Canon | XEED 4K6021Z | User manual | Canon XEED 4K6021Z User manual

Canon XEED 4K6021Z User manual
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
Ważne informacje
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje (w tym uwagi dotyczące instalacji dla
wykwalifikowanych techników), należy pobrać podręcznik użytkownika dla
tego produktu z poniższej witryny internetowej.
https://global.canon/iprj/
Przed rozpoczęciem korzystania z projektora należy przeczytać niniejszy
podręcznik. W szczególności należy zapoznać się z rozdziałem
„Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa”, aby dowiedzieć się, jak
bezpiecznie korzystać z projektora.
Po przeczytaniu podręcznika należy zachować go do późniejszego
wykorzystania.
POL
Przed użyciem
Dziękujemy za zakup projektora firmy Canon.
Najpierw należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Zawiera on informacje
na temat bezpiecznego korzystania z projektora.
Symbole użyte w tym podręczniku
Znaczenia symboli używanych w tym podręczniku są następujące.
Wskazuje zalecenia i informacje, które należy uwzględnić podczas korzystania
z projektora.
Po pobraniu podręcznika użytkownika dla tego produktu
Do przeczytania lub wydrukowania pliku PDF tego podręcznika użytkownika
wymagany jest program Adobe Acrobat ReaderTM lub Adobe ReaderTM.
Programy Adobe Acrobat Reader i Adobe Reader można pobrać z witryny internetowej
firmy Adobe.
Należy pobrać wersję dla systemu operacyjnego posiadanego komputera z witryny
http://www.adobe.com.
Dołączone akcesoria
Przed użyciem należy sprawdzić, czy w pakiecie znajdują się następujące elementy.
• Pilot zdalnego sterowania
• Baterie do pilota zdalnego sterowania
(rozmiar AAA, 2 szt.)
• Przewód
zasilania
(1,8 m)
(nr kat.: RS-RC07)
• Ważne informacje
USA i Kanada:
• Karta gwarancyjna
2
Część kontynentalna
Europy:
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i obsługą projektora należy dokładnie przeczytać niniejszy
podręcznik.
Projektor oferuje wiele wygodnych funkcji. Prawidłowa obsługa projektora
zapewnia optymalne korzystanie z tych funkcji oraz możliwość wieloletniej
eksploatacji.
Nieprawidłowa obsługa może nie tylko przyczynić się do skrócenia żywotności
urządzenia, ale także spowodować awarię, zagrożenie pożarowe lub inne
niepożądane zdarzenia.
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ!
TEN SYMBOL WSKAZUJE NA WYSTĘPOWANIE WEWNĄTRZ
URZĄDZENIA NIEBEZPIECZNEGO NAPIĘCIA MOGĄCEGO
SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
TEN SYMBOL WSKAZUJE NA KONIECZNOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ
Z WAŻNYMI INSTRUKCJAMI W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA
DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA.
PRZESTROGA
Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach komputerowych, zgodnie
z definicją określoną w normie ANSI/NFPA 75 dotyczącej ochrony komputerów/
sprzętu do przetwarzania danych.
3
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE:
• URZĄDZENIE WYMAGA UZIEMIENIA.
• ABY OGRANICZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE
WODY ANI WILGOCI.
• Projektor emituje intensywne światło z obiektywu. Patrzenie bezpośrednio na
światło obiektywu grozi uszkodzeniem wzroku. Dotyczy to szczególnie dzieci,
którym należy uniemożliwić patrzenie bezpośrednio na światło obiektywu.
• Projektor należy ustawić w odpowiedniej pozycji. W przeciwnym wypadku istnieje
ryzyko pożaru.
• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych projektora. Podwyższona temperatura
może skrócić żywotność projektora, a także stanowi zagrożenie dla
użytkowników.
• Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od
gniazda zasilającego.
• Nie wyświetlać jednego obrazu przez dłuższy czas.
Z powodu właściwości paneli projektora na panelach LCD może pozostać tzw.
powidok.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU
MOCOWANIA PROJEKTORA NA SUFICIE
W przypadku zamocowania projektora na suficie należy okresowo odkurzać otwory
wentylacyjne projektora oraz górną część obudowy. W przeciwnym wypadku pracę
wentylatorów może zakłócić zgromadzony kurz, co z kolei może spowodować
awarię projektora.
ABY NIE DOPUŚCIĆ DO AWARII URZĄDZENIA, NIE UMIESZCZAĆ
PROJEKTORA W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWIETRZE JEST
WILGOTNE, ZADYMIONE LUB W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DUŻA ILOŚĆ
TŁUSZCZU, NP. W KUCHNI. KONTAKT PROJEKTORA Z OLEJEM LUB
ŚRODKAMI CHEMICZNYMI MOŻE SPOWODOWAĆ JEGO USZKODZENIE.
4
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
■ NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NALEŻY
PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO PONOWNEGO UŻYCIA.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi
instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi.
Przeczytać wszystkie instrukcje podane w tym podręczniku i stosować się do nich
w przyszłości. Przed rozpoczęciem czyszczenia projektora odłączyć go od
zasilacza. Do czyszczenia projektora nie używać środków czyszczących w płynie
lub aerozolu. W tym celu należy używać wilgotnej ściereczki.
Przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń umieszczonych na projektorze.
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony podczas burzy lub w przypadku
niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć projektor od
gniazda sieciowego. Ochroni to urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym
wyładowaniem lub przepięciem.
Nie wystawiać urządzenia na działanie wody ani nie korzystać z niego w pobliżu
wody, np. w wilgotnej piwnicy czy w pobliżu basenu.
Nie używać akcesoriów niezalecanych przez producenta, ponieważ mogą one
stanowić zagrożenie.
Nie umieszczać projektora na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Urządzenie
może upaść, powodując poważne obrażenia dziecka lub osoby dorosłej albo
poważne uszkodzenia samego projektora. Urządzenia używać wyłącznie
z wózkiem lub stojakiem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym razem
z projektorem. Montaż na ścianie lub półce wykonywać zgodnie ze wskazówkami
producenta oraz przy użyciu zestawu montażowego zatwierdzonego przez
producenta.
Ostrożnie przesuwać wózek z urządzeniem.
Gwałtowne zatrzymanie, użycie nadmiernej siły i nierówności
podłoża mogą spowodować przewrócenie wózka z urządzeniem.
Szczeliny i otwory znajdujące się z tyłu i z przodu obudowy
zapewniają wentylację konieczną do niezawodnego działania sprzętu, chroniąc go
przed przegrzaniem.
Otworów tych nie wolno zasłaniać tkaninami ani innymi materiałami. Nie wolno
także zasłaniać otworu na spodzie, co ma miejsce, gdy projektor stawiany jest na
łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni. Nie stawiać projektora
w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła.
Projektora nie należy umieszczać w zabudowanych miejscach, takich jak
biblioteczka, jeśli nie zostanie zapewniona wystarczająca wentylacja.
5
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przez szczeliny projektora nie należy wkładać żadnych przedmiotów, ponieważ
mogą one zetknąć się z elementami pod wysokim napięciem, co może
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie wolno wylewać na
projektor żadnych płynów.
Nie wolno umieszczać projektora w pobliżu kanałów wentylacyjnych układu
klimatyzacji.
Projektor należy podłączać tylko do źródeł zasilania o parametrach określonych na
etykiecie informacyjnej. Jeśli parametry źródła zasilania są nieznane, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon lub lokalnym zakładem
energetycznym.
Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do gniazd sieciowych lub przedłużaczy.
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na przewodzie
zasilania nie wolno stawiać żadnych przedmiotów. Projektora nie należy
umieszczać w miejscu, w którym przewód zasilania może zostać uszkodzony przez
przechodzące osoby.
Nie należy samodzielnie przeprowadzać czynności serwisowych, otwierając lub
zdejmując osłony projektora. Może to spowodować narażenie na działanie
wysokich napięć i innych zagrożeń. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać
wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
W przypadkach podanych poniżej należy odłączyć projektor od gniazda zasilania
i przekazać projektor do naprawy wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu:
a. Uszkodzenie lub przetarcie przewodu zasilania lub wtyku.
b. Wylanie płynu na projektor.
c. Narażenie projektora na oddziaływanie deszczu lub kontakt z wodą.
d. Nieprawidłowe działanie projektora pomimo przestrzegania instrukcji obsługi.
Wolno regulować tylko te elementy sterowania, które zostały opisane
w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ustawienie innych elementów może
spowodować uszkodzenie. W takim wypadku przywrócenie produktu do stanu
używalności może wymagać gruntownej naprawy przez personel serwisowy.
e. Upuszczenie projektora lub uszkodzenie obudowy.
f. Wyraźna zmiana w działaniu projektora wskazująca na potrzebę
przeprowadzenia naprawy serwisowej.
W przypadku konieczności wymiany części należy upewnić się, że technik serwisu
używa wskazanych przez producenta części o cechach identycznych z częściami
oryginalnymi. Użycie nieautoryzowanych zamienników może spowodować pożar,
porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
Po ukończeniu czynności serwisowych należy poprosić technika serwisu
o wykonanie standardowej kontroli bezpieczeństwa w celu określenia, czy możliwe
jest bezpieczne korzystanie z urządzenia.
6
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Wymagania dotyczące przewodu zasilania
Przewód zasilania dostarczony z projektorem spełnia wymagania obowiązujące
w kraju zakupu urządzenia.
GNIAZDO SIECIOWE POWINNO BYĆ ZAMONTOWANE W POBLIŻU
URZĄDZENIA ORAZ BYĆ ŁATWO DOSTĘPNE.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia,
Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem
z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą
WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny,
zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub
akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów)
w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony
w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać
z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz
akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje
potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu
przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu
prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem
gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę
www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.
7
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Symbole zagrożeń użyte w tym podręczniku
W tej sekcji opisano symbole zagrożeń używane w podręczniku. Ważne informacje
dotyczące bezpiecznego korzystania z projektora wyróżniono następującymi
symbolami. Należy zawsze uwzględniać informacje wyróżnione tymi symbolami.
Ostrzeżenie
Oznacza ryzyko poważnego zranienia lub zgonu w przypadku
ignorowania zaleceń i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby
umożliwić bezpieczne korzystanie z urządzenia, należy zawsze
uwzględniać te informacje.
Przestroga
Oznacza ryzyko zranienia w przypadku ignorowania zaleceń
i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby umożliwić bezpieczne
korzystanie z urządzenia, należy zawsze uwzględniać te
informacje.
Oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku
ignorowania zaleceń i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby
umożliwić bezpieczne korzystanie z urządzenia, należy zawsze
uwzględniać te informacje.
Oznacza ryzyko oparzenia w przypadku ignorowania zaleceń
i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby umożliwić bezpieczne
korzystanie z urządzenia, należy zawsze uwzględniać te
informacje.
Oznacza ryzyko obrażeń oczu spowodowanych emisją światła
laserowego w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń
użytkowania.
Oznacza niedozwolone czynności.
Oznacza wymagane czynności lub zalecenia, których należy
przestrzegać.
8
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Ta część zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, dlatego należy
przeczytać ją uważnie przed rozpoczęciem korzystania z projektora.
Ostrzeżenie
Zasilanie
Podczas instalacji należy zadbać o łatwą dostępność wtyczki projektora, aby można go
było w razie potrzeby szybko wyłączyć. Alternatywnie można mieć pod ręką wyłącznik
prądowy.
W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej sytuacji należy wyłączyć zasilanie,
wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego, a następnie skontaktować się z centrum obsługi
klienta firmy Canon. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
• Z urządzenia wydobywa się dym.
• Z projektora dobiegają nietypowe dźwięki lub wydobywa się
z niego inny niż zazwyczaj zapach.
• Do wnętrza projektora dostanie się woda lub inny płyn.
• Do wnętrza projektora wpadnie metalowy element lub inny
przedmiot.
• W wyniku przewrócenia lub upuszczenia zostanie uszkodzona
obudowa projektora.
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące źródła zasilania, wtyczki zasilania
i postępowania ze złączem. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
• Nie stawiać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilania.
Należy również uważać, aby przewód nie został przygnieciony
przez projektor.
• Nie chować przewodu zasilania pod dywanem.
• Nie należy modyfikować ani nadmiernie zginać czy skręcać
przewodu zasilania.
• Nie umieszczać przewodu zasilania w pobliżu grzejników
i innych źródeł ciepła.
• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilania. Jeśli przewód
zasilania jest uszkodzony, skontaktować się z centrum obsługi
klienta firmy Canon.
• Nie korzystać ze źródeł zasilania o napięciu innym niż zalecane
(100–240 V AC).
• Nie wkładać żadnych metalowych elementów pomiędzy styki
wtyczki zasilającej lub złącza.
• Przewodu zasilania dostarczonego z projektorem używać
wyłącznie z tym produktem. Nie należy używać tego przewodu
z innymi produktami.
• Nie odłączać wtyczki zasilania ani złącza mokrymi rękami.
9
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące źródła zasilania, wtyczki zasilania
i postępowania ze złączem. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
• Wtyczkę i złącze należy docisnąć do samego końca. Ponadto nie
wolno używać uszkodzonej lub luźnej wtyczki ani złącza.
• Nie należy ciągnąć za przewód zasilania. Podczas wyjmowania
należy trzymać za wtyczkę lub złącze. Nieprawidłowa obsługa
może spowodować uszkodzenie przewodu zasilania.
• W przypadku korzystania z przedłużacza nie wolno przekraczać
jego mocy znamionowej.
• Nie należy przekraczać mocy znamionowej gniazda (poprzez
podłączanie do niego więcej niż jednego urządzenia), ponieważ
grozi to pożarem w wyniku przegrzania.
• Należy okresowo kontrolować wtyczkę zasilania i gniazdo
sieciowe oraz usuwać z nich kurz i zabrudzenia.
• Nie dotykać projektora, przewodu zasilania ani kabla
w przypadku uderzenia piorunu.
• Przed przestawieniem projektora należy wyłączyć jego zasilanie
i odłączyć go od gniazda sieciowego, a także odłączyć wszystkie
inne kable.
• Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć wtyczkę
projektora.
• Przed zainstalowaniem lub demontażem modułu obiektywu
należy się upewnić, że przewód zasilający projektora został
odłączony od gniazda sieciowego.
10
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Instalacja i użytkowanie
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora.
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub
obrażeń ciała.
• Nie wolno korzystać z projektora w miejscach, w których może dojść do jego
zamoczenia, np. na zewnątrz budynku lub w pobliżu pryszniców czy wanien.
• Na projektorze nie wolno stawiać pojemników z płynem.
• Nie należy instalować projektora w miejscach wilgotnych lub zakurzonych
albo w których jest dużo oleistego dymu lub pary wodnej. Olej może
uszkodzić tworzywo sztuczne, co może spowodować wypadnięcie projektora
montowanego na suficie z jego mocowania.
• Należy koniecznie zabezpieczyć projektor przed upadkiem (na przykład
przy użyciu kabla) podczas instalowania projektora na większej
wysokości (na przykład na suficie).
• Nie wolno zdejmować obudowy projektora ani go rozmontowywać. We
wnętrzu obudowy projektora znajdują się elementy pod napięciem oraz takie,
które się nagrzewają. Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia kontroli,
konserwacji lub naprawy urządzenia, należy skontaktować się z centrum
obsługi klienta firmy Canon.
• Nie rozmontowywać ani nie wprowadzać modyfikacji w konstrukcji projektora
i pilota zdalnego sterowania. (Dotyczy to również części wymiennych).
• Nie spoglądać bezpośrednio do otworów wentylacyjnych podczas
korzystania z urządzenia.
• Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych projektora.
• W pobliżu otworów wentylacyjnych nie umieszczać puszek, których
zawartość jest pod ciśnieniem. Ciepło wyprowadzane z urządzenia
otworem wentylacyjnym może spowodować wzrost ciśnienia w puszce,
co z kolei grozi jej eksplozją.
• Nie wolno używać łatwopalnego aerozolu do usuwania pyłu, kurzu lub
zanieczyszczeń z elementów projektora takich jak obiektyw lub filtr. Gorące
elementy wewnętrzne mogą zapalić się i spowodować pożar.
• Nie wolno używać klejów, środków smarnych, olejów ani detergentów
alkalicznych do konserwacji projektora. Mogą one przywierać do
obudowy i spowodować jej uszkodzenie, a nawet upadek projektora
z uchwytu i wypadek lub zranienie.
• Nie patrzeć bezpośrednio na obiektyw
projektora, ponieważ podczas pracy
urządzenia emitowane jest silne światło.
Patrzenie na obiektyw grozi
uszkodzeniem wzroku. Należy pilnować, aby nie robiły tego dzieci.
• Operatorzy powinni kontrolować dostęp do światła w odległości stanowiącej
zagrożenie lub zainstalować urządzenie na wysokości uniemożliwiającej
oślepienie światłem w odległości stanowiącej zagrożenie.
• Wiązka świetlna projektora jest zaliczana do Grupy ryzyka 2 (RG2) zgodnie
z normą IEC 62471-5:2015. Może jednak zostać zaliczona do Grupy ryzyka 3
(RG3), jeżeli stosowany jest obiektyw zamienny o współczynniku projekcji
większym niż 2,6. Informacje dotyczące różnych obiektywów zamiennych
zawiera tabela Odległość niebezpieczna.
11
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
• Nie wolno umieszczać ani instalować wyposażenia optycznego (takiego
jak szkła powiększające, reflektory lub okulary) na ścieżce wiązki
świetlnej projektora. Jeżeli emitowana wiązka świetlna zostanie
załamana lub odbita w kierunku oczu, może spowodować ich zranienie.
• Dzieci mogą przebywać w pobliżu projektora lub korzystać z niego pod
warunkiem, że projektor jest używany pod nadzorem osoby dorosłej.
• Nie wolno dopuścić do bezpośredniego narażenia na działanie
promienia światła.
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora.
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub
obrażeń ciała.
• Nie wolno samodzielnie podnosić projektora. Należy skorzystać
z pomocy co najmniej jednej osoby.
• Przygotowując urządzenie do projekcji poprzez ustawienie go na
podwyższeniu, należy upewnić się, że powierzchnia taka jest płaska i stabilna.
• Nie wolno ustawiać projektora na miękkich powierzchniach, takich jak
dywan lub mata piankowa.
• W przypadku mocowania na suficie lub innych prac instalacyjnych
należy zlecić prace serwisowe wykwalifikowanemu technikowi lub
centrum obsługi klienta firmy Canon. Nieprawidłowe wykonanie prac
instalacyjnych może spowodować wypadek.
• Aby uniknąć zagrożeń, takich jak spadające części podczas wymiany
obiektywu projektora zamocowanego na suficie, należy zlecić wykonanie prac
serwisowych wykwalifikowanemu technikowi lub centrum obsługi klienta firmy
Canon.
• Nie należy używać projektora w miejscach występowania gazów
łatwopalnych lub wybuchowych. Gorące elementy wewnętrzne mogą
zapalić się i spowodować pożar.
Odległość niebezpieczna w przypadku stosowania obiektywu
zamiennego (IEC 62471-5)
Współczynnik projekcji*1
4K6021Z
RS-SL01ST
1,38–2,07:1
— *2
RS-SL02LZ
2,03–3,46:1
167 cm
RS-SL03WF
0,74:1
— *2
RS-SL04UL
3,29–6,43:1
400 cm
RS-SL05WZ
0,93-1,39:1
— *2
RS-SL06UW
0,5:1
— *2
RS-SL07RST
1,34-2,35:1
— *2
*1
Współczynniki projekcji wyliczane są w oparciu o obrazy wyświetlane na
ekranach o przekątnej 100 cali.
*2 Wiązka świetlna projektora jest zaliczana do Grupy ryzyka 2 (RG2) zgodnie
z normą IEC 62471-5:2015.
12
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Odległość niebezpieczna
• Patrzenie w obiektyw podczas projekcji z odległości mniejszej niż podana
stwarza zagrożenie uszkodzenia wzroku lub wystąpienia innych poważnych
obrażeń.
• Jeżeli używany jest obiektyw projektora, na którym wskazano odległość
niebezpieczną, operator powinien zainstalować urządzenie na wysokości
uniemożliwiającej oślepienie światłem w odległości stanowiącej zagrożenie lub
kontrolować dostęp, aby upewnić się, że inne osoby nie zbliżą się na
niebezpieczną odległość.
Ostrzeżenie
Laserowe źródło światła
• Projektor jest oznaczony jako produkt laserowy klasy 1 zgodnie z normą
IEC/EN 60825-1:2014.
• Urządzenie jest oznaczone jako produkt laserowy klasy 3R zgodnie z normą
IEC/EN 60825-1:2007.
• Spełnia normy eksploatacyjne FDA dla produktów laserowych, z wyjątkiem
odchyleń zgodnie z obwieszczeniem nr 50 dotyczącym urządzeń
laserowych z dnia 24 czerwca 2007 r.
• Parametry lasera
Długość fali: 450 nm–460 nm
Moc maksymalna: 144 W
Rozbieżność wiązki: 2°
• Projektor jest wyposażony w moduł laserowy. Demontaż lub modyfikacja jest
niebezpieczna i nie wolno jej wykonywać.
• Projektora należy używać i regulować go wyłącznie w sposób opisany
w niniejszym podręczniku. Nieprawidłowa obsługa lub regulacja stwarza
ryzyko narażenia na potencjalnie niebezpieczne działanie światła
laserowego.
• Nie używać w przypadku uszkodzenia. Nawet jeśli projektor jest używany
zgodnie z opisem podanym w niniejszym podręczniku, niezaprzestanie
używania w przypadku jego uszkodzenia (na co wskazują nieprawidłowości
widoczne na ekranie) może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem
elektrycznym lub obrażeń oczu wywołanych światłem laserowym.
• Projektor jest wyposażony w moduł laserowy. Stosowanie środków kontroli
lub regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym
podręczniku może skutkować narażeniem na niebezpieczne
promieniowanie.
• Pomoc dotyczącą utylizacji projektora można uzyskać, kontaktując się
z centrum obsługi klienta firmy Canon. W przypadku utylizacji projektora nie
należy go samodzielnie demontować.
13
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Etykiety z objaśnieniami i ostrzeżeniami umieszczono w poniższych miejscach na
projektorze.
14
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Baterie pilota zdalnego sterowania
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące postępowania z bateriami.
Ignorowanie tego zalecenia może spowodować wybuch pożaru lub zranienie.
• Baterii nie wolno nagrzewać, zwierać, demontować ani wrzucać
do ognia.
• Nie należy próbować ładować baterii, które są dołączone do
pilota.
• Należy wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania, jeżeli są
rozładowane lub pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
• Obie baterie należy wymieniać jednocześnie. Ponadto nie wolno
równocześnie stosować baterii różnego typu.
• Podczas instalowania baterii należy zwrócić uwagę na
prawidłowe ułożenie biegunów +/–.
• W przypadku kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą
należy go dokładnie zmyć.
15
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przestroga
Obsługa
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora.
• Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, ze
względów bezpieczeństwa należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilania z gniazda sieciowego. W przeciwnym razie może dojść
do pożaru po nagromadzeniu się pyłu na wtyczce lub przy
wyjściu.
• Nie należy podłączać słuchawek dousznych ani nausznych do
złącza AUDIO OUT. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.
• Nie należy ustawiać na początku zbyt wysokiego poziomu
głośności. Może to spowodować uszkodzenie słuchu w wyniku
nagłego odtwarzania dźwięku przy wysokim poziomie głośności.
Należy zmniejszyć poziom głośności przed wyłączeniem
projektora, a po jego uruchomieniu zwiększać poziom stopniowo.
• Nie należy dotykać części obudowy wokół i nad otworami
wentylacyjnymi. Mogą się bardzo mocno nagrzewać podczas
pracy projektora. Należy szczególnie pilnować, aby dzieci nie
dotykały urządzenia w tych miejscach. Ponadto nie należy
umieszczać żadnych metalowych przedmiotów wokół otworów
wentylacyjnych ani nad nimi. Takie przedmioty mogą się nagrzać
od projektora, co może spowodować poparzenia lub inne
obrażenia.
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na projektorze,
stawać na nim ani siadać. Należy pilnować, aby nie robiły tego
dzieci. Projektor może się przewrócić i spowodować
uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.
• Projektora nie należy umieszczać na niestabilnej lub pochyłej
powierzchni. Może to spowodować przewrócenie projektora lub
jego upadek, a w rezultacie uszkodzenie mienia lub obrażenia
ciała.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów
przed obiektywem podczas projekcji. Może to
być przyczyną pożaru.
• Projektor został wyposażony w funkcję
przesuwania obiektywu w górę, w dół, w lewo i w prawo za
pomocą silnika. Nie należy dotykać obiektywu, gdy jest
przesuwany. Dotknięcie obiektywu, gdy jest przesuwany, może
spowodować obrażenia ciała.
• Przed wymianą modułu obiektywu należy odczekać przynajmniej
30 minut po wyłączeniu projektora, aby moduł obiektywu
projektora ostygł. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko
poparzenia lub odniesienia obrażeń ciała.
16
Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia
Przestroga
Przenoszenie i instalacja
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie podczas przenoszenia lub transportowania
projektora.
• Jeśli konieczny jest transport projektora, należy wcześniej zdjąć moduł
obiektywu. Jeśli projektor zostanie narażony na nadmierne wstrząsy
podczas transportu, moduł obiektywu lub projektor może ulec uszkodzeniu.
• Projektor jest urządzeniem precyzyjnym. Nie należy przewracać projektora
ani w niego uderzać. Może to spowodować awarię urządzenia.
• Przed przeniesieniem projektora należy cofnąć regulowane nóżki.
Pozostawienie nóżek może doprowadzić do uszkodzeń.
• Podczas przenoszenia lub podnoszenia projektora po zainstalowaniu
modułu obiektywu należy uważać, aby nie trzymać obiektywu. Może to
spowodować uszkodzenie modułu obiektywu lub projektora.
• Nie dotykać obiektywu gołymi rękami. Smugi lub ślady odcisków palców na
obiektywie mogą niekorzystnie wpływać na jakość obrazu.
• Nie można zagwarantować bezpieczeństwa projektora w przypadku
ponownego wykorzystania opakowania lub materiałów amortyzujących
wstrząsy. Ponadto fragmenty materiałów absorbujących wstrząsy mogą
dostać się do wnętrza urządzenia, powodując jego awarię.
17
Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia
Przestroga
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalowania lub używania
projektora.
• Należy zachować ostrożność, aby zapobiec kondensacji.
Jeżeli projektor zostanie nagle przeniesiony do cieplejszego miejsca lub
temperatura w pomieszczeniu nagle wzrośnie, wilgoć w powietrzu może
ulec kondensacji na obiektywie lub lustrze projektora. Będzie to miało
negatywny wpływ na jakość wyświetlanych obrazów. W takim przypadku
przed rozpoczęciem korzystania z projektora należy poczekać, aż wilgoć
wyparuje.
• Projektora nie należy ustawiać w miejscach, w których panuje bardzo
wysoka lub bardzo niska temperatura. Może to spowodować awarię
urządzenia. Dopuszczalne zakresy temperatury i wilgotności w otoczeniu
podczas użytkowania i przechowywania są następujące:
• Użytkowanie: od 0°C do 45°C; wilgotność względna od 20% do 85%
• Temperatura podczas przechowywania: od -20°C do 60°C
• Korzystając z projektora na wysokości powyżej 2300 m n.p.m.,
należy dostosować ustawienia instalacji projektora w menu.
• Podczas instalacji projektora należy zachować odstęp co najmniej 50 cm
między wlotowymi i wylotowymi otworami wentylacyjnymi a ścianami
z każdej strony projektora. Należy zachować odstęp co najmniej 2 cm od
spodu projektora. Pod projektorem znajduje się wlot powietrza.
Niepozostawienie wystarczającej ilości miejsca może spowodować
kumulację ciepła wewnątrz projektora i jego uszkodzenie.
Co najmniej
50 cm
Co najmniej
50 cm
Co najmniej
50 cm
Co
najmniej
2 cm
• Na projektorze nie należy umieszczać przedmiotów, które zmieniają kolor
lub kształt pod wpływem ciepła.
• Nie należy umieszczać projektora w pobliżu linii wysokiego napięcia ani
źródeł zasilania elektrycznego. Może to spowodować awarię.
• Po zmianie obrazu, gdy przez pewien czas był wyświetlany ten sam obraz
mogą pozostać powidoki. Wynika to z charakterystyki paneli LCD i nie
oznacza wystąpienia problemu. Po pewnym czasie podczas normalnej
projekcji powidok zniknie.
18
Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia
Uwaga dotycząca praw autorskich
Należy pamiętać, że zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu w celach
handlowych lub prezentacyjnych może naruszać oryginalne materiały
chronione prawem autorskim.
Zabezpieczenia sieciowe
Należy stosować środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo w sieci.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie
straty wynikające z wypadków naruszenia zabezpieczeń sieciowych, takich jak
nieautoryzowany dostęp.
Przed użyciem należy odpowiednio skonfigurować projektor, komputer
i ustawienia zabezpieczeń sieciowych.
• Należy skonfigurować projektor do ustanawiania połączeń tylko w chronionej
sieci, za zaporą lub w podobnym środowisku zamiast bezpośrednich
połączeń z internetem.
• Gdy projektor jest używany w sieci bezprzewodowej, należy skonfigurować
również ustawienia zabezpieczeń Wi-Fi.
• Należy regularnie zmieniać klucz zabezpieczeń Wi-Fi.
Informacja o znakach towarowych
• Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
• Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych
krajach.
• Mac, Mac OS i Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia HDMI Licensing, LLC.
• PJLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy JBMIA i oczekuje na
zarejestrowanie w niektórych krajach.
• PJLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub zostało złożone podanie
o jego zastrzeżenie jako znaku towarowego w Japonii, USA i/lub innych
krajach lub regionach.
• AMX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Harman International
Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® i Crestron Connected™ są zastrzeżonymi
znakami firmy Crestron Electronics, Inc.
• Extron i XTP są znakami towarowymi firmy RGB Systems, Inc. w Stanach
Zjednoczonych lub w innych krajach.
• HDBaseT™ i logo HDBaseT Alliance są znakami towarowymi
stowarzyszenia HDBaseT Alliance.
• Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 i logo Wi-Fi CERTIFIED są używane do
odzwierciedlenia metod konfiguracji opracowanych przez stowarzyszenie Wi-Fi
Alliance.
• Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.
19
Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia
Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi)
■ Kraje i regiony, w których dopuszcza się użycie
bezprzewodowej sieci LAN
Użycie bezprzewodowej sieci LAN jest ograniczone prawem i innymi przepisami
w każdym kraju i regionie, a ich naruszenie może być karane. W witrynie firmy
Canon można znaleźć listę krajów i regionów, w których korzystanie
z bezprzewodowej sieci LAN jest dozwolone.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek problemy wynikające z użycia
bezprzewodowej sieci LAN w krajach i regionach, które nie są wymienione na liście.
■ Numer modelu
4K6021Z (włącznie z modelem z modułem WLAN: ES202)
Complies with
IMDA Standards
DB00671
Oświadczenie dotyczące dyrektywy WE
Firma Canon Inc. niniejszym zaświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/
UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specyfikacje bezprzewodowej sieci LAN
4K6021Z
Pasma częstotliwości: 2401 MHz–2473 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 9,48 dBm
UWAGA DOTYCZĄCA PRZEPISÓW FCC/IC
Model: 4K6021Z (włącznie z modelem z modułem WLAN
ES202, FCC ID: AZD239)
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami licencyjnymi
RSS ISED. Jego funkcjonowanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie
nie powinno powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie
zakłócenia zewnętrzne, w tym takie, które mogą spowodować niepożądane działanie.
Nie wolno umieszczać tego nadajnika obok innej anteny lub nadajnika ani używać go
z inną anteną lub nadajnikiem z wyjątkiem akcesoriów firmy Canon dostarczonych
razem z tym produktem lub zaprojektowanych dla niego.
Łączność
bezprzewodowa
To urządzenie nie przekracza limitów FCC/IC narażenia na promieniowanie, określonych
dla niekontrolowanego środowiska zgodnie z zaleceniami komisji FCC i regułami RSS-102
organizacji IC, dotyczącymi narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF).
To urządzenie powinno być instalowane i używane w taki sposób, aby odległość
promiennika od ciała ludzkiego nie była mniejsza niż 20 cm.
Normy
IEEE802.11b/g/n
Obsługiwane kanały
1 CH – 11 CH
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz
20
Zależność między wielkością obrazu a odległością wyświetlania
Wysokość
Wielkość wyświetlanego obrazu jest zależna od odległości projektora od ekranu
(odległości projekcji) oraz od pozycji powiększenia. Korzystając z poniższej tabeli,
można wybrać odległość między projektorem a ekranem.
Dolna
krawędź
obrazu
Rozmiar ekranu
(przekątna)
H
L
Ekran
Szerokość
Moduł obiektywu
RS-SL01ST
Współczynnik
1,38–2,07:1
projekcji*
Wielkość
obrazu [cm]
Przekątna
Maks.
Maks.
Szerokość Wysokość pomniejs- powiększenie
zenie
40
90
47
1,23
1,85
60
135
71
1,85
2,79
80
180
95
2,47
3,72
100
225
118
3,10
4,65
150
337
178
4,65
6,99
200
449
237
6,21
9,32
250
562
296
7,76 11,65
300
674
355
9,32 13,99
350
786
415 10,88 16,32
400
899
474 12,43 18,65
450
1011
533 13,99 20,99
500
1123
592 15,54 23,32
550
1236
652 17,10 25,65
600
1348
711 18,65 27,99
L: odległość projekcji
H: odległość od środka obiektywu do dolnej
krawędzi obrazu
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
2,03–3,46:1
3,29–6,43:1
0,93–1,39:1
Odległość projekcji L [m]
Maks.
pomniejszenie
1,80
2,72
3,64
4,56
6,86
9,16
11,46
13,76
16,06
18,36
20,66
22,96
25,26
27,56
Maks.
powiększenie
3,08
4,65
6,21
7,77
11,68
15,59
19,49
23,40
27,31
31,21
35,12
39,03
42,94
46,84
21
Maks.
pomniejszenie
—
4,48
5,94
7,39
11,02
14,65
18,28
21,91
25,54
29,17
32,80
36,43
40,06
43,69
Maks.
powiększenie
—
8,71
11,57
14,44
21,59
28,75
35,90
43,05
50,21
57,36
64,52
71,67
78,83
85,98
Maks.
pomniejszenie
0,83
1,25
1,66
2,08
3,12
4,16
5,20
6,24
7,28
8,32
9,36
10,40
11,44
12,48
Maks.
powiększenie
1,23
1,86
2,49
3,12
4,69
6,27
7,84
9,41
10,99
12,56
14,13
15,71
17,28
18,85
Wysokość
H** [cm]
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
-34 – 5
-51 – 7
-68 – 9
-85 – 12
-128 – 18
-171 – 24
-213 – 30
-256 – 36
-299 – 41
-341 – 47
-384 – 53
-427 – 59
-469 – 65
-512 – 71
Zależność między wielkością obrazu a odległością wyświetlania
Moduł obiektywu RS-SL03WF RS-SL06UW
RS-SL07RST
Wysokość H** [cm]
Współczynnik
0,74:1
0,5:1
1,34–2,35:1
projekcji*
Wielkość
Odległość projekcji L [m]
obrazu [cm]
RS-SL03WF RS-SL06UW RS-SL07RST
Przekątna
Maks.
Maks.
Szerokość Wysokość Stała
Stała pomniejs- powiększenie
zenie
40
60
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
90
135
180
225
337
449
562
674
786
899
1011
1123
1236
1348
47
71
95
118
178
237
296
355
415
474
533
592
652
711
0,67
1,00
1,34
1,67
2,50
3,33
4,16
4,99
0,45
0,67
0,90
1,12
1,69
2,25
2,81
3,38
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,20
1,80
2,40
3,00
4,50
6,01
7,51
9,01
10,51
12,01
13,51
15,01
16,52
18,02
2,11
3,17
4,23
5,29
7,93
10,57
13,21
15,86
18,50
21,14
23,78
26,43
29,07
31,71
-27 – -20
-41 – -31
-54 – -41
-68 – -51
-101 – -76
-135 – -102
-169 – -127
-203 – -153
-34 – 16
-51 – 23
-68 – 31
-85 – 39
-128 – 59
-171 – 78
-213 – 98
-256 – 117
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-58 – 11
-87 – 16
-117 – 22
-146 – 27
-219 – 41
-291 – 55
-364 – 68
-437 – 82
-510 – 95
-583 – 109
-656 – 123
-729 – 136
-802 – 150
-874 – 164
* Współczynniki projekcji wyliczane są w oparciu o obrazy wyświetlane na
ekranach o przekątnej 100 cali.
** Wysokość (H) podano dla wartości [Normalny] trybu przesunięcia obiektywu.
Aby uzyskać informacje dotyczące położenia obrazu w trybie [Rozszerzony],
zobacz „Regulacja za pomocą przesunięcia obiektywu” w podręczniku
użytkownika.
22
Skrócona instrukcja
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania
■ Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania
1
Zdejmij pokrywę
zasobnika na
baterie.
Dociśnij i przesuń
pokrywę.
2
Włóż baterie.
Włóż 2 nowe baterie
AAA do zasobnika,
zwracając uwagę na
prawidłowe ułożenie
biegunów + i –.
3
Załóż ponownie
pokrywę zasobnika.
Przesuń pokrywę do
położenia, w którym
zostanie prawidłowo
zablokowana.
• Jeżeli przyciski pilota zdalnego sterowania nie umożliwiają obsługi projektora, należy
wymienić baterie na nowe.
• Należy chronić pilota zdalnego sterowania przed uderzeniami mechanicznymi.
• Nie wolno rozlewać cieczy na pilocie zdalnego sterowania. Może to spowodować
awarię urządzenia.
• Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
■ Zasięg pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje promieniowanie podczerwone. Aby
skorzystać z pilota zdalnego sterowania, należy skierować go w stronę odbiornika
fal podczerwonych na przednim lub tylnym panelu projektora.
8m
8m
23
Skrócona instrukcja
Przyciski pilota zdalnego sterowania
■ Najczęściej używane przyciski pilota zdalnego sterowania
INPUT (Sygnał wejściowy)
POWER (Zasilanie)
Wybór sygnału wejściowego.
Włączanie lub wyłączanie projektora.
MUTE (Wyciszenie)
MENU
Wyciszanie dźwięku.
Wyświetlenie menu.
LENS-SHIFT
(Przesunięcie obiektywu)
EXIT (Zamknij)
Przesunięcie obiektywu w górę,
w dół, w lewo lub w prawo.
Anulowanie wyświetlania menu lub desenia
testowego i ponowne wyświetlenie obrazu.
FOCUS (Ostrość)
Regulacja ostrości.
KEYSTONE (Zniekształcenia
trapezowe)
ZOOM
Korekcja zniekształcenia trapezowego. Umożliwia
poziomą/pionową korekcję zniekształcenia trapezowego
(dzięki regulacji długości krawędzi górnej/dolnej/lewej/
prawej) i korekcję narożników.
Regulacja rozmiaru obrazu.
FREEZE (Zatrzymanie)
BLANK (Puste)
Zatrzymanie wyświetlanego obrazu.
Tymczasowe ukrywanie obrazu.
■ Inne przyciski pilota zdalnego sterowania
INPUT-A〜C (Sygnał wejściowy A–C)
IMAGE (Obraz)
Można go przypisać do funkcji wyboru
sygnału wejściowego (jedno źródło dla
każdego z trzech przycisków).
Przełączenie trybu (jakości) obrazu.
ASPECT (Format obrazu)
TEST PATTERN (Deseń testowy)
Zmiana współczynnika proporcji.
Wyświetlanie desenia testowego.
24
Skrócona instrukcja
Projekcja
W tym rozdziale opisano podstawową procedurę wyświetlania obrazów
z komputera za pomocą przewodu komputerowego. Procedury dotyczące innych
metod projekcji zawiera podręcznik użytkownika, który można pobrać z witryny
internetowej firmy Canon (https://global.canon/iprj/).
Naciśnij i przytrzymaj
klawisz
Naciśnij klawisz
1
2
3
Podłącz przewód HDMI (brak w zestawie) do złącza HDMI-1. 
Podłącz przewód zasilania. 
Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie). 
Pilot zdalnego
sterowania
4
Projektor
Włącz komputer i przełącz wyjście sygnału wideo z ekranu komputera na
projektor. 
Instrukcje dotyczące przełączania wyjścia sygnału wideo z ekranu komputera można
znaleźć w podręczniku użytkownika komputera.
5
Naciśnij przycisk INPUT (Sygnał wejściowy), aby
wyświetlić okno widoczne po prawej stronie.
Aktualnie wybrany sygnał jest wyróżniony zielonym
punktem i pomarańczowym obramowaniem. Nazwy
sygnałów, które nie są podłączone do wejścia, są
wyszarzone.
6
Wybierz ustawienie [HDMI-1] przy użyciu
przycisków [ ] i [ ].
7
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić typ
sygnału wejściowego.
25
Skrócona instrukcja
Regulacja obrazu
■ Regulacja ostrości obrazu
1
Naciśnij jeden raz przycisk FOCUS (Ostrość) na pilocie zdalnego
sterowania lub przycisk LENS (Obiektyw) na projektorze, aby wyświetlić
okno ustawiania ostrości.
Pilot zdalnego
sterowania
2
Projektor
Naciśnij przyciski kierunkowe, aby dostosować ostrość.
Pilot zdalnego
sterowania
Projektor
■ Dostosowanie położenia obrazu
1
Naciśnij trzykrotnie przycisk LENS-SHIFT (Przesunięcie obiektywu) na
pilocie zdalnego sterowania lub przycisk LENS (Obiektyw) na
projektorze, aby wyświetlić okno regulacji przesunięcia obiektywu.
Pilot zdalnego
sterowania
Projektor
Naciśnij trzy razy.
2
Naciśnij przyciski kierunkowe, aby dostosować.
Pilot zdalnego
sterowania
Projektor
26
Skrócona instrukcja
■ Regulacja wielkości obrazu
1
Naciśnij dwukrotnie przycisk ZOOM (Powiększenie) na pilocie zdalnego
sterowania lub przycisk LENS (Obiektyw) na projektorze, aby wyświetlić
okno regulacji powiększenia.
Pilot zdalnego
sterowania
Projektor
Naciśnij dwukrotnie.
2
Naciśnij przyciski kierunkowe, aby dostosować wielkość obrazu.
Pilot zdalnego
sterowania
Projektor
W przypadku znaczącej rozbieżności pomiędzy wyświetlanym obrazem a ekranem
projekcyjnym, należy zmienić położenie projektora przed ekranem.
Wyłączanie projektora
Po pierwszym naciśnięciu przycisku
POWER (Zasilanie) zostanie
wyświetlony komunikat o wyłączeniu.
Naciśnij ponownie przycisk POWER
(Zasilanie), aby wyłączyć projektor.
Pilot zdalnego
sterowania
Projektor
• Jeżeli chcesz kontynuować wyświetlanie bez wyłączania zasilania, naciśnij przycisk
inny niż POWER (Zasilanie) lub poczekaj na zniknięcie komunikatu potwierdzającego.
• Projektora nie można włączyć podczas schładzania.
• Korzystanie z projektora przez dłuższy czas może spowodować przedwczesne zużycie
wewnętrznych elementów optycznych.
• Jeżeli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od sieci zasilania.
Konieczne będzie ponowne ustawienie zegara czasu rzeczywistego.
• W trybie zarządzania energią projektor może się po pewnym czasie wyłączyć.
27
Montaż/demontaż modułu obiektywu
Ostrzeżenie
Przestroga
• Przed montażem lub demontażem modułu obiektywu należy upewnić się,
że urządzenie jest odłączone od gniazda zasilania. W przeciwnym
wypadku istnieje ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem
elektrycznym lub obrażeń ciała.
• W przypadku mocowania projektora na suficie, przed
zainstalowaniem lub wymianą modułu obiektywu należy umieścić
projektor na podłodze lub na stole. W przeciwnym razie z projektora
mogą wypaść części, powodując awarię lub obrażenia ciała.
• Nie montować ani nie demontować samodzielnie modułu obiektywu.
Należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego technika lub
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.
• Projektor został wyposażony w funkcję przesuwania obiektywu
w górę, w dół, w lewo i w prawo za pomocą silnika. Nie należy
dotykać obiektywu, gdy jest przesuwany. Dotknięcie obiektywu, gdy
jest przesuwany, może spowodować obrażenia ciała.
• Przed wymianą modułu obiektywu należy odczekać przynajmniej
30 minut po wyłączeniu projektora, aby moduł obiektywu
projektora ostygł. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko
poparzenia lub odniesienia obrażeń ciała.
• Podczas montażu i wyjmowania modułu obiektywu należy uważać,
aby nie dotykać obiektywu rękoma i unikać możliwości zarysowania.
• Nie należy naciskać na części (np. przewody) podłączone do modułu
obiektywu ani na silnik obiektywu. Może to spowodować awarię urządzenia.
• Nie wolno wymieniać modułu obiektywu w zakurzonym pomieszczeniu.
W przypadku dostania się kurzu lub brudu do wnętrza projektora jakość
wyświetlanych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Podczas przenoszenia lub podnoszenia projektora po zainstalowaniu
modułu obiektywu należy uważać, aby nie trzymać obiektywu. Może to
spowodować uszkodzenie modułu obiektywu lub projektora.
• Jeśli konieczny jest transport projektora, należy wcześniej zdjąć moduł
obiektywu. Jeśli projektor zostanie narażony na nadmierne wstrząsy
podczas transportu, moduł obiektywu lub projektor może ulec uszkodzeniu.
• Szczegółowe informacje na temat urządzeń obsługiwanych przez
projektor można uzyskać w centrum obsługi klienta firmy Canon.
Montaż modułu obiektywu
• Podczas wkładania modułu obiektywu do projektora trzymaj go poziomo. Włożenie go
pod kątem może uniemożliwić ruch dźwigni obiektywu i spowodować, że wyświetlany
obraz będzie niewyraźny.
• Podczas mocowania modułu obiektywu sprawdź, czy jest całkowicie włożony do projektora,
a następnie obróć dźwignię obiektywu w prawo (w kierunku dolnej części, jak pokazano na
rysunku), aby go zamocować. Jeżeli nie zostanie całkowicie włożony, może to uniemożliwić
ruch dźwigni obiektywu i spowodować, że wyświetlany obraz będzie niewyraźny.
• Projektor zapisuje określone informacje o obiektywie. Te informacje należy ustawić
ponownie po wymianie obiektywu.
Po wymianie obiektywu resetowanie przesunięcia obiektywu jest wykonywane
automatycznie po ponownym uruchomieniu projektora. Jednakże, jeśli instalujesz
obiektyw tego samego typu, wykonaj resetowanie przesunięcia obiektywu ręcznie.
• Zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z obiektywem zamiennym.
28
Montaż/demontaż modułu obiektywu
1
2
Po sprawdzeniu, czy dźwignia
obiektywu została podniesiona
przytrzymaj moduł obiektywu
tak, aby złącze obiektywu
znajdowało się po lewej stronie
i włóż go do projektora,
wyrównując złącze obiektywu ze
złączem projektora.
Złącze
Obróć dźwignię obiektywu
w prawo, aby zablokować moduł
obiektywu.
Dźwignia obiektywu
Dźwignia obiektywu
Złącze obiektywu
Demontaż modułu obiektywu
Podczas wyjmowania modułu obiektywu trzymaj go poziomo i wysuwaj z projektora.
1
2
Podnieś dźwignię obiektywu,
obracając ją w lewo.
Dźwignia obiektywu
29
Podczas wyjmowania modułu
obiektywu trzymaj go mocno.
Konserwacja
Czyszczenie projektora
Należy często czyścić projektor, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na obudowie.
Zanieczyszczenie obiektywu może spowodować znaczne obniżenie poziomu
jakości wyświetlanego obrazu.
Nie wolno używać klejów, środków smarnych, olejów ani detergentów
alkalicznych do konserwacji projektora. Mogą one przywierać do
Ostrzeżenie obudowy i spowodować jej uszkodzenie, a nawet upadek projektora
z uchwytu i wypadek lub zranienie.
Przestroga
Przed rozpoczęciem czyszczenia projektora należy zawsze go
wyłączyć, odłączyć wtyczkę po zatrzymaniu wentylatora chłodzącego
i odczekać przynajmniej godzinę. W przeciwnym razie można się
oparzyć, ponieważ tuż po wyłączeniu projektora obudowa jest bardzo
gorąca.
Należy ostrożnie przetrzeć główny moduł projektora miękką ściereczką.
Jeżeli projektor jest bardzo zanieczyszczony, należy nasączyć ściereczkę wodą
z niewielką ilością detergentu, odsączyć ściereczkę dokładnie, a następnie
przetrzeć nią projektor. Po oczyszczeniu projektora należy przetrzeć go suchą
ściereczką.
• Nie wolno używać lotnych płynów do
czyszczenia ani benzyny, ponieważ mogą
one spowodować uszkodzenie powłoki
obudowy projektora.
• Nie wolo używać ściereczek nasączonych
środkiem czyszczącym.
• Nie wolno korzystać z twardych ścierek ani
chustek, które mogą spowodować
uszkodzenie delikatnej powierzchni
obiektywu.
Wymiana filtru powietrza
W projektorze jest zamontowany następujący filtr powietrza:
Numer katalogowy filtra powietrza: RS-FL05
Podczas zakupu zamiennego filtra powietrza należy się skontaktować z centrum
obsługi klienta firmy Canon.
Podczas wymiany filtru powietrza należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
30
Konserwacja
1
Wyłącz projektor i wyjmij
wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazda sieci elektrycznej.
2
Włóż palec do wgłębienia pod
modułem filtra z boku projektora
i wyjmij moduł filtra.
3
Naciśnij filtr powietrza w górę od
spodu i wyjmij go z ramki filtra
powietrza.
Filtr powietrza
Ramka filtra
powietrza
Filtr powietrza
4
Umieścić w ramce nowy filtr
powietrza.
5
Umieścić ramkę z filtrem
powietrza w projektorze.
Uchwyt ramki
filtra powietrza
• Po wymianie filtra powietrza zresetuj [Licznik filtra powietrza].
• Zachowaj ostrożność podczas obsługi filtra powietrza. Uszkodzony filtr powietrza nie
będzie działać prawidłowo.
• Aby kupić filtr powietrza (nr kat.: RS-FL05), skontaktuj się z centrum obsługi klienta
firmy Canon.
31
Wskaźniki LED
Sygnalizacja przy użyciu wskaźników LED
Wskaźniki LED informują o stanie projektora (wyłączone/włączone/migają).
• POWER (Zasilanie) (zielony):
•
•
•
•
Świeci podczas projekcji.
Miga w następujących sytuacjach.
• Podczas przechodzenia projektora
z trybu gotowości do projekcji.
• Kiedy źródło światła jest wyłączone
w trybie zarządzania energią.
STAND BY (Tryb gotowości) (czerwony): Świeci w trybie gotowości.
Miga w następujących sytuacjach.
• Podczas przechodzenia projektora
z projekcji do trybu gotowości.
• Kiedy źródło światła jest wyłączone
w trybie zarządzania energią.
WARNING (Ostrzeżenie) (czerwony): Włączony lub miga po wystąpieniu
błędu.
LIGHT (Lampa) (pomarańczowy):
Świeci lub miga, kiedy występuje
problem ze źródłem światła.
TEMP (Temperatura) (czerwony):
Świeci lub miga, kiedy temperatura
wewnętrzna jest za wysoka.
Przykład działania wskaźnika POWER (Zasilanie); : wyłączony : włączony : miga
Wskaźnik LED
STANDBY
WARNING
POWER
TEMP
Stan urządzenia
(Tryb
LIGHT (Lampa)
(Ostrzeżenie)
(Zasilanie)
(Temperatura)
gotowości)
(pomarańczowy)
(czerwony)
(zielony)
(czerwony)
(czerwony)
Projektor niepodłączony.
W trybie oczekiwania.
Zasilanie włączone (projekcja).
Wznawianie działania (projekcji) z trybu
gotowości.
Schładzanie po przejściu do trybu
gotowości lub trybu zarządzania energią
z trybu zasilania.
W trybie zarządzania energią
z wyłączonym źródłem światła (miga na
zmianę na zielono i na czerwono).
Wysoka temperatura wewnętrzna (w
trybie gotowości).
Wysoka temperatura wewnętrzna
(podczas projekcji).
Wystąpił błąd z modułem źródła światła.
Wystąpił błąd temperatury.
Miga 3 razy: błąd filtra powietrza
Miga 4 razy: błąd wentylatora
Miga 5 razy: błąd zasilania
Miga 6 razy: błąd modułu obiektywu
32
Wskaźniki LED
Informacje dotyczące wskaźników LED
W przypadku wystąpienia problemu z projektorem wskaźnik LED na bocznym
panelu projektora jest włączany lub miga ciągle po wyłączeniu projektora.
• Przed przystąpieniem do rozwiązania problemu należy poczekać na zatrzymanie wentylatora
chłodzącego i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci elektrycznej.
Stan wskaźników
LED
Opis
Przyczyna i rozwiązanie
Nieprawidłowa Temperatura wewnątrz projektora jest zbyt wysoka lub
Wskaźniki
temperatura
temperatura powietrza wykracza poza zakres roboczy.
WARNING
Jeżeli problem jest związany z wewnętrznymi elementami
(Ostrzeżenie)
projektora, należy sprawdzić, czy projektor jest
i TEMP
zainstalowany i funkcjonuje prawidłowo, odłączyć projektor
(Temperatura) są
od sieci elektrycznej w celu ochłodzenia wewnętrznych
włączone.
elementów projektora, a następnie ponownie rozpocząć
projekcję. Jeżeli wlot powietrza lub otwór wentylacyjny jest
zablokowany, należy usunąć blokadę. Jeżeli filtr powietrza
jest niedrożny, należy go wymienić. (str. 30). Jeżeli
ostrzeżenie zostanie zgłoszone ponownie, może to
oznaczać, że wystąpiła usterka projektora.*
Wskaźniki
Usterka źródła
WARNING
światła
(Ostrzeżenie)
i LIGHT (Światło)
są włączone.
Źródło światła nie świeci. Uruchom ponownie projektor
i sprawdź projekcję. Jeżeli źródło światła nie zaświeci
się po tej czynności, obwód zasilania źródła światła
może być uszkodzony.*
Wskaźnik
WARNING
(Ostrzeżenie)
(tylko) miga
3 razy.
Błąd filtra
Filtr powietrza nie jest zainstalowany prawidłowo.
Zainstaluj filtr powietrza prawidłowo i uruchom
ponownie projektor. Jeżeli ostrzeżenie zostanie
zgłoszone ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła
usterka projektora.*
Wskaźnik
WARNING
(Ostrzeżenie)
(tylko) miga 4
razy.
Usterka
wentylatora
chłodzącego
Być może wystąpiła usterka wentylatora chłodzącego lub
innego podzespołu. Należy odłączyć projektor od gniazda
zasilania, a następnie podłączyć i włączyć go ponownie.
Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone ponownie, może to
oznaczać, że wystąpiła usterka projektora.*
Wskaźnik
WARNING
(Ostrzeżenie)
(tylko) miga 5
razy.
Usterka
zasilacza
Nieprawidłowe napięcie zasilania niektórych podzespołów
w zasilaczu lub wystąpiła inna usterka. Należy odłączyć
projektor od gniazda zasilania, a następnie podłączyć
i włączyć go ponownie. Jeżeli ostrzeżenie zostanie
zgłoszone ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła
usterka projektora. Należy odłączyć projektor od gniazda
zasilania.*
Wskaźnik
WARNING
(Ostrzeżenie)
(tylko) miga 6
razy.
Problem
z instalacją
modułu
obiektywu
Moduł obiektywu nie jest zainstalowany prawidłowo.
Należy odłączyć projektor, zainstalować prawidłowo moduł
obiektywu, a następnie ponownie podłączyć projektor.
Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone ponownie, może to
oznaczać, że wystąpiła usterka projektora.*
* Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.
33
Symbole dotyczące bezpieczeństwa na urządzeniu
Symbole umieszczone na urządzeniu mają znaczenie podane poniżej.
Symbol
Opis
„WŁĄCZONE” (zasilanie)
„WYŁĄCZONE” (zasilanie)
Tryb gotowości
„WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE” (naciśnij-naciśnij)
Uziemienie
Uziemienie zabezpieczające
Niebezpieczne napięcie wewnątrz.
Nie należy otwierać osłon poza podanymi w instrukcjach.
Ostrożnie, gorąca powierzchnia.
Nie dotykać.
Ostrożnie, niebezpieczne ruchome łopatki wentylatora.
Nie zbliżać się do ruchomych łopatek wentylatora.
Ostrożnie, bardzo jasne światło.
Nie patrzeć na promień.
Nie nadaje się do użytku domowego.
PROMIENIOWANIE LASEROWE
34
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i rodkowy Wschód
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia
Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na
stronie
www.canon-europe.com/Contact_Us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices/
Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez
Canon Europa N.V.
CEL-SX8VA2G0
©CANON INC.2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising