Canon | XF705 | User manual | Canon XF705 User manual

Canon XF705 User manual
CEL-SX5VA2G0
Kamera wideo 4K
W niniejszym przewodniku omówione zostały tylko
najważniejsze informacje na temat funkcji kamery.
Aby pobrać pełną instrukcję obsługi, należy przejść na stronę 2.
Skrócona
instrukcja
obsługi
Wstęp
: Instalowanie Instrukcji obsługi kamery wideo (pliku PDF)
2
W niniejszym przewodniku zawarto jedynie najważniejsze informacje niezbędne do rozpoczęcia korzystania
z kamery. Aby dowiedzieć się więcej o kamerze i poznać zasady używania oraz informacje o rozwiązywaniu
problemów w razie wyświetlenia komunikatu o błędzie, należy przeczytać pełną, najnowszą wersję Instrukcji
obsługi (plik PDF). Przejdź do podanej poniżej witryny internetowej. Kliknij nazwę swojego kraju/regionu i pobierz
plik PDF, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
http://www.canon.com/icpd/
Ważne informacje dotyczące użytkowania
UWAGA
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM I UNIKNĄĆ NIEPOŻĄDANYCH EFEKTÓW,
NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO ZALECANYCH AKCESORIÓW.
OSTRZEŻENIE O PRAWACH AUTORSKICH
Nieuprawnione nagrywanie materiałów chronionych prawem autorskim może stanowić naruszenie praw
właścicieli takich materiałów oraz wiązać się ze złamaniem obowiązujących przepisów prawa autorskiego.
OSTRZEŻENIE
GDY KAMERA NIE JEST UŻYWANA, NALEŻY ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY OD ŹRÓDŁA PRĄDU.
OSTRZEŻENIE
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI WYBUCHEM.
ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.
3
Akumulator i pastylkowa bateria litowa
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
4
Podczas używania akumulatora należy zachować ostrożność.
• Akumulator należy trzymać z dala od ognia (akumulator może wybuchnąć).
• Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie temperatur powyżej 60°C. Nie należy pozostawiać
akumulatora w pobliżu grzejników lub wewnątrz rozgrzanego słońcem samochodu.
• Nie należy rozmontowywać ani modyfikować akumulatora.
• Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy i uderzenia.
• Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa
domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii
oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu
przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu
i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu
przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Więcej informacji o sposobie recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokalnych, w zakładzie
gospodarki komunalnej lub miejscowej firmie zajmującej się odbiorem odpadów albo znaleźć w naszej
witrynie internetowej pod adresem www.canon-europe.com/weee lub www.canon-europe.com/battery.
REGIONY UŻYTKOWANIA: Model ID0118 (PAL, A 15)
Model XF705 jest zgodny (stan na listopad 2018 r.) z regulacjami dotyczącymi sygnału radiowego w regionach
wyszczególnionych poniżej. Aby uzyskać informacje, w jakich innych regionach można ich używać,
należy skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Canon.
REGIONY
Kanały radiowe, których użycie w terenie
jest zabronione
Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong,
Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta,
Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy
Kanały 36–64
Rosja, Singapur
Niezabronione
Deklaracja zgodności z dyrektywą UE
Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Dane techniczne sieci bezprzewodowej
Pasmo(a) częstotliwości: 2401–2483 MHz, 5170–5330 MHz
Maksymalna moc sygnału radiowego: 16,4 dBm
Model
ID0118 (PAL): XF705
W niektórych krajach/regionach korzystanie z systemu GPS może być ograniczone prawnie. Należy używać
odbiornika GPS z poszanowaniem przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju/regionie.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas podróżowania za granicą.
Wyświetlanie logo certyfikacji
Aby wyświetlić niektóre informacje o certyfikacji dla tej kamery, w menu wybierz kolejno opcje [B % Ustawienia
systemu] > [Logo certyfikatu].
Znaki towarowe
• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Apple i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
• Avid i Media Composer są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Avid
Technology, Inc. lub podmiotów od niej zależnych w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
• Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 oraz logo Wi-Fi Certified są znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Skrót WPS, używany na ekranach wyświetlanych przez kamerę i w niniejszej instrukcji obsługi,
dotyczy protokołu Wi-Fi Protected Setup.
• Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected Setup jest znakiem stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• JavaScript jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle Corporation,
jej spółek zależnych i stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Inne nie wymienione tutaj nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli.
• Niniejsze urządzenie jest oparte na technologii exFAT udostępnionej na podstawie licencji przez
firmę Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Informacja wyświetlana zgodnie z wymogiem w języku angielskim.
5
Spis treści
6
1. Wstęp 7
4. Odtwarzanie 37
Informacje dotyczące niniejszego przewodnika 7
Konwencje stosowane
w niniejszym przewodniku 7
Dostarczone akcesoria 8
Nazwy części 9
Kamera 9
Pilot bezprzewodowy WL-D6000 16
Podstawowe funkcje odtwarzania 37
Ekran indeksu filmów 37
Odtwarzanie nagrań 39
Przyciski sterujące odtwarzaniem 40
2. Przygotowania 17
Przygotowanie źródła zasilania 17
Użytkowanie akumulatora 17
Przygotowanie kamery 20
Zakładanie zespołu uchwytu mikrofonu 20
Zakładanie osłony przeciwsłonecznej
obiektywu 20
Korzystanie z wizjera 21
Korzystanie z ekranu LCD 22
Pasek naręczny 22
Dostarczony w zestawie pilot
bezprzewodowy 22
Podstawowa obsługa kamery 23
Włączanie i wyłączanie kamery 23
Ustawienia daty, czasu i języka 24
Ustawianie daty i czasu 24
Zmiana języka 25
Korzystanie z kart pamięci SD 26
Zgodne karty pamięci SD 26
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci SD 27
Przełączanie gniazd kart pamięci SD 28
3. Nagrywanie 29
Nagrywanie filmów i zdjęć 29
Podstawowe funkcje nagrywania 29
Elementy wyświetlane na ekranie 31
Ustawienia indywidualne 36
Przyciski konfigurowalne 36
Ustawienia niestandardowego obrazu 36
Zapisywanie i ładowanie ustawień kamery 36
5. Połączenia zewnętrzne 43
Podłączanie monitora zewnętrznego 43
Praca z filmami na komputerze 44
Zapisywanie filmów na komputerze 44
6. Funkcje sieciowe 45
Informacje dotyczące funkcji sieciowych 45
7. Informacje dodatkowe 47
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
i zasady używania 47
Skrócone dane techniczne 49
Orientacyjny czas nagrywania
na karcie pamięci SD 49
Przybliżone czasy ładowania
i pracy akumulatora 50
Akcesoria opcjonalne 50
1
Wstęp
7
Informacje dotyczące niniejszego przewodnika
Dziękujemy za zakup kamery Canon XF705. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem
oraz Instrukcją obsługi (plik PDF, A 2) przed rozpoczęciem używania kamery wideo oraz o zachowanie tych
dokumentów na przyszłość. Jeśli kamera nie będzie działać prawidłowo, należy zapoznać się z Instrukcją obsługi.
; Rozwiązywanie problemów
Konwencje stosowane w niniejszym przewodniku
•
WAŻNE: środki ostrożności dotyczące posługiwania się kamerą.
•
UWAGI: dodatkowe informacje uzupełniające, dotyczące podstawowych procedur obsługi.
• A: Numer strony w niniejszej instrukcji.
• ;: Odnośnik do rozdziału albo części w pełnej wersji instrukcji obsługi (plik PDF, A 2).
• W tym podręczniku stosowane są następujące pojęcia:
„Ekran” oznacza ekran LCD i ekran wizjera.
„Karta” oznacza kartę pamięci SD, SDHC albo SDXC.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, określenie „wskaźnik dostępu” oznacza jeden lub oba wskaźniki dostępu do kart
pamięci SD (SD CARD2/SD CARD3).
„Film” oznacza pojedyncze nagranie filmowe zarejestrowane w ramach pojedynczej operacji nagrywania
(tj. od momentu naciśnięcia przycisku REC w celu rozpoczęcia nagrywania aż do ponownego jego naciśnięcia
w celu zatrzymania nagrywania).
• Fotografie w tym przewodniku mają charakter poglądowy i zostały wykonane aparatem fotograficznym.
Na niektórych fotografiach wprowadzono zmiany zwiększające ich czytelność.
• Ikony trybu pracy: Te ikony wskazują dwa tryby pracy kamery (A 23). Zacieniona ikona (na przykład
)
wskazuje, że opisywanej funkcji można użyć w przedstawionym trybie pracy, natomiast niezacieniona ikona
(na przykład
) wskazuje, że danej funkcji nie można użyć.
Tryby pracy:
• W celu przedstawienia wyborów dokonywanych w menu zastosowano następującą konwencję. Szczegółowe
informacje na temat korzystania z menu oraz podsumowanie wszystkich opcji i ustawień dostępnych w menu
urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi.
; Korzystanie z menu, ; Opcje menu
1 Wybierz opcję [Format nagr.].
> [Æ ! Ustaw. nagryw./nośników] > [Format nagr.]
2 Wybierz opcję [XF-HEVC] lub [XF-AVC], a następnie naciśnij przycisk SET.
W nawiasach kwadratowych [ ] pokazany jest tekst,
jaki jest wyświetlany na ekranie kamery (opcje menu,
przyciski ekranowe, komunikaty itp).
Ta strzałka oznacza kolejny, głębszy
poziom w hierarchii ekranów menu
albo kolejny krok procedury.
Dostarczone akcesoria
Dostarczone akcesoria
Poniższe akcesoria są dostarczane w zestawie z kamerą.
8
Podkładka na ramię*
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu
z pokrywą obiektywu
Uchwyt mikrofonu
Kompaktowy zasilacz sieciowy
CA-CP200 L
(z przewodem zasilającym)
Ładowarka akumulatora CG-A20
Akumulator BP-A30
(z pokrywą gniazda)
Muszla oczna
Pokrywka wizjera
Pokrywka obiektywu*
Pasek na ramię SS-1200
Pilot bezprzewodowy WL-D6000
(z baterią litową CR2025)
Skrócona instrukcja obsługi
(ten przewodnik)
* Element dołączony do kamery.
Nazwy części
Nazwy części
Kamera
9
1 2
4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7 8
9
3
10 11 12 13 14
Otwór wlotowy powietrza
Znacznik płaszczyzny ogniskowej
Przełącznik ZOOM SPEED (szybkość zoomu przy
korzystaniu z przełącznika klawiszowego zoomu
na uchwycie górnym) ; Korzystanie z zoomu
Osłona przeciwsłoneczna obiektywu (A 20)
Przełącznik pokrywy obiektywu (A 29)
Pierścień regulacji ostrości
; Regulacja ostrości
Pierścień zoomu ; Korzystanie z zoomu
Pierścień przysłony ; Przysłona
Przełącznik SHUTTER (tryb prędkości migawki)
; Prędkość migawki
15
10 Przycisk PUSH AUTO IRIS (chwilowa przysłona
automatyczna) ; Przysłona
11 Przełącznik GAIN (poziom wzmocnienia)
; Wzmocnienie
12 Przełącznik WHITE BAL. (balans bieli)
; Balans bieli
13 Przycisk Å (regulacja balansu bieli)
; Balans bieli
14 Pokrywy gniazd kart pamięci (A 27):
SD CARD2 (na górze) i SD CARD3 (na dole)
15 Pokrywa ochronna elementów sterujących
dźwięku ; Nagrywanie dźwięku
Nazwy części
p15
2
3 45
10
1
6
7
8
9 10 111213
14
16
1
Przyciski ND FILTER (filtr szary) +/–
; Filtr szary
2 Przycisk PUSH AF (chwilowy autofokus)
; Regulacja ostrości
3 Przełącznik FOCUS (tryb ostrości)
; Regulacja ostrości
4 Przycisk POWERED IS (metoda stabilizacji obrazu
Powered) ; Stabilizator obrazu/
przycisk konfigurowalny 1 kamery (A 36)
5 Przycisk PEAKING (mocne krawędzie)
; Korzystanie z funkcji wspomagania
ustawiania ostrości/przycisk konfigurowalny
2 kamery (A 36)
6 Przełącznik INFRARED (lampa podczerwieni)
; Nagrywanie w podczerwieni
7 Przełącznik FULL AUTO (tryb w pełni
automatyczny) (A 31)
8 Przełącznik AWB (automatyczny balans bieli)
; Balans bieli
9 Przełącznik IRIS (tryb przysłony) ; Przysłona
10 Przełącznik ZOOM (wybór opcji zoomu)
; Korzystanie z zoomu
11 Przycisk WFM (monitor przebiegów)
; Monitor przebiegów/przycisk
konfigurowalny 4 kamery (A 36)
15
17 18
19
12 Przycisk ZEBRA (wzór zebry)
; Wyświetlanie wzorów zebry/
przycisk konfigurowalny 3 kamery (A 36)
13 Przełącznik AGC (automatyczna kontrola
wzmocnienia) ; Wzmocnienie
14 Przycisk SLOT SELECT (wybór karty SD)
(A 28, 38)
15 Przełącznik – (poziom dźwięku) dla kanałów
CH1 (na górze) i CH2 (na dole)
; Nagrywanie dźwięku
16 Gniazda kart SD (A 27): SD CARD2 (na górze)
i SD CARD3 (na dole)
W tym przewodniku karty pamięci SD
w poszczególnych gniazdach są nazywane
odpowiednio „Karta SD A” i „Karta SD B”.
17 Wskaźniki dostępu do kart (A 27): SD CARD2
(na górze) i SD CARD3 (na dole)
18 Przycisk AUDIO STATUS (wyświetlanie ekranów
stanu [Audio]) ; Wyświetlanie ekranów stanu
19 Pokrętła – (poziom dźwięku) dla kanałów
CH1 (na górze) i CH2 (na dole)
; Nagrywanie dźwięku
Nazwy części
1
2 3
4
5
6
7
11
8
1
2
3
4
5
6
Mocowanie paska ; Montaż paska na ramię
Przełącznik INPUT 2 (wybór wejścia dźwięku)
; Nagrywanie dźwięku
Przełącznik ANALOG (wybór analogowego źródła
dźwięku) dla wejścia INPUT 2
; Nagrywanie dźwięku
Pasek naręczny (A 22)
Przełącznik INPUT 1 (wybór wejścia dźwięku)
; Nagrywanie dźwięku
Przełącznik ANALOG (wybór analogowego źródła
dźwięku) dla wejścia INPUT 1
; Nagrywanie dźwięku
9 10
7
11
12
Otwory na śruby mocujące uchwyt mikrofonu
(A 20)
8 Otwór wentylacyjny
9 Gniazdo INPUT 1 (XLR)
; Nagrywanie dźwięku
10 Gniazdo MIC (mikrofonu)
; Nagrywanie dźwięku
11 Gniazdo USB ; Nagrywanie informacji GPS
(danych geograficznych)
12 Śruba zabezpieczająca osłony przeciwsłonecznej
obiektywu (A 20)
Nazwy części
1
2
3
4
5
6
12
21
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
19
20
Wbudowany mikrofon stereofoniczny
; Nagrywanie dźwięku
2 Stopka
Służy do podłączania akcesoriów, np. opcjonalnej
lampy na baterie VL-10Li II.
3 Tylna kontrolka nagrywania (A 29)
4 Przełącznik klawiszowy zoomu na uchwycie
bocznym; Korzystanie z zoomu
5 Przycisk MAGN. (powiększenie)
; Korzystanie z funkcji wspomagania
ustawiania ostrości/
przycisk konfigurowalny 6 kamery (A 36)
6 Przycisk u (przegląd nagrania)
; Przeglądanie nagrania/
przycisk konfigurowalny 5 kamery (A 36)
7 Przycisk Ø (szybkie odtwarzanie do tyłu)
(A 40)/przycisk konfigurowalny 8 kamery (A 36)
8 Przycisk Ú (pomijanie do tyłu) (A 40)/
przycisk konfigurowalny 11 kamery (A 36)
9 Przycisk Ñ (stop) (A 39)/
przycisk konfigurowalny 12 kamery (A 36)
10 Przycisk INDEX (indeks) (A 38)
11 Dżojstik i przycisk SET ; Korzystanie z menu
12 Przełącznik klawiszowy zoomu na uchwycie
górnym ; Korzystanie z zoomu
22
23 24 25
26
13 Przycisk × (szybkie odtwarzanie) (A 40)/
przycisk konfigurowalny 10 kamery (A 36)
14 Przycisk Ò (odtwarzanie/pauza) (A 39)/
przycisk konfigurowalny 9 kamery (A 36)
15 Przycisk Ù (pomijanie do przodu) (A 40)/
przycisk konfigurowalny 13 kamery (A 36)
16 Przycisk MENU (menu) ; Korzystanie z menu
17 Przycisk CANCEL (anuluj) ; Korzystanie
z menu
18 Dźwignia blokady przycisku REC na uchwycie
górnym (A 29)
19 Przycisk REC (rozpoczęcie/zatrzymanie
nagrywania) (A 29)
20 Przycisk MAGN. (powiększenie)
; Korzystanie z funkcji wspomagania
ustawiania ostrości/
przycisk konfigurowalny 7 kamery (A 36)
21 Głośnik wbudowany
22 Mocowanie paska ; Montaż paska na ramię
23 Przycisk MEDIA (tryb odtwarzania) (A 37)
24 Przełącznik Q (zasilanie) (A 23)
25 Gniazdo akcesoriów
Przeznaczone do montażu akcesoriów za pomocą
śrub 1/4"-20 (o głębokości 6,9 mm).
26 Przełącznik KEY LOCK (funkcja blokady kamery)
; Blokowanie przycisków sterowania kamerą
Nazwy części
13
1
3
1
2
2
4
Gniazda do mocowania opcjonalnego uchwytu do
statywu TA-100 ; Korzystanie ze statywu
Gniazda montażowe i otwór na śrubę podkładki
na ramię ; Demontaż podkładki na ramię
3
4
Otwór na śruby montażowe 1/4"-20
(o głębokości 8,8 mm)
Otwór na śruby montażowe 3/8"-16
(o głębokości 10 mm)
Nazwy części
1
5 6
14
2
3
7
8
9
4
1
2
3
4
5
Śruba zabezpieczająca mikrofonu
; Nagrywanie dźwięku
Uchwyt mikrofonu ; Nagrywanie dźwięku
Zacisk przewodu mikrofonu
Otwór wlotowy powietrza
Przednia kontrolka nagrywania (A 29)
6
7
8
9
Czujnik pilota (A 22)/
lampa podczerwieni ; Nagrywanie
w podczerwieni
Przycisk MIRROR (odwrócenie wyświetlanego
obrazu) (A 22)
Pokrywa obiektywu (A 29)
Przycisk konfigurowalny 14 kamery (A 36)
Nazwy części
1
2
15
13
3
14
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
Wizjer (A 21)
Czujnik oka (A 21)
Muszla oczna (A 21)
Panel LCD z ekranem dotykowym (A 22)
Dźwignia regulacji dioptrycznej (A 21)
Przycisk BATTERY RELEASE
(zwalnianie akumulatora) (A 19)
7 Przycisk MENU (menu) ; Korzystanie z menu
8 Przycisk FUNC (główne funkcje)
; Korzystanie z trybu bezpośredniego
wprowadzania ustawień
9 Przycisk CUSTOM PICT. (niestandardowy obraz)
; Ustawienia niestandardowego obrazu
10 Przycisk STATUS (wyświetlanie ekranu stanu)
; Wyświetlanie ekranów stanu
11 Przycisk DISP (wyświetlanie) (A 31)
12 Komora akumulatora (A 18)/
etykieta identyfikacyjna modelu
13 Przycisk REC (rozpoczęcie/zatrzymanie
nagrywania) ; Korzystanie z menu
14 Dżojstik i przycisk SET ; Korzystanie z menu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15 Przycisk CANCEL (anuluj) ; Korzystanie
z menu
16 Gniazdo INPUT 2 (XLR)
; Nagrywanie dźwięku
17 Gniazdo SDI (A 43)
18 Gniazdo TIME CODE (kod czasowy)
; Synchronizacja z zewnętrznym
urządzeniem
19 Gniazdo G-LOCK/SYNC (Genlock/synchronizacja)
; Synchronizacja z zewnętrznym urządzeniem
20 × Gniazdo (słuchawek) ; Monitorowanie
dźwięku przy użyciu słuchawek
21 Gniazdo REMOTE B (zdalne sterowanie)
Do podłączenia opcjonalnego pilota zdalnego
sterowania RC-V100 ; Korzystanie
z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC-V100
22
Wskaźnik (Ethernet)
23
Gniazdo (Ethernet) ; Łączenie z siecią
przewodową (Ethernet)
24 Gniazdo HDMI OUT (A 43)
25 Gniazdo REMOTE A (zdalne sterowanie)
Służy do podłączania opcjonalnego pilota
zdalnego sterowania RC-V100 lub dostępnych
w sprzedaży pilotów zdalnego sterowania.
26 Gniazdo DC IN ; Korzystanie z gniazda
elektrycznego
Nazwy części
Pilot bezprzewodowy WL-D6000
9
16
1
2
3
4
5
10
6
7
12
8
13
11
14
1
2
3
4
5
6
Przycisk włączania nagrywania: w przypadku
korzystania z przycisku START/STOP lub
przycisków ZOOM konieczne jest jednoczesne
naciśnięcie przycisku włączania nagrywania razem
z przyciskiem, którego chcesz użyć.
Przycisk PHOTO (zdjęcie) (A 30)
Przycisk SHOT1 (znacznik Shot Mark 1)
; Dodawanie znaczników Shot Mark
podczas nagrywania
Przycisk CANCEL (anuluj)
; Korzystanie z menu
Przycisk SET (ustaw) ; Korzystanie z menu
Przycisk INDEX (indeks) (A 38)
7
8
9
10
11
12
13
14
Przycisk Ò (odtwarzanie/pauza) (A 39)
Przycisk Ñ (stop) (A 39)
Przycisk START/STOP (rozpoczęcie/zatrzymanie
nagrywania) (A 29)
Przyciski ZOOM (zoom) T/W ; Korzystanie
z zoomu
Przyciski á/â/à/ß
Przycisk MENU (menu) ; Korzystanie z menu
Przyciski Ø/× (szybkie odtwarzanie do tyłu/
do przodu) (A 40)
Przyciski Ô/Ó (klatka wstecz/do przodu)
(A 40)
2
Przygotowania
17
Przygotowanie źródła zasilania
Kamera może być zasilana z akumulatora lub bezpośrednio przy użyciu kompaktowego zasilacza sieciowego.
Jeśli do kamery, w której znajduje się akumulator, zostanie podłączony kompaktowy zasilacz sieciowy,
będzie ona pobierać prąd z gniazdka elektrycznego.
Użytkowanie akumulatora
Kamerę można zasilać z dostarczonego w zestawie akumulatora BP-A30 lub opcjonalnego akumulatora
BP-A60. Obydwa akumulatory są zgodne z technologią Intelligent System, więc można sprawdzić przybliżony
pozostały czas pracy akumulatora (w minutach) na ekranie. W celu uzyskania dokładniejszych odczytów przed
pierwszym użyciem akumulatora należy go w pełni naładować, a następnie używać kamery, aż do całkowitego
wyczerpania akumulatora.
Ładowanie akumulatora
Kompaktowy zasilacz sieciowy
Akumulatory należy ładować za pomocą dostarczonych
w zestawie: ładowarki akumulatora CG-A20 oraz kompaktowego
zasilacza sieciowego CA-CP200 L. Przed rozpoczęciem
ładowania należy zdjąć pokrywę gniazda akumulatora.
햲
햳
1 Podłącz przewód zasilający do dostarczonego w zestawie
kompaktowego zasilacza sieciowego CA-CP200 L.
2 Podłącz przewód zasilający kompaktowego zasilacza
sieciowego do gniazda elektrycznego.
Wskaźnik CHARGE
3 Podłącz wtyk prądu stałego kompaktowego zasilacza
sieciowego do ładowarki akumulatora.
4 Podłącz akumulator do ładowarki akumulatora.
• Naciśnij lekko i przesuń baterię w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
• Wskaźnik CHARGE (ładowanie) zacznie migać,
jednocześnie sygnalizując przybliżony stan naładowania
akumulatora. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zacznie
świecić światłem ciągłym.
햵
햴
od 0% do 49% (w przybliżeniu): jedno mignięcie co 2 sekundy
od 50% do 74% (w przybliżeniu): dwa mignięcia co 2 sekundy
od 75% do 99% (w przybliżeniu): 3 mignięcia co 2 sekundy
5 Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, wyjmij go z ładowarki akumulatora.
6 Odłącz wtyk prądu stałego od ładowarki akumulatora.
7 Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego i od kompaktowego zasilacza sieciowego.
WAŻNE
• Do ładowarki akumulatora nie należy podłączać żadnego produktu, którego użytkowanie z tą kamerą nie jest
wyraźnie zalecane.
Przygotowanie źródła zasilania
18
• Podczas korzystania z ładowarki akumulatora lub kompaktowego zasilacza sieciowego nie należy ich
mocować na stałe w jednym miejscu, ponieważ może to spowodować awarię.
• Zaleca się ładowanie baterii w temperaturze od +10 do +30ºC. W temperaturach spoza zakresu od 0 do
+40°C ładowanie się nie rozpocznie.
• Aby zapobiec awariom i nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia, nie należy podłączać dostarczonych
w zestawie ładowarki akumulatora ani kompaktowego zasilacza sieciowego do podróżnych konwerterów
napięcia lub specjalnych źródeł zasilania, takich jak te, które są dostępne w samolotach i na statkach,
przetwornic DC-AC itd.
UWAGI
• Jeśli w ładowarce akumulatora, w kompaktowym zasilaczu sieciowym lub w akumulatorze wystąpi usterka,
wskaźnik naładowania zgaśnie i ładowanie się zatrzyma.
• Informacje na temat środków ostrożności, jakie należy zachowywać przy korzystaniu z akumulatora, można
znaleźć w instrukcji obsługi.
; Akumulator
• Przybliżone czasy ładowania i czasy nagrywania przy w pełni naładowanym akumulatorze można znaleźć
w instrukcji obsługi.
; Tabele informacyjne
• Naładowany akumulator rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jest to normalny proces. Aby zapewnić pełne
naładowanie akumulatora, należy ładować go w dniu jego użycia lub dniu poprzedzającym użycie.
• Zaleca się przygotowanie akumulatorów w taki sposób, aby zapewniały zasilanie przez dwu- bądź trzykrotnie
dłuższy czas niż planowany.
• Wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora spowoduje skrócenie jego czasu eksploatacji.
Wskaźnik żywotności akumulatora można sprawdzić na ekranie stanu [Akumulator/Licznik godzin].
Odczyt będzie dokładniejszy po całkowitym naładowaniu akumulatora, a następnie jego całkowitym
rozładowaniu.
Wkładanie akumulatora
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk na przełączniku Q
i ustaw go w położeniu OFF.
햲
2 Włóż akumulator do komory zgodnie z ilustracją i lekko go
dociśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
햳
Przygotowanie źródła zasilania
Wyjmowanie akumulatora
1 Ustaw przełącznik Q w położeniu OFF.
2 Trzymając wciśnięty przycisk BATTERY RELEASE,
przesuń akumulator w górę, a następnie wyjmij go.
19
Przygotowanie kamery
Przygotowanie kamery
W tej części opisano podstawowe czynności związane z przygotowaniem kamery do pracy, takie jak zakładanie
uchwytu mikrofonu i osłony przeciwsłonecznej obiektywu oraz ustawianie ekranu LCD i wizjera.
20
Zakładanie zespołu uchwytu mikrofonu
Za pomocą dostarczonych w zestawie śrub przymocuj zespół
uchwytu mikrofonu do uchwytu górnego.
Zakładanie osłony przeciwsłonecznej obiektywu
Założenie osłony przeciwsłonecznej zapewnia ochronę obiektywu
i pozwala na zredukowanie ilości docierającego do niego światła
rozproszonego. Dodatkowo zamknięcie pokrywy obiektywu może
zapobiegać pozostawianiu na nim odcisków palców i gromadzeniu
się na nim kurzu.
Podczas przenoszenia kamery wideo lub przechowywania jej
po użyciu należy zawsze zdejmować osłonę przeciwsłoneczną
obiektywu i zakładać pokrywkę obiektywu.
햳
햲
1 Zdejmij pokrywkę obiektywu.
• Pokrywki obiektywu i jego osłony przeciwsłonecznej nie można
używać jednocześnie.
2 Załóż osłonę przeciwsłoneczną obiektywu na przednią
część obiektywu, przy czym strona ze śrubą
zabezpieczającą powinna być skierowana do dołu (햲).
Następnie obróć osłonę o 90 stopni w prawo (햳).
• Postępuj ostrożnie, aby nie odkształcić osłony
przeciwsłonecznej obiektywu.
• Upewnij się, że osłona przeciwsłoneczna obiektywu jest
prawidłowo osadzona w gwincie obiektywu.
3 Dokręć śrubę zabezpieczającą (햴).
햴
Przygotowanie kamery
Korzystanie z wizjera
Wizjer kamery jest wyposażony w ekran OLED, który włącza się automatycznie podczas patrzenia przez wizjer
oraz wyłącza się wkrótce po odsunięciu oka.
21
Dopasowywanie wizjera
1 W razie potrzeby zmień kąt ustawienia wizjera.
2 Włącz kamerę i przesuwaj dźwignię regulacji
dioptrycznej, aż uzyskasz ostry obraz w wizjerze.
UWAGI
• Wizjer można włączyć na stałe, zmieniając
ustawienie opcji
> [¢ " Ust. monitorów]
> [VF - czujnik oka] na [Wyłącz].
햲
Dźwignia
regulacji
dioptrycznej
햳
Zakładanie i zdejmowanie muszli ocznej
Załóż muszlę oczną tak, aby zakrywała gumową obręcz zespołu
wizjera. Aby zdjąć muszlę oczną, pociągnij ją lekko od dołu
do góry.
• Aby możliwy był podgląd lewym okiem, ustaw muszlę tak,
aby jej wystająca część była skierowana w przeciwną stronę.
WAŻNE
• Skierowanie obiektywu wizjera na słońce lub inne silne źródła światła
może spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.
Jeśli wizjer nie jest używany, należy założyć pokrywkę wizjera.
Będzie ona również chronić wizjer przed zarysowaniami i brudem.
Załóż pokrywkę wizjera, umieszczając ją w gumowej obręczy
zespołu wizjera.
Muszla
oczna
Zespół
wizjera
Przygotowanie kamery
Korzystanie z ekranu LCD
22
1 Wysuń na zewnątrz panel LCD, obracając go o 90°
w lewo lub w prawo.
2 Ustaw panel LCD pod odpowiednim kątem.
UWAGI
• Obraz wyświetlany na ekranie można odwrócić
w zależności od położenia panelu LCD. Naciśnięcie
przycisku MIRROR w trybie
spowoduje
przełączenie między obrazem oryginalnym a obrazem
odwróconym w pionie. W trybie
spowoduje on
przełączenie między obrazem oryginalnym a obrazem
odwróconym jednocześnie w poziomie i w pionie.
• Możliwa jest niezależna regulacja jasności, kontrastu,
koloru, ostrości i poziomu luminancji dla ekranu LCD i dla
wizjera. Żadna z tych modyfikacji nie ma wpływu na obraz
rejestrowany w nagraniach.
; Dopasowywanie ekranu LCD lub wizjera
• Szczegółowe informacje o tym, jak dbać o ekran LCD
i wizjer, znajdują się w Instrukcji obsługi.
; Zasady używania, ; Czyszczenie
• Informacje o ekranie LCD i wizjerze: Ekrany są produkowane
przy użyciu technologii o bardzo wysokiej precyzji —
ponad 99,99% pikseli pracuje zgodnie ze specyfikacją.
W bardzo rzadkich sytuacjach piksele mogą być
wygaszone lub stale świecić. Nie ma to wpływu
na zapisywany obraz i nie stanowi usterki.
Pasek naręczny
Pasek naręczny należy wyregulować tak, aby możliwe było
dosięgnięcie przełącznika klawiszowego zoomu na uchwycie
bocznym palcem wskazującym i środkowym, a przycisku
REC — kciukiem.
WAŻNE
• Podczas regulowania paska naręcznego należy zachować
szczególną ostrożność, aby nie upuścić kamery.
Dostarczony w zestawie pilot bezprzewodowy
Wkładanie baterii
Przed rozpoczęciem użytkowania pilota bezprzewodowego należy włożyć
do niego dostarczoną w zestawie pastylkową baterię litową CR2025.
햴
1 Naciśnij zaczep w kierunku wskazywanym przez strzałkę (햲) i wyjmij
uchwyt na baterię (햳).
2 Umieść pastylkową baterię litową stroną ze znakiem + skierowaną
do góry (햴).
햵
햳
햲
3 Włóż uchwyt na baterię (햵).
4 Podczas naciskania przycisków należy kierować pilot bezprzewodowy w stronę czujnika pilota kamery.
; Korzystanie z dostarczonego w zestawie pilota bezprzewodowego
Podstawowa obsługa kamery
Podstawowa obsługa kamery
Włączanie i wyłączanie kamery
Kamera ma dwa tryby pracy: tryb CAMERA (
umożliwiający odtwarzanie nagrań.
) umożliwiający nagrywanie oraz tryb MEDIA (
Włączanie/wyłączanie kamery
Naciśnij i przytrzymaj przycisk na przełączniku Q i ustaw
przełącznik w położeniu ON, aby włączyć kamerę w trybie
. Aby wyłączyć kamerę, ustaw przełącznik
w położeniu OFF.
Włączanie kamery w trybie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEDIA oraz przycisk na
przełączniku Q i ustaw przełącznik w położeniu ON,
aby włączyć kamerę bezpośrednio w trybie
.
Zmiana trybu pracy
Aby przełączać między trybami
i
pracy kamery, należy nacisnąć przycisk MEDIA.
)
23
Ustawienia daty, czasu i języka
Ustawienia daty, czasu i języka
Ustawianie daty i czasu
24
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery niezbędne jest ustawienie w niej daty i godziny. Jeśli nie ustawiono
zegara wewnętrznego lub jeśli ustawienia zostały utracone z powodu wyczerpania się wbudowanego
akumulatora rezerwowego, po włączeniu kamery zostanie automatycznie wyświetlony ekran [Data/Czas]
z wybraną strefą czasową.
Tryby pracy:
1 Porusz dżojstikiem w górę/w dół, aby wybrać wymaganą strefę czasową, a następnie naciśnij
przycisk SET (naciśnij dżojstik) w celu przejścia do następnego pola.
• Aby przechodzić między polami, można również nacisnąć dżojstik w lewo/w prawo.
• Domyślną strefą czasową jest [UTC-05:00] (Nowy Jork) lub [UTC+01:00] (Europa Centr.), w zależności od
kraju/regionu zakupu. Podstawę czasu w strefach czasowych stanowi uniwersalny czas koordynowany
(ang. Coordinated Universal Time, UTC).
2 W taki sam sposób zmień zawartość pozostałych pól.
3 Wybierz opcję [Ustaw], a następnie naciśnij przycisk SET, aby uruchomić zegar i zamknąć ekran.
UWAGI
• Datę/godzinę można wyświetlić w trybie
, wybierając ustawienie
> [¢ % Ust. monitorów]
> [Niestandardowy 2] > [Data/Czas].
• Po pierwszym skonfigurowaniu ustawień można zmienić strefę czasową, datę i godzinę za pomocą ustawień
> [B ! Ustawienia systemu] > [Strefa czasowa] i [Data/Czas]. Można również zmienić format daty
i format zegara (12- lub 24-godzinny) za pomocą ustawienia
> [B ! Ustawienia systemu] >
[Format daty].
• Ustawienia daty i godziny mogą zostać utracone, gdy wyczerpie się wbudowany akumulator rezerwowy.
W takim przypadku należy naładować wbudowany akumulator rezerwowy oraz ponownie ustawić strefę
czasową, datę i czas.
; Wbudowany akumulator litowy
• Za pomocą opcjonalnego odbiornika GPS GP-E2 kamera może automatycznie dopasowywać swoje
ustawienia pobieranych z sygnału GPS informacji o dacie/godzinie dotyczących czasu uniwersalnego (UTC).
; Nagrywanie informacji GPS (danych geograficznych)
Ustawienia daty, czasu i języka
Zmiana języka
Domyślnym językiem menu kamery jest język angielski. Można go jednak zmienić na chiński uproszczony,
francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski lub włoski. Należy jednak
pamiętać, że niektóre ustawienia i ekrany są wyświetlane po angielsku niezależnie od ustawienia języka.
Tryby pracy:
1 Nacisnąć przycisk MENU.
2 Porusz dżojstikiem w górę/w dół, aby wybrać opcję [B ! Ustawienia systemu] i naciśnij
przycisk SET.
3 W podobny sposób wybierz opcję [Język H] i naciśnij przycisk SET.
4 Porusz dżojstikiem w górę/w dół, aby wybrać odpowiedni język.
5 Naciśnij przycisk SET, aby zmienić język, a następnie naciśnij przycisk MENU w celu
zamknięcia menu.
25
Korzystanie z kart pamięci SD
Korzystanie z kart pamięci SD
26
Kamera rejestruje filmy i zdjęcia na dostępnych w sprzedaży kartach pamięci Secure Digital (SD)*. Kamera jest
wyposażona w dwa gniazda karty pamięci SD i można korzystać z dwóch kart pamięci SD, aby nagrywać na
obydwu jednocześnie lub automatycznie przełączyć na drugą kartę pamięci SD, gdy używana karta pamięci SD
jest pełna.
Procedurę inicjowania należy przeprowadzać w przypadku kart pamięci SD wykorzystywanych po raz pierwszy
w kamerze.
* Karta pamięci SD może także służyć do zapisywania plików niestandardowego obrazu oraz plików ustawień menu.
; Inicjowanie karty pamięci SD, ; Nagrywanie przechodzące i jednoczesne nagrywanie
na dwóch kartach
Zgodne karty pamięci SD
Poniżej wymieniono typy kart pamięci SD1, jakich można używać w tej kamerze. Najnowsze informacje na temat
kart pamięci SD sprawdzonych pod kątem współdziałania z kamerą można znaleźć w lokalnej witrynie
internetowej firmy Canon.
Typ karty pamięci SD:
.
/
0
Karty pamięci SD
Karty pamięci SDHC
Karty pamięci SDXC
Klasa szybkości U1
Klasa szybkości U3
Klasa szybkości SD2:
Klasa szybkości
UHS2, 3:
1
2
3
Funkcja nagrywania filmów była testowana z użyciem kart pamięci SD wyprodukowanych przez firmy Panasonic, Toshiba
i SanDisk (dane z marca 2018 r.).
Klasa szybkości UHS i SD to standard określający minimalną gwarantowaną szybkość transferu danych w przypadku kart
pamięci SD.
W następujących przypadkach zaleca się korzystanie z kart pamięci SD o klasie szybkości UHS U3:
- Gdy w ustawieniu
> [3 ! Ustaw. nagryw./nośników] > [Format nagr.] wybrano opcję [XF-HEVC], a w ustawieniu
[Rozdzielczość/próbk. koloru] wybrano opcję [3840x2160 YCC422 10 bitów].
- Gdy włączone jest nagrywanie w zwolnionym tempie.
WAŻNE
• Po wielokrotnym wykonaniu operacji rejestracji, usuwania i edycji nagrań (jeśli pamięć jest pofragmentowana)
zapisywanie danych na karcie może trwać dłużej, a nagrywanie może nawet się zatrzymać. W takim
przypadku należy zapisać nagrania i zainicjować kartę za pomocą kamery. Karty pamięci należy inicjować
zwłaszcza przed rejestrowaniem ważnych scen.
• Informacje na temat kart SDXC: Kart pamięci SDXC można używać z tą kamerą, ale są one inicjowane przez
kamerę przy użyciu systemu plików exFAT.
- Jeśli karty pamięci sformatowane z użyciem systemu plików
exFAT mają być stosowane w innych urządzeniach (rejestratorach cyfrowych, czytnikach kart pamięci itp.),
należy upewnić się, że urządzenie zewnętrzne jest zgodne z systemem plików exFAT. Aby uzyskać więcej
informacji na temat zgodności, należy skontaktować się z producentem komputera, systemu operacyjnego
lub karty pamięci.
- Jeśli karty pamięci sformatowane z użyciem systemu plików exFAT zostaną zastosowane w systemie
operacyjnym (OS) niezgodnym z systemem plików exFAT, może pojawić się monit o sformatowanie karty
pamięci. W takim przypadku należy anulować tę operację, aby uniknąć utraty danych.
UWAGI
• Nie ma gwarancji prawidłowej współpracy ze wszystkimi kartami pamięci SD.
Korzystanie z kart pamięci SD
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci SD
1 Otwórz pokrywę gniazda karty.
2 Włóż kartę pamięci SD do końca gniazda, z etykietą
skierowaną w stronę wizjera, aż karta zatrzaśnie się
na swoim miejscu.
27
• Aby wyjąć kartę pamięci SD, należy upewnić się,
że wskaźnik dostępu jest wyłączony, a następnie
nacisnąć kartę jeden raz, aby ją zwolnić.
Wyjąć kartę pamięci, gdy się wysunie.
햲
햳
3 Zamknij pokrywę gniazda karty.
Wskaźniki dostępu
do kart
• Nie należy próbować zamykać pokrywy z użyciem siły,
jeśli karta pamięci jest włożona nieprawidłowo.
햴
Wskaźniki dostępu do kart
Wskaźnik SD CARD 2/
SD CARD 3
Stan kart pamięci SD
Czerwony
Karta SD jest obecnie w użyciu.
Zielony
Gniazdo karty jest obecnie wybrane, a kamera jest gotowa do nagrywania/odtwarzania (filmów znajdujących się
na dowolnej z kart lub zdjęć znajdujących się tylko na karcie pamięci SD B).
Nie świeci
Karta pamięci SD nie została włożona, nie jest obecnie w użyciu, jest zabezpieczona przed zapisem za pomocą
przełącznika LOCK lub nie jest obecnie wybrana.
Jeśli w ustawieniu
> [B $ Ustawienia systemu] > [Dioda] > [Dioda dostępu - karta SD] zostanie
wybrana opcja [Wyłącz], wskaźniki dostępu do kart nie będą świecić.
WAŻNE
• Jeśli wskaźnik dostępu do karty świeci się na czerwono, należy zastosować się do poniższych wytycznych.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko trwałej utraty danych.
- Nie wolno odłączać źródła zasilania ani wyłączać kamery.
- Nie wolno wyjmować karty pamięci.
• Karty pamięci SD mają dwie strony (przód i tył), których nie można traktować zamiennie. Włożenie karty
pamięci niewłaściwą stroną może spowodować nieprawidłowe działanie kamery. Należy upewnić się, że karta
pamięci zostanie włożona tak, jak opisano w kroku 2.
UWAGI
• Karty pamięci SD są wyposażone w przełącznik uniemożliwiający zapis na karcie, aby uniknąć
przypadkowego usunięcia zawartości karty. Aby zabezpieczyć kartę pamięci SD przed zapisem,
należy ustawić przełącznik w położeniu LOCK.
Korzystanie z kart pamięci SD
Przełączanie gniazd kart pamięci SD
28
Kamera jest wyposażona w dwa gniazda kart SD (A i B).
Jeśli w obu gniazdach umieszczone są karty pamięci,
kamera umożliwia przełączanie aktywnego gniazda
w zależności od potrzeb.
Tryby pracy:
Naciśnij przycisk SLOT SELECT.
• Wskaźnik dostępu wybranego gniazda karty pamięci SD
zaświeci się na zielono.
UWAGI
• Jeśli w obu gniazdach kart pamięci SD znajdują się karty pamięci i pokrywa wybranego gniazda zostanie
otwarta, kamera przełączy się automatycznie na drugie gniazdo.
• Podczas nagrywania przełączanie między gniazdami kart pamięci SD za pomocą przycisku SLOT SELECT
jest niemożliwe.
• Tę funkcję można również obsługiwać zdalnie za pomocą aplikacji Browser Remote na podłączonym
urządzeniu sieciowym.
3
Nagrywanie
29
Nagrywanie filmów i zdjęć
W tej części zawarto podstawowe informacje na temat nagrywania filmów* i wykonywania zdjęć. Zdjęcia można
zapisywać wyłącznie na karcie pamięci SD B.
Przed rozpoczęciem rejestrowania ważnych nagrań należy wykonać nagrania testowe za pomocą konfiguracji
wideo, które mają być zastosowane, aby sprawdzić, czy kamera działa prawidłowo. Jeśli kamera nie będzie
działać prawidłowo, należy zapoznać się z Instrukcją obsługi.
* Określenie „film” odnosi się do pojedynczego fragmentu filmowego zarejestrowanego w trakcie pojedynczej operacji nagrywania.
; Rozwiązywanie problemów
Tryby pracy:
Podstawowe funkcje nagrywania
Kontrolki nagrywania
Przełącznik
pokrywy
obiektywu
Wskaźniki dostępu do kart
1 Otworzyć pokrywę obiektywu.
• Ustawić przełącznik pokrywy obiektywu w położeniu OPEN.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk na przełączniku Q i ustaw go w położeniu ON.
• Kamera włączy się w trybie
i przejdzie do trybu gotowości do nagrywania.
• Wskaźniki dostępu gniazd kart pamięci, do których włożono karty, zaświecą się na chwilę na czerwono.
Następnie wskaźnik dostępu karty pamięci wybranej do nagrywania zmieni kolor na zielony.
3 Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie.
• Rozpocznie się nagrywanie. Kontrolki nagrywania zaświecą się, a w górnej części ekranu pojawi się
wskaźnik nagrywania [ÜREC].
• Można używać przycisku REC znajdującego się na uchwycie bocznym lub na uchwycie górnym.
• Tę funkcję można również obsługiwać zdalnie za pomocą aplikacji Browser Remote na podłączonym
urządzeniu sieciowym.
• W przypadku korzystania z dostarczonego w zestawie pilota bezprzewodowego należy nacisnąć
jednocześnie przycisk START/STOP i przycisk włączania nagrywania.
4 Naciśnij przycisk REC, aby zatrzymać nagrywanie.
• Film zostanie nagrany, a następnie kamera przejdzie do trybu gotowości do nagrywania. Zgasną też
kontrolki nagrywania.
Nagrywanie filmów i zdjęć
Robienie zdjęć
1 Przypisz funkcję [Foto] do przycisku konfigurowalnego (A 36).
30
2 Gdy kamera będzie w trybie gotowości do nagrywania, naciśnij ten przycisk konfigurowalny, aby zrobić zdjęcie.
• W prawym górnym rogu ekranu pojawi się symbol 7 oraz liczba dostępnych zdjęć.
Maksymalna wyświetlana na ekranie liczba dostępnych zdjęć wynosi 9999.
• Wskaźnik dostępu SD CARD 3 zaświeci się na czerwono podczas zapisywania zdjęcia.
• Można też nacisnąć przycisk PHOTO na dostarczonym w zestawie pilocie bezprzewodowym.
Po zakończeniu nagrywania
1 Aby zamknąć pokrywę obiektywu, należy ustawić przełącznik pokrywy obiektywu w położeniu CLOSED.
2 Upewnić się, że wskaźnik ACCESS jest zgaszony.
3 Ustawić przełącznik zasilania w położeniu OFF.
4 Zamknąć panel LCD i złożyć wizjer.
WAŻNE
• Jeśli wskaźnik dostępu świeci na czerwono, należy zastosować się do poniższych wytycznych.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko trwałej utraty danych.
- Nie wolno otwierać pokrywy gniazda używanej karty pamięci ani wyjmować karty pamięci.
- Nie wolno odłączać źródła zasilania ani wyłączać kamery.
• Należy pamiętać o regularnym zapisywaniu nagrań (A 44), zwłaszcza tych ważnych, po ich zarejestrowaniu.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.
UWAGI
• Przycisk REC na uchwycie górnym jest wyposażony w dźwignię blokującą, która zapobiega przypadkowemu
naciśnięciu przycisku. Dźwignię blokującą należy ustawić w położeniu C, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu/zatrzymaniu nagrywania lub jeśli nie planuje się korzystania z tego przycisku REC.
Ustawić dźwignię w poprzednim położeniu, aby umożliwić ponowne korzystanie z przycisku REC.
• Za pomocą funkcji przeglądania można odtworzyć część lub całość ostatnio nagranego filmu bez
konieczności przechodzenia do trybu
.
; Przeglądanie nagrania
• Jeśli do jednego z przycisków konfigurowalnych zostanie przypisana opcja [Dodaj $ Mark] lub
[Dodaj % Mark] (A 36), naciśnięcie tego przycisku umożliwi dodanie znacznika $ lub % do ostatniego
nagranego filmu.
• Filmy zostają podzielone w następujących przypadkach:
- Gdy włączone jest nagrywanie przechodzące, a wybrana karta pamięci zostanie zapełniona, nagranie
będzie kontynuowane na drugiej karcie pamięci pod postacią osobnego filmu przechodzącego.
- W przypadku nagrywania filmów na karcie SDHC plik wideo (strumieniowy) filmu zostanie podzielony
na mniejsze części o rozmiarze około 4 GB. Nawet w takim przypadku odtwarzanie za pomocą kamery
będzie ciągłe.
• Ustawienia metadanych zostaną zapisane razem z filmem. Razem z nagrywanymi filmami można także
zapisać ustawienia niestandardowego obrazu.
; Osadzanie pliku niestandardowego obrazu w filmach, ; Korzystanie z metadanych
• Maksymalny czas ciągłego nagrywania pojedynczego filmu wynosi 6 godzin. Po upływie tego czasu
automatycznie zostanie utworzony nowy film, a nagrywanie będzie kontynuowane jako osobny film.
• W przypadkach opisanych poniżej nie można robić zdjęć:
- Po włączeniu funkcji buforowania.
- Gdy włączone jest nagrywanie w zwolnionym tempie.
- Gdy włączona jest aplikacja Browser Remote.
• Jeśli przełącznik LOCK na karcie SD jest ustawiony w położeniu blokady zapisu, nagrywanie filmów lub
zapisywanie zdjęć będzie niemożliwe. Należy wcześniej zmienić położenie przełącznika LOCK.
Nagrywanie filmów i zdjęć
• W zależności od filmu kamera może wewnętrznie zmienić niektóre ustawienia, aby wyświetlić bardziej
odpowiedni obraz na ekranie LCD lub w wizjerze.
- Jeśli ustawienie [Gamma] w pliku niestandardowego obrazu ma wartość inną niż [Canon Log 3], kamera
będzie wyświetlać obraz odpowiadający w przybliżeniu obrazowi wideo wyświetlanemu na prawidłowo
skonfigurowanym, zgodnym monitorze.
- Jeśli ustawienie [Gamma] w pliku niestandardowego obrazu ma wartość [Canon Log 3], kamera będzie
wyświetlać kolory odpowiadające w przybliżeniu przestrzeni kolorów BT.709, niezależnie od przestrzeni
kolorów używanej podczas nagrywania.
Nagrywanie w trybie w pełni automatycznym
Ustaw przełącznik FULL AUTO w położeniu ON, aby ustawić
kamerę w trybie w pełni automatycznym. W trybie w pełni
automatycznym kamera samoczynnie ustawia przysłonę,
wzmocnienie, czas naświetlania i balans bieli. Kamera
automatycznie dostosowuje też w sposób ciągły jasność i balans
bieli*. Tryb ostrości nie zostanie jednak ustawiony na tryb
autofokusu.
* Dla trybu pomiaru światła zostanie wybrane ustawienie [Standardowy], dla
korekty AE — ustawienie [±0], a dla limitu AGC — ustawienie [Wył/33 dB].
Elementy wyświetlane na ekranie
W tym podrozdziale objaśniono znaczenie różnych elementów wyświetlanych na ekranie w trybie
.
Elementy rzeczywiście wyświetlane w danej chwili na ekranie będą się różnić w zależności od bieżących
ustawień menu i trybu pracy. Korzystając z funkcji indywidualnej konfiguracji wyświetlania informacji,
można wyłączać poszczególne elementy wyświetlane na ekranie, jeśli nie są akurat potrzebne. Pozycje menu,
które umożliwiają kontrolowanie wyświetlania poszczególnych elementów, zostały podane w poniższej tabeli
(„1”: oznacza element w menu
> [¢ % Ust. monitorów] > [Niestandardowy 1], a „2”: oznacza
element w menu [Niestandardowy 2]).
; [Niestandardowy 1], [Niestandardowy 2]
31
Nagrywanie filmów i zdjęć
Ramki AF
W zależności od wybranego rozmiaru ramki AF oraz użytej funkcji ustawiania ostrości mogą być widoczne
niektóre z poniższych ramek AF.
; Regulacja ostrości
32
Ramka ciągłego AF — zawsze w kolorze białym
Ramka MF ze wspomaganiem AF — w kolorze żółtym: ręczny zakres regulacji; w kolorze białym: automatyczny zakres regulacji.
AF twarzy:
Główny obiekt sceny
AF twarzy:
Inne ramki wykrywania twarzy
Śledzenie: wybór obiektu
Śledzenie: wyświetlane podczas śledzenia
Nagrywanie filmów i zdjęć
Lewa strona ekranu
Ikona/wyświetlany element
Opis
C
èé
êë
(w kolorze czerwonym)
0000 min
1: [Blokada]
Pozostały poziom naładowania akumulatora
Ikona sygnalizująca szacunkowy pozostały poziom naładowania. Dostępny czas
nagrywania jest wyświetlany w minutach obok ikony.
• Po pojawieniu się ikony
należy wymienić akumulator na w pełni
naładowany.
• W zależności od warunków eksploatacji rzeczywisty stan naładowania
akumulatora może być wskazywany niedokładnie.
2: [Stan naład. akum.]
Stan karty pamięci i szacowany dostępny czas nagrywania
6, 7, 0000 min
Stan karty: zielony kolor — nagrywanie możliwe; żółty kolor — karta pamięci
prawie pełna; biały kolor — odczytywanie karty. Karta pamięci wybrana do
nagrywania jest oznaczona symbolem Ð.
6, 7, END (w kolorze
czerwonym)
Karta pamięci jest zapełniona.
,
(w kolorze
czerwonym)
Brak karty SD albo nagrywanie na karcie jest niemożliwe.
Pozycja zoomu. ; Korzystanie z zoomu
• Zoom może być wyświetlany w postaci paska lub wartości numerycznej.
Pasek jest wyświetlany tylko podczas operacji przybliżania albo oddalania.
,
Z 00/00
000 m lub 000 ft,
,
Menu Custom Display
Blokada. ; Blokowanie przycisków sterowania kamerą
2: [Pozost. czas nagr.]
1: [Wskaźnik zoom] (typ),
[Pozycja zoom]
(wyświetlanie lub brak)
- Przybliżona odległość ogniskowania (tylko podczas ręcznego ustawiania ostrości). 1: [Odleg. od obiektu]
: ostrość ustawiona na nieskończoność,
-: ostrość poza punktem
nieskończoności.
@, A
Tryb ostrości. ; Regulacja ostrości
1: [Tryb ostrości]
AF twarzy. ; Wykrywanie twarzy
,
,
,
,
,
,
,
,
Ustawienia gamma niestandardowego obrazu. ; Ustawienia krzywej
gamma i koloru głównego
1: [Zdjęcie
niestandardowe]
Szczegółowe ustawienia obrazu dla pliku niestandardowego obrazu są aktywne.
; Ustawienia niestandardowego obrazu
¯,°,± (w kolorze
żółtym)
Stabilizator obrazu. ; Stabilizator obrazu
1: [Stabilizator obrazu]
Tryb pomiaru światła. ; Tryb pomiaru światła
1: [Pomiar światła]
Wyświetlanie LUT (tablicy podglądu). ; Stosowanie LUT do ekranów/
wyjść wideo
1: [LUT]
^ (w kolorze żółtym)
Powiększenie. ; Powiększenie
• Aby zmienić współczynnik powiększenia, można nacisnąć przycisk SET.
1: [Powiększenie]
J, K (w kolorze
żółtym)
Mocne krawędzie. ; Mocne krawędzie
1: [Mocne krawędzie]
b, `
Pracujący wentylator i ostrzeżenie przed zbyt wysoką temperaturą.
; Korzystanie z wentylatora
• Kiedy wartość wewnętrznej temperatury kamery przekroczy określony poziom,
zostanie wyświetlona żółta ikona b. Jeśli temperatura wzrośnie jeszcze
bardziej, kolor ikony b będzie czerwony.
• Gdy ikona ` zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, oznacza to
ostrzeżenie dotyczące wentylatora.
2: [Temper./Wentyl.]
,
33
Nagrywanie filmów i zdjęć
Górna część ekranu
Ikona/wyświetlany element
,
,
34
Opis
Menu Custom Display
Typ sieci, funkcja sieciowa i stan połączenia.
2: [Funkcje sieciowe]
Wyświetlane ikony: biały kolor — funkcja gotowa do użycia; żółty kolor — łączenie
lub rozłączanie z siecią; czerwony kolor — wystąpił błąd.
; Sprawdzanie stanu sieci
4
Jednoczesne nagrywanie na dwóch kartach. ; Nagrywanie przechodzące
i jednoczesne nagrywanie na dwóch kartach
2: [Tryb nagrywania]
Operacja nagrywania:
STBY, ÜREC
Nagrywanie filmu: gotowość do nagrywania, nagrywanie.
SLOW STBY,
ÜSLOW REC
Nagrywanie w zwolnionym tempie: gotowość do nagrywania, nagrywanie.
; Specjalne tryby nagrywania
PRE REC STBY,
ÜPRE REC
Buforowanie: gotowość do nagrywania, nagrywanie.
; Specjalne tryby nagrywania
00.00P, 00.00i, 000/00.00P
Częstotliwość klatek. ; Wybór częstotliwości klatek
• Podczas nagrywania w zwolnionym tempie wyświetlana jest również
częstotliwość nagrywania klatek.
2: [Częst. klat.]
REC`, STBY`
Polecenie nagrywania sygnału wyjściowego. ; Menu [3 Ustaw. nagryw./
nośników]
2: [Polec. nagrywania]
00:00:00.00, 00:00:00:00
R/P/F/E/H
Kod czasowy. ; Ustawianie kodu czasowego
2: [TC]
Prawa strona ekranu
Ikona/wyświetlany
element
7 0000,
czerwonym)
(w kolorze
Opis
Menu Custom Display
Przybliżona liczba zdjęć, jakie można zapisać na karcie SD (A 30)
• Gdy ikona
świeci się na czerwono, oznacza to, że do gniazda karty SD B nie
włożono karty lub nie można na niej zapisywać danych.
2: [Pozostałe zdjęcia]
U
Genlock. ; Odbiór sygnału wideo odniesienia (synchronizacja Genlock)
2: [Genlock]
YCC422 10 bitów,
YCC420 8 bitów
Próbkowanie koloru. ; Wybór ustawień rozdzielczości i próbkowania koloru
2: [Rozdzielczość/
próbk. koloru]
0000x0000
Rozdzielczość. ; Wybór ustawień rozdzielczości i próbkowania koloru
Format wideo. ; Wybór głównego formatu nagrywania
2: [Format nagr.]
Q
Notatka User Memo. ; Korzystanie z metadanych
2: [Notatka użytkownik]
T (w kolorze
czerwonym)
Elementy wyświetlane na ekranie. ; Nakładanie elementów na ekranach/
wyjściach wideo
2: [Kom. ekr. wy.]
(w kolorze
czerwonym)
Pilot bezprzewodowy wyłączony (A 22)
2: [WL-D6000]
Ogranicznik poziomu dźwięku. ; Nagrywanie dźwięku
2: [Wsk. poziomu audio]
,
Miernik poziomu dźwięku. ; Nagrywanie dźwięku
,
Głośność słuchawek. ; Regulacja głośności
–
Data/godzina
–
2: [Data/Czas]
CH0/CH0
Kanały wyjścia audio. ; Wyjście audio
2: [Monitor. kanałów]
Nagrywanie filmów i zdjęć
Dolna część ekranu
Ikona/wyświetlany
element
Opis
Menu Custom Display
00 00 00 00
Bit użytkownika. ; Ustawianie bitu użytkownika
2: [User Bit]
od A001C001 do
Z999D999
Dane identyfikacyjne filmu. Obejmują indeks kamery, numer rolki i numer filmu
w nazwie pliku filmu. ; Ustawianie nazwy pliku filmu
2: [Numer rolki/filmu]
Sygnał GPS: świecenie — odbiór sygnału satelitarnego; miganie — brak odbioru
sygnału satelitarnego.
• Ikona wyświetlana tylko wówczas, gdy do kamery podłączony jest opcjonalny
odbiornik GPS GP-E2.
; Nagrywanie informacji GPS (danych geograficznych)
2: [GPS]
Nagrywanie w podczerwieni i lampa podczerwieni. ; Nagrywanie
w podczerwieni
1: [Nagr. w podczerw.]
;
,=
Cyfrowy telekonwerter. ; Korzystanie z zoomu
1: [Telekonwert.]
TL-U58, WA-U58
Optymalizacja do obiektywu konwersyjnego. ; Korzystanie z opcjonalnych
obiektywów konwersyjnych
1: [Obiektyw konwert.]
@
Tryb w pełni automatyczny (A 31)
1: [W pełni automat.]
ÅA , ÅB , ¼, É,
È,
,
Balans bieli. ; Balans bieli
1: [Balans bieli]
Poziom nacisku na zoom. ; Korzystanie z przełącznika klawiszowego zoomu
na uchwycie bocznym
• Jest wyświetlany tylko w przypadku korzystania z przełącznika klawiszowego
zoomu na uchwycie bocznym po wybraniu niestandardowej szybkości zoomu.
1: [Szyb. zoom w uchw.:
użytk.]
Pasek ekspozycji. ; Pasek ekspozycji
• Wyświetlany po wybraniu ręcznej regulacji wzmocnienia, przysłony i czasu
otwarcia migawki.
1: [Pasek Exposure]
Korekta AE. ; Kompensacja ekspozycji — korekta AE
1: [Korekta AE]
Filtr szary i ostrzeżenie o filtrze. ; Filtr szary
1: [Filtr szary]
Wartość przysłony. ; Przysłona
1: [Przysł.]
Wartość wzmocnienia. ; Wzmocnienie
1: [Wzmocnienie]
Prędkość migawki. ; Prędkość migawki
1: [Migawka]
,
,
0000 K ±0CC
AE ±0.00
ND 1/00,
,
E, F 0.0, closed
E, 00.0 dB
E1/1000, 1/0000,
000.00 Hz, 000.00°
UWAGI
• Za pomocą przycisku DISP można wyłączyć większość ikon i elementów wyświetlanych na ekranie
w następującej kolejności:
Wszystkie elementy włączone  Tylko znaczniki ekranowe (jeśli są aktywne)  Minimalna liczba elementów
(operacja nagrywania itp.).
35
Ustawienia indywidualne
Ustawienia indywidualne
36
Przyciski konfigurowalne
Kamera jest wyposażona w szereg przycisków, do których można przypisać różne funkcje (przyciski
konfigurowalne). Często używane funkcje można przypisać do najwygodniejszych przycisków, aby dostosować
kamerę do własnych potrzeb i preferencji.
Na korpusie kamery można znaleźć 14 przycisków konfigurowalnych. Opcjonalny pilot zdalnego sterowania
RC-V100 zawiera 4 dodatkowe przyciski konfigurowalne, z których można korzystać po połączeniu pilota
z kamerą. Nazwy przycisków widoczne na kamerze obok przycisków konfigurowalnych 1–7 wskazują domyślnie
przypisane im funkcje.
; Przyciski konfigurowalne
Ustawienia niestandardowego obrazu
Kamera umożliwia zmianę wielu ustawień kontrolujących różne aspekty generowanego obrazu. Wszystkie te
ustawienia są traktowane łącznie jako pojedynczy plik niestandardowego obrazu. Po dostosowaniu
odpowiednich ustawień do własnych potrzeb można zapisać maksymalnie 20 plików niestandardowego obrazu
(w pamięci kamery lub na karcie SD), a następnie ładować je w celu zastosowania dokładnie tych samych
ustawień. Pliki niestandardowego obrazu można zapisywać tylko na karcie SD B i tylko z niej ładować.
; Ustawienia niestandardowego obrazu
UWAGI
• Pliki niestandardowego obrazu są zgodne wyłącznie z kamerami XF705.
Zapisywanie i ładowanie ustawień kamery
Po zmianie ustawień różnych opcji menu można zapisać wszystkie te ustawienia w pamięci kamery lub na karcie
SD. Pliki ustawień kamery można zapisywać tylko na karcie SD B i tylko z niej ładować. Ustawienia te można
załadować w późniejszym czasie lub przenieść na inny egzemplarz kamery XF705, dzięki czemu taką kamerę
będzie można obsługiwać w dokładnie taki sam sposób.
; Zapisywanie i ładowanie ustawień kamery
UWAGI
• Pliki ustawień kamery są zgodne wyłącznie z kamerami XF705.
4
Odtwarzanie
37
Podstawowe funkcje odtwarzania
W tej części omówiono sposób odtwarzania filmów i zdjęć.
; Odtwarzanie, ; Przeglądanie zdjęć
Tryby pracy:
Ekran indeksu filmów
Po ustawieniu kamery w tryb
zostanie wyświetlony ekran
indeksu. Na ekranie indeksu można uzyskać dostęp do różnych
funkcji odtwarzania.
Jeśli wybrana karta SD zawiera filmy nagrane z użyciem
częstotliwości systemowej innej niż aktualnie używana przez
kamerę, takich filmów nie będzie można odtworzyć. W takim
przypadku należy zmienić częstotliwość systemową kamery
na zgodną z nagraniami na karcie.
; Wybieranie częstotliwości systemowej
Ustaw kamerę w tryb
(A 23).
• Pojawi się ekran indeksu filmów. Układ wyświetlonego ekranu indeksu zależy od aktualnie wybranego formatu
nagrywania, ale dany ekran indeksu można zmienić (A 38).
8
9
10
11
12
1
2
3
4
13
5
14
15
6
7
16
17
18
Podstawowe funkcje odtwarzania
1
2
38
3
4
5
6
1
2
Blokada ; Blokowanie przycisków
sterowania kamerą
Znacznik kadru
; Dodawanie znaczników do filmów
podczas nagrywania, ; Dodawanie
i usuwanie znaczników Shot Mark
Znacznik $/%
; Dodawanie znaczników do filmów
podczas nagrywania, ; Dodawanie
znaczników $ lub znaczników %
Pomarańczowa ramka wyboru
Osadzony plik niestandardowego obrazu
; Osadzanie pliku niestandardowego
obrazu w filmach
Dane identyfikacyjne filmu (indeks kamery,
numer rolki i numer filmu) ; Ustawianie
nazwy pliku filmu
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Data i czas zapisu
Miniatura filmu
Karta SD (aktualnie wybrana karta ma kolor biały)
Aktualnie wyświetlany ekran indeksu (A 38)
Połączenie sieciowe ; Funkcje sieciowe /
Transfer FTP ; Transfer filmów (transfer FTP)
Numer filmu/łączna liczba filmów
Data (tylko miesiąc i dzień) oraz godzina nagrania
Początkowy kod czasowy filmu
Czas trwania filmu
Nagrywanie w zwolnionym tempie1
; Nagrywanie w zwolnionym tempie
Próbkowanie koloru i rozdzielczość
; Wybór ustawień rozdzielczości
i próbkowania koloru
Częstotliwość klatek2 ; Wybór
częstotliwości klatek
Dotyczy tylko filmów XF-HEVC.
W przypadku filmów nagrywanych w zwolnionym tempie na ekranie wyświetlana jest częstotliwość nagrywania klatek
i częstotliwość odtwarzania klatek.
Przełączanie kart SD
Jeśli w obu gniazdach znajdują się karty, naciśnięcie przycisku
SLOT SELECT powoduje rozpoczęcie odtwarzania nagrań
z drugiej karty.
Przełączanie ekranów indeksu
Ekran indeksu wyświetlany po przejściu w tryb
zależy od
bieżących ustawień nagrywania. Aby odtwarzać filmy lub zdjęcia
zapisane w innym formacie, należy zmienić ekran indeksu.
[Indeks XF-HEVC]:
ekran indeksu filmów XF-HEVC zapisanych na wybranej karcie.
[Indeks XF-AVC]:
ekran indeksu filmów XF-AVC zapisanych na wybranej karcie.
[Indeks zdjęć]: ekran indeksu zdjęć zapisanych na karcie SD B (tylko).
1 Naciśnij przycisk INDEX.
• Pojawi się menu wyboru ekranu indeksu.
2 Wybierz określony ekran indeksu i naciśnij przycisk SET.
• Pojawi się wybrany ekran indeksu.
• Aby natomiast anulować operację, wybierz opcję [Anuluj].
Podstawowe funkcje odtwarzania
Odtwarzanie nagrań
1 Za pomocą dżojstika przesuń pomarańczową ramkę wyboru na film lub zdjęcie do odtworzenia.
2 Naciśnij przycisk Ò.
Filmy:
• Rozpocznie się odtwarzanie.
• Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk Ò.
• Po zakończeniu wybranego filmu odtwarzanie przejdzie automatycznie do następnego filmu.
Po odtworzeniu ostatniego filmu z ekranu indeksu odtwarzanie zostanie wstrzymane.
Zdjęcia:
• Wybrane zdjęcie jest wyświetlone (w widoku pojedynczego zdjęcia).
• Naciskając przyciski Ú/Ù lub poruszając dżojstikiem w lewo/w prawo, można wyświetlić poprzednie/
następne zdjęcie.
• Naciśnij przycisk DISP, aby ukryć/wyświetlić elementy wyświetlane na ekranie.
3 Naciśnij przycisk Ñ, aby powrócić do ekranu indeksu.
WAŻNE
• Jeśli wskaźnik dostępu świeci na czerwono, należy zastosować się do poniższych wytycznych.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko trwałej utraty danych.
- Nie wolno odłączać źródła zasilania ani wyłączać kamery.
- Nie wolno otwierać pokrywy gniazda używanej karty pamięci ani wyjmować karty pamięci.
UWAGI
• Między poszczególnymi nagraniami odtwarzanymi przez kamerę mogą występować krótkie przerwy
w odtwarzaniu obrazu lub dźwięku.
• W zależności od filmu kamera może wewnętrznie zmienić niektóre ustawienia, aby wyświetlić bardziej
odpowiedni obraz na ekranie LCD lub w wizjerze.
- Jeśli ustawienie [Gamma] w pliku niestandardowego obrazu ma wartość inną niż [Canon Log 3], kamera
będzie wyświetlać obraz odpowiadający w przybliżeniu obrazowi wideo wyświetlanemu na prawidłowo
skonfigurowanym, zgodnym monitorze.
- Jeśli ustawienie [Gamma] w pliku niestandardowego obrazu ma wartość [Canon Log 3], kamera będzie
wyświetlać kolory odpowiadające w przybliżeniu przestrzeni kolorów BT.709, niezależnie od przestrzeni
kolorów używanej podczas nagrywania.
5
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
1
2
19
3
4
22 23 24 25
26
20
21
39
Podstawowe funkcje odtwarzania
1
2
40
3
4
5
6
7
8
Blokada ; Blokowanie przycisków
sterowania kamerą
Pracujący wentylator i ostrzeżenie przed zbyt
wysoką temperaturą ; Korzystanie
z wentylatora
Przewodnik funkcji (A 40)
Ustawienie interwału skoku (A 40)
Pozostały poziom naładowania akumulatora
(A 33)
Połączenie sieciowe ; Sprawdzanie stanu
sieci / Transfer FTP ; Transfer filmów
(transfer FTP)
Karta pamięci SD
Odtwarzanie
Ð PLAY
Odtwarzanie
Ý PAUSE
Pauza
Ô/Ó
Przewijanie klatka po klatce
do tyłu/do przodu
F FWD x5 × Szybkie odtwarzanie
Ø F REV x5 Szybkie odtwarzanie do tyłu
30s ×,
Skok do przodu o 30 sekund lub
o 10% czasu trwania filmu
10% ×
Skok do tyłu o 10 sekund lub
Ø 10s,
o 10% czasu trwania filmu
Ø 10%
9
1
2
3
4
Częstotliwość klatek1 ; Wybór
częstotliwości klatek
10 Osadzony plik niestandardowego obrazu
; Osadzanie pliku niestandardowego
obrazu w filmach
11 Znacznik $/%
; Dodawanie znaczników do filmów
podczas nagrywania, ; Dodawanie
znaczników $ lub znaczników %
12 Kod czasowy
13 Numer filmu/łączna liczba filmów
14 Próbkowanie koloru ; Wybór ustawień
rozdzielczości i próbkowania koloru
15 Rozdzielczość ; Wybór ustawień
rozdzielczości i próbkowania koloru
16 Format wideo ; Wybór głównego formatu
nagrywania
17 Elementy wyświetlane na ekranie
; Nakładanie elementów na ekranach/
wyjściach wideo
18 Pilot bezprzewodowy wyłączony (A 22)
19 Miernik poziomu dźwięku2
20 Kanały wyjścia audio ; Nagrywanie dźwięku
21 Głośność słuchawek ; Regulacja głośności
22 Prędkość migawki3 ; Prędkość migawki
23 Wzmocnienie3 ; Wzmocnienie
24 Wartość przysłony3 ; Przysłona
25 Bit użytkownika ; Ustawianie bitu
użytkownika
26 Data i godzina nagrania4
W przypadku filmów nagrywanych w zwolnionym tempie na ekranie wyświetlana jest częstotliwość nagrywania klatek
i częstotliwość odtwarzania klatek.
Tylko po wybraniu dla opcji
> [¢ $ Ust. monitorów] > [Niestandardowy] > [Wsk. poziomu audio] ustawienia [Włącz].
Tylko po wybraniu dla opcji
> [¢ $ Ust. monitorów] > [Niestandardowy] > [Dane kamery] ustawienia [Włącz].
Tylko po wybraniu dla opcji
> [¢ $ Ust. monitorów] > [Niestandardowy] > [Data/Czas] ustawienia [Włącz].
Przyciski sterujące odtwarzaniem
Podczas odtwarzania filmu należy korzystać z przycisków na
kamerze, dżojstika i przewodnika funkcji lub dostarczonego
w zestawie pilota bezprzewodowego. Do wyświetlania/ukrywania
przewodnika funkcji służy przycisk DISP. Szczegółowe informacje
na ten temat podano w poniższej tabeli.
Podstawowe funkcje odtwarzania
Dostępne typy odtwarzania
Operacja odtwarzania
Szybkie odtwarzanie
Odtwarzanie z szybkością
około 5x większą niż normalna
szybkość.
Sposób obsługi
Przyciski: naciśnij przycisk Ø lub ×.
Pilot bezprzewodowy: naciśnij przycisk Ø lub ×.
Przewijanie klatka po klatce do Dżojstik: przy włączonej pauzie porusz dżojstikiem w górę lub w dół.
przodu/do tyłu
Pilot bezprzewodowy: podczas pauzy odtwarzania naciśnij przycisk Ô lub Ó.
Dżojstik: w trakcie odtwarzania porusz dżojstikiem w górę lub w dół.
Skok do tyłu/do przodu w filmie Naciśnięcie przycisku FUNC umożliwia zmianę interwału skoku na [s] w celu włączenia skoku 30 sekund
do przodu/10 sekund do tyłu lub na [%] w celu włączenia skoku o 10% czasu trwania filmu.
Przeskok do początku
następnego filmu
Przyciski: naciśnij przycisk Ù.
Dżojstik: porusz dżojstikiem w prawo.
Pilot bezprzewodowy: naciśnij przycisk ß.
Przeskok do początku
bieżącego filmu
Przyciski: naciśnij przycisk Ú.
Dżojstik: porusz dżojstikiem w lewo.
Pilot bezprzewodowy: naciśnij przycisk à.
Przeskok do poprzedniego
filmu
Przyciski: naciśnij dwukrotnie przycisk Ú.
Dżojstik: dwukrotnie porusz dżojstikiem w lewo.
Pilot bezprzewodowy: naciśnij dwukrotnie przycisk à.
Powrót do zwykłego trybu
odtwarzania
Przyciski: naciśnij przycisk Ò.
Dżojstik: naciśnij sam dżojstik (przycisk SET).
Pilot bezprzewodowy: naciśnij przycisk Ò.
•
•
•
•
•
UWAGI
Podczas wyświetlania filmów w trybach opisanych w powyższej tabeli dźwięk nie jest odtwarzany.
Naciśnięcie przycisku Ò podczas szybkiego odtwarzania umożliwia powrót do odtwarzania z normalną
szybkością.
W przypadku niektórych trybów odtwarzania na wyświetlanym obrazie mogą występować pewne anomalie
(bloki, paski itd.).
Na ekranie wyświetlana jest przybliżona szybkość.
Czas przejścia o jedną klatkę do przodu jest dłuższy niż czas przejścia o jedną klatkę do tyłu i zależy od
używanego formatu wideo: około 0,5 sekundy w przypadku filmów XF-AVC oraz 1 sekunda w przypadku
filmów XF-HEVC.
41
Podstawowe funkcje odtwarzania
42
5
Połączenia zewnętrzne
43
Podłączanie monitora zewnętrznego
Do podłączenia kamery do monitora zewnętrznego (na potrzeby monitorowania nagrywania lub w celu
odtwarzania nagrań) należy użyć tego gniazda w kamerze, które jest zgodne z gniazdem w monitorze.
Następnie należy wybrać konfigurację sygnału wyjściowego wideo.
; Konfiguracja wyjściowego sygnału wideo
Schemat połączeń
Kamera powinna być zasilana z gniazdka elektrycznego przy użyciu kompaktowego zasilacza sieciowego.
Gniazdo SDI
Kabel BNC
(dostępny w sprzedaży)
Gniazda wejściowe
SDI
Monitor
zewnętrzny
Kabel HDMI
(dostępny w sprzedaży)
Gniazda wejściowe
HDMI
Gniazdo HDMI OUT
•
•
•
•
UWAGI
Gniazdo HDMI OUT jest tylko wyjściem sygnału. Nie należy podłączać kamery do gniazda wyjściowego
innego urządzenia za pośrednictwem gniazda HDMI OUT, ponieważ mogłoby to spowodować
jej uszkodzenie.
Prawidłowe działanie po podłączeniu kamery do monitorów DVI nie jest gwarantowane.
W przypadku niektórych monitorów sygnał wideo może być wyświetlany nieprawidłowo. W takiej sytuacji
należy użyć innego gniazda.
Aby używać przycisku REC kamery również do sterowania funkcją nagrywania zewnętrznego rejestratora
podłączonego do gniazda HDMI OUT, należy dla opcji
> [3 " Ustaw. nagryw./nośników] >
[Polec. nagrywania] oraz dla opcji [HDMI - Time Code] wybrać ustawienie [Włącz]. W takim przypadku
w sygnale wyjściowym będzie również zawarty sygnał kodu czasowego.
Praca z filmami na komputerze
Praca z filmami na komputerze
44
Zapisywanie filmów na komputerze
Do zapisywania i porządkowania filmów na komputerze służy oprogramowanie Canon XF Utility. Program Canon
XF Plugin umożliwia łatwą obróbkę filmów bezpośrednio z poziomu aplikacji do nieliniowego montażu wideo
(NLE) firmy Avid. Aby móc obrabiać filmy XF-HEVC w programie Canon XF Utility lub za pomocą dodatków
Canon XF Plugin, należy również pobrać i zainstalować dekoder Canon XF-HEVC. Oprogramowanie, dodatki
i dekoder są dostępne bezpłatnie do pobrania w lokalnej witrynie internetowej firmy Canon. Na stronie
pobierania można znaleźć informacje dotyczące wymagań systemowych i najnowsze informacje.
Szczegółowe instrukcje instalowania i odinstalowania oprogramowania znajdują się w pliku „Ważne informacje”
(Install-XF Utility.pdf) zawartym w skompresowanym pliku pobieranym z witryny internetowej.
Szczegółowe informacje na temat używania oprogramowania można znaleźć w instrukcji obsługi (plik PDF)
dostępnej po zainstalowaniu programu.
Canon XF Utility (systemy Windows/macOS): Aplikacja umożliwiająca zapisywanie filmów na komputerze,
sprawdzanie ich, odtwarzanie i porządkowanie, a także przechwytywanie pojedynczych klatek z tego
typu filmów.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (systemy Windows/macOS): Dodatek, który umożliwia łatwe
importowanie filmów z karty SD lub folderu lokalnego na komputerze do zgodnej wersji programu Avid Media
Composer (aplikacja NLE zgodna z oprogramowaniem Avid Media Access) bezpośrednio z poziomu
tego programu.
Canon XF-HEVC Decoder (systemy Windows/macOS): Dekoder umożliwiający odtwarzanie filmów XF-HEVC
za pomocą programu Canon XF Utility lub dodatków Canon XF. Dekoder ten jest wymagany do obróbki filmów
XF-HEVC na komputerze.
6
Funkcje sieciowe
45
Informacje dotyczące funkcji sieciowych
Kamerę można połączyć z siecią bezprzewodową lub zgodnym urządzeniem sieciowym za pośrednictwem
wbudowanego modułu Wi-Fi lub podłączyć do sieci przewodowej przy użyciu kabla Ethernet.
; Funkcje sieciowe
Funkcje sieciowe i rodzaje połączeń
Funkcja sieciowa
Opis
Sieć
przewodowa
Wi-Fi
Tryb
infrastruktury1
Kamera jako
punkt dostępu2
Browser Remote
Zdalne sterowanie kamerą za pośrednictwem
przeglądarki internetowej uruchomionej
w podłączonym urządzeniu.
–
–
Ü
Przesyłanie strumieniowe
przy użyciu protokołu IP
Przesyłanie strumieniowe na żywo obrazu
i dźwięku z kamery przy użyciu protokołu IP
do zgodnego dekodera wideo IP podłączonego
do sieci.
Ü
–
–
Przesyłanie plików przez
protokół FTP
Przesyłanie filmów nagranych kamerą do
innego urządzenia mającego połączenie z siecią
za pośrednictwem protokołu FTP.
Ü
Ü
–
1
2
Połączenie z siecią Wi-Fi za pośrednictwem zewnętrznego punktu dostępu (routera bezprzewodowego itp.)
Bezpośrednie połączenie z pojedynczym urządzeniem obsługującym łączność Wi-Fi. W takiej konfiguracji kamera pełni rolę
punktu dostępu Wi-Fi.
Przed skorzystaniem z funkcji sieciowych
Zanim korzystanie z funkcji sieciowych będzie możliwe, należy wcześniej skonfigurować w kamerze różne
ustawienia. Ogólnie rzecz biorąc, należy wykonać 3 poniższe kroki:
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Skonfiguruj i zapisz profile konfiguracyjne sieci, z których zamierzasz korzystać.
W kamerze domyślnie zapisane jest połączenie Kamera jako punkt dostępu, którego
można od razu użyć do połączenia się z urządzeniem mobilnym i skorzystania z funkcji
zdalnego sterowania kamerą z przeglądarki.
; Łączenie z siecią Wi-Fi, ; Kamera jako punkt dostępu,
; Łączenie z siecią przewodową (Ethernet)
Skonfiguruj ustawienia jednej lub wielu funkcji sieciowych, z których zamierzasz
korzystać.
; Konfiguracja aplikacji Browser Remote, ; Ustawienia przesyłania
strumieniowego przy użyciu protokołu IP, ; Ustawienia serwera i transferu FTP
Wybierz profil sieci i rozpocznij korzystanie z wybranej funkcji sieciowej.
; Uruchamianie aplikacji Browser Remote, ; Przesyłanie strumieniowe
wideo przy użyciu protokołu IP, ; Transfer filmów (transfer FTP)
• Procedury zawarte w Instrukcji obsługi są podawane z założeniem, że masz już prawidłowo skonfigurowaną
i działającą sieć wraz ze współpracującym z nią harmonijnie urządzeniem sieciowym lub punktem dostępu
Wi-Fi. W razie konieczności zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z urządzeniami sieciowymi, z których
zamierzasz korzystać.
Informacje dotyczące funkcji sieciowych
• Wprowadzanie ustawień sieci wymaga odpowiedniej wiedzy na temat konfigurowania i użytkowania sieci
przewodowych (Ethernet) i/lub bezprzewodowych (Wi-Fi). Firma Canon nie udziela pomocy technicznej
w zakresie konfiguracji sieci.
46
WAŻNE
• Dane przesyłane za pośrednictwem sieci nie są szyfrowane.
• Firma Canon nie odpowiada za żadne straty danych ani jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w związku
z nieprawidłową konfiguracją sieci. Ponadto firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani
uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z funkcji sieciowych.
• Przy korzystaniu z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą trafić w niepowołane
ręce. Ponadto kamera jest dostarczana z hasłami domyślnymi, więc funkcje sieciowe można przetestować
natychmiast. Zaleca się zmianę tych ustawień początkowych. Należy pamiętać o zagrożeniach
bezpieczeństwa danych.
UWAGI
• Informacje o antenie Wi-Fi: Podczas korzystania z funkcji Wi-Fi kamery wideo
nie należy przykrywać anteny Wi-Fi ręką ani innym przedmiotem. Mogłoby to
zakłócać sygnały bezprzewodowe.
• Podczas korzystania z funkcji sieciowych nie należy otwierać pokryw
gniazd kart.
• W pobliżu obszaru anteny Wi-Fi nie należy umieszczać przewodów
podłączonych do gniazda SDI ani gniazda HDMI OUT. gdyż może to mieć
negatywny wpływ na komunikację bezprzewodową za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
Antena Wi-Fi
7
Informacje dodatkowe
47
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem. Należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika
produktu bądź innych osób.
UWAGA
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
• W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się z niego dym lub
dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
• Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
• Nie należy dopuścić do zawilgocenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych
ani wlewać do niego cieczy.
• W czasie burz z piorunami nie należy dotykać produktu, jeśli jest podłączony do gniazda elektrycznego.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
• Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
• Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi do użytku z produktem.
• W przypadku korzystania z ładowarki akumulatora lub kompaktowego zasilacza sieciowego należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki akumulatora ani kompaktowego zasilacza
sieciowego, jeśli są podłączone do gniazda elektrycznego.
- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca do gniazda
elektrycznego.
- Przy odłączaniu produktu nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy uszkadzać, przecinać
ani modyfikować przewodu zasilającego.
- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
• Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem
z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
• Nie ładować akumulatorów w temperaturze spoza zakresu 0–40°C.
• W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży baterii lub dostarczonych w zestawie akumulatorów
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Nie należy używać przeciekających baterii/akumulatorów. W przypadku zetknięcia się elektrolitu
wyciekającego z baterii/akumulatora ze skórą lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą
ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy je przepłukać dużą ilością czystej,
bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Należy korzystać wyłącznie z baterii/akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
- Nie należy podgrzewać baterii/akumulatorów ani wystawiać ich na działanie ognia.
- Nie należy ładować baterii/akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi
przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Przed wyrzuceniem baterii/akumulatorów należy zasłonić ich styki taśmą lub innym materiałem izolacyjnym.
• Nie patrzeć przez wizjer w stronę silnych źródeł światła, np. słońca w jasny dzień lub laserów i innych silnych
źródeł sztucznego oświetlenia.
• Nie zostawiać obiektywu bez założonej pokrywki. Obiektyw może skupiać światło i spowodować pożar.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zasady używania
48
• Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani krótko po jego
użyciu, gdy jest nadal ciepły.
• Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem, gdy jest on używany.
Nawet jeśli produkt nie wydaje się gorący, mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające
się zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy. W przypadku korzystania z produktu
w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub używania go przez osoby z problemami z krążeniem
lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.
• Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Pasek owinięty wokół szyi może spowodować uduszenie.
• Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego i gnieździe
elektrycznym.
• Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących wyłączanie produktu
w miejscach, w których jego używanie jest zabronione. Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować
wadliwe działanie innych urządzeń w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić
do wypadków.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
• Pasek jest przeznaczony wyłącznie do noszenia na ciele. Zawieszenie paska z urządzeniem przyczepionym do
haczyka lub innego przedmiotu może spowodować uszkodzenie urządzenia. Ponadto nie należy potrząsać
urządzeniem ani narażać go na silne uderzenia. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie
urządzenia.
• Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. Mogłoby to
doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie groziłoby poparzeniami
bądź uszkodzeniami ciała.
• Tylko umieszczenie produktu na statywie zapewnia jego odpowiednią stabilność.
Skrócone dane techniczne
Skrócone dane techniczne
Podane poniżej dane techniczne stanowią skróconą wersję pełnych danych technicznych kamery. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy zapoznać się z pełną wersją Instrukcji obsługi.
; Dane techniczne
• Media zapisu (nie wchodzą w skład zestawu)
Przybliżone czasy nagrywania można znaleźć w poniższej tabeli.
Karta pamięci SD, SDHC (SD High Capacity) lub SDXC (SD eXtended Capacity); 2 gniazda na filmy;
karta pamięci SD B tylko na zdjęcia
• Zasilanie (znamionowe): Prąd stały 14,4 V (akumulator), prąd stały 24,0 V (gniazdo DC IN)
• Pobór mocy (nagrywanie przy włączonym ekranie LCD z włączonym sygnałem wyjściowym z gniazda SDI
(3G-SDI))
Filmy XF-HEVC, 3840x2160, 160 Mb/s: 21,5 W (59.94P), 20,8 W (50.00P)
Filmy XF-HEVC, 1920x1080, 60 Mb/s:
20,6 W (59.94P), 19,9 W (50.00P)
Filmy XF-AVC, 1920x1080, 45 Mb/s:
19,1 W (59.94P), 18,8 W (50.00P)
• Temperatura pracy: 0–40°C
• Wymiary (szer. x wys. x głęb.)1
Sam korpus kamery: 162 x 210 x 378 mm
Korpus kamery z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, uchwytem mikrofonu i muszlą oczną: 191 x 258 x 433 mm
1
•
Wszystkie wymiary podane w przybliżeniu.
Waga2
Korpus kamery (w tym podkładka na ramię i pasek naręczny): 2710 g
Typowa konfiguracja robocza*: 3160 g
* Kamera z podkładką na ramię, paskiem naręcznym, osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, uchwytem mikrofonu,
muszlą oczną, akumulatorem BP-A30 i jedną kartą pamięci SD.
2
Wszystkie wartości wagi podane w przybliżeniu.
Orientacyjny czas nagrywania na karcie pamięci SD
Wartości czasu są orientacyjne, mają charakter wyłącznie orientacyjny i zostały obliczone na podstawie
pojedynczego nagrania rejestrowanego do momentu zapełnienia karty.
Pojemność karty pamięci SD
Rozdzielczość i szybkość
transmisji bitów
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
3840x2160, 160 Mb/s
25 min
50 min
105 min
210 min
3840x2160, 110 Mb/s
35 min
75 min
150 min
305 min
1920x1080, 60 Mb/s
65 min
140 min
280 min
565 min
1920x1080, 45 Mb/s
90 min
185 min
375 min
755 min
49
Skrócone dane techniczne
Przybliżone czasy ładowania i pracy akumulatora
50
Pełne naładowanie akumulatora BP-A30 za pomocą dostarczonej w zestawie ładowarki CG-A20 trwa
ok. 170 minut. Przybliżony czas pracy w pełni naładowanego akumulatora BP-A30 przy ustawieniach
domyślnych przedstawiono poniżej.
Format, rozdzielczość i szybkość transmisji
bitów wideo
Filmy XF-HEVC, 3840x2160, 160 Mb/s
Filmy XF-AVC, 1920x1080, 45 Mb/s
Częstotliwość ramki
Maksymalny czas nagrywania
Typowy czas nagrywania
59.94P
120 min
65 min
50.00P
125 min
70 min
59.94P
135 min
80 min
50.00P
135 min
80 min
Masa i wymiary są przybliżone. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń.
Akcesoria opcjonalne
Zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Komunikat [Błąd komunikacji z baterią] jest wyświetlany, jeśli używany jest nieoryginalny akumulator —
wymagana jest wówczas reakcja użytkownika. Należy pamiętać, że firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wypadku, np. awarii lub pożaru, będącego skutkiem
używania nieoryginalnych akumulatorów.
Symbolem tym oznaczone są oryginalne akcesoria wideo firmy Canon. Ze sprzętem wideo firmy
Canon należy używać akcesoriów firmy Canon lub produktów z tym znakiem.
Canon Europa N.V.
52
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na stronie
www.canon-europe.com/Support
Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez Canon Europa N.V.
Dane zawarte w niniejszym dokumencie zweryfikowano w sierpniu 2018 r. Dane te mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
CEL-SX5VA2G0
DIE-0523-000
© CANON INC. 2018
0214W076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising