Canon | VB-H760VE | User manual | Canon VB-H760VE User manual

Canon VB-H760VE User manual
1
Po instalacji kamery
2
Kamera sieciowa
BIO-7513
/
/
BIO-7513-000
/
POLSKI
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Jeśli po instalacji zachodzi potrzeba ponownego wyregulowania TR w miejscu montażu,
należy najpierw poluzować część klinową, w czasie gdy śruba zabezpieczająca b*1
mechanizmu TR (x 2) z prawej i lewej strony pozostaje dokręcona. Aby zwolnić część
klinową, należy poluzować śrubę zabezpieczającą a*1 mechanizmu TR, przekręcając ją
mniej więcej osiem razy w lewo, a następnie włożyć wkrętak TORX*2 i lekko uderzyć
go młotkiem. Istnieje możliwość, że kamera nagle się przechyli, gdy najpierw zostanie
poluzowana śruba zabezpieczająca b*1 mechanizmu TR (x 2) z prawej i lewej strony.
*1 Umiejscowienie śruby zabezpieczającej a/b mechanizmu TR można znaleźć w części „Nazwy elementów”.
*2 TORX jest znakiem towarowym firmy Acument Intellectual Properties, LLC.
Instrukcja instalacji
Gdy temperatura w kamerze jest niska (włączenie modułu grzałki)
Ta „Instrukcja instalacji” składa się ze stron [1/2] i [2/2]. Aby prawidłowo korzystać z kamery, należy
przeczytać dołączoną ulotkę „Środki ostrożności”. Po przeczytaniu „Instrukcji instalacji” należy
przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
Dostępne są dwa typy kamer: model z powłoką hydrofilową i model z powłoką niehydrofilową.
Modele z powłoką hydrofilową mają na zewnętrznej pokrywie przyklejoną etykietę „model z powłoką
hydrofilową”.
Materiał
Modele z powłoką hydrofilową
ochronny
• VB-H761LVE (H2)/VB-H760VE (H2)/VB-H751LE (H2)/
VB-M741LE (H2)/VB-M740E (H2)/VB-H761LVE-H/
VB-H751LE-H/VB-M741LE-H
Modele z powłoką niehydrofilową
• VB-H761LVE/VB-H760VE/VB-H751LE/VB-M741LE/VB-M740E
Aby uzyskać informacje na temat postępowania z powłoką hydrofilową,
należy przeczytać dołączoną ulotkę „Środki ostrożności”.
Regulowanie pochylenia (T)/obrotu (R) (zwane dalej „TR”)
Etykieta „model
z powłoką hydrofilową”
Nie należy usuwać materiału ochronnego z modelu z powłoką hydrofilową do czasu zakończenia
instalacji kamery.
Modułu grzałki można użyć, gdy kamera jest zasilana ze źródła 24 V AC / PoE+. Moduł grzałki zostanie aktywowany
automatycznie, gdy temperatura wewnątrz kamery będzie niska. Pomarańczowa kontrolka będzie włączona do chwili,
gdy kamera zostanie ogrzana do temperatury umożliwiającej rozpoczęcie przesyłania wideo. Po ponownym osiągnięciu
wewnątrz kamery takiej temperatury, która umożliwia przesyłanie wideo, pomarańczowa kontrolka zostanie wyłączona.
W przypadku kondensacji na osłonie obiektywu po włączeniu zasilania
Kondensacja może występować na wewnętrznej stronie osłony obiektywu, gdy zasilanie zostanie włączone po raz
pierwszy po instalacji lub zasilanie było wyłączone przez dłuższy czas. Skropliny ulegną wyparowaniu po pewnym czasie
po włączeniu zasilania (najpóźniej po jednym dniu). Przed użyciem kamery należy upewnić się, że obraz jest wyraźny.
Przed zainstalowaniem kamery
Korzystanie z karty pamięci
Poluzuj śruby specjalnym kluczem, otwórz osłonę gniazda karty pamięci i włóż kartę pamięci do gniazda.
Po umieszczeniu karty pamięci zamknij jej osłonę i dokręć śruby specjalnym kluczem.
(Można używać kart pamięci SD, SDHC lub SDXC).
* Niektóre kamery są niedostępne w określonych krajach lub regionach.
❷
prace montażowe powinien przeprowadzić profesjonalny monter. Nigdy nie należy
Przestroga‌Wszystkie
próbować instalować kamery samodzielnie. Może to doprowadzić do nieprzewidzianych
❸
wypadków, takich jak upuszczenie kamery lub porażenie prądem elektrycznym.
Symbole używane w „Instrukcji instalacji”
: VB-H761LVE (H2)/VB-H761LVE-H/VB-H761LVE
: VB-H760VE (H2)/VB-H760VE
: VB-H751LE (H2)/VB-H751LE-H/VB-H751LE
: VB-M741LE (H2)/VB-M741LE-H/VB-M741LE
: VB-M740E (H2)/VB-M740E
: Model z powłoką hydrofilową
❹
❶
Nazwy elementów
Elementy oznaczone tą ikoną na stronie [2/2] „Instrukcji instalacji” nie są dostarczane razem z kamerą i powinny
być dostarczone przez użytkownika.
1
Sprawdź kompletność zestawu
2
5
Kamera, śruby (M4) x 4
Szablon
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery
Środki ostrożności
Instrukcja instalacji (niniejszy dokument) Broszura gwarancyjna
Płyta sufitowa
Linka zabezpieczająca, śruby (M3) x 1
Specjalny klucz
Uszczelka
Kabel wieloprzewodowy (BK2-0057-000)
Śruba uziemienia (M3) x 1
Kołpak przewodu LAN
Opaska kablowa (do przewodu sieci LAN)
Przewód interfejsu We/Wy (BK2-0035-000)
Przewód interfejsu zasilania (BK2-0036-000)
Taśma hydroizolacyjna
Osłona pogodowa WS700-VB — instrukcja instalacji (tylko VB-H761LVE-H/VB-H751LE-H/VB-M741LE-H)
Osłona pogodowa, śruby (M3) x 2
6 7
8
6 9 10 11 8
Akcesoria
12
Poniższe akcesoria można zakupić oddzielnie zależnie od potrzeb. Niektóre akcesoria są niedostępne w określonych
krajach lub regionach.
Skrzynka połączeniowa CB740-VB
3
Specjalne akcesorium zapewniające ochronę przewodów, których nie można umieścić ponad podsufitką. Ten element
można przymocować do rurki kompozytowej.
41
Zestaw do montażu podwieszanego PC640-VB
Specjalne akcesorium umożliwiające zainstalowanie kamery na zakończeniu wysięgnika przymocowanego do
wysokiego sufitu (na przykład w domach towarowych).
Zasilacz AC PA-V18
Specjalny zasilacz AC dla tej kamery.
13
Informacje istotne podczas i po instalacji kamery
Podczas instalacji kamery
Instalowanie kamery poza budynkami
•
Należy użyć taśmy hydroizolacyjnej
do zabezpieczenia. Informacje na temat używania taśmy hydroizolacyjnej
podano w poniższej sekcji „Zabezpieczanie taśmą hydroizolacyjną”.
• W przypadku montażu kamery na ścianie lub innej pionowej powierzchni
należy upewnić się, że przewody i kompozytowa rurka są umieszczone
poniżej kamery, aby zabezpieczyć je przed wodą.
• Jeżeli przewody podłączone do kamery są umieszczone w rurce
kompozytowej, należy zabezpieczyć odsłonięty odcinek skrzynką
połaczeniową (sprzedawaną oddzielnie). Po przymocowaniu skrzynki
połaczeniowej i rurki należy użyć szczeliwa silikonowego do uszczelnienia,
aby zabezpieczyć przewody przed wodą.
14
15
Numer seryjny_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres MAC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
20 21 22
Zabezpieczanie taśmą hydroizolacyjną
17
Wykonaj poprawnie hydroizolację połączeń, w sposób przedstawiony na ilustracji na stronie [2/2] „Instrukcji instalacji”, za
pomocą taśmy hydroizolacyjnej (dołączona). W przypadku niepoprawnego wykonania hydroizolacji może dojść do szkód
spowodowanych przez wodę.
• Aby zapobiec zwarciu połączeń kablowych, należy owinąć każde połączenie taśmą izolacyjną, a następnie owinąć
wszystkie kable taśmą hydroizolacyjną. Informacje na temat zabezpieczania taśmą hydroizolacyjną podano na
stronie [2/2] „Instrukcji instalacji”.
• Wymagania stopnia ochrony w zakresie pyło-/wodoszczelności (IP66) są spełniane przez kamerę, ale nie przez
końcówki kabli podłączane do urządzeń zewnętrznych. Połączenia kablowe powinny być owinięte taśmą
hydroizolacyjną, jeśli istnieje ryzyko, że mogą mieć kontakt z wodą.
• Akcesoria do montażu nie są pyło-/wodoszczelne. W przypadku ryzyka, że połączenia kablowe mogą mieć kontakt
z wodą, należy owinąć je dołączoną taśmą hydroizolacyjną, nawet jeśli znajdują się one wewnątrz urządzenia
opcjonalnego.
18
Mocowanie osłony pogodowej
W zależności od kąta widzenia i pozycji montażu osłona pogodowa może częściowo przysłaniać widok. Należy
sprawdzić obraz z kamery i wprowadzić odpowiednie zmiany w razie potrzeby.
Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
19
23
1. Osłona obiektywu / 2. Osłona pogodowa
/ 3. Kontrolka (pomarańczowa)
/
4. Kontrolka (niebieska)*1 / 5. Otwór śruby uziemienia / 6. Gniazdo zasilania
/
7. Gniazdo We/Wy i audio
/ 8. Złącze LAN (RJ45,100Base-TX) /
/
9. Gniazda wejść/wyjść urządzeń zewnętrznych
10. Zacisk wejścia audio (czarny) (wspólne LINE IN i MIC IN)
/
11. Zacisk wyjścia audio (biały) (LINE OUT)
/ 12. Ścięty kołpak
/
13. Śruba zabezpieczająca mechanizmu obracania (P) / 14. Śruba zabezpieczająca a mechanizmu pochylenia (T)/obrotu (R) /
15. Śruba zabezpieczająca b mechanizmu pochylenia (T)/obrotu (R) / 16. Śruba regulacji osi obracania /
17. Śruba regulacji osi pochylenia / 18. Śruba regulacji osi obrotu / 19. Osłona karty pamięci /
20. Przycisk resetowania*2 / 21. Gniazdo karty pamięci / 22. Przycisk ponownego uruchamiania / 23. Kontrolka (niebieska)*1
*1Włączona: po włączeniu zasilania, podczas ponownego uruchamiania, w normalnym trybie użytkowania /
wyłączona: po wybraniu ustawienia [Wyłącz] (zobacz „Podręcznik obsługi”)
*2 Aby uzyskać informacje na temat resetowania kamery, zobacz „Podręcznik obsługi”.
Dane techniczne
Ważne
• Zasilanie nie powinno przekraczać następującego zakresu napięcia:
24 V AC:‌ Wahania ±10% napięcia 24 V AC (50 Hz lub 60 Hz ±0,5 Hz lub mniej)
Natężenie prądu co najmniej 1,0 A dla każdej kamery
12 V DC: Wahania ±10% napięcia 12 V DC
Natężenie prądu co najmniej 1,5 A dla każdej kamery
• Gdy używane jest zasilanie bateryjne 12 V DC, należy koniecznie podłączyć rezystory co najmniej 0,5 – 1,0 Ω / 20 W szeregowo z linią
zasilania.
• W przypadku zasilania zewnętrznego należy korzystać z urządzenia z podwójną izolacją.
Informacje na temat danych technicznych, które nie zostały uwzględnione na poniższej liście, zamieszczono
w dokumencie „Dodatek — dane techniczne”.
Zakres kąta obracania
348° (± 174°)
344° (-217° – +127°)
344° (± 172°)
90°
93° (-3° – +90°)
360° (± 180°)
344° (± 172°)
Zakres regulacji pochylenia*1
Zakres kąta obrotu
Zalecane przewody zasilające [informacje referencyjne]
Warunki otoczenia (użytkowanie)
Temperatura: Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie AC, PoE+: -50°C – +55°C Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie AC, PoE+: -30°C – +55°C Zasilanie DC, PoE: -10°C – +55°C
Wilgotność: 5% – 85% (bez kondensacji)
Przewód (AWG)
24
22
20
18
16
Maksymalna długość przewodu 12 V DC m
5
9
14
23
32
Maksymalna długość przewodu 24 V AC m
11
18
29
46
64
Należy używać przewodu UL (UL-1015 lub odpowiednika) w przypadku połączeń 12 V DC lub 24 V AC.
 Zasilacz AC
Temperatura: Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie PoE: -10°C – +55°C
Zakres temperatur (uruchamianie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie PoE: -10°C – +55°C
Wilgotność: 5% – 85% (bez kondensacji)
Należy używać dedykowanego zasilacza AC (sprzedawanego oddzielnie).
Temperatura: Zakres temperatur (użytkowanie, łącznie z narażeniem na bezpośrednie światło słoneczne)
Zasilanie PoE: -10°C – +55°C
Wilgotność: 5% – 85% (bez kondensacji)
1
Odłącz przewód zasilający podłączony do zasilacza sieciowego, a następnie podłącz dostarczony z kamerą przewód
interfejsu zasilania w sposób przedstawiony na poniższym schemacie.
(wys. x szer. x gł.) 111 x 102 x 252 mm (tylko korpus)
– Długość całkowita przy wyprostowanym przegubie (D): 455 mm
Zasilacz AC
(wys. x szer. x gł.) 111 x 102 x 214 mm (tylko korpus)
– Długość całkowita przy wyprostowanym przegubie (D): 402 mm
Niebieski (gruby)
(wys. x szer. x gł.) 111 x 102 x 214 mm (tylko korpus)
– Długość całkowita przy wyprostowanym przegubie (D): 384 mm
Waga
Kabel wieloprzewodowy lub przewód
interfejsu zasilania
Zielony (gruby)
około 3420 g
około 3360 g
około 2550 g
około 2120 g
około 2040 g
Osłona pogodowa
Gniazda wejść/wyjść urządzeń zewnętrznych
Każde gniazdo obsługuje dwa wejścia i wyjścia urządzeń zewnętrznych. Korzystając z aplikacji podglądu, można
sprawdzić stan wejścia urządzenia zewnętrznego i kontrolować wyjście do tego urządzenia (zobacz „Podręcznik obsługi”).
Podłączanie kamery
2
Znajdujący się w zestawie kabel wieloprzewodowy można podłączyć do gniazd wejść/wyjść urządzeń zewnętrznych.
Kabel w zestawie
 Kabel wieloprzewodowy
W przypadku korzystania z kabla wieloprzewodowego należy zapoznać się z treścią oznaczoną ikoną ♣ w „Instrukcji
instalacji” [2/2].
Należy podłączyć wszystkie przewody do kamery, nawet jeżeli nie jest planowane użycie zasilania zewnętrznego lub
wejść/wyjść urządzeń zewnętrznych/audio.
Po stronie kamery
IN (czarny)
OUT (biały)
1
1
3
GND
1: BRĄZOWY
2: CZERWONY
3: CZARNY
4: POMARAŃCZOWY
Wejście 1 urządzenia zewnętrznego IN1 (+)
5: ŻÓŁTY
Wejście 2 urządzenia zewnętrznego IN2 (+)
6: ZIELONY
Wejście 1 i 2 urządzenia zewnętrznego IN1 (-) i IN2 (-) 7: NIEBIESKI
Wyjście 1 urządzenia zewnętrznego OUT1A
3
2
 Gniazda wejść urządzeń zewnętrznych (IN1, IN2)
1
Wejście 1 urządzenia zewnętrznego IN1 (+)
Wejście 1 urządzenia zewnętrznego IN1 (-)
Wejście 2 urządzenia zewnętrznego IN2 (+)
Wejście 2 urządzenia zewnętrznego IN2 (-)
1
Wyjście 1 urządzenia zewnętrznego OUT1
Wyjście 1 urządzenia zewnętrznego OUT1
Wyjście 2 urządzenia zewnętrznego OUT2
Wyjście 2 urządzenia zewnętrznego OUT2
Kamera jest wyposażona w dwa gniazda wejść urządzeń zewnętrznych (IN1, IN2) z ujemnymi końcówkami podłączonymi
do wewnętrznej masy GND kamery. Aplikacja podglądu jest powiadamiana o podłączeniu kabla dwużyłowego do
zacisków wejścia (IN) i masy (GND) oraz otwarciu lub zamknięciu obwodu.
Podłączając czujniki i przełączniki, należy podłączać końcówki, które są elektrycznie izolowane od odpowiedniego
zasilania i masy (GND).
1
3
 Przewód interfejsu We/Wy
 Gniazda wyjść urządzeń zewnętrznych (OUT1, OUT2)
1
Kamera jest wyposażona w dwa gniazda wyjść urządzeń zewnętrznych (OUT1, OUT2) z dwiema końcówkami. Gniazda
są niepolarne. Korzystając z elementów sterujących w aplikacji podglądu, można otwierać i zamykać obwód między
końcówkami. Korzystając z łączników optycznych, można izolować gniazda wyjściowe od wewnętrznego obwodu kamery.
2
8
Podłączenie zasilania
Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi dedykowanego zasilania, zamieszczonymi
w podręczniku użytkownika.
Uwaga
Obciążenie podłączone do gniazd wyjściowych nie
powinno przekraczać poniższych zakresów. Napięcie
między końcówkami wyjściowymi:
Maksymalne napięcie 50 V DC
Stały prąd obciążeniowy nie większy niż 100 mA
Rezystancja włączenia: maks. 30 Ω
• Zasilanie powinno być zgodne ze wszystkimi lokalnymi przepisami.
• Zasilanie powinno być również zgodne ze standardami IEC/UL60950-1 (SELV/LPS).
/PoE (Power over Ethernet)
Zasilanie można doprowadzić do kamery przy użyciu przewodu sieci LAN podłączonego do koncentratora PoE+/PoE
HUB zgodnego ze standardem IEEE802.3at Type2 (PoE+)/Type1 (PoE). Należy użyć przewodu sieci LAN kategorii 5 lub
lepszego o długości nieprzekraczającej 100 m.
Ważne
Schemat połączeń wewnętrznych
10 kΩ
10 kΩ
+3,3 V
1 kΩ
Urządzenie zewnętrzne Gniazdo wejściowe
IN1, IN2
0,1 µF
Urządzenie zewnętrzne
Gniazdo wyjściowe
OUT1, OUT2
Gniazda wejść/wyjść audio
Każde gniazdo obsługuje jedno wejście i wyjście audio. Podłączenie kamery do urządzenia wejściowego/wyjściowego,
takiego jak mikrofon lub głośnik ze wzmacniaczem, umożliwia wysyłanie/odbieranie audio przy użyciu aplikacji podglądu.
Aby podłączyć wejściowe/wyjściowe urządzenie audio, należy użyć monofonicznej wtyczki 3,5 mm typu mini jack.
• Aby uzyskać więcej informacji na temat koncentratora PoE+/PoE HUB i technologii Midspan, należy skontaktować
się z dystrybutorem. Midspan (zasilacz podłączany przy użyciu przewodu sieci LAN) jest urządzeniem, które
podobnie jak koncentrator PoE+/PoE HUB zapewnia zasilanie kamery przy użyciu przewodu sieci LAN.
• Niektóre koncentratory PoE+/PoE HUB umożliwiają ograniczanie mocy dla poszczególnych portów, jednak
stosowanie limitów może powodować zmniejszenie wydajności. W przypadku korzystania z koncentratora PoE+/
PoE HUB tego typu nie wolno ograniczać mocy.
• Niektóre koncentratory PoE+/PoE HUB ograniczają całkowite zużycie energii dla portów, dlatego mogą
ograniczać wydajność, gdy używanych jest wiele portów. W takim przypadku należy skorzystać z podręcznika
użytkownika koncentratora PoE+/PoE HUB.
•
Gdy kamera jest podłączana zarówno do koncentratora PoE+/PoE HUB, jak
i zewnętrznego zasilania (12 V DC lub 24 V AC), zasilanie będzie stosowane zgodnie z następującą sekwencją.
Zasilanie zewnętrzne (24 V AC) > koncentrator PoE+/PoE HUB > zasilanie zewnętrzne (12 V DC)
Gdy równocześnie podłączone są różne źródła zasilania, niektóre kombinacje mogą powodować problemy takie
jak niestabilność połączeń sieciowych. Jeżeli wystąpi problem, należy wyłączyć jedno ze źródeł zasilania.
 Zasilanie zewnętrzne
Można korzystać z wejść 12 V DC lub 24 V AC. Zasilanie 12 V DC można podłączyć w konfiguracji niepolarnej.
1
Zasilanie można podłączyć do kamery przy użyciu kabla wieloprzewodowego.
3: ZIELONY (gruby)
FG (uziemienie na ramie)
3
Urządzenia wejściowe/wyjściowe audio można podłączyć do kamery przy użyciu kabla wieloprzewodowego
znajdującego się w zestawie.
Aby podłączyć wejściowe/wyjściowe urządzenie audio przy użyciu kabla wieloprzewodowego, należy użyć
monofonicznej wtyczki 3,5 mm typu mini jack.
 Wspólne wejście liniowe/mikrofonowe LINE IN/MIC IN złącza audio
(monofoniczne)
Kamera jest wyposażona w pojedyncze wejście audio, jednak obsługuje dwa rodzaje sygnałów wejściowych: liniowy
LINE IN i mikrofonowy MIC IN. Przed skorzystaniem z wejścia audio należy potwierdzić ustawienie [Wejście audio] na
stronie ustawień (zobacz „Podręcznik obsługi”). Domyślne wybrane jest wejście liniowe LINE IN.
Gniazdo wejściowe: Wtyk 3,5 mm typu mini jack (monofoniczny)
• Wejście mikrofonu dynamicznego MIC IN
Impedancja wejściowa: 1,5 kΩ ±5%
* Obsługiwane mikrofony: Impedancja wyjściowa: 400 – 600 Ω
• Wejście mikrofonu pojemnościowego MIC IN
Impedancja wejściowa (rezystancja polaryzacyjna mikrofonu): 2,2 kΩ ±5%
Zasilanie mikrofonu: Podłączane (napięcie: 2,3 V)
* Obsługiwane mikrofony: Mikrofony pojemnościowe z podłączanym zasilaniem
• Wejście liniowe LINE IN
Poziom wejściowy: Maks. 1 Vp-p
* Należy używać mikrofonu ze wzmacniaczem.
 Gniazdo wyjścia liniowego LINE OUT audio (monofoniczne)
1
Zasilanie można podłączyć do kamery przy użyciu przewodu interfejsu zasilania dostarczonego razem
z kamerą.
© CANON INC. 2019
5: POMARAŃCZOWY
6: ŻÓŁTY
7: ZIELONY
8: NIEBIESKI
Ważne
 Przewód interfejsu zasilania
1: BRĄZOWY (gruby) 24 V AC / 12 V DC niepolarny
2: NIEBIESKI (gruby) 24 V AC / 12 V DC niepolarny
Wyjście 1 urządzenia zewnętrznego OUT1B
Wyjście 2 urządzenia zewnętrznego OUT2A
Wyjście 2 urządzenia zewnętrznego OUT2B
2
Znajdujący się w zestawie przewód interfejsu We/Wy można podłączyć do gniazd wejść/wyjść urządzeń zewnętrznych.
1: BRĄZOWY
2: CZARNY
3: CZERWONY
4: CZARNY
7
1: NIEBIESKI (gruby) 24 V AC / 12 V DC niepolarny
2: BRĄZOWY (gruby) 24 V AC / 12 V DC niepolarny
Czarny
Izolacja
około 90 g
*1 Kamera jest ustawiona pod kątem 0°, gdy jest skierowana prosto w dół (montaż sufitowy), a pod kątem 90°, gdy jest
ustawiona poziomo.
 PoE+
Biały
Brązowy (gruby)
Sterownik wewnętrzny
Wymiary
1
Odłącz przewód zasilający podłączony do zasilacza sieciowego, a następnie podłącz dostarczony z kamerą kabel
wieloprzewodowy w sposób przedstawiony na poniższym schemacie.
3: ZIELONY (gruby)
FG (uziemienie na ramie)
Printed in Japan
Należy podłączyć kamerę do głośnika ze wzmacniaczem. Sygnał audio można przesyłać do głośnika z aplikacji podglądu.
Gniazdo wyjściowe: Wtyk 3,5 mm typu mini jack (monofoniczny)
Poziom wyjściowy: Maks. 1 Vp-p
* Należy używać głośnika ze wzmacniaczem.
22
BIM-7153-000
JA
EN
/
/
/
1
2
3
親水コーティングモデルの保護シートは、カメラの設置が完了す
るまで取り外さないでください( )。
Do not remove the protective sheet of the hydrophilic coating
model until installation of the camera is completed ( ).
Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Modells mit
hydrophiler Beschichtung erst, wenn die Installation der Kamera
abgeschlossen ist ( ).
ES
No retire la hoja protectora del modelo con revestimiento hidrófilo
hasta que se haya completado la instalación de la cámara ( ).
FR
Ne retirez pas la feuille de protection du modèle à revêtement
hydrophile tant que l’installation de la caméra n’est pas terminée
( ).
IT
Non rimuovere la pellicola protettiva del modello con rivestimento
idrofilo fino al termine dell’installazione della telecamera ( ).
RU
Не снимайте защитный лист модели с гидрофильным
покрытием до завершения установки камеры ( ).
TR
Kameranın kurulumu tamamlanana kadar su emici kaplamalı
modelin koruyucu tabakasını çıkarmayın ( ).
PL
Nie należy usuwać materiału ochronnego z modelu z powłoką
hydrofilową do czasu zakończenia instalacji kamery ( ).
TH
อย่าน� ำแผ่นป้ องกันของรนุ่ สารเคลือบไฮโดรฟิ ลก
ิ ออกจนกว่าการติดตัง้
กลอ ้ งจะเสร็จสมบูรณ์ ( )
KO
친수성 코팅 모델의 보호 시트는 카메라의 설치가 완료될 때까지
제거하지 마십시오 ( ).
6
M3
7
スリットから落下防止用ワイヤーを通し(②)、裏側にあるフックに引っか
けます(③)。
EN
Pass the safety wire through the slit ② and attach it to the hook on the rear
side ③.
DE
Führen Sie das Sicherungsseil durch den Spalt ②, und befestigen Sie es
an dem Haken an der Rückseite ③.
ES
Pase el cable de seguridad a través de la hendidura ② y átelo al gancho
situado en la parte posterior ③.
10
11
2
Пропустите предохранительную проволоку сквозь прорезь ② и накиньте
ее на крючок с тыльной стороны ③.
TR
Güvenlik kablosunu yarıktan geçirin ② ve arka taraftaki kancaya bağlayın ③.
❶
Przeciągnij kabel zabezpieczający przez szczelinę ② i podłącz go do
haczyka w tylnej części ③.
้ า่ นรอย
TH เดินสายเซฟตีผ
M4 x 4
틈으로 낙하 방지용 와이어를 통과시키고 ( ② ), 뒤쪽에 있는 걸이에 걸어
주십시오 ( ③ ).
2
防水パッキンは全体を押し広げて隙間がないように装着し、結束バンドを
しっかり締め付けてください。
EN
Attach the waterproof packing while firmly pressing and spreading it so that
there are no gaps, and tightly fasten using a zip tie.
DE
Bringen Sie die wasserdichte Dichtung an, indem Sie sie fest andrücken und so verteilen,
dass es keine Lücken gibt. Befestigen Sie sie anschließend mit einem Kabelbinder.
Coloque la funda resistente al agua mientras presiona firmemente y la
extiende para que no haya espacios y ciérrela con una cremallera.
Fixez le pack d’étanchéité tout en appuyant fortement et en l’étendant afin de
ne laisser aucune ouverture, puis serrez fermement à l’aide d’un serre-câble.
16
360°x 8
15
M3
❷
แล ้วน� ำสายไปต่อกับตะขอด ้านหลัง
❶
❷
14
parte posteriore ③.
FR
13
❶
Faites passer le fil de sécurité dans la fente ② et fixez-le au crochet à
l’arrière ③.
RU
ES
9
❸
12
IT Passare il cavo di sicurezza nella fessura ② e collegarlo al gancio nella
JA
❷
❷
JA
KO
8
1
❶
1
PL
5
M3 x 2
/
DE
FR
4
17
3
2
IT Fissare la protezione impermeabile tenendola premuta saldamente e
spingendone i bordi verso l'esterno per assicurarsi che non vi siano spazi
vuoti, quindi stringere bene con una fascetta.
RU
Введите водостойкое уплотнение, плотно нажимая на него и распределяя его,
так чтобы не оставалось промежутков, и плотно закрепите кабельной стяжкой.
TR
Boşluk kalmaması için sıkıca bastırıp su geçirmez paketi takın ve kablo bağı
kullanarak sıkıca bağlayın.
PL
18
19
Załóż uszczelkę, dociskając ją i przesuwając, tak aby usunąć szczeliny,
a następnie zabezpiecz ją za pomocą opaski kablowej.
ว่าง จากนัน
้ ใช ้สายซิปผูกติดอย่างแน่นหนา
4
방수 패킹은 전체를 펼쳐 틈 없이 장착하고 케이블타이로 단단히 고정해
주십시오.
1.5 N·m
3
JA
ネジを指で奥まで押し込むと、内部のくさび部品(
)が解除されます。
JA
ケーブル接合部には、同梱の防水テープを巻いてください。
EN
Wrap the included waterproof tape to the cable connection.
DE
Wickeln Sie das im Lieferumfang enthaltene
wasserabweisende Band um die Kabelverbindung.
ES
Envuelva la conexión del cable con la cinta resistente al
agua incluida.
( ) verrà rilasciata.
FR
RU
При проталкивании винта пальцем внутрь до упора высвобождается
внутренняя клиновидная деталь ( ).
Entourez le câble de connexion de ruban adhésif étanche
fourni.
TR
Vidayı parmağınızla tamamen içeri ittiğinizde iç kama parçası ( ) serbest
kalır.
IT
Avvolgere il nastro impermeabile in dotazione al
collegamento del cavo.
RU
Обмотайте кабельное соединение прилагаемой
водостойкой лентой.
TR
Dahil edilen su geçirmez bandı kablo bağlantısına sarın.
EN
When pushing the screw in all the way with a finger, the internal wedge part
( ) will be released.
DE
Wenn Sie die Schraube mit dem Finger vollständig hineindrücken, wird der
interne Keil ( ) freigegeben.
ES
FR
Al empujar el tornillo hasta el fondo con un dedo, la pieza interna en forma
de cuña ( ) se soltará.
Lorsque vous enfoncez la vis jusqu’au bout avec un doigt, la partie coin
interne ( ) est libérée.
IT Quando si preme la vite fino in fondo con un dito, la parte interna a cuneo
Po wepchnięciu śruby palcem do końca zwolniona zostanie wewnętrzna
część klina( ).
่ ออกมา
TH เมือ่ ขันสกรูเข ้าไปจนสุดด ้วยนิว้ มือ ชิน้ ส่วนรูปลิม่ ภายใน ( ) จะยืน
PL
KO
나사를 손가락으로 끝까지 밀어 넣으면 내부의 쐐기 부품( )이 풀립니다.
4
JA
21
3 N·m
TH ในขณะติดตัง้ ห่อกันน�้ ำ ให ้ท�ำการกดแน่นๆ พร ้อมกับคลีก่ ระจายออกเพือ่ ไม่ให ้เกิดช่อง
KO
20
PL
Owiń dołączoną taśmą wodoszczelną połączenie przewodów.
TH
่ มต่อสายเคเบิล
พันเทปกันน�้ ำตรงส่วนเชือ
KO
케이블의 연결 부위에 동봉된 방수 테이프를 감아 주십시오.
1
2
2×
1 1
2
30mm
30mm
3
4
ローテーション調整の際、回しづらくなったらそれ以上回さないでくださ
い。故障の原因になります。
EN
When adjusting the rotation of the camera, do not try to force it. Forcing the
camera to rotate may result in damage.
DE
Gehen Sie nicht gewaltsam vor, wenn Sie die Drehung der Kamera anpassen.
Ein gewaltsames Drehen der Kamera kann zu Beschädigungen führen.
ES
Cuando ajuste la rotación de la cámara, no intente forzarla. Si fuerza la
cámara para rotarla, esta podría resultar dañada.
FR
Lorsque vous réglez la rotation de la caméra, n’essayez pas de forcer. Si
vous forcez la caméra pour qu’elle pivote, vous risquez de l’endommager.
IT Durante la regolazione della rotazione della telecamera, non provare a
forzarla per evitare danni.
RU
Регулируя поворот камеры, не прилагайте к ней силу. Принудительный
поворот камеры может привести к ее повреждению.
TR
Kameranın dönüşünü ayarlarken zorlamayın. Kameranın dönmeye
zorlanması hasara neden olabilir.
Podczas regulacji obrotu kamery nie należy używać nadmiernej siły.
Obracanie kamery na siłę może doprowadzić do jej uszkodzenia.
TH เมือ่ ปรับการหมุนของกล ้อง อย่าพยายามไปฝื นใช ้แรงหมุน การฝื นใช ้แรงหมุนกล ้อง
อาจจะท�ำให ้เกิดความเสียหายได ้
PL
60.5 (2.38)
14
2(
10 ×
5.5
4.5 (
150 ( 5.91)
0.18)
73 (2.87)
21.0 (0.83)
21.0 (0.83)
-3/8)
85.7 (3
© CANON INC. 2019
Printed in Japan
43 (1.69)
-3/8)
85.7 (3
46 (1-13/16)
9)
245 (9.65)
21.0 (0.83) 21.0 (0.83)
111 (4.37)
83.5 (3-9/32)
153 (6.02)
카메라의 로테이션 조정시, 더 이상 돌아가지 않을 경우 강제로 돌리지
말아주십시오. 고장의 원인이 됩니다.
112 (4.41)
KO
252 (9.92)
302 (11.89)
102 (4.02)
mm (in./pulg./po)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising