Canon | EF70-200mm F2.8L IS III USM | User manual | Canon EF70-200mm F2.8L IS III USM User manual

Canon EF70-200mm F2.8L IS III USM User manual
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
POLSKI
Instrukcje
Dziękujemy za zakup produktu Canon.
Akcesorium EF70-200mm f/2.8L IS III
USM firmy Canon jest teleobiektywem
przeznaczonym do użytku z aparatami EOS.
OO Skrót „IS” oznacza Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu).
OO Skrót „USM” oznacza silnik ultradźwiękowy.
Oprogramowanie układowe aparatu
Należy dbać, aby zawsze używać aparatu wyposażonego
w najnowszą wersję oprogramowania układowego.
Szczegółowe informacje na temat sprawdzania,
czy na urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję
oprogramowania układowego można znaleźć w witrynie
internetowej firmy Canon.
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji
Ostrzeżenie, które ma na celu zapobieżenie
nieprawidłowemu działaniu lub
uszkodzeniu aparatu.
Dodatkowe uwagi na temat korzystania
z obiektywu i fotografowania.
POL-1
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia te mają na celu zagwarantowanie,
że aparat jest używany w sposób bezpieczny.
Należy uważnie się z nimi zapoznać. Należy dbać
o to, aby były one ściśle przestrzegane w celu
uniknięcia narażenia użytkownika i innych osób
na niebezpieczeństwo oraz odniesienia przez
nich obrażeń.
Ostrzeżenie
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą
skutkować śmiercią
lub odniesieniem
poważnych obrażeń.
OO Nie wolno patrzeć przez obiektyw ani lustrzankę
jednoobiektywową na słońce ani inne źródła
silnego światła. Może to skutkować uszkodzeniem
wzroku. Parzenie na słońce bezpośrednio przez
obiektyw stwarza szczególnie duże zagrożenie.
OO Niezależnie od tego, czy obiektyw jest zamocowany
do aparatu czy też nie, nie wolno pozostawiać
go w miejscu, gdzie będzie wystawiony na
działanie promieni słonecznych bez dekla na
obiektyw. Ma to na celu zapobieżenie skupianiu
przez obiektyw promieni słonecznych, które może
grozić wybuchem pożaru.
Przestroga
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą skutkować
odniesieniem obrażeń.
OO Nie wolno pozostawiać aparatu w miejscach,
w których będzie wystawiony na działanie wysokiej
lub niskiej temperatury. Może to spowodować
nadmierny wzrost lub spadek temperatury aparatu,
co z kolei może skutkować doznaniem oparzeń bądź
innych obrażeń po dotknięciu.
Przestroga
Szczegółowe informacje
na temat niebezpiecznych
sytuacji, które mogą skutkować
uszkodzeniem mienia.
OO Nie wolno pozostawiać obiektywu w miejscach,
w których panuje wysoka temperatura, takich jak
zaparkowany samochód wystawiony na bezpośrednie
działanie światła słonecznego. Wysokie temperatury
mogą spowodować, że obiektyw przestanie
działać prawidłowo.
POL-2
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące obsługi
OO W przypadku przeniesienia obiektywu z miejsca,
gdzie panuje niska temperatura, do lokalizacji, w
której temperatura jest wysoka, na powierzchni
obiektywu i jego częściach wewnętrznych może
skraplać się para. Aby zapobiec skraplaniu się pary
w takiej sytuacji, przed przeniesieniem obiektywu
z miejsca zimnego do ciepłego należy umieścić to
akcesorium w szczelnym plastikowym opakowaniu.
Po stopniowym ogrzaniu obiektywu można go
wyjąć. Tak samo należy postąpić, gdy obiektyw
jest przenoszony z miejsca ciepłego do zimnego.
OO W trakcie mocowania obiektywu do aparatu należy
go podtrzymywać. Należy to robić również w trakcie
montowania aparatu na statywie.
OO Należy zapoznać się również z wszelkimi zaleceniami
dotyczącymi obsługi obiektywu zawartymi
w instrukcji obsługi.
POL-3
Nazewnictwo
Mocowanie osłony (→ 13)
Przełącznik wyboru zakresu odległości regulacji
ostrości (→ 6)
Skala odległości (→ 8)
Pierścień zmiany ogniskowej (→ 7)
Pierścień gumowy
(→ 5)
Gwint mocujący filtry
(→ 14)
Pierścień ostrości (→ 6)
Przełącznik trybu ostrości (→ 6)
Przełącznik systemu Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) (→ 9)
Przełącznik wyboru trybu układu Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) (→ 9)
Styki (→ 5)
Wskaźnik mocowania
obiektywu (→ 5)
Mocowanie statywu (→ 12)
Pokrętło blokady (→ 12)
OO Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z zawartością stron podanych
w nawiasach (→ **).
POL-4
1. Mocowanie i odłączanie obiektywu
Szczegółowe informacje na temat
mocowania i odłączania obiektywu można
znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
Mocowanie obiektywu zabezpieczono pierścieniem
gumowym w celu zapewnienia lepszej ochrony przed
kurzem i wodą. Pierścień gumowy może powodować
niewielkie otarcia wokół mocowania obiektywu, nie
wywołuje to jednak żadnych problemów z aparatem.
Jeżeli pierścień gumowy zużyje się, można go
wymienić w punkcie serwisowym firmy Canon po
uiszczeniu stosownej opłaty.
OO Po odłączeniu obiektywu należy umieścić go
tylną częścią skierowaną do góry, aby zapobiec
zarysowaniu powierzchni obiektywu i styków.
OO Jeżeli styki zostaną zarysowane lub zabrudzone
bądź znajdą się na nich odciski palców,
połączenie może być nieprawidłowe lub może
pojawić się korozja, co z kolei może skutkować
nieprawidłowym działaniem. Zabrudzone styki
należy wyczyścić miękką ściereczką.
OO Po odłączeniu obiektywu należy zamocować
dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy.
Podczas mocowania dekla przeciwkurzowego
należy wyrównać wskaźnik mocowania
obiektywu względem oznaczenia  na deklu
przeciwkurzowym, a następnie obrócić w prawo, tak
jak pokazano na ilustracji. W celu odłączenia należy
wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.
POL-5
2. Ustawienie trybu
regulacji ostrości
Aby fotografować w trybie autofokusa (AF),
należy ustawić przełącznik trybu ostrości
w pozycji AF.
Aby korzystać wyłącznie z ręcznej regulacji
ostrości (MF), należy ustawić przełącznik trybu
ostrości w pozycji MF i wyregulować ostrość,
obracając pierścieniem ostrości.
Pierścień ostrości działa zawsze niezależnie
od wybranego trybu regulacji ostrości.
3. Przełączanie zakresu
odległości regulacji ostrości
Zakres odległości regulacji ostrości można
ustawić za pomocą przełącznika. Ustawienie
odpowiedniego zakresu odległości regulacji
ostrości skraca rzeczywisty czas automatycznej
regulacji ostrości.
Zakresy
1. 1,2 m - ∞
2. 2,5 m - ∞
Gdy jako działanie AF wybrano ustawienie [ONE
SHOT], po zakończeniu automatycznej regulacji
ostrości można dokonać regulacji ręcznej poprzez
kontynuowanie naciskania spustu migawki do
połowy (pełnoczasowa ręczna regulacja ostrości).
POL-6
4. Zmiana ogniskowej
Aby zmienić ogniskową, należy obrócić pierścień
zmiany ogniskowej na obiektywie.
Należy pamiętać, aby ukończyć zmienianie
ogniskowej przed rozpoczęciem regulacji ostrości.
Zmiana ogniskowej po wyregulowaniu ostrości
może wpłynąć na ustawioną ostrość.
POL-7
5. Z
nacznik kompensacji
dla nieskończoności
6. Indeks podczerwieni
Znacznik kompensacji
dla nieskończoności
Skala
odległości
Wskaźnik odległości
Aby skompensować przesunięcie punktu
ogniskowania dla nieskończoności, które
następuje w wyniku zmian w temperaturze,
ustalono margines dla pozycji
nieskończoności (∞).
Pozycja nieskończoności przy temperaturze
standardowej to punkt, w którym pionowa
linia skali odległości L zostaje wyrównana ze
wskaźnikiem odległości.
Aby odpowiednio ręcznie ustawić ostrość na
nieskończoność na wybrany obiekt, należy patrzeć
przez wizjer lub powiększony obraz* na ekranie
LCD i jednocześnie obracać pierścieniem ostrości.
*D
otyczy aparatów oferujących funkcję fotografowania
w trybie Live View.
Skala odległości
Indeks podczerwieni
Indeks podczerwieni koryguje ustawienie ostrości
podczas korzystania z monochromatycznego filmu
rejestrującego podczerwień. Przed wykonaniem
zdjęcia należy ręcznie ustawić ostrość na
obiekt, a następnie dostosować skalę ostrości
zgodnie ze wskazaniem wskaźnika odległości,
ustawiając pierścień ostrości w pozycji oznaczenia
odpowiadającego indeksowi podczerwieni.
Niektóre aparaty EOS nie obsługują filmów
rejestrujących podczerwień. Należy zapoznać się
z instrukcjami dotyczącymi używanego aparatu EOS.
OO Indeks podczerwieni odpowiada fali o długości 800 nm.
OO Wartość korekty ekspozycji różni się zależnie
od ogniskowej (duża dla skrajnego położenia
szerokokątnego, mała dla najwęższego kąta widzenia).
Podczas ręcznego ustawiania wartości korekty
ekspozycji za wyznacznik należy przyjąć położenie
indeksu podczerwieni o wartości 100 lub 70 (mm).
OO W przypadku korzystania z filmu rejestrującego
podczerwień należy pamiętać o przestrzeganiu
instrukcji producenta.
OO Podczas robienia zdjęcia należy skorzystać
z filtra czerwonego.
POL-8
7. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) można korzystać w trybie AF lub MF.
1
Ustaw przełącznik
STABILIZER w pozycji ON.
OO Jeżeli nie zamierzasz
korzystać z funkcji Image
Stabilizer (Stabilizator
obrazu), ustaw przełącznik
w pozycji OFF.
2 Wybierz tryb stabilizatora.
OO MODE 1: Drgania są
korygowane we wszystkich
kierunkach. Jest to
szczególnie przydatne
w przypadku fotografowania
obiektów nieruchomych.
OO MODE 2: Korygowane są
pionowe drgania aparatu
podczas wykonywania kilku
kolejnych zdjęć w orientacji
poziomej oraz poziome
drgania aparatu podczas
wykonywania kilku kolejnych
zdjęć w orientacji pionowej.
3 Po naciśnięciu spustu
migawki do połowy
funkcja Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu)
zacznie działać.
OO Należy upewnić się, że obraz
w wizjerze jest stabilny,
a następnie nacisnąć spust
migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie.
POL-9
8. Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu)
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) tego obiektywu przynosi oczekiwane efekty
w przypadku fotografowania z ręki w opisanych tutaj warunkach.
■ MODE 1
■ MODE 2
ON
ON
OFF
OOW częściowo zacienionych miejscach,
na przykład w pomieszczeniach lub na
zewnątrz w porze nocnej.
OOW miejscach, w których fotografowanie
z lampą błyskową jest zabronione, na przykład
w muzeach i teatrach.
OO W przypadku fotografowania w miejscu, które nie
gwarantuje użytkownikowi odpowiedniej równowagi.
OOW sytuacjach, w których skonfigurowanie dużej
szybkości migawki nie jest możliwe.
OFF
OOPodczas fotografowania panoramicznego
obiektów w ruchu.
POL-10
Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
OO Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
nie zapewnia korekcji rozmycia obrazu na skutek
ruchu fotografowanego obiektu.
OO W przypadku fotografowania z zastosowaniem
ustawienia Bulb (długa ekspozycja) należy
ustawić przełącznik STABILIZER w pozycji OFF.
Ustawienie przełącznika STABILIZER w pozycji
ON może spowodować błędy w wyniku działania
funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).
OO Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) może nie
działać w pełni poprawnie w następujących przypadkach:
• Gdy fotograf znajduje się w szybko
poruszającym się pojeździe.
• Gdy aparat zostanie nazbyt energicznie
przesunięty w celu wykonania zdjęcia
panoramicznego w trybie 1.
• Gdy fotograf korzysta z technik innych niż
wykonywanie serii zdjęć w trybie 2.
OO Po ustawieniu przełącznika funkcji Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji ON
zużywane jest więcej energii niż w sytuacji, gdy
dla zwykłego fotografowania wybrano ustawienie
OFF, co przekłada się na mniejszą liczbę zdjęć
i skrócenie czasu nagrywania filmu.
OO Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
działa przez około dwie sekundy nawet wtedy,
gdy użytkownik nie umieści palca na spuście
migawki. Nie wolno odłączać obiektywu, gdy
stabilizator pracuje. Takie postępowanie może
skutkować wadliwym działaniem.
OO W przypadku modeli EOS-1V, 3, 30/33, 30V/33V,
50/50E, 300, IX, IX 7 i D30 funkcja Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) nie będzie działać,
gdy wybrano ustawienie samowyzwalacza.
OO Korzystanie ze statywu również ułatwia
ustabilizowanie obrazu. W zależności od rodzaju
statywu i warunków fotografowania niekiedy
lepszym rozwiązaniem może okazać się jednak
wyłączenie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu).
OO Nawet gdy używany jest monopod, funkcja
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) działa
tak samo wydajnie jak podczas fotografowania
z ręki. Zależnie od warunków fotografowania
działanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) może jednak nie być równie efektywne.
OO Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
działa również wtedy, gdy obiektyw stosowany
jest z pierścieniem pośrednim EF12 II/EF25 II
oraz konwerterem EF1.4X III/EF2X III.
OO Zależnie od aparatu mogą występować drgania,
na przykład na skutek wyzwolenia migawki. Nie
ma to jednak wpływu na wyniki fotografowania.
OO Jeżeli użytkownik skonfiguruje funkcję
indywidualną aparatu, aby zmienić przycisk
służący do obsługi trybu AF, funkcja Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) zostanie
uruchomiona po naciśnięciu nowo przypisanego
przycisku AF.
POL-11
9. Mocowanie statywu
Niniejszego obiektywu można używać z dołączonym do zestawu pierścieniem mocowania
statywu B (W II).
Odłączanie
Najpierw odłącz obiektyw od aparatu, a następnie odłącz mocowanie statywu od obiektywu,
zgodnie z poniższą ilustracją. Aby zamontować mocowanie statywu, wykonaj opisane czynności
w odwrotnej kolejności.
1
Pokrętło blokady
Poluzuj pokrętło blokady
orientacji.
2 Obróć mocowanie statywu
i wyrównaj znajdujący się na
nim wskaźnik montażowy ze
wskaźnikiem na obiektywie.
3 Zsuń kołnierz statywu
z tylnej części obiektywu.
Regulacja mocowania statywu
Obrócenie i poluzowanie pokrętła blokady na mocowaniu statywu umożliwia obrócenie aparatu
w celu dostosowania jego pozycji do wykonania zdjęcia w orientacji pionowej lub poziomej.
POL-12
10. Osłona
Osłona ET-87 blokuje niechciane światło i chroni przednią część obiektywu przed deszczem, śniegiem
i kurzem.
Oznaczenie pozycji
akcesorium
Czerwona kropka
Czerwona
Czerwona
kropka
kropka
Oznaczenie pozycji
Oznaczenie pozycji
akcesorium
zablokowania
● Montaż
Wyrównaj czerwone oznaczenie pozycji
akcesorium na osłonie względem czerwonej kropki
znajdującej się z przodu obiektywu, a następnie
obracaj osłonę w kierunku wskazanym przez
strzałkę, aż usłyszysz odgłos kliknięcia.
Przycisk
● Demontaż
Aby zdemontować osłonę, naciśnij i przytrzymaj
przycisk znajdujący się z boku osłony,
anastępnie obracaj ją w kierunku wskazanym
przez strzałkę, aż znajdujące się na niej
oznaczenie pozycji akcesorium wyrówna się
z czerwoną kropką umieszczoną z przodu
obiektywu. Podczas przechowywania osłonę
można umieścić na obiektywie odwrotnie.
OO Jeżeli osłona nie zostanie poprawnie zamocowana, może występować winietowanie (zaciemnienie brzegów obrazu).
OO Podczas obracania osłony w trakcie montażu i demontażu należy trzymać za jej podstawę. Jeżeli użytkownik
będzie przytrzymywać osłonę za jej brzeg, mogą pojawić się odkształcenia.
POL-13
11. Filtry (sprzedawane
osobno)
Do gwintu mocującego filtry znajdującego się
z przodu obiektywu można montować filtry.
OO Można zamocować tylko jeden filtr naraz.
OO Jeżeli niezbędne jest skorzystanie z filtra
polaryzacyjnego, należy użyć kołowego filtra
polaryzacyjnego PL-C B (77 mm) firmy Canon.
OO Przed wyregulowaniem filtra należy zdjąć osłonę.
12. O
biektywy zbliżeniowe
(sprzedawane osobno)
Zamocowanie obiektywu zbliżeniowego 500D
(77 mm) umożliwia fotografowanie zbliżeniowe.
Akcesorium to zapewnia powiększenie z zakresu
od 0,14x do 0,60x.
13. Pierścienie pośrednie
(sprzedawane osobno)
Aby uzyskać duże powiększenie
fotografowanych obiektów, można zamocować
do aparatu pierścień pośredni EF12 II lub
EF25 II. Wartości odległości regulacji ostrości
i powiększenia podano poniżej.
Zakres odległości
regulacji ostrości (mm)
70 mm
200 mm
70 mm
EF25 II
200 mm
EF12 II
Mała
odległość
Duża
odległość
538
998
400
862
628
3404
406
1740
Powiększenie (×)
Mała
Duża
odległość odległość
0,23
0,28
0,42
0,36
0,17
0,06
0,38
0,14
W celu dokładnego wyregulowania ostrości zaleca
się skorzystanie z trybu MF.
OO Obiektywu zbliżeniowego 250D nie można
zamocować, ponieważ ze względu na rozmiar
nie pasuje on do obiektywu.
OO W celu dokładnego wyregulowania ostrości
zaleca się skorzystanie z trybu MF.
POL-14
14. Konwertery (sprzedawane osobno)
Konwerterów EF1.4x III lub EF2x III można używać z obiektywami o podanych poniżej parametrach
technicznych.
Artykuł
Konwerter EF1.4x III
Konwerter EF2x III
Ogniskowa (mm)
98–280
140–400
Przysłona
f/4–45
f/5.6–64
Po przekątnej
25°20′–8°50′
16°20′–6°10′
Pionowy
13°50′–4°55′
9°10′–3°30′
Poziomy
20°50′–7°20′
13°40′–5°10′
0,30
0,44
Kąt widzenia
Powiększenie maksymalne (x)
OO Należy najpierw zamocować konwerter do obiektywu, a następnie zamontować obiektyw do aparatu. W celu
demontażu należy wykonać te czynności w odwrotnej kolejności. Zamocowanie konwertera najpierw do
aparatu może spowodować błędy.
OO Można korzystać z tylko jednego konwertera naraz.
OO Po założeniu konwertera EF1.4X III/EF2X lIl automatyczna regulacja ostrości jest nadal aktywna.
OO Po zamocowaniu konwertera szybkość AF zostanie obniżona w celu utrzymania odpowiedniego
poziomu kontroli.
POL-15
Dane techniczne
Ogniskowa/Przysłona
70-200mm f/2.8
Konstrukcja obiektywu
23 elementów w 19 grupach
Minimalny otwór przysłony
f/32
Kąt widzenia
Po przekątnej: 34°–12°, w pionie: 19°30′–7°, w poziomie: 29°–10°
Minimalna odległość ostrzenia
1,2 m
Maksymalne powiększenie
0,21x (przy 200 mm)
Pole widzenia
308 x 463–115 x 171 mm (z odległości 1,2 m)
Średnica filtra
77 mm
Maksymalna średnica i długość
88,8 x 199 mm
Masa
Ok. 1480 g
Osłona
ET-87
Dekiel na obiektyw
E-77 II
Pokrowiec
LZ1326
OO Długość obiektywu jest mierzona od powierzchni mocowania do przedniej krawędzi obiektywu.
Aby uwzględnić dekiel na obiektyw i dekiel przeciwkurzowy, należy dodać 24,2 mm.
OO Podane rozmiary i masy dotyczą wyłącznie obiektywu, o ile nie wskazano inaczej.
OO Ustawienie przysłony konfiguruje się z poziomu aparatu.
OO Wszelkie podane wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon.
OO Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
POL-16
CEL-SX4YA2G0
0518Ni
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising