Canon | PowerShot G1 X | User manual | Canon PowerShot G1 X User manual

Canon PowerShot G1 X User manual
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Softvér na spracovanie, zobrazovanie a úpravu obrázkov RAW
Prevzatie
obrázkov
Digital Photo Professional
Zobrazenie
obrázkov
Ver. 4.10
Návod na používanie
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
O Obsah tohto návodu na používanie
O Skratkou DPP sa označuje program Digital Photo
Professional.
O Obrazovky použité v tomto návode pri pokynoch pre
základné operácie sú prevzaté zo systému Windows 8.1/10
O  označuje postup výberu v ponuke.
O Hranaté zátvorky označujú položky, ako sú názvy ponúk,
tlačidiel a okien, ktoré sa zobrazujú na obrazovke počítača.
O Text ohraničený symbolmi < > označuje kláves na
klávesnici.
O str. ** označuje referenčnú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.
O Rozšírené označuje funkciu určenú pre pokročilých
používateľov, ktorí majú skúsenosti s prácou so softvérom
na spracovanie obrázkov.
O
: Označuje užitočné informácie v prípade, keď sa
vyskytne problém.
O
O
O
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
: Označuje praktické tipy na používanie softvéru.
: Označuje informácie, ktoré si treba prečítať pred
používaním.
: Označuje ďalšie informácie, ktoré by mohli byť
pre vás užitočné.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
O Prepínanie medzi stranami
O Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu obrazovky.
: nasledujúca strana
Režim
HDR PQ
: predchádzajúca strana
: návrat na predchádzajúcu zobrazenú stranu
Určenie
predvolieb
O Kliknutím na nadpis kapitoly na pravej strane obrazovky
sa prepnete na stranu s obsahom danej kapitoly.
Na príslušnú stranu sa presuniete aj kliknutím na
položku v obsahu, ktorú si chcete prečítať.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8QA2R0
SLOVENSKY
Úvod
Hlavné funkcie programu DPP
V nasledujúcej časti sú uvedené hlavné úlohy, ktoré môžete vykonávať
s obrázkami, ktoré ste uložili do svojho počítača.
* JPEG/TIFF označuje spracovanie, ktoré možno vykonať s obrázkami
JPEG alebo TIFF, ako aj s obrázkami RAW.
Úvod/
Obsah
O Zabezpečenie kompatibility s technológiami na
riadenie farieb
O Simulácia CMYK pre komerčnú tlač
Zobrazenie
obrázkov
O Zobrazovanie a organizovanie obrázkov JPEG/TIFF
O Prehrávanie videozáznamov a ukladanie
statických záberov
O Upravenie obrázka
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
O Rozličné úpravy obrázka pri zachovaní jeho pôvodnej podoby
JPEG/TIFF
Tlač
obrázkov
O Voľné používanie štýlov Picture Style
O Zobrazenie obrázka pred a po úprave v tom istom okne
JPEG/TIFF
O Orezanie a nastavenia uhla
obrázka JPEG/TIFF
O Zmena veľkosti obrázka JPEG/TIFF
O Korekcia aberácie objektívu
O Digitálna optimalizácia objektívu
O Automatické alebo manuálne vymazanie
nečistôt z obrázka JPEG/TIFF
O Konverzia obrázka RAW na obrázok typu JPEG
alebo TIFF a jeho uloženie
O Hromadné spracovanie veľkého množstva obrázkov RAW
O Prenos obrázka do programu na úpravu obrázkov
O Tlač obrázka JPEG/TIFF
O Prepojenie s nástrojom EOS Utility na diaľkové
snímanie JPEG/TIFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
V programe DPP verzie 4.8.20 alebo novšej môžete kliknutím na
položku [Check for updates/Vyhľadať aktualizácie] v ponuke [Help/
Pomocník] vyhľadať a prevziať zo servera dostupné aktualizačné
súbory.
Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať prostredie s prístupom
na internet (predplatné u poskytovateľa a pripojenie k linke na
mieste). Môžu sa účtovať poplatky za pripojenie k poskytovateľovi
internetových služieb alebo prístupovému bodu.
Určenie
predvolieb
2
Úvod/
Obsah
Systémové požiadavky
OS (operačný
systém)
Windows 10 (verzia 1607 alebo novšia)*,
Windows 8.1*, Windows 7*
Model
Počítač, ktorý má predinštalovaný jeden
z vyššie uvedených operačných systémov
(inovované počítače nie sú podporované)
Procesor
Core 2 Duo 2,0 GHz alebo rýchlejší (odporúča sa séria
Core i alebo novšia)
RAM (pamäť)
2,0 GB alebo viac pamäte RAM (odporúča sa 4,0 GB alebo viac)
Jednotka
pevného disku
Inštalácia: min. 300 MB dostupného miesta
Používanie: min. 600 MB dostupného miesta
Displej
Rozlíšenie: XGA (1 024 x 720) alebo viac (odporúča sa
1 600 x 1 200 alebo viac)
Farby: 16-bitové farby (65 536 farieb) alebo viac
• Inštaláciu je možné vykonať aj na 32-bitových verziách počítačov,
dôjde pri tom však k obmedzeniu prevádzky. V 32-bitových
operačných systémoch sa v položke [Help/Pomocník] v časti [About
Digital Photo Professional 4/Informácie o softvéri Digital Photo
Professional 4] zobrazuje text (32bit). Informácie o obmedzeniach sú
uvedené v popisoch označených textom 32bit v tejto príručke.
• Ak chcete v programe DPP prehrávať videozáznamy vo formáte MOV
alebo MP4 nasnímané pomocou podporovaného fotoaparátu
a ukladať statické zábery z videozáznamov, musíte mať 64-bitovú
verziu systému Windows 8.1 alebo novšieho.
* S nainštalovaným doplnkom Microsoft .NET Framework 4.7.1 alebo
novším
O Informácie o systémových požiadavkách na režim HDR PQ
(vrátane podporovaných obrázkov) nájdete v časti „Systémové
požiadavky na režim HDR PQ“ (str. 149).
O Informácie o obrázkoch podporovaných funkciou kombinovania
obrázkov s rôznou hĺbkou nájdete v časti „Používanie funkcie
kombinovania obrázkov s rôznou hĺbkou“  „Podporované
obrázky“ (str. 115).
Podporované fotoaparáty
EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds
Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II,
EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5DS/EOS 5DS R, EOS 5D
Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 6D Mark II,
EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 90D, EOS 80D, EOS 70D,
EOS 60D/EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS
20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 77D, EOS
760D, EOS 800D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 250D, EOS 200D,
EOS 100D, EOS 2000D, EOS 1300D, EOS 1200D, EOS 650D, EOS
600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D,
EOS 400D, EOS 350D, EOS 4000D, EOS 300D, EOS R, EOS RP,
EOS M6 Mark II, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS M10,
EOS M100, EOS M50, PowerShot G3 X*1, PowerShot G1 X Mark II*1,
PowerShot G7 X*1, PowerShot G9 X*1, PowerShot SX60 HS*1,
PowerShot G5 X*1, PowerShot G7 X Mark II*1, PowerShot G16*1,
PowerShot S120*1, PowerShot G1 X*1, PowerShot G15*1, PowerShot
S110*1, PowerShot S100*1, PowerShot G9 X Mark II*1, PowerShot G1 X
Mark III*1, PowerShot G9*1*2, PowerShot G10*1*2, PowerShot G11*1*2,
PowerShot G12*1*2, PowerShot S90*1*2, PowerShot S95*1*2, PowerShot
SX1 IS*1*2, PowerShot SX50 HS*1*2, PowerShot SX70 HS*1*2,
PowerShot G5 X Mark II*1 a PowerShot G7 X Mark III*1
*1 Pre obrázky RAW nemožno používať funkcie, ktoré nie sú vo
fotoaparáte (napríklad Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)), a niektoré iné funkcie, napríklad
digitálnu optimalizáciu objektívu. Štýly Picture Style však s výnimkou
niektorých funkcií možno používať, aj keď nie sú vo fotoaparáte.
*2 Nie sú dostupné nasledujúce funkcie.
- Paleta s nástrojmi na základnú úpravu:
Vyváženie bielej [Fine-tune/Jemné nastavenie]
Časť funkcie [Gamma adjustment/Úprava charakteristiky gama]
Nastavenie automatickej gradácie a luminancie
Nastavenie stredného bodu
Rozšírenie rozsahu vstupných bielych bodov
- Paleta s nástrojmi na vymazanie prachových škvŕn/kopírovanie vzorky
- Nástroj na zlučovanie obrázkov
- Nástroj HDR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
3
Úvod/
Obsah
Podporované obrázky
Údaje obrázkov
Typ obrázka
Prípona
.CR3
Obrázky Obrázky vo formáte Canon RAW
.CR2
nasnímané pomocou podporovaných .TIF
RAW fotoaparátov*
.CRW
Statické
zábery Obrázky Obrázky JPEG kompatibilné so
JPEG štandardom Exif 2.2, 2.21 alebo 2.3
Obrázky Obrázky TIFF kompatibilné so
štandardom Exif
TIFF
Videozáznamy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
.JPG/.JPEG
.TIF/.TIFF
Videozáznamy nasnímané pomocou .MOV
podporovaných fotoaparátov
.MP4
* Kompatibilné so snímkami RAW zhotovenými pomocou fotoaparátu
EOS D2000, ktoré sa skonvertovali na snímky RAW pomocou
konvertora CR2 a majú príponu „.CR2“.
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
4
Obsah
Úvod/
Obsah
Úvod........................................................................... 2
Hlavné funkcie programu DPP ..................................... 2
Systémové požiadavky ................................................. 3
Podporované fotoaparáty ............................................. 3
Podporované obrázky................................................... 4
1 Prevzatie obrázkov ................................................. 9
Spustenie programu DPP .......................................... 10
Prevzatie obrázkov do počítača................................. 11
Prevzatie obrázkov pomocou softvéru
„EOS Utility“ ........................................................... 11
Prevzatie obrázkov pomocou čítačky
pamäťových kariet ................................................. 11
2 Zobrazenie obrázkov ............................................ 12
Zobrazenie obrázkov v hlavnom okne (zobrazenie
miniatúr).....................................................................
Zmena zobrazenia miniatúr ...................................
Zväčšenie a zobrazenie obrázka v okne ukážky .......
Zväčšenie a zobrazenie konkrétnej oblasti............
Rozšírené Podrobná kontrola obrázka ..........................
Zobrazenie hlavného okna
(kombinované zobrazenie) ....................................
Kontrola obrázka pomocou ovládacieho
panela ukážky ........................................................
Kontrola obrázka v ukážke s viacerými
funkciami................................................................
Kontrola obrázka v druhých oknách ......................
Otváranie a zatváranie panelov okien .......................
Zmena spôsobu zobrazenia a poradia paliet.............
Zmena spôsobu zobrazenia paliet (v doku/
voľne).....................................................................
Zmena poradia paliet .............................................
Ukončenie programu DPP .........................................
13
14
18
19
20
20
21
25
26
27
28
28
28
29
3 Organizovanie a triedenie obrázkov ..................... 30
Efektívna kontrola/triedenie obrázkov........................ 31
Triedenie obrázkov .................................................
Triedenie obrázkov v hlavnom okne .......................
Usporiadanie obrázkov v hlavnom okne.................
Zobrazenie obrázka RAW a obrázka JPEG ako
jedného obrázka .....................................................
Kontrola informácií o obrázku.................................
Organizovanie obrázkov.............................................
Vymazanie nechceného obrázka............................
Premiestňovanie obrázkov .....................................
Premiestňovanie obrázkov v priečinkoch ...............
Uloženie často používaných priečinkov
(uloženie záložiek)..................................................
4 Úprava obrázkov..................................................
Obrázky RAW.............................................................
Obrázky RAW .........................................................
Vyvolanie obrázka RAW .........................................
Kedy sa vykonáva vyvolanie obrázka RAW ...........
Výhody obrázkov RAW...........................................
Úprava obrázkov JPEG a TIFF ..................................
Palety nástrojov ..........................................................
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na základnú úpravu..................................
Úprava jasu ............................................................
Zmena štýlu Picture Style .......................................
Rozšírené Používanie súboru Picture Style ...............
Úprava farebného tónu zmenou
vyváženia bielej ......................................................
Úprava farebného tónu pomocou nastavenia
vyváženia bielej kliknutím .......................................
Rozšírené Úprava vyváženia bielej pomocou
farebnej teploty .......................................................
Rozšírené Nastavenie vyváženia bielej......................
Úprava kontrastu ....................................................
33
34
36
37
38
39
39
39
40
40
41
44
44
44
44
44
45
46
48
48
49
51
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
53
53
54
5
Úvod/
Obsah
Rozšírené Nastavenie jasu tmavých/jasných
oblastí ....................................................................
Zmena farebného tónu a sýtosti farieb ..................
Rozšírené Úprava dynamického rozsahu..................
Automatické nastavenie gradácie a luminancie.....
Používanie funkcie Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)......
Úprava ostrosti obrázka.........................................
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na úpravu tónu ........................................
Úprava jasu a kontrastu.........................................
Úprava farebného tónu pomocou nastavenia
vyváženia bielej kliknutím ......................................
Rozšírené Úprava tónovej krivky ...............................
Rozšírené Úprava dynamického rozsahu..................
Používanie funkcie Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)......
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na úpravu farby .......................................
Rozšírené Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na úpravu farby ...................................
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na podrobnú úpravu ................................
Redukcia šumu ......................................................
Úprava ostrosti obrázka.........................................
Obmedzenie farebného moiré na obrázku ............
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na orezanie/nastavenie uhla ...................
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na
korekciu objektívu ......................................................
Korekcia aberácie objektívu...................................
Vykonávanie korekcií .............................................
Posúvač vzdialenosti snímania..............................
54
55
56
57
58
59
61
61
62
63
65
65
66
66
68
68
69
69
70
73
73
74
76
Korekcia viacerých obrázkov súčasne ................... 77
Digitálna optimalizácia objektívu ............................ 77
Použitie digitálnej optimalizácie objektívu .............. 78
Úprava ostrosti obrázka.......................................... 80
Rozšírené Úpravy pomocou palety
JPEG/TIFF
s nástrojmi na čiastočnú úpravu ................................. 81
Čiastočná úprava snímok ([Brightness/Jas], [Contrast/
Kontrast], [Hue/Odtieň], [Saturation/Sýtosť]) .......... 81
Čiastočná úprava snímok ([Reduce color moiré/
Obmedziť farebné moiré]) ...................................... 83
Skupiny úprav......................................................... 84
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na vymazanie prachových škvŕn/
kopírovanie vzorky...................................................... 85
Automatické vymazanie nečistôt ............................ 85
Automatické vymazanie nečistôt v hlavnom
okne........................................................................ 86
Manuálne vymazanie nečistôt (funkcia opravy
obrázka).................................................................. 87
Vymazanie nechcených častí obrázka (funkcia
kopírovania vzorky) ................................................ 89
Nastavenie pracovného farebného priestoru.............. 90
Používanie funkcie virtuálnej kontroly farieb .............. 91
Určenie veľkosti pri otváraní snímok RAW ................. 92
JPEG/TIFF Uloženie výsledkov úprav.......................... 93
Uloženie obsahu úprav do obrázka ........................ 93
Uloženie ako samostatného obrázka ..................... 93
JPEG/TIFF Obnovenie obrázka ................................... 95
JPEG/TIFF Využívanie obsahu úprav (postupu
spracovania) ............................................................... 96
Kopírovanie postupu spracovania a jeho
použitie na iný obrázok........................................... 97
Uloženie postupu spracovania do súboru .............. 97
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
6
Úvod/
Obsah
Načítanie a použitie postupov spracovania ........... 98
JPEG/TIFF Úprava na základe porovnania
viacerých obrázkov .................................................... 99
JPEG/TIFF Efektívne spôsoby úprav ........................ 100
Úpravy v okne úprav obrázka .............................. 100
Zmena polohy zobrazenia miniatúr na
horizontálnu ......................................................... 101
Zhromaždenie a úprava obrázkov v okne
Collection (Zbierka).............................................. 102
JPEG/TIFF Zlučovanie obrázkov............................... 104
Spôsoby zlúčenia................................................. 107
JPEG/TIFF Vytváranie obrázkov HDR (s vysokým
dynamickým rozsahom)........................................... 108
Rozšírené Používanie optimalizátora
Dual Pixel RAW ....................................................... 111
Mikroúprava pozície maximálnej ostrosti a
rozlíšenia pomocou informácií o hĺbke, ktoré sú
zahrnuté v snímke Dual Pixel RAW ..................... 111
Úprava pohľadu alebo bokeh v popredí pre
krajší obrázok ...................................................... 112
Zmenšovanie výskytu duchov v obrázkoch ......... 113
Rozšírené Používanie funkcie kombinovania
JPEG/TIFF
obrázkov s rôznou hĺbkou........................................ 115
Podporované obrázky .......................................... 115
Používanie nástroja na kombinovanie
obrázkov s rôznou hĺbkou.................................... 115
Používanie nástroja na úpravu kombinovaných
obrázkov s rôznou hĺbkou.................................... 117
Rozšírené Používanie nástroja pre sériové
snímky RAW ............................................................ 120
Spustenie nástroja pre sériové snímky RAW....... 120
Zmena zastupujúcej snímky v galérii................... 122
Uloženie jednej snímky v galérii .......................... 122
Extrahovanie a uloženie akéhokoľvek
rozsahu v galérii ................................................... 123
Rozšírené Prenos obrázka RAW do programu
Photoshop ................................................................ 124
Rozšírené Prispôsobenie panela s nástrojmi
hlavného okna .......................................................... 125
5 Tlač obrázkov..................................................... 126
Tlač obrázka ............................................................. 127
Tlač s informáciami o snímaní.................................. 128
Tlač zoznamu miniatúr (tlač kontaktného hárka)...... 129
Tlač pomocou prídavných modulov.......................... 130
6 Spracovanie veľkého počtu obrázkov RAW....... 131
Hromadné použitie vyváženia bielej na obrázky
(individuálne vyváženie bielej).................................. 132
Zaregistrovanie individuálneho
vyváženia bielej .................................................... 132
Použitie individuálneho vyváženia bielej .............. 133
Hromadné uloženie ako obrázkov typu JPEG
alebo TIFF (hromadné spracovanie) ........................ 134
Hromadný prenos obrázkov do programu na
úpravu obrázkov ....................................................... 136
Hromadná zmena názvov súborov obrázkov ........... 137
Zmena názvov súborov obrázkov podľa poradia
v hlavnom okne .................................................... 137
7 Diaľkové snímanie ............................................. 138
Diaľkové snímanie .................................................... 139
Registrácia vyváženia bielej kliknutím vo
fotoaparáte ........................................................... 142
8 Prehrávanie videozáznamov a ukladanie
statických záberov ............................................. 144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Prehrávanie videozáznamov a ukladanie statických
záberov..................................................................... 145
7
Úvod/
Obsah
9 Používanie režimu HDR PQ ............................... 148
Režim HDR PQ........................................................ 149
Systémové požiadavky na režim HDR PQ .............. 149
Zobrazovanie obrázkov v režime HDR PQ.............. 150
Opatrenia pri používaní režimu HDR PQ................. 152
Ukladanie obrázkov zobrazených v režime HDR
PQ vo formáte JPEG/TIFF....................................... 154
Ukladanie obrázkov zobrazovaných v režime HDR
PQ vo formáte HEIF.................................................. 155
10 Určenie predvolieb ........................................... 156
Určenie predvolieb................................................... 157
General settings (Všeobecné nastavenia) ........... 157
Spracovanie obrázkov ......................................... 158
Color management (Správa farieb)...................... 160
View settings (Nastavenia zobrazenia)................ 161
Properties Display Settings (Nastavenia
zobrazenia vlastností).......................................... 162
Survey (Prieskum) ............................................... 162
Referencie.............................................................. 163
Riešenie problémov ................................................. 164
Odstránenie softvéru (odinštalovanie) ..................... 165
Informácie v ráme obrázka v hlavnom
okne a v okne úprav obrázka...................................
Glosár ......................................................................
Register ...................................................................
Čo je tento návod na používanie .........................
Ochranné známky................................................
166
167
169
173
173
* Časti s označením JPEG/TIFF a JPEG/TIFF v kapitole „4 Úprava
obrázkov“ podporujú okrem úprav obrázkov RAW aj úpravy obrázkov JPEG/TIFF.
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
: Všetky funkcie vysvetlené v tejto časti podporujú
úpravy obrázkov JPEG/TIFF.
: Určité funkcie vysvetlené v tejto časti podporujú
úpravy obrázkov JPEG/TIFF.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
8
1
Prevzatie obrázkov
Úvod/
Obsah
Spustenie programu DPP........................................ 10
Prevzatie obrázkov do počítača .............................. 11
Prevzatie obrázkov pomocou softvéru „EOS Utility“... 11
Prevzatie obrázkov pomocou čítačky
pamäťových kariet ...................................................... 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
9
Spustenie programu DPP
Úvod/
Obsah
Dvakrát kliknite na ikonu na pracovnej ploche.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Dvakrát kliknite
¿ Spustí sa program DPP a zobrazí sa hlavné okno (zobrazenie
miniatúr).
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Hlavné okno (zobrazenie miniatúr)
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Presunutím obrázka podporovaného programom DPP na ikonu na
pracovnej ploche môžete spustiť program DPP a zobraziť priečinok,
v ktorom je súbor obrázka uložený.
10
Prevzatie obrázkov do počítača
Prevezmite obrázky uložené na pamäťovej karte, ktorá je vložená vo
fotoaparáte.
Prevzatie obrázkov pomocou softvéru „EOS Utility“
Obrázky môžete prevziať pomocou komunikačného softvéru pre
fotoaparát „EOS Utility“.
Podrobné informácie o preberaní obrázkov nájdete v dokumente „EOS
Utility Návod na používanie“ (elektronická príručka vo formáte PDF).
Úvod/
Obsah
Prevzatie obrázkov pomocou čítačky pamäťových kariet
Obrázky môžete prevziať do počítača aj pomocou čítačky pamäťových
kariet od iného výrobcu.
Vložte pamäťovú kartu do čítačky pamäťových kariet.
1
položky [My Computer/Tento počítač] 
2 Otvorte
[EOS_DIGITAL] a presuňte priečinok [DCIM] na umiestnenie
O Najskôr spustite program DPP.
[Desktop/Pracovná plocha].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
¿ Priečinok [DCIM] sa skopíruje do počítača.
O Všetky obrázky sú uložené v samostatných priečinkoch v rámci
priečinka [DCIM].
O Ak je na pamäťovej karte uložené veľké množstvo nasnímaných
obrázkov, kopírovanie do počítača môže určitý čas trvať.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
11
2
Zobrazenie obrázkov
Úvod/
Obsah
Zobrazenie obrázkov v hlavnom okne (zobrazenie miniatúr)....... 13
Zmena zobrazenia miniatúr ........................................ 14
Rozšírené Používanie ovládacieho panela miniatúr..... 15
Používanie funkcie filtra/triedenia
zobrazenia miniatúr ................................................... 16
Rozšírené Zobrazenie palety s histogramom ............. 17
Rozšírené
Zväčšenie a zobrazenie obrázka v okne ukážky.......................... 18
Zväčšenie a zobrazenie konkrétnej oblasti................. 19
Rozšírené Zobrazenie palety s navigátorom .............. 19
Rozšírené Podrobná kontrola obrázka ......................... 20
Zobrazenie hlavného okna (kombinované zobrazenie)....... 20
Kontrola obrázka pomocou ovládacieho panela ukážky ..... 21
Zmena zväčšenia ................................................... 21
Porovnávanie s pripnutým (pevným) obrázkom ..... 21
Súčasné zobrazenie viacerých obrázkov ............... 22
Zobrazenie čiar mriežky ......................................... 22
Zobrazenie bodov AF ............................................. 22
Zobrazenie oblasti mimo nastaveného rozsahu
s varovnými indikátormi (varovanie pri príliš
svetlom/tmavom zábere)............................................
Porovnanie obrázkov pred úpravou a po úprave
(zobrazenie jednotlivých obrázkov) ........................
Porovnanie obrázkov pred úpravou a po úprave
(porovnanie pred/po) zobrazené vertikálne/
horizontálne (zobrazenie v dvoch oknách) / rozdelené
vertikálne/horizontálne (zobrazenie v rozdelenom okne) ...
Zobrazenie vlastností obrázka................................
Kontrola obrázka v ukážke s viacerými funkciami ......
Kontrola obrázka v druhých oknách ...........................
Otváranie a zatváranie panelov okien .....................
Zmena spôsobu zobrazenia a poradia paliet....................
Zmena spôsobu zobrazenia paliet (v doku/voľne)...............
Zmena poradia paliet..................................................
Ukončenie programu DPP.......................................
23
23
24
24
25
26
27
28
28
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
12
Zobrazenie obrázkov v hlavnom okne (zobrazenie miniatúr)
Obrázky prevzaté do počítača sa zobrazia v podobe zoznamu
s miniatúrami v hlavnom okne (zobrazenie miniatúr). Ak dvakrát
kliknete na niektorý obrázok, môžete ho otvoriť v okne ukážky (str. 18)
a zobraziť vo väčších rozmeroch.
Hlavné okno
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Panel s nástrojmi
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Značky (str. 33, str. 34)
Hodnotenia (str. 33, str. 34)
Dopredu/dozadu
Otočiť snímku
O Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na ráme miniatúry,
nájdete v časti „Informácie v ráme obrázka v hlavnom okne
a v okne úprav obrázka“ (str. 166).
32bit V 32-bitových operačných systémoch je v každom priečinku
možné zobraziť iba 1000 obrázkov. Od 1001. obrázka sa obrázky
správajú ako nepodporované. Posnažte sa v jednom priečinku
uchovávať maximálne 1000 obrázkov.
O Informácie o súboroch videozáznamov nájdete v časti
„Prehrávanie videozáznamov a ukladanie statických
záberov“ (str. 145).
O Ak je k obrázku nasnímanému akýmkoľvek iným podporovaným
fotoaparátom ako modelom EOS-5D Mark II pripojená informácia
o pomere strán, obrázok sa zobrazí ako orezaný (str. 70).
O V hlavnom okne môžete okrem tohto zobrazenia (zobrazenie
miniatúr) vybrať aj kombinované zobrazenie. Kombinované
zobrazenie umožňuje podrobne si prezrieť snímku (str. 20).
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
13
Úvod/
Obsah
Zmena zobrazenia miniatúr
Môžete zmeniť veľkosť miniatúr obrázkov zobrazených v hlavnom okne
a vybrať informácie, ktoré sa budú pre miniatúry zobrazovať.
Vyberte ponuku [Thumbnails/Miniatúry] 
požadovanú položku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
¿ Zobrazenie sa zmení podľa zvolenej položky.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
14
Úvod/
Obsah
Rozšírené
Používanie ovládacieho panela miniatúr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Ovládací panel miniatúr integruje rôzne nastavenia na zobrazenie miniatúr.
Pomocou tohto panela môžete efektívne zobraziť a určiť nastavenia pre miniatúry.
Zobrazenie
obrázkov
Funkcie ovládacieho panela miniatúr
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9) (10)
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
(1)
Zmena veľkosti miniatúr
(2)
Zobrazenie miniatúr bez názvov súborov
(3)
Zobrazenie štandardných miniatúr
(4)
Zobrazenie miniatúr s informáciami
(5)
Zobrazenie miniatúr v zozname
(6)
(7)
(8)
Výber nastavení zobrazenia vlastností (str. 162)
Zobrazenie obrázka RAW a obrázka JPEG ako jedného
obrázka
Obrázok RAW a obrázok JPEG, ktoré boli nasnímané spolu,
sa zobrazia ako jeden obrázok. Ak vyberiete toto nastavenie,
zobrazenie a úprava obrázkov sa riadia nasledujúcimi pravidlami.
• Zobrazený obrázok: vo všetkých oknách sa zobrazí len obrázok RAW.
• Upravený obrázok: obsah, ktorý bol upravený pomocou
funkcií programu DPP (paleta s nástrojmi a pod.), sa použije
len na obrázok RAW. Ak však použijete nasledovné funkcie,
úpravy sa použijú na obrázky RAW aj JPEG.
Odstránenie obrázka (str. 39)
Presunutie alebo kopírovanie obrázka (str. 39)
Priradenie značiek (str. 33 až str. 34)
Hodnotenie (str. 33 až str. 34)
Otočenie obrázka (str. 13)
(9)
(10)
Zobrazenie alebo prehrávanie súborov rozdeleného
videozáznamu ako samostatných videozáznamov
Pri prehrávaní súborov rozdeleného videozáznamu v programu
DPP slúži toto nastavenie na súvislé prehrávanie všetkých
súborov videozáznamov od začiatku.
• Predvolene je toto nastavenie zapnuté.
• Zobrazí sa iba miniatúra prvého súboru videozáznamu.
• Toto nastavenie sa uloží a použije pri nasledujúcom spustení
programu DPP.
• Keď sa používajú nasledujúce funkcie, použijú sa na všetky
zostávajúce súbory rozdeleného videozáznamu, nielen na
prvý súbor: [Copy/Kopírovať], [Cut/Vystrihnúť], [Delete/
Odstrániť], [Add to collection/Pridať do kolekcie], [Rename
Tool/Nástroj na premenovanie]
• Keď sa s miniatúrami používa funkcia Filtrovať/Triediť
(str. 16), použije sa len na prvý súbor videozáznamu.
Výber všetkých miniatúr
Zrušenie všetkých výberov miniatúr
O Pri predvolených nastaveniach sa v hlavnom okne zobrazí ovládací
panel miniatúr. Ak nie je zobrazený, napríklad ak sa zmenili nastavenia
obrazovky, môžete ho zobraziť výberom položky [Thumbnail control
panel/Ovládací panel miniatúr] v ponuke [Thumbnails/Miniatúry].
O V kombinovanom zobrazení (vertikálne miniatúry, str. 20) je možné len
nastavenie zobrazenia miniatúr (predvolené zobrazenie miniatúr).
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
15
Úvod/
Obsah
Rozšírené
Používanie funkcie filtra/triedenia zobrazenia
miniatúr
Táto funkcia vám umožňuje zobraziť iba miniatúry, ktoré vyhovujú
vybratej možnosti filtra, alebo určiť možnosť triedenia miniatúr.
tlačidlo [Filter] v okne [Filter/Sort pane/Okno
1 Nastavte
Filtrovať/Triediť] v hlavnom okne na možnosť [ON].
2 Zadajte nastavenia.
(1)
(5)
(2) Ponuka možností filtrovania
Vyberte možnosť filtrovania pre filter zobrazenia miniatúr.
• Po výbere položky filtrovania v zozname, ktorý sa zobrazí
kliknutím na tlačidlo [] napravo v ponuke filtra, sa v zozname
ponuky filtra zobrazia možnosti. Vyberte niektorú možnosť.
• V zozname ponuky filtra môžete vybrať viacero možností.
(Podržte kláves <Shift> a kliknutím ľavým tlačidlom myši vyberte
niekoľko položiek nasledujúcich po sebe. Podržte kláves <Ctrl>
a kliknutím ľavým tlačidlom myši vyberte jednotlivé položky.)
• Ponuky filtra/zoznamy ponuky filtra majú prioritu zľava doprava.
Výberom možností filtrovania zľava doprava môžete spresniť
filtrovanie.
(3) Možnosti triedenia
Vyberte možnosť triedenia miniatúr. Ak boli pridané súbory, za
názvom možnosti sa dočasne zobrazí znak „*“. Ak ste miniatúry
zoradili vybratým spôsobom, zobrazí sa položka [Custom/Vlastné].
(3)
(4)
(4) Výber poradia triedenia
Vyberte poradie (vzostupne/zostupne) na zoradenie miniatúr.
(5) Tlačidlo zamknutia filtra
Po kliknutí na tlačidlo zamknutia filtra sa nastavenia filtra uložia
a použijú po prepnutí na iný priečinok alebo po nasledujúcom
spustení programu DPP. Keď na tlačidlo zamknutia filtra nekliknete,
po prepnutí na iný priečinok alebo po nasledujúcom spustení
programu DPP sa nastavenia filtra automaticky nastavia na možnosť
[OFF].
(2) Potiahnutím upravte oblasť
zobrazenia zoznamov ponuky filtra
Zoznam ponuky filtra
nahor alebo nadol
O Potiahnutím dolného okraja okna [Filter/Sort pane/Okno
Filtrovať/Triediť] upravte oblasť zobrazenia zoznamov ponuky
filtra nahor alebo nadol.
Ponuka filtra
(1) Filter zobrazenia miniatúr, možnosti ON/OFF
Po nastavení možnosti [ON] sa zobrazia iba miniatúry
zodpovedajúce možnosti filtrovania nastavenej pomocou ponuky
možností filtrovania (2).
O Okrem zobrazenia miniatúr možno túto funkciu používať aj
v kombinovanom zobrazení.
O Panel môžete otvoriť alebo zavrieť kliknutím na tlačidlo []
v pravej hornej časti okna [Filter/Sort pane/Okno Filtrovať/Triediť].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
16
Úvod/
Obsah
Rozšírené
Zobrazenie palety s histogramom
Paleta s histogramom zobrazuje histogram zvoleného obrázka.
Môžete rýchlo skontrolovať histogram bez otvorenia palety s nástrojmi.
Vyberte ponuku [View/Zobraziť]  [Histogram palette/
Paleta s histogramom].
¿ Zobrazí sa paleta s histogramom.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
O Z ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši,
môžete vybrať jeden z nasledujúcich štyroch histogramov.
[Brightness only/Len jas], [RGB separately/RGB oddelene],
[YRGB separately/YRGB oddelene], [RGB together/RGB spolu]
O Kliknutím na tlačidlo [
] v pravej dolnej časti hlavného okna
môžete zobraziť/skryť paletu [Histogram].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
17
Zväčšenie a zobrazenie obrázka v okne ukážky
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Dvakrát kliknite
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
¿ Zobrazí sa okno ukážky.
O V okne ukážky je možné súčasne zobraziť maximálne 36 okien.
( 32bit V 32-bitových operačných systémoch je možné súčasne
zobraziť maximálne 4 okná.)
Okno ukážky
Úprava
obrázkov
Paleta
s nástrojmi
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
O Ak chcete zatvoriť okno ukážky, kliknite na symbol [
hornom rohu okna.
] v pravom
Výberom ponuky [Preview/Ukážka]  [AF points/Body AF] v okne
ukážky môžete zobraziť body AF vybraté vo fotoaparáte v čase
snímania. Body AF sa však nezobrazia pre obrázky, ktorých
obrazová veľkosť bola zmenená a boli skonvertované a uložené
(str. 93), obrázky, pri ktorých sa na korekciu skresľujúcej aberácie
objektívu typu rybieho oka použil iný efekt ako [Shot settings/
Nastavenia záberu], alebo obrázky, pri ktorých boli určené
nastavenia korekcie skreslenia alebo korekcie chromatickej
aberácie počas spracovania obrázkov RAW vo fotoaparáte.
Určenie
predvolieb
18
Úvod/
Obsah
Zväčšenie a zobrazenie konkrétnej oblasti
Kliknite na oblasť, ktorú chcete zväčšiť.
Rozšírené
Zobrazenie palety s navigátorom
Paleta s navigátorom zobrazuje oblasť zväčšenia zvoleného obrázka.
Vyberte ponuku [View/Zobraziť]  [Navigator palette/
Paleta s navigátorom].
¿ Zobrazí sa paleta s navigátorom.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Kliknite
Úprava
obrázkov
¿ Oblasť, na ktorú ste klikli, sa zväčší na veľkosť 100 %
(skutočná veľkosť pixelov).
O Opätovným kliknutím sa vrátite na úplné zobrazenie.
O Ak chcete zmeniť oblasť zobrazenia, presuňte obrázok
pomocou myši.
Tlač
obrázkov
O Keď je obrázok zväčšený v okne ukážky alebo inom okne, na
palete s navigátorom je označená oblasť zväčšeného
zobrazenia. Oblasť, ktorú chcete zobraziť zväčšene, môžete
zmeniť potiahnutím oblasti zväčšeného zobrazenia na iné miesto
obrázka.
Presunutím zmeňte
oblasť zväčšenia
zobrazenia
Ak chcete zobraziť obrázok v inom pomere zväčšenia ako 100 %
Vyberte požadovaný pomer zväčšenia z ponuky [Preview/Ukážka].
Kým je zobrazené okno ukážky, pomocou ponuky [Preview/Ukážka] 
[Preview control panel/Ovládací panel ukážky] môžete používať rôzne
funkcie ukážky. Podrobnosti nájdete v časti „Kontrola obrázka pomocou
ovládacieho panela ukážky“ (str. 21).
O Kliknutím na tlačidlo [
] v pravej dolnej časti hlavného okna
môžete zobraziť/skryť paletu [Navigator/Navigátor].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
19
Rozšírené
Podrobná kontrola obrázka
Úvod/
Obsah
Zobrazenie hlavného okna (kombinované zobrazenie)
Kliknite na tlačidlo zmeny zobrazenia v spodnej časti hlavného okna (zobrazenie miniatúr).
¿ Zobrazí sa hlavné okno (kombinované zobrazenie).
O V hlavnom okne (kombinované zobrazenie) môžete vybrať jedno z dvoch zobrazení – s horizontálnymi alebo vertikálnymi miniatúrami.
O Kliknite na oblasť, ktorú chcete zväčšiť, na obrázku zobrazenom v oblasti zobrazenia ukážky, čím zobrazíte skutočnú veľkosť pixelov obrázka
(100 %). Opätovným kliknutím na obrázok sa vrátite na úplné zobrazenie.
Kombinované zobrazenie (horizontálne miniatúry)
Hlavné okno (zobrazenie miniatúr)
Oblasť
zobrazenia
miniatúr
Tlačidlo zmeny zobrazenia
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Oblasť
zobrazenia
ukážky
Kombinované zobrazenie (vertikálne miniatúry)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Prepnutím hlavného okna na „kombinované zobrazenie“ môžete pomocou ovládacieho panela ukážky podrobne skontrolovať obrázok.
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Horizontálne miniatúry
Určenie
predvolieb
Vertikálne miniatúry
20
Úvod/
Obsah
Kontrola obrázka pomocou ovládacieho panela ukážky
Pomocou ovládacieho panela ukážky môžete podrobne skontrolovať obrázok.
Tento panel môžete použiť v hlavnom okne (kombinované zobrazenie) a okne
úprav obrázka. Ak sa ovládací panel ukážky nezobrazuje, môžete ho zobraziť
výberom položky [Preview control panel/Ovládací panel ukážky] z ponuky
[Preview/Ukážka]. Podľa predvoleného nastavenia sú vybraté tlačidlá [ ]
a [ ]. Po výbere videozáznamu sa zobrazený obsah zmení. Informácie
o zobrazení po výbere videozáznamov nájdete v časti „Prehrávanie
videozáznamov a ukladanie statických záberov“ (str. 145).
Porovnávanie s pripnutým (pevným) obrázkom
Okno môžete rozdeliť na dve časti a porovnať obrázok vľavo a vpravo
„pripnutím“ obrázka v ľavej časti a posúvaním obrázkov v pravej časti. Zvýši sa
tým efektívnosť výberu obrázkov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Vyberte obrázok a kliknite na tlačidlo [
].
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Zmena zväčšenia
Tlač
obrázkov
Zobrazenie obrázka so skutočnou veľkosťou pixelov (100 %).
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Kliknutím na tlačidlo [ ] zobrazíte obrázok pri nastavenom
zväčšení. Ak obrázok zväčšujete/zmenšujete pomocou tlačidla
[
], nastavenie zväčšenia na tomto tlačidle sa tiež zmení*.
*Okrem skutočnej veľkosti pixelov (100 %)
Diaľkové
snímanie
Zväčšenie/zmenšenie obrázka.
Návrat zo zobrazenia zväčšeného/zmenšeného obrázka na
zobrazenie prispôsobené oknu.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Pripnutá (pevná) snímka
¿ Okno sa rozdelí na ľavú a pravú časť a zvolený obrázok sa pripne.
¿ Keď pripnete obrázok a posúvate obrázky, obrázok vľavo (pripnutý
obrázok) zostane nezmenený a posúva sa len obrázok vpravo,
čo je praktické pri výbere obrázkov.
O Ak chcete pripnúť iný obrázok, vyberte ho a potom vyberte položku
[Pin/Pripnúť] z ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom
myši.
O Po pripnutí obrázka môžete kliknutím na tlačidlo [ ] prepínať medzi
zobrazením častí rozdelenej obrazovky nad sebou alebo vedľa seba.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
21
Úvod/
Obsah
Súčasné zobrazenie viacerých obrázkov
Zobrazenie bodov AF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Vyberte viac obrázkov a kliknite na tlačidlo [
].
¿ Zobrazí sa zvolený obrázok.
O Môžete zobraziť až 8 obrázkov.
32bit V 32-bitových operačných systémoch táto funkcia nie je k dispozícii.
(Tlačidlo [
] sa nezobrazuje.)
1
Kliknite na tlačidlo [ ] pri tlačidle [
]
a v zobrazenej ponuke vyberte položku, ktorú chcete
zobraziť na obrázku.
O Vyberte možnosť [Show only AF points in focus/Zobraziť len
zaostrené body AF] alebo [Show all AF points/Zobraziť všetky
body AF].
2 Vyberte obrázok a kliknite na tlačidlo [
Zobrazenie čiar mriežky
].
¿ Zobrazí sa obrázok s bodmi AF zvolenými v kroku 1.
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
na tlačidlo [ ] pri tlačidle [
] a v zobrazenej
1 Kliknite
ponuke nastavte medzery medzi čiarami mriežky.
Diaľkové
snímanie
O Medzery môžete nastaviť zadaním hodnoty (8 až 256 pixelov)
alebo posunutím posúvača.
O Po zadaní nastavení kliknite na tlačidlo [Close/Zatvoriť]
a zatvorte okno.
2 Vyberte obrázok a kliknite na tlačidlo [
Zobrazenie
obrázkov
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
].
¿ Zobrazí sa obrázok s čiarami mriežky.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Body AF sa nezobrazia pre obrázky, ktorých obrazová veľkosť bola
zmenená a boli skonvertované a uložené (str. 93), obrázky, pri ktorých sa
na korekciu skresľujúcej aberácie objektívu typu rybieho oka použil iný efekt
ako [Shot settings/Nastavenia záberu], alebo obrázky, pri ktorých boli
určené nastavenia korekcie skreslenia alebo korekcie chromatickej
aberácie počas spracovania obrázkov RAW vo fotoaparáte.
22
Úvod/
Obsah
Zobrazenie oblasti mimo nastaveného rozsahu
s varovnými indikátormi (varovanie pri príliš
svetlom/tmavom zábere)
Môžete nastaviť varovné indikátory pre príliš svetlé a tmavé časti.
Táto funkcia je efektívna pri kontrole potlačenia jasných a tmavých oblastí
a na predchádzanie nadmerným úpravám obrázka. Na miestach, kde oblasť
na obrázku prekročí nastavený rozsah, môžete jasnú časť zobraziť
červenou a tmavú časť modrou farbou.
2 Vyberte obrázok a kliknite na tlačidlo [
].
¿ Ak na otvorenom obrázku určitá oblasť prekračuje hodnotu
zadanú v kroku 1, jasná časť tejto oblasti bude zobrazená
červenou a tmavá časť modrou farbou. Ak vyberiete iné farby
varovaní, tieto časti sa zobrazia so zvolenými farbami.
Porovnanie obrázkov pred úpravou a po úprave
(zobrazenie jednotlivých obrázkov)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
1
Kliknite na tlačidlo [ ] pri tlačidle [
] a v zobrazenej
ponuke vyberte požadované nastavenia.
Vyberte upravovaný obrázok a kliknite na tlačidlo [
].
O Kliknutím na toto tlačidlo prepínate medzi zobrazením obrázka pred
úpravou a aktuálneho obrázka (upravovaného).
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
O Začiarknite políčka [Show highlight warnings/Zobraziť varovanie
pri príliš svetlom zábere] a [Show shadow warnings/Zobraziť
varovanie pri príliš tmavom zábere] a zadajte hodnoty pre
varovania.
Tiež môžete vybrať iné farby varovaní z dialógového okna,
ktoré sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo [
].
O Po zadaní nastavení kliknite na tlačidlo [Close/Zatvoriť]
a zatvorte okno.
Určenie
predvolieb
23
Úvod/
Obsah
Porovnanie obrázkov pred úpravou a po úprave
(porovnanie pred/po) zobrazené vertikálne/horizontálne
(zobrazenie v dvoch oknách) / rozdelené vertikálne/
horizontálne (zobrazenie v rozdelenom okne)
Môžete zobraziť verzie obrázka pred úpravou a po nej v tom istom okne
a skontrolovať výsledky úprav.
Táto funkcia umožňuje upravovať obrázok a súčasne porovnávať upravovaný
obrázok s pôvodným obrázkom.
1 Vyberte upravovaný obrázok a kliknite na tlačidlo [
].
Zobrazenie vlastností obrázka
Je možné zobraziť informácie o snímaní a postupe spracovania obrázka na obrazovke.
Môžete zvoliť, ktoré položky sa zobrazia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
1
Kliknite na tlačidlo [ ] pri tlačidle [
2
Vyberte nastavenia zobrazenia.
].
¿ Zobrazí sa okno [Properties display settings/Nastavenia
zobrazenia vlastností].
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
¿ Obrázok sa zobrazí v zobrazení dvoch okien
(vertikálne usporiadanie).
O Obrázok pred úpravou je vľavo a upravovaný obrázok vpravo.
2 Zmeňte zobrazenie obrázka.
O Kliknutím na tlačidlo [ ] môžete zmeniť zobrazenie v nasledujúcom
poradí.
Vertikálne usporiadanie (dve okná: vľavo/vpravo)  Horizontálne
usporiadanie (dve okná: hore/dole)  Vertikálne rozdelenie (rozdelené
okno: vľavo/vpravo)  Horizontálne rozdelenie (rozdelené okno: hore/dole)
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
24
Úvod/
Obsah
1 V rozbaľovacej ponuke [Properties to display/Vlastnosti na
zobrazenie] vyberte položku [Display settings for preview
properties/Nastavenia zobrazenia pre vlastnosti ukážky].
2 Vyberte položky zobrazenia pomocou tlačidiel [Add >>/Pridať >>]
a [<< Remove/<< Odstrániť]. Položky, ktoré možno vybrať,
sa zobrazujú v zozname naľavo a skutočne zobrazené položky
sa zobrazujú v zozname napravo. Poradie zobrazenia môžete
zmeniť pomocou tlačidiel [Move Up/Presunúť nahor]
a [Move Down/Presunúť nadol].
Po výbere nastavení kliknite na tlačidlo [OK].
O Pomocou možnosti [Preview properties font/Písmo vlastností
ukážky] môžete vybrať písmo informácií zobrazených v okne
ukážky.
3 Vyberte obrázok a kliknite na tlačidlo [
].
¿ Na obrazovke sa zobrazí obrázok a vlastnosti zvolené v kroku 2.
O Ak sa zobrazujú informácie o postupe spracovania pre
upravovaný obrázok v porovnaní pred a po úprave (zobrazenie
v dvoch oknách/v rozdelenom okne), upravené položky sa
zobrazia načerveno.
Kontrola obrázka v ukážke s viacerými funkciami
V okne ukážky sa zobrazujú súradnice kurzora myši a pracovný farebný
priestor. Ak prejdete na zobrazenie ukážky s viacerými funkciami, môžete tiež
skontrolovať podrobnosti o obrázku rovnako ako v hlavnom okne (kombinované
zobrazenie).
ponuku [Tools/Nástroje]  [Preview screen display
1 Vyberte
settings/Nastavenia zobrazenia obrazovky ukážky]
a v zobrazenom dialógovom okne vyberte možnosť
[Multi-function preview/Ukážka s viacerými funkciami].
2 Otvorte okno ukážky
(str. 18).
¿ Zobrazí sa ukážka s viacerými funkciami a v spodnej časti
obrazovky sa budú nachádzať rôzne funkcie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
O Informácie o používaní zobrazených funkcií nájdete v časti „Zobrazenie
obrázka v hlavnom okne (zobrazenie miniatúr)“ (str. 13) a „Kontrola
obrázka pomocou ovládacieho panela ukážky“ (str. 21 až str. 25).
V závislosti od kombinácie okna, okna ukážky alebo veľkosti
miniatúr sa nemusia zobraziť všetky položky vlastností.
25
Úvod/
Obsah
Kontrola obrázka v druhých oknách
Druhé okná sú okná ukážky, ktoré môžete otvoriť navyše a zobraziť
miniatúry alebo ukážky obrázkov. Pre jeden obrázok môžete zobraziť
maximálne 4 druhé okná, napríklad na skontrolovanie zaostrenia vo
všetkých častiach obrázka a pod.
Vyberte obrázok a z ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí
pravým tlačidlom myši, vyberte položku [Show second
screen/Zobraziť druhú obrazovku].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
¿ Zobrazí sa druhé okno.
O Ak chcete zobraziť ďalšie druhé okno, zopakujte tento postup.
O Podľa potreby môžete zmeniť veľkosť druhých okien.
O Kliknutím na zobrazený obrázok môžete prepínať medzi
skutočnou veľkosťou pixelov (100 % zobrazenie) a zobrazením
prispôsobeným oknu.
O Keď zväčšíte obrázok v druhom okne, kliknutím pravým tlačidlom
myši na obrázok môžete určiť stred priblíženého zobrazenia.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
32bit V 32-bitových operačných systémoch nie je možné zobraziť
druhé okno.
26
Otváranie a zatváranie panelov okien
Panely v hornej, dolnej, ľavej a pravej časti každého okna môžete zatvoriť,
aby zobrazenie vyhovovalo vykonávanej úlohe.
Vďaka tomu môžete nastaviť optimálne rozloženie programu DPP.
Kliknutím na tlačidlo [
príslušný panel.
] môžete otvoriť alebo zatvoriť
Príklad: hlavné okno (zobrazenie miniatúr)
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
O Keď je panel zatvorený, môžete ho dočasne otvoriť ukázaním
kurzorom myši na tlačidlo [
].
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
27
Zmena spôsobu zobrazenia a poradia paliet
Pre každú paletu (paleta s nástrojmi, paleta s navigátorom, paleta
s histogramom, paleta na rýchlu kontrolu a paleta na ovládanie fotoaparátu)
môžete zmeniť spôsob zobrazenia palety (v doku/voľne) alebo poradie
zobrazenia viacerých paliet v doku.
Zmena spôsobu zobrazenia paliet (v doku/voľne)
Kliknite pravým tlačidlom na panel názvu požadovanej
palety (miesto, kde je zobrazený jej názov) a v zobrazenom
dialógovom okne kliknite na položku [Dock/float/
V doku/voľne].
¿ Paleta, ktorá bola uložená v doku, sa zobrazí voľne, voľná paleta
sa zobrazí v doku.
O Ak sa chcete vrátiť na pôvodný spôsob zobrazenia,
znova zopakujte tento postup.
Zmena poradia paliet
Keď je v doku uložených viac paliet, môžete zmeniť ich poradie zhora
nadol.
Kliknite pravým tlačidlom na panel názvu požadovanej
palety (miesto, kde je zobrazený jej názov) a v zobrazenom
dialógovom okne kliknite na položku [Move one up/
Presunúť o jedno miesto nahor] alebo [Move one down/
Presunúť o jedno miesto nadol].
¿ Poradie paliet sa zmení.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
28
Ukončenie programu DPP
V hlavnom okne vyberte ponuku [File/Súbor] 
[Exit/Skončiť].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
¿ Program DPP sa ukončí.
Program prieskumu nástroja Digital Photo Professional
Spoločnosť Canon žiada, aby informácie súvisiace s vaším produktom
Canon boli odosielané spoločnosti Canon (ak produkt Canon používate
v Číne, zákonne schválenej výskumnej spoločnosti) prostredníctvom
internetu. Spoločnosť Canon využíva takéto informácie na vývoj
a marketing produktov, ktoré lepšie vyhovujú potrebám zákazníkov.
Aj po vyjadrení súhlasu môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia
odosielania na karte [Survey/Prieskum] (str. 162) v časti
[Preferences/Predvoľby].
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Dialógové okno s potvrdením na uloženie obrázkov sa zobrazí vtedy,
keď sa pokúsite ukončiť program DPP bez uloženia upraveného obrázka.
Kliknite na položku [Yes to all/Áno všetkým], ak chcete uložiť obsah úprav
(postup spracovania) pre všetky upravené obrázky.
29
3
Organizovanie a triedenie obrázkov
Efektívna kontrola/triedenie obrázkov ..................... 31
Triedenie obrázkov ..................................................... 33
Priradenie značiek .................................................. 33
Nastavenie hodnotenia........................................... 33
Triedenie obrázkov v hlavnom okne........................... 34
Priradenie značiek v hlavnom okne........................ 34
Nastavenie hodnotenia v hlavnom okne................. 34
Usporiadanie obrázkov v hlavnom okne..................... 36
Usporiadanie podľa typu......................................... 36
Ľubovoľné usporiadanie ......................................... 36
Zobrazenie obrázka RAW a obrázka JPEG ako
jedného obrázka ......................................................... 37
Kontrola informácií o obrázku..................................... 38
Organizovanie obrázkov.......................................... 39
Vymazanie nechceného obrázka ............................... 39
Premiestňovanie obrázkov ......................................... 39
Premiestňovanie obrázkov v priečinkoch ................... 40
Uloženie často používaných priečinkov
(uloženie záložiek)...................................................... 40
Odstraňovanie záložiek .......................................... 40
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
30
Efektívna kontrola/triedenie obrázkov
Obrázky zobrazené ako miniatúry v hlavnom okne môžete zväčšiť a každý
obrázok efektívne skontrolovať. Obrázky môžete triediť do skupín.
Táto funkcia sa nevzťahuje na súbory videozáznamov.
Úvod/
Obsah
na tlačidlo [ ] alebo [ ] môžete prepínať
3 Kliknutím
medzi obrázkami, ktoré chcete skontrolovať.
Okno rýchlej kontroly
hlavnom okne vyberte viacero obrázkov, ktoré chcete
1 Vskontrolovať.
2 Zobrazte okno rýchlej kontroly.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
O Kliknite na tlačidlo [Quick check/Rýchla kontrola].
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
¿ Zobrazí sa okno rýchlej kontroly.
O Všetky obrázky zobrazené v hlavnom okne možno skontrolovať v okne
rýchlej kontroly.
O Ak kliknete na tlačidlo [ ], zobrazí sa prvý obrázok. Ak kliknete na
tlačidlo [ ], zobrazí sa posledný obrázok.
O Kliknutím na tlačidlo [ ] sa vrátite do hlavného okna.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
31
Úvod/
Obsah
4 Kliknite na oblasť, ktorú chcete zväčšiť.
Užitočné funkcie okna rýchlej kontroly
Kliknite
¿ Oblasť, na ktorú ste klikli, sa zobrazí s veľkosťou 100 %
(skutočná veľkosť pixelov).
O Ak chcete zmeniť polohu zobrazenia, presuňte obrázok pomocou
myši.
O Ak kliknete na tlačidlo [
], môžete zobraziť obrázok s
veľkosťou 50 %.
O Opätovným kliknutím sa vrátite na úplné zobrazenie.
O Funkciu ukončíte kliknutím na tlačidlo [ ].
O Okrem možností 100 % a 50 %, môžete zobraziť obrázky aj vo
veľkosti 12,5 %, 25 %, 200 %, 300 % a 400 %. Kliknite na tlačidlo
[ ] pri tlačidle [
] na obrazovke a v zobrazenej ponuke
vyberte požadované zväčšenie.
¿ Ak kliknete na tlačidlo [
] (na tlačidle sa zobrazuje zvolené
zväčšenie), obrázok sa zobrazí so zvoleným zväčšením. Po zatvorení
okna rýchlej kontroly sa však obnoví pôvodné 50 % zobrazenie obrázka.
O Keď začiarknete políčko [AF Point/Bod AF], budete môcť zobraziť body
AF vybraté vo fotoaparáte v čase snímania. Body AF sa však nezobrazia
pre obrázky, ktorých obrazová veľkosť bola zmenená a boli
skonvertované a uložené (str. 93), pri ktorých boli určené nastavenia
korekcie skreslenia a korekcie chromatickej aberácie počas spracovania
obrázkov RAW vo fotoaparáte, ktoré boli zlúčené alebo ktoré boli
vytvorené ako obrázky HDR (s vysokým dynamickým rozsahom).
O Ak chcete skontrolovať len vybraté obrázky
Pomocou okna rýchlej kontroly môžete skontrolovať len vybraté
obrázky tak, že vyberiete požadované obrázky spomedzi obrázkov
zobrazených v hlavnom okne, a potom vykonáte krok 1.
O Prepínanie medzi obrázkami pomocou klávesnice
Medzi obrázkami môžete prepínať aj stlačením klávesu
<> alebo <>.
O Prepínanie medzi obrazovkami pomocou klávesnice
Stlačením klávesov <Alt> + <Enter> môžete prepínať medzi
zobrazením na celú obrazovku a normálnym zobrazením.
O Ovládanie pomocou ponuky
Každú operáciu môžete vykonať aj pomocou ponuky, ktorá sa
zobrazí, keď kliknete na obrázok pravým tlačidlom myši.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
32
Úvod/
Obsah
Nastavenie hodnotenia
Triedenie obrázkov
Obrázky môžete triediť na základe priradenia značiek alebo nastavenia
hodnotenia (označeného značkami [ ]) pre jednotlivé snímané objekty
alebo témy.
Zobrazte obrázok, ktorý chcete ohodnotiť, a kliknite na
niektorú zo značiek [ ].
Zobrazenie
obrázkov
Priradenie značiek
Zobrazte obrázok, ku ktorému chcete priradiť
značku, a kliknite na niektorú zo značiek [ ] až [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Kliknite
].
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Kliknite
¿ Vybratá značka sa zobrazí v ľavej hornej časti okna.
Značka
¿ Hodnotenie sa nastaví a v ľavej hornej časti okna sa zobrazí ikona
zodpovedajúca vybratej značke [ ].
(V okne sa zobrazuje hodnotenie s tromi hviezdičkami [ ])
O Ak chcete nastaviť možnosť [Reject/Odmietnuť], kliknite na tlačidlo
[Reject/Odmietnuť]. Túto možnosť môžete zrušiť opätovným kliknutím
na tlačidlo [Reject/Odmietnuť].
Ikona hodnotenia
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
O Značku môžete odstrániť kliknutím na tlačidlo [Clear/Vymazať].
O Ak chcete hodnotenie zrušiť, kliknite napravo od okna na rovnakú
značku [ ] ako pri nastavení hodnotenia.
O Hodnoty značiek priradených obrázkom vo verziách starších ako DPP 4
sa nezachovávajú.
O Značky môžete priradiť aj pomocou ponuky, ktorá sa zobrazí, keď na
obrázok v hlavnom okne kliknete pravým tlačidlom myši.
Keďže sa pri nastavení hodnotenia obrázka zmení štruktúra súboru
obrazových údajov, možno nebudete môcť skontrolovať informácie
o obrázku pomocou softvéru od inej spoločnosti.
Určenie
predvolieb
33
Úvod/
Obsah
Nastavenie hodnotenia v hlavnom okne
Triedenie obrázkov v hlavnom okne
Obrázky môžete triediť aj v hlavnom okne na základe priradenia značiek alebo
nastavenia hodnotenia (označeného značkami [ ]) pre jednotlivé snímané
objekty alebo témy.
Vyberte obrázky, ktoré chcete ohodnotiť, a kliknite na niektorú
zo značiek [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Priradenie značiek v hlavnom okne
Vyberte obrázky, ku ktorým chcete priradiť značku, a kliknite na
niektorú zo značiek [ ] až [ ].
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Vyberte
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Vyberte
Kliknite (zmení sa na [
] po kliknutí na [
])
¿ Hodnotenie sa nastaví a v ráme obrázka sa zobrazí ikona
zodpovedajúca vybratej značke [ ].
(V okne sa ako príklad zobrazuje hodnotenie s tromi hviezdičkami [
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
])
Kliknite
¿ Vybratá značka sa zobrazí v ľavej hornej časti orámovania obrázka.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Značka
Ikona
hodnotenia
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
O Značky môžete odstrániť kliknutím na danú značku.
O Ak chcete hodnotenie zrušiť, kliknite na rovnakú značku [ ] ako pri
nastavení hodnotenia.
O Možnosť [Reject/Odmietnuť] nastavte pomocou ponuky [Label/
Označenie] alebo okna rýchlej kontroly (str. 31).
34
Úvod/
Obsah
Ak chcete vybrať viacero obrázkov v hlavnom okne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Kliknite na požadované obrázky a držte pritom stlačený kláves <Ctrl>.
Ak chcete vybrať viacero za sebou nasledujúcich obrázkov, kliknite na
prvý obrázok a potom kliknite na posledný obrázok, pričom držte
stlačený kláves <Shift>.
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
O Pomocou ponuky [Label/Označenie] môžete takisto priradiť značky
a nastaviť hodnotenie.
O Pomocou iného softvéru EOS a ľubovoľného podporovaného
fotoaparátu EOS (v prípade fotoaparátu EOS 7D s verziou firmvéru
2.0.0 alebo novšou) s výnimkou fotoaparátov EOS-1D Mark IV,
EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds
Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS
5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D,
EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS
450D, EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D a EOS 300D môžete
zobraziť a zmeniť nastavenia hodnotenia nastavené v programe
DPP.
• EOS Utility, verzia 2.9 alebo novšia:
Zobrazia sa hodnotenia nastavené v programe DPP. Možnosť
[Reject/Odmietnuť] sa však nezobrazí a nastavenie hodnotenia
nemožno zmeniť.
• V prípade ľubovoľného podporovaného fotoaparátu (v prípade
fotoaparátu EOS 7D s verziou firmvéru 2.0.0 alebo novšou)
s výnimkou fotoaparátov EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III,
EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D
Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D,
EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS
D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D,
EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D a EOS 300D: Hodnotenia
nastavené v programe DPP sa zobrazia na obrazovke
prehrávania. Nastavenie hodnotenia môžete aj zmeniť. Nemožno
však zobraziť ani zmeniť nastavenie možnosti [Reject/
Odmietnuť].
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
O A naopak môžete aj v programe DPP zobraziť a zmeniť nastavenia
hodnotenia nastavené pre obrázky v ľubovoľnom podporovanom
fotoaparáte EOS (v prípade fotoaparátu EOS 7D s verziou firmvéru
2.0.0 alebo novšou) s výnimkou fotoaparátov EOS-1D Mark IV,
EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds
Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS
5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS
10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D,
EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D a EOS 300D.
Určenie
predvolieb
35
Úvod/
Obsah
Usporiadanie obrázkov v hlavnom okne
Obrázky môžete usporiadať v poradí podľa typov značiek, ktoré ste im
priradili, alebo podľa dátumu a času ich nasnímania. Obrázky môžete
usporiadať aj ľubovoľne presúvaním jednotlivých obrázkov.
Ľubovoľné usporiadanie
Myšou uchopte a presuňte obrázok na požadované miesto.
Zobrazenie
obrázkov
Usporiadanie podľa typu
Vyberte ponuku [Thumbnails/Miniatúry] 
[Sort/Triediť]  požadovanú položku.
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
¿ Obrázky sa usporiadajú v poradí podľa vybratej položky.
Popis
Obrázky sa zoradia podľa názvu súboru v
alfanumerickom poradí (0 až 9  A až Z).
Obrázky sa usporiadajú v nasledujúcom poradí:
obrázky RAW  obrázky JPEG  obrázky TIFF 
videozáznamy MOV  videozáznamy MP4.
Shooting Date/Time: ascending order (Dátum/ Obrázky sa zoradia podľa dátumu a času snímania od
čas snímania: vzostupné poradie)
najstaršieho.
Check mark: ascending order (Značka:
Obrázky so značkami majú prednosť a zoradia sa v
vzostupné poradie)
číselnom poradí.
Rating: ascending order
Zoradené od najmenšieho počtu značiek [ ].
(Hodnotenie: vzostupné poradie)
Camera Model Name: ascending order (Názov Zoradené od najnižšej číslice v názve modelu
modelu fotoaparátu: vzostupné poradie)
fotoaparátu. (Napr.: EOS-1D X  EOS 6D)
Lens: ascending order
Zoradené podľa objektívu použitého na snímanie od
(Objektív: vzostupné poradie)
najkratšej ohniskovej vzdialenosti.
ISO speed: ascending order
Zoradené od najnižšej hodnoty.
(Citlivosť ISO: vzostupné poradie)
Shutter speed: ascending order (Rýchlosť
Zoradené od najvyššej rýchlosti uzávierky.
uzávierky: vzostupné poradie)
Aperture value: ascending order (Hodnota
Zoradené od najnižšej hodnoty clony.
clony: vzostupné poradie)
Focal length: ascending order (Ohnisková
Zoradené podľa objektívu použitého na snímanie od
vzdialenosť: vzostupné poradie)
najkratšej nastavenej ohniskovej vzdialenosti.
Hlavné položky triedenia
File name: ascending order
(Názov súboru: vzostupné poradie)
Extension: ascending order
(Prípona: vzostupné poradie)
* Obrázky môžete triediť aj pomocou možností [Image Size/Veľkosť obrázka],
[RAW Type/Typ RAW] a [Recipe editing status/Stav úprav postupu spracovania].
* V prípade zostupného poradia sa všetky položky zoradia opačne ako pri
vzostupnom poradí.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Úprava
obrázkov
¿ Obrázok sa presunie na požadované miesto.
O Môžete vybrať aj viacero obrázkov (str. 35) a presunúť ich.
O Zmenené poradie sa dočasne zaregistruje ako [Custom/Vlastné]
v okne [Filter/Sort pane/Okno Filtrovať/Triediť] a zostane takto
uložené, kým neukončíte program DPP alebo nevyberiete iný
priečinok v oblasti priečinkov.
O Vyberte ponuku [Thumbnails/Miniatúry]  [Sort/Triediť]  [File name/
Názov súboru] a možnosť [Ascending/Vzostupne], čím obnovíte
usporiadanie obrázkov pred jeho zmenou.
Zachovanie poradia usporiadaných obrázkov
Poradie usporiadaných obrázkov môžete zachovať aj po ukončení
programu DPP alebo vybratí iného priečinka v oblasti priečinkov.
O Zachovanie poradia bez zmeny názvov súborov
Pomocou karty [View Settings/Nastavenia zobrazenia] v časti
[Preferences/Predvoľby] môžete zachovať poradie obrázkov bez
zmeny názvov súborov obrázkov (str. 161).
O Zachovanie poradia a zmena názvov súborov
Pomocou funkcie premenovania môžete zachovať poradie obrázkov
a naraz zmeniť názvy súborov v poradí, v akom boli usporiadané
(str. 137).
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
36
Úvod/
Obsah
Zobrazenie obrázka RAW a obrázka JPEG ako jedného obrázka
Obrázok RAW a obrázok JPEG nasnímaný súčasne môžete zobraziť
a spracovať ako jeden obrázok. Predovšetkým tak môžete o polovicu
znížiť počet obrázkov zobrazených v hlavnom okne a zefektívniť tak
kontrolu veľkého množstva súčasne nasnímaných obrázkov.
O Obrázky pridané do okna [Collection/Zbierka]
Keď pridáte obrázky RAW a JPEG zobrazené ako jeden obrázok do
okna [Collection/Zbierka], tento spoločný obrázok je označený
značkou [
]. Keďže sa však obrázky RAW a JPEG v skutočnosti
pridajú ako samostatné obrázky, počet obrázkov zobrazených na
karte [Collection/Zbierka] sa zvýši o 2.
Vyberte ponuku [Thumbnails/Miniatúry]  [Group RAW and
JPG versions/Zoskupiť verzie RAW a JPG].
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
¿ Zobrazenie v hlavnom okne sa aktualizuje a súčasne nasnímaný
obrázok RAW a obrázok JPEG sa zobrazia ako jeden obrázok so
značkou [
] (str. 166).
Úprava
obrázkov
Snímky RAW s príponou „.CR2“ alebo „.CR3“ možno
zobrazovať ako jednotlivé snímky
Tlač
obrázkov
Ako jednotlivé snímky možno zobrazovať snímky zhotovené pomocou
fotoaparátu, ktorý naraz zhotovuje snímky RAW s príponou „.CR2“,
„.CR3“ a JPEG. Ako jeden obrázok nemožno zobraziť obrázky
nasnímané súčasne pomocou fotoaparátu, ktorý sníma obrázky RAW
s príponou „.CRW“ alebo „.TIF“.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Keď sa zobrazuje jeden obrázok
O Zobrazený obrázok
Obrázok RAW sa zobrazuje vo všetkých oknách.
O Upravený obrázok
Obsah, ktorý bol upravený pomocou funkcií programu DPP
(paleta s nástrojmi a pod.), sa použije len na obrázky RAW.
Ak však použijete nasledovné funkcie, úpravy sa použijú na obrázky
RAW aj JPEG.
• Odstránenie obrázka (str. 39)
• Presunutie alebo kopírovanie obrázka (str. 39)
• Priradenie značiek (str. 33, str. 34)
• Hodnotenie (str. 33, str. 34)
• Otočenie obrázka (str. 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Ak zrušíte výber položky [Group RAW and JPG versions/Zoskupiť
verzie RAW a JPG], obrázky RAW a JPEG sa zobrazia ako
samostatné obrázky.
37
Kontrola informácií o obrázku
Vyberte obrázok, pri ktorom chcete skontrolovať
informácie o obrázku.
1
2 Vyberte ponuku [View/Zobraziť]  [Info/Informácie].
3 Vyberte príslušnú kartu a skontrolujte informácie.
¿ Zobrazí sa okno s informáciami o obrázku.
Okno s informáciami o obrázku
Karta [Exif Information/
Informácie Exif]
Karta
[XMP/IPTC Information/
Informácie XMP/IPTC]
Karta
[Recipes/Postupy
spracovania]
O Informácie o snímaní sa zobrazujú na karte [Exif Information/Informácie
Exif], zatiaľ čo informácie štandardu IPTC* pridané do obrázka po
snímaní sa zobrazujú na karte [XMP/IPTC Information/Informácie
XMP/IPTC].
Informácie štandardu IPTC* poskytujú ďalšie údaje o obrázkoch,
napríklad titulky, informácie o autorovi a o mieste nasnímania.
Informácie sú usporiadané do 5 rozličných kategórií a možno ich
zobraziť vybratím položky [Description/Popis], [IPTC Contact/Kontaktné
informácie IPTC], [IPTC Image/Informácie IPTC o obrázku], [IPTC
Content/Informácie IPTC o obsahu] alebo [IPTC Status/Informácie IPTC
o stave] zo zoznamu na karte [XMP/IPTC Information/Informácie
XMP/IPTC].
* Organizácia International Press Telecommunications Council (IPTC)
O Obsah karty [Exif Information/Informácie Exif] sa bude odlišovať
v závislosti od modelu fotoaparátu.
O Informácie o postupe spracovania použitom s obrázkom sa zobrazia na
karte [Recipes/Postupy spracovania].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Užitočné spôsoby použitia v hlavnom okne
O Prepínanie zobrazenia
Ak je zobrazené okno s informáciami o obrázku a v hlavnom okne vyberiete iný
obrázok, zobrazia sa informácie o obrázku pre daný obrázok.
O Rozdiel pri miniatúre s informáciami o snímaní
V okne s informáciami o obrázku sa zobrazujú podrobné informácie o snímaní
jednotlivých obrázkov. Ak však chcete skontrolovať len hlavné informácie
o snímaní, pri každom obrázku to môžete urobiť v ponuke [Thumbnails/Miniatúry]
 [With shooting info/S informáciami o snímaní] (str. 14).
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
38
Organizovanie obrázkov
V tejto časti je vysvetlené, ako vymazať nechcené obrázky, presúvať
a kopírovať obrázky a vykonávať podobné činnosti na ich organizáciu.
Vymazanie nechceného obrázka
Zapamätajte si, že vymazané obrázky nemožno obnoviť.
V hlavnom okne vyberte obrázok, ktorý chcete vymazať.
1
ponuku [File/Súbor]  [Move to Recycle Bin/
2 Vyberte
Presunúť do koša].
Úvod/
Obsah
Premiestňovanie obrázkov
Obrázky môžete presúvať alebo kopírovať do samostatného priečinka a triediť
ich podľa dátumu snímania alebo tém.
Presúvajte obrázok, ktorý chcete premiestniť alebo skopírovať.
O Ak chcete presunúť:
Presúvajte obrázok pomocou myši a uvoľnite ho,
keď sa bude nachádzať v cieľovom priečinku.
O Ak chcete skopírovať: Presúvajte obrázok pomocou myši a súčasne držte
stlačený kláves <Ctrl>. Keď bude obrázok
v cieľovom priečinku, uvoľnite ho.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
¿ Obrázky sa presunú alebo skopírujú do cieľového priečinka.
¿ Obrázok sa presunie do priečinka [Recycle Bin/Kôš] a vymaže sa
z programu DPP.
O Obrázky sa úplne odstránia z počítača, keď v priečinku [Recycle
Bin/Kôš] na pracovnej ploche vykonáte operáciu [Empty Recycle
Bin/Vyprázdniť Kôš].
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
39
Úvod/
Obsah
Premiestňovanie obrázkov v priečinkoch
Môžete presunúť alebo skopírovať priečinky, ktoré obsahujú obrázky, a triediť
obrázky podľa priečinkov.
Presúvajte priečinok, ktorý chcete premiestniť alebo
skopírovať.
O Ak chcete presunúť:
Presúvajte priečinok pomocou myši a uvoľnite ho,
keď sa bude nachádzať v cieľovom priečinku.
O Ak chcete skopírovať: Presúvajte priečinok pomocou myši a súčasne
držte stlačený kláves <Ctrl>. Keď bude priečinok
v cieľovom priečinku, uvoľnite ho.
Uloženie často používaných priečinkov (uloženie záložiek)
Často používané priečinky môžete uložiť ako záložky.
Uložené priečinky sa zobrazujú na karte [Bookmark/Záložka] v hlavnom okne.
1
Vyberte priečinok, ktorý chcete uložiť ako záložku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Vyberte
2 Vyberte ponuku [File/Súbor]  [Bookmark/Záložka].
¿ Priečinok zvolený v kroku 1 sa uloží na karte [Bookmark/Záložka]
v hlavnom okne.
Odstraňovanie záložiek
Môžete odstrániť priečinok uložený na karte [Bookmark/Záložka].
¿ Priečinky sa presunú alebo skopírujú do cieľového priečinka.
Vyberte ponuku [File/Súbor]  [Remove bookmark/
Odstrániť záložku].
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ Zvolený priečinok sa odstráni zo záložiek.
40
4
Úprava obrázkov
Úvod/
Obsah
Obrázky RAW .......................................................... 44
Obrázky RAW ............................................................ 44
Vyvolanie obrázka RAW ............................................ 44
Kedy sa vykonáva vyvolanie obrázka RAW .............. 44
Výhody obrázkov RAW.............................................. 44
Úprava obrázkov JPEG a TIFF ................................ 45
Palety nástrojov........................................................ 46
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na základnú úpravu ............................... 48
Úprava jasu................................................................ 48
Zmena štýlu Picture Style .......................................... 49
Rozšírené Používanie súboru Picture Style .................. 51
Úprava farebného tónu zmenou vyváženia bielej...... 51
Úprava farebného tónu pomocou nastavenia
vyváženia bielej kliknutím ..........................................
Rozšírené Úprava vyváženia bielej pomocou
farebnej teploty ..........................................................
Rozšírené Nastavenie vyváženia bielej.........................
Úprava kontrastu .......................................................
Rozšírené Nastavenie jasu tmavých/jasných oblastí ....
Zmena farebného tónu a sýtosti farieb ......................
Úprava monochromatických obrázkov...................
Rozšírené Úprava dynamického rozsahu......................
Automatické nastavenie gradácie a luminancie.........
Používanie funkcie Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)..........
Úprava ostrosti obrázka.............................................
Podrobné nastavenie ostrosti obrázka ..................
52
53
53
54
54
55
55
56
57
58
59
60
Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na úpravu tónu....................................... 61
Úprava jasu a kontrastu............................................. 61
JPEG/TIFF
Úprava farebného tónu pomocou nastavenia
vyváženia bielej kliknutím ...........................................
Rozšírené Úprava tónovej krivky....................................
Príklad manipulácie s tónovou krivkou ...................
Rozšírené Úprava dynamického rozsahu ......................
Používanie funkcie Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) ..........
62
63
64
65
65
Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na úpravu farby ..................................... 66
JPEG/TIFF
Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na úpravu farby ........................................
Úprava špecifického rozsahu farieb .......................
Úprava sýtosti a odtieňa pre celý obrázok..............
Úprava nastavenia Monochrome
(Monochromatický) .................................................
Rozšírené
66
66
67
67
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na podrobnú úpravu .............................. 68
Redukcia šumu........................................................... 68
Úprava ostrosti obrázka.............................................. 69
Obmedzenie farebného moiré na obrázku ................. 69
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na orezanie/nastavenie uhla ................. 70
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi
na korekciu objektívu............................................... 73
Korekcia aberácie objektívu ....................................... 73
Vykonávanie korekcií.................................................. 74
Efekty korekcie skreslenia pri objektívoch typu
rybieho oka .............................................................
Posúvač vzdialenosti snímania ..................................
Korekcia viacerých obrázkov súčasne .......................
Digitálna optimalizácia objektívu ................................
75
76
77
77
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
41
Úvod/
Obsah
Použitie digitálnej optimalizácie objektívu.................. 78
Úprava ostrosti obrázka............................................. 80
Úpravy pomocou palety
s nástrojmi na čiastočnú úpravu............................... 81
JPEG/TIFF
Rozšírené
Čiastočná úprava snímok ([Brightness/Jas],
[Contrast/Kontrast], [Hue/Odtieň], [Saturation/
Sýtosť]) ...................................................................... 81
Čiastočná úprava snímok ([Reduce color moiré/
Obmedziť farebné moiré]).......................................... 83
Skupiny úprav ............................................................ 84
JPEG/TIFF Vykonávanie úprav pomocou palety
s nástrojmi na vymazanie prachových škvŕn/
kopírovanie vzorky ................................................... 85
Automatické vymazanie nečistôt ............................... 85
Automatické vymazanie nečistôt v hlavnom okne ..... 86
Manuálne vymazanie nečistôt (funkcia opravy
obrázka)..................................................................... 87
Vymazanie nechcených častí obrázka (funkcia
kopírovania vzorky).................................................... 89
Nastavenie pracovného farebného priestoru ........... 90
Používanie funkcie virtuálnej kontroly farieb ............ 91
Určenie veľkosti pri otváraní snímok RAW............... 92
JPEG/TIFF Uloženie výsledkov úprav......................... 93
Uloženie obsahu úprav do obrázka ........................... 93
Uloženie ako samostatného obrázka......................... 93
JPEG/TIFF Obnovenie obrázka .................................. 95
JPEG/TIFF Využívanie obsahu úprav (postupu
spracovania)............................................................. 96
Kopírovanie postupu spracovania a jeho použitie
na iný obrázok ........................................................... 97
Uloženie postupu spracovania do súboru.................. 97
Načítanie a použitie postupov spracovania ................ 98
Úprava na základe porovnania
viacerých obrázkov.................................................. 99
JPEG/TIFF Efektívne spôsoby úprav ....................... 100
Úpravy v okne úprav obrázka................................... 100
JPEG/TIFF
Zmena polohy zobrazenia miniatúr na
horizontálnu .............................................................. 101
Zhromaždenie a úprava obrázkov v okne
Collection (Zbierka) .................................................. 102
Zlučovanie obrázkov .............................. 104
Spôsoby zlúčenia ..................................................... 107
JPEG/TIFF Vytváranie obrázkov HDR (s vysokým
dynamickým rozsahom)......................................... 108
Rozšírené Používanie optimalizátora
Dual Pixel RAW ..................................................... 111
JPEG/TIFF
Mikroúprava pozície maximálnej ostrosti
a rozlíšenia pomocou informácií o hĺbke,
ktoré sú zahrnuté v snímke Dual Pixel RAW........ 111
Úprava pohľadu alebo bokeh v popredí pre krajší
obrázok................................................................. 112
Zmenšovanie výskytu duchov v obrázkoch .......... 113
Používanie funkcie
kombinovania obrázkov s rôznou hĺbkou .............. 115
Podporované obrázky........................................... 115
JPEG/TIFF
Rozšírené
Používanie nástroja na kombinovanie
obrázkov s rôznou hĺbkou..................................... 115
Používanie nástroja na úpravu kombinovaných
obrázkov s rôznou hĺbkou..................................... 117
Používanie nástroja pre sériové
snímky RAW.......................................................... 120
Spustenie nástroja pre sériové snímky RAW ....... 120
Zmena zastupujúcej snímky v galérii.................... 122
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Rozšírené
42
Úvod/
Obsah
Uloženie jednej snímky v galérii .......................... 122
Extrahovanie a uloženie akéhokoľvek
rozsahu v galérii................................................... 123
Prenos obrázka RAW do programu
Photoshop .............................................................. 124
Rozšírené Prispôsobenie panela s nástrojmi
hlavného okna........................................................ 125
Rozšírené
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
* Časti kapitoly „4 Úprava obrázkov“ s označením JPEG/TIFF
a JPEG/TIFF podporujú okrem úprav obrázkov RAW aj úpravy
obrázkov JPEG/TIFF.
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
: Všetky funkcie vysvetlené v tejto časti podporujú
úpravy obrázkov JPEG/TIFF.
: Určité funkcie vysvetlené v tejto časti podporujú úpravy
obrázkov JPEG/TIFF.
Určenie
predvolieb
43
Obrázky RAW
Obrázky RAW
Obrázok RAW tvoria obrazové údaje, ktoré predstavujú zaznamenané
výstupné údaje obrazového snímača. Pretože spracovanie obrázka
neprebieha vo fotoaparáte pri jeho nasnímaní a fotografia sa uloží
v špeciálnom formáte, ktorý obsahuje „obrazové údaje RAW +
informácie o podmienkach spracovania v čase nasnímania záberu“, je
na zobrazenie a upravovanie obrázka potrebný špeciálny softvér.
* „RAW“ znamená „v pôvodnom stave“ alebo „bez spracovania či
úprav“.
Vyvolanie obrázka RAW
Ak by sme ho chceli prirovnať ku klasickému filmu, predstavuje obrázok
RAW nasnímaný záber, ktorý ešte nebol vyvolaný (latentný obraz).
V prípade filmu sa obrázok prvýkrát objaví až pri vyvolaní. Ani v prípade
obrázkov RAW si ich nemôžete prezrieť v počítači, pokiaľ nevykonáte
následné spracovanie obrazového signálu.
Z tohto dôvodu, hoci ide o digitálnu technológiu, sa toto spracovanie
označuje ako „vyvolanie“.
Úvod/
Obsah
Výhody obrázkov RAW
Obrázky RAW sa zaznamenávajú vo formáte, ktorý obsahuje „obrazové údaje
v kompresii RAW + informácie o podmienkach spracovania v čase nasnímania
záberu“. Keď otvoríte obrázok RAW v programe DPP, automaticky sa „vyvolá“
a môžete si ho prezrieť ako obrázok, na ktorý boli použité podmienky
spracovania záberu v čase jeho nasnímania.
Aj v prípade, že otvorený obrázok rôznym spôsobom upravíte (zakaždým sa
vykoná proces automatického „vyvolania“), zmenia sa len podmienky
spracovania obrázka (podmienky „vyvolania“) a „pôvodné obrazové údaje“
zostanú nezmenené. Preto sú tieto údaje ideálne pre používateľov, ktorí chcú
s obrázkami po snímaní kreatívne pracovať, pretože sa nemusíte obávať
znehodnotenia obrázka.
V programe DPP sa „informácie o podmienkach spracovania obrázka“, ktoré je
možné upravovať, označujú ako „postup spracovania“ (str. 96).
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Kedy sa vykonáva vyvolanie obrázka RAW
Program DPP automaticky vykoná toto „vyvolanie“ pri zobrazení
obrázkov RAW v programe DPP. Znamená to, že obrázky RAW
zobrazené v programe DPP sú obrázky, pri ktorých bol uskutočnený
postup vyvolania.
Pomocou programu DPP môžete zobrazovať, upravovať a tlačiť
obrázky RAW, pričom nemusíte venovať príliš veľkú pozornosť
samotnému spracovaniu, t. j. „vyvolávaniu“.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Obrazové údaje RAW
Informácie o podmienkach spracovania obrázka
S obsahom upraveným pomocou paliet
s nástrojmi možno samostatne pracovať
v podobe súboru s postupom spracovania
(prípona „.dr4“) (str. 96, str. 97).
V programe DPP možno všetky úpravy (informácie o podmienkach spracovania
obrázka) uskutočnené pomocou paliet s nástrojmi uložiť spolu s obrázkom
v podobe údajov, ktoré sa označujú ako „postup spracovania“ (str. 97), alebo ich
možno uložiť, prevziať a použiť na iné obrázky v podobe samostatného súboru
s postupom spracovania (prípona „.dr4“, str. 98). Súbor postupu spracovania
s uloženými úpravami súboru RAW však nemožno použiť pre obrázky JPEG
alebo TIFF.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
44
Úprava obrázkov JPEG a TIFF
Pomocou programu DPP môžete upravovať obrázky JPEG a TIFF rovnako ako
obrázky RAW pomocou paliet s nástrojmi uvedených nižšie.
• Paleta s nástrojmi na úpravu tónu
• Paleta s nástrojmi na úpravu farby
• Paleta s nástrojmi na podrobnú úpravu
• Paleta s nástrojmi na orezanie/nastavenie uhla
• Paleta s nástrojmi na čiastočnú úpravu
• Paleta s nástrojmi na vymazanie prachových škvŕn/kopírovanie vzorky
• Paleta s nástrojmi nastavení
Keďže úpravy vykonané pomocou týchto paliet s nástrojmi (postup spracovania)
zmenia len podmienky spracovania obrázka, „pôvodné údaje samotného
obrázka“ ostanú nezmenené. Vďaka tomu nedôjde k zníženiu kvality obrázka,
ktoré je často dôsledkom úprav, a daný obrázok môžete opätovne upravovať,
koľkokrát chcete.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Obrazové údaje JPEG, TIFF
Informácie o podmienkach spracovania obrázka
S obsahom upraveným pomocou paliet
s nástrojmi možno samostatne pracovať
v podobe súboru s postupom spracovania
(prípona „.dr4“) (str. 96, str. 97).
V programe DPP možno všetky úpravy (informácie o podmienkach spracovania
obrázka) uskutočnené pomocou paliet s nástrojmi uložiť spolu s obrázkom v podobe
údajov, ktoré sa označujú ako „postup spracovania“ (str. 97), alebo ich možno uložiť,
prevziať a použiť na iné obrázky v podobe samostatného súboru s postupom
spracovania (prípona „.dr4“, str. 98). Údaje z postupu spracovania s uloženými
úpravami súboru JPEG alebo TIFF však nemožno použiť pre obrázky RAW.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
45
Palety nástrojov
Úvod/
Obsah
V programe DPP môžete upravovať obrázky pomocou paliet s nástrojmi
prepínaním medzi rôznymi oknami paliet s nástrojmi podľa typu úprav,
ktoré potrebujete vykonať. Keďže úpravy vykonané pomocou týchto
paliet s nástrojmi zmenia len podmienky spracovania obrázka, „pôvodné
údaje samotného obrázka“ ostanú nezmenené. Keďže nedôjde
k zníženiu kvality obrázka, ktoré je často dôsledkom úprav, môžete
obrázok opätovne upravovať, koľkokrát chcete. Rôzne funkcie paliet
s nástrojmi sú podrobnejšie vysvetlené v príslušných častiach.
Paleta s nástrojmi
na orezanie/
nastavenie uhla
Paleta
s nástrojmi na
korekciu objektívu
Paleta
s nástrojmi na
čiastočnú úpravu
Paleta
s nástrojmi na
základnú úpravu
Paleta s nástrojmi
na vymazanie
prachových
škvŕn/kopírovanie
vzorky
Paleta
s nástrojmi na
podrobnú úpravu
Paleta
s nástrojmi
nastavení
Paleta
s nástrojmi na
úpravu odtieňa
Paleta
s nástrojmi na
úpravu farieb
O Paleta s nástrojmi na základnú úpravu
Slúži na vykonávanie základných úprav obrázka RAW (str. 48).
O Paleta s nástrojmi na úpravu tónu
Slúži na úpravu tónovej krivky a použitie funkcie Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) (str. 61).
O Paleta s nástrojmi na úpravu farby
Slúži na úpravu odtieňa, sýtosti a jasu špecifického farebného priestoru.
Tiež umožňuje nastaviť odtieň a sýtosť celého obrázka (str. 66).
O Paleta s nástrojmi na podrobnú úpravu
Slúži na redukciu šumu a úpravu ostrosti obrázka (str. 68).
O Paleta s nástrojmi na orezanie/nastavenie
uhla
Slúži na orezanie obrázka a úpravu uhla obrázka (str. 70).
O Paleta s nástrojmi na korekciu objektívu
Slúži na korekciu aberácie objektívu na obrázku (str. 73) a použitie
digitálnej optimalizácie objektívu (str. 78).
O Paleta s nástrojmi na čiastočnú úpravu
Slúži na úpravu vybratej oblasti snímky (str. 81).
O Paleta s nástrojmi na vymazanie
prachových škvŕn/kopírovanie vzorky
Slúži na vymazanie prachových škvŕn zo snímky a korekciu snímky
skopírovaním častí snímky (str. 85).
O Paleta s nástrojmi nastavení
Slúži na konfiguráciu pracovného farebného priestoru (str. 90).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
46
Úvod/
Obsah
Používanie rôznych paliet s nástrojmi
Na úpravy obrázkov RAW odporúčame použiť paletu s nástrojmi na
základnú úpravu. Ak však zistíte, že paleta s nástrojmi na základnú
úpravu neposkytuje dostatočný rozsah úprav, alebo chcete použiť
špecifické funkcie, ktoré sú k dispozícii len na palete s nástrojmi na
úpravu tónu (str. 61), odporúča sa vykonať základné úpravy pomocou
palety s nástrojmi na základnú úpravu a potom použiť paletu s nástrojmi
na úpravu tónu na vykonanie čo najmenšieho množstva potrebných
úprav.
Ak chcete vykonať redukciu šumu (str. 68) a korekciu aberácie objektívu
(str. 74), najskôr vykonajte úpravy pomocou palety s nástrojmi na
základnú úpravu a palety s nástrojmi na úpravu tónu a potom vykonajte
úpravy pomocou palety s nástrojmi na podrobnú úpravu (str. 68) a
palety s nástrojmi na korekciu objektívu (str. 73).
O Kliknutím na tlačidlo [
] v pravej dolnej časti hlavného okna môžete
zobraziť/skryť paletu [Tool palette/Paleta nástrojov].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
47
JPEG/TIFF
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na základnú úpravu
Paleta s nástrojmi na základnú úpravu slúži na základné úpravy obrázkov RAW.
Pomocou tejto palety môžete upraviť jas obrázka, nastaviť štýl Picture Style,
upraviť vyváženie bielej, kontrast, farebný tón a sýtosť, upraviť dynamický
rozsah, použiť funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia) a upraviť ostrosť obrázka.
Jediné úpravy, ktoré možno vykonať pre obrázky JPEG/TIFF, sú
použitie funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) a úprava ostrosti obrázka.
Úprava jasu
Jas obrázka je možné upraviť. Ak chcete obrázok zjasniť,
presuňte posúvač doprava. Ak ho chcete stmaviť, presuňte posúvač
doľava.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
1 V hlavnom okne alebo inom okne vyberte obrázok.
2 Zobrazte paletu s nástrojmi na základnú úpravu.
Slúži na obnovenie
pôvodných nastavení
snímky
Zadajte číselnú
hodnotu
Posuňte jazdec doľava alebo
doprava
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Rozsah úpravy je –3,0 až +3,0 (v krokoch po 0,01 pri zadávaní
hodnoty).
48
Úvod/
Obsah
Picture Style
(Štýl obrázka)
Zmena štýlu Picture Style
Ak obrázok vyzerá inak, než ste si ho predstavovali v čase snímania, môžete ho
priblížiť k vašej predstave zmenou štýlu Picture Style. Aj v prípade, že ste uložili
obrázok (str. 93) s vybratým nastavením [Monochrome/Monochromatický]
(str. 55), môžete kedykoľvek nastaviť iný štýl obrázka Picture Style zvolením
iného nastavenia pre štýl Picture Style ako [Monochrome/Monochromatický].
()
Obnoví pôvodné
nastavenia obrázka
Vyberte
Popis
Štýl Picture Style nastavený vo fotoaparáte pri
nasnímaní obrázka.
Keď je vo fotoaparáte vybratý niektorý režim
Kreatívnej zóny, nastavený štýl Picture Style sa
zobrazí v zátvorkách ( ).
Keď je vo fotoaparáte vybratý niektorý režim
Základnej zóny, v zátvorkách ( ) sa zobrazí
položka [Shot settings/Nastavenia záberu]
a použijú sa charakteristiky obrázka, ktoré
zodpovedajú vybratému režimu snímania.
Standard
(Štandardný)
Obrázok pôsobí živo.
Toto nastavenie je vo všeobecnosti vhodné pre
väčšinu obrázkov.
Auto
(Automatický)
Farebný tón sa upraví tak, aby zodpovedal danej
scéne. Farby budú vyzerať živo. Živo budú
vyzerať najmä farby modrej oblohy, zelene
a zapadajúceho slnka na záberoch scén v prírode,
vonku alebo pri západe slnka.
Portrait (Portrét)
Vytvára príjemný odtieň pokožky.
Vhodné pre zábery žien a detí zblízka. Zmenou
nastavenia [Color tone/Farebný tón] môžete
upraviť odtieň pokožky (str. 55).
Landscape
(Krajina)
Vytvára živé podanie modrej a zelenej farby.
Vhodné na vytvorenie pôsobivých záberov krajiny.
Fine Detail
(Jemné detaily)
Vhodné na podrobné zachytenie obrysov
a zobrazenie jemnej štruktúry snímaného objektu.
Farby budú o niečo živšie.
Vytvára prirodzené farby a tlmené obrázky.
Neutral (Neutrálny) Vhodné pre základné obrázky, na ktorých sa budú
vykonávať úpravy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
49
Úvod/
Obsah
Picture Style
(Štýl obrázka)
Popis
Faithful (Verný)
Pri odfotografovaní snímaného objektu pri farebnej
teplote 5200 K sa farba kolorimetricky upraví, aby
zodpovedala farbe snímaného objektu. Vhodné
pre základné obrázky, na ktorých sa budú
vykonávať úpravy.
Vytvára čiernobiele obrázky.
Monochrome
Na úpravu možno použiť aj nastavenia [Filter
(Monochromatický) effect/Efekt filtra] alebo [Toning effect/Tónovací
efekt] (str. 55).
Zobrazí sa pri výbere obrázka nasnímaného
(Súbor Picture Style pomocou súboru Picture Style uloženého vo
fotoaparáte.
uložený vo
fotoaparáte)
V zozname sa názov súboru Picture Style zobrazí
v zátvorkách ( ).
[Súbor Picture Style
Názov súboru Picture Style použitého v programe
použitý v programe
DPP sa zobrazí v zátvorkách [ ].
DPP]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
O Nastavenia [Color tone/Farebný tón], [Color saturation/Sýtosť
farieb], [Contrast/Kontrast], [Unsharp mask/Maska rozostrenia]
a [Sharpness/Ostrosť] môžete zachovať, aj keď zmeníte štýl
Picture Style.
O Nastavenie [Auto/Automatický] sa nevzťahuje na obrázky
nasnímané pomocou fotoaparátu EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds
Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II,
EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D,
EOS 7D, EOS 60D/EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D,
EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS
D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS
1100D, EOS 400D, EOS 350D, EOS 300D, PowerShot G3 X,
PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X, PowerShot G9 X,
PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X, PowerShot G16,
PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot G15, PowerShot
S110, PowerShot S100, PowerShot G9, PowerShot G10,
PowerShot G11, PowerShot G12, PowerShot S90, PowerShot
S95, PowerShot SX1 IS, PowerShot SX50 HS alebo PowerShot
SX70 HS. Ak sú pri zmene štýlu Picture Style vybraté viaceré
obrázky, nastavenie [Auto/Automatický] môžete vybrať, ak sa
medzi nimi nachádzajú obrázky nasnímané akýmkoľvek iným
podporovaným fotoaparátom než modelmi uvedenými vyššie, ale
na obrázky nasnímané pomocou fotoaparátov uvedených vyššie
sa nastavenie [Auto/Automatický] nepoužije.
O Možnosť [Fine Detail/Jemné detaily] možno použiť na všetky
obrázky nasnímané pomocou podporovaného fotoaparátu okrem
modelov PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot
G7 X, PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X,
PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot
G15, PowerShot S110, PowerShot S100, PowerShot G9,
PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12, PowerShot
S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS a PowerShot SX50 HS.
O Nastavenie [Auto/Automatický] nemožno vybrať v prípade obrázkov
RAW s viacnásobnou expozíciou vytvorených vo fotoaparáte.
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
50
Úvod/
Obsah
Rozšírené
Používanie súboru Picture Style
Súbor Picture Style je rozširujúci súbor štýlu Picture Style.
Pomocou programu DPP môžete na obrázky RAW použiť súbory Picture Style
prevzaté z webovej lokality spoločnosti Canon a určené pre rozličné scény
alebo súbory Picture Style vytvorené pomocou programu „Picture Style Editor“.
Pri použití súboru Picture Style ho najskôr uložte do počítača.
Úprava farebného tónu zmenou vyváženia bielej
Ak farebný tón nasnímaného obrázka nepôsobí prirodzene, zmenou vyváženia
bielej ho upravte tak, aby pôsobil prirodzene. Prirodzený farebný tón môžete
dosiahnuť nastavením svetelného zdroja podľa scény v čase snímania,
napríklad pri snímaní kvetov s bledými farbami.
Úprava
obrázkov
Slúži na obnovenie
pôvodných nastavení
snímky
Vyberte
O
súbor Picture Style uložený vo vašom počítači
2 aVyberte
kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť].
¿ Vybratý súbor Picture Style sa použije na obrázok.
O Ak chcete použiť iný súbor Picture Style, zopakujte postup od
kroku 2.
( ) predstavuje vyváženie bielej nastavené vo fotoaparáte pri nasnímaní
obrázka.
• Keď je vo fotoaparáte vybratý niektorý režim Kreatívnej zóny, v zátvorkách
( ) sa zobrazí nastavené vyváženie bielej.
• Keď je vo fotoaparáte vybratý niektorý režim Základnej zóny, v zátvorkách
( ) sa zobrazí položka [Shot settings/Nastavenia záberu] a použijú sa
charakteristiky obrázka, ktoré zodpovedajú vybratému režimu snímania.
Ani po zmene vyváženia bielej sa nedosiahol prirodzenejší farebný tón
Ak farebný tón obrázka nepôsobí prirodzene ani po zmene vyváženia bielej,
upravte obrázok pomocou nastavenia vyváženia bielej kliknutím (str. 52).
Úpravy pomocou farebného tónu
Ak chcete uskutočniť ďalšie jemné úpravy farebného tónu po úprave vyváženia
bielej, môžete sa k požadovaným výsledkom priblížiť pomocou nastavenia
[Color tone/Farebný tón] (str. 55).
O Nie je možné zaregistrovať výsledky úprav ako individuálne vyváženie
bielej (str. 132), keď ste v rozbaľovacom zozname vybrali možnosť [ ( )].
O Vyváženie bielej nemožno zmeniť alebo upraviť v prípade obrázkov RAW
s viacnásobnou expozíciou vytvorených vo fotoaparáte.
Súbory Picture Style, ktoré môžete použiť vo fotoaparáte, musia
mať príponu „.PF2“ alebo „.PF3“.
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
na tlačidlo [Browse/Prehľadávať] na paneli
1 Kliknite
[Picture Style/Štýl obrázka].
¿ Zobrazí sa dialógové okno [Open/Otvoriť].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Podrobnosti o jednotlivých nastaveniach vyváženia bielej si pozrite
v návode na používanie k vášmu fotoaparátu.
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
51
Úvod/
Obsah
Úprava farebného tónu pomocou
nastavenia vyváženia bielej kliknutím
Vyváženie bielej môžete upraviť tak, že určitú časť obrázka určíte ako štandard pre
bielu farbu, aby obrázok pôsobil prirodzene. Použitie funkcie nastavenia vyváženia
bielej kliknutím je účinné pri použití v tých častiach obrázka, kde sa tón bielej farby
zmenil pod vplyvom svetelného zdroja.
¿ Farba obrázka sa upraví na základe bodu, ktorý ste vybrali ako
štandard pre bielu farbu.
O Ak kliknete na iný bod na obrázku, vyváženie bielej sa opätovne
upraví.
O Ak chcete skončiť nastavenie vyváženia bielej kliknutím, kliknite
pravým tlačidlom myši alebo znova kliknite na tlačidlo [
].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
1
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Kliknite
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
na bod, ktorý má predstavovať štandard pre bielu
2 Kliknite
farbu.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Keď sa na obrázku nenachádzajú žiadne biele plochy
Kliknite
Súradnice pozície kurzora a hodnoty
RGB (8-bitová konverzia)
Obnoví pôvodné
nastavenia
obrázka
Ak sa na obrázku nenachádzajú žiadne biele plochy, vyváženie bielej
môžete upraviť kliknutím na sivý bod obrázka v kroku 2. Získate rovnaký
výsledok úpravy ako pri výbere bielej oblasti.
Určenie
predvolieb
Vyváženie bielej nemožno zmeniť alebo upraviť v prípade obrázkov
RAW s viacnásobnou expozíciou vytvorených vo fotoaparáte.
52
Úvod/
Obsah
Rozšírené
Rozšírené
Úprava vyváženia bielej pomocou farebnej teploty
Nastavenie vyváženia bielej
Vyváženie bielej možno upraviť nastavením číselnej hodnoty farebnej
teploty.
položku [Color temperature/Farebná teplota] zo
1 Vyberte
zoznamu [White balance adjustment/Nastavenie vyváženia
bielej].
Táto funkcia slúži na presné úpravy vyváženia bielej. Pomocou tejto funkcie môžete
dosiahnuť rovnaké efekty ako pri použití filtrov na konverziu farebnej teploty alebo
filtrov na korekciu farby od iných výrobcov. Nastaviteľný rozsah je ±10 krokov.
Táto funkcia je určená najmä skúseným používateľom, ktorí majú znalosti o úlohách
a efektoch filtrov na konverziu farebnej teploty a filtrov na korekciu farby.
Upravte vyváženie bielej potiahnutím bodu na obrazovke
nastavenia na paneli [Fine-tune/Jemné nastavenie].
2 Nastavte farebnú teplotu.
Zadajte hodnoty, ktoré
chcete nastaviť
Presuňte posúvače
doľava alebo doprava
O B predstavuje modrú farbu (Blue), A jantárovú (Amber), M purpurovú
(Magenta) a G zelenú (Green). Farba sa upraví smerom k farbe,
ku ktorej presuniete bod.
O Jemné vyladenie môžete vykonať aj pomocou posúvačov alebo
zadaním hodnôt úprav.
Presúvajte
Zobrazí hodnotu
nastavenia
Presuňte posúvač doľava alebo doprava
O Ak chcete zaregistrovať výsledky úpravy ako individuálne vyváženie
bielej (str. 132), pred nastavením vyváženia bielej vyberte v zozname
[White balance adjustment/Nastavenie vyváženia bielej] inú možnosť ako
[ ( )]. Ak ste v zozname vybrali možnosť [ ( )] a nastavili vyváženie
bielej, výsledky nemožno zaregistrovať ako individuálne vyváženie bielej.
O Vyváženie bielej nemožno zmeniť alebo upraviť v prípade obrázkov RAW
s viacnásobnou expozíciou vytvorených vo fotoaparáte.
Rozsah úpravy je 2 000 až 10 000 K (v krokoch po 10 K).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Nastaviteľný rozsah je 0 až ±10 (pri zadávaní hodnôt je najmenší
krok 0,1).
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
53
Úvod/
Obsah
Rozšírené
Úprava kontrastu
Môžete upraviť moduláciu a stupeň kontrastu. Ak chcete kontrast zvýšiť,
presuňte posúvač doprava. Ak chcete kontrast znížiť, presuňte posúvač
doľava.
Nastavenie jasu tmavých/jasných oblastí
Môžete upraviť jas tmavých a jasných oblastí na obrázku.
Ak upravíte len tmavé alebo svetlé oblasti na obrázku, znížite vplyv
potlačenia obsahu tmavých a jasných oblastí.
Obnoví pôvodné
nastavenia obrázka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Presuňte posúvač
doľava alebo doprava
(9 krokov)
Zadajte požadované
nastavenie (najmenší
krok 0,1)
Presuňte posúvače
doľava alebo doprava
Zadajte požadované
nastavenie (najmenší
krok 0,1)
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Ak vykonáte výrazné úpravy svetlých alebo tmavých častí obrázka,
obrázok nemusí vyzerať prirodzene. V takomto prípade znížte
intenzitu úpravy.
54
Úvod/
Obsah
Zmena farebného tónu a sýtosti farieb
Môžete upraviť farebný tón a celkovú sýtosť farieb.
Ak je štýl Picture Style (str. 49) nastavený na možnosť [Monochrome/
Monochromatický], nastavenia [Color tone/Farebný tón] a [Color saturation/
Sýtosť farieb] sa prepnú na nastavenia [Filter effect/Efekt filtra] a [Toning effect/
Tónovací efekt] (táto strana).
Obnoví pôvodné
nastavenia obrázka
Úprava monochromatických obrázkov
Keď je štýl Picture Style (str. 49) nastavený na možnosť
[Monochrome/Monochromatický], môžete vytvárať monochromatické fotografie
s efektmi podobnými filtrovaniu alebo so vzhľadom jednofarebnej fotografie.
1
2
Vyberte možnosť [Monochrome/Monochromatický]
v zozname [Picture Style/Štýl obrázka].
Obnoví pôvodné
nastavenia obrázka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Presuňte posúvače
doľava alebo doprava
Zadajte požadované
nastavenie (najmenší
krok 0,1)
O Color tone
(Farebný tón):
Ak chcete dosiahnuť žltší tón farieb, presuňte posúvač
doprava. Ak chcete dosiahnuť červenší tón farieb, presuňte
posúvač doľava.
O Color saturation
(Sýtosť farieb): Slúži na úpravu celkovej intenzity farieb na obrázku. Ak chcete
zvýšiť intenzitu farieb, presuňte posúvač doprava. Ak chcete
znížiť intenzitu farieb, presuňte posúvač doľava.
Rozsah nastavenia je –4 až +4.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Zobrazí hodnoty
nastavení
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
55
Úvod/
Obsah
O Filter effect
(Efekt filtra): Vytvorí monochromatickú fotografiu, na ktorej je
zdôraznená biela farba oblakov a zelená farba
stromov.
Filter
None (Žiaden)
Príklad efektu
Rozšírené
Úprava dynamického rozsahu
Dynamický rozsah (šírka rozsahu gradácie) medzi tmavými a svetlými
bodmi na obrázku je možné upraviť.
Bežný monochromatický obrázok bez efektu filtra.
Yellow (Žltý)
Prirodzenejšie podanie modrej oblohy a jasne
zvýraznené biele oblaky.
Orange
(Oranžový)
Modrá obloha je o niečo tmavšia. Ešte viac sa zvýši
jas zapadajúceho slnka.
Red (Červený)
Modrá obloha úplne stmavne. Jesenné listy sú jasné
a výrazné.
Posuňte doľava alebo doprava
Vstupné biele body
Green (Zelený)
Zjemní odtiene ľudskej pokožky a pier. Zelené listy
na stromoch sú jasné a výrazné.
Posuňte doľava alebo doprava
Stredný bod (stredný tón)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Posuňte dole
Výstupné biele body
Posuňte hore
Výstupné čierne body
O Toning effect
(Tónovací efekt): Slúži na vytvorenie monochromatickej fotografie,
ku ktorej bola pridaná jedna farba.
Môžete si vybrať spomedzi možností [None/
Žiadna], [Sepia/Sépia], [Blue/Modrá], [Purple/
Purpurová] a [Green/Zelená].
Dynamický rozsah môžete
upraviť aj zadaním hodnôt
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Posuňte doľava alebo doprava
Vstupné čierne body
Zvýšením hodnoty nastavenia [Contrast/Kontrast] zvýrazníte
efekt filtra
Ak chcete zvýrazniť efekt filtra, presuňte posúvač [Contrast/Kontrast] doprava.
O Na horizontálnej osi sa zobrazuje vstupná úroveň a na vertikálnej
osi výstupná úroveň.
O Označením políčka [Move midpoint to match/Presunúť stredný
bod na dosiahnutie zhody] prepojíte stredný bod svojich úprav so
vstupnými bielymi bodmi a vstupnými čiernymi bodmi.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
56
Úvod/
Obsah
[Linear/Lineárny] - funkcia pre rozšírené možnosti úprav
Ak upravujete obrázky pomocou softvéru na úpravu obrázkov s pokročilými
funkciami úprav, použite funkciu [Linear/Lineárny]. Upozorňujeme, že pri
začiarknutí políčka [Linear/Lineárny] obrázok stmavne.
Ak je začiarknutá možnosť [Linear/Lineárny], položky [Contrast/Kontrast],
[Highlight/Svetlé oblasti], [Shadow/Tmavé oblasti] a [Auto Lighting Optimizer/
Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia] (str. 58) nebudú fungovať.
Automatické nastavenie gradácie a luminancie
Na dosiahnutie požadovanej gradácie a luminancie obrázka sa použijú
automatické úpravy pre vhodný dynamický rozsah.
O Biele body, stredný bod a čierne body na paneli [Gamma adjustment/
Úprava charakteristiky gama], ako aj položky [Highlight/Svetlé oblasti]
a [Shadow/Tmavé oblasti] na paneli [Advanced/Rozšírené] sa
automaticky upravia.
O Nastavenia, ktoré sa zmenia, a nastavenia, ktoré nie sú ovplyvnené
týmto nastavením, sa uvádzajú nižšie.
O Nastavenia, ktoré sa zmenia
• Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
• [Contrast/Kontrast] na paneli [Advanced/Rozšírené]
O Nastavenia,
ktoré sa nezmenia
• Nastavenie jasu
• Nastavenie vyváženia bielej
• Linear (Lineárne)*
* Biele body a čierne body sa automaticky upravia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Kliknite na tlačidlo [Auto/Automaticky].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ Na dosiahnutie požadovanej gradácie a luminancie obrázka sa
automaticky upraví dynamický rozsah.
Obrázok môže po automatických úpravách vyzerať neprirodzene. V takomto
prípade znížte intenzitu úprav tmavých alebo svetlých oblastí.
57
Úvod/
Obsah
Používanie funkcie Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
Ak je výsledok snímania príliš tmavý alebo má nízky kontrast, pomocou funkcie
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) môžete
automaticky upraviť jas a kontrast a získať vyhovujúcejší obrázok.
Môžete tiež zmeniť nastavenie obrázka nasnímaného pomocou funkcie fotoaparátu
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia).
Túto funkciu môžete okrem obrázkov RAW použiť aj pre obrázky JPEG/TIFF.
* Skratka ALO znamená Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia).
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Začiarknite políčko [Auto Lighting Optimizer/
1 Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia].
Tlač
obrázkov
Značka
začiarknutia
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Ak je obrázok nasnímaný pomocou funkcie fotoaparátu Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia), toto políčko je už
začiarknuté.
Diaľkové
snímanie
2 Zmeňte nastavenie podľa svojich požiadaviek.
Vyberte si spomedzi troch
úrovní: Low (Nízka)/
Standard (Štandardná)/
Strong (Silná)
¿ Automatická korekcia sa použije na obrázok tak, aby sa dodržalo príslušné
nastavenie.
O Ak je obrázok nasnímaný pomocou funkcie fotoaparátu Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia), ako predvolená
hodnota sa použije nastavenie platné v čase snímania.
O Ak chcete zrušiť funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia), zrušte začiarknutie príslušného políčka.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
O Keď je položka [Highlight tone priority/Priorita jasných tónov]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] v ľubovoľnom
podporovanom fotoaparáte EOS s výnimkou fotoaparátu EOS-1D
Mark IV alebo EOS 5D Mark II, funkciu Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) nemožno pre
obrázky RAW použiť.
O Funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia) nemožno použiť v prípade obrázkov RAW
s viacnásobnou expozíciou vytvorených vo fotoaparáte.
O Keď funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia) použijete pre obrázky RAW a JPEG, ktoré boli
nasnímané súčasne, výsledky korekcie jednotlivých obrázkov sa
môžu líšiť.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
58
Úvod/
Obsah
Úprava ostrosti obrázka
Celkové podanie obrázka sa môže zmeniť na ostrejšie alebo mäkšie. Úpravu
možno vykonať výberom z dvoch režimov, [Sharpness/Ostrosť] a [Unsharp
mask/Maska rozostrenia].
[Sharpness/Ostrosť]:
[Unsharp mask/
Maska rozostrenia]:
[Strength/Intenzita]:
[Fineness/Detailnosť]:
[Threshold/Prah]:
Zo zoznamu vyberte položku [Sharpness/Ostrosť]
a upravte nastavenie.
Obnoví pôvodné
nastavenia obrázka
Ovláda ostrosť obrázka úpravou úrovne zvýraznenia
obrysu obrázka. Čím viac doprava posuniete posúvač
[Sharpness/Ostrosť] (čím vyššia je hodnota
nastavenia), tým viac sa zvýraznia okraje a dosiahne
sa ostrejší obrázok.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Slúži na presnejšie nastavenie ostrosti obrázka.
Znázorňuje úroveň zvýraznenia obrysu obrázka.
Čím viac doprava posuniete posúvač (čím vyššia je
hodnota nastavenia), tým viac sa zvýraznia okraje
obrázka a dosiahne sa ostrejší obrázok.
Znázorňuje detailnosť zvýrazneného obrysu.
Čím viac doľava posuniete posúvač (čím nižšie je
nastavenie), tým jednoduchšie zdôrazníte detaily.
Nastavuje stupeň rozdielu kontrastu v porovnaní
s okolím pred zvýraznením okrajov.
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Vyberte položku
[Sharpness/Ostrosť]
Zadajte požadované
nastavenie (najmenší
krok 0,1)
Presuňte posúvač doľava
alebo doprava
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Položku [Unsharp mask/Maska rozostrenia] nemožno používať
s inými obrázkami ako RAW.
Rozsah nastavenia je 0 až 10.
59
Úvod/
Obsah
Podrobné nastavenie ostrosti obrázka
Zo zoznamu vyberte položku [Unsharp mask/Maska
rozostrenia] a upravte nastavenie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Vyberte položku [Unsharp
mask/Maska rozostrenia]
Zadajte požadované
nastavenie (najmenší
krok 0,1)
Presuňte posúvač doľava
alebo doprava
Ostrosť obrázka upravujte pri nastavení zobrazenia okna [400 %],
[200 %] alebo [100 %]. Ak je nastavené zobrazenie [Fit to window/
Prispôsobiť oknu] (úplné zobrazenie), nemusí byť možné správne
skontrolovať výsledky úpravy.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
60
JPEG/TIFF
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na úpravu tónu
Pomocou palety s nástrojmi na úpravu tónu môžete upravovať obrázky
prostredníctvom rovnakých funkcií ako v prípade bežných programov na
úpravu obrázkov.
1 V hlavnom okne alebo inom okne vyberte obrázok.
2 Zobrazte paletu s nástrojmi na úpravu tónu.
Úprava jasu a kontrastu
Jas a kontrast obrázka je možné upraviť. Keďže je rozsah úprav širší než v prípade
rovnakých úprav na palete s nástrojmi na základnú úpravu, v prípade nadmernej
úpravy môžu byť farby obrázka príliš sýte alebo môže dôjsť k zníženiu kvality
obrázka. Pri úpravách postupujte zvlášť opatrne.
Obnoví pôvodné
nastavenia obrázka
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Presuňte posúvače
doľava alebo doprava
Zadajte požadované
nastavenie (najmenší
krok 0,1)
Určenie
predvolieb
61
Úvod/
Obsah
O Brightness (Jas):
Ak chcete obrázok zjasniť, presuňte
posúvač doprava. Ak ho chcete stmaviť,
posuňte posúvač doľava.
O Contrast (Kontrast): Slúži na úpravu modulácie a stupňa
kontrastu farby. Ak chcete kontrast
obrázka zvýšiť, presuňte posúvač
doprava. Ak chcete kontrast znížiť,
presuňte posúvač doľava.
Úprava farebného tónu pomocou nastavenia
vyváženia bielej kliknutím
Vyváženie bielej môžete upraviť tak, že určitú časť obrázka určíte ako
štandard pre bielu farbu, aby obrázok pôsobil prirodzene. Použitie
funkcie nastavenia vyváženia bielej kliknutím je účinné pri použití v tých
častiach obrázka, kde sa tón bielej farby zmenil pod vplyvom svetelného
zdroja.
1 Kliknite na tlačidlo [
].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Rozsah úpravy je –100 až +100 (v krokoch po 0,1 pri zadávaní
hodnoty).
62
Úvod/
Obsah
na bod, ktorý má predstavovať štandard pre bielu
2 Kliknite
farbu.
Rozšírené
Úprava tónovej krivky
Jas, kontrast a farbu určitej oblasti môžete upraviť zmenou tónovej
krivky (str. 167).
1 Vyberte režim tónovej krivky a metódu interpolácie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Kliknite
Súradnice pozície kurzora a
hodnoty RGB (8-bitová konverzia)
¿ Farba obrázka sa upraví na základe bodu, ktorý ste vybrali ako
štandard pre bielu farbu.
O Ak kliknete na iný bod na obrázku, vyváženie bielej sa opätovne
upraví.
O Ak chcete skončiť nastavenie vyváženia bielej kliknutím, kliknite
pravým tlačidlom myši alebo znova kliknite na tlačidlo [
].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Keď sa na obrázku nenachádzajú žiadne biele plochy
Ak sa na obrázku nenachádzajú žiadne biele plochy, vyváženie bielej
môžete upraviť kliknutím na sivý bod obrázka v kroku 2. Získate rovnaký
výsledok úpravy ako pri výbere bielej oblasti.
Zobrazenie histogramu sa zmení na základe úpravy.
Pred vykonaním úprav môžete tiež zobraziť histogram.
Určenie
predvolieb
63
Úvod/
Obsah
Príklad manipulácie s tónovou krivkou
2 Vykonajte úpravy.
Stredné tóny sa zobrazia jasnejšie
Stredné tóny sa zobrazia tmavšie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
RGB: nastavenie
farieb RGB spolu
R, G, B: Nastavenie
jednotlivých kanálov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Môžete zobraziť
histogramy pre stav pred
úpravou a po nej
Tlač
obrázkov
Tóny sa zobrazia ostrejšie
Súradnice ukazovateľa [ ]
(ak je nastavených viacero
súradníc, súradnice
posledného nastaveného
ukazovateľa [ ])
O Na horizontálnej osi sa zobrazuje vstupná úroveň a na vertikálnej
osi výstupná úroveň.
O Maximálny počet bodov [ ] je 8.
O Ak chcete vymazať bod [ ], stlačte kláves <Del> alebo dvakrát
kliknite na bod [ ].
Tóny sa zobrazia jemnejšie
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
64
Úvod/
Obsah
Rozšírené
Úprava dynamického rozsahu
Dynamický rozsah (šírka rozsahu gradácie) medzi tmavými a svetlými
bodmi na obrázku je možné upraviť.
Posuňte dole
Výstupné biele body
Používanie funkcie Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
Obnoví
pôvodné
nastavenia
obrázka
Posuňte
doprava
Vstupné čierne
body
O Rozsah nastavenia pre čierne body je 0 až 247 (v krokoch po 1 pri
zadávaní hodnoty).
O Rozsah nastavenia pre biele body je 8 až 255 (v krokoch po 1 pri
zadávaní hodnoty).
O Môžete zobraziť histogramy pre stav pred úpravou a po nej (str. 64).
Posuňte
doľava
Vstupné biele
body
Informácie o používaní funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia) nájdete v časti „Používanie funkcie
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)“
(str. 58) v kapitole „Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na
základnú úpravu“.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Číselná hodnota
vstupného
čierneho bodu
Číselná
hodnota
výstupného
čierneho bodu
Číselná hodnota
vstupného
bieleho bodu
Číselná
hodnota
výstupného
bieleho bodu
Posuňte hore
Výstupné čierne body
O Na horizontálnej osi sa zobrazuje vstupná úroveň a na vertikálnej osi
výstupná úroveň.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
65
JPEG/TIFF
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na úpravu farby
Pomocou palety s nástrojmi na úpravu farby môžete upraviť odtieň,
sýtosť a jas v špecifickom rozsahu farieb v rámci 8 rozsahov farieb
(červená, oranžová, žltá, zelená, modrozelená, modrá, purpurová
a tmavopurpurová). Tiež môžete upraviť odtieň a sýtosť celého obrázka,
ako aj vylepšiť monochromatické obrázky.
1 V hlavnom okne alebo inom okne vyberte obrázok.
2 Zobrazte paletu s nástrojmi na úpravu farby.
Rozšírené
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na úpravu farby
Úprava špecifického rozsahu farieb
Úpravy vykonajte pomocou posúvačov. Úpravy môžete vykonať aj
priamym zadaním číselnej hodnoty.
H: slúži na úpravu odtieňa (Hue).
S: slúži na úpravu sýtosti (Saturation).
L: slúži na úpravu jasu (Luminosity).
Obnovenie všetkých úprav na
pôvodné nastavenia
Presuňte posúvače
doľava alebo doprava
Zadajte hodnoty, ktoré
chcete nastaviť
Obnovenie úprav rozsahu farieb
na pôvodné hodnoty
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Rozsahy úprav sú nasledujúce:
H: –20 až +20
S: –10 až +10
L: –10 až +10
66
Úvod/
Obsah
Úprava sýtosti a odtieňa pre celý obrázok
Úpravy vykonajte pomocou posúvačov. Úpravy môžete vykonať aj
priamym zadaním číselnej hodnoty.
O Hue (Odtieň):
Ak chcete dosiahnuť žltší tón farieb, presuňte
posúvač doprava. Ak chcete dosiahnuť červenší
tón farieb, presuňte posúvač doľava.
O Saturation (Sýtosť): Slúži na úpravu celkovej intenzity farieb na
obrázku. Ak chcete zvýšiť intenzitu farieb,
presuňte posúvač doprava. Ak chcete znížiť
intenzitu farieb, presuňte posúvač doľava.
Obnovenie všetkých úprav na
pôvodné nastavenia
Zadajte hodnoty, ktoré
chcete nastaviť
Presuňte posúvače doľava alebo
doprava
Úprava nastavenia Monochrome
(Monochromatický)
Ak chcete nastaviť 8 rozsahov farieb na najnižšiu sýtosť a vytvoriť
monochromatický obrázok, stlačte tlačidlo [Monochrome/
Monochromatický]. Po vytvorení monochromatického obrázka pomocou
posúvačov H a L upravte pre každý rozsah odtieň a jas.
Presuňte posúvače
doľava alebo doprava
Obnovenie všetkých úprav
na pôvodné nastavenia
Zadajte hodnoty, ktoré
chcete nastaviť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Rozsah úprav pre odtieň je –30 až +30 a pre sýtosť 0 až 200.
67
JPEG/TIFF
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na podrobnú úpravu
Paletu s nástrojmi na podrobnú úpravu môžete použiť na redukciu
šumu, ku ktorému dochádza na obrázkoch snímaných v noci alebo s
vysokou citlivosťou ISO. Túto paletu s nástrojmi môžete tiež použiť
spolu s funkciami na nastavenie ostrosti. Funkcie tejto palety s nástrojmi
môžete používať s obrázkami JPEG a TIFF, ako aj s obrázkami RAW.
1 V hlavnom okne alebo inom okne vyberte obrázok.
2 Zobrazte paletu s nástrojmi na podrobnú úpravu.
Redukcia šumu
Môžete znížiť šum v obrázkoch, ktoré boli nasnímané v noci alebo pri
nastavení vysokej citlivosti ISO.
* NR označuje redukciu šumu (Noise Reduction).
Upravte obrázok.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Poloha
zväčšenia
zobrazenia
Okno kontroly
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Presuňte posúvače
Zadajte požadované nastavenie
(najmenší krok 0,1)
O Úroveň redukcie šumu môžete nastaviť v rozsahu 0 až 20.
Čím je nastavená hodnota vyššia, tým je väčší účinok redukcie
šumu.
O Účinok redukcie šumu môžete tiež skontrolovať v okne kontroly.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
68
Úvod/
Obsah
Nastavenie rovnakej úrovne redukcie šumu pre niekoľko
obrázkov
Môžete nastaviť rovnakú úroveň redukcie šumu pre niekoľko obrázkov.
Najskôr vyberte viacero obrázkov v hlavnom okne a potom upravte
úroveň redukcie šumu pomocou posúvačov [Reduce luminance noise/
Redukcia luminančného šumu] a [Reduce chrominance noise/Redukcia
chrominančného šumu].
O Ak je nastavená možnosť [Reduce luminance noise/Redukcia
luminančného šumu], s redukciou šumu sa môže znížiť aj rozlíšenie.
O Ak je nastavená možnosť [Reduce chrominance noise/Redukcia
chrominančného šumu], s redukciou šumu môže nastať prelievanie
farieb.
Obmedzenie farebného moiré na obrázku
Môžete obmedziť farebné moiré* vyskytujúce sa na obrázku.
* Farebné moiré: výskyt farby, ktorá pôvodne nie je na obrázku.
Zvykne sa vyskytovať najmä pri zhotovovaní fotografií s mriežkovaným
alebo podobným vzorom.
Označte políčko [Reduce color moiré/Obmedziť
farebné moiré] a upravte obrázok pomocou
posúvača.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Úprava ostrosti obrázka
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Túto paletu môžete tiež použiť na úpravu ostrosti obrázka. Informácie
o vykonaní tohto nastavenia nájdete v časti „Úprava ostrosti obrázka“
v kapitole „Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na základnú
úpravu“ (str. 59).
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
O V závislosti od objektu sa farebné moiré nemusí korigovať úplne.
O Použitie tejto funkcie môže pri niektorých objektoch spôsobiť
zmenu odtieňa. Ak sa odtieň značne zmení, znížte úroveň úpravy.
69
JPEG/TIFF
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na orezanie/nastavenie uhla
Môžete orezať len časť obrázka, ktorú potrebujete, alebo môžete
zmeniť kompozíciu obrázka a zmeniť obrázok odfotografovaný
v horizontálnej polohe na obrázok vertikálny. Pred orezaním môžete
nastaviť aj uhol obrázka.
Vyberte obrázok, ktorý chcete orezať.
1
2 Zobrazte paletu s nástrojmi na orezanie/nastavenie uhla.
O Úpravy pomocou palety s nástrojmi na orezanie/nastavenie uhla
nemožno vykonávať v okne, v ktorom sa zobrazujú len miniatúry.
Úvod/
Obsah
O Kliknutím na položku [Center on Screen/Stred obrazovky]
môžete zobraziť rámec orezania v strede okna.
O Pri korekcii aberácie objektívu sa pred nastavením uhla obrázka
odporúča vykonať korekciu aberácie objektívu.
O Ak ste upravili len uhol obrázka, obrázok sa oreže so
zachovaním čo najväčšieho rozsahu orezania.
4 Vyberte pomer strán a presuňte rámec orezania.
Vyberte pomer orezania
Zrušiť
3 Podľa potreby nastavte uhol obrázka.
Okno orezania/nastavenia uhla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Najväčší možný
rámec orezania
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Presuňte rámec orezania
O Rámec orezania sa môže premiestniť presunutím.
O Veľkosť rámca orezania môžete zväčšiť alebo zmenšiť
presunutím štyroch rohov rámca orezania.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Presuňte (v krokoch po 0,01 stupňa, rozsah nastavenia: –45 až +45
stupňov)
Nastavte uhol pomocou myši (kliknite na ikony /) alebo
priamo zadajte nastavenie uhla (v krokoch po 0,01 stupňa,
nastaviteľný rozsah: –45 až +45 stupňov)
Určenie
predvolieb
Ak je k obrázku nasnímanému akýmkoľvek iným podporovaným
fotoaparátom ako modelom EOS-5D Mark II pripojená informácia
o pomere strán, zobrazený rozsah orezania vychádza z tejto
informácie o pomere strán.
70
Úvod/
Obsah
O Zoznam pomerov strán (šírka : výška)
[Free/Ľubovoľné]: Obrázok môžete orezať na ľubovoľnú veľkosť bez ohľadu
na možnosti nastavenia pomeru strán.
[Custom/Vlastné]: Obrázok môžete orezať na požadovaný pomer strán.
5 Vráťte sa do hlavného okna.
¿ Rámec orezania sa zobrazí na orezanom obrázku. (str. 166)
¿ Keď sa orezaný obrázok zobrazí v okne ukážky alebo v okne
úprav obrázka, zobrazí sa v orezanej podobe.
Orezané obrázky
O Orezaný obrázok možno kedykoľvek obnoviť do pôvodného stavu
Orezaný obrázok sa zobrazí alebo vytlačí v orezanej podobe. Keďže obrázok
však nie je skutočne orezaný, môžete kedykoľvek obnoviť pôvodný obrázok
kliknutím na tlačidlo [
] v okne orezania/nastavenia uhla alebo
vykonaním postupu „Obnovenie obrázka“ (str. 95).
O Zobrazenie orezaného obrázka v jednotlivých oknách
• Hlavné okno:
Na obrázku sa zobrazí rámec orezania (str. 166).
• Okno ukážky:
Obrázok sa zobrazí v orezanej podobe.
• Okno úprav obrázka: Miniatúra obrázka je rovnaká ako zobrazenie
v hlavnom okne a obsah zväčšeného obrázka je
rovnaký ako zobrazenie v okne ukážky.
O Tlač orezaného obrázka
Obrázok môžete vytlačiť v orezanej podobe pomocou tlače
v programe DPP.
O Obrázok sa zmení na orezaný po skonvertovaní a uložení
Z orezaného obrázka RAW sa stane skutočný orezaný obrázok po
jeho skonvertovaní na obrázok JPEG alebo TIFF a uložení (str. 93).
O Obrázky s nastaveným pomerom strán sa zobrazia ako orezané
Ak je k obrázku RAW nasnímanému akýmkoľvek iným podporovaným
fotoaparátom ako modelom EOS 5D Mark II pripojená informácia
o pomere strán alebo orezaní, obrázok sa zobrazí s nastaveným
rozsahom orezania na základe tejto informácie. Keďže obrázok nie
je skutočne orezaný, môžete kedykoľvek zmeniť rámec orezania
alebo obnoviť obrázok do stavu pred orezaním. Ak však nasnímate
obrázok JPEG buď s pomerom strán nastaveným na fotoaparáte
podporujúcom informácie o pomere strán, alebo s fotoaparátom
EOS 5DS/EOS 5DS R nastaveným na snímanie s orezaním, nie je
možné zmeniť jeho rozsah orezania ani obrázok nie je možné navrátiť
do stavu pred orezaním, keďže už bol po orezaní uložený.*
Pri obnovení rozsahu orezania na základe informácie o pomere strán
v čase snímania kliknite na tlačidlo [
]. Ak chcete zrušiť celý
rámec orezania, kliknite na tlačidlo [Clear/Vymazať].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
71
Úvod/
Obsah
* Pri snímaní pomocou fotoaparátu EOS 5DS/EOS 5DS R,
EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS R/RP (s ľubovoľným iným
nastavením ako [1.6x (crop)/1,6x (výrez)]) alebo EOS 7D Mark II
s nastavenou možnosťou [Add cropping information/Pridať
informácie o orezaní] v používateľských funkciách sa len nastaví
informácia o pomere strán a obrázok sa v skutočnosti neoreže,
a to ani v prípade obrázkov JPEG.
O Použite ovládanie pomocou ponuky
Každú operáciu môžete vykonať aj pomocou ponuky, ktorá sa
zobrazí, keď kliknete na obrázok pravým tlačidlom myši.
O Použite rámec orezania na iný obrázok
Rámec orezania môžete použiť na iný obrázok tak, že kliknete na
tlačidlo [Copy/Kopírovať], čím skopírujete rámec orezania, potom
zobrazíte iný obrázok a kliknete na tlačidlo [Paste/Prilepiť].
Ak chcete opakovane použiť skopírovaný rámec orezania na viacero
obrázkov, v hlavnom okne vyberte orezaný obrázok a obrázky, pre
ktoré chcete použiť rámec orezania, a zobrazte paletu s nástrojmi na
orezanie/nastavenie uhla. Keď sa zobrazí orezaný obrázok, kliknite
na tlačidlo [Copy/Kopírovať] a potom na tlačidlo [Paste/Prilepiť].
Tým sa rámec orezania použije na všetky obrázky, ktoré sú vybraté
pri zobrazení okna orezania/nastavenia uhla.
Ak chcete v hlavnom okne vybrať viac obrázkov, podržte stlačený
kláves <Ctrl> a kliknite na obrázky. Ak chcete vybrať viacero za sebou
nasledujúcich obrázkov, kliknite na prvý obrázok a potom kliknite na
posledný obrázok, pričom držte stlačený kláves <Shift>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Pri obrázkoch nasnímaných s nastaveným rozšírením rozsahu
citlivosti ISO môže byť detailné zobrazenie obrázka v okne
orezania/nastavenia uhla problematické kvôli zreteľnému šumu.
72
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na korekciu objektívu
Pomocou palety s nástrojmi na korekciu objektívu môžete použiť funkcie
korekcie aberácie objektívu a digitálnej optimalizácie objektívu na
opravu aberácie objektívu v obrázkoch a na zlepšenie ich rozlíšenia.
Túto paletu s nástrojmi môžete tiež použiť spolu s funkciami na
nastavenie ostrosti. Upozorňujeme, že funkcie korekcie aberácie
objektívu a digitálnej optimalizácie objektívu možno použiť len
s obrázkami RAW.
V hlavnom okne alebo inom okne vyberte obrázok.
1
2 Zobrazte paletu s nástrojmi na korekciu objektívu.
Korekcia aberácie objektívu
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Jednoduchým spôsobom možno vykonať korekciu zníženého osvetlenia
na okrajoch záberu, skreslenia snímaného objektu a rozmazania farieb,
ktoré vznikajú v dôsledku fyzikálnych vlastností objektívu alebo
zvyškovej aberácie.
Korekciu aberácie môžete vykonať len v prípade obrázkov RAW, ktoré
boli nasnímané pomocou kompatibilných objektívov. Obrázky JPEG ani
TIFF nemožno korigovať.
Hoci fotoaparáty EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS
D30, EOS D60, EOS 350D a EOS 300D podporujú program Digital
Photo Professional, nie sú kompatibilné s funkciou korekcie aberácie
objektívu. Funkcia korekcie aberácie objektívu je kompatibilná s
fotoaparátom EOS 5D s verziou firmvéru 1.1.1 a fotoaparátom EOS 30D
s verziou firmvéru 1.0.6.
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať nainštalovaný nástroj EOS
Lens Registration Tool (verzie 1.4.20 alebo novšej).
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Objektívy kompatibilné s touto funkciou sú zobrazené v okne
[Add or Remove lens data/Pridať alebo odstrániť údaje
o objektíve] (str. 79).
O Je možné vykonávať aj korekciu obrázkov RAW nasnímaných
kompatibilným objektívom aj s nasadeným nástavcom.
O Môžete taktiež vykonať korekciu obrázkov RAW, ktoré boli
nasnímané pomocou objektívu EF50mm f/2.5 Compact Macro
s konvertorom Life Size Converter EF.
O Funkcia korekcie aberácie nie je k dispozícii pri obrázkoch
nasnímaných s objektívmi, ktoré nie sú uvedené v zozname
„kompatibilných objektívov“. Tieto možnosti sa preto nezobrazujú
a nemožno ich použiť.
O Funkcia korekcie aberácie objektívu nie je k dispozícii v prípade
obrázkov RAW s viacnásobnou expozíciou vytvorených vo
fotoaparáte.
O Kinematografické objektívy EF (objektívy CN-E) nie sú
kompatibilné.
Zobrazenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
73
Úvod/
Obsah
Vykonávanie korekcií
Môžete korigovať všetkých päť aberácií uvedených ďalej, a to buď jednotlivo,
alebo súčasne.
O Peripheral illumination (Periférne osvetlenie)
O Chromatic aberration (Chromatická aberácia) (rozptyl farieb, ku ktorému
dochádza na okraji obrázka)
O Color blur (Rozmazanie farieb) (rozmazanie modrej alebo červenej farby,
ku ktorému niekedy dochádza na okraji svetlej časti obrázka)
O Distortion (Skreslenie)
O Diffraction (Difrakcia)
V hlavnom okne vyberte obrázok.
1
paletu s nástrojmi na korekciu objektívu a začiarknite
2 Zobrazte
položky, pre ktoré chcete vykonať korekciu.
Časť so zväčšeným zobrazením
¿ Obrázok sa opraví a znova zobrazí.
¿ V hlavnom okne sa na obrázku zobrazí značka [ ], ktorá
označuje vykonanie korekcie aberácie objektívu (str. 166).
O Výsledky korekcie periférneho osvetlenia alebo skreslenia skontrolujte
pri úplnom zobrazení.
O Výsledky korekcie chromatickej aberácie a rozmazania farieb
skontrolujte kliknutím na oblasť obrázka, ktorú chcete skontrolovať.
Potom skontrolujte zväčšené zobrazenie v hornej časti okna.
Pre zväčšené zobrazenie môžete vybrať 4 mierky od 1:1 do 1:4.
O Úroveň korekcie môžete znížiť potiahnutím posúvača doľava.
O Chromatickú aberáciu červenej farby môžete korigovať pomocou
posúvača [R] položky [Chromatic aberration/Chromatická aberácia]
a chromatickú aberáciu modrej farby pomocou posúvača [B].
O Na korekciu skresľujúcej aberácie pri obrázkoch nasnímaných pomocou
objektívu typu rybieho oka (EF8–15mm f/4L USM Fisheye alebo
EF15mm f/2.8 Fisheye) možno zo zoznamu [Effect/Efekt] vybrať štyri
efekty, ktoré sú k dispozícii okrem možností v položke [Shot settings/
Nastavenia záberu] bežne používaných na korekciu skreslenia.
Úroveň efektu možno nastaviť pomocou posúvača, ktorý sa nachádza
pod položkou [Distortion/Skreslenie].
Podrobné informácie o jednotlivých efektoch nájdete v časti „Efekty
korekcie skreslenia pri objektívoch typu rybieho oka“ (str. 75).
O Pri obrázkoch nasnímaných pomocou objektívu EF8–15mm f/4L USM
Fisheye sa pri výbere položky [Emphasize Linearity/Zvýraznenie
lineárnosti] zo zoznamu [Effect/Efekt] zobrazí posúvač na jemné
nastavenie.
Pomocou posúvača nastavte úroveň korekcie skresľujúcej aberácie.
Ak je potrebné ďalšie nastavenie, následne použite posúvač na jemné
nastavenie.
O Keď sa zobrazí zoznam na výber nástavca, vyberte zo zoznamu
nástavec nasadený v čase snímania obrázka.
O Možnosť [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] koriguje iba obrázky
nasnímané pomocou fotoaparátu s funkciou korekcie difrakcie.
Keď začiarknete túto možnosť, obrázky sa skorigujú podľa funkcie
korekcie difrakcie fotoaparátu. Upozorňujeme, že túto funkciu nemôžete
používať súčasne s funkciou Digital Lens Optimizer
(Digitálna optimalizácia objektívu).
O Rozsah nastavenia korekcie skreslenia je buď [0 to +100/0 až +100]
alebo [–20 to +120/-20 až +120], v závislosti od modelu fotoaparátu,
ktorý bol použitý na snímanie. Rozsah nastavenia pre obrázky
nasnímané objektívom typu rybie oko je [0 to +100/0 až +100] bez
ohľadu na model použitého fotoaparátu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
74
Úvod/
Obsah
Efekty korekcie skreslenia pri objektívoch
typu rybieho oka
O Shot settings (Nastavenia záberu)
Výberom tejto možnosti sa vykoná len korekcia aberácie na korekciu
optického skreslenia.
O Emphasize Distance (Zvýraznenie vzdialenosti)
Týmto nastavením sa obrázok skonvertuje na štýl s „ekvidištančnou
projekciou“. Táto metóda projekcie zachováva vzťahy vzdialenosti.
Pri ekvidištančnej projekcii sa zachová rovnaká vzdialenosť od stredu
ku ktorémukoľvek miestu na okraji. Obzvlášť pri snímaní nebeského
telesa, napríklad nebeskej sféry, sa rovnaká výška nad horizontom
(deklinácia) zaznamená s rovnakou výškou. Táto metóda sa preto
používa napríklad pri fotografovaní nebeských telies (hviezdne mapy,
znázornenia dráhy slnka a pod.).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
O Emphasize Linearity (Zvýraznenie lineárnosti)
Týmto nastavením sa obrázok skonvertuje na štýl s „centrálnou
projekciou“. Táto metóda projekcie sa používa pri bežných
objektívoch.
Keďže sa pri centrálnej projekcii zobrazujú rovné čiary ako rovné
čiary, pomocou tejto možnosti možno získať širokouhlý
panoramatický obrázok. Okraje sa však roztiahnu, čo spôsobí
zníženie rozlíšenia.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Emphasize Periphery (Zvýraznenie okraja)
Týmto nastavením sa obrázok skonvertuje na štýl so „stereografickou
projekciou“. Táto metóda projekcie zvýrazňuje okraj obrazu.
Stereografická projekcia umožňuje správne zobrazenie vzťahov polohy na
guľovom povrchu, napríklad sever, juh, východ a západ na mape. Používa sa
preto pri mapách sveta a pri monitorovacích kamerách.
Výberom tejto možnosti sa okraje roztiahnu, čo môže spôsobiť zníženie
rozlíšenia.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
75
Úvod/
Obsah
O Emphasize Center (Zvýraznenie stredu)
Týmto nastavením sa obrázok skonvertuje na štýl s „ortografickou
projekciou“. Táto metóda projekcie zvýrazňuje stred obrazu.
Keďže ortogonálna projekcia umožňuje zobraziť objekt s rovnakým
jasom tak, že na obrázku zaberá rovnakú plochu, táto metóda sa
typicky používa pri fotografovaní svetelného rozloženia nebeských
telies a pri fotografovaní zvierat so zvýraznením stredu obrázka.
Výberom tejto možnosti sa stred roztiahne, čo môže spôsobiť
zníženie rozlíšenia.
Posúvač vzdialenosti snímania
O Ak vykonávate korekciu obrázkov RAW a informácie o vzdialenosti
snímania boli uložené do obrázka, posúvač sa nastaví automaticky
podľa týchto informácií o vzdialenosti snímania. Ak však do obrázka
neboli uložené informácie o vzdialenosti snímania, posúvač sa nastaví
automaticky na pravú krajnú pozíciu do polohy nekonečna a nad
posúvačom sa zobrazí značka [<!>].
Ak vzdialenosť snímania obrázka nie je nekonečná, môžete ju upraviť
posúvaním posúvača a súčasným sledovaním obrazovky.
O Pri korekcii obrázkov RAW nasnímaných pomocou fotoaparátov v
nižšie uvedenej tabuľke sa posúvač nastaví automaticky na pravú
krajnú pozíciu do polohy nekonečna. Ak vzdialenosť snímania nie je
nekonečno, môžete ju potom presne nastaviť pomocou posúvača pri
súčasnom sledovaní obrazovky.
EOS-1D Mark II N
EOS-1D
EOS 30D
EOS-1Ds Mark II
EOS-1Ds
EOS 400D
EOS-1D Mark II
EOS 5D
–
O Pri obrázkoch RAW nasnímaných pomocou objektívov MP-E65mm
f/2.8 1-5x Macro Photo alebo EF50mm f/2.5 Compact Macro
s konvertorom Life Size Converter EF sa indikátor posúvača zmení
na [Magnification factor/Faktor zväčšenia].
O Posúvač [Shooting distance information/Informácie o vzdialenosti
snímania] sa použije na všetky položky korekcie označené
začiarknutím.
O Ak objektív nevyžaduje žiadnu úpravu pomocou posúvača [Shooting
distance information/Informácie o vzdialenosti snímania], posúvač
nemožno použiť.
Pri výbere niektorej z možností [Emphasize Linearity/Zvýraznenie
lineárnosti], [Emphasize Distance/Zvýraznenie vzdialenosti], [Emphasize
Periphery/Zvýraznenie okraja] alebo [Emphasize Center/Zvýraznenie
stredu] dosiahnete výsledky podobné zvoleným metódam projekcie.
Pri konverzii sa však nepoužije zmena metódy projekcie v skutočnom
zmysle slova.
Takéto obrázky preto nie sú vhodné na vedecké ani iné podobné účely.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
76
Úvod/
Obsah
Korekcia viacerých obrázkov súčasne
Rovnakú korekciu môžete použiť pre niekoľko obrázkov. Najskôr
vyberte viacero obrázkov v hlavnom okne a potom vykonajte postup
korekcie (str. 74).
Rovnakú korekciu môžete použiť aj skopírovaním postupu spracovania
upraveného obrázka a jeho použitím na viacero obrázkov (str. 97).
Ďalšie informácie
O Po vykonaní korekcie položky [Peripheral illumination/Periférne
osvetlenie] sa na kraji obrázka objavil šum
Šum môžete znížiť pomocou funkcie na redukciu luminančného alebo
chrominačného šumu (str. 68). Ak ste však použili vysoký rozsah korekcie
[Peripheral illumination/Periférne osvetlenie] na obrázkoch, ktoré boli
nasnímané v noci alebo s vysokou citlivosťou ISO, šum sa nemusí znížiť.
O Po vykonaní korekcie položky [Distortion/Skreslenie] sa zdá, že sa
znížilo rozlíšenie obrázka
Obrázok môžete upraviť do podobného stavu ako pred korekciou zvýšením
stupňa ostrosti pomocou funkcie na úpravu ostrosti (str. 69).
O Po vykonaní korekcie položky [Color blur/Rozmazanie farieb] sa farby
na obrázku zdajú menej výrazné
Obrázok môžete upraviť do podobného stavu ako pred korekciou
zvýraznením farieb pomocou úpravy farebného tónu (str. 55) alebo sýtosti
farieb (str. 67).
O Výsledok korekcie položky [Color blur/Rozmazanie farieb] nie je
viditeľný
Korekcia [Color blur/Rozmazanie farieb] je účinná pri korekcii rozmazania
modrej alebo červenej farby, ku ktorému dochádza na okraji svetlej časti
obrázka. Ak na obrázku neexistujú zodpovedajúce podmienky, korekciu
nemožno vykonať.
Pri vykonaní korekcie [Distortion/Skreslenie] môže dôjsť k orezaniu
okraja obrázka.
Digitálna optimalizácia objektívu
Táto funkcia umožňuje zvýšenie rozlíšenia obrázkov odstránením
akejkoľvek zvyškovej aberácie v súvislosti so schopnosťou vytvárania
obrazu alebo odstránením zníženia rozlíšenia v dôsledku difrakčných
javov. Tieto optické javy nemožno korigovať pomocou položky korekcie
aberácie objektívu (str. 73). Korekcia sa dosahuje pomocou stanovenej
hodnoty pre každý objektív. Tieto optické javy môžete korigovať na
obrázkoch RAW nasnímaných pomocou kompatibilných objektívov.
Korekcia nie je možná pri obrázkoch JPEG, TIFF, S-RAW a M-RAW.
Ak chcete použiť túto funkciu, do počítača je najskôr potrebné prevziať
údaje [Lens data/Údaje o objektíve] pre objektív použitý na snímanie
záberov. Pred použitím digitálnej optimalizácie objektívu sa pre obrázky
odporúča nastaviť v položke [Unsharp mask/Maska rozostrenia]
možnosti [Sharpness/Ostrosť] alebo [Strength/Intenzita] na hodnotu 0.
Hoci fotoaparáty EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS
D30, EOS D60, EOS 350D a EOS 300D podporujú program Digital
Photo Professional, nie sú kompatibilné s digitálnou optimalizáciou
objektívu. Digitálna optimalizácia objektívu je kompatibilná s
fotoaparátom EOS 5D s verziou firmvéru 1.1.1 a fotoaparátom EOS 30D
s verziou firmvéru 1.0.6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
O Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať nainštalovaný
nástroj EOS Lens Registration Tool (verzie 1.4.20 alebo novšej).
O Digitálna optimalizácia objektívu je taktiež k dispozícii v prípade
obrázkov nasnímaných s nástavcom nasadeným na
kompatibilnom objektíve.
O Digitálnu optimalizáciu objektívu nemožno použiť v prípade
obrázkov RAW s viacnásobnou expozíciou vytvorených vo
fotoaparáte.
O Kinematografické objektívy EF (objektívy CN-E) nie sú
kompatibilné.
O Funkciu [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] nemôžete
používať súčasne s funkciou Digital Lens Optimizer
(Digitálna optimalizácia objektívu).
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
77
Úvod/
Obsah
Použitie digitálnej optimalizácie objektívu
1
2 Kliknite na tlačidlo [
].
Skontrolujte stav údajov [Lens data/Údaje o
objektíve] pre položku [Digital Lens Optimizer/
Digitálna optimalizácia objektívu].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
¿ Zobrazí sa okno [Add or Remove lens data/Pridať alebo
odstrániť údaje o objektíve].
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
O Možnosť [Not Available/Nedostupné] sa zobrazuje pre obrázok
nasnímaný s nekompatibilným fotoaparátom alebo objektívom alebo pre
nekompatibilný obrázok, napríklad obrázok JPEG, TIFF, S-RAW alebo
M-RAW. Pre tieto obrázky nemožno túto funkciu použiť.
O Ak sa zobrazuje možnosť [No/Nie], pokračujte krokom 2. Ak chcete
použiť túto funkciu, je potrebné prevziať údaje o objektíve pre objektív
použitý na snímanie záberu. Odporúča sa vopred overiť objektív použitý
na snímanie záberu. Použitý objektív možno overiť pomocou zobrazenia
informácií o obrázku a informácií o snímaní. Môžete ho overiť aj
pomocou ponuky, ktorá sa zobrazí, keď kliknete na obrázok pravým
tlačidlom myši.
O Ak sa zobrazuje možnosť [Yes/Áno], pokračujte krokom 4.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať prostredie s prístupom
na internet (predplatné u poskytovateľa a pripojenie k linke na
mieste). Môžu sa účtovať poplatky za pripojenie k poskytovateľovi
internetových služieb alebo prístupovému bodu.
Skôr ako kliknete na tlačidlo [
] v kroku 2, pri nekompatibilných
obrázkoch sa môže pre údaje o objektíve zobraziť možnosť [No/Nie]
namiesto možnosti [Not Available/Nedostupné].
Určenie
predvolieb
78
Úvod/
Obsah
Začiarnite políčko objektívu použitého na snímanie
3 záberu
a kliknite na tlačidlo [Start/Spustiť].
políčko [Digital Lens Optimizer/Digitálna
4 Označte
optimalizácia objektívu] a upravte obrázok.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Návrat do stavu pred
úpravou
¿ Údaje o objektíve sa prevezmú do počítača.
¿ Po skončení preberania údajov o objektíve do počítača
sa označenie pre údaje o objektíve zmení na [Yes/Áno].
O Objektívy kompatibilné s touto funkciou sú zobrazené v okne [Add
or Remove lens data/Pridať alebo odstrániť údaje o objektíve].
O Ak zrušíte začiarknutie políčka pri názvoch objektívov, ktorých
údaje už boli prevzaté, a kliknete na tlačidlo [Start/Spustiť], údaje
o objektíve sa odstránia z počítača.
O V závislosti od typu, aktuálneho stavu atď. softvéru spusteného
v počítači môže dôjsť ku zlyhaniu preberania údajov o objektíve.
V takom prípade chvíľu počkajte a skúste údaje prevziať znova.
O Ak chcete zmeniť cieľové umiestnenie, kam sa ukladajú údaje
o objektívoch, keď už máte prevzaté údaje o objektívoch,
manuálne premiestnite údaje o objektívoch prevzaté v minulosti
z pôvodného priečinka do nového cieľového priečinka.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Keďže údaje o objektíve prevzaté pomocou programu DPP verzie 3.x nie
sú kompatibilné s programom DPP verzie 4.x, musia sa údaje o objektíve
znova prevziať.
Pri použití digitálnej optimalizácie objektívu môže dôjsť k nadmernému
efektu nastavení [Sharpness/Ostrosť] alebo [Unsharp mask/Maska
rozostrenia]. Pred použitím digitálnej optimalizácie objektívu sa pre obrázky
odporúča nastaviť v položke [Unsharp mask/Maska rozostrenia] možnosti
[Sharpness/Ostrosť] alebo [Strength/Intenzita] na hodnotu 0. Po použití
digitálnej optimalizácie objektívu na obrázky znovu upravte možnosti
[Sharpness/Ostrosť] alebo [Unsharp mask/Maska rozostrenia].
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
79
Úvod/
Obsah
O Pomocou posúvača nastavte efekt digitálnej optimalizácie
objektívu.
O Ak do obrázka neboli uložené informácie o vzdialenosti
snímania, posúvač vzdialenosti snímania sa nastaví automaticky
na pravú krajnú pozíciu do polohy nekonečna a nad posúvačom
vzdialenosti snímania sa zobrazí značka [<!>].
O Ak objektív nevyžaduje žiadnu úpravu pomocou posúvača
[Shooting distance information/Informácie o vzdialenosti
snímania], posúvač nemožno použiť.
O Ak bola použitá digitálna optimalizácia objektívu, na palete
korekcie aberácie objektívu nie je možné vykonať korekciu
obrázkov pomocou funkcie [Chromatic aberration/Chromatická
aberácia].
¿ V hlavnom okne sa na obrázku zobrazí značka [
], ktorá
označuje vykonanie digitálnej optimalizácie objektívu (str. 166).
Úprava ostrosti obrázka
Túto paletu môžete tiež použiť na úpravu ostrosti obrázka. Informácie
o vykonaní tohto nastavenia nájdete v časti „Úprava ostrosti obrázka“
v kapitole „Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na základnú
úpravu“ (str. 59).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
80
JPEG/TIFF
Rozšírené
Úpravy pomocou palety s nástrojmi na čiastočnú úpravu
Paleta s nástrojmi na čiastočnú úpravu slúži na úpravu vybratej oblasti
snímky.
Pomocou tejto palety s nástrojmi môžete upraviť jas, kontrast, odtieň
a sýtosť, ako aj obmedziť farebné moiré.
Podporované formáty snímok sú CR2, CR3, TIFF a JPG.
3 Vyberte položku [Adjustment group/Skupina úprav].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
32bit V 32-bitových operačných systémoch nie je táto funkcia
dostupná.
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Čiastočná úprava snímok ([Brightness/Jas],
[Contrast/Kontrast], [Hue/Odtieň], [Saturation/Sýtosť])
1 Vyberte snímku napríklad v hlavnom okne.
2 Zobrazte paletu s nástrojmi na čiastočnú úpravu.
Úvod/
Obsah
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
O Vyberte položku [Adjustment group/Skupina úprav] z možností
[
], [
], [
], [
]a[
].
(Predvolene je vybratá možnosť [
].)
Informácie o skupinách úprav nájdete v časti „Skupiny úprav“
(str. 84).
Kliknite na tlačidlo [Set Adjustment Area/Nastaviť
4 oblasť
úprav].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ V okne sa zobrazí kruhový kurzor.
81
Úvod/
Obsah
alebo potiahnutím kruhového kurzora na
6 Kliknutím
snímke vyberte oblasť úprav snímky.
jazdcov nastavte možnosti [Adjustment
7 Pomocou
items/Položky úprav] podľa potreby.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Kruhový kurzor
jazdcov nastavte hodnoty [Size/
5 Potiahnutím
Veľkosť] a [Blur radius/Polomer rozostrenia]
kruhového kurzora.
¿ Úpravy sa použijú na oblasť vybratú v kroku č. 6.
O Tlačidlami [
], [
], [
]a[
] pod
možnosťami [Adjustment items/Položky úprav] môžete vrátiť a
skontrolovať pozície vybraté pomocou kruhového kurzora. Zľava
doprava sú k dispozícii tlačidlá [Undo All/Zrušiť všetko], [Undo/
Zrušiť], [Redo/Zopakovať] a [Redo All/Zopakovať všetko].
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
O [Blur radius/Polomer rozostrenia] upraví rozostrenie na okraji
vybratej oblasti.
82
Úvod/
Obsah
Čiastočná úprava snímok ([Reduce color
moiré/Obmedziť farebné moiré])
Táto funkcia čiastočne obmedzí farebné moiré na snímkach.
Pred úpravami si v časti „Obmedzenie farebného moiré na obrázku“
(str. 69) pozrite informácie o obmedzení farebného moiré.
Vyberte snímku napríklad v hlavnom okne.
1
2 Zobrazte paletu s nástrojmi na čiastočnú úpravu.
Kliknite na tlačidlo [Reduce color moiré/Obmedziť
3 farebné
moiré] v časti [Adjustment group/Skupina
úprav].
¿ Zobrazí sa dialógové okno [Reduce color moiré/Obmedziť
farebné moiré].
Kliknite na tlačidlo [Set Adjustment Area/Nastaviť
4 oblasť
úprav] a pomocou jazdcov [Size/Veľkosť]
a [Blur radius/Polomer rozostrenia] kruhového
kurzora vykonajte úpravu.
Kliknutím alebo potiahnutím kruhového kurzora na
snímke vyberte oblasť úprav snímky.
O Zmeny vykonané pomocou tejto funkcie sa nezobrazia na
nasledujúcich snímkach.
• Snímky miniatúr
• Snímky navigátora
• Snímky v okne [Select images/Výber snímok] nástroja HDR
(pozrite si str. 108, krok 3)
• Snímky v okne [Contact sheet/Kontaktný hárok] na tlač
zoznamu miniatúr (pozrite si str. 129, krok 3)
Vykonané zmeny sa však použijú po výbere najviac štyroch
snímok (JPEG/TIFF).
O Zmeny vykonané pomocou tejto funkcie sa nepoužijú v zobrazení
histogramu programu DPP.
5
jazdca [Reduce color moiré/Obmedziť
6 Pomocou
farebné moiré] v časti [Adjustment items/Položky
úprav] určte nastavenie.
¿ Úpravy sa použijú na oblasť vybratú v kroku č. 5.
O Tlačidlami [
], [
], [
]a[
] pod
možnosťami [Adjustment items/Položky úprav] môžete vrátiť
a skontrolovať pozície vybraté pomocou kruhového kurzora.
Zľava doprava sú k dispozícii tlačidlá [Undo All/Zrušiť všetko],
[Undo/Zrušiť], [Redo/Zopakovať] a [Redo All/Zopakovať všetko].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
83
Úvod/
Obsah
Skupiny úprav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
O Paleta s nástrojmi na čiastočnú úpravu pozostáva z 5 skupín úprav,
ktoré umožňujú úpravy pomocou možností [Brightness/Jas],
[Contrast/Kontrast], [Hue/Odtieň], [Saturation/Sýtosť], a 1 skupiny
úprav, ktorá umožňuje úpravy pomocou možnosti [Reduce color
moiré/Obmedziť farebné moiré].
• Pre jednotlivé skupiny úprav možno vybrať rôzne oblasti úprav.
• Skupiny úprav [
], [
], [
], [
]a[
] umožňujú zadanie
rôznych hodnôt dokonca aj pre rovnakú možnosť úprav.
O Predvolene sa na snímku použijú úpravy zo všetkých skupín úprav.
Môžete však kliknúť na tlačidlo [ ] a vybrať, či sa použijú alebo
nepoužijú úpravy z jednotlivých skupín úprav.
O Pozície vybraté pomocou kruhového kurzora, ktoré možno
skontrolovať pomocou tlačidiel [
], [
], [
]a
[
] pod možnosťami [Adjustment items/Položky úprav], možno
kontrolovať za každú skupinu.
O Poradie skupín úprav, v akom sa úpravy použijú na snímky, je (1)
[Reduce color moiré/Obmedziť farebné moiré], (2) [
], (3) [
],
(4) [
], (5) [
] a (6) [
].
O Zmeny vykonané pomocou tejto funkcie sa nezobrazia na
nasledujúcich snímkach.
• Snímky miniatúr
• Snímky navigátora
• Snímky v okne [Select images/Výber snímok] nástroja HDR
(pozrite si str. 108, krok 3)
• Snímky v okne [Contact sheet/Kontaktný hárok] na tlač
zoznamu miniatúr (pozrite si str. 129, krok 3)
Vykonané zmeny sa však použijú po výbere najviac štyroch
snímok (JPEG/TIFF).
O Zmeny vykonané pomocou tejto funkcie sa nepoužijú v zobrazení
histogramu programu DPP.
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
84
JPEG/TIFF
Vykonávanie úprav pomocou palety s nástrojmi na vymazanie prachových škvŕn/kopírovanie vzorky
Túto paletu s nástrojmi môžete použiť na vymazanie prachových škvŕn
a iných nečistôt na obrázku a na korekciu obrázka skopírovaním jeho
časti a prilepením na nepotrebnú časť obrázka.
Funkcie tejto palety s nástrojmi môžete používať s obrázkami JPEG
a TIFF, ako aj s obrázkami RAW.
Paleta s nástrojmi na vymazanie prachových škvŕn/
kopírovanie vzorky
Automatické vymazanie nečistôt
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn, ktoré sú pripojené k obrázkom,
možno použiť na automatické vymazanie prachových škvŕn.
Vyberte obrázok s pripojenými údajmi pre vymazanie
prachových škvŕn v hlavnom okne alebo v inom zobrazení.
1
paletu s nástrojmi na vymazanie
2 Zobrazte
prachových škvŕn/kopírovanie vzorky.
O Úpravy pomocou palety s nástrojmi na vymazanie prachových
škvŕn/kopírovanie vzorky nemožno vykonávať v okne, v ktorom
sa zobrazujú len miniatúry.
Keď sa obrázok prekreslí, kliknite na tlačidlo [Apply Dust
3 Delete
Data/Použiť údaje pre vymazanie prachových škvŕn].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
¿ V rámci jednej operácie sa odstránia miesta s nečistotami.
4 Vráťte sa do hlavného okna.
32bit V 32-bitových operačných systémoch je možné výsledky
manuálneho vymazania nečistôt (funkcia opravy obrázka) (str. 87)
a vymazania nechcených častí obrázka (funkcia kopírovania vzorky)
(str. 89) skontrolovať v okne, v ktorom bolo vymazanie vykonané, vo
výsledkoch tlače a po konvertovaní a uložení aj priamo na obrázku.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
85
Úvod/
Obsah
Ďalšie informácie
O Obrázok, na ktorom boli vymazané nečistoty, možno kedykoľvek
obnoviť do pôvodného stavu
Obrázok, na ktorom boli vymazané nečistoty, sa zobrazí alebo vytlačí
v takejto podobe. Keďže nečistoty na obrázku nie sú skutočne
vymazané, môžete kedykoľvek obnoviť pôvodný obrázok kliknutím na
tlačidlo [
] na palete s nástrojmi na vymazanie prachových
škvŕn/kopírovanie vzorky alebo vykonaním postupu
„Obnovenie obrázka“ (str. 95).
O Tlač obrázkov, na ktorých boli vymazané nečistoty
Obrázky, na ktorých boli vymazané nečistoty, môžete vytlačiť
pomocou tlače v programe DPP.
O Ak chcete vymazať miesta s nečistotami, ktoré nemožno
vymazať pomocou funkcie automatického vymazania nečistôt
Pri automatickom vymazaní nečistôt sa miesta s nečistotami vymažú
na základe informácií o výskyte nečistôt v údajoch pre vymazanie
prachových škvŕn. Môžu sa však vyskytnúť prípady, keď v závislosti
od typu nečistôt ich vymazanie nebude možné. V takom prípade
môžete miesta s nečistotami vymazať pomocou funkcie opravy
obrázka (str. 87) alebo funkcie kopírovania vzorky (str. 89).
O Obrázok sa po skonvertovaní a uložení zmení na obrázok,
na ktorom boli vymazané nečistoty
Z obrázka RAW, na ktorom boli vymazané nečistoty, sa stane
skutočný obrázok, na ktorom boli vymazané nečistoty, po jeho
skonvertovaní na obrázok JPEG alebo TIFF a uložení (str. 93).
O Použitie výsledkov vymazania nečistôt na iný obrázok
Postup vymazania nečistôt môžete použiť na rovnaké miesto v inom
obrázku tak, že skopírujete výsledok vymazania nečistôt kliknutím na
tlačidlo [Copy/Kopírovať], zobrazíte iný obrázok, na ktorý chcete tento
výsledok použiť, a kliknete na tlačidlo [Paste/Prilepiť].
Automatické vymazanie nečistôt v hlavnom okne
V hlavnom okne môžete takisto automaticky vymazať miesta
s nečistotami na viacerých obrázkoch, ku ktorým boli pripojené údaje
pre vymazanie prachových škvŕn.
Vyberte viaceré obrázky, ku ktorým boli pripojené údaje
pre vymazanie prachových škvŕn, a potom vyberte ponuku
[Adjustment/Úprava]  [Apply Dust Delete Data/Použiť
údaje pre vymazanie prachových škvŕn].
¿ Miesta s nečistotami sa na všetkých vybratých obrázkoch
vymažú v rámci jednej operácie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
86
Úvod/
Obsah
Manuálne vymazanie nečistôt (funkcia opravy obrázka)
Miesta s nečistotami na obrázku môžete vymazať tak, že ich postupne
vyberiete jedno po druhom.
miesto s nečistotami, ktoré sa má
5 Umiestnite
vymazať, do rozsahu [ ] a kliknite.
Zobrazenie
obrázkov
V hlavnom okne vyberte obrázok, z ktorého chcete
vymazať miesta s nečistotami.
1
paletu s nástrojmi na vymazanie prachových
2 Zobrazte
škvŕn/kopírovanie vzorky.
na bod, z ktorého chcete vymazať prachovú
3 Kliknite
škvrnu.
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Kliknite
Kliknite
¿ Zobrazenie sa nastaví na veľkosť 100 %.
O Polohu zobrazenia možno meniť ťahaním pomocou myši.
na tlačidlo, ktoré zodpovedá miestu s nečistotami,
4 Kliknite
ktoré chcete vymazať.
O Ak je miesto s nečistotami tmavej farby, kliknite na tlačidlo
[
], ak je svetlej farby, kliknite na tlačidlo
[
].
O Keď presuniete kurzor nad obrázok, rozsah funkcie vymazania
nečistôt sa zobrazí ako [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
¿ Miesto s nečistotami v rozsahu [ ] sa vymaže.
O Kliknite na inú časť obrázka, ak chcete pokračovať vo
vymazávaní miest s nečistotami na obrázku.
O Ak chcete vymazať nečistoty z inej časti obrázka, kliknite pravým
tlačidlom myši alebo znova kliknite na tlačidlo, na ktoré ste klikli
v kroku 4, čím zrušíte postup vymazania nečistôt, a vykonajte
operáciu znova od kroku 3.
O Keď miesto s nečistotami nemožno vymazať, zobrazí sa
znak [ ].
6 Vráťte sa do hlavného okna.
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
87
Úvod/
Obsah
Ďalšie informácie
O Ak sa miesta s nečistotami nevymažú úplne, zopakujte kliknutie
niekoľkokrát
Ak sa nežiaduce miesta s nečistotami nevymažú po vykonaní kroku 5,
ich úplné vymazanie môžete dosiahnuť po viacnásobnom kliknutí.
O Pomocou funkcie opravy obrázka možno vymazať najmä
nečistoty, ktoré tvoria izolované body
Pomocou funkcie opravy obrázka možno vymazať nečistoty, ktoré
tvoria izolované body. Nemusí sa podariť vymazať nečistoty, ktoré
tvoria čiary. V takom prípade použite funkciu kopírovania vzorky
(str. 89).
O Obrázok, na ktorom boli vymazané nečistoty, možno kedykoľvek
obnoviť do pôvodného stavu
Obrázok, na ktorom boli vymazané nečistoty, sa zobrazí alebo vytlačí
v takejto podobe. Keďže nečistoty na obrázku nie sú skutočne
vymazané, môžete kedykoľvek obnoviť pôvodný obrázok kliknutím na
tlačidlo [
] na palete s nástrojmi na vymazanie prachových
škvŕn/kopírovanie vzorky alebo vykonaním postupu „Obnovenie
obrázka“ (str. 95).
O Tlač obrázkov, na ktorých boli vymazané nečistoty
Obrázky, na ktorých boli vymazané nečistoty, môžete vytlačiť
pomocou tlače v programe DPP.
O Obrázok sa po skonvertovaní a uložení zmení na obrázok,
na ktorom boli vymazané nečistoty
Z obrázka RAW, na ktorom boli vymazané nečistoty, sa stane
skutočný obrázok, na ktorom boli vymazané nečistoty, po jeho
skonvertovaní na obrázok JPEG alebo TIFF a uložení (str. 93).
Užitočné funkcie okna kopírovania vzorky
O Pomocou klávesových skratiek môžete prepínať medzi
zobrazením na celú obrazovku a normálnym zobrazením
Stlačením klávesov <Alt> + <Enter> môžete prepínať medzi
zobrazením na celú obrazovku a normálnym zobrazením.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Pri obrázkoch nasnímaných s nastaveným rozšírením rozsahu
citlivosti ISO môže byť v dôsledku zreteľného šumu náročné
zobraziť miesta s nečistotami v okne kopírovania vzorky,
preto neodporúčame používať túto funkciu.
88
Úvod/
Obsah
Vymazanie nechcených častí obrázka (funkcia kopírovania vzorky)
Obrázok môžete opraviť prilepením časti skopírovanej z inej časti
obrázka cez nežiaducu časť obrázka.
Vykonajte postup v krokoch 1 až 3 v časti „Manuálne
vymazanie nečistôt (funkcia opravy obrázka)“ (str. 87).
1
2 Vyberte časť, ktorú chcete kopírovať.
O Kliknite na tlačidlo [Select Copy Source/Vybrať zdroj kopírovania]
a kliknite na časť, ktorá predstavuje zdroj kopírovania.
O Ak chcete zmeniť časť, ktorá predstavuje zdroj kopírovania,
znova vykonajte operáciu uvedenú vyššie.
O Ak chcete zaistiť polohu zdroja kopírovania, začiarknite políčko
[Fix Copy Source position/Zaistiť polohu zdroja kopírovania].
3 Opravte obrázok.
O Kliknite na časť obrázka, ktorú chcete upraviť, alebo tam
presuňte výber. Symbol [+] v okne označuje zdroj kopírovania
a symbol [ ] označuje cieľ kopírovania.
¿ Kopírovaný obrázok sa prilepí na miesto, na ktoré ste ho
presunuli.
O Pre položku [Pen type/Typ kresliaceho nástroja] môžete vybrať
možnosť [Brush/Štetec] (okraje prilepeného obrázka sa budú
podobať na ťahy štetcom) a [Pencil/Ceruzka] (okraje prilepeného
obrázka budú ostré).
4 Vráťte sa do hlavného okna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
89
Nastavenie pracovného farebného priestoru
Pre každý obrázok možno nastaviť pracovný farebný priestor (str. 168)
odlišný od predvoleného nastavenia (str. 160).
Zobrazte paletu s nástrojmi nastavení  vyberte
farebný priestor, ktorý chcete nastaviť.
Paleta s nástrojmi nastavení
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Samostatne nastavený farebný priestor sa nezmení ani pri
zmene predvoleného nastavenia
Ak pre niektorý obrázok nastavíte farebný priestor odlišný od
predvoleného nastavenia a potom zmeníte predvolené nastavenie
farebného priestoru (str. 160), toto predvolené nastavenie sa nepoužije
a v platnosti zostane samostatne nastavený farebný priestor.
Farebný priestor obrázka RAW možno ľubovoľne meniť
neobmedzene mnoho ráz
Keďže sa menia len podmienky spracovania obrázka, farebný priestor
obrázka RAW možno kedykoľvek zmeniť.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
90
Používanie funkcie virtuálnej kontroly farieb
Pomocou funkcie virtuálnej kontroly farieb môžete na zobrazený obrázok
použiť vybratý profil tlače alebo profil simulácie CMYK. Spoľahlivosť funkcie
virtuálnej kontroly farieb závisí od kvality monitora, profilov monitora
a tlačiarne, ako aj okolitých svetelných podmienok na mieste, kde pracujete.
1
Kliknite na tlačidlo [Settings/Nastavenia].
základe profilu vybratého v kroku 2 vyberte
3 Na
možnosť [Use printing profile/Použiť profil tlače]
alebo [Use CMYK simulation profile/Použiť profil
simulácie CMYK] a začiarknite políčko [Soft-proof
colors/Virtuálna kontrola farieb].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
¿ Zobrazí sa karta [Color management/Správa kariet] v časti
[Preferences/Predvoľby].
zoznamu [Printing profile/Profil tlače] alebo [CMYK
2 Zo
simulation profile/Profil simulácie CMYK] vyberte
profil, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo [OK].
¿ Profil vybratý v kroku 2 sa použije na zobrazený obrázok vrátane
jeho miniatúry.
Profil sa nepoužije na obrázky zobrazené v okne rýchlej kontroly.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ Karta [Color management/Správa kariet] v časti [Preferences/
Predvoľby] sa zatvorí.
91
Určenie veľkosti pri otváraní snímok RAW
Platí to len pre snímky RAW s príponou „.CR3“, ktoré sa zhotovili
pomocou nastavenia [
] vybratého vo fotoaparáte.
Táto funkcia určuje veľkosť snímky po výbere a otvorení snímky RAW
v programe DPP. Keď sa vybratá snímka RAW skonvertuje a uloží ako
snímka JPEG alebo TIFF, uloží sa aj s rovnakou veľkosťou. Táto funkcia
nie je dostupná pre obrázky zosnímané s funkciou Dual Pixel RAW
nastavenou na fotoaparáte.
Vyberte snímku RAW  zobrazte paletu s nástrojmi
nastavení  vyberte veľkosť pri otváraní snímok
RAW v programe DPP.
Paleta s nástrojmi nastavení
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
¿ Nastaví sa veľkosť snímky pri otváraní snímok RAW
v programe DPP.
O Predvolené nastavenie zobrazuje veľkosť nastavenú v časti
[Default size when opening RAW images/Predvolená veľkosť
pri otváraní snímok RAW] na karte [Image Processing
2/Spracovanie snímok 2] v okne [Preferences/Predvoľby].
O Nastavenia sa uložia ako postupy pre jednotlivé snímky.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
92
JPEG/TIFF
Uloženie výsledkov úprav
Uloženie obsahu úprav do obrázka
Obsah upravený pomocou palety s nástrojmi (postup spracovania)
možno uložiť do obrázka alebo ako samostatný obrázok.
Vyberte ponuku [File/Súbor]  požadovanú položku.
Úvod/
Obsah
Uloženie ako samostatného obrázka
Ak chcete zobraziť, upraviť alebo tlačiť obrázok RAW pomocou iného
softvéru ako DPP, skonvertujte ho na univerzálnejší typ obrázka JPEG
alebo TIFF a takýto obrázok uložte.
Ak pomocou postupu nižšie ukladáte obrázok JPEG alebo TIFF,
obrázok možno uložiť ako samostatný obrázok s použitými úpravami
(postup spracovania).
Obrázok sa uloží ako samostatný obrázok, takže pôvodný obrázok
zostane nezmenený.
1 Vyberte obrázok, ktorý chcete skonvertovať.
ponuku [File/Súbor]  [Convert and save/
2 Vyberte
Skonvertovať a uložiť].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
¿ Vaše úpravy sa uložia do obrázka.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ Zobrazí sa okno [Convert and save/Skonvertovať a uložiť].
93
Úvod/
Obsah
potrebné nastavenia a kliknite na tlačidlo
3 Zadajte
[Save/Uložiť].
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Vyberte miesto
uloženia
Úprava
obrázkov
Kliknutím uložte
Zadajte názov
súboru a vyberte
typ obrázka
Tlač
obrázkov
Uloženie výsledkov vyvolania alebo úprav pre verziu,
ktorú aktuálne používate
¿ Obrázok RAW sa skonvertuje na obrázok JPEG alebo TIFF,
ktorý sa následne uloží ako nový obrázok na určené miesto
uloženia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
O Obrázok sa štandardne skonvertuje na obrázok JPEG
s najvyššou úrovňou kvality a bez zmeny veľkosti obrázka.
Zmeňte nastavenia podľa svojich požiadaviek.
Technológia spracovania vyvolania obrázkov RAW v programe DPP sa neustále
vylepšuje, aby mohol používateľ vykonávať posledné spracovania obrázkov
vhodnejším spôsobom.
Znamená to, že pri porovnaní dvoch odlišných verzií programu DPP sa výsledky
spracovania môžu mierne odlišovať aj s rovnakým údajmi o obrázku RAW alebo
sa môžu odlišovať výsledky výrazných úprav obrazových údajov RAW
s pripojeným postupom spracovania.
Keď chcete uložiť výsledky vyvolania alebo úprav verzie, ktorú momentálne
používate, v aktuálnom formáte, odporúčame, aby ste obrázok uložili ako
samostatný súbor (str. 93).
O Ak obrázok uložíte pomocou vyššie uvedeného postupu ako samostatný
obrázok JPEG alebo TIFF, nastane určité zníženie kvality obrázka, ktoré
sa vyskytuje pri upravovaní/uložení obrázka pri úpravách v bežnom
programe na úpravu obrázkov.
O Pri uložení podľa popisu vyššie sa orezaný obrázok (str. 70) alebo
obrázok, na ktorom boli vymazané nečistoty (str. 85 až str. 89), zmení
na skutočne orezaný obrázok alebo obrázok, na ktorom boli vymazané
nečistoty.
O Môžete vykonať hromadnú konverziu a uloženie viacerých obrázkov (str. 134).
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
94
JPEG/TIFF
Obnovenie obrázka
Pri obrázkoch upravených pomocou palety s nástrojmi (str. 45 až str. 90) sa
menia len podmienky spracovania obrázka, pričom samotné originálne
obrazové údaje zostávajú nezmenené. (Informácie o rámci orezania a vymazaní
nečistôt orezaného obrázka (str. 70) alebo obrázka, na ktorom boli vymazané
nečistoty (str. 85 až str. 89), sa jednoducho uložia do obrázka.)
Je preto možné vrátiť späť akékoľvek úpravy uložené (str. 93) do obrázka alebo
ovplyvňujúce informácie o rámci orezania a vymazaní nečistôt a obnoviť
obrázok do stavu, v ktorom bol pri poslednom uložení alebo pri jeho nasnímaní.
1 Vyberte obrázok, ktorý chcete obnoviť.
Vyberte ponuku [Adjustment/Úprava]  požadovanú
2 položku.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
¿ Obrázok sa obnoví do stavu podľa vybratej položky.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
95
JPEG/TIFF
Využívanie obsahu úprav (postupu spracovania)
Všetok obsah úprav (postup spracovania) uskutočnených pomocou
palety s nástrojmi možno uložiť ako samostatný súbor s postupom
spracovania (prípona „.dr4“) a načítať a použiť na iný obrázok.
Obrázky možno efektívne upravovať tým spôsobom, že vyberiete
a upravíte jeden obrázok spomedzi obrázkov nasnímaných v rovnakom
prostredí snímania, a potom hromadne použijete výsledky jeho úprav na
väčší počet obrázkov.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Obrazové údaje v kompresii RAW
Informácie o podmienkach spracovania obrázka
Obrazové údaje JPEG, TIFF
Tlač
obrázkov
Informácie o podmienkach spracovania obrázka
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
S obsahom upraveným pomocou palety
s nástrojmi možno samostatne pracovať
v podobe súboru s postupom
spracovania (prípona „.dr4“).
Režim
HDR PQ
O Obsah súboru s postupom spracovania, ktorý možno použiť len
v prípade obrázkov RAW, sa v prípade použitia s obrázkom JPEG alebo
TIFF neprejaví.
O Postupy spracovania nie sú kompatibilné medzi programom DPP verzie
4.x a programom DPP verzie 1.x až 3.x. Obrázky s pripojenými súbormi
postupu spracovania z programu DPP verzie 1.x až 3.x sa v programe
DPP verzie 4.x zobrazia s nastaveniami záberu. Podobne sa obrázky s
pripojenými súbormi s postupom spracovania z programu DPP verzie 4.x
v programe DPP verzie 1.x až 3.x tiež zobrazia s nastaveniami záberu.
Určenie
predvolieb
96
Úvod/
Obsah
Kopírovanie postupu spracovania a jeho použitie na iný obrázok
Môžete skopírovať postup spracovania upraveného obrázka a potom ho
použiť na iný obrázok.
1
2
upravený obrázok a potom vyberte ponuku
1 Vyberte
[Edit/Úpravy]  [Save recipe in file/Uložiť postup
spracovania do súboru].
Vyberte obrázok s postupom spracovania,
ktorý chcete skopírovať.
Ak chcete skopírovať všetky položky postupu
spracovania, vyberte ponuku [Edit/Upraviť]  [Copy
recipe/Kopírovať postup spracovania]. Ak chcete
skopírovať iba vybraté položky z postupu spracovania,
vyberte ponuku [Edit/Upraviť]  [Copy selected recipe/
Kopírovať vybratý postup spracovania].
¿ Postup spracovania sa skopíruje.
O Ak chcete vybrať položky postupu spracovania, vyberte ponuku
[Edit/Upraviť]  [Select and copy recipe settings/Vybrať a
kopírovať nastavenia postupu spracovania] a v zobrazenom
okne vyberte položky. Po zadaní nastavení kliknite na tlačidlo
[OK] a zatvorte okno.
3
Uloženie postupu spracovania do súboru
Vyberte obrázok, na ktorý sa má postup spracovania
použiť, a potom vyberte ponuku [Edit/Úpravy] 
[Paste recipe/Prilepiť postup spracovania].
¿ Postup spracovania sa použije na daný obrázok.
¿ Zobrazí sa dialógové okno [Save recipe in file/Uložiť postup
spracovania do súboru].
O Ak chcete uložiť všetky položky postupu spracovania,
v zobrazenom okne vyberte položku [Save all recipes/Uložiť
všetky položky postupu spracovania].
O Ak chcete vybrať a uložiť nastavenia postupu spracovania,
v zobrazenom okne vyberte položku [Save selected recipes/
Uložiť zvolené položky postupu spracovania] a kliknite na tlačidlo
[Specify Recipe Details/Určiť podrobnosti postupu spracovania].
V zobrazenom okne označte nastavenia postupu spracovania,
ktoré chcete uložiť, a kliknite na tlačidlo [OK].
2
Vyberte cieľový priečinok, zadajte názov súboru
a potom kliknite na tlačidlo [Save/Uložiť].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Keď skopírujete postup spracovania obrázka a použijete ho na
obrázok s inou orientáciou, orientácia príslušného obrázka sa tiež
zmení. Ak chcete zabrániť zmene orientácie obrázka, vyberte
ponuku [Edit/Upraviť]  [Select and copy recipe settings/Vybrať
a kopírovať nastavenia postupu spracovania] a v zobrazenom okne
odstráňte značku začiarknutia zo začiarkavacieho políčka [Rotate
left / Rotate right: 0°/Otočiť doľava / Otočiť doprava: 0°].
Určenie
predvolieb
97
Úvod/
Obsah
Načítanie a použitie postupov spracovania
obrázok, na ktorý sa má postup spracovania
1 Vyberte
použiť, a potom vyberte ponuku [Edit/Úpravy] 
[Read and paste recipe from file/Načítať a prilepiť
postup spracovania zo súboru].
¿ Zobrazí sa dialógové okno [Open/Otvoriť].
postup spracovania a kliknite na tlačidlo
2 Vyberte
[Open/Otvoriť].
¿ Postup spracovania sa použije na daný obrázok.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
98
JPEG/TIFF
Úprava na základe porovnania viacerých obrázkov
Môžete zosynchronizovať oblasti na rôznych obrázkoch, ktoré sa
zobrazujú vo viacerých oknách ukážky, a upravovať obrázky počas ich
porovnávania.
okne ukážky zobrazte viacero obrázkov,
1 Vktoré
chcete porovnať.
2 Zarovnajte obrázky.
O Vyberte ponuku [Window/Okno]  [Arrange horizontally/
Horizontálne usporiadanie] alebo [Arrange vertically/Vertikálne
usporiadanie].
¿ Okná ukážky sa zarovnajú.
5 Presuňte zobrazenú oblasť.
¿ Ak presuniete oblasť zväčšeného zobrazenia v jednom z okien
ukážky, oblasť zväčšeného zobrazenia sa zmení aj vo všetkých
ostatných oknách ukážky.
O Ak chcete zrušiť synchronizáciu, znova vyberte ponuku [Preview/
Ukážka]  [Sync preview position/Synchronizovať polohu ukážky]
a [Sync preview display size/Synchronizovať veľkosť zobrazenia
ukážky].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
ponuku [Preview/Ukážka]  [Sync preview
3 Vyberte
position/Synchronizovať polohu ukážky] a [Sync preview
Tlač
obrázkov
display size/Synchronizovať veľkosť zobrazenia ukážky].
4 Zväčšite obrázok.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Zväčšite a zobrazte ľubovoľné z okien ukážky.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ Ostatné okná ukážky sa zobrazia v rovnakej polohe/pomere
zväčšenia.
Synchronizácia sa vzťahuje len na polohu zväčšenia zobrazenia
a pomer zväčšenia. Úpravy v obrázkoch nie sú synchronizované.
99
JPEG/TIFF
Efektívne spôsoby úprav
Úpravy v okne úprav obrázka
Zobrazenie miniatúr a okno ukážky sa zobrazujú súčasne, čo umožňuje
efektívne upravovanie obrázkov s možnosťou rýchleho prepínania medzi
upravovanými obrázkami. Obrázky, ktoré sa majú upravovať, vyberte
vopred v hlavnom okne.
Úvod/
Obsah
3 Upravte obrázok.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
hlavnom okne vyberte obrázky, ktoré chcete
1 Vupravovať.
2 Prepnite sa do okna úprav obrázka.
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Kliknite
¿ Zobrazenie hlavného okna sa prepne na zobrazenie okna úprav
obrázka.
Okno úprav snímky
Zmeňte zväčšenie zobrazenia
Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť
Vybratý obrázok sa zobrazí vo zväčšenej podobe
v strede okna
O Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na ráme miniatúry,
nájdete v časti „Informácie v ráme obrázka v hlavnom okne
a v okne úprav obrázka“ (str. 166).
O Zobrazia sa palety s nástrojmi, paleta s navigátorom a paleta
s histogramom a môžete upraviť obrázok.
O Ak chcete obnoviť stav pred vykonaním poslednej operácie
pomocou palety s nástrojmi, vyberte položku [Undo/Späť]
v ponuke [Edit/Úpravy] alebo stlačte klávesy <Ctrl> + <Z>.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
100
Úvod/
Obsah
4 Kliknite na oblasť, ktorú chcete zväčšiť.
Zmena polohy zobrazenia miniatúr na horizontálnu
Vyberte ponuku [View/Zobraziť]  [Horizontal
Thumbnails/Horizontálne miniatúry].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Kliknite
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
¿ Oblasť, na ktorú ste klikli, sa zväčší na veľkosť 100 %
(skutočná veľkosť pixelov).
O Ak chcete zmeniť oblasť zobrazenia, presuňte obrázok alebo
oblasť zväčšeného zobrazenia (str. 19) na palete s navigátorom.
O Opätovným kliknutím sa vrátite na úplné zobrazenie
([Fit to window/Prispôsobiť oknu]).
O Ak sa chcete vrátiť do hlavného okna, kliknite na tlačidlo [
]
na paneli s nástrojmi.
O Ak vyberiete možnosť [Vertical Thumbnails/Vertikálne miniatúry],
zobrazenie miniatúr sa vráti na vertikálne rozloženie.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
V okne úprav obrázka môžete vybrať obrázky len z jedného
priečinka. Ak chcete zhromaždiť obrázky z viacerých priečinkov
a upraviť ich, pozrite si informácie v časti „Zhromaždenie a úprava
obrázkov v okne Collection (Zbierka)“ (str. 102).
101
Úvod/
Obsah
Zhromaždenie a úprava obrázkov v okne Collection (Zbierka)
Zvolené obrázky môžete zhromažďovať do priečinkov zbierok, kde ich
môžete prezerať, porovnávať a upravovať.
Zhromaždiť môžete obrázky z viacerých priečinkov alebo len z jedného
priečinka a efektívne s nimi pracovať.
na položku [+ Add collection/+ Pridať zbierku]
1 Kliknite
v oblasti [Collection/Zbierka] v hlavnom okne.
obrázky alebo priečinky s obrázkami
3 Vyberte
v hlavnom okne. Vyberte ponuku [File/Súbor] 
[Add to collection/Pridať do zbierky].
¿ Obrázky sa pridajú do zvoleného priečinka zbierky a zobrazí sa
počet zvolených obrázkov v priečinku zbierky. Ak pridáte obrázok
nastavený na zobrazenie jednotlivých obrázkov (str. 23), počet
obrázkov sa bude zobrazovať ako dva.
O Obrázky môžete pridať do priečinka zbierky aj výberom obrázkov
a priečinkov a následným výberom položky [Add to collection/
Pridať do zbierky] v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým
tlačidlom myši.
požadovaný priečinok zbierky v oblasti
4 Vyberte
[Collection/Zbierka].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
¿ V oblasti [Collection/Zbierka] sa vytvorí nový priečinok zbierky.
O Zadajte názov priečinka zbierky.
O Ak chcete vytvoriť ďalšie priečinky zbierky, zopakujte tento
postup. Môžete vytvoriť maximálne 20 priečinkov.
ponuku [File/Súbor]  [Select collection/Vybrať
2 Vyberte
zbierku] a zo zobrazeného zoznamu názvov priečinkov
zbierok vyberte priečinok zbierky, do ktorého sa
zhromaždia obrázky.
Režim
HDR PQ
¿ Zobrazia sa obrázky vo zvolenom priečinku.
Určenie
predvolieb
102
Úvod/
Obsah
5 Skontrolujte zobrazené obrázky.
6 Upravte obrázky.
O Upravte zobrazené obrázky.
¿ Zobrazené obrázky zostanú v priečinkoch zbierok aj po ukončení
programu DPP.
Odstránenie obrázkov z priečinkov zbierok
O Odstránenie zvolených obrázkov
Vyberte obrázky v priečinku zbierky a vyberte položku [Remove from
collection/Odstrániť zo zbierky] v ponuke [File/Súbor]. (Obrázky
môžete z priečinka zbierky odstrániť aj výberom obrázkov, kliknutím
pravým tlačidlom myši a výberom položky [Remove from collection/
Odstrániť zo zbierky] v zobrazenej ponuke.) Odstránenie obrázka
z priečinka zbierky nemá vplyv na pôvodný obrázok.
O Odstránenie všetkých obrázkov
Vyberte položku [Clear collection/Vymazať zbierku] v ponuke [File/
Súbor]. Odstránenie všetkých obrázkov z priečinka zbierky nemá
vplyv na pôvodné obrázky.
O Odstránenie priečinka zbierky
Vyberte priečinok zbierky v oblasti zbierky a vyberte položku [Delete
collection/Odstrániť zbierku] v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí
pravým tlačidlom myši. Odstránenie priečinka zbierky nemá vplyv na
pôvodné obrázky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
32bit V 32-bitových operačných systémoch je v každom priečinku
zbierky možné zobraziť maximálne iba 1000 obrázkov. Od 1001.
obrázka sa obrázky správajú ako nepodporované. Posnažte sa
v jednom priečinku uchovávať maximálne 1000 obrázkov.
Úpravy obrázka sa použijú v pôvodnom obrázku
Všetky úpravy obrázkov v priečinku zbierky sa použijú aj
v pôvodnom obrázku.
103
JPEG/TIFF
Zlučovanie obrázkov
Dva obrázky môžete zlúčiť do jedného obrázka. Obrázky môžete ďalej
zlučovať pridaním ďalšieho obrázka do už zlúčeného obrázka.
Zlúčený obrázok sa uloží ako samostatný obrázok, originálne obrázky
preto zostanú bez zmeny.
Úvod/
Obsah
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Start
2 Compositing
tool/Spustiť nástroj na zlučovanie
obrázkov].
¿ Zobrazí sa okno nástroja na zlučovanie obrázkov.
32bit V 32-bitových operačných systémoch táto funkcia nie je
k dispozícii.
O Túto funkciu možno použiť pri všetkých typoch obrázkov (str. 4)
podporovaných programom DPP.
O Farebný priestor zlúčeného obrázka bude predstavovať farebný
priestor obrázka v pozadí.
O Informácie o obrázku sa nepridajú k zlúčenému obrázku.
1
V hlavnom okne môžete vybrať obrázok v pozadí.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
O Obrázok v pozadí môžete vybrať aj z okna úprav obrázka alebo
okna [Collection/Zbierka].
Určenie
predvolieb
104
Úvod/
Obsah
3 Vyberte obrázok, ktorý chcete zlúčiť.
O Vyberte obrázok, ktorý chcete zlúčiť, zo zoznamu [Foreground
Image/Obrázok v popredí].
4 Vyberte spôsob zlúčenia.
O Vyberte spôsob zlúčenia v zozname [Composite Method/Spôsob
zlúčenia].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
¿ Vybratý obrázok sa zobrazí v zobrazení miniatúr [Foreground
Image/Obrázok v popredí].
¿ V ukážke zlúčeného obrázka sa zobrazí ukážka so zlúčeným
obrázkom v pozadí a obrázkom [Foreground Image/Obrázok
v popredí].
O Zlúčiť možno nasledujúce obrázky.
• Keď obrázok v pozadí vyberiete v hlavnom okne: obrázky
v rovnakom priečinku ako obrázok v pozadí
• Keď obrázok v pozadí vyberiete v okne [Collection/Zbierka]:
obrázky v okne [Collection/Zbierka]
• Keď obrázok v pozadí vyberiete v okne úprav obrázka: obrázky
zobrazené v oblasti zobrazenia miniatúr
O Zlúčiť možno tiež obrázky rôznych veľkostí.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
¿ Použije sa spôsob zlúčenia vybratý v ukážke zlúčeného obrázka.
O Na výber je dostupných päť typov zlúčenia: Add (Sčítanie), Average
(Spriemerovanie), Weighted (Vážené), Lighten (Svetlejšie)
a Darken (Tmavšie). Podrobnejšie informácie o jednotlivých
spôsoboch zlúčenia nájdete v časti „Spôsoby zlúčenia“ (str. 107).
O Ak vyberiete možnosť [Weighted/Vážené], môžete nastaviť pomer
jasu obrázka, ktorý sa má zlúčiť. Použite posúvač [Weight/Intenzita]
v spodnej časti zoznamu [Composite Method/Spôsob zlúčenia]
alebo priamo zadajte hodnotu na nastavenie pomeru.
O Kliknutím na tlačidlo [100% view/Zobrazenie 100 %] sa obrázok
zobrazí so zväčšením 100 % (skutočná veľkosť pixelov).
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
105
Úvod/
Obsah
5 Umiestnite obrázky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Veľký posun (50 pixelov)
Malý posun (1 pixel)
Zarovnanie stredov obrázkov
Na zarovnanie obrázka [Foreground
Image/Obrázok v popredí] môžete aj
priamo zadať súradnice polohy.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
O Obrázok v pozadí a obrázok [Foreground Image/Obrázok v popredí]
sa predvolene zobrazia so zarovnanými stredmi.
O [Compose in RAW Format/Zostaviť vo formáte RAW]
Podľa potreby začiarknite políčko [Compose in RAW Format/
Zostaviť vo formáte RAW].
O Možnosť [Compose in RAW Format/Zostaviť vo formáte RAW]
môžete nastaviť za nasledujúcich podmienok.
Obrázok v pozadí a obrázok [Foreground Image/Obrázok v popredí]
sú obrázky RAW a sú splnené všetky nasledujúce podmienky.
• Na snímanie boli použité rovnaké modely fotoaparátov
• V čase snímania bola nastavená rovnaká citlivosť ISO
• V čase snímania bolo použité rovnaké nastavenie priority jasných tónov
• Veľkosti obrázkov (originálne veľkosti) sú rovnaké
Tlač
obrázkov
Režim
HDR PQ
O Nasledujúce funkcie nie sú k dispozícii pri obrázkoch zlúčených
pomocou nastavenia [Compose in RAW Format/Zostaviť vo
formáte RAW].
• Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) (str. 58)
• Automatické nastavenie štýlu Picture Style (automaticky sa
nastaví možnosť [Standard/Štandardný]) (str. 49)
Určenie
predvolieb
106
Úvod/
Obsah
6 Kliknite na tlačidlo [Save As/Uložiť ako].
O V zobrazenom okne zadajte potrebné nastavenia a kliknite na
tlačidlo [Save/Uložiť].
O Kliknutím na tlačidlo [Continue/Pokračovať] sa obrázky zlúčia,
čím sa vytvorí nový obrázok v pozadí, a môžete pokračovať
zlúčením ďalšieho obrázka.
O Ak chcete skončiť, kliknite na tlačidlo [Close/Zatvoriť].
Spôsoby zlúčenia
O Add (Sčítanie)
Obrázok v pozadí a obrázok [Foreground Image/Obrázok v popredí]
sa sčítajú a obrázky sa zlúčia.
O Average (Priemer)
Obrázok v pozadí a obrázok [Foreground Image/Obrázok v popredí]
sa vzájomne zlúčia v 50 % pomere.
Ak chcete upraviť pomer obrázka [Foreground Image/Obrázok
v popredí], vyberte možnosť [Weighted/Vážené].
O Weighted (Vážené)
Nastavte pomer obrázka [Foreground Image/Obrázok v popredí]
a následne obrázok v pozadí a obrázok [Foreground Image/Obrázok
v popredí] zlúčte.
O Lighten (Svetlejšie)
Obrázok v pozadí a obrázok [Foreground Image/Obrázok v popredí]
sa porovnajú a zlúčia sa len svetlejšie časti obrázka [Foreground
Image/Obrázok v popredí].
O Darken (Tmavšie)
Obrázok v pozadí a obrázok [Foreground Image/Obrázok v popredí]
sa porovnajú a zlúčia sa len tmavšie časti obrázka [Foreground
Image/Obrázok v popredí].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Túto funkciu môžete zobraziť ako funkčné tlačidlo na paneli
s nástrojmi v hlavnom okne (str. 125).
107
JPEG/TIFF
Vytváranie obrázkov HDR (s vysokým dynamickým rozsahom)
Môžete vytvárať obrázky so širokým dynamickým rozsahom, pri ktorých
bolo obmedzené orezanie jasných a tmavých častí, a obrázky, ktoré
pôsobia ako maľby. Je to vhodné pri scénach, ako sú zátišia a zábery
krajiny. Táto funkcia je najefektívnejšia, ak sa na vytvorenie obrázka
HDR použijú tri obrázky rovnakej scény s rôznymi úrovňami expozície
(záporná expozícia, štandardná expozícia, kladná expozícia). Obrázok
HDR však môžete vytvoriť aj z dvoch alebo len z jedného obrázka.
Obrázok HDR sa uloží ako samostatný obrázok, originálne obrázky
preto zostanú bez zmeny.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký
dynamický rozsah.
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Start HDR tool/
2 Spustiť
nástroj HDR].
¿ Zobrazí sa okno [Select Images/Vybrať obrázky].
O Okno [Select Images/Vybrať obrázky] môžete zobraziť aj z okna
úprav alebo okna úprav obrázka.
potrebné nastavenia a kliknite na tlačidlo
3 Zadajte
[Start HDR/Spustiť HDR].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
32bit V 32-bitových operačných systémoch táto funkcia nie je
k dispozícii.
Tlač
obrázkov
O Túto funkciu možno použiť pri všetkých typoch obrázkov (str. 4)
podporovaných programom DPP.
O Informácie o obrázku sa nepridajú k obrázku HDR.
1 V hlavnom okne vyberte obrázok.
Úvod/
Obsah
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Ak chcete zmeniť vybratý obrázok alebo pridať ďalší obrázok,
kliknite na tlačidlo [Browse/Prehľadávať], v zobrazenom
dialógovom okne [Open/Otvoriť] vyberte súbor obrázka a kliknite
na tlačidlo [Open/Otvoriť].
O Ak vyberiete dva obrázky rovnakej veľkosti, môžete nastaviť
automatické zarovnanie obrázkov začiarknutím políčka [Auto
Align/Automatické zarovnanie]. Automatické zarovnanie
obrázkov však nemusí správne pracovať pri opakujúcich sa
vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo pri nevýrazných obrázkoch
s prevažujúcim jedným tónom.
¿ Kliknutím na tlačidlo [Start HDR/Spustiť HDR] sa zobrazí okno
[Adjust Image/Upraviť obrázok].
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Po použití automatického zarovnania obrázka sa okraj obrázkov
čiastočne odstráni.
108
Úvod/
Obsah
4 Vyberte požadované možnosti na úpravu obrázka.
O Posúvače v okne [Adjust Image/Upraviť obrázok]
[Tone/Color/Tón/Farba]
[Brightness/Jas]: Upraví celkový jas obrázka. Ak chcete
obrázok zjasniť, presuňte posúvač
doprava. Ak ho chcete stmaviť, presuňte
posúvač doľava.
[Saturation/Sýtosť]: Upraví celkovú sýtosť farieb obrázka.
Ak chcete zvýšiť hĺbku farieb, presuňte
posúvač doprava. Ak chcete farby oslabiť,
presuňte posúvač doľava.
[Contrast/Kontrast]: Upraví celkový kontrast obrázka.
Ak chcete kontrast zvýšiť, presuňte
posúvač doprava. Ak chcete kontrast
znížiť, presuňte posúvač doľava.
[Detail Enhancement/Zvýraznenie detailov]
[Strength/Intenzita]:
Upraví zároveň celkový kontrast a kontrast
detailov. Na dosiahnutie silnejšieho efektu
presuňte posúvač doprava.
[Smoothness/Vyhladenie]: Upraví celkové vyhladenie obrázka.
Na dosiahnutie plynulého
a prirodzeného výrazu presuňte
posúvač doprava.
[Fineness/Detailnosť]: Upraví zreteľnosť detailov.
Na dosiahnutie ostrejších kontúr
presuňte posúvač doprava.
O [Presets/Predvoľby] a finalizačné efekty
Pomocou položky [Presets/Predvoľby] si môžete z rozbaľovacej
ponuky nižšie vybrať spomedzi piatich predvolených finalizačných
efektov (predvolene je vybratá možnosť [Natural/Prirodzený])
namiesto ovládania jednotlivých posúvačov. Výberom finalizačného
efektu sa každý posúvač presunie podľa príslušného nastavenia.
Po výbere efektu môžete ovládať posúvače a upraviť ich nastavenie.
[Natural/Prirodzený]:
Pri scénach s vysokým kontrastom sa
vykoná korekcia v oblastiach, kde
zvyčajne dochádza k orezaniu jasných
a tmavých častí, čím sa dosiahne vzhľad
s menšou mierou takéhoto orezania.
[Art standard/Umelecký – štandardný]: Vytvorí konečnú úpravu podania
tónov podobnú maľbe, čím sa
dosiahne pôsobivý obrázok.
[Art vivid/Umelecký – živý]: Dosiahne sa živší vzhľad ako pri
nastavení [Art standard/Umelecký –
štandardný].
[Art bold/Umelecký – výrazný]:Dosiahne sa živší vzhľad ako pri
nastavení [Art standard/Umelecký –
štandardný] a snímaný objekt bude
výraznejšie vystupovať.
[Art embossed/Umelecký – reliéfny]: Zníži živosť viac ako pri nastavení [Art
standard/Umelecký – štandardný], čím sa
vytvorí staromódny efekt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
109
Úvod/
Obsah
5 Kliknite na tlačidlo [Save As/Uložiť ako].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
¿ V okne zobrazenom po kliknutí na tlačidlo [Save As/Uložiť ako]
zadajte potrebné nastavenia a kliknite na tlačidlo [Save/Uložiť].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Túto funkciu môžete zobraziť ako funkčné tlačidlo na paneli
s nástrojmi v hlavnom okne (str. 125).
110
Rozšírené
Používanie optimalizátora Dual Pixel RAW
Nastavením funkcie Dual Pixel RAW na fotoaparáte pred snímaním
obrázkov RAW sa obrázky budú nahrávať ako „špeciálne obrázky RAW
(snímky Dual Pixel RAW)“ s pripojenou duálnou informáciou o pixeloch
z obrazového snímača. Toto sa označuje ako snímanie Dual Pixel RAW.
Používaním funkcie [Dual Pixel RAW Optimizer/Optimalizátor Dual Pixel
RAW] pri snímkach Dual Pixel RAW môžete využiť údaje Dual Pixel
nasnímané so snímkou Dual Pixel RAW na mikroúpravy pozície maximálnej
ostrosti a rozlíšenia na základe informácie o hĺbke, ktorá je obsiahnutá
v súbore. Pomocou týchto údajov môžete aj upraviť pohľad alebo bokeh
v popredí či znížiť výskyt duchov na obrázkoch, aby boli čo najlepšie.
Upozornenia pre snímanie s funkciou Dual Pixel RAW
Pri snímaní s funkciou Dual Pixel RAW pamätajte na nasledujúce
body.
O Spoločné pre všetky funkcie
• Efekty sú najlepšie, keď je hodnota clony objektívu
f/5.6 alebo menšia.
• Efekty sa môžu líšiť pri snímaní vo vertikálnej a v horizontálnej
polohe.
• Odporúčaná hodnota pre citlivosť ISO je ISO 1600 alebo menšia.
O Len na „mikroúpravu pozície maximálnej ostrosti a rozlíšenia
pomocou informácií o hĺbke, ktoré sú zahrnuté v snímke Dual
Pixel RAW“,
• sa odporúča, aby bola ohnisková vzdialenosť objektívu aspoň
50 mm.
• sa odporúča, aby sa táto funkcia používala, keď je fotoaparát
v určitej vzdialenosti od objektu.*
* Na určenie vzdialenosti od objektu podľa ohniskovej
vzdialenosti použite nasledujúci návod.
Keď je ohnisková vzdialenosť objektívu 50 mm, vzdialenosť od
objektu by mala byť približne 1 m – 10 m.
Keď je ohnisková vzdialenosť objektívu 100 mm, vzdialenosť
od objektu by mala byť približne 2 m – 20 m.
Keď je ohnisková vzdialenosť objektívu 200 mm, vzdialenosť
od objektu by mala byť približne 4 m – 40 m.
Mikroúprava pozície maximálnej ostrosti a rozlíšenia
pomocou informácií o hĺbke, ktoré sú zahrnuté
v snímke Dual Pixel RAW
Urobte mikroúpravu pozície maximálnej ostrosti a rozlíšenia pomocou
informácií o hĺbke, ktoré sú zahrnuté v snímke Dual Pixel RAW.
1
V hlavnom okne alebo v okne na úpravu obrázka
vyberte snímku Dual Pixel RAW, ktorú chcete
upraviť, a potom vyberte funkciu [Start Dual Pixel
RAW Optimizer/Spustiť optimalizátor Dual Pixel
RAW] v ponuke [Tools/Nástroje].
¿ Zobrazí sa okno optimalizátora Dual Pixel RAW
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
políčko [Image Microadjustment/
2 Začiarknite
Mikroúprava obrázka].
Určenie
predvolieb
Túto funkciu môžete zobraziť ako funkčné tlačidlo na paneli
s nástrojmi v hlavnom okne (str. 125).
111
Úvod/
Obsah
3 Upravte obrázok.
Úprava pohľadu alebo bokeh v popredí pre
krajší obrázok
Upravte pohľad alebo bokeh v popredí pre krajší obrázok pomocou
duálnej informácie o pixeloch nasnímanej v snímkach Dual Pixel RAW.
hlavnom okne alebo v okne na úpravu obrázka
1 Vvyberte
snímku Dual Pixel RAW, ktorú chcete
upraviť, a potom vyberte funkciu [Start Dual Pixel
RAW Optimizer/Spustiť optimalizátor Dual Pixel
RAW] v ponuke [Tools/Nástroje].
¿ Zobrazí sa okno optimalizátora Dual Pixel RAW.
O Pomocou posúvača upravte rozlíšenie na základe informácie
o hĺbke a úrovni rozlíšenia.
4
Kliknite na tlačidlo [OK].
¿ Výsledky úprav sa aplikujú na obrázok.
Ak chcete viac informácií o uložení výsledkov úprav obrázka,
prečítajte si kapitolu „Uloženie výsledkov úprav“ (str. 93).
2 Začiarknite políčko [Bokeh Shift/Úprava bokeh].
3 Určite oblasť na úpravu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
O Ak vyzerajú obrysy objektu alebo bokeh neprirodzene, vyskytol
sa šum či zmeny v sýtosti alebo jase sú príliš viditeľné, znížte
úroveň úprav.
O Túto funkciu nie je možné používať zároveň pri „Úprave pohľadu
alebo bokeh v popredí pre krajší obrázok“ či „Zmenšovaní
výskytu duchov v obrázkoch“.
O Kliknite na tlačidlo [Select area/Vybrať oblasť] a potiahnite na
obrázku, aby ste určili oblasť, ktorá sa má upraviť. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na úpravu danej oblasti.
Ak chcete skryť okraje, môžete zrušiť začiarknutie poľa
[Show borders/Zobraziť okraje].
Určenie
predvolieb
112
Úvod/
Obsah
4 Upravte obrázok.
Zmenšovanie výskytu duchov v obrázkoch
Zmenšite výskyt duchov v obrázkoch pomocou duálnej informácie
o pixeloch v snímkoch Dual Pixel RAW.
1
V hlavnom okne alebo v okne na úpravu obrázka
vyberte snímku Dual Pixel RAW, ktorú chcete
upraviť, a potom vyberte funkciu [Start Dual Pixel
RAW Optimizer/Spustiť optimalizátor Dual Pixel
RAW] v ponuke [Tools/Nástroje].
¿ Zobrazí sa okno optimalizátora Dual Pixel RAW
O Na nastavenie pohľadu použite posúvač.
políčko [Ghosting Reduction/Zmenšenie
2 Začiarknite
duchov] a určite oblasť.
5 Kliknite na tlačidlo [OK].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
¿ Výsledky úprav sa aplikujú na obrázok.
Ak chcete viac informácií o uložení výsledkov úprav obrázka,
prečítajte si kapitolu „Uloženie výsledkov úprav“ (str. 93).
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
O Ak vyzerajú obrysy objektu alebo bokeh neprirodzene, vyskytol
sa šum či zmeny v sýtosti alebo jase sú príliš viditeľné, znížte
úroveň úprav.
O Rozlíšenie sa môže zväčšiť v smere hĺbky v závislosti od úrovne
úpravy.
O Ak sa okraj vybranej oblasti javí neprirodzene, znížte úroveň
úpravy.
O Túto funkciu nie je možné používať pri „Mikroúprave pozície
maximálnej ostrosti a rozlíšenia pomocou informácií o hĺbke,
ktoré sú obsiahnuté v súbore Dual Pixel RAW,“ alebo „Zmenšení
výskytu duchov v obrázkoch“.
Režim
HDR PQ
O Kliknite na tlačidlo [Select area/Vybrať oblasť] a potiahnite na
obrázku, aby ste určili oblasť, ktorá sa má upraviť. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na úpravu danej oblasti.
Ak chcete skryť okraje, môžete zrušiť začiarknutie poľa
[Show borders/Zobraziť okraje].
¿ Zmenší sa výskyt duchov a odleskov v objektíve.
Určenie
predvolieb
113
Úvod/
Obsah
3 Kliknite na tlačidlo [OK].
¿ Výsledky úprav sa aplikujú na obrázok.
Ak chcete viac informácií o uložení výsledkov úprav obrázka,
prečítajte si kapitolu „Uloženie výsledkov úprav“ (str. 93).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
O Môžu sa však vyskytnúť prípady, že obrysy objektu alebo bokeh
môžu vyzerať neprirodzene, zvýši sa výskyt šumu alebo sa
vyskytnú viditeľné zmeny v sýtosti alebo jase.
O Môžu sa vyskytnúť prípady, keď okraj vybranej oblasti obrázka
vyzerá neprirodzene.
O Túto funkciu nie je možné používať pri „Mikroúprave pozície
maximálnej ostrosti a rozlíšenia pomocou informácií o hĺbke,
ktoré sú obsiahnuté v súbore Dual Pixel RAW,“ či „Zmene
pohľadu alebo bokeh v popredí pre krajší obrázok“.
Určenie
predvolieb
114
JPEG/TIFF
Rozšírené
Používanie funkcie kombinovania obrázkov s rôznou hĺbkou
Pri kombinovaní obrázkov s rôznou hĺbkou sa z niekoľkých obrázkov
zaostrených na širokú oblasť vytvorí jeden obrázok. Táto funkcia
kombinuje obrázky pomocou nástroja na kombinovanie obrázkov
s rôznou hĺbkou a výstupom je obrázok kombinujúci rôzne hĺbky.
Výsledný obrázok potom možno korigovať pomocou nástroja na úpravu
kombinovaných obrázkov s rôznou hĺbkou.
Túto funkciu možno používať aj s obrázkami zhotovenými bez použitia
stupňovania zaostrenia vo fotoaparáte.
Pozrite si časti „Upozornenia týkajúce sa zhotovovania obrázkov na
kombinovanie obrázkov s rôznou hĺbkou“ (str. 116) a „Upozornenia
týkajúce sa používania funkcie kombinovania obrázkov s rôznou
hĺbkou“ (str. 117).
32bit V 32-bitových operačných systémoch táto funkcia nie je
k dispozícii.
1 V hlavnom alebo inom okne vyberte viacero obrázkov.
O Pre obrázky zhotovené pomocou stupňovania zaostrenia vo
fotoaparáte môžete vykonať kombinovanie s rôznou hĺbkou,
dokonca aj keď vyberiete len jeden obrázok.
2
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Depth
Compositing/Kombinovanie obrázkov s rôznou
hĺbkou]  [Start depth compositing tool/Spustiť
nástroj na kombinovanie obrázkov s rôznou hĺbkou].
¿ Zobrazí sa okno nástroja na kombinovanie obrázkov s rôznou
hĺbkou.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Podporované obrázky
Fotoaparáty
EOS 5D Mark IV, EOS R, EOS RP, EOS 90D, EOS
M6 Mark II, PowerShot G5 X Mark II,
PowerShot G7 X Mark III
Objektívy
Skupiny objektívov RF, EF a EF-S (okrem objektívov
TS-E a objektívov typu rybieho oka)
Podporované
formáty
CR2, CR3, JPG, TIFF*1
Podmienky
snímania
Fotoaparát, objektív, rýchlosť uzávierky, hodnota
clony, ohnisková vzdialenosť, formát a veľkosť
snímky musia byť rovnaké.
*1
Používanie nástroja na kombinovanie obrázkov s rôznou hĺbkou
Úvod/
Obsah
Obrázky TIFF skonvertované a uložené v programe DPP
O Aj keď sú splnené podmienky uvedené vyššie, na kombinovanie
obrázkov s rôznou hĺbkou nie sú podporované nasledujúce obrázky.
• Obrázky RAW vytvorené snímaním s viacnásobnou expozíciou
• Obrázky bez informácií o snímaní
• Obrázky uložené v režime zobrazenia HDR PQ
• Obrázky s rozlíšením 1600 x 1600 pixelov alebo menej, prípadne
9999 x 6666 pixelov alebo menej
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
115
Úvod/
Obsah
a nastavte položky podľa potreby a kliknite
3 Upravte
na tlačidlo [Execute/Vykonať].
¿ Obrázky sa skombinujú a výstupom bude obrázok kombinujúci
rôzne hĺbky.
O Priečinok zdrojových obrázkov (názov priečinka: DPP_DC_...) sa
vytvorí v rovnakom priečinku ako obrázok kombinujúci rôzne hĺbky.
Priečinok zdrojových obrázkov sa používa na korekciu obrázka
kombinujúceho rôzne hĺbky pomocou funkcie [Depth Compositing
Editing Tool/Nástroj na úpravu kombinovaných obrázkov s rôznou
hĺbkou].
O Ak chcete zmeniť miesto výstupu alebo formát obrázka
kombinujúceho rôzne hĺbky, kliknutím na tlačidlo [Browse/
Prehľadávať] vyberte v zobrazenom okne príslušné nastavenia.
O Keď sa úrovne jasu mierne líšia, funkcia [Auto brightness
adjustment/Automatické nastavenie jasu] pomocou automatickej
korekcie potláča zmeny jasu medzi obrázkami použitými na
kombinovanie obrázkov s rôznou hĺbkou.
Upozornenia týkajúce sa zhotovovania
obrázkov na kombinovanie obrázkov
s rôznou hĺbkou
O Po vykonaní kombinovania s rôznou hĺbkou môže mať
skombinovaný výsledok užší zorný uhol než zhotovené obrázky.
Pri snímaní so stupňovaním zaostrenia sa odporúča snímať so
širším zorným uhlom. Po skombinovaní obrázkov s rôznou
hĺbkou môžete obrázok v prípade potreby orezať.
O Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že pred snímaním nastavíte
hodnotu clony v rozsahu f/5,6 – 11.
O Používajte statív a pred snímaním upevnite fotoaparát pevne
na miesto.
O Opakujúce sa vzory, napríklad mriežky alebo pruhy, prípadne
nevýrazné obrázky alebo obrázky s chýbajúcim kontrastom sa
možno nebudú dať skombinovať.
O Pri snímaní viacerých obrázkov začnite zaostrením na najbližší
obraz a postupujte do väčšej diaľky.
O Ak pri snímaní viacerých obrázkov zhotovíte obrázky, ktorých
zaostrenie sa značne líši, skombinovaný obrázok môže byť
nerovnomerne zaostrený alebo sa nebude dať skombinovať.
O Pri kombinovaní obrázkov s rôznou hĺbkou sa predpokladá, že sa
kombinujú obrázky statických objektov. Zhotovené obrázky
pohyblivých objektov sa nemusia dať skombinovať.
O Ak je na obrazovke viacero objektov, obrázky sa nemusia dať
skombinovať v závislosti od usporiadania objektov, napríklad ak
sú objekty príliš ďaleko od seba.
O Odporúčajú sa objektívy uvedené nižšie.
RF35mm F1.8 MACRO IS STM, RF50mm F1.2 L USM,
RF28-70mm F2 L USM, RF24-105mm F4 L IS USM
EF16-35mm f/4L IS USM, EF24-70mm f/4L IS USM, EF100mm
f/2.8L MACRO IS USM, EF180mm f/3.5L MACRO USM
EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM, EF-S60mm f/2.8
MACRO USM, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-M28mm f/3.5 MACRO IS STM, EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS
STM, EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Túto funkciu môžete zobraziť ako funkčné tlačidlo v paneli
s nástrojmi v hlavnom okne (str. 125).
116
Úvod/
Obsah
Upozornenia týkajúce sa používania
funkcie kombinovania obrázkov s rôznou
hĺbkou
O Po spustení nástroja na kombinovanie obrázkov s rôznou hĺbkou
sa na obrázku kombinujúcom rôzne hĺbky prejaví obsah
postupov, ktoré sú pripojené k zaostreným obrázkom (okrem
nasledujúcich položiek).
• Pečiatka
• Údaje pre vymazanie prachových škvŕn
• Obmedzenie farebného moiré (paleta s nástrojmi na čiastočné
úpravy)
• Nastavenie uhla (paleta s nástrojmi na orezanie/
nastavenie uhla)
• Nastavenie veľkosti pri otváraní vybratého obrázka RAW
v programe DPP (str. 92)
• Nastavenie farieb pre konkrétny rozsah farieb (vrátane
nastavenia [Monochrome/Monochromatický])
• Používanie optimalizátora Dual Pixel RAW
• Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia)
• Tmavé a jasné oblasti
O Nástroj na kombinovanie obrázkov s rôznou hĺbkou sa nespustí
v prípade, že zaostrený obrázok nie je podporovaný.
Používanie nástroja na úpravu kombinovaných obrázkov s rôznou hĺbkou
Ak sa pomocou nástroja na kombinovanie obrázkov nedosiahli
očakávané výsledky, táto funkcia skopíruje časť obrázka, ktorý treba
opraviť, zo zdrojového obrázka do obrázka kombinujúceho rôzne hĺbky
(v tomto nástroji je to [Edited Image/Upravený obrázok]).
V hlavnom alebo inom okne vyberte obrázok
kombinujúci rôzne hĺbky.
1
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Depth Compositing/
2 Kombinovanie
obrázkov s rôznou hĺbkou]  [Start
depth compositing editing tool/Spustiť nástroj na
úpravu kombinovaných obrázkov s rôznou hĺbkou].
¿ Zobrazí sa okno nástroja na úpravu kombinovaných obrázkov
s rôznou hĺbkou.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
O V dolnej časti obrazovky sa automaticky zobrazí miniatúra zdrojového
obrázka. Ak sa však názov kombinovaného obrázka s rôznou hĺbkou alebo
priečinok zdrojových obrázkov zmení, prípadne sa miesto ukladania
presunie, miniatúry zdrojových obrázkov sa nezobrazia automaticky.
Vyberte priečinok zdrojových obrázkov vytvorený v rovnakom čase ako
obrázok kombinujúci rôzne hĺbky.
117
Úvod/
Obsah
3 Vyberte zdrojový obrázok a podľa potreby ho upravte.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Okrúhly kurzor
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
O Z miniatúr zdrojových obrázkov zobrazených v dolnej časti obrazovky
vyberte príslušný zdrojový obrázok.
O Ak obrázky [Source Image/Zdrojový obrázok] a [Edited Image/
Upravený obrázok] predstavujú zábery rôznych oblastí, okolo obrázka
[Source Image/Zdrojový obrázok] sa môže zobraziť čierny rám.
O Kliknutím na tlačidlo [Set Adjustment Area/Nastaviť oblasť úprav]
zobrazte okrúhly kurzor. Pomocou okrúhleho kurzora kliknite na alebo
potiahnite časť obrázka [Edited Image/Upravený obrázok], ktorú
chcete opraviť. Rovnaká časť obrázka [Source Image/Zdrojový
obrázok] sa skopíruje.
O Pomocou jazdca [Radius/Polomer] nastavte veľkosť oblasti úprav
a pomocou jazdca [Blur radius/Polomer rozostrenia] nastavte
rozostrenie na okraji oblasti úprav.
O Medzi vykonanými korekciami sa môžete pohybovať pomocou
tlačidiel [
][
][
][
]. Zľava doprava sú k dispozícii
tlačidlá [Undo All/Vrátiť späť všetko], [Undo/Vrátiť späť], [Redo/Znova]
a [Redo All/Všetko znova]. Ak však prejdete na iný zdrojový obrázok,
medzi vykonanými korekciami sa nemôžete pohybovať pomocou
zdrojového obrázka používaného pred zmenou.
O V tejto funkcii sa na obrázok [Edited Image/Upravený obrázok]
nepoužije postup pripojený k obrázku kombinujúcemu rôzne hĺbky.
Postupy pre obrázky kombinujúce rôzne hĺbky sa nepripoja ani
k súborom s obrázkami, ktoré sa ukladajú pomocou tejto funkcie.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
118
Úvod/
Obsah
4 Uložte obrázok.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
O Kliknutím na tlačidlo [Save As/Uložiť ako] vyberte a uložte
požadované nastavenia.
O Ak chcete skončiť, kliknite na tlačidlo [Close/Zavrieť].
Túto funkciu môžete zobraziť ako funkčné tlačidlo v paneli
s nástrojmi v hlavnom okne (str. 125).
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
119
Rozšírené
Používanie nástroja pre sériové snímky RAW
Túto funkciu možno používať s galériami (sériovo snímanými
obrazovými súbormi) zachytenými v režime sériového snímania RAW
digitálnych fotoaparátov Canon.
Galéria sa v programe DPP upravuje, ukladá, tlačí a pod. ako jedna
snímka RAW, ale na tento účel sa automaticky vyberie „zastupujúca
snímka“*.
Podrobné informácie o režime sériového snímania RAW nájdete
v Návode na používanie, ktorý sa dodáva s fotoaparátom kompatibilným
s týmto režimom.
Pomocou tohto nástroja môžete vykonávať nasledujúce úlohy:
• Zmeniť zastupujúcu snímku v galérii
• Uložiť jednu snímku v galérii
• Extrahovať a uložiť akýkoľvek rozsah v galérii
* Zastupujúca snímka: snímka zobrazená napríklad v miniatúrach,
ktorá zastupuje všetky snímky v galérii
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Start RAW Burst
2 Image
tool/Spustiť nástroj pre sériové snímky RAW].
¿ Zobrazí sa okno nástroja pre sériové snímky RAW.
O Ak chcete skončiť, kliknite na tlačidlo [Close/Zavrieť].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spustenie nástroja pre sériové snímky RAW
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
1 V hlavnom alebo inom okne vyberte galériu.
O Podporované sú len galérie nasnímané pomocou režimu
sériového snímania RAW digitálneho fotoaparátu Canon.
(Ikona miniatúry:
)
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Túto funkciu môžete zobraziť ako funkčné tlačidlo na paneli s
nástrojmi v hlavnom okne (str. 125).
120
Úvod/
Obsah
Funkcie okna nástroja pre sériové snímky RAW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Oblasť zobrazenia snímok
Nastaviť zväčšenie
zobrazenia snímky
Zobraziť snímku bez
zväčšenia
Zobraziť snímku
s prispôsobením oknu
Značka prvej snímky (str. 123)
Posúvač (str. 122, str. 123)
Značka zastupujúcej snímky
Zobrazuje sa pri zobrazení
zastupujúcej snímky
Nastaviť zobrazenú snímku
ako zastupujúcu snímku
(str. 122)
Prejsť na zastupujúcu snímku
Vrátiť sa k zachytenej snímke
Zrušte všetky úpravy vykonané
pomocou tohto nástroja a vráťte
sa k zachytenej snímke
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Nastaviť prvú snímku
v galérii po extrahovaní
(str. 123)
Extrahovať a uložiť akýkoľvek
rozsah v galérii (str. 123)
Prejsť na predchádzajúcu
snímku (str. 122, str. 123)
Uložiť jednu snímku v galérii
(str. 122)
Číslo zobrazenej snímky
Zobrazuje sa číslo zobrazenej
snímky/počet všetkých
snímok v galérii
Nastaviť poslednú snímku v
galérii po extrahovaní (str. 123)
Pozícia zastupujúcej
snímky v galérii
Prejsť na nasledujúcu snímku
(str. 122, str. 123)
Značka poslednej snímky
(str. 123)
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
121
Úvod/
Obsah
Zmena zastupujúcej snímky v galérii
Uloženie jednej snímky v galérii
Zastupujúcu snímku môžete zmeniť na ľubovoľnú snímku v galérii.
Môžete extrahovať a uložiť ktorúkoľvek snímku v galérii.
1 Zobrazte okno nástroja pre sériové snímky RAW.
1
O Vykonajte kroky 1 až 2 uvedené v časti „Spustenie nástroja pre
sériové snímky RAW“ (str. 120).
¿ Zobrazí sa okno nástroja pre sériové snímky RAW.
snímku, ktorú chcete nastaviť ako
2 Zobrazte
zastupujúcu snímku.
Zobrazte okno nástroja pre sériové snímky RAW.
O Vykonajte kroky 1 až 2 uvedené v časti „Spustenie nástroja pre
sériové snímky RAW“ (str. 120).
¿ Zobrazí sa okno nástroja pre sériové snímky RAW.
2 Zobrazte snímku, ktorú chcete uložiť.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
O Pomocou posúvača alebo tlačidiel [
]a[
] zobrazte
v oblasti zobrazenia snímok snímku, ktorú chcete nastaviť ako
zastupujúcu snímku.
O Pozíciu aktuálnej zastupujúcej snímky signalizuje značka [
]
nad posúvačom.
O Pomocou posúvača alebo tlačidiel [
]a[
] zobrazte
v oblasti zobrazenia snímok snímku, ktorú chcete uložiť.
3 Uložte snímku.
3 Zmeňte zastupujúcu snímku.
O Kliknite na tlačidlo [Use as Rep. Image/Použiť ako zastupujúcu
snímku].
¿ Zastupujúca snímka sa zmení na aktuálne zobrazenú snímku.
O Ak sa chcete vrátiť k zachytenej snímke, kliknite na tlačidlo [
O Ak chcete skončiť, kliknite na tlačidlo [Close/Zavrieť].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
O V okne zobrazenom po kliknutí na tlačidlo [
] zadajte
potrebné nastavenia a uložte snímku.
O Ak sa chcete vrátiť k nastaveniam platným v čase zachytenia
obrázka, kliknite na tlačidlo [
].
O Ak chcete skončiť, kliknite na tlačidlo [Close/Zavrieť].
Určenie
predvolieb
].
122
Úvod/
Obsah
Extrahovanie a uloženie akéhokoľvek
rozsahu v galérii
3 Nastavte poslednú snímku.
Môžete extrahovať akýkoľvek rozsah v galérii a uložiť ho ako
samostatnú galériu.
1 Zobrazte okno nástroja pre sériové snímky RAW.
O Vykonajte kroky 1 až 2 uvedené v časti „Spustenie nástroja pre
sériové snímky RAW“ (str. 120).
¿ Zobrazí sa okno nástroja pre sériové snímky RAW.
2 Nastavte prvú snímku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
O Pomocou posúvača alebo tlačidiel [
]a[
] zobrazte
v oblasti zobrazenia snímok snímku, ktorú chcete nastaviť ako
poslednú snímku. Potom kliknite na tlačidlo [
].
¿ Značka poslednej snímky (
) sa posunie a nastaví sa posledná
snímka v galérii.
4 Uložte galériu.
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Pomocou posúvača alebo tlačidiel [
]a[
] zobrazte
v oblasti zobrazenia snímok snímku, ktorú chcete nastaviť ako
prvú snímku. Potom kliknite na tlačidlo [
].
¿ Značka prvej snímky (
) sa posunie a nastaví sa prvá snímka v
galérii.
Diaľkové
snímanie
O V okne zobrazenom po kliknutí na tlačidlo [
] zadajte
potrebné nastavenia a uložte galériu.
O Ak sa chcete vrátiť k nastaveniam platným v čase zachytenia
obrázka, kliknite na tlačidlo [
].
O Ak chcete skončiť, kliknite na tlačidlo [Close/Zavrieť].
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
123
Rozšírené
Prenos obrázka RAW do programu Photoshop
Obrázok RAW možno skonvertovať na obrázok TIFF (16-bitový)
a preniesť ho do programu Adobe Photoshop.
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Transfer to
Photoshop/Preniesť do programu Photoshop].
¿ Program Photoshop sa spustí a zobrazí sa prenesený obrázok.
Naraz možno preniesť jeden obrázok
Naraz možno preniesť len jeden obrázok. Ak chcete naraz odoslať
viacero obrázkov, pozrite si informácie na str. 136.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Úpravy vykonané pomocou tejto funkcie nie sú podporované
nasledujúcimi funkciami: „Kopírovanie postupu spracovania
a jeho použitie na inú snímku“ (str. 97), „Uloženie postupu
spracovania do súboru“ (str. 97) a „Načítanie a použitie postupov
spracovania“ (str. 98).
O Úpravy vykonané pomocou tejto funkcie nemožno vrátiť do
stavov v časti [Revert to shot settings/Vrátiť nastavenia pri
snímaní] alebo [Revert to last saved settings/Vrátiť posledné
uložené nastavenia] na karte [Adjustment/Úprava] v ponuke, aj
keď sú vybraté. Stlačením tlačidla [
] tejto funkcie však
môžete snímku vrátiť do podoby zhotovenej snímky.
O Dokonca aj keď pomocou tejto funkcie zmeníte zastupujúcu
snímku v galérii, informácie o snímaní pre galériu zobrazenú
v hlavnom alebo inom okne predstavujú informácie
o zastupujúcej snímke v čase snímania.
O Úpravy (postup spracovania) galérie v hlavnom alebo inom okne
sa nepoužijú v okne tejto funkcie (okrem otočenia snímky o 90°).
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
O Kompatibilné verzie programu Photoshop sú 7.0 alebo novšie.
O Prenesené obrázky sa automaticky skonvertujú na obrázky TIFF
(16-bitové), ku ktorým sa pridá profil ICC (str. 167). Profil ICC
obsahuje informácie o nastaveniach [Preferences/Predvoľby]
(str. 160) alebo o pracovnom farebnom priestore (str. 90)
nastavenom pre každý obrázok podľa popisu, pričom príslušné
informácie o farbách sa prenesú do programu Photoshop.
O Keď ukončíte program Photoshop, zachovaný ostane iba
originálny obrázok RAW a prenesený obrázok sa stratí.
Odporúčame, aby ste si uložili prenesený obrázok ako
samostatný obrázok v programe Photoshop.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
124
Rozšírené
Prispôsobenie panela s nástrojmi hlavného okna
Na paneli s nástrojmi hlavného okna môžete zobraziť tlačidlá pre často
používané funkcie.
Taktiež môžete zmeniť rozloženie tlačidiel.
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Customize
1 toolbar/Prispôsobiť
panel s nástrojmi].
¿ Zobrazí sa okno [Configure Toolbar/Prispôsobiť panel
s nástrojmi].
funkcie, ktoré sa majú zobraziť na paneli
2 Vyberte
s nástrojmi.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
O Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, vyberte funkciu, ktorú
chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo [Move Up/Presunúť
nahor] alebo [Move Down/Presunúť nadol].
O Po vykonaní nastavení kliknite na tlačidlo [Close/Zavrieť]
a zatvorte okno.
¿ Nastavenia sa použijú na paneli s nástrojmi hlavného okna.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
125
5
Tlač obrázkov
Úvod/
Obsah
Tlač obrázka .......................................................... 127
Tlač s informáciami o snímaní............................... 128
Tlač zoznamu miniatúr (tlač kontaktného hárka)..... 129
Tlač pomocou prídavných modulov....................... 130
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
126
Tlač obrázka
Obrázky môžete vytlačiť na tlačiarni. Ako príklad je v tejto časti
popísaný postup tlače jedného obrázka na jeden hárok papiera.
Vyberte obrázok, ktorý chcete vytlačiť.
1
2 Vyberte ponuku [File/Súbor]  [Print/Tlačiť].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
¿ Zobrazí sa dialógové okno nastavení tlače na tlačiarni.
3 Vykonajte tlač.
O V dialógovom okne nastavení tlače na tlačiarni zadajte optimálne
nastavenia pre tlač fotografií a kliknite na tlačidlo [OK].
¿ Spustí sa tlač.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
127
Tlač s informáciami o snímaní
Jeden obrázok môžete ľubovoľne umiestniť na jeden hárok papiera
a vytlačiť ho s nadpisom a informáciami o snímaní a pod.
Vyberte jeden obrázok, ktorý chcete vytlačiť.
1
ponuku [File/Súbor]  [Print with detailed
2 Vyberte
setting/Tlač s podrobnými nastaveniami].
potrebné nastavenia pre tlač a potom kliknite
3 Zadajte
na tlačidlo [Print/Tlačiť].
Úvod/
Obsah
Ak chcete zachovať tieto nastavenia
Nastavenia všetkých kariet v kroku č. 3 sa zapamätajú pri tlači alebo
vtedy, keď kliknete na tlačidlo [Apply/Použiť]. Nastavenia môžete pri
tlači použiť pre iný obrázok.
Zapamätané nastavenia sú možnosti v položkách [Printer/Tlačiareň],
[Media/Médiá], [Media orientation/Orientácia médií], [Registration
marks/Registračné značky], [Header/Hlavička], [Footer/Päta], [Image
Information/Informácie o obrázku] a nastavenia na karte [Settings/
Nastavenia].
Prepína karty s nastaveniami
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Ukážka tlače
O Obrázok možno presúvať ťahaním pomocou myši.
O Presunutím štyroch rohov obrázka môžete zmeniť jeho veľkosť.
O Informácie o snímaní nastavte kliknutím na symbol [
] na karte
[Text] a výberom požadovaných položiek v zobrazenom okne.
O Môžete nastaviť profily tlačiarne (str. 161).
O Ak je nastavená simulácia CMYK, obrázok sa vytlačí
v nastavených farbách.
128
Tlač zoznamu miniatúr (tlač kontaktného hárka)
Môžete vytlačiť riadky viacerých obrázkov na jeden hárok papiera.
1
2
3
Vyberte obrázky, ktoré sa majú vytlačiť v zozname
miniatúr.
Vyberte ponuku [File/Súbor]  [Print contact sheets/
Tlačiť kontaktné hárky].
Zadajte požadované nastavenia tlače a kliknite na
tlačidlo [Print/Tlačiť].
Prepína karty nastavení
Uchovanie nastavení
Nastavenia všetkých kariet v kroku č. 3 sa zapamätajú pri tlači alebo
vtedy, keď kliknete na tlačidlo [Apply/Použiť]. Nastavenia môžete pri
tlači použiť aj pre iný obrázok.
Zapamätajú sa nastavenia [Printer/Tlačiareň], [Media/Médiá] a [Media
orientation/Orientácia médií] a nastavenia na kartách [Image/Obrázok]
a [Settings/Nastavenia].
O Môžete nastaviť profily tlačiarne (str. 161).
O Ak nastavíte simuláciu farebného priestoru CMYK, obrázok sa
vytlačí s nastavenými farbami (str. 160).
O Keď použijete túto funkciu v okne úprav obrázkov, všetky obrázky
v tomto okne sa vytlačia ako zoznam miniatúr (nie iba vybraté).
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Ukážka tlače
Určenie
predvolieb
129
Tlač pomocou prídavných modulov
ponuku [File/Súbor]  [Plug-in printing/Tlač
1 Vyberte
pomocou prídavných modulov]  prídavný modul pre
tlačiareň, ktorú používate.
¿ Prídavný modul sa spustí.
2
Zadajte potrebné nastavenia pre tlač fotografií
a potom vykonajte tlač.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
130
6
Spracovanie veľkého počtu obrázkov RAW
Hromadné použitie vyváženia bielej na obrázky
(individuálne vyváženie bielej)............................... 132
Zaregistrovanie individuálneho vyváženia bielej ...... 132
Použitie individuálneho vyváženia bielej .................. 133
Hromadné uloženie ako obrázkov typu JPEG
alebo TIFF (hromadné spracovanie) ..................... 134
Hromadný prenos obrázkov do programu
na úpravu obrázkov ............................................... 136
Hromadná zmena názvov súborov obrázkov ........ 137
Zmena názvov súborov obrázkov podľa
poradia v hlavnom okne ........................................... 137
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
131
Hromadné použitie vyváženia bielej na obrázky (individuálne vyváženie bielej)
Úpravy vyváženia bielej obrázka RAW nasnímaného v špecifickom
prostredí snímania možno zaznamenať ako individuálne vyváženie
bielej. Následne môžete efektívne upraviť vyváženie bielej tak, že
použijete individuálne vyváženie bielej na veľký počet obrázkov RAW
nasnímaných v rovnakom prostredí snímania.
Údaje o individuálnom vyvážení bielej pre verzie staršie ako DPP 4 nie
je možné použiť.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Zaregistrovanie individuálneho vyváženia bielej
1 Nastavte vyváženie bielej
(str. 52, str. 53).
O Ak chcete upraviť vyváženie bielej, vyberte v rozbaľovacom
zozname [White balance adjustment/Nastavenie vyváženia
bielej] (str. 51) inú možnosť ako [ ( )]. Zaregistrovanie úprav
nie je možné, ak je zvolená možnosť [ ( )].
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
palete s nástrojmi na základnú úpravu kliknite na
2 Na
tlačidlo [Register/Zaregistrovať].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
¿ Zobrazí sa dialógové okno [Register personal white balance/
Zaregistrovať individuálne vyváženie bielej].
zoznamu vyberte číslo tlačidla, ktoré chcete
3 Zo
zaregistrovať, a kliknite na tlačidlo [OK].
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Ak chcete použiť zaznamenané individuálne vyváženie bielej
na inom počítači
1 V kroku 3 kliknite na tlačidlo [Save/Uložiť], ak chcete uskutočniť zápis
do súboru.
2 Skopírujte súbor do iného počítača.
3 V programe DPP na inom počítači zobrazte okno z kroku 3.
4 Kliknite na tlačidlo [Load/Načítať] a v zobrazenom okne vyberte
skopírovaný súbor.
Vyváženie bielej nemožno zmeniť alebo upraviť v prípade obrázkov
RAW s viacnásobnou expozíciou vytvorených vo fotoaparáte.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
132
Úvod/
Obsah
Použitie individuálneho vyváženia bielej
hlavnom okne vyberte obrázok, na ktorý sa má použiť
1 Vindividuálne
vyváženie bielej.
ponuku [View/Zobraziť]  [Tool palette/Paleta
2 sVyberte
nástrojmi].
¿ Zobrazí sa paleta s nástrojmi.
na tlačidlo s číslom individuálneho
3 Kliknite
vyváženia bielej, ktoré sa má použiť.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ Individuálne vyváženie bielej sa použije na všetky vybraté obrázky.
133
Hromadné uloženie ako obrázkov typu JPEG alebo TIFF (hromadné spracovanie)
Môžete hromadne skonvertovať a uložiť upravené obrázky RAW ako univerzálne obrázky
typu JPEG alebo TIFF.
Obrázky sa uložia ako samostatné obrázky, takže obrázky RAW zostanú nezmenené.
4 V dialógovom okne spracovania kliknite na tlačidlo [Exit/Skončiť].
hlavnom okne vyberte viacero obrázkov, ktoré
1 Vchcete
skonvertovať.
ponuku [File/Súbor]  [Batch process/
2 Vyberte
Hromadné spracovanie].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
¿ Zobrazí sa okno [Batch settings/Nastavenia hromadného
spracovania].
3
Úvod/
Obsah
Úprava
obrázkov
Zadajte potrebné nastavenia a kliknite na tlačidlo
[Execute/Vykonať].
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
¿ Zobrazí sa dialógové okno hromadného spracovania a spustí sa
ukladanie.
¿ Keď sa uložia všetky obrázky, v dialógovom okne hromadného
spracovania sa zobrazí tlačidlo [Exit/Skončiť].
O Ak ste vybrali položku [New file name/Nový názov súboru] v časti
[File name/Názov súboru], je potrebné nastaviť položku [Sequence
number/Poradové číslo].
O Pri uložení podľa popisu vyššie sa orezaný obrázok (str. 70) alebo
obrázok, na ktorom boli vymazané nečistoty (str. 85 až str. 89), zmení
na skutočne orezaný obrázok alebo obrázok, na ktorom boli vymazané
nečistoty.
O Túto funkciu môžete použiť aj v okne úprav obrázkov. Skonvertujú
a uložia sa však všetky obrázky v okne (nie iba vybraté).
Určenie
predvolieb
134
Úvod/
Obsah
Uloženie obrázkov s postupom spracovania nie je možné
V okne [Batch settings/Nastavenia hromadného spracovania] nemožno
pri upravených obrázkoch RAW vykonať operácie [Save/Uložiť] alebo
[Save As/Uložiť ako] (str. 93).
Uloženie výsledkov vyvolania alebo úprav pre verziu, ktorú aktuálne
používate
Technológia spracovania vyvolania obrázkov RAW v programe DPP
sa neustále vylepšuje, aby mohol používateľ vykonávať aktuálne
spracovania obrázkov vhodnejším spôsobom.
Znamená to, že pri porovnaní dvoch odlišných verzií programu DPP
sa výsledky spracovania môžu mierne odlišovať aj s rovnakým údajmi
o obrázku RAW alebo sa môžu odlišovať výsledky výrazných úprav
obrazových údajov RAW s pripojeným postupom spracovania.
Keď chcete uložiť výsledky vyvolania alebo úprav verzie, ktorú
momentálne používate, v aktuálnom formáte, odporúčame, aby ste
obrázky skonvertovali a uložili ako obrázky JPEG alebo TIFF.
Praktické hromadné ukladanie
O Počas ukladania môžete pokračovať v práci v inom okne
Pretože funkcia ukladania prebieha nezávisle na pozadí, môžete
počas ukladania pokračovať v práci v inom okne, napríklad v hlavnom
okne alebo v okne ukážky.
O Ak chcete skonvertovať a uložiť všetky obrázky, nevyberajte
obrázok v hlavnom okne
Ak nevykonáte krok 1 a vykonáte krok 2 bez toho, aby ste v hlavnom
okne vybrali obrázok, všetky obrázky zobrazené v hlavnom okne sa
skonvertujú a uložia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
135
Hromadný prenos obrázkov do programu na úpravu obrázkov
Môžete vykonať prenos viacerých obrázkov do programu na úpravu obrázkov. Na rozdiel
od funkcie „Prenos obrázka RAW do programu Photoshop“ (str. 124) prenášate obrázky,
ktoré boli najskôr skonvertované a uložené ako samostatné obrázky, takže prenesený
obrázok sa nevymaže, keď vypnete cieľový softvér. Ako príklad je uvedený program
Adobe Photoshop.
5 Vyberte program Photoshop.
O V dialógovom okne [Open/Otvoriť] vyberte súbor programu
Photoshop alebo odkaz a kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť].
¿ Dialógové okno [Open/Otvoriť] sa zatvorí a položka [Image
transfer settings/Nastavenia prenosu obrázkov] v okne
[Batch settings/Nastavenia hromadného spracovania] sa nastaví
na položku Photoshop.
V hlavnom okne vyberte viacero obrázkov,
ktoré chcete preniesť.
1
Vyberte ponuku [File/Súbor]  [Batch process/
2 Hromadné
spracovanie].
¿ Zobrazí sa okno [Batch settings/Nastavenia hromadného
spracovania].
nastavenia potrebné pre prenos (napríklad
3 Vykonajte
formát súboru).
políčko [Open image using software/
4 Začiarknite
Otvoriť obrázok pomocou softvéru].
6
Kliknite na tlačidlo [Execute/Vykonať].
¿ Zobrazí sa dialógové okno spracovania a spustí sa hromadný
prenos.
¿ Po prenose prvého obrázka sa spustí program Photoshop
a prenesené obrázky sa zobrazia v poradí ich prenosu.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ Zobrazí sa dialógové okno [Open/Otvoriť].
O Ak chcete zmeniť cieľ prenosu na iný softvér, kliknite na tlačidlo
[Browse/Prehľadávať] v položke [Image transfer settings/Nastavenia
prenosu obrázkov], v zobrazenom dialógovom okne [Open/Otvoriť]
vyberte požadovaný softvér a kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť].
O Túto funkciu môžete použiť aj v okne úprav obrázkov. Prenesú sa však
všetky obrázky v okne (nie iba vybraté).
136
Hromadná zmena názvov súborov obrázkov
hlavnom okne vyberte viacero obrázkov, ktorých
1 Vnázvy
súborov chcete zmeniť.
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Start Rename
2 tool/Spustiť
nástroj na premenovanie].
¿ Zobrazí sa okno premenovania.
3
Zadajte potrebné nastavenia a kliknite na tlačidlo
[Execute/Vykonať].
Úvod/
Obsah
Zmena názvov súborov obrázkov podľa poradia v hlavnom okne
Keď zmeníte poradie obrázkov v hlavnom okne, môžete v jednej
operácii zmeniť názvy súborov týchto obrázkov v tom poradí, v akom
boli usporiadané.
1 Zmeňte poradie obrázkov v hlavnom okne .
hlavnom okne vyberte viacero obrázkov, ktorých
2 Vnázvy
súborov chcete zmeniť.
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Start Rename
3 tool/Spustiť
nástroj na premenovanie].
možnosť [Fit to main window/Prispôsobiť
4 Vyberte
hlavnému oknu].
(str. 36)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
¿ Spustí sa spracovanie a názvy súborov sa zmenia.
Zmeny nemožno vykonať, ak došlo k zdvojeniu názvu súboru.
Ak sa v časti [Modified File Name/Zmenený názov súboru] zobrazí
názov súboru červenou farbou, došlo k zdvojeniu názvu súboru.
Zmeny nemožno vykonať, ak došlo k zdvojeniu čo i len jedného názvu
súboru. Zmeňte nastavenia tak, aby k zdvojeniu nedošlo.
O Môžete zmeniť len názov jedného obrázka v hlavnom okne.Kliknite
na požadovanú miniatúru obrázka pravým tlačidlom myši
a v zobrazenej ponuke vyberte možnosť [Rename/Premenovať].
O Nástroj na premenovanie nemožno spustiť z okna [Collection/
Zbierka] (str. 102). Nemôžete tiež zmeniť názov jedného obrázka.
5
Zadajte požadované nastavenia.
6
Kliknite na tlačidlo [Execute/Vykonať].
O Ak chcete kopírovať obrázok, začiarknite políčko [Copy and
Rename/Kopírovať a premenovať].
¿ Názvy súborov sa zmenia a poradie v hlavnom okne sa zachová.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
137
7
Diaľkové snímanie
Úvod/
Obsah
Diaľkové snímanie ................................................. 139
Registrácia vyváženia bielej kliknutím
vo fotoaparáte........................................................... 142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
138
Diaľkové snímanie
Diaľkové snímanie môžete vykonávať pomocou nástroja „EOS Utility“,
ktorý umožňuje komunikáciu s pripojeným fotoaparátom.
Ak chcete využívať diaľkové snímanie, musíte mať v počítači
nainštalovaný nástroj „EOS Utility Ver. 3.x“. Informácie o fotoaparátoch
kompatibilných so softvérom „EOS Utility Ver. 3.x“ nájdete v príručke
„EOS Utility Ver. 3.x Návod na používanie“ (elektronická príručka PDF).
Táto funkcia nie je k dispozícii na fotoaparátoch série EOS M iných než
EOS M50 ani PowerShot.
na tlačidlo [Remote Shooting/Diaľkové
1 Kliknite
snímanie] na paneli s nástrojmi v hlavnom okne.
O Ak chcete uložiť aktuálne vybraný priečinok, vyberte položku
[Current Folder/Aktuálny priečinok].
O Ak chcete na ukladanie obrázkov vytvoriť nový priečinok, vyberte
položku [Use this folder/Použiť tento priečinok], kliknite na
tlačidlo [Select/Vybrať], vyberte cieľ a zadajte názov priečinka
v položke [Destination folder/Priečinok uloženia].
O Po výbere nastavení kliknite na tlačidlo [OK].
¿ Zobrazí sa okno diaľkového snímania.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
¿ Zobrazí sa okno nastavenia diaľkového snímania.
2
V okne Specify Remote Shooting Folder
(Zadať priečinok diaľkového snímania) nastavte
položku [Destination/Cieľ].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
139
Úvod/
Obsah
Položku [File Name/Názov súboru] okna Specify Remote Shooting
Folder (Zadať priečinok diaľkového snímania) môžete zmeniť.
(Ak vyberiete položku [Do not modify/Nemeniť], obrázky sa uložia
s názvom súboru nastaveným vo fotoaparáte.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
1 Kliknutím na tlačidlo [Settings/Nastavenia] zobrazíte okno Set file
name for captured image (Nastaviť názov súboru nasnímaného
obrázka).
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
O Môžete snímať a súčasne kontrolovať obrázok prepnutím okna
na kombinované zobrazenie.
Pripojte fotoaparát a počítač a potom fotoaparát
zapnite.
2 Zo zoznamu vyberte pravidlo určovania názvov súborov obrázkov.
Po kliknutí na tlačidlo [Customize/Prispôsobiť] môžete prispôsobiť
pravidlá určovania názvov súborov.
O V názvoch súborov môžete jednotlivo zmeniť písmená
predpony, počet číslic pre sériové čísla a počiatočné číslo.
O Ak používate dátum snímania v názvoch súborov, v okne
Set file name for captured image (Nastaviť názov súboru
nasnímaného obrázka) môžete určiť formát dátumu (poradie
a štýl pre rok-mesiac-dátum) a oddeľovacie znaky.
3 Po výbere nastavení kliknite na tlačidlo [OK].
¿ Okno Set file name for captured image (Nastaviť názov súboru
nasnímaného obrázka) sa zatvorí.
O Po kliknutí na tlačidlo [Remote Shooting/Diaľkové snímanie]
môžete kliknúť na tlačidlo [
] v pravej dolnej časti hlavného
okna a zobraziť/skryť paletu [Camera Control/Ovládanie
fotoaparátu].
3
4 Kliknite na tlačidlo [Live View/Živý náhľad Live View].
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ Zobrazí sa okno živého náhľadu Live View nástroja „EOS Utility“.
140
Úvod/
Obsah
5 Zadajte požadované nastavenia.
7 Zadajte požadované nastavenia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Podrobné informácie o postupoch nastavení nájdete v dokumente „EOS
Utility Návod na používanie“ (elektronická príručka vo formáte PDF).
6 Kliknite na tlačidlo [Settings/Nastavenia].
Diaľkové
snímanie
O Podrobné informácie o postupoch nastavení nájdete v dokumente „EOS Utility
Návod na používanie“ (elektronická príručka vo formáte PDF).
8 Nasnímajte záber.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
¿ Zobrazí sa okno záberu nástroja „EOS Utility“.
141
Úvod/
Obsah
Registrácia vyváženia bielej kliknutím vo fotoaparáte
Počas diaľkového snímania môžete v pripojenom fotoaparáte zaregistrovať
vyváženie bielej kliknutím. Ak chcete používať túto funkciu, v počítači musí
byť nainštalovaný nástroj EOS Utility verzie 3.4.20 alebo novšej.
Táto funkcia nie je k dispozícii na fotoaparátoch série EOS M iných než
EOS M50 ani PowerShot.
1
Zobrazte nasnímaný obrázok, ktorý chcete použiť
ako predlohu pre vyváženie bielej.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
¿ Zobrazí sa nasnímaný obrázok.
O Nasnímaný obrázok sa uloží do priečinka, ktorý bol vytvorený v kroku 2.
O Obrázky v priečinku uvedenom vyššie sa zobrazia v oblasti zobrazenia miniatúr.
V priečinku uvedenom vyššie môžete tiež vytvoriť podpriečinok na ukladanie
obrázkov. Ak chcete vytvoriť podpriečinok, kliknite na tlačidlo [Create subfolder/
Vytvoriť podpriečinok] v okne diaľkového snímania, zadajte názov [Folder
name/Názov priečinka] na zobrazenej obrazovke a kliknite na tlačidlo [OK].
O Stlačením tlačidla [
] zobrazte okná programu DPP
a nástroja EOS Utility zarovnane.
• Podporované s nástrojom EOS Utility verzie 3.8 alebo novšej.
• Ak používate viacero monitorov, hlavné okno programu DPP a vzdialené
okno nástroja EOS Utility možno zarovnať len na tom istom monitore.
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Táto funkcia podporuje len snímky RAW s príponou „.CR2“ alebo „.CR3“.
2
Vyberte cieľové umiestnenie, kam sa má
zaregistrovať vyváženie bielej kliknutím.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Počas nastavovania ani používania funkcie nezatvárajte softvér „EOS Utility“.
O V prípadoch uvedených nižšie vykonajte snímanie pomocou
nástroja EOS Utility.
• Chcete vykonať automatické zaostrenie pomocou tlačidla
snímania nástoja EOS Utility
• Chcete vykonať sériové snímanie
O Môžete snímať a súčasne porovnávať nasnímaný obrázok
s pripnutým obrázkom po tom, čo pripnete požadovaný obrázok
(str. 21). Tento postup je praktický pri výbere obrázkov.
Diaľkové
snímanie
Určenie
predvolieb
O V rozbaľovacom zozname [Registered to/Zaregistrované v] vyberte
cieľové umiestnenie, v ktorom chcete zaregistrovať vyváženie bielej.
Možnosti v rozbaľovacom zozname závisia od modelu fotoaparátu.
142
Úvod/
Obsah
nasnímanom obrázku vyberte bod, ktorý má
3 Na
slúžiť ako predloha vyváženia bielej, a zaregistrujte
vyváženie bielej vo fotoaparáte.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
O Kliknite na tlačidlo [
] a na obrázku zobrazenom v kroku
č. 1 kliknite myšou na bod, ktorý má byť predlohou pre vyváženie
bielej.
¿ Vyváženie bielej sa zaregistruje v cieľovom umiestnení vybratom
v kroku č. 2 a použije sa na zobrazené obrázky.
O Funkciu ukončite opätovným kliknutím na tlačidlo [
].
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
143
8
Prehrávanie videozáznamov a ukladanie statických záberov
Prehrávanie videozáznamov a ukladanie statických
záberov.................................................................. 145
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
144
Prehrávanie videozáznamov a ukladanie statických záberov
V 64-bitových verziách systému Windows 8.1 alebo novších môžete pomocou programu DPP prehrávať videozáznamy vo formáte MOV alebo MP4
nasnímané pomocou podporovaného fotoaparátu a ukladať statické zábery z videozáznamov ako snímky JPEG alebo TIFF. Ak chcete používať túto
funkciu, v časti [Movie file playback/Prehrávanie súboru videozáznamu] na karte [General Settings/Všeobecné nastavenia] v okne [Preferences/
Predvoľby] musíte vybrať položku [Play with Digital Photo Professional 4/Prehrať pomocou programu Digital Photo Professional 4].
V programe DPP nemôžete upravovať videozáznamy.
1 Dvakrát kliknite na miniatúru videozáznamu v hlavnom okne (zobrazenie miniatúr).
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
¿ Zobrazí sa okno ukážky.
O Ak sa nezobrazí ovládací panel ukážky, vyberte ponuku [Preview/Ukážka]  [Preview control panel/Ovládací panel ukážky].
Určenie
predvolieb
145
Úvod/
Obsah
2 Na jednotlivé operácie použite ovládací panel ukážky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
(4) Zobrazenie času prehrávania
(10) Uloženie ako
statického záberu
(5) Jazdec polohy snímky
(6) Číslo snímky/celkový počet snímok
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
(2) Nasledujúca snímka
(1) Prehrávanie/pozastavenie
(3) Predchádzajúca snímka
(7) Stlmenie/zrušenie stlmenia
(8) Jazdec hlasitosti
(9) Zapnutie/vypnutie zobrazenia tabuľky LUT
(1) Prehrávanie/pozastavenie
Prehrajte alebo pozastavte vybratý videozáznam.
(7) Stlmenie/zrušenie stlmenia
Zapne alebo vypne zvukový výstup.
(2) Nasledujúca snímka
Posuňte sa o jednu snímku dopredu. Keď je prehrávanie
videozáznamu pozastavené, môžete videozáznam
posúvať po jednotlivých snímkach dopredu.
(8) Jazdec hlasitosti
Potiahnutím jazdca doľava alebo doprava upravte
hlasitosť prehrávaného videozáznamu.
(3) Predchádzajúca snímka
Posuňte sa o jednu snímku dozadu. Keď je prehrávanie
videozáznamu pozastavené, môžete videozáznam
posúvať po jednotlivých snímkach dozadu.
(4) Zobrazenie času prehrávania
Zobrazuje čas prehrávania.
(5) Jazdec polohy snímky
Kým sa videozáznam prehráva alebo je pozastavený,
potiahnutím jazdca doľava alebo doprava môžete posunúť
polohu prehrávania.
(6) Číslo snímky/celkový počet snímok
Zobrazuje číslo aktuálnej snímky prehrávaného alebo
zobrazeného videozáznamu a celkový počet snímok.
(9) Zapnutie/vypnutie zobrazenia tabuľky LUT
Povoľuje alebo zakazuje zobrazenie tabuľky LUT pre
videozáznamy nasnímané pomocou určenej funkcie
Canon LOG.
Toto nastavenie možno zmeniť aj počas prehrávania
videozáznamu.
(10) Uloženie ako statického záberu
Umožňuje zaznamenať statický záber aktuálne
zobrazenej snímky videozáznamu.
Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno [Convert and save/
Skonvertovať a uložiť] (str. 94). Určte požadované
nastavenia a kliknutím na tlačidlo [Save/Uložiť] uložte
snímku.
Statický záber nemožno uložiť, kým sa videozáznam
prehráva. Pozastavte videozáznam a potom uložte
statický záber.
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
O Ak sa nezobrazí ovládací panel ukážky, vyberte ponuku [Preview/Ukážka]  [Preview control panel/Ovládací panel ukážky].
146
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
V niektorých podporovaných fotoaparátoch sa pri snímaní
videozáznamu vytvorí súbor „.THM“, ktorý sa uloží spoločne so
súborom videozáznamu. Súbor „.THM“ má rovnaké číslo snímky
ako súbor videozáznamu a sú v ňom zaznamenané informácie
o snímaní. Pri prehrávaní videozáznamu v programe DPP musia
byť súbor videozáznamu a súbor „.THM“ uložené v rovnakom
priečinku.
O Videozáznamy môžete prehrávať aj v nasledujúcich oknách:
• Hlavné okno (kombinované zobrazenie)
• Okno úprav snímky
• Okno snímania na diaľku (kombinované zobrazenie)
• Okno multifunkčnej ukážky
O V predvoľbách môžete zmeniť aplikáciu na prehrávanie
videozáznamov na aplikáciu používanú operačným systémom
počítača alebo na aplikáciu EOS MOVIE Utility. (str. 157)
Informácie o nástroji EOS MOVIE Utility nájdete v návode na
používanie nástroja EOS MOVIE Utility.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
147
9
Používanie režimu HDR PQ
Úvod/
Obsah
Režim HDR PQ ..................................................... 149
Systémové požiadavky na režim HDR PQ ............ 149
Zobrazovanie obrázkov v režime HDR PQ............ 150
Opatrenia pri používaní režimu HDR PQ .............. 152
Ukladanie obrázkov zobrazených v režime
HDR PQ vo formáte JPEG/TIFF............................ 154
Ukladanie obrázkov zobrazovaných v režime
HDR PQ vo formáte HEIF........................................... 155
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
148
Režim HDR PQ
Systémové požiadavky na režim HDR PQ
HDR (High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah) označuje
technológiu, ktorá umožňuje vyjadrenie „širšieho rozsahu jasu“ než pri
bežnom rozsahu. Bežný rozsah jasu sa pri porovnaní s rozsahom HDR
označuje ako SDR (Standard Dynamic Range – štandardný dynamický
rozsah), čo je „rozsah štandardného jasu“.
„PQ“ (Perceptual Quantization – vnemové kvantovanie) v názve tejto
funkcie HDR PQ označuje krivku gama vstupného signálu na
zobrazenie obrázkov HDR. Úroveň jasu má hodnotu až 10 000 cd/m2
a približuje sa ľudským vizuálnym vlastnostiam. Režim HDR PQ
zobrazuje obrázky RAW nasnímané s podporovaným fotoaparátom
v režime HDR PQ (10-bitovom) na displeji HDR kompatibilnom s
normou HDR. (Zobrazené obrázky v skutočnosti závisia od výkonu
monitora.)
Obrázky môžete aj upravovať a ukladať.
Okrem toho program DPP obsahuje funkciu „Vytváranie obrázkov HDR
(s vysokým dynamickým rozsahom)“ (str. 108). Táto funkcia však
predpokladá, že zobrazenie je v bežnom režime SDR, a kombinuje
obrázky so stupňovanou expozíciou (zlúčené obrázky HDR). Tým sa
dosahuje výraz, ktorý využíva širokú škálu gradácie od tmavých po
jasné oblasti a odlišuje sa od režimu HDR PQ.
Systémové požiadavky
Operačný
systém
Windows 10 (verzia 1607 alebo novšia),
Windows 8.1, Windows 7 (všetky 64-bitové verzie)*
Procesor
Core 3,4 GHz série i alebo rýchlejší
RAM (pamäť)
4,0 GB alebo viac pamäte RAM (odporúča sa 8,0 GB
alebo viac)
Obrázky RAW, CRAW a DPRAW nasnímané
fotoaparátom EOS R
Podporované Obrázky RAW a DPRAW nasnímané fotoaparátom
obrázky
EOS 5D Mark IV
Obrázky HEIF uložené v programe DPP
* Keďže režim HDR PQ nemožno zobraziť v systémoch Windows 8.1/7,
obrázky sa zobrazujú v režime SDR podľa vlastností displeja tak, aby
sa čo najviac približovali zobrazeniu v režime HDR PQ.
Systémy s presným zobrazením obrázkov
v režime HDR PQ
Operačný
systém
Windows 10 (64-bitová verzia) verzie 1709 alebo
novšej
Grafické karty: séria NVIDIA GeForce GTX 10,
GPU (grafická architektúra AMD Polaris atď.
karta)
(odporúča sa grafická karta aspoň so 4 GB pamäte)
Displej
Produkty spĺňajúce normy HDR10*
Kábel
HDMI 2.0a/b
* V závislosti od výkonu displeja sa obrázky nemusia zobrazovať
správne.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
32bit V 32-bitových operačných systémoch táto funkcia nie je
k dispozícii.
149
Zobrazovanie obrázkov v režime HDR PQ
V tejto časti je vysvetlené, ako zobrazovať obrázky po splnení
systémových požiadaviek uvedených v časti „Systémy s presným
zobrazením obrázkov v režime HDR PQ“ na predchádzajúcej strane.
Okrem toho musíte v nastaveniach zobrazenia systému Windows zadať
možnosť HDR.
obrázok napríklad v hlavnom okne, otvorte
2 Vyberte
paletu s nástrojmi nastavení a v položke [HDR PQ]
vyberte možnosť [On/Zap].
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Skontrolujte, či je začiarknuté políčko v časti
1 [Preferences/Predvoľby]
 karta [View settings/
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Nastavenia zobrazenia]  [HDR display/Zobrazenie
HDR].
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
O Ak políčko nie je začiarknuté, začiarknite ho, kliknite na tlačidlo
[OK] a reštartujte program DPP.
¿ Obrázok sa zobrazí v režime HDR PQ.
O V režime HDR PQ sa obrázky zobrazujú iba v hlavnom okne,
okne úprav obrázka, okne ukážky, druhých oknách a na
obrazovke kontroly zväčšenia. V ostatných oknách sa obrázky
zobrazujú v režime SDR podľa vlastností displeja tak, aby sa čo
najviac približovali zobrazeniu v režime HDR PQ.
O Pre obrázky zobrazené v režime HDR PQ sa v okne ukážky
a rámčekoch miniatúr zobrazia nasledujúce ikony.
• Rámček miniatúr:
• Okno ukážky (po pripojení k displeju HDR):
• Okno ukážky (po pripojení k displeju SDR, keď má počítač
operačný systém Windows 8.1/7):
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
150
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
O Zobrazenie v režime HDR PQ po pripojení displeja SDR
Obrázky v režime HDR PQ môžete používať aj po pripojení
k displeju SDR.
Po pripojení displeja SDR sa obrázok zobrazuje podľa vlastností
displeja SDR tak, aby sa čo najviac približoval zobrazeniu
v režime HDR PQ na displeji HDR.
Veľký rozdiel v oblastiach, ktoré sa dajú vykresliť na displejoch
HDR a SDR, však vedú k odlišnému dojmu z farieb a gradácií.
O Zobrazenie v režime HDR PQ na počítači s operačným
systémom Windows 8.1/7
Ak má počítač operačný systém Windows 8.1/7, obrázky sa
zobrazujú v režime SDR podľa vlastností displeja tak, aby sa čo
najviac približovali zobrazeniu v režime HDR PQ na displeji HDR.
Veľký rozdiel v oblastiach, ktoré sa dajú vykresliť v režimoch HDR
PQ a SDR, však vedú k odlišnému dojmu z farieb a gradácií.
O Odporúčané prostredia zobrazenia pre zmes obrázkov HDR
PQ a SDR
Na zobrazovanie obrázkov v režime HDR PQ aj SDR sa
odporúča prostredie s viacerými monitormi. Používajte dva
displeje – displej SDR a displej HDR. Na displeji SDR môžete
zobrazovať miniatúry programu DPP, palety s nástrojmi a obrázky
SDR. Pomocou displeja HDR môžete zobrazovať obrázky HDR.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určovanie
predvolieb
151
Opatrenia pri používaní režimu HDR PQ
Položka
Okno rýchlej kontroly (str. 31)
Funkcia zobrazenia
Zobrazenie bodov AF (str. 22)
Zobrazenie čiar mriežky (str. 22)
Paleta s nástrojmi na základnú
úpravu
Úvod/
Obsah
Obmedzenie
Zobrazenie v režime SDR podľa vlastností
displeja tak, aby sa obrázky čo najviac
približovali zobrazeniu v režime HDR PQ
Nemožno zobraziť*
Varovanie pri príliš svetlom/tmavom zábere (str. 23)
Nemožno zobraziť
Zobrazenie vlastností na obrázku ukážky (str. 24)
Nemožno zobraziť*
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) (str. 58)
Nie je k dispozícii
Zmena štýlu Picture Style (str. 49)
K dispozícii sú tieto štýly Picture Style
- [Standard/Štandardný], [Portrait/Portrét],
[Landscape/Krajina], [Fine Detail/Jemné
detaily], [Neutral/Neutrálny], [Faithful/
Verný], [Monochrome/Monochromatický]
Použitie súborov Picture Style (str. 51)
Lineárny (str. 57)
Nie je k dispozícii
Automatická úprava gradácie a luminancie (str. 57)
Paleta s nástrojmi na podrobnú
úpravu
Obmedzenie farebného moiré na obrázkoch (str. 69)
Paleta s nástrojmi na čiastočnú
úpravu
Obmedzenie farebného moiré (str. 83)
Nie je k dispozícii
Nastavenie pracovného farebného priestoru (str. 90)
Nemožno vybrať
Nastavenie veľkosti obrázkov RAW pri otváraní (str. 92)
Nie je k dispozícii
Paleta s nástrojmi nastavení
Nie je k dispozícii
Zlučovanie obrázkov (str. 104)
Nástroje
Generovanie obrázkov HDR (s vysokým dynamickým
rozsahom) (str. 108)
Nie je k dispozícii
Používanie funkcie virtuálnej kontroly farieb (str. 91)
Funkcia simulácie
Nastavenia prispôsobenia farieb (nastavenie farieb monitora)
(str. 161)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Nie je k dispozícii*
* Funkcia je k dispozícii pri používaní monitora SDR.
O Keďže postupy pripojené k obrázkom po nastavení režimu HDR PQ na možnosť On/Zap. a možnosť Off/Vyp. nie sú kompatibilné, jeden postup
nemožno použiť na druhý.
152
Úvod/
Obsah
Prepínaním medzi režimami HDR a SDR vymažete nasledujúce postupy:
Paleta s nástrojmi na základnú
úpravu
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)/Lineárny/Picture Style*/Úprava
charakteristiky gama
Paleta s nástrojmi na úpravu tónu
Úprava tónovej krivky (RGB), jas, kontrast
Paleta s nástrojmi nastavení
Pracovný farebný priestor, veľkosť pri otváraní obrázkov RAW
Paleta s nástrojmi na úpravu farby
Úprava odtieňa a sýtosti celého obrázka, úpravy farieb pre konkrétne rozsahy
Paleta s nástrojmi na podrobnú
úpravu
Obmedzenie farebného moiré
Paleta s nástrojmi na čiastočnú
úpravu
Paleta s nástrojmi na vymazanie
prachových škvŕn/kopírovanie
vzorky
Čiastočné úpravy a obmedzenie farebného moiré
Vzorka
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn
* Postup spracovania sa vymaže v prípade, že bol nastavený iný štýl Picture Style než [Standard/Štandardný], [Portrait/Portrét], [Landscape/Krajina],
[Fine Detail/Jemné detaily], [Neutral/Neutrálny], [Faithful/Verný] alebo [Monochrome/Monochromatický].
Zlepšenie kvality snímok v režime HDR PQ bolo uvedené vo verzii Digital Photo Professional 4.10.40. Ak chcete naďalej používať výsledky
predchádzajúcich úprav, začiarknite políčko [HDR PQ image quality settings*/Nastavenia kvality snímok HDR PQ*] na karte [Image Processing 2/
Spracovanie snímok 2] v okne [Preferences/Predvoľby].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
153
Ukladanie obrázkov zobrazených v režime HDR PQ vo formáte JPEG/TIFF
Výsledky úprav obrázkov zobrazených v režime HDR PQ môžete uložiť
rovnakým spôsobom ako obrázky SDR.
O Informácie o ukladaní obrázkov nájdete v časti „Uloženie výsledkov
úprav“ (str. 93).
O Ak obrázok zobrazený v režime HDR PQ uložíte ako samostatný
obrázok (obrázok JPEG alebo TIFF), uloží sa ako obrázok SDR.
Obrázok sa spracuje tak, aby sa čo najviac približoval zobrazeniu
v režime HDR PQ na displeji HDR. Veľký rozdiel v oblastiach, ktoré
sa dajú vykresliť v režimoch HDR PQ a SDR, však vedú k odlišnému
dojmu z farieb a gradácií.
O Informácie o ukladaní obrázkov vo formáte HEIF nájdete v časti
„Ukladanie obrázkov zobrazovaných v režime HDR PQ vo formáte
HEIF“ (str. 155).
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Ak obrázok zobrazený v režime HDR PQ uložíte ako samostatný
obrázok (obrázok JPEG alebo TIFF), všetky pracovné farebné
priestory uložených obrázkov sa pevne nastavia na režim sRGB.
154
Ukladanie obrázkov zobrazovaných v režime HDR PQ vo formáte HEIF
Obrázky zobrazované v režime HDR PQ možno uložiť vo formáte HEIF
(prípona .heic), iba ak je nainštalovaný kodek Canon HEVC. HEIF je
skratka formátu High Efficiency Image File. Ak ukladáte vo formáte
HEIF, môžete ukladať obrázky so zachovaním širokého dynamického
rozsahu HDR PQ.
O Kodek Canon HEVC možno prevziať z webovej lokality spoločnosti
Canon.
O Informácie o ukladaní obrázkov nájdete v častiach „Uloženie
výsledkov úprav“  „Uloženie ako samostatného obrázka“ (str. 92).
Keď v kroku č. 3 vyberáte typ obrázka, vyberte v ponuke [Save as
type/Uložiť ako typ] položku [HEIF (*.HEIC)] a uložte obrázok.
O Pri ukladaní vo formáte HEIF nemôžete vybrať kvalitu snímky ani
mieru kompresie.
O Pre obrázky HEIF môžete používať príkazy [Save/Uložiť], [Save As/
Uložiť ako], [Convert and save/Skonvertovať a uložiť ] alebo [Batch
process/Hromadné spracovanie].
O Obrázok HEIF môžete uložiť ako obrázok JPEG alebo TIFF. (Uloží sa
ako obrázok SDR.)
Obrázok sa spracuje tak, aby sa čo najviac približoval zobrazeniu
v režime HDR PQ na obrazovke HDR. Výsledkom veľkých rozdielov
v oblastiach, ktoré možno vykresliť v režimoch HDR PQ a SDR,
je odlišný výraz farieb a gradácie.
Informácie o ukladaní obrázkov vo formáte JPEG alebo TIFF nájdete
v časti „Uloženie výsledkov úprav“ (str. 92).
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
O Keď sa obrázok HEIF uloží vo formáte JPEG alebo TIFF, všetky
pracovné farebné priestory uložených obrázkov sa nastavia na
sRGB.
O Súbory HEIF vytvorené iným softvérom než programom DPP nie
sú kompatibilné so súbormi HEIF uloženými v programe DPP
(v oboch prípadoch majú príponu.heic). V programe DPP možno
načítať len súbory HEIF uložené v programe DPP.
O Obrázky uložené vo formáte HEIF nemožno tlačiť pomocou
softvéru Print Studio Pro pre atramentové tlačiarne Canon.
Určenie
predvolieb
155
10 Určenie predvolieb
Úvod/
Obsah
Určenie predvolieb................................................. 157
General settings (Všeobecné nastavenia)................ 157
Spracovanie obrázkov .............................................. 158
Color management (Správa farieb) .......................... 160
View settings (Nastavenia zobrazenia) .................... 161
Properties Display Settings (Nastavenia zobrazenia
vlastností) ................................................................. 162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
156
Určenie predvolieb
V okne [Preferences/Predvoľby] môžete zmeniť rozličné funkcie
programu DPP. Skontrolujte obsah jednotlivých okien a vykonajte
nastavenie.
Pozrite si detailné vysvetlenia (ak sú k dispozícii) a jednotlivé okná.
1
Úvod/
Obsah
General Settings (Všeobecné nastavenia)
Môžete určiť priečinok, ktorý sa otvorí pri spustení programu DPP,
ukladanie postupov spracovania atď.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Preferences/
Predvoľby].
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
 Zobrazí sa okno [Preferences/Predvoľby].
požadovanú kartu, vykonajte nastavenia
2 Vyberte
a kliknite na tlačidlo [OK].
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
 Movie file playback (Prehrávanie súboru videozáznamu)
Vyberte aplikáciu používanú na prehrávanie súborov videozáznamov.
Videozáznamy, ktoré nemožno prehrávať v programe DPP ani nástroji
EOS MOVIE Utility, sa prehrávajú pomocou aplikácie na prehrávanie
videozáznamov určenej v nastaveniach operačného systému počítača.
Informácie o nástroji EOS MOVIE Utility nájdete v návode na
používanie nástroja EOS MOVIE Utility.
 Ak ste zmenili aplikáciu na prehrávanie videozáznamov
na EOS MOVIE Utility a prehrávanie sa po spustení aplikácie
EOS MOVIE Utility nespustí, skontrolujte kompatibilné modely v návode na
používanie aplikácie EOS MOVIE Utility.
 Ak je aplikácia na prehrávanie videozáznamov zadaná v nastaveniach
operačného systému nastavená na aplikáciu EOS MOVIE Utility, súbory
MOV a MP4 nasnímané pomocou modelov, ktoré nie sú kompatibilné
s aplikáciou EOS MOVIE Utility, sa neprehrajú. Skontrolujte nastavenia
operačného systému a zmeňte aplikáciu na prehrávanie videozáznamov.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
157
Úvod/
Obsah
O Default value of output resolution (Predvolená hodnota výstupného rozlíšenia)
Keď ukladáte obrázky JPEG alebo TIFF vytvorené prekonvertovaním obrázkov
RAW (str. 93, str. 134), môžete nastaviť rozlíšenie obrázkov JPEG alebo TIFF
O Dočasne uložené súbory
Môžete odstrániť dočasne uložené súbory, ktoré boli vytvorené,
a zlepšiť rýchlosť spracovávania, môžete zmeniť cieľové umiestnenia
ukladania súborov alebo nastaviť obmedzenie využitia disku. Všetky
zmeny, ktoré urobíte, sa použijú, keď znova spustíte program DPP.
O Tlačidlo [Delete/Odstrániť]: Kliknutím na tlačidlo [Delete/
Odstrániť] odstránite dočasne
uložené súbory.
O [Maximum available on disk/
Maximálne miesto dostupné
na disku]:
Nastavuje sa pomocou posúvača
(rozsah nastavenia: 0 až 32 GB).
Keď využitie miesta dosiahne limit,
súbory sa vymažú, pričom sa začne
od najstaršieho.
O [Destination/
Cieľové umiestnenie]:
Kliknite na tlačidlo [Browse/
Prehľadávať], aby ste zmenili cieľové
umiestnenie ukladania v dialógovom
okne, ktoré sa zobrazí.
O Tlačidlo [Reset/Vynulovať]: Kliknutím na tlačidlo [Reset/
Vynulovať] vrátite všetky zmeny na
pôvodné nastavenia.
32bit V 32-bitových operačných systémoch je možné odstraňovať
iba dočasne uložené súbory.
Spracovanie obrázkov
Môžete určiť nastavenia na spracovanie obrázkov v programe DPP.
Image Processing 1 (Spracovanie obrázkov 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
O JPEG image quality (Kvalita obrázka JPEG)
[Remove block noise and mosquito noise/Odstránenie blokového šumu
a šumu typu „mosquito“]
O Kvalitu obrázka JPEG môžete zlepšiť znížením špecifického šumu
obrázkov JPEG.
Toto nastavenie je účinné aj pri skonvertovaní obrázkov RAW na
obrázky JPEG a ich uložení (str. 93, str. 134) a pri obrázkoch JPEG,
ktoré boli uložené pod iným názvom. Čím je vyššia kompresia obrázka
JPEG, tým je účinok výraznejší. Keď je kompresný pomer nízky,
účinok zníženia šumu nemusí byť pozorovateľný.
O Modified Picture Style settings (Zmenené nastavenia štýlu
Picture Style)
Ak začiarknete toto políčko, nastavenia hodnôt pre možnosti
[Color tone/Farebný tón], [Color saturation/Sýtosť farieb], [Contrast/
Kontrast], [Unsharp mask/Maska rozostrenia], [Sharpness/Ostrosť]
a ďalšie možnosti sa zachovajú pre každý štýl Picture Style.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
158
Úvod/
Obsah
O Noise reduction defaults (Predvolené nastavenia redukcie šumu)
Vopred môžete nastaviť predvolenú hodnotu úrovne redukcie šumu.
Podporované sú iba obrázky RAW.
O Keď je vybratá možnosť [Apply camera settings/Použiť
nastavenia fotoaparátu], môžete vopred nastaviť úroveň redukcie
šumu, ktorá je vhodná pre nastavenia fotoaparátu ako predvolené
nastavenie.
O Keď vyberiete položku [Set as defaults/Nastaviť ako predvolené],
môžete vopred nastaviť uprednostňované predvolené nastavenie
úrovne redukcie šumu.
Image Processing 2 (Spracovanie obrázkov 2)
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Pri obrázkoch bez pripojeného postupu spracovania sa použije toto
predvolené nastavenie úrovne redukcie šumu. Ak ste zmenili
nastavenia, použijú sa na obrázky ako predvolená úroveň redukcie
šumu, keď znova spustíte program DPP.
V prípade obrázkov s pripojeným postupom spracovania zostane
zachovaná úroveň šumu uvedená v postupe spracovania a predvolené
nastavenie úrovne redukcie šumu sa nepoužije.
O Sharpness defaults (Predvolené nastavenia ostrosti)
Vopred môžete nastaviť predvolenú hodnotu ostrosti. Podporované sú
iba obrázky RAW.
O Keď vyberiete položku [Apply camera settings/Použiť nastavenia
fotoaparátu], môžete vopred nastaviť ostrosť, ktorá je vhodná pre
nastavenia fotoaparátu ako predvolené nastavenie.
O Keď vyberiete položku [Set as defaults/Nastaviť ako predvolené],
môžete vopred nastaviť uprednostňované predvolené nastavenia
ostrosti a masky rozostrenia.
Pri obrázkoch bez pripojeného postupu spracovania sa použijú tieto
predvolené nastavenia ostrosti a masky rozostrenia. Ak ste zmenili
nastavenia, použijú sa na obrázky ako predvolená úroveň ostrosti,
keď znova spustíte program DPP.
V prípade obrázkov s pripojeným postupom spracovania zostane
zachovaná úroveň ostrosti uvedená v postupe spracovania
a predvolené nastavenia ostrosti a masky rozostrenia sa nepoužijú.
32bit V 32-bitových operačných systémoch sa ponuka
[Preview image settings/Ukážka nastavení obrázka] nezobrazí.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
O Quick check window settings (Nastavenia okna na rýchlu
kontrolu)
Môžete zadať nastavenia zobrazenia obrázkov pre okno na rýchlu
kontrolu. Vybratím možnosti [Show image with recipe applied/Zobraziť
obrázok s použitým postupom spracovania] sa obrázky s priloženým
postupom spracovania zobrazia s použitým postupom spracovania.
Všetky zmeny, ktoré urobíte, sa použijú, keď znova spustíte
program DPP.
O Graphic processor settings (Nastavenia grafického procesora)
Ak začiarknete možnosť [Use graphics processor for image processing/
Na spracovanie obrázkov používať grafický procesor], bude sa používať
grafický procesor, aby bolo možné rýchlejšie zobrazenie ukážky.
Procesor počítača spracováva zvyčajným spôsobom úlohy konverzie
a ukladania, ako aj tlačové úlohy. Nastavenia sa použijú pri ďalšom
spustení programu DPP.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
159
Úvod/
Obsah
 Ak chcete používať túto funkciu, je potrebný grafický procesor
NVIDIA CUDA GPU* (Compute Capability 2.0 alebo novší),
ktorý má aspoň 1,0 GB videopamäte. Okrem toho musí byť
nainštalovaný najnovší ovládač grafického procesora
NVIDIA GPU.
* GPU je skratka výrazu „Graphics Processing Unit
(grafický procesor)“.
Začiarkavacie políčko [Use graphics processor for image
processing/Na spracovanie obrázkov používať grafický procesor]
je k dispozícii iba vtedy, keď je nainštalovaný grafický procesor,
ktorý túto funkciu podporuje.
 Ak operačný systém alebo iný aplikačný softvér využíva grafický
procesor, spracovanie pomocou grafického procesora nemusí byť
za niektorých okolností možné. V takom prípade sa
o spracovanie zvyčajným spôsobom postará procesor počítača.
 Predvolená veľkosť pri otváraní snímok RAW
Platí to len pre snímky RAW s príponou „.CR3“, ktoré sa zhotovili
pomocou nastavenia [
] vybratého vo fotoaparáte.
Slúži na určenie predvolených veľkostí pri otváraní snímok RAW
v programe DPP.
Predvolená veľkosť sa nastaví aj pri konvertovaní snímok RAW a ich
ukladaní ako snímok JPEG alebo TIFF.
Nastavenia sa použijú pri nasledujúcom spustení programu DPP.
 Nastavenia kvality snímok HDR PQ
Zlepšenie kvality snímok v režime HDR PQ bolo uvedené vo verzii
Digital Photo Professional 4.10.40. Ak chcete naďalej používať výsledky
predchádzajúcich úprav, začiarknite políčko [HDR PQ image quality
settings*/Nastavenia kvality snímok HDR PQ*].
Color Management (Správa farieb)
Môžete určiť nastavenia týkajúce sa správy farieb, napríklad nastavenia
pracovného farebného priestoru, podmienky pre prispôsobenie farieb
a pod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
 Default settings of Work color space (Predvolené nastavenia
pracovného farebného priestoru)
Môžete vybrať jedno z piatich nastavení farebného priestoru (str. 168),
ktoré sa predvolene použije pre obrázky RAW. Nastavený farebný
priestor sa použije ako farebný priestor pri skonvertovaní a uložení
obrázka RAW (str. 93, str. 134) alebo pri jeho tlači (str. 127 až str. 130).
 Ak zmeníte farebný priestor a reštartujete program DPP, nastavený
farebný priestor sa použije ako predvolený farebný priestor.
 Farebný priestor, ktorý je nastavený pre obrázok, môžete
skontrolovať v ktoromkoľvek okne okrem okna rýchlej kontroly.
 Ak začiarknete položku [Use shooting color space as work color
space/Použiť farebný priestor snímania ako pracovný farebný
priestor], ako pracovný farebný priestor sa nastaví farebný priestor,
ktorý bol v čase nasnímania obrázka nastavený vo fotoaparáte.
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
160
Úvod/
Obsah
Zmeny sa nepoužijú na upravený obrázok
Ani pri zmene predvoleného nastavenia sa nové predvolené nastavenie
nepoužije na už upravené obrázky (t. j. upravené pomocou palety s nástrojmi,
orezané alebo zbavené nečistôt). Tieto nastavenia zmeňte osobitne.
View Settings (Nastavenia zobrazenia)
Môžete nastaviť rozloženie zobrazenia obrazovky.
Zobrazenie
obrázkov
Môžete nastaviť farebný priestor, ktorý sa líši od predvoleného
nastavenia, pre jednotlivé obrázky (str. 90).
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
 Color matching settings (Nastavenia prispôsobenia farieb)
(nastavenie farieb monitora)
Keď je pre monitor, ktorý používate, k dispozícii profil (str. 167), jeho nastavením
môžete dosiahnuť zobrazenie obrázka vo vernejších farbách.
 Ak vyberiete položku [Use the OS settings/Použiť nastavenia operačného
systému], farebný profil nastavený v systéme Windows sa použije aj
v programe DPP. Ak používate viac monitorov, v programe DPP sa použije
profil nastavený pre každý monitor.
 Vyberte položku [Monitor profile/Profil monitora] a kliknite na tlačidlo
[Browse/Prehľadávať]. V zobrazenom dialógovom okne môžete vybrať
požadovaný profil monitora.
Presné stanovenie farieb pomocou snímača farieb monitora
od iného výrobcu
Ak použijete profil vytvorený pomocou snímača farieb monitora od iného
výrobcu, obrázky možno zobraziť v ešte presnejších farbách.
 Printing profile (Profil tlače) (nastavenie farieb tlačiarne)
Keď k tlačiarni, ktorú používate na tlač obrázkov, nie je pripojený profil, môžete
nastavením profilu v programe DPP vytlačiť obrázok a simulovať farby
zobrazené na obrazovke.
Ak v programe DPP určíte profil na tlač, vypnite funkciu úpravy
farieb v ovládači tlačiarne. Ak túto funkciu ponecháte zapnutú,
farby vytlačeného obrázka sa môžu líšiť od farieb zobrazených na
obrazovke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
 Thumbnail order (Poradie miniatúr)
Zvoľte predvolené usporiadanie obrázkov v hlavnom okne a zachovanie
poradia preusporiadaných obrázkov. Ak začiarknete toto políčko,
poradie usporiadaných obrázkov sa zachová aj po vybratí iného
priečinka (str. 36).
 Obnova používateľského rozhrania
Môžete obnoviť nastavenia používateľského rozhrania.
Vyberte jeden z dvoch typov obnovy.
Ak začiarknete políčko [Restore defaults at startup/Obnoviť predvolené
nastavenia pri spustení], obnovia sa pôvodné nastavenia pri ďalšom
spustení programu DPP. Pri nasledujúcom spustení sa tiež odstráni
označenie z tohto začiarkavacieho políčka.
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
161
Úvod/
Obsah
Properties Display Settings
(Nastavenia zobrazenia vlastností)
Môžete vybrať nastavenia pre informácie o snímaní a postupe
spracovania, ktoré sa zobrazia s miniatúrami a v okne ukážky.
O Vlastnosti na zobrazenie
Môžete vybrať podrobné nastavenia položiek [Display settings for thumbnails
with info/Nastavenia zobrazenia pre miniatúry s informáciami], [Display settings
for thumbnail list/Nastavenia zobrazenia pre zoznam miniatúr] a [Display
settings for preview properties/Nastavenia zobrazenia pre vlastnosti ukážky].
Položky, ktoré možno vybrať, sa zobrazujú v zozname naľavo
a skutočne zobrazené položky sa zobrazujú v zozname napravo.
Položky vyberajte pomocou tlačidiel [Add >>/Pridať >>] a [<< Remove/
<< Odstrániť]. Poradie zobrazenia môžete zmeniť pomocou tlačidiel
[Move Up/Presunúť nahor] a [Move Down/Presunúť nadol].
V závislosti od kombinácie okna, okna ukážky alebo veľkosti
miniatúr sa nemusia zobraziť všetky položky vlastností.
Survey (Prieskum)
Môžete zmeniť nastavenia odosielania prieskumu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
O Nastavenia zobrazenia
Môžete zadať informácie, ktoré sa zobrazia na miniatúrach alebo
ukážkach.
Ak je začiarknuté políčko [Show Av/Tv/ISO on thumbnails/Zobraziť na
miniatúrach Av/Tv/ISO] a je nastavená veľkosť miniatúr 3 alebo väčšia,
na miniatúrach sa zobrazia informácie o hodnotách Av/Tv/ISO.
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
O Písmo vlastností ukážky
Môžete vybrať písmo informácií zobrazených v okne ukážky.
O Kliknite na tlačidlo [Change settings/Zmeniť nastavenia]
a zmeňte nastavenia v zobrazenom dialógovom okne.
162
Referencie
Úvod/
Obsah
Riešenie problémov............................................... 164
Odstránenie softvéru (odinštalovanie)................... 165
Informácie v ráme obrázka v hlavnom okne
a v okne úprav obrázka ......................................... 166
Glosár .................................................................... 167
Register ................................................................. 169
Čo je tento návod na používanie.................... 173
Ochranné známky .......................................... 173
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
163
Riešenie problémov
Ak program DPP nepracuje správne, pozrite si body uvedené nižšie.
Nepodarilo sa správne dokončiť inštaláciu
O Vyberte používateľské nastavenie s prístupovým oprávnením správcu
([Computer administrator/Správca počítača], [Administrator/Správca]
a pod.). Softvér sa nedá nainštalovať, ak je vybraté používateľské
nastavenie s oprávnením iným ako správca. Podrobné informácie
o výbere používateľských nastavení s oprávnením správcu nájdete
v návode na používanie počítača.
Program DPP nepracuje
O Program DPP nepracuje správne na počítači, ktorý nespĺňa
systémové požiadavky. Používajte program DPP na počítači,
ktorý vyhovuje systémovým požiadavkám programu (str. 3).
O Aj v prípade, že počítač má kapacitu pamäte RAM zodpovedajúcu
systémovým požiadavkám (str. 3), ak sú spolu s programom DPP
spustené aj iné aplikácie, množstvo pamäte RAM nemusí byť
dostatočné. Ukončite všetky aplikácie okrem programu DPP.
Čítačka pamäťových kariet nerozpoznala kartu SD
O V závislosti od použitej čítačky pamäťových kariet a operačného
systému v počítači sa niektoré karty typu SDXC nemusia správne
rozpoznať. V takom prípade pripojte fotoaparát k počítaču pomocou
dodaného prepojovacieho kábla a preneste obrázky do počítača
pomocou nástroja EOS Utility.
Obrázky sa nezobrazujú správne
O Obrázky, ktoré program DPP nepodporuje, sa nezobrazia. (Miniatúry obrázkov
sa zobrazujú ako [?].) Keď sa na 32-bitovej verzii počítača zistí viac obrázkov,
než je maximálny počet, ktorý možno zobraziť, obrázky presahujúce maximálny
počet sa nezobrazia. (Miniatúry obrázkov sa zobrazujú ako [?].) Existujú
rôzne typy obrázkov JPEG a TIFF, pričom obrázky JPEG iné ako obrázky
kompatibilné so štandardom Exif 2.2, 2.21 alebo 2.3 a obrázky TIFF iné ako
obrázky kompatibilné so štandardom Exif sa nemusia zobraziť správne (str. 4).
Úvod/
Obsah
Postup spracovania nebolo možné prilepiť (použiť)
na iný obrázok
O Keďže postupy nie sú kompatibilné medzi obrázkami RAW a JPEG
alebo TIFF, jeden postup nemožno použiť na druhý.
Pri prezeraní obrázka v inom programe sa farby
zdajú byť nevýrazné
O Ak sa obrázok RAW, ktorého farebný priestor je iný ako sRGB,
prekonvertuje a uloží ako obrázok JPEG alebo TIFF (str. 90, str. 160),
farby budú nevýrazné, ak ho zobrazíte v softvéri, ktorý je kompatibilný len
s farebným priestorom sRGB. V takom prípade nastavte farebný priestor
obrázka RAW na sRGB, znova ho prekonvertujte a uložte ako obrázok
JPEG alebo TIFF a potom zobrazte tento obrázok.
O Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
(str. 58) je funkcia kompatibilná s fotoaparátmi vybavenými funkciou
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia).
Úpravy vykonané pomocou funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia) nemožno použiť pre obrázky RAW
nasnímané pomocou fotoaparátov, ktoré nie sú kompatibilné s touto funkciou.
Farby obrázka zobrazeného na obrazovke a farby
vytlačeného obrázka sa nezhodujú
O Ak farby monitora, na ktorom sa obrázok zobrazuje, nie sú správne
nastavené alebo ak nebol nastavený profil tlačiarne, na ktorej sa obrázok
tlačí, farby obrázka zobrazeného na obrazovke a farby vytlačenej fotografie
sa môžu výrazne líšiť. Ak sú farby monitora, na ktorom sa obrázok
zobrazuje, správne nastavené a profil tlačiarne je správne nastavený
(str. 161), možno dosiahnuť lepšiu zhodu medzi farbami vytlačenej
fotografie a farbami obrázka zobrazeného na obrazovke. Ak používate
tlačiareň Canon, profily tlačiarne sa nastavia automaticky, takže na
zaistenie lepšej zhody farieb stačí nastaviť farby na monitore.
Hromadnú tlač veľkého počtu obrázkov nie je
možné vykonať
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
O Ak sa vykonáva hromadná tlač veľkého počtu obrázkov, tlač sa môže
zastaviť pred dokončením alebo sa obrázky nemusia vytlačiť. Znížte
počet obrázkov, ktoré chcete vytlačiť, alebo zväčšite množstvo pamäte
vášho počítača.
164
Odstránenie softvéru (odinštalovanie)
O Pred odinštalovaním softvéru ukončite všetky aplikácie.
O Pri odinštalovaní softvéru sa prihláste pomocou konta s oprávnením
správcu.
O Softvér odinštalujte podľa postupu na odinštalovanie softvéru
príslušného operačného systému.
O Po každom odinštalovaní softvéru počítač reštartujte. Zabránite
zlyhaniu počítača. Opakované inštalovanie softvéru bez
predchádzajúceho reštartovania počítača môže spôsobiť zlyhanie
počítača.
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
165
Informácie v ráme obrázka v hlavnom okne a v okne úprav obrázka (str. 13, str. 100)
Rámec orezania*2 (str. 70)
Úvod/
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Značka (str. 33, str. 34) Značka nastavenia pripnutej snímky (str. 21)
Značka postupu spracovania
Značka zobrazenia
viacerých snímok (str. 22)
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Typ snímky*1
Značka hodnotenia (str. 33,
str. 34)
Značka digitálnej optimalizácie
objektívu (str. 78)
Názov súboru
Značka
GPS*3
Značka korekcie
aberácie objektívu
(str. 74)
Informácie
o snímaní
Značka neuloženého obsahu úprav
*1 Zobrazuje sa na snímkach RAW+JPEG, ktoré sa
zobrazujú ako jednotlivé snímky (str. 15).
[
] sa zobrazuje na snímkach RAW.
[
] sa zobrazuje na snímkach Dual Pixel RAW.
*2 Keď sú k snímke zhotovenej pomocou ľubovoľného
podporovaného fotoaparátu iného než EOS 5D Mark II
pripojené informácie o pomere strán, snímka sa
zobrazí ako orezaná.
*3 Zobrazuje sa na snímkach zhotovených
pomocou fotoaparátu Canon, ktorý je
kompatibilný s funkciou GPS.
4
* Ukazuje, že videozáznam je rozdelený, a zahŕňa
aj iné videozáznamy zobrazené na miniatúre.
Môžu sa zobrazovať nasledujúce ikony:
: žiadny finálny videozáznam
: žiadny pôvodný ani finálny videozáznam
: žiadny pôvodný videozáznam
: prítomné sú všetky rozdelené videozáznamy
Značka rozdeleného
videozáznamu*4
Ak nie je možná úprava, v ráme so
snímkou sa zobrazí ikona [
].
Videozáznamy prehrávané
pomocou iného softvéru než DPP
sa zobrazujú s ikonou [
] na
obrázku miniatúry.
Informácie o ikonách
zobrazovaných v režime HDR PQ
nájdete v časti „Zobrazovanie
obrázkov v režime HDR PQ“
(str. 150).
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
166
Glosár
Úvod/
Obsah
Obrázok RAW
Počet bitov
Obrázky RAW nasnímané fotoaparátom EOS sa zaznamenávajú
v nekomprimovanom 14-bitovom alebo 12-bitovom formáte.
Pretože obrázky RAW sú špeciálne obrázky v nespracovanom stave, na ich
zobrazenie potrebujete softvér s funkciami na ich spracovanie, t. j. „vyvolanie“,
napríklad program DPP. Výhodou „nevyvolaných“ obrázkov RAW je to, že na
nich môžete vykonávať rozličné úpravy takmer bez akéhokoľvek narušenia
obrázka.
* „RAW“ znamená „v pôvodnom stave“ alebo „bez spracovania alebo úprav“.
Binárna jednotka rozsahu informácií o farbe v obrázku. Číslo označuje
počet bitov na jeden pixel.
Čím je počet bitov vyšší, tým je vyšší počet farieb a ich prechody sú
plynulejšie. Jednobitový obrázok je čiernobiely.
Obrázok JPEG
Predstavuje najbežnejší obrázok v komprimovanom 8-bitovom formáte so
stratovou kompresiou.
Jeho výhodou je to, že pri uložení s vysokou mierou kompresie možno
dosiahnuť malú veľkosť súboru aj pri vysokom počte pixelov. Pretože počas
ukladania a kompresie sa časť údajov odstráni na dosiahnutie malej veľkosti
súboru, pri každej úprave alebo uložení obrázka sa jeho kvalita zníži.
V programe DPP sa aj pri opakovaných úpravách/ukladaní menia len údaje
o postupe spracovania, pričom nenastáva prepisovanie alebo kompresia, takže
kvalita pôvodného obrázka sa neznižuje.
* Skratka JPEG znamená „Joint Photographic Experts Group“.
Obrázok TIFF
Obrázok vo forme bitovej mapy zaznamenaný v 8-bitovom/16-bitovom
nekomprimovanom formáte.
Pretože obrázky TIFF sú v nekomprimovanom formáte, sú vhodné na ukladanie
obrázkov pri zachovaní vysokej kvality pôvodného obrázka.
* Skratka TIFF znamená „Tagged Image File Format“.
Postup spracovania
„Informácie o podmienkach spracovania obrázka“ pre obrázky RAW,
ktoré je možné upravovať v programe DPP, sa označujú ako „postup
spracovania“ (recipe).
Okrem toho možno v programe DPP upravovať obrázky JPEG a TIFF
pomocou postupov spracovania rovnako ako pri obrázkoch RAW.
Systém na správu farieb (prispôsobenie farieb)
Digitálne fotoaparáty, ktoré obrázky snímajú, monitory, ktoré ich
zobrazujú, a tlačiarne, ktoré ich tlačia, používajú rozličné spôsoby na
vytváranie farieb. Z tohto dôvodu môže dochádzať k rozdielom medzi
farbou obrázka zobrazeného na monitore v porovnaní s farbou
vytlačeného obrázka.
Systém na správu farieb slúži na riadenie farieb s cieľom dosiahnuť ich
väčšiu zhodu. V programe DPP môžete dosiahnuť presnejšiu zhodu
farieb medzi rozličnými zariadeniami prostredníctvom profilov ICC.
Profily ICC
Profily ICC sú súbory, ktoré obsahujú informácie o farbách, napríklad
charakteristiky farieb a farebný priestor pre rozličné zariadenia, pričom
ich určuje organizácia ICC (International Color Consortium). Väčšinu
zariadení, ktoré používame na zobrazovanie obrázkov, napríklad
monitor alebo tlačiareň, ktorú používame na ich tlač, možno riadiť
pomocou profilov ICC (správa farieb), pričom možno dosiahnuť vyššiu
zhodu farieb medzi rozličnými zariadeniami.
Program DPP podporuje správu farieb, ktorá využíva profily ICC.
Tónová krivka
Tónová krivka zobrazuje hodnoty pred úpravou (vstupné) na vodorovnej
osi grafu a po úprave (výstupné) na jeho zvislej osi. Pretože pred
uskutočnením úpravy sú hodnoty pred a po úprave rovnaké, tónová
krivka sa zobrazuje ako priamka z ľavého dolného rohu do pravého
horného rohu. Jej úpravou možno podrobne upraviť jas, kontrast a farbu
obrázka. Čím viac vpravo sa posúvate na vodorovnej osi alebo čím
vyššie sa posúvate na zvislej osi, tým je nastavená hodnota kladnejšia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
167
Úvod/
Obsah
Farebný priestor
Profily simulácie CMYK
Farebný priestor predstavuje rozsah reprodukovateľných farieb (charakteristika
rozsahu farieb). Program DPP podporuje nasledujúcich päť typov farebného
priestoru.
sRGB:
Štandardný farebný priestor pre systém Windows.
Všeobecne používaný ako štandardný farebný priestor
pre monitory, digitálne fotoaparáty a skenery.
Adobe RGB:
Farebný priestor so širším rozsahom ako sRGB. Používa
sa hlavne pri komerčnej tlači.
Apple RGB:
Štandardný farebný priestor pre systém Macintosh.
Farebný priestor s mierne širším rozsahom ako sRGB.
ColorMatch RGB:
Farebný priestor s mierne širším rozsahom ako sRGB.
Používa sa hlavne pri komerčnej tlači.
Wide Gamut RGB: Farebný priestor so širším rozsahom ako Adobe RGB.
Pozrite si oblasť farieb každého farebného priestoru v nasledovnom grafe farieb.
Profil, ktorý simuluje farby pri tlači v prostredí CMYK (tlačiarenský stroj a pod.).
V programe DPP môžete na simuláciu farieb použiť štyri typy profilov.
Euro Standard:
Profil, ktorý sa bežne používa na tlač kníh
v Európe, vhodný na simuláciu štandardnej
európskej tlače.
JMPA:
Profil, ktorý sa bežne používa na tlač kníh a pod.
v Japonsku, vhodný na simuláciu štandardnej
farebnej tlače reklám do časopisov.
U.S.Web Coated:
Profil, ktorý sa bežne používa pri tlači kníh v
Severnej Amerike, vhodný na simuláciu
štandardnej tlače v Severnej Amerike.
JapanColor2001 type3:
Profil, ktorý sa stáva štandardom v japonskom
tlačiarenskom priemysle, vhodný na simuláciu
štandardnej farebnej tlače v Japonsku.
Graf farieb farebných priestorov kompatibilných s programom DPP
Postup renderovania
Rozsah farieb viditeľný
ľudským okom
sRGB
Adobe RGB
Apple RGB
ColorMatch RGB
Wide Gamut RGB
Hodnota
gama
2,2
2,2
1,8
1,8
2,2
Biely bod
(farebná teplota)
6500 K (D65)
6500 K (D65)
6500 K (D65)
5000 K (D50)
5000 K (D50)
Postupy renderovania predstavujú spôsoby konverzie farieb pri tlači obrázka.
Spôsoby konverzie jednotlivých postupov renderovania sú nasledovné.
Perceptual (Vnímanie):
Pred konverziou a po nej sa všetky farby
skonvertujú tak, aby boli zachované vzťahy medzi
nimi. Aj keď sa farby mierne zmenia, je možné
vytlačiť obrázky prirodzeného vzhľadu, na ktorých
je zachovaná harmónia farieb. V závislosti od
obrázka sa však môže zmeniť celková sýtosť
farieb.
Relative Colorimetric
(Relatívny kolorimetrický): Farby, ktoré sú podobné pred konverziou a po nej,
nebudú výrazne konvertované a farby, ktoré nie sú
podobné, sa zodpovedajúcim spôsobom
skonvertujú. Pretože podobné farby, ktoré
predstavujú väčšinu obrázka, sa menia len málo, je
možné vytlačiť obrázky prirodzeného vzhľadu bez
výrazných zmien sýtosti. V závislosti od obrázka sa
však môžu vyskytnúť prípady, keď sa celkový tón
obrázka do určitej miery zmení v dôsledku
zvýraznenia zmien pri farbách, ktoré nie sú
podobné.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
168
Register
A
Adobe RGB....................................................................................... 168
Apple RGB ........................................................................................ 168
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)............................................................................... 58
Automatická úprava (gradácia, luminancia)........................................ 57
Automatické vymazanie nečistôt......................................................... 86
B
Body AF .............................................................................................. 22
C
Color management (Správa farieb) (Predvoľby) ............................... 160
ColorMatch RGB............................................................................... 168
Č
Čiary mriežky ...................................................................................... 22
D
Diaľkové snímanie ............................................................................ 139
Digitálna optimalizácia objektívu......................................................... 77
Druhé okná ......................................................................................... 26
Dynamický rozsah......................................................................... 56, 65
E
Efekt filtra ............................................................................................ 56
F
Farebná teplota................................................................................... 53
Farebný priestor................................................................................ 168
Adobe RGB ................................................................................ 168
Apple RGB ................................................................................. 168
ColorMatch RGB ........................................................................ 168
Nastavenie farebného priestoru pre každý obrázok ..................... 90
sRGB.......................................................................................... 168
Wide Gamut RGB....................................................................... 168
Farebný tón......................................................................................... 55
Funkcia virtuálnej kontroly farieb ........................................................ 91
G
Galéria .............................................................................................. 120
General settings (Všeobecné nastavenia) (Predvoľby) .................... 157
Úvod/
Obsah
Graf farieb.......................................................................................... 168
H
Hlavné okno......................................................................................... 13
Hlavné okno (kombinované zobrazenie) ............................................. 20
Hlavné okno (zobrazenie miniatúr)...................................................... 13
Hodnotenie .................................................................................... 33, 34
Hromadná konverzia a uloženie obrázkov (hromadné
spracovanie) ...................................................................................... 134
Hromadná zmena názvov súborov obrázkov .................................... 137
Hromadné použitie vyváženia bielej na obrázky
(individuálne vyváženie bielej)........................................................... 132
Hromadné spracovanie (hromadné uloženie obrázkov
JPEG a TIFF) .................................................................................... 134
Hromadné spracovanie viacerých obrázkov
Individuálne vyváženie bielej ...................................................... 132
Konverzia/uloženie (hromadné spracovanie).............................. 134
Prenos......................................................................................... 136
Údaje o postupe spracovania ....................................................... 96
Zmena názvu súboru .................................................................. 137
Hromadný prenos obrázkov .............................................................. 136
Hromadný prenos obrázkov do programu na úpravu obrázkov ........ 136
I
Individuálne vyváženie bielej ............................................................. 132
Informácie o obrázku ........................................................................... 38
J
Jas ....................................................................................................... 61
K
Kombinované zobrazenie .................................................................... 20
Kombinovanie obrázkov s rôznou hĺbkou.......................................... 115
Kontrast ......................................................................................... 54, 61
Konverzia jedného obrázka ................................................................. 93
Konverzia na obrázok JPEG alebo TIFF a uloženie.................... 93, 134
Kopírovanie a vloženie (použitie) postupov spracovania .................... 97
Kopírovanie vzorky (Oprava obrázka) ................................................. 89
Korekcia aberácie objektívu ................................................................ 73
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
169
Úvod/
Obsah
Korekcia chromatickej aberácie ..........................................................
Korekcia periférneho osvetlenia..........................................................
Korekcia rozmazania farieb ................................................................
Korekcia skreslenia.............................................................................
Kvalita obrázka
Redukcia šumu.............................................................................
74
74
74
74
68
L
Lineárny .............................................................................................. 57
M
Manuálne vymazanie nečistôt (funkcia opravy obrázka) ....................
Maska rozostrenia...............................................................................
Monochromatický................................................................................
Efekt filtra .....................................................................................
Tónovací efekt..............................................................................
87
60
55
56
56
N
Načítanie a vloženie (použitie) postupov spracovania........................ 98
Nastavenia zobrazenia vlastností (Predvoľby).................................. 162
Nastavenie farebného priestoru pre každý obrázok ........................... 90
Nastavenie farieb monitora (profily) .................................................. 160
Nastavenie farieb tlačiarne (profily) .................................................. 161
Nástroj EOS Utility .............................................................................. 11
Nástroj pre sériové snímky RAW ...................................................... 120
O
Oblasť zobrazenia miniatúr................................................................. 20
Oblasť zobrazenia ukážky .................................................................. 20
Obnovenie obrázka............................................................................. 95
Obrázky HDR (s vysokým dynamickým rozsahom).......................... 108
Obrázok JPEG ............................................................................ 45, 167
Obrázok RAW ............................................................................. 44, 167
Obrázok TIFF.............................................................................. 45, 167
Obsah úprav (postup spracovania)............................................. 96, 167
Odstraňovanie
Odstraňovanie obrázkov .............................................................. 39
Odstránenie programu ............................................................... 165
Odstraňovanie obrázkov ..................................................................... 39
Odstránenie programu DPP (odinštalovanie).................................... 165
Odtieň ...................................................................................... 46, 66, 67
Okno Collection (Zbierka).................................................................. 102
Okno nastavení hromadného spracovania................................ 134, 136
Okno orezania/nastavenia uhla ........................................................... 70
Okno premenovania .......................................................................... 137
Okno rýchlej kontroly ........................................................................... 31
Okno ukážky........................................................................................ 18
Okno úprav obrázka .......................................................................... 100
Oprava obrázka (manuálne vymazanie nečistôt) ................................ 87
Oprava obrázkov (funkcia kopírovania vzorky) ................................... 89
Orezanie .............................................................................................. 70
Organizovanie obrázkov...................................................................... 39
Odstraňovanie obrázkov ............................................................... 39
Premiestnenie alebo kopírovanie obrázkov .................................. 39
Premiestnenie alebo kopírovanie priečinkov ................................ 40
Registrácia priečinkov ako záložiek .............................................. 40
Ostrosť........................................................................................... 59, 80
Otáčanie snímok.................................................................................. 13
Ovládací panel miniatúr....................................................................... 15
Ovládací panel ukážky ........................................................................ 21
P
Paleta s histogramom.......................................................................... 17
Paleta s navigátorom........................................................................... 19
Paleta s nástrojmi ................................................................................ 46
Paleta s nástrojmi na čiastočnú úpravu ........................................ 81
Paleta s nástrojmi na korekciu objektívu....................................... 73
Paleta s nástrojmi na podrobnú úpravu ........................................ 68
Paleta s nástrojmi na úpravu farby ............................................... 66
Paleta s nástrojmi na úpravu orezania/
nastavenia uhla............................................................................. 70
Paleta s nástrojmi na úpravu tónu ................................................ 61
Paleta s nástrojmi na vymazanie prachových
škvŕn/kopírovanie vzorky .............................................................. 85
Paleta s nástrojmi na základnú úpravu ......................................... 48
Paleta s nástrojmi nastavení ......................................................... 90
Paleta s nástrojmi na orezanie/nastavenie uhla .................................. 70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
170
Úvod/
Obsah
Paleta s nástrojmi na vymazanie prachových škvŕn/
kopírovanie vzorky .............................................................................. 85
Paleta s nástrojmi na základnú úpravu ............................................... 48
Palety
Spôsob zobrazenia paliet ............................................................. 28
Zmena poradia paliet.................................................................... 28
Panel s nástrojmi ................................................................................ 13
Počet bitov ........................................................................................ 167
Podporované obrázky ........................................................................... 4
Postup renderovania (metóda prispôsobenia) .................................. 168
Postup spracovania .................................................................... 96, 167
Používanie optimalizátora Dual Pixel RAW ...................................... 111
Pracovný farebný priestor ................................................................... 90
Správa farieb .............................................................................. 160
Predvolené nastavenie farebného priestoru ..................................... 160
Predvoľby.......................................................................................... 157
Color management (Správa farieb) ............................................ 160
General settings (Všeobecné nastavenia) ................................. 157
Nastavenia zobrazenia vlastností............................................... 162
Prieskum .................................................................................... 162
Spracovanie obrázkov................................................................ 158
View settings (Nastavenia zobrazenia) ...................................... 161
Premiestnenie alebo kopírovanie obrázkov ........................................ 39
Premiestnenie alebo kopírovanie priečinkov ...................................... 40
Prenos
Hromadný prenos obrázkov do programu na
úpravu obrázkov......................................................................... 136
Prenos obrázka do programu Photoshop................................... 124
Prenos obrázka do programu Photoshop ......................................... 124
Prevzatie obrázka do počítača............................................................ 11
Prevzatie obrázkov z fotoaparátu................................................. 11
Prevzatie obrázkov z čítačky pamäťových kariet ......................... 11
Prevzatie obrázkov ............................................................................. 11
Prevzatie obrázkov z fotoaparátu ....................................................... 11
Prieskum (predvoľby)........................................................................ 162
Pripnutie.............................................................................................. 21
Prispôsobenie panela s nástrojmi ..................................................... 125
Profily ICC......................................................................................... 167
R
Rámec orezania ................................................................................ 166
Redukcia chrominančného šumu ........................................................ 68
Redukcia luminančného šumu ............................................................ 68
Redukcia šumu.................................................................................... 68
Registrácia priečinkov ako záložiek..................................................... 40
Režim HDR PQ ................................................................................. 148
S
Simulácia CMYK................................................................................ 168
Spracovanie obrázkov (predvoľby).................................................... 158
Správa farieb (prispôsobenie farieb) ................................................. 167
Farebný priestor .......................................................................... 168
Profily ICC ................................................................................... 167
Spustenie programu DPP.................................................................... 10
sRGB ................................................................................................. 168
Súbor Picture Style.............................................................................. 51
Súbor s postupom spracovania ........................................................... 96
Synchronizácia (okno ukážky)............................................................. 99
Synchronizácia obrázkov..................................................................... 99
Synchronizácia okna ukážky ............................................................... 99
Systémové požiadavky.......................................................................... 3
Sýtosť ...................................................................................... 46, 66, 67
Sýtosť farieb ........................................................................................ 55
Š
Štýl Picture Style ................................................................................. 49
T
Tlač
Tlač jedného hárka papiera ........................................................ 127
Tlač s informáciami o snímaní (tlač s podrobnými
nastaveniami).............................................................................. 128
Tlač zoznamu miniatúr (tlač kontaktného hárka) ........................ 129
Tlač jedného hárka papiera ............................................................... 127
Tlač s informáciami o snímaní (tlač s podrobnými nastaveniami) ..... 128
Tlač s podrobnými nastaveniami (tlač s informáciami o snímaní) ..... 128
Tónovací efekt ..................................................................................... 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
171
Úvod/
Obsah
Tónová krivka.................................................................................... 167
Triedenie obrázkov
Hodnotenia ............................................................................. 33, 34
Značky.................................................................................... 33, 34
U
Ukážka s viacerými funkciami............................................................. 25
Ukončenie programu DPP .................................................................. 29
Uloženie
Hromadná konverzia a uloženie obrázkov
(hromadné spracovanie) ............................................................ 134
Uložiť ............................................................................................ 93
Uložiť ako ..................................................................................... 93
Uloženie postupov spracovania .......................................................... 97
Uložiť ako............................................................................................ 93
Usporiadanie obrázkov ....................................................................... 36
Ú
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn ....................................... 85, 86
Úprava
Automatická úprava (gradácia, luminancia) ................................. 57
Dynamický rozsah .................................................................. 56, 65
Efekt filtra ..................................................................................... 56
Farebná teplota ............................................................................ 53
Farebný tón .................................................................................. 55
Individuálne vyváženie bielej...................................................... 132
Jas.......................................................................................... 48, 61
Jas jasných oblastí ....................................................................... 54
Jas tmavých oblastí...................................................................... 54
Kontrast .................................................................................. 54, 61
Kopírovanie úprav ........................................................................ 97
Monochromatický ......................................................................... 55
Obsah úprav (postup spracovania) .............................................. 98
Odtieň..................................................................................... 66, 67
Ostrosť ......................................................................................... 59
Použitie úprav............................................................................... 97
Súbor Picture Style....................................................................... 51
Sýtosť ..................................................................................... 66, 67
Sýtosť farieb ................................................................................. 55
Tónovací efekt........................................................................ 55, 56
Uloženie úprav ............................................................................. 97
Úprava tónovej krivky.................................................................... 63
Vyváženie bielej ............................................................................ 51
Vyváženie bielej kliknutím ....................................................... 52, 62
Úprava jasu ......................................................................................... 48
Úprava nastavenia
Monochrome (Monochromatický) ................................................. 67
Úprava obrázkov JPEG ....................................................................... 45
Úprava obrázkov TIFF......................................................................... 45
Úprava tónovej krivky .......................................................................... 63
Úpravy ......................................................................................... Úprava
V
Varovný indikátor svetlej oblasti .......................................................... 23
Varovný indikátor tmavej oblasti.......................................................... 23
Videozáznamy
Prehrávanie................................................................................. 145
Ukladanie statických záberov ..................................................... 145
Značka rozdeleného videozáznamu ........................................... 166
View settings (Nastavenia zobrazenia) (Predvoľby).......................... 161
Vnímanie ........................................................................................... 168
Vymazanie nečistôt
Automatické vymazanie nečistôt................................................... 85
Manuálne vymazanie nečistôt (funkcia opravy obrázka) .............. 87
Oprava obrázka (funkcia kopírovania vzorky)............................... 89
Paleta s nástrojmi na vymazanie prachových škvŕn/kopírovanie
vzorky............................................................................................ 85
Vyváženie bielej................................................................................... 51
Farebná teplota............................................................................. 53
Individuálne vyváženie bielej ...................................................... 132
Vyváženie bielej kliknutím ....................................................... 52, 62
Vyváženie bielej kliknutím ..................................................... 52, 62, 142
Výber obrázkov...................................................................... 13, 31, 100
W
Wide Gamut RGB.............................................................................. 168
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
Z
Záložka ................................................................................................ 40
Zlučovanie obrázkov.......................................................................... 104
Zmena názvov súborov obrázkov podľa poradia v hlavnom okne .... 137
172
Úvod/
Obsah
Zmena názvu súboru ........................................................................ 137
Zmena zobrazenia .............................................................................. 14
Značka .................................................................................. 33, 34, 166
Značka digitálnej optimalizácie objektívu.......................................... 166
Značka GPS...................................................................................... 166
Značka hodnotenia ........................................................................... 166
Značka korekcie aberácie objektívu.................................................. 166
Značka nastavenia pripnutej snímky................................................. 166
Značka neuloženého obsahu úprav.................................................. 166
Značka zobrazenia viacerých snímok............................................... 166
Značky na obrázku (informácie v ráme obrázka).............................. 166
Zobrazenie
Synchronizácia okna ukážky ........................................................ 99
Ukážka s viacerými funkciami ...................................................... 25
Zobrazenie jedného obrázka........................................................ 37
Zobrazenie miniatúr (hlavné okno)............................................... 13
Zobrazenie miniatúr a zväčšené zobrazenie
(okno úprav obrázka) ................................................................. 100
Zobrazenie porovnania pred úpravou a po nej............................. 24
Zväčšené zobrazenie (okno rýchlej kontroly) ............................... 31
Zväčšené zobrazenie (okno ukážky)............................................ 18
Zobrazenie informácií o snímaní................................................... 24, 38
Zobrazenie jedného obrázka .............................................................. 37
Zobrazenie jedného obrázka RAW a JPEG........................................ 37
Zobrazenie miniatúr ............................................................................ 13
Zobrazenie miniatúr (funkcia filtra/triedenia)....................................... 16
Zobrazenie miniatúr (hlavné okno) ..................................................... 13
Zmena zobrazenia........................................................................ 14
Zobrazenie miniatúr (kombinované zobrazenie)................................. 20
Zobrazenie miniatúr a zväčšené zobrazenie
(okno úprav obrázka) ........................................................................ 100
Zobrazenie obrázkov v hlavnom okne (zobrazenie miniatúr) ............. 13
Zobrazenie porovnania pred úpravou a po nej ................................... 24
Zobrazenie vlastností obrázka ............................................................ 24
Zrušenie úprav obrázka ...................................................................... 95
Zväčšené zobrazenie (okno ukážky) .................................................. 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
Úprava
obrázkov
Tlač
obrázkov
Čo je tento návod na používanie
O Je zakázané reprodukovať, vcelku alebo po častiach, obsah tohto návodu
na používanie bez písomného súhlasu.
O Spoločnosť Canon môže bez upozornenia zmeniť technické parametre
softvéru a obsah tohto návodu na používanie.
O Softvérové obrazovky a zobrazenia vytlačené v tomto návode na
používanie sa môžu mierne líšiť od skutočného softvéru.
O Upozorňujeme, že bez ohľadu na horeuvedenú skutočnosť spoločnosť
Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky vyplývajúce
z prevádzky tohto softvéru.
Ochranné známky
O Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
O Adobe a Photoshop sú registrované ochranné známky alebo ochranné
známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch
a iných krajinách.
O Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Spracovanie
veľkého počtu
obrázkov RAW
Diaľkové
snímanie
Prehrávanie
videozáznamov
a ukladanie
statických záberov
Režim
HDR PQ
Určenie
predvolieb
173
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising