Canon | ME20F-SHN | User manual | Canon ME20F-SHN User manual

Canon ME20F-SHN User manual
Kamera sieciowa
Instrukcja obsługi aplikacji
Recorded Video Utility
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery sieciowej należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi.
POLSKI
Wstęp
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat ustawień i operacji w aplikacji Recorded Video Utility („aplikacja”). Należy dokładnie
przeczytać instrukcję przed skorzystaniem z aplikacji, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo jej używać.
* W niniejszej instrukcji mogą być opisane modele kamer, które nie są dostępne we wszystkich krajach lub rejonach.
Najnowsze informacje na temat produktu (oprogramowanie układowe i komputerowe, podręczniki użytkownika, środowisko pracy
itp.) są dostępne w witrynie firmy Canon.
Środki ostrożności dla użytkowników (zrzeczenie się odpowiedzialności)
 Zrzeczenie się odpowiedzialności
W pełnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje ani spółka Canon Inc., ani żadna z jej spółek
zależnych bądź powiązanych nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pieniężne, które mogą być skutkiem utraty
zarejestrowanych informacji oraz zdjęć, niezależnie od wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn utraty.
JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ W OGRANICZONEJ GWARANCJI DOŁĄCZONEJ DO KAMERY, NIE UMNIEJSZAJĄC PRAW
KONSUMENTÓW ORAZ W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM W MYŚL PRZEPISÓW PRAWA I REGULACJI: (1) SPÓŁKA CANON INC.
ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I POWIĄZANE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH,
W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI ANI W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z KAMERY,
W TYM, NIE OGRANICZAJĄC, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, RYNKOWOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH
CELÓW BĄDŹ ZASTOSOWAŃ ANI NIENARUSZALNOŚCI; (2) SPÓŁKA CANON INC. ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I POWIĄZANE NIE
PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, WYPADKOWE BĄDŹ NASTĘPCZE SZKODY, NIEZALEŻNIE OD ICH
RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW ORAZ TREŚCI.
 Bezpieczeństwo sieciowe
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa produktu w sieci i podczas korzystania z niego.
Należy podjąć wymagane kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo sieciowe urządzenia i nie dopuścić do naruszenia zabezpieczeń.
W pełnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje ani spółka Canon Inc., ani żadna z jej spółek
zależnych bądź powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, wypadkowe bądź następcze, ani
odpowiedzialności wynikającej z naruszenia zabezpieczeń sieciowych, na przykład nieuprawnionego dostępu.
<Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieciowego>
• Należy okresowo zmieniać hasło w kamerze.
• Należy zmieniać numer portu HTTP lub HTTPS kamery.
• Należy ograniczyć dostęp urządzeń sieciowych do kamery.
Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieciowego znajdują się w witrynie firmy Canon.
 Prawa autorskie
Nagrań wideo, zdjęć i dźwięków zarejestrowanych przy użyciu kamery nie można wykorzystywać ani publikować bez zgody
posiadaczy praw autorskich, jeśli tacy istnieją, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest dozwolone wykorzystanie ich w celach prywatnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich.
2
 Umowa licencyjna regulująca korzystanie z oprogramowania
Umowę licencyjną na oprogramowanie można znaleźć w pliku tekstowym dostarczonym razem z programem instalacyjnym.
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/
or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video
provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER
USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC
VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Znaki towarowe
•
•
•
•
•
•
Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Server, Windows Media i ActiveX są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi spółki Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
Windows jest prawnie uznany jako system operacyjny Microsoft Windows.
Niniejszy produkt jest wyposażony w licencjonowaną technologią systemu plików marki Microsoft, exFAT.
Logo SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi spółki SD-3C, LLC.
ONVIF® jest znakiem towarowym spółki Onvif, Inc.
Wszelkie inne nazwy spółek lub produktów użyte w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.
Utylizacja kamery
Kamerę należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami.
Należy pamiętać o wyjęciu karty pamięci.
3
Instrukcje obsługi
Przez rozpoczęciem korzystania z niniejszego narzędzia należy przeczytać również instrukcję obsługi dołączoną do kamery.
 Uwagi
1. Zabrania się nieuprawnionego powielania niniejszego dokumentu.
2. Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Niniejszy dokument opracowano z najwyższą starannością. W przypadku uwag prosimy o kontakt z przedstawicielem sprzedaży
spółki Canon.
4. Spółka Canon nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie skutki korzystania z niniejszego produktu, niezależnie od treści
punktów 2 i 3 powyżej.
Jak korzystać z niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do wyświetlania na ekranie komputera.
 Zrzuty ekranowe oprogramowania
Zrzuty ekranowe oprogramowania zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą się one różnić
od rzeczywistych zrzutów ekranu.
W opisach podane są przykłady w systemie Windows 8.1.
 Symbole oznaczające środki ostrożności
Symbol
4
Opis
Ważne
Środki ostrożności i ograniczenia podczas korzystania. Należy dokładnie się z nimi zapoznać.
Uwaga
Dodatkowe opisy i informacje referencyjne.
Spis treści
Wstęp..............................................................................................................................................................................................................2
Środki ostrożności dla użytkowników (zrzeczenie się odpowiedzialności)....................................................................2
Znaki towarowe ...................................................................................................................................................................................................3
Utylizacja kamery ................................................................................................................................................................................................3
Instrukcje obsługi ....................................................................................................................................................................................4
Jak korzystać z niniejszej instrukcji ...........................................................................................................................................................4
Rozdział 1
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji
Funkcje aplikacji Recorded Video Utility...................................................................................................................................8
Informacje ogólne o aplikacji Recorded Video Utility ..................................................................................................................8
Dane zapisane na karcie pamięci..............................................................................................................................................................8
Środowisko pracy .................................................................................................................................................................................10
Wymagania systemowe...............................................................................................................................................................................10
Obsługiwane kamery.....................................................................................................................................................................................10
Instalacja ....................................................................................................................................................................................................11
Rozdział 2
Działanie aplikacji Recorded Video Utility
Uruchamianie aplikacji Recorded Video Utility..................................................................................................................14
Uruchamianie aplikacji .................................................................................................................................................................................14
Nazwy poszczególnych obszarów ekranu głównego ..............................................................................................................15
Korzystanie z listy nagrań wideo.................................................................................................................................................16
Informacje wyświetlane na liście nagrań wideo...........................................................................................................................16
Odświeżanie listy nagrań wideo.............................................................................................................................................................16
Wyświetlanie informacji o karcie pamięci ........................................................................................................................................17
Ograniczanie liczby nagrań wideo........................................................................................................................................................17
Pobieranie/usuwanie plików wideo.........................................................................................................................................18
Pobieranie wideo .............................................................................................................................................................................................18
Usuwanie plików wideo ..............................................................................................................................................................................19
Przenoszenie pobranych plików wideo do folderu na innym komputerze................................................................20
Eksportowanie plików wideo w celu odtwarzania .....................................................................................................................20
Dane pobrane przy użyciu aplikacji Recorded Video Utility .................................................................................................21
Odtwarzanie nagrań wideo ...........................................................................................................................................................23
Odtwarzanie nagrań wideo JPEG ..........................................................................................................................................................23
Odtwarzanie nagrań wideo H.264.........................................................................................................................................................24
Rozdział 3
Dodatek
Lista komunikatów ..............................................................................................................................................................................28
Komunikat ostrzegawczy............................................................................................................................................................................28
Komunikat o błędzie ......................................................................................................................................................................................29
Rozwiązywanie problemów ..........................................................................................................................................................31
Indeks...........................................................................................................................................................................................................32
5
6
Rozdział
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji
W niniejszym rozdziale zawarto podstawowe informacje na temat korzystania z aplikacji Recorded Video Utility, w tym
przegląd różnych funkcji, wymagań systemowych i metod instalacji.
Funkcje aplikacji Recorded Video Utility
Informacje ogólne o aplikacji Recorded Video Utility
Aplikacja Recorded Video Utility to narzędzie służące do obsługi nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci.
Umożliwia ona wykonywanie opisanych poniżej operacji.
Zarządzanie zarejestrowanymi nagraniami wideo
Wyświetlanie listy nagrań wideo
Umożliwia wyświetlanie listy nagrań wideo zarejestrowanych kamerą (str. 16).
Filtrowanie
Funkcja filtrowania pozwala wyszukać żądane wideo (str. 17).
Aktualizowanie
Umożliwia aktualizowanie informacji dotyczących nagrań wideo wyświetlonych na liście (str. 16).
Odtwarzanie zarejestrowanych nagrań wideo
Wyświetlanie wideo JPEG
Umożliwia odtwarzanie nagrań wideo JPEG (str. 23).
Wyświetlanie wideo H.264
Umożliwia odtwarzanie nagrań wideo H.264 (str. 24).
Wyświetlanie wideo H.264 na zewnętrznym odtwarzaczu
Umożliwia odtwarzanie nagrań wideo H.264 na zewnętrznym odtwarzaczu (str. 26).
Edycja zarejestrowanych nagrań wideo
Pobieranie wideo
Umożliwia pobranie na komputer nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci (str. 18).
Usuwanie wideo
Umożliwia usunięcie nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci lub pobranych do pamięci komputera (str. 19).
Eksportowanie plików wideo w celu odtwarzania
Nagrania wideo pobrane na komputer można wyeksportować w formacie .mov, który można odtworzyć na komputerze (str. 20).
Dane zapisane na karcie pamięci
Poniższe dane są zapisywane na karcie pamięci zainstalowanej w kamerze.
• Pliki wideo zarejestrowane ręcznie po kliknięciu przycisku
[Nagrywanie na kartę pamięci] w aplikacji podglądu
• Pliki zawierające obrazy pochodzące ze strumienia trybu nagrywania, których nie udało się rozpowszechnić ze względu na wystąpienie
błędu w działaniu sieci (wyłącznie JPEG)
• Pliki wideo, jeśli nie powiodło się przesyłanie za pośrednictwem HTTP lub FTP*
• Pliki wideo zarejestrowane przy użyciu opcji [Wejście urządzenia zewnętrznego], [Wykrywanie głośności] i inteligentnych funkcji,
w momencie wystąpienia zdarzenia*
• Pliki wideo zarejestrowane za pomocą czasomierza*
• Nagranie wideo zarejestrowane przy użyciu ONVIF
* Pliki wideo są automatycznie zapisywane, jeśli zostanie określona wartość [Zapisuj dzienniki i pliki wideo] dla opcji [Ustawienia
działania] w pozycji [Karta pamięci] > [Operacje na karcie pamięci] na stronie ustawień kamery.
Uwaga
• Jeśli karta pamięci jest zapełniona, nie można zapisać danych nagrania wideo. Jeśli użytkownik wybierze wartość [Włącz] dla opcji [Zastępuj pliki wideo]
w pozycji [Karta pamięci] > [Operacje na karcie pamięci] na stronie ustawień kamery, starsze nagrania wideo zostaną usunięte, dzięki czemu można
będzie zapisać nowe. Jeśli zostanie wybrana opcja [Wyłącz], należy ręcznie usunąć zbędne nagrania wideo z listy.
8
1
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji
• Jeśli na karcie pamięci zarejestrowano dużą liczbę plików, aplikacja Recorded Video Utility może przetwarzać listę nagrań wideo przez dłuższy czas (czas
trwania jest proporcjonalny do liczby plików). Należy ograniczyć liczbę zapisanych plików w opcji [Automatyczne usuwanie plików wideo] lub regularnie
ręcznie usuwać niepotrzebne pliki w aplikacji Recorded Video Utility.
Liczbę plików zapisanych na karcie pamięci można znacznie ograniczyć, korzystając z formatu H.264 zamiast JPEG.
• Więcej informacji na temat korzystania z karty pamięci w kamerze zawiera część „Instrukcja obsługi kamery” > „Operacje na karcie pamięci”.
9
Środowisko pracy
Najnowsze informacje na temat produktu (oprogramowanie układowe i komputerowe, podręczniki użytkownika, środowisko pracy itp.) są
dostępne w witrynie firmy Canon.
Wymagania systemowe
Wymagania systemowe dla aplikacji Recorded Video Utility są następujące:
Procesor (zalecany)
Intel Core i7-2600 lub nowszy
System operacyjny
Windows 7 Ultimate/Professional/Enterprise/Home Premium SP1 32/64-bitowy
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise 32/64-bitowy*
Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Education/Windows 10 Home
32/64-bitowy
Windows Server 2008 Standard SP2 32/64-bitowy
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bitowy
Windows Server 2012 Standard 64-bitowy*
Windows Server 2012 R2 Standard 64-bitowy*
Windows Server 2016 Standard 64-bitowy
* Brak możliwości uruchomienia z poziomu ekranu startowego.
Język systemu operacyjnego
niemiecki/angielski/hiszpański/francuski/włoski/polski/rosyjski/turecki/tajski/koreański/chiński
(uproszczony)/japoński
Oprogramowanie (Runtime Library)
.NET Framework 3.5 SP1
.NET Framework 4.5
.NET Framework 4.7
– Należy zainstalować jedno z powyższych środowisk.
Obsługiwane kamery
Obsługiwane kamery
10
ME20F-SHN, VB-H45, VB-M44, VB-H730F Mk II, VB-S30D Mk II, VB-S31D Mk II, VB-S800D Mk II,
VB-S900F Mk II, VB-S805D Mk II, VB-S905F Mk II, VB-H761LVE-H, VB-H751LE-H, VB-M741LE-H,
VB-S30VE, VB-S800VE, VB-S910F, VB-R13VE, VB-R13, VB-R12VE, VB-M50B, VB-H652LVE, VB-H651VE,
VB-H651V, VB-H761LVE, VB-H760VE, VB-H751LE, VB-R11VE, VB-R11, VB-R10VE, VB-M641VE,
VB-M641V, VB-M640VE, VB-M640V, VB-M741LE, VB-M740E
Instalacja
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji
Tę aplikację można zainstalować przy użyciu programu instalacyjnego (nazwa programu instalacyjnego: VBToolsInstall.exe). Szczegóły
instalacji można znaleźć w „Podręczniku obsługi” kamery.
1
Po instalacji na pulpicie pojawi się ikona aplikacji.
11
12
Rozdział
Działanie aplikacji Recorded Video Utility
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat działania aplikacji Recorded Video Utility.
Uruchamianie aplikacji Recorded Video Utility
Po uruchomieniu aplikacji na komputerze można wyświetlić listę nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci zainstalowanej w kamerze.
Uruchamianie aplikacji
Po zainstalowaniu aplikacji na pulpicie pojawi się ikona. Kliknij tę ikonę, aby uruchomić aplikację.
Ważne
Nie można uruchomić aplikacji podczas tworzenia zdjęcia panoramicznego na kamerze. Co więcej, podczas tworzenia zdjęcia panoramicznego (oraz
podczas wykonywania innych operacji z wykorzystaniem kamery) i korzystania z aplikacji, aplikacja jest zamykana.
Uwaga
Aby korzystać z tej aplikacji na komputerach, na których jest włączona zapora Windows, może być konieczne zarejestrowanie jej jako aplikacji
z uprawnieniami do komunikowania się za pośrednictwem zapory. Jeśli aplikacja nie jest zarejestrowana, po uruchomieniu zostanie zablokowana przez
zaporę. Można ją uruchomić, klikając przycisk [Tak] w wyświetlonym oknie dialogowym.
1
Kliknij dwukrotnie ikonę [Recorded Video Utility] znajdującą się na pulpicie.
Spowoduje to uruchomienie aplikacji.
2
Wprowadź informacje dotyczące podłączonej kamery.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Ustawienia połączenia
14
(1)
[Nazwa hosta]
Wpisz nazwę hosta lub adres IP kamery.
(2)
[Używaj połączenia SSL]
Wybierz tę opcję, aby połączyć się z kamerą za pomocą połączenia SSL.
(3)
[Port]
Wprowadź numer portu kamery. Użyj wartości domyślnej.
(4)
[Nazwa administratora]
Wprowadź numer administratora kamery.
(5)
[Hasło]
Wprowadź hasło administratora kamery.
Uwierzytelnianie serwera proxy
[Nazwa użytkownika]
W przypadku korzystania z serwera proxy, wprowadź nazwę użytkownika serwera proxy.
(7)
[Hasło]
W przypadku korzystania z serwera proxy, wprowadź hasło serwera proxy.
2
Działanie aplikacji Recorded Video Utility
3
(6)
Kliknij przycisk [OK].
Dane zapisane na karcie pamięci w podłączonej kamerze zostaną wyświetlone na ekranie głównym.
Nazwy poszczególnych obszarów ekranu głównego
(1)
(3)
(2)
(1)
Obszar działania Lista wideo
Służy do wyświetlania listy nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci, pobierania na komputer itp.
(2)
Filtr
Użytkownik może ograniczyć liczbę nagrań wideo wyświetlanych na liście. Więcej informacji: „Ograniczanie liczby nagrań wideo”
(str. 17).
(3)
Obszar Odtwarzanie wideo
Umożliwia odtwarzanie nagrań wideo wybranych w obszarze działań Lista wideo. Więcej informacji: „Odtwarzanie nagrań wideo”
(str. 23).
15
Korzystanie z listy nagrań wideo
Informacje wyświetlane na liście nagrań wideo
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Nagłówek
Uwaga
Po kliknięciu nagłówka elementu można zmienić kolejność jego sortowania (rosnąco lub malejąco).
(1)
[Data i godzina]
Wyświetla datę i godzinę nagrania wideo.
Uwaga
Jeśli zostanie zmieniona wartość [Strefa czasowa] na stronie ustawień kamery, zmieniona data i godzina zostanie wyświetlona po ponownym
uruchomieniu tej aplikacji.
(2)
[Format wideo]
Wyświetla format zarejestrowanego nagrania wideo ([JPEG] lub [H.264]).
(3)
[Typ nagrywania]
Wyświetla typy zarejestrowanych nagrań wideo.
• [Przekazywanie]: Nie udało się przesłać nagrania wideo z kamery
• [Ręcznie]: Ręcznie zarejestrowane wideo
• [Czasomierz]: Nagranie wideo zarejestrowane za pomocą czasomierza
• [Zdarzenie]: Nagranie wideo uruchomione przez zdarzenie
• [Strumień trybu nagrywania]: Nie powiodła się dystrybucja nagrania wideo podczas korzystania ze strumienia trybu nagrywania
• [ONVIF]: Nagranie wideo zarejestrowane przy użyciu ONVIF
(4)
[Wideo w kamerze]
Wyświetla informacje na temat nagrań wideo pozostałych na karcie pamięci.
Jeśli nagranie wideo zostało usunięte z karty pamięci po pobraniu, wskaźnik pokazuje wartość [Nie].
(5)
[Stan pobierania]
Wyświetla stan pobierania materiału wideo ([Pobrane], [Niepobrane], [Częściowo pobrane]).
Odświeżanie listy nagrań wideo
Kliknij opcję [Odśwież listę wideo], aby zaktualizować tę listę nagrań wideo do bieżącego stanu.
Kliknij opcję [Odśwież stan pobierania], aby zaktualizować stan pobierania listy nagrań wideo do bieżącego stanu.
16
Wyświetlanie informacji o karcie pamięci
Kliknij opcję [Szczegóły karty pamięci], aby wyświetlić informacje na karcie pamięci zainstalowanej w kamerze.
2
Działanie aplikacji Recorded Video Utility
Ograniczanie liczby nagrań wideo
Skorzystaj z opcji [Filtr], aby ograniczyć liczbę nagrań wideo wyświetlanych na liście do wymaganej wartości.
(3)
(4)
(1)
(5)
(2)
(6)
(1)
[Data i godzina]
[Określ datę i godzinę rozpoczęcia]
Gdy jest zaznaczone to pole wyboru i gdy zostanie wprowadzona data i godzina, wyświetlane są nagrania wideo zarejestrowane
w określonym dniu, o określonej godzinie, lub po niej.
[Określ datę i godzinę zakończenia]
Gdy jest zaznaczone to pole wyboru i gdy zostanie wprowadzona data i godzina, wyświetlane są nagrania wideo zarejestrowane
w określonym dniu, o określonej godzinie, lub przed nią.
(2)
[Format wideo]
Wybierz opcję [Określony], a następnie wybierz formaty wideo, które chcesz wyświetlić. (Można wybrać kilka formatów).
(3)
[Typ nagrywania]
Wybierz opcję [Określony], a następnie wybierz typy nagrań wideo, które chcesz wyświetlić. (Można wybrać kilka formatów).
(4)
[Wideo w kamerze]
Pozwala określić, czy nagranie wideo zostanie zapisane na karcie pamięci.
(5)
[Stan pobierania]
Wybierz opcję [Określony], a następnie wybierz stan pobierania, który chcesz wyświetlić. (Można wybrać kilka formatów).
(6)
[Zastosuj filtr]
Jeśli została kliknięta ta opcja, wyświetlane są wyłącznie nagrania wideo spełniające określone warunki.
17
Pobieranie/usuwanie plików wideo
Umożliwia pobranie do pamięci komputera nagrania wideo zarejestrowanego na karcie pamięci zainstalowanej w kamerze.
Użytkownik może też usunąć nagranie wideo z karty pamięci lub pobrane na komputer.
Pobieranie wideo
1
Wprowadź w opcji [Pobierz do] ścieżkę do folderu, do którego ma zostać pobrane nagranie wideo.
Kliknij polecenie [Przeglądaj] i określ folder w wyświetlonym oknie dialogowym.
2
Kliknij, aby wybrać na liście nagranie wideo do pobrania.
Aby wybrać kilka nagrań wideo, kliknij je, przytrzymując klawisz CTRL lub SHIFT.
Kliknij polecenie [Wybierz wszystkie], aby wybrać wszystkie nagrania wideo.
3
Kliknij polecenie [Pobierz].
Nagranie wideo jest pobierane do określonego folderu.
Ważne
• Ponieważ aplikacja Recorded Video Utility przetwarza pliki pobrane na komputer i oryginalne nagrania zapisane na karcie pamięci, lista nagrań
wideo nie jest wyświetlana prawidłowo, jeżeli użytkownik usunie ręcznie pliki pobrane na komputer. Jeśli pliki zostały usunięte ręcznie, kliknij
polecenie [Odśwież stan pobierania], aby odświeżyć stan danych pobranych na komputer.
• Jeśli użytkownik przywróci ustawienia daty w kamerze po pobraniu nagrań wideo, niektóre pliki mogą mieć różny identyfikator, ale taką samą
datę i godzinę nagrywania. W takim wypadku pliki pobrane po operacji przywracania nie są zapisywane.
Uwaga
• W przypadku zmiany folderu pobierania, wartość stanu pobierania plików w folderze pobierania przez zmianą zmienia się na [Niepobrane].
Należy ręcznie skopiować pliki w folderze pobierania przed zmianą folderu do nowego folderu, aby zmienić ich status na [Pobrane].
Pobrane nagrania wideo są przechowywane w folderze tworzonym automatycznie w określonym folderze docelowym, którego nazwa zawiera
adres IP kamery (np. [192.168.100.1]). Zamknij aplikację Recorded Video Utility przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki Explorer, aby
przeglądać foldery przed zmianą i po niej, oraz skopiować zawartość folderu o tej samej nazwie, co adres IP kamery.
Po zakończeniu kopiowania uruchom aplikację Recorded Video Utility i kliknij polecenie [Odśwież stan pobierania], a ręcznie skopiowane pliki
pojawią się na liście nagrań wideo.
Szczegóły dotyczące konfiguracji folderu i reguły dotyczące nazewnictwa lokalizacji pobierania, zobacz „Dane pobrane przy użyciu aplikacji
Recorded Video Utility” (str. 21).
• Jeśli zostanie zmieniona strefa czasowa na strefę o innej kompensacji na stronie ustawień kamery, nagrania wideo [Częściowo pobrane] zostaną
na liście wyświetlone jako [Pobrane]. Ponadto, po zmianie strefy czasowej nagrania wideo [Częściowo pobrane] i [Pobrane] są wyświetlane na
liście nagrań wideo jako [Niepobrane] w czasie lokalnym.
18
Usuwanie plików wideo
Pozwala usunąć nagranie wideo z karty pamięci lub pobrane na komputer.
1
Wybierz wideo, które chcesz usunąć z listy.
2
Kliknij polecenie [Usuń z kamery].
Działanie aplikacji Recorded Video Utility
 Usuwanie plików wideo zapisanych na karcie pamięci
2
Zostanie usunięte nagranie wideo zapisane na karcie pamięci.
Uwaga
• Jeśli wybrane nagrania wideo zawierają [Niepobrane], zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji usuwania.
• Im więcej plików zostanie wybranych, tym dłużej trwa usuwanie. Przykładowo, usuwanie nagrań wideo trwających godzinę (na liście może to być
jeden element) może zająć kilka minut.
 Usuwanie pobranych nagrań wideo z komputera
1
Wybierz z listy [Pobrane] nagranie wideo, aby je usunąć z komputera.
2
Kliknij polecenie [Usuń pobrany plik wideo].
Nagranie wideo jest usuwane z komputera.
19
Przenoszenie pobranych plików wideo do folderu na innym komputerze
1
Wybierz z listy [Pobrane] nagranie wideo, aby je przenieść.
2
Kliknij polecenie [Przenieś pobrany plik wideo].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Szukaj folderu].
3
Wybierz folder, do którego chcesz przenieść nagranie, i kliknij przycisk [OK].
Nagranie wideo jest przenoszone do określonego folderu.
Eksportowanie plików wideo w celu odtwarzania
Nagrania wideo pobrane na komputer można wyeksportować w formacie .mov, który można odtworzyć na komputerze.
W przypadku wideo H.264, podzielone pliki są łączone w jeden.
1
Wybierz wideo z listy, aby je wyeksportować.
Można wyeksportować nagrania wideo, które na liście mają dla opcji [Stan pobierania] wartość [Pobrane].
2
Kliknij polecenie [Eksportuj do formatu MOV...].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Szukaj folderu].
3
Wybierz folder, do którego chcesz wyeksportować nagranie, i kliknij przycisk [OK].
Wideo zostanie wyeksportowane.
Uwaga
• Wyeksportowane pliki wideo można odtworzyć, korzystając z domyślnego systemu operacyjnego lub odtwarzacza obsługującego format .mov.
Jednak nie można zagwarantować odtwarzania podczas korzystania z tego odtwarzacza multimediów.
• Zarejestrowanego nagrania wideo JPEG o rozmiarze zmienionym podczas rejestrowania, wyeksportowanego jako plik .mov, nie można
odtworzyć na niektórych odtwarzaczach multimedialnych.
20
• Należy określić folder docelowy operacji eksportowania inny niż [Pobierz do] w obszarze zawierającym listę nagrań wideo. Jeśli zostanie określony
ten sam folder, wyeksportowane nagrania wideo mogą być wyświetlane na liście nagrań wideo.
Dane pobrane przy użyciu aplikacji Recorded Video Utility
 Struktura folderu
Przykład: wideo H.264, ręcznie zarejestrowane kamerą o adresie IP 192.168.100.1, w dniu 10 września 2015, od 16:00:00 do
16:59:59 (strefa czasowa: GMT+09:00).
D:\work \
192.168.100.1
\ 20150910 \
070000_075959
(2)
(3)
(4)
(1)
(1)
Folder określony w opcji [Pobierz do]
(2)
Adres IP kamery
(3)
Data nagrania materiału wideo
(4)
Godzina rozpoczęcia i zakończenia nagrania (UTC)
(5)
Różnica czasowa w stosunku do czasu UTC
(6)
Typ nagrywania
E:
Zdarzenie
M:
Nagrywanie ręczne
R:
Strumień trybu nagrywania
T:
Czasomierz
U:
Przekazywanie
O:
ONVIF
(7)
Format wideo (JPEG lub H.264)
_ +9 _ M _ H264
(5)
(6)
(7)
Działanie aplikacji Recorded Video Utility
Gdy dane wideo karty pamięci zostaną pobrane na komputer lub inne urządzenie przy użyciu tej aplikacji, są one zapisywane w pliku
o następującej strukturze i nazwie:
2
Uwaga
• Folder jest tworzony co godzinę.
• Po dodaniu różnicy czasowej do godziny rozpoczęcia i zakończenia uzyskamy czas lokalny.
 Format nazwy pliku
Przykład: nagranie wideo, nagrane ręcznie w dniu 10 września 2015, od godziny 16:06:19 (strefa czasowa): GMT+09:00).
20150910
(1)
070618 - 070619 - M 000000001.mov
(2)
(3)
(4)
(1)
Data nagrania materiału wideo
(2)
Godzina utworzenia pliku (UTC)
(3)
Czas rozpoczęcia nagrania (UTC)
(4)
Typ nagrywania
E:
Zdarzenie
M:
Nagrywanie ręczne
R:
Strumień trybu nagrywania
T:
Czasomierz
U:
Przekazywanie
O:
ONVIF
Uwaga
• Godzina utworzenia pliku będzie wcześniejsza niż faktyczna godzina rozpoczęcia nagrywania.
21
• Jeśli utworzono kilka plików wideo, ponieważ nagranie trwało kilka lub więcej sekund, zostanie użyta nowa nazwa pliku o innych wartościach dla
pliku (2) i zostanie wykorzystany kolejny numer na końcu nazwy. W powyższym przykładzie, jeśli nagranie rozpoczyna się o godzinie (16:06:19),
a nowy plik rozpocznie się 4 sekundy później, jego nazwa będzie brzmieć:
20150910070623-070619-M000000002.mov
Ponieważ jest to kontynuacja nagrania, które rozpoczęło się o godzinie 16:09:19, czas rozpoczęcia nagrania (3) pozostanie „070619”. Kolejny
numer na końcu nazwy pliku zwiększy się o jedną cyfrę.
22
Odtwarzanie nagrań wideo
Uwaga
[Pobrane] wideo jest odtwarzane na komputerze. W przypadku nagrania wideo, którego pobieranie nie zostało ukończone, odtwarzane jest nagranie z karty
pamięci.
Odtwarzanie nagrań wideo JPEG
Uwaga
Jeśli na liście nagrań wideo są wyświetlone nagrania JPEG pobrane lub utworzone bez użycia tej aplikacji, podczas ich odtwarzania całkowita liczba klatek
może nie być wyświetlana prawidłowo w obszarze odtwarzania lub nagrania mogą być odtwarzane w nieprawidłowej kolejności.
1
2
Działanie aplikacji Recorded Video Utility
Nagranie wideo wybrane na liście można odtworzyć w obszarze [Odtwarzanie wideo].
Sposób odtwarzania nagrań wideo różni się w zależności od formatu wideo.
Wybierz na liście nagrań wideo plik JPEG, który chcesz odtworzyć.
W opcji [Odtwarzanie wideo] zostanie wyświetlona pierwsza klatka oraz informacje dotyczące wybranego nagrania wideo.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
[Data i godzina nagrywania]
Umożliwia wyświetlenie daty i godziny wyświetlanych klatek wideo.
(2)
[Numer odtwarzanej klatki]
Umożliwia wyświetlenie numerów wyświetlanych klatek i ich całkowitej liczby.
(3)
[Interwał odtwarzania]
[Czas rzeczywisty]
Nagranie wideo jest odtwarzane w rzeczywistych interwałach odpowiednio do czasu nagrywania. Poprzednie nagranie
wideo jest wyświetlane jako pusta klatka. Opcję [Czas rzeczywisty] można wybrać wyłącznie w celu odtwarzania
pobranych nagrań wideo.
[Równe interwały]
Nagranie wideo jest odtwarzane co 1 sekundę.
(4)
Elementy sterowania odtwarzaniem
Elementy sterowania służące do odtwarzania.
23
2
Aby odtwarzać nagrania wideo, należy użyć elementów sterowania odtwarzaniem.
(1)
(2)
(3)
Uwaga
Nagrania wideo [Niepobrane] lub [Częściowo pobrane] mogą nie być odtwarzane w kolejności, w której zostały zarejestrowane.
(1)
Suwak
Kliknij suwak lub przeciągnij go, aby zmienić pozycję odtwarzania.
(2)
Przyciski sterowania
Funkcje poszczególnych przycisków:
Przejdź do pierwszej klatki
Przejdź do poprzedniej klatki
Szybkie przewijanie wstecz
Odtwarzanie
Pauza
Szybkie przewijanie w przód
Przejdź do kolejnej klatki
Przejdź do ostatniej klatki
(3)
[Zapisz odtwarzaną klatkę jako...]
Odtwarzane klatki wideo można zachować jako oddzielny plik.
Uwaga
Należy określić folder inny niż [Pobierz do] w obszarze zawierającym listę nagrań wideo. Jeśli zostanie określony ten sam folder, zapisane nagrania
wideo mogą być wyświetlane na liście nagrań wideo.
Odtwarzanie nagrań wideo H.264
1
Wybierz polecenie [Włącz odtwarzanie H.264].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające umowę licencyjną regulującą korzystanie z produktu.
2
Kliknij przycisk [Tak].
Dekoder H.264 zostanie pobrany z kamery.
24
3
Wybierz z listy nagrań wideo do odtwarzania wideo H.264.
W opcji [Odtwarzanie wideo] zostanie wyświetlona pierwsza klatka oraz informacje dotyczące wybranego nagrania wideo.
(2)
(3)
(4)
(1)
[Data i godzina nagrywania]
Umożliwia wyświetlenie daty i godziny wyświetlanych klatek wideo.
(2)
[Numer odtwarzanej klatki]
Umożliwia wyświetlenie numerów wyświetlanych plików i ich całkowitą liczbę.
(3)
[Interwał odtwarzania]
Działanie aplikacji Recorded Video Utility
(1)
2
[Czas rzeczywisty]
Nagranie wideo jest odtwarzane w rzeczywistych interwałach odpowiednio do czasu nagrywania. Poprzednie nagranie
wideo jest wyświetlane jako pusta klatka. Opcję [Czas rzeczywisty] można wybrać wyłącznie w celu odtwarzania
pobranych nagrań wideo.
[Równe interwały]
Nawet w przypadku nagrań wideo, w których klatki były rejestrowane nieregularnie, odtwarzanie jest skrócone, ponieważ
odtwarzany jest wyłącznie interwał przed pustymi klatkami.
(4)
4
Elementy sterowania odtwarzaniem
Elementy sterowania służące do odtwarzania.
Aby odtwarzać nagrania wideo, należy użyć elementów sterowania odtwarzaniem.
(1)
(2)
(3)
Uwaga
• W przypadku nagrań wideo [Niepobrane] lub [Częściowo pobrane], jeśli plik jest odtwarzany podczas pobierania (w zależności od rodzaju
środowiska sieciowego), odtwarzanie może zostać na chwilę zatrzymane podczas przełączania plików.
• Nagrania wideo [Niepobrane] lub [Częściowo pobrane] mogą nie być odtwarzane w kolejności, w której zostały zarejestrowane.
(1)
Suwak
Kliknij suwak lub przeciągnij go, aby zmienić pozycję odtwarzania.
25
(2)
Przyciski sterowania
Funkcje poszczególnych przycisków:
Przejdź do pierwszej klatki
Przejdź do poprzedniej klatki
Odtwarzanie
Pauza
Przejdź do kolejnej klatki
Przejdź do ostatniej klatki
(3)
[Zapisz odtwarzaną klatkę jako...]
Odtwarzane klatki wideo można zachować jako oddzielny plik.
Uwaga
Należy określić folder inny niż [Pobierz do] w obszarze zawierającym listę nagrań wideo. Jeśli zostanie określony ten sam folder, zapisane nagrania
wideo mogą być wyświetlane na liście nagrań wideo.
 Odtwarzanie wideo H.264 przy użyciu zewnętrznego odtwarzacza
1
Usuń zaznaczenie pola wyboru [Włącz odtwarzanie H.264] .
2
Wybierz z listy nagrań wideo do odtwarzania wideo H.264.
Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania zewnętrznego odtwarzacza.
Uwaga
Należy wcześniej pobrać nagrania wideo na komputer, aby odtworzyć wideo H.264 przy użyciu zewnętrznego odtwarzacza (str. 18).
3
Użyj zewnętrznego odtwarzacza do odtwarzania nagrania wideo.
(1)
(2)
(3)
(1)
[Liczba pobranych plików wideo]
Wyświetlana jest liczba pobranych plików zawartych w nagraniu wideo.
(2)
[Odtwarzanie za pomocą zewnętrznego odtwarzacza]
Należy uruchomić zewnętrzny odtwarzacz (Windows Media Player itp.), a zostanie odtworzone wybrane nagranie wideo.
(3)
[Otwórz folder Wideo]
Otwórz folder, w którym znajduje się wybrane nagranie wideo. Kliknij dwukrotnie plik wideo w folderze, aby go
odtworzyć.
Uwaga
• Pobrany plik wideo H.264 będzie mieć rozszerzenie .mov.
• Jeśli pliki w formacie .mov mają rozmiar co najmniej 1 MB, są one dzielone na kilka plików.
• Jeżeli pliki .mov zostaną podzielone na kilka plików, można odtworzyć tylko kilka pierwszych sekund pierwszego pliku. Kliknij polecenie [Eksportuj
do formatu MOV...], aby odtworzyć kilka nagrań wideo jako jedno (str. 20).
• Pobrane pliki wideo można odtworzyć, korzystając z domyślnego systemu operacyjnego lub odtwarzacza obsługującego format .mov. Jednak
nie można zagwarantować odtwarzania podczas korzystania z tego odtwarzacza multimediów.
26
Rozdział
Dodatek
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat listy komunikatów.
Lista komunikatów
W aplikacji wyświetlane są trzy rodzaje komunikatów.
• Komunikaty informacyjne (komunikaty zawierające informacje)
• Komunikaty ostrzegawcze (komunikaty zawierające informacje o wymaganych środkach ostrożności)
• Komunikaty o błędach (komunikaty sygnalizujące wystąpienie błędu)
Gdy są wyświetlane komunikaty ostrzegawcze lub komunikaty o błędach, należy podjąć środki zaradcze opisane w poniższej tabeli.
Komunikat ostrzegawczy
Komunikat
28
Wyjaśnienie
Połączenie zostało przerwane. Ponownie uruchom
narzędzie.
Połączenie z kamerą zostało zakończone. Możliwe przyczyny są wyszczególnione poniżej.
– Uruchomiono komputer w trybie uśpienia lub hibernacji.
– Podczas uruchamiania tej aplikacji nastąpiła próba nawiązania połączenia w opcji
[Ustawienia połączenia], jednak wystąpił błąd i połączenie zostało anulowane.
– Połączenie sieciowe zostało zakończone.
Uruchom ponownie aplikację.
Uwierzytelnianie użytkownika nie powiodło się.
Konto administratora wprowadzone w opcji [Ustawienia połączenia] jest nieprawidłowe.
Wprowadź prawidłowe informacje.
Hasło administratora zmieniło się, więc to narzędzie
zostanie zamknięte.
Ponownie uruchom narzędzie.
Hasło administratora użyte do podłączenia kamery zostało zmienione podczas działania tej
aplikacji. Uruchom aplikację ponownie w celu ponownego podłączenia kamery.
Nie znaleziono w kamerze żadnych plików wideo.
Odśwież listę wideo.
Nagrania wideo na karcie pamięci zainstalowanej w kamerze zostały usunięte. Kliknij opcję
[Odśwież listę wideo], aby zaktualizować tę listę nagrań wideo do bieżącego stanu.
Nie znaleziono żadnych pobranych plików wideo.
Odśwież stan pobierania.
Nie można znaleźć plików pobranych do komputera, ponieważ zostały usunięte lub
przeniesione. Kliknij opcję [Odśwież stan pobierania], aby zaktualizować do bieżącego
stanu.
Karta pamięci nie jest zainstalowana w kamerze.
Próbowano uzyskać dostęp do karty pamięci, na przykład odświeżyć listę nagrań wideo,
pobrać lub usunąć nagrania, gdy karta pamięci nie była zainstalowana w kamerze.
Zainstaluj kartę pamięci w kamerze i wykonaj operację ponownie.
Karta pamięci jest zablokowana.
Nastąpiła próba usunięcia nagrań wideo z karty pamięci zabezpieczonej przed zapisem.
Usuń zabezpieczenie przed zapisem z karty pamięci.
Osiągnięto maksymalną liczbę plików wideo.
Przeprowadź porządkowanie plików wideo.
Maksymalna liczba nagrań wideo na liście wynosi 10 000. W razie potrzeby usuń nagrania
wideo.
Nie można uzyskać dostępu do karty pamięci, ponieważ
trwa ponowne tworzenie informacji o zarządzaniu plikami
wideo.
Wykonaj zaplanowaną czynność dopiero po zakończeniu
ponownego tworzenia informacji.
Kliknięto polecenie [Wykonaj] w opcji [Karta pamięci] > [Operacje na karcie pamięci] >
[Ponownie utwórz informacje o zarządzaniu plikami wideo] na stronie ustawień
i rozpoczęło się odtwarzanie pliku zawierającego informacje o zarządzaniu
zarejestrowanymi nagraniami wideo utworzonego na karcie pamięci. Podczas procesu
odtwarzania nie można uzyskać dostępu do karty pamięci, np. zaktualizować listy nagrań
wideo, obrać ani usunąć nagrań wideo.
Wykonaj zaplanowaną czynność po zakończeniu ponownego tworzenia informacji.
Z kamerą ma już połączenie inny program Recorded Video
Utility działający na innym komputerze osobistym.
Inna kopia tej aplikacji jest podłączona do tej samej kamery z innego komputera. Tylko
jedna kopia tej aplikacji może być jednocześnie podłączona do kamery.
Wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia, które będą
wcześniejsze od daty i godziny zakończenia.
[Data i godzina} rozpoczęcia oraz [Data i godzina] zakończenia filtra są nieprawidłowe.
Określ wartość [Data i godzina] rozpoczęcia, która będzie wcześniejsza od wartości [Data
i godzina] zakończenia.
Nie można otworzyć folderu Wideo. Odśwież stan
pobierania.
Nie można otworzyć folderu, w którym są zapisane pobrane nagrania wideo, klikając opcję
[Otwórz folder Wideo] (str. 26). Kliknij opcję [Odśwież stan pobierania], aby zaktualizować
do bieżącego stanu i wykonać operację ponownie.
Nie udało się uruchomić zewnętrznego odtwarzacza.
Nie można uruchomić zewnętrznego odtwarzacza, aby odtworzyć nagranie wideo H.264,
klikając opcję [Odtwarzanie za pomocą zewnętrznego odtwarzacza] (str. 26). Sprawdź, czy
zewnętrzny odtwarzacz został zainstalowany prawidłowo.
Komunikat
Nie można uzyskać dostępu do karty pamięci.
Ponownie utwórz na Stronie ustawień informacje
o zarządzaniu plikami wideo.
Wyjaśnienie
Nie można uzyskać dostępu do karty pamięci, ponieważ opcja [Wymagane ponowne
utworzenie informacji o zarządzaniu plikami wideo] jest wyświetlana w pozycji [Karta
pamięci] > [Informacje o karcie pamięci] > [Stan informacji o zarządzaniu plikami wideo] na
stronie ustawień kamery.
Kliknij polecenie [Wykonaj] w opcji [Karta pamięci] > [Operacje na karcie pamięci] >
[Ponownie utwórz informacje o zarządzaniu plikami wideo], aby odtworzyć plik zawierający
informacje o zarządzaniu.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli użytkownik zaznaczy bądź odtworzy nagranie wideo,
które zostało zastąpione w innym formacie wideo.
Komunikat jest także wyświetlany, jeśli użytkownik zaznaczy bądź odtworzy nagranie
wideo, które zostało zastąpione nagraniem wideo w tym samym formacie jednak
nagranym co najmniej dwie godziny później.
Nie można pobrać wybranego pliku wideo, ponieważ został
zastąpiony.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli użytkownik pobierze nagranie wideo, które zostało
zastąpione w innym formacie wideo.
Komunikat jest także wyświetlany, jeśli użytkownik pobierze nagranie wideo, które zostało
zastąpione nagraniem wideo w tym samym formacie jednak nagranym co najmniej dwie
godziny później.
Nie można uruchomić aplikacji.
Zainstaluj środowisko .NET Framework 3.5 (z dodatkiem SP1
lub nowszym).
Nie zainstalowano środowiska .NET Framework 3.5 (z dodatkiem SP1 lub nowszym).
Uruchom aplikację po zainstalowaniu środowiska .NET Framework.
Wybrana kamera nie jest kamerą sieciową lub jest
nieobsługiwanym modelem.
Wybrano nieobsługiwaną kamerę lub urządzenie sieciowe. Sprawdź wybraną kamerę.
Nie można usunąć pliku wideo.
Odśwież listę wideo.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli użytkownik spróbuje usunąć nagranie wideo, dla
którego wartość [Typ nagrywania] wynosi [Strumień trybu nagrywania], ale które zostało
już usunięte.
Kliknij polecenie [Odśwież listę wideo], aby odświeżyć listę nagrań wideo.
Dodatek
Nie można odtworzyć wybranego pliku wideo, ponieważ
został zastąpiony.
3
Komunikat o błędzie
Komunikat
Wyjaśnienie
Wystąpił błąd podczas komunikacji z kamerą, więc
połączenie zostało przerwane.
Sprawdź, czy kamera jest podłączona i włączona, czy jest podłączony kabel LAN, a także czy
ustawienia sieci są prawidłowe.
Nie udało się utworzyć pliku MOV.
Wystąpił błąd podczas eksportowania nagrania wideo pobranego z karty pamięci jako plik
.mov.
Sprawdź, czy wybrany folder przeznaczony do eksportu ma uprawnienia do zapisu oraz czy
dla opcji [Eksportuj do formatu MOV...] folderu jest wybrana wartość tylko do odczytu.
Nie udało się odświeżyć listy wideo.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli są wyłączone uprawnienia zapisu, ponieważ dla
folderu docelowego dla operacji [Pobierz do] wybrano uprawnienia tylko do odczytu
podczas uaktualniania listy nagrań wideo.
Określ folder z uprawnieniem do zapisu, docelowego dla operacji [Pobierz do].
Nie udało się zapisać pliku.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli są wyłączone uprawnienia zapisu, ponieważ dla
folderu docelowego dla operacji [Pobierz do] wybrano uprawnienia tylko do odczytu
podczas pobierania nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci na komputer. Określ folder
z uprawnieniem do zapisu, docelowego dla operacji [Pobierz do].
Ten komunikat jest także wyświetlany, jeśli użytkownik próbuje pobrać nagranie wideo
usunięte z kamery. Kliknij opcję [Odśwież listę wideo], aby zaktualizować tę listę nagrań
wideo do bieżącego stanu.
Nie udało się pobrać z kamery listy wideo.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie można pobrać listy nagrań wideo z kamery,
ponieważ jest ona odłączona podczas pobierania listy.
Odczekaj chwilę i kliknij przycisk [Odśwież listę wideo].
Nie udało się odświeżyć stanu pobierania.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli są wyłączone uprawnienia zapisu, ponieważ dla
folderu docelowego dla operacji [Pobierz do] wybrano uprawnienia tylko do odczytu po
kliknięciu opcji [Odśwież stan pobierania].
Określ folder z uprawnieniem do zapisu, docelowego dla operacji [Pobierz do].
Nie udało się wybrać folderu, do którego mają zostać
pobrane pliki wideo.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie są dostępne wymagane uprawnienia dostępu (na
przykład dla folderu została ustawiona wartość tylko do odczytu lub użytkownik nie ma
uprawnień do zapisu) dla folderu docelowego dla operacji [Pobierz do].
Określ folder z uprawnieniem do zapisu, docelowego dla operacji [Pobierz do].
29
Komunikat
30
Wyjaśnienie
Nie można nawiązać połączenia z kamerą.
Wybrano kamerę, z którą nie można nawiązać połączenia, a następnie wybrano operację
wymagającą nawiązania połączenia z kamerą. Sprawdź połączenie z kamerą.
Nie udało się zainicjować dodatku Canon Network Camera
H.264 Decoder.
Uruchom ponownie system Windows.
Jeśli ten komunikat jest wyświetlany nawet po ponownym uruchomieniu, odinstaluj tę
aplikację, a następnie ponownie ją zainstaluj.
Nie można kontynuować operacji, ponieważ plik jest
uszkodzony.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli pobrany plik zostanie uszkodzony podczas
odtwarzania.
Pobierz ponownie plik wideo.
Nie udało się usunąć pobranego pliku wideo.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie można usunąć pobranego nagrania wideo,
ponieważ folder, do którego jest pobierane usuwane wideo, ma uprawnienia tylko do
odczytu.
Sprawdź ustawienia folderów.
Nie udało się przenieść pobranego pliku wideo.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie można usunąć pobranego nagrania wideo,
ponieważ folder, do którego jest pobierane usuwane wideo, lub folder docelowy ma
uprawnienia tylko do odczytu.
Sprawdź ustawienia folderów.
Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub centrum obsługi klienta Canon należy sprawdzić następujące punkty.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący logowania, sprawdź szczegóły komunikatu oraz środki zaradcze.
Uwaga
• Może wystąpić problem spowodowany przez oprogramowanie zabezpieczające. Należy utworzyć wyjątek dotyczący kamery lub oprogramowania, w
którym pojawił się problem, w oprogramowaniu zabezpieczającym.
Problem
Dodatek
• Informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących kamery zawiera instrukcja obsługi kamery.
3
Rozwiązanie
Nie można uruchomić aplikacji Recorded Video Utility.
• Może być włączona funkcja [Zapora systemu Windows]. Tę aplikację
należy zarejestrować jako zaufany program. Szczegóły ustawień zapory
można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.
• Nie można uruchomić aplikacji podczas tworzenia zdjęcia
panoramicznego na stronie ustawień w kamerze.
• Nie można podłączyć aplikacji Recorded Video Utility do tej samej
kamery przy użyciu kilku komputerów.
Nagranie wideo nie jest wyświetlane.
• Odśwież listę nagrań wideo.
• Odśwież stan pobierania.
Wyświetlanie listy nagrań wideo w aplikacji Recorded Video Utility zajmuje
sporo czasu.
• Jeśli na karcie pamięci zarejestrowano dużą liczbę plików, aplikacja
Recorded Video Utility może przetwarzać listę nagrań wideo przez
dłuższy czas (czas trwania jest proporcjonalny do liczby plików). Należy
ograniczyć liczbę zapisanych plików w opcji [Automatyczne usuwanie
plików wideo] lub regularnie ręcznie usuwać niepotrzebne pliki
w aplikacji Recorded Video Utility.
Liczbę plików zapisanych na karcie pamięci można znacznie ograniczyć,
korzystając z formatu H.264 zamiast JPEG.
31
Indeks
F
Filtr ..................................................................................................................17
Format wideo ..........................................................................................16
I
Informacje o karcie pamięci ............................................................17
Instalacja ......................................................................................................11
O
Obsługiwane kamery ..........................................................................10
Odtwarzanie wideo ..............................................................................23
P
Pobieranie ......................................................................................... 18, 21
T
Typ nagrywania ......................................................................................16
W
Wideo H.264 .............................................................................................24
Wideo JPEG ...............................................................................................23
Wymagania systemowe ....................................................................10
32
BIO-7362-004
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising