększyć czerwonawe zabarwienie
żywności, wybierz ustawienie w kierunku [Ciepłe]. Jeśli zabarwienie jest
zbyt czerwone, wybierz ustawienie w kierunku [Zimne].
88
Tryb Nocne portrety
Aby sfotografować ludzi w nocy z naturalnie wyglądającym tłem, skorzystaj
z trybu [6] (Nocne portrety). Należy pamiętać, że do fotografowania
w tym trybie wymagana jest wbudowana lampa błyskowa lub
zewnętrzna lampa Speedlite. Zalecane jest używanie statywu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Użyj obiektywu szerokokątnego oraz statywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrótszą ogniskową w celu uzyskania szerokiego ujęcia sceny nocnej.
Ponadto w związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć z ręki mogą
wystąpić drgania aparatu, należy korzystać ze statywu.
zz Sprawdź jasność obrazu.
Zalecane jest odtworzenie nowo zarejestrowanego obrazu na miejscu
w celu sprawdzenia jego jasności. Jeśli fotografowany obiekt jest
niedoświetlony, przysuń się bliżej i ponownie zrób zdjęcie.
zz Można także użyć innych trybów fotografowania.
W związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć nocnych efekty drgań
aparatu mogą być uwydatnione, zaleca się korzystanie z trybu <A>.
zz W przypadku jednoczesnego korzystania z samowyzwalacza i lampy po
wykonaniu zdjęcia na krótko zaświeci się kontrolka samowyzwalacza.
89
Tryb Zdjęcia nocne z ręki
W trybie [F] (Zdjęcia nocne z ręki) można fotografować nocą, trzymając
aparat w rękach. W tym trybie fotografowania w przypadku każdego zdjęcia
rejestrowane są cztery ujęcia. W efekcie powstaje zdjęcie, na którym
ograniczone są efekty drgań aparatu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Mocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym trybie
cztery zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz. Jeśli którekolwiek
z czterech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań aparatu, mogą
one nie zostać poprawnie wyrównane w końcowym obrazie.
90
Tryb Kontrola podświetlenia HDR
W przypadku fotografowania sceny z ciemnymi i jasnymi obszarami należy
użyć trybu [G] (Kontrola podświetlenia HDR). W tym trybie podczas
robienia jednego zdjęcia wykonywana jest seria trzech ujęć o różnych
ekspozycjach. W efekcie powstaje jedno zdjęcie o szerokiej gamie tonalnej,
na którym cienie powstające w wyniku fotografowania pod światło są
ograniczone do minimum.
* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zz Mocno trzymaj aparat.
Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym
trybie trzy zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz. Jeśli
którekolwiek z trzech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań
aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane w ostatecznie
zarejestrowanym obrazie.
91
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
J: Autoportret
zz Obraz obiektów innych niż skóra może zostać zmodyfikowany zależnie od
warunków fotografowania.
zz Ustawienia [Efekt gładkiej cery] wybrane w trybie [J] nie są stosowane
w trybie [K].
zz W trybie błysku z ustawieniem [Auto] po podniesieniu lampy błyskowej dla
efektu [Rozmycie tła] jest wybierana opcja [I], której nie można zmienić.
K: Gładka cera
zz Obraz obiektów innych niż skóra może zostać zmodyfikowany zależnie od
warunków fotografowania.
zz Ustawienia wprowadzone w trybie [K] nie są stosowane w trybie [J].
3: Krajobrazy
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
5: Sport
zz W warunkach słabego oświetlenia i możliwości wystąpienia efektów drgań
aparatu w lewym dolnym narożniku miga czas naświetlania. Należy trzymać
aparat nieruchomo i zrobić zdjęcie.
zz Wbudowana lampa błyskowa nie działa. Zastosowanie zewnętrznej lampy
Speedlite powoduje zmniejszenie szybkości serii zdjęć.
r: Panoramowanie
zz Czas naświetlania zostanie wydłużony. Z tego względu tryb ten nie jest
odpowiedni dla żadnego rodzaju fotografowania za wyjątkiem panoramowania.
zz Ustawieniem domyślnym jest [i]. Należy pamiętać, że nie można wybrać
pozycji [E] lub [o].
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
zz Chociaż w przypadku korzystania z obiektywu obsługującego tryb [r]
jest stosowana stabilizacja obrazu dla obiektywu, rezultat nie jest widoczny
na ekranie podczas fotografowania. (Stabilizacja obrazu i funkcja korekcji
rozmycia obiektu są aktywowane w chwili wykonywania zdjęcia niezależnie od
ustawienia stabilizatora obrazu obiektywu).
zz W przypadku używania obiektywu nieobsługującego trybu [r] rozmycie
obiektu nie będzie korygowane. Jednak zostanie zastosowany automatycznie
regulowany jest czas naświetlania, odpowiednio do ustawienia wybranego
w pozycji [Efekt].
zz W przypadku fotografowania w jasnym świetle, np w słoneczny letni dzień,
bądź w przypadku fotografowania powolnego obiektu ustawiony stopień efektu
panoramowania może nie zostać uzyskany.
92
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
r: Panoramowanie (ciąg dalszy)
zz Podczas fotografowania przy użyciu obiektywu obsługującego tryb [r]
rozmycie obiektu może nie zostać skorygowane właściwie w przypadku
fotografowania poniższych obiektów lub w podanych warunkach fotografowania.
yyObiekty o bardzo niskim kontraście.
yyObiekty w warunkach słabego oświetlenia.
yyObiekty fotografowane pod mocne lub odbijające światło.
yyObiekty z powtarzającymi się wzorami.
yyObiekty z mniejszą liczbą wzorów lub monotonnymi wzorami.
yyObiekty, na których widać odbicia (obrazy odbite od lustra itp).
yyObiekty mniejsze niż ramka strefowego AF.
yyGdy kilka obiektów porusza się w ramce strefowego AF.
yyObiekty poruszające się w nieregularnych kierunkach lub z nieregularnymi
prędkościami.
yyObiekty, których ruchy są częściowo nieregularne. (Na przykład pionowy ruch
biegacza).
yyObiekty, których prędkość zmienia się radykalnie. (Na przykład zaraz po
rozpoczęciu ruchu lub przy skręcaniu na zakręcie).
yyGdy aparat jest przesuwany za szybko lub za wolno.
yyGdy ruch aparatu nie jest dostosowany do ruchu obiektu.
yyGdy ogniskowa jest długa.
P: Żywność
zz Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
zz Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia może się nie zmniejszyć.
zz W przypadku korzystania z lampy w pozycji [Odcień koloru] zostanie wybrane
ustawienie Standard.
zz Jeśli na zdjęciu znajdują się ludzie, odcień skóry może nie zostać prawidłowo
odzwierciedlony.
93
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
6: Nocne portrety
zz Poinstruuj fotografowaną osobę, aby stała nieruchomo jeszcze przez chwilę po
wyzwoleniu błysku lampy.
zz Uzyskanie ostrości może być trudne, jeśli twarz jest niedoświetlona. W takiej
sytuacji należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji MF
i ręcznie ustawić ostrość (=7, =52).
zz Automatyczne ustawienie ostrości w nocy lub przy słabym oświetleniu może
być utrudnione, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła.
W takiej sytuacji należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie
w pozycji MF i ręcznie ustawić ostrość (=7, =52).
zz Wykonane zdjęcie będzie się nieznacznie różniło od obrazu widocznego na
ekranie.
zz Gdy występuje ryzyko prześwietlenia zdjęcia wykonywanego z użyciem lampy
błyskowej, aparat przeprowadza automatyczną regulację czasu naświetlania
lub czułości ISO, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu najjaśniejszych
obszarów kadru i ustawić optymalną ekspozycję. W zależności od obiektywu
czas naświetlania lub czułość ISO wyświetlana po naciśnięciu spustu migawki
do połowy nie zawsze jest więc zgodna z ustawieniami podczas wykonywania
zdjęć z użyciem lampy błyskowej. Może to także wpłynąć na jasność tła, które
znajduje się poza zasięgiem lampy.
F: Zdjęcia nocne z ręki
zz W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
zz Nie można ustawić jakości RAW.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
zz Automatyczne ustawienie ostrości w nocy lub przy słabym oświetleniu może
być utrudnione, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła.
W takiej sytuacji należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie
w pozycji MF i ręcznie ustawić ostrość (=7, =52).
zz Wykonane zdjęcie będzie się nieznacznie różniło od obrazu widocznego na
ekranie.
94
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
F: Zdjęcia nocne z ręki (ciąg dalszy)
zz W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
zz Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
zz Po fotografowaniu obrazy są łączone, dlatego zapisanie ich na kartę może
zająć trochę czasu. Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas przetwarzania
obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie
zakończone.
G: Kontrola podświetlenia HDR
zz W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
zz Nie można ustawić jakości RAW.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
zz W obrazach może nie zostać oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać
nieregularnie i zawierać znaczne zakłócenia.
zz Kontrola podświetlenia HDR może być nieskuteczna w przypadku
fotografowania pod światło lub w przypadku scen o dużym kontraście.
zz Podczas fotografowania wystarczająco jasnych obiektów w takich warunkach,
w jakich znajdują się na przykład w przypadku ujęć z normalnym oświetleniem,
obraz może wyglądać nienaturalnie z powodu efektu HDR.
zz W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
zz Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
zz Po fotografowaniu obrazy są łączone, dlatego zapisanie ich na kartę może
zająć trochę czasu. Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas przetwarzania
obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie
zakończone.
95
Tryb Filtry twórcze
Można robić zdjęcia z uprzednio wybranymi efektami filtru. Możliwy jest
podgląd zdjęcia z uprzednio wybranymi efektami filtru.
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <U>.
2Naciśnij przycisk <0>.
efekt filtru.
3zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X> , aby
wybrać efekt filtru (=98–=99),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Zostanie wyświetlone zdjęcie
z uprzednio wybranymi efektami filtru.
efekt i wykonaj zdjęcie.
4zDostosuj
z Naciśnij przycisk <Q> i wybierz ikonę
poniżej [Filtry twórcze] (z wyjątkiem c,
A, B, C lub D).
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
dostosować efekt, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
96
Tryb Filtry twórcze
zz Opcje RAW i RAW+JPEG nie są dostępne. Gdy wybrane jest ustawienie
jakości obrazu RAW, obrazy są rejestrowane w jakości obrazu 73. Gdy
wybrane jest ustawienie jakości obrazu RAW+JPEG, obrazy są rejestrowane
w określonej jakości obrazu JPEG.
zz Serie zdjęć nie dostępne w przypadku ustawień [I], [G], [X], [K], [H]
lub [c].
zz Dane dla retuszu kurzu (=174) nie zostaną dołączone do zdjęć [X].
zz Z opcją [I] ziarnisty pogląd będzie nieco różnił się od wyglądu zdjęć.
zz Z opcją [G] lub [c] podgląd miękkiej ostrości może różnić się
od wyglądu zdjęć.
zz Nie zostanie wyświetlony histogram.
zz Widok powiększony nie jest dostępny.
zz W przypadku trybów strefy twórczej ustawienia te są dostępne w Ekranie
szybkich nastaw: [I], [G], [X], [J], [K], [H], and [c].
zz Wykonaj najpierw kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność osiągania
zamierzonych efektów.
97
Tryb Filtry twórcze
Charakterystyka filtra twórczego
zz I Ziarnisty Cz/B
Czarno-białe zdjęcia z efektem ziarnistości. Zmiana efektu na czarnobiały jest możliwa poprzez dostosowanie kontrastu.
zz G Miękka ostrość
Obraz ma delikatniejszy wygląd. Zmiana stopnia miękkości jest możliwa
poprzez dostosowanie rozmycia.
zz X Efekt rybiego oka
Zdjęcia z zastosowaniem efektu rybiego oka zniekształcającego obraz.
Zdjęcia z zastosowaniem zniekształcenia beczkowatego.
W zależności od poziomu efektu filtru przycięty obszar wzdłuż brzegów
obrazów zostanie zmieniony. Ponieważ ten efekt filtru powiększa
środek obrazu, rozdzielczość pozorna w środku może ulec pogorszeniu
w zależności od liczby zapisanych pikseli, należy więc ustawić efekt
filtru podczas sprawdzania fotografowanego obrazu. Używany jest
1-punktowy AF skupiony na środku.
zz K Efekt akwareli
Można uzyskać łagodne kolory, aby obrazy wyglądały jak akwarele.
Zmiana głębi kolorów jest możliwa poprzez dostosowanie efektu.
W scenach nocnych lub przy słabym oświetleniu może nie zostać
oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać nieregularnie i zawierać
znaczne zakłócenia.
zz H Efekt aparatu zabawki
Nadaje kolory typowe dla aparatu zabawki i przyciemnia cztery narożniki
obrazu. Opcje tonu kolory umożliwiają zmianę dominanty barwnej.
98
Tryb Filtry twórcze
zz c Efekt miniatury
Nadaje efekt dioramy.
Fotografowanie z ustawieniami domyślnymi pozwoli zachować ostrość
w środku zdjęcia.
Możliwe jest przesunięcie obszaru ostrości (ramka sceny) zgodnie
z krokami opisanymi w „Działania z efektem miniatury” (=101). Jako
metodę AF zastosowano 1-punktowy AF. Zalecane jest fotografowanie
punktem AF i wyrównaną ramką sceny.
zz A Art. standard HDR
Zdjęcia zachowują więcej szczegółów w jasnych i ciemnych partiach.
Dzięki zmniejszonemu kontrastowi i gradacji spłaszczenia efekt końcowy
przypomina obraz. Kontury obiektu będą posiadały jasne (lub ciemne)
krawędzie.
zz B Art. żywy HDR
Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art. standard HDR],
a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.
zz C Art. olejny HDR
Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie wyskakuje ze
zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.
zz D Art. uwypukl. HDR
Zmniejszone nasycenie, jasność, kontrast i gradacja sprawiają,
że zdjęcie wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare.
Kontury obiektu będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
zz Z opcjami [A], [B], [C] i [D] możliwe jest wykonywanie zdjęć z wysokim
zakresem dynamiki, które zachowują szczegółowość jasnych i ciemnych partii
nawet bardzo kontrastowych ujęć. Aparat wykonuje trzy zdjęcia z różnymi
ustawieniami jasności, a następnie łączy w jedno zdjęcie obszary o optymalnej
jasności. Zapoznaj się z przestrogami na stronie =100.
99
Tryb Filtry twórcze
Uwagi dotyczące [A], [B], [C] i [D]
zz W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
zz Podgląd efektu filtru nie będzie taki sam jak na zdjęciach.
zz W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
zz Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
zz W przypadku fotografowania z ręki należy zachować ostrożność w zakresie
drgań aparatu.
zz Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo.
Może wystąpić nieregularność kolorów, nieregularność ekspozycji lub
zakłócenia.
zz Fotografowanie przy oświetleniu świetlówkowym lub diodowym może dać
w rezultacie nieprawidłowe odwzorowanie kolorów oświetlonych obszarów.
zz Po fotografowaniu obrazy są łączone, dlatego zapisanie ich na kartę może
zająć trochę czasu. Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas przetwarzania
obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie
zakończone.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
100
Tryb Filtry twórcze
Działania z efektem miniatury
punkt AF.
1zPrzesuń
z Naciśnij dwukrotnie przycisk <S>, aby
włączyć ruch punktu AF, który zmienia
kolor na pomarańczowy.
zz Użyj przycisków nawigacji <V> ,
aby przesunąć punkt AF na miejsce,
w którym chcesz ustawić ostrość,
a następnie wciśnij przycisk.
ramkę sceny.
2zPrzesuń
z Przesuń ramkę sceny, jeśli punkt AF
znajduje się poza nią, aby go wyrównać.
zz Aby móc przesuwać ramkę sceny
(wyświetlana jest w pomarańczowej
barwie) wciśnij przycisk <S>lub dotknij
ikony [r] w prawym dolnym rogu ekranu.
zz Za pomocą przycisku [T] można
przełączać pomiędzy pionową i poziomą
orientacją ramki kadrowania.
zz Zmienianie orientacji ramki sceny
możliwe jest przy użyciu przycisków<Y>
<Z> kiedy orientacja ramki jest
pozioma, i <W> <X> kiedy orientacja
jest pionowa.
zz Użyj przycisków <W> <X> lub <Y>
<Z>, aby przesuwać ramkę sceny. Aby
ponownie wyśrodkować ramkę sceny,
naciśnij przycisk <B>.
zz Naciśnij przycisk <0>, by zatwierdzić
umieszczenie ramki sceny.
3Zrób zdjęcie.
101
102
Strefa twórcza
Tryby strefy twórczej zapewniają dużą
swobodę przy fotografowaniu, pozwalając
ustawić samodzielnie czas naświetlania,
wartość przysłony czy ekspozycję.
zz Aby zamknąć opis trybu fotografowania wyświetlony po
obróceniu pokrętła wyboru trybów, naciśnij przycisk <0>
(=492).
103
Tryb Programowa AE (P)
Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania i przysłonę w taki sposób,
aby dopasować parametry do jasności obiektu.
* <d> oznacza program ustawień.
* Symbol AE oznacza automatyczną ekspozycję (ang. auto exposure).
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <d>.
ostrość na obiekt.
2zUstaw
z Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
na wyświetlacz i zrób
3Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość ekspozycji nie miga,
oznacza to, że uzyskana ekspozycja
będzie standardowa.
zz Jeśli wartość czasu naświetlania „30"” i najniższa wartość przysłony migają,
oznacza to niedoświetlenie zdjęcia.
Zwiększ czułość ISO lub skorzystaj z lampy błyskowej.
zz Jeśli wartość czasu naświetlania „1/4000” i najwyższa wartość przysłony
migają, oznacza to prześwietlenie zdjęcia.
Zmniejsz czułość ISO lub skorzystaj z filtru ND (sprzedawanego osobno), aby
zredukować ilość światła wpadającego przez obiektyw.
104
Tryb Programowa AE (P)
Różnice pomiędzy trybami <d> i <A>
zz W trybie <A> wiele funkcji, takich jak metoda AF i tryb pomiaru, ustawianych
jest automatycznie, aby zapobiec wykonaniu nieudanych zdjęć. Liczba
funkcji, które można ustawić, jest ograniczona. Z drugiej strony w trybie <d>
ustawiany automatycznie jest tylko czas naświetlania i przysłona. Istnieje
możliwość dowolnego ustawienia metody AF, trybu pomiaru i innych funkcji.
Przesunięcie programu
zz Aby zmodyfikować kombinację wartości przysłony i czasu naświetlania przy
zachowaniu tych samych parametrów ekspozycji, użyj pokrętła <6>. Funkcja
ta jest określana mianem przesunięcia programu.
zz Przesunięcie programu zostanie anulowane automatycznie, gdy timer
pomiarowy zakończy odliczanie (wskazanie ustawiania ekspozycji wyłączy się).
zz Przesunięcie programu nie jest możliwe w przypadku korzystania z lampy
błyskowej.
105
Tryb Preselekcja czasu (Tv)
W tym trybie użytkownik może ustawić czas naświetlania, natomiast aparat
automatycznie reguluje wartość przysłony w celu uzyskania standardowej
ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Krótszy czas naświetlania
umożliwia „zamrożenie” fotografowanego wydarzenia lub obiektu w ruchu.
Dłuższy czas naświetlania może stworzyć efekt rozmycia, dając złudzenie
ruchu.
* <s> oznacza wartość czasu (ang. time value).
Rozmycie ruchu
(Długi czas: 1/30 s)
Zamrożony ruch
(Krótki czas: 1/2000 s)
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <s>.
żądany czas naświetlania.
2zUstaw
z Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
ostrość na obiekt.
3zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy.
na wyświetlacz i zrób
4Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość przysłony nie miga,
oznacza to, że będzie uzyskana
standardowa ekspozycja.
106
Tryb Preselekcja czasu (Tv)
zz Jeśli miga najniższa wartość f, oznacza to niedoświetlenie zdjęcia.
Obracaj pokrętło <6>, aby ustawić dłuższy czas naświetlania, aż wartość
przysłony przestanie migać, lub ustaw wyższą czułość ISO.
zz Jeśli miga najwyższa wartość f, oznacza to prześwietlenie zdjęcia.
Obróć pokrętło <6>, aby ustawić krótszy czas naświetlania, aż wartość
przysłony przestanie migać, lub ustaw niższą czułość ISO.
Wyświetlanie czasu naświetlania
zz Na przykład „0"5” oznacza 0,5 s, a „15"” oznacza 15 s.
107
Tryb Preselekcja przysłony AE (Av)
W tym trybie użytkownik może ustawić wartość przysłony, natomiast aparat
automatycznie reguluje czas naświetlania w celu uzyskania standardowej
ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Wyższa wartość przysłony
(mniejszy otwór przysłony) powoduje wyostrzenie pierwszego planu i tła.
Z kolei niższa wartość przysłony (większy otwór przysłony) powoduje
rozmycie większej części pierwszego planu i tła.
* <f> oznacza wartość przysłony (ang. aperture value).
Rozmyte tło
(w przypadku niskiej wartości
przysłony: f/5.6)
Ostry pierwszy plan i tło
(w przypadku wysokiej wartości
przysłony: f/32)
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <f>.
żądaną przysłonę.
2zWybierz
z Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
ostrość na obiekt.
3zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy.
na wyświetlacz i zrób zdjęcie.
4zSpójrz
z Jeśli wartość czasu naświetlania nie
miga, oznacza to, że ekspozycja jest
standardowa.
108
Tryb Preselekcja przysłony AE (Av)
zz Jeśli miga wartość czasu naświetlania „30"”, oznacza to niedoświetlenie.
Obracaj pokrętło <6>, aby ustawić większy otwór przysłony (niższą liczbę f),
aż czas naświetlania przestanie migać lub ustaw wyższą czułość ISO.
zz Jeśli miga wartość czasu naświetlania „1/4000”, oznacza to prześwietlenie
zdjęcia.
Obracaj pokrętło <6>, aby ustawić mniejszy otwór przysłony (wyższą liczbę f),
aż wartość czasu naświetlania przestanie migać, lub ustaw niższą czułość ISO.
Wartość wyświetlania przysłony
zz Im wyższa wartość przysłony (liczba f), tym mniejszy otwór przysłony.
Wyświetlana wartość przysłony (liczba f) zależy od obiektywu. Jeśli do aparatu
nie został podłączony obiektyw, dla przysłony będzie wyświetlana wartość „F00”.
Sprawdzenie obszaru ostrościM
Naciśnij przycisk przypisany do podglądu głębi pola (korzystając
z [8C.Fn III-2: Dostosowanie przycisków], (=535), aby ustawić
obiektyw dla aktualnego ustawienia przysłony i aby sprawdzić obszar
wyostrzony (głębia pola).
zz Im większa wartość przysłony, tym szersze pole ogniskowania, od pierwszego
planu do tła.
zz Ekspozycja jest zablokowana (Blokada AE) przy wciśniętym przycisku
przypisanym do podglądu głębi pola.
zz Naciśnięcie przycisk przypisany do podglądu głębi pola gdy zamontowana jest
lampa błyskowa Speedlite 470EX-AI z <X> ustawionym w pozycji <Z> (tryb
pełnej automatyki) uruchomi w pełni automatyczny pomiar odległości AI.B.
109
Tryb Ręczne nast.ekspozycji (M)
W tym trybie czas naświetlania i przysłonę można ustawić zgodnie
z własnymi potrzebami. Aby określić ekspozycję, skorzystaj ze wskaźnika
poziomu ekspozycji albo użyj dostępnego w sprzedaży światłomierza.
* <a> oznacza ręczną regulację (ang. manual).
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <a>.
czułość ISO (=143).
2zUstaw
z W trybie automatycznej czułości ISO
można ustawić korektę ekspozycji
(=111).
czas naświetlania
3Ustaw
i przysłonę.
zz Aby ustawić czas naświetlania, obróć
pokrętło <6>. Aby ustawić przysłonę,
obróć pokrętło <5>.
ostrość na obiekt.
4zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy.
zz Sprawdź znacznik poziomu ekspozycji
[N], aby uzyskać informacje o różnicy
bieżącego poziomu ekspozycji od
poziomu standardowej ekspozycji.
(2) (1)
(1)
(2)
Wskaźnik ekspozycji standardowej
Znacznik poziomu ekspozycji
ekspozycję i zrób zdjęcie.
5zUstaw
z Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji
i ustaw żądany czas naświetlania
i przysłonę.
110
Tryb Ręczne nast.ekspozycji (M)
Korygowanie ekspozycji za pomocą automatycznej
czułości ISO
Jeśli ustawiono czułość ISO na [AUTO], w przypadku wykonywania zdjęć
z ręczną regulacją ekspozycji można ustawić korektę ekspozycji (=140)
w sposób opisany poniżej:
Dotknij ekranu wskaźnika poziomu ekspozycji
[z: Koryg.exp./AEB]
Ekran Szybkie nastawy
zz Jeśli wybrano automatykę czułości ISO, ustawienie czułości ISO zmieni się
zgodnie z czasem naświetlania i przysłoną w celu otrzymania standardowej
ekspozycji. Zatem można nie uzyskać zamierzonego efektu ekspozycji.
W takim przypadku ustaw korektę ekspozycji.
zz Gdy aparat jest ustawiony w tryb <a> + Automatyczna czułość ISO + [q]
(Pomiar wielosegmentowy) i przy ustawieniu domyślnym opcji [8: C.Fn
I-7: Tryb pom.z blok.AE po ostr.] (=531) przytrzymanie spustu migawki
wciśniętego do połowy blokuje czułość ISO po uzyskaniu ostrości w trybie
One-Shot AF
zz Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <A>,
aby zablokować czułość ISO.
zz Aby porównać aktualną ekspozycję z ekspozycją po naciśnięciu przycisku
<A> początkowo przy ręcznie ustawionej czułości ISO, naciśnij przycisk
<A>, zmień kompozycję zdjęcia i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
zz Po ustawieniu trybu automatycznej czułości ISO i wybraniu dla opcji
[8: C.Fn I-1: Przyrosty nastaw ekspozycji] ustawienia [1/2-stop], każda
korekta ekspozycji o 1/2 stopnia zostanie zastosowana z czułością ISO
(1/3 stopnia) i czasem naświetlania. Jednak wyświetlany czas naświetlania nie
ulegnie zmianie.
111
Elast.preselek. AE (Fv)
W tym trybie możliwe jest ręczne lub automatyczne ustawienie czasu
naświetlania, przysłony oraz czułości ISO i połączenie tych ustawień
z wybraną przez użytkownika wartością korekty ekspozycji. Fotografowanie
w trybie <t> z kontrolą tych wszystkich parametrów równoznaczne jest
z fotografowaniem w trybie <d>, <s>, <f> lub <a>.
* <t> oznacza elastyczną wartość preselekcji przysłony.
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <t>.
czas naświetlania, przysłony
2Ustaw
i czułość ISO.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
ustawianą pozycję. Z lewej strony
wybranego elementu pojawi się
ikona [6].
zz Obróć pokrętło <6>, aby wprowadzić
ustawienia dla opcji.
zz Aby zresetować ustawienie do [AUTO],
naciśnij przycisk <X>.
stopień korekty ekspozycji.
3zUstaw
z Obróć pokrętło <5> i wybierz wskaźnik
poziomu ekspozycji. Z lewej strony
wskaźnika poziomu ekspozycji pojawi
się ikona [6].
zz Obróć pokrętło <6>, aby wprowadzić
ustawienia dla opcji.
zz Aby zresetować ustawienie do [±0],
naciśnij przycisk <X>,
112
Elast.preselek. AE (Fv)
Kombinacje funkcji w trybie <t>
Czas
naświetlania
Wartość
przysłony
[AUTO]
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
Wybieranie
ręczne
Wybieranie
ręczne
Czułość ISO
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
Korekta
ekspozycji
Tryb fotografowania
Dostępne
Podobny do
<d>
Dostępne
Podobny do
<s>
Dostępne
Podobny do
<f>
Dostępne
―
Podobny do
<a>
zz Miganie oznacza, że ustawione wartości spowodują niedoświetlenie lub
prześwietlenie. Reguluj ekspozycję do momentu, aż wartość przestanie migać.
zz Długi czas synchronizacji nie jest używany przy słabym oświetleniu, gdy
wybrano ustawienie <t>, tak aby przypominało tryb <f> lub <d>, nawet
gdy dla [Błysk+dł.czas] w [z: Sterowanie lampą] wybrano ustawienie
[1/200-30 sek. auto].
zz Wartości [AUTO] czasu naświetlania, przysłony i czułości ISO są podkreślone.
113
114
Fotografowanie
Niniejszy rozdział opisuje fotografowanie oraz przedstawia
ustawienia menu na karcie fotografowanie ([z]).
115
Fotografowanie
zz Ikona M w prawym rogu tytułu strony oznacza, że dana funkcja jest
dostępna wyłącznie w trybach strefy twórczej <t>, <d>, <s>,
<f>, <a>.
116
Menu karty: Fotografowanie
zz Fotografowanie 1
=122
=125
=127
=128
=289
=133
=137
zz Fotografowanie 2
=140, 141
=143
=277
=149
=150
zz Fotografowanie 3
=151
=153
=154
117
Menu karty: Fotografowanie
zz Fotografowanie 4
=155
=158
=160
=162
=163, 166, 169
zz Fotografowanie 5
=171
=172
=174
=176
=180
zz Fotografowanie 6
=184
=186
=187
=190
=193
118
Menu karty: Fotografowanie
zz Fotografowanie 7
=195
=198
=209
=211
=212
=214
=215
zz Fotografowanie 8
=220
=216
=270
=221
zz Fotografowanie 9
=241
=248
=271
=279
zz Opcja [Nastawy AF dot. z przec.] jest wyświetlana tylko gdy zamontowany
jest wizjer elektroniczny.
119
Menu karty: Fotografowanie
W trybach strefy podstawowej wyświetlane są następujące
ekrany.
zz Fotografowanie 1
=78, 96
=122
=125
=127
=289
=133
zz Fotografowanie 2
=76
=184
=187
=222
zz [Tryb fotografowania] i [Metoda AF] są dostępne w trybie <8> lub <U>.
zz [Zachowaj dane Twórcz.wspom.] jest dostępny w trybie <A>.
zz Opcja [Typ przeglądu] jest dostępna w trybie <D>.
120
Menu karty: Fotografowanie
zz Fotografowanie 3
=198
=209
=211
=212
=215
zz Fotografowanie 4
=220
=216
=270
=221
zz Fotografowanie 5
=241
=248
=271
zz Opcja [Nastawy AF dot. z przec.] jest wyświetlana tylko gdy zamontowany
jest wizjer elektroniczny.
zz Opcja [Nastawy wyróżniania MF] jest dostępna w trybie <8> lub<U>.
121
Jakość obrazu
Użytkownik może określić liczbę pikseli i jakość obrazu.
pozycję [z: Jakość
1Wybierz
obrazu].
żądaną jakość obrazu.
2zUstaw
z Aby wybrać jakość RAW, obróć pokrętło
<6>, natomiast aby wybrać jakość
JPEG, naciśnij przyciski <Y> <Z>.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
zz Liczba dostępnych zdjęć wskazana w [****] na ekranie ustawienia jakości
obrazu ma zawsze zastosowanie do ustawienia [3:2], bez względu na
rzeczywiste ustawienie formatu obrazu (=125).
zz Jeśli zarówno dla obrazu RAW, jak i JPEG ustawiono opcję [–], zostanie
wprowadzone ustawienie 73.
zz Jeśli zostanie wybrany zarówno format RAW, jak i JPEG, za każdym razem
fotografowany obraz zostanie zapisany na karcie pamięci jednocześnie w obu
formatach plików (RAW i JPEG) z użyciem ustawionych parametrów jakości
rejestracji obrazu. Obydwa obrazy zostaną zapisane z tymi samymi numerami
plików (rozszerzeniami plików: .JPG dla plików JPEG i .CR3 for plików RAW).
zz Dla opcji b jest ustawiona jakość 7 (wysoka).
zz Znaczenie ikon jakości obrazu: 1 RAW, F Compact RAW, JPEG,
7 Szczegóły, 8 Normalna, 3 Wysoka, 4 Średnia 6 Niska.
122
Jakość obrazu
Obrazy RAW
Obrazy RAW to nieprzetworzone dane pochodzące z matrycy światłoczułej,
które są rejestrowane na karcie w sposób cyfrowy jako pliki 1 lub F
(mniejsze niż 1), w zależności od wybranej opcji.
Obrazy RAW mogą być przetwarzane za pomocą opcji [3: Obróbka
obrazu RAW] (=341) w celu zapisania ich w formacie JPEG. Jako że
sam obraz RAW nie zmienia się, można go obrabiać w celu utworzenia
dowolnej liczby obrazów JPEG z zastosowanymi różnymi opcjami obróbki.
Do obróbki obrazów RAW można używać oprogramowania Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS). Można wprowadzić różne zmiany
w obrazach w zależności od sposobu ich późniejszego użycia oraz
wygenerować obrazy JPEG lub inne rodzaje obrazów odzwierciedlających
wyniki tych zmian.
Oprogramowanie do obróbki obrazów RAW
zz Do wyświetlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest używanie
oprogramowania Digital Photo Professional (DPP, oprogramowanie EOS).
zz Poprzednie wersje oprogramowania DPP w wersji 4.x mogą nie umożliwiać
przetwarzania obrazów RAW wykonanych tym aparatem. Jeśli na komputerze
jest zainstalowana poprzednia wersja oprogramowania DPP w wersji 4.x,
należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania DPP z witryny
internetowej firmy Canon w celu zaktualizowania go (=550). (Wcześniejsza
wersja zostanie zastąpiona). Należy pamiętać, że oprogramowanie DPP
w wersji 3.x nie jest w stanie przetwarzać obrazów RAW wykonanych tym
aparatem.
zz Dostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie wyświetlać obrazów RAW
wykonanych tym aparatem. Informacje na temat zgodności oprogramowania
można uzyskać u jego producenta.
Przewodnik po ustawieniach jakości obrazów
Wskazówki dotyczące wielkości plików, liczby możliwych do wykonania
zdjęć oraz maksymalnej liczby zdjęć seryjnych można znaleźć na stronie
=577.
123
Jakość obrazu
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych podczas rejestrowania
serii zdjęć
Szacowana maksymalna liczba zdjęć
seryjnych jest widoczna w górnej części
ekranu fotografowania.
zz Jeżeli maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana jako „99”, oznacza
to, że można wykonać serię liczącą 99 lub więcej zdjęć. Wartość ta zaczyna
zmniejszać się, gdy osiągnie 98 lub mniej. Napis [BUSY] na ekranie wskazuje,
że pamięć bufora wewnętrznego jest zapełniona i fotografowanie zostanie
czasowo zatrzymane. Jeśli fotografowanie serii zdjęć zostanie zatrzymane,
maksymalna liczba zdjęć seryjnych wzrośnie. Po zapisaniu wszystkich
zarejestrowanych obrazów na karcie można wznowić zdjęcia seryjne i wykonać
maksymalną liczbę zdjęć seryjnych podaną w tabeli na stronie =577.
124
Współ. prop. obrazu
Można zmienić format obrazu.
pozycję [z: Współ. prop.
1Wybierz
obrazu].
format obrazu.
2zUstaw
z Wybierz format obrazu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Obrazy JPEG
Obrazy będą zapisywane z ustawionym formatem obrazu.
zz Obrazy RAW
Obrazy będą zawsze zapisywane w formacie obrazu [3:2]. Informacja
dotycząca wybranego formatu obrazu jest dodawana do pliku obrazu
RAW. Obrazy RAW można przetwarzać w programie Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS), co pozwala na wygenerowanie
obrazu w tym samym formacie, jak ten ustawiony podczas
fotografowania.
125
Współ. prop. obrazu
Format obrazu
4:3
16:9
1:1
zz Podczas odtwarzania obrazów RAW w formatach [4:3], [16:9] lub [1:1], będą
one wyświetlane zliniami określającymi odpowiedni format obrazu. (Linie nie są
zapisywane w obrazie).
126
Czas kontrolnego wyśw.
Wybierz [bez limitu], aby zdj. wyświetlały się bezpośrednio po ich zrobieniu
lub wybierz [Wył.], jeżeli wolisz by zdjęcia nie wyświetlały się.
1Wybierz [z: Kontrolne wyśw].
2Wybierz opcję czasu.
zz Gdy wybrana jest opcja [bez limitu], obrazy są wyświetlane tak długo, jak
określono w opcji [5:- Oszczędz. energii].
127
Korekcja aberracji obiektywu
M
Winietowanie, zniekształcenie obrazu i inne problemy mogą być
spowodowane charakterystyką optyczną obiektywu. Aparat może
zrekompensować te zjawiska za pomocą opcji [Korekcja aberracji
obiektywu].
pozycję [z: Korekcja
1Wybierz
aberracji obiektywu].
2Wybierz jedną z pozycji.
pozycję [Włącz].
3zWybierz
z Potwierdź, że nazwa zamocowanego
obiektywu (za wyjątkiem korekcji
dyfrakcji) [Dane korekcji dostępne] jest
wyświetlana.
zz Jeśli [Dane korekcji niedostępne] lub
wyświetla się ikona [ ], patrz strona
„Cyfrowy optymalizator obiektywu”
(=130).
128
Korekcja aberracji obiektywu
Korygowanie jasności brzegów
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty winietowania (ciemne narożniki
obrazu).
zz W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą pojawić się
zakłócenia.
zz Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
zz Wartość zastosowanej korekcji będzie niższa niż maksymalna wartość
korekcji, którą można zastosować w programie Digital Photo Professional
(oprogramowanie EOS).
zz Jasność brzegów jest korygowana automatycznie w trybach strefy podstawowej
po zarejestrowaniu danych korekcyjnych w kamerze.
Korygowanie dystorsji
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty dystorsji (zniekształcenie obrazu).
zz Aby skorygować zniekształcenia, aparat rejestruje węższy obszar obrazu, niż
obraz widziany przy fotografowaniu, co powoduje lekkie wykadrowanie obrazu
i nieco obniża widoczną rozdzielczość.
zz Ustawienie korekcji zniekształceń może nieco zmienić kąt widzenia.
zz Po powiększeniu obrazu, korygowanie dystorsji nie będzie stosowane do
wyświetlanego obrazu.
zz Podczas nagrywania filmu, opcja korygowanie dystorsji nie będzie dostępna.
zz Do obrazów z zastosowanym korygowaniem dystorsji nie będą dołączane dane
dla retuszu kurzu (=174). Punkt AF może być wyświetlany w innym miejscu
powiązanym z chwilą wykonywania zdjęć.
129
Korekcja aberracji obiektywu
Cyfrowy optymalizator obiektywu
Różne aberracje wynikające z charakterystyki optycznej obiektywu mogą
być korygowane, wraz z dyfrakcją i efektem klarowności powodowanym
przez filtr dolnoprzepustowy.
Jeśli pojawi się komunikat [Dane korekcji niedostępne] lub [ ] jest
wyświetlony przez [Cyfr. optymal. obiektywu], można użyć EOS Utility
w celu dostarczenia danych korekcji obiektywu to aparatu. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „EOS Utility
instrukcja obsługi”.
zz W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia. Krawędzie obrazu również mogą zostać podkreślone.
Przed robieniem zdjęć dostosuj odpowiednio ostrość stylu obrazów lub zmień
opcję [Cyfr. optymal. obiektywu] na [Wyłącz].
zz Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
zz Podczas nagrywania opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] będzie niedostępna.
(Korekcja nie jest możliwa).
zz Włączenie funkcji [Cyfr. optymal. obiektywu] koryguje aberrację
chromatyczną oraz dyfrakcję, mimo tego, że opcje te nie są wyświetlane.
zz Cyfrowy optymalizator obiektywu jest korygowany automatycznie w trybach
strefy podstawowej po zarejestrowaniu danych korekcyjnych w kamerze.
130
Korekcja aberracji obiektywu
Korygowanie aberracji chromatycznej
Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych (barwnych
obwódek wokół fotografowanego przedmiotu).
zz [Koryg. aber. chromat.] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
Korekcja dyfrakcji
Dyfrakcja (utrata ostrości spowodowana przysłoną) może zostać
skorygowana.
zz W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia.
zz Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
zz Podczas nagrywania opcja [Korekcja dyfrakcji] będzie niedostępna. (Korekcja
nie jest możliwa).
zz Podczas korzystania z funkcji „Korekcja dyfrakcji”, oprócz korygowania dyfrakcji
jest przeprowadzana również korekta obniżonej rozdzielczości spowodowanej
przez filtr dolnoprzepustowy itd. Dlatego korekcja będzie skuteczna nawet przy
niemal całkowicie otwartej przysłonie.
zz [Korekcja dyfrakcji] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja [Cyfr. optymal.
obiektywu].
131
Korekcja aberracji obiektywu
Ogólne przestrogi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
zz Korygowania jasności brzegów, korygowania aberracji chromatycznej,
korygowania dystorsji i korekcji dyfrakcji nie można zastosować w przypadku
zarejestrowanych już obrazów JPEG.
zz W przypadku korzystania z obiektywu producenta innego niż Canon zaleca
się ustawienie wartości [Wyłącz], nawet jeśli zostanie wyświetlony komunikat
[Dane korekcji dostępne].
zz W przypadku powiększenia brzegu obrazu, może być wyświetlany obszar
obrazu, który nie zostanie zarejestrowany na zdjęciu.
zz Intensywność korekcji będzie mniejsza (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji), jeśli
używany obiektyw nie ma informacji o odległości.
Ogólne uwagi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
zz Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu i warunków
fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów, warunków
fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
zz Jeżeli wynik korekty jest trudny do zauważenia, zaleca się powiększenie
i sprawdzenie obrazu po wykonaniu zdjęcia.
zz Korekcje mogą być stosowane także po zamontowaniu konwertera
standardowego lub konwertera Life-Size.
zz Jeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zarejestrowane
w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji korekcji
jako [Wyłącz] (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji).
zz Szczegółowe informacje na ten temat można również znaleźć w dokumencie
„EOS Utility instrukcja obsługi”.
132
Tryb wyzwalania migawki
Dostępny jest tryb pojedynczego i seryjnego wyzwalania migawki. Wybierz tryb
wyzwalania migawki odpowiedni dla warunków fotografowania lub obiektu.
pozycję [z: Wyzwalanie
1Wybierz
migawki].
2Wybierz tryb wyzwalania migawki.
zz [u] Pojedyncze zdjęcia
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko
jednego zdjęcia.
zz [E] Szybka seria zdjęć +/[o] Szybka seria zdjęć
Przy całkowitym przytrzymaniu spustu migawki, aparat wykonuje serię
zdjęć w krótkim odstępie czasu. [E] szybkość do ok. 14 kl./s, a [o]
do ok. 7,0 kl./s. Jednakże maksymalna szybkość serii zdjęć może ulec
zmniejszeniu w następujących warunkach:
Gdy ustawiona jest redukcja migotania:
Szybkość serii zdjęć będzie wynosić maksymalnie około 5,2 kl./s..
zz [i] Wolna seria zdjęć
Naciśnięcie spustu migawki do końca i przytrzymanie go spowoduje
wykonanie serii zdjęć z szybkością maksymalną wynoszącą
około 3,0 kl./s.
133
Tryb wyzwalania migawki
zz [m/Q] Samowyzwalacz: 10 s/Zdalne wyzwalanie
zz [l/k] Samowyzwalacz: 2 s/Zdalne wyzwalanie
zz [q] Samowyzwalacz: Serie zdjęć
zz Warunki niezbędne do osiągnięcia najwyższej prędkości robienia szybkich
serii zdjęć (=133) dla [E] lub [o] są następujące: zdjęcia powinny być
robione z w pełni naładowanym akumulatorem, z czasem naświetlania równym
lub dłuższym niż 1/1000 s, maksymalną wartością przysłony (wartość zmienna
w zależności od obiektywu), w temperaturze pokojowej (23°C) oraz wyłączoną
funkcją migotania.
zz Maksymalna szybkość serii zdjęć dla [E] and [o] fotografowania w trybie
szybkiej serii zdjęć może być mniejsza w zależności od czynników takich jak:
poziom naładowania akumulatora, temperatura, redukcja migotania, czas
naświetlania, wartość przysłony, warunki obiektu, jasność, działanie AF, typ
obiektywu, użycie lampy błyskowej, ustawienia fotografowania.
zz W przypadku niektórych warunków obiektu i niektórych obiektywów
maksymalna szybkość serii zdjęć w trybie Servo AF może ulec zmniejszeniu.
zz Z opcją [z: Fotogr.bez migot.] ustawioną na [Włącz] (=193), podczas
fotografowania w migoczącym świetle maksymalna szybkość serii zdjęć
może zostać zmniejszona. Ponadto interwał fotografowania w serii może być
nierówny, a opóźnienie wyzwalania migawki może się wydłużyć.
zz Nawet przy fotografowaniu z małą szybkością, szybkość serii zdjęć może spaść
w pewnych warunkach fotografowania.
zz W przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej podczas wykonywania serii
zdjęć szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć ze względu na tymczasowe
wyłączenie funkcji fotografowania (=124).
zz Śledzenie obiektów jest łatwiejsze z opcją [E] lub [i], ponieważ pomiędzy
zdjęciami w serii zdjęć wyświetlane są obrazy w czasie rzeczywistym.
zz Informacje dotyczące fotografowania z samowyzwalaczem znajdują się na
stronie =135. Informacje dotyczące fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem
znajdują się na str. =223.
134
Samowyzwalacz
Samowyzwalacz jest przydatny, gdy osoba fotografująca chce znaleźć się
na zdjęciu, np. zdjęciu pamiątkowym.
pozycję [z: Wyzwalanie
1Wybierz
migawki].
samowyzwalacz.
2zWybierz
z m (Q): Zdjęcie po upływie 10 s
l (k): Zdjęcie po upływie 2 s
q: Wykonaj serie zdjęć po upływie
10 sek. na określoną liczbę
obrazów*
* Aby ustawić liczbę zdjęć w serii zdjęć (2-10),
obróć pokrętło <6>.
zz Pozycje Q i k są wyświetlane,
gdy aparat jest sparowany
z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania (w sprzedaży osobno,
=223).
zdjęcie.
3zZrób
z Ustaw ostrość na obiekt, a następnie
naciśnij spust migawki do końca.
zz Aby sprawdzić działanie, spójrz na
lampkę samowyzwalacza, słuchaj
sygnałów dźwiękowych lub odliczaj
pojawiające się sekundy na ekranie.
zz Miganie kontrolki samowyzwalacza
przyspiesza i aparat emituje szybkie
dźwięki "bip" przez około 2 s przed
zrobieniem zdjęcia.
135
Samowyzwalacz
zz Przy [q] interwał fotografowania może być dłuższy w zależności od jakości
obrazu, użycia zewnętrznej lampy błyskowej i innych warunków fotografowania.
zz [l] umożliwia fotografowanie bez dotykania aparatu ustawionego na
statywie. Zapobiega to wstrząsom aparatu podczas fotografowania martwej
natury lub z długimi czasami ekspozycji.
zz Po wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem zalecane jest ich wyświetlenie
(=304) w celu sprawdzenia, czy mają odpowiednią ostrość i ekspozycję.
zz W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania autoportretu
należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej odległości i użyć
blokady ostrości (=74).
zz Aby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, dotknij ekranu lub naciśnij
przycisk <0>.
zz Czas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli w aparacie
ustawiono fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem.
136
Tryb serii RAW
M
Włącza szybką serię obrazów RAW. Funkcja przydatna przy wybieraniu
najlepszego zdjęcia, zrobionego we właściwym momencie, spośród
wykonanych zdjęć. Uchwycone obrazy są zapisywane w pojedynczym pliku
(roll). Umożliwia wyodrębnienie obrazu z rolki i zapisanie go jako osobny
plik (=319).
1 Wybierz pozycję [z: Tryb serii RAW].
2Wybierz [Tryb serii RAW].
pozycję [Włącz].
3zWybierz
z Po wybraniu opcji [Włącz], podczas
robienia zdjęć wyświetla się ikona [
].
4Wybierz [Wstępne rejestr.].
137
Tryb serii RAW
opcję.
5zUstaw
z [Włącz]: Fotografowanie rozpoczyna
się chwilę przed (do około 0,5 s)
naciśnięciem spustu migawki do końca,
po chwilowym wciśnięciu spustu do
połowy.
Ikona [ ] pojawia się podczas
robienia zdjęć.
zz [Wyłącz]: Po naciśnięciu spustu
migawki do końca rozpoczyna sie
fotografowanie.
Podczas robienia zdjęć wyświetla się
ikona [ ].
zdjęcie.
6zZrób
z Wskaźnik na ekranie pokazuje status
bufora pamięci.
zz Wciśnięcie spustu migawki do końca
powoduje wykonanie serii zdjęć do
momentu zapełnienia bufora pamięci lub
do chwili zwolnienia spustu.
138
Tryb serii RAW
zz Używaj kart z co najmniej 4GB wolnego miejsca.
zz Obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie, jeśli akumulator rozładuje
się podczas przetwarzania obrazu w trakcie fotografowania w trybie serii RAW
z użyciem karty o niskiej prędkości zapisu i niskim poziomem naładowania
akumulatora.
zz Wyświetlanie jest wstrzymane podczas naciśnięcia spustu migawki do połowy.
zz Poruszenie aparatu lub ruch fotografowanego obiektu może spowodować
zniekształcenie obrazu.
zz Opcja ISO Auto jest używana podczas fotografowania w trybach <d>, <s>,
i <f>.
zz Czasy naświetlania krótsze niż 1/30 s nie są dostępne w trybach <s>, <a>,
i <t>.
zz Jakość podczas fotografowania to ok. 17,9 megapiksela (5184×3456).
zz Zdjęcia są rejestrowane za pomocą elektronicznej migawki. Przed
przystąpieniem do fotografowania, zalecane jest przeczytanie „Metoda
zwolnienia migawki” (=186).
zz Zarejestrowane obrazy będą miały nieznacznie węższy kąt widzenia.
zz Aby zobaczyć obrazy w wersji roll na komputerze, wykorzystaj pliki JPEG lub
użyj aplikacji EOS Digital Photo Professional.
zz Jeśli podłączasz aparat do komputera i używasz EOS Utility (oprogramowania
EOS), dla opcji [z: Tryb serii RAW] ustaw [Wyłącz]. Jeśli wybierzesz
ustawienie [Włącz]. aparat nie będzie mógł się komunikować z komputerem.
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych może być mniejsza przy słabym
oświetleniu.
zz W trybie serii RAW, wartość przysłony będzie zmieniać się, jeśli powiększysz
obraz poprzez naciśnięcie spustu migawki do połowy lub do końca w przypadku
obiektywu zmiennoogniskowego ze zmienną maksymalną przysłoną. Aby
utrzymać stopień ekspozycji w trybie <a>, zaleca się fotografowanie z opcją
Autom. ISO.
zz W trybie serii RAW, nawet w przypadku niektórych obiektywów
zmiennoogniskowych bez zmiennej maksymalnej przysłony, ekspozycja będzie
się zmieniać przy powiększeniu obrazu poprzez naciśnięcie spustu migawki
do połowy lub do końca. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie
internetowej firmy Canon.
zz UHS-II Rekomendowana klasa prędkości karty SD 10 lub wyższa.
zz Uchwycone obrazy RAW są zapisywane w pojedynczym pliku (roll). Nazwy
plików zaczynają się od liter CSI i kończą rozszerzeniem pliku CR3.
zz Styl obrazów, balans bieli i ustawienia automatycznego optymalizatora jasności
określone dla pierwszego zdjęcia są zastosowane podczas fotografowania.
zz Aparat nie wydaje sygnałów dźwiękowych podczas fotografowania.
zz [Tryb serii RAW] przełącza się na [Wyłącz], gdy przełącznik zasilania jest
ustawiony w pozycji <2>.
139
Korygowanie ekspozycji
M
Korekta ekspozycji umożliwia rozjaśnienie (zwiększenie ekspozycji) lub
przyciemnienie (zmniejszenie ekspozycji) w stosunku do standardowej
ekspozycji ustawionej przez aparat.
Korektę ekspozycji można ustawić w trybach fotografowania <t>, <d>,
<s>, <f> i <a>. Korektę ekspozycji można wyregulować maksymalnie
o ±3 stopnie, z dokładnością do 1/3 stopnia.
Szczegółowe informacje o korygowaniu ekspozycji przy jednoczesnym
ustawieniu trybu <a> i ISO Auto można znaleźć na stronie =111,
natomiast informacje o trybie <t> można znaleźć na stronie =112.
wartość korekty.
1zUstaw
z Naciśnij przycisk migawki do połowy
i obserwuj ekran, następnie ustaw
obracając pokrętło <5>.
zz Wyświetlona zostaje ikona [O]
wskazująca wartość korekty ekspozycji.
zdjęcie.
2zZrób
z Aby anulować korekcję ekspozycji,
ustaw wskaźnik poziomu ekspozycji
[N] do wartości wskaźnika ekspozycji
standardowej ([C]).
zz Jeśli [z: Autom. optymalizator jasności] (=149) jest ustawiony na inną
wartość niż [Wyłącz], obraz może nadal wyglądać na jasny, nawet jeśli wybrana
została opcja zmniejszonej korekty ekspozycji dla ciemniejszego obrazu.
zz Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu
przełącznika zasilania w pozycji <2>.
140
Bracketing autom. ekspozycji
M
Istnieje możliwość uchwycenia trzech obrazów z użyciem różnych czasów
naświetlania, wartości przysłony, czułości ISO korygowanymi przez aparat.
Funkcja ta jest określana jako sekwencja naświetlania (AEB).
* Symbol AEB oznacza sekwencję naświetlania (ang. Auto Exposure Bracketing).
pozycję
1Wybierz
[z: Koryg.exp./AEB].
zakres sekwencji
2Ustaw
naświetlania.
(1)
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
zakres sekwencji naświetlania (1). Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość korekty ekspozycji.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
zz Po zamknięciu menu, na ekranie
zostanie wyświetlony zakres sekwencji
naświetlania (AEB).
zdjęcie.
3zZrób
z Zostaną wykonane trzy zdjęcia
w sekwencji zgodnie z trybem
wyzwalania migawki w tej sekwencji.
Standardowa ekspozycja, zmniejszona
wartość ekspozycji i zwiększona wartość
ekspozycji.
zz Sekwencja naświetlania AEB nie
jest automatycznie anulowana. Aby
anulować sekwencję naświetlania AEB,
wykonaj czynności opisane w punkcie
2, aby wyłączyć wyświetlanie zakresu
sekwencji naświetlania.
141
Bracketing autom. ekspozycji
zz Jeśli w [z: Autom. optymalizator jasności] (=149) została wybrana opcja
inna niż [Wyłącz], efekt sekwencji naświetlania może być stonowany.zz [A] miga w lewym dolnym rogu ekranu podczas fotografowania z sekwencją
naświetlania.
zz W przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki [u], należy trzykrotnie
wcisnąć spust migawki dla każdego zdjęcia. W przypadku ustawienia trybu
[E], [o] lub [i] i naciśnięcia spustu migawki do końca zostaną wykonane
trzy ekspozycje w serii, a następnie aparat zatrzyma wykonywanie zdjęć.
W przypadku ustawienia [m] lub [l], sekwencja trzech zdjęć seryjnych
zostanie wykonana z 10-sekundowym lub 2-sekundowym opóźnieniem. Po
ustawieniu opcji [q] trzykrotnie określona liczba zdjęć zostanie zrobiona
w trybie zdjęć seryjnych.
zz Można ustawić sekwencję naświetlania AEB razem z korektą ekspozycji.
zz W trybach HDR i serii RAW nie można korzystać z sekwencji naświetlania
z lampą błyskową, włączoną funkcją redukcja szumów zdjęć seryjnych,
bracketingiem ostrości.
zz Sekwencja naświetlania zostanie anulowana automatycznie w przypadku
wykonania jednej z następujących czynności: Ustawienie przełącznika
w pozycji <2> lub gdy lampa błyskowa zostanie w pełni naładowana.
142
Nastawy czułościISO
M
Ustaw czułość ISO (czułość matrycy światłoczułej) odpowiednią do
warunków oświetleniowych. W trybach strefy podstawowej czułość ISO jest
ustawiana automatycznie.
Informacje na temat czułości ISO podczas nagrywania – patrz strona
=277, =581.
przycisk <B> (9).
1zNaciśnij
z Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie,
naciśnij przycisk <B>.
czułość ISO.
2zUstaw
z Obróć <6> pokrętło.
zz Wybierz pozycję [AUTO], aby ustawić
czułość ISO automatycznie.
143
Nastawy czułościISO
Przewodnik po czułości ISO
zz Niska czułość ISO redukuje zakłócenia obrazu, ale może zwiększać
ryzyko drgań aparatu/obiektu lub ograniczać ostrość (głębię ostrości)
w pewnych warunkach fotografowania.
zz Wysoka czułość ISO pozwala na fotografowanie w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, ustawianie ostrości dla większego obszaru
(większa głębia ostrości) oraz daje większy zasięg lampy błyskowej,
jednak może zwiększać zakłócenia obrazu.
zz Szum obrazu (punkty, światła i pasy) może zwiększyć się i widoczna
rozdzielczość może obniżyć się do poziomu zasygnalizowanego ikoną H
(odpowiednik ISO 51200), ponieważ jest to rozszerzony zakres czułości ISO.
zz Jeśli [z: Priorytet jasnych partii obr.] jest ustawiony na [Włącz] lub
[Wzmocniona] (=150), ISO 100/125/160 i wartość „H” (odpowiednik ISO
51200) nie mogą zostać wybrane.
zz Podczas fotografowania przy wysokiej czułości ISO, wysokiej temperaturze,
długiej ekspozycji, mogą być zauważalne szumy obrazu (ziarnistość, punkty
światła, pasy itp.), nieregularne kolory lub przesunięcie koloru.
zz Podczas wykonywania zdjęć w warunkach powodujących skrajną ziarnistość,
np. kombinacja wysokiej czułości ISO, wysokiej temperatury i długiej
ekspozycji, obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie.
zz Jeśli używasz wysokich czułości ISO i lampy błyskowej do fotografowania
blisko znajdującego się obiektu, może wystąpić prześwietlenie.
144
Nastawy czułościISO
Zakres ISO przy ustawieniu ręcznym
pozycję [z: zNastawy
1Wybierz
czułości ISO].
2Wybierz pozycję [Zakres ISO].
dolny limit.
3zUstaw
z Wybierz pole dolnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
górny limit.
4zUstaw
z Wybierz pole górnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
5Wybierz opcję [OK].
145
Nastawy czułościISO
Zakres ISO używany dla trybu automatycznej czułości ISO
1Wybierz pozycję [Autom. zakres].
dolny limit.
2zUstaw
z Wybierz pole dolnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
górny limit.
3zUstaw
z Wybierz pole górnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
4Wybierz opcję [OK].
zz Ustawienia [Minimalny] i [Maksymalny] będą również funkcjonować jako
minimalne i maksymalne czułości ISO w trybie bezpiecznego przesuwania
ekspozycji na podstawie czułości ISO (=531).
146
Nastawy czułościISO
Minimalny czas naświetlania dla trybu automatycznej
czułości ISO
Można indywidualnie ustawić minimalny czas naświetlania dla trybu
automatycznej czułości ISO.
Jest to skuteczne rozwiązanie w przypadku korzystania z trybów <d>
lub <f> podczas fotografowania ruchomego obiektu obiektywem
szerokokątnym lub podczas korzystania z teleobiektywu.
1Wybierz pozycję [Min. czas naśw.].
Ustawienie
automatyczne
Ustawienie ręczne
żądany minimalny czas
2Ustaw
naświetlania.
zz W przypadku wybrania opcji [Autom.]
obróć pokrętło <6>, aby ustawić
czas (dłuższy lub krótszy), a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz W przypadku wybrania opcji [Ręczny]
obróć pokrętło <6>, aby wybrać
czas naświetlania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
147
Nastawy czułościISO
zz Jeśli po ustawieniu maksymalnej czułości ISO w pozycji [Autom. zakres]
prawidłowa ekspozycja nie może być uzyskana, wtedy w celu uzyskania
ekspozycji standardowej zostanie ustawiony dłuższy czas naświetlania niż
określony w pozycji [Min. czas naśw.].
zz Ta funkcja nie będzie stosowana podczas fotografowania z lampą błyskową
i nagrywania.
zz Po wybraniu opcji [Autom.(Standard)], minimalny czas naświetlania będzie
odwrotnością ogniskowej obiektywu. Jeden stopień od pozycji [Dłuższy] do
[Krótszy] jest odpowiednikiem jednego stopnia czasu naświetlania.
148
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności)
M
Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasność i kontrast
obrazu mogą być korygowane automatycznie.
pozycję [z: Autom.
1Wybierz
optymalizator jasności].
2Wybierz opcję korekcji.
zz W niektórych warunkach zdjęciowych zakłócenia mogą się zwiększyć,
a jasność może się zmienić.
zz Jeśli efekt funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) jest zbyt silny, a obraz nie ma żądanej jasności, wybierz ustawienie
[Słaby] lub [Wyłącz].
zz Jeśli zostało wybrane ustawienie inne niż [Wyłącz] i została włączona korekta
ekspozycji lub korekta ekspozycji z lampą w celu uzyskania ciemniejszej
ekspozycji, obraz może nadal być zbyt jasny. Aby uzyskać ciemniejszą
ekspozycję, wybierz dla tej funkcji wartość [Wyłącz].
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest niższa w przypadku wybrania opcji
[Wysoki]. Zapisywanie obrazu na karcie zajmuje więcej czasu.
zz Jeśli w punkcie 2. zostanie naciśnięty przycisk <B> i zostanie usunięte
zaznaczenie [X] ustawienia [Wył.podczas eksp.ręczn.], [z: Autom.
optymalizator jasności] może również zostać ustawiony na tryb <a>.
149
Priorytet jasnych partii obr.
M
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii obrazu.
pozycję [z: Priorytet
1Wybierz
jasnych partii obr.].
opcję.
2zUstaw
z [Włącz]: Lepsza gradacja w jasnych
partiach obrazu. Gradacja między
obszarami szarości a jasnymi partiami
obrazu staje się bardziej płynna.
zz [Wzmocniona]: W pewnych warunkach
fotografowania redukuje prześwietlone
obszary jeszcze bardziej niż opcja
[Włącz].
zz Może to nieco zwiększyć zakłócenia.
zz Dostępny zakres czułości ISO zaczyna się od ISO 200. Nie można ustawić
dodatkowych czułości ISO.
zz Funkcja [Wzmocniona] jest niedostępna przy nagrywaniu filmów.
zz Z funkcją [Wzmocniona] rezultaty w pewnych scenach mogą nie być zgodne
z oczekiwaniami.
150
Tryb pomiaru
M
Można wybrać jedną z czterech metod pomiaru jasności obiektu. W trybach
strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany pomiar wielosegmentowy.
1Wybierz pozycję [z: Tryb pomiaru].
2Wybierz tryb pomiaru.
zz [q] Pomiar wielosegmentowy
Tryb pomiaru do ogólnego fotografowania, odpowiedni nawet
w przypadku obiektów fotografowanych pod światło. Aparat
automatycznie ustawi parametry ekspozycji w celu dostosowania do
fotografowanej sceny.
zz [w] Pomiar skupiony
Przydatny, gdy tło jest znacznie jaśniejsze niż fotografowany obiekt,
np. przy fotografowaniu pod światło itp. Pomiar skupiony obejmuje około
4,5% obszaru ekranu na jego środku. Obszar pomiaru skupionego jest
wskazany na ekranie.
zz [r] Pomiar punktowy
Skuteczny przy pomiarze konkretnej części obiektu lub kadru. Pomiar
skupiony obejmuje około 2,6% obszaru ekranu na jego środku. Obszar
pomiaru punktowego jest wskazany na ekranie.
zz [e] Pomiar centralnie ważony uśredniony
Pomiar na całym ekranie jest uśredniony, a środek ekranu jest ważony
silniej.
151
Tryb pomiaru
zz Domyślnie aparat ustawi ekspozycję w następujący sposób.
W przypadku wybrania trybu [q] przytrzymanie spustu migawki wciśniętego
do połowy zablokuje ustawienie ekspozycji (blokada AE) po uzyskaniu ostrości
w trybie One-Shot AF. W trybach [w], [r] i [e], ekspozycja jest ustawiana
w chwili robienia zdjęcia. (Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie powoduje
zablokowania ekspozycji).
zz Z opcją [8: C.Fn I-7: Tryb pom.z blok.AE po ostr.] można określić, czy
ekspozycja (blokada AE) ma zostać zablokowana po uzyskaniu ostrości
w trybie One-Shot AF (=531).
152
Timer pomiarowy
M
Użytkownik może wybrać czas działania timera pomiarowego (który określa
czas trwania wyświetlania ekspozycji/blokady AE) po jego aktywacji takim
działaniem, jak naciśnięcie spustu migawki do połowy.
pozycję [z: Timer
1Wybierz
pomiarowy].
2Wybierz opcję czasu.
153
Symulacja ekspozycji
M
Funkcja symulacji ekspozycji powoduje wyświetlenie symulowanej jasności
(ekspozycji) rzeczywistego obrazu.
pozycję [z: Symulacja
1Wybierz
ekspoz.].
2Ustaw opcję.
zz Włącz (g)
Jasność wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do rzeczywistej jasności
(ekspozycji) fotografowanego obrazu. Ustawienie korekty ekspozycji
spowoduje odpowiednią zmianę jasności obrazu.
zz W trybie e
Zwykle obraz jest wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić
jego przeglądanie (E). Jasność wyświetlanego obrazu będzie zbliżona
do rzeczywistej jasności (ekspozycji) fotografowanego obrazu tylko przy
wciśniętym przycisku przypisanym do [Podgląd głębi ostrości] przy
użyciu [8: C.Fn III-2 : Dostosowanie przycisków], (=535) (g).
zz Wyłącz (E)
Obraz jest wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić jego
przeglądanie. Nawet po ustawieniu korekty ekspozycji jasność
wyświetlanego obrazu będzie standardowa.
154
Balans bieli
M
Funkcja Balans bieli (WB) dba o to, aby białe obszary w kadrze były
odwzorowywane jako rzeczywiście białe. Zazwyczaj ustawienie
automatyczne [Q] (Priorytet atmosfery) albo [Qw] (Priorytet bieli)
pozwala uzyskać prawidłowy balans bieli. Jeśli jednak wybór powyższych
opcji nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, można dostosować
balans bieli do źródła światła lub wprowadzić własne ustawienie,
fotografując biały obiekt.
1Wybierz pozycję [z: Balans bieli].
2Wybierz jedną z pozycji.
(Wartości przybliżone)
Ekran
Tryb
Temp. barwowa (K: Kelvin)
W
Auto (Priorytet atmosfery, =157)
Auto (Priorytet bieli, patrz strona
=157)
Światło dzienne
E
Miejsca ocienione
7000
R
Pochmurny dzień
6000
Y
Światło żarówek
3200
U
Białe światło fluorescencyjne
D
Lampa błyskowa
Q
Qw
3000–7000
5200
4000
Ustawienie automatyczne*
O
Nastawa własna (=158)
2000–10000
P
Temperatura barwowa (=159)
2500–10000
* Opcja stosowana w przypadku lamp błyskowych Speedlite z funkcją transmisji
temperatury barwowej. W przeciwnym wypadku ustalona jest wartość ok. 6000 K.
155
Balans bieli
Balans bieli
Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju
oświetlenia. W przypadku aparatu cyfrowego biel stanowiąca podstawę
korekcji koloru zależy od temperatury barwowej oświetlenia, a kolor
jest regulowany za pomocą oprogramowania w taki sposób, aby białe
powierzchnie wyglądały na białe. Ta funkcja pozwala wykonywać zdjęcia
z zachowaniem naturalnych tonów kolorów.
156
Balans bieli
[Q] Automatyczny balans bieli
Za pomocą opcji [Q] można zwiększać intensywność ciepłej dominanty
barwnej obrazu w przypadku fotografowania scenerii oświetlonej światłem
żarówek.
W przypadku wybrania opcji [Qw], możliwe jest zredukowanie
intensywności ciepłej dominanty barwnej obrazu.
1Wybierz pozycję [z: Balans bieli].
pozycję [Q].
2zWybierz
z Po wybraniu opcji [Q] naciśnij przycisk
<B>.
3Wybierz jedną z pozycji.
Przestrogi dotyczące ustawienia [Qw]
zz Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
zz Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia może się nie zmniejszyć.
zz W przypadku używania lampy błyskowej, ton koloru będzie taki sam jak
w przypadku opcji [Q].
157
Balans bieli
[O] Ręczny balans według wzorca bieli
Dzięki ręcznemu balansowi według wzorca bieli można ręcznie ustawić
balans bieli pod kątem określonego źródła światła w miejscu fotografowania.
Należy pamiętać, że tę procedurę należy wykonać w warunkach
oświetleniowych, w których będzie rejestrowany obraz.
biały obiekt.
1zSfotografuj
z Skieruj aparat na jednolicie biały obiekt,
tak aby wypełnił on cały ekran.
zz Ustaw ostrość ręcznie i wykonaj zdjęcie
ze standardową ekspozycją dla białego
obiektu.
zz Można użyć dowolnego ustawienia
balansu bieli.
pozycję [z: Ręczny WB
2Wybierz
(wg wzorca bieli)].
dane balansu bieli.
3zPobierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz zarejestrowany w punkcie 1.,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz pozycję [OK], aby
importować dane.
4Wybierz pozycję [z: Balans bieli].
ręczny balans według
5Wybierz
wzorca bieli.
zz Wybierz opcję [O].
158
Balans bieli
zz Jeśli ekspozycja uzyskana w punkcie 1 różni się znacznie od standardowego
poziomu ekspozycji, ustawienie poprawnej wartości balansu bieli może być
niemożliwe.
zz Nie można wybierać następujących typów obrazów: Obrazy wykonane po
ustawieniu opcji stylu obrazów [Monochrom.], obrazy z nałożonymi, przed
lub po fotografowaniu, filtrami twórczymi, zdjęcia wykadrowane lub obrazy
wykonane innym aparatem.
zz Obrazy, które nie mogą być użyte w tym ustawieniu mogą być wyświetlane.
zz Zamiast białego obiektu można również fotografować szarą kartę lub
standardową blendę o 18% szarości (dostępne w sprzedaży).
[P] Temp. barwowa
1Wybierz pozycję [z: Balans bieli].
temperaturę barwową.
2zUstaw
z Wybierz pozycję [P].
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną temperaturę barwową,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Można wprowadzić ustaw. temp. barw.
z zakresu od ok. 2500 K do 10000 K,
z dokładnością do 100 K.
zz Podczas ustawiania temperatury barwowej dla sztucznego źródła światła
należy odpowiednio ustawić korekcję balansu bieli (przesunięcie w kierunku
koloru purpurowego lub zielonego).
zz Jeśli dla ustawienia [P] wprowadzono wartości zarejestrowane za pomocą
dostępnego w sprzedaży miernika temperatury barwowej, wykonaj kilka ujęć
próbnych i wyreguluj ustawienia w celu kompensacji różnic pomiędzy odczytem
miernika temperatury barwowej a odczytem aparatu.
159
Korekcja balansu bieli/Bracketing
M
Korekcja balansu bieli zapewnia taki sam efekt, jak zastosowanie
dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji temperatury barwowej
lub filtrów kompensacji barwowej.
Korekcja balansu bieli
pozycję
1Wybierz
[z: WB-Przesuw/Bkt].
korekcję balansu bieli.
2zUstaw
z Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
Przykładowe ustawienie: A2, G1
przesunąć znacznik [■] w wybrane
miejsce.
zz Symbol „B” oznacza kolor niebieski
(ang. blue), „A” – bursztynowy (amber),
„M” – purpurowy (magenta), natomiast
„G” – zielony (green). Balans koloru
obrazu będzie dostosowywany w miarę
przesuwania kursora ku poszczególnym
kolorom.
Oznaczenie [Przesuw] w prawej części
ekranu wskazuje odpowiednio kierunek
i intensywność korekty.
zz Naciśnięcie przycisku <B>
spowoduje anulowanie wszystkich
ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zamknąć
ustawienie.
zz Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada około
5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary
temperatury barwowej służąca do podawania wartości, takich jak gęstość filtra
konwersji temperatury barwowej).
160
Korekcja balansu bieli/Bracketing
Automatyczna sekwencja balansu bieli
Funkcja sekwencji balansu bieli (WB Bkt.) umożliwia rejestrację trzech
obrazów naraz z różnymi tonami kolorów.
Przesunięcie na osi koloru
niebieski (B) / bursztynowy (A)
o ±3 poziomy
Ustaw wartość sekwencji
balansu bieli.
zz W punkcie 2 części „Korekcja balansu
bieli” (=160), po obróceniu pokrętła
<5>, znacznik [■] zmieni się na [■ ■ ■]
(3 punkty).
zz Obrót pokrętła w prawo powoduje
ustawienie sekwencji na osi koloru
niebieski/bursztynowy, natomiast obrót
w lewo powoduje ustawienie sekwencji
na osi koloru magenta/zielony.
Pozycja [BKT] w prawym górnym rogu
oznacza kierunek i intensywność korekty
sekwencji.
zz Naciśnięcie przycisku <B>
spowoduje anulowanie wszystkich
ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zamknąć
ustawienie.
zz W przypadku ustawienia sekwencji balansu bieli maksymalna liczba zdjęć
seryjnych będzie niższa.
zz W związku z tym, że dla jednego ujęcia są rejestrowane trzy obrazy,
zapisywanie obrazu na karcie będzie trwało dłużej.
zz Zdjęcia będą wykonywane w następującej sekwencji: 1. Standardowy
balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego (Blue – B) i 3.
Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego (Amber – A) lub 1. Standardowy
balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego (Magenta – M) i 3.
Przesunięcie w kierunku koloru zielonego (Green - G).
zz Istnieje także możliwość ustawienia korekcji balansu bieli i sekwencji
naświetlania jednocześnie z ustawieniem sekwencji balansu bieli. Jeśli
sekwencja naświetlania zostanie ustawiona jednocześnie z sekwencją balansu
bieli, dla każdego ujęcia wykonane zostanie dziewięć zdjęć.
zz Po ustawieniu sekwencji balansu bieli, ikona balansu bieli będzie migać.
zz Skrót [BKT] oznacza po angielsku sekwencję (bracketing).
161
Przestrzeń kolorów
M
Zakres odwzorowania kolorów jest określany jako „przestrzeń kolorów”.
W przypadku normalnych parametrów fotografowania zaleca się wybór
przestrzeni kolorów sRGB.
pozycję
1Wybierz
[z: Przest. kolorów].
2Ustaw opcję przestrzeni kolorów.
Adobe RGB
Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków
komercyjnych oraz innych zastosowań przemysłowych. Zalecane
w przypadku korzystania z urządzeń takich jak monitory zgodne z Adobe
RGB lub drukarki zgodne z DCF 2.0 (Exif 2.21 lub nowsze).
zz Jeśli zdjęcie jest wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB, pierwszym
znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia „_”.
zz Profil ICC nie zostanie dołączony. Opisy profilu ICC można znaleźć
w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”
(oprogramowanie EOS).
zz W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [sRGB].
162
Wybór stylu obrazów
M
Wybór zaprogramowanego ustawienia Styl obrazów pozwala skutecznie
uzyskać charakterystykę obrazu odpowiadającą ekspresji fotograficznej
lub zgodną z fotografowanym obiektem.
pozycję [z: Styl
1Wybierz
obrazów].
2Wybierz styl obrazów.
Charakterystyka stylu obrazów
zz [D] Auto
Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie do fotografowanej sceny.
Kolory będą bardziej żywe w przypadku fotografowania błękitu nieba,
zieleni oraz szczególnie natury, otwartych przestrzeni i zachodów słońca.
zz Jeśli nie można uzyskać żądanego tonu koloru w trybie [Auto], należy użyć
innego stylu obrazów.
zz [P] Standard
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Jest to styl obrazów ogólnego
przeznaczenia, który nadaje się do większości scen.
zz [Q] Portrety
Zapewnia przyjemny odcień skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy. Opcja
odpowiednia do portretów wykonywanych z małej odległości.
Odcień skóry można dostosować, zmieniając ustawienie [Odcień
koloru] (=167).
163
Wybór stylu obrazów
zz [R] Krajobrazy
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo
ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
zz [u] Szczegóły
Opcja odpowiada szczegółowemu zarysowi i dokładnemu opisowi
tekstury przedmiotu. Kolory będą lekko ożywione.
zz [S] Neutralny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Zapewnia naturalne
kolory i stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności i nasycenia
kolorów.
zz [U] Dokładny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Kolor obiektu
zarejestrowanego w świetle słonecznym przy temperaturze barwowej
5200K zostanie dostosowany do koloru kolorymetrycznego obiektu.
Zapewnia stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności
i nasycenia kolorów.
zz [V] Monochromatyczny
Pozwala wykonywać zdjęcia czarno-białe.
zz Obrazów kolorowych nie można odzyskać z obrazów JPEG zarejestrowanych
ze stylem [Monochrom.] obrazów.
zz [W] Użytkown. 1–3
Można zapisać bazowy styl, jak np. [Portrety], [Krajobrazy], albo plik
stylu obrazów itd., a następnie dostosować go zgodnie z preferencjami
(=169). Za pomocą dowolnego jeszcze nieustawionego stylu obrazu
zdefiniowanego przez użytkownika, zdjęcia będą wykonywane z takimi
samymi ustawieniami właściwości, jak w przypadku ustawień domyślnych
trybu [Auto].
164
Wybór stylu obrazów
Symbole
Na ekranie wyboru Styl obrazów znajdują się ikony symbolizujące
parametry, takie jak [Siła], [Precyzja] czy [Próg] opcji [Ostrość], jak
również [Kontrast] i inne ustawienia. Cyfry oznaczają wartości tych
ustawień dla poszczególnych stylów obrazu.
Ostrość
g
A
Siła
B
Precyzja
h
C Próg
Kontrast
i
Nasycenie
j
Ton koloru
k
Efekt filtru (Monochromatyczny)
l
Efekt tonalny (Monochromatyczny)
zz W czasie odtwarzania filmu w odniesieniu do wartości [Precyzja] i [Próg] opcji
[Ostrość] wyświetlony będzie symbol „*”. Ustawienia [Precyzja] i [Próg] nie
mają zastosowania do filmów.
165
Dostosowywanie stylu obrazów
M
Poprzez zmianę ustaw. domyślnych obrazu, można dostosowywać dowolne
style obrazów. Aby dostosować [Monochrom.], patrz strona =168.
pozycję [z: Styl
1Wybierz
obrazów].
styl obrazów.
2zWybierz
z Wybierz styl obrazów, który chcesz
zmienić, a następnie naciśnij przycisk
<B>.
jedną z pozycji.
3zWybierz
z Patrz strona „Ustawienia i efekty”
(=167) opis ustawień i efektów.
166
Dostosowywanie stylu obrazów
4Ustaw poziom efektu.
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
ustawienie i wrócić do ekranu wyboru
stylu obrazów.
zz Wszelkie ustawienia zmienione przez
użytkownika w stosunku do wartości
domyślnych będą wyświetlane w kolorze
niebieskim.
Ustawienia i efekty
Ostrość
g
A Siła
1
B Precyzja*
C Próg*
h Kontrast
i Nasycenie
j Ton koloru
2
0: Podkreślanie słabych
zarysów
7: Podkreślanie mocnych
zarysów
1: Szczegółowa
5: Ziarnista
1: Niski
5: Wysokie
–4: Niski kontrast
+4: Wysoki kontrast
–4: Niskie nasycenie
+4: Wysokie nasycenie
–4: Czerwony odcień skóry +4: Żółty odcień skóry
*1: Odnosi się do precyzji uwypuklania konturów. Im mniejsza liczba, tym drobniejsze
kontury, które będą uwypuklane.
*2: Parametr ten pozwala określić, w jakim stopniu uwypuklany będzie kontur na
podstawie różnicy kontrastu między obiektem a obszarem dookoła. Im mniejsza
liczba, tym bardziej uwypuklony będzie kontur o niskiej różnicy kontrastu. Z drugiej
strony ustawienie niższej wartości sprawi, że zakłócenia staną się bardziej
widoczne.
zz W przypadku nagrywania nie można ustawić opcji [Precyzja] i [Próg] w menu
[Ostrość] (nie są wyświetlane).
zz Wybór opcji [Domyślne] w punkcie 3 pozwala przywrócić domyślne ustawienia
parametrów danego stylu obrazów.
zz Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, najpierw wybierz
dostosowany styl obrazów, a następnie zrób zdjęcie.
167
Dostosowywanie stylu obrazów
[V] Regulacja trybu monochromatycznego
Oprócz opisanych na poprzedniej stronie =167 efektów, takich jak
[Kontrast], ([Siła], [Precyzja], [Próg] opcji [Ostrość], dostępne są także
opcje [Efekt filtru] i [Efekt tonalny].
[k] Efekt filtru
Filtr
N: Brak
Ye: Żółty
Or: Pomarańczowy
R: Czerwony
G: Zielony
Efekt filtru zastosowany w obrazie
monochromatycznym pozwala uwydatnić
białe chmury lub zielone drzewa.
Przykładowe efekty
Normalny czarno-biały obraz bez efektów.
Błękitne niebo będzie wyglądało bardziej naturalnie, a białe chmury
będą bardziej wyraziste.
Błękitne niebo będzie nieco ciemniejsze. Zachody słońca będą
bardziej jaskrawe.
Błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze. Jesienne liście będą bardziej
wyraziste i jaśniejsze.
Skóra i usta będą wyglądały na bardziej stonowane. Zielone liście
drzew będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
zz Zwiększenie parametru [Kontrast] powoduje silniejszy efekt filtru.
[l] Efekt tonalny
Stosując efekt tonalny, można utworzyć
obraz monochromatyczny w wybranym
kolorze. Funkcja ta przydaje się, gdy
chcesz uzyskać bardziej niebanalne
obrazy.
168
Zapisywanie stylu obrazów
M
Aparat pozwala wybrać bazowy styl obrazów, np. [Portrety] lub
[Krajobrazy], zmodyfikować go według preferencji, a następnie zapisać
w ustawieniach [Użytkown. 1], [Użytkown. 2] lub [Użytkown. 3]. Jest to
przydatne przy tworzeniu wielu stylów obrazów o różnych ustawieniach.
Style obrazów zapisane w aparacie za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS) można tu również zmieniać.
pozycję
1Wybierz
[z: Styl obrazów].
pozycję [Użytkown. *].
2zWybierz
z Wybierz pozycję [Użytkown. *],
następnie naciśnij przycisk <B>.
przycisk <0>.
3zNaciśnij
z Po wybraniu pozycji [Styl obrazów]
naciśnij przycisk <0>.
bazowy styl obrazów.
4zWybierz
z Wybierz bazowy styl obrazów.
zz W ten sposób należy również
wybierać style zapisane w aparacie
za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS).
169
Zapisywanie stylu obrazów
5Wybierz jedną z pozycji.
poziom efektu.
6zUstaw
z Aby uzyskać więcej informacji, patrz
„Dostosowywanie stylu obrazów”
(=166).
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
ustawienie i wrócić do ekranu wyboru
stylu obrazów.
Bazowy styl obrazów jest pokazywany
po prawej stronie pozycji [Użytkown. *].
Nazwy stylów w kolorze niebieskim
wskazują, że użytkownik zmienił
wartości domyślne ustawień.
zz Jeśli styl obrazów jest już zapisany w pozycji [Użytkown. *], zmiana bazowego
stylu obrazów spowoduje anulowanie ustawień parametrów poprzednio
zapisanego stylu obrazu zdefiniowanego przez użytkownika.
zz Wybierz pozycję [Nast.podstawowe] dla [5: Resetuj aparat] (=520)
zmieni wszystkie ustawienia [Użytkown. *] na domyślne.
zz Aby fotografować przy użyciu zapisanego stylu obrazów, należy najpierw
wybrać zarejestrowany styl [Użytkown. *], a następnie zrobić zdjęcie.
zz Procedura zapisywania pliku stylu obrazów w aparacie — patrz „EOS Utility
Instrukcja obsługi”.
170
Redukcja szumów dla długich czasów
naświetlania
M
W przypadku obrazów naświetlanych przez czas co najmniej 1 sek. można
ograniczyć zakłócenia (punkty światła i pasy) typowe dla długich ekspozycji.
pozycję [z: Redukcja
1Wybierz
szumów (dł.czas)].
2Wybierz opcję redukcji.
zz [AUTO] Autom.
Redukcja szumów jest przeprowadzana automatycznie w przypadku
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub
dłuższym, na których wykryto szumy typowe dla długich czasów
ekspozycji. W większości przypadków ustawienie [Autom.] jest
wystarczająco skuteczne.
zz [ON] Włącz
Redukcja szumów jest przeprowadzana w przypadku obrazów
zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym.
Ustawienie [Włącz] może ograniczyć szumy, które mogą nie być
wykrywane przy ustawieniu [Autom.].
zz W przypadku opcji [Autom.] albo [Wł.] czas trwania procesu redukcji szumów
po wykonaniu zdjęcia może być zbliżony do czasu ekspozycji.
zz Zdjęcia mogą być bardziej ziarniste przy ustawieniu [Wł.] niż przy ustawieniach
[Wył.] lub [Autom.].
zz Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas redukcji szumów i ekran
fotografowania nie jest wyświetlany dopóki przetwarzanie nie zakończy się
i ponownie będzie możliwe fotografowanie.
171
Redukcja szumów przy wysokiej czułości ISO
M
Funkcja ta umożliwia szumów na obrazie. Jest ona szczególnie przydatna
przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO. W przypadku fotografowania
przy niskich czułościach ISO jeszcze bardziej redukowane mogą być
zakłócenia występujące w ciemniejszych (zacienionych) częściach obrazu.
pozycję [z: Redukow.
1 Wybierz
szumów przy wysokiej czułości ISO].
2Ustaw poziom.
zz [M] Redukcja szumów zdjęć seryjnych
Umożliwia redukcję szumów z zachowaniem wyższej jakości obrazu niż
w przypadku opcji [Mocne]. Aby otrzymać jedno zdjęcie, wykonywana
jest seria czterech ujęć, które następnie są automatycznie wyrównywane
i scalane w jeden obraz JPEG.
Jeśli ustawiono jakość rejestracji obrazów RAW lub RAW+JPEG, nie
można wybrać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].
172
Redukcja szumów przy wysokiej czułości ISO
Przestrogi dotyczące ustawiania redukcji szumów zdjęć seryjnych
zz Jeśli obraz jest znacznie przesunięty z powodu drgań aparatu, efekt redukcji
szumów może być mniejszy.
zz Mając aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec drganiom
aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
zz W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
zz Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku
powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych,
niezróżnicowanych tonalne obrazów.
zz Jeśli jasność obiektu zmieni się podczas wykonywania czterech kolejnych
zdjęć, może wystąpić nieregularna ekspozycja obrazu.
zz Po wykonaniu zdjęcia zarejestrowanie obrazu na karcie może trwać pewien
czas w związku z redukcją szumów i łączeniem obrazów. Komunikat [BUSY]
jest wyświetlany podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest
możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie zakończone.
zz [Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna z funkcją fotografowania bulb,
fotografowania z sekwencją AEB lub WB, fotografowania obrazów RAW lub
RAW+JPEG oraz z funkcjami takimi jak redukcja szumów dla długich czasów
naświetlania oraz tryb HDR.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
zz [Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów.
zz Aparat automatycznie przełącza się na [Standard], jeśli ustawisz przełącznik
zasilania w pozycji <2>, wymienisz akumulator albo kartę, wybierzesz jeden
z trybów strefy podstawowej lub przestawisz aparat w tryb nagrywania filmu.
173
Pozyskiwanie danych dla retuszu kurzu
M
Dane dla retuszu kurzu używane do usuwania drobinek kurzu mogą być
dołączane do obrazów w przypadku, gdy czyszczenie czujnika pozostawia
kurz na czujniku. Dane dla retuszu kurzu używane przez oprogramowanie
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) pozwalają na
automatyczne usuwanie drobinek kurzu z obrazów.
Przygotowanie
zz Przygotuj gładki i biały obiekt, np. czystą kartkę papieru.
zz Ustaw ogniskową 50 mm lub dłuższą.
zz Przełącz na ręczną regulację ostrości, a następnie ustaw ostrość na
nieskończoność (∞).
Dane dla retuszu kurzu
pozycję [z: Dane dla
1Wybierz
retuszu kurzu].
opcję [OK].
2zWybierz
z Po przeprowadzeniu automatycznego
czyszczenia matrycy światłoczułej
pojawi się odpowiedni komunikat.
Rozlegnie się wprawdzie mechaniczny
dźwięk migawki podczas czyszczenia,
ale nie zostanie wykonane zdjęcie.
174
Pozyskiwanie danych dla retuszu kurzu
biały obiekt.
3zSfotografuj
z Sfotografuj z czystym białym
przedmiotem (takim jak nowy arkusz
białego papieru) wypełniającym ekran
w odległości 20–30 cm.
zz W związku z tym, że obraz nie jest
zapisywany, dane są dostępne nawet
mimo braku karty w aparacie.
Po wykonaniu zdjęcia aparat rozpocznie
zbieranie danych dla retuszu kurzu.
Po uzyskaniu danych dla retuszu kurzu
zostanie wyświetlony komunikat.
zz Jeśli dane nie zostały pomyślnie
pobrane, pojawi się komunikat o błędzie.
Po zapoznaniu się z informacjami
w sekcji „Przygotowanie” (=174),
wybierz [OK], a następnie powtórz
zdjęcia.
Dołączanie danych dla retuszu kurzu
Aparat doda dane dotyczące usuwania kurzu do wszystkich zdjęć. Przed
wykonaniem zdjęcia zaleca się pobranie danych dla retuszu kurzu.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) w celu automatycznego usunięcia
drobin kurzu znajdują się w dokumencie „Digital Photo Professional
Instrukcja obsługi”.
Na rozmiar pliku nie mają wpływu dane dla retuszu kurzu dołączone do
obrazów.
zz Jeśli na użytym obiekcie znajduje się wzór, może być on rozpoznany jako kurz,
co może spowodować obniżenie dokładności retuszu kurzu w programie Digital
Photo Professional (oprogramowanie EOS).
zz W opcji [Tryb serii RAW], dane dla retuszu kurzu nie zostaną dołączone.
175
Tryb HDR
M
Można wykonywać zdjęcia po redukcji przyciętych bieli i cieni w zakresie
wysokiego zakresu dynamiki tonalnej — nawet przy rejestrowaniu scen
o wysokim kontraście. Fotografowanie w trybie HDR sprawdza się podczas
fotografii krajobrazu i martwej natury.
W trybie HDR każde naciśnięcie spustu migawki powoduje zarejestrowanie
trzech obrazów o różnej wartości ekspozycji (odpowiadającej standardowej
ekspozycji, niedoświetleniu i prześwietleniu). Następnie są one
automatycznie łączone w jeden obraz. Obraz HDR jest zapisywany
w formacie JPEG.
* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.
1Wybierz pozycję [z: Tryb HDR].
opcję [Reguluj dynamikę].
2zUstaw
z Wybranie opcji [Autom.] spowoduje
automatyczne dopasowanie zakresu
dynamiki w zależności od ogólnego
zakresu gamy tonalnej obrazu.
zz Im wyższa cyfra, tym szerszy zakres
dynamiki.
3Ustaw [Efekt].
176
Tryb HDR
Efekty
zz [P] Naturalny
Dla obrazów zachowujących szeroki zakres tonalny, w przypadku
których światła i cienie byłyby utracone. Przycięte biele i cienie zostaną
zredukowane.
zz [A] Artystyczny standard
O ile przycięte biele i cienie zostaną zredukowane bardziej, niż
w przypadku ustawienia [Naturalny], o tyle kontrast będzie niższy,
a gradacja spłaszczona przypominająca malarstwo. Kontury obiektu
będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
zz [B] Artystyczny żywy
Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art.standard],
a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.
zz [C] Artystyczny olejny
Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie wyskakuje ze
zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.
zz [D] Artystyczny uwypuklony
Zmniejszone nasycenie, jasność, kontrast i gradacja sprawiają, że
zdjęcie wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare. Kontury
obiektu będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
Artystyczny
standard
Standard
Nasycenie
Uwypuklenie
Standard
konturów
Jasność
Standard
Tonacja
Monotonna
Artystyczny
żywy
Wysokie
Artystyczny
olejny
Wyższe
Artystyczny
uwypuklony
Niski
Słabe
Mocny
Mocniejsze
Standard
Standard
Monotonna
Monotonna
Ciemno
Bardziej
monotonna
zz Każdy efekt będzie stosowany w oparciu o charakterystykę bieżącego stylu
obrazu (=163).
177
Tryb HDR
opcję [Ciągły HDR].
4zUstaw
z W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.],
tryb HDR zostanie anulowany po
wykonaniu zdjęć.
zz W przypadku opcji [Każde zdj.] tryb
HDR będzie działał do czasu zmiany
ustawienia z punktu 2 na [Wyłącz HDR].
opcję [Aut.równaj obraz]
5Ustaw
i zrób zdjęcie.
zz W przypadku fotografowania z ręki
wybierz pozycję [Włącz]. W przypadku
korzystania ze statywu wybierz pozycję
[Wyłącz].
zz Obrazy RAW HDR są rejestrowane w jakości obrazu JPEG 73. Obrazy
RAW+JPEG HDR są rejestrowane w jakości obrazu określonej dla obrazu JPEG.
zz Fotografowanie w trybie HDR w rozszerzonym zakresie czułości ISO (H) jest
niemożliwe. Fotografowanie w trybie HDR jest możliwe w zakresie czułości
ISO 100-25600 (w zależności od ustawień opcji [Minimalny] i [Maksymalny]
w pozycji [Zakres ISO]).
zz Fotografowanie z funkcją naświetlania i fotografowanie z lampą błyskową nie
są dostępne.
zz W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
zz Podczas fotografowania w trybie HDR wykonywane są trzy zdjęcia przy
różnych czasach naświetlania definiowanych automatycznie. Nawet w trybach
fotografowania <t>, <s> i <a> czas naświetlania ulega zmianie w oparciu
o ustawiony czas naświetlania.
zz Aby zapobiec drganiom aparatu, można ustawić wysoką czułość ISO.
178
Tryb HDR
zz W przypadku wykonywania zdjęć HDR po wybraniu opcji [Włącz] w pozycji
[Aut.równaj obraz] dane o punktach pomiaru AF (=370), a także dane
dotyczące usuwania kurzu (=174) nie zostaną dodane do obrazu.
zz W przypadku fotografowania w trybie HDR z ręki po wybraniu w pozycji
[Aut.równaj obraz] opcji [Włącz], brzegi obrazu zostaną nieznacznie
przycięte, a rozdzielczość zostanie nieznacznie obniżona. Jeśli obrazy nie
mogą być właściwie wyrównane na skutek drgań aparatu itp., to automatyczne
wyrównanie obrazu nie będzie działać. Pamiętaj: robienie zdjęć przy bardzo
wysokiej (lub niskiej) wartości ekspozycji może sprawić, że automatyczne
wyrównywanie obrazu nie zadziała prawidłowo.
zz Jeśli fotografujesz w trybie HDR z ręki i dla ustawienia [Aut.równaj obraz]
wybrałeś opcję [Wyłącz], trzy obrazy mogą nie zostać właściwie wyrównane
i efekt HDR może się zmniejszyć. Zalecane jest używanie statywu.
zz Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku
powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych,
niezróżnicowanych tonalne obrazów.
zz Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo.
Może wystąpić nieregularność kolorów, nieregularność ekspozycji lub zakłócenia.
zz Fotografowanie w trybie HDR przy oświetleniu świetlówkowym lub diodowym
może dać w rezultacie nieprawidłowe odwzorowanie kolorów oświetlonych
obszarów.
zz Podczas fotografowania w trybie HDR obrazy zostaną połączone, a następnie
zapisane na kartę, co może zająć trochę czasu. Komunikat [BUSY] jest
wyświetlany podczas przetwarzania obrazów i fotografowanie nie jest możliwe
dopóki przetwarzanie nie zostanie zakończone.
179
Bracketing ostrości
M
Bracketing ostrości* umożliwia ciągłe fotografowanie z odległością
ogniskową zmienioną automatycznie po każdorazowym zdjęciu. Z tych
obrazów można utworzyć pojedynczy obraz z większą ostrością na dużym
obszarze, korzystając z aplikacji obsługującej kompozycję głębi, na przykład
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
* Skrót „BKT” oznacza angielski termin bracketing (sekwencja zdjęć o zmiennych
parametrach).
pozycję [z: Bracketing
1Wybierz
ostrości].
[Bracketing ostrości].
2zSprecyzuj
z Wybierz pozycję [Włącz].
liczbę obrazów.
3zUstaw
z Ustaw liczbę obrazów wykonanych
podczas jednej rejestracji zdjęć.
zz Możliwe jest ustawienie w zakresie
[2]–[999].
180
Bracketing ostrości
[Przyrost ostrości].
4zUstaw
z Określ, o ile chcesz przesunąć
fokus. Ta liczba jest automatycznie
dostosowywana do wartości przysłony
w momencie fotografowania.
Ponieważ większe wartości przysłony
zwiększają przesunięcie ostrości,
bracketing ostrości obejmuje większy
zakres w tym samym ustawieniu
[Przyrost ostrości] i [Liczba zdjęć].
zz Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij
przycisk <0>.
pozycję [Wygładz. ekspoz.].
5zUstaw
z Możesz powstrzymać zmiany w jasności
obrazu podczas blokady ostrości, dla
opcji [Wygładz. ekspoz.] na [Włącz],
która dostosowuje relatywne zmiany
rzeczywistej wartości przysłony
(efektywnej liczby f), która zmienia
pozycję ostrości.
zdjęcie.
6zZrób
z Aby zapisać ujęcia w nowym folderze,
dotknij [
] i wybierz [OK].
zz Ustaw ostrość na bliższym końcu
preferowanego zakresu ogniskowego,
a następnie wciśnij do końca przycisk
migawki, aby zrobić zdjęcie.
zz Po rozpoczęciu fotografowania zwolnij
spust migawki.
zz Aparat wykonuje zdjęcia
seryjne, przesuwając ogniskową
w nieskończoność.
zz Fotografowanie kończy się po określonej
liczbie zdjęć lub na drugim końcu
zakresu ogniskowego.
181
Bracketing ostrości
zz Bracketing ostrości jest przeznaczony do robienia zdjęć na statywie.
zz Zaleca się fotografowanie z szerszym kątem widzenia. Po utworzeniu głębi
możesz przyciąć obraz, jeśli to konieczne.
zz Można używać następujących soczewek (stan na kwiecień 2019 r.).
yyEF16-35mm f/4L IS USM
yyEF24-70mm f/4L IS USM
yyEF100mm f/2.8L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5L MACRO USM
yyEF-M28mm f/3.5 MACRO IS STM
yyEF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
yyEF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
zz Ustaw opcję [Wygładz. ekspoz.] na [Wyłącz] dla następujących obiektywów,
ponieważ mogą one powodować zmiany w jasności obrazu.
yyEF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5L MACRO USM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
zz Odpowiednie ustawienia [Przyrost ostrości] różnią się w zależności od
obiektu. Nieprawidłowe ustawienie [Przyrost ostrości] może powodować
nierównomierność w złożonych obrazach lub fotografowanie może zająć więcej
czasu, ponieważ wykonano więcej zdjęć. Wykonaj kilka zdjęć próbnych, aby
wybrać odpowiednie ustawienie [Przyrost ostrości].
zz Łączenie zdjęć może zająć trochę czasu, gdy ustawienie [Liczba zdjęć] jest
wysokie.
zz Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
zz Fotografowanie w świetle migoczącym może powodować nierównomierne
obrazy. W takim przypadku obniżenie prędkości migawki może dać lepsze
wyniki.
zz Funkcja jest niedostępna (ogniskowa nie zmienia się) w trybie MF.
zz Anulowanie fotografowania w toku może spowodować problemy
z wyświetlaniem na ostatnim obrazie. Unikaj używania ostatniego obrazu
podczas łączenia obrazów w programie Digital Photo Professional.
182
Bracketing ostrości
zz Zaleca się korzystanie ze statywu, elektronicznego wężyka spustowego
(w sprzedaży osobno, =223) lub bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania (w sprzedaży osobno, =223).
zz Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem fotografowania ustaw
wartość przysłony w zakresie f/5.6–11.
zz Szczegóły takie jak czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO są
określane na podstawie warunków pierwszego ujęcia.
zz Aby zatrzymać fotografowanie ponownie naciśnij spust migawki do końca.
zz Jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <2>, [Bracketing
ostrości] zmienia się na [Wyłącz].
zz Jeśli w [z: Styl obrazów] wybrano ustawienie [Auto], podczas
fotografowania zostanie zastosowane ustawienie [Standard].
183
Migawka dotyk.
Przez dotknięcie ekranu można ustawić ostrość i automatycznie zrobić zdjęcie.
migawkę dotykową.
1zWłącz
z Dotknij ikony [y] w lewym dolnym rogu
ekranu.
zz Każde dotknięcie ikony powoduje
przełączanie między opcjami [y] i [x].
zz [x] Migawka dotyk.: Włącz)
Aparat ustawi ostrość na miejsce,
który dotkniesz, a następnie zostanie
wykonane zdjęcie.
zz [y] (Migawka dotyk. Wyłącz)
Można dotknąć miejsca, na którym ma
zostać ustawiona ostrość. Aby zrobić
zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
ekranu, aby zrobić zdjęcie.
2zDotknij
z Dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
zz W miejscu dotknięcia aparat ustawi
ostrość (AF dotykowy), korzystając
z wybranej metody AF (=198).
zz W przypadku ustawienia [x] po
uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor
na zielony i automatycznie zostanie
zrobione zdjęcie.
zz Jeśli nie uda się uzyskać ostrości, punkt
AF zmieni kolor na pomarańczowy i nie
będzie można zrobić zdjęcia. Ponownie
dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
184
Migawka dotyk.
zz Nawet w przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki na [E],
[o] lub [i],, aparat będzie wykonywał zdjęcia w trybie fotografowania
pojedynczych zdjęć.
zz Nawet jeśli w pozycji [Działanie AF] wybrano opcję [Servo AF], dotknięcie
ekranu spowoduje ustawienie ostrości na obrazie przy użyciu opcji
[One-Shot AF].
zz Dotknięcie ekranu w widoku powiększonym nie spowoduje ustawienia ostrości
ani wykonania zdjęcia.
zz W przypadku wykonywania zdjęć przez dotknięcie ekranu z opcją
[z: Kontrolne wyśw] jest ustawiona opcja [bez limitu], można nacisnąć
spust migawki do połowy, aby zrobić następne zdjęcie.
zz Aby wykonać zdjęcie z ekspozycją w trybie Bulb, dotknij ekranu dwukrotnie.
Pierwsze dotknięcie ekranu rozpoczyna ekspozycję w trybie Bulb. Ponowne
dotknięcie powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb. Należy uważać,
aby nie poruszyć aparatu podczas dotykania ekranu.
185
Metoda zwolnienia migawki
M
Można wybrać sposób zwolnienia migawki.
pozycję
1Wybierz
[z: Tryb migawki].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Mechaniczna
Fotografowanie aktywuje mechaniczną migawkę. Należy upewnić się,
że została wybrana opcja [Mechaniczna], jeśli używany jest obiektyw
TS-E (z wyjątkiem obiektywów TS-E17mm f/4L albo TS-E24mm
f/3.5L II) stosowanych w celu przesunięcia lub przechylenia obiektywu
lub w przypadku korzystania z pierścienia pośredniego. Jeśli zostanie
wybrana opcja [Elektroniczna], może to uniemożliwić uzyskanie
standardowej ekspozycji lub spowodować nieregularną ekspozycję.
zz Elektroniczna
Pozwala na fotografowanie z maksymalnym czasem naświetlania
równym 1/16000 s i bez dźwięku migawki.
Dostępne w przypadku wyzwalania migawki innego niż [E], [o], [i]
lub [q].
Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
zz Ustawienie [Elektroniczna] — poruszenie aparatu lub ruch fotografowanego
obiektu może spowodować zniekształcenie obrazu.
zz Ustawienie trybu migawki na [Elektroniczna] przy migającym świetle może
spowodować zauważalne migotanie ekranu, na uchwyconym obrazie mogą
występować poziome pasy (szumy) lub nierówna ekspozycja.
186
Timer interwałowy
Za pomocą timera interwałowego można ustawić interwał fotografowania
i liczbę zdjęć, aby aparat wykonywał pojedyncze zdjęcia z ustawionym
interwałem, aż do osiągnięcia zadanej liczby zdjęć.
pozycję [z: Timer
1Wybierz
interwałowy].
pozycję [Włącz].
2zWybierz
z Wybierz wartość [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
interwał fotografowania
3Ustaw
i liczbę zdjęć.
zz Wybierz pozycję, by ustawić (godziny:
minuty: sekundy/liczba zdjęć).
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie [r].
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu [s]).
zz Interwał
Możliwe jest ustawienie w zakresie [00:00:01]–[99:59:59].
zz Liczba zdjęć
Możliwe jest ustawienie w zakresie [01]–[99]. Aby zatrzymać timer
interwałowy na czas nieokreślony, aż go zatrzymasz, ustaw [00].
187
Timer interwałowy
(1)
(2)
opcję [OK].
4zWybierz
z Ustawienia timera interwałowego będą
wyświetlane ekranie menu.
(1)
(2)
Interwał
Liczba zdjęć
zdjęcie.
5zZrób
z Pierwsze zdjęcie zostaje wykonane
i fotografowanie odbywa się
dalej zgodnie z ustawieniami
samowyzwalacza interwałowego.
zz Podczas fotografowania z timerem
interwałowym symbol [H] będzie
migać.
zz Po wykonaniu ustawionej liczby zdjęć
fotografowanie z timerem interwałowym
zostanie zatrzymane i automatycznie
anulowane.
zz Zalecane jest używanie statywu.
zz Zaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych.
zz Po rozpoczęciu fotografowania z timerem interwałowym nadal można nacisnąć
spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie jak zwykle. Zwróć uwagę, że
aparat przygotuje się do wykonania następnego interwału z timerem 5 sekund.
z góry, co tymczasowo uniemożliwi operacje, takie jak dostosowywanie
ustawień fotografowania, uzyskiwanie dostępu do menu i odtwarzanie zdjęć.
zz Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe
ponieważ aparat wykonuje lub przetwarza zdjęcia, zostanie ono pominięte.
Z tego powodu zostanie zrobionych mniej zdjęć niż określono.
zz Nawet w czasie działania timera interwałowego automatyczne wyłączanie jest
wyzwalane po ok. 8 s bezczynności, o ile opcja [Autom. wyłącz.]
w [5: Oszcz.energii] nie jest ustawiona na [Wyłącz]. Zasilanie aparatu
zostanie włączone ponownie automatycznie na około 1 min przed wykonaniem
kolejnego zaplanowanego zdjęcia.
zz Można połączyć z sekwencją naświetlania, sekwencją balansu bieli i trybem HDR.
zz Aby zatrzymać fotografowanie z timerem interwałowym, ustaw przełącznik
zasilania w pozycji <2>.
188
Timer interwałowy
zz W przypadku niektórych obiektywów ogniskowa może zmieniać się, jeśli opcja
automatyczne wyłączanie jest włączona podczas fotografowania z timerem
interwałowym. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej
firmy Canon.
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz Przełączenie na tryb ostrości AF zapobiega fotografowaniu, aż do uchwycenia
ostrości na obiektach. Zaleca się ustawienie trybu na ręczną regulację ostrości
i ręczne wyregulowanie ostrości przed zrobieniem zdjęcia.
zz Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów do
gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno).
zz W przypadku długich czasów ekspozycji lub czasu naświetlania dłuższego
niż interwał fotografowania aparat nie może wykonywać zdjęć z ustawionym
interwałem. Z tego powodu zostanie zrobionych mniej zdjęć niż określono.
Ponadto liczba zdjęć może się zmniejszyć, jeśli wartości czasu naświetlania
i interwału fotografowania są prawie takie same.
zz Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu
ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre
zdjęcia mogą nie zostać wykonane z ustawionymi interwałami.
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej podczas fotografowania z timerem
interwałowym należy ustawić dłuższy interwał między kolejnymi zdjęciami niż
czas ładowania lampy błyskowej. Zbyt krótkie przerwy mogą uniemożliwić
uruchomienie lampy błyskowej.
zz Zbyt krótkie przerwy mogą uniemożliwić fotografowanie lub automatyczne
ustawianie ostrości.
zz Fotografowanie z timerem interwałowym zostanie anulowane i zresetowane do
ustawienia [Wyłącz] w przypadku: ustawienia przełącznika zasilania w pozycji
<2>, ustawienia trybu fotografowania na <w/x> lub użycia programu EOS
Utility (oprogramowanie EOS).
zz Po rozpoczęciu fotografowania z timerem interwałowym nie można używać funkcji
fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (=223) ani funkcji fotografowania ze
zdalnym wyzwalaniem z użyciem zewnętrznej lampy Speedlite.
189
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
M
W tym trybie migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo jest naciśnięty
do końca spust migawki; migawka zostaje zamknięta po zwolnieniu
przycisku. Z trybu Bulb należy korzystać w przypadku fotografowania
nocnych scen, fajerwerków, nieba i innych obiektów, które wymagają
długiego czasu naświetlania.
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <a>.
czas naświetlania jako [BULB]:
2 zUstaw
z Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
zdjęcie.
3zZrób
z Aparat będzie rejestrował zdjęcia,
dopóki spust migawki będzie całkowicie
wciśnięty.
zz Czas ekspozycji, jaki upłynął, będzie
wyświetlany na ekranie.
190
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz Długie ekspozycje w trybie Bulb powodują więcej zakłóceń na obrazie niż zwykle.
zz W przypadku ustawienia automatycznej czułości ISO zostanie ustawiona
czułość ISO 400 (=576).
zz Jeśli podczas ekspozycji w trybie Bulb jest używany samowyzwalacz zamiast
timera funkcji Bulb, należy trzymać naciśnięty do końca spust migawki.
zz W przypadku ustawienia[z: Redukcja szumów (dł.czas)] można zredukować
zakłócenia generowane podczas długich czasów ekspozycji (=171).
zz Aby zredukować drgania aparatu, zalecane jest użycie statywu i opcjonalnego
pilota zdalnego sterowania (Elektroniczny wężyk spustowy RS-60E3 lub
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1) lub timera funkcji Bulb.
Timer funkcji Bulb
Używając timera funkcji Bulb, nie trzeba trzymać wciśniętego do końca
spustu migawki podczas ekspozycji.
Należy pamiętać, że timer funkcji Bulb jest dostępny tylko w trybie <a>
z czasem naświetlania ustawionym na tryb [BULB].
pozycję
1Wybierz
[z: Timer f-cji Bulb].
pozycję [Włącz].
2zWybierz
z Wybierz wartość [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
191
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
żądany czas ekspozycji.
3zUstaw
z Wybierz godziny, minuty lub sekundy.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie [r].
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu [s]).
4Wybierz opcję [OK].
zdjęcie.
5zZrób
z Naciśnij spust migawki do
końca, następnie po rozpoczęciu
fotografowania, zwolnij spust.
zz Wyświetlane są symbol [H] i czas
ekspozycji.
zz Naciśnij jeszcze raz spust migawki do
końca, następnie zwolnij spust, aby
przerwać fotografowanie w toku.
zz Aby anulować ustawienie timera,
wybierz wartość [Wyłącz] w punkcie 2.
zz Jeśli spust migawki będzie naciskany do końca, ekspozycja w trybie Bulb
będzie trwać nawet po upływie ustawionego czasu ekspozycji.
zz Zmiana trybów fotografowania przywraca ustawienia timera funkcji Bulb do
wartości [Wyłącz].
192
Fotografowanie bez migotania
M
W przypadku wykonywania zdjęcia z krótkim czasem naświetlania przy
źródle oświetlenia takim jak światło jarzeniowe miganie źródła światła
powoduje migotanie i nierównomierną ekspozycję w pionie. Używanie serii
zdjęć w tych warunkach może spowodować nierównomierną ekspozycję
lub niespójność kolorów zdjęć. Fotografowanie bez migotania sprawia,
że aparat robi zdjęcia w chwili, gdy migotanie wywiera mniejszy wpływ na
ekspozycję i kolory.
pozycję [z: Fotogr. bez
1Wybierz
migot.].
2Wybierz pozycję [Włącz].
zdjęcie.
3zZrób
z Po ustawieniu opcji [Włącz], lub gdy
zmieni się źródło światła, aby wykryć
migotanie przed zrobieniem zdjęcia
naciśnij przycisk <Q>, wybierz pozycję
[Fotogr.bez migot.], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
zz Zdjęcie zostanie wykonane z redukcją
nierówności ekspozycji lub niespójności
tonów kolorów spowodowanych przez
migotanie.
193
Fotografowanie bez migotania
zz Przy wybranej opcji [Włącz], opóźnienie wyzwalania migawki jest dłuższe, gdy
fotografujesz w migoczącym świetle. Ponadto szybkość serii zdjęć może ulec
zmniejszeniu, a interwał fotografowania może być nieregularny.
zz Ta funkcja nie będzie stosowana nagrywania filmów.
zz Nie można wykryć migotania z częstotliwością inną niż 100 Hz lub 120 Hz.
Ponadto jeśli częstotliwość migotania źródła światła zmienia się podczas
wykonywania serii zdjęć, nie można zredukować efektów migotania.
zz W trybie <t>, <d> lub <f>, jeśli czas naświetlania zmienia się podczas
wykonywania serii zdjęć lub wykonane zostaje kilka zdjęć tej samej sceny przy
różnych czasach naświetlania, tony kolorów mogą być niezgodne. Aby uniknąć
niezgodności tonów kolorów, należy używać trybu <t>, <a>, or <s> ze
stałym czasem naświetlania.
zz Odcień koloru może być inny przy wybranej opcji [Włącz], niż przy opcji [Wyłącz].
zz Czas naświetlania, przysłona i czułość ISO mogą się zmienić, gdy zaczniesz
fotografowanie (nawet z włączoną blokadą AE).
zz Jeśli obiekt znajduje się na ciemnym tle lub na obrazie pojawia się jasne
światło, migotanie może nie zostać prawidłowo wykryte.
zz Redukcja migotania może nie być możliwa w pewnych warunkach oświetlenia.
zz W zależności od źródła światła efekt migotania może nie być wykrywany
prawidłowo.
zz W zależności od źródeł światła lub warunków fotografowania uzyskanie
oczekiwanego rezultatu może być niemożliwe nawet w przypadku użycia
tej funkcji.
zz Zaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych.
zz Migotanie nie jest redukowane w trybie strefy podstawowej.
zz Redukcja migotania działa również w przypadku fotografowania
z lampą błyskową. Należy jednak pamiętać, że podczas fotografowania
z bezprzewodową lampą błyskową oczekiwany rezultat może nie zostać
uzyskany.
194
Działanie AF
M
Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF najbardziej
odpowiednią dla warunków fotografowania lub obiektu.
1Wybierz pozycję [z: Działanie AF].
2Wybierz ustawienie.
zz Jeśli nie można uzyskać ostrości, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po naciśnięciu spustu
migawki do końca. Zmień kompozycję i ponownie spróbuj ustawić ostrość.
Lub zobacz „Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości” (=208).
195
Działanie AF
Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych (ONE SHOT)
To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania nieruchomych
obiektów. Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje jednorazowe
ustawienie ostrości aparatu.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
zz Ostrość pozostaje zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do
połowy i przytrzymaniu go, co pozwala zmienić kompozycję obrazu przed
wykonaniem zdjęcia.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania
zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz str. =133.
zz Jeśli dla ustawienia [5: Sygnał "bip"] wybrano opcję [Wył.], sygnał
dźwiękowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrości.
Tryb Serwo AF dla poruszających się obiektów (SERVO)
To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania poruszających się
obiektów. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki powoduje
ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zz Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości rejestrowania
zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz str. =133.
zz W przypadku niektórych obiektywów odległości od obiektu i szybkości
poruszania się obiektu aparat może nie ustawić prawidłowo ostrości.
zz Zmiana ogniskowej podczas serii zdjęć może spowodować utratę ostrości
obrazu. Należy najpierw dostosować ogniskową, a następnie zmienić
kompozycję i wykonać zdjęcie.
zz Sygnalizator dźwiękowy nie będzie uruchamiany nawet w przypadku uzyskania
ostrości.
196
Działanie AF
Oświetlenie wspomagające AF
Przy słabym świetle lub w podobnych warunkach oświetlenie wspomagające
AF (=34) może świecić po naciśnięciu spustu migawki do połowy, aby
ułatwić autofokus.
zz Oświetlenie wspomagające AF nie włącza się, kiedy [z: Działanie AF] jest
ustawione na [Servo AF].
zz Przy użyciu lampy błyskowej (Speedlite) wyposażonej w ledowe oświetlenie
wspomagające AF, w razie potrzeby lampa błyskowa uruchomi oświetlenie
wspomagające AF.
197
Metoda AF
Wybierz metodę AF najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania
lub obiektu. Aparat próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w ramce AF
lub ramce punktu AF. W trybie <A> automatycznie ustawiana jest opcja
[u+Śledzenie].
Instrukcje dotyczące wyboru metody AF można znaleźć na stronie =200.
Metoda AF
: Twarz+Śledzenie
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie
ostrość. Wokół wykrytej i śledzonej twarzy
pojawi się ramka [p] (punkt AF).
Jeśli nie zostanie wykryta żadna twarz, cały obszar AF zostanie użyty do
automatycznego wyboru AF.
W trybie Serwo AF można ustawić początkową pozycję dla funkcji Serwo
AF (=206). Regulacja ostrości będzie trwać tak długo, jak ramka
obszarowego AF będzie w stanie śledzić obiekt podczas wykonywania zdjęć.
: AF punktowy
Aparat ustawia ostrość w węższym
obszarze niż jednopunktowy AF.
: 1-punktowy AF
Aparat ustawia ostrość przy użyciu
pojedynczego punktu AF [S].
198
Metoda AF
: Strefowy AF
Używa AF z automatycznym wyborem
w ramkach strefy AF, aby pokryć duży
obszar, co ułatwia ustawianie ostrości.
Przede wszystkim tryb ustawia ostrość na najbliższym przedmiocie. Aparat
próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w ramce strefy AF.
Wyostrzone punkty AF są wyświetlane jako [S].
199
Metoda AF
Wybór metody AF
Wybierz metodę AF najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania
lub obiektu.
Jeśli wolisz ręczne ustawianie ostrości, zob. stronę =218.
1Wybierz pozycję [z: Metoda AF].
2Wybierz ustawienie.
zz Aby ustawić metodę AF, możesz również uzyskać dostęp do ekranu metod AF,
naciskając przycisk <S>, a następnie przycisk <B>.
zz Opisy na stronach =201–=204 zakładają, że tryb działanie AF jest
ustawiony na [One-Shot AF] (=196). Po ustawieniu [Servo AF] (=196),
punkt AF zmienia kolor na niebieski w przypadku uzyskania ostrości.
zz Informacje na temat migawki dotykowej (AF i zwolnienie migawki przez
sterowanie za pomocą dotyku) można znaleźć na stronie =184.
200
Metoda AF
zz u(twarz) + Śledzenie: c
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie ostrość. Jeśli twarz się porusza,
punkt AF [p] również się porusza, aby ją śledzić.
punkt AF.
1zSprawdź
z Wokół wykrytej twarzy pojawi się ramka
[p] (punkt AF).
zz Użyj przycisków <Y> <Z> aby wybrać
twarz, kiedy [h] pojawia się po
naciśnięciu przycisku <S>.
ostrość na obiekt.
2zUstaw
z Naciśnij przycisk migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości
aparatu na obiekt, punkt AF zmieni kolor
na zielony, a aparat wyemituje sygnał
dźwiękowy
zz Pomarańczowy punkt AF wskazuje,
że aparat nie może ustawić ostrości na
obiektach.
3Zrób zdjęcie.
201
Metoda AF
Dotknięcie ekranu na twarzy aby ustawić ostrość.
Dotknięcie ekranu na twarzy lub obiekcie spowoduje zmianę punktu AF na [ ].
Nawet gdy twarz lub obiekt się porusza, punkt AF [ ] śledzi to.
zz Jeżeli twarz obiektu jest zdecydowanie nieostra, wykrycie twarzy nie będzie
możliwe. Należy ręcznie wyregulować ostrość (=218) w celu wykrycia
twarzy, a następnie należy wykonać AF.
zz Może się zdarzyć, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
zz Funkcja wykrywania twarzy nie będzie działać w sytuacji, gdy twarz
odwzorowana w kadrze jest zbyt mała lub zbyt duża, zbyt mocno naświetlona
lub zacieniona, a także jeśli jest ona tylko częściowo widoczna.
zz AF nie wykrywa obiektów ani twarzy osób na obrzeżach ekranu. Zmień
kompozycję kadru, aby wyśrodkować obiekt lub przybliżyć obiekt do środka.
zz Ramka [p] może obejmować jedynie fragment twarzy, a nie całą twarz.
zz Rozmiar punktu AF zmienia się zależnie od obiektu.
202
Metoda AF
zz AF punktowy/1-punktowy AF/Strefowy AF
Punkt lub ramkę strefy AF można wybrać ręcznie. Tutaj jako przykład
zastosowano ekrany 1-punktowego AF.
punkt AF.
1zSprawdź
z Wyświetlony zostanie punkt AF (1).
W trybach Strefowy AF, wyświetlana jest
określona ramka strefy AF.
(1)
punkt AF.
2zPrzesuń
z Naciśnij przycisk <S>.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
przesunąć punkt AF w miejsce, w którym
chcesz ustawić ostrość (pamiętaj,
że w przypadku niektórych obiektywów,
punkt AF może nie sięgać krawędzi
ekranu
zz Możesz również dotknąć ekranu, aby
przesunąć punkt AF.
zz Aby wyśrodkować punkt AF lub ramkę
strefy AF, naciśnij przycisk <B>.
zz Aby powiększyć ekran, obróć pokrętło
<5>. Każdorazowy obrót pokrętła
<5> powoduje zmianę stopnia
powiększenia.
203
Metoda AF
ostrość na obiekt.
3zUstaw
z Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni
kolor na zielony i zostanie uruchomiony
sygnalizator dźwiękowy.
Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana,
punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
4Zrób zdjęcie.
zz Punkty AF mogą nie śledzić obiektów w niektórych warunkach fotografowania,
kiedy Servi AF jest używane ze Strefowym AF.
zz Ustawianie ostrości za pomocą oświetlenia wspomagającego AF może być
trudne w przypadku korzystania z peryferyjnego punktu AF. W takim przypadku
należy wybrać punkt AF znajdujący się pośrodku kadru.
zz Dzięki funkcji [8: C.Fn II-2: Punkt AF powiązany z orient.] można ustawić
odrębne punkty AF na potrzeby fotografowania w pionie i w poziomie (=532).
204
Metoda AF
Widok powiększony
Możesz sprawdzić ostrość, powiększając obraz ok. 5× lub 10× poprzez
użycie opcji [u]. Widok powiększony nie jest możliwy w przypadku trybu
[u+Śledzenie].
zz Powiększenie jest wyśrodkowane na punkcie AF w trybach
[AF punktowy] lub [1-punktowy AF] i na ramce strefy AF w trybach
[Strefowy AF].
zz Automatyczne ustawianie ostrości jest wykonywane w widoku
powiększonym po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie
[1-punktowy AF] i [AF punktowy]. W przypadku trybu [Strefowy AF]
automatyczne ustawianie ostrości odbywa się po przywróceniu
normalnego widoku.
zz W przypadku używania trybu Servo AF naciśnięcie spustu migawki
do połowy w widoku powiększonym spowoduje powrót do widoku
standardowego przeznaczonego do regulacji ostrości.
zz Jeśli uzyskanie ostrości w widoku powiększonym jest utrudnione, należy wrócić
do widoku normalnego i użyć funkcji AF.
zz Jeśli użyto funkcji AF w widoku standardowym, a następnie użyto
powiększonego widoku, precyzyjne ustawienie ostrości może nie być możliwe.
zz Szybkość AF w widoku standardowym i w widoku powiększonym różni się.
zz Tryby Ciągły AF i Filmowy Serwo AF nie są dostępne po powiększeniu widoku.
zz W widoku powiększonym ustawianie ostrości może być trudne z uwagi na
drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
205
Metoda AF
Ustawianie początkowej pozycji Serwo AF
1.Ustaw [8: C.Fn II-3: Wstępny pkt Servo AF dla c] opcji innej niż
[Autom.].
2.Wyświetlona zostanie ramka obszarowego AF (1) i punkt AF (2).
(1)
(2)
3.Naciśnij przycisk <S>, a następnie obróć pokrętła <6> <5> lub
przyciski nawigacji<V>, aby ustawić punkt AF w pozycji, na której
chcesz ustawić ostrość. Naciśnięcie przycisku <B> spowoduje powrót
punktu AF na środek ekranu. Możesz również dotknąć ekranu, aby
przesunąć punkt AF.
4.Naciśnięcie przycisku <0> po naciśnięciu przycisku <S>, aby
przesunąć punkt AF, ustawi aktualną pozycję jako pozycję początkową
dla trybu Servo AF.
206
Metoda AF
Wskazówki dotyczące fotografowania z opcją AF
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne ustawienie
ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
zz Jasność obrazu może się zmieniać podczas automatycznego ustawiania
ostrości.
zz W zależności od obiektu i warunków fotografowania ustawienie ostrości
może potrwać dłużej lub szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć.
zz Jeśli podczas fotografowania zmieni się źródło światła, może wystąpić
migotanie ekranu i trudności z ustawieniem ostrości. W takim przypadku
należy ponownie uruchomić aparat i wznowić fotografowanie z funkcją
AF przy aktualnym oświetleniu.
zz Jeśli nie można wyostrzyć obrazu za pomocą AF, wyreguluj ostrość
ręcznie (=218).
zz W przypadku obiektów znajdujących się na skraju ekranu, które są lekko
nieostre, spróbuj wyśrodkować obiekt (lub punkt AF lub ramkę strefy
AF), aby ustawić ostrość, a następnie ponownie skomponuj ujęcie przed
zrobieniem zdjęcia.
zz W przypadku niektórych obiektywów ustawianie ostrości przy użyciu
autofokusa może potrwać dłużej, a regulacja ostrości może nie być do
końca skuteczna.
207
Metoda AF
Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
zz Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo, jednokolorowe,
płaskie powierzchnie, lub utrata szczegółów w jasnych lub ciemnych
partiach obrazu.
zz Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
zz Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko
w kierunku poziomym.
zz Obiekty z powtarzającymi się wzorami (np. okna wieżowca, klawiatury
komputerowe itp.).
zz Cienkie linie i kontury obiektu.
zz Źródła światła, których jasność, kolor lub struktura ulegają zmianie.
zz Sceny nocne lub punkty światła.
zz Migotanie obrazu przy świetle jarzeniowym lub LED.
zz Bardzo małe obiekty.
zz Obiekty znajdujące się na krawędzi ekranu.
zz Obiekty fotografowane pod mocne lub odbijające światło (np. samochód
o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
zz Bliskie i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (np. zwierzę
w klatce itp.).
zz Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie
można unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub rozmycie
obiektu.
zz Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry.
zz Efekt miękkiej ostrości stosowany jest do obrazu zarejestrowanego
z użyciem obiektywu miękko rysującego.
zz Stosowany jest filtr do efektów specjalnych.
zz Podczas działania funkcji AF na ekranie widoczne są zakłócenia (punkty
świetlne, pasy itp.).
Zakres AF
Dostępny zakres automatycznego ustawiania ostrości różni się w zależności
od używanego obiektywu i formatu obrazu oraz od tego, czy użytkownik
korzysta z funkcji, takich jak kadrowanie filmu lub stabilizacja cyfrowa filmu.
208
AF z detekcją oczu
Z funkcją AF ustawioną na [u+Śledzenie], możliwe jest utrzymanie
ostrości na oczach obiektu.
pozycję
1Wybierz
[z: AF z detekcją oczu].
2Wybierz pozycję [Włącz].
aparat na obiekt.
3zNakieruj
z Wokół oka pojawi się punkt AF.
zz Można także dotknąć ekranu, aby
zaznaczyć oko i ustawić ostrość.
zz Cała twarz jest wybierana po dotknięciu
innych rysów twarzy, takich jak nos lub
usta. Oczy na których ma być ustawiona
ostrość są wybierane automatycznie.
zz Zależnie od ustawień [AF z detekcją
oczu] użyj przycisków <Y> <Z>, aby
ustawić ostrość na wybranych oczach
lub twarzy, kiedy pojawi się [h],
po tym jak naciśniesz przycisk <S>.
4Zrób zdjęcie.
209
AF z detekcją oczu
zz Oczy fotografowanej osoby mogą nie zostać poprawnie wykryte. Zależy to od
wyglądu tej osoby i warunków fotografowania.
zz Aby wyłączyć funkcję AF z detekcją oczu bez korzystania z operacji menu,
należy naciskać następujące przyciski jeden po drugim: <S>, <B>
i <B>. Aby wznowić AF z detekcją oczu, ponownie naciśnij przycisk <B>.
210
Ciągły AF
Ta funkcja utrzymuje ogólną ostrość obiektów. Umożliwia to szybsze
uzyskanie ostrości przez aparat po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
1Wybierz pozycję [z: Ciągły AF].
2Wybierz pozycję [Włącz].
zz Włączenie tej funkcji zmniejsza liczbę dostępnych zdjęć, ponieważ obiektyw
jest stale zasilany, co zużywa moc akumulatora.
211
AF dotknięcie z przeciągnięciem
Możesz przesuwać punkt AF lub ramkę strefy AF, dotykając lub przeciągając
palcem po ekranie podczas patrzenia przez opcjonalny wizjer elektroniczny.
Włączanie AF dotykowego z przeciąganiem
pozycję [z: Nastawy AF
1Wybierz
dot. z przec.].
pozycję [AF dot. z przec.].
2zWybierz
z Wybierz pozycję [Włącz].
Metoda ustalania położenia
Możesz ustawić sposób określania położenia poprzez dotykanie
i przeciąganie.
1Ustaw metodę ustalania położenia.
zz [Bezwzględne]
Punkt AF zostaje przeniesiony w miejsce dotknięcia lub przeciągnięcia
na ekranie.
zz [Względne]
Punkt AF jest przesuwany w kierunku przeciągania o odległość
odpowiadającą długości przeciągnięcia, bez względu na miejsce
dotknięcia ekranu.
212
AF dotknięcie z przeciągnięciem
Aktywny obszar dotykowy
Możesz określić obszar ekranu używany do operacji dotykowych
i przeciągania.
1Ustaw aktywny obszar dotykowy.
zz Dotknięcie ekranu po ustawieniu opcji [u+Śledzenie] powoduje wyświetlenie
okrągłej pomarańczowej ramki [ ]. Po podniesieniu palca w miejscu, w którym
ma się znaleźć punkt AF wyświetla się [ ] i wybrany obiekt jest śledzony. Aby
anulować wybór obiektu, naciśnij przycisk <S>.
213
Ręczne ustawianie ostrości z użyciem
obiektywu po użyciu opcji AF
M
W przypadku obiektywów EF-M, EF lub EF-S wyposażonych
w elektroniczne ręczną regulację ostrości można określić sposób ręcznego
ustawiania ostrości w trybie One-Shot AF.
pozycję [z: Ręczna
1Wybierz
ostrość dla obiekt.].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz [
] Wyłącz po One-Shot AF
zz [
] Włącz po One-Shot AF
Ręczna regulacja ostrości po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji
ostrości jest wyłączona.
Po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji ostrości przytrzymanie
wciśniętego do połowy spustu migawki pozwala ustawić ostrość ręcznie.
zz Szczegółowe informacje na temat tego, czy obiektyw obsługuje elektroniczną
ręczną regulację ostrości, można znaleźć w instrukcji obsługi obiektywu.
214
Oświetlenie wspomagające AF
Możliwe jest użycie oświetlenia wspomagającego AF aparatu lub lampy
błyskowej Speedlite.
pozycję [z: Oświetlenie
1Wybierz
wspomagające AF].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz [ON] Włącz
W razie potrzeby włącza funkcję oświetlenia wspomagającego AF
aparatu lub zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite wyposażonej
w ledowe oświetlenie wspomagające.
zz [OFF] Wyłącz
Wyłącza funkcję oświetlenia wspomagającego AF.
215
Stabilizacja obrazu
Możliwe jest dostosowanie ustawień stabilizatora obrazu (IS) obiektywów
wyposażonych w optyczną stabilizację obrazu. Szczegółowe informacje
dotyczące [k Stabil. cyfr.], patrz strona =268.
1Wybierz pozycję [z: Ustaw. stab.].
2Wybierz pozycję [Stabilizacja].
3Ustaw opcję.
zz [Wył.]
Wyłączenie stabilizacji obrazu.
zz [Wł.]
Drgania aparatu zostaną skorygowane.
zz Jeśli stabilizacja obrazu nie może zapobiec drganiom aparatu, należy
zamocować aparat na statywie lub unieruchomić go w jakiś inny sposób.
Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu aparatu w inny
sposób należy wybrać dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wył.].
216
Blokada ekspozycji (Blokada AE)
M
Możesz zablokować ekspozycję, gdy chcesz ustawić ostrość i ekspozycję
niezależnie albo gdy chcesz wykonać kilka zdjęć z takim samym
ustawieniem ekspozycji. Naciśnij przycisk <A>, aby zablokować parametry
ekspozycji, a następnie zmień kompozycję i zrób zdjęcie. Jest ona
szczególnie przydatna w przypadku fotografowania obiektów pod światło itd.
ostrość na obiekt.
1zUstaw
z Naciśnij spust migawki do połowy.
przycisk <A> (4).
2zNaciśnij
z W lewym dolnym rogu ekranu jest
wyświetlona ikona [A], która informuje,
że ekspozycja jest zablokowana
(Blokada AE).
zz Każde naciśnięcie przycisku <A>
powoduje zablokowanie bieżącego
ustawienia ekspozycji.
kompozycję i zrób zdjęcie.
3zZmień
z Aby zachować blokadę AE w trakcie
wykonywania kolejnych zdjęć, należy
przytrzymać przycisk <A> i nacisnąć
spust migawki.
Efekty działania blokady AE
Tryb
pomiaru
q
wre
Metoda wybierania punktu AF
Wybór automatyczny
Ekspozycja wyśrodkowana
na punkcie AF w ognisku jest
zablokowana.
Wybieranie ręczne
Ekspozycja wyśrodkowana
na wybranym punkcie AF jest
zablokowana.
Ekspozycja na środku ekranu jest zablokowana.
* Dla ręcznej regulacji ostrości ustawionej na [q], ekspozycja w środkowej części
ekranu jest zablokowana.
217
Ręczna regulacja ostrości
Jeśli automatyczne ustawianie ostrości nie jest możliwe, można powiększyć
obraz i ręcznie ustawić ostrość.
przełącznik trybu ostrości
1Ustaw
w pozycji <MF>.
zz Obróć pierścień ostrości na obiektywie,
aby w przybliżeniu ustawić ostrość.
obszar, który ma zostać
2Zdefiniuj
powiększony.
zz Naciśnij przycisk <S>, aby włączyć
powiększanie, a następnie przenieś
do miejsca, w którym chcesz ustawić
ostrość, używając pokrętła <6> lub
przycisków nawigacji <V>.
zz Aby wyśrodkować powiększony obszar,
naciśnij przycisk <B>.
obraz.
3zPowiększ
z Każdorazowy obrót pokrętła <5>
powoduje poniższe zmiany na ekranie.
1× ↔ 5× ↔ 10×
(1) (2) (3)
218
(1)
(2)
(3)
Blokada AE
Pozycja powiększonego obszaru
Powiększenie (ok.)
Ręczna regulacja ostrości
ostrość ręcznie.
4zUstaw
z Patrząc na powiększony obraz, obróć
pierścień ostrości na obiektywie, aby
ustawić ostrość.
zz Po uzyskaniu ostrości naciśnij
przycisk <0>, aby wrócić do widoku
standardowego.
5Zrób zdjęcie.
zz W przypadku obiektywów innych niż EF-M, w kroku 1. należy ustawić
przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>
zz Jeśli [AF] wyświetla się w kroku 1. podczas nagrywania filmu obiektywem
EF-M, można dotknąć odpowiednią ikonę, i zmienić tryb na [MF] Aparat nie
emituje dźwięków związanych ze zmianą trybów, więc możliwa jest zmiana na
ręczną regulację ostrości bez rejestracji dźwięków w filmie.
zz Nawet przy ręcznej regulacji ostrości można używać migawki dotykowej do
robienia zdjęć.
219
Wyróżnianie MF (podkreślanie konturów)
Przy ręcznym ustawianiu ostrości, kontury obiektów w obszarze
ogniskowania mogą zostać wyróżnione kolorem w celu ułatwienia regulacji
ostrości. Można dostosować kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi
zgodnie z wymaganiami (poza trybem <A>).
pozycję [z: Nastawy
1Wybierz
wyróżniania MF].
opcję [Wyróżnianie].
2zWybierz
z Wybierz opcję [Wł.].
poziom i kolor.
3zUstaw
z Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
zz Wyróżnianie nie jest widoczne w widoku powiększonym.
zz Wyróżnianie MF może być trudne do wykrycia przy wysokich czułościach ISO,
szczególnie gdy rozszerzono zakres czułości ISO. W razie potrzeby zmniejsz
czułość ISO lub zmień [Wyróżnianie] na [Wył.].
zz Wyróżnianie widoczne na ekranie nie jest zapisywane na obrazach.
220
Przełączanie trybu ostrości
Przez wyłączenie przełącznika trybu ostrości w obiektywach EF-M,
użytkownik może włączyć przełącznik trybu ostrości korzystając z menu.
pozycję
1Wybierz
[5: Przeł. (AF/MF)].
pozycję [Wyłącz].
2zWybierz
z Uruchomienie [z: Przeł. (AF/MF)] menu
trybu ostrości] zamiast przełącznika trybu
ostrości, który jest wyłączony,
pozycję [z: Tryb
3Wybierz
ostrości].
ustawienie.
4zWybierz
z [AF]: Autofokus
zz [MF]: ręczna regulacja ostrości
Należy pamiętać, że dla niektórych
trybów strefy podstawowej, pomimo
tego ustawienia używany jest autofokus.
221
Typ przeglądu filmowego
W trybie <D> są rejestrowane zdjęcia i klipy, ale można określić czy
zdjęcia mają być zawarte w zarejestrowanym przeglądzie filmowym.
1Włącz tryb<D>.
pozycję [z: Typ
2Wybierz
przeglądu].
3Ustaw opcję.
zz [Uwzględ. zdj.]
Przegląd filmowy zawiera zdjęcia.
zz [Bez zdjęć]
Przegląd filmowy nie zawiera zdjęć.
222
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem jest obsługiwane za pomocą
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1 lub elektronicznego
wężyka spustowego RS-60E3 (połączenia Bluetooth i przewodowe są
sprzedawane oddzielnie).
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1
Zdjęcia można robić zdalnie z odległość do ok. 5 metrów od aparatu.
Po sparowaniu aparatu i BR-E1 (=446), ustaw tryb wyzwalania migawki
na [Q] lub [k] (=135).
Instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi pilota bezprzewodowego BR-E1.
zz Jeśli ustawiono fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem, automatyczne
wyłączenie nastąpi w ciągu ok. 2 min.
zz Pilota zdalnego sterowania można także używać do nagrywania filmów (=276).
Elektroniczny wężyk spustowy RS-60E3
Po podłączeniu wężyka do aparatu, można wykonywać zdjęcia zdalnie za
pośrednictwem połączenia przewodowego.
Instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi elektronicznego wężyka
spustowego BR-60E3.
1Otwórz pokrywę złącz.
wtyk przewodu do złącza
2Podłącz
zdalnego wyzwalania.
223
Ogólne przestrogi dotyczące
fotografowania
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
Jakość obrazu
zz W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być widoczne
zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
zz Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować zakłócenia
i zniekształcenia kolorów obrazu.
zz Nieprzerwane fotografowanie lub filmowanie przez dłuższy okres czasu może
spowodować wzrost temperatury wewnętrznej aparatu i wpłynąć na jakość
obrazu. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
zz W przypadku fotografowania z długim czasem naświetlania, gdy temperatura
wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość obrazu może ulec pogorszeniu. W
takiej sytuacji należy przerwać fotografowanie i odczekać kilka minut przed
wznowieniem fotografowania.
Biała [s] i czerwona [E] ikona ostrzeżenia o wysokiej
temperaturze wewnętrznej.
zz Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
fotografowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona biała
ikona [s] lub czerwona ikona [E].
zz Biała ikona [s] sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa. W takiej sytuacji
należy zatrzymać fotografowanie i odczekać na obniżenie temperatury aparatu.
zz Czerwona ikona [E] sygnalizuje, że wkrótce fotografowanie zostanie
automatycznie zatrzymane. Fotografowanie nie będzie możliwe, dopóki wewnętrzna
temperatura aparat nie obniży się, dlatego należy na jakiś czas zaprzestać
fotografowania lub wyłączyć aparat i poczekać na obniżenie jego temperatury.
zz Długotrwałe fotografowanie lub filmowanie przy wysokiej temperaturze
otoczenia spowoduje szybsze pojawienie się białej ikony [s] lub czerwonej
ikony [E]. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
zz Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć wykonanych
przy wysokiej czułości ISO lub z długim czasem ekspozycji może być obniżona
nawet przed wyświetleniem białej ikony [s].
Wyniki fotografowania
zz W powiększonym widoku, czas naświetlania i wartość przysłony wyświetlają się
na czerwono. W przypadku wykonania zdjęcia w trybie widoku powiększonego
uzyskana ekspozycja może być inna niż oczekiwana. Przed zrobieniem zdjęcia
należy wrócić do widoku standardowego.
zz Nawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz będzie
rejestrowany z uwzględnieniem obszaru obrazu w widoku standardowym.
224
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
Obrazy i wyświetlanie
zz W warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia wyświetlany obraz może
nie odzwierciedlać jasności fotografowanego obrazu.
zz W warunkach słabego oświetlenia, mogą być zauważalne zakłócenia na
wyświetlanym obrazie nawet przy niskiej czułości ISO, jednak zakłóceń będzie
mniej na zarejestrowanym obrazie, ponieważ jakość obrazu jest różna dla
obrazu wyświetlanego i zarejestrowanego.
zz Ekran lub wartość ekspozycji mogą migać, jeśli źródło światła (oświetlenie)
zmienia się. W takim przypadku należy na jakiś czas zaprzestać fotografowania
lub filmowania i wznowić je przy preferowanym oświetleniu.
zz Skierowanie aparatu w innym kierunku może czasowo uniemożliwić prawidłowe
odwzorowanie jasności. Przed rozpoczęciem fotografowania należy zaczekać
na ustabilizowanie się jasności obrazu.
zz W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła, jasne obszary
na ekranie mogą być przyciemnione. Jednak na zarejestrowanym obrazie
jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
zz Jeśli w warunkach słabego oświetlenia w pozycji [5: Jasność wyśw.] zostanie
wybrane jasne ustawienie, na podglądzie kadru mogą pojawić się zakłócenia
lub nieregularne kolory. Nie zostaną one jednak zarejestrowane na obrazie.
zz Po powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie wyraźniejszej
niż na zarejestrowanym obrazie.
Obiektyw
zz Funkcja Stabilizator obrazu będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki
nie zostanie naciśnięty do połowy, jeżeli użyty zostanie obiektyw EF-M, a dla
funkcji [Stabilizacja] z obszaru [z: Ustaw. stab.]wybrana zostanie opcja
[Wł.], lub gdy użyty zostanie obiektyw EF lub EF-S, a przełącznik stabilizacji
obrazu zostanie ustawiony na<1>. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
pobiera zasilanie z akumulatora i może spowodować obniżenie dostępnej
liczby zdjęć w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania
statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
zz W przypadku stosowania obiektywu EF, ostrość zaprogramowana podczas
fotografowania jest dostępna tylko podczas stosowania obiektywów
superzbliżeniowych wyposażonych w tę funkcję wprowadzonych na rynek
w pierwszej połowie roku 2011 i później.
zz Korzystając z opcjonalnego przewodu HDMI (po stronie aparatu łącze typu D),
możliwe jest wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora (=321). Należy
pamiętać, że dźwięk nie będzie odtwarzany na telewizorze.
225
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
Ekran informacji
Szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w przypadku
fotografowania można znaleźć na stronie =583.
zz Gdy pozycja [g] wyświetlana jest w białym kolorze, oznacza to, że poziom
jasności wyświetlanego obrazu dokładnie odpowiada jasności wykonywanego
zdjęcia.
zz Migający symbol [g] oznacza, że podgląd kadru w trybie jest wyświetlany
z zastosowaniem jasności innej niż rzeczywista jasność uzyskanego obrazu,
ponieważ oświetlenie jest zbyt słabe lub zbyt silne. Mimo to zarejestrowany
obraz będzie odzwierciedlał ustawienie ekspozycji. Należy pamiętać,
że zakłócenia mogą być bardziej zauważalne niż na zarejestrowanym obrazie.
zz Symulacji ekspozycji nie można przeprowadzić przy pewnych ustawieniach
fotografowania. Ikona [g] i histogram wyświetlone będą w kolorze szarym.
Obraz wyświetlony zostanie na ekranie w standardowej jasności. Histogram
może nie być prawidłowo wyświetlany w warunkach słabego lub bardzo
jasnego oświetlenia.
zz Histogram można wyświetlić w przypadku ustawienia w pozycji [z: Symulacja
ekspoz.] na [Włącz] (=154).
226
Nagrywanie filmu
W celu nagrania filmu ustaw pokrętło wyboru
trybów w pozycji <k>.
zz Możliwe jest nagrywanie filmów poprzez naciśnięcie przycisku filmowania
podczas fotografowania.
zz Tryb nagrywania filmów może też być ustawiony z poziomu pozycji [z: Tryb
fotografowania] po ustawieniu pokrętła wyboru trybów na <k>.
227
Menu karty: Nagrywanie filmu
zz Fotografowanie 1
=232
=241
=248
=128
=223
=250
=261
zz Fotografowanie 2
=140
=277
=149
=150
=153
zz Fotografowanie 3
=155
=158
=160
=163
=172
228
Menu karty: Nagrywanie filmu
zz Fotografowanie 4
=198
=209
=212
=214
zz Fotografowanie 5
=220
=216
=270
=221
=278
zz Fotografowanie 6
=271
=279
=273
=274
229
Menu karty: Nagrywanie filmu
W trybie [u] wyświetlane są następujące ekrany.
zz Fotografowanie 1
=239
=248
=223
=261
zz Fotografowanie 2
=198
=209
=212
zz Fotografowanie 3
=220
=216
=221
230
Menu karty: Nagrywanie filmu
zz Fotografowanie 4
=271
231
Tryb filmu
Nagrywanie z funkcją [Autom. ekspoz. filmu]
Automatyczna regulacja ekspozycji powoduje dostosowanie bieżącej
jasności scenerii.
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <k>.
2Naciśnij przycisk <0>.
opcję [k].
3zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [k (Autom. ekspoz. filmu)],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
ostrość na obiekt.
4zUstaw
z Przed rozpoczęciem nagrywania filmu
ustaw ostrość w trybie AF lub dokonaj
ręcznej regulacji ostrości (=200–
=208, =218).
zz Domyślnie, dla opcji [z: Filmowy
Serwo AF] wybrane jest ustawienie
[Włącz], aby aparat zawsze ustawiał
ostrość (=271).
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy
spowoduje ustawienie ostrości aparatu
za pomocą bieżącej metody AF.
232
Tryb filmu
film.
5zNagraj
z Naciśnij przycisk filmowania, aby
(1)
rozpocząć nagrywanie filmu.
zz Podczas nagrywania filmu w prawym
górnym rogu ekranu będzie widoczny
znak [oREC] (1).
zz Dźwięk jest rejestrowany przez
mikrofony znajdujące się we
wskazanych miejscach (2).
zz Aby zatrzymać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk filmowania.
(2)
zz Ekran szybkich nastaw pojawia się po wykonaniu kroku 2, gdy w pozycji
[5: Przewodnik trybów] jest wybrane ustawienie [Wyłącz]. Użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [k].
zz Ustawienie ekspozycji można zablokować (blokada AE), naciskając przycisk
<A>. Po uruchomieniu blokady AE podczas filmowania można ją anulować,
naciskając przycisk <S>. (Ustawienie blokady AE zostanie zachowane do
czasu naciśnięcia przycisku <S>).
zz Korektę ekspozycji można ustawiać w zakresie do ±3 stopni.
zz Czułość ISO, czas naświetlania oraz wartość przysłony nie są zapisywane
w informacjach Exif.
zz Aparat obsługuje funkcję lampy Speedlite umożliwiającą automatyczne
włączenie diody LED w warunkach słabego oświetlenia przy nagrywaniu filmów
w trybie automatycznej ekspozycji. Szczegółowe informacje można znaleźć
w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite wyposażonej w diodę LED.
Czułość ISO w trybie [Filmy]
Czułość ISO jest ustawiana automatycznie. Aby uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące czułości ISO, patrz =277, =581.
233
Tryb filmu
Nagrywanie z funkcją [Ręczna ekspoz. filmu]
W przypadku filmowania można ręcznie ustawić czas naświetlania,
przysłonę i czułość ISO.
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <k>.
2Naciśnij przycisk <0>.
opcję [M].
3zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, [M
(Ręczna ekspoz. filmu)], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
czułość ISO.
4zUstaw
z Naciśnij przycisk <B>.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
czułość.
234
Tryb filmu
czas naświetlania (1)
5Ustaw
i wartość przysłony (2).
zz Aby ustawić czas naświetlania, obróć
pokrętło <6>. Aby ustawić wartość
przysłony, użyj pokrętła<5>.
zz Możliwe jest ustawienie przysłony
w zakresie od 1/4000 do 1/8 s.
(1)
(2)
ostrość i nagraj film.
6zUstaw
z Dla „Nagrywanie z funkcją [Autom.
ekspoz. filmu]” (=232), procedura
jest taka sama jak w punkcie 4 i 5.
zz Ekran szybkich nastaw pojawia się po wykonaniu kroku 2, gdy w pozycji
[5: Przewodnik trybów] jest wybrane ustawienie [Wyłącz]. Użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [M].
235
Tryb filmu
zz W przypadku zmiany trybu fotografowania na tryb filmowania należy sprawdzić
ustawienia aparatu ponownie przed rozpoczęciem filmowania.
zz Podczas filmowania należy unikać zmian czasu naświetlania i przysłony.
Mogłoby to spowodować zarejestrowanie zmian ekspozycji lub wywołanie
większej ilości szumów przy wyższych czułościach ISO.
zz Podczas filmowania obiektu w ruchu zalecane jest ustawienie czasu
naświetlania w zakresie od ok. 1/25 s do 1/125 s. Im krótszy czas naświetlania,
tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
zz Jeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle jarzeniowym
lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.
zz Korzystając z automatycznej czułości ISO, można ustawić korektę ekspozycji
w zakresie ±3 stopni.
zz Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <A>, aby
zablokować czułość ISO. Po zablokowaniu czułości ISO podczas filmowania
można ją anulować, naciskając przycisk <S>. (Blokada czułości ISO zostanie
zachowana do czasu naciśnięcia przycisku <S>).
zz Jeśli naciśniesz przycisk <A>, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz
zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji w porównaniu
z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku <A>.
zz Gdy aparat jest gotowy do pracy i znajduje się w trybie [M], można wyświetlić
histogram, naciskając przycisk <B>.
Czułość ISO dla funkcji [Ręczna ekspoz. filmu]
Możliwe jest ustawienie czułości ISO ręcznie lub automatycznie [AUTO].
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące czułości ISO, patrz
=277, =581.
Fotografowanie
W trybie nagrywania filmu nie można wykonywać zdjęć. Aby zrobić
zdjęcia, obróć pokrętło wyboru trybów w położenie odpowiadające
żądanemu trybowi fotografowania.
Wyświetlanie informacji (filmowanie)
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych
w przypadku filmowania, patrz =585.
236
Tryb filmu
Przestrogi dotyczące filmowania
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz W przypadku fotografowania obiektu o drobnych szczegółach może wystąpić
efekt mory lub zafałszowanie kolorów.
zz Jeżeli ustawiony jest tryb [Q] lub [Qw] zmiana czułości ISO lub przysłony
podczas filmowania może spowodować również zmianę balansu bieli.
zz Nagrywanie filmu przy świetle jarzeniowym lub LED może powodować
migotanie obrazu.
zz W przypadku korzystania z funkcji AF i obiektywu USM podczas filmowania
w słabym świetle na filmie mogą zostać nagrane szumy w postaci poziomych
pasów. Ten sam typ szumów może wystąpić w przypadku ręcznej regulacji
ostrości za pomocą niektórych obiektywów wyposażonych w pierścień
elektronicznej regulacji ostrości.
zz Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania, zalecane
jest nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu podczas nagrywania
filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub rejestrowanie dźwięków
towarzyszących działaniu obiektywu, nierówny poziom dźwięku lub utratę
ostrości.
zz Duże wartości przysłony mogą powodować opóźnienie lub uniemożliwiać
dokładną regulację ostrości.
zz Korzystanie z funkcji AF podczas filmowania może spowodować następujące
efekty: Tymczasowa znaczna utrata ostrości, zarejestrowanie zmian jasności
filmu, tymczasowe zatrzymanie filmowania i zarejestrowanie mechanicznego
dźwięku pracy obiektywu.
zz Unikaj zakrywania wbudowanych mikrofonów (=233) palcami i innymi
obiektami.
zz „Ogólne przestrogi dotyczące filmowania” znajdują się na =280–=281.
zz W razie potrzeby należy zapoznać się także z częścią „Ogólne przestrogi
dotyczące fotografowania” na stronie =224–=226.
237
Tryb filmu
Uwagi dotyczące nagrywania filmów
zz Zawsze gdy nagrywany jest film, na karcie jest tworzony nowy plik filmu.
zz Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów 4K, Full HD i HD
wynosi około 100%.
zz Ostrość można także ustawić, naciskając przycisk start AF.
zz Aby umożliwić rozpoczynanie i kończenie filmowania przez naciśnięcie spust
migawki do końca, ustaw opcję [Do oporu] dla [5: F-cja przyc. mig. do
filmów] na tryb [Film - start/stop].
zz Wbudowane mikrofony nagrywają dźwięk stereofoniczny (=233).
zz Zamiast mikrofonów wbudowanych mogą być używane dowolne mikrofony
zewnętrzne, takie jak kierunkowy mikrofon stereofoniczny DM-E1 (sprzedawany
osobno), podłączone do złącza wejściowego mikrofonu zewnętrznego
w aparacie (=249).
zz Można zastosować większość mikrofonów zewnętrznych z wtykiem mini 3,5 mm.
zz W przypadku stosowania obiektywu EF ostrość zaprogramowana podczas
filmowania jest dostępna w trakcie stosowania wyposażonych w tę funkcję
obiektywów superzbliżeniowych wprowadzonych na rynek w pierwszej połowie
roku 2011 lub później.
zz Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów Rec.
ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach o jakości 4K, Full HD i HD.
238
Tryb filmu HDR
Możliwe jest nagrywanie filmów HDR, które zachowują szczegółowość
nawet bardzo kontrastowych ujęć.
pokrętło wyboru trybów
1Ustaw
w pozycji <k>.
2Naciśnij przycisk <0>.
opcję [u].
3zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
pozycję [u (Film HDR)], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
film HDR.
4zNagraj
z Nagraj film w taki sam sposób jak
w standardowym trybie nagrywania
filmów.
zz Aby uzyskać informacje o wielkościach
plików oraz czasach nagrywania, patrz
=580.
239
Tryb filmu HDR
zz Ponieważ film HDR powstaje w wyniku scalenia wielu klatek, niektóre części
filmu mogą wyglądać tak, jakby zawierały zakłócenia. W przypadku filmowania
aparatem trzymanym w rękach zakłócenia spowodowane przez drgania
aparatu mogą być bardziej widoczne. Zalecane jest używanie statywu. Należy
pamiętać, że nawet w przypadku filmowania ze statywu podczas odtwarzania
filmu HDR klatka po klatce lub w zwolnionym tempie może być widoczny
powidok, a szumy mogą być bardziej dostrzegalne niż podczas normalnego
odtwarzania.
zz Kolor i jasność obrazu mogą się zmienić znacząco na chwilę przy zmianie
ustawień filmowania w trybie HDR. Ponadto film przez chwilę nie będzie
zaktualizowany i klatka zostanie na chwilę „zamrożona”. Pamiętaj o tym przy
nagrywaniu filmów na urządzenie zewnętrzne przez złącze HDMI.
zz Rozmiar nagrania to L6X (NTSC) albo L5X (PAL).
zz Przy nagrywaniu filmów HDR czułość ISO jest ustawiana automatycznie.
240
Jakość nagrywanego filmu
W karcie[z: Jakość nagr.filmu] wybierz
opcję [Wielk.nagr. filmu], aby ustawić
wielkość nagrywanego filmu, prędkość
nagrywania i metodę kompresji. Film
zostanie nagrany jako plik MP4.
Prędkość nagrywania wyświetlana
na ekranie [Wielk.nagr.filmu] jest
automatycznie zmieniana w zależności od
ustawienia[5: standardu TV (=502).
zz Prędkości zapisu i odczytu karty wymagane do filmowania (wymagane
parametry pracy) zależą od wielkości nagrywanego filmu. Przed
filmowaniem należy zapoznać się ze =579, aby sprawdzić wymagane
parametry pracy karty.
Wielkość obrazu
zz [H] 3840×2160
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9. Opcja
dostępna tylko gdy pokrętło wyboru trybów znajduje się w położeniu <k>.
zz [L] 1920×1080
Film zostanie nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD). Format
obrazu wynosi 16:9.
zz [w] 1280×720
Film jest nagrywany w jakości High-Definition (HD). Format obrazu
wynosi 16:9.
zz Jeśli zmienione zostanie ustawienie [5: Standard TV], należy wówczas
ponownie ustawić [Wielk. nagr. filmu] pod pozycją [z: Jakość nagr.filmu].
zz Normalne odtwarzanie filmów 4K i filmów L8/7 może nie być
możliwe na innych urządzeniach, ponieważ odtwarzanie pochłania dużo mocy
obliczeniowej.
zz Ostrość i zakłócenia zależą w pewnym stopniu od wielkości nagrywanego filmu
i od wykorzystywanego obiektywu.
zz Filmy nie mogą być nagrywane w jakości VGA.
241
Jakość nagrywanego filmu
Nagrywanie filmu 4K
zz Filmowanie 4K wymaga karty o wysokiej wydajności. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz „Karty umożliwiające nagrywanie filmów” (=579).
zz Nagrywanie filmów 4K znacznie zwiększa obciążenie zasobów
przetwarzających, co może skutkować szybszym podwyższeniem
temperatury wewnętrznej lub temperaturą wyższą niż w przypadku filmów
standardowych. Jeśli podczas filmowania wyświetlona zostanie
czerwona ikona [E] lub [F], karta może być gorąca, dlatego należy
przerwać filmowanie, a przed wyjęciem karty poczekać, aż aparat
ostygnie. (Nie wyjmuj karty od razu).
zz Z filmu 4K można wybrać dowolną klatkę i zapisać ją na karcie jako obraz
JPEG o rozdzielczości ok. 8,3 megapiksela (3840×2160) (=315).
242
Jakość nagrywanego filmu
Prędkość nagrywania (fps, liczba klatek na sekundę)
zz [2] 119,88fps/s/[8] 59,94fps/[6] 29,97fps
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.).
zz [3] 100,00fps/[7] 50,00fps/[5] 25,00fps
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
Metoda kompresji
zz [X] IPB (standardowa)
Dokonuje kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia dla
nagrywania.
zz [W] ALL-I (do edycji/tylko-I)
Używa ALL-I kompresji dla nagrywania filmu poklatkowego (=250).
Kompresja każdej klatki, pojedynczo podczas nagrywania. Wprawdzie
pliki będą większe niż w przypadku metody IPB (standardowa), ale
edycja filmu będzie łatwiejsza.
zz [
] IPB (lekka)
Ponieważ film zostanie nagrany z niższą szybkością transmisji
niż w przypadku metody IPB (standardowa), rozmiar pliku będzie
mniejszy niż w przypadku metody IPB (standardowa), a zgodność
z opcjami odtwarzania będzie większa. Wydłuży to możliwy czas
nagrywania w porównaniu do metody IPB (standardowa) (przy tej samej
pojemności karty).
Format filmu
zz [C] MP4
Wszystkie nagrywane aparatem filmy są zapisywane w plikach
w formacie MP4 (rozszerzenie „.MP4”).
243
Jakość nagrywanego filmu
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kart odpowiednich do
poszczególnych rozdzielczości filmu, patrz =579.
Podczas nagrywania filmów należy korzystać z karty o dużej pojemności
i szybkości zapisu/odczytu (zgodnie z wymaganiami określonymi dla danej
karty), jak podano w tabeli na =579, lub wyższymi niż standardowe
specyfikacje techniczne. Przetestuj karty, nagrywając na nich kilka
filmów, aby mieć pewność, że nadają się do określonej rozdzielczości
(=241).
zz Przed nagrywaniem filmu w jakości 4K należy sformatować kartę (=490).
zz Korzystanie z karty o małej szybkości zapisu może spowodować niewłaściwy
zapis filmu. Ponadto przeglądanie filmów zapisanych na karcie o małej
szybkości odczytu może spowodować problemy podczas odtwarzania.
zz Podczas nagrywania filmów należy skorzystać z karty o wysokiej wydajności
i szybkości zapisu odpowiednio przewyższającej szybkość transmisji.
zz Gdy prawidłowe nagrywanie filmów jest niemożliwe, należy sformatować kartę
i spróbować ponownie. Jeśli formatowanie karty nie rozwiązuje problemu,
należy sprawdzić informacje m.in. na stronie internetowej producenta karty.
zz W celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej w aparacie
przed rozpoczęciem filmowania (=490).
zz Dane dotyczące prędkości zapisu/odczytu karty można sprawdzić m.in. na
stronie internetowej producenta karty.
244
Jakość nagrywanego filmu
Duża szybkość klatek
Możliwe jest nagrywanie filmów w jakości Full HD z dużą szybkością klatek:
119,88 fps lub 100,00 fps. W tym celu wybierz dla opcji [Duża szybk.
klatek] w [z: Jakość nagr.filmu] ustawienie [Włącz] Jest to opcja
przydatna do nagrywania filmów, które będą odtwarzane w zwolnionym
tempie. Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 7 min i 29 s.
Obszar pokrycia
nagrywanego filmu
(1)
Filmy są nagrywane jako L2X albo
L3X. Są one kadrowane wokół
środka ekranu nagrywania.
Opcje Filmowy Servo AF i Stabilizacja
cyfrowa filmu nie mają zastosowania przy
nagrywaniu filmów z dużą szybkością
klatek. AF nie służy do reguloania ostrości.
(1) Nagrywanie filmów w jakości Full HD
(2) Nagrywanie filmów o dużej szybkości
klatek
(2)
Ponieważ film o dużej szybkości klatek będzie nagrywany jako plik filmu
29,97 kl./s / 25,00 kl./s, będzie on odtwarzany w zwolnionym tempie,
z 1/4 rzeczywistej prędkości.
zz Sprawdź ustawienie [Wielk.nagr. filmu], jeśli przywracasz to ustawienie do
wartości [Wyłącz].
zz Podczas nagrywania filmów z dużą szybkością klatek przy świetle jarzeniowym
lub ledowym, ekran może migotać.
zz Po rozpoczęciu albo zatrzymaniu nagrywania filmu o dużej szybkości klatek,
obraz z filmu nie będzie chwilowo aktualizowany, a klatka zostanie zatrzymana.
Pamiętaj o tym przy nagrywaniu filmów na urządzenie zewnętrzne przez
złącze DMI.
zz Prędkość nagrywania filmu wskazana na ekranie podczas nagrywania
filmu o dużej szybkości klatek nie odpowiada prędkości nagrywania
zapisywanego filmu.
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
245
Jakość nagrywanego filmu
Pliki filmowe większe niż 4 GB
Nawet w przypadku gdy plik nagrywanego filmu przekroczy rozmiar 4 GB,
można nadal bez przerwy filmować.
zz Korzystanie z kart pamięci SD/SDHC sformatowanych
w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SD/SDHC aparat
wykona formatowanie w systemie FAT32.
Jeśli rozmiar pliku filmu nagranego na karcie sformatowanej w systemie
FAT32 przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik
filmowy.
Podczas odtwarzania filmu należy odtworzyć każdy plik filmowy osobno.
Plików filmowych nie można automatycznie odtwarzać w kolejności.
Po zakończeniu odtwarzania filmu należy wybrać następny film
i odtworzyć go.
zz Korzystanie z kart pamięci SDXC sformatowanych w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SDXC aparat
wykona formatowanie w systemie exFAT.
W przypadku korzystania z karty sformatowanej w systemie exFAT
film zostanie zapisany jako pojedynczy plik (zamiast podziału na wiele
plików), nawet jeśli rozmiar pliku podczas filmowania przekroczy 4 GB.
zz W przypadku importu do komputera plików filmowych, których rozmiar
przekracza 4 GB, należy skorzystać z oprogramowania EOS Utility albo
z czytnika kart (=553). Może nie być możliwe zapisanie plików filmowych,
których rozmiar przekracza 4 GB, przy użyciu standardowych funkcji systemu
operacyjnego komputera.
246
Jakość nagrywanego filmu
Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę
Aby uzyskać informacje o rozmiarach plików i czasach nagrywania
dostępnych dla każdej wielkości nagrywanego filmu, patrz =580.
Ograniczenie czasu nagrywania filmu
zz Nagrywanie filmów o niższej szybkości klatek
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 29 min. i 59 s.
Po upływie 29 min i 59 s filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Wznowienie nagrywania filmu jest możliwe po ponownym naciśnięciu
przycisku nagrywania filmu (kolejny film zapisywany jest w nowym pliku).
zz Nagrywanie filmów o dużej szybkości klatek
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 7 min i 29 s.
Po upływie 7 min i 29 s filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Wznowienie nagrywania filmu o dużej szybkości klatek jest możliwe po
ponownym naciśnięciu przycisku filmowania (kolejny film zapisywany jest
w nowym pliku).
247
Nagrywanie dźwięku
Równocześnie z obrazem można nagrywać
dźwięk, korzystając z wbudowanego albo
zewnętrznego mikrofonu stereo. Poziom
nagrywanego dźwięku można ustawić
wedle uznania.
Użyj opcji [z: Nagryw. dźwięku], aby
ustawić funkcje nagrywania dźwięku.
Nagrywanie dźwięku / poziom nagrywania dźwięku
zz Auto
Poziom nagrywanego dźwięku jest ustawiany automatycznie.
Automatyczna kontrola poziomu będzie działać automatycznie na
podstawie poziomu dźwięku.
zz Ręcznie
Użytkownik może dostosować poziom nagrywania dźwięku do swoich
indywidualnych potrzeb.
Wybierz opcję [Poziom nagr.] i, patrząc na miernik poziomu, użyj
przycisków <Y> <Z>, aby wyregulować poziom nagrywanego dźwięku.
Spójrz na wskaźnik wartości szczytowych, skoryguj poziom w taki
sposób, aby miernik poziomu tylko czasami przechodził na prawo od
wartości [12] (–12 dB) przy najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli poziom
przekracza wartość [0], dźwięk będzie zniekształcony.
zz Wył.
Dźwięk nie będzie nagrywany.
Filtr wiatru
Wybranie wartości [Auto] w tej pozycji sprawi, że odgłos szumu wiatru na
zewnątrz będzie mniej słyszalny. Opcja ta może zostać włączona, tylko jeśli
używany jest wbudowany mikrofon. Podczas działania filtru wiatru część
niskich dźwięków także zostanie zredukowana.
248
Nagrywanie dźwięku
Tłumik
Automatycznie blokuje zniekształcenia dźwięku spowodowane zbyt
głośnymi odgłosami. Nawet jeżeli dla funkcji [Nagryw. dźw.] jest wybrane
jest ustawienie [Auto] lub [Ręcznie], może wystąpić zniekształcenie
dźwięku, jeżeli w trakcie nagrywania pojawi się głośny odgłos. W takim
przypadku, zaleca się wybór ustawienia [Włącz].
Mikrofon zewnętrzny
Standardowo wbudowany w aparat mikrofon nagrywa dźwięk stereofoniczny.
Jeśli do złącza wejściowego mikrofonu zewnętrznego w aparacie zostanie
podłączony zewnętrzny mikrofon wyposażony w miniaturowy wtyk stereo
(średnica 3,5 mm), mikrofon zewnętrzny będzie nadrzędny w stosunku do
wbudowanego mikrofonu. Zaleca się stosowanie kierunkowego mikrofonu
stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno).
zz Dźwięki z działania funkcji Wi-Fi mogą być wychwycone przez mikrofon
wbudowany lub zewnętrzny. Podczas nagrywania dźwięku nie zaleca się
korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej.
zz Przy podłączaniu mikrofonu zewnętrznego do aparatu upewnij się, że wtyczka
została włożona do końca.
zz Wbudowany mikrofon aparatu rejestruje także dźwięk towarzyszący
wykonywaniu operacji za pomocą urządzenia i mechaniczny dźwięk pracy
aparatu podczas filmowania. Aby zminimalizować występowanie tego typu
niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym materiale, należy korzystać
z kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno).
zz Do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego aparatu należy podłączać
wyłącznie mikrofon zewnętrzny.
zz W trybach Strefa podstawowa lub [u] ustawienia dostępne dla opcji
[Nagryw. dźwięku] to [Wł.] i [Wył.]. Wybierz ustawienie [Wł.], aby umożliwić
automatyczną regulację poziomu nagrywanego dźwięku.
zz Sygnał audio jest również przesyłany, gdy aparat jest podłączony do telewizora
przez złącze HDMI, chyba że opcja [Nagryw. dźw.] ma wartość [Wyłącz].
zz Nie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L (lewy) i R
(prawy).
zz Dźwięk nagrywany jest z częstotliwością próbkowania 48 kHz/16-bitów.
249
Filmy poklatkowe:
Film poklatkowy 4K lub Full HD to szereg zdjęć wykonywanych
w określonym odstępie czasu, a następnie automatyczne połączonych
w jeden materiał filmowy. Pokazuje, jak zmienia się obiekt w znacznie
krótszym czasie niż miało to w rzeczywistości miejsce. Idealnie nadaje się
do nieruchomej obserwacji zmieniającej się scenerii, rosnących kwiatów czy
ruchu gwiazd na niebie.
Filmy poklatkowe nagrywane bedą w formacie MP4 w następującej
jakości: H6W (NTSC)/H5W (PAL) przy nagrywaniu
w jakości 4K, i L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL) przy
nagrywaniu w jakości Full HD
Należy pamiętać, że prędkość nagrywania zmienia się automatycznie
stosownie do ustawienia [5: Standard TV] (=502).
tryb fotografowania.
1zWybierz
z Wybierz opcję [k] (=232) lub [M]
(=234).
2Wybierz pozycję [z: Film poklatk.].
3Wybierz opcję [Poklatkowo].
scenę.
4zWybierz
z Wybierz scenę odpowiednią w danych
warunkach rejestrowania.
zz Aby uzyskać większą swobodę
przy ręcznym ustawianiu interwału
fotografowania i liczby zdjęć, wybierz
opcję [Nastawa własna].
250
Filmy poklatkowe:
interwał fotografowania.
5zUstaw
z Wybierz pozycję [Interwał/ zdjęcia].
(1)
(2)
zz Wybierz pozycję [Interwał] (s). Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby ustawić odpowiednią wartość,
spójrz na pozycje [k: Wymagany
czas] (1) i [3: Czas odtwarz.] (2).
Jeśli została wybrana opcja
[Nastawa własna]
zz Wybierz pozycję [Interwał] (min:s).
(Interwał raz na sekundę nie jest
dostępny).
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie [r].
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje to
przywrócenie symbolu [s].)
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
liczbę zdjęć.
6zUstaw
z Wybierz opcję [Liczba zdjęć]. Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby ustawić odpowiednią wartość,
spójrz na pozycje [k: Wymagany
czas] i [3: Czas odtwarz.].
251
Filmy poklatkowe:
Jeśli została wybrana opcja [Nastawa własna]
zz Wybierz cyfrę.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić ustawienie [r].
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie naciśnij przycisk <0>.
(Spowoduje to przywrócenie symbolu [s]).
zz Sprawdź, czy pozycja [3: Czas odtwarz.] nie jest wyświetlana
w kolorze czerwonym.
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować ustawienie.
zz Kiedy jest wybrana [Scena**], dostępne interwały i liczby ujęć są ograniczone,
zgodnie z ustawieniami danej sceny.
zz Szybkość transmisji dla H6/H5 wynosi około 300 Mb/s, a dla L6/
L5 około 90 Mb/s. Należy użyć karty o odpowiednio dużej prędkości odczytu.
zz Jeśli liczba zdjęć jest ustawiona na wartość 3600, film poklatkowy będzie trwał
ok. 2 min. w systemie NTSC i ok. 2 min 24 s w systemie PAL.
żądaną wielkość
7Wybierz
nagrywanego filmu.
zz H (3840×2160)
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9. Prędkość
nagrywania wynosi 29,97 fps (6) dla NTSC i 25,00 fps (5) dla PAL,
a filmy są zapisywane w formacie MP4 (C) z kompresją ALL-I (W).
zz L (1920×1080)
Film zostanie nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD). Format
obrazu wynosi 16:9. Prędkość nagrywania wynosi 29,97 fps (6) dla
NTSC i 25,00 fps (5) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4
(C) z kompresją ALL-I (W).
252
Filmy poklatkowe:
ustawienie [Autom.
8Skonfiguruj
ekspozycja].
zz Z 1. klatki
Podczas wykonywania pierwszego zdjęcia dokonywany jest pomiar, aby
automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności.
Ustawienie ekspozycji dla pierwszego zdjęcia zostanie zastosowane
do kolejnych zdjęć. Inne ustawienia związane z fotografowaniem dla
pierwszego zdjęcia zostaną również zastosowane do kolejnych zdjęć.
zz Każda klatka
Pomiar jest dokonywany również podczas wykonywania każdego
kolejnego zdjęciaPodczas wykonywania pierwszego zdjęcia, by
automatycznie dopasować ekspozycję do jasności. Należy pamiętać,
że jeżeli funkcje takie jak Styl obrazów i Balans bieli ustawione są na tryb
[Autom.], będą one automatycznie ustawiane dla każdego kolejnego
zdjęcia.
ustawienie [Auto-wył.
9Skonfiguruj
ekranu].
zz Wyłącz
Nawet podczas nagrywania filmu poklatkowego obraz będzie
wyświetlany. (Ekran wyłącza się tylko w chwili wykonania zdjęcia).
Należy pamiętać, że ekran zostanie wyłączony po upływie ok. 30 min od
rozpoczęcia nagrywania.
zz Włącz
Monitor LCD zostanie wyłączony po upływie ok. 10 s od rozpoczęcia
nagrywania.
253
Filmy poklatkowe:
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego można nacisnąć przycisk <B>,
aby włączyć/wyłączyć ekran.
sygnalizator dźwiękowy.
10 zUstaw
z Wybierz pozycję ["Bip" przy zdjęciu].
zz Jeżeli wybrano opcję [Wyłącz],
sygnalizator dźwiękowy nie zostanie
uruchomiony podczas fotografowania.
11 Sprawdź ustawienia.
(1)
(2)
(1) Wymagany czas
Oznacza ilość czasu konieczną do zarejestrowania wybranej liczby
zdjęć przy zastosowaniu ustawionego interwału. Jeżeli wartość
przekracza 24 godziny, zostanie wyświetlone wskazanie „*** dni”.
(2) Czas odtwarzania
Oznacza czas nagrania filmowego (czas wymagany do odtworzenia
filmu) w przypadku tworzenia filmu poklatkowego w jakości 4K lub Full
HD ze zdjęć wykonanych z wykorzystaniem ustawionych interwałów.
menu.
12 zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z ekranu menu.
254
Filmy poklatkowe:
komunikat.
13 zOdczytaj
z Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
zdjęcia próbne.
14 zWykonaj
z Tak jak w przypadku fotografowania,
ustaw ekspozycję i funkcje filmowania,
a następnie naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
zz Aby wykonać zdjęcia próbne, naciśnij
spust migawki do końca. Zdjęcia
zostaną zapisane na karcie.
zz Jeżeli zdjęcia próbne nie ujawniły
żadnych problemów, przejdź do
następnego punktu.
zz Aby ponownie wykonać zdjęcia próbne,
powtórz czynności opisane w tym punkcie.
zz Zdjęcia próbne są rejestrowane w jakości JPEG 73.
zz Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO dla nagrywania
filmów poklatkowych w trybie [k] lub w trybie [M] z funkcją automatycznej
regulacji czułości ISO, korzystając z [aMaks. przy Aut.] pod pozycją
[z: kNastawy czułości ISO] (=277).
zz Jeśli dla opcji [Do połowy] dostępnej w obszarze [5: F-cja przyc. mig. do
filmów] wybrano ustawienie [Pomiar+k Servo AF], po wybraniu trybu
nagrywania filmu poklatkowego zostaje ono automatycznie zmienione na
[Pomiar+One-ShotAF].
255
Filmy poklatkowe:
przycisk nagrywania filmu.
15 zNaciśnij
z Aparat jest gotowy do rozpoczęcia
rejestracji filmu poklatkowego.
zz Aby wrócić do punktu 14, ponownie
naciśnij przycisk nagrywania filmu.
film poklatkowy.
16 zNagraj
z Naciśnij przycisk <B> i ponownie
(1)
256
(2)
sprawdź „Wymagany czas (1)” i „Interwał
(2)” wyświetlane na ekranie.
zz Aby rozpocząć nagrywanie filmu
poklatkowego, naciśnij spust migawki
do końca.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego
automatyczna regulacja ostrości nie
będzie działała.
zz Podczas zapisywania filmu
poklatkowego wyświetlany jest symbol
[oREC].
zz Po wykonaniu ustawionej liczby
zdjęć nagrywanie filmu poklatkowego
kończy się.
zz Aby anulować nagrywanie filmów
poklatkowych, ustaw opcję
[Poklatkowo] na [Wyłącz].
Filmy poklatkowe:
zz Jeżeli na karcie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do zapisania
wybranej liczby zdjęć, wskaźnik [Czas odtwarz.] jest wyświetlany na czerwono.
Gdy karta zapełni się, nagrywanie zostanie zatrzymane, pomimo że aparat
może kontynuować rejestrowanie zdjęć.
zz Jeśli rozmiar pliku filmu przekracza 4 GB przy zastosowaniu ustawień [Liczba
zdjęć], a karta nie jest sformatowana w systemie exFAT (=491), ikona
[Czas odtwarzania] zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym. W przypadku
dalszego fotografowania w takiej sytuacji i osiągnięcia przez plik filmowy
rozmiaru 4 GB nagrywanie filmu poklatkowego zostanie zatrzymane.
zz Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
zz Filmów poklatkowych nie można nagrywać, kiedy aparat jest podłączony do
komputera za pomocą kabla interfejsu albo kiedy do aparatu jest podłączony
przewód HDMI.
zz Funkcja Filmowy Serwo AF nie będzie dostępna.
zz Jeżeli czas naświetlania wynosi 1/30 s lub jest dłuższy, wartość ekspozycji
filmu może nie być wyświetlana prawidłowo (może różnić się od tej uzyskanej
w finalnym filmie poklatkowym).
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie korzystaj z zoomu obiektywu. Użycie
zoomu może spowodować zarejestrowanie nieostrego obrazu, zmianę wartości
ekspozycji bądź nieprawidłowe działanie funkcji korekcji aberracji obiektywu.
zz W przypadku nagrywania filmu poklatkowego w migającym świetle
zarejestrowany materiał może charakteryzować się widocznym migotaniem,
poziomymi pasami (zakłócenia) albo nierównomierną ekspozycją.
zz Obraz wyświetlany w czasie nagrywania filmów poklatkowych może różnić się
wyglądem od obrazu rejestrowanego. (Przykładowe różnice to nieregularna
jasność spowodowana migającymi źródłami światła lub zakłócenia
spowodowane wysoką czułością ISO).
zz W przypadku nagrywania filmu poklatkowego przy słabym oświetleniu obraz
wyświetlany podczas filmowania może wyglądać inaczej niż obraz w rzeczywistości
rejestrowany na filmie. W takich przypadkach będzie migać ikona [g].
zz Jeżeli podczas nagrywania filmu poklatkowego aparat jest przesuwany w bok
(panoramowanie) albo rejestrowany jest obiekt w ruchu, obraz może zawierać
bardzo dużo zakłóceń.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie działa funkcja automatycznego
wyłączania. Niemożliwe jest również konfigurowanie funkcji fotografowania
i ustawień funkcji menu, odtwarzanie obrazów itp.
zz W przypadku filmów poklatkowych nie jest nagrywany dźwięk.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego można wcisnąć przycisk migawki do
końca, aby rozpocząć lub zatrzymać filmowanie, bez względu na ustawienie
[5: F-cja przyc. mig. do filmów].
zz Przy opcji [Interwał] ustawionej na mniej niż 3 s, natomiast opcji [Autom.
ekspozycja] ustawionej na [Każda klatka], jeśli jasność różni się znacznie
od jasności poprzedniego zdjęcia, aparat może nie wykonać zdjęcia przy
ustawionym interwale.
257
Filmy poklatkowe:
zz W przypadku gdy dany czas naświetlania jest dłuższy niż interwał
fotografowania (na przykład, gdy ustawiona jest długa ekspozycja) lub jeśli
automatycznie ustawiany jest długi czas naświetlania, aparat może nie
wykonywać zdjęć z ustawionym interwałem. Ponadto fotografowanie może być
niemożliwe z uwagi na to, że interwały fotografowania są prawie takie same, co
czas naświetlania.
zz Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe,
zostanie ono pominięte. Może to spowodować skrócenie czasu nagrywania
tworzonego filmu poklatkowego.
zz Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu
ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre
zdjęcia mogą nie zostać wykonane z ustawionymi interwałami.
zz Nawet jeśli dla opcji [Auto-wył. ekranu] wybrano ustawienie [Wyłącz], ekran
wyłączy się podczas ekspozycji. Ponadto obraz może nie być wyświetlany, jeśli
interwał między ujęciami jest zbyt krótki.
zz Rejestrowane obrazy nie są zapisywane jako zdjęcia. Nawet w razie
anulowania nagrywania filmu poklatkowego po wykonaniu zaledwie jednego
zdjęcia zostanie ono zapisane jako plik filmowy.
zz Jeśli podłączasz aparat do komputera kablem interfejsu i używasz EOS Utility
(oprogramowania EOS), dla opcji [z Film poklatk.] wybierz [Wyłącz].
Jeśli wybierzesz ustawienie inne niż [Wyłącz], aparat nie będzie mógł się
komunikować z komputerem.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
obiektywu nie będzie działał.
zz Nagrywanie filmu poklatkowego skończy się, a ustawienie zmienione zostanie
na [Wyłącz], gdy przełącznik zasilania zostanie na przykład ustawiony
w pozycji <2>, lub jeśli aktywowany jest tryb automatycznego wyłączania.
zz Nawet jeśli jest używana lampa błyskowa, nie wyemituje ona błysku.
zz Następujące czynności anulują stan czuwania dla nagrywania filmu
poklatkowego i zmieniają ustawienie na [Wyłącz].
yyWybór opcji [Czyść terazf] z obczaru [5: Czyszczenie matrycy
światłoczułej] or wybór opcji [Nast. podst.] z obszaru [5: Resetuj aparat].
yyObrócenie pokrętła wyboru trybu.
zz W razie rozpoczęcia nagrywania filmu poklatkowego w sytuacji gdy
wyświetlana jest biała ikona [s] (=224), jakość obrazu filmu poklatkowego
może ulec pogorszeniu. Zaleca się rozpoczęcie nagrywania filmu poklatkowego
po zniknięciu białej ikony [s] (obniżenie temperatury wewnętrznej aparatu).
zz Przy ustawieniu [Każda klatka] dla [Autom.ekspozycja], czułość ISO,
czas naświetlania i przysłona mogą nie być zapisane w danych Exif filmu
poklatkowego w niektórych trybach.
258
Filmy poklatkowe:
zz Zalecane jest używanie statywu.
zz Zalecane jest wykonanie zdjęć próbnych zgodnie z informacjami w punkcie 14,
a także nagranie próbnych filmów poklatkowych.
zz Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów poklatkowych 4K
i Full HD wynosi około 100%.
zz Aby anulować nagrywanie filmu poklatkowego w jego trakcie, naciśnij spust
migawki do końca albo naciśnij przycisk filmowania. Nagrana do tej pory część
filmu poklatkowego zostanie zapisana na karcie.
zz Jeżeli wymagany czas nagrywania wynosi więcej niż 24 godziny, a zarazem
mniej niż 48 godzin, prezentowane będzie wskazanie „2 dni”. Jeżeli nagrywanie
potrwa co najmniej trzy dni, liczba dni będzie prezentowana w 24-godzinnych
przyrostach.
zz Plik filmowy zostanie utworzony, nawet jeśli czas odtwarzania filmu
poklatkowego będzie wynosić mniej niż 1 s. W pozycji [Czas odtwarzania]
wyświetlona zostanie wartość „00'00"”.
zz Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów do
gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno).
zz Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów Rec.
Przestrzenie kolorów ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach poklatkowych
w jakości 4K/Full HD.
259
Filmy poklatkowe:
zz Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawany osobno)
umożliwia rozpoczęcie oraz zatrzymanie nagrywania filmu poklatkowego.
Z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1
yyNajpierw sparuj bezprzewodowy pliot zdalnego sterowania BR-E1 z aparatem
(=446).
yyUpewnij się, że dla opcji [z: Pilot] wybrane jest ustawienie [Włącz].
yyWykonaj zdjęcia próbne, a następnie, gdy aparat będzie gotowy do
rejestrowania obrazu (jak omówiono w punkcie 15 na =256), ustaw
przełącznik trybu wyzwalania/filmowania na pilocie BR-E1 w pozycji <o>
(wyzwolenie natychmiastowe) lub <2> (wyzwolenie po 2-sekundowym
opóźnieniu).
yyJeśli przełącznik na pilocie zdalnego sterowania został ustawiony w pozycji
<k>, nagrywanie filmu poklatkowego nie może się rozpocząć.
Status aparatu /
ustawienie pilota
Ekran fotografowania
próbnego
Ekran gotowości do
nagrywania
Podczas nagrywania
filmu poklatkowego
260
<o> Wyzwolenie
natychmiastowe
<2> 2-sekundowe
opóźnienie
<k> Nagrywanie filmu
Przejście do ekranu
gotowości do nagrywania
Przejście do ekranu zdjęć
Rozpoczęcie nagrywania
próbnych
Zdjęcie próbne
Kończy nagrywanie
Kończy nagrywanie
Migawka wideo
Nagraj serię migawek wideo, każdej o długości kilku sekund, a aparat połączy
je, tworząc album migawek wideo z podróży lub ważnego wydarzenia.
Funkcja migawek wideo jest dostępna, kiedy wielkość nagrywanego filmu
jest ustawiona na L6X (NTSC) / L5X (PAL).
Albumy migawek wideo można odtwarzać z muzyką w tle (=353).
Tworzenie albumu migawek wideo
Migawka
wideo 1
Migawka
wideo 2
Migawka
wideo **
Album migawek wideo
tryb fotografowania.
1zWybierz
z Wybierz opcję [k] (=232) lub [M]
2
(=234).
Wybierz pozycję [z: Migawka
wideo].
3Wybierz pozycję [Włącz].
261
Migawka wideo
pozycję [Ustawienia
4Wybierz
albumu].
pozycję [Utwórz nowy
5Wybierz
album].
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
czas odtwarzania.
6zOkreśl
z Ustaw czas odtwarzania dla każdej
migawki wideo.
efekt odtwarzania.
7zOkreśl
z Od tego ustawienia zależy prędkość
odtwarzania albumów.
wymagany czas
8Sprawdź
nagrywania.
zz W pozycji (1) widać wymagany czas
nagrywania każdej migawki, który zależy
od czasu odtwarzania i wybranego
efektu.
(1)
262
Migawka wideo
menu.
9zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, aby
zamknąć menu.
zz Pojawi się niebieski pasek wskazujący
czasu nagrywania (2).
(2)
pierwszą migawkę wideo.
10 zNagraj
z Naciśnij przycisk filmowania, aby
rozpocząć nagrywanie.
zz Stopień wypełnienia niebieskiego
paska, który wskazuje czas nagrywania,
zmienia się stopniowo, a gdy upłynie
ustawiony czas, nagrywanie zostaje
automatycznie zakończone.
zz Pojawi się monit o potwierdzenie
(=264).
nagranie jako album
11 Zapisz
migawek wideo.
zz Wybierz opcję [J Zapisz jako album].
zz Klip zostanie zapisany jako pierwsza
migawka wideo w albumie.
kolejne migawki wideo.
12 zNagraj
z Powtórz krok 10, aby nagrać następną
migawkę wideo.
zz Wybierz opcję [J Dodaj do albumu].
zz Aby utworzyć kolejny album, wybierz
pozycję [W Zapisz jako nowy album].
zz W razie potrzeby powtórz krok 12.
263
Migawka wideo
nagrywanie migawek
13 Zakończ
wideo.
zz Dla ustawienia [Migawka wideo]
wybierz wartość [Wyłącz]. Aby wrócić
do standardowego trybu filmowania,
wybierz ustawienie [Wyłącz].
zz Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z menu i powrócić do normalnego
filmowania.
Opcje w punkcie 11 i 12
Funkcja
Opis
Zapisuje klip jako pierwszą migawkę wideo
w albumie.
Dodaje bieżącą migawkę wideo do ostatnio
JDodaj do albumu (krok 12)
zarejestrowanego albumu.
Tworzy nowy album i zapisuje klip jako pierwszą
WZapisz jako nowy album (krok 12) migawkę wideo. To plik albumu inny niż ostatnio
zarejestrowany.
JZapisz jako album (krok 11)
1Odtwórz migawkę wideo
(kroki 11 i 12)
Odtwarza właśnie nagraną migawkę wideo.
Usuwa ostatnio nagraną migawkę wideo bez
rNie zapisuj w albumie (krok 11)
rUsuń bez zapisywania w albumie zapisywania jej w albumie. Wybierz opcję [OK]
w oknie dialogowym potwierdzenia.
(krok 12)
zz Jeśli chcesz, aby kolejna migawka wideo została nagrana od razu, wybierz
w pozycji [Pokaż potwierdz.] w obszarze [z: Migawka wideo] ustawienie
[Wyłącz]. To ustawienie pozwala nagrywać kolejne migawki wideo natychmiast,
bez wyświetlania monitu o potwierdzenie.
264
Migawka wideo
Dodawanie do istniejącego albumu
pozycję [Dodaj do
1Wybierz
istniejącego albumu].
zz Wykonaj krok 5 na =262, aby wybrać
pozycję [Dodaj do istniejącego
albumu].
istniejący album.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
istniejący album, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK].
zz Niektóre ustawienia dotyczące migawek
wideo zostaną dostosowane do
ustawień wybranych dla istniejącego
albumu.
menu.
3zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, aby
zamknąć menu.
zz Pojawi się ekran nagrywania
migawek wideo.
migawkę wideo.
4zNagraj
z Nagrywaj migawkę wideo w sposób
opisany w punkcie 10 w podrozdziale
„Migawka wideo” (=261).
zz Nie można wybrać albumu utworzonego za pomocą innego aparatu.
Ogólne przestrogi dotyczące migawek wideo
zz W przypadku wybrania w pozycji [Efekt odtwarzania] ustawienia
[1/2x prędkość] lub [2x prędkość] nie jest nagrywany dźwięk.
zz Czas nagrywania poszczególnych migawek wideo jest jedynie orientacyjny.
Może się nieco różnić od rzeczywistego czasu nagrywania, wskazywanego
przy odtwarzaniu. Zależy to od prędkości nagrywania i innych czynników.
265
Film z efektem miniatury
Efekt miniatury w filmach jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów
obrazu znajdujących się poza zaznaczonym fragmentem.
tryb fotografowania.
1zWybierz
z Wybierz opcję [k] (=232) lub [M]
(=234).
pozycję [c].
2zWybierz
z Wciśnij przycisk <0> i na ekranie
szybkich nastaw wybierz [c] w [
].
ramkę sceny.
3zPrzesuń
z Aby móc przesuwać ramkę sceny
(wyświetlana jest w pomarańczowej
barwie) wciśnij przycisk <S>lub dotknij
ikony [r] w prawym dolnym rogu ekranu.
zz Za pomocą przycisku [T] można
przełączać pomiędzy pionową i poziomą
orientacją ramki kadrowania.
zz Zmienianie orientacji ramki sceny
możliwe jest przy użyciu przycisków<Y>
<Z> kiedy orientacja ramki jest
pozioma, i <W> <X> kiedy orientacja
jest pionowa.
zz Użyj przycisków <W> <X> lub <Y>
<Z>, aby przesuwać ramkę sceny. Aby
ponownie wyśrodkować ramkę sceny,
naciśnij przycisk <B>.
zz Naciśnij przycisk<0> by zatwierdzić
umieszczenie ramki sceny.
266
Film z efektem miniatury
punkt AF.
4zPrzesuń
z Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby przesunąć punkt AF na miejsce,
w którym chcesz ustawić ostrość,
a następnie wciśnij przycisk<0>.
5Nagraj film.
Szacowana szybkość i czas odtwarzania minutowego filmu
Szybkość
Czas odtwarzania
Około 12 s
Około 6 s
Około 3 s
zz Dźwięk nie jest rejestrowany.
zz Prędkość może być regulowana poprzez użycie przycisku <B> w kroku 2.
zz Aby ludzie i obiekty poruszali się szybko podczas odtwarzania, przed
], [ ] lub [ ]. Scena będzie
nagraniem filmu wybierz opcję [
przypominała miniaturowy model.
267
Cyfrowa stabilizacja filmu
Wbudowana stabilizacja obrazu koryguje elektronicznie drgania aparatu
podczas filmowania. Funkcja ta jest określana jako „Cyfrowa stabilizacja
filmu”. Dzięki funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu obrazy są stabilizowane
nawet w przypadku używania obiektywu bez Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu). W przypadku używania obiektywu z wbudowanym Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) na obiektywie w pozycji <1>.
1Wybierz pozycję [z: Ustaw. stab.].
2Wybierz pozycję [k Stabil. cyfr.].
3Wybierz ustawienie.
zz Wyłącz (v)
Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu jest
wyłączona.
zz Włącz (w)
Drgania aparatu zostaną skorygowane. Obraz zostanie nieco powiększony.
zz Wzmocniona (x) (niedostępna w trybie fotografowania).
W porównaniu do opcji [Włącz], można korygować mocniejsze drgania
aparatu. Wyświetlony obraz zostanie bardziej powiększony.
268
Cyfrowa stabilizacja filmu
Zespolona stabilizacja filmu
Jeszcze skuteczniejszą korekcję można uzyskać, filmując obiektywem
zgodnym z funkcjami Cyfrowej stabilizacji filmu oraz połączonej stabilizacji
filmu, które łączą stabilizację optyczną i cyfrową uzyskaną z obiektywu
i z aparatu.
zz Cyfrowa stabilizacja filmu nie działa, gdy przełącznik optycznego systemu
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest ustawiony w położeniu <2>.
zz W przypadku obiektywu, którego ogniskowa jest dłuższa niż 800 mm, funkcja
Cyfrowej stabilizacji filmu nie będzie działać.
zz Stabilizacja przy użyciu funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu może być mniej
skuteczna przy pewnych ustawieniach wielkości nagrywanych filmów.
zz Im szerszy kąt widzenia (najkrótsza ogniskowa), tym bardziej skuteczna jest
stabilizacja obrazu. Im węższy kąt widzenia (najdłuższa ogniskowa), tym mniej
skuteczna jest stabilizacja obrazu.
zz W przypadku używania statywu zaleca się wybrać w ustawieniu Cyfrowej
stabilizacji filmu wartość [Wyłącz].
zz W zależności od obiektu i warunków fotografowania obiekt może być znacznie
rozmyty (obiektowi chwilowo brakuje ostrości) ze względu na efekt Cyfrowej
stabilizacji filmu.
zz W przypadku używania obiektywu TS-E, obiektywu typu rybie oko lub
obiektywu firmy innej niż Canon zaleca się wybrać w ustawieniu Cyfrowej
stabilizacji filmu opcję [Wyłącz].
zz Ponieważ stabilizacja cyfrowa filmu powiększa obraz, sprawia on wrażenie
ziarnistego. Mogą być widoczne także szumy, punkty światła itd.
zz Szczegółowe informacje dotyczące obiektywów obsługujących zespoloną
stabilizację obrazu można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.
zz Kiedy jest używany obiektyw obsługujący zespoloną stabilizację obrazu,
do ikony cyfrowej stabilizacji filmu dodawany jest znak „+” (=268).
269
Korzystanie z automatycznego poziomu
Automatyczne poziomowanie ułatwia utrzymywanie filmów prosto podczas
ich nagrywania. Po rozpoczęciu nagrywania obszar wyświetlania może stać
się węższy, a obiekty mogą być powiększone.
1 Wybierz pozycję [z: k Autom. poz.].
2Wybierz pozycję [Włącz].
zz Opcja dostępna, gdy dla funkcji [k Stabil. cyfr.] wybrana jest opcja [Wyłącz].
270
Filmowy Serwo AF
Po włączeniu tej funkcji podczas filmowania aparat w sposób ciągły ustawia
ostrość na obiekt.
pozycję [z: Filmowy
1Wybierz
Serwo AF]
2Wybierz pozycję [Włącz].
zz Jeśli została wybrana opcja [Włącz]:
zz Aparat ustawia ostrość na obiekt w sposób ciągły, nawet jeżeli spust
migawki nie jest wciśnięty do połowy.
zz Aby utrzymać ostrość w określonym położeniu lub jeśli nie chcesz
rejestrować dźwięków mechanicznych z obiektywu, możesz
tymczasowo zatrzymać tryb Filmowy Serwo AF, dotykając przycisku
[Z] w lewym dolnym rogu ekranu.
zz Wstrzymana praca funkcji Filmowy Serwo AF zostanie wznowiona po
powrocie do trybu filmowania poprzez wciśnięcie przycisku <M>
lub <x> albo zmianę metody AF.
zz Gdy wybrana jest opcja [Wyłącz]:
zz Wciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij przycisk start AF, aby
nastawić ostrość.
271
Filmowy Serwo AF
Przestrogi dotyczące korzystania z funkcji [Filmowy Serwo AF]
po ustawieniu opcji [Włącz]
zz Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
yyObiekty, które szybko przybliżają się do aparatu lub oddalają się od niego.
yyObiekt poruszający się w niewielkiej odległości od aparatu.
yyPodczas fotografowania z wyższą wartością przysłony.
yyPatrz też „Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości” (=208).
zz W związku z tym, że mechanizm obiektywu działa przez cały czas i jest
zużywana energia akumulatora, dostępny czas nagrywania filmów (=580)
będzie krótszy.
zz W przypadku niektórych obiektywów może zostać zarejestrowany mechaniczny
odgłos podczas regulacji ostrości. Korzystanie z kierunkowego mikrofonu
stereofonicznego DM-E1 (sprzedawanego osobno) może zminimalizować
występowanie tego typu niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym materiale.
zz Funkcja Filmowy Serwo AF zostanie wstrzymana podczas powiększania lub
wyświetlania widoku powiększenia.
zz Jeśli podczas filmowania obiekt zbliży się lub oddali albo aparat zostanie
przesunięty w pionie lub poziomie (panorama), zarejestrowany obraz może
tymczasowo rozszerzyć się lub zwęzić (nastąpi zmiana powiększenia obrazu).
272
Filmowy Serwo AF
Czułość śledzenia w trybie Filmowy Serwo AF
Można dostosować czułość śledzenia (do jednego z siedmiu poziomów), co
wpływa na reakcję, jeśli obiekt oddala się od punktu AF w Filmowym Serwo
AF, tak jak w przypadku poruszających się obiektów w punktach AF lub
podczas przesuwania aparatu.
pozycję [z: Czuł.śledz.
1Wybierz
w Film.Serwo AF]
zz Blokada: –3/–2/–1
Przy tym ustawieniu mniej
prawdopodobne jest, że aparat będzie
śledził inny obiekt, jeśli główny obiekt
odsunie się od punktu AF. Im suwak
jest bardziej przesunięty w kierunku
symbolu minus (-), tym aparat jest mniej
skłonny do śledzenia innego obiektu.
Jest to przydatne, gdy chcemy zapobiec
nagłemu śledzeniu niepożądanych
obiektów przez punkty AF podczas
przesuwania obrazu lub gdy w polu
widzenia punktów AF pojawia się
przeszkoda.
zz Szybka zmiana: +1/+2/+3
To sprawia, że aparat szybciej reaguje na zmiany podczas śledzenia
obiektu znajdującego się w obszarze punktu AF. Im suwak jest
bardziej przesunięty w kierunku symbolu plus (+), tym aparat szybciej
reaguje. Jest to przydatne, kiedy konieczne jest utrzymanie śledzenia
poruszającego się obiektu, którego odległość od aparatu zmienia się,
lub gdy trzeba szybko przenieść ostrość z jednego obiektu na drugi.
zz Funkcja jest dostępna, jeśli w pozycji [z: Filmowy Serwo AF] wybrano
ustawienie [Włącz], a w pozycji [z: Metoda AF] ustawienie [1-punktowy AF].
zz Działanie funkcji w sytuacji gdy w pozycji [z Metoda AF] wybrano ustawienie
inne niż [1-punktowy AF] odpowiada ustawieniu [0].
273
Filmowy Serwo AF
Szybkość Filmowego Serwo AF
Istnieje możliwość ustawienia szybkości Filmowego Serwo AF oraz
warunków jego pracy.
Ta funkcja jest dostępna podczas korzystania z obiektywu umożliwiającego
powolną zmianę ostrości podczas filmowania*.
pozycję [z: Szybkość
1Wybierz
Filmowego Serwo AF]
zz Aktywna:
Można wybrać opcję [Zawsze
włączona], aby funkcja Szybkość AF
działała cały czas (przed i podczas
filmowania), lub opcję [Podczas
filmow.], aby funkcja Szybkość AF
działała tylko podczas filmowania.
zz Szybkość AF:
Aby uzyskać pożądany efekt podczas
tworzenia filmów, szybkość AF (szybkość
zmiany ostrości) można ustawić od
szybkości standardowej (0) do niskiej
(jeden z siedmiu dostępnych poziomów)
lub wysokiej (jeden z dwóch dostępnych
poziomów).
* Obiektywy obsługujące powolną zmianę ostrości podczas
filmowania
Zgodne są obiektywy USM i STM wprowadzane na rynek od 2009 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej
firmy Canon.
274
Filmowy Serwo AF
zz W przypadku niektórych obiektywów nawet jeśli szybkość AF zostanie
dostosowana, szybkość może się nie zmienić.
zz Funkcja jest dostępna, jeśli w pozycji [z: Filmowy Serwo AF] wybrano
ustawienie [Włącz], a w pozycji [z: Metoda AF] ustawienie [1-punktowy AF].
zz Działanie funkcji w sytuacji gdy w pozycji [z Metoda AF] wybrano ustawienie
inne niż [1-punktowy AF] odpowiada ustawieniu opcji [Szybkość AF] na
[Standardowa (0)].
zz Gwiazdka (*) po prawej stronie pozycji [z: Szybkość Filmowego Serwo AF]
oznacza, że ustawienie domyślne zostało zmienione.
275
Inne funkcje menu
[z1]
zz Korekcja aberracji obiektywu
Jasność brzegów oraz aberracja chromatyczna mogą być korygowane
podczas filmowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
korekcji aberracji obiektywu, zobacz =128.
zz Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Gdy wybrane jest ustawienie [Włącz], można rozpoczynać i kończyć
filmowanie za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
BR-E1 (sprzedawanego oddzielnie). Najpierw sparuj pilota BR-E1
z aparatem (=446).
Z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1
By nagrywać filmy w standardowym trybie, ustaw przełącznik BR-E1
czasu wyzwalania/filmowania w pozycji <k>, a następnie naciśnij
przycisk zwalniania.
Informacje dotyczące nagrywania filmu poklatkowego znajdują się
na =260.
276
Inne funkcje menu
[z2]
zz k Nastawy czułości ISO
zz czułość ISOM
W trybie [M] czułość ISO można ustawić ręcznie. Można także
wybrać automatyczną czułość ISO.
zz Zakres ISO
W celu nagrywania filmów, możliwe jest ustawienie zakresu ręcznej
regulacji czułości ISO (górny i dolny).
zz Maksimum przy automatycznej
Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO dla
nagrywania filmów w trybie [k] lub w trybie [M] z funkcją
automatycznej regulacji czułości ISO.
zz aMaksimum przy automatycznej
Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO dla
nagrywania filmów poklatkowych w trybie [k] lub w trybie [M]
z funkcją automatycznej regulacji czułości ISO.
zz ISO 25600 dla nagrywania filmów to rozszerzony zakres czułości ISO
(sygnalizowany ikoną [H]).
zz Priorytet jasnych partii obrazu
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii obrazu
podczas nagrywania filmów. Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące priorytetu jasnych partii obrazu, zobacz =150.
zz Funkcja [Wzmocniona] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów z ustawieniem [z: Priorytet jasnych partii obr.].
277
Inne funkcje menu
[z5]
zz Wyświetlacz informacji HDMI
Można określić, jakie informacje mają być
wyświetlane na obrazie przesyłanym przez
przewód HDMI.
zz Z informacjami
Obraz, informacje o obrazie, punkty AF i inne dane są widoczne na
urządzeniu podłączonym za pomocą przewodu HDMI. Ekran aparatu
jest wyłączony. Rejestrowane filmy są zapisywane na karcie.
zz Czysty / Wyjście H
Sygnał przesyłany przewodem HDMI zawiera jedynie filmy
w rozdzielczości 4K. W aparacie są wyświetlane również
informacje o obrazie i punkty AF, ale nie są one zapisywane na
obrazie rejestrowanym na karcie. Co ważne, nie jest dostępna
komunikacja Wi-Fi.
zz Czysty / Wyjście L
Sygnał przesyłany przewodem HDMI zawiera jedynie filmy
w rozdzielczości Full HD. W aparacie są wyświetlane również
informacje o obrazie i punkty AF, ale nie są one zapisywane na
obrazie rejestrowanym na karcie. Co ważne, nie jest dostępna
komunikacja Wi-Fi.
278
Inne funkcje menu
[z6]
zz k Automatyczna wolna migawka
Można wybrać opcję nagrywania filmów,
które są jaśniejsze, niż w przypadku
ustawienia [Wyłącz], poprzez
automatyczne ograniczenie czasu
naświetlania w warunkach słabego
oświetlenia.
Ma zastosowanie, gdy prędkość
nagrywania filmu w danej rozdzielczości
wynosi 8 lub 7.
zz Wyłącz
Pozwala na nagrywanie filmów o płynniejszym i bardziej naturalnym
ruchu, z mniejszym wpływem ze strony drobnych ruchów obiektu niż
przy ustawieniu [Włącz]. Należy pamiętać, że w warunkach słabego
oświetlenia filmy mogą być ciemniejsze niż przy ustawieniu [Włącz].
zz Włącz
Pozwala na nagrywanie jaśniejszych filmów niż w przypadku
ustawienia [Wyłącz], dzięki automatycznej redukcji czasu naświetlania
do 1/30 s (NTSC) lub 1/25 s (PAL) w warunkach niedostatecznego
oświetlenia.
zz Wybór wartości [Wyłącz] jest zalecany przy filmowaniu obiektów poruszających
się w słabym świetle lub gdy mogą się pojawiać powidoki, takie jak smugi.
279
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Czerwona ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze
wewnętrznej [E]
zz Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
filmowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona czerwona
ikona [E].
zz Czerwona ikona [E] sygnalizuje, że filmowanie wkrótce zostanie
automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe aż do
momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. W takiej sytuacji należy
wyłączyć zasilane i odczekać na ostygnięcie aparatu.
zz Długotrwałe filmowanie w wysokiej temperaturze spowoduje, że czerwona
ikona [E] pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze
wyłączyć.
zz Jeżeli zostanie wyświetlona ikona [F], patrz =565.
Jakość nagrywania i obrazu
zz Funkcja Stabilizator obrazu będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki
nie zostanie naciśnięty do połowy, jeżeli użyty zostanie obiektyw EF-M,
a dla funkcji [Stabilizacja] z obszaru [z: Ustaw. stab.]wybrana zostanie
opcja [Włącz], lub gdy użyty zostanie obiektyw EF lub EF-S, a przełącznik
stabilizacji obrazu zostanie ustawiony na <1>. Korzystanie z funkcji Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) powoduje zużywanie energii akumulatora
i może spowodować skrócenie całkowitego czasu trwania nagranego filmu
w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania statywu, zalecane
jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
zz Jeśli jasność zmieni się podczas nagrywania filmu z automatyczną ekspozycją,
może się wydawać, że film na chwilę się zatrzymuje. W takich przypadkach
należy nagrywać filmy z ręczną regulacją ekspozycji.
zz W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła, jasne obszary
na ekranie mogą być przyciemnione. Filmy są nagrywane niemal dokładnie tak
jak są wyświetlane na ekranie.
zz W przypadku nagrywania przy wysokiej czułości ISO, wysokiej temperaturze,
długim czasie naświetlania lub w warunkach niedostatecznego oświetlenia
mogą się pojawić zakłócenia i nieregularne kolory. Filmy są nagrywane niemal
dokładnie tak jak są wyświetlane na ekranie, z wyjątkiem nagrywania filmów
poklatkowych.
zz Podczas prób odtworzenia filmu za pomocą innych urządzeń, jakość dźwięku
i obrazu może się pogorszyć lub odtwarzanie nie będzie możliwe (nawet wtedy,
gdy urządzenia te obsługują formaty MP4).
280
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Jakość nagrywania i obrazu
zz W przypadku korzystania z kart o małej szybkości zapisu
podczas filmowania może pojawić się wskaźnik po
prawej stronie ekranu. Wskaźnik informuje, ile danych nie
zostało jeszcze zapisanych na karcie (zapełnienie bufora
pamięci). Dla kart o małej szybkości zapisu wartości
(1)
na skali wskaźnika będą rosły szybciej. Jeśli wskaźnik
(1) pokaże maksymalną wartość, filmowanie zostanie
automatycznie zatrzymane.
zz W przypadku kart o dużej szybkości zapisu wskaźnik nie zostanie wyświetlony
lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost jego wartości. Przed
rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować kilka filmów testowych w celu
sprawdzenia szybkości zapisu.
zz Jeśli wskaźnik sygnalizuje, że karta jest zapełniona i filmowanie zostanie
zakończone automatycznie, dźwięk pod koniec film może nie zostać nagrany
prawidłowo.
zz Jeśli szybkość zapisu karty jest niska (ze względu na fragmentację plików)
i pojawia się wskaźnik, sformatowanie karty może zwiększyć szybkość zapisu.
Ograniczenia dotyczące dźwięku
zz Podczas nagrywania flmów z dźwiękiem mogą wystąpić następujące
ograniczenia.
yyDźwięk nie zostanie zarejestrowany mniej więcej w przypadku dwóch
ostatnich klatek.
yyPodczas odtwarzania filmów w systemie Windows obraz i dźwięk mogą być
lekko niezsynchronizowane.
281
282
Fotografowanie z lampą
błyskową
W tym rozdziale opisano fotografowanie z wbudowaną lampą
błyskową i lampą zewnętrzną (EL/EX Speedlites).
zz Podczas nagrywania filmu nie można korzystać z lampy błyskowej.
zz Sekwencja naświetlania nie jest dostępna dla zdjęć z lampą błyskową.
283
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy
błyskowej
Zaleca się korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej, gdy na ekranie
wyświetla się ikona [I], gdy obiekty są przyciemnione na zdjęciach
w świetle dziennym lub w przypadku fotografowania w warunkach słabego
oświetlenia.
dźwigni <I>, aby podnieść
1Użyj
wbudowaną lampę błyskową.
spust migawki do połowy.
2zNaciśnij
z Potwierdź, że ikona [I] wyświetla się na
ekranie.
zdjęcie.
3zZrób
z Wbudowana lampa błyskowa zostanie
uruchomiona zgodnie z ustawieniami
[Lampa błyskowa] (=290).
zz Aby cofnąć wbudowaną lampę
błyskową, wciśnij ją palcem do aparatu,
zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Przybliżony zasięg wbudowanej lampy błyskowej
(Maksymalny przybliżony zasięg w metrach/stopach)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
Czułość ISO
(=143)
Najkrótsza ogniskowa
f/3.5
f/6.3
400
2.6 / 8.6
1.5 / 4.8
3200
7.4 / 24.4
4.1 / 13.6
Najdłuższa ogniskowa
* Uzyskanie standardowej ekspozycji może nie być możliwe podczas fotografowania
odległych obiektów z wysoką czułością ISO i w niektórych warunkach.
284
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej
Czas naświetlana i wartość przysłony przy fotografowaniu
z lampą błyskową
Tryb
fotografowania
Czas naświetlania
d
Autom. (1/200–30 s)*
s
Ręczny (1/200–30 s)
Wartość
przysłony
Ustawienie
automatyczne
Ustawienie
automatyczne
f
Autom. (1/200–30 s)*
Ustawienie ręczne
4
Ręczny (1/200–30 s)
Ustawienie ręczne
* Gdy [Błysk+dł. czas] w pozycji [z: Sterowanie lampą] wybrano ustawienie [1/20030 sek. auto].
zz Nie należy korzystać z wbudowanej lampy błyskowej, jeśli nie jest całkowicie
uniesiona.
zz Dolna część zdjęcia może być ciemna, jeśli światło z wbudowanej lampy
błyskowej jest zasłonięte osłoną obiektywu lub obiektem, który jest zbyt blisko.
zz Jeśli dolna część obrazu jest ciemna, gdy używasz obiektywu
superzbliżeniowego lub obiektywów o dużej średnicy, rozważ zastosowanie
zewnętrznej lampy Speedlite (sprzedawana oddzielnie, =300).
Fotografowanie z lampą błyskową w trybie <f>
Ilość światła jest dostosowana automatycznie, aby zapewnić odpowiednią
ekspozycję błysku dla wybranej wartości przysłony.
W warunkach słabego oświetlenia do ekspozycji głównego obiektu używana
jest funkcja pomiaru światła z automatyką błysku, a dla tła stosuje się długi
czas naświetlania, aby zapewnić standardową ekspozycję głównego obiektu
i tła. Zalecane jest używanie statywu.
285
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej
Korekta ekspozycji z lampąM
Możliwe jest nie tylko korygowanie ekspozycji, lecz także regulacja poziomu
ilości światła wbudowanej lampy błyskowej.
1Naciśnij przycisk <D>.
2Naciśnij przycisk <M>.
3Wybierz pozycję [2Kor. eksp.].
wartość korekty.
4zUstaw
z Aby zwiększyć jasność ekspozycji lampy,
ustaw wartość korekty w kierunku opcji
[Jaśniej] (pozytywna korekta) lub jeśli
chcesz ją przyciemnić, przesuń w stronę
[Ciemniej] (negatywna korekta).
zz Po wykonaniu zdjęć zastosuj kroki 1-4,
aby przywrócić zerową wartość korekty.
286
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej
zz Jeśli w [z: Autom. optymalizator jasności] (=149) została wybrana opcja
inna niż [Wyłącz], obrazy mogą nadal być rozjaśniony nawet w przypadku
ustawienia negatywnej wartości korekty ekspozycji.
zz Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu
przełącznika zasilania w pozycji <2>.
zz Korektę ekspozycji z lampą można też ustawić w pozycji [Nastawy lampy
wbudow.] w [z: Sterowanie lampą] (=292).
zz Za pomocą aparatu możliwa jest korekta ekspozycji lampy Speedlite podobnie
jak w przypadku wbudowanej lampy błyskowej.
Blokada ekspozycji lampyM
Fotografowanie z opcją blokady ekspozycji lampy zapewnia odpowiednią
ekspozycję błysku nad obszarem obiektu.
dźwigni <I>, aby podnieść
1Użyj
wbudowaną lampę błyskową.
spust migawki do połowy.
2zNaciśnij
z Naciśnij spust migawki do połowy
i potwierdź, że ikona [I] wyświetla się
na ekranie.
287
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej
przycisk <A> (8).
3zNaciśnij
z Wybierz centralną pozycję obiektu na
ekranie, następnie naciśnij przycisk <A>.
zz Lampa błyskowa aktywuje błysk
wstępny, a poziom ilości światła zostanie
utrzymany.
zz [d] miga.
zz Za każdym razem, gdy naciśniesz
przycisk <A> lampa błyskowa aktywuje
błysk wstępny, a wymagany poziom
ilości światła zostanie utrzymany.
zdjęcie.
4zZrób
z Skomponuj ujęcie i naciśnij spust
migawki do końca.
zz Ikona [D] miga, gdy obiekty znajdują się zbyt daleko, a zdjęcia wyjdą zbyt
ciemne. Podejdź bliżej do obiektu i powtórz czynności opisane w punktach 2-4.
288
Nastawy lampy
Ustawienia funkcji wbudowanej lampy błyskowej oraz zewnętrznej lampy
EL/EX z serii Speedlites mogą być wybrane na ekranie menu aparatu.
Lampę błyskową Speedlite należy podłączyć do aparatu i włączyć przed
ustawieniem funkcji zewnętrznej lampy błyskowej.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji zewnętrznej lampy błyskowej
Speedlite można znaleźć w jej Instrukcji obsługi.
pozycję [z: Sterowanie
1Wybierz
lampą].
2Wybierz jedną z pozycji.
289
Nastawy lampy
Wyzwalanie błysku
Wybierz ustawienie [a], aby lampa
wyzwalała się automatycznie w zależności
od warunków.
Wybierz ustawienie [D], aby lampa
wyzwalała się za każdym razem, gdy
wykonujesz zdjęcia.
Wybierz ustawienie [b] , aby wyłączyć
uruchamianie błysku.
Pomiar błysku E-TTL IIM
Dla normalnych wartości ekspozycji lampy
błyskowej ustaw opcję [Wielosegm.]
Wybór opcji [Uśredniony] powoduje
uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji
dla całej sceny.
Redukcja efektu czerwonych oczu
Wybierz ustawienie [Włącz], aby
zmniejszyć efekt czerwonych oczu poprzez
lampkę redukcji efektu czerwonych oczu
przed wyzwoleniem lampy błyskowej.
290
Nastawy lampy
Błysk+dł.czasM
Użytkownik może ustawić czas
synchronizacji błysku dla fotografowania
z lampą błyskową w trybie preselekcji
przysłony <f> lub trybie <d>
Programowa AE.
zz [
] 1/200-30 sek. autom.
zz [
] 1/200-1/60 sek. autom.
zz [
] 1/200 sek. (stały)
Czas synchronizacji błysku jest ustawiany automatycznie w zakresie
od 1/200 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności sceny.
Fotografowanie z synchronizacją lampy z długim czasem naświetlania
jest stosowane w pewnych warunkach fotografowania, w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, a czas naświetlania jest automatycznie
obniżany.
Zapobiega automatycznemu ustawieniu długiego czasu naświetlania
w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Skutecznie zapobiega
to rozmyciu obiektu i drganiom aparatu. Jednak o ile obiekt zostanie
prawidłowo naświetlony, uzyskanie odpowiedniej jasności tła może być
utrudnione.
Czas synchronizacji błysku jest stały i wynosi 1/200 s. Ustawienie to
skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drgań aparatu niż
ustawienie [1/200-1/60 sek. autom.]. Jednak w słabym oświetleniu tło
będzie ciemniejsze niż przy ustawieniu [1/200-1/60 sek. autom.].
zz Aby korzystać z fotografowania z wolną synchronizacją w trybie <f> lub <d>,
ustaw opcję [1/200-30 sek. auto].
291
Nastawy lampy
Nastawy wbudowanej lampy błyskowejM
zz Tryb błysku
Wybierz ustawienie [E-TTL II], aby
wykonywać zdjęcia w trybie pełnego
automatycznego wyzwalania błysku
E-TTL II/E-TTL.
Wybierz ustawienie [Manual flash]. aby
ręcznie wybrać poziom ilości światła.
Opcja dostępna w trybach <s>, <f>,
<a> i <t>.
292
Nastawy lampy
zz Tryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta ma ustawioną wartość
[z 1 zasł.], co powoduje, że błysk
lampy jest wyzwalany bezpośrednio po
rozpoczęciu naświetlania.
Wybierz ustawienie [z 2 zasł.] i użyj
długiego czasu naświetlania, aby uzyskać
na zdjęciach naturalny efekt smugi świateł
np. w przypadku fotografowania jadących
samochodów w nocy.
zz W przypadku ustawienia Synchronizacja z 2 zasłoną wybierz czas naświetlania
1/80 s lub dłuższy. Jeśli czas naświetlania wynosi 1/100 s lub jest krótszy,
nastąpi automatyczna synchronizacja z pierwszą zasłoną, nawet gdy została
wybrana opcja [z 2 zasł.].
zz Korekta ekspozycji lampy
Możliwe jest nie tylko korygowanie
ekspozycji, lecz także regulacja ilości
światła wbudowanej lampy błyskowej
(=286).
293
Nastawy lampy
Nastawy lampy zewnętrznejM
Wyświetlane informacje, położenie wyświetlacza oraz dostępne opcje mogą
się różnić w zależności od modelu lampy błyskowej Speedlite, jej ustawienia
funkcji indywidualnych, trybu błysku i innych czynników. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej.
Przykładowy wyświetlacz
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Tryb błysku
Funkcje lampy bezprzewodowej/
Sterowanie prop. błysku
Zoom lampy (pokrycie błysku)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tryb synchronizacji
Korekta ekspozycji lampy
Bracketing ekspozycji z lampą
zz Funkcje są ograniczone w przypadku używania lamp błyskowych Speedlite
serii EX, które nie są kompatybilne z ustawieniami funkcji błysku.
294
Nastawy lampy
zz Tryb błysku
Umożliwia wybranie trybu błysku odpowiedniego do fotografowania
z lampą błyskową.
[E-TTL II] jest standardowym trybem
lamp błyskowych Speedlite serii EL/EX,
wykorzystywanym podczas fotografowania
z pełną automatyką lampy błyskowej.
Opcja [Błysk ręczny] służy do
samodzielnego ustawiania opcji [Ilość
światła] lampy Speedlite.
Tryb priorytetu zdjęć seryjnych [CSP] jest dostępny podczas użytkowania
kompatybilnej zewnętrznej lampy Speedlite. Tryb automatycznie obniża
moc błysku lampy o jeden stopień i podwyższa czułość ISO o jeden stopień.
Jest to przydatne przy robieniu serii zdjęć i pomaga oszczędzać akumulator
lampy błyskowej.
Informacje dotyczące innych trybów błysku można znaleźć w Instrukcji
obsługi lampy błyskowej Speedlite zgodnej z odpowiednim trybem błysku.
zz Wyreguluj korektę ekspozycji (=140) według potrzeb w przypadku
prześwietlenia przy fotografowaniu z lampą błyskową z [CSP] w trybie <s>
lub <a>.
zz Z pozycją [CSP] automatycznie wybierane jest ustawienie [Autom.] dla
czułości ISO.
295
Nastawy lampy
zz Funkcje lampy bezprzewodowej
Bezprzewodowe fotografowanie z lampami
błyskowymi wykorzystuje łączność radiową
lub optyczną.
Szczegółowe informacje dotyczące
bezprzewodowej lampy błyskowej znajdują
się w Instrukcji obsługi lampy błyskowej
Speedlite zgodnej z funkcją fotografowania
z bezprzewodową lampą błyskową.
zz Sterowanie prop. błysku
Możesz sterować proporcją błysku
za pomocą lampy błyskowej do
makrofotografii.
Szczegółowe informacje na temat
sterowania prop. błysku można znaleźć
w Instrukcji obsługi lampy błyskowej do
makrofotografii.
zz Zoom lampy (pokrycie błysku)
W przypadku lamp błyskowych Speedlite
wyposażonych w regulowaną głowicę
można ustawiać pokrycie błysku.
296
Nastawy lampy
zz Tryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta ma ustawioną wartość [Synchronizacja z 1 zasłoną],
co powoduje, że błysk lampy jest wyzwalany bezpośrednio po rozpoczęciu
naświetlania.
Wybierz ustawienie [Synchronizacja z 2 zasłoną] i użyj długiego czasu
naświetlania, aby uzyskać na zdjęciach naturalny efekt smugi świateł np.
w przypadku fotografowania jadących samochodów w nocy.
Wybierz ustawienie [Synchronizacja Hi-speed] do zdjęć z lampą błyskową
z krótszym czasem naświetlania niż maksymalny czas synchronizacji
naświetlania. Jest to skuteczne, gdy użytkownik chce wykonać zdjęcie
z otwartą przysłoną w trybie <f>, aby uzyskać efekt rozmycia tła za
obiektami, na przykład na zewnątrz przy świetle dziennym.
zz W przypadku ustawienia Synchronizacja z 2 zasłoną wybierz czas naświetlania
1/ 80 s lub dłuższy. Jeśli czas naświetlania wynosi 1/100 s lub jest krótszy,
nastąpi automatyczna synchronizacja z pierwszą zasłoną, nawet gdy została
wybrana opcja [Synchronizacja z 2 zasłoną].
zz Korekta ekspozycji z lampą
Możliwe jest nie tylko korygowanie
ekspozycji, lecz także regulacja ilości
światła wbudowanej lampy Speedlite.
zz W przypadku ustawienia korekty ekspozycji lampy lampą Speedlite, nie
można ustawić korekty ekspozycji lampą w aparacie. Jeśli ustawienie zostało
jednocześnie dokonane aparacie i w lampie błyskowej Speedlite, ustawienie
w lampie błyskowej Speedlite ma wyższy priorytet niż ustawienie w aparacie.
297
Nastawy lampy
zz Bracketing ekspozycji z lampą
Zewnętrzne lampy Speedlite z funkcją
bracketingu ekspozycji z lampą (FEB)
umożliwiają automatyczną zmianę
poziomu ilości światła emitowanego przez
lampę błyskową podczas wykonywania
trzech zdjęć.
Nastawy funkcji indywidualnych lampy zewnętrznej
Szczegółowe informacje dotyczące
funkcji indywidualnych lampy zewnętrznej
Speedlite można znaleźć w Instrukcji
obsługi lampy Speedlite.
zz Lampa błyskowa Speedlite z serii EL/EX zawsze działa z pełną mocą
w przypadku, gdy dla ustawienia [Tryb pomiaru światła] wybrano funkcję
indywidualną [Tryb pomiaru światła TTL] (automatyczny pomiar błysku).
zz Ustawienia funkcji zewnętrznej indywidualnej lampy Speedlite (P.Fn) nie mogą
być ustawione ani anulowane za pomocą ekranu [z: Nastawy C.Fn lampy
zewn.] Należy ustawiać je bezpośrednio w zewnętrznej lampie błyskowej
Speedlite.
298
Nastawy lampy
Kasowanie nastaw lampy błyskowej/ustawień funkcji
indywidualnych lampy błyskowejM
1Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].
ustawienia do skasowania.
2zWybierz
z Wybierz opcję [Kasuj nastawy
lampy wbudow.], [Kasuj nastawy
lampy zewn.] lub [Kasuj nast. C.Fn
lampy zewn.].
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz [OK]. Następnie wszystkie
ustawienia lampy lub funkcji
indywidualnych zostaną skasowane.
299
Wykonywanie zdjęć z zewnętrznymi
lampami Speedlite
Lampy błyskowe Speedlite serii EL/EX do aparatów EOS
Aparat obsługuje wszystkie funkcje lamp błyskowych EL/EX z serii Speedlite
(sprzedawane osobno).
Instrukcje można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite
serii EL/EX.
Lampy błyskowe Canon Speedlite inne niż serii EL/EX
Lampy błyskowe Speedlite serii EZ/E/EG/ML/TL pracujące w trybie
automatyki błysku A-TTL lub TTL działają wyłącznie z pełną mocą błysku.
W aparacie należy ustawić tryb fotografowania <a> lub <f>,
a następnie ustawić wartość przysłony przed wykonaniem zdjęcia.
W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite wyposażonej
w ręczny tryb błysku należy fotografować z użyciem ręcznego trybu błysku.
Lampy błyskowe producentów innych niż Canon
Czas synchronizacji
Aparat może synchronizować się z kompaktowymi lampami błyskowymi
innych producentów niż Canon w ciągu do 1/200 sekund. W przypadku
dużych lamp studyjnych czas błysku jest dłuższy niż w przypadku
kompaktowej lampy błyskowej i zależy on od modelu. Należy pamiętać
o sprawdzeniu przed fotografowaniem, czy synchronizacja błysku jest
wykonywana prawidłowo, poprzez wykonanie zdjęć próbnych z czasem
synchronizacji mniej więcej od 1/60 s do 1/30 s.
zz Cofnij wbudowaną lampę błyskową przed montażem zewnętrznej lampy
Speedlite.
zz Podczas wykonywania zdjęć z zewnętrzną lampą Speedlite, wybierz
[z: Tryb migawki] w pozycji innej niż [Elektroniczna] (=186).
zz Użytkowanie aparatu z lampą błyskową lub akcesoriami błyskowymi
przeznaczonymi do aparatów innej marki może spowodować nie tylko
nieprawidłowości w pracy aparatu, lecz również jego uszkodzenie.
zz Nie należy podłączać wysokonapięciowej lampy błyskowej do gorącej stopki
aparatu, ponieważ lampa może nie zadziałać.
300
Odtwarzanie
Niniejszy rozdział obejmuje tematy związane z odtwarzaniem –
wyświetlaniem zarejestrowanych zdjęć i filmów – i przedstawia
ustawienia menu dostępne na karcie Odtwarzanie ([x]).
zz Normalny tryb wyświetlania lub wybór w tym aparacie może nie
być możliwy w przypadku zdjęć wykonanych na innych aparatach
lub zdjęć z tego aparatu, które zostały poddane edycji lub których
nazwę zmieniono na komputerze.
zz Mogą zostać wyświetlone obrazy, w których nie można zastosować
niektórych funkcji odtwarzania.
301
Menu karty: Odtwarzanie
zz Odtwarzanie 1
=323
=326
=327
=331
=335
=338
zz Odtwarzanie 2
=341
=347
=349
=350
=351
=354
=356
zz Odtwarzanie 3
=358
=361
=363
=365
zz [3: Obróbka obrazu RAW] i [3: Obróbka RAW z szybk. nastaw] nie są
wyświetlane w trybach strefy podstawowej.
302
Menu karty: Odtwarzanie
zz Odtwarzanie 4
=367
=369
=370
=371
=372
=373
303
Odtwarzanie obrazów
Wyświetlanie pojedynczego obrazu
obraz.
1zOdtwórz
z Naciśnij przycisk <x>.
obraz.
2zWybierz
z Aby odtworzyć nowsze obrazy, naciśnij
przycisk <Z>, natomiast aby odtworzyć
starsze obrazy, naciśnij przycisk <Y>.
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę ekranu.
Bez informacji
Podstawowy ekran
informacji
Ekran informacji o obrazie
Wyjdź z trybu odtwarzania
3obrazów.
zz Naciśnij przycisk <x>, aby wyjść
z ekranu odtwarzania obrazów.
304
Odtwarzanie obrazów
Ekran informacji o obrazie
Po wyświetleniu ekranu informacji o obrazie można użyć przycisku <B>,
aby zmienić wyświetlane informacje. Można również decydować, jakie
informacje będą wyświetlane w pozycji [x: Wyśw. inf. o odtwarzaniu]
(=367)
305
Odtwarzanie obrazów
Odtwarzanie dotykiem
Aparat jest wyposażony w panel dotykowy, który umożliwia sterowanie
odtwarzaniem. Obsługiwane gesty przypominają te spotykane
w smartfonach i podobnych urządzeniach. W pierwszej kolejności naciśnij
przycisk <x>, aby przygotować funkcję odtwarzania dotykiem.
Przeglądanie
Przeskok wyświetlania
Widok miniatur
Widok powiększony
zz Możesz również powiększyć wyświetlany obraz, dotykając go dwukrotnie
jednym palcem.
306
Wyświetlanie obrazu w powiększeniu
Zarejestrowane obrazy można powiększyć.
obraz.
1zPowiększ
z Aby powiększyć ekran lub przejść do
Widoku miniatur, obróć pokrętło <5>.
Położenie widoku powiększonego (1)
jest wyświetlane w prawym dolnym rogu
ekranu.
(1)
obraz.
2zPrzewiń
z Naciśnij przyciski nawigacji <V>, aby
przewinąć obraz w pionie i w poziomie.
307
Widok miniatur (wyświetlanie wielu obrazów)
widok miniatur.
1zWłącz
z Podczas odtwarzania obrazów, obróć
pokrętłem <5> w lewo.
zz Zostanie wyświetlony widok miniatur 4
obrazów. Wybrany obraz będzie otoczony
pomarańczową ramką.
Obrócenie pokrętła <5> dalej w lewo
spowoduje przełączenie na widok 9, 36
i 100 obrazów.
Obrócenie pokrętła w drugą stronę
spowoduje przełączenie na widok
100 obrazów, 36 obrazów, 9 obrazów
i 4 obrazów.
B
B
B
B
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
przesunąć pomarańczową ramkę
i wybrać obraz.
zz W trybie widoku miniatur naciśnij
przycisk <0>, aby przejść do trybu
wyświetlania wybranego obrazu.
308
Odtwarzanie filmów
obraz.
1zOdtwórz
z Naciśnij przycisk <x>.
film.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
film do odtworzenia.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu ikona [s1] pojawiająca się
w lewym górnym rogu oznacza film.
zz Otwory perforacji widoczne na lewej
krawędzi obrazu w trybie widoku
miniatur oznaczają film. Ponieważ
filmów w wersji roll nie można odtwarzać
w trybie widoku miniatur, należy przejść
do trybu wyświetlania pojedynczego
obrazu, naciskając przycisk <0>.
trybie wyświetlania
3Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
309
Odtwarzanie filmów
przycisk <0>, aby
4Naciśnij
odtworzyć film.
zz Rozpocznie się odtwarzanie filmu.
zz Możesz zatrzymać odtwarzanie
i wyświetlić panel odtwarzania filmu,
naciskając przycisk <0>. Naciśnij
przycisk ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
zz Możesz też dostosować poziom
głośności podczas odtwarzania filmu za
pomocą przycisków <W> <X>.
(1)
310
(1)
Głośnik
Odtwarzanie filmów
Panel odtwarzania filmu
Element
7 Odtwórz
8 Slow motion
T Przeskocz do tyłu
3 Poprzednia klatka
6 Klatka następna
v Przeskocz do
przodu
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
Prędkość odtwarzania w trybie zwolnionego tempa można
regulować, używając przycisków <Y> <Z>. Informacje
o prędkości odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są
podawane w prawym górnym rogu ekranu.
Przeskakuje o około 4 sek. do tyłu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>.
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
Przeskakuje do przodu o około 4 sek. do tyłu po każdym
naciśnięciu przycisku <0>.
X Edycja
Wyświetla ekran edycji (=313).
Funkcja dostępna podczas odtwarzania filmów w jakości
II Przechwytywanie 4K lub filmów poklatkowych w jakości 4K. Umożliwia
wyodrębnienie bieżącej klatki i zapisanie jej jako zdjęcia
klatek
w formacie JPEG (=315).
y Muzyka w tle
mm’ ss”
Głośność
Odtwarza film z wybraną muzyką w tle (=353).
Pozycja odtwarzania
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia
głośności dla głośnika (=309).
311
Odtwarzanie filmów
Panel odtwarzania filmu (Album migawek wideo i przegląd
filmów)
Element
7 Odtwórz
8 Slow motion
T Poprzedni klip
3 Poprzednia klatka
6 Klatka następna
v Next clip
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
Prędkość odtwarzania w trybie zwolnionego tempa można
regulować, używając przycisków <Y> <Z>. Informacje
o prędkości odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są
podawane w prawym górnym rogu ekranu.
Wyświetla pierwszą klatkę poprzedniego klipu lub
migawki wideo.
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0>
spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
Wyświetla pierwszą klatkę kolejnego klipu lub migawki wideo.
L Usuń klip
Usuwa bieżący klip lub migawkę wideo.
X Edycja
Wyświetla ekran edycji (=317).
y Muzyka w tle
Odtwarza album z wybraną muzyką w tle (=353).
Pozycja odtwarzania
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
mm’ ss”
Głośność
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia
głośności dla głośnika (=309).
zz Gdy aparat jest podłączony do telewizora w celu odtwarzania obrazów,
głośność można dostosować za pomocą elementów sterujących telewizora
(=321). (Głośności nie można regulować za pomocą przycisków <W> <X>).
zz Odtwarzanie filmu może zostać zatrzymane, jeśli prędkość odczytu karty jest
zbyt mała lub pliki filmowe mają uszkodzone ramki.
zz Szczegółowe informacje na temat czasu nagrania filmowego można znaleźć na
stronie =580.
312
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
Pierwszą i ostatnia scenę filmu można usunąć z dokładnością do około 1 s.
odtwarzanie filmu.
1zWstrzymaj
z Zostanie wyświetlony panel
odtwarzania filmu.
panelu odtwarzania filmu
2Na
wybierz pozycję [X].
fragment do edycji.
3zOkreśl
z Wybierz pozycję [U] (Skróć początek)
lub [V] (Skróć koniec).
zz Naciskaj przyciski <Y> <Z>, aby
odtwarzać kolejne klatki.
zz Po zdecydowaniu, która część ma
zostać usunięta, naciśnij przycisk
<0>. Fragment oznaczony linią u dołu
ekranu to część filmu, która pozostanie.
edytowany film.
4zSprawdź
z Wybierz pozycję [7], aby odtworzyć
edytowany film.
zz Aby zmienić edytowany fragment, wróć
do punktu 3.
zz Aby anulować edycję, naciśnij przycisk
<M>.
313
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
obraz.
5zZapisz
z Wybierz opcję [W] (1).
(1) (2)
zz Zostanie wyświetlony ekran
zapisywania.
zz Aby zapisać nowy film w wersji roll,
wybierz [Nowy plik]. Aby zapisać
i zastąpić oryginalny plik filmowy,
wybierz opcję [Zastąp].
] (2), aby zapisać
zz Wybierz pozycję [
skompresowaną wersję pliku. Przed
kompresją filmy 4K są przekształcane
na filmy Full HD.
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz opcję [OK], aby zapisać
edytowany film i wrócić do ekranu
odtwarzania.
zz W związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do około
1 sekundy (pozycja oznaczona symbolem [ ] w dolnej części ekranu),
dokładna pozycja, w której film będzie edytowany, może różnić się od pozycji,
która została określona.
zz Za pomocą aparatu nie można edytować filmów nagranych innymi aparatami.
zz Nie można edytować filmu, gdy aparat jest podłączony do komputera.
zz Opcje kompresji i zapisu nie są dostępne w przypadku gdy wielkość
nagrywanego filmu to L6V (NTSC) lub L5V (PAL).
zz Instrukcje dotyczące edycji albumu migawek wideo można znaleźć na stronie
„Utwórz album” (=351).
314
Wyodrębnianie ramki
Z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K można wybrać pojedyncze klatki,
które można zapisać jako około 8,3-megapikselowe (3840×2160) zdjęcia
w formacie JPEG. Funkcja ta jest nazywana „przechwytywaniem klatek
(przechwytywanie klatek 4K)”.
obraz.
1zOdtwórz
z Naciśnij przycisk <3>.
film 4K.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
film 4K lub film poklatkowy 4K.
zz Na ekranie informacji o obrazie
(=590) filmy 4K i filmy poklatkowe 4K
są oznaczone ikoną [H].
zz W trybie widoku miniatur naciśnij
przycisk <0>, aby przejść do trybu
wyświetlania pojedynczego obrazu.
trybie wyświetlania
3Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
odtwarzanie filmu.
4zWstrzymaj
z Zostanie wyświetlony panel
odtwarzania filmu.
5zz Używając panelu odtwarzania filmu,
Wybierz klatkę do przechwycenia.
wybierz klatkę do przechwycenia jako
zdjęcie.
zz Instrukcje dotyczące panelu odtwarzania
filmów można znaleźć na stronie =311.
315
Wyodrębnianie ramki
pozycję [I].
6zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [I].
obraz.
7zZapisz
z Wybierz opcję [OK], aby zapisać bieżącą
klatkę jako zdjęcie w formacie JPEG.
obraz, który ma zostać
8Wybierz
wyświetlony.
zz Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu.
zz Wybierz pozycję [Wyświetl oryginalny
film] lub [Wyświetl pobrane zdjęcie].
zz Przechwytywanie klatek nie jest możliwe w przypadku filmów Full HD, filmów
poklatkowych Full HD, filmów HD, filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K
z innego aparatu.
316
Edytowanie przeglądów filmowych
W razie potrzeby można usuwać poszczególne rozdziały (klipy) nagrane
w trybie <D>. Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych
fragmentów filmowych nie można odzyskać.
obraz.
1zWyświetl
z Naciśnij przycisk <x>.
przegląd filmowy.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
przegląd filmowy.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
przeglądy filmowe są oznaczone ikoną
[sD] w lewym górnym rogu.
zz W trybie widoku miniatur naciśnij
przycisk <0>, aby przejść do trybu
wyświetlania pojedynczego obrazu.
trybie wyświetlania
3Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
pozycję [D].
4zWybierz
z Rozpoczyna się odtwarzanie przeglądu
filmowego.
wstrzymać odtwarzanie
5Aby
przeglądu filmowego, naciśnij
przycisk <0>.
zz Zostanie wyświetlony panel
odtwarzania filmu.
klip.
6zWybierz
z Wybierz [T] or [v], aby zaznaczyć klip.
317
Edytowanie przeglądów filmowych
7Wybierz pozycję [L].
Wybierz [OK], a następnie naciśnij
8przycisk
<0>.
zz Klip zostaje usunięty, a przegląd filmowy
zostanie zastąpiony.
zz Albumy migawek wideo także można edytować. Albumy utworzone za pomocą
opcji [x: Utwórz album] nie mogą być edytowane.
zz Aby zapoznać się z innymi instrukcjami dotyczącymi panelu odtwarzania
w przypadku przeglądu filmów, zobacz „Panel odtwarzania filmu (Album
migawek wideo i przegląd filmów)” (=312).
318
Wyodrębnianie zdjęć z serii RAW
Można wyodrębnić dowolne obrazy (np. JPEG lub RAW) z zestawów
(rolki =137) uchwyconych w trybie serii RAW.
obraz.
1zWyświetl
z Naciśnij przycisk <x>.
rolkę.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
plik rolki.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu ikona [si] pojawiająca się
w lewym górnym rogu oznacza rolkę.
zz W trybie widoku miniatur naciśnij
przycisk <0>, aby przejść do trybu
wyświetlania pojedynczego obrazu.
trybie wyświetlania
3Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
pozycję [i].
4zWybierz
z Wyświetli się rolka.
obraz.
5zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, który zostanie wyodrębniony.
zz Aby usunąć zbędne fragmenty
na początku i końcu rolki, naciśnij
przycisk <X>.
319
Wyodrębnianie zdjęć z serii RAW
6Naciśnij przycisk <0>.
Wybierz i zapisz obraz do
7wyodrębnienia.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [Wyodr. jako JPEG] lub [Wyodr.
jako 1].
zz Przy opcji [Wyodr. jako JPEG], możesz
wybrać [Edytuj/zapisz] i zastosować
obróbkę obrazu RAW (=341) przed
zapisaniem.
zz Obrazy zapisane za pomocą funkcji [Wyodr. jako JPEG] mają jakość [73]
(18 megapikseli)
zz Funkcje filtry twórcze, kadrowanie i zmiana rozmiaru nie są dostępne dla plików
JPEG wyodrębnionych z serii RAW lub obróbki obrazu RAW.
320
Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora
Zdjęcia i filmy można wyświetlać na telewizorze po połączeniu go
z aparatem standardowym przewodem HDMI (o maksymalnej długości
2,5 m ze złączem typu D po stronie aparatu).
Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie telewizora, sprawdź, czy dla
pozycji [5: Standard TV] ustawiono prawidłowo opcję: [Dla NTSC] lub
[Dla PAL] (zależnie od standardu TV telewizora).
przewód HDMI do aparatu.
1zPodłącz
z Włóż przewód HDMI w złącze cyfrowe
aparatu <D>.
przewód HDMI do
2Podłącz
telewizora.
zz Podłącz wtyk kabla HDMI do złącza
HDMI IN telewizora.
telewizor i przełącz odbiór na
3Włącz
wejście wideo, a następnie wybierz
odpowiedni port.
przełącznik zasilania aparatu
4Ustaw
w pozycji <1>.
przycisk <x>.
5zNaciśnij
z Obraz zostanie wyświetlony na ekranie
telewizora. (Ekran aparatu jest natomiast
wygaszony).
zz Obrazy będą automatycznie wyświetlane
w rozdzielczości odpowiadającej
podłączonemu telewizorowi.
321
Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora
zz Poziom głośności dla filmu należy wyregulować z poziomu telewizora.
Głośności nie można regulować w aparacie.
zz Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat z telewizorem
należy wyłączyć aparat i telewizor.
zz W przypadku niektórych telewizorów część wyświetlanego obrazu może zostać
przycięta.
zz Do złącza <D> aparatu nie należy podłączać wyjść innych urządzeń.
W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
zz Niektóre telewizory mogą nie wyświetlać obrazów z powodu niezgodności.
zz Może upłynąć trochę czasu, zanim obrazy zostaną wyświetlone. Aby uniknąć
opóźnienia, wybierz ustawienie [5: Rozdzielczość HDMI] [1080p] (=509).
zz Po podłączeniu aparatu do telewizora funkcje panelu dotykowego są
niedostępne.
322
Ochrona obrazów
Można ochronić ważne obrazy przed przypadkowym usunięciem.
Ochrona pojedynczego obrazu
pozycję [3: Ochrona
1Wybierz
obrazów].
2Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz.
3zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, który będzie chroniony.
(1)
ochronę zdjęcia.
4zWłącz
z Naciśnij przycisk <0> w celu ochrony
wybranego obrazu. U góry ekranu
pojawi się ikona [K] (1).
zz Aby anulować ochronę obrazu,
ponownie naciśnij przycisk <0>.
Ikona [K] zniknie z ekranu.
zz Aby włączyć ochronę innego obrazu,
powtórz czynności opisane
w punktach 3 i 4.
323
Ochrona obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione
Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby chronić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1zWybierz
z Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w [3: Ochrona obrazów].
zakres obrazów.
2zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Obrazy we wskazanym zakresie będą
chronione i pojawi się ikona [J].
zz Aby wybrać inny obraz do ochrony,
powtórz czynności opisane w punkcie 2.
324
Ochrona obrazów
Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze lub
na karcie.
Przy wyborze opcji [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie] w pozycji [3: Ochrona obrazów]
zostanie włączona ochrona wszystkich
obrazów w folderze lub na karcie.
Aby anulować wybór, wybierz opcję [Kasuj
wybór obrazów w folderze] lub [Kasuj
wybór obrazów na karcie].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (=363), na wyświetlaczu widoczne będą opcje
[Wsz. znal. obrazy] i [Usuń ochr.wsz.znal.].
W przypadku wybrania opcji [Wsz. znal.
obrazy] wszystkie obrazy przefiltrowane
według kryteriów wyszukiwania będą
chronione.
W przypadku wybrania opcji [Usuń
ochr.wsz.znal.] ochrona wszystkich
przefiltrowanych obrazów zostanie
anulowana.
zz Sformatowanie karty (=490) spowoduje także usunięcie chronionych
obrazów.
zz Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję usuwania
obrazów. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw wyłączyć ochronę.
zz Po usunięciu wszystkich obrazów (=330) na karcie pozostaną tylko
chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć jednocześnie
wszystkie zbędne obrazy.
325
Obróć zdjęcia
Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.
1Wybierz pozycję [3: Obróć obraz].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do obrócenia.
zdjęcie.
3zObróć
z Każde naciśnięcie przycisku <0>
spowoduje obrót obrazu w prawo
w następujący sposób: 90° → 270° → 0°.
zz Aby obrócić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punkcie 2 i 3.
zz Jeśli dla pozycji [5: Auto-obracanie] ustawiono opcję [Wł.zD] (=489)
przed rozpoczęciem wykonywania pionowych zdjęć, nie ma potrzeby obracania
obrazu w sposób opisany powyżej.
zz Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji podczas
odtwarzania, należy wybrać dla pozycji [5: Auto-obracanie] opcję [Wł.zD].
326
Usuwanie obrazów
Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać z aparatu pojedynczo lub
grupowo. Chronione obrazy (=323) nie zostaną usunięte.
zz Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu należy
upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu
ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony.
Usuwanie pojedynczego obrazu
obraz, który ma być
1Wybierz
usunięty.
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do usunięcia.
2Naciśnij przycisk <L>.
3Usuń zdjęcia.
Obrazy JPEG lub RAW lub filmy
zz Wybierz pozycję [Usuń].
Obrazy RAW+JPEG
zz Wybierz jedną z pozycji.
327
Usuwanie obrazów
Zaznaczanie [X] obrazów do grupowego usuwania
Po dodaniu symboli zaznaczenia do obrazów, które mają zostać usunięte,
można usunąć wszystkie te obrazy jednocześnie.
pozycję
1Wybierz
[3: Usuwanie obr.].
opcję [Wybierz i usuń
2Wybierz
obrazy].
obraz.
3zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do usunięcia, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby wybrać inny obraz do usunięcia,
powtórz czynności opisane w punkcie 3.
zdjęcia.
4zUsuń
z Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
328
Usuwanie obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte
Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby usunąć wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1zWybierz
z Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w [3: Usuwanie obr.].
zakres obrazów.
2zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
3Naciśnij przycisk <M>.
zdjęcia.
4zUsuń
z Wybierz opcję [OK].
329
Usuwanie obrazów
Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów
znajdujących się w folderze lub na karcie.
Gdy dla pozycji [3: Usuwanie obr.]
wybrano opcję [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie], usunięte zostaną wszystkie obrazy
znajdujące się w folderze lub na karcie.
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (=363), na wyświetlaczu widoczne będą opcje
[Wsz. znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz. znal.
obrazy] wszystkie znalezione obrazy
przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną usunięte.
zz Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy sformatować
kartę (=490).
330
Polecenie wydruku obrazów
Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia drukowanie obrazów
zarejestrowanych na karcie zgodnie z instrukcjami drukowania, takimi
jak wybór obrazów, liczba odbitek itp. Można wydrukować wiele zdjęć
jednocześnie lub utworzyć polecenie wydruku obrazów w laboratorium
fotograficznym.
Użytkownik może wybrać opcje drukowania takie jak rodzaj wydruku, opcje
drukowania daty, numeru pliku itp. Opcje drukowania zostaną zastosowane
do wszystkich obrazów wybranych do drukowania. (Nie ma możliwości ich
indywidualnego ustawienia dla poszczególnych obrazów).
Ustawianie opcji drukowania
pozycję [3: Polecenie
1Wybierz
wydruku obrazów].
2Wybierz pozycję [Nastawy].
żądane opcje.
3zUstaw
z Ustaw opcje [Rodzaj wydruku], [Data]
i [Numer pliku].
Rodzaj wydruku
K Standard
Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.
L Miniatury
Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym
arkuszu.
K
L
Data
Numer pliku
Oba rodzaje
Wł.
Wył.
Wł.
Wył.
Wydruk standardowych odbitek oraz miniatur.
[Wł.] wydruk daty rejestracji obrazu.
[Wł.] wydruk numeru pliku.
331
Polecenie wydruku obrazów
ekran nastaw.
4zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>.
zz Następnie wybierz opcję [Wyb.obraz]
lub [Wielokr.], aby wybrać obrazy, które
mają zostać wydrukowane.
zz W przypadku drukowania obrazu o dużej wielkości po wybraniu ustawienia
[Miniatury] lub [Oba rodzaje] (=331) niektóre drukarki mogą nie drukować
wglądówki. W takim przypadku należy zmienić rozmiar obrazu (=356),
a następnie wydrukować wglądówkę.
zz W przypadku niektórych ustawień rodzaju wydruku i drukarek data i numer
pliku mogą nie zostać wydrukowane, nawet jeśli w pozycji [Data] i [Numer
pliku] została wybrana opcja [Wł.].
zz W przypadku wyboru opcji [Miniatury] nie można jednocześnie wybrać opcji
[Wł.] w pozycjach [Data] i [Numer pliku].
zz W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy użyć karty,
dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Nie można drukować
z określonym poleceniem wydruku w przypadku wyodrębnienia z karty samych
obrazów do wydrukowania.
zz Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF
mogą nie wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Przed
rozpoczęciem drukowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki.
W przypadku laboratorium sprawdzić jego zgodność ze standardem podczas
zamawiania zdjęć.
zz Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień drukowania dla zdjęć
z ustawieniami DPOF zapisanymi przez inny aparat. Może nastąpić nieumyślne
zastąpienie wszystkich poleceń wydruku obrazów. Ponadto w zależności od
typu obrazu polecenie wydruku obrazów może nie być dostępne.
332
Polecenie wydruku obrazów
Określanie obrazów do drukowania
zz Wybieranie obrazów
Wybierz i określ obrazy jeden po drugim.
Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
polecenie wydruku obrazów na karcie.
zz Standard/Oba rodzaje
(1)
Aby wydrukować kopię wyświetlonego
obrazu, naciśnij przycisk <0>.
Za pomocą przycisków <W> <X>
można ustawić liczbę kopii wydruku
(maks. 99 sztuk).
(2)
(1)
(2)
Liczba
Łączna liczba wybranych obrazów
zz Miniatury
Naciśnij przycisk <0>, aby umieścić
w polu symbol zaznaczenia [X]. Obraz
zostanie uwzględniony na wglądówce.
(3) (4)
(3)
(4)
Symbol zaznaczenia
Ikona miniatur
zz Wybieranie wielu obrazów
Wybierz zakres
W pozycji [Wielokr.] wybierz opcję
[Wybierz zakres]. Wybór pierwszego
i ostatniego obrazu zakresu spowoduje
oznaczenie wszystkich obrazów
w zakresie z symbolem zaznaczenia [X]
i spowoduje wydrukowanie pojedynczej
kopii każdego z obrazów.
333
Polecenie wydruku obrazów
Wszystkie obrazy w folderze
Wybierz pozycję [Zaznacz wszystkie w folderze], a następnie
wybierz folder. Zostanie określone polecenie wydruku obrazów jednej
kopii wszystkich obrazów w folderze.
Jeśli zostanie wybrana pozycja [Kasuj cały wybór w folderze],
a następnie zostanie wybrany folder, polecenie wydruku obrazów
z tego całego folderu zostanie anulowane.
Wszystkie obrazy na karcie
Wybór opcji [Zaznacz wszystkie na karcie] spowoduje oznaczenie
do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów na karcie.
Wybór opcji [Kasuj cały wybór na karcie] spowoduje anulowanie
polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=363) i wybierzesz opcję [Wielokr.], na wyświetlaczu
widoczne będą opcje [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] i [Odznacz wsz.
znalezione obrazy].
Wszystkie znalezione obrazy
Wybór opcji [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
oznaczenie do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów
przefiltrowanych według kryteriów wyszukiwania.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
anulowanie zlecenia wydruku wszystkich zaznaczonych obrazów.
zz Obrazów RAW i filmów nie można wybrać do wydruku. Należy pamiętać, że
obrazy RAW lub filmy nie zostaną wybrane do druku, nawet jeśli wybierze się
wszystkie obrazy za pomocą funkcji [Wielokr.].
zz W przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
w ramach jednego polecenia wydruku obrazów nie należy określać więcej
niż 400 obrazów. Wybór większej liczby może spowodować, że nie wszystkie
obrazy zostaną wydrukowane.
334
Opcje fotoksiążki
Istnieje możliwość określenia maks. 998 obrazów do wydrukowania
w fotoksiążce. W przypadku użycia oprogramowania EOS Utility
(oprogramowanie EOS) do przesyłania obrazów do komputera wybrane
obrazy do fotoksiążki zostaną skopiowane do wyznaczonego folderu.
Ta funkcja służy do zamawiania fotoksiążek przez Internet.
Wybieranie pojedynczych obrazów
1Wybierz [3: Opcje fotoksiążki].
2Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3Zaznacz
wybrany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby wybrać inne obrazy, który mają być
dodane do fotoksiążki, powtórz punkt 3.
335
Opcje fotoksiążki
Określanie zakresu obrazów dla fotoksiążki
Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można jednocześnie określić
cały zakres (pierwszy i ostatni obraz) obrazów, które mają zostać ujęte
w fotoksiążce.
pozycję [Wielokr.].
1zWybierz
z W pozycji [3: Opcje fotoksiążki]
wybierz opcję [Wielokr.].
2Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zakres obrazów.
3zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Do wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
336
Opcje fotoksiążki
Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego wybrania wszystkich obrazów z folderu
lub karty do fotoksiążki.
Under [x: Opcje fotoksiążki] można
wybrać dla opcji [Wielokr.] ustawienie
[Wszystkie obrazy w folderze] lub
[Wszystkie obrazy na karcie], aby
umieścić w fotoksiążce wszystkie obrazy
zapisane w folderze lub na karcie.
Aby anulować wybór, wybierz opcję [Kasuj
cały wybór w folderze] lub [Kasuj cały
wybór na karcie].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=363) i wybierzesz opcję [Wielokr.], na wyświetlaczu
widoczne będą opcje [Wsz. znal. obrazy] i [Odznacz wsz. znalezione
obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz. znal.
obrazy] wszystkie znalezione obrazy
przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ujęte w fotoksiążce.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione
obrazy] spowoduje anulowanie polecenia
utworzenia fotoksiążki z wszystkich
przefiltrowanych obrazów.
zz Obrazów RAW i filmów nie można wybrać do fotoksiążki. Należy pamiętać,
że obrazy RAW lub filmy nie zostaną wybrane do fotoksiążki, nawet jeśli
wybierze się wszystkie obrazy za pomocą funkcji [Wielokr.].
zz Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień fotoksiążki dla zdjęć
z ustawieniami fotoksiążki skonfigurowanymi na innym aparacie. Wszystkie
ustawienia fotoksiążki mogą zostać nieumyślnie zastąpione.
337
Filtry twórcze
Można zastosować poniższą obróbkę filtrów i zapisać obraz jako oddzielny
plik graficzny: Ziarnisty Cz/B, Miękka ostrość, Efekt rybiego oka, Efekt
pogrub. artyst., Efekt akwareli, Efekt aparatu zabawki i Efekt miniatury.
pozycję
1Wybierz
[3: Filtry twórcze].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Obróć <5>pokrętłem w lewo, aby
wybrać obraz z widoku miniatur.
3Wybierz efekt filtru (=339).
efekt filtru.
4zDostosuj
z Dostosuj efekt filtru, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz W przypadku Efektu miniatury naciśnij
przyciski <W> <X> <Y> <Z>, aby
przenieść białą ramkę wskazującą obszar
ostrości, następnie naciśnij <0>.
338
Filtry twórcze
obraz.
5zZapisz
z Wybierz opcję [OK].
zz Sprawdź folder docelowy i wyświetlony
numer pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
zz Aby dokonać obróbki filtrów, powtórz
kroki 2–5.
zz W przypadku zdjęć uchwyconych przy ustawieniu RAW+JPEG, obróbka filtru
zostanie zastosowana na obrazie RAW, a efekty zostaną zapisane w formacie
pliku JPEG.
zz W przypadku obrazów RAW zapisywanych w ustawionym formacie obrazu,
obraz końcowy zostanie zapisany w wybranym formacie po obróbce filtru.
zz Do obrazów z zastosowanym efektem rybiego oka nie będą dołączane dane
dla retuszu kurzu (=174).
Charakterystyka filtra twórczego
zz I Ziarnisty Cz/B
Czarno-białe zdjęcia z efektem ziarnistości. Zmiana efektu na czarnobiały jest możliwa poprzez dostosowanie kontrastu.
zz G Miękka ostrość
Obraz ma delikatniejszy wygląd. Zmiana stopnia miękkości jest możliwa
poprzez dostosowanie rozmycia.
zz X Efekt rybiego oka
Zdjęcia z zastosowaniem efektu rybiego oka zniekształcającego obraz.
Zdjęcia z zastosowaniem zniekształcenia beczkowatego.
W zależności od poziomu efektu filtru przycięty obszar wzdłuż brzegów
obrazów zostanie zmieniony. Ponieważ ten efekt filtru powiększa
środek obrazu, rozdzielczość pozorna w środku może ulec pogorszeniu
w zależności od liczby zapisanych pikseli, należy więc ustawić efekt filtru
w 4 kroku podczas sprawdzania fotografowanego obrazu.
339
Filtry twórcze
zz J Efekt pogrub. artyst.
Nadaje zdjęciom wygląd obrazu olejnego z widocznym efektem trzech
wymiarów. Zmiana efektu umożliwia dostosowanie kontrastu i nasycenia.
W przypadku obiektów takich jak niebo i białe ściany może nie zostać
oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać nieregularnie i zawierać
znaczne zakłócenia.
zz K Efekt akwareli
Można uzyskać łagodne kolory, aby obrazy wyglądały jak akwarele.
Zmiana głębi kolorów jest możliwa poprzez dostosowanie efektu. W
scenach nocnych lub przy słabym oświetleniu może nie zostać oddana
płynna gradacja, mogą one wyglądać nieregularnie i zawierać znaczne
zakłócenia.
zz H Efekt aparatu zabawki
Nadaje kolory typowe dla aparatu zabawki i przyciemnia cztery narożniki
obrazu. Opcje tonu kolory umożliwiają zmianę dominanty barwnej.
zz c Efekt miniatury
Nadaje efekt dioramy. Można zmienić obszar ostrości obrazu. Jeśli
chcesz zmienić orientację obszaru ostrości (biała ramka) w kroku 4,
naciśnij przycisk <Y> <Z>, aby zmienić pozycję z poziomej lub przycisk
<W> <X>, aby zmienić pozycję z pionowej (lub dotknij przycisk [T] na
ekranie).
340
Obróbka obrazu RAW
M
Obrazy 1 lub F można obrobić za pomocą aparatu, aby utworzyć
obrazy JPEG. Obrazy RAW pozostają niezmienione, dlatego można
stosować rożne opcje w celu utworzenia plików JPEG.
Do obróbki obrazów RAW można także używać oprogramowania Digital
Photo Professional (oprogramowania EOS).
pozycję
1Wybierz
[3: Obróbka obrazu RAW].
Wybierz pozycję, a następnie
2wybierz
obrazy.
zz Można wybrać wiele obrazów do
jednoczesnej obróbki.
Wybierz obrazy
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy do obróbki, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <M>.
Wybierz zakres
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia).
zz Naciśnij przycisk <M>.
341
Obróbka obrazu RAW
żądane warunki
3Ustaw
przetwarzania.
Używanie nastaw fotografowania
zz Obrazy są przetwarzane przy użyciu
ustawień obrazu aktywnych w momencie
fotografowania.
Dostosowywanie obróbki RAW
zz Użyj przycisków <W> <X> <Y> <Z>,
aby wybrać pozycję.
zz Obróć pokrętło <6>, aby zmienić
ustawienie.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ekran konfiguracji funkcji.
zz Aby wrócić do ustawień obrazu
z chwili wykonania zdjęcia, naciśnij
przycisk <S>.
Ekran porównania
zz Możesz przełączać pomiędzy ekranami
[Po zmianie] i [Ustawienia fotograf.],
naciskając przycisk <B> i obracając
pokrętło <5>.
zz Elementy w kolorze pomarańczowym
na ekranie [Po zmianie] zostały
zmodyfikowane od czasu
zarejestrowania.
zz Naciśnij przycisk <M>.
obraz.
4zZapisz
z Korzystając z funkcji [Dostosuj obróbkę
RAW], wybierz opcję [W] (Zapisz).
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
zz Aby dokonać obróbki innych obrazów,
wybierz opcję [Tak] i powtórz kroki 2–4.
342
Obróbka obrazu RAW
obraz, który ma zostać
5Wybierz
wyświetlony.
zz Wybierz [Pierwotny obraz] lub
[Przetw. obraz].
Widok powiększony
Możesz powiększać obrazy wyświetlane w pozycji [Dostosuj obróbkę
RAW] za pomocą pokrętła <5>. Powiększenie będzie różnić się
w zależności od ustawienia [Jakość obrazu]. Używając przycisków
nawigacji <V>, możesz przewinąć obraz w pionie i w poziomie.
Aby anulować widok powiększony, obróć pokrętło <5> przeciwną stronę.
Obrazy z ustawieniem formatu obrazu
Obrazy JPEG tworzone na podstawie obróbki obrazów RAW są zapisywane
w ustawionym formacie obrazu [z: Współ. prop. obrazu], (=125) jeśli
wybrano ustawienie inne niż [3:2].
343
Obróbka obrazu RAW
Opcje obróbki obrazów RAW
zz [
] Regulacja jasności
zz [
] Balans bieli (=155)
zz [
] Styl obrazów (=163)
Jasność obrazu można ustawiać w zakresie ±1 stopnia, z dokładnością
do 1/3 stopnia.
Pozwala wybrać balans bieli. Przy wyborze [Q], można wybrać
ustawienie [Auto: Prior. atmosfery] lub [Auto: Priorytet bieli].
Po wybraniu pozycji [P] można ustawić temperaturę barwową.
Pozwala wybrać styl obrazów. Można dostosować ostrość, kontrast i inne
parametry.
zz [
] Autom. optymalizator jasności (=149)
zz [
] Redukcja szumów przy wysokiej czułości ISO (=172)
Pozwala ustawić funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności).
Można ustawić przetwarzanie redukcji szumów dla wysokich czułości
ISO. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz (=307).
zz [73] Jakość obrazu (=122)
W przypadku tworzenia obrazów JPEG można ustawić jakość obrazu.
344
Obróbka obrazu RAW
zz [
] Przestrzeń kolorów (=162)
zz [
] Korekcja aberracji obiektywu
Pozwala wybrać przestrzeń sRGB lub Adobe RGB. W związku z tym,
że ekran aparatu nie jest zgodny z przestrzenią Adobe RGB, zmiana
przestrzeni kolorów nie powoduje znacznej zmiany wyglądu obrazu.
[
] Korygowanie jasności brzegów (=129)
[
] Korygowanie dystorsji (=129)
[
] Cyfr. optymal. obiektywu (=130)
Zjawisko polegające na przyciemnieniu narożników obrazu z powodu
charakterystyki optycznej obiektywu może zostać skorygowane. Jeśli
wybrano ustawienie [Włącz], wyświetlony zostanie skorygowany
obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz (=307),
a następnie sprawdź cztery narożniki. Korygowanie jasności
brzegów przeprowadzone w aparacie jest mniej wyraziste niż
to przeprowadzone za pomocą oprogramowania Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) z wykorzystaniem maksymalnej
intensywności korekty. Jeżeli efekty korekty nie są widoczne,
należy przeprowadzić korygowanie jasności brzegów za pomocą
oprogramowania Digital Photo Professional.
Zniekształcenie obrazu spowodowane charakterystyką optyczną
obiektywu może zostać skorygowane. Jeśli wybrano ustawienie
[Włącz], wyświetlony zostanie skorygowany obraz. Brzegi obrazu
zostaną przycięte w skorygowanym obrazie.
W związku z tym, że rozdzielczość obrazu może wydawać się nieco
niższa, w razie potrzeby można skorygować ostrość przy użyciu
parametru [Ostrość] funkcji Styl obrazów.
Prawidłowe wartości aberracji obiektywu, dyfrakcji i filtr
dolnoprzepustowy powodują utratę ostrości poprzez zastosowanie
optycznych wartości projektowych. Powiększ obrazy (=307),
aby sprawdzić efekty, wybierając opcję [Włącz]. Bez powiększenia
nie zostanie wyświetlony efekt cyfrowej optymalizacji obiektywu.
Ustawienie [Włącz] koryguje aberrację chromatyczną oraz dyfrakcję,
mimo tego, że opcje te nie są wyświetlane.
345
Obróbka obrazu RAW
[
] Koryg. aber. chromat. (=131)
[
] Korekcja dyfrakcji (=131)
Aberracja chromatycznej (kolorowych obwódek wzdłuż obiektów
na zdjęciu) spowodowana przez cechy obiektywu może zostać
skorygowana. Jeśli wybrano ustawienie [Włącz], wyświetlony zostanie
skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz
(=307).
Dyfrakcja, czyli utrata ostrości spowodowana przysłoną, może zostać
skorygowana. Jeśli wybrano ustawienie [Włącz], wyświetlony zostanie
skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz
(=307).
zz Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu nie zapewnia dokładnie takich
samych rezultatów jak obróbka obrazów RAW za pomocą oprogramowania
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
zz W przypadku wykonania operacji [Regulacja jasności] jej skutki mogą
spowodować wzmocnienie zakłóceń, uwydatnienie pasów itp.
zz W przypadku ustawienia [Cyfr. optymal. obiektywu] efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia. Krawędzie obrazu również mogą zostać podkreślone.
Dostosuj odpowiednio ostrość stylu obrazów lub zmień opcję [Cyfr. optymal.
obiektywu] na [Wyłącz].
zz Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu i warunków
fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów, warunków
fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
346
Twórcze wspomaganie
Obrazy RAW można poddać obróbce poprzez zastosowanie preferowanych
efektów i zapisanie ich w formacie JPEG.
pozycję [3: Twórcze
1Wybierz
wspomaganie].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy do obróbki, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
poziom efektu.
3zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać efekt.
zz Wybierz [Ustawienia własne] i naciśnij
<0>, aby wybrać [VIVID], [SOFT] lub
inne efekty własne. [AUTO1], [AUTO2]
i [AUTO3] to efekty zalecane przez
aparat w oparciu o warunki zdjęcia.
347
Twórcze wspomaganie
zz Efekty, takie jak [Jasność] lub
[Kontrast] można dostosować,
naciskając przycisk <0>, a następnie
korzystając z przycisków <Y> <Z>.
zz Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby zresetować efekt, naciśnij
przycisk <A>.
zz Aby zatwierdzić wybrany efekt, naciśnij
przycisk <S>.
obraz.
4zZapisz
z Wybierz opcję [OK].
348
Obróbka RAW z szybk. nastaw
M
Rodzaj przeprowadzanej obróbki obrazu RAW można wybrać na ekranie
szybkich nastaw.
pozycję [3: Obróbka
1Wybierz
RAW z szybk. nastaw].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Twórcze wspomaganie
Obróbka pliku RAW polegająca na
zastosowaniu preferowanego efektu
(=347).
zz Obróbka obrazu RAW
Obróbka pliku RAW zgodnie
z określonymi warunkami (=341).
349
Korekta czer. oczu
Aparat może automatycznie korygować fragmenty zdjęcia, na których
występuje efekt czerwonych oczu wywołany lampą błyskową. Zdjęcie
można zapisać w osobnym pliku.
pozycję [3: Korekta
1Wybierz
czer. oczu]
zdjęcie
2Wybierz
za pomocą <Y> <Z>.
zz Po wybraniu zdjęcia dotknij [E] lub
naciśnij <0>.
zz Wokół zmodyfikowanych obszarów
zdjęcia pojawią się białe ramki.
obraz.
3zZapisz
z Wybierz opcję [OK].
zz Zdjęcie zostanie zapisane
w oddzielnym pliku.
zz Niektórych zdjęć nie można dokładnie skorygować.
350
Utwórz album
Migawki wideo można porządkować, usuwać lub odtwarzać w albumie.
pozycję [3: Utwórz
1Wybierz
album].
album do edycji.
2zWybierz
z Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk
<M>.
3Wybierz opcję [OK].
4Wybierz opcję edycji.
351
Utwórz album
Opcja
Opis
T Uporządkuj
migawki wideo
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę wideo do
przeniesienia, a następnie naciśnij przycisk <0>. Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ją przenieść, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
L Usuń migawkę
wideo
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę wideo do
usunięcia, a następnie naciśnij przycisk <0>. Wybrane
migawki wideo są oznaczone symbolem [L]. Aby usunąć
zaznaczenie i tym samym symbol [L], naciśnij ponownie
przycisk <0>.
7 Odtwórz
migawkę wideo
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać migawkę wideo
do odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk <0>. Użyj
przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia głośności.
edycję.
5zZakończ
z Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk
<M>.
zz Wybierz przycisk [W] (Zakończ edycję).
obraz.
6zZapisz
z Aby sprawdzić wyniki przeprowadzonej
edycji, wybierz pozycję [Podgląd].
zz Aby odtworzyć album z muzyką w tle,
użyj opcji [Muzyka w tle] i wybierz
melodię (=353).
zz Wybór opcji [Zapisz] powoduje,
że poddany edycji album zostaje
zapisany jako nowy album.
zz Albumy migawek wideo można edytować tylko raz.
352
Utwórz album
Wybieranie muzyki w tle
Albumy i pokazy przezroczy można odtwarzać z muzyką w tle po
skopiowaniu pliku z melodią na kartę za pomocą programu EOS
Utility (oprogramowania EOS).
pozycję [Muzyka w tle].
1zWybierz
z Wybierz dla opcji [Muzyka w tle]
ustawienie [Wł.].
muzykę w tle.
2zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
muzykę, a następnie naciśnij przycisk
<0>. Możesz wybrać różne utwory
dla [Pokaz przezr.].
fragmentu.
3zPosłuchaj
z Aby odsłuchać fragment, naciśnij
przycisk <B>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
dostosować ustawienia głośności.
Naciśnij ponownie przycisk <B>, aby
zatrzymać odtwarzanie.
zz Aby usunąć muzykę, użyj przycisków
<W> <X> i wybierz odpowiednią
ścieżkę dźwiękową, a następnie naciśnij
przycisk <S>.
zz Instrukcje kopiowania plików muzyki w tle kartę można znaleźć w dokumencie
„EOS Utility Instrukcja obsługi”.
353
Kadrowanie
Zarejestrowany obraz JPEG można skadrować i zapisać jako nowy obraz.
Kadrowanie obrazów jest możliwe tylko w przypadku obrazów JPEG.
Obrazy zarejestrowane w formacie RAW nie mogą być kadrowane.
1Wybierz pozycję [x: Kadrowanie].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do skadrowania.
ramkę kadrowania
3Ustaw
w pożądanym położeniu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ramkę kadrowania.
zz Zostanie skadrowany obszar obrazu
wewnątrz ramki kadrowania.
zz Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
Obróć pokrętło <5>, aby zmienić rozmiar ramki kadrowania.
Im mniejsza ramka kadrowania, tym większe powiększenie
skadrowanego obrazu.
zz Zmiana formatu obrazu i orientacji
]. Naciśnij przycisk
Obróć pokrętło <5>, aby wybrać opcję [e
<0>, aby zmienić format obrazu ramki kadrowania.
354
Kadrowanie
zz Przesuwanie ramki kadrowania
Użyj przycisków nawigacji <V>, aby przesunąć ramkę w poziomie
lub w pionie. Przesuwaj ramkę kadrowania, aż obejmie żądany
obszar obrazu.
zz Korygowanie pochylenia obrazu
Pochylenie obrazu można korygować w zakresie ±10°. Obróć pokrętło
<5>, aby wybrać opcję [c], a następnie naciśnij przycisk <0>.
Sprawdzając stopień pochylenia względem siatki, obracaj pokrętło <5>
(dokładność 0,1°) albo dotknij lewej lub prawej ikony klina (dokładność
0,5°) w lewym górnym rogu ekranu, aby skorygować pochylenie obrazu.
Po zakończeniu korekty pochylenia naciśnij przycisk <0>.
obszar obrazu, który
4Sprawdź
zostanie wykadrowany.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję [b].
zz Zostanie wyświetlony obszar obrazu,
który ma zostać wykadrowany.
obraz.
5zZapisz
z Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję [W].
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
skadrowany obraz.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
zz Aby skadrować inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach od 2 do 5.
zz Położenie i rozmiar ramki kadrowania mogą ulec zmianie w zależności od kąta
ustawionego dla korekcji przesunięcia.
zz Po zapisaniu skadrowanego obrazu nie można skadrować go ponownie ani
zmienić jego rozmiaru.
zz Informacje o wyświetlaniu punktów AF (=370) i dane dla retuszu kurzu
(=174) nie będą dołączane do wykadrowanych obrazów.
355
Zmiana rozmiaru
Można zmienić rozmiar obrazu JPEG, aby zmniejszyć liczbę pikseli,
a następnie zapisać go jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru jest możliwa
tylko w przypadku obrazów JPEG 3, 4 i a. Nie można zmieniać rozmiaru
obrazów JPEG b i RAW.
pozycję [3: Zmień
1Wybierz
rozmiar].
obraz.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz, którego rozmiar chcesz zmienić.
żądaną wielkość obrazu.
3zWybierz
z Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
wielkości obrazów.
zz Wybierz żądaną wielkość obrazu (1).
(1)
356
Zmiana rozmiaru
obraz.
4zZapisz
z Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
obraz o zmienionym rozmiarze.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
zz Aby zmienić rozmiar innego obrazu,
powtórz czynności opisane w punktach
od 2 do 4.
zz Szczegółowe informacje na temat wielkości obrazów o zmienionych rozmiarach
można znaleźć na stronie =582.
357
ocena
Można oceniać obrazy w skali 1–5 (l/m/n/o/p). Funkcja ta jest
nazywana ocenianiem.
* Ocena obrazów pomoże w ich porządkowaniu.
Ocenianie pojedynczego obrazu
1Wybierz pozycję [3: Ocena].
2Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3Wybierz
oceniony.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz do oceny.
obraz.
4zOceń
z Po naciśnięciu przycisku <0> pojawi
się niebieska ramka zaznaczenia, jak
pokazano na ekranie po lewej stronie.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz W przypadku dodania oceny dla obrazu
liczba obok ustawionej oceny zwiększy
się o jeden.
zz Aby ocenić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach 3 i 4.
358
ocena
Ocena według określenia zakresu
Patrząc na obrazy w widoku miniatur, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby ocenić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1zWybierz
z Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w [3: Ocena].
zakres obrazów.
2zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Do wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
3Naciśnij przycisk <M>.
obraz.
4zOceń
z Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie
wybierz [OK].
zz Wszystkie obrazy we wskazanym
zakresie zostaną ocenione naraz
(ta sama ocena).
359
ocena
Ocena wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego ocenienia wszystkich obrazów z folderu
lub karty.
Jeżeli w menu [3: Ocena] wybierzesz
opcję [Wszystkie obrazy w folderze] lub
[Wszystkie obrazy na karcie], ocenione
zostaną wszystkie obrazy znajdujące się
w folderze lub na karcie.
Obróć pokrętło <6>, aby wybrać ocenę,
a następnie wybierz [OK].
Jeżeli nie chcesz oceniać obrazów
lub chcesz anulować ocenę, wybierz
opcję [OFF].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=363), na wyświetlaczu widoczne będą opcje [Wsz.
znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ocenione
w określony sposób.
zz Wartości obok ocen są wyświetlane jako [###], jeśli więcej niż 1000 zdjęć ma
taką samą ocenę.
zz Z opcją [3: Ustaw kryteria wyszukiwania] i [3: Skoki za pom.6]
umożliwiają wyświetlanie tylko obrazów z określoną oceną.
360
Pokazy przezroczy
Aparat umożliwia wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie w formie
automatycznego pokazu slajdów.
obrazy, które mają zostać
1Wskaż
odtworzone.
zz Aby odtworzyć wszystkie obrazy na
karcie, przejdź do kroku 2.
zz Jeśli chcesz wskazać obrazy do
odtwarzania w pokazie przezroczy,
przefiltruj je za pomocą opcji [3:
Ustaw kryteria wyszukiwania]
(=363).
pozycję [3:
2Wybierz
Pokaz przezr.]
opcje odtwarzania.
3zUstaw
z Wybierz pozycję [Nastawy].
zz Ustaw opcje w pozycjach
[Czas wyświetl.], [Powtarzanie]
(powtarzanie odtwarzania), [Efekt
przejścia] (efekt widoczny podczas
zmiany obrazów) dla zdjęć.
zz Aby odtworzyć muzykę w tle, użyj opcji
[Muzyka w tle] i wybierz melodię
(=353).
zz Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij
przycisk <M>.
361
Pokazy przezroczy
Czas wyświetlania
Powtarzanie
Efekt przejścia
Muzyka w tle
pokaz przezroczy.
4zRozpocznij
z Wybierz pozycję [Start].
Po wyświetleniu informacji [Pobieranie
obrazu...] rozpocznie się pokaz
przezroczy.
pokaz przezroczy.
5zZakończ
z Aby zakończyć pokaz przezroczy
i wrócić do ekranu nastaw, naciśnij
przycisk <M>.
zz Aby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk <0>. Podczas
wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu obrazu będzie wyświetlany
symbol [G]. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie naciśnij przycisk <0>.
zz Podczas automatycznego odtwarzania zdjęć można nacisnąć przycisk <B>,
aby zmienić format wyświetlania (=304).
zz Głośność podczas odtwarzania filmu można dostosować za pomocą
przycisków <W> <X>.
zz Podczas automatycznego odtwarzania lub wstrzymania można użyć
przycisków <Y> <Z>, aby wyświetlić inny obraz.
zz Funkcja automatycznego wyłączania nie zadziała podczas automatycznego
odtwarzania.
zz Czas wyświetlania zależy od obrazu.
362
Ustaw kryteria wyszukiwania
Można filtrować wyświetlane obrazy według kryteriów wyszukiwania.
Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania obrazu można odtworzyć i wyświetlić
tylko znalezione obrazy.
Możesz także zabezpieczyć, ocenić, usunąć, odtworzyć pokaz slajdów
i zastosować inne operacje do filtrowanych obrazów.
[3: Ustaw kryteria
1Wybierz
wyszukiwania].
kryteria wyszukiwania.
2zUstaw
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
element.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
dostosować ustawienie.
Symbol zaznaczenia [X] (1)
zostaje dołączony po lewej stronie
elementu. (Określony jako kryterium
wyszukiwania.)
zz Po wybraniu elementu i naciśnięciu
przycisku <B> symbol zaznaczenia
[X] zostanie usunięty. (Kryterium
wyszukiwania jest anulowane).
(1)
Element
9Ocena
Opis
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (oceny).
dData
Wyświetla obrazy zarejestrowane wybranego dnia.
nFolderami
Wyświetla obrazy z wybranego folderu.
JOchrona
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (ochrony).
fRodzaj pliku
Wyświetla obrazy o wybranym typie pliku.
363
Ustaw kryteria wyszukiwania
kryteria wyszukiwania.
3zZastosuj
z Naciśnij przycisk <0> i odczytaj
wyświetlony komunikat.
zz Wybierz opcję [OK].
zz Kryterium wyszukiwania zostaje
określone.
wyszukane obrazy.
4zWyświetl
z Naciśnij przycisk <3>.
(2)
zz Zostaną odtworzone tylko te obrazy,
które pasują do ustalonych kryteriów
(filtrowanie).
zz Po przefiltrowaniu obrazów do
wyświetlenia wokół ekranu pojawi się
zewnętrzna żółta ramka (2).
Kasowanie kryteriów wyszukiwania
Przejdź do ekranu w punkcie 2, a następnie naciśnij przycisk <S>,
aby usunąć wszystkie symbole zaznaczenia [X]. Naciśnij przycisk <0>,
aby wyczyścić kryteria wyszukiwania.
zz Jeśli żaden obraz nie spełnia kryteriów wyszukiwania, opcja [OK] nie jest
dostępna na ekranie w kroku 2.
zz Kryteria wyszukiwania mogą zostać usunięte w wyniku operacji dotyczących
zasilania, karty lub edycji obrazu.
zz Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest
ekran [3: Ustaw kryteria wyszukiwania].
364
Przeglądanie za pomocą pokrętła głównego
Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu można użyć pokrętła <6>
w celu przeglądania obrazów z przeskokiem do przodu lub do tyłu, zgodnie
z wybraną metodą przeskoku.
pozycję [x: Skoki za
1Wybierz
pom.6].
2Wybierz metodę przeskoku.
zz W przypadku opcji [Przeskocz określoną liczbę obrazów] można użyć
pokrętła <6> do wybrania liczby obrazów do przeskoczenia.
zz Po wybraniu opcji [Wyświetlaj obrazy wg oceny] obróć pokrętło <6> w celu
określenia oceny (=358). W przypadku przeglądania obrazów przy wybranej
opcji 9 wszystkie ocenione zdjęcia zostaną wyświetlone.
365
Przeglądanie za pomocą pokrętła głównego
obrazy, przeskakując
3Przeglądaj
między nimi.
(1)
(2)
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu obróć pokrętło <6>.
zz Można przeglądać materiały przy użyciu
ustawionej metody.
(1)
(2)
Metoda przeskoku
Pozycja odtwarzania
zz Aby wyszukiwać obrazy według daty fotografowania, wybierz opcję [g: Datami].
zz Aby wyszukiwać obrazy według folderu, wybierz pozycję [h: Folderami].
zz Jeśli na karcie zapisano filmy i zdjęcia, wybierz [i: Filmy] lub [j: Zdjęcia],
aby je wyświetlić.
366
Wyśw. inf. o odtwarzaniu
Można wybrać ekrany i towarzyszące im informacje, które będą wyświetlane
podczas odtwarzania obrazów.
pozycję [3: Wyśw. inf.
1Wybierz
o odtwarzaniu].
znacznik wyboru [X] obok
2Dodaj
numerów ekranów, które mają być
wyświetlane.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
numer.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Powtórz te czynności, aby dodać
znaczniki wyboru [X] do numeru
każdego z ekranów, które mają zostać
wyświetlone, a następnie naciśnij
przycisk [OK].
zz Informacje dotyczące wyboru
są dostępne po naciśnięciu
przycisku<B> podczas odtwarzania.
Histogram
Histogram jasności przedstawia rozkład
poziomu ekspozycji oraz ogólną jasność
zdjęcia. Histogram RGB przedstawia
nasycenie kolorów oraz ich gradację.
Możesz zmienić wyświetlany histogram
naciskając przycisk <B> , gdy ikona
[z] wyświetla się lewym dolnym rogu
ekranu [x: Wyśw. inf. o odtwarzaniu].
367
Wyśw. inf. o odtwarzaniu
zz Ekran [Jasność]
Histogram jest wykresem przedstawiającym
rozkład poziomów jasności obrazu. Oś pozioma
oznacza poziom jasności (ciemniejszy po lewej
i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa
oznacza liczbę pikseli o tej wartości jasności.
Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie
wykresu, tym ciemniejszy obraz. Im więcej pikseli
znajduje się po prawej stronie wykresu, tym
jaśniejszy obraz. Jeśli po lewej stronie wykresu
znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to utratę
szczegółów w ciemnych partiach obrazu. Jeśli po
prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele
pikseli, oznacza to utratę szczegółów w jasnych
partiach obrazu. Zostanie odwzorowana gradacja
pomiędzy obszarami. Sprawdzając obraz i jego
histogram jasności, można określić odchylenie
poziomu ekspozycji oraz ogólną gradację.
zz Ekran [RGB]
Przykładowe
histogramy
Ciemny obraz
Normalna jasność
Jasny obraz
Ten histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów
jasności obrazu dla poszczególnych barw składowych (RGB – czerwonej
(ang. red), zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)). Oś pozioma
oznacza poziom jasności koloru (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po
prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli o tym poziomie
jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym
ciemniejszy i mniej wyraźny kolor. Im więcej pikseli znajduje się po
prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy i bardziej wyraźny kolor. Jeśli po
lewej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to brak
informacji dla danego koloru. Jeśli po prawej stronie wykresu znajduje
się zbyt wiele pikseli, oznacza to zbyt silne nasycenie danego koloru
i brak gradacji. Histogram RGB obrazu pozwala sprawdzić nasycenie
koloru, jego gradację, a także odchylenie balansu bieli.
368
Alarm prześwietlenia
Ustawienia można skonfigurować tak, aby prześwietlone jasne partie
obrazów prezentowanych na ekranie odtwarzania migały. Aby uzyskać
bardziej szczegółową i wiernie odtworzoną gradację w migających
obszarach, wybierz ujemną wartość korekty ekspozycji i zrób zdjęcie
ponownie w celu uzyskania lepszego rezultatu.
pozycję [3: Alarm
1Wybierz
prześwietl.]
2Wybierz pozycję [Włącz].
369
Wyświetlanie punktów AF
Można wyświetlić punkty AF użyte do ustawienia ostrości — będą one
wyróżnione na czerwono na ekranie odtwarzania. Jeśli wybrano opcję
automatycznego wybierania punktu AF, może zostać wyświetlonych więcej
punktów.
pozycję
1Wybierz
[3: Wyśw.punktu AF].
2Wybierz pozycję [Włącz].
370
Siatka odtwarz.
Na zdjęcia wyświetlane w widoku pojedynczego obrazu na ekranie
odtwarzania można nanieść siatkę. Funkcja umożliwia sprawdzenie
nachylenia w pionie i w poziomie oraz kompozycji obrazu.
pozycję [3: Siatka
1Wybierz
odtwarz.].
2Wybierz jedną z pozycji.
371
Wyśw.od ost.ogląd.
Można określić, który obraz zostanie wyświetlony jako pierwszy po
rozpoczęciu odtwarzania.
pozycję [3: Wyśw.od ost.
1Wybierz
ogląd.].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z [Włącz]: Odtwarzanie jest wznawiane
od ostatniego wyświetlonego obrazu (nie
dzieje się tak jednak, jeśli użytkownik
właśnie zakończył fotografowanie).
zz [Wyłącz]: Odtwarzanie jest
kontynuowane od najnowszego ujęcia
po każdym ponownym uruchomieniu
aparatu.
372
Powiększenie (około)
Można wybrać początkowy stopień powiększenia i położenie widoku
powiększonego.
pozycję
1Wybierz
[3: Powiększenie(ok.)
2Wybierz jedną z pozycji.
zz 2x, 4x, 8x, 10x (od centrum)
Widok powiększony rozpocznie się od środka obrazu w wybranym
powiększeniu.
zz Rzeczywisty rozmiar (od wybranego punktu)
Zapisane piksele obrazu będą wyświetlane w skali ok. 100%. Widok
powiększony rozpocznie się od punktu AF, w którym uzyskano ostrość.
zz Jak ostatnie powiększenie (od centrum)
Powiększenie będzie takie samo jak ostatnim razem, kiedy widok
powiększony został zamknięty za pomocą przycisku <M> lub <x>.
Widok powiększony rozpocznie się od środka obrazu.
zz Widok powiększony rozciąga się od środka obrazu w przypadku zdjęć
uchwyconych za pomocą ręcznej regulacji ostrości lub bez regulacji ostrości,
nawet jeśli ustawiono opcję [Rzecz.rozmiar (od wybr. punktu)].
373
374
Funkcje bezprzewodowe
This chapter describes how to connect the camera to
a smartphone wirelessly via Bluetooth® or Wi-Fi® and send images
to devices or Web services, how to control the camera from
a computer or wireless remote control, and other operations.
Ważne
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty
lub szkody powstałe w wyniku błędnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej podczas używania aparatu. Ponadto firma
Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty
lub zniszczenia spowodowane użyciem aparatu.
W przypadku korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej
należy skonfigurować odpowiednie zabezpieczenia na
własne ryzyko i według własnego uznania. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
spowodowane przez dostęp osób nieupoważnionych lub inne
naruszenia zabezpieczeń.
375
Menu karty: Karta połączenia
bezprzewodowego
zz Połączenie bezprzewodowe 1
=377
=452
=453
=454
=455
=460
zz Komunikacja bezprzewodowa nie jest możliwa, jeżeli aparat jest podłączony do
komputera albo innego urządzenia za pomocą kabla interfejsu.
zz Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane z aparatem
poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat jest połączony
z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
zz Aparatu nie można podłączyć przez Wi-Fi, w przypadku gdy w aparacie
nie ma karty (z wyjątkiem [D]). Ponadto w przypadku pozycji [l] i usług
internetowych nie można połączyć aparatu przez Wi-Fi, jeżeli na karcie nie ma
zapisanych obrazów.
zz Połączenie Wi-Fi zostanie zakończone w przypadku ustawienia przełącznika
zasilania aparatu w pozycji <2> lub otwarcia pokrywy gniazda karty/komory
akumulatora.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi funkcja automatycznego wyłączania aparatu
nie działa.
376
Wybór połączenia Wi-Fi/Bluetooth
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
Wybierz element, z którym ma
2połączyć
się aparat.
q Podłącz do smartfona (=379)
Aparatem można sterować zdalnie i przeglądać na nim obrazy za
pośrednictwem połączenia Wi-Fi, korzystając z dedykowanej aplikacji
Camera Connect na smartfonach lub tabletach (zwanych łącznie
w niniejszej instrukcji „smartfonami”).
D Korzystanie z oprogramowania EOS i innego
specjalistycznego oprogramowania (=408)
Podłączaj aparat do komputera przez Wi-Fi i obsługuj go zdalnie za pomocą
programu EOS Utility (oprogramowanie EOS). Dzięki specjalnej aplikacji
Image Transfer Utility 2 obrazy można również automatycznie przesyłać na
komputer.
l Drukuj na drukarce Wi-Fi (=416)
Podłączaj aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
(bezprzewodowa sieć LAN) przez Wi-Fi, aby drukować obrazy.
377
Wybór połączenia Wi-Fi/Bluetooth
R Przekaż do serwisu internetowego (=426)
Obrazy można udostępniać znajomym lub rodzinie w serwisach
społecznościowych lub w przeznaczonym dla klientów firmy Canon
fotograficznym serwisie online CANON iMAGE GATEWAY po ukończeniu
rejestracji członkowskiej (bezpłatnie).
K Podłącz do pilota bezprzew. (=446)
Aparat można także połączyć z pilotem zdalnego sterowania BR-E1
(sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności Bluetooth w celu
fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem.
378
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
Po sparowaniu aparatu ze smartfonem kompatybilnym z technologią
Bluetooth o niskim poborze mocy (dalej „Bluetooth”), można:
zz Nawiązać połączenie Wi-Fi używając jedynie smartfona (=381).
zz nawiązać połączenie Wi-Fi z aparatem, nawet gdy jest wyłączony (=387).
zz Dodawać do obrazów informacje GPS pobrane przez smartfon (=455).
zz Zdalnie sterować aparatem ze smartfona (=386).
Połączenie ze smartfonem przez Wi-Fi umożliwia wykonywanie poniższych
czynności:
zz Przeglądaj i zapisuj zdjęcia z aparatu przy użyciu smartfona (=386).
zz Zdalnie sterować aparatem ze smartfona (=386).
zz Wysyłanie obrazów z aparatu do smartfona (=395).
Włączanie funkcji Bluetooth i Wi-Fi na smartfonie
Funkcje Bluetooth i Wi-Fi można włączyć na ekranie ustawień smartfona.
Pamiętaj, że parowanie z aparatem nie jest możliwe na ekranie ustawień
Bluetooth smartfona.
zz By nawiązać połączenie Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu” (=441).
379
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Instalacja aplikacji Camera Connect w smartfonie
W smartfonie (z systemem operacyjnym Android lub iOS) musi zostać
zainstalowana aplikacja dedykowana Camera Connect (bezpłatna).
zz Należy korzystać z najnowszej wersji systemu operacyjnego smartfona.
zz Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub
App Store. Dostęp do sklepu Google Play lub App Store można również
uzyskać za pomocą kodów QR wyświetlanych po sparowaniu lub
połączeniu aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
zz Informacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych są
dostępne na stronie pobierania aplikacji Camera Connect.
zz Przykładowe ekrany i inne szczegóły zawarte w tej instrukcji mogą nieznacznie
różnić się od rzeczywistego interfejsu użytkownika po dokonaniu aktualizacji
Firmware lub aktualizacji oprogramowania Camera Connect, Android lub iOS.
380
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem zgodnym
z technologią Bluetooth za pomocą sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (1)
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2Wybierz
smartfona].
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
381
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
jedną z pozycji.
4zWybierz
z Jeżeli aplikacja Camera Connect
jest już zainstalowana, wybierz opcję
[Nie wyświetlaj].
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
nie została zainstalowana, wybierz
opcję [Android] lub [iOS] i zeskanuj
wyświetlony kod QR za pomocą
smartfona, aby przejść do serwisu
Google Play lub App Store i zainstalować
aplikację Camera Connect.
[Paruj przez Bluetooth].
5zWybierz
z Rozpocznie się parowanie.
zz Jeżeli chcesz sparować aparat z innym
smartfonem, niż wybrany wcześniej,
wybierz [OK] na ekranie po lewej.
382
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie (1)
aplikację Camera
6Uruchom
Connect.
aparatu w celu sparowania.
7zDotknij
z Jeśli korzystasz ze smartfona
z systemem Android, przejdź
do punktu 9.
przycisku [Pair/Paruj] (tylko
8Dotknij
system iOS).
Czynności na aparacie (2)
9Wybierz opcję [OK].
383
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
przycisk <0>.
10 zNaciśnij
z Parowanie zostało ukończone i aparat
jest połączony ze smartfonem przez
Bluetooth.
Na głównym ekranie aplikacji Camera
Connect widoczna jest ikona Bluetooth.
zz Aparatu nie można jednocześnie podłączyć przez Bluetooth do dwóch
lub większej liczby urządzeń. Aby połączyć się przez Bluetooth z innym
smarfonem, patrz =458.
zz Połączenie Bluetooth zużywa moc akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu. Z tego względu podczas korzystania
z aparatu stan akumulatora może być niski.
Rozwiązywanie problemów z parowaniem
zz Przechowywanie rekordów parowania dla wcześniej sparowanych aparatów
w smartfonie uniemożliwi jego sparowanie z tym aparatem. Przed ponowieniem
próby sparowania usuń rekordy parowania wcześniej sparowanych aparatów
z ekranu ustawień Bluetooth smartfona.
zz Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można skorzystać z elementów
sterujących aparatu, aby wysyłać obrazy do smartfona (=395).
384
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie (2)
funkcję Camera Connect.
11 zWybierz
z W systemie iOS po wyświetleniu
komunikatu wybierz opcję
[Join/Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu.
zz Aby uzyskać informacje na temat funkcji
Camera Connect, zobacz =386.
zz Po ustanowieniu połączenia Wi-Fi
zostanie wyświetlony ekran wybranej
funkcji.
zz Na ekranie aparatu zostanie wyświetlona
informacja [qWi-Fi włączona].
zz Na głównym ekranie aplikacji Camera
Connect podświetlone zostaną ikony
Bluetooth i Wi-Fi.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zgodnym z Bluetooth zostało właśnie
nawiązane.
zz By uzyskać informację o tym, jak zakończyć połączenie Wi-Fi , patrz
„Zakończenie połączenia Wi-Fi” (=403).
zz Zakończenie połączenia Wi-Fi spowoduje przełączenie aparatu na
połączenie Bluetooth.
zz By ponownie nawiązać połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi,
uruchom aplikację Camera Connect i wybierz funkcję, której chcesz użyć.
385
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Ekran [qWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły błędu.
Funkcję aplikacji Camera Connect.
Images on camera (Obrazy w aparacie)
zz Obrazy można przeglądać, usuwać lub przyznawać im oceny.
zz Obrazy mogą być zapisywane na smartfonie.
Remote live view shooting (Zdalne fotografowanie w trybie
Live View)
zz Pozwala na zdalne fotografowanie z podglądem obrazu na żywo
w smartfonie.
Auto transfer (Automatyczne wysyłanie)
zz Umożliwia dostosowanie ustawień aparatu i aplikacji, aby automatycznie
przesyłać zdjęcia na smartfon podczas fotografowania (=394).
Bluetooth remote controller (Pilot zdalnego sterowania
Bluetooth)
zz Pozwala na zdalne sterowanie aparatem za pomocą smartfona
sparowanego przez Bluetooth. (Niedostępne po podłączeniu przez Wi-Fi.)
zz Automatyczne wyłącznie nie jest aktywne jeżeli korzystasz z pilota
zdalnego sterowania Bluetooth.
Location information (Informacje o lokalizacji)
zz Nieobsługiwane na tym aparacie.
Camera settings (Ustawienia aparatu)
zz Można zmieniać ustawienia aparatu.
386
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi z aparatem, gdy jest wyłączony
Możesz użyć smartfona, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi nawet
jeżeli przełącznik zasilania aparatu jest ustawiony na <2>, o ile smartfon
jest sparowany z aparatem przez Bluetooth.
opcję [k: Ustaw.
1Wybierz
Bluetooth].
opcję [Połączony po wył.]
2Przełącz
na [Włącz].
zz Przy przełączniku zasilania aparatu
ustawionym na <2>, wybierz [Images
on camera/Obrazy w aparacie]
w menu aplikacji Camera Connect by
uruchomić połączenie Wi-Fi.
zz W systemie iOS po wyświetleniu
komunikatu wybierz opcję
[Join/Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu.
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi
zostanie wyświetlona lista obrazów
zapisanych w aparacie.
387
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Z poziomu aplikacji Camera Connect można zapisywać obrazy
w smartfonie oraz usuwać obrazy zapisane w aparacie.
zz Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, wybierz [ ] na ekranie głównym
aplikacji Camera Connect (=403).
zz Funkcji nie można używać po zresetowaniu ustawień komunikacji
bezprzewodowej ani po usunięciu informacji o połączeniu ze smartfona.
Anulowanie parowania
Anuluj parowanie ze smartfonem w następujący sposób:
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2Wybierz
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=449), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Edytuj/usuń
3Wybierz
urządzenie].
388
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wybierz smartfon z którym chcesz
4anulować
parowanie.
zz Smartfony sparowane obecnie
z aparatem oznaczone są ikoną [s].
[Usuń informacje
5Wybierz
o połączeniu].
6Wybierz opcję [OK].
informacje o aparacie ze
7Skasuj
smartfona
zz W menu ustawień Bluetooth
w smartfonie usuń zarejestrowane w nim
informacje o aparacie.
389
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Połączenie Wi-Fi bez użycia Bluetooth
Czynności na aparacie (1)
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2Wybierz
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=449), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
jedną z pozycji.
4zWybierz
z Jeżeli aplikacja Camera Connect
jest już zainstalowana, wybierz opcję
[Nie wyświetlaj].
390
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
5Wybierz opcję [Połącz przez Wi-Fi].
(1)
(2)
identyfikator SSID (nazwę
6Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane ani
wymagane (=452).
zz Wybierając opcję [Przełącz sieć] w punkcie 6, można nawiązać połączenie
Wi-Fi przez punkt dostępu (=441).
391
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie
Ekran smartfona
(przykładowy)
czynności na smartfonie,
7Wykonaj
aby nawiązać połączenie Wi-Fi.
zz Włącz funkcję Wi-Fi na smartfonie,
a następnie wybierz identyfikator SSID
(nazwa sieci) sprawdzony w punkcie 6.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 6.
aplikację Camera
8Uruchom
Connect i wybierz aparat,
z którym chcesz się połączyć za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Czynności na aparacie (2)
opcję [OK].
9zWybierz
z Aby określić wyświetlane obrazy,
naciśnij przycisk <B>. Informacje
o wprowadzaniu tych ustawień można
znaleźć w punkcie 5 na stronie =405.
392
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Na smartfonie zostanie wyświetlone
okno główne aplikacji Camera Connect.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zostało
właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą aplikacji
Camera Connect (=386).
zz By uzyskać informację o tym, jak zakończyć połączenie Wi-Fi , patrz
„Zakończenie połączenia Wi-Fi” (=403).
zz By ponownie nawiązać połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, patrz
„Ponowne łączenie przez Wi-Fi Wi-Fi” (=449).
zz Po połączeniu przez Wi-Fi można wysyłać obrazy do smartfona z ekranu
szybkich nastaw podczas odtwarzania (=395).
393
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczny transwer obrazów podczas fotografowania
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia do smartfona. Przed
wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że aparat jest połączony ze
smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
opcję [k:
1Wybierz
UstawieniaWi-Fi].
pozycję [Wyślij do
2Wybierz
smartfona po zarej.].
oknie [Autom. wysyłanie]
3Wwybierz
opcję [Włącz].
4Ustaw opcję [Rozmiar do wysyłki].
5Zrób zdjęcie.
394
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wysyłanie obrazów do smartfona z aparatu
Aparat umożliwia przesyłanie zdjęć do smartfona sparowanego przez
Bluetooth (tylko urządzenia z systemem Android) lub połączonego za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
1Odtwórz obraz.
2Naciśnij przycisk <Q>.
opcję [qWyślij obr. do
3Wybierz
smartfona].
zz Jeśli wykonasz tę operację, gdy
połączenie Bluetooth będzie włączone,
wyświetlony zostanie komunikat i nastąpi
zmiana połączenia na połączenie Wi-Fi.
Wybierz opcje wysyłania i prześlij
4zdjęcia.
395
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(1) Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obrazy, które chcesz przesłać,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć <5>pokrętłem w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2zWybierz
z W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów możesz
wybrać jakość obrazu filmów, które
chcesz wysłać, w pozycji [Jakość do
wysyłki].
(2) Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
396
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
obrazy, które chcesz
3Wybierz
wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obrazy, które chcesz przesłać,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć <5>pokrętłem w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur. Aby
powrócić do widoku pojedynczych
obrazów, obróć pokrętło<5> w prawo.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
ekran wyboru obrazu.
4zZamknij
z Wybierz opcję [OK].
opcję [Rozmiar do
5Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
397
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
6Wybierz opcję [Wyślij].
(3) Wysyłanie określonego zakresu obrazów
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
zakres obrazów.
3zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz
(początek zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia).
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Możesz zmienić liczbę obrazów
wyświetlanych w widoku miniatur
obracając pokrętło <5> w lewo lub
w prawo.
398
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zakres.
4zPotwierdź
z Naciśnij przycisk <M>.
ekran wyboru obrazu.
5zZamknij
z Wybierz opcję [OK].
opcję [Rozmiar do
6Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
7Wybierz opcję [Wyślij].
399
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(4) Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
opcję [Rozmiar do
3Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
4Wybierz opcję [Wyślij].
400
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(5) Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
By uzyskać informacje na temat korzystania z funkcji [Ustaw kryteria
wyszukiwania], patrz „Ustaw kryteria wyszukiwania” (=363).
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do
3Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
4Wybierz opcję [Wyślij].
401
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Kończenie transferu obrazów
Wysyłanie obrazów z aparatu po sparowaniu przez Bluetooth (Android)
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Wybierz opcję [OK] w lewej części
ekranu, aby zakończyć transfer obrazów
i połączenie Wi-Fi.
Wysyłanie obrazów z aparatu za pośrednictwem połączenia Wi-Fi
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz By uzyskać informacje na temat
zakańczania połączenia Wi-Fi, patrz
„Zakończenie połączenia Wi-Fi”
(=403).
402
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Podczas transferu obrazów wykonywanie zdjęć nie jest możliwe nawet
w przypadku naciskania spustu migawki aparatu.
zz Transfer obrazów można anulować, wybierając opcję [Anuluj] podczas
transferu.
zz Można wybrać maksymalnie 999 plików równocześnie.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
zz Wybór zmniejszonego rozmiaru zdjęć dotyczy wszystkich zdjęć wysłanych
w danym czasie. Należy pamiętać, że zdjęcia o rozmiarze b nie będą
zmniejszane.
zz Wybór kompresji filmów dotyczy wszystkich filmów wysyłanych w danym czasie.
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
Zakończenie połączenia Wi-Fi
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
Na ekranie aplikacji Camera
Connect wybierz opcję [ ].
Na ekranie [qWi-Fi włączona]
wybierz pozycję [Rozł., zak.].
zz Jeżeli nie zostaje wyświetlony
ekran [qWi-Fi włączona], wybierz
pozycję[k: Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Wybierz pozycję [Rozł., zak.],
a następnie wybierz przycisk [OK]
w oknie dialogowym potwierdzenia.
403
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Ustawienia umożliwiające podgląd zdjęć na smartfonie
Obrazy można określić po zakończeniu połączenia Wi-Fi.
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2Wybierz
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=449), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Edytuj/usuń
3Wybierz
urządzenie].
smartfon.
4zWybierz
z Wybierz nazwę smartfona, na którym
chcesz wyświetlić obrazy.
404
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
5Wybierz pozycję [Wyśw. obrazy].
jedną z pozycji.
6zWybierz
z Naciśnij przycisk [OK], aby
zarejestrować ustawienie.
[Wszystkie obrazy]
Będą widoczne wszystkie obrazy zapisane na karcie.
[Obrazy z ostatnich dni]
Określ wyświetlane obrazy na podstawie
daty wykonania. Można wybrać zdjęcia
wykonywane maksymalnie dziewięć dni
wcześniej.
zz Po wybraniu opcji [Obrazy z ostatnich
dni] będą widoczne obrazy wykonane
w ciągu wskazanej liczby dni przed
obecną datą. Użyj przycisków <W>
<X>, aby określić liczbę dni, a następnie
naciśnij <0>, aby zatwierdzić wybór.
zz Po naciśnięciu przycisku [OK]
wyświetlane obrazy zostaną ustawione.
zz Jeśli ustawienie opcji [Wyśw. obrazy] jest inne niż [Wszystkie obrazy], zdalne
fotografowanie nie jest możliwe.
405
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
[Wybierz wg oceny]
Określ wyświetlane obrazy wg następujących kryteriów: dostępność oceny lub
jej rodzaj.
zz Po wyborze rodzaju oceny wyświetlane
obrazy zostaną ustawione.
[Zakres numerów plików] (Wybierz zakres)
(1)
406
(2)
Wybierz pierwszy i ostatni obraz spośród
obrazów uszeregowanych według numerów
plików, aby określić wyświetlane obrazy.
1. Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ekran wyboru obrazów.
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obraz.
Obróć <5>pokrętłem w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
2. Wybierz obraz jako punkt początkowy (1).
3. Użyj przycisku <Z>, aby wybrać obraz
jako punkt końcowy (2).
4. Wybierz opcję [OK].
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
yyTrwające właśnie nagrywanie filmu w trybie filmowania będzie kontynuowane.
yyTrwające właśnie nagrywanie filmu w trybie fotografowania zostanie zakończone.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi ze smartfonem pewne funkcje są niedostępne.
zz W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
zz W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub wyzwalania
migawki mogą działać z opóźnieniem.
zz Podczas zapisywania obrazów w smartfonie nie można robić zdjęć nawet
w przypadku naciśnięcia spustu migawki aparatu. Ponadto ekran aparatu może
się wyłączać.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
407
Nawiązywanie połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części wyjaśniono, w jaki sposób podłączyć aparat do komputera
za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wykonywać operacje aparatu za pomocą
oprogramowania EOS lub innego dedykowanego oprogramowania.
Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania na komputerze przed
skonfigurowaniem połączenia Wi-Fi.
Instrukcje obsługi komputera można znaleźć w podręczniku użytkownika
komputera.
Obsługa aparatu za pomocą oprogramowania EOS Utility
EOS Utility (Oprogramowanie EOS), pozwala na importowanie obrazów
z aparatu, kontrolowanie go, a także umożliwia wykonywanie innych działań.
Czynności na aparacie (1)
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
pozycję [DZdalne sterow.
2Wybierz
(EOS Utility)].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=449), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
408
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(1)
(2)
identyfikator SSID (nazwę
4Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane
ani wymagane. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =452.
Czynności na komputerze (1)
Ekran komputera (przykładowy)
nazwę sieci (SSID)
5Wybierz
i wprowadź hasło.
zz Na ekranie ustawień sieciowych
komputera wybierz sprawdzony
w punkcie 4 identyfikator SSID.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 4.
409
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
opcję [OK].
6zWybierz
z Zostanie wyświetlony następujący
komunikat. „******” oznacza 6 ostatnich
znaków adresu MAC podłączanego
aparatu.
Czynności na komputerze (2)
7Uruchom program EOS Utility.
programie EOS Utility kliknij
8 Wprzycisk
[Pairing over Wi-Fi/LAN /
Parowanie przez Wi-Fi/LAN].
zz W przypadku wyświetlenia komunikatu
dotyczącego zapory sieciowej kliknij
przycisk [Yes/Tak].
przycisk [Connect/Podłącz].
9zKliknij
z Wybierz aparat, z którym chcesz się
połączyć, a następnie kliknij przycisk
[Connect/Podłącz].
410
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (3)
połączenie Wi-Fi.
10 zNawiąż
z Wybierz opcję [OK].
Ekran [DWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi
można sprawdzić szczegóły błędu.
Połączenie Wi-Fi z komputerem zostało właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą programu EOS Utility.
zz By ponownie nawiązać połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, patrz
„Ponowne łączenie przez Wi-Fi Wi-Fi” (=449).
411
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz
zz Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
yyTrwające właśnie nagrywanie filmu w trybie filmowania będzie kontynuowane.
yyTrwające właśnie nagrywanie filmu w trybie fotografowania zostanie
zakończone.
zz Nie można wykonywać przy pomocu aparatu czynności związanych
z fotografowaniem, jeżeli za pomocą aplikacji EOS Utility przełączono tryb
fotografowania na tryb filmowania.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z programem EOS Utility pewne funkcje są
niedostępne.
zz W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
zz W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub wyzwalania
migawki mogą działać z opóźnieniem.
zz Podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View szybkość przesyłania
obrazów jest niższa niż w przypadku połączenia za pomocą kabla interfejsu.
Z tego względu poruszające się obiekty mogą nie być wyświetlane w sposób
płynny.
412
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczne wysyłanie zdjęć z aparatu
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera.
Czynności na komputerze (1)
komputer i punkt dostępu
1Podłącz
i uruchom narzędzie Image
Transfer Utility 2.
zz Ekran umożliwiający skonfigurowanie
parowania pojawia się w ramach
instrukcji wyświetlanych po pierwszym
uruchomieniu programu Image Transfer
Utility 2.
Czynności na aparacie (1)
pozycję [Aut. wysył. obr.
2Wybierz
do komputera].
zz Wybierz opcję [k: Ustawienia Wi-Fi].
zz Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr. do
komputera].
oknie [Autom. wysyłanie]
3Wwybierz
opcję [Włącz].
413
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
4Wybierz opcję [OK].
do punktu dostępu
5Podłącz
przez Wi-Fi.
zz Nawiąż połączenie Wi-Fi między
aparatem i punktem dostępu
połączonym z komputerem.
By uzyskać informacje o nawiązywaniu
połączeń, patrz „Nawiązywanie
połączenia Wi-Fi za pośrednictwem
punktów dostępu” (=441).
Wybierz komputer, z którym chcesz
6sparować
aparat.
Czynności na komputerze (2)
aparat z komputerem.
7zSparuj
z Wybierz aparat, a następnie kliknij
przycisk [Parowanie].
414
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
pozycję [Aut. wysył. obr.
8Wybierz
do komputera].
zz Wybierz opcję [k: Ustawienia Wi-Fi].
zz Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr. do
komputera].
pozycję [Opcje wysyłania
9Wybierz
obrazów].
elementy, które chcesz
10 Wybierz
wysłać.
zz Jeśli wybierzesz opcję [Wybrane obr.]
w oknie [Zakres wysyłki], wybierz
żądane obrazy na ekranie [Wybierz
obrazy do wysyłki].
zz Gdy ustawienia będą zakończone,
wyłącz aparat.
Obrazy zapisane w aparacie są automatycznie wysyłane do aktywnego
komputera po włączeniu aparatu w zasięgu punktu dostępu.
zz Jeśli zdjęcia nie zostaną wysłane automatycznie, wyłącz i włącz aparat.
415
Nawiązywanie połączenia z drukarką za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części objaśniono, jak za pomocą sieci Wi-Fidrukować obrazy po
nawiązaniu bezpośredniego połączenia między aparatem a drukarką
obsługującą technologię Pictbridge (bezprzewodowa sieć LAN). Procedura
obsługi drukarki została opisana w instrukcji obsługi drukarki.
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [lDrukuj na
2Wybierz
drukarce Wi-Fi].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=449), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
416
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(1)
(2)
identyfikator SSID (nazwę
4Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane ani
wymagane (=452).
drukarkę.
5zSkonfiguruj
z W menu ustawień sieci Wi-Fi używanej
drukarki wybierz sprawdzoną wcześniej
nazwę sieci (SSID).
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 4.
drukarkę.
6zWybierz
z Z listy wykrytych drukarek wybierz
drukarkę, z którą chcesz się połączyć za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
zz Jeśli preferowanej drukarki nie ma
na liście, wybranie opcji [Szukaj
ponownie] może umożliwić aparatowi
jej znalezienie i wyświetlenie.
zz By nawiązać połączenie Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu” (=441).
417
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Drukowanie obrazów
Drukowanie obrazów pojedynczo
obraz, który ma być
1Wybierz
wydrukowany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obrazy, które chcesz wydrukować,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć <5>pokrętłem w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
2Wybierz pozycję [Drukuj obraz].
zdjęcie.
3zWydrukuj
z Sposób konfiguracji drukowania opisano
na stronie =421.
zz Wybierz opcję [Drukuj], a następnie
[OK], aby rozpocząć drukowanie.
418
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Drukowanie zgodne z określonymi opcjami obrazu
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Zlec.wydr.obr.].
opcje drukowania.
3zUstaw
z Sposób konfiguracji drukowania opisano
na stronie „Polecenie wydruku obrazów”
(=331).
zz Jeżeli polecenie wydruku zostało
skonfigurowane przed nawiązaniem
połączenia Wi-Fi, przejdź do punktu 4.
pozycję [Drukuj].
4zWybierz
z Pozycja [Drukuj] jest dostępna
wyłącznie, gdy obraz został wybrany,
a drukarka jest gotowa do druku.
pozycję
5Skonfiguruj
[Opcje papieru] (=421).
419
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zdjęcie.
6zWydrukuj
z Po wybraniu pozycji [OK] rozpoczyna
się drukowanie.
zz Fotografowanie nie jest możliwe podczas połączenia z drukarką przez Wi-Fi.
zz Filmy nie mogą być drukowane.
zz Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
zz Niektóre drukarki mogą nie mieć możliwości drukowania numerów plików.
zz Jeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek data
może być drukowana na marginesie.
zz W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na
marginesie może wydawać się zbyt jasna.
zz Obrazów RAW nie mogą być drukowane przez wybranie opcji [Polecenie
wydruku obrazów]. Aby drukować, wybierz opcję [Drukuj obraz].
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
zz Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania zależy
od rozmiaru pliku i jakości obrazu.
zz Aby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć przycisk <0> w momencie
wyświetlania pozycji [Koniec], a następnie wybrać pozycję [OK].
zz Jeśli skorzystano z opcji [Zlec.wydr.obr.] i zatrzymano drukowanie, operację
drukowania pozostałych obrazów można wznowić, wybierając pozycję [Dalej].
Drukowania nie można kontynuować w następujących przypadkach.
yyZmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane do
drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
yyW przypadku drukowania miniatur zmieniono ustawienie papieru przed
kontynuowaniem drukowania.
zz W przypadku problemów występujących podczas drukowania zobacz =425.
420
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Ustawienia drukowania
To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie, będzie
zależeć od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą
być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi drukarki.
Ekran ustawień drukowania
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Umożliwia ustawienie drukowania daty lub numeru pliku (=423).
Umożliwia ustawienie efektów drukowania (=423).
Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydruku (=423).
Umożliwia ustawienie obszaru drukowania (=424).
Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu
wydruku (=422).
Umożliwia powrót do ekranu wyboru obrazu.
Uruchamia drukowanie.
Wyświetlane są informacje o formacie i rodzaju papieru oraz układzie
wydruku.
* W zależności od drukarki niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.
421
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Opcje papieru
zz Wybierz pozycję [Opcje papieru].
[Q] Ustawianie formatu papieru
zz Wybierz format papieru w drukarce.
[Y] Ustawianie rodzaju papieru
zz Wybierz rodzaj papieru w drukarce.
[U] Ustawianie układu strony
zz Wybierz układ strony.
zz Jeśli format obrazu jest inny niż format papieru do drukowania, w przypadku
drukowania bez ramek obraz może zostać znacznie przycięty. Obrazy mogą
być drukowane w niższej rozdzielczości.
422
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
[I] Konfiguracja drukowania daty/numeru pliku na odbitce
zz Wybierz pozycję [I].
zz Wybierz, co chcesz wydrukować.
[E] Ustawianie efektów druku (Poprawianie jakości obrazu)
zz Wybierz pozycję [E].
zz Wybierz efekt druku.
zz W przypadku drukowania informacji o obrazie na zdjęciu zarejestrowanym ze
zwiększoną czułością ISO (H) właściwa wartość czułości ISO może nie zostać
wydrukowana.
zz Ustawienie [Domyślne] i inne opcje dotyczące efektów druku to ustawienia
domyślne producenta drukarki. Więcej informacji na temat ustawienia
[Domyślne] można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
[R] Ustawianie liczby kopii
zz Wybierz opcję [R].
zz Wybierz liczbę kopii wydruków.
423
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Kadrowanie obrazu
Kadrowanie należy przeprowadzić
bezpośrednio przed rozpoczęciem
drukowania. Zmiana innych ustawień
drukowania po skadrowaniu obrazów może
wymagać ponownego ich skadrowania.
ekranie ustawień drukowania wybierz pozycję
1Na
[Kadrowanie].
rozmiar ramki przycinania, pozycję i format obrazu.
2zUstaw
z Wydrukowany zostanie obszar obrazu wewnątrz ramki kadrowania.
Można zmieniać kształt ramki (format obrazu) korzystając z obszaru
[Opcje papieru].
Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
Użyj pokrętła <5>, aby zmienić rozmiar ramki kadrowania.
Przesuwanie ramki kadrowania
Użyj przycisków nawigacji <V>, aby przesunąć ramkę w poziomie lub
w pionie.
Zmiana orientacji ramki kadrowania
Naciskanie przycisku <B> powoduje przełączanie pomiędzy
pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania.
przycisk <0>, aby wyjść z menu kadrowania.
3zNaciśnij
z Przycinany obszar obrazu można sprawdzić w lewym górnym rogu
ekranu ustawień drukowania.
424
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz W przypadku niektórych drukarek przycinany obszar obrazu może nie być
drukowany zgodnie z ustawieniem.
zz Im mniejsza ramka kadrowania, tym niższa rozdzielczość, z jaką drukowane są
obrazy.
Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki
zz Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki (brak
atramentu, brak papieru itp.) i wybraniu pozycji [Dalej], skorzystaj z przycisków
drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące kontynuowania drukowania
można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Komunikaty o błędach
zz W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na ekranie aparatu
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po rozwiązaniu problemu wznów
drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów
związanych z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Błąd papieru
zz Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany.
Błąd kasety z atramentem/taśmą
zz Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.
Błąd urządzenia
zz Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem
i atramentem.
Błąd pliku
zz Wybranego obrazu nie można wydrukować. Obrazy wykonane przez inne
aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do
wydrukowania.
425
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
W tej części opisano, jak wysyłać obrazy za pomocą usługi internetowej.
Rejestrowanie usług internetowych
Dodaj do aparatu usługi sieci Web za pomocą smartfona lub komputera.
zz Dokończenie wprowadzania ustawień aparatu pod kątem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY lub innych usług internetowych wymaga
użycia smartfonu lub komputera z przeglądarką i połączeniem
z Internetem.
zz Odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE GATEWAY, aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat wersji przeglądarek (takich jak
Microsoft Internet Explorer) i ustawień wymaganych do uzyskania
dostępu do serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informacje o tym, w których krajach i regionach dostępny jest serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie firmy Canon
w sieci internetowej (http://www.canon.com/cig/).
zz Instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące serwisu CANON
iMAGE GATEWAY zamieszczono w Pomocy serwisu CANON iMAGE
GATEWAY.
zz Jeśli chcesz korzystać także z innych usług internetowych niż CANON
iMAGE GATEWAY, musisz mieć konta w tych usługach. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z zawartością witryn usług internetowych,
w których chcesz się zarejestrować.
zz Opłaty za połączenia u usługodawcy internetowego oraz za korzystanie
z punktu dostępu usługodawcy internetowego są pobierane oddzielnie.
426
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Powiąż aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając w aparacie
serwis CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę internetową.
Musisz podać adres e-mail używany na komputerze lub smartfonie.
Czynności na aparacie (1)
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [RPrzekaż do
2Wybierz
serwisu internet].
3Wybierz opcję [Zgoda].
połączenie Wi-Fi.
4zNawiąż
z Podłącz do punktu dostępu przez Wi-Fi.
Przejdź do punktu 7 na stronie =442.
427
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
swój adres e-mail.
5zWprowadź
z Wprowadź swój adres e-mail,
a następnie naciśnij przycisk [OK].
czterocyfrowy numer.
6zWprowadź
z Wprowadź wybrany przez siebie
czterocyfrowy numer, a następnie
naciśnij przycisk [OK].
opcję [OK].
7zWybierz
z Ikona [R] zmieni się na [
428
].
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Czynności na komputerze lub smartfonie
łącze internetowe do
8Skonfiguruj
aparatu.
zz Otwórz witrynę, której adres widnieje
w powiadomieniu.
zz Postępuj zgodnie z podanymi
instrukcjami, aby dokończyć
konfigurowanie na stronie ustawień
łącza internetowego do aparatu.
Czynności na aparacie (2)
serwis CANON iMAGE
9Dodaj
GATEWAY jako witrynę docelową.
zz Wybierz opcję [ ].
Serwis CANON iMAGE GATEWAY
zostanie dodany.
429
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie innych usług internetowych
Czynności na komputerze lub smartfonie
usługę internetową,
1Skonfiguruj
której chcesz używać.
zz Przejdź do witryny serwisu CANON
iMAGE GATEWAY i wejdź na stronę
ustawień łącza internetowego do
aparatu.
zz Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć konfigurację usług
internetowych, których chcesz użyć.
Czynności na aparacie
skonfigurowaną usługę
2Dodaj
internetową jako miejsce docelowe.
zz Wybierz opcję [k: Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Wybierz opcję [ ].
430
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie zdjęć
Zdjęcia można udostępniać rodzinie i znajomym poprzez wysyłanie ich
z aparatu do usługi internetowej zarejestrowanej w aparacie lub poprzez
wysyłanie łączy do internetowych albumów.
Łączenie z usługami internetowymi przez sieć Wi-Fi
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
usługę internetową.
2zWybierz
z Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=449), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz W zależności od rodzaju i ustawień
wybranej usługi internetowej, może zostać
wyświetlony ekran określania miejsca
docelowego połączenia (=444).
431
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obrazy, które chcesz przesłać,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć <5>pokrętłem w lewo, aby
wybrać obrazy z widoku miniatur.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2zWybierz
z W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
432
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
obrazy, które chcesz
3Wybierz
wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obrazy, które chcesz przesłać,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Obróć pokrętło <5> w lewo, aby na
ekranie wyboru obrazów uruchomić
podgląd trzech obrazow. Aby powrócić
do widoku pojedynczych obrazów, obróć
pokrętło<5> w prawo.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
433
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do
4Wybierz
wysyłki].
zz Po wybraniu YouTube jako miejsca
docelowego ekran [Rozmiar do
wysyłki] nie jest wyświetlany.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
5zWybierz
z Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
434
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie określonego zakresu obrazów
Określ zakres obrazów, aby wysłać wszystkie obrazy z danego zakresu naraz.
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
zakres obrazów.
3zOkreśl
z Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
Obrazy zostaną zaznaczone i pojawi się
symbol [X].
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Możesz zmienić liczbę obrazów
wyświetlanych w widoku miniatur
obracając pokrętło <5>.
zakres.
4zPotwierdź
z Naciśnij przycisk <M>.
435
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do
5Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
6zWybierz
z Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
436
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
opcję [Rozmiar do
3Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
4zWybierz
z Gdy zakończy się wysyłanie zdjęć,
na ekranie wybierz przycisk [OK],
aby zakończyć połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
437
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
By uzyskać informacje na temat korzystania z funkcji [Ustaw kryteria
wyszukiwania], patrz „Ustaw kryteria wyszukiwania” (=363).
1Naciśnij przycisk <0>.
2Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do
3Wybierz
wysyłki].
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
438
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Wyślij].
4zWybierz
z Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie wybierz
pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj przycisków
<W> <X>.
439
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z usługą internetową nie można zrobić zdjęcia,
nawet naciskając spust migawki aparatu.
zz W przypadku wysyłania obrazu do usługi internetowej innego niż CANON
iMAGE GATEWAY komunikaty o błędach mogą nie być wyświetlane —
nawet wtedy, gdy wysyłanie obrazu do usługi internetowej nie zakończyło
się pomyślnie. Tego rodzaju błędy wysyłania są jednak widoczne w witrynie
serwisu CANON iMAGE GATEWAY. Sprawdź treść odpowiedniego komunikatu
o błędzie, a następnie spróbuj wysłać obraz ponownie.
zz W zależności od usługi internetowej, parametry, takie jak rodzaj lub liczba
obrazów możliwych do wysłania i czas trwania filmu, mogą podlegać
ograniczeniom.
zz Niektórych obrazów nie można wysłać za pomocą funkcji [Wyślij zakres],
[Wyśl.całą kartę] lub [Wyślij wsz.znal.].
zz W przypadku zmniejszenia wielkości obrazu zmiana rozmiaru obejmuje
wszystkie obrazy wysyłane jednocześnie. Należy pamiętać, że filmy oraz
obrazy o rozmiarze b nie będą zmniejszane.
zz Pozycja [Zmniejszony] jest dostępna wyłącznie w przypadku zdjęć
wykonanych aparatami, których model jest taki sam, jak tego aparatu. Zdjęcia
wykonane innymi modelami aparatów są wysyłane bez zmiany rozmiaru.
zz Korzystając z serwisu CANON iMAGE GATEWAY można sprawdzić historię
wysyłania dotyczącą usług internetowych, do których wysłano obrazy.
zz W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
440
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu
W niniejszej części opisano sposób nawiązywania połączenia z siecią
Wi-Fi przy użyciu punktu dostępu zgodnego z WPS (tryb PBC).
W pierwszej kolejności sprawdź położenie przycisku WPS
i czas jego naciśnięcia.
Ustanowienie połączenia Wi-Fi może trwać około minuty.
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=449), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
zz Po wybraniu opcji [qPodłącz do
smartfona] po lewej stronie zostanie
wyświetlony ekran. Jeżeli aplikacja
Camera Connect jest już zainstalowana,
wybierz opcję [Nie wyświetlaj].
zz Na wyświetlanym ekranie [Podłącz
do smartfona] wybierz opcję [Połącz
przez Wi-Fi].
441
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [Przełącz sieć].
4zWybierz
z Wyświetlana po wybraniu opcji [q], [D],
lub [l].
pozycję [Podłącz
5Wybierz
przez WPS].
zz W przypadku opcji [Tryb punktu dostępu aparatu] wyświetlanej w punkcie 5
zapoznaj się z informacjami na stronie =444.
pozycję [WPS (tryb PBC)].
6zWybierz
z Wybierz opcję [OK].
się z punktem dostępu
7Połącz
przez Wi-Fi.
zz Naciśnij przycisk WPS punktu dostępu.
zz Wybierz opcję [OK].
442
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [Nastawy
8Wybierz
automatyczne].
zz Naciśnij przycisk [OK], aby uzyskać
dostęp do ekranu ustawień funkcji Wi-Fi.
zz Jeśli wystąpi problem z opcją [Nastawy
automatyczne], zobacz =444.
9Określ ustawienia funkcji Wi-Fi.
[qPodłącz do smartfona]
Na ekranie ustawień Wi-Fi w smartfonie,
wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci)
wyświetlany przez aparat, a następnie
wprowadź hasło punktu dostępu, aby
nawiązać połączenie.
Przejdź do punktu 8 na stronie =392.
[DZdalne sterow. (EOS Utility)]
Przejdź do punktu 7 lub 8 na stronie
=410.
[lDrukuj na drukarce Wi-Fi]
Przejdź do punktu 6 na stronie =417.
Rejestrowanie w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY
Przejdź do punktu 5 na stronie =428.
443
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Ekran Wyślij do
W zależności od usługi internetowej może zostać wyświetlony ekran
określania miejsca docelowego połączenia.
Do zdefiniowania miejsc docelowych połączenia bądź skonfigurowania
ustawień tej opcji konieczne jest użycie komputera. Więcej informacji można
znaleźć w dokumencie „EOS Utility instrukcja obsługi”.
zz Może być wyświetlany ekran [Wyślij do].
zz Wybierz pozycję z listy zapisanych
miejsc docelowych połączenia.
zz Sposób konfiguracji połączenia
i wysyłania obrazów jest taki sam,
jak w przypadku innych usług
internetowych.
Tryb punktu dostępu aparatu
Tryb punktu dostępu aparatu to inaczej
tryb połączenia wykorzystywany do
bezpośredniego łączenia aparatu
z wybranym urządzeniem przez Wi-Fi.
Pozycja ta jest wyświetlana w przypadku
wybrania na ekranie [Funkcja Wi-Fi] opcji
[q], [D] lub [l].
Ręczne konfigurowanie adresu IP
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od funkcji Wi-Fi.
pozycję [Nastawy ręczne].
1zWybierz
z Wybierz opcję [OK].
444
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Wybierz element, aby uzyskać dostęp
do ekranu wprowadzania wartości
liczbowych.
zz Aby użyć bramy, wybierz opcję [Włącz],
a następnie opcję [Adres].
żądane wartości.
3zWprowadź
z Obróć pokrętło <6>, aby przesunąć
pozycję wprowadzania w górnym
obszarze, a następnie użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać liczbę. Naciśnij
przycisk <0>, aby wprowadzić
wybraną liczbę.
zz Aby ustawić wprowadzone wartości
i wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, wybierz [OK].
opcję [OK].
4zWybierz
z Po skonfigurowaniu wymaganych
ustawień wybierz opcję [OK].
zz Jeśli nie wiesz, co wprowadzić, patrz
„Sprawdzanie ustawień sieciowych”
(=477), lub zapytaj o to administratora
sieci lub inną osobę znającą się na sieci.
445
Łączenie z bezprzewodowym pilotem
zdalnego sterowania
Aparat można także połączyć z pilotem zdalnego sterowania BR-E1
(sprzedawanym osobno) za pośrednictwem Bluetooth w celu fotografowania
ze zdalnym wyzwalaniem (=223).
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [KPodłącz do pilota
2Wybierz
bezprzew].
[Dodaj urządzenie do
3Wybierz
podłączenia].
urządzenia.
4zSparuj
z Kiedy zostanie wyświetlony ekran
[Parowanie], na pilocie BR-E1 wciśnij
i przytrzymaj przyciski<W> i <T>
jednocześnie przez 3 sekundy lub dłużej.
zz Po wyświetleniu informacji o sparowaniu
aparatu z pilotem BR-E1, wciśnij
przycisk <0>.
446
Łączenie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania
w aparacie zdalne
5Skonfiguruj
fotografowanie.
zz Podczas fotografowania, dla wyzwalania
migawki wybierz tryb [Q] lub [k]
(=135).
zz Podczas filmowania, dla funkcji
[z: Pilot] wybierz opcję [Włącz].
zz Informacje na temat czynności po
zakończeniu parowania można znaleźć
w Instrukcji obsługi pilota BR-E1.
zz Połączenia Bluetooth zużywają energię akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu.
zz Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, w punkcie 1 dla pozycji [Ustaw.
Bluetooth] zalecany jest wybór ustawienia [Wyłącz].
447
Łączenie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania
Anulowanie parowania
Przed sparowaniem aparatu z innym pilotem BR-E1 należy usunąć
informacje o podłączonym pilocie zdalnego sterowania.
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [KPodłącz do pilota
2Wybierz
bezprzew].
[Usuń informacje
3Wybierz
o połączeniu].
4Wybierz opcję [OK].
448
Ponowne łączenie przez Wi-Fi Wi-Fi
Wykonaj następujące czynności, aby ponownie połączyć się z urządzeniami
lub usługami internetowymi z użyciem zapisanych ustawień połączenia.
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Z wyświetlanej historii wybierz element,
z którym chcesz się połączyć przez
Wi-Fi. Jeżeli pozycja się nie wyświetla,
użyj przycisków <Y> <Z>,
aby zmienić ekran.
zz Jeżeli w pozycji [Historia połączeń]
wybrano opcję [Ukryj], historia nie
będzie wyświetlana (=452).
podłączonego urządzenia.
3Użyj
[q] Smartfon
zz Uruchom aplikację Camera Connect.
zz Jeśli w smartfonie zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
449
Ponowne łączenie przez Wi-Fi Wi-Fi
[D] Komputer
zz Na komputerze uruchom oprogramowanie EOS.
zz Jeśli w komputerze zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo tym
samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a komputerem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
[l] Drukarka
zz Jeśli w drukarce zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a drukarką za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
450
Zapisywanie nastaw wielu połączeń
Aparat pozwala zapisać maksymalnie 10 ustawień połączenia dla funkcji
połączeń bezprzewodowych.
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=449), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz Aby uzyskać więcej informacji na
temat opcji [qPodłącz do smartfona],
patrz „Nawiązywanie połączenia ze
smartfonem za pośrednictwem sieci
Wi-Fi” (=379).
zz Aby uzyskać więcej informacji na
temat funkcji [DZdalne sterow.
(EOS Utility)], patrz „Nawiązywanie
połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi” (=408).
zz Aby uzyskać więcej informacji na
temat opcji [lDrukuj na drukarce
Wi-Fi], patrz „Nawiązywanie połączenia
z drukarką za pośrednictwem sieci
Wi-Fi” (=416).
zz W przypadku wysyłania obrazów
do usługi internetowej zapoznaj się
z rozdziałem „Wysyłanie obrazów do
usługi internetowej” (=426).
zz Informacje o usuwaniu nastaw połączenia można znaleźć na stronie =458.
451
Ustawienia Wi-Fi
opcję
1Wybierz
[k: Ustawienia Wi-Fi].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Wi-Fi
W miejscach, w których używanie urządzeń elektronicznych lub
bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolocie lub w szpitalu,
należy wybrać opcję [Wyłącz].
zz Hasło
Wybierz opcję [Brak], aby pozwolić na nawiązanie połączenia Wi-Fi
bez zastosowania hasła (z wyjątkiem połączeń z punktem dostępu
przez Wi-Fi).
zz Historia połączeń
W odniesieniu do historii urządzeń podłączonych przez Wi-Fi można
wybrać opcję [Pokaż] lub [Ukryj].
zz Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera (=413).
zz Wysyłanie do smartfona po zarejestrowaniu
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia do smartfona (=394).
zz Adres MAC
Można sprawdzić adres MAC aparatu.
452
Ustawienia Bluetooth
opcję [k: Ustaw.
1Wybierz
Bluetooth].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Bluetooth
Jeśli funkcja Bluetooth nie będzie używana, wybierz opcję [Wyłącz].
zz Sprawdź informacje o połączeniu
Można sprawdzić nazwę i stan komunikacji sparowanego urządzenia.
zz Adres Bluetooth
Można sprawdzić adres Bluetooth aparatu.
zz Funkcja Połączony po wył.
Wyświetlana, gdy aparat jest sparowany ze smartfonem przez Bluetooth.
Wybranie opcji [Włącz] umożliwia wyświetlanie zdjęć z aparatu
i sterowanie nim za pośrednictwem sieci Wi-Fi, nawet gdy jest
wyłączony (=387).
453
Zmienianie nicka urządzenia
Możesz dowolnie zmieniać nick aparatu (wyświetlany na ekranie smartfona
lub innego aparatu).
1Wybierz opcję [k: Nick]
tekst, używając
2Wprowadź
wirtualnej klawiatury (=462).
zz Po zakończeniu wpisywania naciśnij
przycisk <M>.
454
Oznaczanie obrazów geoznacznikami
za pomocą informacji GPS z innych urządzeń
Możesz oznaczać obrazy geoznacznikami za pomocą smarfona
obsługującego Bluetooth.
Wykonaj poniższe kroki po zainstalowaniu na smartfonie specjalnej aplikacji
Camera Connect (=380).
usługi lokalizacyjne
1Aktywuj
w smartfonie.
połączenie Bluetooth.
2zNawiąż
z Połącz aparat ze smartfonem za
3
pomocą połączenia Bluetooth (=381).
Wybierz opcję [k: Ustawienia GPS].
menu [GPS przez t.kom.] wybierz
4Wopcję
[Włącz].
zz Gdy ustawienia będą zakończone,
uruchom aplikację Camera Connect.
zdjęcie.
5zZrób
z Obrazy są oznaczane geoznacznikami
za pomocą informacji ze smartfona.
455
Oznaczanie obrazów geoznacznikami za pomocą informacji GPS z innych urządzeń
Ekran połączenia GPS
Możesz sprawdzić stan pozyskiwania informacji o lokalizacji smartfona,
patrząc na ikonę połączenia GPS na ekranach robienia zdjęć lub
nagrywania filmów (odpowiednio =583 i =585).
zz Szary: Usługi lokalizacyjne są wyłączone.
zz Miga: Nie można uzyskać informacji o lokalizacji.
zz Wł.: Odebrano informacje o lokalizacji.
Dodawanie geoznaczników do zdjęć podczas fotografowania
Zdjęcia zrobione, gdy ikona GPS jest włączona, są oznaczane
geoznacznikami.
Dane geoznacznika
Informacje o lokalizacji dodane do zdjęć można sprawdzić na ekranie
informacji o obrazie (=304, =367).
(1) Szerokość geograficzna
(2) Długość geograficzna
(3) Wysokość
(1)
(4) Czas UTC (uniwersalny czas
(2)
koordynowany)
(3)
(4)
456
Oznaczanie obrazów geoznacznikami za pomocą informacji GPS z innych urządzeń
zz Smartfon może uzyskiwać informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy jest
sparowany z aparatem za pomocą połączenia Bluetooth.
zz Informacje o kierunku nie są pobierane.
zz Uzyskane informacje o lokalizacji mogą być niedokładne w zależności od
warunków podróży i stanu smartfona.
zz Uzyskanie informacji o lokalizacji ze smartfona może zająć trochę czasu po
włączeniu aparatu.
zz Informacje o lokalizacji nie będą pobierane, jeżeli użytkownik wykona którąś
z poniższych operacji:
yyParowanie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania przez Bluetooth.
yyWyłączenie aparatu
yyWyjście z aplikacji Camera Connect
yyDezaktywacja usług lokalizacyjnych na smartfonie
zz Informacje o lokalizacji nie będą pobierane w poniższych sytuacjach:
yyWyłączenie zasilania aparatu.
yyZakończenie połączenia Bluetooth
yyNiski poziom naładowania baterii w smartfonie
zz Uniwersalny czas koordynowany (w skrócie UTC) jest zasadniczo taki sam jak
czas Greenwich.
zz W przypadku filmów dodawane są informacje GPS pobrane na początku.
457
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia
Aby zmienić lub usunąć ustawienia połączenia, najpierw zakończ
połączenie Wi-Fi.
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=449), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Edytuj/usuń
3Wybierz
urządzenie].
zz Połączenie Bluetooth można zmienić
wybierajac smartfon oznaczony szarym
symbolem [s]. Gdy wyświetlony
zostanie ekran [Podłącz do smartfona],
wybierz opcję[Paruj przez Bluetooth],
a następnie wciśnij przycisk <0> na
kolejnym ekranie.
urządzenie, dla którego
4Wybierz
chcesz zmienić lub usunąć
nastawy połączenia Wi-Fi.
458
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia
jedną z pozycji.
5zWybierz
z Zmień lub usuń ustawienia połączenia
na wyświetlonym ekranie.
zz Zmień nick tego urządzenia
Możesz zmienić nick za pomocą wirtualnej klawiatury (=462).
zz Wyświetlane obrazy (=404)
Wyświetlana po wybraniu opcji [qPodłącz do smartfona]. Na dole
ekranu zostaną wyświetlone ustawienia.
zz Usuń informacje o połączeniu
Pamiętaj, by przy usuwaniu informacji o połączeniu ze sparowanym
smartfonem, usunąć również ze smartfona zapisane w nim informacje
o aparacie (=388).
zz W przypadku usług internetowych odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE
GATEWAY, aby usunąć nastawy połączenia.
459
Kasowanie ustawień komunikacji
bezprzewodowej do wartości domyślnych
Użytkownik może usunąć wszystkie ustawienia komunikacji
bezprzewodowej. Usunięcie ustawień komunikacji bezprzewodowej pozwala
zapobiec ich ujawnieniu, gdy aparat zostanie pożyczony lub przekazany
innym osobom.
opcję [k: Kasuj
1Wybierz
ustawienia bezprzew.].
2Wybierz opcję [OK].
zz Skorzystanie z opcji [5: Kasuj wszystkie nast. aparatu] nie powoduje
usunięcia informacji o komunikacji bezprzewodowej.
zz Jeżeli aparat został sparowany ze smartfonem, na ekranie ustawień Bluetooth
smartfona, usuń informacje o połączeniu z aparatem, dla którego przywrócone
zostały domyślne ustawienia komunikacji bezprzewodowej.
460
Ekran Informacje wyświetlane
Można sprawdzić szczegóły błędów i adres MAC aparatu.
opcję [k:
1Wybierz
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
przycisk <B>.
2zNaciśnij
z Zostanie wyświetlony ekran
[Inform. wyśw.].
zz W przypadku wystąpienia błędu naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
treść komunikatu o błędzie.
461
Obsługa wirtualnej klawiatury
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Obszar wprowadzania danych,
do wprowadzania tekstu
Przyciski kursora, do poruszania
się w obszarze wprowadzania
danych
Bieżąca liczba znaków / liczba
dostępnych
Klawiatura
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Przełącz tryb wprowadzania
Spacja
Usuń znak z obszaru
wprowadzania
Zakończ wprowadzanie tekstu
zz Użyj pokręteł <5> <5> lub przycisków nawigacji <V> by poruszać
się pomiędzy pozycjami 2 i 4–7.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby potwierdzić wprowadzony tekst lub
podczas przełączania trybu wprowadzania.
462
Reagowanie na komunikaty o błędach
Po wystąpieniu błędu wyświetl szczegóły błędu, postępując zgodnie z jedną
z poniższych procedur. Następnie wyeliminuj przyczynę błędu, korzystając
z przykładów podanych w tym rozdziale.
zz Na ekranie [Inform. wyśw.] naciśnij przycisk <0> (=461).
zz Wybierz pozycję [Szczeg. błędu] na ekranie [Wi-Fi włączona].
Kliknij stronę numeru kodu błędu w poniższej tabeli, aby przejść na
odpowiednią stronę.
11 (=464)
12 (=464)
21 (=465)
22 (=466)
23 (=467)
61 (=468)
63 (=469)
64 (=469)
65 (=470)
66 (=470)
67 (=470)
68 (=471)
69 (=471)
91 (=471)
121 (=471)
125 (=472)
126 (=472)
127 (=472)
141 (=472)
142 (=472)
151 (=473)
152 (=473)
zz Po wystąpieniu błędu zostanie wyświetlony komunikat [Err **] w prawym
górnym rogu ekranu [Połączenie Wi-Fi/Bluetooth]. Komunikat znika po
ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2>.
463
Reagowanie na komunikaty o błędach
11: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy w przypadku wybrania opcji [q] została uruchomiona aplikacja
Camera Connect?
BBUstanów połączenie, korzystając z aplikacji Camera Connect (=392).
zz Czy w przypadku opcji [D] działa oprogramowanie EOS?
BBUruchom oprogramowanie EOS i ponownie nawiąż połączenie
(=410).
zz Czy w przypadku wybrania opcji [l] zostało włączone zasilanie drukarki?
BBWłącz drukarkę.
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
BBTen błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania
[System otwarty], gdy hasła nie są zgodne.
Ustawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (=462).
12: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy zasilanie urządzenia docelowego i punktu dostępu zostało włączone?
BBWłącz urządzenie docelowe i punkt dostępu, a następnie odczekaj
chwilę. Jeśli nadal nie można ustanowić połączenia, wykonaj
poniższe instrukcje, aby ustanowić połączenie ponownie.
464
Reagowanie na komunikaty o błędach
21: Serwer DHCP nie przydzielił adresu IP
Co należy sprawdzić w aparacie
zz W aparacie dla adresu IP wybrano opcję [Nast. automatyczna]. Czy jest
to prawidłowe ustawienie?
BBJeśli nie używasz serwera DHCP, skonfiguruj ustawienia po wybraniu
w aparacie opcji [Nastawy ręczne] dla adresu IP (=444).
Co należy sprawdzić na serwerze DHCP
zz Czy zasilanie serwera DHCP jest włączone?
BBWłącz serwer DHCP.
zz Czy serwer DHCP ma do dyspozycji wystarczającą liczbę adresów, które
może przydzielić?
BBZwiększ liczbę adresów przydzielanych przez serwer DHCP.
BBUsuń urządzenia z adresami przypisanymi przez serwer DHCP, aby
zmniejszyć liczbę używanych adresów.
zz Czy serwer DHCP działa prawidłowo?
BBSprawdź ustawienia serwera DHCP, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DHCP.
BBJeśli to możliwe, zapytaj administratora sieci, aby sprawdził, czy
serwer DHCP jest dostępny.
465
Reagowanie na komunikaty o błędach
22: Serwer DNS nie odpowiedział
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nastawa adresu IP serwera DNS w aparacie jest zgodna
z faktycznym adresem serwera?
BBWybierz ustawienie [Nastawy ręczne] dla adresu IP. Następnie
ustaw z poziomu aparatu adres IP zgodny z adresem używanego
serwera DNS (=444, =477).
Co należy sprawdzić na serwerze DNS
zz Czy zasilanie serwera DNS jest włączone?
BBWłącz serwer DNS.
zz Czy na serwerze DNS poprawnie skonfigurowano adresy IP i przypisane
im nazwy?
BBUpewnij się, że na serwerze DNS wprowadzono poprawne adresy IP
i przypisane im nazwy.
zz Czy serwer DNS działa prawidłowo?
BBSprawdź ustawienia serwera DNS, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DNS.
BBJeśli to możliwe, poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy
serwer DNS jest dostępny.
Co należy sprawdzić w sieci lokalnej
zz Czy sieć lokalna, z którą próbujesz się połączyć przez sieć Wi-Fi, jest
zaopatrzona w router lub podobne urządzenie pełniące funkcję bramy?
BBJeśli to możliwe, poproś administratora sieci o adres bramy
i wprowadź go w aparacie (=444, =477).
BBSprawdź, czy adres bramy został wprowadzony prawidłowo we
wszystkich urządzeniach w sieci, łącznie z aparatem.
466
Reagowanie na komunikaty o błędach
23: Urządzenie o tym samym adr. IP istnieje w wybranej sieci
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy aparat i inne urządzenie podłączone przez Wi-Fi do tej samej sieci
mają ten sam adres IP?
BBZmień adres IP aparatu, aby uniknąć przypadku wykorzystania tego
samego adresu w sieci przez inne urządzenie. Możesz również
zmienić adres IP urządzenia, które ma zduplikowany adres.
BBJeśli w pozycji adresu IP aparatu została ustawiona opcja [Nastawy
ręczne] w środowiskach sieciowych korzystających z serwera
DHCP, zmień to ustawienie na [Nast. automatyczna] (=443).
Reagowanie na komunikaty o błędach 21–23
zz W przypadku błędów o numerach 21–23 sprawdź także poniższe punkty.
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
yyTen błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania [System
otwarty], gdy hasła nie są zgodne. Ustawienie uwzględnia wielkość liter.
Sprawdź, czy wielkie i małe litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź,
czy w aparacie ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (=462).
467
Reagowanie na komunikaty o błędach
61: Nie znaleziono terminala bezprzew. sieci LAN z taką samą
nazwą SSID
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
BBPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (=474).
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nazwa SSID jest jednakowa w aparacie i punkcie dostępu?
BBSprawdź SSID w punkcie dostępu, a następnie ustaw ten sam SSID
w aparacie.
Co należy sprawdzić w punkcie dostępu
zz Czy punkt dostępu jest włączony?
BBWłącz zasilanie punktu dostępu.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=461).
468
Reagowanie na komunikaty o błędach
63: Błąd uwierzytelniania bezprzew. sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody uwierzytelniania?
BBAparat obsługuje następujące metody uwierzytelniania: [System
otwarty], [Klucz wspólny] oraz [WPA/WPA2-PSK].
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
BBUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=461).
64: Nie można połączyć się z terminalem bezprzew. sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
BBAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=461).
469
Reagowanie na komunikaty o błędach
65: Utrata połączenia z bezprzew. siecią LAN
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
BBPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (=474).
zz Z jakiegoś powodu połączenie Wi-Fi zostało utracone i nie można go
przywrócić.
BBMożliwe przyczyny: zbyt duże obciążenie ze strony innego
urządzenia uzyskującego dostęp do punktu dostępu; w pobliżu
używana jest kuchenka mikrofalowa lub podobne urządzenie
(zakłócanie łączności IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz));
urządzenie zostało poddane działaniu deszczu lub poziom
wilgotności jest wysoki (=474).
66: Błędne hasło bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
BBUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
67: Błędna metoda szyfrowania w bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
BBAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
BBZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=461).
470
Reagowanie na komunikaty o błędach
68: Nie można uzyskać połączenia z terminalem sieci bezprzew.
LAN. Spróbuj ponownie od początku.
zz Czy przytrzymano przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) punktu dostępu
przez określoną ilość czasu?
BBPrzytrzymaj przycisk WPS przez czas określony w instrukcji obsługi
punktu dostępu.
zz Czy próbowano ustanowić połączenie blisko punktu dostępu?
BBSpróbuj ustanowić połączenie, gdy obydwa urządzenia znajdują się
we wzajemnym zasięgu.
69: Znaleziono kilka terminali sieci bezprzewodowej LAN. Nie
można uzyskać połączenia. Spróbuj ponownie od początku.
zz Trwa łączenie z innymi punktami dostępu w trybie łączenia przyciskiem
(tryb PBC) standardu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
BBPoczekaj chwilę, zanim spróbujesz nawiązać połączenie.
91: Błąd niezdefiniowany
zz Wystąpił inny problem niż w przypadku numerów kodu błędu 11–69.
BBWyłącz i ponownie włącz aparat za pomocą przełącznika zasilania.
121: Za mało wolnego miejsca na serwerze
zz Na docelowym serwerze internetowym nie ma wystarczającej ilości
wolnego miejsca.
BBUsuń niepotrzebne obrazy z serwera internetowego, sprawdź wolne
miejsce na serwerze internetowym, a następnie spróbuj ponownie
wysłać dane.
471
Reagowanie na komunikaty o błędach
125: Sprawdź ustawienia sieciowe
zz Czy sieć jest połączona?
BBSprawdź stan połączenia sieci.
126: Nie można połączyć się z serwerem
zz Trwa konserwacja CANON iMAGE GATEWAY lub czasowo występuje
duże obciążenie.
BBPołącz się z usługą internetową ponownie później.
127: Wystąpił błąd
zz Podczas łączenia aparatu z usługą internetową wystąpił inny problem niż
w przypadku numerów kodu błędu od 121 do 126.
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z usługą internetową.
141: Drukarka jest zajęta. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
zz Czy drukarka drukuje?
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu drukowania.
zz Czy z drukarką jest połączony przez Wi-Fi inny aparat?
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu połączenia Wi-Fi z innym aparatem.
142: Nie można uzyskać informacji o drukarce. Podłącz
powtórnie, aby ponowić próbę.
zz Czy zasilanie drukarki jest włączone?
BBSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi po włączeniu drukarki.
472
Reagowanie na komunikaty o błędach
151: Transmisja anulowana.
zz Automatyczny transfer obrazów do komputera został w jakiś sposób
przerwany.
BBAby wznowić automatyczny transfer obrazów, ustaw przełącznik
zasilania aparatu w pozycji <2>, a następnie ustaw go
w pozycji <1>.
152: Karta chroniona przed zapisem.
zz Czy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest ustawiony
w pozycji blokady?
BBUstaw przełącznik ochrony przed zapisem na karcie w pozycji
umożliwiającej zapis.
473
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Jeśli prędkość transmisji spada, połączenie jest zrywane lub występują
inne problemy podczas korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej,
należy podjąć następujące działania korygujące.
Odległość między aparatem a smartfonem
Jeżeli aparat znajduje się za daleko od smartfona, połączenie Wi-Fi może
nie zostać nawiązane, nawet w przypadku gdy połączenie Bluetooth jest
możliwe. W tym przypadku należy bardziej zbliżyć aparat do smartfona,
a następnie nawiązać połączenie Wi-Fi.
Miejsce instalacji anteny punktu dostępu
zz W przypadku użytkowania w pomieszczeniach zainstaluj urządzenie
w pomieszczeniu, w którym korzystasz z aparatu.
zz Zainstaluj urządzenie w taki sposób, aby między nim a aparatem nie
znajdowały się osoby ani przedmioty.
Pobliskie urządzenia elektroniczne
Jeśli prędkość transmisji Wi-Fi spada z powodu zakłóceń powodowanych
przez wymienione poniżej urządzenia elektroniczne, zaprzestań ich
używania lub odsuń się dalej od urządzeń, aby umożliwić komunikację.
zz Aparat używa sieci Wi-Fi poprzez złącze IEEE 802.11b/g/n,
wykorzystując fale radiowe pasma 2,4 GHz. Z tego powodu prędkość
transmisji Wi-Fi spadnie, jeśli w pobliżu działają urządzenia Bluetooth,
kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, mikrofony, smartfony,
inne aparaty lub podobne urządzenia działające w tym samym paśmie.
474
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Przestrogi dotyczące używania wielu aparatów
zz W przypadku łączenia wielu aparatów z punktem dostępu przez Wi-Fi
sprawdź, czy adresy IP aparatów są różne.
zz Po nawiązaniu połączenia między wieloma aparatami a punktem dostępu
za pomocą sieci Wi-Fi prędkość transmisji spada.
zz W przypadku używania wielu punktów dostępu w standardzie IEEE
802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) pozostaw przerwę pięciu kanałów między
każdym kanałem sieci Wi-Fi, aby zredukować zakłócenia fal radiowych.
Przykład: stosuj kanały 1, 6 i 11, kanały 2 i 7 lub kanały 3 i 8.
Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1
zz Pilot BR-E1 nie może być użyty, jeżeli aparat nie jest sparowany
ze smartfonem przez Bluetooth. Zmień połączenie aparatu
z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania korzystając z opcji
[KPodłącz do pilota bezprzew.] w obszarze [k: Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
475
Zabezpieczenia
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą występować następujące problemy.
zz Przechwytywanie i analizowanie transmisji
Nieuczciwe osoby mogą monitorować transmisję w sieci Wi-Fi
i podejmować próby pozyskania wysyłanych przez Ciebie danych.
zz Nieuprawniony dostęp do sieci
Nieuczciwe osoby mogą uzyskiwać nieuprawniony dostęp do używanej
przez Ciebie sieci w celu dokonania kradzieży, modyfikacji albo
zniszczenia danych. Ponadto użytkownik może być narażony na inne
rodzaje nieupoważnionego dostępu, np. kradzież tożsamości (podawanie
się za inną osobę w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do
informacji) lub ataki polegające na korzystaniu z nieupoważnionego
dostępu do sieci użytkownika w celu infiltrowania innych systemów.
Zaleca się korzystanie z systemów i funkcji w celu dokładnego
zabezpieczenia sieci, aby zapobiec wystąpieniu tego rodzaju problemów.
476
Sprawdzanie ustawień sieciowych
zz Windows
W systemie Windows uruchom program [Wiersz polecenia], a następnie
wprowadź komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz <Enter>.
Oprócz adresu IP przypisanego do komputera wyświetlone zostaną
także informacje na temat maski podsieci, bramy oraz serwera DNS.
zz Mac OS
Jeżeli korzystasz z systemu Mac OS X, otwórz aplikację [Terminal]
wpisz polecenie ifconfig -a i naciśnij klawisz <Powrót>. Adres IP
przypisany do komputera jest wskazany w pozycji [en0] obok pozycji
[inet], w formacie „***.***.***.***”.
* Informacje na temat aplikacji [Terminal] znajdują się w plikach pomocy systemu
Mac OS X.
Aby zapobiec używaniu tego samego adresu IP przez komputer i inne
urządzenia w sieci, zmień skrajny prawy numer podczas ustawiania adresu
IP przydzielonego aparatowi w procedurach opisanych na stronie =444.
Przykład: 192.168.1.10
477
Stan komunikacji bezprzewodowej
Stan komunikacji bezprzewodowej można sprawdzić na ekranie.
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
478
Funkcja Wi-Fi
Funkcja Bluetooth
Siła sygnału Wi-Fi
(2)
(2)
Stan komunikacji bezprzewodowej
Stan komunikacji
Nie
połączono
Ekran
Funkcja Wi-Fi
Wi-Fi: Wył.
Siła sygnału Wi-Fi
Wył.
Wi-Fi: Wł.
Trwa łączenie
(miganie)
Połączono
Wysyłanie danych
(fg)
Błąd połączenia
(miganie)
Wskaźnik funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth
[Włącz]
[Wyłącz]
Stan połączenia
Ekran
Połączono z Bluetooth
s
Nie połączono
z Bluetooth
Nie połączono
z Bluetooth
s
Nie wyświetlane
zz Komunikat „Brak połączenia Bluetooth” zostaje wyświetlony podczas
połączenia z komputerami, drukarkami lub serwisami internetowymi za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
479
480
Nastawy
Niniejszy rozdział opisuje ustawienia menu na karcie
nastaw ([5]).
zz Ikona M po prawej stronie tytułu strony oznacza, że funkcja
ta jest dostępna tylko w trybach <t>, <d>, <s>, <f>
oraz <a>.
481
Menu karty: Nastawy
zz Nastawy 1
=484
=486
=489
=490
=492
=493
zz Nastawy 2
=494
=495
=496
=497
=500
=502
=503
zz Nastawy 3
=507
=508
=509
=510
=511
=501
482
Menu karty: Nastawy
zz Nastawy 4
=512
=515
=515
=516
=517
=518
zz Nastawy 5
=519
=520
=521
=523
=523
=523
483
Wybierz folder
Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie
zapisywane są zarejestrowane obrazy.
Tworzenie folderu
pozycję [5]: Wybierz
1Wybierz
folder].
2Wybierz pozycję [Utwórz folder].
3Wybierz opcję [OK].
484
Wybierz folder
Wybieranie folderu
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Wybierz folder na ekranie wyboru
folderu.
zz Zarejestrowane obrazy są
przechowywane w wybranym folderze.
(1)
(2)
(3)
(4)
Liczba obrazów w folderze
Najniższy numer pliku
Nazwa folderu
Najwyższy numer pliku
Foldery
zz Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików od 0001 do 9999).
Po zapełnieniu folderu automatycznie zostanie utworzony nowy folder
o wyższym numerze. Ponadto po zastosowaniu funkcji ręcznego resetowania
(=488) nowy folder zostanie utworzony automatycznie. Można utworzyć
foldery o numerach od 100 do 999.
Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera
zz Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”.
Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania i ułożenia
obrazów. Nazwa folderu musi mieć format „100ABC_D”. Pierwsze trzy
cyfry są zawsze numerem folderu (od 100 do 999). Ostatnie pięć znaków
alfanumerycznych może stanowić kombinacja dużych i małych liter od A do
Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia „_”. Nazwa nie może
zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych samych
trzech początkowych cyfr (np. „100ABC_D” i „100W_XYZ”), nawet jeśli
pozostałe pięć znaków różni się.
485
Numery plików
Zarejestrowane obrazy zapisane w folderze
mają przypisany numer pliku od 0001 do
9999. Można zmienić sposób numerowania
plików obrazów.
(Przykład) IMG_0001.JPG
Numer pliku
pozycję [5: Numery
1Wybierz
plików].
element.
2zWybierz
z Wybierz opcję [Numeracja].
zz Wybierz opcję [Narastająco] lub
[Auto reset.].
zz Jeśli chcesz zresetować numerowanie
plików, wybierz opcję [Ręczny reset]
(=488).
zz Wybierz przycisk [OK], aby utworzyć
nowy folder, a numer pliku rozpocznie
się od 0001.
zz Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie
będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na ekranie będzie
wyświetlany komunikat o konieczności wymiany karty. Należy wymienić kartę
na nową.
486
Numery plików
Narastająco
Gdy chce się kontynuować numerację plików nawet po
wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.
Nawet jeśli użytkownik wymieni kartę lub utworzy nowy folder, numeracja
plików będzie kontynuowana aż do numeru 9999. Jest to przydatne, jeśli
obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane
na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze na
komputerze.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować
ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub
w folderze. Aby korzystać z narastających numerów plików, zaleca się
używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.
Numerowanie plików po wymianie
karty
Karta 1
Numerowanie plików po utworzeniu
folderu
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Kolejny numer pliku
487
Numery plików
Automatyczne resetowanie
Gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001 po każdej
wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.
Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo
zapisanych obrazów rozpocznie się od 0001. Jest to przydatne, jeśli obrazy
mają być porządkowane według kart lub folderów.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować
ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie
lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików mają
się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo
sformatowanej karty.
Numerowanie plików po wymianie
karty
Karta 1
Numerowanie plików po utworzeniu
folderu
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Numery plików zostaną zresetowane
Ręczny reset
W przypadku gdy chce się rozpocząć numerację plików od
0001 lub w przypadku zapisu plików w nowym folderze.
Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony
nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze
rozpoczynają się od 0001.
Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych folderów
dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj.
488
Auto-obracanie
Można zmienić ustawienie automatycznego obracania,
które prostuje zdjęcia wykonane w orientacji pionowej,
gdy są wyświetlane.
pozycję [5: Auto1Wybierz
obracanie].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Wł.zD
Automatycznie obraca obrazy podczas odtwarzania na aparacie
i komputerach.
zz Wł.D
Automatycznie obraca obrazy jedynie podczas odtwarzania na
komputerach.
zz Wył.
zz Obrazy wykonane po wybraniu opcji [Wył.] dla funkcji auto-obracania nie
zostaną obrócone podczas odtwarzania, nawet jeśli użytkownik wybierze
później opcję [Wł.] dla funkcji auto-obracania.
zz Jeśli zdjęcie zostanie wykonane po skierowaniu aparatu w górę lub w dół,
automatyczne obracanie do właściwej orientacji do przeglądania może nie
zadziałać prawidłowo.
zz Jeśli obrazy nie są automatycznie obracane na komputerze, spróbuj użyć
oprogramowania EOS.
489
Formatuj kartę
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym
aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty
w tym aparacie.
zz Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane, które
były na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy, dlatego
też należy upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych, które
chcemy zachować. W razie potrzeby przed sformatowaniem karty należy
przesłać obrazy i dane do komputera lub sporządzić kopię zapasową
w podobny sposób.
pozycję
1Wybierz
[5: Formatuj kartę].
kartę.
2zFormatuj
z Wybierz opcję [OK].
zz W przypadku pełnego formatowania
naciśnij przycisk <B>, aby dodać
symbol zaznaczenia <X> do opcji
[Formatowanie pełne], a następnie
wybierz przycisk [OK].
zz Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż
pojemność oznaczona na karcie.
zz W tym urządzeniu zastosowano technologię exFAT licencjonowaną przez firmę
Microsoft.
490
Formatuj kartę
Kartę należy formatować w następujących przypadkach:
zz Karta jest nowa.
zz Karta została sformatowana w innym aparacie lub na komputerze.
zz Karta jest zapełniona zdjęciami lub innymi danymi.
zz Wyświetlany jest komunikat o błędzie dotyczącym karty (=575).
Pełne formatowanie
zz Pełne formatowanie należy przeprowadzić, gdy zapisywanie na karcie
lub odczyt z niej trwa zbyt długo oraz w celu całkowitego usunięcia
danych z karty.
zz Pełne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych
sektorów na karcie, dlatego trwa dłużej niż formatowanie standardowe.
zz Podczas pełnego formatowania można anulować formatowanie,
naciskając przycisk [Anuluj]. Nawet w takim przypadku zostanie
już ukończone formatowanie standardowe, co umożliwi normalne
korzystanie z karty.
Systemy plików karty
zz Karty pamięci SD/SDHC zostaną sformatowane w systemie FAT32.
Karty pamięci SDXC zostaną sformatowane w systemie exFAT.
zz W przypadku nagrywania filmu przy użyciu karty sformatowanej
w systemie exFAT film zostanie nagrany w pojedynczym pliku (nie będzie
dzielony na kilka plików), nawet jeśli jego rozmiar przekracza 4 GB. (Plik
filmu przekroczy 4 GB).
zz Może nie być możliwości korzystania z kart SDXC sformatowanych za
pomocą tego aparatu w innych aparatach. Należy również pamiętać, że karty
sformatowane w trybie exFAT mogą nie być rozpoznawane przez niektóre
systemy operacyjne komputera lub czytniki kart.
zz Formatowanie lub kasowanie danych na karcie nie powoduje całkowitego
usunięcia danych. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży lub
wyrzucania karty. Wyrzucając karty pamięci, należy podjąć odpowiednie
czynności w celu ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie
uszkodzić kartę.
491
Przewodnik trybów
Podczas przełączania trybów fotografowania może być wyświetlany krótki
opis aktualnie wybieranego trybu.
pozycję [5]: Przewodnik
1Wybierz
trybów].
2Wybierz pozycję [Włącz].
pokrętło wyboru trybu.
3zObróć
z Pojawi się krótki opis wybranego trybu
fotografowania.
zz Aby wyświetlić więcej szczegółowych
informacji, naciśnij przycisk <X>.
zz Aby wyłączyć opis dostępny
w przewodniku trybów, naciśnij przycisk
<0>. W trybie <8>, <U> albo
<k> jest wyświetlany ekran wyboru
trybu fotografowania.
492
Przewodnik po funkcjach
Podczas korzystania z szybkich nastaw można wyświetlić krótki opis
funkcji i opcji.
pozycję [5: Przew.
1Wybierz
funkcji].
2Wybierz pozycję [Włącz].
zz Aby usunąć opis, należy go dotknąć albo kontynuować wykonywanie operacji.
493
Tryb Eco
Ta funkcja pozwala oszczędzać akumulator, kiedy ekran fotografowania
jest włączony. Kiedy aparat nie jest używany, ekran zostaje przyciemniony,
ograniczając zużycie akumulatora.
1Wybierz pozycję [5: Tryb Eco].
opcję [Wł.].
2zWybierz
z Ekran przyciemnia się, gdy aparat nie
jest używany przez ok. 2 sekundy, a po
10 sekundach wyłącza się.
zz Aby uaktywnić ekran i przygotować
aparat do fotografowania, gdy ekran jest
wyłączony, naciśnij spust migawki do
połowy.
494
Oszczędzanie energii
Można dostosować czas automatycznego wyłączania się ekranu i aparatu
([Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.]).
1Wybierz pozycję [5: Oszcz.energii].
2Wybierz jedną z pozycji.
zz Nawet kiedy funkcja [Autom. wyłącz.] jest ustawiona na [Wyłącz], ekran
wyłączy się po czasie ustawionym w opcji [Wyśw. wył.].
zz Ustawienia [Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.] nie mają zastosowania, gdy dla
trybu Eco ustawiono wartość [Wł.].
zz Opcja [Wizjer wyłącz.] jest dodana przy użyciu opcjonalnego wizjera
elektronicznego i możliwe jest ustawienie czasu, po którym wizjer wyłącza się.
495
Jasność wyśw.
Jasność ekranu jest regulowana. W przypadku korzystania z opcjonalnego
wizjera elektronicznego, możliwa jest osobna regulacja jasności ekranu
i wizjera.
pozycję
1Wybierz
[5: Jasność wyśw.].
odpowiedniej regulacji.
2zDokonaj
z Korzystając z karty szarej, użyj
przycisków <Y> <Z>, aby dostosować
jasność, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby sprawdzić ekspozycję zdjęcia, zaleca się spojrzeć na histogram (=367).
496
Data/czas/strefa
Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/strefy
czasowej należy wykonać poniższe czynności, aby w pierwszej kolejności
ustawić strefę czasową.
Ustawiając najpierw strefę czasową, można po prostu dostosować to
ustawienie w razie potrzeby w przyszłości, a data/godzina zostaną
odpowiednio zaktualizowane.
Ponieważ zarejestrowane obrazy zostaną uzupełnione o informacje o dacie
i godzinie utworzenia, należy pamiętać o ustawieniu daty/godziny.
pozycję [5: Data/czas/
1Wybierz
strefa].
strefę czasową.
2zUstaw
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję [Strefa czasowa].
zz Naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
strefę czasową, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Jeśli Twojej strefy czasowej nie ma
na liście, naciśnij przycisk <M>,
a następnie ustaw różnicę względem
uniwersalnego czasu koordynowanego
(UTC) w polu [Różnica czasowa].
497
Data/czas/strefa
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję [Różnica czasowa] (+/-/godz./
minut), a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Po wprowadzeniu strefy czasowej
i różnicy czasowej użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [OK],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
datę i godzinę.
3zUstaw
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
czas letni.
4zUstaw
z Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [Y], a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
opcję [Z], a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Po wybraniu opcji [Z] dla czasu letniego
czas ustawiony w kroku 3 przesunie
się do przodu o 1 godzinę. Wybranie
opcji [Y] spowoduje anulowanie czasu
letniego i przestawienie czasu do tyłu
o 1 godzinę.
ekran nastaw.
5zZamknij
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [OK].
498
Data/czas/strefa
zz Ustawienia daty, godziny i strefy czasowej mogą zostać wyzerowane
w przypadku przechowywania aparatu bez akumulatora, wyczerpania
akumulatora lub wystawienia akumulatora na działanie ujemnych temperatur
przez dłuższy czas. W takim przypadku należy je ustawić ponownie.
zz Po zmianie opcji [Strefa/Różnica czasowa] sprawdź, czy zostały ustawione
prawidłowe wartości daty/czasu.
zz Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest
ekran [5: Data/czas/strefa]
499
Wybór języka
pozycję
1Wybierz
[5: Wybór językaK].
2Wybierz żądany język.
500
Przełącznik trybu ostrości (AF/MF)
Użytkownik może włączyć lub wyłączyć przełączanie pomiędzy ręczną
regulacją ostrości i autofocusem, używając przełącznika trybu ostrości
podłączonych obiektywów EF-M.
pozycję
1Wybierz
[5: Przeł. (AF/MF)].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Wł.
Uruchomienie przełącznika trybu
ostrości zamiast [z: Tryb ostrości].
zz Wył.
Uruchomienie menu [z: Tryb ostrości]
zamiast przełącznika trybu ostrości,
który jest wyłączony.
501
Standard TV
Ustawienia standard TV telewizora używanego do wyświetlania.
To ustawienie określa liczbę klatek na sekundę dostępną podczas
nagrywania filmów.
1Wybierz pozycję [5: Standard TV].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Dla NTSC
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego NTSC
(Ameryka Północna, Japonia, Korea
Południowa, Meksyk itp.).
zz Dla PAL
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego PAL
(Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
502
Czyszczenie matrycy światłoczułej
Funkcja czyszczenia matrycy światłoczułej pozwala oczyścić przednią
powierzchnię matrycy światłoczułej.
Aktywacja natychmiastowego czyszczenia
pozycję [5: Czyszczenie
1Wybierz
matrycy światłoczułej].
pozycję [Czyść terazf].
2zWybierz
z Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym
potwierdzenia.
503
Czyszczenie matrycy światłoczułej
Ustawianie automatycznego czyszczenia
pozycję
1Wybierz
[Autoczyszczenief].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić aparat ustawiony w stabilnej
pozycji na biurku lub innej płaskiej powierzchni.
zz Nawet powtórzenie procedury czyszczenia matrycy światłoczułej nie
zapewni znacznej poprawy. Opcja [Czyść terazf] może być niedostępna
bezpośrednio po czyszczeniu.
zz Kropki światła mogą pojawić się na zarejestrowanych obrazach lub na ekranie
fotografowania, jeśli na matrycę światłoczułą ma wpływ promieniowanie
kosmiczne lub podobne czynniki. Wybór opcji [Czyść terazf] może
ograniczyć ich występowanie (=503).
504
Czyszczenie matrycy światłoczułej
Ręczne czyszczenie matrycy światłoczułej
Kurz, którego nie dało się usunąć przez automatyczne czyszczenie matrycy
światłoczułej, można usunąć ręcznie np. za pomocą dostępnej w sprzedaży
gruszki lub podobnego narzędzia.
Matryca światłoczuła jest niezwykle delikatna. Jeśli matryca światłoczuła ma
być czyszczona bezpośrednio, zaleca się przeprowadzenie tej czynności
w punkcie serwisowym firmy Canon.
przełącznik zasilania
1Ustaw
w pozycji <2>.
obiektyw i wyczyść
2Zdejmij
matrycę światłoczułą.
czyszczenie.
3zZakończ
z Załóż obiektyw albo dekiel na korpus.
505
Czyszczenie matrycy światłoczułej
zz Podczas czyszczenia matrycy światłoczułej nigdy nie ustawiaj
przełącznika zasilania w pozycji <1>. W przeciwnym razie migawka
wykona ruch, który może uszkodzić matrycę światłoczułą albo listki
kurtyny migawki.
zz Powierzchnia matrycy światłoczułej jest wyjątkowo delikatna. Należy ostrożnie
czyścić matrycę światłoczułą.
zz Należy użyć zwykłej dmuchawki bez pędzelka. Szczotka może zarysować
matrycę.
zz Nie wolno wsuwać końcówki dmuchawy do aparatu poza krawędź mocowania
obiektywu. Grozi to uszkodzeniem listków kurtyny migawki.
zz Do czyszczenia matrycy światłoczułej nie wolno używać sprężonego powietrza
ani innego gazu. Sprężone powietrze może spowodować uszkodzenie matrycy
światłoczułej, natomiast rozpylany gaz może spowodować jej zamrożenie
i zarysowanie.
zz W przypadku zabrudzenia, którego nie można usunąć za pomocą dmuchawki,
zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy światłoczułej w punkcie serwisowym
firmy Canon.
506
Sterowanie dotykiem
pozycję
1Wybierz
[5: Ster. dotykiem].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z [Standardowe] to standardowe
ustawienie.
zz [Duża czułość] zapewnia wyższą
czułość panelu dotykowego na dotyk niż
opcja [Standardowe].
zz Aby wyłączyć obsługę ekranu
dotykowego, wybierz opcję [Wyłącz].
Przestrogi dotyczące obsługi sterowania dotykiem
zz Do obsługi dotykowej nie należy wykorzystywać ostrych przedmiotów, takich
jak paznokcie czy długopisy.
zz Nie należy obsługiwać ekranu dotykowego mokrymi palcami. Jeśli na ekranie
znajdują się krople wody lub jest obsługiwany mokrymi palcami, panel
dotykowy może nie reagować lub działać nieprawidłowo. W takim wypadku
należy wyłączyć zasilanie i zetrzeć wilgoć ściereczką.
zz Nałożenie na ekran dostępnej w handlu osłony lub naklejki ochronnej może
pogorszyć działanie funkcji dotykowych.
zz Szybkie wykonanie operacji dotykowej po ustawieniu opcji [Duża czułość]
może pogorszyć reakcję na dotyk.
507
Sygnały dźwiękowe
Można wyłączyć sygnały dźwiękowe informujące o uchwyceniu ostrości
obiektu lub innych operacjach.
1Wybierz pozycję [5: Sygnał "bip"].
jedną z pozycji.
2Wybierz
Dotknij
Sygnał dźwiękowy będzie wyciszony
tylko podczas korzystania z ekranu
dotykowego.
Wyłącz
Wyłącza sygnał dźwiękowy, gdy obiekty
są ostre, podczas fotografowania przy
użyciu samowyzwalacza i podczas
korzystania z operacji dotykowych.
508
Rozdzielczość HDMI
Ustaw rozdzielczość wyjściową obrazu używaną, gdy aparat jest podłączony
do telewizora lub zewnętrznego urządzenia nagrywającego za pomocą
przewodu HDMI.
pozycję
1Wybierz
[5: Rozdzielczość HDMI].
jedną z pozycji.
2Wybierz
Autom.
Obrazy będą automatycznie wyświetlane
w rozdzielczości odpowiadającej
podłączonemu telewizorowi.
1080p
Obrazy wyjściowe w rozdzielczości
1080p. Wybierz, jeśli chcesz uniknąć
problemów z wyświetlaniem lub
opóźnieniami, gdy aparat przełącza
rozdzielczość.
509
Wyjście HDMI HDR
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDR można wyświetlać na nim
obrazy RAW w trybie HDR.
pozycję
1Wybierz
[5: Wyjście HDMI HDR].
2Wybierz opcję [Wł.].
zz Operacje na obrazach, takie jak obróbka obrazów RAW, nie są dostępne
podczas wyświetlania HDR.
zz Upewnij się, że telewizor HDR ma skonfigurowane wejście HDR. Informacje
dotyczące przełączania wejść znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
zz W przypadku niektórych telewizorów obrazy mogą wyglądać w niepożądany
sposób.
zz Niektóre efekty obrazu i informacje mogą nie być wyświetlane na telewizorze HDR.
510
Funkcja przycisk migawki do filmów
Istnieje możliwość ustawienia funkcji uruchamianych poprzez wciśnięcie
spustu migawki do połowy lub do końca podczas nagrywania filmu.
pozycję [5: F-cja przyc.
1Wybierz
mig. do filmów].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Do połowy
Wybierz, jaka funkcja będzie
wykonywana po naciśnięciu spustu
migawki do połowy.
zz Do oporu
Ten element jest wyświetlany, gdy
pokrętło wyboru trybów znajduje się
w położeniu <k>.
Wybierz, jaka funkcja będzie
wykonywana po naciśnięciu spustu
migawki do końca (oporu).
Po ustawieniu opcji [Do oporu] na [Film - start/stop] można rozpocząć/
zatrzymać nagrywanie filmu nie tylko poprzez naciśnięcie przycisku
nagrywania filmu, ale także poprzez całkowite naciśnięcie spustu migawki
lub za pomocą elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany
osobno =223).
zz Nawet po ustawieniu opcji [Do oporu] na [Bez funkcji] aparat rozpocznie lub
zakończy nagrywanie filmów poklatkowych, jeśli spust migawki zostanie naciśnięty
do oporu po skonfigurowaniu ustawień nagrywania filmów poklatkowych.
511
Ekran informacji o obrazie
Można dostosować szczegóły i ekrany informacji wyświetlane na aparacie
podczas fotografowania.
Wybierz pozycję [5: Wyśw.inf.
fotogr.].
Dostosowywanie informacji na ekranie
pozycję [Ust.inf.na
1Wybierz
ekranie].
ekrany.
2zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ekrany informacyjne, które mają zostać
wyświetlone na wyświetlaczu aparatu.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane
informacje były wyświetlane, naciśnij
przycisk <0>, aby usunąć symbol
zaznaczenia [X].
zz Aby dokonać edycji ekranu, naciśnij
przycisk <B>.
512
Ekran informacji o obrazie
edycji ekranu.
3zDokonaj
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
elementy, które mają być wyświetlane
na ekranie.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane
elementy były wyświetlane, naciśnij
przycisk <0>, aby usunąć symbol
zaznaczenia [X].
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
Konfigurowanie wyśw. opcjonalnego wizjera elektronicznego
zz W kroku 1., wybierz [5: Inf. w wizjerze/ustaw. przełącz.].
zz W opcji [5: Pion. wyśw. w wizj.], możliwy jest wybór sposobu wyświetlania
informacji w pionowym trybie fotografowania.
Wyświetlanie siatki
1Wybierz pozycję [Wyświetl. siatki].
2Wybierz jedną z pozycji.
513
Ekran informacji o obrazie
Konfigurowanie histogramu
1Wybierz pozycję [Histogram].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Wybierz treść ([Jasność] lub [RGB])
i rozmiar ([Duży] lub [Mały]).
zz Aby potwierdzić ustawienia, naciśnij
przycisk <M>.
Kasowanie nastaw
1Wybierz opcję [Resetuj].
2Wybierz opcję [OK].
514
Parametry wyśw.
Płynne wyświetlanie lub wyświetlanie w trybie oszczędzania energii może
zostać określone w trybie fotografowania.
pozycję
1Wybierz
[5: Parametry wyśw.].
2Wybierz jedną z pozycji.
Format obr. w wizj.
Można wybrać format obrazu w wizjerze, podczas fotografowania z użyciem
opcjonalnego wizjera elektronicznego.
pozycję [5: Format obr.
1Wybierz
w wizj.].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
element.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
515
Ustawienia wyśw.
Można wybrać tryb wyświetlania obrazów na ekranach fotografowania,
podczas fotografowania z użyciem opcjonalnego wizjera elektronicznego.
1Wybierz pozycję [5: Ustaw. wyśw.].
jedną z pozycji.
2zWybierz
z Auto
Zwykle do wyświetlania używaj ekranu,
ale przełącz się na wizjer, gdy przez
niego spoglądasz.
zz Ręcznie
Możesz ograniczyć wyświetlanie do
samego ekranu lub samego wizjera.
ekran lub wizjer.
3zWybierz
z Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
516
Odwróć obraz
Gdy użytkownik fotografuje z ekranem obróconym w kierunku obiektu
(w kierunku przedniej części aparatu), można wyświetlić obraz lustrzany.
pozycję
1Wybierz
[5: Odwróć obraz].
opcję [Wł.].
2zWybierz
z Wybierz opcję [Wył.], jeżeli nie chcesz
wyświetlać odwróconego obrazu, kiedy
ekran jest obrócony w kierunku przodu
aparatu.
517
Funkcje menu Pomoc
Gdy poniżej menu wyświetlana jest opcja [zPomoc], można wyświetlić
opis danej funkcji, naciskając przycisk <B>. Naciśnij przycisk ponownie,
aby zakończyć wyświetlanie Pomocy. Aby przewinąć ekran po wyświetleniu
paska przewijania (1) po prawej stronie, naciśnij klawisze <W> <X> lub
obróć pokrętło <5>.
zz Przykład: [z: Redukow. szumów przy wysokiej czułości ISO]
<B>
B
(1)
Rozmiar tekstu wyświetlania menu Pomoc
Można zmienić rozmiar tekstu dla wyświetlania menu Pomoc.
pozycję [5: Roz. tekstu
1Wybierz
pomocy].
2Wybierz jedną z pozycji.
518
Własne tryby fotografowania (C1/C2)
M
Bieżące nastawy aparatu, np. funkcje fotografowania, funkcje menu
i ustawienia funkcji indywidualnych, można zarejestrować jako własne tryby
fotografowania.
pozycję [5: Własny tryb
1Wybierz
fotograf. (C1, C2)].
2Wybierz pozycję [Rejestrowanie].
żądane elementy.
3zZapisz
z Na ekranie [Rejestrowanie], wybierz
[Własny tryb fotografowania: C*],
następnie naciśnij <0>.
zz Wybierz [OK] na ekranie [Własny tryb
fotografowania: C*]
Bieżące ustawienia aparatu zostaną
zarejestrowane jako własny tryb
fotografowania C*.
Automatyczna aktualizacja zarejestrowanych nastaw
Jeśli ustawienie zostanie zmienione podczas fotografowania we własnym
trybie fotografowania, tryb może być automatycznie aktualizowany za
pomocą nowego ustawienia (autoaktual.) By włączyć autoaktual., w kroku 2.
ustaw opcję [Autom. akt.nastaw] na wartość [Włącz].
Anulowanie zarejestrowanych własnych trybów fotografowania
Jeśli w punkcie 2 wybrano opcję [Kasuj nastawy], mogą zostać
przywrócone ustawienia domyślne poszczególnych trybów bez
zarejestrowanych własnych trybów fotografowania.
zz Można także zmienić ustawienia fotografowania i ustawienia menu we
własnych trybach fotografowania.
519
Resetuj aparat
M
Domyślne ustawienia aparatu można przywracać w trybach <t> <d>
<s> <f> <a> <k>.
pozycję
1Wybierz
[5: Resetuj aparat].
pozycję
2Wybierz
[Nastawy podst.].
zz By skasować inne nastawy, wybierz
[Inne nastawy], następnie wybierz
element.
3Wybierz opcję [OK].
zz Funkcje indywidualna (C.Fn) i dostosowane ustawienia mogą zostać
zresetowane przez opcję „Kasowanie ustawień funkcji indywidualnych” (=542).
zz podstawowe ustawienia, takie jak [JęzykK] i [Data/czas/strefa], nie są
przywracane do wartości domyślnych.
520
Informacje o prawach autorskich
M
Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one rejestrowane
z obrazem jako informacje Exif.
pozycję [5: Inform.
1Wybierz
o prawach autorskich].
2Wybierz jedną z pozycji.
tekst.
3zWprowadź
z Użyj przycisków nawigacji <V> lub
pokrętła <5>, aby wybrać znak,
a następnie naciśnij przycisk <0>,
aby go wprowadzić.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę trybu
wprowadzania znaków.
zz Aby usunąć poprzedni znak, wybierz
przycisk [ ] i naciśnij <0>.
ekran nastaw.
4zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
521
Informacje o prawach autorskich
Sprawdzanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja
[Wyśw.inf.o prawach autor.], można
sprawdzić informacje wprowadzone
w pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
Usuwanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja [Usuń inf. o prawach autor.],
można usunąć informacje z pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
zz Jeśli wpis parametru „Autor” lub „Prawa autorskie” jest długi, może nie być
wyświetlany w całości po wybraniu opcji [Wyśw.inf.o prawach autor.].
zz Informacje o prawach autorskich można także ustawić lub sprawdzić
w narzędziu EOS Utility (oprogramowaniu EOS).
522
Inne informacje
zz Adres URL instrukcji/oprogram.
Aby pobrać instrukcję obsługi, wybierz [5: Adres URL instrukcji/
oprogram.] i zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą smartfona.
Oprogramowanie można również pobrać z podanego adresu URL strony
internetowej za pomocą komputera.
zz Wyświetlanie logo certyfikatówM
Wybierz pozycję [5: Wyśw. logo cert.], aby wyświetlić logo niektórych
certyfikatów aparatu. Logo innych certyfikatów można znaleźć
w niniejszej instrukcji obsługi, na korpusie aparatu i na opakowaniu od
aparatu.
zz FirmwareM
Wybierz pozycję [5: Firmware], aby zaktualizować firmware aparatu lub
bieżącego obiektywu.
523
524
Funkcje indywidualne /
Moje menu
Istnieje możliwość precyzyjnej regulacji różnych funkcji aparatu
i zmiany działania przycisków i pokręteł według własnych
preferencji dotyczących fotografowania. Można również dodawać
często używane elementy menu i funkcje indywidualne do kart
Moje menu.
525
Menu karty: Ustawienia niestandardowe
=528
=532
=534
=542
=542
526
Ustawianie funkcji indywidualnych
M
opcję [C.Fn I: Ekspozycja],
1Wybierz
[C.Fn II: Autofokus] lub [C.Fn III:
Operowanie/Inne].
(1)
numer funkcji
2Wybierz
indywidualnej.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
i ustawić numer funkcji indywidualnej (1).
ustawienie według potrzeb.
3zZmień
z Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ustawienie (numer).
zz Aby ustawić kolejną funkcję
indywidualną, powtórz czynności
opisane w punktach od 2 do 3.
zz Cyfry na dole ekranu określają aktualne
ustawienia funkcji indywidualnych.
zz Wszelkie opcje zmienione przez
użytkownika w stosunku do ustawień
domyślnych będą wyświetlane w kolorze
niebieskim.
ekran nastaw.
4zZamknij
z Naciśnij przycisk <M>.
zz Ponownie zostanie wyświetlony ekran
przedstawiony w punkcie 1.
527
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych M
Możesz dostosować funkcje aparatu na karcie [8], aby dostosować je do
własnych preferencji dotyczących fotografowania.
C.Fn I: Ekspozycja
C.Fn I-1: Przyrosty nastaw ekspozycji
Ustawia dokładność czasu naświetlania, przysłony, korekcji ekspozycji,
sekwencji naświetlania, korekcji ekspozycji lampy itd. do 1/2 stopnia.
zz 0: 1/3 stopnia
zz 1: 1/2 stopnia
zz Po wybraniu opcji [1/2-stop] wyświetlacz będzie wyglądać tak, jak pokazano
poniżej.
C.Fn I-2: Przyrosty nastaw czułości ISO
Przyrosty ręcznego ustawiania czułości ISO można zmienić do pełnego
stopnia.
zz 0: 1/3 stopnia
zz 1: 1 stopień
zz Nawet w przypadku ustawienia [1-stop] czułość ISO będzie ustawiana
automatycznie z dokładnością do 1/3 stopnia po ustawieniu automatycznej
czułości ISO.
528
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn I-3: Automatyczne kasowanie sekwencji braketingu
Możliwe jest anulowanie sekwencji naświetlania oraz sekwencji balansu
bieli, gdy przełącznik zasilania jest ustawiony na <2>.
zz 0: Wł.
zz 1: Wył.
C.Fn I-4: Sekwencja braketingu
Istnieje możliwość zmiany sekwencji naświetlania i sekwencji balansu bieli.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
AEB
: Standardowa
ekspozycja
: Niedostateczna
–
ekspozycja
0
+ : Nadmierna ekspozycja
Sekwencja balansu bieli
Kierunek N/B
Kierunek P/Z
: Standardowy
: Standardowy
0
0
balans bieli
balans bieli
: Przesunięcie w kierunku
: Przesunięcie w kierunku
–
–
koloru niebieskiego
koloru purpurowego
: Przesunięcie w kierunku
: Przesunięcie w kierunku
+
+
koloru bursztynowego
koloru zielonego
529
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn I-5: Liczba zdjęć w sekwencji
Liczbę zdjęć wykonanych w sekwencji naświetlania i w sekwencji balansu
bieli można zmieniać.
Gdy w pozycji [Kolejność zmian w sekw. BKT] wybrano ustawienie
[0, –, +], zdjęcia w sekwencji będą wykonywane zgodnie z poniższą tabelą.
zz 0: 3 zdjęcia
zz 1: 2 zdjęcia
zz 2: 5 zdjęcia
zz 3: 7 zdjęcia
(dokładność do 1 stopnia/kroku)
1. zdjęcie
3:
3 zdjęcia
2:
2 zdjęcia
5:
5 zdjęcia
7:
7 zdjęcia
Standardowo
(0)
Standardowo
(0)
Standardowo
(0)
Standardowo
(0)
2. zdjęcie 3. zdjęcie 4. zdjęcie 5. zdjęcie 6. zdjęcie 7. zdjęcie
–1
+1
±1
–2
–1
+1
+2
–3
–2
–1
+1
+2
+3
zz Po ustawieniu opcji [2 zdjęcia] można wybrać stronę + lub - podczas
ustawiania zakresu sekwencji naświetlania. W przypadku sekwencji balansu
bieli drugie zdjęcie zostanie dostosowanie w kierunku B/A albo M/G.
530
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn I-6: Bezpieczne przesuw.ekspozycji
Jeśli jasność obiektu ulegnie zmianie i nie można uzyskać standardowej
ekspozycji w zakresie automatycznego wykrywania, aparat automatycznie
zmieni ręcznie wybrane ustawienie, aby uzyskać standardową ekspozycję.
Jeżeli wybrano opcję [Czas naświetl./Przysłona] dotyczy ona trybu
<s> i <f>. Ustawienie wartości [Czułość ISO] dotyczy trybów <d>,
<s> i <f>.
zz 0: Wył.
zz 1: Czas naśw./Przysłona
zz 2: Czułość ISO
zz W pozycji [z: zNastawy czułości ISO] nawet jeśli dla opcji [Zakres
ISO] albo [Min. czas naśw.] zmieniono ustawienie na inne niż domyślne,
bezpieczne przesuwanie ekspozycji zastąpi to ustawienie, jeśli nie będzie
można uzyskać standardowej ekspozycji.
zz Górne i dolne limity dla bezpiecznego przesuwania ekspozycji za pomocą
czułości ISO są określone przez opcję [Autom. zakres] (=146). Jeśli jednak
ręcznie ustawiona czułość ISO przekracza zakres określony w pozycji [Autom.
zakres], bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie działać do górnej lub
dolnej nastawy ręcznie ustawionej czułości ISO.
zz Bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie w razie potrzeby działało nawet
wtedy, gdy zostanie użyta lampa błyskowa.
C.Fn I-7: Blokada AE w trybie pomiaru po ustawieniu ostrości
Dla każdego trybu pomiaru można określić,
czy ekspozycja ma być blokowana (blokada
AE) po uzyskaniu ostrości obiektów
w trybie One-Shot AF. Ekspozycja zostanie
zablokowana na czas przytrzymywania
spustu migawki do połowy.
Wybierz tryby pomiaru dla blokady AE
i dodaj symbol zaznaczenia [X]. Wybierz
[OK], aby zarejestrować ustawienie.
531
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II: Autofokus
C.Fn II-1: Ogranicz metody AF
Możesz ograniczyć dostępne metody AF
do tych, z których będziesz korzystać.
Szczegółowe informacje dotyczące metod
AF można znaleźć na str. =198–=200.
Dodaj znacznik wyboru [X] do metod
AF, aby je udostępnić. Wybierz [OK], aby
zarejestrować ustawienie.
zz Nie można usunąć oznaczenia [X] z pozycji [1-punktowy AF].
C.Fn II-2: Punkt AF powiązany z orientacją
Możesz przypisywać punkty AF lub ramki stref AF do różnych pozycji
w zależności od tego, czy fotografujesz w pionie, czy w poziomie.
zz 0: Te same dla kadrowania pionowego/poziomego
Punkty AF lub ramki stref AF w tej samej pozycji są używane do
fotografowania w pionie i w poziomie.
zz 1: Oddzielne punkty AF: Tylko punkt
Oddzielne pozycje punktów AF lub ramek stref AF mogą zostać
przypisane do każdej z orientacji aparatu (1. Poziomo; 2. pionowej
z uchwytem aparatu u góry; 3. pionowej z uchwytem aparatu u dołu.
Funkcja umożliwia automatyczne przełączanie punktów AF i ramek stref
AF w innych pozycjach w zależności od orientacji aparatu.
Punkty AF lub ramki stref AF przypisane do każdej z trzech orientacji
aparatu zostaną zachowane.
532
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-3: Wstępny pkt Servo AF dla c
Można ustawić początkowy punkt AF dla funkcji Serwo AF, gdy wybrano
metodę AF [u+Śledzenie].
zz 0: Auto
Punkt AF, od którego zaczyna tryb Serwo AF na potrzeby [u+Śledzenie],
zostanie ustawiony automatycznie w zależności od warunków
fotografowania.
zz 1: Wstępny punkt AF ustawiony dla c
Tryb Serwo AF zacznie od ręcznie wybranego punktu AF, jeśli działanie
AF będzie ustawione na [Servo AF], a wybraną metodą AF jest
[u+Śledzenie].
zz 2: Ustawiono punkt AF dla
Po przełączeniu z trybu [AF punktowy] lub [1-punktowy AF] na
[u+Śledzenie] Serwo AF rozpoczyna się od wcześniej ręcznie
ustawionego punktu AF. Funkcja przydaje się do uruchamiania trybu
Serwo AF z punktu AF ustawionego przed przełączeniem na tryb
[u+Śledzenie].
533
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn III: Operowanie/Inne
C.Fn III-1: Kierunek obracania w Tv/Av
Kierunek obracania pokrętła podczas ustawiania czasu naświetlania
i wartości przysłony można odwrócić.
W trybie fotografowania <a> kierunek obracania pokrętła <6> i <5>
zostanie odwrócony. W przypadku innych trybów fotografowania zostanie
odwrócony tylko kierunek obracania pokrętła <6>. Kierunek obracania
pokrętła <5> w trybie <a> jest zgodny z kierunkiem ustawienia
korygowania ekspozycji w trybach <d>, <s> i <f>.
zz 0: Normalna
zz 1: Odwrotny
534
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn III-2: Dostosowanie przycisków
Można przypisywać funkcje do często używanych przycisków takich jak
<V> lub <B>.
Do tego samego przycisku można przypisywać różne funkcje, które będą
używane podczas fotografowania lub nagrywania filmów.
1Wybierz część paska.
funkcję do przypisania.
2zWybierz
z Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
535
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
Funkcje dostępne dla przycisków
Funkcja
Pomiar i start AF
L
k
k
k
Stop AF
k
k
Wybieranie punktu AF
k
k
Ustaw punkt AF na środek
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
Metoda AF*1
k
k
AF dot. z przec.
k
k
Bezpośredni wybieranie punktu AF
AF
AF z detekcją oczu*1
k
k
Wyróżnianie
k
k
Blokada AE
k
k
Blokada AE (wstrzymanie)
k
k
Blokada AE (naciśnięty przycisk)
Ekspozycja
Filmy
536
O
g
Blokada ekspozycji lampy*1
k
k
Korekta ekspozycji
k
k
k
k
Tryb pomiaru*1
k
k
Nastawy lampy*1
k
k
Wyzwalanie błysku*1
k
k
Blokada ekspozycji lampy*1
k
k
Nagrywanie filmu
k
k
Wstrzymanie Filmowego Serwo AF
k
k
Czułość ISO
Pomiar start*1
k
k
k
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
537
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
Funkcja
Naciśnij przyciski bezpośrednio
Q
L
menu
Ustawienia funkcji pokrętła
k
k
Podgląd głębi pola*1
k
k
Zresetuj wybraną pozycję w trybie Fv*1
k
k
Zresetuj Tv/Av/ /ISO w trybie Fv*1
k
k
Ekran Szybkie nastawy
k
k
Powiększ/pomniejsz
k
k
Wyświetlanie menu
k
k
Jakość obrazu*1
k
k
Współ. prop. obrazu*1
k
k
Tryb wyzwalania migawki*1
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności)
Styl obrazów
k
k
k
k
k
k
Migawka dotyk.*1
k
k
Tryb serii RAW*1
k
k
Wybierz folder
k
k
Utwórz folder*1
k
k
Maksymalizuj jasność ekranu
(tymczasowo)
k
k
Wyśw. wył.
k
k
Tryb Eco
k
k
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth]
k
k
Bez funkcji (wyłączona)
k
k
*1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmów.
538
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn III-3: Dostosowanie pokręteł:
Można przypisywać często używane funkcje do pokręteł takich jak <5>,
<6>, or <5>.
1Wybierz część paska.
funkcję do przypisania.
2zWybierz
z Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
Funkcje dostępne dla pokręteł
Funkcja
6
5
Ustawienie czasu naświetlania w trybie M
k
k
Ustawianie przysłony w trybie M
k
k
Zmień wartość przysłony
k
Zmień czas naświetlania
k
Ustaw czułość ISO
k
Korekta ekspozycji
Bez funkcji (wyłączona)
540
5
k
k
k
k
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn III-4: Zwolnij migawkę bez obiektywu
Można określić, czy fotografowanie lub filmowanie jest możliwe bez
założonego obiektywu.
zz 0: Wył.
zz 1: Wł.
C.Fn III-5: Chowaj obiektyw po wył. zasil.
Ustawienie mechanizmu cofania obiektywu w przypadku użycia obiektywów
EF lub EF-S STM z przekładnią napędzającą (np. EF40mm f/2.8 STM).
Określ, czy wysunięty obiektyw powinien być automatycznie cofany po
wyłączeniu aparatu.
zz 0: Wł.
zz 1: Wył.
zz Opcja schowania obiektywu nie jest aktywowana przy wyłączeniu aparatu
(oprócz obiektywów EF-M).
zz Przed odłączeniem obiektywu upewnij się, że jest cofnięty.
zz Po wybraniu ustawienia [0: Włącz] ta funkcja działa niezależnie od ustawienia
przełącznika trybu ostrości na obiektywie (AF lub MF).
541
Kasowanie ustawień funkcji indywidualnych
zz Kasowanie wszystkich ustawień funkcji indywidualnych
Wybierz [8: Kasowanie nast. funkcji (C.Fn)], aby wykasować
wszystkie ustawienia Funkcji indywidualnych oprócz ustawień
[Dostosowanie przycisków] i [Dostosowanie pokręteł].
zz Kasowanie ustawień [Dostosowanie przycisków]
i [Dostosowanie pokręteł]
Wybierz [8: Kasuj ustawienia własne], aby skasować ustawienia
[Dostosowanie przycisków] i [Dostosowanie pokręteł].
542
Menu karty: Moje menu
=544
=547
=547
=548
543
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menuM
Na karcie Moje menu można zapisać pozycje menu i funkcje indywidualne,
których ustawienia są często zmieniane.
Tworzenie i dodawanie karty Moje menu
pozycję [Dodaj kartę Moje
1Wybierz
Menu].
opcję [OK].
2zWybierz
z Można utworzyć maks. pięć kart Moje
menu, powtarzając czynności opisane
w punkcie 1 i 2.
Zapisywanie pozycji menu na kartach Moje menu
1Wybierz pozycję [9: Konfiguruj].
544
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
opcję [Wybierz pozycje do
2Wybierz
zarejestr.].
żądane elementy.
3zZapisz
z Wybierz pozycję, która ma być
ustawiona, a następnie naciśnij przycisk
<0>.
zz Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym
potwierdzenia.
zz Można zapisać maksymalnie sześć
pozycji.
zz Aby wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
Ustawienia karty Moje Menu
Pozycje menu można sortować lub usuwać,
a kartę menu można usunąć lub zmienić jej
nazwę.
zz Sortuj zarejestrowane pozycje
Możesz zmieniać porządek zarejestrowanych pozycji w Moim Menu.
Wybierz opcję [Sortuj zarejestrowane pozycje], zaznacz pozycję,
której kolejność chcesz zmienić, następnie naciśnij <0>. Gdy zostanie
wyświetlony element [z], użyj przycisków <W> <X>, aby go przesunąć,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Usuń wybrane pozycje/Usuń wszystkie pozycje na karcie
Możesz usuwać dowolne zarejestrowane pozycje. Opcja [Usuń wybrane
pozycje] usuwa pojedynczą pozycję menu, natomiast opcja [Usuń
wszystkie poz. na karcie] usuwa wszystkie pozycje zarejestrowane
na karcie.
545
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
zz Usuń kartę
Możesz usunąć aktualną kartę Moje Menu. Wybierz opcję [Usuń kartę],
aby usunąć katę [MY MENU*].
zz Zmień nazwę karty
Nazwę karty Moje menu można zmienić z [MY MENU*] na inną.
pozycję [Zmień
1Wybierz
nazwę karty].
tekst.
2zWprowadź
z Naciśnij przycisk [
], aby usunąć
zbędne znaki.
zz Użyj przycisków nawigacji <V> lub
pokrętła <5>, aby wybrać znak,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę trybu
wprowadzania znaków.
wprowadzony tekst.
3zPotwierdź
z Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
546
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Usuwanie wszystkich kart Moje menu / usuwanie wszystkich
pozycji
Można usunąć wszystkie utworzone karty
Moje menu i zarejestrowane w ich ramach
pozycje.
zz Usuń wszyst. karty Moje Menu
Możesz usunąć wszystkie uwotrzone karty Moje Menu. W przypadku
wybrania opcji [Usuń wszyst. karty Moje Menu] wszystkie karty od
[MY MENU1] do [MY MENU5] zostaną usunięte, a karta [9] powróci do
ustawień domyślnych.
zz Usuń wszystkie pozycje
Można usunąć wszystkie pozycje zarejestrowane w karatach
[MY MENU1] i [MY MENU5]. Karta lub karty zostaną zachowane.
Po wybraniu opcji [Usuń wszystkie pozycje] wszystkie pozycje
zapisane na wszystkich utworzonych kartach zostaną usunięte.
zz Jeśli zostanie wykonane polecenie [Usuń kartę] lub [Usuń wszyst. karty
Moje Menu], nazwy kart zmienione za pomocą opcji [Zmień nazwę karty]
także zostaną usunięte.
547
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Ustawienia wyświetlania menu
Można wybrać opcję [Widok menu] w celu
ustawienia ekranu menu, który ma pojawić
się po naciśnięciu przycisku <M>.
zz Widok normalny
Wyświetla ostatnio wyświetlany ekran menu.
zz Wyświetl od karty Moje Menu
Wyświetla menu z wybraną kartą [9].
zz Wyświetl tylko kartę Moje Menu
Jest wyświetlana tylko karta [9]. (Karty [z], [3], [k], [5] i [8] nie
będą wyświetlane).
548
Informacje pomocnicze
Niniejszy rozdział zawiera informacje pomocnicze dotyczące
funkcji aparatu.
549
Oprogramowanie
Pobieranie i instalacja oprogramowania EOS lub innego
specjalistycznego oprogramowania
Zawsze należy korzystać z najnowszej wersji oprogramowania.
Należy zaktualizować poprzednie wersje zainstalowanego oprogramowania,
nadpisując je jego najnowszą wersją.
zz Nie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie
zainstalowane poprawnie.
zz Nie można zainstalować oprogramowania EOS w komputerze bez połączenia
internetowego.
zz Poprzednie wersje oprogramowania mogą nie wyświetlać poprawie obrazów
z tego aparatu. Ponadto przetwarzanie obrazów RAW z tego aparatu nie jest
możliwe.
oprogramowanie.
1zPobierz
z Nawiąż połączenie z Internetem za pomocą komputera i uzyskaj
dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.
www.canon.com/icpd
zz Aby pobrać oprogramowanie, musisz wpisać numer seryjny
widoczny na spodzie aparatu.
zz Dekompresuj je w komputerze.
W systemie Windows
Kliknij wyświetlany plik instalatora w celu uruchomienia instalatora.
W systemie Macintosh
Zostanie utworzony i wyświetlony plik dmg. Aby uruchomić
instalator, wykonaj czynności podane poniżej.
550
Oprogramowanie
(1) Kliknij dwukrotnie plik dmg.
BBNa pulpicie wyświetlona zostanie ikona dysku i plik instalatora.
Jeśli plik instalatora nie zostanie wyświetlony, kliknij
dwukrotnie ikonę dysku w celu jego wyświetlenia.
(2) Kliknij dwukrotnie plik instalatora.
BBInstalator zostaje uruchomiony.
według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby
2Postępuj
zainstalować oprogramowanie.
Pobieranie instrukcji obsługi oprogramowania
Instrukcje obsługi oprogramowania (pliki PDF) można pobrać z witryny
internetowej firmy Canon na komputer.
zz Strona pobierania instrukcji obsługi oprogramowania
www.canon.com/icpd
zz Do wyświetlenia instrukcji obsługi (pliki PDF) wymagane jest
oprogramowanie Adobe umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie jak
Adobe Acrobat Reader DC (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
zz Aby otworzyć pobrany plik instrukcji obsługi (plik PDF), kliknij go dwukrotnie.
zz Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania plików
PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
551
Pobieranie obrazów na komputer
Oprogramowanie EOS umożliwia przesyłanie obrazów z aparatu do
komputera. Istnieją trzy sposoby, aby to zrobić.
Nawiązywanie połączenia za pomocą kabla interfejsu
oprogramowanie
1Zainstaluj
(=550).
aparat z komputerem za
2Połącz
pomocą kabla interfejsu IFC-100U
(sprzedawany osobno; po stronie
komputera: USB typ C).
zz Włóż przewód w złącze cyfrowe aparatu.
zz Podłącz wtyk przewodu do złącza USB
komputera.
oprogramowania EOS Utility,
3Użyj
aby pobrać obrazy.
zz Zapoznaj się z treścią dokumentu „EOS
Utility Instrukcja obsługi”.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aparat nie może komunikować się
z komputerem, nawet jeśli urządzenia są połączone za pomocą kabla
interfejsu.
552
Pobieranie obrazów na komputer
Czytnik kart
W celu przesłania obrazów do komputera można użyć czytnika kart.
oprogramowanie
1Zainstaluj
(=550).
kartę pamięci do czytnika
2Włóż
kart.
oprogramowania Digital Photo
3Użyj
Professional, aby przesłać obrazy.
zz Informacje na ten temat można
znaleźć w dokumencie „Digital Photo
Professional Instrukcja obsługi”.
zz Podczas pobierania obrazów z aparatu do komputera przy pomocy czytnika
kart, ale bez użycia oprogramowania EOS, należy skopiować folder DCIM
z karty do komputera.
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem
sieci Wi-Fi
Podłącz aparat do komputera za pomocą sieci Wi-Fi i importuj obrazy do
komputera (=408).
553
Ładowanie akumulatora w aparacie
Za pomocą zasilacza sieciowego USB PD-E1 (sprzedawanego oddzielnie)
można ładować akumulator LP-E17 bez wyjmowania go z aparatu.
Ładowanie zostanie zatrzymane podczas użytkowania aparatu.
zasilacz sieciowy USB.
1zPodłącz
z Gdy przełącznik zasilania aparatu
znajduje się w pozycji <2>, włóż
wtyczkę zasilacza sieciowego USB do
złącza cyfrowego.
przewód zasilający.
2zPodłącz
z Podłącz przewód zasilający do zasilacza
USB i włóż wtyczkę zasilającą do
gniazda elektrycznego.
zz Rozpocznie się ładowanie, a kontrolka
dostępu (1) zaświeci się na
pomarańczowo.
zz Po zakończeniu ładowania kontrolka
dostępu zgaśnie. Odłącz przewód
zasilający i odłącz zasilacz sieciowy
USB od aparatu.
(1)
zz Akumulatorów nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi to ich
uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
zz W przypadku problemów z ładowaniem kontrolka dostępu miga na
pomarańczowo, a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie. W takim
przypadku należy odłączyć przewód zasilający, ponownie podłączyć akumulator
i odczekać kilka minut przed ponownym podłączeniem go. Jeśli ta czynność nie
rozwiązuje problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym
punktem serwisowym firmy Canon.
554
Korzystanie z gniazda sieciowego
zz Jeśli kontrolka dostępu się nie świeci, spróbuj odłączyć zasilacz sieciowy USB
i podłączyć go ponownie.
zz Wymagany czas ładowania i poziom naładowania różnią się w zależności od
temperatury otoczenia i pozostałej pojemności.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach (0–10°C)
trwa dłużej.
zz Akumulatory nie są ładowane, gdy aparat jest podłączony przez Wi-Fi lub gdy
pokrywa gniazda karty/komory akumulatora jest otwarta.
Korzystanie z gniazda sieciowego
Możesz zasilać aparat za pomocą gniazda sieciowego i adaptera prądu
stałego DR-E17 oraz kompaktowego zasilacza sieciowego CA-PS700
(oba sprzedawane oddzielnie). Instrukcje dotyczące sposobu montowania
i korzystania z obiektywu można znaleźć w instrukcji DR-E17 oraz
CA-PS700.
zz Nie należy korzystać z zasilacza innego niż kompaktowy zasilacz sieciowy
CA-PS700.
zz Gdy aparat jest włączony, nie należy podłączać ani rozłączać przewodu
zasilającego lub złącza, ani rozłączać adaptera prądu stałego.
zz Po zakończeniu użytkowania aparatu należy wyjąć wtyczkę ładowarki
z gniazda elektrycznego.
555
Przewodnik rozwiązywania problemów
W przypadku problemów związanych z aparatem w pierwszej kolejności
zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów.
Jeśli na jego podstawie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Problemy z zasilaniem
Akumulatorów nie można naładować za pomocą ładowarki.
zz Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP-E17 firmy Canon.
Kontrolka ładowania miga z dużą częstotliwością.
zz Jeżeli (1) występuje problem z ładowarką lub akumulatorem lub (2)
komunikacja z akumulatorem nie doszła do skutku (z akumulatorem
firmy innej niż Canon), obwód zabezpieczający zatrzyma ładowanie,
a kontrolka ładowania zacznie migać na pomarańczowo. W przypadku
opcji (1) należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego.
Odłącz i ponownie podłącz akumulator do ładowarki. Odczekaj parę
minut i ponownie podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego.
Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Kontrolka ładowarki nie miga.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie podłączonego do ładowarki
akumulatora o wysokiej temperaturze wewnętrznej nie zostanie
przeprowadzone (kontrolka nie świeci). Wzrost temperatury wewnętrznej
akumulatora podczas ładowania spowoduje automatyczne przerwanie
ładowania (kontrolka miga). Ładowanie zostanie automatycznie
wznowione po obniżeniu temperatury akumulatora.
556
Przewodnik rozwiązywania problemów
Akumulatorów nie można naładować za pomocą zasilacza
sieciowego USB (sprzedawanego oddzielnie).
zz Akumulatory nie są ładowane, gdy przełącznik zasilania aparatu znajduje
się w pozycji <1>.
zz Użytkowanie aparatu spowoduje przerwanie trwającego ładowania.
Kontrolka dostępu miga podczas ładowania za pomocą zasilacza
sieciowego USB.
zz W przypadku problemów z ładowaniem kontrolka dostępu miga na
zielono, a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie. W takim
przypadku należy odłączyć przewód zasilający, ponownie podłączyć
akumulator i odczekać kilka minut przed ponownym podłączeniem go.
Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Kontrolka dostępu nie świeci się podczas ładowania za pomocą
zasilacza sieciowego USB.
zz Spróbuj odłączyć zasilacz sieciowy USB i podłączyć go ponownie.
Aparat nie jest uruchamiany pomimo ustawienia przełącznika
zasilania w pozycji <1>.
zz Upewnij się, że pokrywa gniazda karty/komory akumulatora została
zamknięta (=42).
zz Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo włożony do aparatu
(=42).
zz Naładuj akumulator (=40).
Kontrolka dostępu wciąż świeci lub miga, mimo że przełącznik
zasilania jest ustawiony w pozycji <2>.
zz Jeśli podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie odłączone
zasilanie, kontrolka dostępu będzie świecić lub migać jeszcze przez
kilka sekund. Po zakończeniu zapisywania obrazu zasilanie zostanie
odłączone automatycznie.
557
Przewodnik rozwiązywania problemów
Wyświetla się komunikat [Czy ten akumulator/te akumulatory
mają logo firmy Canon?].
zz Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP-E17 firmy Canon.
zz Wyjmij i ponownie włóż akumulator (=42).
zz Jeśli styki elektryczne są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.
Akumulator szybko się rozładowuje.
zz Użyj w pełni naładowanego akumulatora (=40).
zz Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Jeśli wydajność
akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
zz Dostępna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania
następujących czynności:
Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
Używanie funkcji Wi-Fi/Bluetooth (komunikacja bezprzewodowa).
Aparat samoczynnie się wyłącza.
zz Funkcja automatycznego wyłączania jest włączona. Aby wyłączyć
funkcję automatycznego obracania, wybierz kolejno [Autom. wyłącz.]
w pozycji [5 Oszcz.energii] ustawienie [Wyłącz] (=495).
zz Nawet jeśli opcja [Autom. wyłącz.] jest ustawiona na [Wyłącz], ekran
nadal zostanie wyłączony, gdy aparat pozostanie bezczynny przez czas
ustawiony w opcji [Wyśw. wył.], ale aparat pozostanie włączony.
zz Ustaw [5: Tryb Eco] na wartość [Wył.].
558
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z fotografowaniem
Nie można zamontować obiektywu.
zz Do zamocowania obiektywu EF-S potrzebny jest adapter mocowania. Do
aparatu nie można podłączyć obiektywów RF.
Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.
zz Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona (=42).
zz Ustaw przełącznik ochrony karty przed zapisem w pozycji umożliwiającej
zapisywanie/usuwanie (=42).
zz Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu
zwolnienia miejsca (=42, =327).
zz Fotografowanie nie jest możliwe, jeśli punkt AF zmienia kolor na
pomarańczowy, gdy próbujesz ustawić ostrość. Ponownie naciśnij spust
migawki do połowy, aby automatycznie ponownie ustawić ostrość lub
ustaw ostrość ręcznie (=58, =218).
Nie można korzystać z karty.
zz Jeśli na monitorze LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie karty,
zapoznaj się z informacjami na stronach =45 lub =575.
Po włożeniu karty do innego aparatu wyświetlany jest komunikat
o błędzie.
zz Ponieważ karty pamięci SDXC są sformatowane w systemie exFAT,
w przypadku sformatowania karty w tym aparacie, a następnie włożenia
jej do innego aparatu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie
i używanie karty może być niemożliwe.
559
Przewodnik rozwiązywania problemów
Obraz jest nieostry lub rozmazany.
zz Przełącz na trybu ostrości (=7, =52).
zz Delikatnie naciskaj spust migawki, aby zapobiegać drganiom aparatu
(=58).
zz W przypadku obiektywu wyposażonego w mechanizm Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik IS w pozycji <1>.
zz W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może być długi.
Użyj krótszego czasu naświetlania (=106), ustaw wyższą czułość ISO
(=143), użyj lampy błyskowej (=283) lub użyj statywu.
zz Patrz „Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć” na stronie =73.
Nie można zablokować ostrości i zmienić kompozycji zdjęcia.
zz W pozycji działania AF wybierz opcję One-Shot AF. Fotografowanie
z blokadą ostrości nie jest możliwe w trybie Servo AF (=74).
Szybkość rejestracji serii zdjęć jest wolna.
zz Szybkość serii zdjęć w przypadku szybkiej serii zdjęć może być niższa
zależnie od następujących czynników: stanu akumulatora, temperatury,
funkcji redukcji migotania, czasu naświetlania, przysłony, warunków
obiektu, jasności, pracy AF, rodzaju obiektywu, użycia lampy błyskowej,
ustawień funkcji fotografowania itp. (=134).
560
Przewodnik rozwiązywania problemów
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych uległa zmniejszeniu.
zz Jeśli fotografowany obiekt zawiera drobne szczegóły, np. źdźbła trawy
na łące, rozmiar pliku będzie większy, a rzeczywista maksymalna liczba
zdjęć seryjnych może być niższa niż wartości podane na str. =577.
Nawet po zmianie karty wyświetlana maksymalna liczba zdjęć
seryjnych nie zmienia się.
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych wyświetlana w wizjerze nie zmienia
się po wymianie karty, nawet jeśli będzie to szybka karta. Maksymalna
liczba zdjęć seryjnych w tabeli na stronie =577 opiera się na karcie
testowej firmy Canon. (Im wyższa szybkość zapisu karty, tym wyższa
rzeczywista maksymalna liczba zdjęć seryjnych). Z tego powodu
maksymalna wyświetlana liczba zdjęć seryjnych może różnić się od
rzeczywistej maksymalnej liczby zdjęć seryjnych.
Nawet po ustawieniu negatywnej korekty ekspozycji obrazy są
zbyt jasne.
zz Ustaw [z: Autom. optymalizator jasności] włącz opcję [Wyłącz]
(=149). W przypadku wybrania opcji [Słaby], [Standard] lub [Mocny]
obraz może być zbyt jasny, nawet jeśli ustawisz mniejszą wartość
kompensacji ekspozycji lub korekty ekspozycji lampy.
Nie mogę ustawić korekty ekspozycji, gdy jest ustawiona jednocześnie
ręczna regulacja ekspozycji i automatyczna czułość ISO.
zz Zapoznaj się z informacjami na stronie =111, aby ustawić korektę
ekspozycji.
561
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nie wszystkie opcje korekcji aberracji obiektywu są wyświetlane.
zz Chociaż [Koryg. aber. chromat.] i [Korekcja dyfrakcji] nie są
wyświetlane gdy opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] jest ustawiona na
[Włącz], obie funkcje mają zastosowanie w trakcie robienia zdjęć, tak jak
w przypadku ustawienia ich w opcji [Włącz].
zz Podczas nagrywania filmów opcje [Cyfr. optymal. obiektywu]
i [Korekcja dyfrakcji] nie będą wyświetlone.
Używanie lampy błyskowej w trybie <f> lub <d> skraca czas
naświetlania.
zz W pozycji [z: Sterowanie lampą] ustaw dla opcji [Błysk+dł.czas]
wartość [1/200-1/60 sek. autom.] lub [1/200 sek. (stały)] (=291).
Lampa błyskowa nie działa.
zz Sprawdź, czy zewnętrzna lampa Speedlite błyskowa została bezpiecznie
podłączona do aparatu.
zz Funkcja fotografowania z lampą może być tymczasowo niedostępna
w celu ochrony głowicy, jeśli wbudowana lampa błyskowa jest
wielokrotnie używana w krótkim odstępie czasowym.
Lampa błyskowa działa wyłącznie z pełną mocą błysku.
zz Lampy błyskowe inne niż lampy Speedlite serii EL/EX używane w trybie
automatycznego błysku są zawsze aktywowane z pełną mocą (=300).
zz Jeśli jako ustawienie funkcji indywidualnej lampy błyskowej w pozycji
[Tryb pomiaru światła] wybrano opcję [Pomiar błysku TTL]
(automatyka błysku), lampa błyskowa działa wyłącznie z pełną mocą
błysku (str. =298).
Korekta ekspozycji lampy jest niedostępna.
zz Jeśli korekta ekspozycji lampy została wcześniej ustawiona w lampie
Speedlite, nie można ustawić korekty ekspozycji lampy za pomocą
aparatu. Jeśli korekta ekspozycji zewnętrznej lampy Speedlite została
anulowana (ustawiona wartość 0), można ustawić korektę ekspozycji
lampy za pomocą aparatu.
562
Przewodnik rozwiązywania problemów
Określone parametry ekspozycji zmieniają się, gdy wykonuję
zdjęcia z ustawieniem Autom. ISO i lampą błyskową.
zz Gdy występuje ryzyko prześwietlenia zdjęcia wykonywanego z użyciem
lampy błyskowej, aparat przeprowadza automatyczną regulację czasu
naświetlania lub czułości ISO, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu
najjaśniejszych obszarów kadru i ustawić standardową ekspozycję. W
przypadku zdjęć z lampą błyskową w zależności od obiektywu czas
naświetlania lub czułość ISO wyświetlana po naciśnięciu spustu migawki
do połowy nie zawsze jest więc zgodna z ustawieniami. Może to także
wpłynąć na jasność tła, które znajduje się poza zasięgiem lampy.
zz Aby uniknąć wykonywania zdjęć z różnym czasem naświetlania lub
czułością ISO, naciśnij spust migawki do połowy w trybie <d>, <s>,
<f>, <a> lub <t>, aby fotografować z ręcznym ustawieniem
czułości ISO.
Nie jest możliwe fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.
zz Podczas fotografowania za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania należy ustawić tryb wyzwalania w pozycji [Q] lub [k]
(str. =135). Podczas nagrywania filmów, dla funkcji [z: Pilot] wybierz
opcję [Włącz] (=276).
zz Sprawdź położenie przełącznika czasu wyzwalania na pilocie zdalnego
sterowania.
zz W przypadku korzystania z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
BR-E1 należy zapoznać się z informacjami na stronie =223, =446.
zz Aby używać pilota zdalnego sterowania do nagrywania filmu
poklatkowego, należy zapoznać się z informacjami na stronie =260.
Podczas rejestrowania obrazu wyświetlana jest biała s lub
czerwona E ikona.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Gdy
wyświetlana jest biała ikona [s], jakość zdjęć może być gorsza. Jeśli
jest wyświetlana czerwona ikona [E], oznacza to, że fotografowanie
zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (str. =224).
563
Przewodnik rozwiązywania problemów
Podczas nagrywania filmu wyświetlana jest czerwona ikona E.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Jeśli
jest wyświetlana czerwona ikona [E], oznacza to, że nagrywanie filmu
zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (=280).
Filmowanie zatrzymuje się samoczynnie.
zz Jeśli szybkość zapisu karty jest zbyt niska, nagrywanie filmu może zostać
automatycznie zatrzymane. Informacje o kartach, na których można
nagrywać filmy – patrz strona =579. Dane dotyczące prędkości zapisu
karty można znaleźć na stronie internetowej producenta.
zz W przypadku nagrywania filmu przez 29 min 59 s nagrywanie zostanie
automatycznie zatrzymane.
Nie można ustawić czułości ISO dla nagrywania filmu.
zz W trybach fotografowania innych niż [M] czułość ISO jest ustawiana
automatycznie. W trybie [M] czułość ISO można ustawić ręcznie
(=277, =581).
Nie można ustawić czułości ISO 100 ani wybrać dodatkowych
czułości (ISO) podczas nagrywania filmu.
zz Jeśli w [z: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano ustawienie [Włącz],
dolny limit czułości ISO wyniesie ISO 200.
zz Gdy dla opcji [z: Priorytet jasnych partii obr.] ma ustawienie r.
[Włącz], opcja H (rozszerzona czułość ISO) jest niedostępna.
zz Gdy dla opcji [z: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie wybrane
ustawienie [Wyłącz], można ustawić czułość ISO 100/125/160 lub opcję
H (rozszerzone ustawienia czułości ISO).
564
Przewodnik rozwiązywania problemów
Wyświetli się [F].
zz Ikona [F] może zostać wyświetlona po wielokrotnym nagrywaniu filmu
z poniższymi ustawieniami lub po dłuższym okresie bezczynności
podczas nagrywania filmu.
Nagrywanie filmu 4K
Nagrywanie filmu z dużą szybk. klatek
Nagrywanie filmu po podłączeniu przez Wi-Fi.)
zz Aparat wyłączy się automatycznie po około 3 minutach, jeśli
kontynuujesz nagrywanie, gdy wyświetla się ikona [F]. Aparat może
równieć wyłączyć się automatycznie po dłuższym okresie bezczynności
podczas nagrywania filmu, gdy wyświetla się ikona [F].
zz Jeśli wyświetla się ikona [F], należy wyłączyć aparat i zaczekać, aż się
schłodzi.
Ekspozycja zmienia się podczas nagrywania filmu.
zz Jeśli zmienisz czas naświetlania lub przysłonę podczas nagrywania
filmu, zmiany te mogą zostać zarejestrowanie na filmie.
zz Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania,
zalecane jest nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu
podczas nagrywania filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub
rejestrowanie dźwięków towarzyszących działaniu obiektywu, nierówny
poziom dźwięku lub utratę ostrości.
Podczas nagrywania filmu obraz migocze lub pojawiają się na
nim poziome pasy.
zz Nierównomierna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia)
mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem LED
lub też innymi źródłami światła podczas nagrywania filmu. Ponadto mogą
zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub tonu koloru. W
trybie [M] rozwiązaniem problemu może być zastosowanie długiego
czasu naświetlania. Ta przypadłość może być bardziej zauważalna
w sytuacji nagrywania filmu poklatkowego.
565
Przewodnik rozwiązywania problemów
Podczas nagrywania filmu obiekt jest zniekształcony.
zz W przypadku przesuwania aparatu w lewo lub w prawo (ruch
panoramiczny) lub filmowania poruszającego się obiektu obraz może być
zniekształcony. Ta przypadłość może być bardziej zauważalna w sytuacji
nagrywania filmu poklatkowego.
Nie można wykonywać zdjęć podczas nagrywania filmu.
zz Podczas nagrywania filmu nie można wykonywać zdjęć. Przed
wykonaniem zdjęć zatrzymaj nagrywanie filmu, a następnie wybierz tryb
fotografowania.
566
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy związane z funkcjami bezprzewodowymi
Nie można sparować ze smartfonem.
zz Skorzystaj ze smartfonu zgodnego ze specyfikacją Bluetooth w wersji 4.1
lub późniejszej.
zz Włącz Bluetooth z ekranu ustawień smartfonu.
zz Parowanie z aparatem nie jest możliwe z ekranu ustawień Bluetooth
smartfonu. W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja
Camera Connect (bezpłatna) (=380).
zz Nie można ponownie sparować poprzednio sparowanego smartfona
z aparatem, jeśli rejestracja aparatu jest zachowana na smartfonie.
W takim wypadku usuń rejestrację aparatu zachowaną w ustawieniach
Bluetooth na smartfonie i spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie
(=388).
Nie można ustawić funkcji Wi-Fi.
zz W przypadku podłączenia aparatu do komputera lub innego urządzenia
za pomocą kabla interfejsu konfiguracja funkcji Wi-Fi jest niemożliwa.
Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją jakichkolwiek funkcji (=376).
Nie można używać urządzenia podłączonego za pomocą kabla
interfejsu.
zz Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane z aparatem
poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat
jest połączony z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Przed
podłączeniem kabla interfejsu zakończ połączenie Wi-Fi.
Operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie, są niemożliwe.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi operacje, takie jak rejestrowanie
i odtwarzanie mogą być niedostępne.
Zakończ połączenie Wi-Fi, a następnie wykonaj operację.
567
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nie można połączyć ponownie ze smartfonem.
zz Po zmianie ustawień lub wybraniu innego ustawienia nie można
ustanowić ponownego połączenia po wybraniu tej samej nazwy sieci
(SSID), nawet w przypadku używania tego samego aparatu i smartfona.
W takiej sytuacji usuń ustawienia połączenia z ustawień sieci Wi-Fi
w smartfonie i skonfiguruj połączenie od nowa.
zz Połączenie może nie zostać nawiązane, jeśli aplikacja Camera Connect
działa w trakcie rekonfiguracji ustawień połączenia. W takim przypadku
wyjdź na chwilę z aplikacji Camera Connect, a następnie zrestartuj ją.
Problemy z obsługą
Obsługa dotykowa nie jest możliwa.
zz Upewnij się, że dla opcji [5: Sterowanie dotykiem] wybrano opcję
[Standardowe] lub [Duża czułość] (=507).
Przycisk lub pokrętło aparatu nie działa w oczekiwany sposób.
zz Aby dowiedzieć się więcej na temat nagrywania filmu, sprawdź [5: F-cja
przyc. mig. do filmów] (=511).
zz Sprawdź [8: C.Fn III-2: Dostosowanie przycisków] i [8: C.Fn III-3:
Dostosowanie pokręteł] (=535, =540).
568
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z wyświetlaniem
Ekran menu zawiera mniej kart i opcji.
zz W trybach strefy podstawowej nie są wyświetlane niektóre karty i opcje
menu. Karty i opcje na ekranie menu różnią się także w przypadku zdjęć
i filmów.
Wyświetlacz jest uruchamiany z wyświetloną kartą [9] Moje
menu lub tylko z kartą [9].
zz W pozycji [Widok menu] na karcie [9] wybrano opcję [Wyświetl od
karty Moje Menu] lub [Wyświetl tylko kartę MojeMenu]. Wybierz
ustawienie [Widok normalny] (=548).
Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia („_”).
zz Dla pozycji [z: Przest.kolorów] wybierz opcję [sRGB]. Jeśli wybrana
jest opcja [Adobe RGB], nazwa pliku będzie rozpoczynać się od
podkreślenia (=162).
Nazwa pliku rozpoczyna się od „MVI_”.
zz Jest to plik filmu.
Numery plików nie rozpoczynają się od 0001.
zz Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie
rozpocząć się od numeru 0001 (=486).
569
Przewodnik rozwiązywania problemów
Data i czas wykonania zdjęcia są nieprawidłowe.
zz Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas (=497).
zz Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim
(=497).
Brak daty i czasu na zdjęciu.
zz Data i czas fotografowania nie pojawiają się na zdjęciu. Data i czas
są zapisywane w danych obrazu jako informacje o obrazie. Podczas
drukowania można na zdjęciu wydrukować datę i czas zarejestrowane
w informacjach o obrazie (=331).
Wyświetlany jest symbol [###].
zz Jeśli liczba obrazów na karcie przekracza liczbę, którą aparat może
wyświetlić, zostanie wyświetlone oznaczenie [###].
Obraz na ekranie jest niewyraźny.
zz Jeśli ekran jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
zz W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich
wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca
monitora wróci do normy.
570
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z odtwarzaniem
Część obrazu miga na czarno.
zz [3: Alarm prześwietl.] ustawiono opcję [Włącz] (=369).
Na obrazie wyświetla się czerwone pole.
zz [3: Wyśw.punktu AF] ustawiono opcję [Włącz] (=370)).
Podczas odtwarzania obrazów nie są wyświetlane punkty AF.
zz Punkty AF nie są wyświetlane, gdy odtwarzane są następujący typy
obrazów:
Zdjęcia uchwycone w trybie <8: FG>.
Zdjęcia wykonane z wykorzystaniem redukcji szumów zdjęć seryjnych.
Zdjęcia wykadrowane.
Obrazy zarejestrowane z opcją [Aut.równaj obraz] ustawioną na
[Włącz] w trybie HDR.
Nie można usunąć obrazu.
zz Jeśli dla obrazu została włączona ochrona przed usunięciem, nie można
go usunąć (=323).
Nie można odtwarzać zdjęć i filmów.
zz Aparat może nie odtwarzać zdjęć wykonanych za pomocą innych
aparatów.
zz Filmów edytowanych w komputerze nie można odtwarzać w aparacie.
Można odtworzyć tylko kilka obrazów.
zz Obrazy zostały przefiltrowane pod kątem odtwarzania za pomocą
opcji [3: Ustaw kryteria wyszukiwania] (=363). Skasuj kryteria
wyszukiwania obrazów.
571
Przewodnik rozwiązywania problemów
Podczas odtwarzania filmu słychać dźwięk towarzyszący
wykonaniu operacji i mechaniczny dźwięk.
zz Dźwięki towarzyszące korzystaniu z pokręteł aparatu lub obiektywu
podczas nagrywania filmu zostaną również zarejestrowane. Zaleca
się stosowanie kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1
(sprzedawany osobno) (=249).
Film okazjonalnie zatrzymuje się na chwilę.
zz W przypadku znacznych zmian poziomu ekspozycji podczas nagrywania
filmu z automatyczną regulacją ekspozycji nagrywanie zostaje chwilowo
zatrzymane, aż do momentu ustabilizowania jasności. W takim
przypadku należy nagrywać w trybie [M] (=234).
Brak obrazu na ekranie telewizora.
zz Upewnij się, że dla opcji [5: Standard TV] ustawiono prawidłowo opcję:
[Dla NTSC] lub [Dla PAL] zależnie od standardu TV telewizora (=502).
zz Upewnij się, że wtyczka przewodu HDMI została całkowicie wsunięta do
gniazda (=321).
Dostępnych jest kilka plików filmowych jednego filmu.
zz Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB, automatycznie zostanie
utworzony kolejny plik filmu (=246). Jednak w przypadku korzystania
z karty pamięci SDXC sformatowanej za pomocą aparatu można nagrać
film w pojedynczym pliku, nawet gdy jego wielkość przekracza 4 GB.
572
Przewodnik rozwiązywania problemów
Czytnik kart nie rozpoznaje karty.
zz W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych
komputera karty pamięci SDXC mogą nie zostać poprawnie rozpoznane.
W takim wypadku należy podłączyć aparat do komputera za pomocą
kabla interfejsu, a następnie przesłać obrazy do komputera, korzystając
z dostarczonego oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS).
Nie można zmienić rozmiaru obrazu.
zz Na tym aparacie nie można zmieniać rozmiaru obrazów JPEG b ani
RAW (=356).
Nie można skadrować obrazu.
zz Na tym aparacie nie można kadrować obrazów RAW (=354).
Na obrazie pojawiają się jasne punkty.
zz Białe, czerwone lub niebieskie kropki światła mogą pojawić się na
zarejestrowanych obrazach lub na ekranie fotografowania, jeśli na
matrycę światłoczułą ma wpływ promieniowanie kosmiczne lub podobne
czynniki. Ich występowanie może zostać ograniczone po wykonaniu
operacji [Czyść terazf] dostępnej w pozycji [5: Czyszczenie
matrycy światłoczułej] (=503).
573
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy związane z czyszczeniem matrycy światłoczułej
Podczas czyszczenia matrycy światłoczułej słychać dźwięk migawki.
zz Jeżeli w menu [5: Czyszczenie matrycy światłoczułej] po wybraniu
opcji [Czyść terazf] rozlegnie się mechaniczny dźwięk migawki
podczas czyszczenia, ale na karcie nie zostanie zarejestrowane żadne
zdjęcie (=174, =503).
Automatyczne czyszczenie matrycy światłoczułej nie działa.
zz W przypadku kilkukrotnego włączenia <1> i wyłączenia <2>
przełącznika zasilania w krótkim okresie czasu ikona [f] może nie być
wyświetlana (=47).
Problemy dotyczące połączenia z komputerem
Nie można przesłać obrazów do komputera.
zz Zainstaluj program EOS Utility (oprogramowanie EOS) w komputerze
(=550).
zz Jeśli aparat jest już podłączony przez Wi-Fi, nie może komunikować się
z żadnym komputerem podłączonym za pomocą kabla interfejsu.
Komunikacja między podłączonym aparatem a komputerem nie
działa.
zz Podczas korzystania z EOS Utility (oprogramowanie EOS) należy
w pozycji [z: Film poklatk.] wybrać opcję [Wyłącz] (=250).
574
Kody błędów
(1)
(2)
W przypadku wystąpienia problemu
związanego z aparatem zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie. Jeśli problem nie zniknie,
zanotuj kod błędu (Err xx) i skontaktuj się
z punktem serwisowym firmy Canon.
(1)
(2)
Numer błędu
Przyczyna i środki zaradcze
575
Dane o wydajności
Fotografowanie
zz Dostępna liczba zdjęć
Ok. 305 zdjęć (w temperaturze pokojowej 23°C)
• Na podstawie korzystania z ekranu i w pełni naładowanego akumulatora LP-E17
oraz zgodnie z normami testowymi Camera & Imaging Products Association.
zz Zakres automatycznej czułości ISO
Tryb fotografowania
t/d/s/f/a
Czułość ISO
Bez lampy błyskowej
Z lampą błyskową
ISO 100–25600*
ISO 100–1600*
* Rzeczywisty zakres czułości ISO zależy od ustawień [Minimalny] i [Maksymalny]
w pozycji [Autom. zakres].
• W trybach strefy podstawowej czułość ISO jest ustawiana automatycznie.
• Dla ekspozycji w trybie Bulb automatyczne ustawienie czułości ISO to ISO 400.
576
Dane o wydajności
zz Przewodnik po ustawieniach jakości obrazów
(Wartości przybliżone)
Jakość
obrazu
Zarejestrowane
piksele
Rozmiar
pliku (MB)
Dostępna
liczba zdjęć
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych
Standard
Szybka
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15M
8,1M
3,8M
11,1
2720
54
54
5,6
5380
54
54
5,8
5190
54
54
3,0
9860
54
54
3,6
8390
54
54
2,0
14600
54
54
1,6
18390
54
54
1
32M
35,6
850
23
23
F
32M
20,4
1490
34
36
1
73
32M
32M
35,6+11,1
650
23
23
F
73
32M
32M
20,4+11,1
960
34
36
RAW+JPEG
• Dostępna liczba zdjęć jest ustalana na podstawie standardów testowania firmy Canon
przy użyciu karty o pojemności 32 GB.
• Maksymalna liczba zdjęć seryjnych mierzona z użyciem karty SD odpowiadającej
standardom testowym firmy Canon (standard: 32 GB/wysoka czułość: Karta 32 GB
UHS-II z ustawieniem [o] wysoka czułość serie zdjęć, format obrazu 3:2, ISO 100,
Standardowy styl obrazów).
• Rozmiar pliku, dostępna liczba zdjęć i maksymalna liczba zdjęć seryjnych
zależą od fotografowanego obiektu, marki karty, formatu obrazu zdjęć, czułości
ISO, stylu obrazów, funkcji indywidualnych i innych ustawień.
zz Nawet w przypadku używania szybkiej karty pamięci SD wskaźnik maksymalnej
liczby zdjęć seryjnych nie zmieni się. Będzie obowiązywać maksymalna liczba
zdjęć seryjnych podana w tabeli.
577
Dane o wydajności
zz Liczba pikseli z ustawieniem formatu obrazu
(Przybliżona liczba pikseli)
Jakość
obrazu
3:2
4:3
1/F
6960×4640 (32,3 megapikseli)
6960×4640 (32,3 megapikseli)
3
6960×4640 (32,3 megapikseli)
6160×4640* (28,6 megapikseli)
a
4800×3200 (15,4 megapiksela)
4256×3200* (13,6 megapiksela)
a
3472×2320* (8,1 megapiksela)
3072×2320* (7,1 megapiksela)
b
2400×1600 (3,8 megapiksela)
2112×1600* (3,4 megapikseli)
Jakość
obrazu
16:9
1:1
1/F
6960×4640 (32,3 megapikseli)
6960×4640 (32,3 megapikseli)
3
6960×3904* (27,2 megapikseli)
4640×4640 (21,5 megapikseli)
a
4800×2688* (12,9 megapiksela)
3200×3200 (10,2 megapiksela)
a
3472×1952* (6,8 megapiksela)
2320×2320 (5,4 megapiksela)
b
2400×1344* (3,2 megapiksela)
1600×1600 (2,6 megapiksela)
zz Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się lekko różnić od wskazanego formatu obrazu. Podczas
fotografowania sprawdź ujęcia na monitorze LCD.
zz Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
zz Szczegółowe informacje dotyczące rozmiarów plików JPEG można znaleźć
w podrozdziale =577. W równoważnych warunkach fotografowania rozmiary
plików będą mniejsze niż w przypadku ustawienia opcji [z: Współ. prop.
obrazu] z wybranym formatem [3:2].
578
Dane o wydajności
Nagrywanie filmu
zz Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Wielkość nagrywanego filmu
Karta pamięci SD
65
X
UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
23
X
UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
87
X
SD Klasa prędkości SD 10 lub wyższa
H
L
w
65
X
Film HDR
65
V
87
X
SD Klasa prędkości SD 4 lub wyższa
• Opcja dostępna, gdy funkcja [k Stabil. cyfr.] jest wyłączona.
• Ta tabela przedstawia szybkość zapisu i odczytu karty potrzebną do nagrywania
filmów (wymagania dotyczące wydajności karty).
579
Dane o wydajności
zz Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę
(Wartości przybliżone)
Wielkość
nagrywanego filmu
H
8 GB
32 GB
35 min.
128 GB
Rozmiar
pliku
858 MB/min
17 min.
1 godz. 10
min.
2 godz. 21
min.
2 godz. 22
min.
4 godz. 43
min.
65 X
Film HDR
35 min.
2 godz. 20
min.
9 godz. 23
min.
216 MB/min
65 V
1 godz. 26
min.
5 godz. 47
min.
2 godz. 42
min.
23 godz. 11
min.
10 godz. 49
min.
65
X
8 min.
23
X
8 min.
35 min.
X
87
L
Łączny dostępny czas nagrywania na
karcie
w 87
X
40 min.
860 MB/min
431 MB/min
87 MB/min
187 MB/min
• Opcja dostępna, gdy funkcja [k Stabil. cyfr.] jest wyłączona.
zz Wzrost temperatury wewnętrznej aparatu może spowodować zatrzymanie
nagrywania filmu przed upływem całkowitego czasu nagrywania
przedstawionego w tabeli (=280).
zz Wartości całkowitego czasu nagrywania filmu
Ok. 80 min. (w temperaturze pokojowej 23°C)
• Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E17.
• Opcja [Wielk.nagr. filmu] w menu [z: Jakość nagr.filmu] z wybranym
ustawieniem L6X (NTSC) lub L5X (PAL) oraz z ustawieniem [z:
Filmowy Serwo AF] [Włącz].
580
Dane o wydajności
Czułość ISO podczas nagrywania filmu
W trybie [k]
zz Automatyczna czułość ISO będzie mieścić się w zakresie 100–12800.
zz W pozycji [z: kNastawy czułości ISO] opcja [Maks. przy Autom.]
ustawiona na wartość [H(25600)] (=277) rozszerza górny limit
zakresu nastaw automatycznej czułości ISO do wartości H (równoważnej
wartości ISO 25600).
W trybie [M]
zz W przypadku ustawienia czułości ISO [AUTO], czułość ISO jest
automatycznie ustawiana w zakresie ISO 100–12800.
zz Gdy wybrane jest ustawienie Autom. ISO w pozycji [z: kNastawy
czułości ISO] opcja [Maks. przy Autom.] ustawiona na wartość
[H(25600)] (=277) rozszerza górny limit zakresu nastaw
automatycznej czułości ISO do wartości H (równoważnej wartości
ISO 25600).
zz Możliwe jest ręczne ustawienie czułości ISO w zakresie wartości
ISO 100–12800. Należy zauważyć, że w pozycji [z: kNastawy
czułości ISO] opcja [Zakres ISO] ustawiona na wartość [H(25600)]
(=277) rozszerza górny limit zakresu nastaw ręcznej czułości ISO do
wartości H (równoważnej wartości ISO 25600).
581
Dane o wydajności
Odtwarzanie obrazów
zz Opcje zmiany rozmiaru w zależności od pierwotnej jakości
obrazu
Dostępne ustawienia zmiany rozmiaru
Pierwotna jakość
obrazu
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Wielkość obrazów o zmienionych rozmiarach
(Przybliżona liczba pikseli)
Jakość
obrazu
3:2
4:3
4
4800×3200 (15,4 megapiksela)
4256×3200* (13,6 megapiksela)
a
3472×2320* (8,1 megapiksela)
3072×2320* (7,1 megapiksela)
b
2400×1600 (3,8 megapiksela)
2112×1600* (3,4 megapikseli)
Jakość
obrazu
16:9
1:1
4
4800×2688* (12,9 megapiksela)
3200×3200 (10,2 megapiksela)
a
3472×1952* (6,8 megapiksela)
2320×2320 (5,4 megapiksela)
b
2400×1344* (3,2 megapiksela)
1600×1600 (2,6 megapiksela)
zz Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
zz Obraz może być nieznacznie przycięty w zależności od warunków zmiany
rozmiaru.
582
Ekran informacji
Ekran fotografowania
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym
momencie zastosowane.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Dostępny czas nagrywania filmów
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych
Możliwe ujęcia / sek. do aktywacji
samowyzwalacza
Bracketing ostrości / Tryb HDR
/ Redukcja szumów zdjęć
seryjnych / Timer funkcji Bulb /
Timer interwałowy/ fotografowanie
serii RAW
Tryb fotografowania / ikona
scenerii
Metoda AF
Działanie AF
Tryb pomiaru
Jakość obrazu
Wielkość nagrywanego filmu
Współ. prop. obrazu
Punkt AF (1-punktowy AF)
Stan akumulatora
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(14) Liczba możliwych zdjęć dla
bracketingu ostrości / Ekspozycje
wielokrotne/Timer interwałowy
(15) Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
(16) Poziomica elektr.
(17) Histogram
(18) Szybkie nastawy
(19) Fotografowanie bez migotania
(20) Balans bieli / Korekcja
balansu bieli
(21) Styl obrazów
(22) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(23) Filtry twórcze
(24) Utwórz folder
(25) Przycisk powiększania
(26) Symulacja ekspozycji
(27) Stan wykrywania sygnału GPS
583
Ekran informacji
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(34)
(43)
(35)
(36)
(37)
(28) 1 wskaźnik
(29) Gotowość lampy / Blokada
ekspozycji lampy / Synchronizacja
z krótkimi czasami
(30) Elektroniczna
(31) Tryb wyzwalania migawki
(32) Dotyk. migawka
(33) Blokada AE
(34) Czas naświetlania
(35) Wartość przysłony
(44)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
Korekta ekspozycji lampy
Wskaźnik poziomu ekspozycji
Funkcja Wi-Fi
Siła sygnału Wi-Fi
Funkcja Bluetooth
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Korekta ekspozycji
Sekwencja naświetlania /
Bracketing ekspozycji z lampą
zz Istnieje możliwość ustawienia treści wyświetlanych po naciśnięciu przycisku
<B> (=512).
zz Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy metoda AF jest ustawiona na
[u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony przez przewód HDMI do telewizora.
zz Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
584
Ekran informacji
Ekran nagrywania filmu
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym
momencie zastosowane.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
Poziomica elektr.
Stan akumulatora
Dostępny czas nagrywania filmu /
Dotychczasowy czas nagrywania
(4) Tryb nagrywania filmu / Film
poklatkowy / Ikona ujęcia
(5) Metoda AF
(6) Wielkość nagrywanego filmu
(7) Cyfrowa stabilizacja filmu
(8) Poziom nagrywanego dźwięku
(ręcznie)
(9) Filmowy Serwo AF
(10) Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) Punkt AF (1-punktowy AF)
(12) Zakaz nagrywania filmu
(13) Histogram (do ręcznej regulacji
ekspozycji)
(14) Przycisk szybkich nastaw
(15) Balans bieli / Korekcja
balansu bieli
(16) Styl obrazów
(17) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(18) Filtry twórcze
(19) Migawka wideo
(20) Stan wykrywania sygnału GPS
(21) Przycisk powiększania
585
Ekran informacji
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(22) Wskaźnik poziomu nagrywanego
dźwięku (ręcznie)
(23) Blokada AE
(24) Czas naświetlania
(25) Wartość przysłony
(26) Wskaźnik poziomu ekspozycji
(27) Nagrywanie filmu w toku
(32)
(33)
(34)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
Wybieranie punktu AF/MF
Siła sygnału Wi-Fi
Funkcja Bluetooth
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Funkcja Wi-Fi
Korekta ekspozycji
zz Istnieje możliwość ustawienia treści wyświetlanych po naciśnięciu przycisku
<B> (=512).
zz Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy metoda AF jest ustawiona na
[u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony przez przewód HDMI do telewizora.
zz Poziomica elektroniczna, linie siatki i histogram nie będą wyświetlane podczas
nagrywania filmu. (Wyświetlane elementy znikną po rozpoczęciu nagrywania
filmu).
zz Po rozpoczęciu nagrywania filmu wyświetlany pozostały czas nagrywania
zostanie zastąpiony aktualnym czasem nagrywania filmu.
zz Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
586
Ekran informacji
Ikony ujęć
W trybie fotografowania <A> aparat wykrywa typ ujęcia i automatycznie
dostosowuje do niego wszystkie ustawienia. Wykryty rodzaj ujęcia jest
wyświetlany w lewej górnej części ekranu.
Obiekt
Portrety
Ruchome
obiekty*1
Tło
Nie portret
Natura/
Ruchome Zbliżeotwarta
obiekty*1
nie*2
przestrzeń
Jasno
Szary
Pod światło
Z niebieskim
niebem
Jasnoniebieskie
Pod światło
*3
Zachód słońca
*3
Światło
punktowe
Pomarańczowy
Ciemnoniebieskie
Ciemno
Ze statywem*1
Kolor tła
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Niewyświetlane w przypadku nagrywania filmów.
*2: Wyświetlana, gdy podłączony obiektyw zarejestruje informacje o odległości.
W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do
makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
*3: Będzie wyświetlana ikona sceny wybranej spośród rodzajów scen możliwych do
wykrycia.
*4: Wyświetlana wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
Fotografowane ujęcie jest ciemne, jest to nocna scenografia, a aparat jest
umieszczony na statywie.
*5: Wyświetlana w przypadku korzystania z poniższych obiektywów:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Obiektywy z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone do
sprzedaży w roku 2012 lub później.
*4+*5: W przypadku jednoczesnego spełnienia warunków opisanych w punktach *4 i *5
czas naświetlania wydłuży się.
zz W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona
może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.
587
Ekran informacji
Ekran odtwarzania
zz Podstawowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcja Wi-Fi
Siła sygnału Wi-Fi
Stan akumulatora
Nr odtwarzania / Łączna liczba
obrazów / Liczba znalezionych
obrazów
Czas naświetlania
Wartość przysłony
Wartość korekty ekspozycji
Funkcja Bluetooth
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Już wysłane do komputera/
smartfona
ocena
Ochrona obrazu
Numer folderu - numer pliku
Jakość obrazu / Edytowany
obraz / Kadrowanie
Priorytet jasnych partii obrazu
Czułość ISO
zz Jeśli zdjęcie zostało wykonane za pomocą innego aparatu, niektóre informacje
o obrazie mogą nie być wyświetlane.
zz Może nie być możliwości odtworzenia zdjęć wykonanych za pomocą tego
aparatu na innych aparatach.
588
Ekran informacji
zz Szczegółowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Wartość przysłony
Czas naświetlania
Tryb fotografowania
Balans bieli
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
Korekcja balansu bieli
Styl obrazów / Ustawienia
Wartość korekty ekspozycji
Data i czas wykonania zdjęcia
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogram (Jasność/RGB)
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Korekta ekspozycji lampy /
Światło odbite / Fotografowanie
w trybie HDR / Redukcja szumów
zdjęć seryjnych
(14) Tryb pomiaru
(15) Rozmiar pliku
(16) Jakość obrazu / Edytowany obraz
/ Kadrowanie
* W przypadku fotografowania w jakości obrazu RAW+JPEG zostanie wyświetlony
rozmiar pliku obrazu RAW.
* Linie określające obszar obrazu będą wyświetlane w przypadku obrazów
z ustawionym formatem obrazu (=125) i jakością obrazu RAW lub RAW+JPEG.
* Podczas fotografowania z lampą błyskową bez korekty ekspozycji lampy będzie
wyświetlany symbol [0]
* Symbol [ ] jest wyświetlany w przypadku obrazów wykonanych w trybie
fotografowania ze światłem odbitym lampy błyskowej.
* W przypadku zdjęć wykonanych w trybie HDR zostanie wyświetlona ikona efektu
(=177) i wielkość regulacji zakresu dynamiki.
* W przypadku obrazów zarejestrowanych przy użyciu redukcji szumów zdjęć seryjnych
zostanie wyświetlony symbol [M].
* Symbol [u] zostanie wyświetlony w przypadku obrazów utworzonych i zapisanych
w wyniku obróbki obrazu RAW, wyodrębnienia z serii RAW, zmiany rozmiaru,
kadrowania lub twórczego wspomagania.
* Symbol [N] zostanie wyświetlony w przypadku obrazów wykadrowanych, a następnie
zapisanych.
589
Ekran informacji
zz Szczegółowe informacje wyświetlane dla filmów
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
Odtwarzanie filmów
Tryb nagrywania filmu / Film
poklatkowy / Migawka wideo
Wielkość obrazu
Prędkość nagrywania
(3)
(4)
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Metoda kompresji
Cyfrowa stabilizacja filmu
Czas nagrywania
Format filmu
* Symbol [G] jest wyświetlany w przypadku zdjęć wykonanych, jako zdjęcia próbne
do filmów poklatkowych.
zz W czasie odtwarzania filmu w odniesieniu do wartości [Precyzja] i [Próg] opcji
[Ostrość] funkcji [Styl obrazów] wyświetlony będzie symbol „*, *”.
590
Znaki towarowe
zz Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych
krajach.
zz Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
zz Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
zz Logo Wi-Fi CERTIFIED i oznaczenie Wi-Fi Protected Setup są znakami
towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
zz Skrót WPS używany na ekranach ustawień aparatu i w tej instrukcji oznacza
Wi-Fi Protected Setup.
zz Słowo i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth
SIG, Inc., których firma Canon Inc. używa w ramach uzyskanej licencji. Pozostałe
znaki towarowe i ich nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
zz Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
591
Informacje dotyczące licencji MPEG-4
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“ AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Notice displayed in English as required.
Oprogramowanie innych firm
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie innych firm.
● Biblioteka AES-128
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
592
● Pliki nagłówkowe CMSIS Core
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
593
● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
594
Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności pod
warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. W związku
z tym zalecane jest używanie niniejszego produktu z oryginalnymi
akcesoriami.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane
nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria
Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać,
że naprawy przeprowadzane z uwagi na awarię akcesoriów innych niż
oryginalne akcesoria nie zostaną objęte niniejszą gwarancją. Naprawy takie
można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.
zz Akumulator LP-E17 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon.
Użytkowanie go z niezgodnymi ładowarkami lub innymi urządzeniami może
spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności.
595
Skorowidz
Symbole
1-punktowy AF : 198, 203
[4K] 3840×2160 (film) : 241
A
Adapter prądu stałego : 555
Adobe RGB : 162
AEB (sekwencja naświetlania) : 141
AF
AF dotknięcie z przeciągnięciem : 212
AF z detekcją oczu : 209
Ciągły AF : 211
Działanie AF : 195
Metoda AF : 198
Ogranicz metody AF : 532
Ostrość ręczna : 218
Oświetlenie
wspomagające AF : 197, 215
Punkt AF powiązany z orientacją : 532
Ramka obszarowego AF : 84, 206
Ręczna ostrość dla obiektywu : 214
Sygnał „bip”
(sygnalizator dźwiękowy) : 508
Szybkość AF : 274
Wybieranie punktu AF : 203
Zmiana kompozycji : 74
AF punktowy : 198, 203
AF z detekcją oczu : 209
<A+> (inteligentna scena auto) : 70
Akcesoria : 3
Akumulator → Zasilanie
Alarm prześwietlenia : 369
Album (migawka wideo) : 261, 351
ALL-I : 250
Aparat
Rozmycie spowodowane drganiami
aparatu : 136, 191
Trzymanie aparatu : 57
Usuwanie nastaw : 520
Art. olejny HDR : 99
Art. standard HDR : 99
596
Art. uwypukl. HDR : 99
Autofokus → AF
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) : 149
Automatyczne resetowanie : 488
Automatyczne wyłączanie : 495
Automatyczny poziom : 270
Auto-obracanie : 489
Autoportret : 80
Av (preselekcja przysłony) : 108
Awaria : 556
B
Bezpieczne przesuwanie
ekspozycji : 531
Blokada AE : 217, 233, 531
Blokada ekspozycji lampy : 287
Blokada ostrości : 74
Bracketing ekspozycji
z lampą (FEB) : 298
Bracketing ostrości : 180
BUSY : 124
C
<C1>/<C2> (Własny tryb fotograf. ) : 519
Cyfrowy optymalizator
obiektywu : 130, 345
Czas kontrolnego wyświetlania : 127
Czas letni : 498
Czułość → Czułość ISO
Czułość ISO : 143, 277
Automatyczny zakres (zdjęcia) : 146
Minimalny czas naświetlania dla trybu
automatycznej czułości
ISO (zdjęcia) : 147
Zakres automatycznej
czułości ISO : 146, 576
Zakres czułości ISO : 145, 277
Czułość śledzenia : 273
Czyszczenie matrycy światłoczułej : 503
Skorowidz
D
Dane dla retuszu kurzu : 174
Data/czas : 497
Długie czasy ekspozycji (Bulb) : 190
Dodatkowe czułości ISO :
143, 145, 277, 581
Dostępna liczba zdjęć : 576
Dostępny czas nagrywania (film) : 580
Dostosowanie przycisków : 536
DPOF (Digital Print Order Format) : 331
Drgania aparatu : 58, 73
Drukowanie
Opcje fotoksiążki : 335
Zlec.wydr.obr. : 331
E
Efekt akwareli : 98, 340
Efekt aparatu zabawki : 98, 340
Efekt filtru (monochromatyczny) : 168
Efekt miniatury : 99, 101, 340
Efekt pogrub. artyst : 340
Efekt rybiego oka : 98, 339
Efekt tonalny (monochromatyczny) : 168
Ekran : 32, 46
Jasność : 496
Regulacja kąta : 46
Ekran informacji o obrazie : 512, 583
Ekspozycja w trybie Bulb : 190
Timer funkcji Bulb : 191
Elastyczna preselekcja AE : 112
Elektroniczny wężyk spustowy : 223
Err (kody błędów) : 575
exFAT : 246, 491
F
FAT32 : 246, 491
[FHD] 1920×1080 (film) : 241
Filmowanie w trybie HDR : 239
Film poklatkowy : 250
Filmy : 227
Automatyczna wolna migawka : 279
Blokada AE : 233
Cyfrowa stabilizacja filmu : 268
Czas nagrywania : 247, 580
Czułość śledzenia w Filmowym Serwo
AF : 273
Edycja : 313, 317
Ekran informacji : 585
Filmowanie w trybie HDR : 239
Filmowy Serwo AF : 271, 273, 274
Film poklatkowy : 250
Filtr wiatru : 248
Karty umożliwiające nagrywanie
filmów : 579
Korzystanie z automatycznego
poziomu : 270
Metoda kompresji : 243
Migawka wideo : 261
Mikrofon : 233, 249
Mikrofon zewnętrzny : 249
Nagrywanie dźwięku/poziom
nagrywanego dźwięku : 248
Nagrywanie z automatyczną regulacją
ekspozycji : 232
Nagrywanie z ręczną regulacją
ekspozycji : 234
Odtwarzanie : 309
Prędkość AF w Filmowym
Serwo AF : 274
Prędkość nagrywania : 243
Przechwytywanie klatek : 315
Przeglądy filmowe : 222, 317
Rozmiar pliku : 246, 580
Tłumik : 249
Wielkość nagrywanego filmu : 241
Wycinanie pierwszej
i ostatniej sceny : 313
Wyjście HDMI : 278, 509
Wyświetlanie siatki : 513
Film z efektem miniatury : 266
Filtr wiatru : 248
597
Skorowidz
Filtry twórcze : 96, 338
Firmware : 523
Format obrazu → Współ. prop. obrazu
Formatowanie : 45, 490
Formatowanie
(inicjalizacja karty) : 45, 490
Fotografowanie bez migotania : 193
Fotografowanie w trybie HDR : 176
Funkcja Bluetooth : 379, 446, 453
Adres : 453
Łączenie : 381
Funkcja Wi-Fi : 375
Adres IP : 444
Adres MAC : 461
Android : 380
Camera Connect : 380, 386
CANON iMAGE GATEWAY : 426
Czyszczenie ustawień komunikacji
bezprzewodowej : 460
Drukarka : 416
Drukowanie : 418
Edytuj informacje
o urządzeniu : 404, 458
Ekran Informacje wyświetlane : 461
EOS Utility : 408
Hasło : 452
Historia połączeń : 449, 452
Image Transfer Utility 2 : 413
iOS : 380
Klawiatura wirtualna : 462
Nastawy sieciowe : 477
Nick : 459
Parowanie : 382
PictBridge : 416
Ponowne łączenie : 449
Przełącz sieć : 442
Sieć : 391, 409, 417
SSID : 391, 409, 417
Tryb punktu dostępu aparatu : 444
Ustawienia Wi-Fi : 452
Usuń informacje o połączeniu : 459
Uwagi : 474
598
WPS (Zabezpieczona
konfiguracja Wi-Fi) : 441
Wysyłanie obrazów spełniających
kryteria wyszukiwania : 401, 438
Wysyłanie wszystkich obrazów na
karcie : 400, 437
Wyślij wybrane : 396, 433
Wyświetlane obrazy : 404
Wyświetlanie obrazów : 386
Zdalna obsługa : 386
Zlec.wydr.obr. : 421
Zmień rozmiar : 394, 399, 434
Funkcje indywidualne : 525
Funkcje przycisku migawki : 511
Fv (Elastyczna preselekcja AE) : 112
G
Gładka cera : 82
Głośność (odtwarzanie filmów) : 311, 312
Gorąca stopka : 35, 300
GPS : 455
H
[HD] 1280×720 (film) : 241
HDMI : 278, 321, 509
HDMI HDR : 510
Histogram : 367, 514
I
Ikony : 9
Ikony ujęć : 75, 587
Informacje o lokalizacji : 455
Informacje o prawach autorskich : 521
Instrukcje bezpieczeństwa : 28
Inteligentna scena auto : 70
IPB : 243
Skorowidz
J
L
Jakość obrazu : 122, 577
Język : 500
JPEG : 577
Lampa błyskowa
Korekta ekspozycji lampy : 286, 293
Lampa błyskowa (Speedlite)
Bezprzewodowo : 296
Blokada ekspozycji lampy : 287
Błysk+dł. czas : 291
Błysk ręczny : 292, 295
Bracketing ekspozycji
z lampą (FEB) : 298
Czas synchronizacji błysku : 300
Funkcje indywidualne : 298
Korekta czerwonych oczu : 290
Korekta ekspozycji lampy : 293
Sterowanie lampą
(ustawienia funkcji) : 289
Tryb synchronizacji (pierwsza/druga
zasłona) : 293, 297
Wbudow. lampa : 284
Zasięg : 284
Zewnętrzne lampy błyskowe : 300
Lampy błyskowe producentów innych niż
Canon : 300
Liczba pikseli : 122, 577
Logo certyfikatu : 523
K
Kadrowanie (obrazy) : 354
Karty : 11, 33, 42
Formatowanie : 45, 490
Ochrona przed zapisem : 42
Pełne formatowanie : 490
Rozwiązywanie problemów : 45, 559
Karty pamięci → Karty
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty
Kasowanie nastaw : 520
Ekran informacji o obrazie : 514
Własny tryb fotografowania : 519
Kilka funkcji : 34, 60
Kompaktowy zasilacz sieciowy : 555
Komunikacja bezprzewodowa : 375
Komunikaty o błędach : 575
Kontrast : 149, 167
Kontrola podświetlenia HDR : 91
Kontrolka dostępu : 43
Korekcja dyfrakcji : 131, 346
Korekcja przesunięcia : 355
korekta czerwonych oczu : 350
Korekta czerwonych oczu : 290
Korekta ekspozycji : 140
Korekta ekspozycji lampy : 286, 293
Korekta ekspozycji w trybie M za pomocą
automatycznej czułości ISO : 111
Korygowanie aberracji
chromatycznej : 131, 346
Korygowanie dystorsji : 129, 345
Korygowanie jasności
brzegów : 129, 345
Krajobrazy : 83
Ł
ładowanie : 40, 554
Ładowarka : 38, 40
M
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych : 124, 577
Małe odległości : 87
Menu : 62
Funkcje indywidualne : 526
Funkcje komunikacji
bezprzewodowej : 376
Moje menu : 543
Nagrywanie filmu : 228
Odtwarzanie : 302
599
Skorowidz
Procedura wprowadzania
ustawień : 63
Przyciemnione pozycje menu : 65
Ustawienia funkcji : 482
Wykonywanie zdjęć : 117
Metoda zwolnienia migawki : 186
MF (ręczna regulacja ostrości) : 218
Miękka ostrość : 98, 339
Migawka dotykowa : 184
Migawka wideo : 261
Mikrofon : 233, 249
Mikrofon zewnętrzny : 249
Moje menu : 544
Monochromatyczne : 164, 168
MP4 : 243
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 110
Muzyka w tle : 311, 312, 353
N
Naciśnięcie do końca : 58, 511
Naciśnięcie do połowy : 58, 511
Nagrywanie dźwięku/poziom
nagrywanego dźwięku : 248
Narastająco (numery plików) : 487
Nasycenie : 167
Nazwy elementów : 34
Niska (jakość obrazu) : 122
Nocne portrety : 89
Normalna (jakość obrazu) : 122
NTSC : 243, 502
O
Obiektyw : 49, 51
Cyfrowy optymalizator
obiektywu : 130, 345
Korekcja aberracji obiektywu :
128, 276, 345
Korekcja dyfrakcji : 131, 346
Korygowanie aberracji
chromatycznej : 131, 346
Korygowanie dystorsji : 129, 345
600
Korygowanie jasności
brzegów : 129, 345
Przełącznik trybu ostrości : 52, 219
Zwolnienie blokady : 50, 53
Obracanie (obrazy) : 326, 489
Obrazy
Alarm prześwietlenia : 369
Automatyczne obracanie : 489
Auto reset. : 488
Histogram : 367
Informacje o obrazie : 305, 589
Kryteria wyszukiwania : 363
Narastająco (numery plików) : 487
Numery plików : 486
Ocena : 358
Ochrona obrazów : 323
Odtwarzanie : 301
Powiększanie obrazów : 307
Przeskok wyświetlania
(przeglądanie obrazów) : 365
Przesyłanie (do komputera) : 552
Ręczne obracanie : 326
Ręczny reset : 488
Usuwanie : 327
Widok miniatur : 308
Wyświetlanie punktu AF : 370
Obróbka obrazu RAW : 341
Ocena : 358
Ochrona obrazów : 323
Odtwarzanie : 301
One-Shot AF : 196
Opcje fotoksiążki : 335
Oprogramowanie : 550
Instrukcja obsługi : 551
Ostrość : 167
Ostrość ręczna : 218
Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze : 224, 280
Oszczędzanie energii : 495
Skorowidz
P
PAL : 243, 502
Panel dotykowy : 66, 306, 507
Panoramowanie : 85
Pasek : 38
Pilot zdalnego sterowania : 223
Pobieranie obrazów na komputer : 552
Podgląd głębi ostrości : 109
Podstawowy ekran informacji : 588
Podwójne dotknięcie : 306
Pojedyncze zdjęcia : 133
Pokaz przezroczy : 361
Pokrętło główne : 34, 59
Pokrętło szybkiej kontroli : 34, 59
Pokrętło wyboru trybów : 36
Pomiar centralnie ważony
uśredniony : 151
Pomiar punktowy : 151
Pomiar skupiony : 151
Pomiar wielosegmentowy : 151
Pomoc : 518
Rozmiar tekstu : 518
Portrety : 81
Powiększanie : 373
Powiększanie obrazów : 205, 218, 307
Poziomnica elektroniczna : 583, 584
P (programowa AE) : 104
Preselekcja czasu : 106
Preselekcja przysłony : 108
Prędkość nagrywania : 243, 502
Priorytet atmosfery (AWB) : 155, 157
Priorytet bieli (AWB) : 155, 157
Priorytet jasnych partii obrazu : 150
Priorytet tonu : 150
Profil ICC : 162
Programowa AE : 104
Przesunięcie programu : 105
Przechwytywanie klatek : 315
Przechwytywanie klatek 4K : 315
Przeciąganie : 66
Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania) : 365
Przeglądy filmowe : 222, 317
Przełącznik trybu ostrości : 7, 35, 52,
218, 221, 501
Przeskok wyświetlania : 365
Przestrzeń kolorów : 162, 345
Przewodnik po funkcjach : 493
Przewodnik trybu fotografowania : 492
Przycinanie bieli : 369
Przycisk INFO : 61
Przycisk M-Fn : 34, 60
Przycisk start AF : 59
Przyrosty nastaw ekspozycji : 528
Punkt AF powiązany z orientacją : 532
Q
[Q] (Szybkie nastawy) : 67
R
Ramka obszarowego AF : 84, 206
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 577
Redukcja szumów
Długie czasy ekspozycji (Bulb) : 171
Wysoka czułość ISO : 172
Redukcja szumów dla długich czasów
naświetlania : 171
Redukcja szumów przy wysokiej czułości
ISO : 172
Redukcja szumów zdjęć seryjnych : 172
Regulacja ostrości → AF
Ręczna ostrość dla obiektywu : 214
Ręczna regulacja ekspozycji : 110, 234
Ręczny balans według wzorca bieli : 158
Ręczny reset : 488
Rozmiar pliku : 246, 577, 580
Rozszerzenie pliku : 122, 243
Rozwiązywanie problemów : 556
601
Skorowidz
S
T
Samowyzwalacz : 135
Samowyzwalacz interwałowy : 187
<SCN> (tryb specjalnego ujęcia) : 36, 78
Sekwencja
AEB (sekwencja naświetlania) : 141
Bracketing ekspozycji
z lampą (FEB) : 298
Bracketing ostrości : 180
Sekwencja balansu bieli : 161
Sepia (monochromatyczne) : 168
Serie zdjęć : 133
Servo AF
Filmowy Serwo AF : 271, 273, 274
SERVO : 196
Wstępny punkt AF : 533
SERVO (Servo AF) : 196
Sport : 84
Spust migawki : 58, 511
sRGB : 162
stabilizacja obrazu : 216
Standard TV : 502
Strefa czasowa : 497
Strefa podstawowa : 36
Strefa twórcza : 37
Strefowy AF : 199, 203
Styl obrazów : 163, 166, 169
Sygnał „bip”
(sygnalizator dźwiękowy) : 508
Sygnał dotyku : 508
Symulacja ekspozycji : 154
Synchronizacja z drugą
zasłoną : 293, 297
Synchronizacja z pierwszą zasłoną : 297
Szybka seria zdjęć : 133
Szybkie nastawy : 67
Temperatura barwowa : 159
Timer pomiarowy : 153
Tłumik : 249
Ton koloru : 88, 167
Tryb błysku : 292, 295
Tryb Eco : 494
Tryb fotografowania
<A+> (inteligentna scena auto) : 70
Av (preselekcja przysłony) : 108
[C1]/[C2] (Własny tryb
fotografowania) : 519
Filtry twórcze : 96
Art. olejny HDR : 99
Ś
Średnia (jakość obrazu) : 122
Art. standard HDR : 99
Art. uwypukl. HDR : 99
Efekt akwareli : 98
Efekt aparatu zabawki : 98
Efekt miniatury : 99
Efekt rybiego oka : 98
Miękka ostrość : 98
Ziarnisty Cz/B : 98
Fv (Elastyczna preselekcja AE) : 112
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 110
P (programowa AE) : 104
Tryb specjalnego ujęcia (SCN) : 78
Autoportret : 80
Gładka cera : 82
Kontrola podświetlenia HDR : 91
Krajobrazy : 83
Małe odległości : 87
Nocne portrety : 89
Panoramowanie : 85
Portrety : 81
Sport : 84
Zdjęcia nocne z ręki : 90
Żywność : 88
Tv (Preselekcja czasu) : 106
602
Skorowidz
Tryb pomiaru : 151
Tryb serii RAW : 137
Tryb specjalnego ujęcia (SCN) : 78
Tryb synchronizacji : 293, 297
Tryb wyzwalania migawki : 133
Tv (Preselekcja czasu) : 106
Twarz+Śledzenie : 198, 201
Tworzenie/wybieranie folderu : 484
Twórcze wspomaganie : 76, 347
U
UHS-II/UHS-I : 11
Ustawienia domyślne
Dostosowywanie operacji : 542
Funkcje indywidualne : 542
Komunikacja bezprzewodowa : 460
Moje menu : 547
Nastawy lampy : 299
Ustawienia wyświetlania : 516
Usuwanie (obrazy) : 327
UTC (uniwersalny czas
koordynowany) : 457
W
WB (balans bieli) : 155
Automatycznie : 157
Korekcja : 160
Nastawy własne : 158
Priorytet atmosfery : 155, 157
Priorytet bieli : 155
Sekwencja : 161
Ustawienie temperatury
barwowej : 159
Wbudow. lampa : 284
Widok miniatur : 308
Widok zmniejszony : 308
Wizjer
Format wyświetlania : 515
Własny tryb fotografowania : 519
Wolna seria zdjęć : 133
Wskaźnik poziomu ekspozycji : 584, 586
Współ. prop. obrazu : 125, 578
Wyjście HDMI : 278
Wymagania dotyczące karty : 244, 579
Wyodrębnianie zdjęć : 319
Wyróżnianie MF : 220
Wysoka (jakość obrazu) : 122
Wysoka (Jakość obrazu) : 122
Wysoki zakres dynamiki→
Fotografowanie w trybie HDR
Wyszukiwanie obrazu : 363
Wyświetlacz wyłączony : 495
Wyświetlanie na ekranie telewizora : 321
Wyświetlanie pojedynczego obrazu : 304
Wyświetlanie punktu AF : 370
Wyświetlanie siatki : 371, 513
Z
Zasilanie : 47
Automatyczne wyłączanie : 495
Dostępna liczba zdjęć : 576
ładowanie : 40, 554
Stan akumulatora : 48
Zasilanie z sieci : 555
Zasilanie z sieci : 555
Zdjęcia nocne z ręki : 90
Zespolona stabilizacja filmu : 269
Zewnętrzna lampa Speedlite → Lampa
błyskowa (Speedlite)
Ziarnisty Cz/B : 98, 339
Złącze cyfrowe : 552
Złącze USB (cyfrowe) : 552
Złącze zdalnego wyzwalania : 223
Zmiana rozmiaru : 356
Ż
Żywność : 88
603
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i Bliski Wschód
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia
Aby uzyskać adres lokalnego biura firmy Canon, skorzystaj z karty gwarancyjnej lub ze strony
internetowej www.canon-europe.com/Support
W krajach europejskich produkt i dołączoną gwarancję dostarcza Canon Europa N.V.
Opisy zawarte w instrukcji obsługi są aktualnymi opisami z lipca 2019. Aby
uzyskać informacje dotyczące zgodności ze sprzętem wyprodukowanym po tej
dacie, należy skontaktować się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon.
Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Canon.
CEL-SX7WA2G0 © CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising