Canon | Speedlite EL-100 | User manual | Canon Speedlite EL-100 User manual

Canon Speedlite EL-100 User manual
POLSKI
Zaawansowana instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Aby uniknąć problemów z fotografowaniem i ustrzec się wypadków,
przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z „Instrukcjami
bezpieczeństwa” (strony 8–9). Należy również dokładnie
zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, aby korzystać z produktu
we właściwy sposób.
Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz
z instrukcją dołączoną do aparatu fotograficznego.
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi oraz instrukcję dołączoną do aparatu fotograficznego
w celu zapoznania się ze sposobem działania produktu. Należy także
przechowywać ten podręcznik w bezpiecznym miejscu, by można było
z niego w razie potrzeby skorzystać.
* Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji oparte są o korzystanie
z aparatem EOS DIGITAL.
Używanie lampy z aparatem analogowym EOS
Fotografowanie z automatyką błysku możliwe jest w przypadku
korzystania z aparatów analogowych EOS wyposażonych w system
pomiarowy automatyki błysku E-TTL II/E-TTL. Należy pamiętać,
że fotografowanie z automatyką błysku nie jest możliwe w przypadku
korzystania z aparatów analogowych EOS wyposażonych w system
pomiarowy automatyki błysku TTL.
2
Rozdziały
Wprowadzenie
2
1
Pierwsze kroki i czynności podstawowe
2
Funkcje lampy błyskowej
21
3
Funkcje lampy błyskowej dostępne z poziomu aparatu
27
4
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: transmisja optyczna
5
Informacje pomocnicze
Przygotowanie do fotografowania z lampą błyskową i podstawowe
techniki fotografowania z użyciem lampy błyskowej
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
Ustawianie funkcji lampy błyskowej z poziomu aparatu
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
z wykorzystaniem transmisji optycznej
Częste pytania dotyczące lampy błyskowej
11
41
55
3
Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji obsługi
Ikony w niniejszej instrukcji
(str. **)
: Numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.
: Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
: Informacje dodatkowe.
Podstawowe założenia
zz Opracowując instrukcje, przyjęto założenie, że lampa błyskowa
Speedlite jest przymocowana do aparatu i oba urządzenia
są włączone.
zz Ikony przycisków, pokręteł i symbole używane w tekście odpowiadają
ikonom widocznym na ekranie lampy błyskowej Speedlite i aparatu.
zz Opracowując instrukcje, przyjęto założenie, że dla funkcji
własnych lampy błyskowej Speedlite, a także opcji menu i funkcji
indywidualnych aparatu skonfigurowano ustawienia domyślne.
zz Wszystkie wartości, na przykład liczba błysków, podano z założeniem
zastosowania dwóch baterii alkalicznych typu AA/LR6 i w oparciu
o standardy testowania firmy Canon.
4
Spis treści
Wprowadzenie
2
Rozdziały........................................................................................ 3
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji obsługi..................... 4
Skorowidz funkcji............................................................................ 7
Instrukcje bezpieczeństwa.............................................................. 8
Nazewnictwo................................................................................. 10
1
Pierwsze kroki i czynności podstawowe
11
Wkładanie baterii.......................................................................... 12
Mocowanie lampy Speedlite do aparatu i jej demontowanie........ 14
Zmiana pokrycia błysku................................................................ 15
Włączanie zasilania...................................................................... 16
a: W pełni automatyczny tryb fotografowania
z lampą błyskową ................................................................18
Automatyka błysku E-TTL II/E-TTL w zależności od trybu
fotografowania.............................................................................. 19
2
Funkcje lampy błyskowej
21
Błysk odbity................................................................................... 22
Błysk modelujący.......................................................................... 23
FEL: Blokada ekspozycji lampy.................................................... 24
Inne funkcje.................................................................................. 25
3
Funkcje lampy błyskowej dostępne z poziomu aparatu 27
Ustawianie funkcji lampy błyskowej z poziomu aparatu............... 28
r Synchronizacja błysku z drugą zasłoną/
c Synchronizacja Hi-speed......................................................... 31
a: Błysk ręczny........................................................................... 33
5
Spis treści
MULTI: Błysk stroboskopowy.................................................... 35
CSP: Serie zdjęć w trybie priorytetowym...................................... 37
f Korekta ekspozycji lampy.................................................... 38
C.Fn: Ustawienia funkcji indywidualnych lampy błyskowej........... 39
4
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową:
transmisja optyczna
41
: Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
z wykorzystaniem transmisji optycznej................................................. 42
a: W pełni automatyczne fotografowanie
z bezprzewodową lampą błyskową.............................................. 44
5: Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami
błyskowymi ze stosunkiem mocy błysku....................................... 49
q: Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami
błyskowymi i ręcznymi nastawami................................................ 53
5
Informacje pomocnicze
55
Ograniczenie wyzwalania błysku w związku ze wzrostem
temperatury................................................................................... 56
Przewodnik rozwiązywania problemów........................................ 57
Skorowidz..................................................................................... 61
6
Skorowidz funkcji
Źródła zasilania
zz Baterie
Funkcje
è str. 12
zz Interwał wyzwalania
błysku/liczba błysków
zz Korekta ekspozycji lampy
błyskowej
è str. 38
è str. 11
zz Włączanie/Wyłączanie
è str. 16
zz Blokada ekspozycji
lampy
zz Gotowość lampy
è str. 16
zz Automatyczne
wyłączanie
è str. 25
Obsługa
zz Montaż i demontaż lampy
błyskowej Speedlite
è str. 14
Normalne fotografowanie
z lampą błyskową
zz Automatyka błysku
E-TTL
è str. 18
zz Korzystanie z automatyki
błysku w trybach
fotografowania
è str. 19
zz Błysk ręczny
è str. 33
zz Ręczne ustawianie lampy
błyskowej z pomiarem è str. 34
zz Automatyka błysku TTL è str. 2
è str. 24
zz Synchronizacja Hi-speed è str. 31
zz Synchronizacja z drugą
zasłoną
è str. 31
zz Błysk modelujący
è str. 23
zz Oświetlenie
wspomagające AF
è str. 25
zz Pokrycie błysku
è str. 15
zz Kasowanie nastaw (przywracanie
ustawień domyślnych) è str. 39
zz Nastawy lampy
è str. 21
zz Ograniczenie
wyzwalania błysku
è str. 56
zz Zaawansowane techniki
fotografowania z użyciem
lampy błyskowej
è str. 22
zz Serie zdjęć w trybie
preselekcji
è str. 37
Fotografowanie
z bezprzewodową lampą
błyskową z wykorzystaniem
transmisji optycznej
zz Automatyka błysku
E-TTL
è str. 44
Ustawienia indywidualne
zz Funkcje indywidualne
(C.Fn)
è str. 40
zz Kasowanie wszystkich
è str. 39
7
Instrukcje bezpieczeństwa
W celu bezpiecznego korzystania z produktu należy zapoznać się z tymi
instrukcjami.
Przestrzeganie tych instrukcji zapobiega odnoszeniu obrażeń przez użytkownika
produktu i inne osoby.
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenia wskazują ryzyko
spowodowania poważnych obrażeń
lub śmierci.
oo Należy używać wyłącznie źródeł zasilania, które zostały wskazane w niniejszej instrukcji
obsługi jako przeznaczone do tego produktu.
oo Nie należy rozmontowywać ani modyfikować produktu.
oo Produktu nie należy narażać na silne wstrząsy ani drgania.
oo Nie należy dotykać żadnych odsłoniętych części wewnętrznych.
oo W przypadku wystąpienia wszelkich nieoczekiwanych okoliczności, np. jeśli z produktu
wydobywa się dym lub nietypowy zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
oo Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,
np. alkoholu, benzyny czy rozcieńczalnika do farb.
oo Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Należy zapobiegać przedostawaniu się
cieczy i innych ciał obcych do wnętrza produktu.
oo Nie należy używać produktu w miejscach, w których występują łatwopalne gazy.
Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.
oo Podczas korzystania z baterii/akumulatorów dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych
w zestawie z produktem należy przestrzegać poniższych instrukcji.
• Baterie/akumulatory należy stosować wyłącznie w produkcie, do którego są przeznaczone.
• Nie należy podgrzewać baterii ani umieszczać ich w pobliżu ognia.
• Baterii/akumulatorów nie należy ładować za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
• Styków nie należy narażać na zabrudzenie ani na kontakt z metalowymi szpilkami czy też
z innymi metalowymi przedmiotami.
• Nie należy używać rozszczelnionych baterii/akumulatorów.
• Przed wyrzuceniem baterii/akumulatorów należy zaizolować ich styki taśmą lub
w inny sposób.
Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z baterii/akumulatorów ze skórą lub
odzieżą należy dokładnie przepłukać te miejsca bieżącą wodą. W razie dostania się elektrolitu
do oczu należy dokładnie przepłukać je dużą ilością bieżącej wody i natychmiast zasięgnąć
pomocy lekarskiej.
oo Jeśli korzysta się z produktu przez dłuższy czas, należy unikać jego trwałego kontaktu
z tymi samymi obszarami skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, m.in. zaczerwienienie skóry lub
powstanie na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydawałaby się gorąca.
W przypadku użytkowania produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo przez osoby
mające problemy z krążeniem lub mniej wrażliwą skórę zaleca się korzystanie ze statywu bądź
podobnego przyrządu.
8
Instrukcje bezpieczeństwa
PRZESTROGA
Przestrogi sygnalizują ryzyko
spowodowania obrażeń.
ooNie należy aktywować lampy błyskowej w pobliżu oczu.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
ooEmisja światła przez lampę błyskową powoduje jej silne nagrzanie. Podczas
fotografowania należy trzymać od niej z dala palce i pozostałe części ciała
oraz inne przedmioty.
Mogłoby to spowodować poparzenia lub uszkodzenie lampy błyskowej.
ooNie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub niskiej
temperaturze.
Produkt mógłby się bardzo mocno ogrzać/schłodzić, przez co jego dotknięcie
mogłoby spowodować poparzenia lub obrażenia.
ooNie należy dotykać żadnych elementów wewnątrz produktu.
Mogłoby to spowodować obrażenia.
9
Nazewnictwo
(1)
(5)
(2)
(6)
(7)
(9)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Głowica lampy (urządzenie
emitujące światło)
Czujnik bezprzewodowy
transmisji optycznej
Stopka do mocowania
Styki
Kąt pochylenia głowicy
Przełącznik kanałów
(8)
(10)
(11)
(12)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Kontrolka zasilania
Pokrywa komory akumulatora
Pokrętło wyboru trybów
Dźwignia blokady stopki
Wskaźnik gotowości lampy
Przycisk zwalniania blokady
Dostarczone akcesoria
(1)
Futerał na lampę błyskową Speedlite
(1)
(2)
10
Kieszeń na podstawkę
Mocowanie
(2)
Mini-podstawka
1
Pierwsze kroki
i czynności podstawowe
W tym rozdziale opisano podstawowe czynności wykonywane
przed rozpoczęciem fotografowania z użyciem lampy błyskowej
oraz podstawową obsługę lampy błyskowej.
Środki ostrożności podczas wykonywania serii
zdjęć z błyskiem
ooAby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy
błyskowej z powodu przegrzania, należy ograniczyć
wykonywanie serii błysków maksymalnie do 30 razy przy
pełnej mocy. Po 30 użyciach lampy błyskowej przy pełnej
mocy należy przerwać pracę na przynajmniej 40 minut.
ooW przypadku wykonania wyżej wymienionej liczby
zdjęć w serii z błyskiem przy pełnej mocy, a następnie
wyzwalania lampy w krótkich odstępach czasu, może
zostać aktywowana funkcja zabezpieczająca ograniczająca
wyzwalanie błysku. Gdy wyzwalanie błysku podlega
ograniczeniu, interwałowi wyzwalania zostaje automatycznie
nadana wartość wynosząca ok. 45 sek. W takiej sytuacji
należy przerwać pracę urządzenia na co najmniej 40 min.
ooSzczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w części „Ograniczenie wyzwalania błysku w związku
ze wzrostem temperatury” na stronie 56.
11
Wkładanie baterii
Włóż dwie baterie AA/R6, które zapewnią zasilanie dla urządzenia.
1 Otwórz pokrywę.
2 Włóż baterie.
3 Zamknij pokrywę.
12
Wkładanie baterii
PRZESTROGA
ooNie używać „baterii litowych AA/R6”.
Uwaga: niektóre baterie litowe AA/R6 mogą w rzadkich przypadkach
nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur podczas użytkowania.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać „baterii litowych AA/R6”.
ooW trakcie korzystania z lampy błyskowej Speedlite nie należy przez
długi czas dotykać tej samej części urządzenia.
Nawet jeśli temperatura urządzenia nie wydaje się zbyt wysoka, długotrwały
kontakt z tą samą częścią ciała może spowodować zaczerwienienie
skóry lub powstanie pęcherzy na skutek odmrożeń. W przypadku osób
z problemami związanymi z krążeniem lub z mniej wrażliwą skórą bądź
korzystania z urządzenia w miejscach, w których temperatura osiąga
bardzo wysokie wartości zalecane jest korzystanie ze statywu.
Korzystanie z baterii AA/R6 innych niż alkaliczne może wiązać się
z nieprawidłowym kontaktem styków z uwagi na nieregularny kształt
styków baterii.
ooNależy używać nowego zestawu dwóch baterii tego samego producenta.
W przypadku wymiany baterii, należy wymienić obydwie sztuki
równocześnie.
ooMożna także użyć akumulatorów AA/HR6 Ni-MH.
ooSzczegółowe informacje na temat interwału błysku oraz liczby błysków
znajdują się w osobnych Informacjach dodatkowych.
13
Mocowanie lampy Speedlite do aparatu i jej
demontowanie
Zawsze najpierw należy wyłączyć lampę błyskową Speedlite.
1 Podłącz lampę błyskową Speedlite.
2 Zablokuj lampę Speedlite.
3 Odłącz lampę błyskową Speedlite.
14
Zmiana pokrycia błysku
Wyreguluj głowicę lampy tak, aby pokrycie błysku było odpowiednio
dopasowane do ogniskowej używanego obiektywu.
Korzystanie z obiektywów o szerszym kącie widzenia od pokrycia
błysku może prowadzić do przyciemnienia brzegów obrazu
(winietowania).
Pozycja standardowa
zz Z maksymalnego pokrycia błysku
można korzystać z obiektywami
RF/EF 24mm (EF-S/EF-M 15mm).
Pozycja wysunięta
zz Z błysku można korzystać
z obiektywami RF/EF 50mm
(EF-S/EF-M 30mm) lub większymi.
15
Włączanie zasilania
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <a> (1) lub <K> (2).
czy lampa jest gotowa do pracy.
2 Sprawdź,
zz Kontrolka gotowości lampy (3) świeci się
(1)
(2)
(3)
na czerwono, gdy lampa błyskowa jest
całkowicie naładowana.
zz Fotografowanie jest również możliwe,
gdy wskaźnik gotowości lampy miga
(korzystając z trybu Szybki błysk). Ilość
światła będzie wynosić 1/2–1/6 pełnej siły.
Pokrętło wyboru trybów
zz<K>
Następuje ciągłe uruchamianie błysku w trakcie fotografowania.
zz<a>
Lampa błyskowa zostaje wyzwolona w razie potrzeby (w zależności
od trybu i warunków fotografowania), gdy korzysta się z niej
z aparatami obsługującymi automatyczne wyzwalanie błysku.
W trybach [A] lub [d] w aparatach EOS R lampa błyskowa włącza
się lub wyłącza na skutek przeprowadzania tych działań za pomocą
przełącznika zasilania aparatu.
zz<J>
Wyłącza lampę błyskową.
zz<[.4/5/6>
Ustawiane, gdy lampa błyskowa jest używana jako odbiornik
przy wykorzystaniu bezprzewodowej transmisji optycznej.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4: „Fotografowanie
z bezprzewodową lampą błyskową: transmisja optyczna”.
16
Włączanie zasilania
ooPozostawienie pokrętła wyboru trybu w pozycji <a>, gdy korzysta
się z aparatów obsługujących automatyczne wyzwalanie błysku,
może uniemożliwić pełne naładowanie i wyzwalanie błysku podczas
fotografowania, w zależności od warunków fotografowania lub
stanu baterii.
ooSzybki błysk nie jest dostępny w tych warunkach.
• Aparaty nieobsługujące systemu E-TTL II/E-TTL
• Fotografowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem transmisji optycznej
• Błysk stroboskopowy
• Fotografowanie z ręcznym ustawianiem lampy błyskowej z ilością
światła poza zakresem od 1/4 do 1/128.
oo Gdy pokrętło wyboru trybów jest w pozycji <a>, zaleca się kierować
głowicę lampy do przodu. Przełącz na odpowiednie pokrycie błysku dla
kąta widzenia swojego obiektywu (str. 15).
ooW przypadku aparatów, które nie obsługują automatycznego
wyzwalania błysku, lampa błyskowa będzie zawsze wyzwalana podczas
fotografowania, gdy pokrętło wyboru trybu ustawione jest w pozycji <a>.
17
a: W pełni automatyczny tryb
fotografowania z lampą błyskową
Ustawienie jako trybu fotografowania aparatu trybu <d> (Programowa
AE) lub trybu w pełni automatycznego umożliwia fotografowanie
z lampą błyskową w trybie pełnej automatyki błysku E-TTL II/E-TTL.
W niektórych modelach aparatów [Pomiar błysku E-TTL II] jest
używany automatycznie, gdy pokrętło wyboru trybu błysku ustawiono
na wartość <a>.
tryb błysku na [Pomiar
1 Ustaw
błysku E-TTL II].
zz Na ekranie aparatu [Nastawy lampy]
lub [Nastawy lampy zewnętrznej]
wybierz ustawienie trybu błysku
(str. 28).
zz Wybierz [Pomiar błysku E-TTL II].
pokrycie błysku.
2 Zmień
zz Przełącz na odpowiednie pokrycie
3
błysku swojego obiektywu (str. 15).
Ustaw ostrość i zacznij
fotografować.
zz Upewnij się, że symbol <I>
jest podświetlony w wizjerze lub
(w przypadku Live View) na ekranie.
ooJeśli zdjęcia są zbyt ciemne (niedoświetlone), podejdź do obiektu lub
zwiększ czułość ISO.
ooOkreślenie „tryb w pełni automatyczny” odnosi się do trybów
fotografowania <A>, <1> i <C>.
18
Automatyka błysku E-TTL II/E-TTL
w zależności od trybu fotografowania
Ustaw tryb fotografowania aparatu na opcję <s> (preselekcja
czasu), <f> (preselekcja przysłony), <t> (preselakcja elastyczna)
lub <a> (ręczna regulacja ekspozycji), aby skorzystać z automatyki
błysku E-TTL II/E-TTL w tym trybie.
Umożliwia ręczne ustawienie czasu naświetlania. W oparciu o czas naświetlania
aparat ustawi przysłonę w celu osiągnięcia ekspozycji standardowej.
s
oo Jeśli wartość przysłony miga, dostosuj wartość czasu naświetlania tak, by
pierwsza wartość przestała migać.
f
Umożliwia ręczne ustawienie przysłony. W oparciu o przysłonę aparat ustawi czas
naświetlania celu osiągnięcia ekspozycji standardowej.
oo Jeśli wartość czasu naświetlania miga, dostosuj wartość przysłony tak, by
pierwsza wartość przestała migać.
t
Umożliwia ręczne ustawienie czasu naświetlania lub przysłony.
oo Jeśli wartość przysłony miga podczas ustawiania czasu naświetlania, dostosuj
wartość czasu naświetlania tak, by pierwsza wartość przestała migać.
oo Jeśli wartość czasu naświetlania miga podczas ustawiania przysłony, dostosuj
wartość przysłony tak, by pierwsza wartość przestała migać.
a
Umożliwia ręczne ustawienie czasu naświetlania i przysłony.
Światło z lampy błyskowej zapewnia ekspozycję standardową dla głównego obiektu, ale
ekspozycja dla tła zmienia się w zależności od wybranego czasu naświetlania i przysłony.
W przypadku korzystania z trybów fotografowania <Z> lub <Y>
rezultat będzie taki sam, jak w przypadku trybu <d> (Programowa AE).
Czas synchronizacji błysku i przysłony w zależności od trybu
fotografowania
Czas naświetlania
d Ustawiana automatycznie (co najmniej 1/X sek.)
Ustawiana ręcznie (co najmniej 1/X sek.)
s
f Ustawiana automatycznie (co najmniej 1/X sek.)
Ustawiana ręcznie/Ustawiana automatycznie
t
(co najmniej 1/X sek.)
Ustawiana ręcznie (co najmniej 1/X sek.)
a
Przysłona
Ustawiana automatycznie
Ustawiana automatycznie
Ustawiana ręcznie
Ustawiana automatycznie/
Ustawiana ręcznie
Ustawiana ręcznie
oo „1/X sek.” odpowiada maksymalnej wartości czasu synchronizacji błysku aparatu.
Minimalne wartości czasu synchronizacji błysku mogą być różne w różnych aparatach.
19
20
2
Funkcje lampy błyskowej
Ten rozdział opisuje funkcje dostępne dla lampy błyskowej.
Opcje dostępne dla aparatu znajdują się na stronie 27.
21
Błysk odbity
Skierowanie głowicy lampy w stronę sufitu lub ściany powoduje,
że będzie można skorzystać z odbicia błysku od powierzchni
w przypadku zdjęć z lampą błyskową. Pozwala to wygładzić cienie
rzucane przez obiekt i uzyskać bardziej naturalny wygląd zdjęcia.
Ta technika fotografowania jest nazywana „fotografowaniem z lampą
błyskową z wykorzystaniem światła odbitego”.
Ustawianie kierunku odbicia
zz Głowicą lampy można obracać w sposób pokazany na ilustracji.
Zalecane jest fotografowanie z głowicą lampy skierowaną do przodu.
180° 150°
90°
0°
ooJeżeli sufit lub ściana, które mają posłużyć do odbicia światła, są za
daleko, wykonywanie fotografii z prawidłową wartością ekspozycji może
nie być możliwe ze względu na zbyt słaby błysk odbity, który nie dotrze
do obiektu.
ooJeśli zdjęcia są zbyt ciemne, zmniejsz wartość przysłony (f/liczba), aby ją
otworzyć lub zwiększ czułość ISO i spróbuj ponownie.
ooWybierz sufit lub ścianę w kolorze zbliżonym do białego, aby uzyskać
dobre odbicie światła lampy błyskowej. Jeżeli powierzchnia, od której
następuje odbicie, nie będzie biała, na zdjęciu może pojawić się
dominanta barwna lub fotografowanie przy zastosowaniu odpowiedniej
ekspozycji nie będzie możliwe, ponieważ odbity błysk może nie dotrzeć
do obiektu.
22
Błysk modelujący
Naciśnięcie przycisku podglądu głębi ostrości aparatu powoduje
wyzwolenie błysku ciągłego przez ok. 1 sekundę. Funkcja ta nosi
nazwę „błysk modelujący”. Jest ona przydatna podczas sprawdzania
rozkładu cieni na obiekcie przy świetle lampy błyskowej.
ooAby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej
z powodu przegrzania, nie należy stosować błysku modelującego więcej
niż 30 razy. Wyzwalając błysk modelujący więcej razy, należy przerwać
korzystanie z lampy błyskowej na co najmniej 40 minut.
ooPo wyzwoleniu błysku modelującego tyle razy, dalsze wyzwalanie lampy
błyskowej w krótkich odstępach czasu spowoduje uruchomienie funkcji
bezpieczeństwa i ograniczy częstotliwość wyzwalania błysku do ok.
45 sekund. Konieczne jest przerwanie korzystania z lampy błyskowej na
co najmniej 40 minut.
ooW przypadku fotografowania w trybie Live View wyzwalanie błysku
modelującego (za pomocą aparatu) nie jest możliwe.
ooBłysk modelujący nie jest dostępny w aparatach EOS M i EOS R.
23
FEL: Blokada ekspozycji lampy
Blokada ekspozycji lampy pozwala zablokować prawidłową wartość
ekspozycji lampy dla dowolnego fragmentu obiektu.
1 Ustaw ostrość na obiekt.
ekspozycję lampy.
2 Zablokuj
zz Ustaw tryb błysku na [Pomiar błysku E-TTL II] (str. 18).
zz Umieść obiekt w centrum wizjera lub ekranu, a następnie
naciśnij na aparacie przycisk Blokada ekspozycji lampy.
Umiejscowienie przycisku Blokada ekspozycji lampy różni się
w zależności od modelu aparatu. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
ggLampa Speedlite wyzwoli przedbłysk i ekspozycja lampy
zostanie zablokowana.
ggSymbol „FEL” zostaje wyświetlony w wizjerze lub na ekranie
przez około pół sekundy.
Na środku ekranu aparatów EOS M i EOS R wyświetlane jest
koło pomiaru punktowego (oraz, w niektórych modelach, <d>).
zz Po każdym przyciśnięciu przycisku Blokada ekspozycji lampy
lampa Speedlite wyzwoli przedbłysk i zapisze potrzebną ilość
światła w pamięci.
ooJeśli nie da się uzyskać odpowiedniego naświetlenia za pomocą
blokady ekspozycji lampy, w wizjerze lub na ekranie miga symbol <Q>.
Przed ponowną blokadą ekspozycji lampy zbliż się do obiektu, zwiększ
czułość ISO lub otwórz przesłonę.
ooBlokada ekspozycji lampy może być nieskuteczna, jeśli obiekt jest za
mały w wizjerze lub na ekranie.
W niektórych modelach aparatów każde naciśnięcie przycisku
Blokada ekspozycji lampy przełącza między wyzwalaniem przedbłysku
a odblokowaniem ekspozycji lampy.
24
Inne funkcje
Przekazywanie informacji o temperaturze barwowej
Funkcja ta dostosowuje balans bieli zależnie od temperatury barwowej
błysku lampy poprzez przekazywanie informacji o temperaturze
barwowej do aparatu EOS DIGITAL po wyzwoleniu błysku. Jeśli dla
balansu bieli zostanie wybrane ustawienie <A>, <Aw> lub <Q>,
funkcja zostanie włączona automatycznie.
Informacje na temat obsługi tej funkcji przez aparat można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
Oświetlenie wspomagające AF
Błyski przerywane emitowane są automatycznie, wspomagając
autofokus w przypadku trudności z uchwyceniem ostrości ze względu
na słabe oświetlenie lub obiekty o niskim kontraście.
Jeśli regulacja ostrości jest trudna ze światłem wspomagającym AF, wybierz
punkt AF w środku lub jego pobliżu.
ooŚwiatło wspomagające AF nie jest emitowane w przypadku
fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem
transmisji optycznej.
ooGenerowanie oświetlenia wspomagającego AF można wyłączyć
na aparacie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi aparatu.
Funkcja automatycznego wyłączania
zz Zasilanie jest automatycznie wyłączone po okresie bezczynności
trwającym ok. 90 sekund. Aby ponownie włączyć lampę błyskową
Speedlite, należy wcisnąć do połowy spust migawki.
zz Automatyczne wyłączanie uruchamia się po ok. 60 minutach, gdy
lampa błyskowa jest ustawiona jako odbiornik (str. 42).
ooAutomatyczne wyłączanie zasilania można wyłączyć (C.Fn-01, str. 40).
ooMożna zmienić czas pozostały do momentu automatycznego wyłączenia
lampy odbiornika (C.Fn-10, str. 40).
25
26
3
Funkcje lampy błyskowej
dostępne z poziomu aparatu
Ten rozdział opisuje dostępne na aparacie funkcje
lampy błyskowej.
Czynności opisane w tym rozdziale są dostępne, gdy tryb
fotografowania aparatu jest ustawiony na opcję <t/d/s/
f/a/Bulb(B)>.
27
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
z poziomu aparatu
Aparaty cyfrowe EOS DIGITAL wprowadzone na rynek od 2007 roku
oferują możliwość ustawiania funkcji lampy błyskowej lub funkcji
indywidualnych na ekranie menu aparatu.
Informacje na temat korzystania z menu można znaleźć w instrukcji
obsługi aparatu.
1
Wybierz opcję [z: Sterowanie lampą]
lub [z: Sterowanie zewn. Speedlite].
[Nastawy lampy] lub
2 Wybierz
[Nastawy lampy zewnętrznej].
element.
3 Ustaw
zz Ekran ustawień i wyświetlane
elementy różnią się w zależności
od aparatu.
Przykład 1
28
Przykład 2
Ustawianie funkcji lampy błyskowej z poziomu aparatu
Ustawienia dostępne na ekranie Nastawy lampy
zzWyzwalanie błysku
Aby fotografować z lampą błyskową, wybierz opcję [Włącz].
Aby używać jedynie oświetlenia wspomagającego AF lampy
błyskowej, przestaw opcję na [Wyłącz].
zzPomiar światła błysku E-TTL II
W celu uzyskania zwykłego naświetlenia wybierz opcję
[Wielosegm.]. Jeśli ustawiona jest opcja [Uśredniony], powoduje
to uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji lampy dla całej sceny,
dokonywanego za pomocą aparatu.
zzDługi czas synchronizacji
Funkcja pozwala ustawić czas synchronizacji błysku dla
fotografowania z lampą błyskową w trybie preselekcji przysłony lub
Programowa AE.
zzTryb Av - czas synchronizacji błysku
Można ustawić czas synchronizacji błysku dla fotografowania
z lampą błyskową w trybie z preselekcją przysłony.
zzZalecenia dotyczące bezpieczeństwa FE
Aby uniknąć prześwietlenia na skutek wyzwalania błysku z bliskiej
odległości, aparat może automatycznie obniżyć czułość ISO dla
odpowiedniego naświetlenia w trybie automatycznej czułości ISO.
zzTryb błysku
Możesz wybrać [Pomiar błysku E-TTL II] (str. 18), [Błysk
ręczny] (str. 33) lub [Błysk MULTI (stroboskopowy)] (str. 35).
[Tryb priorytetu zdjęć seryjnych] (str. 37) jest także dostępny
w przypadku niektórych aparatów.
zzUstawienia trybu synchronizacji migawki (str. 31)
Funkcja umożliwia wybór prędkości/metody wyzwalania błysku
spośród następujących opcji: [Synchronizacja z 1 zasłoną],
[Synchronizacja z 2 zasłoną] lub [Synchronizacja Hi-speed].
zzKorekta ekspozycji lampy błyskowej (str. 38)
Za pomocą podobnej procedury jak w przypadku korekty ekspozycji
można dostosować ilość światła.
29
Ustawianie funkcji lampy błyskowej z poziomu aparatu
zzFunkcje lampy bezprzewodowej (str. 41)
Funkcja umożliwia skonfigurowanie fotografowania z bezprzewodową
lampą błyskową.
zzUstawienia funkcji indywidualnych lampy błyskowej
(str. 39)
Można ustawić funkcje indywidualne lampy Speedlite.
zzKasowanie nastaw (str. 39)
W przypadku wyboru opcji [Kasuj nastawy lampy] lub [Kasuj
nastawy lampy zewn.] można przywrócić domyślne ustawienia
lampy błyskowej Speedlite.
Niektóre funkcje mogą nie być wyświetlane w zależności od aparatu.
Ponadto niektórych funkcji nie da się ustawić, gdy pokrętło wyboru trybu
błysku ustawione jest na opcję <a>.
ooOpcje [Lampa błyskowa] i [Pomiar E-TTL II] są widoczne na ekranie
wyświetlanym w punkcie 2 lub 3 na stronie 28. (Opcje widoczne
na wyświetlaczu i sposób wykonywania operacji różnią się zależnie
od modelu aparatu.)
ooDostępne ustawienia różnią się w zależności od używanego aparatu
i trybu błysku itd.
30
r Synchronizacja błysku z drugą zasłoną/
c Synchronizacja Hi-speed
Korzystanie z synchronizacji błysku z drugą
zasłoną przy niskich czasach naświetlania
umożliwia naturalne zdjęcia obiektów, takich
jak światła samochodowe.
Synchronizacja z pierwszą zasłoną
Synchronizacja Hi-speed naświetlania
umożliwia fotografowanie nawet przy wyższych
czasach naświetlania niż maksymalny
czas naświetlania synchronizacji błysku.
Jest to wydajne rozwiązanie, kiedy chcesz
fotografować w trybie <f> (otwarta
przysłona) z rozmyciem tła w miejscach takich
jak na otwartej przestrzeni w świetle dziennym.
Tryb normalny
do ekranu ustawień [Tryb
1 Przejdź
synchronizacji].
zz Na ekranie [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej] wybierz
ustawienie synchronizacji migawki
(str. 39).
31
Synchronizacja z drugą zasłoną/Synchronizacja Hi-speed
2 Wybierz temat.
ooSynchronizacja błysku na drugą zasłonę nie jest dostępna podczas
fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową.
ooW przypadku korzystania z funkcji synchronizacji Hi-speed im krótszy
czas naświetlania, tym mniejsza będzie liczba przewodnia.
32
a: Błysk ręczny
Ilość światła można ustawić w zakresie od 1/1 (pełna moc) do
1/128 mocy.
tryb błysku.
1 Ustaw
zz Na ekranie [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej]
wybierz ustawienie trybu błysku
(str. 28).
zz Wybierz [Błysk ręczny].
ilość światła.
2 Ustaw
zz Na ekranie [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej]
wybierz ustawienie ilości światła.
zz Aby ustawić poziom, użyj [Y] [Z].
ooDo określenia ilości światła potrzebnej do uzyskania prawidłowej
wartości ekspozycji lampy błyskowej można użyć (dostępnego
w sprzedaży) światłomierza do światła błyskowego.
ooZaleca się ustawienie trybu fotografowania aparatu jako <f>
lub <a>.
ooW przypadku ręcznego ustawiania liczby przewodniej lampy błyskowej
zapoznaj się z osobnymi Informacjami dodatkowymi.
33
Błysk ręczny
Ręczne ustawianie ekspozycji lampy z wykorzystaniem pomiaru
W przypadku korzystania z aparatu z serii EOS-1D przed wykonaniem
zdjęć można ręcznie ustawić prawidłowy poziom ekspozycji lampy. Jest
to przydatna funkcja w sytuacji, gdy odległość od obiektu jest niewielka.
Użyj szarego reflektora 18% (dostępnego w sprzedaży) i fotografuj
zgodnie z następującą procedurą.
odpowiednie ustawienia aparatu i lampy błyskowej
1 Określ
Speedlite.
zz Jako tryb fotografowania aparatu wybierz ustawienie <a>
lub <f>.
zz Jako tryb błysku lampy Speedlite wybierz opcję <a>.
ostrość na obiekt.
2 Ustaw
zz Ustaw ręcznie ostrość.
szarego reflektora 18%.
3 Użyj
zz Umieść odbłyśnik z szarością w miejscu, gdzie znajduje się obiekt.
zz Ustaw aparat tak, aby całe pole pomiaru punktowego widoczne na
środku wizjera znajdowało się w obszarze odbłyśnika z szarością.
przycisk <B>, <P> lub <7>.
4 Naciśnij
ggLampa Speedlite wyzwoli przedbłysk; potrzebna ilość światła dla
prawidłowej ekspozycji lampą zostanie zapisana w pamięci.
ggWskaźnik poziomu ekspozycji po prawej stronie wizjera
wskazywać będzie poziom ekspozycji lampy w porównaniu do
ekspozycji standardowej.
poziom ekspozycji lampy.
5 Ustaw
zz Wyreguluj ręcznie ilość światła lampy Speedlite
oraz wartość przysłony, tak aby poziom ekspozycji
lampy pokrywał się ze wskaźnikiem ekspozycji
standardowej.
zdjęcie.
6 Zrób
zz Usuń odbłyśnik z szarością i wykonaj zdjęcie.
Ręczna regulacja ekspozycji lampy błyskowej z pomiarem jest dostępna
tylko w przypadku aparatów z serii EOS-1D.
34
MULTI: Błysk stroboskopowy
Korzystanie z błysku stroboskopowego
z niskimi czasami naświetlania
umożliwia fotografowanie ciągłego ruchu
na pojedynczym ujęciu.
tryb błysku.
1 Ustaw
zz Na ekranie [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej]
wybierz ustawienie trybu błysku
(str. 28).
zz Wybierz opcję [Błysk MULTI
(stroboskopowy)].
liczbę błysków,
2 Ustaw
częstotliwość i ilość światła.
zz Wybierz i ustaw elementy ustawień
z ekranu [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej].
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Liczba błysków
Częstotliwość błysków
Poziom ilości światła
35
Błysk stroboskopowy
Obliczanie czasu naświetlania
Liczba błysków ÷ częstotliwość błysków = czas naświetlania
Na przykład, jeśli liczba błysków została ustalona na 10 (razy),
a częstotliwość na 5 (Hz), czas naświetlania powinien wynosić co
najmniej 2 sekundy.
ooAby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej
z powodu przegrzania, nie należy stosować błysku stroboskopowego
więcej niż 15 razy pod rząd. Po wykonaniu 15 zdjęć należy zaprzestać
używania lampy błyskowej na co najmniej 10 minut.
ooWyzwalanie błysku więcej niż 15 razy uruchomi funkcję bezpieczeństwa
i ograniczy wyzwalanie błysku. Należy zaprzestać używania lampy
błyskowej na co najmniej 40 minut.
ooBłysk stroboskopowy jest najbardziej skuteczny podczas fotografowania
obiektu silnie odbijającego światło znajdującego się na ciemnym tle.
ooZaleca się stosowanie statywu i elektronicznego wężyka spustowego
(sprzedawany oddzielnie).
ooIlości światła nie można ustawić na wartość 1/1–1/2 mocy.
ooBłysku stroboskopowego można użyć w trybie fotografowania
<Bulb(B)>.
ooSzczegółowe informacje na temat maksymalnej ciągłej liczby błysków
znajdują się w osobnych Informacjach dodatkowych.
ooWyświetlana liczba błysków „----” informuje, że lampa będzie ciągle
wyzwalana do momentu zamknięcia migawki lub rozładowania lampy.
36
CSP: Serie zdjęć w trybie priorytetowym
Fotografowanie z użyciem lampy błyskowej w trybie serii zdjęć
w trybie priorytetowym (CSP) dostępne jest w niektórych aparatach.
Tryb serii zdjęć w trybie priorytetowym automatycznie zmniejsza ilość
światła o jeden poziom i zwiększa czułość ISO o jeden poziom. Jest
to przydatne w trybie serii zdjęć lub jeśli chce się oszczędzać moc
akumulatora lampy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w instrukcji obsługi odpowiednich kamer wyposażonych w tę funkcję.
Ustaw tryb błysku.
zz Na ekranie [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej]
wybierz ustawienie trybu błysku
(str. 28).
zz Wybierz [Tryb priorytetu zdjęć
seryjnych].
Wysoka wartość przysłony i odległe obiekty zmniejszają zalety tego trybu
(ciągłe wyzwalanie i niższe zużycie baterii).
37
f Korekta ekspozycji lampy
Za pomocą podobnej procedury jak w przypadku korekty ekspozycji
można dostosować ilość światła.
do ekranu [Korekta
1 Przejdź
ekspozycji z lampą].
zz Z ekranu [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej]
wybierz opcję [Korekta ekspozycji
z lampą] (str. 28).
wartość korekty ekspozycji
2 Ustaw
lampy błyskowej.
zz Aby ustawić poziom, użyj [Y] [Z].
Zazwyczaj należy ustawiać większą wartość korekty ekspozycji dla jasnych
obiektów i mniejszą wartość korekty ekspozycji dla ciemnych obiektów.
38
C.Fn: Ustawienia funkcji indywidualnych
lampy błyskowej
Ustawienia funkcji indywidualnych lampy Speedlite można
skonfigurować z poziomu ekranu menu aparatu. Wyświetlane
informacje różnią się zależnie od aparatu.
[Nastawy C.Fn w Speedlite]
1 Wybierz
lub [Nastawy C.Fn lampy zewn.].
Funkcję indywidualną.
2 Ustaw
zz Ustaw funkcję.
zz Aby skasować wszystkie ustawienia
funkcji indywidualnych, na ekranie
[Sterowanie zewn. Speedlite] lub
[Sterowanie lampą] wybierz [Kasuj
nastawy C.Fn Speedlite] lub [Kasuj
nast. C.Fn lampy zewn.].
39
C.Fn: Ustawienia funkcji indywidualnych lampy błyskowej
Ustawianie funkcji indywidualnych
C.Fn-01: Automatyczne wyłączanie (str. 25)
oo0: ON (Włączone)
oo1: OFF (Wyłączone)
C.Fn-10: Czas do automatycznego wyłączenia dla lamp
odbiorczych
Można zmienić czas pozostały do momentu automatycznego
wyłączenia lampy odbiornika podczas fotografowania z bezprzewodową
lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej.
oo0: 60 minut
oo1: 10 minut
C.Fn-11: Kasowanie automatycznego wyłączania dla lamp
odbiorczych
Podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową
z wykorzystaniem transmisji optycznej można włączać odbiorniki,
które zostały automatycznie wyłączone przez włączenie nadajnika.
Okres stanu automatycznego wyłączenia zasilania jednostek
odbiorczych można zmienić.
oo0: w ciągu 8 godzin
oo1: w ciągu 1 godziny
40
4
Fotografowanie z bezprzewodową
lampą błyskową: transmisja optyczna
W niniejszym rozdziale opisano fotografowanie
z bezprzewodową lampą błyskową pełniącą funkcję
bezprzewodowej jednostki nadajnika/odbiornika
z wykorzystaniem transmisji optycznej.
Szczegółowe informacje na temat akcesoriów niezbędnych
w fotografowaniu z bezprzewodową lampą błyskową
z wykorzystaniem transmisji optycznej znajdują się
w osobnych Informacjach dodatkowych.
ooCzynności opisane w tym rozdziale są dostępne, gdy tryb
fotografowania aparatu jest ustawiony na opcję <t/d/s/
f/a/Bulb(B)>.
ooUstaw pokrętło wyboru trybów nadajnika w pozycji <K>
(str. 16).
ooEL-100 w wyjaśnieniach jest używana jako lampa błyskowa
będąca nadajnikiem i odbiornikiem.
ooEL-100 podłączona do aparatu jest nazywana „nadajnikiem”,
a inne jednostki EL-100 sterowane bezprzewodowo są
nazywane „odbiornikami”.
41
: Fotografowanie z bezprzewodową lampą
błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
Można korzystać z kolejnej bezprzewodowej lampy błyskowej Canon
Speedlite wykorzystującej transmisję optyczną do zaawansowanego
oświetlenia błyskowego wykorzystującego wiele lamp.
Ustawienie i zakres działania
zzAutomatyka błysku z użyciem jednego odbiornika (str. 44)
W pomieszczeniach
Odbiornik
Na zewnątrz budynków
Nadajnik
Około 80°
Zasięg transmisji Ok. 5 m
Ok. 8 m
ooNie należy umieszczać żadnych przeszkód między jednostką nadawczą
a jednostką odbiorczą, aby uniknąć zakłóceń transmisji.
ooZasięg transmisji różni się w zależności od używanej jednostki nadawczej.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi
urządzenia wyposażonego w funkcję nadajnika.
ooPrzed rozpoczęciem fotografowania należy wykonać fotografowanie próbne.
oo Skieruj czujnik bezprzewodowy jednostki odbiorczej w stronę jednostki nadawczej.
oo Urządzenia inne niż EL-100, które obsługują optyczne funkcje bezprzewodowego
nadajnika, mogą być również używane do sterowania lampami EL-100
skonfigurowanymi jako odbiorniki. W takim przypadku zapoznaj się z instrukcją
urządzenia, aby uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji urządzenia w roli
nadajnika.
oo Należy ustawić jednostkę odbiorczą, korzystając z dostarczonej podstawki (str. 10).
42
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami
błyskowymi
Fotografowanie z automatyką błysku E-TTL II/E-TTL możliwe jest
z dwoma lub trzema grupami odbiorników z możliwością dostosowania
do potrzeb stosunku mocy błysku (stosunku ilości światła).
Fotografowanie z automatyką błysku E-TTL II/E-TTL jest również
możliwe, gdy wszystkie lampy błyskowe są wyzwalane z tą samą
ilością światła (str. 47).
zzAutomatyka błysku z użyciem grup odbiorników
C
A
A
B
2 grupy (A, B) (str. 49)
B
3 grupy (A, B, C) (str. 50)
43
a: W pełni automatyczne fotografowanie
z bezprzewodową lampą błyskową
Automatyka błysku z użyciem jednego odbiornika
W tej sekcji opisano podstawowe
fotografowanie z pełną automatyką
z bezprzewodową lampą błyskową przy
użyciu nadajników i odbiorników EL-100.
Konfigurowanie nadajników
1 Skonfiguruj transmisję optyczną.
zz Na ekranie [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej]
wybierz ustawienie funkcji
bezprzewodowej (str. 28).
zz Wybierz pozycję
[Bezprzew.:Transmisja optyczna].
44
W pełni automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
tryb błysku, kanał optyczny
2 Skonfiguruj
i wyzwalanie błysku nadajników.
(1)
zz Wybierz i ustaw elementy ustawień
z ekranu [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej].
(2)
(3)
(1) Tryb błysku
(2) Kanał optyczny
(3) Wyzwalanie błysku nadajnika
zz W opcji (1) ustaw tryb błysku na
[Pomiar błysku E-TTL II].
zz W opcji (2) ustaw kanał optyczny
nadajnika.
zz W opcji (3) ustaw opcję [Włącz]
w ustawieniu [Lampa nadawcza
błyska].
45
W pełni automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
Konfiguracja odbiorników
kanał optyczny.
3 Ustaw
zz Ustaw przełącznik kanałów na ten
sam kanał, na który ustawiono
nadajnik.
zz Fotografowanie jest możliwe
jedynie wtedy, gdy kanały nadajnika
i odbiornika są takie same.
grupę błysków.
4 Ustaw
zz Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <4>.
aparat i lampę błyskową.
5 Ustaw
(str. 42)
Jeśli blisko jednostki odbiorczej znajduje się świetlówka lub monitor
komputera, obecność źródła światła może spowodować niepoprawne
działanie jednostki odbiorczej i przypadkowe wyzwalanie błysku.
ooAby również wyzwolić błysk nadajnika, włącz wyzwalanie nadajnika
w kroku 5 (str. 16).
ooAby wyzwolić błysk modelujący, należy nacisnąć przycisk podglądu głębi
ostrości na aparacie (str. 23).
ooCzas automatycznego wyłączania zasilania jednostki odbiorczej można
zmienić (C.Fn-10, str. 40).
46
W pełni automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
Automatyka błysku z użyciem wielu odbiorników
Jeśli potrzebna jest większa
ilość światła lub łatwy sposób na
zapewnienie dobrego oświetlenia,
należy użyć większą liczbę odbiorników.
Przeprowadzaj fotografowanie
w sposób opisany w sekcji „Automatyka
błysku z użyciem jednego odbiornika”
(str. 44).
Gdy grupa błysku nadajników ustawiona jest na opcję [ALL], wszystkie
lampy błyskowe są wyzwalane z tą samą mocą i całkowita moc
łączna kontrolowana jest automatycznie, aby zapewnić ekspozycję
standardową.
Gdy wyzwalanie błysku nadajnika jest ustawione na opcję [Włącz], lampy
błyskowe z grupy A zostaną wyzwolone.
47
W pełni automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
Zaawansowane techniki fotografowania z bezprzewodową
lampą błyskową z pełną automatyką
Ponieważ poniższe funkcje konfigurowane dla jednostki nadawczej
zostaną automatycznie zastosowane dla jednostek odbiorczych
z tym systemem bezprzewodowym, wykonywanie operacji z poziomu
jednostek odbiorczych nie jest konieczne.
zzBlokada ekspozycji lampy (str. 24)
zzSynchronizacja Hi-speed (c / str. 31)
zzRęczne ustawienie lampy błyskowej (str. 33, 53)
zzBłysk stroboskopowy (str. 35)
zzKorekta ekspozycji lampy (f / str. 38)
Częstotliwość stroboskopowa w fotografowaniu z bezprzewodową
lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej wynosi 1–199 Hz
(częstotliwości 250–500 Hz nie są obsługiwane).
Lampa błyskowa – nadajnik
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z tym samym
oświetleniem (z tymi samymi odbiornikami) jest również możliwe przy
użyciu innych aparatów, poprzez zmianę aparatu, do którego jest
dołączony nadajnik.
48
5: Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma
lampami błyskowymi ze stosunkiem mocy błysku
Automatyka błysku z użyciem dwóch grup odbiorników
Odbiorniki można przypisać do grup
błysku A i B, można też dostosować
relatywną moc każdej z nich.
Ekspozycja jest kontrolowana
automatycznie w taki sposób,
że połączona moc grup zapewnia
ekspozycję standardową.
A
B
Konfigurowanie nadajników
grupę błysków i stosunek
1 Ustaw
mocy błysku.
zz Wybierz i ustaw elementy ustawień
z ekranu [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej]
(str. 28).
(1)
(2)
(1) Grupa błysku
(2) Proporcja błysku A:B
zz W opcji (1) ustaw grupę błysków na
[5].
zz W opcji (2) użyj [Y] [Z], aby ustawić
stosunek mocy błysku grupy A do
grupy B.
49
Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi ze stosunkiem mocy błysku
Konfiguracja odbiorników
grupę błysków.
2 Ustaw
zz Ustaw pokrętło wyboru trybów
każdego odbiornika na grupę, w której
będzie działał (<4> lub <5>).
Automatyka błysku z użyciem trzech grup odbiorników
Po skonfigurowaniu grup błysku A
i B można dodać grupę C. Grupa C
skutecznie eliminuje cienie w tle za
obiektami.
Nastawy podstawowe są takie same
jak opisane w sekcji „Automatyka
błysku z użyciem dwóch grup
odbiorników” (str. 49).
C
A
B
50
Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi ze stosunkiem mocy błysku
Konfigurowanie nadajników
(2)
1
Ustaw grupę błysków, stosunek mocy
błysku i korektę ekspozycji lampy.
zz Wybierz i ustaw elementy ustawień
z ekranu [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej]
(str. 28).
(1)
(3)
(1) Grupa błysku
(2) Proporcja błysku A:B
(3) Korekta ekspozycji grupy C
zz W opcji (1) ustaw grupę błysków na
[6].
zz W opcji (2) użyj [Y] [Z], aby ustawić
stosunek mocy błysku grupy A do
grupy B.
zz W opcji (3) użyj [Y] [Z], aby ustawić
korektę ekspozycji lampy grupy C.
51
Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi ze stosunkiem mocy błysku
Konfiguracja odbiorników
odbiornik dla grupy
2 Ustaw
błysków C.
zz Ustaw przełącznik kanałów na ten
sam kanał, który ustawiono na innych
odbiornikach.
zz Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <6>.
Sterowanie grupami
Możesz dodać więcej odbiorników, gdy potrzeba więcej światła lub
wyszukanego oświetlenia. W przypadku dodanych odbiorników określ
grupę lamp błyskowych (A, B lub C), która ma być jaśniejsza. Nie ma
ograniczeń co do liczby odbiorników, które można dodać.
Na przykład gdy trzy odbiorniki są
Grupa lamp A
ustawione na grupę <4>, steruje się
nimi jak pojedynczą lampą błyskową
w grupie A.
f
f
f
ooAby wyzwolić trzy grupy: A, B i C, ustaw opcję [6]. Grupa C nie
zostanie wyzwolona w przypadku wyboru ustawienia [5].
ooSkierowanie lamp z grupy C bezpośrednio na obiekty może spowodować
prześwietlenie zdjęcia.
Stosunek mocy błysku od 8:1, 1:1 do 1:8 jest równoważny stosunkowi od
3:1, do 1:1 do 1:3 po przekształceniu na liczbę stopni.
52
q: Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma
lampami błyskowymi i ręcznymi nastawami
Można wykonywać zdjęcia z określonymi ustawieniami ilości światła
dla każdej grupy lamp błyskowych.
Konfigurowanie nadajników
tryb błysku, grupę i ilość
1 Ustaw
światła.
(1)
zz Wybierz i ustaw elementy ustawień
z ekranu [Nastawy lampy] lub
[Nastawy lampy zewnętrznej].
(2)
(3)
(1) Tryb błysku
(2) Grupa błysku
(3) Poziom ilości światła
zz W opcji (1) ustaw tryb błysku na
[Błysk ręczny].
zz W opcji (2) ustaw grupę błysków.
Aby dostosować ilość światła osobno
dla każdej grupy, określ [5] lub
[7].
zz W opcji (3) wybierz grupę błysków
i użyj [Y] [Z], aby ustawić ilość
światła.
53
Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi i ręcznymi nastawami
Konfiguracja odbiorników
grupę błysków.
2 Ustaw
zz Ustaw pokrętło wyboru trybów
odbiorników na jedną z określonych
grup: <4>, <5> lub <6>.
Aby wyzwolić kilka odbiorników równocześnie z taką samą mocą, ustaw
opcję [Grupa błysków] na [ALL].
54
5
Informacje pomocnicze
55
Ograniczenie wyzwalania błysku w związku
ze wzrostem temperatury
Podczas wykonywania serii zdjęć z błyskiem lub błyskiem modelującym,
w przypadku którego lampa błyskowa jest wielokrotnie wyzwalana w krótkich
odstępach czasu, temperatura głowicy lampy, baterii i powierzchni w pobliżu
komory akumulatora może wzrosnąć.
Wielokrotne wyzwalanie błysku stopniowo zwiększa interwał błysku
w celu uniknięcia zużycia lub uszkodzenia głowic lamp błyskowych
z powodu przegrzania. Dalsze wyzwalanie lampy błyskowej w tym stanie
automatycznie ograniczy wyzwalanie błysku.
Ograniczenie wyzwalania błysku
Wraz ze wzrostem temperatury wewnętrznej interwał błysku wzrasta do ok.
10 sekund. Dalsze wyzwalanie błysku zwiększa ten interwał do ok. 45 sekund.
W przypadku ograniczenia wyzwalania należy przestać korzystać z lampy
błyskowej na co najmniej 40 minut.
Seryjna liczba błysków i okres przerwy
Należy przestać korzystać z lampy błyskowej na co najmniej 40 minut po wyzwoleniu jej przy
pełnej mocy ponad 30 razy pod rząd lub użyciu błysku modelującego ponad 30 razy pod rząd.
PRZESTROGA
W przypadku ciągłego wyzwalania błysków nie należy dotykać głowicy lampy,
akumulatorów ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora.
Podczas wykonywania serii zdjęć z błyskiem lub błyskiem modelującym, w przypadku
którego lampy błyskowe są wielokrotnie wyzwalane w krótkich odstępach czasu,
nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatorów ani powierzchni w pobliżu komory
akumulatora.
Głowica lampy, baterie i powierzchnia w pobliżu komory akumulatora nagrzewają się,
co stwarza ryzyko doznania oparzeń.
oo Nie należy otwierać ani zamykać pokrywy komory akumulatora, gdy wyzwalanie błysku
podlega ograniczeniu. Takie postępowanie jest bardzo niebezpieczne, ponieważ
ograniczenie wyzwalania błysku zostaje wyłączone.
oo Jeśli fotografowanie z lampą błyskową przeprowadzane jest w wysokiej temperaturze, może
zostać włączone ograniczenie korzystania z lamp błyskowych zanim zostanie osiągnięta
liczba błysków wymieniona powyżej.
oo Informacje dotyczące liczby wyzwolonych błysków znajdują się na stronie 11 (błyski
w serii) lub stronie 23 (błysk modelujący).
oo Lampa błyskowa Speedlite może nie wyzwolić błysku w rzadkich przypadkach ze względu
na czynniki środowiskowe, takie jak wzrost temperatury.
56
Przewodnik rozwiązywania problemów
W przypadku wystąpienia problemów z lampą błyskową zapoznaj
się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli za
pomocą niniejszego przewodnika rozwiązywania problemów nie udało
się rozwiązać problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą
sprzętu lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Normalne fotografowanie z lampą błyskową
Zasilanie nie włącza się.
●● Upewnij się, że baterie zostały odpowiednio włożone (str. 12).
●● Upewnij się, że pokrywa komory akumulatora jest zamknięta
(str. 12).
●● Wymień baterie na nowe.
Lampa Speedlite nie wyzwala błysku.
●● Na ekranie aparatu [Sterowanie lampą] lub [Sterowanie zewn.
Speedlite] ustaw [Lampa błyskowa] na opcję [Włącz] (str. 29).
●● Wsuń do końca stopkę mocowania lampy do gorącej stopki aparatu,
przesuń dźwignię blokady w prawą stronę i zamocuj lampę błyskową
Speedlite na aparacie (str. 14).
●● Jeśli styki elektryczne lampy Speedlite lub aparatu są zabrudzone,
należy wyczyścić styki (str. 10) za pomocą suchej szmatki.
●● Należy przestać korzystać z lampy błyskowej na co najmniej
40 minut po jej ciągłym wyzwalaniu przez krótki czas, co powoduje
podwyższenie temperatury głowicy lampy i ograniczenie wyzwalania
błysku (str. 56).
Zasilanie samoczynnie się wyłącza.
●● Została włączona funkcja automatycznego wyłączania lampy
błyskowej Speedlite (str. 25). Naciśnij spust migawki do połowy
(str. 25).
57
Przewodnik rozwiązywania problemów
Zdjęcia są niedoświetlone lub prześwietlone.
●● Jeśli fotografowany obiekt jest bardzo ciemny lub bardzo jasny, ustaw
korektę ekspozycji lampy (str. 38).
●● Jeśli na zdjęciu znajduje się obiekt silnie odbijający światło, należy
użyć blokady ekspozycji lampy (str. 24).
●● W przypadku korzystania z funkcji synchronizacji Hi-speed im krótszy
czas naświetlania, tym mniejsza będzie liczba przewodnia. Zbliż się
do obiektu lub zwiększ czułość ISO (str. 31).
Dolna część kadru jest niedoświetlona.
●● Zachowaj odległość co najmniej 0,7 m od obiektu.
●● Zdejmij osłonę obiektywu, jeśli jest założona.
Brzegi zdjęcia są ciemne.
●● Ustaw szersze pokrycie błysku niż kąt widzenia (str. 15).
Obraz jest w znacznym stopniu zamazany.
●● Użyj statywu lub ustaw tryb fotografowania Programowa AE <d> lub
tryb w pełni automatyczny (str. 19).
Można także ustawić czas synchronizacji błysku w [Tryb Av - czas
synchr.błysku] lub [Błysk+dł.czas] (str. 29).
Funkcji nie da się zaprogramować.
●● W aparacie należy ustawić jeden z następujących trybów
fotografowania: <t/d/s/f/a/Bulb(B)>. Niektóre funkcje nie
są dostępne w pewnych trybach fotografowania.
●● Ustaw pokrętło wyboru trybów lampy Speedlite w pozycji <K>
(str. 16).
58
Przewodnik rozwiązywania problemów
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
z wykorzystaniem transmisji optycznej
Odbiorniki nie są wyzwalane lub omyłkowo wyzwalane z pełną mocą.
●● Korzystając z lampy błyskowej w roli nadajnika, wybierz pozycję
[Bezprzew.:Transmisja optyczna] na aparacie (str. 44).
Korzystając z lampy błyskowej w roli odbiornika, ustaw przełącznik
kanałów na ten sam kanał, na który ustawiono nadajnik (str. 44).
●● Upewnij się, że jednostka odbiorcza znajduje się w zasięgu transmisji
jednostki nadawczej (str. 42).
●● Skieruj czujnik bezprzewodowy jednostki odbiorczej w stronę jednostki
nadawczej (str. 42).
●● Ustaw jednostkę odbiorczą w miejscu, w którym jednostka nadawcza
jest bardzo dobrze widoczna.
●● Jeśli jednostka nadawcza i jednostka odbiorcza są zbyt blisko, funkcja
transmisji może nie działać poprawnie.
●● Podczas stosowania jako jednostki nadawczej wbudowanej w aparat
lampy błyskowej podnieś wbudowaną lampę błyskową i ustaw opcję
[F-cja bezprz.] na ekranie [Nastawy lampy wbudow.].
Nadajnik zostaje wyzwolony.
●● Nadajnik zostaje wyzwolony nawet wtedy, gdy [Lampa nadawcza
błyska] jest ustawiona na opcję [Wyłącz] w celu optycznego
sterowania odbiornikami (str. 44).
Zdjęcia są prześwietlone.
●● Podczas stosowania automatyki błysku z trzema grupami lamp A, B i C
nie kieruj grupy C w kierunku obiektu (str. 52).
59
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia,
Islandia i Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE)
oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu
razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy
przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów,
np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub
do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć
negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu
na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie.
Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób
przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których
można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować
się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub
skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem
odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się
w witrynie www.canon-europe.com/weee.
60
Skorowidz
A
Fotografowanie z lampą błyskową
Akcesorium.................................................. 10
z wykorzystaniem transmisji optycznej....... 45
Automatyczne wyłączanie..................... 25, 40
Funkcje indywidualne (C.Fn)...................... 40
Automatyka błysku E-TTL II/E-TTL....... 18, 19
Futerał.......................................................... 10
Automatyka błysku TTL..................................2
Av (AE z preselekcją przysłony)................. 19
B
Baterie.......................................................... 12
Blokada ekspozycji lampy (FEL)................. 24
Błysk modelujący......................................... 23
Błysk odbity.................................................. 22
Błysk ręczny........................................... 33, 41
Błysk stroboskopowy................................... 35
C
C.Fn............................................................. 40
Czas naświetlania........................................ 19
Czas synchronizacji............................... 19, 29
Czas synchronizacji błysku................... 19, 29
E
E-TTL II (pomiar światła błysku).................. 29
F
Fotografowanie bezprzewodowe................ 41
G
Głowica lampy błyskowej............................ 10
Gorąca stopka............................................. 14
Grupy lamp.................................................. 48
I
Ilość światła.................................................. 33
Instrukcje bezpieczeństwa.............................8
Interwał wyzwalania.................................... 56
K
Kanał optyczny............................................ 52
Kasowanie nastaw (przywracanie
ustawień domyślnych)................................. 39
Kasuj wszystkie........................................... 39
Kontrolka gotowości lampy......................... 16
Korekta ekspozycji lampy................ 29, 38, 48
L
Liczba błysków..............................................11
M
M (błysk ręczny)........................................... 33
61

M (ręczna regulacja ekspozycji).................. 19
N
Nadajnik....................................................... 41
Nastawy lampy błyskowej..................... 21, 27
Nazewnictwo................................................ 10
O
S
Serie zdjęć w trybie priorytetowym............. 37
Skuteczny zasięg błysku....................... 41, 42
Sterowanie lampą........................................ 28
Synchronizacja Hi-speed............................ 31
Synchronizacja z drugą zasłoną................. 31
Synchronizacja z pierwszą zasłoną............ 29
Odbiornik...................................................... 53
Szary reflektor 18%..................................... 34
Ograniczenie wyzwalania błysku................ 54
Szybki błysk................................................. 16
Oświetlenie wspomagające AF................... 25
P
T
Tryb Av - czas synchronizacji błysku.......... 29
Podstawka................................................... 10
Tryb błysku....................................... 18, 29, 33
Pokrętło wyboru trybów............................... 16
Tv (Preselekcja czasu)................................ 19
Pokrycie błysku............................................ 15
Pomiar błysku.............................................. 29
Ponowne ładowanie.................................... 16
Poziom ekspozycji lampy błyskowej........... 34
Pozycja lampy błyskowej............................ 42
U
Ustawienia trybu synchronizacji migawki.... 29
W
W pełni automatyczne fotografowanie
P (programowa AE)..................................... 18
z lampą błyskową........................................ 18
Przekazywanie informacji o temperaturze
Wzrost temperatury..................................... 56
barwowej...................................................... 25
R
Ręczne ustawianie ekspozycji lampy
z wykorzystaniem pomiaru.......................... 34
62
Z
Zasięg transmisji.......................................... 42
63
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i Bliski Wschód
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia
Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na stronie www.
canon-europe.com/Support
W krajach europejskich produkt i dołączoną gwarancję dostarcza Canon Europa N.V.
Treść niniejszej instrukcji obsługi jest aktualna wg stanu na lipiec 2018 r.
Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności ze sprzętem wyprodukowanym
po tej dacie, należy skontaktować się z dowolnym punktem serwisowym
firmy Canon. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie
internetowej firmy Canon.
CEL-SX5FA2G0
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising