Canon | Zoemini | User manual | Canon Zoemini User manual

Canon Zoemini User manual
Kompaktowa drukarka fotograficzna
Instrukcja użytkownika
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OGÓLNE INFORMACJE O DRUKARCE
KONFIGURACJA DRUKARKI
A) Ładowanie drukarki
B) Włączanie zasilania
C) Ładowanie papieru
INSTALACJA APLIKACJI
PAROWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO
Z DRUKARKĄ
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Główny ekran aplikacji / Menu główne
Tryb aparatu
Galeria zdjęć
Drukowanie zdjęć
Edycja zdjęć
Funkcja drukowania obrazu jako puzzli
Funkcja drukowania kolażu
Udostępnianie zdjęć
Zapisywanie zdjęć
Wysyłanie obrazu do aplikacji Mini Print
DANE TECHNICZNE
2
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ZAPOZNAJ SIĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym skorzystaniem z drukarki zapoznaj się z poniższą instrukcją
i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Informacje prawne i dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się
w arkuszu Informacje prawne i bezpieczeństwo, który znajduje się w zestawie z drukarką.
INFORMACJE O SYMBOLACH
OSTRZEŻENIE
Oznacza informacje, których zignorowanie może
spowodować przypadkowe obrażenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Należy ich
przestrzegać, aby zapewnić bezpieczną eksploatację.
UWAGA
Ważne instrukcje albo
treści, których należy
odpowiednio przestrzegać.
UWAGA
•
Nie należy wystawiać zarówno działającego, jak i wyłączonego produktu na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Należy także unikać użytkowania
w warunkach gwałtownie zmieniających się temperatur, wysokiej wilgotności,
kurzu lub zanieczyszczenia.
•
W przypadku używania w skrajnych warunkach pogodowych drukarka może
nie drukować. Przed próbą wykonania kolejnego wydruku należy odczekać, aż
temperatura drukarki osiągnie zalecaną wartość roboczą z zakresu od 15 do 32ºC.
•
Akumulator drukarki należy ładować w otoczeniu, którego temperatura zawiera się
zalecanym zakresie od 15 do 32ºC.
OSTRZEŻENIE
•
W pomieszczeniach o niskiej wilgotności na obudowie drukarki może gromadzić
się statyczny ładunek elektryczny. W związku z tym należy zachować ostrożność
podczas dotykania urządzenia.
•
Należy trzymać drukarkę z dala od cieczy i pojemników z cieczą.
•
Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych produktu.
•
Pod żadnym pozorem nie należy demontować drukarki. Jeżeli produkt nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z dealerem, u którego został zakupiony,
albo pomocą techniczną firmy Canon pod adresem www.canon-europe.com/Support.
•
Nie należy niewłaściwe utylizować produktu, ponieważ może to spowodować
obrażenia. Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
•
Nie należy korzystać z produktu w pobliżu elektrycznego sprzętu medycznego,
ponieważ emituje on niewielkie promieniowanie magnetyczne. Nie należy go
umieszczać w pobliżu wszczepionego urządzenia elektronicznego, takiego jak
na przykład rozrusznik serca. Gdyby jednak doszło do bliskiego kontaktu,
należy zasięgnąć opinii lekarza.
•
Demontaż akumulatora może spowodować wyciek elektrolitu, wybuch,
zniszczenie mienia lub obrażenia ciała.
•
Nie należy korzystać z drukarki w przypadku „spuchnięcia” akumulatora albo
całego produktu.
•
Nie należy nigdy wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur albo
bezpośredniego źródła ciepła ani też utylizować poprzez spalenie.
3
OGÓLNE INFORMACJE O DRUKARCE
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Mini Print
Kompaktowa
drukarka fotograficzna
Skrócona
instrukcja obsługi
Przewód USB
Arkusz
Informacje prawne
i bezpieczeństwo
Opakowanie papieru
fotograficznego
CANON ZINK™
(10 arkuszy)
BUDOWA PRODUKTU
① Kontrolka LED
sygnalizująca działanie
⑤ Przycisk
resetowania
② Przycisk
włączania/wyłączania
⑥ Kontrolka
LED sygnalizująca
ładowanie
③ Górna pokrywa
⑦ Port USB
(do ładowania)
④ Otwór do
wyprowadzania
wydruków
⑧ Taca na papier
(widoczna po otwarciu
górnej pokrywy)
⑨ Otwór na smycz
4
ZASILANIE I ŁADOWANIE — kolory świecenia kontrolek LED
ZASILANIE
ŁADOWANIE
Biały — drukarka jest włączona
Czerwony — ładowanie
Biały (miganie) — trwa
drukowanie/przetwarzanie/
stygnięcie
Zielony — akumulator
został naładowany
Czerwony (miganie) — brak
papieru / zacięcie papieru /
otwarta pokrywa / niski poziom
akumulatora / pełna pamięć /
inny błąd
Czerwony i zielony
(miganie naprzemiennie) —
błąd ładowania
Czerwony — trwa aktualizacja
oprogramowania sprzętowego
UWAGA
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA KOMPAKTOWEJ DRUKARKI
FOTOGRAFICZNEJ CANON
•
Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej szmatki. Nie należy
czyścić produktu nawilżoną szmatką i płynami wytwarzającymi opary,
np. rozcieńczalnikiem do farb.
•
W celu zapobiegnięcia wniknięciu pyłu i innych cząsteczek do wnętrza drukarki
należy otwierać górną pokrywę tylko, gdy jest to konieczne.
•
Należy eksploatować drukarkę w zalecanych warunkach otoczenia,
czyli w temperaturze od 15 do 32ºC oraz wilgotności względnej od 40 do 55%.
•
Należy dbać o aktualność oprogramowania sprzętowego drukarki. W celu
sprawdzenia konieczności aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy
otworzyć aplikację Canon Mini Print, wybrać kolejno menu główne > Ustawienia
drukarki > wybrać podłączoną drukarkę > następnie dotknąć pozycję „Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego”.
-- Przed sprawdzeniem dostępności aktualizacji należy się upewnić, że urządzenie
mobilne ma połączenie z Internetem. Aby aktualizacja była możliwa, poziom
naładowania akumulatora musi wynosić co najmniej 50% albo drukarka musi być
podłączona do źródła zasilania.
•
Należy upewnić się, że w urządzeniu mobilnym jest zainstalowana najnowsza
wersja aplikacji Canon Mini Print. Jeżeli funkcja automatycznych aktualizacji
jest wyłączona, należy przejść do sklepu z aplikacjami w celu sprawdzenia
dostępności aktualizacji.
5
KONFIGURACJA DRUKARKI
A) ŁADOWANIE DRUKARKI
Drukarka ma wbudowany akumulator. Przed skorzystaniem
z drukarki należy całkowicie naładować akumulator za pomocą
dołączonego przewodu USB.
① Umieść mniejszą końcówkę dołączonego przewodu USB
w gnieździe drukarki, a drugą w zasilaczu z portem USB.
② Kontrolka LED sygnalizująca ładowanie zaświeci się na
czerwono, co będzie oznaczało, że trwa ładowanie.
③ Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka LED
zmieni kolor na zielony.
-- Czas pracy może się różnić w zależności od stanu baterii,
trybu działania i warunków otoczenia.
UWAGA
Ikona stanu akumulatora (w aplikacji)
PEŁNY
ŚREDNI
NISKI
Informacje o przewodzie USB
PODCZAS ŁADOWANIA NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ Z PRZEWODEM USB OSTROŻNIE
•
Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie.
•
Nie należy umieszczać przewodu USB w pobliżu źródła ciepła.
•
Nie należy ocierać, niszczyć, skręcać ani naciągać przewodu.
•
Nie należy podłączać przewodu ani go odłączać mokrymi dłońmi.
•
Należy unikać użytkowania w zbyt wysokiej/niskiej temperaturze i warunkach
dużej wilgotności.
•
Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód USB od źródła zasilania.
•
Do ładowania należy używać dołączonego przewodu USB.
6
B) WŁĄCZANIE ZASILANIA
① Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (
) i nie zwalniaj
go, dopóki nie zaświeci się kontrolka LED.
-- Podczas włączania drukarki kontrolka LED będzie migać.
② Gdy kontrolka LED przestanie migać i zaświeci stałym
światłem, drukarka jest gotowa do drukowania.
C) ŁADOWANIE PAPIERU
① Zdejmij górną pokrywę, przesuwając ją do przodu w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
② Otwórz jedną saszetkę z papierem fotograficznym (10 arkuszy papieru
plus 1 niebieski arkusz SMART SHEET™).
Niebieski arkusz
SMART SHEET™ na
spodzie, a arkusze
papieru fotograficznego
na górze.
Wszystkie logo
skierowane w dół.
③ Umieść 10 arkuszy papieru fotograficznego i jeden arkusz SMART
SHEET™ w komorze na papier fotograficzny.
-- Niebieski arkusz SMART SHEET™ należy umieścić pod arkuszami papieru
fotograficznego. Należy pamiętać, aby kod kreskowy arkusza SMART SHEET™ był
skierowany w dół i logo na arkuszach papieru fotograficznego — również w dół.
④ Załóż górną pokrywę z powrotem. Prawidłowe zamknięcie pokrywy
zostanie zasygnalizowane odgłosem kliknięcia.
-- Niebieski arkusz SMART SHEET™ zostanie automatycznie pobrany przez
drukarkę w pierwszej kolejności (przed wykonaniem pierwszego wydruku).
7
UWAGA
KORZYSTANIE Z PAPIERU
•
Do drukarki można załadować maksymalnie 10 arkuszy papieru fotograficznego
ZINK™ i 1 arkusz SMART SHEET™. Nie należy ładować większej liczby arkuszy,
ponieważ może to prowadzić do zacięć papieru lub błędów drukowania.
•
Aby uzyskać optymalne rezultaty drukowania, należy używać papieru
fotograficznego ZINK™ przeznaczonego do drukarek Zoemini marki Canon.
--Istnieje możliwość zakupienia papieru fotograficznego w aplikacji Canon Mini
Print App. Należy dotknąć pozycję „Kup papier” w menu głównym.
•
W przypadku zacięcia papieru wystarczy po prostu WYŁĄCZYĆ, a następnie
ponownie WŁĄCZYĆ drukarkę, aby rozwiązać ten problem automatycznie.
Nie należy na siłę wyciągać papieru.
•
Nie należy ciągnąć ani szarpać papieru podczas drukowania.
•
W celu uniknięcia uszkodzenia bądź pogięcia papieru należy obchodzić się z nim
z ostrożnością.
•
Należy uważać, aby nie zabrudzić papieru podczas ładowania go do drukarki.
Zabrudzony lub uszkodzony papier może spowodować wystąpienie zacięcia
papieru lub błędu drukowania.
•
Nie należy otwierać nowej saszetki z papierem, jeżeli użytkownik nie ma zamiaru
załadować go do drukarki.
•
Nie należy wystawiać papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
i wilgoci.
•
Nie należy pozostawiać papieru w miejscu, gdzie wartości temperatury lub
wilgotności nie mieszczą się w zalecanym zakresie wskazanym na saszetce.
Może to prowadzić do pogorszenia jakości drukowanych fotografii.
INFORMACJE O ARKUSZU SMART SHEET™
•
Każda saszetka z papierem fotograficznym zawiera 10 arkuszy papieru plus
1 niebieski arkusz SMART SHEET™.
•
W celu uzyskania optymalnej jakości drukowania należy załadować do drukarki
arkusz SMART SHEET™ i arkusze papieru fotograficznego pochodzące z tej samej
saszetki. Każdy arkusz SMART SHEET™ jest precyzyjnie „zestrojony” z arkuszami
papieru znajdującymi się w tej samej saszetce.
•
Arkusz SMART SHEET™ zostanie automatycznie pobrany przez drukarkę jeszcze
przed wykonaniem pierwszego wydruku. Służy to przeczyszczeniu mechanizmu
drukarki i uzyskaniu optymalnej jakości drukowania dla danej, konkretnej saszetki
papieru (10 arkuszy).
•
Arkusza SMART SHEET™ nie należy wyrzucać, dopóki nie zostanie zużyte
wszystkie 10 arkuszy papieru fotograficznego zawartych w saszetce. Jeżeli jakość
drukowania nie jest satysfakcjonująca, można ponownie wykorzystać arkusz
SMART SHEET™, o ile użytkownik nadal ma do dyspozycji papier pochodzący z tej
samej saszetki. Wystarczy wsunąć arkusz SMART SHEET™ kodem kreskowym
skierowanym w dół pod pozostałe arkusze papieru.
•
Użycie arkusza SMART SHEET™ z innej saszetki może spowodować pogorszenie
jakości drukowania.
8
INSTALACJA APLIKACJI
MOŻLIWOŚĆ NR ①
WYSZUKANIE FRAZY „Canon Mini Print” W SKLEPIE Z APLIKACJAMI
System Android™ — sklep Google Play™
System iOS® — sklep App Store®
Canon Mini Print
9
Mini Print
MOŻLIWOŚĆ NR ②
UŻYCIE KODU QR — ZESKANOWANIE KODU QR
W „Skróconej instrukcji obsługi”
System Android
System iOS
MOŻLIWOŚĆ NR ③
Odwiedzenie na urządzeniu mobilnym witryny
https://app.canonminiprint.com/
MOŻLIWOŚĆ NR ④
UŻYCIE FUNKCJI ŁĄCZNOŚCI NFC (tylko system Android)
10
PAROWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO
Z DRUKARKĄ
Z KOMPAKTOWĄ
DRUKARKĄ
FOTOGRAFICZNĄ CANON
Parowanie urządzenia z systemem Android
① Włącz drukarkę, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania,
dopóki nie zaświeci się kontrolka LED sygnalizująca działanie.
② Otwórz „Ustawienia”, aby włączyć funkcję Bluetooth i sparować urządzenie
mobilne z drukarką.
③ MOŻLIWOŚĆ A — dodaj drukarkę w aplikacji. Dotknij ikonę w prawym
górnym rogu okna aplikacji i wybierz drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia ikona zmieni się i będzie wskazywać poziom
naładowania akumulatora.
11
—ALBO—
③ MOŻLIWOŚĆ B — dodaj drukarkę w aplikacji. W menu głównym wybierz
pozycję „Ustawienia drukarki”, a następnie dotknij pozycję „Dodaj
drukarkę” i wybierz drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia drukarka pojawi się na liście „Drukarki”, a ikona
zmieni się i będzie pokazywać poziom naładowania akumulatora.
12
Parowanie urządzenia z systemem iOS
① Włącz drukarkę, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania,
dopóki nie zaświeci się kontrolka LED sygnalizująca działanie.
② Otwórz „Ustawienia”, aby włączyć funkcję Bluetooth i sparować urządzenie
mobilne z drukarką.
13
③ MOŻLIWOŚĆ A — dodaj drukarkę w aplikacji. Dotknij ikonę w prawym
górnym rogu okna aplikacji i wybierz drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia ikona zmieni się i będzie wskazywać poziom
naładowania akumulatora.
—ALBO—
③ MOŻLIWOŚĆ B — dodaj drukarkę w aplikacji. W menu głównym wybierz
pozycję „Ustawienia drukarki”, a następnie dotknij pozycję „Dodaj
drukarkę” i wybierz drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia drukarka pojawi się na liście „Drukarki”, a ikona
zmieni się i będzie pokazywać poziom naładowania akumulatora.
14
Parowanie urządzenia z systemem Android (funkcja NFC)
① U pewnij się, że w urządzeniu mobilnym są włączone funkcje NFC i Bluetooth.
② Otwórz aplikację Canon Mini Print.
③ Połóż urządzenie mobilne na drukarce.
④ Oba urządzenia sparują się automatycznie.
UWAGA
Ikona Stan drukarki (w aplikacji)
Dodaj nową
drukarkę
Brak
połączenia
z drukarką
Nawiązano połączenie
z drukarką (widoczny stan
naładowania akumulatora)
Informacje o parowaniu
•
Pojedynczą drukarkę można sparować wyłącznie z jednym urządzeniem mobilnym
z systemem iOS albo Android.
•
Jedno urządzenie mobilne z systemem iOS albo Android może być połączone
z kilkoma drukarkami.
Aby sparować urządzenie mobilne z kolejną drukarką, należy w menu głównym dotknąć
pozycję Ustawienia drukarki, a następnie „Dodaj drukarkę”.
•
Należy odszukać i dokonać parowania z drukarką o nazwie „Canon Mini Printer
(xx:xx)”. Cyfry (xx:xx) powinny być zgodne z 4 ostatnimi cyframi adresu MAC
nadrukowanego na etykiecie wewnątrz drukarki.
•
W zależności od środowiska pracy wyszukiwanie i przesyłanie danych za
pośrednictwem funkcji Bluetooth może się nie powieść. W takim przypadku należy
sprawdzić stan funkcji Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ponowić próbę.
15
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
GŁÓWNY EKRAN APLIKACJI
Menu główne
Ikona stanu drukarki
Tryb aparatu
Galeria zdjęć
Albumy online¹
Facebook
Instagram
Google Drive
Dropbox
iCloud (tylko system iOS)
MENU GŁÓWNE
Podgląd komunikatów aplikacji
Dostęp do informacji na temat
sparowanych drukarek i ich ustawień
Wyświetlanie i usuwanie obrazów w kolejce drukowania
Dostęp do informacji na temat aplikacji i jej ustawień
Wyświetlanie Instrukcji użytkownika online i FAQ
Zakup papieru fotograficznego w sklepie internetowym
Sprawdzanie wersji aplikacji, wyświetlanie Umowy
z użytkownikiem i Oświadczenia o ochronie prywatności
Interfejs i funkcje aplikacji, a także dostępność albumów online mogą
się różnić w zależności od urządzenia i regionu.
1) Wymagane połączenie z Internetem. Do skorzystania konieczne jest posiadanie
aktywnych kont w serwisach społecznościowych i usługach chmurowych.
16
TRYB APARATU
① Aby wykonać zdjęcie, na głównym ekranie aplikacji dotknij ikonę [
]
(możesz dodatkowo skorzystać z ikon na dole ekranu, aby wykonać
zdjęcie z efektami).
② Po wykonaniu zdjęcia możesz je wydrukować, zmodyfikować, udostępnić
albo zapisać.
③ Aby wydrukować zdjęcie, dotknij ikonę [
].
Powrót do głównego
ekranu aplikacji
Drukuj obraz jako puzzle
Lampa błyskowa
Wybór aparatu (przód/tył)
Regulacja
parametrów
obrazu
Ramki
Karykatura*
Filtr
Rozszerzona
rzeczywistość
na żywo*
* Aby można było skorzystać z tych funkcji, ze zdjęciem muszą zostać zapisane dane funkcji wykrywania twarzy.
17
GALERIA ZDJĘĆ
W galerii zdjęć możesz przeglądać zdjęcia w widoku galerii, według folderów
i według kalendarza.
① Aby wyświetlić galerię zdjęć, na głównym ekranie aplikacji dotknij
ikonę [
].
② Po wybraniu zdjęcia możesz je wydrukować, zmodyfikować, udostępnić
albo zapisać.
③ Aby wydrukować zdjęcie, dotknij ikonę [
Wszystkie zdjęcia —
widok galerii
Widok folderów
].
Widok kalendarza
18
DRUKOWANIE ZDJĘĆ
① Aby wydrukować zdjęcie, dotknij
ikonę [
].
Upewnij się, że drukarka jest włączona
i sparowana/połączona.
② Zostanie wyświetlony ekran prezentujący
postęp wysyłania obrazu do drukarki
i samego drukowania.
Kontrolka LED sygnalizująca działanie będzie
migać na biało — nie wychodź z aplikacji ani nie
zamykaj jej, dopóki drukowanie się nie zakończy.
Uwaga dotycząca kolejki drukowania:
Jeżeli w momencie wysyłania obrazu do druku
drukarka nie będzie włączona ani połączona
z urządzeniem mobilnym, obraz zostanie
zapisany w kolejce drukowania. Aby rozpocząć
drukowanie, należy włączyć drukarkę i nawiązać
z nią połączenie — zostanie wyświetlony
komunikat z zapytaniem o chęć wydrukowania
obrazów znajdujących się w kolejce drukowania.
Aby przeglądać i usuwać obrazy w kolejce,
przejdź do menu głównego > Kolejka drukowania.
Wysyłanie obrazu do drukarki
Drukowanie
UWAGA
•
Wydruk może się różnić od oryginalnego obrazu, ponieważ technologia
wyświetlania barw wyświetlacza urządzenia mobilnego różni się od technologii
drukowania odzwierciedlającej kolory na papierze (druk termotransferowy).
•
Podczas drukowania albo w sytuacji zacięcia papieru nie należy ciągnąć za papier.
•
Podczas drukowania nie należy otwierać górnej pokrywy. Może to negatywnie
wpłynąć na jakość wydruku.
•
Negatywnie na jakość wydruku może wpływać również wprawianie drukarki
w drganie albo potrząsanie nią.
19
EDYCJA ZDJĘĆ
Istnieje możliwość dopasowania obrazu do własnych preferencji za pomocą
filtrów, naklejek, tekstu i nie tylko.
① Dotykaj ikony znajdujące się na dolnym pasku ekranu aplikacji.
② Przerabiaj zdjęcie wedle własnych upodobań!
③ Przed opuszczeniem ekranu edycji nie zapomnij zapisać, udostępnić albo
wydrukować zdjęcia ze wprowadzonymi zmianami.
Regulacja
parametrów obrazu
Jasność
Ramki
Kontrast Nasycenie
Tekst
Karykatura*
Filtr rozszerzonej
rzeczywistości*
Naklejki
Filtr obrazu
Rysowanie
RGB
Odwróć
Odwróć
(w pionie) (w poziomie)
Obróć
* Aby można było skorzystać z tych funkcji, ze zdjęciem muszą zostać zapisane dane funkcji wykrywania twarzy.
20
FUNKCJA DRUKOWANIA OBRAZU JAKO PUZZLI
Za pomocą funkcji Drukuj obraz jako puzzle można wydrukować pojedyncze
zdjęcie na kilku arkuszach, a następnie ułożyć z nich większy obraz niczym
z puzzli.
① Gdy zdjęcie jest gotowe do wydruku, dotknij ikonę [
], a następnie
dotknij wybraną konfigurację puzzli (2 x 2 albo 3 x 3) (zostaną
wyświetlone linie pokazujące podział zdjęcia na puzzle).
② Dotknij ikonę [
], aby wydrukować puzzle, a następnie połącz je w celu
uzyskania większego obrazu.
SMART SHEET, technologia ZINK i znaki towarowe ZINK są własnością ZINK Holdings LLC. Są one używane na
podstawie licencji. Apple, logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro oraz iPhone są znakami towarowymi Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. iOS jest
znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach,
używanym na podstawie licencji. Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym
Wi-Fi Alliance. Wszystkie pozostałe nazwy produktów, nazwy marek i logo firm trzecich są zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich prawowitych właścicieli.
21
FUNKCJA DRUKOWANIA KOLAŻU
Za pomocą funkcji Kolaż można wydrukować do
czterech zdjęć na jednym arkuszu 2x3.
① Otwórz galerię zdjęć albo wybrany album online.
② Dotknij ikonę [ ], aby wyświetlić dostępne szablony kolażu, a następnie
wybierz ten, którego chcesz użyć (szablon może się składać z 2, 3 albo 4 zdjęć).
③ Wybierz tyle zdjęć, ilu wymaga wybrany wcześniej szablon i dotknij przycisk
„Wybrane”.
④ Dostosuj obrazy wedle uznania, a następnie dotknij ikonę [
] albo zapisz/
udostępnij kolaż.
22
UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ
Zdjęcia i zmodyfikowane obrazy można z łatwością udostępniać i zapisywać.
① Gdy obraz jest gotowy do udostępnienia, dotknij ikonę [
],
aby wyświetlić opcje udostępniania oferowane przez Twoje urządzenie.
② Udostępnij obraz za pomocą jednej z aplikacji albo zapisz go w folderze
ze zdjęciami na Twoim urządzeniu mobilnym.
Android
iOS
23
ZAPISYWANIE ZDJĘĆ
Za pomocą aplikacji można z łatwością zapisywać obrazy w folderze Canon.
① Aby zapisać obraz, dotknij ikonę [ ].
② Aby wyświetlić zapisane obrazy, dotknij ikonę [
], następnie nagłówek
„Według folderów”, a na koniec „Zdjęcia na tym urządzeniu — Canon”.
① Aby usunąć zdjęcie z folderu Canon
w aplikacji, dotknij ikonę [
],
aby wyświetlić galerię zdjęć.
② Dotknij nagłówek „Według folderów”,
a następnie „Zdjęcia na tym urządzeniu —
Canon”.
③ Dotknij ikonę kosza na śmieci, a następnie
wybierz zdjęcie(a), które chcesz trwale usunąć.
24
WYSYŁANIE OBRAZU DO APLIKACJI MINI PRINT
Istnieje możliwość wysłania zdjęcia z systemowej galerii zdjęć albo domyślnego
folderu aparatu do aplikacji Canon Mini Print.
System Android
① Znajdź wybrane zdjęcie w systemowej galerii zdjęć i dotknij ikonę/
przycisk udostępniania.
② Dotknij ikonę aplikacji Mini Print, aby przesłać do niej zdjęcie w celu
zmodyfikowania albo wydrukowania go.
System iOS
① Znajdź wybrane zdjęcie w systemowej galerii zdjęć i dotknij ikonę/
przycisk udostępniania.
② MOŻLIWOŚĆ A — Dotknij ikonę „Otwórz w aplikacji mini Print”, aby
przesłać zdjęcie do ekranu edycji aplikacji Mini Print, gdzie możesz je
zmodyfikować albo wydrukować.
② MOŻLIWOŚĆ B — Dotknij ikonę „Wydrukuj za pomocą drukarki Canon”,
aby wysłać zdjęcie bezpośrednio do kolejki drukowania.
Ekran edycji
Kolejka drukowania
25
DANE TECHNICZNE
Źródło zasilania
Wewnętrzny akumulator litowo-polimerowy
7,4 V o pojemności 500 mAh
Czas ładowania
Ok. 90 minut (pełne ładowanie)
Wymiary
118,3 mm (dł.) x 82,4 mm (szer.) x 18,7 mm (wys.)
Masa
160 g
Łączność
Bluetooth 4.0
Zgodne
systemy operacyjne
iOS 9.0 lub nowszy oraz Android 4.4 lub nowszy
Technologia drukowania ZINK™
Rozdzielczość wydruku
314 x 400 dpi (punkty na cal)
Drukowanie
bezramkowe
Tak
Zgodny typ papieru
Papier fotograficzny
Canon ZINK™:
ZP-2030-20 (20 arkuszy)
ZP-2030-50 (50 arkuszy)
2" x 3" / samoprzylepny / odporny na rozmazywanie /
odporny na rozdzieranie i działanie wody
Pojemność komory
na papier
Do 10 arkuszy papieru fotograficznego ZINK™ plus 1 arkusz
SMART SHEET™
Pamięć
512Mb
Parametry
środowiskowe
•
Zalecana temperatura użytkowania,
ładowania i przechowywania drukarki: od 15 do 32ºC
•
Zalecana wilgotność użytkowania,
ładowania i przechowywania drukarki: od 40 do 55%
(wilgotność względna)
•
Temperatura robocza: od 5 do 40ºC
•
Wilgotność robocza: <70% (wilgotność względna)
Automatyczne
wyłączanie
Brak / 3 minuty / 5 minut / 10 minut (wybór za
pomocą aplikacji)
Zasilacz sieciowy
Prąd wyjściowy: 1 A (min)
Napięcie: 5 V
* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
26
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG
(Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem
z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE)
bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie
z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera
metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym
odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego
programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe
postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi
ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji
tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt
z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy
na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.
CEL-SX4WA2G0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising