Canon | PowerShot G7 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G7 X Mark III User manual

Canon PowerShot G7 X Mark III User manual
Rozšírená užívateľská príručka
Obsah
Základné funkcie fotoaparátu
Snímanie
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Nastavenia funkcií
Príslušenstvo
Dodatok
Register
SLOVENSKY
CEL-SX7MA2R0
© CANON INC. 2019
Úvodné poznámky a právne
informácie
zz Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte,
či sa správne zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia,
pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody
spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane
pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky
alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
zz Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva (obraz
alebo zvuk) ľudí alebo materiály chránené autorskými právami, môže
tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné práva
iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných práv
duševného vlastníctva. Tieto obmedzenia môžu platiť dokonca aj vtedy,
ak je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie určené výhradne na
osobné použitie.
zz Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákazníckej podpore nájdete
v záručných informáciách dodaných so súpravou používateľských
príručiek k fotoaparátu.
zz Hoci sa displej vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká
presnosť, a viac ako 99,99 % pixlov spĺňa určené technické parametre,
v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixle chybné alebo sa môžu
zobrazovať ako červené alebo čierne body. Tento stav nesignalizuje
poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
zz Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav
nesignalizuje poškodenie.
2
Úvod
zz Ak chcete prejsť na začiatok kapitoly, kliknite na jej názov na pravej
strane vrchnej strany.
zz Kliknutím na ikony v dolnej časti každej strany môžete vykonávať
základnú navigáciu na stranách.
: Prechod na vrchnú stranu
: Návrat na predchádzajúcu stranu
: Prechod o stranu dozadu
: Prechod o stranu dopredu
zz Pokyny uvedené v tejto príručke platia pre predvolené nastavenia
fotoaparátu.
, identifikujú režimy použité v pokynoch na
zz Karty, napríklad
snímanie. Niektoré funkcie sú k dispozícii aj v iných režimoch.
zz
: Dôležité informácie alebo tipy na odborné používanie
zz Pravidlá pre text
zz Ikony používané v tejto príručke zastupujú príslušné tlačidlá
a ovládače/voliče fotoaparátu, na ktorých sú zobrazené alebo na ktoré
sa podobajú.
zz Ikony zastupujú nasledujúce ovládacie prvky fotoaparátu.
zz Ikony a texty zobrazované na displeji sú označené zátvorkami.
zz Čísla na niektorých obrázkoch zodpovedajú číslam v krokoch.
zz = xx: strany so súvisiacimi informáciami (v tomto príklade znaky „xx“
predstavujú číslo strany)
zz Pre väčšie pohodlie sa všetky podporované pamäťové karty
jednoducho označujú ako „pamäťová karta“.
3
Obsah
Úvodné poznámky a právne informácie........................................ 2
Úvod.............................................................................................. 3
Pravidlá pre text................................................................................3
Často používané funkcie fotoaparátu......................................... 13
Bezpečnostné pokyny................................................................. 16
Základné funkcie fotoaparátu.......................................... 19
Príprava....................................................................................... 20
Pripevnenie popruhu......................................................................20
Nabíjanie súpravy batérií................................................................21
Príprava pamäťovej karty...............................................................22
Vloženie/vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty......................23
Nastavenie dátumu, času, časového pásma a jazyka....................25
Držanie fotoaparátu..................................................................... 27
Otestovanie fotoaparátu.............................................................. 28
Snímanie........................................................................................28
Prezeranie......................................................................................30
Názvy častí.................................................................................. 31
Pohľad spredu................................................................................31
Pohľad zozadu................................................................................32
Nastavenie uhla displeja............................................................. 33
Vyklopenie displeja nadol...............................................................33
Vyklopenie displeja nahor...............................................................33
Stav indikátora............................................................................ 34
Nastavenie režimu snímania....................................................... 35
Konfigurovanie funkcií fotoaparátu............................................. 36
Obrazovka rýchleho ovládania.......................................................36
Obrazovka s ponukou.....................................................................38
Funkcie dostupné na obrazovke rýchleho ovládania.................. 40
Nastavenia ponúk....................................................................... 41
Obrazovka režimu snímania....................................................... 43
Rámy na obrazovke snímania..................................................... 44
4
Možnosti obrazovky snímania..................................................... 45
Možnosti obrazovky prehrávania................................................ 46
Dotykové ovládanie..................................................................... 47
Výber objektov................................................................................47
Obrazovka rýchleho ovládania.......................................................48
Obrazovka s ponukou.....................................................................49
Prezeranie......................................................................................51
Klávesnica na displeji.................................................................. 53
Snímanie............................................................................ 54
Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom
(automatický režim/hybridný automatický režim)........................ 55
Ikony stabilizácie obrazu................................................................58
Snímanie s použitím efektov (kreatívny asistent)...........................59
Snímanie v hybridnom automatickom režime.................................61
Snímanie špeciálnych motívov (režim špeciálnych motívov)...... 62
Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach
(režim autoportrétu)........................................................................66
Snímanie panorám (režim panorámy)............................................67
Zachytenie objektov s pohybujúcim sa pozadím
(režim Posúvanie)...........................................................................69
Snímanie osôb oproti hviezdnej oblohe
(režim Portrét s hviezdami).............................................................70
Snímanie nočných scén pod hviezdnou oblohou (režim Nočná
scéna pod hviezdami).....................................................................73
Snímanie dráh hviezd (režim Dráhy hviezd)...................................75
Zaznamenávanie videozáznamov pohybu hviezd (režim
Časozberné snímanie hviezd)........................................................77
Snímanie pomocou obrazových efektov
(režim kreatívnych filtrov)............................................................ 81
Snímky podobajúce sa na miniatúrne modely (efekt miniatúry).....86
Zaznamenávanie rôznych videozáznamov
(režim videozáznamov)............................................................... 87
Záznam videozáznamov s presnými časmi uzávierky a hodnotami
clony (manuálna expozícia videozáznamu)....................................88
Zaznamenávanie videozáznamov HDR.........................................89
5
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície
(režim P)...................................................................................... 90
Snímanie s presnými časmi uzávierky (režim Tv)....................... 91
Snímanie s presnými hodnotami clony (režim Av)...................... 92
Snímanie s presnými časmi uzávierky
a hodnotami clony (režim M)....................................................... 93
Snímanie s dlhou expozíciou (dlhá expozícia)...............................95
Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)............................... 96
Zapamätanie jasu a expozície snímky (pamäť AE)..................... 97
Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)............................ 98
Snímanie v režime manuálneho zaostrovania............................ 99
Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia (obrysy MF).............101
Snímanie pomocou pamäte AF................................................. 102
Snímanie s vopred nastavenou ohniskovou vzdialenosťou
(krokové priblíženie).................................................................. 103
Zmena kvality snímok............................................................... 104
Záznam vo formáte RAW.............................................................104
Zmena pomeru strán................................................................. 106
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení..................... 107
Zmena režimu blesku................................................................ 108
Zapamätanie jasu a expozície pri
fotografovaní s bleskom (pamäť FE)......................................... 109
Konfigurovanie nastavení blesku............................................... 111
Úprava korekcie expozície blesku................................................ 111
Úprava výkonu blesku.................................................................. 112
Zmena časovania blesku.............................................................. 113
Korekcia červených očí................................................................ 113
Konfigurovanie bezpečnej FE....................................................... 114
Sériové snímanie.......................................................................115
Používanie samospúšte.............................................................116
Snímanie v režime sériového snímania vo formáte RAW..........117
Pridanie označenia dátumom.....................................................119
6
Úprava jasu snímky (korekcia expozície).................................. 120
Séria automatickej expozície (snímanie AEB)..............................121
Zmena citlivosti ISO pre fotografie............................................ 123
Zmena rozsahu citlivosti ISO........................................................123
Úprava rozsahu automatickej citlivosti ISO..................................124
Nastavenie minimálneho času uzávierky
pre automatickú citlivosť ISO........................................................124
Zmena citlivosti ISO pre videozáznamy.................................... 126
Zmena rozsahu citlivosti ISO........................................................126
Úprava nastavenia maximálnej automatickej citlivosti ISO..........127
Automatická korekcia jasu a kontrastu
(automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)......................... 128
Snímanie jasných objektov (priorita jasných tónov).................. 129
Úprava nastavení filtra ND........................................................ 130
Zmena spôsobu merania.......................................................... 131
Nastavenie časovača merania.................................................. 132
Konfigurovanie simulácie expozície.......................................... 133
Zachytávanie prirodzených farieb (vyváženie bielej farby)....... 134
Vlastné vyváženie bielej farby......................................................136
Prispôsobenie farieb (štýl Picture Style)................................... 138
Prispôsobenie štýlov Picture Style............................................ 140
Ukladanie prispôsobených štýlov Picture Style......................... 143
Redukcia šumu pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO............. 144
Používanie redukcie šumu pomocou viacerých záberov..............144
Snímanie dotknutím sa displeja (dotyková spúšť).................... 146
Snímanie pomocou elektronickej uzávierky.............................. 147
Snímanie použitím pomocného automatického
zaostrovania.............................................................................. 148
Výber spôsobu AF..................................................................... 149
Presúvanie bodu AF.....................................................................150
Zmena nastavenia zaostrenia................................................... 151
Konfigurovanie pomocného reflektora AF................................. 152
7
Sériové snímanie pri zmene ohniskovej vzdialenosti
(séria zaostrení)........................................................................ 153
Jemné doladenie zaostrenia..................................................... 156
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu............................ 157
Korekcia silného chvenia fotoaparátu...........................................158
Používanie automatického vyrovnávania.................................. 159
Používanie digitálneho telekonvertora...................................... 160
Zmena veľkosti zaznamenávaných videozáznamov................. 161
Záznam videozáznamov na spomalené
prehrávanie (vysoká snímková frekvencia)..................................162
Konfigurovanie nastavení záznamu zvuku............................... 163
Nastavenie hlasitosti záznamu.....................................................163
Zvukový filter pre veterné podmienky...........................................164
Tlmič.............................................................................................164
Konfigurovanie pomocného automatického zaostrovania pri
videozáznamoch....................................................................... 165
Používanie automatického dlhého času uzávierky................... 166
Efekt modelu miniatúry vo videozáznamoch (videozáznam
s efektom miniatúry).................................................................. 167
Zaznamenávanie videomomentiek........................................... 169
Zaznamenávanie časozberných videozáznamov..................... 171
Zaznamenávanie videozáznamov vlastnej osoby..................... 173
Používanie samospúšte videozáznamu.......................................174
Konfigurovanie zobrazenia informácií pre výstup HDMI........... 175
Nastavenie typu krátkeho videozáznamu................................. 176
Prehrávanie...................................................................... 177
Prezeranie................................................................................. 178
Približovanie snímok................................................................. 180
Zobrazenie krátkych videozáznamov........................................ 181
Vyhľadanie snímok v zozname................................................. 182
Úprava videozáznamov............................................................. 183
Odstránenie začiatku/konca videozáznamov...............................183
8
Extrakcia snímok z videozáznamov s rozlíšením 4K
ako fotografií.................................................................................185
Úprava krátkych videozáznamov..................................................186
Extrakcia fotografií zo snímok sériovo nasnímaných
vo formáte RAW........................................................................ 188
Ochrana snímok........................................................................ 190
Ochrana viacerých snímok...........................................................191
Otáčanie snímok....................................................................... 193
Zmena informácií o otočení videozáznamu.............................. 194
Vymazávanie snímok................................................................ 195
Vymazanie viacerých snímok naraz.............................................196
Pridávanie snímok do objednávok tlače (DPOF)...................... 198
Tlač snímok pridaných do objednávky tlače (DPOF)...................199
Pridávanie snímok do albumu................................................... 200
Použitie efektov filtra na snímky (kreatívne filtre)...................... 201
Spracovanie snímok RAW........................................................ 202
Používanie obľúbených efektov (kreatívny asistent)................. 204
Povolenie spracovania snímok RAW pri rýchlom ovládaní....... 205
Korekcia červených očí............................................................. 206
Kombinovanie videomomentiek................................................ 207
Orezanie.................................................................................... 209
Zmena veľkosti snímok..............................................................211
Hodnotenie snímok................................................................... 212
Zobrazovanie prezentácií.......................................................... 213
Vyhľadanie snímok zodpovedajúcich zadaným
podmienkam.............................................................................. 214
Vyhľadávanie snímok pomocou ovládacieho prstenca............. 215
Prispôsobenie zobrazenia informácií počas prehrávania......... 216
Spustenie prehrávania od naposledy zobrazenej snímky......... 217
Bezdrôtové funkcie......................................................... 218
Dostupné bezdrôtové funkcie.................................................... 219
9
Ukladanie snímok z fotoaparátu do smartfónu......................... 221
Pripojenie k smartfónom prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi pomocou tlačidla Wi-Fi........................................................225
Obmedzenie prezerania snímok...................................................227
Funkcie používané so smartfónmi............................................ 228
Automatické odosielanie snímok
do smartfónu počas snímania......................................................228
Snímanie na diaľku so živým náhľadom v smartfóne...................228
Ovládanie fotoaparátu zo smartfónu............................................229
Označovanie snímok geografickými
značkami počas snímania............................................................229
Pripojenie k tlačiarňam prostredníctvom pripojenia Wi-Fi......... 231
Vytvorenie pripojenia prostredníctvom prístupového bodu...........233
Automatické odosielanie snímok do počítača........................... 235
Odovzdávanie snímok do webových služieb............................ 239
Registrácia webových služieb......................................................239
Odovzdávanie snímok do webových služieb................................243
Streamovanie snímok............................................................... 244
Streamovanie...............................................................................246
Udalosti (streamovanie)................................................................248
Opätovné pripojenie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi............. 252
Ukončenie pripojenia Wi-Fi....................................................... 253
Vymazanie informácií o zariadeniach spárovaných
prostredníctvom rozhrania Bluetooth........................................ 254
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia........................ 255
Nastavenia funkcií........................................................... 256
Výber a vytváranie priečinkov................................................... 257
Zmena číslovania súborov........................................................ 258
Konfigurovanie automatického otáčania zvislých snímok......... 259
Pridanie informácií o orientácii do videozáznamov................... 260
Formátovanie pamäťových kariet.............................................. 261
Nastavenie zobrazenia úvodnej obrazovky.............................. 263
Používanie ekologického režimu............................................... 264
10
Nastavenie funkcií úspory energie............................................ 265
Nastavenie jasu displeja........................................................... 266
Prepínanie farieb informácií na obrazovke............................... 267
Úprava dátumu, času a časového pásma................................. 268
Zmena jazyka............................................................................ 269
Časovanie zasunutia objektívu................................................. 270
Nastavenie videosystému......................................................... 271
Nastavenie dotykového displeja................................................ 272
Nastavenie pípania................................................................... 273
Nastavenie hlasitosti................................................................. 274
Nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI........................................ 275
Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR.......................... 276
Prispôsobenie zobrazenia informácií o snímaní....................... 277
Nastavenie obráteného zobrazenia.......................................... 278
Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek..................... 279
Konfigurovanie pokynov pre funkcie......................................... 280
Konfigurovanie vlastných funkcií............................................... 281
Prispôsobenie tlačidiel..................................................................282
Vlastné režimy snímania (režim C)........................................... 284
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu...................... 286
Nastavenie informácií o autorských právach na
zaznamenanie v snímkach........................................................ 287
Prevzatie návodov/softvéru pomocou kódu QR........................ 288
Zobrazenie certifikačných značiek............................................ 289
Uloženie bežne používaných položiek
ponuky snímania (Moja ponuka)............................................... 290
Premenovanie kariet Moja ponuka...............................................291
Odstránenie karty Moja ponuka....................................................291
Odstránenie všetkých kariet Moja ponuka....................................291
Odstránenie všetkých pridaných položiek....................................292
Prispôsobenie zobrazenia kariet Moja ponuka.............................292
11
Príslušenstvo................................................................... 293
Voliteľné príslušenstvo.............................................................. 294
Zdroje napájania...........................................................................294
Blesk.............................................................................................294
Iné.................................................................................................295
Tlačiarne.......................................................................................295
Používanie voliteľného príslušenstva........................................ 296
Prehrávanie na televíznej obrazovke...........................................296
Nabíjanie alebo napájanie fotoaparátu pomocou sieťového
adaptéra USB...............................................................................298
Snímanie na diaľku.......................................................................300
Používanie externého mikrofónu..................................................301
Ukladanie snímok v počítači..................................................... 302
Tlač snímok............................................................................... 303
Dodatok............................................................................ 305
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii.............................. 306
Odstraňovanie problémov......................................................... 307
Informácie na displeji.................................................................311
Pri snímaní................................................................................... 311
Počas prehrávania........................................................................313
Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie......................... 315
Bezpečnostné opatrenia...............................................................316
Softvér tretích strán................................................................... 317
Osobné údaje a bezpečnostné opatrenia................................. 320
Ochranné známky a licencie..................................................... 321
Prehlásenie............................................................................... 323
Register..................................................................................... 324
12
Často používané funkcie fotoaparátu
Snímanie
zz Používanie nastavení určených fotoaparátom (automatický režim,
hybridný automatický režim)
-- = 28, = 61
zz Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach (autoportrét)
-- = 66
zz Snímanie panorám (panoramatický záber)
-- = 67
Zhotovovanie dobrých záberov ľudí
Portréty
(= 62)
Snímanie špeciálnych motívov
Nočné motívy
snímané z ruky
(= 62)
Ohňostroj
(= 62)
Ovládanie HDR pri
osvetlení zozadu
(= 62)
Jedlo
(= 62)
Používanie špeciálnych efektov
Hladká pokožka
(= 62)
Monochromatický režim
(= 81)
13
Rozostrenie pozadia
(= 81)
Jemné zaostrenie
(= 81)
Efekt rybieho oka
(= 81)
Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
(= 81)
Efekt miniatúry
(= 86, = 167)
Snímky pripomínajúce
vodomaľby (= 81)
zz Zaostrovanie na tváre
-- = 28, = 62, = 149
zz Bez používania blesku (vypnutý blesk)
-- = 108
zz Snímanie vlastnej osoby (samospúšť)
-- = 116
zz Označenie dátumom
-- = 119
zz Zhotovovanie videoklipov spoločne s fotografiami
-- = 61
zz Vyjadrenie rýchlosti rozmazaním pozadia
-- = 69
zz Snímanie hviezdnej oblohy
-- = 70, = 73, = 75, = 77
Prezeranie
zz Prezeranie snímok
-- = 30, = 177
zz Automatické prehrávanie (prezentácia)
-- = 213
zz Na televíznej obrazovke
-- = 296
14
zz Rýchle prehľadávanie snímok
-- = 182
zz Vymazávanie snímok
-- = 195
Záznam a prezeranie videozáznamov
zz Záznam videozáznamov
-- = 28, = 87
zz Prezeranie videozáznamov
-- = 30
Tlač
zz Tlač snímok
-- = 303
Ukladanie
zz Ukladanie snímok v počítači
-- = 302
Používanie funkcií pripojenia Wi-Fi
zz Odosielanie snímok do telefónu smartphone
-- = 221, = 228
zz Tlač snímok
-- = 231
zz Zdieľanie snímok online
-- = 239
zz Streamovanie snímok
-- = 244
zz Odosielanie snímok do počítača
-- = 235
15
Bezpečnostné pokyny
zz Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
zz Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa výrobku alebo
iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia
alebo smrti.
zz Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
Popruh omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
zz S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tejto príručke.
zz Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
zz Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
zz V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu
alebo zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
zz Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol,
benzín alebo riedidlo.
zz Nedovoľte, aby sa výrobok namočil. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani
kvapaliny.
zz Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
zz Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy batérií
dodržiavajte nasledujúce pokyny.
-- Batérie alebo súpravy batérií používajte len so špecifikovaným výrobkom.
-- Batérie ani súpravy batérií nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
-- Batérie ani súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek batérií.
-- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
-- Nepoužívajte vytečené batérie ani súpravy batérií.
-- Pri likvidácii batérií alebo súprav batérií izolujte konektory pomocou pásky alebo
iným spôsobom.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Ak batéria alebo súprava batérií vytečie a látka z batérie alebo súpravy batérií príde do
styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou
vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej
tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
16
zz Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
-- Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený
prach pomocou suchej handričky.
-- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
-- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej
zásuvky.
-- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby
prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
-- Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra pripojeného
k elektrickej zásuvke.
-- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte,
nelámte ani neupravujte.
-- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok
do látky ani iných materiálov.
-- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
zz Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na
pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania
pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku
na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo menej citlivou
pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
zz Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly
a pokyny prikazujúce vypnutie výrobku.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami
elektromagnetických vĺn a dokonca aj k nehode.
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
zz Blesk nespúšťajte v blízkosti očí.
Mohol by poškodiť zrak.
zz Popruh je určený iba na používanie na tele. Ak popruh s pripojeným výrobkom
zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež
netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
zz Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
zz Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou inou
časťou tela ani predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
17
zz Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym
teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť
popálenie alebo poranenie.
zz Ak počas používania tohto výrobku alebo po ňom dôjde k akejkoľvek nezvyčajnej
kožnej reakcii alebo podráždeniu pokožky, výrobok ďalej nepoužívajte a vyhľadajte
lekársku radu alebo ošetrenie.
UPOZORNENIE
Označuje možnosť poškodenia majetku.
zz Fotoaparátom nemierte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko počas
jasného dňa alebo na zdroj intenzívneho umelého svetla.
Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo iné vnútorné súčasti.
zz Pri používaní fotoaparátu na piesočnatej pláži alebo veternom mieste dávajte pozor,
aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
zz Prach, nečistoty alebo iný cudzí predmet na blesku odstráňte pomocou vatového
tampónu alebo handričky.
Teplo produkované bleskom môže spôsobiť, že cudzí objekt začne dymiť alebo sa
výrobok pokazí.
zz Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho súpravu batérií alebo batérie a odložte ich.
Vytečenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodiť.
zz Pred likvidáciou zakryte konektory súpravy batérií alebo batérií pomocou pásky alebo
iného izolantu.
Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viesť k požiaru alebo výbuchom.
zz Nepoužívanú nabíjačku batérií odpojte od výrobku. Pri používaní ju nezakrývajte
látkou ani inými predmetmi.
Ak necháte jednotku dlhý čas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriať
a deformovať a spôsobiť tak požiar.
zz Špeciálne súpravy batérií nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli súpravu batérií prehryznúť a spôsobiť tak jej vytečenie,
prehriatie alebo výbuch a následné poškodenie výrobku alebo požiar.
zz Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie s rôznou
úrovňou nabitia ani nepoužívajte staré batérie spolu s novými. Pri vkladaní batérií
dávajte pozor, aby ste nezamenili póly + a –.
Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.
zz Keď prebieha čítanie z karty alebo zápis na kartu, nevypínajte fotoaparát, neotvárajte
kryt pamäťovej karty/kryt batérie, netraste fotoaparátom ani doň neudierajte.
Môžete tým poškodiť snímky, fotoaparát alebo pamäťovú kartu.
zz Pamäťovú kartu nasilu netlačte do fotoaparátu vloženú nesprávnym spôsobom.
Fotoaparát by sa mohol poškodiť.
18
Základné funkcie fotoaparátu
Základné informácie a pokyny, od úvodných príprav po snímanie
a prehrávanie.
19
Príprava
zz Pripevnenie popruhu
1
Dodaný popruh pripevnite k očku na
pripevnenie popruhu.
(1)
(2)
zz Popruh možno pripevniť aj k ľavej strane
fotoaparátu.
20
zz Nabíjanie súpravy batérií
(1)
1
Vložte súpravu batérií do nabíjačky.
2
Nabite súpravu batérií.
(2)
(2)
(1)
zz Farby indikátora
-- Nabíjanie: oranžová
-- Úplné nabitie: zelená
3
(1)
Vyberte súpravu batérií.
(2)
zz Ak chcete chrániť súpravu batérií a zachovať jej optimálny stav, nenabíjajte
ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
zz Nabíjačku batérií možno používať v oblastiach so striedavým prúdom
a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky iný tvar,
použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte
elektrický transformátor určený na cestovanie, pretože môže poškodiť
súpravu batérií.
zz Nabité súpravy batérií sa postupne vybíjajú, aj keď sa nepoužívajú.
Súpravu batérií nabite v deň používania (alebo tesne predtým).
21
zz Príprava pamäťovej karty
Používajte nasledujúce pamäťové karty (predávajú sa samostatne)
ľubovoľnej kapacity.
zz Pamäťové karty SD*1
zz Pamäťové karty SDHC*1*2
zz Pamäťové karty SDXC*1*2
*1 Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však
nemusia s fotoaparátom fungovať.
*2 Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.
22
zz Vloženie/vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty
(2)
1
Otvorte kryt.
2
Vložte súpravu batérií.
(1)
(2)
(1)
Vybratie:
23
(1)
3
Vložte pamäťovú kartu.
(2)
Vybratie:
4
(2)
Zatvorte kryt.
(1)
zz Ak súpravu batérií vložíte nesprávnym spôsobom, nebudete ju môcť
uzamknúť v správnej polohe. Vždy skontrolujte, či súpravu batérií vkladáte
správnym spôsobom a či sa uzamkla.
zz Pred použitím novej pamäťovej karty alebo karty naformátovanej v inom
zariadení by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte.
zz Na pamäťové karty vybavené prepínačom na ochranu proti zápisu
nemožno zaznamenávať údaje, kým je prepínač v uzamknutej polohe.
Prepínač odomknite jeho posunutím.
zz Ak sa zobrazí hlásenie [Change the battery pack/Vymeňte súpravu batérií],
vymeňte súpravu batérií, keď sa fotoaparát automaticky vypne.
24
zz Nastavenie dátumu, času, časového pásma
a jazyka
1
Zapnite fotoaparát.
2
Nastavte časové pásmo.
zz Pomocou tlačidiel / alebo voliča
vyberte časové pásmo → tlačidlo
zz Tlačidlo
zz Pomocou tlačidiel / alebo voliča
→
vyberte časové pásmo → tlačidlo
pomocou tlačidiel / alebo voliča
vyberte možnosť [OK] → tlačidlo
25
3
Nastavte dátum a čas.
zz Pomocou tlačidiel / alebo voliča
→
vyberte dátum alebo čas → tlačidlo
nastavte pomocou tlačidiel / alebo
→ tlačidlo
voliča
zz Vyberte možnosť [OK] → tlačidlo
4
Nastavte jazyk zobrazenia.
zz Pomocou tlačidiel / vyberte položku
[Language /Jazyk] → tlačidlo
zz Pomocou tlačidiel
→ tlačidlo
/
/ / vyberte jazyk
zz Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Date/Time/Zone/
Dátum a čas/pásmo], nastavte aktuálny dátum, čas a časové pásmo.
Informácie, ktoré týmto spôsobom zadáte, sa pri snímaní zaznamenávajú
vo vlastnostiach snímky a používajú sa pri správe snímok podľa dátumu
snímania alebo pri tlači snímok s dátumom.
zz Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu),
na obrazovke [Date/Time/Zone/Dátum a čas/pásmo] nastavte položku
[ ] na hodnotu [ ].
zz Ak boli nastavenia dátumu, času alebo časového pásma vymazané, znova
ich správne nastavte.
26
Držanie fotoaparátu
zz Omotajte si popruh okolo zápästia.
zz Pri snímaní majte ramená blízko tela
a pevne držte fotoaparát, aby sa nehýbal.
Ak ste vysunuli blesk, nezakrývajte ho
prstami.
27
Otestovanie fotoaparátu
Odskúšanie fotoaparátu jeho zapnutím, nasnímaním niekoľkých fotografií
alebo videozáznamov a ich zobrazením.
zz Snímanie
1
Zapnite fotoaparát.
2
Prejdite do režimu
3
Podľa potreby priblížte alebo
vzdiaľte záber.
zz Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova
stlačte tlačidlo ON/OFF.
.
zz Sledujte displej a posúvajte páčku
zoomu.
Pri používaní blesku:
28
4
Zaostrite (stlačte do polovice).
zz Po zaostrení fotoaparát zapípa.
zz Okolo zaostrených miest sa zobrazí
bod AF.
5
Snímajte (úplne stlačte).
Pri zaznamenávaní videozáznamov:
zz Počas záznamu sa zobrazí [
REC].
zz Ak chcete zaznamenávanie
videozáznamu zastaviť, znova stlačte
tlačidlo snímania videozáznamov.
29
zz Prezeranie
1
Stlačte tlačidlo
2
Vyberte snímky.
.
zz Videozáznamy sú označené ikonou [
].
Prehrávanie videozáznamov:
zz Tlačidlo
(dvakrát)
zz Pomocou tlačidiel
30
/
upravte hlasitosť.
Názvy častí
zz Pohľad spredu
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (2) (12) (13)
(1)
(2)
(3)
(14)
(15)
(16)
(4)
(1)
Páčka zoomu
(8)
Tlačidlo ON/OFF
Snímanie: (širokouhlá poloha
transfokátora)/
(priblíženie
teleobjektívom)
(9)
Mikrofón (stereofónny)
Prehrávanie: (10) Blesk
(11) Ovládací prstenec (prstenec
(12) Páčka
(zoznam)/
(zväčšenie)
(2)
Očko na pripevnenie popruhu
(3)
Výbojka
(4)
Objektív
(5)
Volič korekcie expozície
(13) VSTUPNÝ konektor externého
mikrofónu
(14) Sériové číslo
(15) Závit pre statív
(16) Kryt pamäťovej karty/kryt batérie
: Poloha priradenia voliča/prstenca
(6)
Otočný volič režimov
(7)
Tlačidlo spúšte
)
(vysunutie blesku)
31
zz Pohľad zozadu
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(16)
(1)
Displej
Dá sa otvoriť nahor približne o 180°
a nadol približne o 45°.
(2)
Reproduktor
(3)
Konektor DIGITAL
(4)
Konektor HDMITM
(5)
Tlačidlo
(6)
Ovládací volič (volič
(9)
(režim riadenia)/
Tlačidlo
(vymazanie jednej snímky)/ Nahor
(rýchle ovládanie)
(10) Tlačidlo
Zobrazí obrazovku rýchleho
ovládania. Slúži aj na potvrdenie
vybratých nastavení.
(11) Tlačidlo
(Wi-Fi)
)
(pamäť AE)
(7)
Tlačidlo
(8)
Tlačidlo snímania videozáznamov
Videozáznamy možno
zaznamenávať aj v iných režimoch
ako v režime videozáznamov.
(15) (14)
(12) Tlačidlo
(blesk)/ Doprava
/
Nadol
(13) Indikátor
(14) Tlačidlo
Slúži na zobrazenie obrazoviek
s ponukami.
(15) Tlačidlo
(prehrávanie)
(makrosnímky)/
(16) Tlačidlo
(manuálne zaostrovanie)/ Doľava
32
Nastavenie uhla displeja
zz Vyklopenie displeja nadol
zz Ťahajte hornú časť displeja nadol
smerom k sebe.
zz Displej sa otvorí až do uhla približne 45°.
zz Vyklopenie displeja nahor
zz Displej sa dá vyklopiť nahor a otvoriť až
do uhla približne 180°.
zz Pri snímaní s displejom otočeným
dopredu môžete zobraziť svoj zrkadlový
obraz.
zz Po dokončení vráťte displej do pôvodnej
polohy.
zz Keď sa fotoaparát nepoužíva, displej nechávajte zavretý.
zz Displej nasilu neotvárajte, aby sa fotoaparát nepoškodil.
33
Stav indikátora
Stav indikátora sa mení v závislosti od stavu fotoaparátu.
Farba
Stav indikátora
Bliká
Stav fotoaparátu
zz Zaznamenávanie fotografií na
pamäťovú kartu alebo čítanie fotografií
z pamäťovej karty
zz Vypnutý displej
zz Zaznamenávanie videozáznamov
na pamäťovú kartu alebo čítanie
videozáznamov z pamäťovej karty
Svieti
Bliká
zz Prenos prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
zz Nabíjanie cez rozhranie USB
zz Chyba nabíjania cez rozhranie USB
Svieti
Zelená
Oranžová
Pomaly bliká
34
Nastavenie režimu snímania
Prístup k jednotlivým režimom snímania získate pomocou otočného voliča režimov.
(1)
(6)
(2)
(3)
(7)
(4)
(8)
(9)
(5)
(10)
(1)
Režim Tv
Nastavenie času uzávierky pred
snímaním (= 91). Nastavenie
pomocou prstenca . Fotoaparát
potom automaticky upraví hodnotu
clony, aby vyhovovala tomuto času
uzávierky.
(6)
Režim Av
Nastavenie hodnoty clony pred
snímaním (= 92). Nastavenie
pomocou prstenca . Fotoaparát
potom automaticky upraví čas
uzávierky, aby vyhovoval tejto
hodnote clony.
(2)
Režim P
Automaticky sa upravia čas
uzávierky a hodnota clony podľa
jasu objektu. Voľné nastavenie
rôznych nastavení pred snímaním
(= 90).
(7)
(3)
Automatický režim
Plne automatické snímanie použitím
nastavení určených fotoaparátom
(= 55).
Režim M
Nastavenie času uzávierky
a hodnoty clony pred snímaním na
získanie požadovanej expozície
(= 93). Otáčaním voliča
nastavte čas uzávierky a otáčaním
hodnotu clony.
prstenca
(8)
Režim C
Uloženie bežne používaných režimov
snímania a nakonfigurovaných
nastavení funkcií na opätovné
použitie (= 284).
(9)
Režim videozáznamov
Záznam rôznych videozáznamov (= 87).
(4)
(5)
Hybridný automatický režim
Automatické zaznamenanie
videoklipu príslušnej scény pred
každým záberom (= 61).
(10) Režim kreatívnych filtrov
Pridávanie rôznych efektov na
zhotovované snímky (= 81).
Režim špeciálnych motívov
Snímanie použitím nastavení pre
konkrétne motívy (= 62).
35
Konfigurovanie funkcií fotoaparátu
zz Obrazovka rýchleho ovládania
1
(1)
(1)
Stlačte tlačidlo
.
zz (1) Položky nastavenia
zz (2) Možnosti nastavenia
(2)
2
Vyberte položku nastavenia.
3
Vyberte možnosť nastavenia.
zz Položky označené ikonou [
] možno
.
nakonfigurovať stlačením tlačidla
36
4
Dokončite nastavenie.
zz Možnosti môžete vyberať aj otáčaním voliča .
zz Funkcie rýchleho ovládania môžete konfigurovať aj na obrazovke
s ponukou.
37
zz Obrazovka s ponukou
(1)
(2)
1
Stlačte tlačidlo
2
Vyberte kartu.
.
zz (1) Hlavná karta
zz (2) Vedľajšia karta
zz (3) Položky nastavenia
zz (4) Možnosti nastavenia
(3)
(4)
zz Pomocou páčky zoomu vyberte hlavnú
kartu.
zz Pomocou tlačidiel / alebo prstenca
vyberte vedľajšiu kartu.
38
3
Vyberte položku nastavenia.
4
Vyberte možnosť nastavenia.
5
Dokončite nastavenie.
6
Vráťte sa na obrazovku snímania.
zz Niektoré položky sa dajú vybrať tlačidlami
/ alebo voličom
na inej obrazovke,
po stlačení tlačidla .
39
Funkcie dostupné na obrazovke
rýchleho ovládania
(1)
(1)
(2)
Na obrazovkách snímania alebo prehrávania
môžete pomocou tlačidla
prejsť na obrazovku
rýchleho ovládania, ktorá umožňuje upraviť
nastavenia. Na ľavej alebo pravej strane vyberte
položku nastavenia a dole sa zobrazia jej
možnosti nastavenia.
(1) Položky nastavenia
(2) Možnosti nastavenia
V režime sú k dispozícii nasledujúce nastavenia. Dostupné položky
a možnosti nastavenia sa líšia podľa režimu snímania.
AF method/Spôsob AF
Výber režimu automatického zaostrovania (AF)
pre snímaný motív.
AF Operation/
Ovládanie režimu AF
Vyberte možnosť [
], ak chcete, aby boli
pri stlačení tlačidla spúšte do polovice objekty
zaostrené.
Metering mode/Režim
merania
Výber spôsobu merania jasu.
Image quality/Kvalita
snimok
Výber veľkosti (počtu pixlov) a kompresie
(kvality) záberov.
Movie rec. size/Veľkosť
zaznamenaných
videozáznamov
Výber veľkosti a snímkovej frekvencie
zaznamenávaných videozáznamov.
ND filter/Filter ND
Zníženie intenzity svetla na dosiahnutie
vhodného jasu.
ISO speed/Citlivosť ISO Výber citlivosti ISO.
White balance/
Vyváženie bielej farby
Snímanie s prirodzene vyzerajúcimi farbami pri
konkrétnych typoch osvetlenia.
Picture Style/Štýl
Picture Style
Výber nastavenia farieb, ktoré verne vyjadrujú
motívy alebo objekty.
Auto Lighting
Optimizer/Automatická Výber úrovne automatickej korekcie jasu
a kontrastu.
optimalizácia úrovne
osvetlenia
Creative filters/
Kreatívne filtre
Pridávajte rôzne efekty na zhotovované snímky.
40
Nastavenia ponúk
Pomocou obrazoviek s ponukami môžete nakonfigurovať rôzne funkcie
.
fotoaparátu. Ak chcete prejsť na obrazovky s ponukami, stlačte tlačidlo
Položky nastavenia sú usporiadané do piatich hlavných skupín a viacerých kariet
pre každú skupinu.
Na obrazovkách s ponukami môžete nakonfigurovať nasledujúce položky
nastavenia. Dostupné položky nastavenia sa líšia podľa režimu snímania.
„„
Nastavenia snímania
zz Shooting mode/Režim
snímania
zz Image quality/Kvalita snímok
zz Still img aspect ratio/Pomer
strán fotografií
zz Image review/Kontrola
snímky
zz Flash settings/Nastavenia
blesku
zz Drive mode/Režim riadenia
zz RAW burst mode/Režim
sériového snímania vo
formáte RAW
zz Date stamp /Označenie
dátumom
zz Expo.comp./AEB/Korekcia
expozície/AEB
zz
ISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO
zz
ISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO
zz Auto Lighting Optimizer/
Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia
zz Highlight tone priority/Priorita
jasných tónov
zz ND filter/Filter ND
zz Metering mode/Režim
merania
zz Metering timer/Časovač
merania
zz Expo. simulation/Simulácia
expozície
zz White balance/Vyváženie
bielej farby
zz Custom White Balance/
Vlastné vyváženie bielej
farby
zz WB Shift/Bkt./Posun/
stupňovanie vyváženia
bielej farby
zz HDMI info disp/Zobrazenie
informácií na výstupe HDMI
zz Picture Style/Štýl Picture
Style
zz High ISO speed NR/
Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO
zz Retain Creative Assist data/
Zachovať údaje kreatívneho
asistenta
zz Touch Shutter/Dotyková
spúšť
zz Shutter mode/Režim
expozície
zz AF operation/Ovládanie
režimu AF
zz AF method/Spôsob AF
zz Continuous AF/
Nepretržité AF
zz AF-assist beam firing/
Zapnutie pomocného
reflektora AF
zz Focus bracketing/Séria
zaostrení
zz AF+MF
zz MF peaking settings/
Nastavenia obrysov MF
zz Safety MF/Bezpečné MF
zz MF-point zoom/Bodové
priblíženie MF
41
zz IS settings/Nastavenia
stabilizácie obrazu
zz
Auto level/Automatické
vyrovnávanie
zz Digital zoom/Digitálny zoom
zz Digest type/Typ krátkeho
videozáznamu
zz Movie rec quality/
Kvalita zaznamenaných
videozáznamov
zz Movie self-timer/Samospúšť
videozáznamu
zz Sound recording/Záznam
zvuku
zz Movie Servo AF/Pomocné
automatické zaostrovanie pri
videozáznamoch
zz
Auto slow shutter/
Automatický dlhý čas
uzávierky
zz Star time-lapse movie
setting/Nastavenie časozberného snímania hviezd
zz Star emphasis/Zvýraznenie
hviezd
zz Star portrait settings/
Nastavenia portrétu
s hviezdami
zz Color adjustment/Úprava
farieb
zz Video snapshot/
Videomomentka
zz Time-lapse movie/
Časozberný videozáznam
zz Remote control/Diaľkové
ovládanie
„„
Nastavenia prehrávania
zz Protect images/Chrániť snímky
zz Rotate stills/Otáčať fotografie
zz Change mov rotate info/
Zmeniť informácie o otočení
videozáznamu
zz Erase images/Vymazať snímky
zz Print order/Objednávka tlače
zz Photobook Set-up/
Nastavenie albumu
zz Creative filters/Kreatívne filtre
zz RAW image processing/
Spracovanie snímok RAW
„„
zz Bluetooth settings/
Nastavenia pripojenia
Bluetooth
zz Nickname/Prezývka
zz GPS settings/Nastavenia
funkcie GPS
zz Clear wireless settings/
Vymazať nastavenia
bezdrôtového pripojenia
Nastavenia funkcií
zz Select folder/Vybrať priečinok
zz File numbering/Číslovanie
súborov
zz Auto rotate/Automaticky otočiť
zz Add
rotate info/Pridať
informácie o otočení
zz Format card/Formátovať
kartu
zz Start-up image/Úvodný
obrázok
zz Eco mode/Ekologický režim
zz Power saving/Úspora
energie
zz Disp. brightness/Jas displeja
zz Night display/Režim
nočného zobrazenia
zz Date/Time/Zone/Dátum
a čas/pásmo
„„
zz Slide show/Prezentácia
zz Set image search conditions/
Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok
zz Image jump w/ /Presun
medzi snímkami pomocou
zz Playback information display/
Zobrazenie informácií o
prehrávaní
zz View from last seen/Zobraziť
od naposledy zobrazenej
Nastavenia bezdrôtového pripojenia
zz Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth
zz Wi-Fi settings/Nastavenia
pripojenia Wi-Fi
„„
zz Creative Assist/Kreatívny
asistent
zz Quick Control RAW
processing/Spracovanie
snímok RAW pri rýchlom
ovládaní
zz Red-eye correction/Korekcia
červených očí
zz Create album/Vytvoriť album
zz Cropping/Orezanie
zz Resize/Zmeniť veľkosť
zz Rating/Hodnotenie
zz Language
/Jazyk
zz Lens retraction/Zasunutie
objektívu
zz Video system/Videosystém
zz Touch control/Dotykové
ovládanie
zz Beep/Pípnutie
zz Volume/Hlasitosť
zz HDMI resolution/Rozlíšenie
výstupu HDMI
zz HDMI HDR output/Výstup
HDMI HDR
zz Shooting info. disp./
Zobrazenie informácií
o snímaní
zz Reverse display/Obrátené
zobrazenie
zz Units/Jednotky
zz Feature guide/Pokyny pre
funkcie
zz Custom Functions (C.Fn)/
Vlastné funkcie (C.Fn)
zz Custom shooting mode
(C mode)/Vlastný režim
snímania (režim C)
zz Reset camera/Vynulovať
fotoaparát
zz Copyright information/
Informácie o autorských
právach
zz Manual/software URL/
Adresa URL návodov/
softvéru
zz Certification Logo Display/
Zobrazenie certifikačných
značiek
zz Firmware/Firmvér
zz Delete all My Menu tabs/
Odstrániť všetky karty Moja
ponuka
zz Delete all items/Odstrániť
všetky položky
zz Menu display/Zobrazenie
ponuky
Moja ponuka
zz Add My Menu tab/Pridať
kartu Moja ponuka
42
Obrazovka režimu snímania
(1) (2)(3) (4) (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ikona režimu snímania/motívu
Počet zhotoviteľných záberov
Maximálny počet záberov sériového snímania
Dostupný čas záznamu videozáznamov
Úroveň nabitia batérií
43
Rámy na obrazovke snímania
Na obrazovke snímania sa zobrazujú rámy na zaostrovanie (body AF).
Biely
rám
Zelený
rám
Modrý
rám
Žltý rám
Zobrazí sa okolo objektu alebo tváre osoby rozpoznanej ako
hlavný objekt.
Zobrazí sa, keď fotoaparát zaostrí pri stlačení tlačidla spúšte
do polovice.
Zobrazí sa, keď fotoaparát naďalej zaostruje na pohybujúce sa
objekty. Zobrazuje sa, kým držíte tlačidlo spúšte stlačené do
polovice.
Zobrazí sa, ak fotoaparát nedokáže zaostriť pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice.
zz Ak sa nezobrazujú žiadne rámy, ak sa rámy nezobrazujú okolo
požadovaných objektov alebo ak sa rámy zobrazujú na pozadí alebo
podobných plochách, skúste snímať v režime .
44
Možnosti obrazovky snímania
Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, môžete prepnúť zobrazenie
obrazovky snímania.
1
Stlačte tlačidlo
45
.
Možnosti obrazovky prehrávania
Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, môžete prepnúť zobrazenie
obrazovky prehrávania.
1
Stlačte tlačidlo
.
zz Na obrazovkách s podrobnými informáciami blikajú nad zobrazenými
informáciami preexponované časti snímky.
zz Graf s názvom histogram jasu v hornej časti obrazoviek s podrobnými
informáciami zobrazuje rozdelenie jasu na snímkach. Zvislá os predstavuje
úroveň jasu a vodorovná os znázorňuje, aká časť snímky zodpovedá
jednotlivým úrovniam jasu. Zobrazením tohto histogramu môžete
skontrolovať expozíciu.
Prepínanie histogramov
zz Keď prepnete na zobrazenie histogramu RGB, zobrazí sa histogram RGB
s rozdelením červenej, zelenej a modrej farby na snímkach. Vodorovná os
predstavuje jas červenej (R), zelenej (G) alebo modrej (B) farby a zvislá os
znázorňuje, aká časť snímky zodpovedá príslušnej úrovni jasu. Zobrazením
tohto histogramu môžete skontrolovať farebné vlastnosti snímky.
46
Dotykové ovládanie
zz Výber objektov
Objekty môžete vyberať dotknutím sa tváre osoby alebo iných objektov na
displeji.
1
Vyberte objekt.
2
Začnite snímať.
zz Sledovanie nemusí byť možné, ak sú objekty príliš malé, ak sa príliš rýchlo
pohybujú alebo ak je medzi objektmi a pozadím nedostatočný kontrast.
47
zz Obrazovka rýchleho ovládania
Prechod na obrazovku nastavenia
zz Dotknite sa tlačidla [
].
Nastavenie fotoaparátu
zz Dotknite sa položky nastavenia →
možnosti nastavenia.
Prepínanie obrazoviek
zz Položky označené ikonou [
] možno
nakonfigurovať dotknutím sa tlačidla [
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
zz Dotknite sa tlačidla [
].
Úprava hodnôt na ukazovateľoch
zz Dotknite sa ukazovateľa alebo ho
potiahnite.
48
].
zz Obrazovka s ponukou
Nastavenie fotoaparátu
zz Dotknite sa hlavnej karty → vedľajšej
karty → položky nastavenia → možnosti.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
zz Dotknite sa tlačidla [
].
Pridanie/odstránenie značiek
začiarknutia
zz Dotknite sa začiarkavacieho políčka.
Namiesto stlačenia tlačidla
zz Dotknite sa tlačidla [
49
].
Namiesto stlačenia tlačidla
zz Dotknite sa tlačidla [
].
Namiesto stlačenia tlačidla
zz Dotknite sa tlačidla [
50
].
zz Prezeranie
Prezeranie jednotlivých snímok
zz Nasledujúca snímka: Potiahnite prstom
po displeji doľava.
zz Predchádzajúca snímka: Potiahnite
prstom po displeji doprava.
Prehrávanie videozáznamov
zz Prehrávanie: Dotknite sa tlačidla [
].
Operácie pri videozáznamoch
zz Zastavenie: Dotknite sa displeja.
zz Pokračovanie: Dotknite sa tlačidla [ ].
zz Nastavenie hlasitosti: Dotknite sa
tlačidla [ ].
Prepnutie na zobrazenie zoznamu
51
Zobrazenie menšieho počtu snímok
Približovanie snímok
zz Dvakrát sa rýchlo dotknite.
Zmenšenie priblížených snímok
zz Obnovenie pôvodnej veľkosti: Dotknite
sa tlačidla [ ] alebo sa dvakrát rýchlo
dotknite displeja.
zz Dotknutím sa displeja počas prehrávania videozáznamu môžete zobraziť
aj panel prehrávania videozáznamu.
zz Počas zobrazenia zoznamu sa môžete posúvať medzi snímkami
potiahnutím prstom nahor alebo nadol po displeji.
zz Počas zväčšeného zobrazenia môžete posunúť zobrazenú oblasť
potiahnutím prstom po displeji.
52
Klávesnica na displeji
Zadávanie znakov
zz Jednotlivé znaky zadávajte tak, že sa ich
dotknete.
Presúvanie kurzora
zz [
]/[
] alebo prstenec
Prepínanie medzi režimami vstupu
zz [ ]: Prepnutie na veľké písmená
zz [ ]: Prepnutie na čísla alebo symboly
Odstránenie znakov
zz [
]
Vloženie nových riadkov
zz [
]
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
zz [
]
53
Snímanie
Pohodlné snímanie v jednoduchých režimoch alebo zhotovovanie
dômyselnejších záberov pomocou rôznych funkcií.
54
Snímanie použitím nastavení
určených fotoaparátom (automatický
režim/hybridný automatický režim)
Používajte automatický režim na plne automatický výber optimálnych
nastavení pre snímaný motív podľa objektu a podmienok pri snímaní
určených fotoaparátom.
1
Prejdite do režimu
2
Podľa potreby priblížte alebo
vzdiaľte záber.
.
zz Sledujte displej a posúvajte páčku zoomu.
Pri používaní blesku:
55
3
Zaostrite (stlačte do polovice).
zz Po zaostrení fotoaparát zapípa.
zz Okolo zaostrených miest sa zobrazí bod AF.
4
Snímajte (úplne stlačte).
Pri zaznamenávaní videozáznamov:
zz Počas záznamu sa zobrazí [
REC].
zz Ak chcete zaznamenávanie
videozáznamu zastaviť, znova stlačte
tlačidlo snímania videozáznamov.
Fotografie
zz Blikajúca ikona [ ] vás upozorní na väčšiu pravdepodobnosť, že snímky
budú rozmazané chvením fotoaparátu. V takom prípade namontujte
fotoaparát na statív alebo ho inak stabilizujte.
zz Ak sú zábery tmavé aj napriek použitiu blesku, priblížte sa k objektu.
zz Po stlačení tlačidla spúšte do polovice pri slabom osvetlení sa môže
aktivovať výbojka, ktorá pomáha pri zaostrovaní.
56
Videozáznamy
zz Čierne pásy na hornom a dolnom okraji displeja sa nezaznamenajú.
zz Pri zmene kompozície záberov sa zaostrenie, hodnoty jasu a farby
automaticky upravia.
zz Keď sa zaplní pamäťová karta alebo videozáznam dosiahne maximálnu
dĺžku, zaznamenávanie sa automaticky zastaví.
zz Maximálna dĺžka jedného videozáznamu je 29 minút a 59 sekúnd.
zz Hoci sa fotoaparát môže pri dlhšom opakovanom zaznamenávaní
videozáznamov zahriať, neznamená to problém.
zz Počas zaznamenávania videozáznamov nezakrývajte prstami mikrofón.
Ak mikrofón zakryjete, nemusí sa zaznamenať zvuk alebo zaznamenaný
zvuk môže byť tlmený.
zz Vstavaný mikrofón zaznamenáva zvuk stereofónne.
zz Počas záznamu videozáznamov sa nedotýkajte iných ovládacích prvkov
fotoaparátu než tlačidla snímania videozáznamov alebo displeja, pretože
sa zaznamenajú zvuky vydávané fotoaparátom. Ak chcete počas záznamu
upraviť nastavenia alebo vykonať ďalšie operácie, pokiaľ možno použite
dotykový displej.
zz Vstavaný mikrofón alebo externé mikrofóny môžu zaznamenať zvuky
spôsobené pripojením Wi-Fi. Počas záznamu zvuku sa neodporúča
používať funkciu bezdrôtovej komunikácie.
zz Po spustení zaznamenávania videozáznamu sa oblasť zobrazenia obrazu
zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohlo korigovať výrazné chvenie
fotoaparátu. Ak chcete zaznamenávať objekty s rovnakou veľkosťou, aká
sa zobrazí pred záznamom, upravte nastavenie stabilizácie obrazu.
zz Počas záznamu videozáznamov sa môžu zaznamenať aj prevádzkové
zvuky objektívu spôsobené automatickým zaostrovaním.
zz Jednotlivé videozáznamy väčšie než 4 GB sa môžu rozdeliť na viacero
menších súborov. Automatické prehrávanie rozdelených nadväzujúcich
súborov videozáznamu nie je podporované. Každý videozáznam prehrajte
samostatne.
Ikony motívov
zz V režimoch
/
sa zobrazí ikona, ktorá označuje motívy snímania
určené fotoaparátom, a automaticky sa vyberú príslušné nastavenia na
dosiahnutie optimálneho zaostrenia, jasu a farby objektu.
zz Ak ikona motívu nezodpovedá skutočným podmienkam snímania alebo
ak nemožno snímať s očakávaným efektom, farbou alebo jasom, skúste
snímať v režime .
57
zz Ikony stabilizácie obrazu
Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre dané podmienky
pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu) a zobrazia sa nasledujúce ikony.
Stabilizácia obrazu pre fotografie (normálna)
Stabilizácia obrazu pre fotografie pri posúvaní obrazu (posúvanie)*
Stabilizácia obrazu pri hranatom chvení fotoaparátu a chvení
s posunom pri makrosnímkach (hybridná stabilizácia obrazu).
V prípade videozáznamov sa zobrazí ikona [
] a použije sa aj
stabilizácia obrazu [ ].
Stabilizácia obrazu pre videozáznamy, ktorá redukuje silné
chvenie fotoaparátu, napríklad pri zázname počas chôdze
(dynamická)
Stabilizácia obrazu pri pomalom chvení fotoaparátu, napríklad pri
zázname videozáznamov s priblížením teleobjektívom (zosilnená)
Bez stabilizácie obrazu, pretože fotoaparát je pripevnený k statívu
alebo stabilizovaný iným spôsobom. Počas zaznamenávania
videozáznamov sa však zobrazí ikona [ ] a používa sa
stabilizácia obrazu proti vplyvom vetra a iných zdrojov vibrácií
(stabilizácia obrazu pomocou statívu).
* Zobrazuje sa pri posúvaní obrazu, keď fotoaparát sleduje pohybujúce
sa objekty. Pri sledovaní objektov pohybujúcich sa horizontálne pôsobí
funkcia stabilizácie obrazu iba proti vertikálnemu chveniu fotoaparátu
a horizontálna stabilizácia sa vypne. Podobne aj pri sledovaní objektov
pohybujúcich sa vertikálne pôsobí funkcia stabilizácie obrazu iba proti
horizontálnemu chveniu fotoaparátu.
58
zz Snímanie s použitím efektov (kreatívny asistent)
Výber obľúbených efektov pri snímaní.
1
Stlačte tlačidlo
2
Vyberte efekt.
3
Vyberte úroveň efektu a ďalšie
podrobnosti.
.
zz Tlačidlá / → tlačidlo
zz Tlačidlá / → tlačidlo
zz Vynulovanie: tlačidlo
reset/
P
Predvolené
Vyberte jeden z predvolených efektov.
Úprava rozmazania pozadia. Vyberte vyššie
hodnoty, ak chcete dosiahnuť ostrejšie pozadie.
Background
blur/Rozmazanie Vyberte nižšie hodnoty, ak chcete pozadie
viac rozmazať. Nastavenie [AUTO] upravuje
pozadia
rozmazanie pozadia tak, aby zodpovedalo jasu.
Brightness/Jas
Úprava jasu snímky.
Contrast/Kontrast
Úprava kontrastu.
Saturation/Sýtosť Úprava jasnosti farieb.
Color tone 1/
Úprava modrého/jantárového farebného odtieňa.
Farebný odtieň 1
59
Color tone 2/
Úprava purpurového/zeleného farebného odtieňa.
Farebný odtieň 2
onochrome/
M
Monochromatický
režim
Úprava tónovacieho efektu pri snímaní
v monochromatickom režime. Ak chcete snímať
farebne, nastavte možnosť [Off/Vyp.].
zz Efekt [Background blur/Rozmazanie pozadia] nie je k dispozícii pri použití
blesku.
zz Pri prepnutí režimu alebo vypnutí fotoaparátu sa tieto nastavenia vynulujú.
[Retain Creative Assist
Ak chcete nastavenia uložiť, nastavte položku
data/Zachovať údaje kreatívneho asistenta] na možnosť [Enable/Povoliť].
zz Keď sa dotknete položky [Register/Zaregistrovať], môžete uložiť až tri
aktuálne efekty ako [Preset/Predvolené].
60
zz Snímanie v hybridnom automatickom režime
Automatické zaznamenanie 2- až 4-sekundových videoklipov scén pred
každým záberom pri snímaní fotografií. Každý videoklip, ktorý sa ukončí
fotografiou a zvukom uzávierky, tvorí samostatnú kapitolu. Skombinovaním
videoklipov vytvorí fotoaparát krátky videozáznam príslušného dňa.
1
Prejdite do režimu
2
Zaostrite a zhotovte snímku.
.
zz Aby boli krátke videozáznamy pôsobivejšie, namierte fotoaparát na objekt
približne štyri sekundy pred zhotovením fotografie.
, pretože sa pri
zz V tomto režime je výdrž batérií menšia než v režime
každom zábere zaznamenávajú krátke videozáznamy.
zz Krátky videozáznam sa nemusí zaznamenať v prípade, že fotografiu
alebo budete
zhotovíte ihneď po zapnutí fotoaparátu, vyberiete režim
fotoaparát ovládať iným spôsobom.
zz Všetky zvuky a vibrácie spôsobené ovládaním fotoaparátu alebo objektívu
budú zaznamenané v krátkych videozáznamoch.
] pri formáte NTSC
zz Kvalita krátkych videozáznamov je [
] pri formáte PAL. Líši sa to v závislosti od nastavenia
a[
videosystému.
zz Zvuky sa neprehrajú pri stlačení tlačidla spúšte do polovice ani pri
spustení samospúšte.
zz V nasledujúcich prípadoch sa krátke videozáznamy ukladajú ako
samostatné súbory videozáznamov, aj keď ste ich v režime
zaznamenali v rovnaký deň.
-- Krátky videozáznam dosiahne približne 29 minút a 59 sekúnd.
(Ako samostatný súbor sa môže uložiť aj vtedy, ak veľkosť súboru
presiahne približne 4 GB.)
-- Krátky videozáznam je chránený.
-- Zmenili sa nastavenia letného času, videosystému alebo časového pásma.
zz Zaznamenané zvuky uzávierky nie je možné upraviť ani vymazať.
61
Snímanie špeciálnych motívov
(režim špeciálnych motívov)
Vyberte režim zodpovedajúci snímanému motívu a fotoaparát automaticky
nakonfiguruje nastavenia pre optimálne zábery. Najprv skúste zhotoviť
niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované
výsledky.
1
Prejdite do režimu
2
Tlačidlo
možnosť
3
Začnite snímať.
62
.
→ [ ] → vyberte
V prípade autoportrétov zahŕňa prispôsobiteľné
spracovanie snímok vyhladenie pokožky, ako aj
úpravy jasu a pozadia, aby ste vynikli.
Autoportrét
Zachytenie objektov, ktoré vynikajú oproti
rozmazanému pozadiu, s jemnými odtieňmi
pokožky a vlasmi mäkkého vzhľadu.
Portrét
Spracovanie snímok, aby pokožka vyzerala
hladšie.
Hladká pokožka
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa okrem ľudskej pokožky môžu
zmeniť aj iné oblasti.
zz Nastavenia vykonané v režime [ ] sa v režime [ ] nepoužijú.
63
Úprava odtieňov farieb tak, aby jedlo vyzeralo
čerstvo a sviežo.
Jedlo
zz Tieto odtiene farieb nemusia vyzerať vhodne, ak sa použijú na ľudí.
zz Pri fotografovaní s bleskom sa položka [Color tone/Farebný odtieň] zmení
na štandardné nastavenie.
Zhotovujte nádherné zábery nočných motívov
alebo portrétov s večernou scenériou v pozadí.
Nočné motívy snímané
z ruky
zz Skombinovaním záberov zhotovených v sérii do jednej snímky sa zníži
šum na snímke.
zz Pri sériovom snímaní držte fotoaparát pevne.
zz Keďže fotoaparát spracúva a kombinuje snímky, ďalšiu snímku budete
môcť zhotoviť až po určitom čase.
zz Snímky sa môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom na podmienky pri
snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO.
zz Nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky
pri snímaní môžu zabrániť dosiahnutiu požadovaných výsledkov.
zz Pri používaní blesku sa pokúste držať fotoaparát v stabilnej polohe,
pretože čas uzávierky môže byť dlhší.
64
Ovládanie HDR pri
osvetlení zozadu
Pri každom zábere sa zaznamenajú tri po sebe
idúce snímky s rôznymi úrovňami jasu, ktoré
sa automaticky skombinujú do jednej snímky.
Tento režim umožňuje obmedziť stratu detailov
v preexponovaných častiach, k čomu zvyčajne
dochádza na záberoch so svetlými aj tmavými
oblasťami.
zz Pri sériovom snímaní držte fotoaparát pevne.
zz Nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky
pri snímaní môžu zabrániť dosiahnutiu požadovaných výsledkov.
zz Ak snímaniu prekáža nadmerné chvenie fotoaparátu, pripevnite fotoaparát
k statívu alebo ho inak stabilizujte. V tom prípade zakážte aj stabilizáciu
obrazu.
zz Akýkoľvek pohyb objektu spôsobí rozmazanie snímok.
zz Keďže fotoaparát spracúva a kombinuje snímky, ďalšiu snímku budete
môcť zhotoviť až po určitom čase.
Zábery ohňostroja v živých farbách.
Ohňostroj
zz Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste
zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných opatrení
na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS mode/Režim
stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
zz Hoci sa pri stlačení tlačidla spúšte do polovice nezobrazia žiadne rámy,
napriek tomu sa určí optimálne zaostrenie.
65
zz Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych
nastaveniach (režim autoportrétu)
1
2
Vyberte možnosť [
3
Nakonfigurujte nastavenia.
].
Vyklopte displej.
zz Na displeji sa dotknite ikony položky,
ktorú chcete nakonfigurovať.
zz Vyberte možnosť.
zz Dotknutím sa tlačidla [ ] sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
4
Začnite snímať.
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa okrem ľudskej pokožky môžu
zmeniť aj iné oblasti.
zz Nastavenia [Smooth skin effect/Efekt hladkej pokožky] nastavené v režime
[ ] sa v režime [ ] nepoužijú.
zz Ak nastavíte režim blesku [ ] na fotografovanie s bleskom, nastavte
položku [Background blur/Rozmazanie pozadia] na hodnotu [AUTO]
(pretože v inom režime ako [AUTO] sa blesk nepoužije).
66
zz Snímanie panorám (režim panorámy)
Vytvorte panorámu skombinovaním sériovo nasnímaných záberov, keď
fotoaparátom pohybujete v jednom smere a tlačidlo spúšte držíte stlačené
úplne nadol.
1
2
Vyberte možnosť [
].
Vyberte smer snímania.
zz Tlačidlom vyberte smer, v ktorom
budete snímať.
zz Zobrazí sa šípka znázorňujúca smer,
v ktorom máte fotoaparátom pohybovať.
3
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
4
Začnite snímať.
zz Tlačidlo spúšte držte stlačené do polovice
a zaostrite na objekt.
(2)
zz Tlačidlo spúšte držte stlačené úplne
nadol a fotoaparátom pohybujte
konštantnou rýchlosťou v smere šípky.
(1)
zz Zaznamená sa oblasť, ktorá je zobrazená
zreteľne (1).
zz Zobrazí sa indikátor priebehu snímania (2).
zz Snímanie sa zastaví, keď uvoľníte tlačidlo
spúšte alebo sa indikátor priebehu zmení
na úplne biely.
67
zz Pri niektorých motívoch sa očakávané snímky nemusia uložiť a snímky
nemusia spĺňať očakávania.
zz Ak fotoaparátom pohybujete príliš pomaly alebo rýchlo, snímanie sa môže
zastaviť. Panoráma vytvorená po daný bod sa však napriek tomu uloží.
sú veľké.
zz Snímky vytvorené zo záberov zhotovených v režime
Ak chcete panoramatické snímky vytlačiť po vložení pamäťovej karty
do tlačiarne Canon, snímky zmenšite pomocou počítača alebo iného
zariadenia. Ak panorámy nie sú kompatibilné s určitým softvérom alebo
webovými službami, v počítači skúste zmeniť ich veľkosť.
zz Nasledujúce objekty alebo motívy sa nemusia spojiť.
-- Pohybujúce sa objekty
-- Blízke objekty
-- Motívy s výrazne sa meniacim kontrastom
-- Motívy s dlhými pásmi rovnakej farby alebo vzoru, napríklad more alebo
obloha
68
zz Zachytenie objektov s pohybujúcim sa
pozadím (režim Posúvanie)
Posúvaním môžete rozmazať pozadie, aby ste
vyjadrili rýchlosť.
1
2
Vyberte možnosť [
].
Začnite snímať.
zz Pred snímaním stlačte tlačidlo spúšte
do polovice a zároveň pohybujte
fotoaparátom tak, aby sledoval objekt.
zz Pohybujúci sa objekt držte v zobrazenom
ráme a stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
zz Aj po úplnom stlačení tlačidla spúšte
pohybujte fotoaparátom tak, aby sledoval
objekt.
zz Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď budete fotoaparát pevne držať
v oboch rukách s lakťami pri tele a objekt budete sledovať otáčaním
celého tela.
zz Táto funkcia je účinnejšia pri objektoch pohybujúcich sa vodorovne, ako sú
napríklad autá alebo vlaky.
69
zz Snímanie osôb oproti hviezdnej oblohe
(režim Portrét s hviezdami)
Zaznamenávajte nádherné zábery ľudí oproti hviezdnej oblohe. Po prvom
použití blesku na zachytenie osoby fotoaparát zaznamená dve snímky bez
blesku. Tieto tri snímky sa automaticky skombinujú do jednej snímky.
1
Vyberte možnosť [ ].
zz Zoom je nastavený na maximálnu
širokouhlú polohu a nemožno ho
prestaviť.
Úprava farieb
zz Tlačidlo
→[
] → tlačidlá /
zz Jemné doladenie: tlačidlo
→ tlačidlá
tlačidlo
2
Vysuňte blesk.
3
Zaistite fotoaparát.
4
Začnite snímať.
zz Posunutím páčky
→[ ]→
/ / /
vysuňte blesk.
zz Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho
inak stabilizujte.
zz Stlačte tlačidlo spúšte. Keď fotoaparát
zaznamená prvú snímku, použije sa
blesk.
zz Potom sa zaznamená druhá a tretia
snímka a blesk sa nepoužije.
70
5
Nechajte osobu stáť pokojne, kým
bliká výbojka.
zz Snímaná osoba by mala stáť pokojne,
kým výbojka po treťom zábere nezabliká,
čo môže trvať približne dve sekundy.
zz Všetky zábery sa skombinujú do jednej
snímky.
71
zz Ak chcete zhotovovať lepšie zábery, presuňte osobu ďalej od osvetlenia,
napríklad od pouličných lámp, a vysuňte blesk.
zz Keďže fotoaparát spracúva snímky, ďalšiu snímku budete môcť zhotoviť až
po určitom čase.
zz Snímaná osoba musí stáť pokojne, aby zábery neboli rozmazané.
zz B: modrá, A: jantárová, M: purpurová, G: zelená
zz Keď upravíte farby, odtiene pokožky zostanú rovnaké.
zz V tomto režime skúste položku [Night display/Režim nočného
zobrazenia] nastaviť na hodnotu [On/Zap.].
zz Ak chcete upraviť jas objektu, skúste zmeniť korekciu expozície blesku.
zz Ak chcete upraviť jas pozadia, skúste zmeniť korekciu expozície.
V niektorých podmienkach snímania nemusia snímky vyzerať podľa
očakávania a v krokoch č. 4 až 5 by snímaná osoba mala stáť pokojne,
pretože snímanie trvá dlhšie (až 15 sekúnd).
zz Ak chcete zachytiť viac hviezd a jasnejšie svetlo hviezd, vyberte
[Star portrait settings/Nastavenia portrétu s hviezdami] →
položky
[Star visibility/Viditeľnosť hviezd] → [Prominent/Výrazná]. V niektorých
podmienkach snímania nemusia snímky vyzerať podľa očakávania
a v krokoch č. 4 až 5 by snímaná osoba mala stáť pokojne, pretože
snímanie trvá dlhšie (až 30 sekúnd).
[Star emphasis/
zz Ak chcete, aby boli hviezdy jasnejšie, vyberte položky
Zvýraznenie hviezd] → [Sharp/Ostré]. Ak chcete zvýrazniť jasné hviezdy
na oblohe plnej hviezd, nastavte hodnotu [Soft/Mäkké]. Toto nastavenie
môže vytvoriť pútavé zábery zväčšením jasných hviezd a potlačením
nejasných hviezd. Ak chcete spracovanie svetla hviezd vypnúť, vyberte
položku [Off/Vyp.]. Pri svetlých scénach sa snímky nespracujú s cieľom
zvýrazniť hviezdy, a to ani pri nastavení [Sharp/Ostré] alebo [Soft/Mäkké].
72
zz Snímanie nočných scén pod hviezdnou
oblohou (režim Nočná scéna pod hviezdami)
Umožňuje snímať pôsobivé snímky nočných scén s hviezdnou oblohou.
1
Vyberte možnosť [ ].
zz Zoom je nastavený na maximálnu
širokouhlú polohu a nemožno ho
prestaviť.
Úprava farieb
zz Tlačidlo
→[
] → tlačidlá /
zz Jemné doladenie: tlačidlo
→ tlačidlá
tlačidlo
2
→[ ]→
/ / /
Zaistite fotoaparát.
zz Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho
inak stabilizujte.
Úprava zaostrenia
zz Tlačidlo
→[
] → tlačidlo
zz Stlačte tlačidlo
a potom nakloňte
fotoaparát tak, aby hviezdy, ktoré chcete
nasnímať, boli vnútri zobrazeného rámu.
zz Stlačením tlačidla
spustite nastavenie.
zz Nastavenie môže chvíľu trvať, takže
nehýbte fotoaparátom, kým sa nezobrazí
hlásenie o dokončení nastavenia.
3
Začnite snímať.
73
zz Keďže fotoaparát spracúva snímky, ďalšiu snímku budete môcť zhotoviť až
po určitom čase.
zz B: modrá, A: jantárová, M: purpurová, G: zelená
zz V tomto režime skúste položku [Night display/Režim nočného
zobrazenia] nastaviť na hodnotu [On/Zap.].
[Star emphasis/
zz Ak chcete, aby boli hviezdy jasnejšie, vyberte položky
Zvýraznenie hviezd] → [Sharp/Ostré]. Ak chcete zvýrazniť jasné hviezdy
na oblohe plnej hviezd, nastavte hodnotu [Soft/Mäkké]. Toto nastavenie
môže vytvoriť pútavé zábery zväčšením jasných hviezd a potlačením
nejasných hviezd. Ak chcete spracovanie svetla hviezd vypnúť, vyberte
položku [Off/Vyp.]. Pri svetlých scénach sa snímky nespracujú s cieľom
zvýrazniť hviezdy, a to ani pri nastavení [Sharp/Ostré] alebo [Soft/Mäkké].
zz Ak chcete pred snímaním presnejšie nastaviť polohu ohniska, skúste
prepnúť do režimu manuálneho zaostrovania.
74
zz Snímanie dráh hviezd (režim Dráhy hviezd)
Na snímke sa zaznamenajú pruhy vytvorené pohybom hviezd po oblohe.
Po nastavení času uzávierky a počtu snímok fotoaparát sníma sériu
snímok. Snímanie môže trvať až dve hodiny. Vopred skontrolujte úroveň
nabitia batérie.
1
Vyberte možnosť [ ].
zz Zoom je nastavený na maximálnu
širokouhlú polohu a nemožno ho
prestaviť.
Úprava farieb
zz Tlačidlo
→[
] → tlačidlá /
zz Jemné doladenie: tlačidlo
→ tlačidlá
tlačidlo
2
Zadajte dĺžku snímania.
3
Zaistite fotoaparát.
zz Otáčaním prstenca
snímania.
→[ ]→
/ / /
vyberte trvanie
zz Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho
inak stabilizujte.
Úprava zaostrenia
zz Tlačidlo
→[
] → tlačidlo
zz Stlačte tlačidlo
a potom nakloňte
fotoaparát tak, aby hviezdy, ktoré chcete
nasnímať, boli vnútri zobrazeného rámu.
zz Stlačením tlačidla
spustite nastavenie.
zz Nastavenie môže chvíľu trvať, takže
nehýbte fotoaparátom, kým sa nezobrazí
hlásenie o dokončení nastavenia.
75
4
Začnite snímať.
zz S fotoaparátom počas snímania nič
nerobte.
zz Ak chcete snímanie zrušiť, stlačte tlačidlo
spúšte úplne nadol. Zrušenie môže trvať
až približne 30 sekúnd.
zz Ak sa fotoaparátu vybijú batérie, snímanie sa zastaví a uloží sa zložená
snímka vytvorená z dovtedy zhotovených snímok.
zz Keďže fotoaparát spracúva snímky, ďalšiu snímku budete môcť zhotoviť až
po určitom čase.
zz B: modrá, A: jantárová, M: purpurová, G: zelená
zz V tomto režime skúste položku [Night display/Režim nočného
zobrazenia] nastaviť na hodnotu [On/Zap.].
zz Ak chcete pred snímaním presnejšie nastaviť polohu ohniska, skúste
prepnúť do režimu manuálneho zaostrovania.
76
zz Zaznamenávanie videozáznamov pohybu
hviezd (režim Časozberné snímanie hviezd)
Zaznamenaním časozberného videozáznamu, ktorý spája snímky
zhotovené v zadanom intervale, môžete vytvárať videozáznamy s rýchlo sa
pohybujúcimi hviezdami. Interval snímania a trvanie záznamu môžete podľa
potreby upraviť.
Každé snímanie trvá dlho a vyžaduje mnoho záberov. Vopred skontrolujte
úroveň nabitia batérie a miesto na pamäťovej karte.
1
Vyberte možnosť [
].
zz Zoom je nastavený na maximálnu
širokouhlú polohu a nemožno ho
prestaviť.
Úprava farieb
zz Tlačidlo
→[
] → tlačidlá /
zz Jemné doladenie: tlačidlo
→ tlačidlá
tlačidlo
2
→[ ]→
/ / /
Nakonfigurujte nastavenia
videozáznamu.
zz Tlačidlo → vyberte položku → vyberte
možnosť
3
Zaistite fotoaparát.
zz Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho
inak stabilizujte.
77
Úprava zaostrenia
zz Tlačidlo
→[
] → tlačidlo
zz Stlačte tlačidlo
a potom nakloňte
fotoaparát tak, aby hviezdy, ktoré chcete
nasnímať, boli vnútri zobrazeného rámu.
zz Stlačením tlačidla
spustite nastavenie.
zz Nastavenie môže chvíľu trvať, takže
nehýbte fotoaparátom, kým sa nezobrazí
hlásenie o dokončení nastavenia.
4
Skontrolujte jas.
zz Ak chcete zaznamenať jednu snímku,
stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
zz Prepnite na prehrávanie a skontrolujte
jas snímky.
zz Ak chcete jas upraviť, na obrazovke
snímania zmeňte úroveň expozície
otáčaním voliča korekcie expozície
a potom znova snímajte.
5
Spustite zaznamenávanie.
zz Tlačidlo snímania videozáznamov →
stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
zz S fotoaparátom počas zaznamenávania
nič nerobte.
zz Počas záznamu sa vo fotoaparáte
nezobrazuje žiadny obraz.
zz Ak chcete zrušiť záznam, znova stlačte
tlačidlo spúšte alebo tlačidlo snímania
videozáznamov. Zrušenie môže trvať až
približne 30 sekúnd.
78
Položka
Save source
imgs/Uložiť
zdrojové snímky
Možnosti
Podrobnosti
Môžete nastaviť, že pred
vytvorením videozáznamu sa
uložia jednotlivé zhotovené
snímky. Keď je vybratá možnosť
[Enable/Povoliť], položka [Effect/
Efekt] nie je k dispozícii.
Disable/Zakázať,
Enable/Povoliť
Vyberte efekty videozáznamu,
napríklad dráhy hviezd.
Effect/Efekt
Interval
Movie rec. size/
Veľkosť zaznamenaných
videozáznamov
15 sec./15 s, 30 sec./30 s,
1 min.
(NTSC)
(PAL)
,
,
,
,
,
,
Vyberte interval medzi
jednotlivými zábermi.
Vyberte veľkosť
zaznamenávaných
videozáznamov.
Shooting time/
Čas snímania
60 min., 90 min.,
120 min., Unlimited/
Neobmedzený
Vyberte dĺžku záznamu. Ak
chcete zaznamenávať až do
vybitia batérie, vyberte položku
[Unlimited/Neobmedzený].
Auto exposure/
Automatická
expozícia
Fixed 1st frame/Pevná
1. snímka, Each frame/
Každá snímka
Vyberte si, či expozíciu určí
prvý záber, alebo sa upraví pri
každom zábere.
Remote control/
Diaľkové
ovládanie
Disable/Zakázať,
Enable/Povoliť
Vyberte si, či chcete snímať
pomocou bezdrôtového
diaľkového ovládania.
Beep as img
taken/Pípnutie
pri snímaní
Enable/Povoliť, Disable/
Zakázať
Vyberte si, či má fotoaparát pri
každom zábere zapípať.
zz Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete položku
[Star timelapse movie setting/Nastavenie časozberného snímania hviezd].
zz Pomocou sieťového adaptéra USB PD-E1 (predáva sa samostatne)
môžete snímať bez obáv o zostávajúcu úroveň nabitia batérie.
zz Aj keď v ponuke [Shooting time/Čas snímania] vyberiete položku
[Unlimited/Neobmedzený], snímanie sa približne po 8 hodinách zastaví.
79
Odhadovaný čas prehrávania na základe intervalu snímania a snímkovej
frekvencie (pre hodinové snímanie)
Interval snímania
15 s
15 s
30 s
30 s
1 min.
1 min.
Veľkosť
zaznamenávaných
videozáznamov
NTSC
PAL
Čas prehrávania
(približne)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
NTSC
PAL
16 s
19,2 s
8s
9,6 s
8s
9,6 s
4s
4,8 s
4s
4,8 s
2s
2,4 s
zz Ak sa fotoaparátu vybijú batérie alebo sa zaplní pamäťová karta, snímanie
sa zastaví a uloží sa videozáznam vytvorený z dovtedy zhotovených snímok.
zz Keďže fotoaparát spracúva snímky, ďalšiu snímku budete môcť zhotoviť až
po určitom čase.
zz Interval snímania [1 min.] nie je k dispozícii s týmito efektmi: [ ], [ ],
[ ] alebo [ ].
zz B: modrá, A: jantárová, M: purpurová, G: zelená
zz Zvuk sa nezaznamená.
zz V tomto režime skúste položku [Night display/Režim nočného
zobrazenia] nastaviť na hodnotu [On/Zap.].
zz Ak chcete pred snímaním presnejšie nastaviť polohu ohniska, skúste
prepnúť do režimu manuálneho zaostrovania.
80
Snímanie pomocou obrazových
efektov (režim kreatívnych filtrov)
Pridávajte rôzne efekty na zhotovované snímky. Najprv skúste zhotoviť
niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované
výsledky.
1
Prejdite do režimu
2
Tlačidlo
možnosť
3
Vyberte úroveň efektu.
4
Začnite snímať.
→[
.
] → vyberte
zz Otáčaním prstenca nastavte
požadovanú úroveň.
81
Zhotovovanie čiernobielych záberov s drsným,
zrnitým vzhľadom.
Zrnitý čiernobiely
Objekty môžete snímať tak, aby boli oproti
pozadiu zvýraznené.
Rozmazanie pozadia
zz Nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky
pri snímaní môžu zabrániť dosiahnutiu požadovaných výsledkov.
zz Najlepšie výsledky pri použití rozostrenia pozadia dosiahnete, keď snímate
objekt zblízka a medzi objektom a pozadím je dostatočná vzdialenosť.
zz Po ukončení snímania budete možno môcť ďalšiu snímku zhotoviť až po
určitom čase.
Snímanie pomocou efektu filtra simulovaného
jemného zaostrenia na zjemnenie okolia.
Jemné zaostrenie
82
Snímanie s deformujúcim efektom objektívov
fish-eye.
Efekt rybieho oka
Zjemnenie farieb, aby fotografie pripomínali
vodomaľby.
Efekt vodomaľby
Zhotovovanie snímok, ktoré sa podobajú
snímkam z hračkárskeho fotoaparátu,
s vinetáciou a odlišnou celkovou farbou.
Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej časti
sa vytvorí efekt miniatúrneho modelu.
Efekt miniatúry
83
Pridanie efektu, pri ktorom budú snímky
pripomínať maľby s nízkym kontrastom
a tlmenými odtieňmi.
Umelecký štandardný HDR
Pridanie efektu, pri ktorom budú snímky
pripomínať živé ilustrácie.
Umelecký živý HDR
Pridanie efektu, pri ktorom budú snímky
pripomínať olejomaľby s výraznými obrysmi.
Umelecký výrazný HDR
Pridanie efektu, pri ktorom budú snímky
pripomínať vyblednuté staré fotografie
s výraznými obrysmi a tmavým tónom.
Umelecký vyrytý HDR
84
Režimy Umelecký štandardný HDR, Umelecký živý HDR,
Umelecký výrazný HDR a Umelecký vyrytý HDR
zz Tieto režimy umožňujú obmedziť vyblednuté preexponované časti a stratu
detailov v zatienených oblastiach, k čomu zvyčajne dochádza na záberoch
s vysokým kontrastom.
zz Po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol fotoaparát skombinuje tri snímky.
Pri snímaní fotoaparát pevne držte.
zz Nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky
pri snímaní môžu zabrániť dosiahnutiu požadovaných výsledkov.
zz Ak snímaniu prekáža nadmerné chvenie fotoaparátu, pripevnite fotoaparát
k statívu alebo ho inak stabilizujte. V tom prípade zakážte aj stabilizáciu
obrazu.
zz Keďže fotoaparát spracúva a kombinuje snímky, ďalšiu snímku budete
môcť zhotoviť až po určitom čase.
Výrazný umelecký efekt
zz Nastavenie [
] nie je k dispozícii v režime
85
(ale je k dispozícii v režime
).
zz Snímky podobajúce sa na miniatúrne modely
(efekt miniatúry)
1
2
Vyberte možnosť [
].
Nastavte oblasť, na ktorú chcete
zaostrovať (rámu motívu efektu
miniatúry).
zz Tlačidlo
→ pomocou tlačidiel
premiestnite rám → tlačidlo
/
3
Nastavte zaostrené miesto (bod AF).
4
Začnite snímať.
zz Pomocou tlačidiel
bod AF → tlačidlo
/
/ / premiestnite
zz Rám otočený vodorovne, ktorý sa zobrazí pri stlačení tlačidla
možno zmeniť na zvislý pomocou tlačidiel / .
86
v kroku č. 2,
Zaznamenávanie rôznych videozáznamov
(režim videozáznamov)
Plnohodnotný režim
ponúka videozáznamy s efektom miniatúry
(= 167), videomomentky (= 169), časozberné videozáznamy (= 171)
a ďalšie možnosti.
1
Prejdite do režimu
2
Spustite zaznamenávanie.
.
zz Počas záznamu sa zobrazí [
REC].
zz Ak chcete zaznamenávanie
videozáznamu zastaviť, znova stlačte
tlačidlo snímania videozáznamov.
zz Záznam môžete spustiť alebo zastaviť aj dotknutím sa tlačidla [ ]/[ ] na
displeji.
sa na hornom a dolnom okraji displeja zobrazujú čierne pásy.
zz V režime
Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
sa oblasť zobrazenia obrazu zúži a objekty sa zväčšia.
zz V režime
zz Expozíciu môžete upraviť otáčaním voliča korekcie expozície.
zz Ak chcete prepínať medzi záznamom s automatickým zaostrovaním
a pevným zaostrením, pred záznamom alebo počas neho sa dotknite
] na displeji alebo stlačte tlačidlo . (Automatické zaostrovanie
ikony [
v ľavom hornom rohu ikony [
].) Táto ikona
indikuje zelená značka
[Movie Servo AF/Pomocné automatické
sa nezobrazí, keď je položka
zaostrovanie pri videozáznamoch] nastavená na hodnotu [Disable/Zakázať].
87
zz Záznam videozáznamov s presnými časmi
uzávierky a hodnotami clony (manuálna
expozícia videozáznamu)
Nastavenie času uzávierky, hodnoty clony a citlivosti ISO pred záznamom.
1
Tlačidlo
→[
možnosť [ ]
2
Nastavte citlivosť ISO → tlačidlo
3
Nastavte čas uzávierky a hodnotu
clony.
] → vyberte
zz Čas uzávierky: volič
zz Hodnota clony: prstenec
4
Spustite zaznamenávanie.
88
zz Pri zázname pod žiarivkovým alebo diódovým osvetlením môžu niektoré
časy uzávierky spôsobiť blikanie na displeji. Toto blikanie sa môže
zaznamenať.
zz Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, stlačením tlačidla spúšte do
polovice môžete porovnať nastavenú hodnotu (označenú pohybujúcim sa
indikátorom úrovne expozície) so štandardnou úrovňou expozície. Ak je
rozdiel oproti štandardnej expozícii väčší ako 3 stupne, indikátor úrovne
expozície sa zobrazí ako [ ] alebo [ ].
zz V režime [AUTO] môžete citlivosť ISO skontrolovať stlačením tlačidla
spúšte do polovice. Ak pri nastavenom čase uzávierky a hodnote clony
nemožno dosiahnuť štandardnú expozíciu, indikátor úrovne expozície
zobrazuje rozdiel oproti štandardnej expozícii. Ak je rozdiel oproti
štandardnej expozícii väčší ako 3 stupne, indikátor úrovne expozície sa
zobrazí ako [ ] alebo [ ].
zz Zaznamenávanie videozáznamov HDR
Môžete zaznamenávať videozáznamy s vysokým dynamickým rozsahom,
ktoré zachovajú detaily v svetlých oblastiach motívov s vysokým kontrastom.
1
Tlačidlo
→[
možnosť [ ]
2
Spustite zaznamenávanie.
89
] → vyberte
Snímanie v režime naprogramovanej
automatickej expozície (režim P)
Automaticky sa upravia čas uzávierky a hodnota clony podľa jasu objektu.
Režim umožňuje flexibilné nastavovanie ovládania automatického
zaostrovania, režimov merania a niekoľkých ďalších funkcií.
1
Prejdite do režimu
2
Podľa potreby nakonfigurujte
jednotlivé funkcie.
3
Začnite snímať.
.
zz : naprogramovaná automatická expozícia, AE: automatická expozícia
zz Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nemožno dosiahnuť štandardnú
expozíciu, čas uzávierky a hodnota clony blikajú na bielo. V takom prípade
skúste upraviť citlivosť ISO alebo aktivovať blesk (ak sú objekty tmavé),
čo môže umožniť štandardnú expozíciu.
možno zaznamenávať aj videozáznamy, a to stlačením
zz V režime
tlačidla snímania videozáznamov. Pri zázname videozáznamov sa
však niektoré položky na obrazovke rýchleho ovládania a obrazovkách
s ponukami môžu automaticky upraviť.
zz Po stlačení tlačidla spúšte do polovice môžete upraviť kombináciu času
(prepínanie programov).
uzávierky a hodnoty clony otáčaním prstenca
90
Snímanie s presnými časmi uzávierky
(režim Tv)
Nastavenie času uzávierky pred snímaním. Fotoaparát potom automaticky
upraví hodnotu clony, aby vyhovovala tomuto času uzávierky.
Dlhý čas uzávierky
Krátky čas uzávierky
1
Prejdite do režimu
2
Nastavte čas uzávierky.
3
Začnite snímať.
.
zz Prstenec
zz
: časová hodnota
zz Pri snímaní s dlhým časom uzávierky a s fotoaparátom pripevneným
k statívu sa odporúča vypnúť stabilizáciu obrazu.
zz Ak pri stlačení tlačidla spúšte do polovice bliká hodnota clony, znamená
to, že sa nedosiahla štandardná expozícia. Upravujte čas uzávierky, kým
hodnota clony neprestane blikať.
91
Snímanie s presnými hodnotami
clony (režim Av)
Nastavenie hodnoty clony pred snímaním. Fotoaparát potom automaticky
upraví čas uzávierky, aby vyhovoval tejto hodnote clony.
Malá hodnota
Veľká hodnota
1
Prejdite do režimu
2
Nastavte hodnotu clony.
3
Začnite snímať.
.
zz Prstenec
zz
: hodnota clony (veľkosť otvoru vytvoreného membránou v objektíve)
zz Ak pri stlačení tlačidla spúšte do polovice bliká čas uzávierky, znamená to,
že sa nedosiahla štandardná expozícia. Upravujte hodnotu clony, kým čas
uzávierky neprestane blikať.
92
Snímanie s presnými časmi uzávierky
a hodnotami clony (režim M)
Nastavenie času uzávierky a hodnoty clony pred snímaním na získanie
požadovanej expozície.
1
Prejdite do režimu
2
Tlačidlo
→ [ ] → nastavte
citlivosť ISO
3
Nastavte čas uzávierky a hodnotu
clony.
.
zz Čas uzávierky: volič
zz Hodnota clony: prstenec
4
Začnite snímať.
93
zz
: Manuálne
zz Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, stlačením tlačidla spúšte do
polovice môžete porovnať nastavenú hodnotu (označenú pohybujúcim sa
indikátorom úrovne expozície) so štandardnou úrovňou expozície. Ak je
rozdiel oproti štandardnej expozícii väčší ako 3 stupne, indikátor úrovne
expozície sa zobrazí ako [ ] alebo [ ].
zz Po nastavení času uzávierky a hodnoty clony sa môže indikátor úrovne
expozície zmeniť v prípade, že upravíte polohu zoomu alebo zmeníte
kompozíciu záberu.
zz Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, v závislosti od nastavenej rýchlosti
uzávierky a hodnoty clony sa môže zmeniť jas obrazovky. Po vysunutí
blesku a nastavení režimu [ ] však jas displeja ostane rovnaký.
zz Keď je citlivosť ISO nastavená na možnosť [AUTO], expozícia nemusí byť
podľa očakávaní, pretože sa citlivosť ISO upraví, aby zaručila štandardnú
expozíciu relatívne k určenému času uzávierky a hodnote clony.
zz Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia môže mať vplyv na jas
bola automatická optimalizácia
snímky. Ak chcete, aby v režime
osvetlenia vypnutá, na obrazovke nastavenia automatickej optimalizácie
osvetlenia aktivujte pri položke [Disable during man expo/Zakázať počas
manuálnej expozície] značku [ ].
zz Výpočet štandardnej expozície je založený na zadanom spôsobe merania.
zz Ak chcete upraviť expozíciu, keď je citlivosť ISO nastavená na hodnotu
[AUTO], otáčajte volič korekcie expozície.
94
zz Snímanie s dlhou expozíciou (dlhá expozícia)
Pri dlhej expozícii sa snímky exponujú, kým
držíte stlačené tlačidlo spúšte.
1
Volič
2
Začnite snímať.
→ [BULB/DLHÁ EXPOZÍCIA]
zz Otočte volič
proti smeru hodinových
ručičiek. Možnosť [BULB/DLHÁ
EXPOZÍCIA] nasleduje po možnosti [30"].
zz Snímky sa exponujú, kým držíte stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol.
Počas expozície sa zobrazuje uplynulý čas expozície.
zz Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste zabránili
chveniu fotoaparátu. V tom prípade zakážte aj stabilizáciu obrazu.
zz Keď je funkcia [Touch Shutter/Dotyková spúšť] nastavená na hodnotu
[Enable/Povoliť], snímanie spustíte jedným dotknutím sa displeja
(po druhom dotknutí sa displeja snímanie zastavíte). Dávajte pozor,
aby ste fotoaparátom nehýbali, keď sa dotýkate displeja.
95
Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)
Ak sú vzdialené objekty príliš ďaleko na to, aby ste ich mohli zväčšiť
pomocou optického zoomu, použite digitálny zoom umožňujúci až
16-násobné zväčšenie.
1
Páčku zoomu posuňte smerom
k polohe .
zz Podržte stlačenú páčku.
zz Približovanie sa skončí po dosiahnutí
najväčšej úrovne priblíženia (skôr ako
snímka začne byť viditeľne zrnitá), ktorá
sa zobrazí na displeji.
(1)
2
Znova stlačte smerom k polohe
.
zz Fotoaparát ešte viac priblíži objekt.
zz (1) je aktuálna úroveň priblíženia.
zz Pri použití páčky zoomu sa na ukazovateli mierky zobrazí aktuálna poloha.
Farba ukazovateľa mierky udáva rozsah zoomu.
-- Biely rozsah: rozsah optického zoomu, pri ktorom obraz nebude zrnitý.
-- Žltý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom obraz nebude viditeľne
zrnitý (ZoomPlus).
-- Modrý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom bude obraz zrnitý.
zz Pri niektorých nastaveniach počtu pixlov sa modrý rozsah nezobrazí a pri
jednom použití zoomu môžete obraz priblížiť na maximálnu úroveň.
[Digital zoom/
zz Ak chcete digitálny zoom vypnúť, vyberte položky
Digitálny zoom] → [Off/Vyp.].
96
Zapamätanie jasu a expozície snímky
(pamäť AE)
Pri snímaní fotografií a videozáznamov možno zapamätať expozíciu,
prípadne možno zaostrenie a expozíciu nastavovať samostatne.
2
1
Bez pamäte AE
Pamäť AE
1
Namierte fotoaparát na objekt na
zapamätanie expozície.
2
Stlačte tlačidlo
zz Zobrazí sa ikona [
zapamätá.
.
] a expozícia sa
zz Ak chcete zapamätanie zrušiť, znova
stlačte tlačidlo.
3
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
zz AE: automatická expozícia
97
Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)
Ak chcete zaostrovať iba na blízke objekty, nastavte fotoaparát na režim [ ].
1
Stlačením tlačidla
možnosť [ ].
2
Začnite snímať.
vyberte
zz Ak sa použije blesk, môže dôjsť k vinetácii.
zz Pred snímaním skúste pripevniť fotoaparát na statív, stlačiť tlačidlo
], aby ste zabránili chveniu fotoaparátu.
a vybrať možnosť [
98
Snímanie v režime manuálneho zaostrovania
Ak v režime AF nemožno zaostriť, použite manuálne zaostrovanie.
Na zjednodušenie zaostrovania priblížte zobrazenie.
1
Nastavte fotoaparát na manuálne
zaostrovanie.
zz Stlačte tlačidlo
a vyberte možnosť [
].
zz Zobrazí sa ikona [
] a indikátor
manuálneho zaostrenia.
2
(1)
Zaostrite.
zz Riaďte sa indikátorom manuálneho
zaostrenia (1, ktorý znázorňuje
vzdialenosť a ohniskovú polohu)
a podržaním tlačidiel / nastavte
všeobecnú ohniskovú polohu.
zz Sledujte priblížené zobrazenie a krátkymi
stlačeniami tlačidiel / jemne dolaďte
ohniskovú polohu. Ak chcete nastaviť
priblíženie, stlačte tlačidlo .
zz Oblasť priblíženého zobrazenia môžete
presúvať potiahnutím prsta. Ak sa chcete
.
vrátiť do stredu, stlačte tlačidlo
3
Začnite snímať.
99
zz Ak chcete zaostrovať presnejšie, skúste fotoaparát stabilizovať
pripevnením k statívu.
zz Môžete zapnúť manuálne zaostrovanie s priblíženým zobrazením (bodové
priblíženie MF).
zz Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, fotoaparát jemne doladí ohniskovú
polohu (bezpečné MF).
zz Priblížené zobrazenie v kroku č. 2 nie je k dispozícii počas sériového
snímania vo formáte RAW.
100
zz Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia
(obrysy MF)
Okraje zaostrených objektov sa zobrazujú farebne, čím sa uľahčuje
manuálne zaostrenie. Môžete upraviť farbu a úroveň zobrazenia.
1
[MF peaking settings/Nastavenia
obrysov MF] → [Peaking/Obrysy] →
[On/Zap.]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Zobrazené farby obrysov manuálneho zaostrovania sa na snímkach
nezaznamenajú.
101
Snímanie pomocou pamäte AF
Zaostrenie si môže fotoaparát zapamätať. Po zapamätaní zaostrenia sa
poloha ohniska nezmení ani potom, ako prestanete prstom tlačiť na tlačidlo
spúšte.
1
Uložte zaostrenie.
zz Tlačidlo spúšte podržte stlačené do
polovice a stlačte tlačidlo .
zz Zapamätá sa zaostrenie a zobrazí sa
] a indikátor manuálneho
ikona [
zaostrenia.
2
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
zz Ak chcete zapamätanie zaostrenia
zrušiť, znova stlačte tlačidlo a vyberte
možnosť [ ] alebo [ ].
zz Pamäť AF nie je k dispozícii, keď je aktivované pomocné automatické
zaostrovanie (= 148).
102
Snímanie s vopred nastavenou ohniskovou
vzdialenosťou (krokové priblíženie)
Snímanie pri bežných ohniskových vzdialenostiach v rozsahu 24 – 100 mm
(ekvivalent 35 mm filmu).
zz Ak chcete obraz priblížiť, otáčajte
prstencom proti smeru hodinových
ručičiek. Ak ho chcete oddialiť, otáčajte
prstencom v smere hodinových
ručičiek.
zz Napriek otáčaniu prstenca
nie je krokové priblíženie dostupné pri
zázname videozáznamov.
zz Pri používaní digitálneho zoomu nemôžete úroveň priblíženia upraviť
proti smeru hodinových ručičiek. Otočením v smere
otáčaním prstenca
hodinových ručičiek však môžete nastaviť ohniskovú vzdialenosť 100 mm.
103
Zmena kvality snímok
Vyberte si zo 7 kombinácií veľkosti (počtu pixlov) a kompresie (kvality
snímok). Tiež určte, či sa majú snímky zaznamenávať vo formáte RAW.
1
Tlačidlo
možnosť
→[
] → vyberte
zz Možnosti [ ] a [ ] označujú odlišné úrovne kvality snímok v závislosti od
stupňa kompresie. Pri rovnakej veľkosti (počte pixlov) poskytuje možnosť
[ ] vyššiu kvalitu snímok. Hoci majú snímky [ ] trochu nižšiu kvalitu
snímok, na pamäťovú kartu sa ich zmestí viac. Snímky veľkosti [ ] majú
kvalitu [ ].
zz Záznam vo formáte RAW
Fotoaparát môže snímky zaznamenávať vo formátoch JPEG a RAW.
Snímky RAW predstavujú „surové“ údaje pred ich spracovaním, pri ktorom
vznikajú snímky JPEG.
1
Tlačidlo
tlačidlo
104
→[
] → stlačte
2
Vyberte spôsob snímania vo
formáte RAW.
zz Pri nastavení [
] sa vytvárajú snímky RAW s maximálnou kvalitou.
] sa vytvárajú snímky RAW s menšou veľkosťou
Pri nastavení [
súborov.
zz Údaje snímok RAW nemožno v pôvodnom stave zobrazovať v počítači ani
tlačiť. Najprv je potrebné spracovať ich v tomto fotoaparáte alebo pomocou
aplikácie Digital Photo Professional od spoločnosti Canon skonvertovať
snímky na bežné súbory JPEG alebo TIFF.
zz Pri zaznamenávaní snímok vo formáte RAW nie je k dispozícii digitálny zoom.
zz Snímky JPEG majú príponu .JPG a snímky RAW príponu .CR3. Názvy
súborov so snímkami JPEG a RAW zaznamenanými spoločne obsahujú
rovnaké číslo snímky.
[Image quality/
zz Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj v položke
Kvalita snímok]. Ak chcete snímky zaznamenávať súčasne vo formátoch
] alebo [
].
JPEG a RAW, v položke [RAW] vyberte možnosť [
[Image quality/Kvalita snímok] nastavená položka
zz Keď je na obrazovke
[RAW] na hodnotu [−], zaznamenávajú sa iba snímky JPEG, a keď je položka
[JPEG] nastavená na hodnotu [−], zaznamenávajú sa iba snímky RAW.
105
Zmena pomeru strán
Pomer strán snímky (pomer šírky a výšky) možno zmeniť.
1
[Still img aspect ratio/Pomer
strán fotografií]
106
Zmena času zobrazenia snímky po jej
zhotovení
Dĺžku zobrazenia snímok po ich zhotovení možno upraviť.
1
Off/Vyp.
2 sec./2 s,
4 sec./4 s,
8 sec./8 s
Hold/
Podržať
[Image review/Kontrola snímky]
Snímky sa po zhotovení nebudú zobrazovať.
Snímky sa budú zobrazovať určený čas. Aj počas
zobrazenia záberu sa môžete pripraviť na ďalší záber
opätovným stlačením tlačidla spúšte do polovice.
Snímky sa budú zobrazovať, kým nestlačíte tlačidlo
spúšte do polovice.
107
Zmena režimu blesku
Režim blesku môžete zmeniť, aby sa zhodoval so snímaným motívom.
1
Auto flash/
Automatický blesk
Flash on/Zapnutý
blesk
Slow synchro/
Synchronizácia
s dlhým časom
uzávierky
Flash off/Vypnutý
blesk
Stlačte tlačidlo
blesku.
a vyberte režim
Pri slabom osvetlení sa automaticky aktivuje.
Použije sa pri každom zábere.
Osvetlí hlavný objekt (napríklad ľudí), kým sa sníma
s dlhším časom uzávierky, aby sa osvetlili pozadia
mimo dosahu blesku.
Na snímanie bez blesku.
zz Ak sa použije blesk, môže dôjsť k vinetácii.
zz V režime [ ] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte,
aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných
opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
zz V režime [ ] platí, že aj keď sa použije blesk, treba zabezpečiť,
aby sa hlavný objekt nehýbal, kým sa neprehrá zvuk uzávierky.
108
Zapamätanie jasu a expozície pri
fotografovaní s bleskom (pamäť FE)
Zachovanie úrovne výkonu blesku.
Pamäť FE
Bez pamäte FE (preexponované)
1
Vysuňte blesk a nastavte ho do
režimu [ ] alebo [ ].
2
Namierte fotoaparát na objekt na
zapamätanie expozície.
3
Stlačte tlačidlo
.
zz Použije sa blesk a zobrazí sa kruh
zobrazujúci rozsah merania, ako aj ikona
[ ], ktorá oznamuje, že sa zachovala
úroveň výkonu blesku.
4
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
109
zz FE: expozícia blesku
zz Ak štandardná expozícia nie je možná, ikona [ ] bliká, a to aj pri stlačení
na použitie blesku. Pamäť FE zapnite stlačením tlačidla
,
tlačidla
keď sú objekty v dosahu blesku.
110
Konfigurovanie nastavení blesku
K dispozícii je niekoľko nastavení blesku.
1
[Flash settings/Nastavenia
blesku]
zz Obrazovku [Flash settings/Nastavenia blesku] môžete zobraziť aj
.
stlačením tlačidla a okamžitým stlačením tlačidla
zz Úprava korekcie expozície blesku
Môžete upraviť expozíciu blesku v rozsahu od –2 do +2 v krokoch po 1/3.
Nastavenie smerom k polohe –
1
Nastavenie smerom k polohe +
[Flash exp. comp/Korekcia
expozície blesku]
111
2
Nastavte úroveň korekcie.
zz Úprava výkonu blesku
V režimoch
/
/
môžete vybrať niektorú z troch úrovní výkonu blesku.
Výkon blesku: minimálny
Výkon blesku: maximálny
1
[Flash mode/Režim blesku] →
[Manual/Manuálne]
2
[Flash output/Výkon blesku]
112
zz Zmena časovania blesku
Časovanie použitia blesku vzhľadom k otvoreniu uzávierky možno upraviť.
Prvá lamela
Druhá lamela
1
[Shutter sync./Synchronizácia
uzávierky]
1st curtain/Prvá lamela
Blesk sa použije ihneď po otvorení uzávierky.
2nd curtain/Druhá lamela
Blesk sa použije tesne pred zatvorením uzávierky.
zz Pri čase uzávierky 1/100 alebo kratšom sa vždy použije nastavenie
[1st curtain/Prvá lamela], a to aj vtedy, ak vyberiete možnosť
[2nd curtain/Druhá lamela].
zz Korekcia červených očí
Fotoaparát môže pred použitím blesku pri slabom osvetlení rozsvietiť
výbojku redukcie červených očí, aby sa zabránilo efektu červených očí.
1
[Red-eye lamp/Výbojka redukcie
červených očí]
113
zz Konfigurovanie bezpečnej FE
Fotoaparát môže automaticky upravovať čas uzávierky, hodnotu clony
a citlivosť ISO, aby bola pri fotografovaní s bleskom v nepriaznivých
expozičných podmienkach zabezpečená vhodná expozícia.
1
[Safety FE/Bezpečná FE]
zz Zábery možno zhotovovať použitím nastavení odlišných od hodnôt
zobrazených pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.
114
Sériové snímanie
Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.
1
Tlačidlo
2
Začnite snímať.
→[
] alebo [
]
zz Fotoaparát sníma sériovo, kým držíte
stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol.
zz Počas sériového snímania v režime
sa hodnota zaostrenia
zapamätá podľa pozície určenej pri prvom zábere.
zz V závislosti od podmienok pri snímaní a nastavení fotoaparátu môže
fotoaparát dočasne prestať snímať alebo sa môže sériové snímanie
spomaliť.
zz Snímanie sa môže spomaliť aj v súvislosti s narastajúcim počtom záberov.
zz V závislosti od podmienok pri snímaní, typu pamäťovej karty a počtu
záberov zhotovených sériovo sa môže vyskytnúť oneskorenie, skôr než
budete môcť zhotoviť ďalšiu snímku.
zz Snímanie sa môže spomaliť v prípade, ak sa používa blesk.
zz Zobrazenie na displeji pri sériovom snímaní sa líši od skutočne
zaznamenaných snímok a môže vyzerať nezaostrené.
zz Pri niektorých podmienkach pri snímaní alebo nastaveniach fotoaparátu
môže byť k dispozícii menej záberov sériového snímania.
115
Používanie samospúšte
Vďaka samospúšti sa môžete nachádzať na skupinových fotografiách alebo
iných časovaných záberoch. Fotoaparát zhotoví snímku približne 10 sekúnd
po tom, ako stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol. Nastavením časovača
na dve sekundy tiež môžete zabrániť chveniu fotoaparátu spôsobenému
stlačením tlačidla spúšte.
1
Tlačidlo
2
Začnite snímať.
→[
], [
] alebo [
]
zz Zaostrite na objekt a stlačte tlačidlo
spúšte úplne nadol.
zz Po spustení samospúšte bude blikať
výbojka a z fotoaparátu zaznie zvuk
samospúšte.
zz Aj keď je nastavená, samospúšť nemá žiadny účinok, ak záznam spustíte
stlačením tlačidla snímania videozáznamov.
zz Keď sa použije blesk alebo keď nastavíte zhotovenie veľkého počtu
záberov, prestávka medzi jednotlivými zábermi bude väčšia. Po zaplnení
pamäťovej karty sa snímanie automaticky zastaví.
116
Snímanie v režime sériového
snímania vo formáte RAW
Tento režim umožňuje rýchle sériové snímanie snímok RAW. Je užitočný,
keď chcete spomedzi zhotovených snímok vybrať najlepší záber zhotovený
presne v tom správnom momente. Zábery sa zaznamenajú ako jeden
súbor (súbor sériových snímok) s viacerými snímkami. Zo súboru sériových
snímok môžete extrahovať ľubovoľnú snímku, ak ju chcete samostatne
uložiť (= 188).
Enable/Povoliť
Disable/Zakázať
1
[RAW burst mode/Režim
sériového snímania vo formáte
RAW] → [RAW burst mode/Režim
sériového snímania vo formáte
RAW] → [Enable/Povoliť]
2
[Pre-shooting/Predbežné snímanie]
Snímanie začne tesne pred (približne do 0,5 sekundy
pred) stlačením tlačidla spúšte úplne nadol, potom
ako ho na okamžik podržíte stlačené do polovice.
Snímanie začne, keď stlačíte tlačidlo spúšte
úplne nadol.
3
Začnite snímať.
zz Indikátor na displeji zobrazuje stav
vyrovnávacej pamäte.
117
zz Keď je tlačidlo spúšte stlačené úplne
nadol, fotoaparát sníma sériu snímok až
do zaplnenia vyrovnávacej pamäte alebo
kým tlačidlo neuvoľníte.
zz Používajte pamäťové karty s dostatkom voľného miesta (4 GB alebo viac).
zz Pri sériovom snímaní vo formáte RAW sa odporúča používať pamäťové
karty SD s triedou rýchlosti 10 (SD Speed Class 10) alebo vyššou.
V prípade kariet s rýchlym zápisom sa zápis dokončí rýchlejšie.
zz Sériové snímanie vo formáte RAW nie je k dispozícii, keď bliká indikátor
úrovne nabitia batérie.
zz Pri snímaní v režime sériového snímania vo formáte RAW s kartou
s pomalým zápisom a slabou batériou sa snímky nemusia zaznamenať
správne, ak sa počas ich spracúvania vybije batéria.
alebo
nemožno nastaviť citlivosť ISO manuálne,
zz V režime ,
pretože sa používa automatická citlivosť ISO.
alebo
nie sú k dispozícii časy uzávierky dlhšie ako 1/30
zz V režime
sekundy.
zz Počas snímania fotoaparát automaticky nezaostruje a zaostrenie sa určí
podľa prvého záberu.
zz Nastavenie expozície pre prvý záber sa použije pre nasledujúce zábery.
zz Štýl Picture Style, vyváženie bielej farby a ďalšie nastavenia
nakonfigurované pre prvý záber sa takisto použijú pre nasledujúce zábery.
zz Bez ohľadu na nastavenie [Beep/Pípnutie] fotoaparát počas sériového
snímania nepípa.
zz Názvy snímok sériovo nasnímaných vo formáte RAW začínajú CSI_
a končia príponou .CR3.
zz Snímky sa zaznamenávajú pomocou elektronickej uzávierky. Pred
snímaním v režime sériového snímania vo formáte RAW si prečítajte
poznámky a tipy týkajúce sa elektronickej uzávierky (= 147).
zz Údaje snímok sériovo nasnímaných vo formáte RAW nemožno
v pôvodnom stave zobrazovať v počítači. Najprv je potrebné spracovať ich
v tomto fotoaparáte alebo pomocou aplikácie Digital Photo Professional od
spoločnosti Canon.
118
Pridanie označenia dátumom
Fotoaparát dokáže do pravého dolného rohu snímok pridať dátum snímania.
Upozorňujeme však, že označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť,
preto najskôr skontrolujte, či sú dátum a čas nastavené správne (= 25).
1
[Date stamp /Označenie
dátumom] → [Date/Dátum] alebo
[Date & time/Dátum a čas]
2
Začnite snímať.
zz Pri zhotovovaní záberov bude fotoaparát
pridávať dátum alebo čas snímania do
pravého dolného rohu snímok.
zz Snímky zhotovené bez označenia dátumom možno vytlačiť s označením
dátumom nasledujúcimi spôsobmi.
Ak však označenie dátumom pridáte na snímky, ktoré ho už obsahujú,
označenie dátumom sa môže vytlačiť dvakrát.
-- Tlač použitím funkcií tlačiarne
-- Tlač použitím nastavení tlače DPOF fotoaparátu
119
Úprava jasu snímky (korekcia expozície)
Štandardnú expozíciu nastavenú fotoaparátom pre fotografie alebo
videozáznamy možno upraviť v rozsahu ±3 stupne v krokoch po 1/3.
Nastavenie smerom k polohe –
Nastavenie smerom k polohe +
1
Nastavte korekciu expozície.
2
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
zz Otáčaním voliča korekcie expozície
nastavte požadovanú úroveň.
zz Podrobné informácie o polohe [ ] (priradenie) voliča korekcie expozície
nájdete na str. = 283.
120
zz Séria automatickej expozície (snímanie AEB)
Zhotovia sa tri snímky s rôznymi úrovňami expozície. Rozsah série možno
upraviť v rozsahu ±2 stupne v krokoch po 1/3 so stredom na úrovni korekcie
expozície.
Podexpozícia
Preexpozícia
1
[Expo.comp./AEB/Korekcia
expozície/AEB]
2
Nakonfigurujte nastavenie →
tlačidlo
zz Korekcia expozície: volič korekcie
expozície
zz AEB: prstenec
3
Začnite snímať.
zz V rámci série troch snímok, ktoré
sa zhotovia, kým držíte stlačené
tlačidlo spúšte, sa expozícia upraví
vzhľadom k úrovni nastavenej v kroku
č. 2, od štandardnej expozície cez
podexpozíciu po preexpozíciu.
121
zz Keď je režim riadenia nastavený na
možnosť [High speed continuous/Rýchle
sériové snímanie] alebo [Low speed
continuous/Pomalé sériové snímanie],
pri každom podržaní stlačeného tlačidla
spúšte úplne nadol sa zhotovia tri snímky,
kým fotoaparát prestane snímať.
zz Ak chcete zrušiť nastavenie AEB, podľa postupu na konfigurovanie
nastavte počet AEB na hodnotu 0.
/
/ / bez
zz Snímanie AEB je k dispozícii len v režimoch /
použitia blesku.
zz Ak sa už používa korekcia expozície, hodnota zadaná pre túto funkciu sa
považuje za štandardnú úroveň expozície pre snímanie AEB.
122
Zmena citlivosti ISO pre fotografie
Ak chcete používať automatickú úpravu citlivosti ISO podľa režimu
a podmienok snímania, nastavte ju na možnosť [AUTO]. V opačnom
prípade nastavte podľa svojich potrieb vyššiu alebo nižšiu citlivosť ISO.
1
Tlačidlo
možnosť
→ [ ] → vyberte
zz Hoci výber nižšej citlivosti ISO môže obmedziť zrnitosť snímok,
v niektorých podmienkach pri snímaní môže predstavovať väčšie riziko
rozmazania objektov a chvenia fotoaparátu.
zz Výberom vyššej citlivosti ISO skrátite čas uzávierky, čím sa môže
obmedziť chvenie objektov a fotoaparátu a umožniť dostatočné osvetlenie
vzdialenejších objektov bleskom. Snímky sa však môžu javiť zrnité.
zz Keď je položka [Maximum] na obrazovke [ISO speed range/Rozsah
citlivosti ISO] nastavená na hodnotu [H(25600)], citlivosť ISO možno
nastaviť na hodnotu H (25 600).
zz Zmena rozsahu citlivosti ISO
Môžete nastaviť rozsah citlivosti ISO, ktorá sa môže nastaviť manuálne
(minimálny a maximálny limit).
1
[ ISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO] → [ISO
speed range/Rozsah citlivosti ISO]
123
zz Vzhľadom na to, že H (ekvivalent citlivosti ISO 25 600) je rozšírená
citlivosť ISO, šum na snímke (vrátane zrnitosti, svetelných bodov a pásov),
nepravidelné farby a farebný posun budú výraznejšie a zdanlivé rozlíšenie
bude nižšie ako zvyčajne.
zz Úprava rozsahu automatickej citlivosti ISO
Môžete zadať rozsah používaný pre automatickú citlivosť ISO.
1
[Auto range/Automatický rozsah]
zz Nastavenie minimálneho času uzávierky pre
automatickú citlivosť ISO
Môžete zadať minimálny čas uzávierky používaný pre automatickú citlivosť
ISO v režime alebo
.
1
[Min. shutter spd./Min. čas
uzávierky]
2
[Auto/Automaticky] alebo [Manual/
Manuálne]
Auto/
Automaticky
Otáčaním prstenca nastavte rozdiel (dlhší alebo kratší)
v porovnaní so štandardným časom.
Manual/
Manuálne
Otáčaním prstenca
nastavte minimálny čas uzávierky.
124
zz Ak pri limite maximálnej citlivosti ISO nastavenom na hodnotu [Auto range/
Automatický rozsah] nemožno dosiahnuť správnu expozíciu, nastaví sa
čas uzávierky dlhší ako [Min. shutter spd./Min. čas uzávierky], aby sa
získala štandardná expozícia.
125
Zmena citlivosti ISO pre videozáznamy
V režime [ ] môžete nastaviť citlivosť ISO manuálne.
Ak chcete používať automatickú úpravu citlivosti ISO podľa podmienok
snímania, nastavte ju na možnosť [AUTO]. V opačnom prípade nastavte
podľa svojich potrieb vyššiu alebo nižšiu citlivosť ISO.
1
Tlačidlo
možnosť
→ [ ] → vyberte
zz Zmena rozsahu citlivosti ISO
Môžete zadať rozsah (minimum a maximum), ktorý sa použije pri
manuálnom nastavovaní citlivosti ISO pre videozáznamy s rozlíšením HD,
Full HD alebo 4K.
Toto nastavenie sa použije v režime [ ].
1
[ ISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO] → [ISO
speed range/Rozsah citlivosti ISO]
/Rozsah pre]
alebo [Range for
zz Možnosť [ISO speed range/Rozsah citlivosti
ISO] sa použije pri videozáznamoch
s rozlíšením HD a Full HD.
126
zz Úprava nastavenia maximálnej automatickej
citlivosti ISO
Môžete vybrať maximálnu citlivosť ISO, ktorá sa automaticky nastaví
v prípade videozáznamov s rozlíšením HD, Full HD alebo 4K, alebo
časozberných videozáznamov.
1
[ ISO speed settings/Nastavenia
citlivosti ISO] → [Max for Auto/Max.
pre automatický režim]/[
Max for
Auto/Max. pre automatický režim]/
[ Max for Auto/Max. pre
automatický režim]
zz Možnosť [Max for Auto/Max. pre
automatický režim] sa použije pri
videozáznamoch s rozlíšením HD
a Full HD.
127
Automatická korekcia jasu a kontrastu
(automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
Automatická korekcia jasu a kontrastu, aby snímky neboli príliš tmavé alebo
nemali príliš malý či veľký kontrast.
Nízka
Vysoká
1
Tlačidlo
možnosť
→[
] → vyberte
zz Za určitých podmienok snímania môže táto funkcia zvýšiť šum na snímke.
zz Ak je účinok automatickej optimalizácie úrovne osvetlenia príliš silný
] alebo [
].
a snímky sú príliš svetlé, nastavte ju na možnosť [
] alebo ak pre korekciu expozície alebo
zz Pri inom nastavení ako [
korekciu expozície blesku použijete tmavšie nastavenie, snímky môžu byť
stále svetlé alebo môže byť účinok korekcie expozície slabý. V prípade
].
snímok s vami určeným jasom nastavte túto funkciu na možnosť [
], k dispozícii môže byť
zz Ak je toto nastavenie nastavené na možnosť [
menej záberov sériového snímania.
128
Snímanie jasných objektov
(priorita jasných tónov)
Zlepšenie gradácie vo svetlých oblastiach snímky s cieľom zabrániť strate
detailov v preexponovaných častiach objektu.
1
[Highlight tone priority/Priorita
jasných tónov]
zz Ak je priorita jasných tónov nastavená na hodnotu [D+] alebo [D+2],
nemôžete nastaviť citlivosť ISO nižšiu ako [200]. V tomto prípade je
]
tiež nastavená automatická optimalizácia osvetlenia na možnosť [
a nemožno ju zmeniť.
zz Za určitých podmienok snímania nemusia snímky vyzerať podľa
očakávania, ani ak vyberiete možnosť [D+2].
129
Úprava nastavení filtra ND
Na dosiahnutie optimálneho jasu na snímaných scénach znižuje
automatický filter ND intenzitu svetla až na hodnotu 1/8 skutočnej úrovne
o ekvivalent troch krokov. Po výbere možnosti [ ] môžete skrátiť čas
uzávierky a znížiť hodnotu clony.
1
Tlačidlo
možnosť
→ [ ] → vyberte
zz Pri výbere možnosti [ ] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak
stabilizujte, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu
alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku
[IS mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
zz ND: neutrálna intenzita
130
Zmena spôsobu merania
Úprava spôsobu merania (spôsobu merania jasu), aby vyhovoval
podmienkam pri snímaní.
1
Tlačidlo
možnosť
→[
] → vyberte
Evaluative
metering/
Hodnotiace
meranie
Pre zvyčajné podmienky pri snímaní vrátane
záberov osvetlených zozadu. Expozícia sa
automaticky upraví, aby vyhovovala podmienkam
pri snímaní.
Spot metering/
Bodové meranie
Meranie sa obmedzuje na rám [ ] (rám bodu
bodovej AE), ktorý sa zobrazí v strede displeja.
Center-weighted
average/
Celoplošné so
zdôrazneným
stredom
Určuje priemerný jas svetla v celej oblasti snímky,
pričom pri výpočte sa za dôležitejší považuje jas
v stredovej oblasti.
131
Nastavenie časovača merania
Úprava dĺžky zobrazenia hodnoty expozície po stlačení tlačidla spúšte do
polovice.
1
[Metering timer/Časovač
merania]
132
Konfigurovanie simulácie expozície
Pri použití simulácie expozície jas snímky viac zodpovedá skutočnému
jasu (expozícii) záberov. Jas snímky sa mení podľa korekcie expozície.
Túto funkciu nepoužívajte, ak uprednostňujete štandardný jas snímky, ktorý
zvyčajne znamená lepšiu viditeľnosť.
1
[Expo. simulation/Simulácia
expozície]
133
Zachytávanie prirodzených farieb
(vyváženie bielej farby)
Nastavením vyváženia bielej farby (WB) môžete farbám na snímke dodať
prirodzenejší odtieň vzhľadom na snímaný motív.
Daylight/Denné svetlo
Cloudy/Zamračené
1
Tlačidlo
možnosť
Tungsten light/Žiarovka
→[
] → vyberte
Nastavenie vyváženia bielej farby
zz Tlačidlo
→ tlačidlá /
Nastavenie vyváženia bielej farby
zz Tlačidlo
→ tlačidlá
/
/ /
Nastavenie série vyváženia bielej
farby
zz Tlačidlo
→ volič
zz Zhotovia sa tri snímky na záber,
každá s odlišnými odtieňmi farieb.
Nastavenie farebnej teploty
vyváženia bielej farby
zz [
] → tlačidlo
134
→ tlačidlá /
zz Nastavená úroveň korekcie sa zachová aj vtedy, ak zmeníte možnosť
vyváženia bielej farby.
zz Na obrazovke rozšírených nastavení korekcie znamená B modrú, A jantárovú,
M purpurovú a G zelenú farbu.
zz Jedna úroveň korekcie modrej alebo jantárovej farby sa rovná približne 5
miredom na filtri na konverziu farebnej teploty. (Mired: jednotka farebnej
teploty, ktorá vyjadruje hustotu filtra na konverziu farebnej teploty.)
zz Farebnú teplotu možno nastaviť v rozsahu 2 500 – 10 000 K v krokoch
po 100 K.
135
zz Vlastné vyváženie bielej farby
Pre farby na snímke, ktoré vyzerajú prirodzene pod svetlom na vašom
zábere, nastavte vyváženie bielej farby tak, aby zodpovedalo zdroju svetla
na mieste snímania. Vyváženie bielej farby nastavte pod rovnakým zdrojom
svetla, aký bude osvetľovať váš záber.
1
Nasnímajte biely objekt.
zz Zaostrite a snímajte tak, aby rovný biely
objekt vyplnil celý displej.
zz Stlačte tlačidlo
.
2
[
3
[Custom White Balance/Vlastné
vyváženie bielej farby]
4
Načítajte údaje o bielej farbe.
]→[
]
zz Vyberte snímku z kroku č. 1 → tlačidlo
→ [OK]
zz Pomocou tlačidla
obrazovku snímania.
136
sa vráťte na
zz Zaznamenanie bieleho objektu, ktorý je príliš svetlý alebo príliš tmavý,
môže zabrániť správnemu nastaveniu vyváženia bielej farby.
zz Ak chcete vybrať inú snímku, vyberte možnosť [Cancel/Zrušiť]. Ak chcete
danú snímku použiť na načítanie údajov o bielej farbe, vyberte možnosť
[OK], ale nemusí vzniknúť vhodné vyváženie bielej farby.
zz Namiesto bieleho objektu môže etalón šede alebo 18 % sivá odrazová
plocha (bežne dostupná) vyprodukovať presnejšie vyváženie bielej farby.
zz Keď zaznamenávate biely objekt, aktuálne vyváženie bielej farby
a súvisiace nastavenia sa neberú do úvahy.
137
Prispôsobenie farieb (štýl Picture Style)
Výber nastavenia farieb, ktoré verne vyjadrujú motívy alebo objekty.
1
Tlačidlo
možnosť
→[
] → vyberte
Auto/
Automaticky
Automaticky sa upraví farebný odtieň, aby
vyhovoval motívu. Farby budú živé, najmä
v prípade modrej oblohy, zelene a západu slnka
v prírode.
Standard/
Štandardné
Snímka je živá, ostrá a čistá. Vhodné pre väčšinu
motívov.
Portrait/Portrét
Landscape/
Krajina
Fine Detail/
Jemné detaily
Neutral/
Neutrálne
Jemné odtiene pokožky s mierne nižšou
ostrosťou. Vhodné pre portréty zblízka. Ak chcete
upraviť odtiene pokožky, upravte nastavenie
[Color tone/Farebný odtieň].
Živé modré a zelené odtiene a veľmi ostré a čisté
snímky. Účinné snímanie pôsobivých krajín.
Podrobné vykreslenie jemných obrysov objektov
a jemných textúr. Snímky sú trochu živšie.
Na neskoršie retušovanie v počítači. Snímky majú
tlmené farby s nižším kontrastom a prirodzenými
odtieňmi farieb.
138
Faithful/Verné
Na neskoršie retušovanie v počítači. Verná
reprodukcia skutočných farieb objektov meraných
pri okolitom svetle s farebnou teplotou 5 200 K.
Živé farby sa potlačia, aby sa dosiahol tlmený
vzhľad.
Monochrome/
Monochromatický režim
Vytvoria sa čiernobiele snímky.
User Def./
Definované
používateľom
Pridanie nového štýlu založeného na
predvolených nastaveniach, ako je napríklad
[Portrait/Portrét] alebo [Landscape/Krajina],
alebo na súbore so štýlom Picture Style a jeho
následná úprava podľa potreby.
zz Kým nepridáte štýl Picture Style, pre položky [
], [
použijú predvolené nastavenia [Auto/Automaticky].
139
]a[
] sa
Prispôsobenie štýlov Picture Style
Prispôsobenie parametrov štýlov Picture Style, ako je napríklad kontrast
alebo sýtosť.
1
Tlačidlo → [
] → vyberte
možnosť → tlačidlo
2
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Položka: tlačidlá
/
zz Možnosť: tlačidlá /
140
Strength/
Intenzita
Sharpness/
Ostrosť
Fineness/
Jemnosť
Threshold/
Prah
Contrast/Kontrast
Saturation/Sýtosť*1
Color tone/Farebný
odtieň*1
Úprava úrovne zvýraznenia okrajov.
Vyberte nižšie hodnoty na zjemnenie
(rozmazanie) objektov alebo vyššie
hodnoty na ich zaostrenie.
Udáva hrúbku okrajov, na ktoré sa
zvýraznenie použije. Vyberte nižšie
hodnoty na väčšie zvýraznenie detailov.
Prah kontrastu medzi okrajmi a okolitými
oblasťami snímky, ktorý určuje zvýraznenie
okrajov. Vyberte nižšie hodnoty na
zvýraznenie okrajov, ktoré v porovnaní
s okolím príliš nevynikajú. Pri nižších
hodnotách sa môže zvýrazniť aj šum.
Úprava kontrastu. Vyberte nižšie hodnoty
na zníženie kontrastu alebo vyššie hodnoty
na jeho zvýšenie.
Úprava intenzity farieb. Vyberte nižšie
hodnoty pre vyblednuté farby alebo vyššie
hodnoty pre sýtejšie farby.
Úprava farebného odtieňa pokožky.
Vyberte nižšie hodnoty pre červenšie
odtiene alebo vyššie hodnoty pre žltšie
odtiene.
141
Filter effect/Efekt filtra*2
Toning effect/Tónovací
efekt*2
Zvýraznenie bielych oblakov, zelene stromov
alebo iných farieb na monochromatických
snímkach.
N: Normálna čiernobiela snímka bez efektov
filtra.
Ye: Modrá obloha bude vyzerať
prirodzenejšie a biele oblaky budú
vyzerať čistejšie.
odrá obloha bude vyzerať trochu
Or: M
tmavšia. Západ slnka bude žiarivejší.
R: Modrá obloha bude vyzerať dosť tmavá.
Jesenné listy budú vyzerať čistejšie
a jasnejšie.
G: O
dtiene pokožky a pery budú tlmenejšie.
Zelené listy stromov budú vyzerať
čistejšie a jasnejšie.
Vyberte si z nasledujúcich
monochromatických odtieňov: [N:None/
Ž:Žiadny], [S:Sepia/S:Sépiový], [B:Blue/
M:Modrý], [P:Purple/P:Purpurový] alebo
[G:Green/Z:Zelený].
*1 Nie je k dispozícii v režime [
*2 K dispozícii len v režime [
].
].
zz Nastavenia [Sharpness/Ostrosť], [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah]
na nepoužijú pri videozáznamoch.
zz Výsledky nastavenia [Filter effect/Efekt filtra] sú výraznejšie pri vyšších
hodnotách [Contrast/Kontrast].
142
Ukladanie prispôsobených štýlov
Picture Style
Uloženie predvolených nastavení (napríklad [
] alebo [
]), ktoré ste
prispôsobili ako nové štýly. Môžete vytvoriť niekoľko štýlov Picture Style
s odlišnými nastaveniami parametrov, ako je napríklad ostrosť alebo kontrast.
1
Tlačidlo
→[
] → vyberte
možnosť [
], [
] alebo [
→ tlačidlo
2
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Položka: tlačidlá
/
zz Možnosť: tlačidlá /
143
]
Redukcia šumu pri snímaní s vysokou
citlivosťou ISO
Môžete vybrať jednu z troch úrovní redukcie
šumu: [Low/Nízka], [Standard/Štandardná],
[High/Vysoká]. Táto funkcia je najefektívnejšia
pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO.
1
[High ISO speed NR/Redukcia
šumu pri vysokej citlivosti ISO]
zz Používanie redukcie šumu pomocou viacerých
záberov
Automatické skombinovanie štyroch snímok
zaznamenaných naraz na redukciu šumu.
V porovnaní s hodnotou [High/Vysoká]
nastavenia [High ISO speed NR/Redukcia šumu
pri vysokej citlivosti ISO] táto funkcia minimalizuje
stratu obrazovej kvality pri redukcii šumu.
1
[High ISO speed NR/Redukcia
šumu pri vysokej citlivosti
ISO] → [Multi Shot Noise Reduction/
Redukcia šumu pomocou viacerých
záberov]
144
zz Ak sú snímky výrazne nesprávne zarovnané (napríklad z dôvodu chvenia
fotoaparátu), môžu sa vyskytnúť neočakávané výsledky. Ak je to možné,
namontujte fotoaparát na statív alebo ho inak stabilizujte.
zz Ak snímate pohybujúci sa objekt, jeho pohyb môže zanechať paobraz
alebo môžu časti okolo objektu stmavnúť.
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa na okrajoch snímky môže
vyskytnúť šum.
zz Snímanie s bleskom nie je možné.
zz Zaznamenávanie snímky na kartu bude trvať dlhšie ako pri normálnom
snímaní. Kým sa spracúvanie nedokončí, nemôžete zhotoviť ďalší záber.
145
Snímanie dotknutím sa displeja
(dotyková spúšť)
Pri použití tejto možnosti môžete namiesto stláčania tlačidla spúšte snímať
tak, že sa dotknete displeja a potom z neho odoberiete prst. Fotoaparát
automaticky zaostrí na objekty a upraví jas snímky.
1
Nakonfigurujte nastavenie.
2
Začnite snímať.
zz Dotknite sa ikony [
ikonu [ ].
] a zmeňte ju na
zz Dotknite sa oblasti, na ktorú chcete
zaostriť.
zz Žltý bod AF signalizuje, že fotoaparát nemohol zaostriť na objekt.
146
Snímanie pomocou elektronickej uzávierky
Pri snímaní sa normálne používa mechanická uzávierka, ale prepnutie na
elektronickú uzávierku umožňuje dosiahnuť kratšie časy uzávierky.
1
[Shutter mode/Režim
expozície] → [Electronic/
Elektronický]
2
Začnite snímať.
zz Tento režim je vhodný na snímanie v jasnom prostredí s krátkym časom
uzávierky.
zz Najkratší čas uzávierky je 1/25 600 s.
zz Chvenie fotoaparátu alebo pohyb objektu môže spôsobiť skreslenie snímky.
zz Pri žiarivkovom svetle alebo iných blikajúcich zdrojoch svetla môže displej
blikať a snímky môžu byť ovplyvnené vodorovnými pruhmi (šumom) alebo
nepravidelnou expozíciou. V takom prípade môže byť užitočné skrátiť čas
uzávierky.
zz Pri snímaní sa počas expozície zobrazuje na okrajoch displeja biely rám.
Nezobrazuje sa pri časoch uzávierky dlhších ako 1 sekunda.
zz Úprava clony objektívu je stále počuteľná, a to aj pri nastavení [Electronic/
Elektronický]. V závislosti od podmienok pri snímaní môžu byť počuteľné
aj iné mechanické zvuky.
zz Pri niektorých podmienkach pri snímaní sa po snímaní môže aktivovať
mechanická uzávierka na spracovanie snímky.
zz Ak snímate s elektronickou uzávierkou, keď iné fotoaparáty použijú blesk
alebo pri žiarivkovom svetle alebo iných blikajúcich zdrojoch svetla, môžu
sa zobraziť svetelné pruhy a zhotovené snímky môžu byť ovplyvnené
svetlými a tmavými pruhmi.
zz Sériové snímanie a fotografovanie s bleskom nie sú k dispozícii.
147
Snímanie použitím pomocného
automatického zaostrovania
Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zachovajú hodnoty zaostrenia
a expozície na mieste zobrazenia modrého bodu AF. Pomáha to
predchádzať chýbajúcim záberom pohybujúcich sa objektov.
1
Tlačidlo
2
Zaostrite stlačením tlačidla spúšte
do polovice.
3
Stlačením tlačidla spúšte úplne
nadol zhotovte snímku.
→[
]→[
]
zz Počas zaostrovania nemusí fotoaparát dokázať snímať, ani keď stlačíte
tlačidlo spúšte úplne nadol. Keď sledujete objekt, tlačidlo spúšte držte
stlačené.
zz Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa v režime pomocného
automatického zaostrovania expozícia nezapamätá, ale určí sa v okamihu
snímania.
zz Sériové snímanie s automatickým zaostrovaním je možné pri nastavení
pomocného automatického zaostrovania. V tomto prípade je sériové
snímanie pomalšie.
zz V závislosti od vzdialenosti a rýchlosti objektu nemusí fotoaparát zaostriť
správne.
148
Výber spôsobu AF
Vyberte spôsob automatického zaostrovania (AF) pre snímaný objekt a motív.
1
+Tracking/+Sledovanie
Spot AF/Bodové AF
1-point AF/1-bodové AF
Tlačidlo
možnosť
→[
] → vyberte
Snímanie so zaostrením na tvár hlavného
objektu určeného fotoaparátom. Objekty sa
sledujú do určitej vzdialenosti.
Automatické zaostrovanie s bodom AF
menším ako pri 1-bodovom AF.
Fotoaparát zaostruje pomocou jedného bodu
AF. Táto funkcia je účinná na spoľahlivé
zaostrovanie.
149
zz Ak sú objekty príliš tmavé alebo nemajú dostatočný kontrast, prípadne
v príliš jasnom prostredí môže zaostrovanie trvať dlhšie alebo byť nesprávne.
+Sledovanie
zz Keď fotoaparát namierite na objekt, okolo tváre hlavného objektu určeného
fotoaparátom sa zobrazí biely rám.
zz Ak sa nerozpoznajú žiadne tváre, keď fotoaparát namierite na ľudí, po
stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zobrazia zelené rámy okolo iných
zaostrených oblastí.
zz Tváre sa nemusia rozpoznať pri nasledujúcich objektoch:
-- vzdialené alebo príliš blízke objekty,
-- tmavé alebo svetlé objekty,
-- tváre z profilu, naklonené alebo čiastočne skryté.
zz Fotoaparát môže omylom považovať za ľudské tváre aj iné objekty.
zz Presúvanie bodu AF
Keď je spôsob AF nastavený na možnosť [1-point AF/1-bodové AF] alebo
[Spot AF/Bodové AF], bod AF možno presunúť.
1
Dotknite sa obrazovky.
zz Dotknite sa bodu, na ktorý chcete zaostriť
(AF na dotyk).
zz Stred (pôvodná poloha): tlačidlo
150
Zmena nastavenia zaostrenia
Nepretržité automatické zaostrovanie neustále zaostruje na objekty, na ktoré
je fotoaparát namierený, aj keď nie je stlačené tlačidlo spúšte. Toto nastavenie
možno zmeniť tak, aby bolo automatické zaostrovanie obmedzené na moment
stlačenia tlačidla spúšte do polovice.
1
Enable/Povoliť
Disable/Zakázať
[Continuous AF/Nepretržité AF]
Keďže fotoaparát nepretržite zaostruje na objekty, kým
nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice, nepremeškáte
náhle príležitosti na fotografovanie.
Fotoaparát nezaostruje nepretržite, čím sa šetrí
energia batérií. Zaostrenie však môže trvať dlhšie.
151
Konfigurovanie pomocného reflektora AF
Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa rozsvieti výbojka, aby vám
pomohla zaostriť pri slabom osvetlení. Môžete nakonfigurovať, či sa
reflektor aktivuje.
1
[AF-assist beam firing/Zapnutie
pomocného reflektora AF]
152
Sériové snímanie pri zmene ohniskovej
vzdialenosti (séria zaostrení)
Séria zaostrení umožňuje sériové snímanie pri automatickej zmene
ohniskovej vzdialenosti po jednej snímke.
Z týchto snímok môžete vytvoriť jednu snímku, na ktorej je zaostrená veľká
oblasť, pomocou aplikácie podporujúcej kompozíciu na základe hĺbky, ako
je napríklad aplikácia Digital Photo Professional od spoločnosti Canon.
1
[Focus bracketing/Séria
zaostrení] → [Focus bracketing/
Séria zaostrení] → [Enable/Povoliť]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
Number of shots/
Počet záberov
Zadajte počet snímok na záber.
Focus increment/
Krok zaostrenia
Určte, o koľko sa má posunúť zaostrenie. Táto
hodnota sa automaticky upraví podľa hodnoty clony
v čase snímania.
153
3
Začnite snímať.
zz Ak chcete vytvoriť nový priečinok:
dotknite sa položky [ ] → [OK]
zz Zaostrite na bližší koniec preferovaného
rozsahu ohniskovej vzdialenosti a potom
stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
zz Keď sa začne snímanie, uvoľnite tlačidlo
spúšte.
zz Fotoaparát sníma sériovo a pritom
posúva polohu ohniska smerom
k nekonečnu.
zz Snímanie skončí po zadanom počte
snímok alebo na vzdialenom konci
rozsahu ohniskovej vzdialenosti.
154
zz Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte.
zz Odporúča sa snímať s väčším obrazovým uhlom.
zz Vzhľadom na to, že väčšie hodnoty clony zvyšujú posun zaostrenia, séria
zaostrení v tom prípade pokrýva širší rozsah pri rovnakých nastaveniach
[Focus increment/Krok zaostrenia] a [Number of shots/Počet záberov].
zz Vhodné nastavenia [Focus increment/Krok zaostrenia] sa líšia podľa
objektu. Nevhodné nastavenie [Focus increment/Krok zaostrenia] môže
spôsobiť nepravidelnosť zložených snímok alebo môže predĺžiť snímanie,
pretože sa zhotoví viac snímok. Zhotovte niekoľko skúšobných záberov,
aby ste určili vhodné nastavenie [Focus increment/Krok zaostrenia].
zz Snímanie s bleskom nie je možné.
zz Nastavenia, ako sú napríklad čas uzávierky, hodnota clony a citlivosť ISO,
sa určia podľa podmienok pri prvom zábere.
zz Ak chcete zrušiť prebiehajúce snímanie, stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
zz Zrušenie prebiehajúceho snímania môže spôsobiť problémy s expozíciou
na poslednej snímke. Pri kombinovaní snímok v aplikácii Digital Photo
Professional nepoužite poslednú snímku.
zz Snímky sa zaznamenávajú pomocou elektronickej uzávierky. Pred
snímaním pomocou série zaostrení si prečítajte poznámky a tipy týkajúce
sa elektronickej uzávierky (= 147).
zz Ak je položka [Picture Style/Štýl Picture Style] nastavená na hodnotu [Auto/
Automaticky], pri snímaní sa použije nastavenie [Standard/Štandardný].
zz Pri vypnutí fotoaparátu sa položka [Focus bracketing/Séria zaostrení]
prepne na hodnotu [Disable/Zakázať].
zz Po kompozícii na základe hĺbky môže snímku v prípade potreby orezať.
zz Pri vysokom nastavení [Number of shots/Počet záberov] môže
kombinovanie snímok chvíľu trvať.
155
Jemné doladenie zaostrenia
Zaostrenie môžete jemne doladiť po automatickom zaostrení otáčaním
ovládacieho prstenca.
1
[AF+MF] → [Enable/Povoliť]
2
Zaostrite.
3
Jemne dolaďte zaostrenie.
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite na objekt a tlačidlo aj naďalej
držte stlačené do polovice.
zz Otáčajte prstenec . Sledujte indikátor
manuálneho zaostrenia na displeji (ktorý
znázorňuje vzdialenosť a ohniskovú
polohu) a priblížené zobrazenie
a otáčaním prstenca nastavte
zaostrenie.
zz Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť
priblížené zobrazenie, stlačte tlačidlo .
4
Začnite snímať.
zz Nemožno používať s pomocným automatickým zaostrovaním.
156
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu
Stabilizáciu obrazu možno upraviť.
1
Off/Vyp.
On/Zap.
Shoot only/Iba
pri snímaní
[IS settings/Nastavenia
stabilizácie obrazu] → [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu]
Vypne stabilizáciu obrazu.
Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu
pre dané podmienky pri snímaní.
Stabilizácia obrazu je aktívna iba v čase snímania.
zz Pri zázname videozáznamov sa nastavenie [IS mode/Režim stabilizácie
obrazu] zmení na možnosť [On/Zap.], a to aj pri nastavení [Shoot only/Iba
pri snímaní].
zz Ak stabilizácia obrazu nedokáže zabrániť chveniu fotoaparátu, pripevnite
fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. Pri používaní statívu alebo
iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku
[IS mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
157
zz Korekcia silného chvenia fotoaparátu
Neutralizácia silného chvenia fotoaparátu, napríklad pri zaznamenávaní
videozáznamov pri pohybe. Zobrazená časť snímok sa zmení viac ako pri
nastavení [Standard/Štandardný] a objekty sa ešte viac zväčšia.
1
[Dynamic IS/Dynamický stabilizátor
obrazu] → [High/Vysoký]
158
Používanie automatického vyrovnávania
Automatické vyrovnávanie pomáha udržiavať videozáznamy počas ich
zaznamenávania vyrovnané. Po spustení záznamu sa oblasť zobrazenia
môže zúžiť a objekty sa môžu zväčšiť.
1
[ Auto level/Automatické
vyrovnávanie]
159
Používanie digitálneho telekonvertora
Hodnotu ohniskovej vzdialenosti objektívu je možné zvýšiť približne 1,6
alebo 2,0-násobne. To umožňuje obmedziť chvenie fotoaparátu, pretože
čas uzávierky je kratší než pri použití zoomu (vrátane digitálneho zoomu)
pri rovnakej úrovni priblíženia.
1
[Digital zoom/Digitálny zoom] →
[1.6x/1,6 ×] alebo [2.0x/2,0 ×]
zz Obraz sa zväčší a zobrazí sa úroveň
priblíženia.
zz Pri maximálnom priblížení teleobjektívom (keď posuniete páčku zoomu
úplne k polohe ) sa čas uzávierky môže zhodovať s časom uzávierky pri
priblížení na zväčšenie objektov pomocou digitálneho zoomu.
160
Zmena veľkosti zaznamenávaných
videozáznamov
Úprava veľkosti zaznamenávaných videozáznamov. Snímková frekvencia
označuje počet snímok zaznamenaných za sekundu a dostupné možnosti
závisia od nastavenia formátu NTSC alebo PAL.
1
Tlačidlo
možnosť
→[
] → vyberte
zz Nastavenia [
]a[
] sú k dispozícii len v režime
.
zz Maximálna dĺžka jedného videozáznamu s rozlíšením 4K je 9 minút a 59
sekúnd. V prípade videozáznamov s rozlíšením Full HD a HD je to 29
minút a 59 sekúnd.
zz Názvy súborov videozáznamov začínajú MVI_ a končia príponou .MP4.
zz Po opakovanom zázname videozáznamov sa fotoaparát môže prehriať,
čo môže dočasne znemožniť snímanie.
zz Ak chcete zabrániť prehriatiu, fotoaparát vypnite, keď ho nepoužívate.
161
zz Záznam videozáznamov na spomalené
prehrávanie (vysoká snímková frekvencia)
Záznam videozáznamov s rozlíšením Full HD a vysokou snímkovou
frekvenciou 119,9 alebo 100 snímok za sekundu.
Videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou sa zaznamenávajú
ako videozáznamy so snímkovou frekvenciou 29,97 alebo 25 snímok za
sekundu, a preto sa prehrávajú spomalene, 1/4 rýchlosťou.
1
[Movie rec quality/
Kvalita zaznamenaných
videozáznamov] → [High Frame
Rate/Vysoká snímková frekvencia]
zz Pred záznamom zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
zz Maximálna dĺžka jedného videozáznamu je 7 minút a 29 sekúnd.
zz Zvuk sa nezaznamená.
162
Konfigurovanie nastavení záznamu zvuku
K dispozícii je niekoľko nastavení záznamu zvuku.
1
[Sound recording/Záznam zvuku]
zz Nastavenie hlasitosti záznamu
Pri nastavení [Auto/Automaticky] sa počas záznamu automaticky upravuje
úroveň záznamu (hlasitosť). Ak uprednostňujete manuálnu úpravu úrovne
podľa motívu, zmeňte toto nastavenie na možnosť [Manual/Manuálne].
1
[Sound rec./Záznam zvuku] →
[Manual/Manuálne]
2
[Rec. level/Úroveň záznamu]
zz Tlačidlo
163
→ tlačidlá /
zz Zvukový filter pre veterné podmienky
Hluk na veterných miestach možno obmedziť pomocou zvukového filtra pre
veterné podmienky. Ak túto možnosť použijete pri bezvetrí, záznamy môžu
znieť neprirodzene. V takom prípade nastavte položku [Wind filter/Zvukový
filter pre veterné podmienky] na možnosť [Disable/Zakázať].
1
[Wind filter/Attenuator/Zvukový
filter pre veterné podmienky/Tlmič]
→ [Wind filter/Zvukový filter pre
veterné podmienky]
zz Tlmič
Tlmič dokáže zabrániť skresleniu zvuku na hlučných miestach. K dispozícii
sú tri možnosti: [Enable/Povoliť], [Disable/Zakázať] alebo [Auto/
Automaticky] na automatické zapínanie/vypínanie podľa potreby.
1
[Wind filter/Attenuator/Zvukový filter
pre veterné podmienky/Tlmič] →
[Attenuator/Tlmič]
164
Konfigurovanie pomocného automatického
zaostrovania pri videozáznamoch
Určenie, či majú byť objekty pri zázname videozáznamov zaostrené.
1
Enable/Povoliť
Disable/
Zakázať
[Movie Servo AF/Pomocné
automatické zaostrovanie pri
videozáznamoch]
Objekty budú zaostrené, a to aj vtedy, keď tlačidlo
spúšte nie je stlačené do polovice.
Pri zázname videozáznamov ostáva zaostrenie
konštantné.
zz Ak chcete zaostrovať na určité miesto alebo nechcete zaznamenávať
mechanické zvuky z objektívu, pomocné automatické zaostrovanie pri
] alebo
videozáznamoch môžete dočasne zastaviť dotknutím sa ikony [
stlačením tlačidla .
165
Používanie automatického dlhého
času uzávierky
Určenie, či sa má pri zázname videozáznamov [
], [
],
[
] alebo [
] pri slabom osvetlení automaticky skrátiť čas
uzávierky.
1
Enable/Povoliť
Disable/
Zakázať
[ Auto slow shutter/
Automatický dlhý čas uzávierky]
Umožňuje zaznamenávať videozáznamy, ktoré sú
svetlejšie a menej ovplyvnené šumom na snímke,
automatickým skrátením času uzávierky pri slabom
osvetlení na 1/30 s (alebo 1/25 s).
Umožňuje zaznamenávať videozáznamy s plynulejším,
prirodzenejším pohybom, ktoré sú menej ovplyvnené
chvením objektov ako pri nastavení [Enable/Povoliť]. Pri
slabom osvetlení môžu byť videozáznamy tmavšie ako
pri nastavení [Enable/Povoliť].
zz Pri zaznamenávaní pohybujúcich sa objektov pri slabom osvetlení alebo
ak sa môže vyskytovať paobraz, napríklad stopy, nastavte možnosť
[Disable/Zakázať].
166
Efekt modelu miniatúry vo videozáznamoch
(videozáznam s efektom miniatúry)
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej
časti sa vo videozáznamoch vytvorí efekt
miniatúrneho modelu.
Videozáznam s efektom
miniatúry
1
Tlačidlo
možnosť
2
Nastavte oblasť, na ktorú chcete
zaostrovať (rámu motívu efektu
miniatúry).
→[
] → vyberte
zz Tlačidlo
→ pomocou tlačidiel
premiestnite rám → tlačidlo
/
3
Nastavte zaostrené miesto (bod AF).
4
Spustite zaznamenávanie.
zz Pomocou tlačidiel
bod AF → tlačidlo
/
/ / premiestnite
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite a potom stlačte tlačidlo
snímania videozáznamov.
167
Odhadovaná rýchlosť a čas prehrávania pre videozáznam zaznamenávaný
počas jednej minúty:
Rýchlosť
Čas prehrávania
Približne 12 s
Približne 6 s
Približne 3 s
zz Zvuk sa nezaznamená.
zz Ak chcete, aby sa ľudia a objekty v zábere počas prehrávania pohybovali
], [
] alebo
rýchlo, pred záznamom videozáznamu vyberte možnosť [
]. Scéna bude pripomínať miniatúrny model.
[
zz Ak chcete zmeniť otočenie rámu motívu efektu miniatúry, v kroku č. 2
stláčajte tlačidlá / .
168
Zaznamenávanie videomomentiek
Zaznamenajte sériu 4-, 6- alebo 8-sekundových videomomentiek
a fotoaparát ich skombinovaním vytvorí album videomomentiek
s najdôležitejšími okamihmi vášho výletu alebo udalosti.
Playback time/Čas
prehrávania
Playback effect/
Efekt pri prehrávaní
Show confirm msg/
Zobraziť potvrdenie
1
[Video snapshot/
Videomomentka] → [Video
snapshot/Videomomentka] →
[Enable/Povoliť]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
Vyberte čas prehrávania videomomentky.
Vyberte efekt pri prehrávaní videomomentky.
Vyberte si, či sa má po zaznamenaní každej
videomomentky zobraziť hlásenie s potvrdením.
zz Zobrazí sa čas potrebný na
zaznamenanie videomomentky ([Time
required/Potrebný čas]), ktorý závisí
od nastavení [Playback time/Čas
prehrávania] a [Playback effect/Efekt pri
prehrávaní].
zz Po zaznamenaní prvej videomomentky
môžete v položke [Album settings/
Nastavenia albumu] vybrať album,
do ktorého sa má uložiť nasledujúca
videomomentka.
169
3
Spustite zaznamenávanie.
zz Stlačením tlačidla
sa vráťte na
obrazovku snímania a stlačte tlačidlo
snímania videozáznamov.
zz Zobrazí sa ukazovateľ uplynulého času
a po dokončení sa snímanie automaticky
zastaví.
4
Uložte do albumu.
zz Ak v kroku č. 2 nastavíte položku [Show
confirm msg/Zobraziť potvrdenie] na
hodnotu [Disable/Zakázať], toto hlásenie
sa nezobrazí a videomomentka sa
automaticky uloží do albumu, ktorý
ste vybrali v položke [Album settings/
Nastavenia albumu] v kroku č. 2.
zz Podľa potreby zopakujte kroky č. 3 až 4.
5
Zastavte zaznamenávanie
videomomentiek.
zz Tlačidlo
→[
]→[
]
zz Keď čas záznamu aktuálneho albumu presiahne 5 minút, videomomentky
sa ukladajú do nového albumu.
zz Zobrazovaný čas prehrávania videomomentky je len informatívny.
] alebo
zz Nastavte veľkosť zaznamenávaných videozáznamov [
].
[
zz Ak manuálne zastavíte zaznamenávanie videomomentky, uloží sa ako
normálny videozáznam.
zz Keď nastavíte položku [Playback effect/Efekt pri prehrávaní] na hodnotu
[2x speed/2x rýchlosť] alebo [1/2x speed/1/2x rýchlosť], nezaznamená sa
žiadny zvuk.
170
Zaznamenávanie časozberných
videozáznamov
Časozberné videozáznamy kombinujú snímky, ktoré sa v určenom intervale
automaticky snímajú. Postupné zmeny objektu (napríklad zmeny krajiny) sa
prehrávajú zrýchlene.
1
[Time-lapse movie/Časozberný
videozáznam] → [Time-lapse/
Časozberný] → [Scene */Motív *]
alebo [Custom/Vlastný]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
3
Vráťte sa na obrazovku snímania
a pripravte sa na záznam.
zz Nastavte interval snímania a ďalšie
nastavenia.
zz Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho
inak stabilizujte.
zz Nastavte expozíciu.
zz Ak chcete zhotoviť skúšobný záber:
Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
4
Spustite zaznamenávanie.
zz Tlačidlo snímania videozáznamov →
stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
171
zz Počas konfigurovania položiek sa zobrazujú potrebný čas [ ] a čas
].
prehrávania videozáznamu [
zz Ak chcete, aby bol displej 30 minút po začatí snímania zapnutý, nastavte
položku [Screen auto off/Automatické vypnutie displeja] na hodnotu
[Disable/Zakázať]. Ak chcete, aby sa displej vypol približne 10 sekúnd po
zaznamenaní prvej snímky, nastavte ju na hodnotu [Enable/Povoliť].
zz S fotoaparátom počas zaznamenávania nič nerobte.
zz Ak chcete zrušiť záznam, znova stlačte tlačidlo spúšte alebo tlačidlo
snímania videozáznamov.
zz Rýchlo sa pohybujúce objekty môžu vo videozáznamoch vyzerať skreslené.
zz Zvuk sa nezaznamená.
172
Zaznamenávanie videozáznamov
vlastnej osoby
1
2
Prejdite do režimu
3
Dotknite sa tlačidla [ ].
.
Vyklopte displej.
zz Spustí sa záznam videozáznamu.
Ak chcete záznam zastaviť, dotknite
sa tlačidla [ ].
zz Ak chcete počas zaznamenávania videozáznamu uložiť expozíciu (Pamäť
AE), dotknite sa tlačidla [ ].
zz Ak chcete počas zaznamenávania videozáznamu manuálne zaostrovať,
dotknutím sa tlačidla [AF] ho zmeňte na [MF] a potom zaostrenie upravte
dotknutím sa tlačidiel [ ] [ ].
173
zz Používanie samospúšte videozáznamu
Zaznamenávanie videozáznamu môže spustiť samospúšť.
1
[Movie self-timer/Samospúšť
videozáznamu] → [10 sec/10 s]
alebo [2 sec/2 s]
2
Začnite snímať.
zz Keď sa dotknete tlačidla [ ] alebo
stlačíte tlačidlo snímania videozáznamov,
fotoaparát zapípa a zobrazí počet sekúnd
zostávajúcich do záznamu.
zz Samospúšť videozáznamu môžete používať aj na bežné zaznamenávanie
videozáznamov.
174
Konfigurovanie zobrazenia informácií
pre výstup HDMI
Určenie, či sa majú na snímkach na výstupe HDMI zobrazovať informácie
na obrazovke.
1
With info/S
informáciami
Clean/
output/
Čisté/výstup
Clean/
output/
Čisté/výstup
[HDMI info disp/Zobrazenie
informácií na výstupe HDMI]
Počas záznamu videozáznamov sa na výstupe HDMI
zobrazujú informácie. Vo fotoaparáte sa nezobrazuje
žiadny obraz. Vo fotoaparáte možno zaznamenávať
videozáznamy.
Na výstupe HDMI je len obsah s rozlíšením 4K, bez
zobrazenia informácií. Vo fotoaparáte sa na obraze
zobrazujú informácie. Vo fotoaparáte nemožno
zaznamenávať videozáznamy.
Na výstupe HDMI je len obsah s rozlíšením Full HD,
bez zobrazenia informácií. Vo fotoaparáte sa na
obraze zobrazujú informácie. Vo fotoaparáte nemožno
zaznamenávať videozáznamy.
175
Nastavenie typu krátkeho
videozáznamu
Pri snímaní v režime
sa zaznamenávajú fotografie aj krátke
videozáznamy. Určenie, či krátke videozáznamy obsahujú fotografie.
1
Include stills/
Vrátane fotografií
No stills/Bez
fotografií
[Digest type/Typ krátkeho
videozáznamu]
Krátke videozáznamy obsahujú fotografie.
Krátke videozáznamy neobsahujú fotografie.
176
Prehrávanie
Zábavné prezeranie snímok a niekoľko spôsobov ich vyhľadávania a úpravy.
zz Ak chcete fotoaparát pripraviť na tieto operácie, stlačením tlačidla
prejdite do režimu prehrávania.
177
Prezeranie
Zhotovené fotografie alebo videozáznamy si môžete pozrieť na displeji
nasledujúcim spôsobom.
1
Stlačte tlačidlo
2
Vyberte snímky.
.
zz Videozáznamy sú označené ikonou [
].
Prehrávanie videozáznamov
zz Tlačidlo
(dvakrát)
zz Pomocou tlačidiel
/
upravte hlasitosť.
zz (1) Preexponovaná scéna
(1)
178
zz Ak stlačíte tlačidlo
, keď je fotoaparát vypnutý, spustí sa prehrávanie.
Jeho opätovným stlačením fotoaparát vypnete.
zz Počas prehrávania sa objektív približne po minúte zasunie. Kým je objektív
.
zasunutý, môžete fotoaparát vypnúť stlačením tlačidla
zz Ak chcete počas prehrávania prejsť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice, stlačte tlačidlo snímania videozáznamov alebo otočte
otočný volič režimov.
zz Premenované snímky alebo snímky upravené v počítači sa nemusia dať
prehrať ani upraviť.
zz Prehrávanie videozáznamov pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla .
zz Keď sú zobrazené snímky RAW, zobrazia sa čiary označujúce pomer
strán. Tieto čiary sa zobrazia v hornej a dolnej časti snímok nasnímaných
] a v ľavej a pravej časti snímok nasnímaných
s pomerom strán [
] alebo [
].
s pomerom strán [
zz Stlačením tlačidla alebo pri prehrávaní videozáznamu sa môžete
posunúť dozadu alebo dopredu približne o 4 sekundy. Pri prehrávaní
krátkeho videozáznamu takto prejdete na predchádzajúci alebo
nasledujúci videoklip.
Preexponované scény
zz Modré úseky na paneli prehrávania videozáznamu sú preexponované
scény zistené fotoaparátom. V závislosti od videozáznamu môže chvíľu
trvať, kým sa modré úseky zobrazia. Modrý úsek predstavujúci dlhú
preexponovanú scénu sa môže automaticky rozdeliť na niekoľko častí.
pri prehrávaní videozáznamu prejdete na začiatok
zz Otočením prstenca
preexponovanej scény. Ak existuje viacero preexponovaných scén, prejdete
na začiatok predchádzajúcej alebo nasledujúcej preexponovanej scény.
zz Preexponované scény sa nezistia pri nasledujúcich videozáznamoch.
-- Krátke videozáznamy
-- Videozáznamy s efektom miniatúry
-- Videomomentky
-- Videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou
-- Videozáznamy HDR
-- Časozberné videozáznamy
179
Približovanie snímok
Prehrávané snímky možno zväčšiť.
1
2
Vyberte snímku.
Zväčšite alebo zmenšite snímku.
zz Zväčšenie: posuňte páčku zoomu
smerom k polohe
zz Zmenšenie: posuňte páčku zoomu
smerom k polohe
zz Posun zobrazenej oblasti:
tlačidlá / / /
zz Keď je zobrazená priblížená snímka, môžete prepnúť na iné snímky pri
zachovaní priblíženého zobrazenia otáčaním voliča .
180
Zobrazenie krátkych videozáznamov
Pri snímaní v režime
sa z nasnímaných scén automaticky vytvorí krátky
videozáznam. Pri prehrávaní krátkeho videozáznamu sa zobrazia scény
zaznamenané v danom dni.
1
Vyberte snímku [
2
Tlačidlo
].
→ vyberte možnosť [
]
zz Krátky videozáznam, ktorý sa
automaticky zaznamenal v deň snímania
fotografií, sa prehrá od začiatku.
zz Ak používate fotoaparát s vypnutou obrazovkou s informáciami, po chvíli
] prestane zobrazovať.
sa ikona [
181
Vyhľadanie snímok v zozname
Zobrazením viacerých snímok v zozname môžete rýchlo vyhľadať
požadované snímky.
1
Páčku zoomu posuňte smerom
k polohe
.
zz Zobrazenie väčšieho počtu snímok:
posuňte páčku zoomu smerom
k polohe
zz Zobrazenie menšieho počtu snímok:
posuňte páčku zoomu smerom
k polohe
2
Vyhľadajte snímky.
zz Tlačidlá
/
/ / alebo volič
zz Prstenec : predchádzajúca/nasledujúca
obrazovka
3
Vyberte snímku.
zz Tlačidlo
182
Úprava videozáznamov
zz Odstránenie začiatku/konca videozáznamov
Zo začiatku a konca videozáznamov môžete odstrániť nepotrebné časti.
1
Vyberte videozáznam [
2
Tlačidlo
3
Vyberte možnosť [ ].
4
Určte časti, ktoré sa majú vystrihnúť.
].
→[ ]
zz Počas prehrávania vyberte stlačením
tlačidla
možnosť [ ].
zz Zobrazia sa panel na úpravu
videozáznamu a ukazovateľ úprav
videozáznamu.
zz Vyberte možnosť [ ] alebo [ ].
zz Ak chcete zobraziť časti, ktoré možno
vystrihnúť (označené na displeji ikonou
[ ]), pomocou tlačidiel / posuňte
ikonu [ ] alebo [ ]. Na pozícii, kde chcete
vykonať strih, stlačte tlačidlo .
183
5
Skontrolujte upravený videozáznam.
zz Prehrávanie: [ ]
zz Zrušenie úprav: tlačidlo
6
Uložte videozáznam.
zz [ ] → [New file/Nový súbor]
zz Uloženie komprimovanej verzie:
] → [OK]
[
Kvalita snímok po kompresii, ak vyberiete možnosť [Save compressed
version/Uložiť komprimovanú verziu]
Pred kompresiou
,
,
,
,
Po kompresii
zz Ak pri určovaní častí, ktoré sa majú vystrihnúť, premiestnite ikonu [ ]
alebo [ ] na miesto, ktoré nie je označené ikonou [ ], vystrihne sa časť
od začiatku po najbližšiu značku [ ] naľavo (v režime [ ]) alebo od
najbližšej značky [ ] napravo po koniec (v režime [ ]).
zz V prípade krátkych videozáznamov (= 61) a videomomentiek (= 169) sa
odstraňujú celé videoklipy.
zz Ak chcete pôvodný videozáznam odstrániť a prepísať upraveným
videozáznamom, na obrazovke na ukladanie upravených videozáznamov
vyberte položku [Overwrite/Prepísať].
zz Ak na pamäťovej karte nie je dostatok miesta, dostupná bude iba položka
[Overwrite/Prepísať].
zz Ak sa počas ukladania vybije súprava batérií, videozáznamy sa
nemusia uložiť.
zz Pri úpravách videozáznamov by ste mali používať plne nabitú súpravu batérií.
184
zz Extrakcia snímok z videozáznamov
s rozlíšením 4K ako fotografií
Snímky podľa vášho výberu vo videozáznamoch [
možno uložiť ako fotografie.
1
] alebo [
]
Vyberte snímku, ktorú chcete
extrahovať.
zz Počas prehrávania stlačte tlačidlo
a pomocou položky [ ] alebo [ ] vyberte
snímku.
2
Uložte snímku.
zz [
] → [OK]
185
zz Úprava krátkych videozáznamov
Jednotlivé kapitoly (videoklipy) (= 61) zaznamenané v režime
možno
vymazať. Pri vymazávaní videoklipov buďte opatrní, pretože ich nemožno
obnoviť.
1
Vyberte snímku [
2
Tlačidlo
3
Vyberte videoklip.
4
Vymažte vybratý videoklip.
].
→ vyberte možnosť [
zz Počas prehrávania stlačte tlačidlo
a pomocou položky [ ] alebo [ ]
vyberte videoklip.
zz [ ] → [OK]
186
]
zz Keď sa zobrazí otázka [Erase this clip?/Vymazať tento videoklip?], kapitola
sa vymaže a krátky videozáznam sa prepíše, ak vyberiete možnosť [OK]
a stlačíte tlačidlo .
zz Upravovať sa dajú aj albumy vytvorené počas zaznamenávania
[Create album/
videomomentiek. Albumy vytvorené pomocou funkcie
Vytvoriť album] sa nedajú upravovať.
187
Extrakcia fotografií zo snímok sériovo
nasnímaných vo formáte RAW
Môžete extrahovať ktorúkoľvek snímku (ako snímku JPEG alebo RAW)
zo sérií (súborov sériových snímok, = 117) zaznamenaných v režime
sériového snímania vo formáte RAW.
1
Vyberte súbor sériových snímok:
[
].
2
Tlačidlo
3
Vyberte snímku.
4
Uložte snímku.
→[
] → tlačidlo
zz Pomocou tlačidiel / vyberte snímku,
ktorú chcete extrahovať.
zz Ak chcete odstrániť nepotrebné časti
na začiatku a konci súboru sériových
snímok, stlačte tlačidlo .
zz Tlačidlo
→ [Extract as JPEG/
Extrahovať ako JPEG] alebo [Extract as
/Extrahovať ako]
zz Pri extrakcii snímok JPEG môžete vybrať
možnosť [Edit and save/Upraviť a uložiť]
a pred uložením použiť spracovanie
snímok RAW (= 202).
188
zz Snímky uložené pri vybratej možnosti [Extract as JPEG/Extrahovať ako
].
JPEG] majú kvalitu [
zz Pri spracúvaní snímok JPEG extrahovaných zo snímok sériovo
nasnímaných vo formáte RAW alebo zo snímok RAW extrahovaných zo
snímok sériovo nasnímaných vo formáte RAW nie sú k dispozícii kreatívne
filtre, orezanie ani zmena veľkosti.
189
Ochrana snímok
Dôležité snímky môžete vybrať a chrániť, aby ste predišli ich náhodnému
vymazaniu z fotoaparátu.
Chránené snímky sú označené ikonou .
1
2
Vyberte snímku.
Tlačidlo
Povoliť]
→[
] → [Enable/
zz Ak naformátujete pamäťovú kartu, chránené snímky uložené na pamäťovej
karte sa vymažú.
zz Chránené snímky nemožno vymazať pomocou funkcie fotoaparátu na
vymazávanie. Ak chcete snímky vymazať týmto spôsobom, ochranu
najskôr zrušte.
zz Keď sa zobrazia výsledky pre zadané podmienky vyhľadávania snímok,
[Protect images/Chrániť snímky] alebo stlačení
po výbere položky
→[
] → tlačidla
môžete vybrať možnosť [All found
tlačidla
images/Všetky nájdené snímky] alebo [Unprotect all found/Zrušiť ochranu
všetkých nájdených].
-- Ak chcete chrániť všetky nájdené snímky, vyberte možnosť [All found
images/Všetky nájdené snímky].
-- Ak chcete zrušiť ochranu všetkých nájdených snímok, vyberte možnosť
[Unprotect all found/Zrušiť ochranu všetkých nájdených].
zz Ak chcete zrušiť ochranu a odstrániť ikonu [ ], znova stlačte tlačidlo , keď
[Protect images/
sa na displeji zobrazí ikona [ ] po výbere položiek
Chrániť snímky] → [Select images/Vybrať snímky].
190
zz Ochrana viacerých snímok
Môžete naraz vybrať viacero snímok, ktoré chcete chrániť.
1
2
[Protect images/Chrániť snímky]
Vyberte snímky.
Výber jednotlivých snímok
zz [Select images/Vybrať snímky] → vyberte
→ tlačidlo
snímku → tlačidlo
Výber rozsahu
zz [Select range/Vybrať rozsah] → vyberte
→ vyberte
prvú snímku → tlačidlo
→
poslednú snímku → tlačidlo
tlačidlo
Výber všetkých snímok v priečinku
zz [All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] → vyberte priečinok → [OK]
191
Výber všetkých snímok na karte
zz [All images on card/Všetky snímky na
karte] → [OK]
192
Otáčanie snímok
Zmena otočenia snímok a ich uloženie.
1
2
Vyberte snímku.
Tlačidlo
možnosť
193
→ [ ] → vyberte
Zmena informácií o otočení
videozáznamu
Manuálna zmena informácií o otočení videozáznamu (ktoré určujú, ktorá
strana je hore).
1
[Change mov rotate info/Zmeniť
informácie o otočení videozáznamu]
2
3
Vyberte videozáznam.
Stlačte tlačidlo
.
zz Sledujte ikonu orientácie fotoaparátu v
ľavom hornom rohu a stláčaním tlačidla
určte stranu, ktorá je hore.
194
Vymazávanie snímok
Nepotrebné snímky možno vymazať. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní,
pretože vymazané snímky nemožno obnoviť.
1
2
Vyberte snímku.
Stlačte tlačidlo
.
zz Vyberte možnosť vymazania → tlačidlo
zz Chránené snímky nemožno vymazať.
zz Keď je zobrazená snímka zaznamenaná vo formátoch JPEG aj RAW,
zobrazíte možnosti [Erase
/Vymazať snímku
stlačením tlačidla
+JPEG/
RAW], [Erase JPEG/Vymazať snímku JPEG] a [Erase
Vymazať snímky RAW+JPEG]. Vyberte požadovanú možnosť vymazania
snímky.
zz Keď sa zobrazia výsledky pre zadané podmienky vyhľadávania snímok,
[Erase images/Vymazať snímky] môžete vybrať
po výbere položky
možnosť [All found images/Všetky nájdené snímky].
-- Ak chcete vymazať všetky nájdené snímky, vyberte možnosť [All found
images/Všetky nájdené snímky].
zz Ak chcete zrušiť výber a odstrániť ikonu [ ], znova stlačte tlačidlo , keď
[Erase images/
sa na displeji zobrazí ikona [ ] po výbere položiek
Vymazať snímky] → [Select and erase images/Vybrať a vymazať snímky].
195
zz Vymazanie viacerých snímok naraz
Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz.
1
2
[Erase images/Vymazať snímky]
Vyberte snímky.
Výber jednotlivých snímok
zz [Select and erase images/Vybrať
a vymazať snímky] → vyberte snímku →
tlačidlo
zz Snímka sa označí ikonou [ ].
zz Tlačidlo
→ [OK]
Výber rozsahu
zz [Select range/Vybrať rozsah] → vyberte
→ vyberte
prvú snímku → tlačidlo
poslednú snímku → tlačidlo
→ tlačidlo
→ [OK]
Výber všetkých snímok v priečinku
zz [All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] → vyberte priečinok → [OK]
196
Výber všetkých snímok na karte
zz [All images on card/Všetky snímky na
karte] → [OK]
zz Ak vyberiete snímku zaznamenanú vo formátoch RAW a JPEG, vymažú
sa obe verzie.
197
Pridávanie snímok do objednávok tlače (DPOF)
Nastavenie dávkovej tlače (do 400 snímok) alebo objednanie výtlačkov
od služby na spracovanie fotografií (do 998 snímok) výberom snímok
na pamäťovej karte a počtu kópií. Informácie o tlači pripravené týmto
spôsobom vyhovujú štandardom DPOF (Digital Print Order Format).
1
2
[Print order/Objednávka tlače]
Pridajte snímky do zoznamu tlače.
Výber snímok
zz [Sel.Image/Vybratá snímka] alebo
[Multiple/Viaceré] → vyberte snímky
a počet kópií
zz Stlačením tlačidla
obrazovku tlače.
sa vráťte na
Ďalšie nastavenia
zz [Set up/Nastaviť] → vyberte položku →
vyberte možnosť
zz Stlačením tlačidla
obrazovku tlače.
sa vráťte na
zz Snímky RAW a videozáznamy nemožno vybrať.
zz Pri tlači na tlačiarni alebo prostredníctvom služby na spracovanie fotografií
sa v niektorých prípadoch nemusia použiť všetky nastavenia DPOF.
zz Nastavenie položky [Date/Dátum] na hodnotu [On/Zap.] môže spôsobiť,
že niektoré tlačiarne vytlačia dátum dvakrát.
198
zz Tlač snímok pridaných do objednávky tlače (DPOF)
1
Pripojte fotoaparát k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
zz Zobrazí sa obrazovka prehrávania.
zz Tlačidlo
tlače]
2
→ [Print order/Objednávka
Vytlačte snímky.
zz [Print/Tlačiť] → [OK]
199
Pridávanie snímok do albumu
Môžete vybrať až 998 snímok na pamäťovej karte a vytvoriť z nich album.
1
[Photobook Set-up/Nastavenie
albumu]
2
Vyberte snímky.
Výber jednotlivých snímok
zz [Select images/Vybrať snímky] → vyberte
→ tlačidlo
snímku → tlačidlo
Výber rozsahu
zz [Multiple/Viaceré] → [Select range/Vybrať
rozsah] → vyberte prvú snímku → tlačidlo
→ vyberte poslednú snímku → tlačidlo
→ tlačidlo
Výber všetkých snímok v priečinku
zz [Multiple/Viaceré] → [All images in folder/
Všetky snímky v priečinku] → vyberte
priečinok → [OK]
Výber všetkých snímok na karte
zz [Multiple/Viaceré] → [All images on card/
Všetky snímky na karte] → [OK]
zz Snímky RAW a videozáznamy nemožno vybrať.
200
Použitie efektov filtra na snímky
(kreatívne filtre)
Použitie efektov ekvivalentných snímaniu v režimoch [ ], [ ], [ ], [ ],
[ ], [
] a [ ] na snímky a ich uloženie ako samostatných snímok.
1
Tlačidlo
možnosť
2
Efekt podľa potreby upravte.
→ [ ] → vyberte
zz Nastavenie úrovne: tlačidlá / →
tlačidlo
zz Premiestnenie rámu [ ]:
tlačidlá / → tlačidlo
3
Uložte snímku.
zz V režime [
] môžete vybrať aj typ efektu filtra.
zz Pri funkcii [ ] môžete rám presúvať aj dotykom alebo potiahnutím prsta
po obrazovke.
zz V režime [ ] môžete prepnúť otočenie rámu na zvislé stlačením tlačidla
[ ] a obnoviť vodorovné otočenie rámu opätovným stlačením tlačidla [ ].
201
Spracovanie snímok RAW
Spracovanie snímok zachytených vo formáte
RAW vo fotoaparáte. Pôvodná snímka RAW sa
zachová a jej kópia sa uloží vo formáte JPEG.
K dispozícii, keď je otočný volič režimov
nastavený na režim /
/
/ / .
1
[RAW image processing/
Spracovanie snímok RAW]
2
Výber snímok
Výber jednotlivých snímok
zz [Select images/Vybrať snímky] → vyberte
snímku → tlačidlo
zz Snímka sa označí ikonou [ ].
zz Tlačidlo
→ [Use shot settings/
Použiť nastavenia snímania]
Výber rozsahu
zz [Select range/Vybrať rozsah] → vyberte
prvú snímku → tlačidlo
→ vyberte
poslednú snímku → tlačidlo
→ tlačidlo
→ [Use shot settings/Použiť
nastavenia snímania]
202
3
Uložte snímku.
4
Vyberte snímku na zobrazenie.
zz Snímky vytvorené spracovaním vo fotoaparáte sa nebudú presne
zhodovať so snímkami spracovanými pomocou aplikácie Digital Photo
Professional.
zz Ak chcete zrušiť výber a odstrániť ikonu [ ], znova stlačte tlačidlo , keď
sa na displeji zobrazí ikona [ ] po výbere položky [Select images/Vybrať
snímky].
zz Tento spôsob spracovania snímok nie je k dispozícii v prípade snímok
v sériách (súboroch sériových snímok) zaznamenaných v režime
sériového snímania vo formáte RAW. Snímky spracujte, keď ich
extrahujete ako snímky RAW zo súborov sériových snímok (= 188).
Prispôsobenie spracovania snímok RAW
zz Po výbere položky [Customize RAW processing/Prispôsobiť spracovanie
snímok RAW] môžete pred spracovaním manuálne upraviť jas, štýly
Picture Style a ďalšie podrobnosti.
zz Na obrazovke podmienok spracovania tiež môžete vybrať efekt pre
vybratú podmienku spracovania otáčaním voliča .
zz Ak chcete na obrazovke podmienok spracovania zväčšiť zobrazenie,
posuňte páčku zoomu smerom k polohe .
zz Ak chcete porovnať aktuálnu snímku („po zmene“) s pôvodnou snímkou
a otočte volič .
(„nastavenia snímania“), stlačte tlačidlo
203
Používanie obľúbených efektov
(kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW s použitím obľúbených efektov a uloženie
snímok vo formáte JPEG.
1
Tlačidlo
2
Vyberte efekt.
3
Vyberte úroveň efektu a ďalšie
podrobnosti.
→[
]
zz Tlačidlá / → tlačidlo
zz Tlačidlá / → tlačidlo
zz Ak chcete obnoviť predvolené
nastavenie, dotknite sa položky
[Reset/Vynulovať].
4
Uložte snímku.
zz Tlačidlo
zz Podrobnosti o účinkoch funkcie kreatívneho asistenta nájdete v tabuľke
v časti „Snímanie s použitím efektov (kreatívny asistent)“ (= 59).
204
Povolenie spracovania snímok RAW
pri rýchlom ovládaní
Zmena položky [ ] na obrazovke rýchleho ovládania počas prehrávania na
položku [ ].
K dispozícii, keď je otočný volič režimov nastavený na režim /
/
/ / .
1
[Quick Control RAW processing/
Spracovanie snímok RAW pri rýchlom
ovládaní] → [RAW image processing/
Spracovanie snímok RAW]
zz Položka [ ] je teraz k dispozícii na
obrazovke rýchleho ovládania počas
prehrávania.
205
Korekcia červených očí
Táto funkcia automaticky opravuje snímky
ovplyvnené efektom červených očí. Opravenú
snímku môžete uložiť ako samostatný súbor.
1
[Red-eye correction/Korekcia
červených očí]
2
3
4
Vyberte snímku.
Stlačte tlačidlo
.
Uložte snímku.
zz Po oprave efektu červených očí sa okolo opravených oblastí snímky
zobrazia rámy.
zz Niektoré snímky nemožno opraviť presne.
206
Kombinovanie videomomentiek
Videomomentky môžete skombinovať do nového videozáznamu (albumu).
1
[Create album/Vytvoriť album]
2
Vyberte videomomentky.
3
Upravte album.
zz Vyberte videozáznam (existujúci album)
→ tlačidlo
→ [OK]
→ tlačidlo
zz Zobrazia sa videomomentky vo
videozázname vybratom v kroku č. 2.
zz Vyberte položku v ponuke úprav v dolnej
časti obrazovky a stlačte tlačidlo .
zz V hornej časti obrazovky vyberte
videomomentky, ktoré chcete upraviť,
a podľa potreby ich upravte.
207
Rearrange video
snapshots/Zmeniť
poradie videomomentiek
Remove video
snapshot/Odstrániť
videomomentku
Zmena poradia videomomentiek. Vyberte
videomomentku, ktorú chcete presunúť,
a stlačte tlačidlo . Presuňte ju pomocou
tlačidiel / .
Vyberte videomomentky, ktoré chcete
odstrániť z nového albumu. Videomomentky
označené ikonou [ ] nie sú zahrnuté
do nového albumu, ale neodstránia sa
z pôvodného albumu.
Play video snapshot/
Prehrať videomomentku
Prehratie vybratej videomomentky.
Finish editing/
Dokončiť úpravy
Ukončenie úprav albumu.
4
Ukončite úpravy.
zz Stlačením tlačidla
ponuky úprav.
sa vráťte do
zz Výberom možnosti [ ] ukončite úpravy.
5
Uložte album.
zz Vyberte možnosť [Save/Uložiť].
zz Ak chcete pridať hudbu na pozadí,
vyberte možnosť [Background music/
Hudba na pozadí].
zz Výberom možnosti [Preview/Ukážka]
zobrazte ukážku albumu, ktorý ste
upravili.
zz Albumy vytvorené pomocou funkcie
nedajú upravovať.
208
[Create album/Vytvoriť album] sa
Orezanie
Môžete určiť časť snímky, ktorú chcete uložiť
ako samostatný súbor.
1
Tlačidlo
2
Upravte oblasť orezania.
→[ ]
zz Zmenšenie rámu: posuňte páčku zoomu
smerom k polohe Zväčšenie rámu:
posuňte páčku zoomu smerom k polohe
zz Premiestnenie rámu: tlačidlá
zz Vyrovnanie snímky: volič
→ volič
tlačidlo
zz Zmena pomeru strán: volič
tlačidlo
/
→[
→[
zz Zobrazenie ukážky snímky: volič
[ ] → tlačidlo
3
Uložte snímku.
zz Volič
209
→ [ ] → [OK]
/ /
]→
]→
→
zz Snímky RAW nemožno upraviť.
zz Orezané snímky sa už znova nedajú orezať.
zz Veľkosť orezaných snímok nemožno zmeniť a nedajú sa na nich použiť
kreatívne filtre.
zz Orezané snímky budú mať menší počet pixlov než neorezané snímky.
zz Keď je zobrazená ukážka orezanej snímky, môžete upraviť veľkosť,
polohu a pomer strán rámu orezania.
zz Veľkosť, polohu, orientáciu a pomer strán rámu orezania môžete určiť aj
[Cropping/Orezanie], výberom snímky a stlačením
výberom položky
tlačidla .
210
Zmena veľkosti snímok
Uloženie menšej verzie snímky s menším
počtom pixlov.
zz Snímky JPEG [
1
Tlačidlo
možnosť
2
Uložte snímku.
→[
] a RAW sa nedajú upravovať.
211
] → vyberte
Hodnotenie snímok
Snímky môžete usporiadať tak, že ich ohodnotíte na stupnici od 1 do 5.
1
2
Vyberte snímku.
Tlačidlo
možnosť
→[
] → vyberte
zz Výber viacerých snímok: tlačidlo
vyberte položku
→
zz [Select range/Vybrať rozsah]: vyberte
prvú snímku → vyberte poslednú
→ nastavte
snímku → tlačidlo
hodnotenie prstencom → [OK]
zz [All images on card/Všetky snímky
na karte]: nastavte hodnotenie
prstencom → [OK]
zz Zobrazením len snímok s konkrétnym hodnotením môžete obmedziť
nasledujúce operácie na všetky snímky s daným hodnotením.
-- Zobrazenie, ochrana, vymazanie alebo pridanie snímok do zoznamu
tlače alebo albumu, zobrazenie prezentácií
zz Ak chcete odstrániť hodnotenia, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť [ ]
v položke nastavenia [ ] a stlačte tlačidlo .
[Rating/Hodnotenie] môžete
zz Pri hodnotení snímok pomocou položky
použiť hodnotenie na všetky snímky v priečinku.
212
Zobrazovanie prezentácií
Automatické prehrávanie snímok uložených na pamäťovej karte.
1
[Slide show/Prezentácia] →
[Start/Spustiť]
zz Po spustení prehrávania sa zobrazí hlásenie [Loading image.../Načítava
sa snímka...] a o niekoľko sekúnd sa spustí prezentácia.
.
zz Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla
zz Počas prezentácií sú vypnuté funkcie úspory energie fotoaparátu.
zz Prezentácie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla .
zz Počas prezentácie môžete pozastaviť prehrávanie aj dotknutím sa displeja.
zz Počas prehrávania môžete na iné snímky prepnúť stláčaním tlačidiel /
alebo otáčaním voliča . Ak sa chcete posunúť rýchlo dopredu alebo dozadu,
podržte tlačidlá / stlačené.
zz Na obrazovke spustenia prezentácie môžete vybrať položku [Set up/
Nastaviť] na nastavenie opakovania prezentácie, času zobrazenia jednej
snímky a prechodu medzi snímkami.
213
Vyhľadanie snímok zodpovedajúcich
zadaným podmienkam
Ak chcete snímky rýchlo vyhľadať na pamäťovej karte plnej snímok, môžete
filtrovať zobrazenie snímok podľa zadaných podmienok.
1
Tlačidlo
2
Zadajte podmienky.
→[
zz Položka: tlačidlá
]
/
zz Možnosť: tlačidlá /
3
Dokončite nastavenie.
zz Tlačidlo
→ [OK]
zz Zodpovedajúce snímky sa zobrazia
v žltých rámoch.
Zrušenie filtrovaného zobrazenia
zz Tlačidlo
tlačidlo
→[
] → tlačidlo
→ [OK]
→
zz Stlačením tlačidla
môžete použiť ochranu alebo hodnotenia iba na
nájdené snímky v žltých rámoch.
zz Ak snímky upravíte a uložíte ako nové snímky, zobrazí sa hlásenie
a nájdené snímky sa prestanú zobrazovať.
214
Vyhľadávanie snímok pomocou
ovládacieho prstenca
Pomocou prstenca môžete rýchlo vyhľadávať požadované snímky
a presúvať sa medzi nimi filtrovaním zobrazenia snímok podľa určených
podmienok.
1
Tlačidlo
možnosť
2
Vyhľadajte snímky.
zz Prstenec
215
→ [ ] → vyberte
Prispôsobenie zobrazenia informácií
počas prehrávania
Keď je zobrazenie nastavené na prehrávanie, zobrazené informácie
o snímaní sa zmenia pri každom stlačení tlačidla . Zobrazené informácie
môžete prispôsobiť.
1
[Playback information display/
Zobrazenie informácií o prehrávaní]
2
Pomocou tlačidiel
obrazovky.
/
vyberte
zz Pri obrazovkách, ktoré chcete
zobrazovať, pridajte značku [ ]
stlačením tlačidla .
zz Pri obrazovkách, ktoré nechcete
zobrazovať, odstráňte značku [ ]
stlačením tlačidla .
zz Ak chcete nastaviť histogram, ktorý
chcete zobrazovať, stlačte tlačidlo .
zz Výberom možnosti [OK] použite
nastavenia.
216
Spustenie prehrávania od naposledy
zobrazenej snímky
Môžete určiť, ktorá snímka sa zobrazí po prepnutí na obrazovku
prehrávania po vypnutí a zapnutí fotoaparátu.
1
[View from last seen/Zobraziť od
naposledy zobrazenej]
Enable/Povoliť
Zobrazí sa snímka, ktorá bola na obrazovke prehrávania
zobrazená ako posledná.
Disable/
Zakázať
Zobrazí sa najnovšia snímka.
217
Bezdrôtové funkcie
Bezdrôtové odosielanie snímok do rôznych kompatibilných zariadení alebo
ich zdieľanie prostredníctvom webových služieb.
Pred používaním bezdrôtových funkcií si prečítajte časť Bezpečnostné
pokyny pre bezdrôtové funkcie (= 315).
zz Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za
žiadne straty ani škody vyplývajúce z chybných nastavení bezdrôtovej
komunikácie pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť Canon navyše nenesie
zodpovednosť za žiadne iné straty ani škody spôsobené používaním
fotoaparátu.
zz Pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie zaistite vhodné
zabezpečenie na vlastné riziko a podľa vlastného uváženia. Spoločnosť
Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody spôsobené
neoprávneným prístupom alebo inými narušeniami zabezpečenia.
218
Dostupné bezdrôtové funkcie
(1) Pripojenie k smartfónom
(3) Tlač z tlačiarní s pripojením
Wi-Fi
(2) Automatické odosielanie snímok
do počítača
(4) Odovzdávanie do webových
služieb
(1) Pripojenie k smartfónom (= 221, = 228)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky
vo fotoaparáte prostredníctvom pripojenia Wi-Fi použitím
špecializovanej aplikácie Camera Connect v smartfónoch
alebo tabletoch.
Pri pripojení Bluetooth®* tiež môžete označovať snímky
geografickými značkami a používať ďalšie funkcie.
Kvôli väčšiemu pohodliu sa v tejto príručke smartfóny, tablety a iné
kompatibilné zariadenia súhrnne označujú ako „smartfóny“.
* Nízkoenergetická technológia Bluetooth (ďalej len „Bluetooth“)
(2) Automatické odosielanie snímok do počítača (= 235)
Softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje automaticky odosielať
snímky z fotoaparátu do počítača pripojeného prostredníctvom
siete Wi-Fi.
219
(3) Tlač z tlačiarní s pripojením Wi-Fi (= 231)
Tlačte snímky prostredníctvom pripojenia Wi-Fi z tlačiarní
kompatibilných s technológiou PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).
(4)
Odovzdávanie do webových služieb (= 239)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách
alebo prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY
pre zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena
(bezplatnej) alebo ich streamujte na YouTube.
zz Kým je fotoaparát pripojený k zariadeniam prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi, s fotoaparátom nemožno používať iné zariadenia, napríklad
počítače, pripojené pomocou prepojovacieho kábla. Pred pripojením
prepojovacieho kábla ukončite pripojenie.
zz Kým je fotoaparát pripojený k počítaču alebo inému zariadeniu
prostredníctvom prepojovacieho kábla, nemožno konfigurovať nastavenia
bezdrôtovej komunikácie. Pred zmenou ktorýchkoľvek nastavení odpojte
prepojovací kábel.
zz Fotoaparát nemožno pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, ak vo
]). V prípade
fotoaparáte nie je žiadna pamäťová karta (okrem režimu [
funkcie [ ] a webových služieb fotoaparát takisto nemožno pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, ak na karte nie sú uložené žiadne
snímky.
zz Pripojenia Wi-Fi sa ukončia, ak nastavíte napájanie fotoaparátu na
alebo vyberiete pamäťovú kartu či súpravu batérií.
možnosť
220
Ukladanie snímok z fotoaparátu do
smartfónu
Snímky vo fotoaparáte možno uložiť do smartfónu podporujúceho funkciu
Bluetooth pripojeného prostredníctvom siete Wi-Fi.
Smartfón pripravte nasledujúcim spôsobom.
zz V smartfóne musí byť nainštalovaná bezplatná špecializovaná aplikácia
Camera Connect.
zz Podrobnosti o tejto aplikácii (podporované smartfóny a obsiahnuté
funkcie) si pozrite na webovej lokalite spoločnosti Canon.
zz Aplikácia Camera Connect sa dá nainštalovať zo služby Google Play
alebo App Store. Do služby Google Play alebo App Store môžete prejsť
aj pomocou kódu QR, ktorý môžete zobraziť na fotoaparáte počas
registrácie smartfónu vo fotoaparáte.
zz Použite najnovšiu verziu operačného systému smartfónu.
zz V smartfóne aktivujte funkciu Bluetooth a pripojenie Wi-Fi. Spárovanie
s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení pripojenia
Bluetooth smartfónu.
zz Informácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou
Camera Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera Connect.
zz Rozhranie alebo funkcie fotoaparátu a aplikácie Camera Connect sa môžu
zmeniť pri aktualizácii firmvéru fotoaparátu, aktualizácii aplikácie Camera
Connect, systému Android/iOS atď. V takom prípade sa môžu funkcie
fotoaparátu alebo aplikácie Camera Connect líšiť od vzorových obrazoviek
alebo pokynov na používanie uvedených v tejto príručke.
221
1
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
2
[ Connect to smartphone/Pripojenie
k smartfónu]
3
[Add a device to connect to/Pridať
zariadenie na pripojenie]
4
Vyberte požadovanú položku.
5
[Pair via Bluetooth/Spárovať cez
Bluetooth]
zz Ak už je aplikácia Camera Connect
nainštalovaná, vyberte možnosť [Do not
display/Nezobrazovať].
zz Ak aplikácia Camera Connect nie je
nainštalovaná, vyberte možnosť [Android]
alebo [iOS], naskenovaním zobrazeného
kódu QR v smartfóne prejdite do
služby Google Play alebo App Store
a nainštalujte aplikáciu Camera Connect.
222
zz Ak chcete po úvodnom spárovaní so
smartfónom spárovať fotoaparát s iným
smartfónom, na obrazovke zobrazenej
vľavo vyberte možnosť [OK].
6
7
Spustite aplikáciu Camera Connect.
Vyberte fotoaparát, ktorý chcete
spárovať.
V systéme Android
zz Dotknite sa prezývky fotoaparátu.
V systéme iOS
zz Dotknite sa prezývky fotoaparátu → [Pair/
Spárovať].
8
Vo fotoaparáte vyberte možnosť [OK].
zz Párovanie je dokončené a fotoaparát je
pripojený k smartfónu prostredníctvom
pripojenia Bluetooth.
223
9
V aplikácii Camera Connect sa
dotknite položky [Images on
camera/Snímky vo fotoaparáte].
zz Automaticky sa vytvorí pripojenie Wi-Fi.
zz V systéme iOS sa dotknite možnosti
[Join/Pripojiť sa], keď sa zobrazí hlásenie
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu.
10
Skontrolujte, či sú zariadenia
pripojené prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
zz V smartfóne sa zobrazia snímky vo
fotoaparáte.
zz Vo fotoaparáte sa zobrazí informácia
[Wi-Fi on/Wi-Fi zapnuté].
11
Uložte snímky vo fotoaparáte do
smartfónu.
zz Vyberte snímky vo fotoaparáte a uložte
ich do smartfónu.
zz Ak z fotoaparátu vyberiete súpravu batérií, všetky aktívne pripojenia
Bluetooth sa stratia. Po vložení súpravy batérií a zapnutí fotoaparátu sa
pripojenie znova vytvorí.
zz Keď fotoaparát používate po spárovaní so smartfónom, výdrž batérie
môže byť kratšia, pretože určité množstvo energie sa spotrebúva aj pri
vypnutom fotoaparáte.
zz Skôr než fotoaparát zoberiete na miesta, kde je používanie elektronických
zariadení obmedzené, vypnite aktívnu komunikáciu prostredníctvom
pripojenia Bluetooth (ktorá sa používa, aj keď je fotoaparát vypnutý)
[Bluetooth settings/Nastavenia pripojenia Bluetooth]
výberom položiek
→ [Bluetooth] → [Disable/Zakázať].
[Wi-Fi settings/
zz Ak chcete vypnúť prenos signálu Wi-Fi, vyberte položky
Nastavenia pripojenia Wi-Fi] → [Wi-Fi] → [Disable/Zakázať].
[Nickname/Prezývka].
zz Prezývku fotoaparátu môžete zmeniť v položke
zz Snímky môžete odoslať do smartfónu pripojeného prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi alebo spárovaného prostredníctvom rozhrania Bluetooth
(len zariadenia so systémom Android) po výbere snímok na obrazovke
a vyberte možnosť [ ].
prehrávania fotoaparátu. Stlačte tlačidlo
224
zz Pripojenie k smartfónom prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi pomocou tlačidla Wi-Fi
Pripojenie Wi-Fi so smartfónmi môžete vytvoriť aj pomocou tlačidla
.
1
Stlačte tlačidlo
2
[ Connect to smartphone/Pripojenie
k smartfónu]
3
[Add a device to connect to/Pridať
zariadenie na pripojenie]
4
[Do not display/Nezobrazovať]
5
[Connect via Wi-Fi/Pripojiť cez Wi-Fi]
225
.
6
Pozrite si identifikátor SSID a heslo.
7
Pripojte smartfón k fotoaparátu.
zz V ponuke nastavenia Wi-Fi smartfónu
vyberte identifikátor SSID (názov siete)
zobrazený na displeji fotoaparátu, aby ste
mohli vytvoriť pripojenie.
zz Do poľa hesla v smartfóne zadajte heslo
zobrazené na fotoaparáte.
8
9
Spustite aplikáciu Camera Connect.
Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa
chcete pripojiť.
zz V zozname [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikácii Camera Connect sa dotknite
fotoaparátu, ku ktorému sa chcete pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
10
Vytvorte pripojenie Wi-Fi.
zz [OK] → tlačidlo
zz Vo fotoaparáte sa zobrazí informácia [
Wi-Fi on/Wi-Fi zapnuté].
zz V smartfóne sa zobrazí hlavná obrazovka
aplikácie Camera Connect.
zz Zariadenia sú teraz pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
226
zz Obmedzenie prezerania snímok
Obmedzenie snímok, ktoré sa môžu odosielať do smartfónu alebo
prehľadávať v smartfóne.
1
Pred pripojením prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi stlačte tlačidlo .
2
[ Connect to smartphone/Pripojenie
k smartfónu]
3
Vyberte možnosť [Edit/delete
device/Upraviť/odstrániť zariadenie]
a potom vyberte smartfón.
4
Vyberte možnosť [Viewable imgs/
Zobraziteľné snímky] a určte, ktoré
snímky možno zobrazovať.
zz Pred opätovným pripojením skontrolujte nastavenie snímok, ktoré možno
zobraziť.
zz Snímanie pomocou živého náhľadu na diaľku v aplikácii Camera Connect
nie je možné, ak položka [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky] nie je
nastavená na hodnotu [All images/Všetky snímky].
227
Funkcie používané so smartfónmi
Funkcie opísané nižšie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia k smartfónu.
Spárujte fotoaparát so smartfónom prostredníctvom pripojenia Bluetooth
podľa postupu uvedeného v krokoch č. 1 až 8 v časti „Ukladanie snímok
z fotoaparátu do smartfónu“ (= 221) a pripojte ich prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi podľa postupu uvedeného v krokoch č. 1 až 10.
zz Automatické odosielanie snímok do smartfónu
počas snímania
Snímky sa môžu automaticky odosielať do smartfónu pripojeného
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Zobrazte hlavnú obrazovku aplikácie
Camera Connect a postupujte nasledujúcim spôsobom.
1
[Wi-Fi settings/Nastavenia
pripojenia Wi-Fi] → [Send to
smartphone after shot/Po snímaní
odoslať do smartfónu]
2
[Auto send/Automaticky odosielať]
→ [Enable/Povoliť]
zz Vyberte veľkosť v položke [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
3
Začnite snímať.
zz Snímky sa odosielajú do smartfónu.
zz Snímanie na diaľku so živým náhľadom
v smartfóne
Pri sledovaní živého náhľadu v smartfóne pripojenom prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi môžete snímať na diaľku.
1
2
Spustite aplikáciu Camera Connect.
Dotknite sa položky [Remote live
view shooting/Snímanie na diaľku
so živým náhľadom].
228
zz Pri snímaní na diaľku môže zaostrenie trvať dlhšie.
zz V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímky alebo
časovanie otvorenia uzávierky oneskoriť.
zz Ovládanie fotoaparátu zo smartfónu
Fotoaparát môžete ovládať pomocou smartfónu spárovaného
prostredníctvom rozhrania Bluetooth ako diaľkového ovládania.
(Nie je k dispozícii pri pripojení Wi-Fi.)
1
Spustite aplikáciu Camera Connect.
2
Dotknite sa položky [Bluetooth
remote controller/Diaľkový ovládač
Bluetooth].
zz Ak ste pripojení prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi, ukončite pripojenie.
zz Keď používate funkciu diaľkového ovládača Bluetooth, automatické
vypnutie je zakázané.
zz Označovanie snímok geografickými značkami
počas snímania
Snímky možno označovať geografickými značkami pomocou informácií
GPS (ako sú napríklad zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška) zo
smartfónu spárovaného prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Na obrazovke
prehrávania si môžete pozrieť lokalizačné informácie pridané do snímok.
V smartfóne aktivujte služby určenia polohy.
1
Spustite aplikáciu Camera Connect.
2
[GPS settings/Nastavenia
funkcie GPS]
3
[GPS via mobile/GPS cez mobilné
zariadenie] → [Enable/Povoliť]
zz Ak ste pripojení prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi, ukončite pripojenie.
229
4
Začnite snímať.
zz Pred snímaním sa uistite, že vo
fotoaparáte sú zobrazené ikony
].
[ ]a[
zz Snímky sa odteraz označujú
geografickými značkami.
zz Odteraz sa budú snímky zhotovené pri
spustenej aplikácii Camera Connect
označovať geografickými značkami.
zz Lokalizačné informácie pridané do videozáznamov sa získajú na začiatku
zaznamenávania.
zz Snímky sa nemusia označovať geografickými značkami okamžite po
zapnutí fotoaparátu.
zz Pomocou lokalizačných údajov vo fotografiách a videozáznamoch
označovaných geografickými značkami vás možno lokalizovať alebo
identifikovať. Opatrní buďte najmä pri zdieľaní týchto snímok s inými
osobami, napríklad pri zverejňovaní snímok online, kde ich môže vidieť
mnoho iných osôb.
zz Na obrazovkách prehrávania s podrobnými informáciami si môžete pozrieť
lokalizačné informácie pridané do snímok. Zemepisná šírka, zemepisná
dĺžka, nadmorská výška a koordinovaný svetový čas (UTC) (dátum a čas
snímania) sú uvedené zhora nadol.
zz UTC: koordinovaný svetový čas, ktorý je v podstate rovnaký ako
greenwichský čas
zz Znaky [---] sa zobrazujú namiesto číselných hodnôt v prípade položiek
nedostupných v smartfóne alebo položiek nezaznamenaných správne.
230
Pripojenie k tlačiarňam
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Snímky vo fotoaparáte možno tlačiť na tlačiarni pripojenej k fotoaparátu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
[Add a device to connect to/Pridať
zariadenie na pripojenie]
4
Pozrite si identifikátor SSID a heslo.
[
.
]
231
5
Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
zz V ponuke nastavenia Wi-Fi tlačiarne
vyberte identifikátor SSID (názov siete)
zobrazený na displeji fotoaparátu, aby ste
mohli vytvoriť pripojenie.
zz Do poľa hesla v tlačiarni zadajte heslo
zobrazené na fotoaparáte.
6
Vyberte tlačiareň.
zz Vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete
pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi,
a stlačte tlačidlo .
zz Keď sa zariadenia pripoja
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi,
zobrazia sa snímky na pamäťovej karte.
7
Vyberte snímku, ktorú chcete
vytlačiť.
zz Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
zz Vyberte alebo určte zobrazované položky
a spustite tlač.
232
zz Vytvorenie pripojenia prostredníctvom
prístupového bodu
Fotoaparát sa môže pripojiť k prístupovému bodu, ku ktorému je pripojená
tlačiareň, na tlač prostredníctvom prístupového bodu.
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
1
V kroku č. 4 v časti „Pripojenie
k tlačiarňam prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi“ (= 231) vyberte
možnosť [Switch network/
Prepnúť sieť].
2
[Connect with WPS/Pripojiť
pomocou funkcie WPS]
3
[WPS (PBC mode)/WPS (režim
PBC)] → [OK]
4
Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
233
5
[Auto setting/Automatické
nastavenie] → [OK]
zz Fotoaparát sa pripojí k prístupovému
bodu.
6
Prejdite na krok č. 6 v časti
„Pripojenie k tlačiarňam
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi“
(= 231).
zz V prístupovom bode zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazí, keď v položke
[Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS] vyberiete možnosť
[WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)]. Na obrazovke [Select a device for
connection/Vybrať zariadenie na pripojenie] vyberte zariadenie. Ďalšie
podrobnosti si prečítajte v používateľskej príručke dodanej s prístupovým
bodom.
234
Automatické odosielanie snímok do
počítača
Snímky vo fotoaparáte sa môžu automaticky odoslať do počítača
pripojeného k prístupovému bodu (nastavenému aj pre pripojenia Wi-Fi
fotoaparátu), keď je fotoaparát v dosahu, napríklad keď fotoaparát po
snímaní prinesiete domov.
Pripojenie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
1
Pripojte počítač k prístupovému
bodu.
zz Do počítača nainštalujte softvér Image
Transfer Utility 2.
2
Spustite softvér Image Transfer
Utility 2.
3
V softvéri Image Transfer Utility 2
prejdite na obrazovku nastavení
párovania.
zz Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení softvéru
Image Transfer Utility 2.
4
[Wi-Fi settings/Nastavenia
pripojenia Wi-Fi]
235
5
[Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky
do počítača] → [Auto send/
Automaticky odosielať] →
[Enable/Povoliť]
6
[OK]
7
[Connect with WPS/Pripojiť
pomocou funkcie WPS] →
[WPS (PBC mode)/WPS
(režim PBC)] → [OK]
8
Stlačte tlačidlo WPS.
9
[Auto setting/Automatické
nastavenie] → [OK]
zz Stlačením tlačidla WPS na prístupovom
bode umožnite pripojenie fotoaparátu.
236
10
Vyberte počítač.
11
V počítači vyberte fotoaparát na
spárovanie.
zz Vyberte počítač na automatický prenos
snímok a stlačte tlačidlo .
zz Na obrazovke párovania v softvéri Image
Transfer Utility 2 sa zobrazia prezývky
fotoaparátov.
zz Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete
pripojiť, a kliknutím na položku [Pairing/
Párovanie] prepojte počítač a fotoaparát.
Nastavenie automatického prenosu snímok
12
Nastavte možnosti odosielania.
13
Vypnite fotoaparát.
zz V kroku č. 5 vyberte pod položkou [Auto
send images to computer/Automaticky
odosielať snímky do počítača] možnosť
[Image sending options/Možnosti
odosielania snímok] a nastavte
podmienky prenosu.
Automatické odosielanie snímok
zz Podľa možností odosielania nastavených
v kroku č. 12 sa snímky vo fotoaparáte
automaticky odošlú do počítača, v ktorom
ste prihlásení, keď fotoaparát umiestnite
v rámci dosahu prístupového bodu
a zapnete fotoaparát.
237
zz Ak používate automatický prenos snímok, skontrolujte, či je súprava batérií
dostatočne nabitá. Počas prenosu snímok je funkcia úspory energie vo
fotoaparáte deaktivovaná.
zz Snímky zaznamenané po automatickom prenose snímok sa vtedy
do počítača neodošlú. Odošlú sa automaticky po vypnutí a zapnutí
fotoaparátu.
zz Ak sa automatický prenos snímok do počítača nezačne automaticky,
fotoaparát skúste vypnúť a zapnúť.
zz Ak chcete zastaviť automatické odosielanie snímok, vyberte položky [Auto
send images to computer/Automaticky odosielať snímky do počítača] →
[Auto send/Automaticky odosielať] → [Disable/Zakázať].
zz Pri pripojení cez rozhranie USB (vrátane pripojenia k sieťovému adaptéru
PD-E1) sa snímky automaticky neodosielajú do počítača.
238
Odovzdávanie snímok do webových služieb
zz Registrácia webových služieb
Pomocou smartfónu alebo počítača pridajte do fotoaparátu webové služby.
zz Ak chcete fotoaparát nastaviť na používanie služby CANON iMAGE
GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať smartfón alebo
počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
zz Podrobnosti o verziách prehľadávačov (napríklad Internet Explorer)
a nastaveniach potrebných na prístup k službe CANON iMAGE
GATEWAY nájdete na webovej lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE
GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny pre službu CANON iMAGE GATEWAY a podrobnosti nastavenia
nájdete v informáciách Pomocníka služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Ak chcete používať iné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY,
musíte v nich mať konto. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových
lokalitách webových služieb, ktoré chcete registrovať.
zz Za pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb a prístupovému
bodu sa môžu účtovať samostatné poplatky.
zz Akékoľvek zmeny služieb, ktoré poskytujú zaregistrované webové služby,
môžu brániť fungovaniu alebo vyžadovať ovládanie odlišné od pokynov
uvedených v tejto príručke.
zz Podrobné informácie o webových službách, ktoré môžete používať vo
fotoaparáte prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, nájdete na webovej lokalite
služby CANON iMAGE GATEWAY.
239
„„ Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Prepojte fotoaparát so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním služby
CANON iMAGE GATEWAY do fotoaparátu ako cieľovej webovej služby.
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú v počítači alebo smartfóne
použijete na príjem správy s oznámením potrebnej na dokončenie
nastavení prepojenia.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Prijmite podmienky zmluvy, aby ste
mohli zadať e-mailovú adresu.
[
.
]
zz Prečítajte si zobrazenú zmluvu a vyberte
možnosť [I Agree/Súhlasím].
4
Nadviažte spojenie s prístupovým
bodom.
zz [Connect with WPS/Pripojiť pomocou
funkcie WPS] → [WPS (PBC mode)/WPS
(režim PBC)] → [OK]
zz Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.
zz Na obrazovke fotoaparátu [IP address
set./Nastavenie adresy IP] vyberte
položku [Auto setting/Automatické
nastavenie].
240
5
Zadajte svoju e-mailovú adresu.
6
Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo.
7
Pozrite si správu s oznámením.
zz [OK]
zz Ikona [
8
] sa teraz zmení na ikonu [
].
Prejdite na stránku uvedenú
v správe s oznámením a dokončite
nastavenia prepojenia fotoaparátu.
zz Podľa pokynov dokončite nastavenia na
stránke nastavení prepojenia fotoaparátu.
241
9
Vyberte možnosť [
].
zz CANON iMAGE GATEWAY je teraz
pridaná ako cieľová webová služba.
zz Najprv sa uistite, že poštová aplikácia v počítači alebo smartfóne nie je
nakonfigurovaná na blokovanie e-mailov z relevantných domén, čo môže
brániť prijatiu správy s oznámením.
„„ Registrácia iných webových služieb
Do fotoaparátu môžete pridať okrem služby CANON iMAGE GATEWAY aj
iné webové služby.
1
Prihláste sa do služby CANON
iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami prepojení
fotoaparátu.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Podľa pokynov na obrazovke
dokončite nastavenie webových
služieb, ktoré chcete používať.
3
Stlačením tlačidla
možnosť [
].
vyberte
zz Ak sa ktorékoľvek nakonfigurované nastavenia zmenia, aktualizujte nastavenia
fotoaparátu zaregistrovaním príslušných webových služieb vo fotoaparáte.
242
zz Odovzdávanie snímok do webových služieb
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte cieľ.
zz Vyberte ikonu webovej služby.
zz Ak webová služba ponúka viac príjemcov
alebo možností zdieľania, na zobrazenej
obrazovke na výber príjemcov vyberte
požadovanú položku.
3
Odošlite snímku.
zz Vyberte možnosti odoslania a odovzdajte
snímku.
zz Ak odovzdávate videá do služby
YouTube, prečítajte si podmienky služby
a vyberte možnosť [I Agree/Súhlasím].
zz Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie
sa vráťte na
[OK]. Stlačením tlačidla
obrazovku prehrávania.
zz Na prezeranie snímok odovzdaných do služby CANON iMAGE GATEWAY
v smartfóne skúste použiť špecializovanú aplikáciu Canon Online Photo
Album. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Canon Online Photo Album pre
zariadenia iPhone a iPad z obchodu App Store alebo pre zariadenia so
systémom Android z obchodu Google Play.
243
Streamovanie snímok
Snímky možno naživo streamovať z fotoaparátu.
Na lokalite YouTube si vopred pozrite požiadavky na streamovanie na
YouTube.
1
Povoľte streamovanie vo svojom
účte na YouTube.
zz Na lokalite YouTube vykonajte
požadované nastavenia streamovania.
zz Pokyny nájdete na lokalite YouTube.
2
Dokončite registráciu v službe
CANON iMAGE GATEWAY
a nastavte prepojenie fotoaparátu.
zz Zaregistrujte fotoaparát pre službu
CANON iMAGE GATEWAY a nastavte
prepojenie fotoaparátu podľa popisu
v časti „Registrácia služby CANON
iMAGE GATEWAY“ (= 240),
3
Prihláste sa do služby CANON
iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami prepojení
fotoaparátu.
zz http://www.canon.com/cig/
244
4
Na obrazovke nastavení webovej
služby CANON iMAGE GATEWAY
povoľte streamovanie na YouTube.
zz Vyberte položku [LIVE Streaming]
a vykonajte nastavenia podľa
zobrazených pokynov.
zz Nastavte položku [LIVE Streaming] na
hodnotu [ON/ZAP.].
5
Prejdite do režimu
6
Stlačením tlačidla
možnosť [
].
.
zz Môžete nastaviť fotoaparát do režimu
zaznamenávania videozáznamov a vybrať
automatickú alebo manuálnu expozíciu.
(Nastavenie: tlačidlo
→ [Shooting
mode/Režim snímania])
vyberte
zz Zobrazí sa ikona [LIVE Streaming].
[Wi-Fi/
zz K dispozícii aj na obrazovke
Bluetooth connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
Streamovanie
zz Tento fotoaparát podporuje len streamovaciu službu YouTube.
zz Streamovacie služby možno používať až po dokončení registrácie v službe
CANON iMAGE GATEWAY.
zz Streamovanie na YouTube sa môže bez predchádzajúceho upozornenia
zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť.
zz Spoločnosť Canon nie je v žiadnom prípade zodpovedná za služby tretích
strán, ako je napríklad streamovanie na YouTube.
245
zz Počas streamovania sa na kartu nezaznamenávajú žiadne snímky
(ale karta musí byť vo fotoaparáte).
]
zz Snímky sa streamujú rýchlosťou približne 6 Mb/s v režime [
] (PAL).
(NTSC) aj [
zz Snímky sa streamujú vodorovne bez ohľadu na nastavenie [Add
rotate info/Pridať informácie o otočení].
zz Ak streamujete, keď používate sieťový adaptér USB PD-E1 (predáva sa
samostatne), súprava batérií sa nenabíja a energia sa dodáva len do fotoaparátu.
zz Počas streamovania nie je možné párovanie cez Bluetooth.
zz Počas streamovania môže byť zvuk zašumený. Vopred skontrolujte, či zvuk
nie je zašumený, napríklad pomocou funkcie [PRVW/UKÁŽKA] (= 250).
Ak je zvuk z externého mikrofónu zašumený, skúste umiestniť externý
mikrofón na ľavú stranu fotoaparátu (na stranu VSTUPNÉHO konektora
externého mikrofónu), čo najďalej od fotoaparátu.
zz Streamovanie
1
[Live streaming/Streamovanie
naživo]
2
Pozrite si podmienky služby.
3
[Stream now/Streamovať]
zz Prečítajte si zobrazenú zmluvu a vyberte
možnosť [I Agree/Súhlasím].
246
4
Skontrolujte podrobnosti
o streamovaní → [OK]
5
[OK]
6
Spustite streamovanie.
7
Zastavte streamovanie.
zz Nakonfigurujte zaznamenávanie rovnako
ako pri normálnom zaznamenávaní
videozáznamu.
zz Keď budete pripravení spustiť streamovanie,
stlačte tlačidlo snímania videozáznamov.
zz Zobrazí sa hlásenie [Preparing to stream/
Pripravuje sa streamovanie] a potom sa
automaticky spustí streamovanie.
zz Počas streamovania sa v pravom hornom
rohu displeja zobrazuje [ LIVE/NAŽIVO].
zz V ľavom hornom rohu displeja sa
zobrazuje čas, ktorý uplynul od stlačenia
tlačidla snímania videozáznamov.
V ľavom dolnom rohu displeja sa
zobrazuje počet divákov.
zz Ak si chcete pozrieť, ako vyzerá
streamovaný obraz, pozrite si stránku
služby YouTube naživo.
zz Zastavte streamovanie opätovným
stlačením tlačidla snímania
videozáznamov.
247
8
Ukončite režim streamovania
naživo.
zz Stlačením tlačidla
možnosť [OK].
vyberte
zz Skôr než začne streamovanie v kroku č. 6, chvíľu to potrvá. Keď je
zobrazené hlásenie, fotoaparát nepoužívajte.
zz Udalosti (streamovanie)
Streamovať môžete aj tak, že vyberiete udalosť, ktorú ste vopred nastavili
na stránke služby YouTube naživo (zadaním času a názvu streamovania).
1
Nastavte udalosť na stránke služby
YouTube naživo.
zz Pokyny nájdete na lokalite YouTube.
2
[Live streaming/Streamovanie
naživo]
3
Pozrite si podmienky služby.
zz Prečítajte si zobrazenú zmluvu a vyberte
možnosť [I Agree/Súhlasím].
248
4
[Events/Udalosti]
5
Vyberte udalosť.
6
Skontrolujte podrobnosti
o streamovaní → [OK]
7
[OK]
zz Vyberte udalosť, ktorú ste vopred zadali
v službe YouTube naživo.
249
8
Stlačte tlačidlo
9
Spustite streamovanie.
10
Zastavte streamovanie.
.
zz Vyberte možnosť [PRVW/UKÁŽKA] alebo
[LIVE/NAŽIVO].
zz [PRVW/UKÁŽKA]: Umožňuje testovať
streamovanie bez zverejnenia obrazu.
Je to užitočné na kontrolu obrazu pred
streamovaním.
[LIVE/NAŽIVO]: Umožňuje okamžite
spustiť streamovanie stlačením tlačidla
snímania videozáznamov.
zz Nakonfigurujte zaznamenávanie rovnako
ako pri normálnom zaznamenávaní
videozáznamu.
zz Keď budete pripravení spustiť streamovanie,
stlačte tlačidlo snímania videozáznamov.
zz Zobrazí sa hlásenie [Preparing preview/
Pripravuje sa ukážka] alebo [Preparing
to stream/Pripravuje sa streamovanie]
a potom sa spustí streamovanie.
zz Počas streamovania sa v pravom hornom
rohu displeja zobrazuje [ PRVW/
UKÁŽKA] alebo [ LIVE/NAŽIVO].
zz V ľavom hornom rohu displeja sa
zobrazuje čas, ktorý uplynul od stlačenia
tlačidla snímania videozáznamov.
V ľavom dolnom rohu displeja sa
zobrazuje počet divákov.
zz Ak si chcete pozrieť, ako vyzerá
streamovaný obraz, pozrite si stránku
služby YouTube naživo.
zz Zastavte streamovanie opätovným
stlačením tlačidla snímania videozáznamov.
250
zz Po skontrolovaní obrazu pomocou
funkcie [PRVW/UKÁŽKA] sa vráťte
na krok č. 8 a vyberte možnosť [LIVE/
NAŽIVO] na spustenie streamovania.
11
Ukončite režim streamovania
naživo.
zz Stlačením tlačidla
možnosť [OK].
vyberte
zz Skôr než začne streamovanie v kroku č. 9, chvíľu to potrvá. Keď je
zobrazené hlásenie, fotoaparát nepoužívajte.
zz Zobrazí sa až 20 udalostí.
zz Počas ukážok sa nezobrazuje počet divákov.
251
Opätovné pripojenie prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi
Po zaregistrovaní nastavení pripojenia je možné opätovné pripojenie
k zariadeniam alebo webovým službám prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Spomedzi minulých pripojení
vyberte cieľ.
zz Ak cieľ nie je zobrazený, pomocou
tlačidiel / sa prepnite na ďalšie
obrazovky.
zz Pripojenie k webovým službám je teraz
dokončené.
3
Pripravte druhé zariadenie.
zz Podľa zobrazených pokynov pripravte
druhé zariadenie.
252
Ukončenie pripojenia Wi-Fi
1
Stlačte tlačidlo
2
[Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť]
→ [OK]
253
.
Vymazanie informácií o zariadeniach
spárovaných prostredníctvom
rozhrania Bluetooth
Spárovanie so smartfónom môžete zrušiť nasledujúcim spôsobom.
1
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth] →
[ Connect to smartphone/
Pripojenie k smartfónu]
2
[Edit/delete device/Upraviť/odstrániť
zariadenie]
3
Vyberte smartfón so
zaregistrovanými informáciami,
ktoré chcete vymazať.
4
[Delete connection information/
Odstrániť informácie o pripojení] →
[OK]
5
Pripravte smartfón.
zz V systémových nastaveniach rozhrania
Bluetooth vymažte zaregistrované
informácie o fotoaparáte.
254
Zmena alebo odstránenie nastavení
pripojenia
Nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte možno zmeniť alebo
odstrániť. Pred zmenou alebo odstránením nastavení pripojenia ukončite
pripojenie Wi-Fi.
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte požadovanú položku.
zz Na obrazovke zobrazenej vľavo sa
môžete prepnúť na ďalšie obrazovky
pomocou tlačidiel / .
zz Na obrazovke vľavo vyberte položku
s nastaveniami pripojenia, ktorú chcete
odstrániť alebo zmeniť.
3
Vyberte možnosť [Edit/delete device/
Upraviť/odstrániť zariadenie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
zariadenie s nastaveniami pripojenia,
ktoré chcete zmeniť, a potom zmeňte
prezývku alebo iné informácie.
zz Pripojenie Bluetooth môžete zmeniť
výberom smartfónu označeného sivou
ikonou [ ]. Keď sa zobrazí obrazovka
[Connect to smartphone/Pripojenie
k smartfónu], vyberte možnosť [Pair via
Bluetooth/Spárovať cez Bluetooth] a na
nasledujúcej obrazovke stlačte tlačidlo .
255
Nastavenia funkcií
Zjednodušenie používania fotoaparátu prispôsobením alebo úpravou
základných funkcií.
zz Tieto nastavenia sa konfigurujú na kartách ponúk a
si bežne používané funkcie kvôli väčšiemu pohodliu.
zz Tieto pokyny platia pre fotoaparát v režime
256
.
. Prispôsobte
Výber a vytváranie priečinkov
Môžete vybrať alebo vytvoriť priečinky, do ktorých sa ukladajú snímky.
Nové priečinky možno vytvárať po výbere položky [Create folder/Vytvoriť
priečinok] na obrazovke výberu priečinka.
1
2
[Select folder/Vybrať priečinok]
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Výber priečinkov: jednoducho vyberte
priečinok.
zz Vytvorenie priečinkov: [Create folder/
Vytvoriť priečinok] → [OK]
zz Priečinky majú názvy typu 100CANON s trojciferným číslom priečinka
a piatimi písmenami alebo číslicami.
zz Možno vytvárať priečinky s číslami v rozsahu 100 – 999.
257
Zmena číslovania súborov
Snímky sa automaticky číslujú vo vzostupnom poradí (0001 až 9999)
a ukladajú do priečinkov, z ktorých každý môže obsahovať až 9 999
snímok. Môžete zmeniť spôsob, akým fotoaparát priraďuje čísla súborov.
1
Continuous/
Nepretržite
Auto reset/
Automatické
vynulovanie
Manuálne reset/
Manuálne
vynulovanie
[File numbering/Číslovanie
súborov] → [Numbering/Číslovanie]
alebo [Manual reset/Manuálne
vynulovanie]
Snímky sa číslujú postupne (kým nezhotovíte alebo
neuložíte 9 999. snímku), aj keď vymeníte pamäťovú
kartu alebo zmeníte priečinok.
Ak pamäťovú kartu vymeníte za inú alebo vytvoríte
nový priečinok, číslovanie súborov sa znova nastaví
na 0001.
Vytvorí sa nový priečinok a snímky sa začnú číslovať
od 0001.
zz Bez ohľadu na možnosť vybratú v tomto nastavení môže číslovanie
snímok na práve vložených pamäťových kartách pokračovať po
poslednom čísle existujúcich snímok. Ak chcete snímky ukladať znova od
čísla 0001, použite prázdnu (alebo naformátovanú) pamäťovú kartu.
258
Konfigurovanie automatického
otáčania zvislých snímok
Môžete zmeniť nastavenie automatického otáčania, ktoré pri zobrazení
vyrovná snímky zhotovené zvislo.
1
On
On
/Zap.
/Zap.
Off/Vyp.
[Auto rotate/Automaticky otočiť]
Automatické otáčanie snímok počas prehrávania vo
fotoaparáte aj v počítači.
Automatické otáčanie snímok počas prehrávania
v počítači.
Snímky sa automaticky neotáčajú.
259
Pridanie informácií o orientácii do
videozáznamov
Pri videozáznamoch nasnímaných fotoaparátom vo zvislom smere možno
automaticky pridať informácie o orientácii, ktoré určujú, ktorá strana je hore,
aby sa umožnilo prehrávanie s rovnakou orientáciou v smartfónoch alebo
iných zariadeniach.
1
Enable/Povoliť
Disable/
Zakázať
[Add
rotate info/Pridať
informácie o otočení]
Prehrávanie videozáznamov v smartfónoch alebo iných
zariadeniach s orientáciou, v ktorej boli zaznamenané.
Prehrávanie videozáznamov s vodorovnou orientáciou
v smartfónoch alebo iných zariadeniach bez ohľadu na
orientáciu pri zázname.
* Tieto videozáznamy sa vo fotoaparáte prehrávajú s vodorovnou
orientáciou bez ohľadu na nastavenie [Add
rotate info/Pridať
informácie o otočení].
260
Formátovanie pamäťových kariet
Pred použitím novej pamäťovej karty alebo karty naformátovanej v inom
zariadení by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte.
Formátovanie na nízkej úrovni môže byť užitočné, ak fotoaparát nefunguje
správne, čítanie snímok z pamäťovej karty alebo zapisovanie snímok na
pamäťovú kartu je pomalšie, sériové snímanie je pomalšie alebo sa náhle
zastaví zaznamenávanie videozáznamu.
Pri bežnom formátovaní aj formátovaní na nízkej úrovni sa vymažú všetky
údaje na pamäťovej karte a už ich nemožno obnoviť.
1
[Format card/Formátovať kartu]
zz Formátovanie: [OK]
zz Formátovanie na nízkej úrovni: tlačidlom
vyberte možnosť [ ] → [OK]
261
zz Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov sa len zmenia
informácie o správe súborov na karte a údaje sa nevymažú úplne. Pri
likvidácii alebo prevode vlastníctva pamäťových kariet preto v prípade
potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobných údajov, napríklad karty
fyzicky zničte.
zz Celková kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania môže byť
menšia ako uvádzaná kapacita.
zz Formátovanie na nízkej úrovni trvá dlhšie ako úvodné formátovanie, pretože
údaje sa vymazávajú zo všetkých ukladacích oblastí pamäťovej karty.
zz Prebiehajúce formátovanie na nízkej úrovni môžete zrušiť výberom
možnosti [Cancel/Zrušiť]. V takom prípade sa vymažú všetky údaje,
ale pamäťovú kartu možno bežne používať.
262
Nastavenie zobrazenia úvodnej obrazovky
Určenie zobrazenia úvodnej obrazovky pri zapnutí fotoaparátu.
1
[Start-up image/Úvodný obrázok]
263
Používanie ekologického režimu
Táto funkcia umožňuje šetriť energiu batérií v režimoch snímania. Keď sa
fotoaparát nepoužíva, displej stmavne, aby sa predĺžila výdrž batérií.
1
On/Zap.
Off/Vyp.
[Eco mode/Ekologický režim]
Keď sa fotoaparát nepoužíva približne dve sekundy, displej
stmavne. Približne o desať sekúnd neskôr sa displej vypne.
Približne po troch minútach nečinnosti sa vypne celý
fotoaparát. Ak chcete aktivovať displej a pripraviť sa na
snímanie, kým je displej vypnutý a objektív naďalej vysunutý,
stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Nepoužívať ekologický režim.
264
Nastavenie funkcií úspory energie
Podľa potreby nastavte časovanie automatického vypnutia fotoaparátu
a displeja (funkcie automatického vypnutia a vypnutia displeja).
1
2
[Power saving/Úspora energie]
Nakonfigurujte nastavenia.
zz V bežných situáciách by ste mali vybrať položky [Power saving/Úspora
energie] → [Display off/Vypnutie displeja] a [Auto power off/Automatické
vypnutie] → [1 min.] alebo menej, aby ste šetrili energiu batérií.
zz Nastavenie [Display off/Vypnutie displeja] sa použije aj v prípade,
že položku [Auto power off/Automatické vypnutie] nastavíte na hodnotu
[Disable/Zakázať].
265
Nastavenie jasu displeja
Jas displeja upravíte podľa nasledujúcich pokynov.
1
2
[Disp. brightness/Jas displeja]
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Tlačidlá / → tlačidlo
zz Ak chcete dosiahnuť maximálny jas (bez ohľadu na nastavenie [Disp.
brightness/Jas displeja]), na obrazovke snímania alebo na obrazovke
jednotlivých snímok podržte aspoň jednu sekundu stlačené tlačidlo . Ak
chcete obnoviť pôvodný jas, znova podržte aspoň jednu sekundu stlačené
alebo reštartujte fotoaparát.
tlačidlo
266
Prepínanie farieb informácií na
obrazovke
Informácie zobrazené na obrazovke a ponuky možno zmeniť na farbu
vhodnú na snímanie pri slabom osvetlení. Povolenie tohto nastavenia je
užitočné napríklad v režimoch [ ], [ ], [ ] a [
].
1
[Night display/Režim nočného
zobrazenia]
zz Ak chcete obnoviť hodnotu [Off/Vyp.] položky [Night display/Režim
nočného zobrazenia], na obrazovke snímania alebo v režime prehrávania
na obrazovke jednotlivých snímok podržte aspoň jednu sekundu stlačené
tlačidlo .
267
Úprava dátumu, času a časového pásma
Úprava dátumu, času a časového pásma.
1
[Date/Time/Zone/Dátum a čas/
pásmo]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Podľa krokov č. 2 až 3 v časti
„Nastavenie dátumu, času, časového
pásma a jazyka“ (= 25) upravte
nastavenia.
268
Zmena jazyka
Aktuálny jazyk zobrazenia možno zmeniť.
1
2
[Language /Jazyk]
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Pomocou tlačidiel
→ tlačidlo
269
/
/ / vyberte jazyk
Časovanie zasunutia objektívu
Z bezpečnostných dôvodov sa v režimoch snímania objektív bežne zasúva
približne jednu minútu po stlačení tlačidla
. Ak chcete, aby sa objektív
zasunul hneď po stlačení tlačidla
, nastavte časovanie zasunutia na
hodnotu [0 sec./0 s].
1
[Lens retraction/Zasunutie
objektívu]
270
Nastavenie videosystému
Nastavte videosystém televízora používaného na zobrazovanie. Toto
nastavenie určuje kvalitu snímok (snímkovú frekvenciu) dostupnú pre
videozáznamy.
1
For NTSC/Pre
videosystém NTSC
For PAL/Pre
videosystém PAL
[Video system/Videosystém]
Pre oblasti používajúce televízny systém NTSC,
ako sú napríklad Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea a Mexiko.
Pre oblasti používajúce televízny systém PAL,
ako sú napríklad Európa, Rusko, Čína a Austrália.
271
Nastavenie dotykového displeja
Citlivosť dotykového displeja možno zvýšiť, aby reagoval na jemnejšie
dotyky, alebo môžete dotykové ovládanie vypnúť.
1
[Touch control/Dotykové
ovládanie]
zz Zvýšenie citlivosti displeja: [Sensitive/
Citlivé]
zz Vypnutie displeja: [Disable/Zakázať]
zz Ak sa gestá nedajú ľahko rozpoznať, zvýšte citlivosť dotykového displeja.
zz Pri používaní dotykového displeja dodržiavajte nasledujúce pokyny.
-- Displej nie je citlivý na tlak. Na dotykové ovládanie nepoužívajte ostré
predmety, ako sú napríklad nechty alebo guľôčkové perá.
-- Dotykový displej nepoužívajte s mokrými prstami.
-- Ak ovládate dotykový displej, keď je displej alebo vaše prsty mokré,
fotoaparát nemusí reagovať alebo môže dôjsť k jeho poruche. V takom
prípade fotoaparát vypnite a displej osušte handričkou.
-- Nepoužívajte samostatne zakúpený chránič displeja ani lepiacu fóliu.
Môže zhoršiť odozvu pri dotykovom ovládaní.
zz Ak rýchlo vykonávate operácie dotykového ovládania pri nastavení
[Sensitive/Citlivé], odozvy fotoaparátu sa môžu zhoršiť.
272
Nastavenie pípania
Určenie, či fotoaparát prehrá zvuk pri stlačení tlačidla spúšte do polovice
alebo použití samospúšte.
1
[Beep/Pípnutie]
273
Nastavenie hlasitosti
Nastavenie hlasitosti jednotlivých zvukov fotoaparátu.
1
2
[Volume/Hlasitosť]
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Tlačidlo
274
→ tlačidlá /
Nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI
Nastavenie rozlíšenia výstupu používaného pre snímky z fotoaparátu,
keď je pripojený k televízoru alebo externému záznamovému zariadeniu
pomocou kábla HDMI.
1
Auto/
Automaticky
1080p
[HDMI resolution/Rozlíšenie
výstupu HDMI]
Snímky sa automaticky zobrazia v rozlíšení optimálnom
pre pripojený televízor.
Výstup v rozlíšení 1080p. Túto možnosť vyberte,
ak sa chcete vyhnúť problémom so zobrazením alebo
oneskorením pri prepnutí rozlíšenia.
275
Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR
Po pripojení fotoaparátu k televízoru HDR môžete zobrazovať snímky RAW
v režime HDR (vysoký dynamický rozsah).
1
[HDMI HDR output/Výstup HDMI HDR]
zz Ak chcete, aby sa zobrazované farby na snímkach zhodovali s
charakteristikami televízorov HDR, vyberte položky [HDMI HDR output/
Výstup HDMI HDR] → [On/Zap.].
zz Uistite sa, že televízor HDR je nastavený na vstup HDR. Podrobné
informácie o prepínaní vstupov na televízore nájdete v používateľskej
príručke k televízoru.
zz Výstup HDR nie je k dispozícii v prípade snímok v sériách (súboroch
sériových snímok) zaznamenaných v režime sériového snímania vo
formáte RAW.
zz V závislosti od používaného televízora nemusia snímky vyzerať podľa
očakávania.
zz Na televízore HDR sa niektoré obrazové efekty a informácie nemusia
zobraziť.
276
Prispôsobenie zobrazenia informácií
o snímaní
Môžete prispôsobiť podrobnosti a obrazovky s informáciami zobrazované na
fotoaparáte pri snímaní. Možno nakonfigurovať aj zobrazenie mriežky a histogramu.
1
[Shooting info. disp./Zobrazenie
informácií o snímaní] → [Screen
info. settings/Nastavenia informácií
na displeji]
2
Pomocou tlačidiel
obrazovky.
/
vyberte
zz Pri obrazovkách, ktoré nechcete
zobrazovať, odstráňte značku [ ]
stlačením tlačidla .
zz Ak chcete upraviť obrazovku, stlačte
tlačidlo .
3
Upravte obrazovku.
zz Pomocou tlačidiel / prechádzajte
medzi položkami.
zz Pomocou tlačidla
pridajte značku [ ]
vedľa položiek, ktoré chcete zobraziť.
zz Výberom možnosti [OK] použite nastavenia.
zz Zobrazenie mriežky možno konfigurovať prostredníctvom položiek
[Shooting info. disp./Zobrazenie informácií o snímaní] → [Grid display/
Zobrazenie mriežky].
zz Ak chcete prepnúť z histogramu jasu na histogram RGB alebo upraviť
veľkosť zobrazenia, vyberte položky [Shooting info. disp./Zobrazenie
informácií o snímaní] → [Histogram disp/Zobrazenie histogramu].
zz Elektronický ukazovateľ roviny sa nezobrazuje, keď je položka
[AF method/Spôsob AF] nastavená na hodnotu [
].
277
Nastavenie obráteného zobrazenia
Určenie, či sa má pri snímaní s displejom otočeným dopredu zobraziť
zrkadlový obraz.
1
[Reverse display/Obrátené
zobrazenie]
278
Zobrazenie metrických
a nemetrických jednotiek
Podľa potreby môžete zmeniť jednotky miery zobrazované na ukazovateli
mierky (= 96), indikátore manuálneho zaostrenia (= 99) a v iných
častiach z metrov a centimetrov na stopy a palce.
1
[Units/Jednotky]
279
Konfigurovanie pokynov pre funkcie
Určenie, či sa pri výbere položiek na obrazovke rýchleho ovládania majú
zobraziť pokyny pre funkcie.
1
[Feature guide/Pokyny pre funkcie]
280
Konfigurovanie vlastných funkcií
Konfigurovanie vlastných funkcií na pokročilé prispôsobenie fotoaparátu.
1
[Custom Functions(C.Fn)/Vlastné
funkcie (C.Fn)]
2
Vyberte požadovanú položku.
3
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Tlačidlá / → tlačidlo
C.Fn I:Exposure
Safety shift/Vlastná funkcia I:
Expozícia Bezpečný posun
Nastavte na možnosť [1:Enabled/1: Povolené] na
automatické nastavenie času uzávierky a hodnoty
alebo
s cieľom dosiahnuť
clony v režime
úroveň expozície bližšiu štandardnej expozícii,
ak by inak pri vami určenom čase uzávierky
alebo hodnote clony nebola štandardná expozícia
k dispozícii.
C.Fn II:Others
Control ring rotation/
Vlastná funkcia II: Otáčanie
ovládacieho prstenca
Zmena smeru otáčania prstenca
C.Fn II:Others
Control dial rotation/
Vlastná funkcia II: Otáčanie
ovládacieho voliča
Zmena smeru otáčania voliča
C.Fn II:Others
Custom Controls/Vlastná
funkcia II: Iné Vlastné
ovládacie prvky
Prispôsobenie funkcií tlačidiel, napríklad tlačidla
spúšte.
281
.
.
zz Keď je vlastná funkcia 2 alebo 3 nastavená na možnosť [1:Reverse
direction/1:Opačný smer], zmena smeru otáčania platí len pre nastavenie
času uzávierky, hodnoty clony alebo prepínania programov, ktoré je
alebo voliču .
priradené k prstencu
zz Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia [Custom Functions(C.Fn)/
Vlastné funkcie (C.Fn)] (okrem nastavení [Custom Controls/Vlastné
ovládacie prvky]), vyberte položky [Reset camera/Vynulovať fotoaparát]
→ [Other settings/Ďalšie nastavenia] → [Custom Functions(C.Fn)/Vlastné
funkcie (C.Fn)] → [OK].
zz Prispôsobenie tlačidiel
Prispôsobenie funkcií tlačidiel, napríklad tlačidla spúšte.
Nastavenia tlačidla
(pamäť AE), prstenca a voliča
platia pre režimy
/ /
/
/ / .
Nastavenia [
Shutter butt. half-press/Stlačenie tlačidla spúšte do
polovice] a [
Movie shooting button/Tlačidlo snímania videozáznamov]
platia pre režimy /
/
/ / .
1
[C.Fn II:Others Custom Controls/
Vlastná funkcia II: Iné Vlastné
ovládacie prvky]
2
Vyberte tlačidlo.
3
Vyberte funkciu.
282
zz Prstencu
môžete priradiť funkciu [Exposure compensation/Korekcia
expozície]. Ak chcete nastavovať korekciu expozície voličom , na
obrazovke nastavenia vlastných ovládacích prvkov vyberte položku [ ],
vyberte položku [ ], vráťte sa na obrazovku snímania a nastavte volič
korekcie expozície do polohy [ ].
nastavený volič korekcie expozície do polohy
zz Ak je v režime
aj volič
sú nastavené na funkciu [STD], korekciu
[ ] a prstenec
expozície možno nastavovať voličom , keď beží časovač merania.
zz Možnosti, ktoré môžete nastavovať pomocou prstenca , sa líšia
v závislosti od režimu snímania (podľa toho, či je fotoaparát v režime
/
/
/ , alebo v režime
/ ).
zz Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia [Custom Controls/Vlastné
ovládacie prvky], vyberte položky [Reset camera/Vynulovať fotoaparát]
→ [Other settings/Ďalšie nastavenia] → [Custom Controls/Vlastné
ovládacie prvky] → [OK].
zz V režime videozáznamov nemusia niektoré konfigurované funkcie platiť
(môžu byť zakázané).
Možnosti, ktoré môžete nastaviť po priradení funkcie [STD]
Položka
Režimy snímania
Nastavenie
Prstenec
STD
Prepínanie
programov
Čas
uzávierky
Hodnota
clony
Volič
STD
―
―
―
* Keď prstenec nie je priradený k funkcii [STD], ale volič
je, pomocou
voliča
môžete nastavovať prepínanie programov v režime , čas
uzávierky v režime
alebo hodnotu clony v režime
.
* Keď volič
nie je priradený k funkcii [STD] v režime / , môžete
ním nastavovať čas uzávierky (alebo hodnotu clony), keď je prstenec
priradený k režimu [
] (alebo [
]).
283
Vlastné režimy snímania (režim C)
Uloženie bežne používaných režimov snímania a nakonfigurovaných nastavení
funkcií na opätovné použitie. Ak neskôr budete chcieť získať prístup k uloženým
nastaveniam, stačí otočiť otočný volič režimov do polohy . Týmto spôsobom
možno zachovať dokonca aj nastavenia, ktoré sa po prepnutí na iný režim
snímania alebo vypnutí fotoaparátu zvyčajne vymažú.
Nastavenia, ktoré možno uložiť
zz Režimy snímania ( /
/
/
)
zz Funkcie nastavené v režimoch
/
/
/
(s niektorými výnimkami)
zz Polohy zoomu
zz Pozície manuálneho zaostrovania (= 99)
1
Prejdite do režimu snímania
s nastaveniami, ktoré chcete uložiť,
a podľa potreby zmeňte nastavenia.
2
[Custom shooting mode (C mode)/
Vlastný režim snímania (režim C)]
3
[Register settings/Zaregistrovať
nastavenia]
284
zz Ak chcete upraviť uložené nastavenia (okrem režimu snímania), vyberte
položku , zmeňte nastavenia a znova vyberte položky [Custom
shooting mode (C mode)/Vlastný režim snímania (režim C)] → [Register
settings/Zaregistrovať nastavenia]. Tieto nastavenia sa nepoužijú v iných
režimoch snímania.
zz Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty uložených nastavení, vyberte
položky [Custom shooting mode (C mode)/Vlastný režim snímania
(režim C)] → [Clear settings/Zrušiť nastavenia].
zz Ak chcete, aby sa uložené nastavenia automaticky aktualizovali pri
každej zmene nastavenia počas snímania v režime , nastavte možnosť
[Custom shooting mode (C mode)/Vlastný režim snímania (režim C)] →
[Auto update set./Automaticky aktualizovať nastavenia] → [Enable/Povoliť].
285
Obnovenie predvolených nastavení
fotoaparátu
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu v režime
1
/
/
/
/
.
[Reset camera/Vynulovať
fotoaparát]
zz Vymazanie základných nastavení: [Basic
settings/Základné nastavenia] → [OK]
zz Vymazanie ďalších nastavení: [Other
settings/Ďalšie nastavenia] → vyberte
položku → [OK]
zz Neobnovia sa predvolené hodnoty základných nastavení, ako sú napríklad
[Language /Jazyk] a [Date/Time/Zone/Dátum a čas/pásmo].
286
Nastavenie informácií o autorských
právach na zaznamenanie v snímkach
Do snímok možno zaznamenávať meno autora a podrobnosti o autorských
právach, ktoré zadáte.
1
[Copyright information/Informácie
o autorských právach] → [Enter
author’s name/Zadať meno autora]
alebo [Enter copyright details/Zadať
podrobnosti o autorských právach]
zz Zadajte meno → tlačidlo
→ [OK]
zz Ak chcete skontrolovať zadané informácie, vyberte položky [Copyright
information/Informácie o autorských právach] → [Display copyright info./
Zobraziť informácie o autorských právach].
zz Môžete naraz odstrániť zaregistrované meno autora a podrobnosti
o autorských právach výberom položiek [Copyright information/
Informácie o autorských právach] → [Delete copyright information/
Odstrániť informácie o autorských právach], ale informácie o autorských
právach zaznamenané v snímkach sa neodstránia.
287
Prevzatie návodov/softvéru pomocou
kódu QR
Na displeji fotoaparátu možno zobraziť kód QR umožňujúci prístup
k webovej stránke na prevzatie návodov na používanie a softvéru.
1
[Manual/software URL/Adresa
URL návodov/softvéru]
288
Zobrazenie certifikačných značiek
Niektoré certifikačné značky, ktoré fotoaparát spĺňa, možno zobraziť na
displeji.
1
[Certification Logo Display/
Zobrazenie certifikačných značiek]
289
Uloženie bežne používaných položiek
ponuky snímania (Moja ponuka)
Na karte
môžete uložiť až šesť bežne používaných položiek ponuky
snímania. Prispôsobením karty
môžete k týmto položkám rýchlo
pristupovať z jednej obrazovky.
1
[Add My Menu tab/Pridať kartu
Moja ponuka] → [OK]
2
[Configure/Konfigurovať]
3
[Select items to register/Vybrať
položky na zaregistrovanie]
zz Vyberte položku → [OK]
zz Vybraté položky sa pridajú na kartu Moja
ponuka.
Zmena usporiadania položiek
zz [Sort registered items/Zoradiť
zaregistrované položky] → vyberte
položku, ktorú chcete premiestniť →
tlačidlami / ju premiestnite →
tlačidlo
290
zz Môžete pridať až [ 5] kariet Moja ponuka.
zz Ak na pridanej karte Moja ponuka vyberiete položky [Configure/Konfigurovať]
→ [Delete all items on tab/Odstrániť všetky položky na karte] → [OK],
odstránia sa všetky položky pridané na kartu.
zz Premenovanie kariet Moja ponuka
1
[Rename tab/Premenovať kartu]
2
Zmeňte názov karty.
zz Zadajte názov karty → tlačidlo
→ [OK]
zz Odstránenie karty Moja ponuka
1
[Delete tab/Odstrániť kartu]
zz Odstránenie všetkých kariet Moja ponuka
1
[Delete all My Menu tabs/
Odstrániť všetky karty Moja ponuka]
291
zz Odstránenie všetkých pridaných položiek
1
[Delete all items/Odstrániť všetky
položky]
zz Prispôsobenie zobrazenia kariet Moja ponuka
Určenie obrazovky, ktorá sa zobrazí pri stlačení tlačidla
snímania.
1
Normal display/Normálne
zobrazenie
Display from My Menu tab/
Zobrazenie od karty Moja
ponuka
Display only My Menu tab/
Zobrazenie len karty Moja
ponuka
v režimoch
[Menu display/Zobrazenie ponuky]
Zobrazí sa posledná ponuka, ktorá bola
zobrazená pri predchádzajúcej operácii.
Najprv sa zobrazia obrazovky kariet
Obmedzenie zobrazenia na obrazovky
kariet .
292
.
Príslušenstvo
Užívanie si fotoaparátu ďalšími spôsobmi vďaka voliteľnému príslušenstvu
značky Canon a inému kompatibilnému príslušenstvu predávanému
samostatne.
„„ Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od
spoločnosti Canon.
Tento výrobok je navrhnutý na dosahovanie vynikajúcich výkonov, pokiaľ sa
používa spolu s príslušenstvom od spoločnosti Canon.
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne poškodenie tohto výrobku
ani za nehody, napríklad požiar, spôsobené poruchami príslušenstva od
iných výrobcov ako od spoločnosti Canon (napríklad vytečením alebo
výbuchom súpravy batérií). Na žiadne opravy produktu Canon, ktoré môžu
byť potrebné z dôvodu takejto poruchy, sa nevzťahuje záruka a tieto opravy
budú spoplatnené.
293
Voliteľné príslušenstvo
Nasledujúce príslušenstvo fotoaparátu sa predáva samostatne. Jeho
dostupnosť sa líši podľa oblastí a určité príslušenstvo už nemusí byť
dostupné.
zz Zdroje napájania
Súprava batérií NB-13L
zz Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Nabíjačka batérií CB-2LH
zz Nabíjačka súpravy batérií NB-13L
Sieťový adaptér USB PD-E1
zz Adaptér na používanie fotoaparátu
prostredníctvom domácej elektrickej
zásuvky
zz Nabíjačku batérií a sieťový adaptér USB možno používať v oblastiach so
striedavým prúdom a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz).
zz Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný adaptér
na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor určený na
cestovanie, pretože môže poškodiť súpravu batérií.
zz Blesk
Vysokovýkonný blesk HF-DC2
zz Externý blesk na osvetľovanie objektov,
ktoré sú mimo dosahu vstavaného blesku.
294
zz Iné
Prepojovací kábel IFC-100U
zz Na pripojenie fotoaparátu k počítaču
Bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1
zz Bezdrôtové diaľkové ovládanie
podporujúce rozhranie Bluetooth
zz Tlačiarne
Tlačiarne Canon kompatibilné so
štandardom PictBridge
zz Dokonca aj bez použitia počítača môžete
snímky tlačiť pripojením fotoaparátu
priamo k tlačiarni.
295
Používanie voliteľného príslušenstva
zz Prehrávanie na televíznej obrazovke
Po pripojení fotoaparátu k televízoru HDTV pomocou komerčne dostupného
kábla HDMI (s dĺžkou maximálne 2,5 m a s koncovkou do fotoaparátu typu
D) si môžete snímky prezerať na obrazovke televízora. Tiež môžete snímať
a zároveň zobrazovať snímky na väčšej obrazovke televízora.
Podrobné informácie o pripojení alebo o prepínaní vstupov nájdete
v používateľskej príručke k televízoru.
1
Skontrolujte, či je fotoaparát aj
televízor vypnutý.
2
Pripojte fotoaparát k televízoru.
3
Zapnite televízor a prepnite jeho
vstup na pripojený konektor.
4
Prepnite na prehrávanie.
zz Snímky uložené vo fotoaparáte sa
zobrazia na televíznej obrazovke.
(Na displeji fotoaparátu sa nič nezobrazí.)
296
zz Pri prezeraní snímok na televíznej obrazovke sa niektoré informácie
nemusia zobraziť.
zz Počas výstupu HDMI môže zobrazenie nasledujúcej snímky chvíľu trvať,
ak prepnete medzi videozáznamami s rozlíšením 4K a HD alebo medzi
videozáznamami s odlišnou snímkovou frekvenciou.
297
zz Nabíjanie alebo napájanie fotoaparátu
pomocou sieťového adaptéra USB
Pomocou sieťového adaptéra USB PD-E1 (predáva sa samostatne) môžete
používať fotoaparát počas nabíjania batérie bez toho, aby ste ju vybrali z
fotoaparátu.
1
Skontrolujte, či je fotoaparát
vypnutý.
2
Pripojte sieťový adaptér USB.
3
Pripojte napájací kábel.
zz Zasuňte zástrčku adaptéra podľa
obrázka.
zz Pripojte napájací kábel k sieťovému
adaptéru USB a zasuňte druhý koniec
do elektrickej zásuvky.
zz Indikátor nabíjania (1) sa rozsvieti na
oranžovo a začne sa nabíjanie.
(1)
zz Ak chcete počas nabíjania batérie
používať fotoaparát, zapnite
ho (ak nesníma alebo nie je
v pohotovostnom režime snímania).
zz Po dokončení nabíjania indikátor zhasne.
298
zz Ikony majú nasledujúci význam:
: nabíjanie/napájanie fotoaparátu,
: iba napájanie fotoaparátu,
: úplné nabitie
zz Ak chcete chrániť súpravu batérií a zachovať jej optimálny stav, nenabíjajte
ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
zz Ak sa indikátor nabíjania nerozsvieti alebo sa počas nabíjania vyskytne
problém (keď indikátor na zadnej strane fotoaparátu bliká na oranžovo),
odpojte napájací kábel, vyberte a opäť vložte batériu a počkajte niekoľko
minút, skôr než napájací kábel znova pripojíte. Ak problém pretrváva,
obráťte na stredisko zákazníckej podpory.
zz Čas a množstvo energie potrebné na nabitie sa líšia v závislosti od okolitej
teploty a zostávajúcej kapacity.
zz Z bezpečnostných dôvodov bude nabíjanie pri nízkej teplote trvať dlhšie.
299
zz Snímanie na diaľku
Snímať možno pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania BR-E1
(predáva sa samostatne).
Ďalšie informácie nájdete aj v návode na používanie bezdrôtového
diaľkového ovládania.
1
zz
2
Spárujte zariadenia.
[Wi-Fi/Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth] → [ ] (pripojenie
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu)
→ [Add a device to connect to/Pridať
zariadenie na pripojenie]
Aspoň tri sekundy podržte stlačené
tlačidlá W a T na bezdrôtovom
diaľkovom ovládaní BR-E1.
zz Zariadenia sú teraz spárované.
3
Nastavte fotoaparát na snímanie na
diaľku.
zz Fotografie: tlačidlo
→[
]
zz Pri snímaní videozáznamov nastavte
[Remote control/Diaľkové
položku
ovládanie] na hodnotu [Enable/Povoliť].
4
Začnite snímať.
zz Ak chcete snímať videozáznamy, nastavte
prepínač časovania spúšte/snímania
videozáznamov na diaľkovom ovládaní do
polohy
a stlačte tlačidlo spúšte.
300
zz Automatické vypnutie sa spustí približne o dve minúty, a to aj v prípade,
že ste ho nastavili na jednu minútu alebo kratší čas.
[Wi-Fi/
zz Ak chcete vymazať informácie o spárovaní, vyberte položky
Bluetooth connection/Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth] → [ ] → [Delete
connection information/Odstrániť informácie o pripojení] → [OK].
zz Používanie externého mikrofónu
Ak chcete zaznamenávať pomocou externého mikrofónu (= 31),
do VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu pripojte bežne dostupný
externý mikrofón s minikonektorom (s priemerom 3,5 mm). Pamätajte,
že po pripojení externého mikrofónu sa na záznam nebude používať
vstavaný mikrofón.
1
Pripojte externý mikrofón.
zz Podľa obrázka zasuňte konektor
externého mikrofónu.
zz Nakonfigurované nastavenia tlmiča sa použijú aj pri zázname použitím
externého mikrofónu.
zz Pripojením externého mikrofónu vypnete nastavenie [Wind filter/Zvukový
filter pre veterné podmienky].
301
Ukladanie snímok v počítači
Zhotovené snímky môžete ukladať do počítača po pripojení fotoaparátu
k počítaču pomocou prepojovacieho kábla IFC-100U (predáva sa
samostatne; koncovka do fotoaparátu: typ C). Podrobné informácie
o konektoroch počítača nájdete v používateľskej príručke k počítaču.
1
Skontrolujte, či je fotoaparát
vypnutý.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču.
3
4
Zapnite fotoaparát.
Uložte snímky v počítači.
zz Ak chcete otvárať snímky, použite
predinštalovaný alebo bežne dostupný
softvér.
zz Snímky môžete prenášať aj pomocou zariadenia na čítanie kariet.
302
Tlač snímok
Snímky môžete vytlačiť po pripojení fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge prostredníctvom kábla USB (predáva sa
samostatne; koncovka do fotoaparátu: typ C).
Kvôli názornosti sa v tejto časti používa kompaktná tlačiareň fotografií série
Canon SELPHY CP. Znázornené obrazovky a dostupné funkcie sa líšia
v závislosti od tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete aj v príručke k tlačiarni.
1
2
Vypnite fotoaparát aj tlačiareň.
3
4
Zapnite tlačiareň.
Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Prepnite na prehrávanie a vyberte
snímku.
303
5
Prejdite na obrazovku tlače.
6
[Print/Tlačiť]
zz Tlačidlo
304
→ [Print image/Tlačiť snímku]
Dodatok
305
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
zz Fotoaparát je vysoko presným elektronickým zariadením. Dávajte
pozor, aby nespadol, a nevystavujte ho silným nárazom.
zz Fotoaparát nikdy nepremiestňujte do blízkosti magnetov, motorov
ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia.
Silné elektromagnetické polia môžu spôsobiť poruchu alebo vymazať
obrazové údaje.
zz Ak sa na fotoaparáte alebo displeji zachytia kvapôčky vody alebo
nečistoty, utrite ho pomocou suchej a mäkkej handričky, napríklad
pomocou utierky na okuliare. Nedrhnite ho ani naň nepôsobte silou.
zz Fotoaparát ani displej nikdy nečistite pomocou čistiacich prostriedkov
obsahujúcich organické rozpúšťadlá.
zz Ak potrebujete z objektívu odstrániť prach, použite kefku s ofukovacím
balónikom. Ak je čistenie problematické, obráťte sa na stredisko
zákazníckej podpory.
zz Nepoužívané súpravy batérií odložte do plastového vrecka alebo iného
obalu. Ak súpravu batérií nebudete určitý čas používať, aspoň raz za
rok ju nabite a pred uskladnením používajte fotoaparát, kým sa úplne
nevybije.
306
Odstraňovanie problémov
Ak si myslíte, že sa vyskytol problém s fotoaparátom, najprv skontrolujte
nasledujúce skutočnosti. Ak problém pretrváva, obráťte na stredisko
zákazníckej podpory.
„„ Napájanie
Po stlačení tlačidla ON/OFF sa nič nedeje.
zz Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly súpravy batérií
vyčistiť pomocou vaty a súpravu batérií niekoľkokrát vybrať a vložiť.
Súprava batérií sa rýchlo vybíja.
zz Pri nízkej teplote sa výkon batérií znižuje. Skúste súpravu batérií
mierne zohriať, napríklad vložením do vrecka, pričom dávajte pozor,
aby sa jej póly nedotkli žiadnych kovových predmetov.
zz Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly súpravy batérií
vyčistiť pomocou vaty a súpravu batérií niekoľkokrát vybrať a vložiť.
zz Ak tieto opatrenia nepomáhajú a súprava batérií sa naďalej vybíja
čoskoro po nabití, dosiahla koniec svojej užitočnej životnosti.
Kúpte si novú súpravu batérií.
Súprava batérií sa vydula.
zz Vydutie batérie je bežné a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko.
Ak však vydutie batérie bráni tomu, aby sa súprava batérií zmestila do
fotoaparátu, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory.
„„ Snímanie
Nemožno zhotovovať snímky.
zz Počas prehrávania stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
307
Nezvyčajný obraz na displeji pri snímaní.
zz Nasledujúce problémy so zobrazením sa nezaznamenajú na
fotografiách, ale zaznamenajú sa vo videozáznamoch.
-- Pri žiarivkovom alebo diódovom osvetlení môže displej blikať
a môže sa zobraziť vodorovný pás.
Záznam alebo prehrávanie videozáznamu sa náhle zastaví.
] alebo [
] použite pamäťovú kartu
zz Pri obrazovej kvalite [
UHS-I s triedou rýchlosti UHS 3 alebo vyššou.
zz Pri videozáznamoch s vysokou snímkovou frekvenciou použite
pamäťovú kartu UHS-I s triedou rýchlosti UHS 3 alebo vyššou.
zz Pri prehrávaní časozberných videozáznamov s rozlíšením 4K
(1), časozberných videozáznamov s rozlíšením Full HD (2) alebo
videozáznamov zaznamenaných v hybridnom automatickom režime
(3) použite pamäťovú kartu s rýchlosťou čítania približne (1) 300 Mb/s
alebo (2)/(3) 90 Mb/s, prípadne vyššou. Použitie pomalej pamäťovej
karty môže spôsobiť zastavenie prebiehajúceho prehrávania
videozáznamu.
Zobrazí sa ikona [ ] a fotoaparát sa automaticky vypne.
zz Po dlhšom snímaní alebo snímaní v horúcom počasí sa zobrazí ikona
[ ], ktorá znamená, že fotoaparát sa čoskoro automaticky vypne.
V takom prípade fotoaparát vypnite a nechajte ho vychladnúť.
Sériové snímanie je oveľa pomalšie.
zz Pri vysokej teplote môže byť sériové snímanie oveľa pomalšie. V takom
prípade fotoaparát vypnite a nechajte ho vychladnúť.
Zobrazí sa ikona [ ].
zz Ikona [ ] sa môže zobraziť po opakovanom zázname videozáznamov
pri nasledujúcich nastaveniach alebo ak necháte fotoaparát dlhší čas
v pohotovostnom režime záznamu videozáznamov.
-- Zaznamenávanie videozáznamov s rozlíšením 4K
-- Zaznamenávanie videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou
-- Zaznamenávanie videozáznamov počas pripojenia Wi-Fi
Ak po zobrazení ikony [ ] pokračujete v zázname, približne o 3 minúty
sa fotoaparát automaticky vypne. Fotoaparát sa môže automaticky vypnúť
aj vtedy, keď sa ikona [ ] zobrazí v pohotovostnom režime záznamu
videozáznamov. Keď sa zobrazí ikona [ ], fotoaparát vypnite a nechajte
ho vychladnúť.
308
Kvalita snímok je nízka.
zz Kvalita snímok sa môže znížiť, ak snímate pri vysokej teplote vnútri
fotoaparátu.
Zábery sú nezaostrené.
zz Skontrolujte, či sú vypnuté nepotrebné funkcie, napríklad makrosnímky.
zz Skúste snímať pomocou pamäte AF.
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa nezobrazujú žiadne body AF
a fotoaparát nezaostruje.
zz Ak chcete, aby sa zobrazili body AF a fotoaparát správne zaostril, pred
stlačením (alebo opakovaným stlačením) tlačidla spúšte do polovice
skúste záber skomponovať tak, aby sa v strede nachádzali oblasti
objektu s vyšším kontrastom.
Objekty na snímkach vyzerajú príliš tmavo.
zz Pomocou korekcie expozície upravte jas.
zz Použite pamäť AE alebo bodové meranie.
Objekty vyzerajú príliš svetlo, preexponované časti sú vyblednuté.
zz Pomocou korekcie expozície upravte jas.
zz Použite pamäť AE alebo bodové meranie.
zz Obmedzte osvetlenie objektov.
Napriek použitiu blesku vyzerajú snímky príliš tmavo.
zz Upravte jas pomocou korekcie expozície blesku alebo zmenou úrovne
výkonu blesku.
zz Zvýšte citlivosť ISO.
Objekty pri fotografovaní s bleskom vyzerajú príliš svetlo, preexponované
časti sú vyblednuté.
zz Upravte jas pomocou korekcie expozície blesku alebo zmenou úrovne
výkonu blesku.
„„ Zaznamenávanie videozáznamov
Objekty vyzerajú skreslené.
zz Objekty, ktoré rýchlo prejdú popred fotoaparát, môžu vyzerať skreslené.
309
„„ Wi-Fi
Stlačením tlačidla
nemožno zobraziť ponuku pripojenia Wi-Fi.
zz Ponuku pripojenia Wi-Fi nemožno zobraziť, keď je fotoaparát pripojený
k tlačiarni alebo počítaču pomocou kábla. Odpojte kábel.
Nie je možné pripojiť sa k prístupovému bodu.
zz Presvedčte sa, či je kanál prístupového bodu nastavený na kanál
podporovaný fotoaparátom. Manuálne zadanie podporovaného kanála
býva lepšie ako automatické priradenie kanála. Podrobné informácie
o podporovaných kanáloch nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Canon.
Odosielanie snímok trvá dlho. / Bezdrôtové pripojenie je prerušené.
zz Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi, ako
sú napríklad mikrovlnné rúry alebo iné zariadenia fungujúce v pásme
2,4 GHz.
zz Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť
(napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami
nenachádzali žiadne predmety.
Fotoaparát sa nedá spárovať so smartfónom prostredníctvom rozhrania
Bluetooth.
zz Párovanie so smartfónom cez Bluetooth nie je možné, ak používate
bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1.
„„ Kódy chýb
Zobrazili sa kódy chýb (Errxx) a odporúčané reakcie.
zz Kódy chýb sa zobrazia v prípade problémov s fotoaparátom.
Ak problém pretrváva, zapíšte si kód chyby (Errxx) a obráťte sa na
stredisko zákazníckej podpory.
zz Čísla chýb pri bezdrôtovej komunikácii (Errxx) sa zobrazia v pravom
hornom rohu obrazovky
[Wi-Fi/Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth]. Stlačením tlačidla
zobrazte podrobnosti o chybe na
obrazovkách s informáciami.
310
Informácie na displeji
zz Pri snímaní
(48)
(49)
(50) (51) (52)
(14) (15)
(56)
(18)
(16)
(17) (19)(20)(21)(22)
(23)
(57)
(1)
(3)
(5)
(45)
(10)
(12)
(46)
(55)
(54)
(53)
(2)
(24)
(25)
(4)
(26)
(6)
(7)
(27)
(28)
(8)
(9)
(29)
(30)
(11)
(32)
(33)
(13)
(35)
(40) (41) (42) (43)(44)
(36)(37)(38)(39)
(58)
(59)
(31)
(34)
(61)
(47)
(62)
(63) (64)
(65)
(66) (67) (68) (69)
(70)
(60)
(1)
Ikona režimu snímania, motívu
(9)
(2)
Spôsob AF
(10) Upozornenie na chvenie fotoaparátu
(3)
Séria zaostrení/počet záberov
(11) Dotyková spúšť
(4)
Ovládanie režimu AF
(12) Režim riadenia/samospúšť
(5)
Mriežka
(13) Pamäť AE
(6)
Režim merania
(7)
Kvalita snímok
(8)
Kvalita zaznamenávaných
videozáznamov
(14) Počet zhotoviteľných záberov/počet
zhotoviteľných súborov sériových
snímok
311
Filter ND
(15) Maximálny počet záberov sériového
snímania/maximálny počet súborov
(pevne
sériových snímok
nastavený na 1)
42)
Intenzita signálu Wi-Fi
(43) Priorita jasných tónov
(44) Citlivosť ISO
(16) Dostupný čas záznamu
videozáznamov
(45) Videomomentka
(17) Úroveň nabitia batérií
(47) Pomocné automatické zaostrovanie
pri videozáznamoch
(46) Indikátor
(18) Indikátor orientácie videozáznamu
(48) Inteligentný stabilizátor obrazu
(19) Priblíženie pomocou zoomu,
digitálny telekonvertor
(49) Hybridný automatický režim/typ
krátkeho videozáznamu
(20) Bod AF
(50) Režim sériového snímania vo
formáte RAW
(21) Rám bodu bodovej AE
(22) Elektronický ukazovateľ roviny
(51) Predbežné snímanie
(23) Rýchle ovládanie
(52) Redukcia šumu pomocou viacerých
záberov
(24) Histogram
(25) Rozsah zaostrenia
(53)
(26) Vyváženie bielej farby
Počet záberov
(54) Ukazovateľ mierky
(27) Štýl Picture Style
(28) Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia
(55)
Potrebný čas
(56)
Interval
(57) Videozáznam autoportrétu
(29) Kreatívne filtre
(30) Pripojenie smartfónu s rozhraním
Bluetooth, stav získavania informácií
systému GPS
(58) Korekcia vyváženia bielej farby
(59) Videozáznam s efektom miniatúry
(60) Indikátor manuálneho zaostrenia
(31) Simulácia expozície
(61) Kreatívny asistent
(32) Označenie dátumom
(62) Ukazovateľ hlasitosti záznamu zvuku
(33) Vytvoriť priečinok
(63) Ekologický režim
(34) Stav pripojenia Bluetooth
(64) Stabilizácia obrazu
(35) Čas uzávierky
(65) Korekcia expozície
(36) Elektronická uzávierka
(66) Režim záznamu zvuku
(37) Režim blesku/pamäť FE
(67) Zvukový filter pre veterné podmienky
(38) Hodnota clony
(68) Tlmič
(39) Korekcia expozície blesku/úroveň
výkonu blesku
(40) Indikátor úrovne expozície
(69)
Automatický dlhý čas uzávierky
(70)
Automatické vyrovnávanie
(41) AEB
312
zz Počas prehrávania
(1)
(1)
(2)
(8)
(9) (10)
(3) (4)
(11)
(6)
(5)
(12)
(2)
Číslo aktuálnej snímky/celkový počet (7)
snímok
(8)
Úroveň nabitia batérií
(9)
(3)
Intenzita signálu Wi-Fi
(10) Úroveň korekcie expozície
(4)
Stav pripojenia Bluetooth
(11) Citlivosť ISO
(5)
Hodnotenie
(12) Priorita jasných tónov
(6)
Ochrana
(13) Kvalita snímok*
(7)
(13)
Číslo priečinka – číslo súboru
Čas uzávierky
Hodnota clony
* Snímky zaznamenané s použitím kreatívneho filtra, spracovania snímok RAW,
zmeny veľkosti, kreatívneho asistenta, orezania alebo korekcie červených očí sú
]. Orezané snímky sú označené ikonou [ ].
označené ikonou [
313
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(15)(16)(17)
(5)
(6)
(11)
(18)
(19)
(7)
(8)
(12) (13)
(14)
(20)
(21)
(1)
Dátum a čas snímania
(12)
(2)
Histogram
(3)
Režim snímania/režim sériového
snímania vo formáte RAW
(13) Korekcia expozície blesku/redukcia
šumu pomocou viacerých záberov
(4)
Čas uzávierky
(5)
Hodnota clony
(15) Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia
(6)
Úroveň korekcie expozície
(16) Filter ND
(7)
Citlivosť ISO
(17) Informácie o otočení videozáznamu
(8)
Priorita jasných tónov
(9)
Vyváženie bielej farby
(18) Veľkosť zaznamenávaných
videozáznamov
(10) Korekcia vyváženia bielej farby
(11) Podrobnosti nastavenia štýlu
Picture Style
Automatické vyrovnávanie
(14) Režim merania
(19) Kvalita snímok*
(20) Čas záznamu videozáznamu/režim
sériového snímania vo formáte RAW
(21) Veľkosť súboru
* Snímky zaznamenané s použitím kreatívneho filtra, spracovania snímok RAW,
zmeny veľkosti, kreatívneho asistenta, orezania alebo korekcie červených očí sú
]. Orezané snímky sú označené ikonou [ ].
označené ikonou [
314
Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie
zz Pred exportovaním tovarov alebo technológií vo fotoaparáte
regulovaných devízovým zákonom a zákonom o zahraničnom obchode
(vrátane ich vývozu mimo Japonska a ich ukázania nerezidentom
v Japonsku) môže byť potrebné získať povolenie na export alebo
povolenie na servisné transakcie od japonskej vlády.
zz Keďže tento výrobok obsahuje americké šifrovacie prvky, riadi sa
ustanoveniami USA na kontrolu vývozu a nemôže sa exportovať ani
priviezť do krajiny, na ktorú je uvalené obchodné embargo USA.
zz Zaznamenajte si nastavenia pripojenia Wi-Fi, ktoré používate.
Nastavenia bezdrôtového pripojenia uložené v tomto výrobku sa
môžu zmeniť alebo vymazať v dôsledku nesprávnej prevádzky
výrobku, vplyvom rádiových vĺn alebo statickej elektriny, poruchy
alebo nesprávnej funkčnosti. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu
zodpovednosť za priame ani nepriame škody ani za stratu príjmov
plynúcich zo zhoršenia alebo zmiznutia obsahu.
zz Pri prevode vlastníctva výrobku, jeho likvidácii alebo zaslaní na opravu
obnovte predvolené nastavenie bezdrôtového pripojenia vymazaním
všetkých nastavení, ktoré ste zadali.
zz Spoločnosť Canon neposkytne náhradu za škody vyplývajúce zo straty
alebo odcudzenia výrobku.
Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty
spôsobené neoprávneným prístupom alebo používaním cieľových
zariadení uložených v tomto výrobku, ak sa výrobok stratí alebo bude
odcudzený.
zz Výrobok používajte podľa pokynov v tejto príručke.
Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku používajte podľa pokynov v tejto
príručke. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody
ani straty, ak sa táto funkcia a výrobok používajú iným spôsobom, ako
je opísaný v tejto príručke.
315
zz Bezpečnostné opatrenia
Keďže funkcia Wi-Fi využíva na prenos signálu rádiové vlny, pri jej
používaní sa vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri používaní
káblovej siete LAN.
Pri používaní funkcie Wi-Fi pamätajte na nasledujúce body.
zz Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať.
Tento produkt vyhľadáva siete Wi-Fi v blízkosti a výsledky zobrazí na
obrazovke. Môžu sa zobraziť aj siete, ktoré nie ste oprávnení použiť
(neznáme siete). Pokus o pripojenie k týmto sieťam alebo pokus o ich
použitie sa však môže považovať za neoprávnený prístup. Používajte
iba siete, ktoré ste oprávnení používať, a nepokúšajte sa pripojiť k iným
neznámym sieťam.
Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať
nasledujúce problémy.
zz Monitorovanie prenosu
Tretie strany so zlými úmyslami môžu sledovať prenosy pomocou
funkcie Wi-Fi a pokúsiť sa získať odosielané údaje.
zz Neoprávnený prístup k sieti
Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, s cieľom ukradnúť, zmeniť alebo zničiť
informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov
neoprávneného prístupu, ako je infiltrácia (keď niekto prevezme identitu
s cieľom získať prístup k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu
odrazový mostík (ak niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako
odrazový mostík na zakrytie stôp pri infiltrácii iných systémov).
Ak chcete zabrániť týmto typom problémov, dôkladne zabezpečte sieť Wi-Fi.
Funkciu Wi-Fi tohto fotoaparátu používajte iba po tom, ako porozumiete
zabezpečeniu funkcie Wi-Fi. Pri úprave nastavení zabezpečenia vyvážte
riziko a komfort.
316
Softvér tretích strán
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
317
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
318
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
319
Osobné údaje a bezpečnostné
opatrenia
Ak sú vo fotoaparáte uložené osobné údaje alebo nastavenia zabezpečenia
sietí Wi-Fi, ako sú napríklad heslá, tieto údaje a nastavenia môžu vo
fotoaparáte ostať.
Pri prevode fotoaparátu na inú osobu, jeho likvidácii alebo zaslaní na
opravu vykonajte nasledujúce opatrenia na zabránenie úniku takýchto
údajov a nastavení.
zz Vymažte zaregistrované informácie o zabezpečení sietí Wi-Fi výberom
položky
[Clear wireless settings/Vymazať nastavenia bezdrôtového
pripojenia].
320
Ochranné známky a licencie
zz Microsoft a Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a iných krajinách.
zz Macintosh a Mac OS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách.
zz App Store, iPhone a iPad sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
zz Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
zz Označenie HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú
ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
zz Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné
známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek
použitie týchto ochranných známok zo strany spoločnosti Canon Inc. je
na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú
vlastníctvom príslušných vlastníkov.
zz Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných
vlastníkov.
zz Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou
Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
321
zz THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A
CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE
REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
322
Prehlásenie
zz Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
zz Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch spoločnosti
Canon.
zz Informácie, technické parametre a vzhľad výrobku sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
zz Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne
líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
zz Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť
Canon za žiadne straty vyplývajúce z používania tohto výrobku.
323
Register
Symboly
Časozberný videozáznam (režim
snímania) 171
Číslovanie súborov 258
1-bodové AF 149
A
D
Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia 128
Automatické vyrovnávanie 159
Automatický režim
(režim snímania) 55
Autoportrét (režim snímania) 63, 66
Av (režim snímania) 92
Dátum a čas/pásmo
Nastavenia 25
Zmena 268
Digitálny telekonvertor 160
Digitálny zoom 96
Dlhá expozícia 95
Dotyková spúšť 146
DPOF 198
Dráhy hviezd (režim snímania) 75
B
Bezdrôtové funkcie 218, 315
Blesk
Časovanie blesku 113
Korekcia expozície blesku 111
Režim 108
Synchronizácia s dlhým časom
uzávierky 108
Vypnutý blesk 108
Bluetooth 219, 254
Bodové AF 149
Bodové priblíženie AF 99
Body AF 44, 150
E
Efekt hračkárskeho fotoaparátu (režim
snímania) 83
Efekt miniatúry
(režim snímania) 83, 86
Efekt rybieho oka
(režim snímania) 83
Efekt vodomaľby (režim snímania) 83
Ekologický režim 264
Elektronická uzávierka 147
Expozícia
Korekcia 120
Pamäť AE 97
Pamäť FE 109
Externý mikrofón 301
C
C (režim snímania) 284
Camera Connect 219
CANON iMAGE GATEWAY 239
Citlivosť ISO 123, 126
F
Č
Farba (vyváženie bielej farby) 134
Farebná teplota 134
Filter ND 130
Časozberné snímanie hviezd
(režim snímania) 77
324
Fotoaparát
Vynulovanie 286
Funkcie Wi-Fi 218
MF (manuálne zaostrovanie) 99
Moja ponuka 290
Mriežka 277
H
N
Hladká pokožka (režim snímania) 63
Hodnotenie 212
Hybridný automatický režim (režim
snímania) 61
Nabíjačka batérií 294
Nabíjanie 21, 298
Napájanie 294
Naprogramovaná automatická
expozícia 90
Nastavenie albumu 200
Nepretržité AF 151
Nočná scéna pod hviezdami (režim
snímania) 73
Nočné motívy snímané z ruky (režim
snímania) 64
Ch
Chybové hlásenia 310
I
Ikony 311, 313
J
Jazyk zobrazenia
Nastavenia 25
Zmena 269
Jedlo (režim snímania) 64
Jemné zaostrenie
(režim snímania) 82
O
Obrazovka
Ikony 311
Jazyk zobrazenia 25, 269
Obrazovka presunu 215
Obrazovka rýchleho ovládania 40
Dotykové ovládanie 48
Základné ovládanie 36
Obrysy MF 101
Odosielanie snímok 239
Odosielanie snímok
do smartfónu 221, 228
Odosielanie snímok do webových
služieb 239
Odstraňovanie problémov 307
Ohňostroj (režim snímania) 65
Ochrana 190
Ochrana snímok 190
Orezanie 209
Otáčanie 193, 194
Ovládanie HDR pri osvetlení zozadu
(režim snímania) 65
Označovanie snímok geografickými
značkami 229
K
Kábel HDMI 296
Kompresia 104
Konektor 296, 302, 303
Korekcia červených očí 206
Korekcia expozície blesku 111
Kreatívne filtre (režim snímania) 81
Kreatívny asistent (prehrávanie) 204
Kreatívny asistent (snímanie) 59
Kvalita snímok 104
M
M (režim snímania) 93
Makrosnímky (rozsah zaostrenia) 98
Manuálna expozícia videozáznamu
(režim snímania) 88
Manuálne zaostrovanie (rozsah
zaostrenia) 99
325
P
Priorita tónov 129
Príslušenstvo 294
P (režim snímania) 90
Pamäť AE 97
Pamäť AF 102
Pamäť FE 109
Pamäťové karty 22
Panoramatický záber (režim
snímania) 67
PictBridge 231, 295, 303
Pípnutie 273
Počet pixlov (veľkosť snímky) 104
Pomer strán 106
Pomocné automatické
zaostrovanie 148
Pomocný reflektor AF 152
Ponuka
Dotykové ovládanie 49
Tabuľka 41
Základné ovládanie 38
Popruh 20
Portrét (režim snímania) 63
Portrét s hviezdami
(režim snímania) 70
Posúvanie (režim snímania) 69
Prezentácia 213
Prezeranie 30, 178
Dotykové ovládanie 51
Krátke videozáznamy 181
Obrazovka jednotlivých
snímok 178
Obrazovka presunu 215
Prezentácia 213
Priblížené zobrazenie 180
Televízna obrazovka 296
Vyhľadávanie snímok 214
Zobrazenie zoznamu 182
Priblížené zobrazenie 180
Priorita jasných tónov 129
R
RAW 104
Redukcia šumu pomocou viacerých
záberov 144
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO 144
Režim sériového snímania vo formáte
RAW 117
Rozostrenie pozadia
(režim snímania) 82
Rozsah zaostrenia
Makrosnímky 98
Manuálne zaostrovanie 99
S
Samospúšť 116, 174
Séria zaostrení 153
Sériové snímanie 115
Snímanie
Informácie o snímaní 311
Snímanie AEB 121
Snímky
Čas zobrazenia 107
Ochrana 190
Vymazávanie 195
Softvér
Automatické odosielanie snímok do
počítača 235
Spôsob AF 149
Spôsob merania 131
Spracovanie snímok RAW 202, 205
Stabilizácia obrazu 157
Streamovanie naživo 244
Streamovanie 246
Udalosti 248
326
Súprava batérií
Ekologický režim 264
Nabíjanie 21, 298
Úspora energie 265
Sýtosť 140
Videozáznamy
Pomocné automatické
zaostrovanie 165
Úpravy 183
Veľkosť záznamu 161
Vytvorenie albumu 207
Vlastné funkcie 281
Vlastné vyváženie bielej farby 136
Vyhľadávanie 214
Vymazávanie 195
Vynulovanie 286
Vypnutý blesk 108
Vysoká snímková frekvencia 162
Vyváženie bielej farby (farba) 134
Výbojka 152
Š
Štýl Picture Style 138, 140, 143
T
Televízna obrazovka 296
Tlač 198, 231, 303
Tlmič 164
Tv (režim snímania) 91
Tvár + sledovanie 149
U
Z
Ukladanie snímok v počítači 302
Umelecký štandardný HDR (režim
snímania) 84
Umelecký výrazný HDR (režim
snímania) 84
Umelecký vyrytý HDR (režim
snímania) 84
Umelecký živý HDR
(režim snímania) 84
Zaostrovanie
Body AF 149
Obrysy MF 101
Pamäť AF 102
Pomocné automatické
zaostrovanie 148
Zmena alebo odstránenie informácií
o pripojení 255
Zmena veľkosti snímok 211
Zobrazenie zoznamu 182
Zoom 28, 55, 96, 103
Zrnitý čiernobiely (režim snímania) 82
Zvukový filter pre veterné
podmienky 164
Ú
Úpravy
Korekcia červených očí 206
Orezanie 209
Zmena veľkosti snímok 211
Úspora energie 265
V
Videomomentka 169, 207
Videosystém 271
Videozáznam autoportrétu 173
Videozáznam HDR 89
Videozáznam s efektom miniatúry
(režim snímania) 167
327
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising