Canon | XEED WUX5800Z | User manual | Canon XEED WUX5800Z User manual

Canon XEED WUX5800Z User manual
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Przed użyciem
Przewodnik
podstawowy
Podręcznik
użytkownika
Procedura projekcji
Wygodne funkcje projekcji
Procedura instalacji
Przewodnik instalacji
Podłączanie urządzenia
Regulacja obrazu
Ustawienia specjalne
Przewodnik po menu
Korzystanie z menu
Układ menu
Opis menu
Konserwacja
Specyfikacje produktu
Rozwiązywanie problemów
POL
Jak korzystać z tego podręcznika
Dziękujemy za zakup projektora firmy Canon.
Projektor multimedialny WUX7000Z/WUX6600Z/WUX5800Z jest wydajnym
projektorem laserowym umożliwiającym wyświetlanie ekranów komputerów
o dużej rozdzielczości i obrazów cyfrowych o wysokiej jakości na dużym
ekranie.
Podręcznik
Jest to Podręcznik użytkownika projektora multimedialnego WUX7000Z/
WUX6600Z/WUX5800Z (zwanego dalej „projektorem”). „Przewodnik podstawowy”
zawiera opis podstawowych czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem
projekcji i wprowadzenie do funkcji przydatnych podczas prezentacji oraz w innych
sytuacjach. „Przewodnik instalacji” zawiera opis sposobu instalacji projektora
i łączenia go z siecią, a „Przewodnik po menu” zawiera opis konfigurowania menu
i sposobu korzystania z nich.
Należy uważnie przeczytać ten podręcznik, aby optymalnie korzystać z projektora.
Zalecamy, aby zlecić instalację wykwalifikowanemu technikowi lub centrum obsługi
klienta firmy Canon.
Symbole funkcji wykonywanych za pomocą przycisków
Projektor można obsługiwać przy użyciu przycisków na pilocie zdalnego
sterowania lub bocznym panelu projektora. Korzystając z pilota zdalnego
sterowania, można obsługiwać wszystkie funkcje projektora.
W tym dokumencie funkcje przycisków przedstawiono w następujący sposób.
Przyciski pilota
zdalnego sterowania
Przyciski na bocznym
panelu projektora
Regulacja ostrości / rozmiaru obrazu
Naciśnij przycisk ZOOM (Powiększenie) na pilocie zdalnego sterowania, aby
dostosować rozmiar obrazu. Naciśnij przycisk FOCUS (Ostrość), aby dostosować
ostrość. Możesz także nacisnąć raz przycisk LENS (Obiektyw) na projektorze, aby
dostosować ostrość, oraz dwa razy, aby dostosować wielkość obrazu.
Projektor
Pilot zdalnego sterowania
Przycisk LENS
(Obiektyw)
Przycisk
FOCUS
(Ostrość)
Przycisk ZOOM (Powiększenie)
Oznaczenie
przycisków, które
należy nacisnąć
Symbole użyte w tym podręczniku
Części oznaczone tymi symbolami zawierają następujące rodzaje informacji.
Wskazuje zalecenia i informacje, które należy uwzględnić podczas
korzystania z projektora.
2
Spis treści
Jak korzystać z tego
podręcznika ................................... 2
Wygodne funkcje projekcji.........51
Najważniejsze zalety
projektora ...................................... 5
Wyświetlanie obrazów
z pamięci USB ...................................... 55
Wygodne funkcje ................................. 51
Wyświetlanie dwóch
obrazów obok siebie............................ 59
Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa............................. 7
Przewodnik instalacji ............61
Symbole zagrożeń użyte
w tym podręczniku............................... 12
Procedura instalacji ....................62
Środki ostrożności dotyczące
użytkowania.......................................... 13
Zależność między odległością
projekcji a rozmiarem obrazu ............. 62
Zasilanie................................................ 13
Montaż/demontaż modułu
obiektywu ............................................. 66
Instalacja i użytkowanie ...................... 15
Laserowe źródło światła...................... 17
Instalacja............................................... 69
Baterie pilota zdalnego sterowania.... 20
Regulacja ostrości zewnętrznej.......... 73
Obsługa................................................. 20
Podłączanie urządzenia ..............77
Zalecenia dotyczące
bezpiecznego korzystania
z urządzenia................................. 22
Podłączanie innych urządzeń ............. 77
Podłączanie do sieci ............................ 82
Przenoszenie i instalacja..................... 22
Sterowanie projektorem przy
użyciu komputera ................................ 96
Przed instalacją........................... 24
Regulacja obrazu.........................98
Środki ostrożności podczas
przenoszenia/transportowania
projektora ............................................. 24
Wypełnianie ekranu ............................. 98
Korygowanie zniekształcenia
trapezowego ....................................... 102
Środki ostrożności podczas
instalacji urządzenia ............................ 24
Regulacja za pomocą desenia
testowego ........................................... 106
Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) ...... 29
Ustawienia specjalne ................107
Oprogramowanie typu Open
Source.......................................... 30
Przed użyciem ............................. 31
Równoczesna projekcja przy
użyciu wielu projektorów
(rozmycie krawędzi) ........................... 107
Dołączone akcesoria ........................... 31
Projekcja multi bez komputera ......... 113
Nazwy i funkcje części projektora...... 32
Przewodnik po menu...........117
Pilot zdalnego sterowania................... 37
Korzystanie z menu...................118
Przewodnik podstawowy ......42
Układ menu ................................121
Procedura projekcji .................... 43
Opis menu..................................129
Krok 1 Podłączanie innych
urządzeń ............................................... 44
Ustawienia wejściowe ....................... 129
Regulacja obrazu ............................... 138
Krok 2 Włączanie projektora............... 45
Ustawienia instalacji .......................... 148
Krok 3 Wybór sygnału
wejściowego......................................... 46
Ustawienia systemowe ...................... 160
Krok 4 Regulacja obrazu ..................... 47
Ustawienia sieciowe .......................... 181
Krok 5 Wybór jakości (trybu)
obrazu ................................................... 48
Sprawdzanie informacji
o projektorze ...................................... 196
Wyłączanie projektora ......................... 50
3
Spis treści
Menu ekranu sieci Web
projektora .................................. 197
Konserwacja/Specyfikacje
produktu/Rozwiązywanie
problemów............................215
Konserwacja.............................. 216
Czyszczenie projektora ..................... 216
Wymiana filtru powietrza................... 216
Specyfikacje produktu.............. 218
Rozwiązywanie problemów...... 228
Informacje dotyczące
wskaźników LED ................................ 228
Symptomy i rozwiązania ................... 229
Indeks......................................... 236
Wyposażenie opcjonalne ......... 238
4
Najważniejsze zalety projektora
Jasny mimo niewielkich rozmiarów, wyposażony
w laserowe źródło światła
Jasny, a jednocześnie kompaktowy projektor o wymiarach 480 x 545 x 196 mm
(szer. x wys. x gł.). Wyposażony w laserowe źródło światła, które ma większą
trwałość od tradycyjnych lamp rtęciowych.
Ustawianie ostrości zewnętrznej
Ostrość obrazu można ustawić na krawędziach ekranu, co umożliwia korzystanie
z urządzenia w trybie projekcji kopułowej.
Wejście HDBaseT
Projektor obsługuje standard łączności nowej generacji HDBaseT. Standard
HDBaseT zapewnia wygodne połączenie do przesyłania sygnałów wideo i audio
o wysokiej jakości, odpowiadającej jakości HDMI na odległości maksymalnie 100 m
przy użyciu pojedynczego przewodu LAN.
Przesunięcie obiektywu
Przesunięcie obiektywu umożliwia wykorzystanie silnika do przesunięcia obrazu
w górę, w dół, w lewo lub w prawo, co zapewnia większą swobodę instalacji.
Zbliżanie obrazu i regulacja ostrości za pomocą silnika
Skuteczna konfiguracja dzięki ustawianiu zbliżenia i ostrości za pomocą silnika.
Dostępna pełna gama modułów obiektywu
Dostępne moduły obiektywu optymalne dla danej odległości projekcji i celu.
Doskonała jakość wyświetlanego obrazu wideo
Ulepszenia dotyczące redukcji rozmycia ruchu powodują, że wyświetlany obraz jest
wyższej jakości.
Harmonogram
Umożliwia automatyzację zadań projekcji zgodnie z harmonogramem. Można
włączyć lub wyłączyć projektor, przełączyć sygnał wejściowy i nie tylko.
Rozmycie krawędzi
Łączenie nakładających się krawędzi obrazu z wielu projektorów w celu uzyskania
bardziej jednolitego obrazu wynikowego.
Projekcja multi przez sieć (NMPJ)
Projekcja obrazu z wielu komputerów przy użyciu połączenia sieciowego.
5
Najważniejsze zalety projektora
Łączność Wi-Fi
Oprócz przewodowej łączności LAN projektor obsługuje również łączność Wi-Fi.
W trybie punktu dostępu projektora (PJ AP) projektor można podłączyć do
maksymalnie pięciu komputerów bez użycia bezprzewodowego punktu dostępu.
Canon Service Tool for PJ (Canon ST)
Aplikacja dla systemu iOS ułatwiająca zdalne sterowanie i zarządzanie stanem
projektorów przez sieć Wi-Fi. Można połączyć się z projektorem używanym jako
punkt dostępu (str. 83) lub połączyć się za pomocą istniejącego punktu dostępu
(str. 83). Należy pamiętać, że w celu korzystania z programu Canon ST wymagane
jest podanie hasła (str. 197).
6
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ!
TEN SYMBOL WSKAZUJE NA WYSTĘPOWANIE WEWNĄTRZ
URZĄDZENIA NIEBEZPIECZNEGO NAPIĘCIA MOGĄCEGO
SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
TEN SYMBOL WSKAZUJE NA KONIECZNOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ
Z WAŻNYMI INSTRUKCJAMI W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA
DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA.
PRZESTROGA
Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach komputerowych, zgodnie
z definicją określoną w normie ANSI/NFPA 75 dotyczącej ochrony komputerów/
sprzętu do przetwarzania danych.
7
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i obsługą projektora należy dokładnie przeczytać niniejszy
podręcznik.
Projektor oferuje wiele wygodnych funkcji. Prawidłowa obsługa projektora
zapewnia optymalne korzystanie z tych funkcji oraz możliwość wieloletniej
eksploatacji.
Nieprawidłowa obsługa może nie tylko przyczynić się do skrócenia żywotności
urządzenia, ale także spowodować awarię, zagrożenie pożarowe lub inne
niepożądane zdarzenia.
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania projektora należy ponownie
przeczytać ten podręcznik, sprawdzić działanie urządzenia i połączenia
przewodów oraz skorzystać z rozwiązań opisanych w sekcji „Rozwiązywanie
problemów”. Jeśli problem będzie nadal występował, należy się skontaktować
z centrum obsługi klienta firmy Canon.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE:
• URZĄDZENIE WYMAGA UZIEMIENIA.
• ABY OGRANICZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE
WODY ANI WILGOCI.
• Projektor emituje intensywne światło z obiektywu. Patrzenie bezpośrednio na
światło obiektywu grozi uszkodzeniem wzroku. Dotyczy to szczególnie dzieci,
którym należy uniemożliwić patrzenie bezpośrednio na światło obiektywu.
• Projektor należy ustawić w odpowiedniej pozycji. W przeciwnym wypadku istnieje
ryzyko pożaru.
• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych projektora. Podwyższona temperatura
może skrócić żywotność projektora, a także stanowi zagrożenie dla
użytkowników.
• Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od
gniazda zasilającego.
• Nie wyświetlać jednego obrazu przez dłuższy czas.
Z powodu właściwości paneli projektora na panelach LCD może pozostać tzw.
powidok.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU
MOCOWANIA PROJEKTORA NA SUFICIE
W przypadku zamocowania projektora na suficie należy okresowo odkurzać otwory
wentylacyjne projektora oraz górną część obudowy. W przeciwnym wypadku pracę
wentylatorów może zakłócić zgromadzony kurz, co z kolei może spowodować
awarię projektora.
ABY NIE DOPUŚCIĆ DO AWARII URZĄDZENIA, NIE UMIESZCZAĆ
PROJEKTORA W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWIETRZE JEST
WILGOTNE, ZADYMIONE LUB W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DUŻA ILOŚĆ
TŁUSZCZU, NP. W KUCHNI. KONTAKT PROJEKTORA Z OLEJEM LUB
ŚRODKAMI CHEMICZNYMI MOŻE SPOWODOWAĆ JEGO USZKODZENIE.
8
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi
instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi.
Przeczytać wszystkie instrukcje podane w tym podręczniku i stosować się do nich
w przyszłości. Przed rozpoczęciem czyszczenia projektora odłączyć go od
zasilacza. Do czyszczenia projektora nie używać środków czyszczących w płynie
lub aerozolu. W tym celu należy używać wilgotnej ściereczki.
Przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń umieszczonych na projektorze.
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony podczas burzy lub w przypadku
niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć projektor od
gniazda sieciowego. Ochroni to urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym
wyładowaniem lub przepięciem.
Nie wystawiać urządzenia na działanie wody ani nie korzystać z niego w pobliżu
wody, np. w wilgotnej piwnicy czy w pobliżu basenu.
Nie używać akcesoriów niezalecanych przez producenta, ponieważ mogą one
stanowić zagrożenie.
Nie umieszczać projektora na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Urządzenie
może upaść, powodując poważne obrażenia dziecka lub osoby dorosłej albo
poważne uszkodzenia samego projektora. Urządzenia używać wyłącznie
z wózkiem lub stojakiem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym razem
z projektorem. Montaż na ścianie lub półce wykonywać zgodnie ze wskazówkami
producenta oraz przy użyciu zestawu montażowego zatwierdzonego przez
producenta.
Ostrożnie przesuwać wózek z urządzeniem.
Gwałtowne zatrzymanie, użycie nadmiernej siły i nierówności
podłoża mogą spowodować przewrócenie wózka z urządzeniem.
Szczeliny i otwory znajdujące się z tyłu i z przodu obudowy
zapewniają wentylację konieczną do niezawodnego działania sprzętu, chroniąc go
przed przegrzaniem.
Otworów tych nie wolno zasłaniać tkaninami ani innymi materiałami. Nie wolno
także zasłaniać otworu na spodzie, co ma miejsce, gdy projektor stawiany jest na
łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni. Nie stawiać projektora
w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła.
Projektora nie należy umieszczać w zabudowanych miejscach, takich jak
biblioteczka, jeśli nie zostanie zapewniona wystarczająca wentylacja.
9
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
■ NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NALEŻY
PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO PONOWNEGO UŻYCIA.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przez szczeliny projektora nie należy wkładać żadnych przedmiotów, ponieważ
mogą one zetknąć się z elementami pod wysokim napięciem, co może
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie wolno wylewać na
projektor żadnych płynów.
Nie wolno umieszczać projektora w pobliżu kanałów wentylacyjnych układu
klimatyzacji.
Projektor należy podłączać tylko do źródeł zasilania o parametrach określonych na
etykiecie informacyjnej. Jeśli parametry źródła zasilania są nieznane, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon lub lokalnym zakładem
energetycznym.
Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do gniazd sieciowych lub przedłużaczy.
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na przewodzie
zasilania nie wolno stawiać żadnych przedmiotów. Projektora nie należy
umieszczać w miejscu, w którym przewód zasilania może zostać uszkodzony przez
przechodzące osoby.
Nie należy samodzielnie przeprowadzać czynności serwisowych, otwierając lub
zdejmując osłony projektora. Może to spowodować narażenie na działanie
wysokich napięć i innych zagrożeń. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać
wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
W przypadkach podanych poniżej należy odłączyć projektor od gniazda zasilania
i przekazać projektor do naprawy wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu:
a. Uszkodzenie lub przetarcie przewodu zasilania lub wtyku.
b. Wylanie płynu na projektor.
c. Narażenie projektora na oddziaływanie deszczu lub kontakt z wodą.
d. Nieprawidłowe działanie projektora pomimo przestrzegania instrukcji obsługi.
Wolno regulować tylko te elementy sterowania, które zostały opisane
w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ustawienie innych elementów może
spowodować uszkodzenie. W takim wypadku przywrócenie produktu do stanu
używalności może wymagać gruntownej naprawy przez personel serwisowy.
e. Upuszczenie projektora lub uszkodzenie obudowy.
f. Wyraźna zmiana w działaniu projektora wskazująca na potrzebę
przeprowadzenia naprawy serwisowej.
W przypadku konieczności wymiany części należy upewnić się, że technik serwisu
używa wskazanych przez producenta części o cechach identycznych z częściami
oryginalnymi. Użycie nieautoryzowanych zamienników może spowodować pożar,
porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
Po ukończeniu czynności serwisowych należy poprosić technika serwisu
o wykonanie standardowej kontroli bezpieczeństwa w celu określenia, czy możliwe
jest bezpieczne korzystanie z urządzenia.
10
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Wymagania dotyczące przewodu zasilania
GNIAZDO SIECIOWE POWINNO BYĆ ZAMONTOWANE W POBLIŻU
URZĄDZENIA ORAZ BYĆ ŁATWO DOSTĘPNE.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia,
Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem
z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą
WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny,
zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub
akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów)
w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony
w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać
z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz
akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje
potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu
przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu
prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem
gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę
www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.
11
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przewód zasilania dostarczony z projektorem spełnia wymagania obowiązujące
w kraju zakupu urządzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Symbole zagrożeń użyte w tym podręczniku
W tej sekcji opisano symbole zagrożeń używane w podręczniku. Ważne informacje
dotyczące bezpiecznego korzystania z projektora wyróżniono następującymi
symbolami. Należy zawsze uwzględniać informacje wyróżnione tymi symbolami.
Ostrzeżenie
Oznacza ryzyko poważnego zranienia lub zgonu w przypadku
ignorowania zaleceń i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby
umożliwić bezpieczne korzystanie z urządzenia, należy zawsze
uwzględniać te informacje.
Przestroga
Oznacza ryzyko zranienia w przypadku ignorowania zaleceń
i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby umożliwić bezpieczne
korzystanie z urządzenia, należy zawsze uwzględniać te
informacje.
Oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku
ignorowania zaleceń i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby
umożliwić bezpieczne korzystanie z urządzenia, należy zawsze
uwzględniać te informacje.
Oznacza ryzyko oparzenia w przypadku ignorowania zaleceń
i nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby umożliwić bezpieczne
korzystanie z urządzenia, należy zawsze uwzględniać te
informacje.
Oznacza ryzyko obrażeń oczu spowodowanych emisją światła
laserowego w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń
użytkowania.
Oznacza niedozwolone czynności.
Oznacza wymagane czynności lub zalecenia, których należy
przestrzegać.
12
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Ostrzeżenie
Zasilanie
Podczas instalacji należy zadbać o łatwą dostępność wtyczki projektora, aby można go
było w razie potrzeby szybko wyłączyć. Alternatywnie można mieć pod ręką wyłącznik
prądowy.
W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej sytuacji należy wyłączyć zasilanie,
wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego, a następnie skontaktować się z centrum obsługi
klienta firmy Canon. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
• Z urządzenia wydobywa się dym.
• Z projektora dobiegają nietypowe dźwięki lub wydobywa się
z niego inny niż zazwyczaj zapach.
• Do wnętrza projektora dostanie się woda lub inny płyn.
• Do wnętrza projektora wpadnie metalowy element lub inny
przedmiot.
• W wyniku przewrócenia lub upuszczenia zostanie uszkodzona
obudowa projektora.
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące źródła zasilania, wtyczki zasilania
i postępowania ze złączem. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
• Nie stawiać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilania.
Należy również uważać, aby przewód nie został przygnieciony
przez projektor.
• Nie chować przewodu zasilania pod dywanem.
• Nie należy modyfikować ani nadmiernie zginać czy skręcać
przewodu zasilania.
• Nie umieszczać przewodu zasilania w pobliżu grzejników
i innych źródeł ciepła.
• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilania. Jeśli przewód
zasilania jest uszkodzony, skontaktować się z centrum obsługi
klienta firmy Canon.
• Nie korzystać ze źródeł zasilania o napięciu innym niż zalecane
(100–240 V AC).
• Nie wkładać żadnych metalowych elementów pomiędzy styki
wtyczki zasilającej lub złącza.
• Przewodu zasilania dostarczonego z projektorem używać
wyłącznie z tym produktem. Nie należy używać tego przewodu
z innymi produktami.
• Nie odłączać wtyczki zasilania ani złącza mokrymi rękami.
13
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ta część zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, dlatego należy
przeczytać ją uważnie przed rozpoczęciem korzystania z projektora.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące źródła zasilania, wtyczki zasilania
i postępowania ze złączem. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
• Wtyczkę i złącze należy docisnąć do samego końca. Ponadto nie
wolno używać uszkodzonej lub luźnej wtyczki ani złącza.
• Nie należy ciągnąć za przewód zasilania. Podczas wyjmowania
należy trzymać za wtyczkę lub złącze. Nieprawidłowa obsługa
może spowodować uszkodzenie przewodu zasilania.
• W przypadku korzystania z przedłużacza nie wolno przekraczać
jego mocy znamionowej.
• Nie należy przekraczać mocy znamionowej gniazda (poprzez
podłączanie do niego więcej niż jednego urządzenia), ponieważ
grozi to pożarem w wyniku przegrzania.
• Należy okresowo kontrolować wtyczkę zasilania i gniazdo
sieciowe oraz usuwać z nich kurz i zabrudzenia.
• Nie dotykać projektora, przewodu zasilania ani kabla
w przypadku uderzenia piorunu.
• Przed przestawieniem projektora należy wyłączyć jego zasilanie
i odłączyć go od gniazda sieciowego, a także odłączyć wszystkie
inne kable.
• Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć wtyczkę
projektora.
• Przed zainstalowaniem lub demontażem modułu obiektywu
należy się upewnić, że przewód zasilający projektora został
odłączony od gniazda sieciowego.
14
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora.
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub
obrażeń ciała.
• Nie wolno korzystać z projektora w miejscach, w których może
dojść do jego zamoczenia, np. na zewnątrz budynku lub
w pobliżu pryszniców czy wanien.
• Na projektorze nie wolno stawiać pojemników z płynem.
• Należy koniecznie zabezpieczyć projektor przed upadkiem (na
przykład przy użyciu kabla) podczas instalowania projektora na
większej wysokości (na przykład na suficie).
• Nie wolno zdejmować obudowy projektora ani go
rozmontowywać. We wnętrzu obudowy projektora znajdują się
elementy pod napięciem oraz takie, które się nagrzewają. Jeśli
zajdzie konieczność przeprowadzenia kontroli, konserwacji lub
naprawy urządzenia, należy skontaktować się z centrum obsługi
klienta firmy Canon.
• Nie rozmontowywać ani nie wprowadzać modyfikacji
w konstrukcji projektora i pilota zdalnego sterowania. (Dotyczy to
również części wymiennych).
• Nie spoglądać bezpośrednio do otworów wentylacyjnych
podczas korzystania z urządzenia.
• Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych
projektora.
• W pobliżu otworów wentylacyjnych nie umieszczać puszek,
których zawartość jest pod ciśnieniem. Ciepło wyprowadzane
z urządzenia otworem wentylacyjnym może spowodować wzrost
ciśnienia w puszce, co z kolei grozi jej eksplozją.
• Nie wolno używać łatwopalnego aerozolu do usuwania pyłu,
kurzu lub zanieczyszczeń z elementów projektora takich jak
obiektyw lub filtr. Gorące elementy wewnętrzne mogą zapalić się
i spowodować pożar.
• Nie wolno używać klejów, środków smarnych, olejów ani
detergentów alkalicznych do konserwacji projektora. Mogą one
przywierać do obudowy i spowodować jej uszkodzenie, a nawet
upadek projektora z uchwytu i wypadek lub zranienie.
• Nie patrzeć bezpośrednio na
obiektyw projektora, ponieważ
podczas pracy urządzenia
emitowane jest silne światło.
Patrzenie na obiektyw grozi uszkodzeniem wzroku. Należy
pilnować, aby nie robiły tego dzieci.
• Operatorzy powinni kontrolować dostęp do światła w odległości
stanowiącej zagrożenie lub zainstalować urządzenie na
wysokości uniemożliwiającej oślepienie światłem w odległości
stanowiącej zagrożenie.
15
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja i użytkowanie
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora. W przeciwnym
wypadku istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
• Wiązka świetlna projektora jest zaliczana do Grupy ryzyka 2 (RG2)
zgodnie z normą IEC 62471-5:2015. Może jednak zostać zaliczona do
Grupy ryzyka 3 (RG3), jeżeli stosowany jest obiektyw zamienny
o współczynniku projekcji większym niż 2,6. Informacje dotyczące
różnych obiektywów zamiennych zawiera tabela Odległość
niebezpieczna.
• Nie wolno umieszczać ani instalować wyposażenia optycznego (takiego
jak szkła powiększające, reflektory lub okulary) na ścieżce wiązki
świetlnej projektora. Jeżeli emitowana wiązka świetlna zostanie
załamana lub odbita w kierunku oczu, może spowodować ich zranienie.
• Dzieci mogą przebywać w pobliżu projektora lub korzystać z niego pod
warunkiem, że projektor jest używany pod nadzorem osoby dorosłej.
• Nie wolno dopuścić do bezpośredniego narażenia na działanie
promienia światła.
• Nie wolno samodzielnie podnosić projektora. Należy skorzystać
z pomocy co najmniej jednej osoby.
• Przygotowując urządzenie do projekcji poprzez ustawienie go na
podwyższeniu, należy upewnić się, że powierzchnia taka jest płaska
i stabilna.
• Nie wolno ustawiać projektora na miękkich powierzchniach, takich jak
dywan lub mata piankowa.
• W przypadku mocowania na suficie lub innych prac instalacyjnych
należy zlecić prace serwisowe wykwalifikowanemu technikowi lub
centrum obsługi klienta firmy Canon. Nieprawidłowe wykonanie prac
instalacyjnych może spowodować wypadek.
• Aby uniknąć zagrożeń, takich jak spadające części podczas wymiany
obiektywu projektora zamocowanego na suficie, należy zlecić
wykonanie prac serwisowych wykwalifikowanemu technikowi lub
centrum obsługi klienta firmy Canon.
• Nie należy używać projektora w miejscach występowania gazów
łatwopalnych lub wybuchowych. Gorące elementy wewnętrzne mogą
zapalić się i spowodować pożar.
Odległość niebezpieczna w przypadku stosowania obiektywu
zamiennego (IEC 62471-5)
Współczynnik projekcji*1
RS-SL01ST
1,49–2,24:1
RS-SL02LZ
2,19-3,74:1
RS-SL03WF
0,80:1
RS-SL04UL
3,55-6,94:1
WUX7000Z
WUX6600Z
WUX5800Z
—*2
167 cm
167 cm
167 cm
—*2
400 cm
400 cm
RS-SL05WZ
1,00-1,50:1
—*2
RS-SL06UW
0,54:1
—*2
400 cm
*1 Współczynniki projekcji to obliczone wartości oparte na współczynniku proporcji ekranu
wynoszącym 16:10 i rozmiarze ekranu wynoszącym 100 cali.
*2 Wiązka świetlna projektora jest zaliczana do Grupy ryzyka 2 (RG2) zgodnie z normą
IEC 62471-5:2015.
16
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Odległość niebezpieczna
Ostrzeżenie
Laserowe źródło światła
• Projektor jest oznaczony jako produkt laserowy klasy 1 zgodnie
z normą IEC/EN 60825-1:2014.
• Urządzenie jest oznaczone jako produkt laserowy klasy 3R
zgodnie z normą IEC/EN 60825-1:2007.
• Spełnia normy eksploatacyjne FDA dla produktów laserowych,
z wyjątkiem odchyleń zgodnie z obwieszczeniem nr 50 dotyczącym
urządzeń laserowych z dnia 24 czerwca 2007 r.
• Parametry lasera
Długość fali: 450 nm–460 nm
Moc maksymalna: 144 W
Rozbieżność wiązki: 2°
• Projektor jest wyposażony w moduł laserowy. Demontaż lub
modyfikacja jest niebezpieczna i nie wolno jej wykonywać.
• Projektora należy używać i regulować go wyłącznie w sposób
opisany w niniejszym podręczniku. Nieprawidłowa obsługa lub
regulacja stwarza ryzyko narażenia na potencjalnie
niebezpieczne działanie światła laserowego.
• Nie używać w przypadku uszkodzenia. Nawet jeśli projektor jest
używany zgodnie z opisem podanym w niniejszym podręczniku,
niezaprzestanie używania w przypadku jego uszkodzenia (na co
wskazują nieprawidłowości widoczne na ekranie) może
doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub
obrażeń oczu wywołanych światłem laserowym.
• Pomoc dotyczącą utylizacji projektora można uzyskać,
kontaktując się z centrum obsługi klienta firmy Canon.
W przypadku utylizacji projektora nie należy go samodzielnie
demontować.
• Nie montować ani nie demontować samodzielnie modułu
obiektywu. Należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego
technika lub skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy
Canon.
17
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Patrzenie w obiektyw podczas projekcji z odległości mniejszej niż podana
stwarza zagrożenie uszkodzenia wzroku lub wystąpienia innych poważnych
obrażeń.
• Jeżeli używany jest obiektyw projektora, na którym wskazano odległość
niebezpieczną, operator powinien zainstalować urządzenie na wysokości
uniemożliwiającej oślepienie światłem w odległości stanowiącej zagrożenie lub
kontrolować dostęp, aby upewnić się, że inne osoby nie zbliżą się na
niebezpieczną odległość.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Etykiety z objaśnieniami i ostrzeżeniami umieszczono w poniższych miejscach na
projektorze.
18
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
19
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Baterie pilota zdalnego sterowania
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące postępowania z bateriami.
Ignorowanie tego zalecenia może spowodować wybuch pożaru lub zranienie.
• Baterii nie wolno nagrzewać, zwierać, demontować ani wrzucać
do ognia.
• Nie należy próbować ładować baterii, które są dołączone do
pilota.
• Należy wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania, jeżeli są
rozładowane lub pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
• Obie baterie należy wymieniać jednocześnie. Ponadto nie wolno
równocześnie stosować baterii różnego typu.
• Podczas instalowania baterii należy zwrócić uwagę na
prawidłowe ułożenie biegunów +/–.
• W przypadku kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą
należy go dokładnie zmyć.
Przestroga
Obsługa
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora.
• Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, ze
względów bezpieczeństwa należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilania z gniazda sieciowego. W przeciwnym razie może dojść
do pożaru po nagromadzeniu się pyłu na wtyczce lub przy
wyjściu.
• Nie należy podłączać słuchawek dousznych ani nausznych do
złącza AUDIO OUT. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.
• Nie należy ustawiać na początku zbyt wysokiego poziomu
głośności. Może to spowodować uszkodzenie słuchu w wyniku
nagłego odtwarzania dźwięku przy wysokim poziomie głośności.
Należy zmniejszyć poziom głośności przed wyłączeniem
projektora, a po jego uruchomieniu zwiększać poziom stopniowo.
• Nie należy dotykać części obudowy wokół i nad otworami
wentylacyjnymi. Mogą się bardzo mocno nagrzewać podczas
pracy projektora. Należy szczególnie pilnować, aby dzieci nie
dotykały urządzenia w tych miejscach. Ponadto nie należy
umieszczać żadnych metalowych przedmiotów wokół otworów
wentylacyjnych ani nad nimi. Takie przedmioty mogą się nagrzać
od projektora, co może spowodować poparzenia lub inne
obrażenia.
20
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przestroga
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na projektorze,
stawać na nim ani siadać. Należy pilnować, aby nie robiły tego
dzieci. Projektor może się przewrócić i spowodować
uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.
• Projektora nie należy umieszczać na niestabilnej lub pochyłej
powierzchni. Może to spowodować przewrócenie projektora lub
jego upadek, a w rezultacie uszkodzenie mienia lub obrażenia
ciała.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów
przed obiektywem podczas projekcji. Może to
być przyczyną pożaru.
• Projektor został wyposażony w funkcję
przesuwania obiektywu w górę, w dół, w lewo i w prawo za
pomocą silnika. Nie należy dotykać obiektywu, gdy jest
przesuwany. Dotknięcie obiektywu, gdy jest przesuwany, może
spowodować obrażenia ciała.
• Przed wymianą modułu obiektywu należy odczekać przynajmniej
30 minut po wyłączeniu projektora, aby moduł obiektywu
projektora ostygł. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko
poparzenia lub odniesienia obrażeń ciała.
21
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalacji i obsługi projektora.
Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania
z urządzenia
Przestroga
Przenoszenie i instalacja
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie podczas przenoszenia lub transportowania
projektora.
• Jeśli konieczny jest transport projektora, należy wcześniej zdjąć moduł
obiektywu. Jeśli projektor zostanie narażony na nadmierne wstrząsy
podczas transportu, moduł obiektywu może ulec uszkodzeniu.
• Projektor jest urządzeniem precyzyjnym. Nie należy przewracać projektora
ani w niego uderzać. Może to spowodować awarię urządzenia.
• Przed przeniesieniem projektora należy cofnąć regulowane nóżki.
Pozostawienie nóżek może doprowadzić do uszkodzeń.
• Podczas przenoszenia lub podnoszenia projektora po zainstalowaniu
modułu obiektywu należy uważać, aby nie trzymać obiektywu. Może to
spowodować uszkodzenie obiektywu.
• Nie dotykać obiektywu gołymi rękami. Smugi lub ślady odcisków palców na
obiektywie mogą niekorzystnie wpływać na jakość obrazu.
• Nie można zagwarantować bezpieczeństwa projektora w przypadku
ponownego wykorzystania opakowania lub materiałów amortyzujących
wstrząsy. Ponadto fragmenty materiałów absorbujących wstrząsy mogą
dostać się do wnętrza urządzenia, powodując jego awarię.
22
Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia
Przestroga
• Należy zachować ostrożność, aby zapobiec kondensacji.
Jeżeli projektor zostanie nagle przeniesiony do cieplejszego miejsca lub
temperatura w pomieszczeniu nagle wzrośnie, wilgoć w powietrzu może
ulec kondensacji na obiektywie lub lustrze projektora. Będzie to miało
negatywny wpływ na jakość wyświetlanych obrazów. W takim przypadku
przed rozpoczęciem korzystania z projektora należy poczekać, aż wilgoć
wyparuje.
• Projektora nie należy ustawiać w miejscach, w których panuje bardzo
wysoka lub bardzo niska temperatura. Może to spowodować awarię
urządzenia. Dopuszczalne zakresy temperatury i wilgotności w otoczeniu
podczas użytkowania i przechowywania są następujące:
• Użytkowanie: od 0°C do 45°C; wilgotność względna od 20% do 85%
• Temperatura podczas przechowywania: od -20°C do 60°C
• Korzystając z projektora na wysokości powyżej 2300 m n.p.m.,
należy dostosować ustawienia instalacji projektora w menu (str. 153).
• Podczas instalacji projektora należy zachować odstęp co najmniej 50 cm
między wlotowymi i wylotowymi otworami wentylacyjnymi a ścianami
z każdej strony projektora. Należy zachować odstęp co najmniej 2 cm od
spodu projektora. Pod projektorem znajduje się wlot powietrza.
Niepozostawienie wystarczającej ilości miejsca może spowodować
kumulację ciepła wewnątrz projektora i jego uszkodzenie.
Co najmniej
50 cm
Co najmniej
50 cm
Co najmniej
50 cm
Co najmniej
50 cm
Co
najmniej
2 cm
• Na projektorze nie należy umieszczać przedmiotów, które zmieniają kolor
lub kształt pod wpływem ciepła.
• Nie należy umieszczać projektora w pobliżu linii wysokiego napięcia ani
źródeł zasilania elektrycznego. Może to spowodować awarię.
• Po zmianie obrazu, gdy przez pewien czas był wyświetlany ten sam obraz
mogą pozostać powidoki. Wynika to z charakterystyki paneli LCD i nie
oznacza wystąpienia problemu. Po pewnym czasie podczas normalnej
projekcji powidok zniknie.
23
Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące instalowania lub używania
projektora.
Przed instalacją
Środki ostrożności podczas przenoszenia/
transportowania projektora
Przed przeniesieniem projektora należy przygotować go w następujący sposób.
• Należy odłączyć wszystkie przewody podłączone do projektora.
Przenoszenie projektora z podłączonymi przewodami może
spowodować wypadek.
• Przed przeniesieniem projektora należy cofnąć regulowane
nóżki. Pozostawienie nóżek może doprowadzić do uszkodzeń.
• Należy chronić projektor przed silnymi uderzeniami i wibracjami.
Środki ostrożności podczas instalacji urządzenia
Należy koniecznie przeczytać sekcje „Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa”
i „Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia” (str. 7 – str. 22).
Podczas instalacji należy również stosować następujące środki ostrożności.
• Należy chronić projektor przed uderzeniami mechanicznymi.
Może to spowodować awarię urządzenia.
• Nie należy instalować projektora, ustawiając go na boku lub w innej
niestabilnej pozycji. Po przewróceniu się projektor może ulec
uszkodzeniu.
■ Nie należy używać projektora w następujących warunkach
• W miejscach o bardzo dużej wilgotności, bardzo zakurzonych lub
w których byłby narażony na kontakt z tłustym dymem lub
dymem z papierosów.
Osadzanie się ich na obiektywie, zwierciadłach lub częściach
optycznych może pogorszyć jakość obrazu.
• W pobliżu linii wysokiego napięcia lub źródeł zasilania elektrycznego.
Może to spowodować awarię.
• Na miękkich powierzchniach, takich jak dywany czy wykładziny.
Może to spowodować pożar lub uszkodzenie projektora.
• W miejscach, w których panują wysokie temperatury lub
wilgotność powietrza.
• W miejscach narażonych na drgania lub uderzenie.
• W pobliżu detektorów ciepła lub dymu.
• W pobliżu morza lub w pobliżu otworów klimatyzatora.
• W miejscach występowania żrących gazów, na przykład gazu
siarkowego z gorących źródeł.
Może to spowodować uszkodzenie projektora. Dopuszczalne zakresy
temperatury oraz wilgotności powietrza w trakcie pracy oraz robocze
zostały przedstawione poniżej.
* Temperatura i wilgotność podczas użytkowania dotyczy projektora
w trybie projekcji lub gotowości.
Temperatura
(użytkowanie)
od 0°C do 45°C
Wilgotność
(użytkowanie)
od 20% do 85%
24
Temperatura
(przechowywanie)
od –20°C do 60°C
Przed instalacją
■ Nie wolno dotykać obiektywu gołymi rękami.
■ Jeżeli jest to możliwe, przed ustawieniem ostrości należy
poczekać 30 minut na rozgrzanie się urządzenia (str. 47)
Zaraz po uruchomieniu ciepło źródła światła może uniemożliwiać uzyskanie
stabilnej ostrości. Podczas regulacji ostrości przydatny jest również deseń testowy
(10) (str. 106, str. 159).
■ Należy zainstalować urządzenie w odpowiedniej
odległości od ścian i innych przeszkód
Jeżeli otwór wlotowy lub
Wlot powietrza
wentylacyjny jest
zablokowany, wewnątrz
projektora może
akumulować się ciepło
i spowodować jego
Przepływ
przedwczesne zużycie lub
gorącego
nieprawidłowe
powietrza
funkcjonowanie.
Otwór
wentylacyjny
Nie wolno również
instalować urządzenia
Wlot powietrza
w wąskich, zamkniętych
miejscach z niedostateczną wentylacją. Należy zainstalować
urządzenie w odpowiednio wentylowanym miejscu. Należy
zachować odstęp minimum 50 cm ponad projektorem, po obu
stronach i za projektorem. Należy także zachować odstęp
minimum 2 cm pod projektorem.
■ Należy zachować ostrożność, aby zapobiec kondensacji.
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu szybko wzrośnie, wilgoć znajdująca się
w powietrzu może ulec kondensacji na obiektywie i lustrze projektora, powodując
rozmycie obrazu. Aby wyświetlane obrazy były ponownie ostre, należy zaczekać,
aż skroplona para wodna wyparuje.
■ Na wysokościach ponad 2300 m n.p.m. należy
dostosować ustawienia.
Ustawienia projektora należy dostosować, jeżeli projektor jest używany na
wysokości ponad 2300 m n.p.m. W szczególności należy postępować zgodnie
z zaleceniami dotyczącymi ustawienia [Duża wysokość] (str. 153) w menu
[Ustawienia instalacji].
25
Przed instalacją
Nie dotykać obiektywu gołymi rękami. Smugi lub ślady odcisków
palców na obiektywie mogą niekorzystnie wpływać na jakość
obrazu.
Przed instalacją
■ Korzystanie z projektora zamocowanego na suficie
Przestroga
Jeżeli projektor jest zamocowany na
suficie lub na znacznej wysokości,
należy regularnie czyścić wlot i wylot
powietrza oraz obszar wokół filtru
powietrza. Kurz osadzający się na
otworach wlotowych lub
wentylacyjnych może pogorszyć
wentylację, podnieść temperaturę
wewnątrz i doprowadzić do
uszkodzenia lub pożaru. Należy usunąć
kurz z otworu wlotowego i wylotowego
na przykład przy użyciu odkurzacza.
■ Urządzenie należy instalować, ustawiając je
w odpowiednim kierunku
• Projekcja jest możliwa w górę, w dół oraz w różnych kierunkach,
ale nie wolno blokować wlotów powietrza ani otworów
wentylacyjnych. W szczególności należy zawsze zachować
minimalny odstęp 2 cm od wlotu powietrza w dolnej części
projektora.
• Dostępny jest tylko opcjonalny uchwyt do instalacji projektora
na suficie.
26
Przed instalacją
• Nie wolno blokować wlotów powietrza ani otworów
wentylacyjnych. W szczególności należy zawsze zachować
minimalny odstęp 2 cm od dołu, ponieważ na spodzie
urządzenia znajduje się wlot powietrza.
• Należy pamiętać, że nie są dostępne żadne uchwyty montażowe
ani podobne akcesoria do instalacji w orientacji pionowej.
■ Źródło światła
Projektor wykorzystuje laser jako źródło światła. Laser ma następujące cechy:
Czynniki, takie jak długotrwałe użytkowanie i zmiany
środowiskowe, mogą mieć wpływ na jakość obrazu. Zmianom
jasności związanym z długotrwałym użytkowaniem lub
temperaturą otoczenia można przeciwdziałać, używając funkcji
[Kalibracja źródła światła] w menu [Kalibracja] (str. 179).
27
Przed instalacją
■ Środki ostrożności podczas instalacji w orientacji
pionowej
Przed instalacją
Uwaga dotycząca praw autorskich
Należy pamiętać, że zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu w celach
handlowych lub prezentacyjnych może naruszać oryginalne materiały
chronione prawem autorskim.
Zabezpieczenia sieciowe
Należy stosować środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo w sieci.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie
straty wynikające z wypadków naruszenia zabezpieczeń sieciowych, takich jak
nieautoryzowany dostęp.
Przed użyciem należy odpowiednio skonfigurować projektor, komputer
i ustawienia zabezpieczeń sieciowych.
• Należy skonfigurować projektor do ustanawiania połączeń tylko w chronionej
sieci, za zaporą lub w podobnym środowisku zamiast bezpośrednich
połączeń z internetem.
• Gdy projektor jest używany w sieci bezprzewodowej, należy skonfigurować
również ustawienia zabezpieczeń Wi-Fi.
• Należy regularnie zmieniać klucz zabezpieczeń Wi-Fi.
Informacja o znakach towarowych
• Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
• Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub
innych krajach.
• Mac, Mac OS i Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach.
• HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia HDMI Licensing, LLC.
• PJLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy JBMIA i oczekuje na
zarejestrowanie w niektórych krajach.
• PJLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub zostało złożone podanie
o jego zastrzeżenie jako znaku towarowego w Japonii, USA lub innych
krajach lub regionach.
• AMX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Harman International
Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® i Crestron Connected™ są zastrzeżonymi
znakami firmy Crestron Electronics, Inc.
• Extron i XTP są znakami towarowymi firmy RGB Systems, Inc. w Stanach
Zjednoczonych lub w innych krajach.
• HDBaseT™ i logo HDBaseT Alliance są znakami towarowymi
stowarzyszenia HDBaseT Alliance.
• Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 i logo Wi-Fi CERTIFIED są używane do
odzwierciedlenia metod konfiguracji opracowanych przez stowarzyszenie
Wi-Fi Alliance.
• Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.
28
Przed instalacją
Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi)
Użycie bezprzewodowej sieci LAN jest ograniczone prawem i innymi przepisami
w każdym kraju i regionie, a ich naruszenie może być karane. W witrynie firmy
Canon można znaleźć listę krajów i regionów, w których korzystanie
z bezprzewodowej sieci LAN jest dozwolone.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek problemy wynikające
z użycia bezprzewodowej sieci LAN w krajach i regionach, które nie są wymienione
na liście.
■ Numer modelu
WUX7000Z/WUX6600Z/WUX5800Z (włącznie z modelem z modułem WLAN: ES202)
Complies with
IMDA Standards
DB00671
Oświadczenie dotyczące dyrektywy WE
Firma Canon Inc. niniejszym zaświadcza, że to urządzenie jest zgodne
z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na
następującej stronie internetowej:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specyfikacje bezprzewodowej sieci LAN
WUX7000Z/WUX6600Z/WUX5800Z
Pasma częstotliwości: 2401 MHz–2473 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 9,48 dBm
29
Przed instalacją
■ Kraje i regiony, w których dopuszcza się użycie
bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie typu Open Source
Produkt zawiera moduły oprogramowania typu Open Source.
Szczegółowe informacje zawierają pliki ze strony „Oprogramowanie zastosowane
w tym urządzeniu” w witrynie pobierania (http://www.canon.com/iprj/). Należy
zapoznać się z informacjami dotyczącymi licencji dla każdego modułu dostępnymi
w odpowiednim pliku.
W przypadku niektórych programów innych firm dystrybucja modułów
oprogramowania w formie pliku wykonywalnego jest dozwolona wyłącznie pod
warunkiem udostępnienia kodu źródłowego tych modułów. Aby uzyskać informacje
na temat uzyskania kodu źródłowego takiego oprogramowania innych firm, należy
skontaktować się z dystrybutorem, u którego zakupiono produkt.
30
Przed użyciem
Dołączone akcesoria
Przed użyciem należy sprawdzić, czy w pakiecie znajdują się następujące
elementy.
• Pilot zdalnego sterowania
(nr kat.: RS-RC07)
• Przewód
zasilania
(1,8 m)
• Ważne informacje
Część kontynentalna
Europy:
USA i Kanada:
• Karta gwarancyjna
31
Przed użyciem
• Baterie do pilota zdalnego sterowania
(rozmiar AAA, 2 szt.)
Przed użyciem
Nazwy i funkcje części projektora
■ Widok z przodu
(1) Złącze przewodu zasilania (str. 81)
(2) Odbiornik fal podczerwonych
(str. 40)
(3) Moduł obiektywu (sprzedawany
oddzielnie)
(4) Wlot powietrza
(8)
(1)
(2)
(3)
(7)
(6)
(5)
(4)
Nie należy blokować wlotu
powietrza. Może to spowodować
awarię urządzenia.
(5) Boczny panel sterowania (str. 33)
(6) Wejścia i złącza (str. 36)
(7) Szczelina blokady antykradzieżowej
Umożliwia podłączenie kabla
zapobiegającego kradzieży
urządzenia (brak w zestawie).
(8) Wskaźniki LED (str. 34)
■ Widok z tyłu
(9)
(9) Otwór wentylacyjny
Nie wolno blokować otworu
wentylacyjnego. Może to
spowodować awarię urządzenia.
(10) Odbiornik fal podczerwonych
(str. 40)
(11) Ramka filtra powietrza (str. 216)
(10)
(4) (11)
■ Widok z dołu
(12) Regulowane nóżki (str. 75)
(13) Zaczep urządzenia
(12)
zabezpieczającego
(13)
(4)
32
Przed użyciem
■ Boczny panel sterowania
(6)
(3)
(2)
(1)
(5)
(1) Przycisk POWER (Zasilanie)
(str. 45, str. 50)
Włączanie lub wyłączanie projektora.
(5) Przyciski kierunkowe/VOL
(Głośność) (str. 118)
W górę, w dół, w lewo lub w prawo
w menu lub inne operacje.
Regulacja głośności dźwięku.
Przycisk [ ] VOL+ (Głośność+):
zwiększanie głośności.
Przycisk [ ] VOL– (Głośność-):
zmniejszanie głośności.
(2) Przycisk INPUT (Sygnał
wejściowy) (str. 46)
Przełączanie sygnałów wejściowych.
(3) Przycisk LENS (Obiektyw)
Za każdym razem, gdy przycisk
zostanie naciśnięty, na ekranie
wyświetlone zostanie okno
regulacji ostrości (str. 47), okno
regulacji powiększenia (rozmiar
obrazu) (str. 47) lub okno regulacji
przesunięcia obiektywu (położenia
obrazu) (str. 69). Aby zmienić
ustawienia, należy użyć przycisków
[ ]/[ ] lub [ ]/[ ].
(6) Przycisk OK (str. 118)
Potwierdzanie elementu
wybranego z menu.
(4) Przycisk MENU (str. 120)
Wyświetlanie menu na ekranie.
33
Przed użyciem
(4)
Przed użyciem
■ Wskaźniki LED
Wskaźniki LED informują o stanie projektora (wyłączone/włączone/migają).
• POWER (Zasilanie)
(zielony)
: Świeci podczas projekcji.
Miga w następujących sytuacjach.
• Podczas przechodzenia projektora
z trybu gotowości do projekcji.
• Kiedy źródło światła jest wyłączone
w trybie zarządzania energią.
• STANDBY (Tryb
gotowości)
(czerwony)
: Świeci w trybie gotowości.
Miga w następujących sytuacjach.
• Podczas przechodzenia projektora
z projekcji do trybu gotowości.
• Kiedy źródło światła jest wyłączone
w trybie zarządzania energią.
• WARNING
(Ostrzeżenie)
(czerwony)
: Włączony lub miga po wystąpieniu błędu.
• LIGHT (Lampa)
(pomarańczowy)
: Świeci lub miga, kiedy występuje problem
ze źródłem światła.
• TEMP (Temperatura) : Świeci lub miga, kiedy temperatura
(czerwony)
wewnętrzna jest za wysoka.
34
Przed użyciem
Sygnalizacja przy użyciu wskaźników LED
Wskaźniki LED migają lub świecą w celu zasygnalizowania stanu projektora.
Projektor niepodłączony.
W trybie oczekiwania.
Zasilanie włączone
(projekcja).
Wznawianie działania
(projekcji) z trybu gotowości.
Schładzanie po przejściu do
trybu gotowości lub trybu
zarządzania energią z trybu
zasilania.
W trybie zarządzania
energią z wyłączonym
źródłem światła (miga na
zmianę na zielono i na
czerwono).
Wysoka temperatura
wewnętrzna (w trybie
gotowości).
Wysoka temperatura
wewnętrzna (podczas
projekcji).
Wystąpił błąd z modułem
źródła światła.
Wystąpił błąd temperatury.
Miga 3 razy: błąd filtra
powietrza
Miga 4 razy: błąd
wentylatora
Miga 5 razy: błąd zasilania
Miga 6 razy: błąd modułu
obiektywu
35
Przed użyciem
Legenda: przykład działania wskaźnika POWER (Zasilanie); : wyłączony : włączony : miga
Wskaźnik LED
LIGHT
STANDBY
WARNING
TEMP
POWER
Stan urządzenia
(Lampa)
(Tryb
(Ostrzeżenie)
(Temperatura)
(Zasilanie)
gotowości)
(pomar(czerwony)
(czerwony)
(zielony)
(czerwony)
ańczowy)
Przed użyciem
■ Wejścia i złącza
(8)
(2) (3) (4)
(1)
(5)
(7)
(6)
(10)
(9)
(1) Port LAN/HDBaseT (str. 80, str. 82)
Umożliwia odbieranie wejściowego sygnału HDBaseT, w tym cyfrowego
sygnału wideo i audio.
Przekazuje sygnały wideo i audio przy użyciu pojedynczego przewodu LAN
(ekranowana skrętka dwużyłowa).
Ten port umożliwia również podłączenie projektora do sieci.
(2) Złącze AUDIO OUT (str. 80)
Wyjście audio do zewnętrznego sprzętu audio/wideo. Ten wyjściowy sygnał
audio odpowiada sygnałowi wyświetlanego obrazu.
(3) Złącze AUDIO IN (str. 80)
Umożliwia odbieranie wejściowego sygnału audio. Dźwięk przesyłany do tego
złącza jest odtwarzany przez głośnik wewnętrzny po ustawieniu dla opcji
[Wybór gniazda wejścia audio] wartości [Wejście audio] (str. 168).
(4) Złącze przewodowego pilota zdalnego sterowania (str. 41)
To złącze jest używane do podłączania opcjonalnego pilota zdalnego
sterowania (RS-RC05) przy użyciu przewodu.
(5) Port DisplayPort (str. 78)
Umożliwia odbieranie wejściowego sygnału DisplayPort, w tym cyfrowego
sygnału wideo i audio.
Przekazuje sygnały wideo i audio przy użyciu pojedynczego przewodu.
(6) Złącze HDMI (str. 77)
Umożliwia odbieranie wejściowego sygnału HDMI, w tym cyfrowego sygnału
wideo i audio.
Przekazuje sygnały wideo i audio przy użyciu pojedynczego przewodu.
(7) Złącze DVI-I (str. 78)
Umożliwia podłączenie sygnału wyjściowego monitora zewnętrznego z komputera.
Umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału komputerowego (Cyfrowe z komputera).
Korzystając z przewodu VGA-DVI-I, można również odbierać analogowe
sygnały komputerowe (Analogowy z komputera 1).
(8) Złącze analogowe PC-2/COMPONENT (KOMPONENTOWE) (str. 79)
Umożliwia odbieranie analogowego sygnału komputerowego (Analogowy
z komputera 2).
Korzystając z kabla komponentowego, można odbierać komponentowy sygnał
obrazu (Komponentowe).
(9) Port serwisowy (str. 225)
Służy do sterowania projektorem za pomocą poleceń użytkownika (str. 226 – str. 227).
(10) Port USB (str. 55, str. 113, str. 134, str. 179)
Umożliwia podłączenie pamięci USB. Używane do wyświetlania obrazów
z pamięci USB lub aktualizacji oprogramowania firmowego.
36
Przed użyciem
Pilot zdalnego sterowania
■ Nazwy i funkcje części
(1)
(2)
(4) Przyciski kierunkowe (str. 118)
Wybór wyższego, niższego, lewego lub
prawego elementu w menu. Używany
również do przypisywania kanału do
pilota zdalnego sterowania.
(3)
(5) Przycisk OK (str. 118)
Potwierdzanie elementu wybranego z menu.
(6) Przycisk FOCUS (Ostrość) (str. 47)
Regulacja ostrości.
Przyciski [ ]/[ ]:
Oddalenie punktu ostrości.
Przyciski [ ]/[ ]:
Przybliżenie punktu ostrości.
(4)
(5)
(6)
(7)
(7) Przycisk ZOOM (Powiększenie)
(str. 47)
Regulacja rozmiaru obrazu.
Przyciski [ ]/[ ]:
Zwiększenie rozmiaru obrazu.
Przyciski [ ]/[ ]:
Zmniejszenie rozmiaru obrazu.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(8) Przycisk INPUT A-C (Sygnał
wejściowy A-C) (str. 167)
Można go przypisać do funkcji wyboru
sygnału wejściowego (jedno źródło dla
każdego z trzech przycisków).
(13)
(9) Przycisk ASPECT (Format)
(str. 101, str. 130)
Zmiana współczynnika proporcji
wyświetlanego obrazu.
(1) Przycisk POWER (Zasilanie)
(str. 45, str. 50)
Włączanie lub wyłączanie projektora.
(2) Przycisk D.ZOOM (Powiększenie
cyfrowe) (str. 54)
Cyfrowo powiększa lub pomniejsza obraz.
Przycisk [1]: Powiększenie obrazu
(maks. 12x).
Przycisk [4]: Pomniejszenie obrazu
(min. 1x).
Przyciski [ ]/[ ]/[ ]/[ ]:
Przesunięcie miejsca
powiększenia obrazu.
(10) Przycisk TEST PATTERN (Deseń
testowy) (str. 159)
Wyświetlanie desenia testowego.
(11) Przycisk Ch (str. 167)
Zmiana kanału zdalnego sterowania.
(12) Przycisk IMAGE (Obraz) (str. 48)
Przełączenie trybu (jakości) obrazu.
(13) Przycisk FREEZE (Zatrzymanie)
(str. 51)
Zatrzymanie wyświetlanego obrazu.
37
Przed użyciem
(3) Przycisk Fn (str. 167)
Można przypisać do określonej funkcji.
Przed użyciem
(19) Przycisk EXIT (Zamknij) (str. 119)
Anulowanie funkcji takich jak
wyświetlanie menu lub desenia
testowego podczas korzystania
z urządzenia i ponowne wyświetlenie
obrazu.
(14)
(15)
(20) Przycisk LENS-SHIFT
(Przesunięcie obiektywu) (str. 69)
Przesunięcie obiektywu w górę, w dół,
w lewo lub w prawo.
Przyciski [ ]/[ ]/[ ]/[ ]:
Przesunięcie obrazu.
(16)
(17)
(18)
(21) Przycisk KEYSTONE
(Zniekształcenie trapezowe) (str. 102)
Korekcja zniekształcenia trapezowego.
Ustawienie [Zniekształcenia trapezowe]
umożliwia poziomą/pionową korekcję
zniekształcenia trapezowego (dzięki
regulacji długości krawędzi górnej/
dolnej/lewej/prawej) i korekcję
narożników.
• Przesunięcie obrazu do góry, w dół,
w lewo lub w prawo, jeśli wybrano
ustawienie współczynnik proporcji
ekranu [C. przes. obr. 16:9] lub
[C. przes. obr. 4:3].
• Aby przesunąć obraz, należy użyć
przycisków [ ]/[ ] lub [ ]/[ ].
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(22) Przycisk AUTO PC
(Automatyczny z komputera)
(str. 130)
Dostosowanie obrazu w celu
optymalnego wyświetlania sygnału
z komputera, gdy używane jest
analogowe wejście PC.
(14) Przycisk INPUT (Sygnał
wejściowy) (str. 46)
Przełączanie sygnałów wejściowych.
(15) Przycisk VOL (Głośność) (str. 53)
Regulacja głośności dźwięku.
Przycisk [3]: zwiększanie głośności.
Przycisk [6]: zmniejszanie głośności.
(23) Przycisk SPLIT (Podział) (str. 59)
Włączanie funkcji podziału ekranu.
(16) Przyciski numeryczne (str. 173,
str. 182, str. 184)
Wprowadzanie hasła i ustawień
TCP/IP.
(24) Przycisk BLANK (Puste) (str. 51)
Tymczasowe ukrywanie obrazu.
(17) Przycisk MUTE (Wyciszenie)
(str. 53)
Wyciszanie dźwięku.
(18) Przycisk MENU (str. 120)
Wyświetlanie menu na ekranie.
38
Przed użyciem
■ Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania
1
2
Włóż baterie.
3
Włóż dwie nowe baterie
AAA do zasobnika,
zwracając uwagę na
prawidłowe ułożenie
biegunów + i –.
Załóż ponownie
pokrywę zasobnika.
Przesuń pokrywę do
położenia, w którym
zostanie prawidłowo
zablokowana.
• Jeżeli przyciski pilota zdalnego sterowania nie umożliwiają obsługi projektora, należy
wymienić baterie na nowe.
• Należy chronić pilota zdalnego sterowania przed uderzeniami mechanicznymi.
• Nie wolno rozlewać cieczy na pilocie zdalnego sterowania. Może to spowodować
awarię urządzenia.
Ostrzeżenie
Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie dotyczące korzystania
z baterii. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować wybuch
pożaru lub zranienie.
• Baterii nie wolno nagrzewać, zwierać, demontować ani wrzucać
do ognia.
• Nie należy próbować ładować baterii, które są dołączone do
pilota.
• Należy wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania, jeżeli są
rozładowane lub pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
• Obie baterie należy wymieniać jednocześnie. Ponadto nie wolno
równocześnie stosować baterii różnego typu.
• Podczas instalowania baterii należy zwrócić uwagę na
prawidłowe ułożenie biegunów +/–.
• W przypadku kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą
należy go dokładnie zmyć.
39
Przed użyciem
Zdejmij pokrywę
zasobnika na baterie.
Dociśnij i przesuń
pokrywę.
Przed użyciem
■ Zasięg pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje promieniowanie podczerwone. Aby
skorzystać z pilota zdalnego sterowania, należy skierować go w stronę odbiornika
fal podczerwonych na przednim lub tylnym panelu projektora.
25°
8m
25°
8m
25°
25°
• Pilota zdalnego sterowania należy używać w odległości maksymalnie 8 m od
projektora.
• Pilota zdalnego sterowania należy używać pod kątem nie większym niż 25° we
wszystkich kierunkach od pozycji bezpośrednio przed odbiornikiem fal podczerwonych.
• Pilot zdalnego sterowania nie działa, jeżeli między nim a projektorem znajdują się
przeszkody lub odbiornik fal podczerwonych w projektorze jest oświetlony
bezpośrednio przez światło słoneczne lub intensywne sztuczne oświetlenie.
• Gdy równocześnie używanych jest kilka projektorów, należy zmienić ustawienia
kanałów, aby zapobiec wzajemnemu zakłócaniu pracy przez piloty zdalnego
sterowania (str. 167).
40
Przed użyciem
■ Opcjonalny przewodowy pilot zdalnego sterowania
(RS-RC05)
Projektor można obsługiwać przewodowym pilotem zdalnego sterowania RS-RC05
(sprzedawanym oddzielnie).
Należy korzystać z przewodu z wtykiem 3,5 mm stereo typu jack (brak w zestawie).
Złącze dla
przewodowego pilota
zdalnego sterowania
Przewód z wtykiem 3,5 mm stereo
typu jack (brak w zestawie)
• Nie można korzystać z podczerwieni, jeżeli przewód jest podłączony do projektora lub
pilota zdalnego sterowania.
• Należy korzystać z przewodu z wtykiem 3,5 mm stereo typu jack (brak w zestawie)
o długości nie większej niż 30 m.
41
Przed użyciem
Pilot zdalnego
sterowania
(RS-RC05)
Przewodnik podstawowy
42
Procedura projekcji
Poniżej wymieniono kroki umożliwiające przygotowanie urządzenia do projekcji.
Podłączanie innych urządzeń
(str. 44)
Konfigurowanie ustawień sieci na komputerze
(str. 85)
Włączanie projektora
(str. 45)
Krok 3
Wybór sygnału wejściowego
(str. 46)
Krok 4
Regulacja obrazu
(str. 47)
Krok 5
Wybór jakości (trybu) obrazu
(str. 48)
Inne funkcje projekcji
• Wyświetlanie obrazów przechowywanych
w pamięci USB (str. 55)
• Wyświetlanie z podziałem ekranu z kilku
podłączonych urządzeń (str. 59)
• Wyświetlanie jednego obrazu z kilku projektorów
(str. 113)
Wyłączanie projektora
43
(str. 50)
Procedura projekcji
Krok 2
Przewodnik
podstawowy
Krok 1
Procedura projekcji
Krok 1 Podłączanie innych urządzeń
Sygnał HDMI
Sygnał z komputera
Sygnał
DisplayPort
Po podłączeniu komputera do sieci należy skonfigurować ustawienia adresu IP. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz „Konfigurowanie ustawień sieciowych na komputerze”
(str. 85).
44
Procedura projekcji
Krok 2 Włączanie projektora
Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie).
Pilot zdalnego sterowania
Włącz komputer i inne urządzenia.
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno wyboru języka menu, użyj przycisków kierunkowych,
aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk OK.
• Jeżeli zostało skonfigurowane hasło, wyświetlony zostanie ekran wprowadzania hasła.
Wprowadź hasło (str. 173, str. 174).
• Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „Brak sygnału”, naciśnij przycisk INPUT (Sygnał
wejściowy), aby wybrać sygnał wejściowy.
• Jeżeli ekran komputera nie jest wyświetlany, dostosuj ustawienia wyświetlania na
komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat przełączania wyświetlania obrazu,
skorzystaj z podręcznika użytkownika komputera.
45
Procedura projekcji
2
Projektor
Przewodnik
podstawowy
1
Procedura projekcji
Krok 3 Wybór sygnału wejściowego
Aby przełączać między sygnałami z podłączonych urządzeń, wybierz sygnał
wejściowy w menu [Sygnał wejściowy].
Wybrany sygnał wejściowy zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku INPUT
(Sygnał wejściowy) lub przycisków [ ]/[ ], gdy wyświetlane jest okno [Sygnał
wejściowy].
Aktywny sygnał wejściowy jest wyróżniony zielonym punktem i pomarańczowym
obramowaniem.
Nazwy sygnałów wejściowych dostępnych do projekcji są wyświetlane na biało,
a niedostępnych na szaro.
Pilot zdalnego sterowania
Projektor
Przycisk INPUT
(Sygnał
wejściowy)
Przycisk INPUT
(Sygnał
wejściowy)
W trybie pojedynczego obrazu
W trybie podziału ekranu
• Opcje [Cyfrowe z komp.] i [Analog. z komp. 1] mogą być wygaszone, nawet gdy są
dostępne.
• Ekrany komputerów podłączonych do projektora za pośrednictwem sieci można
wyświetlać po wybraniu sygnału wejściowego [LAN]. Aby uzyskać więcej informacji,
skorzystaj z podręcznika użytkownika aplikacji NMPJ.
• Obrazy z pamięci USB można wyświetlać po wybraniu sygnału wejściowego [USB].
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Wyświetlanie obrazów z pamięci USB” (str. 55).
• W trybie podziału ekranu obraz podrzędny jest wyróżniony białym punktem.
• W zależności od ustawień, sygnały wejściowe można także wybrać za pomocą
przycisków INPUT A–C (Sygnał wejściowy A–C) na pilocie zdalnego sterowania. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz „Ustawienia przycisku [INPUT A-C]” (str. 167).
46
Procedura projekcji
Krok 4 Regulacja obrazu
Maksymalna rozdzielczość wyświetlania projektora to 1920x1200 (str. 218).
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu dostosowywania
rozdzielczości wyjściowej obrazu z komputera, należy skorzystać z podręcznika
użytkownika komputera.
Naciśnij przycisk ZOOM (Powiększenie) na pilocie zdalnego sterowania, aby
dostosować rozmiar obrazu. Naciśnij przycisk FOCUS (Ostrość), aby dostosować
ostrość. Możesz także nacisnąć raz przycisk LENS (Obiektyw) na projektorze, aby
dostosować ostrość, oraz dwa razy, aby dostosować wielkość obrazu.
Pilot zdalnego sterowania
Projektor
Przycisk LENS (Obiektyw)
Przycisk FOCUS (Ostrość)
Przycisk ZOOM (Powiększenie)
Ustawianie ostrości
Ustawianie zbliżania
• Korzystając z funkcji Auto PC, dostosuj przesunięcie obrazu z komputera lub migotanie
ekranu (str. 130).
• Skoryguj zniekształcenie trapezowe, naciskając przycisk KEYSTONE (Zniekształcenie
trapezowe) (str. 102).
• Wybierz współczynnik proporcji ekranu lub współczynnik projekcji zgodnie ze
współczynnikiem proporcji, typem sygnału wejściowego obrazu itp. (str. 98 – str. 100).
• Wybierz tryb obrazu zależnie od wyświetlanego obrazu.
47
Procedura projekcji
■ Regulacja ostrości/rozmiaru obrazu
Przewodnik
podstawowy
■ Ustawianie rozdzielczości wyjściowej obrazu komputera
Procedura projekcji
Krok 5 Wybór jakości (trybu) obrazu
Naciskając przycisk IMAGE (Obraz) na pilocie zdalnego sterowania, można
wybrać tryb obrazu odpowiedni dla wyświetlanego obrazu.
W poszczególnych trybach obrazu można dodatkowo dostosować jasność,
kontrast, ostrość, wartość gamma, zakres HDR, regulację kolorów, regulację
zaawansowaną, tryb źródła światła (str. 146) i poziom jasności (str. 146).
Pilot zdalnego sterowania
■ Tryby obrazu
Szczegóły
Tryb obrazu
(1) Jasność w otoczeniu
(2) Rodzaje obrazów
(3) Wpływ na projekcję
Standardowy
(1) Jasno
(2) Ekrany komputerów lub multimedia odtwarzane za pomocą
oprogramowania wideo
(3) Białe i naturalne kolory
Prezentacja
(1) Jasno
(2) Obrazy składające się głównie z tekstu
(3) Zapewnia jasny ekran
Dynamiczne
(1) Jasno
(2) Multimedia odtwarzane za pomocą oprogramowania wideo
(3) Zapewnia jasny ekran
Wideo
(1) Dość ciemno
(2) Nagrania wideo z kamer
(3) Zbliżone do przestrzeni barw telewizora
Zdjęcie/sRGB
(1) Dość ciemno
(2) Zdjęcia cyfrowe z aparatów zgodnych z sRGB
(3) Zgodne ze standardem sRGB
DICOM SIM
(1) Dość ciemno
(2) Obrazy czarno-białe (na przykład do zastosowań medycznych)
(3) Dostosowane do krzywej GSDF określonej w części 14 standardu
DICOM
Użytkownika 1–5
W pamięci można zapisać maksymalnie pięć kombinacji ustawień
jakości obrazu wybranych przez użytkownika (str. 139). Zapisane
ustawienia można wybierać jako tryb obrazu.
48
Procedura projekcji
■ Wyświetlanie obrazu w trybie DICOM SIM
• Zaleca się, aby podczas każdorazowego korzystania
z projektora sprawdzić skalę tonalną, ponieważ nie jest on
wyposażony w opcje korekcji odcieni ani funkcje kalibracji
w przypadku długotrwałej zmiany.
• Ustabilizowanie jasności projekcji projektora może potrwać
około 30 minut.
Włączanie trybu DICOM SIM
1
Naciśnij przycisk IMAGE (Obraz) na pilocie zdalnego sterowania, aż
zostanie wyświetlony napis [DICOM SIM] lub wybierz opcję [DICOM SIM]
z listy [Tryb obrazu] w menu [Regulacja obraz].
2
Wyświetl desenie testowe, naciskając przycisk TEST PATTERN (Deseń
testowy) na pilocie zdalnego sterowania lub wybierając ustawienie
[Włącz] opcji [Deseń testowy] w menu [Ustawienia instalacji]. Naciśnij
przyciski [ ]/[ ], aby wybrać deseń testowy DICOM.
49
Procedura projekcji
Ten projektor nie jest wyświetlaczem obrazów medycznych. Nie można go używać
do odczytu obrazów radiologicznych ani do wykonywania badań lekarskich.
Przewodnik
podstawowy
W trybie symulacji DICOM (zwanej dalej „DICOM SIM”) projektor może wyświetlać
monochromatyczny obraz medyczny, na przykład zdjęcie rentgenowskie, obraz
tomografii komputerowej, obraz rezonansu magnetycznego itd. w skali tonalnej
podobnej do standardu DICOM (ang. Digital Imaging and Communications in
Medicine). Zazwyczaj, aby wyświetlić obraz zgodnie ze standardem DICOM,
wymagana jest korekcja skali szarości przy użyciu miernika luminancji
w zależności od warunków otoczenia. W tym projektorze dostępnych jest 21
rodzajów ustawień odcieni dla różnych warunków oświetlenia w otoczeniu. Skalę
tonalną można skorygować w sposób uproszczony poprzez wybranie desenia
testowego DICOM (str. 106).
Jest ona przystosowana do wyświetlania obrazu podczas wykładów z medycyny,
konferencji naukowych, konferencji w szpitalach itp.
Procedura projekcji
3
Po wyświetleniu desenia testowego dostosowuj ustawienia opcji
[Gamma] (str. 140) w menu [Regulacja obraz], tak aby uzyskać optymalny
obraz.
4
Po ustawieniu naciśnij przycisk OK.
Wykonaj jedną z następujących czynności, aby uzyskać odpowiednią jakość
wyświetlanego obrazu:
• Przyciemnij oświetlenie w pomieszczeniu.
• Zmniejsz wielkość obrazu.
• Zmniejsz odległość projekcji.
Wyłączanie projektora
1
Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie).
Pilot zdalnego sterowania
2
Projektor
Po wyświetleniu tego okna
naciśnij ponownie przycisk
POWER (Zasilanie).
Po wyłączeniu projektora projekcja
zostaje zatrzymana, wskaźnik
[STANDBY] miga na czerwono,
a projektor zaczyna się schładzać.
Po schłodzeniu projektor
przechodzi w tryb gotowości.
W trybie gotowości wskaźnik
[STANDBY] zamiast migać pozostaje zapalony.
• Jeżeli chcesz kontynuować wyświetlanie bez wyłączania zasilania, naciśnij przycisk
inny niż POWER (Zasilanie) lub poczekaj na zniknięcie komunikatu potwierdzającego.
• Projektora nie można włączyć podczas schładzania.
• Korzystanie z projektora przez dłuższy czas może spowodować przedwczesne zużycie
wewnętrznych elementów optycznych.
• Jeżeli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od sieci zasilania.
Pamiętaj, że ustawienie opcji [Data i godzina] zostanie zresetowane i trzeba będzie je
ponownie skonfigurować.
• W trybie zarządzania energią projektor może się po pewnym czasie wyłączyć
(str. 170).
50
Wygodne funkcje projekcji
Wygodne funkcje
Tymczasowe ukrywanie obrazu
Wyświetlany obraz można tymczasowo ukryć po prezentacji lub w celu odwrócenia
uwagi widzów od ekranu.
Pilot zdalnego sterowania
• Stan ekranu po ukryciu obrazu można skonfigurować w menu (str. 161).
Zatrzymanie obrazu
Wyświetlany obraz można tymczasowo zatrzymać podczas wykonywania operacji
komputerowych, które mogą rozpraszać uwagę albo w celu wstrzymania
odtwarzania wideo lub animacji.
Pilot zdalnego sterowania
Naciśnij przycisk FREEZE (Zatrzymanie) na pilocie zdalnego
sterowania, aby zatrzymać ruchomy obraz. Zostanie wyświetlona
poniższa ikona.
Naciśnij przycisk FREEZE (Zatrzymanie) ponownie, aby
przywrócić oryginalny tryb wyświetlania.
Ekran
• Ten tryb jest również anulowany, gdy zakończy się sygnał wejściowy.
51
Wygodne funkcje projekcji
Naciśnij przycisk BLANK (Puste) na pilocie zdalnego sterowania,
aby ukryć obraz.
Naciśnij przycisk BLANK (Puste) ponownie, aby pokazać obraz.
Przewodnik podstawowy
W tej sekcji opisano wygodne funkcje, z których można korzystać podczas
prezentacji i w innych sytuacjach.
Wygodne funkcje projekcji
Wyświetlanie wzorca testowego z poziomu menu
Nawet bez sygnałów wejściowych, projektor może wyświetlać deseń testowy.
Desenie testowe można wyświetlać podczas instalacji w celu sprawdzenia, jak
projektor jest zainstalowany.
Aby uzyskać informacje dotyczące wyświetlania deseni testowych, zobacz „Deseń
testowy” (str. 159) lub „Regulacja za pomocą desenia testowego” (str. 106).
Konfigurowanie ustawień oszczędzania energii
Skonfiguruj ustawienia oszczędzania energii zgodnie z potrzebą.
Dostępne są następujące cztery ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji,
skorzystaj ze stron z opisami poszczególnych opcji.
• Tryb źródła światła (str. 146)
Oszczędzaj energię, wybierając tryb o mniejszej jasności.
• Ustawienia gotowości zasilania (str. 170)
Umożliwiają oszczędzanie energii w trybie gotowości dzięki wyłączeniu
niektórych funkcji sieciowych.
• Tryb zarządzania energią (str. 170)
Automatycznie wyłącza źródło światła po określonym czasie, jeśli projektor nie
jest używany oraz nie ma sygnału wejściowego.
• Czas zarządzania zasilaniem (str. 171)
Określ czas, po upływie którego źródło światła lub projektor powinny wyłączyć się
automatycznie, jeśli projektor nie jest używany lub brak sygnału wejściowego,
w przypadku gdy dla opcji [Tryb zarządzania zasilaniem] ustawiono wartość
[Wył. źródło światła] lub [Tryb gotowości].
52
Wygodne funkcje projekcji
Regulacja głośności
• Chcesz dostosować poziom głośności projektora lub głośników zewnętrznych.
Pilot zdalnego sterowania
Naciśnij przycisk VOL (Głośność). Zostanie wyświetlony poniższy
ekran.
Wyciszanie dźwięku
Przydatne, gdy:
• Chcesz tymczasowo wyciszyć niepotrzebny dźwięk.
• Chcesz natychmiast wyciszyć dźwięk.
Pilot zdalnego sterowania
Naciśnij przycisk MUTE (Wyciszenie) na pilocie zdalnego
sterowania, aby wyciszyć dźwięk. Zostanie wyświetlona poniższa
ikona.
Ekran
Naciśnij przycisk MUTE (Wyciszenie) ponownie, aby anulować funkcję wyciszenia.
• Można także wyciszyć dźwięk głośników podłączonych do wyjścia audio.
53
Wygodne funkcje projekcji
• Poziom głośności można także dostosować za pomocą przycisków [ ]/[ ]
projektora.
• Jeżeli poziom głośności jest za niski, należy dostosować głośność lub
ustawienie wyciszania na komputerze.
• Można także dostosować poziom głośności głośników podłączonych do
wyjścia audio.
Przewodnik podstawowy
Przydatne, gdy:
Wygodne funkcje projekcji
Powiększanie części obrazu
Przydatne, gdy:
• Podczas prezentacji powiększany jest element, na przykład mały wykres (do 12x).
• Chcesz zwrócić uwagę na aktualny temat.
Pilot zdalnego sterowania
Naciśnij przycisk + D.ZOOM
(Powiększenie cyfrowe)
na pilocie zdalnego
sterowania, aby powiększyć
część obrazu.
Naciśnij przycisk – D.ZOOM
(Powiększenie cyfrowe), aby
zmniejszyć rozmiar obrazu.
• Na ekranie zostanie wyświetlony
powiększony obszar.
Ekran
Powiększony obszar można przesuwać za pomocą przycisków [ ]/[ ]/[ ]/[ ].
Pilot zdalnego sterowania
Projektor
Ekran
Pierwotny rozmiar obrazu można przywrócić, naciskając przycisk OK.
Przyciski D.ZOOM (Powiększenie cyfrowe) pełnią inną funkcję niż funkcja [Zbliżenie]
w menu [Ustawienia instalacji] (str. 150).
54
Wygodne funkcje projekcji
Wyświetlanie obrazów z pamięci USB
Podłącz pamięć USB do
złącza USB.
2
Naciśnij przycisk INPUT (Sygnał wejściowy), aby wybrać pozycję [USB].
Projektor
3
Pilot zdalnego sterowania
W przeglądarce plików
w pamięci USB wybierz plik
do wyświetlenia.
Aby uzyskać informacje
dotyczące przeglądarki plików
w pamięci USB zobacz „Opis
przeglądarki plików w pamięci
USB” (str. 56). Aby uzyskać
informacje dotyczące
wybierania plików, zobacz
„Wybór obrazu do
wyświetlenia” (str. 58).
Do portu USB można także podłączyć czytnik kart ze złączem USB.
55
Wygodne funkcje projekcji
1
Przewodnik podstawowy
Można wyświetlać obrazy JPEG przechowywane w pamięci USB podłączonej do
projektora. Można wybierać poszczególne obrazy do wyświetlenia lub wyświetlać
wszystkie obrazy w trybie pokazu slajdów.
Wyświetlać można obrazy JPEG o maksymalnych wymiarach 10912 x 8640.
Wygodne funkcje projekcji
Kończenie projekcji
Wyjmij pamięć USB.
• Pamięci USB z zabezpieczeniami nie są rozpoznawane przez projektor i nie można ich
wybrać jako źródła obrazu.
• Jeżeli projektor nie może zainstalować systemu plików, nazwa dysku zostanie
wygaszona i wyświetlona zostanie poniższa ikona. W takim wypadku nie będzie można
korzystać z pamięci USB typu flash.
• Można wyświetlić maksymalnie sześć pamięci USB, 999 folderów lub 9999 plików.
• Jeżeli dostępnych jest kilka pamięci, wyświetlony zostanie ekran wyboru. Należy
wybrać pamięć, korzystając z przycisków [ ]/[ ], a następnie nacisnąć przycisk OK.
Zostaną wyświetlone pliki znajdujące się w pamięci.
• Na ekranach wyboru pliku i pamięci można przełączać tryb wyświetlania miniatur i listy.
• Informacje z sieci są niedostępne, gdy ustawienie [USB] jest wybrane jako drugi sygnał
wyjściowy w trybie wyświetlania z podziałem ekranu.
• Redukcja rozmycia ruchu jest niedostępna w przypadku wyświetlania plików JPEG
z pamięci USB (str. 171).
• Projektor może też automatycznie wyświetlać obrazy z pamięci USB w trybie pokazu
slajdów (str. 58).
■ Opis przeglądarki plików w pamięci USB
Po podłączeniu pamięci USB do projektora wyświetlona zostanie przeglądarka
plików w pamięci USB.
W przeglądarce plików w pamięci USB można wybrać plik obrazu do wyświetlenia,
korzystając z listy plików w pamięci USB.
Widok miniatur
Widok listy
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(1) Tytuł listy
Identyfikuje bieżącą pamięć USB i liczbę stron na wyświetlanej liście plików (numer
bieżącej strony/całkowita liczba stron).
(2) Lista pamięci/plików
Lista rozpoznanych pamięci USB i plików w folderach w pamięci, sortowana
według nazwy. Należy wybrać plik obrazu lub folder, korzystając z przycisków
kierunkowych. Wyświetlane są poniższe ikony.
56
Wygodne funkcje projekcji
Ikona
Ikona
Funkcja
Przełączenie do widoku listy
(w widoku miniatur)
Przełączenie do widoku miniatur
(w widoku listy)
Przejście do folderu nadrzędnego
Brak nośników wymiennych
w czytniku kart lub podobnym
urządzeniu (w widoku miniatur)
Brak nośników wymiennych
w czytniku kart lub podobnym
urządzeniu (w widoku listy)
Nieobsługiwany plik JPEG
(w widoku miniatur)
Folder
Nazwy plików lub folderów w języku arabskim nie są wyświetlane poprawnie.
(3) Obszar informacji o pliku
W tym miejscu wyświetlane są informacje dotyczące obrazu wybranego na liście
plików.
• Nazwa pliku
• Rozmiar pliku
• Rozmiar obrazu
• Model kamery
• Data/godzina wykonania
zdjęcia
• Warunki wykonywania
zdjęcia
(4) Obszar ścieżki pliku
W tym miejscu wyświetlana jest nazwa ścieżki obrazu wybranego na liście plików.
(5) Obszar podglądu (w widoku listy)
W tym miejscu wyświetlany jest w pomniejszeniu obraz wybrany w pamięci/na
liście plików. Symbol
jest wyświetlany po wybraniu nieobsługiwanego formatu
JPEG.
Jeżeli wybrano folder, wyświetlana jest jego ikona.
57
Wygodne funkcje projekcji
Nierozpoznana pamięć USB
(w widoku miniatur)
Nierozpoznana pamięć USB
(w widoku listy)
Przewodnik podstawowy
Funkcja
Rozpoznana pamięć USB (w widoku
miniatur)
Prawidłowo wyświetlana pamięć
USB (w widoku listy)
Wygodne funkcje projekcji
■ Wybór obrazu do wyświetlenia
W tej sekcji opisano kroki związane z wyborem obrazu w przeglądarce plików USB
i wyświetlaniem go na ekranie.
Wybieranie pamięci
Ten krok nie jest konieczny, gdy pamięć USB typu flash jest podłączona
bezpośrednio do złącza USB projektora.
Jeżeli podłączony jest czytnik kart pamięci USB z wieloma gniazdami, na liście
plików wyświetlana będzie lista pamięci (gniazd).
Należy wybrać gniazdo, w którym jest umieszczona karta pamięci, korzystając
z przycisków [ ]/[ ], i nacisnąć przycisk OK.
• Aktywne pamięci są wyświetlane jako biały tekst, a nieaktywne są wygaszone.
Wybieranie folderu
Można wybrać foldery zawierające obrazy.
• Aby powrócić na wyższy poziom, należy wybrać ikonę [
].
Wybieranie pliku obrazu do wyświetlenia
W widoku listy, po wybraniu pliku obrazu jego mały podgląd jest wyświetlany
w obszarze podglądu.
Aby wyświetlić obraz w trybie pełnoekranowym, należy nacisnąć przycisk OK.
Aby powrócić na wyższy poziom, należy wybrać ikonę [
].
Zmiana widoku
Aby przełączyć widok, należy wybrać pozycję [Widok miniatur] lub [Widok listy] na
liście pamięci lub plików i nacisnąć przycisk OK.
■ Sterowanie wyświetlaniem obrazów podczas projekcji na
pełnym ekranie
Podczas wyświetlania obrazów można wykonywać poniższe operacje.
Aby wyświetlić poprzedni lub następny obraz, należy nacisnąć przyciski [ ]/[ ].
Obrazy można obracać w lewo lub w prawo o 90° przy użyciu przycisków [ ]/[ ].
Aby ponownie wyświetlić przeglądarkę plików w pamięci USB, należy nacisnąć
przycisk OK.
• Te operacje są również dostępne podczas pokazu slajdów (Z wyjątkiem
przypadku, gdy włączona jest opcja [Efekt animacji].)
• Jeżeli obraz zawiera informacje przystosowane do wyświetlania w określonej
orientacji, zostanie on automatycznie obrócony w odpowiednim kierunku.
■ Uruchamianie pokazu slajdów danych zapisanych
w pamięci USB
Jeżeli w pamięci USB znajduje się wiele obrazów, można je wyświetlać kolejno
z określonym odstępem czasowym.
Konfigurowanie interwału pokazu slajdów
Należy ustawić odstęp projekcji, korzystając z opcji [Interwał pokazu slajdów]
(str. 133) w menu.
58
Wygodne funkcje projekcji
Wyświetlanie dwóch obrazów obok siebie
Prawy obraz
HDMI
DisplayPort
HDMI
Cyfrowy
Analogowy
Analogowy
z komputera z komputera 1 z komputera 2
—
—
—
Koponnentowe
HDBaseT
—
—
LAN
USB
*
*
*
*
DisplayPort
Cyfrowy
z komputera
Analogowy
z komputera 1
Lewy
obraz Analogowy
z komputera 2
—
—
—
—
—
*
*
—
—
—
*
*
—
—
*
*
—
—
—
—
—
Komponentowe
—
—
—
—
HDBaseT
—
—
—
—
—
—
LAN
*
*
*
*
*
*
*
USB
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
—
: Można połączyć
Można połączyć (wyświetlanie 50:50)
—: Nie można połączyć
*:
Aby włączyć wyświetlanie z podziałem ekranu, należy nacisnąć przycisk SPLIT
(Podział) na pilocie zdalnego sterowania.
Pilot zdalnego sterowania
Na środku jednego z obrazów zostanie wyświetlona liczba. Obraz po lewej to „1,”
a obraz po prawej to „2”. Obraz oznaczony numerem jest „obrazem nadrzędnym”,
dla którego będzie odtwarzany dźwięk.
59
Wygodne funkcje projekcji
Kombinacje podziału ekranu
Przewodnik podstawowy
Obrazy z dwóch podłączonych źródeł można
wyświetlić obok siebie. Ta funkcja jest
nazywana wyświetlaniem z podziałem ekranu
Po uaktywnieniu podziału ekranu bieżący
obraz jest wyświetlany po lewej stronie,
a nowy obraz jest wyświetlany po prawej
stronie. Aby zmienić źródło obrazów
wyświetlanych po obu stronach, należy
nacisnąć przycisk INPUT (Sygnał wejściowy).
Należy podłączyć dwa sygnały wejściowe
do projektora.
W trybie wyświetlania podziału ekranu
można połączyć obrazy z następujących
źródeł sygnału wejściowego.
Należy pamiętać, że wyświetlanie podziału ekranu jest niedostępne w przypadku
niektórych kombinacji sygnałów wejściowych.
Wygodne funkcje projekcji
■ Przełączanie sygnałów wejściowych
Jeżeli ikona
lub
jest wyświetlana w centrum obszaru obrazu, można
zmieniać nadrzędność obrazu z jednej strony na drugą przy użyciu przycisków [ ]/
[ ] na pilocie zdalnego sterowania.
Pilot zdalnego sterowania
Naciśnij przycisk INPUT (Sygnał wejściowy), aby wybrać sygnał wejściowy dla
obrazu nadrzędnego.
Aby ustalić, na której części ekranu wyświetlany jest obraz nadrzędny, należy
sprawdzić identyfikator obrazu wyróżniony pomarańczowym kolorem, widoczny po
prawej stronie w górnej części okna menu.
Obraz podrzędny jest oznaczony białym punktem.
Aktualna strona nadrzędna
(można przełączyć sygnał
wejściowy)
Bieżący sygnał wejściowy
(dla obrazu nadrzędnego)
Bieżący sygnał wejściowy
(dla obrazu podrzędnego)
• Wyświetlane na środku numery znikną po czasie, ale można wyświetlić je ponownie,
naciskając przycisk SPLIT (Podział) na pilocie zdalnego sterowania.
• Aby wyłączyć wyświetlanie z podziałem ekranu, naciśnij przycisk EXIT (Zamknij) na
pilocie zdalnego sterowania.
• Wyświetlanie z podziałem ekranu można także włączyć, wybierając pozycję [Podział
ekranu] w menu [Ustawienia wejściowe] (str. 135).
• Ustawień niektórych funkcji, na przykład [Ostrość] (str. 140), [Dynamiczna gamma]
(str. 143) i [Redukcja rozmycia ruchu] (str. 171) nie można dostosować.
• Niektóre funkcje są niedostępne, na przykład [Obrócenie obrazu H/V] (str. 149), [Proporcje
ekranu] (str. 150), [Zniekształcenia trapezowe] (str. 151) i [Przechwytywanie logo] (str. 161).
• Aby wyregulować podział obrazu, użyj ustawienia [Priorytet obrazu] (str. 147).
• Kolory trybu obrazu różnią się od kolorów w trybie pojedynczego obrazu.
60
Przewodnik instalacji
Przed skonfigurowaniem projektora należy przeczytać rozdział „Przed
instalacją” (str. 24).
61
Procedura instalacji
Zależność między odległością projekcji
a rozmiarem obrazu
16:9/16:10
Rozmiar ekranu
(przekątna)
4:3
Szerokość
Szerokość
Dolna
krawędź
obrazu
H
Wysokość
Wysokość
Rozmiar wyświetlanego obrazu jest zależny od odległości projektora od ekranu
(odległości projekcji) oraz od zbliżenia. Korzystając z poniższej tabeli, można
wybrać odległość między projektorem a ekranem.
L
Ekran
L: odległość projekcji
H: odległość od środka obiektywu do dolnej krawędzi obrazu
Przy współczynniku proporcji ekranu 16:10
Moduł obiektywu
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Wysokość H**
[cm]
Współczynnik
1,49–2,24:1
2,19–3,74:1
3,55–6,94:1
1,00–1,50:1
projekcji*
RS-SL01ST
Wielkość
RS-SL02LZ
Odległość projekcji L [m]
obrazu [cm]
RS-SL04UL
Przekątna
Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. RS-SL05WZ
Szero- Wyso- pomniej- powięk- pomniej- powięk- pomniej- powięk- pomniej- powiękkość
kość
szenie szenie szenie szenie szenie szenie szenie szenie
40
60
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
86
129
172
215
323
431
538
646
754
862
969
1077
1185
1292
54
81
108
135
202
269
337
404
471
538
606
673
740
808
1,3
1,9
2,6
3,2
4,8
6,4
8,0
9,6
11,3
12,9
14,5
16,1
17,7
19,3
1,9
2,9
3,9
4,8
7,2
9,6
12,1
14,5
16,9
19,3
21,7
24,1
26,6
29,0
1,9
2,8
3,8
4,7
7,1
9,5
11,9
14,2
16,6
19,0
21,4
23,8
26,1
28,5
3,2
4,8
6,4
8,0
12,1
16,1
20,2
24,2
28,3
32,3
36,4
40,4
44,5
48,5
62
—
4,6
6,1
7,6
11,4
15,2
18,9
22,7
26,4
30,2
34,0
37,7
41,5
45,2
—
9,0
12,0
14,9
22,3
29,8
37,2
44,6
52,0
59,4
66,8
74,2
81,6
89,0
0,9
1,3
1,7
2,2
3,2
4,3
5,4
6,5
7,5
8,6
9,7
10,8
11,8
12,9
1,3
1,9
2,6
3,2
4,9
6,5
8,1
9,7
11,4
13,0
14,6
16,3
17,9
19,5
-35,0 – +2,7
-52,5 – +4,0
-70,0 – +5,4
-87,5 – +6,7
-131 – +10,1
-175 – +13,5
-219 – +16,8
-263 – +20,2
-306 – +23,6
-350 – +26,9
-394 – +30,3
-438 – +33,7
-481 – +37,0
-525 – +40,4
Procedura instalacji
Moduł obiektywu
RS-SL03WF RS-SL06UW
Współczynnik projekcji*
0,80:1
0,54:1
Wielkość obrazu
[cm]
Przekątna
Odległość projekcji L [m]
Szerokość Wysokość
86
129
172
215
323
431
538
646
54
81
108
135
202
269
337
404
0,69
1,04
1,38
1,73
2,59
3,45
4,31
5,17
0,45
0,69
0,92
1,16
1,75
2,33
2,92
3,51
RS-SL03WF
RS-SL06UW
-33,0 – -20,8
-49,5 – -31,3
-66,0 – -41,7
-82,5 – -52,1
-123 – -78,1
-165 – -104
-206 – -130
-248 – -156
-35,0 – +13,5
-52,5 – +20,2
-70,0 – +26,9
-87,5 – +33,7
-131 – +50,5
-175 – +67,3
-219 – +84,1
-263 – +101
Przy współczynniku proporcji ekranu 16:9
Moduł obiektywu
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Wysokość H**
[cm]
Współczynnik
1,53–2,30:1
2,25–3,84:1
3,65–7,13:1
1,03–1,54:1
projekcji*
RS-SL01ST
Rozmiar
RS-SL02LZ
Odległość projekcji L [m]
obrazu (cm)
RS-SL04UL
Przekątna
Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks.
Szero- Wyso- pomniej- powięk- pomniej- powięk- pomniej- powięk- pomniej- powięk- RS-SL05WZ
kość
kość
szenie szenie szenie szenie szenie szenie szenie szenie
40
89
50
1,3
2,0
1,9
3,3
—
—
0,9
1,3
-33,2 – +5,5
60
133
75
2,0
3,0
2,9
4,9
4,8
9,3
1,3
2,0
-49,8 – +8,3
80
177
100
2,6
4,0
3,9
6,6
6,3
12,3
1,8
2,7
-66,4 – +11,1
100
221
125
3,3
5,0
4,9
8,3
7,9
15,4
2,2
3,3
-83,0 – +13,8
150
332
187
5,0
7,4
7,3
12,4
11,7
23,0
3,3
5,0
-125 – +20,8
200
443
249
6,6
9,9
9,7
16,6
15,6
30,6
4,4
6,7
-166 – +27,7
250
553
311
8,3
12,4
12,2
20,7
19,4
38,2
5,5
8,3
-208 – +34,6
300
664
374
9,9
14,9
14,6
24,9
23,3
45,8
6,6
10,0
-249 – +41,5
350
775
436
11,6
17,4
17,1
29,1
27,2
53,4
7,7
11,7
-291 – +48,4
400
886
498
13,2
19,9
19,5
33,2
31,0
61,0
8,9
13,4
-332 – +55,3
450
996
560
14,9
22,3
22,0
37,4
34,9
68,6
10,0
15,0
-374 – +62,3
500
1107
623
16,5
24,8
24,4
41,5
38,8
76,3
11,1
16,7
-415 – +69,2
550
1218
685
18,2
27,3
26,9
45,7
42,6
83,9
12,2
18,4
-457 – +76,1
580
1284
722
19,2
28,8
28,3
48,2
44,9
88,4
12,8
19,4
-482 – +80,3
63
Procedura instalacji
* Współczynniki projekcji wyliczane są w oparciu o obrazy wyświetlane na
ekranach o przekątnej 100 cali.
** Wysokość (H) podano dla wartości [Normalny] trybu przesunięcia obiektywu.
Aby uzyskać informacje dotyczące położenia obrazu w trybie [Rozszerzony],
zobacz „Regulacja za pomocą przesunięcia obiektywu” (str. 71).
Przewodnik instalacji
40
60
80
100
150
200
250
300
Wysokość H** [cm]
Procedura instalacji
Moduł obiektywu
RS-SL03WF RS-SL06UW
Współczynnik projekcji*
0,82:1
0,55:1
Wielkość obrazu
[cm]
Przekątna
Odległość projekcji L [m]
Szerokość Wysokość
40
60
80
100
150
200
250
290
89
133
177
221
332
443
553
642
50
75
100
125
187
249
311
361
0,71
1,07
1,42
1,77
2,66
3,54
4,43
5,14
0,48
0,72
0,96
1,20
1,79
2,39
2,99
3,47
Wysokość H** [cm]
RS-SL03WF
RS-SL06UW
-31,2 – -18,7
-46,7 – -28,0
-62,3 – -37,3
-77,9 – -46,6
-117 – -69,9
-156 – -93,3
-195 – -117
-226 – -135
-33,2 – +16,6
-49,8 – +24,9
-66,4 – +33,2
-83,0 – +41,5
-125 – +62,3
-166 – +83,0
-208 – +104
-241 – +120
* Współczynniki projekcji wyliczane są w oparciu o obrazy wyświetlane na
ekranach o przekątnej 100 cali.
** Wysokość (H) podano dla wartości [Normalny] trybu przesunięcia obiektywu.
Aby uzyskać informacje dotyczące położenia obrazu w trybie [Rozszerzony],
zobacz „Regulacja za pomocą przesunięcia obiektywu” (str. 71).
Przy współczynniku proporcji ekranu 4:3
Moduł obiektywu
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Wysokość H**
[cm]
Współczynnik
1,69–2,53:1
2,48–4,23:1
4,01–7,85:1
1,13–1,70:1
projekcji*
RS-SL01ST
Wielkość
RS-SL02LZ
Odległość projekcji L [m]
obrazu [cm]
RS-SL04UL
Przekątna
Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. Maks. RS-SL05WZ
Szero- Wysokość
kość pomniej- powięk- pomniej- powięk- pomniej- powięk- pomniej- powiększenie szenie szenie szenie szenie szenie szenie szenie
40
81
61
1,4
2,2
2,1
3,6
—
—
1,0
1,4
-39,6 – +3,0
60
122
91
2,2
3,3
3,2
5,5
5,2
10,2
1,5
2,2
-59,4 – +4,6
80
163
122
2,9
4,4
4,3
7,3
6,9
13,5
2,0
2,9
-79,2 – +6,1
100
203
152
3,6
5,5
5,3
9,1
8,6
16,9
2,4
3,7
-99,1 – +7,6
150
305
229
5,5
8,2
8,0
13,7
12,9
25,3
3,7
5,5
-149 – +11,4
200
406
305
7,3
10,9
10,7
18,3
17,1
33,7
4,9
7,3
-198 – +15,2
250
508
381
9,1
13,7
13,4
22,9
21,4
42,1
6,1
9,2
-248 – +19,1
300
610
457
10,9
16,4
16,1
27,4
25,7
50,4
7,3
11,0
-297 – +22,9
350
711
533
12,7
19,1
18,8
32,0
29,9
58,8
8,5
12,9
-347 – +26,7
400
813
610
14,6
21,9
21,5
36,6
34,2
67,2
9,8
14,7
-396 – +30,5
450
914
686
16,4
24,6
24,2
41,2
38,4
75,6
11,0
16,6
-446 – +34,3
500
1016
762
18,2
27,3
26,9
45,8
42,7
84,0
12,2
18,4
-495 – +38,1
530
1077
808
19,3
29,0
28,5
48,5
45,2
89,0
12,9
19,5
-525 – +40,4
64
Procedura instalacji
Moduł obiektywu
RS-SL03WF RS-SL06UW
Współczynnik projekcji*
0,91:1
0,61:1
Wielkość obrazu
[cm]
Przekątna
Odległość projekcji L [m]
Szerokość Wysokość
81
122
163
203
305
406
508
528
61
91
122
152
229
305
381
396
0,78
1,17
1,56
1,95
2,93
3,90
4,88
5,07
0,53
0,79
1,05
1,32
1,97
2,63
3,29
3,42
RS-SL03WF
RS-SL06UW
-37,4 – -23,6
-56,1 – -35,4
-74,7 – -47,2
-93,4 – -59,0
-140 – -88,5
-187 – -118
-234 – -147
-243 – -153
-39,6 – +15,2
-59,4 – +22,9
-79,2 – +30,5
-99,1 – +38,1
-149 – +57,2
-198 – +76,2
-248 – +95,3
-258 – +99,1
65
Procedura instalacji
* Współczynniki projekcji wyliczane są w oparciu o obrazy wyświetlane na
ekranach o przekątnej 100 cali.
** Wysokość (H) podano dla wartości [Normalny] trybu przesunięcia obiektywu.
Aby uzyskać informacje dotyczące położenia obrazu w trybie [Rozszerzony],
zobacz „Regulacja za pomocą przesunięcia obiektywu” (str. 71).
Przewodnik instalacji
40
60
80
100
150
200
250
260
Wysokość H** [cm]
Procedura instalacji
Montaż/demontaż modułu obiektywu
• Przed montażem lub demontażem modułu obiektywu należy upewnić
się, że urządzenie jest odłączone od gniazda zasilania.
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zaprószenia ognia,
porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
• W przypadku mocowania projektora na suficie, przed
zainstalowaniem lub wymianą modułu obiektywu należy umieścić
Ostrzeżenie
projektor na podłodze lub na stole. W przeciwnym razie z projektora
mogą wypaść części, powodując awarię lub obrażenia ciała.
• Nie montować ani nie demontować samodzielnie modułu obiektywu.
Należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego technika lub
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.
• Projektor został wyposażony w funkcję przesuwania obiektywu
w górę, w dół, w lewo i w prawo za pomocą silnika. Nie należy
dotykać obiektywu, gdy jest przesuwany. Dotknięcie obiektywu, gdy
jest przesuwany, może spowodować obrażenia ciała.
Przestroga • Przed wymianą modułu obiektywu należy odczekać przynajmniej
30 minut po wyłączeniu projektora, aby moduł obiektywu projektora
ostygł. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko poparzenia lub
odniesienia obrażeń ciała.
• Podczas montażu i wyjmowania modułu obiektywu należy uważać,
aby nie dotykać obiektywu rękoma i unikać możliwości zarysowania.
• Nie należy naciskać na części (np. przewody) podłączone do modułu
obiektywu ani na silnik obiektywu. Może to spowodować awarię
urządzenia.
• Nie wolno wymieniać modułu obiektywu w zakurzonym
pomieszczeniu. W przypadku dostania się kurzu lub brudu do
wnętrza projektora jakość wyświetlanych obrazów może ulec
pogorszeniu.
• Podczas przenoszenia lub podnoszenia projektora po
zainstalowaniu modułu obiektywu należy uważać, aby nie trzymać
obiektywu. Może to spowodować uszkodzenie obiektywu.
• Jeśli konieczny jest transport projektora, należy wcześniej zdjąć
moduł obiektywu. Jeśli projektor zostanie narażony na nadmierne
wstrząsy podczas transportu, moduł obiektywu może ulec
uszkodzeniu.
• Szczegółowe informacje na temat urządzeń obsługiwanych przez
projektor można uzyskać w centrum obsługi klienta firmy Canon.
66
Procedura instalacji
■ Montaż modułu obiektywu
1
Po sprawdzeniu, czy dźwignia obiektywu została podniesiona
przytrzymaj moduł obiektywu tak, aby złącze obiektywu znajdowało się
po lewej stronie i włóż go do projektora, wyrównując złącze obiektywu ze
złączem projektora.
Złącze obiektywu
2
Obróć dźwignię
obiektywu w prawo, aby
zablokować moduł
obiektywu.
Dźwignia obiektywu
• Podczas mocowania modułu obiektywu sprawdź, czy jest całkowicie włożony do
projektora, a następnie obróć dźwignię obiektywu w prawo (w kierunku dolnej części,
jak pokazano na rysunku), aby go zamocować. Jeżeli nie zostanie całkowicie włożony,
może to uniemożliwić ruch dźwigni obiektywu i spowodować, że wyświetlany obraz
będzie niewyraźny.
• Projektor zapisuje określone informacje o obiektywie. Te informacje należy ustawić
ponownie po wymianie obiektywu.
Po wymianie obiektywu resetowanie przesunięcia obiektywu jest wykonywane
automatycznie po ponownym uruchomieniu projektora. Jednakże, jeśli instalujesz obiektyw
tego samego typu, wykonaj resetowanie przesunięcia obiektywu ręcznie (str. 157).
• Zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z obiektywem zamiennym.
67
Procedura instalacji
Podczas wkładania modułu obiektywu do projektora trzymaj go poziomo. Włożenie go
pod kątem może uniemożliwić ruch dźwigni obiektywu i spowodować, że wyświetlany
obraz będzie niewyraźny.
Przewodnik instalacji
Dźwignia obiektywu
Złącze
Procedura instalacji
Demontaż modułu obiektywu
1
Podnieś dźwignię
obiektywu, obracając ją
w lewo.
2
Podczas wyjmowania modułu
obiektywu trzymaj go mocno.
Dźwignia obiektywu
Podczas wyjmowania modułu obiektywu
trzymaj go poziomo i wysuwaj z projektora.
68
Procedura instalacji
Instalacja
Należy umieścić projektor przed ekranem.
Ekran
Oś optyczna
Aby dostosować położenie projektora, należy użyć funkcji zmiany położenia
obiektywu lub regulowanych nóżek.
1
Naciśnij przycisk LENS-SHIFT (Przesunięcie obiektywu) na pilocie
zdalnego sterowania, aby wyświetlić okno regulacji odchylenia
obiektywu.
Pilot zdalnego sterowania
69
Procedura instalacji
■ Instalacja na stole lub podłodze (poniżej ekranu)
Przewodnik instalacji
• Aby zapobiec wystąpieniu zniekształcenia
trapezowego, należy ustawić projektor pod
kątem prostym względem ekranu.
• Ekran nie powinien być oświetlony przez
bezpośrednie światło słoneczne lub
sztuczne oświetlenie. W przypadku
intensywnie oświetlonego pomieszczenia
zalecane jest wyłączenie sztucznego
oświetlenia, zasunięcie zasłon i podjęcie
innych działań ułatwiających oglądanie
ekranu.
Procedura instalacji
Naciśnij przycisk LENS (Obiektyw) na projektorze, aby przełączać się między
oknami parametrów dostosowywanych za pomocą sterowania obiektywem.
Aby przejść do okna regulacji odchylenia obiektywu, naciśnij przycisk LENS
(Obiektyw) trzy razy (lub cztery, jeżeli dla opcji [Ostrość marginalna] ustawiono
wartość [Włącz]).
Projektor
Jeśli dla opcji [Ostrość
marginalna] ustawiono
wartość [Włącz].
Naciśnij trzy razy.
Jeśli dla opcji [Ostrość
marginalna] ustawiono
wartość [Wyłącz].
2
Naciśnij przyciski kierunkowe, aby dostosować.
Aby przesunąć obraz w górę lub w dół, użyj przycisków [ ]/[ ] na pilocie
zdalnego sterowania lub projektorze.
Aby przesunąć obraz w lewo lub w prawo, użyj przycisków [ ]/[ ] na pilocie
zdalnego sterowania lub projektorze.
Aby kontynuować przesuwanie obrazu w określonym kierunku, naciśnij
i przytrzymaj odpowiedni przycisk.
Pilot zdalnego sterowania
Projektor
Ekran
70
Procedura instalacji
Regulacja za pomocą przesunięcia obiektywu
Położenie obrazu można zmniejszyć we wszystkich kierunkach, przesuwając
obiektyw w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Ta funkcja nosi nazwę przesunięcia
obiektywu. Zakres przesunięcia obiektywu projektora podano poniżej.
Możliwość przesunięcia
(1)
w górę/w dół
(2)
Przy maks. przesunięciu obiektywu w górę
Możliwość przesunięcia
w lewo/prawo
Przy maks. przesunięciu obiektywu w dół
90°
90°
Procedura instalacji
(3)
(3)
Przy maks. przesunięciu obiektywu w lewo
Przy maks. przesunięciu obiektywu w prawo
Wartość przesunięcia obiektywu dla każdego obiektywu zamiennego
Moduł obiektywu
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Przewodnik instalacji
90°
90°
Tryb przesunięcia obiektywu:
Normalny
Tryb przesunięcia obiektywu:
Rozszerzony*
W górę (1)
: +55%
W dół (2)
: -15%
W lewo/w prawo (3) : ±10%
RS-SL03WF
W górę (1)
: +11,3%
W dół (2)
: -11,3%
W lewo/w prawo (3) : ±4,6%
RS-SL06UW
W górę (1)
: +75%
W dół (2)
: -15%
W lewo/w prawo (3) : ±30%
W górę (1)
:
W dół (2)
:
W lewo/w prawo (3) :
+90%
-90%
±30%
* W zależności od wartości przesunięcia obiektywu, jakość obrazu może się
obniżyć w trybie przesunięcia obiektywu [Rozszerzony].
Przed użyciem tej funkcji podłącz projektor do komputera lub urządzenia audio/wideo
(str. 77) i do źródła zasilania (str. 81).
71
Procedura instalacji
Obszar poza zakresem przesunięcia obiektywu (w trybie przesunięcia
obiektywu [Normalny]*)
• Obiektywy o zmiennej ogniskowej: RS-SL01ST/RS-SL02LZ/RS-SL04UL/RSSL05WZ.
Gdy przesunięcie przekracza 44% w górę, wartość dostępnego przesunięcia
w lewo/w prawo zmniejsza się. Gdy obiektyw zostanie przesunięty w górę
o maksymalną wartość 55% (1), nie będzie można go przesunąć w lewo ani
w prawo.
Obszar, w którym
przesunięcie nie jest
możliwe
(1)
Wyświetlany
obraz
Zakres przesunięcia
(2)
(3)
(3)
• Obiektyw o stałej, krótkiej ogniskowej: RS-SL03WF
Im bardziej obiektyw jest przesuwany w górę lub w dół, tym mniej można go
przesunąć w lewo lub w prawo. Gdy obiektyw zostanie przesunięty w górę lub
w dół o maksymalną wartość 11,3%, nie będzie można go przesunąć w lewo ani
w prawo.
(3)
(3)
(1)
Wyświetlany
obraz
Obszar, w którym
przesunięcie nie jest
możliwe
Zakres przesunięcia
(2)
• Ultra-szerokokątny obiektyw o zmiennej ogniskowej: RS-SL06UW
Im bardziej obiektyw jest przesuwany w górę lub w dół, tym mniej można go
przesunąć w lewo lub w prawo. Gdy obiektyw zostanie przesunięty w górę
o maksymalną wartość 75%, nie będzie można go przesunąć w lewo ani w prawo.
Obszar, w którym
przesunięcie nie jest możliwe
(1)
Wyświetlany
obraz
Zakres przesunięcia
(2)
(3)
(3)
W trybie przesunięcia obiektywu [Rozszerzony] obiektyw można przesunąć do każdego
narożnika, ale jakość obrazu może się obniżyć.
72
Procedura instalacji
Rodzaj modułu obiektywu
Dostępne elementy
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
50%: w górę 50%, w lewo/w prawo 0%
0%: w górę/w dół/w lewo/w prawo 0%
RS-SL05WZ
RS-SL03WF
0%: w górę/w dół/w lewo/w prawo 0%
• Po zresetowaniu obiektyw może być nieznacznie przesunięty względem wybranej pozycji.
• Aby precyzyjnie ustawić położenie, użyj funkcji zmiany położenia obiektywu w celu
dostosowania położenia.
Regulacja ostrości zewnętrznej
Ta funkcja umożliwia ustawienie ostrości wokół krawędzi ekranu.
• Regulacji ostrości zewnętrznej należy używać w przypadku zakrzywionych
ekranów, na przykład w kształcie kopuły.
• Regulacja ostrości zewnętrznej umożliwia ustawienie ostrości na płaskich ekranach,
jeżeli krawędzie obrazu są zakrzywione po ustawieniu ostrości ogólnej.
• W zależności od modelu zainstalowanego obiektywu funkcja ostrości marginalnej
może być niedostępna.
• Wcześniej należy dla opcji [Ostrość marginalna] ustawić wartość [Włącz] (str. 154).
■ Ustawianie ostrości krawędzi obrazu
Aby wyregulować ostrość krawędzi, należy nacisnąć przycisk FOCUS (Ostrość) na
pilocie zdalnego sterowania lub przycisk LENS (Obiektyw) na projektorze.
1
Naciśnij dwukrotnie przycisk FOCUS (Ostrość) na pilocie zdalnego
sterowania, aby wyświetlić okno regulacji ostrości marginalnej.
Pilot zdalnego sterowania
Naciśnij dwukrotnie.
73
Procedura instalacji
RS-SL06UW
Przewodnik instalacji
Resetowanie położenia
Podczas regulacji położenia ekranu naciśnij
i przytrzymaj przycisk LENS-SHIFT
(Przesunięcie obiektywu) na pilocie zdalnego
sterowania lub przycisk LENS (Obiektyw) na
projektorze w celu wyświetlenia okna [Reset.
przes.obiekt.]. Zostaną wyświetlone
stosowane obecnie ustawienia obiektywu. Użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać
jedno z nich, a następnie naciśnij przycisk OK.
Procedura instalacji
Naciskanie przycisku LENS (Obiektyw) na projektorze powoduje przełączanie
między oknami parametrów dotyczących obiektywu.
Aby wyświetlić okno regulacji ostrości marginalnej, należy dwukrotnie nacisnąć
przycisk LENS (Obiektyw).
Projektor
Jeśli dla opcji [Ostrość
marginalna] ustawiono
wartość [Włącz].
Naciśnij dwukrotnie.
Jeśli dla opcji [Ostrość
marginalna] ustawiono
wartość [Wyłącz].
2
Użyj przycisków kierunkowych, aby dostosować ostrość krawędzi
obrazu.
Pilot zdalnego sterowania
Projektor
Naciskaj przyciski [ ]/[ ]/[ ]/[ ], aby dostosować ostrość zewnętrzną.
74
Procedura instalacji
W przypadku korzystania z funkcji regulacji odchylenia obiektywu oś optyczną można
przesunąć dalej od środka ekranu niż w przypadku, gdy ta funkcja nie jest używana.
Można to dostosować, wykonując kroki od (1) do (3).
3
■ Resetowanie ustawień
Umożliwia usunięcie ustawień regulacji ostrości marginalnej i przywrócenie
standardowej ostrości marginalnej obiektywu.
Aby zresetować ustawienia, w menu [Ustawienia instalacji] należy wybrać pozycję
[Ustawienia profesjonalne] > [Ostrość marginalna] > [Zresetuj].
Po zniknięciu powyższego okna ustawione wartości opcji [Ostrość marginalna]
zostaną usunięte, a ostrość marginalna obiektywu przywrócona do wartości
standardowej. Resetowanie można wykonać bez względu na to, czy dla opcji
[Ostrość marginalna] ustawiono wartość [Włącz] czy [Wyłącz].
Ustawienie opcji [Ostrość marginalna] na [Wyłącz] nie powoduje zresetowania wartości
ustawienia ostrości marginalnej. Wybierz [Wyłącz], aby zachować wartość ustawienia
i zapobiec kolejnym zmianom.
Ustawianie za pomocą regulowanych nóżek
Nóżki umożliwiają regulację w zakresie ±1,8°.
Regulowane nóżki
75
Procedura instalacji
Po ustawieniu ostrości krawędzi obrazu naciśnij przycisk OK lub FOCUS
(Ostrość).
Przewodnik instalacji
Jeśli wskaźnik zostanie przesunięty w pobliże górnej lub dolnej krawędzi
w oknie [Reg. ostr. margin.], obraz na środku ekranu może zostać rozmyty.
Jeśli tak się stanie, należy wykonywać poniższe kroki od (1) do (3), aby
dostosować ostrość całego ekranu.
(1) Użyj funkcji [Ustawianie ostrości] (str. 47), aby dostosować ostrość na
środku ekranu.
(2) Użyj funkcji [Reg. ostr. margin.], aby dostosować ostrość przy krawędziach ekranu.
(3) Sprawdź ostrość na środku ekranu.
Procedura instalacji
■ Instalacja na wysokości, mocowanie na suficie i projekcja
tylna
Funkcje projekcji umożliwiają wyświetlanie obrazu po ustawieniu projektora na
półce lub innej powierzchni na wysokości. Można także zainstalować projektor na
suficie (mocowanie na suficie) w pozycji odwróconej lub umieścić go za ekranem
(projekcja tylna), jeżeli używany jest przezroczysty ekran.
W menu dla opcji [Obrócenie obrazu H/V] (str. 149) należy wybrać metodę projekcji
zgodnej ze sposobem instalacji projektora.
Instalacja na powierzchniach
na wysokości
Montaż sufitowy
Projekcja tylna
1
Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub projektorze,
a następnie wybierz funkcję [Ustawienia instalacji] > [Obrócenie obrazu H/V].
2
Wybierz orientację, w jakiej projektor jest zainstalowany.
Opcja
Funkcja
Brak
Wybierz w przypadku normalnej projekcji bez odwrócenia.
Montaż sufitowy
Wybierz, gdy projektor jest instalowany w pozycji odwróconej na suficie.
Wyświetlany obraz jest odwrócony w pionie i poziomie.
Tylny
To ustawienie umożliwia wyświetlanie obrazu z projektora
umieszczonego za ekranem.
Wyświetlany obraz jest odwrócony poziomo.
Zamontowanie tylne,
sufitowe
To ustawienie umożliwia wyświetlanie obrazu z projektora
zawieszonego na suficie za ekranem.
Wyświetlany obraz jest odwrócony pionowo.
Ostrzeżenie
Przygotowując urządzenie do projekcji poprzez ustawienie go na
podwyższeniu, należy upewnić się, że powierzchnia taka jest
płaska i stabilna. W przeciwnym razie może dojść do upadku
projektora, obrażeń ciała lub wypadku.
Zamocowanie na suficie wymaga opcjonalnego uchwytu sufitowego (nr kat.: RS-CL15)
i ramienia uchwytu sufitowego (nr kat.: RS-CL17). Zależnie od miejsca instalacji,
wymagany może być również wysięgnik (nr kat.: RS-CL08 lub RS-CL09). Bardziej
szczegółowe informacje można uzyskać w centrum obsługi klienta firmy Canon.
• Należy skorzystać z opcjonalnego uchwytu sufitowego.
• Nie wolno samodzielnie instalować uchwytu sufitowego.
76
Podłączanie urządzenia
Podłączanie innych urządzeń
Przed podłączeniem projektora do innego urządzenia należy wyłączyć oba
urządzenia.
■ Połączenia HDMI
Złącze HDMI
77
Urządzenie
audio/wideo
Podłączanie urządzenia
Komputer
Przewodnik instalacji
Przewód HDMI (brak w zestawie)
Podłączanie urządzenia
■ Połączenia DVI-I
Przewód przejściowy
DVI-D-sub 15
Przewód DVI-I
(brak w zestawie)
Komputer
Wyjście monitorowe Wyjście monitorowe
(Mini D-sub
(złącze DVI)
15-stykowe)
■ Połączenia DisplayPort
Kabel DisplayPort
(brak w zestawie)
Komputer
Port DisplayPort
78
Urządzenie
audio/wideo
Podłączanie urządzenia
■ Połączenia Analogowy z komputera 2/KOMPONENTOWE
Przewód BNC (brak
w zestawie) lub
przewód przejściowy
mini D-sub (15-stykowy)/
BNC (brak w zestawie)
Przejściówka
komponentowa D
(brak w zestawie)
Urządzenie
audio/wideo
Złącze
komponentowe
RCA
Złącze D
Komputer
Wyjście monitorowe
(Mini D-sub 15-stykowe)
79
Przewód
komputerowy
(brak
w zestawie)
Podłączanie urządzenia
Przewód
RCA (brak
w zestawie)
Przewód
przejściowy
komponent/
RCA (brak
w zestawie)
Przewodnik instalacji
Przewód
przejściowy
komponent/
RCA (brak
w zestawie)
Podłączanie urządzenia
■ Połączenia LAN/HDBaseT
Przewód LAN
(CAT5e lub lepszy; ekranowany;
brak w zestawie)
Nadajnik
HDBaseT
Przewód HDMI
(brak w zestawie)
Komputer
Urządzenie
audio/wideo
Złącze HDMI
■ Połączenia wejściowe/wyjściowe audio
Kabel audio
(brak w zestawie)
Kabel audio
(brak w zestawie)
Komputer
Złącze RCA Złącze mini jack
Wyjście audio
80
Głośniki ze
Urządzenie wzmacniaczem
audio/wideo
Podłączanie urządzenia
■ Podłączanie projektora
Należy podłączyć przewód zasilania do projektora i gniazda sieci elektrycznej.
Wtyczkę i złącze należy docisnąć do samego końca.
81
Podłączanie urządzenia
• Jeżeli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilania.
• Jeżeli przewód zasilania będzie odłączony przez dłuższy czas, ustawienia opcji
[Ustawienia daty i godziny] mogą zostać zresetowane (str. 174).
Przewodnik instalacji
Ostrzeżenie
Podłączanie urządzenia
Podłączanie do sieci
■ Informacje ogólne na temat podłączania do sieci
Połączenie projektora z siecią umożliwia sterowanie projektorem przy użyciu
komputera i odbieranie powiadomień o błędach projektora za pośrednictwem
poczty e-mail.
Konieczne może być przygotowanie komputera, zależnie od metody połączenia
z siecią.
■ Metody podłączania
Projektor można połączyć z siecią przewodową przy użyciu przewodu LAN lub
z siecią bezprzewodową przy użyciu Wi-Fi.
Sieci przewodowe
Aby podłączyć projektor i komputer do sieci, należy użyć przewodu LAN. Należy
podłączyć przewód LAN do portu LAN/HDBaseT, aby umożliwić komunikację.
Koncentrator lub
router itp.
Przewód LAN (ekranowany;
brak w zestawie)
Przewód LAN (CAT5e
lub lepszy; ekranowany;
brak w zestawie)
Nadajnik
HDBaseT
82
Port LAN/
HDBaseT
Przewód LAN (CAT5e
lub lepszy; ekranowany;
brak w zestawie)
Port LAN/
HDBaseT
Podłączanie urządzenia
Sieci bezprzewodowe
• Tryb punktu dostępu projektora (PJ AP)
Projektor może pełnić funkcję punktu dostępu zapewniającego bezpośrednią
komunikację z komputerami obsługującymi technologię bezprzewodowej sieci
LAN.
Równocześnie można połączyć maksymalnie pięć komputerów.
Poniższe funkcje sieciowe są dostępne w trybie PJ AP.
• Funkcje internetowe
• Funkcje NMPJ (projekcja sieciowa)
• Polecenia użytkownika
• Funkcje SNMP
Inne funkcje sieciowe (PJLink, funkcje pocztowe, AMX Device Discovery i Crestron RoomView)
są niedostępne.
• Tryb infrastruktury
Projektor może też pełnić funkcję klienta bezprzewodowej sieci LAN
ustanawiającego połączenia z punktem dostępu bezprzewodowej sieci LAN.
W tym wypadku projektor jest połączony z komputerami za pośrednictwem
punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN.
Komputery
obsługujące
technologię
bezprzewodowej
sieci LAN
Projektor
(w trybie infrastruktury)
Punkt dostępu
Komputery połączone
z siecią przy użyciu
przewodu LAN
83
Podłączanie urządzenia
Komputery obsługujące technologię
bezprzewodowej sieci LAN
Przewodnik instalacji
Projektor (w trybie PJ AP)
Podłączanie urządzenia
Połączenie sieciowe
• Poniższe funkcje sieciowe są dostępne w trybie infrastruktury.
- Funkcje internetowe
- Funkcje pocztowe
- Funkcje NMPJ (projekcja sieciowa)
- Polecenia użytkownika
- Funkcje SNMP
Inne funkcje sieciowe (PJLink, AMX Device Discovery i Crestron RoomView) są
niedostępne.
• W trybie infrastruktury obowiązują poniższe ograniczenia.
- Identyfikatory SSID punktu dostępu niepodane w kodzie ASCII (jednobajtowe
litery, cyfry lub symbole) mogą spowodować uszkodzenie znaków
w wyświetlanych wynikach wyszukiwania.
- Jeżeli identyfikatory SSID punktu dostępu zawierają znaki, które nie są
w kodzie ASCII (jednobajtowe litery, cyfry lub symbole), nawiązanie połączenia
nie będzie możliwe.
Gdy wiele punktów dostępu ma ten sam identyfikator SSID, wyświetlane są tylko
wyniki wyszukiwania dla punktu dostępu z najsilniejszym sygnałem.
• Należy koniecznie wybrać dla preferowanej sieci (przewodowej lub
bezprzewodowej) ustawienie [Włącz], jeżeli dla opcji [Sieć (przew./bezprzew.)]
w projektorze wybrano ustawienie [Wyłącz/Wyłącz] i wyłączono połączenie
sieciowe (str. 183). W przypadku sieci bezprzewodowych należy wybrać typ
połączenia.
• Port LAN/HDBaseT zapewnia maksymalną szybkość transmisji 100 Mb/s.
• Korzystając z informacji podanych sekcji „Sprawdzanie informacji o projektorze”
(str. 196), należy potwierdzić, że adres IP projektora różni się od adresów
pozostałych komputerów w sieci. Aby skonfigurować adres IP projektora, należy
postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji „Podstawowe ustawienia sieci
przewodowej [Wired]” (str. 203) lub „Podstawowe ustawienia sieci
bezprzewodowej ([Wireless])” (str. 205) i użyć ekranu sieci Web albo ustawień
„Ustawienia szczegółowe (przewodowe)” (str. 184) lub „Ustawienia szczegółowe
(bezprzewodowe)” (str. 188) projektora.
• W otoczeniu sieciowym z serwerem DHCP należy ustawić wartość [Włącz] dla
opcji [DHCP] w projektorze, aby włączyć funkcję DHCP i nawiązać połączenie
(str. 184, str. 190).
• Nie można równocześnie używać funkcji przewodowej sieci LAN i trybu infrastruktury.
• Nie można równocześnie używać trybu punktu dostępu PJ AP i trybu infrastruktury.
• Nie można równocześnie używać trybu przewodowej sieci LAN i trybu PJ AP w tej
samej sieci.
• Gdy połączenie komputera z siecią jest ustanawiane po raz pierwszy, należy również
skonfigurować ustawienia w komputerze. W tym wypadku należy skontaktować się
z administratorem sieci, aby uzyskać informacje dotyczące niezbędnych ustawień.
84
Podłączanie urządzenia
■ Konfigurowanie ustawień sieciowych na komputerze
Poniżej podano instrukcje dotyczące konfigurowania adresu IP komputera (w sieci
przewodowej lub bezprzewodowej) przeznaczone dla poszczególnych systemów
operacyjnych.
Windows 10
Kliknij przycisk Start (logo Windows) w lewym dolnym rogu ekranu.
3
Kliknij pozycję [Wyświetl stan sieci i zadania].
• W widoku ikon:
W kategorii [narzędzi systemu Windows] w wyświetlonym menu Start
kliknij pozycję [Panel sterowania].
• W niektórych wersjach systemu Windows 10 należy najpierw kliknąć opcję
[Wszystkie aplikacje], aby wyświetlić kategorię [narzędzia systemu
Windows].
Kliknij pozycję [Centrum sieci i udostępniania].
Kliknij pozycję [Zmień ustawienia karty sieciowej].
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Ethernet] (w przypadku
połączenia przewodowego) lub ikonę [Wi-Fi] (w przypadku połączenia
bezprzewodowego). Następnie kliknij polecenie [Właściwości].
6
Na liście [To połączenie wykorzystuje następujące składniki] wybierz
pozycję [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)] i kliknij przycisk
[Właściwości]. Zanotuj oryginalne ustawienia sieciowe (adres IP, maska
podsieci, brama domyślna itp.).
7
Zaznacz opcję [Użyj następującego adresu IP], a następnie ustaw adres
IP i maskę podsieci.
Domyślny adres IP projektora to „192.168.254.254” (połączenia przewodowe)
i „192.168.253.254” (połączenia bezprzewodowe). Wprowadź inny adres IP.
8
Po skonfigurowaniu ustawień kliknij przycisk [OK], a następnie kliknij
przycisk [Zamknij] w oknie [Właściwości sieci Ethernet], aby je zamknąć.
85
Podłączanie urządzenia
4
5
Przewodnik instalacji
1
2
Podłączanie urządzenia
Windows 8,1
1
Kliknij strzałkę skierowaną w dół w lewym dolnym rogu ekranu
startowego.
2
Kliknij pozycję [Panel sterowania].
• Po wyświetleniu ekranu pulpitu:
Naciśnij klawisze Win+X.
W menu podręcznym, wyświetlonym po lewej stronie w dolnej części ekranu, kliknij
polecenie [Panel sterowania].
3
Kliknij pozycję [Wyświetl stan sieci i zadania].
• W widoku ikon:
Kliknij pozycję [Centrum sieci i udostępniania].
4
5
Kliknij pozycję [Zmień ustawienia karty sieciowej].
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Ethernet] (w przypadku
połączenia przewodowego) lub ikonę [Wi-Fi] (w przypadku połączenia
bezprzewodowego). Następnie kliknij polecenie [Właściwości].
6
Zaznacz opcję [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)] i kliknij
przycisk [Właściwości]. Zanotuj oryginalne ustawienia sieciowe (adres IP,
maska podsieci, brama domyślna itp.).
7
Zaznacz opcję [Użyj następującego adresu IP], a następnie ustaw adres
IP i maskę podsieci.
Domyślny adres IP projektora to „192.168.254.254” (połączenia przewodowe)
i „192.168.253.254” (połączenia bezprzewodowe). Wprowadź inny adres IP.
8
Po skonfigurowaniu ustawień kliknij przycisk [OK], a następnie kliknij
przycisk [Zamknij] w oknie [Właściwości połączenia sieci lokalnej], aby je
zamknąć.
86
Podłączanie urządzenia
Windows 7
1
2
W menu [Start] komputera wybierz polecenie [Panel sterowania].
Kliknij pozycję [Sieć i Internet], a następnie kliknij pozycję [Wyświetl stan
sieci i zadania].
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne]
(w przypadku połączenia przewodowego) lub ikonę [Połączenie sieci
bezprzewodowej] (w przypadku połączenia bezprzewodowego).
Następnie kliknij polecenie [Właściwości].
5
Zaznacz opcję [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)] i kliknij
przycisk [Właściwości]. Zanotuj oryginalne ustawienia sieciowe (adres IP,
maska podsieci, brama domyślna itp.).
6
Zaznacz opcję [Użyj następującego adresu IP], a następnie ustaw adres
IP i maskę podsieci.
Domyślny adres IP projektora to „192.168.254.254” (połączenia przewodowe)
i „192.168.253.254” (połączenia bezprzewodowe). Wprowadź inny adres IP.
7
Po skonfigurowaniu ustawień kliknij przycisk [OK], a następnie kliknij
przycisk [Zamknij] w oknie [Właściwości połączenia sieci lokalnej], aby je
zamknąć.
Mac OS X
1
2
Otwórz menu Apple i wybierz polecenie [Preferencje systemowe].
W oknie Preferencje systemowe kliknij przycisk [Sieć], aby wyświetlić
okno Sieć.
3
Wybierz opcję [Wbudowana karta Ethernet] (w przypadku połączenia
przewodowego) lub opcję [Wi-Fi] (w przypadku połączenia
bezprzewodowego). Następnie wybierz opcję [Szczegół].
4
Kliknij kartę [TCP/IP]. Zanotuj oryginalne ustawienia sieciowe (adres IP,
maska podsieci, router, serwer DNS itd.).
5
Utwórz nowe środowisko sieciowe, a następnie ustaw adres IP i maskę
podsieci.
Domyślny adres IP projektora to „192.168.254.254” (połączenia przewodowe)
i „192.168.253.254” (połączenia bezprzewodowe). Wprowadź inny adres IP.
6
Kliknij przycisk [OK], a następnie [Zastosuj], aby zamknąć okno
preferencji sieciowych.
Resetowanie ustawienia adresu IP komputera
Postępuj tak samo, jak w przypadku zmiany adresu IP, a następnie zresetuj ustawienia
i przywróć oryginalne wartości zanotowane przed wprowadzeniem zmian.
87
Podłączanie urządzenia
W menu po lewej stronie okna kliknij pozycję [Zmień ustawienia karty
sieciowej].
Przewodnik instalacji
3
Podłączanie urządzenia
■ Konfigurowanie sieci
Wyświetlanie ekranu konfiguracji sieci
1
Włącz komputer i projektor.
Funkcje sieciowe są dostępne po około 40 sekundach od podłączenia projektora do
gniazda sieciowego.
2
Uruchom przeglądarkę internetową, wprowadź „http://(adres IP
projektora)” na pasku adresu i naciśnij klawisz Enter.
Wyświetlony zostanie ekran sieci Web projektora.
Wyświetlone zostaną poniższe informacje.
Projector control
Wyświetlenie ekranu sterowania projektorem
Settings
Wyświetlenie ekranu ustawień
Projector name
Nazwa projektora w sieci
Comment
Odpowiednie uwagi dotyczące na przykład miejsca
instalacji projektora
MAC address (Wired)
Adres MAC przewodowej sieci LAN
IP address (Wired)
Adres IP przewodowej sieci LAN (IPv4)
MAC address (Wireless)
Adres MAC bezprzewodowej sieci LAN
IP address (Wireless)
Adres IP bezprzewodowej sieci LAN (IPv4)
PowerStatus
Stan zasilania projektora
Filter time
Czas pracy filtra powietrza
Alert
Komunikat o błędzie (jeżeli wystąpił błąd)
Temperature abnormality (Nieprawidłowa temperatura)
Light source abnormality (Nieprawidłowe źródło światła)
Faulty air filter unit (Uszkodzony moduł filtra powietrza)
Faulty cooling fan (Usterka wentylatora chłodzącego)
Faulty power supply (Usterka zasilacza)
Faulty lens (Usterka obiektywu)
Domyślny fabryczny adres IP projektora to „192.168.254.254” (połączenia przewodowe
[IPv4]) oraz „192.168.253.254” (połączenia bezprzewodowe [IPv4]). Jeżeli używane są
ustawienia DHCP, uzyskaj adres IP projektora od administratora sieci. Można sprawdzić
adres IP, korzystając z menu projektora (str. 184).
88
Podłączanie urządzenia
3
Kliknij przycisk [Settings] na ekranie sieci Web.
Pojawi się okno wprowadzania hasła.
4
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło na ekranie wprowadzania hasła,
a następnie kliknij przycisk [OK].
Domyślna nazwa użytkownika to „root”, a hasło to „system”.
Wyświetlany jest ekran ustawień. Skonfiguruj ustawienia sieciowe na tym
ekranie.
Przewodnik instalacji
Aby sterować projektorem przy użyciu komputera, kliknij przycisk [Projector control]
(str. 96).
89
Podłączanie urządzenia
Aby uzyskać informacje dotyczące ekranu sieci Web projektora, patrz „Menu
ekranu sieci Web projektora” (str. 197).
Podłączanie urządzenia
Ustawienia sieciowe
1
Wybierz funkcję, którą chcesz skonfigurować, w menu ekranu ustawień.
2
Wprowadź szczegóły konfiguracji w wyświetlonych polach (1),
a następnie kliknij przycisk [OK] (2).
(1)
(2)
90
Podłączanie urządzenia
3
Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia. Sprawdź zawartość i kliknij
przycisk [Apply], jeżeli informacje są prawidłowe.
Podłączanie urządzenia
91
Przewodnik instalacji
Ustawienia są stosowane w odniesieniu do projektora.
Wybranie pozycji [Wired], [Wireless] lub [Password] w menu spowoduje
wyświetlenie następującego komunikatu: “Save completed. Please change
setting and reconnect.”
Jeżeli zostaną wybrane funkcje inne niż powyższe, wyświetlony zostanie
komunikat „Save completed”. Kliknij przycisk [Back to top], aby ponownie
wyświetlić początek ekranu sieci Web.
Podłączanie urządzenia
Błędy ustawień
W przypadku wystąpienia błędu związanego z ustawieniami na ekranie zostanie
wyświetlona nazwa błędu, a obok pola, w którym wprowadzono nieprawidłowe
informacje zostanie wyświetlony znak „ ”.
Poniżej zamieszczono opisy błędów.
Błąd
Opis
Input error
Ustawienie skonfigurowane na ekranie ustawień
przekracza prawidłowy zakres.
Password setting error
Wpisy w polach hasła i potwierdzenia hasła nie
są jednakowe.
Invalid SMTP
Adres IP serwera SMTP nie został
skonfigurowany.
System failed to connect SMTP server.
Nie można ustanowić połączenia z serwerem SMTP
podczas próby wysłania wiadomości testowej.
System failed to connect POP3 server.
Nie można ustanowić połączenia z serwerem POP3
podczas próby wysłania wiadomości testowej.
System doesn’t support this auth type.
Skonfigurowany typ uwierzytelniania nie jest
obsługiwany przez serwer.
System failed to authenticate.
Uwierzytelnianie nie powiodło się podczas próby
wysłania wiadomości testowej.
The system failed to send the test mail.
Wysłanie wiadomości testowej nie powiodło się
z powodu błędu połączenia z serwerem SMTP
lub nietypowego błędu.
Wired network is down
Sieć przewodowa jest wyłączona.
At the time of Monday, it is already set.*
Nie można ustawić harmonogramu, ponieważ
operacja jest już zaplanowana na określoną
godzinę i dzień.
Cannot make network settings because
IPsec setting is ON.
Nie można skonfigurować ustawień sieci, ponieważ
dla pozycji IPsec ustawiono wartość [ON].
Cannot make IPsec settings because
DHCP setting is ON.
Nie można skonfigurować ustawień sieci, ponieważ
dla opcji DHCP ustawiono wartość [ON].
* Komunikaty różnią się w zależności od dnia.
92
Podłączanie urządzenia
Resetowanie ustawień sieciowych i przywracanie ustawień
domyślnych
Wykonaj kroki 1–3 w sekcji „Konfigurowanie sieci” (str. 88), aby
wyświetlić ekran ustawień.
2
Kliknij pozycję [Initialize network settings].
3
Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK].
Przewodnik instalacji
1
Podłączanie urządzenia
93
Podłączanie urządzenia
■ Powiadomienia e-mail o błędach
Poniższe wiadomości dotyczące błędów są wysyłane po wystąpieniu błędów
projektora.
Lista błędów
Błędy związane
z temperaturą
Nazwa
błędu
Tekst
Błędy związane
ze źródłem
światła
Nazwa
błędu
Tekst
Błędy związane
z filtrem
powietrza
Nazwa
błędu
Tekst
Błędy związane
z wentylatorem
Nazwa
błędu
Tekst
Temperature abnormality (Nieprawidłowa temperatura)
Temperatura wewnątrz projektora jest zbyt wysoka lub
temperatura powietrza wykracza poza zakres roboczy.
Jeżeli problem jest związany z wewnętrznymi
elementami projektora, należy sprawdzić, czy projektor
jest zainstalowany i funkcjonuje prawidłowo, odłączyć
projektor od sieci elektrycznej w celu ochłodzenia
wewnętrznych elementów projektora, a następnie
ponownie rozpocząć projekcję. Jeżeli wlot powietrza
lub otwór wentylacyjny jest zablokowany, należy
usunąć blokadę. Jeżeli filtr powietrza jest niedrożny,
należy go wymienić. Jeżeli ostrzeżenie zostanie
zgłoszone ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła
usterka projektora. Należy skontaktować się z centrum
obsługi klienta firmy Canon.
Light source abnormality (Nieprawidłowe źródło
światła)
Źródło światła nie świeci. Uruchom ponownie projektor
i sprawdź projekcję. Jeżeli źródło światła nie zaświeci
się po tej czynności, obwód zasilania źródła światła
może być uszkodzony. Należy skontaktować się
z centrum obsługi klienta firmy Canon.
Faulty air filter unit (Uszkodzony moduł filtra powietrza)
Filtr powietrza nie jest zainstalowany prawidłowo.
Zainstaluj filtr powietrza prawidłowo i uruchom
ponownie projektor. Jeżeli ostrzeżenie zostanie
zgłoszone ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła
usterka projektora. Należy skontaktować się z centrum
obsługi klienta firmy Canon.
Faulty cooling fan (Usterka wentylatora chłodzącego)
Być może wystąpiła usterka wentylatora chłodzącego
lub innego podzespołu. Należy odłączyć projektor od
gniazda zasilania, a następnie podłączyć i włączyć go
ponownie. Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone
ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła usterka
projektora. Należy skontaktować się z centrum obsługi
klienta firmy Canon.
94
Podłączanie urządzenia
Nazwa
błędu
Tekst
Błędy
związane
z obiektywem
Nazwa
błędu
Tekst
Faulty power supply (Usterka zasilacza)
Nieprawidłowe napięcie zasilania niektórych
podzespołów w zasilaczu lub wystąpiła inna
usterka. Należy odłączyć projektor od gniazda
zasilania, a następnie podłączyć i włączyć go
ponownie. Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone
ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła usterka
projektora. Należy odłączyć projektor od gniazda
zasilania. Należy skontaktować się z centrum
obsługi klienta firmy Canon.
Faulty lens (Usterka obiektywu)
95
Podłączanie urządzenia
Moduł obiektywu nie jest zainstalowany
prawidłowo. Należy odłączyć projektor,
zainstalować prawidłowo moduł obiektywu,
a następnie ponownie podłączyć projektor. Jeżeli
ostrzeżenie zostanie zgłoszone ponownie, może to
oznaczać, że wystąpiła usterka projektora. Należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy
Canon.
Przewodnik instalacji
Błędy
związane
z zasilaniem
Podłączanie urządzenia
Sterowanie projektorem przy użyciu
komputera
Projektorem można sterować przy użyciu komputera za pośrednictwem połączenia
sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
1
2
Włącz komputer i projektor.
Uruchom przeglądarkę internetową, wprowadź „http://(adres IP
projektora)” na pasku adresu i naciśnij klawisz Enter.
Wyświetlony zostanie ekran sieci Web projektora.
Domyślny fabryczny adres IP projektora to „192.168.254.254” (połączenia przewodowe)
i „192.168.253.254” (połączenia bezprzewodowe). Jeżeli używane są ustawienia DHCP,
uzyskaj adres IP projektora od administratora sieci. Można sprawdzić adres IP,
korzystając z menu projektora (str. 184).
3
Kliknij przycisk [Projector control] na ekranie sieci Web.
Pojawi się okno wprowadzania hasła.
4
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło na ekranie wprowadzania hasła,
a następnie kliknij przycisk [OK].
Domyślna nazwa użytkownika to „root”, a hasło to „system”.
Pojawia się ekran sterowania projektorem.
Korzystając z tego ekranu, można sterować projektorem.
96
Podłączanie urządzenia
Element
Projector name
Wyświetlana jest nazwa podłączonego projektora (str. 211).
Comment
Uwagi dotyczące na przykład miejsca instalacji projektora (str. 211).
Refresh
Ten przycisk umożliwia odświeżenie wyświetlanej zawartości przy
użyciu aktualnych informacji.
Power
Włączenie lub wyłączenie projektora
Input
Wybierz sygnał wejściowy i kliknij przycisk [Apply], aby przełączyć do
tego sygnału (str. 46).
Aspect
Wybierz format obrazu i kliknij przycisk [Apply], aby przełączyć do tego
formatu (str. 101).
Image mode
Wybierz tryb obrazu i kliknij przycisk [Apply], aby przełączyć do tego
trybu (str. 48).
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję ukrycia obrazu (str. 51).
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wyciszenia (str. 53).
Auto PC
Kliknij przycisk [Apply], aby przeprowadzić regulację Auto PC
(str. 130).
Split screen
Wybierz ustawienie trybu podziału ekranu i kliknij przycisk [Apply], aby
włączyć lub wyłączyć wyświetlanie z podziałem ekranu.
Split screen
control
Wybierz ustawienie praw sterowania dla trybu podziału ekranu i kliknij
przycisk [Apply], aby przełączyć sterowaną stronę.
Information
Rezultaty sterowania oraz informacje dotyczące błędów sterowania są
wyświetlane w górnej części ekranu.
Po zakończeniu operacji kliknij przycisk [Back to top], aby ponownie
wyświetlić początkowy ekran sieci Web.
97
Podłączanie urządzenia
Blank
Mute
Przewodnik instalacji
5
Opis
Regulacja obrazu
Wypełnianie ekranu
Należy wybrać optymalny współczynnik proporcji ekranu lub proporcje ekranu
zgodnie ze współczynnikiem proporcji ekranu, typ sygnału wejściowego i pozostałe
ustawienia dla projekcji, aby wykorzystać całą powierzchnię ekranu.
Należy określić współczynnik proporcji ekranu i współczynnik proporcji projekcji,
zapoznając się z informacjami w poniższej tabeli.
Projekcja z oryginalnym współczynnikiem proporcji na ekranie 16:10
Oryginalny
współczynnik
proporcji
Ustawienie
Proporcje ekranu
(str. 100)
Ustawienie Format
obrazu (str. 101)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
Obraz ekranu
[16:10]
[Auto]
[16:9]
[Auto]
[16:10]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[4:3]
[Auto]
Projekcja z oryginalnym współczynnikiem proporcji na ekranie 16:9
Oryginalny
współczynnik
proporcji
Ustawienie
Proporcje ekranu
(str. 100)
Ustawienie Format
obrazu (str. 101)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
[Auto]
[16:9]
[C. przes. obr. 16:9]
[16:9]
[Auto]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[4:3]
[Auto]
98
Obraz ekranu
Regulacja obrazu
Projekcja z oryginalnym współczynnikiem proporcji na ekranie 4:3
Oryginalny
Ustawienie Proporcje Ustawienie Format
współczynnik proporcji
ekranu (str. 100)
obrazu (str. 101)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
Obraz ekranu
[16:10]
[Auto]
[4:3]
[C. przes. obr. 4:3]
[4:3]
[Auto]
Projekcja z wypełnianiem ekranu 16:10
Oryginalny
Ustawienie Proporcje Ustawienie Format
współczynnik proporcji
ekranu (str. 100)
obrazu (str. 101)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
[16:10]
[Auto]
[16:10]
Regulacja obrazu
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
Obraz ekranu
[16:10]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[16:10]
Projekcja z wypełnianiem ekranu 16:9
Ustawienie Proporcje Ustawienie Format
Oryginalny
współczynnik proporcji
ekranu (str. 100)
obrazu (str. 101)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
[16:9]
[16:9]
[C. przes. obr. 16:9]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[16:9]
[Auto]
[16:9]
99
Przewodnik instalacji
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[16:9]
[Auto]
Obraz ekranu
Regulacja obrazu
Projekcja z wypełnianiem ekranu 4:3
Oryginalny
Ustawienie Proporcje Ustawienie Format
współczynnik proporcji
ekranu
obrazu (str. 101)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
Obraz ekranu
[4:3]
[4:3]
[C. przes. obr. 4:3]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[4:3]
[4:3]
[Auto]
■ Wybór współczynnika proporcji ekranu
Należy wybrać odpowiedni współczynnik proporcji dla używanego ekranu.
W oknie menu należy wybrać pozycję [Ustawienia instalacji] > [Proporcje ekranu].
Opcja
Funkcja
To ustawienie należy wybrać wówczas, gdy używany jest ekran o współczynniku proporcji
16:10*
16:10. Te proporcje ekranu należy również wybrać w przypadku projekcji na ścianie.
16:9*
To ustawienie należy wybrać, gdy używany jest ekran o współczynniku proporcji 16:9.
4:3*
To ustawienie należy wybrać, gdy używany jest ekran o współczynniku proporcji 4:3.
Cyfrowe
To ustawienie należy wybrać, gdy używany jest ekran o współczynniku proporcji 16:9.
przesunięcie Korekcja zniekształcenia trapezowego nie jest dostępna w tym trybie, jednak można
obrazu 16:9 przesuwać obraz w górę lub w dół w przypadku projekcji na wprost.
Cyfrowe
To ustawienie należy wybrać, gdy używany jest ekran o współczynniku proporcji 4:3.
przesunięcie Korekcja zniekształcenia trapezowego nie jest dostępna w tym trybie, jednak można
obrazu 4:3 przesuwać obraz w lewo lub w prawo w przypadku projekcji na wprost.
* W tym trybie można korygować zniekształcenie trapezowe.
• Zmiana proporcji ekranu powoduje zresetowanie ustawień dla zniekształceń
trapezowych lub cyfrowego przesunięcia obrazu.
• W zależności od ustawienia współczynnika proporcji ekranu dla funkcji [Format obrazu]
można ustawić wartość [Auto].
100
Regulacja obrazu
■ Wybór współczynnika proporcji
Należy wybrać typ współczynnika proporcji na podstawie typu sygnału
wejściowego, współczynnika proporcji ekranu i rozdzielczości.
Aby zmienić współczynnik proporcji, należy nacisnąć przycisk ASPECT (Format)
na pilocie zdalnego sterowania.*
Funkcja
Obraz jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji sygnału wejściowego.
Ten tryb należy wybrać w przypadku normalnej projekcji obrazu.
16:10*
Obraz jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji 16:10 sygnału
wejściowego. To ustawienie należy wybrać, jeżeli nie można prawidłowo
wyświetlać obrazu ze współczynnikiem proporcji 16:10 w trybie [Auto].
16:9
Obraz jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji 16:9 sygnału
wejściowego. To ustawienie należy wybrać, jeśli obraz ze współczynnikiem
proporcji 16:9 nie jest prawidłowo wyświetlany w trybie [Auto].
4:3
Obraz jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji 4:3 sygnału
wejściowego. To ustawienie należy wybrać, jeśli obraz ze współczynnikiem
proporcji 4:3 nie jest prawidłowo wyświetlany w trybie [Auto].
Zbliżenie*
Przycięcie górnej/dolnej lub lewej/prawej części ekranu zgodnie ze
współczynnikiem proporcji ekranu i powiększenie w centrum obrazu. To
ustawienie należy wybrać, jeżeli obraz jest wyświetlany w trybie letterbox
(czarne pasy w górnej/dolnej części ekranu) podczas oglądania wideo.
Rozmiar
rzeczywisty*
Obraz jest wyświetlany z oryginalną rozdzielczością sygnału wejściowego.
Wyświetlane ekrany komputerów o rozdzielczości niższej niż rozdzielczość
projektora są mniejsze, ale bardziej wyraźne niż w przy innych
współczynnikach proporcji.
* W niektórych wypadkach nie można wybrać tej opcji, zależnie od sygnału
wejściowego lub rozdzielczości. Niedostępne menu są wygaszone lub ukryte.
• Dla sygnałów wejściowych LAN i USB automatycznie wybierane jest ustawienie [Auto].
• Wyświetlana zawartość jest zależna od współczynnika proporcji ekranu lub typu
sygnału wejściowego.
• Współczynnik proporcji można także przełączyć w menu dostępnym po wybraniu
pozycji [Ustawienia wejściowe] > [Format obrazu] (str. 130).
• Ustawienia proporcji ekranu [16:10] nie można wybrać w przypadku sygnałów
komponentowych.
101
Regulacja obrazu
Auto
Przewodnik instalacji
Opcja
Regulacja obrazu
■ Zależność między formatem obrazu a współczynnikiem
proporcji ekranu
• Jeżeli obraz z komputera o współczynniku proporcji 16:9 nie jest wyświetlany
poprawnie po wybraniu ustawienia [Auto], wybierz ustawienie proporcji ekranu [16:9].
• W przypadku obrazu 16:9 z czarnymi pasami w części górnej i dolnej, takiego jak film
w sieci emisji naziemnej, można wyświetlać obszar obrazu 16:9 na całym ekranie,
wybierając ustawienie [Zbliżenie] opcji [Format obrazu].
W niektórych wypadkach nie można wybrać opcji [Zbliżenie], zależnie od sygnału
wejściowego lub rozdzielczości.
• Aby skorzystać z korekcji zniekształcenia trapezowego, dla funkcji Proporcje ekranu
ustaw wartość inną niż [C. przes. obr. 4:3] lub [C. przes. obr. 16:9].
Korygowanie zniekształcenia trapezowego
Dostępne są dwa typy korekcji: pozioma/pionowa i korekcja narożników.
Za pomocą korekcji zniekształcenia trapezowego można ustawić oddzielnie
szerokość i wysokość obrazu, a następnie użyć korekcji narożników, aby ustawić
pozycję każdego narożnika obrazu.
Zniekształcenie trapezowe można także korygować naciskając przycisk KEYSTONE
(Zniekształcenie trapezowe) na pilocie zdalnego sterowania lub projektorze.
■ Pozioma/pionowa korekcja zniekształcenia trapezowego
1
Wybierz pozycje [Ustawienia instalacji] > [Zniekształcenia trapezowe] >
[Poz.-pion. zniekszt. trapez.].
2
Naciśnij przycisk KEYSTONE (Zniekształcenie trapezowe) na pilocie zdalnego
sterowania lub projektorze, aby wyświetlić okno [Regulacja poz.-pion.
zniekszt.trapezowych].
Pilot zdalnego sterowania
102
Regulacja obrazu
3
Naciskaj przyciski kierunkowe, aby dostosować wymiary, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Aby skorygować zniekształcenie
dolne, należy nacisnąć przycisk [ ].
Aby skorygować zniekształcenie
górne, należy nacisnąć przycisk [ ].
Aby skorygować zniekształcenie
lewe, należy nacisnąć przycisk [ ].
Aby skorygować zniekształcenie
prawe, należy nacisnąć przycisk [ ].
■ Regulacja narożników
1
Wybierz pozycje [Ustawienia instalacji] > [Zniekształcenia trapezowe] >
[Regulacja narożników].
103
Regulacja obrazu
• Opcja [Zbliżenie] (str. 150) w menu [Ustawienia instalacji] jest niedostępna podczas
poziomej/pionowej korekcji zniekształcenia trapezowego.
• Dostępny zakres poziomej/pionowej korekcji zniekształceń trapezowych zależy od
obiektywu, pozycji zbliżenia i przesunięcia.
Przewodnik instalacji
Ekran
Regulacja obrazu
2
Naciśnij przycisk KEYSTONE (Zniekształcenie trapezowe) na pilocie
zdalnego sterowania lub projektorze, aby wyświetlić okno [Regulacja
narożników].
Pilot zdalnego sterowania
3
Naciśnij przycisk kierunkowy odpowiadający korygowanemu
narożnikowi, a następnie naciśnij przycisk OK.
Pilot zdalnego sterowania
4
Naciskaj przyciski kierunkowe, aby dostosować narożniki, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Pilot zdalnego sterowania
Ustawienia korekcji narożników zostaną usunięte, jeżeli zostanie później użyta opcja
[Zbliżenie] (str. 150) w menu [Ustawienia instalacji].
104
Regulacja obrazu
Resetowanie korekcji zniekształcenia trapezowego
Najpierw należy dwukrotnie nacisnąć
przycisk KEYSTONE (Zniekształcenie
trapezowe) na pilocie zdalnego sterowania
lub projektorze, aby wyświetlić okno [Reset.
zniekształcenia trapezowego].
Następnie należy wybrać pozycję [OK]
przy użyciu przycisku [ ], po czym
nacisnąć przycisk OK.
Przewodnik instalacji
Regulacja obrazu
105
Regulacja obrazu
Regulacja za pomocą desenia testowego
Rozdzielczość i kolory można dostosować, używając deseniów testowych.
Aby przejść do menu desenia testowego, wybierz pozycje [Deseń testowy] >
[Włącz] (str. 159) w menu [Ustawienia instalacji] lub naciśnij przycisk TEST
PATTERN (Deseń testowy) na pilocie zdalnego sterowania.
Gdy wyświetlany jest deseń testowy, można przełączać desenie przy użyciu
przycisków [ ]/[ ]. Ponadto, gdy dostępny jest opcjonalny deseń testowy, można
przełączyć deseń przy użyciu przycisków [ ]/[ ]. Podczas wyświetlania desenia
testowego widoczne jest okno dialogowe z informacjami identyfikującymi bieżący
deseń testowy i instrukcjami.
Podczas dostosowywania obrazu obserwuj wzorzec testowy.
Można wyświetlać następujące desenie testowe.
Korzystając z przycisków [ ]/[ ],
można przełączać desenie.
(1)
Korzystając z przycisków [ ]/[ ],
można przełączać desenie opcjonalne.
Kolorowe pasy
(2)
Gradacja pozioma
(3)
Gradacja pionowa
(4)
Raster 100%
(biały/czerwony/zielony/niebieski)
(5)
Raster 50%
(biały/czerwony/zielony/niebieski)
(6)
Gradacja kolorów
(7)
Szachownica
(8)
Multi
(9)
Znaki
(10)
Ostrość
(11)
Obramowanie
(12)
(13)
Kreskowanie krzyżowe
DICOM
106
Ustawienia specjalne
Równoczesna projekcja przy użyciu wielu
projektorów (rozmycie krawędzi)
Nakładanie krawędzi obrazu z wielu
projektorów, używanych równocześnie,
w celu uzyskania bardziej jednolitego
obrazu wynikowego. Ta funkcja nosi
nazwę rozmycia krawędzi.
Aby korzystać z funkcji rozmycia
krawędzi na dwóch projektorach, należy
wykonać poniższe czynności.
1
Wybierz pozycję [Ustawienia instalacji] > [Ustawienia profesjonalne] >
[Rozmycie krawędzi] > [Wyreguluj].
Przewodnik instalacji
W przypadku wyświetlania obrazu
z kilku projektorów pamiętaj, że
w każdym z nich ustawienie balansu
kolorów może być inne. Dlatego nawet
w przypadku tego samego modelu
mogą być widoczne różnice kolorów.
Ustawienia specjalne
107
Ustawienia specjalne
2
Dla pozycji [Znacznik] ustaw wartość [Włącz].
Linie znaczników są wyświetlane na obrazie. Czerwony znacznik wskazuje
pozycję wyjściową dla regulacji, a zielony znacznik wskazuje pozycję końcową.
Początkowo, podczas przygotowywania do rozmycia krawędzi widoczny jest
tylko czerwony znacznik, ponieważ jest wyświetlany nad zielonym znacznikiem.
3
Dla opcji [Boczna] ustaw wartość [Pozycja wyjściowa] i naciskaj przyciski
[ ]/[ ], aby przesunąć znacznik początkowy do zewnętrznej krawędzi
nakładającego się obszaru.
Wykonaj te czynności dla każdej krawędzi: na górze, na dole, z lewej
i z prawej.
4
Wybierz pozycję [Szerokość] i naciskaj przyciski [ ]/[ ], aby przesunąć
znacznik końcowy do wewnętrznej krawędzi nakładającego się obszaru.
Wykonaj te czynności dla każdej krawędzi: na górze, na dole, z lewej
i z prawej.
Obszar mieszania
Znacznik
początkow
108
Znacznik
końcowy
Ustawienia specjalne
Obszar między znacznikiem początkowym a końcowym jest zwany obszarem
połączenia. Cieniowanie jest stosowane w tym obszarze, a jasność jest
dostosowywana do części nakładających się na inne obszary. Po skonfigurowaniu
ustawień dla jednego obrazu wykonaj takie same czynności dla drugiego obrazu,
aby określić obszar mieszania. Dostosuj ustawienia, aby uzyskać taki sam obszar
mieszania dla każdego obrazu.
5
Dla pozycji [Znacznik] ustaw wartość [Wyłącz].
■ Dostosowywanie nakładającego się obszaru
Nakładający się obszar należy dostosować, aby uzyskać łagodniejsze przejścia
między wyświetlanymi obrazami.
Dopasowywanie kolorów w nakładającym się obszarze
Obszar rozmycia
krawędzi
Wybierz pozycję [Ustawienia instalacji] > [Ustawienia profesjonalne] >
[Rozmycie krawędzi] > [Wyreguluj] > [Regulacja mieszania kolorów] >
[Wyreguluj].
2
Najpierw wyreguluj razem kolory czerwony, zielony i niebieski, zmieniając
wartość [Biały], a następnie wyreguluj indywidualnie wartości
[Czerwony], [Zielony] i [Niebieski].
3
Powtórz te czynności dla wszystkich projektorów.
109
Ustawienia specjalne
1
Przewodnik instalacji
Podczas projekcji w nakładających się
obszarach obrazu bardziej widoczne są
przebarwienia lub nieprawidłowe kolory.
Aby uzyskać lepszą jakość
w nakładających się obszarach obrazu,
można użyć opcji [Regulacja mieszania
kolorów].
Ustawienia specjalne
Dopasowywanie czerni w nakładającym się obszarze
Podczas projekcji ciemne kolory
Lewy obraz
Prawy obraz
są mniej intensywne niż inne
Obszar, w którym
kolory w nakładających się
ciemne kolory są
obszarach obrazu. Aby uzyskać
rozjaśnione.
lepszą jakość w nakładających
Pozycja znacznika
się obszarach obrazu, można
końcowego
przeprowadzić regulację poziomu
(ukrytego)
czerni w pozostałych obszarach.
Obszar obrazu, który nie jest
nakładany (od znacznika
Obszar D Obszar mieszania
końcowego do centrum obrazu)
jest zwany obszarem D.
Zazwyczaj trzy obszary są identyfikowane w kontekście znaczników końcowych: A, B i C.
W poniższych instrukcjach regulacja jest wykonywana tylko w obszarze D,
a w przypadku szerokości A, B i C przyjmowana jest wartość domyślna 0.
Aby przygotować się do dostosowania, wybierz pozycję [Ustawienia systemowe] >
[Ustaw. ekranu użytkownika] > [Ekran bez sygnału] > [Czarny], rozpocznij projekcję bez
sygnału wejściowego i wyłącz oświetlenie w pomieszczeniu, aby sprawdzić ciemne
obszary obrazu.
1
Wybierz pozycje [Ustawienia instalacji] > [Ustawienia profesjonalne] >
[Rozmycie krawędzi] > [Wyreguluj] > [Regulacja poziomu czerni] >
[Wyreguluj].
2
3
Wybierz pozycje [Typ regulacji] > [Poziom czerni].
4
Po wybraniu ustawienia [Baza obszaru D], obserwując obraz, wyreguluj
wartości, aby dopasować jasność i kolory w obszarze połączenia
i obszarze D.
Powtórz te czynności dla wszystkich projektorów.
110
Ustawienia specjalne
■ Poprawianie jednolitości nakładających się krawędzi
Poziom czerni wzdłuż prawej krawędzi
obszaru D (wzdłuż obszaru połączenia)
może być bardziej widoczny niż
w sąsiednich obszarach.
Dostosowując poziom czerni obszaru B,
można uzyskać bardziej płynne przejście.
Aby skompensować, należy dostosować
każdy obszar w poniższy sposób:
Gdy wyświetlany obraz zawiera kilka
obszarów połączenia (na górze, na dole
i po obu stronach), należy dostosować
szerokość obszarów A, B i C do tych
obszarów połączenia.
W tym przykładzie podano instrukcje
dotyczące dostosowania obszaru B.
Pozycja
znacznika
końcowego
(ukrytego)
Lewy obraz
CBA
Obszar D
Obszar mieszania
Obszary C–A (domyślnie: 0)
Wybierz pozycje [Ustawienia instalacji] > [Ustawienia profesjonalne] >
[Rozmycie krawędzi] > [Wyreguluj] > [Regulacja poziomu czerni] >
[Wyreguluj].
2
3
Wybierz pozycje [Typ regulacji] > [Obszarowa] > [Boczna] > [Prawa].
Wybierz pozycję [Szerokość B], a następnie wyreguluj szerokość obszaru
B, aby dopasować go wstępnie do obszaru, w którym poziom czerni jest
zauważalny.
4
Wybierz pozycje [Typ regulacji] > [Poziom czerni]. Wyreguluj ustawienie
[Baza obszaru B], obserwując obraz.
5
6
Obserwując obraz, wyreguluj szerokość obszarów A, B i C.
Wyreguluj ponownie poziom czerni obszaru B, zależnie od wymagań.
• Rezultaty regulacji poziomu czerni obszaru B zostaną zastosowane w odniesieniu do
każdej strony.
• Przeprowadzenie regulacji przy użyciu funkcji [Regulacja mieszania kolorów] lub
innych elementów menu nie gwarantuje eliminacji nieprawidłowych kolorów i różnic
jasności w nakładających się obszarach obrazu.
• Połączenie można precyzyjnie dostosować, regulując ustawienia [Typ regulacji] >
[Poziom czerni] > [Czerwony], [Zielony] i [Niebieski].
111
Ustawienia specjalne
1
Przewodnik instalacji
Obszar A: nie można regulować poziomu
czerni.
Obszar B: dostosuj do poziomu czerni innego
niż w obszarze D.
Obszar C: dostosuj, aby zapewnić płynne
przejście, do poziomów czerni
obszarów B i D.
Ustawienia specjalne
■ Regulacja narożników
Należy precyzyjnie dostosować położenie obrazów wyświetlanych z wielu projektorów
w trybie nakładania obrazu. Położenie każdego narożnika w obszarze mieszania można
wyrównać zgodnie z obszarem mieszania projektora referencyjnego.
1
W projektorze referencyjnym skonfiguruj ustawienia zniekształceń
trapezowych (str. 151) i rozmycia krawędzi (str. 154), a następnie ustaw
wartość [Włącz] dla znaczników rozmycia krawędzi (str. 107).
2
Wybierz pozycje [Ustawienia instalacji] > [Ustawienia profesjonalne] >
[Rozmycie krawędzi] > [Wyreguluj] > [Regulacja narożników].
3
Wybierz punkt regulacji i przesuń go, aby cały obraz był symetryczny.
4
Obserwując obraz, precyzyjne dostosuj znaczniki regulowanego projektora,
aby jak najlepiej nakładały się na znaczniki projektora referencyjnego.
Obraz z projektora
referencyjnego
Obraz z regulowanego projektora
Dostosuj położenie znaczników czterech narożników w nakładającym się obszarze.
Skorygowanie położenia jednego punktu powoduje przesunięcie również punktu po
przeciwnej stronie nakładającego się obszaru w celu skorygowania całego ekranu.
5
Ustaw wartość [Wyłącz] dla znaczników rozmycia krawędzi w projektorze
referencyjnym (str. 107).
• Najpierw przeprowadź regulację [Boczna] (str. 107).
• Boki ustawione dla szerokości obszaru rozmycia krawędzi 12 lub większej można
dostosować, gdy dla opcji [Zniekształcenia trapezowe] wybrano ustawienie [Regulacja
narożników], a współczynnik proporcji wynosi [16:10].
• Aby zresetować zmiany wprowadzone podczas regulacji, użyj funkcji [Zniekształcenia
trapezowe] (str. 151).
• Mała szerokość obszaru rozmycia krawędzi może spowodować ograniczenie
dostępnego zakresu regulacji.
112
Ustawienia specjalne
Projekcja multi bez komputera
Obraz JPEG w pamięci USB można podzielić na maksymalnie dziewięć
projektorów i połączyć w pojedynczy, duży obraz.
Gdy projektory są podłączone do przewodowej sieci LAN, projektor wyświetlający
lewą górną część obrazu jest zwany projektorem pierwszorzędnym, a osiem
pozostałych to projektory drugorzędne. Cały obraz jest kontrolowany przez
projektor pierwszorzędny.
Pamięć USB
Pierwszorzędny
Drugorzędny
Przewodnik instalacji
Drugorzędny
Projekcja multi bez komputera nie jest możliwa za pośrednictwem bezprzewodowej sieci
LAN.
113
Ustawienia specjalne
Drugorzędny
Ustawienia specjalne
Ta funkcja jest dostępna w przypadku następującej liczby projektorów i wzorów
układów.
Projektor określony jako pierwszorzędny, oznaczony we wzorze układu numerem
[1], zawsze wyświetla lewą górną część obrazu.
Liczba
projektorów
Wzór układu (kolumny x wiersze)
[1 x 2]
2
1
5
1
2
2
[1 x 3]
3
4
[2 x 1]
1
2
3
[1 x 4]
1
2
[2 x 2]
3
4
7
8
9
2
3
4
[1 x 5]
1
2
3
4
5
[1 x 6]
6
1
1
2
3
4
[2 x 3]
5
6
5
6
1
2
3
4
5
6
[3 x 2]
1
2
3
4
5
6
[1 x 7]
1
2
3
4
7
[1 x 8]
1
2
3
4
5
[2 x 4]
6
7
8
[1 x 9]
1
2
3
4
5
[3 x 3]
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Projektory należy skonfigurować w następujący sposób.
1
W każdym projektorze skonfiguruj ustawienia instalacji i regulacji obrazu,
takie jak rozmycie krawędzi (str. 107) i korekcja zniekształcenia
trapezowego (str. 102), w celu płynnego połączenia nakładających się
obszarów.
2
Połącz projektory przewodami LAN i dla funkcji [Sieć (przew./bezprzew.)]
ustaw wartość [Włącz/Wyłącz] lub [Włącz/Wyłącz (Pj AP)] (str. 183).
114
Ustawienia specjalne
3
Skonfiguruj niektóre projektory jako drugorzędne.
Wybierz pozycje [Ustawienia wejściowe] > [Projekcja multi bez komp.] >
[Ustawienie trybu] > [Drugorzędny].
Skonfiguruj to ustawienie w każdym projektorze drugorzędnym.
4
Skonfiguruj jeden projektor jako pierwszorzędny.
(1) Wybierz pozycje [Ustawienia wejściowe] > [Projekcja multi bez komp.] >
[Ustawienie trybu] > [Pierwszorzędny].
115
Ustawienia specjalne
• [Ustawienie wzoru układu]
Określ całkowitą liczbę projektorów i wzór układu. (str. 114).
• [Ustawienie projektora docel.]
Określ adresy IP projektorów drugorzędnych.
• [Interwał pokazu slajdów]
Określ interwał pokazu slajdów (od 5 sekund do 10 minut).
• [Efekt animacji]
Określ przejście używane podczas pokazów slajdów.
Przewodnik instalacji
(2) Skonfiguruj następujące ustawienia funkcji [Projekcja multi bez komp.].
Ustawienia specjalne
5
W projektorze pierwszorzędnym wybierz pozycje [Ustawienia wejściowe] >
[Projekcja multi bez komp.] > [Ustawienie projektora docel.] > [Zatwierdź]
i sprawdź numer przypisany do każdego projektora.
2
4
3
• Jeżeli projektor zostanie wyłączony i ponownie włączony podczas projekcji, pokaz
slajdów zostanie automatycznie wznowiony od pierwszego obrazu w folderze ostatnio
używanym do projekcji.
• Jeżeli nie nastąpi przełączenie do obrazu oznaczonego odpowiednim numerem,
dostosuj ustawienie adresu IP.
116
Przewodnik po menu
117
Korzystanie z menu
Korzystając z menu, można precyzyjnie skonfigurować ustawienia projektora.
1
Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić okno menu.
Pilot zdalnego sterowania
2
Projektor
Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby wybrać kartę.
Pilot zdalnego sterowania
Projektor
• Jeżeli karta nie zostanie wyróżniona pomarańczowym kolorem, naciśnij
przyciski [ ]/[ ], aby przesunąć zaznaczenie na początek menu.
3
Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby wybrać ustawienie.
Pilot zdalnego sterowania
4
Projektor
Wybierz opcję.
Metoda wyboru opcji jest zależna od ustawienia.
Wybór z listy. Przykład: Format obrazu (str. 130)
1. Wybierz pozycję [Format obrazu].
2. Naciśnij przycisk OK lub [ ], aby
wyświetlić listę ustawień.
3. Naciśnij przyciski [ ]/[ ], aby
wybrać ustawienie.
4. Po wybraniu żądanego ustawienia,
naciśnij przycisk OK lub [ ].
118
Korzystanie z menu
Regulacja przy użyciu przycisków [ ]/[ ].
Przykład: Kontrast (str. 139)
1. Wybierz pozycję [Kontrast].
2. Wyreguluj ustawienie przy użyciu
przycisków [ ]/[ ].
Wybór z innego ekranu (1). Przykład: Przechwytywanie logo (str. 161)
1. Wybierz pozycję [Przechwytywanie
logo].
2. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić
inny ekran.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
2. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić
inny ekran.
4. Wybierz wartość przy użyciu
przycisków [ ]/[ ].
5
Po naciśnięciu przycisku MENU ekran menu zostanie ukryty.
Ekran menu można też zamknąć, naciskając przycisk EXIT (Zamknij).
119
Korzystanie z menu
3. Wybierz ustawienie [Śledzenie] przy
użyciu przycisków [ ]/[ ].
Przewodnik po menu
Wybór z innego ekranu (2). Przykład: Śledzenie (str. 131)
1. Wybierz pozycję [Ustawienia
sygnału wejściowego].
Korzystanie z menu
Ekran menu jest podzielony na 6 następujących kart.
Karta [Ustawienia wejściowe] (str. 129)
Pozwala skonfigurować typ sygnału lub metodę wyświetlania
obrazów.
Karta [Regulacja obraz] (str. 138)
Pozwala dostosować jakość i kolory obrazu zgodnie
z preferencjami użytkownika.
Karta [Ustawienia instalacji] (str. 148)
Te ustawienia są używane podczas instalowania
projektora.
Karta [Ustawienia systemowe] (str. 160)
Pozwala skonfigurować ustawienia projektora.
Karta [Ustawienia sieciowe] (str. 181)
Te ustawienia są stosowane, gdy projektor
jest sterowany przy użyciu komputera za
pośrednictwem sieci.
Karta [Informacja] (str. 196)
Pozwala wyświetlić informacje
dotyczące między innymi typów
sygnałów wyświetlanych obrazów.
Elementy menu
Ustawienia menu
120
Układ menu
Ustawienia wejściowe (str. 129)
Wyświetlane dla następujących sygnałów wyjściowych.
(1): HDMI, DisplayPort, Cyfrowe z komputera, Analogowy z komputera, HDBaseT
(2): HDMI, DisplayPort, Cyfrowe z komputera, Analogowy z komputera, Komponentowe, HDBaseT
(3): HDMI, DisplayPort, Komponentowe, HDBaseT
(4): Analogowy PC
(5): HDMI, DisplayPort, HDBaseT
(6): USB
(7): HDMI, HDBaseT
121
str. 131
str. 132
str. 132
str. 132
str. 133
str. 133
str. 133
str. 134
str. 134
str. 134
str. 135
str. 135
str. 135
str. 136
str. 137
Układ menu
*: Domyślne ustawienie fabryczne lub stan po wykonaniu polecenia [Ustawienia fabryczne].
Szczegóły
str. 130
str. 130
str. 130
Przewodnik po menu
Menu
Opcja/Podmenu
Format obrazu
Auto*, 16:10 (1), 16:9 (2), 4:3 (2), Zbliżenie (3), Rozmiar rzeczywisty (2)
Auto PC (4)
Wybór sygnału wejściowego (4)
Ustawienia sygnału
Całkowita liczba punktów, Śledzenie, Położenie poziome, Położenie
wejściowego (4)
pionowe, Piksele poziome, Piksele pionowe
Poziom wejściowy (5) Auto*, Normalny, Rozszerzony
Super biel (5)
Wyłącz, Włącz*
Przestrzeń barw (5)
Auto*, RGB, YCbCr
Progresywny (3)
Wyłącz, Film/auto*, Wideo 1, Wideo 2, 25p/30p(PsF)
Interwał pokazu
[--:--]
slajdów (6)
Wyłącz*, Wprowadzanie/wygaszanie z miksowaniem, Wprowadzanie/
Efekt animacji (6)
wygaszanie
Wyłącz*, Pierwszorzędny,
Ustawienie trybu
Drugorzędny
Ustawienie wzoru układu
Łączna liczba, Wzór układu
Projekcja multi bez
Ustawienie projektora docelowego Adres IP, Zatwierdź, Wpisz
komputera
Interwał pokazu slajdów
[--:--]
Wyłącz*, Wprowadzanie/wygaszanie
Efekt animacji
z miksowaniem, Wprowadzanie/
wygaszanie
Wyłącz*, Włącz
Podział ekranu Wyłącz*, Włącz
Prawa
Lewy ekran*, Prawy
sterowania
ekran
Podział ekranu
Ustawienia
Przełączanie
Tak, Nie
prawy-lewy
Tryb 3-7, Tryb 5-5,
Układ
Tryb 7-3
Szczegóły sygnału
Informacje o formacie, Informacje o barwach/zakresie, Informacje o funkcji
wejściowego (5)
DP Link
EOTF,
Display primaries [0],[1],[2],
White point,
Informacje HDR (7)
Max display mastering luminance,
Min display mastering luminance,
Max content light level,
Max frame-average light level
Układ menu
Regulacja obrazu (str. 138)
Menu
Tryb obrazu
Utwórz profil/Zapisz
profil
Tryb obrazów
bazowych
Jasność
Kontrast
Ostrość
Gamma
Zakres HDR
Regulacja kolorów
Regulacja
zaawansowana
Tryb źródła światła
Poziom jasności (14)
Zresetuj
Priorytet obrazu
(w trybie podziału
ekranu)
Opcja/Podmenu
Standardowy*, Prezentacja, Dynamiczne, Wideo, Zdjęcie/sRGB, DICOM
SIM, Użytkownik 1–5
Szczegóły
Użytkownik 1, Użytkownik 2, Użytkownik 3, Użytkownik 4, Użytkownik 5
str. 139
str. 139
str. 139
str. 139
str. 140
str. 140
str. 140
Poziom kolorów, Zrównoważenie kolorów, Temperatura barwowa,
Wzmocnienie czerwonego, Wzmocnienie zielonego, Wzmocnienie
niebieskiego, Rozdzielanie czerwonego, Rozdzielanie zielonego,
Rozdzielanie niebieskiego
Wyłącz*
Światło zastane (8)
Wyreguluj
Typ, Poziom
Redukcja przypadkowego szumu (9) Wyłącz*, Niski, Średni, Wysoki
Redukcja szumu MPEG (9)
Wyłącz*, Niski, Średni, Wysoki
Redukcja szumu typu Mosquito (10) Wyłącz*, Niski, Średni, Wysoki
Dynamiczna gamma (*1)
Wyłącz*, Niski, Średni, Wysoki
Kontrast
Wyłącz*, Niski,
dynamiczny
Średni, Wysoki
Szczegółowa regulacja kontrastu
Ręczna regulacja światła (13)
Ręczna regulacja sygnału (13)
Kolorymetria (11)
Auto*, BT.709, BT.2020
HDR (11)
Auto*, Wyłącz, Włącz
Wyłącz*, Słaby,
Cielisty
Średni, Silny
Wyłącz*, Słaby,
Prawidłowy kolor pamięci (*1)
Błękitny
Średni, Silny
Wyłącz*, Słaby,
Zielony
Średni, Silny
6-cio osiowa regulacja
Wyłącz*, Wyreguluj
Precyzyjna korekcja gamma (12)
Wyłącz*, Wyreguluj
Normalny*, Cichy 1, Cichy 2, Wyreguluj
str. 140
str. 141
str. 142
str. 142
str. 142
str. 143
str. 143
str. 143
str. 144
str. 144
OK, Nie
str. 144
str. 145
str. 146
str. 146
str. 147
Pierwszorzędny*, Drugorzędny
str. 147
*: Domyślne ustawienie fabryczne lub stan po wykonaniu polecenia [Ustawienia fabryczne].
W poniższej konfiguracji różni się od domyślnych ustawień fabrycznych.
(*1): [Słaby], gdy tryb obrazu to [Dynamiczne]
Wyświetlane w następujących warunkach.
(8): Gdy tryb obrazu to [Zdj./sRGB]
(9): Gdy sygnał wejściowy transmitowany jest inaczej niż przez LAN lub USB
(10): Gdy sygnał wejściowy transmitowany jest przez LAN lub USB
(11): Gdy tryb obrazu to [Wideo]
(12): Gdy tryb obrazu jest inny niż [DICOM SIM]
(13): Gdy dla kontrastu dynamicznego wybrano opcję [Wyłącz]
(14): Gdy tryb pracy nie jest ustawiony na [Normalny]
122
Układ menu
Ustawienia instalacji (str. 148)
(15): XX% oznacza pozycję zadaną zainstalowanego obiektywu.
123
str. 150
str. 150
str. 151
str. 151
str. 152
str. 153
str. 153
str. 153
str. 154
str. 154
str. 157
str. 158
str. 158
str. 159
Układ menu
*: Domyślne ustawienie fabryczne lub stan po wykonaniu polecenia [Ustawienia fabryczne].
Szczegóły
str. 149
str. 149
Przewodnik po menu
Menu
Opcja/Podmenu
Blokada pozycyjna
Wyłącz*, Włącz
Obrócenie obrazu H/V Brak*, Zamontowanie sufitowe, Tylny, Tylny, Zamontowanie sufitowe
16:10*, 16:9, 4:3, Cyfrowe przesunięcie obrazu 16:9, Cyfrowe przesunięcie
Proporcje ekranu
obrazu 4:3
Zbliżenie
Poziome-pionowe zniekształcenie trapezowe*, Regulacja narożników
Zniekształcenia
trapezowe
Zresetuj
OK, Nie
Cyfrowe przesunięcie obrazu
Mikro-cyfrowe
przesunięcie Wyłącz*, Wyreguluj
Wyrównanie RGB
obrazu
Rejestracja
Wyłącz*, Wyreguluj
Duża wysokość
Wyłącz*, Włącz
Normalny*, Ustalona jasność, Długi
Tryb pracy
czas pracy 1, Długi czas pracy 2
Tryb przesunięcia obiektywu
Normalny*, Rozszerzony
Wyłącz*
Ustawienia
Ostrość marginalna
Włącz
Tak
profesjonalne
Zresetuj
Wyłącz*
Lewa, Prawa, Górna,
Dolna, Regulacja
mieszania kolorów,
Rozmycie krawędzi
Wyreguluj
Regulacja poziomu
czerni, Znacznik,
Zresetuj, Regulacja
narożników
Odczyt pozycji 1–3
Zapis pozycji 1–3
Obiektyw - Pozycja
Pozycje
XX% (15), 0%
Resetowanie przesunięcia
zadane
obiektywu
Tak
Normalny*
Zielona tablica
Wzmocnienie czerwonego,
Wzmocnienie zielonego,
Kolor ekranu
Wzmocnienie niebieskiego,
Wyreguluj
Rozdzielenie czerwonego,
Rozdzielenie zielonego, Rozdzielenie
niebieskiego
Przysłona
Otwórz*, Wyreguluj
Wyłącz*
Deseń testowy
Włącz
Układ menu
Ustawienia systemowe (str. 160)
Menu
Opcja/Podmenu
Szczegóły
OK, Nie
str. 161
Górne lewe, Górne prawe, Środkowe*,
Położenie logo
str. 161
Dolne lewe, Dolne prawe
Ustawienia ekranu
Ekran bez sygnału
Czarny, Niebieski*, Logo użytkownika
str. 161
użytkownika
Czarny, Niebieski, Wyłącz źródło
Ekran, kiedy pusty
str. 161
światła*, Logo użytkownika
Projektor włączony
Pomiń, Logo Canon*, Logo użytkownika
str. 162
Górne lewe, Górne prawe, Środkowe*,
Położenie menu
str. 162
Dolne lewe, Dolne prawe
Czas wyświetlania menu
Normalny*, Przedłużony
str. 162
Auto, Wyłącz*, 90 stopni w lewo, 90
Obrót menu
str. 163
stopni w prawo
Przewodnik
Wyłącz, Włącz*
str. 164
Ekranowe
Pokaż status wejścia
Wyłącz, Włącz*
str. 164
Przewodnik NMPJ w trybie gotowości Wyłącz, Włącz*
str. 164
Identyfikator podziału ekranu
Wyłącz, Włącz*
str. 164
Informacja ostrzegawcza filtra
Wyłącz, Włącz*
str. 165
powietrza
Ostrzeżenie o przegrzaniu
Wyłącz*, Włącz
str. 165
Sygnał akustyczny
Wyłącz, Włącz*
str. 165
Repetycja klawiszy
Wyłącz, Włącz*
str. 166
Wyłącz*, Urządzenie główne, Pilot
Blokada klawisza
str. 166
(bezprzewodowy)
Ustawienia odbiornika IR
Wszystkie*, Przedni, Tylny
str. 166
Kanał 1, Kanał 2, Kanał 3, Kanał 4,
Kanał zdalnego sterowania
str. 167
Niezależny*
Wyłącz, HDMI*,
DisplayPort, Cyfrowe
z komputera, Analogowy
INPUT A
z komputera 1, Analogowy
z komputera 2,
Komponentowe, HDBaseT,
Zdalne sterowanie/
LAN, USB
Sterowanie boczne
Wyłącz, HDMI,
DisplayPort*, Cyfrowe
z komputera, Analogowy
Ustawienia przycisku [INPUT A-C]
str. 167
INPUT B
z komputera 1, Analogowy
z komputera 2,
Komponentowe, HDBaseT,
LAN, USB
Wyłącz, HDMI, DisplayPort,
Cyfrowe z komputera,
Analogowy z komputera 1,
INPUT C
Analogowy z komputera 2*,
Komponentowe, HDBaseT,
LAN, USB
Ustawienia przycisku [Fn]
Wyłącz*, Podział ekranu
str. 167
HDMI
Wyłącz, Wejście audio, HDMI*
DisplayPort
Wyłącz, Wejście audio, DisplayPort*
Cyfrowy z komputera
Wyłącz, Wejście audio*
Analogowy z komputera 1
Wyłącz, Wejście audio*
Wybór gniazda wejścia
str. 168
Analogowy z komputera 2
Wyłącz, Wejście audio*
audio
Komponentowe
Wyłącz, Wejście audio*
HDBaseT
Wyłącz, Wejście audio, HDBaseT*
LAN
Wyłącz, Wejście audio, LAN*
USB
Wyłącz, Wejście audio*
Jakość sygnału HDBaseT
str. 168
Wyłącz*, Włącz
str. 169
Extron XTP
Przechwytywanie logo
124
Układ menu
Menu
Opcja/Podmenu
Szczegóły
Port serwisowy*, HDBaseT
Transmisja szeregowa
Szczegół
Ustawienie gotowości zasilania
Szybkie uruchomienie
Ustawienia źródła
zasilania
Tryb zarządzania zasilaniem
Czas zarządzania zasilaniem
Włącz bezpośrednie zasilanie
Redukcja rozmycia
ruchu
Język
Inne ustawienia
Szybkość transmisji, Bity danych,
Parzystość
Bit stopu
1*, 2
Normalna, Niski pobór mocy*
Wyłącz*, Włącz
Wyłączone, Wyłączone źródło światła,
Tryb gotowości*
5 min, 10 min, 15 min*, 20 min, 30 min,
60 min
Wyłącz*, Włącz
Wyłącz*, Słaby, Silny
str. 169
str. 170
str. 170
str. 170
str. 171
str. 171
str. 171
125
str. 173
str. 174
str. 174
str. 175
str. 178
str. 179
str. 179
str. 179
str. 180
Układ menu
*: Domyślne ustawienie fabryczne lub stan po wykonaniu polecenia [Ustawienia fabryczne].
str. 172
Przewodnik po menu
English*, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Svenska,
Русский, Nederlands, Suomi, Norsk, Türkçe, Polski, Magyar, Čeština,
Dansk, ‫إنجليزي‬, 中文简体 , 中文繁體 , 한국어 , 日本語
Ustawianie hasła
Wyłącz*, Włącz
Zapisz hasło
Data i godzina
Format
rok/miesiąc/dzień,
wyświetlani miesiąc/dzień/rok, dzień/
a daty
miesiąc/rok
Ustawienia daty i godziny
Czas letni Wyłącz*, Włącz, Edycja
Region, Strefa czasowa
Wyłącz, Włącz (IPv4),
SNTP
Włącz (IPv6)
Domyślny Wyłącz*, Włącz, Edycja
Harmonogram
Specjalny
Wyłącz*, Włącz, Edycja
okres 1–5
Przywróć
Wyłącz*, Wyreguluj
gamma
Kalibracja
Kalibracja
źródła
OK, Nie
światła
Licznik filtra powietrza
Zresetuj
Tak, Nie
Licznik mocy
Oprogramowanie firmowe
Tak, Nie
Ustawienia fabryczne
OK, Nie
Układ menu
Ustawienia sieciowe (str. 181)
Menu
Blokada nastawy
sieciowej
Ustawianie hasła
sieciowego
Zarejestruj hasło
sieciowe
Sieć (przewodowa/
bezprzewodowa)
Odblokuj
Zablokuj*
Opcja/Podmenu
Wprowadzanie hasła
Szczegóły
str. 182
Wyłącz, Włącz*
str. 182
Wprowadzanie hasła
str. 182
Wyłącz/Wyłącz*, Włącz/Wyłącz, Włącz/Włącz (Pj AP), Wyłącz/Włącz (Pj
AP), Wyłącz/Włącz (Infra)
Adres MAC
Adres IP, Maska podsieci, Adres bramki
DHCP
Wyłącz*, Włącz
Szczegółowe ustawienia adresu
Adres IP, Maska
IPv4
Ustawienia
podsieci, Adres
TCP/IP
bramki
Ustawienia
IPv6
Wyłącz*, Włącz
szczegółowe
Lokalny dla łącza, Auto <1> – <5>,
(przewodowe)
Ręczny, Bramka
Szczegółowe ustawienia adresu
Ustawienia
Wyłącz, Włącz*
IPv6
automatyczne
Ustawienia
Adres IP, Długość
ręczne
prefiksu, Adres bramki
Inicjalizacja ustawień sieciowych
Tak, Nie
Tryb, SSID, Bezpieczeństwo, Kanał, Siła sygnału, Adres MAC
PBC
OK, Nie
Wi-Fi Protected Setup
PIN
OK, Nie
Tryb
Aktualizacja
SSID 1–14
SSID
Wprowadzony SSID
Ręczne wprowadzanie
SSID
Otwarte, WEP, WPA2
Ustawienia ręczne
Bezpieczeństwo AES, WPA/WPA2
TKIP/AES
Kanał
Identyfikator
1, 2, 3, 4
klucza
Ustawienia
Typ
klucza
ASCII, HEX
szczegółowe
(bezprzewodowe)
Klucz
Adres IP, Maska podsieci, Adres
bramki
Szczegółowe ustawienia adresu
DHCP
Wyłącz*, Włącz
IPv4
Adres IP, Maska
Ustawienia
podsieci, Adres
TCP/IP
bramki
IPv6
Wyłącz*, Włącz
Lokalny dla łącza, Auto <1> – <5>,
Ręczny, Bramka
Szczegółowe ustawienia adresu
Ustawienia
Wyłącz, Włącz*
IPv6
automatyczne
Ustawienia
Adres IP, Długość
ręczne
prefiksu, Adres bramki
Inicjalizacja ustawień sieciowych
Tak, Nie
PJLink
Wyłącz, Włącz*
AMX Device Discovery Wyłącz*, Włącz
Crestron RoomView
Wyłącz*, Włącz
126
str. 183
str. 184
str. 185
str. 187
str. 188
str. 190
str. 193
str. 194
str. 194
Układ menu
Menu
Opcja/Podmenu
Szczegóły
Adres nadawcy e-maila
Adres adresata e-maila
Informacja
IPv4
Szczegółowe informacje
(przewodowa)
IPv6
Lokalny dla łącza,
Auto, Ręczny
str. 195
IPv4
Szczegółowe informacje
(bezprzewodowa)
IPv6
Lokalny dla łącza,
Auto, Ręczny
*: Domyślne ustawienie fabryczne lub stan po wykonaniu polecenia [Ustawienia fabryczne].
Przewodnik po menu
Układ menu
127
Układ menu
Informacja (str. 196)
Menu
Nazwa modelu
Sygnał wejściowy
Oprogramowanie firmowe
Nr seryjny
Czas użytkowania projektora
Adres IP (przewodowe)
Adres IP (bezprzewodowe)
Nazwa projektora
Komentarze
Identyfikator informacji o systemie
*: Domyślne ustawienie fabryczne lub stan po wykonaniu
polecenia [Ustawienia fabryczne].
Poniższe ustawienia nie są
resetowane nawet po przywróceniu
domyślnych ustawień fabrycznych.
• Wybrany sygnał wejściowy
• [Regulacja obraz]
- Zapisz profil
- Tryb obrazów bazowych
- Precyzyjna korekcja gamma
(zapisana wartość)
• [Ustawienia instalacji]
- Obiektyw - Pozycja
- Duża wysokość
- Tryb przesunięcia obiektywu
- Ostrość marginalna (wartość
ustawienia)
- Rejestracja
- Tryb pracy
• [Ustawienia systemowe]
- Kanał zdalnego sterowania
- Extron XTP
- Transmisja szeregowa (Bit stopu)
- Ustawienie gotowości zasilania
- Język
- Ustawienia daty i godziny
- Harmonogram
- Przywróć gamma
- Licznik filtra powietrza
- Licznik mocy
- Oprogramowanie firmowe
• [Ustawienia sieciowe]
• [Informacja]
128
Opis menu
Ustawienia wejściowe
W tej sekcji opisano ustawienia współczynnika proporcji, rozdzielczości
i wyświetlania obrazów z pamięci USB.
Ekran menu, gdy sygnał wejściowy to HDMI
Menu
Funkcja
Szczegóły
str. 130
Automatyczny
z komputera
Automatyczne dostosowanie w celu eliminacji
nieprawidłowego położenia wyświetlanego obrazu
i migotania ekranu
str. 130
Wybór sygnału
wejściowego
Ręcznie ustaw optymalną rozdzielczości dla obrazów
z komputera.
str. 130
Ustawienia sygnału
wejściowego
Skonfiguruj ustawienia sygnału wejściowego.
str. 131
Poziom wejściowy
Pozwala wybrać poziom wejściowy sygnałów HDMI,
HDBaseT lub DisplayPort.
str. 132
Super biel
Pozwala wybrać tryb super bieli dla sygnałów HDMI,
HDBaseT lub DisplayPort.
str. 132
Przestrzeń barw
Pozwala wybrać przestrzeń barw dla sygnałów HDMI,
HDBaseT lub DisplayPort.
str. 132
Progresywny
Wybierz progresywne przetwarzanie obrazów nieruchomych
w zawartości kinowej lub obrazów ruchomych w klipach wideo.
str. 133
Interwał pokazu
slajdów
Pozwala ustawić czas trwania wyświetlania poszczególnych
obrazów z pamięci USB w pokazach slajdów.
str. 133
Efekt animacji
Pozwala ustawić przejście między obrazami z pamięci
USB w pokazach slajdów.
str. 133
Projekcja multi bez
komputera
Pozwala skonfigurować ustawienia wyświetlania obrazów
z pamięci USB przy użyciu wielu projektorów połączonych
sieciowo.
str. 134
Podział ekranu
Pozwala wyświetlać dwa obrazy obok siebie.
str. 135
Szczegóły sygnału
wejściowego
Wyświetla szczegóły sygnału wejściowego dla każdego
używanego złącza wejściowego.
str. 136
Informacje HDR
Pokazuje zakres dynamiczny i parametr Mastering
InfoFrame dla sygnałów HDMI.
str. 137
Niedostępne menu są wygaszone lub ukryte.
129
Opis menu
Wybór współczynnika proporcji obrazu
Przewodnik po menu
Format obrazu
Opis menu
Format obrazu
> [Ustawienia wejściowe] > [Format obrazu]
Wybierz współczynnik proporcji dla wyświetlania obrazów.
Przycisk ASPECT (Format) na pilocie zdalnego sterowania również umożliwia
wybór ustawień [Format obrazu].
Opcja
Auto
16:10
16:9
4:3
Zbliżenie
Rozmiar
rzeczywisty
Funkcja
Obraz jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji sygnału wejściowego.
Odpowiednie dla większości projekcji.
Obraz jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji 16:10 sygnału wejściowego.
Obraz jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji 16:9 sygnału wejściowego.
Obraz jest wyświetlany ze współczynnikiem proporcji 4:3 sygnału wejściowego.
Przycięcie górnej/dolnej lub lewej/prawej części ekranu zgodnie ze współczynnikiem
proporcji ekranu i powiększenie lub pomniejszenie centrum obrazu.
Obraz jest wyświetlany z oryginalną rozdzielczością sygnału wejściowego.
Niedostępne menu są wygaszone lub ukryte.
• Dla sygnałów wejściowych LAN i USB automatycznie wybierane jest ustawienie [Auto].
• Wyświetlana zawartość jest zależna od współczynnika proporcji ekranu lub typu
sygnału wejściowego.
• Ustawienia proporcji ekranu [16:10] nie można wybrać w przypadku sygnałów
komponentowych.
Automatycznie z komputera
> [Ustawienia wejściowe] > [Auto z komp.]
Automatyczne dostosowanie w celu eliminacji nieprawidłowego położenia
wyświetlanego obrazu i migotania ekranu, gdy sygnał wejściowy to [Analog.
z komp. 1] lub [Analog. z komp. 2].
Jeżeli regulacja Auto PC nie umożliwia uzyskania zadowalających rezultatów, należy
wykonać następujące czynności.
• Wybierz sygnał wejściowy zgodny z rozdzielczością komputera, korzystając
z ustawienia [Wybór sygnału wejśc.].
• Jeżeli regulacja nie przyniosła zadowalających rezultatów, dostosuj ustawienia
[Całkowita liczba punktów], [Śledzenie], [Położenie poziome/pionowe] i [Piksele
poziomie/pionowe] w obszarze [Wybór sygnału wejściowego] (str. 131).
• Obsługiwane sygnały wymieniono w tabeli na stronie 218 – 219.
Wybór sygnału wejściowego
> [Ustawienia wejściowe] > [Wybór sygnału wejściowego]
Umożliwia wybranie odpowiedniej rozdzielczości, jeżeli funkcja Auto z komp.
powoduje nieprawidłowe wyświetlanie obrazu z komputera, gdy sygnał wejściowy
to [Analog. z komp. 1] lub [Analog. z komp. 2].
Należy wybrać sygnał wejściowy zgodny z rozdzielczością komputera. Następnie należy
nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić ustawienie, a następnie nacisnąć przycisk MENU.
Obsługiwane sygnały wymieniono w tabeli na stronie 218 – 219.
130
Opis menu
Wybór sygnału wejściowego
> [Ustawienia wejściowe] > [Ustawienia sygnału wejściowego]
Umożliwia skonfigurowanie ustawień sygnału wejściowego, gdy sygnał wejściowy
to [Analog. z komp. 1] lub [Analog. z komp. 2]. Korzystając z przycisków [ ]/[ ],
można wyregulować poziomy zgodnie z wymaganiami.
Tę regulację należy przeprowadzić, jeżeli funkcja Auto PC (str. 130) nie pozwala na
odpowiednie dostosowanie wyświetlanego obrazu.
Podmenu
Funkcja
Dostosuj całkowitą liczbę punktów poziomo. Regulację należy
wykonać, gdy paski są wyświetlane na ekranie.
Śledzenie
Pozwala precyzyjnie dostosować ustawienia czasowe
generowania obrazu na podstawie sygnałów. Powoduje
dostosowanie śledzenia w przypadku zniekształcenia lub
migotania obrazu.
Położenie poziome
Wyreguluj poziome położenie obrazu w celu skorygowania
nieprawidłowego położenia w poziomie.
Położenie pionowe
Wyreguluj pionowe położenie obrazu w celu skorygowania
nieprawidłowego położenia w pionie.
Piksele poziome
Wyreguluj poziomą rozdzielczość obrazu.
Piksele pionowe
Wyreguluj pionową rozdzielczość obrazu.
Całkowita liczba punktów
Położenie poziome
Piksele poziome
Przewodnik po menu
Całkowita liczba
punktów
Położenie pionowe
Opis menu
Łączna
liczba linii
Piksele pionowe
131
Opis menu
Poziom wejściowy
> [Ustawienia wejściowe] > [Poziom wejściowy]
Pozwala dostosować poziom wejściowy dla zawartości wyświetlanej przy użyciu
złącza HDMI, HDBaseT lub DisplayPort.
Opcja
Funkcja
Auto
Automatyczne przełączanie poziomu wejściowego zależnie od sygnału wejściowego.
Normalny
Ograniczenie poziomu wejściowego do 16–235.
Rozszerzony Włączenie obsługi pełnego zakresu poziomu wejściowego 0–255.
• To ustawienie można wybrać pod warunkiem, że typ sygnału wysyłanego ze sprzętu
audio/wideo to RGB.
• W trybie [Auto] poziom sygnału jest wybierany automatycznie. (Niektóre urządzenia
audio/wideo i nadajniki HDBaseT nie obsługują tego trybu).
• Jeżeli dla wyjścia HDMI sprzętu audio/wideo można ustawić wartość [Normalny] lub
[Rozszerzony], zalecamy wybranie ustawienia [Rozszerzony]. Umożliwi to uzyskanie lepszego
kontrastu obrazów i bardziej realistycznego renderowania ciemnych scen. W tym przypadku dla
opcji [Poziom wejściowy] ustaw wartość [Auto] lub [Rozszerzony]. Szczegółowe informacje
zawiera podręcznik użytkownika urządzenia audio/video podłączonego do projektora.
Super biel
> [Ustawienia wejściowe] > [Super biel]
Pozwala ustawić wyświetlanie sygnałów koloru białego z wejścia HDMI, HDBaseT
lub DisplayPort w zakresie 16–235 przy jasności 100%–109% (235–255).
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie funkcji Super biel.
Wyświetlanie sygnałów koloru białego na poziomie wejściowym 235 przy jasności
100%. Wszystkie sygnały koloru białego o wartości wejściowej przekraczającej 235 są
także wyświetlane przy jasności 100%.
Włącz
Umożliwia konwersję sygnałów wejściowych w zakresie 16–235, tak aby wyświetlać
poziom wejściowy 255 jako biel 109% przy jasności 100%.
• Funkcja Super biel nie działa, gdy dla opcji [Poziom wejściowy] ustawiono wartość
[Rozszerzony].
• Ustaw [Wyłącz], w przypadku gdy ustawienie [Włącz] powoduje, że wyświetlany obraz
jest zniekształcony lub nienaturalny.
• Ustawienie wartości [Włącz] spowoduje przyciemnienie obrazu.
Przestrzeń barw
> [Ustawienia wejściowe] > [Przestrzeń barw]
Pozwala wybrać przestrzeń barw dla sygnałów HDMI, HDBaseT lub DisplayPort.
Opcja
Auto
Funkcja
Wybór optymalnego formatu kolorów dla sygnałów wejściowych.
RGB
Wymuszenie obsługi sygnału wejściowego RGB w projektorze.
YCbCr
Wymuszenie obsługi sygnału wejściowego jako różnicy kolorów w projektorze.
132
Opis menu
Progresywny
> [Ustawienia wejściowe] > [Progresywny]
Progresywne, optymalizowane przetwarzanie obrazów nieruchomych w filmach
zawartości kinowej lub obrazów ruchomych w filmach wideo, jeżeli przesyłane są
sygnały HDMI z przeplotem.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie funkcji przetwarzania progresywnego.
Film/auto
Odpowiednie dla obrazów nieruchomych lub typowych obrazów ruchomych.
Progresywne przetwarzanie wideo lub zawartości kinowej.
Wideo 1
Odpowiednie dla wyświetlania wideo z wysoką jakością obrazu i względnie
powoli poruszającymi się obiektami. Progresywne, optymalizowane
przetwarzanie wideo HD.
Wideo 2
Odpowiednie dla wyświetlania wideo z szybciej poruszającymi się obiektami.
Progresywne, optymalizowane przetwarzanie wideo z szybko poruszającymi
się obiektami.
25p/30p(PsF)
Progresywne, optymalizowane przetwarzanie wideo 1080 PsF/25 lub
1080 PsF/30 (odpowiednio 25 lub 30 klatek na sekundę).
• Ustawienie [Wyłącz] należy wybrać, gdy widoczne jest migotanie i poziome linie
w plikach multimedialnych przedstawiających wiele dynamicznych scen.
• Niedostępne w trybie podziału ekranu.
Interwał pokazu slajdów
> [Ustawienia wejściowe] > [Interwał pokazu slajdów]
• Przełączenie sygnału wejściowego do ustawienia innego niż [USB] spowoduje zatrzymanie
każdego uruchomionego pokazu slajdów. Aby wznowić pokaz slajdów od ostatnio
wyświetlanego obrazu, należy przywrócić ustawienie sygnału wejściowego [USB].
• Jeżeli podczas pokazu slajdów użyte zostanie powiększenie cyfrowe, zostanie ono
anulowane po wyświetleniu kolejnego obrazu.
Opis menu
Efekt animacji
> [Ustawienia wejściowe] > [Efekt animacji]
Pozwala ustawić przejście między obrazami w pamięci USB w trybie pokazu slajdów.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Pozwala wyłączyć przejścia pokazu slajdów.
Wprowadzanie/
wygaszanie
z miksowaniem
Zanikanie jednego obrazu podczas wprowadzania następnego obrazu.
Wprowadzanie/
wygaszanie
Zanikanie jednego obrazu do czerni, a następnie wprowadzanie następnego
obrazu.
133
Przewodnik po menu
Pozwala wyświetlać kolejno obrazy z pamięci USB.
Korzystając z przycisków [ ]/[ ], można skonfigurować interwał przełączania
obrazów w zakresie od 1 sekundy do 60 minut w formacie min:sek.
Opis menu
Projekcja multi bez komputera
> [Ustawienia wejściowe] > [Projekcja multi bez komp.]
Pozwala skonfigurować ustawienia wyświetlania obrazów z pamięci USB przy
użyciu wielu projektorów połączonych sieciowo. Aby uzyskać instrukcje, zobacz
„Projekcja multi bez komputera” (str. 113).
Ustawienie trybu
Określ tryb projekcji multi bez komputera: tryb Pierwszorzędny*1 lub Drugorzędny*2.
*1
*2
Podłączenie pamięci USB i strumieniowe przesyłanie wyświetlanych obrazów do
projektorów drugorzędnych.
Wyświetlanie obrazów przesyłanych strumieniowo z projektora pierwszorzędnego.
Opcja
Wyłącz
Pierwszorzędny
Drugorzędny
Funkcja
Pozwala wyłączyć projekcję multi bez komputera.
Projekcja w trybie Pierwszorzędny.
Projekcja w trybie Drugorzędny.
Przed określeniem trybu należy potwierdzić, że używane jest połączenie przewodowe
z siecią, a dla opcji [Sieć (przew./bezprzew.)] ustawiono wartość [Włącz/Wyłącz] lub
[Włącz/Wyłącz (Pj AP)] (str. 183).
Ustawienie wzoru układu
Określ całkowitą liczbę projektorów i wzór układu (str. 114).
Opcja
Łączna liczba
Wzór układu
Funkcja
Pozwala ustawić całkowitą liczbę projektorów, uwzględniając
wszystkie projektory pierwszorzędne i drugorzędne. Można ustawić
2–9 projektorów.
Wybierz wzór układu. Obrazy z projektora pierwszorzędnego są
przesyłane strumieniowo do lewego górnego obszaru we wzorze układu.
Ustawienie projektora docelowego
Pozwala skonfigurować adresy IP projektorów, dla których ustawiono tryb Drugorzędny.
Opcja
Funkcja
Pozwala wprowadzić adres IP projektorów docelowych. Projektor
Adres IP
w trybie Pierwszorzędny jest identyfikowany jako [1]. Wyświetlany jest
adres IP sieci przewodowej, ustawiony w sekcji [Ustawienia sieciowe].
Projekcja strumieniowa do projektora Drugorzędny o odpowiednim
Zatwierdź
numerze (2–9), wskazanym w polu Adres IP.
Wpisz
Potwierdź adres IP projektorów docelowych.
134
Opis menu
Interwał pokazu slajdów
Pozwala ustawić interwał przełączania obrazów podczas pokazu slajdów. Wprowadź wartość
w zakresie od 5 sekund do 10 minut w formacie min:sek.
To ustawienie jest dostępne po wybraniu trybu [Pierwszorzędny].
Jeżeli projektor zostanie wyłączony i ponownie włączony podczas pokazu slajdów
w trybie projekcji multi bez komputera, pokaz slajdów zostanie automatycznie
wznowiony od pierwszego obrazu w folderze ostatnio używanym do projekcji.
Efekt animacji
Określ animowane przejście pokazu slajdów.
To ustawienie jest dostępne po wybraniu trybu [Pierwszorzędny].
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Pozwala wyłączyć przejścia pokazu slajdów.
Wprowadzanie/
Zanikanie jednego obrazu podczas wprowadzania następnego
wygaszanie
obrazu.
z miksowaniem
Wprowadzanie/
Zanikanie jednego obrazu do czerni, a następnie wprowadzanie
wygaszanie
następnego obrazu.
Podział ekranu
> [Ustawienia wejściowe] > [Podział ekranu]
Pozwala wyświetlać obok siebie dwa obrazy wejściowe z urządzeń podłączonych
do projektora.
Funkcja
Zakończenie trybu podziału ekranu.
Uaktywnienie trybu podziału ekranu.
Podmenu
Podział
ekranu
Prawa
sterowania
Ustawienia
Przełączanie
prawy-lewy
Funkcja
Umożliwia przełączenie między projekcją normalną
a projekcją na podzielonym ekranie.
Wybierz obraz do sterowania. Po wybraniu lewego
obrazu wyświetlana jest cyfra [1], a po wybraniu
prawego obrazu wyświetlana jest cyfra [2].
Przełączaj strony wyświetlania obrazów.
Układ
Tryb 5-5
Tryb 7-3
Użycie 30% szerokości ekranu dla lewej
strony i 70% dla prawej strony.
Użycie 50% szerokości ekranu dla lewej
strony i 50% dla prawej strony.
Użycie 70% szerokości ekranu dla lewej
strony i 30% dla prawej strony.
• Sterowanie można przełączać do drugiej strony, naciskając przycisk [ ]/[ ] na pilocie
zdalnego sterowania, gdy ikona ( ) lub ( ) jest wyświetlana w centrum obszaru obrazu.
• Po przełączeniu do wyświetlania z podziałem ekranu informacje dotyczące lewego
i prawego sygnału oraz stanu sygnału są wyświetlane w oknie sygnału wejściowego.
Aby uzyskać informacje dotyczące trybu podziału ekranu, zobacz „Wyświetlanie
dwóch obrazów obok siebie” (str. 59).
135
Opis menu
Tryb 3-7
Przewodnik po menu
Opcja
Wyłącz
Włącz
Opis menu
Szczegóły sygnału wejściowego
> [Ustawienia wejściowe] > [Szczegóły sygnału wejściowego]
Wyświetla szczegółowe informacje o sygnałach wideo przesyłanych do wybranego
złącza wejściowego.
To menu jest wyświetlane dla wejścia HDMI, DisplayPort lub HDBaseT.
Jako informacje o formacje podawane są: rozdzielczość, częstotliwość i kod VIC
(Video Identification Code).
Jako informacje o kolorach podawane są: format/podpróbkowanie i przestrzeń
barw.
Jako informacje o zakresie podawane są: zakres i głębokość.
Ponadto w przypadku sygnału wideo DisplayPort wyświetlane są informacje
DPLink (częstotliwość i liczba linii).
136
Opis menu
Informacje HDR
> [Ustawienia wejściowe] > [Informacje HDR]
Gdy dostarczane są sygnały HDMI lub HDBaseT, pokazuje dane Dynamic Range
i Mastering InfoFrame.
Projektor określa i wskazuje, czy sygnałami wejściowymi są SDR, czy HDR.
Sygnały HDR mają obszar, który zawiera informacje o kolorze i luminancji, i te
informacje są wskazywane. Wyświetlone zostaną poniższe informacje.
Element
Wskazywane informacje
Szczegóły
Sygnał
SDR
SMPTE ST 2084
Sygnał
HDR
Display primaries [0],[1],[2]
x: 0,00002 – 1,00000
y: 0,00002 – 1,00000
Współrzędne trzech
wierzchołków trójkąta
kolorów w przestrzeni barw
White point
x: 0,00002 – 1,00000
y: 0,00002 – 1,00000
Współrzędne „bieli”
w przestrzeni barw
EOTF
1 – 65535
Maksymalna luminancja
wyświetlacza użyta podczas
generowania zawartości
wideo
cd/m2
Min display mastering
luminance
0,0001 – 6,5535 cd/m
Minimalna luminancja
wyświetlacza użyta podczas
generowania zawartości
wideo
Max content light level
1 – 65535 cd/m2
Maksymalna luminancja scen
w zawartości wideo
Max frame-average light
level
1 – 65535 cd/m2
Średnia luminancja scen
w zawartości wideo
2
137
Opis menu
Max display mastering
luminance
Przewodnik po menu
Wskazuje
różne
informacje
o wartości
gamma
w zawartości
wideo
Traditional gamma-SDR
Opis menu
Regulacja obrazu
W tej sekcji opisano ustawienia jakości obrazu, takie jak jasność, kontrast
i ostrość.
Ekran menu, gdy sygnał wejściowy to HDMI
Menu
Funkcja
Szczegóły
Tryb obrazu*
Pozwala wybrać ogólną jakość obrazu zgodnie
z wyświetlanym obrazem.
str. 139
Utwórz profil
Pozwala zapisać wymagane ustawienia jakości jako
profili.
str. 139
Tryb obrazów bazowych
Wyświetlenie trybu obrazu stanowiącego podstawę dla
profilu.
str. 139
Jasność*
Pozwala wyregulować jasność obrazu.
str. 139
Kontrast*
Pozwala wyregulować kontrast obrazu.
str. 139
Ostrość*
Pozwala wyregulować ostrość obrazu.
str. 140
Gamma*
Pozwala skorygować utratę szczegółów w ciemnych
lub jasnych obszarach.
str. 140
Zakres HDR*
Pozwala ustawić zakres, który ma być używany,
w ramach zakresu dynamicznego SMPTE ST 2084.
str. 140
Regulacja kolorów*
Pozwala precyzyjnie dostosować kolory obrazu.
str. 140
Regulacja
zaawansowana*
Pozwala precyzyjnie dostosować redukcję szumu
i odcień kolorów.
str. 141
Tryb źródła światła*
Pozwala wyregulować jasność projekcji i dźwięki
robocze.
str. 146
Poziom jasności*
Pozwala wyregulować jasność projekcji kontrolowaną
przez prąd zasilania diody laserowej.
str. 146
Zresetuj
Pozwala przywrócić domyślne ustawienia obrazu.
str. 147
Priorytet obrazu*
Pozwala wybrać stronę, która będzie używana do
przetwarzania obrazu w trybie podziału ekranu.
str. 147
Niedostępne menu są wygaszone lub ukryte.
* Wszystkie wprowadzone zmiany są zapisywane dla każdej kombinacji sygnału
wyjściowego i trybu obrazu.
138
Opis menu
Tryb obrazu
> [Regulacja obrazu] > [Tryb obrazu]
Pozwala wybrać ogólną jakość wyświetlanego obrazu. To ustawienie można również
wybrać przy użyciu przycisku IMAGE (Obraz) na pilocie zdalnego sterowania (str. 37).
Opcja
Standardowy
Prezentacja
Dynamiczne
Wideo
Zdjęcie/sRGB
DICOM SIM
Użytkownika 1–5
Rodzaje obrazów
Ekrany komputerów lub
multimedia odtwarzane
z oprogramowania wideo
Obrazy składające się głównie
z tekstu
Zawartość wideo
Efekt
Ogólnie jasne; białe, naturalne
kolory
Ogólne jasne
Ogólne jasne
Raczej ciemne; kolory
Nagrania wideo z kamer
przypominają widziane w telewizji
Zdjęcia cyfrowe z aparatów
Raczej ciemne; zgodne ze
zgodnych z sRGB
standardem sRGB
Zgodne z częścią 14 standardu
Obrazy medyczne lub inne
DICOM. Projektora nie można
monochromatyczne
jednak używać do diagnostyki ani
innych podobnych zastosowań.
Można zapisać maksymalnie pięć profilów użytkownika dla
wybranych ustawień jakości obrazu. Zapisane profile są dostępne
dla tego ustawienia jako tryb obrazu.
Niedostępne menu są wygaszone lub ukryte.
Jakość obrazu można wyregulować, dostosowując ustawienia następujących opcji
w każdym trybie obrazu: [Jasność], [Kontrast], [Ostrość], [Gamma], [Regulacja kolorów],
[Regulacja zaawansowana] i [Tryb źródła światła] i [Poziom jasności]
> [Regulacja obrazu] > [Utwórz profil]
Pozwala zapisać wymagane ustawienia jakości w maksymalnie pięciu profilach
użytkownika.
Jasność
> [Regulacja obrazu] > [Jasność]
Pozwala wyregulować jasność obrazu.
Kontrast
> [Regulacja obrazu] > [Kontrast]
Pozwala zwiększyć lub zmniejszyć kontrast obrazu.
139
Opis menu
• Zapisane ustawienia to [Jasność], [Kontrast], [Ostrość], [Gamma], [Zakres HDR], [Regulacja
kolorów], [Regulacja zaawansowana] i [Tryb źródła światła] i [Poziom jasności].
• Nazwa trybu obrazu stanowiącego podstawę dla zmiany ustawień jest również
zapisywana w profilu użytkownika. Gdy profil użytkownika zostanie wybrany jako tryb
obrazu, tryb obrazu stanowiący podstawę dla danego profilu użytkownika jest
wyświetlany w menu jako [Tryb obrazów bazowych].
Przewodnik po menu
Utwórz profil
Opis menu
Ostrość
> [Regulacja obrazu] > [Ostrość]
Pozwala wyregulować ostrość obrazu.
Gamma
> [Regulacja obrazu] > [Gamma]
Pozwala skorygować obszary obrazu, które są zbyt ciemne lub zbyt jasne, aby
uzyskać wyraźny obraz.
Aby przeprowadzić bardziej precyzyjną regulację, użyj ustawienia „Precyzyjna korekcja
gamma” (str. 145).
Zakres HDR
> [Regulacja obrazu] > [Zakres HDR]
Pozwala ustawić zakres, który ma być używany, w ramach zakresu dynamicznego
SMPTE ST 2084.
Opcja [Gamma] nie jest wyświetlana, jeżeli w menu znajduje się pozycja [Zakres HDR].
[Zakres HDR] można ustawić jedynie w następujących przypadkach.
• Tryb obrazu (str. 139) jest ustawiony na [Wideo], a dla opcji HDR (str. 144) wybrano
ustawienie [Włącz]
• Tryb obrazu (str. 139) jest ustawiony na [Wideo], HDR (str. 144) ma ustawienie [Auto]
i dostarczane są sygnały HDR
Regulacja kolorów
> [Regulacja obrazu] > [Regulacja kolorów]
Pozwala dostosować ustawienia związane z kolorami, takie jak poziom kolorów,
zrównoważenie kolorów i temperatura barwowa.
Podmenu
Poziom kolorów
Zrównoważenie kolorów
Temperatura barwowa
Wzmocnienie czerwonego/
zielonego/niebieskiego
Rozdzielenie czerwonego/
zielonego/niebieskiego
Funkcja
Regulacja intensywności kolorów.
Regulacja zrównoważenia kolorów obrazu o odcieniu
purpurowym lub zielonym.
Regulacja temperatury barwowej bieli.
Regulacja wzmocnienia poszczególnych kolorów.
Regulacja rozdzielenia poszczególnych kolorów.
140
Opis menu
W trybie obrazu [DICOM SIM] ustawienia [Temperatura barwowa] nie konfiguruje się za
pomocą wartości numerycznych. Odbywa się to poprzez ustawienie jedną z pięciu nastaw.
Nastawa 1: priorytet jasności, względem części 14 standardu DICOM.
Nastawa 2: priorytet tonu kolorów, względem części 14 standardu DICOM.
Nastawa 3: regulacja kolorów w celu uzyskania zgodności z częścią 14 standardu DICOM.
Nastawa 4: odwzorowanie kolorów zdjęcia rentgenowskiego (Baza czysta).
Nastawa 5: odwzorowanie kolorów zdjęcia rentgenowskiego (Baza niebieska).
Regulacja zaawansowana
> [Regulacja obrazu] > [Regulacja zaawansowana]
Pozwala precyzyjnie dostosować redukcję szumu i odcień kolorów.
Światło zastane
Minimalizacja wpływu światła w otoczeniu na ekran.
Opcja
Funkcja
Wyświetlanie obrazu bez korekcji.
Żarówki
Oświetlenie w otoczeniu z konwencjonalnych
żarówek lub świetlówek o tej barwie.
Świetlówki
Oświetlenie w otoczeniu ze świetlówek
o barwie zbliżonej do „światła dziennego”.
Typ
Wyreguluj
Poziom
Niski
Wysoki
Typowa jasność światła w otoczeniu.
Jasne światło w otoczeniu.
Przewodnik po menu
Wyłącz
Przykłady ustawień poziomu światła w pomieszczeniu
Niski
Wysoki
Przykładowa lokalizacja
Sala projekcyjna, bar z monitorami itp.
Sala konferencyjna, sala wykładowa itp.
Opcja [Światło zastane] jest dostępna, gdy tryb obrazu to [Zdjęcie/sRGB] (str. 139).
141
Opis menu
Poziom
Opis menu
Redukcja przypadkowego szumu
Pozwala zredukować losowy szum w obrazie*.
* Skuteczne w przypadku szumu o nieregularnej częstotliwości lub amplitudzie.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie redukcji przypadkowego szumu.
Niski
Średni
Wysoki
Pozwala wybrać jeden z trzech poziomów intensywności redukcji
przypadkowego szumu.
• Wybierz opcję [Niski] w przypadku obrazów o wysokiej dynamice lub [Wysoki]
w przypadku obrazów o niskiej dynamice.
• To ustawienie nie jest wyświetlane dla sygnału wejściowego LAN lub USB.
Redukcja szumu MPEG
Pozwala zredukować szum MPEG w obrazie*.
* Szum blokowy przypomina pikselację i może wpływać na obrazy w formacie JPEG lub
filmy w formacie MPEG.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie redukcji szumu MPEG.
Niski
Średni
Wysoki
Pozwala wybrać jeden z trzech poziomów intensywności redukcji
szumu MPEG.
To ustawienie nie jest wyświetlane dla sygnału wejściowego LAN lub USB.
Redukcja szumu typu Mosquito
Pozwala zredukować szum typu Mosquito*.
* Szum wpływający na krawędzie obrazu lub obszary, w których występują znaczne
zmiany kolorów, obrazów JPEG lub filmów wideo MPEG.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie redukcji szumu mosquito.
Niski
Średni
Wysoki
Pozwala wybrać jeden z trzech poziomów intensywności redukcji
szumu mosquito.
To ustawienie nie jest wyświetlane dla sygnałów wejściowych HDMI, HDBaseT,
DisplayPort, Cyfrowe z komp., Analogowy z komputera 1, Analogowy z komputera 2
lub Komponentowy.
142
Opis menu
Dynamiczna gamma
Pozwala automatycznie dostosowywać sposób przedstawiania gradacji jasnych i ciemnych
obszarów obrazu.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie regulacji dynamicznej gamma.
Niski
Średni
Wysoki
Pozwala wybrać jeden z trzech poziomów regulacji dynamicznej
gamma.
Szczegółowa regulacja kontrastu
Gdy wyświetlany obraz jest ciemny, można sprawić, że ciemne fragmenty będą jeszcze
ciemniejsze, dostosowując luminancję źródła światła i ilość regulacji sygnału.
Podmenu
Funkcja
Automatyczne zwiększenie kontrastu wraz ze zmianą sygnału
wejściowego.
Kontrast
dynamiczny
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Bez przeprowadzania regulacji kontrastu dynamicznego.
Niski
Średni
Wysoki
Pozwala wybrać jeden z trzech poziomów siły
kontrastu dynamicznego.
Ręczna
regulacja światła
Pozwala ręcznie wyregulować jasność źródła światła.
Ręczna
regulacja
sygnału
Pozwala ręcznie wyregulować ilość regulacji przetwarzania sygnału.
Pozwala wybrać wyjściową przestrzeń barw.
Opcja
Funkcja
Auto
Automatycznie określa optymalną przestrzeń barw (BT.709 lub
BT.2020) na podstawie sygnału wejściowego.
BT.709
Wymusza użycie przestrzeni barw BT.709.
BT.2020
Wymusza użycie przestrzeni barw BT.2020.
143
Opis menu
Opcję [Kolorymetria] można ustawić tylko wtedy, gdy tryb obrazu (str. 139) to [Wideo].
Przewodnik po menu
Kolorymetria
Opis menu
HDR (High Dynamic Range)
Regulacja zakresu HDR pozwala uzyskać rozszerzony zakres luminancji obrazu, zachowując
szczegóły w jasnych i ciemnych miejscach.
Opcja
Funkcja
Auto
Automatyczne używanie HDR, gdy dostarczane są sygnały HDR.
Wyłącz
Uniemożliwienie używania HDR.
Włącz
Wymagane używanie HDR.
Opcję [HDR] można ustawić tylko wtedy, gdy tryb obrazu (str. 139) to [Wideo].
Prawidłowy kolor pamięci
Pozwala ulepszyć odcienie skóry, nieba i roślinności, tak aby te kolory były bardziej spójne
z naturalnymi zapamiętanymi przez użytkowników.
Podmenu
Cielisty
Błękitny
Zielony
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie korekcji.
Słaby
Średni
Silny
Pozwala ustawić poziom korekcji.
6-cio osiowa regulacja
Pozwala precyzyjnie dostosować odcienie RGB (czerwony, zielony, niebieski) i CMY
(błękitny, amarantowy, żółty) w obrazach.
Opcja
Wyłącz
Funkcja
Wyłączenie 6-cio osiowej regulacji kolorów.
Wyreguluj
Korzystając z przycisków [ ]/[ ], można wybrać ustawienie
[ Odcień], [ Nasycenie] lub [ Jasność], a następnie dostosować
je przy użyciu przycisków [ ]/[ ].
• Po zakończeniu regulacji koloru należy nacisnąć przycisk OK.
Korekty nie są stosowane do wyświetlanego menu.
Zresetuj
Przywrócenie wartości zerowych wszystkich korekt.
144
Opis menu
Precyzyjna korekcja gamma
Można dostosować krzywe gamma koloru białego, czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Kolor czerwony, zielony i niebieski można dostosować niezależnie. Korekty koloru białego są
również stosowane do trzech pozostałych kolorów. Regulacja dowolnego koloru powoduje
zastąpienie poprzednich korekt.
Wartości regulacji można także zapisać lub załadować, wybierając opcję [Zapis/Odczyt].
Użyj przycisków [ ]/[ ], aby wybrać kolor, a następnie naciśnij przycisk OK.
Następnie użyj przycisków [ ]/[ ], aby wybrać punkt na krzywej gamma i przycisków [ ]/
[ ], aby dostosować położenie punktu. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk OK, aby
potwierdzić ustawienie.
Przewodnik po menu
• Opcja [Precyzyjna korekcja gamma] jest dostępna w trybach obrazu innych niż
[DICOM SIM].
• Aby uzyskać informacje dotyczące korekcji gamma, zobacz „Gamma” (str. 140).
• Do regulacji należy użyć sygnałów wejściowych lub desenia testowego.
• Korekty nie są stosowane do wyświetlanego menu.
• Można zapisać maksymalnie pięć wartości regulacji.
Opis menu
145
Opis menu
Tryb źródła światła
> [Regulacja obrazu] > [Tryb źródła światła]
Zmniejszenie jasności projekcji umożliwia ograniczenie zużycia energii i hałasu
generowanego przez wentylator.
Opcja
Funkcja
Normalny
Wyświetlanie obrazu z maksymalną jasnością.
Cichy 1
Wybierz, aby zmniejszyć jasność lub gdy wymagana jest cicha
projekcja.
Cichy 2
Umożliwia dalsze zmniejszenie jasności i hałasu.
Prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie na podstawie
określonej jasności.
Korzystając z przycisków [ ] / [ ], można wyregulować jasność na
ekranie Regulacja poziomu jasności.
Wyreguluj
[Poziom jasności] jest wyświetlany, gdy tryb źródła światła jest
ustawiony na [Wyreguluj].
[Tryb źródła światła] jest wyświetlany, gdy tryb pracy jest ustawiony na [Normalny]. Jeśli
tryb pracy (str. 153) nie jest ustawiony na [Normalny], opcja [Poziom jasności] jest
wyświetlana zamiast pozycji [Tryb źródła światła].
Poziom jasności
> [Regulacja obrazu] > [Poziom jasności]
Sterowanie diodą laserową w celu regulacji jasności projekcji.
Wyreguluj jasność przy użyciu przycisków [ ]/[ ].
Opcja [Poziom jasności] jest wyświetlana zamiast pozycji [Tryb źródła światła], gdy tryb
pracy nie jest ustawiony na (str. 153) [Normalny].
146
Opis menu
Zresetuj
> [Regulacja obrazu] > [Zresetuj]
Pozwala przywrócić domyślne ustawienia fabryczne i zastosować je zamiast
bieżących ustawień jakości obrazu.
Opcja
Funkcja
Tak
Zresetowanie ustawień regulacji obrazu.
Nie
Anulowanie resetowania ustawień regulacji obrazu.
• Wykonanie resetowania, gdy dla opcji [Tryb obrazu] wybrano profil od [Użytkownik 1]
do [Użytkownik 5], powoduje przywrócenie ustawień oryginalnie zapisanych dla
danego profilu użytkownika.
• Resetowane jest tylko ustawienie kombinacji sygnału wejściowego i trybu obrazu dla
bieżącej projekcji.
Priorytet obrazu
> [Regulacja obrazu] > [Priorytet obrazu]
Pozwala wybrać stronę, której ustawienia regulacji obrazu będą stosowane
w trybie podziału ekranu.
Opcja
Funkcja
Drugorzędny
Niedostępne, gdy strona [Pierwszorzędny] ma prawa sterowania. Aby
zmienić przydział priorytetu strony dla regulacji obrazu (lewa lub prawa
strona), przełącz prawa sterowania do drugiej strony i zmień ustawienie
[Drugorzędny] na [Pierwszorzędny].
• Możliwość niezależnego konfigurowania
Jasność (str. 139), Kontrast (str. 139), Gamma (str. 140), Regulacja kolorów (str. 140),
Precyzyjna korekcja gamma (str. 145)
• Konfiguracja ustawienia [Pierwszorzędny] dotyczy również ustawienia [Drugorzędny]
147
Opis menu
Tryb obrazu (str. 139), Regulacja zaawansowana z wyjątkiem ustawienia Precyzyjna
korekcja gamma (str. 141 – str. 144)
Przewodnik po menu
Pierwszorzędny
Użyj strony z prawami sterowania jako strony [Pierwszorzędny].
W przypadku ustawień regulacji obrazu, które nie są konfigurowane
oddzielnie, ustawienia strony [Pierwszorzędny] są stosowane
w odniesieniu do obu stron.
Opis menu
Ustawienia instalacji
Dostosuj projekcję zgodnie z ekranem, typem obrazów lub sposobem
zainstalowania projektora.
Ekran menu, gdy sygnał wejściowy to HDMI
Menu
Funkcja
Szczegóły
Blokada pozycyjna
Pozwala zablokować dostęp do funkcji związanych
z instalacją.
str. 149
Obrócenie obrazu H/V
Pozwala skonfigurować ustawienia dla projekcji za
ekranem, z sufitu lub z obu pozycji.
str. 149
Proporcje ekranu
Pozwala wybrać współczynnik proporcji odpowiedni
dla ekranu projekcji.
str. 150
Zbliżenie
Umożliwia cyfrowe zmniejszenie obrazów
wyświetlanych za pomocą obiektywu o stałej, krótkiej
ogniskowej (RS-SL03WF) lub ultra-szerokokątnego
obiektywu o zmiennej ogniskowej (RS-SL06UW).
str. 150
Zniekształcenia
trapezowe
Skonfiguruj typ korekcji zniekształceń trapezowych.
str. 151
Cyfrowe przesunięcie
obrazu
Umożliwia przesunięcie wyświetlanego obrazu.
str. 151
Ustawienia
profesjonalne
Pozwala określić zaawansowane ustawienia instalacji.
str. 151
Obiektyw - Pozycja
Umożliwia zapisanie informacji o pozycji obiektywu
(w tym ustawień ostrości, zbliżenia i przesunięcia
obiektywu), które można później przywrócić.
str. 157
Kolor ekranu
Pozwala wyregulować kolory projekcji zgodnie
z kolorem ekranu.
str. 158
Przysłona
Wartość przysłony można regulować ręcznie.
Mniejsze otwarcie przysłony zmniejsza jasność, ale
poprawia kontrast.
str. 158
Deseń testowy
Wyświetlanie desenia testowego w celu sprawdzenia
rozdzielczości i koloru projekcji podczas instalacji.
str. 159
Niedostępne menu są wygaszone lub ukryte.
148
Opis menu
Blokada pozycyjna
> [Ustawienia instalacji] > [Blokada pozycyjna]
Pozwala zablokować dostęp do funkcji związanych z instalacją.
• Obrócenie obrazu H/V
• Proporcje ekranu
• Zbliżenie
• Zniekształcenia
trapezowe
• Zapis pozycji
(w [Obiektyw - Pozycja])
• Resetowanie
przesunięcia obiektywu
• Cyfrowe przesunięcie
obrazu
Opcja
• Ustawienia profesjonalne
• Ustawianie ostrości
• Regulacja przesunięcia
obiektywu
• Ustawianie zbliżania
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie blokady pozycyjnej.
Włącz
Blokowanie dostępu do funkcji związanych z instalacją.
Obrócenie obrazu H/V
> [Ustawienia instalacji] > [Obrócenie obrazu H/V]
Pozwala ustawić orientację, w jakiej projektor jest zainstalowany.
Opcja
Funkcja
Wybierz w przypadku normalnej projekcji bez odwrócenia.
Montaż sufitowy
Wybierz, gdy projektor jest instalowany w pozycji odwróconej na
suficie.
Wyświetlany obraz jest odwrócony w pionie i poziomie.
Tylny
To ustawienie umożliwia wyświetlanie obrazu z projektora
umieszczonego za ekranem.
Wyświetlany obraz jest odwrócony poziomo.
Zamontowanie tylne,
sufitowe
To ustawienie umożliwia wyświetlanie obrazu z projektora
zawieszonego na suficie za ekranem.
Wyświetlany obraz jest odwrócony pionowo.
149
Opis menu
• W przypadku montażu projektora na suficie użyj opcjonalnego uchwytu sufitowego
(RS-CL15) i ramienia do uchwytu sufitowego (RS-CL17). Bardziej szczegółowe
informacje można uzyskać w centrum obsługi klienta firmy Canon.
• Odwrócenie obrazu powoduje zresetowanie regulacji związanej ze zniekształceniem
trapezowym. W tym wypadku należy ponownie przeprowadzić regulację.
• Dostosowanie ustawienia [Obrócenie obrazu H/V] nie powoduje zmiany funkcji
przycisków na bocznym panelu sterowania projektora.
Przewodnik po menu
Brak
Opis menu
Proporcje ekranu
> [Ustawienia instalacji] > [Proporcje ekranu]
Pozwala wybrać współczynnik proporcji odpowiedni dla ekranu projekcji.
Opcja
16:10
16:9
4:3
Cyfrowe przesunięcie
obrazu 16:9
Cyfrowe przesunięcie
obrazu 4:3
Funkcja
To ustawienie należy wybrać wówczas, gdy używany jest ekran
o współczynniku proporcji 16:10.
To ustawienie należy wybrać, gdy używany jest ekran
o współczynniku proporcji 16:9.
To ustawienie należy wybrać, gdy używany jest ekran
o współczynniku proporcji 4:3.
To ustawienie należy wybrać, gdy używany jest ekran
o współczynniku proporcji 16:9.
Korekcja zniekształcenia trapezowego nie jest dostępna w tym
trybie, jednak można przesuwać obraz w górę lub w dół.
To ustawienie należy wybrać, gdy używany jest ekran
o współczynniku proporcji 4:3.
Korekcja zniekształcenia trapezowego nie jest dostępna w tym
trybie, jednak można przesuwać obraz w lewo lub w prawo.
• Zmiana proporcji ekranu powoduje zresetowanie ustawień dla zniekształceń
trapezowych lub cyfrowego przesunięcia obrazu.
• W zależności od ustawienia współczynnika proporcji ekranu dla funkcji [Format obrazu]
można ustawić wartość [Auto].
Zbliżenie
> [Ustawienia instalacji] > [Zbliżenie]
Jeśli został podłączony obiektyw o stałej, krótkiej ogniskowej (RS-SL03WF) lub ultraszerokokątny obiektyw o zmiennej ogniskowej (RS-SL06UW), a obraz nie mieści się na
ekranie, można go wyświetlić, elektronicznie redukując jego rozmiar. Ten typ zbliżenia
powoduje zmniejszenie ogólnych wymiarów obrazu względem jego środka.
Naciśnij przycisk [ ] na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić obraz
o zmniejszonych wymiarach, i naciśnij przycisk [ ], aby powiększyć obraz do pełnych
wymiarów. Obraz można wyświetlać z ustawieniem 75%–100% oryginalnych wymiarów.
• Przycisków D.ZOOM (Powiększenie cyfrowe) na pilocie zdalnego sterowania nie
można używać w przypadku tej funkcji [Zbliżenie]..
• Ustawienie [Zbliżenie] jest niedostępne podczas korzystania z poniższych funkcji.
- Gdy opcja [Zniekształcenia trapezowe] jest skonfigurowana z ustawieniem [Poz.pion. zniekszt. trapez.]
- Tryb podziału ekranu (str. 59)
• Użycie ustawienia [Zbliżenie] po przeprowadzeniu regulacji narożników (str. 151)
powoduje wyczyszczenie ustawień regulacji narożników i zastosowanie ustawienia
zbliżenia. Zamiast tego należy użyć ustawienia [Zbliżenie] przed precyzyjnym
dostosowaniem położenia obrazu przy użyciu funkcji regulacji narożników.
• Jeżeli obraz wciąż nie mieści się na ekranie nawet po użyciu ustawienia [Zbliżenie],
można przeprowadzić regulację narożników (str. 151), aby precyzyjnie dostosować
położenie narożników obrazu i dopasować obraz do ekranu.
• Zmiana obiektywów na inny niż obiektyw o stałej, krótkiej ogniskowej (RS-SL03WF) lub
ultra-szerokokątny obiektyw o zmiennej ogniskowej (RS-SL06UW) spowoduje
przywrócenie wartości 100% ustawienia.
• Funkcja zbliżenia jest niedostępna po wybraniu opcji [Cyfrowe z komp.], [Analog.
z komp. 1] lub [Analog. z komp. 2].
150
Opis menu
Zniekształcenia trapezowe
> [Ustawienia instalacji] > [Zniekształcenia trapezowe]
Dostępne są dwa typy korekcji zniekształcenia trapezowego: pozioma/pionowa
korekcja zniekształcenia trapezowego i regulacja narożników. Można też
zresetować korekcję zniekształcenia trapezowego. Korekcję zniekształcenia
trapezowego można także zastosować, naciskając przycisk KEYSTONE
(Zniekształcenie trapezowe) na pilocie zdalnego sterowania.
Podmenu
Funkcja
Poziome-pionowe
zniekształcenie
trapezowe
To ustawienie umożliwia zastosowanie poziomej/pionowej korekcji
zniekształcenia trapezowego. Można dostosować wysokość
i długość obrazu.
Regulacja narożników
To ustawienie umożliwia zastosowanie regulacji narożników.
Można zmienić położenie każdego narożnika obrazu.
Zresetuj
Zresetowanie określonej wartości zniekształcenia trapezowego.
• Zresetowanie wartości zniekształceń trapezowych spowoduje także zresetowanie
ustawienia zbliżenia w przypadku obiektywu o stałej, krótkiej ogniskowej (RS-SL03WF)
lub ultra-szerokokątnego obiektywu o zmiennej ogniskowej (RS-SL06UW).
• Dostępny zakres poziomej/pionowej korekcji zniekształceń trapezowych zależy od
obiektywu, pozycji zbliżenia i przesunięcia.
Cyfrowe przesunięcie obrazu
> [Ustawienia instalacji] > [Cyfrowe przesunięcie obrazu]
Nie można wybrać tego ustawienia, gdy używane są proporcje ekranu 16:9, 16:10 lub 4:3.
Ustawienia profesjonalne
Pozwala określić zaawansowane ustawienia instalacji.
Ekran menu po podłączeniu ultra-szerokokątnego obiektywu o zmiennej
ogniskowej (RS-SL06UW)
151
Opis menu
> [Ustawienia instalacji] > [Ustawienia profesjonalne]
Przewodnik po menu
Przesunięcie wyświetlanego obrazu.
Gdy współczynnik proporcji ekranu to C. przes. obr. 16:9, obrazy można przesuwać
w pionie, używając przycisków [ ]/[ ], a w przypadku ustawienia C. przes. obr.
4:3, obrazy można przesuwać w poziomie, używając przycisków [ ]/[ ].
Opis menu
Wyrównanie RGB
Korekcja niedopasowania kolorów.
Podmenu
Funkcja
To ustawienie umożliwia precyzyjne dostosowanie położenia
wyświetlanego obrazu.
Podmenu
Wyłącz
Funkcja
Wyłączenie mikro-cyfrowego przesunięcia obrazu.
Podmenu
Mikro-cyfrowe
przesunięcie
obrazu
Funkcja
Wyreguluj
Korzystając z przycisków [ ]/[ ],
można przesuwać obraz pionowo,
a przyciski [ ] / [ ] umożliwiają
poziome przesuwanie obrazu.
Karta
To ustawienie umożliwia
wyświetlenie wykresu ułatwiającego
regulację. Podczas precyzyjnego
dostosowania położenia należy
obserwować wykres.
Wróć
Powrót do poprzedniego ekranu.
Wyreguluj
To ustawienie umożliwia dostosowanie położenia nieprawidłowo
rozmieszczonych kolorów. Można dostosować niezależnie położenie
koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Podmenu
Wyłącz
Funkcja
Wyłączenie funkcji rejestracji obrazu.
Podmenu
Rejestracja
Funkcja
Czerwony/
Zielony/
Niebieski
Korzystając z przycisków [ ] / [ ],
można przesuwać obraz pionowo,
a przyciski [ ] / [ ] umożliwiają
poziome przesuwanie obrazu.
Karta
To ustawienie umożliwia wyświetlenie
wykresu ułatwiającego regulację.
Podczas precyzyjnego dostosowania
położenia należy obserwować
wykres.
Wróć
Powrót do poprzedniego ekranu.
Wyreguluj
Po wyświetleniu karty następuje wyciszenie dźwięku.
152
Opis menu
Duża wysokość
Pozwala przełączyć tryb wentylacji zależnie od instalacji na małej lub dużej wysokości nad
poziomem morza (powyżej 2300 m).
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Ustawienie dla wysokości mniejszych niż 2300 m.
Włącz
Ustawienie dla wysokości co najmniej 2300 m.
Niepoprawne ustawienia mogą spowodować przedwczesne zużycie podzespołów
projektora.
Tryb pracy
Zmiana sposobu sterowania źródłem światła i wentylatorem.
Opcja
Funkcja
Normalny
Normalny tryb pracy. Jasność z czasem będzie maleć.
Ustalona jasność
Utrzymuje prawie taką samą jasność, jaką ustawiono podczas
instalacji. Zużycie diod laserowych jest wykrywane przez czujnik,
a prąd jest zwiększany w celu kompensacji zużycia.
Długi czas pracy 1
Umożliwia uzyskanie relatywnie dłuższej żywotności części
optycznych poprzez zmniejszenie poziomu jasności w trybie źródła
światła i regulację napędu wentylatora.
Długi czas pracy 2
Umożliwia uzyskanie jeszcze dłuższej żywotności części optycznych
poprzez dalsze zmniejszenie poziomu jasności w trybie źródła światła
i bardziej zdecydowaną regulację napędu wentylatora.
Tryb przesunięcia obiektywu
Rozszerzony
Udostępnia rozszerzony zakres przesunięcia obiektywu.
• Wybranie opcji [Rozszerzony] może spowodować obniżenie jakości obrazu
i dokładności korekcji zniekształceń trapezowych, w zależności od zakresu
przesunięcia obiektywu.
• Wybranie opcji [Normalna], gdy ustawiony jest zakres rozszerzony obiektywu (poza
pozycją normalną) spowoduje zresetowanie przesunięcia obiektywu (str. 157).
153
Opis menu
Umożliwia zmianę dostępnego zakresu przesunięcia obiektywu według potrzeb.
Opcja
Funkcja
Normalny
Udostępnia normalny zakres przesunięcia obiektywu.
Przewodnik po menu
W przypadku ciągłego używania projektora przez 24 godziny lub dłużej albo w przypadku
wyłączenia projektora przez odłączenie go od źródła światła należy przeprowadzić
kalibrację źródła światła, korzystając z jednego z poniższych ustawień. Jeśli kalibracja nie
zostanie wykonana, projektor nie będzie w stanie utrzymać ustalonej jasności.
• Należy okresowo wybierać opcję [Tak] w obszarze [Kalibracja źródła światła]
w menu [Kalibracja] (str. 178).
• Należy wybrać opcję CALIBRATION w obszarze [Harmonogram] (str. 175).
Opis menu
Ostrość marginalna
W trybie projekcji kopułowej ostrość obrazu można dostosować na krawędziach ekranu.
Funkcję tę można włączać i wyłączać za pomocą pilota zdalnego sterowania. Szczegółowe
instrukcje znajdują się w rozdziale „Regulacja ostrości zewnętrznej” (str. 73).
Opcja
Funkcja
Umożliwia wyłączenie zdalnego ustawiania ostrości na krawęWyłącz
dziach ekranu.
Włącz
Umożliwia włączenie zdalnego ustawiania ostrości na krawędziach
ekranu. Aby wyświetlić okno regulacji, naciśnij dwa razu przycisk
LENS (Obiektyw) na projektorze lub naciśnij dwa razy przycisk
FOCUS (Ostrość) na pilocie zdalnego sterowania.
Zresetuj
Umożliwia przywrócenie ostrości na krawędziach do standardowej
pozycji.
• W zależności od modelu zainstalowanego obiektywu funkcja ostrości marginalnej
może być niedostępna.
• Ustawienie dla tej funkcji wartości [Wyłącz] powoduje tylko, że nie będzie
wyświetlane okno regulacji. Wartości regulacji zostaną zachowane. To ustawienie
umożliwia zablokowanie zdalnego ustawiania ostrości krawędzi obrazu.
Rozmycie krawędzi
Jasność i kolor nakładających się krawędzi obrazu z wielu projektorów, tworzących obszar
połączenia, można dostosować w celu uzyskania lepszego wyglądu. Aby uzyskać szczegółowe
instrukcje, zobacz „Równoczesna projekcja przy użyciu wielu projektorów (rozmycie
krawędzi)” (str. 107).
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Umożliwia wyłączenie rozmycia.
Wyreguluj
Wyświetlanie menu regulacji obszaru rozmycia.
Znacznik początkowy Znacznik końcowy
Obszar mieszania
Regulacja obrazu wyświetlanego
z prawej strony
• Regulacja nie zawsze umożliwia eliminację nieodpowiednich kolorów lub jasności
w obszarze mieszania.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty rozmycia krawędzi, należy przełączyć wszystkie
projektory do tego samego trybu obrazu i dostosować poniższe ustawienia.
(1) Jasność, kontrast, wzmocnienie i rozdzielanie czerwonego/zielonego/niebieskiego,
poziom czerni, kolor połączenia, temperatura barwowa, poziom kolorów,
zrównoważenie kolorów, ostrość i gamma (str. 140)
(2) Dostosowanie kolorów przy użyciu funkcji 6-cio osiowej regulacji kolorów (str. 144)
(3) Dostosowanie gamma przy użyciu funkcji precyzyjnej korekcji gamma (str. 145)
(4) Regulacja narożników przy użyciu funkcji korekcji zniekształceń trapezowych (str. 151)
154
Opis menu
Podmenu
Funkcja
Lewa/
Prawa/
Górna/
Dolna
Wybierz kierunek obszaru mieszania do
dostosowania.
Szerokość
Określ szerokość między znacznikiem wyjściowym
a znacznikiem końcowym.
Pozycja
wyjściowa
Przesunięcie znacznika początkowego.
Boczna
• Duże obszary mieszania mogą przesłaniać okna dialogowe
sygnału wejściowego i inne elementy interfejsu. W tym
wypadku należy tymczasowo wybrać ustawienie [Wyłącz]
rozmycia krawędzi i sprawdzić wyświetlanie.
• Znacznik początkowy jest zazwyczaj wyrównany z krawędzią
obrazu, jednak może być również umieszczony w centrum
obrazu. W tym wypadku obszar mieszania czerni znajduje
się poza znacznikiem początkowym.
Można skorygować nieodpowiednie kolory lub niezgodności kolorów
w obszarze mieszania.
Podmenu
Wyłącz
Funkcja
Wyłączenie opcji dostosowania kolorów łączonych
obrazów.
Można skorygować nieodpowiednie kolory lub
niezgodności kolorów w obszarze mieszania.
Regulacja
mieszania
kolorów
Funkcja
Czerwony/
Zielony/
Niebieski
Indywidualne dostosowanie koloru
czerwonego, zielonego
i niebieskiego w celu
skorygowania nieodpowiednich
kolorów lub niezgodności kolorów
w obszarze mieszania.
Wyreguluj
155
Opis menu
Biały
Równoczesne dostosowanie
koloru czerwonego, zielonego
i niebieskiego w celu
skorygowania nieodpowiednich
kolorów lub niezgodności kolorów
w obszarze mieszania.
Przewodnik po menu
Opcja
Opis menu
Podmenu
Funkcja
Czerń w obszarze połączenia jest jaśniejsza niż w innych obszarach,
dlatego można dostosować poziom czerni poza obszarem połączenia,
tak aby różnica jasności była mniej zauważalna.
Pozycja znacznika
końcowego (ukrytego)
Lewy obraz
Obszar A: nie można regulować poziomu
czerni.
Obszar B: dostosuj do poziomu czerni
innego niż w obszarze D.
Obszar C: dostosuj, aby zapewnić płynne
przejście, do poziomów czerni
obszarów B i D.
CBA
Obszar D
Obszar mieszania
Obszary C–A (domyślnie: 0)
Podmenu
Wyłącz
Funkcja
Wyłączenie opcji regulacji poziomu czerni.
Wyreguluj obszary C–A w celu wygładzenia krawędzi
obszaru mieszania.
Regulacja
poziomu czerni
Opcja
Powierzchnia
Boczna
Funkcja
Pozwala wybrać kierunek
dostosowania: w lewo/prawo/górę/
dół.
Szerokość A/
Pozwala wyregulować szerokość
Szerokość B/
obszarów A–C.
Szerokość C
Pozwala wyregulować jasność i kolor obszarów B i D
dla ustawienia poziomu czerni.
Opcja
Poziom
czerni
Funkcja
Baza
obszaru B/D
Wyreguluj jasność obszarów B/D
dla ustawienia poziomu czerni.
Obszar D:
czerwony/
zielony/
niebieski
Indywidualna regulacja składników
koloru: czerwonego, zielonego
i niebieskiego dla poziomów czerni
obszaru B/D.
156
Opis menu
Podmenu
Funkcja
Wyświetlanie znaczników obszaru mieszania.
Opcja
Znacznik
Zresetuj
Funkcja
Wyłącz
Ukrywanie znaczników obszaru połączenia.
Włącz
Wyświetlanie znaczników obszaru mieszania. Znacznik
wyjściowy jest czerwony, a znacznik końcowy jest zielony.
Zresetowanie ustawień znaczników.
Zniekształcenie obrazu można skorygować, wyrównując narożniki obszaru
mieszania zgodnie z obrazem z projektora referencyjnego. W przypadku
projekcji multi należy wyrównać narożniki zgodnie z obszarem mieszania
projektora (dostosowanym uprzednio) stanowiącym bazę.
Punkty do dostosowania
Obszar
mieszania
Regulacja
narożników
Lewa,
Prawa,
Górna,
Dolna
Wybierz kierunek obszaru mieszania do
dostosowania. Cały obraz jest dopasowywany zgodnie
ze zmianą położenia narożników wybranego obszaru.
Obiektyw - Pozycja
> [Ustawienia instalacji] > [Obiektyw - Pozycja]
Podmenu
Funkcja
Odczyt pozycji 1–3
Umożliwia ustawienie obiektywu w pozycjach zapisanych za pomocą
funkcji Zapis pozycji 1–3.
Zapis pozycji 1–3
Umożliwia zapisanie pozycji obiektywu jako Zapis pozycji 1 – 3.
Przywraca obiektyw do pozycji zadanej.
Resetowanie
przesunięcia
obiektywu
• Pozycja zadana zależy od typu obiektywu.
• Pozycja zadana zmienia się także po zmianie orientacji
projektora z powodu zamontowania sufitowego itp. Przykład:
[+50%, 0%] > [-50%, 0%]
157
Opis menu
Projektor może zapisać w pamięci informacje o pozycji obiektywu. Możliwe jest
zapisanie maksymalnie trzech zestawów informacji o obiektywie (w tym ustawień
ostrości, zbliżenia i przesunięcia obiektywu), które można później przywrócić.
Przewodnik po menu
• Boki ustawione dla szerokości obszaru rozmycia krawędzi 12
lub większej można dostosować, gdy dla opcji
[Zniekształcenia trapezowe] wybrano ustawienie [Regulacja
narożników], a współczynnik proporcji wynosi [16:10].
• Aby zresetować zmiany wprowadzone podczas regulacji,
użyj funkcji [Zniekształcenia trapezowe] (str. 151).
Opis menu
• Aby zablokować (zabezpieczyć) zapisaną pozycję, ustaw dla opcji [Blokada pozycyjna]
(str. 149) wartość [Włącz].
• Oprócz informacji o pozycji obiektywu (w tym ustawień ostrości, zbliżenia
i przesunięcia obiektywu) zapisywane są wartości następujących ustawień:
- Poziome-pionowe zniekształcenie trapezowe/Regulacja narożników
- Kolor ekranu
- Cyfrowe przesunięcie obrazu
- Proporcje ekranu
- Zbliżenie
• Opcja [Odczyt pozycji] jest dostępna, gdy opcja [Zapis pozycji] zostanie użyta co
najmniej raz.
• Oryginalna pozycja obiektywu zależy od typu zastosowanego obiektywu.
• Po przywróceniu zapisanych pozycji obiektywu obrazy mogą być wyświetlane w nieco
innej pozycji niż zapisana.
• Ustawienie wielkości obrazu nieco mniejszej niż rozmiar ekranu (obszar obrazu)
pozwala zmieniać pozycje obiektywu bez obawy, że obraz będzie wystawał poza
ekran.
• Jeżeli wymagane jest precyzyjne ustawienie, użyj funkcji przesunięcia obiektywu,
zbliżenia i ustawiania ostrości w celu dokładnej regulacji.
Kolor ekranu
> [Ustawienia instalacji] > [Kolor ekranu]
Pozwala dostosować jakość kolorów wyświetlanego obrazu zgodnie z kolorem
ekranu projekcyjnego.
Podmenu
Funkcja
Normalny
To ustawienie należy wybrać, jeżeli używany jest standardowy ekran
projekcyjny. Obrazy są wyświetlane z ustawieniem oświetlenia
podobnym do naturalnego oświetlenia.
Zielona tablica
To ustawienie należy wybrać, jeżeli ciemnozielona powierzchnia, taka
jak tablica, jest używana jako ekran. W przypadku zielonej tablicy
można uzyskać jakość kolorów zbliżoną do ustawienia [Normalny].
Wyreguluj
To ustawienie należy wybrać, aby precyzyjnie dostosować kolor
czerwony, zielony i niebieski.
Przysłona
> [Ustawienia instalacji] > [Przysłona]
Użyj tej funkcji w przypadku projekcji kładącej większy nacisk na kontrast niż na jasność.
Podmenu
Otwarte
Funkcja
Wyłączenie regulacji przysłony.
Pozwala określić wartość przysłony ręcznie.
Wyreguluj
Ustawienie [Przysłona] nie wpływa na zużycie energii.
158
Opis menu
Deseń testowy
> [Ustawienia instalacji] > [Deseń testowy]
Pozwala wyświetlić deseń testowy (str. 106) w celu sprawdzenia rozdzielczości,
koloru i innych ustawień nawet bez sygnału wejściowego. Dostępne także po
naciśnięciu przycisku TEST PATTERN (Deseń testowy) na pilocie zdalnego
sterowania.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Ukrywanie desenia testowego.
Włącz
Wyświetlanie desenia testowego.
• Gdy wyświetlane jest menu desenia testowego, można przełączać desenie przy użyciu
przycisków [ ]/[ ]. Ponadto można zmieniać ustawienia deseni testowych, jeżeli są
dostępne, korzystając z przycisków [ ]/[ ].
• Menu deseni testowych jest ukrywane po pewnym czasie, ale można je wyświetlić
ponownie, naciskając przyciski [ ]/[ ].
Przewodnik po menu
Opis menu
159
Opis menu
Ustawienia systemowe
Pozwala dostosować sposób funkcjonowania projektora i pilota zdalnego
sterowania, krótkie sygnały dźwiękowe oraz inne szczegółowe ustawienia,
uwzględniane po uruchomieniu projektora, w trybie gotowości oraz innych
sytuacjach.
Ekran menu, gdy sygnał wejściowy to HDMI
Menu
Funkcja
Szczegóły
Ustawienia ekranu
użytkownika
Dostosuj ekrany użytkownika wyświetlane podczas
uruchamiania projektora, gdy sygnał jest niedostępny
i w innych sytuacjach.
str. 161
Ekranowe
Umożliwia ustawienie pozycji wyświetlanego obrazu,
wyświetlania lub ukrywania menu, informacji pomocy oraz
ikon ostrzegawczych i informacyjnych.
str. 162
Zdalne sterowanie/
Sterowanie boczne
Umożliwia skonfigurowanie operacji wykonywanych za
pomocą przycisków pilota zdalnego sterowania lub projektora.
str. 165
Wybór gniazda
wejścia audio
Pozwala wybrać gniazdo dla sygnału wejściowego audio.
str. 168
Jakość sygnału
HDBaseT
Umożliwia wyświetlenie jakości sygnału wideo dla wejścia
HDBaseT.
str. 168
Extron XTP
Umożliwia połączenie z urządzeniami Extron XTP
w przypadku połączenia z siecią za pośrednictwem
HDBaseT.
str. 169
Transmisja szeregowa Wyświetlenie wartości ustawień komunikacji szeregowej.
str. 169
Ustawienia źródła
zasilania
Umożliwia ustawienie sposobu zarządzania energią po
uruchomieniu, w trybie gotowości i gdy nie jest odbierany
sygnał.
str. 169
Redukcja rozmycia
ruchu
Rozmycie poruszających się obiektów występuje podczas
odtwarzana wideo. Dzięki redukcji rozmycia ruchu ta
wada jest mniej zauważalna.
str. 171
Język
Można wybrać wersję językową wyświetlanych menu.
str. 172
Inne ustawienia
Można ustawić hasło, sprawdzić okres wymiany filtra
powietrza oraz uzyskać dostęp do innych ustawień
i informacji.
str. 173
Niedostępne menu są wygaszone lub ukryte.
160
Opis menu
Ustawienia ekranu użytkownika
> [Ustawienia systemowe] > [Ustaw. ekranu użytkownika]
Pozwala przechwytywać logo i skonfigurować ustawienia wyświetlania logo.
Przechwytywanie logo
Bieżący obraz można zarejestrować jako logo użytkownika. Zarejestrowane logo użytkownika
mogą być wyświetlane, gdy żaden sygnał nie jest odbierany, gdy zostanie naciśnięty przycisk
BLANK (Puste) lub jako obraz startowy.
Opcja
Funkcja
Tak
To ustawienie umożliwia wyświetlanie obrazu do rejestracji logo.
Należy wybrać część obrazu, która zostanie zapisana, korzystając
z czerwonego obramowania, a następnie nacisnąć przycisk OK. Część
obrazu, wskazywana przez obramowanie, zostanie zarejestrowana.
Nie
Anulowanie rejestracji logo.
Tylko obrazy o współczynniku proporcji 16:10 można rejestrować jako logo użytkownika.
Położenie logo
Ekran bez sygnału
Dostosowanie ekranu wyświetlanego, gdy żadne sygnały wejściowe nie są odbierane.
Opcja
Funkcja
Ekran jest czarny.
Niebieski
Ekran jest niebieski.
Logo użytkownika
Logo użytkownika jest wyświetlane.
Ekran, kiedy pusty
Pozwala wybrać ekran wyświetlany, gdy obraz zostanie tymczasowo ukryty podczas projekcji
przy użyciu przycisku BLANK (Puste) na pilocie zdalnego sterowania.
Opcja
Funkcja
Czarny
Ekran jest czarny.
Niebieski
Ekran jest niebieski.
Wyłącz źródło
światła
Źródło światła jest wyłączane.
Logo użytkownika
Logo użytkownika jest wyświetlane.
161
Opis menu
Czarny
Przewodnik po menu
Pozwala ustawić położenie zarejestrowanych logo użytkownika.
Położenie można określić po zarejestrowaniu logo. Do wyboru jest położenie Górne lewe,
Górne prawe, Środkowe, Dolne lewe lub Dolne prawe.
Opis menu
Projektor włączony
Pozwala wybrać logo do wyświetlania po uruchomieniu do momentu projekcji obrazu
przesyłanego za pomocą sygnału wejściowego.
Opcja
Funkcja
Pomiń
Wyświetlany jest czarny ekran.
Logo Canon
Wyświetlanie logo Canon zarejestrowanego uprzednio w zakładzie
produkcyjnym.
Logo użytkownika
Logo użytkownika jest wyświetlane.
Ekranowe
> [Ustawienia instalacji] > [Ekranowe]
Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia wyświetlania dla menu
ekranowego, Pomocy oraz ikon ostrzeżeń lub przestróg.
Położenie menu
Można zmienić położenie wyświetlanego menu.
Do wyboru jest położenie Górne lewe, Górne prawe, Środkowe, Dolne lewe lub Dolne prawe.
Gdy używane jest rozmycie krawędzi, dostępna jest tylko opcja [Środkowe]. Inne
pozycje wyświetlania są wygaszone i niedostępne.
Czas wyświetlania menu
Czas wyświetlania można menu można regulować w zakresie od 10 lub 30 sekund
(ustawienie standardowe) do 3 minut.
Opcja
Funkcja
Normalny
Menu jest wyświetlane przez 10 lub 30 sekund.
Przedłużony
Menu jest wyświetlane przez 3 minuty.
162
Opis menu
Można również zmienić następujące ustawienia czasu wyświetlania.
Element
[Normalny] [Przedłużony]
- Ekran menu
30 sekund
- Rozmycie krawędzi/Regulacja narożników (str. 154)
3 minuty
-
3 minuty
Sygnał wejściowy (str. 46)
Zniekształcenia trapezowe (str. 102)
Resetowanie zniekształcenia trapezowego (str. 105)
Ostrość (str. 47)
Zbliżenie (str. 47)
Przesunięcie obiektywu (str. 71)
Resetowanie przesunięcia obiektywu (str. 73)
10 sekund
Ostrość marginalna
Cyfrowe przesunięcie obrazu (str. 151)
Resetowanie cyfrowego przesunięcia obrazu
Format obrazu (str. 130)
Tryb obrazu (str. 139)
Głośność (str. 33, str. 38)
Gamma (str. 140)
Obrót menu
Można obrócić wyświetlane menu. Na przykład podczas wyświetlania w orientacji pionowej,
gdy projektor jest zainstalowany pod kątem 90°, należy określić orientację wyświetlanych
menu, aby wyrównać je z górną lub dolną krawędzią wyświetlanych obrazów.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Menu nie są obracane. W przypadku projektorów zainstalowanych
poziomo menu wyświetlane są w czytelnej orientacji.
90 stopni w lewo
90 stopni
w prawo
Menu są obracane o 90°. W przypadku projektorów zainstalowanych
w pozycji pionowej (obróconych o 90° w prawo lub w lewo) menu są
wyświetlane w czytelnej orientacji.
163
Opis menu
• Aby określić orientację obrotu menu, orientacja projektora jest wykrywana bezpośrednio
po uruchomieniu lub gdy to ustawienie zostanie przełączone na [Auto].
• W przypadku zmiany orientacji projektora podczas projekcji menu nie są obracane
automatycznie.
Przewodnik po menu
Auto
W razie potrzeby automatycznie obraca menu, używając
przyspieszeniomierza w celu określenia, czy projektor jest
zainstalowany w położeniu pionowym (obrócony 90° w prawo lub
w lewo) czy poziomym.
Opis menu
Przewodnik
Wyświetlanie ekranu przewodnika.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Ukrywanie ekranu przewodnika.
Włącz
Wyświetlanie ekranu przewodnika.
Ekran przewodnika jest wyświetlany w następujących okolicznościach.
• Sygnał wejściowy nie jest wykrywany.
• W trybie [BLANK], [FREEZE] lub [D.ZOOM] naciśnięto nieodpowiedni przycisk (str. 37).
• Gdy dla opcji blokady pozycyjnej (str. 149) wybrano ustawienie [Włącz] i naciśnięto
przyciski blokowane przez tę funkcję.
• Gdy projektor jest już włączony i zostanie naciśnięty przycisk POWER (Zasilanie).
Pokaż status wejścia
Określ, czy stan sygnału jest wyświetlany, gdy sygnał jest niedostępny lub konfigurowane są
ustawienia sygnału.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Stan sygnału nie jest wyświetlany.
Włącz
Stan sygnału jest wyświetlany.
Przewodnik NMPJ w trybie gotowości
Pozwala ustawić, czy wyświetlać komunikat podczas oczekiwania na połączenie NMPJ.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
W trybie gotowości połączenia NMPJ nie jest wyświetlany komunikat.
Włącz
W trybie gotowości połączenia NMPJ jest wyświetlany komunikat.
Identyfikator podziału ekranu
Pozwala ustawić, czy cyfra (1 lub 2) identyfikująca ekrany w trybie podziału ekranu powinna
być wyświetlana. Nawet jeżeli wybrano ustawienie [Wyłącz], będą wyświetlane znaczniki
narożników wskazujące stronę z prawami sterowania.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Ukrywanie identyfikatora ekranu.
Włącz
Wyświetlanie identyfikatora ekranu.
164
Opis menu
Informacja ostrzegawcza filtra powietrza
Wyświetla ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra powietrza.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Ostrzeżenie dotyczące filtra powietrza nie jest wyświetlane.
Włącz
Ostrzeżenie dotyczące filtra powietrza jest wyświetlane.
Po wybraniu dla opcji [Inf. ostrzeg. filtra powietrza] ustawienia [Wyłącz] ostrzeżenie
dotyczące wymiany filtra nie jest wyświetlane. Zalecamy regularne sprawdzanie
licznika filtra powietrza (str. 179) w celu ustalenia, kiedy należy wymienić filtr.
Ostrzeżenie o przegrzaniu
Określ, czy ikona ostrzegająca o wysokiej temperaturze ( ) jest wyświetlana, gdy
temperatura wewnętrzna jest wysoka i procesor może zostać przegrzany.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie opcji wyświetlania ikony ostrzegającej o wysokiej
temperaturze.
Włącz
Włączenie opcji wyświetlania ikony ostrzegającej o wysokiej
temperaturze.
Zdalne sterowanie / Sterowanie boczne
> [Ustawienia systemowe] > [Zdalne ster. / Ster. boczne]
Umożliwia określenie, które operacje są dostępne za pomocą przycisków na pilocie
zdalnego sterowania lub bocznego panelu sterowania projektora.
Przewodnik po menu
Można włączyć opcję generowania sygnału akustycznego podczas obsługi projektora.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie sygnału akustycznego.
Włącz
Włączenie sygnału akustycznego.
Sygnał akustyczny nie będzie generowany, jeżeli dźwięk projektora zostanie
wyciszony przy użyciu przycisku MUTE (Wyciszenie) na pilocie zdalnego sterowania.
165
Opis menu
Sygnał akustyczny
Opis menu
Repetycja klawiszy
Repetycja klawiszy umożliwia naciskanie i przytrzymywanie zamiast wielokrotnego
naciskania przycisków projektora lub pilota zdalnego sterowania.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie repetycji klawiszy.
Włącz
Włączenie repetycji przycisków.
Blokada klawisza
Blokada projektora lub pilota (bezprzewodowego) zapobiegająca obsłudze.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie blokady klawiszy. Możliwa jest obsługa przy użyciu
projektora lub pilota zdalnego sterowania.
Urządzenie
główne
Obsługa przy użyciu projektora nie jest możliwa.
Należy korzystać z pilota zdalnego sterowania.
Pilot
(bezprzewodowy)
Blokada obsługi przy użyciu pilota zdalnego sterowania (str. 40).
Skorzystaj z przycisków projektora.
Możliwa jest również obsługa przy użyciu opcjonalnego
przewodowego pilota zdalnego sterowania (RS-RC05).
Wyłączenie blokady przycisków
Wyłącz projektor i odłącz wtyczkę przewodu zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK
na projektorze i podłącz przewód zasilania, nie zwalniając przycisku OK. Po chwili zostanie
wygenerowany krótki sygnał dźwiękowy, a przyciski sterujące zostaną odblokowane.
Jeżeli dostęp do tej opcji zostanie uzyskany przy użyciu bocznego panelu sterowania
projektora, ustawienie [Urządzenie główne] jest niedostępne. Podobnie, jeżeli dostęp
do tej opcji zostanie uzyskany przy użyciu pilota zdalnego sterowania, ustawienie [Pilot
(bezprzewod.)] jest niedostępne.
Ustawienia odbiornika IR
Wybierz odbiornik fal podczerwonych projektora.
Opcja
Funkcja
Wszystkie
Użycie przedniego i tylnego odbiornika projektora.
Przód
Użycie przedniego odbiornika projektora.
Tylny
Użycie tylnego odbiornika projektora.
166
Opis menu
Kanał zdalnego sterowania
Oddzielne kanały można przypisać do maksymalnie czterech projektorów, aby obsługiwać je
przy użyciu jednego pilota zdalnego sterowania.
Wybór kanału projektora
Jeżeli używany jest przewodowy pilot zdalnego sterowania, konfigurowanie kanału zdalnego
sterowania nie jest konieczne.
Opcja
Funkcja
Kanał 1
Kanał 2
Kanał 3
Wybór kanału zdalnego sterowania używanego do obsługi projektora
Kanał 4
Niezależny
Możliwość obsługi przy użyciu pilota zdalnego sterowania
przypisanego do dowolnego kanału.
Wybór kanału w pilocie zdalnego sterowania
Po zmianie kanału projektora przy użyciu menu należy zawsze odpowiednio zmienić kanał
pilota zdalnego sterowania.
Kanał 1
Należy przytrzymać przycisk Ch i [1] przez 3 sekundy.
Kanał 2
Należy przytrzymać przycisk Ch i [2] przez 3 sekundy.
Kanał 3
Należy przytrzymać przycisk Ch i [3] przez 3 sekundy.
Kanał 4
Należy przytrzymać przycisk Ch i [4] przez 3 sekundy.
Niezależny
Należy przytrzymać przycisk Ch i [0] przez 3 sekundy.
Ustawienia przycisku [INPUT A-C]
Opcja
INPUT A
INPUT B
INPUT C
Funkcja
Należy wybrać jeden z następujących sygnałów wejściowych:
[Wyłącz], [HDMI], [DisplayPort], [Cyfrowe z komputera], [Analogowy
z komputera 1], [Analogowy z komputera 2], [Komponentowe],
[HDBaseT], [LAN] lub [USB].
Przewodnik po menu
Pozwala wybrać sygnały wejściowe, które mają zostać przypisane do przycisków INPUT A-C
(Sygnał wejściowy A-C) na pilocie zdalnego sterowania. Umożliwia to bezpośredni wybór
sygnałów wejściowych.
Ustawienia przycisku [Fn]
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłącza możliwość przypisywania funkcji do przycisku Fn na pilocie
zdalnego sterowania.
Podział ekranu
Umożliwia przełączanie trybu podziału ekranu przy użyciu przycisku
Fn na pilocie zdalnego sterowania.
Wybierz funkcję, która ma zostać przypisana do przycisku Fn na pilocie zdalnego
sterowania.
167
Opis menu
Pozwala wybrać funkcję i przypisać ją do przycisku Fn na pilocie zdalnego sterowania.
Opis menu
Wybór gniazda wejścia audio
> [Ustawienia systemowe] > [Wybór gniazda wejścia audio]
Wybór gniazda wejścia audio używanego do obsługi różnych sygnałów.
Podmenu
Funkcja
HDMI
Pozwala wybrać gniazdo dla sygnału wejściowego audio.
DisplayPort
Cyfrowy z komputera
Analogowy z komputera 1
Opcja
Wyłącz
Funkcja
Wyłączenie sygnału wyjściowego audio.
Wejście audio Przesyłanie sygnałów audio z wejścia AUDIO IN.
Analogowy z komputera 2
HDMI
Przesyłanie sygnałów audio z wejścia HDMI.
Komponentowe
HDBaseT
Przesyłanie sygnałów audio z wejścia HDBaseT.
DisplayPort
Przesyłanie sygnałów audio z wejścia DisplayPort.
LAN
Przesyłanie sygnałów audio ze złącza LAN. Sygnał
audio jest przekazywany przez aplikację NMPJ.
HDBaseT
LAN
USB
Jakość sygnału HDBaseT
> [Ustawienia systemowe] > [Jakość sygnału HDBaseT]
Umożliwia wyświetlenie jakości sygnału wideo dla wejścia HDBaseT. Poziom
odbieranego sygnału wejściowego HDBaseT jest wskazywany przez białą linię.
Wysoki
Reprezentowany przez zielony segment. Ten poziom jest zalecany.
Średni
Reprezentowany przez żółty segment. Sygnał jest niestabilny. Sprawdź przewód.
Niski
Reprezentowany przez czerwony segment. Nie można korzystać z sygnału.
Napraw połączenie przewodowe lub wymień przewód.
Nie wolno zwijać lub zginać przewodów.
168
Opis menu
Extron XTP
> [Ustawienia systemowe] > [Extron XTP]
Pozwala ustawić, czy łączyć z nadajnikami Extron XTP w przypadku połączenia za
pośrednictwem HDBaseT.
Podmenu
Funkcja
Wyłącz
Nie łącz z urządzeniami XTP.
Włącz
Połącz z urządzeniami XTP.
Transmisja szeregowa
> [Ustawienia systemowe] > [Transmisja szeregowa]
Pozwala wybrać złącza używane do transmisji szeregowej. Korzystając z tego
ustawienia, można też sprawdzić, jakie złącze wybrano do transmisji szeregowej.
Podmenu
Funkcja
Port serwisowy
Użycie portu serwisowego (CONTROL).
HDBaseT
Użycie portu HDBaseT.
Opcja
Funkcja
Szybkość transmisji Modulacja w bitach na sekundę.
Szczegół
Bity danych
Liczba bitów danych.
Parzystość
Liczba bitów parzystości.
Bit stopu
Długość znacznika reprezentującego
zakończenie bitów danych. Należy wybrać 1
lub 2.
> [Ustawienia systemowe] > [Ustawienia źródła zasilania]
Umożliwia ustawienie sposobu zarządzania energią po uruchomieniu, w trybie
gotowości i gdy nie jest odbierany sygnał.
Przewodnik po menu
Ustawienia źródła zasilania
Opis menu
169
Opis menu
Ustawienie gotowości zasilania
Pozwala ustawić stan działania funkcji sieciowej w trybie gotowości.
Opcja
Funkcja
Normalny
Wszystkie funkcje sieciowe, w tym ekran sieci Web i PJLink są
dostępne, gdy są włączone.
Niski pobór mocy
Wszystkie funkcje, oprócz niektórych dla sieci LAN (takich jak
operacje wykonywane przez sieć), są wyłączone.
• Gdy harmonogram jest włączony, ustawienie [Ustaw. gotowości zasilania] ma
wartość [Normalne] i nie można go zmienić (str. 175).
• Gdy bezprzewodowa sieć LAN jest włączona ustawienie [Ustaw. gotowości
zasilania] ma wartość [Normalna] i nie można go zmienić (str. 183).
• Gdy funkcja IPsec jest włączona ustawienie [Ustaw. gotowości zasilania] ma wartość
[Normalna] i nie można go zmienić (str. 213).
Szybkie uruchomienie
Umożliwia szybszy rozruch przy następnym uruchomieniu, pozostawiając część obwodów
włączoną na 90 minut po wyłączeniu projektora. Aby jednak uniknąć gwałtownych skoków
natężenia, projekcja jest opóźniona o co najmniej 1,7 sekundy.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłącza szybkie uruchomienie.
Włącz
Włącza szybkie uruchomienie.
Tryb zarządzania zasilaniem
Pozwala ustawić wyłączenie źródła światła lub przejście do trybu gotowości, jeżeli nie ma
sygnału wejściowego. Ta funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie źródła światła lub
zasilania po określonym czasie, jeżeli pilot zdalnego sterowania lub projektor nie są używane.
Opcja
Funkcja
Wyłączone
Wyłączenie trybu zarządzania zasilaniem.
Wyłącz źródło
światła
Wyłącza tylko źródło światła.
Tryb gotowości
Wyłącza projektor i przełącza go do trybu gotowości.
• Projekcja jest wznawiana po przywróceniu tego samego sygnału wejściowego,
użyciu pilota zdalnego sterowania lub projektora lub wysłaniu poleceń użytkownika
umożliwiających włączenie projektora.
• Aby przywrócić projekcję po przełączeniu projektora do trybu gotowości, należy
wykonać takie same czynności, jak podczas zwykłego włączania projektora.
• Jeśli wybrano ustawienie [Wyłączone], opcja [Włącz bezp. zasil.] będzie niedostępna.
170
Opis menu
Czas zarządzania zasilaniem
Pozwala ustawić czas oczekiwania przed wyłączeniem źródła światła lub przełączeniem
projektora do trybu gotowości, zależnie od ustawienia [Tryb zarządzania zasilaniem].
Opcja
5 min–60 min
Funkcja
Po 30 sekundach bez sygnału wejściowego i bezczynności projektora
wyświetlony zostanie ekran odliczania dla wybranego ustawienia
czasowego.
• Jeżeli warunki dla rozpoczęcia odliczania zostaną spełnione, gdy wyświetlany obraz
jest ukryty, zostanie on ponownie wyświetlony.
• Po rozpoczęciu odliczania sygnał wyjściowy audio zostanie wyłączony.
Włącz bezpośrednie zasilanie
Pozwala włączyć projektor, podłączając przewód zasilania bez naciskania przycisku
POWER (Zasilanie).
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Naciśnięcie przycisku POWER (Zasilanie) będzie wymagane do
włączenia projektora.
Włącz
Podłączenie przewodu zasilania będzie wystarczające do włączenia
projektora.
Redukcja rozmycia ruchu
> [Ustawienia systemowe] > [Redukcja rozmycia ruchu]
Rozmycie poruszających się obiektów występuje podczas odtwarzana wideo.
Dzięki redukcji rozmycia ruchu ta wada jest mniej zauważalna.
Opcja
Przewodnik po menu
• Przed wybraniem opcji bezpośredniego włączania zasilania należy koniecznie
wybrać dla opcji [Tryb zarządzania zasilaniem] ustawienie inne niż [Wyłączone].
Jeśli wybrano ustawienie [Wyłączone], opcja [Włącz bezp. zasil.] będzie niedostępna.
• W projektorze uwzględniono również funkcję bezpośredniego wyłączania zasilania.
Projektor nie zostanie uszkodzony, nawet jeżeli zasilanie zostanie odłączone podczas
projekcji bez naciśnięcia przycisku POWER (Zasilanie). Zmiany ustawień wprowadzone
bezpośrednio przed odłączeniem zasilania mogą jednak nie zostać zapisane.
Funkcja
Wyłączenie funkcji redukcji rozmycia ruchu.
Słaby
Redukcja rozmycia obrazu w przypadku obrazów o wysokiej
dynamice. Należy pamiętać, że obrazy mogą być nieco
ciemniejsze i może wystąpić migotanie.
Silny
Redukcja rozmycia obrazu w przypadku obrazów o większej
dynamice niż przy ustawieniu [Słaby]. Należy pamiętać, że obrazy
mogą być ciemniejsze i może wystąpić migotanie.
• Jeżeli wybranie ustawienia [Silny] lub [Słaby] powoduje powstanie uciążliwego
migotania, należy wybrać ustawienie [Wyłącz].
• Funkcja [Redukcja rozmycia ruchu] jest niedostępna w trybie obrazu [DICOM SIM].
Menu jest wygaszone.
171
Opis menu
Wyłącz
Opis menu
Język
> [Ustawienia systemowe] > [Język]
Pozwala wybrać wersję językową wyświetlanego menu.
Język
angielski
rosyjski
czeski
niemiecki
holenderski
duński
francuski
fiński
arabski
włoski
norweski
chiński (uproszczony)
hiszpański
turecki
chiński (tradycyjny)
portugalski
polski
koreański
szwedzki
węgierski
japoński
172
Opis menu
Inne ustawienia
> [Ustawienia systemowe] > [Inne ustawienia]
Pozwala zarejestrować hasło, ustawić hasło, zresetować licznik wymiany filtra
powietrza, zaplanować działanie oraz uzyskać dostęp do innych informacji
i ustawień.
Ustawianie hasła
Projektor zostanie wyłączony, jeżeli nie zostanie wprowadzone poprawne hasło.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Można korzystać z projektora, nawet jeżeli hasło nie zostanie
wprowadzone.
Włącz
Nie można korzystać z projektora, jeżeli poprawne hasło nie zostanie
wprowadzone.
Anulowanie hasła
• Ustawienie [Włącz] można wybrać pod warunkiem, że skonfigurowano opcję [Zapisz
hasło].
Jeżeli hasło zostało skonfigurowane, ekran wprowadzania hasła jest wyświetlany po
włączeniu zasilania.
Wprowadź czterocyfrowe hasło.
Wprowadź hasło, używając przycisków [ ]/[ ]/[ ]/[ ] lub przycisków
numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.
Jeżeli hasło jest prawidłowe, projekcja zostanie rozpoczęta. Jeżeli nieprawidłowe
hasło zostanie wprowadzone trzy razy, zasilanie zostanie wyłączone.
• Projektor jest również wyłączany po trzech minutach bezczynności na ekranie
wprowadzania hasła.
173
Opis menu
Anulowanie
Aby wymusić anulowanie hasła przy użyciu pilota zdalnego sterowania,
przy użyciu
należy w trybie gotowości nacisnąć przycisk MENU 3 razy, a następnie
pilota zdalnego
nacisnąć przycisk POWER (Zasilanie).
sterowania
Przewodnik po menu
Anulowanie
w projektorze
Wyłącz projektor i odłącz wtyczkę przewodu zasilania.
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU na bocznym panelu
sterowania i podłączyć wtyczkę przewodu zasilania. Przycisk MENU
należy zwolnić dopiero po wygenerowaniu sygnału akustycznego. Hasło
zostanie anulowane po wygenerowaniu sygnału akustycznego przez
projektor. (Wprowadzone hasło również zostanie zresetowane).
Opis menu
Zapisz hasło
Pozwala zarejestrować hasło, aby rozpocząć projekcję.
Wprowadź czterocyfrowe hasło.
Wprowadź hasło, używając przycisków kierunkowych [ ] (1)/[ ] (2)/[ ] (3)/[ ] (4) lub
przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.
Czterocyfrowe hasło jest wprowadzane w kolejności od lewej do prawej. Po wprowadzeniu
ostatniej cyfry hasło zostanie automatycznie zarejestrowane.
Aby przerwać rejestrację, naciśnij przycisk MENU.
Ustawienia daty i godziny
Pozwala wybrać ustawienia czasu, takie jak bieżąca data i godzina, format wyświetlania
daty/godziny, czas letni i strefa czasowa.
Podmenu
Funkcja
Pozwala ustawić datę i godzinę. Aktualnie ustawiona data i godzina są
wyświetlane i aktualizowane co sekundę.
Ekran jest pusty, jeżeli nie skonfigurowano ustawienia [Data
i godzina].
Podmenu
Data i godzina
Funkcja
Data
Pozwala wprowadzić datę.
Godzina
Pozwala wprowadzić godzinę.
Wpisz
Umożliwia potwierdzenie wprowadzonych wartości. W tym
momencie ustawienie [Data i godzina] zaczyna działać.
• Format wyświetlania daty/godziny można ustawić w opcji
[Format wyświetlania daty].
• Jeżeli projektor nie będzie podłączony do źródła zasilania
przez dłuższy czas, ustawienia mogą zostać zresetowane.
Format
wyświetlania
daty
Pozwala wybrać ustawienie [rok/miesiąc/dzień], [miesiąc/dzień/rok] lub
[dzień/miesiąc/rok] jako format wyświetlania daty i godziny
w harmonogramach i innych miejscach.
Przestawia czas o godzinę do przodu na początku czasu letniego i o godzinę
do tyłu na końcu. Okres czasu letniego należy ustawić wcześniej.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłącza czas letni.
Włącz
Włącza czas letni.
Edycja
Pozwala edytować początek i koniec okresu czasu
letniego. Należy ustawić miesiąc, dzień i godzinę na
ekranie edycji widocznym obok daty/godziny
rozpoczęcia i zakończenia.
Czas letni
Ustawienie [Włącz] opcji [Czas letni] jest niedostępne do
momentu ustawienia godziny rozpoczęcia i zakończenia.
Region
Pozwala wybrać miasto w strefie czasowej, w której projektor jest używany.
Wyświetlana jest strefa czasowa miasta wybranego w opcji [Strefa czasowa].
174
Opis menu
Podmenu
Funkcja
Pozwala ustawić, czy synchronizować ustawienie godziny w projektorze
za pomocą protokołu SNTP (Simple Network Time Protocol).
Podmenu
SNTP
Funkcja
Włącz (IPv4)
Użycie protokołu SNTP za pośrednictwem połączenia IPv4.
Włącz (IPv6)
Użycie protokołu SNTP za pośrednictwem połączenia IPv6.
Wyłącz
Wyłączenie protokołu SNTP.
• Ustawienie [SNTP] jest niedostępne, gdy dla opcji [Sieć
(przew./bezprzew.)] ustawiono wartość [Wyłącz/Wyłącz].
• Użyj ekranu sieci Web, aby ustawić adres IP serwera SNTP.
Opcja [SNTP] jest niedostępna do momentu ustawienia
adresu IP serwera SNTP.
Harmonogram
Niektóre zadania projektora można zautomatyzować, dodając je do harmonogramu. Jako
czas zaplanowanych zadań można wybrać opcję [Domyślny], który przypada poza danym
okresem, albo jeden z pięciu ustawionych okresów specjalnych.
Funkcja
Domyślny
Pozwala ustawić harmonogram ogólny nieprzypadający w danym okresie.
Specjalny okres
1–5
Pozwala ustawić maksymalnie pięć okresów dla harmonogramu operacji.
• Opcja [Włącz] jest wygaszona do momentu ustawienia okresu w opcji [Specjalny
okres 1] – [Specjalny okres 5].
• Ustawienia [Włącz] i [Wyłącz] są wygaszone dla okresów w opcji [Specjalny okres 1] –
[Specjalny okres 5], które już minęły.
• Ustawienie dla dowolnego harmonogramu wartości [Włącz] powoduje zmianę
ustawienia opcji [Ustaw. gotowości zasilania] (str. 170) na [Normalne].
• Zadania zaplanowane w ustawieniu [Domyślny] nie są wykonywane w czasie
obowiązywania harmonogramów dla okresów specjalnych.
175
Opis menu
Opcja
Przewodnik po menu
Ustawienia [Okres] dla okresu specjalnego nie można skonfigurować tak, aby
pokrywało się z innym okresem.
Opis menu
Szczegółowe ustawienia harmonogramu
Opcja
Wyłącz
Włącz
Funkcja
Wyłączenie harmonogramu.
Włączenie harmonogramu.
Edycja harmonogramu.
■ Domyślny
Edycja
176
Opis menu
Opcja
Funkcja
■ Specjalny okres
Pozwala wybrać dzień w pozycji [Dzień tygodnia] oraz godziny,
operacje i parametry.
Podmenu
Edycja
Okres
Funkcja
Pozwala edytować okres (daty rozpoczęcia
i zakończenia) dla zaplanowanej operacji. Należy
pamiętać, że ustawienie opcji [Okres] jest używane
dla harmonogramu [Domyślny].
Dzień tygodnia Pozwala zmienić dzień tygodnia do edycji.
Edytuj
harmonogram
Przewodnik po menu
Pozwala edytować zadania zaplanowane dla
wybranej pozycji [Dzień tygodnia]. Wymienione
godziny, operacje i parametry (POWER ON/OFF,
INPUT, CALIBRATION) można ustawić lub usunąć.
Opis menu
177
Opis menu
Opcja
Funkcja
Podmenu
Zresetuj
Funkcja
Usuwa ustawienia wybranego harmonogramu.
Ustawienia opcji [Okres] i dnia tygodnia zostaną
resetowane.
Kopiuje zadania zaplanowane dla wybranej pozycji
[Dzień tygodnia] do innego dnia w menu kopiowania
harmonogramu.
Edycja
Kopiuj
harmonogram
do innego dnia
Kalibracja
Kalibracja umożliwia wyregulowanie projektora w celu skompensowania zmian jakości
obrazu spowodowanych długotrwałym użytkowaniem lub różnicami zachodzącymi
w otoczeniu podczas użytkowania.
Podmenu
Funkcja
Można przywrócić oryginalne ustawienie gamma, jeżeli projektor był
używany przez pewien czas i widoczna jest zmiana krzywych odcieni
lub przebarwienie kolorów neutralnych. Opcji Przywróć gamma można
użyć dopiero po około 30 minutach od projekcji.
Opcja
Przywróć
gamma
Funkcja
Wyłącz
Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych bez
przywracania ustawienia gamma
Wyreguluj
Przywrócenie oryginalnego ustawienia gamma
i zastosowanie rezultatu.
• Przywrócenie ustawienia gamma powoduje przywrócenie
krzywych odcieni i kolorów neutralnych do wartości domyślnych,
ale oryginalna projekcja nie może być dokładnie dopasowana.
• Jeżeli ustawienie gamma zostanie przywrócone, ekran
regulacji będzie wyświetlany przez około 3 minuty.
• Aby przerwać przywracanie ustawienia gamma, naciśnij
przycisk POWER (Zasilanie) lub EXIT (Zamknij). Anulowanie
spowoduje przywrócenie ustawienia [Wyłącz].
178
Opis menu
Podmenu
Funkcja
Użyj tej opcji w przypadku wątpliwości dotyczących pogorszenia barwy
i luminancji źródła światła w wyniku długotrwałego użytkowania.
Kalibracja
źródła światła
Opcja
Funkcja
Tak
Wykonuje kalibrację źródła światła.
Nie
Nie wykonuje kalibracji źródła światła.
Opcji Kalibracja źródła światła można użyć dopiero po około 30 minutach od projekcji.
Licznik filtra powietrza
Wyświetla licznik przypominający o wymianie filtra.
Wyświetla także ekran resetowania licznika.
• Po wymianie filtra powietrza, zresetuj licznik filtra powietrza.
• Aby uzyskać informacje dotyczące wymiany filtra powietrza, zobacz str. 216 – str. 217.
Licznik mocy
Ten licznik wskazuje całkowity czas, w którym projektor był podłączony do zasilania.
Ta wartość nie jest resetowana, nawet jeżeli zostanie wykonane polecenie
[Ustawienia fabryczne].
Oprogramowanie firmowe
Umożliwia aktualizację oprogramowania firmowego projektora.
Przed zaktualizowaniem oprogramowania firmowego sprawdź wyświetlaną wersję.
179
Opis menu
• Pokazane tutaj wersje oprogramowania firmowego zostały podane wyłącznie dla
celów informacyjnych i różnią się od rzeczywistych wersji.
• W niektórych wypadkach nie można pobrać aktualizacji. Aby uzyskać więcej
informacji, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.
• Aktualizacja oprogramowania firmowego trwa kilka minut. Podczas aktualizacji czerwony
wskaźnik LED miga. Nie wolno wyłączać projektora, gdy wskaźnik LED miga. Po
aktualizacji projektor zostanie automatycznie wyłączony i przełączony do trybu gotowości.
Przewodnik po menu
Oprogramowanie firmowe projektora można zaktualizować w następujący sposób.
1. Pobierz zaktualizowane oprogramowanie firmowe z witryny internetowej firmy Canon
i zapisz je w katalogu głównym pamięci USB.
2. Podłącz pamięć USB do złącza USB.
3. Aby dokończyć proces aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami.
Opis menu
Ustawienia fabryczne
Pozwala zresetować ustawienia elementu menu i przywrócić domyślne fabryczne ustawienia
systemowe.
Opcja
Funkcja
Tak
Zresetowanie ustawień i przywrócenie wartości domyślnych.
Nie
Anulowanie resetowania ustawień i przywrócenia wartości domyślnych.
180
Opis menu
Ustawienia sieciowe
Ustawienia opisane w tej sekcji dotyczą połączeń sieci przewodowej
i bezprzewodowej, hasła sieciowego i innych aspektów projekcji sieciowej.
Ekran menu, gdy sygnał wejściowy to HDMI
Menu
Funkcja
Szczegóły
str. 182
Ustawianie hasła
sieciowego
Pozwala włączyć lub wyłączyć ochronę ustawień
sieciowych hasłem.
str. 182
Zarejestruj hasło
sieciowe
Ustaw hasło sieciowe.
str. 182
Sieć (przewodowa/
bezprzewodowa)
Pozwala włączyć lub wyłączyć przewodową lub
bezprzewodową łączność sieciową i tryb roboczy.
str. 183
Ustawienia szczegółowe
(przewodowe)
Wyświetlanie i konfigurowanie zaawansowanych
ustawień połączeń przewodowych.
str. 184
Ustawienia szczegółowe
(bezprzewodowe)
Wyświetlanie i konfigurowanie zaawansowanych
ustawień połączeń bezprzewodowych.
str. 188
PJLink*
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję PJLink.
str. 193
AMX Device Discovery*
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję AMX Device
Discovery
str. 194
Crestron RoomView*
Włącz lub wyłącz funkcję Crestron RoomView
str. 194
Informacja
Umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących sieci.
str. 195
Niedostępne menu są wygaszone lub ukryte.
* Dostępne tylko dla połączeń przewodowych.
181
Opis menu
Pozwala zablokować lub odblokować ustawienia
sieciowe, w zależności od tego, czy użytkownik chce
zapobiec wprowadzaniu zmian.
Przewodnik po menu
Blokada nastawy
sieciowej
Opis menu
Blokada nastawy sieciowej
> [Ustawienia sieciowe] > [Blokada nastawy sieciowej]
Pozwala włączyć/wyłączyć blokadę uniemożliwiającą zmianę ustawień sieciowych.
Opcja
Funkcja
Odblokuj
To ustawienie umożliwia anulowanie blokady i zezwolenie na zmianę
ustawień sieciowych. Aby anulować blokadę, należy wprowadzić hasło.
Należy użyć przycisków [ ]/[ ]/[ ]/[ ] lub przycisków numerycznych
na pilocie zdalnego sterowania, aby wprowadzić 4-cyfrowe hasło
sieciowe.
Zablokuj
Zablokowanie ustawień.
• Wymuszenie anulowania blokady sieciowej
Aby anulować blokadę, naciśnij następujące przyciski w podanej kolejności: [ ] [OK]
[ ] [OK] [ ] [OK]. Ta operacja spowoduje przywrócenie hasła sieciowego do wartości
[ ] [ ] [ ] [ ] ([1] [1] [1] [1]).
• Ustawienie dla opcji [Ustaw. hasła sieciowego] wartości [Wyłącz] sprawi, że ustawienia
sieciowe pozostaną odblokowane.
Ustawianie hasła sieciowego
> [Ustawienia sieciowe] > [Ustaw. hasła sieciowego]
Pozwala określić, czy do zmiany ustawień sieciowych projektora wymagane jest
hasło.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Hasło sieciowe nie jest używane.
Włącz
Hasło sieciowe jest używane.
Zarejestruj hasło sieciowe
> [Ustawienia sieciowe] > [Zarejestr. hasło sieciowe]
Należy użyć przycisków [ ]/[ ]/[ ]/[ ] lub przycisków numerycznych na pilocie
zdalnego sterowania, aby wprowadzić hasło sieciowe projektora.
182
Opis menu
Sieć (przewodowa/bezprzewodowa)
> [Ustawienia sieciowe] > [Sieć (przew./bezprzew.)]
Pozwala włączyć lub wyłączyć przewodową lub bezprzewodową łączność sieciową
i tryb roboczy.
Wybranie ustawienia [Wyłącz] umożliwia zmniejszenie zużycia energii.
Opcja
Funkcja
Wyłącz/Wyłącz
Wyłączenie funkcji sieciowej.
Włącz/Wyłącz
Włączenie tylko obsługi sieci przewodowej.
Włącz/Włącz (Pj AP)
Włączenie obsługi sieci przewodowej i bezprzewodowej (tryb PJ AP).
Wyłącz/Włącz (Pj AP)
Włączenie tylko obsługi sieci bezprzewodowej (tryb PJ AP).
Wyłącz/Włącz (Infra)
Włączenie tylko obsługi sieci bezprzewodowej (tryb infrastruktury).
Uwagi dotyczące połączeń bezprzewodowych
• Podczas wstępnego uruchomienia w trybie PJ AP (str. 83) wyświetlany jest monit
o sprawdzenie ustawień klucza zabezpieczeń.
• Ustawienia [Sieć (przew./bezprzew.)] nie można zmienić, gdy dla projektora ustawione
są wartości [Pierwszorzędny] lub [Drugorzędny] w trybie projekcji multi bez komputera.
Przewodnik po menu
Opis menu
183
Opis menu
Ustawienia szczegółowe (przewodowe)
> [Ustawienia sieciowe] > [Ustaw. szczegółowe (przewod.)]
Pozwala wyświetlić i ręcznie zmienić adres IP, adres bramki i inne ustawienia sieci
przewodowej. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu ustawienia [Włącz] dla sieci
przewodowej.
Menu
Adres MAC
Funkcja
Adres MAC projektora w sieci przewodowej.
Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia funkcji sieci LAN
(IPv4) projektora.
Podmenu
Szczegółowe
ustawienia adresu
IPv4
Adres IP
Funkcja
Adres IP sieci LAN (IPv4).
Maska podsieci Maska podsieci sieci LAN (IPv4).
Adres bramki
Adres bramki sieci LAN (IPv4).
Opcja
Funkcja
Wyłącz
To ustawienie umożliwia wyłączenie
funkcji DHCP. Można skonfigurować
ustawienia TCP/IP ręcznie.
Włącz
To ustawienie umożliwia włączenie
funkcji DHCP. Wyszukiwany jest
serwer DHCP. Wprowadzenie
ustawień TCP/IP (adres IP, maska
podsieci i adres bramki) ręcznie nie
będzie już możliwe, ponieważ adres
IP jest pobierany z serwera DHCP.
DHCP
184
Opis menu
Menu
Funkcja
Podmenu
Funkcja
Pozwala zmienić lub skonfigurować adres IP, maskę
podsieci i adres bramki używane dla połączeń.
Szczegółowe
ustawienia adresu
IPv4
Ustawienia
TCP/IP
Opcja
IPv6
Funkcja
Wyłączenie funkcji sieci LAN (IPv6) projektora.
Włącz
Włączenie funkcji sieci LAN (IPv6) projektora. Opcja
[Szczegółowe ustaw. adresu IPv6] jest teraz dostępna
185
Opis menu
Wyłącz
Przewodnik po menu
• To menu jest niedostępne (wygaszone), gdy
dla opcji [DHCP] (str. 184) ustawiono
wartość [Włącz].
• Jeżeli zostanie wprowadzona nieprawidłowa
wartość, pojawi się komunikat
„Nieprawidłowy wpis”. W takim wypadku
należy wprowadzić prawidłową wartość.
• Gdy dla opcji [Sieć (przewodowa/
bezprzewodowa)] wybrano ustawienie [Włącz/
Włącz (Pj AP)], komunikat „Nie można ustawić
identycznego segmentu IP” zostanie
wyświetlony, jeżeli zostanie określona ta sama
podsieć, jak w trybie PJ AP. Wprowadź inną
podsieć lub zmień ustawienie opcji [Sieć
(przewodowa/bezprzewodowa)] na [Włącz/
Wyłącz] przed ponownym wprowadzeniem
adresu IP sieci przewodowej.
Opis menu
Menu
Funkcja
Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia funkcji sieci LAN
(IPv6) projektora.
Podmenu
Szczegółowe
ustawienia adresu
IPv6
Funkcja
Lokalny dla
łącza
Lokalny dla łącza adres sieci LAN (IPv6).
Auto
Automatyczne adresy (do 5) przewodowej sieci LAN
(IPv6).
Ręczny
Ręczny adres przewodowej sieci LAN (IPv6).
Bramka
Adres bramki przewodowej sieci LAN (IPv6).
Ustawienia
Pozwala włączyć/wyłączyć automatyczne ustawianie
automatyczne adresu sieci LAN (IPv6).
Pozwala ręcznie skonfigurować ustawienia sieci LAN
(IPv6). Należy zmienić lub skonfigurować adres IPv6,
długość prefiksu i adres bramki.
Ustawienia
ręczne
Jeżeli zostanie wprowadzona nieprawidłowa
wartość, pojawi się komunikat „Nieprawidłowy
wpis”. W takim wypadku należy wprowadzić
prawidłową wartość.
186
Opis menu
Menu
Inicjalizacja
ustawień
sieciowych
Funkcja
Opis menu
187
Przewodnik po menu
Inicjowane są poniższe ustawienia sieciowe.
Ustawienia skonfigurowane przy użyciu menu projektora
• Blokada nastawy sieciowej (str. 182)
• Ustawienie hasła sieciowego (str. 182)
• Zarejestruj hasło sieciowe (str. 182)
• Sieć (przewodowa/bezprzewodowa) (str. 183)
• Ustawienia szczegółowe (przewodowe) (str. 184)
- Szczegółowe ustawienia adresu IPv4 (str. 184)
- DHCP (sieć przewodowa LAN (IPv4)) (str. 184)
- Ustawienia TCP/IP (str. 185)
- Adres IP (sieć przewodowa LAN (IPv4)) (str. 184)
- Maska podsieci (sieć przewodowa LAN (IPv4)) (str. 184)
- Adres bramki (sieć przewodowa LAN (IPv4)) (str. 184)
- IPv6 (str. 185)
- Szczegółowe ustawienia adresu IPv6 (str. 186)
- Ustawienia automatyczne (str. 186)
- Ustawienia ręczne (str. 186)
- Adres IP (sieć przewodowa LAN (IPv6)) (str. 186)
- Prefix length (str. 186)
- Adres bramki (sieć przewodowa LAN (IPv6)) (str. 186)
• Projekcja multi bez komputera
Ustawienie projektora docelowego
[1]Adres IP – [9]Adres IP
• PJLink (str. 193)
• Ustawienia AMX Device Discovery (str. 194)
• Ustawienia Crestron RoomView (str. 194)
Ustawienia skonfigurowane przy użyciu ekranu sieci Web
• [Password] (str. 197)
• [Wired] (str. 203)
- IPv4
- DHCP (str. 204)
- IP address (str. 204)
- Subnet mask (str. 204)
- Default gateway (str. 204)
- IPv6
- IPv6 (str. 204)
- Autoconfiguration (str. 204)
- IP address (str. 204)
- Prefix length (str. 204)
- Default gateway (str. 204)
• [NMPJ Password] (str. 207)
• [Mail] (str. 208)
• [SNMP] (str. 210)
• [Projector info.] (str. 211)
• [PJLink] (str. 212)
• [IPsec] (str. 213)
Opis menu
Ustawienia szczegółowe (bezprzewodowe)
> [Ustawienia sieciowe] > [Ustaw. szczeg. (bezprzewod.)]
Pozwala wyświetlić i ręcznie zmienić adres IP, adres bramki i inne ustawienia sieci
bezprzewodowej. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu ustawienia [Włącz] dla
sieci bezprzewodowej.
Menu
Funkcja
Tryb
Wyświetla tryb komunikacji bezprzewodowej (str. 83).
SSID
Wyświetla identyfikator SSID punktu dostępu.
Bezpieczeństwo
Wyświetla ustawienie zabezpieczeń.
Kanał
Wyświetla kanał używany do połączenia.
Siła sygnału
Wyświetla bieżącą zmierzoną siłę sygnału.
Adres MAC
Adres MAC projektora w sieci bezprzewodowej.
Wybierz metodę ustanawiania połączenia w trybie infrastruktury.
Podmenu
Funkcja
PBC
Połączenie w trybie naciśnięcia przycisku (PBC).
Zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami, należy
nacisnąć przycisk na bezprzewodowej stacji bazowej
(punkcie dostępu), a następnie w ciągu 2 minut
nacisnąć przycisk [Tak] na ekranie.
PIN
Połączenie w trybie PIN.
Zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami, należy
wprowadzić 8-cyfrowy kod PIN w bezprzewodowej
stacji bazowej (punkcie dostępu), a następnie w ciągu
10 minut nacisnąć przycisk [Tak] na ekranie.
Wi-Fi Protected
Setup
188
Opis menu
Menu
Funkcja
Ręcznie określ ustawienia łączności bezprzewodowej projektora.
Podmenu
Tryb
Funkcja
Wyświetla tryb komunikacji bezprzewodowej (str. 83).
Wyświetlana jest lista dostępnych identyfikatorów
SSID punktów dostępu. Można znaleźć punkty
dostępu znajdujące się w pobliżu lub wprowadzić
identyfikator SSID punktu dostępu z klawiatury.
SSID
Ustawienia ręczne
Kanał
Wyświetla bieżący kanał komunikacji bezprzewodowej
(1–11).
Identyfikator
klucza
To ustawienie umożliwia wybór identyfikatora klucza
WEP. Dostępne tylko po wybraniu ustawienia
zabezpieczeń [WEP].
Typ klucza
To ustawienie umożliwia wybór typu wprowadzanego
klucza. Niedostępne po wybraniu ustawienia
zabezpieczeń [Otwarte].
Klucz
Pozwala wprowadzić klucz zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej.
Niedostępne po wybraniu ustawienia zabezpieczeń
[Otwarte].
Zastosuj
Nawiąż połączenia przy użyciu bieżących ustawień.
189
Opis menu
Pozwala wybrać zabezpieczenia [Otwarte], [WEP],
[WPA2 AES] lub [WPA/WPA2 TKIP/AES] sieci
bezprzewodowej. W trybie PJ AP można wybrać
ustawienie [Otwarte] lub [WPA2 AES].
Przewodnik po menu
Bezpieczeństwo
Opis menu
Menu
Funkcja
Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia funkcji
bezprzewodowej sieci LAN (IPv4) projektora.
Podmenu
Funkcja
Adres IP
Adres IP bezprzewodowej sieci LAN (IPv4) projektora.
Maska
podsieci
Maska podsieci bezprzewodowej sieci LAN (IPv4)
projektora.
Adres bramki
Adres bramki bezprzewodowej sieci LAN (IPv4)
projektora.
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję DHCP sieci
bezprzewodowej w projektorze.
Opcja
Szczegółowe
ustawienia adresu
IPv4
Funkcja
Wyłącz
To ustawienie umożliwia wyłączenie
funkcji DHCP. Można skonfigurować
ustawienia TCP/IP ręcznie.
Włącz
To ustawienie umożliwia włączenie
funkcji DHCP. Wyszukiwany jest
serwer DHCP. Wprowadzenie
ustawień TCP/IP (adres IP, maska
podsieci i adres bramki) ręcznie nie
będzie już możliwe, ponieważ adres
IP jest pobierany z serwera DHCP.
DHCP
Pozwala skonfigurować ustawienia TCP/IP sieci
bezprzewodowej.
Ustawienia
TCP/IP
• To menu jest niedostępne (wygaszone), gdy
dla opcji [DHCP] ustawiono wartość [Włącz].
• Jeżeli zostanie wprowadzona nieprawidłowa
wartość, pojawi się komunikat „Nieprawidłowy
wpis”. W takim wypadku należy wprowadzić
prawidłową wartość.
190
Opis menu
Menu
Funkcja
Opcja
Funkcja
Wyłącz Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci LAN (IPv6) projektora.
IPv6
Włącz
Włączenie funkcji bezprzewodowej sieci LAN (IPv6) projektora.
Opcja [Szczegółowe ustaw. adresu IPv6] jest teraz dostępna
Połączenie IPv6 jest niedostępne w trybie PJ AP (str. 183).
Menu [IPv6] i [Szczegółowe ustaw. adresu IPv6] są wygaszone.
Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia funkcji
bezprzewodowej sieci LAN (IPv6) projektora.
Podmenu
Lokalny dla łącza adres bezprzewodowej sieci LAN (IPv6).
Auto
Automatyczne adresy (do 5) bezprzewodowej sieci LAN
(IPv6).
Ręczny
Ręczny adres bezprzewodowej sieci LAN (IPv6).
Bramka
Adres bramki bezprzewodowej sieci LAN (IPv6).
Ustawienia
Pozwala włączyć/wyłączyć automatyczne ustawianie adres
automatyczne bezprzewodowej sieci LAN (IPv6).
Pozwala ręcznie skonfigurować ustawienia bezprzewodowej
sieci LAN (IPv6). Należy zmienić lub skonfigurować adres
IPv6, długość prefiksu i adres bramki.
Przewodnik po menu
Szczegółowe
ustawienia adresu
IPv6
Funkcja
Lokalny dla
łącza
Opis menu
Ustawienia
ręczne
Jeżeli zostanie wprowadzona nieprawidłowa
wartość, pojawi się komunikat „Nieprawidłowy
wpis”. W takim wypadku należy wprowadzić
prawidłową wartość.
191
Opis menu
Menu
Inicjalizacja
ustawień
sieciowych
Funkcja
Inicjowane są poniższe ustawienia sieciowe.
Ustawienia skonfigurowane przy użyciu menu projektora
• Blokada nastawy sieciowej (str. 182)
• Ustawienie hasła sieciowego (str. 182)
• Zarejestruj hasło sieciowe (str. 182)
• Sieć (przewodowa/bezprzewodowa) (str. 183)
• Ustawienia szczegółowe (bezprzewodowe) (str. 188)
- Szczegółowe ustawienia adresu IPv4 (str. 190)
- DHCP (bezprzewodowa sieć LAN (IPv4)) (str. 190)
- Ustawienia TCP/IP (str. 190)
- Adres IP (bezprzewodowa sieć LAN (IPv4)) (str. 190)
- Maska podsieci (bezprzewodowa sieć LAN (IPv4)) (str. 190)
- Adres bramki (bezprzewodowa sieć LAN (IPv4)) (str. 190)
- IPv6 (str. 191)
- Szczegółowe ustawienia adresu IPv6 (str. 191)
- Ustawienia automatyczne (str. 191)
- Ustawienia ręczne (str. 191)
- Adres IP (bezprzewodowa sieć LAN (IPv6)) (str. 191)
- Prefix length (str. 191)
- Adres bramki (bezprzewodowa sieć LAN (IPv6)) (str. 191)
Ustawienia skonfigurowane przy użyciu ekranu sieci Web
• [Password] (str. 197)
• [Wireless] (str. 205)
- IPv4
- DHCP (str. 205)
- IP address (str. 205)
- Subnet mask (str. 205)
- Default gateway (str. 205)
- IPv6
- IPv6 (str. 206)
- Autoconfiguration (str. 206)
- IP address (str. 206)
- Prefix length (str. 206)
- Default gateway (str. 206)
• [NMPJ Password] (str. 207)
• [Mail] (str. 208)
• [Projector info.] (str. 211)
• [IPsec] (str. 213)
192
Opis menu
PJLink
> [Ustawienia sieciowe] > [PJLink]
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję sieciową PJLink projektora.
Gdy funkcja jest włączona, można sterować projektorem za pośrednictwem sieci
przy użyciu poleceń zgodnych ze standardami PJLink.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie funkcji PJLink.
Włącz
Włączenie funkcji PJLink.
• Projektor spełnia wymagania dotyczące klasy 2, określone przez standardy PJLink
stowarzyszenia JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association). Ten projektor obsługuje wszystkie polecenia zdefiniowane dla klasy 2
PJLink, a zgodność ze standardami PJLink została potwierdzona.
- Numer portu do przesyłania poleceń PJLink to 4352 (TCP).
- Numer portu wyszukiwania urządzeń PJLink to 4352 (UDP).
- Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z funkcji PJLink, zobacz
„Konfigurowanie funkcji [PJLink]” (str. 212).
Źródła i odpowiadające im złącza wejściowe
Numer źródła sygnału wejściowego
Nazwa sygnału wejściowego
11
Analogowy z komputera 1
12
Analogowy z komputera 2
Komponentowe
31
Cyfrowy z komputera
32
HDMI
33
DisplayPort
41
USB
51
LAN
52
HDBaseT
Co to jest funkcja PJLink?
Klasa 1: standaryzacja specyfikacji kontroli i monitorowania dla podstawowych funkcji
projektorów
Klasa 2: standaryzuje polecenia dodane do klasy 1, wyszukiwanie urządzeń,
powiadomienie o stanie i obsługę IPv6.
Aby uzyskać informacje o specyfikacji PJLink, odwiedź witrynę internetową organizacji
Japan Business Machine and Information System Industries Association.
Witryna internetowa PJLink: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
193
Opis menu
Umożliwia centralne sterowanie projektorami przy użyciu kontrolera dla wszystkich
projektorów niezależnie od producenta.
Celem organizacji JBMIA jest ułatwienie użytkownikom korzystania z projektorów i rozszerzenie
zakresu zastosowań projektorów dzięki wstępnej systematyzacji monitorowania sieci i sterowania
projektorami, która w przyszłości będzie powszechnym standardem.
Przewodnik po menu
13
Opis menu
AMX Device Discovery
> [Ustawienia sieciowe] > [AMX Device Discovery]
To ustawienie umożliwia innym urządzeniom zgodnym z funkcją AMX Device
Discovery wykrycie projektora w sieci. W przypadku sieci bez funkcji AMX Device
Discovery należy wybrać ustawienie [Wyłącz].
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie funkcji AMX Device Discovery
Włącz
Włączenie funkcji AMX Device Discovery. Projektor okresowo
wysyła pakiety nawigacyjne AMX przez sieć.
• Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji AMX Device Discovery, odwiedź witrynę
internetową.
http://www.amx.com
Crestron RoomView
> [Ustawienia sieciowe] > [Crestron RoomView]
Funkcja Crestron RoomView umożliwia centralne zarządzanie wieloma
projektorami za pośrednictwem sieci. Projektorami sieciowymi można sterować
zdalnie w celu rozwiązania problemów albo włączenia lub wyłączenia projektorów.
Określ, czy funkcja Crestron RoomView będzie używana.
Opcja
Funkcja
Wyłącz
Wyłączenie funkcji Crestron RoomView.
Włącz
Włączenie funkcji Crestron RoomView. Port funkcji RoomView
zostanie otwarty, a projektor będzie odpowiadać na pakiety CIP.
Możliwa jest komunikacja za pośrednictwem aplikacji RoomView
Express/Server lub kontrolera Crestron (str. 213).
• Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji Crestron RoomView, odwiedź witrynę
internetową Crestron®.
http://www.crestron.com
194
Opis menu
Informacja
> [Ustawienia sieciowe] > [Informacja]
Ta opcja umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących sieci.
Menu
Funkcja
Adres nadawcy e-maila
Adres e-mail nadawcy do wysyłania komunikatów
o błędach (str. 208).
Adres adresata e-maila
Wyświetlany jest komunikat [Już ustawione] lub [Nie
ustawione], informujący o tym, czy adres adresata amail do wysyłania komunikatów o błędach został
skonfigurowany (str. 208).
IPv4
Szczegółowe
informacje
(przewodowa)
IPv6
Adres IP sieci LAN (IPv4).
Lokalny
dla łącza
Lokalny dla łącza adres IP przewodowej sieci LAN
(IPv6).
Auto
Automatyczny adres IP przewodowej sieci LAN (IPv6).
Ręczny
Ręczny adres IP przewodowej sieci LAN (IPv6).
IPv4
Szczegółowe
informacje
(bezprzewodowa)
IPv6
Adres IP bezprzewodowej sieci LAN (IPv4).
Lokalny
dla łącza
Lokalny dla łącza adres IP bezprzewodowej sieci LAN
(IPv6).
Auto
Automatyczny adres IP bezprzewodowej sieci LAN
(IPv6).
Ręczny
Ręczny adres IP bezprzewodowej sieci LAN (IPv6).
Przewodnik po menu
• Informacje w menu [Szczeg. informacje (przewod.)] są wyświetlane, gdy dla opcji
[Sieć (przew./bezprzew.)] wybrano ustawienie [Włącz/*].
• Informacje w menu [Szczeg. informacje (bezprzewod.)] są wyświetlane, gdy dla opcji
[Sieć (przew./bezprzew.)] wybrano ustawienie [*/Włącz].
Opis menu
195
Opis menu
Sprawdzanie informacji o projektorze
Pozwala wyświetlić informacje dotyczące między innymi typów sygnałów
wyświetlanych obrazów.
Menu
Funkcja
Nazwa modelu
Nazwa modelu.
Sygnał wejściowy
W tym polu wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące
bieżącego wybranego sygnału wejściowego.
Wyświetlane są informacje dotyczące typu, rozdzielczości,
częstotliwości i formatu kolorów sygnału.
Oprogramowanie
firmowe
Bieżąca wersja oprogramowania firmowego.
Nr seryjny
Unikatowy numer seryjny projektora.
Czas użytkowania
projektora
Całkowity czas, w którym projektor był włączony.
Adres IP (przewodowe)*
Adres IP (IPv4) dla połączeń przewodowych.
Adres IP
(bezprzewodowe)*
Adres IP (IPv4) dla połączeń bezprzewodowych.
Nazwa projektora*
Nazwa identyfikująca projektor w sieci.
Komentarze*
Komentarze dotyczące na przykład lokalizacji, w której projektor
jest zainstalowany (str. 211).
Identyfikator informacji
o systemie
W tym polu wyświetlane są informacje o systemie. Zazwyczaj te
informacje nie są wyświetlane.
* Gdy dla opcji [Sieć (przew./bezprzew.)] wybrano ustawienie [Wyłącz/Wyłącz], nie
jest wyświetlana żadna wartość.
W zależności od ustawień opcji [Sieć (przew./bezprzew.)], niektóre wartości mogą
nie być wyświetlane ( : wyświetlane, —: nie wyświetlane).
Sieć
(przewodowe/
bezprzewodowe)
Wyłącz/
Wyłącz
Adres IP (przewodowe)
—
Adres IP
(bezprzewodowe)
—
Nazwa projektora
—
Komentarze
—
Włącz/
Wyłącz
—
196
Włącz/
Włącz
(Pj AP)
Wyłącz/
Włącz
(Pj AP)
Wyłącz/
Włącz
(Infra)
—
—
Menu ekranu sieci Web projektora
W tej sekcji opisano menu ekranu sieci Web projektora.
Konfigurowanie ustawienia [Password]
Korzystając z przycisku [Password] na ekranie ustawień, można skonfigurować
nazwę użytkownika i hasło używane do logowania na ekranie sieci Web. Aby
uzyskać informacje dotyczące procedury konfigurowania, zobacz „Ustawienia
sieciowe” (str. 90).
Element
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
root
New password
Podczas logowania się na ekranie
sieci Web należy wprowadzić
hasło przy użyciu jednobajtowych
znaków alfanumerycznych
i symboli (4–15 znaków).
system
Confirm new password
Aby potwierdzić ustawienie,
należy wprowadzić takie same
hasło, jak w polu [New password].
system
Zalecamy zmianę domyślnego hasła.
197
Menu ekranu sieci Web projektora
Podczas logowania się na ekranie
sieci Web należy wprowadzić
nazwę użytkownika przy użyciu
jednobajtowych znaków
alfanumerycznych i symboli
(4–15 znaków).
Przewodnik po menu
User name
Menu ekranu sieci Web projektora
Ustawianie daty i godziny [Date and time settings]
W obszarze [Date and time settings] na ekranie ustawień można skonfigurować
ustawienia czasu, na przykład bieżącą datę i godzinę, format wyświetlania daty/
godziny, strefę czasową i czas letni. Aby uzyskać informacje dotyczące procedury
konfigurowania, zobacz „Ustawienia sieciowe” (str. 90).
Element
Date and
time
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Date
Pozwala wprowadzić datę przy użyciu
cyfr jednobajtowych.
2018/01/01
Indication
order
Pozwala wybrać opcję [YYYY/MM/DD],
[MM/DD/YYYY] lub [DD/MM/YYYY]
jako format wyświetlania daty.
YYYY/MM/DD
Time
Pozwala wprowadzić godzinę przy
użyciu cyfr jednobajtowych w zakresie
od 00:00:00 do 23:59:59.
00:00:00
Time zone
Pozwala wybrać miasto w strefie
czasowej użytkownika.
(GMT) Dublin, Lisbon,
London
SNTP
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
SNTP (Simple Network Time Protocol).
Wybranie pozycji [ON (IPv4)] uniemożliwi
skonfigurowanie poniższych ustawień.
[Date]
[Time]
[IPv6 SNTP server IP address]
Wybranie pozycji [ON (IPv6)] uniemożliwi
skonfigurowanie poniższych ustawień.
[Date]
[Time]
[IPv4 SNTP server IP address]
OFF
IPv4 SNTP
server IP
address
Pozwala wprowadzić adres IP IPv4
serwera SNTP przy użyciu cyfr
jednobajtowych.
0.0.0.0
IPv6 SNTP
server IP
address
Pozwala wprowadzić adres IP IPv6
serwera SNTP przy użyciu cyfr
jednobajtowych.
<Puste>
198
Menu ekranu sieci Web projektora
Element
Summer
time
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
czasu letniego (ustawienie czasu
o godzinę później na początku czasu
letniego i jedną godzinę wcześniej na
końcu).
Wybranie pozycji [OFF] uniemożliwi
skonfigurowanie poniższych ustawień.
[Start point Month]
[Start point Week]
[Start point Day]
[Start point Time]
[Finish point Month]
[Finish point Week]
[Finish point Day]
[Finish point Time]
OFF
Start point
Month
Pozwala wybrać miesiąc, w którym
rozpoczyna się czas letni.
1
Start point
Week
Pozwala wybrać tydzień, w którym
rozpoczyna się czas letni.
1
Start point
Day
Pozwala wybrać dzień, w którym
rozpoczyna się czas letni.
Mon
Start point
Time
Pozwala wprowadzić godzinę
rozpoczęcia czasu letniego przy użyciu
cyfr jednobajtowych w zakresie od
00:00 do 23:59.
00:00
Finish point
Month
Pozwala wybrać miesiąc, w którym
kończy się czas letni.
1
Finish point
Week
Pozwala wybrać tydzień, w którym
kończy się czas letni.
1
Finish point
Day
Pozwala wybrać dzień, w którym
kończy się czas letni.
Mon
Finish point
Time
Pozwala wprowadzić godzinę
zakończenia czasu letniego przy użyciu
cyfr jednobajtowych w zakresie od
00:00 do 23:59.
00:00
Przewodnik po menu
ON/OFF
Menu ekranu sieci Web projektora
199
Menu ekranu sieci Web projektora
Ustawianie harmonogramu [Schedule]
W obszarze [Schedule] na ekranie ustawień można zautomatyzować zadania
projektora, tworząc harmonogram. Jako czas zaplanowanej operacji można wybrać
opcję [Usually], który przypada poza danym okresem, albo jeden z pięciu
ustawionych okresów specjalnych (Period.1–Period.5). Aby uzyskać informacje
dotyczące procedury konfigurowania, zobacz „Ustawienia sieciowe” (str. 90).
Element
Schedule
view
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Select
period
Pozwala wybrać okres do
skonfigurowania.
Period.1
Time setting
Pozwala w lewym polu wprowadzić datę
rozpoczęcia okresu harmonogramu,
a w prawym polu datę zakończenia,
przy użyciu cyfr jednobajtowych.
Daty okresów nie mogą się pokrywać.
2018/01/01
Usually
Wyświetla standardowy harmonogram,
który można włączyć lub wyłączyć,
zaznaczając pola wyboru.
Niezaznaczone (OFF)
Period.1
Wyświetla czas okresu harmonogramu
1. Można go włączyć lub wyłączyć,
zaznaczając pole wyboru.
Niezaznaczone (OFF)
Period.2
Wyświetla czas okresu harmonogramu
2. Można go włączyć lub wyłączyć,
zaznaczając pole wyboru.
Niezaznaczone (OFF)
Period.3
Wyświetla czas okresu harmonogramu
3. Można go włączyć lub wyłączyć,
zaznaczając pole wyboru.
Niezaznaczone (OFF)
Period.4
Wyświetla czas okresu harmonogramu
4. Można go włączyć lub wyłączyć,
zaznaczając pole wyboru.
Niezaznaczone (OFF)
200
Menu ekranu sieci Web projektora
Element
Schedule
view
Period.5
Time Schedule
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Wyświetla czas okresu harmonogramu
5. Można go włączyć lub wyłączyć,
zaznaczając pole wyboru.
Niezaznaczone (OFF)
Pokazuje godziny i dni tygodnia
standardowego harmonogramu lub
okresu harmonogramu wybranego
w obszarze [Schedule view].
Zielona linia pionowa: projektor
włączony; szara linia pionowa: projektor
wyłączony; niebieska linia pionowa:
przełączenie sygnałów wejściowych.
Można ustawić maksymalnie 8
harmonogramów na dzień.
—
Kliknięcie pozycji w obszarze [Time Schedule] powoduje wyświetlenie ekranu [Edit
schedule], co umożliwia edycję harmonogramu dla wybranego dnia i godziny.
Edit
schedule
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Pokazuje dzień tygodnia dla wybranego
harmonogramu.
—
Time
Pozwala wprowadzić godzinę
automatycznego wykonania przy użyciu
cyfr jednobajtowych w zakresie od
00:00 do 23:59.
<Puste>
Operation
Jako operację automatycznego
wykonania można wybrać opcję
[Power], [Input] lub [Calibration].
Power
Parameter
Jako parametry automatycznego
wykonania można wybrać następujące
opcje.
• Jeśli dla opcji [Operation] ustawiono
[Power]:
[ON]/[OFF]
• Jeśli dla opcji [Operation] ustawiono
[Input]:
[HDMI]/[DisplayPort]/[D_PC]/
[A_PC1]/[A_PC2]/[COMP]/
[HDBaseT]/[LAN]/[USB]
ON
201
Menu ekranu sieci Web projektora
Day
Przewodnik po menu
Element
Menu ekranu sieci Web projektora
Kliknięcie pozycji [Add schedule] w obszarze [Time Schedule] spowoduje
wyświetlenie ekranu [Add schedule], co umożliwia dodanie nowego harmonogramu
do wybranego harmonogramu standardowego lub okresu harmonogramu.
Element
Add
schedule
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Day
Pozwala wybrać dzień tygodnia
automatycznego wykonania. Można
wybrać kilka dni.
Niezaznaczone
Time
Pozwala wprowadzić godzinę
automatycznego wykonania przy użyciu
cyfr jednobajtowych w zakresie od
00:00 do 23:59.
<Puste>
Operation
Jako operację automatycznego
wykonania można wybrać opcję [Power]
lub [Input].
Power
Parameter
Jako parametry automatycznego
wykonania można wybrać następujące
opcje.
• Jeśli dla opcji [Operation] ustawiono
[Power]:
[ON]/[OFF]
• Jeśli dla opcji [Operation] ustawiono
[Input]:
[D_PC]/[A_PC1]/[A_PC2]/[COMP]/
[HDMI]/[HDBaseT]/[DisplayPort]/
[USB]/[LAN]
• Jeśli dla opcji [Operation] ustawiono
[Calibration]:
LIGHT
ON
202
Menu ekranu sieci Web projektora
Kliknięcie pozycji [Copy schedule to different day] w obszarze [Time Schedule]
spowoduje wyświetlenie ekranu [Schedule copy], co umożliwia skopiowanie
harmonogramu do dowolnego dnia wybranego harmonogramu standardowego lub
okresu harmonogramu.
Element
Schedule
copy
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Copy origin
Pozwala wybrać dzień źródłowy do
skopiowania.
Mon
Registration
Events
Pokazuje szczegóły harmonogramu
w wybranym dniu.
<Puste>
Copy to day
Pozwala wybrać dzień docelowy do
kopiowania. Można wybrać kilka dni.
Niezaznaczone
Korzystając z przycisku [Wired] na ekranie ustawień, można skonfigurować
podstawowe informacje sieciowe dla połączeń przewodowych. Aby uzyskać
informacje dotyczące procedury konfigurowania, zobacz „Ustawienia sieciowe”
(str. 90).
Przewodnik po menu
Podstawowe ustawienia sieci przewodowej [Wired]
Menu ekranu sieci Web projektora
203
Menu ekranu sieci Web projektora
Element
Opis
MAC address
IPv4
address
IPv6
address
Wyświetla adres MAC projektora w sieci
przewodowej.
DHCP
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
DHCP dla przewodowej sieci LAN (IPv4).
Poniższych ustawień nie można
konfigurować ręcznie, gdy dla tej opcji
ustawiono wartość [ON], ponieważ adres
IP jest pobierany z serwera DHCP.
[IP address]
[Subnet mask]
[Default gateway]
IP address
Pozwala wprowadzić adres IP
projektora w przewodowej sieci LAN
(IPv4) przy użyciu cyfr jednobajtowych.
Subnet
Pozwala wprowadzić maskę podsieci
mask
w przewodowej sieci LAN (IPv4) przy
użyciu cyfr jednobajtowych.
Default
Pozwala wprowadzić adres bramy
gateway
domyślnej w przewodowej sieci LAN
(IPv4) przy użyciu cyfr jednobajtowych.
IPv6
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
IPv6 przewodowej sieci LAN (IPv6).
Wybranie pozycji [OFF] uniemożliwi
skonfigurowanie poniższych ustawień.
[Autoconfiguration]
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
Autoconfigu- Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
ration
automatycznego ustawiania
przewodowej sieci LAN (IPv6).
Wybranie pozycji [ON] uniemożliwi
skonfigurowanie poniższych ustawień.
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
IP address
Pozwala wprowadzić adres przewodowej
sieci LAN (IPv6) przy użyciu cyfr
jednobajtowych lub liter od A do F.
Prefix length Pozwala wprowadzić długość prefiksu
w przewodowej sieci LAN (IPv6) przy
użyciu cyfr jednobajtowych.
Default
Pozwala wprowadzić adres bramy
gateway
domyślnej przewodowej sieci LAN (IPv6)
przy użyciu cyfr jednobajtowych lub liter od
A do F.
Domyślne ustawienie
fabryczne
Adres MAC projektora
w sieci przewodowej
OFF
192.168.254.254
255.255.255.0
0.0.0.0
OFF
ON
<Puste>
<Puste>
<Puste>
Jeżeli ustawienia protokołów TCP/IP zostały zmienione, konieczne jest rozłączenie
i ponowne ustanowienie połączenia z siecią.
Jeżeli maska podsieci została zmieniona, wybierz pozycję [Subnet mask] na powyższym
ekranie i ustaw nową maskę podsieci.
204
Menu ekranu sieci Web projektora
Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej ([Wireless])
Korzystając z przycisku [Wireless] na ekranie ustawień, można skonfigurować
podstawowe informacje sieciowe dla połączeń bezprzewodowych. Aby uzyskać
informacje dotyczące procedury konfigurowania, zobacz „Ustawienia sieciowe”
(str. 90).
Element
IPv4
address
DHCP
Subnet mask
Default
gateway
205
192.168.253.254
255.255.255.0
0.0.0.0
Menu ekranu sieci Web projektora
IP address
Wyświetla adres MAC projektora w sieci
bezprzewodowej.
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
DHCP dla bezprzewodowej sieci LAN
(IPv4). Poniższych ustawień nie można
konfigurować ręcznie, gdy dla tej opcji
ustawiono wartość [ON], ponieważ adres IP
jest pobierany z serwera DHCP.
[IP address]
[Subnet mask]
[Default gateway]
Pozwala wprowadzić adres IP projektora
w bezprzewodowej sieci LAN (IPv4) przy
użyciu cyfr jednobajtowych.
Pozwala wprowadzić maskę podsieci
w bezprzewodowej sieci LAN (IPv4) przy
użyciu cyfr jednobajtowych.
Pozwala wprowadzić adres bramy
domyślnej w bezprzewodowej sieci LAN
(IPv4) przy użyciu cyfr jednobajtowych.
Domyślne ustawienie
fabryczne
Adres MAC projektora
w sieci bezprzewodowej
OFF
Przewodnik po menu
MAC address
Opis
Menu ekranu sieci Web projektora
Element
IPv6
address
IPv6
Autoconfiguration
IP address
Prefix length
Default
gateway
Wireless
setting
Wi-Fi
Protected
Setup
Mode
Select SSID
SSID
Security
Channel
Key ID
Key type
Key
Opis
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
bezprzewodowej sieci LAN (IPv6).
Wybranie pozycji [OFF] uniemożliwi
skonfigurowanie poniższych ustawień.
[Autoconfiguration]
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
automatycznego ustawiania
bezprzewodowej sieci LAN (IPv6).
Wybranie pozycji [ON] uniemożliwi
skonfigurowanie poniższych ustawień.
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
Pozwala wprowadzić adres bezprzewodowej
sieci LAN (IPv6) przy użyciu cyfr
jednobajtowych lub liter od A do F.
Pozwala wprowadzić długość prefiksu
w bezprzewodowej sieci LAN (IPv6) przy
użyciu cyfr jednobajtowych.
Pozwala wprowadzić adres bramy domyślnej
bezprzewodowej sieci LAN (IPv6) przy użyciu
cyfr jednobajtowych lub liter od A do F.
Pozwala wybrać metodę ustanawiania
połączenia bezprzewodowego.
Niedostępne w trybie PJ AP
bezprzewodowej sieci LAN.
Pozwala wyświetlić lub wybrać tryb
komunikacji bezprzewodowej. Niedostępne
w trybie PJ AP bezprzewodowej sieci LAN.
Pozwala wybrać identyfikator SSID
bezprzewodowego punktu dostępu.
Niedostępne w trybie PJ AP bezprzewodowej
sieci LAN.
Pozwala wyświetlić lub wybrać identyfikator
SSID bezprzewodowego punktu dostępu.
Częściowa edycja identyfikatora SSID jest
obsługiwana w trybie PJ AP bezprzewodowej
sieci LAN.
Pozwala wyświetlić lub wybrać wartość
ustawienia zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej.
Pozwala wyświetlić lub wybrać numer kanału
sieci bezprzewodowej. Niedostępne w trybie
infrastruktury bezprzewodowej sieci LAN.
Pozwala wyświetlić lub wybrać identyfikator
klucza WEP sieci bezprzewodowej.
Niedostępne po wybraniu ustawienia
zabezpieczeń innego niż WEP.
To ustawienie umożliwia wybór typu
wprowadzanego klucza. Niedostępne
w trybie PJ AP bezprzewodowej sieci LAN.
Pozwala wprowadzić klucz zabezpieczeń
sieci bezprzewodowej.
206
Domyślne ustawienie
fabryczne
OFF
ON
<Puste>
<Puste>
<Puste>
None (Manual)
infrastructure mode
(select)
<Puste>
<Puste>
Open
6
1
ASCII
<Puste>
Menu ekranu sieci Web projektora
• Jeżeli ustawienia protokołów TCP/IP zostały zmienione, konieczne jest rozłączenie
i ponowne ustanowienie połączenia z siecią. Jeżeli maska podsieci została zmieniona,
wybierz pozycję [Subnet mask] na powyższym ekranie i ustaw nową maskę podsieci.
• Połączenie IPv6 jest niedostępne w trybie PJ AP (str. 83). Opcja [IPv6 address] jest
wygaszona.
• Jeśli wymagana jest częściowa edycja identyfikatora SSID w przypadku połączenia
w trybie PJ AP bezprzewodowej sieci LAN (str. 83), można edytować fragment między
PJ- a _Canon0D. Wprowadź jednobajtowe znaki alfanumeryczne, w tym myślniki
i podkreślenia (1–15 znaków).
Konfigurowanie ustawień aplikacji Networked Multi-Projection
Settings [NMPJ Password]
Korzystając z przycisku [NMPJ Password] na ekranie ustawień, można
skonfigurować informacje wymagane do uwierzytelniania NMPJ. Aby uzyskać
informacje dotyczące procedury konfigurowania, zobacz „Ustawienia sieciowe”
(str. 90).
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Pozwala wprowadzić hasło wymagane do <Puste>
ustanowienia połączenia dla sieciowej
projekcji multi, przy użyciu jednobajtowych
znaków alfanumerycznych (0–15 znaków).
Confirm password
Aby potwierdzić ustawienie, należy
wprowadzić takie same hasło, jak
w polu [Password].
<Puste>
Aby uzyskać informacje dotyczące aplikacji Networked Multi-Projection (NMPJ), należy
skorzystać z podręcznika użytkownika aplikacji NMPJ.
Witryna pobierania podręcznika użytkownika: http://www.canon.com/iprj/
207
Menu ekranu sieci Web projektora
Password
Przewodnik po menu
Element
Menu ekranu sieci Web projektora
Konfiguracja powiadomień e-mail [Mail]
Korzystając z przycisku [Mail] na ekranie ustawień, można skonfigurować
informacje niezbędne do wymagania wiadomości e-mail dotyczące błędów
i testowe wiadomości e-mail. Aby uzyskać informacje dotyczące procedury
konfigurowania, zobacz „Ustawienia sieciowe” (str. 90).
Element
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Error report
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wysyłania
OFF
wiadomości e-mail z powiadomieniami o błędach i wybrać
protokół IPv4 lub IPv6 dla sieci.
To:
Pozwala wprowadzić adres odbiorcy wiadomości e-mail MailUserAccount
z powiadomieniami o błędach przy użyciu jednobajtowych
znaków alfanumerycznych i symboli (1–63 znaków).
Cc:
Pozwala wprowadzić adres DW wiadomości e-mail
<Puste>
z powiadomieniami o błędach przy użyciu jednobajtowych
znaków alfanumerycznych i symboli (1–63 znaków).
From:
Pozwala wprowadzić adres nadawcy wiadomości e-mail Projector@canon.co.jp
z powiadomieniami o błędach przy użyciu jednobajtowych
znaków alfanumerycznych i symboli (1–63 znaków).
IPv4 SMTP server
IP address
Pozwala wprowadzić adres IP serwera SMTP (IPv4) przy 0.0.0.0
użyciu cyfr jednobajtowych.
IPv4 SMTP server
port number
Pozwala wprowadzić numer portu serwera SMTP (IPv4)
przy użyciu cyfr jednobajtowych (1–65 535).
25
IPv6 SMTP server
IP address
Pozwala wprowadzić adres IP serwera SMTP (IPv6)
przy użyciu cyfr jednobajtowych.
<Puste>
IPv6 SMTP server
port number
Pozwala wprowadzić numer portu serwera SMTP (IPv6)
przy użyciu cyfr jednobajtowych (1–65 535).
25
Mail resend
interval*
Pozwala wprowadzić interwał dla wysyłania wiadomości
po wystąpieniu błędu (jednostka: sekundy) w zakresie
0–59 sekund przy użyciu cyfr jednobajtowych.
10
208
Menu ekranu sieci Web projektora
Element
Opis
Mail resend times Pozwala wprowadzić liczbę ponowień wiadomości
wysyłanych po wystąpieniu błędu w zakresie 0–255
przy użyciu cyfr jednobajtowych.
Domyślne ustawienie
fabryczne
3
* Gdy ustawiony jest interwał 0 sekund, podejmowane są wielokrotne próby
wysłania wiadomości (zgodnie z ustawieniem [Mail resend times]) bez przerw
między kolejnymi próbami.
Ustawienia uwierzytelniania wiadomości
Korzystając z pozycji [Mail auth] w obszarze [Mail] na ekranie ustawień, można
skonfigurować ustawienia uwierzytelniania wiadomości wysyłanych po wystąpieniu
błędu. Aby uzyskać informacje dotyczące procedury konfigurowania, zobacz
„Ustawienia sieciowe” (str. 90).
Element
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
OFF
User name
Pozwala wprowadzić nazwę użytkownika
używaną do uwierzytelniania wiadomości przy
użyciu jednobajtowych znaków
alfanumerycznych i symboli (1–63 znaków).
<Puste>
Password
Pozwala wprowadzić hasło do uwierzytelniania
wiadomości przy użyciu jednobajtowych znaków
alfanumerycznych i symboli (1–63 znaków).
<Puste>
Confirm password
Aby potwierdzić ustawienie, należy wprowadzić
takie same hasło, jak w polu [Password].
<Puste>
IPv4 POP3 server IP
address
Pozwala wprowadzić adres IP serwera POP3
(IPv4) przy użyciu cyfr jednobajtowych.
0.0.0.0
IPv4 POP3 server port
number
Pozwala wprowadzić numer portu serwera
POP3 (IPv4) przy użyciu cyfr jednobajtowych
(1–65 535).
110
IPv6 POP3 server IP
address
Pozwala wprowadzić adres IP serwera POP3
(IPv6) przy użyciu cyfr jednobajtowych.
<Puste>
IPv6 POP3 server port
number
Pozwala wprowadzić numer portu serwera
POP3 (IPv6) przy użyciu cyfr jednobajtowych
(1–65 535).
110
POP before SMTP
response time
Pozwala wprowadzić okres limitu czasu
uwierzytelniania SMTP po uwierzytelnieniu
POP3 (jednostka: milisekundy) przy użyciu
cyfr jednobajtowych (0–9999 milisekund).
300
Wysyłanie testowej wiadomości e-mail
Testową wiadomość e-mail można wysłać na adres podany w pozycji [Mail]
w obszarze [Mail] na ekranie ustawień, klikając opcję [Send test mail] na dole
ekranu.
209
Menu ekranu sieci Web projektora
Wybierz metodę uwierzytelniania
wiadomości. Jeżeli wybrane zostanie
ustawienie [OFF], nie będzie można zmienić
pozostałych ustawień uwierzytelniania
wiadomości.
Przewodnik po menu
Mail authentication
Menu ekranu sieci Web projektora
Ustawienia SNMP [SNMP]
Korzystając z pozycji [SNMP] na ekranie ustawień, można skonfigurować
ustawienia sterowania projektorami przy użyciu protokołu SNMP (Simple Network
Management Protocol). Aby uzyskać informacje dotyczące procedury
konfigurowania, zobacz „Ustawienia sieciowe” (str. 90).
Element
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
SNMP
Pozwala wybrać wersję funkcji SNMP.
Jeżeli wybrane zostanie ustawienie
[OFF], nie będzie można skonfigurować
innych ustawień na tym ekranie.
OFF
Receive community
Pozwala wprowadzić nazwę
społeczności, która będzie
otrzymywać informacje o projektorze,
przy użyciu jednobajtowych znaków
alfanumerycznych i symboli
(1–15 znaków).
<Puste>
Password
Pozwala wprowadzić hasło ustawień
społeczności przy użyciu jednobajtowych
znaków alfanumerycznych i symboli
(8–15 znaków). To ustawienie można
konfigurować tylko w przypadku wersji
SNMP V3.
<Puste>
Confirm password
Aby potwierdzić ustawienie, należy
wprowadzić takie same hasło, jak
w polu [Password].
<Puste>
210
Menu ekranu sieci Web projektora
Konfigurowanie informacji o projektorze [Projector info.]
Korzystając z przycisku [Projector info.] na ekranie ustawień, można wprowadzić
odpowiednie komentarze, takie jak nazwy projektorów i lokalizacje, w których
projektory są zainstalowane, umożliwiające identyfikację projektorów, gdy w sieci
zainstalowano wiele projektorów. Aby uzyskać informacje dotyczące procedury
konfigurowania, zobacz „Ustawienia sieciowe” (str. 90).
Element
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Pozwala wprowadzić nazwę projektora
przy użyciu jednobajtowych znaków
alfanumerycznych i symboli
(1–63 znaków).
Canon Projector001
Comment
Wprowadź odpowiednie uwagi
dotyczące na przykład miejsca instalacji
projektora.
<Puste>
W polach [Projector name] i [Comment] nie można używać niektórych znaków, takich jak #.
Przewodnik po menu
Projector name
Menu ekranu sieci Web projektora
211
Menu ekranu sieci Web projektora
Konfigurowanie funkcji [PJLink]
Korzystając z pozycji [PJLink] na ekranie ustawień, można skonfigurować funkcje
PJLink wskazujące standard zarządzania projektorami w sieci. Aby uzyskać
informacje dotyczące procedury konfigurowania, zobacz „Ustawienia sieciowe”
(str. 90). Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji PJLink, zobacz „Co to jest
funkcja PJLink?” (str. 193).
Element
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
PJLink
Można włączyć lub wyłączyć funkcję PJLink.
Jeżeli wybrane zostanie ustawienie [OFF], nie
będzie można skonfigurować innych ustawień
na tym ekranie.
ON
PJLink
authentication
Można włączyć lub wyłączyć funkcję
uwierzytelniania PJLink. Jeżeli wybrane zostanie
ustawienie [OFF], nie będzie można zmienić
poniższych ustawień.
[Password]
[Confirm password]
ON
Password
Pozwala wprowadzić hasło uwierzytelniania
PJLink przy użyciu jednobajtowych znaków
alfanumerycznych (1–32 znaków).
system
Confirm password
Aby potwierdzić ustawienie, należy wprowadzić
takie same hasło, jak w polu [Password].
system
Notify 1
Pozwala ustawić, czy ma być wysyłane
powiadomienie o stanie. Wybranie pozycji [OFF]
uniemożliwi skonfigurowanie opcji [Notify 1 IP
Address].
OFF
Notify 1 IP Address
Jeżeli dla opcji [Notify 1] ustawiono wartość
[ON], aby otrzymać powiadomienie, należy
podać adres IP.
<Puste>
Notify 2
Należy skonfigurować, aby powiadomienia
wysyłane były do wielu odbiorców.
OFF
Notify 2 IP Address
Jeżeli dla opcji [Notify 2] ustawiono wartość
[ON], aby otrzymać powiadomienie, należy
podać adres IP.
<Puste>
212
Menu ekranu sieci Web projektora
Konfigurowanie kontrolera wyprodukowanego przez firmę Crestron
Electronics [Crestron]
Zostanie otwarty ekran [Crestron e-Control]. Aby uzyskać informacje dotyczące
kontrolera Crestron Controller, odwiedź witrynę internetową firmy Crestron
http://www.crestron.com
Konfigurowanie funkcji IPsec [IPsec]
IPsec to zestaw protokołów zabezpieczających pakiety IP wysyłane i odbierane
przez sieć przed przechwyceniem, modyfikacją lub innymi sposobami naruszenia
bezpieczeństwa. Protokoły IPsec zwiększają bezpieczeństwo podstawowej
warstwy Internetu, w związku z czym zapewniają ochronę bez względu na
zastosowane aplikacje lub konfiguracje sieci.
Opis
Domyślne ustawienie
fabryczne
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
IPsec.
OFF
Pre-Shared key
Pozwala wprowadzić klucz
współdzielony służący do zestawienia
bezpiecznych skojarzeń SA w ramach
protokołu IKE.
<Puste>
Exempt HTTP from
IPsec
Pozwala określić, czy komunikacja
HTTP jest wykluczona z szyfrowania
IPsec (ON) czy nie (OFF).
ON
213
Menu ekranu sieci Web projektora
IPsec
Przewodnik po menu
Element
Menu ekranu sieci Web projektora
• Gdy funkcja IPsec jest używana, projektor musi być skonfigurowany zgodnie
z warunkami działania protokołów IPsec ustawionymi na innych urządzeniach, które
będą komunikować się z projektorem.
• Warunki działania funkcji IPsec obsługiwane przez projektor można sprawdzić na
ekranie sieci Web projektora.
• Ustawienie dla opcji [Exempt HTTP from IPsec] wartości [OFF] uniemożliwi dostęp do
ekranu sieci Web projektora, jeżeli funkcja IPsec zostanie przypadkowo włączona na
innych urządzeniach służących do komunikacji z projektorem.
Aby uniknąć zablokowania dostępu, można skonfigurować to ustawienie tak, aby wykluczało
obsługę komunikacji HTTP przez protokoły IPsec.
• Gdy funkcja IPsec jest włączona ustawienie [Standby power setting] ma wartość
[Normal] i nie można tego zmienić.
• Włączenie funkcji IPsec będzie wymagało skorygowania jej ustawień na innych
urządzeniach połączonych z komputerem, na przykład komputerach.
• Ustawień funkcji IPsec nie można zmienić, gdy włączona jest funkcja [DHCP] (IPv4).
• Gdy funkcja IPsec jest włączona, nie można zmienić ustawień opcji [DHCP] (IPv4)
i [Auto settings] (IPv6).
• Gdy funkcja IPsec jest włączona, nie można zmienić ustawień opcji [TCP/IP] (IPv4)
i [Manual settings] (IPv6).
214
Konserwacja/Specyfikacje
produktu/Rozwiązywanie
problemów
215
Konserwacja
Czyszczenie projektora
Należy często czyścić projektor, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na obudowie.
Zanieczyszczenie obiektywu może spowodować znaczne obniżenie poziomu
jakości wyświetlanego obrazu.
Nie wolno używać klejów, środków smarnych, olejów ani detergentów
alkalicznych do konserwacji projektora. Mogą one przywierać do
Ostrzeżenie obudowy i spowodować jej uszkodzenie, a nawet upadek projektora
z uchwytu i wypadek lub zranienie.
Przed rozpoczęciem czyszczenia projektora należy zawsze go wyłączyć,
odłączyć wtyczkę po zatrzymaniu wentylatora chłodzącego i odczekać
Przestroga przynajmniej godzinę. W przeciwnym razie można się oparzyć, ponieważ
tuż po wyłączeniu projektora obudowa jest bardzo gorąca.
Należy ostrożnie przetrzeć główny moduł projektora miękką ściereczką.
Jeżeli projektor jest bardzo zanieczyszczony, należy nasączyć ściereczkę wodą
z niewielką ilością detergentu, odsączyć ściereczkę dokładnie, a następnie przetrzeć
nią projektor. Po oczyszczeniu projektora należy przetrzeć go suchą ściereczką.
• Nie wolno używać lotnych płynów do czyszczenia
ani benzyny, ponieważ mogą one spowodować
uszkodzenie powłoki obudowy projektora.
• Nie wolo używać ściereczek nasączonych
środkiem czyszczącym.
• Nie wolno korzystać z twardych ścierek ani
chustek, które mogą spowodować uszkodzenie
delikatnej powierzchni obiektywu.
Wymiana filtru powietrza
Podczas wymiany filtru powietrza należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1
Wyłącz projektor i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci
elektrycznej.
2
Włóż palec do wgłębienia pod
modułem filtra z boku projektora
i wyjmij moduł filtra.
Filtr powietrza
Uchwyt ramki filtra
powietrza
216
Konserwacja
3
Naciśnij filtr powietrza w górę od
spodu i wyjmij go z ramki filtra
powietrza.
Filtr powietrza
Ramka filtra powietrza
Umieścić w ramce nowy filtr
powietrza.
5
Umieścić ramkę
z filtrem powietrza
w projektorze.
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
4
217
Konserwacja
• Po wymianie filtra powietrza, zresetuj [Licznik filtra powietrza] (str. 179).
• Zachowaj ostrożność podczas obsługi filtra powietrza. Uszkodzony filtr powietrza nie
będzie działać prawidłowo.
• Aby kupić filtr powietrza (nr kat.: RS-FL05), skontaktuj się z centrum obsługi klienta
firmy Canon.
Specyfikacje produktu
■ Obsługiwane typy sygnału
Ten projektor obsługuje poniższe typy sygnału.
Jeżeli komputer lub sprzęt audio/wideo jest zgodny z dowolnym z tych typów sygnału,
funkcja Auto PC projektora wybiera typ sygnału umożliwiający prawidłowe wyświetlanie
obrazu.
Analogowy PC
Rozdzielczość (punkty) Typ sygnału Częstotliwość pozioma [kHz] Częstotliwość pionowa [kHz]
640 x 480
VGA
31,469
59,940
720 x 480
–
31,469
59,940
720 x 576
–
31,250
50,000
800 x 600
SVGA
37,879
60,317
848 x 480
–
31,020
60,000
1024 x 768
XGA
48,363
60,004
47,776
59,870
1280 x 768
47,396
59,995
WXGA
49,702
59,810
1280 x 800
49,306
59,910
1280 x 960
–
60,000
60,000
1280 x 1024
SXGA
63,981
60,020
1366 x 768
–
47,712
59,790
64,744
59,948
1400 x 1050
SXGA+
65,317
59,978
55,935
59,887
1440 x 900
WXGA+
55,469
59,901
1600 x 900
–
60,000
60,000
1600 x 1200
UXGA
75,000
60,000
64,674
59,883
1680 x 1050
WSXGA+
65,290
59,954
56,250
50,000
1920 x 1080
–
67,500
60,000
1920 x 1200
WUXGA
74,038
59,950
Cyfrowy z komputera
Rozdzielczość (punkty) Typ sygnału Częstotliwość pozioma [kHz] Częstotliwość pionowa [kHz]
640 x 480
D-VGA
31,469
59,940
720 x 480
–
31,469
59,940
720 x 576
–
31,250
50,000
800 x 600
D-SVGA
37,879
60,317
1024 x 768
D-XGA
48,363
60,004
37,500
50,000
1280 x 720
–
45,000
60,000
49,702
59,810
1280 x 800
D-WXGA
49,306
59,910
1280 x 1024
D-SXGA
63,981
60,020
1366 x 768
–
47,712
59,790
64,744
59,948
1400 x 1050
D-SXGA+
65,317
59,978
55,935
59,887
1440 x 900
D-WXGA+
55,469
59,901
1600 x 900
–
60,000
60,000
1600 x 1200
D-UXGA
75,000
60,000
64,674
59,883
1680 x 1050
D-WSXGA+
65,290
59,954
27,000
24,000
1920 x 1080
–
56,250
50,000
67,500
60,000
218
Specyfikacje produktu
Rozdzielczość (punkty) Typ sygnału Częstotliwość pozioma [kHz] Częstotliwość pionowa [kHz]
27,000
24,000
1080PsF
–
28,125
25,000
(1920 x 1080i)
33,750
30,000
1920 x 1200
D-WUXGA
74,038
59,950
HDMI/DisplayPort/HDBaseT
Połączenie z komputerem
Połączenie ze sprzętem audio/wideo
Typ sygnału
480p
576p
720p
1080i
1080p
Częstotliwość pozioma [kHz]
31,469
31,250
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
56,250
67,500
Częstotliwość pionowa [kHz]
59,940
50,000
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
50,000
60,000
Komponentowe
Typ sygnału
480i
480p
576i
576p
219
Specyfikacje produktu
Częstotliwość pozioma [kHz] Częstotliwość pionowa [kHz]
15,734
59,940
31,469
59,940
15,625
50,000
31,250
50,000
37,500
50,000
720p
45,000
60,000
28,125
50,000
1080i
33,750
60,000
56,250
50,000
1080p
67,500
60,000
27,000
24,000
1080PsF
28,125
25,000
33,750
30,000
* Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych w powyższej tabeli bez uprzedzenia.
* Ten projektor nie obsługuje żadnego sygnału wyjściowego z komputera z częstotliwością taktowania
sygnału wyższą niż 162 MHz.
* Należy użyć przewodu komputerowego, w którym wszystkie styki są podłączone. Jeżeli w kablu
niektóre styki nie są podłączone, obraz może być wyświetlany niepoprawnie.
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
Rozdzielczość (punkty) Typ sygnału Częstotliwość pozioma [kHz] Częstotliwość pionowa [kHz]
640 x 480
VGA
31,469
59,940
800 x 600
SVGA
37,879
60,317
1024 x 768
XGA
48,363
60,004
49,702
59,810
1280 x 800
WXGA
49,306
59,910
1280 x 1024
SXGA
63,981
60,020
1366 x 768
–
47,712
59,790
64,744
59,948
1400 x 1050
SXGA+
65,317
59,978
55,935
59,887
1440 x 900
WXGA+
55,469
59,901
1600 x 900
–
60,000
60,000
1600 x 1200
UXGA
75,000
60,000
64,674
59,883
1680 x 1050
WSXGA+
65,290
59,954
1920 x 1200
WUXGA
74,038
59,950
Specyfikacje produktu
■ Projektor
Nazwa modelu
System wyświetlania
2 304 000 (1920 x 1200)
Inne funkcje
Matryca aktywna
Obiektyw
projektora
Zbliżenie (*4)
Ostrość
Przesunięcie obiektywu
(*4)(*5)
Ogniskowa (*4)
Wartość F (*4)
1,5x (elektryczne)
Elektryczna
Pionowo: od -15% do +55% (elektryczne); poziomo: ±10%
(elektryczne)
f = od 23,0 do 34,5 mm
F1.89 do F2.65
Typ
Niebieska dioda laserowa + żółty luminofor
Wyświetlacz
Wymiary efektywnego
obszaru wyświetlania
Efektywna liczba pikseli
Źródło
światła
Układ optyczny
WUX7000Z
WUX6600Z
WUX5800Z
Odblaskowy panel ciekłokrystaliczny (LCOS): 3 panele
Separacja kolorów przy użyciu okna dichroicznego/
polaryzacyjne dzielenie wiązki i kompozycja kolorów przy
użyciu pryzmatu
Złącze wejściowe
sygnału wideo
Sygnały wideo
Rozdzielczość
wyświetlania
Rozmiar obrazu/Odległość
projekcji (*4)
Liczba kolorów
Jasność (*1) (*2)
Współczynnik kontrastu (*1) (*3)
Współczynnik jasności na
obwodzie do centrum (*1) (*4)
Głośnik
Obsługiwane typy sygnału
wejściowego
Wejściowy sygnał
komputerowy
Wejście sygnału wideo
Sygnał analogowy PC
Sygnał cyfrowy PC
Cyfrowy sygnał wideo
Wejściowy sygnał
komponentowy
Mini D-sub 15-stykowe
0,71''/16:10
Minimum: 101,6 cm, maksimum: 1524 cm, odległość
projekcji: od 1,3 m do 29,0 m
16 770 000 kolorów
7000 lm
6600 lm
5800 lm
4000:1
90%
1 W, monofoniczny
Zobacz „Obsługiwane typy sygnału” (str. 218 – str. 219)
Maksymalna rozdzielczość wejściowa 1920 x 1200 punktów
Maksymalna rozdzielczość wejściowa 1920 x 1200 punktów
WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA
WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA
1080p/1080i/720p/576p/480p
1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI
DisplayPort
Analogowy z komputera, komponentowy
Cyfrowy z komputera, analogowy z komputera (złącze DVI;
29 styków)
Cyfrowy z komputera, cyfrowy wideo
Cyfrowy z komputera, cyfrowy wideo
RJ-45
Wejście HDBaseT (wideo/audio/sterowanie/sieć)
DVI-I
220
Specyfikacje produktu
Inne zaciski
i złącza
Zużycie energii
w trybie gotowości
Łączność
bezprzewodowa
Akcesoria
WUX7000Z
WUX6600Z
WEJŚCIE AUDIO
Gniazdo AUDIO OUT
Przewodowe zdalne sterowanie
STEROWANIE (Dsub9)
USB typu A
36/32/29 dB
36/32/29 dB
od 0°C do 45°C
AC od 100 V do 240 V 50/60 Hz
540W
520W
WUX5800Z
35/32/29 dB
470W
0,28W
1,6W
1,5W
1,6W
480 mm (szer.) x 196 mm (wys.) x 545 mm (głęb.)
Około 17 kg (bez modułu obiektywu projektora)
Pilot zdalnego sterowania, baterie z ogniwami suchymi do
pilota zdalnego sterowania, przewód zasilania, broszura
Ważne informacje i Karta gwarancyjna
Normy
IEEE802.11b/g/n
Obsługiwane kanały
1 CH – 11 CH
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz
221
Specyfikacje produktu
(*1) Zgodnie z normą ISO21118-2012.
(*2) W przypadku używania standardowego obiektywu o zmiennej ogniskowej (RS-SL01ST)
w następujących warunkach:
[Tryb obrazu] > [Prezentacja], [Redukcja rozmycia ruchu] > [Wyłącz], [Tryb źródła światła] > [Normalny]
W celu ochrony projektora moc światła może być zmniejszana wraz ze wzrostem temperatury
otoczenia.
(*3) W przypadku używania standardowego obiektywu o zmiennej ogniskowej (RS-SL01ST)
w następujących warunkach:
[Tryb obrazu] > [Prezentacja], [Redukcja rozmycia ruchu] > [Wyłącz], [Tryb źródła światła] >
[Normalny], [Przysłona] > [Zamknij 9]
(*4) W przypadku używania standardowego obiektywu o zmiennej ogniskowej (RS-SL01ST).
(*5) W trybie przesunięcia obiektywu [Normalny].
* 99,99% lub więcej pikseli panelu LCD to piksele efektywne. Podczas projekcji do 0,01% pikseli
może być włączonych lub wyłączonych zależnie od charakterystyk panelu LCD.
* Nieustanne użytkowanie projektora przez dłuższy czas może powodować przedwczesne zużycie
elementów optycznych.
* Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych i wyglądu produktu bez
uprzedzenia.
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
Nazwa modelu
Złącze mini jack
Złącze mini jack
Złącze mini jack
RS-232C
USB
Poziom hałasu (Tryb źródła
światła: Normalny/Cichy 1/
Cichy 2)
Temperatura (użytkowanie)
Zasilanie
Maksymalne zużycie energii
Sieć wyłączona,
transmisja szeregowa:
Port serwisowy
Sieć włączona, transmisja
szeregowa: Port
serwisowy
Sieć wyłączona,
transmisja szeregowa:
HDBaseT
Sieć włączona, transmisja
szeregowa: HDBaseT
Wymiary standardowe
Masa
Specyfikacje produktu
■ Pilot zdalnego sterowania
Typ
RS-RC07
Zasilanie
Zasięg
Wymiary
DC 3,0 V; dwie baterie AAA
Ok. 8 m ±25° poziomo i pionowo (do odbiornika fal podczerwonych)
46,5 mm (szer.) x 23 mm (wys.) x 159 mm (głęb.)
Masa
56 g
■ Specyfikacje modułów obiektywu (opcjonalnie)
Nazwa
Numer modelu
Standardowy obiektyw o zmiennej
ogniskowej
Obiektyw o długiej, zmiennej
ogniskowej
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
23,0–34,5 mm
34,0–57,7 mm
1,89–2,65
1,99–2,83
Widok z zewnątrz
Ogniskowa
Liczba przysłony F
Szerokość
143,4 mm
143,4 mm
Wysokość
106,7 mm
106,7 mm
Długość
175,3 mm
175,3 mm
Około 725 g
Około 925 g
1,5x
1,7x
Odległość
projekcji
1,3–29,0 m
1,9–48,5 m
Odległość
projekcji —
rozmiar 100
3,21–4,82 m
4,72–8,05 m
Masa
Współczynnik
powiększenia
Aby się dowiedzieć więcej na temat zakresu przesunięcia obiektywu, zobacz
„Regulacja za pomocą przesunięcia obiektywu” (str. 71).
222
Specyfikacje produktu
Nazwa
Numer modelu
Obiektyw o ultra długiej, zmiennej
ogniskowej
Obiektyw o szerokiej, zmiennej
ogniskowej
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Widok z zewnątrz
Ogniskowa
15,56–23,34 mm
2,34–2,81
2,09–2,34
Szerokość
143,4 mm
143,4 mm
Wysokość
106,7 mm
106,7 mm
Długość
183,7 mm
183,7 mm
Około 1110 g
Około 1065 g
1,97x
1,5x
4,6–89,0 m
0,9–19,5 m
7,64–14,94 m
2,15–3,23 m
Obiektyw o stałej, krótkiej
ogniskowej
Ultra-szerokokątny obiektyw
o zmiennej ogniskowej
RS-SL03WF
RS-SL06UW
12,8 mm
8,39 mm
Masa
Współczynnik
powiększenia
Odległość projekcji
Odległość
projekcji —
rozmiar 100
Nazwa
Numer modelu
Widok z zewnątrz
Ogniskowa
Liczba przysłony F
2,40
143,4 mm
143,4 mm
Wysokość
106,7 mm
113,7 mm
Długość
175,3 mm
304,3 mm
Około 1060 g
Około 1520 g
—
—
0,69–5,17 m
0,45–3,51 m
1,73 m
1,16 m
Masa
Współczynnik
powiększenia
Odległość projekcji
Odległość
projekcji —
rozmiar 100
Aby się dowiedzieć więcej na temat zakresu przesunięcia obiektywu, zobacz
„Regulacja za pomocą przesunięcia obiektywu” (str. 71).
223
Specyfikacje produktu
2,0
Szerokość
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
53,6–105,6 mm
Liczba przysłony F
Specyfikacje produktu
■ Widok z zewnątrz
WUX7000Z/WUX6600Z/WUX5800Z
175 mm
196 mm
94 mm
545 mm
480 mm
451,7 mm
431 mm
38,8 mm
224
Specyfikacje produktu
■ Złącze analogowe z komputera 2/KOMPONENTOWE
To złącze jest używane jako złącze wejściowe ANALOG PC lub
KOMPONENTOWE. Należy korzystać z przewodu komputerowego D-sub.
Dane techniczne złącza wejść ANALOG PC i COMPONENT są takie same.
Mini D-sub 15-stykowe
Nr styku
1
R
Sygnał
2
G
3
4
B
OTWARTY
Uziemienie
(synchronizacja
pozioma)
5
Nr styku
Sygnał
9
Zasilanie +5 V
Uziemienie
10
(synchronizacja
pionowa)
11
Uziemienie
12
Dane DDC
13
Uziemienie (R)
14
7
8
Uziemienie (G)
Uziemienie (B)
15
Synchronizacja
pionowa
Zegar DDC
■ Port serwisowy (STEROWANIE)
Układ styków
Nr styku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sygnał
OTWARTY
RxD
TxD
OTWARTY
UZIEMIENIE
OTWARTY
Wewnętrzny
układ pull-up
OTWARTY
OTWARTY
Format komunikacji
: RS-232C, asynchroniczny, półdupleksowy
: 19 200 b/s
: 8 bitów
: Możliwość przełączenia między wartością 1 bit a 2 bity.
Domyślne ustawienie fabryczne lub stan po wykonaniu
polecenia [Ustawienia fabryczne] to 1 bit.
Parzystość
: Brak
Sterowanie przepływem : Brak
225
Specyfikacje produktu
Tryb komunikacji
Szybkość komunikacji
Długość znaków
Bit stopu
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
6
Synchronizacja
pozioma
Specyfikacje produktu
Polecenia użytkownika
Polecenia
Zapis ASCII
Zapis binarny
Włącz
zasilanie
POWER=ON<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Zasilanie
wyłączone
POWER=OFF<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
Pobieranie informacji o stanie
GET=POWER<CR>
zasilania
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h
0Dh
Zasilanie
HDMI
INPUT=HDMI<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh
49h 0Dh
DisplayPort
INPUT=DP<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 50h 0Dh
Cyfrowy
z komputera
INPUT=D-RGB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h
47h 42h 0Dh
Analogowy
INPUT=A-RGB1<CR>
z komputera 1
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 41h 2Dh 52h
47h 42h 31h 0Dh
Analogowy
INPUT=A-RGB2<CR>
z komputera 2
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 41h 2Dh 52h
47h 42h 32h 0Dh
Komponentowe INPUT=COMP<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Dh
50h 0Dh
HDBaseT
INPUT=HDBT<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 42h
54h 0Dh
LAN
INPUT=LAN<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Eh
0Dh
USB
INPUT=USB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h
0Dh
Pobieranie informacji o źródle
GET=INPUT<CR>
sygnału
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h
0Dh
Źródło
sygnału
wejściowego
Tryb obrazu
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h
4Eh 44h 41h 52h 44h 0Dh
Standardowy
IMAGE=STANDARD<CR>
Prezentacja
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h
IMAGE=PRESENTATION<CR> 53h 45h 4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh
0Dh
Dynamiczny
IMAGE=DYNAMIC<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 59h 4Eh
41h 4Dh 49h 43h 0Dh
Wideo
IMAGE=VIDEO<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 44h
45h 4Fh 0Dh
Zdjęcie/sRGB IMAGE=PHOTO_SRGB<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 48h 4Fh
54h 4Fh 5Fh 53h 52h 47h 42h 0Dh
DICOM Sim
IMAGE=DCM_SIM<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 43h 4Dh
5Fh 53h 49h 4Dh 0Dh
Użytkownik 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Użytkownik 2
IMAGE=USER_2<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 32h 0Dh
Użytkownik 3
IMAGE=USER_3<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 33h 0Dh
Użytkownik 4
IMAGE=USER_4<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 34h 0Dh
Użytkownik 5
IMAGE=USER_5<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 35h 0Dh
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h
0Dh
Pobieranie informacji o trybie
GET=IMAGE<CR>
obrazu
226
Specyfikacje produktu
Polecenia
Jasność
Ustawienie
wartości
jasności
Pobieranie informacji
o jasności
Ostrość
Ustawienie
wartości
ostrości
Pobieranie informacji
o ostrości
Kontrast
Ustawienie
wartości
kontrastu
Pobieranie informacji
o kontraście
BRI=<value><CR>
42h 52h 49h 3Dh <numeric code> 0Dh
GET=BRI<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 52h 49h 0Dh
SHARP=<value><CR>
53h 48h 41h 52h 50h 3Dh <numeric
code> 0Dh
GET=SHARP<CR>
47h 45h 54h 3Dh 53h 48h 41h 52h 50h
0Dh
CONT=<value><CR>
43h 4Fh 4Eh 54h 3Dh <numeric code>
0Dh
GET=CONT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Eh 54h 0Dh
Automatyczny ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h
54h 4Fh 0Dh
4:3
ASPECT=4:3<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 34h 3Ah
33h 0Dh
16:9
ASPECT=16:9<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h
3Ah 39h 0Dh
16:10
ASPECT=16:10<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h
3Ah 31h 30h 0Dh
Zbliżenie
ASPECT=ZOOM<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 5Ah 4Fh
4Fh 4Dh 0Dh
Rozmiar
rzeczywisty
ASPECT=TRUE<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 54h 52h
55h 45h 0Dh
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h
54h 0Dh
Pobieranie informacji
o wartości formatu obrazu
Włącz Blank
Blank
Zapis binarny
Wyłącz Blank
Pobieranie informacji
o ustawieniu Blank
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh
0Dh
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
Format
obrazu
Zapis ASCII
Specyfikacje produktu
227
Rozwiązywanie problemów
Informacje dotyczące wskaźników LED
W przypadku wystąpienia problemu z projektorem wskaźnik LED na bocznym
panelu projektora jest włączany lub miga ciągle po wyłączeniu projektora.
• Przed przystąpieniem do rozwiązania problemu należy poczekać na zatrzymanie wentylatora
chłodzącego i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda zasilania.
Stan
wskaźników
Opis
Przyczyna i rozwiązanie
LED
Wskaźniki
Nieprawidłowa Temperatura wewnątrz projektora jest zbyt wysoka lub
WARNING
temperatura
temperatura powietrza wykracza poza zakres roboczy.
(Ostrzeżenie)
Jeżeli problem jest związany z wewnętrznymi
i TEMP
elementami projektora, należy sprawdzić, czy projektor
(Temperatura) są
jest zainstalowany i funkcjonuje prawidłowo, odłączyć
włączone.
projektor od sieci elektrycznej w celu ochłodzenia
wewnętrznych elementów projektora, a następnie
ponownie rozpocząć projekcję. Jeżeli wlot powietrza
lub otwór wentylacyjny jest zablokowany, należy
usunąć blokadę. Jeżeli filtr powietrza jest niedrożny,
należy go wymienić (str. 216). Jeżeli ostrzeżenie
zostanie zgłoszone ponownie, może to oznaczać, że
wystąpiła usterka projektora.*
Usterka źródła Źródło światła nie świeci. Uruchom ponownie projektor
Wskaźniki
światła
i sprawdź projekcję. Jeżeli źródło światła nie zaświeci
WARNING
(Ostrzeżenie)
się po tej czynności, obwód zasilania źródła światła
i LIGHT (Światło)
może być uszkodzony.*
są włączone.
Wskaźnik
Błąd filtra
Filtr powietrza nie jest zainstalowany prawidłowo.
WARNING
Zainstaluj filtr powietrza prawidłowo i uruchom
(Ostrzeżenie)
ponownie projektor. Jeżeli ostrzeżenie zostanie
(tylko) miga
zgłoszone ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła
3 razy.
usterka projektora.*
Usterka
Być może wystąpiła usterka wentylatora
Wskaźnik
wentylatora
chłodzącego lub innego podzespołu. Należy
WARNING
(Ostrzeżenie)
chłodzącego odłączyć projektor od gniazda zasilania,
(tylko) miga
a następnie podłączyć i włączyć go ponownie.
4 razy.
Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone ponownie,
może to oznaczać, że wystąpiła usterka projektora.*
Wskaźnik
Usterka
Nieprawidłowe napięcie zasilania niektórych
WARNING
zasilacza
podzespołów w zasilaczu lub wystąpiła inna
(Ostrzeżenie)
usterka. Należy odłączyć projektor od gniazda
(tylko) miga
zasilania, a następnie podłączyć i włączyć go
ponownie. Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone
5 razy.
ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła usterka
projektora. Należy odłączyć projektor od gniazda
zasilania.*
228
Rozwiązywanie problemów
Stan
wskaźników
LED
Wskaźnik
WARNING
(Ostrzeżenie)
(tylko) miga
6 razy.
Opis
Przyczyna i rozwiązanie
Problem
z instalacją
modułu
obiektywu
Moduł obiektywu nie jest zainstalowany prawidłowo.
Należy odłączyć projektor, zainstalować prawidłowo
moduł obiektywu, a następnie ponownie podłączyć
projektor. Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone
ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła usterka
projektora.*
* Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.
Symptomy i rozwiązania
■ Nie można włączyć projektora
Przyczyna
Przewód zasilania nie jest
podłączony prawidłowo.
Przewód zasilania został
przed chwilą podłączony.
Filtr powietrza nie jest
zainstalowany
prawidłowo.
Blokada klawisza jest
włączona.
Moduł obiektywu nie jest zainstalowany prawidłowo.
Należy odłączyć projektor, zainstalować prawidłowo
moduł obiektywu, a następnie ponownie podłączyć
projektor. Jeżeli ostrzeżenie zostanie zgłoszone
ponownie, może to oznaczać, że wystąpiła usterka
projektora.*
Należy sprawdzić, czy filtr powietrza jest zainstalowany
prawidłowo (str. 216).
Należy sprawdzić, czy blokada przycisków (str. 166)
projektora lub pilota zdalnego sterowania jest
włączona.
* Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Canon.
Rozwiązywanie
problemów
229
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
Zabezpieczenie zostało
uaktywnione, ponieważ
wlot powietrza lub otwór
wentylacyjny jest
zablokowany i nastąpił
wzrost temperatury
wewnątrz projektora.
Moduł obiektywu nie jest
zamocowany prawidłowo.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy przewód zasilania jest
podłączony prawidłowo (str. 81).
Przez naciśnięciem przycisku POWER (Zasilanie)
należy poczekać co najmniej jedną sekundę po
podłączeniu projektora. Nie można włączyć projektora
bezpośrednio po podłączeniu (str. 45).
Gdy zabezpieczenie jest aktywne, wskaźnik [POWER]
(Zasilanie) nie zaświeca się po podłączeniu przewodu
zasilania. Nie można wyłączyć tego zabezpieczenia.
Należy usunąć wszelkie przedmiotu blokujące wlot
powietrza lub otwór wentylacyjny.*
Rozwiązywanie problemów
■ Nie można wyświetlić obrazu przy użyciu projektora
Przyczyna
Przewód nie jest
podłączony prawidłowo.
Nie upłynęło 20 sekund od
włączenia projektora.
Sygnał obrazu nie jest
wysyłany z urządzenia
audio/wideo.
Przewód nie jest
prawidłowo podłączony do
złącza wejściowego.
Nie wybrano typu sygnału
wejściowego odpowiedniego
dla podłączonego
urządzenia audio/wideo.
Nieprawidłowy typ sygnału
wejściowego.
Wybrano funkcję BLANK.
Obraz nie jest wyświetlany
z powodu problemu
z komputerem.
Wyjście monitora
zewnętrznego
w komputerze nie jest
skonfigurowane
prawidłowo.
Na komputerze ustawiono
tryb wyświetlania obrazu
na dwóch ekranach.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy projektor jest prawidłowo
podłączony do komputera lub urządzenia audio/wideo
(str. 77 – str. 80).
Po włączeniu projektora okno powitalne jest wyświetlane
przez około 20 sekund. Aby natychmiast rozpocząć
projekcję, należy nacisnąć przycisk OK na pilocie
zdalnego sterowania lub bocznym panelu sterowania
(str. 33, str. 37).
Należy sprawdzić, czy jest odtwarzany obraz przez
podłączoną kamerę wideo, odtwarzacz DVD itd.
Należy sprawdzić, czy urządzenie audio/wideo jest
prawidłowo podłączone do złącza wejściowego
projektora (str. 36).
Należy sprawdzić, wybrano odpowiedni sygnał
wejściowy dla podłączonego urządzenia audio/wideo
przy użyciu funkcji [Sygnał wejściowy] w menu (str. 46).
Należy sprawdzić, czy wybrano prawidłowy typ sygnału
wejściowego (str. 130, str. 218).
Należy nacisnąć przycisk BLANK (Puste) na pilocie
zdalnego sterowania (str. 51).
Należy najpierw wyłączyć projektor, a następnie
komputer i włączyć je ponownie.
Należy włączyć wyjście monitora zewnętrznego
w komputerze. Aby włączyć wyjście monitora
zewnętrznego, należy nacisnąć i przytrzymać
klawisz [Fn] na klawiaturze komputera, a następnie
nacisnąć przycisk funkcji [LCD] lub [VGA] albo
przycisk z ikoną monitora zewnętrznego. W systemie
Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 można
włączyć wyjście obrazu, naciskając i przytrzymując
klawisz z logo Windows i naciskając klawisz [P].
Kombinacja klawiszy używanych do wykonywania tej
operacji jest zależna od modelu komputera. Aby uzyskać
więcej informacji, należy skorzystać z podręcznika
użytkownika dostarczonego razem z komputerem.
Jeżeli wybrano tryb wyświetlania obrazu na dwóch
ekranach, należy przełączyć sygnał wyjściowy
komputera do trybu powielania ekranu.
Metoda przełączania sygnału wyjściowego jest zależna
od producenta komputera. Aby uzyskać więcej
informacji, należy skorzystać z podręcznika użytkownika
dostarczonego razem z komputerem.
230
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna
Pliki obrazów są
niezgodne z przeglądarką
plików w pamięci USB.
Przewód LAN
(ekranowana skrętka
dwużyłowa) nie jest
podłączony prawidłowo.
Rozwiązanie
W przypadku projekcji z pamięci USB wymagane są
obrazy JPEG o rozdzielczości niższej niż 10912 x 8640,
jednobajtowe alfanumeryczne nazwy plików i dysk
sformatowany w systemie FAT.
Gdy pozycja [LAN] lub [HDBaseT] jest wybrana w menu
[Sygnał wejściowy], należy sprawdzić, czy przewód LAN
(ekranowana skrętka dwużyłowa) jest prawidłowo
podłączony do projektora. (str. 82).
■ Brak dźwięku
Przyczyna
Kabel audio nie jest
podłączony prawidłowo.
Funkcja WYCISZENIE jest
włączona.
Głośność jest zmniejszona
do poziomu minimalnego.
Należy nacisnąć przycisk MUTE (Wyciszenie) na pilocie
zdalnego sterowania (str. 38).
Aby wyregulować poziom głośności, należy nacisnąć
przycisk VOL (Głośćność) na pilocie zdalnego
sterowania lub przycisk VOL+ (Głośćność+) na
bocznym panelu sterowania (str. 33, str. 38).
Należy użyć kabla audio bez wbudowanego rezystora.
Należy wybrać odpowiednie ustawienie złącza Audio In.
(str. 168).
■ Brak ostrości wyświetlanego obrazu
Przyczyna
Brak ostrości obrazu.
Zbyt mała odległość od
ekranu.
Projektor nie jest ustawiony
prosto względem ekranu.
231
Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązanie
Należy wyregulować ostrość (str. 47).
Należy sprawdzić, czy odległość od ekranu jest
odpowiednia (str. 62).
Należy upewnić się, że projektor nie jest ustawiony
ukośnie względem ekranu. Niewielką zmianę kąta
projekcji można skompensować przy użyciu funkcji
korekcji zniekształcenia trapezowego (str. 102).
Projektor został
Po przeniesieniu projektora z miejsca, w którym
przeniesiony do miejsca,
temperatura jest niska, do miejsca, w którym
w którym panuje inna
temperatura jest wysoka, może nastąpić kondensacja na
temperatura.
obiektywie. Skropliny wyparują po pewnym czasie,
a projektor będzie wyświetlać obraz prawidłowo.
Zanieczyszczenie obiektywu. Należy oczyścić obiektyw (str. 216).
Nieprawidłowe śledzenie. Należy dostosować śledzenie przy użyciu funkcji [Auto
z komp.] (str. 130) lub [Śledzenie] (str. 131).
Brak ostrości obrazu wideo. Należy uaktywnić funkcję redukcji rozmycia ruchu (str. 171).
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
Używany jest kabel audio
z wbudowanym
rezystorem.
Obsługa dźwięku w złączu
jest wyłączona [Wyłącz].
Rozwiązanie
Należy sprawdzić podłączenie kabla audio (str. 80).
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna
Funkcja redukcji rozmycia
ruchu jest niedostępna.
Rozwiązanie
Funkcja zwiększania ostrości ruchomych obiektów nie jest
dostępna w przypadku wyświetlania plików z pamięci USB
typu flash lub w trybie multiprojekcji sieciowej.
Regulacja ostrości obrazu Nie można regulować ostrości obrazu w trybie podziału
jest niedostępna.
ekranu.
Moduł obiektywu nie jest
Należy sprawdzić, czy moduł obiektywu jest
zainstalowany prawidłowo. zainstalowany prawidłowo (str. 66).
Dźwignia obiektywu nie
Należy sprawdzić, czy moduł obiektywu jest
jest zablokowana.
zainstalowany prawidłowo (str. 66).
■ Nie można prawidłowo wyświetlić obrazu
Przyczyna
Wyświetlany obraz jest
odwrócony pionowo lub
poziomo.
Częstotliwość taktowania
sygnału wejściowego jest
wyższa niż 162 MHz.
Używany jest przewód
komputerowy, w którym
niektóre końcówki nie są
podłączone.
Rozwiązanie
Nieprawidłowe ustawienie montażu sufitowego/projekcji
tylnej. Należy sprawdzić ustawienie [Obrócenie obrazu
H/V] w menu [Ustawienia instalacji] (str. 149).
Należy ustawić w komputerze częstotliwość taktowania
sygnału nie wyższą niż 162 MHz.
Należy użyć przewodu komputerowego, w którym
wszystkie końcówki są podłączone.
■ Zasilanie projektora jest wyłączane
Przyczyna
Zablokowany wlot
powietrza lub otwór
wentylacyjny.
Zanieczyszczony filtr
powietrza.
Nieodpowiednie
środowisko pracy.
Rozwiązanie
Należy upewnić się, że wlot powietrza lub otwór
wentylacyjny nie jest zablokowany. Jeżeli otwór wlotowy lub
wentylacyjny jest zablokowany, wzrost temperatury
wewnątrz projektora spowoduje automatyczne wyłączenie
zasilania w celu ochrony projektora (wskaźniki [WARNING]
(Ostrzeżenie) i [TEMP] (Temperatura) będą świecić). Należy
poczekać na obniżenie temperatury projektora, upewnić się,
że wlot powietrza i otwór wentylacyjny nie są zablokowane,
a następnie włączyć projektor (str. 25, str. 32).
Należy sprawdzić, czy filtr powietrza nie jest
zablokowany przez kurz.
Jeżeli filtr powietrza jest niedrożny, należy go wymienić
(str. 216).
Należy sprawdzić, czy temperatura otoczenia nie
przekracza zakresu od 0°C do 45°C (str. 24).
Ustawienia projektora należy dostosować, jeżeli
projektor jest używany na wysokości ponad 2300 m
n.p.m. W menu [Ustawienia instalacji], w obszarze
[Ustawienia profesjonalne] należy dla opcji [Duża
wysokość] ustawić wartość [Włącz] (str. 153).
232
Rozwiązywanie problemów
■ Nie można połączyć projektora z siecią
Przyczyna
Przewód LAN
(ekranowana skrętka
dwużyłowa) nie jest
podłączony prawidłowo.
Projektor nie był włączony
dostatecznie długo (krócej
niż około 40 sekund).
Projektor nie może
połączyć się z siecią
bezprzewodową.
Funkcje sieciowe są dostępne po około 40 sekundach
od podłączenia projektora do gniazda sieciowego.
Należy zaczekać co najmniej 40 sekund, a następnie
ponownie spróbować ustanowić połączenie. (str. 88).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie „Ustawienia sieciowe” (str. 90 – str. 91),
„Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi)” (str. 29)
i „Ustawienia szczegółowe (bezprzewodowe)” (str. 188 –
str. 192), aby ponownie skonfigurować projektor.
W trybie punktu dostępu projektora (PJ AP) należy
spróbować zmienić kanał komunikacji bezprzewodowej
w projektorze (str. 188 – str. 192). W trybie infrastruktury
należy spróbować zmienić komunikacji bezprzewodowej
w punkcie dostępu. Jeżeli wciąż nie można ustanowić
połączenia, skontaktuj się z centrum obsługi klienta
firmy Canon.
Sprawdź zasilanie nadajnika HDBaseT.
■ Nie można korzystać z pilota zdalnego sterowania
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy baterie są zainstalowane
prawidłowo. Jeżeli baterie są zainstalowane prawidłowo,
należy wymienić je na nowe (str. 39).
Należy upewnić się, że pilot jest używany w zasięgu
zdalnego sterowania głównego modułu projektora (str. 40).
Należy usunąć przeszkody znajdujące się między
odbiornikiem fal podczerwonych głównego modułu
projektora a pilotem zdalnego sterowania lub skierować
pilota, tak aby ominąć przeszkody.
Należy upewnić się, że odbiornik fal podczerwonych
głównego modułu projektora nie jest bezpośrednio
oświetlony przez światło słoneczne lub intensywne
sztuczne oświetlenie (str. 40).
Należy sprawdzić, czy ustawienie kanału pilota zdalnego
sterowania zostało zmienione. Można sprawdzić
ustawienie [Kanał zdalnego sterowania] w menu
[Ustawienia systemowe] (str. 167).
233
Rozwiązywanie
problemów
Przyczyna
Baterie są zainstalowane
nieprawidłowo lub
rozładowane.
Pilot jest używany poza
zasięgiem zdalnego
sterowania.
Między projektorem
a pilotem zdalnego
sterowania znajdują się
przeszkody.
Pilot zdalnego sterowania
jest używany
w nieodpowiednim
środowisku.
Ustawienie kanału pilota
zdalnego sterowania nie
jest zgodne z ustawieniem
projektora.
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
Nadajnik HDBaseT lub
podobne urządzenie nie
jest włączone.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy przewód LAN (ekranowana
skrętka dwużyłowa) jest prawidłowo podłączony do
projektora (str. 82).
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna
Funkcja blokady
przycisków uniemożliwia
korzystanie z pilota
zdalnego sterowania.
Światło z oświetlenia
pomieszczenia dociera
do odbiornika fal
podczerwonych.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy ustawienie [Blokada klawisza]
jest włączone i uniemożliwia korzystanie z pilota
zdalnego sterowania.
Dla pozycji [Blokada klawisza] w menu [Ustawienia
systemowe] należy ustawić wartość [Wyłącz] (str. 166).
Zablokuj światło.
234
Rozwiązywanie problemów
Symbole dotyczące bezpieczeństwa na urządzeniu
Symbole umieszczone na urządzeniu mają znaczenie podane poniżej.
Symbol
Opis
„WŁĄCZONE” (zasilanie)
„WYŁĄCZONE” (zasilanie)
Tryb gotowości
„WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE” (naciśnij-naciśnij)
Uziemienie
Uziemienie zabezpieczające
Ostrożnie, gorąca powierzchnia.
Nie dotykać.
Ostrożnie, niebezpieczne ruchome łopatki wentylatora.
Nie zbliżać się do ruchomych łopatek wentylatora.
Ostrożnie, bardzo jasne światło.
Nie patrzeć na promień.
Nie nadaje się do użytku domowego.
PROMIENIOWANIE LASEROWE
Rozwiązywanie
problemów
235
Konserwacja/Specyfikacje produktu/Rozwiązywanie problemów
Niebezpieczne napięcie wewnątrz.
Nie należy otwierać osłon poza podanymi w instrukcjach.
Indeks
Numery
J
6-cio osiowa regulacja .................... 144
Jasność ...........................................139
Język ............................................... 172
A
K
AMX Device Discovery ................... 194
Auto z komp. ................................... 130
Kolor ekranu.................................... 158
Kontrast...........................................139
Korekcja pamięci kolorów................144
B
BLANK (Puste).................................. 51
Blokada klawisza ............................ 166
Boczny panel sterowania .................. 33
M
MENU..............................................118
Menu ............................................... 118
MUTE (Wyciszenie)...........................53
C
Crestron RoomView........................ 194
O
D
OK .....................................................37
Ostrość ............................................140
D. ZOOM (Powiększenie cyfrowe).... 54
Deseń testowy ................................ 106
DICOM SIM....................................... 49
Dynamiczna gamma ....................... 143
P
Pilot zdalnego sterowania ... 37, 39, 167
PJLink .....................................193, 212
Pokazy slajdów .................58, 133, 135
Port USB ...........................................36
Powiększanie części obrazu .............54
Powiększenie cyfrowe .......................37
Projekcja multi bez komputera ........134
Projekcja multi przez sieć
(NMPJ) .....................................5, 207
Projekcja przy użyciu wielu
projektorów ...........................113, 134
Projekcja tylna.................................149
Projektor włączony .......................... 162
F
Filtr powietrza.................................. 216
FREEZE (Zatrzymanie)..................... 51
G
Gamma ........................................... 140
H
Hasło....................................... 173, 174
Hasło sieciowe ................................ 182
HDBaseT .................................... 5, 168
R
I
Redukcja szumów ...........................142
Regulacja głośności ..........................53
Regulacja obrazu ....................120, 138
Informacja ............................... 120, 196
236
Indeks
Rozdzielczość wyświetlania
(przygotowanie komputera)............ 47
Rozmycie krawędzi ............. 5, 107, 154
Złącze analogowe PC-2/COMPONENT
(KOMPONENTOWE) .....................36
Złącze AUDIO IN...............................36
Złącze AUDIO OUT...........................36
Złącze DVI-I ...................................... 36
Złącze HDBaseT ...................36, 80, 82
Złącze HDMI .....................................36
Złącze wejściowe ..............................36
Zresetuj ...................................147, 180
S
Sieci bezprzewodowe ............... 83, 188
Sieci przewodowe ..................... 82, 184
Śledzenie ........................................ 131
Światło zastane............................... 141
T
Typ sygnału..................................... 218
U
Ustawianie stanu wyświetlacza....... 129
Ustawienia instalacji................ 120, 148
Ustawienia oszczędzania energii...... 52
Ustawienia sieciowe................ 120, 181
Ustawienia systemowe ........... 120, 160
Ustawienia wejściowe ............. 120, 129
V
VOL (Głośność) ................................ 53
W
Wejścia i złącza ................................ 36
Wi-Fi.................................................... 6
Włącz bezpośrednie zasilanie......... 171
Wpływ światła w otoczeniu ............. 141
Wskaźnik LED........................... 34, 228
Wskaźnik WARNING
(Ostrzeżenie).......................... 34, 228
Wybieranie języka........................... 172
Wyciszanie dźwięku.......................... 53
Wyświetlanie logo ........................... 162
Indeks
Z
Zamontowanie sufitowe .................. 149
Złącze analogowe PC-1/DVI-I........... 36
237
Wyposażenie opcjonalne
• Uchwyt sufitowy
Nr kat.: RS-CL15*1
• Ramię do uchwytu sufitowego
Nr kat.: RS-CL17*1
• Rura do uchwytu sufitowego
(350–550 mm)
Nr kat.: RS-CL08*2
• Rura do uchwytu sufitowego
(550–950 mm)
Nr kat.: RS-CL09*2
• Filtr powietrza
Nr kat.: RS-FL05
• Pilot zdalnego sterowania
Nr kat.: RS-RC07
• Pilot zdalnego sterowania
Nr kat.: RS-RC05
*1 W przypadku montażu projektora na suficie wymagany jest zarówno uchwyt sufitowy
(RS-CL15), jak i ramię do uchwytu sufitowego (RS-CL17).
*2 Korzystając z powyższego wyposażenia, można zawiesić projektor na suficie.
238
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i rodkowy Wschód
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia
Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na
stronie
www.canon-europe.com/Contact_Us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices/
Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez
Canon Europa N.V.
CEL-SX4TA2G0
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising