Canon | LEGRIA GX10 | User manual | Canon LEGRIA GX10 User manual

Canon LEGRIA GX10 User manual
CEL-SX3HA2G1
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Dane zawarte w niniejszym dokumencie zweryfikowano w lutym 2018 r. Dane te mog¹ ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźæ mo¿na na karcie gwarancyjnej lub na stronie
www.canon-europe.com/Support.
Produkt i powi¹zana gwarancja dostarczane s¹ na terenie Europy przez Canon Europa N.V.
Kamera wideo 4K
CEL-SX3HA2G1
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Oprogramowanie układowe w wer. 1.0.1.0
PAL
WYDRUKOWANO W UE
0208W351
Niniejszy podręcznik zawiera wyłącznie najważniejsze informacje
niezbędne do rozpoczęcia użytkowania kamery. Sposób pobierania
pełnej wersji instrukcji obsługi opisano na stronie 2.
Skrócona
instrukcja obsługi
Wstęp
: Instalowanie Instrukcji obsługi kamery wideo (pliku PDF)
2
W niniejszym przewodniku zawarto jedynie najważniejsze informacje niezbędne do rozpoczęcia korzystania
z kamery. Aby dowiedzieć się więcej o kamerze i poznać zasady używania oraz informacje o rozwiązywaniu
problemów w razie wyświetlenia komunikatu o błędzie, należy przeczytać pełną, najnowszą wersję Instrukcji
obsługi (plik PDF). Przejdź do podanej poniżej witryny internetowej. Kliknij nazwę swojego kraju/regionu i pobierz
plik PDF, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
http://www.canon.com/icpd/
Ważne informacje dotyczące użytkowania
UWAGA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na
kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą ani stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów,
na urządzeniu.
OSTRZEŻENIE O PRAWACH AUTORSKICH
Nieuprawnione nagrywanie materiałów chronionych prawem autorskim może stanowić naruszenie praw
właścicieli takich materiałów oraz wiązać się ze złamaniem obowiązujących przepisów prawa autorskiego.
3
Wtyczka zasilania służy jako urządzenie rozłączające. Powinna być łatwo dostępna, aby można ją było
wyjąć z gniazda, jeśli wystąpi wypadek.
Podczas korzystania z zasilacza sieciowego nie należy zawijać go ani przykrywać tkaniną, jak również
umieszczać w ciasnym miejscu.
Tabliczkę identyfikacyjną zasilacza CA-946 umieszczono na jego spodzie.
Akumulator
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas używania akumulatora należy zachować ostrożność.
• Akumulator należy trzymać z dala od ognia (akumulator może wybuchnąć).
• Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie temperatur powyżej 60 °C. Nie należy pozostawiać
akumulatora w pobliżu grzejników lub wewnątrz rozgrzanego słońcem samochodu.
• Nie należy rozmontowywać ani modyfikować akumulatora.
• Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy i uderzenia.
• Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa
domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii
oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w?stężeniu
przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu
i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze
względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym
i?elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do
efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem
miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę
www.canon-europe.com/weee lub www.canon-europe.com/battery.
Complies with
IMDA Standards
DB00671
PL
REGIONY UŻYTKOWANIA
Model LEGRIA GX10 jest zgodny (stan na wrzesień 2017 r.) z regulacjami dotyczącymi sygnału radiowego w regionach
wyszczególnionych poniżej. W celu uzyskania informacji o innych obszarach, na których można korzystać z tych
funkcji, należy skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym firmy Canon.
REGIONY
4
Kanały radiowe, których użycie w terenie
jest zabronione
Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong,
Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta,
Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy
Kanały 36 – 64
Rosja, Singapur
Niezabronione
W niektórych krajach/regionach korzystanie z systemu GPS może być ograniczone prawnie. Należy używać
odbiornika GPS z poszanowaniem przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju/regionie.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas podróżowania za granicą.
Deklaracja zgodności z dyrektywą UE
Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Dane techniczne sieci bezprzewodowej
Pasmo(a) częstotliwości: 2401 – 2483 MHz, 5170 – 5330 MHz
Maksymalna moc sygnału bezprzewodowego: 16,4 dBm
Model
ID0107: LEGRIA GX10
Wyświetlanie logo certyfikacji
Aby wyświetlić niektóre informacje o certyfikacji dla tej kamery, w menu wybierz kolejno [B Ustawienia
systemowe] > [Wyświetlanie logo certyfik.].
Znaki towarowe
• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Apple i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
• HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 oraz Wi-Fi Certified logo są znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Skrót WPS, używany na ekranach wyświetlanych przez kamerę i w niniejszej instrukcji obsługi, dotyczy
protokołu Wi-Fi Protected Setup.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark jest znakiem stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• JavaScript jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle Corporation,
jej spółek zależnych i stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Inne nie wymienione tutaj nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli.
• Niniejsze urządzenie działa w oparciu o technologię exFAT udostępnioną na podstawie licencji przez firmę
Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Informacja wyświetlana zgodnie z wymogiem w języku angielskim.
5
PL
Spis treści
6
1. Wstęp 7
5. Połączenia zewnętrzne 37
Informacje dotyczące niniejszego Przewodnika 7
Konwencje stosowane w niniejszym
Przewodniku 7
Dostarczone akcesoria 9
Nazwy części 10
Podłączanie do monitora zewnętrznego albo
rejestratora 37
Schemat połączeń 37
Praca z filmami na komputerze 38
6. Funkcje sieciowe 39
2. Przygotowania 15
Przygotowanie źródła zasilania 15
Używanie akumulatora 15
Przygotowanie kamery 18
Korzystanie z osłony przeciwsłonecznej obiektywu
i pokrywki obiektywu 18
Korzystanie z ekranu LCD 18
Pasek naręczny 19
Pilot bezprzewodowy 19
Podstawowa obsługa kamery 20
Włączanie i wyłączanie kamery wideo 20
Zmiana trybu pracy kamery 20
Ustawienia daty, godziny i języka 22
Ustawianie daty i czasu 22
Zmiana języka 23
Korzystanie z kart pamięci SD 24
Zgodne karty pamięci SD 24
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci SD 25
Wybieranie karty pamięci SD do nagrywania 26
3. Nagrywanie 27
Rejestrowanie filmów i zdjęć 27
Podstawowe funkcje nagrywania 27
Elementy wyświetlane na ekranie 29
Ustawienia indywidualne 32
Pokrętło i przycisk CUSTOM 32
Przyciski konfigurowalne 32
4. Odtwarzanie 33
Podstawowe funkcje odtwarzania 33
Ekran indeksu odtwarzania 33
Odtwarzanie filmów 34
Przyciski sterowania odtwarzaniem 35
Regulacja głośności 36
Informacje dotyczące funkcji sieciowych 39
7. Informacje dodatkowe 41
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady
używania 41
Skrócone dane techniczne 43
Orientacyjny czas nagrywania na karcie
pamięci SD 43
1
Wstęp
7
Informacje dotyczące niniejszego Przewodnika
Dziękujemy za zakup kamery Canon LEGRIA GX10. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym
Przewodnikiem oraz Instrukcją obsługi (plik PDF, A 2) przed rozpoczęciem używania kamery wideo oraz
o zachowanie tych dokumentów na przyszłość. Jeśli kamera nie będzie działać prawidłowo, należy zapoznać się
z Instrukcją obsługi.
; Rozwiązywanie problemów
Konwencje stosowane w niniejszym Przewodniku
•
WAŻNE: Środki ostrożności związane z obsługą kamery.
•
UWAGI: Dodatkowe informacje uzupełniające, dotyczące podstawowych procedur obsługi.
• A: Numer strony referencyjnej w niniejszym dokumencie.
• ;: Odnośnik do rozdziału albo części pełnej wersji Instrukcji obsługi (plik PDF, A 2).
• W tym przewodniku stosowane są następujące pojęcia:
„Karta pamięci” odnosi się do karty pamięci SD, SDHC albo SDXC.
„Ekran” odnosi się do ekranu LCD i ekranu wizjera.
„Film” odnosi się do pojedynczego nagrania filmowego zarejestrowanego w ramach pojedynczej operacji
nagrywania (tj. od momentu naciśnięcia przycisku REC w celu rozpoczęcia nagrywania, aż do ponownego
jego naciśnięcia w celu zatrzymania nagrywania).
„Urządzenie sieciowe” odnosi się do każdego urządzenia (takiego jak smartfon czy tablet) połączonego
z kamerą za pomocą sieci Wi-Fi.
• Zdjęcia znajdujące się w niniejszym przewodniku mają charakter poglądowy i zostały wykonane aparatem
fotograficznym. Na niektórych fotografiach wprowadzono zmiany zwiększające ich czytelność.
• Ikony trybu pracy: Niewyszarzona ikona (przykład:
) oznacza, że z opisywanej funkcji można korzystać
w danym trybie pracy, zaś wyszarzona (przykład:
) oznacza, że funkcja jest niedostępna.
Pozycja przełącznika zasilania: tryb nagrywania (CAMERA) albo odtwarzania (MEDIA).
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Włączanie i wyłączanie kamery wideo (A 20).
Tryby pracy:
Pozycja przełącznika trybu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w części Zmiana trybu pracy kamery (A 20).
PL
Informacje dotyczące niniejszego Przewodnika
8
• Następującego stylu użyto do przedstawiania wyborów dokonywanych w menu. Procedury zawarte
w niniejszym Przewodniku odnoszą się do obsługi za pomocą ekranu dotykowego i wykorzystują poniższy
skrótowy zapis. Szczegółowe informacje na temat korzystania z menu oraz podsumowanie wszystkich opcji
i ustawień dostępnych w menu urządzenia znajdują się w Instrukcji obsługi.
; Używanie menu, ; Opcje menu
Numer strony menu jest podawany tylko
w przypadku głównych procedur obsługi.
1 Wybierz opcję [Nagrywanie wewn./zewn.].
Ten symbol oznacza
konieczność naciśnięcia
przycisku MENU.
> [3 ! Konfig. nagrywania] > [Nagrywanie wewn./zewn.]
2 Dotknij ustawienie [v Priorytet nagrywania wewn.], a następnie ikonę [X].
W nawiasach kwadratowych [ ] znajdują się dokładnie
takie nazwy opcji, przycisków, komunikatów itp.,
jakie są wyświetlane na ekranie kamery.
Ta strzałka oznacza kolejny, głębszy
poziom w hierarchii ekranów menu
albo kolejny krok procedury.
Dostarczone akcesoria
Dostarczone akcesoria
Poniższe akcesoria są dostarczane w zestawie razem z kamerą:
9
Zasilacz sieciowy CA-946
(z przewodem zasilającym)
Akumulator BP-828
Kabel USB IFC-300PCU/S
Kabel HDMI o dużej prędkości
transmisji HTC-100/SS
Osłona przeciwsłoneczna
obiektywu z pokrywą obiektywu
Pokrywka obiektywu
Pilot bezprzewodowy WL-D89
(w tym pastylkowa bateria litowa
CR2025)
Skrócona instrukcja obsługi
(ten przewodnik)
PL
Nazwy części
Nazwy części
Kamera
10
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
Przyciski ND FILTER (filtr szary) +/– (; Filtr
szary)
Przycisk PRE REC (buforowanie) (;
Buforowanie)/Przycisk konfigurowalny 3
(A 33)
Przycisk u (przegląd nagrania) (;
Przeglądanie ostatniego zarejestrowanego
nagrania)/Przycisk konfigurowalny 4 (A 33)
Przełącznik pokrywy obiektywu (A 27)
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu (A 18)
Pierścień regulacji ostrości/zoomu (;
Regulacja ostrości, ; Zoom)
3
10
7
8
9
Pokrętło CUSTOM (użytkownika) (A 33)
Przycisk CUSTOM (użytkownika) (A 33)
Przełącznik funkcji regulacji ostrości/zoomu
(; Regulacja ostrości, ; Zoom)
10 Przycisk DISP (elementy wyświetlane na
ekranie) (; Elementy wyświetlane na
ekranie)/Przycisk BATT. Przycisk INFO
(informacje o akumulatorze) (; Używanie
akumulatora)
Nazwy części
1
2
3
4
11
5
6
1
2
3
4
7
8
Otwór wentylacyjny
Głośnik wbudowany (A 36)
Przełącznik SD CARD (do otwierania pokrywy
komory gniazda karty SD) (A 25)
Otwór wlotowy powietrza
9
5
6
7
8
9
Przycisk zwalniania osłony obiektywu
Pasek naręczny
Gniazdo USB (; Korzystanie z odbiornika
GPS GP-E2)
Gniazdo HDMI OUT (A 37)
Gniazdo MIC (mikrofonu) (; Nagrywanie
dźwięku)
PL
Nazwy części
7
1
12
2
8
9
10
11
3
4
5
6
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dżojstik/przycisk SET (; Korzystanie
z przycisku MENU i dżojstika)
Przycisk MENU (menu) (; Używanie
menu)
Czujnik pilota (; Pilot bezprzewodowy)
Przycisk AF/MF (; Regulacja ostrości)/
Przycisk konfigurowalny 1 (A 33)
Przycisk POWERED IS (zasilanego stabilizatora
obrazu) (; Stabilizator obrazu)/Przycisk
konfigurowalny 2 (A 33)
Ekran dotykowy LCD (A 18)
Wizjer (; Korzystanie z wizjera)
Dźwignia regulacji dioptrycznej
Mocowanie paska
10 Przycisk MAGN. (powiększenia)
(; Powiększenie)/Przycisk konfigurowalny
5 (A 33)
11 Przycisk REC (rozpoczęcia/zakończenia
nagrywania) (A 27)
12 Gniazdo akumulatora (A 15)
13 Numer seryjny
14 Gniazdo REMOTE (pilota zdalnego sterowania)
Do podłączania opcjonalnego pilota zdalnego
sterowania RC-V100 (; Korzystanie
z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania
RC-V100) albo dowolnego dostępnego
w sprzedaży pilota zdalnego sterowania.
15 Gniazdo × (słuchawkowe) (; Korzystanie
ze słuchawek)
16 Gniazdo DC IN (A 15)
Nazwy części
13
1
2 3
6
4
7
8
5
9
10
1
2
3
4
5
Gniazdo mini advanced shoe (; Używanie
gniazda mini advanced shoe)
Wskaźnik POWER/CHG (ładowania
akumulatora) (A 15)
Przełącznik zasilania (A 20)
Zimna stopka
Wbudowany mikrofon stereofoniczny
6
7
8
9
10
11
11
Wskaźnik ACCESS (odczytu/zapisu) (A 27)
Przełącznik klawiszowy zoomu (; Zoom)
Przełącznik trybu (A 20)
Pokrywa komory gniazda karty SD (A 25)
Gniazdo karty pamięci SD 2 (A 25)
Gniazdo karty pamięci SD 3 (A 25)
PL
Nazwy części
14
1 2
1
2
3
4
Gniazdo na sworzeń zapobiegający obracaniu statywu
Gniazdo statywu (; Korzystanie ze statywu)
Przełącznik BATTERY RELEASE (wysuwania akumulatora) (A 16)
Muszla oczna (; Korzystanie z wizjera)
3
4
2
Przygotowania
15
Przygotowanie źródła zasilania
Kamera może być zasilana z akumulatora lub bezpośrednio przy użyciu dołączonego zasilacza sieciowego.
Jeśli do kamery, w której znajduje się akumulator, zostanie podłączony zasilacz sieciowy, będzie ona pobierać
prąd z gniazdka elektrycznego.
Używanie akumulatora
Kamerę można zasilać z dostarczonego w zestawie akumulatora BP-828 albo z opcjonalnego akumulatora
BP-820. Oba akumulatory są zgodne z technologią Intelligent System, dzięki czemu szacunkowy pozostały czas
pracy akumulatora (w minutach) można sprawdzić na ekranie. Aby uzyskać większą dokładność odczytów,
podczas pierwszego użycia akumulatora należy go w pełni naładować i używać, aż do jego całkowitego
wyczerpania.
Ładowanie akumulatora
Do ładowania akumulatora służy dostarczony w zestawie zasilacz sieciowy CA-946.
1 Sprawdź, czy przełącznik zasilania znajduje się w położeniu
OFF.
햲
2 Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda DC IN
kamery.
3 Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
4 Umieść wtyczkę przewodu w gnieździe ściennym.
햵
햳
5 Dołącz akumulator do kamery.
• Delikatnie wsuń akumulator w gniazdo akumulatora i przesuń
do przodu, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu.
햴
햶
PL
Przygotowanie źródła zasilania
16
Wskaźnik POWER/CHG (ładowane)
6 Rozpocznie się ładowanie.
• Gdy akumulator jest ładowany, wskaźnik POWER/CHG świeci
na czerwono. Po zakończeniu ładowania wskaźnik gaśnie.
Jeżeli wskaźnik POWER/CHG zaczyna migać, należy zapoznać
się z informacjami zawartymi w Instrukcji obsługi.
; Rozwiązywanie problemów
햷
7 Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz sieciowy w kolejności
pokazanej na ilustracji.
햸
햸 -3
햸 -1
햸 -4
Odłączanie akumulatora
1 Przesuń przełącznik BATTERY RELEASE w kierunku wskazanym
przez strzałkę i przytrzymaj.
2 Wysuń akumulator i wyjmij go.
햳
햲
Przygotowanie źródła zasilania
WAŻNE
• Do zasilacza sieciowego nie należy podłączać żadnego produktu, którego przeznaczenie do użytku z tą
kamerą nie jest jasno określone.
• Kamerę należy wyłączać przed podłączeniem albo odłączeniem zasilacza sieciowego. Po wyłączeniu kamery
wideo ważne dane zostaną zaktualizowane na karcie pamięci SD. Należy odczekać, aż świecący na zielono
wskaźnik POWER/CHG zgaśnie.
• Podczas używania zasilacza prądu przemiennego nie należy go mocować na stałe do jednego miejsca,
ponieważ może to spowodować awarię.
• Aby zapobiec awariom i nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia, nie należy podłączać dostarczonego
w zestawie zasilacza sieciowego do podróżnych konwerterów napięcia lub specjalnych źródeł zasilania, takich
jak te, które są dostępne w samolotach i na statkach, falowników DC-AC itd.
•
•
•
•
•
•
•
•
17
UWAGI
Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 °C do 30 °C. Jeśli temperatura otoczenia lub
akumulatora nie mieści się w zakresie od 0 °C do 40 °C, ładowanie nie rozpocznie się.
Ładowanie akumulatora jest możliwe tylko po wyłączeniu kamery.
Jeśli zasilanie zostanie odłączone w trakcie ładowania akumulatora, przed ponownym podłączeniem zasilania
należy się upewnić, że wskaźnik POWER/CHG zgasł.
Jeśli pozostały czas pracy akumulatora jest za krótki, istnieje możliwość zasilania kamery przy użyciu zasilacza
sieciowego, aby nie zużywać akumulatora.
Przybliżone czasy ładowania i czasy nagrywania przy w pełni naładowanym akumulatorze zostały podane
w Instrukcji obsługi.
; Tabele informacyjne
Naładowany akumulator rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jest to normalny proces. Aby zapewnić pełne
naładowanie akumulatora, należy ładować go w dniu jego użycia lub dniu poprzedzającym użycie.
Zaleca się przygotowanie akumulatorów w taki sposób, aby zapewniały zasilanie przez dwu- bądź trzykrotnie
dłuższy czas niż planowany.
Informacje na temat zasad używania akumulatora można znaleźć w Instrukcji obsługi.
; Akumulator
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora
Gdy kamera jest wyłączona, należy nacisnąć przycisk BATT. INFO, aby na ok. 5 sekund wyświetlić ekran
prezentujący przybliżony poziom naładowania akumulatora i szacunkowy dostępny czas nagrywania. Należy
zauważyć, że jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, ekran z informacjami o akumulatorze może
się nie pojawić.
PL
Przygotowanie kamery
Przygotowanie kamery
Korzystanie z osłony przeciwsłonecznej obiektywu i pokrywki obiektywu
18
Podczas nagrywania dołączona osłona przeciwsłoneczna
obiektywu z pokrywą obiektywu służą do ograniczania
wpadającego światła, które może powodować efekt flary
i zjawy. Dodatkowo zamknięcie pokrywy obiektywu może
zapobiegać pozostawianiu odcisków palców i gromadzeniu
się kurzu na obiektywie.
Na czas przenoszenia/transportu kamery bądź
przechowywania jej należy zdjąć osłonę przeciwsłoneczną
obiektywu i z powrotem założyć pokrywkę obiektywu.
햳
햲
1 Zdejmij pokrywkę obiektywu.
• Pokrywki obiektywu i osłony przeciwsłonecznej
obiektywu nie można używać jednocześnie.
2 Umieść osłonę przeciwsłoneczną obiektywu
z przodu obiektywu tak, aby rowek na osłonie
znajdował się w jednej linii z rowkiem na górze obiektywu (), a następnie obrócić osłonę w prawo,
aż do jej zatrzaśnięcia ().
• Należy postępować ostrożnie, tak aby nie zdeformować osłony przeciwsłonecznej obiektywu.
• Należy się upewnić, że osłona przeciwsłoneczna obiektywu jest właściwie umieszczona w gwincie
obiektywu.
Korzystanie z ekranu LCD
Ekran LCD jest ekranem dotykowym, który służy do nawigowania po menu kamery i konfigurowania ustawień.
Z kolei wizjer służy do uzyskiwania podglądu, a przycisk MENU i dżojstik — dostępu do menu.
; Korzystanie z wizjera, ; Korzystanie z przycisku MENU i dżojstika
Otwórz panel LCD, obracając go o 90 stopni.
• Panel można obracać o 90 stopni do dołu i o 180 stopni w
kierunku obiektywu.
180°
90°
UWAGI
• Jasność ekranu LCD można regulować, używając ustawień [£ Ustawienia wyśw.] > [Jasność LCD]
i [Podświetlenie] w menu konfiguracji. Gdy kamera jest włączona, także naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
DISP przez ponad 2 sekundy pozwala przełączać ustawienie opcji [Podświetlenie] z [
Normalne] na
[
Jasne] i odwrotnie.
• Regulacja jasności nie ma wpływu na jasność nagrań.
• Ustawienie podwyższonej jasności za pomocą opcji [Podświetlenie] powoduje skrócenie czasu korzystania
z akumulatora.
• Gdy panel LCD zostanie obrócony o 180 stopni w kierunku filmowanego obiektu, wybór dla opcji
[£ Ustawienia wyśw.] > [Tryb lustra LCD] ustawienia [i Włącz] spowoduje odwrócenie obrazu
w poziomie, dzięki czemu aktualnie nagrywany obraz będzie wyświetlany w lustrzanym odbiciu.
• Szczegółowe informacje dotyczące ostrożnego obchodzenia się z ekranem LCD i wizjerem znajdują się
w Instrukcji obsługi.
; Zasady używania, ; Czyszczenie
Przygotowanie kamery
• Informacje dotyczące ekranu LCD i wizjera: Ekrany są produkowane przy użyciu technologii o bardzo wysokiej
precyzji; ponad 99,99% pikseli pracuje zgodnie ze specyfikacją. Mniej niż 0,01% pikseli może chwilowo nie
emitować światła lub prezentować się jako czarne, czerwone, niebieskie lub zielone punkty. Nie ma to wpływu
na zapisywany obraz i nie stanowi usterki.
19
Pasek naręczny
Zapnij pasek naręczny.
• Długość paska naręcznego należy dopasować tak, aby można
było dosięgnąć przełącznika klawiszowego zoomu palcem
wskazującym, a przycisku REC kciukiem.
Pilot bezprzewodowy
1 Nacisnąć klapkę w kierunku wskazanym przez strzałkę
i wyciągnąć pojemnik na baterię.
2 Umieścić litową baterię pastylkową w pojemniku stroną
oznaczoną znakiem + do góry.
Klapka
3 Włożyć pojemnik na baterię do pilota.
4 Podczas naciskania przycisków należy kierować pilot bezprzewodowy w stronę czujnika pilota
kamery.
; Pilot bezprzewodowy
PL
Podstawowa obsługa kamery
Podstawowa obsługa kamery
Włączanie i wyłączanie kamery wideo
20
Kamera oferuje dwa podstawowe tryby: CAMERA (
) służący do nagrywania oraz MEDIA (
odtwarzania nagrań. Tryb pracy należy wybrać przy użyciu przełącznika zasilania.
) służący do
Włączanie kamery wideo
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji CAMERA dla trybu
(A 27) albo MEDIA dla trybu
(A 33).
Tryb
Tryb
Wyłączanie kamery wideo
Ustaw przełącznik zasilania w położeniu OFF.
UWAGI
• Przy włączaniu kamery wskaźnik POWER/CHG zaświeca się na zielono. Aby wskaźnik nie zaświecał się,
można w menu konfiguracji dla opcji [B Ustawienia systemowe] > [Dioda POWER] wybrać ustawienie
[j Wyłącz].
Zmiana trybu pracy kamery
W trybie
można dostosować tryb filmowania do swojego stylu.
Podstawowa obsługa kamery
Tryb Auto
Ustaw przełącznik trybu w położeniu N. W tym trybie wszystkie ustawienia są dobierane
automatycznie, a użytkownik może się skoncentrować wyłącznie na nagrywaniu. Ten tryb
pracy jest doskonały dla początkujących użytkowników i osób niezainteresowanych
wgłębianiem się w szczegóły ustawień kamery.
21
Tryb Ręczny
Ustaw przełącznik trybu w położeniu n. W tym trybie można korzystać z pełnego dostępu do
menu, ustawień i funkcji zaawansowanych.
PL
Ustawienia daty, godziny i języka
Ustawienia daty, godziny i języka
Ustawianie daty i czasu
22
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery należy ustawić
datę i godzinę. Jeżeli zegar kamery nie jest ustawiony, ekran
[Date/Time/Data/Czas] (ekran konfiguracji daty i godziny)
zostanie wyświetlony automatycznie.
Tryby pracy:
1 Włączyć kamerę.
• Zostanie wyświetlony ekran [Date/Time/Data/Czas].
2 Dotknąć pola, które ma zostać zmienione (rok, miesiąc, dzień, godziny lub minuty).
• Można również nacisnąć dżojstik (ÏÐ), aby przełączyć wybrane pole.
3 Dotknąć przycisku [Í] lub [Î], aby odpowiednio zmienić zawartość pola.
• Możesz również użyć dżojstika (Ý), aby zmienić zawartość pola.
4 Ustawić odpowiednią datę i godzinę, zmieniając wszystkie pola w podobny sposób.
5 Dotknąć przycisku [Y.M.D/R.M.D], [M.D,Y/M.D,R] lub [D.M.Y/D.M.R], aby wybrać preferowany
format daty.
• Aby wybrać pożądany przycisk, można także nacisnąć dżojstik, a następnie przycisk SET w celu
potwierdzenia wyboru. To samo odnosi się do pozostałych etapów tej procedury.
• Na niektórych ekranach data będzie wyświetlana w formie skróconej (symbol numeryczny miesiąca zamiast
nazwy lub tylko dzień i miesiąc), wybrany format nie ulegnie jednak zmianie.
6 Dotknąć przycisku [24H/24 g], aby wybrać 24-godzinny tryb pracy zegara. W przeciwnym wypadku
wybrany zostanie 12-godzinny tryb pracy zegara (AM/PM).
7 Dotknąć przycisku [OK/Tak], aby uruchomić zegar i zamknąć ekran konfiguracji.
UWAGI
• Za pomocą następujących ustawień można zmienić strefę czasową, datę i czas również po wstępnej
konfiguracji. Można również zmienić format daty i format zegara (12- lub 24- godzinny).
- [ Ustawienia systemowe] > [Strefa/Czas letni]
- [ Ustawienia systemowe] > [Data/Czas]
• Jeśli kamera nie jest używana przez około 3 miesiące, wbudowany akumulator litowy może się całkowicie
rozładować, co powoduje utratę ustawień daty i czasu. W takim przypadku należy naładować wbudowany
akumulator litowy i ponownie ustawić strefę czasową, datę i godzinę.
; Wbudowany akumulator litowy z możliwością ładowania
• Za pomocą opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2 kamera może automatycznie dopasowywać swoje
ustawienia pobieranych z sygnału GPS informacji o dacie/godzinie dotyczących czasu uniwersalnego (UTC).
; Korzystanie z opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2
Ustawienia daty, godziny i języka
Zmiana języka
Domyślnym językiem menu kamery jest angielski. Można go zmienić na jeden z 27 innych dostępnych języków.
Niektóre ustawienia i elementy wyświetlane na ekranie będą wyświetlane w języku angielskim, niezależnie od
ustawienia języka.
23
Tryby pracy:
1 Wybrać ustawienie [Języki H].
> [B ! Ustawienia systemowe] > [Języki H]
2 Dotknąć wybranej opcji języka, a następnie dotknąć
przycisku [Tak].
3 Dotknąć przycisku [X], aby zamknąć menu.
PL
Korzystanie z kart pamięci SD
Korzystanie z kart pamięci SD
24
Kamera umożliwia nagrywanie filmów i zdjęć na powszechnie dostępnych na rynku kartach pamięci typu Secure
Digital (SD)1. Jest wyposażona w dwa gniazda karty SD i w związku z tym pozwala korzystać z dwóch kart
pamięci SD (w instrukcji nazywanych „Karta SD A” i „Karta SD B”), na których można jednocześnie nagrywać
albo między którymi można się automatycznie przełączać, gdy jedna zostanie całkowicie zapełniona nagraniami.
Procedurę inicjowania należy przeprowadzać w przypadku kart pamięci SD wykorzystywanych po raz pierwszy
w kamerze.
; Inicjowanie karty pamięci SD, ; Funkcje Podwójny zapis i Nagrywanie przechodzące
1
Na karcie pamięci SD zapisywane są również pliki z konfiguracją kamery.
Zgodne karty pamięci SD
Z kamerą można stosować następujące rodzaje kart pamięci SD2. Najnowsze informacje na temat kart pamięci
SD sprawdzonych pod kątem współdziałania z kamerą można znaleźć w lokalnej witrynie internetowej firmy
Canon.
Typ karty pamięci SD:
.
/
0
Karty pamięci SD
Karty pamięci SDHC
Karty pamięci SDXC
Klasa szybkości U1
Klasa szybkości U3
Klasa szybkości UHS3:
Klasa szybkości karty
pamięci SD3:
2
3
Funkcja nagrywania była testowana z użyciem kart pamięci SD wyprodukowanych przez firmy Panasonic, Toshiba i SanDisk
(stan na luty 2018).
Klasy szybkości UHS i SD to standardy określające minimalną gwarantowaną szybkość transferu danych w przypadku kart
pamięci SD.
Do rejestrowania filmów 4K z rozdzielczością wynoszącą 3840x2160 lub nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie
zalecamy korzystanie z kart pamięci SD z oznaczeniem klasy szybkości UHS U3.
WAŻNE
• Po wielokrotnym wykonaniu operacji rejestracji, usuwania i edycji nagrań (jeśli karta pamięci SD jest
pofragmentowana) zapisywanie danych na karcie może trwać dłużej, a nagrywanie może nawet się
zatrzymać. W takim przypadku należy zapisać nagrania i zainicjować kartę za pomocą kamery. Karty pamięci
SD należy inicjować zwłaszcza przed rejestrowaniem ważnych scen.
• Informacje o kartach pamięci SDXC: Kart SDXC można używać z tą kamerą, ale przy inicjalizacji w urządzeniu
zostaną sformatowane w systemie plików exFAT.
- Jeśli karty pamięci sformatowane z użyciem systemu plików exFAT mają być stosowane w innych
urządzeniach (rejestratorach cyfrowych, czytnikach kart pamięci itp.), należy upewnić się, że urządzenie
zewnętrzne jest zgodne z systemem plików exFAT. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności,
należy skontaktować się z producentem komputera, systemu operacyjnego lub karty pamięci.
- Jeśli karty pamięci sformatowane z użyciem systemu plików exFAT zostaną zastosowane w systemie
operacyjnym niezgodnym z systemem plików exFAT, może pojawić się monit o sformatowanie karty
pamięci. W takim przypadku należy anulować tę operację, aby uniknąć utraty danych.
UWAGI
• Nie ma gwarancji prawidłowej współpracy ze wszystkimi kartami pamięci SD.
Korzystanie z kart pamięci SD
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci SD
햲
1 Wyłącz kamerę.
• Upewnij się, że wskaźnik POWER/CHG nie świeci.
25
2 Otwórz pokrywę komory gniazda karty SD.
• Aby otworzyć pokrywę, przesuń przełącznik SD CARD do
końca w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
3 Włóż prosto kartę pamięci SD do jednego z gniazd,
etykietą skierowaną w kierunku przeciwnym do prawej
strony kamery (stroną z otworem wlotowym powietrza)
do momentu, gdy zostanie ona zablokowana w
odpowiedniej pozycji.
• Możliwe jest także użycie dwóch kart pamięci SD, po jednej
w każdym z gniazd.
• Przy wyjmowaniu karty pamięci SD należy upewnić się,
że wskaźnik ACCESS nie świeci się, a następnie jednokrotnie
nacisnąć kartę w celu zwolnienia mechanizmu blokady.
Gdy karta się wysunie, można ją wyjąć.
햳
햴
4 Zamknij pokrywę komory gniazda karty SD.
• Nie należy próbować zamykać pokrywy z użyciem siły, jeśli
karta pamięci SD jest włożona nieprawidłowo.
Wskaźnik ACCESS (odczyt/zapis na karcie pamięci SD)
Wygląd wskaźnika odczytu/zapisu
na karcie pamięci SD
Stan kart pamięci SD
Czerwony (świeci albo miga)
Karta(y) pamięci SD jest (są) obecnie w użyciu.
Nie świeci
Żadna z kart pamięci SD nie jest w użyciu albo w kamerze
nie jest zainstalowana żadna karta pamięci.
Jeśli dla opcji [ Ustawienia systemowe] > [Dioda ACCESS] wybrano ustawienie [j Wyłącz], wskaźnik
ACCESS nie będzie się świecił.
WAŻNE
• Jeśli wskaźnik ACCESS świeci się na czerwono, należy stosować się do poniższych instrukcji
bezpieczeństwa. W przeciwnym razie istnieje ryzyko trwałej utraty danych.
- Nie odłączać źródła zasilania ani nie wyłączać kamery.
- Nie otwierać pokrywy komory gniazda karty SD.
- Nie zmieniać trybu pracy kamery.
• Przed włożeniem/wyjęciem karty pamięci SD należy wyłączyć kamerę. Wkładanie/wyjmowanie karty przy
włączonej kamerze może spowodować nieodwracalną utratę danych.
• Karty pamięci SD należy wkładać we właściwym kierunku. Włożenie karty pamięci SD niewłaściwą stroną
może spowodować nieprawidłowe działanie kamery. Należy sprawdzić, czy kartę pamięci SD umieszczono
w gnieździe tak, jak opisano w kroku 3.
UWAGI
• Karty pamięci SD są wyposażone w fizyczny przełącznik ochrony zapisu uniemożliwiający przypadkowe
usunięcie zawartości karty. Aby zabezpieczyć kartę pamięci SD przed zapisem, należy ustawić przełącznik
w położeniu LOCK.
PL
Korzystanie z kart pamięci SD
Wybieranie karty pamięci SD do nagrywania
Istnieje możliwość wyboru, na której karcie pamięci SD zapisywane będą filmy i zdjęcia.
Tryby pracy:
26
1 Wybierz opcję [Media zapisu].
> [3 ! Konfig. nagrywania] > [Media zapisu]
2 Dotknięciem wybierz pożądaną kartę pamięci SD ([6 Karta pam. A] albo [7 Karta pam. B])
do nagrywania filmów
([v Media dla filmów]) i zdjęć ([{ Media dla zdjęć]).
3 Dotknij przycisk [X].
• Po zamknięciu menu na ekranie zostanie wyświetlona ikona karty pamięci SD wybranej do nagrywania
filmów.
3
Nagrywanie
27
Rejestrowanie filmów i zdjęć
W tej części zawarto podstawowe informacje na temat rejestrowania filmów* i zdjęć w trybie
. Szczegółowe
informacje na temat nagrywania dźwięku można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Przed rozpoczęciem rejestrowania ważnych nagrań należy wykonać nagrania testowe za pomocą konfiguracji
wideo, które mają być zastosowane, aby sprawdzić, czy kamera działa prawidłowo. Jeśli kamera nie będzie
działać prawidłowo, należy zapoznać się z Instrukcją obsługi.
; Nagrywanie dźwięku, ; Rozwiązywanie problemów
* Określenie „film” odnosi się do pojedynczego fragmentu filmowego zarejestrowanego w trakcie pojedynczej operacji nagrywania.
Tryby pracy:
Podstawowe funkcje nagrywania
1 Otworzyć pokrywę obiektywu.
• Ustawić przełącznik pokrywy obiektywu w położeniu OPEN.
2 Aby użyć wizjera, należy go wyciągnąć i w razie potrzeby
wyregulować.
3 Ustawić przełącznik trybu w położeniu N (tryb
).
Przełącznik pokrywy
obiektywu
햲
4 Ustawić przełącznik zasilania w położeniu CAMERA.
햳
PL
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Nagrywanie filmów wideo
28
Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie.
• Podczas nagrywania na ekranie pojawi się
ikona Ü.
• Aby przerwać nagrywanie, naciśnij ponownie
przycisk REC. Zamiast ikony Ü zostanie
wyświetlona Ñ, a film zostanie zarejestrowany na
karcie pamięci wybranej do nagrywania filmów.
• Można też nacisnąć przycisk START/STOP na
dostarczonym w zestawie pilocie
bezprzewodowym.
햵
햴
Konfigurowalny
przycisk ekranowy
Robienie zdjęć
Dotknąć przycisku [PHOTO].
• Domyślnie do konfigurowalnego przycisku ekranowego przypisana jest funkcja [
Photo], jednak w razie
potrzeby można zmienić przypisaną do niego funkcję (A 32).
• U dołu ekranu pojawi się zielona ikona g. Dodatkowo w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlony
symbol {Ð z ikoną karty wybranej do zapisywania zdjęć.
• Można też nacisnąć przycisk PHOTO na dostarczonym w zestawie pilocie bezprzewodowym.
Po zakończeniu nagrywania
1 Aby zamknąć pokrywę obiektywu, należy przestawić przełącznik pokrywy obiektywu w położeniu CLOSED.
2 Upewnić się, że wskaźnik ACCESS został wyłączony.
3 Ustaw przełącznik zasilania w położeniu OFF.
4 Zamknąć panel LCD i złożyć wizjer.
WAŻNE
• Jeśli wskaźnik ACCESS świeci się na czerwono, należy stosować się do poniższych instrukcji
bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może spowodować trwałą utratę danych lub uszkodzenie karty
pamięci.
- Nie otwierać pokrywy komory gniazda karty SD.
- Nie odłączać źródła zasilania ani nie wyłączać kamery.
- Nie zmieniać trybu pracy kamery.
• Należy pamiętać o regularnym zapisywaniu nagrań (A 38), zwłaszcza tych ważnych. Firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.
UWAGI
• W przypadku nagrywania filmów na karcie SDHC plik wideo (strumieniowy) filmu zostanie podzielony na
mniejsze części o rozmiarze około 4 GB. Mimo to odtwarzanie za pomocą kamery będzie ciągłe.
• Maksymalny czas ciągłego nagrywania pojedynczego filmu wynosi 6 godzin. Po upływie tego czasu
automatycznie zostanie utworzony nowy film, a nagrywanie będzie kontynuowane jako osobny film.
• Podczas nagrywania w jasno oświetlonych miejscach korzystanie z ekranu LCD może być utrudnione.
W takim przypadku należy użyć wizjera lub dostosować jasność ekranu.
; Korzystanie z wizjera, ; Korzystanie z ekranu LCD
Rejestrowanie filmów i zdjęć
• Informacje o trybie oszczędzania energii: Jeśli dla opcji [B Ustawienia systemowe] >
[Automatyczne wyłączanie] wybrano ustawienie [i Włącz], a kamera wideo jest zasilana przez akumulator
i nie wykonywano żadnych operacji przez 5 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać
energię. Użyć przełącznika zasilania, aby włączyć kamerę wideo.
• W przypadku długiego nagrywania, podczas którego kamera wideo jest zamontowana na statywie, można
zamknąć panel LCD i korzystać wyłącznie z wizjera. Pozwoli to zmniejszyć zużycie energii w przypadku
używania akumulatora.
29
Elementy wyświetlane na ekranie
W tym podrozdziale objaśniono znaczenie różnych elementów wyświetlanych na ekranie w trybie
.
Elementy rzeczywiście wyświetlane w danej chwili na ekranie będą się różnić w zależności od bieżących
ustawień menu i trybu pracy.
Ramki AF
W zależności od użytej funkcji ostrości można zobaczyć niektóre z poniższych ramek AF.
; Regulacja ostrości
Ramka ciągłego AF — zawsze w
kolorze białym.
Ramka MF ze wspomaganiem AF —
w kolorze żółtym: zakres ręcznej
regulacji; w kolorze białym: zakres
automatyczny zakres regulacji.
Wykrywanie twarzy:
Główny obiekt sceny
Wykrywanie twarzy:
Inne ramki wykrywania twarzy
Śledzenie: wybór obiektu
Śledzenie: wyświetlane podczas śledzenia
PL
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Górna część ekranu
Ikona/wyświetlany element
N
30
Opis
Tryb (A 20)
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Tryb filmowania (; Tryby filmowania)
00:00:00:00
Kod czasowy (; Ustawianie kodu czasowego)
Ñ, Ü (w kolorze czerwonym)
Status nagrywania (A 27)
Ñ — tryb gotowości do nagrywania, Ü — nagrywanie
z
Buforowanie (; Buforowanie)
¯,°,± (w kolorze żółtym)
Stabilizator obrazu (; Stabilizator obrazu)
è, é, ê, ë (w kolorze
białym), ë (w kolorze żółtym),
(w kolorze czerwonym)
000 min
Pozostały poziom naładowania akumulatora (A 15)
Ikona sygnalizująca szacunkowy pozostały poziom naładowania. Pozostały czas nagrywania jest
wyświetlany w minutach obok ikony.
• Po pojawieniu się ikony
należy wymienić akumulator na całkowicie naładowany.
• W zależności od warunków eksploatacji rzeczywisty stan naładowania akumulatora może być
wskazywany niedokładnie.
{Ð6, {Ð7
(w kolorze czerwonym),
kolorze czerwonym)
Operacja zapisu zdjęcia (A 27)
• Wyświetlenie ikony
(albo
kartą pamięci SD.
(w
) oznacza niemożność zapisu zdjęcia z powodu problemu z daną
Lewa strona ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
F00
Wartość przysłony (; Preselekcja przysłony, Ekspozycja ręczna)
1/00000
Prędkość migawki (; Preselekcja czasu, Ekspozycja ręczna)
AE ±0 0/0 (w kolorze pomarańczowym)
Korekta ekspozycji (; Regulacja ekspozycji)
±0 0/0
Blokada ekspozycji (; Regulacja ekspozycji)
(w kolorze pomarańczowym)
00,0 dB
Wartość wzmocnienia (; Ekspozycja ręczna)
00,0 dB (wartość w kolorze
pomarańczowym)
Limit AGC (; Limit automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC))
ND 1/00
Filtr szary (ND) (; Filtr szary)
D,@
000 m
Ostrość (; Regulacja ostrości)
• Podczas regulacji ostrości szacunkowa wartość odległości ogniskowania będzie wyświetlana obok
ikony.
}, ~
¼, É,
Wykrywanie twarzy i śledzenie (; Wykrywanie twarzy i śledzenie)
,
,
,
Balans bieli (; Balans bieli)
Wygląd (; Korzystanie z wyglądów)
Korekta tylnego oświetlenia (; Korekta tylnego oświetlenia)
O, N
Wzmocnienie krawędzi (; Wzmocnienie krawędzi)
z, {
Wzór zebry (; Wzór zebry)
Sygnał GPS: ikona widoczna cały czas — odbiór sygnału satelitarnego; ikona miga — brak odbioru
sygnału satelitarnego.
• Tylko gdy do kamery podłączony jest opcjonalny odbiornik GPS GP-E2.
; Korzystanie z opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2
Cyfrowy telekonwerter (; Cyfrowy telekonwerter)
REC`, STBY`
Polecenie nagrywania (; Podłączanie do monitora zewnętrznego albo rejestratora)
`, b
Pracujący wentylator i ostrzeżenie przed zbyt wysoką temperaturą (; Korzystanie
z wentylatora)
• Kiedy wartość wewnętrznej temperatury kamery przekroczy wcześniej ustalony poziom, zostanie
wyświetlona żółta ikona b. Jeżeli wartość temperatury będzie w dalszym ciągu rosła, kolor ikony
b zmieni się na czerwony.
• Wyświetlenie czerwonej ikony ` oznacza ostrzeżenie dotyczące wentylatora (;
Lista komunikatów).
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Prawa strona ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
6 000 godz. 00 min, 7 000 godz.
00 min,
6 Brak miejsca (w czerwonym kolorze),
7 Brak miejsca (w czerwonym kolorze)
Stan karty SD i dostępny czas nagrywania (A 24)
Zielona ikona — nagrywanie jest możliwe; żółta — karta pamięci SD prawie pełna; biała — trwa
odczyt z karty pamięci SD.
• Gdy na karcie pamięci SD nie ma już miejsca, zostanie wyświetlona czerwona ikona 6 Brak
miejsca (albo 7 Brak miejsca), a nagrywanie zatrzyma się.
(w kolorze czerwonym),
kolorze czerwonym)
Brak karty pamięci SD albo nagrywanie na karcie pamięci SD jest niemożliwe.
(w
,
31
Nagrywanie przechodzące (; Podwójny zapis i Nagrywanie przechodzące)
ù
Tryb nagrywania zewnętrznego (; Rejestrowanie filmów przy użyciu zewnętrznego
rejestratora wideo)
t,
00 bitów
Próbkowanie koloru podczas nagrywania zewnętrznego (; Rejestrowanie filmów przy użyciu
zewnętrznego rejestratora wideo)
Pasek przybliżania i oddalania (; Zoom)
• Pasek jest wyświetlany tylko podczas operacji przybliżania albo oddalania.
0000 x 0000
Rozdzielczość (; Konfiguracja rozdzielczości i szybkości transmisji bitów, ;
Rejestrowanie filmów przy użyciu zewnętrznego rejestratora wideo)
¿, ¾
Częstotliwość ramki (; Konfiguracja częstotliwości ramki, ; Rejestrowanie filmów przy
użyciu zewnętrznego rejestratora wideo)
¸
Format filmu
000 Mb/s
Szybkość transmisji bitów
x0,00,
x0000
Nagrywanie w zwolnionym i przyspieszonym tempie (; Nagrywanie w zwolnionym
i przyspieszonym tempie)
º
Do gniazda mini advanced shoe podłączono opcjonalne akcesorium (; Używanie gniazda mini
advanced shoe)
¾,¿
Ustawienia zoptymalizowane pod kątem opcjonalnego obiektywu konwersyjnego (;
opcja [Obiektyw konwersyjny] w menu [v Ustawienia kamery])
,—
,
Typ sieci, używana funkcja sieciowa i stan połączenia (; Funkcje sieciowe)
Biała ikona — funkcja gotowa do użycia; żółta — łączenie z siecią albo odłączanie od sieci;
czerwona — wystąpił błąd.
å
Tłumik mikrofonu (; Zaawansowane ustawienia mikrofonu)
ë, à
Filtr wiatru (; Zaawansowane ustawienia mikrofonu)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Scena audio (; Sceny audio)
Ogranicznik audio (; Zaawansowane ustawienia mikrofonu)
^
Powiększenie (; Powiększenie)
Dolna i środkowa część ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
[FUNC]
Umożliwia otwarcie menu FUNC (; Menu FUNC, ; Menu FUNC (tryb
[ ], [~], [ ], [Ä], [<], [œ],
[B], [±], [z], [
],
[^], [
]
Konfigurowalny przycisk ekranowy (; Przyciski konfigurowalne)
• Domyślnie do przycisku jest przypisania funkcja [
Zdjęcie] (wykonywanie zdjęcia).
[£], [
Śledzenie (; Wykrywanie twarzy i śledzenie)
]
))
Pasek ekspozycji (; Ekspozycja ręczna)
Miernik poziomu dźwięku (; Ustawianie poziomu nagrywanego dźwięku)
(w kolorze czerwonym)
Pilot bezprzewodowy jest wyłączony (; opcja [Praca pilota] w menu [B Ustawienia
systemowe])
UWAGI
• Za pomocą przycisku DISP. można wyłączyć większość elementów wyświetlanych na ekranie w następującej kolejności:
Wszystkie elementy widoczne  Tylko znaczniki ekranowe (jeżeli włączone)  Minimalny zestaw wyświetlanych
elementów (status nagrywania itp.).
PL
Ustawienia indywidualne
Ustawienia indywidualne
32
Pokrętło i przycisk CUSTOM
Do pokrętła i przycisku CUSTOM można przypisać jedną z kilku często używanych funkcji (np. regulacja
wartości przysłony albo prędkości migawki, korekta ekspozycji, ustawianie limitu AGC itd.). Po przypisaniu
można zmieniać ustawienie wybranej funkcji za pomocą przycisku i pokrętła CUSTOM bez potrzeby wchodzenia
do menu.
; Pokrętło i przycisk CUSTOM
Przyciski konfigurowalne
Do dyspozycji użytkownika jest 5 przycisków konfigurowalnych umieszczonych na obudowie kamery oraz jeden
przycisk ekranowy (obsługa dotykowa), do których można przypisać różne funkcje. Aby dostosować kamerę
do własnych potrzeb i preferencji, można przypisać często używane funkcje do wybranych przycisków.
Nadrukowane na obudowie nazwy przycisków opisują domyślnie przypisane funkcje. W przypadku
konfigurowalnego przycisku ekranowego będzie wyświetlana jedynie ikona aktualnie przypisanej do niego
funkcji.
; Przyciski konfigurowalne
4
Odtwarzanie
33
Podstawowe funkcje odtwarzania
W tej części omówiono sposób odtwarzania filmów i zdjęć. Szczegółowe informacje na temat odtwarzania
nagrań na zewnętrznym monitorze można znaleźć w Instrukcji obsługi.
; Podłączanie do monitora zewnętrznego albo rejestratora
Tryby pracy:
Ekran indeksu odtwarzania
1 Ustaw przełącznik zasilania w położeniu MEDIA.
• Kamera zostanie przełączona na tryb
indeksu filmów.
i pojawi się ekran
2 Odszukaj film do odtworzenia.
• Aby przechodzić do innych stron indeksu, przesuwaj palcem
po ekranie w lewo/prawo albo dotykaj przycisków [Ï]/[Ð].
• Aby wyświetlić zdjęcia albo odtworzyć filmy zapisane na drugiej
karcie pamięci SD, zmień ekran indeksu.
3 Dotknij miniatury wybranego filmu, aby rozpocząć
odtwarzanie (A 34).
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Ekran indeksu filmów.
}: Ekran indeksu zdjęć.
Przyciski pozwalają wyświetlić następną
i poprzednią stronę indeksu.
Tę czynność można wykonać także poprzez
przesuwanie palcem po ekranie w lewo/prawo.
Przycisk ekranu indeksu: Umożliwia zmianę ekran
indeksu.
5
6
4
5
6
Przycisk [FUNC]: Umożliwia wykonywanie
operacji na filmach/zdjęciach
(; Wykonywanie operacji na filmach
i zdjęciach).
Nazwa folderu. Ostatnie 4 cyfry oznaczają datę
nagrania (1103 = 3 listopada).
Dostępne tylko w przypadku filmów: Umożliwia
wyświetlenie informacji o filmie (;
Wyświetlanie informacji o filmie).
PL
Podstawowe funkcje odtwarzania
Zmiana ekranu indeksu
Zmieniając ekran indeksu, można przełączać się między odtwarzaniem filmów (y) i zdjęć (})
albo odtwarzaniem treści zarejestrowanych na różnych kartach pamięci SD (6/7).
34
Dotknij przycisk ekranu indeksu, a następnie dotknij wybrany ekran indeksu.
• Aby otworzyć ekran wyboru indeksu, można również nacisnąć przycisk G na dołączonym pilocie
bezprzewodowym.
• Wybrać pożądane połączenie rodzaju karty (6 lub 7) i typu zarejestrowanego materiału (y nagrania lub {
zdjęcia), który ma zostać odtworzony.
Odtwarzanie filmów
1 Na ekranie indeksu dotknij miniaturę wybranego filmu.
• Filmy: Odtwarzanie zostanie rozpoczęte od wybranego filmu i będzie kontynuowane do końca ostatniego
filmu widocznego na ekranie indeksu.
Zdjęcia: Zostanie wyświetlone wybrane zdjęcie. Aby wyświetlać kolejne zdjęcia, przesuwaj palcem po
ekranie w lewo lub w prawo.
2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
• Podczas odtwarzania materiału wideo lub zdjęć przyciski sterowania odtwarzaniem znikną automatycznie
po upływie kilku sekund. Po wstrzymaniu odtwarzania materiału wideo ponowne dotknięcie ekranu
spowoduje ukrycie przycisków sterowania odtwarzaniem.
56
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
16
17
1
Przycisk [FUNC]: Umożliwia wykonywanie
operacji na filmach/zdjęciach
(; Wykonywanie operacji na filmach
i zdjęciach)
2 Wygląd (; Korzystanie z wyglądów)
3 Przyciski sterowania odtwarzaniem (A 35)
4 Głośność (A 36)
5 Symbol aktualnej operacji odtwarzania (A 35)
6 Pilot bezprzewodowy wyłączony
7 Pracujący wentylator i ostrzeżenie przed zbyt
wysoką temperaturą
(; Lista komunikatów)
8 Pozostały poziom naładowania akumulatora
(A 30)
9 Kod czasowy (; Ustawianie kodu
czasowego)
10 Częstotliwość ramki i format filmu (; Wybór
częstotliwości ramki)
18
19
11 Rozdzielczość i szybkość transmisji bitów
(; Konfiguracja rozdzielczości i szybkości
transmisji bitów)
12 Filmy: Numer filmu
Zdjęcia: Numer zdjęcia/łączna liczba zdjęć
13 Numer pliku
14 Zwolnione i przyspieszone tempo (;
Nagrywanie w zwolnionym i przyspieszonym
tempie)
15 Karta pamięci SD wybrana do odtwarzania
(A 34)
16 Kod danych (; menu [Ustawienia
odtwarzania])
17 Powrót do ekranu indeksu zdjęć
18 Pomijanie zdjęć (A 35)
19 Dane GPS (; Korzystanie z opcjonalnego
odbiornika GPS GP-E2)
Podstawowe funkcje odtwarzania
WAŻNE
• Jeśli wskaźnik ACCESS świeci się na czerwono, należy stosować się do poniższych instrukcji
bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do całkowitej utraty danych.
- Nie otwierać pokrywy komory gniazda karty SD.
- Nie odłączać źródła zasilania ani nie wyłączać kamery.
- Nie zmieniać trybu pracy kamery.
• Odtworzenie z użyciem tej kamery filmów nagranych na karcie pamięci SD za pomocą innego urządzenia
może nie być możliwe.
35
UWAGI
• W zależności od warunków nagrywania, może wystąpić krótkie zatrzymanie obrazu lub dźwięku pomiędzy
filmami.
• Następujące pliki obrazów mogą nie być wyświetlane poprawnie.
- Obrazy zapisane za pomocą innego urządzenia.
- Obrazy edytowane przy użyciu komputera.
- Obrazy, których nazwy uległy zmianie.
Przyciski sterowania odtwarzaniem
Za pomocą przycisków ekranowych można obsługiwać następujące operacje odtwarzania. W przypadku
korzystania z dżojstika przesuwaj go w wybranym kierunku, aby wybrać odpowiedni przycisk, a następnie
naciśnij drążek dżojstika. Filmy można również odtwarzać, korzystając z przycisków odtwarzania znajdujących
się na dołączonym pilocie bezprzewodowym.
Przyciski sterowania odtwarzaniem filmu
Sposób obsługi
Ikona
wyświetlana
na ekranie
Podczas odtwarzania dotknij przycisk [Ø]/[×].
• Kolejne dotknięcia powodują zwiększanie szybkości odtwarzania do około 5 → 15
→ 60 razy większej niż normalna szybkość.
• Podczas szybkiego odtwarzania dotknij przycisk [Ð], aby powrócić do
odtwarzania z normalną szybkością.
x00×
Øx00
Operacja odtwarzania
Szybkie odtwarzanie*
Wolne odtwarzanie*
Dotknij przycisk [Ö]/[Õ].
• Kolejne dotknięcia powodują zmianę szybkości odtwarzania do około 1/4 → 1/8
normalnej szybkości.
Przewijanie klatka po klatce do tyłu/do
przodu*
Podczas wstrzymania odtwarzania dotknij przycisk [
Przeskok do początku bieżącego filmu
Dotknij przycisk [Ú].
Przeskok do początku poprzedniego
filmu
Dwa razy dotknij przycisk [Ú].
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
].
—
—
Przeskok do początku następnego filmu Dotknij przycisk [Ù].
—
Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
Podczas odtwarzania dotknij przycisk [Ý], aby wstrzymać odtwarzanie.
Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, dotknij przycisk [Ð], aby wznowić normalne
odtwarzanie.
Ý
Ð
Zatrzymanie odtwarzania
Aby przerwać odtwarzanie i powrócić do ekranu indeksu, dotknij przycisk [Ñ].
—
* W tym trybie odtwarzania nie jest odtwarzany dźwięk.
Przyciski sterowania odtwarzaniem zdjęć
Operacja odtwarzania
Sposób obsługi
Powrót do ekranu indeksu zdjęć
Dotknij przycisk [f].
Pomijanie zdjęć
Dotknij przycisk [h], aby wyświetlić pasek przewijania. Dotknij przycisk [Ï]/[Ð]
albo przeciągnij palcem po pasku przewijania, aby znaleźć wybrane zdjęcie. Dotknij
przycisk [L], aby powrócić do widoku pojedynczego zdjęcia.
PL
Podstawowe funkcje odtwarzania
36
UWAGI
• W przypadku szybkiego lub zwolnionego odtwarzania mogą występować pewne anomalie (bloki, paski itd.)
na odtwarzanym obrazie.
• Na ekranie wyświetlana jest przybliżona szybkość.
• Wolne odtwarzanie do tyłu wygląda tak samo, jak ciągłe odtwarzanie poklatkowe do tyłu.
Regulacja głośności
Podczas odtwarzania filmów dźwięk będzie odtwarzany przez monofoniczny, wbudowany głośnik.
Aby oglądać nagranie z dźwiękiem stereo, należy do gniazda × (słuchawkowe) podłączyć słuchawki.
1 Podczas odtwarzania dotknij ekran, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
2 Dotknij przycisk [Ó/ ].
3 Dotknij ikonę [Ø]/[Ô] albo [Ù]/[Õ], aby wyregulować głośność, a następnie dotknij
przycisk [K].
• Można też przeciągnąć palec po właściwym pasku regulacji głośności.
5
Połączenia zewnętrzne
37
Podłączanie do monitora zewnętrznego albo rejestratora
Informacje na temat konfiguracji sygnału wyjściowego oraz dodatkowych ustawień wymaganych do korzystania
z zewnętrznego rejestratora znajdują się w Instrukcji obsługi.
; Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo, ; Rejestrowanie filmów przy użyciu zewnętrznego
rejestratora wideo
Tryby pracy:
Schemat połączeń
Zalecamy zasilanie kamery z gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza sieciowego.
Monitor
zewnętrzny /
cyfrowa
nagrywarka
wideo
Kabel HDMI o dużej prędkości
transmisji HTC-100/SS (w zestawie)
Wejście HDMI
HDMI IN
Gniazdo
HDMI OUT
UWAGI
• W zależności od wykorzystywanego zewnętrznego rejestratora nagrywanie za jego pomocą może nie być
możliwe w wybranej konfiguracji wyjściowego sygnału wideo.
• Po podłączeniu kamery do zewnętrznego rejestratora należy przeprowadzić próbne nagrania, wykorzystując
konfiguracje sygnału, które mają zostać użyte, a następnie sprawdzić nagrania wykonane za pomocą
rejestratora.
• Aby za pomocą przycisku REC kamery móc także sterować funkcją nagrywania zewnętrznego rejestratora
obsługującego polecenia nagrywania, należy dla opcji [3 Konfig. nagrywania] > [Polec. nagryw.] wybrać
ustawienie [i Włącz]. W przypadku wybrania dla opcji [Polec. nagryw.] ustawienia [i Włącz] opcja
[B Ustawienia systemowe] > [Automatyczne wyłączenie] (tryb oszczędzania energii) jest niedostępna.
• Aby wyjściowy sygnał wideo o następujących parametrach: rozdzielczość 3840x2160 i częstotliwość ramki
50.00P (; Konfiguracja materiału wideo: rozdzielczość, szybkość transmisji bitów i częstotliwość ramki)
był wyświetlany na telewizorze albo zewnętrznym monitorze podłączonym za pomocą zapewnionego w
zestawie kabla HDMI o dużej prędkości transmisji, telewizor albo zewnętrzny monitor musi obsługiwać sygnał
wideo 4K/50p.
PL
Praca z filmami na komputerze
Praca z filmami na komputerze
38
Do zapisu filmów należy użyć programu Data Import Utility. Aby pobrać oprogramowanie i uzyskać najnowsze
informacje, należy przejść do witryny internetowej firmy PIXELA (tylko w języku angielskim) pod adresem
podanym poniżej. W przypadku innych pytań dotyczących oprogramowania należy skontaktować się z centrum
serwisowym firmy Canon.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_c.html
Zapisywanie nagranych filmów za pomocą programu Data Import Utility
• Zapisuj filmy na dysku twardym komputera, korzystając z czytnika kart pamięci.
• Łącz filmy przechodzące, które zostały zapisane na różnych kartach pamięci SD i zapisuj je jako pojedynczy
film.
• Łącz filmy podzielone w wyniku ograniczenia narzuconego przez system plików (maksymalna wielkość pliku
4 GB) i zapisuj je jako pojedynczy film.
Więcej informacji na ten temat, w tym dotyczących wymagań systemowych oraz procedury instalacji
oprogramowania, znajduje się w Podręczniku użytkownika programu Data Import Utility, który w formie pliku PDF
znajduje się w folderze [\Manual] zawartym w pliku archiwum z oprogramowaniem.
WAŻNE
• Aby zapis nagranych filmów na dysku komputera za pomocą programu Data Import Utility był możliwy,
nie można ich wcześniej otwierać ani modyfikować bezpośrednio na karcie pamięci SD przy użyciu innego
oprogramowania. W innym przypadku operacja zapisywania za pomocą programu Data Import Utility może się
nie powieść.
6
Funkcje sieciowe
39
Informacje dotyczące funkcji sieciowych
Po połączeniu kamery z siecią Wi-Fi można korzystać z niżej opisanych funkcji sieciowych.
; Funkcje sieciowe
Funkcje sieciowe i rodzaje połączeń
Wi-Fi
Funkcja sieciowa
Opis
Zdalne sterowanie z
przeglądarki
Zdalne sterowanie kamerą za pośrednictwem
przeglądarki internetowej uruchomionej w
podłączonym urządzeniu.
Przesyłanie plików przez
protokół FTP
Przesyłanie filmów nagranych kamerą do
innego urządzenia mającego połączenie z siecią
za pośrednictwem protokołu FTP.
1
2
Tryb
infrastruktury1
Kamera jako
punkt dostępu2
–
Ü
Ü
–
Połączenie z siecią Wi-Fi za pośrednictwem zewnętrznego punktu dostępu (routera bezprzewodowego itp.).
Bezpośrednie połączenie z urządzeniem wyposażonym w funkcję Wi-Fi, gdzie kamera pełni funkcję punktu dostępu Wi-Fi.
Przed skorzystaniem z funkcji sieciowych
Zanim skorzystanie z funkcji sieciowych będzie możliwe, należy skonfigurować w kamerze pewne ustawienia.
Ogólnie rzecz biorąc, należy wykonać 3 poniższe kroki:
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Skonfiguruj i zapisz profile konfiguracyjne sieci, z których zamierzasz korzystać.
W kamerze domyślnie zapisane jest połączenie Kamera jako punkt dostępu, którego
można od razu użyć do połączenia się z urządzeniem mobilnym i skorzystania z funkcji
zdalnego sterowania kamerą z przeglądarki.
; Łączenie z siecią Wi-Fi, ; Kamera jako punkt dostępu
Skonfiguruj ustawienia jednej lub wielu funkcji sieciowych, z których zamierzasz
korzystać.
; Konfiguracja funkcji Browser Remote
;Konfiguracja funkcji Serwer i przesyłanie FTP
Wybierz profil sieci i rozpocznij korzystanie z wybranej funkcji sieciowej.
; Rozpoczęcie pracy z funkcją Browser Remote
; Przesyłanie filmów (FTP)
• Procedury zawarte w Instrukcji obsługi są podawane z założeniem, że masz już prawidłowo skonfigurowaną
i działającą sieć wraz ze współpracującym z nią harmonijnie urządzeniem sieciowym lub punktem dostępu
Wi-Fi. W razie konieczności zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z urządzeniami sieciowymi, z których
zamierzasz korzystać.
• Wprowadzanie ustawień sieci wymaga odpowiedniej wiedzy na temat konfigurowania i użytkowania sieci
bezprzewodowych (Wi-Fi). Firma Canon nie udziela pomocy technicznej w zakresie konfiguracji sieci.
WAŻNE
• Dane przesyłane za pośrednictwem sieci nie są szyfrowane.
• Firma Canon nie będzie odpowiadać za żadne straty danych ani jakiekolwiek uszkodzenia powstałe
w związku z nieprawidłową konfiguracją sieci. Ponadto firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności
za żadne straty ani uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z funkcji sieciowych.
• Przy korzystaniu z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą trafić w niepowołane
ręce. Należy mieć świadomość istnienia takiego ryzyka.
PL
Informacje dotyczące funkcji sieciowych
UWAGI
40
• Informacje dotyczące anteny Wi-Fi: Podczas korzystania
z funkcji Wi-Fi kamery wideo nie należy przykrywać anteny Wi-Fi
ręką ani innym przedmiotem. Przykrycie jej może zakłócać
sygnały bezprzewodowe.
• W pobliżu anteny Wi-Fi nie należy umieszczać przewodu
podłączonego do gniazda HDMI OUT, gdyż może to mieć
negatywny wpływ na komunikację za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej.
• Podczas korzystania z funkcji sieciowych nie należy otwierać
pokrywy komory gniazda karty SD.
Antena Wi-Fi
7
Informacje dodatkowe
41
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem. Należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika
produktu bądź innych osób.
UWAGA
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
• W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się z niego dym lub
dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
• Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
• Nie należy dopuścić do zawilgocenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych
ani wlewać do niego cieczy.
• W czasie burz z piorunami nie należy dotykać produktu, jeśli jest podłączony do gniazda elektrycznego.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
• Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
• W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży baterii lub dostarczonych w zestawie akumulatorów
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii/akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
- Nie należy podgrzewać baterii/akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi
przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Nie należy używać przeciekających baterii/akumulatorów. W przypadku zetknięcia się elektrolitu
wyciekającego z baterii/akumulatora ze skórą lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą
ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy je przepłukać dużą ilością czystej,
bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Przed wyrzuceniem baterii/akumulatorów należy zasłonić ich styki taśmą lub innym materiałem izolacyjnym.
W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.
• Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi do użytku
z produktem.
• W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza sieciowego należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca
do gniazda elektrycznego.
- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem
z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy uszkadzać, przecinać
ani modyfikować przewodu zasilającego.
- Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani krótko po jego
użyciu, gdy jest nadal ciepły.
- Przy odłączaniu produktu nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
• Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem, gdy jest on używany.
Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia rozgrzanego, dłuższy kontakt może prowadzić do oparzeń
niskotemperaturowych objawiających się zaczerwienieniem bądź pęcherzami. W przypadku korzystania
z aparatu w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub używania go przez osoby z problemami
z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.
• Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego i gnieździe
elektrycznym.
• Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących wyłączanie produktu
w miejscach, w których jego używanie jest zabronione. Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować
wadliwe działanie innych urządzeń w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do
wypadków.
PL
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
42
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
• Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie groziłoby
poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
• Tylko umieszczenie produktu na statywie zapewnia jego odpowiednią stabilność.
• Nie należy patrzeć przez dłuższy czas na ekran ani przez wizjer. Mogłoby to wywołać objawy podobne
do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i odpocząć
przez jakiś czas przed wznowieniem jego użytkowania.
Skrócone dane techniczne
Skrócone dane techniczne
Podane poniżej dane techniczne stanowią skróconą wersję pełnych danych technicznych kamery.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z pełną wersją instrukcji obsługi.
; Dane techniczne

43
— Podane wielkości są przybliżone.
• Media zapisu (nie wchodzą w skład zestawu)
Orientacyjne czasy nagrywania można znaleźć w tabeli w ostatniej sekcji dokumentu.
Karta pamięci SD, SDHC (SD High Capacity) lub SDXC (SD eXtended Capacity) (dostępne 2 gniazda);
• Zasilanie (znamionowe)
Prąd stały 7,4 V (akumulator), prąd stały 8,4 V (zasilacz sieciowy)
• Pobór mocy
Konfiguracja nagrywanego materiału wideo: 3840x2160, 150 Mb/s, 50.00P, włączona funkcja autofokusa,
ustawienie [Normalne] wybrane dla podświetlenia ekranu
Korzystanie tylko z ekranu LCD: 7,9 W
Korzystanie tylko z wizjera: 7,3 W
• Temperatura pracy: 0 – 40°C
• Wymiary [szer. × wys. × gł.] (bez paska naręcznego)
Sama kamera: 135 x 97 x 214 mm
Kamera z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu: 150x97 x 267 mm
• Masa
Tylko korpus kamery (w tym pasek naręczny): 1 140 g
Typowa konfiguracja nagrywania*: 1 355 g
* Kamera z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, akumulatorem BP-828 i jedną kartą pamięci SD.
Orientacyjny czas nagrywania na karcie pamięci SD
Wartości czasu są orientacyjne, mają charakter wyłącznie orientacyjny i zostały obliczone na podstawie
pojedynczego nagrania rejestrowanego do momentu zapełnienia karty.
Pojemność karty pamięci SD
Rozdzielczość
8 GB
16 GB
3840x2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
1920x1080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
1920x1080 (17 Mb/s)
55 min
2 godz.
1280x720 (8 Mb/s)
2 godz.
1280x720 (4 Mb/s)
4 godz. 5 min
32 GB
64 GB
128 GB
25 min
55 min
1 godz. 50 min
1 godz. 55 min
4 godz.
8 godz. 5 min
4 godz. 5 min
8 godz. 15 min
16 godz. 35 min
4 godz. 15 min
8 godz. 40 min
17 godz. 35 min
35 godz. 20 min
8 godz. 35 min
17 godz. 25 min
35 godz. 15 min
70 godz. 45 min
Masa i wymiary są przybliżone. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń.
PL
Skrócone dane techniczne
44
CEL-SX3HA2G1
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Dane zawarte w niniejszym dokumencie zweryfikowano w lutym 2018 r. Dane te mog¹ ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźæ mo¿na na karcie gwarancyjnej lub na stronie
www.canon-europe.com/Support.
Produkt i powi¹zana gwarancja dostarczane s¹ na terenie Europy przez Canon Europa N.V.
Kamera wideo 4K
CEL-SX3HA2G1
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Oprogramowanie układowe w wer. 1.0.1.0
PAL
WYDRUKOWANO W UE
0208W353
Niniejszy podręcznik zawiera wyłącznie najważniejsze informacje
niezbędne do rozpoczęcia użytkowania kamery. Sposób pobierania
pełnej wersji instrukcji obsługi opisano na stronie 2.
Skrócona
instrukcja obsługi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising