Canon | LEGRIA HF G50 | User manual | Canon LEGRIA HF G50 User manual

Canon LEGRIA HF G50 User manual
CEL-SX7GA2G0
Kamera wideo 4K
PAL
W niniejszym przewodniku omówione zostały tylko najważniejsze informacje
na temat funkcji kamery. Aby pobrać pełną instrukcję obsługi w najnowszej
wersji, należy przejść na stronę 2.
Skrócona instrukcja
obsługi
Pobieranie pełnej wersji instrukcji obsługi (plik PDF)
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące uruchomienia i korzystania z najbardziej
podstawowych funkcji kamery umożliwiających nagrywanie wideo, fotografowanie i odtwarzanie
nagrań (za pomocą kamery lub po podłączeniu jej do monitora zewnętrznego). Aby nauczyć się
korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji, zapoznać się z ważnymi zasadami używania
i informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów w razie wyświetlenia komunikatu o błędzie,
należy pobrać pełną wersję instrukcji obsługi (plik PDF). Przejdź do podanej poniżej witryny
internetowej. Kliknij nazwę swojego kraju/regionu i pobierz plik PDF, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
http://www.canon.com/icpd/
2
Ważne informacje dotyczące użytkowania
UWAGA O PRAWACH AUTORSKICH
Nieuprawnione nagrywanie materiałów chronionych prawem autorskim może stanowić naruszenie praw właścicieli takich
materiałów oraz wiązać się ze złamaniem obowiązujących przepisów prawa autorskiego.
Woda i wilgoć - Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym - Nie używać tego produktu w pobliżu wody, w czasie deszczu
ani w wilgotnych miejscach.
Ciała obce - Nie wolno wkładać przez otwory tego produktu żadnego rodzaju przedmiotów, ponieważ mogą one zetknąć się
z punktami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie w częściach, co może doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym. Należy uważać, aby nie rozlać żadnego rodzaju płynu na produkt.
Wtyczka zasilania służy jako urządzenie rozłączające. Powinna być łatwo dostępna, aby można ją było wyjąć z gniazda,
jeśli wystąpi wypadek.
Tabliczkę identyfikacyjną zasilacza CA-570 umieszczono na jego dolnej ściance.
Tylko w przypadku Unii Europejskiej i krajów EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produkt należy wyrzucać oddzielnie od odpadów domowych, zgodnie z dyrektywą
WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie
baterii (2006/66/WE) i (lub) przepisami krajowymi, wdrażającymi te dyrektywy.
Jeżeli pod powyższymi symbolami wydrukowany jest symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie
baterii oznacza to, że w baterii metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) występuje w stężeniu
przekraczającym obowiązujące wartości progowe określone w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii
i akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu
na substancje potencjalnie niebezpieczne ogólnie związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa
współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Więcej informacji o sposobie recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokalnych, w zakładzie gospodarki komunalnej
lub miejscowej firmie zajmującej się odbiorem odpadów albo znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem
www.canon-europe.com/weee lub www.canon-europe.com/battery.
3
Instrukcje bezpieczeństwa związane z akumulatorami
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas używania akumulatora należy zachować ostrożność.
• Akumulator należy trzymać z dala od ognia (akumulator może wybuchnąć).
• Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie temperatur powyżej 60°C. Nie należy pozostawiać
akumulatora w pobliżu grzejników ani wewnątrz rozgrzanego słońcem samochodu.
• Nie należy rozmontowywać ani modyfikować akumulatora.
• Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy i uderzenia.
• Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie.
Ważne informacje na temat mediów zapisu
• Jeśli wskaźnik ACCESS świeci się lub miga, należy zastosować się do poniższych instrukcji
bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może spowodować trwałą utratę danych lub uszkodzenie pamięci.
- Nie wolno odłączać źródła zasilania ani wyłączać kamery.
- Nie otwierać pokrywy komory gniazda karty SD.
- Nie zmieniać trybu pracy kamery.
- Jeśli do kamery podłączono kabel USB, nie należy go odłączać.
Wyświetlanie logo certyfikacji
Na ekranie [B Ustawienia systemowe] > [Informacje o certyfikacie] są dostępne niektóre informacje
o certyfikacji dla tej kamery.
Znaki towarowe
• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• macOS jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Inne nie wymienione tutaj nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
• Niniejsze urządzenie jest oparte na technologii exFAT udostępnionej na podstawie licencji przez firmę Microsoft.
• Oznaczenie „Full HD 1080” odnosi się do kamer firmy Canon umożliwiających zapis obrazu wideo w wysokiej
rozdzielczości składającego się z 1080 pikseli (linii skanowania) w pionie.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Uwaga wyświetlana w języku angielskim według wymagań.
4
Dostarczone akcesoria
Dostarczone akcesoria
Poniższe akcesoria są dostarczane w zestawie razem z kamerą:
Kompaktowy zasilacz sieciowy CA-570
(z przewodem zasilającym)
Rdzeń ferrytowy
Akumulator BP-820
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu
z pokrywą obiektywu
Pokrywka obiektywu
Skrócona instrukcja obsługi
(ten przewodnik)
5
Spis treści
Spis treści
6
05
Dostarczone akcesoria
07
Nazwy części
11
Ładowanie akumulatora
13
Podstawowe przygotowania
14
Ustawianie daty, godziny i języka
15
Korzystanie z kart pamięci SD
16
Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć
18
Odtwarzanie filmów, przeglądanie zdjęć i ich zapisywanie
20
Podłączanie monitora zewnętrznego
21
Elementy i ikony wyświetlane na ekranie
25
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
29
Inne
30
Skrócone dane techniczne
31
Informacje dodatkowe
Nazwy części
Nazwy części
Widok z lewej strony
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Przełącznik pokrywy obiektywu
(; Nagrywanie filmów
i wykonywanie zdjęć)
Gniazdo karty SD 2
Gniazdo karty SD 3
(; Korzystanie z kart
pamięci SD)
Przycisk u (przegląd nagrania)
(; Nagrywanie filmów i
wykonywanie zdjęć)/Przyc. konfig. 5
(; Przyc. konfig.)
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu
(; Korzystanie z osłony
przeciwsłonecznej obiektywu)
9
10
6
Pierścień regulacji ostrości/zoomu
(; Korzystanie z pierścienia
regulacji ostrości/zoomu,
; Ręczne ustawianie ostrości)
7 Pokrętło CUSTOM (niestandardowe)
8 Przycisk CUSTOM (niestandardowy)
(; Pokrętło i przycisk CUSTOM)
9 Pokrywa komory gniazda karty SD
10 Przycisk DISP (element wyświetlany
na ekranie) (; Elementy
wyświetlane na ekranie)/
Przycisk BATT. INFO
(informacje akumulatora)
(; Sprawdzanie stanu
naładowania akumulatora)
7
Nazwy części
Widok z prawej strony
1
7
8
5
2
6
3
4
1
2
3
4
8
Głośnik wbudowany
(; Regulacja głośności)
Gniazdo MIC (mikrofon)
(; Nagrywanie dźwięku)
Gniazdo HDMI OUT
(; Korzystanie z gniazda
HDMI OUT)
Gniazdo REMOTE (pilot zdalnego
sterowania)
(; Korzystanie z opcjonalnego
pilota zdalnego sterowania RC-V100)
5
6
7
8
× gniazdo słuchawek
(; Korzystanie ze słuchawek)
Gniazdo USB
(; Korzystanie z odbiornika
GPS GP-E2)
Gniazdo DC IN
(; Ładowanie akumulatora)
Pasek naręczny
(; Pasek naręczny
i pozostałe paski)
Nazwy części
Widok z przodu
1
6
Widok z tyłu
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
Czujnik funkcji Instant AF
(; Autofokus)
Przycisk AF/MF
(; Regulacja ostrości)/
Przyc. konfig. 1
(; Przyc. konfig.)
Przycisk PRE REC (buforowanie)
(; Buforowanie)/
Przyc. konfig. 2
(; Przyc. konfig.)
Ekran dotykowy LCD
(; Regulacja ekranu LCD)
Przełącznik pierścienia regulacji
ostrości/zoomu
(; Korzystanie z pierścienia
regulacji ostrości/zoomu,
; Ręczne ustawianie ostrości)
Wizjer
(; Korzystanie z wizjera)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dźwignia regulacji dioptrycznej
(; Korzystanie z wizjera)
Dżojstik/przycisk SET
(; Korzystanie z przycisku
MENU i dżojstika)
Mocowanie paska
(; Pasek naręczny
i pozostałe paski)
Przyc. konfig. 3
Przyc. konfig. 4
(; Przyc. konfig.)
Gniazdo akumulatora
(; Ładowanie akumulatora)
Przycisk START/STOP
(; Nagrywanie filmów
i wykonywanie zdjęć)
Przycisk MENU (menu)
(; Menu konfiguracji)
Numer seryjny
9
Nazwy części
Widok z góry
Widok z dołu
3
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
7
10
Przełącznik zasilania
(; Włączanie i wyłączanie
kamery)
Wskaźnik POWER/CHG
(ładowanie akumulatora)
(; Ładowanie akumulatora)
Wbudowany mikrofon stereofoniczny
(; Nagrywanie dźwięku)
Stopka do podłączania akcesoriów
Przełącznik trybu kamery
(; Ustawianie trybu kamery)
Przełącznik klawiszowy zoomu
na uchwycie bocznym
(; Korzystanie z przełącznika
klawiszowego zoomu)
Wskaźnik ACCESS (dostęp)
(; Nagrywanie filmów
i wykonywanie zdjęć)
8
Gniazdo mini advanced shoe
(; Korzystanie z gniazda
mini advanced shoe)
9 Znacznik mocowania osłony
przeciwsłonecznej obiektywu
10 Gniazdo statywu
Kamerę można zamontować
na statywie ze śrubą mocującą
o długości 6,5 mm lub krótszą.
11 Przełącznik BATTERY RELEASE
(blokada akumulatora)
(; Ładowanie akumulatora)
12 Muszla oczna
(; Korzystanie z wizjera)
Ładowanie akumulatora
Ładowanie akumulatora
Kamerę można zasilać przy użyciu akumulatora lub bezpośrednio przy pomocy dostarczanego
w zestawie kompaktowego zasilacza sieciowego CA-570. Podczas korzystania z kompaktowego
zasilacza sieciowego kamera nie pobiera zasilania z akumulatora. Akumulator należy naładować
przed użyciem.
1 Dołącz rdzeń ferrytowy do przewodu około 6 cm od
wtyczki prądu stałego (podłączanej do gniazda DC IN).
2 Przeciągnij przewód przez środek rdzenia i owiń go
dookoła rdzenia (w sposób pokazany na ilustracji),
a następnie zamknij jednostkę, aż usłyszysz kliknięcie.
3 Podłącz przewód zasilający z kompaktowego
zasilacza sieciowego do kamery, a sieciowy przewód
zasilający do gniazda elektrycznego.
Gniazdo DC IN
4 Zainstaluj akumulator w kamerze.
• Delikatnie wsuń akumulator do gniazda akumulatora
i przesuń do przodu, aż zatrzaśnie się w odpowiednim
położeniu.
5 Ładowanie rozpocznie się z chwilą wyłączenia
kamery.
Wskaźnik POWER/CHG (ładowanie akumulatora)
• Podczas ładowania się akumulatora wskaźnik
POWER/CHG będzie się świecić na czerwono.
Po zakończeniu ładowania wskaźnik zgaśnie.
Jeśli wskaźnik POWER/CHG zacznie migać,
zapoznaj się z Instrukcją obsługi.
; Rozwiązywanie problemów
11
Ładowanie akumulatora
WAŻNE
• Wyłącz kamerę przed podłączeniem lub odłączeniem kompaktowego zasilacza sieciowego. Po wyłączeniu
kamery następuje aktualizowanie ważnych danych na karcie pamięci SD. Należy odczekać, aż świecący na
zielono wskaźnik POWER/CHG zgaśnie.
• Podczas korzystania z kompaktowego zasilacza sieciowego nie należy go mocować na stałe w jednym
miejscu, ponieważ może to spowodować awarię.
• Do gniazda DC IN kamery oraz do kompaktowego zasilacza sieciowego nie należy podłączać żadnego
urządzenia elektrycznego, które nie jest zalecane do użytku z kamerą.
• Aby zapobiec awariom i nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia, nie należy podłączać dostarczanego
kompaktowego zasilacza sieciowego do podróżnych konwerterów napięcia lub specjalnych źródeł
zasilania, takich jak te, które są dostępne w samolotach i na statkach, falowników DC-AC itd.
• Szczegółowe informacje dotyczące akumulatora znajdują się w rozdziale Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa i zasady używania (A 25).
UWAGI
• Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Jeśli temperatura otoczenia lub
akumulatora nie mieści się w zakresie od około 0°C do 40°C, ładowanie nie rozpocznie się.
• Ładowanie akumulatora jest możliwe tylko po wyłączeniu kamery.
• Jeśli zasilanie zostanie odłączone w trakcie ładowania akumulatora, przed ponownym podłączeniem
zasilania należy się upewnić, że wskaźnik POWER/CHG zgasł.
• Jeśli pozostały czas pracy akumulatora jest za krótki, istnieje możliwość zasilania kamery przy użyciu
kompaktowego zasilacza sieciowego, aby nie zużywać akumulatora.
• Naładowany akumulator rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jest to normalny proces. Aby zapewnić
pełne naładowanie akumulatora, należy ładować go w dniu jego użycia lub dniu poprzedzającym użycie.
• Podczas pierwszego użycia do kamery wideo należy podłączyć w pełni naładowany akumulator i używać
jej aż do jego całkowitego wyczerpania. Działanie takie gwarantuje, że pozostały czas nagrywania będzie
wyświetlany dokładnie.
• Zaleca się przygotowanie akumulatorów w taki sposób, aby zapewniały zasilanie przez dwubądź trzykrotnie dłuższy czas niż planowany.
• Dane o czasie ładowania i przybliżonym czasie działania można znaleźć w Instrukcji obsługi.
; Tabele informacyjne.
12
Podstawowe przygotowania
Podstawowe przygotowania
W tym rozdziale opisano podstawowe czynności związane z przygotowaniem kamery do pracy,
takie jak zakładanie osłony przeciwsłonecznej obiektywu, regulacja paska naręcznego oraz
dostosowywanie ustawień wizjera i ekranu LCD.
WAŻNE
• Podczas mocowania, zdejmowania lub regulacji rozmaitych akcesoriów należy zachować
szczególną ostrożność, aby nie upuścić kamery. Zaleca się skorzystanie ze stołu albo innej
stabilnej powierzchni.
Przygotowywanie osłony przeciwsłonecznej obiektywu, paska naręcznego
i panelu LCD
1 Zdejmij pokrywkę obiektywu.
2 Wyrównaj znacznik osłony przeciwsłonecznej
obiektywu ze znacznikiem mocowania osłony
przeciwsłonecznej obiektywu znajdującym się na dolnej
części kamery (1), a następnie obracaj osłonę
przeciwsłoneczną w prawo aż do jej zatrzaśnięcia (2).
• Postępuj ostrożnie, aby nie odkształcić osłony
przeciwsłonecznej obiektywu.
• Upewnij się, że osłona przeciwsłoneczna obiektywu jest
prawidłowo osadzona w gwincie obiektywu.
• Aby zdjąć osłonę przeciwsłoneczną obiektywu,
należy ją obrócić w lewo.
3 Dopasuj długość paska naręcznego tak, aby można
było dosięgnąć do przełącznika klawiszowego zoomu
palcem wskazującym, a do przycisku START/STOP
kciukiem.
4 Otwórz panel LCD pod kątem 90 stopni i dostosuj
kąt nachylenia.
• Panel można obrócić w dół lub w kierunku obiektywu
(na przykład, aby nagrywać siebie).
UWAGI
• Informacje o ekranie LCD i wizjerze: Ekrany są produkowane przy użyciu technologii o bardzo wysokiej
precyzji — ponad 99,99% pikseli pracuje zgodnie ze specyfikacją. W bardzo rzadkich sytuacjach piksele
mogą się wypalić lub świecić na stałe jako białe kropki. Nie ma to wpływu na zapisywany obraz i nie
stanowi usterki.
13
Ustawianie daty, godziny i języka
Ustawianie daty, godziny i języka
Po włączeniu kamery po raz pierwszy należy dostosować ustawienia daty i godziny, aby rozpocząć
korzystanie z kamery. Użytkownik może również zmienić format daty i strefę czasową.
(Dla wygody użytkownika, zmiana powyższych ustawień jest możliwa po zmianie ustawień języka).
; Zmiana strefy czasowej
1 Ustawić przełącznik zasilania w położeniu CAMERA.
• Jeśli zegar wewnętrzny nie jest ustawiony, wyświetli się ekran
[Date/Time/Data/Czas].
2 Zmienić datę i godzinę.
1 Wybierz pole, aby je zmienić.
2 Wybierz opcję [Î] lub [Í], aby zmienić wartość pola.
3 Wybrać preferowany format daty i godziny.
1 Wybierz jeden z przycisków [Date Format/Format daty].
2 Wybierz przycisk [24H], aby przełączyć zegar w tryb 24-godzinny.
4 Wybierz opcję [OK].
5 Wybrać język dla menu i informacji wyświetlanych na ekranie.
> [B ! System Setup/Ustawienia systemowe] > [Language
; Używanie menu
/Języki]
6 Wybierz żądany język, a następnie opcję [OK] i zamknij menu.
Językiem domyślnym jest język angielski
UWAGI
• W przypadku omyłkowej zmiany języka, należy odszukać opcję menu oznaczoną symbolem
14
.
Korzystanie z kart pamięci SD
Korzystanie z kart pamięci SD
Można używać dostępnych w sprzedaży kart pamięci
SD,
SDHC (SD High Capacity)
lub
SDXC (SD eXtended Capacity). Upewnij się, że jest używana zgodna karta pamięci SD.
; Korzystanie z kart pamięci SD
1 Wyłącz kamerę.
• Sprawdź, czy wskaźnik POWER/CHG jest wyłączony. (1).
햲
2 Otwórz pokrywę komory gniazda karty SD (2).
햳
3 Włóż w całości kartę pamięci do jednego z gniazd kart SD (prosto, etykietą skierowaną
w kierunku przedniej części kamery).
• Zamknij pokrywę komory gniazda kart SD. Nie należy zamykać pokrywy na siłę, jeśli karta
pamięci SD nie została prawidłowo włożona.
Kliknięcie!
Etykieta karty pamięci
SD skierowana w stronę
obiektywu
Wyjmowanie karty pamięci SD
1 Upewnij się, że wskaźnik ACCESS jest wyłączony.
2 Naciśnij kartę pamięci SD jeden raz, aby ją zwolnić. Wyjmij kartę pamięci SD,
gdy się wysunie.
WAŻNE
• Karty pamięci SD mają dwie strony (przód i tył), których nie można traktować zamiennie. Włożenie karty
pamięci SD niewłaściwą stroną może spowodować nieprawidłowe działanie kamery.
• Kartę pamięci SD używaną po raz pierwszy w kamerze należy poddać procedurze inicjalizowania.
; Inicjalizowanie karty pamięci SD
UWAGI
• Karty pamięci SD są wyposażone w przełącznik uniemożliwiający zapis na karcie, aby uniknąć
przypadkowego usunięcia zawartości karty. Aby zabezpieczyć kartę pamięci SD przed zapisem,
należy ustawić przełącznik w położeniu LOCK.
15
Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć
Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć
W tej części zawarto podstawowe informacje na temat nagrywania filmów* i zdjęć w trybie
.
Szczegółowe informacje na temat nagrywania dźwięku można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Przed rozpoczęciem rejestrowania ważnych nagrań należy wykonać nagrania testowe z użyciem
konfiguracji materiału wideo, która ma być zastosowana, aby sprawdzić, czy kamera działa
prawidłowo. Jeśli kamera nie będzie działać prawidłowo, należy zapoznać się z Instrukcją obsługi.
; Nagrywanie dźwięku, ; Rozwiązywanie problemów
* Określenie „film” odnosi się do pojedynczego fragmentu filmowego zarejestrowanego w trakcie pojedynczej
operacji nagrywania.
Wskaźnik
1 Otworzyć pokrywę obiektywu.
ACCESS
Przełącznik
• Ustawić przełącznik pokrywy obiektywu
pokrywy
w położeniu OPEN.
obiektywu
2 Aby rozpocząć nagrywanie filmu, naciśnij przycisk
START/STOP.
• Ponownie naciśnij przycisk, aby wstrzymać
nagrywanie i zapisać film wideo na karcie pamięci SD
jako jedną scenę. Następnie kamera wejdzie w tryb
gotowości do nagrywania.
3 W trybie gotowości do nagrywania można też
dotknąć przycisku [PHOTO], aby wykonać zdjęcie.
[PHOTO]
Po zakończeniu nagrywania
Przed wyłączeniem kamery należy się upewnić, że zapisywanie filmów i zdjęć na kartę pamięci SD
zostało zakończone.
1
2
3
4
Zamknij pokrywę obiektywu.
Sprawdź, czy wskaźnik ACCESS jest wyłączony.
Ustaw przełącznik zasilania w położeniu OFF.
Zamknij panel LCD. W razie konieczności przywróć wizjer do pozycji wyjściowej.
Informacje o trybie
W trybie
kamera będzie automatycznie dostosowywać ostrość, ekspozycję (przysłonę,
prędkość migawki i wzmocnienie), balans bieli i inne ustawienia do warunków otoczenia. Ponadto
po wykryciu twarzy kamera będzie automatycznie i stale ustawiać na niej ostrość oraz dobierać
optymalną wartość ekspozycji.
WAŻNE
• Należy pamiętać o regularnym zapisywaniu nagrań, zwłaszcza tych ważnych. Firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych. ; Zapisywanie filmów
16
Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć
UWAGI
• Tryb
umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji i zmianę różnych ustawień zgodnie
z preferencjami użytkownika. ; Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć
Wybieranie konfiguracji materiału wideo
Istnieje możliwość ustawienia konfiguracji materiału wideo dla nagrywanych filmów. Należy wybrać
taką kombinację ustawień rozdzielczości/szybkości transmisji bitów i częstotliwości ramki,
która najlepiej odpowiada potrzebom twórczym użytkownika.
; Konfiguracja materiału wideo: Rozdzielczość, szybkość transmisji bitów i częstotliwość ramki
1 Wybierz rozdzielczość i szybkość transmisji bitów.
> [3 ! [Konfig. nagrywania] > [¸ Rozdzielczość] > Wybrana opcja > [X]
2 Wybierz częstotliwości ramki.
> [3 ! [Konfig. nagrywania] > [¸ Częstotliwość ramki] > Wybrana opcja > [X]
17
Odtwarzanie filmów, przeglądanie zdjęć i ich zapisywanie
Odtwarzanie filmów, przeglądanie zdjęć i ich zapisywanie
Istnieje możliwość odtwarzania filmów i przeglądania zdjęć, które zostały uprzednio zapisane.
; Odtwarzanie
Do kamery można również podłączyć monitor zewnętrzny (A 20).
1 Ustawić przełącznik zasilania w położeniu MEDIA.
• Kamera zostanie przełączona w tryb
wyświetlony ekran indeksu filmów.
i zostanie
2 Znajdź film lub zdjęcie do wyświetlenia.
• Przesuwaj palcem po ekranie w lewo/w prawo lub wybierz
opcję [Ï]/[Ð], aby przechodzić do innych stron indeksu.
• Aby wyświetlić zdjęcia albo odtworzyć nagrania zapisane
na drugiej karcie pamięci SD, zmień ekran indeksu.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Ekran indeksu nagrań wideo
}: Ekran indeksu zdjęć.
Przyciski pozwalają wyświetlić następną
i poprzednią stronę indeksu.
W tym celu można również przesuwać
palcem po ekranie w lewo/prawo.
Przycisk ekranu indeksu: Wybierz, aby
zmienić ekran indeksu.
5
6
4
5
6
Przycisk [FUNC]: Operacje na filmach/
zdjęciach (; Usuwanie filmów i zdjęć,
kopiowanie filmów i zdjęć między kartami SD).
Nazwa folderu. Ostatnie 4 cyfry oznaczają
datę nagrania (1025 = 25 października).
Dotyczy tylko filmów: Informacje o filmie
(; Wyświetlanie informacji o filmie).
3 Wybierz miniaturę wybranego nagrania lub zdjęcia, aby rozpocząć odtwarzanie.
Filmy: Odtwarzanie zostanie rozpoczęte od wybranego filmu i będzie kontynuowane do końca
ostatniego filmu widocznego na ekranie indeksu. Dotknąć ekranu w trakcie odtwarzania,
aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
18
Odtwarzanie filmów, przeglądanie zdjęć i ich zapisywanie
1
7
6
2
3
5
4
1 Dotknij dowolnego innego miejsca, aby ukryć
przyciski sterowania odtwarzaniem,
lub odczekaj kilka sekund.
2 Następny film
3 Szybkie odtwarzanie* (wybierz ponownie,
aby zwiększyć szybkość)
4 Stop
5 Sterowanie głośnością
6 Pauza (wybierz ponownie, aby wznowić
odtwarzanie)
7 Początek filmu (wybierz dwukrotnie, aby
przejść do początku poprzedniego filmu)
* Podczas wstrzymania odtwarzania te przyciski są zastępowane przyciskami sterowania odtwarzaniem
w zwolnionym tempie.
Zdjęcia: Wybrane zdjęcie jest wyświetlone w widoku pojedynczego zdjęcia. Aby wyświetlać kolejne
zdjęcia, przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo. Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski
sterowania odtwarzaniem.
UWAGI
• Podczas odtwarzania filmów, w zależności od warunków nagrywania, pomiędzy filmami mogą wystąpić
krótkie przerwy w odtwarzaniu obrazu wideo lub dźwięku.
Zapisywanie filmów
Zaleca się regularne zapisywanie filmów i zdjęć na komputerze. Więcej informacji znajduje się
w Instrukcji obsługi.
; Praca z filmami na komputerze
19
Podłączanie monitora zewnętrznego
Podłączanie monitora zewnętrznego
Monitor zewnętrzny należy podłączyć w celu odtwarzania do gniazda HDMI OUT kamery.
Następnie należy wybrać konfigurację wyjściowego sygnału wideo.
; Podłączanie monitora zewnętrznego
Gniazdo
HDMI IN
Gniazdo
HDMI OUT
Kabel HTC-100 o dużej
prędkości transmisji
Kabel HDMI (opcjonalny)
UWAGI
• Zaleca się zasilanie kamery za pomocą kompaktowego zasilacza sieciowego.
• Gniazdo HDMI OUT kamery jest tylko gniazdem wyjściowym. Nie podłączać go do gniazda wyjściowego
HDMI urządzenia zewnętrznego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kamery.
• W przypadku niektórych monitorów sygnał wideo może być wyświetlany nieprawidłowo.
20
Elementy i ikony wyświetlane na ekranie
Elementy i ikony wyświetlane na ekranie
Nagrywanie
Znaczniki ekranowe
Ramka wykrywania twarzy Śledzenie
Lewa strona ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
F00.0
Wartość przysłony (; Preselekcja przysłony (“))
ND1/0
Filtr szary (; Filtr szary)
1/00000
Prędkość migawki (; Preselekcja czasu (‚))
00.0dB
Wartość wzmocnienia (; Ekspozycja ręczna (n))
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Kompensacja ekspozycji
Blokada ekspozycji (; Regulacja ekspozycji)
00.0dB
Limit AGC (; Limit automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC))
=, ?, @, D
Ostrość (; Regulacja ostrości)
0.0m, 000m, G
Odległość ogniskowania
• Podczas regulowania ostrości będzie wyświetlana szacunkowa wartość odległości
ogniskowania.
}, ~
¼, É, È,
Wykrywanie twarzy i śledzenie (; Wykrywanie twarzy i śledzenie)
,
Balans bieli (; Balans bieli)
Korekta tylnego oświetlenia (; Korekta tylnego oświetlenia)
O, N
Wzmocnienie krawędzi (; Wzmocnienie krawędzi)
z, {
Wzór zebry (; Używanie wzoru zebry)
Aktywne GPS (; Korzystanie z odbiornika GPS GP-E2)
Opcja dostępna tylko, jeśli do kamery wideo podłączono opcjonalny odbiornik GPS GP-E2.
Cyfrowy telekonwerter (; Cyfrowy telekonwerter)
REC`, STBY`
Polecenie nagrywania (; Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć)
21
Elementy i ikony wyświetlane na ekranie
Górna część ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
N
Tryb
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Tryb filmowania (; Tryby filmowania)
00:00:00:00
Kod czasowy (; Ustawianie kodu czasowego)
Ñ, Ü
Tryb nagrywania (; Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć)
Ñ Wstrzymanie nagrywania, Ü Nagrywanie
z
Tryb nagrywania wstępnego (; Buforowanie)
Å, Ä,
È (w kolorze żółtym)
Stabilizator obrazu (; Stabilizacja obrazu)
,
,
,
(w kolorze białym),
(w kolorze żółtym),
(w kolorze czerwonym)
000 min
Stan naładowania akumulatora (; Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora)
Ikona sygnalizująca szacunkowy pozostały poziom naładowania. Dostępny czas
nagrywania jest wyświetlany w minutach obok ikony.
• Ikona
wyświetlana w kolorze żółtym oznacza, że akumulator jest niemal
całkowicie wyczerpany.
• Ikona
oznacza, że należy wymienić akumulator na w pełni naładowany.
• W zależności od warunków eksploatacji rzeczywisty stan naładowania akumulatora
może być wskazywany niedokładnie.
(; Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć)
{Ð6 (w kolorze zielonym), Zarejestrowano zdjęcie (; Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć)
{Ð7 (w kolorze zielonym), • Ikona wyświetlana w kolorze żółtym oznacza, że wskazywana karta jest niemal
{Ð6 (w kolorze żółtym),
w całości zapełniona.
{Ð7 (w kolorze żółtym), • Ikona
(lub
) oznacza, że zdjęcia nie można nagrać ze względu na problem
(w kolorze czerwonym),
z kartą pamięci SD.
(w kolorze czerwonym)
Prawa strona ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
6 /7 000h00m
Dostępny czas nagrywania
6/7 000h00m
(ikona w kolorze żółtym)
Karta pamięci SD jest niemal zapełniona.
6 /7 End (ikona
w kolorze czerwonym)
Brak wolnego miejsca na karcie pamięci SD.
(w kolorze
czerwonym),
(w kolorze czerwonym)
Brak karty pamięci SD albo nie można zapisać na karcie pamięci SD.
/
000h00m
Nagrywanie przechodzące (; Podwójny zapis i Nagrywanie przechodzące)
Pasek przybliżania i oddalania (; Korzystanie z zoomu)
• Element jest wyświetlany tylko podczas korzystania z zoomu. Część jasnoniebieska
wskazuje zakres zoomu cyfrowego.
x0.0,
x0000
22
Tryb nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie oraz wartość
przyspieszonego/zwolnionego tempa (; Tryb nagrywania w zwolnionym
i przyspieszonym tempie)
¿, ¾
Częstotliwość ramki (A 17)
¸
Format filmu
Elementy i ikony wyświetlane na ekranie
Ikona/wyświetlany element
Opis
0000x0000
Rozdzielczość (A 17)
000Mbps
Szybkość transmisji bitów (A 17)
º
Gniazdo mini advanced shoe (; Korzystanie z gniazda mini advanced shoe)
¾, ¿
Obiektyw konwersyjny (; Menu [v Ustawienia kamery])
å,
Tłumik mikrofonu (; Tłumik mikrofonu (mikrofon wbudowany lub mikrofon
zewnętrzny))
ë, à
Filtr wiatru (; Filtr wiatru (mikrofon wbudowany))
’, , ‚,
”, „
, “,
Sceny audio (; Sceny audio)
MIC — zasilanie (; Nagrywanie dźwięku)
Dolna część ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
[FUNC]
Powoduje otwarcie menu FUNC (; Menu FUNC)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, z,
,
,
Konfigurowalny przycisk ekranowy (; Przyc. konfig.)
• Domyślnie do przycisku jest przypisania funkcja [
Zdjęcie]
(wykonywanie zdjęcia).
[
Śledzenie (; Wykrywanie twarzy i śledzenie)
]
Pasek ekspozycji (; Ekspozycja ręczna (n))
Poziom nagrywanego dźwięku (; Poziom nagrywanego dźwięku
(mikrofon wbudowany/gniazdo MIC))
23
Elementy i ikony wyświetlane na ekranie
Odtwarzanie
Filmy
Zdjęcia
Górna część ekranu
Ikona/wyświetlany element
[FUNC]
Opis
Powoduje otwarcie menu FUNC (; Menu FUNC).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Odtwarzanie (; Przyciski sterowania odtwarzaniem)
Õ, Ô, Ó
Ð: Odtwarzanie, Ý: Pauza, Ø/×: Szybkie odtwarzanie,
Ö/Õ: Zwolnione odtwarzanie, Ô/Ó: Przewijanie klatka po klatce
do tyłu/do przodu
6/7
Karta pamięci SD w użyciu
00:00:00:00
Kod czasowy (; Ustawianie kodu czasowego)
000000/000000
Bieżące zdjęcie/łączna liczba zdjęć
x0.0,
x0000
Tryb nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie oraz wartość
przyspieszonego/zwolnionego tempa (; Tryb nagrywania w zwolnionym
i przyspieszonym tempie)
¿, ¾
Częstotliwość ramki (A 17)
¸
Format filmu
0000x0000
Rozdzielczość (A 17)
000Mbps
Szybkość transmisji bitów (A 17)
000000
Numer filmu
000-0000
Numer pliku (; [Numer. filmów MP4 / zdjęć])
Dolna część ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Przyciski sterowania odtwarzaniem filmów (; Przyciski sterowania odtwarzaniem)
Wzmocnienie słuchawek/głośnika (; Regulacja głośności)
24
f, h
Przyciski sterowania odtwarzaniem zdjęć (; Przyciski sterowania
odtwarzaniem zdjęć)
Czas i data
F00 1/00000
Kod danych (; Menu [É Ustawienia odtwarzania])
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
• W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się
z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
• Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
• Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza produktu
żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
• W czasie burz z piorunami nie należy dotykać produktu, jeśli jest podłączony do gniazda
elektrycznego. Mogłoby to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy rozmontowywać ani modyfikować produktu.
• Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
• W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży baterii lub dostarczonych w zestawie
akumulatorów należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii/akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
- Nie należy podgrzewać baterii/akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub
innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Nie należy używać przeciekających baterii/akumulatorów. W przypadku zetknięcia się elektrolitu
wyciekającego z baterii/akumulatora ze skórą lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te
miejsca dużą ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy je przepłukać
dużą ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Przed wyrzuceniem baterii/akumulatorów należy zasłonić ich złącza taśmą lub innym izolatorem.
W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.
• Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi produktu.
• W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza sieciowego należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca
do gniazda elektrycznego.
- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed
zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy uszkadzać,
przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
- Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani
krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
- Przy odłączaniu produktu nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
• W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym samym obszarem
skóry. Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem
skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca.
W przypadku korzystania z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma
problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu lub podobnego akcesorium.
• Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego
i gniazdku sieci elektrycznej.
25
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
• Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie
groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
• Tylko umieszczenie produktu na statywie zapewnia jego odpowiednią stabilność.
• Nie należy patrzeć przez dłuższy czas na ekran ani przez wizjer. Mogłoby to wywołać objawy
podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie
z produktu i odpocząć przez jakiś czas przed wznowieniem jego użytkowania.
Kamera
Aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia, należy stosować się do poniższych wskazówek.
• Zapisuj okresowo nagrania. Należy przenosić nagrania na komputer (; Zapisywanie
filmów) i regularnie je na nim zapisywać. Pozwoli to uchronić ważne nagrania w wypadku
uszkodzenia danych oraz zwolnić miejsce na karcie pamięci SD. Firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za utratę danych.
• Kamery nie należy używać ani przechowywać w miejscach zapylonych. Kamera nie jest
wodoodporna — nie należy narażać jej na kontakt z wodą, błotem ani solą. Jeśli któraś z tych
substancji dostanie się do wnętrza urządzenia, może dojść do uszkodzenia kamery lub obiektywu.
• Nie należy używać kamery w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych, np. niedaleko silnych
magnesów czy silników elektrycznych, urządzeń do rezonansu magnetycznego lub linii wysokiego
napięcia. Mogłoby to spowodować anomalie lub szumy w nagraniach filmowych i dźwiękowych.
• Nie należy kierować obiektywu ani wizjera w stronę silnych źródeł światła. Nie wolno pozostawiać
kamery skierowanej na jasny przedmiot. Należy szczególnie uważać, gdy kamera jest zamocowana
na statywie lub jest noszona, aby nie kierować obiektywu ani wizjera w kierunku takich mocnych
źródeł światła. Kiedy kamera nie jest używana, należy zamknąć pokrywę obiektywu.
• Nie należy przenosić kamery, trzymając ją za panel LCD. Należy zachować ostrożność przy
zamykaniu panelu LCD. Podczas używania paska na nadgarstek nie należy kołysać kamerą,
aby uniknąć przypadkowego uderzenia o inne przedmioty.
• Z ekranem dotykowym należy postępować ostrożnie. Nie naciskaj z nadmierną siłą ani nie
obsługuj ekranu dotykowego za pomocą długopisu ani innych narzędzi o twardym czubku.
Może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni ekranu.
• Nie przyklejaj na ekran dotykowy dodatkowej folii ochronnej. Kamera wideo wyposażona jest
w pojemnościowy ekran dotykowy, więc po nałożeniu dodatkowej warstwy ochronnej prawidłowa
praca ekranu dotykowego może być niemożliwa.
• Mocując kamerę na statywie, należy się upewnić, że śruba
6,5 mm
mocująca statywu jest krótsza niż 6,5 mm. Używanie innych
statywów może spowodować uszkodzenie kamery.
• Podczas nagrywania filmów należy się starać uzyskać
spokojny, stabilny obraz. Nadmierne ruchy kamerą podczas
nagrywania oraz częste użycie szybkiego zoomu i
panoramowania mogą dawać trzęsący się obraz. W skrajnych
przypadkach jego odtwarzanie może spowodować nudności. W przypadku takiej reakcji należy
natychmiast zatrzymać odtwarzanie i odpocząć przez chwilę.
Dłuższe przechowywanie
Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją przechowywać w niezapylonym
miejscu o niskiej wilgotności i temperaturze nie wyższej niż 30°C.
26
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Akumulator
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas używania akumulatora należy zachować ostrożność.
• Akumulator należy trzymać z dala od ognia (akumulator może wybuchnąć).
• Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie temperatur powyżej 60°C. Nie należy pozostawiać
akumulatora w pobliżu grzejników ani wewnątrz rozgrzanego słońcem samochodu.
• Nie należy rozmontowywać ani modyfikować akumulatora.
• Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy i uderzenia.
• Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie.
• Zabrudzone styki mogą uniemożliwić poprawne połączenie akumulatora z kamerą. Styki należy
czyścić miękką szmatką.
Dłuższe przechowywanie
• Akumulatory należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.
• Aby zwiększyć trwałość akumulatora, przed rozpoczęciem przechowywania należy go całkowicie
rozładować.
• Należy co najmniej raz w roku całkowicie rozładować i naładować posiadane akumulatory.
Pozostały czas pracy akumulatora
Jeśli jest używany akumulator zgodny z technologią Intelligent System i jest wyświetlana nieprawidłowa
wartość pozostałego czasu pracy akumulatora, należy naładować akumulator do pełna.
Nieprawidłowe wyświetlanie czasu może nadal występować w przypadku wielokrotnego używania lub
jeśli w pełni naładowany akumulator był stale używany w wysokich temperaturach albo nie był używany
przez dłuższy czas. Czas wyświetlany na ekranie kamery należy traktować jako wartość przybliżoną.
Informacje o używaniu akumulatorów niebędących produktami firmy Canon
• Ze względów bezpieczeństwa akumulatory, które nie są oryginalnymi produktami firmy Canon,
nie będą ładowane, nawet po podłączeniu ich do kamery lub opcjonalnej ładowarki akumulatora
CG-800E.
• Zalecane jest używanie oryginalnych akumulatorów firmy Canon ze
znakiem Intelligent System.
• Jeśli do kamery zostaną podłączone akumulatory niebędące produktami firmy Canon,
ich pozostały czas pracy nie będzie wyświetlany.
Karta pamięci SD
• Zaleca się przesyłanie danych z karty pamięci SD do komputera celem wykonania kopii
zapasowych. Dane mogą ulec uszkodzeniu lub usunięciu w wyniku wadliwego działania karty
pamięci lub wpływu elektryczności statycznej. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za utratę
ani uszkodzenie danych.
• Styki kart pamięci należy chronić przed kurzem i zabrudzeniami oraz unikać ich dotykania.
• Kart pamięci SD nie należy używać w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych.
• Kart pamięci SD nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.
• Kart pamięci SD nie należy demontować, zginać, upuszczać, pozwalać na ich kontakt z wodą ani
narażać ich na uderzenia.
• Karty pamięci SD należy wkładać do kamery odpowiednią stroną. Wkładanie karty pamięci SD do
gniazda na siłę, jeśli jest ona ustawiona nieodpowiednią stroną, może uszkodzić kartę lub kamerę.
• Na kartach pamięci SD nie należy umieszczać etykiet ani naklejek.
27
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Wbudowany akumulator litowy
W kamerze znajduje się wbudowany akumulator litowy służący do podtrzymywania daty/godziny
i innych ustawień. Wbudowany akumulator litowo-jonowy jest ładowany podczas użytkowania
kamery wideo. Jeśli kamera nie jest używana przez około 3 miesiące, wbudowany akumulator
litowo-jonowy zostanie całkowicie rozładowany.
Ładowanie wbudowanego akumulatora litowo-jonowego: Podłącz do kamery kompaktowy
zasilacz sieciowy i pozostaw na około 24 godziny. W tym czasie nie należy włączać kamery.
Utylizacja
W czasie usuwania filmów lub inicjowania karty pamięci SD następuje jedynie modyfikacja tabeli
alokacji plików, natomiast zapisane dane nie są fizycznie usuwane. W przypadku utylizacji karty
pamięci SD lub przekazywania jej innej osobie należy najpierw ją zainicjować (; Inicjowanie
karty pamięci SD). Dla większej pewności należy ją zapełnić nieistotnymi nagraniami, a następnie
zainicjować ponownie. Dzięki temu odzyskanie pierwotnych nagrań będzie o wiele trudniejsze.
28
Inne
Inne
Kondensacja pary wodnej
Przy nagłych zmianach temperatury na wewnętrznych powierzchniach kamery może skondensować
się para wodna (krople wody). Po wykryciu kondensacji należy wyłączyć kamerę. W przeciwnym razie
może dojść do jej uszkodzenia.
Kondensacja pary wodnej może wystąpić w następujących przypadkach:
• Po szybkim przeniesieniu kamery z zimnego miejsca do ciepłego pomieszczenia.
• Po pozostawieniu kamery w wilgotnym pomieszczeniu.
• Po nagłym wzroście temperatury w chłodnym pomieszczeniu.
Zapobieganie kondensacji pary wodnej
• Należy unikać wystawiania kamery na nagłe i duże zmiany temperatury.
• Wyjmij karty pamięci SD i akumulator. Następnie umieść kamerę w hermetycznej plastikowej torbie
i pozostaw w niej do momentu, aż dostosuje się do zmian temperatury otoczenia.
Po wykryciu kondensacji
Dokładny czas wymagany do odparowania kropel wody może różnić się w zależności od miejsca
i pogody. Zwykle przed ponownym uruchomieniem kamery należy odczekać 2 godziny.
Używanie kamery za granicą
Źródła zasilania
Kompaktowego zasilacza sieciowego można używać do zasilania kamery i ładowania akumulatora
w każdym kraju stosującym napięcie sieciowe w zakresie 100–240 V prądu przemiennego
o częstotliwości 50/60 Hz. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z wtyczek rozgałęźnych
używanych w innych krajach, należy skontaktować się z Centrum serwisowym firmy Canon.
29
Skrócone dane techniczne
Skrócone dane techniczne
Podane poniżej dane techniczne stanowią skróconą wersję pełnych danych technicznych kamery.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z pełną wersją instrukcji obsługi.
; Dane techniczne

— Podane wielkości są przybliżone.
• Media zapisu (nie wchodzą w skład zestawu)
Orientacyjne czasy nagrywania można znaleźć w tabeli na końcu dokumentu.
Karta pamięci SD, SDHC (SD High Capacity) lub SDXC (SD eXtended Capacity) (2 gniazda)
• Zasilanie (znamionowe)
7,4 V prądu stałego (akumulator); 8,4 V prądu stałego (kompaktowy zasilacz sieciowy)
• Pobór mocy
3,8 W (150 Mb/s, włączony AF, normalna jasność wyświetlacza LCD)
• Temperatura pracy: 0–40°C
• Wymiary [szer. x wys. x gł.] (bez paska naręcznego)
Sama kamera: 109 x 84 x 182 mm
Kamera z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu: 115 x 84 x 231 mm
• Waga
Sama kamera: 735 g
Kamera z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, akumulatorem BP-820 i jedną kartą
pamięci SD: 875 g
30
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Orientacyjne czasy nagrywania
W kamerze wideo dane filmu są kodowane ze zmienną przepustowością (VBR), co oznacza,
że rzeczywisty czas nagrywania może się różnić w zależności od filmowanego obiektu. W poniższej
tabeli przedstawiono przybliżone czasy nagrywania w przypadku pojedynczej operacji nagrywania
aż do wypełnienia podanej karty pamięci SD.
Karta pamięci SD
Szybkość
transmisji bitów
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
150 Mb/s
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
17 Mb/s
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
Czasy ładowania
Czasy ładowania podane w poniższej tabeli są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od
warunków oraz początkowego ładunku akumulatora.
Akumulator→
BP-820
BP-828
Za pomocą kamery
210 min
300 min
Za pomocą ładowarki CG-800E
190 min
260 min
Warunki ładowania↓
Przybliżone czasy użytkowania
Podane czasy dotyczą przypadku używania ekranu LCD i dostarczanego w zestawie akumulatora
BP-820 (w pełni naładowanego). Efektywny czas pracy akumulatora może ulec skróceniu przy
nagrywaniu w niskiej temperaturze, używaniu jaśniejszych ustawień ekranu itd.
Nagrywanie filmów
Rozdzielczość/
szybkość transmisji bitów
Maksymalny czas nagrywania
Typowy czas nagrywania*
3840x2160 (150 Mb/s)
190 min
105 min
1920x1080 (35 Mb/s)
220 min
120 min
* Orientacyjne czasy nagrywania z uwzględnieniem powtarzających się czynności, np. uruchamianie/
zatrzymywanie nagrywania, używanie funkcji zoomu oraz włączanie/wyłączanie kamery.
31
Informacje dodatkowe
Akcesoria opcjonalne
Firma Canon oferuje szeroki wachlarz opcjonalnych akcesoriów przeznaczonych do tej kamery.
; Akcesoria opcjonalne
Zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Aby osiągnąć maksymalną wydajność urządzenia, należy używać oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Firma Canon nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia i/lub wypadki, takie jak pożar
itd., spowodowane awarią nieoryginalnych akcesoriów Canon (np. wyciek i/lub wybuch akumulatora).
Należy zauważyć, że gwarancja nie obejmuje napraw wynikłych na skutek awarii nieoryginalnych akcesoriów
Canon. W takim przypadku można zgłosić zapotrzebowanie naprawy, będzie ona jednak odpłatna.
Symbolem tym oznaczone są oryginalne akcesoria wideo firmy Canon. Ze sprzętem wideo
firmy Canon należy używać akcesoriów firmy Canon lub produktów noszących ten znak.
32
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informacje o lokalnym biurze firmy Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na
stronie www.canon-europe.com/Support
Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez Canon Europa N.V.
Dane zawarte w niniejszym dokumencie zweryfikowano w lutym 2019 r.
Dane te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
© CANON INC. 2019
0214W648
PRINTED IN THE EU
CEL-SX7GA2G0
DIE-0530-000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising