Canon | LEGRIA HF G60 | User manual | Canon LEGRIA HF G60 User manual

Canon LEGRIA HF G60 User manual
CEL-SX7TA2G0
Kamera wideo 4K
PAL
W niniejszym przewodniku omówione zostały tylko najważniejsze
informacje na temat funkcji kamery. Aby pobrać pełną instrukcję
obsługi w najnowszej wersji, należy przejść na stronę 2.
Skrócona
instrukcja
obsługi
Wstęp
: Instalowanie instrukcji obsługi kamery wideo (w formacie PDF)
2
W niniejszym przewodniku zawarto jedynie najważniejsze informacje niezbędne do rozpoczęcia korzystania
z kamery. Aby dowiedzieć się więcej o kamerze i poznać zasady używania oraz informacje o rozwiązywaniu
problemów w razie wyświetlenia komunikatu o błędzie, należy przeczytać pełną, najnowszą wersję Instrukcji
obsługi (plik PDF). Przejdź do podanej poniżej witryny internetowej. Kliknij nazwę swojego kraju/regionu
i pobierz plik PDF, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
http://www.canon.com/icpd/
Ważne informacje dotyczące użytkowania
Woda i wilgoć — zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym — nie używać tego produktu w pobliżu
wody, w czasie deszczu ani w wilgotnych miejscach.
Ciała obce — przez otwory tego produktu nie wolno wkładać żadnego rodzaju przedmiotów, ponieważ
mogą się zetknąć z punktami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie w częściach, co może
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Należy uważać, aby nie rozlać żadnego
rodzaju płynu na produkt.
Wtyczka zasilania służy jako urządzenie rozłączające. Powinna być łatwo dostępna, aby można ją było
wyjąć z gniazda, jeśli wystąpi wypadek.
Tabliczkę identyfikacyjną zasilacza CA-570 umieszczono na jego spodzie.
Tylko w przypadku Unii Europejskiej i krajów EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produkt należy wyrzucać oddzielnie od odpadów domowych,
zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) i (lub) przepisami krajowymi,
wdrażającymi te dyrektywy.
Jeżeli pod powyższymi symbolami wydrukowany jest symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie
baterii oznacza to, że w baterii metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) występuje w stężeniu
przekraczającym obowiązujące wartości progowe określone w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu
i utylizacji baterii i akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na
środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne ogólnie związane ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego
produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Więcej informacji o sposobie recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokalnych, w zakładzie
gospodarki komunalnej lub miejscowej firmie zajmującej się odbiorem odpadów albo znaleźć w naszej
witrynie internetowej pod adresem www.canon-europe.com/weee lub www.canon-europe.com/battery.
Instrukcje bezpieczeństwa związane z akumulatorami
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas używania akumulatora należy zachować ostrożność.
• Akumulator należy trzymać z dala od ognia (akumulator może wybuchnąć).
• Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie temperatur powyżej 60°C. Nie należy pozostawiać
akumulatora w pobliżu grzejników ani wewnątrz rozgrzanego słońcem samochodu.
• Nie należy rozmontowywać ani modyfikować akumulatora.
• Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy i uderzenia.
• Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie.
3
4
Ważne informacje dotyczące nośników
• Jeśli wskaźnik ACCESS (A 10) świeci się lub miga na czerwono, należy zastosować się do poniższych
instrukcji bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do całkowitej utraty danych.
- Nie odłączać źródła zasilania ani nie wyłączać kamery.
- Nie otwierać pokrywy komory gniazda karty.
- Nie zmieniać trybu pracy kamery.
- Jeśli do kamery podłączono kabel USB, nie należy go odłączać.
Wyświetlanie informacji o certyfikacie produktu
Aby wyświetlić niektóre informacje o certyfikacji tej kamery, w menu wybierz kolejno opcje
> [B Ustawienia systemowe] > [Informacje o certyfikacie].
Znaki towarowe
• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• macOS jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Inne nie wymienione tutaj nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli.
• Niniejsze urządzenie działa w oparciu o technologię exFAT udostępnioną na podstawie licencji przez
firmę Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Informacja wyświetlana zgodnie z wymogiem w języku angielskim.
• Kamera obsługuje standard Exif 2.3 (nazywany także „Exif Print”). Standard Exif Print usprawnia
komunikację między kamerami cyfrowymi a drukarkami. Po połączeniu z drukarką kompatybilną ze
standardem Exif Print dane o parametrach zdjęć zapisane przez kamerę są przetwarzane i optymalizowane,
dzięki czemu można uzyskać wydruki o bardzo wysokiej jakości.
5
Spis treści
6
1. Wstęp 7
5. Połączenia zewnętrzne 33
Dostarczone akcesoria 7
Nazwy części 8
Podłączanie monitora zewnętrznego 33
Schemat połączeń 33
Praca z filmami na komputerze 34
2. Przygotowania 13
Przygotowanie źródła zasilania 13
Dołączanie rdzenia ferrytowego 13
Ładowanie akumulatora 13
Przygotowanie kamery 16
Dołączanie osłony przeciwsłonecznej
obiektywu 16
Korzystanie z ekranu LCD 16
Pasek naręczny 17
Pilot bezprzewodowy 17
Podstawowa obsługa kamery 18
Włączanie i wyłączanie kamery wideo 18
Zmiana trybu pracy kamery 19
Ustawienia daty, godziny i języka 20
Ustawianie daty i godziny 20
Zmiana języka 20
Korzystanie z kart pamięci SD 21
Zgodne karty pamięci SD 21
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci SD 22
Wybieranie karty pamięci SD do nagrań 22
3. Nagrywanie 23
Rejestrowanie filmów i zdjęć 23
Nagrywanie 23
Wybieranie konfiguracji materiału wideo 25
Elementy wyświetlane na ekranie 25
Ustawienia indywidualne 28
Tarcza i przycisk CUSTOM 28
Przyciski konfigurowalne 28
4. Odtwarzanie 29
Odtwarzanie 29
Ekran indeksu odtwarzania 29
Odtwarzanie filmów 30
Przyciski sterowania odtwarzaniem 31
Regulacja głośności 32
6. Informacje dodatkowe 35
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 35
Skrócone dane techniczne 36
Orientacyjny czas nagrywania
na karcie pamięci SD 36
Orientacyjne czasy ładowania i nagrywania
w przypadku akumulatora 37
Akcesoria opcjonalne 37
1
Wstęp
7
Dostarczone akcesoria
Poniższe akcesoria są dostarczane w zestawie razem z kamerą:
Kompaktowy zasilacz sieciowy
CA-570
(z przewodem zasilającym)
Rdzeń ferrytowy
Akumulator BP-820
Pokrywka obiektywu
Pilot bezprzewodowy WL-D89
(w tym pastylkowa bateria
litowa CR2025)
Skrócona instrukcja obsługi
(ten przewodnik)
Osłona przeciwsłoneczna
obiektywu z pokrywą obiektywu
Nazwy części
Nazwy części
Kamera
8
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
Przyciski ND FILTER (filtr szary) +/–
(; Filtr szary)
Przycisk PRE REC (buforowanie)
(; Buforowanie)/Przycisk
konfigurowalny 3 (A 28)
Przycisk u (przegląd nagrania)
(; Przeglądanie ostatniego
zarejestrowanego nagrania)/Przycisk
konfigurowalny 4 (A 28)
Przełącznik pokrywy obiektywu (A 23)
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu (A 16)
Pierścień regulacji ostrości/zoomu
(; Regulacja ostrości,
; Korzystanie z zoomu)
3
10
7
8
9
Pokrętło CUSTOM (niestandardowe) (A 28)
Przycisk CUSTOM (niestandardowy) (A 28)
Pierścień regulacji ostrości/zoomu
(; Regulacja
ostrości,; Korzystanie z zoomu)
10 Przycisk DISP (element wyświetlany na ekranie)
(; Elementy wyświetlane na ekranie)/
Przycisk BATT. INFO (informacje akumulatora)
(; Ładowanie akumulatora)
Nazwy części
1
3
2
5
4
6
7
8
9
1
2
3
4
Gniazdo DC IN (A 13)
Gniazdo REMOTE (pilot zdalnego sterowania)
Do podłączania opcjonalnego pilota zdalnego
sterowania RC-V100 (; Korzystanie
z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania
RC-V100) lub pilotów zdalnego sterowania
dostępnych w sprzedaży.
Głośnik wbudowany (A 32)
Przycisk zwalniania osłony obiektywu
5
6
7
8
9
Pasek naręczny
Gniazdo USB (; Korzystanie
z opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2)
Gniazdo HDMI OUT (A 33)
Gniazdo × (słuchawki)
(; Używanie słuchawek)
Gniazdo MIC (mikrofon) (; Nagrywanie
dźwięku)
9
Nazwy części
10
8
1
2
3
9
10
4
11
12
5
13
6
14
7
1
2
3
4
5
6
7
Korzystanie z przycisku SET i dżojstika
(; Używanie menu)
Przycisk MENU (menu)
(; Używanie menu)
Czujnik pilota (; Pilot bezprzewodowy)
Przycisk AF/MF (; Regulacja ostrości)/
Przycisk konfigurowalny 1 (A 28)
Przycisk POWERED IS (metoda stabilizacji
obrazu Powered)
(; Stabilizator obrazu)/
Przycisk konfigurowalny 2 (A 28)
Ekran dotykowy LCD (A 16)
Numer seryjny
8
9
10
11
12
13
14
Wizjer (; Korzystanie z wizjera)
Wskaźnik ACCESS (dostęp do kart pamięci)
(A 4, 23)
Dźwignia regulacji dioptrycznej
Przycisk MAGN. (powiększenie)
(; Powiększenie)/
Przycisk konfigurowalny 5 (A 28)
Mocowanie paska
Przycisk REC (rozpoczęcia/zakończenia
nagrywania) (A 23)
Gniazdo akumulatora (A 13)
Nazwy części
11
1
2
3
6
4
5
7 8
9
1
2
3
4
5
6
Gniazdo mini advanced shoe
(; Używanie gniazda mini advanced shoe)
Wskaźnik POWER/CHG (ładowanie
akumulatora) (A 13)
Przełącznik zasilania (A 18)
Zimna stopka
Wbudowany mikrofon stereofoniczny
(; Nagrywanie dźwięku)
Przełącznik klawiszowy zoomu
(; Korzystanie z zoomu)
7
8
9
10
11
10
11
Przełącznik trybu (A 19)
Pokrywa komory gniazda karty SD (A 22)
Gniazdo karty SD 2
Gniazdo karty SD 3
Przełącznik SD CARD (otwieranie pokrywy
komory gniazda karty) (A 22)
Nazwy części
12
1 2
1
2
3
4
3
Gniazdo na sworzeń zapobiegający obracaniu statywu
Gniazdo statywu
Do stosowania ze statywami ze śrubą mocującą o długości do 6 mm
Przełącznik BATTERY RELEASE (wysuwania akumulatora) (A 14)
Muszla oczna (; Korzystanie z wizjera)
4
2
Przygotowania
13
Przygotowanie źródła zasilania
Kamera może być zasilana z akumulatora lub bezpośrednio przy użyciu zawartego w zestawie kompaktowego
zasilacza sieciowego. Jeśli do kamery, w której znajduje się akumulator, zostanie podłączony kompaktowy
zasilacz sieciowy, będzie ona pobierać prąd z gniazdka elektrycznego.
Dołączanie rdzenia ferrytowego
Przed podłączeniem kompaktowego zasilacza sieciowego do kamery należy podłączyć dołączony rdzeń
ferrytowy.
1 Dołącz rdzeń ferrytowy do przewodu około 6 cm od wtyczki prądu stałego
(podłączanej do gniazda DC IN).
2 Przeciągnij przewód przez środek rdzenia i owiń go dookoła rdzenia
(w sposób pokazany na ilustracji), a następnie zamknij jednostkę,
aż usłyszysz kliknięcie.
Ładowanie akumulatora
Kamerę można zasilać z dostarczonego w zestawie akumulatora BP-820 albo z opcjonalnego akumulatora
BP-828. Oba akumulatory są zgodne z technologią Intelligent System, dzięki czemu szacunkowy pozostały
czas pracy akumulatora (w minutach) można sprawdzić na ekranie. Aby uzyskać większą dokładność odczytów,
podczas pierwszego użycia akumulatora należy go w pełni naładować i używać kamery aż do jego całkowitego
wyczerpania.
1 Podłącz przewód zasilający z kompaktowego zasilacza sieciowego do kamery, a sieciowy przewód
zasilający do gniazda elektrycznego.
2 Zainstaluj akumulator w kamerze.
Przygotowanie źródła zasilania
3 Ładowanie rozpoczyna się z chwilą wyłączenia kamery.
14
• Podczas ładowania akumulatora wskaźnik POWER/CHG (ładowanie) świeci się na czerwono.
Jeśli wskaźnik POWER/CHG zacznie migać, zapoznaj się z Instrukcją obsługi.
; Rozwiązywanie problemów
Podczas ładowania
akumulatora świeci się
na czerwono
4 Gdy czerwony wskaźnik POWER/CHG zgaśnie, akumulator jest całkowicie naładowany.
• Odłącz kompaktowy zasilacz sieciowy od kamery i odłącz przewód zasilający.
Wyjmowanie akumulatora
1 Przesuń przełącznik BATTERY RELEASE w kierunku wskazanym
przez strzałkę i przytrzymaj.
2 Wysuń akumulator i wyjmij go.
햳
햲
WAŻNE
• Do kompaktowego zasilacza sieciowego nie należy podłączać produktów, których używanie z tą kamerą nie
jest wyraźnie zalecane.
• Przed podłączeniem lub odłączeniem kompaktowego zasilacza sieciowego wyłącz kamerę. Po wyłączeniu
kamery następuje aktualizowanie ważnych danych na karcie pamięci SD. Należy odczekać, aż świecący na
zielono wskaźnik POWER/CHG zgaśnie.
• Podczas korzystania z kompaktowego zasilacza sieciowego nie należy go mocować na stałe w jednym
miejscu, ponieważ może to spowodować awarię.
• Aby zapobiec awariom i nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia, nie należy podłączać dostarczanego
kompaktowego zasilacza sieciowego do podróżnych konwerterów napięcia ani specjalnych źródeł zasilania,
takich jak dostępne w samolotach i na statkach, falowniki DC-AC itd.
UWAGI
• Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Jeśli temperatura otoczenia lub
akumulatora nie mieści się w zakresie od 0°C do 40°C, ładowanie nie rozpocznie się.
• Ładowanie akumulatora jest możliwe tylko po wyłączeniu kamery.
Przygotowanie źródła zasilania
• Jeśli zasilanie zostanie odłączone w trakcie ładowania akumulatora, przed ponownym podłączeniem zasilania
należy się upewnić, że wskaźnik POWER/CHG zgasł.
• Jeśli pozostały czas pracy akumulatora jest za krótki, istnieje możliwość zasilania kamery przy użyciu
kompaktowego zasilacza sieciowego, aby nie wykorzystywać energii akumulatora.
• Naładowany akumulator rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jest to normalny proces. Aby zapewnić pełne
naładowanie akumulatora, należy ładować go w dniu jego użycia lub dniu poprzedzającym użycie.
• Zaleca się przygotowanie akumulatorów w taki sposób, aby zapewniały zasilanie przez dwu- bądź trzykrotnie
dłuższy czas niż planowany.
• Zasady używania akumulatora, czasy ładowania i przybliżony czas działania przy całkowicie naładowanym
akumulatorze podano w Instrukcji obsługi.
; Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania, ; Tabele informacyjne
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora
Gdy kamera jest wyłączona, należy nacisnąć przycisk
BATT. INFO, aby na około 5 sekund wyświetlić ekran
prezentujący przybliżony poziom naładowania akumulatora.
Należy zauważyć, że jeśli poziom naładowania akumulatora
jest zbyt niski, ekran z informacjami o akumulatorze może
się nie pojawić.
15
Przygotowanie kamery
Przygotowanie kamery
16
WAŻNE
• Podczas mocowania, zdejmowania lub regulacji rozmaitych akcesoriów należy zachować szczególną
ostrożność, aby nie upuścić kamery. Zaleca się skorzystanie ze stołu albo innej stabilnej powierzchni.
Dołączanie osłony przeciwsłonecznej obiektywu
Podczas nagrywania dołączona osłona przeciwsłoneczna
obiektywu z pokrywą obiektywu służą do ograniczania
wpadającego światła, które może powodować efekt flary
i zjawy. Dodatkowo zamknięcie pokrywy obiektywu może
zapobiegać pozostawianiu odcisków palców i gromadzeniu
się kurzu na obiektywie.
햳
햲
1 Zdejmij pokrywkę obiektywu.
2 Wyrównaj wycięcie osłony przeciwsłonecznej
obiektywu ze znacznikiem na górze obiektywu (햲),
a następnie obrócić osłonę w prawo aż do jej
zatrzaśnięcia (햳).
• Należy postępować ostrożnie, tak aby nie zdeformować
osłony przeciwsłonecznej obiektywu.
• Należy się upewnić, że osłona przeciwsłoneczna
obiektywu jest właściwie umieszczona w gwincie obiektywu.
UWAGI
Informacje o pokrywce obiektywu:
• Dostarczaną w zestawie pokrywkę obiektywu należy nakładać podczas przenoszenia kamery lub jej
przechowywania po użyciu.
• Pokrywki obiektywu i osłony przeciwsłonecznej obiektywu nie można używać jednocześnie. Aby założyć
osłonę przeciwsłoneczną obiektywu, najpierw należy zdjąć pokrywkę obiektywu.
Korzystanie z ekranu LCD
Ekran LCD jest ekranem dotykowym, który może służyć do monitorowania nagrywania i zmiany ustawień
kamery. Do monitorowania można także używać wizjera.
; Korzystanie z wizjera
Otwórz panel LCD pod kątem 90 stopni i dostosuj kąt
widzenia.
햳
햲
햳
Przygotowanie kamery
UWAGI
• Jasność ekranu LCD można ustawić, przechodząc do opcji
> [£ Ustawienia wyśw.] >
[Jasność LCD] i [Podświetlenie]. Kiedy kamera jest włączona, można również nacisnąć przycisk DISP
i przytrzymać go przez około 2 sekundy, aby zmieniać ustawienie [Podświetlenie] między jasnym i normalnym
lub ściemnionym i normalnym.
• Regulacja jasności nie ma wpływu na jasność nagrań.
• Ustawienie podwyższonej jasności skraca czas korzystania z akumulatora.
• Gdy monitor LCD zostanie obrócony o 180 stopni w kierunku filmowanego obiektu, za pomocą ustawienia
> [£ Ustawienia wyśw.] > [Tryb lustra LCD] można odwrócić obraz w poziomie, tak aby był
wyświetlany obraz odwrócony.
• Szczegółowe informacje dotyczące ostrożnego obchodzenia się z ekranem LCD znajdują się w Instrukcji
obsługi.
; Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania, ; Czyszczenie
Pasek naręczny
Zapnij pasek naręczny.
• Długość paska naręcznego należy dopasować tak, aby można
było dosięgnąć przełącznika klawiszowego zoomu na uchwycie
palcem wskazującym, a przycisku REC — kciukiem.
Pilot bezprzewodowy
1 Naciśnij zaczep w kierunku wskazywanym przez strzałkę
(햲) i wyjmij uchwyt na baterię (햳).
햴
2 Umieść pastylkową baterię litową stroną
ze znakiem + skierowaną do góry (햴).
3 Włóż uchwyt na baterię (햵).
4 Podczas naciskania przycisków należy kierować pilot
bezprzewodowy w stronę czujnika pilota kamery.
; Pilot bezprzewodowy
햵
햲
햳
17
Podstawowa obsługa kamery
Podstawowa obsługa kamery
Włączanie i wyłączanie kamery wideo
18
Kamera ma dwa tryby pracy: tryb CAMERA (
) umożliwiający nagrywanie oraz tryb MEDIA (
umożliwiający odtwarzanie nagrań. Tryb pracy należy wybrać przy użyciu przełącznika zasilania.
)
Włączanie kamery wideo
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji CAMERA, aby
wybrać tryb
(A 23), lub w pozycji MEDIA, aby
wybrać tryb
(A 29).
Tryb
Tryb
Wyłączanie kamery wideo
Ustaw przełącznik zasilania w położeniu OFF.
UWAGI
• Przy włączaniu kamery wskaźnik POWER/CHG zaświeca się na zielono. Po ustawieniu opcji
>
[B Ustawienia systemowe] > [Dioda POWER] na [j Wyłącz] wskaźnik zasilania nie będzie świecić.
Podstawowa obsługa kamery
Zmiana trybu pracy kamery
Podczas nagrywania tryb kamery można dostosować do stylu filmowania.
; Rejestrowanie filmów i zdjęć
19
Tryb
(Auto)
Ustaw przełącznik trybu w położeniu N. W tym trybie wszystkie ustawienia są dobierane
automatycznie, dzięki czemu można się skoncentrować wyłącznie na nagrywaniu. Ten tryb
pracy jest doskonały dla początkujących użytkowników i osób niezainteresowanych
wgłębianiem się w szczegóły ustawień kamery.
Tryb
(Ręczny)
Ustaw przełącznik trybu w pozycji n. W tym trybie można korzystać z pełnego dostępu do
menu, ustawień i funkcji zaawansowanych.
Ustawienia daty, godziny i języka
Ustawienia daty, godziny i języka
Ustawianie daty i godziny
20
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery należy ustawić
w niej datę i godzinę. Jeśli zegar kamery nie został jeszcze
ustawiony, ekran [Date/Time/Data/Czas] (ekran konfiguracji
daty i godziny) zostanie wyświetlony automatycznie.
Tryby pracy:
1 Włącz kamerę.
• Zostanie wyświetlony ekran [Date/Time/Data/Czas].
2 Dotknij pola, które ma zostać zmienione (rok, miesiąc, dzień, godziny lub minuty).
• Do zmiany wybranego pola można również nacisnąć dżojstik (ÏÐ).
3 Dotknij przycisku [Í] lub [Î], aby odpowiednio zmienić zawartość pola.
• Do zmiany zawartości pola można również użyć dżojstika (Ý).
4 Ustaw odpowiednią datę i godzinę, zmieniając wszystkie pola w podobny sposób.
5 Dotknij przycisku [Y.M.D/R.M.D], [M.D.Y/M.D.R] albo [D.M.Y/D.M.R], aby wybrać preferowany
format daty.
• Aby wybrać pożądany przycisk, można także nacisnąć dżojstik, a następnie przycisk SET w celu
potwierdzenia wyboru. To samo odnosi się do pozostałych etapów tej procedury.
• Na niektórych ekranach data będzie wyświetlana w formie skróconej (symbol numeryczny miesiąca zamiast
nazwy lub tylko dzień i miesiąc), wybrany format nie ulegnie jednak zmianie.
6 Dotknij przycisku [24H], aby wybrać 24-godzinny tryb pracy zegara. W przeciwnym wypadku
wybrany zostanie 12-godzinny tryb pracy zegara (AM/PM).
7 Dotknij przycisku [OK/Tak], aby uruchomić zegar i zamknąć ekran ustawień.
Zmiana języka
Domyślnym językiem menu kamery jest angielski. Można go zmienić na jeden z 27 innych dostępnych języków.
Niektóre ustawienia i elementy wyświetlane na ekranie będą wyświetlane w języku angielskim, niezależnie od
ustawienia języka. Szczegółowe informacje o sposobie wybierania opcji w celu zakończenia tej procedury
można znaleźć w Instrukcji obsługi.
; Menu konfiguracji
Tryby pracy:
1 Wybierz opcję [LanguageH/Języki].
> [B ! System Setup/Ustawienia
systemowe] > [LanguageH/Języki]
2 Wybierz żądany język, a następnie wybierz
opcję [OK].
3 Wybierz opcję [X], aby zamknąć menu.
Korzystanie z kart pamięci SD
Korzystanie z kart pamięci SD
Kamera umożliwia nagrywanie filmów i zdjęć na powszechnie dostępnych na rynku kartach pamięci typu Secure
Digital (SD)*. Jest wyposażona w dwa gniazda karty SD i w związku z tym pozwala korzystać z dwóch kart
pamięci SD (w instrukcji nazywanych „Karta SD A” i „Karta SD B”), na których można jednocześnie nagrywać
albo między którymi można się automatycznie przełączać, gdy jedna zostanie całkowicie zapełniona nagraniami.
Kartę pamięci SD używaną po raz pierwszy w kamerze należy poddać procedurze inicjalizowania.
; Inicjowanie karty pamięci SD, ; Podwójny zapis i Nagrywanie przechodzące
* Karta pamięci SD służy także do zapisywania plików ustawień kamery.
Zgodne karty pamięci SD
Z kamerą można stosować następujące rodzaje kart pamięci SD1. Najnowsze informacje na temat kart pamięci
SD sprawdzonych pod kątem współdziałania z kamerą można znaleźć w lokalnej witrynie internetowej firmy
Canon.
Typ karty pamięci SD:
.
/
0
Karty pamięci SD
Karty pamięci SDHC
Karty pamięci SDXC
Klasa szybkości U1
Klasa szybkości U3
Klasa szybkości karty
pamięci SD2:
Klasa szybkości
UHS2:
1
2
Funkcję nagrywania wideo przetestowano z użyciem kart pamięci SD wyprodukowanych przez firmy Panasonic, Toshiba
i SanDisk (stan na marzec 2019 r.).
Klasy szybkości UHS i SD to standardy określające minimalną gwarantowaną szybkość transferu danych w przypadku kart
pamięci SD.
Do rejestrowania filmów 4K z rozdzielczością wynoszącą 3840x2160 lub nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie
zalecamy korzystanie z kart pamięci SD z oznaczeniem klasy szybkości UHS U3.
WAŻNE
• Po wielokrotnym wykonaniu operacji rejestracji, usuwania i edycji nagrań (jeśli karta pamięci SD jest
pofragmentowana) zapisywanie danych na karcie może trwać dłużej, a nagrywanie może nawet się
zatrzymać. W takim przypadku należy zapisać nagrania i zainicjować kartę za pomocą kamery. Karty pamięci
SD należy inicjować zwłaszcza przed rejestrowaniem ważnych scen.
• Informacje o kartach SDXC: w tej kamerze można używać kart SDXC, ale przy inicjalizacji w urządzeniu zostaną
sformatowane w systemie plików exFAT.
- Jeśli karty pamięci sformatowane z użyciem systemu plików exFAT mają być stosowane w innych
urządzeniach (rejestratorach cyfrowych, czytnikach kart pamięci itp.), należy upewnić się, że urządzenie
zewnętrzne jest zgodne z systemem plików exFAT. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności,
należy skontaktować się z producentem komputera, systemu operacyjnego lub karty pamięci.
- Jeśli karty pamięci sformatowane z użyciem systemu plików exFAT zostaną zastosowane w systemie
operacyjnym niezgodnym z systemem plików exFAT, może pojawić się monit o sformatowanie karty
pamięci. W takim przypadku należy anulować tę operację, aby uniknąć utraty danych.
UWAGI
• Nie ma gwarancji prawidłowej współpracy ze wszystkimi kartami pamięci SD.
21
Korzystanie z kart pamięci SD
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci SD
1 Wyłącz kamerę.
22
• Upewnij się, że wskaźnik POWER/CHG nie świeci.
햲
2 Otwórz pokrywę komory gniazda karty.
• Aby otworzyć pokrywę, przesuń przełącznik SD CARD
do końca w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
3 Włóż kartę pamięci prosto do jednego z gniazd, etykietą
skierowaną w kierunku strony kamery z paskiem
naręcznym, tak aby została zablokowana w odpowiedniej
pozycji.
• Można używać dwóch kart pamięci, po jednej w każdym
z gniazd.
• Przy wyjmowaniu karty należy się upewnić, że wskaźnik
ACCESS się nie świeci, a następnie jednokrotnie nacisnąć
kartę w celu zwolnienia mechanizmu blokady. Gdy karta się
wysunie, wyjmij ją.
햳
햴
4 Zamknij pokrywę komory gniazda kart.
• Jeśli karta jest nieprawidłowo włożona, nie należy próbować
zamykać pokrywy z użyciem siły.
Wskaźnik ACCESS (dostęp do kart pamięci)
Wygląd wskaźnika odczytu/
zapisu na karcie pamięci SD
Stan kart pamięci
Czerwony (świeci albo miga)
Dostęp do kart pamięci.
Nie świeci
Żadna z kart pamięci nie jest w użyciu albo w kamerze nie
ma karty pamięci.
W przypadku ustawienia opcji
> [ Ustawienia systemowe] > [Dioda ACCESS] na wartość
[j Wyłącz] wskaźnik ACCESS nie będzie świecić.
WAŻNE
• Przed włożeniem/wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć kamerę. Wkładanie/wyjmowanie karty przy
włączonej kamerze może spowodować nieodwracalną utratę danych.
• Karty pamięci SD mają dwie strony (przód i tył), których nie można traktować zamiennie. Włożenie karty
pamięci niewłaściwą stroną może spowodować nieprawidłowe działanie kamery. Należy sprawdzić,
czy kartę pamięci umieszczono w gnieździe zgodnie z opisem w kroku 3.
UWAGI
• Karty pamięci SD są wyposażone w przełącznik uniemożliwiający zapis na karcie, aby uniknąć
przypadkowego usunięcia zawartości karty. Aby zabezpieczyć kartę pamięci SD przed zapisem,
należy ustawić przełącznik w położeniu LOCK C.
Wybieranie karty pamięci SD do nagrań
Istnieje możliwość wyboru karty, na której mają być zapisywane filmy i zdjęcia.
Tryby pracy:
1 Wybierz pozycję [Media zapisu].
> [3 ! Konfig. nagrywania] > [Media zapisu]
2 Wybierz odpowiednią kartę pamięci SD ([6 Karta pam. A] lub [7 Karta pam. B]) do nagrywania
filmów ([v Media dla filmów]) i/lub zdjęć ([{ Media dla zdjęć]).
3 Wybierz opcję [X].
• Po zamknięciu menu na ekranie zostanie wyświetlona ikona karty pamięci SD wybranej do nagrywania
filmów.
3
Nagrywanie
23
Rejestrowanie filmów i zdjęć
W tej części zawarto podstawowe informacje na temat nagrywania filmów* i wykonywania zdjęć. Szczegółowe
informacje na temat nagrywania dźwięku można znaleźć w Instrukcji obsługi.
* Określenie „film” odnosi się do pojedynczego fragmentu filmowego zarejestrowanego w trakcie pojedynczej operacji nagrywania.
; Nagrywanie dźwięku
Tryby pracy:
Nagrywanie
W przypadku nagrywania filmów i robienia zdjęć w trybie
różne ustawienia zostaną dostosowane
automatycznie. W trybie
można ręcznie regulować ostrość, ekspozycję i wiele innych ustawień wedle
własnych potrzeb i preferencji.
Przełącznik
pokrywy
obiektywu
Wskaźnik
ACCESS
albo
Wskaźnik
POWER/CHG
Konfigurowalny
przycisk ekranowy
1 Otwórz pokrywę obiektywu.
• Ustaw przełącznik pokrywy obiektywu w położeniu OPEN.
2 Ustaw przełącznik trybu w pożądanym położeniu.
• Przełącznik można ustawić w położeniu N (tryb
się korzystać z kamery.
) lub n (tryb
) w zależności od tego, jak chce
3 Ustaw przełącznik zasilania w położeniu CAMERA.
• Wskaźnik POWER/CHG zaświeci się na zielono.
Nagrywanie filmów wideo
4 Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie.
• Podczas nagrywania na ekranie zostanie wyświetlona ikona Ü (w kolorze czerwonym).
• Można też nacisnąć przycisk START/STOP na dostarczonym w zestawie pilocie bezprzewodowym.
Rejestrowanie filmów i zdjęć
5 Aby przerwać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk REC.
• Symbol Ü zmieni się na Ñ (w kolorze białym), a film zostanie nagrany na karcie wybranej do nagrywania
filmów.
24
Robienie zdjęć
4 W trybie gotowości do nagrywania dotknij przycisku [PHOTO].
• Domyślnie do konfigurowalnego przycisku ekranowego przypisana jest funkcja [
Zdjęcie], jednak
w razie potrzeby można ją zmienić.
; Przyciski konfigurowalne
• U dołu ekranu zostanie wyświetlona zielona ikona g. Ponadto w prawym górnym rogu ekranu pojawi
się symbol {Ð z ikoną karty wybranej do zapisywania zdjęć.
• Można też nacisnąć przycisk PHOTO na dostarczonym w zestawie pilocie bezprzewodowym.
Po zakończeniu nagrywania
1 Aby zamknąć pokrywę obiektywu, należy przestawić przełącznik pokrywy obiektywu w położeniu CLOSED.
2 Upewnj się, że wskaźnik ACCESS został wyłączony.
3 Ustaw przełącznik zasilania w położeniu OFF.
4 Zamknij panel LCD i złóż wizjer.
WAŻNE
• Należy pamiętać o regularnym zapisywaniu nagrań (A 34), zwłaszcza ważnych. Firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.
•
•
•
•
•
•
UWAGI
Maksymalny czas ciągłego nagrywania pojedynczego filmu wynosi 6 godzin. Po upływie tego czasu
automatycznie zostanie utworzony nowy film, a nagrywanie będzie kontynuowane jako osobny film.
Podczas nagrywania w jasno oświetlonych miejscach korzystanie z ekranu LCD może być utrudnione.
W takim przypadku należy użyć wizjera lub dostosować jasność ekranu.
; Korzystanie z wizjera
W następujących przypadkach nagrywany film zostanie zapisany w osobnych plikach:
- Gdy podczas nagrywania filmu kamera przełączy się na drugą kartę pamięci SD w wyniku zadziałania funkcji
nagrywanie przechodzące.
- W przypadku nagrywania filmów na karcie SDHC plik wideo (strumieniowy) filmu zostanie podzielony na
mniejsze części o rozmiarze około 4 GB. Mimo to odtwarzanie za pomocą kamery będzie ciągłe.
Po zapisaniu osobnych podzielonych filmów na komputerze można je połączyć i zapisać jako jeden plik,
korzystając z programu MP4 Join Tool (A 34).
Informacje o trybie oszczędzania energii: Jeśli dla opcji
> [B Ustawienia systemowe] >
[Automatyczne wyłączenie] wybrano ustawienie [i Włącz], a kamera wideo jest zasilana przez akumulator
i nie wykonywano żadnych operacji przez 5 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać
energię. Użyć przełącznika zasilania, aby włączyć kamerę wideo.
Zapisywanie zdjęć:
- Zdjęcia są zapisywane w formacie JPG. Zdjęcia można rejestrować wyłącznie w trybie gotowości
nagrywania.
- Rejestrowanie zdjęć jest niemożliwe przy aktywnej funkcji buforowania.
W przypadku długiego nagrywania, podczas którego kamera wideo jest zamontowana na statywie, można
zamknąć panel LCD i korzystać wyłącznie z wizjera. Pozwoli to zmniejszyć zużycie energii w przypadku
używania akumulatora.
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Wybieranie konfiguracji materiału wideo
Istnieje możliwość ustawienia konfiguracji materiału wideo dla nagrywanych filmów. Należy wybrać kombinację
ustawień najlepiej odpowiadającą potrzebom twórczym.
; Konfiguracja materiału wideo: Rozdzielczość, szybkość transmisji bitów i częstotliwość ramki
1 Wybierz rozdzielczość i szybkość transmisji bitów.
> [3 ! Konfig. nagrywania] > [¸ Rozdzielczość] > Wybrana opcja > [L]
2 Wybierz częstotliwości ramki.
> [3 ! Konfig. nagrywania] > [¸ Częstotliwość ramki] > Wybrana opcja > [X]
Elementy wyświetlane na ekranie
W tym podrozdziale objaśniono znaczenie różnych elementów wyświetlanych na ekranie w trybie
.
Elementy rzeczywiście wyświetlane w danej chwili na ekranie będą się różnić w zależności od bieżących
ustawień menu i trybu pracy.
Ramki AF
W zależności od użytej funkcji ostrości można zobaczyć niektóre z poniższych ramek AF.
; Regulacja ostrości
Ramka ciągłego AF — zawsze
w kolorze białym.
Ramka MF ze wspomaganiem
AF — w kolorze żółtym: zakres
ręcznej regulacji; w kolorze białym:
zakres automatycznej regulacji.
Wykrywanie twarzy:
Główny obiekt sceny
Wykrywanie twarzy:
Inne ramki wykrywania twarzy
Znacznik ekranowy
Śledzenie
25
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Górna część ekranu
Ikona/wyświetlany element
26
Opis
N
Tryb
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Tryb filmowania (; Tryby filmowania)
00:00:00:00
Kod czasowy (; Ustawianie kodu czasowego)
Ñ, Ü (w kolorze czerwonym)
Nagrywanie (A 23)
Ñ — tryb gotowości do nagrywania, Ü — nagrywanie
z
Buforowanie (; Buforowanie)
¯,°,± (w kolorze żółtym)
Stabilizator obrazu (; Stabilizator obrazu)
è, é, ê, ë
(w kolorze białym),
ë (w kolorze żółtym),
(w kolorze czerwonym)
000 min
Pozostały poziom naładowania akumulatora
Ikona sygnalizująca szacunkowy pozostały poziom naładowania. Dostępny czas nagrywania jest
wyświetlany w minutach obok ikony.
• ë w kolorze żółtym — akumulator jest niemal całkowicie wyczerpany.
w kolorze
czerwonym — akumulator jest wyczerpany, wymień akumulator.
• W zależności od warunków eksploatacji rzeczywisty stan naładowania akumulatora może być
wskazywany niedokładnie.
{Ð6 / 7 (ikona karty w kolorze
zielonym/żółtym)
/
(w kolorze
czerwonym)
Zapisanie zdjęcia (A 24)
• 6 (lub 7) w kolorze żółtym — karta jest niemal pełna.
zdjęcia nie można zapisać ze względu na problem z kartą.
(A 19)
(lub
) w kolorze czerwonym —
Lewa strona ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
F00
Wartość przysłony (; Automatyczna ekspozycja: Preselekcja przysłony, Ekspozycja ręczna)
1/0000
Prędkość migawki (; Automatyczna ekspozycja: Preselekcja czasu, Ekspozycja ręczna)
AE ±0 0/0
Kompensacja ekspozycji (; Kompensacja ekspozycji)
±0 0/0
Blokada ekspozycji (; Blokada ekspozycji (blokada AE))
00.0dB
Wartość wzmocnienia (; Ekspozycja ręczna)
00.0dB (wartość w kolorze
pomarańczowym)
Limit AGC (; Limit automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC))
ND 1/00
Filtr szary (; Filtr szary)
D,@
000m,
Ostrość (; Regulacja ostrości)
• Podczas regulacji ostrości szacunkowa wartość odległości ogniskowania będzie wyświetlana
obok ikony.
}, ~
Wykrywanie twarzy i śledzenie (; Wykrywanie twarzy i śledzenie)
¼, É,
,
,
,
,
Balans bieli (; Balans bieli)
Wygląd (; Korzystanie z wyglądów)
Korekta tylnego oświetlenia (; Korekta tylnego oświetlenia)
O, N
Wzmocnienie krawędzi (; Wzmocnienie krawędzi)
z, {
Wzór zebry (; Wzór zebry)
Sygnał GPS: ikona widoczna cały czas — odbiór sygnału satelitarnego; ikona miga — brak odbioru
sygnału satelitarnego.
• Tylko gdy do kamery podłączony jest opcjonalny odbiornik GPS GP-E2.
; Korzystanie z opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2
Cyfrowy telekonwerter (; Cyfrowy telekonwerter)
REC`, STBY`
Polecenie nagrywania (; Menu [3 Konfig. nagrywania])
Rejestrowanie filmów i zdjęć
Prawa strona ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
6 / 7 000h00m,
6 / 7 Koniec (ikona karty w kolorze
czerwonym)
Dostępny czas nagrywania na karcie (A 37)
6 (lub 7) w kolorze żółtym — karta jest niemal zapełniona; w kolorze czerwonym — karta jest
zapełniona (brak dostępnego miejsca).
/
(w kolorze czerwonym)
Brak karty pamięci SD albo nie można zapisać na karcie pamięci SD.
/
000h00m
Nagrywanie przechodzące (; Podwójny zapis i Nagrywanie przechodzące)
Pasek zoomu (; Korzystanie z zoomu)
• Element jest wyświetlany tylko podczas korzystania z zoomu. Część jasnoniebieska wskazuje
zakres zoomu cyfrowego.
x0.00,
x0000
Nagrywanie z efektem przyspieszonego i zwolnionego tempa (; Nagrywanie z efektem
przyspieszonego i zwolnionego tempa)
¿, ¾
Częstotliwość ramki (; Wybór częstotliwości ramki)
¸,
Format materiału wideo
0000x0000
Rozdzielczość (; Wybór rozdzielczości i szybkości transmisji bitów)
000Mbps
Szybkość transmisji bitów
º
Do gniazda mini advanced shoe podłączono opcjonalne akcesorium (; Używanie gniazda mini
advanced shoe)
¾,¿
Ustawienia zoptymalizowane pod kątem opcjonalnego obiektywu konwersyjnego
(; Menu [v Ustawienia kamery])
å
Tłumik mikrofonu (; Zaawansowane ustawienia wejścia dźwięku)
ë,à
Filtr wiatru (; Zaawansowane ustawienia wejścia dźwięku)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Scena audio (; Sceny audio)
Ogranicznik audio (; Zaawansowane ustawienia wejścia dźwięku)
Zasilanie przez gniazdo MIC wyłączone (; Zaawansowane ustawienia wejścia dźwięku)
^ (w kolorze żółtym)
Powiększenie (; Powiększenie)
Dolna i środkowa część ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
Otwiera menu FUNC (; Menu FUNC, ; Menu FUNC (tryb
[FUNC]
[
], [~], [^], [ ], [
[±], [Å], [Ä], [z], [
[
], [
]
[£], [
]
],
],
))
Konfigurowalny przycisk ekranowy (; Przyciski konfigurowalne)
• Domyślnie do przycisku jest przypisania funkcja [
Zdjęcie] (wykonywanie zdjęcia).
Śledzenie (; Wykrywanie twarzy i śledzenie)
Pasek ekspozycji (; Ekspozycja ręczna)
Miernik poziomu dźwięku (; Regulacja poziomu nagrywanego dźwięku )
(w kolorze czerwonym)
Pilot bezprzewodowy wyłączony (; Menu [B Ustawienia systemowe])
UWAGI
• Za pomocą przycisku DISP. można wyłączyć większość elementów wyświetlanych na ekranie w następującej
kolejności:
Wszystkie elementy widoczne  Tylko znaczniki ekranowe (jeżeli włączone)  Minimalny zestaw
wyświetlanych elementów (nagrywanie itp.).
27
Ustawienia indywidualne
Ustawienia indywidualne
28
Tarcza i przycisk CUSTOM
Do pokrętła i przycisku CUSTOM można przypisać jedną z kilku często używanych funkcji (np. regulacja
wartości przysłony albo prędkości migawki, korekta ekspozycji, ustawianie limitu AGC itd.). Po przypisaniu
można zmieniać ustawienie wybranej funkcji za pomocą przycisku i pokrętła CUSTOM bez potrzeby wchodzenia
do menu.
; Pokrętło i przycisk Custom
Przyciski konfigurowalne
Do dyspozycji użytkownika jest 5 przycisków konfigurowalnych umieszczonych na obudowie kamery oraz jeden
przycisk ekranowy (obsługa dotykowa), do których można przypisać różne funkcje. Aby dostosować kamerę do
własnych potrzeb i preferencji, można przypisać często używane funkcje do wybranych przycisków.
Nadrukowane na obudowie nazwy przycisków opisują domyślnie przypisane funkcje. W przypadku
konfigurowalnego przycisku ekranowego będzie wyświetlana jedynie ikona aktualnie przypisanej
do niego funkcji.
; Przyciski konfigurowalne
4
Odtwarzanie
29
Odtwarzanie
W tej części omówiono sposób odtwarzania filmów i zdjęć. Szczegółowe informacje na temat odtwarzania
nagrań na zewnętrznym monitorze można znaleźć w Instrukcji obsługi.
; Podłączanie monitora zewnętrznego
Tryby pracy:
Ekran indeksu odtwarzania
1 Ustaw przełącznik zasilania w położeniu MEDIA.
• Kamera zostanie przełączona w tryb
wyświetlony ekran indeksu filmów.
i zostanie
2 Odszukaj film do odtworzenia.
• Aby przechodzić do innych stron indeksu, przesuwaj palcem
po ekranie w lewo/prawo albo dotykaj przycisków [Ï]/[Ð].
• Aby wyświetlić zdjęcia albo odtworzyć nagrania zapisane na
drugiej karcie pamięci SD, zmień ekran indeksu.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Ekran indeksu nagrań wideo
}: Ekran indeksu zdjęć.
Przyciski pozwalają wyświetlić następną
i poprzednią stronę indeksu.
W tym celu można również przesuwać
palcem po ekranie w lewo/prawo.
Przycisk ekranu indeksu: Dotknij, aby zmienić
ekran indeksu.
5
4
5
6
6
Przycisk [FUNC]: Operacje na filmach i zdjęciach.
(; Operacje na filmach i zdjęciach)
Nazwa folderu. Ostatnie 4 cyfry oznaczają datę
nagrania (1103 = 3 listopada).
Dotyczy tylko filmów: Informacje o filmie.
(; Wyświetlanie informacji o filmie)
Odtwarzanie
Zmiana ekranu indeksu
Po zmianie ekranu indeksu można odtworzyć inny typ nagrania (filmy y lub zdjęcia }) albo nagrania na innej
karcie (6 lub 7).
30
Wybierz przycisk ekranu indeksu, a następnie wybrany ekran indeksu.
• Aby otworzyć ekran wyboru indeksu, można również nacisnąć przycisk G na dołączonym pilocie
bezprzewodowym.
Odtwarzanie filmów
1 Na ekranie indeksu dotknij miniaturę wybranego filmu.
• Filmy: Odtwarzanie zostanie rozpoczęte od wybranego filmu i będzie kontynuowane do końca ostatniego
filmu widocznego na ekranie indeksu.
Zdjęcia: Zostanie wyświetlone wybrane zdjęcie. Aby wyświetlać kolejne zdjęcia, przesuwaj palcem po
ekranie w lewo lub w prawo.
2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
• Podczas odtwarzania materiału wideo lub zdjęć przyciski sterowania odtwarzaniem znikną automatycznie
po upływie kilku sekund. Po wstrzymaniu odtwarzania materiału wideo ponowne dotknięcie ekranu
spowoduje ukrycie przycisków sterowania odtwarzaniem.
56
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
12
16
1
Przycisk [FUNC]: Operacje na filmach i zdjęciach
(; Operacje na filmach i zdjęciach)
2 Wygląd (; Korzystanie z wyglądów)
3 Przyciski sterowania odtwarzaniem (A 31)
4 Głośność (A 32)
5 Odtwarzanie filmu (A 31)
6 Pilot bezprzewodowy wyłączony
7 Pozostały poziom naładowania
akumulatora (A 26)
8 Kod czasowy (; Ustawianie kodu
czasowego)
9 Częstotliwość ramki (; Wybór
częstotliwości ramki) i format wideo
10 Rozdzielczość i szybkość transmisji bitów
17
18
11 Filmy: Numer filmu
Zdjęcia: Numer zdjęcia / łączna liczba zdjęć
12 Numer pliku
13 Wartość zwolnionego/przyspieszonego tempa
(; Nagrywanie z efektem przyspieszonego
i zwolnionego tempa)
14 Karta pamięci SD wybrana do odtwarzania
(A 30)
15 Kod danych (; Menu [É Ustawienia
odtwarzania])
16 Powrót do ekranu indeksu zdjęć
17 Pomijanie zdjęć (A 32)
18 Dane GPS* (; Korzystanie z opcjonalnego
odbiornika GPS GP-E2)
* Tylko, gdy opcjonalny odbiornik GPS GP-E2 był używany podczas wykonywania zdjęcia.
Odtwarzanie
WAŻNE
• Odtworzenie z użyciem tej kamery filmów nagranych na karcie pamięci SD za pomocą innego urządzenia
może nie być możliwe.
• Następujące pliki obrazów mogą nie być wyświetlane poprawnie.
- Obrazy zapisane za pomocą innego urządzenia.
- Obrazy edytowane przy użyciu komputera.
- Obrazy, których nazwy uległy zmianie.
UWAGI
• Za pomocą ustawienia
> [É Ustawienia odtwarzania] > [Kod danych] można wyłączyć
wyświetlanie daty i czasu nagrania lub zmienić rodzaj wyświetlanych informacji. Ikona w nazwie ustawienia
i dostępne opcje zależą od typu odtwarzanego nagrania.
• W zależności od warunków nagrywania, może wystąpić krótkie zatrzymanie obrazu lub dźwięku pomiędzy
filmami.
Przyciski sterowania odtwarzaniem
Za pomocą przycisków ekranowych można obsługiwać następujące operacje odtwarzania. W przypadku
korzystania z dżojstika przesuwaj go w wybranym kierunku, aby wybrać odpowiedni przycisk, a następnie
naciśnij drążek dżojstika. Filmy można również odtwarzać, korzystając z przycisków odtwarzania znajdujących
się na dołączonym pilocie bezprzewodowym.
Przyciski sterowania odtwarzaniem filmu
Sposób obsługi
Ikona
wyświetlana
na ekranie
Podczas odtwarzania wybierz opcję [Ø] / [×].
• Kolejne dotknięcia spowodują zwiększanie szybkości odtwarzania do około 5x →
15x → 60x razy większej niż normalna szybkość.
• Podczas szybkiego odtwarzania wybierz opcję [Ð], aby powrócić do odtwarzania
z normalną szybkością.
x00×
Øx00
Wolne odtwarzanie*
Wybierz opcję [Ö]/[Õ].
• Kolejne dotknięcia spowodują zmianę szybkości odtwarzania do około 1/4 → 1/8
normalnej szybkości.
x1/0Õ
Öx1/0
Przewijanie klatka po klatce do tyłu/do
przodu*
Podczas wstrzymania odtwarzania wybierz opcję [
Przeskok do początku bieżącego filmu
Wybierz opcję [Ú].
Przeskok do początku poprzedniego
filmu
Wybierz dwa razy opcję [Ú] (dwukrotne naciśnięcie).
Operacja odtwarzania
Szybkie odtwarzanie*
]/[
].
Przeskok do początku następnego filmu Wybierz opcję [Ù].
—
—
—
Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
Podczas odtwarzania wybierz opcję [Ý], aby wstrzymać odtwarzanie.
Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, wybierz opcję [Ð], aby wznowić normalne
odtwarzanie.
Ý
Ð
Zatrzymanie odtwarzania
Aby przerwać odtwarzanie i powrócić do ekranu indeksu, wybierz przycisk [Ñ].
—
* W tym trybie odtwarzania nie jest odtwarzany dźwięk.
31
Odtwarzanie
Przyciski sterowania odtwarzaniem zdjęć
Operacja odtwarzania
32
Sposób obsługi
Powrót do ekranu indeksu zdjęć
Wybierz opcję [f].
Pomijanie zdjęć
Wybierz opcję [h], aby wyświetlić pasek przewijania. Wybierz opcję [Ï]/[Ð] albo
przeciągnij palcem po pasku przewijania, aby znaleźć żądane zdjęcie. Wybierz opcję
[L], aby powrócić do widoku pojedynczego zdjęcia.
UWAGI
• W przypadku szybkiego lub zwolnionego odtwarzania mogą występować pewne anomalie (bloki, paski itd.)
na odtwarzanym obrazie.
• Na ekranie wyświetlana jest przybliżona szybkość.
• Wolne odtwarzanie do tyłu wygląda tak samo, jak ciągłe odtwarzanie poklatkowe do tyłu.
Regulacja głośności
Podczas odtwarzania filmów dźwięk będzie odtwarzany przez monofoniczny, wbudowany głośnik.
Aby posłuchać nagrania z dźwiękiem stereo, do gniazda × (słuchawkowego) można podłączyć słuchawki.
1 Podczas odtwarzania dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
2 Wybierz opcję [Ó/ ].
3 Wybierz opcję [Ø]/[Ô] lub [Ù]/[Õ], aby wyregulować głośność, a następnie opcję [K].
• Można też przeciągnąć palec po właściwym pasku regulacji głośności.
5
Połączenia zewnętrzne
33
Podłączanie monitora zewnętrznego
Do podłączenia kamery wideo do monitora zewnętrznego (na potrzeby monitorowania nagrywania lub
odtwarzania nagrań) należy użyć gniazda HDMI OUT. Następnie należy wybrać konfigurację wyjściowego
sygnału wideo.
Tryby pracy:
Schemat połączeń
Zalecamy zasilanie kamery z gniazda elektrycznego przy użyciu kompaktowego zasilacza sieciowego.
Kabel HDMI HTC-100
o dużej szybkości
transmisji (opcjonalny)
Wejście HDMI
Gniazdo
HDMI OUT
UWAGI
• Gniazdo HDMI OUT kamery jest gniazdem tylko wyjściowym. Nie należy go podłączać do gniazda
wyjściowego HDMI urządzenia zewnętrznego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kamery.
Praca z filmami na komputerze
Praca z filmami na komputerze
34
Należy pamiętać o zapisaniu filmów nagranych tą kamerą na komputerze. Do tego będzie potrzebny czytnik kart
pamięci podłączony do komputera lub komputer z gniazdem karty SD. Więcej informacji o przesyłaniu plików
z karty pamięci SD można znaleźć w instrukcji obsługi komputera lub modułach pomocy systemu operacyjnego.
W niektórych przypadkach filmy mogą zostać podzielone i być nagrywane jako osobne pliki. Podzielone pliki
można połączyć i zapisać jako jeden ciągły film za pomocą programu MP4 Join Tool.
Przesyłanie plików na komputer
1 Włóż kartę pamięci SD z żądanymi filmami do gniazda karty SD komputera lub czytnika kart podłączonego
do komputera.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami systemu operacyjnego wyświetlanymi na ekranie.
3 Skopiuj filmy z karty pamięci SD na komputer.
• Nagrania na karcie SD znajdują się w folderach o nazwach „XXX_mmdd” w folderze „DCIM”, gdzie ciąg
„XXX” reprezentuje numer folderu (100 do 999), a „mmdd” — datę nagrania.
Łączenie filmów podzielonych przez kamerę
Do połączenia filmów podzielonych w poniższych przypadkach przez kamerę można użyć programu
MP4 Join Tool.
• Gdy podczas nagrywania filmu kamera przełączy się na drugą kartę pamięci SD w wyniku zadziałania
funkcji nagrywanie przechodzące.
• Plik wideo (strumieniowy) filmu zostanie podzielony na mniejsze części o rozmiarze około 4 GB.
Program MP4 Join Tool jest dostępny za darmo (na systemy Windows i macOS) z lokalnej witryny internetowej
firmy Canon. Na stronie pobierania można znaleźć wymagania systemowe i najnowsze informacje.
Szczegółowe instrukcje instalacji i odinstalowania oprogramowania znajdują się w pliku „Ważne informacje”
(Install-MP4 Join Tool.pdf) zawartym w skompresowanym pliku pobieranym z witryny internetowej. Szczegółowe
informacje na temat używania oprogramowania można znaleźć w instrukcji obsługi (plik PDF) dostępnej
po zainstalowaniu programu.
6
Informacje dodatkowe
35
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem. Należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika
produktu bądź innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
• W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się z niego dym lub
dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
• Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
• Nie należy dopuścić do zawilgocenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych
ani wlewać do niego cieczy.
• W czasie burz z piorunami nie należy dotykać produktu, jeśli jest podłączony do gniazda elektrycznego.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
• Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
• W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży baterii lub dostarczonych w zestawie akumulatorów
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii/akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
- Nie należy podgrzewać baterii/akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi
przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Nie należy używać przeciekających baterii/akumulatorów. W przypadku zetknięcia się elektrolitu
wyciekającego z baterii/akumulatora ze skórą lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą
ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy je przepłukać dużą ilością czystej,
bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Przed wyrzuceniem baterii/akumulatorów należy zasłonić ich styki taśmą lub innym materiałem izolacyjnym.
W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.
• Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi do użytku
z produktem.
• W przypadku korzystania z ładowarki akumulatora lub kompaktowego zasilacza sieciowego należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca do gniazda
elektrycznego.
- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem
z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy uszkadzać, przecinać
ani modyfikować przewodu zasilającego.
- Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani krótko
po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
- Przy odłączaniu produktu nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
• Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem, gdy jest on używany. Nawet
jeśli produkt nie wydaje się gorący, mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się
zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy. W przypadku korzystania z aparatu w środowisku,
w którym panuje wysoka temperatura, lub używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub
nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.
• Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego i gnieździe
elektrycznym.
Skrócone dane techniczne
36
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
• Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. Mogłoby to
doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie groziłoby poparzeniami
bądź uszkodzeniami ciała.
• Tylko umieszczenie produktu na statywie zapewnia jego odpowiednią stabilność.
• Nie należy patrzeć przez dłuższy czas na ekran ani przez wizjer. Mogłoby to wywołać objawy podobne do
choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i odpocząć
przez jakiś czas przed wznowieniem jego użytkowania.
Skrócone dane techniczne
Poniższe dane techniczne stanowią skróconą wersję pełnych danych technicznych kamery. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy zapoznać się z pełną wersją instrukcji obsługi.
; Dane techniczne

— Podane wielkości są przybliżone.
• Media zapisu (nie wchodzą w skład zestawu)
Karta pamięci SD, SDHC (SD High Capacity) lub SDXC (SD eXtended Capacity) (2 gniazda)
Orientacyjne czasy nagrywania można znaleźć w tabeli na końcu dokumentu.
• Zasilanie: 7,4 V prądu stałego (akumulator); 8,4 V prądu stałego (gniazdo DC IN)
• Pobór mocy
4,5 W (Nagrywanie w rozdzielczości 3840 x 2160 przy częstotliwości klatek 25.00P, z użyciem autofokusu,
ekran LCD ustawiony na normalną jasność)
• Temperatura pracy: 0–40°C
• Wymiary [szer. x wys. x gł.] (bez paska naręcznego)
Sam korpus kamery: 109 x 91 x 214 mm
Korpus kamery z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu: 125 x 91 x 265 mm
• Masa
Tylko korpus kamery (w tym pasek naręczny): 965 g
Typowa konfiguracja robocza*: 1135 g
* Kamera z paskiem naręcznym, osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, akumulatorem BP-820 i jedną kartą pamięci SD.
Masa i wymiary są przybliżone. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń.
Orientacyjny czas nagrywania na karcie pamięci SD
Orientacyjne czasy mają charakter wyłącznie poglądowy i obliczono je na podstawie ciągłego nagrywania
rejestrowanego do momentu zapełnienia karty.
Rozdzielczość
(szybkość transmisji bitów)
Karta pamięci SD
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
1920x1080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
25 min
55 min
110 min
115 min
240 min
1920x1080 (17 Mb/s)
55 min
120 min
245 min
485 min
495 min
995 min
Akcesoria opcjonalne
Orientacyjne czasy ładowania i nagrywania w przypadku akumulatora
Pełne naładowanie dostarczonego akumulatora BP-820 za pomocą kamery lub dostarczonego kompaktowego
zasilacza sieciowego CA-570 trwa około 210 minut. Poniżej przedstawiono orientacyjne czasy nagrywania przy
w pełni naładowanym akumulatorze BP-820 i ustawieniach domyślnych.
Rozdzielczość
(szybkość transmisji bitów)
Częstotliwość ramki
Nagrywanie
(maksymalnie)
3840x2160 (150 Mb/s)
1920x1080 (35 Mb/s)
25.00P
1920x1080 (17 Mb/s)
Nagrywanie
(typowo)*
160 min
90 min
185 min
105 min
185 min
105 min
* W średnich czasach nagrywania uwzględniono powtarzające się czynności, np. uruchamianie/przerywanie nagrywania,
korzystanie z zoomu czy włączanie/wyłączanie kamery.
Akcesoria opcjonalne
Zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Komunikat [Błąd komunikacji z akumulatorem] jest wyświetlany w przypadku używania akumulatora innego
niż oryginalny akumulator firmy Canon i wymaga reakcji użytkownika. Należy pamiętać, że firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wypadku, np. awarii lub pożaru, będącego skutkiem
używania nieoryginalnych akumulatorów.
Symbolem tym oznaczone są oryginalne akcesoria wideo firmy Canon. Ze sprzętem wideo
firmy Canon należy używać akcesoriów firmy Canon lub produktów z tym znakiem.
37
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informacje o lokalnym biurze firmy Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na stronie
www.canon-europe.com/Support
Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez Canon Europa N.V.
Dane zawarte w niniejszym dokumencie zweryfikowano w marcu 2019 r.
Dane te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
CEL-SX7TA2G0
DIE-0537-000
© CANON INC. 2019
PRINTED IN THE EU
0216W405
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising