Canon | RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM | User manual | Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM User manual

Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM User manual
Instrukcje
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium RF24-240mm F4-6.3 IS USM
firmy Canon to obiektyw zmiennoogniskowy
o dużym powiększeniu przeznaczony do
użytku z aparatami EOS R.
zzSkrót „IS” oznacza Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu).
zzSkrót „USM” oznacza silnik ultradźwiękowy.
Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu
obiektywu bądź aparatu.
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania.
Oprogramowanie układowe
aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu
wyposażonego w najnowszą wersję oprogramowania
układowego. Szczegółowe informacje na temat
sprawdzania, czy na urządzeniu zainstalowano
najnowszą wersję oprogramowania układowego
można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
Jeśli oprogramowanie układowe aparatu* nie ma
zgodnej wersji, obowiązywać będą następujące
ograniczenia.
zzFunkcja widoku powiększonego nie jest dostępna.
zzW niektórych przypadkach może wystąpić
nieprawidłowe działanie aparatu.
* Dotyczy następujących modeli aparatów:
EOS R i EOS RP
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie,
że aparat jest używany w sposób bezpieczny.
Należy uważnie się z nimi zapoznać. Należy dbać
o to, aby były one ściśle przestrzegane w celu
uniknięcia narażenia użytkownika i innych osób
na niebezpieczeństwo oraz odniesienia przez
nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą
skutkować śmiercią lub
odniesieniem poważnych
obrażeń.
Przestroga
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą
skutkować odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
mienia.
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
gdzie będzie narażony na działanie bardzo
wysokich lub niskich temperatur. Dotknięcie
produktu może wtedy skutkować odniesieniem
oparzeń lub innych obrażeń.
zz Nie wkładać rąk ani palców do produktu.
Może to skutkować odniesieniem obrażeń ciała.
zz Nie wolno patrzeć przez obiektyw na słońce ani
inne źródła silnego światła. Może to prowadzić do
utraty wzroku.
zz Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscu,
gdzie będzie wystawiony na bezpośrednie
działanie światła słonecznego bez założonego
dekla na obiektyw. Takie postępowanie może
spowodować skupienie promieni słonecznych
i doprowadzić do pożaru.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Nie wolno pozostawiać produktu w miejscach,
w których panuje wysoka temperatura, takich
jak zaparkowany samochód wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować,
że produkt przestanie działać prawidłowo.
zz W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca,
gdzie panuje niska temperatura, do lokalizacji,
w której temperatura jest wysoka, na powierzchni
obiektywu i jego częściach wewnętrznych może
skraplać się para. Aby zapobiec skraplaniu się pary
w takiej sytuacji, przed przeniesieniem obiektywu
z miejsca zimnego do ciepłego należy umieścić to
akcesorium w szczelnym plastikowym opakowaniu.
Po stopniowym ogrzaniu obiektywu można go
wyjąć. Tak samo należy postąpić, gdy obiektyw jest
przenoszony z miejsca ciepłego do zimnego.
zz Należy zapoznać się również z wszelkimi
zaleceniami dotyczącymi obsługi obiektywu
zawartymi w instrukcji obsługi aparatu.
POL-3
Nazewnictwo
Przełącznik-selektor ostrości / sterowania (→ 6)
Wskaźnik pozycji powiększenia (→ 7)
Pierścień ostrości /
sterowania (→ 6)
Mocowanie osłony
(→ 11)
Dźwignia blokady pierścienia
zmiany ogniskowej (→ 8)
Gwint mocujący
filtry (→ 12)
Pierścień zmiany
ogniskowej (→ 7)
Przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) (→ 9)
Wskaźnik mocowania obiektywu (→ 5)
Styki (→ 5)
Mocowanie obiektywu (→ 5)
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych
w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Wskaźnik mocowania obiektywu
Przycisk zwalniania obiektywu
Dekiel
przeciwkurzowy
Montowanie obiektywu
Należy wyrównać wskaźnik mocowania obiektywu
na obiektywie i aparacie, a następnie obracać
obiektyw w prawo aż do usłyszenia kliknięcia.
Odłączanie obiektywu
zzPrzed zamontowaniem lub odłączeniem
obiektywu należy ustawić przełącznik zasilania
aparatu w pozycji OFF.
zzPrzed odłączeniem obiektywu od aparatu należy
zamocować dekiel na obiektyw.
zzPo odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry i zamocować
dekiel przeciwkurzowy, aby zapobiec
zarysowaniu powierzchni obiektywu i styków.
Podczas mocowania dekla przeciwkurzowego
należy upewnić się, że wskaźniki mocowania
na obiektywie i deklu przeciwkurzowym są
wyrównane.
zzJeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców,
połączenie może być nieprawidłowe lub może
pojawić się korozja, co z kolei może skutkować
nieprawidłowym działaniem. Zabrudzone styki
należy wyczyścić miękką ściereczką.
Należy obracać obiektyw w lewo, jednocześnie
przytrzymując przycisk zwalniania obiektywu na
aparacie. Gdy obiektywu nie będzie można już
obrócić, należy go odłączyć.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
POL-5
2. Pierścień ostrości / sterowania
Pierścień ostrości / sterowania może być
używany jako pierścień do regulacji ostrości lub
pierścień do sterowania.
Pierścień ostrości / sterowania
Przełącznik-selektor ostrości / sterowania
Zastosowanie jako pierścień ostrości
Ustaw przełącznik-selektor ostrości / sterowania
w pozycji FOCUS. Ustaw tryb regulacji ostrości
(AF/MF) za pomocą menu aparatu.
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF),
należy ustawić tryb regulacji ostrości w aparacie
w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji ostrości
(MF), należy ustawić tryb ostrości w pozycji MF
i wyregulować ostrość, obracając pierścieniem
ostrości (pierścień ostrości / sterowania).
zzTen obiektyw nie posiada przełącznika trybu
ostrości.
zzWyregulowanie ostrości może nastąpić
z opóźnieniem, jeśli pierścień ostrości (pierścień
ostrości / sterowania) zostanie szybko obrócony.
zzPierścień ostrości obiektywu (pierścień ostrości /
sterowania) jest elementem elektronicznym.
zzRęczne ustawianie ostrości jest możliwe nawet
wtedy, gdy tryb regulacji ostrości aparatu jest
ustawiony w pozycji AF (pełnoczasowa ręczna
regulacja ostrości).
Wymagana jest jednak zmiana ustawień
aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
Zastosowanie jako pierścień sterowania
Ustaw przełącznik-selektor ostrości / sterowania
w pozycji CONTROL. Ustaw funkcję pierścienia
sterowania za pomocą menu aparatu.
Do pierścienia sterowania można przypisać
często używane funkcje aparatu, takie jak
ustawienia czasu naświetlania i przysłony.
Szczegółowe informacje o korzystaniu
z pierścienia sterowania można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
POL-6
3. Powiększanie
Aby zmienić ogniskową, należy obrócić pierścień
zmiany ogniskowej na obiektywie.
zzNależy pamiętać, aby ukończyć zmienianie
ogniskowej przed rozpoczęciem regulacji ostrości.
Zmiana ogniskowej po wyregulowaniu ostrości
może wpłynąć na ustawioną ostrość.
zzSzybkie obracanie pierścienia zmiany ogniskowej
może spowodować tymczasową utratę ostrości.
POL-7
4. Blokowanie pierścienia zmiany ogniskowej
Pierścień zmiany ogniskowej można zablokować, tak aby dla obiektywu stale ustawiona była
najkrótsza ogniskowa. Funkcja ta przydaje się, gdy użytkownik nosi aparat na pasku, gdyż
zapobiega wysuwaniu się obiektywu.
1
Obróć pierścień zmiany
ogniskowej, aby
ustawić go w położeniu
odpowiadającemu
najszerszemu kątowi
(24 mm).
2 Przesuń dźwignię
blokady pierścienia
zmiany ogniskowej
w kierunku wskazanym
przez strzałkę.
zz Aby zwolnić blokadę
pierścienia zmiany ogniskowej,
przesuń dźwignię blokady
pierścienia zmiany ogniskowej
w kierunku przeciwnym do
wskazywanego przez strzałkę.
zzPierścień zmiany ogniskowej można zablokować tylko po ustawieniu
go w położeniu odpowiadającemu najszerszemu kątowi.
POL-8
5. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Ta funkcja zapewnia stabilizację obrazu
odpowiednio do warunków fotografowania
(na przykład fotografowania obiektów
nieruchomych i wykonywania ujęć
panoramicznych).
Aby skorzystać z funkcji Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić przełącznik
systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
w pozycji ON.
zz Aby wyłączyć funkcję Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), należy ustawić
przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
nie zapewnia korekcji rozmycia obrazu na skutek
ruchu fotografowanego obiektu.
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
może nie działać w pełni poprawnie w przypadku
fotografowania z pojazdu lub środka transportu,
w którym występują gwałtowne wstrząsy.
zzFunkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
działa przez około dwie sekundy po wyłączeniu
aparatu. Nie wolno odłączać obiektywu przed
upływem tego czasu. Takie postępowanie może
skutkować wadliwym działaniem obiektywu.
zzW przypadku korzystania ze statywu zaleca się
ustawienie przełącznika systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji OFF.
zzNawet gdy używany jest monopod, funkcja Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) działa tak samo
wydajnie jak podczas fotografowania z ręki.
Jednak zależnie od warunków fotografowania
działanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) może nie być równie efektywne.
zzPodczas fotografowania nieruchomego obiektu
zapewnia ona korekcję drgań aparatu we
wszystkich kierunkach.
zzW przypadku wykonywania kilku kolejnych zdjęć
w orientacji poziomej korygowane są pionowe
drgania aparatu, natomiast gdy wykonywanych
jest kilka kolejnych zdjęć w orientacji pionowej
zmniejszane są poziome drgania aparatu.
POL-9
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) tego obiektywu jest przeznaczona do stosowania podczas
fotografowania z ręki w opisanych tutaj warunkach.
zz W częściowo zacienionych miejscach, na przykład
w pomieszczeniach lub na zewnątrz w porze nocnej.
zz W miejscach, w których nie należy korzystać z lampy
błyskowej, na przykład w muzeach i teatrach.
zz W przypadku fotografowania w miejscu, które nie
gwarantuje użytkownikowi odpowiedniej równowagi.
zz W sytuacjach, w których ustawienie krótkiego czasu
naświetlania nie jest możliwe.
zz W przypadku
wykonywania zdjęć
panoramicznych
pojazdów, pociągów itp.
Dynamic IS (tylko do filmowania)
Ten obiektyw jest wyposażony w funkcję Dynamic
IS, która jest skuteczna w przypadku fotografowania
podczas chodzenia itp., ponieważ rozszerza zakres IS.
• Skuteczne działanie przy fotografowaniu
szerokokątnym.
• Automatycznie włącza się, gdy aparat jest ustawiony
na filmowanie.
POL-10
6. Osłona
Niestandardowa osłona obiektywu blokuje niechciane światło i chroni przednią część obiektywu
przed deszczem, śniegiem i kurzem.
Oznaczenie pozycji
akcesorium
Czerwona kropka
Przycisk
Czerwona
kropka
Oznaczenie
pozycji akcesorium
Mocowanie osłony
Czerwona kropka
Oznaczenie pozycji
zablokowania
Należy wyrównać czerwone oznaczenie pozycji
akcesorium na osłonie względem czerwonej kropki
znajdującej się z przodu obiektywu, a następnie
obracać osłonę w kierunku wskazanym przez
strzałkę aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.
Zdejmowanie osłony
Aby zdemontować osłonę, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk znajdujący się z boku osłony,
a następnie obracać ją w kierunku wskazanym
przez strzałkę, aż znajdujące się na niej oznaczenie
pozycji akcesorium wyrówna się z czerwoną kropką
umieszczoną z przodu obiektywu.
Podczas przechowywania osłonę można umieścić na
obiektywie odwrotnie.
zz Jeżeli osłona nie zostanie poprawnie zamocowana, może występować winietowanie (zaciemnienie brzegów obrazu).
zz Podczas obracania osłony w trakcie montażu i demontażu należy trzymać za jej podstawę. Jeżeli użytkownik będzie
przytrzymywać osłonę za jej brzeg, mogą pojawić się na niej odkształcenia.
POL-11
7. Filtry (sprzedawane osobno)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
z przodu obiektywu można montować filtry.
zzMożna zamocować tylko jeden filtr.
zzJeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego filtra
polaryzacyjnego PL-C B firmy Canon.
zzPrzed wyregulowaniem filtra należy zdjąć
osłonę.
8. Obiektywy zbliżeniowe
(sprzedawane osobno)
Zamocowanie obiektywu zbliżeniowego 500D
umożliwia fotografowanie zbliżeniowe.
Akcesorium to zapewnia powiększenie z zakresu
od 0,05x do 0,57x.
zzObiektywu zbliżeniowego 250D nie można
zamocować, ponieważ ze względu na rozmiar
nie pasuje on do obiektywu.
zzW celu dokładnego wyregulowania ostrości
zaleca się skorzystanie z ręcznej regulacji
ostrości.
POL-12
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
Konstrukcja obiektywu
Minimalny otwór przysłony
24-240mm f/4-6.3
21 elementów w 15 grupach
f/22-36*
W poziomie: 74°– 8° 35′, W pionie: 53°– 5° 45′,
Kąt widzenia
Po przekątnej: 84°– 10° 20′
Minimalna odległość ostrzenia 0,5 m (przy 24 mm), 0,78 m (przy 240 mm)
Maksymalne powiększenie
0,26x (przy 240 mm)
Około 575 x 383 mm (przy 24 mm, 0,5 m)
Pole widzenia
Około 134 x 90 mm (przy 240 mm, 0,78 m)
Średnica filtra
72 mm
Maksymalna średnica i długość Około 80,4 x 122,5 mm
Masa
Ok. 750 g
Osłona
EW-78F (sprzedawana osobno)
Dekiel na obiektyw
E-72 II
Pokrowiec
LP1219 (sprzedawana osobno)
* Na podstawie 1/3-stopniowej skali wartości przysłony. f/22-38 w przypadku korzystania
z 1/2-stopniowej skali wartości przysłony.
zz Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania obiektywu do jego przedniej
krawędzi. Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 24,2 mm.
zz Podane tutaj wartości średnicy maksymalnej, długości i masy dotyczą tylko obiektywu.
zz Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
zz Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
zz Fotografowanie z ekspozycją wielokrotną nie jest możliwe podczas korzystania z tego obiektywu.
POL-13
CEL-SX8KA2G0
0619Ni
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising