Canon | PowerShot G1 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G1 X Mark III User manual

Canon PowerShot G1 X Mark III User manual
SLOVENSKY
Úvod
Softvér na tvorbu súborov Picture Style
Obsah
Picture Style Editor
Príprava
vzorky
Ver. 1.22
Návod na používanie
 Obsah tohto návodu na používanie
 PSE označuje program Picture Style Editor.
 Okná použité ako príklady v tomto návode sú
prevzaté z operačného systému Windows 7.
  označuje postup výberu v ponuke.
(Príklad: ponuka [File/Súbor]  [Exit/Skončiť].
 Hranaté zátvorky označujú položky, ako sú
názvy ponúk, tlačidiel a okien, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke počítača.
 Text ohraničený symbolmi < > označuje kláves
na klávesnici.
 str. ** označuje referenčnú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.

: Označuje informácie, ktoré si treba
prečítať pred používaním.

: Označuje ďalšie informácie, ktoré by
mohli byť pre vás užitočné.
Základné
okná
Predbežné
úpravy
 Prepínanie medzi stranami
 Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu
Charakteristiky
obrázka
obrazovky.
: nasledujúca strana
: predchádzajúca strana
Ukladanie
: návrat na predchádzajúcu zobrazenú
stranu
 Kliknutím na nadpisy na pravej strane
obrazovky prejdete na stranu s obsahom danej
kapitoly. Na príslušnú stranu sa presuniete aj
kliknutím na položku v obsahu, ktorú si chcete
prečítať.
© CANON INC. 2019
Predvoľby
Referencie
CEL-SX8HA2R0
Úvod
Systémové požiadavky
Program Picture Style Editor (ďalej len „PSE“) je softvér, ktorý vám
umožňuje prispôsobiť štýl Picture Style vaším jedinečným charakteristikám
obrázkov a uložiť výsledky úprav ako originálny súbor Picture Style.
Operačný
systém
 Čo je súbor Picture Style?
Počítač
Súbor Picture Style (prípona „.PF2“ alebo „.PF3“) je rozšírenou
funkciou štýlu Picture Style. Od ôsmich prednastavených štýlov
Picture Styles (Auto (Automatický), Standard (Štandardný), Portrait
(Portrét), Landscape (Krajina), Fine Detail (Jemné detaily), Neutral
(Neutrálny), Faithful (Verný) a Monochrome (Monochromatický)) sa
líši a obrázkom poskytuje charakteristiky, ktoré sú použiteľné iba vo
veľmi obmedzenom množstve scén.
Svoje fotografické cítenie a prejav môžete rozšíriť použitím súboru
Picture Style účinného pre špecifickú scénu.
 Hlavné funkcie programu PSE
V programe PSE môžete pomocou nižšie uvedených funkcií
prispôsobiť štýl Picture Style jedinečným charakteristikám vašich
obrázkov a uložiť výsledky úprav ako originálny súbor Picture Style
(prípona „.PF2“ alebo „.PF3“).
 Vyberte štýl Picture Style, ktorý sa má použiť ako základ pre vaše
obrázky
 Nastavte hodnoty [Sharpness/Ostrosť], [Contrast/Kontrast],
[Color saturation/Sýtosť farieb] a [Color tone/Farebný tón]
 Vykonajte úpravu určitej farby
 Upravte jas a kontrast (charakteristiky gama)
Navyše môžete pomocou funkcie Picture Style zaregistrovať
uložené originálne súbory Picture Style do fotoaparátu a potom
použiť tieto štýly pri snímaní záberov. Taktiež môžete použiť
program Digital Photo Professional (ďalej len „DPP“) a použiť štýly
na obrázky typu RAW.
 Správa farieb
Program PSE používajte v prostredí so správou farieb.
V okne s nastaveniami tiež nastavte profil monitora, ktorý používate,
farebný priestor vzorového obrázka, ktorý sa má použiť na
vykonanie úprav, atď (str. 20).
Úvod
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7*1
Počítač, na ktorom je predinštalovaný jeden z
horeuvedených operačných systémov (Inovované
počítače nie sú podporované)
* Vyžaduje sa aplikácia .NET Framework 3.0 alebo novšia.*2
Pentium 1,6 GHz alebo rýchlejší*3
Procesor
Operačná
Minimálne 1 GB*4
pamäť RAM
Rozlíšenie obrazovky: 1024 × 720 pixelov alebo vyššie
Displej
Kvalita farieb: stredná (16-bitová) alebo vyššia
*1 Kompatibilný s 32/64-bitovými systémami pre všetky verzie okrem
Starter Edition
*2 .NET Framework je softvér od spoločnosti Microsoft. Nainštaluje sa
spolu s programom PSE.
3
* Odporúča sa Core 2 Duo alebo výkonnejší procesor
*4 Pre 64-bitové systémy Windows 10, Windows 8.1 alebo Windows 7
je minimum 2 GB
Na webovej lokalite spoločnosti Canon si overte najaktuálnejšie systémové
požiadavky vrátane podporovaných verzií operačného systému.
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Vzorové obrázky pre úpravy
Program PSE umožňuje použiť obrázky RAW nasnímané fotoaparátmi
EOS* (neplatí pre modely EOS DCS1 a EOS DCS3), PowerShot G7 X
Mark II, PowerShot G9 X Mark II, PowerShot G1 X Mark III,
PowerShot G5 X Mark II a PowerShot G7 X Mark III ako vzorové obrázky
pre úpravy. Potom môžete uložiť vykonané úpravy ako originálne súbory
Picture Style.
Predvoľby
Referencie
* Kompatibilné s obrázkami RAW nasnímanými modelmi EOS D6000
alebo EOS D2000, ktoré boli skonvertované na obrázky RAW
pomocou programu CR2 Converter a majú príponu „.CR2“.
Informácie o programe CR2 Converter nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Canon.
2
Obsah
Úvod........................................................................... 2
Systémové požiadavky .............................................. 2
Vzorové obrázky pre úpravy ...................................... 2
Príprava vzorových obrázkov..................................... 4
Spustenie programu PSE........................................... 4
Otvorenie vzorového obrázka .................................... 4
Základné okná............................................................ 5
Hlavné okno.................................................................. 5
Zväčšenie určitej oblasti ........................................... 6
Úpravy pri súčasnom porovnávaní s pôvodným
obrázkom ..................................................................
Okno Navigator (Navigátor) ..........................................
Nastavenie výstražných indikátorov .........................
Paleta s nástrojmi .........................................................
6
7
7
8
Predbežná úprava obrázkov ...................................... 9
Úprava jasu................................................................... 9
Úprava vyváženia bielej................................................ 9
Základné úpravy charakteristík obrázka .................. 10
Výber štýlu Picture Style, ktorý sa má
použiť ako základ.......................................................
Použitie prevzatého súboru Picture Style
vhodného pre danú scénu .....................................
Nastavenie Sharpness (Ostrosť), Contrast
(Kontrast), Color Saturation (Sýtosť farieb)
a Color Tone (Farebný tón) .......................................
Nastavenie charakteristiky gama pre RGB................
10
Jemné úpravy farieb ................................................ 13
Priame určenie farby .................................................. 16
Určenie farby na farebnom kruhu ........................... 16
Určenie farby zadaním jej hodnoty ......................... 16
Zobrazenie zoznamu úprav farieb a jeho funkcie .......... 16
Prekrytý rozsah účinku upravených farieb ...................... 16
Odstránenie upravenej farby .................................. 16
Režim zobrazenia farieb............................................. 17
Nastavenie charakteristiky gama pre jas.................... 17
Uloženie úprav ako súboru Picture Style................. 18
Používanie súboru Picture Style.............................. 19
Zaregistrovanie súboru Picture Style
do fotoaparátu ............................................................ 19
Používanie súboru Picture Style s
programom DPP......................................................... 19
Predvoľby ................................................................ 20
Úvod
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Ukončenie programu PSE ....................................... 20
Referencie ............................................................... 21
Riešenie problémov.................................................... 21
Vymazanie programu (odinštalovanie) ....................... 21
Predvoľby
Referencie
10
11
11
Nastavenie farby ...................................................... 12
3
Príprava vzorových obrázkov
Otvorenie vzorového obrázka
Program PSE používa na vykonanie rôznych úprav a uloženie
výsledkov týchto úprav ako originálneho súboru Picture Style vzorový
obrázok. Z tohto dôvodu je potrebné dopredu pripraviť a uložiť do
počítača vzorový obrázok (str. 2).
Nastavenia vykonané v programe PSE sa uložia ako súbor Picture Style
(str. 18), ktorý je od vzorového obrázka oddelený, pričom vzorový
obrázok použitý na vykonanie úprav zostane nezmenený.
Otvorte vzorový obrázok a na základe tohto obrázka vykonajte rôzne
úpravy.
V programe PSE, ktorý je súčasťou disku EOS Solution Disk Ver. 26
alebo novšej, môžete na vzorové obrázky aplikovať redukciu šumu.
Myšou uchopte a presuňte vzorový obrázok do
hlavného okna.
Úvod
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Spustenie programu PSE
Dvakrát kliknite na ikonu [Picture Style Editor] na
pracovnej ploche.
Predbežné
úpravy
 Po spustení programu PSE sa zobrazí hlavné okno (opísané
vpravo).
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Uchopte myšou a presuňte
 V hlavnom okne sa zobrazí vzorový obrázok spolu s
nastaveniami fotoaparátu a časom nasnímania.
 Zobrazí sa [Tool palette/Paleta s nástrojmi].
Predvoľby
Referencie
 Ak otvoríte obrázok ako vzorový obrázok pomocou programu
PSE, na obrázku sa zobrazia nastavenia záberu fotoaparátu.
Nastavenia funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia) sa však nezobrazia.
 Ak upravíte obrázok RAW pomocou programu DPP a potom ho
otvoríte ako vzorový obrázok pomocou programu PSE, úpravy
vykonané v programe DPP sa v obrázku nezobrazia.
4
Základné okná
Úvod
Hlavné okno
Môžete vybrať zväčšenie obrázka, spôsob jeho zobrazenia a pod.
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Otočenie obrázka
(s krokom po
90 stupňov doľava
alebo doprava)
Predbežné
úpravy
Zobrazenie s
porovnaním obrázka
pred úpravou a po
úprave (rozdelený
vodorovne) (str. 6)
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Zobrazenie 100 %
(skutočná veľkosť
pixelu)
Zobrazenie s
porovnaním obrázka
pred úpravou a po
úprave (rozdelený
zvislo) (str. 6)
Predvoľby
Zobrazenie na celej
obrazovke
Normálne zobrazenie
Zväčšenie displeja
(5 pomerov: 12,5 %,
25 %, 50 %, 100 %
a 200 %)
Súradnice polohy
kurzora
Referencie
Zobrazenie pracovného farebného priestoru (str. 20)
Farebné hodnoty polohy kurzora (pred úpravou/po úprave/rozdiel medzi
stavom pred a po úprave) (8-bitová konverzia)
Režim zobrazenia farieb (str. 17)
5
Zväčšenie určitej oblasti
Určitú oblasť v hlavnom okne môžete zväčšiť na 100 %-nú veľkosť.
V hlavnom okne dvakrát kliknite na oblasť, ktorú
chcete zväčšiť.
Úvod
Úpravy pri súčasnom porovnávaní
s pôvodným obrázkom
V tom istom okne môžete zobraziť verzie obrázka pred a po úprave a
počas vykonávania úprav súčasne kontrolovať ich výsledky.
Vyberte možnosť [
] alebo [
].
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Dvakrát
kliknite
 Obrázky sa zobrazia rozdelené vodorovne alebo zvislo.
Zobrazenie [
vodorovne)
] (rozdelený
Zobrazenie [
zvislo)
] (rozdelený
 Oblasť, na ktorú ste dvakrát klikli, sa zväčší na veľkosť 100 %
(skutočná veľkosť pixelov). Treba chvíľku počkať, aby sa kvalita
zobrazenia zvýšila.
 Ak chcete zmeniť polohu zobrazenia, presuňte obrázok alebo
polohu zväčšeného zobrazenia (str. 7) v okne [Navigator/
Navigátor].
 Opätovným dvojitým kliknutím sa vrátite do úplného zobrazenia.
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Predvoľby
 Obrázok pred úpravou sa
zobrazí v hornej časti a
obrázok po úprave v dolnej
časti.
 Obrázok pred úpravou sa
zobrazí vľavo a obrázok po
úprave sa zobrazí vpravo.
Referencie
6
Okno Navigator (Navigátor)
V okne Navigator (Navigátor) môžete zobraziť polohu zobrazenia
obrázka zväčšeného v hlavnom okne a histogram obrázka.
Môžete tiež nastaviť výstražné indikátory, aby sa predišlo neprimeraným
nastaveniam.
Zobrazte okno [Navigator/Navigátor].
 Vyberte ponuku [View/Zobraziť]  [Navigator/Navigátor].
Nastavenie výstražných indikátorov
Môžete nastaviť výstražné indikátory hodnoty luminancie (Y) a
farebných hodnôt (RGB) vhodné na to, aby sa predišlo vykonaniu
neprimeraných nastavení. Oblasti, ktoré sú mimo nastavený rozsah
luminancie a farebnej hodnoty, budú blikať ako výstražné indikátory na
obrázkoch v hlavnom okne.
políčko [Show warning on images/
1 Začiarknite
Zobraziť výstrahu na obrázkoch] a vyberte možnosť
[Y] alebo [RGB].
Poloha zväčšenia
zobrazenia (str. 6)
Posúvaním ukazovateľa
posuňte zobrazenú časť
obrázka
Prepína zobrazenie histogramu
Histogram
Úvod
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
2
Zadajte hornú a dolnú medznú hodnotu rozsahu
výstrahy.
 Oblasť, ktorej hodnoty sú mimo horného a dolného limitu
rozsahu, bude na obrázku v hlavnom okne blikať.
 Ak chcete výstražné indikátory vypnúť, zrušte začiarknutie
políčka [Show warning on images/Zobraziť výstrahu na
obrázkoch].
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
Nastavenie výstražných
indikátorov
Rozsah výstrahy
Hodnota [Y] pri zobrazení histogramu predstavuje luminanciu.
7
Úvod
Paleta s nástrojmi
Obrazové charakteristiky súboru Picture Style môžete zmeniť pomocou rôznych funkcií ponuky [Tool palette/Paleta s nástrojmi].
Úpravy pomocou ponuky [Tool palette/Paleta s nástrojmi] sa okamžite aplikujú na obrázok v hlavnom okne, a preto si môžete výsledok prezerať priamo
počas práce.
Úpravy odporúčame vykonať v nasledovnom poradí.
(1) Úpravy pomocou karty [Basic/Základné] (str. 10)
(2) Úpravy pomocou karty [Six Color-Axes/Šesť farebných osí] (str. 12)
(3) Úpravy pomocou karty [Specific Colors/Špecifické farby] (str. 13)
Karta [Basic/Základné]
Vykonajte základné úpravy
charakteristík obrázka.
Karta [Six Color-Axes/Šesť farebných osí]
Vykonajte úpravy farieb
charakteristík obrázka.
Karta [Specific Colors/Špecifické farby]
Vykonajte jemné úpravy určitého
rozsahu farieb.
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
Pomocou ponuky [View/Zobraziť]  [Tool palette/Paleta s nástrojmi]
môžete ponuku [Tool palette/Paleta s nástrojmi] skryť alebo zobraziť.
8
Predbežná úprava obrázkov
Vzorovým obrázkom na úpravu štýlu (str. 2), ktoré nemajú správnu
expozíciu alebo vyváženie bielej, je možné upraviť jas a vyváženie bielej
v okne [Preliminary adjustment/Predbežná úprava].
Pamätajte však, prosím, na to, že úpravy vykonané v okne [Preliminary
adjustment/Predbežná úprava] sú iba predbežné úpravy pre následné
vykonanie úprav pomocou ponuky [Tool palette/Paleta s nástrojmi] (str. 8).
Z toho dôvodu sa úpravy vykonané v okne [Preliminary adjustment/
Predbežná úprava] do súboru Picture Style, ktorý vytvoríte, neuložia.
Ak má vzorový obrázok na úpravy správnu expozíciu a vyváženie bielej,
úpravy v okne [Preliminary adjustment/Predbežná úprava] nie je
potrebné vykonať.
Úprava jasu
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje]  [Preliminary
1 adjustment/Predbežná
úprava].
 Zobrazí sa okno [Preliminary adjustment/Predbežná úprava].
 Po zobrazení okna [Preliminary adjustment/Predbežná úprava]
sa zobrazenie prepne na normálne aj v prípade, že bolo
zobrazené porovnanie obrázkov pred a po úprave (str. 6).
Úvod
Úprava vyváženia bielej
Nastavte správne vyváženie bielej.
Obsah
Príprava
vzorky
Vyváženie bielej kliknutím
Kliknite na tlačidlo
[
] a potom na bod,
ktorý má slúžiť ako štandard
na určovanie bielej farby
Posúvač farebnej teploty
Z rozbaľovacieho zoznamu vyváženia bielej vyberte
možnosť [Color temperature/Farebná teplota] a potom
presuňte posúvač doľava alebo doprava
Vyberte vyváženie bielej
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
 Úpravy sa aplikujú na obrázok.
Ukladanie
2 Nastavte správny jas obrázka.
Predvoľby
Nastavenie posunutím
doľava alebo doprava
Referencie
 Úpravy sa aplikujú na obrázok.
9
Základné úpravy charakteristík obrázka
Pomocou karty [Basic/Základné] v ponuke [Tool palette/Paleta s
nástrojmi] vykonajte základné úpravy charakteristík obrázka.
Vyberte kartu [Basic/Základné] v ponuke [Tool
palette/Paleta s nástrojmi].
Otvoriť súbor Picture Style (táto strana)
Uložiť súbor Picture Style
(str. 19)
Vyberte štýl Picture Style,
ktorý sa má použiť ako základ
(táto strana)
Upravenie nastavenia
Sharpness (Ostrosť),
Contrast (Kontrast), Color
Saturation (Sýtosť farieb) a
Color Tone (Farebný tón)
(str. 11)
Nastavenie charakteristiky
gama pre RGB (str. 11)
Úvod
Výber štýlu Picture Style, ktorý sa má použiť ako základ
Z prednastavených štýlov Picture Styles vyberte ten, ktorý sa používa
ako základ pre úpravy (okrem štýlu Auto (Automatický) alebo
Monochrome (Monochromatický)).
Môžete tiež zaregistrovať a použiť súbor Picture Style vhodný pre danú
scénu, ktorý ste prevzali z webovej lokality spoločnosti Canon.
Obsah
Príprava
vzorky
Vyberte štýl Picture Style.
Základné
okná
Predbežné
úpravy
 Zvolený štýl Picture Style sa aplikuje na obrázok.
Použitie prevzatého súboru Picture Style
vhodného pre danú scénu
Kliknite na tlačidlo [
].
1
súbor Picture Style, ktorý sa má
2 Vyberte
zaregistrovať, a kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť].
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
 Zobrazí sa okno [Open Picture Style file/Otvoriť súbor Picture Style].
Predvoľby
 Zvolený súbor Picture Style sa aplikuje na obrázok.
 Zobrazí sa karta [Basic/Základné].
Referencie
 Originálne súbory Picture Style vytvorené pomocou programu
PSE (str. 18) je tiež možné zaregistrovať a používať podľa vyššie
uvedeného postupu.
 S programom PSE sú kompatibilné súbory Picture Style
s príponou „.PF2“ alebo „.PF3“.
 V rámci nastavenia [Base Picture Style/Základný štýl Picture
Style] nemôžete vybrať možnosť [Fine Detail/Jemné detaily]
v prípade obrázkov nasnímaných fotoaparátom, ktorý nemá
prednastavený štýl Picture Style [Fine Detail/Jemné detaily].
10
Úvod
Nastavenie Sharpness (Ostrosť), Contrast (Kontrast),
Color Saturation (Sýtosť farieb) a Color Tone (Farebný tón)
Nastavte polohu každého posúvača.
Nastavenie charakteristiky gama pre RGB
V možnosti RGB môžete pomocou nastavenia tónovej krivky upraviť jas a kontrast.
Nastavenie tónovej krivky na tejto karte použite ešte predtým, ako
vykonáte úpravy pomocou karty [Six Color-Axes/Šesť farebných osí]
alebo karty [Specific Colors/Špecifické farby].
Obsah
Príprava
vzorky
Upravte jas a kontrast.
Základné
okná
Kliknutím pridáte [ ]
(bod nastavenia) a
posunutím ho upravíte
 Nastavenia sa aplikujú na obrázok.
Charakteristiky
obrázka
Hodnota vybraného
bodu (môžete tiež zadať
číselné hodnoty)
 Jas a kontrast obrázka sa zmení.
 Na horizontálnej osi sa zobrazuje vstupná úroveň a na vertikálnej
osi výstupná úroveň.
 Maximálny počet bodov [ ] je 10.
 Ak chcete bod [ ] vymazať, vyberte bod [ ] a potom buď stlačte
kláves <Del> na klávesnici, alebo dvakrát kliknite na bod [ ].
Položky [Fineness/Jemnosť] alebo [Threshold/Prah] v nastavení
[Sharpness/Ostrosť] nemožno nastaviť v prípade obrázkov
nasnímaných fotoaparátom, ktorý nemá prednastavený štýl Picture
Style [Fine Detail/Jemné detaily].
Predbežné
úpravy
Upozorňujeme, že ak po vykonaní úprav pomocou karty [Six Color-Axes/Šesť
farebných osí] alebo karty [Specific Colors/Špecifické farby] upravíte tónovú
krivku pomocou karty [Basic/Základné], vykonajú sa ďalšie úpravy charakteristík
farieb a nemusíte dosiahnuť požadované charakteristiky obrázka. Ak chcete
upraviť jas a kontrast po vykonaní úprav pomocou karty [Six Color-Axes/Šesť
farebných osí] alebo karty [Specific Colors/Špecifické farby], použite tónovú
krivku na úpravu jasu na karte [Specific Colors/Špecifické farby].
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
11
Nastavenie farby
Pomocou nastavenia odtieňa, sýtosti a jasu môžete upraviť zvolenú
farebnú oblasť.
1
2
Vyberte farebnú oblasť, ktorú chcete upraviť.
Úvod
Obsah
Vyberte kartu [Six Color-Axes/Šesť farebných osí]
v ponuke [Tool palette/Paleta s nástrojmi].
Otvoriť súbor Picture Style
(str. 10)
Príprava
vzorky
Uložiť súbor Picture Style (str. 18)
Tlačidlá výberu oblasti odtieňa
(táto strana)
Základné
okná
Koliesko úpravy farieb
(táto strana)
 Vo farebnom kruhu úprav vyberte farebnú oblasť, ktorú chcete
upraviť.
Farebnú oblasť môžete taktiež vybrať kliknutím na tlačidlo výberu
rozsahu farebného odtieňa.
horný a dolný limit farebného odtieňa
3 Nastavte
vybranej oblasti.
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Posúvače nastavenia odtieňa
(str. 13)
Predvoľby
 Zobrazí sa karta [Six Color-Axes/Šesť farebných osí].
 Horný a dolný limit farebného odtieňa vybranej oblasti môžete
nastaviť posunutím ohraničujúcich čiar každého odtieňa po
obvode kruhu.
Upozorňujeme, že ak po vykonaní úprav pomocou karty
[Six Color-Axes/Šesť farebných osí] upravíte farby pomocou karty
[Basic/Základné], vykonajú sa ďalšie úpravy charakteristík farieb
a nemusíte dosiahnuť požadované charakteristiky obrázka.
Úpravy odporúčame vykonať v nasledovnom poradí.
(1) Úpravy pomocou karty [Basic/Základné], (2) úpravy pomocou
karty [Six Color-Axes/Šesť farebných osí], (3) úpravy pomocou
karty [Specific Colors/Špecifické farby].
Referencie
12
Jemné úpravy farieb
4
Nastavte farbu.
Na dosiahnutie požadovaných farieb môžete pomocou funkcií odtieňa, sýtosti
a jasu vykonať jemné úpravy farby, ktorú ste určili. Môžete tiež nastaviť rozsah
vplyvu na okolité farby, ktorý sa prejaví pri nastavení farieb, ktoré ste určili.
Úvod
Obsah
kartu [Specific Colors/Špecifické farby] v
1 Vyberte
ponuke [Tool palette/Paleta s nástrojmi].
 Farbu upravte presunutím posúvačov. Úpravy môžete taktiež
vykonať priamo zadaním hodnôt.
H: Nastavenie odtieňa.
S: Nastavenie sýtosti.
L: Nastavenie jasu.
Otvoriť súbor Picture Style
(str. 10)
Uložiť súbor Picture Style
(str. 19)
Jemné úpravy určitej
farby (str. 14)
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Zoznam úprav farieb (str. 16)
Režim zobrazenia farieb
(str. 17)
Nastavenie charakteristiky gama pre jas (str. 17)
 Zobrazí sa karta [Specific Colors/Špecifické farby].
Upozorňujeme, že ak po vykonaní úprav pomocou karty [Specific Colors/
Špecifické farby] upravíte farby pomocou karty [Six Color-Axes/Šesť
farebných osí] alebo karty [Basic/Základné], vykonajú sa ďalšie úpravy
charakteristík farieb a nemusíte dosiahnuť požadované charakteristiky
obrázka. Úpravy odporúčame vykonať v nasledovnom poradí.
(1) Úpravy pomocou karty [Basic/Základné], (2) úpravy pomocou
karty [Six Color-Axes/Šesť farebných osí], (3) úpravy pomocou karty
[Specific Colors/Špecifické farby].
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
13
2
Určite farbu, ktorú chcete upraviť.
 Kliknite na tlačidlo [
obrázku upraviť.
] a potom na farbu, ktorú chcete na
3
Určite rozsah účinku na farbu, ktorú chcete upraviť.
Úvod
Orámovaná oblasť predstavuje rozsah účinku
Farba bodu nastavenia vybraného v kroku č. 2
Obsah
Príprava
vzorky
Kliknite
Rozsah
horného a
dolného
limitu jasu
Posúvajte
nahor alebo
nadol
Rozsah horného a dolného limitu sýtosti
Posúvaním priblížte smerom k stredu alebo
k vonkajšiemu obvodu
] na farebnom
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Úroveň jasu bodu nastavenia
vybraného v kroku č. 2
Kliknite
 Vybraná farba sa zobrazí ako bod nastavenia [
kruhu.
Základné
okná
Rozsah horného a dolného limitu odtieňa
Posúvaním pohybujte po obvode kruhu
 Rozsah účinku nastavení odtieňa, sýtosti a jasu je možné
nastaviť v rámci nižšie uvedených limitov.
Nastavenie
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
Rozsah
Odtieň
30 – 180 stupňov
Sýtosť
30 – 100
Jas
30 – 100
14
4
Upravte farbu.
5
Skontrolujte rozsah aplikácie.
 Ak začiarknete políčko [Show affected area on images/Zobraziť
ovplyvnenú oblasť obrázkov], rozsah aplikácie upravenej farby
bude na obrázku blikať.
Úvod
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
6 Opakovaním krokov 2 až 5 upravte ďalšie farby.
 Môžete vybrať a upraviť farby až zo 100 miest.
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Nastavenie posunutím doľava alebo doprava
Ukladanie
 Farby sa upravia na rozsah určený v kroku 3 a farba obrázka sa
zmení.
 Pri posúvaní posúvača sa na farebnom kruhu zobrazí bod pred
úpravou [ ] a po úprave [ ].
Predvoľby
Referencie
 Pri používaní funkcie diaľkového zobrazenia Live View nástroja
EOS Utility s programom PSE na úpravu štýlov Picture Styles sa
nezobrazí políčko [Show affected area on images/Zobraziť
ovplyvnenú oblasť obrázkov] a nebudete môcť skontrolovať
rozsah použitia upravených farieb.
 Farbu, ktorá sa má upraviť, môžete tiež určiť odlišným spôsobom,
než je opísané v kroku č. 2 (str. 16).
15
Úvod
Priame určenie farby
Zobrazenie zoznamu úprav farieb a jeho funkcie
Okrem určenia bodu na úpravu kliknutím na farbu na obrázku (str. 14)
môžete farbu určiť aj priamo na farebnom kruhu alebo zadaním jej
hodnoty.
Okrem zobrazenia farieb pred a po úprave zobrazuje zoznam úprav
farieb (str. 8) aj prekrytý rozsah účinku upravených farieb a obsahuje
začiarkavacie políčko, ktoré nastaví, či sa majú upravené farby
aplikovať alebo nie.
Farba pred úpravou
Určenie farby na farebnom kruhu
1 Kliknite na tlačidlo [ ] .
farebnom kruhu kliknite na farbu, ktorú chcete
2 Na
upraviť.
(str. 14)
 Vybraná farba sa zobrazí ako bod nastavenia [
kruhu.
Predbežné
úpravy
Prekrytý rozsah účinku upravených farieb
číselných hodnôt na úpravu farieb].
 Zobrazí sa okno [Specify the numerical values for color
adjustment/Určenie číselných hodnôt na úpravu farieb].
2 Zadajte farebnú hodnotu.
Farba po úprave
Zobrazuje prekrytý rozsah účinku upravených farieb
Odstránením začiarknutia políčka zamedzíte použitiu úpravy
ponuku [Edit/Upraviť]  [Specify the
1 Vyberte
numerical values for color adjustment/Určenie
 Zadaná farebná hodnota sa zobrazí ako bod nastavenia [
farebnom kruhu.
] na
Príprava
vzorky
Základné
okná
] na farebnom
Určenie farby zadaním jej hodnoty
Obsah
Ak vyberiete zo zoznamu upravenú farbu a zobrazí sa symbol [ ],
rozsah účinku upravenej farby (str. 14) sa prekrýva s účinkom iných
upravených farieb.
Okrem toho sa prekrývajúce oblasti na farebnom kruhu zobrazia sivo a
aplikuje sa úprava kombinujúca pôvodné úpravy.
Ak chcete predísť prekrývaniu rozsahov účinku, vyberte farbu so
symbolom [ ] a opätovne ju upravte tak, aby sa rozsah účinku
farebného odtieňa a sýtosti neprekrýval.
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
Odstránenie upravenej farby
Zapamätajte si, že vymazané farby nemožno obnoviť.
Zo zoznamu vyberte upravenú farbu, ktorú chcete
vymazať, a stlačte kláves <Del> na klávesnici.
 Vybraná upravená farba sa odstráni.
16
Úvod
Režim zobrazenia farieb
Nastavenie charakteristiky gama pre jas
Môžete vybrať jeden z troch režimov zobrazenia farieb (HSL, Lab alebo
RGB), ktorý bude základom pre úpravu, ako aj skontrolovať hodnoty
upravených farieb.
Prepína režim zobrazenia
farieb
Pomocou tónovej krivky môžete upraviť jas a kontrast jasu celého
obrázka. Ak chcete po upravení charakteristík obrázka pomocou karty
[Six Color-Axes/Šesť farebných osí] alebo karty [Specific Colors/
Špecifické farby] vykonať ďalšie úpravy kontrastu a jasu, použite tónovú
krivku na tejto karte [Specific Colors/Špecifické farby].
Obsah
Príprava
vzorky
Upravte jas a kontrast.
Základné
okná
Kliknutím pridáte [ ]
(bod nastavenia) a
posunutím ho upravíte
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Farebná hodnota po úprave
Farebná hodnota pred úpravou
 Ak vyberiete režim zobrazenia farieb „HSL“, hodnotu farby pred
úpravou môžete meniť iba na základe zadania číselnej hodnoty.
 Režim HSL je farebný režim zobrazenia, ktorý využíva tri zložky –
odtieň (H), sýtosť (S) a jas (L).
 Režim Lab je farebný režim vyvinutý komisiou CIE (Commission
Internationale d’Eclairage), kde „L“ predstavuje svetlosť
(z ang. lightness), „a“ predstavuje farebné zložky medzi zelenou
a purpurovou farbou a „b“ predstavuje farebné zložky medzi
modrou a žltou farbou.
 Režim RGB je farebný režim zobrazenia, ktorý využíva tri
primárne farby (zmiešané farby) viditeľného svetelného spektra –
červenú (R), zelenú (G) a modrú (B).
Hodnota vybraného
bodu (môžete tiež
zadať číselné hodnoty)
 Jas a kontrast obrázka sa zmení.
 Na horizontálnej osi sa zobrazuje vstupná úroveň a na vertikálnej
osi výstupná úroveň.
 Maximálny počet bodov [ ] je 10.
 Ak chcete bod [ ] vymazať, vyberte bod [ ] a potom buď stlačte
kláves <Del> na klávesnici, alebo dvakrát kliknite na bod [ ].
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
17
Uloženie úprav ako súboru Picture Style
Úpravy vykonané pomocou ponuky [Tool palette/Paleta s nástrojmi]
(str. 10 až str. 17) sa uložia do vášho počítača ako originálny súbor Picture
Style (prípona „.PF2“ alebo „.PF3“).
Nastavenia sa uložia ako súbor Picture Style, ktorý je od vzorového
obrázka oddelený, pričom vzorový obrázok použitý na vykonanie úprav
zostane nezmenený.
Kliknite na tlačidlo [
Úvod
Obsah
Príprava
vzorky
].
1
názov súboru a miesto uloženia a potom
2 Zadajte
kliknite na tlačidlo [Save/Uložiť].
 Zobrazí sa okno [Save Picture Style file/Uložiť súbor Picture Style].
Základné
okná
 Okná [File name/Názov súboru], [Caption/Titulok] a [Copyright/
Autorské práva] umožňujú zadávanie len znakov veľkosti
jedného bajtu.
 Ak nechcete, aby sa nastavenia vykonané v programe PSE
zobrazovali, začiarknite políčko [Disable subsequent editing/
Zakázať ďalšie úpravy] a súbor uložte. Súbor viac nebude
možné v programe PSE otvoriť.
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Výsledky nasledujúcich úprav sa pri ukladaní vo formáte súboru
.PF2 neuložia. Výsledky nezabudnite uložiť vo formáte súboru PF3.
– Úpravy vykonané pomocou možností [Fineness/Jemnosť] alebo
[Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] na karte [Basic/Základné]
– Úpravy vykonané pomocou tónovej krivky na karte [Basic/Základné]
– Úpravy vykonané pomocou karty [Six Color-Axes/Šesť farebných osí]
 Súbor sa uloží ako súbor Picture Style do zadaného miesta
uloženia.
Aj v prípade, že začiarknete možnosť [Disable subsequent editing/
Zakázať ďalšie úpravy] a súbor uložíte, môžete súbor Picture Style
použiť (str. 19) rovnakým spôsobom, ako pri uložení bez
začiarknutia tejto možnosti. Súbor Picture Style však už nebudete
môcť v programe PSE otvoriť. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste
vopred oddelene ukladali súbory Picture Style bez začiarknutia
možnosti [Disable subsequent editing/Zakázať ďalšie úpravy].
Predvoľby
Referencie
18
Používanie súboru Picture Style
Uložené súbory Picture Style možno zaregistrovať do fotoaparátu a
použiť na nasnímané obrázky. Taktiež ich možno použiť na obrázky
RAW pomocou programu DPP.
Úvod
Obsah
Zaregistrovanie súboru Picture Style do fotoaparátu
Súbory Picture Style uložené v počítači možno zaregistrovať do
„fotoaparátu vybaveného nastaveniami funkcie Picture Style“
(informácie o tom, či je fotoaparát vybavený funkciou Picture Style,
nájdete v návode na používanie fotoaparátu) pomocou nástroja
EOS Utility a možno ich použiť na nasnímané obrázky.
Podrobnosti nájdete v časti „Použitie súborov Picture Style vo
fotoaparáte“ v príručke „EOS Utility návod na používanie“ (elektronická
príručka PDF).
Súbory Picture Style vytvorené s nastavením položky [Base Picture
Style/Základný štýl Picture Style] na možnosť [Fine Detail/Jemné
detaily] nemožno zaregistrovať vo fotoaparátoch, ktoré nemajú
prednastavený štýl Picture Style [Fine Detail/Jemné detaily].
Používanie súboru Picture Style s programom DPP
Súbory Picture Style uložené vo vašom počítači je možné pomocou
programu DPP aplikovať na obrázky RAW.
Podrobnosti nájdete v časti „Používanie súboru Picture Style“ v príručke
„Digital Photo Professional návod na používanie“ (elektronická príručka PDF).
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
19
Predvoľby
Môžete vykonať nastavenia správy farieb, ako napríklad určenie
pracovného farebného priestoru vzorového obrázka zobrazeného v
hlavnom okne alebo nastavenie profilu monitora.
ponuku [Tools/Nástroje]  [Preferences/
1 Vyberte
Predvoľby].
 Zobrazí sa okno [Preferences/Predvoľby].
2 Zadajte potrebné nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
Ukončenie programu PSE
Úvod
V hlavnom okne vyberte ponuku [File/Súbor] 
[Exit/Skončiť].
 Program PSE sa ukončí.
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
 Nastavenia sa použijú.
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
Ak ste počas procesu úprav zmenili pracovný farebný priestor, bod
nastavenia na farebnom kruhu sa môže posunúť spolu so zvoleným
pracovným farebným priestorom.
20
Referencie
Riešenie problémov
Ak program PSE nefunguje správne, pozrite si body uvedené nižšie.
Pravdepodobné nesprávne dokončenie inštalácie
 Vyberte používateľské nastavenie s prístupovým oprávnením správcu
([Computer administrator/Správca počítača], [Administrator/Správca]
a pod.). Softvér sa nedá nainštalovať, ak je vybraté používateľské
nastavenie s oprávnením iným ako správca. Podrobné informácie o
výbere používateľských nastavení s oprávnením správcu nájdete v
návode na používanie počítača.
Program PSE nefunguje
 Program PSE nefunguje správne v počítači, ktorý nespĺňa systémové
požiadavky. Používajte program PSE na počítači, ktorý vyhovuje
systémových požiadavkám programu (str. 2).
 Aj v prípade, že počítač má kapacitu pamäte RAM zodpovedajúcu
systémovým požiadavkám (str. 2), no ak sú spolu s programom PSE
spustené aj iné aplikácie, množstvo pamäte RAM nemusí byť
dostatočné. Ukončite všetky aplikácie okrem programu PSE.
Nesprávne zobrazenie obrázkov
Úvod
Vymazanie programu (odinštalovanie)
 Pred odinštalovaním softvéru ukončite všetky aplikácie.
 Pri odinštalovaní softvéru sa prihláste pomocou konta s oprávnením
správcu.
 Po každom odinštalovaní softvéru počítač reštartujte. Zabránite
zlyhaniu počítača. Opakované inštalovanie softvéru bez
predchádzajúceho reštartovania počítača môže spôsobiť zlyhanie
počítača.
Windows 7
tlačidlo [ ]  [All Programs/Všetky programy]
1 Vyberte
 [Canon Utilities/Pomocné programy Canon]  [Picture
Style Editor]  [Picture Style Editor Uninstall/
Odinštalovanie programu Picture Style Editor].
2
Pokračujte v odinštalovaní podľa pokynov na
obrazovke.
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
 Softvér sa odinštaluje.
Windows 10, Windows 8.1
Ukladanie
 Softvér odinštalujte podľa postupu na odinštalovanie softvéru
príslušného operačného systému.
Predvoľby
 Obrázky, ktoré program PSE nepodporuje (str. 2), sa nezobrazia.
Referencie
21
Čo je tento návod na používanie
 Bez povolenia je zakázané reprodukovať, vcelku alebo po častiach,
obsah tohto návodu na používanie.
 Spoločnosť Canon môže bez upozornenia zmeniť technické
parametre softvéru a obsah tohto návodu na používanie.
 Softvérové obrazovky a zobrazenia vytlačené v tomto návode na
používanie sa môžu mierne líšiť od skutočného softvéru.
 Upozorňujeme, že bez ohľadu na horeuvedenú skutočnosť
spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky
vyplývajúce z prevádzky tohto softvéru.
Úvod
Obsah
Príprava
vzorky
Základné
okná
Oznámenia o obchodných značkách
 Microsoft a Windows sú registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných
krajinách.
 Ostatné názvy a produkty, ktoré nie sú uvedené vyššie, môžu byť
registrované obchodné značky alebo obchodné značky príslušných
spoločností.
Predbežné
úpravy
Charakteristiky
obrázka
Ukladanie
Predvoľby
Referencie
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising