Canon | LX-MU500 | User manual | Canon LX-MU500 User manual

Canon LX-MU500 User manual
SUOMI
MULTIMEDIAPROJEKTORI
LX-MW500/LX-MU500
Käyttöohje
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo ................................ 2
Turvallisuusohjeet ......................... 3
Pakkauksen sisältö ....................... 13
Ulkoinen näkymä
projektorista ................................. 14
Ohjaimet ja toiminnot ................. 15
Projektorin sijoitus ...................... 19
Valvonta ja hallinta
tietokoneella ..................................49
Asennuspaikan valitseminen ...........19
Valikon käyttö ...............................55
Huolto ............................................62
Projektion kuvan koon
säätäminen .......................................20
Projektorin linssien siirtäminen
pystysuunnassa ................................23
Asetukset LAN asetukset .............. 49
Projektorin hallitseminen etäkohteesta
verkkoselaimen kautta
(e-Control®) ................................... 50
Projektorin hallitseminen PJLink™sovelluksella ................................... 52
Projektorin ylläpito ......................... 62
Tietokoneen tai monitorin
liittäminen .......................................24
Lampputiedot ................................64
Merkkivalot ...................................69
Vianmääritys .................................70
Tekniset tiedot ...............................71
Videolähdelaitteiden liittäminen .....25
Projektorin tekniset tiedot ............... 71
Käyttö ........................................... 31
Mitat ............................................... 73
Ajoituskaavio .................................. 74
Ohjaimen komennot ....................... 79
Järjestelmävaatimukset ................... 79
Liitännät ....................................... 24
Projektorin käynnistäminen ............31
Valikkojen käyttäminen ..................32
Salasanatoiminnon käyttäminen .....33
Tulosignaalin kytkentä ....................35
Projektiokuvan säätäminen ........ 36
Suurennus ja tietojen haku ..............38
Kuvasuhteen valitseminen ..............38
Esityksen aikana käytettävissä
olevat toiminnot ........................... 40
Esityksen ajastimen asettaminen .....43
Kuvan piilottaminen ........................44
Ohjauspainikkeiden lukitseminen ...44
Kuvan pysäyttäminen ......................44
Äänen säätäminen ...........................45
Projektorin valikkonäytön
mukauttaminen ................................45
Projektorin sammuttaminen ............45
3D-sisällön katselu ....................... 47
2
Turvallisuusohjeet
SUOMI
Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen projektorin asentamista ja käyttöä.
Tämä projektori sisältää monia hyödyllisiä ominaisuuksia ja toimintoja. Kun projektoria käytetään
oikeaoppisesti, voit hallita sen ominaisuuksia ja säilyttää sen hyväkuntoisena monien vuosien ajan.
Virheellinen käyttö voi lyhentää tuotteen käyttöikää sekä johtaa toimintahäiriöihin, tulipalovaaraan tai
muihin onnettomuuksiin.
Jos projektorisi ei toimi virheettömästi, lue nämä ohjeet uudelleen, tarkista toiminnot ja kaapeliliitännät ja
pyri ratkaisemaan ongelmat ohjekirjan “Vianmääritys”-osion avulla. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä
Canon-asiakaspalveluun.
HUOMIO
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
HUOMIO:
ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKAOSAA) SÄHKÖISKUVAARAN
VÄLTTÄMISEKSI. VAIN PÄTEVÄ HUOLTOTEKNIKKO SAA HUOLTAA
LAITETTA.
TÄMÄ SYMBOLI ILMOITTAA TÄMÄN LAITTEEN VAARALLISESTA
JÄNNITTEESTÄ, JOKA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUVAARAN.
TÄMÄ SYMBOLI ILMOITTAA, ETTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASSA ON TÄRKEITÄ
TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEITA.
HUOMIO
Ei saa käyttää tietokonehuoneessa elektronisten laitteiden / tiedonkäsittelylaitteiden suojelua koskevan
standardin ANSI / NFPA 75 mukaisesti.
3
Tekijänoikeudet
Kuvan koon suurentaminen tai pienentäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai julkisessa esityksessä voi
rikkoa laissa suojeltuja tekijänoikeuksia tai alkuperäisen materiaalin tekijänoikeuden haltijaa.
Verkon suojaus
Ryhdy vaadittuihin toimiin verkon suojaamiseksi. Huomaa: Canon ei ota vastuuta suorista tai välillisistä
vahingoista, jotka aiheutuvat verkon puutteellisesta suojauksesta (esim. luvaton käyttö).
Esimerkkejä suojaustoimista
•
•
•
•
Käytä intranet-ympäristöä.
Käytä yksityistä IP-osoitetta.
Käytä palomuuria.
Vaihda salasanaa säännöllisesti.
Lisätietoa tavaramerkeistä
• Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Aero ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
• Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• PJLink on Japanissa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai muilla alueilla rekisteröity
tavaramerkki, tai sen tavaramerkkihakemus on vireillä.
• Crestron®, Crestron RoomView®, ja Crestron Connected™ ovat Crestron Electronics, Inc.:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• MHL, MHL-logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL, LLC:n tavaramerkkejä tai
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
4
SUOMI
Varotoimenpiteet
VAROITUS:
• TÄMÄ LAITE TULEE MAADOITTAA.
• ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA VESISATEELLE TAI KOSTEUDELLE TULIPALO- TAI
SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
• Tämä projektori tuottaa voimakkaan valon projektiolinssistä. Älä katso suoraan linssiin, muutoin
seurauksena voi olla silmävamma. Varmista, että lapset eivät katso suoraan säteeseen.
• Asenna projektori oikeaan asentoon. Muutoin seurauksena voi olla tulipalovaara.
• Varmista riittävä ilmankierto ja laitteen jäähtyminen jättämällä riittävästi vapaata tilaa projektorin
yläpuolelle, sivuille ja taakse. Kaaviossa on ilmoitettu vähimmäisetäisyydet. Jos projektori asennetaan
koteloon tai vastaavaan rajoitettuun tilaan, kyseisiä vähimmäisetäisyyksiä tulee noudattaa.
SIVU ja YLÄOSA
TAKAOSA
50 cm
(1.6')
50 cm (1.6')
50 cm (1.6')
50 cm (1.6')
• Älä peitä projektorin tuuletusaukkoja. Kerääntynyt lämpö voi lyhentää projektorin käyttöikää ja olla
vaarallista.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota projektori sähköverkosta.
• Älä näytä projektorilla samaa kuvaa pitkään.
DMD-paneeliin voi jäädä jälkikuva projektorin paneelin ominaisuuksien vuoksi.
KATTORIPUSTUSTA KOSKEVA VAROITUS
Kun projektori ripustetaan katosta, puhdista ilmanottoaukot ja projektorin yläosa säännöllisesti imurilla.
Jos projektoria ei puhdisteta pitkään aikaan, jäähdytyspuhaltimet voivat tukkiutua ja seurauksena voi olla
laitteen vaurioituminen tai onnettomuus.
ÄLÄ ASETA PROJEKTORIA RASVAISEEN, MÄRKÄÄN TAI SAVUISEEN PAIKKAAN,
KUTEN KEITTIÖÖN, LAITTEEN VAURIOITUMISEN JA ONNETTOMUUKSIEN
VÄLTTÄMISEKSI. JOS ÖLJYÄ TAI KEMIKAALEJA PÄÄSEE PROJEKTORIIN, SEN
KUNTO VOI HEIKENTYÄ.
LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA TULEVIA KÄYTTÖKERTOJA VARTEN.
Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen tuotteen käyttämistä.
Lue kaikki tämän ohjekirjan ohjeet ja säilytä ne tulevia käyttökertoja varten. Irrota tämä projektori
vaihtovirtalähteestä ennen puhdistusta. Älä käytä nesteitä tai suihkeita projektorin puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pyyhkeellä.
Noudata kaikkia projektoriin merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
Irrota projektori sähköverkosta ukkosmyrskyn aikana tai kun laitetta ei valvota tai käytetä pitkään aikaan.
Täten vältetään mahdolliset ukkosmyrskyn ja ylijännitteiden aiheuttamat vahingot.
Suojaa laite vesisateelta ja kosteudelta. Sitä ei saa käyttää esimerkiksi kosteassa kellarissa, uima-altaan
lähellä jne.
Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia, muutoin voi syntyä vaaratilanteita.
5
Älä aseta tätä projektoria epävakaaseen kärryyn, telineeseen tai epävakaalle tasolle. Projektori voi pudota
ja aiheuttaa vahinkoja lapselle tai aikuiselle. Projektoriin voi lisäksi tulla huomattavia vaurioita. Käytä
ainoastaan valmistajan suosittelemaa tai projektorin kanssa myytyä kärryä tai telinettä. Asenna projektori
seinään tai hyllyyn työkalua, kuten asennussarjaa käyttäen.
Liikuta projektoria kärryillä varoen.
Äkkinäiset pysäytykset, liiallinen voima ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa kärryjen
ja laitteen kaatumisen.
Taka- ja etuosan ilmankiertoaukot varmistavat laitteen luotettavan toiminnan ja
suojaavat sen ylikuumenemiselta.
Aukkoja ei saa koskaan peittää kankaalla tai muulla materiaalilla. Ala-aukkoja ei saa
peittää asettamalla projektoria vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tätä
projektoria ei saa asettaa lämmittimen tai lämpölähteen lähelle tai päälle.
Tätä projektoria ei saa upottaa esimerkiksi kirjahyllyyn, ellei riittävää ilmankiertoa varmisteta.
Älä koskaan paina mitään esineitä tähän projektoriin aukkojen läpi, sillä ne voivat koskettaa vaarallisia
jännitteitä tai aiheuttaa oikosulkuja osissa, jolloin vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan roiskuta
projektoriin nestettä.
Älä asenna projektoria ilmastointijärjestelmien tuuletusaukkojen lähelle.
Tätä projektoria tulee käyttää vain tyyppikilpeen merkittyä virtalähdettä käyttäen. Jos et ole varma
syötetystä virtatyypistä, ota yhteyttä Canon-asiakaspalveluun tai paikalliseen sähköyhtiöön.
Älä ylikuormita pistorasioita ja virtajohtoja, muutoin vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä anna minkään
esineen olla virtajohdon päällä. Älä aseta tätä projektoria paikkaan, jossa johto voi vaurioitua ihmisten
kävellessä sen päälle.
Älä yritä huoltaa projektoria itse, sillä laitteen avaamisen tai kansien poistamisen yhteydessä olemassa on
vaarallisten jännitteiden vaara ja muita vaaroja. Vain pätevä huoltoteknikko saa huoltaa laitetta.
Irrota projektori sähköverkosta ja annan pätevän huoltoteknikon huoltaa laite seuraavissa tapauksissa:
a
Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai risainen.
b
Nestettä on roiskunut projektoriin.
c
Projektori on altistunut vesisateelle tai vedelle.
d
Projektori ei toimi oikein, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Säädä ainoastaan käyttöohjeissa
kuvattuja säätimiä, sillä muiden säätimien virheellinen säätö voi johtaa vahinkoon ja vaatii usein
pätevän teknikon laajoja toimenpiteitä projektorin normaalin käyttökunnon palauttamiseksi.
e
Projektori on pudotettu tai sen ulkokuori on vaurioitunut.
f
Projektorin suorituskyky on muuttunut, tämä on merkki huoltotarpeesta.
Kun osien vaihto on tarpeen, varmista, että huoltoteknikko käyttää valmistajan määrittämiä varaosia,
jotka vastaavat ominaisuuksiltaan alkuperäisiä osia. Valtuuttamattomat osien vaihdot voivat aiheuttaa
tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
Kun tämän projektorin huolto tai korjaus on suoritettu, pyydä huoltoteknikkoa suorittamaan tavalliset
turvallisuustarkistukset projektorin käyttöturvallisuuden varmistamiseksi.
6
SUOMI
Vaihtovirtajohtoa koskevat vaatimukset
Tämän projektorin mukana toimitettu vaihtovirtajohto täyttää sen maan vaatimukset, jossa projektori on
hankittu.
PISTORASIAN TULEE OLLA LAITTEISTON LÄHELLÄ HELPPOPÄÄSYISESSÄ
PAIKASSA.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi
(SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY)
sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu
kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg =
elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen
uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai
paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat
sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
Tämän ohjekirjan turvallisuusmerkit
Tässä osiossa kuvataan ohjekirjassa esiintyvät turvallisuusmerkit. Seuraavat merkit ilmoittavat tärkeistä
projektorin turvallisuusohjeista. Noudata aina näiden merkkien turvallisuusohjeita.
Varoitus
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta kuoleman- tai vakavan
henkilövahingon vaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Noudata näitä ohjeita aina
käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
Huomio
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta henkilövahingon vaarasta, jos
ohjeita ei noudateta. Noudata näitä ohjeita aina käyttöturvallisuuden
takaamiseksi.
7
Käyttöä koskevat varotoimenpiteet
Koska tämä osio sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen projektorin
käyttöönottoa sen turvallisen ja virheettömän käytön takaamiseksi.
Varoitus
Seuraavissa tapauksissa on laitteen virta katkaistava, pistoke irrotettava sähköverkosta ja otettava
yhteyttä Canon-asiakaspalveluun. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•
•
•
•
•
•
Laitteesta tulee savua
Laitteesta tulee poikkeavaa hajua tai ääntä
Laitteesta pääsee voimakasta ääntä ja valolähde sammuu
Projektoriin on päässyt vettä tai muuta nestettä
Projektoriin on päässyt metallia tai muuta vierasta materiaalia
Projektori on kaatunut tai pudonnut ja sen ulkokuori on vaurioitunut
Varoitus
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä virtajohtoa käsitellessä. Jos seuraavia ohjeita ei noudateta,
seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
• Älä aseta esineitä virtajohdon päälle ja varmista, ettei johto jää projektorin alle. Virtajohto voi
vaurioitua.
• Älä peitä virtajohtoa matolla.
• Älä taita virtajohtoa liikaa, kierrä, vedä tai muuta sitä.
• Pidä virtajohto kaukana lämmityslaitteista ja muista lämpölähteistä.
• Älä käytä virtajohtoa, jos se on taittunut, kelattu rullalle tai sotkussa.
• Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä Canonasiakaspalveluun.
• Käytä ainoastaan virtajohtoa, joka vastaa tämän projektorin mukana toimitettua johtoa.
• Virtajohdon maajohdin on kytkettävä maadoitukseen. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.
• Kytke maajohdin ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan. Kun maajohdin irrotetaan, irrota
pistoke sitä ennen pistorasiasta.
Varoitus
Noudata seuraavia ohjeita, jotta lapset eivät voi vahingossa niellä pieniä osia.
• Pikkulapset voivat vahingossa niellä pieniä irto-osia, kuten kaukosäätimen paristoja, paristokotelon
pidikkeen ja säädettävät jalat, jolloin seurauksena voi olla tukehtuminen. Vanhempien/huoltajien on
pidettävä ne lasten ulottumattomissa. Jos lapset nielevät osia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
8
SUOMI
Varoitus
Noudata seuraavia virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin
seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
• Älä käytä virtalähdettä, jos sen jännite poikkeaa tyyppikilven jännitteestä (AC 100 – 240 V).
• Älä vedä virtajohdosta ja pidä kiinni pistokkeesta tai liittimestä irrottamisen aikana. Muutoin
virtajohto voi vaurioitua.
• Älä aseta metalliesineitä pistokkeen tai liittimen kosketusosiin.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen projektorin puhdistamista tai huoltoa.
• Älä irrota pistoketta tai liitintä märillä käsillä.
• Kiinnitä pistoke ja liitin paikoilleen koko syvyydeltä. Älä käytä vaurioitunutta pistoketta tai löysää
pistorasiaa.
• Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa, että kytkettyjen laitteiden kokonaisvirrankulutus ei ylitä
nimellisarvoa.
• Tarkista pistoke ja pistorasia säännöllisesti ja poista pistokkeen ja pistorasian välissä oleva pöly tai
lika.
Asennusta koskevat varotoimenpiteet
Varoitus
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin seurauksena voi olla
tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
•
•
•
•
Älä käytä projektoria kylpyhuoneessa tai suihkutilassa.
Älä käytä projektoria vesi- tai lumisateessa, meren rannalla tai vesilähteen lähellä.
Älä aseta nestettä sisältäviä astioita projektorin päälle.
Älä aseta projektoria paikkaan, jossa se voi altistua öljyiselle savulle tai höyrylle, kuten keittiön
työtasolle tai pöydälle jne.
• Älä kosketa itse projektoriin, sen virtajohtoon tai kaapeliin, jos salama on iskenyt,
Varoitus
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin seurauksena voi olla
tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
• Älä siirrä projektoria, ennen kuin olet kytkenyt virran pois päältä, poistanut pistokkeen pistorasiasta
ja irrottanut muut kaapelit.
• Älä poista projektorin ulkokuorta tai pura sitä. Projektorin sisäosa sisältää suurjännitteisiä osia sekä
kuumia osia. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai palovamman. Jos tarkistus, huolto tai korjaus on
tarpeen, ota yhteyttä Canon-asiakaspalveluun.
• Älä pura tai muuta projektoria (kulutusosat mukaan lukien) tai kaukosäädintä.
• Älä aseta esineitä projektorin aukkoihin, kuten ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin.
• Älä aseta paineenalaista purkkia ilmanpoistoaukkojen eteen. Purkin sisällön paine voi kasvaa
ilmanpoistoaukoista tulevan lämmön vuoksi ja seurauksena voi olla räjähdys.
• Projektorin käytön aikana laitteesta tulee voimakkaita valosäteitä, älä koskaan katso suoraan
projektorin linssiin. Muutoin seurauksena voi olla silmävamma. Varmista, että lapset eivät katso
linssiin.
RG2 IEC 62471-5:2015
• Kun pidät esitelmää projektorin edessä projektion aikana, pidä esitelmä paikasta, josta varjosi ei
heijastu näyttöön ja jossa projektorin valo ei häikäise sinua.
9
Huomio
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta turvallisuuden takaamiseksi.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
• Ilmanpoistoaukkojen ympärillä ja yllä oleva ulkokuori voi kuumentua projektion aikana. Jos
kyseisiin alueisiin kosketetaan käytön aikana, vaarana ovat käsien palovammat.
Älä koske kyseisiin alueisiin. Muutoin vaarana ovat palovammat. Varmista, että lapset eivät kosketa
kyseisiin alueisiin. Älä myöskään aseta metalliesineitä kyseisille alueille. Projektorista tulevan
lämmön vuoksi vaarana on muutoin onnettomuus tai henkilövahinko.
Huomio
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita.
• Älä aseta raskaita esineitä projektorin päälle tai istu/seiso sen päällä. Varmista, että lapset eivät
toimi niin. Projektori voi kaatua ja seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai henkilövahinko.
• Älä aseta projektoria epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Muutoin vaarana on projektorin
putoaminen tai kaatuminen, ja tämän seurauksena henkilövahinko.
• Linssien eteen ei saa asettaa mitään projisoinnin aikana. Muutoin
seurauksena voi olla palovamma tai tulipalo. Se voi aiheuttaa
projektoriin myös toimintahäiriöitä.
Pysäytä kuva väliaikaisesti käyttämällä projektorin "BLANK" (TYHJÄ)
-toimintoa. Katso lisätietoa osiosta "BLANK (TYHJÄ)" sivulla 15, 16.
• Kun puhdistat pölyä tai likaa projektorin linsseistä jne., älä käytä syttyviä suihkeita. Koska
projektorin sisällä olevan lampun lämpötila on korkea, se voi syttyä ja aiheuttaa tulipalon.
• Jos projektoria käytetään pitkään, sen sisälle voi kertyä pölyä. Seurauksena voi olla tulipalo tai
toimintahäiriö. Projektori on suositeltavaa huoltaa säännöllisesti. Pyydä lisätietoa huoltokuluista
ottamalla yhteyttä Canon-asiakaspalveluun.
Lamppua koskevat varotoimenpiteet
Projektori käyttää suuripaineista elohopealamppua, jota tulee käsitellä varoen ja alla olevien ohjeiden
mukaisesti.
Elohopealamppu on ominaisuuksiltaan seuraavanlainen.
• Iskut, hankaus tai lampun käyttö käyttöiän päätyttyä voi vahingoittaa lamppuja (tämän yhteydessä voi
kuulua voimakasta ääntä) tai aiheuttaa niiden palamisen.
• Lamppujen käyttöikä vaihtelee suuresti käyttöympäristön mukaan. Lamppujen sama käyttöikä ei ole
taattu, jotkin lamput voivat palaa muita lamppuja nopeammin.
• Lamppu tummuu ajan kuluessa.
Varoitus
Noudata seuraavia ohjeita, kun lamppu vaihdetaan tai kun lamppu vaurioituu. Muutoin seurauksena voi
olla sähköisku tai henkilövahinko.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen lampun vaihtamista.
• Kun lamppu on vaurioitunut, projektorin sisälle voi kertyä lasinsiruja. Ota yhteyttä Canonasiakaspalveluun, kun projektorin sisäosan puhdistus tai tarkistus ja lampun vaihto on tarpeen.
10
SUOMI
Huomio
Noudata seuraavia ohjeita lamppua käsitellessä.
•Älä kosketa lamppuun välittömästi käytön jälkeen. Katkaise laitteen virta ja odota noin
45 minuuttia, jotta lamppu ja projektori jäähtyvät riittävästi. Muutoin seurauksena voi olla
palovamma tai henkilövahinko lampun tai projektorin korkean lämpötilan vuoksi.
• Kun lampun vaihtoa koskeva ilmoitus on tullut näkyviin (LAMPUN näyttö (Katso lisätietoa osiosta
"Lampun vaihtoväli" sivulla 65)), lampun rikkoutumisvaara on suurempi. Vaihda lamppu uuteen
mahdollisimman pian.
• Jos lamppu on vaurioitunut, ilmanpoistoaukoista voi tulla lampun sisällä olevaa kaasua (sisältää
elohopeaa) ja pölyä. Jos näin käy, avaa välittömästi huoneen ikkunat ja ovet riittävän tuuletuksen
takaamiseksi. Jos hengität lampusta tulevaa kaasua tai sitä pääsee silmiin tai suuhun, ota
välittömästi yhteyttä lääkäriin.
• Kun käytetyt elohopealamput on hävitettävä, hävitä ne hehkulamppujen tapaan paikallisia
määräyksiä noudattaen.
Kaukosäätimen paristoa koskevat varotoimenpiteet
Varoitus
Noudata seuraavia pariston käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai
henkilövahinko.
•
•
•
•
Älä aseta paristoa avotuleen tai kohdista siihen lämpöä, aseta paristoa oikosulkuun tai pura paristoa.
Älä yritä ladata paristoa uudelleen.
Aseta paristo oikein + / – -merkintöjen mukaisesti.
Jos paristosta vuotaa nestettä ja sitä pääsee iholle, pese se huolellisesti pois vedellä.
3D-sisällön katselua koskeva huomautus
Huomio
Noudata seuraavia ohjeita 3D-sisältöä katsellessa.
• 3D-sisällön katselu ei ole suositeltavaa valoherkille potilaille, sydänvikoja omaaville potilaille,
raskaana oleville naisille, vanhuksille ja vakavasti sairaille ja/tai epilepsiapotilaille.
• 3D-sisällön katseleminen ei ole suositeltavaa, jos fyysinen kunto on heikko, lepo on tarpeen tai kun
alkoholia on nautittu.
• Lopeta 3D-sisällön katselu, jos seuraavia oireita esiintyy. Jos vastaava oire esiintyy, lopeta 3Dsisällön katselu välittömästi ja pidä tauko, kunnes oire menee ohi.
• Kuvat ovat kaksi kertaa epäselvempiä tai kuvaa ei nähdä kolmiulotteisesti.
• Väsymystä tai epämiellyttäviä tunteita esiintyy.
• Pidä taukoja, jos katselet 3D-sisältöä pitempään. Seurauksena voi olla silmien väsyminen. Jos 3Dsisältöä katsellaan pitkään tai kaltevasta kulmasta, silmät voivat rasittua.
• Vanhempien on oltava lasten kanssa ja lapsia on tarkkailtava, sillä lapset eivät osaa yhdistää
epämiellyttävää oloa 3D-sisällön katseluun. Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset eivät saa
katsella 3D-sisältöä.
• Optimaalinen 3D-katseluetäisyys näytöstä on noin 3 kertaa pystysuuntaiseen näytön kokoon nähden
tai sitä enemmän. Silmien tulee olla näytön tasolla.
11
Asennusta ja käsittelyä koskevat varotoimenpiteet
Varoitus
Älä asenna projektoria kosteaan paikkaan tai paikkoihin, joissa on paljon pölyä, öljyistä savua tai
tupakan savua. Se voi aiheuttaa optisten komponenttien, kuten linssin ja peilin likaantumisen, ja
johtaa kuvan laadun heikentymiseen. Lisäksi öljy voi heikentää muovia, mikä voi saada kattoon
asennetun projektorin putoamaan kiinnikkeestään.
• Älä käytä liimoja, voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä puhdistusaineita projektorin huoltoon. Ne
tarttuvat muoviin ja heikentävät sitä, mikä voi johtaa mahdollisesti projektorin putoamiseen, jos se on
asennettu kattoon.
• Varmista, että käytät kaikkia putoamisen eston toimenpiteitä asennettaessa projektoria korkeisiin
paikkoihin, esim. kun se asennetaan kattoon.
• Älä käytä linssin puhdistuspaperia tai linssin puhdistusainetta.
• Ennen kuin puhdistat linssiä, sammuta ensin projektori ja anna sen jäähtyä.
•
Käyttöturvallisuus
Noudata seuraavia projektorin kuljetusta koskevia ohjeita.
• Projektori on tarkkuuslaite. Älä kaada sitä tai kohdista siihen iskuja. Muutoin seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
• Jos pakkaus- tai iskunvaimentavissa materiaaleissa havaitaan vaurioita toimituksen yhteydessä, niitä ei saa
•
•
käyttää uudelleen projektorin kuljettamiseen tai toimitukseen. Projektorin suojausta ei voida taata, jos
pakkaus- tai iskunvaimentavissa materiaaleissa on vaurioita. Iskunvaimentavien materiaalien palaset voivat
lisäksi päästä projektorin sisään ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Irrota projektoriin liitetyt kaapelit. Jos projektoria käytetään kaapelit kytkettyinä, seurauksena voi olla
onnettomuus.
Vedä säädettävät jalat sisään.
Noudata seuraavia ohjeita projektorin asentamisen tai käytön aikana.
• Asenna projektori paikkaan, jossa ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen sekä seinän väliin jää yli 50 cm (1,6')
vapaata tilaa. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Älä asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu kosteudelle, pölylle, rasvaiselle savulle tai tupakansavulle.
•
•
•
Muutoin optiset osat (esim. linssit ja peili) altistuvat kontaminaatiolle ja seurauksena voi olla kuvalaadun
heikentyminen.
Älä kosketa linsseihin paljailla käsillä. Muutoin seurauksena voi olla kuvalaadun heikentyminen.
Jos projektori siirretään nopeasti alhaisesta lämpötilasta korkeaan lämpötilaan, tai jos projektorin
käyttöympäristön lämpötila nousee nopeasti, ilmankosteus voi kondensoitua projektorin linssiin tai peiliin.
Seurauksena voi olla epäselvä kuva. Odota, kunnes kondensoitunut kosteus haihtuu ja kuva palautuu
normaaliksi.
Älä asenna projektoria paikkaan, jonka ympäristölämpötila on korkea tai alhainen. Muutoin seurauksena voi
olla toimintahäiriö.
LX-MW500
Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C, Käyttöympäristön kosteustaso: 10 % - 90 % (ei tiivistymistä)
Säilytyslämpötila: -20 °C - 60 °C
LX-MU500
Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C, Käyttöympäristön kosteustaso: 10 % - 80 % (ei tiivistymistä)
Säilytyslämpötila: -20 °C - 60 °C
• Älä asenna projektoria suurjännitteisten sähkölinjojen tai sähkölähteen lähelle.
• Älä käytä projektoria pehmeällä alustalla, kuten matolla tai vaahtomuovialustalla jne. Muutoin lämpöä voi
kertyä projektorin sisälle ja seurauksena voivat olla toimintahäiriöt.
• Älä peitä jäähdytyspuhaltimen ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoja. Muutoin lämpöä voi kertyä
projektorin sisälle ja seurauksena voivat olla toimintahäiriöt.
• Älä aseta projektorin päälle esineitä, jotka voivat muuttaa muotoa tai väriä lämmön vuoksi.
• Kun projektoria käytetään yli 1500 m (4921') korkeudessa, kytke korkean käyttötila päälle.
• Älä harjaa tai hankaa projektorin yläkannen pintaa. Pinta voi vaurioitua.
12
SUOMI
Pakkauksen sisältö
(US)
(EU)
Projektori
(Kiina)
Virtajohto 1,8 m (70,8")
CD & QSG Tärkeää tietoa
Takuukortti
Tietokonekaapeli 1,8 m (70,8")
(5K.1VC09.501)
Kaukosäädin
(mallinumero: LV-RC08)
Paristo (mallinumero: CR2025)
13
Ulkoinen näkymä projektorista
1.
Etu-/yläpuoli
1
2
3
8
9
4
5
10
11
6
7
4
Taka-/alapuoli
12 13 14 15 16 17 18 19
27
25
26
29
5
20 21 22 23 24
28
28
29
28
28
5
Ulkoinen ohjauspaneeli
(Katso lisätietoa osiosta "Projektori" sivulla 15.)
2. Lampun suojus
3. Tuuletusaukko (lämpimän ilman poistoaukko)
4. Kaiutin
5. Säätöjalka
6. Projektorin linssit
7. Etuosan infrapuna-anturi
8. Linssien siirtymän säädin
9. Tarkennusrengas ja zoomausrengas
10. Tuuletusaukko (ilmanottoaukko)
11. Suodatinkansi
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
LAN-portti/HDBaseT-tulo
OHJAUS-portti
HUOLTO-portti**
USB-lähtö
HDMI-tuloliitin
HDMI/MHL-tuloliitin
Monitorin lähtö
PC-tuloliitin x 2
S-Video-tuloliitin
Äänitulo (RCA)
Äänitulo (stereo-miniliitin)
Äänilähtö (stereo-miniliitin)
Videotuloliitin
Kensington-lukitus
Turvatanko
Vaihtovirtajohdon tulo
Kattotelineen reiät
Suodatinkannen vapautuspainike
** Kun projektori ja tietokone liitetään USB-portin
kautta, tietokonetta voidaan käyttää kaukosäätimellä
(sivu YLÖS / sivu ALAS).
14
Projektori
1
2
3
4
5
6
1.
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
Tarkennusrengas
Säätää projisoidun kuvan tarkkuutta. Katso lisätietoa
osiosta "Kuvan koon ja laadun säätäminen" sivulla 36.
2. Zoomausrengas
Säätää projisoidun kuvan kokoa. Katso lisätietoa
osiosta "Kuvan koon ja laadun säätäminen" sivulla 36.
3. Linssien siirtymän säädin
Siirtää projektorin linssejä pystysuunnassa. Katso
lisätietoa osiosta "Projektorin linssien siirtäminen
pystysuunnassa" sivulla 23.
4. VIRRAN merkkivalo (POWER)
Syttyy tai vilkkuu, kun projektoria käytetään. Katso
lisätietoa osiosta "Merkkivalot" sivulla 69.
5. LÄMPÖTILAN merkkivalo (TEMP)
Punainen valo syttyy, jos projektorin lämpötila
nousee liian suureksi. Katso lisätietoa osiosta
"Merkkivalot" sivulla 69.
6. LAMPUN merkkivalo (LAMP)
Ilmoittaa lampun tilan. Syttyy ja vilkkuu, kun
lampussa on jokin ongelma. Katso lisätietoa osiosta
"Merkkivalot" sivulla 69.
7. MENU (VALIKKO)
Kytkee On-Screen Display (OSD) -valikon päälle.
Siirtyy takaisin edelliseen OSD-valikkoon, poistuu
ja tallentaa valikon asetukset. Katso lisätietoa
osiosta "Valikkojen käyttäminen" sivulla 32.
8. Yläosan infrapuna-anturi
I
I POWER (VIRTA) (PÄÄLLÄ/
9.
VALMIUSTILA)
Siirtää projektorin valmiustilaan tai päälle. Katso
lisätietoa osiosta "Projektorin käynnistäminen"
sivulla 31 ja "Projektorin sammuttaminen" sivulla
45.
10.
Vasen
11. BLANK (TYHJÄ)
Näytön kuvan piilottaminen. Katso lisätietoa osiosta
"Kuvan piilottaminen" sivulla 44.
12. Painikeäänet/nuolipainikkeet ( / Ylös,
/ Alas)
Korjaa manuaalisesti kulmallisesta projektiosta
aiheutuvat vääristyneet kuvat. Katso lisätietoa
osiosta "Trapetsivääristymän korjaaminen"
sivulla 37.
13. AUTO PC
Määrittää automaattisesti parhaat kuva-ajat
näytetylle kuvalle. Katso lisätietoa osiosta
"Kuvan automaattinen säätäminen" sivulla 36.
14. OK/IMAGE (OK/KUVA)
Suorittaa valitun On-Screen Display (OSD) valikkovalinnan.
Valitsee saatavilla olevan kuvan asetustilan.
Katso lisätietoa osiosta "Kuvatilan valitseminen"
sivulla 40.
15.
Oikea/
Aktivoi paneelin painikelukituksen. Katso
lisätietoa osiosta "Ohjauspainikkeiden
lukitseminen" sivulla 44.
Kun On-Screen Display (OSD) -valikko on
avattu, #10, #12, and #15 -painikkeilla voidaan
valita halutut valikkovalinnat ja suorittaa
asetuksien säädöt nuolipainikkeiden tavoin.
Katso lisätietoa osiosta "Valikkojen käyttäminen"
sivulla 32.
16. INPUT (TULO)
Näyttää lähteen valintapalkin. Katso lisätietoa
osiosta "Tulosignaalin kytkentä" sivulla 35.
Kun olet valinnut MHL-liitäntätilan ja
projektorin OSD on pois päältä, seuraavien
painikkeiden avulla voit säätää älylaitettasi:
nuolipainikkeet, OK/IMAGE (OK/KUVA),
AUTO PC.
10, 12 ja 15: nuolipainikkeet
Nuolipainikkeilla säädetään älylaitetta.
14. OK/IMAGE (OK/KUVA)
Vahvista painikkeella älylaitteen OSDnäytössä oleva valinta.
13. AUTO PC
Palaa painikkeella älylaitteen OSD-valikkoon
tai poistu siitä.
Siirry MHL-liitäntätilaan liittämällä MHL-laite
(ks. lisätietoa kohdasta "MHL-yhteensopivan
älylaitteen liittäminen" sivulla 26) ja
valitsemalla tulosignaaliksi HDMI/MHL (ks.
lisätietoa kohdasta "Tulosignaalin kytkentä"
sivulla 35).
MHL-laiteliitäntää koskeva huomautus (ks.
lisätietoa kohdasta "MHL-yhteensopivan
älylaitteen liittäminen" sivulla 26).
15
SUOMI
Ohjaimet ja toiminnot
Kaukosäädin: LV-RC08
9.
2
8
9
10
3
11
4
5
12
13
9
6
14
1
10.
11.
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
POWER (VIRTA) (PÄÄLLÄ/
VALMIUSTILA)
Siirtää projektorin valmiustilaan tai päälle. Katso
lisätietoa osiosta "Projektorin käynnistäminen"
12.
sivulla 31 ja "Projektorin sammuttaminen" sivulla
45.
INPUT (TULO)
13.
Näyttää lähteen valintapalkin. Katso lisätietoa
osiosta "Tulosignaalin kytkentä" sivulla 35.
Vasen
Valitsee halutut valikkovalinnat ja suorittaa säädöt.
Katso lisätietoa osiosta "Valikkojen käyttäminen"
sivulla 32.
14.
BLANK (TYHJÄ)
Näytön kuvan piilottaminen. Katso lisätietoa
osiosta "Kuvan piilottaminen" sivulla 44.
TIMER (AJASTIN)
Aktivoi tai säätää joitakin näytön ajastimen
perusasetuksia. Katso lisätietoa osiosta
"Painikkeen TIMER (AJASTIN) käyttäminen"
sivulla 44.
D.ZOOM (D ZOOM) (+, -)**
Suurentaa tai pienentää projektiokuvan kokoa.
Katso lisätietoa osiosta "Suurennus ja tietojen
haku" sivulla 38.
MUTE (MYKISTÄ)
Mykistää audion väliaikaisesti. Katso lisätietoa
osiosta "Äänen säätäminen" sivulla 45.
MENU (VALIKKO)
Kytkee On-Screen Display (OSD) -valikon päälle.
Siirtyy takaisin edelliseen OSD-valikkoon, poistuu
ja tallentaa valikon asetukset. Katso lisätietoa
osiosta "Valikkojen käyttäminen" sivulla 32.
I
I
** Kun projektori ja tietokone liitetään USB-portin
kautta, tietokonetta käyttävä kaukosäätimen toiminto
(sivu YLÖS / sivu ALAS) asetetaan.
16
Painikeäänet/nuolipainikkeet ( / Ylös,
/ Alas)
Korjaa manuaalisesti kulmallisesta projektiosta
aiheutuvat vääristyneet kuvat. Katso lisätietoa
osiosta "Trapetsivääristymän korjaaminen" sivulla
37.
AUTO PC
Määrittää automaattisesti parhaat kuva-ajat
näytetylle kuvalle. Katso lisätietoa osiosta "Kuvan
automaattinen säätäminen" sivulla 36.
Oikea/
Aktivoi paneelin painikelukituksen. Katso
lisätietoa osiosta "Ohjauspainikkeiden
lukitseminen" sivulla 44.
Kun On-Screen Display (OSD) -valikko on avattu,
#3, #9, ja #11 -painikkeilla voidaan valita halutut
valikkovalinnat ja suorittaa asetuksien säädöt
nuolipainikkeiden tavoin. Katso lisätietoa osiosta
"Valikkojen käyttäminen" sivulla 32.
FREEZE (PYSÄYTÄ)
Pysäyttää projektiokuvan. Katso lisätietoa osiosta
"Kuvan pysäyttäminen" sivulla 44.
OK/IMAGE (OK/KUVA)
Suorittaa valitun On-Screen Display (OSD) valikkovalinnan.
Valitsee saatavilla olevan kuvan asetustilan. Katso
lisätietoa osiosta "Kuvatilan valitseminen" sivulla
40.
VOL (ÄÄNENVOIMAKKUUS)
näppäimet (+, -)
Äänitason säätäminen. Katso lisätietoa osiosta
"Äänen säätäminen" sivulla 45.
Kun olet valinnut MHL-liitäntätilan ja
projektorin OSD on pois päältä, seuraavien
painikkeiden avulla voit säätää älylaitettasi:
nuolipainikkeet, OK/IMAGE (OK/KUVA), AUTO
PC.
3, 9 ja 11: nuolipainikkeet
Nuolipainikkeilla säädetään älylaitetta.
10. AUTO PC
Palaa painikkeella älylaitteen OSD-valikkoon
tai poistu siitä.
13. OK/IMAGE (OK/KUVA)
Vahvista painikkeella älylaitteen OSDnäytössä oleva valinta.
Siirry MHL-liitäntätilaan liittämällä MHL-laite
(ks. lisätietoa kohdasta "MHL-yhteensopivan
älylaitteen liittäminen" sivulla 26) ja
valitsemalla tulosignaaliksi HDMI/MHL (ks.
lisätietoa kohdasta "Tulosignaalin kytkentä"
sivulla 35).
MHL-laiteliitäntää koskeva huomautus (ks.
lisätietoa kohdasta "MHL-yhteensopivan
älylaitteen liittäminen" sivulla 26).
SUOMI
Kaukosäätimen käyttöönotto
Vedä liuskasta ennen kaukosäätimen käyttöä.
Kaukosäätimen toiminta-alue
Kaukosäätimen infrapuna-anturit (IR) sijaitsevat projektorin yläosassa.
Kaukosäätimen ja anturien välinen etäisyys saa olla korkeintaan
8 metriä (~ 26 jalkaa).
Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin infrapuna-anturien välissä
ole esteitä, jotka voivat estää infrapunasäteen.
•
Toimintoja ei välttämättä voida suorittaa, jos kaukosäätimen ja
projektorin välissä on esteitä.
•
Kaukosäädintä ei voida välttämättä käyttää, jos
infrapunavastaanottimeen kohdistuu suora auringonvalo tai
voimakas valo.
Kaukosäätimen pariston vaihto
1.
Vedä paristokotelo ulos.
Noudata kuvan ohjeita. Paina ja pidä lukitusvartta alhaalla ja vedä
paristokotelon pidike samalla ulos.
2.
3.
Aseta uusi paristo koteloon. Positiivisen navan on osoitettava
ulospäin.
Paina paristokotelo kaukosäätimeen.
•
Jos paristo vaihdetaan tyypiltään väärään paristoon, olemassa
on räjähdysvaara.
•
Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
•
Virheellisen paristotyypin käyttö voi johtaa räjähdykseen. Käytä ainoastaan tyypin litteää
CR2025 litiumparistoa.
•
Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräyksien mukaisesti. Hävitä käytetty paristo ripeästi.
Paristot voivat räjähtää, jos niitä käsitellään virheellisesti. Älä lataa, pura tai hävitä tuleen.
•
Käsittele paristoa huolellisesti ohjeiden mukaisesti.
•
Aseta paristo oikein kaukosäätimen positiivisten (+) ja negatiivisten (-) napaisuusmerkintöjen
mukaisesti.
•
Pidä paristot lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.
•
Kaukosäädin ja paristokotelot voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos pikkulapset nielevät niitä
vahingossa. Varmista, että ne ovat lasten ulottumattomissa. Jos ne niellään vahingossa, ota
välittömästi yhteyttä lääkäriin.
•
Poista paristo, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
•
Älä koskaan aseta paristoa suuhun, sillä se voidaan helposti niellä vahingossa. Jos paristo
niellään vahingossa, ota yhteyttä lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
•
Hävitä käytetty paristo käärimällä sen päät sellofaaniteipillä.
•
Jos paristosta vuotaa nestettä ja sitä pääsee iholle, pese se huolellisesti pois vedellä.
17
Kolmannen osapuolen ohjelmisto
Tämä tuote sisältää kolmannen osapuolen ohjelmistomoduuleja.
•
uIP (mikro IP) versio 0.9
Katso käyttöehdot alla olevasta lisenssiä koskevasta tekstistä.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Uudelleen jakaminen ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksilla tai muutoksitta sallitaan seuraavin
ehdoin:
1.
2.
3.
Lähdekoodin uudelleen jakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänilmoitusviesti, ehtoluettelo ja
seuraava vastuuvapauslauseke.
Binäärimuotoisessa uudelleen jakamisessa on asiakirjoihin ja/tai muihin jakelun mukana
toimitettuihin materiaaleihin kopioitava yllä oleva tekijänilmoitusviesti, ehtoluettelo ja seuraava
vastuuvapauslauseke.
Tekijän nimeä ei saa käyttää tämän ohjelmiston tuotteiden myynnin edistämiseen ilman
nimenomaista kirjallista lupaa.
TEKIJÄ TARJOAA TÄMÄN OHJELMISTON ``SELLAISENAAN'' MYÖNTÄMÄTTÄ MITÄÄN
SUORIA TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN
RAJOITTUMATTA, VÄLILLISET KAUPATTAVUUSTAKUUT JA SOPIVUUS TIETTYYN
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄ EI OTA MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUTA MISTÄÄN
SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ONNETTOMUUKSIIN LIITTYVISTÄ, ERITYISISTÄ,
ESIMERKILLISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN,
NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN
SAANTI; KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS; TAI LIIKETOIMINNAN
KESKEYTYMINEN) MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ TAI VASTUUTEORIASTA HUOLIMATTA, OLI
KYSEESSÄ SOPIMUS, ANKARA VASTUU TAI RIKKOMUS (MUKAAN LUKIEN
HUOLIMATTOMUUS TAI MUU), JOKA JOHTUU TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA
KYSEESSÄ OLEVAN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.
Kolmannen osapuolen ohjelmiston tuki
Canon Inc., Canonin tytäryhtiöt sekä myyntiyhtiöt eivät tarjoa tukipalvelua kyseisille ohjelmille. Emme
voi vastata teidän tai muiden tahojen kyselyihin tai kysymyksiin näitä ohjelmia koskien.
18
Projektorin sijoitus
SUOMI
Asennuspaikan valitseminen
Asennuspaikka valitaan huoneen ominaisuuksien tai omien makujen mukaan. Huomioi näytön koko ja
sijainti, sopivan pistorasian sijainti sekä projektorin ja muiden laitteistojen sijainti ja etäisyys.
Projektori on suunniteltu asennettavaksi yhteen mahdollisista asennuskohteista:
1. Eteen pöytä
3. Taakse katto
Valitse sijainti projektorin ollessa lattian lähellä
Valitse sijainti projektorin ollessa ripustettu
näytön edessä. Tämä on yleisin tapa sijoittaa
ylösalaisin katosta näytön takana.
projektori nopeaa asetusta ja kannettavuutta varten.
Tämä asennuskohde vaatii erityisen
takaprojektionäytön ja pätevän projektorin
kattoasennussarjan.
2. Taakse pöytä
Valitse sijainti projektorin ollessa lattian lähellä
näytön takana.
Huomaa, että erityinen takaprojektionäyttö
vaaditaan.
Aseta Taakse katto valikossa JÄRJESTELMÄN
ASETUS: Perus > Kuvan kääntö H/V, kun
projektori on kytketty päälle.
Aseta Taakse pöytä valikossa JÄRJESTELMÄN 4. Eteen katto
ASETUS: Perus > Kuvan kääntö H/V, kun
Valitse sijainti projektorin ollessa ripustettu
projektori on kytketty päälle.
ylösalaisin katosta näytön edessä.
Hanki hyväksyttävä kattoasennussarja
jälleenmyyjältä projektorin asentamiseksi kattoon.
Aseta Eteen katto valikossa JÄRJESTELMÄN
ASETUS: Perus > Kuvan kääntö H/V, kun
projektori on kytketty päälle.
Kattoasennus vaatii tähän projektoriin käytettävissä olevan kattoasennussarjan. Pyydä alan ammattilaista
suorittamaan asennus. Pyydä lisätietoa jälleenmyyjältä.
•
•
Tämän projektorin takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat hyväksyttämättömien
kattoasennussarjojen käytöstä tai kattoasennussarjan asentamisesta virheelliseen paikkaan.
Kun projektori on asennettu kattoon, kuvat voivat näkyä tummempana kuin pöytäasennuksessa.
Kyseessä ei ole tuotteen toimintahäiriö.
19
Projektion kuvan koon säätäminen
Projektorin linssien etäisyys näyttöön, zoomausasetus (jos saatavilla) ja videoformaatti vaikuttavat
projektiokuvan kokoon.
16:10 on tilan LX-MU500/LX-MW500 alkuperäinen kuvasuhde. Täydellisen kuvan näyttämiseksi 16:9
(laajanäyttö) kuvasuhteessa projektori voi muuttaa laajanäyttökuvan kokoa ja skaalausta projektorin
alkuperäisen leveyden mukaan. Tämä johtaa suhteessa pienempään korkeuteen, joka on 90% projektorin
alkuperäisestä korkeudesta.
4:3 kuvasuhde 16:10 näyttöalueella
16:9 kuvasuhde skaalattuna 16:10
näyttöalueelle
Täten kuvasuhde 16:9 ei käytä 10 % tämän projektorin näyttämän kuvan korkeudesta kuvasuhteessa
16:10. Tämä näkyy tummina (sammuneet) palkkeina 16:10 näyttöalueen ylä- ja alaosassa
(pystysuunnassa vastaavasti 5 % korkeus), kun skaalattu kuva suhteessa 16:9 näkyy projektorin
näyttöalueen 16:10 keskellä pystysuunnasta katsottuna.
Asenna projektori tasaiselle alustalle (esim. pöytä) linssit samansuuntaisesti näyttöön. Tämä estää kuvan
vääristymisen kulmallisissa projektioissa (tao projektion tapahtuessa kulmalliseen pintaan).
Nykyaikainen digitaalinen projektori ei projisoi suoraan eteenpäin (vanhempien elokuvaprojektorien
tapaan). Digitaaliset projektorit on sen sijaan suunniteltu projisoimaan hiukan yläkulmaan projektorin
vaakatason yläpuolelle. Tämän ansiosta ne voidaan sijoittaa suoraan pöydälle ja ne projisoivat eteen- ja
taaksepäin näyttöön, joka on sijoitettu niin, että näytön alareuna on pöydän tason yläpuolella (kaikki
huoneessa olevat näkevät näytön).
Kuten huomaat sivun 22 kaaviosta, tämän tyyppinen projektio aiheuttaa projisoidun kuvan alareunan
pystysuuntaisen poikkeaman projektorin vaakatasoon nähden.
Jos projektori on asetettu kauemmas näytöstä, projisoidun kuvan koko kasvaa ja pystysuuntainen
poikkeama kasvaa siihen suhteessa.
Kun näytön ja projektorin asentoa määritetään, ota huomioon projisoidun kuvan koko ja pystysuuntaisen
poikkeaman mitat, jotka ovat suoraan suhteessa projektioetäisyyteen.
Projisoidussa kuvassa on juovia
Tämä johtuu näytön pinnan häiriöstä, se ei ole toimintahäiriö. Vaihda näyttö tai säädä hiukan tarkennusta.
20
1.
2.
3.
4.
Valitse kuvan koko.
Katso taulukosta lähin arvo kuvan koon mukaan vasemmalla olevissa sarakkeissa "Kuvan koko".
Tarkista vastaava keskimääräinen etäisyys näytöstä tämän arvon rivin kohdalta sarakkeesta "Etäisyys
näytöstä: L". Tämä on projektioetäisyys.
Samalla rivillä näet oikeassa sarakkeessa arvon "Pystysuuntainen poikkeama (Hd)", joka on otettava
ylös. Tämän avulla määrität projektorin lopullisen pystysuuntaisen poikkeaman kuvan reunaan
nähden.
Projektorin suositeltu asento on kohdistettu pystysuunnassa näytön vaakasuuntaiseen keskustaan yllä
olevassa vaiheessa 2 määritetyllä etäisyydellä näytöstä ja yllä olevassa vaiheessa 3 määritetyllä
poikkeaman arvolla.
<Esimerkki>
LX-MU500: Jos käytät 16:10 kuvasuhdetta, 100-tuuman näyttöä, etäisyys näytöstä on 2,4 m ja
pystysuuntainen poikkeama on 7 cm zoomausasennon leveydeltä.
Projisoitu kuva voi vääristyä, jos projektori asennetaan kaltevasti ylös- tai alaspäin. Korjaa vääristymä
Keystone-toiminnolla. Katso lisätietoa osiosta "Trapetsivääristymän korjaaminen" sivulla 37.
Suositellun näytön koon määrittäminen tietylle etäisyydelle
Tämän menetelmän avulla voit määrittää oikean näytön koon huoneeseen projektorin hankkimisen
jälkeen.
1.
2.
3.
4.
Mittaa projektorin ja näytön asennuspaikan välinen etäisyys. Tämä on projektioetäisyys.
Katso alla olevasta taulukosta lähin mitattua etäisyyttä vastaava arvo Kuvan koko -sarakkeesta. Jos
minimi- ja maksimiarvot ovat saatavilla taulukossa, tarkista, että mitattu etäisyys on keskimääräisen
etäisyysarvon minimi- ja maksimietäisyyksien välillä.
Katso vasemmalle kyseisen arvon rivin kohdalta ja tarkista vastaava arvo "Kuvan koko". Se on
projektorin projektiokuvan koko kyseisellä projektioetäisyydellä.
Samalla rivillä näet oikeassa sarakkeessa arvon "Pystysuuntainen poikkeama (Hd)", joka on otettava
ylös. Tämän avulla määrität näytön lopullisen sijainnin projektorin vaakatasoon nähden.
<Esimerkki>
LX-MU500: Jos mitattu projektioetäisyys oli 2,5 m ja kuvasuhde on 16:10, lähin arvoväli sarakkeessa
"Etäisyys näytöstä: L" on 2,2 m - 3,5 m. Tämä rivi osoittaa, että 70 - 100 tuuman näyttö vaaditaan.
21
SUOMI
Projektorin asennon määrittäminen tiettyyn näytön kokoon
Projektorin asetelma
Kuvan koko vaihtelee näytön ja projektorin välisestä etäisyydestä.
Projektio edestä
W
B
Hd
H
A
A=B
L
P: Näytön ja projektorin etureunan välinen etäisyys
K: Projektiokuvan korkeus
LX-MW500 (16:10)
Kuvan koko
Diagonaalinen
koko
tuuma
cm
60
70
80
90
100
120
150
200
240
Leveys: W
Etäisyys näytöstä: L
Korkeus: H
Lyhin (laaja)
Pisin (Tele)
Pystysuuntainen
poikkeama (Hd)
tuuma
cm
tuuma
cm
tuuma
m
tuuma
m
tuuma
cm
51
59
68
76
85
102
127
170
204
129
151
172
194
215
258
323
431
517
32
37
42
48
53
64
79
106
127
81
94
108
121
135
162
202
269
323
57
67
76
86
95
114
143
190
228
1,4
1,7
1,9
2,2
2,4
2,9
3,6
4,8
5,8
91
106
122
137
152
182
228
-
2,3
2,7
3,1
3,5
3,9
4,6
5,8
-
1,6
1,9
2,1
2,4
2,6
3,2
4,0
5,3
6,4
4
5
5
6
7
8
10
13
16
152
178
203
229
254
305
381
508
610
LX-MU500 (16:10)
Kuvan koko
Diagonaalinen
koko
tuuma
cm
60
70
80
90
100
120
150
200
240
152
178
203
229
254
305
381
508
610
Leveys: W
Etäisyys näytöstä: L
Korkeus: H
Lyhin (laaja)
Hd
Pisin (Tele)
tuuma
cm
tuuma
cm
tuuma
m
tuuma
m
tuuma
cm
51
59
68
76
85
102
127
170
204
129
151
172
194
215
258
323
431
517
32
37
42
48
53
64
79
106
127
81
94
108
121
135
162
202
269
323
54
63
72
81
91
109
136
181
217
1,4
1,6
1,8
2,1
2,3
2,8
3,4
4,6
5,5
87
101
116
130
145
174
217
-
2,2
2,6
2,9
3,3
3,7
4,4
5,5
-
0,8
0,9
1,1
1,2
1,3
1,6
2,0
2,6
3,2
2
2
3
3
3
4
5
7
8
Yllä olevat luvut ovat likimääräisiä ja ne voivat poiketa hiukan todellisista mittauksista. Pysyvässä
asennuksessa Canon suosittelee testaamaan fyysisesti projektion koko ja etäisyys todellista
projektoria käyttäen ennen sen pysyvää asentamista, jotta projektorin optiset ominaisuudet
hyödynnetään. Täten voit määrittää tarkan asennusasennon, joka sopii parhaiten
asennuspaikkaan.
22
Linssien pystysuuntaisen säädön ansiosta projektorin asennus on joustavaa. Sen avulla projektori voidaan
sijoittaa hieman projisoitujen kuvien yläreunan ylä- tai alapuolelle.
Siirrä projektorin linssejä ylös- tai alaspäin sallitulla säätövälillä haluamasi kuvan asennosta riippuen.
Linssien säätimen käyttö:
Kierrä säädintä projisoidun kuvan asennon säätämiseksi.
Linssien säätöväli
LX-MW500
Siirtymä pystysuunnassa: +55 % - +57,5 %
0,025 H
H
0,05 H
LX-MU500
Siirtymä pystysuunnassa: +52,5% - +55%
0,025 H
H
0,025 H
•
Älä kiristä säädintä liikaa.
•
Linssien säätö ei heikennä kuvan laatua.
23
SUOMI
Projektorin linssien siirtäminen pystysuunnassa
Liitännät
Varmista seuraavat signaalilähdettä kytkiessä projektoriin:
1.
2.
3.
Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen liitäntöjä.
Käytä oikeita signaalikaapeleita kunkin lähteen kohdalla.
Varmista, että kaapelit ovat tiukasti paikoillaan.
•
Lue lisätietoa kunkin laitteen liitännöistä käyttöohjeesta.
•
Pyydä lisätietoa sen liitännöistä jälleenmyyjältä.
•
Kaikkia alla olevassa liitännässä näkyviä kaapeleita ei välttämättä toimiteta projektorin
mukana. Ne ovat kaupallisesti saatavilla elektroniikkaliikkeistä.
Tietokoneen tai monitorin liittäminen
Tietokoneen liittäminen
Projektori voidaan liittää sekä IBM®- että Macintosh®-tietokoneisiin tietokoneen tuloliittimen avulla.
Mac-sovitin vaaditaan, jos haluat liittää projektorin vanhempiin Macintosh-tietokonemalleihin.
Projektorin liittäminen kannettavaan tai pöytätietokoneeseen:
1.
2.
Liitä pakkauksen tietokonekaapelin yksi pää tietokoneen lähtöliittimeen D-Sub.
Liitä tietokonekaapelin toinen pää projektorin signaalin tuloliittimeen COMPUTER-1 tai
COMPUTER-2.
3. Jos haluat käyttää projektorin kaiutinta esitelmissä, liitä sopivan audiokaapelin yksi pää tietokoneen
audiolähtöön ja toinen pää projektorin liittimeen AUDIO IN.
4. Voit halutessa käyttää toista sopivaa audiokaapelia ja liittää kaapelin yhden pään projektorin
liittimeen AUDIO OUT ja toisen pään ulkoisiin kaiuttimiin (eivät kuulu pakkaukseen).
Liitäntöjen jälkeen audiota voidaan säätää projektorin On-Screen Display (OSD) -valikoilla. Katso
lisätietoa osiosta "Äänen säätäminen" sivulla 45.
Lopullisen kytkennän on oltava seuraavan kaavion mukainen:
Audiokaapeli (lisävaruste)
Tietokonekaapeli
(kuuluu pakkaukseen)
Kannettava tai pöytätietokone
Kaiuttimet
Audiokaapeli
(lisävaruste)
Monet kannettavat tietokoneet eivät kytke päälle ulkoisia videoportteja, kun ne liitetään
projektoriin. Yleensä painikeyhdistelmällä FN + F3 tai CRT/LCD ulkoinen näyttö kytketään päälle/
pois. Paikanna kannettavassa toimintopainike CRT/LCD tai toimintopainike monitorimerkillä. Paina
FN-painiketta ja toimintopainiketta samanaikaisesti. Katso lisätietoa tietokoneen
painikeyhdistelmistä tietokoneen ohjekirjoista.
24
•
Kun käytät pakkaukseen kuuluvaa kaapelia pitempää kaapelia, kuva ei välttämättä näy oikein.
•
Jotkin tietokoneet edellyttävät, että lisäliittimet tai analogiset RGB-lähtösovittimet liitetään
projektoriin.
Jos haluat nähdä esityksen läheltä monitorista sekä valkokankaalla, voit liittää projektorin MONITOROUT-signaalin lähtöliittimen ulkoiseen monitoriin.
Projektorin liittäminen monitoriin:
1.
2.
3.
Liitä pakkauksen tietokonekaapelin yksi pää tietokoneen lähtöliittimeen D-Sub.
Liitä tietokonekaapelin toinen pää projektorin signaalin tuloliittimeen COMPUTER-1.
Käytä toista tietokonekaapelia ja liitä kaapelin yksi pää monitoriin ja toinen pää projektorin
MONITOR-OUT lähtöön.
4. Jos haluat käyttää projektorin kaiutinta esitelmissä, liitä sopivan audiokaapelin yksi pää tietokoneen
audiolähtöön ja toinen pää projektorin liittimeen AUDIO IN.
5. Voit halutessa käyttää toista sopivaa audiokaapelia ja liittää kaapelin yhden pään projektorin
liittimeen AUDIO OUT ja toisen pään ulkoisiin kaiuttimiin (eivät kuulu pakkaukseen).
Liitäntöjen jälkeen audiota voidaan säätää projektorin On-Screen Display (OSD) -valikoilla. Katso
lisätietoa osiosta "Äänen säätäminen" sivulla 45.
Lopullisen kytkennän on oltava seuraavan kaavion mukainen:
Audiokaapeli (lisävaruste)
Tietokonekaapeli
(kuuluu pakkaukseen)
Kaiuttimet
Monitori
Audiokaapeli
(lisävaruste)
Kannettava tai pöytätietokone
Tietokonekaapeli
Kuvat eivät välttämättä näy oikein tulosignaalin ja kaapelin tyypistä riippuen.
Videolähdelaitteiden liittäminen
Voit liittää projektorin erilaisiin videolähdelaitteisiin, joissa on jokin seuraavista lähtöliittimistä:
• HDMI/MHL
• Komponenttivideo
• S-Video
• Video (komposiitti)
Sinun tulee liittää projektori videolähdelaitteeseen jollakin yllä mainituista liitäntätavoista, jotka tuottavat
kukin erilaisen videolaadun. Valitsemasi liitäntätapa riippuu projektorin ja videolähdelaitteen
yhteensopivista liittimistä alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti:
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) tukee pakkaamatonta videon tiedonsiirtoa yhteensopivien
laitteiden välillä (esim. DTV-virittimet, DVD-soittimet ja näytöt) yhtä kaapelia käyttäen. Se tarjoaa aidon
digitaalisen katselukokemuksen. Katso lisätietoa projektorin liittämisestä HDMI-laitteeseen osiosta
"HDMI-laitteen liittäminen" sivulla 26.
Digitaalinen TV-viritin ja DVD-soittimien lähdön komponenttivideo. Jos ne ovat saatavilla laitteissasi,
tämä liitäntätapa tulisi olla ensisijainen (komposiitti) videoon. Katso lisätietoa projektorin liittämisestä
komponenttivideolaitteeseen osiosta "Komponenttivideolähdelaitteen liittäminen" sivulla 27.
Jos videolähdelaitteessa on sekä komposiittivideo että S-Video-lähtö, valitse S-Video. Katso lisätietoa
projektorin liittämisestä S-Video-laitteeseen osiosta "S-Video-lähdelaitteen liittäminen" sivulla 28.
Jos videolähdelaitteessa on vain komposiittivideolähtöliittimet, liitä laite komposiittivideotuloon. Katso
lisätietoa projektorin liittämisestä komposiittivideolaitteeseen osiosta "Komposiittivideolähdelaitteen
liittäminen" sivulla 29.
25
SUOMI
Monitorin liittäminen
HDMI-laitteen liittäminen
Käytä HDMI-kaapelia, kun liität projektorin HDMI-laitteisiin.
Projektorin liittäminen HDMI-laitteeseen:
1. Liitä HDMI-kaapelin yksi pää videolaitteen HDMI-lähtöliittimeen.
2. Liitä kaapelin toinen pää projektorin tuloliittimeen HDMI-1/MHL tai HDMI-2.
Lopullisen kytkennän on oltava seuraavan kaavion mukainen:
HDMI-laite
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Kun liität projektorin HDMI-laitteeseen (esim. DVD-soitin) HDMI-liittimellä, musta väri voi näyttää
tummalta ja syvältä liitetyn laitteen tyypin mukaan.
• Tämä riippuu liitetyn laitteen mustasta tasoasetuksesta. Kuvien tietoa voidaan siirtää
digitaalisesti kahdella eri tavalla, niissä käytetään erilaisia mustatasoasetuksia. Tämän vuoksi
DVD-soittimien signaalilähdön tekniset määritykset vaihtelevat digitaalisen tiedonsiirtotavan
mukaan.
• Joissakin DVD-soittimissa on toiminto digitaalisten lähtösignaalien siirtotavan vaihtamiseen.
Jos DVD-soittimessasi on kyseinen toiminto, aseta se seuraavasti.
LAAJENNA tai TEHOSTETTU -> NORMAALI
• Katso lisätietoa DVD-soittimesi käyttöohjeesta.
• Kun valitset HDMI-tulon, projisoidussa kuvassa voi näkyvä virheelliset värit noin 1 sekunnin
ajan. Kyse ei ole tuoteviasta.
MHL-yhteensopivan älylaitteen liittäminen
Käytä MHL-kaapelia, kun liität projektorin älylaitteisiin.
Projektorin liittäminen älylaitteeseen:
1. Liitä MHL-kaapelin yksi pää älylaitteen MHL-lähtöliittimeen.
2. Liitä kaapelin toinen pää projektorin tuloliittimeen HDMI-1/MHL.
Lopullisen kytkennän on oltava seuraavan kaavion mukainen:
Älylaite
MHL-kaapeli
Kun MHL-yhteensopiva älylaite liitetään ja tulosignaali on HDMI/MHL, joillakin projektorin ja
kaukosäätimen painikkeilla voidaan säätää älylaitetta. Katso lisätietoa osiosta "Ohjaimet ja
toiminnot" sivulla 15.
26
•
Käytä MHL-kaapelia (myynnissä liikkeissä) ja MHL-HDMI-muunnosadapteria (myynnissä
liikkeissä), jotka täyttävät MHL-standardin. Kuvien projisointi ei välttämättä onnistu tai
liitetyssä laitteessa voi esiintyä häiriöitä tai se voi tuottaa lämpöä, jos käytössä on
vaatimustenvastaisia tuotteita.
•
Kuvat eivät välttämättä näy oikein liitetystä laitetyypistä ja asetuksista riippuen.
Liitetystä laitteesta riippuen toiminta voi poiketa tai tuotetta ei välttämättä voida käyttää
käyttötarkoitukseen projektorissa olevia ohjaimia ja kaukosäädintä käyttäessä.
•
Liitettyä laitetta ei voida käyttää projektorissa olevia ohjaimia ja kaukosäädintä käyttäessä,
kun MHL-HDMI-muunnosadapteri (myynnissä liikkeissä) on käytössä.
•
Jos kuvat eivät näy oikein, irrota MHL-kaapeli ja liitä se sitten uudelleen.
•
Kaikkien liitettyjen laitteiden toimintaa ei taata.
SUOMI
•
Komponenttivideolähdelaitteen liittäminen
Tarkista, onko videolähdelaitteessa käyttämättömiä komponenttivideoliittimiä saatavilla:
•
•
Jos liittimiä on olemassa, voit jatkaa tätä toimenpidettä.
Muutoin sinun tulee arvioida laitteen liitäntätapa uudelleen.
Projektorin liittäminen komponenttivideo-lähdelaitteeseen:
1.
Ota komponenttivideon ja RGB (D-Sub) -sovittimen välinen kaapeli ja liitä 3 RCA -tyypin liittimet
omaava pää videolähdelaitteen komponenttivideolähtöön. Sovita pistokkeiden väri liittimien väriin;
vihreä vihreään, sininen siniseen ja punainen punaiseen.
2. Liitä komponenttivideon ja RGB (D-Sub) -sovittimen välisen kaapelin toinen pää (D-Sub-tyypin
liittimellä) projektorin liittimeen COMPUTER-1 tai COMPUTER-2.
3. Jos haluat käyttää projektorin kaiutinta esitelmissä, liitä sopivan audiokaapelin yksi pää tietokoneen
audiolähtöön ja toinen pää projektorin liittimeen AUDIO IN.
4. Voit halutessa käyttää toista sopivaa audiokaapelia ja liittää kaapelin yhden pään projektorin
liittimeen AUDIO OUT ja toisen pään ulkoisiin kaiuttimiin (eivät kuulu pakkaukseen).
Liitäntöjen jälkeen audiota voidaan säätää projektorin On-Screen Display (OSD) -valikoilla. Katso
lisätietoa osiosta "Äänen säätäminen" sivulla 45.
Lopullisen kytkennän on oltava seuraavan kaavion mukainen:
Audiokaapeli (lisävaruste)
Komponenttivideon ja RGB
(D-Sub) -sovittimen välinen
kaapeli (lisävaruste)
Kaiuttimet
Audiokaapeli
(lisävaruste)
AV-laite
Jos valittu videokuva ei näy, kun projektori on kytketty päälle ja oikea videolähde on valittu,
tarkista, että videolähdelaite on kytketty päälle ja se toimii virheettömästi. Tarkista myös
signaalikaapelien oikeaoppinen liitäntä.
27
S-Video-lähdelaitteen liittäminen
Tarkista, onko videolähdelaitteessa käyttämättömiä S-Video-lähtöliittimiä saatavilla:
•
•
Jos liittimiä on olemassa, voit jatkaa tätä toimenpidettä.
Muutoin sinun tulee arvioida laitteen liitäntätapa uudelleen.
Projektorin liittäminen S-Video-lähdelaitteeseen:
1.
2.
3.
Liitä S-Video-kaapelin yksi pää videolähdelaitteen S-Video-lähtöliittimeen.
Liitä S-Video-kaapelin toinen pää projektorin liittimeen S-VIDEO.
Jos haluat käyttää projektorin kaiutinta esitelmissä, liitä sopivan audiokaapelin yksi pää tietokoneen
audiolähtöön ja toinen pää projektorin liittimeen V/O.
4. Voit halutessa käyttää toista sopivaa audiokaapelia ja liittää kaapelin yhden pään projektorin
liittimeen AUDIO OUT ja toisen pään ulkoisiin kaiuttimiin (eivät kuulu pakkaukseen).
Liitäntöjen jälkeen audiota voidaan säätää projektorin On-Screen Display (OSD) -valikoilla. Katso
lisätietoa osiosta "Äänen säätäminen" sivulla 45.
Lopullisen kytkennän on oltava seuraavan kaavion mukainen:
S-Video-kaapeli (lisävaruste)
Kaiuttimet
Audiokaapeli (lisävaruste)
Audiokaapeli
(lisävaruste)
AV-laite
28
•
Jos valittu videokuva ei näy, kun projektori on kytketty päälle ja oikea videolähde on valittu,
tarkista, että videolähdelaite on kytketty päälle ja se toimii virheettömästi. Tarkista myös
signaalikaapelien oikeaoppinen liitäntä.
•
Jos olet jo suorittanut komponenttivideoliitännän projektorin ja tämän S-Video-lähdelaitteen
välillä, sinun ei tarvitse liittää tähän laitteeseen S-Video-liitäntää, sillä kuvalaatu on heikompi
kyseisessä toissijaisessa liitännässä. Katso lisätietoa osiosta "Videolähdelaitteiden
liittäminen" sivulla 25.
•
Älä liitä kahta signaalia (esim. Video ja HDMI) yhdestä lähtölaitteesta.
SUOMI
Komposiittivideolähdelaitteen liittäminen
Tarkista, onko videolähdelaitteessa käyttämättömiä komposiittivideoliittimiä saatavilla:
•
•
Jos liittimiä on olemassa, voit jatkaa tätä toimenpidettä.
Muutoin sinun tulee arvioida laitteen liitäntätapa uudelleen.
Projektorin liittäminen komposiittivideo-lähdelaitteeseen:
1.
2.
3.
Liitä videokaapelin yksi pää videolähdelaitteen komposiittivideolähtöliittimeen.
Liitä videokaapelin toinen pää projektorin liittimeen VIDEO.
Jos haluat käyttää projektorin kaiutinta esitelmissä, liitä sopivan audiokaapelin yksi pää tietokoneen
audiolähtöön ja toinen pää projektorin liittimeen V/O.
4. Voit halutessa käyttää toista sopivaa audiokaapelia ja liittää kaapelin yhden pään projektorin
liittimeen AUDIO OUT ja toisen pään ulkoisiin kaiuttimiin (eivät kuulu pakkaukseen).
Liitäntöjen jälkeen audiota voidaan säätää projektorin On-Screen Display (OSD) -valikoilla. Katso
lisätietoa osiosta "Äänen säätäminen" sivulla 45.
Lopullisen kytkennän on oltava seuraavan kaavion mukainen:
Kaiuttimet
Audiokaapeli (lisävaruste)
Audiokaapeli
(lisävaruste)
AV-laite
Videokaapeli (lisävaruste)
•
Jos valittu videokuva ei näy, kun projektori on kytketty päälle ja oikea videolähde on valittu,
tarkista, että videolähdelaite on kytketty päälle ja se toimii virheettömästi. Tarkista myös
signaalikaapelien oikeaoppinen liitäntä.
•
Liitä tähän laitteeseen vain komposiittivideoliitäntä. jos komponenttivideo- ja S-Video-tulot
eivät ole käytettävissä. Katso lisätietoa osiosta "Videolähdelaitteiden liittäminen" sivulla 25.
•
Älä liitä kahta signaalia (esim. Video ja HDMI) yhdestä lähtölaitteesta.
29
Useiden eri lähteiden liittäminen HDBaseT:n avulla
HDBaseT on liitettävyysstandardi, joka yhdistää digitaalisen HD-video-, ääni-, Ethernet- ja erilaisia
ohjaussignaaleja. Kyseiset signaalit välitetään yhdellä CAT5e (tai sitä paremmalla) -kaapelilla jopa
100 metrin etäisyydellä. HDBaseT-kytkentämatriisia (saatavilla kaupallisesti) käyttäessä voit liittää useita
eri lähteitä projektoriin HDBaseT-liitäntää käyttäen.
•
Kun RJ45-kaapeli liitetään, vältä kaapelin kelausta ja yhteenkietoutumista, muutoin signaalissa
voi esiintyä häiriötä tai keskeytyksiä.
•
Alla oleva kuva on ainoastaan viitteellinen, todellinen kokoonpano voi vaihdella.
Kannettava tietokone
Ohjaava tietokone
Blu-ray-soitin
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
HDBaseT-matriisi
Projektori
LAN-kaapeli
30
•
Käytä suojattua LAN-kaapelia, jonka luokitus on vähintään CAT5e.
•
Suurin sallittu käyttöetäisyys on 100 m.
•
Joissakin ympäristöissä suurin sallittu käyttöetäisyys voi kuitenkin olla pienempi.
•
Älä käytä LAN-kaapelia, jos se on kelattu rullalle tai sotkussa.
•
Jos LAN-kaapeli liitetään tai irrotetaan projisoinnin aikana, siitä voi kuulua ääntä.
•
Liitettävyyttä kaikkiin myynnissä oleviin HDBaseT-lähettimiin ei taata.
•
Jotkin HDBaseT-lähettimet eivät välttämättä mahdollista virheetöntä projisointia, kun niitä
käytetään lähdelaitteen liittämiseen projektoriin.
•
Komennot eivät välity HDBaseT:n kautta, kun projektori on valmiustilassa.
Käyttö
SUOMI
Projektorin käynnistäminen
1.
Liitä virtajohto projektoriin ja pistorasiaan. Kytke pistorasian
kytkin päälle (jos olemassa). Tarkista, että projektorin VIRRAN
merkkivalo (POWER)-merkkivaloon syttyy oranssi valo, kun
virta on kytketty päälle.
•
Pyydä sähköasentajaa asentamaan maavuotokatkaisin. Kun
projektoria ei käytetä, katkaise virta katkaisimella.
•
Käytä laitteen kanssa vain alkuperäisiä lisävarusteita (esim. virtajohtoa) vaaratilanteiden, kuten
sähköiskujen ja tulipalon, välttämiseksi.
•
Käytä maavuotokatkaisimella varustettua pistorasiaa projektorin virransyöttöön turvallisuuden
takaamiseksi ongelmatilanteessa. Jos kyseistä pistorasiaa ei ole, pyydä jälleenmyyjää
asentamaan se.
2.
Paina painiketta II POWER (VIRTA) projektorissa tai
kaukosäätimessä projektorin käynnistämiseksi. Merkkivalossa
VIRRAN merkkivalo (POWER) vilkkuu ja palaa vihreä valo,
kun projektori on päällä.
Käynnistysprosessi kestää noin 30 sekuntia. Käynnistysvaiheen
lopussa näkyviin tulee käynnistyksen logo.
(Jos tarpeen) Kierrä tarkennusrengasta kuvan selkeyden
säätämiseksi.
•
Jos projektori on edelleen kuuma edellisestä käyttökerrasta, sen jäähdytyspuhaltimet toimivat
noin 90 sekunnin ajan ennen kuin lamppu syttyy.
•
Kun olet kytkenyt projektorin päälle, lampun käyttöiän säilyttämiseksi odota vähintään
5 minuuttia ennen sen sammuttamista.
•
Kun olet painanut painiketta
Kyse ei ole tuoteviasta.
3.
Jos projektori kytkettiin päälle ensimmäistä kertaa, valitse OSDkieli näytön ohjeita noudattamalla.
Jos sinua pyydetään syöttämään salasana, paina nuolipainikkeita
kuusilukuisen salasanan syöttämiseksi. Katso lisätietoa osiosta
"Salasanatoiminnon käyttäminen" sivulla 33.
Kytke kaikki laitteistot päälle.
Projektori käynnistyy hakien tulosignaaleja. Nykyinen skannattu
tulosignaali tulee näkyviin näytön vasempaan yläkulmaan. Jos
projektori ei havaitse hyväksyttävää signaalia, viesti 'Ei
signaalia' tulee näkyviin, kunnes tulosignaali löydetään.
Voit myös painaa painiketta TULO projektorissa tai
kaukosäätimessä haluamasi tulosignaalin valitsemiseksi. Katso
lisätietoa osiosta "Tulosignaalin kytkentä" sivulla 35.
4.
5.
6.
I
I
POWER (VIRTA), kuva voi väristä ennen kuin lamppu vakaantuu.
Jos tulosignaalin taajuus/resoluutio ylittää projektorin
käyttövälin, mustaan näyttöön tulee näkyviin viesti 'Alueen
ulkopuolella'. Valitse tulosignaali, joka sopii projektorin
resoluutioon tai aseta tulosignaaliksi alhaisempi asetus. Katso
lisätietoa osiosta "Ajoituskaavio" sivulla 74.
31
Valikkojen käyttäminen
Projektorissa on On-Screen Display (OSD) -valikot säätöjen ja asetuksien tekemiseen.
Alla on OSD-valikon yleinen kuvaus.
Päävalikon kuvake
NÄYTÄ
Päävalikko
Pois
Näytön väri
Kuvakulma
Keystone
Kulman säätö
Sijainti
Vaihe
H Kaikki pisteet
D Zoom
3D
3D-synkronointi
Korosta
Alavalikko
Nykyinen tulosignaali
Automaattinen
Status
16
0
Normaali
MENU
Analoginen RGB
Poistu
Siirry edelliselle
sivulle tai poistu.
Alla on esimerkki OSD-kielen asettamiseen.
1.
Paina painiketta MENU (VALIKKO)
projektorissa tai kaukosäätimessä OSDvalikon kytkemiseksi päälle.
3.
NÄYTÄ
Näytön väri
Kuvakulma
Keystone
Kulman säätö
Sijainti
Vaihe
H Kaikki pisteet
D Zoom
3D
3D-synkronointi
JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus
Pois
Esityksen ajastin
Kieli (Language)
Kuvan kääntö H/V
Automaattinen
Tyhjä ajastin
Paneelin Näppäinlukko
Uniajastin
Splash-kuva
Automaattinen
16
0
MENU
Poistu
Korosta painikkeilla / valikko
JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus.
Analoginen RGB
32
Analoginen RGB
4.
5.
JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus
Esityksen ajastin
Kieli (Language)
Kuvan kääntö H/V
Automaattinen
Tyhjä ajastin
Paneelin Näppäinlukko
Uniajastin
Splash-kuva
OK
Eteen pöytä
20 min
Poista käytöstä
Pois
Poista käytöstä
Canon
Normaali
Analoginen RGB
2.
Paina painiketta
valinnan Kieli
(Language) korostamiseksi ja paina OK/
IMAGE (OK/KUVA).
Eteen pöytä
20 min
Poista käytöstä
Pois
Poista käytöstä
Canon
MENU
Poistu
MENU
Poistu
Paina painiketta / / / haluamasi kielen
valitsemiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/
KUVA).
Paina painiketta MENU (VALIKKO)
projektorissa tai kaukosäätimessä
poistuaksesi ja asetuksien tallentamiseksi.
SUOMI
Salasanatoiminnon käyttäminen
Turvallisuussyistä ja luvattoman käytön estämiseksi projektorissa on valinta salasanan asettamiseen.
Salasana voidaan asettaa On-Screen Display (OSD) -valikossa. Katso lisätietoa OSD-valikon käytöstä
osiosta "Valikkojen käyttäminen" sivulla 32.
Käyttö on ongelmallista, jos otat lukitustoiminnon käyttöön ja unohdat salasanan. Tulosta tämä
ohjekirja (tarvittaessa) ja kirjoita salasana ylös tähän ohjekirjaan, säilytä ohjekirjaa varmassa
paikassa myöhempää käyttöä varten.
Salasanan asettaminen
Kun salasana on asetettu, projektoria ei voida käyttää, jos oikeaa salasanaa ei syötetä jokaisella
projektorin käynnistyskerralla.
1.
2.
3.
4.
Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt > Turvallisuusasetukset. Paina painiketta OK/IMAGE (OK/KUVA). Näkyviin tulee sivu Turvallisuusasetukset.
Korosta Käynnistä lukitus ja valitse Päällä painamalla / .
Kuten esitetty oikealla, neljä nuolipainiketta ( , , , )
Syötä uusi salasana
*
edustavat 4 lukua (1, 2, 3, 4). Syötä haluamasi salasana painamalla
nuolipainikkeita kuusilukuisen salasanan asettamiseksi.
Vahvista uusi salasana syöttämällä se uudelleen.
Kun salasana on asetettu, OSD-valikko palaa sivulle Turvallisuusasetukset.
MENU Takaisin
Syötetyt luvut näkyvät näytössä tähtimerkkeinä. Kirjaa salasana ylös
ja säilytä sitä varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten.
5.
Poistu OSD-valikosta painamalla MENU (VALIKKO).
Jos unohdit salasanan
Jos otat salasanatoiminnon käyttöön, sinua pyydetään syöttämään
kuusinumeroinen salasana projektorin päälle kytkemisen yhteydessä. Jos
syötät virheellisen salasanan, salasanan virheviesti (kuva oikealla) tulee
näkyviin kolmen sekunnin ajaksi, jonka jälkeen näkyviin tulee viesti
'ANNA SALASANA'. Voit yrittää uudelleen syöttämällä kuusilukuisen
salasanan, tai jos et ole kirjoittanut salasanaa ylös tähän ohjekirjaan ja et
millään muista salasanaa, voit resetoida salasanatoiminnon. Katso
lisätietoa osiosta "Salasanatoiminnon resetoiminen" sivulla 33.
Salasanavirhe
Yritä uudestaan.
Jos syötät virheellisen salasanan 5 kertaa peräkkäin, projektori sammuu automaattisesti lyhyessä ajassa.
Salasanatoiminnon resetoiminen
1.
2.
3.
4.
Kytke projektorin pois päältä. Katso lisätietoa osiosta "Projektorin sammuttaminen" sivulla 45.
Irrota virtajohto.
Paina pitkään projektorin painiketta MENU (VALIKKO) ja oikea, kunnes virtajohto kytketään
VIRRAN merkkivalo (POWER) -merkkivalon sammumisen jälkeen.
Salasanatoiminto on nyt resetoitu ja Käynnistä lukitus on Pois. Voit kytkeä projektorin päälle
syöttämättä salasanaa. Voit myös aktivoida lukitustoiminnon, aivan kuin asettaisit salasanan
ensimmäistä kertaa. Katso lisätietoa osiosta "Salasanan asettaminen" sivulla 33.
Salasanan vaihtaminen
1.
2.
3.
Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt > Turvallisuusasetukset > Muuta salasana.
Paina painiketta OK/IMAGE (OK/KUVA). Näkyviin tulee viesti 'ANNA NYKYINEN
SALASANA'.
Syötä vanha salasana.
•
Jos salasana on oikein, näkyviin tulee toinen viesti 'ANNA UUSI SALASANA'.
33
•
4.
Jos salasana on virheellinen, salasanavirheviesti tulee näkyviin kolmen sekunnin ajaksi ja viesti
'ANNA NYKYINEN SALASANA' pyytää yrittämään uudelleen. Voit peruuttaa muutoksen tai
kokeilla toista salasanaa painamalla painiketta MENU (VALIKKO).
Syötä uusi salasana.
Syötetyt luvut näkyvät näytössä tähtimerkkeinä. Kirjaa salasana ylös ja säilytä sitä varmassa
paikassa myöhempää käyttöä varten.
5.
6.
7.
Vahvista uusi salasana syöttämällä se uudelleen.
Olet onnistuneesti asettanut uuden salasanan projektoriin. Syötä uusi salasana seuraavalla projektorin
käynnistyskerralla.
Poistu OSD-valikosta painamalla MENU (VALIKKO).
Salasanatoiminnon käytöstä poistaminen
Poista salasanasuojaus käytöstä siirtymällä valikkoon JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt >
Turvallisuus-asetukset > Käynnistä lukitus OSD-valikon avaamisen jälkeen. Valitse Pois painamalla
/ . Näkyviin tulee viesti 'ANNA SALASANA'. Syötä nykyinen salasana.
•
Jos salasana on oikein, OSD-valikko palaa sivulle Turvallisuus-asetukset ja 'Pois' näkyy
rivillä Käynnistä lukitus. Sinun ei tarvitse syöttää salasanaa seuraavalla projektorin
käynnistyskerralla.
•
Jos salasana on virheellinen, salasanavirheviesti tulee näkyviin kolmen sekunnin ajaksi ja viesti
'ANNA SALASANA' pyytää yrittämään uudelleen. Voit peruuttaa muutoksen tai kokeilla
toista salasanaa painamalla painiketta MENU (VALIKKO).
Vaikka salasanatoiminto on poistettu käytöstä, säilytä vanha salasana varmassa paikassa. Jos
salasanasuojaus halutaan ottaa myöhemmin uudelleen käyttöön, vanha salasana on syötettävä.
34
SUOMI
Tulosignaalin kytkentä
Projektori voidaan liittää useaan eri laitteeseen samanaikaisesti. Se voi kuitenkin näyttää yhden
kokonaisen näytön yhdellä kertaa.
Varmista, että toiminto Autom. Haku valikossa TULO on Päällä (projektorin oletusasetus), jos haluat
projektorin hakevan signaaleja automaattisesti.
Voit myös manuaalisesti selata saatavilla olevia tulosignaaleja.
1.
2.
Paina painiketta TULO projektorissa tai kaukosäätimessä.
Lähteen valintapalkki tulee näkyviin.
Paina painiketta / , kunnes olet valinnut haluamasi signaalin
ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Kun tiedot on havaittu, valitut lähdetiedot tulevat näkyviin
näyttöön joidenkin sekuntien ajaksi. Jos projektoriin on liitetty
useita laitteita, toista vaiheet 1-2 toisen signaalin hakemiseksi.
•
Projisoidun kuvan kirkkaustaso muuttuu sen mukaisesti, kun
vaihdat eri tulosignaaleihin. Data (graafiset) "PC" -esitykset,
joissa käytetään enimmäkseen staattisia kuvia, ovat yleensä
kirkkaampia kuin "Video"-esitykset, joissa on enimmäkseen
liikkuvia kuvia (elokuvat).
•
Tulosignaalin tyyppi vaikuttaa saatavilla oleviin valintoihin
Kuvatila. Katso lisätietoa osiosta "Kuvatilan valitseminen"
sivulla 40.
•
Näytön alkuperäinen resoluutio tässä projektorissa on 16:10
kuvasuhde. Parhaan näytön kuvan saavuttamiseksi sinun
tulee valita tulosignaali ja käyttää tulosignaalia, joka toimii
kyseisellä resoluutiolla. Projektori skaalaa muut resoluutiot
'kuvasuhde'-asetuksen mukaan, jolloin kuva voi hiukan
vääristyä tai kuvan laatu heikentyä. Katso lisätietoa osiosta
"Kuvasuhteen valitseminen" sivulla 38.
35
Projektiokuvan säätäminen
Projektiokulman säätäminen
Projektorissa on kaksi säätöjalkaa. Kyseisten säätimien avulla
muutetaan kuvan korkeutta ja projektiokulmaa. Säädä projektoria
kiertämällä säätöjalkaa vaakasuuntaisen kulman hienosäätämiseksi.
Jalka voidaan palauttaa sisään ruuvaamalla takana olevaa
säätöjalkaa päinvastaiseen suuntaan.
Jos projektoria ei aseteta tasaiselle alustalle tai jos näyttö ja
projektori eivät ole samansuuntaisesti toisiinsa nähden,
projisoidusta kuvasta tulee puolisuunnikas. Korjaa tilanne osion
"Trapetsivääristymän korjaaminen" sivulla 37 ohjeiden mukaisesti.
•
Älä katso linsseihin lampun ollessa toiminnassa. Lampun
voimakas valo voi aiheuttaa silmävammoja.
•
Ruuvaa säätöpainiketta varoen, sillä se on kuumaa ilmaa
päästävän ilmanpoistoaukon lähellä.
Kuvan automaattinen säätäminen
Joissakin tapauksissa kuvanlaatu on optimoitava. Paina tällöin
painiketta AUTO PC projektorissa tai kaukosäätimessä. Kolmen
sekunnin kuluessa sisäänrakennettu Intelligent Auto Adjustment toiminto säätää uudelleen taajuuden ja kellon parhaan kuvalaadun
takaamiseksi.
Nykyisen lähteen tiedot näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa
3 sekunnin ajan.
•
Näyttö on tyhjä AUTO PC -toiminnon ollessa toiminnassa.
•
Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-signaali
(analoginen RGB) on valittu.
Kuvan koon ja laadun säätäminen
Voit säätää haluamasi koon siirtämällä tuotetta oikeaan
projektioetäisyyteen pienen zoomaussuhteen vuoksi. Asenna ja
säädä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Tarkennus kytkeytyy pois zoomauksen säätämisen jälkeen, säädä
tarkennus täten uudelleen. Jos kuva on erittäin epäselvä ja
tarkkuutta säädetään kuvan terävyyden parantamiseksi, projisoidun
kuvan koko muuttuu. Toista zoomauksen ja tarkennuksen säädöt
tarvittaessa vuoron perään.
Oikealla olevassa kuvassa, (A) Tarkennusrengas, (B)
Zoomausrengas
1.
2.
3.
4.
5.
36
Säädä Zoomausta. ((B) zoomausrenkaalla)
Kun välimatka on lyhyt/näyttö suuri, säädä rengas kokonaan
Laaja-asetukseen. Kun välimatka on pitkä/näyttö pieni, säädä
rengas kokonaan Tele-asetukseen.
Säädä tarkkuus. ((A) tarkennusrenkaalla)
Siirrä tuotetta edestakaisin näytön koon säätämiseksi.
Säädä tarkkuutta tarvittaessa uudelleen.
A
Tele
B
Laaja
SUOMI
Trapetsivääristymän korjaaminen
Trapetsivääristymä viittaa tilanteeseen, jossa projisoitu kuva vääristyy projisointikulman vuoksi.
Voit korjata tämän säätämällä projektorin korkeutta tai manuaalisesti
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
•
•
1.
2.
3.
Paina painiketta / projektorissa tai kaukosäätimessä
Keystone-korjaussivun avaamiseksi. Paina painiketta
trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan yläosassa. Paina
painiketta trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan alaosassa.
Paina painiketta trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan
vasemmalla puolella. Paina painiketta trapetsivääristymän
korjaamiseksi kuvan oikealla puolella.
Paina painiketta
Paina painiketta
OSD-valikossa
/ .
/ .
Paina painiketta MENU (VALIKKO) ja sen jälkeen / ,
kunnes NÄYTÄ-valikko näkyy korostettuna.
Paina painiketta valinnan Keystone korostamiseksi ja paina
OK/IMAGE (OK/KUVA). Näkyviin tulee korjaussivu
Paina painiketta
Paina painiketta
Keystone.
/ .
/ .
Paina painiketta trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan
yläosassa tai paina painiketta vääristymän korjaamiseksi kuvan alaosassa. Paina painiketta
trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan vasemmalla puolella. Paina painiketta
trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan oikealla puolella.
•
Voit korjata pysty- ja vaakasuuntaisia trapetsivääristymiä. Niiden säätöväli on kuitenkin
rajoitettu kyseiseen korjaukseen.
•
Kun trapetsivääristymän säätö suoritetaan, säätöarvo on näkyvissä. Kyseinen arvo ei tarkoita
projektiokulmaa.
•
Trapetsivääristymän säätöväli vaihtelee asennusolosuhteiden mukaan.
•
Kuvia ei välttämättä projisoida tavallisen suorakulmion muotoisena tai kuvasuhteessa 4:3
projektorin ja näytön asennusolosuhteista riippuen.
•
Kun trapetsivääristymä suoritetaan, resoluutio laskee. Tämän lisäksi monimutkaisia kuvioita
sisältäviin kuviin voi tulle juovia tai suorat linjat voivat vääristyä. Tämä ei johdu tuoteviasta.
•
Näyttöön voi tulla häiriötä trapetsivääristymän säätämisen aikana, tämä johtuu projisoidusta
videosignaalityypistä ja trapetsivääristymän asetusarvoista. Aseta trapetsivääristymän arvot
tällöin välille, jossa kuvan häiriöt häviävät.
•
Kun trapetsivääristymää säädetään, kuva ei välttämättä näy oikein tulosignaalityypin vuoksi.
Kulmavääristymän korjaaminen
Tämä toiminto mahdollistaa kunkin vääristyneen kuvan kulman säätämisen
täydellisen suorakulmaista kuvaa varten. Kuvan neljää kulmaa voidaan säätää
manuaalisesti asettamalla vaaka- ja pystysuunnan arvot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Paina painiketta MENU (VALIKKO) ja sen jälkeen / , kunnes
NÄYTÄ-valikko näkyy korostettuna.
Paina painiketta valinnan Kulman säätö korostamiseksi ja paina OK/
IMAGE (OK/KUVA). Näkyviin tulee korjaussivu Kulman säätö.
Paina painiketta / / / haluamasi kulman valitsemiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Säädä pystysuunnan arvoja painamalla / .
Säädä vaakasuunnan arvoja painamalla / .
Kun yksi kulmista on säädetty, paina MENU (VALIKKO) korjaussivulle Kulman säätö
palaamiseksi.
Voit painaa painiketta / / / toisen kulman valitsemiseksi ja toista vaihe 4-7 muiden säätöjen
suorittamiseksi.
37
Suurennus ja tietojen haku
Jos haluat nähdä projisoidun kuvan yksityiskohtia, suurenna kuvaa. Selaa kuvaa nuolipainikkeilla.
•
1.
2.
3.
4.
Kaukosäätimellä
Paina D.ZOOM (D ZOOM) +/- nähdäksesi zoomauspalkin.**
Paina D.ZOOM (D ZOOM) + suurentaaksesi kuvan keskiosan.
Paina painiketta toistuvasti, kunnes kuvan koko on sopiva.**
Selaa kuvaa kaukosäätimen nuolipainikkeilla ( , , , ).
Voit palauttaa kuvan alkuperäisen koon painamalla AUTO PC.
Voit myös painaa painiketta D.ZOOM (D ZOOM) -. Kun
painiketta painetaan uudelleen, kuva pienenee edelleen, kunnes
sen alkuperäinen koko palautuu.
•
1.
OSD-valikossa
Paina painiketta MENU (VALIKKO) ja sen jälkeen / , kunnes NÄYTÄ-valikko näkyy
korostettuna.
2. Paina painiketta valinnan D.ZOOM (D ZOOM) korostamiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/
KUVA). Zoomauspalkki tulee näkyviin.
3. Toista toimenpiteet 2-4 yllä olevassa osiossa "Kaukosäätimellä". Tai jos käytät projektorin
ohjauspaneelia, noudata seuraavia ohjeita.
4. Paina painiketta toistuvasti projektorissa kuvan suurentamiseksi haluttuun kokoon.
5. Voit selata kuvaa painamalla painiketta OK/IMAGE (OK/KUVA) siirtyäksesi suunnittelutilaan ja
selaa kuvaa painamalla nuolipainikkeita ( , , , ).
6. Selaa kuvaa projektorin tai kaukosäätimen nuolipainikkeilla ( , , , ).
7. Voit pienentää kuvan kokoa painamalla OK/IMAGE (OK/KUVA) siirtyäksesi takaisin zoomaus
sisään/ulos -toimintoon, ja paina painiketta AUTO PC kuvan alkuperäisen koon palauttamiseksi.
Voit myös painaa painiketta toistuvasti, kunnes alkuperäinen koko palautuu.
**Kun projektori ja tietokone liitetään USB-portin kautta, tietokonetta käyttävä kaukosäätimen toiminto
(sivu YLÖS / sivu ALAS) asetetaan.
Kuvaa voidaan selata vasta kuvan suurentamisen jälkeen. Voit suurentaa kuvaa edelleen
yksityiskohtia hakien.
Kuvasuhteen valitseminen
'Kuvasuhde' on kuvan leveyden suhde kuvan korkeuteen. Useimmat analogiset TV:t ja tietokoneet ovat
suhteessa 4:3, ja digitaaliset TV:t ja DVD:t ovat yleensä suhteessa 16:9.
Digitaalisen signaaliprosessoinnin tullessa käyttöön, tämän projektorin kaltaiset digitaaliset näytöt voivat
laajentaa ja skaalata kuvan lähtösignaalia dynaamisesti eri suhteeseen kuin kuvan tulosignaali.
Projisoidun kuvasuhteen muuttaminen (oli lähteen suhde mikä tahansa):
1.
2.
3.
38
Paina painiketta MENU (VALIKKO) ja sen jälkeen painiketta / , kunnes valikko NÄYTÄ
korostetaan.
Paina korostaaksesi valinnan Kuvakulma.
Paina / kuvasuhteen valitsemiseksi videosignaalin formaattiin ja näytön vaatimuksiin.
SUOMI
Lisätietoa kuvasuhteesta
Alla olevissa kuvissa mustat osiot ovat pois käytöstä ja valkoiset alueet käytössä. OSD-valikot
voidaan avata käyttämättömiin mustiin osiin.
1.
Automaattinen: Skaalaa kuvan suhteessa projektorin
alkuperäiseen resoluutioon vaakasuuntaisessa leveydessä tai
pystysuorassa korkeudessa. Tämän avulla voit käyttää
näytön parhaiten hyväksi muuttamatta kuvan kuvasuhdetta.
4:3 kuva
16:9 kuva
16:10 kuva
2.
3.
Todellinen: Kuva projisoidaan sen alkuperäisellä
resoluutiolla ja se sovitetaan näyttöalueeseen. Kun
tulosignaalien resoluutiot ovat alhaiset, projisoitu kuva
näkyy pienempänä kuin koko näyttöön sovitettu. Voit
tarvittaessa säätää zoomausta kuvan koon pienentämiseksi
tai suurentamiseksi. Voit myös säätää projektorin
tarkennusta kyseisten säätöjen jälkeen. Kun tulosignaalien
resoluutiot ovat suuremmat, projisoitu kuva skaalataan
suhteellisesti projektorin alkuperäiseen resoluutioon
vaakasuuntaisessa leveydessä tai pystysuuntaisessa
korkeudessa.
16:10: Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä
16:10 kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuviin, jotka
ovat jo suhteessa 16:10.
4:3 kuva
16:9 kuva
16:10 kuva
16:9 kuva
16:10 kuva
4.
5.
16:9: Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä
16:9 kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuviin, jotka
ovat jo suhteessa 16:9, kuten teräväpiirtoiset TV- ja 16:9suhteen DVD-elokuvat, sillä se näyttää ne ilman suhteen
muuttamista.
4:3: Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 4:3
kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuviin 4:3, kuten
tietokonemonitoreihin, vakiopiirtoisiin TV- ja 4:3-suhteen
DVD-elokuviin, sillä se näyttää ne ilman suhteen
muuttamista.
16:9 kuva
4:3 kuva
39
Esityksen aikana käytettävissä olevat toiminnot
Kuvatilan valitseminen
Projektorissa on esiasetuksena useita esimääritettyjä kuvatiloja, jotta
voit valita niistä parhaimman käyttöympäristöösi ja tulosignaalin
kuvatyyppiin.
Valitse toimintatila vaatimuksiesi mukaan seuraavasti.
• Paina painiketta OK/IMAGE (OK/KUVA) kaukosäätimessä tai
projektorissa toistuvasti, kunnes haluamasi tila on valittuna.
• Siirry valikkoon KUVA > Kuvatila ja paina / haluamasi
tilan valitsemiseksi.
Eri signaalityyppien kuvatilat
Eri signaalityyppeihin saatavilla olevat kuvatilat on annettu alla.
1. Esitys -tila: Sopii huomattavasti tekstiä sisältävien kuvien projisoimiseen.
2. Vakio -tila: Sopii tietokonenäyttöjen tai värillisten kuvien (elokuvien) jne. projisoimiseen.
3. sRGB -tila: Sopii valokuvien projisoimiseen sRGB:tä tukevasta digitaalisesta kamerasta. Sopii
sRGB-standardiin.
4. Elokuva -tila: Sopii värillisten kuvien (elokuvien) projisoimiseen.
5. DICOM -tila: Sopii lääketieteellisten kuvien (elokuvien) projisoimiseen.
Projektori ei ole lääketieteellisten kuvien katseluun tarkoitettu monitori. Sitä ei voi käyttää
röntgenkuvien tarkastelemiseen tai lääkinnälliseen tutkimukseen.
6. Käyttäjä 1/Käyttäjä 2 tila: Voit tallentaa kuvan laatua koskevat asetukset, jotka ovat mukautettuja
asetuksia. Voit valita tämän jälkeen tallennetut asetukset kuvatilana. Katso lisätietoa osiosta
"Käyttäjä 1/Käyttäjä 2-tilan asettaminen" sivulla 40.
Se määrittää tulosignaalin tietokonesignaaliksi tai videosignaaliksi ja palauttaa sitten kyseiseen
signaaliin viimeksi valitun kuvatilan automaattisesti.
Käyttäjä 1/Käyttäjä 2-tilan asettaminen
Saatavilla on kaksi käyttäjän määritettävissä olevaa tilaa, jos nykyiset kuvatilat eivät sovi tarpeisiisi.
Käyttäjä 1 (Perustuu esitystilaan) on tarkoitettu tietokonelähteille, ja Käyttäjä 2 (Perustuu vakiotilaan)
on tarkoitettu videolähteille.
1.
2.
3.
4.
5.
Paina MENU (VALIKKO) siirtyäksesi On-Screen Display (OSD) -valikkoon.
Siirry valikkoon KUVA > Kuvatila.
Paina painiketta / valinnan Käyttäjä 1 - Käyttäjä 2 valitsemiseksi.
Paina
muutettavan alavalikon valinnan valitsemiseksi ja arvon säätämiseksi painikkeella
Katso lisätietoa osiosta "Kuvalaadun säätäminen käyttäjätilassa".
Asetukset tallentuvat automaattisesti.
/
.
Kuvalaadun säätäminen käyttäjätilassa
Havaitun signaalityypin mukaan saatavilla on joitakin käyttäjän mukautettavissa olevia toimintoja, kun
Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2 -tila on valittu. Voit säätää kyseisiä toimintoja tarpeidesi mukaisesti.
Kirkkauden säätäminen
Korosta Kirkkaus valikossa KUVA ja säädä arvoja painamalla painiketta
kaukosäätimessä.
Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi kuva. Mitä pienempi kuva, sitä
tummempi kuva. Säätä tätä säädintä, jotta kuvan mustat alueet ovat
mustia ja tummien alueiden yksityiskohdat näkyvät.
/
+30
Säätäminen Kontrasti
Korosta Kontrasti valikossa KUVA ja säädä arvoja painamalla painiketta
kaukosäätimessä.
Mitä suurempi arvo, sitä suurempi kontrasti. Aseta tämän avulla
valkotason huippuarvo, kun olet sitä ennen säätänyt Kirkkausasetuksen valitun tulon ja katseluympäristön mukaan.
projektorissa tai
/
+70
projektorissa tai
-30
40
+50
0
+30
Korosta Väri valikossa KUVA ja säädä arvoja painamalla painiketta
kaukosäätimessä.
/
SUOMI
Säätäminen Väri
projektorissa tai
Pienempi asetus tuottaa vähemmän kyllästettyjä värejä. Jos asetus on liian korkea, kuvan värit ovat liian
voimakkaita, jolloin kuva on epärealistinen.
Säätäminen Sävy
Korosta Sävy valikossa KUVA ja säädä arvoja painamalla painiketta
kaukosäätimessä.
/
projektorissa tai
Mitä suurempi arvo, sitä punaisempi kuva. Mitä pienempi arvo, sitä vihreämpi kuva.
Säätäminen Terävyys
Korosta Terävyys valikossa KUVA ja säädä arvoja painamalla painiketta
kaukosäätimessä.
/
projektorissa tai
Mitä suurempi arvo, sitä terävämpi kuva. Mitä pienempi arvo, sitä pehmeämpi kuva.
Säätäminen BrilliantColor™
Korosta BrilliantColor™ valikossa KUVA ja valitse painamalla painiketta
kaukosäätimessä.
/
projektorissa tai
Tämä toiminto käyttää uutta värien prosessointialgoritmia ja järjestelmän tasotehostuksia paremman
kirkkauden saavuttamiseksi ja aidompien sekä kirkkaimpien värien näyttämiseksi. Se mahdollistaa yli
50 % suuremman kirkkauden keskisuurien sävyjen kuvissa, jotka ovat yhteisiä video- ja luonnollisissa
kuvissa, joten projektori tuottaa kuvat realistisissa ja aidoissa väreissä. Jos haluat projisoida kuvia
kyseisellä asetuksella, valitse Päällä. Jos et tarvitse sitä, valitse Pois.
Päällä on oletusasetus ja tämän projektorin suositeltu asetus. Kun Pois valitaan, Värilämpötila-toiminto
ja 6-aks. Värin säätö ei ole saatavilla.
Valinta Värilämpötila
Korosta Värilämpötila valikossa KUVA ja säädä arvoja painamalla painiketta
kaukosäätimessä.
/
projektorissa tai
Värilämpötila-asetuksien* saatavilla olevat valinnat vaihtelevat valitun signaalityypin mukaan.
1. Viileä: Kuva värjääntyy siniseksi. (kylmät värit).
2. Normaali: Kuva käyttää vakiovärejä.
3. Lämmin: Kuva värjääntyy punaiseksi. (lämpimät värit).
*Lisätietoa värilämpötiloista:
On olemassa monia eri sävyjä, joita pidetään "valkoisina" eri syistä. Yksi yleisimmistä valkoisen värin
esityksistä on "värilämpötila". Valkoinen väri, jonka värilämpötila on alhainen, on punavalkoinen.
Valkoinen väri, jonka värilämpötila on korkea, sisältää enemmän sinistä väriä.
6-aks. Värin säätö
Useimmissa asennuksissa värinhallinta ei ole tarpeen, kuten luokkahuoneissa, kokoushuoneissa tai
aulassa, kun valot ovat päällä tai kun ikkunoista tulee huoneeseen päivänvaloa.
Värinhallintaa tulee harkita vain pysyvissä asennuksissa, joissa valoisuutta säädellään (esim. johtokunnan
kokoushuoneet, istuntosalit ja kotiteatterit). Värinhallinta tarjoaa hienoja värisäätöjä tarkemman
värintoiston mahdollistamiseksi.
Oikeaoppinen värinhallinta saavutetaan vain kontrolloiduissa ja uudelleen tuotettavissa
katseluolosuhteissa. Sinun tulee käyttää värimittaria (värin valoisuusmittari) ja sopivia lähdekuvia värin
uudelleen toiston mittaamiseksi. Kyseiset välineet toimitetaan projektorin mukana. Projektorin
jälleenmyyjä antaa oikeaoppisia ohjeita ja tarjoaa jopa ammattilaisasentajan käyttöösi.
Värinhallinta tarjoaa kuusi säädettävää väriasetusta (RGBCMY). Kun valitset kunkin värin, voit säätää
sen asetusväliä ja kyllästystä erikseen makusi mukaan.
Jos olet hankkinut testilevyn, joka sisältää eri väritestimalleja ja jolla voidaan testata monitorien,
televisioiden, projektorien jne. värit, voit projisoida minkä tahansa levyn kuvan näyttöön ja tehdä säätöjä
valikossa 6-aks. Värin säätö.
41
Asetuksien säätäminen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Siirry valikkoon KUVA ja korosta 6-aks. Värin säätö.
Paina painiketta OK/IMAGE (OK/KUVA) ja sivu 6-aks. Värin säätö tulee näkyviin.
Korosta Valitse väri ja paina / värin valitsemiseksi valinnoista Punainen, Vihreä, Sininen,
Sinivihreä, Magenta tai Keltainen.
Paina
korostaaksesi valinnan Värisävy ja paina / kyseisen arvovälin valitsemiseksi. Kun
arvoväliä lisätään, saataville tulee useammasta kahden lähimmän värin suhteesta koostuvia värejä.
Katso oikealla olevasta kuvasta värien suhteet.
Jos esimerkiksi valitset värin Punainen ja asetat sen arvoksi 0,
vain projisoidun kuvan aito punainen väri valitaan. Kun sen
Keltainen
VIHREÄ
PUNAINEN
säätöväliä lisätään, käyttöön tulee keltaista ja magentaa lähellä
olevat punaiset värit.
Paina painiketta valinnan Värikylläisyys korostamiseksi ja sen
Magenta
Sinivihreä
arvojen säätämiseksi tarpeiden mukaan painamalla painiketta /
. Kaikki säädöt näkyvät kuvassa välittömästi.
SININEN
Jos esimerkiksi valitset värin Punainen ja asetat sen arvoksi 0,
vain aido punaisen värin kyllästys valitaan.
Paina painiketta
valinnan Kirkkaus korostamiseksi ja sen
arvojen säätämiseksi tarpeiden mukaan painamalla painiketta / . Tämä vaikuttaa valitsemasi
ensisijaisen värin kirkkaustasoon. Kaikki säädöt näkyvät kuvassa välittömästi.
Toista vaiheet 3 - 6 muiden värien säätämiseksi.
Varmista, että olet suorittanut kaikki haluamasi säädöt.
Poistu ja tallenna asetukset painamalla MENU (VALIKKO).
Kyllästys on kyseisen värin määrä videokuvassa. Alhaisemmat asetukset tuottavat vähemmän
kyllästettyjä värejä; asetus “0” poistaa kyseisen värin kuvasta kokonaan. Jos kyllästys on liian
suuri, kyseinen väri on liian voimakas ja epärealistinen.
Valinta Näytön väri
Jos projisointi tapahtuu värilliseen pintaan, kuten maalattuun värilliseen seinään, Näytön väri-toiminnon
avulla voit korjata projisoidun kuvan väriä, jotta lähteen ja projisoitujen kuvien mahdolliset värierot
vältetään.
Käytä kyseistä toimintoa valikossa NÄYTÄ > Näytön väri ja valitsemalla projektiopintaa lähinnä olevan
värin painikkeella / . Valittavissa on useita esikalibroituja värejä: Vaalean keltainen, Vaalean
punainen, Vaalean vihreä, Sininen, ja Blackboard.
42
SUOMI
Esityksen ajastimen asettaminen
Esityksen ajastin voi esittää esityksen ajan näytössä parempaa esityksien ajan hallintaa varten. Käytä
toimintoa seuraavasti:
1.
2.
Siirry valikkoon JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus > Esityksen ajastin ja paina painiketta OK/
IMAGE (OK/KUVA) sivun Esityksen ajastin näyttämiseksi.
Paina
korostaaksesi valinnan Esias. Aika ja asettaaksesi ajastimen ajan painikkeella / .
Ajaksi voidaan asettaa 1-5 minuuttia yhden minuutin astein, ja 5-240 minuuttia viiden minuutin
astein.
Jos ajastin on jo päällä, ajastin käynnistyy uudelleen aina kun Esias. Aika resetoidaan.
3.
Paina
korostaaksesi valinnan Ajastimen näyttö ja valitse ajastimen näkyminen näytössä
painikkeella / .
Valinta
Kuvaus
Aina
Näyttää ajastimen näytössä koko esityksen ajan.
1 min/2 min/3 min
Näyttää ajastimen näytössä 1/2/3 viimeisen minuutin ajan.
Ei milloinkaan
Piilottaa ajastimen näytöstä esityksen aikana.
4.
5.
Paina
korostaaksesi valinnan Sijainti ja asettaaksesi ajastimen painikkeella / .
Muistutuspaikka voidaan valita seuraavista valinnoista: näytön ylävasen, alavasen, yläoikea ja
alaoikea kulma.
Paina
korostaaksesi valinnan Laskentasuunta ja valitse haluamasi laskentasuunta painikkeella
/ .
Valinta
Kuvaus
Laske ylös
Arvon kasvaminen arvosta 1 esiasetettuun aikaan.
Laske alas
Arvon laskeminen esiasetuksesta arvoon 1.
6.
7.
8.
Paina korostaaksesi valinnan Äänimuistuttaja ja asettaaksesi äänimuistutuksen päälle tai pois
päältä painikkeella / . Jos valitset Päällä, laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä vähintään
30 sekunnin ajan ajanlaskennan aikana, kolme äänimerkkiä kuuluu ajastimen ajan kuluessa umpeen.
Voit kytkeä esityksen ajastimen päälle painamalla
ja / valinnan Päällä valitsemiseksi ja
paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Näkyviin tulee vahvistusviesti. Korosta Kyllä ja vahvista painamalla OK/IMAGE (OK/KUVA).
Viesti “Ajastin on päällä” tulee näkyviin näyttöön. Ajastin käynnistyy, kun ajastin on toiminnassa.
Jos vaihdat tulosignaalia tai painat painiketta AUTO PC ajastimen ollessa päällä, ajastin pysähtyy.
Peruuta ajastin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1.
2.
3.
Siirry takaisin Esityksen ajastin sivulle.
Paina ja / korostaaksesi valinnan Pois ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA). Näkyviin tulee
vahvistusviesti.
Korosta Kyllä ja vahvista painamalla OK/IMAGE (OK/KUVA). Viesti “Ajastin on pois päältä”
tulee näkyviin näyttöön.
43
Painikkeen TIMER (AJASTIN) käyttäminen
TIMER (AJASTIN) on monitoimipainike.
• Jos esityksen ajastin on pois päältä, tätä painiketta painamalla
näkyviin tulee vahvistusviesti. Voit halutessa kytkeä ajastimen
päälle tai pois päältä noudattamalla näytön ohjeita.
• Jos ajastin on jo päällä, tätä painiketta painamalla näkyviin tulee
vahvistusviesti. Voit halutessa kytkeä ajastimen käyntiin, päälle tai
pois päältä noudattamalla näytön ohjeita.
Kuvan piilottaminen
Jotta esittelijä saavuttaisi yleisön täydellisen huomion, voit käyttää
toimintoa BLANK (TYHJÄ) projektorissa tai kaukosäätimessä näytön
kuvan piilottamiseksi. Paina mitä tahansa painiketta projektorissa tai
kaukosäätimessä kuvan palauttamiseksi. Näytön oikeaan alakulmaan
tulee näkyviin 'TYHJÄ' kuvan ollessa piilossa.
Voit asettaa tyhjän kuvan ajan JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus >
Tyhjä ajastin valikossa, jotta projektori palauttaa kuvan automaattisesti
aikajakson päätyttyä, kun tyhjässä näytössä ei suoriteta mitään
toimintoja.
Kun painat BLANK (TYHJÄ), projektori siirtyy Taloudellinen-tilaan automaattisesti.
Älä peitä projektiolinssejä projisoinnin aikana, muutoin peittävä kohde voi kuumentua ja
epämuodostua tai jopa aiheuttaa tulipalon.
Ohjauspainikkeiden lukitseminen
Lukitsemalla projektorin ohjauspainikkeet voit estää projektorien asetuksien muuttamisen vahingossa
(esim. lapsien toimesta). Kun toiminto Paneelin Näppäinlukko on päällä, projektorin ohjauspainikkeet
eivät toimi painiketta I POWER (VIRTA) lukuun ottamatta.
I
1.
Paina painiketta
projektorissa tai kaukosäätimessä tai siirry
valikkoon JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus > Paneelin
Näppäinlukko ja valitse Päällä painamalla painiketta /
projektorissa tai kaukosäätimessä.
2. Näkyviin tulee vahvistusviesti. Vahvista painamalla Kyllä.
Vapauta paneelin painikelukitus painamalla mitä tahansa projektorin
painiketta kerran, jolloin näkyviin tulee paneelin lukituksen varoitus.
Kun varoitus on näkyvissä, paina painiketta
uudelleen
projektorissa tai kaukosäätimessä. (Paina ja pidä alhaalla painiketta projektorissa 3 sekunnin ajan).
Voit myös käyttää kaukosäädintä valikkoon JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus > Paneelin
Näppäinlukko siirtymiseksi ja valitse painikkeella / valinta Pois.
•
Kaukosäätimen painikkeet ovat edelleen käytössä, kun paneelin painikelukitus on käytössä.
•
Jos painat painiketta I POWER (VIRTA) projektorin kytkemiseksi pois päältä poistamatta
paneelin painikelukitusta, projektori on edelleen lukitustilassa seuraavalla käynnistyskerralla.
I
Kuvan pysäyttäminen
Paina painiketta FREEZE (PYSÄYTÄ) kaukosäätimessä kuvan
pysäyttämiseksi. Sana 'PYSÄYTYS' näkyy näytön vasemmassa
yläkulmassa. Vapauta toiminto painamalla mitä tahansa painiketta
projektorissa tai kaukosäätimessä.
Vaikka kuva olisi pysäytetty näyttöön, kuvat näkyvät videossa tai
muussa laitteessa. Jos liitetyissä laitteissa on aktiivinen audiolähtö,
kuulet audion edelleen, vaikka kuva olisi pysäytetty näyttöön.
Älä pysäytä kuvaa näyttöön pitkäksi aikaa, muutoin näyttöön voi
tulla jälkikuvia.
44
Alla kuvatut äänen säädöt vaikuttavat projektorin kaiuttimeen. Varmista, että olet tehnyt oikean liitännän
projektorin audiotuloon. Katso audiotulon liitäntäohjeet osiosta "Liitännät" sivulla 24.
Äänen mykistäminen
Voit poistaa äänen väliaikaisesti painamalla kaukosäätimen painiketta
MUTE (MYKISTÄ) tai:
1.
2.
3.
Paina painiketta MENU (VALIKKO) ja sen jälkeen / , kunnes
JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt-valikko näkyy
korostettuna.
Paina painiketta valinnan Ääniasetukset korostamiseksi ja
paina OK/IMAGE (OK/KUVA). Näkyviin tulee sivu
Ääniasetukset.
Korosta Mykistä ja paina / valinnan Päällä valitsemiseksi.
Äänitason säätäminen
Säädä äänitasoa painamalla kaukosäätimen painiketta VOL +/- tai:
1.
2.
Toista yllä kuvatut toimenpiteet 1-2.
Paina korostaaksesi valinnan Äänenvoimakkuus ja paina
valitsemiseksi.
/
haluamasi äänitason
Projektorin valikkonäytön mukauttaminen
On-Screen Display (OSD) -valikot voidaan asettaa omien vaatimuksien mukaan. Seuraavat asetukset
eivät vaikuta projektorin asetuksiin, toimintaan tai tehoon.
•
•
•
•
Valikon näyttöaika valikossa JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt > Valikkoasetukset
asettaa OSD-näytön toiminta-ajan viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen. Aikaväliksi voidaan
asettaa 5 - 30 sekuntia viiden sekunnin astein. Valitse sopiva aikaväli painikkeella / .
Valikon sijainti valikossa JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt > Valikkoasetukset asettaa
OSD-näytön sijainnin viiden eri sijainnin joukosta. Valitse haluamasi kohta painikkeella / .
Kieli (Language) valikossa JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus asettaa OSD-valikkojen kielen.
Katso lisätietoa osiosta "Valikkojen käyttäminen" sivulla 32.
Splash-kuva valikossa JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus asettaa haluamasi logon näyttöön
projektorin käynnistymisen aikana. Valitse haluamasi näyttö painikkeella / .
Projektorin sammuttaminen
1.
2.
3.
4.
Paina II POWER (VIRTA) ja näkyviin tulee vahvistusviesti.
Jos et vastaa muutaman sekunnin aikana, viesti häviää.
Paina painiketta II POWER (VIRTA) toisen kerran. VIRRAN
merkkivalo (POWER) vilkkuu oranssi valo, projektiolamppu
sammuu ja puhaltimet toimivat edelleen noin 90 sekunnin (LXMW500)/120 sekunnin (LX-MU500) ajan projektorin
jäähdyttämiseksi.
Kun jäähdytysprosessi päättyy, merkkivalo VIRRAN
merkkivalo (POWER) palaa oranssina ja puhaltimet pysähtyvät.
Irrota virtajohto pistokkeesta, jos projektoria ei käytetä pitkään
aikaan.
•
Suojaa lamppu välttämällä projektorin käyttöä jäähdytyksen
aikana.
•
Älä irrota virtajohtoa ennen kuin projektori on sammunut kokonaan tai jäähdytyksen aikana.
45
SUOMI
Äänen säätäminen
•
Jos projektoria ei ole sammutettu oikein, lampun suojaamiseksi puhaltimet käyvät muutaman
minuutin ajan sen jäähdyttämiseksi, kun yrität käynnistää projektorin uudelleen. Paina
uudelleen painiketta I POWER (VIRTA) projektorin käynnistämiseksi puhaltimien
pysähtymisen jälkeen ja merkkivaloon VIRRAN merkkivalo (POWER) syttyy oranssi valo.
I
46
Tämä projektori tukee 3D-sisällön katselua DLP Link -järjestelmällä.
Tämä projektori tukee 3D-kuvasignaaleja formaatissa Frame Sequential/Frame Packing/Top-Bottom/
Side-By-Side.
Tarvitset seuraavat 3D-sisällön projektioon ja katselemiseen.
•
•
•
3D-sisältöä tuottava laite. Esimerkiksi grafiikkakortin omaava tietokone ja 3D-kuvia tukeva
ohjelmisto.
3D-sisältö
DLP-Link-tekniikka tukevat elektroniset 3D-lasit (144 Hz yhteensopivat)
Kaikki 3D-lasit eivät toimi oikein.
Tuettu 3D-signaali
Katso lisätietoa tuetuista ajoituksista eri 3D-formaateissa osiosta "Ajoituskaavio" sivulla 74.
3D-sisällön katseleminen tietokoneelta:
1. Liitä projektori tietokoneeseen tietokonekaapelilla.
Kun projektori liitetään tietokoneeseen, varmista, että kytket tietokoneen lähtösignaalin niin, että se
toimii vain projektorin kanssa (älä käytä kaksoistilaa).
2. Aktivoi 3D-signaalin lähetys projektoriin liitetystä tietokoneesta.
3. Kytke DLP-Link-järjestelmän 3D-lasit päälle ja katsele sisältöä niiden avulla.
4. Valitse oikea 3D-formaatti asetukseen "3D".
5. Jos et näe 3D-kohteita, muuta asetusta "3D-synkronointi" OSD-valikossa.
3D-sisällön katseleminen HDMI-laitteesta:
1. Liitä projektori tietokoneeseen HDMI-kaapelilla.
2. Aktivoi 3D-signaalin lähetys projektoriin liitetystä HDMI-laitteesta.
3. Kytke DLP-Link-järjestelmän 3D-lasit päälle ja katsele sisältöä niiden avulla.
4. Valikon 3D oletusasetus on Automaattinen ja projektori valitse automaattisesti oikean 3Dformaatin, kun 3D-sisältö havaitaan. Jos projektori ei tunnista 3D-formaattia, vaihda "3D"-asetusta ja
valitse 3D-tila.
5. Jos et näe 3D-kohteita, muuta asetusta "3D-synkronointi" OSD-valikossa.
•
3D-kuvien katselu voi olla vaikeaa, jos huoneen valaistus on liian kirkas. Jos huoneessa on
hehkulamppuja (50 Hz), valo voi värähdellä 3D-lasien käytön aikana. Jos näin käy, kytke
hehkulamput himmeämmäksi tai pois päältä.
•
Et voi muuttaa kuvatilaa 3D-sisällön katselun aikana.
3D-sisällön katselua koskevat varotoimenpiteet
•
3D-sisältöä eivät saa katsella henkilöt, joilla on valoherkkää epilepsiaa, sydänvikoja, tai
raskaana olevat henkilöt, vanhukset, vakavista sairauksista kärsivät henkilöt tai
epilepsiakohtauksista kärsineet henkilöt.
3D-sisällön katselu voi pahentaa olemassa olevia ongelmia.
•
Älä katsele 3D-sisältöä, jos olosi on epämukava tai jos olet väsynyt.
Älä myöskään katsele 3D-sisältöä, jos olet väsynyt tai nauttinut alkoholia.
•
Jos huomaat seuraavia oireita, lopeta 3D-sisällön katselu välittömästi ja odota, kunnes oireet
häviävät.
- Jos kuva vaikuttaa kaksinkertaiselta tai 3D-vaikutus ei ole selkeä.
- Lopeta katseleminen, jos havaitset muutoksia fyysisessä kunnossasi (esim. väsymys,
huono olo).
- Kun katselet kiertävää, pyörivää tai heilahtelevaa 3D-sisältöä, voit tuntea liikkuvasi, jolloin
voi esiintyä "merisairauden" tapaisia oireita.
•
3D-sisällön pitkäaikainen katselu voi rasittaa silmiä. Pidä tämän vuoksi säännöllisiä taukoja.
Jos 3D-sisältöä katsellaan liian pitkään tai kulmasta, silmät voivat rasittua jne.
47
SUOMI
3D-sisällön katselu
48
•
Aikuisten on aina valvottava 3D-sisältöä katselevia lapsia.
Lapset eivät välttämättä osa kertoa, jos heillä esiintyy pahaa oloa 3D-sisällön katselemisen
aikana, tarkkaile lasta tästä syystä.
3D-sisällön katselun vähimmäisikä on kuusi vuotta.
•
Varmista, että olet oikean etäisyyden päässä näytön etuosasta 3D-sisällön katselun aikana.
Varmista, että etäisyys on vähintään kolmikertainen näytön korkeuteen nähden 3D-sisältöä
katsellessa ja että silmät ovat näytön tasolla.
•
Kuvalähde voidaan kääntää.
Tarkista, että asetukset ovat virheettömät ja että 3D-tehostusta käytetään oikein.
Jos kuva on käänteinen ja vasemman ja oikean silmän kuvat ovat käänteiset, 3D ei toimi, jolloin
silmät voivat rasittua ja katselijat voivat havaita epämiellyttävää oloa.
Valvonta ja hallinta tietokoneella
SUOMI
Voit käyttää projektoria tietokoneen verkkoselaimella tai PJLink™-sovelluksella oikeaoppista LANkaapeliliitäntää ja LAN-asetuksia käyttämällä, kun tietokone ja projektori on liitetty samaan LANverkkoon.
Tämä projektori tukee Crestron®-ohjelmistoa ja PJLink™-sovellusta.
Esimerkki projektorin liittämisestä tietokoneeseen.
Ulkoinen keskitin
Tietokone
LAN-kaapeli (lisävaruste)
(tulee tukea 100BASE-TX tai 10BASE-T -ratkaisua.)
•
Kun käytössä on ulkoinen keskitin tai reititin, käytä luokan 5 (tai sitä paremman luokan) suoraa
kaapelia. (Ristikaapelia voidaan käyttää joissakin keskittimissä ja reitittimissä. Katso lisätietoa
vastaavista asiakirjoista).
•
Älä kosketa LAN-liittimen ja LAN-kaapelin metalliosiin, koska kehosta voi tulla staattista
sähköä, jonka seurauksena projektori voi vaurioitua.
Asetukset LAN asetukset
DHCP-ympäristössä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Varmista, että projektori ja tietokone on liitetty oikein samaan LAN-verkkoon.
Paina painiketta MENU (VALIKKO) ja sen jälkeen / , kunnes JÄRJESTELMÄN ASETUS:
Kehittynyt-valikko näkyy korostettuna.
Paina painiketta valinnan LAN asetukset korostamiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Näkyviin tulee sivu LAN asetukset.
Paina korostaaksesi valinnan DHCP ja paina / asetuksen Päällä valitsemiseksi.
Paina painiketta valinnan Käytä korostamiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Odota noin 15 - 20 sekuntia ja siirry takaisin sivulle LAN asetukset.
Näkyviin tulevat asetukset Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski, Oletusyhdyskäytävä, ja DNSpalvelin. Kirjoita ylös rivillä Projektorin IP-osoite oleva IP-osoite.
•
Jos Projektorin IP-osoite ei tule edelleenkään näkyviin, ota yhteyttä verkon ylläpitäjään.
•
Jos LAN-kaapeleita ei ole liitetty oikein, asetuksissa Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski,
Oletusyhdyskäytävä, ja DNS-palvelin näkyy 0.0.0.0. Varmista, että LAN-kaapelit on liitetty oikein
ja toista yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen.
Muut kuin DHCP-ympäristöt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Toista yllä kuvatut toimenpiteet 1-3.
Paina korostaaksesi valinnan DHCP ja paina / asetuksen Pois valitsemiseksi.
Ota yhteyttä verkon ylläpitäjään saadaksesi tietoa asetuksista Projektorin IP-osoite,
Aliverkkomaski, Oletusyhdyskäytävä, ja DNS-palvelin.
Paina muutettavan valinnan valitsemiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Paina / siirtääksesi kursoria ja paina sitten / arvon syöttämiseksi.
Tallenna asetus painamalla OK/IMAGE (OK/KUVA). Jos et halua tallentaa asetusta, paina MENU
(VALIKKO).
Paina painiketta valinnan Käytä korostamiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Jos LAN-kaapeleita ei ole liitetty oikein, asetuksissa Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski,
Oletusyhdyskäytävä, ja DNS-palvelin näkyy 0.0.0.0. Varmista, että LAN-kaapelit on liitetty oikein ja
toista yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen.
49
Projektorin hallitseminen etäkohteesta verkkoselaimen kautta
(e-Control®)
Kun olet saanut oikean IP-osoitteen projektoriin ja projektori on päällä tai valmiustilassa, voit käyttää
projektorin hallitsemiseen mitä tahansa LAN-verkkoon yhdistettyä tietokonetta.
Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että Adobe Flash Player on asennettu tietokoneeseen. Lataa Adobe
Flash Player -ohjelman uusin versio verkkosivustolta Adobe Systems Incorporated.
Suositeltavat käyttöjärjestelmät: WinXP, Win7, Win8.1, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7.
1.
Syötä projektorin IP-osoite selaimesi osoitepalkkiin ja paina Enter. (esimerkki: http://192.168.0.146)
Suositeltavat verkkoselaimet: IE11, Chrome 44.0 ja sitä aikaisemmat versiot.
2.
Näkyviin tulee etäverkkokäytön sivu. Kyseisellä sivulla voit käyttää projektoria kaukosäätimen tai
projektorin ohjauspaneelin tapaan.
i
ii
i
Paina / nähdäksesi
enemmän painikkeita.
i
i. Kyseiset painikkeet toimivat OSD-valikkojen tai kaukosäätimen vastaavien painikkeiden tavoin.
Katso lisätietoa osiosta "2. KUVA valikko" sivulla 59 ja "Kaukosäädin: LV-RC08" sivulla 16.
ii. Voit vaihtaa tulolähdettä napsauttamalla haluamaasi lähdettä.
Kun käytät projektorin ohjauspaneelia tai kaukosäädintä OSD-valikon asetuksien säätämiseen,
kyseiset voi mennä jonkin aikaa, ennen kuin verkkoselain synkronoi muutokset projektoriin.
3.
Työkalut-sivulla voit hallita projektoria, määrittää LAN-asetukset ja suojata tämän projektorin
käytön etäverkkoa käyttäen.
i
ii
iv
iii
v
vi
i. Kun Crestron-ohjausjärjestelmää käytetään, katso lisätietoa asetuksista Crestronohjausjärjestelmän ohjekirjasta.
50
•
Paina säätöjen jälkeen Lähetä-painiketta ja tiedot tallentuvat projektoriin.
•
Kun salasana on asetettu, Kirjaudu ulos -painike näkyy Työkalut-painikkeen vieressä.
•
Kirjoita valitsemasi salasana ylös etukäteen tai heti salasanan syöttämisen jälkeen, jotta voit
tarkistaa sen tarvittaessa.
•
Jos et ole kirjoittanut salasanaa ylös etkä muista sitä, voit resetoida salasanan seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
- Avaa sisäänkirjautumisen näyttö e-Control verkkoselaimella.
- Paina pitkään painiketta MENU (VALIKKO) ja
projektorissa 3 sekunnin ajan.
- Salasana on nyt resetoitu.
•
Ohjelmisto on saatavilla englanniksi.
•
Kun DHCP on päällä, verkkosivun yhteyden pysäytys on mahdollista. Jos näin käy, tarkista
projektorin uusi IP-osoite ja syötä uusi osoite yhteyden luomiseksi uudelleen.
4.
Ohje-sivulla on tietoa projektorista ja sen tilasta.
i
ii
i
iii
i. Tässä näkyvät Työkalut-sivulle syöttämäsi tiedot ja kyseiset sarakkeet ovat tyhjiä, kun käytät eControl™-järjestelmää ensimmäistä kertaa.
ii. Kun projektori on normaalista poikkeavassa tilassa, näkyviin tulevat seuraavat tiedot.
51
SUOMI
ii. Voit nimetä projektorin, jäljittää sen sijainnin ja vastuuhenkilön. Kyseiset sarakkeet sallivat
enintään 22 yksitavuista merkkiä.
iii. Voit säätää asetusta LAN asetukset.
iv. Kun asetus on asetettu, tämän projektorin etäverkkokäytön sivu on suojattu salasanalla. Ota
kyseinen toiminto käyttöön rastittamalla ruutu "Ota käyttöön" ja syöttämällä haluamasi salasana
Uusi salasana -sarakkeeseen ja vahvistamalla uusi salasana syöttämällä uusi salasana Vahvistasarakkeeseen. Voit poistaa toiminnon käytöstä poistamalla rastin ruudusta.
v. Kun asetuso on asetettu, Työkalut-sivun käyttö on suojattu salasanalla. Katso lisätietoa
salasanatoiminnosta kohdasta iv.
vi. Siirry takaisin etäverkkokäytön sivulle painamalla Poistu.
Kun projektori toimii normaaleissa olosuhteissa tai muussa poikkeavassa tilassa, jota ei ole
kuvattu alla, virhetilan sarake on "0:No Error".
Virhetila
Kuvaus
3: Lampun vika
Lamppu ei syty tai se sammuu käytön aikana.
3: Korkea lämpötila
Projektorin lämpötila on liian korkea tai sitä ei tunnisteta.
3: Puhaltimen lukitus
Puhaltimen kiertonopeutta ei voida asettaa tai tunnistaa.
3: Lampun käyttöaika kulunut
Lamppua käytetään edelleen, vaikka lampun varoitusviesti
on tullut näkyviin.
(3 = virhe)
5.
iii. Siirry takaisin etäverkkokäytön sivulle painamalla Poistu.
Kun olet painanut painiketta ‘Ota yhteyttä IT-tukeen’, oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin HELP
DESK -ikkuna. Voit välittää viestejä RoomView™-ohjelmistoon, joka on liitetty samaan LANverkkoon.
Lue lisätietoa osoitteessa http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.
Projektorin hallitseminen PJLink™-sovelluksella
Tämä projektori tukee standardia protokollaa PJLink™ projektorin hallinnassa ja voit säätää sekä
tarkkailla projektorin toimintoja samalla sovelluksella, vaikka projektorit olisivat erimallisia ja
erimerkkisiä.
Lisätietoa PJLink™-sovelluksesta
•
•
•
PJLink™-toiminnon käyttö edellyttää PJLink™-sovelluksen.
Katso lisätietoa PJLink™-sovelluksen määrityksistä verkkosivustolta Japan Business Machine ja
Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
Tämä projektori täyttää täysin JBMIA PJLink™ luokan 1 vaatimukset. Se tukee kaikkia PJLink™
luokan 1 komentoja ja yhteensopivuus on todettu PJLink™-vakioversiolla 1.4.
Salasanatoiminnon käyttäminen
Voit estää luvattoman yhteyden PJLink™-sovellukseen projektorin salasanasuojauksella. Salasanan
asettaminen:
1.
2.
3.
4.
5.
Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt > LAN asetukset.
Paina painiketta OK/IMAGE (OK/KUVA). Näkyviin tulee sivu LAN asetukset.
Korosta PJLink-sertifiointi ja valitse Päällä painamalla / . Oletussalasana on "admin".
Paina painiketta valinnan Vaihda PJLink-salasana korostamiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/
KUVA).
Syötä nykyinen salasana. Paina , luvun valitsemiseksi ja paina ,
merkin valitsemiseksi
väliltä 0-9, A-Z, a-z tai symbolien valitsemiseksi. Vahvista painamalla OK/IMAGE (OK/KUVA).
Syötä uusi salasana ja vahvista painamalla OK/IMAGE (OK/KUVA).
Jos unohdat salasanan, käytä salasanaa "projectorcontroller".
52
SUOMI
PJLink™ -sovelluksen tukemat komennot
Alla oleva taulukko sisältää projektorin hallintaan vaaditut PJLink™-prokollan komennot.
Komento
Kuvaus
Huomautus (Parametri)
POWR
Virran hallinta
0 = Virta pois
1 = Virta päällä
POWR?
Virtatilaa koskeva pyyntö
0 = Valmiustila
1 = Virta päällä
2 = Jäähdytys
3 = Lämmitys
INPT
Tulon vaihto
INPT?
Tulon vaihtoa koskeva pyyntö
AVMT
Mykistyksen hallinta
AVMT?
Mykistystilaa koskeva pyyntö
11 = COMPUTER1
12 = COMPUTER2
21 = VIDEO
22 = S-VIDEO
31 = HDMI1/MHL
32 = HDMI2
33 = HDBaseT
10 = TYHJÄ pois käytöstä
11 = TYHJÄ käytössä
20 = Äänen mykistys pois käytöstä
21 = Äänen mykistys käytössä
30 = TYHJÄ ja äänen mykistys pois käytöstä
31 = TYHJÄ ja äänen mykistys käytössä
Virhetilaa koskeva pyyntö
1. tavu: Puhaltimen virhe, 0 tai 2
2. tavu: Lampun virhe, 0 tai 2
3. tavu: Lämpötilavirhe, 0 tai 2
4. tavu: Aina 0
5. tavu: Aina 0
6. tavu: Muut virheet, 0 tai 2
* 0 tai 2 merkitykset ovat seuraavat:
0 = Ei virheitä, 2 = Virhe
LAMP?
Lampun tilaa koskeva pyyntö
1. arvo (1 - 4 lukua): Lampun kumulatiivinen
käyttöaika (kyseinen kohde osoittaa lampun
toiminta-ajan (tuntia), joka lasketaan lampputilalla
Taloudellinen.)
2. arvo: 0 = lamppu pois, 1 = lamppu päällä
INST?
Pyyntö saatavilla olevia tuloja
koskien.
Seuraava arvo palautetaan.
"11 12 21 22 31"
NAME?
Projektorin nimen pyyntö
Komento vastaa projektorin nimellä, joka on
määritetty Työkalut-sivulla.
INF1?
Valmistajan nimen pyyntö
"Canon" palautetaan.
INF2?
Mallinimen pyyntö
"LX-MU500" tai "LX-MW500" palaa.
INFO?
Lisätietojen pyyntö
DMD-resoluutio palautetaan.
CLSS?
Luokkatietojen pyyntö
"1" palautetaan.
ERST?
•
PJLink "INPT?" -pyyntöön vastataan vain silloin, kun lähde näkyy näytössä. Kun signaalia ei
ole, vain "ERR3 Time!" -pyyntöön vastataan.
•
Yllä kuvattua tarkistusta ei voida suorittaa oikein tai tarkkailutietoja ei saada oikein seuraavissa
tilanteissa:
53
•
Valmiustilassa
•
Tulolähteen vaihdon aikana
•
Komennon käsittelyn aikana
•
AUTO PC -toiminnon aikana
•
Ennen kuin Splash-kuva häviää virran päälle kytkemisen jälkeen.
•
Käytä yhtä tietokonetta yhden projektorin hallitsemiseen/tarkkailemiseen.
•
Katso lisätietoa PJLink™-sovelluksen hallinnasta/tarkkailusta käytössä olevan PJLink™sovelluksen ohjekirjasta.
•
Kun tarkkailet projektorin toimintatilaa tällä toiminnolla pyyntökomentoja käyttäen, syötä
pyyntökomento, kun olet saanut edelliseen pyyntöön vastauksen projektorilta.
Verkkotoiminnon käyttäminen projektorin ollessa valmiustilassa
Kun toiminto Valmiustila LAN on aktivoitu valikossa JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt >
LAN asetukset, projektori tarjoaa verkkotoiminnon sen ollessa valmiustilassa.
Sanasto
Katso lisätietoa alla olevasta sanastosta kaupallisesti saatavilla olevasta teknisestä kirjasta.
54
Termi
Kuvaus
DHCP
Lyhennys sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Kyseinen
protokolla määrittää IP-osoitteen automaattisesti verkon laitteille.
IP-osoite
Numeerinen osoite, jonka avulla verkon tietokoneet tunnistetaan.
Aliverkkomaski
Numeerinen arvo, joka määrittää jaetun verkon (tai aliverkon) verkkoosoitteen tavujen määrän IP-osoitteessa.
Oletusyhdyskäytävä
Palvelin (tai reititin), joka viestii aliverkkomaskin jakamien verkkojen
(aliverkot) kautta.
Valikon käyttö
SUOMI
Valikkojärjestelmä
Huomaa, että On-Screen Display (OSD) -valikot vaihtelevat valitun signaalityypin mukaan.
Päävalikko
Alavalikko
Lisävalinnat
Näytön väri
Pois*/Vaalean keltainen/Vaalean
punainen/Vaalean vihreä/Sininen/
Blackboard
Kuvakulma
Automaattinen*/Todellinen/16:10/
4:3/16:9
Keystone
Kulman säätö
1. NÄYTÄ
Sijainti
Vaihe
H Kaikki pisteet
D Zoom
3D
Automaattinen*/Frame
Sequential/Frame Packing/
Top-Bottom/Side-By-Side
3D-synkronointi
Normaali*/Käännä
Kuvatila
Esitys/Vakio*/sRGB/Elokuva/
DICOM/Käyttäjä 1/Käyttäjä 2
Kirkkaus
Kontrasti
Väri
Sävy
2. KUVA
Terävyys
BrilliantColor™
Päällä*/Pois
Värilämpötila
Viileä/Normaali*/Lämmin
Valitse väri
6-aks. Värin säätö
R*/G/B/C/M/Y
Värisävy
Värikylläisyys
Kirkkaus
3. TULO
Autom. Haku
Päällä*/Pois
* Ilmoittaa tehdasasetuksen.
55
Päävalikko
Alavalikko
Esityksen ajastin
Lisävalinnat
Esias. Aika
1~240 minuuttia
Ajastimen näyttö
Aina*/1 min/2 min/3 min/
Ei milloinkaan
Sijainti
Ylhäällä vasen*/Alhaalla
vasen/Ylhäällä oikea/Alhaalla
oikea
Laskentasuunta
Laske alas*/Laske ylös
Äänimuistuttaja
Päällä*/Pois
Päällä/Pois*
4.
JÄRJESTELMÄN
ASETUS: Perus
Kieli (Language)
Kuvan kääntö H/V
Eteen pöytä*/Taakse pöytä/
Eteen katto/Taakse katto
Automaattinen sammutus
Poista käytöstä/5 min/10 min/
15 min/20 min*/25 min/30 min
Tyhjä ajastin
Poista käytöstä*/5 min/10 min/
15 min/20 min/25 min/30 min
Paneelin Näppäinlukko
Pois*/Päällä
Uniajastin
Poista käytöstä*/30 min/1 h/2
h/3 h/4 h/8 h/12 h
Splash-kuva
Musta/Sininen/Canon*
Korkean paikan tila
Päällä/Pois*
Ääniasetukset
5.
JÄRJESTELMÄN
ASETUS:
Kehittynyt
Valikkoasetukset
Lamppu-asetukset
Mykistä
Päällä/Pois*
Äänenvoimakkuus
Valikon näyttöaika
5 s/10 s/15 s*/20 s/25 s/30 s
Valikon sijainti
Keskikohta*/Ylhäällä vasen/
Ylhäällä oikea/Alhaalla oikea/
Alhaalla vasen
Lamppu-tila
Normaali*/Taloudellinen
Resetoi lampun aika
Lampun aika
Suodatinasetukset
* Ilmoittaa tehdasasetuksen.
56
Suodatintila
Päällä/Pois*
Nollaa suodattimen aika
Alavalikko
Lisävalinnat
Turvallisuusasetukset
Muuta salasana
Käynnistä lukitus
Päällä/Pois*
Kuvailevan
tekstityksen
asetukset
Suljettu kaappaus
Päällä/Pois*
Tekstityskanava
CC1*/CC2/CC3/CC4
Sarjaportin asetus
5.
JÄRJESTELMÄN
ASETUS:
Kehittynyt
SUOMI
Päävalikko
RS232*/HDBaseT
Valmiustila LAN
Pois*/Päällä
PJLink-sertifiointi
Pois*/Päällä
Vaihda PJLink-salasana
LAN asetukset
AMX-laitteen
havaitseminen
Pois/Päällä*
DHCP
Päällä*/Pois
Projektorin IP-osoite
Aliverkkomaski
Oletusyhdyskäytä
vä
DNS-palvelin
Käytä
Resetoi kaikki asetukset
Tulo
Kuvatila
6. TIETOJA
Nykyinen järjestelmän tila
Värin formaatti
Resoluutio
Lampun aika
Suodattimen aika
•
* Ilmoittaa tehdasasetuksen.
•
Valikkovalinnat ovat saatavilla, kun projektori havaitsee vähintään yhden hyväksyttävän
signaalin. Jos projektoriin ei ole liitetty laitteita tai signaalia ei havaita, käytettävissä olevat
valikot ovat rajoitettuja.
57
Kunkin valikon kuvaus
1. NÄYTÄ valikko
TOIMINTO
KUVAUS
Näytön väri
Korjaa projisoidun kuvan värin, kun projektiopinta on muu
kuin valkoinen. Katso lisätietoa osiosta "Valinta Näytön
väri" sivulla 42.
Kuvakulma
Saatavilla on useita eri valintoja kuvasuhteen asettamiseen
tulosignaalilähteen mukaan. Katso lisätietoa osiosta
"Kuvasuhteen valitseminen" sivulla 38.
Keystone
Korjaa kuvan mahdolliset trapetsivääristymät. Katso
lisätietoa osiosta "Trapetsivääristymän korjaaminen" sivulla
37.
Kulman säätö
Korjaa kuvan kulmavääristymät. Katso lisätietoa osiosta
"Kulmavääristymän korjaaminen" sivulla 37.
Sijainti
Näyttää säätösivun sijainnin. Voit siirtää suojattua kuvaa
nuolipainikkeilla. Sivun alakulmassa näkyvissä olevat arvot
muuttuvat jokaisella painikkeen painalluksella, kunnes
maksimi- tai minimiarvo saavutetaan.
Vaihe
Säätää kellovaihetta kuvan vääristymän
vähentämiseksi.
H Kaikki pisteet
Säätää kuvan vaakasuuntaista leveyttä.
D Zoom
Suurentaa tai pienentää projektiokuvaa. Katso lisätietoa
osiosta "Suurennus ja tietojen haku" sivulla 38.
3D
Tässä projektorissa on 3D-toiminto, jonka avulla voit
katsella 3D-elokuvia, -videoita ja -urheilutapahtumia
realistisemmin kuvien koko syvyydellä. 3D-sisällön katselu
edellyttää 3D-lasien käyttöä.
Katso lisätietoa osiosta "3D-sisällön katselu" sivulla 47.
3D-synkronointi
58
Kun havaitset käänteisen kuvan syvyyden, korjaa ongelma
tämän toiminnon avulla.
2. KUVA valikko
SUOMI
TOIMINTO
KUVAUS
Kuvatila
Järjestelmässä on esimääritettyjä kuvatiloja, jotta voit optimoida
projisoidun kuvan asetukset ohjelmatyypin mukaan. Katso lisätietoa
osiosta "Kuvatilan valitseminen" sivulla 40.
Kirkkaus
Säätää kuvan kirkkautta. Katso lisätietoa osiosta "Kirkkauden
säätäminen" sivulla 40.
Kontrasti
Säätää kuvan tumman ja vaalean asteen eroa. Katso lisätietoa
osiosta "Säätäminen Kontrasti" sivulla 40.
Väri
Säätää värin kyllästystasoa -- kunkin värin määrää videokuvassa.
Katso lisätietoa osiosta "Säätäminen Väri" sivulla 41.
Sävy
Säätää kuvan punaista ja vihreää sävyä. Katso lisätietoa osiosta
"Säätäminen Sävy" sivulla 41.
Toiminto on saatavilla vain sitten, kun Video tai S-Video
on valittu NTSC-järjestelmällä.
3. TULO valikko
4. JÄRJESTELMÄN ASETUS:
Perus valikko
Terävyys
Säätää kuvan terävyyttä tai pehmeyttä. Katso lisätietoa osiosta
"Säätäminen Terävyys" sivulla 41.
BrilliantColor™
Säätää valkoisen huippuarvoa säilyttäen samalla oikean värin. Katso
lisätietoa osiosta "Säätäminen BrilliantColor™" sivulla 41.
Värilämpötila
Katso lisätietoa osiosta "Valinta Värilämpötila" sivulla 41.
6-aks. Värin säätö
Katso lisätietoa osiosta "6-aks. Värin säätö" sivulla 41.
Autom. Haku
Katso lisätietoa osiosta "Tulosignaalin kytkentä" sivulla 35.
Esityksen ajastin
Muistuttaa esittelijälle esityksen päättämisestä tietyn aikajakson
kuluessa. Katso lisätietoa osiosta "Esityksen ajastimen asettaminen"
sivulla 43.
Kieli (Language)
Asettaa On-Screen Display (OSD) -valikkojen kielen. Katso
lisätietoa osiosta "Valikkojen käyttäminen" sivulla 32.
Kuvan kääntö H/V
Katso lisätietoa osiosta "Asennuspaikan valitseminen" sivulla 19.
Automaattinen
sammutus
Mahdollistaa projektorin automaattisen sammumisen, jos mitään
signaalia ei havaita eikä käyttäjä käytä laitetta määritettyyn aikaan.
Katso lisätietoa osiosta "Asetus Automaattinen sammutus" sivulla
64.
59
4. JÄRJESTELMÄN ASETUS:
Perus valikko
TOIMINTO
KUVAUS
Tyhjä ajastin
Asettaa kuvan tyhjentymisajan, kun Tyhjä-toiminto on
toiminnassa. Kun aikajakso on kulunut, kuva palaa näyttöön.
Katso lisätietoa osiosta "Kuvan piilottaminen" sivulla 44.
Paneelin Näppäinlukko
Kytkee kaikki paneelin painiketoiminnot päälle tai pois päältä,
ei koske projektorin painiketta II POWER (VIRTA) ja
kaukosäätimen painikkeita. Katso lisätietoa osiosta
"Ohjauspainikkeiden lukitseminen" sivulla 44.
Uniajastin
Asettaa automaattisen virrankatkaisun ajastuksen. Ajastin
voidaan asettaa 30 minuutin ja 12 tunnin välille.
Splash-kuva
Mahdollistaa logonäytön valitsemisen projektorin
käynnistymisen aikana. Katso lisätietoa osiosta "Projektorin
valikkonäytön mukauttaminen" sivulla 45.
Aseta tämä toiminto asetukseen Päällä järjestelmän
optimaalisen suorituskyvyn säilyttämiseksi, kun projektoria
käytetään 1 500 m - 3 000 m korkeudessa lämpötilassa 0 °C 30 °C.
Korkean paikan tila
5. JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt valikko
60
Aseta Korkean paikan tila asetukseen Pois järjestelmän
optimaalisen suorituskyvyn säilyttämiseksi, kun projektoria
käytetään 0 m - 1 499 m korkeudessa lämpötilassa 0 °C 35°C.
Jos Korkean paikan tila on asetettu asetukseen Päällä,
jäähdytyspuhaltimen nopeus kiihtyy, jolloin äänitaso ja
virrankulutus kasvavat.
Ääniasetukset
Katso lisätietoa osiosta "Äänen säätäminen" sivulla 45.
Valikkoasetukset
Katso lisätietoa osiosta "Projektorin valikkonäytön
mukauttaminen" sivulla 45.
Lamppu-tila
Katso lisätietoa osiosta "Kun asetus Lampputila asetetaan
arvoon Taloudellinen" sivulla 64.
Lamppu-asetukset
Resetoi lampun aika
Katso lisätietoa osiosta "Lampun ajastimen resetoiminen"
sivulla 68.
Lampun aika
Katso lisätietoa lampun kokonaistuntien laskennasta osiosta
"Lampun käyttötuntien määrittäminen" sivulla 64.
Suodatintila
Mahdollistaa suodattimen ajastimen käynnistämisen tai
ajanlaskennan jatkamisen. Katso lisätietoa osiosta "Kun
asetus Suodatintila asetetaan arvoon Päällä" sivulla 62.
Suodatinasetukset
Nollaa suodattimen aika
Nollaa suodattimen ajastin vasta sitten, kun suodatin on
vaihdettu. Katso lisätietoa osiosta "Suodattimen ajastimen
nollaaminen" sivulla 63.
Turvallisuus-asetukset
Katso lisätietoa osiosta "Salasanatoiminnon käyttäminen"
sivulla 33.
SUOMI
TOIMINTO
KUVAUS
Kuvailevan tekstityksen asetukset
Aktivoi toiminnon valitsemalla valinnan Päällä, kun
valittu tulosignaali suorittaa suljetut kaappaukset.
•
5. JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt valikko
Kuvailevan tekstityksen
asetukset
Kaappaukset: Niiden TV-ohjelmien ja videoiden
valinta-, kuvaus- ja äänitehostenäyttö, joissa on
suljettuja kaappauksia (merkitty yleensä merkillä "CC"
TV-luetteloissa).
Kun projektori näyttää OSD:n tai muun
valintaruudun, kaappaukset eivät näy samaan
aikaan.
Tekstityskanava
Valitsee haluamasi suljetun kaappauksen tilan. Voit nähdä
kaappaukset valitsemalla CC1, CC2, CC3, tai CC4 (CC1
näyttää kaappaukset alueesi ensisijaisella kielellä).
Sarjaportin asetus
Mahdollistaa hallintaportin valitsemisen: RS232-portilla
(projektorin OHJAUS-portti) tai HDBaseT-portti
(projektorin LAN/HDBaseT-tulo).
Jos käytät yhteydessä LAN-kaapelia, katso lisätietoa
osiosta "Valvonta ja hallinta tietokoneella" sivulla 49.
LAN asetukset
Jos käytät PJLink™-sovellusta, katso lisätietoa osiosta
"Projektorin hallitseminen PJLink™-sovelluksella" sivulla
52.
Palauttaa kaikkien asetuksien tehdasasetukset.
Resetoi kaikki asetukset
Seuraavat asetukset jäävät edelleen voimaan:
Käyttäjä 1, Käyttäjä 2, Kieli (Language), Kuvan
kääntö H/V, Korkean paikan tila, Turvallisuusasetukset, LAN asetukset, "Työkalut"-valikko
verkon käyttöliittymässä, PJLink Password.
Tulo
Näyttää valitun signaalilähteen.
6. TIETOJA valikko
Kuvatila
Näyttää valitun tilan KUVA-valikossa.
Nykyinen järjestelmän tila
Resoluutio
Näyttää tulosignaalin alkuperäisen resoluution.
Värin formaatti
Näyttää tulojärjestelmän formaatin.
Lampun aika
Näyttää lampun käyttötuntien määrän.
Suodattimen aika
Näyttää suodattimen käyttötuntien määrän.
61
Huolto
Projektorin ylläpito
Projektorisi vaatii aika ajoin ylläpitoa ympäristöympäristöstä riippuen. Huollon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltopalvelu. Pyydä lisätietoa jälleenmyyjältäsi.
Käyttäjä voi säännöllisesti puhdistaa linssit, kotelon ja vaihtaa ilmansuodattimen.
Älä koskaan poista projektorin osia lamppua ja ilmansuodattimen kantta lukuun ottamatta. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jos muiden osien vaihto on tarpeen.
Varmista, että projektorin sisäosa puhdistetaan säännöllisesti.
Jos projektoria käytetään pitkään, sen sisälle voi kertyä pölyä. Seurauksena voi olla tulipalo tai
toimintahäiriö. Projektori on suositeltavaa huoltaa säännöllisesti. Pyydä lisätietoa huoltokuluista ottamalla
yhteyttä Canon-asiakaspalveluun.
Linssien puhdistus
Puhdista linssit, kun huomaat niiden pinnalla likaa tai pölyä.
•
•
•
Poista pöly paineilmalla.
Jos linsseissä on likaa tai juovia, puhdista linssit pyyhkimällä niiden pinta linssien puhdistusliinalla
tai linssin puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä liinalla.
Älä koskaan hankaa linssejä hankaavilla materiaaleilla.
Projektorin kotelon puhdistaminen
Ennen kotelon puhdistamista projektori on kytkettävä pois päältä asianmukaisia osion "Projektorin
sammuttaminen" sivulla 45 sammutusohjeita noudattaen ja pistoke irrotettava pistorasiasta.
•
•
•
•
Poista lika tai pöly pyyhkimällä kotelo pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.
Poista vaikea lika tai tahrat pehmeällä liinalla, jota on kostutettu veteen ja pH-arvoltaan mietoon
pesuaineeseen. Pyyhi sitten kotelo.
Älä koskaan käytä vahaa, alkoholia, bentseeniä, ohennetta tai muita kemiallisia aineita. Kotelo voi
muutoin vaurioitua.
Syttyvät aineet voivat syttyä ja aiheuttaa tulipalon tai lampun palamisen käytön aikana.
Ilmansuodattimen vaihtaminen
Varmista, että käytät tähän projektoriin tarkoitettua LX-FL02-ilmansuodatinta. Ilmansuodatinta ei
toimiteta projektorin kanssa. Hanki ilmansuodatin ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään.
Ennen ilmansuodattimen vaihtamista projektori on kytkettävä pois päältä asianmukaisia osion
"Projektorin sammuttaminen" sivulla 45 sammutusohjeita noudattaen ja pistoke irrotettava pistorasiasta.
Vaihda ilmansuodatin (LX-FL02) alla olevien kuvien mukaisesti. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun
ilmansuodattimen vaihto on tarpeen projektorin ollessa asennettuna kattoon.
1
1
1
3
4
2
1
2
2
2
1
Kun asetus Suodatintila asetetaan arvoon Päällä
Aseta Suodatintila arvoon Päällä, kun projektoria käytetään ilmansuodattimen asentamisen jälkeen.
Muutoin lampun käyttöikä lyhenee.
1.
2.
62
Paina painiketta MENU (VALIKKO) ja sen jälkeen / , kunnes JÄRJESTELMÄN ASETUS:
Kehittynyt-valikko näkyy korostettuna.
Paina painiketta valinnan Suodatinasetukset korostamiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Näkyviin tulee sivu Suodatinasetukset.
Suodattimen ajastimen nollaaminen
Nollaa suodattimen ajastin uuden suodattimen asentamisen jälkeen.
1.
2.
3.
Paina painiketta MENU (VALIKKO) ja sen jälkeen / , kunnes JÄRJESTELMÄN ASETUS:
Kehittynyt-valikko näkyy korostettuna.
Paina painiketta valinnan Suodatinasetukset korostamiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Näkyviin tulee sivu Suodatinasetukset.
Paina painiketta valinnan Nollaa suodattimen aika korostamiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/
KUVA). Näkyviin tulee varoitusviesti, joka pyytää vahvistamaan suodattimen ajastimen
nollaamisen. Korosta valinta Reset ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA). Resetointiaika resetoidaan
arvoon '0'.
Projektorin säilyttäminen
Jos projektori on asetettava säilöön pitkäksi aikaa, noudata alla olevia ohjeita:
•
•
•
•
Varmista, että säilytystilan lämpötila on projektorin suositeltujen arvojen mukainen. Katso lisätietoa
osiosta "Tekniset tiedot" sivulla 71 tai pyydä lisätietoa jälleenmyyjältä.
Vedä säädettävät jalat sisään.
Poista paristo kaukosäätimestä.
Pakkaa projektori sen alkuperäiseen pakkaukseen tai vastaavaan.
Projektorin kuljettaminen
Projektoria tulee kuljettaa sen alkuperäisessä pakkauksessa tai vastaavassa.
63
SUOMI
3. Paina korostaaksesi valinnan Suodatintila ja paina / asetuksen Päällä valitsemiseksi.
Muista asettaa toiminto Suodatintila asetukseen Pois, kun projektoria käytetään ilman ilmansuodatinta.
Suodattimen ajastin ei tällöin nollaudu. Ajastin jatkaa ajanlaskentaa seuraavalla kerralla, kun suodatin
asennetaan takaisin ja asetus Suodatintila asetetaan asentoon Päällä.
Lampputiedot
Lampun käyttötuntien määrittäminen
Kun projektori on toiminnassa, sisäänrakennettu ajastin laskee automaattisesti lampun käyttöajan
(tunteina). Lampun käyttötuntien laskentatapa:
Lampun kokonaistunnit = (käyttötunnit Normaali-tilassa) + 4/5*(käyttötunnit Taloudellinen-tilassa)
Katso osiosta "Kun asetus Lampputila asetetaan arvoon Taloudellinen" lisätietoa Taloudellinentilaan liittyen.
Lampun käyttötuntien tarkistaminen:
1. Paina painiketta MENU (VALIKKO) ja sen jälkeen / , kunnes JÄRJESTELMÄN ASETUS:
Kehittynyt-valikko näkyy korostettuna.
2. Paina painiketta valinnan Lamppu-asetukset korostamiseksi ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA).
Näkyviin tulee sivu Lamppu-asetukset.
3. Valikkoon tulevat näkyviin Lampun aika-tiedot.
4. Poistu valikosta painamalla MENU (VALIKKO).
Voit tarkistaa lampun käyttötunnit myös TIETOJA-valikosta.
Lampun käyttöiän pidentäminen
Lamput on vaihdettava noin 2 000 (Normaali-tilassa) - 2 500 (Taloudellinen-tilassa) käyttötunnin välein.
Huomaa, ettei lamppujen käyttöikää voida taata.
Maksimoi lampun käyttöikä suorittamalla seuraavat toimenpiteet OSD-valikossa.
Kun asetus Lampputila asetetaan arvoon Taloudellinen
Taloudellinen-käyttötilaan, järjestelmän äänitaso laskee ja virrankulutus laskee noin 20 %. Jos
Taloudellinen-tila valitaan, valon teho laskee ja projisoidut kuvat ovat tummempia.
Kun projektori asetetaan Taloudellinen-tilaan, lampun käyttöikä pitenee. Aseta Taloudellinen-tila
siirtymällä JÄRJESTELMÄN ASETUS: Kehittynyt > Lamppu-asetukset > Lampputila -valikkoon
ja paina / .
•
Kun kyseinen tila on kytketty päälle, projektorin kuva voi väristä.
•
Jos kyseistä tilaa vaihdetaan usein, lampun kunto voi heikentyä.
Asetus Automaattinen sammutus
Tämä toiminto mahdollistaa projektorin automaattisen sammumisen, jos mitään tulolähdettä ei havaita
eikä käyttäjä käytä laitetta määritettyyn aikaan lampun käyttöiän turhan käytön välttämiseksi.
Aseta Automaattinen sammutus siirtymällä JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus > Automaattinen
sammutus-valikkoon ja paina / . Aika-arvoksi voidaan asettaa 5 - 30 minuuttia 5 minuutin astein. Jos
esiasetetut pituudet eivät sovi esitykseenne, valitse Poista käytöstä. Projektori ei sammu automaattisesti
tietyn aikajakson jälkeen.
64
Kun lampun merkkivaloon syttyy punainen valo tai näkyviin tulee lampun vaihdosta muistuttava viesti,
asenna uusi lamppu tai ota yhteyttä jälleenmyyjään. Vanha lamppu voi aiheuttaa projektorissa
toimintahäiriöitä ja joissakin tapauksissa lamppu voi räjähtää.
LAMPUN merkkivalo (LAMP) ja LÄMPÖTILAN merkkivalo (TEMP) syttyvät, jos lamppu kuumenee
liikaa. Kytke virta pois päältä ja anna projektorin jäähtyä 45 minuutin ajan. Jos lamppu tai
LÄMPÖTILAN merkkivalo (TEMP) syttyy edelleen, kun virta kytketään takaisin päälle, ota yhteyttä
jälleenmyyjään. Katso lisätietoa osiosta "Merkkivalot" sivulla 69.
Seuraavat lampun varoitusnäytöt muistuttavat lampun vaihtotarpeesta.
Tila
Viesti
Lamppua on käytetty 1500 tuntia. Asenna uusi lamppu optimaalisen
tehon takaamiseksi. Jos projektoria käytetään normaalisti
toiminnolla Taloudellinen (ks. "Kun asetus Lampputila asetetaan
arvoon Taloudellinen" sivulla 64), voit jatkaa projektorin käyttöä,
kunnes 1950 tunnin lampun varoitus tulee näkyviin.
Huomio
Tilaa varalamppu
Lamppu>1500 tuntia
OK
Lamppua on käytetty 1950 tuntia. Uusi lamppu tulee asentaa, jotta
projektorin lampun palamisen aiheuttavilta haitoilta vältytään.
Huomio!
Vaihda lamppu pian
Lamppu>1950 tuntia
OK
Lamppua on käytetty 2000 tuntia.
Lamppu on erittäin suositeltavaa vaihtaa tässä vaiheessa.
Lamppu on kulutushyödyke. Lampun kirkkaus heikkenee
ajan myötä. Tämä on normaalia lampun toimintaa. Voit
vaihtaa lampun, kun huomaat kirkkaustason heikentyneen
huomattavasti. Jos lamppua ei vaihdeta etukäteen, se tulee
vaihtaa 2000 käyttötunnin jälkeen.
Lamppu TULEE vaihtaa, jotta projektori toimisi normaalisti.
Huomio
Vaihda lamppu nyt
Lamppu>2000 tuntia
OK
VAROITUS
Lampun käyttöiän ulkopuolella
Vaihda lamppu (Katso käyttäjän käsikirja)
Sen jälkeen resetoi lampun ajastin
OK
65
SUOMI
Lampun vaihtoväli
Lampun vaihtaminen
•
Vaihda lamppu uuteen erikseen myytyyn lamppuun, joka on suunniteltu tähän projektoriin.
Hanki lamppu ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään.
•
Sähköiskuvaaran välttämiseksi kytke projektori aina pois päältä ja irrota pistoke sähköverkosta
ennen lampun vaihtamista.
•
Vakavien palovammojen vaaran välttämiseksi projektorin tulee antaa jäähtyä vähintään
45 minuuttia ennen lampun vaihtamista.
•
Linssien koskettamisesta aiheutuvan kuvalaadun heikentymisen välttämiseksi sisällä oleviin
optisiin osiin ei saa koskettaa, kun lamppu on poistettu.
•
Asenna lamppu hyvin paikoilleen. Jos lamppua ei ole asennettu oikein, se ei syty. Virheellinen
asennus voi johtaa tulipaloon.
•
Jos lamppu rikkoutuu, älä koskaan ravista lamppukoteloa tai pidä sitä kasvojen edessä
poistamisen jälkeen. Lasinsirut voivat pudota ja aiheuttaa silmävammoja.
•
Jos suuripaineinen elohopealamppu on räjähtänyt, lasinsiruja voi olla kertynyt projektorin
sisälle. Pyydä jälleenmyyjääsi vaihtamaan lamppu ja tarkistamaan projektorin sisäosa. Kun
puhdistat tai vaihdat lampun itse, pidä kiinni lampun pidikkeestä. Lasinsirut voivat aiheuttaa
vammoja.
•
Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun lampun vaihto on tarpeen projektorin ollessa asennettuna
kattoon.
•
Älä poista lamppua mistään muusta syystä kuin sen vaihtamiseksi. Jos lamppu irrotetaan
turhaan, se voi rikkoutua.
•
Tämä projektori käyttää valolähteenä suuripaineista elohopealamppua. Suuripaineinen
elohopealamppu voi räjähtää tai se ei välttämättä syty, jos siihen on kohdistunut iskuja, jos se
on naarmuuntunut tai sen kunto on heikentynyt käytön aikana. Lampun räjähdys- tai pysyvän
vaurioitumisen vaara ajan myötä vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Lamppu voi täten
räjähtää pian käyttöönoton jälkeen.
•
Lampun räjähdysvaara kasvaa, jos sitä käytetään vaihtoväliä pitempään. Kun näkyviin tulee
lampun vaihtoilmoitus, vaihda se välittömästi uuteen, vaikka lamppu toimii edelleen
normaalisti.
•
Kun suuripaineinen elohopealamppu räjähtää, lasinsiruja leviää lamppukotelon sisä- ja
ulkopuolelle, lampun sisällä oleva kaasu leviää lisäksi projektorin sisä- ja ulkopuolelle.
Lampun sisällä oleva kaasu sisältää elohopeaa. Älä hengitä kaasua ja vältä sen pääsyä silmiin
tai suuhun. Jos hengität kaasua tai jos sitä pääsee silmiin tai suuhun, ota välittömästi yhteyttä
lääkäriin.
•
Lamppu sisältää elohopeaa. Hävitä lamppu oikeaoppisesti paikallisia jätemääräyksiä
noudattaen.
•
Varmista, että käytät tähän projektoriin tarkoitettua LX-LP02-lamppua. Muiden lamppujen
käyttö voi aiheuttaa projektorin vaurioitumisen.
1.
2.
66
Varalamppu: LX-LP02
Kytke virta pois päältä ja irrota pistoke sähköverkosta. Jos
lamppu on kuuma, vältä palovammat odottamalla noin
45 minuuttia, kunnes lamppu on jäähtynyt.
Irrota lampun suojuksen ruuvit.
Poista lampun suojus projektorista.
1
,
SUOMI
3.
2
Liu'uta lampun suojus auki painamalla ylöspäin etupaneelin osia.
•
Älä kytke virtaa päälle, jos lampun suojus on poistettu.
4.
Vahvista lampun suojakalvon sijainti uuden kalvon
asettamiseksi myöhemmin samaan kohtaan. Poista ja hävitä
lampun suojakalvo. 3
1
2
3
5.
Löysää lampun kiinnistysruuvia.
6.
Nosta kahva ylös. Vedä lamppu hitaasti pois projektorista
kahvan avulla.
•
Jos lamppu vedetään liian nopeasti, se voi rikkoutua ja
lasinsiruja voi päästä projektoriin.
•
Älä aseta lamppua paikkaan, jossa se voi altistua
vesiroiskeille, jossa lapset pääsevät siihen käsiksi tai
syttyvien materiaalien lähelle.
•
Älä aseta käsiä projektoriin lampun poistamisen jälkeen.
Jos kosketat sisällä oleviin optisiin osiin, projisoitujen
kuvien värissä voi esiintyä epätasaisuuksia ja kuva voi
vääristyä.
7.
Laske uusi lamppu lamppuosastoon kuvan mukaisesti
kohdistamalla lamppu osastossa oleviin reikiin. Varmista,
että se sopii projektoriin.
8.
Kiristä lampun kiinnitysruuvit.
•
Löysä ruuvi voi aiheuttaa huonon liitännän, jolloin
seurauksena ovat toimintahäiriöt.
•
Älä kiristä ruuvia liikaa.
9.
Varmista, että kahva on tasaisesti ja lukittu paikoilleen.
67
10. Aseta lampun mukana toimitettu suojakalvo
lamppuosastoon. 4
11. Aseta lampun suojus takaisin projektoriin kuvan
mukaisesti. 5
5
4
12. Kiristä lampun suojuksen kiinnitysruuvit.
•
Löysä ruuvi voi aiheuttaa huonon liitännän, jolloin
seurauksena ovat toimintahäiriöt.
•
Älä kiristä ruuveja liikaa.
13. Käynnistä projektori uudelleen.
Älä kytke virtaa päälle, jos lampun suojus on poistettu.
Lampun ajastimen resetoiminen
14. Avaa alkunäytön logon jälkeen On-Screen Display (OSD) Huomio
valikko. Siirry valikkoon JÄRJESTELMÄN ASETUS:
Resetoidaanko lampun ajastin?
Kehittynyt > Lamppu-asetukset. Paina painiketta OK/
Reset
Peruuta
IMAGE (OK/KUVA). Näkyviin tulee sivu Lamppuasetukset. Paina korostaaksesi valinnan Resetoi lampun
ajastin ja paina OK/IMAGE (OK/KUVA). Näkyviin tulee
varoitusviesti, joka pyytää vahvistamaan lampun ajastimen resetoimisen. Korosta valinta Reset ja
paina OK/IMAGE (OK/KUVA). Lampun aika resetoidaan arvoon '0'.
Älä resetoi, jos lamppu ei ole uusi tai sitä ei ole vaihdettu.
68
Merkkivalot
VIRTA
Tila ja kuvaus
TEMP
SUOMI
Merkkivalo
LAMP
Virtatilat
Oranssi
Pois
Pois
Valmiustila.
Vihreä
Vilkkuva
Pois
Pois
Käynnistys.
Vihreä
Pois
Pois
Normaali toiminta.
Oranssi
Vilkkuva
Pois
Pois
Normaali sammutuksen jäähdytys.
Punainen
Pois
Pois
FW Lataus.
Vihreä
Pois
Punainen
Punainen
Vilkkuva
Pois
Pois
Jaottimen sammutuksen epäonnistuminen (tietojen hylkäys).
Kuvan palaminen kiinni PÄÄLLÄ
Väripyörän käynnistyksen epäonnistuminen.
Kuvan palamiset kiinni
Vihreä
Pois
Pois
Vihreä
Vihreä
Vihreä
Kuvan palaminen kiinni POIS
Lampun toimintatilat
Pois
Pois
Punainen
Lampun virhe normaalissa käytössä.
Pois
Pois
Punainen
Vilkkuva
Lamppu ei ole syttynyt.
Lämpötapahtumat
Punainen
Punainen
Pois
Puhaltimen 1 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa +25 %
valitusta nopeudesta).
Punainen
Punainen
Vilkkuva
Pois
Puhaltimen 2 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa +25 %
valitusta nopeudesta).
Punainen
Vihreä
Pois
Puhaltimen 3 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa +25 %
valitusta nopeudesta).
Punainen
Vihreä
Vilkkuva
Pois
Puhaltimen 4 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa +25 %
valitusta nopeudesta).
Punainen
Vilkkuva
Punainen
Pois
Puhaltimen 5 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa +25 %
valitusta nopeudesta).
Punainen
Vilkkuva
Punainen
Vilkkuva
Pois
Puhaltimen 6 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa +25 %
valitusta nopeudesta).
Vihreä
Punainen
Pois
Lämpötila 1 virhe (rajoitettua lämpötilaa koskien, 55°C (131°F)).
69
Vianmääritys
Projektori ei käynnisty
Syy
Korjaustoimenpide
Virtajohto ei syötä virtaa.
Liitä virtajohto projektorin AC-tuloon ja sähköverkkoon.
Jos pistorasiassa on kytkin, varmista, että kytkin on
kytketty päälle.
Projektoria yritetään käynnistää uudelleen
jäähdytyksen aikana.
Odota, kunnes laite on jäähtynyt.
Ei kuvaa
Syy
Korjaustoimenpide
Videolähdettä ei ole kytketty päälle tai liitetty Kytke videolähde toimintaan ja tarkista, että
oikein.
signaalikaapeli on kytketty oikein.
Projektoria ei ole kytketty oikein tulosignaalin
Tarkista liitäntä.
laitteeseen.
Tulosignaalia ei ole valittu oikein.
Valitse oikea tulosignaali projektorin tai kaukosäätimen
painikkeella INPUT (TULO).
Epäselvä kuva
Syy
Korjaustoimenpide
Projektorin linssejä ei ole tarkennettu oikein.
Säädä linssien tarkkuutta tarkennusrenkaalla.
Projektoria ja näyttöä ei ole kohdistettu
oikein.
Säädä projektiokulmaa ja suuntaa sekä laitteen korkeutta
tarvittaessa.
Linssin suojus on edelleen suljettu.
Avaa linssin suojus.
Videosignaalin ajoituksesta riippuen
projektoria tulee hienosäätää kuvan
tarkkuuden parantamiseksi.
Säädä vaihetta NÄYTÄ-valikossa.
Kaukosäädin ei toimi
Syy
Korjaustoimenpide
Akussa ei ole virtaa.
Vaihda paristo uuteen.
Kaukosäätimen ja projektorin välillä on jokin
este.
Poista este.
Olet liian kaukana projektorista.
Seiso 8 metrin (26 jalan) päässä projektorista.
Salasana on virheellinen
Syy
Korjaustoimenpide
Olet unohtanut salasanan.
Lue lisätietoa osiosta "Salasanatoiminnon resetoiminen"
sivulla 33.
LAN-toimintoa ei voida käyttää
70
Syy
Korjaustoimenpide
LAN-ohjauksen asetukset tai LAN-kaapelin
liitäntä ovat ongelmallisia.
Tarkista LAN-ohjauksen asetukset. Lue lisätietoa osiosta
"Asetukset LAN asetukset" sivulla 49. Varmista, että LANkaapelit on liitetty oikein.
Verkkosivusto ei näy verkkoselaimessa tai
verkkosivu ei vastaa.
Lataa sivu uudelleen nähdäksesi tiedot näytössä
vaihtamisen jälkeen. Jos muutetut tiedot eivät näy sivussa,
tarkista projektorin IP-osoite ja kirjaudu uudelleen sisään.
Tekniset tiedot
SUOMI
Projektorin tekniset tiedot
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoituksetta.
LX-MW500
Näyttöjärjestelmä
1-CHIP DLP™
Optinen järjestelmä
Aikaan pohjautuva värien erotus, peräkkäisnäyttö
Projektorin linssit
Näyttö
Mallinimi
LX-MU500
Tyyppi
DMD
Koko/kuvasuhde
0.65" x 1 / 16:10
Ohjainjärjestelmä
DLP™ x 1 siru
Pisteiden määrä / pisteiden
kokonaismäärä
1,024,000 (1280 x 800) x
1 paneeli /1,024,000
Zoomaussuhde / polttoaväli /
F-arvo
1.6x / 15,75–25,1 mm / F2.45–3.07
0.67" x 1 / 16:10
2,304,000 (1920 x 1200) x
1 paneeli /2,304,000
Zoomaus/tarkennusjärjestelmä Manuaalinen/manuaalinen
Linssien siirtymä
V: +55 %~+57,5 %, H: pysyvä
V: +52,5%~+55%, H: pysyvä
Valonlähde
NSHA370QS-lamppu 370 W
Kuvan koko (projektioetäisyys)
L: 60" - 240" (1,45 m - 5,82 m / L: 60" - 240" (1,38 m - 5,54 m /
4.5' - 18.2')
4.8' - 19.1')
T: 60" - 150" (2,33 m - 5,82 m / T: 60" - 150" (2,2 m - 5,54 m /
4.5' - 18.2')
7.6' - 19.1')
Värien määrä
*1
Kirkkaus (esitystilassa, HDMItulo)
16,770,000 väriä (täysi väri)
5000 lumenia
3750:1
Kontrastisuhde*1 (Täysin
valkoinen: täysin musta, esitystila,
analoginen PC-tulo)
Kirkkaussuhde ulkoreunassa
keskelle*1
75%
Kaiutin
10 WLEmonofoninen x 1
Tulon maksimiresoluutio
1280 x 800 pistettä
Videosignaalit
2500:1
1920 x 1200 pistettä
Analoginen PC-tulo
WUXGA*2/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/
WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
HDMI-tulo
Liitetyistä tietokoneista: WUXGA*2/WSXGA+/UXGA/SXGA+/
WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Liitetystä AV-laitteistosta: 1080p/1080i/720p/576p/480p
Komposiittivideotulo
1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Videotulo
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
S-videotulo
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
71
Tulosignaali
Liitännät
Mallinimi
LX-MW500
LX-MU500
Mini Dsub15 x 2
Analoginen tietokone / Komposiittivideo -tulo
Mini Dsub15
Analoginen tietokone / Komposiittivideo -lähtö
HDMI/MHL
Digitaalinen tietokone / digitaalinen video / MHL -tulo
HDMI
Digitaalinen tietokone / digitaalinen video -tulo
Mini DIN4
S-videotulo
RCA x 3
Videotulo/ääni-V/ääni-O
Miniliitin x 2
Äänitulo x 1, äänilähtö x 1
Dsub9
RS-232C-liitäntä
RJ-45
Verkkoliitäntä (100BASE-TX/10BASE-T) / HDBaseT-tulo
USB-mini-B
Huoltoportti
USB tyyppi A
Virta pois (5 V/1,5 A)
Digitaalinen PC
TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Analoginen PC
0,7 Vp-p, positiivinen napaisuus, impedanssi = 75 Ω
Vaaka-/pystysuuntainen synkronointi: TTL-taso, negatiivinen tai
positiivinen napaisuus
Komponenttivideo
KOMPONENTTI: Erillinen Y Cb/Pb Cr/Pr -signaali
Y: 1 Vp-p, negatiivinen synkronointi, impedanssi = 75 Ω
Cb/Pb: 0,7 Vp-p, impedanssi = 75 Ω
Cr/Pr: 0,7 Vp-p, impedanssi = 75 Ω
Audio
Impedanssi = 47k Ω tai enemmän
Häiriö
36 / 33 dB (Lampputila: normaali/säästö)
Käyttölämpötila
0°C (32°F) - 40°C (104°F)
Virransyöttö
AC 100 V ~ 240 V 50 / 60 Hz
Virrankulutus
560 W (Maks.), < 400 W (säästö)
< 0,5 W (valmiustila) Kun asetus on: Valmiustila LAN: Pois
< 3 W (valmiustila) Kun asetus on: Valmiustila LAN: Päällä
Mitat
L: 465 mm, K: 123 mm, S: 264 mm (ulkonema mukaan lukien)
L: 465 mm, K: 112 mm, S: 261 mm (ei sisällä ulkonemaa)
72
Paino
5,4 kg (11.9 lbs)
Lisävarusteet
Kaukosäädin, kaukosäätimen kuivaparistot, virtajohto, PC-kaapeli,
käyttöohje (tämä ohjekirja), Tärkeää tietoa ja takuukortti
•
*1
•
*2 LX-MU500
•
Jos projektoria käytetään yhtäjaksoisesti pitkiä aikajaksoja, optisten osien kunto voi heikentyä
nopeammin.
•
Projektorin tekniset tietoja ja ulkoisia ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Standardin ISO21118-2012 vaatimuksien mukainen
vain
465 mm (L) x 123 mm (K) x 264 mm (S) / 18,3 in (L) x 4,8 in (K) x 10,4 in (S) (ulkonema mukaan lukien)
264
mm
(10,4”)
465 mm (18,3”)
123 mm
(4,8”)
Toleranssi:±2 mm (0,08 in)
73
SUOMI
Mitat
Ajoituskaavio
Tietokonetulon tukema ajoitus
Resoluutio
Tila
720 x 400
720 x 400_70
VGA_60*
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Vaakasuora
taajuus (kHz)
Kello (MHz)
70,087
31,469
28,3221
59,940
31,469
25,175
VGA_72
72,809
37,861
31,500
VGA_75
75,000
37,500
31,500
VGA_85
85,008
43,269
36,000
SVGA_60*
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
SVGA_120**
(sammumisen vähennys)
119,854
77,425
83,000
XGA_60*
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
XGA_120**
(sammumisen vähennys)
119,989
97,551
115,500
1152 x 864
1152 x 864_75
75,00
67,500
108,000
1280 x 720
1280 x 720_60*
60
45,000
74,250
1280 x 768
1280 x 768_60*
59,870
47,776
79,5
WXGA_60*
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
WXGA_120**
(sammumisen vähennys)
119,909
101,563
146,25
1280 x 800
74
Virkistystaajuus
(Hz)
SXGA_60***
60,020
63,981
108,000
1280 x 1024
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
1280 x 960
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60***
60,015
47,712
85,500
1366 x 768
1366 x 768_60
59,790
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60***
59,887
55,935
106,500
1400 x 1050
SXGA+_60***
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA***
60,000
75,000
162,000
1680 x 1050
1680 x 1050_60***
59,954
65,290
146,250
640 x 480@67Hz
MAC13
66,667
35,000
30,240
832 x 624@75Hz
MAC16
74,546
49,722
57,280
1024 x 768@75Hz
MAC19
75,020
60,241
80,000
1152 x 870@75Hz
MAC21
75,06
68,68
100,00
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080_60
(sammumisen vähennys)
60
67,5
148,5
WUXGA_60****
(sammumisen vähennys)
59,950
74,038
SUOMI
1920 x 1200@60Hz
154,00
*3D-signaalin tuettu ajoitus formaateissa Frame Sequential, Top-Bottom ja Side-By-Side.
**3D-signaalin tuettu ajoitus formaatissa Frame Sequential.
***3D-signaalin tuettu ajoitus formaateissa Top-Bottom ja Side-By-Side.
****LX-MU500 vain.
75
HDMI (HDCP) -tulon tuettu ajoitus
Tuetut tietokoneen ajoitukset
Resoluutio
Tila
Pystysuora
taajuus (Hz)
Vaakasuora
taajuus (kHz)
Kello (MHz)
720 x 400
720 x 400_70
70,087
31,469
28,3221
VGA_60*
59,940
31,469
25,175
VGA_72
72,809
37,861
31,500
VGA_75
75,000
37,500
31,500
VGA_85
85,008
43,269
36,000
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
SVGA_120**
(sammumisen vähennys)
119,854
77,425
83,000
XGA_60*
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
XGA_120**
(sammumisen vähennys)
119,989
97,551
115,500
1152 x 864_75
75,00
67,500
108,000
1280 x 720
1280 x 720_60*
60
45,000
74,250
1280 x 768
1280 x 768_60*
59,870
47,776
79,5
WXGA_60*
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
1280 x 800
76
SVGA_60*
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
WXGA_120**
(sammumisen vähennys)
119,909
101,563
146,25
SXGA_60***
60,020
63,981
108,000
1280 x 1024
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
1280 x 960
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60***
60,015
47,712
85,500
1366 x 768
1366 x 768_60
59,790
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60***
59,887
55,935
106,500
1400 x 1050
SXGA+_60****
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA***
60,000
75,000
162,000
1680 x 1050
1680 x 1050_60***
59,954
65,290
146,250
640 x 480@67Hz
MAC13
66,667
35,000
30,240
832 x 624@75Hz
MAC16
74,546
49,722
57,280
1024 x 768@75Hz
MAC19
75,020
60,241
80,000
1152 x 870@75Hz
MAC21
75,06
68,68
100,00
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080_60
(sammumisen vähennys)
60
67,5
148,5
WUXGA_60*****
(sammumisen vähennys)
59,950
74,038
SUOMI
1920 x 1200@60Hz
154,00
*3D-signaalin tuettu ajoitus formaateissa Frame Sequential, Top-Bottom ja Side-By-Side.
**3D-signaalin tuettu ajoitus formaatissa Frame Sequential.
***3D-signaalin tuettu ajoitus formaateissa Top-Bottom ja Side-By-Side.
****3D-signaalin tuettu ajoitus formaatissa Top-Bottom.
*****LX-MU500 vain.
Tuetut MHL-ajoitukset
Ajoitus
Resoluutio
Vaakasuora
taajuus (kHz)
Pystysuora
taajuus (Hz)
Pistekello
Taajuus (MHz)
480i
720(1440) x 480
15,73
59,94
27
480p
720 x 480
31,47
59,94
27
576i
720(1440) x 576
15,63
50
27
576p
720 x 576
31,25
50
27
720/50p
1280 x 720
37,5
50
74,25
720/60p
1280 x 720
45
60
74,25
1080/24P
1920 x 1080
27
24
74,25
1080/25P
1920 x 1080
28,13
25
74,25
1080/30P
1920 x 1080
33,75
30
74,25
1080/50i
1920 x 1080
28,13
50
74,25
1080/60i
1920 x 1080
33,75
60
74,25
1080/50p
1920 x 1080
56,26
50
148,5
1080/60p
1920 x 1080
67,5
60
148,5
Ajoitus
Resoluutio
Vaakasuora
taajuus (kHz)
Pystysuora
taajuus (Hz)
Pistekello
Taajuus (MHz)
480i*
720(1440) x 480
15,73
59,94
27
480p
720 x 480
31,47
59,94
27
576i
720(1440) x 576
15,63
50
27
576p
720 x 576
31,25
50
27
Tuetut videon ajoitukset
720/50p**
1280 x 720
37,5
50
74,25
720/60p**
1280 x 720
45,00
60
74,25
1080/24P**
1920 x 1080
27
24
74,25
1080/30P
1920 x 1080
33,75
30
74,25
1080/50i***
1920 x 1080
28,13
50
74,25
1080/60i***
1920 x 1080
33,75
60
74,25
1080/50P
1920 x 1080
56,25
50
148,5
1080/60P
1920 x 1080
67,5
60
148,5
*3D-signaalin tuettu ajoitus formaatissa Frame Sequential.
**3D-signaalin tuettu ajoitus formaateissa Frame Packing ja Top-Bottom.
***3D-signaalin tuettu ajoitus formaatissa Side-By-Side.
77
Component-YPbPr -tulon tuettu ajoitus
Ajoitus
Resoluutio
Vaakasuora
taajuus (kHz)
Pystysuora
taajuus (Hz)
Pistekello
Taajuus (MHz)
480i
720 x 480
15,73
59,94
13,5
480p
720 x 480
31,47
59,94
27
576i
720 x 576
15,63
50
13,5
576p
720 x 576
31,25
50
27
720/50p
1280 x 720
37,5
50
74,25
720/60p
1280 x 720
45
60
74,25
1080/50i
1920 x 1080
28,13
50
74,25
1080/60i
1920 x 1080
33,75
60
74,25
1080/50P
1920 x 1080
56,25
50
148,5
1080/60P
1920 x 1080
67,5
60
148,5
Kun 1080i(1125i)@60Hz tai 1080i(1125i)@50Hz -signaalia näytetään, kuva voi hiukan täristä.
Video- ja S-Video-tulojen tuettu ajoitus
78
Videotila
Vaakasuora taajuus
(kHz)
Pystysuora taajuus (Hz)
Apukantoaallon taajuus
(MHz)
NTSC
15,73
60
3,58
PAL
15,63
50
4,43
SECAM
15,63
50
4,25 tai 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
50
3,58
PAL-60
15,73
60
4,43
NTSC4.43
15,73
60
4,43
SUOMI
Ohjaimen komennot
Voit hallita tätä projektoria lähettämällä komentoja OHJAUS-portin tai LAN-portin kautta.
Järjestelmävaatimukset
OHJAUS-portti
Liitoskaapeli
9-nastainen RS-232-C-kaapeli (Crossover)
Viestintätila
RS-232-C asynkroninen, vuorosuuntainen viestintä
Modulointinopeus
19200 bps/9600bps**
Merkkipituus
8 bitti
Pariteettitarkistus
Ei mitään
Stop-bitit
1 bitti
Virtauksen hallinta
Ei mitään
**HDBaseT-porttia käyttäessä.
LAN-portti/HDBaseT-tulo
Yhteysjärjestelmä
TCP/IP-yhteys
Portti
33336
Ohjaimen komento
Toiminto
Luku/
kirjoitus
Käyttö
Komento (ASCII)
Huomaa
L
Virta päällä
POWER=ON<CR>
Ota käyttöön
“Valmiustila”-tilassa.
L
Virta pois
POWER=OFF<CR>
Teho
Lähteen
valinta
R
Virran tila
GET=POWER<CR>
L
Computer1
INPUT=DSUB1<CR>
L
Computer2
INPUT=DSUB2<CR>
L
HDMI/MHL
INPUT=HDMI1<CR>
L
HDMI2
INPUT=HDMI2<CR>
L
HDBaseT
INPUT=HDBASET<CR>
L
Video
INPUT=VIDEO<CR>
L
S-Video
INPUT=S-VIDEO<CR>
R
Nykyinen lähde
GET=INPUT<CR>
Ota käyttöön missä
tahansa virtatilassa.
[Lämmitys]
g:POWER=OFF2ON
[Jäähdytys]
g:POWER=ON2OFF
79
Audion
säätö
Kuvatila
Kuvakulma
Kuvan
kääntö H/V
Autom.
Haku
Lamppu
80
L
Mykistys päällä
MUTE=ON<CR>
L
Mykistys pois
MUTE=OFF<CR>
R
Mykistystilat
GET=MUTE<CR>
L
Äänenvoimakkuus +
RC=VOL_P<CR>
L
Äänenvoimakkuus -
RC=VOL_M<CR>
R
Äänenvoimakkuustilat GET=AVOL<CR>
L
Esitys
IMAGE=PRESENTATION<CR>
L
Vakio
IMAGE=STANDARD<CR>
L
sRGB
IMAGE=SRGB<CR>
L
Elokuva
IMAGE=MOVIE<CR>
L
DICOM
IMAGE=DICOM<CR>
L
Käyttäjä 1
IMAGE=USER_1<CR>
L
Käyttäjä 2
IMAGE=USER_2<CR>
R
Kuvatila
GET=IMAGE<CR>
L
Kuvasuhde 4:3
ASPECT=4:3<CR>
L
Kuvasuhde 16:9
ASPECT=16:9<CR>
L
Kuvasuhde
automaattinen
ASPECT=AUTO<CR>
L
Kuvasuhde todellinen
ASPECT=TRUE<CR>
L
Kuvasuhde 16:10
ASPECT=16:10<CR>
R
Kuvasuhteen tila
GET=ASPECT<CR>
L
Eteen pöytä
IMAGEFLIP=NONE<CR>
L
Taakse pöytä
IMAGEFLIP=REAR<CR>
L
Eteen katto
IMAGEFLIP=CEILING<CR>
L
Taakse katto
IMAGEFLIP=
REAR_CEIL<CR>
R
Kuvan kääntö H/V -tila GET=IMAGEFLIP<CR>
L
Autom. Haku päällä
QAS=ON<CR>
L
Autom. Haku pois
QAS=OFF<CR>
R
Autom. Haku -tila
GET=QAS<CR>
R
Lampun tunnit
GET=LMPT<CR>
L
Lampputila Normaali
LAMP=NORMAL<CR>
L
Lampputila
Taloudellinen
LAMP=ECO<CR>
R
Lampputila
GET=LAMP<CR>
Käyttö
Korkea
paikka
Tyhjä päällä
BLANK=ON<CR>
L
Tyhjä pois
BLANK=OFF<CR>
R
Tyhjä tila
GET=BLANK<CR>
L
Pysäytys päällä
FREEZE=ON<CR>
L
Pysäytys pois
FREEZE=OFF<CR>
R
Pysäytystila
GET=FREEZE<CR>
L
Valikko päällä
MENU=ON<CR>
L
Valikko pois
MENU=OFF<CR>
L
Auto PC
RC=AUTOPC<CR>
L
Ylös
RC=UP<CR>
L
Alas
RC=DOWN<CR>
L
Oikea
RC=RIGHT<CR>
L
Vasen
RC=LEFT<CR>
L
OK
RC=OK<CR>
L
Korkean paikan
tila päällä
HIGHALT=ON<CR>
L
Korkean paikan
tila pois
HIGHALT=OFF<CR>
R
Korkean paikan
tila
GET=HIGHALT<CR>
SUOMI
L
Ohjauksen vaste
Luku/
kirjoitus
Tila
Vaste
Esimerkki
L
Menestys
i:OK<CR>
< BLANK=ON<CR>
> i:OK<CR>
L
Virheellinen formaatti:
Komentoa tai
rakennetta ei
olemassa
e:0002
INVALID_COMMAND<CR>
< INVALID=ON<CR>
> e:0002
INVALID_COMMAND<CR>
L
Tukematon kohde:
tätä komennon
parametria ei tueta
< BLANK=INVALID<CR>
e:000A
> e:000A
INVALID_PARAMETER<CR>
INVALID_PARAMETER<CR>
L
Estä kohde: Nykyistä
tilaa ei voida käyttää.
e:1011
FUNCTION_NOT_AVAILABL
E<CR>
< ASPECT=AUTO<CR>
> e:1011
FUNCTION_NOT_AVAILABLE<CR>
R
Menestys
g:XXX=YYY<CR>
XXX=komennon nimi,
YYY=parametrin nimi
< GET=BLANK<CR>
> g:BLANK=ON<CR>
81
R
82
Tukematon kohde:
tätä komennon
parametria ei tueta
< GET=INVALID<CR>
e:000A
> e:000A
INVALID_PARAMETER<CR>
INVALID_PARAMETER<CR>
•
Jos projektori ei saanut <CR>-kohdetta komennon päättämiseksi 5 sekunnissa, sen aika
katkeaa ja komento on lähetettävä uudelleen.
•
Isoja ja pieniä kirjaimia ei tunnisteta.
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7481-002
©CANON INC.2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising