Canon | LX-MH502Z | User manual | Canon LX-MH502Z User manual

Canon LX-MH502Z User manual
MULTIMEDIAPROJEKTORI
LX-MH502Z
Käyttöohje
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet ............................................................................................................ 3
Käyttöturvallisuus ........................................................................................................... 13
Ennen asentamista ......................................................................................................... 15
Johdanto .......................................................................................................................... 21
Toimituksen sisältö ................................................................................................... 21
Ulkoinen näkymä projektorista ................................................................................. 23
Ohjaimet ja toiminnot................................................................................................ 24
Projektorin sijoitus ......................................................................................................... 26
Asennuspaikan valitseminen .................................................................................... 26
Projektorin asetelma ................................................................................................. 27
Projektiokuvan säätäminen ...................................................................................... 29
Liitännät ........................................................................................................................... 31
Käyttö ............................................................................................................................... 33
Projektorin käynnistäminen ...................................................................................... 33
Valikkojen käyttäminen............................................................................................. 34
Tulosignaalin vaihtaminen ........................................................................................ 34
Projektorin sammuttaminen ...................................................................................... 35
Valikon käyttö .................................................................................................................. 36
Valikkojärjestelmä ..................................................................................................... 36
KUVA-valikko ........................................................................................................... 39
NÄYTÄ-valikko ......................................................................................................... 43
ASENNUS-valikko .................................................................................................... 44
JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS-valikko .......................................................... 45
JÄRJESTELMÄN ASETUS: KEHITTYNYT-valikko ................................................ 46
TIETOJA-valikko ...................................................................................................... 48
Projektorin hallitseminen etäkohteesta verkkoselaimen kautta (e-Control®) .......... 49
Projektorin hallitseminen PJLink-sovelluksella ......................................................... 51
Huolto ............................................................................................................................... 54
Projektorin ylläpito .................................................................................................... 54
Valonlähteen tiedot................................................................................................... 55
Vianmääritys .................................................................................................................... 57
Tekniset tiedot ................................................................................................................. 59
Projektorin tekniset tiedot ......................................................................................... 59
Mitat .......................................................................................................................... 61
Ajoituskaavio ............................................................................................................ 61
Projektorin ohjaus .......................................................................................................... 65
Ohjaimen komennot ................................................................................................. 65
Järjestelmävaatimukset ............................................................................................ 65
2
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet
VAROITUS:
• TÄMÄ LAITE TULEE MAADOITTAA.
• ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA VESISATEELLE TAI KOSTEUDELLE TULIPALO- TAI
SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
• Tämä projektori tuottaa voimakkaan valon projektiolinssistä. Älä katso suoraan linssiin,
muutoin seurauksena voi olla silmävamma. Varmista, että lapset eivät katso suoraan
säteeseen.
• Asenna projektori oikeaan asentoon. Muutoin seurauksena voi olla tulipalovaara.
• Älä peitä projektorin tuuletusaukkoja. Kerääntynyt lämpö voi lyhentää projektorin käyttöikää ja
olla vaarallista.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota projektori sähköverkosta.
KATTORIPUSTUSTA KOSKEVA
VAROITUS
Kun projektori ripustetaan katosta, puhdista ilmanottoaukot ja projektorin yläosa säännöllisesti
imurilla. Jos projektoria ei puhdisteta pitkään aikaan, jäähdytyspuhaltimet voivat tukkiutua ja
seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai onnettomuus.
ÄLÄ ASETA PROJEKTORIA RASVAISEEN, MÄRKÄÄN TAI SAVUISEEN PAIKKAAN,
KUTEN KEITTIÖÖN, LAITTEEN VAURIOITUMISEN JA ONNETTOMUUKSIEN
VÄLTTÄMISEKSI. JOS ÖLJYÄ TAI KEMIKAALEJA PÄÄSEE PROJEKTORIIN, SEN KUNTO
VOI HEIKENTYÄ.
LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OMISTAJAN OHJEKIRJA TULEVIA
KÄYTTÖKERTOJA VARTEN.
Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen tuotteen käyttämistä.
Lue kaikki tämän ohjekirjan ohjeet ja säilytä ne tulevia käyttökertoja varten. Irrota tämä
projektori vaihtovirtalähteestä ennen puhdistusta. Älä käytä nesteitä tai suihkeita projektorin
puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pyyhkeellä.
Noudata kaikkia projektoriin merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
Irrota projektori sähköverkosta ukkosmyrskyn aikana tai kun laitetta ei valvota tai käytetä
pitkään aikaan. Täten vältetään mahdolliset ukkosmyrskyn ja ylijännitteiden aiheuttamat
vahingot.
Suojaa tämä laite vesisateelta ja vältä sen käyttämistä veden lähellä, kuten kosteassa
kellarissa, uima-altaan lähellä jne.
Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia, muutoin voi syntyä vaaratilanteita.
Älä aseta tätä projektoria epävakaaseen kärryyn, telineeseen tai epävakaalle
tasolle. Projektori voi pudota ja aiheuttaa vahinkoja lapselle tai aikuiselle.
Projektoriin voi lisäksi tulla huomattavia vaurioita. Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa tai projektorin kanssa myytyä kärryä tai telinettä. Seinä- tai
hyllyasennus tulee suorittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti käyttäen valmistajien
Turvallisuusohjeet
3
hyväksymää asennussarjaa. Liikuta projektoria kärryillä varoen. Äkkinäiset pysäytykset,
liiallinen voima ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa kärryjen ja laitteen kaatumisen.
Taka- ja etuosan ilmankiertoaukot varmistavat laitteen luotettavan toiminnan ja suojaavat sen
ylikuumenemiselta.
Aukkoja ei saa koskaan peittää kankaalla tai muulla materiaalilla. Ala-aukkoja ei saa peittää
asettamalla projektoria vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tätä
projektoria ei saa asettaa lämmittimen tai lämpölähteen lähelle tai päälle.
Tätä projektoria ei saa upottaa esimerkiksi kirjahyllyyn, ellei riittävää ilmankiertoa varmisteta.
Älä koskaan paina mitään esineitä tähän projektoriin aukkojen läpi, sillä ne voivat koskettaa
vaarallisia jännitteitä tai aiheuttaa oikosulkuja osissa, jolloin vaarana on tulipalo tai sähköisku.
Älä koskaan roiskuta projektoriin nestettä.
Älä asenna projektoria ilmastointijärjestelmien tuuletusaukkojen lähelle.
Tätä projektoria tulee käyttää vain tyyppikilpeen merkittyä virtalähdettä käyttäen. Jos et ole
varma syötetystä virtatyypistä, ota yhteyttä Canon-asiakaspalveluun tai paikalliseen
sähköyhtiöön.
Älä ylikuormita pistorasioita ja virtajohtoja, muutoin vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä anna
minkään esineen olla virtajohdon päällä. Älä aseta tätä projektoria paikkaan, jossa johto voi
vaurioitua ihmisten kävellessä sen päälle.
Älä yritä huoltaa projektoria itse, sillä laitteen avaamisen tai kansien poistamisen yhteydessä
olemassa on vaarallisten jännitteiden vaara ja muita vaaroja. Vain pätevä huoltoteknikko saa
huoltaa laitetta.
Irrota projektori sähköverkosta ja annan pätevän huoltoteknikon huoltaa laite seuraavissa
tapauksissa:
a. Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai risainen.
b . Nestettä on roiskunut projektoriin.
c . Projektori on altistunut vesisateelle tai vedelle.
d . Projektori ei toimi oikein, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Säädä ainoastaan
käyttöohjeissa kuvattuja säätimiä, sillä muiden säätimien virheellinen säätö voi johtaa
vahinkoon ja vaatii usein pätevän teknikon laajoja toimenpiteitä projektorin normaalin
käyttökunnon palauttamiseksi.
e . Projektori on pudotettu tai sen ulkokuori on vaurioitunut.
f . Projektorin suorituskyky on muuttunut, tämä on merkki huoltotarpeesta.
Kun osien vaihto on tarpeen, varmista, että huoltoteknikko käyttää valmistajan määrittämiä
varaosia, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan alkuperäisiä osia. Valtuuttamattomat osien vaihdot
voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
Kun tämän projektorin huolto tai korjaus on suoritettu, pyydä huoltoteknikkoa suorittamaan
tavalliset turvallisuustarkistukset projektorin käyttöturvallisuuden varmistamiseksi.
4
Turvallisuusohjeet
Vaihtovirtajohtoa koskevat vaatimukset
Tämän projektorin mukana toimitettu vaihtovirtajohto täyttää sen maan vaatimukset, jossa
projektori on hankittu.
PISTORASIAN TULEE OLLA LAITTEISTON LÄHELLÄ HELPPOPÄÄSYISESSÄ
PAIKASSA.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva
direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi
(2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen
talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on
paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen
paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium,
Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa
ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle
ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen
säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
Turvallisuusohjeet
5
Tämän ohjekirjan turvallisuusmerkit
Tässä osiossa kuvataan ohjekirjassa esiintyvät turvallisuusmerkit. Seuraavat merkit ilmoittavat
tärkeistä projektorin turvallisuusohjeista. Noudata aina näiden merkkien turvallisuusohjeita.
Varoitus
Huomio
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta kuoleman- tai vakavan
henkilövahingon vaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Noudata näitä ohjeita
aina käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta henkilövahingon vaarasta,
jos ohjeita ei noudateta. Noudata näitä ohjeita aina käyttöturvallisuuden
takaamiseksi.
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta sähköiskuvaarasta, jos
ohjeita ei noudateta. Noudata näitä ohjeita aina käyttöturvallisuuden
takaamiseksi.
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta palovammojen vaarasta, jos
ohjeita ei noudateta. Noudata näitä ohjeita aina käyttöturvallisuuden
takaamiseksi.
Ilmoittaa laserin aiheuttamasta silmävammojen vaarasta, jos
käyttörajoituksia ei noudateta.
Ilmoittaa kielletyistä toimenpiteistä.
Kielto
Ilmoittaa vaadituista toimenpiteistä tai ohjeista, joita on noudatettava.
Huomio
6
Turvallisuusohjeet
Käyttöä koskevat varotoimenpiteet
Koska tämä osio sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen
projektorin käyttöönottoa sen turvallisen ja virheettömän käytön takaamiseksi.
Varoitus
Virransyöttö
Pidä projektorin pistoke tai päävirtakatkaisin asennuksen aikana helposti saatavilla, jotta
projektori voidaan tarvittaessa irrottaa välittömästi sähköverkosta. Seuraavissa tapauksissa on
laitteen virta katkaistava, pistoke irrotettava sähköverkosta ja otettava yhteyttä
Canon-asiakaspalveluun. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
• Laitteesta tulee savua
• Laitteesta tulee poikkeavaa hajua tai ääntä
• Projektoriin on päässyt vettä tai muuta nestettä
• Projektoriin on päässyt metallia tai muuta vierasta materiaalia
• Projektori on kaatunut tai pudonnut ja sen ulkokuori on vaurioitunut
Noudata seuraavia virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
• Älä aseta esineitä virtajohdon päälle ja varmista, ettei johto jää
projektorin alle.
• Älä peitä virtajohtoa matolla.
• Älä muuta tai taita virtajohtoa liikaa, kierrä, vedä, kelaa tai niputa
sitä.
• Pidä virtajohto kaukana lämmityslaitteista ja muista
lämpölähteistä.
Kielto
• Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto on vaurioitunut,
hanki uusi johto jälleenmyyjältä.
• Älä käytä virtalähdettä, jos sen jännite poikkeaa tyyppikilven
jännitteestä (AC 100–240 V).
• Älä aseta metalliesineitä pistokkeen tai liittimen kosketusosiin.
• Tämän projektorin mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu
käytettäväksi vain tämän tuotteen mukana. Tätä johtoa ei saa
käyttää muiden tuotteiden kanssa.
Turvallisuusohjeet
7
Varoitus
Noudata seuraavia virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
• Älä irrota pistoketta tai liitintä märillä käsillä.
• Kiinnitä pistoke ja liitin paikoilleen koko syvyydeltä.
• Älä käytä vaurioitunutta pistoketta tai löysää pistorasiaa.
• Älä vedä virtajohdosta ja pidä kiinni pistokkeesta tai liittimestä
irrottamisen aikana. Virheellinen käsittely voi johtaa virtajohdon
vaurioitumiseen.
• Pistorasian nimelliskapasiteettia ei saa ylittää (käyttämällä sitä
useammalla kuin yhdellä laitteella), muutoin ylikuumeneminen voi
aiheuttaa tulipalon.
• Tarkista ennen jatkojohdon käyttämistä, ettei johdon
nimelliskapasiteetti ylity.
Huomio
• Tarkista pistoke ja pistorasia säännöllisesti ja poista pistokkeen ja
pistorasian välissä oleva pöly tai lika.
• Älä kosketa itse projektoriin, sen virtajohtoon tai kaapeliin, jos
salama on iskenyt.
• Älä siirrä projektoria, ennen kuin olet kytkenyt virran pois päältä,
poistanut pistokkeen pistorasiasta ja irrottanut muut kaapelit.
• Irrota projektori verkkovirrasta ennen puhdistusta tai ylläpitoa.
Asennus ja käyttö
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin seurauksena
voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
• Projektoria ei saa käyttää paikoissa, joissa se voi kastua (esim.
ulkona tai kylpyammeiden tai suihkujen lähellä).
• Älä aseta nestettä sisältäviä astioita projektorin päälle.
Kielto
8
Turvallisuusohjeet
• Älä poista projektorin ulkokuorta tai pura sitä. Projektorin sisäosa
sisältää suurjännitteisiä osia sekä kuumia osia. Jos tarkistus,
huolto tai korjaus on tarpeen, ota yhteyttä
Canon-asiakaspalveluun.
• Älä pura tai muuta projektoria (kulutusosat mukaan lukien) tai
kaukosäädintä.
Varoitus
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin seurauksena
voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
• Älä asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu kosteudelle tai
pölylle, rasvaiselle savulle tai höyrylle. Öljy voi heikentää muovin
ominaisuuksia, jolloin kattoon asennettu projektori voi pudota
kiinnityksestä.
• Kun projektori asennetaan korkealle (esim. kattoon), se on
suojattava putoamiselta esimerkiksi turvavaijerilla.
• Ilmanpoistoaukkoihin ei saa katsoa suoraan käytön aikana.
• Älä aseta esineitä projektorin aukkoihin, kuten ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin.
• Älä aseta paineenalaista purkkia ilmanpoistoaukkojen eteen.
Purkin sisällön paine voi kasvaa ilmanpoistoaukoista tulevan
lämmön vuoksi ja seurauksena voi olla räjähdys.
• Älä koskaan käytä syttyviä suihkeita puhdistaessa projektorin osia
(esim. linssejä tai suodatinta) pölystä tai epäpuhtauksista.
Kuumentuvat sisäosat voivat syttyä ja aiheuttaa tulipalon.
Kielto
• Älä käytä liimoja, voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä pesuaineita
projektorin ylläpitämisen aikana. Ne voivat tarttua koteloon ja
vahingoittaa sitä, jolloin projektori voi pudota kiinnityksestä ja
aiheuttaa onnettomuuksia tai henkilövahinkoja.
• Projektorin käytön aikana laitteesta
tulee voimakkaita valonsäteitä, älä
koskaan katso suoraan projektorin
linssiin. Muutoin seurauksena voi olla
silmävamma. Varmista, että lapset eivät toimi niin.
RG2 IEC 62471-5:2015
• Projektorin valo kuuluu riskiryhmään 2 (RG2) standardin IEC
62471-5:2015 mukaisesti.
• Jos lapset voivat tulla projektorin lähelle tai koskettaa sitä,
projektoria saa käyttää ainoastaan aikuisen valvonnan alaisena.
• Optisia laitteita (esim. suurennuslaseja, heijastimia tai laseja) ei
saa pitää projektorin valoreitillä. Jos projisoitu valo taittuu tai
heijastuu ja kohdistuu silmiin, seurauksena voivat olla
silmävammat.
• Kun projektori asetetaan korkealle alustalle projisointia varten,
alustan on oltava tasainen ja vakaa.
• Projektoria ei saa käyttää pehmeällä pinnalla (esim. matolla tai
pehmuste jne.).
Huomio
• Kattoasennuksessa ja muissa asennustöissä on otettava yhteyttä
pätevään teknikkoon tai Canonin asiakaspalvelukeskukseen.
Huonolaatuinen asennus voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Turvallisuusohjeet
9
Varoitus
Laservalonlähde
• Projektori on luokan 1 lasertuote standardin IEC/EN 60825-1:2014
mukaisesti.
• Laitteisto on luokan 3R lasertuote standardin IEC/EN
60825-1:2007 mukaisesti.
• Täyttää lasertuotteiden FDA-suorituskykystandardit lukuun
ottamatta poikkeamia laserilmoituksen 50 (päivätty 24.6.2007)
mukaisesti.
• Laserin parametrit
Aallonpituus: 449 nm – 461 nm
Maksimiteho: < 95 W
Pulssin kesto: 1,12 ms
• Projektori sisältää lasermoduulin. Projektoria ei saa yrittää purkaa
tai muuttaa, sillä se on vaarallista.
Kielto
• Projektoria saa käyttää ja säätä ainoastaan tämän ohjekirjan
ohjeiden mukaisesti. Virheellinen käyttö tai säätö voi johtaa
mahdollisesti vaaralliselle laservalolle altistumiseen.
• Jos projektori on vaurioitunut, sitä ei saa käyttää. Vaikka
projektoria käytettäisiin tämän ohjekirjan mukaisesti, jos sen
käyttöä ei lopeteta vaurioitumisen jälkeen (näytön
virheilmoituksien jälkeen), seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku
tau silmävamma laservalon vuoksi.
• Tämä tuote sisältää lasermoduulin. Muiden kuin tässä
määritettyjen tarkistuksien, säätöjen tai toimenpiteiden
suorittaminen voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle.
Huomio
10
Turvallisuusohjeet
• Pyydä lisätietoa projektorin hävittämisestä ottamalla yhteyttä
Canonin asiakaspalvelukeskukseen. Projektoria ei saa purkaa itse
sen hävittämisen yhteydessä.
Selitykset ja varoitusmerkit sijaitsevat seuraavissa kohdissa projektorissa.
Varoitus
Kaukosäätimen paristot
Noudata seuraavia pariston käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo
tai henkilövahinko.
• Paristoja ei saa kuumentaa, asettaa oikosulkuun, purkaa tai
hävittää tuleen.
Kielto
• Älä yritä ladata paristoja, jotka toimitetaan kaukosäätimen
mukana.
• Poista paristot, kun niiden virta on loppunut tai kun kaukosäädintä
ei käytetä pitkään aikaan.
Huomio
• Aseta paristot paikoilleen noudattamalla + ja -napaisuusmerkintöjä.
• Jos nestettä vuotaa paristojen sisältä ja sitä pääsee iholle, pese
neste huolellisesti pois.
Turvallisuusohjeet
11
Varoitus
Käsitteleminen
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke
pistorasiasta turvallisuuden takaamiseksi. Muutoin olemassa on
tulipalovaara, jos pölyä kertyy pistokkeeseen tai pistorasiaan.
• Kuulokkeita ei saa liittää AUDIO OUT -liitäntään. Muutoin
seurauksena voi olla kuulon heikentyminen.
• Äänenvoimakkuutta ei saa asettaa liian korkealle tarkoituksella.
Muutoin äkkinäiset suurella äänenvoimakkuudella kuuluvat äänet
voivat aiheuttaa kuulon heikentymisen. Laske äänenvoimakkuutta
ennen projektorin kytkemistä pois päältä ja nosta sitä vähitellen
käynnistämisen jälkeen.
• Älä kosketa kotelon osiin ilmanpoistoaukkojen ympärillä ja
yläpuolella, sillä ne voivat kuumentua projisoinnin aikana.
Varmista, että lapset eivät kosketa kyseisiin alueisiin. Älä aseta
metalliesineitä ilmanpoistoaukkojen ympärille tai yläpuolelle.
Muutoin esineet voivat kuumentua projektorin vuoksi ja aiheuttaa
palovammoja tai muita vammoja.
• Älä aseta raskaita esineitä projektorin päälle tai istu/seiso sen
päällä. Varmista, että lapset eivät toimi niin. Projektori voi kaatua ja
seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai henkilövahinko.
• Älä aseta projektoria epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Muutoin
vaarana on projektorin putoaminen tai kaatuminen, ja tämän
seurauksena henkilövahinko.
Kielto
12
Turvallisuusohjeet
• Linssien eteen ei saa asettaa mitään esineitä
projisoinnin aikana. Muutoin seurauksena voi olla
tulipalo.
Käyttöturvallisuus
Huomio
Kuljettaminen ja asentaminen
Noudata seuraavia projektorin kuljetusta koskevia ohjeita.
• Projektori on tarkkuuslaite. Älä kaada sitä tai kohdista siihen
iskuja. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Vedä säätöjalat sisään ennen projektorin siirtämistä. Jos jalat
jätetään pidennetyiksi, laite voi vaurioitua.
Huomio
• Älä kosketa linsseihin paljailla käsillä. Linsseissä olevat
epäpuhtaudet tai sormenjäljet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun.
• Projektorin suojausta ei voida taata, jos pakkaus- tai
iskunvaimentavia materiaaleja käytetään uudelleen.
Iskunvaimentavien materiaalien palaset voivat lisäksi päästä
projektorin sisään ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Noudata seuraavia ohjeita projektorin asentamisen tai käytön aikana.
Käyttöturvallisuus
13
• Varo kosteuden tiivistymistä.
Jos projektori viedään äkkinäisesti lämpimämpään paikkaan tai
ympäristölämpötila nousee äkkinäisesti, ilmankosteus voi tiivistyä
linsseihin ja peiliin aiheuttaen epäselvän kuvan. Odota tällöin
jonkin aikaa ja varmista, että kosteus on haihtunut pois ennen
käytön jatkamista.
• Älä asenna projektoria paikkaan, jonka ympäristölämpötila on
korkea tai alhainen. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Seuraavia käyttö- ja säilytyslämpötiloja tulee noudattaa.
Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Kosteus: jopa 90 %
Säilytyslämpötila: -10°C - 65°C (14°F - 149°F)
• Käyttäessä projektoria 1 201 m (3,940') - 3 000 m (9,843')
korkeudella: Aseta projektorin valikossa asetus "Korkean paikan
tila" arvoon Päällä. (sivulla 44)
Huomio
• Älä peitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja. Jos aukot peitetään,
lämpö voi kertyä projektorin sisälle ja aiheuttaa optisten tai muiden
osien käyttöiän lyhentymisen ja vaurioita projektoriin.
• Asenna projektori niin, että ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen sekä
seinien väliin jää vähintään 50 cm (1,6') vapaata tilaa. Jätä
projektorin alle vähintään 2 cm (0,8") vapaata tilaa. Projektorin alla
on ilmanottoaukko. Jos vapaata tilaa ei ole riittävästi, lämpö voi
kertyä projektorin sisään aiheuttaen vaurioita.
Vähintään
30 cm (1,0')
Vähintään
2 cm (0,8")
Vähintään
50 cm (1,6')
Vähintään
50 cm (1,6')
Vähintään 50 cm (1,6')
• Älä aseta projektorin päälle esineitä, jotka voivat muuttaa muotoa
tai väriä lämmön vuoksi.
• Älä asenna projektoria suurjännitteisten sähkölinjojen tai
sähkölähteen lähelle.
14
Käyttöturvallisuus
Ennen asentamista
Projektorin kuljettamiseen/toimittamiseen liittyvät
varotoimenpiteet
Huomioi seuraavat varotoimenpiteet projektorin kuljettamisen tai toimittamisen yhteydessä.
• Irrota projektoriin liitetyt kaapelit. Jos projektoria käytetään kaapelit
kytkettyinä, seurauksena voi olla onnettomuus.
Huomio
• Vedä säätöjalat sisään. Jos jalat jätetään pidennetyiksi projektoria
siirtäessä, laite voi vaurioitua.
• Älä altista projektoria voimakkaille iskuille tai tärinälle.
Asennusta koskevat varotoimenpiteet
Lue "Turvallisuusohjeet" ja "Käyttöturvallisuus" (sivulla 3 – sivulla 13). Noudata lisäksi
seuraavia varotoimenpiteitä asentamisen aikana.
• Älä iske projektoria tai kohdista siihen iskuja. Muutoin
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Huomio
• Projektoria ei saa asentaa yhden puolen varaan tai muihin
epävakaisiin asentoihin. Projektori voi vaurioitua, jos se kaatuu.
Ei saa käyttää seuraavissa ympäristöissä
• Liian kosteat tai pölyiset paikat tai ympäristöt, joissa on
rasvaista savua tai tupakansavua
Kiinnittyminen linsseihin, peiliin tai muihin optisiin osiin voi
heikentää kuvanlaatua. Öljy voi lisäksi heikentää muovin
ominaisuuksia, jolloin kattoon asennettu projektori voi pudota
kiinnityksestä.
• Suurijännitteisten sähkölinjojen tai virtalähteiden lähellä
Muutoin vaarana ovat toimintahäiriöt.
• Pehmeillä alustoilla, kuten mattojen tai pehmusteiden päällä
Lämpö voi kertyä projektorin sisälle ja aiheuttaa siihen vaurioita.
Huomio
• Liian lämpimät tai kosteat ympäristöt
• Paikat, joissa laite kohdistuu liialliselle tärinälle tai iskuille
• Lämmön- tai savuilmaisimien lähellä
• Meren tai ilmastointilaitteen ilma-aukkojen lähellä
• Paikat, joissa on syövyttäviä kaasuja (esim. kuumien lähteiden
rikkipitoinen kaasu)
Muutoin projektori voi vaurioitua. Hyväksyttävät käyttö- ja
säilytyslämpötilat sekä kosteustasot on eritelty alla.
Käyttölämpötila
Käyttöympäristön
kosteus
Säilytyslämpötila
0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Jopa 90 %
-10°C - 65°C (14°F - 149°F)
Ennen asentamista
15
Älä kosketa linsseihin paljailla käsillä
Älä kosketa linsseihin paljailla käsillä. Linsseissä olevat
epäpuhtaudet tai sormenjäljet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun.
Huomio
Anna lämmetä 30 minuutin ajan ennen tarkkuuden säätämistä,
jos mahdollista
Valonlähteen lämpö voi estää vakaan tarkennuksen heti käynnistämisen jälkeen.
Asenna riittävän etäisyyden päähän seinistä ja muista kohteista
Huomio
Jos ilmanotto- tai ilmanpoistoaukot Ilmanpoistoaukko
ovat peittyneet, lämpöä kertyy
projektorin sisälle ja seurauksena
voi olla projektorin käyttöiän
lyhentyminen tai toimintahäiriö.
Ei saa asentaa kapeisiin ja
suljettuihin tiloihin, joissa on
heikko ilmankierto. Asennettava
Ilmanottoaukko
hyvin tuuletettuihin paikkoihin.
Varmista, että vapaata tilaa jää
projektorin yläpuolelle vähintään 30 cm (1,0'), sivuille 50 cm (1,6') ja
taakse 50 cm (1,6') alla olevan kuvan mukaisesti. Varmista lisäksi,
että projektorin alapuolelle jää vähintään 2 cm (0,8") vapaata tilaa.
Varo kosteuden tiivistymistä
Jos ympäristölämpötila nousee äkkinäisesti, ilmankosteus voi tiivistyä projektorin linsseihin ja
peiliin aiheuttaen epäselvän kuvan. Odota, kunnes kondensoitunut kosteus haihtuu ja kuva
palautuu normaaliksi.
Yli 1 201 m (3,940') - 3 000 m (9,843') korkeudessa tulee säätää
asetuksia
Projektorin asetuksia tulee säätää käyttäessä projektoria 1 201 m (3,940') - 3 000 m (9,843')
korkeudella. Katso erityisesti ohjeet "Korkean paikan tila" (sivulla 44) valikossa
"ASENNUS-valikko".
16
Ennen asentamista
Kattoasennuksissa
Huomio
Kun projektori asennetaan kattoon tai
korkealle, puhdista säännöllisesti
ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen
ympärillä oleva alue. Ilmanotto- ja
ilmanpoistoaukkoihin kertynyt pöly voi
heikentää ilmankiertoa, nostaa
sisälämpötilaa ja aiheuttaa vahinkoja tai tulipalon. Poista pöly
ilmanotto- ja ilmanpoistoaukoista pölynimurilla tai vastaavalla
laitteella.
Älä asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu kosteudelle tai
pölylle, rasvaiselle savulle tai höyrylle. Öljy voi heikentää muovin
ominaisuuksia, jolloin kattoon asennettu projektori voi pudota
kiinnityksestä.
Asennus ylöspäin, alaspäin tai kulmassa tapahtuvaa
projisointia varten
• Projisointi on mahdollista ylöspäin, alaspäin tai eri suuntiin.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa kuitenkaan peittää.
Varmista aina, että alaosan ilmanottoaukkoon jätetään vähintään
2 cm (0,8") vapaata tilaa ja projektorin molemmilla puolilla oleviin
ilmanotto-/ilmanpoistoaukkoihin 50 cm (1,6') vapaata tilaa.
• Valintoja projektorin asentamiseen ei ole.
Huomio
• Älä yritä asentaa projektoria ylös- tai alaspäin projisointiin itse.
Jätä asennus aina pätevän teknikon tai Canonin
asiakaspalvelukeskuksen vastuulle.
• Kun projektori asennetaan yli ±45 asteen kulmaan seuraavan
kuvan mukaisesti, valitse 360 & pysty osiossa Valolähteen tila
Valolähteen asetukset-valikossa.
Ennen asentamista
17
Varotoimenpiteet pystyasennukseen
• Älä peitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja.
Ilmanotto-/ilmanpoistoaukkojen vuoksi vähintään 2 cm (0,8") vapaata
tilaa tulee jättää oikealle puolelle ja 50 cm (1,6') laitteen ylä- ja
alapuolelle.
Huomio
• Huomaa, että projektori voidaan sijoittaa ainoastaan yllä olevan kuvan
mukaisesti (ei toisinpäin).
• Kun projektori asennetaan pystyasentoon, valitse 360 & pysty
kohdassa Valolähteen tila valikossa Valolähteen asetukset.
18
Ennen asentamista
Tekijänoikeudet
Kuvan koon suurentaminen tai pienentäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai julkisessa
esityksessä voi rikkoa laissa suojeltuja tekijänoikeuksia tai alkuperäisen materiaalin
tekijänoikeuden haltijaa.
Verkon suojaus
Ryhdy vaadittuihin toimiin verkon suojaamiseksi. Huomaa: Canon ei ota vastuuta suorista tai
välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat verkon puutteellisesta suojauksesta (esim. luvaton
käyttö).
Aseta projektorin, tietokoneen ja verkon turvallisuusasetukset oikeaoppisesti ennen käyttöä.
• Aseta projektori vain suojatun, palomuurilla tai vastaavalla ratkaisulla suojatun verkon
yhteyksiin suorien internet-yhteyksien sijaan.
Lisätietoa tavaramerkeistä
• Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
• Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
• Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• HDBaseT™ ja HDBaseT Alliance -logot ovat HDBaseT Alliancen tavaramerkkejä.
• PJLink on JBMIA:n rekisteröity tavaramerkki ja vireillä oleva tavaramerkki joissakin maissa.
• PJLink on Japanissa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai muilla alueilla rekisteröity
tavaramerkki, tai sen tavaramerkkihakemus on vireillä.
• AMX on Harman International Industries, Inc:in rekisteröity tavaramerkki.
• Crestron®, Crestron RoomView® ja Crestron Connected™ ovat Crestron Electronics, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajien omaisuutta.
Ennen asentamista
19
Third party software
This product includes third party software modules.
• uIP (micro IP) version 0.9
Please see the below licence text concerning the licence condition.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Third party software support
Canon Inc., Canon's affiliated companies, as well as sales companies do not offer any support
services for these programs. We are unable to respond to questions or inquiries from you or
any other parties regarding these programs.
20
Ennen asentamista
Johdanto
Toimituksen sisältö
Poista tuote varoen pakkauksesta ja tarkista, että pakkaus sisältää kaikki alla kuvatut osat. Jos
jokin osa puuttuu, ota yhteyttä tuotteen myyjään.
Vakiovarusteet
(US)
(EU)
(Kiina)
Projektori
Tietokonekaapeli 1,8 m
(70,8") (5K.1VC09.501)
QSG Tärkeää tietoa
Virtajohto 1,8 m (70,8")
Takuukortti
Kaukosäädin (mallinumero:
LV-RC08)
Paristo (mallinumero: CR2025)
Johdanto
21
Kaukosäätimen käyttöönotto
Vedä liuskasta ennen kaukosäätimen käyttöä.
Kaukosäätimen pariston vaihto
1. Vedä paristokotelo ulos.
Noudata kuvan ohjeita. Paina ja pidä lukitusvartta alhaalla
ja vedä paristokotelon pidike samalla ulos.
2. Aseta uusi paristo koteloon. Positiivisen navan on
osoitettava ulospäin.
3. Paina paristokotelo kaukosäätimeen.
• Jos paristo vaihdetaan tyypiltään väärään paristoon, olemassa on räjähdysvaara.
• Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
• Virheellisen paristotyypin käyttö voi johtaa räjähdykseen. Käytä ainoastaan tyypin litteää
CR2025 litiumparistoa.
• Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräyksien mukaisesti. Hävitä käytetty paristo ripeästi.
Paristot voivat räjähtää, jos niitä käsitellään virheellisesti. Älä lataa, pura tai hävitä tuleen.
• Käsittele paristoa huolellisesti ohjeiden mukaisesti.
• Aseta paristo oikein kaukosäätimen positiivisten (+) ja negatiivisten (-) napaisuusmerkintöjen
mukaisesti.
• Pidä paristot lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.
• Kaukosäädin ja paristokotelot voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos pikkulapset nielevät niitä
vahingossa. Varmista, että ne ovat lasten ulottumattomissa. Jos ne niellään vahingossa, ota
välittömästi yhteyttä lääkäriin.
• Poista paristo, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
• Älä koskaan aseta paristoa suuhun, sillä se voidaan helposti niellä vahingossa. Jos paristo
niellään vahingossa, ota yhteyttä lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
• Hävitä käytetty paristo käärimällä sen päät sellofaaniteipillä.
• Jos paristosta vuotaa nestettä ja sitä pääsee iholle, pese se huolellisesti pois vedellä.
• Kaukosäädin ja akku voivat sisältää kemikaaleja, jotka voivat olla terveydelle ja ympäristölle
vaarallisia.
• Jos paristokoteloa ei voida kiinnittää hyvin kaukosäätimeen, lopeta sen käyttö ja pidä se lasten
ulottumattomissa.
• Paristoa ei saa jättää erittäin korkeaan ympäristölämpötilaan, muutoin seurauksena voi olla
räjähdys tai syttyvän nesteen tai kaasun vuoto.
• Paristoa ei saa altistaa erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, muutoin seurauksena voi olla räjähdys
tai syttyvän nesteen tai kaasun vuoto.
22
Johdanto
Ulkoinen näkymä projektorista
1. Ulkoinen ohjauspaneeli
(Katso lisätietoa osiosta "Ohjaimet ja
toiminnot" sivulla 24.)
1
2
3
4
5
7
2. Tuuletusaukko (lämpimän ilman
poistoaukko)
8
3. Säätöjalka
4. Tarkennusrengas ja zoomausrengas
5. Projektorin linssit
6
3
6. Etuosan infrapuna-anturi
7. Linssien siirtymän säädin x 2
9 10 11 12 13 14 15
8. Tuuletusaukko (ilmanottoaukko)
16 17 18 19
9. OHJAUS-portti
10. HUOLTO-portti
11. USB-lähtö
12. LAN-portti
20
21
22
23
22
22
23
23
23
22
13. HDBaseT-tuloliitin
14. HDMI2-tuloliitin
15. HDMI1-tuloliitin
16. COMPUTER-tuloliitin
17. Äänitulo (stereo-miniliitin)
Kattotelineen ruuvi: M4 x 4
18. Äänilähtö (stereo-miniliitin)
Ruuvin reiän syvyys: 12 mm
19. Monitorin lähtö
20. Vaihtovirtajohdon tulo
21. Varkaudenestolukituksen reikä
22. Säätöjalka
23. Kattotelineen reiät
Johdanto
23
Ohjaimet ja toiminnot
Projektori ja kaukosäädin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22
16
13
23
18
13
14
15
16
17
13
1. Tarkennusrengas
Säätää projisoidun kuvan tarkkuutta.
2. Zoomausrengas
Säätää projisoidun kuvan kokoa.
3. Linssien siirtymän säädin
Siirtää projektorin linssejä
vaakasuunnassa.
4. Linssien siirtymän säädin
Siirtää projektorin linssejä
pystysuunnassa.
5. VALON merkkivalo
Ilmoittaa valonlähteen tilan. Syttyy ja
vilkkuu, kun valonlähteessä on jokin
ongelma.
6. LÄMPÖTILAN merkkivalo (TEMP)
Punainen valo syttyy, jos projektorin
lämpötila nousee liian suureksi.
7. VIRRAN merkkivalo (POWER)
Syttyy tai vilkkuu, kun projektoria
käytetään.
8. MENU (VALIKKO)
8
13
21
15
10
17
11
12
19
20
10.
VIRTA (PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA)
Siirtää projektorin valmiustilaan tai päälle.
11.
Vasen
12. BLANK (TYHJÄ)
Näytön kuvan piilottaminen.
13. Painikeäänet/nuolipainikkeet (
Ylös,
/ Alas)
/
Korjaa manuaalisesti kulmallisesta
projektiosta aiheutuvat vääristyneet kuvat.
14. MODE (TILA)
Valitsee saatavilla olevan kuvatilan.
15.
Oikea/
Aktivoi paneelin painikelukituksen. Kun
On-Screen Display (OSD) -valikko on
avattu, #11, #13, and #15 -painikkeilla
voidaan valita halutut valikkovalinnat ja
suorittaa asetuksien säädöt
nuolipainikkeiden tavoin.
16. OK
Suorittaa valitun On-Screen Display (OSD)
-valikkovalinnan.
Ei käytetä kuvatilan kytkentätoimintoon
Kytkee On-Screen Display (OSD) -valikon
tässä tuotteessa.
päälle. Siirtyy takaisin edelliseen
OSD-valikkoon, poistuu ja tallentaa valikon 17. INPUT (TULO)
asetukset.
Näyttää lähteen valintapalkin.
9. Yläosan infrapuna-anturi
24
Johdanto
18. TIMER (AJASTIN)
21. AUTO PC
Ei käytettävissä.
Määrittää automaattisesti parhaat
kuva-ajat näytetylle kuvalle.
19. D.ZOOM (+,-)
Ei käytettävissä.
22. FREEZE (PYSÄYTÄ)
Ei käytettävissä.
20. MUTE (MYKISTÄ)
Mykistää audion väliaikaisesti.
23. VOL (+,-)
Äänitason säätäminen.
Kaukosäätimen toiminta-alue
Kaukosäätimen infrapuna-anturit (IR) sijaitsevat
projektorin yläosassa. Kaukosäätimen ja anturien
välinen etäisyys saa olla korkeintaan 8 metriä
(~ 26 jalkaa).
Käytä kaukosäädintä noin 30° kulmassa kaikissa
suunnissa suoraan infrapunavastaanottimen edessä.
Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin
infrapuna-anturien välissä ole esteitä, jotka voivat estää
infrapunasäteen.
Toimintoja ei välttämättä voida suorittaa, jos
kaukosäätimen ja projektorin välissä on esteitä.
Kaukosäädintä ei voida välttämättä käyttää, jos
infrapunavastaanottimeen kohdistuu suora
auringonvalo tai voimakas valo.
Kaukosäädin voi aiheuttaa häiriötä muissa laitteissa tai
kaukosäätimessä.
Johdanto
25
Projektorin sijoitus
Asennuspaikan valitseminen
Asennuspaikka valitaan huoneen ominaisuuksien tai omien makujen mukaan. Huomioi näytön
koko ja sijainti, sopivan pistorasian sijainti sekä projektorin ja muiden laitteistojen sijainti ja
etäisyys.
Projektori on suunniteltu asennettavaksi yhteen mahdollisista asennuskohteista:
1. Etuosa
3. Taakse katto
Valitse sijainti projektorin ollessa pöydällä
näytön edessä.
Valitse sijainti projektorin ollessa ripustettu
ylösalaisin katosta näytön takana. Tämä
asennuskohde vaatii erityisen
takaprojektionäytön ja pätevän projektorin
kattoasennussarjan.
Aseta Taakse katto valikossa Projektoritila,
kun projektori on kytketty päälle.
2. Takaosa
4. Eteen katto
Valitse sijainti projektorin ollessa pöydällä
näytön takana. Huomaa, että erityinen
takaprojektionäyttö vaaditaan.
Valitse sijainti projektorin ollessa ripustettu
ylösalaisin katosta näytön edessä. Hanki
hyväksyttävä kattoasennussarja
jälleenmyyjältä projektorin asentamiseksi
kattoon.
Aseta Takaosa valikossa Projektoritila, kun
projektori on kytketty päälle.
Aseta Eteen katto valikossa Projektoritila,
kun projektori on kytketty päälle.
Kattoasennus vaatii tähän projektoriin käytettävissä olevan kattoasennussarjan. Pyydä alan
ammattilaista suorittamaan asennus. Pyydä lisätietoa jälleenmyyjältä.
• Tämän projektorin takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat hyväksyttämättömien
kattoasennussarjojen käytöstä tai kattoasennussarjan asentamisesta virheelliseen paikkaan.
• Kun projektori asennetaan korkealle (esim. kattoon), se on suojattava putoamiselta
esimerkiksi turvavaijerilla.
• Katso kohta sivulla 17 projisoidessa ylöspäin, alaspäin tai kulmassa.
26
Projektorin sijoitus
• Katso kohta sivulla 18, käyttäessä projektoria pystyasennuksessa.
Projektorin asetelma
Kuvan koko vaihtelee näytön ja projektorin välisestä etäisyydestä.
Projektio edestä
• Säätäessä projektioasentoa pystysuunnassa
linssien siirtymällä
• Säätäessä projektioasentoa
vaakasuunnassa linssien siirtymällä
F
C
F
A
F
D
90°
90°
B
E
E
A: Etäisyys linssien keskeltä projisoidun kuvan alareunaan (kun linssien siirtymä on nostettu
korkeimpaan asentoon)
B: Etäisyys linssien keskeltä projisoidun kuvan alareunaan (kun linssien siirtymä on laskettu
matalimpaan asentoon)
C: Linssien keskiosan liikkeen etäisyys (kun linssien siirtymä on asetettu ääriasentoon
vasemmalle)
D: Linssien keskiosan liikkeen etäisyys (kun linssien siirtymä on asetettu ääriasentoon
oikealle)
E: Projisointiväli projektorista näyttöön
F:
Projektiokuvan koko
Projektorin sijoitus
27
• Näytön kuvasuhde on 16:9 ja projektiokuvan kuvasuhde on 16:9
Näyttökoko
Diagonaalinen
Projektiokuvan koko
(F)
Korkeus
Leveys
Projisointiväli (E)
Lyhin (laaja) Pisin (Tele)
Poikkeama
(A)
Poikkeama
(B)
Poikkeama
(C, D)
Tuuma
cm
Tuuma
cm
Tuuma
cm
Tuuma
cm
Tuuma
cm
Tuuma
cm
Tuuma
cm
Tuuma
cm
60
70
75
87
95
100
120
150
180
200
250
300
152
178
191
221
241
254
305
381
457
508
635
762
29
34
37
43
47
49
59
74
88
98
123
147
75
87
93
108
118
125
149
187
224
249
311
374
52
61
65
76
83
87
105
131
157
174
218
261
133
155
166
193
210
221
266
332
398
443
553
664
71
83
88
103
112
118
141
177
212
236
295
354
180
210
225
261
285
299
359
449
539
599
749
898
113
132
141
164
179
189
226
283
340
377
―
―
287
335
359
417
455
479
575
719
862
958
―
―
2,9
3,4
3,7
4,3
4,7
4,9
5,9
7,4
8,8
9,8
12,3
14,7
7,5
8,7
9
11
12
12
15
19
22
25
31
37
32,4
37,8
40,4
46,9
51,2
53,9
64,7
80,9
97,1
107,9
134,8
161,8
82
96
103
119
130
137
164
205
247
274
342
411
12,0
14,0
15,0
17,4
19,0
20,0
24,1
30,1
36,1
40,1
50,1
60,1
31
36
38
44
48
51
61
76
92
102
127
153
Kaikki mitat ovat likimääräisiä ja ne voivat vaihdella todellisista mitoista.
Pysyvässä asennuksessa on suositeltavaa testata fyysisesti projektion koko ja etäisyys todellista
projektoria käyttäen ennen sen pysyvää asentamista, jotta projektorin optiset ominaisuudet
hyödynnetään. Täten voit määrittää tarkan asennusasennon, joka sopii parhaiten
asennuspaikkaan.
Projektioväli linssin siirtymälle
a
a
b
b
a:
Maksimiväli vaakasuunnassa (H × 23 %)
b:
Maksimiväli pystysuunnassa (V × 60 %)
Lopeta linssien siirtymän säätimen kiertäminen, kun kuulet napsahduksen säätimen saavuttaessa
ääriasennon. Jos säädintä kierretään liikaa, se voi vaurioitua.
Kuvaa ei voida siirtää maksimiarvoihin sekä vaaka- että pystysuunnassa.
28
Projektorin sijoitus
Projektiokuvan säätäminen
Projektiokulman säätäminen
Projektorissa on neljä säätöjalkaa. Kyseisten
säätimien avulla muutetaan kuvan korkeutta ja
projektiokulmaa. Säädä projektoria kiertämällä
säätöjalkaa vaakasuuntaisen kulman
hienosäätämiseksi. Jalka voidaan palauttaa
sisään ruuvaamalla takana olevaa säätöjalkaa
päinvastaiseen suuntaan.
Jos projektoria ei aseteta tasaiselle alustalle tai
jos näyttö ja projektori eivät ole
samansuuntaisesti toisiinsa nähden,
projisoidusta kuvasta tulee puolisuunnikas.
Korjaa tilanne osion "Trapetsivääristymän korjaaminen" sivulla 30 ohjeiden mukaisesti.
Älä katso linsseihin valonlähteen ollessa toiminnassa. Valonlähteen voimakas valo voi aiheuttaa
silmävammoja.
Kuvan automaattinen säätäminen
Joissakin tapauksissa kuvanlaatu on optimoitava. Suorita tämä painamalla painiketta AUTO
PC. Kolmen sekunnin kuluessa sisäänrakennettu Intelligent Auto Adjustment -toiminto säätää
uudelleen taajuuden ja kellon parhaan kuvalaadun takaamiseksi.
Nykyisen lähteen tiedot näkyvät näytön kulmassa 3 sekunnin ajan.
Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-signaali (Computer) on valittu.
Kuvan koon ja laadun säätäminen
1. Säädä projektiokuvaa vaadittuun kokoon
zoomausrenkaalla.
2. Tarkenna kuvaa kiertämällä
tarkennusrengasta.
Anna lämmetä 30 minuutin ajan ennen tarkkuuden säätämistä, jos mahdollista. Valonlähteen
lämpö voi estää vakaan tarkennuksen heti käynnistämisen jälkeen. (Sivu 16)
Projektorin sijoitus
29
Trapetsivääristymän korjaaminen
Trapetsivääristymä viittaa tilanteeseen, jossa projisoitu kuva vääristyy projisointikulman vuoksi.
Trapetsivääristymän sivu voidaan avata projektorin tai
kaukosäätimen trapetsivääristymän painikkeilla. Kun
trapetsivääristymän sivu on tullut näkyviin, paina painiketta
trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan yläosassa. Paina
painiketta
trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan
alaosassa.
Paina
painiketta
/
.
Paina
painiketta
/
.
• Voit korjata pystysuuntaisia trapetsivääristymiä. Säätöväli on kuitenkin rajoitettu kyseiseen
korjaukseen.
• Kun trapetsivääristymän säätö suoritetaan, säätöarvo on näkyvissä. Kyseinen arvo ei tarkoita
projektiokulmaa.
• Trapetsivääristymän säätöväli vaihtelee asennusolosuhteiden mukaan.
• Kuvia ei välttämättä projisoida tavallisen suorakulmion muotoisena tai kuvasuhteessa 4:3
projektorin ja näytön asennusolosuhteista riippuen.
• Kun trapetsivääristymä suoritetaan, resoluutio laskee. Tämän lisäksi monimutkaisia kuvioita
sisältäviin kuviin voi tulle juovia tai suorat linjat voivat vääristyä. Tämä ei johdu tuoteviasta.
• Näyttöön voi tulla häiriötä trapetsivääristymän säätämisen aikana, tämä johtuu projisoidusta
videosignaalityypistä ja trapetsivääristymän asetusarvoista. Aseta trapetsivääristymän arvot
tällöin välille, jossa kuvan häiriöt häviävät.
• Kun trapetsivääristymää säädetään, kuva ei välttämättä näy oikein tulosignaalityypin vuoksi.
30
Projektorin sijoitus
Liitännät
Varmista seuraavat signaalilähdettä kytkiessä projektoriin:
• Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen liitäntöjä.
• Käytä oikeita signaalikaapeleita kunkin lähteen kohdalla.
• Varmista, että kaapelit ovat tiukasti paikoillaan.
1
RS-232C-kaapeli
2
USB-kaapeli
3
LAN-kaapeli
4
HDMI-kaapeli
5
Tietokonekaapeli
(kuuluu pakkaukseen)
6
Äänikaapeli
A/V-laite
Kannettava tai
pöytätietokone
Monitori
Kannettava tai
pöytätietokone
Reititin
1
2
3
HDBaseT
-matriisi
4 4
5
5
6 6
Kaiuttimet
3
6
• Kaikkia yllä olevassa liitännässä näkyviä kaapeleita ei välttämättä toimiteta projektorin mukana
(ks. "Toimituksen sisältö" sivulla 21). Ne ovat kaupallisesti saatavilla elektroniikkaliikkeistä.
• Esitetyt liitännät ovat ainoastaan viitteellisiä. Projektorin takana olevat takaliitännät vaihtelevat
kunkin projektorimallin mukaan.
• Monet kannettavat tietokoneet eivät kytke päälle ulkoisia videoportteja, kun ne liitetään
projektoriin. Yleensä painikeyhdistelmällä, kuten FN + toimintopainike monitorin symbolilla,
ulkoinen näyttö kytketään päälle/pois. Paina FN-painiketta ja toimintopainiketta
samanaikaisesti. Katso lisätietoa tietokoneen painikeyhdistelmistä tietokoneen ohjekirjoista.
• Jos valittu videokuva ei näy, kun projektori on kytketty päälle ja oikea videolähde on valittu,
tarkista, että videolähdelaite on kytketty päälle ja se toimii virheettömästi. Tarkista myös
signaalikaapelien oikeaoppinen liitäntä.
Liitännät
31
Useiden eri lähteiden liittäminen HDBaseT:n avulla
HDBaseT on liitettävyysstandardi, joka yhdistää digitaalisen HD-video-, ääni-, Ethernet- ja
erilaisia ohjaussignaaleja. Kyseiset signaalit välitetään yhdellä CAT5e (tai sitä paremmalla)
-kaapelilla jopa 100 metrin etäisyydellä. HDBaseT-kytkentämatriisia (saatavilla kaupallisesti)
käyttäessä voit liittää useita eri lähteitä projektoriin HDBaseT-liitäntää käyttäen.
Kun RJ45-kaapeli liitetään, vältä kaapelin kelausta ja yhteenkietoutumista, muutoin signaalissa
voi esiintyä häiriötä tai keskeytyksiä.
Alla oleva kuva on ainoastaan viitteellinen, todellinen kokoonpano voi vaihdella.
Kannettava
tietokone
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
Blu-ray-soitin
IR RX
HDBaseT-matriisi
LAN-kaapeli
Projektori
Ohjaava
tietokone
• Käytä suojattua LAN-kaapelia, jonka luokitus on vähintään CAT5e.
• Suurin sallittu käyttöetäisyys on 100 m.
• Joissakin ympäristöissä suurin sallittu käyttöetäisyys voi kuitenkin olla pienempi.
• Älä käytä LAN-kaapelia, jos se on kelattu rullalle tai sotkussa.
• Jos LAN-kaapeli liitetään tai irrotetaan projisoinnin aikana, siitä voi kuulua ääntä.
• Liitettävyyttä kaikkiin myynnissä oleviin HDBaseT-lähettimiin ei taata.
• Jotkin HDBaseT-lähettimet eivät välttämättä mahdollista virheetöntä projisointia, kun niitä
käytetään lähdelaitteen liittämiseen projektoriin.
32
Liitännät
Käyttö
Projektorin käynnistäminen
1. Liitä virtajohto projektoriin ja pistorasiaan. Kytke
pistorasian kytkin päälle (jos olemassa). Tarkista,
että projektorin virran merkkivaloon syttyy punainen
valo, kun virta on kytketty päälle.
• Pyydä sähköasentajaa asentamaan
maavuotokatkaisin. Kun projektoria ei käytetä,
katkaise virta katkaisimella.
• Käytä laitteen kanssa vain alkuperäisiä lisävarusteita
(esim. virtajohtoa) vaaratilanteiden, kuten
sähköiskujen ja tulipalon, välttämiseksi.
• Käytä maavuotokatkaisimella varustettua pistorasiaa
projektorin virransyöttöön turvallisuuden takaamiseksi
ongelmatilanteessa. Jos kyseistä pistorasiaa ei ole,
pyydä jälleenmyyjää asentamaan se.
2. Paina painiketta
projektorissa tai kaukosäätimessä projektorin käynnistämiseksi. Virran
merkkivalossa vilkkuu ja palaa vihreä valo, kun projektori on päällä.
(Jos tarpeen) Kierrä tarkennusrengasta kuvan selkeyden säätämiseksi.
• Jos projektori on edelleen kuuma edellisestä käyttökerrasta, sen jäähdytyspuhaltimet toimivat
noin 90 sekunnin ajan ennen kuin valonlähde syttyy.
• Kun olet kytkenyt projektorin päälle, valonlähteen käyttöiän säilyttämiseksi odota vähintään
5 minuuttia ennen sen sammuttamista.
• Kun olet painanut POWER-painiketta, kuva voi väristä ennen kuin valonlähde vakaantuu. Kyse
ei ole tuoteviasta.
3. Jos projektori kytkettiin päälle ensimmäistä kertaa, valitse OSD-kieli näytön ohjeita
noudattamalla.
4. Jos sinua pyydetään syöttämään salasana, paina nuolipainikkeita kuusilukuisen salasanan
syöttämiseksi. Katso "Turvallisuus-asetukset" sivulla 46.
5. Kytke kaikki laitteistot päälle.
6. Projektori hakee tulosignaaleja. Näkyviin tulee nykyinen skannattu tulosignaali. Jos
projektori ei havaitse hyväksyttävää signaalia, viesti ”Ei signaalia” näkyy, kunnes
tulosignaali löydetään.
Voit valita haluamasi tulosignaalin myös painamalla INPUT (TULO). Katso "Tulosignaalin
vaihtaminen" sivulla 34.
Jos tulosignaalin taajuus/resoluutio ylittää projektorin käyttövälin, taustanäyttöön tulee näkyviin
viesti ”Alueen ulkopuolella”. Valitse tulosignaali, joka sopii projektorin resoluutioon tai aseta
tulosignaaliksi alhaisempi asetus. Katso "Ajoituskaavio" sivulla 61.
Käyttö
33
Valikkojen käyttäminen
Projektorissa on On-Screen Display (OSD) -valikot säätöjen ja asetuksien tekemiseen.
Alla annetut OSD-kuvaruudut ovat ainoastaan viitteellisiä ja ne voivat poiketa todellisesta
kuvaruudusta.
Alla on OSD-valikon yleinen kuvaus.
1
2
1
Päävalikon
kuvake
4
Nykyinen
tulosignaali
2
Päävalikko
5
Status
3
Alavalikko
6
Painikkeen
käyttöohjeet
KUVA
Kuvatila
Vakio
Käyttäjätilan asetukset
Kirkkaus
3
5
Kontrasti
Väri
Sävy
Terävyys
Jatko
Nykyisen kuvan tilan palauttaminen
Lopeta
4
6
Voit siirtyä OSD-valikkoon painamalla painiketta MENU (VALIKKO) projektorissa tai
kaukosäätimessä.
• Valikkovalinnoissa voidaan siirtyä projektorin tai kaukosäätimen nuolipainikkeilla ( / / / ).
• Vahvista valikkovalinnan valinta painamalla painiketta OK projektorissa tai kaukosäätimessä.
Tulosignaalin vaihtaminen
Projektori voidaan liittää useaan eri laitteeseen
samanaikaisesti. Se voi kuitenkin näyttää yhden
kokonaisen näytön yhdellä kertaa. Käynnistämisen
yhteydessä projektori hakee automaattisesti saatavilla
olevia signaaleja.
Tulo
Varmista, että JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS >
Autom. tulon haku -valikko on Päällä, jos haluat
projektorin hakevan signaaleja automaattisesti.
Lähteen valitseminen:
1. Paina painiketta INPUT (TULO). Näkyviin tulee
lähteen valintapalkki.
2. Paina painiketta / , kunnes olet valinnut haluamasi
signaalin ja paina OK.
Kun tiedot on havaittu, valitut lähdetiedot tulevat
näkyviin näytön nurkkaan joidenkin sekuntien ajaksi.
Jos projektoriin on liitetty useita laitteita, toista
vaiheet 1-2 toisen signaalin hakemiseksi.
Projisoidun kuvan kirkkaustaso muuttuu sen mukaisesti, kun vaihdat eri tulosignaaleihin.
34
Käyttö
Projektorin sammuttaminen
1. Paina
ja näkyviin tulee vahvistusviesti. Jos et
vastaa muutaman sekunnin aikana, viesti häviää.
2. Paina painiketta
toisen kerran.
3. Virran merkkivalo palaa punaisena ja puhaltimet
sammuvat. Irrota virtajohto pistorasiasta.
Merkkivalot voivat palaa, vaikka pistoke irrotettaisiin pistorasiasta. Kyse ei ole toimintahäiriöstä.
Käyttö
35
Valikon käyttö
Huomaa, että On-Screen Display (OSD) -valikot vaihtelevat valitun signaalityypin ja käytössä
olevan projektorin mallin mukaan.
* Ilmoittaa tehdasasetuksen.
*1 Kun suuren dynaamisen välin signaalitiedot syötetään, kuvatilaksi tulee automaattisesti HDR.
*2 Kun 4K-siirtymän asetus on pois pälltä, tämä tila on pysyvä.
Valikkojärjestelmä
Päävalikko
Alavalikko
Kuvatila
Käyttäjätilan
asetukset
Latausasetukset
Lisävalinnat
Esitys/Vakio*/sRGB/Elokuva/
DICOM/Käyttäjä 1/Käyttäjä 2/
(HDR)*1/(FHD)*2
Esitys/Vakio/sRGB/Elokuva/
DICOM/Käyttäjä 1/Käyttäjä 2
Uud.nim.käytt.
Kirkkaus
Kontrasti
Väri
Sävy
Terävyys
Valitse Gamma
KUVA
36
Valikon käyttö
1,6/1,8/2,0/2,1/2,2*/2,3/2,4/2,5/2,6/
2,8
Viileä/Normaali*/Lämmin
Punainen vahvistus/
Vihreä vahvistus/
Värilämpötila
Sininen vahvistus/
Punaisen siirtymä/
Vihreän siirtymä/
Sinisen siirtymä
Jatko
Valitse väri
Värisävy
6-aks. Värin säätö
Vahvistus
Värikylläisyys
Värinparannus
MoviePro
Ihon sävy
Superresoluutio
Nykyisen kuvan tilan palauttaminen Reset/Peruuta
Päävalikko
Alavalikko
Automaattinen*/Todellinen/4:3/
16:9/16:10
Kuvasuhde
NÄYTÄ
Sijainti
Yliskann. säätö
Vaihe
H Kaikki pisteet
4K-siirtymä
Projektoritila
Testimalli
Valolähteen tila
ASENNUS
Valolähteen
asetukset
Lisävalinnat
Valolähteen
tiedot
Korkean paikan tila
Päällä*/Pois
Etuosa*/Takaosa/Eteen katto/
Taakse katto
Päällä/Pois*
Normaali*/Eco/360 & pysty
Valolähteen käyttöaika
Normaali
Eco
360 & pysty
Päällä/Pois*
Kieli
Taustaväri
Aloituskuva
JÄRJESTELMÄN
ASETUS: PERUS
Automaattinen sammutus
Suora Virta Päälle
Valikon sijainti
Valikkoasetukset
Valikon
näyttöaika
Muistutusviesti
Nimeä tulo uudelleen
Autom. tulon haku
Vihr/Musta/Sininen*
Musta/Sininen/Canon*
Poista käytöstä/5 min/10 min/
15 min/20 min*/25 min/30 min
Päällä/Pois*
Keskikohta*/Ylhäällä vasen/
Ylhäällä oikea/Alhaalla oikea/
Alhaalla vasen
Aina päällä/5 s/10 s/15 s*/20 s/
25 s/30 s
Päällä/Pois*
Päällä*/Pois
Valikon käyttö
37
Päävalikko
Alavalikko
Lisävalinnat
HDR
Automaattinen*/SDR
EOTF
Lämmin/Mid*/Viileä
Äänenvoimakkuus
Ääniasetukset
Mykistä
Päällä/Pois*
Automaattinen*/Koko alue/
HDMI-alue
Rajoitettu alue
Muuta salasana
Turvallisuusasetukset
Käynnistä lukitus Päällä/Pois*
Paneelin Näppäinlukko
Päällä/Pois*
Ohjausporttiasetus
RS232/LAN*/HDBaseT
Status
DHCP
Päällä/Pois*
IP-osoite
Johdollinen LAN Aliverkkomaski
JÄRJESTELMÄN
ASETUS:
Oletusyhdyskäytävä
KEHITTYNYT
DNS-palvelin
Verkkoasetukset
Käytä
PJLink-sertifiointi Päällä/Pois*
Vaihda PJLink-salasana
AMX-laitteen
Päällä/Pois*
havaitseminen
MAC-osoite
Ota käyttöön
verkon
Päällä/Pois*
valmiustila
Valmiustila LAN Poista
automaattisesti
20 min*/1 h/3 h/6 h/96 h
käytöstä verkon
valmiustila
Resetoi kaikki asetukset
Reset/Peruuta*
Tulo
Kuvatila
Resoluutio
TIETOJA
Värin formaatti
Valolähteen käyttöaika
Firmware Version
HDR*1
*1 Se näkyy harmaana, kun kuvatila ei ole HDR.
38
Valikon käyttö
KUVA-valikko
Toiminto
Kuvaus
Projektorissa on esiasetuksena useita esimääritettyjä kuvatiloja, jotta voit
valita niistä parhaimman käyttöympäristöösi ja tulosignaalin kuvatyyppiin.
• Esitys: Sopii käytettäväksi kirkkaassa ympäristössä ja huomattavasti
tekstiä sisältävien kuvien projisoimiseen.
• Vakio-tila: Sopii tietokonenäyttöjen tai värillisten kuvien (elokuvien) jne.
projisoimiseen.
• sRGB-tila: Sopii valokuvien projisoimiseen sRGB:tä tukevasta
digitaalisesta kamerasta. Sopii sRGB-standardiin.
Kuvatila
• Elokuva-tila: Sopii värillisten kuvien (elokuvien) projisoimiseen.
• DICOM-tila: Sopii lääketieteellisten kuvien (elokuvien) projisoimiseen.
Projektori ei ole lääketieteellisten kuvien katseluun tarkoitettu monitori. Sitä
ei voi käyttää röntgenkuvien tarkastelemiseen tai lääkinnälliseen
tutkimukseen.
• Käyttäjä 1/Käyttäjä 2: Voit tallentaa kuvan laatua koskevat asetukset,
jotka ovat mukautettuja asetuksia. Voit valita tämän jälkeen tallennetut
asetukset kuvatilana.
• HDR: Kun syöttösignaaliksi on valittu HDR-signaali, se säätyy
optimaaliseen gammaan ja väriin.
• Latausasetukset
Saatavilla on kaksi käyttäjän määritettävissä olevaa tilaa, jos kuvatilat eivät
sovi tarpeisiisi. Käyttäjä 1 (Perustuu esitystilaan) on tarkoitettu
tietokonelähteille, ja Käyttäjä 2 (Perustuu vakiotilaan) on tarkoitettu
videolähteille.
1. Siirry valintaan KUVA > Kuvatila.
Käyttäjätilan
asetukset
2. Paina painiketta
/
valinnan Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2 valitsemiseksi.
3. Paina painiketta valinnan Käyttäjätilan asetukset korostamiseksi ja
paina OK. Näkyviin tulee sivu Käyttäjätilan asetukset.
4. Valitse Latausasetukset ja paina OK.
5. Paina
/
haluamasi kuvatilan valitsemiseksi.
6. Paina OK ja MENU (VALIKKO) palataksesi valikkoon KUVA.
7. Valitse muutettavat alavalikon valinnat painamalla ja säädä arvoja
painikkeilla / . Määritykset määrittävät valitun käyttäjätilan.
Valikon käyttö
39
Toiminto
Kuvaus
• Uud.nim.käytt.
Valitse mukautettujen kuvatilojen nimeämiseksi uudelleen (Käyttäjä 1 tai
Käyttäjä 2). Uusi nimi saa olla korkeintaan 9 merkkiä pitkä ja se voi sisältää
englannin kirjaimia (A-Z, a-z), numeroita (0-9) ja välilyöntejä (_).
1. Siirry valintaan KUVA > Kuvatila.
Käyttäjätilan
asetukset
2. Paina painiketta
/
valinnan Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2 valitsemiseksi.
3. Paina painiketta valinnan Käyttäjätilan asetukset korostamiseksi ja
paina OK. Näkyviin tulee sivu Käyttäjätilan asetukset.
4. Paina painiketta valinnan Uud.nim.käytt. korostamiseksi ja paina OK.
Näkyviin tulee sivu Uud.nim.käytt..
5. Valitse haluamasi merkit painikkeilla
Kirkkaus
Kontrasti
Väri
Sävy
Terävyys
/ / / .
6. Poistu lopuksi painamalla MENU (VALIKKO).
Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi kuva. Säätä tätä säädintä, jotta kuvan
mustat alueet ovat mustia ja tummien alueiden yksityiskohdat näkyvät.
Mitä suurempi arvo, sitä suurempi kontrasti. Aseta tämän avulla valkotason
huippuarvo, kun olet sitä ennen säätänyt Kirkkaus-asetuksen valitun tulon ja
katseluympäristön mukaan.
Pienempi asetus tuottaa vähemmän kyllästettyjä värejä. Jos asetus on liian
korkea, kuvan värit ovat liian voimakkaita, jolloin kuva on epärealistinen.
Mitä suurempi arvo, sitä vihreämpi kuva. Mitä pienempi arvo, sitä
punaisempi kuva.
Mitä suurempi arvo, sitä terävämpi kuva.
• Valitse Gamma
Gamma tarkoittaa tulolähteen ja kuvan kirkkauden välistä suhdetta.
Jatko
• 1,6/1,8/2,0/2,1: Valitse nämä arvot tarpeiden mukaan.
• 2,2/2,3: Lisää kuvan keskimääräistä kirkkautta. Sopii parhaiten
valaistuun ympäristöön, kokous- tai olohuoneeseen.
• 2,4/2,5: Sopii parhaiten elokuvien katseluun pimeässä ympäristössä.
• 2,6/2,8: Sopii parhaiten sellaisten elokuvien katseluun, joissa on paljon
pimeitä tilanteita.
Suuri kirkkaus
Matala kontrasti
1,6
40
Valikon käyttö
Matala kirkkaus
Suuri kontrasti
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
Toiminto
Kuvaus
• Värilämpötila
Värilämpötila-asetuksien* saatavilla olevat valinnat vaihtelevat valitun
signaalityypin mukaan.
1. Viileä: Kuva värjääntyy siniseksi. (kylmät värit).
2. Normaali: Kuva käyttää vakiovärejä.
3. Lämmin: Kuva värjääntyy punaiseksi. (lämpimät värit).
*Lisätietoa värilämpötiloista:
On olemassa monia eri sävyjä, joita pidetään "valkoisina" eri syistä. Yksi
yleisimmistä valkoisen värin esityksistä on "värilämpötila". Valkoinen väri,
jonka värilämpötila on alhainen, on punavalkoinen. Valkoinen väri, jonka
värilämpötila on korkea, sisältää enemmän sinistä väriä.
Voit myös asettaa haluamasi värilämpötilan säätämällä seuraavia valintoja.
• Punainen vahvistus/Vihreä vahvistus/Sininen vahvistus: Säätää
punaisen, vihreän ja sinisen värin kontrastitasoja.
• Punaisen siirtymä/Vihreän siirtymä/Sinisen siirtymä: Säätää
punaisen, vihreän ja sinisen värin kirkkaustasoja.
• 6-aks. Värin säätö
Jatko
6-aks. Värin säätö tarjoaa kuusi säädettävää väriasetusta (RGBCMY). Kun
valitset kunkin värin, voit säätää sen asetusväliä ja kyllästystä erikseen
makusi mukaan.
• Valitse väri: Valitse väri valinnoista Punainen, Keltainen, Vihreä,
Sinivihreä, Sininen tai Magenta.
• Värisävy: Kun arvoväliä lisätään,
saataville tulee useammasta kahden
lähimmän värin suhteesta koostuvia
PUNAINEN Keltainen
VIHREÄ
värejä. Katso kuvasta värien suhteet.
Jos esimerkiksi valitset värin Punainen ja
asetat sen arvoksi 0, vain projisoidun
Sinivihreä
Magenta
kuvan aito punainen väri valitaan. Kun
sen säätöväliä lisätään, käyttöön tulee
SININEN
keltaista ja magentaa lähellä olevat
punaiset värit.
• Vahvistus: Säätää arvoja vaatimuksiesi
mukaan. Tämä vaikuttaa valitsemasi ensisijaisen värin kontrastitasoon.
Kaikki säädöt näkyvät kuvassa välittömästi.
• Värikylläisyys: Säätää arvoja vaatimuksiesi mukaan. Kaikki säädöt
näkyvät kuvassa välittömästi.
Värikylläisyys on kyseisen värin määrä videokuvassa. Alhaisemmat
asetukset tuottavat vähemmän kyllästettyjä värejä; asetus “0” poistaa
kyseisen värin kuvasta kokonaan. Jos kyllästys on liian suuri, kyseinen väri
on liian voimakas ja epärealistinen.
Valikon käyttö
41
Toiminto
Kuvaus
• MoviePro
Jatko
Nykyisen
kuvan tilan
palauttaminen
42
Valikon käyttö
• Värinparannus: Mahdollistaa värikylläisyyden säätämisen
joustavammin. Moduloi monimutkaisia värialgoritmejä kyllästettyjen
värien, tarkkojen kaltevuuksien, välitason värisävyjen ja
monivivahteisten pigmenttien virheetöntä tuottamista varten.
• Ihon sävy: Mahdollistaa värisävyn älykkään säätämisen henkilöiden
ihonvärin kalibrointia varten, ei muita värejä kuvassa.
• Superresoluutio: Superresoluutiotekniikka, joka parantaa
huomattavasti Full HD -sisällön värejä, kontrastia ja koostumuksia.
Palauttaa kaikki valitun Kuvatila (mukaan lukien esiasetustilat, Käyttäjä 1 ja
Käyttäjä 2) säädöt tehdasasetuksiin.
1. Paina painiketta OK. Näkyviin tulee vahvistusviesti.
2. Valitse Reset painikkeella
nykyiseen kuvatilaan.
/
ja paina OK. Tehdasasetukset palautuvat
NÄYTÄ-valikko
Toiminto
Kuvaus
Saatavilla on useita eri valintoja kuvasuhteen asettamiseen
tulosignaalilähteen mukaan.
• Automaattinen: Skaalaa kuvan suhteessa
projektorin alkuperäiseen resoluutioon vaaka- tai
pystysuuntaisessa leveydessä.
4:3 kuva
• Todellinen: Kuva projisoidaan sen alkuperäisellä
resoluutiolla ja se sovitetaan näyttöalueeseen.
4:3 kuva
16:9 kuva
Kuvasuhde
16:10 kuva
• 4:3: Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön
keskellä 4:3 kuvasuhteessa.
4:3 kuva
• 16:9: Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön
keskellä 16:9 kuvasuhteessa.
16:9 kuva
• 16:10: Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön
keskellä 16:10 kuvasuhteessa.
16:10 kuva
Sijainti
Yliskann.
säätö
Näyttää säätösivun sijainnin. Voit siirtää suojattua kuvaa nuolipainikkeilla.
Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-signaali (Computer) on
valittu.
Peittää huonon kuvanlaadun neljässä reunassa.
Mitä suurempi arvo, sitä suurempi kuvan alue on peitetty. Näyttö on joka
tapauksessa täydellinen ja geometrisesti tarkka. Asetuksessa 0 kuva näkyy
100 %:sti.
Säätää kellovaihetta kuvan vääristymän
vähentämiseksi.
Vaihe
Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun
PC-signaali (Computer) on valittu.
H Kaikki
pisteet
Säätää kuvan vaakasuuntaista leveyttä.
Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-signaali (Computer) on
valittu.
Vaihtaa näytön resoluutiota.
• Pois: Valitsee FHD-resoluution.
4K-siirtymä
Kuvatila on asetettul automaattisesti pysyvään tilaan (FHD).
• Päällä (suositus): Valitsee 4K-resoluution.
Valikon käyttö
43
ASENNUS-valikko
Toiminto
Projektoritila
Testimalli
Valolähteen
asetukset
Kuvaus
Projektori voidaan asentaa kattoon tai näytön taakse. Katso "Asennuspaikan
valitseminen" sivulla 26.
Käytetään kuvan koon ja tarkkuuden säätämiseen
sekä projektiokuvan mahdollisten vääristymien
tarkistamiseen. Sulje testimalli painamalla MENU
(VALIKKO) ja valitsemalla Pois.
• Valolähteen tila: Valitsee sopivan valonlähteen tehon annetuista tiloista.
Katso "Energiansäästö" sivulla 55.
• Valolähteen tiedot: Katso "Valonlähteen tiedot" sivulla 55.
Suosittelemme käyttämään Korkean paikan tila-toimintoa, kun olet 1 201 m
– 3 000 m korkeudella merenpinnasta ja ympäristölämpötila on välillä 5 °C –
30 °C.
Käyttö tilassa "Korkean paikan tila" voi aiheuttaa suuremman äänitason
käytön aikana, koska puhaltimen nopeus on suurempi järjestelmän
jäähdytyksen ja tehon parantamiseksi.
Korkean
paikan tila
Jos tätä projektoria käytetään muissa ääriolosuhteissa kuin yllä mainituissa,
siinä voi esiintyä automaattisia sammutuksia, jotka suojaavat projektoria
ylikuumenemiselta. Näissä tapauksissa tulee siirtyä Korkean paikan tilaan
ongelmien korjaamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että projektoria
voidaan käyttää vaativissa tai ääriolosuhteissa.
Älä käytä toimintoa Korkean paikan tila, jos olet korkeudella 0 m - 1 200 m ja
ympäristölämpötila on välillä 0 °C - 40 °C. Projektori jäähtyy liikaa, jos
toiminto kytketään päälle kyseisissä olosuhteissa.
44
Valikon käyttö
JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS-valikko
Toiminto
Kieli
Taustaväri
Aloituskuva
Automaattinen
sammutus
Suora Virta Päälle
Valikkoasetukset
Kuvaus
Asettaa On-Screen Display (OSD) -valikkojen kielen.
Asettaa projektorin taustavärin.
Mahdollistaa näytön valitsemisen projektorin käynnistymisen aikana.
Mahdollistaa projektorin automaattisen sammumisen, jos mitään
tulosignaalia ei havaita määritettyyn aikaan valonlähteen energian
säästämiseksi.
Mahdollistaa projektorin automaattisen käynnistymisen, kun virtaa
syötetään virtajohdolla.
• Valikon sijainti: Asettaa On-Screen Display (OSD) -valikkoasennon.
• Valikon näyttöaika: Asettaa OSD-näytön toiminta-ajan viimeisen
painikkeen painalluksen jälkeen.
• Muistutusviesti: Asettaa muistutusviestit päälle tai pois päältä.
Nimeää uudelleen valitun tulolähteen.
Nimeä tulo
uudelleen
Sivulla Nimeä tulo uudelleen voit asettaa haluamasi merkit liitettyyn
lähteeseen käyttämällä painiketta / / / ja OK.
Poistu ja tallenna muutokset lopuksi painamalla MENU (VALIKKO).
Autom. tulon haku Mahdollistaa projektorin automaattisen signaalien haun.
Valikon käyttö
45
JÄRJESTELMÄN ASETUS: KEHITTYNYT-valikko
Toiminto
HDR
Ääniasetukset
HDMI-alue
Kuvaus
• HDR: Projektori tukee HDR-kuvalähteitä. Se voi tunnistaa automaattisesti
lähteen dynaamisen välin ja optimoida kuvan gamman ja väriasetukset
sisältöjen tuottamiseksi uudelleen erilaisissa valo-olosuhteissa. Voit asettaa
sen manuaalisesti arvoon SDR.
• EOTF: Projektori voi säätää automaattisesti kuvan kirkkaustasot tulolähteen
mukaan. Normaalisti suositellaan oletusasetusta "Mid". Jos projektiokuvan
kirkkaus on tumma, valitse "Lämmin". Kun haluat käyttää ensisijaisesti
porrastusta, valitse "Viileä".
• Äänenvoimakkuus: Äänitason säätäminen.
• Mykistä: Kytkee äänet väliaikaisesti pois.
• Automaattinen: Asettaa projektorin tunnistamaan tulosignaalin
HDMI-alueen automaattisesti.
• Koko alue: Asettaa HDMI-värialueeksi 0 - 255.
• Rajoitettu alue: Asettaa HDMI-värialueeksi 16 - 235.
Turvallisuussyistä ja luvattoman käytön estämiseksi voit suojata projektorin
salasanalla. Täten projektoria voivat käyttää ainoastaan oikean salasanan
tuntevat henkilöt. Jos syötät virheellisen salasanan 5 kertaa peräkkäin,
projektori sammuu automaattisesti lyhyessä ajassa.
Tilanne on ongelmallinen, jos tämä toiminto on kytketty toimintaan ja
salasana unohdetaan. Kirjaa salasana ylös ja säilytä sitä varmassa paikassa
myöhempää käyttöä varten.
Sinua pyydetään asettamaan uusi salasana, jos salasanaa ei ole asetettu
aikaisemmin. Kuten esitetty näytössä, neljä nuolipainiketta ( / / / )
edustavat 4 lukua (1, 2, 3, 4). Aseta kuusinumeroinen salasana
nuolipainikkeilla. Luvut näkyvät muodossa ****** niiden syöttämisen
yhteydessä.
• Muuta salasana
Turvallisuusasetukset
Sinua pyydetään syöttämään nykyinen salasana ennen uuden salasanan
asettamista.
• Käynnistä lukitus
Sinua pyydetään syöttämään nykyinen salasana ennen asetuksen
muuttamista.
Kun salasana on asetettu ja Käynnistä lukitus on kytketty päälle, projektoria ei
voida käyttää, jos oikeaa salasanaa ei syötetä jokaisella projektorin
käynnistyskerralla.
Jos unohdat salasanan, nollaa salasanatoiminto:
1.Kytke projektorin pois päältä.
2.Irrota virtajohto.
3.Paina pitkään painiketta
ja , kunnes virtajohto liitetään pistorasiaan
VIRRAN merkkivalo sammumisen jälkeen.
Salasanatoiminto on nyt resetoitu ja Käynnistä lukitus on Pois. Voit kytkeä
projektorin päälle syöttämättä salasanaa.
46
Valikon käyttö
Toiminto
Kuvaus
Lukitsemalla projektorin ohjauspainikkeet voit estää projektorien asetuksien
muuttamisen vahingossa (esim. lapsien toimesta). Kun toiminto Paneelin
Näppäinlukko on päällä, projektorin ja kaukosäätimen ohjauspainikkeet
eivät toimi painiketta
(POWER) lukuun ottamatta.
Vapauta paneelin painikelukitus painamalla mitä tahansa projektorin
painiketta kerran, jolloin näkyviin tulee paneelin lukituksen varoitus. Kun
Paneelin
Näppäinlukko varoitus on näkyvissä, paina painiketta Oikea/ uudelleen projektorissa
tai kaukosäätimessä. (Paina ja pidä alhaalla painiketta projektorissa
3 sekunnin ajan).
Kaukosäätimen painikkeet ovat edelleen käytössä, kun paneelin
painikelukitus on käytössä. Jos kytket projektorin pois päältä poistamatta
paneelin painikelukitusta, projektori on edelleen lukitustilassa seuraavalla
käynnistyskerralla.
Ohjausporttiasetus
Mahdollistaa haluamasi ohjausportin valitsemisen; RS232/LAN-portti
(OHJAUS tai LAN-portti projektorissa), tai HDBaseT-portti
(HDBaseT-tuloportti projektorissa).
Tässä projektorissa on verkkotoiminto. Voit hallita ja säätää projektoria
etätietokoneelta verkkoselainta käyttämällä, kun ne on yhdistetty oikein
samaan LAN-verkkoon.
• Johdollinen LAN
• Status: Näyttää yhteyden tilan.
• DHCP: Valitse Päällä, jos olet DHCP-ympäristössä ja IP-osoite,
Aliverkkomaski, Oletusyhdyskäytävä, DNS-palvelin -asetukset
haetaan automaattisesti. Valitse Pois, jos olet muussa kuin
DHCP-ympäristössä ja muutat alla olevia asetuksia.
Verkkoasetukset
• IP-osoite
• Aliverkkomaski
• Oletusyhdyskäytävä
• DNS-palvelin
• Käytä
Saatavilla vain silloin, kun DHCP on asetettu
arvoon Pois. Valitse sarake painikkeella /
ja säädä arvo painikkeella / .
Kytkee nämä asetukset päälle.
• PJLink-sertifiointi: Estää luvattoman yhteyden projektoriin
PJLink-sovelluksella. Oletussalasana on "admin". Kun olet valinnut valinnan
Päällä, voit vaihtaa PJLink-salasanan.
• Vaihda PJLink-salasana: Syötä nykyinen salasana. Paina , luvun
valitsemiseksi ja paina , merkin valitsemiseksi väliltä 0-9, A-Z, a-z tai
symbolien valitsemiseksi. Vahvista painamalla OK. Syötä uusi salasana ja
vahvista painamalla OK.
Jos unohdat salasanan, käytä salasanaa "projectorcontroller".
• AMX-laitteen havaitseminen: Kun tämä toiminto on Päällä, AMX-ohjain voi
havaita projektorin.
• MAC-osoite: Näyttää projektorin MAC-osoitteen.
Katso lisätietoa projektorin ohjaamisesta etätietokoneelta osiosta "Projektorin
hallitseminen etäkohteesta verkkoselaimen kautta (e-Control®)" sivulla 49.
Valikon käyttö
47
Toiminto
Kuvaus
• Ota käyttöön verkon valmiustila: Mahdollistaa projektorin
verkkotoiminnon valmiustilassa.
Valmiustila
LAN
Resetoi kaikki
asetukset
• Poista automaattisesti käytöstä verkon valmiustila: Kun tietty aika on
kulunut valmiustilassa ilman verkkoyhteyttä, verkkotoiminto kytkeytyy pois
päältä. Jos esimerkiksi asetat sen 20 minuuttiin, verkon valmiustila kytkeytyy
automaattisesti pois käytöstä, jos verkkoyhteyttä ei ole 20 minuuttiin.
Palauttaa kaikkien asetuksien tehdasasetukset.
Seuraavat asetukset jäävät edelleen voimaan: KUVA, Kuvasuhde,
4K-siirtymä, Projektoritila, Valolähteen tila, EOTF, Ääniasetukset,
Turvallisuus-asetukset, Verkkoasetukset, Valmiustila LAN,
"Työkalut"-valikko kohdassa e-Control® sivulla sivulla 49, ja PJLink-salasana.
TIETOJA-valikko
Toiminto
Tulo
Kuvatila
Resoluutio
Värin
formaatti
Valolähteen
käyttöaika
Firmware
Version
48
Valikon käyttö
Kuvaus
Näyttää valitun signaalilähteen.
Näyttää Kuvatila.
Näyttää tulosignaalin alkuperäisen resoluution.
Näyttää tulon värin formaatin.
Näyttää valolähteen käyttötuntien määrän.
Näyttää projektorin laiteohjelmiston version.
Projektorin hallitseminen etäkohteesta
verkkoselaimen kautta (e-Control®)
Voit käyttää projektoria tietokoneen verkkoselaimella tai PJLink-sovelluksella oikeaoppista
LAN-kaapeliliitäntää ja LAN-asetuksia käyttämällä, kun tietokone ja projektori on liitetty samaan
LAN-verkkoon.
Suositeltavat käyttöjärjestelmät: Windows7/8.1/10, Mac OS X v10.4/10.5/10.6/10.7/10.11.
1. Syötä projektorin osoite selaimesi osoitepalkkiin ja paina Enter.
Suositeltavat verkkoselaimet: IE11, Chrome v55.0 / 56.0 / 57.0 3/ 64.0.3282, Firefox v50.0 / 51.0 /
52.0, Safari v8.0 / 9.0 / 10.0.
2. Näkyviin tulee etäverkkokäytön sivu. Kyseisellä sivulla voit käyttää projektoria
kaukosäätimen tai projektorin ohjauspaneelin tapaan.
• Pääsivu
i
ii
i
i
i. Kyseiset painikkeet toimivat OSD-valikkojen, projektorin tai kaukosäätimen vastaavien
painikkeiden tavoin. Katso lisätietoa osiosta "Projektori ja kaukosäädin" sivulla 24 ja
"Valikon käyttö" sivulla 36.
ii. Voit vaihtaa tulolähdettä napsauttamalla haluamaasi signaalia.
Kun käytät projektorin ohjauspaneelia tai kaukosäädintä OSD-valikon asetuksien säätämiseen,
kyseiset voi mennä jonkin aikaa, ennen kuin verkkoselain synkronoi muutokset projektoriin.
Projektorin hallitseminen etäkohteesta verkkoselaimen kautta (e-Control®)
49
• Työkalut-sivu
Työkalut-sivulla voit hallita projektoria, määrittää Verkkoasetukset ja suojata tämän
projektorin käytön etäverkkoa käyttäen.
i
iii
v
iv
vi
vi
i. Kun Crestron-ohjausjärjestelmää käytetään, katso lisätietoa asetuksista
Crestron-ohjausjärjestelmän ohjekirjasta.
ii. Voit nimetä projektorin, jäljittää sen sijainnin ja vastuuhenkilön.
iii. Voit säätää asetusta Verkkoasetukset.
iv. Kun asetus on asetettu, tämän projektorin etäverkkokäyttö on suojattu salasanalla.
v. Kun asetus on asetettu, Tools-sivun käyttö on suojattu salasanalla.
• Paina säätöjen jälkeen Lähetä-painiketta ja tiedot tallentuvat projektoriin.
• Kun salasana on asetettu, Kirjaudu ulos -painike näkyy Työkalut-painikkeen vieressä.
• Kirjoita valitsemasi salasana ylös etukäteen tai heti salasanan syöttämisen jälkeen, jotta voit
tarkistaa sen tarvittaessa.
• Jos et ole kirjoittanut salasanaa ylös etkä muista sitä, voit resetoida salasanan seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
- Avaa sisäänkirjautumisen näyttö e-Control® verkkoselaimella.
- Paina pitkään painiketta MENU (VALIKKO) ja projektorissa 3 sekunnin ajan.
- Salasana on nyt resetoitu.
• Ohjelmisto on saatavilla englanniksi.
• Kun DHCP on päällä, verkkosivun yhteyden pysäytys on mahdollista. Jos näin käy, tarkista
projektorin uusi IP-osoite ja syötä uusi osoite yhteyden luomiseksi uudelleen.
vi. Siirry takaisin etäverkkokäytön sivulle painamalla tätä painiketta.
50
Projektorin hallitseminen etäkohteesta verkkoselaimen kautta (e-Control®)
• Info-sivu
Info-sivulla on tietoa projektorista ja sen tilasta.
i
i
ii
iii
i. Tässä näkyvät Työkalut-sivulle syöttämäsi tiedot ja kyseiset sarakkeet ovat tyhjiä, kun
käytät e-Control®-järjestelmää ensimmäistä kertaa.
ii. Kun projektori on normaalista poikkeavassa tilassa, näkyviin tulevat seuraavat tiedot.
Kun projektori toimii normaaleissa olosuhteissa tai muussa poikkeavassa tilassa, jota ei ole
kuvattu alla, virhetilan sarake on "0:No Error".
Virhetila
Kuvaus
3: Valonlähteen virhe
Valonlähde ei syty tai se sammuu käytön aikana.
3: Korkea lämpötila
Projektorin lämpötila on liian korkea tai sitä ei tunnisteta.
3: Puhaltimen lukitus
Puhaltimen kiertonopeutta ei voida asettaa tai tunnistaa.
3: Liian pitkä valolähteen
käyttöaika
Valonlähdettä käytetään edelleen, vaikka valonlähteen
varoitusviesti on tullut näkyviin.
(3 = virhe)
iii. Siirry takaisin etäverkkokäytön sivulle painamalla tätä painiketta.
Projektorin hallitseminen PJLink-sovelluksella
Tämä projektori tukee standardia protokollaa PJLink projektorin hallinnassa ja voit säätää sekä
tarkkailla projektorin toimintoja samalla sovelluksella, vaikka projektorit olisivat erimallisia ja
erimerkkisiä.
Lisätietoa PJLinkistä
• PJLink-toiminnon käyttö edellyttää PJLink-sovelluksen.
• Katso lisätietoa PJLink-sovelluksen määrityksistä verkkosivustolta Japan Business Machine
ja Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
Projektorin hallitseminen etäkohteesta verkkoselaimen kautta (e-Control®)
51
• Tämä projektori täyttää täysin JBMIA PJLink luokan 1 vaatimukset. Se tukee kaikkia PJLink
luokan 1 komentoja ja yhteensopivuus on todettu PJLink-vakioversiolla 1.4.
Salasanatoiminnon käyttäminen
Voit estää luvattoman yhteyden PJLink-sovellukseen projektorin salasanasuojauksella.
Lisätietoa salasanan asettamisesta on osiossa "Verkkoasetukset" sivulla 47.
PJLink-komennot
Tämä projektori tukee standardia protokollaa PJLink projektorin hallinnassa. Tuetut komennot
on eritelty alla.
Komento
Ohjaimen tiedot
POWR
Virran hallinta
POWR?
Virtatilaa koskeva pyyntö
INPT
Tulon vaihto
INPT?
Tulon vaihtoa koskeva
pyyntö
AVMT
Mykistyksen hallinta
AVMT?
Mykistystilaa koskeva
pyyntö
ERST?
Virhetilaa koskeva pyyntö
LAMP?
Valonlähteen tilapyyntö
INST?
Pyyntö saatavilla olevia
tuloja koskien
NAME?
Projektorin nimen pyyntö
INF1?
INF2?
INFO?
CLSS?
Valmistajan nimen pyyntö
Mallinimen pyyntö
Lisätietojen pyyntö
Luokkatietojen pyyntö
52
Huomautukset
0 = Virta pois
1 = Virta päällä
0 = Valmiustila
1 = Virta päällä
11 = COMPUTER1
31 = HDMI1
32 = HDMI2
51 = HDBaseT
10 = TYHJÄ pois käytöstä
11 = TYHJÄ käytössä
20 = Mykistys pois käytöstä
21 = Mykistys käytössä
30 = TYHJÄ ja mykistys pois käytöstä
31 = TYHJÄ ja mykistys käytössä
1. tavu: Puhaltimen virhe, 0 tai 2
2. tavu: Valonlähteen virhe, 0 tai 2
3. tavu: Lämpötilavirhe, 0 tai 2
4. tavu: Aina 0
5. tavu: Aina 0
6. tavu: Muut virheet, 0 tai 2
* 0 tai 2 merkitykset ovat seuraavat:
0 = Ei virheitä, 2 = Virhe
1. arvo (1 - 4 lukua): Valonlähteen kumulatiivinen
käyttöaika (kyseinen kohde osoittaa lampun
toiminta-ajan (tuntia), joka lasketaan Valolähteen
tila-asetuksen valinnalla Eco.)
2. arvo: 0 = Valonlähde pois, 1 = Valonlähde päällä
Seuraava arvo palautetaan.
"11 31 32 51"
Komento vastaa projektorin nimellä, joka on
määritetty Työkalut-sivulla.
"Canon" palautetaan.
"LX-MH502Z" palautuu.
"4K UHD" palautuu.
"1" palautetaan.
Projektorin hallitseminen etäkohteesta verkkoselaimen kautta (e-Control®)
• PJLink "INPT?" -pyyntöön vastataan vain silloin, kun lähde näkyy näytössä. Kun signaalia ei
ole, vain "ERR3"-pyyntöön vastataan.
• Yllä kuvattua tarkistusta ei voida suorittaa oikein tai tarkkailutietoja ei saada oikein seuraavissa
tilanteissa:
- Valmiustilassa
- Tulolähteen vaihdon aikana
- Komennon käsittelyn aikana
- AUTO PC -toiminnon aikana
- Ennen kuin Splash-kuva häviää virran päälle kytkemisen jälkeen.
• Käytä yhtä tietokonetta yhden projektorin hallitsemiseen/tarkkailemiseen.
• Katso lisätietoa PJLink-sovelluksen hallinnasta/tarkkailusta käytössä olevan PJLink-sovelluksen
ohjekirjasta.
• Kun tarkkailet projektorin toimintatilaa tällä toiminnolla pyyntökomentoja käyttäen, syötä
pyyntökomento, kun olet saanut edelliseen pyyntöön vastauksen projektorilta.
Sanasto
Katso lisätietoa alla olevasta sanastosta kaupallisesti saatavilla olevasta teknisestä kirjasta.
Termi
DHCP
IP Address (IP-osoite)
Subnet Mask
(Aliverkkomaski)
Default Gateway
(Oletusyhdyskäytävä)
Kuvaus
Lyhennys sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Kyseinen
protokolla määrittää IP-osoitteen automaattisesti verkon laitteille.
Numeerinen osoite, jonka avulla verkon tietokoneet tunnistetaan.
Numeerinen arvo, joka määrittää jaetun verkon (tai aliverkon)
verkko-osoitteen tavujen määrän IP-osoitteessa.
Palvelin (tai reititin), joka viestii aliverkkomaskin jakamien verkkojen
(aliverkot) kautta.
Projektorin hallitseminen etäkohteesta verkkoselaimen kautta (e-Control®)
53
Huolto
Projektorin ylläpito
Linssien puhdistus
Puhdista linssit, kun huomaat niiden pinnalla likaa tai pölyä. Varmista, että projektori on kytketty
pois päältä ja jäähtynyt kokonaan ennen linssien puhdistamista.
• Poista pöly ja epäpuhtaudet linsseistä puhaltamalla niitä puhaltimella. Pyyhi epäpuhtaudet
pois pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia.
• Älä koskaan käytä hankausmateriaaleja, emäksisiä/happopitoisia puhdistusaineita,
hankausjauhetta tai haihtuvaa liuotinta (esim. Alkoholia, bentseeniä, ohennusainetta tai
hyönteismyrkkyä). Kyseisten materiaalien käyttö tai pitkäaikainen kontakti kumi- tai
vinyylimateriaaleihin voi aiheuttaa pintavaurioita projektoriin ja kotelon materiaaliin.
Projektorin kotelon puhdistaminen
Ennen kotelon puhdistamista projektori on kytkettävä pois päältä asianmukaisia osion
"Projektorin sammuttaminen" sivulla 35 sammutusohjeita noudattaen ja pistoke irrotettava
pistorasiasta.
• Älä käytä liimoja, voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä pesuaineita projektorin ylläpitämisen
aikana. Ne voivat tarttua koteloon ja vahingoittaa sitä, jolloin projektori voi pudota
kiinnityksestä ja aiheuttaa onnettomuuksia tai henkilövahinkoja.
• Poista lika tai pöly pyyhkimällä kotelo pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.
• Poista vaikea lika tai tahrat pehmeällä liinalla, jota on kostutettu veteen ja pH-arvoltaan
mietoon pesuaineeseen. Pyyhi sitten kotelo.
Älä koskaan käytä vahaa, alkoholia, bentseeniä, ohennetta tai muita kemiallisia aineita. Kotelo
voi muutoin vaurioitua.
Projektorin säilyttäminen
Jos projektori on asetettava säilöön pitkäksi aikaa, noudata alla olevia ohjeita:
• Varmista, että säilytystilan lämpötila ja kosteus ovat projektorin suositeltujen arvojen
mukaiset. Katso lisätietoa osiosta "Tekniset tiedot" sivulla 59 tai pyydä lisätietoa
jälleenmyyjältä.
• Vedä säätöjalat sisään.
• Poista paristo kaukosäätimestä.
• Pakkaa projektori sen alkuperäiseen pakkaukseen tai vastaavaan.
54
Huolto
Valonlähteen tiedot
Valonlähteen käyttötuntien määrittäminen
Kun projektori on toiminnassa, sisäänrakennettu ajastin laskee automaattisesti valonlähteen
käyttöajan (tunteina).
Valonlähteen käyttötuntien tarkistaminen:
• Siirry valintaan TIETOJA.
• Siirry valintaan ASENNUS > Valolähteen asetukset > Valolähteen tiedot
Energiansäästö
• Tilan Valolähteen tila asettaminen
Siirry valintaan ASENNUS > Valolähteen asetukset > Valolähteen tila ja paina
valonlähteen tilan valitsemiseksi annetuista tiloista.
/
sopivan
Projektorin Eco/360 & pysty -tila säästää energiaa.
Valonlähteen tila
Normaali
Eco
360 & pysty
Kuvaus
Mahdollistaa valonlähteen täyden kirkkauden
Laskee kirkkautta energian säästämiseksi ja vähentää tuulettimen
käyntiääntä
Laskee kirkkautta energian säästämiseksi. Kun projektori on asennettu yli
±45 asteen kulmaan ja se on pystysuuntaisessa projektiotilassa, valitse
360 & pysty. Katso kohta sivulla 17.
• Asetus Automaattinen sammutus
Tämä toiminto mahdollistaa projektorin automaattisen sammumisen energian säästämiseksi,
jos mitään tulosignaalia ei havaita määritettyyn aikaan.
Aseta Automaattinen sammutus siirtymällä valintaan JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS >
Automaattinen sammutus ja paina / .
• Projisoidun kuvan kirkkaus vaihtelee ympäristön valo-olosuhteiden, valitun tulosignaalin
kontrasti-/kirkkausasetuksien mukaan ja se on suoraan suhteessa projisointietäisyyteen.
• Valonlähteen kirkkaus heikkenee ajan kuluessa ja se voi vaihdella valonlähteen valmistajan
määrityksien mukaisesti. Tämä on normaalia ja odotettua.
Huolto
55
Merkkivalot
Merkkivalo
Tila ja kuvaus
Punainen
Vihr
Vilkkuva
Vihr
Oranssi
Vilkkuva
Vihr
Punainen
Vilkkuva
Pois
Pois
Virtatilat
Valmiustila.
Pois
Pois
Käynnistys.
Pois
Pois
Normaali toiminta.
Pois
Pois
Normaali sammutuksen jäähdytys.
Pois
Pois
Pois
Pois
Pois
Pois
Punainen Punainen
Punainen
Punainen
Vilkkuva
Punainen
Vihr
Punainen
Vihr
Vilkkuva
Punainen
Punainen
Vilkkuva
Punainen Punainen
Vilkkuva Vilkkuva
Punainen
Vihr
Vilkkuva
Punainen
Vihr
Vilkkuva Vilkkuva
Vihr
Punainen
56
Huolto
Punainen Väripyörän käynnistyksen epäonnistuminen.
Jaottimen sammutuksen epäonnistuminen (tietojen
Pois
hylkäys).
Valonlähteen tapahtumat
Punainen Valonlähteen virhe normaalissa käytössä.
Punainen
Valonlähde ei ole syttynyt.
Vilkkuva
Lämpötapahtumat
Puhaltimen 1 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa
Pois
valitusta nopeudesta).
Puhaltimen 2 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa
Pois
valitusta nopeudesta).
Puhaltimen 3 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa
Pois
valitusta nopeudesta).
Puhaltimen 4 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa
Pois
valitusta nopeudesta).
Puhaltimen 5 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa
Pois
valitusta nopeudesta).
Puhaltimen 6 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa
Pois
valitusta nopeudesta).
Puhaltimen 7 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa
Pois
valitusta nopeudesta).
Puhaltimen 8 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa
Pois
valitusta nopeudesta).
Pois
Lämpötila 1 virhe (lämpötilarajan ylitys, 55°C (131°F)).
Vianmääritys
Projektori ei käynnisty.
Syy
Virtajohto ei syötä virtaa.
Korjaustoimenpide
Liitä virtajohto projektorin AC-liitäntään ja
sähköverkkoon. Jos pistorasiassa on kytkin,
varmista, että kytkin on kytketty päälle.
Projektoria yritetään käynnistää uudelleen
Odota, kunnes laite on jäähtynyt.
jäähdytyksen aikana.
Ei kuvaa
Syy
Videolähdettä ei ole kytketty päälle tai
liitetty oikein.
Projektoria ei ole kytketty oikein
tulosignaalin laitteeseen.
Tulosignaalia ei ole valittu oikein.
Korjaustoimenpide
Kytke videolähde toimintaan ja tarkista, että
signaalikaapeli on kytketty oikein.
Tarkista liitäntä.
Valitse oikea tulosignaali INPUT
(TULO)-painikkeella.
Epäselvä kuva
Syy
Projektorin linssejä ei ole tarkennettu
oikein.
Videosignaalin ajoituksesta riippuen
projektorin hienosäätö on tarpeen
selkeämpää kuvaa varten.
Korjaustoimenpide
Säädä linssien tarkkuutta tarkennusrenkaalla.
Säädä Vaihe-vaihetta NÄYTÄ-valikossa.
Kaukosäädin ei toimi.
Syy
Akussa ei ole virtaa.
Kaukosäätimen ja projektorin välillä on
jokin este.
Olet liian kaukana projektorista.
Korjaustoimenpide
Vaihda paristo uuteen.
Poista este.
Seiso 8 metrin (26 jalan) päässä
IR-kaukosäätimestä.
Salasana on virheellinen.
Syy
Olet unohtanut salasanan.
Korjaustoimenpide
Katso "Turvallisuus-asetukset" sivulla 46.
Vianmääritys
57
Verkkosivu ei tule näkyviin verkkoselaimeen.
Syy
LAN-ohjauksen asetukset tai
LAN-kaapelin liitäntä ovat ongelmallisia.
Projektorin verkkoasetukset ovat
virheelliset tai selaimen verkkopalkkiin
syötetty IP-osoite on virheellinen.
58
Vianmääritys
Korjaustoimenpide
Tarkista LAN-ohjauksen asetukset. Lue lisätietoa
osiosta "Verkkoasetukset" sivulla 47. Varmista,
että LAN-kaapelit on liitetty oikein.
Lataa verkkosivu uudelleen selaimeen.
Jos sitä ei näy edelleen verkkosivun päivittämisen
jälkeen, tarkista projektorin IP-osoite.
Tekniset tiedot
Projektorin tekniset tiedot
Mallinimi
LX-MH502Z
Näyttöjärjestelmä
Tyyppi
1-CHIP DLP®
Aikaan pohjautuva värien erotus,
peräkkäisnäyttö
DMD
Koko/kuvasuhde
0,47" x 1 / 16:9
Ohjainjärjestelmä
Pikselimäärä
DLP® x 1 siru
2 073 600 (1920 x 1080)
Resoluutio (4K-siirtymä
PÄÄLLÄ/POIS)
8 294 400 (3840 x 2160) /
2 073 600 (1920 x 1080)
Zoomaussuhde
1,6x
Zoomaus/tarkennusjärjestelmä
Manuaalinen/manuaalinen
Linssien siirtymä
V: +60%, H: +23 %
Polttoväli
f = 14,3 mm ~ 22,9 mm
F-numero
F1.81–F2.1
Projektorin linssit
Näyttö
Optinen järjestelmä
Valonlähde
Laser-Fosfori
Kuvan koko (projektioetäisyys)
Värien määrä
Laaja: 60"~300"
(1,80 m ~ 8,98 m / 5,91’ ~ 29,46')
Tele: 60"~200"
(2,87m ~ 9,58 m / 9,42’ ~ 31,43')
1 073 000 000 väriä
Kirkkaus*1 (esitystilassa, HDMI-tulo)
5000 lumenia
Kontrastisuhde*1 (Täysin valkoinen:
täysin musta, esitystila)
50000:1
Kirkkaussuhde ulkoreunassa keskelle*1
80%
Kaiutin
10W ・ monofoninen x 1
3840 x 2160 pistettä
Tulon maksimiresoluutio
Tekniset tiedot
59
Mallinimi
Mini Dsub15 x 2
WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Liitetyistä tietokoneista:
3840 x 2160/WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/
FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Liitetystä AV-laitteistosta:
2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Analoginen PC-tulo / Analoginen PC-lähtö
HDMI x 2
Digitaalinen tietokone / digitaalinen video -tulo
Miniliitin x 2
Äänitulo x 1, äänilähtö x 1
Dsub9
RS-232C-liitäntä
RJ-45 x 2
Verkkoliitäntä (100BASE-TX/10BASE-T) / HDBaseT-tulo
USB-mini-B
Huoltoportti
USB tyyppi A
Virta pois
Digitaalinen PC
TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Analoginen PC
0,7 Vp-p, positiivinen napaisuus, impedanssi = 75Ω
Vaaka-/pystysuuntainen synkronointi: TTL-taso, negatiivinen tai
positiivinen napaisuus
Impedanssi = vähintään 600Ω
Liitännät
Videosignaalit
Analoginen PC-tulo
Tulosignaali
LX-MH502Z
HDMI-tulo
Ääni
Käyttölämpötila
39 / 37 dB (Valolähteen tila: normaali/säästö): 4K-siirtymä
PÄÄLLÄ
37 / 35 dB (Valolähteen tila: normaali/säästö): 4K-siirtymä POIS
0°C (32°F) - 40°C (104°F)
Virransyöttö
AC 100 V ~ 240 V 50 / 60 Hz
Virrankulutus enintään
AC100V~120V; 550 W (Normaali), < 400 W (Säästö)
AC220V~240V; 510 W (Normaali), < 380 W (Säästö)
AC100V~120V; < 0,4 W (LAN:Pois), < 1,5 W (LAN:Päällä)
AC220V~240V; < 0,5 W (LAN:Pois), < 2 W (LAN:Päällä)
Häiriö
Virrankulutus
valmiustilassa
60
Tekniset tiedot
Mallinimi
LX-MH502Z
Mitat
L: 450 mm, K: 154 mm, H: 379 mm / L: 17,7", K: 6,1", H: 15,0"
(ei sisällä ulkonemaa: L: 450 mm, K: 125 mm, S: 379 mm /
L: 17,7", K: 4,9", H: 15,0")
n. 9,3 kg (20,5 lbs)
Paino
Lisävarusteet
Kaukosäädin, kaukosäätimen kuivaparisto, virtajohto,
PC-kaapeli, Tärkeää tietoa ja takuukortti
• *1 Standardin ISO21118-2012 vaatimuksien mukainen
• Projektorin suojaamiseksi valon teho voi laskea ympäristölämpötilan noustessa.
• Jos projektoria käytetään yhtäjaksoisesti pitkän aikaa, optisten osien kunto voi heikentyä.
• Tuotteen teknisiä tietoja ja ulkomuotoa voidaan muuttaa ilmoituksetta.
Mitat
450 mm (L) x 154 mm (K) x 379 mm (H)
379
450
154
Yksikkö: mm
Toleranssi: ±2 mm
Ajoituskaavio
D-sub-tulon tukema ajoitus
• Tuetut tietokoneen ajoitukset
Resoluutio
Tila
720 x 400
720 x 400_70
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
640 x 480
Virkistystaajuus
(Hz)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
Vaakasuora
taajuus (kHz)
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
Kello (MHz)
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
Tekniset tiedot
61
Resoluutio
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x 480@67Hz
832 x 624@75Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
1920 x 1080@60Hz
62
Tekniset tiedot
Tila
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(sammumisen vähennys)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(sammumisen vähennys)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(sammumisen vähennys)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(sammumisen vähennys)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60
(sammumisen vähennys)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(sammumisen vähennys)
1680 x 1050_60
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(sammumisen vähennys)
Virkistystaajuus
(Hz)
60,317
72,188
75,000
85,061
Vaakasuora
taajuus (kHz)
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
146,250
30,240
57,280
80,000
100,00
60
67,5
148,5
Kello (MHz)
40,000
50,000
49,500
56,250
HDMI (HDCP)/HDBaseT-tulon tuettu ajoitus
• Tuetut tietokoneen ajoitukset
Resoluutio
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x 480@67Hz
832 x 624@75Hz
Tila
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
720 x 400_70
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(sammumisen vähennys)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(sammumisen vähennys)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(sammumisen vähennys)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(sammumisen vähennys)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60
(sammumisen vähennys)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(sammumisen vähennys)
1680 x 1050_60
MAC13
MAC16
Virkistystaajuus
(Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
Vaakasuora
taajuus (kHz)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
65,290
35,000
49,722
146,250
30,240
57,280
Kello (MHz)
25,175
31,500
31,500
36,000
28,3221
40,000
50,000
49,500
56,250
Tekniset tiedot
63
Resoluutio
Tila
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(sammumisen vähennys)
3840 x 2160_30
3840 x 2160_60
(vain HDMI-2-portilla)
1920 x 1080@60Hz
3840 x 2160
3840 x 2160
Virkistystaajuus
(Hz)
75,020
75,06
Vaakasuora
taajuus (kHz)
60,241
68,68
60
67,5
148,5
30
67,5
297
60
135
594
Kello (MHz)
80,000
100,00
• Tuetut videon ajoitukset
Ajoitus
Resoluutio
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
720(1440) x 480
720 x 480
720(1440) x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160 (vain
HDMI-2-portilla)
3840 x 2160 (vain
HDMI-2-portilla)
2160/50P
2160/60P
64
Tekniset tiedot
Vaakasuora
taajuus (kHz)
Pystysuora
taajuus (Hz)
Pistekellon
taajuus (MHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
27
28,13
33,75
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
59,94
59,94
50
50
50
60
24
25
30
50
60
50
60
24
25
30
27
27
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
112,5
50
594
135
60
594
Projektorin ohjaus
Ohjaimen komennot
Voit hallita tätä projektoria lähettämällä komentoja OHJAUS-portin tai LAN-portin kautta.
Järjestelmävaatimukset
OHJAUS-portti
RS-232C
Liitoskaapeli
Viestintätila
Modulointinopeus
Merkkipituus
Pariteettitarkistus
Pysäytys tavut
Virtauksen hallinta
HDBaseT
RJ45 (CAT5e tai
Dsub9
sitä parempi)
RS-232-C asynkroninen,
vuorosuuntainen viestintä
9600
9600
8 tavua
Ei mitään
1 tavua
Ei mitään
LAN
RJ45
TCP/IP
TCP/IP-yhteys
Port (Portti)
WEB:80
Ohjaimen komento(Telnet):33336
CrestronControl:41794
FLASH UI:843
Ohjaimen komento
Toiminto
Luku/kirjoitus
Kirjoita
Teho
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lähteen valinta Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kuvatila
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Käyttö
Virta päällä
Virta pois
Virran tila
COMPUTER
HDMI 1
HDMI 2
HDbaseT
Nykyinen lähde
Esitys
Vakio
sRGB
Elokuva
DICOM
Käyttäjä 1
Käyttäjä 2
Kuvatila
Komento (ASCII)
pow=on<CR>
pow=off<CR>
pow=?<CR>
sour=RGB<CR>
sour=hdmi<CR>
sour=hdmi2<CR>
sour=hdbaset<CR>
sour=?<CR>
appmod=preset<CR>
appmod=std<CR>
appmod=srgb<CR>
appmod=movie<CR>
appmod=dicom<CR>
appmod=user1<CR>
appmod=user2<CR>
appmod=?<CR>
Projektorin ohjaus
65
Toiminto
Kuva-asetus
Luku/kirjoitus
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lue
66
Projektorin ohjaus
Käyttö
Kontrasti +
Kontrasti Kontrasti-arvo
Kirkkaus +
Kirkkaus Kirkkaus-arvo
Väri +
Väri Väri-arvo
Sävy +
Sävy Sävy-arvo
Terävyys +
Terävyys Terävyysarvo
Ihon sävy +
Ihon sävy Ihon sävy-arvo
Värilämpötila-Lämmin
Värilämpötila-Normaali
Värilämpötila-Viileä
Värilämpötila Tila
Kuvasuhde 4:3
Kuvasuhde 16:9
Kuvasuhde 16:10
Kuvasuhde
automaattinen
Kuvasuhde todellinen
Kuvasuhteen tila
Yliskann. säätö +
Yliskann. säätö Yliskann. säätö-arvo
Automaattinen
Punainen vahvistus +
Punainen vahvistus Punainen vahvistusarvo
Komento (ASCII)
con=+<CR>
con=-<CR>
con=?<CR>
bri=+<CR>
bri=-<CR>
bri=?<CR>
color=+<CR>
color=-<CR>
color=?<CR>
tint=+<CR>
tint=-<CR>
tint=?<CR>
sharp=+<CR>
sharp=-<CR>
sharp=?<CR>
skintone=+<CR>
skintone=-<CR>
skintone=?<CR>
ct=low<CR>
ct=mid<CR>
ct=high<CR>
ct=?<CR>
asp=4:3<CR>
asp=16:9<CR>
asp=16:10<CR>
asp=auto<CR>
asp=real<CR>
asp=?<CR>
overscan=+<CR>
overscan=-<CR>
overscan=?<CR>
auto<CR>
rgain=+<CR>
rgain=-<CR>
rgain=?<CR>
Toiminto
Luku/kirjoitus
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kuva-asetus
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Käyttöasetukset Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Käyttö
Vihreä vahvistus +
Vihreä vahvistus Vihreä vahvistusarvo
Sininen vahvistus +
Sininen vahvistus Sininen vahvistusarvo
Punaisen siirtymä +
Punaisen siirtymä Punaisen siirtymäarvo
Vihreän siirtymä +
Vihreän siirtymä Vihreän siirtymäarvo
Sinisen siirtymä +
Sinisen siirtymä Sinisen siirtymäarvo
Gammavalinta-1,6
Gamma-valinta-1,8
Gamma-valinta-2,0
Gammavalinta-2,1
Gamma-valinta-2,2
Gamma-valinta-2,3
Gamma-valinta-2,4
Gamma-valinta-2,5
Gamma-valinta-2,6
Gamma-valinta-2,8
Gamma-valinnan tila
Aloituskuva-logo
Aloituskuva -Musta
Aloituskuva -Sininen
Aloituskuva-tila
Taustaväri - Musta
Taustaväri - Sininen
Taustaväri - Vihr
Taustaväri-tilat
Projektorin
asento-Etuosa
Projektorin
asento-Takaosa
Komento (ASCII)
ggain=+<CR>
ggain=-<CR>
ggain=?<CR>
bgain=+<CR>
bgain=-<CR>
bgain=?<CR>
roffset=+<CR>
roffset=-<CR>
roffset=?<CR>
goffset=+<CR>
goffset=-<CR>
goffset=?<CR>
boffset=+<CR>
boffset=-<CR>
boffset=?<CR>
gamma=1.6<CR>
gamma=1.8<CR>
gamma=2.0<CR>
gamma=2.1<CR>
gamma=2.2<CR>
gamma=2.3<CR>
gamma=2.4<CR>
gamma=2.5<CR>
gamma=2.6<CR>
gamma=2.8<CR>
gamma=?<CR>
splash=canon<CR>
splash=black<CR>
splash=blue<CR>
splash=?<CR>
background=black<CR>
background=blue<CR>
background=green<CR>
background=?<CR>
pp=FT<CR>
pp=RE<CR>
Projektorin ohjaus
67
Toiminto
Luku/kirjoitus
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Käyttöasetukset
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lampun säätö
68
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Projektorin ohjaus
Käyttö
Projektorin
asento-Taakse katto
Projektorin asento-Eteen
katto
Projektorin asento status
Autom. tulon haku Päällä
Autom. tulon haku Pois
Autom. tulon haku-tila
Valikon näyttöaika - Aina
päällä
Valikon näyttöaika - 5 s
Valikon näyttöaika - 10 s
Valikon näyttöaika - 15 s
Valikon näyttöaika - 20 s
Valikon näyttöaika - 25 s
Valikon näyttöaika - 30 s
Valikon näyttöaika Tila
Valikon sijainti Keskikohta
Valikon sijainti - Ylhäällä
vasen
Valikon sijainti - Ylhäällä
oikea
Valikon sijainti - Alhaalla
oikea
Valikon sijainti - Alhaalla
vasen
Valikon sijainti Tila
Muistutusviesti - Päällä
Muistutusviesti - Pois
Muistutusviesti Tila
Suora Virta Päälle-Päällä
Suora Virta Päälle-Pois
Suora Virta Päälle-tila
Valotunti
Normaali tila
Säästötila
360 & pysty
Valotila
Komento (ASCII)
pp=RC<CR>
pp=FC<CR>
pp=?<CR>
qas=on<CR>
qas =off<CR>
qas =?<CR>
menutime=on<CR>
menutime=5s<CR>
menutime=10s<CR>
menutime=15s<CR>
menutime=20s<CR>
menutime=25s<CR>
menutime=30s<CR>
menutime=?<CR>
menuposition=center<CR>
menuposition=tl<CR>
menuposition=tr<CR>
menuposition=br<CR>
menuposition=bl<CR>
menuposition=?<CR>
reminder=on<CR>
reminder=off<CR>
reminder=?<CR>
directpower=on<CR>
directpower=off<CR>
directpower=?<CR>
ltim=?<CR>
lampm=lnor<CR>
lampm=eco<CR>
lampm=portrait<CR>
lampm=?<CR>
Toiminto
Luku/kirjoitus
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Sekalaista
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Kirjoita
Kirjoita
Lue
Käyttö
Mallinimi
Tyhjä Päällä
Tyhjä Pois
Tyhjä tila
Valikko Päällä
Valikko Pois
Ylös
Alas
Oikea
Vasen
Enter/OK
Kieli +
Kieli Kieli Tila
Automaattinen
sammutus - poista
käytöstä
Automaattinen
sammutus - 5 min
Automaattinen
sammutus - 10 min
Automaattinen
sammutus - 15 min
Automaattinen
sammutus - 20 min
Automaattinen
sammutus - 25 min
Automaattinen
sammutus - 30 min
Automaattinen
sammutus Tila
Korkean paikan tila
Päällä
Korkean paikan tila Pois
Korkean paikan tila-tila
Näppäimistölukitus
Päällä
Näppäimistölukitus Pois
Näppäimistölukitus tila
Komento (ASCII)
modelname=?<CR>
blank=on<CR>
blank=off<CR>
blank=?<CR>
menu=on<CR>
menu=off<CR>
up<CR>
down<CR>
right<CR>
left<CR>
enter<CR>
lang=+<CR>
lang=-<CR>
lang=?<CR>
apoff=dis<CR>
apoff=5<CR>
apoff =10<CR>
apoff =15<CR>
apoff =20<CR>
apoff =25<CR>
apoff =30<CR>
apoff =?<CR>
highaltitude=on<CR>
highaltitude=off<CR>
highaltitude=?<CR>
keylock=on<CR>
keylock=off<CR>
keylock=?<CR>
Projektorin ohjaus
69
Ohjauksen vaste
Tyyppi
Tila
Vaste
Esimerkki
< BLANK=ON<CR>
Toistokomento
> BLANK=ON
< BLANK=?<CR>
Kyselyn tulos
> BLANK=ON
Kirjoita
Menestys
Lue
Menestys
Kirjoita
Komentoa ei
voida suorittaa
kaikissa
olosuhteissa
Estä kohde
LAN-valmiustila PÄÄLLÄ:
< BLANK=ON<CR>
> Estä kohde
Kirjoita
Virheellinen
komento
Kohdetta ei
tueta
< BLANK=ONN<CR>
> Kohdetta ei tueta
Kirjoita
Virheellinen
komento tai liian
suuri koko
Virheellinen
formaatti
Tapaus 1:
<BLANK=ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNN<CR>
> Virheellinen formaatti
Tapaus 2:
<BLANKONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NN<CR>
> Virheellinen formaatti
• Jos projektori ei saanut <CR>-kohdetta komennon päättämiseksi 5 sekunnissa, sen aika
katkeaa ja komento on lähetettävä uudelleen.
• Isoja ja pieniä kirjaimia ei tunnisteta.
70
Projektorin ohjaus
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7561-000
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising