Canon | PowerShot G7 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G7 X Mark III User manual

Canon PowerShot G7 X Mark III User manual
Úvodná príručka SLOVENSKY
CEL-SX7LA2R0
Príručky a softvér
Ak potrebujete ďalšie informácie o fotoaparáte, pozrite si pokyny pre funkcie
zobrazené vo fotoaparáte alebo si pozrite Rozšírenú užívateľskú príručku,
ktorú si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Canon.
Z nasledujúcej stránky si stiahnite príručky a softvér pre
fotoaparát a objektív.
http://www.canon.com/icpd/
• Po pripojení počítača k internetu prejdite na adresu URL uvedenú vyššie.
• Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
• Na zobrazenie príručiek sa požaduje program Adobe Reader.
• Pokyny na stiahnutie a inštaláciu softvéru nájdete v stiahnutých príručkách.
• Na webovú stránku s príručkami a softvérom môžete prejsť aj
prostredníctvom kódu QR, ktorý môžete zobraziť na fotoaparáte. Ak chcete
zobraziť kód QR, vyberte položky MENU > [ Function settings/Nastavenia
funkcií] > [Manual/software URL/Adresa URL pre príručky/softvér].
Pri preberaní príručiek alebo softvéru sa
môže zobraziť výzva na zadanie sériového
čísla (čísla tela fotoaparátu).
V takom prípade zadajte číslo vytlačené
naspodku fotoaparátu.
2
Úvodné poznámky a právne informácie
• Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte,
či sa správne zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia,
pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody
spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane
pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky
alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
• Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva (obraz alebo
zvuk) ľudí alebo materiály chránené autorskými právami, môže tým
narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné práva iných
ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných práv duševného
vlastníctva. Tieto obmedzenia môžu platiť dokonca aj vtedy, ak je takéto
fotografovanie alebo zaznamenávanie určené výhradne na osobné použitie.
• Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákazníckej podpore nájdete
v záručných informáciách dodaných so súpravou používateľských
príručiek k fotoaparátu.
• Hoci sa displej vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká
presnosť, a viac ako 99,99 % pixlov spĺňa určené technické parametre,
v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixle chybné alebo sa môžu
zobrazovať ako červené alebo čierne body. Tento stav nesignalizuje
poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
• Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav
nesignalizuje poškodenie.
3
Bezpečnostné pokyny
• Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
• Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa výrobku alebo
iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
Popruh omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto
návode na používanie.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť
dymu alebo zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
• Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol,
benzín alebo riedidlo.
• Nedovoľte, aby sa výrobok namočil. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety
ani kvapaliny.
• Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy batérií
dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Batérie alebo súpravy batérií používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených
nabíjačiek batérií.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku
s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani súpravy batérií.
- Pri likvidácii batérií alebo súprav batérií izolujte konektory pomocou pásky
alebo iným spôsobom.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Ak batéria alebo súprava batérií vytečie a látka z batérie alebo súpravy batérií príde do
styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou
vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej
tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
- Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte
nahromadený prach pomocou suchej handričky.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do
elektrickej zásuvky.
4
Bezpečnostné pokyny
- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte,
aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra
pripojeného k elektrickej zásuvke.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte,
nelámte ani neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte
výrobok do látky ani iných materiálov.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého
miesta na pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania
pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku
na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo menej citlivou
pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
• Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly
a pokyny prikazujúce vypnutie výrobku.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami
elektromagnetických vĺn a dokonca aj k nehode.
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
• Blesk nespúšťajte v blízkosti očí.
Mohol by poškodiť zrak.
• Popruh je určený iba na používanie na tele. Ak popruh s pripojeným výrobkom
zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež
netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
• Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
• Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou
inou časťou tela ani predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo
nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť
popálenie alebo poranenie.
• Ak počas používania produktu alebo po ňom dôjde k nezvyčajnej reakcii alebo
podráždeniu pokožky, produkt ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekársku pomoc
alebo starostlivosť.
5
Príprava
Pripevnenie remienka
1 Pripevnite dodaný
remienok k očku na
pripevnenie popruhu.
Nabíjanie súpravy
batérií
1 Vložte súpravu batérií
do nabíjačky.
(1)
(2)
(1)
(2)
2 Nabite súpravu batérií.
(2)
(1)

Remienok možno pripevniť
aj k ľavej strane fotoaparátu.

Farby kontroliek
- Nabíja sa: Oranžová
- Plne nabitá: Zelená
3 Vyberte súpravu batérií.
(1)
(2)
6
Príprava
Príprava pamäťovej
karty
Používajte nasledujúce pamäťové
karty (predávajú sa samostatne)
ľubovoľnej kapacity.
Vloženie/vybratie
súpravy batérií
a pamäťovej karty
1 Otvorte kryt.
• Pamäťové karty SD*1
(2)
• Pamäťové karty SDHC*1*2
• Pamäťové karty SDXC*1*2
(1)
*1 Karty vyhovujúce štandardom SD.
Niektoré pamäťové karty však nemusia
s fotoaparátom fungovať.
*2 Podporované sú aj pamäťové
karty UHS-I.
2 Vložte súpravu batérií.
(2)
(1)
Vybratie:
7
Príprava
3 Vložte pamäťovú kartu.
(1)
Nastavenie dátumu,
času, časového
pásma a jazyka
1 Zapnite fotoaparát.
(2)
Vybratie:
2 Nastavte časové pásmo.
4 Zatvorte kryt.
(2)

Pomocou tlačidiel / alebo
(1)
vyberte časové pásmo
voliča
→ tlačidlo

Tlačidlo
8
Príprava
4 Nastavte jazyk
zobrazenia.

Pomocou tlačidiel
/ alebo
vyberte časové
voliča
→
pásmo → tlačidlo
pomocou tlačidiel / alebo
vyberte položku [OK]
voliča
→ tlačidlo

Pomocou tlačidiel
položku [Language
tlačidlo
/
vyberte
/Jazyk] →
3 Nastavte dátum a čas.

Pomocou tlačidiel
/ / /
vyberte jazyk → tlačidlo

Pomocou tlačidiel / alebo
vyberte dátum alebo
voliča
→ upravte
čas → tlačidlo
pomocou tlačidiel / alebo
→ tlačidlo
voliča

Vyberte položku [OK] →
tlačidlo
9
Otestovanie
fotoaparátu
Pri použití blesku:
Snímanie
1 Zapnite fotoaparát.
4 Zaostrite (stlačte
do polovice).

Ak chcete fotoaparát vypnúť,
znova stlačte tlačidlo ON/OFF.
2 Prejdite do režimu
3 Podľa potreby priblížte
alebo vzdiaľte záber.
.

Po zaostrení fotoaparát zapípa.

Okolo zaostrených miest sa
zobrazí bod AF.
5 Snímajte (stlačte
na doraz).

Sledujte displej a posúvajte
páčku zoomu.
10
Otestovanie fotoaparátu
Pri zaznamenávaní
videosekvencií:
Pri prehrávaní
videosekvencií:

Počas záznamu sa zobrazuje
nápis [
REC].

Ak chcete zaznamenávanie
videosekvencie zastaviť,
znova stlačte tlačidlo snímania
videosekvencií.

Tlačidlo
(dvakrát)

Pomocou tlačidiel /
Prezeranie
1 Stlačte tlačidlo
.
upravte hlasitosť.
2 Vyberte snímky.

Videosekvencie sú označené
ikonou [
].
11
Ochranné známky a licencie
• Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
Prehlásenie
• Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
• Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne
líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ,
Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy
Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom,
znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov
(Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená
hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré
spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov.
Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú
potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu
prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného
prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu
komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee alebo www.canon-europe.com/battery.
UPOZORNENIE
AK AKUMULÁTOR VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMI.
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon, ktoré zaručí správnu
prevádzku tohto výrobku.
Odporúča sa používať káble USB označené ako originálne príslušenstvo značky Canon.
Použite komerčne dostupný kábel HDMI (konektor na strane fotoaparátu je typu D).
Odporúča sa používať káble, ktoré nie sú dlhšie ako 2,5 m.
12
Číslo modelu je PC2366 (model WM601 obsahuje modul WLAN a modul BT). Ak chcete
identifikovať svoj model, na štítku na spodnej strane fotoaparátu alebo za výklopným
displejom vyhľadajte číslo začínajúce písmenami PC.
Krajiny a oblasti, ktoré povoľujú používanie bezdrôtových funkcií
– V niektorých krajinách a oblastiach je používanie bezdrôtových funkcií obmedzené a ich
nezákonné používanie sa môže potrestať na základe vnútroštátnych alebo miestnych
predpisov. Ak sa chcete vyhnúť porušeniu nariadení o bezdrôtových funkciách, navštívte
webovú lokalitu spoločnosti Canon a skontrolujte, kde je ich používanie povolené.
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené používaním bezdrôtovej
funkcie v iných krajinách alebo oblastiach.
Ktorákoľvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:
– zmena alebo úprava výrobku,
– odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.
Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani iných
elektronických zariadení.
Použitie bezdrôtovej funkcie v blízkosti zdravotníckeho zariadenia alebo iného elektronického
zariadenia môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.
Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvenčný rozsah technológie Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz
Maximálny výstupný výkon technológie Wi-Fi: 12,67 dBm
Frekvenčný rozsah technológie Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Maximálny výstupný výkon technológie Bluetooth: 9,67 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Môžete si pozrieť položku [Certification Logo Display/Zobrazenie certifikačných
značiek] na karte nastavení v ponuke.
© CANON INC. 2019
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising