Canon | Zoemini | User guide | Canon Zoemini User guide

Canon Zoemini User guide
Minivalokuvatulostin
Käyttöopas
SISÄLLYS
TURVALLISUUSTIEDOT
TULOSTIMEN YHTEENVETO
TULOSTIMEN ASETUS
A) Lataa tulostin
B) Kytke virta
C) Lisää paperia
SOVELLUKSEN ASENTAMINEN
LAITTEEN JA TULOSTIMEN PARILIITOS
KÄYTTÖLIITTYMÄ
Kotinäyttö / Päävalikko
Kameratila
Valokuvagalleria
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien muokkaaminen
Ruudukkotulostus
Kollaasitulostus
Valokuvien jakaminen
Valokuvien tallentaminen
Lähettäminen Mini Print -sovellukseen
TEKNISET TIEDOT
2
TURVALLISUUSTIEDOT
LUE ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue seuraavat ohjeet ja turvaohjeet ennen tulostimen käyttöä.
Tietoja säännöksistä ja lisää turvaohjeita on tulostimen pakkauksessa olevassa
säännös‑ ja turvatietoarkissa.
SYMBOLIT
VAROITUS
HUOMAUTUS
Osoittaa tiedot, joiden noudattamatta jättäminen Ohjeet tai sisältö on tärkeää ja sitä
voi aiheuttaa laitteen väärästä käytöstä johtuvan on noudatettava.
tapaturman. Näitä on noudatettava, että käyttö
on turvallista.
HUOMAUTUS
•
Älä käytä tai jätä laitetta suoraan auringonvaloon. Vältä myös alueita, joilla on
nopeita lämpötilan vaihteluja, suuri kosteus, pölyä ja likaa.
•
Kun tulostinta käytetään ääriolosuhteissa, se ei ehkä tulosta. Anna tulostimen
lämpötilan sopeutua suositeltuun käyttölämpötilaan 15–32 ºC ennen kuin yrität
tulostaa uudelleen.
•
Kun lataat tulostimen, tee se ympäristössä, jonka lämpötila on suositeltu 15–32 ºC.
VAROITUS
•
Kun ilmankosteus on alhainen, tulostimeen saattaa kertyä staattista sähköä.
Ole varovainen käsitellessäsi tulostinta.
•
Pidä tulostin kaukana nesteistä tai nestettä sisältävistä astioista.
•
Pidä tuuletusaukot vapaina niin, ettei mikään ole niiden tukkeena.
•
Älä missään tapauksessa pura tulostinta. Jos tuote ei toimi oikein, ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteet, tai Canonin tukipalveluun osoitteessa
www.canon-europe.com/Support.
•
Älä hävitä tuotetta väärällä tavalla, koska siitä saattaa aiheutua vammoja tai
vahinkoa. Hävitä tuote paikallisten säännösten mukaisesti.
•
Älä käytä lähellä lääketieteellisiä laitteita. Tämä tuote tuottaa heikon
magneettikentän. Älä seiso lähellä kehon sisällä olevia elektronisia laitteita,
kuten sydämentahdistinta. Ota yhteyttä lääkäriin, jos tulostin joutuu tällaisen
laitteen lähelle.
•
Akun purkaminen saattaa aiheuttaa vuotamista, räjähdyksen,
vahinkoa tai vammoja.
•
Älä käytä tulostinta, jos akku tai tuote on pullistunut.
•
Älä koskaan altista akkua korkeille lämpötiloille tai suoralle kuumuudelle tai hävitä
sitä polttamalla.
3
TULOSTIMEN YHTEENVETO
TOIMITETUT TARVIKKEET
Mini Print
Minivalokuvatulostin
Pikaopas
USB-kaapeli
Säännös- ja
turvatietoarkki
CANON ZINK™
-valokuvapaperi
(10 arkkia)
TUOTTEEN OMINAISUUDET
① Virran LED‑valo
⑤ Nollauspainike
② Virtapainike
⑥ Latauksen
LED‑valo
③ Yläkansi
⑦ USB-portti
(latausta varten)
④ Paperin
ulostuloaukko
⑧ Paperitaso
(näkyy, kun yläkansi on auki)
⑨ Rannehinnan
reikä
4
VIRTA & LATAUS - LED-merkkivalot
VIRTA
LATAUS
Valkoinen – tulostimeen on
kytketty virta
Punainen – lataa
Valkoinen vilkkuu – tulostaa/
käsittelee/jäähtyy
Vihreä – lataus valmis
Punainen vilkkuu – ei paperia /
kansi auki / paperitukos /
alhainen akun varaus / muisti
täynnä / muut virheet
Punainen ja vihreä vilkkuvat
vuorotellen – latausvirhe
Punainen –
laiteohjelmistoa päivitetään
HUOMAUTUS
CANON-MINITULOSTIMEN YLLÄPITO
•
Puhdista tuote pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä puhdista kostealla liinalla tai
tulenaroilla nesteillä, kuten maalinohentimella.
•
Pidä yläkansi suljettuna niin, etteivät pöly ja muut hiukkaset pääse
tulostimen sisään.
•
Käytä ja säilytä tulostinta suositelluissa ympäristöoloissa 15–32 ºC ja 40–55 %
suhteellinen kosteus.
•
Pidä tulostimen laiteohjelmisto ajan tasalla. Voit tarkistaa, tarvitseeko
laiteohjelmisto päivittää, avaamalla Canon Mini Print -sovelluksen ja menemällä
kohtaan Päävalikko > Tulostimen asetukset > valitse yhdistetty tulostin >
napauta "Laiteohjelmiston päivitys".
-- Varmista ennen tarkistusta, että mobiililaitteessa on Internet-yhteys käytössä.
Jos laiteohjelmisto vaatii päivitystä, tulostimen latauksen on oltava suurempi kuin
50 % tai sen on oltava yhdistettynä virtalähteeseen.
•
Varmista, että käytät uusinta Canon Mini Print -sovelluksen versiota.
Jos sovellukset eivät päivity automaattisesti, mene sovelluskauppaan ja tarkista,
onko päivitys tarpeen.
5
TULOSTIMEN ASETUS
A) LATAA TULOSTIN
Tulostimessa on sisäänrakennettu akku. Lataa tulostin täyteen
ennen käyttöä käyttäen sen mukana toimitettua USB-kaapelia.
① Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin pienempi liitin
tulostimeen ja toinen liitin lataavaan USB-sovittimeen.
② Latauksen LED-valo muuttuu punaiseksi ja osoittaa latauksen.
③ Kun lataus on valmis, latauksen LED-valo muuttuu vihreäksi.
-- Käyttöaika voi vaihdella akun tilan, käyttötilan ja
käyttöympäristön mukaan.
HUOMAUTUS
Akun tilakuvake (näytetään sovelluksessa)
TÄYSI
KESKITASO
MATALA
USB-kaapeli
KÄSITTELE USB-KAAPELIA VAROVASTI, KUN LATAAT
•
Älä aseta mitään painavia esineitä kaapelin päälle.
•
Älä aseta USB-kaapelia lähelle lämmönlähdettä.
•
Älä naarmuta, vahingoita, väännä tai kisko kaapelia.
•
Älä liitä tai irrota kaapelia märin käsin.
•
Vältä liian korkeaa/alhaista lämpötilaa tai kosteita olosuhteita.
•
Irrota USB-kaapeli virtalähteestä latauksen jälkeen.
•
Käytä lataukseen mukana toimitettua USB-kaapelia.
6
B) KYTKE VIRTA
① Paina virtapainiketta (
) ja pidä sitä painettuna,
kunnes LED-merkkivalo syttyy.
-- LED-merkkivalo vilkkuu, kun tulostin käynnistyy.
② Kun LED-merkkivalo palaa tasaisesti valkoisena,
tulostin on valmis tulostamaan.
C) LISÄÄ PAPERIA
① Poista yläkansi liu'uttamalla sitä eteenpäin nuolen osoittamaan suuntaan.
② Avaa yksi valokuvapaperipussi
(10 arkkia + sininen SMART SHEET™ -arkki).
Sininen SMART
SHEET™ -arkki pohjalla
ja valokuvapaperit
sen päällä.
Kaikki logot alaspäin.
③ Aseta kaikki 10 valokuvapaperiarkkia ja yksi SMART SHEET™ -arkki
valokuvapaperin lokeroon.
-- Pinoa valokuvapaperit sinisen SMART SHEET™ -arkin päälle ja varmista,
että sininen viivakoodi ja valokuvapaperin logot osoittavat alaspäin.
④ Aseta yläkansi takaisin paikalleen tulostimeen. Sen pitäisi napsahtaa
paikalleen, kun se on suljettu kunnolla.
-- Sininen SMART SHEET™ -arkki lähetetään tulostimen läpi
automaattisesti ennen ensimmäistä tulostusta.
7
HUOMAUTUS
PAPERIN KÄYTTÄMINEN
•
Lisää vain 10 ZINK™-valokuvapaperiarkkia ja 1 SMART SHEET™ -arkki. Älä lisää
enempää, sillä siitä voi aiheutua paperitukos tai tulostusvirheitä.
•
Parhaat tulokset saat käyttämällä Canon Zoemini -tulostimiin tarkoitettua ZINK™valokuvapaperia.
-- Voit ostaa lisää valokuvapaperia Canon Mini Print -sovelluksen kautta
napauttamalla päävalikon kohtaa "Osta paperia".
•
Jos tapahtuu paperitukos, katkaise tulostimesta virta (OFF) ja kytke se takaisin
(ON), niin paperitukos poistetaan automaattisesti. Älä yritä vetää paperia ulos.
•
Kun tulostin tulostaa, älä vedä tai nykäise valokuvapaperia.
•
Käsittele valokuvapaperia varovasti, ettei se vahingoitu tai taitu.
•
Pidä paperi puhtaana, kun lisäät sitä. Jos paperi on likainen tai vahingoittunut,
se voi aiheuttaa paperitukoksen tai tulostusvirheen.
•
Älä avaa uutta paperipussia ennen kuin olet valmis lisäämään paperit tulostimeen.
•
Älä altista valokuvapaperia suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
•
Älä jätä valokuvapaperia paikkaan, jossa lämpötila tai kosteus on pussissa
ilmoitettujen suositeltujen olosuhteiden ulkopuolella. Se voi heikentää tulostetun
kuvan laatua.
SMART SHEET™ -ARKKI
•
Jokaisessa valokuvapaperipussissa on 10 arkkia valokuvapaperia ja 1 sininen
SMART SHEET™ -arkki.
•
Käytä samassa pussissa olevaa SMART SHEET™ -arkkia ja valokuvapapereita,
niin saat parhaan tulostuslaadun. Jokainen SMART SHEET™ -arkki on erityisesti
säädetty samassa pussissa olevaa paperia varten.
•
SMART SHEET™ -arkki lähetetään tulostimen läpi automaattisesti ennen
ensimmäistä tulostustyötä. Se puhdistaa tulostimen ja optimoi tulostuslaadun
samassa pussissa olevaa paperia (10 arkkia) varten.
•
Säilytä SMART SHEET™ -arkki ja hävitä se vasta, kun olet tulostanut kaikki
10 samassa pussissa ollutta valokuvapaperia. Jos tulostuslaatu ei ole odotetun
mukainen, voit käyttää SMART SHEET™ -arkin uudelleen, jos paperi on yhä
samassa pussissa ollutta paperia. Aseta vain SMART SHEET™ -arkki jäljellä
olevien valokuvapaperien alle niin, että sen viivakoodipuoli on alaspäin.
•
Toisesta pussista peräisin olevan SMART SHEET™ -arkin käyttäminen voi
heikentää tulostuslaatua.
8
SOVELLUKSEN ASENTAMINEN
VAIHTOEHTO ①
ETSI SOVELLUSKAUPASTA NIMELLÄ "Canon Mini Print"
Android™ - Google Play™
iOS® - App Store®
Canon Mini Print
9
Mini Print
VAIHTOEHTO ②
KÄYTÄ QR-KOODIA - SKANNAA QR-KOODI,
JOKA LÖYTYY "Pikaoppaasta"
Android
iOS
VAIHTOEHTO ③
Siirry laitteen selaimella osoitteeseen https://app.canonminiprint.com/
VAIHTOEHTO ④
NFC-TOIMINNON KÄYTTÄMINEN Androidissa
10
MOBIILILAITTEEN
PARILIITOS
LAITTEENJA
JACANON-MINITULOSTIMEN
TULOSTIMEN PARILIITOS
Android-pariliitos
① Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alhaalla,
kunnes LED-merkkivalo syttyy.
② Avaa mobiililaitteen "Asetukset", niin voit ottaa Bluetooth-toiminnon
käyttöön ja muodostaa pariliitoksen tulostimen kanssa.
③ VAIHTOEHTO A - Lisää tulostin sovellukseen. Napauta yläoikealla olevaa
kuvaketta ja valitse tulostin.
Kuvake vaihtuu ilmaisemaan akun varaustasoa, kun yhteys
on muodostettu.
11
—TAI—
③ VAIHTOEHTO B - Lisää tulostin sovellukseen. Siirry päävalikon kohtaan
"Tulostimen asetukset", napauta "Lisää tulostin" ja valitse tulostin.
Tulostin näkyy "Tulostimet" -luettelossa ja kuvake vaihtuu ilmaisemaan
akun varaustasoa, kun yhteys on muodostettu.
12
iOS-pariliitos
① Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alhaalla,
kunnes LED-merkkivalo syttyy.
② Avaa mobiililaitteen "Asetukset", niin voit ottaa Bluetooth-toiminnon
käyttöön ja muodostaa pariliitoksen tulostimen kanssa.
13
③ VAIHTOEHTO A - Lisää tulostin sovellukseen. Napauta yläoikealla olevaa
kuvaketta ja valitse tulostin.
Kuvake vaihtuu ilmaisemaan akun varaustasoa, kun yhteys
on muodostettu.
—TAI—
③ VAIHTOEHTO B - Lisää tulostin sovellukseen. Siirry päävalikon kohtaan
"Tulostimen asetukset", napauta "Lisää tulostin" ja valitse tulostin.
Tulostin näkyy "Tulostimet" -luettelossa ja kuvake vaihtuu ilmaisemaan
akun varaustasoa, kun yhteys on muodostettu.
14
Android-pariliitos (NFC-toiminnolla)
① Varmista mobiililaitteesta, että NFC ja Bluetooth ovat käytössä.
② Avaa Canon Mini Print -sovellus.
③ Aseta mobiililaite tulostimen päälle.
④ Tulostimen ja mobiililaitteen pariliitos tehdään automaattisesti.
NAPAUTA
SITÄ
NFC
HUOMAUTUS
Tulostimen tilakuvake (näytetään sovelluksessa)
Lisää uusi
tulostin
Tulostinta ei
ole yhdistetty
Tulostin on yhdistetty
(akun tila näytetään)
Tietoja pariliitoksesta
•
Yhdestä tulostimesta voidaan muodostaa pariliitos vain yhteen iOS-/Androidlaitteeseen.
•
Yksi iOS-/Android-laite voidaan yhdistää useaan tulostimeen.
Kun haluat muodostaa pariliitoksen uuden tulostimen kanssa,
mene kohtaan Päävalikko, valitse Tulostimen asetukset ja
napauta "Lisää tulostin".
•
Etsi tulostinta "Canon Mini Printer (xx:xx)" ja muodosta pariliitos. Katso MACnumeron (xx:xx) viimeiset 4 numeroa tulostimen sisäpuolella olevasta tarrasta.
•
Bluetooth-haku ja -siirto voivat epäonnistua ympäristöstä riippuen.
Tarkista mobiililaitteen Bluetooth-tila ja yritä uudelleen.
15
KÄYTTÖLIITTYMÄ
KOTINÄYTTÖ
Päävalikko
Tulostimen tila
Kameratila
Valokuvagalleria
Verkkoalbumit¹
Facebook
Instagram
Google Drive
Dropbox
iCloud (vain iOS)
PÄÄVALIKKO
Näytä sovelluksen ilmoitukset
Käytä liitetyn tulostimen tietoja ja asetuksia
Näytä ja poista kuvia tulostusjonossa
Käytä sovelluksen tietoja ja asetuksia
Näytä käyttöopas ja UKK verkossa
Osta valokuvapaperia verkkokaupasta
Tarkista sovelluksen versio,
käyttöoikeussopimus ja yksityisyydensuoja
Sovelluksen käyttö, ominaisuudet ja käytettävissä olevat verkkoalbumit voivat vaihdella laitteen ja alueen mukaan.
1) Internet-yhteys vaaditaan. Käyttö vaatii aktiivisen sosiaalisen median tilin tai pilvipalvelun tilin.
16
KAMERATILA
① Ota kuva napauttamalla kotinäytön kohtaa [
]. (Vaihtoehtoisesti voit
napauttaa alaosan kuvakkeita ja ottaa kuvan käyttäen tehosteita.)
② Kun olet ottanut valokuvan, voit tulostaa, muokata, jakaa tai tallentaa.
③ Tulosta napauttamalla [ ].
Takaisin
Ruudukkotulostus
Salama
Kameran valinta
Kuvan säätö
Kehykset
Kasvojen
vääristymä*
* Kasvojen tunnistus kuvassa vaaditaan
AR Live
-suodatin*
17
VALOKUVAGALLERIA
Valokuvagalleriassa voit selata kuvia gallerianäkymässä, kansioittain tai
kalenterin avulla.
① Napauta kotinäytön kohtaa [ ], niin valokuvagalleria aukeaa.
② Kun olet valinnut valokuvan, voit tulostaa, muokata, jakaa tai tallentaa.
③ Tulosta napauttamalla [ ].
Kaikki kuvat - galleria
Kansionäkymä
Kalenterinäkymä
18
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN
① Kun olet valmis, tulosta kuva
napauttamalla [
].
Varmista, että tulostimessa on virta ja
pariliitos/yhteys on muodostettu.
② Esiin tulee edistymisnäyttö,
joka näyttää, että kuvaa lähetetään
tulostimelle ja tulostetaan.
Virran LED-valo vilkkuu valkoisena.
Älä poistu sovelluksesta tai sulje sitä
ennen kuin tulostus on valmis.
Huomautus tulostusjonosta: Kuva tallennetaan
tulostusjonoon, jos tulostimeen ei ole kytketty
virtaa tai sitä ei ole yhdistetty, kun lähetät
kuvan. Vapauta tuloste kytkemällä virta
ja muodostamalla yhteys, jolloin näet
kysymyksen, haluatko tulostaa tulostusjonon
kuvat. Jos haluat katsoa tai poistaa
tulostusjonossa olevia kuvia, mene kohtaan
Päävalikko > Tulostusjono.
Lähettäminen tulostimelle
Tulostaminen
HUOMAUTUS
•
Tulostettu kuva voi poiketa alkuperäisestä kuvasta, koska "näyttöteknologia",
jota käytetään mobiililaitteissa värien näyttämiseen, on erilainen kuin
"tulostusteknologia", jota käytetään tulostettaessa väriä paperille
(lämpösiirtotulostus).
•
Älä vedä paperia ulos väkisin tulostuksen aikana tai paperitukoksen tapahtuessa.
•
Älä avaa yläkantta tulostuksen aikana. Se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.
•
Jos tulostin tärisee tai sitä ravistetaan, valokuvien tulostuslaatu saattaa heiketä.
19
VALOKUVIEN MUOKKAAMINEN
Voit muokata kuvia muokkaustoiminnoilla, kuten suodattimet, tarrat, teksti ja
paljon muuta.
① Napauta näytön alapalkissa olevia kuvakkeita.
② Muokkaa haluamallasi tavalla!
③ Älä unohda tallentaa, jakaa tai tulostaa muutoksia ennen
näytöltä poistumista.
Kuvan säätö
Kirkkaus
Kehykset
Kontrasti
Värikylläisyys
Teksti
Kasvojen
vääristymä*
AR-suodatin*
Tarrat
Kuvasuodin
Piirtäminen
RGB
Käännä
Käännä
(pystysuora) (vaakasuora)
* Kasvojen tunnistus kuvassa vaaditaan.
Kierrä
20
RUUDUKKOTULOSTUS
Käytä ruudukkotulostustoimintoa, kun haluat tulostaa yhden kuvan usealle
arkille niin, että voit luoda suuremman tulosteen.
① Kun olet valmis tulostamaan, napauta [
] ja napauta
ruudukkovaihtoehtoa 2 x 2 tai 3 x 3 tulostetta. (Kuvassa näytetään viivat,
jotka näyttävät, miten kuva jaetaan.)
② Napauta [
], niin ruudut tulostetaan ja voit sitten yhdistää ne ja luoda
suuremman tulosteen.
SMART SHEET, ZINK-teknologia ja ZINK-tavaramerkit ovat ZINK Holdings LLC. -yhtiön omaisuutta.
Käytetään lisenssin alaisena. Apple, Apple-logo, iPad, iPad Air, iPad Pro ja iPhone ovat Apple Inc. -yhtiön
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yhtiön
tuotemerkki. iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä
käytetään lisenssin alaisena. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC. -yhtiön tavaramerkkejä.
Bluetooth Bluetooth SIG -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut kolmannen osapuolen tuotenimet, brändinimet ja logot ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
21
KOLLAASITULOSTUS
Käytä Kollaasi -toimintoa, kun haluat tulostaa enintään 4 valokuvaa yhdelle
2x3 arkille.
① Avaa valokuvat valokuvagalleriassa tai verkkoalbumeissa.
② Napauta [ ] niin näet kollaasimallipohjat. Valitse malli, jota haluat
käyttää (voit käyttää mallissa 2, 3 tai 4 valokuvaa).
③ Merkitse käytettävien kuvien määrä ja napauta "Valittu".
④ Asettele kuvat kollaasiin haluamallasi tavalla ja napauta [
] tai
jaa/tallenna.
22
VALOKUVIEN JAKAMINEN
Voit jakaa tai tallentaa kuvia ja muokkauksia helposti.
① Kun olet valmis, napauta [ ], niin vaihtoehdot tulevat esiin laitteessa.
② Jaa luettelossa olevassa sovelluksessa tai tallenna laitteen valokuviin.
Android
iOS
23
VALOKUVIEN TALLENTAMINEN
Voit tallentaa kuvat helposti sovelluksen Canon-kansioon.
① Kun olet valmis, tallenna kuva napauttamalla [ ].
② Kun haluat katsella tallennettuja kuvia, napauta [
] ja sitten "Kansio" ja
"Paikallinen - Canon".
① Kun haluat poistaa kuvan sovelluksen
Canon-kansiosta, napauta [
joka avaa valokuvagallerian.
],
② Napauta "Kansio" ja sitten
"Paikallinen - Canon".
③ Napauta roskakoria ja valitse sitten
pysyvästi poistettava(t) valokuva(t).
24
LÄHETTÄMINEN MINI PRINT -SOVELLUKSEEN
Voit lähettää laitteen valokuvagalleriassa tai kameran kuvissa olevan valokuvan
Canon Mini Print -sovellukseen.
Android
① Etsi valokuva laitteen galleriasta ja napauta jakopainiketta.
② Napauta Mini Print -kuvaketta, niin valokuva lähetetään sovellukseen,
jossa voit muokata ja tulostaa sen.
iOS
① Etsi valokuva laitteen galleriasta ja napauta jakopainiketta.
② VAIHTOEHTO A - Napauta "Avaa Mini Print -sovelluksessa", niin valokuva
lähetetään sovelluksen muokkausnäyttöön, jossa voit muokata ja
tulostaa sen.
② VAIHTOEHTO B - Napauta "Tulosta Canoniin", niin valokuva lähetetään
suoraan tulostusjonoon.
Muokkausnäyttö
Tulostusjono
25
TEKNISET TIEDOT
Virtalähde
Sisäinen ladattava 500 mAh 7,4 V litiumpolymeeriakku
Latausnopeus
Noin 90 minuuttia (lataus täyteen)
Mitat
118,3 mm (P) x 82,4 mm (L) x 18,7 mm (K)
Paino
160 g
Yhteydet
Bluetooth 4.0
Yhteensopiva
käyttöjärjestelmä
iOS 9.0 tai uudemmat & Android 4.4 tai uudemmat
Tulostusteknologia
ZINK™
Tulostustarkkuus
314 x 400 dpi (pistettä tuumalle)
Tulostus ilman kehystä
Kyllä
Yhteensopiva paperi:
Canon ZINK™ -valokuvapaperi ZP-2030-20 (20 arkkia)
ZP-2030-50 (50 arkkia)
2" x 3" / tarratausta / tahriintumaton / vedenkestävä
ja repeytymätön
Paperikapasiteetti
Enintään 10 arkkia ZINK™-valokuvapaperia + 1 SMART
SHEET™ -arkki
Muisti
512 Mt
Ympäristön olosuhteet
•
Suositeltu tulostimen käytön, latauksen ja säilytyksen
lämpötila: 15–32 ºC
•
Suositeltu tulostimen käytön, latauksen ja säilytyksen
ilmankosteus: 40–55 % suhteellinen kosteus
•
Käyttölämpötila: 5–40 ºC
•
Käytönaikainen ilmankosteus: <70 %
suhteellinen kosteus
Automaattinen
virrankatkaisu
Ei mitään / 3 minuuttia / 5 minuuttia / 10 minuuttia
(voidaan valita sovelluksessa)
Verkkolaite
Ulostuleva virta: 1 A (pienin)
Jännite: 5 V
* Voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
26
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n
(Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja
akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen
lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin
mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo
tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium,
Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen
uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä,
koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
CEL-SX4WA260
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising