Canon | EF70-200mm F4L IS II USM | User manual | Canon EF70-200mm F4L IS II USM User manual

Canon EF70-200mm F4L IS II USM User manual
EF70-200mm f/4L IS II USM
POLSKI
Instrukcje
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium EF70-200mm f/4L IS II USM firmy
Canon jest teleobiektywem przeznaczonym
do użytku z aparatami EOS.
OO Skrót „IS” oznacza Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu).
OO Skrót „USM” oznacza silnik ultradźwiękowy.
Oprogramowanie układowe aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu wyposażonego
w najnowszą wersję oprogramowania układowego.
Szczegółowe informacje na temat sprawdzania,
czy na urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję
oprogramowania układowego można znaleźć w witrynie
internetowej firmy Canon.
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub
uszkodzeniu aparatu.
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania.
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie,
że aparat jest używany w sposób bezpieczny.
Należy uważnie się z nimi zapoznać. Należy dbać
o to, aby były one ściśle przestrzegane w celu
uniknięcia narażenia użytkownika i innych osób
na niebezpieczeństwo oraz odniesienia przez
nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą skutkować
śmiercią lub odniesieniem
poważnych obrażeń.
OO Nie wolno patrzeć przez obiektyw ani lustrzankę
jednoobiektywową na słońce ani inne źródła
silnego światła. Może to skutkować uszkodzeniem
wzroku. Parzenie na słońce bezpośrednio przez
obiektyw stwarza szczególnie duże zagrożenie.
OO Niezależnie od tego, czy obiektyw jest
zamocowany do aparatu czy też nie, nie wolno
pozostawiać go w miejscu, gdzie będzie
wystawiony na działanie promieni słonecznych
bez dekla na obiektyw. Ma to na celu zapobieżenie
skupianiu przez obiektyw promieni słonecznych,
które może grozić wybuchem pożaru.
Przestroga
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą skutkować
odniesieniem obrażeń.
OO Nie wolno pozostawiać aparatu w miejscach,
w których będzie wystawiony na działanie wysokiej
lub niskiej temperatury. Może to spowodować
nadmierny wzrost lub spadek temperatury aparatu,
co z kolei może skutkować doznaniem oparzeń bądź
innych obrażeń po dotknięciu.
Przestroga
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą skutkować
uszkodzeniem mienia.
OO Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscach,
w których panuje wysoka temperatura, takich jak
zaparkowany samochód wystawiony na bezpośrednie
działanie światła słonecznego. Wysokie temperatury
mogą spowodować, że obiektyw przestanie
działać prawidłowo.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
OO W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca, gdzie
panuje niska temperatura, do lokalizacji, w której
temperatura jest wysoka, na powierzchni obiektywu
i jego częściach wewnętrznych może skraplać się para.
Aby zapobiec skraplaniu się pary w takiej sytuacji,
przed przeniesieniem obiektywu z miejsca zimnego do
ciepłego należy umieścić to akcesorium w szczelnym
plastikowym opakowaniu. Po stopniowym ogrzaniu
obiektywu można go wyjąć. Tak samo należy postąpić,
gdy obiektyw jest przenoszony z miejsca ciepłego
do zimnego.
OO Należy zapoznać się również z wszelkimi zaleceniami
dotyczącymi obsługi obiektywu zawartymi
w instrukcji obsługi.
POL-3
Nazewnictwo
Mocowanie osłony
(→ 13)
Przełącznik wyboru zakresu odległości regulacji ostrości
(→ 6)
Skala odległości (→ 8)
Pierścień zmiany ogniskowej (→ 7)
Wskaźnik pozycji powiększenia
(→ 7)
Pierścień gumowy
(→ 5)
Gwint mocujący filtry
(→ 15)
Pierścień ostrości (→ 6)
Przełącznik trybu ostrości
(→ 6)
Przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) (→ 9)
Przełącznik wyboru trybu układu Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) (→ 9)
Styki (→ 5)
Wskaźnik mocowania
obiektywu (→ 5)
Umiejscowienie mocowania statywu
(→ 12)
OO Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych
w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Mocowanie i odłączanie obiektywu
Szczegółowe informacje na temat
mocowania i odłączania obiektywu można
znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
Mocowanie obiektywu zabezpieczono pierścieniem
gumowym w celu zapewnienia lepszej ochrony
przed kurzem i wodą. Pierścień gumowy może
powodować niewielkie otarcia wokół mocowania
obiektywu, nie wywołuje to jednak żadnych
problemów z aparatem. Jeżeli pierścień gumowy
zużyje się, można go wymienić w punkcie
serwisowym firmy Canon po uiszczeniu
stosownej opłaty.
OO Po odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry, aby zapobiec
zarysowaniu powierzchni obiektywu i styków.
OO Jeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców,
połączenie może być nieprawidłowe lub może
pojawić się korozja, co z kolei może skutkować
nieprawidłowym działaniem. Zabrudzone styki
należy wyczyścić miękką ściereczką.
OO P
o odłączeniu obiektywu należy zamocować
dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy.
Podczas mocowania dekla przeciwkurzowego
należy wyrównać wskaźnik mocowania
obiektywu względem oznaczenia  na deklu
przeciwkurzowym, a następnie obrócić w prawo, tak
jak pokazano na ilustracji. W celu odłączenia należy
wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.
POL-5
2. Ustawienie trybu
regulacji ostrości
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF),
należy ustawić przełącznik trybu ostrości
w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji
ostrości (MF), należy ustawić przełącznik trybu
ostrości w pozycji MF i wyregulować ostrość,
obracając pierścieniem ostrości.
Pierścień ostrości działa zawsze niezależnie od
wybranego trybu regulacji ostrości.
3. Przełączanie zakresu
odległości regulacji ostrości
Zakres odległości regulacji ostrości można
ustawić za pomocą przełącznika. Ustawienie
odpowiedniego zakresu odległości regulacji
ostrości skraca rzeczywisty czas automatycznej
regulacji ostrości.
Zakresy
1. FULL (1 m - ∞)
2. 3 m - ∞
Gdy jako działanie AF wybrano ustawienie [ONE
SHOT], po zakończeniu automatycznej regulacji
ostrości można dokonać regulacji ręcznej poprzez
kontynuowanie naciskania spustu migawki do
połowy (pełnoczasowa ręczna regulacja ostrości).
POL-6
4. Zmiana ogniskowej
Aby zmienić ogniskową, należy obrócić pierścień
zmiany ogniskowej na obiektywie.
Należy pamiętać, aby ukończyć zmienianie
ogniskowej przed rozpoczęciem regulacji ostrości.
Zmiana ogniskowej po wyregulowaniu ostrości
może wpłynąć na ustawioną ostrość.
POL-7
5. Z
nacznik kompensacji
dla nieskończoności
6. Indeks podczerwieni
Znacznik kompensacji dla nieskończoności
Skala odległości
Skala odległości
Wskaźnik odległości
Aby skompensować przesunięcie punktu
ogniskowania dla nieskończoności, które
następuje w wyniku zmian w temperaturze,
ustalono margines dla pozycji
nieskończoności (∞).
Pozycja nieskończoności przy temperaturze
standardowej to punkt, w którym pionowa
linia skali odległości L zostaje wyrównana ze
wskaźnikiem odległości.
Aby odpowiednio ręcznie ustawić ostrość na
nieskończoność na wybrany obiekt, należy patrzeć
przez wizjer lub powiększony obraz* na ekranie
LCD i jednocześnie obracać pierścieniem ostrości.
*D
otyczy aparatów oferujących funkcję fotografowania
w trybie Live View.
Indeks podczerwieni
Indeks podczerwieni koryguje ustawienie ostrości podczas
korzystania z monochromatycznego filmu rejestrującego
podczerwień. Przed wykonaniem zdjęcia należy ręcznie
ustawić ostrość na obiekt, a następnie dostosować skalę
ostrości zgodnie ze wskazaniem wskaźnika odległości,
ustawiając pierścień ostrości w pozycji oznaczenia
odpowiadającego indeksowi podczerwieni.
Niektóre aparaty EOS nie obsługują filmów
rejestrujących podczerwień. Należy zapoznać się
z instrukcjami dotyczącymi używanego aparatu EOS.
OO Indeks podczerwieni odpowiada fali o długości 800 nm.
OO W
artość korekty ekspozycji różni się zależnie
od ogniskowej (duża dla skrajnego położenia
szerokokątnego, mała dla najwęższego kąta widzenia).
Podczas ręcznego ustawiania wartości korekty
ekspozycji za wyznacznik należy przyjąć położenie
indeksu podczerwieni o wartości 100 lub 70 (mm).
OO W przypadku korzystania z filmu rejestrującego
podczerwień należy pamiętać o przestrzeganiu
instrukcji producenta.
OO Podczas robienia zdjęcia należy skorzystać
z filtra czerwonego.
POL-8
7. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) można korzystać w trybie AF lub MF.
1
Ustaw przełącznik
STABILIZER w pozycji ON.
OO Jeżeli nie zamierzasz
korzystać z funkcji Image
Stabilizer (Stabilizator
obrazu), ustaw przełącznik
w pozycji OFF.
2 Wybierz tryb stabilizatora.
OO M
ODE 1: Drgania są korygowane
we wszystkich kierunkach.
Jest to szczególnie przydatne
w przypadku fotografowania
obiektów nieruchomych.
OO M
ODE 2: Korygowane są
pionowe drgania aparatu podczas
wykonywania kilku kolejnych
zdjęć w orientacji poziomej oraz
poziome drgania aparatu podczas
wykonywania kilku kolejnych
zdjęć w orientacji pionowej.
OO M
ODE 3: Drgania są korygowane
tylko w trakcie dobierania
ekspozycji. Podczas wykonywania
zdjęć panoramicznych drgania są
korygowane w trakcie dobierania
ekspozycji tylko w jednym kierunku
tak jak w przypadku MODE 2.
3 Najpierw naciśnij spust
migawki do połowy,
a następnie naciśnij go do
końca, aby zrobić zdjęcie.
OO MODE 1, 2: Naciśnij
spust migawki do połowy,
aby ustabilizować obraz
widoczny w wizjerze i włączyć
stabilizację.
OO MODE 3: Naciśnij spust
migawki do połowy, aby
rozpocząć obliczanie
stabilizacji, a następnie
naciśnij go do końca w celu
włączenia stabilizacji.
POL-9
8. Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) tego obiektywu przynosi oczekiwane efekty
w przypadku fotografowania z ręki w opisanych tutaj warunkach.
■ MODE 1
■ MODE 2
ON
ON
OFF
OOW częściowo zacienionych miejscach, na
przykład w pomieszczeniach lub na zewnątrz
w porze nocnej.
OOW miejscach, w których fotografowanie
z lampą błyskową jest zabronione, na
przykład w muzeach i teatrach.
OOW
przypadku fotografowania w miejscu, które nie
gwarantuje użytkownikowi odpowiedniej równowagi.
OOW sytuacjach, w których skonfigurowanie
dużej szybkości migawki nie jest możliwe.
OFF
OOPodczas fotografowania panoramicznego
obiektów w ruchu.
■ MODE 3
OOP
onieważ drgania aparatu są korygowane tylko
trakcie dobierania ekspozycji, dużo łatwiej jest
śledzić fotografowany obiekt, na przykład podczas
robienia zdjęć szybko i chaotycznie poruszających
się zawodników w czasie gry sportowej.
POL-10
Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
OO Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
nie zapewnia korekcji rozmycia obrazu na skutek
ruchu fotografowanego obiektu.
OO W przypadku fotografowania z zastosowaniem
ustawienia Bulb (długa ekspozycja) należy
ustawić przełącznik STABILIZER w pozycji OFF.
Ustawienie przełącznika STABILIZER w pozycji
ON może spowodować błędy w wyniku działania
funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).
OO Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) może nie działać w pełni poprawnie
w następujących przypadkach:
• Gdy fotograf znajduje się w szybko
poruszającym się pojeździe.
• Gdy aparat zostanie nazbyt energicznie
przesunięty w celu wykonania zdjęcia
panoramicznego w trybie 1.
OO Po ustawieniu przełącznika funkcji Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji ON
zużywane jest więcej energii niż w sytuacji, gdy
dla zwykłego fotografowania wybrano ustawienie
OFF, co przekłada się na mniejszą liczbę zdjęć
i skrócenie czasu nagrywania filmu.
OO Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
działa przez około dwie sekundy nawet wtedy,
gdy użytkownik nie umieści palca na spuście
migawki. Nie wolno odłączać obiektywu, gdy
stabilizator pracuje. Takie postępowanie może
skutkować wadliwym działaniem.
OO W przypadku modeli EOS-1V, 3, 30/33,
30V/33V, 50/50E, 300, IX, IX 7 i D30 funkcja
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) nie
będzie działać, gdy wybrano ustawienie
samowyzwalacza.
OO W przypadku korzystania ze statywu należy
wyłączyć funkcję Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) w celu oszczędzania baterii.
OO Nawet gdy używany jest monopod, funkcja
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) działa
tak samo wydajnie jak podczas fotografowania
z ręki. Jednak zależnie od warunków
fotografowania działanie funkcji Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) może nie być
równie efektywne.
OO Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
działa również wtedy, gdy obiektyw jest używany
razem z pierścieniem pośrednim EF12 II lub
EF25 II.
OO Zależnie od aparatu mogą występować
drgania, na przykład na skutek wyzwolenia
migawki. Nie ma to jednak wpływu na
wyniki fotografowania.
OO Jeżeli użytkownik skonfiguruje funkcję
indywidualną aparatu, aby zmienić przycisk
służący do obsługi trybu AF, funkcja Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) zostanie
uruchomiona po naciśnięciu nowo przypisanego
przycisku AF.
POL-11
9. Mocowanie statywu (sprzedawane osobno)
Niniejszego obiektywu można używać z pierścieniem mocowania statywu A II (W II), który można
nabyć osobno.
Montaż mocowania statywu
④
Kołnierz
③
Umiejscowienie
mocowania
statywu
⑦
①
②
1
Pokrętło
blokady
Otwórz kołnierz mocowania
statywu.
OO Obróć pokrętło blokady
w lewo, aż będzie luźne
(wystarczą mniej więcej
3 obroty) (➀).
OO Pociągnij pokrętło w kierunku
wskazanym przez strzałkę
(➁), aby odblokować
kołnierz (➂).
⑥
⑤
2 Załóż mocowanie statywu
na obiektyw.
OO Po otwarciu kołnierza umieść
mocowanie statywu w miejscu
mocowania i zamknij
kołnierz (➃).
3 Zamontuj mocowanie
statywu do obiektywu.
OO Pociągając za pokrętło
blokady (➄), wsuwaj koniec
otwartego kołnierza w otwór,
aż znajdzie się w oryginalnym
położeniu (➅).
OO Obróć i dokręć pokrętło
blokady, aby poprawnie
zamocować je do
obiektywu (➆).
Aby zdemontować mocowanie statywu, należy przytrzymać aparat i obiektyw, a następnie odłączyć
mocowanie, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Regulacja mocowania statywu
Obrócenie i poluzowanie pokrętła blokady na mocowaniu statywu umożliwia obrócenie aparatu
w celu dostosowania jego pozycji do wykonania zdjęcia w orientacji pionowej lub poziomej.
POL-12
10. Osłona
Osłona ET-78B blokuje niechciane światło i chroni przednią część obiektywu przed deszczem,
śniegiem i kurzem.
Oznaczenie pozycji
akcesorium
Czerwona kropka
Przycisk
Czerwona
Czerwona
kropka
kropka
Oznaczenie pozycji
Oznaczenie pozycji
akcesorium
zablokowania
● Montaż
Wyrównaj czerwone oznaczenie pozycji
akcesorium na osłonie względem czerwonej
kropki znajdującej się z przodu obiektywu,
a następnie obracaj osłonę w kierunku
wskazanym przez strzałkę, aż usłyszysz
odgłos kliknięcia.
● Demontaż
Aby zdemontować osłonę, naciśnij i przytrzymaj
przycisk znajdujący się z boku osłony,
a następnie obracaj ją w kierunku wskazanym
przez strzałkę, aż znajdujące się na niej
oznaczenie pozycji akcesorium wyrówna się
z czerwoną kropką umieszczoną z przodu
obiektywu. Podczas przechowywania osłonę
można umieścić na obiektywie odwrotnie.
OO Jeżeli osłona nie zostanie poprawnie zamocowana, może występować winietowanie (zaciemnienie
brzegów obrazu).
OO Podczas obracania osłony w trakcie montażu i demontażu należy trzymać za jej podstawę.
Jeżeli użytkownik będzie przytrzymywać osłonę za jej brzeg, mogą pojawić się odkształcenia.
POL-13
11. Konwertery (sprzedawane osobno)
Konwerterów EF1.4x III lub EF2x III można używać z obiektywami o podanych poniżej parametrach
technicznych.
Konwerter EF1.4x III
Ogniskowa (mm)
Przysłona
Po przekątnej
Kąt widzenia Pionowy
Poziomy
Powiększenie maksymalne (×)
Fotografia w trybie AF
Konwerter EF2x III
WIDE
TELE
WIDE
98
280
140
TELE
400
f/5.6-45
f/5.6-45
f/8-64
f/8-64
25°20′
8°50′
16°20′
6°10′
13°50′
4°55′
9°10′
3°30′
20°50′
7°20′
13°40′
5°10′
0,14
0,39
0,22
0,59
k
k
*1
*1
k: Można fotografować w trybie AF.
*1: Jeśli używany aparat*2 zapewnia możliwość automatycznego ustawiania ostrości, gdy wartość przysłony
wynosi f/8, można fotografować w trybie AF.
W przypadku korzystania z jakiegokolwiek innego aparatu, aby wykonać zdjęcie, należy ręcznie wyregulować
ostrość (MF).
*2: Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika aparatu oraz dostępnymi w witrynie
internetowej firmy Canon.
OO Należy najpierw zamocować konwerter do obiektywu, a następnie zamontować obiektyw do aparatu.
W celu demontażu należy wykonać te czynności w odwrotnej kolejności. Zamocowanie konwertera
najpierw do aparatu może spowodować błędy.
OO Można korzystać z tylko jednego konwertera naraz.
Po zamocowaniu konwertera szybkość AF spadnie w celu utrzymania odpowiedniego poziomu kontroli.
POL-14
12. Filtry (sprzedawane
osobno)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
z przodu obiektywu można montować filtry.
OO Można zamocować tylko jeden filtr naraz.
OO Jeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego filtra
polaryzacyjnego PL-C B (72 mm) firmy Canon.
OO Przed wyregulowaniem filtra należy zdjąć osłonę.
13. O
biektywy zbliżeniowe
(sprzedawane osobno)
Zamocowanie obiektywu zbliżeniowego 500D
(72 mm) umożliwia fotografowanie zbliżeniowe.
Akcesorium to zapewnia powiększenie z zakresu
od 0,14x do 0,70x.
14. P
ierścienie pośrednie
(sprzedawane osobno)
Aby uzyskać duże powiększenie
fotografowanych obiektów, można zamocować
do aparatu pierścień pośredni EF12 II lub
EF25 II. Wartości odległości regulacji ostrości
i powiększenia podano poniżej.
Zakres odległości
regulacji ostrości (mm)
70 mm
200 mm
70 mm
EF25 II
200 mm
EF12 II
Mała
odległość
Duża
odległość
530
882
406
796
629
3451
410
1780
Powiększenie (×)
Mała
Duża
odległość odległość
0,25
0,34
0,43
0,43
0,16
0,06
0,37
0,14
W celu dokładnego wyregulowania ostrości zaleca
się skorzystanie z trybu MF.
OO Obiektywu zbliżeniowego 250D nie można
zamocować, ponieważ ze względu na rozmiar
nie pasuje on do obiektywu.
OO W celu dokładnego wyregulowania ostrości
zaleca się skorzystanie z trybu MF.
POL-15
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
70-200mm f/4
Konstrukcja obiektywu
20 elementów w 15 grupach
Minimalny otwór przysłony
f/32
Kąt widzenia
Po przekątnej: 34°–12°, w pionie: 19°30′–7°, w poziomie: 29°–10°
Minimalna odległość ostrzenia
1,0 m
Maksymalne powiększenie
0,27x (ogniskowa: 200 mm)
Pole widzenia
Ok. 354 x 236 – 129 x 87 mm (odległość: 1,0 m)
Średnica filtra
72 mm
Maksymalna średnica i długość
80 x 176 mm
Masa
Ok. 780 g
Osłona
ET-78B
Dekiel na obiektyw
E-72 II
Pokrowiec
LP1224
OO Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania do przedniej krawędzi obiektywu.
Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 24,2 mm.
OO Podane rozmiary i masy dotyczą wyłącznie obiektywu, o ile nie wskazano inaczej.
OO Ustawienie przysłony konfiguruje się z poziomu aparatu.
OO Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
OO Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
POL-16
CEL-SX4VA2G0
1017Ni
© CANON INC. 2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising