Canon | Speedlite EL-100 | User manual | Canon Speedlite EL-100 User manual

Canon Speedlite EL-100 User manual
SUOMI
Laajennettu käyttöopas
Johdanto
Jotta välttäisit kuvausongelmat ja vahingot, lue ensin kohta
”Turvaohjeita” (sivut 8–9). Lue myös tämä opas huolellisesti,
jotta osaat käyttää tuotetta oikein.
Tutustu tämän käyttöoppaan ja kameran käyttöoppaan tietoihin
Lue ennen tuotteen käyttöä tästä käyttöoppaasta ja kameran
käyttöoppaasta tietoja laitteiden toiminnoista. Säilytä tämä opas
huolellisesti, jotta voit lukea sitä tarvittaessa.
* Tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet perustuvat EOS DIGITAL -kameran
käyttämiseen.
Käyttäminen EOS-filmikameran kanssa
Automaattisalamakuvaus on mahdollista käytettäessä EOSfilmikameroita, joissa on E-TTL II-/E-TTL-automaattisalaman
mittausjärjestelmä. Huomaa, että automaattisalamakuvaus ei
ole mahdollista käytettäessä EOS-filmikameroita, joissa on TTLautomaattisalaman mittausjärjestelmä.
2
Luvut
Johdanto
1
Aloittaminen ja peruskäyttö
2
Salamatoiminnot
3
Kamerasta käytettävät salamatoiminnot
4
Langaton salamakuvaus: Optinen yhteys
5
Lisätietoja
Salamakuvauksen ja perussalamakuvauksen valmisteleminen
Salamatoimintojen määrittäminen
Salamatoimintojen määrittäminen kamerasta
Langaton salamakuvaus optisen yhteyden avulla
Yleisiä kysymyksiä salamasta
2
11
21
27
41
55
3
Oppaassa käytetyt käsitteet ja merkinnät
Oppaan kuvakkeet
(s. **) : Lisätietojen sivunumerot.
: Varoitus kuvausongelmien estämiseksi.
: Lisätietoja.
Perusoletukset
zz Esitellyissä toimenpiteissä oletetaan, että Speedlite-salama on liitetty
kameraan ja molemmissa laitteissa on virta kytkettynä.
zz Tekstissä käytetyt painikkeiden, valitsimien ja symbolien kuvakkeet
vastaavat Speedlite-salamassa ja kamerassa käytettyjä kuvakkeita.
zz Esitellyissä toimenpiteissä oletetaan, että Speedlite-salaman
valinnaiset toiminnot ja kameran valikot ja valinnaiset toiminnot ovat
oletusarvoiset.
zz Kaikki luvut, esimerkiksi välähdysmäärät, perustuvat kahden AA/
LR6-alkalipariston käyttöön ja Canonin testausstandardeihin.
4
Sisällys
Johdanto
2
Luvut.....................................................................................3
Oppaassa käytetyt käsitteet ja merkinnät.............................4
Toimintojen hakemisto..........................................................7
Turvaohjeita..........................................................................8
Nimikkeistö.........................................................................10
1
Aloittaminen ja peruskäyttö
11
Paristojen asettaminen.......................................................12
Speedliten kiinnittäminen kameraan ja irrottaminen
kamerasta...........................................................................14
Salaman peittoalueen vaihtaminen.....................................15
Virran kytkeminen...............................................................16
a: Täysautomaattinen salamakuvaus..........................18
E-TTL II-/E-TTL-automaattisalama kuvaustiloittain.............19
2
Salamatoiminnot
21
Epäsuora salama................................................................22
Muotoilusalama...................................................................23
FEL: Salamavalotuksen lukitus...........................................24
Muut toiminnot....................................................................25
5
Sisällys
3
Kamerasta käytettävät salamatoiminnot
27
Salamatoimintojen määrittäminen kamerasta.....................28
r Toisen verhon täsmäys/c Nopea täsmäys............................. 31
a: Käsisäätö......................................................................33
Monisalama: stroboskooppisalama................................35
CSP: Jatkuvan kuvauksen ensisijaisuustila........................37
f Salaman valotuskorjaus................................................38
C.Fn: Salaman valinnaisten toimintojen asetukset.............39
4
Langaton salamakuvaus: Optinen yhteys
41
: Langaton salamakuvaus optisella yhteydellä..............42
a: Täysautomaattinen langaton salamakuvaus.........44
5: Langaton monisalamakuvaus salamasuhteella.......49
q: Langaton monisalamakuvaus manuaalisesti................53
5
Lisätietoja
55
Salamatoiminnon rajoitukset lämpötilan kohoamisen
vuoksi..................................................................................56
Vianmääritysopas...............................................................57
Hakemisto...........................................................................61
6
Toimintojen hakemisto
Virtalähde
Toiminnot
zz Paristot
è s. 12
zz Välähdysten väli/
määrät
zz Salaman
valotuskorjaus
è s. 38
è s. 11
zz Virta ON/OFF
è s. 16
zz Salamavalotuksen
lukitus
è s. 24
zz Salama valmis
è s. 16
zz Nopea täsmäys
è s. 31
zz Automaattinen
virrankatkaisu
è s. 25
zz Toisen verhon
täsmäys
è s. 31
zz Muotoilusalama
è s. 23
Toiminnot
zz Speedlite-salaman
kiinnittäminen ja
irrottaminen
zz Tarkennuksen apuvalo è s. 25
zz Salaman peittoalue
è s. 14
Normaali salamakuvaus
zz E-TTL-automaattisalama è s. 18
zz Automaattisalama
kuvaustiloittain
è s. 19
zz Käsisäätö
è s. 33
zz Salaman käsisäätö
mittauksella
è s. 34
zz TTL-automaattisalama è s. 2
è s. 15
zz Asetusten nollaaminen
(palauttaminen
oletuksiin)
è s. 39
zz Salamatoimintojen
asetukset
è s. 21
zz Salaman välähtämisen
rajoitus
è s. 56
zz Kuvaus epäsuoralla
salamalla
è s. 22
zz Jatkuvan kuvauksen
ensisijaisuustila
è s. 37
Langaton salamakuvaus
optisella yhteydellä
zz E-TTL-automaattisalama è s. 44
Mukauttaminen
zz Valinnaiset toiminnot
(C.Fn)
è s. 40
zz Nollaa kaikki
è s. 39
7
Turvaohjeita
Lue nämä ohjeet, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
Noudattamalla näitä ohjeita vältät loukkaantumiset ja haitat,
joita tuotteen käyttäjälle tai muille voisi koitua.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman riskiä.
ooKäytä tuotteen kanssa vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
ooÄlä pura tai muuta tuotetta.
ooÄlä altista kameraa voimakkaille iskuille tai tärinälle.
ooÄlä kosketa tuotteen sisäosia.
ooLopeta tuotteen käyttäminen, jos tuotteesta tulee savua tai outoa hajua tai
siinä on jotain muuta epänormaalia.
ooÄlä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai
maalinohenteella.
ooÄlä anna tuotteen kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä
tuotteen sisään.
ooÄlä käytä tätä tuotetta paikoissa, joissa voi olla helposti syttyviä kaasuja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
ooNoudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja/akkuja tai
tuotteen mukana toimitettuja akkuja.
• Käytä paristoja/akkuja vain sellaisen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
• Älä kuumenna paristoja/akkuja tai altista niitä tulelle.
• Älä lataa akkuja muulla kuin hyväksytyllä akkulaturilla.
• Älä altista napoja lialle tai anna niiden joutua kosketuksiin metallisten
neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
• Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
• Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden navat teipillä tai muulla
eristeellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai vaatteisiin,
huuhtele kohta heti huolellisesti vedellä. Jos sitä joutuu silmiin, huuhtele silmät
huolellisesti runsaalla vedellä ja hae sitten lääkärin apua.
ooKun käytät tuotetta, älä anna sen olla pitkään kosketuksissa saman
ihoalueen kanssa.
Vaikka tuote ei tuntuisi kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan
palovammoja, jotka ilmenevät muun muassa ihon punaisuutena tai rakkoina.
Tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai muuta vastaavaa
apuvälinettä, jos kuvataan kuumissa paikoissa tai jos käyttäjällä on heikko
verenkierto tai heikkotuntoinen iho.
8
Turvaohjeita
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen riskiä.
ooÄlä laukaise salamaa lähellä silmiä.
Silmät voivat vahingoittua.
ooSalaman laukaiseminen tuottaa korkeita lämpötiloja. Pidä sormet ja muut
ruumiinosat sekä esineet loitolla salamayksiköstä, kun otat kuvia.
Muuten seurauksena voi olla palovammoja tai salaman toimintahäiriö.
ooÄlä jätä tuotetta erityisen kylmiin tai kuumiin paikkoihin.
Tuote voi tulla kuumaksi tai kylmäksi ja aiheuttaa kosketettaessa palovammoja
tai loukkaantumisen.
ooÄlä kosketa tuotteen sisäosia.
Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
9
Nimikkeistö
(1)
(5)
(2)
(6)
(7)
(9)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Välähdyspää (valoa tuottava
yksikkö)
Optisen langattoman yhteyden
tunnistin
Kiinnitysalusta
Liittimet
Heijastuskulma
Kanavanvalitsin
(8)
(10)
(11)
(12)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Virran merkkivalo
Akkutilan kansi
Valintakiekko
Kiinnitysalustan lukitsin
Salaman valmiusvalo
Lukituksen vapautuspainike
Mukana toimitetut lisävarusteet
(2)
(1)
Speedlite-laukku
(1)
(2)
10
Jalustan tasku
Kiinnike
Jalusta
1
Aloittaminen
ja peruskäyttö
Tässä luvussa kuvataan valmistelut, jotka on tehtävä ennen
salamakuvauksen aloittamista ja peruskuvaustoimintojen
käyttämistä.
Peräkkäisten salamakuvien ottamisen varoitus
ooJotta välähdyspää ei vahingoitu ylikuumenemisen vuoksi,
laukaise salama täydellä teholla enintään 30 kertaa
peräkkäin. Kun salama on välähtänyt täydellä teholla näin
monta kertaa peräkkäin, lopeta salaman käyttö vähintään
40 minuutiksi.
ooJos salama välähtää täydellä teholla edellä mainitun määrän
kertoja peräkkäin ja sen jälkeen uudelleen toistuvasti lyhyin
välein, varmuustoiminto saattaa aktivoitua ja rajoittaa
salamatoimintoa. Kun salamatoiminto on rajoitettu,
välähdysten väliksi määritetään automaattisesti noin 45 sek.
Lopeta salaman käyttö vähintään 40 minuutiksi.
ooLisätietoja on kohdassa ”Salamatoiminnon rajoitukset
lämpötilan kohoamisen vuoksi” (s. 56).
11
Paristojen asettaminen
Aseta virtalähteeksi kaksi AA/R6-paristoa.
1 Avaa kansi.
2 Aseta paristot paikoilleen.
3 Sulje kansi.
12
Paristojen asettaminen
HUOMIO
ooÄlä käytä ”AA/R6-litiumakkuja”.
Huomautus: Jotkin AA/R6-litiumakut saattavat harvinaisissa tapauksissa
kuumentua käytön aikana. Älä käytä ”AA/R6-litiumakkuja” turvallisuussyistä.
ooÄlä käytä Speedlite-salamaa niin, että kosketat samaa kohtaa
pitkän aikaa.
Vaikka tuote ei tuntuisi liian kuumalta, jatkuva kosketus samaan rungon
osaan voi aiheuttaa ihon punoitusta tai rakkoja ensimmäisen asteen
palovammojen vuoksi. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa erittäin
kuumissa paikoissa tai käyttäjille, joilla on verenkierto-ongelmia tai hyvin
herkkä iho.
Jos käytät muita kuin alkalityyppisiä AA/R6-paristoja, paristojen
epäsäännölliset kosketuspäät voivat aiheuttaa häiriöitä.
ooKäytä uutta kahden samanmerkkisen pariston sarjaa. Kun vaihdat
paristot, vaihda kummatkin paristot samaan aikaan.
ooMyös AA/HR6-kokoisia Ni-MH-akkuja voi käyttää.
ooLisätietoja välähdysten välistä ja määrästä on erillisessä Lisätietojaoppaassa.
13
Speedliten kiinnittäminen kameraan
ja irrottaminen kamerasta
Katkaise aina virta ensin Speedlite-salamasta.
1 Kiinnitä Speedlite-salamalaite.
että Speedlite-salamalaite
2 Varmista,
on paikallaan.
3 Irrota Speedlite-salamalaite.
14
Salaman peittoalueen vaihtaminen
Säädä välähdyspäätä niin, että salaman käyttöalue sopii objektiivin
polttovälille.
Jos käytetään objektiiveja, joiden kuvakulma on leveämpi kuin salaman
käyttöalue, voi ilmetä vinjetointia.
Normaali asento
zz Salaman enimmäispeittoaluetta
voidaan käyttää RF/EF 24mm
(EF-S/EF-M 15mm) -objektiiveilla.
Ulos vedettynä
zz Voidaan käyttää RF/EF 50mm
(EF‑S/EF-M 30mm) -objektiiveilla
tai suuremmilla.
15
Virran kytkeminen
valintakiekko asentoon <a>
1 Aseta
(1) tai <K> (2).
että salama on valmis.
2 Tarkista,
zz Salaman valmiusvalo (3) on punainen,
(1)
(2)
(3)
kun salama on ladattu täyteen.
zz Kuvaaminen on mahdollista myös
silloin, kun salaman valmiusvalo
vilkkuu (pikasalamaa käytettäessä).
Välähdysteho on 1/2–1/6 täydestä
tehosta.
Valintakiekko
zz<K>
Salama välähtää jatkuvasti kuvatessasi.
zz<a>
Salama välähtää tarvittaessa automaattisesti (kuvaustilojen ja
olosuhteiden mukaan), kun käytetään automaattista salamatoimintoa
tukevia kameroita.
EOS R -kameran [A]- tai [d]-tilassa salama otetaan käyttöön tai
poistetaan käytöstä myös vasteena näihin kameran virtapainikkeen
toimintoihin.
zz<J>
Poistaa salaman käytöstä.
zz<[.4/5/6>
Määritä, kun käytät salamaa vastaanottimena optisessa
langattomassa salamakuvauksessa. Lisätietoja on luvussa 4,
”Langaton salamakuvaus: Optinen yhteys”.
16
Virran kytkeminen
ooJos jätät valintakiekon asentoon <a> käyttäessäsi automaattista
salamatoimintoa tukevia kameroita, kuvausolosuhteet tai paristojen
tila voivat aiheuttaa sen, että täydellinen latautuminen ja välähtäminen
kuvaamisen aikana estyvät.
ooPikasalama ei ole käytettävissä näissä olosuhteissa.
• Kamerat, joissa ei ole E-TTL II- / E-TTL-tukea
• Optinen langaton salamakuvaus
• Stroboskooppisalama
• Manuaalinen salamakuvaus, jossa välähdysteho ei ole välillä 1/4–1/128
ooKun valintakiekko on asetettu asentoon <a>, välähdyspään
kohdistaminen suoraan eteenpäin on suositeltavaa. Vaihda käyttämäsi
objektiivin kuvakulmalle sopivaan salaman peittoalueeseen (s. 15).
ooKäytettäessä kameroita, jotka eivät tue automaattista salamatoimintoa,
salama välähtää aina, kun kuvia otetaan valintakiekon ollessa
asennossa <a>.
17
a: Täysautomaattinen salamakuvaus
Kun valitset kameran kuvaustilaksi <d> (Ohjelmoitu AE) tai täysin
automaattisen tilan, voit kuvata E-TTL II- / E-TTL-täysautomaatti­
salamatoiminnossa.
Huomaa, että joissakin kameroissa [E-TTL II-salamamittaus]
-asetusta käytetään automaattisesti, kun salaman valintakiekko
on asetettu asentoon <a>.
salamatoiminnoksi
1 Määritä
[E-TTL II-salamamittaus].
zz Valitse salamatoiminnon asetus
kameran [Salamatoimintojen
asetukset]- tai [Ulkoisen salaman
asetus] -näytössä (s. 28).
zz Valitse [E-TTL II-salamamittaus].
salaman peittoalue.
2 Vaihda
zz Vaihda käyttämällesi objektiiville
sopivaan salaman peittoalueeseen
(s. 15).
ja ota kuva.
3 Tarkenna
zz Varmista, että <I> palaa etsimessä tai
(Kuvaus näytöllä -tilassa) näytössä.
ooJos otetut kuvat ovat tummia (alivalottuneita), kokeile siirtyä lähemmäs
kohdetta tai suurentaa ISO-herkkyyttä.
oo”Täysautomaatti” viittaa kuvaustiloihin <A>, <1> ja <C>.
18
E-TTL II-/E-TTL-automaattisalama
kuvaustiloittain
Määritä kameran kuvaustilaksi <s> (valotusajan esivalinta),
<f> (aukon esivalinta), <t> (joustava AE-esivalinta) tai
<a> (käsisäätöinen valotus), jos haluat käyttää E-TTL II-/E-TTLautomaattisalamaa kyseisessä tilassa.
Voit määrittää valotusajan käsin. Kamera asettaa normaalin valotuksen
s määrittämällä aukon määrittämäsi valotusajan mukaan.
ooJos aukkoarvo vilkkuu, säädä valotusaikaa, kunnes vilkkuminen lakkaa.
Voit määrittää aukon käsin. Kamera asettaa normaalin valotuksen
f määrittämällä valotusajan määrittämäsi aukon mukaan.
ooJos valotusaika vilkkuu, säädä aukkoa, kunnes vilkkuminen lakkaa.
t
Voit määrittää valotusajan tai aukon käsin.
ooJos aukkoarvo vilkkuu valotusaikaa säätäessäsi, säädä valotusaikaa,
kunnes vilkkuminen lakkaa.
ooJos valotusaika vilkkuu aukkoa säätäessäsi, säädä aukkoa, kunnes
vilkkuminen lakkaa.
a
Voit määrittää sekä valotusajan että aukon käsin.
Salaman valo tuottaa normaalin valotuksen pääkohteelle, mutta taustan
valotus määräytyy määritetyn valotusajan ja aukon mukaan.
Jos käytät <Z>- tai <Y>-kuvaustilaa, lopputulos on sama kuin
käytettäessä <d> (Ohjelmoitu AE) -tilaa.
Salamatäsmäysajat ja käytetyt aukot kuvaustiloittain
d
s
f
t
a
Valotusaika
Automaattinen asetus (vähintään 1/X sek.)
Manuaalinen asetus (vähintään 1/X sek.)
Automaattinen asetus (vähintään 1/X sek.)
Manuaalinen asetus/automaattinen asetus
(vähintään 1/X sek.)
Manuaalinen asetus (vähintään 1/X sek.)
Aukko
Automaattinen asetus
Automaattinen asetus
Manuaalinen asetus
Automaattinen asetus/
manuaalinen asetus
Manuaalinen asetus
oo1/X sek. tarkoittaa kameran salamatäsmäyksen enimmäisnopeutta. Huomaa,
että lyhyimmät salamatäsmäysajat määräytyvät kameran mukaan.
19
20
2
Salamatoiminnot
Tässä luvussa kuvataan salamasta käytettävissä olevat
toiminnot.
Jos haluat tietoja kamerasta käytettävissä olevista
toiminnoista, katso sivua 27.
21
Epäsuora salama
Kun suuntaat välähdyspään kattoa tai seinää kohti, voit hyödyntää
salaman valon heijastumista pinnasta salamakuvauksessa, mikä
pehmentää kohteen varjoja ja tekee kuvasta luonnollisemman
näköisen. Tätä menetelmää kutsutaan ”epäsuoraksi salamaksi”.
Heijastuksen suunnan määrittäminen
zz Voit kääntää välähdyspäätä kuvan mukaisesti. Kuvaaminen
välähdyspää ulos vedettynä on suositeltavaa.
180° 150°
90°
0°
ooJos katto tai seinä, josta salaman valo on tarkoitus heijastaa, on liian
kaukana, kuvaaminen sopivalla valotuksella ei ehkä onnistu, koska
epäsuoran salaman valo ei ehkä saavuta kohdetta.
ooJos otetut kuvat ovat tummia, suurenna aukkoa pienentämällä
aukkoarvoa (f/-lukua) tai suurenna ISO-herkkyyttä ja yritä uudelleen.
ooValitse katto tai seinä, jonka väri on lähellä valkoista, niin epäsuoran
salaman valo heijastuu paremmin. Jos heijastuspinta ei ole valkoinen,
kuvan värisävy saattaa muuttua tai kuvaaminen sopivalla valotuksella ei
ehkä onnistu, koska epäsuoran salaman valo ei saavuta kohdetta.
22
Muotoilusalama
Kun kameran terävyysalueen tarkistuspainiketta painetaan, salama
välähtää jatkuvasti noin 1 sekunnin ajan. Tämän toiminnon nimi on
”muotoilusalama”. Se on hyödyllinen tarkistettaessa salaman valon
kohteeseen luomia varjoja.
ooJotta välähdyspää ei kulu tai vahingoitu ylikuumenemisen vuoksi,
älä laukaise muotoilusalamaa yli 30 kertaa. Jos käytät muotoilusalamaa
tätä enemmän, lopeta salaman käyttäminen vähintään 40 minuutiksi.
ooKun olet käyttänyt muotoilusalamaa näin monta kertaa, salaman
käytön jatkaminen lyhyin väliajoin aktivoi varmuustoiminnon ja rajoittaa
salamatoiminnon käyttövälin noin 45 sekunniksi. Lopeta salaman
käyttäminen vähintään 40 minuutiksi.
ooKuvaus näytöllä -tilassa muotoilusalamaa ei voi laukaista kameraa
käyttämällä.
ooMuotoilusalama ei ole käytettävissä EOS M- eikä EOS R
-kameroiden kanssa.
23
FEL: Salamavalotuksen lukitus
Salamavalotuksen lukituksella salama lukitaan oikeaan
valotusasetukseen kohteen tietylle osalle.
1 Tarkenna kohde.
salamavalotus.
2 Lukitse
zz Määritä salamatoiminnoksi [E-TTL II-salamamittaus] (s. 18).
zz Keskitä kohde etsimeen tai näyttöön ja paina sitten kameran
salamavalotuksen lukituspainiketta.
Salamavalotuksen lukituspainikkeen sijainti määräytyy kameran
mukaan. Lisätietoja on kameran käyttöoppaassa.
ggSpeedlite-salamalaitteen esisalama välähtää, ja salamavalotus
lukitaan.
ggEtsimessä tai näytössä näkyy ”FEL” noin puoli sekuntia.
Mittausympyrä (ja joissakin malleissa <d>) näkyy näytön
keskellä EOS M- ja EOS R -kameroissa.
zz Joka kerta, kun painat salamavalotuksen lukituspainiketta,
Speedlite-salamalaitteen esisalama välähtää, ja sillä hetkellä
vaadittu välähdysteho jää muistiin.
ooJos salamavalotuksen lukituksen avulla ei saada sopivaa valotusta,
<Q> vilkkuu etsimessä tai näytössä. Siirry lähemmäs kohdetta ja
suurenna ISO‑herkkyyttä tai suurenna aukkoa, ennen kuin lukitset
salamavalotuksen uudelleen.
ooSalamavalotuksen lukituksella ei ehkä ole vaikutusta, jos kohde on liian
pieni etsimessä tai näytössä.
Joissakin kameroissa salamavalotuksen lukituspainiketta painamalla
vaihdetaan esisalaman käytön ja salamavalotuksen lukituksen välillä.
24
Muut toiminnot
Värilämpötilatietojen siirtäminen
Tämä toiminto säätää valkotasapainoa salaman valon värilämpötilan
mukaan siirtämällä värilämpötilatiedot EOS DIGITAL -kameraan, kun
salama välähtää. Kun määrität kameran valkotasapainoksi <A>,
<Aw> tai <Q>, toimintoa käytetään automaattisesti.
Voit tarkistaa kamerasi käyttöoppaasta, onko kamerasi yhteensopiva
tämän toiminnon kanssa.
Tarkennuksen apuvalo
Automaattitarkennuksen apuna käytetään peräkkäisiä välähdyksiä,
kun tarkennus on vaikeaa vähäisen valon tai kohteen pienten
kontrastien takia.
Jos tarkentaminen on vaikeaa tarkennuksen apuvalon avulla, valitse
keskellä tai keskustan lähellä oleva tarkennuspiste.
ooTarkennuksen apuvalo ei toimi käytettäessä optista langatonta
salamakuvausta.
ooTarkennuksen apuvalo voidaan poistaa käytöstä kamerasta. Lisätietoja
on kameran käyttöoppaassa.
Automaattinen virrankatkaisutoiminto
zz Virta katkeaa automaattisesti noin 90 sekunnin käyttämättömyyden
jälkeen. Voit kytkeä virran takaisin Speedlite-salamalaitteeseen
painamalla laukaisimen puoliväliin.
zz Automaattinen virrankatkaisu toimii noin 60 minuutin kuluttua,
kun salama on määritetty vastaanottimeksi (s. 42).
ooAutomaattisen virrankatkaisun voi poistaa käytöstä (C.Fn-01, s. 40).
ooVoit muuttaa automaattisen virrankatkaisun aika-asetusta
vastaanotinsalamassa (C.Fn-10, s. 40).
25
26
3
Kamerasta käytettävät
salamatoiminnot
Tässä luvussa kuvataan kamerasta käytettävissä olevat
salamatoiminnot.
Tässä luvussa mainitut toiminnot ovat käytettävissä, kun kameran
kuvaustilaksi on asetettu <t/d/s/f/a/Bulb(B)>.
27
Salamatoimintojen määrittäminen
kamerasta
Vuoden 2007 jälkeen julkaistuissa EOS DIGITAL -kameroissa
salamatoiminnot tai valinnaiset toiminnot voidaan määrittää kameran
valikkonäytössä.
Valikkojen käytön ohjeet ovat kameran käyttöoppaassa.
[z: Salamaohjaus] tai
1 Valitse
[z: Ulkoinen Speedlite-ohjaus].
[Salamatoimintojen
2 Valitse
asetukset] tai [Ulkoisen salaman
asetus].
kohde.
3 Määritä
zz Asetusnäyttö ja siinä näkyvät kohdat
vaihtelevat kameran mukaan.
Esimerkki 1
28
Esimerkki 2
Salamatoimintojen määrittäminen kamerasta
Salamatoimintojen asetusnäytössä käytettävissä
olevat asetukset
zzSalamatoiminto
Käytä salamakuvausta valitsemalla [Päällä]. Jos haluat käyttää
vain salaman tarkennuksen apuvaloa, valitse [Pois].
zzE-TTL II -salamamittaus
Jos haluat käyttää tavallista valotusta, valitse [Monilohko].
Jos [Keskiarvo] on määritetty, koko kameran mittaamalle alueelle
käytetään keskiarvoista salamavalotusta.
zzHidas täsmäys
Voit asettaa salamatäsmäysajan kuvatessasi aukon esivalintaa
käyttävällä valotuksella tai Ohjelmoitu AE -tilassa.
zzSalaman synkronointi Av-ohjelmalla
Voit asettaa salaman synkronointinopeuden kuvatessasi aukon
esivalintaa käyttävällä valotuksella.
zzFE-varmistus
Kun Automaattinen ISO-herkkyys on käytössä, kamera voi
automaattisesti pienentää ISO-herkkyyttä sopivaa valotusta varten,
jotta salamatoiminnon aiheuttama ylivalotus päiväsaikaan tai lyhyellä
etäisyydellä estetään.
zzSalamatoiminto
Voit valita asetuksen [E-TTL II-salamamittaus] (s. 18),
[Käsisäätö] (s. 33) tai [Monisalama (stroboskooppi)] (s. 35).
[Jatkuvan kuvauksen ensisij.tila] (s. 37) -asetus on myös
käytettävissä joissakin kameroissa.
zzSuljintäsmäyksen asetukset (s. 31)
Voit valita salamatoiminnon ajoitukseksi/menetelmäksi vaihtoehdon
[1. verhon täsmäys], [2. verhon täsmäys] tai [Nopea täsmäys].
zzSalaman valotuskorjaus (s. 38)
Voit säätää välähdystehoa samalla tavalla kuin valotuksen korjausta.
29
Salamatoimintojen määrittäminen kamerasta
zzLangattomat toiminnot (s. 41)
Voit määrittää optisen langattoman salamakuvauksen.
zzSalaman valinnaisten toimintojen asetukset (s. 39)
Voit määrittää Speedlite-salaman valinnaiset toiminnot.
zzNollaa asetukset (s. 39)
Kun [Nollaa salaman asetukset] tai [Nollaa ulk. salaman
aset.] on valittu, voit palauttaa Speedlite-salaman asetukset
oletusarvoihinsa.
Kamera voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin toiminnot ole näkyvissä. Joitakin
toimintoja ei lisäksi voi määrittää, kun salaman valintakiekko on asetettu
asentoon <a>.
oo[Salamatoiminto] ja [E-TTL II] näkyvät sivun 28 vaiheessa 2 tai 3.
(Näytöt ja toimenpiteet vaihtelevat kameran mallin mukaan.)
ooKäytettävissä olevat asetukset vaihtelevat esimerkiksi käytettävän
kameran ja salamatoiminnon mukaan.
30
r Toisen verhon täsmäys/c Nopea täsmäys
Toisen verhon täsmäyksen käyttäminen
pitkillä valotusajoilla mahdollistaa
liikkuvan kohteen jälkien, kuten auton
valojen, kuvaamisen luonnollisina.
1. verhon täsmäys
Nopean täsmäys mahdollistaa
salamakuvauksen vielä lyhyemmillä
valotusajoilla kuin suurin
salamatäsmäysnopeus. Tämä on
tehokasta, kun haluat kuvata <f>tilassa (avoin aukko) ja saada kuvaan
epäterävän taustan esimerkiksi ulkona
päiväaikaan.
Tavallinen salama
1 Avaa [Suljintäsmäys]-asetusnäyttö.
zz Valitse suljintäsmäyksen asetuskohde
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä (s. 39).
31
Toisen verhon täsmäys/Nopea täsmäys
2 Valitse vaihtoehto.
ooToisen verhon täsmäys ei ole käytettävissä langattomassa
salamakuvauksessa.
ooKun käytetään nopeaa täsmäystä, mitä lyhyempi valotusaika on,
sitä pienempi ohjeluku on.
32
a: Käsisäätö
Voit valita välähdystehoksi minkä tahansa vaihtoehdon täydestä
1/1-tehosta 1/128-tehoon.
salamatoiminto.
1 Määritä
zz Valitse salamatoiminnon asetus
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä (s. 28).
zz Valitse [Manuaalinen salama].
välähdysteho.
2 Määritä
zz Valitse välähdystehon asetus
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä.
zz Määritä taso painikkeilla [Y] [Z].
ooVoit selvittää sopivaan salamavalotukseen tarvittavan välähdystehon
salamanmittauslaitteen (ostettava erikseen) avulla.
ooKameran kuvaustilaksi on suositeltavaa valita <f> tai <a>.
ooLisätietoja manuaalisen salaman ohjeluvuista on erillisessä Lisätietojaoppaassa.
33
Käsisäätö
Salamavalotuksen käsisäätö mittauksella
Kun käytetään EOS-1D-sarjan kameraa, salaman valotustaso voidaan
asettaa manuaalisesti ennen kuvausta. Tämä on tehokasta, kun olet
lähellä kohdetta. Käytä 18 %:n harmaakorttia (erikseen ostettava) ja
kuvaa seuraavan mukaisesti.
kameran ja Speedlite-salaman asetukset.
1 Määritä
zz Määritä kameran kuvaustilaksi <a> tai <f>.
zz Määritä Speedliten salamatoiminnoksi <a>.
kohde.
2 Tarkenna
zz Tarkenna käsin.
18 %:n harmaakortti.
3 Määritä
zz Sijoita harmaakortti kohteen kohdalle.
zz Tähtää kameralla niin, että koko pistemittausympyrä etsimen
keskikohdassa on harmaakortin alueella.
<B>-, <P>- tai <7>-painiketta.
4 Paina
ggSpeedlite-salaman esisalama välähtää ja tallentaa oikean
salamavalotuksen vaatiman välähdystehon muistiin.
ggEtsimen oikeassa reunassa näkyvä valotustason ilmaisin
osoittaa salaman valotustason normaaliin valotukseen nähden.
salaman valotustaso.
5 Määritä
zz Säädä Speedlite-salaman käsisäädön
välähdystehoa ja aukkoa niin, että salaman
valotustason ilmaisin ja normaalivalotuksen osoitin
ovat kohdakkain.
valokuva.
6 Ota
zz Poista harmaakortti ja ota kuva.
Salamavalotuksen käsisäätö mittauksella on käytettävissä vain EOS-1Dsarjan kameroissa.
34
Monisalama: stroboskooppisalama
Kun käytät stroboskooppisalamaa ja
pitkää valotusaikaa, voit kuvata jatkuvan
liikkeen yhteen kuvaan.
salamatoiminto.
1 Määritä
zz Valitse salamatoiminnon asetus
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä (s. 28).
zz Valitse [Monisalama (stroboskooppi)].
välähdysten määrä, taajuus
2 Valitse
ja teho.
zz Valitse ja määritä asetuskohteet
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Välähdysten määrä
Välähdystaajuus
Välähdysteho
35
Stroboskooppisalama
Valotusajan laskeminen
Välähdysten määrä ÷ välähdystaajuus = valotusaika
Jos esimerkiksi välähdysten määrä on 10 (kertaa) ja välähdystaajuus
5 (Hz), määritä valotusajaksi vähintään 2 sekuntia.
ooJotta välähdyspää ei kulu tai vahingoitu ylikuumenemisen vuoksi, älä
käytä stroboskooppisalamaa toistuvasti yli 15 kertaa. 15 kuvan jälkeen
lopeta salaman käyttö vähintään 10 minuutiksi.
ooKuvaaminen yli 15 kertaa aktivoi varmuustoiminnon ja rajoittaa
salamatoimintoa. Lopeta salaman käyttö vähintään 40 minuutiksi.
ooStroboskooppisalama toimii tehokkaimmin, kun voimakkaasti heijastavaa
kohdetta kuvataan tummaa taustaa vasten.
ooJalustan ja kaukolaukaisimen (myydään erikseen) käyttäminen on
suositeltavaa.
ooVälähdystehoksi ei voi asettaa vaihtoehtoa 1/1 eikä 1/2.
ooStroboskooppisalamaa voi käyttää myös silloin, kun kameran
kuvaustilana on <Bulb(B)>.
ooLisätietoja jatkuvien välähdysten enimmäismäärästä on erillisessä
Lisätietoja-oppaassa.
ooJos välähdysmääränä näkyy ”----”, salama välähtää jatkuvasti, kunnes
suljin sulkeutuu tai salaman varaus loppuu.
36
CSP: Jatkuvan kuvauksen ensisijaisuustila
Salamakuvaus jatkuvan kuvauksen ensisijaisuustilassa (CSP)
on käytettävissä joissakin kameroissa. Jatkuvan kuvauksen
ensisijaisuustila pienentää välähdystehoa automaattisesti yhden
askelen ja suurentaa ISO-herkkyyttä yhden askelen. Tämä on
hyödyllistä jatkuvassa kuvauksessa tai kun haluat säästää salaman
akkuvirtaa. Katso kameroiden käyttöoppaista lisätietoja tästä
toiminnosta.
Määritä salamatoiminto.
zz Valitse salamatoiminnon asetus
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä (s. 28).
zz Valitse [Jatkuvan kuvauksen
ensisij.tila].
Suuret aukkoarvot ja etäiset kohteet vähentävät tämän tilan etuja (jatkuva
salaman käyttö ja pieni paristovirran kulutus).
37
f Salaman valotuskorjaus
Voit säätää välähdystehoa samalla tavalla kuin valotuksen korjausta.
[Salamavalotuksen korjaus]
1 Avaa
-näyttö.
zz Valitse [Salamatoimintojen
asetukset]- tai [Ulkoisen
salaman asetus] -näytössä
[Salamavalotuksen korjaus]
(s. 28).
salaman valotuskorjauksen
2 Määritä
määrä.
zz Määritä taso painikkeilla [Y] [Z].
Yleensä kirkkaille kohteille kannattaa määrittää suurempi valotuksen
korjaus ja tummille kohteille puolestaan vähennetty valotuksen korjaus.
38
C.Fn: Salaman valinnaisten toimintojen
asetukset
Voit asettaa Speedlite-salaman valinnaisten toimintojen asetukset
kameran valikkonäytössä. Näytetyt tiedot vaihtelevat kameran mukaan.
[Salaman C.Fn-asetukset]
1 Valitse
tai [Ulk. salaman C.Fn-asetukset].
valinnainen toiminto.
2 Valitse
zz Määritä toiminto.
zz Jos haluat nollata kaikki valinnaisten
toimintojen asetukset, valitse
[Ulkoinen Speedlite-ohjaus]- tai
[Salamaohjaus]-näytössä [Nollaa
kaikki salaman C.Fn:t] tai [Nollaa
ulk. salaman C.Fn:t].
39
C.Fn: Salaman valinnaisten toimintojen asetukset
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
C.Fn-01: Automaattinen virrankatkaisu (s. 25)
oo0: ON (Päällä)
oo1: OFF (Pois)
C.Fn-10: Vastaanottimen virrankatkaisu
Voit muuttaa vastaanotinten automaattisen virrankatkaisun aikaasetusta käytettäessä optista langatonta salamakuvausta.
oo0: 60 minuuttia
oo1: 10 minuuttia
C.Fn-11: Automaattisen virrankatkaisun peruutus
Käyttäessäsi optista langatonta salamakuvausta voit ottaa käytöstä
poistetut vastaanottimet käyttöön ottamalla lähettimen käyttöön.
Voit muuttaa aikaa, jonka mukaisesti automaattisessa
virrankatkaisutilassa olevat vastaanotinyksiköt hyväksyvät tämän
toiminnon.
oo0: 8 tunnin kuluessa
oo1: 1 tunnin kuluessa
40
4
Langaton salamakuvaus:
Optinen yhteys
Tässä luvussa kuvataan langaton salamakuvaus käyttäen
optisen yhteyden langatonta lähetin-/vastaanotintoimintoa.
Lisätietoja lisävarusteista, joita tarvitaan optisessa
langattomassa salamakuvauksessa, on erillisessä Lisätietojaoppaassa.
ooTässä luvussa mainitut toiminnot ovat käytettävissä, kun
kameran kuvaustilaksi on asetettu <t/d/s/f/a/
Bulb(B)>.
ooAseta lähettimen valintakiekko asentoon <K> (s. 16).
ooKuvauksissa käytetään EL-100-salamalaitetta lähettävänä ja
vastaanottavana salamayksikkönä.
ooKameraan kiinnitettyä EL-100-laitetta kutsutaan ”lähettimeksi”,
ja muita langattomasti ohjattavia EL-100-yksiköitä kutsutaan
”vastaanottimiksi”.
41
: Langaton salamakuvaus optisella
yhteydellä
Optisessa langattomassa salamakuvauksessa voit käyttää toista
Canon Speedlite -yhteensopivaa salamalaitetta ja kuvata langattomalla
monisalamakuvauksella.
Asettelu ja käyttöetäisyys
zzAutomaattisalamakuvaus yhdellä vastaanottimella (s. 44)
Sisällä
Vastaanotin
Ulkona
Lähetin
Noin 80°
Siirtoetäisyys Noin 5 m
Noin 8 m
ooJotta lähetys toimisi ilman häiriöitä, älä aseta lähetinyksikön ja
vastaanotinyksikön väliin esteitä.
ooSiirtoetäisyys vaihtelee käytetyn lähetinyksikön mukaan. Lisätietoja on
lähetintoiminnolla varustetun laitteen käyttöoppaassa.
ooSuorita testikuvaus ennen varsinaista kuvausta.
ooAseta vastaanotinyksikön langattoman yhteyden tunnistin lähetinyksikköä
kohti.
ooVastaanottimiksi määritettyjä EL-100-yksiköitä voidaan ohjata
myös muilla kuin EL-100-laitteilla, jotka tukevat langattomia optisia
lähetintoimintoja. Katso tällöin kyseisen laitteen käyttöoppaasta
lisätietoja laitteen määrittämisestä lähettimeksi.
ooAseta vastaanotinyksikkö käyttämällä mukana toimitettua jalustaa (s. 10).
42
Langaton salamakuvaus optisella yhteydellä
Langaton monisalamakuvaus
E-TTL II-/E-TTL-automaattisalamakuvauksessa voi käyttää
kahta tai kolmea vastaanotinryhmää, ja salamasuhdetta (osuutta
enimmäisvälähdystehosta) voi säätää tarpeen mukaan.
E-TTL II-/E-TTL-automaattisalamakuvaus on mahdollista myös niin,
että kaikki salamayksiköt välähtävät samalla välähdysteholla (s. 47).
zzAutomaattisalamakuvaus vastaanotinryhmillä
C
A
A
B
2 ryhmää (A, B) (s. 49)
B
3 ryhmää (A, B, C) (s. 50)
43
a: Täysautomaattinen langaton
salamakuvaus
Automaattisalamakuvaus yhdellä vastaanottimella
Tässä osassa selitetään
täysautomaattisen langattoman
kuvauksen perustoiminnot EL-100lähettimillä ja -vastaanottimilla.
Lähettimien määrittäminen
1 Määritä langaton optinen yhteys.
zz Valitse langattomien toimintojen
asetuskohde [Salamatoimintojen
asetukset]- tai [Ulkoisen salaman
asetus] -näytössä (s. 28).
zz Valitse [Langaton:Optinen yhteys].
44
Täysautomaattinen langaton salamakuvaus
salamatoiminto, optinen
2 Määritä
kanava ja lähetinsalaman toiminta.
(1)
zz Valitse ja määritä asetuskohteet
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä.
(2)
(3)
(1) Salamatoiminto
(2) Optinen kanava
(3) Lähetinsalaman toiminta
zz Määritä (1)-kohdassa
salamatoiminnoksi [E-TTL IIsalamamittaus].
zz Määritä (2)-kohdassa lähettimen
optinen kanava.
zz Määritä (3)-kohdassa
[Lähetinsalaman toiminta]
-asetukseksi [Päällä].
45
Täysautomaattinen langaton salamakuvaus
Vastaanottimien määrittäminen
optinen kanava.
3 Määritä
zz Aseta kanavanvalitsin samalle
kanavalle kuin lähettimessä on
määritetty.
zz Salamatoiminto ei ole mahdollinen,
jos lähettimen ja vastaanottimen
kanava ei ole sama.
välähdysryhmä.
4 Määritä
zz Aseta valintakiekko asentoon <4>.
5 Asettele kamera ja salama. (s. 42)
Jos vastaanotinyksikön lähellä on loistevalo tai tietokonenäyttö, valonlähde
saattaa aiheuttaa vastaanotinyksikön toimintahäiriön, jolloin salama
välähtää vahingossa.
ooJos haluat myös lähetinsalaman välähtävän, aktivoi lähetinsalaman
toiminta vaiheessa 5 (s. 16).
ooKäytä muotoilusalamaa painamalla terävyysalueen tarkistuspainiketta
(s. 23).
ooVoit muuttaa vastaanotinyksikön automaattisen virrankatkaisun aikaasetusta (C.Fn-10, s. 40).
46
Täysautomaattinen langaton salamakuvaus
Automaattisalamakuvaus useilla vastaanottimilla
Käytä useita vastaanottimia, kun
tarvitset lisää valoa, tai helppona
tapana varmistaa riittävä valo. Kuvaa
noudattamalla ohjeita kohdassa
”Automaattisalamakuvaus yhdellä
vastaanottimella” (s. 44).
Kun lähetinvälähdysryhmän asetuksena on [ALL], kaikki salamayksiköt
välähtävät samalla teholla ja yhdistettyä kokonaistehoa säädetään
automaattisesti niin, että saadaan normaali valotus.
Kun lähetinsalamatoiminnon asetuksena on [Päällä], ryhmän A
salamayksiköt välähtävät.
47
Täysautomaattinen langaton salamakuvaus
Edistynyt kuvaaminen täysautomaattisella langattomalla
salamalla
Koska seuraavat lähetinyksikössä määritetyt asetukset välittyvät
automaattisesti vastaanotinyksikköihin, vastaanotinyksikö(i)ssä ei
tarvitse tehdä toimenpiteitä.
zzSalamavalotuksen lukitus (s. 24)
zzNopea täsmäys (c / s. 31)
zzKäsisäätö (s. 33, 53)
zzStroboskooppisalama (s. 35)
zzSalaman valotuskorjaus (f / s. 38)
Optisen langattoman salamakuvauksen stroboskooppitaajuus on 1–199 Hz
(250–500 Hz ei ole tuettu).
Lähetinsalamayksikkö
Langaton salamakuvaus samalla valaistusjärjestelyllä (samoilla
vastaanottimilla) on mahdollista myös muilla kameroilla vaihtamalla
kameraan, johon lähetin on kiinnitetty.
48
5: Langaton monisalamakuvaus
salamasuhteella
Automaattisalamakuvaus kahdella vastaanotinryhmällä
Vastaanottimet voi määrittää
välähdysryhmiin A ja B, ja voit
säätää jokaisen suhteellista tehoa.
Valotusta säädetään automaattisesti
niin, että ryhmien yhdistetty teho
tuottaa normaalin valotuksen.
A
B
Lähettimien määrittäminen
välähdysryhmä ja
1 Määritä
salamasuhde.
zz Valitse ja määritä asetuskohteet
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä (s. 28).
(1)
(2)
(1) Välähdysryhmä
(2) A:B-suhdeasetus
zz Määritä (1)-kohdassa
välähdysryhmäksi [5].
zz Määritä (2)-kohdassa ryhmän A
salamasuhde ryhmään B verrattuna
painikkeilla [Y] [Z].
49
Langaton monisalamakuvaus salamasuhteella
Vastaanottimien määrittäminen
välähdysryhmä.
2 Määritä
zz Aseta kummankin vastaanottimen
valintakiekko sen ryhmän mukaiseen
asentoon, jossa se välähtää (<4>
tai <5>).
Automaattisalamakuvaus kolmella lähetinryhmällä
Kun välähdysryhmät A ja B on
määritetty, voit lisätä ryhmän C.
Ryhmän C avulla voidaan tehokkaasti
poistaa varjoja kohteiden taustalta.
Perusasetukset ovat samat kuin
kohdassa ”Automaattisalamakuvaus
kahdella vastaanotinryhmällä”
(s. 49).
C
A
B
50
Langaton monisalamakuvaus salamasuhteella
Lähettimien määrittäminen
(2)
Määritä välähdysryhmä, salamasuhde
ja salaman valotuskorjaus.
1
zz Valitse ja määritä asetuskohteet
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä (s. 28).
(1)
(3)
(1) Välähdysryhmä
(2) A:B-suhdeasetus
(3) Ryhmän C valotuksen korjaus
zz Määritä (1)-kohdassa
välähdysryhmäksi [6].
zz Määritä (2)-kohdassa ryhmän A
salamasuhde ryhmään B verrattuna
painikkeilla [Y] [Z].
zz Määritä (3)-kohdassa ryhmän C
salaman valotuskorjaus painikkeilla
[Y] [Z].
51
Langaton monisalamakuvaus salamasuhteella
Vastaanottimien määrittäminen
välähdysryhmän C
2 Määritä
vastaanotin.
zz Aseta kanavanvalitsin samalle
kanavalle kuin muissa
vastaanottimissa on määritetty.
zz Aseta valintakiekko asentoon <6>.
Ryhmäohjaus
Voit lisätä uusia vastaanottimia, jos tarvitaan lisää valoa tai
hienostuneempi valaistus. Määritä uusista vastaanottimista se
välähdysryhmä (A, B tai C), jonka haluat olevan muita kirkkaampi.
Lisättävien vastaanottimien määrälle ei ole rajaa.
Esimerkiksi jos kolme vastaanotinta
Välähdysryhmä A
on määritetty välähdysryhmään
<4>, niitä kaikkia ohjataan yhtenä
salamayksikkönä ryhmästä A.
f
f
f
ooKun haluat kolmen ryhmän (A, B ja C) välähtävän, määritä asetukseksi
[6]. Ryhmä C ei välähdä, kun asetuksena on [5].
ooVälähdysryhmän C kohdistaminen suoraan kohteisiin voi aiheuttaa
ylivalottumista.
Salamasuhteet välillä 8:1–1:1–1:8 vastaavat suhteita 3:1–1:1–1:3, kun
arvot muunnetaan yksiköiden määräksi.
52
q: Langaton monisalamakuvaus
manuaalisesti
Voit käyttää kuvauksessa jokaiselle välähdysryhmälle määritettyä
välähdystehoa.
Lähettimien määrittäminen
(1)
Määritä salamatoiminto, ryhmä
ja teho.
1
zz Valitse ja määritä asetuskohteet
[Salamatoimintojen asetukset]tai [Ulkoisen salaman asetus]
-näytössä.
(2)
(3)
(1) Salamatoiminto
(2) Välähdysryhmä
(3) Välähdysteho
zz Määritä (1)-kohdassa
salamatoiminnoksi [Manuaalinen
salama].
zz Määritä (2)-kohdassa välähdysryhmä.
Kun haluat säätää jokaisen ryhmän
välähdystehoa erikseen, määritä
[5] tai [7].
zz Valitse (3)-kohdassa välähdysryhmä
ja määritä välähdysteho painikkeilla
[Y] [Z].
53
Langaton monisalamakuvaus manuaalisesti
Vastaanottimien määrittäminen
välähdysryhmä.
2 Määritä
zz Aseta vastaanottimien valintakiekko
asentoon, joka vastaa jotain
määritettyä ryhmää (<4>, <5>
tai <6>).
Jos haluat useiden vastaanottimien välähtävän yhdessä samalla teholla,
määritä [Salamaryhmä]-asetukseksi [ALL].
54
5
Lisätietoja
55
Salamatoiminnon rajoitukset lämpötilan
kohoamisen vuoksi
Kun jatkuvaa salamaa tai muotoilusalamaa käytetään toistuvasti lyhyin
välein, välähdyspään, paristojen ja akkutilan lähellä olevan alueen
lämpötila voi nousta.
Salamatoiminnon jatkuva käyttäminen pidentää välähdysten
väliä asteittain, jotta välähdyspää ei kuluisi tai vahingoittuisi
ylikuumenemisen takia. Salamatoiminnon käytön jatkaminen
tässä tilassa rajoittaa salamatoimintoa automaattisesti.
Salamatoiminnon rajoitus
Kun sisäinen lämpötila nousee, välähdysten väli pitenee noin
10 sekunniksi. Jos salamatoiminnon käyttöä jatketaan edelleen,
välähdysten väli pitenee noin 45 sekunniksi.
Lopeta salaman käyttö vähintään 40 minuutiksi, kun salamatoimintoa
on rajoitettu.
Jatkuva välähdysten määrä ja lepoaika
Lopeta salaman käyttö vähintään 40 minuutiksi, kun olet käyttänyt sitä
toistuvasti täydellä teholla yli 30 kertaa tai käyttänyt muotoilusalamaa
toistuvasti yli 30 kertaa.
HUOMIO
Kun salama välähtää jatkuvasti, älä kosketa välähdyspäätä, paristoja tai
akkutilan lähellä olevaa aluetta.
Kun jatkuvaa salamaa tai muotoilusalamaa käytetään toistuvasti lyhyin välein,
älä kosketa välähdyspäätä, paristoja tai akkutilan lähellä olevaa aluetta.
Välähdyspää, paristot ja akkutilan lähellä oleva alue saattavat kuumentua ja
aiheuttaa palovammoja.
ooÄlä avaa tai sulje salaman akkutilan kantta, kun salamatoimintoa on
rajoitettu. Se on erittäin vaarallista, koska salamatoiminnon rajoitus
peruutetaan.
ooJos kuvaat salamalla korkeissa lämpötiloissa, salamatoiminnon rajoitus
voi tulla käyttöön ennen edellä mainittua välähdysmäärää.
ooSalamatoimintojen määrää koskevat varoitukset ovat sivulla 11
(jatkuvat välähdykset) ja sivulla 23 (muotoilusalama).
ooJoskus harvoin Speedlite-salama ei ehkä välähdä ympäristöolojen, kuten
lämpötilan nousun, vuoksi.
56
Vianmääritysopas
Jos salamassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin
vianmääritysoppaasta. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän
vianmääritysoppaan avulla, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään
Canon-huoltoon.
Normaali salamakuvaus
Virran kytkeminen päälle ei onnistu.
●● Varmista, että paristot on asetettu oikein päin (s. 12).
●● Varmista, että akkutilan kansi on kiinni (s. 12).
●● Vaihda paristot uusiin.
Speedlite-salamalaite ei laukaise salamaa.
●● Määritä kameran [Salamaohjaus]- tai [Ulkoinen Speedlite-ohjaus]
-näytössä [Salamatoiminto]-asetukseksi [Päällä] (s. 29).
●● Aseta kiinnitysalusta kokonaan kameran salamakenkään, liu'uta
lukitsinta oikealle ja kiinnitä Speedlite kameraan (s. 14).
●● Jos Speedlite-salamalaitteen sähköliittimet ovat likaantuneet, puhdista
liittimet (s. 10) esimerkiksi kuivalla liinalla.
●● Lopeta salaman käyttö vähintään 40 minuutiksi käytettyäsi salamaa
jatkuvasti lyhyen ajan sisällä, jolloin välähdyspään lämpötila on
noussut ja salamatoimintoa on rajoitettu (s. 56).
Virta katkeaa automaattisesti.
●● Speedlite-salamalaitteen automaattinen virrankatkaisu on käytössä
(s. 25). Paina laukaisin puoliväliin (s. 25).
57
Vianmääritysopas
Kuvat ovat ali- tai ylivalottuneita.
●● Jos pääkohde näyttää hyvin tummalta tai kirkkaalta, määritä salaman
valotuskorjaus (s. 38).
●● Jos kuvassa on voimakkaasti heijastava kohde, käytä
salamavalotuksen lukitusta (s. 24).
●● Kun käytetään nopeaa täsmäystä, mitä lyhyempi valotusaika on,
sitä pienempi ohjeluku on. Siirry lähemmäs kohdetta tai suurenna
ISO‑herkkyyttä (s. 31).
Kuvan alaosa on tumma.
●● Siirry vähintään 0,7 m:n etäisyydelle kohteesta.
●● Irrota vastavalosuoja, jos se on kiinnitetty.
Kuvan reunat näyttävät tummilta.
●● Määritä salaman peittoalue, joka on leveämpi kuin kuvauksen
kuvakulma (s. 15).
Kuva on hyvin epäterävöitynyt.
●● Käytä jalustaa tai määritä kuvaustilaksi <d> Ohjelmoitu AE tai
täysin automaattinen tila (s. 19). Huomaa, että voit määrittää
täsmäysnopeuden myös asetuksella [Salamatäsmäys Av-ohjelmalla]
tai [Hidas täsmäys] (s. 29).
Toimintoja ei voi määrittää.
●● Määritä kameran kuvaustilaksi <t/d/s/f/a/Bulb(B)>.
Huomaa, että jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä joissakin
kuvaustiloissa.
●● Aseta Speedlite-salaman valintakiekko asentoon <K> (s. 16).
58
Vianmääritysopas
Langaton salamakuvaus optisella yhteydellä
Vastaanottimet eivät välähdä tai välähtävät virheellisesti täydellä
teholla.
●● Kun käytät salamaa lähettimenä, valitse [Langaton:Optinen yhteys]
kamerassa (s. 44). Kun käytät salamaa vastaanottimena, aseta
kanavanvalitsin samalle kanavalle kuin lähettimessä on määritetty
(s. 44).
●● Tarkista, että vastaanotinyksikkö on lähetinyksikön lähetysalueen
sisäpuolella (s. 42).
●● Kohdista vastaanotinyksikön langattoman yhteyden tunnistin
lähetinyksikköä kohti (s. 42).
●● Aseta vastaanotinyksikkö paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä
näkyvyys lähetinyksikköön.
●● Jos lähetin- ja vastaanotinyksikkö ovat liian lähellä toisiaan, lähetys ei
ehkä toimi oikein.
●● Jos käytät kameran sisäistä salamaa lähetinyksikkönä, nosta kameran
sisäinen salama ylös ja määritä [Langatt. toim.] kameran [Sisäisen
salaman asetus] -näytössä.
Lähetin välähtää.
●● Lähetin välähtää, vaikka [Lähetinsalaman toiminta] -asetuksena olisi
[Pois], jotta vastaanottimia voidaan ohjata optisesti (s. 44).
Kuvat ovat ylivalottuneita.
●● Kun käytät automaattisalamakuvausta ryhmillä A, B ja C, älä kohdista
ryhmän C salamayksiköitä kohteeseen (s. 52).
59
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja
Liechtenstein) alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen
lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen
mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen,
esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia
aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta,
jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on
osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
60
Hakemisto
Numerot
18 %:n harmaakortti.........................34
A
Asetusten nollaaminen
(palauttaminen oletuksiin)................39
Automaattinen virrankatkaisu..... 25, 40
Av (aukon esivalinta)........................19
C
C.Fn..................................................40
E
Ensimmäisen verhon täsmäys.........29
Epäsuora salama.............................22
E-TTL II-/E-TTLautomaattisalama....................... 18, 19
E-TTL II -salamamittaus...................29
J
Jalusta..............................................10
Jatkuvan kuvauksen
ensisijaisuustila................................37
L
Langaton käyttöalue................... 41, 42
Langaton kuvaus..............................41
Lataaminen.......................................16
Laukku..............................................10
Lisävarusteet....................................10
Lähetin..............................................41
Lämpötilan kohoaminen...................56
M
M (Käsisäätö)...................................33
M (käsisäätöinen valotus).................19
Muotoilusalama................................23
N
Nimikkeistö.......................................10
Nollaa kaikki.....................................39
Nopea täsmäys................................31
O
Optinen kanava................................52
Optista yhteyttä käyttävä langaton
salamakuvaus..................................45
K
Käsisäätö.................................... 33, 41
Käsisäätö mittauksella......................34
61

P
T
P (Ohjelmoitu AE).............................18
Tarkennuksen apuvalo.....................25
Paristot.............................................12
Toisen verhon täsmäys.....................31
Pikasalama.......................................16
TTL-automaattisalama.......................2
S
Salamakenkä....................................14
Salaman mittaus...............................29
Salaman peittoalue...........................15
Salaman sijainti................................42
Salaman synkronointi
Turvaohjeita........................................8
Tv (valotusajan esivalinta)................19
Täsmäysnopeus......................... 19, 29
Täysautomaattinen
salamakuvaus..................................18
V
Av-ohjelmalla....................................29
Valinnaiset toiminnot (C.Fn).............40
Salaman valmiusvalo.......................16
Valintakiekko.....................................16
Salaman valotuskorjaus....... 29, 38, 48
Valotusaika.......................................19
Salaman valotustaso........................34
Vastaanotin.......................................53
Salamaohjaus...................................28
Välähdyspää.....................................10
Salamaryhmät..................................48
Välähdysteho....................................33
Salamatoiminnon rajoitus.................54
Välähdysten määrä.......................... 11
Salamatoiminto..................... 18, 29, 33
Välähdysten väli...............................56
Salamatoimintojen asetukset..... 21, 27
Värilämpötilatietojen siirtäminen.......25
Salamatäsmäysaika................... 19, 29
Salamavalotuksen lukitus (FEL).......24
Siirtoetäisyys....................................42
Stroboskooppisalama.......................35
Suljintäsmäyksen asetukset.............29
62
63
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Alankomaat
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa ja osoitteessa www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän käyttöoppaan sisältö on ajantasaista heinäkuussa 2018. Jos tarvitset
tietoja yhteensopivuudesta tämän jälkeen valmistettujen tuotteiden kanssa, ota
yhteys mihin tahansa Canon-huoltoon. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla
Canonin sivustossa.
CEL-SX5FA260
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising