Canon | PowerShot G5 X Mark II | User manual | Canon PowerShot G5 X Mark II User manual

Canon PowerShot G5 X Mark II User manual
Starthandbok SVENSKA
CEL-SX5YA250
Handböcker och programvara
Mer information om kameran finns i funktionsguiden som visas på
kameran eller i Handboken för avancerad användning som kan hämtas
på Canons webbplats.
Hämta handböcker och programvara till kamera och objektiv
på följande sida.
http://www.canon.com/icpd/
• Gå till adressen ovan på en dator som är ansluten till internet.
• Öppna sidan för ditt land eller din region.
• Du behöver Adobe Reader för att kunna visa handböckerna.
• Instruktioner om hur du hämtar och installerar programvaran finns
i de hämtade handböckerna.
• Du kan också öppna webbsidan med handböcker och programvara från
en QR-kod som du kan visa på kameran. Om du vill visa QR-koden väljer
du MENU > [ Funktionsinställningar] > [URL för bruksanv./programvara].
Du kanske måste ange serienumret
(kamerahusnumret) när du hämtar
handböckerna eller programvaran.
Ange i så fall numret som du hittar
på kamerans undersida.
2
Preliminära meddelanden och
juridisk information
• Ta från början några testbilder och granska dem för att vara säker på
att bilderna visas korrekt. Observera att Canon Inc., dess dotterbolag
och filialer och dess distributörer inte är ansvariga för några skador
som uppstår till följd av att en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort,
inte fungerar korrekt och som leder till att en bild inte blir rätt fotograferad
eller inte fotograferas på ett sätt som är maskinläsbart.
• Användarens obehöriga fotografering eller inspelning (video och/eller
ljud) av människor eller material med upphovsrätt kan inkräkta på de
personernas privatliv och/eller överträda andras juridiska rättigheter
t.ex. upphovsrätt och annan immateriell rätt. Observera att restriktionerna
kan tillämpas även om sådan fotografering eller inspelning endast
är avsedd för privat bruk.
• Mer information om kameragaranti eller kundtjänst finns
i garantiinformationen i användarhandboksatsen som medföljer kameran.
• Även om denna skärm är framställd under tillverkningsförhållanden
med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna uppfyller
tillverkarens specifikationer kan det ändå i enstaka fall förekomma pixlar
som är defekta och visas som röda eller svarta prickar. Detta betyder inte
att kameran är skadad eller att de fotograferade bilderna påverkas.
• Om kameran används under en längre tid kan den bli varm.
Detta är inte något tecken på skada.
3
Säkerhetsinstruktioner
• Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett säkert sätt.
• Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra skadas.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
• Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Om en kamerarem hamnar runt halsen på någon kan det orsaka strypning.
• Använd endast strömkällor som anges i användarhandboken tillsammans
med produkten.
• Ta inte isär eller ändra produkten.
• Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
• Vidrör inga interna delar.
• Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar, som att
det kommer rök eller konstig lukt från den.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner
när du rengör produkten.
• Låt inte produkten bli våt.
• Låt inte främmande objekt eller vätskor komma in i produkten.
• Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
• Titta inte i sökaren (om produkten har en sådan) mot starka ljuskällor som
solen en molnfri dag eller lasrar eller andra starka artificiella ljuskällor.
Det kan skada din syn.
• Tänk på följande vid användning av batterier inköpta i handeln eller
det medföljande batteriet.
- Använd endast batterier tillsammans med den produkt de är avsedda för.
- Hetta inte upp batteriet eller exponera det för eld.
- Ladda inte batteriet med icke-godkända batteriladdare.
- Låt inte batteripolerna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
- Använd inte batterier som läcker.
- Täck över batteripolerna med tejp eller annan isolering innan du slänger
ett batteri.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med hud eller kläder ska
kontaktområdet omedelbart sköljas med rinnande vatten. Skölj noggrant med stora
mängder vatten och uppsök omedelbart läkarvård om innehållet kommer i kontakt
med ögonen.
4
Säkerhetsinstruktioner
• Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
- Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
- Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt
i eluttaget.
- Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts eller
metallföremål.
- Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett
strömuttag vid åskoväder.
- Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. Skada, ändra eller modifiera inte
nätkabeln.
- Svep inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller direkt
efter användning medan den fortfarande är varm.
- Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
• Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under längre
perioder när den används.
Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till lågtemperaturbrännskador,
vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor. Vi rekommenderar ett stativ eller liknande
utrustning när produkten används på varma platser eller om du har dålig blodcirkulation
eller nedsatt känsel i huden.
• Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning
är förbjuden.
Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan utrustning och till
och med olyckor.
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
• Utlös inte blixten nära motivets ögon.
Motivets ögon kan skadas.
• Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten kan
skadas om du hänger den i remmen på en krok eller annat föremål. Skaka inte
heller produkten eller utsätt den för starka stötar.
• Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål.
Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.
• Blixten avger hög värme när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar
och föremål borta från blixtenheten vid fotografering.
Det kan leda till brännskador eller att blixten inte fungerar som den ska.
• Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador
vid beröring.
5
Förberedelser
Ladda batteriet
Fästa remmen
1 Sätt i batteriet i laddaren.
1 Fäst den medföljande
(1)
bärremmen i fästet.
(1)
(2)
2 Ladda batteriet.
(2)
(2)
(1)

Bärremmen kan också fästas
vid kamerans vänstra sida.

Lampfärger
- Laddas: Orange
- Fulladdat: Grön
3 Ta ur batteriet.
(1)
(2)
6
Förberedelser
Förbereda ett
minneskort
Använd följande minneskort
(säljs separat) med valfri kapacitet.
• SD-minneskort*1
Sätta i och ta
ur batteriet och
minneskortet
1 Öppna luckan.
• SDHC-minneskort*1*2
(2)
• SDXC-minneskort*1*2
*1 Kort som uppfyller SD-standarderna.
Vi kan dock inte garantera att
kameran kan användas med samtliga
minneskort på marknaden.
*2 UHS-I-minneskort kan också
användas.
(1)
2 Sätt i batteriet.
(2)
(1)
Så här tar du ut det:
7
Förberedelser
3 Sätt i minneskortet.
(1)
Ställa in datum,
klocka, tidszon
och språk
1 Starta kameran.
(2)
Så här tar du ut det:
2 Ställ in tidszonen.
4 Stäng luckan.
(2)

Tryck på knapparna / eller
(1)
-ratten för att välja tidszon
→

Knappen
8
Förberedelser
4 Ställ in skärmspråket.

Tryck på knapparna
/
eller -ratten för att välja
→ Tryck på
tidszon →
knapparna / eller -ratten
för att välja [OK] →

Tryck på knapparna
för att välja [Språk
/
]→
3 Ställ in datum och
klocka.

Tryck på knapparna
/
för att välja ett språk →
/ /

Tryck på knapparna / eller
för att välja datum
ratten
→ Tryck på
och klocka →
knapparna / eller ratten
för att justera →

Välj [OK] →
9
Testa kamerans
funktioner
När du använder blixt:
Fotografera
1 Starta kameran.
4 Fokusera (tryck
in halvvägs).

När du ska stänga av kameran
trycker du bara på ON/OFFknappen igen.
2 Gå till
-läget.

Kameran piper när
fokuseringen är klar.
3 Zooma in eller ut
efter behov.

Det visas en AF-ram runt
fokuseringsobjekten.
5 Ta en bild (tryck in helt).

Flytta zoomreglaget medan
du tittar på skärmen.
10
Testa kamerans funktioner
När du spelar in film:
2 Välj bilder.

[ REC] visas under inspelning.

När du vill stoppa inspelningen
trycker du bara på
filminspelningsknappen igen.
Visa
1 Tryck på
-knappen.

Filmer är märkta med [
].
När du spelar upp film:

Tryck på

Tryck på
(två gånger)
/ -knapparna
om du vill justera volymen.
11
Varumärken och licenser
• Logotypen SDXC är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
Friskrivningsklausul
• Det är förbjudet att obehörigt återge denna handbok.
• Bilder och skärmdumpar i handboken kan skilja sig något från den
faktiska utrustningen.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas
som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU),
batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som
implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall
(Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet
eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges
i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation
auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier
och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya,
motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ
inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan
återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning
av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala
kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.
AKTA!
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
Originaltillbehör från Canon rekommenderas för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.
Använd rekommenderade USB-kablar som är Canon-originaltillbehör.
Använd en konventionell HDMI-kabel som finns i handeln (kontakten på sidan av kameran
är typ D).
Maximal rekommenderad längd för båda kablarna är 2,5 m.
12
Modellnumret är PC2355 (inklusive WLAN-modul och BLE-modul av modell WM600).
Identifiera modellen med etiketten på kamerans undersida eller bakom den vridbara skärmen
där det ska finnas ett nummer som börjar med PC.
Länder och områden där trådlös användning är tillåten
- Trådlös användning är förbjuden i vissa länder och regioner och olaglig användning kan
vara straffbart enligt nationella eller lokala regler. Undvik att bryta mot reglerna genom att
gå till Canons webbplats för att kontrollera var användningen är tillåten.
Observera att Canon tar inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå i samband
med användningen av trådlösa funktioner i andra länder eller regioner.
Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen:
- Att ändra eller modifiera produkten
- Att ta bort certifieringsetiketterna från produkten
Använd inte produktens trådlösa funktion nära medicinsk utrustning eller annan elektronisk
utrustning.
Användning av den trådlösa funktionen nära medicinsk eller annan elektronisk utrustning
kan påverka utrustningens funktion.
Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande
webbadress: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvensområde för Wi-Fi: 2 412–2 462 MHz
Max. Wi-Fi-effekt: 11,7 dBm
Frekvensområde för Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Max. Bluetooth-effekt: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Du kan kontrollera [Certifieringslogo visas] i menyns inställningsflik.
© CANON INC. 2018
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising