Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
Pierwsze kroki POLSKI
CEL-SX7VA2G0
Podręczniki i oprogramowanie
Więcej informacji na temat obsługi aparatu można znaleźć we
wskazówkach wyświetlanych na ekranie aparatu lub w Zaawansowanej
instrukcji obsługi, którą można pobrać z witryny internetowej firmy Canon.
Pobierz podręczniki i oprogramowanie do aparatu i obiektywów
z poniższej strony internetowej.
http://www.canon.com/icpd/
• Odwiedź stronę o podanym wyżej adresie za pomocą komputera
podłączonego do Internetu.
• Przejdź do witryny przeznaczonej dla Twojego kraju lub regionu.
• Do wyświetlania podręczników wymagany jest program Adobe Reader.
• Wskazówki dotyczące pobierania i instalacji oprogramowania można
znaleźć w pobranych instrukcjach obsługi.
• Dostęp do strony internetowej z instrukcjami obsługi i oprogramowaniem
można uzyskać za pomocą kodu QR, który można wyświetlić na ekranie
aparatu. Aby wyświetlić kod QR, należy wybrać MENU > [ ] (Ustawienia
funkcji) > [Instrukcja obsługi/adres URL oprogramowania].
Przy próbie pobrania instrukcji obsługi
lub oprogramowania może pojawić się
monit o podanie numeru seryjnego
(numeru korpusu).
W takim przypadku należy wprowadzić numer
widoczny z tyłu wyświetlacza (monitora).
2
Uwagi wstępne oraz informacje prawne
• Wstępnie należy zrobić kilka zdjęć i sprawdzić je, aby mieć pewność,
że obrazy zostały prawidłowo zarejestrowane. Należy pamiętać, że firma
Canon Inc., jej spółki zależne i stowarzyszone oraz jej dystrybutorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne wynikłe
z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu lub osprzętu, w tym kart
pamięci, polegające na niemożności zarejestrowania obrazu lub
niemożności zarejestrowania obrazu w sposób umożliwiający jego odczyt
na komputerze.
• Fotografowanie lub nagrywanie bez upoważnienia (w formie obrazu
i/lub dźwięku) osób albo materiałów chronionych prawami autorskimi
może stanowić naruszenie prywatności tych osób i/lub praw innych
osób, w tym praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.
Należy pamiętać, że ograniczenia mogą występować nawet
w przypadku, gdy wspomniane fotografowanie lub nagrywanie jest
wykonywane wyłącznie na użytek własny.
• Informacje dotyczące gwarancji na aparat fotograficzny i na temat
Obsługi klienta można znaleźć w znajdującym się w zestawie z aparatem
pakietem materiałów dla użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
• Mimo że ekran jest produkowany w warunkach wysoce precyzyjnego
procesu technologicznego i ponad 99,99% pikseli spełnia specyfikacje
projektowe, sporadycznie niektóre piksele mogą być uszkodzone albo
mieć na stałe kolor czerwony lub czarny. Nie świadczy to o uszkodzeniu
aparatu ani nie ma wypływu na zarejestrowane obrazy.
• Gdy aparat jest używany przez dłuższy okres czasu, może się
nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.
3
Zasady bezpieczeństwa
• Aby w sposób bezpieczny użytkować opisywany produkt, należy
koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję.
• Postępowanie zgodne z niniejszą instrukcją pozwoli uniknąć urazów
lub obrażeń ciała u operatora lub innych osób.
OSTRZEŻENIE:
Zagrożenie poważnymi obrażeniami
lub śmiercią.
• Przechowywać produkt poza zasięgiem małych dzieci.
Pasek owinięty wokół szyi osoby grozi uduszeniem.
Części aparatów lub znajdujące się w zestawie z nimi elementy, albo akcesoria są niebezpieczne
w przypadku połknięcia. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy
lekarskiej.
Akumulator jest niebezpieczny w przypadku połknięcia. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć
natychmiastowej pomocy lekarskiej.
• Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej instrukcji.
• Nie wolno demontować ani dokonywać przeróbek opisywanego produktu.
• Nie narażać produktu na silne wstrząsy lub drgania.
• Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
• Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak obecność
dymu lub dziwny zapach.
• Do czyszczenia produktu nie wolno używać rozpuszczalników organicznych takich jak alkohol,
benzyna, czy rozcieńczalnik do farb.
• Chronić produkt przed zawilgoceniem. Uważać, aby do wnętrza produktu nie dostały się obce
przedmioty lub ciecze.
• Nie używać produktu w miejscach występowania palnych gazów.
Może bowiem dojść do porażenia elektrycznego, wybuchu lub pożaru.
• Nie należy zostawiać obiektywu ani aparatu z zamocowanym obiektywem bez założonego
dekla na obiektyw.
Obiektyw może skupiać wiązki światła i spowodować pożar.
• Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego w trakcie burzy.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem.
• Podczas użytkowania dostępnych na rynku baterii lub znajdujących się w zestawie
akumulatorów należy przestrzegać poniższych instrukcji.
- Baterie/akumulatory używać jedynie z produktem, do którego zostały przeznaczone.
- Nie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
- Nie ładować baterii/akumulatorów przy użyciu nieautoryzowanych ładowarek.
- Chronić styki przed zabrudzeniem lub kontaktem z metalowymi szpilkami albo innymi
przedmiotami z metalu.
- Nie wolno używać baterii/akumulatorów po wycieku elektrolitu.
- Pozbywając się baterii/akumulatorów należy zaizolować styki elektryczne taśmą lub
w inny sposób.
Może bowiem dojść do porażenia elektrycznego, wybuchu lub pożaru.
Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu z baterii/akumulatora ze skórą lub ubraniem, miejsce to należy
dokładnie przemyć pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przemyć dużą
ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
• Korzystając z ładowarki akumulatora lub zasilacza, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
- Co pewien czas, suchą szmatką wytrzeć z kurzu wtyczkę i gniazdo zasilające.
- Nie wolno podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest do oporu włożona do gniazda.
- Chronić wtyczkę zasilającą i styki przed zabrudzeniem lub kontaktem z metalowymi szpilkami
albo innymi przedmiotami z metalu.
4
Zasady bezpieczeństwa
•
Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nie wolno dotykać ładowarki akumulatora ani
zasilacza podłączonych do gniazda elektrycznego.
• Na przewodzie zasilającym nie należy stawiać ciężkich przedmiotów. Uważać, by nie uszkodzić
przewodu zasilającego. Nie wolno go załamywać, ani dokonywać jego przeróbek.
• Produktu nie wolno owijać tkaniną lub innymi materiałami podczas jego użytkowania lub krótko
po użyciu, gdy produkt jest nadal ciepły.
• Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez zbyt długi okres czasu.
• Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
• Nie ładować baterii/akumulatora w temperaturach poza zakresem 5–40°C.
Może bowiem dojść do porażenia elektrycznego, wybuchu lub pożaru.
• Nie dopuścić, by produkt dotykał przez dłuższy czas tego samego obszaru skóry w trakcie
użytkowania.
Może to spowodować powstanie oparzeń niskotemperaturowych, włącznie z zaczerwienieniem
skóry i powstaniem pęcherzy, nawet jeśli temperatura urządzenia nie wydaje się wysoka.
W przypadku osób z problemami krążeniowymi lub niezbyt wrażliwą skórą bądź korzystania
z urządzenia w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, zalecane jest korzystanie ze statywu
lub podobnego sprzętu.
• Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia w miejscach,
gdzie jego użytkowanie jest zabronione.
W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego funkcjonowania innych urządzeń z uwagi
na oddziaływanie fal elektromagnetycznych, a nawet wypadku.
UWAGA:
Ryzyko urazu.
• Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu.
Może to spowodować uraz oczu.
• Nie należy patrzeć na ekran ani przez wizjer przez dłuższy czas.
Może to powodować objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy
natychmiast przestać używać produktu i na chwilę odpocząć.
• Wyzwalanie lampy błyskowej wiąże się z generowaniem ciepła i wysoką temperaturą.
Podczas robienia zdjęć, palce, inne części ciała oraz przedmioty należy trzymać z dala
od lampy błyskowej.
Grozi to bowiem poparzeniami lub nieprawidłowym działaniem lampy błyskowej.
• Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.
Mogłoby to spowodować nadmierne nagrzanie/oziębienie produktu, a w przypadku jego dotknięcia,
poparzenia lub inne urazy.
• Pasek jest przeznaczony tylko do mocowania na nim korpusu aparatu. Zawieszanie na pasku
innego produktu za pomocą zaczepu lub w inny sposób grozi uszkodzeniem tego produktu.
Dodatkowo, opisywanego produktu nie należy narażać na wstrząsy.
• Nie wolno wywierać silnego nacisku na obiektyw. Należy chronić go przed uderzeniami
o innego przedmioty.
Grozi to usterką lub uszkodzeniem produktu.
• Mocować produkt wyłącznie na odpowiednio stabilnych statywach.
• Nie przenosić produktu zamontowanego na statywie.
Może to spowodować obrażenia ciała lub doprowadzić do wypadku.
• Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów aparatu.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała.
• Jeśli podczas lub po zakończeniu używania produktu dojdzie do podrażnienia lub nietypowej
reakcji skóry, należy przestać korzystać z produktu i zasięgnąć pomocy lekarskiej.
5
Początkowe
przygotowania
2 Naładuj akumulator.
Mocowanie paska
1 Przymocuj dostarczony
w zestawie pasek do
zaczepu paska.

Kolory diod
- Ładowanie: Pomarańczowy
- Całkowicie naładowany: Zielony
3 Wyjmij akumulator.
Ładowanie
akumulatora
1 Włóż akumulator
do ładowarki.
Przygotowanie karty
Można korzystać z poniższych
kart (sprzedawanych oddzielnie),
niezależnie od ich pojemności.
• Karty pamięci SD*1
• Karty pamięci SDHC*1*2
• Karty pamięci SDXC*1*2
*1 Karty zgodne ze standardami SD.
Nie wszystkie karty zostały
zweryfikowane pod kątem
współpracy z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty
pamięci UHS-II i UHS-I.
6
Początkowe przygotowania
Wkładanie/
wyjmowanie
akumulatora i karty
3 Włóż kartę.
1 Otwórz pokrywę.
Wyjmowanie
2 Włóż akumulator.
4 Zamknij pokrywę.
Wyjmowanie
7
Początkowe przygotowania
Montowanie obiektywu 4 Przygotuj się do
fotografowania.
1 Ustaw przełącznik
zasilania w pozycji <2>.
(1)
(2)

Naciśnij (1), obracając lekko (2),
a następnie zwolnij (1).
2 Zdejmij dekiel na obiektyw
i dekiel na korpus.

Obróć (2) nieco bardziej,
aż usłyszysz kliknięcie.
Demontowanie
obiektywu
1 Ustaw przełącznik
zasilania w pozycji <2>.
3 Zamontuj obiektyw.
2 Zdejmij obiektyw.

Dopasuj biały wskaźnik
mocowania na obiektywie
do białego wskaźnika
mocowania na korpusie
aparatu, a następnie
przekręć obiektyw w kierunku
wskazywanym strzałką, aż
zablokuje się na swoim miejscu.
8
(3)
(2)
(1)

Naciśnij (1), obracając
obiektyw w kierunku (2)
aż do zatrzymania.

Zdejmij obiektyw, kierunku (3).
Początkowe przygotowania
3 Załóż dekiel na obiektyw
i dekiel na korpus.
Ustawianie daty,
godziny, strefy
czasowej i języka

Za pomocą klawiszy
<Y> i <Z> wybierz strefę
czasową, a następnie
naciśnij <0>.

Naciśnij <0>.
1 Ustaw przełącznik
zasilania w pozycji <1>.

Za pomocą klawiszy <W> i <X>
2 Ustaw strefę czasową.
wybierz strefę czasową →
<0> → oraz za pomocą
klawiszy <Y> i <Z>
wybierz [OK] → <0>
3 Ustaw datę i godzinę.

Wybierz odpowiednią opcję za
pomocą klawiszy <Y> i <Z>
→ <0> → oraz dostosuj jej
wartość za pomocą klawiszy
<W> i <X>→ <0>
9
Wypróbowanie
aparatu
Fotografowanie

Wybierz [OK], a następnie
naciśnij <0>.
4 Ustaw żądany język.

Za pomocą klawiszy <W> i <X>
wybierz opcję [Wybór językaK],
a następnie naciśnij <0>.
1 Zdejmij dekiel na
obiektyw i ustaw
przełącznik zasilania
w pozycji <1>.
2 Ustaw przełącznik trybu
ostrości w pozycji <AF>.
3 Włącz tryb <A>.

Korzystając z klawiszy
strzałek <V>, wybierz język,
a następnie naciśnij <0>.
10

Naciśnij <0>.
Wypróbowanie aparatu
4 W razie potrzeby
powiększ lub
pomniejsz obraz.
Korzystanie z lampy
błyskowej

Jeśli ikona [D] miga, podnieś

Patrząc na ekran, przekręć
pierścień zmiany ogniskowej
na obiektywie.
5 Ostrość (naciśnij
wbudowaną lampę błyskową
za pomocą dźwigni <D>.
6 Zrób zdjęcie
(naciśnij do końca).
do połowy).
Nagrywanie filmów

Po zakończeniu ustawiania
ostrości aparat wyemituje
dwa sygnały dźwiękowe.

Wokół pozycji, które mają
pozostać ostre, pojawiają się
punkty AF.

Podczas nagrywania widoczna
jest ikona [oREC].

Aby przerwać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk
filmowania.
11
Wypróbowanie aparatu
Wyświetlanie
Odtwarzanie filmów
1 Naciśnij przycisk <x>.
2 Wybierz zdjęcie.

Dwukrotnie naciśnij
klawisz <0>.

Dostosuj głośność za pomocą
klawiszy <W> i <X>.

Filmy są oznaczone
ikoną [s1].
12
Znaki towarowe i licencjonowanie
• Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
Zastrzeżenie prawne
• Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
• Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się
nieznacznie różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem
z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE)
bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny,
zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub
akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów)
w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu
zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie
ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się
do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt
z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy
na stronę www.canon-europe.com/weee lub www.canon-europe.com/battery.
PRZESTROGA
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM.
ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.
Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, zaleca się korzystanie
z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Zalecane jest używanie kabli USB oznaczonych jako oryginalne akcesoria firmy Canon.
Używać dostępnego w sprzedaży przewodu HDMI (po stronie aparatu jest złącze typu D).
Zalecane jest używanie kabli o długości nie większej niż 2,5 m każdy.
13
Numer modelu to PC2358 (obejmuje moduły sieci WLAN i BLE modelu WM600).
Numer modelu można znaleźć na etykiecie na spodzie aparatu lub z tyłu ekranu
odchylanego. Numer zaczyna się od znaków PC.
Kraje, w których obsługiwana jest funkcja łączności bezprzewodowej
- Możliwość korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w niektórych krajach jest
ograniczona. Nielegalne korzystanie z niej może być karalne na podstawie przepisów prawa
krajowego lub lokalnego. Aby uniknąć łamania tych przepisów, odwiedź witrynę Canon i upewnij
się, gdzie korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej jest dozwolone.
Uwaga: firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku
korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w innych krajach i regionach.
Następujące działania mogą podlegać karze:
- zmiana lub modyfikacja produktu,
- usunięcie z produktu etykiet certyfikatów.
Nie należy korzystać z funkcji łączności bezprzewodowej w pobliżu sprzętu medycznego lub
innych urządzeń elektronicznych.
Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania tych urządzeń.
Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne
z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Zakres częstotliwości sieci Wi-Fi: 2401–2473 MHz
Maksymalna moc wyjściowa sieci Wi-Fi: 11,7 dBm
Zakres częstotliwości sieci Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa sieci Bluetooth: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Opcję [Wyświetlanie logo certyfik.] możesz sprawdzić na karcie ustawień w Menu.
© CANON INC. 2019
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising