Canon LV-WU360 User manual

Canon LV-WU360 User manual
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
LV-WU360/LV-WX370/LV-X350
Instrukcja obsługi
Funkcje i konstrukcja urządzenia
Opisywany projektor został zaprojektowany z myślą o mobilności, trwałości wykonania
i łatwości obsługi. Projektor posiada wbudowane funkcje multimedialne oraz obsługuje
technologię LCD, wykorzystując głębię 1,07 mld kolorów.
Podstawowe Ustawienie systemu
komputerowego
Projekt jest wyposażony w system
skanowania wielokrotnego, aby szybko
przetwarzać wiele sygnałów wyjściowych
z komputera. Możliwa jest obsługa
rozdzielczości do WUXGA włącznie.
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa pozwala zadbać
o bezpieczeństwo projektora. Dzięki
funkcji blokady można zablokować
działanie urządzeniu na panelu
sterowania lub za pomocą pilota zdalnego
sterowania. Blokada klawiatury hasłem
zapobiega użyciu projektora przez osoby
nieupoważnione.
Funkcje przydatne do prezentacji
Funkcja cyfrowego zoomu pozwala
skupić wzrok na kluczowych informacjach
podczas prezentacji.
Funkcja automatycznej konfiguracji
Funkcja ta pozwala automatycznie
wyszukiwania urządzenie wejścia,
automatycznie dostosować Ustawienie
projektora do komputera i automatycznie
regulować zniekształcenie trapezowe
za pośrednictwem przycisku AUTO na
pilocie.
Sterow. Lampą
Można ustawić jasność lampy projektora.
Funkcja logo (LV-WX370, LV-X350)
Funkcja logo pozwala personalizować
logo wyświetlane na ekranie. Można
rejestrować dowolny obraz wyświetlony
na ekranie.
Funkcja tablicy kolorów
W chwili projektowania obrazu na
kolorowej ścianie można uzyskać zbliżony
kolorowy obraz dla kolorowego obrazu na
białym płótnie, wybierając kolor podobny
do koloru ściany z gotowego zestawu
czterech kolorów.
Menu ekranowe w wielu wersjach
językowych
Menu ekranowe projektora jest
dostępne w 26 wersjach językowych.
Można wybrać spośród następujących
języków: angielski, niemiecki, francuski,
włoski, hiszpański, polski, szwedzki,
niderlandzki, portugalski, japoński,
chiński (uproszczony), chiński
(tradycyjny), koreański, rosyjski,
arabski, turecki, fiński, norweski,
duński, indonezyjski, węgierski, czeski,
kazachski, wietnamski, tajski, farsi.
Zarządzanie energią
Funkcja zarządzania zasilaniem obniża
zużycie energii i wydłuża cykl życia lampy.
Kodowane napisy
Jest to drukowana wersja zapisu
dźwiękowego programu lub innych
informacji wyświetlanych na ekranie.
Można włączyć tę funkcję i przełączać
kanały.
Przydatne funkcje konserwacji
Funkcje konserwacji lampy i filtra
zapewniają lepszą i prawidłową
konserwację projektora.
Uwaga:
- Menu ekranowe i obrazy w instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnic się od faktycznego
wyglądu produktu.
- Instrukcja obsługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
2
Spis treści
Funkcje I Konstrukcja Urządzenia....... 2
Spis Treści.................................................. 3
Środki Ostrożności.................................. 5
Środki Ostrożności.............................. 5
Przestroga – Urządzenie Podwieszone
Na Suficie............................................ 5
Przeczytać I Zachować Niniejszą
Instrukcję Obsługi Do Późniejszego
Wglądu................................................ 6
Wymagania Dot. Przewodu
Zasilającego........................................ 8
Informacja Fcc ................................... 9
Symbole Bezpieczeństwa Użyte
W Tej Instrukcji ................................. 10
Zasady Bezpiecznego Użycia............11
Zasady Bezpiecznego Użycia............ 17
Przed Instalacją.................................. 20
Oprogramowanie Open Source........ 24
Akcesoria............................................ 25
Nazwa I Sposób Działania
Projektora............................................ 26
Przód/Góra........................................ 26
Tył..................................................... 26
Dół..................................................... 26
Złącza............................................... 27
Górny Panel Sterowania I Wskaźniki.. 28
Pilot Zdalnego Sterowania................ 29
Instalowanie Baterii W Pilocie
Zdalnego Sterowania........................ 30
Zasięg Pracy Pilota Zdalnego
Sterowania........................................ 30
Instalacja............................................. 31
Konfigurowanie Projektora................ 31
Regulacja Obrazu Projektora............ 32
Podłączanie Projektora Do
Komputera Pc................................... 33
Podłączanie Projektora Do
Urządzenia Wideo............................. 34
Podłączanie Projektora Do
Urządzenia Audio.............................. 35
Podłączanie Projektora Do
Portu Usb.......................................... 36
Podłączanie Przewodu Zasilającego.... 37
Podstawowa Obsługa........................ 38
Włączanie Zasilania Projektora......... 38
Wyłączanie Zasilania Projektora....... 39
Korzystanie Z Menu Osd.................. 40
Omówienie Pozycji W Menu............. 41
Regulowanie Zoomu Projektora Oraz
Fokus................................................ 42
Funkcja Automatycznego
Ustawiania........................................ 43
Regulacja Zniekształcenia
Trapezowego.................................... 43
Zniekształcenie Trapezowe
W Pionie/W Poziomie....................... 43
Rregulacja Głośności........................ 44
Obsługa Menu................................... 44
Działanie Pilota Zdalnego
Sterowania........................................ 45
Wybór Wejścia.................................. 47
Wyświetlacz........................................ 49
Automatycznie Dostosuj
Do Komputera................................... 49
Rregulacja Dokładna......................... 49
Pozycja pozioma (W Poziomie)........ 49
Pozycja pionowa (W Pionie)............. 50
Rozmiar Obrazu W Pionie................ 50
Proporcje........................................... 50
Odwrócenie Obrazu W Poziomie/
W Pionie............................................ 51
Położenie Menu................................ 52
Obraz W Tle ..................................... 52
System ............................................. 53
Regulacja Kolorów............................. 55
Tryb Obrazu...................................... 55
Regulacja Kolorów............................ 56
Ustawienie........................................... 57
Włączenie Bezpośrednie.................. 57
Tryb gotowości.................................. 57
Tryb wentylatora................................ 58
Sterow. Lampą.................................. 58
Wentylator......................................... 59
Kodowane napisy.............................. 59
Blokada klawiatury............................ 60
Przysłona.......................................... 60
Dźwięk.............................................. 61
Zakres Wejścia Hdmi........................ 61
Funkcje Zaawansowany.................... 62
Język................................................. 62
Autokonfiguracja............................... 63
Zniekształcenie Trapezowe............... 63
3
Spis treści
Logo.................................................. 66
Zabezpieczenia................................. 67
Zarządzanie Energią......................... 68
Licznik Filtra...................................... 69
Wzorzec Testowy.............................. 70
Sieć................................................... 71
Ustawienie Fabryczne....................... 71
Licznik Lampy................................... 72
Memory Viewer................................... 73
Włączanie Slajdów............................ 73
Efekt zmiany slajdu........................... 73
Ustawienia sortowania...................... 73
Obróć................................................ 74
Optymalne dostosowanie.................. 74
Powtórz............................................. 74
Zastosuj............................................ 74
Info....................................................... 75
Sterowanie Siecią............................... 76
Przydatne Funkcje.............................. 90
Memory Viewer................................. 90
Funkcja Wyświetlania Przez Usb...... 92
Konserwacja I Czyszczenie................. 95
Wskaźnik Ostrzeżenia...................... 95
Czyszczenie Obiektywu.................... 96
Czyszczenie Obudowy Projektora.... 96
Czyszczenie Filtra............................. 97
Resetowanie Licznika Filtra.............. 97
Wymiany Lampy................................ 98
Lampa............................................... 98
Dodatek................................................... 100
Rozwiązywanie Problemów............ 100
Struktura Menu............................... 101
Wskaźnik Stanu.............................. 106
Obsługiwane Rodzaje Sygnałów.... 107
Konfiguracja Złączy......................... 108
Wymiary.......................................... 109
Dane Techniczne..............................110
Tryb Sterowania Rs232....................112
4
Środki ostrożności
Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE:
• TO URZĄDZENIE WYMAGA UŻYCIA UZIEMIENIA.
• ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAZENIA PRĄDEM, NIE
NALEŻY NARAŻAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ ANI WILGOĆ.
•P
rojektor wytwarza silne światło za pośrednictwem obiektywu. Nie spoglądać
bezpośrednio na obiektyw, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
wzroku. Należy zachować szczególną ostrożność, aby dzieci nie spoglądały
bezpośrednio na wiązkę światła.
•Z
ainstalować projektor w prawidłowym położeniu. W przeciwnym razie może
dojść do zagrożenia pożarem.
•N
ie należy przykrywać otworów wentylacyjnych projektora. Mogłoby dojść do
nagromadzenia ciepła, co skróciłoby cykl życia projektora i byłoby niebezpieczne.
• J eśli projektor pozostanie bez użycia przez dłuższy czas, należy odłączyć go od
sieci elektrycznej.
•N
ie należy wyświetlać tego samego obrazu przez długi czas.
Na panelu LCD, z powodu charakterystycznych właściwości projektora, mógłby
pozostać powidok.
PRZESTROGA – URZĄDZENIE PODWIESZONE
NA SUFICIE
Jeśli projektor zostanie zainstalowany pod sufitem, należy okresowo oczyszczać
otwory wlotu powietrza i górną powierzchnię projektora odkurzaczem. Jeśli
projektor nie będzie przed dłuższy czas czyszczony, może dojść do zatkania
wentylatorów chłodzących, co spowoduje uszkodzenie urządzenia lub ogromne
niebezpieczeństwo.
NIE USTAWIAĆ PROJEKTORA W WARUNKACH LEPKIEGO, WILGOTNEGO
LUB ZADYMIONEGO POWIETRZA, TAKICH JAK KUCHNIA, ABY ZAPOBIEC
USZKODZENIU URZĄDZENIA I OGROMNEMU NIEBEZPIECZEŃSTWU.
JEŚLI PROJEKTOR WEJDZIE W STYCZNOŚĆ Z OLEJEM LUB INNYMI
CHEMIKALIAMI, JEGO STAN TECHNICZNY MOŻE ULEC POGORSZENIU.
5
Środki ostrożności
■ P RZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się ze wszystkimi
zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami obsługi.
Należy przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie i zachować
go do późniejszego użytku. Przed oczyszczeniem projektor należy odłączyć od sieci
elektrycznej. Nie używać środków czyszczących w płynie ani aerozoli do czyszczenia
projektora. Do czyszczenia projektora należy używać wilgotnej szmatki.
Należy przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń umieszczonych na obudowie
projektora.
Aby zapewnić dodatkową ochronę projektora w czasie burzy lub gdy pozostanie
bez opieki lub nie będzie używany przez długi czas, należy go odłączyć od sieci
elektrycznej. Pozwoli do zapobiec uszkodzeniu urządzenia wynikającego ze
skoków napięcia i wyładowań atmosferycznych.
Nie należy wystawiać projektora na działanie deszczu ani używać go w pobliżu
wody, na przykład w wilgotnej piwnicy, obok basenu itd.
Nie używać akcesoriów niezalecanych przez producenta, ponieważ mogłoby to
być niebezpieczne.
Nie umieszczać projektora na niestabilnym wózku, stole lub stojaku. Projektor mógłby
upaść, powodując poważne obrażenia ciała dziecka lub osoby dorosłej, a także
poważne uszkodzenie projektora. Używać projektora tylko z wózkiem lub stojakiem
zalecanym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem. Montaż projektora
na ścianie lub półce należy przeprowadzić zgodnie ze wskazówkami producenta,
korzystając z zestawu montażowego zatwierdzonego przez producentów.
Wózek z urządzeniem należy przesuwać z zachowaniem ostrożności.
Nagłe przerwy w ruchu, nadmierna siła lub nierówna powierzchnia
mogą spowodować przewrócenie wózka z urządzeniem.
Otwory z tyłu i z przodu obudowy służą do wentylacji, zapewnienia
niezawodnego działania urządzenia i ochrony go przed przegrzaniem.
Otworów nigdy nie należy przykrywać płótnem ani innym materiałem, a otworu
na dole nie wolno blokować, ustawiając projektor na łóżku, sofie, dywanie lub
podobnej powierzchni. Projektora nigdy nie należy ustawiać w pobliżu promiennika
ciepła ani innych urządzeń grzewczych.
Projektora nie należy umieszczać w ramach konstrukcji zamkniętych, takich jak
regał na książki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
6
Środki ostrożności
Nigdy nie należy wpychać do projektora przedmiotów przez otwory w obudowie,
ponieważ mogłyby zetknąć się z niebezpiecznymi punktami napięcia lub zewrzeć
elementy, co może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nigdy nie
rozlewać jakiekolwiek cieczy na powierzchni projektora.
Nie instalować projektora w pobliżu ciągów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacji.
Projektor należy podłączać tylko do jednego źródła zasilania wskazanego na
etykiecie znamionowej. W przypadku wątpliwości dotyczących dostępnego źródła
zasilania należy skontaktować się z Centrum obsługi klienta firmy Canon lub
lokalnym zakładem energetycznym.
Nie przeciążać gniazd elektrycznych ani przedłużaczy, ponieważ mogłoby to
skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Nie pozostawiać żadnych przedmiotów
na przewodzie zasilającym. Nie wolno umieszczać projektora w miejscu, w którym
jego przewody mogłyby ulec uszkodzeniu w wyniku nadepnięcia.
Nie podejmować prób samodzielnego serwisowania urządzenia, ponieważ otwarcie
lub zdjęcie pokrywy może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub
inne zagrożenia. Konserwację urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu
pracownikowi.
Należy odłączyć projektor od gniazda elektrycznego i zlecić jego serwis
wykwalifikowanemu pracownikowi w następujących sytuacjach:
a. Uszkodzenie lub postrzępienie się przewodu zasilającego lub wtyku.
b. Wylanie cieczy na urządzenie.
c. Zamoczenie urządzenia w deszczu lub kontakt z wodą.
d. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo pomimo przestrzegania instrukcji. Można
korzystać tylko z tych elementów regulacyjnych, których użycie dopuszcza
niniejsza instrukcja. Niewłaściwe ustawienie innych elementów regulacyjnych
może spowodować uszkodzenie, które może wymagać gruntownej naprawy
przez personel serwisowy, aby przywrócić produkt do stanu używalności.
e. Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub jego obudowa jest uszkodzona.
f. J eśli urządzenie wykazuje znaczącą zmianę w działaniu – wskazuje to na.
W przypadku, gdy wymagane jest użycie części zamiennych, należy zadbać, aby
pracownik techniczny skorzystał z części wskazanych przez producenta, które
posiadają takie same parametry jak części oryginalne. Nieupoważniona wymiana
części może skutkować pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami ciała.
Po zakończeniu serwisowania lub naprawy urządzenia należy poprosić pracownika
technicznego o rutynową kontrolę bezpieczeństwa w celu ustalenia, czy projektor
znajduje się w stanie gwarantującym jego bezpieczną pracę.
7
Środki ostrożności
Wymagania dot. przewodu zasilającego
Przewód zasilający dostarczony z projektorem spełnia wymagania obowiązujące w
kraju, w którym dokonano zakupu.
GNIAZDO ELEKTRYCZNE POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ W POBLIŻU
URZĄDZENIA I BYĆ ŁATWO DOSTĘPNE.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia
i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z
odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny,
zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub
akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów)
w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w
dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać
z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz
akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie
niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu
przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu
prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem
gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę
www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.
8
Środki ostrożności
Symbole bezpieczeństwa użyte w tej instrukcji
W tym rozdziale opisano symbole bezpieczeństwa użyte w całej instrukcji obsługi.
Ważne informacje o bezpieczeństwie projektora zostały oznaczone następującymi
symbolami. Zawsze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oznaczonych tymi
symbolami.
Ostrzeżenie
Wskazuje na niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń
ciała wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, jeśli
zasada nie będzie przestrzegana. Aby zapewnić bezpieczeństwo,
należy zawsze przestrzegać tych informacji.
Przestroga
Wskazuje na niebezpieczeństwo obrażeń ciała wynikające
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, jeśli zasada nie
będzie przestrzegana. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy
zawsze przestrzegać tych informacji.
Wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem wynikające
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, jeśli zasada nie
będzie przestrzegana. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy
zawsze przestrzegać tych informacji.
Wskazuje na niebezpieczeństwo poparzeń ciała wynikające
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, jeśli zasada nie
będzie przestrzegana. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy
zawsze przestrzegać tych informacji.
Zabronione
Przestroga
Oznacza zabronione działania.
Oznacza konieczność podjęcia działań lub przestrzegania
zasad.
9
Środki ostrożności
Zasady bezpiecznego użycia
W tym rozdziale zawarto ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi
należy się dokładnie zapoznać, aby zagwarantować prawidłową i bezpieczną
obsługę projektora.
Ostrzeżenie
Źródło zasilania
W trakcie instalacji projektora wtyk powinien być łatwo dostępny, aby umożliwić szybkie
podłączenie urządzenia od zasilania w razie takiej potrzeby (w tym celu można się także
posłużyć wyłącznikiem awaryjnym). Jeśli wystąpi którakolwiek z poniżej opisanych sytuacji,
należy wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyk zasilający z gniazda elektrycznego i skontaktować
się z Centrum obsługi klienta firmy Canon. Zaniechanie tych czynności może skutkować
pożarem lub porażeniem prądem.
• Jeśli z urządzenia wydobywa się dym
• Jeśli urządzenie emituje nietypowy dźwięk lub zapach
• Jeśli do wnętrza projektora dostała się woda lub inna ciecz
• Jeśli do wnętrza projektora dostały się metalowy przedmiot lub inne
ciało obce
• Jeśli projektor został przewrócony lub upuszczony, a jego obudowa
uległa uszkodzeniu
Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty dotyczące źródła zasilania, wtyku zasilającego
oraz postępowania ze złączem. Zaniechanie tego może doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie
zasilającym ani pozwolić, aby został on uwięziony pod projektorem.
• Nie przykrywać przewodu zasilającego dywanem.
• Nie modyfikować ani nadmiernie wyginać, skręcać, ciągnąć ani zwijać
przewodu zasilającego.
• Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od grzejników i
innych źródeł ciepła.
• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego. Jeśli przewód
zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z Centrum
obsługi klienta firmy Canon.
• Nie używać źródeł zasilania o napięciu innym niż wskazane
Zabronione
(AC 100 – 240 V).
• Nie przykładać metalowych przedmiotów do styków wtyku
zasilającego lub gniazda.
• Przewód zasilający dołączony do projektora jest przeznaczony
do użycia wyłącznie z tym urządzeniem. Nie wolno używać tego
przewodu do innych urządzeń.
• Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani złącza, używając
mokrych dłoni.
10
Środki ostrożności
Ostrzeżenie
Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty dotyczące źródła zasilania, wtyku
zasilającego oraz postępowania ze złączem. Zaniechanie tego może doprowadzić
do pożaru lub porażenia prądem.
Przestroga
• Należy dokładnie podłączyć wtyk zasilający oraz złącze do
podstawy.
Ponadto nie wolno używać uszkodzonego wtyku zasilającego
ani gniazda, które zostało poluzowane.
•N
ie ciągnąć za przewód zasilający i trzymać wtyk lub złącze
podczas odłączania przewodu. Nieprawidłowe postępowanie z
przewodem zasilającym może doprowadzić do jego uszkodzenia.
• Korzystając z przedłużacza, nie należy przekraczać
parametrów znamionowych przewodu.
• Nie wolno przekraczać parametrów znamionowych gniazda
(np. podłączając do niego więcej niż jedno urządzenie),
ponieważ mogłoby to powodować zagrożenie pożarem w
wyniku przegrzania.
• Należy okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego i
gniazda oraz usuwać kurz i zanieczyszczenia nagromadzone
między wtykiem i gniazdem.
• W przypadku uderzenia pioruna nie wolno dotykać projektora,
przewodu zasilającego ani przewodu wideo.
• Nie przenosić projektora bez uprzedniego wyłączenia
zasilania, wyjęcia wtyku zasilającego z gniazda oraz
odłączenia innych przewodów.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji projektora
należy odłączyć go od zasilania.
11
Środki ostrożności
Ostrzeżenie
Instalacja oraz obsługa
Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty dotyczące źródła instalacji oraz
postępowania z projektorem. Zaniechanie tego może doprowadzić do pożaru,
porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Zabronione
• Nie używać projektora w miejscach, gdzie może ulec zamoczeniu,
m.in. w wannie, pod prysznicem lub na zewnątrz budynków.
• Nie umieszczać pojemników z cieczą na urządzeniu.
• Nie instalować projektora w miejscach wilgotnych ani
zapylonych bądź tam, gdzie unosi się dużo oleistego dymu lub
pary. Olej może spowodować degradację tworzywa, co mogłoby
skutkować upadkiem projektora zainstalowanego pod sufitem.
• Należy zadbać o wdrożenie środków zapobiegających upadkowi
projektora, takich jak linki zabezpieczające, podczas instalowania
projektora na dużej wysokości, na przykład na suficie.
• Nie należy usuwać obudowy z projektora ani go demontować.
We wnętrzu projektora znajdują się elementy gorące oraz pod
wysokim napięciem. W przypadku konieczności inspekcji,
konserwacji lub naprawy należy skontaktować się z Centrum
obsługi klienta firmy Canon.
• Nie należy demontować ani modyfikować projektora
(elementy eksploatacyjne) bądź pilota zdalnego sterowania.
• Nie wolno spoglądać bezpośrednio w otwory wentylacyjne
projektora w trakcie jego pracy.
• Nie wsuwać do otworów w projektorze, takich jak otwór wlotu
powietrza lub otwory wentylacyjne, żadnych przedmiotów.
• Nie wolno ustawiać przed otworami wentylacyjnymi puszek
z zawartością pod ciśnieniem.
Ciśnienie w puszce mogłoby wzrosnąć z powodu ciepła
pochodzącego z otworów wentylacyjnych, doprowadzając do
wybuchu puszki.
•D
o usuwania kurzu lub zanieczyszczeń z części projektora,
takich jak obiektyw lub filtr, nigdy nie należy używać łatwopalnych
środków w sprayu. W wyniku nagrzania elementy wewnętrzne
urządzenia mogłyby ulec zapłonowi i spowodować pożar.
• Nie wolno używać klejów, smarów, olejów ani detergentów
zasadowych do konserwacji urządzenia. Mogłyby przylec do
obudowy i ją uszkodzić, co potencjalnie skutkowałoby upadkiem
projektora ze wspornika montażowego i obrażeniami ciała.
• Podczas pracy projektora emitowana
jest silna wiązka światła, dlatego nie
należy spoglądać bezpośrednio
w jego obiektyw. Mogłoby to
doprowadzić do uszkodzenia wzroku. Należy zachować
szczególną ostrożność w przypadku małych dzieci.
12
Środki ostrożności
Ostrzeżenie
Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty dotyczące źródła instalacji oraz
postępowania z projektorem. Zaniechanie tego może doprowadzić do pożaru,
porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Zabronione
Przestroga
• Światło pochodzące z projektora zaklasyfikowano do grupy
ryzyka 2 (RG2) zgodnie z normą IEC 62471-5:2015.
• Nie należy przetrzymywać ani instalować urządzeń optycznych
(takich jak szkła powiększające, lustra czy okulary) na
drodze wiązki emitowanej przez projektor. Jeśli emitowane
światło zostanie odbite lub załamane i dostanie się do oczu
użytkownika, może to skutkować uszkodzeniem wzroku.
• Nie wolno narażać wzroku na bezpośrednie działanie wiązki
światła.
• Ustawiając projektor na wysoko położonym miejscu, należy
zadbać o to, aby powierzchnia była płaska i stabilna.
• Nie wolno używać projektora na miękkiej powierzchni, takiej
jak dywan lub mata z gąbki itp.
• Montaż projektora pod sufitem lub inne prace instalacyjne
należy zlecić wykwalifikowanemu pracownikowi technicznemu
lub Centrum obsługi klienta firmy Canon. Nieprawidłowa
instalacja urządzenia mogłaby skutkować wypadkiem.
• Aby zapobiec niebezpieczeństwu, takiemu jak upadek części
podczas wymiany obiektywu w projektorze zainstalowanym
pod sufitem, należy zlecać te prace wykwalifikowanemu
pracownikowi technicznemu lub Centrum obsługi klienta firmy
Canon.
• Nie wolno używać projektora w miejscu potencjalnego
występowania wybuchowych lub palnych gazów.
Lampa w projektorze nagrzewa się, a jej zapłon mógłby
doprowadzić do pożaru.
13
Środki ostrożności
Ostrzeżenie
Lampa
Projektor jest wyposażony w lampę z rtęcią pod wysokim ciśnieniem. Lampa
rtęciowa posiada następujące właściwości.
• Z biegiem czasu światło lampy będzie coraz mniej intensywne.
• Uderzenie, zarysowanie lub nadmierna eksploatacja lampy może skutkować jej
pęknięciem (czemu towarzyszy głośny hałas) lub wypaleniem.
• Ryzyko pęknięcia lampy jest większe, gdy zacznie wyświetlać się komunikat
informujący o konieczności jej wymiany (patrz Wymiana lampy, strona 98).
W takiej sytuacji lampę należy jak najszybciej wymienić na nową.
• Długość cyklu eksploatacji lampy różni się znacząco w zależności od modelu
lampy i warunków, w jakich jest używana. Niektóre lampy mogą ulec awarii lub
pęknięciu w krótkim czasie po pierwszym użyciu.
• Należy przechowywać zapasowy egzemplarz lampy.
W trakcie wymiany lampy lub w przypadku jej pęknięcia należy pamiętać o
poniższych środkach ostrożności.
Przestroga
• Jeśli dojdzie do pęknięcia lampy, z otworów wentylacyjnych
mogą wydostać się kurz i gaz (zawierający opary rtęci). Gdyby
tak się stało, należy natychmiast otworzyć okna i drzwi, aby
zapewnić wentylację pomieszczenia. Pęknięte lampy mogą
pozostawić odpryski szkła wewnątrz projektora. W celu
oczyszczenia lub inspekcji wnętrza projektora i wymiany lampy
należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem
technicznym lub Centrum obsługi klienta firmy Canon.
• Gdyby doszło do przypadkowego połknięcia gazu z lampy lub
przedostania się którejkolwiek części do oczu lub ust, należy
natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Podczas wymiany lampy, która przestanie działać, należy pamiętać o następujących
środkach ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.
Przestroga
• Jeśli światło z projektora przestanie być nagle emitowane,
na krótko po jego włączeniu lub po upływie dłuższego
czasu, może to oznaczać pęknięcie lampy. W tym przypadku
nigdy nie należy wymieniać lampy samodzielnie. Zawsze
należy zlecać wymianę wykwalifikowanemu pracownikowi
technicznemu lub Centrum obsługi klienta firmy Canon.
• W przypadku projektorów zainstalowanych pod sufitem lampa
może wypaść podczas jej wymiany lub otwierania pokrywy
lampy. Przed wymianą lampy należy się upewnić, że pod
projektorem nikt nie stoi, a wymiany dokonywać, stojąc obok
pokrywy.
14
Środki ostrożności
Ostrzeżenie
Baterie do pilota zdalnego sterowania
Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty dotyczące postępowania z bateriami.
W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub obrażeń ciała.
Zabronione
Przestroga
• Nie należy nagrzewać, zwierać ani demontować baterii ani
wrzucać ich do ognia.
• Nie wolno ładować baterii dołączonych do pilota zdalnego
sterowania.
• Należy usunąć baterie, jeśli się zużyją lub gdy pilot nie będzie
używany przez dłuższy czas.
• Należy wymieniać obie baterie jednocześnie.
Nie wolno używać dwóch baterii różnego typu jednocześnie.
• Baterie należy zainstalować, dbając o jej prawidłowe
skierowanie względem styków + i –.
• Jeśli jakakolwiek ciecz z wnętrza baterii wydostanie się i
wejdzie w styczność ze skórą, należy dokładnie przemyć
zanieczyszczone miejsce.
Przestroga
Postępowanie
Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty dotyczące źródła instalacji oraz
postępowania z projektorem.
• Jeśli projektor nie będzie używany przez długi czas, należy
odłączyć wtyk zasilający od gniazda elektrycznego, aby
zapewnić bezpieczeństwo. W przeciwnym razie może dojść
do pożaru, jeśli kurz nagromadzi się na wtyku lub gnieździe.
Przestroga
• Nie wolno podłączać słuchawek (zewnętrznych ani wewnętrznych)
do gniazda AUDIO OUT. Mogłyby to spowodować uszkodzenie
słuchu.
• Nie należy ustawiać początkowo zbyt wysokiej głośności.
Mogłyby to spowodować uszkodzenie słuchu w wyniku
nagłego odtworzenia dźwięku o wysokiej głośności. Przed
wyłączeniem projektora należy obniżyć głośność, natomiast
po jego włączeniu – stopniowo ją zwiększać.
• Nie wolno dotykać części obudowy w pobliżu ani powyżej
otworów wentylacyjnych, ponieważ mogą być gorące w wyniku
pracy projektora. Należy zachować szczególną ostrożność
w przypadku małych dzieci. Ponadto nie należy umieszczać
jakichkolwiek metalowych przedmiotów w pobliżu ani powyżej
otworów wentylacyjnych projektora. Tego rodzaju przedmioty
mogłyby się nagrzać, co mogłoby skutkować poparzeniami lub
innymi obrażeniami ciała.
15
Środki ostrożności
Przestroga
Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty dotyczące źródła instalacji oraz
postępowania z projektorem.
Zabronione
• Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na powierzchni
projektora ani siadać na nim stawać. Należy zachować
szczególną ostrożność w przypadku małych dzieci.
Projektor może ulec przewróceniu, co mogłoby skutkować
uszkodzeniami lub obrażeniami ciała.
• Nie wolno ustawiać projektora na niestabilnej bądź pochylonej
powierzchni. Działanie takie mogłoby spowodować upadek
lub przewrócenie projektora, a w konsekwencji obrażenia
ciała.
• Nie wolno umieszczać jakichkolwiek
przedmiotów przed obiektywem w trakcie
projekcji. Mogłoby to doprowadzić do pożaru.
Podczas pracy z lampą należy przestrzegać następujących zasad.
Przestroga
• Nie wolno dotykać lampy bezpośrednio po zakończeniu jej
działania. Należy wyłączyć zasilanie i odczekać około jednej
godziny, aż lampa i projektor wystarczająco ostygną. W
przeciwnym razie mogłoby dojść do poparzeń ciała w wyniku
nagrzania się lampy lub projektora.
16
Zasady bezpiecznego użycia
Przestroga
Przenoszenie i instalacja
Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty dotyczące przenoszenia i transportu
projektora.
Przestroga
• Projektor jest urządzeniem precyzyjnym. Nie wolno przewracać ani
uderzać projektora. Mogłoby to doprowadzić do jego awarii.
• Przed przeniesieniem projektora należy wsunąć regulowane
podstawki. Pozostawienie wysuniętych podstawek projektora może
spowodować jego uszkodzenie.
•N
ie należy dotykać obiektywu nieosłoniętymi dłońmi. Wszelkie smugi
lub odciski palców pozostawione na obiektywie mogą negatywnie
wpłynąć na jakość obrazu.
•B
ezpieczeństwa projektora nie można zagwarantować, jeśli ponownie
użyte zostaną zużyte opakowanie lub materiały tłumiące drgania.
Fragmenty materiału tłumiącego drgania mogą przeniknąć do wnętrza
projektora, powodując jego awarię.
17
Zasady bezpiecznego użycia
Przestroga
Należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania dotyczące instalowania i korzystania z projektora.
• Należy chronić projektor przed skondensowaną parą wodną.
Jeśli projektor zostanie szybko przewieziony do cieplejszej lokalizacji lub
temperatura w pomieszczeniu gwałtownie wzrośnie, wilgoć w powietrzu
może się skondensować na obiektywie lub lusterku, negatywnie wpływając
na projekcję obrazów. W takim przypadku należy odczekać przed ponownym
użyciem projektora, aż osadzona wilgoć wyparuje.
• Nie wolno instalować projektora w miejscu, gdzie występuje niska lub wysoka
temperatura. Mogłoby to doprowadzić do jego awarii. Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia oraz warunki przechowywania projektora przedstawiono
poniżej:
• Warunki otoczenia dotyczące użytkowania: 0°C (32°F) do 40°C (104°F),
20% do 85% wilgotności wzgl.
• Temperatura przechowywania: -20°C (-4°F) do 60°C (140°F).
Przestroga
• W przypadku korzystania z projektora na wys. powyżej 1 400 m (4 593,2') n.p.m.:
Dostosować Ustawienie instalacji projektora za pomocą menu (P147). W
przeciwnym razie może dojść do skrócenia cyklu eksploatacji lampy lub jej
uszkodzenia.
• Nie należy instalować projektora zwróconego w niewłaściwym kierunku.
Projektor należy tak zainstalować, aby nie był przechylony do przodu ani do
tyłu / w prawo ani w lewo o więcej niż 10°. W przeciwnym razie może dojść do
skrócenia cyklu eksploatacji lampy lub jej uszkodzenia.
• Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych ani wlotu powietrza w projektorze.
Zablokowanie otworów może spowodować uwięzienia ciepła wewnątrz
projektora, co skutkowałoby skróceniem cyklu życia elementów optycznych i
innych części oraz uszkodzeniem projektora.
• Projektor należy zainstalować, pozostawiając co najmniej 50 cm (1,6') / 100 cm
(3,3') odstępu między otworami wlotu powietrza/wentylacyjnymi oraz ścianą
z każdej strony urządzenia. Należy zachować co najmniej 0,5 cm (0,2")
odstępu od dolnej powierzchni projektora. Na spodzie projektora znajduje się
otwór wlotu powietrza. W przeciwnym razie może dojść do uwięzienia ciepła
wewnątrz projektora i jego uszkodzenia.
Więcejthan
niż 50
Greater
50cm
cm
Więcej than
niż 100
Greater
100cm
cm
Więcejthan
niż 100
Greater
100cm
cm
Więcej niż 0,5 cm
Boki i dół projektora
Tył
• Nie wolno umieszczać na górnej powierzchni projektora przedmiotów, które w
wyniku działania ciepła mogłyby zmienić kształt lub kolor.
• Nie należy instalować projektora w pobliżu linii wysokiego napięcia ani źródeł
prądu elektrycznego. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
• Należy regularnie oczyszczać filtr powietrza (P207). Kurz nagromadzony przez
długi czas we wnętrzu projektor, jeśli nie zostanie usunięty, może doprowadzić
do awarii projektora lub negatywnie wpłynąć na projekcję obrazu.
18
Zasady bezpiecznego użycia
• Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas, pomimo
późniejszej zmiany obrazu, może skutkować powstaniem powidoków.
Wynika to z właściwości paneli LCD i nie oznacza wystąpienia
problemu. Powidoki zanikają po pewnym czasie normalnego
użytkowania projektora.
10°
10°
10°
10°
NIE WOLNO pochylać projektora
o więcej niż 10 stopni.
NIE WOLNO pochylać projektora
o więcej niż 10 stopni.
NIE WOLNO umieszczać projektora
w pozycji projekcji pionowej.
NIE WOLNO odwracać projektora
w trakcie jego pracy.
NIE WOLNO umieszczać projektora
w pozycji projekcji poziomej.
19
Przed instalacją
Środki ostrożności podczas przewożenia /
transportu projektora
Przed przewiezieniem projektora należy go przygotować zgodnie z poniższymi zasadami.
Przestroga
• Odłączyć przewody podłączone do projektora. Przewożenie projektora
z podłączonymi przewodami może spowodować wypadek.
• Przed przeniesieniem projektora należy wsunąć regulowane
podstawki. Pozostawienie wysuniętych podstawek projektora może
spowodować jego uszkodzenie.
• Nie wolno narażać urządzenia na silne uderzenia lub drgania.
Środki ostrożności dotyczące instalacji
Należy zapoznać się z rozdziałem „Środki ostrożności” oraz „Zasady bezpiecznego użycia”
(str. 5 – 19). W trakcie instalacji należy także przestrzegać poniższych środków ostrożności.
Przestroga
• Nie wolno uderzać projektora ani narażać go na nacisk. Mogłoby to
doprowadzić do jego awarii.
• Nie wolno instalować projektora, stawiając go na boku lub w innej
niestabilnej pozycji. Mogłoby dojść do uszkodzenia projektora w
wyniku jego przewrócenia.
ie wolno korzystać z projektora w następujących
■N
warunkach
Przestroga
• W miejscach o nadmiernej wilgoci bądź zapylonych oraz gdzie
występuje oleisty dym lub dym papierosowy
Przylepienie się dymu do obiektywu, lusterek lub innych elementów
optycznych może negatywnie wpłynąć na jakość obrazu.
Ponadto olej może spowodować degradację tworzywa, co mogłoby
skutkować upadkiem projektora zainstalowanego pod sufitem.
• W pobliżu linii wysokiego napięcia lub źródeł prądu elektrycznego
Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
• Na miękkich powierzchniach, takich jak dywany czy amortyzowane
maty
Mogłoby to doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia projektora.
• W miejscach występowania skrajnych temperatur lub dużej wilgoci
• W miejscach podlegających drganiom lub uderzeniom
• W pobliżu czujników dymu lub ciepła
• W pobliżu oceanu lub otworów systemu klimatyzacji
• W miejscach, gdzie występują gazy wywołujące korozję, takie jak
gaz siarkowy z gorących źródeł
Mogłoby to spowodować uszkodzenie projektora. Poniżej przedstawiono
dopuszczalne zakresy temperatury pracy i przechowywania oraz
wilgotności powietrza dla otoczenia projektora.
* Wskazane wartości roboczej temperatury otoczenia oraz wilgotności
powietrza mają zastosowanie, gdy projektor wyświetla obraz lub jest
w trybie oczekiwania.
Temperatura robocza
Wilgotność powietrza
Temperatura przechowywania
0°C (32°F) – 40°C (104°F)
20% – 85%
-20°C (-4°F) – 60°C (140°F)
20
Przed instalacją
■ Nie należy dotykać obiektywu nieosłoniętymi dłońmi
Przestroga
Nie należy dotykać obiektywu nieosłoniętymi dłońmi.
Wszelkie smugi lub odciski palców pozostawione na
obiektywie mogą negatywnie wpłynąć na jakość obrazu.
■ Projektor należy zainstalować w odpowiedniej
odległości od ściany i innych
Przestroga
Jeśli dojdzie do zablokowania otworu wlotu
powietrza lub otworu wentylacyjnego,
we wnętrzu projektora nagromadzi się
ciepło, co może skutkować skróceniem
cyklu eksploatacji lub awarią. Projektora Otwór wlotu powietrza
nie należy także instalować w wąskich,
zamkniętych przestrzeniach ze słabą
wentylacją.
Projektor należy zainstalować,
pozostawiając co najmniej 50 cm
(1,6') / 100 cm (3,3') odstępu między
otworem wlotu powietrza /otworami
wentylacyjnymi oraz ścianą. Należy
Otwór wylotowy
(uwalniający ciepło)
zachować co najmniej 0,5 cm (0,2")
odstępu od dolnej powierzchni projektora.
■ Należy chronić projektor przed skondensowaną
parą wodną
Jeśli temperatura w pomieszczeniu gwałtownie wzrośnie, wilgoć w powietrzu może
się skondensować na obiektywie lub lusterku, powodując wyświetlanie rozmytych
obrazów. Aby przywrócić normalny obraz, należy odczekać, aż skondensowana
para wodna odparuje.
■ Wysokość powyżej 1 400 m (4 593,2') n.p.m. –
należy dostosować Ustawienie
Ustawienie projektora należy dostosować w przypadku instalacji na poziomie 1400 m
(4593,2') n.p.m. lub wyżej. Należy posłużyć się instrukcją dla [Dużej wysokości]
(P58) w menu [Ustawienie].
21
Przed instalacją
■ W przypadku projektora zainstalowanego pod
sufitem
Przestroga
Jeśli projektor został zainstalowany
pod sufitem lub na wysoko położnym
miejscu, należy okresowo oczyszczać
otwór wlotu powietrza oraz otwory
wentylacyjne, a także obszar w pobliżu
filtra powietrza. Kurz nagromadzony
we wlocie powietrza lub otworach
wentylacyjnych może zakłócać
wentylację, podnosząc temperaturę
wewnątrz urządzenia i powodując
niebezpieczeństwo uszkodzeń lub
pożaru. Do usunięcia kurzu z otworu
wlotu i wylotu powietrza należy użyć
odkurzacza lub podobnego urządzenia.
22
Przed instalacją
Informacja o ochronie praw autorskich
Uwaga: powiększanie lub zmniejszanie rozmiaru obrazu do celów komercyjnych
lub na potrzeby publicznej prezentacji może stanowić naruszenie prawnie chronionej
własności intelektualnej oryginalnego materiału.
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego
Należy podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa
sieciowego. Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie
lub pośrednie straty wynikające z naruszenia bezpieczeństwa sieciowego, takich
jak nieautoryzowany dostęp.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy odpowiednio skonfigurować
zabezpieczenia sieci, komputera i projektora.
• Należy skonfigurować projektor do nawiązywania połączeń tylko w ramach
chronionej sieci, z użyciem zapory lub podobnych zabezpieczeń, bez
możliwości obsługi bezpośrednich połączeń internetowych.
Informacja o znakach towarowych
• Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
• Mac, Mac OS i Macintosh są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
• PJLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym JBMIA oraz oczekującym na
rejestrację znakiem towarowym w niektórych krajach.
• PJLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym, lub zgłoszono w jego przypadku
wniosek o uzyskanie znaku towarowego, na terenie Japonii, w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach lub regionach.
• AMX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Harman International
Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® i Crestron Connected™ są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Crestron Electronics, Inc.
• Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
23
Przed instalacją open source
Oprogramowanie
Opisywane urządzenie zawiera moduły oprogramowania open source.
Aby uzyskać szczegóły, patrz pliki pobrane w ramach „Oprogramowanie użyte
w tym urządzeniu” lub witryna z plikami do pobrania (https://global.canon/iprj/).
Należy zapoznać się z informacjami o licencji dla każdego modułu, zawartej w
odpowiednim pliku.
W przypadku niektórych rodzajów oprogramowania innych producentów dystrybucja
modułów oprogramowania w postaci wykonywalnej jest dozwolona pod warunkiem,
że kod źródłowy takiego modułu zostanie udostępniony bez ograniczeń. Aby
uzyskać informacje o tym, jak pozyskać kod źródłowy takiego oprogramowania
innego producenta, należy skontaktować się z dystrybutorem, od którego zakupiono
produkt.
24
Przed instalacją
Akcesoria
Przed użyciem należy sprawdzić, czy do zestawu dołączone są następujące elementy.
Pilot zdalnego sterowania
(numer typu: LV-RC12)
Baterie (AAA*2)
Przewód zasilający
1,8 m (70,8")
Uwaga: parametry techniczne
przewodu zasilającego zależą
od lokalizacji projektora.
Przewód komputerowy
1,5 m (59,1")
Ważna informacja
Karta gwarancyjna
25
Nazwa i sposób działania projektora
① PIERŚCIEŃ fokusa
② PIERŚCIEŃ zoomu
③ Górny panel sterowania
④ Otwór wentylacyjny
⑤ Odbiornik zdalny (przód)
⑥ Obiektyw projektora
Przód/góra
①
③
②
⑥
⑤
④
⑬
⑭
⑦ Głośnik
⑧ Pasek bezpieczeństwa
⑨ Złącze przewodu zasilającego
⑩ Odbiornik zdalny (tył)
⑪ Otwór blokady przeciwkradzieżowej
⑫ Pokrywa filtra
⑬ Diody LED
⑭ Pokrywa lampy
⑫
⑩
⑪
⑦⑧
⑨
⑮ Regulowana podstawka
DÓŁ
!
Uwaga:
Nie wolno umieszczać rąk ani
przedmiotów w pobliżu otworu
wentylacyjnego:
● Otwór wentylacyjny emituje ciepło. Nie
należy umieszczać rąk ani twarzy
bądź przedmiotów podatnych na
działanie ciepła w pobliżu otworu
wylotowego. Należy zachować
co najmniej 3" (100 cm) odstęp, w
przeciwnym razie może dojść do
poparzeń ciała lub uszkodzeń.
⑮
26
Nazwa i sposób działania projektora
②
Złącza
③
④
⑤
⑥
⑦
①
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
① ZŁĄCZE MoNo (L/P)
Sygnał MoNo audio (złącze monofoniczne)
należy podłączyć do interfejsu MONO (P/L).
⑧ Złącze VIDEO IN
Do tego złącza należy podłączać urządzenia
sygnału wyjścia wideo.
② Złącze AUDIO OUT
Do tego złącza należy podłączać zewnętrzne
urządzenia audio.
⑨ Złącze AUDIO IN
DO tego złącza należy podłączać sygnał audio
komputera.
③ Złącze HDMI-1/HDMI-2
Do tego złącza należy podłączać zewnętrzne
wyjściowe sygnały cyfrowe HDMI1 lub HDMI2.
⑩ Złącze MONITOR OUT
W przypadku wyjścia monitora należy poprowadzić
sygnał z ④ do innych monitorów.
④ COMPUTER IN
Do tego złącza należy podłączyć przewód RGB.
⑪ Odbiornik zdalny (tył)
Do sterowania projektorem należy używać pilota
zdalnego sterowania.
⑤ STEROWANIE
W przypadku korzystania ze złącza RS232
do obsługi projektora należy użyć komunikacji
szeregowej.
⑥ Złącze USB B
W przypadku korzystania z funkcji wyświetlania
przez USB, do tego złącza należy podłączyć
komputer, używając kabla USB.
⑫ Otwór blokady antykradzieżowej
Do tego otworu można przymocować linkę
antykradzieżową (niedołączona do zestawu).
⑬ Złącze LAN
Do tego złącza należy podłączyć skrętkę kablową,
jeśli do obsługi projektora używana jest sieć.
⑦ Złącze USB A
W przypadku korzystania z Przeglądarki pamięci
należy umieścić w tym złączu Monitor USB.
27
Nazwa i sposób działania projektora
górny panel sterowania i wskaźniki
②
③
④
①
⑤
⑦
⑥
① POWER
Służy do włączania i wyłączania projektora.
▲
▲
/UP/DOWN/VOL-/VOL+
② Strzałki ▲▼
- Pozwala wybrać pozycje menu lub dostosować dane w menu OSD.
- POZWALA PRZEŁĄCZAĆ obraz w tryb „Cyfrowy zoom +/-”.
- Służy do regulacji głośności.
③ WSKAŹNIK WARNING
-W
skaźnik zacznie migać na czerwono, jeśli wewnętrzna temperatura w projektorze przekroczy
zakres roboczy.
④ WSKAŹNIK POWER
-W
SKAŹNIK ZASILANIA POWER zaczyna świecić na czerwono, gdy projektor przechodzi w tryb
gotowości;
-W
SKAŹNIK ZASILANIA POWER zaczyna świecić na zielony, gdy projektor przechodzi w tryb
pracy.
-W
SKAŹNIK ZASILANIA POWER zaczyna migać na zielono, gdy projektor przechodzi w tryb
zarządzania energią;
-W
SKAŹNIK ZASILANIA POWER zaczyna migać na czerwono, gdy projektor przechodzi w tryb
chłodzenia;
-W
SKAŹNIK ZASILANIA POWER zaczyna świecić na pomarańczowo, gdy zasilanie projektora
stanie się nieprawidłowe.
⑤ MENU
Pozwala otworzyć lub zamknąć menu OSD.
⑥ OK
- Pozwala wybrać opcje w menu OSD.
⑦ INPUT
Pozwala otworzyć lub zamknąć menu WEJŚCIE.
28
Nazwa i sposób działania projektora
Pilot zdalnego sterowania
▲
▲
②
⑧ Strzałka ▲▼
– Pozwala wybrać pozycje lub dostosować dane
w menu OSD.
– Pozwala wyświetlić obszar w trybie cyfrowego
zoomu +.
①
⑨ OK
Pozwala otworzyć menu OSD i wybrać zawarte
w nim pozycje.
③
⑤
⑥
④
⑦
⑩ IMAGE
Pozwala wybrać tryb obrazu.
⑨
⑪ KEYSTONE
Kalibracja zniekształcenia trapezowego:
⑩
⑪
⑭
⑮
⑫ SCREEN
Pozwala otworzyć menu regulacji rozmiaru
obrazu.
⑫
⑬
⑱
⑲
⑳
⑯
⑰
⑧
⑬ LAMP
Pozwala wybrać tryb LAMPY.
⑭ FREEZE
Pozwala wstrzymać wyświetlane obrazy.
㉑
⑮ PATTERN
Pozwala wybrać wbudowany Obraz
testowyprojektora.
① POWER
Służy do włączania i wyłączania projektora.
⑯ INFO.
Pozwala wyświetlić bieżący status projektora.
② INPUT
⑰ MUTE
Pozwala otworzyć lub zamknąć menu WEJŚCIE. POZWALA tymczasowo wyłączyć dźwięk.
③ VGA
Pozwala wybrać urządzenie wejścia VGA.
⑱ D.ZOOM +
Pozwala przybliżyć wyświetlany obraz.
④ AUTO
Pozwala przejść do trybu regulacji.
⑲ D.ZOOM Pozwala oddalić wyświetlany obraz.
⑤ VIDEO
Pozwala wybrać urządzenie wejścia VIDEO.
⑳ VOLUME +
Służy do zwiększania głośności.
⑥ HDMI
Pozwala wybrać urządzenie wejścia HDMI 1/
HDMI 2.
VOLUME Służy do zmniejszania głośności.
⑦ MENU
Pozwala otworzyć lub zamknąć menu OSD.
!
BLANK
Pozwala tymczasowo wyciemnić obraz.
TIMER
Pozwala włączyć funkcję zegara.
Przycisk PATTERN na pilocie jest nieaktywny, gdy wybrany zostaną MonitOR USB,
MEMORY VIEWEr lub Sieć jako sygnał wejścia.
29
Nazwa i sposób działania projektora
Instalowanie baterii w pilocie zdalnego sterowania
❶
Otwórz pokrywę baterii.
❷
❸
Umieść w pilocie nową baterię.
Dwie baterie AAA
Nałożyć z powrotem
pokrywę.
Umieść baterie, odpowiednio
zwracając anodę i katodę (+ i –).
Oba bieguny powinny się
dokładnie stykać ze stykami w
przedziale baterii.
Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi należy przestrzegać poniższych zasad:
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Używać dwóch baterii AAA.
Wymieniać jednocześnie obie baterie.
Nie mieszać starych baterii z nowymi.
Przechowywać pilot zdalnego sterowania z dala od wody i innych
cieczy.
Nie narażać pilota zdalnego sterowania na działanie wysokiej
temperaturze lub wilgotności powietrza.
Nie upuszczać pilota zdalnego sterowania.
W przypadku wycieku roztworu z baterii do przedziału pilota, przed
zainstalowaniem nowych baterii należy go dokładnie oczyścić.
Korzystanie z baterii innego typu niż wskazany w niniejszej instrukcji
obsługi może powodować niebezpieczeństwo wybuchu. „Wymiana
lampy” (str. 98)
Zużytą baterię należy zutylizować zgodnie z ze wskazaniami na
etykiecie baterii lub lokalnie obowiązującymi regulacjami.
Zasięg pracy pilota zdalnego sterowania
Skierować pilota zdalnego sterowania do odbiornika
IR w projektorze.
30°
30°
8M
8M
30°
30°
Maksymalny zasięg pracy pilota obejmuje obszar o
długości 8 metrów w linii prostej, o promieniu 30°.
30°
30°
30°
30°
8M
30
8M
Instalacja
Konfigurowanie projektora
• Światło z otoczenia może wpływać na jakość wyświetlanego obrazu. Dla uzyskania
najlepszej jakości obrazu zaleca się dostosowanie światła w otoczeniu.
• Wartości przedstawione na poniższym rysunku mają charakter orientacyjny. Mogą
się różnić od rzeczywistych wartości.
LV-WU360
Rozmiarekranu
(szer. x wys.) m
Wsp. proporcji 16:10
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
Długość projekcji (maks.)
0,87 m
2,36 m
2,96 m
3,56 m
4,45 m
5,95 m
8,93 m
Długość projekcji (min.)
1,05 m
2,85 m
3,56 m
4,28 m
5,36 m
7,15 m
10,74 m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
Rozmiarekranu
(szer. x wys.) m
Wsp. proporcji 16:9
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Długość projekcji (maks.)
0,90 m
2,43 m
3,04 m
3,66 m
4,58 m
6,11 m
9,18 m
Długość projekcji (min.)
1,08 m
2,92 m
3,66 m
4,40 m
5,51 m
7,35 m
11,03 m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
LV-WX370
Rozmiarekranu
(szer. x wys.) m
Wsp. proporcji 16:10
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
Długość projekcji (maks.)
0,94 m
2,55 m
3,20 m
3,84 m
4,81 m
6,42 m
9,65 m
Długość projekcji (min.)
1,14 m
3,07 m
3,85 m
4,62 m
5,79 m
7,72 m
11,60 m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
Rozmiarekranu
(szer. x wys.) m
Wsp. proporcji 16:9
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Długość projekcji (maks.)
0,97 m
2,63 m
3,29 m
3,95 m
4,95 m
6,60 m
9,92 m
Długość projekcji (min.)
1,17 m
3,16 m
3,96 m
4,75 m
5,95 m
7,94 m
11,92 m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
LV-X350
Rozmiarekranu
(szer. x wys.) m
Wsp. proporcji 4:3
0,61x0,46 1,63x1,22 2,03x1,52 2,44x1,83 3,05x2,29 4,06x3,05 6,10x4,57
Długość projekcji (maks.)
0,89 m
2,41 m
3,02 m
3,63 m
4,54 m
6,06 m
9,10 m
Długość projekcji (min.)
1,07 m
2,90 m
3,63 m
4,36 m
5,46 m
7,28 m
10,94 m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
Rozmiarekranu
(szer. x wys.) m
Wsp. proporcji 16:9
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Długość projekcji (maks.)
0,97 m
2,63 m
3,29 m
3,95 m
4,95 m
6,60 m
9,92 m
Długość projekcji (min.)
1,17 m
3,16 m
3,96 m
4,75 m
5,95 m
7,94 m
11,92 m
31
Instalacja
Regulacja obrazu projektora
Regulowanie położenia wyświetlanego obrazu
1. Umieść projektor prostopadle do ekranu, jak pokazano na rysunku.
2. Podnieść przód projektora i naciśnij blokadę podstawki na projektorze.
P
oluzowanie blokady podstawki regulacyjnej pozwala wyregulować podstawkę.
Obróć podstawkę, uzyskując odpowiednią wysokość.
O
bróć podstawki w kierunku pokazanym na rysunku (2) w celu jej wydłużenia
oraz w przeciwną stronę, w celu jej schowania, pozwala wyregulować kąt
wyświetlania obraz w kierunku pionowym.
Maks.
kąt
Max
Angle
(10°)
Maks.
Max length
długość
(41mm)
(41 mm)
Blokada podstawki regulacyjnej
Rysunek (1)
Rysunek (2)
32
Instalacja
Podłącz projektor do komputera PC (cyfrowy i analogowy przewód RGB)
Przewody do podłączenia:
● Kabel komputerowy
● Kabel szeregowy (KROSOWY)*
● KABEL HDMI*
(* Ten kabel nie jest dołączony do zestawu.)
Wejście sygnału
VGA
Wyjście sygnału
cyfrowegoHDMI
WYJŚCIE
SYGNAŁU
VGA
WYJŚCIE RS232
Kabel
szeregowy
(KROSOWY)
Wyjście sygnału
VGA
!
Wejście sygnału WEJŚCIE SYGNAŁY WEJŚCIE RS232
cyfrowego HDMI CYFROWEGO VGA
Przed podłączeniem jakichkolwiek kabli należy odłączyć przewody zasilające od
projektora oraz wszystkich urządzeń.
33
Instalacja
Podłączanie projektora do urządzenia wideo
Przewody do podłączenia:
● Kabel wideo*
(* Ten kabel nie jest dołączony do zestawu)
SYGNAŁ
WYJŚCIOWY
WIDEO
SYGNAŁ
WEJŚCIA WIDEO
!
Przed podłączeniem jakichkolwiek kabli należy odłączyć przewody zasilające od
projektora oraz wszystkich urządzeń.
34
Instalacja
Podłączanie projektora do urządzenia audio
Przewody do podłączenia:
● Kabel audio*
(* Ten kabel nie jest dołączony do zestawu.)
Zewnętrzne urządzenia audio
Wyjście audio
(P) (L)
!
Kabel audio
Wyjście audio
Uwaga:
Kanały lewy
i prawy są
połączone, gdy
używany jest
tylko L(mono).
(P) (L)
Wejście audio
!
Wejście audio
Kabel audio
(stereo)
Wyjście audio
Kabel audio
(stereo)
Wejście audio
Przed podłączeniem jakichkolwiek kabli należy odłączyć przewody zasilające od
projektora oraz wszystkich urządzeń.
35
Instalacja
Podłączanie projektora do portu USB
Przewody do podłączenia:
● kabel USB-A lub USB-B*
(* Ten kabel nie jest dołączony do zestawu)
WYJŚCIE USB-B
Monitor USB
WEJŚCIE USB-B
!
Przed podłączeniem jakichkolwiek kabli należy odłączyć przewody zasilające od
projektora oraz wszystkich urządzeń.
36
Instalacja
Podłączanie przewodu zasilającego
Standardowe napięcie robocze projektora wynosi AC 100-240 V. Urządzenie dostosowuje
się do innego napięcia wejściowego automatycznie. Projektor został wyposażony w przewód
zasilający jednofazowy z przewodem uziemiającym.
Nie wolno używać innego rodzaju przewodu zasilającego, w przeciwnym razie może dojść do
porażenia prądem. W przypadku wątpliwości, jakiego rodzaju przewód jest używany, należy
skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub centrum obsługi klienta w celu uzyskania
pomocy. Przed włączeniem zasilania projektora należy najpierw podłączyć wszystkie
urządzenia zewnętrzne.
!
Uwaga:
Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu
projektora, aby ułatwić (p)odłączanie wtyku zasilającego.
Uwaga:
Ze względów bezpieczeństwa należy
odłączyć przewód zasilający, gdy projektor
nie będzie używany. Projektor pobiera
niewielką ilość energii, gdy jest podłączony
do sieci elektrycznej, w trybie gotowości.
Podłączyć dołączony do
zestawu przewód zasilający
do projektora.
Środki ostrożności dotyczące przewodu zasilającego
Przewód zasilający powinien spełniać wymagania regulacji obowiązujących na terenie
użytkowania projektora.
Należy się upewnić, że wybrany typ wtyku zasilającego jest zgodny z powyższymi
wymaganiami. Należy używać tylko prawidłowego przewodu zasilającego.
W przypadku, gdy przewód zasilający nie odpowiada parametrom gniazda elektrycznego w
lokalizacji użytkownika, należy skontaktować się z dealerem w celu uzyskania zamiennika.
Od strony projektora
Podłączanie do gniazda elektrycznego
Uziemiony styk
Podłączyć złącze przewodu
zasilającego do projektora
Podłączyć przewód do gniazda
elektrycznego
Uwaga:
● Użycie nieprawidłowego przewodu zasilającego może pogorszyć stan techniczny urządzenia
lub nawet doprowadzić do porażeniem prądem, pożaru bądź innych incydentów. Prosimy
korzystać z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu, aby zapewnić odpowiednie
działanie urządzenia i bezpieczeństwo obsługi.
37
Podstawowe informacje na temat obsługi
Włączanie zasilania projektora
1. Przed włączeniem zasilania projektora należy
podłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne (np.
komputer lub kamerę).
2. Podłączyć przewód zasilający projektora do
gniazda elektrycznego. Wskaźnik zasilania
zaświeci się na czerwono.
3. Nacisnąć przycisk zasilania na górnym panelu
sterowania lub pilocie zdalnego sterowania.
Wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono, a
wentylator zacznie się obracać.
4. Jeśli Ustawienie projektora są chronione hasłem,
wyświetlone zostanie okno dialogowe hasła.
Należy wpisać hasło zgodnie z poniższą instrukcją.
Hasło
Uwaga:
● Jeśli opcja „Wybór Logo” jest
wyłączona, na ekranie nie pojawi się
żaden obraz z powitaniem.
● Gdy wyświetla się obraz z
powitaniem, można tylko wyłączyć
zasilanie projektora.
0
1
2
3
4
5
Ustaw
6
7
8
Anuluj
OK :Wprowadź hasło
:----
9
MENU
:Wróć
Hasło
0
Wpisywanie hasła
Naciśnij przycisk
, aby wybrać cyfrę, a następnie
naciśnij przycisk , aby ją wprowadzić i przesunąć
kursor. Wprowadzana cyfra zostanie wyświetlona jako „ ”.
Aby zmodyfikować wprowadzoną cyfrę, naciśnij przycisk
, przesuwając kursor do cyfry, którą chcesz zmienić;
naciśnij przycisk
, aby wybrać prawidłową cyfrę.
1
2
3
*
Ustaw
:Przesuń
4
5
6
7
8
Anuluj
OK :Wybierz
MENU :Przywróć
Przesuń kursor na przycisk Ustaw, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Powtórz ten krok, aby wprowadzić 3-cyfrowy numer.
Po wprowadzeniu 3-cyfrowego numeru przesuń kursor
na przycisk USTAW. Naciśnij przycisk OK; teraz
można już używać projektora.
Jeśli wpisane hasło będzie nieprawidłowe, wyrażenie
wyświetlane jako „ ” będzie mieć kolor czerwony.
Należy ponowić próbę, wpisując prawidłowe hasło.
!
Hasło użytkownika ma postać 3-cyfrowego numeru. Aby dowiedzieć się więcej o
ochronie projektora za pomocą hasła, należy zapoznać się z punktem dot. funkcji
blokady hasłem w menu konfiguracji na stronie 67.
Środki ostrożności dotyczące korzystania z hasła
Nie można obsługiwać projektora zabezpieczonego hasłem bez użycia prawidłowego
hasła. Prosimy skonfigurować nowe hasło i przechowywać instrukcję obsługi w
bezpiecznym miejscu. Na wypadek utraty hasła należy zapoznać się z informacją o
anulowaniu hasła na stronie 67.
38
9
*
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wyłączanie zasilania projektora
1. Nacisnąć przycisk zasilania na górnym
panelu sterowania lub pilocie zdalnego
sterowania; wyświetlony zostanie
komunikat „Wyłączyć zasilanie?”
2. Nacisnąć przycisk zasilania ponownie
w ciągu 4 sekund od pojawienia się
komunikatu „Wyłączyć zasilanie?”
Wskaźnik zasilania POWER zacznie migać
na czerwono, a wentylator będzie nadal
działać. Nie należy odłączać przewodu
zasilającego do chwili, gdy wentylator
przestanie pracować. W przeciwnym
razie może dojść do skrócenia cyklu
eksploatacji projektora, awarii zasilania lub
nieprawidłowego działania urządzenia.
3. Wskaźnik zasilania POWER przestanie
migać, gdy projektor wystygnie; wtedy
można włączyć zasilanie ponownie.
!
Wyłączyć zasilanie?
Komunikat „Wyłączyć zasilanie?”
zniknie za cztery sekundy.
Aby utrzymać oczekiwany cykl
eksploatacji lampy, zasilanie projektora
należy wyłączać nie wcześniej niż po
5 minutach od jego włączenia.
Nie należy korzystać z projektora
bez przerwy. Mogłoby to skrócić
cykl eksploatacji lampy. Projektor
należy wyłączać co najmniej raz na
24 godziny, pozostawiając go na
godzinę bez włączania.
Uwaga:
●● Jeśli funkcja bezpośredniego włączania jest włączona, projektor włączy się po
podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego. (Patrz strona 57)
●● Prędkość obrotowa wentylatora zależy od temperatury wewnątrz projektora.
●● Nie należy umieszczać projektora w pudełku, dopóki nie wystygnie po pracy.
●● Jeśli wskaźnik ostrzegawczy zacznie migać lub świecić na czerwono, należy sprawdzić
instrukcję w punkcie „Wskaźnik stanu”. (Patrz strona 106)
●● Wskaźnik zasilania POWER będzie migać, gdy rozpocznie się chłodzenie lampy.
Nie należy teraz włączać projektora. Projektor można włączyć dopiero, gdy wskaźnik
zasilania POWER zacznie świecić na czerwono.
●● Przewód zasilający można odłączyć, gdy wentylator przestanie pracować.
39
Podstawowe informacje na temat obsługi
Sposób obsługi menu OSD
Projektor można dostosować lub skonfigurować
za pomocą menu ekranowego.
Menu to posiada strukturę wielowarstwową.
Każde menu główne jest podzielone na kilka
menu podrzędnych, a każde podmenu jest
podzielone na kilka podmenu.
Pilot zdalnego sterowania
MENU

Sposób regulacji i konfiguracji projektora został
opisany w odpowiednim rozdziale niniejszej
instrukcji.
OK
Górny panel sterowania

POWER
MENU
OK
INPUT
1. Aby wyświetlić menu OSD, należy nacisnąć
przycisk MENU na górnym panelu sterowania
lub pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
, aby wykonać działanie,
lub wybierz jedną pozycję z menu głównego.
Naciśnij przycisk lub OK, aby przejść do
podmenu.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane
podmenu, a następnie przycisk OK lub
przycisk , aby skonfigurować lub włączyć
opcję.
4. Naciśnij przycisk
, aby wybrać Ustawienie
lub przeglądać opcje, a następnie przycisk, aby
wykonać wskazane działanie i wyjść z menu.
5. Naciśnij przycisk , aby powrócić do menu
głównego. Naciśnij przycisk MENU na
pilocie zdalnego sterowania lub w panelu
sterowania, aby wyjść z menu OSD.
40
MENU OSD
Wyświetlanie
Autodostrajanie PC
Dostrajanie
0
Pozycja pozioma
0
Pozycja pionowa
0
Rozmiaru pozioma
Proporcje
Wyświetlanie
Położenie menu
Tło wyświetlacza
Systemu
0
Normalny
Przód
Na górze po lewej stronie
Niebieski
-----
Podstawowe informacje na temat obsługi
Omówienie elementów Menu
Menu główne
Podmenu
①
Wyświetlanie
②
Dostrajanie
0
③
Pozycja pozioma
0
Pozycja pionowa
0
Autodostrajanie PC
Rozmiaru pozioma
④
Proporcje
⑤
Położenie menu
⑥
Systemu
0
Normalny
Wyświetlanie
Przód
Na górze po lewej stronie
Tło wyświetlacza
Niebieski
-----
Menu wyświetlania
● Wybierz opcję Autodostrajanie PC, Precyzyjna synchronizacja, Pozycja pozioma, Pozycja
pionowa, Rozmiaru pozioma, aby dostosować parametry do formatu VGA.
● Proporcje: Auto,16:9(*), Zaawansowany (*), Pełne.
*Tylko dla modelu LV-WX370/LV-X350
● Wyświetlanie: Wybierz Przód / Tył / Montaż pod sufitem / Tył, sufit / Auto sufit / Auto sufit, tył.
● Położenie menu: Ustaw położenie menu ekranowego na ekranie.
● Tło wyświetlacza: Ustaw kolor tła ekranu projekcji.
● System: Wybierz System systemu kompatybilny z urządzeniem wejścia.
Menu Dostr. koloru
Dostępne opcje w trybie obrazu to: Prezentacja, Standardowy, Kino, Tablica (zielona), Tablica
kolorowa lub Obraz użytkownika.
● Dla wejściowego sygnału wideo dostępne są następujące opcje Dostr. koloru: Kontrast,
Jasność, Poziom nasycenia, Balans kolorów, Balans bieli (czerwony, zielony, niebieski) i Ostrość.
● Dla sygnału wejścia wideo dostępne opcje Dostr. koloru są następujące: kontrast, jasność,
Temp.kolorćw, Balans bieli (czerwony, zielony, niebieski) i ostrość.
Menu Ustawienie
Konfiguracja podstawowych funkcji obsługi projektora: Włączenie bezpośrednie, Tryb
gotowości, Duża wysokość, Sterow. Lampą, Wentylator, Kodowane napisy, Blokada klawiatury,
Przysłona, Dźwięk i Konfiguracja HDMI.
Menu Zaawansowany
Dostępne opcje regulacji są następujące: Język, Autokonfiguracja, Zniekształcenie trapezowe,
Logo, Bezpieczeństwo, Zarządzanie energią, Zegar filtra, Wzorzec testowy, Sieć, Ustawienie
domyślnie i Zegar lampy.
Menu Memory Viewer
Wybierz Parametry włączania slajdów, EFEKT zmiany slajdu, Ustawienia sortowania, Obróć,
Optymalne dostosowanie, Powtórz, Zastosuj.
Menu informacji
Wyświetla informacje o projektorze.
41
Podstawowe informacje na temat obsługi
Regulowanie zoomu oraz fokusa projektora
1. Dostosuj wyświetlany obraz do żądanego
rozmiaru za pomocą pierścienia zoomu.
2. Obróć pierścień fokusa, aby dostosować
długość ogniskowej obrazu, zachowując
wyraźny obraz zawartości na ekranie.
ZOOM
FOKUS
Regulowanie zoomu projektora
Regulowanie fokusa projektora
42
Podstawowe informacje na temat obsługi
Funkcja automatycznego ustawiania
Naciśnij przycisk AUTO na pilocie, aby automatycznie wykonać Pilot zdalnego sterowania
Ustawienie automatycznej konfiguracji w menu Zaawansowany
(w tym Szukanie sygnału, Autodostrajanie PC i Korekcja
trapezu autom.).
AUTO
Regulacja zniekształcenia
trapezowego
Aby ręcznie dostosować zniekształcenie trapezowe
wyświetlanego obrazu, należy wykonać poniższe czynności.
Naciśnij przycisk KEYSTONE na pilocie. Wyświetlone zostanie
okno dialogowe regulacji zniekształcenia trapezowego (w
tym zniekształcenie trap. h/v, regulacja narożników, Korekta
Pilot zdalnego sterowania
zniekształconego obrazu, Resetuj wartość); naciśnij przycisk
, aby dostosować zniekształcenie trapezowe.
Można zapisać Ustawienie regulacji zniekształcenia trapezowego.
Korekcja trapezu poz./pion............Dostosuj wyświetlany
obraz, gdy wystąpi zjawisko
zniekształcenia trapezowego
w poziomie lub pionie.
KEYSTONE
Regulacja narożników...................Dostosuj wyświetlany
obraz, jeśli zniekształcenie
trapezowe występuje w
czterech narożnikach.
Korekta zniekształconego obrazu....Dostosuj wyświetlany obraz,
jeśli liniowość projekcji nie
jest zachowana lub obraz
wygina się w poziomie lub
pionie.
Resetuj wartość.............................Wartości korekcji zostaną
zastąpione Ustawieniemi
domyślnymi.
●● Symbol strzałki ma kolor biały, jeśli nie wprowadzono
regulacji zniekształcenia trapezowego.
●● Symbol strzałki wskazujący kierunek regulacji zmienia
kolor na czerwony.
●● Symbol strzałki znika, jeśli osiągnięty zostanie
maksymalny limit regulacji.
43



Korekcja trapezu poz./pion.

Korekcja trapezu poz./pion.
Korekta narożnika
Korekta zniekształconego obrazu
Resetuj wartość
LV-WX370/LV-X350
Podstawowe informacje na temat obsługi
●● Okno monitu zniekształcenia trapezowego
zniknie, jeśli przycisk KEYSTONE
zostanie naciśnięty ponownie. Naciśnij
przycisk OK ponownie, aby przejść do
kolejnego elementu korekcji.
●● Zakres regulacji zależy od urządzenia
źródłowego sygnału wejścia.
Korekcja trapezu poz./pion.
Korekta narożnika
Resetuj wartość
LV-WU360
Regulacja głośności
Pilot zdalnego sterowania
Głośność
Naciśnij przycisk Volume +/- na pilocie, aby
dostosować głośność.
Menu
MUTE
Naciśnij przycisk Mute na pilocie, aby włączyć
wyciszenie; w ten sposób można tymczasowo
wyłączyć dźwięk. Naciśnij przycisk Mute ponownie,
aby wyłączyć wyciszenie, lub naciśnij przycisk
Volume +/-, aby ponownie aktywować dźwięk.
Funkcja wyciszania ma zastosowanie także do
zewnętrznych interfejsów audio.
Obsługa menu
Mute
Volume +/-
Sound menu
1. Naciśnij przycisk MENU na górnym panelu
sterowania lub pilocie, aby wyświetlić menu
OSD. Naciśnij przycisk
, aby otworzyć menu
ustawień, a następnie przycisk OK lub .
2. Naciśnij przycisk
, aby wybrać dźwięk,
naciśnij przycisk OK lub , aby wejść domenu.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać głośność lub
wyciszenie dźwięku.
Głośność................Naciśnij przycisk , aby
zwiększyć głośność.
Naciśnij przycisk , aby
zmniejszyć głośność.
WYCISZENIE.......Naciśnij przycisk
,
aby włączyć lub wyłączyć
wyciszenie
4. Naciśnij przycisk OK, aby dokonać wyboru.
44
Ustawienie
Dźwięk
Głośność
12
Wycisz
Wył.
Ustawienie
Wył.
Przy starcie
Tryb gotowości
Oszczędny
Wył.
Tryb wentylatora
Sterow. Lampą
Wentylator
Normalny
kodowane napisy
Wył.
Blokada klawiatury
Wł.
Przesłona
Dźwięk
Ustawienia HDMI
...
Podstawowe informacje na temat obsługi
Obsługa pilota zdalnego sterowania
Wstrzymywanie (FREEZE)
Naciśnij przycisk FREEZE na pilocie, aby
wstrzymać obraz i wyciszyć dźwięk. Na ekranie
została wyświetlona ikona wstrzymania Naciśnij
przycisk FREEZE lub dowolny przycisk, aby
anulować funkcję wstrzymania; wznowione
zostanie odtwarzanie obrazu i dźwięku.
Wyciszenie (MUTE)
Naciśnij przycisk Mute na pilocie, aby wyłączyć
dźwięk. Aby anulować funkcję wyciszenia,
naciśnij przycisk Mute lub volume +/-.
GŁOŚNOŚĆ +/- (VOLUME +/-)
Naciśnij przycisk Volume +/- na pilocie, aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
Pilot zdalnego sterowania
Image
Freeze
Lamp
INFO.
Mute
Blank
Volume+/-
OBRAZ (IMAGE)
Naciśnij przycisk IMAGE na pilocie, aby wybrać
żądany tryb obrazu.
LAMPA (LAMP )
Naciśnij przycisk Lamp na pilocie, aby zmienić
jasność ekranu.
Normalny............ Normalna jasność.
Ekonomiczny...... Obniż jasność i zmniejsz
zużycie energii, wydłużając
cykl eksploatacji lampy.
INFO. (INFO.)
Naciśnij przycisk Info. na pilocie, aby wyświetlić
informacje o wyświetlanym obrazie i status pracy
projektora.
BLANK
PUSTY (BLANK)
Naciśnij przycisk BLANK na pilocie; zamiast
istniejącego obrazu wyświetli się pusty ekran.
Naciśnij przycisk BLANK lub dowolny inny
przycisk, aby przywrócić obraz.
Naciśnij przycisk BLANK, aby przełączyć ekran,
jak pokazano poniżej:
PUSTY→ Normalny → PUSTY→ Normalny → ......
Uwaga:
Aby uzyskać opis niektórych przycisków, patrz następna strona.
45
Podstawowe informacje na temat obsługi
Zegar (TIMER)
Naciśnij przycisk TIMER na pilocie. W prawnym
dolnym rogu ekranu wyświetli się animacja
zegara (00:00); czas będzie odliczany w formacie
(00:00-59:59).
Naciśnij przycisk TIMER, aby zatrzymać Gotowy
do odliczania czasu. Naciśnij przycisk TIMER
ponownie, aby wyłączyć funkcję odliczania czasu.
Pilot zdalnego sterowania
02 :02
Wyświetlanie zegara
Cyfrowy zoom + (D.ZOOM+)
Naciśnij przycisk D.ZOOM+ na pilocie, aby
włączyć tryb cyfrowego zoomu.
GDY MENU OSD zniknie, na ekranie pojawi się
informacji o cyfrowym zoomie +.
*Dotyczy tylko wejścia VGA i RGBHV oraz
ustawień rozmiaru ekranu Normalny i Szeroki.
Cyfrowy zoom - (D.ZOOM-)
Naciśnij przycisk D.ZOOM- na pilocie, aby
włączyć tryb cyfrowego zoomu.
GDY MENU OSD zniknie, na ekranie pojawi się
informacji o cyfrowym zoomie -.
Naciśnij dowolny inny przycisk, aby wyłączyć tryb
cyfrowego zoomu + / -.
Wybór rozmiaru ekranu (SCREEN)
Naciśnij przycisk SCREEN na pilocie, aby
wybrać żądany Proporcje.
46
Screen
Zoom+/-
Timer
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wybór wejścia
Podstawowe informacje na temat obsługi
Pilot zdalnego sterowania
Naciśnij przycisk INPUT na panelu sterowania
lub pilocie, aby wybrać jedno z poniższych wejść:
VAG 1, Wideo, HDMI-1, HDMI-2, Memory Viewer,
Sieć, Monitor USB. Można także nacisnąć przycisk
VGA, HDMI, VIDEO na pilocie, aby wybrać opcje
VAG 1, HDMI-1, HDMI-2 lub Wideo.
Obsługa menu
1. Naciśnij przycisk INPUT na pilocie, aby
otworzyć menu Wejście.
2. Naciśnij przycisk
, aby wybrać jedno z
następujących wejść: VAG 1, Wideo, HDMI-1,
HDMI-2, Memory Viewer, Sieć, Monitor USB,
a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać
urządzenie źródłowe wejścia.
Wejście
Górny panel sterowania
Wejście
VAG 1
Wybierz opcję VAG 1, jeśli komputer jest
podłączony do złącza wejściowego VAG 1 w
projektorze.
Menu wejścia
VAG 1
HDMI-1
HDMI-1
Wybierz wejście HDMI-1, jeśli komputer jest
podłączony do złącza HDMI-1.
HDMI-2
Video
LAN
Memory Viewer
HDMI-2
Monitor USB
Wybierz wejście HDMI-2, jeśli komputer jest
podłączony do złącza HDMI-2.
Wideo
Wybierz wejście Wideo, jeśli komputer jest
podłączony do złącza WIDEO.
47
Podstawowe informacje na temat obsługi
Sieć
Wybierz sieć jako sygnał wejścia, jeśli
urządzenie jest podłączone do złącza LAN.
Memory Viewer
Wybierz wejście Memory Viewer, jeśli
urządzenie jest podłączone do złącza USB-A.
Monitor USB
Wybierz wejście USB, jeśli urządzenie jest
podłączone do złącza USB-B.
Uwaga:
●● Jeśli funkcja Wyszukaj wejściew opcji Autokonfiguracja jest ustawiona na Wł,
po naciśnięciu przycisku AUTO projektor zacznie wyszukiwać sygnałów wejścia
automatycznie. Funkcja automatycznego wyszukiwania może być niedostępna dla
wejścia Wyświetlanie z USB, Memory Viewer oraz Sieć.
●● Następujące funkcje będą niedostępne: Wstrzymaj, Proporcje, Autokonfiguracja, Obraz
testowyi Cyfrowy zoom, jeśli wybrana zostanie pozycja Wyświetlanie z USB, Memory Viewer
lub Sieć jako sygnał wejścia.
●● Więcej informacji o funkcji Memory Viewer znajduje się na stronach 73-74, 90-92.
●● Więcej informacji o funkcji Wyświetlaj z USB znajduje się na stronach 92-94.
48
Wyświetlacz
Autodostrajanie PC
Wybierz funkcję Automatycznie dostosuj komputer, za pomocą której można... Precyzyjna
synchronizacja, Pozycja pozioma, Pozycja pionowa, Rozmiaru pozioma, aby automatycznie
zapewnić kompatybilność z komputerem.
Obsługa menu
Autodostrajanie PC
Naciśnij <menu> na pilocie lub na górnym panelu
sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij
przycisk , aby wybrać menu wyświetlania, a
następnie naciśnij przycisk <OK> lub przycisk .
1. N
aciśnij przycisk
, aby wybrać menu
[Autodostrajanie PC].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
Menu Automatycznie dostosuj komputer
Wyświetlanie
Autodostrajanie PC
Dostrajanie
0
Pozycja pozioma
0
Pozycja pionowa
0
Rozmiaru pozioma
Proporcje
Wyświetlanie
Położenie menu
Tło wyświetlacza
Systemu
0
Normalny
Przód
Na górze po lewej stronie
Niebieski
-----
Precyzyjna synchronizacja
(Tylko dla sygnału wejścia Komputer)
Dostosuj obraz do najlepszego stanu, gdy obraz
drży lub się zaciemnia.
1. N
aciśnij przycisk
, aby wybrać menu
[Precyzyjna synchronizacja].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. N
aciśnij przycisk
, aby dostosować dokładnie
synchronizację.
Zakres regulacji wynosi od 0 do +31. Projektor
należy dostosować zgodnie z ostatnimi Ustawieniemi
przed stanem zakłóceń.
Pozycja pozioma
(Tylko dla sygnału wejścia PC)
Zakładając, że względne położenie projektora i
ekranu jest prawidłowe, można przesuwać obraz w
poziomie, jeśli położenie wyświetlanego obrazu na
ekranie zostało odchylone.
1. N
aciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Pozycja
pozioma].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. N
aciśnij przycisk
, aby dostosować położenie
obrazu w poziomie.
Zakres regulacji wynosi od -5 do +5.
49
Uwaga:
● Projektor automatycznie dostosuje
Ustawienie do komputera, gdy
jego sygnał będzie odbierany po
raz pierwszy.
● Funkcja „Autodostrajanie PC”
może nie działać prawidłowo,
jeśli model komputera nie
będzie kompatybilny z sygnałem
wejścia.
● Funkcja Autodostrajanie PC
nie działa w przypadku wejścia
HDMI.
● Funkcja Autodostrajanie PC
może nie działać prawidłowo,
jeśli wybrany jeden z
następujących formatów
sygnału: 720 x 480i, 720 x 576i,
720 x 480p, 720 x 576p, 1280 x
720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p.
Wyświetlacz
Pozycja pionowa
(Tylko dla sygnału wejścia PC)
Zakładając, że względne położenie projektora i ekranu jest
prawidłowe, można przesuwać obraz w pionie, jeśli położenie
wyświetlanego obrazu na ekranie zostało odchylone.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Pozycja pionowa].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. N
aciśnij przycisk
, aby dostosować położenie
obrazu w pionie.
Zakres regulacji wynosi od -5 do +5.
Rozmiaru pozioma
(Tylko dla sygnału wejścia PC)
Można dostosować i ograniczyć zakłócenia wywołane
pionowymi pasami w obrazie. Następujące wyświetlane
wzory mogą powodować powstanie zakłóceń okrężnych
(szumu). Należy ograniczyć zakłócenia do minimum.
Użytkownicy mogą używać zegara do regulacji obrazu.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Rozmiaru
pozioma].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. N
aciśnij przycisk
, aby dostosować rozmiar obrazu
w poziomie.
Zakres regulacji wynosi od -15 do +15.
Proporcji
Dostosuj obraz do rozmiaru ekranu, zachowując
Menu Proporcje
Proporcje sygnału wejścia bez zmian.
Wyświetlanie
Naciśnij <MENU> na pilocie lub na górnym panelu
Autodostrajanie PC
sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij przycisk
Dostrajanie
Pozycja pozioma
, aby wybrać menu wyświetlania, a następnie naciśnij
Pozycja pionowa
przycisk <OK> lub przycisk .
Rozmiaru pozioma
1. N
aciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Proporcje].
Proporcje
2. Naciśnij przycisk <OK>.
Wyświetlanie
Położenie menu
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Tło wyświetlacza
Auto...................... Użyj maksymalnego rozmiaru do
Systemu
projekcji, zachowując Proporcje
sygnału wejścia bez zmian.
16:9...................... Wyświetlaj obrazy ze współczynnikiem
proporcji 16:9.
Pełny.................... Wyświetlaj obrazy w maksymalnym
rozmiarze.
● Tylko dla sygnału wejścia PC (VGA).
Zaawansowany..... Dzielenie ekranu.
● Tylko dla sygnału wejścia PC (VGA).
50
0
0
0
0
Normalny
Przód
Na górze po lewej stronie
Niebieski
-----
Wyświetlacz
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Proporcje].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu
[Zaawansowany].
4. Naciśnij przycisk <OK>.
5. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Całkowita POZ.Ustaw łączną wartość H, aby
podzielić obraz
Zakres regulacji wynosi od 1 do 5 w
widoku panoramicznym.
Całkowita PION.Ustaw sumę V, aby podzielić obraz w
poziomie wg wybranej wartości.
Zakres regulacji wynosi od 1 do 5 w
widoku panoramicznym.
Pozycja pionowaUstaw projektor w położeniu poziomym.
Zakres regulacji wynosi od 1 do
bieżącej sumarycznej wartości H.
Pozycja pionowaUstaw projektor w położeniu poziomym.
Zakres regulacji wynosi od 1 do
bieżącej sumarycznej wartości V.
Wyświetlanie
Użyj tej funkcji, aby skierować projektor.
Zmień kierunek wyświetlania obrazu przez projektor,
jeśli obraz OSD wyświetlany jest odwrotnie (do góry
nogami).
Naciśnij <menu> na pilocie lub na górnym panelu
sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij
przycisk , aby wybrać menu wyświetlania, a
następnie naciśnij przycisk <OK> lub przycisk .
1. N
aciśnij przycisk
, aby wybrać menu
[Wyświetlanie].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby przełączyć.
Przód: jeśli projektor zainstalowano na stole i projekcję
zwrócono w stronę ekranu.
Tył: jeśli projektor zainstalowano na stole i projekcję
zwrócono w tył ekranu (używany jest ekran przezroczysty).
Montaż pod sufitem: jeśli używany jest wspornik do
podniesienia projektora (opcjonalnie) przed ekranem.
Sufit/Tył: jeśli używany jest wspornik do podniesienia
projektora (opcjonalnie) z tyłu ekranu (używany jest
ekran przezroczysty).
Auto Sufit/Przód: jeśli używany jest wspornik do
podniesienia projektora przed ekranem, automatycznie
ustaw na tryb montażu pod sufitem.
Auto Sufit/Tył: jeśli używany jest wspornik do
podniesienia projektora z tyłu ekranu, automatycznie
ustaw na tryb montażu pod sufitem.
51
MENU Kierunek projekcji
Wyświetlanie
Autodostrajanie PC
Dostrajanie
0
Pozycja pozioma
0
Pozycja pionowa
0
Rozmiaru pozioma
Proporcje
Wyświetlanie
Położenie menu
Tło wyświetlacza
Systemu
0
Normalny
Przód
Na górze po lewej stronie
Niebieski
-----
Wyświetlacz
Położenie menu
Użyj tej funkcji, aby ustawić położenie menu OSD.
Naciśnij <menu> na pilocie lub na górnym panelu
sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij
przycisk , aby wybrać menu wyświetlania, a
następnie naciśnij przycisk <OK> lub przycisk .
1. N
aciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Położenie
menu].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby zmienić położenie menu.
Na górze po lewej stronieMenu wyświetli się w
lewym górnym rogu
Na górze po prawej stronieMenu wyświetli się w
prawnym górnym rogu
Środek..................... Menu OSD wyświetli się na
środku
W lewym dolnym..... Menu wyświetli się w lewym
dolnym rogu
W prawym dolnym... Menu wyświetli się w prawym
dolnym rogu
Menu Położenie menu
Wyświetlanie
Autodostrajanie PC
Dostrajanie
0
Pozycja pozioma
0
Pozycja pionowa
0
Rozmiaru pozioma
Proporcje
Wyświetlanie
Położenie menu
Tło wyświetlacza
Systemu
0
Normalny
Przód
Na górze po lewej stronie
Niebieski
-----
Tło wyświetlacza
Wybranie tej funkcji pozwala dostosować kolor tła.
Naciśnij <menu> na pilocie lub na górnym panelu
sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij
przycisk , aby wybrać menu wyświetlania, a
następnie naciśnij przycisk <OK> lub przycisk .
1. N
aciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Tło
wyświetlacza]
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Niebieski.......Cały obszar projekcji będzie miał kolor
niebieski.
Czarny..........Cały obszar projekcji będzie miał kolor
czarny.
Uwaga:
Ta funkcja będzie niedostępna, jeśli jako sygnał
wejścia wybrano USB D, Memory Viewer lub Sieć.
52
Menu Tło wyświetlacza
Wyświetlanie
Autodostrajanie PC
Dostrajanie
0
Pozycja pozioma
0
Pozycja pionowa
0
Rozmiaru pozioma
Proporcje
Wyświetlanie
Położenie menu
Tło wyświetlacza
Systemu
0
Normalny
Przód
Na górze po lewej stronie
Niebieski
-----
Wyświetlacz
System
Wybór System
Jeśli jako sygnał wejścia wybrano komputer, projektor wykryje go i automatycznie dostosuje się
do jego System. Prawidłowy obraz można wyświetlić bez żadnej konfiguracji.
Projektor będzie wyświetlać jedną z następujących opcji:
Automatyczny
-----
Funkcja automatycznego
dostosowania do komputera
wprowadzi konieczne
zmiany w projektorze, tak
aby wyświetlał prawidłowe
obrazy. Jeśli obrazy nie są
wyświetlane prawidłowo,
można je ręcznie
dostosować.
Menu System
Wyświetlanie
Systemu
1024 x 768,60Hz
1280 x 800,60Hz
1920 x 1200,60Hz
-------------
Nie wykryto sygnałów
komputera. Sprawdź
połączenie komputera
z projektorem.
Wybrany sygnał wejścia zostanie
wyświetlony w menu System.
Uwaga:
Projektor może zapisywać dane
wygenerowane przez funkcję
Autodostrajanie PC.
Ręcznie wybierz System.
1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby
wyświetlić menu OSD. Naciśnij przycisk
,
aby wskazać ikonę wejścia, a następnie przycisk
lub OK, aby wyświetlić menu Wejście.
2. Naciśnij przycisk
, aby wybrać System, a
następnie przycisk OK.
53
Uwaga:
Menu System zostanie wyłączone,
jeśli wybrano jako sygnał wejścia
HDMI-1, HDMI-2, Memory Viewer,
LAN lub WYŚWIETL Z USB.
Wyświetlacz
Video
Wybierz tę funkcję, aby ustawić rozdzielczość
sygnału wejścia kompatybilną z komputerem.
Ustaw system kolorów sygnału wejścia wideo lub
tryb skanowania składowego sygnału wejścia.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [System].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany system.
Menu System
Wyświetlanie
System
AUTO
PAL
SECAM
NTSC
NTSC4.43
PAL-M
Sygnał wejścia komputera
1024x768 60 Hz itd.: wyświetla nazwę
kompatybilnego sygnału wejścia.
Automatyczny:Jeśli projektor nie odbiera żadnego
kompatybilnego sygnału wejścia
z podłączonego komputera,
projektor można dostosować do
niego automatycznie; wówczas w
systemie pojawi się komunikat Auto.
Jeśli obraz nie jest wyświetlany
prawidłowo, należy go dostosować
do komputera ręcznie.
- - - -:Przód sygnału wejścia z komputera.
Należy sprawdzić połączenia.
Sygnał wejścia wideo
Auto:projektor wybiera systemu kolorów sygnału
wejścia automatycznie. Ustawić [PAL-M] lub
[PAL-N] ręcznie.
[PAL]/[SECAM]/[NTSC]/[NTSC4.43]/[PAL-M]/
[PAL-N]/[PAL60]:jeśli projektor nie wyświetla
obrazów prawidłowo w trybie
[Auto], należy dostosować System
wejścia ręcznie.
54
PAL-N
PAL60
Menu System dla wejścia
wideo.
Regulacja kolorów
Tryb obrazu
Wybierz regulację kolorów, aby ustawić tryb obrazu i dostosować jakość
wyświetlanego obrazu
Bezpośrednia obsługa
Naciśnij przycisk Image Select na pilocie, aby wybrać
żądany tryb obrazu.
Pilot zdalnego sterowania
Obsługa menu
Image
Naciśnij <menu> na pilocie lub na górnym
panelu sterowania, aby wyświetlić menu OSD.
Naciśnij przycisk , ABY WYBRAĆ MENU
DOPASOWANIA KOLORÓW, a następnie naciśnij
przycisk <OK> lub przycisk .
1. N
aciśnij przycisk
, ABY WYBRAĆ MENU
[Tryb obrazu].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Tryb obrazu (dla komputera)
Dostr. koloru
Standardowy
Tryb obrazu
32
Kontrast
32
Jasność
Średnia
Temp.kolorćw
Prezentacja
Tryb obrazu odpowiedni do wyświetlania głównie
tekstu w jasnym pomieszczeniu.
Czerwony
32
Zielony
32
Niebieski
32
Ostrość
0
Standardowy
Domyślny tryb pracy projektora, możliwy jest wybór
własnych ustawień.
Kino
Poszerzona skala szarości do wyświetlania Kinoów.
Tablica (zielona)
Tryb obrazu przeznaczony do wyświetlania na tablicy
(zielonej). Poprawia jakość obrazu wyświetlanego na
tablicy (zielonej). Jest przeznaczony dla zielonych
tablic, w odróżnieniu od czarnych.
Kolorowa tablica
Tryb obrazu odpowiedni dla wyświetlania obrazu na
powierzchni ściany mającej kolor czerwony, niebieski,
żółty lub zielony. Naciśnij przycisk <OK>, aby otworzyć
menu tablicy kolorowej, a następnie naciśnij przycisk
, ABY wybrać kolor czerwony, niebieski, żółty lub
zielony; NACIŚNIJ PRZYCISK <OK>.
Obraz użytkownika
Użytkownicy mogą personalizować Ustawienie kolorów.
55
Kolorowa tablica
Dostr. koloru
Tablica (kolorowa)
Czerwony
Niebieski
Zielony
Żółty
Regulacja kolorów
Regulacja kolorów
Naciśnij <menu> na pilocie lub na górnym panelu
sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij
przycisk , aby wybrać menu dopasowania
kolorów, a następnie naciśnij przycisk <OK> lub
przycisk .
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
,a by dostosować nastawę.
Kontrast
Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć kontrast; zakres od
0 - +63
Naciśnij przycisk , aby zwiększyć kontrast; zakres od
0 - +63
Jasność
Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć jasność; zakres od
0 - +63.
Naciśnij przycisk , aby zwiększyć jasność; zakres od
0 - +63.
Temp.kolorćw (dla wejścia PC/HDMI)
Naciśnij przycisk , aby wybrać żądaną temperaturę
barw (niska, średnia lub wysoka)
Wysoka temp.: obraz stopniowo staje się niebieski.
Średnia temp.: odpowiedni, naturalny kolor.
Niska temp.: obraz stopniowo staje się czerwony.
Poziom nasycenia (dla wejścia Wideo)
Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć nasycenie; naciśnij
przycisk , aby zwiększyć nasycenie.
Balans kolorów (dla wejścia Wideo)
Naciśnij przycisk , aby wybrać żądany odcień.
Czerwony
Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć czerwony odcień,
lub przycisk  go zwiększyć.
Zielony
Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć zielony odcień, lub
przycisk  go zwiększyć.
Niebieski
Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć niebieski odcień,
lub przycisk  go zwiększyć.
Ostrość
Naciśnij przycisk , aby zmiękczyć obraz, lub przycisk ,
aby go wyostrzyć; zakres od 0 do +15.
56
Dostosowanie kolorów (dla PC/HDMI)
Dostr. koloru
Tryb obrazu
Kontrast
Jasność
Temp.kolorćw
Standardowy
32
32
Średnia
Czerwony
32
Zielony
32
Niebieski
32
Ostrość
0
Dostosowanie kolorów (dla wejścia Wideo)
Dostr. koloru
Tryb obrazu
Standardowy
Kontrast
32
Jasność
32
Poziom nasycenia
32
Balans kolorów
32
Czerwony
32
Zielony
32
Niebieski
32
Ostrość
0
Ustawienie
Projektor posiada funkcję Ustawienie; można wybrać także inne funkcje, jak
opisano poniżej.
Obsługa menu
Naciśnij przycisk <MENU> na pilocie lub na górnym
panelu sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij
przycisk , aby wybrać menu ustawień, a następnie
naciśnij przycisk <OK> lub przycisk .
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby ustawić opcje.
Menu Ustawienie
Ustawienie
Przy starcie
Tryb gotowości
Tryb wentylatora
Wył.
Oszczędny
Wył.
Sterow. Lampą
Wentylator
kodowane napisy
Normalny
Wył.
Blokada klawiatury
Przesłona
Wł.
Dźwięk
Ustawienia HDMI
Przy starcie
Projektor można włączyć automatycznie,
podłączając przewód zasilający.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Przy
starcie].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Wył.......... Powoduje przejście do trybu oczekiwania.
Wł........... Powoduje natychmiastowe uruchomienie.
Przy starcie
Ustawienie
Przy starcie
Tryb gotowości
Tryb wentylatora
Wył.
Oszczędny
Wył.
Sterow. Lampą
Wentylator
kodowane napisy
Normalny
Wył.
Blokada klawiatury
Przesłona
Wł.
Dźwięk
Ustawienia HDMI
Tryb gotowości
Ustaw zużycie energii w trybie oczekiwania, bez
względu na to, kiedy projektor jest używany w sieci
1. Naciśnij przycisk
, ABY WYBRAĆ MENU
[Tryb gotowości].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby dostosować poziomy.
Normalny............ Nawet w trybie oczekiwania
funkcja sieciowa ani komunikacja
szeregowa nie będzie ograniczona.
Funkcja WOL...... W tym trybie oszczędzana jest
energia; urządzenie będzie
oczekiwać na specjalny pakiet
(Magic Packet).
Komunikacja szeregowa przez
port RS-232 oraz sieciowa będzie
niedostępna z wyjątkiem polecenia
zasilania POWER ON w tym trybie.
Eco..................... Tylko komunikacja szeregowa
RS-232C będzie dostępna.
57
Tryb gotowości
Ustawienie
Przy starcie
Tryb gotowości
Tryb wentylatora
Wył.
Oszczędny
Wył.
Sterow. Lampą
Wentylator
kodowane napisy
Normalny
Wył.
Blokada klawiatury
Przesłona
Dźwięk
Ustawienia HDMI
Wł.
Ustawienie
Tryb wentylatora
Można zmienić Ustawienie prędkości obrotowej
wentylatora zgodnie z wysokością, na jakiej
zainstalowano projektor.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Tryb
wentylatora].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane menu.
Wył.: Normalna prędkość. Ustaw opcję na Wył., gdy
projektor pracuje, o ile wysokość nie jest zbyt duża.
Wł.: szybciej niż w trybie wyłączenia. Ustaw opcję
Wł., jeśli projektor jest zainstalowany wysoko.
Tryb wentylatora
Ustawienie
Przy starcie
Tryb gotowości
Tryb wentylatora
Wył.
Oszczędny
Wył.
Sterow. Lampą
Wentylator
kodowane napisy
Normalny
Wył.
Blokada klawiatury
Przesłona
Wł.
Dźwięk
Ustawienia HDMI
Uwaga:
●● Ustaw opcję dużej wysokości na Wł., jeśli projektor
jest używany na wysokości 1400-2700 m.
Sterow. Lampą
Dostosuj jasność lampy do warunków otoczenia i
upewnij się, że projektor jest prawidłowo skierowany.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Sterow.
Lampą].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane menu.
Normalny.............. Normalna jasność.
Ekonomiczny....... Obniż jasność i zmniejsz
zużycie energii, aby wydłużyć
cykl eksploatacji lampy.
58
Sterow. Lampą
Ustawienie
Przy starcie
Tryb gotowości
Tryb wentylatora
Wył.
Oszczędny
Wył.
Sterow. Lampą
Wentylator
kodowane napisy
Normalny
Wył.
Blokada klawiatury
Przesłona
Dźwięk
Ustawienia HDMI
Wł.
Ustawienie
Wentylator
Wybierz czas chłodzenia projektora po jego wyłączeniu.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Wentylator].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane menu.
Normalny............Obsługa w normalny sposób.
60 s.....................Szybsze działanie niż w trybie
normalnym w krótszym czasie,
ale z większym hałasem.
Natychmiast........Wybranie tej funkcji pozwala odłączyć
zasilanie bezpośrednio po zamknięciu
projektora, bez oczekiwania na jego
schłodzenie.
Wentylator
Ustawienie
Przy starcie
Tryb gotowości
Tryb wentylatora
Wył.
Oszczędny
Wył.
Sterow. Lampą
Wentylator
kodowane napisy
Normalny
Wył.
Blokada klawiatury
Przesłona
Wł.
Dźwięk
Ustawienia HDMI
Uwaga:
●● Jeśli wybrano opcję [Natychmiast], czas
do ponownego uruchomienia projektora po
wyłączeniu będzie dłuższy niż zwykle.
●● W niektórych przypadkach lampa może wymagać
więcej czasu do schłodzenia niż zwykle.
Kodowane napisy
Kodowane napisy są używane do wyświetlania treści
dźwięku zawartego w programie lub innych informacji
na ekranie. Wybierz tę funkcję, aby włączyć kanał z
sygnałem wejścia napisów.
1. N
aciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Kodowane
napisy].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane menu.
WYŁ.: bez napisów.
CC1......... Wyświetla dane CC1.
CC2......... Wyświetla dane CC2.
CC3......... Wyświetla dane CC3.
CC4......... Wyświetla dane CC4.
Kodowane napisy
Ustawienie
Przy starcie
Tryb gotowości
Tryb wentylatora
Wentylator
kodowane napisy
59
Normalny
Wył.
Blokada klawiatury
Przesłona
Ustawienia HDMI
Uwaga:
Wył.
Sterow. Lampą
Dźwięk
●● Ikona będzie wyszarzona, jeśli funkcja
napisów pozostanie nieaktywna.
●● Funkcja napisów jest nieaktywna, gdy na
ekranie wyświetlone są menu OSD i zegar.
Wył.
Oszczędny
Wł.
Ustawienie
Blokada klawiatury
Wybierz tę funkcję, aby zablokować lub odblokować
panel sterowania lub klawiaturę pilota.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Blokada
klawiatury].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane menu.
Blokada klawiatury
Ustawienie
Wył.
Przy starcie
Tryb gotowości
Oszczędny
Wył.
Tryb wentylatora
Sterow. Lampą
Wentylator
Wył......................Panel sterowania i pilot są aktywne.
Projektor..............Klawiatura panelu sterowania jest
nieaktywna.
Pilot......................Pilot zdalnego sterowania jest
niedostępny.
Normalny
kodowane napisy
Wył.
Blokada klawiatury
Wł.
Przesłona
Dźwięk
Ustawienia HDMI
Uwaga:
●● Jeśli pomimo wybrania opcji wyłączenia obu
klawiatur, pilot będzie nadal aktywny lub wystąpi
inny problem z pilotem, należy skontaktować
się z dealerem lub centrum obsługi klienta.
Przysłona
Przysłona
Dostosuj natężenie światła w sygnale obrazu oraz
wykonaj projekcję z naciskiem na kontrast.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu
[Przysłona].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby dostosować poziomy.
Ustawienie
WYŁ............Bez korekcji.
Przesłona
Wył.
Przy starcie
Tryb gotowości
Oszczędny
Wył.
Tryb wentylatora
Sterow. Lampą
Wentylator
Normalny
kodowane napisy
Wył.
Blokada klawiatury
Wł.
Dźwięk
WŁ...............Korekcja przysłony.
Ustawienia HDMI
Dźwięk
Wybierz tę funkcję, aby dostosować poziom dźwięku.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Dźwięk].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane menu.
Głośność............... Naciśnij przycisk , aby zwiększyć
głośność; zakres od 0~+25.
Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć
głośność; zakres od 0~+25.
Wyciszenie............ Naciśnij przycisk
, aby włączyć
lub wyłączyć tę funkcję wyciszenia.
Wł.: Przód dźwięku na wyjściu.
Wył.: aktywny dźwięk.
60
Dźwięk
Ustawienie
Wył.
Przy starcie
Tryb gotowości
Oszczędny
Wył.
Tryb wentylatora
Sterow. Lampą
Wentylator
Normalny
kodowane napisy
Wył.
Blokada klawiatury
Wł.
Przesłona
Dźwięk
Ustawienia HDMI
...
Ustawienie
Ustawienia HDMI
Gdy do złącza HDMI projektora podłączone jest
urządzenie zewnętrzne, natomiast obrazów nie można
normalnie wyświetlać, należy nacisnąć Ustawienie
obrazu LUB dźwięku.
Naciśnij przycisk <MENU> na pilocie lub na górnym
panelu sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij
przycisk , aby wybrać menu wyświetlania, a
następnie naciśnij przycisk <OK> lub przycisk , aby
przejść do podmenu.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu
[Konfiguracja HDMI].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
● Wyświetl menu [Konfiguracja HDMI] natychmiast.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać [Obraz] lub [Dźwięk].
4. Naciśnij przycisk <OK>.
Ustawienia HDMI
Ustawienie
Wył.
Przy starcie
Tryb gotowości
Oszczędny
Wył.
Tryb wentylatora
Sterow. Lampą
Wentylator
Normalny
kodowane napisy
Wył.
Blokada klawiatury
Przesłona
Wł.
Dźwięk
Ustawienia HDMI
...
Uwaga:
●● OPCJĘ HDMI można wybrać tylko dla kanału
HDMI-1 i HDMI-2.
Zakres wejścia HDMI
Automatyczny Ustaw poziom sygnału automatycznie.
Ograniczony Poziom sygnału jest ograniczony do zakresu 16-235.
Pełny
Dla poziomu sygnału dostępny jest pełny zakres, tj. 0-255.
Uwaga:
●● Najlepsze Ustawienie dot. projektorów mogą się nieznacznie różnić od zewnętrznego
urządzenia wyjścia.
●● Aby skonfigurować Ustawienie urządzenia zewnętrznego, patrz instrukcja obsługi
urządzenia zewnętrznego.
Dźwięk
HDMI
Audio I/F
W przypadku użycia kabla HDMI do transmisji obrazu i dźwięku, użytkownicy nie
muszą oddzielnie podłączać sygnału audio.
W przypadku zewnętrznego sygnału audio należy użyć wejścia AUDIO IN.
Ustawienie korektora dźwięku
TRYB 1-4
Zmień poziom odbioru HDMI zgodnie z urządzeniem AV podłączony do wejścia
HDMI. Jeśli w obrazie pojawi się szum lub obraz nie wyświetla się wcale, należy
zmienić Ustawienie.
61
Zaawansowane
Projektor posiada funkcję Zaawansowany; można wybrać także inne funkcje,
jak opisano poniżej.
Obsługa menu
Naciśnij przycisk <MENU> na pilocie lub na
górnym panelu sterowania, aby wyświetlić menu
OSD. Naciśnij przycisk , aby wybrać menu
Zaawansowany, a następnie naciśnij przycisk <OK>
lub przycisk .
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby ustawić opcje.
4. Naciśnij przycisk <OK>.
Menu Zaawansowany
Zaawansowany
Język
Autokonfiguracja
Zniekształcenie trapezowe
Logo
Zabezpieczenia
Zarządzanie energią
Licznik filtra
Obraz testowy
Sieć
Ustawienia fabryczne
Zerowanie licznika lampy
Język
Użytkownicy mogą wybrać język wyświetlany na
ekranie.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Język].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany język.
4. Naciśnij przycisk <OK>.
Nazwy menu, ustawień, menu OSD, przycisków itd.
można wyświetlić wg wybranego języka.
Projektor obsługuje wiele wersji językowych. Można
wybrać jeden z następujących języków: angielski,
niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski,
szwedzki, niderlandzki, portugalski, japoński, chiński
(uproszczony), chiński (tradycyjny), koreański,
rosyjski, arabski, turecki, fiński, norweski, duński,
indonezyjski, węgierski, czeski, kazachski,
wietnamski, tajski, farsi.
62
Język
Zaawansowany
Język
Autokonfiguracja
Zniekształcenie trapezowe
Logo
Zabezpieczenia
Zarządzanie energią
Licznik filtra
Obraz testowy
Sieć
Ustawienia fabryczne
Zerowanie licznika lampy
...
Zaawansowane
Autokonfiguracja
Naciśnij przycisk AUTO na pilocie, aby wykonać następujące
Autokonfiguracja
działania: Szukanie sygNału, automatyczne dostosowanie do
Zaawansowany
komputera. oraz Korekcja trapezu autom..
Autokonfiguracja
1. Naciśnij przycisk
, ABY WYBRAĆ MENU
Szukanie sygnału
[Autokonfiguracja].
Autodostrajanie PC
2. Naciśnij przycisk <OK>.
Korekcja trapezu autom.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane elementy.
Szukanie sygnału:..................Wybierz tę funkcję, aby wykryć
sygnał, i uruchom projekcję
automatyczną.
Automatycznie .......................Wybierz tę funkcję, aby automatycznie
dostosuj do
dostosować takie Ustawienie, jak
komputera:
[Precyzyjna synchronizacja], [Pozycja
pozioma], [Pozycja pionowa] oraz
[Rozmiaru pozioma], gdy projektor
będzie obsługiwał analogowe sygnały
wejścia.
Automatyczne .......................Wybierz tę funkcję, aby skorygować
pionowe zniekształcenie w
zniekształcenie
pionie wyświetlanego obrazu
trapezowe:
automatycznie.
Wł.
Wł.
Wył.
Uwaga:
●● Co najmniej jedna z opcji Szukanie sygnału,
automatyczne dostosowanie do komputera lub
Korekcja trapezu autom. musi być włączona.
●● Jeśli obraz nie wyświetla się prawidłowo, nawet po
wybraniu funkcji automatycznego zniekształcenia
trapezowego, projektor należy wyregulować ręcznie.
●● Jeśli dla opcji Wyświetlanie wybrano Montaż pod
sufitem lub Tył, sufit, a użytkownik przełączy projektor
w tryb montażu pod sufitem, funkcja automatycznego
zniekształcenia trapezowego będzie nieaktywna.
●● Jeśli dla opcji Wyświetlanie wybrano Auto Sufit/Przód lub
Sufit, tył, a użytkownik przełączy projektor w tryb montażu
pod sufitem, funkcja automatycznego zniekształcenia
trapezowego będzie nieaktywna.
Zniekształcenie trapezowe
NACIŚNIJ PRZYCISK <MENU> na pilocie lub na górnym
panelu sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij
przycisk , aby wybrać menu Zaawansowany, a następnie
naciśnij przycisk <OK> lub przycisk .
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Zniekształcenie
trapezowe].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane elementy.
4. Naciśnij przycisk <OK>.
Zniekształcenie trapezowe
Zaawansowany
Język
Autokonfiguracja
Zniekształcenie trapezowe
Logo
Zabezpieczenia
Zarządzanie energią
Licznik filtra
Obraz testowy
Sieć
Ustawienia fabryczne
Zerowanie licznika lampy
63
...
Zaawansowane
Zniekształcenie trapezowe
●T
a funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono
automatyczne
Zapisz........ Zapisz zniekształcenie trapezowe po
zamknięciu projektora lub odłączeniu
zasilania.
Resetuj...... Jeśli ustawiono resetowanie, po zamknięciu
projektora lub odłączeniu przewodu
zasilającego funkcja zniekształcenia
trapezowego zostanie dezaktywowana.
Podmenu zniekształcenia trapezowego
Zaawansowany
Zniekształcenie trapezowe
Zniekształcenie trapezowe
Zapisz
Korekcja trapezu poz./pion.
Korekta narożnika
Korekta zniekształconego obrazu
Resetuj wartość
Korekcja trapezu poz./pion.
Wybierz tę funkcję, aby skorygować wyświetlane obrazy
w poziomie lub w pionie.
Naciśnij przycisk ,
aby zmniejszyć
szerokość na górze
Naciśnij przycisk ,
aby zmniejszyć
szerokość na dole
Naciśnij przycisk ,
aby zmniejszyć
szerokość z lewej strony
Naciśnij przycisk ,
aby zmniejszyć szerokość
z prawej strony
Regulacja narożników
Wybierz tę funkcję, aby skorygować cztery
odkształcone narożniki wyświetlanego obrazu.
Naciśnij przycisk
, aby wyrównać cztery
narożniki ekranu. Cztery narożniki są objęte pętlą
w sekwencji, jak pokazano poniżej:
Regulacja narożników
Lewy górny
Prawy górny
Prawy dolny
Uwaga:
●● Biała strzałka oznacza Przód korekcji.
●● Czerwona strzałka oznacza kierunek zniekształcenia trapezowego.
●● Strzałka zniknie, jeśli ustawiona zostanie maksymalna wartość korekcji.
64
Lewy dolny
Zaawansowane
Korekta zniekształconego obrazu (LV-WX370, LV-X350)
Wybierz tę funkcję, aby skorygować wyświetlane obrazy
pod względem liniowości w poziomie lub w pionie.
Naciśnij przycisk
, aby dostosować opcje.
Element
Wzmocnienie
korekty
zakrzywienia X/Y
Korekta
zniekształconego
obrazu
Kompensacja
korekty
zakrzywienia Y
Działanie
Regulacja
Naciśnij 
Dostosuj od stanu B do A
Naciśnij 
Dostosuj od stanu A do B
Naciśnij 
Dostosuj od stanu B do A
Naciśnij ▼
Dostosuj od stanu A do B
Naciśnij 
Dostosuj odkształcenie do prawej
Naciśnij 
Dostosuj odkształcenie do lewej
Naciśnij 
Dostosuj odkształcenie do góry
Naciśnij ▼
Dostosuj odkształcenie do dołu
A
B
A
B
Uwaga:
●● Jeśli po dostosowaniu wartości dotyczących zniekształcenia trapezowego H/V użytkownik
zmieni wartości Regulacja narożników oraz Korekta zniekształconego obrazu, to Ustawienie
zniekształcenia trapezowego H/V zostaną zresetowane. Natomiast, jeśli po dostosowaniu
wartości dotyczących regulacji narożników i korekcji zakrzywienia użytkownik zmieni wartości
zniekształcenia trapezowego H/V, to Ustawienie regulacji narożników zostaną zresetowane.
●● Kompensacji osi X dla korekcji zakrzywienia i kompensacji osi Y dla korekcji zakrzywienia
nie można dostosowywać oddzielnie. Kompensację osi X dla korekcji zakrzywienia ORAZ
kompensację osi Y dla korekcji zakrzywienia należy dostosować dopiero po dostosowaniu
korekcji zakrzywienia X/Y.
●● Naciśnij przycisk KEYSTONE na pilocie, aby wyświetlić na ekranie menu Zniekształcenie
trapezowe (w tym: Korekcja trapezu poz./pion., Regulacja narożników, Korekta
zniekształconego obrazu i Resetuj wartość) oraz użyj przycisków ▲▼, aby przełączać się
między czterema opcjami.
●● Maksymalny zakres zniekształcenia trapezowego wynosi ±30° w pionie oraz ±15° w
poziomie. Jakość obrazu pogorszy się jednak i trudniejsze będzie ustawienie ostrości,
dlatego projektor należy zainstalować z minimalną wartością korekcji.
●● Rozmiar ekranu ulegnie zmianie w wyniku regulacji zniekształcenia trapezowego H/V.
●● Zniekształcenie trapezowe może wpłynąć na Proporcje obrazu.
Resetuj wartość
Wybierz tę opcję, aby przywrócić wartości domyślne dla tej funkcji.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać opcję [Resetuj wartość].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
● Wartość dostosowana zniekształcenia trapezowego zostanie zresetowana.
65
Zaawansowane
Menu Logo
Logo
Zaawansowany
Logo (w tym logo oraz konfiguracja blokady hasłem) Użytkownik
może użyć tej funkcji do wybrania ekranu logo i blokady hasłem
ekranu logo, zmiany hasła dla zasilania oraz skonfigurowania
domyślnego ekranu logo.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Logo].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane elementy.
Wybierz logo
Wybierz tę opcję, aby skonfigurować ekran logo wyświetlany po
włączeniu projektora:
Domyślnie...........................Wyświetlany będzie domyślny ekran
logo.
Użytkownika*......................Wyświetlany będzie zapisany przez
użytkownika ekran logo.
Wył......................................Wyświetlany będzie ekran logo z
Gotowy do odliczaniam.
*Tylko dla modelu LV-WX370 / LV-X350
Logo
Wybór logo
Domyślnie
Przechwyć
Blokada kodu PIN logo
Wył.
Zmiana kodu PIN logotypu
Uwaga:
●● Po zmianie hasła logo na nowy
numer należy je zapamiętać i
przechowywać w bezpiecznym
miejscu. Jeśli nowe hasło zostanie
utracone, nie będzie można
zmienić hasła logo.
Przechwyć (LV-WX370 / LV-X350)
Funkcja ta pozwala zapisywać wyświetlane przez projektor obrazy, aby użyć ich na ekranie startowym lub w
przerwach prezentacji.
Po zapisaniu wyświetlanego obrazu naciśnij przycisk OK; wyświetlony zostanie monit z prośbą o potwierdzenie –
wybierz Tak, aby zapisać obraz.
Po zapisaniu wyświetlanych obrazów przejdź do opcji „Wybierz logo” i wybierz pozycję „Użytkownika”. Od tej
pory zapisany obraz będzie wyświetlany po włączeniu projektora.
Blokada kodu PIN logo
Blokada kodu PIN logo
Za pomocą tej funkcji można zabezpieczyć możliwość zmiany ekranu logo przed nieupoważnionymi osobami.
Wył............. Ekran logo można zmienić w menu Logo.
Wł.............. Nie będzie można zmienić ekranu logo bez wprowadzenia hasła logo.
Aby zmienić Ustawienie hasła ekranu logo, naciśnij przycisk OK; wyświetlony zostanie monit z prośbą o zmianę
hasła. Aby wprowadzić hasło ekranu logo, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
●N
aciśnij przycisk , aby wybrać cyfrę, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu lub przesunąć
kursor. Wprowadzona cyfra będzie wyświetlana jako „*”. Aby zmodyfikować wprowadzoną cyfrę, NACIŚNIJ
PRZYCISK, przesuwając kursor do cyfry, którą chcesz zmienić; naciśnij przycisk
, aby wybrać
prawidłową cyfrę.
●P
otwórz ten krok, aby wpisać 3-cyfrowy numer. PRZESUŃ KURSOR po wpisaniu Naciśnij przycisk OK.
● J eśli wpisane hasło będzie nieprawidłowe, wyrażenie wyświetlane jako „***” będzie mieć kolor czerwony.
Należy ponowić próbę, wpisując prawidłowe hasło.
●P
o wprowadzeniu prawidłowego hasła ekranu logo można nacisnąć przycisk , aby włączyć lub wyłączyć
opcję.
Zmiana kodu PIN logotypu
Można zmienić hasło logo na dowolny 3-cyfrowy numer. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję zmiany
hasła logo. Wyświetlone zostanie okno dialogowe zmiany hasła logo; naciśnij przycisk , aby wprowadzić
nowy, prawidłowy numer. Wyświetlone zostanie okno dialogowe nowego hasła logo. Skonfiguruj nowe hasło
logo, sprawdź treść komunikatu w oknie dialogowym; wybierz Tak, aby ustawić nowe hasło.
Zapamiętaj nowe hasło i przechowuj je bezpiecznie.
Aby anulować hasło logo, przywróć Ustawienia fabryczne.
66
Zaawansowane
Zabezpieczenia
Menu Zabezpieczenia
Ustaw hasło, aby zablokować dostęp do projektora,
zabezpieczając go przed nieupoważnionymi osobami. Po
włączeniu projektora wyświetlony zostanie ekran [Hasło].
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu
[Zabezpieczenia].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Zaawansowany
Zabezpieczenia
Blokada kodu PIN
Wył.
Zmiania kodu PIN
Blokada kodu PIN
Blokada kodu PIN
Za pomocą tej funkcji można zabezpieczyć obsługę projektora przed nieupoważnionymi osobami.
Wył...........Blokada klawiatury hasłem nie będzie dostępna.
Wł............Ekran [Hasło] będzie wyświetlany po włączeniu projektora. Aby zmienić hasło (trzy
cyfry) lub funkcję blokady, należy wpisać hasło.
Hasłem domyślnym jest „111”.
Zmiania kodu PIN
● Można zmienić hasło. Kliknij przycisk [OK] i wybierz opcję [Zmień hasło]. Gdy wyświetlone
zostanie okno dialogowe [Hasło], naciśnij przycisk [← / →], aby wprowadzić prawidłowe hasło,
a następnie wybierz pozycje [Ustaw], aby wyświetlić okno dialogowe [Nowe hasło]. Ustaw nowe
hasło, potwierdź komunikat w oknie dialogowym i wybierz pozycję Ustaw, aby zachować nowe
hasło.
●W
prowadzana cyfra zostanie wyświetlona jako „*”. Aby zmodyfikować wprowadzoną cyfrę,
naciśnij przycisk, przesuwając kursor do cyfry, którą chcesz zmienić; naciśnij przycisk , aby
wybrać prawidłową cyfrę.
●P
owtórz ten krok, aby wprowadzić 3-cyfrowy numer.
●W
prowadź 3-cyfrowy numer i przenieś kursor do pozycji „Ustaw”. Naciśnij przycisk OK; teraz
można rozpocząć korzystanie z projektora.
● J eśli hasło będzie nieprawidłowe, wyrażenie wyświetlane jako „***” będzie mieć kolor czerwony.
Należy ponowić próbę, wpisując prawidłowe hasło.
●Z
apamiętaj nowe hasło i przechowuj je bezpiecznie.
Jak anulować hasło
(1) Naciskając jednocześnie przycisk [POWER] oraz [OK] na urządzeniu, odłącz przewód
zasilający od projektora i odczekaj, aż dioda LED zacznie świecić.
(2) Po naciśnięciu przycisku [POWER] i zaświeceniu się diody, wyświetlony zostanie ekran
wprowadzenia hasła. Wprowadź wartość „111”
(3) Wybierz na ekranie menu Zabezpieczenia >> Hasło >> Wł. Gdy ekran wprowadzania hasło
pojawi się ponownie, wpisz domyślną wartość (111) oraz wyłącz blokadę hasłem lub ustaw
nowe hasło.
67
Zaawansowane
Zarządzanie energią
Aby zmniejszyć zużycie energii i utrzymać oczekiwany
Menu Zarządzanie energią
cykl eksploatacji lampy, funkcja zarządzania energią
Zaawansowany
wyłączy lampę projektora, jeśli projektor przez pewien
Zarządzanie energią
czas nie odbierze żadnego sygnału.
Gotowy
Wyłącz
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać opcję [Zarządzanie
Wył.
energią]
Zegar
2. Naciśnij przycisk <OK>.
Gotowy do odliczania
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
5 Min
5 Min
Gotowy.......... Wskaźnik zaświeca się na zielono, gdy
lampa zostanie całkowicie schłodzona.
Lampa włączy się ponownie, jeśli w
tym czasie projektor odbierze sygnał
Zarządzanie energią
wejścia lub naciśnięty zostanie
dowolny przycisk ( z wyjątkiem
przycisku zasilania) na panelu tylnym
lub pilocie zdalnego sterowania.
Przód sygnału
Wyłącz........... Projektor zostanie zamknięty po tym, jak
01:20
lampa całkowicie ostygnie.
Wył................. Powoduje wyłączenie funkcji zarządzania
energią
Pozostały czas
Zegar............. Jeśli sygnał wejścia zostanie przerwany,
dowyłączenia
a przez 30 s od tej chwili nie zostanie
lampy.
naciśnięty żaden przycisk, na zegarze
pojawi się komunikat „Przód sygnału”.
Zegar odlicza czas do chwili, gdy lampa
się wyłączy. Naciśnij przycisk strzałki,
aby ustawić zegar w zakresie od 1 do
30 min.
Gotowy do .... ● Skonfiguruj interwał dla zmiany z trybu
odliczania
gotowości na Tryb gotowości (0 do
30 minut). W przypadku nastawy zero
minut projektor nie będzie dokonywać
przełączenia automatycznie.
● Naciśnij przycisk zasilania, aby
przełączyć tryb gotowości na Tryb
gotowości projektora, a następnie
dowolnego przycisku, aby go włączyć.
Uwaga:
●● Ustawienie domyślnie dla czasu trybu oczekiwania: 5 minut. Gotowy do odliczania
czasu dla trybu gotowości: 5 minut.
68
Zaawansowane
Licznik filtra
Skonfiguruj tę funkcję, aby zresetować czas użycia
filtra, oraz wyświetlanie ostrzeżenia.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Licznik
filtra].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Gdy będzie konieczna konserwacja projektora, na
ekranie pojawi się ikona ostrzeżenia, informując
użytkownika o konieczności wyczyszczenia filtra
projektora. Po wyczyszczenia filtra należy wybrać
początkowy stan i ustawić zegar ponownie. Po
zresetowaniu licznika filtra, ikona ostrzeżenia filtra nie
będzie się wyświetlać.
Filtr............................... Wyświetla czas użycia filtra.
Zegar........................... Pozwala ustawić czas do
wyświetlenia ikony ostrzeżenia.
Resetuj zegar filtra...... Pozwala zresetować zegar filtra.
Kontrola filtra............... Sprawdź temperaturę
wewnątrz projektora i podejmij
odpowiednie działania.
WŁ.: Sprawdź filtr.
●G
dy w projektorze
wykryty zostanie
problem z filtrem, na
ekranie pojawi się
komunikat o treści
Uwaga! Konieczna
wymiana filtra!.
Wył.: Nie należy sprawdzać
stanu filtra.
Uwaga:
●● Na ekranie pojawi się ikona z komunikatem
„Uwaga! Konieczna wymiana filtra!”, jeśli
projektor wykryje jeden problem. Ikona
ostrzeżenia zniknie po 30 s automatycznie, a
przez ten czas aktywny będzie tylko przycisk
zasilania POWER.
69
Menu zegara filtra
Zaawansowany
Licznik filtra
Licznik filtra
1H
Zegar
200H
Zerowanie licznika filtra
Kontrola filtra
O
Zerowanie licznika filtra?
Tak
Przesuń
Ostrzeżenie filtra
Nie
OK
Wybierz
MENU
Wróć
Zaawansowane
Obraz testowy
Wybierz tę funkcje, aby wyświetlić wbudowany Obraz
testowyprojektora.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Wzorzec
testowy].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
4. Naciśnij przycisk <OK>.
Skala szarości 1 / Skala szarości 2 / Skala szarości 3 /
Skala szarości 4 / Pasek kolorów / Czerwony/ Zielony /
Niebieski / Siatka / Biały / Czarny / Szary rastrowy:
Użyj menu OSD, aby wyświetlić wzorzec testowy.
Menu Wzorzec testowy
Zaawansowany
Obraz testowy
1/2
Obraz testowy
2/2
Wył.
Skala szarości 1
Skala szarości 2
Skala szarości 3
Skala szarości 4
Plansza kontrolna
Czerwony
Zielony
Niebieski
Siatka testowa
Zaawansowany
Biały
Czarny
raster szary
70
Zaawansowane
Sieć
Przygotowanie
1. Wymagane urządzenia: Projektor, komputer, kabel sieciowy
2. Połączenie:
Podłącz projektor do routera lub przełącznika sieciowego w sieci LAN za pomocą
zwykłego kabla sieciowego. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia za pomocą zwykłego
kabla sieciowego, należy użyć kabla typu jumper.
3. Włącz komputer. Port LAN w komputerze i projektorze będą migać po włączeniu
zasilania projektora.
Instrukcja obsługi
1. Włącz projektor.
2. Uzyskaj adres IP; włącz obsługę DHCP oraz
automatyczne przydzielanie adresu IP. (Obsługę
protokołu DHCP można wyłączyć i skonfigurować
adres IP ręcznie).
3. Otwórz menu konfiguracji sieci.
(1) Naciśnij przycisk MENU na pilocie lub górnym
panelu sterowania; naciśnij przycisk
, aby
wybrać ikonę sieci.
Menu sieci
Zaawansowany
LAN
Ustawienia sieciowe
Informacje o sieci
(2) Naciśnij przycisk
, aby wybrać Ustawienie
sieciowe, i naciśnij przycisk OK dla potwierdzenia.
Adres MAC......Wyświetl adres MAC sieci
przewodowej.
Adres IP...........Wyświetl adres IP sieci
przewodowej.
(3) Naciśnij przycisk
, aby włączyć obsługę
protokołu DHCP i uzyskać adres IP, podsieci,
bramy oraz serwera DNS automatycznie, a
następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Adres MAC:
7C:6F:F8:4E:B9:2F
Adres IP
192.168.1.100
LAN
Ustawienia sieciowe
DHCP
Wł.
Adres IP
Podsieć
Brama
DNS
Przesuń
OK
71
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anuluj
Dalej
MENU
LAN
Wróć
Ustawienia sieciowe
DHCP
Wył.
192 . 168 . 1 . 100
Adres IP
255 . 255 . 255 . 0
Podsieć
Brama
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
Ustaw
Przesuń
Ta funkcja pozwala przywrócić Ustawienia fabryczne.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Ustawienia
fabryczne].
2. Naciśnij przycisk <OK> lub .
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać Tak; następnie
naciśnij przycisk <OK>.
.
.
Ustaw
Naciśnij przycisk
, aby wyłączyć obsługę
DHCP, a następnie przycisk , aby wybrać
podsieć, bramę i serwer DNS automatycznie.
I naciśnij przycisk OK dla potwierdzenia.
Ustawienia fabryczne
.
OK
Dalej
Anuluj
MENU
Wróć
MENU
Wróć
Powrót do ustawień fabrycznych ?
Tak
Przesuń
Nie
OK
Wybierz
Zaawansowane
Licznik lampy
Podczas wymiany lampy należy zresetować licznik lampy.
W wyniku tego wskaźnik ostrzeżenia zniknie wraz z ikoną
informującą o konieczności wymiany lampy.
1. N
aciśnij przycisk
lampy].
, aby wybrać menu [Licznik
Menu zegara filtra
Zaawansowany
Zerowanie licznika lampy
Zerowanie licznika lampy
1H
Resetowania licznika lampy
2. N
aciśnij przycisk <OK> lub .
3. N
aciśnij przycisk
, aby wybrać pozycję i naciśnij
przycisk <OK> Wyświetlony zostanie komunikat
„Reset licznika po wymianie lampy?” Wybierz
pozycję Tak, aby kontynuować.
4. W
następnym okienku wyskakującym wybierz Tak,
aby zresetować zegar filtra.
Uwaga:
●● Nie należy resetować licznika lampy, o ile nie
jest konieczna jej wymiana.
Reset
po wymianie
lampy?
Powrótlicznika
do ustawień
fabrycznych
?
Tak
Przesuń
Nie
OK
Wybierz
MENU
Wróć
MENU
Wróć
Wróć
Reset licznika po wymianie lampy?
Tak
OK? fabrycznych ?
Powrót do ustawień
Tak
Przesuń
72
Nie
OK
Wybierz
Memory Viewer
Po zainstalowaniu dysku USB w projektorze, za pomocą
przeglądarki pamięci można wyświetlić zapisane tam
obrazy i nagrania wideo umieszczone.
Naciśnij przycisk <menu> na pilocie lub na górnym panelu
sterowania, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu Memory Viewer, a następnie
naciśnij przycisk <OK> lub przycisk .
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby ustawić opcje.
4. Naciśnij przycisk <OK>.
Włączanie slajdów
Wybierz tę funkcję, aby rozpocząć odtwarzanie slajdów.
Menu Memory Viewer
1. Naciśnij przycisk , aby wybrać plik.
Memory Viewer
2. Naciśnij przycisk
Ustaw slajd
, aby wybrać menu [Włącz slajdy].
3. Naciśnij przycisk <OK> lub
Efekt zmiany slajdu
.
Ustawienia sortowania
● Pełny ekran
Obróć
● Naciśnij przycisk <OK>, aby powrócić do widoku miniatury.
Slajd w prawo
Wg nazwy
Nie obracaj
Optymalne dostosowanie
Wył.
Powtórz
Wył.
Zastosuj
Efekt zmiany slajdu
Wybierz tę funkcję, aby ustawić odtwarzanie slajdów
podczas przełączania slajdów.
1. Naciśnij przycisk
slajdu
, aby wybrać menu [Efekt zmiany
2. Naciśnij przycisk <OK> lub
3. Naciśnij przycisk
.
, aby wybrać żądany element.
Przejście w dół........... Pozwala przełączyć slajd z
górnego do dolnego.
Przejście w prawo...... Pozwala przełączać slajdy z lewej
do prawej.
Ustawienia sortowania
Użyj tej funkcji, aby ustawić kolejność slajdów.
1. Naciśnij przycisk
sortowania].
, aby wybrać menu [Ustawienia
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Kolejność wg rozszerzenia.....Sortuj wg nazwy rozszerzenia
pliku lub
Kolejność wg rozmiaru.........Sortuj wg rozmiaru pliku lub
folderu.
Kolejność wg czasu..............Sortuj wg czasu pliku lub folderu.
Kolejność wg nazwy.............Sortuj wg nazwy pliku lub folderu.
73
!
Uwaga:
●●W przypadku wybrania sygnału
wejścia [Memory Viewer], dostępne
jest menu „Memory Viewer”.
●●W przypadku zmiany ustawień,
oprócz menu Włącz slajdy, bez
użycia funkcji [Zastosuj], nowe
wartości ustawień pozostaną
niezapisane.
Memory Viewer
Obróć
Ustaw kierunek obracania obrazów.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Obróć].
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Bez obracania......... Obróć jest wyłączone.
O 270 stopni............ Obróć o 270 stopni w lewo.
O 180 stopni............ Obróć o 180 stopni w prawo.
O 90 stopni.............. Obróć o 90 stopni w prawo.
Optymalne dostosowanie
Ustaw obraz tak, aby był zgodny z ekranem projekcyjnym.
1. N
aciśnij przycisk
dostosowanie].
, aby wybrać menu [Optymalne
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Wł........Wyświetl obraz według współczynnika proporcji ekranu.
Wył.......Wyświetl obraz z zachowaniem normalnych pikseli.
Powtórz
Wybierz tę funkcję, aby powtarzać odtwarzanie slajdów.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Powtórz].
2. Naciśnij przycisk <OK> lub .
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
Wł........Powtórz pierwszy dokument po odtworzeniu
ostatniego.
Wył.......Powróć do widoku miniatury po odtworzeniu
ostatniego slajdu.
Zastosuj
Do użycia tylko podczas odtwarzania slajdów.
1. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Zastosuj].
2. Naciśnij przycisk <OK> lub .
74
Info.
Wybierz funkcję Info., aby wykryć sygnał wyświetlanego obrazu oraz status projektora.
Obsługa menu
Naciśnij przycisk <Info.> na pilocie lub przycisk
<MENU> na panelu sterowania, aby wyświetlić menu
OSD. Naciśnij przycisk , aby wybrać menu Info.,
a następnie naciśnij przycisk <OK> lub .
Menu info
Informacje
Sygnał wejściowy
HDMI-1
Odświeżanie poziome
--- KHZ
Odświeżanie pionowe
---
---HZ
Stan lampy
Info. Wyświetlane są następujące informacje:
Wejście: wyświetlane jest wybrane urządzenie wejścia.
Synch. H Częst.............. Synch. obrazu V Częst.
sygnału wejścia w kHz.
Wyświetla „---KHz”, gdy nie
ma sygnału.
Synch. V. Częst............ S YNCH. obrazu V. Częst.
sygnału wejścia w kHz.
Wyświetla „---KHz”, gdy nie
ma sygnału.
Status lampy.................. Wyświetl wybraną lampę.
Licznik lampy................. Wyświetl czas użycia lampy.
Zarządzanie energią...... Wyświetl wybrany tryb
zarządzania
Tryb obrazu................... Wyświetl wybrany tryb
obrazu.
75
Zerowanie licznika lampy
0h
Zarządzanie energią
Wył.
5 Min
Tryb obrazu
Standardowy
Sterowanie siecią
Sterowanie siecią
Funkcja: Ta funkcja jest przeznaczona do zdalnego sterowania za pomocą komputera w tej
samej sieci LAN.
Przygotowanie
1. Wymagane urządzenia: Projektor, komputer, kabel sieciowy
2. Połączenie:
Podłącz projektor do routera lub przełącznika sieciowego w sieci LAN za pomocą
zwykłego kabla sieciowego. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia za pomocą
zwykłego kabla sieciowego, należy użyć kabla typu jumper.
3. Włącz komputer. Port LAN w komputerze i projektorze będą migać po włączeniu
zasilania projektora.
Instrukcja obsługi
1. Włącz projektor.
Zaawansowany
LAN
2. Uzyskaj adres IP; włącz obsługę DHCP
oraz automatyczne przydzielanie adresu IP.
(W przypadku zaawansowanych użytkowników
włączenie obsługi DHCP i przydzielania adresu
IP nie jest konieczne).
Ustawienia sieciowe
Informacje o sieci
Adres MAC:
7C:6F:F8:4E:B9:2F
Adres IP
192.168.1.100
3. Otwórz menu konfiguracji sieci.
(1) Naciśnij przycisk MENU na pilocie lub
górnym panelu sterowania; naciśnij
przycisk
, aby wybrać ikonę sieci.
(2) Naciśnij klawisz ENTER lub przycisk
aby wyświetlić menu sieci.
LAN
Ustawienia sieciowe
DHCP
Wł.
.
.
.
.
.
.
Brama
.
.
.
DNS
.
.
.
Adres IP
,
(3) Naciśnij przycisk
, aby wybrać
Ustawienie sieciowe, i naciśnij klawisz
ENTER dla potwierdzenia.
(4) Naciśnij przycisk
, aby włączyć
obsługę DHCP, i naciśnij przycisk OK, aby
potwierdzić.
(5) Naciśnij przycisk
, aby wybrać Ustaw;
naciśnij przycisk OK i odczekaj, aż
komunikat „Proszę czekać...” przestanie
być wyświetlany.
Podsieć
Ustaw
Przesuń
OK
Anuluj
Dalej
LAN
MENU
Ustawienia sieciowe
DHCP
Wył.
192 . 168 . 1 . 100
Adres IP
255 . 255 . 255 . 0
Podsieć
Brama
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
Ustaw
Przesuń
OK
Dalej
Anuluj
MENU
Uwaga:
●● W przypadku korzystania z połączenia Wi-Fi należy sprawdzić numer SSID / ESSID
oraz adres IP w sieci bezprzewodowej (patrz status sieci) i zapisać te informacje.
76
Wróć
Wróć
Sterowanie siecią
Otworzyć projektor za pomocą przeglądarki internetowej
1. Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze.
2. Wpisz adres IP projektora w pasku adresu URL przeglądarki.
3. Wpisz hasło w polu [Hasło], a następnie kliknij [Zaloguj].
* Ustawienie domyślnie to – nazwa użytkownika: „admin” (uprawnienia administratora),
hasło: „admin”.
4. Kliknij przycisk [Zaloguj]
UWAGA:
Użytkownicy mogą kliknąć w prawym górnym rogu przeglądarki internetowej, aby wybrać
preferowaną wersją językową.
Nie należy uruchamiać ustawień ani obsługi wielu przeglądarek internetowych. Nie należy
używać więcej niż jednego komputera do konfiguracji i sterowania projektorem.
Należy zmienić domyślne hasło.
Jeśli sieć nie pojawia się w Ustawieniech sterowania ekranem, należy skontaktować się z
administratorem sieci. Opis każdej opcji
①
②
③
④
⑤
① Status
systemu: Kliknij tę opcję, aby wyświetlić stronę [Status systemu].
② Ustawienia
③
ogólne: Kliknij tę opcję, aby wyświetlić stronę [Ustawienia ogólne].
Ustawienia obrazu: Kliknij tę opcję, aby wyświetlić stronę [Ustawienia oBrazu].
④ Ustawienia
obrazu: Kliknij tę opcję, aby wyświetlić stronę [Ustawienia oBrazu].
⑤ Konfiguracja
sieci: Kliknij tę opcję, aby wyświetlić stronę [Konfiguracja sieci].
77
Sterowanie siecią
Strona [Status systemu]
①
②
① Wersje:
② Stan
Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania układowego projektora.
sieci lan: Wyświetla stan połączenia z siecią LAN.
Strona [Ustawienia ogólne]
①
②
③
④
⑤
⑥
①
Wpisz stare hasło: wpisz hasło dla konfiguracji.
②
Wpisz nowe hasło: wpisz nowe hasło.
③
Potwierdź nowe hasło: ponownie wpisz nowe hasło dla potwierdzenia.
④
Zasilanie i wejście: zaktualizuj Ustawienie.
⑤
Zasilanie: włącz/wyłącz zasilanie przełącznikiem na projektorze.
⑥
Wybór urządzenia wejścia: przełącz urządzenie źródłowe projektora.
Strona [Ustawienia obrazu]
①
②
③
④
⑤
⑥
① Jasność:
②
dostosuj jasność wyświetlanego obrazu.
Kontrast: dostosuj kontrast wyświetlanego obrazu.
③ Ostrość:
dostosuj ostrość wyświetlanego obrazu.
④ Nasycenie:
⑤ Odcień:
dostosuj nasycenie barw wyświetlanego obrazu.
dostosuj odcień wyświetlanego obrazu.
⑥ Temp.kolorćw:
dostosuj temperaturę barw wyświetlanego obrazu.
78
Sterowanie siecią
Strona [Ustawienia obrazu]
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
① Proporcje:
przełącz Proporcje wyświetlanego obrazu.
② Precyzyjna
synchronizacja: dostosuj fazę wyświetlanego obrazu.
③ Pozycja
pozioma: dostosuj położenie wyświetlanego obrazu w poziomie.
④ Pozycja
pionowa: dostosuj położenie wyświetlanego obrazu w pionie.
⑤ Rozmiaru
pozioma: dostosuj rozmiar wyświetlanego obrazu w poziomie.
⑥ Wstrzymanie:
wybierz tę funkcję, aby włączyć lub wyłączyć wstrzymanie obrazu.
⑦A
utodostrajanie
PC: Wprowadź automatyczną funkcję regulacji projektora do
współpracy z komputerem.
⑧Z
niekształcenie
trapezowe V: skoryguj zniekształcenie trapezowe w kierunku
⑨Z
niekształcenie
trapezowe H: skoryguj zniekształcenie trapezowe w kierunku
pionowym.
poziomym.
⑩K
orekta
zniekształconego obrazu*: skoryguj uwypuklenie lub wklęsłość
wyświetlanego obrazu.
⑪ Regulacja
narożników: Skoryguj cztery narożniki wyświetlanego obrazu.
* Tylko dla modelu LV-WX370/LV-X350
79
Sterowanie siecią
Strona [Konfiguracja sieci]
①
②
① Konfiguracja
sieci
Aby włączyć obsługę klienta DHCP, wybierz adres IP automatycznie.
Adres IP:
Wpisz adres IP, jeśli serwer DHCP nie jest używany.
Podsieć:
Wpisz maskę podsieci, jeśli serwer DHCP nie jest używany.
Brama:
Wpisz adres bramy, jeśli serwer DHCP nie jest używany.
DNS:
Wpisz adres DNS, jeśli serwer DHCP nie jest używany.
Dostępne znaki: cyfry (0 - 9), kropka (.)
(na przykład: 192.168.0.253)
② Zastosuj
Zaktualizuj Ustawienie.
80
Sterowanie siecią
Widok sieci
Jeśli wybrano sieć LAN jako sygnał wejścia, do wyświetlania obrazu projektor wykorzysta sieć.
Po wpisaniu adresu IP projektora w witrynie internetowej za pomocą głównego interfejsu, kliknij
przycisk „Pobierz”, aby pobrać odpowiednie oprogramowanie pwPresenter dla projektora.
Kliknij ikonę
, aby otworzyć oprogramowanie pwPresenter.
Zapora systemu Windows
W zależności od ustawień Zapory w systemie Windows, po pierwszym uruchomieniu oprogramowania
może wyświetlić się następujący komunikat.
Aby zapewnić komunikację z projektorem, należy zaznaczyć wszystkie pola wyboru i kliknąć
[Zezwól na dostęp].
Aby zmienić Ustawienie po zamknięciu komunikatu ostrzeżenia, otwórz menu [Start] i wybierz
kolejno [Panel sterowania] > [System i Zabezpieczenia] > [Zapora systemu Windows] > [Zezwalaj
aplikacji na dostęp przez Zaporę systemu Windows].
Wybierz pozycję [pwpresenter.exe] na liście dopuszczonych aplikacji i funkcji, a następnie zaznacz
wszystkie pola wyboru.
81
Sterowanie siecią
⑥
①
②
③
④
⑤
①W
idok wyszukiwania sieci
Po upewnieniu się, że pole wyszukiwania jest puste, kliknij „Wyszukaj”, aby wyszukać urządzenie,
wybierz żądany projektor i nawiąż połączenie. Można także wprowadzić adres projektora (na
przykład: 192.168.1.100) i kliknąć przycisk „Połącz”.
UWAGA:
·P
rzed wyszukiwaniem projektora w programie pwPresenter należy wybrać sieć jako sygnał
wejścia.
② Rozpoczęcie lub wstrzymanie zrzutu ekranu
Rozpocznij lub wstrzymaj wybrane obrazy.
③ Wybierz tryb zrzutu ekranu
Wybierz tryb zrzutu ekranu spośród „Pełny”, „Stały rozmiar” lub „Zmienny rozmiar” oraz
ustaw rozmiar projekcji.
82
Sterowanie siecią
④ Ustawienie parametrów
Ustawienie podstawowe: Język, Rozmiar
rejestrowanego obszaru itd.
Ustawienie Zaawansowany: Ustawienie
obrazów JPEG, Ustawienie portów
sieciowych, Biała lista oraz Czarna lista itd.
Ustawienie globalne: Ustawienie pilota,
Rejestrowanie dźwięku i Rejestrowanie
obrazu itd.
Ustawienie Multicast: Ustawienie głośności,
Szybkość transmisji, Częstotliwość
próbkowania itd.
83
Sterowanie siecią
⑤ Zarządzanie wyświetlaniem w sieci
Ustaw nazwę użytkownika sieci
pwPresenter, hasło itd.
⑥ Zatrzymaj wszystkie połączenia
84
Sterowanie siecią
Sterowanie projektorem zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej
(e-Control®)
Po uzyskaniu poprawnego adresu IP projektora oraz gdy projektor zostanie włączony lub przejdzie w
tryb gotowości, można użyć dowolnego komputera w tej samej sieci LAN do sterowania projektorem.
Aby korzystać z tej funkcji, wymagana jest instalacja programu Adobe Flash Player na komputerze. Należy
pobrać najnowszą wersję programu Adobe Flash Player z witryny firmy Adobe System Incorporated.
Zalecane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.5 ~ 10.14.
1. Wprowadź adres IP urządzenia w pasku adresu, a następnie naciśnij klawisz Enter. (Na przykład
http://192.168.0.146)
Zalecane przeglądarki internetowe: IE11, Chrome 44.0 lub starsza.
2. Wyświetlona zostanie strona obsługi zdalnej w sieci. Dzięki tej stronie można obsługiwać projektor,
jeśli używany jest pilot lub panel sterowania na projektorze.
i
ii
i
▼
▼
Naciśnij przycisk / , aby
wyświetlić więcej przycisków.
i
i. T
e przyciski działają tak samo jak przyciski w menu OSD lub na pilocie. Patrz 2. „Menu Obraz” na
stronie 40 oraz „Pilot zdalnego sterowania” stronie 29, aby uzyskać więcej informacji.
ii. Aby przełączyć urządzenie źródłowe wejścia, należy kliknąć żądane urządzenie.
Jeśli do zmiany ustawień projektora w menu OSD używany jest panel sterowania lub pilot, synchronizacja
zmian w przeglądarce może trochę potrwać.
3. Strona Narzędzia pozwala zarządzać projektorem, konfigurować Ustawienie sieci LAN oraz
zabezpieczyć dostęp do zdalnej obsługi projektora w sieci.
i
ii
iv
iii
v
vi
i. W
przypadku korzystania z systemu sterowania Crestron należy posłużyć się instrukcją obsługi
systemu sterowania Crestron w celu uzyskania potrzebnych informacji o konfiguracji.
ii. Projektor można nazwać, a także monitorować jego lokalizację i osobę, która nim zarządza. Dla tej
kolumny obowiązuje limit 22 znaków 1-bajtowych.
85
Sterowanie siecią
iii. Można dostosować Ustawienie sieci LAN.
iv. Po wprowadzeniu ustawień, dostęp do strony zdalnego sterowania projektorem w sieci zostanie
zabezpieczony hasłem.
Aby włączyć tę funkcje, zaznacz pole wyboru przez opcją „Włącz” i wpisz żądane hasło w kolumnie
„Nowe hasło”, a następnie potwierdź nowe hasło, wpisując je ponownie w kolumnie „Potwierdź”. Aby
wyłączyć ochronę hasłem, usuń zaznaczenie pola.
v. P
o ustawieniu hasła dostęp do strony Narzędzia będzie zabezpieczony. Patrz krok iv, gdzie opisano
sposób użycia funkcji hasła.
vi. Naciśnij Wyjdź, aby powrócić do strony sterowania zdalnego w sieci.
•Po wprowadzeniu zmian naciśnij przycisk Wyślij; dane zostaną zapisane w projektorze.
•Po ustawieniu hasła obok przycisku Narzędzia wyświetlony zostanie przycisk Wyloguj.
•Zapisz wybrane hasło od razu lub natychmiast po jego wprowadzeniu, tak aby było dostępne na wypadek jego
zapomnienia.
•Jeśli nie zapiszesz hasła i nie będziesz go pamiętać, możesz je zresetować, korzystając z poniższej instrukcji.
- Otwórz ekran logowania e-Control za pomocą przeglądarki internetowej.
▼
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk MENU oraz strzałki w prawo
na projektorze.
- Hasło zostało zresetowane.
•
Oprogramowanie jest dostępne w wersji anglojęzycznej.
•Jeśli obsługa protokołu DHCP jest włączona, istnieje ryzyko przerwania połączenia ze stroną. Gdyby tak się stało,
należy sprawdzić nowy adres IP projektora i wprowadzić go, aby wznowić połączenie.
4. Na stronie Info wyświetlane są informacje i status projektora.
i
ii
i
iii
i. Informacje wprowadzone na stronie Narzędzia wyświetlą się tutaj. Kolumny są puste, gdy ekran
e-Control™ jest używany po raz pierwszy.
ii. Jeśli wystąpi problem z projektorem, wyświetlona zostanie następująca informacja.
Jeśli projektor działa prawidłowo lub wystąpi problem inny niż opisane poniżej, w kolumnie Status błędu pojawi się
komunikat „0: Przód błędów”.
Status błędu
Opis
3: Awaria lampy
Lampa nie zapala się lub wyłącza się w trakcie pracy.
3: Nadmierna
temperatura
Temperatura projektora jest zbyt wysoka lub nie można jej wykryć.
3: Blokada wentylatora
Nie można ustawić lub wykryć prędkości obrotowej wentylatora.
3: Nadmierne użycie
lampy
Czas użycia Lampa jest nadal używana po wyświetleniu się
komunikatu ostrzeżenia.
86
Sterowanie siecią
(3 = błąd)
iii. Naciśnij Wyjdź, aby powrócić do strony sterowania zdalnego w sieci.
5. Po naciśnięciu przycisku Pomoc, w prawym górnym rogu wyświetlone zostanie okno Tytuł. Użytkownik
będzie mógł przesyłać komunikaty do oprogramowania RoomView™ połączonego z tą samą siecią lokalną.
Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.crestron.com i www.crestron.com/getroomview.
Sterowanie projektorem za pomocą aplikacji PJLink™
Projektor obsługuje standardowy protokół PJLink™ do sterowania. Użytkownik może sterować pracą
różnych modeli projektora od różnych producentów za pomocą tej samej aplikacji.
Informacje o funkcji PJLink™
•Aby korzystać z funkcji PJLink™, wymagana jest aplikacja PJLink™.
•Aby uzyskać specyfikację PJLink™, należy skorzystać z witryny internetowej Japan Business Machine
and Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
•Projektor w całości spełnia wymagania specyfikacji JBMIA PJLink™ klasa 1. Obsługuje wszystkie
polecenia określone w specyfikacji PJLink™ klasy 1, a jego zgodność ze specyfikacją standardu
PJLink™ wersji 1.4 została potwierdzona.
Korzystanie z funkcji hasła
Aby zabezpieczyć projektor przed nieupoważnionymi połączeniami za pomocą aplikacji PJLink™, można
użyć funkcji blokady dostępu do projektora hasłem. Aby skonfigurować hasło:
1. Kliknij łącze do witryny oraz otwórz System widoku sieci: wybierz menu Konfiguracja sieci.
2. W opcjach Konfiguracja PJLink wybierz pozycję Blokada kodu PIN.
3. Wpisz hasło w kolumnie za opcją Wpisz hasło.
4. Wpisz hasło, które wymaga zmiany, i wybierz cyfrę od 0 do 9.
5. Wpisz nowe hasło ponownie w kolumnie za opcją Potwierdzenie hasła i naciśnij przycisk Zastosuj dla
potwierdzenia.
W razie utraty hasła można użyć hasła „projectorcontroller”.
87
Sterowanie siecią
Polecenia obsługiwane przez PJLink™
W poniższej tabeli zawarto polecenia umożliwiające sterowanie projektorem za pomocą protokołu PJLink™.
Polecenie
POWR
Opis
Sterowanie zasilaniem
Uwaga (parametr)
0 = Zasilanie wył.
1 = Zasilanie wł.
0 = Stan oczekiwania
POWR?
Zapytanie o stan zasilania
1 = Zasilanie wł.
2 = Chłodzenie
3 = Nagrzewanie
11 = KOMPUTER
INPT
Przełączanie wejścia
21 = WIDEO
31 = HDMI-1
32 = HDMI-2
INPT?
Zapytanie o przełączanie wejścia
41 = Przeglądarka USB
51 = Wyświetlanie z USB
52 = LAN
10 = Wył. BLANK
AVMT
Sterowanie wyciszeniem
11 = Wł. BLANK
20 = Wył. wyciszenie audio
21 = Wł. wyciszenie audio
AVMT?
Zapytanie o stan wyciszenia
30 = BLANK i wył. wyciszenie audio
31 = BLANK i wł. wyciszenie audio
1. bajt: Błąd wentylatora, 0 lub 2
2. bajt: Błąd lampy, 0 lub 2
3. bajt: Błąd temperatury, 0 lub 2
ERST?
Zapytanie o stan błędu
4. bajt: Zawsze 0
5. bajt: Zawsze 0
6. bajt: Inne błędy, 0 lub 2
* 0 lub 2 oznaczają:
0 = Nie wykryto błędu, 2 = Błąd
1. wartość (1 do 4 cyfr): Łączny czas pracy lampy (ten element
wskazuje na czas pracy lampy (h) obliczony w oparciu o ekonomiczny
LAMP?
Zapytanie o stan lampy
INST?
Zapytanie o dostępność
NAME?
Zapytanie o projektor
INF1?
Zapytanie o nazwę producenta
Zwracany jest komunikat „Canon”.
INF2?
Zapytanie o nazwę modelu
Zwracana jest nazwa „LV-WU360”, „LV-WX370” lub „LV-X350”.
INFO?
Zapytanie o inne informacje
Zwracany jest komunikat „Numer wersji”.
CLSS?
Zapytanie o informacje o klasie
Zwracana jest wartość 1.
tryb lampy).
2. wartość: 0 = lampa wył.,1 = lampa wł.
Poniższe wartość są zwracane.
11 21 31 32 41 51 52
Polecenie odpowiada nazwie projektora wskazanej na stronie
Narzędzia.
•Komunikat PJLink „INPT?” jest zwracany tylko wtedy, gdy na ekranie wyświetlona zostanie nazwa urządzenia
wejścia. Jeśli nie ma dostępnego sygnału, zwrócony zostanie komunikat „ERR3 Time!”
88
Sterowanie siecią
•Powyżej wskazane polecenia mogą być nieprawidłowo wykonane lub uzyskanie poprawnych danych
monitorowania może
• W trybie oczekiwania
• Podczas przełączania urządzenia wejścia
• Podczas przetwarzania poleceń
• W czasie wykonywania polecenia automatycznego dostosowania do komputera
• Przed wyświetleniem ekranu powitalnego po włączeniu zasilania.
•Należy używać 1 komputera do sterowania/monitorowania 1 projektora.
•Aby uzyskać informacje o sposobie obsługi PJLink™, patrz odpowiednia instrukcja obsługi aplikacji PJLink™.
•Gdy stan pracy projektora jest monitorowany za pomocą tej funkcji poprzez wydawanie kolejnych poleceń,
polecenie należy wydać po odebraniu odpowiedzi na wcześniejsze polecenie zapytania od projektora.
Korzystanie z funkcji sieciowej, gdy projektor znajduje się w trybie
oczekiwania
W trybie oczekiwania, sieć LAN w KONFIGURACJI SYSTEMU: Zaawansowany > menu Ustawienie LAN
jest aktywowane, projektor może obsługiwać funkcję sieciową, gdy jest w trybie oczekiwania.
Słowniczek
Więcej informacji o poniższym słowniczku zawiera dostępny w handlu podręcznik techniczny.
Termin
Opis
DHCP
Skrót od nazwy Dynamic Host Configuration Protocol. Ten protokół
automatycznie przydziela adres IP do urządzeń w sieci.
Adres IP
Adres numeryczny służący do identyfikowania komputerów w sieci.
Maska
podsieci
Liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem
podsieci.
Domyślna
brama
Serwer (lub ruter) do komunikacji w sieciach (podsieciach), które są
podzielone przez maskę podsieci.
89
Użyteczne funkcje
Funkcja Memory Viewer
Po zainstalowaniu dysku USB w projektorze, za pomocą przeglądarki pamięci można wyświetlić
zapisane tam obrazy i nagrania wideo umieszczone.
Wyświetlana zawartość funkcji Memory Viewer
Funkcja Memory Viewer obsługuje następujące pliki obrazów.
Nazwa rozszerzenia
Kodek wideo
Kodek audio
Format wideo
avi
MotionJPEG
ADPCM
Maksymalnie
1280x720, 30 kl./s
Wideo
Nazwa
rozszerzenia
jpg/jpeg
Mapy
bmp
png
gif
tiff
Format
Opis
Maks. rozdzielczość: 10000x10000
Baseline encoder 24
Maks. rozdzielczość:
Progresywne RGB 24-bitowe
Rozdzielczość panelu
1,4,8-bitowa paleta
RGB24, 32-bitowa
24, 48-bitowa True Color
Maks. rozdzielczość: 1280x800
1,4,8-bitowa paleta
Wyświetlanie ekranu przeglądarki pamięci
Po zainstalowaniu dysku USB w projektorze, za pomocą przeglądarki pamięci można wyświetlić
zapisane tam obrazy i nagrania wideo.
1. N
aciśnij przycisk INPUT na pilocie lub na górnym panelu sterowania oraz wybierz [Memory
Viewer].
2. Umieść Monitor USB bezpośrednio w złączu <USB (przeglądarka)>.
●N
aciśnij RC Enter, aby wyświetlić ekran trybu oczekiwania; ikona dysku USB powinna pojawić
się w lewym rogu ekranu.
● J eśli MonitOr USB jest niezależną partycją, wyświetlonych zostanie więcej niż jedna ikona USB.
3. Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany element.
● Folder główny dysku USB zostanie wyświetlony w miniaturce.
Odtwarzanie obrazu
Tylko jeden obraz będzie wyświetlany na ekranie podczas odtwarzania.
1. Naciśnij przycisk , aby wybrać plik.
2. Naciśnij przycisk <OK> lub .
● Pełny ekran
3. Naciśnij przycisk <OK>.
● Naciśnij przycisk <OK>, aby powrócić do widoku miniatury.
90
Użyteczne funkcje
Odtwarzanie slajdów
Tryb odtwarzania slajdów w menu przeglądarki pamięci ma wybrane specjalne Ustawienie;
wszystkie obrazy w tym samym folderze można odtwarzać automatycznie.
1. Naciśnij przycisk , aby wybrać plik.
2. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu [Memory Viewer], a następnie wybierz menu [Włącz
slajdy].
3. Naciśnij przycisk <OK>.
● Pełny ekran
● Naciśnij przycisk <OK>, aby powrócić do widoku miniatury.
Odtwarzanie wideo
Odtwarzanie plików wideo.
1. Naciśnij przycisk , aby wybrać plik.
2. Naciśnij przycisk <OK>.
● Pełny ekran
● Użyj pilota, aby obsługiwać kontroler, który pojawi się na dole ekranu.
Zatrzymaj odtwarzanie wideo i powróć do widoku miniatury
Wstrzymaj/odtwarzaj wideo
Przewijaj wideo do przodu / do tyłu
Przewijaj wideo do przodu / do tyłu z podwójną szybkością.
Każdej naciśnięcie ikony powoduje przełączenie okna. Gdy pojawi się okno, można rozpocząć
odtwarzanie wideo.
Wyłączanie przeglądarki pamięci
Tryb odtwarzania slajdów w menu przeglądarki pamięci ma wybrane specjalne Ustawienie; wszystkie
obrazy w tym samym folderze można odtwarzać automatycznie.
1. Naciśnij przycisk , abywybrać
2. Naciśnij przycisk <OK>.
3. Odłącz Monitor USB.
wyświetlony w lewym rogu ekranu.
91
Użyteczne funkcje
!
Uwaga
●● Odczytywać można tylko dyski USB z systemem plików FAT32 (32 GB).
●● Podczas instalowania dysku USB należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić portu.
●● Podczas instalowania i usuwania dysku USB należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
a. Wskaźnik zacznie migać, gdy Monitor USB znajdzie się w projektorze lub projektor
będzie odczytywać dane. Nie wolno usuwać dysku USB, wskaźnik miga.
b. Jeśli używany jest Monitor USB bez wskaźnika, nie będzie można rozpoznać momenty
odczytywania danych. Zamknij funkcję przeglądarki i wyłącz projektor, a następnie
usuń Monitor USB.
c. Nie można często instalować i usuwać dysku USB. Dysku nie należy usuwać wcześniej niż
5 sekund od instalacji. Po usunięciu odczekać co najmniej 5 sekund, aby zainstalować go
ponownie.
Środki ostrożności dotyczące obsługi i przechowywania dysku USB
●● Jeśli dysk emituje dym lub nietypowy zapach, należy zamknąć urządzenie zewnętrzne i
skontaktować się z dealerem.
●● N IE WOLNO umieszczać ciał obcych ani metalowych przedmiotów w porcie USB.
Ładunki elektryczne mogą spowodować utratę lub uszkodzenie danych.
Funkcja wyświetlania USB
Wybierz tę funkcję, aby wyświetlać obraz i dźwięk z komputera za pomocą kabla do konwersji USB.
System Windows:
Środowisko robocze Windows
System operacyjny Win7, Win8.1, Win10
PROCESOR
Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ lub szybszy odpowiednik
Pamięć operacyjna 256 MB lub więcej (512 MB lub więcej)
Dostępna przestrzeń
20 MB lub więcej
dyskowa
Monitor
Rozdzielczość 640x480 lub wyższa, 1600x1200 lub wyższa
92
Użyteczne funkcje
NIE MOŻNA zagwarantować, że komputer spełniający powyższe warunki będzie normalnie działać.
Wyświetlanie za pomocą terminali USB
. Użyj kabla USB-B, aby podłączyć projektor do terminalu USB.
1
2. N
aciśnij menu źródła informacji na pilocie lub przycisk INPUT na panelu sterowania, a
następnie wybierz [Monitor USB] w menu urządzenia źródłowego.
3. K
liknij ikonę sterownika na komputerze w pasku zadań
, a następnie wybierz jeden
element z paska menu rozwijanego.
● Menu rozwijane wyświetlane jest tylko w wersji anglojęzycznej.
[Aktywne audio] / [wyłącz audio]
[Odtwarzaj wideo] / [wstrzymaj
wideo]
[Uruchom / zatrzymaj]
[Wyjdź]
Pozwala ustawić wyjście dla audio z komputera.
Włącz odtwarzanie i wstrzymywanie obrazów.
Pozwala ustawić wyjście dla obrazu z komputera.
Szary kolor oznacza nieoptymalny wybór
UWAGA:
●● Nastąpi przełączenie rozdzielczości ekranu komputera.
●● Jeśli dysk nie jest zainstalowany na komputerze, w wyniku odłączenia kabla USB sterownik
zostanie usunięty.
●● N
ależy poczekać chwilę na wyświetlenie obrazu z ekranu komputera.
●● P
odłącz kabel USB bezpośrednio do złącza USB w komputerze. W przypadku korzystania
z koncentratora USB może wystąpić problem.
Zakończenie pracy z terminalem USB
1. Usuń kabel USB po wyłączeniu terminala USB.
●N
ależy przestrzegać zasad bezpiecznego usuwania sprzętu, gdy kabel USB jest odłączany.
93
Użyteczne funkcje
System Mac OS
ŚRODOWISKO ROBOCZE Mac OS
System operacyjny Mac OS X v10.5 ~ 10.14
Power PC G4 1 GHz lub szybszy odpowiednik
PROCESOR
Pamięć operacyjna 512MB lub więcej
Dostępna przestrzeń
20 MB lub więcej
dyskowa
Monitor
Rozdzielczość 640x480 lub wyższa, 1600x1200 lub wyższa
NIE MOŻNA zagwarantować, że komputer spełniający powyższe warunki będzie normalnie działać.
Wyświetlanie za pomocą terminali USB
1. Użyj kabla USB-B, aby podłączyć projektor do terminalu USB.
2. Naciśnij menu źródła informacji na pilocie lub przycisk INPUT na panelu sterowania, a
następnie wybierz [Terminal USB] w menu urządzenia źródłowego.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji Monitor.app zainstalowanej na dysku wirtualnym.
●W
yświetl obraz na ekranie komputera.
4. Kliknij ikonę sterownika na komputerze w pasku zadań
, a następnie wybierz jeden
element z paska menu rozwijanego.
● Menu rozwijane wyświetlane jest tylko w wersji chińskojęzycznej.
[Aktywne audio] / [wyłącz audio]
[Odtwarzaj wideo] / [wstrzymaj
wideo]
[Uruchom / zatrzymaj]
[Wyjdź]
!
Pozwala ustawić wyjście dla audio z komputera.
Włącz odtwarzanie i wstrzymywanie obrazów.
Pozwala ustawić wyjście dla obrazu z komputera.
Wyłącz Monitor USB
UWAGA:
●● Nastąpi przełączenie rozdzielczości ekranu komputera.
●● Należy poczekać chwilę na wyświetlenie obrazu z ekranu komputera.
●● P
odłącz kabel USB bezpośrednio do złącza USB w komputerze. W przypadku korzystania
z koncentratora USB może wystąpić problem.
Zakończenie pracy z terminalem USB
1. Usuń kabel USB po wyłączeniu terminala USB.
94
Konserwacja i czyszczenie
Wskaźnik WARNING
Wskaźnik WARNING informuje o statusie funkcji wyświetlania z projektora. Sprawdź
ostrzeżenie i wskaźnik zasilania POWER pod kątem prawidłowego działania.
Projektor się wyłączy, a wskaźnik ostrzeżenia zacznie migać na czerwono.
Projektor wyłączy się automatycznie, aby chronić komponenty wewnątrz przed przegrzaniem.
Wskaźnik zasilania POWER będzie migać, gdy rozpocznie się chłodzenie projektora. Naciśnij
przycisk zasilania POWER, aby włączyć projektor po ostygnięciu do normalnej temperatury
roboczej.
WARNING
Uwaga:
POWER
Wskaźnik zasilania POWER przestaje migać,
gdy temperatura wewnątrz projektora obniży
się do normalnego poziomu, a urządzenie
włączy się ponownie.
Wskaźnik WARNING miga na
czerwono
Sprawdź następujące elementy:
– Czy zapewniono odpowiednią wentylację projektora? Sprawdź stan instalacji oraz czy nie
ma blokad wylotu powietrza.
– Czy projektor zainstalowano w miejscu znajdującym się blisko otworu wylotowego urządzeń
klimatyzacji? Projektor należy przechowywać w miejscu z dala od urządzeń klimatyzacji.
– Czy filtr jest czysty? Filtr należy czyścić regularnie.
Zasilanie nie działa prawidłowo i wskaźnik zasilania POWER zaczyna świecić na żółto.
Wskaźnik zasilania POWER zaczyna świecić na żółto i projektor wyłącza się, aby chronić
wewnętrzne komponenty w przypadku wykrycia problemu. Odłącz przewód zasilający i
podłącz go ponownie. Uruchom projektor ponownie i włącz procedurę kontroli. Jeśli problem
będzie się powtarzać, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z centrum obsługi klienta w
celu kontroli i naprawy urządzenia.
WARNING
POWER
Wskaźnik zasilania POWER
zaczyna świecić na żółto
95
Konserwacja i czyszczenie
Jeśli projektor jest zanieczyszczony lub jakość wyświetlanego obrazu jest coraz niższa,
należy oczyścić urządzenie.
!
Uwaga:
Projektor należy najpierw wyłączyć i odczekać, aż całkowicie ostygnie.
Czyszczenie obiektywu
Kurz i brud z obiektywu należy zebrać dmuchawą.
Do usuwania zanieczyszczeń należy używać
miękkiej szmatki. Nie wolno korzystać ze środków
czyszczących zawierających rozpuszczalniki
organiczne.
Środki i roztwory ścierne lub inne substancje o
agresywnym działaniu mogłyby porysować obiektyw.
Czyszczenie obudowy projektora
Oczyść powierzchnię obudowy, używając czystej,
miękkiej szmatki. Delikatnie przetrzyj obudowę
czystą, miękką szmatką z niewielką ilością
neutralnego detergentu, aby usunąć uporczywe
zabrudzenia. Należy używać tylko niewielkiej ilości
środka czyszczącego. Środki i roztwory ścierne lub
inne substancje o agresywnym działaniu mogłyby
porysować obudowę.
Po użyciu umieść projektor w odpowiednim
pojemniku, aby chronić go przed brudem i kurzem
oraz zarysowaniami.
Nie wolno używać klejów, smarów, olejów ani
detergentów zasadowych do konserwacji urządzenia.
Mogłyby przylec do obudowy i ją uszkodzić, co
potencjalnie skutkowałoby upadkiem projektora ze
wspornika montażowego i obrażeniami ciała.
96
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtra
Filtr ma za zadanie chronić projektor przed
wnikaniem kurzu. Zatkany filtr może ograniczyć
skuteczność chłodzenia wentylatora, co w
konsekwencji będzie skutkować przegrzaniem
projektora i skróceniem jego cyklu eksploatacji.
Oczyść filtr natychmiast, jeśli pojawi się ikona
ostrzeżenia o filtrze.
Aby oczyścić filtr, postępuj zgodnie z poniższą
instrukcją:
1.Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.
2.Usuń pokrywę filtra i wyjmij filtr.
3.Delikatnie oczyść go szczoteczką.
4.Zainstaluj nowy filtr zwrócony częścią
gromadzącą zanieczyszczenia w kierunku
pokrywy.
5.Załóż pokrywę filtra i włącz zasilanie.
Pokrywa filtra
kurz
Fuzz
Pokrywa filtra
Filtr
Reseau
siatka
Resetowanie licznika filtra
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu
OSD. Naciśnij przycisk
, aby wybrać menu
Konfiguracja, i naciśnij przycisk lub OK.
2. Naciśnij przycisk
, aby wybrać pozycję „Zegar
filtra”, i naciśnij przycisk lub OK. Naciśnij
przycisk
, aby wybrać opcję „Zresetuj zegar
filtra”, i naciśnij OK. Powinien wyświetlić się
komunikat „Zresetować zegar filtra?”. Wybierz
pozycję Tak, aby kontynuować.
3. W następnym okienku wyskakującym wybierz Tak,
aby zresetować zegar filtra.
Zaawansowany
Licznik filtra
Licznik filtra
Zegar
1H
200H
Zerowanie licznika filtra
Kontrola filtra
Zalecenia
Nie należy używać projektora w miejscu zapylonym
lub zadymionym. Może to wpłynąć na jakość
obrazu. Korzystanie z projektora w miejscu
zapylonym lub zadymionym może doprowadzić
do gromadzenia się kurzu na obiektywie, panelu
LCD lub zawartych w nim elementach obiektywu.
W takim przypadku należy skontaktować się
z dealerem lub centrum obsługi klienta w celu
prawidłowego oczyszczenia urządzenia.
!
!
Uwaga:
Zresetuj zegar filtra po jego
oczyszczeniu lub wymianie.
Uwaga:
Nie należy korzystać z projektora po wyjęciu filtra. Kurz mógłby przylepić się do
zespołu obiektu, obniżając jakość obrazu.
Nie należy umieszczać żadnych małych przedmiotów w otworze wylotowym
powietrza. Mogłoby to spowodować awarię projektora.
97
O
Konserwacja i czyszczenie
Wymiana lampy
Ikona ostrzeżenia o lampie
Projektor wykorzystuje następujące lampy.
Lampa LV-LP43
W celu zakupu lampy do wymiany należy
skontaktować się z Centrum obsługi klienta
firmy Canon.
Ikona ostrzeżenia dot. wymiany lampy
Wymiana lampy
Ikona ostrzeżenia o lampie wyświetli się, gdy okres
jej eksploatacji przekroczy termin wymiany minus
300 h, ale będzie krótszy od cyklu eksploatacji
projektora.
Ikona ostrzeżenia o lampie wyświetli się, gdy
okres jej eksploatacji przekroczy termin wymiany
lampy.
Lampa
Lampa projektora jest elementem eksploatacyjnym.
Czas eksploatacji lampy można sprawdzić zgodnie
z instrukcją dot. zegara lampy w menu Info.,
przedstawionej na stronie 75.
Wymianę lampy najlepiej jest zlecić
wykwalifikowanemu pracownikowi technicznemu.
Skontaktuj się z dealerem w celu uzyskania
pomocy.
Skontaktuj się z dealerem, aby wymienić lampę.
Przestroga
NIE NALEŻY wymieniać lampy, gdy jest gorąca.
Lampę można wymienić najwcześniej po upływie
1 godziny od jej użycia.
Lampa się nagrzewa w trakcie pracy. Należy
zachować ostrożność, aby się nie poparzyć.
98
Lampa
Konserwacja i czyszczenie
!
Podczas wymiany lampy, która przestanie działać, należy pamiętać o następujących
środkach ostrożności.
Jeśli świecenie lampy nagle zostanie przerwane podczas pracy projektora lub po jego
włączeniu, może to oznaczać uszkodzenie lampy. W tym przypadku nigdy nie należy
wymieniać lampy samodzielnie. Zawsze należy zlecać wymianę wykwalifikowanemu
pracownikowi technicznemu lub Centrum obsługi klienta firmy Canon. Ponadto w przypadku
projektorów zainstalowanych pod sufitem lampa może wypaść podczas jej wymiany lub
otwierania pokrywy lampy. Przed wymianą lampy należy się upewnić, że pod projektorem
nikt nie stoi, a wymiany dokonywać, stojąc obok pokrywy.
Uwaga:
Przed otwarciem pokrywy lampy należy odczekać co najmniej jedną godzinę, aż projektor
ostygnie, ponieważ temperatura wewnątrz projektora jest wysoka.
!
Uwaga:
Lampę można wymienić na nową tego samego modelu tylko wtedy, gdy to jest konieczne.
Nie wolno upuszczać ani dotykać lampy! Mogłaby pęknąć, co skutkowałoby obrażeniami
ciała.
Podczas wymiany lampy należy przestrzegać
następujących zasad:
Śruba
1. Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający. Odczekaj
co najmniej jedną godzinę, aż ostygnie.
2. Otwórz pokrywę lampy po usunięciu śrub mocujących.
3. Poluzuj wszystkie trzy śruby mocujące lampę. Usuń
lampę, przytrzymując jej uchwyt.
4. Wymień lampę na nową i przymocuj wszystkie śruby.
Upewnij się, że lampa jest prawidłowo zainstalowana.
Zamknij pokrywę lampy i dokręć śruby.
5. Podłącz projektor do źródła zasilania i włącz go.
Śruba
!
Pokrywa lampy
Środki ostrożności dotyczące obsługi lampy
Projektor wykorzystuje lampę działającą pod wysokim napięciem, dlatego podczas jej obsługi należy
zachować ostrożność i stosować się do instrukcji.
W przeciwnym razie może dojść do wypadku, obrażeń ciała lub pożaru.
●● Długość cyklu eksploatacji lampy różni się znacząco w zależności od modelu lampy i warunków, w
jakich jest używana. Niektóre lampy mogą ulec awarii lub pęknięciu w krótkim czasie po pierwszym
użyciu.
●● Jeśli projektor wyświetla monit o konieczności wymiany lampy (odpowiednia ikona), należy ją
wymienić na nową dopiero po odłączeniu zasilania i ochłodzeniu lampy. (Lampę należy wymieniać
dokładnie według poleceń podanych w niniejszej instrukcji).
Jeśli lampa będzie używa pomimo monitu o konieczności jej wymiany, użytkownik narazi się na
ryzyko wybuchu lampy.
●● Lampa może wybuchnąć z powodu zewnętrznego udaru lub wstrząsu. Ryzyko wybuchu zależy od
projektora i środowiska roboczego, a także stanu lampy.
W przypadku wybuchu lampy należy zadbać o następujące środki bezpieczeństwa:
W razie wybuchu lampy należy natychmiast odłączyć projektor od źródła zasilania. Skontaktować
się z autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić inspekcję projektora i wymianę lampy.
Dokonać dokładnej kontroli otoczenia, aby usunąć wszystkie pozostałości po wybuchu lampy. Usunąć
wszystkie zanieczyszczenia po wybuchu. Inspekcję wewnętrznych komponentów projektora może
przeprowadzać tylko upoważniony do tego, odpowiednio przeszkolony pracownik techniczny, który zna
zasady jej konserwacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podjęte w tej sprawie działania.
99
Dodatek
Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z dealerem lub centrum obsługi klienta należy sprawdzić następujące
kwestie.
Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązanie
Awaria zasilania
– Podłącz przewód zasilający projektora do gniazda elektrycznego.
– Upewnij się, że wskaźnik zasilania POWER świeci na czerwono.
– Projektor można włączyć dopiero, gdy wskaźnik zasilania POWER
zacznie świecić na czerwono. Wskaźnik informuje o tym, czy
można włączyć zasilanie projektora.
– Sprawdź stan lampy.
– Wyłącz funkcję blokady projektora.
Błąd podczas
– Upewnij się, że dla funkcji wyświetlania wyłączono Gotowy do
wyświetlania ekranu logo
odliczania.
Ustawienie ekranu
logo różnią się od
standardowych.
– Upewnij się, że nie wybrano pozycji Użytkownik ani Wył. w ekranie
logo.
Ustaw automatyczne
przełączanie (lub nie
przełączaj) sygnału
wejścia.
– Upewnij się, że prawidłowo skonfigurowano funkcję wyszukiwania
wejścia.
Obraz jest niewyraźny
– Dostosuj ostrość projektora.
– Zapewnij odpowiednią odległość projektora od ekranu
projekcyjnego.
– Obiektyw projektora wymaga czyszczenia.
– Przeniesienie projektora z warunków, gdzie panuje niska
temperatura, do ciepłego pomieszczenia może skutkować
kondensacją pary wodnej na obiektywie. Jeśli tak się dzieje,
przed włączeniem projektora odczekaj, aż skondensowana woda
wyparuje.
Wyświetlany jest obraz
lustrzany
Wyświetlany obraz jest
odwrócony
– Sprawdź Ustawienie montażu pod sufitem i z tyłu ekranu.
– Sprawdź Ustawienie montażu pod sufitem.
Wyświetlany obraz jest
przyciemniony
–
–
–
–
Sprawdź Ustawienie kontrastu i jasności.
Sprawdź, czy Ustawienie trybu obrazu są poprawne.
Sprawdź Ustawienie jasności lampy.
Sprawdź ostrzeżenie dot. konieczności wymiany lampy.
Ostrzeżenie o konieczności wymiany lampy informuje, że cykl
eksploatacji lampy zbliża się do końca.
Lampę należy wymienić na nową (taki sam model) bezzwłocznie.
100
Dodatek
Przód obrazu
– Sprawdź połączenie między projektorem i komputerem lub innym
urządzeniem wejścia obrazu.
– Sprawdź, czy sygnał wejścia z komputera jest prawidłowy.
Połączenie z niektórymi komputerami przenośnymi może wymagać
wprowadzenia zmian w Ustawieniech wyjścia dla obrazu.
Szczegóły ustawień zawiera instrukcja obsługi dołączona do
komputera.
– Do wyświetlenia pierwszego obrazu projektor potrzebuje około
30 sekund.
– Sprawdź stan sygnału, system kolorów, tryb obrazu lub system
komputera.
– Upewnij się, że temperatura otoczenia mieści się w podanym
zakresie [0˚C–40˚C].
– Nie można wyświetlić obrazu w trybie BLANK. Sprawdź przycisk
BLANK lub inne przyciski na pilocie.
Nieprawidłowy kolor
– Sprawdź stan sygnału, system kolorów, tryb obrazu lub system
komputera.
– Upewnij się, że nie wybrano trybu tablicy dla opcji Wybór obrazu.
Błąd funkcji
Autodostrajanie PC
– Sprawdź sygnał wejścia. Funkcja Autodostrajanie PC nie działa
w przypadku wejścia HDMI. Funkcja Autodostrajanie PC może nie
działać prawidłowo, jeśli wybrano jeden z następujących formatów
sygnału:
720 x 480i, 720 x 576i, 720 x 480p,720 x 576p, 1280 x 720p,
1920 x 1080i, 1920 x 1080p
Ustawienie
zniekształcenia
trapezowego nie są
zapisane po wyłączeniu
projektora
– Upewnij się, że wybrano opcję Zapisz po dostosowaniu
zniekształcenia trapezowego. Ustawienie zniekształcenia
trapezowego nie zostaną zapisane bez użycia polecenia Zapisz.
Awaria zarządzania
energią
– W przypadku wstrzymania obrazu lub trybu BLANK zarządzanie
energią nie działa.
Nie działają Ustawienie
automatyczne.
– Upewnij się, że w żadnym z menu konfiguracji nie wybrano pozycji
„Wył”.
– Upewnij się, że nie wybrano pozycji „Wł.” dla funkcji montażu pod
sufitem.
Obraz jest zniekształcony – Sprawdź i popraw Ustawienie w menu automatycznego
lub znika
dostosowania do komputera lub menu ekranu.
Po włączeniu projektora
wyświetlany jest monit o
podanie hasła
– Skonfigurowano funkcję blokady hasła dla ekranu logo
Nie działa pilot zdalnego
sterowania.
– Sprawdź baterie.
– Upewnij się, że na linii od pilota do projektora nie znajdują się
przeszkody.
– Upewnij się, że pilot znajduje się wystarczająco blisko projektora.
Maksymalny zasięg pracy wynosi 8 m.
– Wyłącz funkcję blokady pilota w menu Konfiguracja.
101
Dodatek
Wskaźnik zaświeca się
lub miga
– Sprawdź stan projektora, korzystając z informacji o stanie
wskaźnika.
Wyświetlany jest znak „X”
– Nieprawidłowe działanie; należy prawidłowo obsługiwać projektor.
Panel sterowania nie
działa
– Wyłącz funkcję blokady w panelu sterowania za pomocą opcji
bezpieczeństwa w menu Konfiguracja.
– Upewnij się, że projektor jest prawidłowo podłączony do urządzenia zewnętrznego.
– Upewnij się, że wszystkie urządzenia są podłączone do źródła zasilania i zostały włączone.
– Jeśli projektor nie wyświetla obrazu z podłączonego komputera, należy ponownie uruchomić
komputer.
!
Uwaga:
Projektor jest zasilany prądem o wysokim napięciu. Nie należy otwierać jego obudowy.
Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z dealerem lub centrum obsługi
klienta. Należy podać numer modelu projektora i opis problemu. Użytkownik otrzyma
informacje, jak uzyskać odpowiednią usługę.
102
Dodatek
Drzewo menu
Menu główne
Podmenu
Autodostrajanie PC
Precyzyjna
synchronizacja:
Pozycja pozioma
(w poziomie)
Pozycja pionowa (w
pionie)
Rozmiaru pozioma
Ustawienie
Uwagi
0 - 31
-5 - 5
-5 - +5
Zakres rozmiaru H zależy
od sygnału.
-15 - +15
Automatyczny*
16:9
Proporcje
Zaawansowany
Całkowita POZ.
Całkowita PION.
Pozycja pozioma
Pozycja pionowa
Pełny
Ekran
Dostosowanie
kolorów
Odwrócenie obrazu w
poziomie/w pionie
Przód*
Auto sufit, tył
Auto sufit
Tył, sufit
Montaż pod sufitem
Tył
Położenie menu
Na górze po lewej stronie*
Na górze po prawej stronie
Środek
W lewym dolnym
W prawym dolnym
Tło wyświetlacza
Niebieski*/czarny
System
Auto*/PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/
PAL-M//PAL-60/PAL-N/1080i/1035i/
720p/480p/480i/576p/576i/ ----
Tryb obrazu
Standardowy*
Prezentacja
Obraz użytkownika
Kolorowa tablica
Tablica (zielona)
Kino
Kontrast
Jasność
Temp. barw
Poziom nasycenia
Balans kolorów
Czerwony
Zielony
Niebieski
Ostrość
0-63
0-63
Wysoka/średnia/niska
0-63
0-63
0-63
0-63
0-63
0-15
* Wskazuje element domyślny.
103
Wejście wideo
Wejście PC/HDMI
Wejście wideo
Wejście wideo
Dodatek
Menu główne
Podmenu
Przy starcie
Tryb gotowości
Tryb wentylatora
Sterow. Lampą
Wentylator
Kodowane napisy
Ustawienie
Blokada klawiatury
Przysłona
Dźwięk
Ustawienia HDMI
Język
Autokonfiguracja
Keystone
Ustawienie
*(Normalny)/
(ECO)
Normalny*/natychmiast/60 s
Wył.*/CC1/CC2/CC3/CC4
*(Wył.)/
(Projektor)/
Zabezpieczenia
Zaawansowany
Zarządzanie energią
Licznik filtra
Wzorzec testowy
(Pilot)
Wł.*/Wył.
Głośność
Wyciszenie
Zakres wejścia HDMI
0-25
Wł/Wył.*
Auto*/pełny/ograniczony
Audio I/F
Dźwięk
HDMI*
Ustawienie korektora dźwięku Tryb1*/2/3/4
26 języków
Szukanie sygnału
Wł.*/Wył.
Autodostrajanie PC
Wł.*/Wył.
Korekcja trapezu autom.
Wył./AUTO*/ręcznie
Keystone
Zapisz*/resetuj
Korekcja trapezu poz./pion.
Regulacja narożników
Korekta zniekształconego
obrazu
Resetuj wartość
Domyślnie*/
Użytkownika/wył.
Wybierz logo
Logo
Uwagi
Wył.*
Normalny/WOL/ECO*
Wył.*
Rejestruj
Blokada kodu PIN logo
Zmiana kodu PIN logotypu
Blokada kodu PIN
Zmiania kodu PIN
Gotowy*
Zamknij
Wyłącz
Zegar
Gotowy do odliczania trybu
gotowości
Licznik filtra
Zegar
Resetuj licznik filtra
Kontrola filtra
Wył.*
Skala szarości (1-4)
Pasek kolorów
Czerwony
Zielony
Niebieski
Siatka
Biały
Czarny
Rastrowy szary
* Wskazuje element domyślny.
104
Wł/Wył.*
Wł/Wył.*
1-30 min
0-30 min
Wył./300 h*
Wł.*/Wył.
Dodatek
Menu główne
Podmenu
Ustawienie
Ustawienie sieci
Sieć
Zaawansowany
Informacje o sieci
Adres MAC
Adres IP
Ustawienie fabryczne
Licznik lampy
Resetuj licznik lampy
Licznik lampy
Włączanie slajdów
Efekt zmiany slajdu
Przejście w prawo*
Przejście w dół
Ustawienia sortowania
Wg nazwy*
Wg godziny
Wg rozmiaru
Wg rozszerzenia
Obróć
Bez obracania*
Obrót o 270°
Obrót o 180°
Obrót o 90°
Memory Viewer
Info.
Optymalne dostosowanie Wł/Wył.*
Powtórz
Wł/Wył.*
Zastosuj
Wejście
Synch. H Częst.
Synch. V. Częst.
Status lampy
Licznik lampy
Zarządzanie energią
Tryb obrazu
* Wskazuje element domyślny.
Wejście
KOMPUTER
HDMI-1
HDMI-2
Wideo
LAN
Memory Viewer
Wyświetlanie z USB
105
DHCP
Adres IP
Podsieć
Brama
DNS
Ustaw
Anuluj
Uwagi
Dodatek
Wskaźnik stanu LED
Sprawdź wskaźnik, aby dowiedzieć się, jaki jest status projektora.
Wskaźnik
POWER
Status projektora
OSTRZEŻENIE
Projektor ma status Wył. (odłączono zasilanie).
Projektor jest w stanie oczekiwania. Naciśnij przycisk Standby, aby
go włączyć.
Projektor jest w normalnym stanie.
Projektor jest w trybie gotowości lub trwa chłodzenie lampy.
Projektor jest w trybie gotowości.
Projektor wykrywa nieprawidłową temperaturę i przełącza się w tryb
chłodzenia.
Projektor wykrywa nieprawidłową temperaturę i przełącza się w Tryb
gotowości.
Projektor wykrywa nieprawidłowy stan lampy i przełącza się w tryb
chłodzenia.
Projektor wykrywa nieprawidłowy stan lampy i przełącza się w Tryb
gotowości.
Projektor wykrył, że czas jego użytkowania przekroczył termin
wymiany lampy lub jest o 10% krótszy niż okres do wymiany lampy.
Projektor wykrył, że okres jego użytkowania wynosi ≥1,1 razy tyle co
okres do wymiany lampy.
...Zielony
...Czerwony
...Żółty
...Migające zielone światło
...Migające czerwono
światło
...Migające żółte światło
106
...Wyłączony
Dodatek
Obsługiwane rodzaje sygnałów
Projektor obsługuje wszystkie sygnały komputera o częstotliwości poniżej 160 MHz.
Informacje o rozdzielczości i odpowiedniej częstotliwości zawiera poniższa tabela.
8、 Supported signal format list
Numer
序号
seryjny
1
Input Sorce
Urządzenie
wejścia
OSD
MenuDisplay
OSD
RGB
RGB
Component
Komponentowe
HDMI
HDMI
Video
Wideo
NTSC
-
-
-
NTSC-443
-
-
-
PAL-60
PAL-M
-
-
-
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
PAL
2
-
-
-
PAL-N
-
-
-
SECAM
-
-
-
3
4
5
6
7
8
720x480i 60Hz
720x480i 60Hz
○
○
-
-
-
○
-
-
720x576i 50Hz
○
○
-
-
-
720x576i 50Hz
-
-
720x483 60Hz
720x576 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
9
1280x720p 60Hz
○
○
○
-
10
1280x720p 50Hz
○
○
○
-
11
1920x1080i 60Hz
○
○
○
-
12
1920x1080i 50Hz
○
○
○
-
13
1920x1080p 24Hz
-
-
○
-
14
1920x1080p 60Hz
○
○
○
-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1920x1080p 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
640x480,60Hz
640x480,67Hz
640x480,72Hz
640x480,75Hz
640x480,85Hz
800x600,56Hz
800x600,60Hz
800x600,72Hz
800x600,75Hz
800x600,85Hz
832x624,75Hz
1024x768,60Hz
1024x768,70Hz
1024x768,75Hz
1024x768,85Hz
1152x864,70Hz
1152x864,75Hz
1280x720,60Hz
1280x768,60Hz
1280x768,75Hz
1280x768,85Hz
1280x800,60Hz
1280x800,75Hz
1280x800,85Hz
1280x960,60Hz
1280x1024,60Hz
1280x1024,72Hz
1280x1024,75Hz
1280x1024,85Hz
1366x768,60Hz
1400x1050,60Hz
1400x1050,75Hz
1440x900,60Hz
1600x900,60Hz
1600x1200,60Hz
1680x1050,60Hz
1920x1080,60Hz
1920x1200,60Hz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Typ sygnału/
Signal
type/
rozdzielczość
resolution
NTSC
NTSC 4.43
PAL60
PAL-M
PAL
PAL-N
SECAM
720x480i
720(1440)x480i
720x576i
720(1440)x576i
720x483(480P)
720x576(576P)
1280x720p
1920x1080i
1920x1080p
-
-
-
640x480
-
-
-
-
-
800x600
-
-
-
-
-
-
832x624
1024x768
-
-
-
-
1152x864
1280x720
-
-
1280x768
-
-
-
1280x800
-
-
1280x960
-
-
-
1280x1024
-
-
1366x768
-
1400x1050
-
-
-
-
-
-
-
1440x900
1600x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
Horizontal
Częstotliwość
frequency
pozioma
[kHz]
[kHz]
15.734
Vertical
Częstotliwość
frequency
pionowa
[Hz][Hz]
59.940
Dot clock
Zegar (MHz)
(MHz)
-
15.625
50.000
-
15.734
15.734
15.625
15.625
31.469
31.250
45.000
44.955
37.500
33.750
33.716
28.125
27.000
26.970
67.500
67.433
56.250
31.469
35.000
37.861
37.500
43.269
35.156
37.879
48.077
46.875
53.674
49.725
48.363
56.476
60.023
68.678
63.995
67.500
44.772
47.776
60.289
68.630
49.702
62.795
71.554
60.000
63.981
78.16
79.976
91.146
47.720
65.317
82.278
55.935
55.920
75.000
65.290
66.587
74.038
59.940
59.940
50.000
50.000
59.940
50.000
60.000
59.940
50.000
60.000
59.940
50.000
24.000
23.980
60.000
59.940
50.000
59.940
66.667
72.809
75.000
85.008
56.250
60.317
72.188
75.000
85.061
74.550
60.004
70.069
75.029
84.997
70.020
75.000
59.855
59.870
74.893
84.840
59.810
74.934
84.880
60.000
60.020
71.97
75.025
85.024
59.799
59.978
74.867
59.887
60.000
60.000
59.954
59.934
59.950
13.500
27.000
13.500
27.000
27.000
27.000
74.250
74.176
74.250
74.250
74.176
74.250
74.250
74.176
148.500
148.352
148.500
25.175
30.240
31.500
31.500
36.000
36.000
40.000
50.000
49.500
56.250
57.283
65.000
75.000
78.750
94.500
94.200
108.000
74.500
79.500
102.250
117.500
83.500
106.500
122.500
108.000
108.000
135.060
135.000
157.500
84.750
121.750
156.000
106.500
118.998
162.000
146.250
138.500
154.000
„ ○ ” oznacza, że sygnał wejścia obsługuje ten format; „ - ” oznacza, że sygnał wejścia NIE zapewnia obsługi.
Uwaga:
Niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianie bez uprzedzenia.
107
Dodatek
Konfiguracja złączy
VGA IN / MONITOR OUT Złącze (D-sub 15)
4
5
10
15
3
9
14
2
8
1
7
12
13
6
11
1
Czerwony (wejście/wyjście)
9
-----
2
Zielony (wejście/wyjście)
10
Masa (synchronizacja pola)
3
Niebieski (wejście/wyjście)
11
Masa
4
-----
12
Dane DDC
5
Masa
(synchronizacja linii)
13
Synchronizacja pozioma (złożona) –
wejście/wyjście
6
Masa (czerwony)
14
Synchronizacja pionowa –
wejście/wyjście
7
Masa (zielony)
15
Zegar DDC
8
Masa (niebieski)
1
-----
6
-----
2
RXD
7
-----
3
TXD
8
-----
4
-----
9
-----
5
GND
1
TX +
5
-----
2
TX -
6
RX -
3
RX +
7
-----
4
-----
8
-----
1
TMDS Data2+
11
TMDS Clock Shield
2
TMDS Date2 Shield
12
TMDS Clock-
3
TMDS Date2-
13
CEC
4
TMDS Date1+
14
Zarezerwowany (N.Z. w urządzeniu)
5
TMDS Datel Shield
15
SCL
6
TMDS Datel-
16
SDA
7
TMDS Date0+
17
Masa DDC/CEC
8
TMDS Date0 Shield
18
Zasilanie +5 V
9
TMDS Date0-
19
Wykrywanie trybu hot plug
10
TMDS Clock+
1
Czerwony/Pr/wejście S-C
9
-----
2
Zielony/Y/wejście S-Y
10
Masa (synchronizacja pola)
3
B/Pb/- wejście
11
Masa
4
-----
12
Dane DDC
5
Masa (synchronizacja linii)
13
Synchronizacja pozioma
(złożona) – wejście
6
Masa (czerwony)
14
Synchronizacja pionowa – wejście
7
Masa (zielony)
15
Zegar DDC
8
Masa (niebieski)
Złącze szeregowe (D-Sub 9)
Złącze LAN
87654321
Złącze HDMI (HDMI typ A 19)
19 17 15 13 11
9
7
18 16 14 12 10
5
6
8
3
4
1
2
ZŁĄCZE VGA IN 1
4
5
10
15
3
9
14
2
8
13
1
7
12
6
11
108
Dodatek
Wymiary

345
Wspornik do montażu na suficie
Śruba: M4
Głębokość: 10,0 Jednostka: mm
4-4M
261
99
81
154
126.2
175
200
109
Dodatek
Dane techniczne
Nazwa modelu
LV-WU360
LV-WX370
System wyświetlania
LV-X350
Ekran LCD transmisji: 3 panele
System optyczny
Projekcja z użyciem metody Liguid Crystal Shutter (trzy główne kolory)
Urządzenie wyświetlające
Rzeczywisty rozmiar
wyświetlanego obszaru
Rzeczywista liczba pikseli
0,64"/16:10
0,59"/16:10
0,63"x3/4:3
2 304 000 (1920x1200)x3
1 024 000 (1280x800)x3
786 432 (1024x768)x3
Obiektyw projektora
Zoom
1,2x (ręcznie)
Fokus
Ręcznie
Długość ogniskowej
f=19,2 ~ 23,0 mm
Liczba F
Źródło światła (normalne/Eco)
Rozmiar obrazu / długość
projekcji
Liczba kolorów
Natężenie światła (*1)(*2)
Współczynnik kontrastu (*1)(*2)
(*3)
Współczynnik jasności od
obwodu do środka (*2)
Głośnik
Obsługiwane rodzaje sygnałów
F: 1,6 ~ 1,76
Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 225 W/150 W
30 ~ 300 cali / 0,87 ~ 10,74 m 30 ~ 300 cali / 0,94 ~ 11,60 m 30 ~ 300 cali / 0,89 ~ 10,94 m
1 073 000 000 kolorów
3600lm
3700lm
3500lm
15000:1
80%
10W
Patrz „Rodzaje obsługiwanych sygnałów” (P107)
Częstotliwość skanowania
Pozioma
15 kHz ~ 100 KHz
Pionowa
28 Hz ~ 85 Hz
Rozdzielczość obrazu
Sygnał wejścia PC
Sygnał wejścia wideo
Sygnały wideo
Min. rozdzielczość
Min. rozdzielczość
wejściowa 1920x1200
wejściowa 1920x1200
(możliwość zmiany rozmiaru (możliwość zmiany rozmiaru
obrazu) Rozdzielczość
obrazu) Rozdzielczość
panelu 1280 x 800
panelu 1024 x 768
NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,
Maks. rozdzielczość
wejściowa 1920x1200
Mini D-sub 15-pinowe
Analogowe PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/
SVGA/VGA/Mac16") Komponentowe wideo (1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
HDMIx2
Cyfrowe PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/
SVGA/VGA/Mac16") Komponentowe wideo (1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
RCA
Wejście wideo
RJ-45
Połączenie sieciowe (100 Base-TX (100 Mb/s)/10 Base-T (10 Mb/s), obraz przez sieć)
USB-B
Połączenie USB (Monitor USB, port serwisowy)
USB-A
Połączenie USB (Memory Viewer USB)
Inne złącza
D-sub 9
Mini D-sub 15-pinowe
Złącze RS-232
Wyjście analogowe PC/komponentowe wideo
Mini-jack
Wejścia audio
Mini-jack
Wyjście audio
2RCA
Wejścia audio
Szum (normalny/Eco)
37 dB / 30 dB
Temperatura robocza
0°C ~ 40°C
110
Dodatek
Nazwa modelu
LV-WU360
LV-WX370
Zasilanie
Maks. pobór mocy (normalny/Eco)
LV-X350
AC 100-240 V 50/60 Hz
320 W / 224 W
310 W / 217 W
Pobór mocy w trybie oczekiwania
(LAN WYŁ./W/Ł.)
0,4 W / 2 W
Wymiary
Z wykluczeniem prowadnicy
Szer. 345mm x wys. 261 mm x gł. 99 mm
Szer. 345 mm x wys. 261 mm x gł. 94 mm
Waga
Akcesoria
Około 3,3kg
Około 3,2kg
Około 3,2kg
Pilot zdalnego sterowania, baterie do pilota, przewód zasilający, kable komputerowy,
ważne informacje i karta gwarancyjna
(*1) Lampa: Normalna, Tryb wyświetlania obrazu: Prezentacja
(*2) Zgodność z normą ISO21118-2012
(*3) Przysłona: WŁ.
※ 99,99% lub więcej efektywnych pikseli panelu LCD. W trakcie projekcji 0,01% lub mniej pikseli
może pozostać zaświeconych lub nieaktywnych z powodu właściwości panelu LCD.
※ Korzystanie z projektora bez przerwy przez długi czas może przyspieszyć pogorszenie stanu
technicznego elementów optycznych.
※ Dane techniczne oraz wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Pilot zdalnego sterowania
Bateria
AAA ALKALICZNA x 2
Dozwolony zakres
±30° około 8 m w linii prostej
Wymiary
110 mm (dł.) x 50 mm (szer.) x 20 mm (wys.)
Masa netto
38 g
111
Dodatek
Tryb sterowania RS232
POŁĄCZENIE szeregowe
1.1 Ustawienie portów
Projektor
Metoda komunikacji
Prędkość transmisjidanych
Długość
Kontrola parzystości
Pozycja STOP
Kontrola przepływu
Nastawa
Komunikacja asynchroniczna
19200
8-bit
NIE
1
NIE
1.2 Tryb połączenia
Można używać tylko kabla krosowego RS232 do komputera i projektora.
Złącze projektora
Złącze komputera
CD 1
1 N.Z.
RXD 2
2 RXD
TXD 3
3 TXD
DTR 4
4 N.Z.
SG 5
5 SG
DSR 6
6 N.Z.
RTS 7
7 RTS
CTS 8
8 CTS
RING 9
9 N.Z.
112
Dodatek
Polecenia użytkownika
Polecenia
Reprezentacja w kodzie ASCII
Reprezentacja binarna
Wł. zasilanie
POWER=ON<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Wyłączenie
zasilania
POWER=OFF<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Akwizycja statusu zasilania
GET=POWER<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h 0Dh
Komputer
INPUT=DSUB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 53h 55h 42h 0Dh
HDMI-1
INPUT=HDMI1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 31h
0Dh
HDMI-2
INPUT=HDMI2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 32h
0Dh
Wideo
INPUT=VIDEO<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 56h 49h 44h 45h 4Fh
0Dh
LAN
INPUT=LAN<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Eh 0Dh
USB-MEM
INPUT=USB_M<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 4Dh
0Dh
Wyświetlanie z USB INPUT=USB_D<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 44h
0Dh
Zasilanie
Urządzenie
źródłowe
Akwizycja inf. o urządzeniu
źródłowym
GET=INPUT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 0Dh
Akwizycja listy wejść
GET=INPUTL<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 4Ch 0Dh
Standard
IMAGE=STANDARD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h 4Eh 44h
41h 52h 44h 0Dh
Prezentacja
IMAGE=PRESENTATION<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h 53h 45h
4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh 0Dh
Kino
IMAGE=MOVIE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 4Dh 4Fh 56h 49h 45h
0Dh
Użytkownika 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Czarna tablica
IMAGE=BLACKBD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 42h 4Ch 41h 43h 4Bh
42h 44h 0Dh
Kolorowa tablica
IMAGE=COLORBD<CR>
49 4D 41 47 45 3D 43 4F 4C 4F 52 42 44 0D
GET=IMAGE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h
0Dh
Automatyczny
ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h 54h 4Fh
0Dh
16:9
ASPECT=16:9<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h 3Ah 39h
0Dh
Niestandardowy
ASPECT=CUSTOM<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 43h 55h 53h 54h
4Fh 4Dh 0Dh
Pełny
ASPECT=Full<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 46h 75h 6Ch 6Ch
0Dh
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h 54h 0Dh
Tryb obrazu
Akwizycja trybu obrazu
Proporcje
Akwizycja wartości wsp. proporcji
113
Dodatek
Polecenia
Reprezentacja w kodzie ASCII
Reprezentacja binarna
Pełna moc
LIGHT=NORMAL<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 4Eh 4Fh 52h 4Dh
41h 4Ch 0Dh
Oszczędzanie
energii 1
LIGHT=ECO<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 45h 43h 4Fh 0Dh
Akwizycja wartości trybu lampy
GET=LIGHT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 49h 47h 48h 54h 0Dh
Akwizycja czasu użycia projektora
GET=PJUSGT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Ah 55h 53h 47h 54h 0Dh
Akwizycja czasu użycia lampy
GET=LMPT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 4Dh 50h 54h 0Dh
Blank wł.
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Blank wył.
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 0Dh
Wyciszenie wł.
MUTE=ON<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Wyciszenie wył.
MUTE=OFF<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Akwizycja statusu wyciszenia audio GET=MUTE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Dh 55h 54h 45h 0Dh
Automatyczne Szukanie sygnału wł. QAS=ON<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Automatyczne Szukanie sygnału
wył.
QAS=OFF<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Akwizycja dla automatycznego
wyszukiwania wejścia
Tryb lampy
Blank
Akwizycja inf. o Blank
Wyciszenie
audio
GET=QAS<CR>
47h 45h 54h 3Dh 51h 41h 53h 0Dh
Wstrzymanie wł.
FREEZE=ON<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Wstrzymanie wył.
FREEZE=OFF<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Akwizycja inf. o wstrzymaniu
GET=FREEZE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 0Dh
Akwizycja kodu produktu
GET=PRODCODE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 43h 4Fh 44h
45h 0Dh
Akwizycja numeru seryjnego
GET=PRODSN<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 53h 4Eh
0Dh
Tryb Duża
wysokość wł.
HIGHALT=ON<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 4Eh
0Dh
Tryb Duża
wysokość wył.
HIGHALT=OFF<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 46h
46h 0Dh
Akwizycja dla trybu Duża wysokość GET=HIGHALT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 48h 49h 47h 48h 41h 4Ch
54h 0Dh
Wstrzymanie
Tryb
wentylatora
Odwrócenie
obrazu
Odwrócenie
IMAGEFLIP=NONE<CR>
obrazu – Normalny
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
4Eh 4Fh 4Eh 45h 0Dh
Odwrócenie
obrazu – Tył
IMAGEFLIP=REAR<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 0Dh
Odwrócenie
obrazu – Sufit
IMAGEFLIP=CEILING<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
43h 45h 49h 4Ch 49h 4Eh 47h 0Dh
Odwrócenie
obrazu – Tył, sufit
IMAGEFLIP=REAR_CEIL<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 0Dh
Odwrócenie
obrazu – Auto,
sufit
IMAGEFLIP=AUTO_CEILING
<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 49h
4Eh 47h 0Dh
Odwrócenie
obrazu – Auto,
tył, sufit
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
IMAGEFLIP=AUTO_REAR_CEIL
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 52h 45h 41h 52h 5Fh 43h
<CR>
45h 49h 4Ch 0Dh
Akwizycja statusu odwrócenia
obrazu
GET=IMAGEFLIP<CR>
114
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h 46h
4Ch 49h 50h 0Dh
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7568-000
© CANON INC.2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement