Canon LX-MH502Z User manual

Canon LX-MH502Z User manual
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
LX-MH502Z
Podręcznik użytkownika
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa ............................................................................................... 3
Bezpieczne użytkowanie ................................................................................................ 13
Przed instalacją ............................................................................................................... 15
Wprowadzenie ................................................................................................................. 21
Zawartość zestawu ................................................................................................... 21
Zewnętrzny widok projektora.................................................................................... 23
Elementy sterujące i funkcje..................................................................................... 24
Ustawienie projektora ..................................................................................................... 26
Wybór miejsca .......................................................................................................... 26
Układ projektora ....................................................................................................... 27
Regulacja wyświetlanego obrazu ............................................................................. 29
Połączenie ....................................................................................................................... 31
Obsługa ............................................................................................................................ 33
Uruchamianie projektora .......................................................................................... 33
Korzystanie z menu .................................................................................................. 34
Przełączanie sygnałów wejściowych ........................................................................ 34
Wyłączanie projektora .............................................................................................. 35
Obsługa menu ................................................................................................................. 36
System menu ............................................................................................................ 36
Menu OBRAZ ........................................................................................................... 39
Menu WYŚWIETLACZ ............................................................................................. 43
Menu INSTALOWANIE ............................................................................................ 44
Menu KONFIG. SYSTEMU: PODST........................................................................ 45
Menu KONFIG. SYSTEMU: ZAAWANS.................................................................. 46
Menu INFORMACJE ................................................................................................ 48
Zdalne sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (e-Control®) .... 49
Sterowanie projektorem za pomocą aplikacji PJLink ............................................... 51
Konserwacja .................................................................................................................... 54
Jak dbać o projektor ................................................................................................. 54
Informacje o źródle światła ....................................................................................... 55
Rozwiązywanie problemów ............................................................................................ 57
Dane techniczne .............................................................................................................. 59
Dane techniczne projektora ...................................................................................... 59
Wymiary .................................................................................................................... 61
Tabela częstotliwości ................................................................................................ 61
Sterowanie projektorem ................................................................................................. 65
Polecenia sterowania ............................................................................................... 65
Wymagania systemowe ............................................................................................ 65
2
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE:
• NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.
• W CELU OGRANICZENIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY
WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.
• Z obiektywu tego projektora emitowane jest silne światło. Nie należy patrzeć bezpośrednio
w obiektyw. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wzroku. Należy uważać, aby
w promień świetlny nie wpatrywały się dzieci.
• Projektor należy zainstalować w odpowiedniej pozycji. W przeciwnym razie może dojść do
pożaru.
• Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie projektora. Gromadzące się ciepło
może skrócić czas eksploatacji projektora, a ponadto bywa niebezpieczne.
• Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilania od
gniazdka.
UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU POD
SUFITEM
W przypadku projektora zamontowanego pod sufitem należy pamiętać o regularnym
czyszczeniu otworów wentylacyjnych za pomocą odkurzacza. W przeciwnym wypadku kurz
może zablokować wentylatory, co grozi awarią lub pożarem.
NIE NALEŻY UŻYWAĆ PROJEKTORA W TAKICH POMIESZCZENIACH, JAK KUCHNIA,
W KTÓRYCH TŁUSZCZE, WILGOĆ LUB DYM MOGĄ SPOWODOWAĆ AWARIĘ LUB
POŻAR. W PRZYPADKU ZABRUDZENIA PROJEKTORA OLEJEM LUB CHEMIKALIAMI
MOŻE DOJŚĆ DO JEGO USZKODZENIA.
NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NALEŻY ZACHOWAĆ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW.
Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Należy przeczytać wszystkie zawarte tutaj instrukcje i zachować je na wypadek wystąpienia
problemów. Przed rozpoczęciem czyszczenia projektora należy go odłączyć od źródła
zasilania prądem zmiennym. Projektora nie należy czyścić środkami w płynie lub aerozolu. Do
czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki.
Należy stosować się do ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na projektorze.
Aby dodatkowo zabezpieczyć urządzenie podczas burzy lub gdy nie jest ono używane przez
dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego. W ten sposób można je ochronić
przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz skokami napięcia.
Nie narażać tego urządzenia na deszcz i nie używać go w pobliżu wody...np. wilgotnej piwnicy,
w pobliżu basenu itp...
Nie należy korzystać z przystawek niezalecanych przez producenta, ponieważ mogą one
stwarzać zagrożenie.
Instrukcje bezpieczeństwa
3
Projektora nie należy umieszczać na niestabilnym wózku, stojaku lub stole.
Urządzenie może spaść i spowodować obrażenia u dziecka lub osoby dorosłej
albo uszkodzić się. Należy używać wyłącznie wózka lub stojaka zalecanego przez
producenta bądź też sprzedawanego wraz z projektorem. Przeprowadzić montaż
w szafce lub we wnęce ściennej zgodnie z zaleceniami producenta i z użyciem
zestawu montażowego zatwierdzonego przez producenta. Urządzenie na wózku powinno być
przemieszczane ostrożnie. Gwałtowne zatrzymanie, nadmierna siła lub nierówne powierzchnie
mogą spowodować przewrócenie się urządzenia na wózku.
Szczeliny i otwory w z tyłu i z przodu obudowy zapewniają wentylację, a w rezultacie
prawidłową pracę projektora, chroniąc go przed przegrzaniem.
Otworów tych nie wolno zakrywać tkaniną ani innymi materiałami, a szczeliny w spodzie
urządzenia nie należy blokować poprzez umieszczenie projektora na łóżku, sofie, dywanie lub
innej powierzchni o podobnej charakterystyce. Tego projektora nie wolno umieszczać w pobliżu
grzejników lub nawiewów (kratek).
Projektora nie należy umieszczać w zabudowach, takich jak półka na książki, o ile nie
zapewniono odpowiedniej wentylacji.
Nie wolno wciskać żadnych obiektów w otwory projektora, gdyż mogą one dotknąć
niebezpiecznych elementów pod napięciem lub spowodować zwarcie, co grozi pożarem lub
porażeniem prądem. Na projektor nie wolno wylewać żadnych cieczy.
Projektora nie należy instalować w pobliżu przewodu wentylacyjnego systemu klimatyzacji.
Ten projektor powinien być zasilany tylko ze źródła zasilania o typie oznaczonym na etykiecie.
W przypadku nieznajomości typu zasilania należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia
lub lokalnym dostawcą energii.
Nie należy przeciążać gniazdek ściennych i przedłużaczy, ponieważ grozi to pożarem lub
porażeniem prądem. Przewód zasilający nie może być obciążony żadnymi przedmiotami.
Projektora nie należy umieszczać w miejscu, w którym przewód może zostać uszkodzony
przez osoby przechodzące po nim.
Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawienia projektora, ponieważ otwieranie lub
zdejmowanie elementów grozi m.in. porażeniem prądem. Serwisowanie należy powierzyć
wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
Projektor należy odłączyć od gniazdka w ścianie i powierzyć serwisowanie wykwalifikowanemu
personelowi w następujących sytuacjach:
a. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
b . Jeśli do projektora dostała się ciecz.
c . Jeśli projektor był wystawiony na działanie deszczu lub wody.
d . Jeśli mimo stosowania się do instrukcji projektor nie działa prawidłowo. Regulować można
tylko elementy sterowania opisane w podręczniku użytkownika. Nieprawidłowa regulacja
innych elementów sterowania może spowodować uszkodzenie projektora, a jego naprawa
bywa skomplikowana i czasochłonna.
e . Jeśli projektor został upuszczony lub obudowa została uszkodzona.
f . Jeśli projektor wykazuje znaczący spadek wydajności – oznacza to potrzebę serwisowania.
Gdy wymagane są części zamienne, należy upewnić się, że technik serwisu użył części
zamiennych zalecanych przez producenta lub części o takiej samej charakterystyce, jak
oryginalne. Nieautoryzowane zamienniki mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub
obrażenia.
Po zakończeniu serwisowania lub naprawy projektora należy poprosić technika serwisu
o wykonanie rutynowej kontroli bezpieczeństwa w celu potwierdzenia sprawności urządzenia.
4
Instrukcje bezpieczeństwa
Wymaganie dotyczące przewodu
zasilającego AC
Przewód zasilający AC dołączony do tego projektora spełnia wymagania dotyczące
użytkowania w kraju zakupu.
GNIAZDKO POWINNO BYĆ ZAINSTALOWANE W POBLIŻU URZĄDZENIA I ŁATWO
DOSTĘPNE.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia
i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami
gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą
w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te
dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie
z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera
metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym
odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego
programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na
środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie
niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego
produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy
o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki
komunalnej bądź zapraszamy na stronę
www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.
Instrukcje bezpieczeństwa
5
Symbole bezpieczeństwa w tym
podręczniku
W niniejszej sekcji opisano symbole bezpieczeństwa wykorzystane w tym podręczniku.
Poniższymi symbolami oznaczono ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania
projektora. Należy stosować się do zaleceń oznaczonych tymi symbolami.
Ostrzeżenie
Uwaga
Przestrzega przed ryzykiem śmierci lub uszkodzenia ciała w wyniku
nieprawidłowej obsługi i niestosowania się do zaleceń. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa obsługi należy zawsze stosować się do
zaleceń.
Przestrzega przed ryzykiem uszkodzenia ciała w wyniku nieprawidłowej
obsługi i niestosowania się do zaleceń. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa obsługi należy zawsze stosować się do zaleceń.
Przestrzega przed ryzykiem porażenia prądem w wyniku nieprawidłowej
obsługi i niestosowania się do zaleceń. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa obsługi należy zawsze stosować się do zaleceń.
Przestrzega przed ryzykiem poparzeń w wyniku nieprawidłowej obsługi
i niestosowania się do zaleceń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
obsługi należy zawsze stosować się do zaleceń.
Przestrzega przed ryzykiem uszkodzenia wzroku w wyniku emisji światła
laserowego w razie nieprzestrzegania zaleceń.
Oznacza zakazane działania
Zakaz
Oznacza wymagane działania lub informacje, których należy
przestrzegać.
Uwaga
6
Instrukcje bezpieczeństwa
Środki ostrożności związane
z użytkowaniem
Z uwagi na fakt, że w tej sekcji zawarto ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, należy je
dokładnie przeczytać, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z projektora.
Ostrzeżenie
Zasilanie
Podczas instalacji utrzymywać wtyczkę projektora w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie
potrzeby możliwe było natychmiastowe odłączenie projektora od zasilania lub mieć w pobliżu
wyłącznik obwodu zasilania. W przypadku wystąpienia poniższych sytuacji należy wyłączyć
zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, a następnie skontaktować się z Centrum pomocy
technicznej firmy Canon. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
• Jeśli z urządzenia wydobywa się dym
• Jeśli z urządzenia wydobywa się podejrzany zapach lub dźwięk
• Jeśli do projektora dostała się woda lub inna ciecz
• Jeśli do projektora dostał się kawałek metalu lub inne ciało obce
• Jeśli projektor został przewrócony lub upuszczony i doszło do
uszkodzenia obudowy
W przypadku źródła zasilania, wtyczki oraz obsługi złącza należy stosować się do poniższych
zaleceń. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
• Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów. Należy także uważać, aby przewód nie dostał się
pod projektor.
• Przewodu nie należy przykrywać dywanem.
• Przewodu nie należy modyfikować ani nadmiernie zginać,
skręcać, rozciągać, plątać ani łączyć w wiązki.
• Przewód zasilający powinien się znajdować z dala od grzejników
oraz innych źródeł ciepła.
Zakaz
• Nie wolno używać uszkodzonego przewodu zasilającego. Jeśli
dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, zakupić zamienny
przewód u sprzedawcy projektora.
• Nie należy korzystać ze źródła zasilania o innym napięciu niż
podane (prąd zmienny 100 – 240V).
• Nie wolno wkładać metalowych przedmiotów do części stykowych
wtyczki ani złącza.
• Przewód zasilający dołączony do tego projektora jest
przeznaczony wyłącznie do pracy z tym produktem. Nie używać
tego przewodu z innymi produktami.
Instrukcje bezpieczeństwa
7
Ostrzeżenie
W przypadku źródła zasilania, wtyczki oraz obsługi złącza należy stosować się do poniższych
zaleceń. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
• Wtyczki lub złącza nie należy wyjmować mokrymi rękami.
• Wtyczkę i złącze należy prawidłowo podłączyć do gniazd
w podstawie urządzenia.
• Nie należy korzystać z uszkodzonej wtyczki lub obluzowanego
gniazdka.
• Nie należy ciągnąć za przewód zasilający, a przy jego odłączaniu
należy trzymać go za wtyczkę lub złącze. Błędne obchodzenie się
z przewodem zasilającym może spowodować jego uszkodzenie.
• Nie przekraczać pojemności znamionowej gniazdka (np.
podłączając do niego więcej niż jedno urządzenie), gdyż może to
spowodować pożar w wyniku przegrzania.
• Przed użyciem przewodu zasilającego uważnie sprawdzić, czy nie
dojdzie do przekroczenia pojemności gniazdka.
• Wtyczkę i gniazdko należy poddawać okresowej kontroli
wzrokowej i oczyszczać z kurzu lub zabrudzeń.
Uwaga
• W przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych nie należy
dotykać projektora, przewodu zasilającego ani kabla.
• Projektora nie należy przenosić bez wyłączenia urządzenia,
wyjęcia wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka i odłączenia
innych kabli.
• Odłączać projektor od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia
lub konserwacji.
Instalacja i użytkowanie
W zakresie instalacji i obsługi projektora należy stosować się do poniższych zaleceń.
W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała.
• Nie używać projektora w miejscach, gdzie może dojść do jego
zamoczenia, np. na wolnym powietrzu lub obok wanny albo
prysznica.
• Na projektorze nie należy stawiać naczyń ani pojemników
zawierających ciecz.
Zakaz
• Nie należy zdejmować ani demontować obudowy projektora.
Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły pod wysokim
napięciem oraz części, które mocno się nagrzewają. Jeśli
konieczna jest inspekcja, serwisowanie lub naprawa, należy
skontaktować się z Centrum pomocy technicznej firmy Canon.
• Projektora (w tym jego podzespołów) ani pilota zdalnego
sterowania nie należy demontować ani modyfikować.
8
Instrukcje bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
W zakresie instalacji i obsługi projektora należy stosować się do poniższych zaleceń.
W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała.
Zakaz
• Projektora nie należy instalować w miejscu wilgotnym, zakurzonym lub
narażonym na działanie tłustego dymu lub pary. Olej może prowadzić do
uszkodzenia tworzyw sztucznych, co może spowodować upadek projektora
zamontowanego pod sufitem z mocowania.
• Koniecznie zastosować zabezpieczenia przed upadkiem, np. linkę
chroniącą przed upadkiem, w przypadku instalowania projektora wysoko,
np. pod sufitem.
• Nie patrzeć bezpośrednio w otwory wentylacyjne podczas pracy projektora.
• Do otworów wentylacyjnych (wlotowych/wylotowych) w projektorze nie
należy wkładać żadnych przedmiotów.
• W pobliży wylotowych otworów wentylacyjnych nie należy umieszczać
pojemników pod ciśnieniem Pod wpływem ciepłego powietrza
wydostającego się z urządzenia ciśnienie wewnątrz pojemnika może
wzrosnąć i spowodować eksplozję.
• Podczas usuwania kurzu lub brudu z części projektora, takich jak obiektyw
lub filtr, nigdy nie używać łatwopalnych środków w aerozolu. Wewnętrzne
części, które się nagrzewają, mogą spowodować zapłon i pożar.
• Nie używać klejów, smarów, olejów ani detergentów zasadowych do
konserwacji tego projektora. Mogą one przykleić się do obudowy projektora
i spowodować jego uszkodzenie, co może prowadzić do upadku projektora
z mocowania i spowodowania wypadku lub obrażeń ciała.
• Z uwagi na silne strumienie światła emitowane
podczas pracy projektora nie wolno patrzeć
bezpośrednio w obiektyw urządzenia. Grozi to
RG2 IEC 62471-5:2015
uszkodzeniem wzroku. Szczególną uwagę w tym
zakresie należy zwracać na dzieci.
• Światło projektora zostało zaklasyfikowane do grupy ryzyka nr 2 (RG2)
zgodnie z IEC 62471-5:2015.
• Jeśli projektor znajduje się w miejscu, w którym projektor mogą dotknąć
dzieci albo zbliżyć się do niego, zawsze zapewniać, aby projektor był
używany pod nadzorem osoby dorosłej.
• Nie trzymać ani nie instalować przyrządów optycznych (jak szkło
powiększające, reflektor lub okulary) w ścieżce światła z projektora. Jeśli
emitowane światło zostanie załamane lub odbite i trafi w oko człowieka,
może spowodować uszkodzenie wzroku.
• Podczas instalowania projektora na powierzchni umieszczonej wysoko
w celu projekcji, dopilnować, aby powierzchnia ta była płaska i stabilna.
• Nie używać projektora na miękkich powierzchniach, jak dywan lub gumowa
mata itp.
Uwaga
• W przypadku instalacji podsufitowej lub innych prac instalacyjnych,
zamówić usługę wykwalifikowanego technika lub Centrum pomocy
technicznej firmy Canon. Błędnie wykonana instalacja może prowadzić do
wypadku.
Instrukcje bezpieczeństwa
9
Ostrzeżenie
Źródło światła laserowego
• Projektor jest sklasyfikowany jako produkt laserowy klasy 1
zgodnie z IEC/EN 60825-1:2014.
• Urządzenie jest sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 3R
zgodnie z IEC/EN 60825-1:2007.
• Urządzenie jest zgodne z normami parametrów dla produktów
laserowych określonymi przez FDA z wyłączeniem odstąpień
zgodnych z Oświadczeniem w sprawie laserów nr 50 z dnia
24 czerwca 2007.
• Parametry lasera
Długość fali: 449 nm – 461 nm
Maksymalna moc: < 95 W
Czas trwania impulsu 1,12 ms
• Projektor ma wbudowany moduł laserowy. Demontaż lub
modyfikacja są niebezpiecznie i nie wolno tego nigdy robić.
Zakaz
• Obsługiwać i regulować projektor wyłącznie zgodnie z opisem
w niniejszej instrukcji. Błędna obsługa i regulacja może grozić
narażeniem na potencjalnie niebezpieczne światło lasera.
• Nie używać w razie uszkodzenia. Nawet jeśli projektor jest
obsługiwany zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji,
niezaprzestanie jego użytkowania po uszkodzeniu (na co
wskazują nieprawidłowości obrazu) może prowadzić do pożaru,
porażenia prądem lub uszkodzenia wzroku przez światło lasera.
• Moduł laserowy jest wbudowany w ten produkt. Używanie
elementów sterujących lub wykonywanie regulacji albo procedur
innych niż podane tutaj może prowadzić do narażenia na
niebezpieczne promieniowanie.
Uwaga
10
Instrukcje bezpieczeństwa
• Aby uzyskać pomoc w utylizacji projektora, skontaktować się
z Centrum pomocy technicznej firmy Canon. Nie demontować
projektora własnoręcznie w razie jego utylizacji.
Etykiety informacyjne i ostrzegawcze znajdują się w następujących miejscach na projektorze.
Ostrzeżenie
Baterie pilota
Przy obsłudze baterii należy stosować się do poniższych zaleceń. W przeciwnym razie może
dojść do pożaru lub uszkodzenia ciała.
• Nie nagrzewać, zwierać ani nie demontować baterii i nie wrzucać
ich do ognia.
Zakaz
• Nie podejmować próby ładowania baterii dołączonych do pilota.
• Wyjmować baterie, gdy są rozładowane lub gdy pilot nie będzie
używany przez długi okres.
Uwaga
• Wkładać baterie z prawidłowym ułożeniem biegunów
oznaczonych symbolami + oraz -.
• Jeśli dojdzie do wycieku płynu z baterii i jej styczności ze skórą,
koniecznie dokładnie zmyć ten płyn.
Instrukcje bezpieczeństwa
11
Ostrzeżenie
Obsługa
W zakresie instalacji i obsługi projektora należy stosować się do poniższych zaleceń.
• Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy okres, należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. W przeciwnym
razie występuje ryzyko pożaru w wyniku nagromadzenia się kurzu
na wtyczce lub gniazdku.
• Nie podłączać słuchawek nausznych ani dousznych do złącza
AUDIO OUT. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
słuchu.
• Nie ustawiać zbyt wysokiego początkowego poziomu głośności.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia słuchu
spowodowanego nagłym odtworzeniem głośnego dźwięku.
Zmniejszyć głośność przed wyłączeniem projektora, a po
uruchomieniu stopniowo ją zwiększać.
• Nie dotykać części obudowy wokół otworów wentylacyjnych i nad
nimi, ponieważ mogą one być gorące podczas projekcji.
Szczególną uwagę w tym zakresie należy zwracać na dzieci. Poza
tym, nie umieszczać żadnych metalowych przedmiotów wokół
otworów wentylacyjnych i nad nimi. Takie przedmioty mogą zostać
rozgrzane przez projektor, co może prowadzić do oparzeń lub
innych obrażeń ciała.
• Na projektorze nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów ani
siadać/stawać na nim. Szczególną uwagę w tym zakresie należy
zwracać na dzieci. Projektor może zostać przewrócony, co grozi
jego uszkodzeniem lub obrażeniami.
• Projektora nie należy umieszczać na niestabilnej lub pochyłej
powierzchni. Grozi to upadkiem lub przewróceniem projektora,
a w następstwie uszkodzeniem ciała.
Zakaz
12
Instrukcje bezpieczeństwa
• W trakcie projekcji nie wolno umieszczać niczego
bezpośrednio przed obiektywem. W przeciwnym
razie może dojść do pożaru.
Bezpieczne użytkowanie
Przestroga
Przenoszenie i instalacja
Podczas przenoszenia lub transportu projektora należy stosować się do poniższych zaleceń.
• Projektor jest urządzeniem precyzyjnym. Należy chronić go przed
przewróceniem lub uderzeniem. W przeciwnym razie może dojść
do awarii urządzenia.
• Schować regulowane nóżki przed przemieszczeniem projektora.
Pozostawienie wysuniętych nóżek może spowodować
uszkodzenia.
Uwaga
• Obiektywu nie należy dotykać rękoma. Wszelkie smugi i odciski
palca na obiektywie mogą negatywnie wpływać na jakość obrazu.
• W przypadku zastosowania opakowań lub materiałów
pochłaniających wstrząsy ponownie nie można zagwarantować
bezpieczeństwa urządzenia. Fragmenty elementów
amortyzujących mogą dostać się do wnętrza projektora
i doprowadzić do jego awarii.
Podczas instalowania lub korzystania z projektora należy stosować się do poniższych
zaleceń.
Bezpieczne użytkowanie
13
• Uważać na skroploną parę wodną.
Jeśli projektor zostanie nagle przeniesiony w cieplejsze miejsce
lub dojdzie do nagłego wzrostu temperatury w pomieszczeniu,
wilgoć z powietrza może skroplić się na obiektywie i lustrze,
powodując rozmycie obrazu. W takim przypadku poczekać chwilę
i sprawdzić, czy wilgoć wyparowała, przed wznowieniem
użytkowania.
• Projektora nie należy instalować w miejscu o wysokiej lub niskiej
temperaturze. W przeciwnym razie może dojść do awarii
urządzenia. Zakres temperatury pracy i przechowywania jest
następujący.
Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Wilgotność: do 90%
Temperatura przechowywania: -10°C do 65°C (14°F do 149°F)
• W przypadku korzystania z projektora na wysokości od 1 201 m
(3,940') do 3 000 m (9,843'): W menu projektora ustawić "Tryb
dużej wysokości" na Wł.. (strona 44)
Uwaga
• Nie zasłaniać wlotów powietrza ani otworów wentylacyjnych.
Zasłonięcie otworów może powodować zatrzymywanie ciepła
wewnątrz projektora, co może skrócić trwałość komponentów
optycznych lub innych części i spowodować uszkodzenie
projektora.
• Zainstalować projektor, pozostawiając co najmniej 50 cm (1,6’)
między wlotami powietrza/otworami wentylacyjnymi a ścianami
z wszystkich stron projektora. Pozostawić odstęp co najmniej 2 cm
(0,8”) pod spodem projektora. Na dolnej ściance projektora
znajduje się wlot powietrza. Niepozostawienie wystarczającego
odstępu może powodować zatrzymanie ciepła wewnątrz
projektora i jego uszkodzenie.
Co najmniej
30 cm (1,0')
Co najmniej
2 cm (0,8”)
Co najmniej
50 cm (1,6')
Co najmniej
50 cm (1,6')
Co najmniej 50 cm (1,6')
• Na projektorze nie należy umieszczać przedmiotów, które mogą
zmienić kształt lub kolor pod wpływem temperatury.
• Projektora nie należy instalować w pobliżu linii wysokiego napięcia
lub źródła energii elektrycznej.
14
Bezpieczne użytkowanie
Przed instalacją
Środki ostrożności dotyczące transportu/wysyłki projektora
Zwracać uwagę na następujące środki ostrożności podczas transportu lub wysyłki projektora.
• Należy odłączyć przewody podłączone do projektora. Przenoszenie
projektora bez odłączenia przewodów grozi wypadkiem.
Uwaga
• Należy schować regulowane nóżki. Pozostawienie nóżek wysuniętych
podczas transportu projektora może spowodować uszkodzenie.
• Nie narażać projektora na silne uderzenia lub drgania.
Środki ostrożności związane z instalacją
Przeczytać "Instrukcje bezpieczeństwa" oraz "Bezpieczne użytkowanie" (strona 3 – strona
13). Przestrzegać również następujących środków ostrożności podczas instalacji.
• Nie uderzać w projektor ani nie narażać go na uderzenia.
W przeciwnym razie może dojść do awarii urządzenia.
Uwaga
• Nie instalować projektora postawionego na jednym boku lub w innych
niestabilnych pozycjach. Projektor może ulec uszkodzeniu, jeśli się
przewróci.
Nie używać w następujących miejscach
• Miejsca, w których występuje nadmierna wilgotność, zapylenie,
tłusty dym lub dym tytoniowy
Przyleganie substancji do obiektywu, luster lub innych elementów
optycznych może obniżać jakość obrazu. Poza tym, olej może
prowadzić do uszkodzenia tworzyw sztucznych, co może spowodować
upadek projektora zamontowanego pod sufitem z mocowania.
• W pobliżu linii wysokiego napięcia lub źródeł zasilania
elektrycznego
Może to powodować nieprawidłowe działanie.
Uwaga
• Na miękkich powierzchniach, jak dywany lub gumowe maty.
Ciepło może nagromadzić się w projektorze i spowodować jego
uszkodzenie.
• Miejsca o nadmiernej temperaturze lub wilgotności
• Miejsca narażone na drgania lub uderzenia
• W pobliżu czujników ciepła lub dymu
• W pobliżu morza lub wylotów z klimatyzacji
• Miejsca występowania gazów żrących, jak gaz siarkowy
z gorących źródeł
Może to spowodować uszkodzenie projektora. Dopuszczalne zakresy
temperatury użytkowania i przechowywania oraz wilgotności są
podane poniżej.
Temperatura pracy
Wilgotność pracy
Temperatura przechowywania
0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Do 90%
-10°C do 65°C (14°F do 149°F)
Przed instalacją
15
Nie dotykać obiektywu gołymi rękami
Obiektywu nie należy dotykać rękoma. Wszelkie smugi i odciski
palca na obiektywie mogą negatywnie wpływać na jakość obrazu.
Uwaga
O ile to możliwe, poczekać na rozgrzanie projektora przez
30 minut przed rozpoczęciem regulacji ostrości
Niezwłocznie po uruchomieniu ciepło emitowane przez źródło światła może uniemożliwiać
stabilne ustawienie ostrości.
Zainstalować w wystarczającej odległości od ścian i innych
przeszkód
Uwaga
Jeśli wlot powietrza lub otwór
Otwór
wentylacyjny jest zasłonięty, ciepło wentylacyjny
będzie gromadzić się wewnątrz
projektora, co może skrócić
trwałość projektora lub
spowodować jego nieprawidłowe
działanie. Analogicznie, nie
instalować w ciasnych
Wlot
powietrza
i zabudowanych miejscach
o słabej wentylacji. Instalować
w miejscu o dobrej wentylacji. Zapewnić odstęp co najmniej 30 cm
(1,0') nad, 50 cm (1,6') po bokach i 50 cm (1,6') za projektorem,
zgodnie z ilustracją poniżej. Zapewnić również odstęp co najmniej
2 cm (0,8") pod projektorem.
Uważać na skroploną parę wodną
Jeśli dojdzie do nagłego wzrostu temperatury w pomieszczeniu, wilgoć z powietrza może
skroplić się na obiektywie i lustrze, powodując rozmycie obrazu. Obraz stanie się normalny po
odparowaniu wilgoci.
Zmienić ustawienia na wysokości od 1 201 m (3,940') do
3,000 m (9,843')
W przypadku korzystania z projektora na wysokości od 1 201 m (3,940') do 3 000 m (9,843')
konieczna jest zmiana ustawień projektora. Patrz instrukcje dla "Tryb dużej wysokości" (strona
44) w menu "Menu INSTALOWANIE".
16
Przed instalacją
W przypadku korzystania z projektora zamontowanego pod
sufitem
Uwaga
Podczas korzystania z projektora
zamontowanego pod sufitem lub
w innym wysokim miejscu, regularnie
czyścić okolice wlotów powietrza
i otworów wentylacyjnych. Kurz
nagromadzony we wlotach lub otworach
może ograniczać wentylację, podnosząc temperaturę wewnątrz
urządzenie i grożąc ryzykiem uszkodzenia lub pożaru. Użyć
odkurzacza lub podobnego urządzenia do usunięcia kurzu z wlotów
powietrza i otworów wentylacyjnych.
Projektora nie należy instalować w miejscu wilgotnym, zakurzonym
lub narażonym na działanie tłustego dymu lub pary. Olej może
prowadzić do uszkodzenia tworzyw sztucznych, co może
spowodować upadek projektora zamontowanego pod sufitem
z mocowania.
Instalacja w celu projekcji do góry, w dół lub pod kątem
• Możliwa jest projekcja do góry, w dół lub w różnych kierunkach, ale
nie wolno zasłaniać wlotów powietrza ani otworów wentylacyjnych.
W szczególności, zawsze zapewnić odstęp co najmniej 2 cm (0,8”)
od wlotu powietrza na spodzie i 50 cm (1,6’) od wlotów
powietrza/otworów wentylacyjnych po obu bokach projektora.
• Projektor można zainstalować wyłącznie w prawidłowy sposób.
Uwaga
• Nie podejmować prób własnoręcznej instalacji projektora do
projekcji w dół lub do góry. Zawsze zamawiać instalację przez
wykwalifikowanego technika lub Centrum pomocy technicznej
firmy Canon.
• Korzystając z poniższej instalacji, jeśli projektor jest instalowany
nachylony pod kątem ponad ±45 stopni, wybrać 360 i Pionowo
dla Tryb źródła światła w menu Ustawienia źródła światła.
Przed instalacją
17
Środki ostrożności dotyczące instalacji w orientacji portretowej
(pionowej)
• Nie zasłaniać wlotów powietrza ani otworów wentylacyjnych.
W szczególności, z uwagi na wloty powietrza/otwory wentylacyjne,
zawsze zapewniać odstęp co najmniej 2 cm (0,8") z prawej strony
oraz 50 cm (1,6') od góry i od spodu.
Uwaga
• Zwrócić uwagę, że projektor można ustawić wyłącznie w sposób
przedstawiony powyżej (nie odwrotnie).
• Kiedy projektor jest zainstalowany w pozycji portretowej, ustawić 360
i Pionowo dla Tryb źródła światła w menu Ustawienia źródła
światła.
18
Przed instalacją
Uwaga dotycząca praw autorskich
Przypominamy, że powiększanie lub zmniejszanie wielkości obrazów na użytek komercyjny lub
na potrzeby publicznych prezentacji może naruszać chronione prawa autorskie lub dobra
właściciela praw autorskich do oryginalnego materiału.
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci
Należy przeprowadzić działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci. Należy
pamiętać, że firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią
stratę powstałą wskutek niezapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, np. nieupoważniony
dostęp.
Przed użyciem odpowiednio skonfigurować projektor, komputer i ustawienia zabezpieczeń
sieci.
• Skonfigurować projektor do połączenia wyłącznie w chronionej sieci, za zaporą ogniową itp.,
a nie korzystać z bezpośrednich połączeń internetowych.
Informacje o znakach towarowych
• Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym Xerox Corporation.
• Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
• Mac, Mac OS i Macintosh są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i/lub
innych krajach.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC.
• HDBaseT™ i logo HDBaseT Alliance są znakami towarowymi HDBaseT Alliance.
• PJLink to zastrzeżony znak towarowy JBMIA i znak oczekujący na uzyskanie statusu znaku
towarowego w innych krajach.
• PJLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub trwa rozpatrywanie wniosku o przyznanie
mu takiego statusu w Japonii, USA i/lub innych krajach/regionach.
• AMX to zastrzeżony znak towarowy Harman International Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® i Crestron Connected™ są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Crestron Electronics, Inc.
• Wszystkie inne znaki towarowe są własnością poszczególnych firm.
Przed instalacją
19
Third party software
This product includes third party software modules.
• uIP (micro IP) version 0.9
Please see the below licence text concerning the licence condition.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Third party software support
Canon Inc., Canon's affiliated companies, as well as sales companies do not offer any support
services for these programs. We are unable to respond to questions or inquiries from you or
any other parties regarding these programs.
20
Przed instalacją
Wprowadzenie
Zawartość zestawu
Ostrożnie rozpakuj zestaw i upewnij się, czy zostały dostarczone wszystkie przedstawione
poniżej składniki. W przypadku jakichkolwiek braków skontaktuj się ze sprzedawcą.
Standardowe akcesoria
(USA)
(UE)
(Chiny)
Projektor
Skrócona instrukcja
obsługi i ważne informacje
Przewód zasilający 1,8 m
Przewód komputerowy
1,8 m (5K.1VC09.501)
Karta gwarancyjna
Pilot zdalnego sterowania
(model: LV-RC08)
Bateria (model: CR2025)
Wprowadzenie
21
Pierwsze użycie pilota zdalnego sterowania
Usuń etykietkę przed użyciem pilota.
Wymiana baterii pilota
1. Wyciągnij szufladkę baterii.
Postępuj zgodnie z ilustracjami. Naciśnij i przytrzymaj
blokadę jednocześnie wysuwając uchwyt baterii.
2. Włóż nową baterię do szufladki. Znak bieguna
dodatniego powinien być skierowany na zewnątrz.
3. Wepchnij szufladkę do pilota.
• Wymiana akumulatora na nieprawidłowy typ może grozić wybuchem.
• Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji.
• Użycie baterii nieprawidłowego typu może spowodować eksplozję. Zaleca się używanie baterii
pastylkowych typu CR2025.
• Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Baterie należy zutylizować szybko.
Nieodpowiednio traktowane baterie mogą wybuchnąć. Nie ładuj, nie demontuj i nie wrzucaj
baterii do ognia.
• Uważaj, aby postępować z bateriami zgodnie z instrukcjami.
• Włóż baterie ustawione prawidłowo biegunem dodatnim (+) i ujemnym (-), zgodnie
z oznaczeniami na pilocie.
• Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
• Bateria pilota zdalnego sterowania oraz jej mocowania mogą zostać przypadkowo połknięte
przez dzieci, co grozi udławieniem. Elementy te powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci.
W przypadku ich połknięcia należy niezwłocznie udać się do lekarza.
• Wyjmij baterie, jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas.
• Nigdy, z żadnego powodu nie wkładaj baterii do ust, gdyż może ona zostać łatwo połknięta.
Jeśli bateria zostanie przypadkowo połknięta, skontaktuj się z lekarzem lub punktem leczenia
zatruć.
• Wyrzucaj zużytą baterię owinąwszy oba jej końce celofanową taśmą.
• W przypadku wycieku z baterii i kontaktu cieczy ze skórą należy ją obficie spłukać wodą.
• Pilot i bateria mogą zawierać substancje chemiczne, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia
i środowiska.
• Jeśli solidne zamocowanie szufladki baterii w pilocie jest niemożliwe, zaprzestań jej
użytkowania i przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie pozostawiaj baterii w miejscu o skrajnie wysokiej temperaturze, która może spowodować
wybuch lub wyciek palnej cieczy lub gazu.
• Baterii nie wolno narażać na skrajnie niskie ciśnienie powietrza, które może spowodować
wybuch lub wyciek palnej cieczy lub gazu.
22
Wprowadzenie
Zewnętrzny widok projektora
1. Zewnętrzny panel sterowania
(Szczegóły opisano w sekcji "Elementy
sterujące i funkcje" na stronie 24.)
1
2
3
4
5
7
2. Otwór wentylacyjny (wylot gorącego
powietrza)
8
3. Nóżka do regulacji
4. Pierścień ostrości i pierścień powiększenia
5. Obiektyw
6
3
6. Przedni czujnik podczerwieni
7. Pokrętło przesuwania obiektywu x 2
9 10 11 12 13 14 15
8. Otwór wentylacyjny (wlot powietrza)
16 17 18 19
9. Port sterowania
10. Port SERVICE (serwisowy)
11. Ładowarka USB
12. Port LAN
20
21
22
23
22
22
23
23
23
22
13. Wejście HDBaseT
14. Wejście HDMI2
15. Wejście HDMI1
16. Wejście COMPUTER
17. Wejście audio (wtyk mini stereo)
Śruba do montażu pod sufitem: M4 x 4
18. Wyjście audio (wtyk mini stereo)
Głębokość otworu na śrubę: 12 mm
19. Złącze wyjściowe monitora
20. Wejście przewodu zasilającego AC
21. Otwór do blokady przeciwkradzieżowej
22. Nóżka do regulacji
23. Otwory do montażu pod sufitem
Wprowadzenie
23
Elementy sterujące i funkcje
Projektor i pilot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
13
21
15
10
17
11
12
22
16
13
23
18
13
14
15
16
17
13
1. Pierścień ostrości
Regulacja ostrości wyświetlanego obrazu.
19
20
10.
Przełączenie projektora pomiędzy trybem
gotowości a stanem włączenia.
2. Pierścień zoom
Regulacja wielkości obrazu.
3. Pokrętło przesuwania obiektywu
Przesuwa obiektyw projekcyjny
w poziomie.
4. Pokrętło przesuwania obiektywu
Przesuwa obiektyw projekcyjny w pionie.
5. Kontrolka LIGHT (Światło)
POWER (ON/STANDBY)
11.
W lewo
12. BLANK (PUSTY)
Pozwala na ukrycie wyświetlanego obrazu.
13. Przyciski korekcji trapezowej/strzałek
( / góra,
/ dół)
Manualna korekcja obrazów
zniekształconych wskutek projekcji pod
kątem.
Wskazanie statusu źródła światła. Zapala
się lub miga, gdy pojawia się jakiś problem 14. MODE (TRYB)
ze źródłem światła.
Wybór dostępnego trybu obrazu.
6. Kontrolka temperatury TEMP
15.
W prawo/
Zapala się na czerwono, jeśli temperatura
projektora staje się zbyt wysoka.
7. Kontrolka zasilania POWER (Zasilanie)
Świeci lub miga, gdy projektor pracuje.
8. MENU
Włączenie menu ekranowego (OSD). Cofa
się do poprzedniego menu ekranowego,
wychodzi i zapisuje ustawienia.
9. Górny czujnik pilota na podczerwień
Aktywacja blokady klawiszy panelu. Po
aktywowaniu menu ekranowego (OSD)
przyciski #11, #13 i #15 służą jako strzałki
kierunkowe do wyboru odpowiednich
pozycji menu i dokonywania regulacji.
16. OK
Włączenie elementu menu ekranowego
(OSD).
Nie służy do przełączania trybu obrazu
w tym produkcie.
17. INPUT (WEJŚCIE)
Wyświetla pasek wyboru źródła.
24
Wprowadzenie
18. TIMER (Licznik czasu)
21. AUTO PC
Niedostępne.
Automatyczny wybór najlepszych ustawień
czasowych dla wyświetlanego obrazu.
19. D.ZOOM (ZOOM CYFROWY) (+,-)
Niedostępne.
22. FREEZE (ZABLOKUJ)
Niedostępne.
20. MUTE (WYCISZ)
Tymczasowo wycisza dźwięk.
23. VOL (GŁOŚNOŚĆ) (+,-)
Regulacja poziomu dźwięku.
Skuteczny zasięg pilota
Czujniki pilota na podczerwień (IR) umieszczone są
z przodu i na górze projektora. Odległość między
pilotem i czujnikami nie powinna przekraczać 8 metrów.
Używaj pilota pod kątem około 30° w dowolnym
kierunku od linii prostej skierowanej na przód odbiornika
podczerwieni.
Upewnij się, że pomiędzy pilotem a czujnikami
podczerwieni projektora nie znajdują się żadne
przeszkody, które mogłyby przesłaniać promień
podczerwieni.
Jeśli między pilotem a projektorem znajdują się
przeszkody, nie będzie możliwa obsługa urządzenia.
Jeśli na odbiornik podczerwieni w pilocie pada silne
światło (słoneczne lub inne), jego obsługa może być
niemożliwa.
Pilot może zakłócać inne urządzenia lub piloty.
Wprowadzenie
25
Ustawienie projektora
Wybór miejsca
Układ pomieszczenia lub preferencje osobiste decydują o wyborze miejsca instalacji. Należy
wziąć pod uwagę rozmiar i położenie ekranu, umiejscowienie odpowiedniego gniazdka
zasilania, oraz położenie projektora i odległość pomiędzy nim, a innymi urządzeniami.
Projektor oferuje cztery możliwości instalacji:
1. Przód
3. Tył – sufit
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor ma być
umieszczony w na stole przed ekranem.
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor
zawieszony jest górą do dołu pod sufitem, za
ekranem. Do tego ustawienia wymagany jest
zestaw do montażu sufitowego oraz specjalny
ekran do tylnej projekcji.
Ustaw Tył – sufit w menu Tryb projektora po
włączeniu projektora.
2. Tył
4. Przód – sufit
Wybierz to położenie, gdy projektor
umieszczony będzie na stole za ekranem.
Potrzebny jest specjalny ekran do tylnej
projekcji.
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor
zawieszony jest górą do dołu pod sufitem,
przed ekranem. W celu montażu projektora
pod sufitem dokonaj zakupu dedykowanego
zestawu do montażu sufitowego u swojego
sprzedawcy.
Ustaw Tył w menu Tryb projektora po
włączeniu projektora.
Ustaw Przód – sufit w menu Tryb projektora
po włączeniu projektora.
W przypadku montażu projektora pod sufitem należy zastosować zestaw do montażu dostępny
dla tego urządzenia. Montaż powinien być przeprowadzony ze specjalistą. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, skonsultuj się ze sprzedawcą.
• Gwarancja na ten projektor nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania
zestawu do montażu sufitowego, który nie był zalecany przez producenta, lub wskutek
instalacji zestawu montażu sufitowego w nieprawidłowym miejscu.
26
Ustawienie projektora
• Koniecznie zastosować zabezpieczenia przed upadkiem, np. linkę chroniącą przed upadkiem,
w przypadku instalowania projektora wysoko, np. pod sufitem.
• Patrz strona 17 w przypadku wyświetlania obrazu z projektora do góry, w dół lub pod kątem.
• Patrz strona 18, w przypadku korzystania z instalacji w pozycji portretowej (pionowej).
Układ projektora
Rozmiar ekranu różni się w zależności od odległości pomiędzy ekranem i projektorem.
Projekcja przednia
• Podczas regulacji pozycji projekcji w pionie poprzez
przesuwanie obiektywu
• Podczas regulacji pozycji projekcji
w poziomie poprzez przesuwanie
obiektywu
F
A
F
D
C
F
90°
90°
B
E
E
A: Odległość od środka obiektywu do dolnej krawędzi wyświetlanego obrazu
(z przesunięciem obiektywu ustawionym na najwyższy poziom)
B: Odległość od środka obiektywu do dolnej krawędzi wyświetlanego obrazu
(z przesunięciem obiektywu ustawionym na najniższy poziom)
C: Odległość ruchu środka obiektywu (z przesunięciem obiektywu ustawionym maksymalnie
w lewo)
D: Odległość ruchu środka obiektywu (z przesunięciem obiektywu ustawionym maksymalnie
w prawo)
E: Odległość projekcyjna od projektora do ekranu
F:
Rozmiar wyświetlanego obrazu
Ustawienie projektora
27
• Współczynnik formatu obrazu wynosi 16:9. Współczynnik wyświetlanego obrazu także wynosi
16:9
Wymiary
ekranu
Przekątna
cale
60
70
75
87
95
100
120
150
180
200
250
300
cm
152
178
191
221
241
254
305
381
457
508
635
762
Rozmiar
wyświetlanego obrazu
(F)
Odległość projekcyjna
(E)
Najkrótsza
Wysokość Szerokość (szeroki
kąt)
cale cm cale cm cale cm
29
75
52 133
71
180
34
87
61 155
83
210
37
93
65 166
88
225
43 108 76 193 103 261
47
118
83 210 112 285
49 125 87 221 118 299
59 149 105 266 141 359
74 187 131 332 177 449
88 224 157 398 212 539
98 249 174 443 236 599
123 311 218 553 295 749
147 374 261 664 354 898
Najdłuższa
(tele)
cale
113
132
141
164
179
189
226
283
340
377
―
―
cm
287
335
359
417
455
479
575
719
862
958
―
―
Przesunięcie Przesunięcie Przesunięcie
(A)
(B)
(C, D)
cale
2,9
3,4
3,7
4,3
4,7
4,9
5,9
7,4
8,8
9,8
12,3
14,7
cm
7,5
8,7
9
11
12
12
15
19
22
25
31
37
cale
32,4
37,8
40,4
46,9
51,2
53,9
64,7
80,9
97,1
107,9
134,8
161,8
cm
82
96
103
119
130
137
164
205
247
274
342
411
cale
12,0
14,0
15,0
17,4
19,0
20,0
24,1
30,1
36,1
40,1
50,1
60,1
cm
31
36
38
44
48
51
61
76
92
102
127
153
Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się różnić w zależności od rzeczywistych wielkości.
Jeśli użytkownik planuje montaż projektora na stałe, zaleca się sprawdzenie wielkości
wyświetlanego obrazu i odległości projekcji, aby uwzględnić charakterystykę optyczną
urządzenia. Umożliwi to określenie dokładnej pozycji instalacji, aby była najodpowiedniejsza dla
danego miejsca.
Zakres projekcji dla przesuwania obiektywu
a
a
b
b
a:
Maksymalny zakres w poziomie (H × 23%)
b:
Maksymalny zakres w pionie (V × 60%)
Koniecznie przestań obracać pokrętłem przesuwania obiektywu, gdy usłyszysz kliknięcie
oznaczające skrajne położenie pokrętła. Przekręcenie pokrętła może spowodować jego
uszkodzenie.
Nie można przesuwać obrazu jednocześnie w skrajne położenie poziome i pionowe
28
Ustawienie projektora
Regulacja wyświetlanego obrazu
Regulacja kąta projekcji
Projektor jest wyposażony w dwie regulowane
nóżki. Ten system regulatorów służy do zmiany
wysokości projektora i kąta projekcji. Aby
wyregulować projektor, dokręć nóżkę,
precyzyjnie ustawiając projektor w poziomie.
Aby cofnąć nóżkę, obróć tylną nóżkę do
regulacji w przeciwną stronę.
Jeśli projektor nie jest ustawiony na płaskiej
powierzchni lub ekran i projektor nie są do
siebie ustawione równolegle, wyświetlany obraz
staje się trapezoidalny. Aby dowiedzieć się jak
skorygować zniekształcenie, patrz "Korekcja
zniekształceń trapezowych" na stronie 30.
Nie patrz w obiektyw, jeśli źródło światła jest włączone. Silne źródło światła może spowodować
uszkodzenie oczu.
Automatyczna regulacja obrazu
W niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność dostrojenia jakości obrazu. W tym celu
naciśnij AUTO PC. W przeciągu 3 sekund, wbudowana, inteligentna funkcja automatycznego
dostrajania przestawi funkcje częstotliwości i zegara, wybierając najlepszą jakość obrazu.
Informacja o aktualnym źródle zostanie wyświetlona w rogu ekranu na 3 sekundy.
Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli wybrany jest sygnał komputerowy (PC).
Precyzyjna regulacja wielkości i wyrazistości obrazu
1. Użyj pierścienia powiększenia, aby
wyregulować wielkość wyświetlanego
obrazu.
2. Ustaw ostrość obrazu za pomocą
pierścienia ostrości.
O ile to możliwe, poczekać na rozgrzanie projektora przez 30 minut przed rozpoczęciem regulacji
ostrości. Niezwłocznie po uruchomieniu ciepło emitowane przez źródło światła może
uniemożliwiać stabilne ustawienie ostrości. (Strona 16)
Ustawienie projektora
29
Korekcja zniekształceń trapezowych
Korekcja trapezowa odnosi się do sytuacji, gdy projektowany obraz ulega zniekształceniu
trapezowemu wskutek ustawienia projektora pod kątem.
Użyj przycisków korekcji trapezowej na projektorze lub pilocie,
aby wyświetlić ekran korekcji trapezowej. Gdy pojawi się ekran
korekcji trapezowej, naciskaj , aby skorygować
zniekształcenie trapezowe w górnej części obrazu. Naciśnij
przycisk
, aby skorygować zniekształcenia trapezowe
w dolnej części obrazu.
Naciśnij
/
.
Naciśnij
/
.
• Projektor umożliwia korektę pionowego zniekształcenia trapezowego. Zakres korekty jest
ograniczony.
• Podczas korekty pionowego zniekształcenia trapezowego jest wyświetlana wartość regulacji.
Ta wartość nie jest równoznaczna z wartością kąta projekcji.
• Dozwolony zakres regulacji zniekształcenia trapezowego różni się w zależności od sposobu
montażu.
• W zależności od sposobu montażu projektora i ekranu wyświetlony obraz może nie mieć
kształtu regularnego prostokąta o proporcjach 4:3.
• Uruchomienie korekty zniekształcenia trapezowego skutkuje zmniejszeniem rozdzielczości.
Oprócz tego na ekranie mogą pojawić się paski lub linie wyginające obrazy w złożone wzory.
To nie są objawy uszkodzenia produktu.
• Podczas regulacji zniekształcenia trapezowego na ekranie mogą pojawić się szumy ze względu
na typ sygnału wideo i nieprawidłową wartość regulacji zniekształcenia. W takich przypadkach
należy dostosować wartość regulacji zniekształcenia trapezowego tak, aby z ekranu zniknęły
szumy.
• Po przeprowadzeniu regulacji zniekształcenia trapezowego obraz niektórych sygnałów
wejściowych nie będzie poprawnie wyświetlany.
30
Ustawienie projektora
Połączenie
Podłączając źródło sygnału do projektora pamiętaj, aby:
• Wyłączyć wszystkie urządzenia zanim zaczniesz je podłączać.
• Upewnić się, że zostały użyte prawidłowe przewody sygnałowe dla danego źródła.
• Dobrze podłączyć kable.
1
Kabel RS-232C
2
Kabel USB
3
Kabel LAN
4
Kabel HDMI
5
Kabel komputerowy
(w zestawie)
6
Przewód audio
Urządzenie A/V
Komputer przenośny
lub stacjonarny
Monitor
Komputer
przenośny lub
stacjonarny
Router
1
2
3
4 4
5
5
6 6
Głośniki
Macierz
HDBaseT
3
6
• W przedstawionych powyżej połączeniach użyto przewodów, z których niektóre mogą nie być
dołączone do zestawu projektora (patrz "Zawartość zestawu" na stronie 21). Są one ogólnie
dostępne w sklepach z elektroniką.
• Rysunki połączeń mają wyłącznie charakter pomocniczy. Gniazda umieszczone z tyłu
projektora mogą się różnić w zależności od modelu projektora.
• Wiele laptopów nie włącza zewnętrznych portów wideo po podłączeniu do projektora.
Zazwyczaj zewnętrzny ekran można włączyć i wyłączyć kombinacją klawiszy, taką jak FN +
przycisk funkcyjny z symbolem monitora. Naciśnij klawisz FN i odpowiednio zaznaczony
klawisz funkcyjny. Zapoznaj się z dokumentacją laptopa, aby poznać kombinację klawiszy.
• Jeśli wybrany obraz wideo nie jest wyświetlany po włączeniu projektora, a zostało wybrane
prawidłowe źródło wideo, upewnij się, czy urządzenie wideo jest włączone i działa prawidłowo.
Upewnij się także, że przewody sygnałowe są prawidłowo podłączone.
Połączenie
31
Podłączanie wielu źródeł za pośrednictwem złącza HDBaseT
HDBaseT to standard łączności stanowiący połączenie obrazu HD, dźwięku, technologii
Ethernet oraz różnych sygnałów sterujących. Sygnały te są transmitowane za pośrednictwem
jednego kabla CAT5e (lub wyższego typu) o maksymalnej długości 100 m. Za pomocą
sprzedawanej oddzielnie macierzy HDBaseT do projektora można podłączyć kilka źródeł,
wykorzystując standard HDBaseT.
W przypadku połączenia za pomocą przewodu RJ45 należy uważać, aby nie doszło do jego
zwinięcia lub splątania, ponieważ mogą wtedy wystąpić zakłócenia.
Poniższa ilustracja ma charakter poglądowy, a faktyczny układ może wyglądać inaczej.
Laptop
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
Odtwarzacz
Blu-ray
Macierz HDBaseT
Kabel LAN
Komputer sterujący
Projektor
• Używać ekranowanego kabla LAN klasy CAT5e lub lepszej.
• Maksymalna odległość przesyłu wynosi 100 m.
• W niektórych warunkach może jednak dojść do skrócenia maksymalnej odległości przesyłu.
• Kabla LAN nie należy używać, jeśli jest skręcony lub splątany.
• Podłączaniu i odłączaniu kabla LAN podczas projekcji mogą towarzyszyć zakłócenia.
• Nie ma gwarancji kompatybilności z wszystkimi nadajnikami HDBaseT dostępnymi na rynku.
• Niektóre nadajniki HDBaseT użyte jako urządzenia źródłowe projektora mogą nie zapewniać
prawidłowej jakości projekcji.
32
Połączenie
Obsługa
Uruchamianie projektora
1. Podłącz przewód zasilania do projektora i do
gniazdka ściennego. Włącz gniazdko ścienne (jeśli
posiada włącznik). Sprawdź czy kontrolka zasilania
(POWER) na projektorze zapala się na
pomarańczowo po podłączeniu zasilania.
• Poproś wykwalifikowanego montera o dołączenie
przerywacza uziemiającego. Gdy projektor nie jest
używany, wyłącz główne zasilanie za pomocą
przerywacza.
• Z urządzeniem używaj tylko oryginalnych akcesoriów
(np. przewodu zasilania), aby uniknąć potencjalnych
zagrożeń, takich jak porażenie prądem i pożar.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku
problemów z projektorem, do zasilania projektora użyj
gniazdka elektrycznego z przerywaczem
uziemiającym. Jeśli nie masz takiego gniazdka,
poproś instalatora o to, aby takie zainstalował.
2. Naciśnij przycisk
na projektorze lub pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić
urządzenie. Kontrolka zasilania miga na zielono, a następnie świeci światłem stałym, gdy
projektor jest włączony.
(W razie konieczności) Obróć pierścień ostrości, aby wyregulować ostrość obrazu.
• Jeśli projektor jest nadal gorący po poprzedniej pracy, przed włączeniem zasilania źródła
światła będzie chłodził je przez około 90 sekund.
• Aby zwiększyć żywotność źródła światła, po uruchomieniu projektora odczekaj co najmniej pięć
minut przed wyłączeniem go.
• Po naciśnięciu POWER (Zasilanie), obraz może migotać, nim źródło światła się rozgrzeje. Nie
jest to jednak wadliwe funkcjonowanie projektora.
3. W przypadku pierwszego uruchamiania projektora, wybierz język menu ekranowego (OSD)
wykonując instrukcje na ekranie.
4. Po wyświetleniu prośby o wprowadzenie hasła, przy pomocy strzałek wprowadź
sześciocyfrowe hasło. Patrz "Hasło" na stronie 46.
5. Włącz wszystkie podłączone urządzenia.
6. Projektor rozpocznie wyszukiwanie sygnałów wejściowych. Pojawi się aktualnie wyszukany
sygnał wejściowy. Jeśli projektor nie wykrywa prawidłowego sygnału, wyświetlany będzie
komunikat „Brak sygnału” do momentu wykrycia odpowiedniego źródła sygnału.
Można także nacisnąć INPUT (WEJŚCIE) w celu wybrania żądanego sygnału wejściowego.
Patrz "Przełączanie sygnałów wejściowych" na stronie 34.
Jeśli częstotliwość/rozdzielczość sygnału wejściowego przekracza zakres pracy projektora, na
ekranie tła wyświetlony zostanie komunikat „Poza zakresem” . Zmień sygnał wejściowy na sygnał
kompatybilny z rozdzielczością projektora lub ustaw sygnał wejściowy na niższe ustawienie.
Patrz "Tabela częstotliwości" na stronie 61.
Obsługa
33
Korzystanie z menu
Projektor zaopatrzony jest w menu ekranowe (OSD) pozwalające na wybór ustawień
i regulację.
Ilustracje interfejsu ekranowego przedstawione poniżej mają charakter referencyjny i mogą różnić
się od faktycznego wyglądu poszczególnych ekranów.
Poniżej przedstawiono opis menu.
1
2
OBRAZ
Tryb obrazu
1
Ikona
menu
głównego
4
Aktualny
sygnał
wejściowy
2
Menu
główne
5
Stan
3
Menu
podrzędne
6
Opis
korzystania
z przycisków
Standardowy
Ustawienie trybu użytkownika
Jasność
3
5
Kontrast
Kolor
Odcień
Ostrość
Zaawansow
Resetowanie bieżącego trybu obrazu
4
Zakończ
6
Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij MENU na projektorze lub pilocie.
• Używaj przycisków strzałek ( / / / ) na projektorze lub pilocie, aby przechodzić pomiędzy
poszczególnymi elementami menu.
• Naciśnij OK na projektorze lub pilocie, aby potwierdzić wybór.
Przełączanie sygnałów wejściowych
Projektor może być jednocześnie podłączony do wielu
urządzeń. Jednocześnie może jednak wyświetlać tylko
jeden obraz pełnoekranowy. Podczas uruchamiania
projektor automatycznie wyszukuje dostępne sygnały.
Wejście
Jeśli chcesz, aby projektor automatycznie wyszukiwał
sygnały, ustaw menu KONFIG. SYSTEMU: PODST >
Autom. wyszukiwanie wejścia na Wł..
Aby wybrać źródło:
1. Naciśnij INPUT (WEJŚCIE). Pojawi się pasek wyboru
źródła.
2. Naciskaj / do momentu wybrania żądanego
sygnału, po czym naciśnij OK.
Po wykryciu sygnału w rogu ekranu przez kilka
sekund będzie wyświetlana informacja o wybranym
źródle. W przypadku podłączenia wielu urządzeń do
projektora, powtórz czynności 1-2, aby wyszukać kolejny sygnał.
Poziom jasności wyświetlanego obrazu będzie zmieniał się wraz z przełączaniem
poszczególnych typów sygnału wejściowego.
34
Obsługa
Wyłączanie projektora
1. Naciśnij
, po czym wyświetlony zostanie
komunikat. W przypadku braku reakcji w ciągu kilku
sekund komunikat zniknie.
2. Naciśnij ponownie przycisk
.
3. Kontrolka zasilania zapala się ciągłym czerwonym
światłem, a wentylator się zatrzymuje. Odłącz
przewód zasilający od gniazdka w ścianie.
Kontrolka może pozostać włączona nawet po odłączeniu przewodu zasilającego od zasilania. Nie
oznacza to usterki.
Obsługa
35
Obsługa menu
Menu ekranowe może różnić się w zależności od wybranego typu sygnału wejściowego oraz
od modelu projektora.
* Oznacza element konfigurowany fabrycznie.
*1 Kiedy odbierany jest sygnał HDR, tryb obrazu automatycznie przełącza się na HDR.
*2 Kiedy przesunięcie 4K jest wyłączone, ten tryb jest ustawiony na stałe.
System menu
Menu główne
Menu podrzędne
Tryb obrazu
Ustawienie trybu
użytkownika
Opcje
Prezentacja/Standardowy*/sRGB/
Film/DICOM/Użytkownik 1/
Użytkownik 2/(HDR)*1/(FHD)*2
Prezentacja/Standardowy/sRGB/
Załaduj
Film/DICOM/Użytkownik 1/
ustawienia
Użytkownik 2
Zmień nazwę tr. użytk.
Jasność
Kontrast
Kolor
Odcień
Ostrość
Wybierz
ustawienia
gamma
OBRAZ
Temper.
kolorów
Zaawansow
6-osiowa reg.
koloru
MoviePro
Resetowanie bieżącego trybu
obrazu
36
Obsługa menu
1,6/1,8/2,0/2,1/2,2*/2,3/2,4/2,5/2,6/
2,8
Wysoki/Normalny*/Niski
Wzm. czerwieni/Wzm. zieleni/
Wzm. niebieskiego/Korekta
czerwieni/Korekta zieleni/
Korekta niebieskiego
Kolor podstawowy
Barwa
Wzmocnienie
Nasycenie
Poprawa koloru
Odcień skóry
Superrodzielczość
Resetuj/Anuluj
Menu główne
Menu podrzędne
Automatyczny*/Rzeczywiste/4:3/
16:9/16:10
Format obrazu
WYŚWIETLACZ
Położ. obrazu
Regulacja overscan
Faza
Wielkość horyz.
Przesunięcie 4K
Tryb projektora
Wzorzec testowy
INSTALOWANIE
Opcje
Tryb źródła
światła
Ustawienia źródła
Informacje
światła
o źródle
światła
Tryb dużej wysokości
Wł.*/Wył.
Przód*/Tył/Przód – sufit/
Tył – sufit
Wł./Wył.*
Normal*/Eco/360 i Pionowo
Czas użytkowania źródła światła
Normal
Eco
360 i Pionowo
Wł./Wył.*
Język
Kolor tła
Ekran powitalny
KONFIG.
SYSTEMU:
PODST
Automatyczne wyłączanie
Zielony/Czarny/Niebieski*
Czarny/Niebieski/Canon*
Wył./5 min/10 min/15 min/
20 min*/25 min/30 min
Wł./Wył.*
Środek*/Lewy górny/Prawy
górny/Prawy dolny/Lewy dolny
Zawsze wł./5 s/10 s/15 s*/20 s/
25 s/30 s
Bezpośrednie zasilanie wł.
Położenie
menu
Menu czasu
Menu ustawień
wyświetlania
Komunikat
Wł./Wył.*
przypomnienia
Zmień nazwę wejścia
Autom. wyszukiwanie wejścia
Wł.*/Wył.
Obsługa menu
37
Menu główne
Menu podrzędne
HDR*1
Ustawienia
dźwięku
HDR
EOTF
Głośność
Wycisz
Zakres HDMI
Zmień hasło
Hasło
Blokada
włączania
Blokada klawiszy panelu
Ustawienie portu sterowania
KONFIG.
SYSTEMU:
ZAAWANS.
Sieć
przewodowa
Ustawienia sieci
Gotowość LAN
INFORMACJE
Opcje
Automatyczny*/SDR
Niski/Środek*/Wysoki
Wł./Wył.*
Automatyczny*/Pełny zakres/
Ograniczony zakres
Wł./Wył.*
Wł./Wył.*
RS232/LAN*/HDBaseT
Stan
DHCP
Wł./Wył.*
Adres IP
Maska podsieci
Domyślna bramka
Serwer DNS
Zastosuj
PJLink
Wł./Wył.*
certyfikacja
Zmień hasło PJLink
Wykrywanie
urządzenia
Wł./Wył.*
AMX
Adres MAC
Włącz tryb
gotowości
Wł./Wył.*
sieci
Automatyczne
wyłączanie
20 min/1 godz./3 godz./6 godz./
trybu
96 godz.
gotowości
sieci
Resetuj/Anuluj*
Resetuj wsz. ust.
Wejście
Tryb obrazu
Rozdzielczość
System kolorów
Czas użytkowania źródła światła
Wersja oprogramowania
*1 Zmienia kolor na szary, gdy tryb obrazu jest inny niż HDR.
38
Obsługa menu
Menu OBRAZ
Funkcja
Opis
W projektorze jest zapisanych kilka gotowych trybów obrazu, które można
zastosować w danym środowisku pracy i przy danym typie sygnału
wejściowego.
• Prezentacja: odpowiedni do użytku w jasnym pomieszczeniu
i wyświetlania obrazów zawierających dużo tekstu.
• Tryb Standardowy: odpowiedni do wyświetlania zawartości ekranów
komputerowych oraz obrazów kolorowych (filmów) itp.
• Tryb sRGB: odpowiedni do wyświetlania zdjęć z aparatu cyfrowego
z obsługą standardu sRGB. Zgodny ze standardem sRGB.
Tryb obrazu
• Tryb Film: odpowiedni do wyświetlania obrazów kolorowych (filmów).
• Tryb DICOM: odpowiedni do wyświetlania obrazów o tematyce medycznej
(filmów). Ten projektor nie jest przeznaczony do wyświetlania obrazów
o tematyce medycznej. Nie można go używać do wyświetlania zdjęć
radiologicznych ani wyników badań medycznych.
• Użytkownik 1/Użytkownik 2: Ustawienia jakości wprowadzone przez
użytkownika mogą zostać zapisane. Zapisane ustawienia można następnie
wybrać jako tryb obrazu.
• HDR: Kiedy odbierany jest sygnał wejściowy HDR, projektor ustawia
optymalną wartość gammy i odpowiednie kolory.
• Załaduj ustawienia
Dostępne są 2 tryby definiowane przez użytkownika, jeśli dostępne tryby
obrazu nie są odpowiednie do potrzeb użytkownika. Użytkownik 1 (oparty
o tryb prezentacji) dla źródeł PC lub Użytkownik 2 (oparty o standardowy
tryb) dla źródeł Wideo.
1. Przejdź do OBRAZ > Tryb obrazu.
Ustawienie
trybu
użytkownika
2. Naciskaj
/ , aby wybrać Użytkownik 1 lub Użytkownik 2.
3. Naciśnij , aby podświetlić Ustawienie trybu użytkownika, po czym
naciśnij OK. Zostanie wyświetlony ekran Ustawienie trybu
użytkownika.
4. Wybierz Załaduj ustawienia i naciśnij OK.
5. Naciskaj
potrzeb.
/ , aby wybrać tryb obrazu najbardziej zbliżony do swoich
6. Naciśnij OK i MENU, aby powrócić do menu OBRAZ.
7. Naciśnij , aby wybrać pozycje podmenu do zmiany i ustaw wartości za
pomocą / . Dokonane ustawienia określają wybrany tryb użytkownika.
Obsługa menu
39
Funkcja
Opis
• Zmień nazwę tr. użytk.
Wybierz, aby zmienić nazwę niestandardowych trybów obrazu (Użytkownik
1 lub Użytkownik 2). Nowa nazwa może mieć długość do 9 znaków
i składać się z liter (bez polskich znaków) (A-Z, a-z), cyfr (0-9) i spacji (_).
1. Przejdź do OBRAZ > Tryb obrazu.
Ustawienie
trybu
użytkownika
2. Naciskaj
/ , aby wybrać Użytkownik 1 lub Użytkownik 2.
3. Naciśnij , aby wyróżnić Ustawienie trybu użytkownika, po czym
naciśnij OK. Zostanie wyświetlony ekran Ustawienie trybu
użytkownika.
4. Naciśnij , aby wyróżnić Zmień nazwę tr. użytk., po czym naciśnij OK.
Zostanie wyświetlony ekran Zmień nazwę tr. użytk..
5. Użyj
Jasność
Kontrast
Kolor
Odcień
Ostrość
/ / /
w celu wybrania żądanych znaków.
6. Aby zakończyć, naciśnij MENU.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. Wyreguluj to ustawienie tak, aby
czarne obszary obrazu były rzeczywiście ciemne, ale żeby widoczne w nich
były detale.
Im wyższa wartość, tym większy kontrast. Użyj tego parametru do
ustawienia szczytowego poziomu bieli po uprzednim dostosowaniu
ustawienia Jasność do wybranego źródła sygnału wejściowego i otoczenia
projekcji.
Niższe ustawienie daje kolory mniej nasycone. Zbyt wysokie ustawienie
daje zbyt silne kolory, wyglądające nierealistycznie.
Im wyższa wartość, tym bardziej zielonkawy obraz. Im niższa wartość, tym
bardziej czerwonawy obraz.
Im wyższa wartość tym ostrzejszy obraz.
• Wybierz ustawienia gamma
Gamma dotyczy związku pomiędzy źródłem sygnału a jasnością obrazu.
Zaawansow
• 1,6/1,8/2,0/2,1: Wybierz wartości zgodnie ze swoimi preferencjami.
• 2,2/2,3: Zwiększenie średniej jasności wyświetlanego obrazu.
Najlepsze dla dobrze oświetlonego pomieszczenia, pokoju
konferencyjnego lub salonu.
• 2,4/2,5: Najlepsze do oglądania filmów w miejscach zaciemnionych.
• 2,6/2,8: Najlepsze do oglądania filmów składających się głównie
z ciemnych scen.
Wysoka jasność
Niski kontrast
1,6
40
Obsługa menu
Niska jasność
Wysoki kontrast
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
Funkcja
Opis
• Temper. kolorów
Opcje dostępne dla ustawień temperatury koloru* różnią się w zależności od
rodzaju wybranego sygnału.
1. Wysoki: Obraz ma niebieski odcień. (zimne kolory).
2. Normalny: Obraz używa kolorów standardowych.
3. Niski: Obraz ma czerwony odcień. (ciepłe kolory).
*Informacje dotyczące temperatury kolorów:
Istnieje wiele różnych odcieni, w różnych sytuacjach uznawanych za białe.
Jedną z powszechnych metod określania bieli jest tzw. „temperatura
kolorów”. Biel o niskiej temperaturze kolorów zdaje się być czerwonawa.
Biel o wysokiej temperaturze kolorów zdaje się być niebieskawa.
Można również ustawić preferowaną temperaturę barw, regulując
ustawienia następujących opcji.
• Wzm. czerwieni/Wzm. zieleni/Wzm. niebieskiego: Regulacja
poziomów kontrastu czerwonego, zielonego i niebieskiego.
• Korekta czerwieni/Korekta zieleni/Korekta niebieskiego: Regulacja
poziomów jasności czerwonego, zielonego i niebieskiego.
• 6-osiowa reg. koloru
Zaawansow
6-osiowa reg. koloru umożliwia regulację sześciu zestawów kolorów
(RGBCMY). Po wybraniu jednego koloru, można niezależnie regulować jego
zakres i nasycenie, zgodnie z preferencjami.
• Kolor podstawowy: Wybierz kolor spośród następujących: czerwony,
żółty, zielony, niebieskozielony, niebieski lub purpurowy.
• Barwa: Zwiększenie zakresu powoduje
objęcie kolorów składających się
w większych proporcjach z dwóch
Żółty
CZERWONY
ZIELONY
sąsiednich kolorów. Spójrz na ilustrację
po prawej stronie, aby dowiedzieć się, jak
kolory odnoszą się do siebie.
Fuksja
Purpurowy
Na przykład po wyborze czerwonego
i ustawieniu zakresu na 0,
NIEBIESKI
w wyświetlanym ekranie wybierany
będzie tylko czysty czerwony.
Zwiększenie zakresu spowoduje objęcie
czerwonego zbliżonego do żółtego i do purpurowego.
• Wzmocnienie: Dostosuj wartości zgodnie ze swoimi preferencjami.
Poziom kontrastu wybranego podstawowego koloru zostanie
zmieniony. Wszelkie dokonane regulacje są natychmiast aktywne.
• Nasycenie: Dostosuj wartości zgodnie ze swoimi preferencjami.
Wszelkie dokonane regulacje są natychmiast aktywne.
Nasycenie określa „ilość” koloru na obrazie wideo. Niższe ustawienie daje
kolory mniej nasycone; ustawienie „0” usuwa ten kolor całkowicie z obrazu.
Jeśli nasycenie jest zbyt wysokie, kolor będzie zbyt mocny i nierealistyczny.
Obsługa menu
41
Funkcja
Opis
• MoviePro
Zaawansow
Resetowanie
bieżącego
trybu obrazu
42
Obsługa menu
• Poprawa koloru: Pozwala na dokładną regulację nasycenia barw
z większą swobodą. Stosuje złożone algorytmy modulacji barw w celu
idealnego wyświetlania nasyconych barw, drobnych gradacji, odcieni
przejściowych i subtelnych pigmentów.
• Odcień skóry: Stosuje inteligentną regulację odcienia wyłącznie do
kalibracji barwy skóry, pozostawiając inne barwy niezmienione.
• Superrodzielczość: To technologia przetwarzania rozdzielczości
znacznie poprawiająca jakość treści Full HD pod względem kolorów,
kontrastu i faktury.
Przestawia wszystkie przeprowadzone regulacje Tryb obrazu (w tym
w trybach ustawień wstępnych, Użytkownik 1 i Użytkownik 2) na domyślne
wartości fabryczne.
1. Naciśnij przycisk OK. Pojawia się komunikat potwierdzenia.
2. Klawiszami / przejdź do pozycji Resetuj i naciśnij OK. Przywrócone
zostaną fabryczne ustawienia bieżącego trybu obrazu.
Menu WYŚWIETLACZ
Funkcja
Opis
Istnieje kilka opcji regulacji formatu obrazu w zależności od źródła sygnału.
• Automatyczny: Skaluje obraz proporcjonalnie,
aby dopasować wyjściową rozdzielczość projektora
w poziomie lub pionie.
• Rzeczywiste: Obraz wyświetlany jest z oryginalną
rozdzielczością i jego wielkość zmieniana jest tak,
aby dopasować go do obszaru ekranu.
Obraz 4:3
Obraz 4:3
Obraz 16:9
Format
obrazu
Obraz 16:10
• 4:3: Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go w środku
ekranu o wsp. kształtu 4:3.
Obraz 4:3
• 16:9: Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go
w środku ekranu o wsp. kształtu 16:9.
Obraz 16:9
• 16:10: Skaluje obraz, tak aby wyświetlać go
w środku ekranu o wsp. kształtu 16:10.
Obraz 16:10
Wyświetla ekran regulacji położenia. Aby przesunąć wyświetlany obraz, użyj
Położ. obrazu przycisków strzałek. Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli wybrany jest sygnał
komputerowy (PC).
Ukrywa słabą jakość obrazu przy krawędziach.
Regulacja
Im większa wartość, tym większa część ekranu jest ukrywana, podczas gdy
overscan
ekran pozostaje wypełniony i zachowuje odpowiednią geometrię. Wartość 0
oznacza wyświetlanie 100% obrazu.
Reguluje fazę zegara zmniejszając zniekształcenia
obrazu.
Faza
Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli wybrany jest
sygnał komputerowy (PC).
Wielkość
horyz.
Regulacja szerokości wyświetlanego obrazu.
Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli wybrany jest sygnał komputerowy (PC).
Przełącza wyświetlaną rozdzielczość.
Przesunięcie
4K
• Wył.: Przełącza na rozdzielczość FHD.
Tryb obrazu zostanie ustawione automatycznie na tryb stały (FHD).
• Wł. (zalecane): Przełącza na rozdzielczość 4K.
Obsługa menu
43
Menu INSTALOWANIE
Funkcja
Tryb
projektora
Wzorzec
testowy
Opis
Projektor może być zainstalowany na suficie lub za ekranem. Patrz "Wybór
miejsca" na stronie 26.
Ta funkcja jest pomocna w regulacji rozmiaru
ekranu oraz ostrości i pozwala sprawdzić, czy
wyświetlany obraz jest wolny od zakłóceń. Aby
zamknąć wzorzec testowy, naciśnij MENU
i wybierz Wył..
• Tryb źródła światła: Wybór odpowiedniej mocy źródła światła projektora
spośród następujących trybów. Patrz "Oszczędzanie energii" na stronie 55.
Ustawienia
źródła światła • Informacje o źródle światła: Patrz "Informacje o źródle światła" na stronie
55.
W obszarach położonych na wysokości od 1201 do 3 000 m nad poziomem
morza i o temperaturze otoczenia pomiędzy 5°C–30°C zaleca się korzystanie
z Tryb dużej wysokości.
Praca w trybie „Tryb dużej wysokości” może zwiększyć hałas projektora
w decybelach, ponieważ konieczna jest większa prędkość działania
wentylatora w celu zwiększenia chłodzenia i wydajności.
Tryb dużej
wysokości
W przypadku korzystania projektora w środowiskach ekstremalnych innych
niż opisano powyżej, może on wykazywać objawy automatycznego
wyłączenia w celu ochrony projektora przed przegrzaniem. W takich
przypadkach należy włączyć Tryb dużej wysokości, aby rozwiązać te
problemy. Nie jest to jednak stan, w którym projektor może działać we
wszystkich nieprzyjaznych środowiskach.
Funkcja Tryb dużej wysokości nie powinna być używana na wysokościach
od 0 do 1 200 m i przy temperaturze od 0°C do 40°C. Uruchomienie funkcji
w tych warunkach spowoduje przechłodzenie projektora.
44
Obsługa menu
Menu KONFIG. SYSTEMU: PODST
Funkcja
Język
Kolor tła
Ekran
powitalny
Opis
Pozwala ustawić język menu ekranowych.
Ustawia kolor tła projektora.
Umożliwia wybór ekranu wyświetlanego przy uruchomieniu projektora.
Automatyczne Umożliwia automatyczne wyłączenie się projektora, jeśli po określonym
czasie nie zostanie wykryte źródło sygnału, co pozwala na oszczędzanie
wyłączanie
energii źródła światła.
Bezpośrednie Umożliwia włączanie projektora bezpośrednio po podłączeniu do niego
zasilanie wł.
przewodu zasilającego.
• Położenie menu: Reguluje położenie menu ekranowego (OSD).
Menu
ustawień
• Menu czasu wyświetlania: Ustawienie czasu, przez jaki menu ekranowe
pozostaje aktywne po ostatnim naciśnięciu przycisku.
• Komunikat przypomnienia: Włącza lub wyłącza komunikaty przypomnień.
Zmiana nazwy bieżącego źródła.
Zmień nazwę
wejścia
Autom.
wyszukiwanie
wejścia
Na stronie Zmień nazwę wejścia za pomocą klawiszy
wprowadź żądane znaki dla podłączonego źródła.
/ / /
i OK
Po zakończeniu naciśnij MENU, aby zakończyć i zapisać zmiany.
Umożliwia automatyczne wyszukiwanie sygnałów przez projektor.
Obsługa menu
45
Menu KONFIG. SYSTEMU: ZAAWANS.
Funkcja
HDR
Ustawienia
dźwięku
Zakres HDMI
Opis
• HDR: Projektor obsługuje źródła obrazu HDR. Projektor automatycznie
wykrywa zakres dynamiczny sygnału źródłowego i optymalizuje ustawienia
gammy i kolorów w celu wyświetlania materiałów w szerokim zakresie
warunków oświetlenia. Można wymusić ustawienie SDR.
• EOTF: Projektor może automatycznie regulować poziom jasności obrazu
w zależności od źródła sygnału. Normalnie zalecane jest domyślne
ustawienie „Środek”. Jeśli jasność wyświetlanego obrazu jest za niska,
wybierz „Niski”. Kiedy ważniejsza jest gradacja, wybierz „Wysoki”.
• Głośność: Regulacja poziomu dźwięku.
• Wycisz: Tymczasowe wyłączenie dźwięku.
• Automatyczny: ustawia automatyczne wykrywanie przestrzeń kolorów
HDMI sygnału wejściowego przez projektor.
• Pełny zakres: ustawia zakres kolorów HDMI na wartość 0 - 255.
• Ograniczony zakres: ustawia zakres kolorów HDMI na wartość 16 - 235.
Dla celów bezpieczeństwa i by zapobiec nieautoryzowanemu wykorzystaniu,
można zabezpieczyć projektor hasłem. Wybranie Wł. ogranicza dostępność
projektora tylko do osób znających prawidłowe hasło. Wprowadzenie 5 razy
z rzędu nieprawidłowego hasła powoduje automatyczne wyłączenie
projektora.
Napotkasz niedogodności, jeśli włączysz tę funkcję, a następnie zapomnisz
hasło. Na wszelki wypadek zapisz hasło i schowaj je w bezpiecznym miejscu.
Użytkownik zostanie poproszony o ustawienie nowego hasła, jeśli nie zostało
ono ustawione wcześniej. Zgodnie z menu ekranowym cztery przyciski
strzałek ( , , , ) odpowiadają czterem cyfrom (1, 2, 3, 4). Ustaw
6-cyfrowe hasło za pomocą strzałek. W trakcie wprowadzania cyfry
wyświetlają się jako gwiazdki.
• Zmień hasło
Hasło
Przed zmianą hasła na nowe należy wprowadzić stare hasło.
• Blokada włączania
Przed zmianą ustawienia użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie
aktualnego hasła.
Po ustaleniu hasła i włączaniu blokady zasilania projektora nie można będzie
używać, jeśli prawidłowe hasło nie zostanie wprowadzone przy każdym
uruchomieniu urządzenia.
Jeśli zapomnisz hasła, zresetuj funkcję zabezpieczenia hasłem:
1.Wyłącz projektor.
2.Odłącz przewód zasilający.
3.Przytrzymaj
i do czasu podłączenia przewodu zasilającego, gdy
zgaśnie Kontrolka POWER (Zasilanie).
Funkcja hasła została zresetowana, a Blokada włączania jest Wył..
Projektor można włączyć bez podawania hasła.
46
Obsługa menu
Funkcja
Opis
Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze, można zapobiec
przypadkowym zmianom ustawień projektora, np. przez dzieci. Gdy funkcja
Blokada klawiszy panelu jest włączona, nie działają żadne przyciski na
projektorze z wyjątkiem przycisku . (ZASILANIE).
Blokada
klawiszy
panelu
Aby zwolnić blokadę klawiszy panelu, naciśnij dowolny przycisk na
projektorze jeden raz, wyświetlając ostrzeżenie o blokadzie klawiszy panelu.
Po wyświetleniu ostrzeżenia naciśnij ponownie przycisk W prawo/ na
projektorze lub pilocie. (Naciśnij i przytrzymaj przycisk na projektorze przez
3 sekundy).
Przyciski pilota nadal działają po włączeniu blokady przycisków panelu.
Wyłączenie projektora bez wyłączenia blokady przycisków panelu powoduje,
że po następnym włączeniu projektora blokada pozostanie włączona.
Ustawienie
portu
sterowania
Umożliwia wybór preferowanego portu sterowania: za pośrednictwem
gniazda RS232/LAN (gniazdo STEROWANIE lub LAN na projektorze) lub
gniazda HDBaseT (wejście HDBaseT na projektorze).
Ten projektor obsługuje funkcje sieciowe. Możliwe jest sterowanie
projektorem z użyciem zdalnego komputera za pomocą przeglądarki
internetowej, jeśli oba urządzenia są odpowiednio podłączone do tej samej
sieci lokalnej.
• Sieć przewodowa
• Stan: Pokazuje stan połączenia.
• DHCP: Wybierz Wł., jeśli pracujesz w środowisku DHCP, dzięki czemu
ustawienia Adres IP, Maska podsieci, Domyślna bramka, Serwer
DNS zostaną pobrane automatycznie. Wybierz Wył., jeśli nie pracujesz
w środowisku DHCP, aby dokonać regulacji ustawień poniżej.
Ustawienia
sieci
• Adres IP
• Maska podsieci
• Domyślna bramka
• Serwer DNS
• Zastosuj
Dostępne tylko wtedy, gdy DHCP jest ustawione
na Wył.. Użyj / , aby wybrać kolumnę, po czym
użyj / , aby ustawić wartość.
Wprowadza ustawienia.
• PJLink certyfikacja: Zapobiega nieautoryzowanemu połączeniu
z projektorem przez aplikację PJLink. Hasło domyślne to „admin”.
Po wybraniu Wł. można zmienić hasło PJLink.
• Zmień hasło PJLink: Wprowadź aktualne hasło. Naciśnij , , aby wybrać
cyfrę i naciśnij , , aby wybrać spośród znaków 0-9, A-Z, a-z lub symboli.
Naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór. Wprowadź nowe hasło i naciśnij OK,
aby potwierdzić wybór.
Jeśli zapomnisz hasła, użyj hasła „projectorcontroller”.
• Wykrywanie urządzenia AMX: Gdy ta funkcja jest ustawiona na Wł.,
projektor może być wykryty przez kontroler AMX.
• Adres MAC: Wyświetla adres Mac tego projektora.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sterowania projektorem ze
zdalnego komputera, patrz "Zdalne sterowanie projektorem poprzez
przeglądarkę internetową (e-Control®)" na stronie 49.
Obsługa menu
47
Funkcja
Opis
• Włącz tryb gotowości sieci: Umożliwia projektorowi oferowanie funkcji
sieciowej, gdy znajduje się w stanie gotowości.
Gotowość
LAN
• Automatyczne wyłączanie trybu gotowości sieci: Kiedy minie pewien
okres bez komunikacji sieciowej w trybie gotowości, funkcja sieci zostanie
wyłączona. Na przykład, jeśli ustawi się opcję na 20 minut, tryb gotowości
sieci zostanie automatycznie wyłączony, gdy przez 20 minut nie będzie
komunikacji sieciowej.
Przywraca wszystkie wartości ustawień fabrycznych.
Resetuj wsz.
ust.
Pozostaną tylko następujące ustawienia: OBRAZ, Format obrazu,
Przesunięcie 4K, Tryb projektora, Tryb źródła światła, EOTF, Ustawienia
dźwięku, Hasło, Ustawienia sieci, Gotowość LAN, menu „Tools”
w e-Control® na strona 49 i hasło PJLink.
Menu INFORMACJE
Funkcja
Wejście
Tryb obrazu
Rozdzielczość
System kolorów
Czas użytkowania źródła
światła
Wersja oprogramowania
48
Obsługa menu
Opis
Pokazuje obecne źródło sygnału.
Wyświetla Tryb obrazu.
Pokazuje naturalną rozdzielczość sygnału wejściowego.
Pokazuje format koloru wejściowego.
Wyświetla liczbę godzin, przez które źródło światła było
używane.
Pokazuje wersję oprogramowania projektora.
Zdalne sterowanie projektorem poprzez
przeglądarkę internetową (e-Control®)
Dzięki odpowiedniemu połączeniu przewodowemu z siecią LAN i ustawieniom sterowania oraz
pod warunkiem, że zarówno komputer, jak i projektor znajdują się w tej samej sieci lokalnej,
można obsługiwać projektor za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji PJLink.
Zalecane systemy operacyjne: Windows 7/8.1/10, Mac OS X v10.4/10.5/10.6/10.7/10.11.
1. Wprowadź adres projektora w pasku adresu przeglądarki i naciśnij Enter.
Zalecane przeglądarki internetowe: IE11, Chrome v55.0 / 56.0 / 57.0 3/ 64.0.3282, Firefox v50.0 /
51.0 / 52.0, Safari v8.0 / 9.0 / 10.0.
2. Wyświetlona zostanie strona zdalnego sterowania w sieci. Ta strona umożliwia obsługę
projektora tak samo, jak w przypadku używania pilota lub panelu sterowania projektora.
• Strona główna
i
ii
i
i
i. Te przyciski działają tak samo, jak przyciski w menu ekranowych, na projektorze lub
pilocie. Szczegóły opisano w sekcjach "Projektor i pilot" na stronie 24 i "Obsługa menu" na
stronie 36.
ii. Aby zmienić źródło wejścia, naciśnij na żądany sygnał.
W przypadku korzystania z panelu sterowania projektora lub pilota zdalnego sterowania do
zmiany ustawień menu ekranowego, synchronizacja zmian z projektorem przez przeglądarkę
internetową może chwilę potrwać.
Zdalne sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (e-Control®)
49
• Ekran narzędzi (Tools)
Ekran narzędzi umożliwia zarządzanie projektorem, konfigurację ustawień sieciowych
Ustawienia sieci i bezpieczny dostęp do zdalnego sterowania projektorem.
i
iii
v
iv
vi
vi
i. Podczas korzystania z aplikacji Crestron Control System informacje dotyczące
konfiguracji znajdziesz w podręczniku użytkownika tego programu.
ii. Możesz nazwać projektor, sprawdzać informacje o jego lokalizacji oraz o osobie, która
się nim zajmuje.
iii. Można regulować Ustawienia sieci.
iv. Po dokonaniu ustawień dostęp do zdalnego sterowania projektorem zostaje
zabezpieczony hasłem.
v. Po dokonaniu ustawień dostęp do strony narzędzi zostaje zabezpieczony hasłem.
• Po dokonaniu ustawień naciśnij przycisk Send, a dane zostaną zapisane w projektorze.
• Po ustawieniu hasła obok przycisku Narzędzia pojawi się przycisk Wyloguj się.
• Zanotuj hasło przed lub bezpośrednio po jego wprowadzeniu, aby można było je odnaleźć
w przypadku zapomnienia.
• Jeśli nie zanotujesz hasła i zapomnisz je, możesz je zresetować, wykonując poniższą
procedurę.
- Otwórz ekran logowania się do aplikacji e-Control® w przeglądarce.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski MENU i na projektorze przez 3 sekundy.
- Hasło zostanie zresetowane.
• Oprogramowanie jest dostępne w języku angielskim.
• Po włączeniu DHCP połączenie ze stroną WWW może zostać wstrzymane. W takiej sytuacji
należy sprawdzić nowy adres IP projektora i wpisać go, aby ponownie ustanowić połączenie.
vi. Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do strony zdalnego sterowania projektorem.
50
Zdalne sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (e-Control®)
• Strona Info
Strona Info wyświetla informacje oraz status projektora.
i
i
ii
iii
i. Informacje wprowadzone na stronie Narzędzia będą tutaj dostępne, a jeśli korzystasz
z aplikacji e-Control® po raz pierwszy, kolumny będą puste.
ii. Jeśli projektor pracuje w nienormalnych warunkach, zostaną wyświetlone poniższe
informacje.
Jeśli projektor pracuje w normalnych warunkach lub w warunkach nienormalnych, innych od
wymienionych poniżej, kolumna Status błędu będzie zawierać ciąg znaków „0:No Error” (0: Brak
błędu).
Stan błędu
Opis
3: Awaria źródła światła
Źródło światła nie może się włączyć lub wyłącza się
podczas pracy.
3: Przegrzanie
Temperatura wewnątrz projektora jest zbyt wysoka lub nie
można jej zmierzyć.
3: Blokada wentylatora
Nie można ustawić lub wykryć prędkości obrotowej
wentylatora.
3: Przekroczony czas
pracy źródła światła
Źródło światła pracuje nadal mimo wyświetlenia
dotyczących go komunikatów ostrzegawczych.
(3 = błąd)
iii. Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do strony zdalnego sterowania projektorem.
Sterowanie projektorem za pomocą aplikacji PJLink
Ten projektor obsługuje standardową aplikację PJLink w zakresie sterowania urządzeniem.
Za jej pomocą można także kontrolować i monitorować pracę projektora spośród projektorów
innych producentów.
Informacje o PJLink
• Do korzystania z funkcji PJLink jest wymagana instalacja oprogramowania PJLink.
• Aby uzyskać dane techniczne PJLink™, należy odwiedzić stronę japońskiego stowarzyszenia
Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA).
(http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
Zdalne sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (e-Control®)
51
• Ten projektor jest w pełni zgodny ze specyfikacjami JBMIA PJLink™ klasy 1. Obsługuje on
wszystkie polecenia zdefiniowane w specyfikacji PJLink™ klasy 1, a zgodność ta została
potwierdzona specyfikacją PJLink™ w wersji 1.4.
Korzystanie z funkcji hasła
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do projektora za pośrednictwem aplikacji PJLink,
w projektorze jest dostępna opcja konfiguracji hasła zabezpieczającego. Aby ustawić hasło,
patrz "Ustawienia sieci" na stronie 47.
Komendy PJ Link
Ten projektor obsługuje protokół PJ Link do sterowania projektorem. Obsługiwane komendy
opisano poniżej.
Komenda Informacje o sterowaniu Uwagi
0 = Zasilanie wył.
POWR
Sterowanie zasilaniem
1 = Zasilanie wł.
0 = Gotowość
POWR?
Zapytanie o stan zasilania
1 = Zasilanie wł.
INPT
Przełączanie źródeł
11 = COMPUTER1
31 = HDMI1
Zapytanie o przełączanie 32 = HDMI2
INPT?
źródła
51 = HDBaseT
AVMT
Sterowanie wyciszaniem 10 = PUSTE wyłączenie
11 = Włączenie funkcji BLANK
20 = Wyłączenie wyciszenia dźwięku
Zapytanie o stan
21 = Włączenie wyciszenia dźwięku
AVMT?
wyciszenia
30 = Wyłączenie funkcji BLANK i wyciszenia dźwięku
31 = Włączenie funkcji BLANK i wyciszenia dźwięku
Pierwszy bajt: Błąd wentylatora, 0 lub 2
Drugi bajt: Błąd źródła światła, 0 lub 2
Trzeci bajt: Błąd temperatury, 0 lub 2
Czwarty bajt: Zawsze 0
ERST?
Zapytanie o stan błędu
Piąty bajt: Zawsze 0
Szósty bajt: Inne błędy 0 lub 2
* 0 lub 2 oznaczają:
0 = Brak wykrycia błędu, 2 = Błąd
Pierwsza wartość (cyfry 1 do 4): Łączny czas pracy
źródła światła (ten element wyświetla czas pracy
Zapytanie o stan źródła
źródła światła – w godzinach – obliczony w oparciu
LAMP?
światła
o Tryb źródła światła ustawione na Eco).
Druga wartość: 0 = Źródło światła wyłączone,
1 = Źródło światła włączone
Zapytanie o dostępne
Zwracana jest następująca wartość.
INST?
wejścia
„11 31 32 51”
Zapytanie o nazwę
Rozkaz reaguje z nazwą projektora określoną na
NAME?
projektora
stronie narzędzi.
Zapytanie o nazwę
INF1?
Zwracana jest wartość „Canon”.
producenta
Zapytanie o nazwę
INF2?
Wyświetlony komunikat „LX-MH502Z”.
modelu
Zapytanie o inne
INFO?
Wyświetlony komunikat „4K UHD”.
informacje
Zapytanie o informacje
CLSS?
Zwracana jest wartość „1”.
dotyczące klasy
52
Zdalne sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (e-Control®)
• Dla polecenia PJLink „INPT?” odpowiedź zostanie zwrócona, tylko jeśli na ekranie jest
wyświetlane źródło. Jeśli nie ma sygnału, wyświetlony zostanie komunikat „ERR3”.
• Opisana powyżej metoda kontroli może nie zostać wykonana poprawnie lub dane
monitorowania mogą nie zostać uzyskane poprawnie w następujących warunkach:
- W stanie gotowości
- Podczas przełączania źródła wejściowego
- Podczas przetwarzania rozkazu
- Podczas wykonywania AUTO PC
- Przed zniknięciem ekranu powitalnego po włączeniu zasilania.
• Użyj 1 komputera do kontroli/monitorowania 1 projektora.
• Informacje na temat sterowania/monitorowania za pomocą PJLink można znaleźć w instrukcji
obsługi aplikacji PJLink.
• Podczas monitorowania pracy projektora za pomocą tej funkcji oraz wysyłania kolejnych
poleceń zapytania, kolejne polecenie zapytania należy wysłać po otrzymaniu z projektora
odpowiedzi na poprzednie.
Słowniczek
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poniższego słowniczka, zapoznaj się
z dostępnym w sprzedaży podręcznikiem technicznym.
Termin
DHCP
IP Address
(Adres IP)
Subnet Mask
(Maska podsieci)
Default Gateway
(Domyślna bramka)
Opis
Skrót od nazwy protokołu Dynamic Host Configuration Protocol.
Przypisuje on automatycznie adres IP do urządzenia w sieci.
Składający się z cyfr adres identyfikujący podłączone do sieci
komputery.
Wartość cyfrowa definiująca ilość bitów używanych dla danego adresu
sieciowego w podzielonej sieci (lub podsieci), w adresie IP.
Serwer (lub router) do komunikacji pomiędzy sieciami (podsieci), które
są podzielone przez maskę podsieci.
Zdalne sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę internetową (e-Control®)
53
Konserwacja
Jak dbać o projektor
Czyszczenie obiektywu
Obiektyw należy czyścić zawsze, gdy pojawią się na nim drobiny kurzu i zabrudzenia. Przed
rozpoczęciem czyszczenia obiektywu należy wyłączyć projektor i odczekać, aż ostygnie.
• Lekko zdmuchnij kurz i pył z obiektywu gruszką. Następnie zetrzyj zabrudzenia miękką
ściereczką. Nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki organiczne.
• Nigdy nie używaj szorstkich materiałów, alkalicznych/kwasowych środków czyszczących,
proszków do szorowania ani roztworów lotnych, takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalnik lub
środek owadobójczy. Użycie takich środków lub długotrwały kontakt z materiałami gumowymi
lub winylowymi może spowodować uszkodzenie obudowy projektora.
Czyszczenie obudowy projektora
Przed oczyszczeniem obudowy wyłącz projektor z użyciem procedury wyłączania opisanej
w sekcji "Wyłączanie projektora" na stronie 35 i odłącz przewód zasilający.
• Nie używać klejów, smarów, olejów ani detergentów zasadowych do konserwacji tego
projektora. Mogą one przykleić się do obudowy projektora i spowodować jego uszkodzenie,
co może prowadzić do upadku projektora z mocowania i spowodowania wypadku lub obrażeń
ciała.
• Aby usunąć zabrudzenia i kurz, przetrzyj obudowę miękką szmatką nie zostawiającą włókien.
• W celu usunięcia opornych zabrudzeń lub plam zwilż miękki materiał wodą i detergentem
o neutralnym pH. Następnie przetrzyj obudowę.
Nie używaj wosku, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika lub innych detergentów chemicznych.
Mogą one uszkodzić obudowę.
Przechowywanie projektora
W razie konieczności przechowywania projektora przez dłuższy czas, należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
• Dopilnuj, by temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania mieściły się w zakresie
zalecanym dla projektora. Odwołaj się do sekcji "Dane techniczne" na stronie 59 lub zapytaj
sprzedawcę o zakres.
• Schowaj nóżki do regulacji.
• Wyjmij baterię z pilota.
• Zapakuj projektor do oryginalnego lub podobnego opakowania.
54
Konserwacja
Informacje o źródle światła
Informacje dotyczące czasu użytkowania źródła światła
Gdy projektor działa, czas (w godzinach) użytkowania źródła światła jest automatycznie
obliczany przez wbudowany zegar.
Aby uzyskać informacje o czasie użytkowania źródła światła:
• Przejdź do INFORMACJE.
• Przejdź do INSTALOWANIE > Ustawienia źródła światła > Informacje o źródle światła
Oszczędzanie energii
• Konfiguracja Tryb źródła światła
Przejdź do INSTALOWANIE > Ustawienia źródła światła > Tryb źródła światła i naciśnij
/ , aby wybrać odpowiedni tryb źródła światła spośród dostępnych trybów.
Przełączenie projektora w tryb Eco/360 i Pionowo pozwala oszczędzać energię.
Tryb źródła
światła
Normal
Eco
360 i Pionowo
Opis
Zapewnia pełną jasność źródła światła.
Obniża jasność w celu oszczędzania energii i redukuje szum wentylatora
Obniża jasność w celu oszczędzania energii. Kiedy projektor jest
zainstalowany z nachyleniem ponad ±45 i do projekcji w orientacji
portretowej, należy wybrać 360 i Pionowo. Patrz strona 17.
• Ustawienia Automatyczne wyłączanie
Ta funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie projektora, gdy przez określony czas nie
wykrywa on żadnego sygnału wejściowego, co pozwala na oszczędzanie energii.
Aby ustawić Automatyczne wyłączanie, przejdź do KONFIG. SYSTEMU: PODST >
Automatyczne wyłączanie i naciśnij / .
• Widoczna jasność wyświetlanego obrazu będzie się wahać w zależności od warunków
oświetleniowych otoczenia i ustawień kontrastu/jasności wybranego wejścia sygnału.
• Jasność źródła światła zmniejsza się z czasem i może różnić się w zależności od specyfikacji
producenta lamp. Takie zachowanie jest normalne i prawidłowe.
Konserwacja
55
Kontrolki
Kontrolka
Stan i opis
Czerwony
Zielony
Migający
Zielony
Pomarańczowy
Migający
Zielony
Czerwony
Migający
Wył.
Wył.
Wył.
Uruchamianie.
Wył.
Wył.
Normalna praca.
Wył.
Wył.
Normalne chłodzenie podczas wyłączania.
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Migający
Czerwony
Zielony
Czerwony
Zielony
Migający
Czerwony
Migający
Czerwony
Migający
Czerwony
Migający
Czerwony
Migający
Zielony
56
Wył.
Stany zasilania
Stan gotowości.
Konserwacja
Czerwony
Czerwony
Migający
Zielony
Zielony
Migający
Czerwony
Czerwony Niepowodzenie uruchomienia koła barw.
Niepowodzenie wyłączenia przelicznika (przerwanie
Wył.
transmisji danych)
Stany źródła światła
Czerwony Błąd źródła światła podczas normalnej pracy.
Czerwony
Źródło światła nie świeci.
Migający
Stany temperatury
Błąd wentylatora 1 (rzeczywista prędkość wentylatora
Wył.
wykracza poza żądaną prędkość).
Błąd wentylatora 2 (rzeczywista prędkość wentylatora
Wył.
wykracza poza żądaną prędkość).
Błąd wentylatora 3 (rzeczywista prędkość wentylatora
Wył.
wykracza poza żądaną prędkość).
Błąd wentylatora 4 (rzeczywista prędkość wentylatora
Wył.
wykracza poza żądaną prędkość).
Błąd wentylatora 5 (rzeczywista prędkość wentylatora
Wył.
wykracza poza żądaną prędkość).
Błąd wentylatora 6 (rzeczywista prędkość wentylatora
Wył.
wykracza poza żądaną prędkość).
Błąd wentylatora 7 (rzeczywista prędkość wentylatora
Wył.
wykracza poza żądaną prędkość).
Błąd wentylatora 8 (rzeczywista prędkość wentylatora
Wył.
wykracza poza żądaną prędkość).
Błąd temperatury 1 (przekroczenie limitu temperatury 55°C
Wył.
(131°F)).
Rozwiązywanie problemów
Projektor się nie włącza.
Przyczyna
Przewód zasilający nie dostarcza prądu.
Próba ponownego włączenia projektora
w czasie procesu ochładzania.
Rozwiązanie
Podłącz jeden koniec przewodu zasilania do
wejścia zasilania AC projektora i podłącz drugi
koniec przewodu zasilania do gniazdka zasilania.
Jeśli gniazdko ma włącznik, upewnij się, że jest
włączony.
Czekaj, aż proces ochładzania dobiegnie końca.
Brak obrazu
Przyczyna
Źródło wideo nie jest włączone lub
podłączone poprawnie.
Projektor nie jest prawidłowo podłączony
do urządzenia źródłowego.
Sygnał wejściowy został nieprawidłowo
wybrany.
Rozwiązanie
Włącz źródło sygnału wideo i upewnij się, czy
przewody zostały podłączone prawidłowo.
Sprawdź połączenia.
Wybierz poprawny sygnał wejściowy przyciskiem
INPUT (WEJŚCIE).
Rozmyty obraz
Przyczyna
Ostrość obiektywu projekcyjnego nie
została prawidłowo ustawiona.
W zależności od częstotliwości sygnału
wideo, projektor wymaga korekty w celu
uzyskania mniej rozmazanego obrazu.
Rozwiązanie
Wyreguluj ostrość za pomocą pierścienia ostrości.
Wyreguluj Faza w menu WYŚWIETLACZ.
Pilot nie działa.
Przyczyna
Rozwiązanie
Wyczerpana bateria.
Wymień baterię na nową.
Między pilotem i projektorem znajduje się
Usuń przeszkodę.
jakaś przeszkoda.
Stań w odległości do 8 metrów (26 stóp) od
Projektor znajduje się za daleko.
czujnika podczerwieni pilota.
Hasło jest nieprawidłowe.
Przyczyna
Zapomniałeś hasła.
Rozwiązanie
Patrz "Hasło" na stronie 46.
Rozwiązywanie problemów
57
Strona internetowa nie jest wyświetlona w przeglądarce internetowej.
Przyczyna
Rozwiązanie
Sprawdź ustawienia sieci LAN. Szczegóły opisano
Wystąpiły problemy z ustawieniami
w sekcji "Ustawienia sieci" na stronie 47. Upewnij
sterowania siecią LAN lub kablem.
się, że kable LAN są prawidłowo podłączone.
Wczytaj stronę internetową w przeglądarce
Ustawienia sieci projektora nie są
ponownie.
odzwierciedlone lub adres IP projektora
Jeśli nie widać prawidłowych danych po
wpisany w pasku adresu przeglądarki jest
odświeżeniu strony internetowej, sprawdź adres
błędny.
IP projektora.
58
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Dane techniczne projektora
Nazwa modelu
LX-MH502Z
System wyświetlacza
Typ
Układ DLP® z jednym procesorem
Wyciąg barwny z podziałem czasu, wyświetlanie
sekwencyjne
DMD
Rozmiar / Format obrazu
0,47" x 1 / 16:9
System napędowy
Liczba pikseli
DLP® x 1 procesor
2 073 600 (1920 x 1080)
Rozdzielczość
(przesunięcie 4K WŁ./WYŁ.)
8 294 400 (3840 x 2160)/
2 073 600 (1920 x 1080)
Współczynnik zoomu
1,6 x
Obiektyw
Urządzenie wyświetlające
System optyczny
Powiększanie / System regulacji Ręcznie / Ręcznie
ostrości
Pion: +60%, poziom: +23%
Przesuwanie obiektywu
Ogniskowa
f = 14,3 mm ~ 22,9 mm
Liczba f
F 1,81–F 2,1
Źródło światła
Laser-fosfor
Wielkość obrazu (odległość
projekcyjna)
Szeroki kąt: 60"~300" (1,80 m~8,98 m/5,91'~29,46')
Tele: 60"~200" (2,87 m~9,58 m/ 9,42'~31,43')
Liczba kolorów
1 073 000 000 kolorów
Jasność*1 (w trybie prezentacji,
wejście HDMI)
5000 lumenów
Współczynnik kontrastu*1 (pełna biel: 50000:1
pełna czerń, w trybie prezentacji)
80%
Stosunek jasności na obrzeżach do
*1
środka
Głośnik
Maksymalna rozdzielczość
wejściowa
10 W ・ monofoniczny x 1
3840 x 2160 punktów
Dane techniczne
59
Sygnał wejściowy
Złącza
Sygnały wideo
Nazwa modelu
LX-MH502Z
Analogowe wejście
PC
WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Wejście HDMI
Mini Dsub15 x 2
Z podłączonych komputerów:
3840 x 2160/WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/
FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Z podłączonego sprzętu audiowizualnego:
2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Analogowe wejście PC/Analogowe wyjście PC
HDMI x 2
Wejście cyfrowe PC/cyfrowe wideo
Gniazdo mini x 2
Wejście audio x 1, wyjście audio x 1
Dsub9
Połączenie RS-232C
RJ-45 x 2
Port USB mini B
Wejście połączenia sieciowego
(100BASE-TX/10BASE-T)/HDBaseT
Port serwisowy
Typ A portu USB
Wyjście zasilania
Digital PC
TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Analog PC
0,7 Vp-p, biegunowość dodatnia, impedancja = 75Ω
Synchronizacja w poziomie/pionie: Poziom TTL, biegunowość
ujemna lub dodatnia
Impedancja = 600Ω lub więcej
Dźwięk
Temperatura pracy
39 / 37 dB (Tryb źródła światła: normal/eco):
przesunięcie 4K WŁ.
37 / 35 dB (Tryb źródła światła: normal/eco):
przesunięcie 4K WYŁ.
0°C (32°F) do 40°C (104°F)
Zasilanie
AC 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz
Szum
Maksymalny pobór mocy Prąd zmienny 100 V~120 V; 550 W (Normalny), < 400 W (Eko)
Prąd zmienny 220 V~240V; 510 W (Normalny), < 380 W (Eko)
Prąd zmienny 100 V~120 V; < 0,4 W (LAN: wył.), < 1,5 W (LAN: wł.)
Pobór mocy w trybie
gotowości
Prąd zmienny 220 V~240 V; < 0,5 W (LAN: wył.), < 2 W (LAN: wł.)
60
Dane techniczne
Nazwa modelu
LX-MH502Z
Wymiary
Szer.: 450 mm, wys.: 154 mm, gł.: 379 mm / szer.:17,7", wys.:
6,1", gł.: 15,0" (bez wystających części: Szer.: 450 mm, wys.:
125 mm, gł.: 379 mm / szer.:17,7", wys.: 4,9", gł.: 15,0")
Około 9,3 kg (20,5 funta)
Ciężar
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania, bateria z ogniwem suchym do pilota,
przewód zasilania, kabel PC, ważne informacje oraz karta
gwarancyjna
• *1 Zgodność z ISO21118-2012
• W celu ochrony projektora moc źródła światła może zostać obniżona wraz ze wzrostem
temperatury otoczenia.
• Korzystanie z projektora bez przerwy przez długi okres może spowodować przyspieszenie
zużycia części optycznych.
• Dane techniczne produktu i jego wygląd podlegają zmianie bez uprzedzenia.
Wymiary
450 mm (szer.) x 154 mm (wys.) x 379 mm (gł.)
379
450
154
Jednostka: mm
Tolerancja: ±2 mm
Tabela częstotliwości
Obsługiwane częstotliwości dla wejścia D-sub
• Obsługiwane taktowania sygnału dla komputerów
Rozdzielczość
Tryb
720 x 400
720 x 400_70
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
640 x 480
Odświeżanie
(Hz)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
Częstotliwość
pozioma (kHz)
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
Zegar (MHz)
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
Dane techniczne
61
Rozdzielczość
Tryb
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
800 x 600
SVGA_85
SVGA_120 (Redukcja
maskowania)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
1024 x 768
XGA_85
XGA_120 (Redukcja
maskowania)
1152 x 864
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(Redukcja
1280 x 768
maskowania)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
1280 x 800
WXGA_120
(Redukcja
maskowania)
SXGA_60
1280 x 1024
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960
1280 x 960_85
1360 x 768
1360 x 768_60
WXGA+_60
(Redukcja
1440 x 900
maskowania)
WXGA+_60
1400 x 1050
SXGA+_60
1600 x 1200
UXGA
1680 x 1050_60
(Redukcja
1680 x 1050
maskowania)
1680 x 1050_60
640 x 480 przy 67 Hz
MAC13
832 x 624 przy 75Hz
MAC16
1024 x 768 przy 75Hz
MAC19
1152 x 870 przy 75Hz
MAC21
1920 x 1080_60
1920 x 1080 przy 60Hz
(Redukcja
maskowania)
62
Dane techniczne
Odświeżanie
(Hz)
60,317
72,188
75,000
85,061
Częstotliwość
pozioma (kHz)
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
146,250
30,240
57,280
80,000
100,00
60
67,5
148,5
Zegar (MHz)
40,000
50,000
49,500
56,250
Obsługiwane częstotliwości dla wejścia HDMI (HDCP)/HDBaseT
• Obsługiwane taktowania sygnału dla komputerów
Rozdzielczość
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x 480 przy 67 Hz
Tryb
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
720 x 400_70
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120 (Redukcja
maskowania)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120 (Redukcja
maskowania)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(Redukcja
maskowania)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120 (Redukcja
maskowania)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60 (Redukcja
maskowania)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(Redukcja
maskowania)
1680 x 1050_60
MAC13
Odświeżanie
(Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
Częstotliwość
pozioma (kHz)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
65,290
35,000
146,250
30,240
Zegar (MHz)
25,175
31,500
31,500
36,000
28,3221
40,000
50,000
49,500
56,250
Dane techniczne
63
Rozdzielczość
Tryb
832 x 624 przy 75Hz
1024 x 768 przy 75Hz
1152 x 870 przy 75Hz
MAC16
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(Redukcja
maskowania)
3840 x 2160_30
3840 x 2160_60 (tylko
przez złącze HDMI-2)
1920 x 1080 przy 60Hz
3840 x 2160
3840 x 2160
Odświeżanie
(Hz)
74,546
75,020
75,06
Częstotliwość
pozioma (kHz)
49,722
60,241
68,68
60
67,5
148,5
30
67,5
297
60
135
594
Zegar (MHz)
57,280
80,000
100,00
• Obsługiwane taktowania sygnału wideo
Taktowanie
sygnału
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P
2160/60P
64
Rozdzielczość
720(1440) x 480
720 x 480
720(1440) x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160 (tylko
przez złącze HDMI-2)
3840 x 2160 (tylko
przez złącze HDMI-2)
Dane techniczne
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
pikseli (MHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
27
28,13
33,75
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
59,94
59,94
50
50
50
60
24
25
30
50
60
50
60
24
25
30
27
27
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
112,5
50
594
135
60
594
Sterowanie projektorem
Polecenia sterowania
Tym projektorem można sterować za pomocą poleceń wysyłanych za pośrednictwem portu
CONTROL lub LAN.
Wymagania systemowe
Port sterowania
RS-232C
Kabel połączeniowy
Tryb komunikacji
Prędkość transmisji
Długość znaków
Kontrola parzystości
Bity stopu
Kontrola przepływu
HDBaseT
RJ45 (CAT5e lub
Dsub9
lepszy)
RS-232-C asynchroniczna,
komunikacja w półdupleksie
9600
9600
8 bit
Brak
1 bit
Brak
LAN
RJ45
TCP/IP
Połączenie TCP/IP
WEB:80
Polecenie sterowania (Telnet):33336
CrestronControl:41794
FLASH UI:843
Port
Polecenie sterowania
Funkcja
Zasilanie
Wybór źródła
Tryb obrazu
Odczyt/Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Obsługa
Zasilanie wł.
Wyłącz
Stan zasilania
COMPUTER (Komputer)
HDMI 1
HDMI 2
HDBaseT
Aktualne źródło sygnału
Prezentacja
Standardowy
sRGB
Film
DICOM
Użytkownik 1
Użytkownik 2
Tryb obrazu
Polecenie (ASCII)
pow=on<CR>
pow=off<CR>
pow=?<CR>
sour=RGB<CR>
sour=hdmi<CR>
sour=hdmi2<CR>
sour=hdbaset<CR>
sour=?<CR>
appmod=preset<CR>
appmod=std<CR>
appmod=srgb<CR>
appmod=movie<CR>
appmod=dicom<CR>
appmod=user1<CR>
appmod=user2<CR>
appmod=?<CR>
Sterowanie projektorem
65
Funkcja
Ustawienia
obrazu
66
Odczyt/Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Sterowanie projektorem
Obsługa
Kontrast +
Kontrast Wartość Kontrast
Jasność +
Jasność Wartość Jasność
Kolor +
Kolor Wartość Kolor
Odcień +
Odcień Wartość Odcień
Ostrość +
Ostrość Wartość ostrości
Odcień skóry +
Odcień skóry Wartość Odcień skóry
Temper. kolorów-Ciepło
Temper. kolorów-Normal
Temper. kolorów-Zimno
Temper. kolorów Stan
Format 4:3
Format 16:9
Format 16:10
Format auto
Format rzeczywisty
Status formatu
Regulacja overscan +
Regulacja overscan Wartość Regulacja overscan
Automatyczny
Wzm. czerwieni +
Wzm. czerwieni Wartość wzm. czerwieni
Polecenie (ASCII)
con=+<CR>
con=-<CR>
con=?<CR>
bri=+<CR>
bri=-<CR>
bri=?<CR>
color=+<CR>
color=-<CR>
color=?<CR>
tint=+<CR>
tint=-<CR>
tint=?<CR>
sharp=+<CR>
sharp=-<CR>
sharp=?<CR>
skintone=+<CR>
skintone=-<CR>
skintone=?<CR>
ct=low<CR>
ct=mid<CR>
ct=high<CR>
ct=?<CR>
asp=4:3<CR>
asp=16:9<CR>
asp=16:10<CR>
asp=auto<CR>
asp=real<CR>
asp=?<CR>
overscan=+<CR>
overscan=-<CR>
overscan=?<CR>
auto<CR>
rgain=+<CR>
rgain=-<CR>
rgain=?<CR>
Funkcja
Ustawienia
obrazu
Ustawienia
operacyjne
Odczyt/Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Obsługa
Wzm. zieleni +
Wzm. zieleni Wartość wzm. zieleni
Wzm. niebieskiego +
Wzm. niebieskiego Wartość wzm. niebieskiego
Korekta czerwieni +
Korekta czerwieni Wartość korekty czerwieni
Korekta zieleni +
Korekta zieleni Wartość korekty zieleni
Korekta niebieskiego +
Korekta niebieskiego Wartość korekty niebieskiego
Wybór gamma -1,6
Wybór gamma -1,8
Wybór gamma -2,0
Wybór gamma -2,1
Wybór gamma -2,2
Wybór gamma -2,3
Wybór gamma -2,4
Wybór gamma -2,5
Wybór gamma -2,6
Wybór gamma -2,8
Stan wyboru gamma
Ekran powitalny -Logo
Ekran powitalny -Czarny
Ekran powitalny -Niebieski
Ekran powitalny Stan
Kolor tła - Czarny
Kolor tła - Niebieski
Kolor tła - Zielony
Stany Kolor tła
Położenie projektora-Przód
Położenie projektora-Tył
Polecenie (ASCII)
ggain=+<CR>
ggain=-<CR>
ggain=?<CR>
bgain=+<CR>
bgain=-<CR>
bgain=?<CR>
roffset=+<CR>
roffset=-<CR>
roffset=?<CR>
goffset=+<CR>
goffset=-<CR>
goffset=?<CR>
boffset=+<CR>
boffset=-<CR>
boffset=?<CR>
gamma=1.6<CR>
gamma=1.8<CR>
gamma=2.0<CR>
gamma=2.1<CR>
gamma=2.2<CR>
gamma=2.3<CR>
gamma=2.4<CR>
gamma=2.5<CR>
gamma=2.6<CR>
gamma=2.8<CR>
gamma=?<CR>
splash=canon<CR>
splash=black<CR>
splash=blue<CR>
splash=?<CR>
background=black<CR>
background=blue<CR>
background=green<CR>
background=?<CR>
pp=FT<CR>
pp=RE<CR>
Sterowanie projektorem
67
Funkcja
Ustawienia
operacyjne
Sterowanie
lampą
68
Odczyt/Zapis
Obsługa
Zapis
Położenie projektora-Tył – sufit
Położenie projektora-Przód –
Zapis
sufit
Stan położenia projektora
Odczyt
Autom. wyszukiwanie wejścia
Zapis
Wł.
Autom. wyszukiwanie wejścia
Zapis
Wył.
Stan Autom. wyszukiwanie
Odczyt
wejścia
Zawsze wł. Menu czasu
Zapis
wyświetlania
Menu czasu wyświetlania -5 s
Zapis
Zapis
Menu czasu wyświetlania -10 s
Zapis
Menu czasu wyświetlania -15 s
Menu czasu wyświetlania -20 s
Zapis
Zapis
Menu czasu wyświetlania -25 s
Zapis
Menu czasu wyświetlania -30 s
Menu czasu wyświetlania Stan
Odczyt
Zapis
Położenie menu - Środek
Położenie menu - Lewy górny
Zapis
Zapis
Położenie menu - Prawy górny
Położenie menu - Prawy dolny
Zapis
Zapis
Położenie menu - Lewy dolny
Odczyt
Położenie menu Stan
Komunikat przypomnienia - Wł.
Zapis
Komunikat przypomnienia Zapis
Wył.
Odczyt
Komunikat przypomnienia Stan
Bezpośrednie zasilanie wł.-Wł.
Zapis
Bezpośrednie zasilanie
Zapis
wł.-Wył.
Bezpośrednie zasilanie
Odczyt
wł.-Stan
Godziny lampy
Odczyt
Zapis
Tryb normalny
Zapis
Tryb Eco
360 i Pionowo
Zapis
Odczyt
Stan trybu światła
Sterowanie projektorem
Polecenie (ASCII)
pp=RC<CR>
pp=FC<CR>
pp=?<CR>
qas=on<CR>
qas =off<CR>
qas =?<CR>
menutime=on<CR>
menutime=5s<CR>
menutime=10s<CR>
menutime=15s<CR>
menutime=20s<CR>
menutime=25s<CR>
menutime=30s<CR>
menutime=?<CR>
menuposition=center<CR>
menuposition=tl<CR>
menuposition=tr<CR>
menuposition=br<CR>
menuposition=bl<CR>
menuposition=?<CR>
reminder=on<CR>
reminder=off<CR>
reminder=?<CR>
directpower=on<CR>
directpower=off<CR>
directpower=?<CR>
ltim=?<CR>
lampm=lnor<CR>
lampm=eco<CR>
lampm=portrait<CR>
lampm=?<CR>
Funkcja
Inne
Odczyt/Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Zapis
Zapis
Odczyt
Obsługa
Nazwa modelu
Wygaszenie Wł.
Wygaszenie Wył.
Status pustego ekranu
Menu Wł.
Menu Wył.
W górę
W dół
Prawo
W lewo
Enter/OK
Język +
Język Język Stan
Automatyczne wyłączanie -wył.
Automatyczne wyłączanie 5 min
Automatyczne wyłączanie 10 min
Automatyczne wyłączanie 15 min
Automatyczne wyłączanie 20 min
Automatyczne wyłączanie 25 min
Automatyczne wyłączanie 30 min
Automatyczne wyłączanie Stan
Tryb dużej wysokości Wł.
Tryb dużej wysokości Wył.
Stan Tryb dużej wysokości
Blokada klawiszy Wł.
Blokada klawiszy Wył.
Stan blokady klawiszy
Polecenie (ASCII)
modelname=?<CR>
blank=on<CR>
blank=off<CR>
blank=?<CR>
menu=on<CR>
menu=off<CR>
up<CR>
down<CR>
right<CR>
left<CR>
enter<CR>
lang=+<CR>
lang=-<CR>
lang=?<CR>
apoff=dis<CR>
apoff=5<CR>
apoff =10<CR>
apoff =15<CR>
apoff =20<CR>
apoff =25<CR>
apoff =30<CR>
apoff =?<CR>
highaltitude=on<CR>
highaltitude=off<CR>
highaltitude=?<CR>
keylock=on<CR>
keylock=off<CR>
keylock=?<CR>
Sterowanie projektorem
69
Odpowiedź kontrolna
Typ
Warunek
Odpowiedź
Przykład
< BLANK=ON<CR>
Polecenie echo
> BLANK=ON
< BLANK=?<CR>
Wynik zapytania
> BLANK=ON
Zapis
Powodzenie
Odczyt
Powodzenie
Zapis
Polecenia nie
można wykonać Blokada
w pewnych
elementu
warunkach
Gdy tryb gotowości LAN jest WŁ.:
< BLANK=ON<CR>
> Blokada elementu
Zapis
Polecenie jest
błędne
< BLANK=ONN<CR>
> Nieobsługiwany element
Zapis
Polecenie jest
błędne lub za
długie
Nieobsługiwany
element
Niedozwolony
format
Przypadek 1:
<BLANK=ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNN<CR>
> Niedozwolony format
Przypadek 2:
<BLANKONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNN<CR>
> Niedozwolony format
• Jeśli projektor nie otrzymał parametru <CR> w celu dokończenia polecenia w ciągu 5 sekund,
upłynie limit czasu oczekiwania, co oznacza konieczność ponownego wysłania polecenia.
• Bez rozpoznawania wielkości znaków.
70
Sterowanie projektorem
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7561-000
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement