Canon | PowerShot SX70 HS | User manual | Canon PowerShot SX70 HS User manual

Canon PowerShot SX70 HS User manual
Rozšírená užívateľská príručka
Obsah
Základné funkcie fotoaparátu
Snímanie
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Nastavenia funkcií
Príslušenstvo
Tipy na používanie fotoaparátu
Register
SLOVENSKY
CEL-SX5AA2R1
© CANON INC. 2018
Úvodné poznámky a právne informácie
zz Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte,
či sa správne zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia,
pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody
spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane
pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky
alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
zz Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva
(obraz alebo zvuk) ľudí alebo materiály chránené autorskými právami,
môže tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné
práva iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných
práv duševného vlastníctva. Tieto obmedzenia môžu platiť dokonca
aj vtedy, ak je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie určené
výhradne na osobné použitie.
zz Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákazníckej podpore nájdete
v záručných informáciách dodaných so súpravou používateľských
príručiek k fotoaparátu.
zz Hoci sa displej vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká
presnosť, a viac ako 99,99 % pixlov spĺňa určené technické parametre,
v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixle chybné alebo sa môžu
zobrazovať ako červené alebo čierne body. Tento stav nesignalizuje
poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
zz Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav
nesignalizuje poškodenie.
2
Úvod
zz Ak chcete prejsť na začiatok kapitoly, kliknite na jej názov na pravej
strane vrchnej strany.
zz Kliknutím na ikony v dolnej časti každej strany môžete vykonávať
základnú navigáciu na stranách.
: Prechod na vrchnú stranu
: Návrat na predchádzajúcu stranu
: Prechod o stranu dozadu
: Prechod o stranu dopredu
zz Pokyny uvedené v tejto príručke platia pre predvolené nastavenia
fotoaparátu.
zz Karty, napríklad
, identifikujú režimy použité v pokynoch
na snímanie. Niektoré funkcie sú k dispozícii aj v iných režimoch.
zz Ak si chcete pozrieť tipy na jednoduchšie používanie fotoaparátu,
kliknite na ikonu
.
zz Pravidlá pre text
zz Ikony používané v tejto príručke zastupujú príslušné tlačidlá a ovládače/
voliče fotoaparátu, na ktorých sú zobrazené alebo na ktoré sa podobajú.
zz Ikony zastupujú nasledujúce ovládacie prvky fotoaparátu.
zz Ikony a texty zobrazované na displeji sú označené zátvorkami.
zz Čísla na niektorých obrázkoch zodpovedajú číslam v krokoch.
zz = xx: strany so súvisiacimi informáciami (v tomto príklade znaky
„xx“ predstavujú číslo strany)
zz Pre väčšie pohodlie sa všetky podporované pamäťové karty
jednoducho označujú ako „pamäťová karta“.
3
Obsah
Úvodné poznámky a právne informácie.............................................. 2
Úvod..................................................................................................... 3
Pravidlá pre text....................................................................................... 3
Často používané funkcie fotoaparátu................................................ 15
Bezpečnostné pokyny........................................................................ 18
Základné funkcie fotoaparátu.......................................... 21
Príprava.............................................................................................. 22
Pripevnenie remienka...........................................................................22
Nabíjanie súpravy batérií......................................................................23
Príprava pamäťovej karty......................................................................24
Vloženie/vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty............................ 25
Nastavenie dátumu, času, časového pásma a jazyka......................... 27
Držanie fotoaparátu............................................................................ 29
Otestovanie fotoaparátu..................................................................... 30
Snímanie...............................................................................................30
Prezeranie.............................................................................................32
Názvy častí......................................................................................... 33
Pohľad spredu.......................................................................................33
Pohľad zozadu......................................................................................34
Hľadáčik............................................................................................. 35
Nastavenie uhla displeja.................................................................... 36
Stav indikátora.................................................................................... 37
Nastavenie režimu snímania.............................................................. 38
Konfigurovanie funkcií fotoaparátu.................................................... 39
Obrazovka rýchleho ovládania..............................................................39
Obrazovka s ponukou...........................................................................40
Funkcie dostupné na obrazovke rýchleho ovládania........................ 42
Nastavenia ponúk.............................................................................. 43
4
Obrazovka režimu snímania.............................................................. 45
Rámy na obrazovke snímania........................................................... 46
Možnosti obrazoviek snímania........................................................... 47
Možnosti obrazovky prehrávania....................................................... 48
Prepínanie histogramov........................................................................49
Klávesnica na displeji......................................................................... 50
Snímanie............................................................................ 51
Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom
(automatický režim/hybridný automatický režim)............................... 52
Snímanie v hybridnom automatickom režime....................................... 54
Snímanie panorám (režim panorámy)............................................... 55
Snímanie pohybujúcich sa objektov (režim Šport)............................ 56
Snímanie špeciálnych motívov (režim špeciálnych motívov)............ 57
Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach
(režim autoportrétu)...............................................................................60
Snímanie pomocou obrazových efektov
(režim kreatívnych filtrov)................................................................... 61
Snímky podobajúce sa na miniatúrne modely (efekt miniatúry)........... 64
Zaznamenávanie rôznych videozáznamov
(režim videozáznamov)...................................................................... 65
Záznam videozáznamov s presnými časmi uzávierky a hodnotami
clony (manuálna expozícia videozáznamu).......................................... 65
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície
(režim P)............................................................................................. 67
Snímanie s presnými časmi uzávierky (režim Tv)............................. 68
Snímanie s presnými hodnotami clony (režim Av)............................. 69
Snímanie s presnými časmi uzávierky a hodnotami clony
(režim M)............................................................................................ 70
Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)...................................... 71
Zapamätanie jasu a expozície snímky (pamäť AE)........................... 72
5
Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov po manuálnom priblížení
(rám pri komponovaní – vyhľadávanie)............................................. 73
Možnosti oblasti zobrazenia..................................................................74
Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb objektu
(automatické priblíženie).................................................................... 75
Úprava veľkosti zobrazenia konštantnej veľkosti tváre......................... 76
Zabránenie strate objektov po priblížení (rám pri komponovaní –
zamknutie).......................................................................................... 77
Vypnutie zobrazovania objektov v strede............................................. 78
Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky).................................. 79
Snímanie v režime manuálneho zaostrovania.................................. 80
Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia (obrysy MF)..................... 81
Snímanie pomocou pamäte AF......................................................... 82
Zmena kvality snímok........................................................................ 83
Záznam vo formáte RAW......................................................................83
Zmena pomeru strán.......................................................................... 84
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení............................. 85
Zmena režimu blesku......................................................................... 86
Zapamätanie jasu a expozície pri fotografovaní s bleskom
(pamäť FE)......................................................................................... 87
Konfigurovanie nastavení blesku....................................................... 88
Úprava korekcie expozície blesku........................................................88
Úprava výkonu blesku...........................................................................89
Zmena časovania blesku......................................................................90
Korekcia červených očí.........................................................................90
Konfigurovanie bezpečnej FE...............................................................91
Sériové snímanie............................................................................... 92
Používanie samospúšte..................................................................... 93
Pridanie označenia dátumom............................................................ 94
Úprava jasu snímky (korekcia expozície).......................................... 95
Séria automatickej expozície (snímanie AEB)...................................... 96
6
Zmena citlivosti ISO........................................................................... 98
Úprava automatických nastavení citlivosti ISO..................................... 98
Automatická korekcia jasu a kontrastu (automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia).............................................................................. 99
Zmena spôsobu merania................................................................. 100
Nastavenie časovača merania......................................................... 101
Konfigurovanie simulácie expozície................................................. 102
Zachytávanie prirodzených farieb (vyváženie bielej farby).............. 103
Vlastné vyváženie bielej farby.............................................................104
Prispôsobenie farieb (nastavenia štýlu)........................................... 105
Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovania......... 106
Výber spôsobu AF............................................................................ 107
Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť (sledovanie s AF)................107
Presúvanie bodu AF............................................................................109
Zmena nastavenia zaostrenia.......................................................... 110
Konfigurovanie pomocného reflektora AF........................................111
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu.................................. 112
Korekcia silného chvenia fotoaparátu................................................. 112
Používanie automatického vyrovnávania........................................ 113
Používanie digitálneho telekonvertora............................................. 114
Uloženie polohy zoomu alebo manuálneho zaostrenia................... 115
Zmena veľkosti zaznamenávaných videozáznamov....................... 116
Konfigurovanie nastavení záznamu zvuku...................................... 117
Nastavenie hlasitosti záznamu............................................................ 117
Zvukový filter pre veterné podmienky................................................. 118
Tlmič.................................................................................................... 118
Konfigurovanie pomocného automatického zaostrovania
pri videozáznamoch......................................................................... 119
Používanie automatického dlhého času uzávierky.......................... 120
Efekt modelu miniatúry vo videozáznamoch
(videozáznam s efektom miniatúry)................................................. 121
7
Zaznamenávanie videomomentiek.................................................. 122
Zaznamenávanie časozberných videozáznamov............................ 124
Konfigurovanie zobrazenia informácií pre výstup HDMI................. 125
Nastavenie typu krátkeho videozáznamu........................................ 126
Prehrávanie...................................................................... 127
Prezeranie........................................................................................ 128
Približovanie snímok........................................................................ 129
Zobrazenie krátkych videozáznamov.............................................. 130
Vyhľadanie snímok v zozname........................................................ 131
Úprava videozáznamov................................................................... 132
Odstránenie začiatku/konca videozáznamov.....................................132
Extrakcia snímok z videozáznamov s rozlíšením 4K ako fotografií....134
Úprava krátkych videozáznamov........................................................135
Ochrana snímok............................................................................... 136
Ochrana viacerých snímok..................................................................136
Otáčanie snímok.............................................................................. 138
Vymazávanie snímok....................................................................... 139
Vymazanie viacerých snímok naraz...................................................139
Pridávanie snímok do objednávok tlače (DPOF)............................ 141
Tlač snímok pridaných do objednávky tlače (DPOF).........................142
Pridávanie snímok do albumu.......................................................... 143
Korekcia červených očí.................................................................... 144
Orezanie........................................................................................... 145
Zmena veľkosti snímok.................................................................... 147
Hodnotenie snímok.......................................................................... 148
Zobrazovanie prezentácií................................................................. 149
Vyhľadanie snímok zodpovedajúcich zadaným podmienkam......... 150
Vyhľadanie snímok pomocou hlavného voliča................................ 151
Kombinovanie videomomentiek....................................................... 152
Spustenie prehrávania od naposledy zobrazenej snímky............... 154
8
Bezdrôtové funkcie......................................................... 155
Dostupné bezdrôtové funkcie.......................................................... 156
Ukladanie snímok z fotoaparátu do smartfónu................................ 158
Pripojenie k smartfónom prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
pomocou tlačidla Wi-Fi........................................................................161
Obmedzenie prezerania snímok.........................................................164
Funkcie používané so smartfónmi................................................... 165
Automatické odosielanie snímok do smartfónu počas snímania.......165
Snímanie na diaľku so živým náhľadom v smartfóne.........................165
Ovládanie fotoaparátu zo smartfónu...................................................166
Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania........166
Pripojenie k tlačiarňam prostredníctvom pripojenia Wi-Fi............... 167
Vytvorenie pripojenia prostredníctvom prístupového bodu................169
Automatické odosielanie snímok do počítača................................. 171
Odovzdávanie snímok do webových služieb................................... 174
Registrácia webových služieb.............................................................174
Odovzdávanie snímok do webových služieb......................................178
Opätovné pripojenie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi................... 179
Ukončenie pripojenia Wi-Fi.............................................................. 180
Vymazanie informácií o zariadeniach spárovaných
prostredníctvom rozhrania Bluetooth............................................... 181
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia............................... 182
Nastavenia funkcií........................................................... 183
Výber a vytváranie priečinkov.......................................................... 184
Zmena číslovania súborov............................................................... 185
Konfigurovanie automatického otáčania zvislých snímok............... 186
Formátovanie pamäťových kariet.................................................... 187
Konfigurovanie pokynov pre funkcie................................................ 188
Používanie ekologického režimu..................................................... 189
Nastavenie funkcií úspory energie................................................... 190
9
Nastavenie jasu displeja.................................................................. 191
Úprava dátumu, času a časového pásma....................................... 192
Zmena jazyka................................................................................... 193
Nastavenie videosystému................................................................ 194
Nastavenie pípania.......................................................................... 195
Nastavenie hlasitosti........................................................................ 196
Nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI............................................... 197
Prispôsobenie funkcií tlačidla zoomu............................................... 198
Výmena funkcií tlačidla výberu bodu AF a pamäte AE.................... 199
Prispôsobenie zobrazenia informácií o snímaní.............................. 200
Nastavenie priority výkonu zobrazenia pri snímaní......................... 201
Nastavenie režimu zobrazenia......................................................... 202
Časovanie zasunutia objektívu........................................................ 203
Nastavenie obráteného zobrazenia................................................. 204
Nastavenie zobrazenia úvodnej obrazovky..................................... 205
Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek............................ 206
Konfigurovanie vlastných funkcií...................................................... 207
Prispôsobenie tlačidiel.........................................................................208
Vlastné režimy snímania (C1/C2).................................................... 209
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu............................. 210
Nastavenie informácií o autorských právach na zaznamenanie
v snímkach....................................................................................... 211
Prevzatie návodov/softvéru pomocou kódu QR.............................. 212
Zobrazenie certifikačných značiek................................................... 213
Uloženie bežne používaných položiek ponuky snímania
(moja ponuka).................................................................................. 214
Premenovanie kariet Moja ponuka.....................................................215
Odstránenie karty Moja ponuka..........................................................215
Odstránenie všetkých kariet Moja ponuka..........................................216
Odstránenie všetkých pridaných položiek..........................................216
10
Prispôsobenie zobrazenia kariet Moja ponuka...................................217
Príslušenstvo................................................................... 218
Voliteľné príslušenstvo..................................................................... 219
Zdroje napájania..................................................................................219
Iné........................................................................................................219
Tlačiarne..............................................................................................220
Používanie voliteľného príslušenstva.............................................. 221
Prehrávanie na televíznej obrazovke..................................................221
Používanie slnečnej clony (predáva sa samostatne).........................222
Používanie filtrov objektívu (predávajú sa samostatne).....................223
Snímanie na diaľku..............................................................................224
Používanie diaľkovej spúšte (predáva sa samostatne)......................225
Používanie externého mikrofónu........................................................225
Ukladanie snímok v počítači............................................................ 226
Tlač snímok...................................................................................... 227
Tipy na používanie fotoaparátu..................................... 229
Základné funkcie fotoaparátu........................................................... 230
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii........................................230
Príprava...............................................................................................230
Držanie fotoaparátu.............................................................................231
Hľadáčik...............................................................................................232
Nastavenie uhla displeja.....................................................................232
Konfigurovanie funkcií fotoaparátu.....................................................232
Rámy na obrazovke snímania............................................................232
Možnosti obrazovky prehrávania........................................................233
Snímanie.......................................................................................... 234
Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom
(automatický režim/hybridný automatický režim)................................234
Snímanie panorám (režim panorámy)................................................237
Snímanie pohybujúcich sa objektov (režim Šport).............................238
Snímanie špeciálnych motívov (režim špeciálnych motívov).............238
11
Zaznamenávanie rôznych videozáznamov
(režim videozáznamov).......................................................................239
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície
(režim P)..............................................................................................240
Snímanie s presnými časmi uzávierky (režim Tv)..............................241
Snímanie s presnými hodnotami clony (režim Av)..............................241
Snímanie s presnými časmi uzávierky a hodnotami clony
(režim M).............................................................................................241
Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom).......................................242
Zapamätanie jasu a expozície snímky (pamäť AE)............................242
Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov po manuálnom priblížení
(rám pri komponovaní – vyhľadávanie)..............................................243
Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb objektu
(automatické priblíženie).....................................................................243
Zabránenie strate objektov po priblížení (rám pri komponovaní –
zamknutie)...........................................................................................244
Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)...................................245
Snímanie v režime manuálneho zaostrovania....................................245
Zmena kvality snímok..........................................................................245
Zmena režimu blesku..........................................................................246
Zapamätanie jasu a expozície pri fotografovaní s bleskom
(pamäť FE)..........................................................................................246
Konfigurovanie nastavení blesku........................................................246
Sériové snímanie.................................................................................247
Používanie samospúšte......................................................................247
Pridanie označenia dátumom.............................................................248
Úprava jasu snímky (korekcia expozície)...........................................248
Zmena citlivosti ISO............................................................................248
Automatická korekcia jasu a kontrastu (automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)...............................................................................249
Zachytávanie prirodzených farieb (vyváženie bielej farby).................249
Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovania............250
Výber spôsobu AF...............................................................................250
12
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu......................................251
Používanie digitálneho telekonvertora................................................251
Uloženie polohy zoomu alebo manuálneho zaostrenia......................251
Zmena veľkosti zaznamenávaných videozáznamov..........................252
Konfigurovanie nastavení záznamu zvuku.........................................252
Konfigurovanie pomocného automatického zaostrovania pri
videozáznamoch.................................................................................252
Používanie automatického dlhého času uzávierky.............................252
Efekt modelu miniatúry vo videozáznamoch
(videozáznam s efektom miniatúry)....................................................253
Zaznamenávanie videomomentiek.....................................................253
Zaznamenávanie časozberných videozáznamov...............................254
Prehrávanie...................................................................................... 255
Prezeranie...........................................................................................255
Približovanie snímok...........................................................................255
Zobrazenie krátkych videozáznamov.................................................255
Úprava videozáznamov.......................................................................256
Ochrana snímok..................................................................................257
Vymazávanie snímok..........................................................................257
Pridávanie snímok do objednávok tlače (DPOF)................................258
Pridávanie snímok do albumu.............................................................258
Korekcia červených očí.......................................................................258
Orezanie..............................................................................................258
Zmena veľkosti snímok.......................................................................258
Hodnotenie snímok.............................................................................259
Zobrazovanie prezentácií....................................................................259
Vyhľadanie snímok zodpovedajúcich zadaným podmienkam............259
Kombinovanie videomomentiek..........................................................259
Bezdrôtové funkcie........................................................................... 260
Ukladanie snímok z fotoaparátu do smartfónu...................................260
Funkcie používané so smartfónmi......................................................261
Pripojenie k tlačiarňam prostredníctvom pripojenia Wi-Fi..................262
Automatické odosielanie snímok do počítača.....................................262
13
Odovzdávanie snímok do webových služieb......................................262
Nastavenia funkcií............................................................................ 264
Výber a vytváranie priečinkov.............................................................264
Zmena číslovania súborov..................................................................264
Formátovanie pamäťových kariet.......................................................264
Nastavenie funkcií úspory energie......................................................265
Nastavenie jasu displeja.....................................................................265
Prispôsobenie zobrazenia informácií o snímaní.................................265
Konfigurovanie vlastných funkcií.........................................................265
Vlastné režimy snímania (C1/C2).......................................................266
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu................................266
Nastavenie informácií o autorských právach na zaznamenanie
v snímkach..........................................................................................266
Uloženie bežne používaných položiek ponuky snímania
(moja ponuka).....................................................................................267
Príslušenstvo.................................................................................... 268
Voliteľné príslušenstvo........................................................................268
Používanie voliteľného príslušenstva..................................................268
Odstraňovanie problémov................................................................ 270
Informácie na displeji....................................................................... 274
Pri snímaní..........................................................................................274
Počas prehrávania..............................................................................276
Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie................................ 278
Bezpečnostné opatrenia.....................................................................279
Softvér tretích strán.......................................................................... 280
Osobné údaje a bezpečnostné opatrenia........................................ 283
Ochranné známky a licencie............................................................ 284
Prehlásenie...................................................................................... 285
Register............................................................................................ 286
14
Často používané funkcie fotoaparátu
Snímanie
zz Používanie nastavení určených fotoaparátom (automatický režim,
hybridný automatický režim)
-- = 52, = 54
zz Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach (autoportrét)
-- = 60
zz Snímanie panorám (panoramatický záber)
-- = 55
Zhotovovanie dobrých záberov ľudí
Portréty
(= 57)
Snímanie špeciálnych motívov
Šport
(= 56)
Nočné motívy
snímané z ruky
(= 57)
Ohňostroj
(= 57)
15
Jedlo
(= 57)
Používanie špeciálnych efektov
Hladká pokožka
(= 57)
Monochromatický režim
(= 61)
Jemné zaostrenie
(= 61)
Efekt rybieho oka
(= 61)
Snímky pripomínajúce
olejomaľby
(= 61)
Snímky pripomínajúce
vodomaľby
(= 61)
Efekt hračkárskeho fotoaparátu
(= 61)
Efekt miniatúry
(= 64, = 121)
zz Zaostrovanie na tváre
-- = 52, = 57, = 107
zz Bez používania blesku (vypnutý blesk)
-- = 86
zz Snímanie vlastnej osoby (samospúšť)
-- = 93
zz Označenie dátumom
-- = 94
zz Zhotovovanie videoklipov spoločne s fotografiami
-- = 54
Prezeranie
zz Prezeranie snímok
-- = 128
zz Automatické prehrávanie (prezentácia)
-- = 149
zz Na televíznej obrazovke
-- = 221
16
zz Rýchle prehľadávanie snímok
-- = 131, = 150, = 151
zz Vymazávanie snímok
-- = 139
Záznam a prezeranie videozáznamov
zz Záznam videozáznamov
-- = 52, = 65
zz Prezeranie videozáznamov
-- = 128
Tlač
zz Tlač snímok
-- = 141, = 167, = 227
Ukladanie
zz Ukladanie snímok v počítači
-- = 226
Používanie funkcií pripojenia Wi-Fi
zz Odosielanie snímok do telefónu smartphone
-- = 158, = 165
zz Tlač snímok
-- = 167
zz Zdieľanie snímok online
-- = 174
zz Odosielanie snímok do počítača
-- = 171
17
Bezpečnostné pokyny
zz Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
zz Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa výrobku alebo
iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia
alebo smrti.
zz Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
Popruh omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
zz S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode
na používanie.
zz Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
zz Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
zz V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu
alebo zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
zz Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol,
benzín alebo riedidlo.
zz Nedovoľte, aby sa výrobok namočil.
zz Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
zz Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
zz Ak je výrobok vybavený hľadáčikom, cez hľadáčik sa nepozerajte na zdroje silného svetla,
ako je napríklad slnko počas jasného dňa alebo laser či iný zdroj silného umelého svetla.
Mohli by ste si poškodiť zrak.
zz Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy batérií
dodržiavajte nasledujúce pokyny.
-- Batérie alebo súpravy batérií používajte len so špecifikovaným výrobkom.
-- Batérie ani súpravy batérií nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
-- Batérie ani súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek batérií.
-- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
-- Nepoužívajte vytečené batérie ani súpravy batérií.
-- Pri likvidácii batérií alebo súprav batérií izolujte konektory pomocou pásky alebo
iným spôsobom.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Ak batéria alebo súprava batérií vytečie a látka z batérie alebo súpravy batérií príde do
styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou
vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej
tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
18
zz Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
-- Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený
prach pomocou suchej handričky.
-- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
-- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej
zásuvky.
-- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte,
aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
-- Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra pripojeného
k elektrickej zásuvke.
-- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte,
nelámte ani neupravujte.
-- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok
do látky ani iných materiálov.
-- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
zz Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta
na pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania
pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku
na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo menej citlivou
pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
zz Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly
a pokyny prikazujúce vypnutie výrobku.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami
elektromagnetických vĺn a dokonca aj k nehode.
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
zz Blesk nespúšťajte v blízkosti očí.
Mohol by poškodiť zrak.
zz Popruh je určený iba na používanie na tele. Ak popruh s pripojeným výrobkom
zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež
netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
zz Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
zz Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou inou
časťou tela ani predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
zz Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo
nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť
popálenie alebo poranenie.
19
UPOZORNENIE
Označuje možnosť poškodenia majetku.
zz Fotoaparátom nemierte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko počas
jasného dňa alebo na zdroj intenzívneho umelého svetla.
Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo iné vnútorné súčasti.
zz Pri používaní fotoaparátu na piesočnatej pláži alebo veternom mieste dávajte pozor,
aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
zz Prach, nečistoty alebo iný cudzí predmet na blesku odstráňte pomocou vatového
tampónu alebo handričky.
Teplo produkované bleskom môže spôsobiť, že cudzí objekt začne dymiť alebo
sa výrobok pokazí.
zz Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho súpravu batérií alebo batérie a odložte ich.
Vytečenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodiť.
zz Pred likvidáciou zakryte konektory súpravy batérií alebo batérií pomocou pásky alebo
iného izolantu.
Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viesť k požiaru alebo výbuchom.
zz Nepoužívanú nabíjačku batérií odpojte od výrobku. Pri používaní ju nezakrývajte
látkou ani inými predmetmi.
Ak necháte jednotku dlhý čas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriať
a deformovať a spôsobiť tak požiar.
zz Špeciálne súpravy batérií nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli súpravu batérií prehryznúť a spôsobiť tak jej vytečenie,
prehriatie alebo výbuch a následné poškodenie výrobku alebo požiar.
zz Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie s rôznou
úrovňou nabitia ani nepoužívajte staré batérie spolu s novými. Pri vkladaní batérií
dávajte pozor, aby ste nezamenili póly + a –.
Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.
zz Keď prebieha čítanie z karty alebo zápis na kartu, nevypínajte fotoaparát, neotvárajte
kryt pamäťovej karty/kryt batérie, netraste fotoaparátom ani doň neudierajte.
Môžete tým poškodiť snímky, fotoaparát alebo pamäťovú kartu.
zz Pamäťovú kartu nasilu netlačte do fotoaparátu vloženú nesprávnym spôsobom.
Fotoaparát by sa mohol poškodiť.
20
Základné funkcie fotoaparátu
Základné informácie a pokyny, od úvodných príprav po snímanie
a prehrávanie.
21
Príprava
zz Pripevnenie remienka
(5)
(4)
1
Dodaný popruh pripevnite k očku
na pripevnenie popruhu.
2
Pripevnite kryt objektívu k popruhu.
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
22
zz Nabíjanie súpravy batérií
(1)
1
Vložte súpravu batérií do nabíjačky.
2
Nabite súpravu batérií.
3
Vyberte súpravu batérií.
(2)
(2)
(1)
(1)
zz Farby indikátora
-- Nabíjanie: oranžová
-- Úplné nabitie: zelená
(2)
23
zz Príprava pamäťovej karty
Používajte nasledujúce pamäťové karty (predávajú sa samostatne)
ľubovoľnej kapacity.
zz Pamäťové karty SD*1
zz Pamäťové karty SDHC*1*2
zz Pamäťové karty SDXC*1*2
*1 Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však
nemusia s fotoaparátom fungovať.
*2 Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.
24
zz Vloženie/vybratie súpravy batérií
a pamäťovej karty
(2)
1
Otvorte kryt.
2
Vložte súpravu batérií.
(1)
(2)
(1)
Vybratie:
25
(1)
3
Vložte pamäťovú kartu.
(2)
Vybratie:
4
Zatvorte kryt.
26
zz Nastavenie dátumu, času, časového pásma
a jazyka
1
Zapnite fotoaparát.
2
Nastavte časové pásmo.
zz Pomocou tlačidiel / vyberte časové
pásmo → tlačidlo
zz Tlačidlo
zz Pomocou tlačidiel / vyberte časové
→ pomocou tlačidiel
pásmo → tlačidlo
/ vyberte možnosť [OK] → tlačidlo
27
3
Nastavte dátum a čas.
zz Pomocou tlačidiel / vyberte
dátum alebo čas → tlačidlo
→ nastavte pomocou tlačidiel
tlačidlo
/
→
zz Vyberte možnosť [OK] → tlačidlo
4
Nastavte jazyk zobrazenia.
zz Pomocou tlačidiel / vyberte položku
[Language /Jazyk] → tlačidlo
zz Pomocou tlačidiel
→ tlačidlo
28
/
/ / vyberte jazyk
Držanie fotoaparátu
zz Založte si popruh okolo krku.
zz Pri snímaní majte ramená blízko tela
a pevne držte fotoaparát, aby sa nehýbal.
29
Otestovanie fotoaparátu
Odskúšanie fotoaparátu jeho zapnutím, nasnímaním niekoľkých fotografií
alebo videozáznamov a ich zobrazením.
zz Snímanie
1
Zložte kryt objektívu a zapnite
fotoaparát.
zz Ak chcete fotoaparát vypnúť,
znova stlačte tlačidlo ON/OFF.
2
Prejdite do režimu
3
Podľa potreby priblížte alebo
vzdiaľte záber.
.
zz Sledujte displej a posúvajte páčku zoomu
alebo stláčajte tlačidlá zoomu.
Pri používaní blesku:
30
4
Zaostrite (stlačte do polovice).
zz Po zaostrení fotoaparát zapípa.
zz Okolo zaostrených miest sa zobrazí
bod AF.
5
Snímajte (úplne stlačte).
Pri zaznamenávaní videozáznamov:
zz Počas záznamu sa zobrazí [
REC].
zz Ak chcete zaznamenávanie
videozáznamu zastaviť, znova stlačte
tlačidlo zaznamenávania videozáznamov.
31
zz Prezeranie
1
Stlačte tlačidlo
2
Vyberte snímky.
.
zz Videozáznamy sú označené
].
ikonou [
Pri prehrávaní videozáznamov:
zz Tlačidlo
(dvakrát)
zz Pomocou tlačidiel
32
/
upravte hlasitosť.
Názvy častí
zz Pohľad spredu
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
(3) (8)
(15) (16) (17) (18)
(9)
(10)
(1)
(13)
(11)
(14)
(12)
Páčka zoomu
(9)
Snímanie: (priblíženie
teleobjektívom) /
(širokouhlá poloha
transfokátora)
(rám pri komponovaní –
(10) Tlačidlo
vyhľadávanie)
Prehrávanie: (zväčšenie) /
(zoznam)
VSTUPNÝ konektor externého
mikrofónu
(rám pri komponovaní –
(11) Tlačidlo
zamknutie)
(12) Tlačidlo zoomu
(2)
Tlačidlo spúšte
(13) Objektív
(3)
Očko na pripevnenie popruhu
(4)
Hlavný volič
(14) Miesto na pripojenie slnečnej clony
alebo adaptéra filtra
(5)
Otočný volič režimov
(6)
Blesk
(7)
Výbojka
(8)
Reproduktor
(15) Sériové číslo
(16) Závit pre statív
(17) Zámok krytu pamäťovej karty/krytu
batérie
(18) Kryt pamäťovej karty/kryt batérie
33
zz Pohľad zozadu
(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(12)
(13)
(14)
(2)
(15)
(16)
(17)
(18)
(1)
(11)
(1)
(21)(20) (19)
Displej
Dá sa otvoriť doľava približne o 180°
a otočiť nahor a nadol.
(2)
Ovládací prvok dioptrického
nastavenia
(3)
Hľadáčik
(4)
Mikrofón
(5)
Tlačidlo ON/OFF
(Wi-Fi)
(12) Tlačidlo
(13) Tlačidlo
(14) Tlačidlo
(15) Tlačidlo
Nahor
(pamäť AE)
(výber bodu AF)
(korekcia expozície) /
(rýchle ovládanie)
(16) Tlačidlo
Zobrazí obrazovku rýchleho
ovládania. Slúži aj na potvrdenie
vybratých nastavení.
(6)
Tlačidlo
(7)
Indikátor
(17) Tlačidlo
(8)
Konektor diaľkovej spúšte
(9)
Konektor DIGITAL
(18) Tlačidlo (vymazanie jednej
Nadol
snímky) /
(10) Konektor HDMI™
(11) Tlačidlo zaznamenávania
videozáznamov
Videozáznamy možno
zaznamenávať aj v iných režimoch
ako v režime videozáznamov.
(blesk) /
Doprava
(19) Tlačidlo
Slúži na zobrazenie obrazoviek
s ponukami.
(20) Tlačidlo
(prehrávanie)
(makrosnímky) /
(21) Tlačidlo
(manuálne zaostrovanie) / Doľava
34
Hľadáčik
Používanie hľadáčika vám pomáha sústrediť sa na zaostrenie na objekty.
1
Prepnite režim zobrazenia.
2
Nastavte dioptrickú korekciu.
zz Ak chcete používať hľadáčik, aktivujte
ho tak, že ho podržíte pri oku.
zz Nastavte ju pri vyklopenom displeji.
35
Nastavenie uhla displeja
zz Smerom k polohe (1): Displej sa otvorí
až do uhla približne 180°.
(2)
(1)
(3)
zz Smerom k polohe (2): Displej sa otočí
približne o 180°.
zz (3): Ak chcete displej zavrieť, sklopte
ho smerom dopredu.
36
Stav indikátora
Indikátor na hornej strane svieti alebo bliká v závislosti od stavu fotoaparátu.
Farba
Stav indikátora
Svieti
Zelená
Pomaly bliká
Bliká
Stav fotoaparátu
zz Zaznamenávanie fotografií na
pamäťovú kartu alebo čítanie fotografií
z pamäťovej karty
zz Vypnutý displej
zz Zaznamenávanie videozáznamov
na pamäťovú kartu alebo čítanie
videozáznamov z pamäťovej karty
zz Prenos prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
37
Nastavenie režimu snímania
Prístup k jednotlivým režimom snímania získate pomocou otočného voliča
režimov.
(7)
(1)
(8)
(2)
(3)
(9)
(4)
(10)
(5)
(11)
(6)
(12)
(1)
Režim Tv
Nastavenie času uzávierky
pred snímaním (= 68).
(7)
Režim Av
Nastavenie hodnoty clony pred
snímaním (= 69).
(2)
Režim P
Nastavenie rôznych nastavení
pred snímaním (= 67).
(8)
(3)
Automatický režim
Plne automatické snímanie použitím
nastavení určených fotoaparátom
(= 52).
Režim M
Nastavenie času uzávierky a hodnoty
clony pred snímaním na získanie
požadovanej expozície (= 70).
(9)
/
Režim C1/C2
Uloženie bežne používaných režimov
snímania a nakonfigurovaných
nastavení funkcií na opätovné
použitie (= 209).
(4)
(5)
(6)
Hybridný automatický režim
Automatické zaznamenanie
videoklipu príslušnej scény pred
každým záberom (= 54).
(10) Režim videozáznamov
Záznam rôznych videozáznamov
(= 65).
Režim panorámy
Vytváranie panorám skombinovaním
série záberov (= 55).
(11) Režim kreatívnych filtrov
Pridávanie rôznych efektov na
zhotovované snímky (= 61).
Režim Šport
Môžete snímať sériovo, kým
fotoaparát zaostruje na pohybujúce
sa objekty (= 56).
(12) Režim špeciálnych motívov
Snímanie použitím nastavení pre
konkrétne motívy (= 57).
38
Konfigurovanie funkcií fotoaparátu
zz Obrazovka rýchleho ovládania
1
Stlačte tlačidlo
.
zz (1) Položky nastavenia
zz (2) Možnosti nastavenia
2
Vyberte položku nastavenia.
3
Vyberte možnosť nastavenia.
zz Položky označené ikonou [
] možno
.
nakonfigurovať stlačením tlačidla
39
4
Dokončite nastavenie.
zz Obrazovka s ponukou
(1)
(2)
1
Stlačte tlačidlo
2
Vyberte kartu.
.
zz (1) Hlavná karta
zz (2) Vedľajšia karta
zz (3) Položky nastavenia
zz (4) Možnosti nastavenia
(3)
(4)
zz Pomocou páčky zoomu vyberte
hlavnú kartu.
zz Pomocou tlačidiel / alebo voliča
vyberte vedľajšiu kartu.
40
3
Vyberte položku nastavenia.
4
Vyberte možnosť nastavenia.
5
Dokončite nastavenie.
6
Vráťte sa na obrazovku snímania.
zz Niektoré položky sa dajú vybrať tlačidlami
/ na inej obrazovke, po stlačení
tlačidla .
41
Funkcie dostupné na obrazovke
rýchleho ovládania
Na obrazovkách snímania alebo prehrávania
môžete pomocou tlačidla
prejsť na obrazovku
rýchleho ovládania, ktorá umožňuje upraviť
nastavenia. Na ľavej alebo pravej strane vyberte
položku nastavenia a dole sa zobrazia jej
možnosti nastavenia.
(1) Položky nastavenia
(2) Možnosti nastavenia
V režime sú k dispozícii nasledujúce nastavenia. Dostupné položky
a možnosti nastavenia sa líšia podľa režimu snímania.
Výber režimu automatického zaostrovania (AF) pre
snímaný motív.
], ak chcete, aby boli
Vyberte možnosť [
pri stlačení tlačidla spúšte do polovice
objekty zaostrené.
AF method/Spôsob AF
AF operation/
Ovládanie režimu AF
Drive mode*/
Režim riadenia*
Metering mode/
Režim merania
Image quality*/
Kvalita snímok*
Movie rec. size*/
Veľkosť zaznamenaných
videozáznamov*
Nastavenie sériového snímania alebo samospúšte.
Výber spôsobu merania jasu.
Výber veľkosti (počtu pixlov) a kompresie (kvality)
záberov.
Výber veľkosti a snímkovej frekvencie
zaznamenávaných videozáznamov.
ISO speed/Citlivosť ISO Výber citlivosti ISO.
White balance/
Vyváženie bielej farby
Style settings/
Nastavenia štýlu
Auto Lighting
Optimizer/Automatická
optimalizácia úrovne
osvetlenia
Still img aspect ratio*/
Pomer strán fotografií*
* K dispozícii aj v režime
Snímanie s prirodzene vyzerajúcimi farbami pri
konkrétnych typoch osvetlenia.
Výber farebného odtieňa, kontrastu a ďalších
podrobností snímok.
Výber úrovne automatickej korekcie jasu
a kontrastu.
Výber pomeru strán fotografií.
.
42
Nastavenia ponúk
Pomocou obrazoviek s ponukami môžete nakonfigurovať rôzne funkcie
fotoaparátu. Ak chcete prejsť na obrazovky s ponukami, stlačte tlačidlo
. Položky nastavenia sú usporiadané do štyroch hlavných skupín
a viacerých kariet pre každú skupinu.
Na obrazovkách s ponukami môžete nakonfigurovať nasledujúce položky
nastavenia. Dostupné položky nastavenia sa líšia podľa režimu snímania.
„„
Nastavenia snímania
zz Shooting mode/
Režim snímania
zz Image quality/
Kvalita snímok
zz Still img aspect ratio/
Pomer strán fotografií
zz Image review/
Kontrola snímky
zz Flash settings/
Nastavenia blesku
zz Drive mode/
Režim riadenia
zz Date stamp /
Označenie dátumom
zz Expo.comp./AEB/
Korekcia expozície/AEB
zz
ISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO
zz
ISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO
zz Auto Lighting Optimizer/
Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia
zz Metering mode/
Režim merania
zz Metering timer/
Časovač merania
zz Expo. simulation/
Simulácia expozície
zz White balance/
Vyváženie bielej farby
zz Custom White Balance/
Vlastné vyváženie
bielej farby
zz WB Shift/Bkt./Posun/
stupňovanie vyváženia
bielej farby
zz Style settings/
Nastavenia štýlu
zz HDMI info disp/
Zobrazenie informácií na
výstupe HDMI
zz AF operation/
Ovládanie režimu AF
zz AF method/Spôsob AF
zz Continuous AF/
Nepretržité AF
zz AF-assist beam firing/
Zapnutie pomocného
reflektora AF
zz MF peaking settings/
Nastavenia obrysov MF
zz Safety MF/Bezpečné MF
zz MF-point zoom/Bodové
priblíženie MF
zz IS settings/Nastavenia
stabilizácie obrazu
zz
Auto level/
Automatické
vyrovnávanie
zz Digital zoom/
Digitálny zoom
43
zz Recall zoom/
MF settings/Vyvolať
nastavenia zoomu/MF
zz Digest type/Typ krátkeho
videozáznamu
zz
Display area/
Oblasť zobrazenia
zz
Auto zoom/
Automatické priblíženie
zz
Centering/Stred
zz Movie rec. size/Veľkosť
zaznamenaných
videozáznamov
zz Sound recording/
Záznam zvuku
zz Movie Servo AF/
Pomocné automatické
zaostrovanie pri
videozáznamoch
zz
Auto slow shutter/
Automatický dlhý čas
uzávierky
zz Video snapshot/
Videomomentka
zz Time-lapse movie/
Časozberný
videozáznam
zz Remote control/
Diaľkové ovládanie
„„
Nastavenia prehrávania
zz Protect images/
Chrániť snímky
zz Rotate image/
Otočiť snímku
zz Erase images/
Vymazať snímky
zz Print order/
Objednávka tlače
zz Photobook Set-up/
Nastavenie albumu
„„
zz Image jump w/
/
Presun medzi
snímkami pomocou
zz Create album/
Vytvoriť album
zz Histogram disp/
Zobrazenie histogramu
zz View from last seen/
Zobraziť od naposledy
zobrazenej
Nastavenia funkcií
zz Select folder/
Vybrať priečinok
zz File numbering/
Číslovanie súborov
zz Auto rotate/
Automaticky otočiť
zz Format card/
Formátovať kartu
zz Feature guide/
Pokyny pre funkcie
zz Eco mode/
Ekologický režim
zz Power saving/
Úspora energie
zz Disp. brightness/
Jas displeja
zz Date/Time/Zone/
Dátum a čas/pásmo
zz Language /Jazyk
zz Video system/
Videosystém
zz Beep/Pípnutie
zz Volume/Hlasitosť
„„
zz Red-eye correction/
Korekcia červených očí
zz Cropping/Orezanie
zz Resize/Zmeniť veľkosť
zz Rating/Hodnotenie
zz Slide show/Prezentácia
zz Set image search
conditions/
Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok
zz HDMI resolution/
Rozlíšenie výstupu
HDMI
zz
button function/
Funkcia tlačidla
zz Switch
/
button/
Prepnúť tlačidlo
zz Shooting info. disp./
Zobrazenie informácií
o snímaní
zz Disp. performance/
Výkon zobrazenia
zz Display settings/
Nastavenia zobrazenia
zz Lens retraction/
Zasunutie objektívu
zz Reverse display/
Obrátené zobrazenie
zz Start-up image/
Úvodný obrázok
zz Units/Jednotky
zz Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie
zz GPS settings/
Nastavenia funkcie GPS
zz Custom Functions
(C.Fn)/Vlastné funkcie
(C.Fn)
zz Custom shooting mode
(C1, C2)/Vlastný režim
snímania (C1, C2)
zz Reset camera/
Vynulovať fotoaparát
zz Copyright information/
Informácie o autorských
právach
zz Manual/software URL/
Adresa URL návodov/
softvéru
zz Certification Logo
Display/Zobrazenie
certifikačných značiek
zz Firmware/Firmvér
zz Delete all My Menu
tabs/Odstrániť všetky
karty Moja ponuka
zz Delete all items/
Odstrániť všetky položky
zz Menu display/
Zobrazenie ponuky
Moja ponuka
zz Add My Menu tab/
Pridať kartu
Moja ponuka
44
Obrazovka režimu snímania
(1) Ikona režimu snímania/motívu
(2) Počet zhotoviteľných záberov
(3)Maximálny počet záberov sériového
snímania
(4) Dostupný čas záznamu videozáznamov
(5) Úroveň nabitia batérií
45
Rámy na obrazovke snímania
Na obrazovke snímania sa zobrazujú rámy na zaostrovanie (body AF).
Biely rám
Zelený rám
Modrý rám
Žltý rám
Zobrazí sa okolo objektu alebo tváre osoby rozpoznanej
ako hlavný objekt.
Zobrazí sa, keď fotoaparát zaostrí pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice.
Zobrazí sa, keď fotoaparát naďalej zaostruje
na pohybujúce sa objekty.
Zobrazuje sa, kým držíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice.
Zobrazí sa, ak fotoaparát nedokáže zaostriť pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice.
46
Možnosti obrazoviek snímania
Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, môžete prepnúť zobrazenie
obrazovky snímania.
1
Stlačte tlačidlo
47
.
Možnosti obrazovky prehrávania
Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, môžete prepnúť zobrazenie
obrazovky prehrávania.
1
Stlačte tlačidlo
48
.
zz Prepínanie histogramov
Môžete prepínať medzi zobrazením histogramu jasu (na kontrolu celkovej
úrovne expozície a celkovej gradácie) a histogramu RGB (na kontrolu
sýtosti a gradácie červenej, zelenej a modrej farby).
1
[Histogram disp/Zobrazenie
histogramu]
49
Klávesnica na displeji
Pomocou klávesnice na displeji zadajte informácie. Pomocou tlačidiel
/ / / vyberte kláves a stlačte tlačidlo .
Presúvanie kurzora
zz [
]/[
]
Prepínanie medzi režimami vstupu
zz [ ]: Prepnutie na veľké písmená
zz [ ]: Prepnutie na čísla alebo symboly
Odstránenie znakov
zz [
]
Vloženie nových riadkov
zz [
]
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
zz Tlačidlo
50
Snímanie
Pohodlné snímanie v jednoduchých režimoch alebo zhotovovanie
dômyselnejších záberov pomocou rôznych funkcií.
51
Snímanie použitím nastavení
určených fotoaparátom (automatický
režim/hybridný automatický režim)
Používajte automatický režim na plne automatický výber optimálnych
nastavení pre snímaný motív podľa objektu a podmienok pri snímaní
určených fotoaparátom.
1
Prejdite do režimu
2
Podľa potreby priblížte alebo
vzdiaľte záber.
.
zz Sledujte displej a posúvajte páčku zoomu
alebo stláčajte tlačidlá zoomu.
Pri používaní blesku:
3
Zaostrite (stlačte do polovice).
52
zz Po zaostrení fotoaparát zapípa.
zz Okolo zaostrených miest sa zobrazí
bod AF.
4
Snímajte (úplne stlačte).
Pri zaznamenávaní videozáznamov:
zz Počas záznamu sa zobrazí [
REC].
zz Ak chcete zaznamenávanie
videozáznamu zastaviť, znova stlačte
tlačidlo zaznamenávania videozáznamov.
53
zz Snímanie v hybridnom automatickom režime
Automatické zaznamenanie 2- až 4-sekundových videoklipov scén pred
každým záberom pri snímaní fotografií. Každý videoklip, ktorý sa ukončí
fotografiou a zvukom uzávierky, tvorí samostatnú kapitolu. Skombinovaním
videoklipov vytvorí fotoaparát krátky videozáznam príslušného dňa.
1
Prejdite do režimu
2
Zaostrite a zhotovte snímku.
54
.
Snímanie panorám (režim panorámy)
Vytvorte panorámu skombinovaním sériovo nasnímaných záberov,
keď fotoaparátom pohybujete v jednom smere a tlačidlo spúšte držíte
stlačené úplne nadol.
1
Prejdite do režimu
2
Vyberte smer snímania.
3
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
4
Začnite snímať.
.
zz Tlačidlom
vyberte smer, v ktorom
budete snímať.
zz Zobrazí sa šípka znázorňujúca smer,
v ktorom máte fotoaparátom pohybovať.
zz Tlačidlo spúšte držte stlačené do polovice
a zaostrite na objekt.
(2)
(1)
zz Tlačidlo spúšte držte stlačené úplne
nadol a fotoaparátom pohybujte
konštantnou rýchlosťou v smere šípky.
zz Zaznamená sa oblasť, ktorá je zobrazená
zreteľne (1).
zz Zobrazí sa indikátor priebehu snímania (2).
zz Snímanie sa zastaví, keď uvoľníte tlačidlo
spúšte alebo sa indikátor priebehu zmení
na úplne biely.
55
Snímanie pohybujúcich sa objektov
(režim Šport)
Môžete snímať sériovo, kým fotoaparát zaostruje na pohybujúce sa objekty.
1
Prejdite do režimu
2
Zaostrite.
3
Začnite snímať.
.
zz Kým podržíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, fotoaparát bude neustále
upravovať hodnoty zaostrenia
a jasu snímky na mieste zobrazenia
modrého rámu.
zz Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo
spúšte stlačené úplne nadol.
56
Snímanie špeciálnych motívov
(režim špeciálnych motívov)
Vyberte režim zodpovedajúci snímanému motívu a fotoaparát automaticky
nakonfiguruje nastavenia pre optimálne zábery. Najprv skúste zhotoviť
niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete
požadované výsledky.
1
Prejdite do režimu
2
Tlačidlo
3
Začnite snímať.
57
.
→ [ ] → vyberte možnosť
V prípade autoportrétov zahŕňa prispôsobiteľné
spracovanie snímok vyhladenie pokožky, ako aj
úpravy jasu a pozadia, aby ste vynikli.
Autoportrét
Zachytenie objektov, ktoré vynikajú oproti
rozmazanému pozadiu, s jemnými odtieňmi
pokožky a vlasmi mäkkého vzhľadu.
Portrét
Spracovanie snímok, aby pokožka
vyzerala hladšie.
Hladká pokožka
Úprava odtieňov farieb tak, aby jedlo vyzeralo
čerstvo a sviežo.
Jedlo
58
Zhotovujte nádherné zábery nočných motívov
alebo portrétov s večernou scenériou v pozadí.
Nočné motívy snímané
z ruky
Zábery ohňostroja v živých farbách.
Ohňostroj
59
zz Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych
nastaveniach (režim autoportrétu)
1
2
Vyberte možnosť [
].
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Tlačidlo
→ pomocou tlačidiel /
vyberte položku [Brightness/Jas] alebo
[Smooth skin effect/Efekt hladkej
pokožky] → pomocou tlačidiel /
nastavte úroveň → tlačidlo
zz Pomocou tlačidla nastavte položku
[Background blur/Rozmazanie pozadia].
3
Vyklopte displej.
4
Začnite snímať.
zz Pri snímaní držte fotoaparát pevne,
pretože pri stlačení tlačidla spúšte úplne
nadol a rozmazaní pozadia nastavenom
na hodnotu [Auto/Automaticky]
zaznamená fotoaparát dve snímky
a spracuje ich.
60
Snímanie pomocou obrazových efektov
(režim kreatívnych filtrov)
Pridávajte rôzne efekty na zhotovované snímky. Najprv skúste
zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete
požadované výsledky.
1
Prejdite do režimu
2
Tlačidlo
3
Vyberte úroveň efektu.
4
Začnite snímať.
→[
.
] → vyberte možnosť
zz Pomocou tlačidiel / nastavte úroveň.
61
Zhotovovanie čiernobielych záberov s drsným,
zrnitým vzhľadom.
Zrnitý čiernobiely
Snímanie pomocou efektu filtra simulovaného
jemného zaostrenia na zjemnenie okolia.
Jemné zaostrenie
Snímajte s deformujúcim efektom objektívov
fish-eye.
Efekt rybieho oka
Objekty sa zdajú byť významnejšie,
podobne ako objekty na olejomaľbách.
Výrazný umelecký efekt
62
Zjemnenie farieb, aby fotografie pripomínali
vodomaľby.
Efekt vodomaľby
Zhotovovanie snímok, ktoré sa podobajú
snímkam z hračkárskeho fotoaparátu,
s vinetáciou a odlišnou celkovou farbou.
Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej časti
sa vytvorí efekt miniatúrneho modelu.
Efekt miniatúry
63
zz Snímky podobajúce sa na miniatúrne modely
(efekt miniatúry)
1
2
Vyberte možnosť [
].
Nastavte oblasť, na ktorú chcete
zaostrovať (rám scény).
zz Tlačidlo
→ pomocou tlačidiel
premiestnite rám → tlačidlo
/
3
Nastavte zaostrené miesto (bod AF).
4
Začnite snímať.
zz Pomocou tlačidiel
bod AF → tlačidlo
64
/
/ / premiestnite
Zaznamenávanie rôznych
videozáznamov (režim videozáznamov)
Plnohodnotný režim
ponúka videozáznamy s efektom miniatúry (= 121),
videomomentky (= 122), časozberné videozáznamy (= 124) a ďalšie
možnosti.
1
Prejdite do režimu
2
Spustite zaznamenávanie.
.
zz Počas záznamu sa zobrazí [
REC].
zz Ak chcete zaznamenávanie
videozáznamu zastaviť, znova stlačte
tlačidlo zaznamenávania videozáznamov.
zz Záznam videozáznamov s presnými
časmi uzávierky a hodnotami clony
(manuálna expozícia videozáznamu)
Nastavenie času uzávierky, hodnoty clony a citlivosti ISO pred záznamom.
1
Tlačidlo
→[
možnosť [ ]
zz Stlačte tlačidlo
65
] → vyberte
.
2
Nastavte citlivosť ISO.
3
Nastavte čas uzávierky
a hodnotu clony.
zz Čas uzávierky: volič
zz Hodnota clony: tlačidlo
4
→ volič
Spustite zaznamenávanie.
66
Snímanie v režime naprogramovanej
automatickej expozície (režim P)
Automaticky sa upravia čas uzávierky a hodnota clony podľa jasu objektu.
Režim umožňuje flexibilné nastavovanie ovládania automatického
zaostrovania, režimov merania a niekoľkých ďalších funkcií.
1
Prejdite do režimu
2
Podľa potreby nakonfigurujte
jednotlivé funkcie.
3
Začnite snímať.
67
.
Snímanie s presnými časmi uzávierky
(režim Tv)
Nastavenie času uzávierky pred snímaním. Fotoaparát potom automaticky
upraví hodnotu clony, aby vyhovovala tomuto času uzávierky.
Dlhý čas uzávierky
Krátky čas uzávierky
1
Prejdite do režimu
2
Nastavte čas uzávierky.
3
Začnite snímať.
zz Volič
68
.
Snímanie s presnými hodnotami
clony (režim Av)
Nastavenie hodnoty clony pred snímaním. Fotoaparát potom automaticky
upraví čas uzávierky, aby vyhovoval tejto hodnote clony.
Malá hodnota
Veľká hodnota
1
Prejdite do režimu
2
Nastavte hodnotu clony.
3
Začnite snímať.
zz Volič
69
.
Snímanie s presnými časmi uzávierky
a hodnotami clony (režim M)
Nastavenie času uzávierky a hodnoty clony pred snímaním na získanie
požadovanej expozície.
1
Prejdite do režimu
2
Tlačidlo
3
Nastavte čas uzávierky a hodnotu
clony.
.
→ nastavte citlivosť ISO
zz Čas uzávierky: volič
zz Hodnota clony: tlačidlo
4
Začnite snímať.
70
→ volič
Väčšie priblíženie objektov
(digitálny zoom)
Ak sú vzdialené objekty príliš ďaleko na to, aby ste ich mohli zväčšiť
pomocou optického zoomu, použite digitálny zoom umožňujúci
až 260-násobné zväčšenie.
1
Stlačte páčku zoomu alebo tlačidlo
zoomu smerom k polohe .
zz Páčku alebo tlačidlo držte stlačené.
zz Približovanie sa skončí po dosiahnutí
najväčšej úrovne priblíženia (skôr ako
snímka začne byť viditeľne zrnitá), ktorá
sa zobrazí na displeji.
(1)
2
Znova stlačte smerom k polohe
zz Fotoaparát ešte viac priblíži objekt.
zz (1) je aktuálna úroveň priblíženia.
71
.
Zapamätanie jasu a expozície snímky
(pamäť AE)
Pri snímaní fotografií a videozáznamov možno zapamätať expozíciu,
prípadne možno zaostrenie a expozíciu nastavovať samostatne.
2
1
Bez pamäte AE
Pamäť AE
1
Namierte fotoaparát na objekt
na zapamätanie expozície.
2
Stlačte tlačidlo
zz Zobrazí sa ikona [
sa zapamätá.
.
] a expozícia
zz Toto nastavenie sa automaticky odomkne,
keď vyprší časovač merania (= 101).
3
Skomponujte záber a zhotovte snímku.
zz Keď sa ikona [ ] prestane zobrazovať,
zapamätanie automatickej expozície
je zrušené.
72
Jednoduché opätovné vyhľadanie
objektov po manuálnom priblížení
(rám pri komponovaní – vyhľadávanie)
Ak sa vám počas priblíženia obrazu stratí sledovaný objekt, dočasným
vzdialením obrazu môžete uľahčiť jeho vyhľadanie.
1
Podržte stlačené tlačidlo
2
Namierte fotoaparát tak, aby sa
objekt nachádzal v bielom ráme.
3
Uvoľnite tlačidlo
.
zz Obraz na displeji fotoaparátu sa vzdiali
a okolo oblasti zobrazenej pred stlačením
sa objaví biely rám.
tlačidla
.
zz Fotoaparát priblíži obraz tak, aby oblasť,
ktorá bola v kroku č. 2 v bielom ráme,
vyplnila displej.
73
zz Možnosti oblasti zobrazenia
Oblasť, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
1
, možno upraviť.
[ Display area/
Oblasť zobrazenia]
74
Automatické priblíženie ako reakcia na
pohyb objektu (automatické priblíženie)
Fotoaparát automaticky približuje a odďaľuje obraz, aby sa zachovala
konštantná veľkosť rozpoznanej tváre (= 107). Ak sa osoba priblíži,
fotoaparát automaticky oddiali obraz a opačne. Túto veľkosť možno
tiež upraviť.
1
Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo
zz Zobrazí sa ikona [
].
zz Okolo detegovanej tváre sa zobrazí
biely rám a fotoaparát bude vykonávať
priblíženie a vzďaľovanie na zachovanie
objektu na obrazovke.
zz Ak sa rozpozná niekoľko tvárí, okolo
tváre hlavného objektu sa zobrazí biely
rám a okolo ďalších tvárí sa zobrazia
maximálne dva sivé rámy.
2
Začnite snímať.
zz Pri opätovnom stlačení tlačidla
sa automatické priblíženie zruší
a zobrazí sa hlásenie [ Auto: off/
Automatický režim: vypnutý].
75
.
zz Úprava veľkosti zobrazenia konštantnej
veľkosti tváre
zz Pri nastavení [ Auto: on/Automatický
režim: zapnutý] vyberte požadovanú
možnosť pomocou tlačidiel / .
zz Fotoaparát automaticky upraví mierku,
aby sa zachovala zadaná veľkosť tvárí.
Auto/Automaticky
Face/Tvár
Upper
body/
Vrchná
časť tela
Whole
body/
Celé telo
Manual/
Manuálne
Automatické priblíženie na zabránenie pohybu objektov
von z displeja.
Keď sa zistí viacero tvárí, fotoaparát vykoná priblíženie
na zachovanie týchto objektov na displeji.
Tváre sa zachovajú dostatočne veľké na to, aby bol výraz
tváre jasne viditeľný.
Tváre sa zachovajú dostatočne malé na to, aby bola
viditeľná vrchná časť tela osoby.
Tváre sa zachovajú dostatočne malé na to, aby bolo
viditeľné celé telo osoby.
Zachová sa veľkosť tvárí zadaná posunutím páčky zoomu.
Po dosiahnutí požadovanej veľkosti uvoľnite páčku zoomu.
76
Zabránenie strate objektov po priblížení
(rám pri komponovaní – zamknutie)
Fotoaparát môže po priblížení obmedziť chvenie fotoaparátu a umiestniť
objekt do stredu záberu, aby ste ho nestratili.
1
Priblížte teleobjektívom a stlačte
tlačidlo .
zz Zobrazí sa rám [ ] a fotoaparát
použije stabilizáciu obrazu na snímanie
s teleobjektívom.
2
Vyberte objekt, ktorý chcete
zachovať pri strede.
zz V strede displeja sa zobrazí rám [
].
zz Namierte fotoaparát tak, aby sa
rám [ ] nachádzal na objekte, a stlačte
alebo stlačte tlačidlo spúšte
tlačidlo
do polovice.
77
zz Objekt sa bude sledovať, aby bol pri
strede displeja.
3
Začnite snímať.
zz Vypnutie zobrazovania objektov v strede
Zobrazovanie rozpoznaných objektov v strede možno vypnúť. Aj v tomto
prípade sa na priblížené objekty použije stabilizácia obrazu.
1
[
78
Centering/Stred] → [Off/Vyp.]
Zhotovovanie záberov zblízka
(makrosnímky)
Ak chcete zaostrovať iba na blízke objekty, nastavte fotoaparát na režim [ ].
1
Stlačením tlačidla
možnosť [ ].
2
Začnite snímať.
79
vyberte
Snímanie v režime manuálneho
zaostrovania
Ak v režime AF nemožno zaostriť, použite manuálne zaostrovanie.
Na zjednodušenie zaostrovania priblížte zobrazenie.
1
Nastavte fotoaparát na manuálne
zaostrovanie.
zz Pomocou tlačidla vyberte možnosť [
zz Zobrazí sa ikona [
] a indikátor
manuálneho zaostrenia.
(1)
2
Zaostrite.
3
Začnite snímať.
].
zz Riaďte sa indikátorom manuálneho
zaostrenia (1, ktorý znázorňuje
vzdialenosť a ohniskovú polohu)
a podržaním tlačidiel / nastavte
všeobecnú ohniskovú polohu.
zz Sledujte priblížené zobrazenie a krátkymi
stlačeniami tlačidiel / jemne dolaďte
ohniskovú polohu. Ak chcete nastaviť
priblíženie, stlačte tlačidlo .
zz Ak chcete premiestniť zväčšenú oblasť,
stlačte tlačidlo
a potom použite
tlačidlá / / / . Ak sa chcete vrátiť
do stredu, stlačte tlačidlo
.
80
zz Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia
(obrysy MF)
Okraje zaostrených objektov sa zobrazujú farebne, čím sa uľahčuje
manuálne zaostrenie. Môžete upraviť farby a citlivosť (úroveň) určenia okraja.
1
[MF peaking settings/Nastavenia
obrysov MF] → [Peaking/Obrysy] →
[On/Zap.]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
81
Snímanie pomocou pamäte AF
Zaostrenie si môže fotoaparát zapamätať. Po zapamätaní zaostrenia sa poloha
ohniska nezmení ani potom, ako prestanete prstom tlačiť na tlačidlo spúšte.
1
Uložte zaostrenie.
zz Tlačidlo spúšte podržte stlačené do
polovice a stlačte tlačidlo .
zz Zapamätá sa zaostrenie a zobrazí sa
] a indikátor manuálneho
ikona [
zaostrenia.
2
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
zz Ak chcete zapamätanie zaostrenia
zrušiť, znova stlačte tlačidlo a vyberte
možnosť [ ] alebo [ ].
82
Zmena kvality snímok
Vyberte si z piatich kombinácií veľkosti (počtu pixlov) a kompresie (kvality
snímok). Tiež určte, či sa majú snímky zaznamenávať vo formáte RAW.
1
Tlačidlo
→[
]→
vyberte možnosť
zz Záznam vo formáte RAW
Fotoaparát môže snímky zaznamenávať vo formátoch JPEG a RAW.
Snímky RAW predstavujú „surové“ údaje pred ich spracovaním, pri ktorom
vznikajú snímky JPEG.
1
[
2
Vyberte spôsob snímania
vo formáte RAW.
] → stlačte tlačidlo
83
Zmena pomeru strán
Pomer strán snímky (pomer šírky a výšky) možno zmeniť.
1
Tlačidlo
možnosť
84
→[
] → vyberte
Zmena času zobrazenia snímky po
jej zhotovení
Dĺžku zobrazenia snímok po ich zhotovení možno upraviť.
1
Off/Vyp.
2 sec./2 s,
4 sec./4 s,
8 sec./8 s
Hold/Podržať
[Image review/Kontrola snímky]
Snímky sa po zhotovení nebudú zobrazovať.
Snímky sa budú zobrazovať určený čas. Aj počas
zobrazenia záberu sa môžete pripraviť na ďalší záber
opätovným stlačením tlačidla spúšte do polovice.
Snímky sa budú zobrazovať, kým nestlačíte tlačidlo
spúšte do polovice.
85
Zmena režimu blesku
Režim blesku môžete zmeniť, aby sa zhodoval so snímaným motívom.
1
Auto flash/
Automatický
blesk
Flash on/
Zapnutý blesk
Slow synchro/
Synchronizácia
s dlhým časom
uzávierky
Flash off/
Vypnutý blesk
Stlačte tlačidlo
blesku.
a vyberte režim
Pri slabom osvetlení sa automaticky aktivuje.
Použije sa pri každom zábere.
Osvetlí hlavný objekt (napríklad ľudí), kým sa sníma
s dlhším časom uzávierky, aby sa osvetlili pozadia
mimo dosahu blesku.
Na snímanie bez blesku.
86
Zapamätanie jasu a expozície pri
fotografovaní s bleskom (pamäť FE)
Zachovanie úrovne výkonu blesku.
Pamäť FE
Bez pamäte FE (preexponované)
1
Vyklopte blesk a nastavte ho do
režimu [ ] alebo [ ].
2
Namierte fotoaparát na objekt
na zapamätanie expozície.
3
Stlačte tlačidlo
.
zz Použije sa blesk a zobrazí sa kruh
zobrazujúci rozsah merania, ako aj ikona
[ ], ktorá oznamuje, že sa zachovala
úroveň výkonu blesku.
4
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
87
Konfigurovanie nastavení blesku
K dispozícii je niekoľko nastavení blesku.
1
[Flash settings/Nastavenia blesku]
zz Úprava korekcie expozície blesku
Môžete upraviť expozíciu blesku v rozsahu od –2 do +2 v krokoch po 1/3.
Nastavenie smerom k polohe –
1
Nastavenie smerom k polohe +
[Flash exp. comp/
Korekcia expozície blesku]
88
2
Nastavte úroveň korekcie.
zz Tlačidlá /
zz Úprava výkonu blesku
V režimoch
/
/
môžete vybrať niektorú z troch úrovní výkonu blesku.
Výkon blesku: minimálny
Výkon blesku: maximálny
1
[Flash mode/Režim blesku] →
[Manual/Manuálne]
2
[Flash output/Výkon blesku]
89
zz Zmena časovania blesku
Časovanie použitia blesku vzhľadom k otvoreniu uzávierky možno upraviť.
Prvá lamela
Druhá lamela
1
1st curtain/
Prvá lamela
2nd curtain/
Druhá lamela
[Shutter sync./
Synchronizácia uzávierky]
Blesk sa použije ihneď po otvorení uzávierky.
Blesk sa použije ihneď pred zatvorením uzávierky.
zz Korekcia červených očí
Fotoaparát môže pred použitím blesku pri slabom osvetlení rozsvietiť
výbojku redukcie červených očí, aby sa zabránilo efektu červených očí.
1
[Red-eye lamp/Výbojka redukcie
červených očí]
90
zz Konfigurovanie bezpečnej FE
Fotoaparát môže automaticky upravovať čas uzávierky, hodnotu clony
a citlivosť ISO, aby bola pri fotografovaní s bleskom v nepriaznivých
expozičných podmienkach zabezpečená vhodná expozícia.
1
[Safety FE/Bezpečná FE]
91
Sériové snímanie
Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.
1
Tlačidlo
→[
[ ] alebo [ ]
2
Začnite snímať.
]→
zz Fotoaparát sníma sériovo, kým držíte
stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol.
92
Používanie samospúšte
Vďaka samospúšti sa môžete nachádzať na skupinových fotografiách alebo
iných časovaných záberoch. Fotoaparát zhotoví snímku približne 10 sekúnd
po tom, ako stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol. Nastavením časovača
na dve sekundy tiež môžete zabrániť chveniu fotoaparátu spôsobenému
stlačením tlačidla spúšte.
1
Tlačidlo
→[
[ ] alebo [ ]
2
Začnite snímať.
]→
zz Zaostrite na objekt a stlačte tlačidlo
spúšte úplne nadol.
zz Po spustení samospúšte bude blikať
výbojka a z fotoaparátu zaznie zvuk
samospúšte.
93
Pridanie označenia dátumom
Fotoaparát dokáže do pravého dolného rohu snímok pridať dátum snímania.
Upozorňujeme však, že označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť,
preto najskôr skontrolujte, či sú dátum a čas nastavené správne (= 27).
1
[Date stamp /Označenie
dátumom ] → [Date/Dátum] alebo
[Date & time/Dátum a čas]
2
Začnite snímať.
zz Pri zhotovovaní záberov bude fotoaparát
pridávať dátum alebo čas snímania do
pravého dolného rohu snímok.
94
Úprava jasu snímky (korekcia expozície)
Štandardnú expozíciu nastavenú fotoaparátom pre fotografie alebo
videozáznamy možno upraviť v rozsahu ±3 stupne v krokoch po 1/3.
Nastavenie smerom k polohe –
Nastavenie smerom k polohe +
1
Nastavte korekciu expozície.
2
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
zz Tlačidlo
95
→ volič
zz Séria automatickej expozície (snímanie AEB)
Zhotovia sa tri snímky s rôznymi úrovňami expozície. Rozsah série možno
upraviť v rozsahu ±2 stupne v krokoch po 1/3 so stredom na úrovni
korekcie expozície.
Podexpozícia
Preexpozícia
1
[Expo.comp./AEB/Korekcia
expozície/AEB]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Korekcia expozície: tlačidlá /
zz AEB: volič
96
3
Začnite snímať.
zz V rámci série troch snímok, ktoré
sa zhotovia, kým držíte stlačené
tlačidlo spúšte, sa expozícia upraví
vzhľadom k úrovni nastavenej v kroku
č. 2, od štandardnej expozície cez
podexpozíciu po preexpozíciu.
[Drive mode/
zz Keď je položka
Režim riadenia] nastavená na možnosť
[High speed continuous/Rýchle sériové
snímanie] alebo [Low speed continuous/
Pomalé sériové snímanie], pri každom
podržaní stlačeného tlačidla spúšte
úplne nadol sa zhotovia tri snímky,
kým fotoaparát prestane snímať.
97
Zmena citlivosti ISO
Ak chcete používať automatickú úpravu citlivosti ISO podľa režimu
a podmienok snímania, nastavte ju na možnosť [AUTO]. V opačnom
prípade nastavte podľa svojich potrieb vyššiu alebo nižšiu citlivosť ISO.
1
Tlačidlo
→ [ ] → vyberte možnosť
zz Úprava automatických nastavení citlivosti ISO
Môžete obmedziť maximálnu citlivosť ISO, ktorá sa nastavuje automaticky.
1
[ ISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO] → [Max for
Auto/Max. pre automatický režim]
98
Automatická korekcia jasu a kontrastu
(automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia)
Automatická korekcia jasu a kontrastu, aby snímky neboli príliš tmavé alebo
nemali príliš malý či veľký kontrast.
Nízka
Vysoká
1
Tlačidlo
99
→[
] → vyberte možnosť
Zmena spôsobu merania
Úprava spôsobu merania (spôsobu merania jasu), aby vyhovoval
podmienkam pri snímaní.
1
Evaluative
metering/
Hodnotiace
meranie
Spot metering/
Bodové
meranie
Centerweighted
average/
Celoplošné so
zdôrazneným
stredom
Tlačidlo
→[
] → vyberte možnosť
Pre zvyčajné podmienky pri snímaní vrátane
záberov osvetlených zozadu. Expozícia sa
automaticky upraví, aby vyhovovala podmienkam
pri snímaní.
Meranie sa obmedzuje na rám [ ] (rám bodu
bodovej AE), ktorý sa zobrazí v strede displeja.
Určuje priemerný jas svetla v celej oblasti snímky,
pričom pri výpočte sa za dôležitejší považuje jas
v stredovej oblasti.
100
Nastavenie časovača merania
Môžete upraviť dĺžku časovača merania, ktorá určuje, ako dlho
sa zobrazuje expozícia (pamäť AE).
1
[Metering timer/Časovač merania]
101
Konfigurovanie simulácie expozície
Pri použití simulácie expozície jas snímky viac zodpovedá skutočnému
jasu (expozícii) záberov. Jas snímky sa mení podľa korekcie expozície.
Túto funkciu nepoužívajte, ak uprednostňujete štandardný jas snímky,
ktorý zvyčajne znamená lepšiu viditeľnosť.
1
[Expo. simulation/
Simulácia expozície]
102
Zachytávanie prirodzených farieb
(vyváženie bielej farby)
Nastavením vyváženia bielej farby (WB) môžete farbám na snímke dodať
prirodzenejší odtieň vzhľadom na snímaný motív.
Daylight/Denné svetlo
Cloudy/Zamračené
1
Tlačidlo
Tungsten light/Žiarovka
→[
] → vyberte možnosť
Úprava vyváženia bielej farby
zz Tlačidlo
→ tlačidlá
/
/ /
Nastavenie série vyváženia
bielej farby
zz Tlačidlo
→ volič
zz Zhotovia sa tri snímky na záber,
každá s odlišnými odtieňmi farieb.
103
zz Vlastné vyváženie bielej farby
Pre farby na snímke, ktoré vyzerajú prirodzene pod svetlom na vašom
zábere, nastavte vyváženie bielej farby tak, aby zodpovedalo zdroju svetla
na mieste snímania. Vyváženie bielej farby nastavte pod rovnakým zdrojom
svetla, aký bude osvetľovať váš záber.
1
Nasnímajte biely objekt.
zz Zaostrite a snímajte tak, aby rovný biely
objekt vyplnil celý displej.
zz Stlačte tlačidlo
.
2
[
3
[Custom White Balance/Vlastné
vyváženie bielej farby]
4
Načítajte údaje o bielej farbe.
]→[
]
zz Vyberte snímku z kroku č. 1 → tlačidlo
→ [OK]
sa vráťte
zz Pomocou tlačidla
na obrazovku snímania.
104
Prispôsobenie farieb (nastavenia štýlu)
Výber nastavenia farieb, ktoré verne vyjadrujú motívy alebo objekty.
1
Tlačidlo
→[ ] →
vyberte možnosť
Úprava kontrastu, sýtosti alebo
iných nastavení
zz [ ] → tlačidlo
→ vyberte
možnosť → tlačidlá /
105
Snímanie použitím pomocného
automatického zaostrovania
Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zachovajú hodnoty zaostrenia
a expozície na mieste zobrazenia modrého bodu AF. Pomáha to
predchádzať chýbajúcim záberom pohybujúcich sa objektov.
1
Tlačidlo
2
Zaostrite stlačením tlačidla spúšte
do polovice.
3
Stlačením tlačidla spúšte úplne
nadol zhotovte snímku.
106
→[
]→[
]
Výber spôsobu AF
Vyberte spôsob automatického zaostrovania (AF) pre snímaný objekt a motív.
1
+Tracking/
+Sledovanie
Tracking AF/
Sledovanie s AF
Spot AF/
Bodové AF
1-point AF/
1‑bodové AF
Tlačidlo
→[
vyberte možnosť
]→
Snímanie so zaostrením na tvár hlavného objektu
určeného fotoaparátom. Objekty sa sledujú do určitej
vzdialenosti.
Snímanie po výbere objektu, na ktorý sa má zaostriť.
Automatické zaostrovanie s bodom AF menším ako
pri 1-bodovom AF.
Fotoaparát zaostruje pomocou jedného bodu AF.
Táto funkcia je účinná na spoľahlivé zaostrovanie.
zz Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť
(sledovanie s AF)
1
[ ]
zz V strede displeja sa zobrazí rám [
107
].
2
Vyberte objekt, na ktorý chcete
zaostriť.
zz Zacieľte fotoaparát rámom [ ] na
požadovaný objekt a stlačte tlačidlo
.
zz Keď sa rozpozná objekt, zobrazí sa
rám [ ]. Aj keď sa objekt pohne,
fotoaparát ho bude naďalej sledovať
do určitej vzdialenosti.
zz Ak sa nerozpozná žiaden objekt, zobrazí
sa ikona [ ].
zz Ak chcete zrušiť výber objektu, znova
.
stlačte tlačidlo
3
Začnite snímať.
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Rám [ ] sa zmení na modrý rám [ ],
ktorý bude sledovať objekt, kým bude
fotoaparát pokračovať v úprave hodnôt
zaostrenia a expozície (pomocné
automatické zaostrovanie) (= 106).
zz Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol
zhotovte snímku.
zz Dokonca aj po zhotovení snímky ostane
rám [ ] zobrazený a fotoaparát bude
pokračovať v sledovaní objektu.
108
zz Presúvanie bodu AF
Keď je spôsob AF nastavený na možnosť [1-point AF/1-bodové AF] alebo
[Spot AF/Bodové AF], bod AF možno presunúť.
1
Stlačte tlačidlo
2
Presuňte bod AF.
zz Presun: tlačidlá
.
/
/ / alebo volič
zz Stred (pôvodná poloha): tlačidlo
109
Zmena nastavenia zaostrenia
Nepretržité automatické zaostrovanie neustále zaostruje na objekty, na ktoré
je fotoaparát namierený, aj keď nie je stlačené tlačidlo spúšte. Toto nastavenie
možno zmeniť tak, aby bolo automatické zaostrovanie obmedzené na moment
stlačenia tlačidla spúšte do polovice.
1
Enable/Povoliť
Disable/Zakázať
[Continuous AF/Nepretržité AF]
Keďže fotoaparát nepretržite zaostruje na objekty,
kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice,
nepremeškáte náhle príležitosti na fotografovanie.
Fotoaparát nezaostruje nepretržite, čím sa šetrí
energia batérií. Zaostrenie však môže trvať dlhšie.
110
Konfigurovanie pomocného reflektora AF
Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa rozsvieti výbojka, aby
vám pomohla zaostriť pri slabom osvetlení. Môžete nakonfigurovať,
či sa reflektor aktivuje.
1
[AF-assist beam firing/
Zapnutie pomocného reflektora AF]
111
Zmena nastavení režimu
stabilizácie obrazu
Stabilizáciu obrazu možno upraviť.
1
Off/Vyp.
On/Zap.
Shoot only/
Iba pri snímaní
[IS settings/Nastavenia
stabilizácie obrazu] → [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu]
Vypne stabilizáciu obrazu.
Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu
pre dané podmienky pri snímaní.
Stabilizácia obrazu je aktívna iba v čase snímania.
zz Korekcia silného chvenia fotoaparátu
Neutralizácia silného chvenia fotoaparátu, napríklad pri zaznamenávaní
videozáznamov pri pohybe. Zobrazená časť snímok sa zmení viac ako pri
nastavení [Standard/Štandardný] a objekty sa ešte viac zväčšia.
1
[Dynamic IS/Dynamický stabilizátor
obrazu] → [High/Vysoký]
112
Používanie automatického vyrovnávania
Automatické vyrovnávanie pomáha udržiavať videozáznamy počas ich
zaznamenávania vyrovnané. Po spustení záznamu sa oblasť zobrazenia
môže zúžiť a objekty sa môžu zväčšiť.
1
[ Auto level/
Automatické vyrovnávanie]
113
Používanie digitálneho telekonvertora
Hodnotu ohniskovej vzdialenosti objektívu je možné zvýšiť približne
1,6 alebo 2,0-násobne. To umožňuje obmedziť chvenie fotoaparátu,
pretože čas uzávierky je kratší než pri použití zoomu (vrátane digitálneho
zoomu) pri rovnakej úrovni priblíženia.
1
[Digital zoom/Digitálny zoom] →
[1.6x/1,6 ×] alebo [2.0x/2,0 ×]
zz Obraz sa zväčší a zobrazí sa úroveň
priblíženia.
114
Uloženie polohy zoomu alebo
manuálneho zaostrenia
Fotoaparát môže uložiť polohu zoomu a polohu manuálneho zaostrenia.
Pri nasledujúcom zapnutí fotoaparátu bude snímanie pokračovať
v týchto polohách.
1
[Recall zoom/MF settings/
Vyvolať nastavenia zoomu/MF]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
115
Zmena veľkosti zaznamenávaných
videozáznamov
Úprava veľkosti zaznamenávaných videozáznamov. Snímková frekvencia
označuje počet snímok zaznamenaných za sekundu a dostupné možnosti
závisia od nastavenia formátu NTSC alebo PAL.
1
Tlačidlo
116
→ [ ] → vyberte možnosť
Konfigurovanie nastavení záznamu zvuku
K dispozícii je niekoľko nastavení záznamu zvuku.
1
[Sound recording/Záznam zvuku]
zz Nastavenie hlasitosti záznamu
Pri nastavení [Auto/Automaticky] sa počas záznamu automaticky upravuje
úroveň záznamu (hlasitosť). Ak uprednostňujete manuálnu úpravu úrovne
podľa motívu, zmeňte toto nastavenie na možnosť [Manual/Manuálne].
1
[Sound rec./Záznam zvuku] →
[Manual/Manuálne]
2
[Rec. level/Úroveň záznamu]
zz Tlačidlo
117
→ tlačidlá /
zz Zvukový filter pre veterné podmienky
Hluk na veterných miestach možno obmedziť pomocou zvukového filtra pre
veterné podmienky. Ak túto možnosť použijete pri bezvetrí, záznamy môžu
znieť neprirodzene. V takom prípade nastavte položku [Wind filter/Zvukový
filter pre veterné podmienky] na možnosť [Disable/Zakázať].
1
[Wind filter/Attenuator/Zvukový filter
pre veterné podmienky/Tlmič]
→ [Wind filter/Zvukový filter pre
veterné podmienky]
zz Tlmič
Tlmič dokáže zabrániť skresleniu zvuku na hlučných miestach.
K dispozícii sú tri možnosti: [Enable/Povoliť], [Disable/Zakázať] alebo
[Auto/Automaticky] na automatické zapínanie/vypínanie podľa potreby.
1
[Wind filter/Attenuator/Zvukový filter
pre veterné podmienky/Tlmič] →
[Attenuator/Tlmič]
118
Konfigurovanie pomocného
automatického zaostrovania pri
videozáznamoch
Určenie, či majú byť objekty pri zázname videozáznamov zaostrené.
1
Enable/Povoliť
Disable/
Zakázať
[Movie Servo AF/Pomocné
automatické zaostrovanie pri
videozáznamoch]
Objekty budú zaostrené, a to aj vtedy, keď tlačidlo
spúšte nie je stlačené do polovice.
Pri zázname videozáznamov ostáva zaostrenie
konštantné.
119
Používanie automatického dlhého
času uzávierky
Určenie, či sa má pri zázname videozáznamov [
], [
], [
alebo [
] pri slabom osvetlení automaticky skrátiť čas uzávierky.
1
Enable/Povoliť
Disable/
Zakázať
[ Auto slow shutter/
Automatický dlhý čas uzávierky]
Umožňuje zaznamenávať videozáznamy, ktoré sú
svetlejšie a menej ovplyvnené šumom na snímke,
automatickým skrátením času uzávierky pri slabom
osvetlení na 1/30 s.
Umožňuje zaznamenávať videozáznamy s plynulejším,
prirodzenejším pohybom, ktoré sú menej ovplyvnené
chvením objektov ako pri nastavení [Enable/Povoliť].
Pri slabom osvetlení môžu byť videozáznamy tmavšie
ako pri nastavení [Enable/Povoliť].
120
]
Efekt modelu miniatúry vo
videozáznamoch (videozáznam
s efektom miniatúry)
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej
časti sa vo videozáznamoch vytvorí efekt
miniatúrneho modelu.
Videozáznam s efektom
miniatúry
1
Tlačidlo
→[ ] →
vyberte možnosť
2
Nastavte oblasť, na ktorú chcete
zaostrovať (rám scény).
zz Tlačidlo
→ pomocou tlačidiel
premiestnite rám → tlačidlo
/
3
Nastavte zaostrené miesto (bod AF).
4
Spustite zaznamenávanie.
zz Pomocou tlačidiel
bod AF → tlačidlo
/
/ / premiestnite
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite a potom stlačte tlačidlo
zaznamenávania videozáznamov.
121
Zaznamenávanie videomomentiek
Zaznamenajte sériu 4-, 6- alebo 8-sekundových videomomentiek
a fotoaparát ich skombinovaním vytvorí album videomomentiek
s najdôležitejšími okamihmi vášho výletu alebo udalosti.
Playback time/
Čas prehrávania
Playback effect/
Efekt pri prehrávaní
Show confirm msg/
Zobraziť potvrdenie
1
[Video snapshot/Videomomentka]
→ [Video snapshot/Videomomentka]
→ [Enable/Povoliť]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
Vyberte čas prehrávania videomomentky.
Vyberte efekt pri prehrávaní videomomentky.
Vyberte si, či sa má po zaznamenaní každej
videomomentky zobraziť hlásenie s potvrdením.
zz Zobrazí sa čas potrebný na
zaznamenanie videomomentky
([Time required/Potrebný čas]), ktorý
závisí od nastavení [Playback time/
Čas prehrávania] a [Playback effect/
Efekt pri prehrávaní].
zz Po zaznamenaní prvej videomomentky
môžete v položke [Album settings/
Nastavenia albumu] vybrať album,
do ktorého sa má uložiť nasledujúca
videomomentka.
122
3
Spustite zaznamenávanie.
zz Stlačením tlačidla
sa vráťte na
obrazovku snímania a stlačte tlačidlo
zaznamenávania videozáznamov.
zz Zobrazí sa ukazovateľ uplynulého
času a po dokončení sa snímanie
automaticky zastaví.
4
Uložte do albumu.
zz Ak v kroku č. 2 nastavíte položku
[Show confirm msg/Zobraziť
potvrdenie] na hodnotu [Disable/
Zakázať], toto hlásenie sa nezobrazí
a videomomentka sa automaticky uloží
do albumu, ktorý ste vybrali v položke
[Album settings/Nastavenia albumu]
v kroku č. 2.
zz Podľa potreby zopakujte kroky č. 3 až 4.
5
Zastavte zaznamenávanie
videomomentiek.
zz Tlačidlo
123
→[
]→[
]
Zaznamenávanie časozberných
videozáznamov
Časozberné videozáznamy kombinujú snímky, ktoré sa v určenom intervale
automaticky snímajú. Postupné zmeny objektu (napríklad zmeny krajiny) sa
prehrávajú zrýchlene.
1
[Time-lapse movie/Časozberný
videozáznam] → [Time-lapse/
Časozberný] → [Scene */Motív *]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
3
Spustite zaznamenávanie.
zz Nastavte interval snímania a ďalšie
nastavenia.
zz Pomocou tlačidla
sa vráťte
na obrazovku snímania.
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite a potom stlačte tlačidlo
zaznamenávania videozáznamov.
124
Konfigurovanie zobrazenia informácií
pre výstup HDMI
Určenie, či sa majú na snímkach na výstupe HDMI zobrazovať informácie
na obrazovke.
1
With info/S
informáciami
Clean /
output/
Čisté/
výstup
Clean /
output/
Čisté/
výstup
[HDMI info disp/Zobrazenie
informácií na výstupe HDMI]
Počas záznamu videozáznamov sa na výstupe HDMI
zobrazujú informácie. Vo fotoaparáte sa nezobrazuje žiadny
obraz. Vo fotoaparáte možno zaznamenávať videozáznamy.
Na výstupe HDMI je len obsah s rozlíšením 4K, bez
zobrazenia informácií. Vo fotoaparáte sa na obraze
zobrazujú informácie. Vo fotoaparáte nemožno
zaznamenávať videozáznamy.
Na výstupe HDMI je len obsah s rozlíšením Full HD,
bez zobrazenia informácií. Vo fotoaparáte sa na
obraze zobrazujú informácie. Vo fotoaparáte nemožno
zaznamenávať videozáznamy.
125
Nastavenie typu krátkeho videozáznamu
Určenie, či krátke videozáznamy zaznamenané v režime
fotografie.
1
Include stills/
Vrátane fotografií
No stills/
Bez fotografií
obsahujú
[Digest type/Typ krátkeho
videozáznamu]
Krátke videozáznamy obsahujú fotografie
aj videoklipy.
Krátke videozáznamy obsahujú len videoklipy.
Fotografie sa do videozáznamov nezaznamenajú.
126
Prehrávanie
Zábavné prezeranie snímok a niekoľko spôsobov ich vyhľadávania a úpravy.
zz Ak chcete fotoaparát pripraviť na tieto operácie, stlačením tlačidla
prejdite do režimu prehrávania.
127
Prezeranie
Zhotovené fotografie alebo videozáznamy si môžete pozrieť na displeji
nasledujúcim spôsobom.
1
Stlačte tlačidlo
2
Vyberte snímky.
.
zz Videozáznamy sú označené
].
ikonou [
Prehrávanie videozáznamov
zz Tlačidlo
(dvakrát)
zz Pomocou tlačidiel
128
/
upravte hlasitosť.
Približovanie snímok
Prehrávané snímky možno zväčšiť.
1
2
Vyberte snímky.
Zväčšite alebo zmenšite snímky.
zz Zväčšenie: posuňte páčku zoomu
smerom k polohe
zz Zmenšenie: posuňte páčku zoomu
smerom k polohe
zz Posun zobrazenej oblasti:
tlačidlá / / /
129
Zobrazenie krátkych videozáznamov
Pri snímaní v režime
sa z nasnímaných scén automaticky vytvorí krátky
videozáznam. Pri prehrávaní krátkeho videozáznamu sa zobrazia scény
zaznamenané v danom dni.
1
Vyberte snímky [
2
Tlačidlo
→[
].
]
zz Krátky videozáznam, ktorý sa
automaticky zaznamenal v deň snímania
fotografií, sa prehrá od začiatku.
130
Vyhľadanie snímok v zozname
Zobrazením viacerých snímok v zozname môžete rýchlo vyhľadať
požadované snímky.
1
Páčku zoomu posuňte smerom
k polohe
.
zz Zobrazenie väčšieho počtu snímok:
posuňte páčku zoomu smerom
k polohe
zz Zobrazenie menšieho počtu snímok:
posuňte páčku zoomu smerom
k polohe
2
Vyhľadajte snímky.
3
Vyberte snímku.
zz Tlačidlá
zz Tlačidlo
131
/
/ / alebo volič
Úprava videozáznamov
zz Odstránenie začiatku/konca videozáznamov
Zo začiatku a konca videozáznamov (okrem krátkych videozáznamov
(= 54) a videomomentiek (= 122)) môžete odstrániť nepotrebné časti.
1
Vyberte videozáznam [
2
Tlačidlo
3
Vyberte možnosť [ ].
].
→[ ]
zz Počas prehrávania vyberte stlačením
možnosť [ ].
tlačidla
zz Zobrazia sa panel na úpravu
videozáznamu a ukazovateľ úprav
videozáznamu.
132
4
Určte časti, ktoré sa majú odstrihnúť.
zz Vyberte možnosť [
] alebo [
].
zz Ak chcete zobraziť časti, ktoré možno
vystrihnúť (označené na displeji ikonou
[ ]), pomocou tlačidiel / posuňte
ikonu [ ] alebo [ ]. Na pozícii, kde chcete
vykonať strih, stlačte tlačidlo .
5
Skontrolujte upravený videozáznam.
zz Prehrávanie: [ ]
zz Zrušenie úprav: tlačidlo
6
Uložte videozáznam.
zz [ ] → [New file/Nový súbor]
zz Uloženie komprimovanej verzie:
] → [OK]
[
133
zz Extrakcia snímok z videozáznamov
s rozlíšením 4K ako fotografií
Snímky podľa vášho výberu vo videozáznamoch [
[
] možno uložiť ako fotografie.
1
] alebo
Vyberte snímku, ktorú chcete
extrahovať.
zz Počas prehrávania stlačte tlačidlo
a pomocou položky [ ] alebo [ ]
vyberte snímku.
2
Uložte snímku.
zz [
] → [OK]
134
zz Úprava krátkych videozáznamov
Jednotlivé kapitoly (videoklipy) (= 54) zaznamenané v režime
možno vymazať. Pri vymazávaní videoklipov buďte opatrní,
pretože ich nemožno obnoviť.
1
Vyberte snímky [
2
Tlačidlo
3
Vyberte videoklip.
4
Vymažte vybratý videoklip.
→[
].
]
zz Počas prehrávania stlačte tlačidlo
a pomocou položky [ ] alebo [ ]
vyberte videoklip.
zz [ ] → [OK]
135
Ochrana snímok
Dôležité snímky môžete vybrať a chrániť, aby ste predišli ich náhodnému
vymazaniu z fotoaparátu.
Chránené snímky sú označené ikonou .
1
2
Vyberte snímku.
Tlačidlo
→[
[Enable/Povoliť]
]→
zz Ochrana viacerých snímok
Môžete naraz vybrať viacero snímok, ktoré chcete chrániť.
1
2
[Protect images/Chrániť snímky]
Vyberte snímky.
136
Výber jednotlivých snímok
zz [Select images/Vybrať snímky] → vyberte
→ tlačidlo
snímku → tlačidlo
Výber rozsahu
zz [Select range/Vybrať rozsah] → vyberte
→ vyberte
prvú snímku → tlačidlo
→
poslednú snímku → tlačidlo
tlačidlo
Výber všetkých snímok v priečinku
zz [All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] → vyberte priečinok → [OK]
Výber všetkých snímok na karte
zz [All images on card/Všetky snímky
na karte] → [OK]
137
Otáčanie snímok
Zmena otočenia snímok a ich uloženie.
1
2
Vyberte snímku.
Tlačidlo
138
→ [ ] → vyberte možnosť
Vymazávanie snímok
Nepotrebné snímky možno vymazať. Pri vymazávaní snímok buďte opatrní,
pretože vymazané snímky nemožno obnoviť.
1
2
Vyberte snímku.
Stlačte tlačidlo
.
zz Vyberte možnosť vymazania →
tlačidlo
zz Vymazanie viacerých snímok naraz
Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz.
1
2
[Erase images/Vymazať snímky]
Vyberte snímky.
139
Výber jednotlivých snímok
zz [Select and erase images/
Vybrať a vymazať snímky] →
vyberte snímku → tlačidlo
zz Snímka sa označí ikonou [
zz Tlačidlo
].
→ [OK]
Výber rozsahu
zz [Select range/Vybrať rozsah] → vyberte
→ vyberte
prvú snímku → tlačidlo
→
poslednú snímku → tlačidlo
→ [OK]
tlačidlo
Výber všetkých snímok v priečinku
zz [All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] → vyberte priečinok → [OK]
Výber všetkých snímok na karte
zz [All images on card/Všetky snímky
na karte] → [OK]
140
Pridávanie snímok do objednávok
tlače (DPOF)
Nastavenie dávkovej tlače (do 400 snímok) alebo objednanie výtlačkov
od služby na spracovanie fotografií (do 998 snímok) výberom snímok
na pamäťovej karte a počtu kópií. Informácie o tlači pripravené týmto
spôsobom vyhovujú štandardom DPOF (Digital Print Order Format).
1
2
[Print order/Objednávka tlače]
Pridajte snímky do zoznamu tlače.
Výber snímok
zz [Sel.Image/Vybratá snímka] alebo
[Multiple/Viaceré] → vyberte snímky
a počet kópií
zz Stlačením tlačidla
na obrazovku tlače.
sa vráťte
Ďalšie nastavenia
zz [Set up/Nastaviť] → vyberte položku →
vyberte možnosť
zz Stlačením tlačidla
na obrazovku tlače.
141
sa vráťte
zz Tlač snímok pridaných do objednávky tlače
(DPOF)
1
Pripojte fotoaparát k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
zz Zobrazí sa obrazovka prehrávania.
zz Tlačidlo
→ [Print order/
Objednávka tlače]
2
Vytlačte snímky.
zz [Print/Tlačiť] → [OK]
142
Pridávanie snímok do albumu
Môžete vybrať až 998 snímok na pamäťovej karte a vytvoriť z nich album.
1
[Photobook Set-up/
Nastavenie albumu]
2
Vyberte snímky.
Výber jednotlivých snímok
zz [Select images/Vybrať snímky] → vyberte
→ tlačidlo
snímku → tlačidlo
Výber rozsahu
zz [Multiple/Viaceré] → [Select range/
Vybrať rozsah] → vyberte prvú snímku →
→ vyberte poslednú snímku →
tlačidlo
→ tlačidlo
tlačidlo
Výber všetkých snímok v priečinku
zz [Multiple/Viaceré] → [All images in folder/
Všetky snímky v priečinku] →
vyberte priečinok → [OK]
Výber všetkých snímok na karte
zz [Multiple/Viaceré] → [All images on card/
Všetky snímky na karte] → [OK]
143
Korekcia červených očí
Táto funkcia automaticky opravuje snímky
ovplyvnené efektom červených očí.
Opravenú snímku môžete uložiť ako
samostatný súbor.
1
[Red-eye correction/
Korekcia červených očí]
2
3
4
Vyberte snímku.
Stlačte tlačidlo
Uložte snímku.
144
.
Orezanie
Môžete určiť časť snímky, ktorú chcete uložiť
ako samostatný súbor.
1
Tlačidlo
2
Upravte oblasť orezania.
→[ ]
zz Zmenšenie rámu: posuňte páčku zoomu
smerom k polohe
Zväčšenie rámu: posuňte páčku zoomu
smerom k polohe
zz Premiestnenie rámu: tlačidlá
/
zz Vyrovnanie snímky: volič
→ volič
tlačidlo
→[
zz Zmena pomeru strán: volič
→ tlačidlo
zz Zobrazenie ukážky snímky: volič
[ ] → tlačidlo
145
/ /
→[
]→
]
→
3
Uložte snímku.
zz Volič
146
→ [ ] → [OK]
Zmena veľkosti snímok
Uloženie menšej verzie snímky s menším
počtom pixlov.
1
Tlačidlo
2
Uložte snímku.
147
→[
] → vyberte možnosť
Hodnotenie snímok
Snímky môžete usporiadať tak, že ich ohodnotíte na stupnici od 1 do 5.
1
2
Vyberte snímku.
Tlačidlo
→ [ ] → vyberte možnosť
zz Výber viacerých snímok: tlačidlo
→ vyberte položku
zz [Select range/Vybrať rozsah]: vyberte
→ vyberte
prvú snímku → tlačidlo
→
poslednú snímku → tlačidlo
→ nastavte hodnotenie
tlačidlo
→ [OK]
voličom
zz [All images on card/Všetky snímky na
karte]: nastavte hodnotenie voličom
→ [OK]
148
Zobrazovanie prezentácií
Automatické prehrávanie snímok uložených na pamäťovej karte.
1
[Slide show/Prezentácia] →
[Start/Spustiť]
149
Vyhľadanie snímok zodpovedajúcich
zadaným podmienkam
Ak chcete snímky rýchlo vyhľadať na pamäťovej karte plnej snímok,
môžete filtrovať zobrazenie snímok podľa zadaných podmienok.
1
Tlačidlo
2
Zadajte podmienky.
→[
zz Položka: tlačidlá
]
/
zz Možnosť: tlačidlá /
3
Dokončite nastavenie.
zz Tlačidlo
→ [OK]
zz Zodpovedajúce snímky sa zobrazia
v žltých rámoch.
Zrušenie filtrovaného zobrazenia
zz Tlačidlo
tlačidlo
150
→[
] → tlačidlo
→ [OK]
→
Vyhľadanie snímok pomocou
hlavného voliča
Rýchle vyhľadanie a prechod medzi snímkami podľa zadaných podmienok
pomocou voliča
.
1
Tlačidlo
2
Vyhľadajte snímky.
zz Volič
151
→ [ ] → vyberte možnosť
Kombinovanie videomomentiek
Videomomentky môžete skombinovať do nového videozáznamu (albumu).
1
[Create album/Vytvoriť album]
2
Vyberte videomomentky.
3
Upravte album.
zz Vyberte videozáznam (existujúci album)
→ tlačidlo
→ [OK]
→ tlačidlo
zz Zobrazia sa videomomentky vo
videozázname vybratom v kroku č. 2.
zz Vyberte položku v ponuke úprav v dolnej
časti obrazovky a stlačte tlačidlo .
zz V hornej časti obrazovky vyberte
videomomentky, ktoré chcete upraviť,
a podľa potreby ich upravte.
152
Rearrange video
snapshots/Zmeniť
poradie videomomentiek
Zmena poradia videomomentiek.
Vyberte videomomentku, ktorú chcete
presunúť, a stlačte tlačidlo . Presuňte ju
pomocou tlačidiel / .
Remove video
snapshot/Odstrániť
videomomentku
Vyberte videomomentky, ktoré chcete
odstrániť z nového albumu. Videomomentky
označené ikonou [ ] nie sú zahrnuté
do nového albumu, ale neodstránia sa
z pôvodného albumu.
Play video snapshot/
Prehrať videomomentku
Prehratie vybratej videomomentky.
Finish editing/
Dokončiť úpravy
Ukončenie úprav albumu.
4
Ukončite úpravy.
zz Stlačením tlačidla
do ponuky úprav.
sa vráťte
zz Výberom možnosti [ ] ukončite úpravy.
5
Uložte album.
zz Vyberte možnosť [Save/Uložiť].
zz Ak chcete pridať hudbu na pozadí,
vyberte možnosť [Background music/
Hudba na pozadí].
zz Výberom možnosti [Preview/
Ukážka] zobrazte ukážku albumu,
ktorý ste upravili.
153
Spustenie prehrávania od naposledy
zobrazenej snímky
Môžete určiť, či sa má pri prepnutí na obrazovku prehrávania zobraziť
naposledy zobrazená snímka.
1
[View from last seen/
Zobraziť od naposledy zobrazenej]
Zobrazí sa snímka, ktorá bola na obrazovke
prehrávania zobrazená ako posledná.
Disable/Zakázať Zobrazí sa najnovšia snímka.
Enable/Povoliť
154
Bezdrôtové funkcie
Bezdrôtové odosielanie snímok do rôznych kompatibilných zariadení alebo
ich zdieľanie prostredníctvom webových služieb.
Skôr ako začnete používať bezdrôtové funkcie, prečítajte si časť
„Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie“ (= 278).
155
Dostupné bezdrôtové funkcie
(1) Pripojenie k smartfónom
(3)Tlač z tlačiarní
s pripojením Wi-Fi
(2)Automatické odosielanie
snímok do počítača
(4)Odovzdávanie do webových
služieb
(1)
Pripojenie k smartfónom (= 158, = 165)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky vo fotoaparáte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi použitím špecializovanej aplikácie
Camera Connect v smartfónoch alebo tabletoch.
Pri pripojení Bluetooth®* tiež môžete označovať snímky
geografickými značkami a používať ďalšie funkcie.
Kvôli väčšiemu pohodliu sa v tejto príručke smartfóny, tablety
a iné kompatibilné zariadenia súhrnne označujú ako smartfóny.
* Nízkoenergetická technológia Bluetooth (ďalej len „Bluetooth“)
(2)
Automatické odosielanie snímok do počítača (= 171)
Softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje automaticky odosielať
snímky do počítača pripojeného prostredníctvom siete Wi-Fi.
156
(3)
Tlač z tlačiarne s pripojením Wi-Fi (= 167)
Tlačte snímky prostredníctvom pripojenia Wi-Fi z tlačiarní
kompatibilných s technológiou PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).
(4)Odovzdávanie do webových služieb (= 174)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách
alebo prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY
pre zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena
(bezplatnej).
157
Ukladanie snímok z fotoaparátu
do smartfónu
Snímky vo fotoaparáte možno uložiť do smartfónu podporujúceho funkciu
Bluetooth pripojeného prostredníctvom siete Wi-Fi.
Smartfón pripravte nasledujúcim spôsobom.
zz V smartfóne musí byť nainštalovaná bezplatná špecializovaná aplikácia
Camera Connect.
zz Podrobnosti o tejto aplikácii (podporované smartfóny a obsiahnuté
funkcie) si pozrite na webovej lokalite spoločnosti Canon.
zz Aplikácia Camera Connect sa dá nainštalovať zo služby Google Play
alebo App Store. Do služby Google Play alebo App Store môžete prejsť
aj pomocou kódu QR, ktorý môžete zobraziť na fotoaparáte počas
registrácie smartfónu vo fotoaparáte.
zz Použite najnovšiu verziu operačného systému smartfónu.
zz V smartfóne aktivujte funkciu Bluetooth a pripojenie Wi-Fi.
Spárovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení
pripojenia Bluetooth smartfónu.
1
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie]
2
[Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth]
158
3
[Bluetooth function/Funkcia
Bluetooth] → [Smartphone/Smartfón]
4
Stlačte tlačidlo
5
Zadajte prezývku a stlačte
tlačidlo
.
.
zz Ak chcete používať zobrazenú prezývku,
.
stlačte tlačidlo
6
[OK]
7
[Pairing/Párovanie]
159
8
[Do not display/Nezobrazovať]
9
V smartfóne spustite aplikáciu
Camera Connect.
10
11
Dotknite sa prezývky fotoaparátu,
ktorý chcete spárovať.
Dotknite sa položky [Pair/Spárovať]
(len v systéme iOS).
12
Vo fotoaparáte vyberte možnosť [OK].
13
Stlačte tlačidlo
.
zz Párovanie je dokončené a fotoaparát je
pripojený k smartfónu prostredníctvom
pripojenia Bluetooth.
160
14
V aplikácii Camera Connect sa
dotknite položky [Images on
camera/Snímky vo fotoaparáte].
zz Automaticky sa vytvorí pripojenie Wi-Fi.
zz V systéme iOS vyberte možnosť
[Join/Pripojiť sa], keď sa zobrazí hlásenie
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu.
15
Skontrolujte, či sú zariadenia
pripojené prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
zz V smartfóne sa zobrazia snímky
vo fotoaparáte.
zz Vo fotoaparáte sa zobrazí informácia
[Wi‑Fi on/Wi-Fi zapnuté].
16
Uložte snímky vo fotoaparáte
do smartfónu.
zz Vyberte snímky vo fotoaparáte a uložte
ich do smartfónu.
zz Pripojenie k smartfónom prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi pomocou tlačidla Wi-Fi
Pripojenie Wi-Fi so smartfónmi môžete vytvoriť aj pomocou tlačidla
1
Stlačte tlačidlo
161
.
.
2
Zaregistrujte prezývku.
3
[ ]
4
[Register a device for connection/
Registrovať zariadenie na pripojenie]
5
[Do not display/Nezobrazovať]
6
Pozrite si identifikátor SSID a heslo.
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte prezývku
(= 158).
162
7
Pripojte smartfón k fotoaparátu.
zz V ponuke nastavenia Wi-Fi smartfónu
vyberte identifikátor SSID (názov siete)
zobrazený na displeji fotoaparátu,
aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
zz Do poľa hesla v smartfóne zadajte heslo
zobrazené na fotoaparáte.
8
V smartfóne spustite aplikáciu
Camera Connect.
9
Vyberte fotoaparát, ku ktorému
sa chcete pripojiť.
zz V zozname [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikácii Camera Connect sa dotknite
fotoaparátu, ku ktorému sa chcete pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
10
Vytvorte pripojenie Wi-Fi.
zz [OK] → tlačidlo
zz Vo fotoaparáte sa zobrazí informácia
[ Wi-Fi on/Wi-Fi zapnuté].
zz V smartfóne sa zobrazí hlavná obrazovka
aplikácie Camera Connect.
zz Zariadenia sú teraz pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
163
zz Obmedzenie prezerania snímok
Obmedzenie snímok, ktoré sa môžu odosielať do smartfónu alebo
prehľadávať v smartfóne.
1
Kým ste odpojení od siete Wi-Fi,
stlačte tlačidlo .
2
3
[ ]
4
Vyberte možnosť [Viewable imgs/
Zobraziteľné snímky] a určte,
ktoré snímky možno zobrazovať.
Vyberte možnosť [Edit
device information/Upraviť
informácie o zariadení] a potom
vyberte smartfón.
164
Funkcie používané so smartfónmi
Funkcie opísané nižšie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia k smartfónu.
Spárujte fotoaparát so smartfónom prostredníctvom pripojenia Bluetooth
podľa postupu uvedeného v krokoch č. 1 až 13 v časti „Ukladanie snímok
z fotoaparátu do smartfónu“ (= 158) a pripojte ich prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi podľa postupu uvedeného v krokoch č. 1 až 15.
zz Automatické odosielanie snímok do smartfónu
počas snímania
Snímky sa môžu automaticky odosielať do smartfónu pripojeného
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
1
2
[Wireless communication
settings/Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] → [Wi-Fi settings/
Nastavenia pripojenia Wi-Fi] →
[Send to smartphone after shot/
Po snímaní odoslať do smartfónu]
[Auto send/Automaticky odosielať]
→ [Enable/Povoliť]
zz Vyberte veľkosť v položke [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
3
Začnite snímať.
zz Snímky sa odosielajú do smartfónu.
zz Snímanie na diaľku so živým náhľadom
v smartfóne
Pri sledovaní živého náhľadu v smartfóne pripojenom prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi môžete snímať na diaľku.
1
2
Spustite aplikáciu Camera Connect.
Dotknite sa položky [Remote live
view shooting/Snímanie na diaľku
so živým náhľadom].
165
zz Ovládanie fotoaparátu zo smartfónu
Fotoaparát môžete ovládať pomocou smartfónu spárovaného
prostredníctvom rozhrania Bluetooth ako diaľkového ovládania.
1
Spustite aplikáciu Camera Connect.
2
Dotknite sa položky [Bluetooth
remote controller/Diaľkový ovládač
Bluetooth].
zz Ak ste pripojení prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi, ukončite pripojenie.
zz Označovanie snímok geografickými značkami
počas snímania
Snímky možno označovať geografickými značkami pomocou informácií
GPS (ako sú napríklad zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška) zo
smartfónu spárovaného prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Na obrazovke
prehrávania si môžete pozrieť lokalizačné informácie pridané do snímok.
V smartfóne aktivujte služby určenia polohy.
1
Spustite aplikáciu Camera Connect.
2
[GPS settings/
Nastavenia funkcie GPS]
[GPS via mobile/GPS cez mobilné
zariadenie] → [Enable/Povoliť]
Začnite snímať.
zz Ak ste pripojení prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi, ukončite pripojenie.
3
4
zz Pred snímaním sa uistite, že vo fotoaparáte
sú zobrazené ikony [ ] a [
].
zz Snímky sa odteraz označujú
geografickými značkami.
zz Odteraz sa budú snímky zhotovené pri
spustenej aplikácii Camera Connect
označovať geografickými značkami.
166
Pripojenie k tlačiarňam
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Snímky vo fotoaparáte možno tlačiť na tlačiarni pripojenej k fotoaparátu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
[Register a device for connection/
Registrovať zariadenie na pripojenie]
4
Pozrite si identifikátor SSID a heslo.
[
.
]
167
5
Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
zz V ponuke nastavenia Wi-Fi tlačiarne
vyberte identifikátor SSID (názov siete)
zobrazený na displeji fotoaparátu,
aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
zz Do poľa hesla v tlačiarni zadajte heslo
zobrazené na fotoaparáte.
6
Vyberte tlačiareň.
zz Vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete
pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi,
a stlačte tlačidlo .
zz Keď sa zariadenia pripoja
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi,
zobrazia sa snímky na pamäťovej karte.
7
Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť.
zz Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
zz Vyberte alebo určte zobrazované položky
a spustite tlač.
168
zz Vytvorenie pripojenia prostredníctvom
prístupového bodu
Fotoaparát sa môže pripojiť k prístupovému bodu, ku ktorému je pripojená
tlačiareň, na tlač prostredníctvom prístupového bodu.
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
1
V kroku č. 4 v časti „Pripojenie
k tlačiarňam prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi“ (= 167)
vyberte možnosť [Switch network/
Prepnúť sieť].
2
[Connect with WPS/
Pripojiť pomocou funkcie WPS]
3
[WPS (PBC mode)/WPS
(režim PBC)] → [OK]
4
Stlačte tlačidlo WPS
na prístupovom bode.
169
5
[Auto setting/Automatické
nastavenie] → [OK]
zz Fotoaparát sa pripojí k prístupovému bodu.
6
Prejdite na krok č. 6 v časti
„Pripojenie k tlačiarňam
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi“
(= 167).
170
Automatické odosielanie snímok
do počítača
Snímky vo fotoaparáte sa môžu automaticky odoslať do počítača
pripojeného k prístupovému bodu (nastavenému aj pre pripojenia Wi-Fi
fotoaparátu), keď je fotoaparát v dosahu, napríklad keď fotoaparát po
snímaní prinesiete domov.
Pripojenie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
1
Pripojte počítač k
prístupovému bodu.
zz Do počítača nainštalujte softvér Image
Transfer Utility 2.
2
Spustite softvér Image
Transfer Utility 2.
3
V softvéri Image Transfer Utility 2
prejdite na obrazovku nastavení
párovania.
zz Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení softvéru
Image Transfer Utility 2.
4
[Wireless communication
settings/Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] → [Wi-Fi settings/
Nastavenia pripojenia Wi-Fi]
171
5
[Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky do
počítača] → [Auto send/Automaticky
odosielať] → [Enable/Povoliť]
6
[OK]
7
[Connect with WPS/Pripojiť
pomocou funkcie WPS]
→ [WPS (PBC mode)/WPS
(režim PBC)] → [OK]
8
Stlačte tlačidlo WPS.
9
[Auto setting/Automatické
nastavenie] → [OK]
zz Stlačením tlačidla WPS na prístupovom
bode umožnite pripojenie fotoaparátu.
172
10
Vyberte počítač.
11
V počítači vyberte fotoaparát
na spárovanie.
zz Vyberte počítač na automatický prenos
snímok a stlačte tlačidlo .
zz Na obrazovke párovania v softvéri Image
Transfer Utility 2 sa zobrazia prezývky
fotoaparátov.
zz Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete
pripojiť, a kliknutím na položku [Pairing/
Párovanie] prepojte počítač a fotoaparát.
Nastavenie automatického prenosu snímok
12
Nastavte možnosti odosielania.
13
Vypnite fotoaparát.
zz V kroku č. 5 vyberte pod položkou
[Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky do
počítača] možnosť [Image sending
options/Možnosti odosielania snímok]
a nastavte podmienky prenosu.
Automatické odosielanie snímok
zz Podľa možností odosielania nastavených
v kroku č. 12 sa snímky vo fotoaparáte
automaticky odošlú do počítača, v ktorom
ste prihlásení, keď fotoaparát umiestnite
v rámci dosahu prístupového bodu
a zapnete fotoaparát.
173
Odovzdávanie snímok do webových
služieb
zz Registrácia webových služieb
Pomocou smartfónu alebo počítača pridajte do fotoaparátu webové služby.
zz Ak chcete fotoaparát nastaviť na používanie služby CANON iMAGE
GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať smartfón alebo
počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
zz Podrobnosti o verziách prehľadávačov (napríklad Internet Explorer)
a nastaveniach potrebných na prístup k službe CANON iMAGE GATEWAY
nájdete na webovej lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE
GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny pre službu CANON iMAGE GATEWAY a podrobnosti nastavenia
nájdete v informáciách Pomocníka služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Ak chcete používať iné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY,
musíte v nich mať konto. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových
lokalitách webových služieb, ktoré chcete registrovať.
zz Za pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb a prístupovému
bodu môžu byť účtované samostatné poplatky.
174
„„ Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Prepojte fotoaparát so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním služby
CANON iMAGE GATEWAY do fotoaparátu ako cieľovej webovej služby.
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú v počítači alebo smartfóne
použijete na príjem správy s oznámením potrebnej na dokončenie
nastavení prepojenia.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Prijmite podmienky zmluvy, aby ste
mohli zadať e-mailovú adresu.
[
.
]
zz Prečítajte si zobrazenú zmluvu a vyberte
možnosť [I Agree/Súhlasím].
4
Nadviažte spojenie s prístupovým
bodom.
zz [Connect with WPS/Pripojiť pomocou
funkcie WPS] → [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)] → [OK]
zz Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.
zz Na obrazovke fotoaparátu [IP address
set./Nastavenie adresy IP] vyberte položku
[Auto setting/Automatické nastavenie].
175
5
Zadajte svoju e-mailovú adresu.
6
Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo.
7
Pozrite si správu s oznámením.
zz [OK]
zz Ikona [
8
] sa teraz zmení na ikonu [
].
Prejdite na stránku uvedenú
v správe s oznámením a dokončite
nastavenia prepojenia fotoaparátu.
zz Podľa pokynov dokončite nastavenia na
stránke nastavení prepojenia fotoaparátu.
176
9
Vyberte možnosť [
].
zz CANON iMAGE GATEWAY je teraz
pridaná ako cieľová webová služba.
„„ Registrácia iných webových služieb
Do fotoaparátu môžete pridať okrem služby CANON iMAGE GATEWAY
aj iné webové služby.
1
Prihláste sa do služby CANON
iMAGE GATEWAY a otvorte stránku
s nastaveniami prepojení fotoaparátu.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Podľa pokynov na obrazovke
dokončite nastavenie webových
služieb, ktoré chcete používať.
3
Stlačením tlačidla
možnosť [
].
177
vyberte
zz Odovzdávanie snímok do webových služieb
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte cieľ.
zz Vyberte ikonu webovej služby.
zz Ak webová služba ponúka viac príjemcov
alebo možností zdieľania, na zobrazenej
obrazovke na výber príjemcov vyberte
požadovanú položku.
3
Odošlite snímku.
zz Vyberte možnosti odoslania a odovzdajte
snímku.
zz Ak odovzdávate videá do služby
YouTube, prečítajte si podmienky služby
a vyberte možnosť [I Agree/Súhlasím].
zz Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie
sa vráťte na
[OK]. Stlačením tlačidla
obrazovku prehrávania.
178
Opätovné pripojenie prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi
Po zaregistrovaní nastavení pripojenia je možné opätovné pripojenie
k zariadeniam alebo webovým službám prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Spomedzi minulých pripojení
vyberte cieľ.
zz Ak cieľ nie je zobrazený, pomocou tlačidiel
/ sa prepnite na ďalšie obrazovky.
zz Pripojenie k webovým službám je teraz
dokončené.
3
Pripravte druhé zariadenie.
zz Podľa zobrazených pokynov pripravte
druhé zariadenie.
179
Ukončenie pripojenia Wi-Fi
1
2
Stlačte tlačidlo
.
[Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť]
→ [OK]
180
Vymazanie informácií o zariadeniach
spárovaných prostredníctvom
rozhrania Bluetooth
Vymazanie informácií o pripojených smartfónoch pred spárovaním s iným
smartfónom.
1
[Wireless communication
settings/Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] → [Bluetooth
function/Funkcia Bluetooth]
2
Vyberte položku [Check/clear
connection info/Skontrolovať/
vymazať informácie o pripojení]
a stlačte tlačidlo
.
3
Pripravte smartfón.
zz V systémových nastaveniach rozhrania
Bluetooth vymažte zaregistrované
informácie o fotoaparáte.
181
Zmena alebo odstránenie nastavení
pripojenia
Nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte možno zmeniť alebo
odstrániť. Pred zmenou alebo odstránením nastavení pripojenia ukončite
pripojenie Wi-Fi.
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte požadovanú položku.
zz Na obrazovke zobrazenej vľavo sa
môžete prepnúť na ďalšie obrazovky
pomocou tlačidiel / .
zz Na obrazovke vľavo vyberte položku
s nastaveniami pripojenia, ktorú chcete
odstrániť alebo zmeniť.
3
Vyberte položku [Edit device
information/Upraviť informácie
o zariadení].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
zariadenie s nastaveniami pripojenia,
ktoré chcete zmeniť, a potom zmeňte
prezývku alebo iné informácie.
182
Nastavenia funkcií
Zjednodušenie používania fotoaparátu prispôsobením alebo úpravou
základných funkcií.
zz Tieto nastavenia sa konfigurujú na kartách ponúk a .
Prispôsobte si bežne používané funkcie kvôli väčšiemu pohodliu.
zz Tieto pokyny platia pre fotoaparát v režime
183
.
Výber a vytváranie priečinkov
Môžete vybrať alebo vytvoriť priečinky, do ktorých sa ukladajú snímky.
Nové priečinky možno vytvárať po výbere položky [Create folder/
Vytvoriť priečinok] na obrazovke výberu priečinka.
1
2
[Select folder/Vybrať priečinok]
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Výber priečinkov: jednoducho
vyberte priečinok
zz Vytvorenie priečinkov: [Create folder/
Vytvoriť priečinok] → [OK]
184
Zmena číslovania súborov
Snímky sa automaticky číslujú vo vzostupnom poradí (0001 až 9999)
a ukladajú do priečinkov, z ktorých každý môže obsahovať až 9 999
snímok. Môžete zmeniť spôsob, akým fotoaparát priraďuje čísla súborov.
1
Continuous/
Nepretržite
Auto reset/
Automatické
vynulovanie
Manuálne reset/
Manuálne
vynulovanie
[File numbering/Číslovanie
súborov] → [Numbering/Číslovanie]
alebo [Manual reset/Manuálne
vynulovanie]
Snímky sa číslujú postupne (kým nezhotovíte alebo
neuložíte 9 999. snímku), aj keď vymeníte pamäťovú
kartu alebo zmeníte priečinok.
Ak pamäťovú kartu vymeníte za inú alebo vytvoríte
nový priečinok, číslovanie súborov sa znova nastaví
na 0001.
Vytvorí sa nový priečinok a snímky sa začnú číslovať
od 0001.
185
Konfigurovanie automatického
otáčania zvislých snímok
Môžete zmeniť nastavenie automatického otáčania, ktoré pri zobrazení
vyrovná snímky zhotovené zvislo.
1
On
On
/Zap.
/Zap.
Off/Vyp.
[Auto rotate/Automaticky otočiť]
Automatické otáčanie snímok počas prehrávania
vo fotoaparáte aj v počítači.
Automatické otáčanie snímok počas prehrávania
v počítači.
Snímky sa automaticky neotáčajú.
186
Formátovanie pamäťových kariet
Pred použitím novej pamäťovej karty alebo karty naformátovanej v inom
zariadení by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte.
Formátovanie na nízkej úrovni môže byť užitočné, ak fotoaparát nefunguje
správne, čítanie snímok z pamäťovej karty alebo zapisovanie snímok na
pamäťovú kartu je pomalšie, sériové snímanie je pomalšie alebo sa náhle
zastaví zaznamenávanie videozáznamu.
Pri bežnom formátovaní aj formátovaní na nízkej úrovni sa vymažú všetky
údaje na pamäťovej karte a už ich nemožno obnoviť.
1
[Format card/Formátovať kartu]
zz Formátovanie: [OK]
zz Formátovanie na nízkej úrovni: tlačidlom
vyberte možnosť [ ] → [OK]
187
Konfigurovanie pokynov pre funkcie
Určenie, či sa pri výbere položiek na obrazovke rýchleho ovládania majú
zobraziť pokyny pre funkcie.
1
[Feature guide/Pokyny pre funkcie]
188
Používanie ekologického režimu
Táto funkcia umožňuje šetriť energiu batérií v režimoch snímania.
Keď sa fotoaparát nepoužíva, displej stmavne, aby sa predĺžila výdrž batérií.
1
On/Zap.
Off/Vyp.
[Eco mode/Ekologický režim]
Keď sa fotoaparát nepoužíva približne dve sekundy, displej
stmavne. Približne o desať sekúnd neskôr sa displej vypne.
Približne po troch minútach nečinnosti sa vypne celý
fotoaparát.
Ak chcete aktivovať displej a pripraviť sa na snímanie, kým
je displej vypnutý a objektív naďalej vysunutý, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Nepoužívať ekologický režim.
189
Nastavenie funkcií úspory energie
Prostredníctvom položiek [Auto power off/Automatické vypnutie], [Display off/
Vypnutie displeja] a [Viewfinder off/Vypnutie hľadáčika] možno nastaviť
časovanie automatického vypnutia fotoaparátu, displeja a hľadáčika.
1
2
[Power saving/Úspora energie]
Nakonfigurujte nastavenia.
190
Nastavenie jasu displeja
Jas hľadáčika a displeja možno nastaviť. Jas hľadáčika môžete nastavovať,
keď sa pozeráte cez hľadáčik.
1
2
[Disp. brightness/Jas displeja]
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Tlačidlá / → tlačidlo
191
Úprava dátumu, času a časového pásma
Úprava dátumu a času.
1
[Date/Time/Zone/
Dátum a čas/pásmo]
2
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Podľa krokov č. 2 až 3 v časti
„Nastavenie dátumu, času, časového
pásma a jazyka“ (= 27) upravte
nastavenia.
192
Zmena jazyka
Aktuálny jazyk zobrazenia možno zmeniť.
1
2
[Language /Jazyk]
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Pomocou tlačidiel
→ tlačidlo
193
/
/ / vyberte jazyk
Nastavenie videosystému
Nastavte videosystém televízora používaného na zobrazovanie.
Toto nastavenie určuje kvalitu snímok (snímkovú frekvenciu) dostupnú
pre videozáznamy.
1
NTSC
PAL
[Video system/Videosystém]
Pre oblasti používajúce televízny systém NTSC, ako sú
napríklad Severná Amerika, Japonsko, Južná Kórea
a Mexiko.
Pre oblasti používajúce televízny systém PAL,
ako sú napríklad Európa, Rusko, Čína a Austrália.
194
Nastavenie pípania
Určenie, či fotoaparát prehrá zvuk pri stlačení tlačidla spúšte do polovice
alebo použití samospúšte.
1
[Beep/Pípnutie]
195
Nastavenie hlasitosti
Nastavenie hlasitosti jednotlivých zvukov fotoaparátu.
1
2
[Volume/Hlasitosť]
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Tlačidlo
196
→ tlačidlá /
Nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI
Nastavenie rozlíšenia výstupu používaného pre snímky z fotoaparátu,
keď je pripojený k televízoru alebo externému záznamovému zariadeniu
pomocou kábla HDMI.
1
Auto/
Automaticky
1080p
[HDMI resolution/
Rozlíšenie výstupu HDMI]
Snímky sa automaticky zobrazia v rozlíšení optimálnom
pre pripojený televízor.
Výstup v rozlíšení 1080p. Túto možnosť vyberte,
ak sa chcete vyhnúť problémom so zobrazením alebo
oneskorením pri prepnutí rozlíšenia.
197
Prispôsobenie funkcií tlačidla zoomu
Funkcie tlačidla zoomu možno prispôsobiť.
1
Slow zoom/
Pomalý zoom
Fast zoom/
Rýchly zoom
Set MF dist/
Nastavenie
vzdialenosti MF
[
button function/
Funkcia tlačidla]
Nízka rýchlosť zoomu.
Vysoká rýchlosť zoomu.
Nastavenie polohy ohniska používanej pri manuálnom
zaostrovaní.
198
Výmena funkcií tlačidla výberu bodu
AF a pamäte AE
Funkcie vykonávané tlačidlami
1
a
možno vymeniť.
[Switch
/ button/Prepnúť
tlačidlo] → [Enable/Povoliť]
199
Prispôsobenie zobrazenia informácií
o snímaní
Môžete prispôsobiť podrobnosti a obrazovky s informáciami zobrazované
na fotoaparáte alebo v hľadáčiku pri snímaní. Možno prispôsobiť aj typ
histogramu a zobrazenia mriežky.
1
[Shooting info. disp./Zobrazenie
informácií o snímaní] → [Shooting
info disp settings/Nastavenia
zobrazenia informácií o snímaní]
2
Pomocou tlačidiel /
vyberte obrazovky.
zz Pri obrazovkách, ktoré nechcete
zobrazovať, odstráňte značku [ ]
stlačením tlačidla .
zz Ak chcete upraviť obrazovku,
.
stlačte tlačidlo
3
Upravte obrazovku.
zz Pomocou tlačidiel
medzi položkami.
/
prechádzajte
pridajte značku [ ]
zz Pomocou tlačidla
vedľa položiek, ktoré chcete zobraziť.
zz Výberom možnosti [OK] použite
nastavenia.
200
Nastavenie priority výkonu zobrazenia
pri snímaní
Môžete vybrať možnosť výkonu pri zobrazení obrazovky snímania fotografií.
1
Power saving/
Úspora energie
Smooth/Plynulé
[Disp. performance/
Výkon zobrazenia]
Zobrazenie obrazovky spotrebúva menej energie.
Plynulé zobrazenie aj rýchlo sa pohybujúcich objektov.
201
Nastavenie režimu zobrazenia
Môžete vybrať režim zobrazenia pre obrazovky snímania.
1
Auto/
Automaticky
Manual/
Manuálne
[Display settings/Nastavenia
zobrazenia] → [Display control/
Ovládanie zobrazenia]
Na zobrazenie sa normálne používa displej, ale pri
pohľade cez hľadáčik sa zobrazenie prepne do hľadáčika.
Pomocou nastavenia [Manual display/
Manuálne zobrazenie] môžete zobrazenie obmedziť
na displej alebo hľadáčik.
202
Časovanie zasunutia objektívu
Z bezpečnostných dôvodov sa v režimoch snímania objektív bežne zasúva
približne jednu minútu po stlačení tlačidla
. Ak chcete, aby sa objektív
zasunul hneď po stlačení tlačidla
, nastavte časovanie zasunutia na
hodnotu [0 sec./0 s].
1
[Lens retraction/
Zasunutie objektívu]
203
Nastavenie obráteného zobrazenia
Určenie, či sa má pri snímaní s displejom otočeným dopredu zobraziť
zrkadlový obraz.
1
[Reverse display/
Obrátené zobrazenie]
204
Nastavenie zobrazenia úvodnej obrazovky
Určenie, či sa má pri zapnutí fotoaparátu zobraziť úvodná obrazovka.
1
[Start-up image/Úvodný obrázok]
205
Zobrazenie metrických a nemetrických
jednotiek
Zmena jednotky miery zobrazovanej na ukazovateli mierky
(= 71, = 242), indikátore manuálneho zaostrenia (= 80) a v iných
častiach z metrov a centimetrov na stopy a palce.
1
[Units/Jednotky]
206
Konfigurovanie vlastných funkcií
Konfigurovanie vlastných funkcií na pokročilé prispôsobenie fotoaparátu.
1
[Custom Functions (C.Fn)/
Vlastné funkcie (C.Fn)]
2
Vyberte požadovanú položku.
3
Nakonfigurujte nastavenia.
zz Tlačidlá / → tlačidlo
C.Fn I:Exposure
Safety shift/Vlastná
funkcia I: Expozícia
Bezpečný posun
C.Fn II:Others Dial
direction during Tv/Av/
Vlastná funkcia II:
Iné Smer voliča
v režime Tv/Av
C.Fn II:Others
Custom Controls/
Vlastná funkcia II:
Iné Vlastné ovládacie
prvky
Nastavte na možnosť [1:Enable/1: Povoliť] na
automatické nastavenie času uzávierky a hodnoty
clony v režime
alebo
s cieľom dosiahnuť
úroveň expozície bližšiu štandardnej expozícii, ak by
inak pri vami určenom čase uzávierky alebo hodnote
clony nebola štandardná expozícia k dispozícii.
Smer voliča
na úpravu času uzávierky alebo
hodnoty clony možno zmeniť.
Prispôsobenie funkcií tlačidiel, napríklad
tlačidla spúšte.
207
zz Prispôsobenie tlačidiel
Prispôsobenie funkcií tlačidiel, napríklad tlačidla spúšte.
Nastavenia [ ] (tlačidlo pamäte AE) a [ ] (tlačidlo zamknutia rámu pri
komponovaní) platia pre režimy
, ,
,
, ,
a
.
Nastavenia [
] (stlačenie tlačidla spúšte do polovice) a [ ] (tlačidlo
zaznamenávania videozáznamov) platia pre režimy ,
,
, ,
a
1
[C.Fn II:Others Custom Controls/
Vlastná funkcia II: Iné Vlastné
ovládacie prvky]
2
Vyberte tlačidlo.
3
Vyberte funkciu.
208
.
Vlastné režimy snímania (C1/C2)
Uloženie bežne používaných režimov snímania a nakonfigurovaných
nastavení funkcií na opätovné použitie. Ak neskôr budete chcieť získať
prístup k uloženým nastaveniam, stačí otočný volič režimov otočiť do polohy
alebo
. Týmto spôsobom možno zachovať dokonca aj nastavenia,
ktoré sa po prepnutí na iný režim snímania alebo vypnutí fotoaparátu
zvyčajne vymažú (napríklad nastavenia samospúšte).
Nastavenia, ktoré možno uložiť
zz Režimy snímania ( /
/
/
zz Položky nastavené v režime
)
/
/
/
zz Nastavenia režimu snímania
zz Polohy zoomu
zz Pozície manuálneho zaostrovania (= 80)
1
Prejdite do režimu snímania
s nastaveniami, ktoré chcete uložiť,
a podľa potreby zmeňte nastavenia.
2
[Custom shooting mode (C1, C2)/
Vlastný režim snímania (C1, C2)]
3
[Register settings/Zaregistrovať
nastavenia]
zz Vyberte vlastný režim snímania,
do ktorého chcete uložiť nastavenia.
209
Obnovenie predvolených nastavení
fotoaparátu
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu v režime
1
/
/
/
/
[Reset camera/
Vynulovať fotoaparát]
zz Vymazanie základných nastavení:
[Basic settings/Základné nastavenia] →
[OK]
zz Vymazanie ďalších nastavení:
[Other settings/Ďalšie nastavenia] →
vyberte položku → [OK]
210
.
Nastavenie informácií o autorských
právach na zaznamenanie v snímkach
Do snímok možno zaznamenávať meno autora a podrobnosti o autorských
právach, ktoré zadáte.
1
[Copyright information/Informácie
o autorských právach] → [Enter
author’s name/Zadať meno autora]
alebo [Enter copyright details/Zadať
podrobnosti o autorských právach]
zz Zadajte meno → tlačidlo
211
→ [OK]
Prevzatie návodov/softvéru pomocou
kódu QR
Na displeji fotoaparátu možno zobraziť kód QR umožňujúci prístup
k webovej stránke na prevzatie návodov na používanie a softvéru.
1
[Manual/software URL/
Adresa URL návodov/softvéru]
212
Zobrazenie certifikačných značiek
Niektoré certifikačné značky, ktoré fotoaparát spĺňa, možno zobraziť
na displeji.
1
[Certification Logo Display/
Zobrazenie certifikačných značiek]
213
Uloženie bežne používaných položiek
ponuky snímania (moja ponuka)
Na karte
môžete uložiť až šesť bežne používaných položiek ponuky
snímania. Prispôsobením karty
môžete k týmto položkám rýchlo
pristupovať z jednej obrazovky.
1
[Add My Menu tab/Pridať kartu
Moja ponuka] → [OK]
2
[Configure/Konfigurovať]
3
[Select items to register/
Vybrať položky na zaregistrovanie]
zz Vyberte položku → [OK]
zz Vybraté položky sa pridajú na kartu
Moja ponuka.
214
Zmena usporiadania položiek
zz [Sort registered items/Zoradiť
zaregistrované položky] → vyberte
položku, ktorú chcete premiestniť →
tlačidlami / ju premiestnite →
tlačidlo
zz Premenovanie kariet Moja ponuka
1
[Rename tab/Premenovať kartu]
2
Zmeňte názov karty.
zz Zadajte názov karty → tlačidlo
→ [OK]
zz Odstránenie karty Moja ponuka
1
[Delete tab/Odstrániť kartu]
215
zz Odstránenie všetkých kariet Moja ponuka
1
[Delete all My Menu tabs/
Odstrániť všetky karty Moja ponuka]
zz Odstránenie všetkých pridaných položiek
1
[Delete all items/
Odstrániť všetky položky]
216
zz Prispôsobenie zobrazenia kariet Moja ponuka
Určenie obrazovky, ktorá sa zobrazí pri stlačení tlačidla
snímania.
1
Normal display/
Normálne zobrazenie
Display from My Menu
tab/Zobrazenie od karty
Moja ponuka
Display only My Menu
tab/Zobrazenie len karty
Moja ponuka
v režimoch
[Menu display/Zobrazenie ponuky]
Zobrazí sa posledná ponuka, ktorá bola
zobrazená pri predchádzajúcej operácii.
Najprv sa zobrazia obrazovky kariet
Obmedzenie zobrazenia na obrazovky
kariet .
217
.
Príslušenstvo
Užívanie si fotoaparátu ďalšími spôsobmi vďaka voliteľnému príslušenstvu
značky Canon a inému kompatibilnému príslušenstvu predávanému
samostatne.
„„ Odporúča sa používať originálne príslušenstvo
od spoločnosti Canon.
Tento výrobok je navrhnutý na dosahovanie vynikajúcich výkonov,
pokiaľ sa používa spolu s príslušenstvom od spoločnosti Canon.
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne poškodenie tohto výrobku
ani za nehody, napríklad požiar, spôsobené poruchami príslušenstva od
iných výrobcov ako od spoločnosti Canon (napríklad vytečením alebo
výbuchom súpravy batérií). Na žiadne opravy produktu Canon, ktoré môžu
byť potrebné z dôvodu takejto poruchy, sa nevzťahuje záruka a tieto opravy
budú spoplatnené.
218
Voliteľné príslušenstvo
Nasledujúce príslušenstvo fotoaparátu sa predáva samostatne.
Jeho dostupnosť sa líši podľa oblastí a určité príslušenstvo už nemusí
byť dostupné.
zz Zdroje napájania
Súprava batérií LP-E12
zz Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Nabíjačka batérií LC-E12
zz Nabíjačka súpravy batérií LP-E12
zz Iné
Prepojovací kábel IFC-600PCU
zz Na pripojenie fotoaparátu k počítaču
alebo tlačiarni
Bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1
zz Bezdrôtové diaľkové ovládanie
podporujúce rozhranie Bluetooth
Diaľková spúšť RS-60E3
zz Umožňuje ovládanie tlačidla spúšte na
diaľku (stlačenie tlačidla do polovice
alebo úplne nadol).
219
Slnečná clona LH-DC90
zz Zabraňuje tomu, aby do objektívu
vstupovalo nepriame svetlo mimo
obrazového uhla, ktoré spôsobuje
odlesky alebo duchov a znižuje
kvalitu snímok.
Adaptér filtra FA-DC67A
zz Adaptér požadovaný na nasadenie filtra
s priemerom 67 mm.
Filter objektívu Canon (s priemerom
67 mm)
zz Chráni objektív a umožňuje rôzne efekty
pri snímaní.
zz Tlačiarne
Tlačiarne Canon kompatibilné
so štandardom PictBridge
zz Dokonca aj bez použitia počítača môžete
snímky tlačiť pripojením fotoaparátu
priamo k tlačiarni.
220
Používanie voliteľného príslušenstva
zz Prehrávanie na televíznej obrazovke
Pripojením fotoaparátu k televízoru HDTV pomocou komerčne dostupného
kábla HDMI (s dĺžkou maximálne 2,5 m a s koncovkou do fotoaparátu
typu D) si môžete snímky prezerať na obrazovke televízora. Tiež môžete
snímať a zároveň zobrazovať snímky na väčšej obrazovke televízora.
Podrobné informácie o pripojení alebo o prepínaní vstupov nájdete
v používateľskej príručke k televízoru.
1
Skontrolujte, či je fotoaparát
aj televízor vypnutý.
2
Pripojte fotoaparát k televízoru.
3
Zapnite televízor a prepnite jeho
vstup na pripojený konektor.
4
Prepnite na prehrávanie.
zz Snímky uložené vo fotoaparáte sa
zobrazia na televíznej obrazovke.
(Na displeji fotoaparátu sa nič nezobrazí.)
221
zz Používanie slnečnej clony (predáva
sa samostatne)
Pri zhotovovaní širokouhlých záberov objektov osvetlených zozadu bez
použitia blesku môžete nasadením voliteľnej slnečnej clony LH-DC90
(predáva sa samostatne) zabrániť tomu, aby do objektívu vnikalo svetlo
mimo obrazového uhla.
1
(1)
(2)
Nasaďte slnečnú clonu.
zz Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
zz Zarovnajte značku na slnečnej clone (2)
so značkou na fotoaparáte (1) a potom
slnečnú clonu otáčajte v smere šípky,
kým nezapadne na miesto.
zz Ak chcete slnečnú clonu odobrať,
otáčajte ju v opačnom smere.
(1)
(2)
zz Ak chcete nepoužívanú slnečnú clonu
nasadiť v opačnom smere (ako na
obrázku), zarovnajte značku na slnečnej
clone (2) so značkou na fotoaparáte (1)
a potom slnečnú clonu otáčajte v smere
šípky, kým nezapadne na miesto.
222
zz Používanie filtrov objektívu (predávajú
sa samostatne)
Nasadením filtra objektívu na fotoaparát ochránite objektív a môžete snímať
použitím rôznych efektov. Na nasadenie filtra objektívu budete potrebovať
adaptér filtra FA-DC67A (predáva sa samostatne).
1
Nasaďte adaptér filtra.
zz Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
zz Zarovnajte drážky na fotoaparáte
a adaptéri filtra a otáčajte adaptér
v smere šípky, kým nezapadne
na miesto.
zz Ak chcete adaptér filtra odobrať,
otáčajte ho v opačnom smere.
2
Nasaďte filter.
zz Otáčaním v smere šípky nasaďte filter
na fotoaparát.
zz Filter nenasadzujte na doraz. Neskôr by
sa filter nemusel dať odobrať a mohlo by
dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.
223
zz Snímanie na diaľku
Snímať možno pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania BR-E1
(predáva sa samostatne).
Ďalšie informácie nájdete aj v návode na používanie bezdrôtového
diaľkového ovládania.
1
Spárujte zariadenia.
2
Aspoň tri sekundy podržte stlačené
tlačidlá W a T na bezdrôtovom
diaľkovom ovládaní BR-E1.
zz
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] →
[Bluetooth function/Funkcia Bluetooth]
(dvakrát) → [Remote/Diaľkové ovládanie]
→ [Pairing/Párovanie]
zz Zariadenia sú teraz spárované.
3
Nastavte fotoaparát na snímanie
na diaľku.
zz Fotografie: tlačidlo
→[
]→[
]
zz Videozáznamy: režim
→
[Remote control/Diaľkové ovládanie]
→ [Enable/Povoliť]
4
Začnite snímať.
zz Ak chcete snímať videozáznamy, nastavte
prepínač režimu spúšte/snímania
videozáznamov na diaľkovom ovládaní
a stlačte tlačidlo spúšte.
do polohy
224
zz Používanie diaľkovej spúšte (predáva
sa samostatne)
Pomocou voliteľnej diaľkovej spúšte RS-60E3 (predáva sa samostatne) sa
môžete vyhnúť chveniu fotoaparátu, ku ktorému môže inak dochádzať pri
priamom stláčaní tlačidla spúšte. Toto voliteľné príslušenstvo je užitočné pri
snímaní s dlhým časom uzávierky.
1
Pripojte diaľkovú spúšť.
zz Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
zz Otvorte kryt konektorov a na doraz
zasuňte zástrčku diaľkovej spúšte.
2
Začnite snímať.
zz Ak chcete snímať, zapnite fotoaparát
a stlačte tlačidlo spúšte na diaľkovej spúšti.
zz Používanie externého mikrofónu
Ak chcete zaznamenávať pomocou externého mikrofónu (= 33),
do VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu pripojte bežne
dostupný externý mikrofón s minikonektorom (s priemerom 3,5 mm).
Pamätajte, že po pripojení externého mikrofónu sa na záznam nebude
používať vstavaný mikrofón.
1
Otvorte kryt a pripojte externý
mikrofón.
225
Ukladanie snímok v počítači
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču pomocou prepojovacieho kábla
IFC-600PCU alebo kábla USB (predávajú sa samostatne; koncovka
do fotoaparátu: Micro-B) a do počítača môžete ukladať snímky.
Podrobné informácie o konektoroch počítača nájdete v používateľskej
príručke k počítaču.
1
2
Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
3
4
Zapnite fotoaparát.
Pripojte fotoaparát k počítaču.
Uložte snímky v počítači.
zz Ak chcete otvárať snímky,
použite predinštalovaný alebo bežne
dostupný softvér.
226
Tlač snímok
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge
pomocou kábla USB (predáva sa samostatne; koncovka do fotoaparátu:
Micro-B) môžete tlačiť snímky.
Kvôli názornosti sa v tejto časti používa kompaktná tlačiareň fotografií série
Canon SELPHY CP. Znázornené obrazovky a dostupné funkcie sa líšia
v závislosti od tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete aj v príručke k tlačiarni.
1
2
Vypnite fotoaparát aj tlačiareň.
3
4
Zapnite tlačiareň.
Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Prepnite na prehrávanie a vyberte
snímku.
227
5
Prejdite na obrazovku tlače.
6
[Print/Tlačiť]
zz Tlačidlo
228
→ [Print image/Tlačiť snímku]
Tipy na používanie fotoaparátu
Tipy na jednoduchšie používanie fotoaparátu.
229
Základné funkcie fotoaparátu
Informácie o nastavení fotoaparátu a vykonávaní základných činností
s fotoaparátom.
zz Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
zz Fotoaparát je vysoko presným elektronickým zariadením.
Dávajte pozor, aby nespadol, a nevystavujte ho silným nárazom.
zz Fotoaparát nikdy nepremiestňujte do blízkosti magnetov, motorov
ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia.
Silné elektromagnetické polia môžu spôsobiť poruchu alebo vymazať
obrazové údaje.
zz Ak sa na fotoaparáte alebo displeji zachytia kvapôčky vody alebo
nečistoty, utrite ho pomocou suchej a mäkkej handričky, napríklad
pomocou utierky na okuliare. Nedrhnite ho ani naň nepôsobte silou.
zz Fotoaparát ani displej nikdy nečistite pomocou čistiacich prostriedkov
obsahujúcich organické rozpúšťadlá.
zz Ak potrebujete z objektívu odstrániť prach, použite kefku s ofukovacím
balónikom. Ak je čistenie problematické, obráťte sa na stredisko
zákazníckej podpory.
zz Nepoužívané súpravy batérií odložte do plastového vrecka alebo
iného obalu. Ak súpravu batérií nebudete určitý čas používať,
aspoň raz za rok ju nabite a pred uskladnením používajte fotoaparát,
kým sa úplne nevybije.
zz Príprava
„„ Nabíjanie súpravy batérií
zz Ak chcete chrániť súpravu batérií a zachovať jej optimálny stav,
nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
230
zz Nabíjačku batérií možno používať v oblastiach so striedavým prúdom
a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky iný tvar,
použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte
elektrický transformátor určený na cestovanie, pretože môže poškodiť
súpravu batérií.
zz Nabité súpravy batérií sa postupne vybíjajú, aj keď sa nepoužívajú.
Súpravu batérií nabite v deň používania (alebo tesne predtým).
„„ Vloženie/vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty
zz Ak súpravu batérií vložíte nesprávnym spôsobom, nebudete ju môcť
uzamknúť v správnej polohe. Vždy skontrolujte, či súpravu batérií
vkladáte správnym spôsobom a či sa uzamkla.
zz Pred použitím novej pamäťovej karty alebo karty naformátovanej
v inom zariadení by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte.
zz Na pamäťové karty vybavené prepínačom na ochranu proti zápisu
nemožno zaznamenávať údaje, kým je prepínač v uzamknutej polohe.
Prepínač odomknite jeho posunutím.
„„ Nastavenie dátumu, času, časového pásma a jazyka
zz Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Date/Time/
Zone/Dátum a čas/pásmo], nastavte aktuálny dátum, čas a časové
pásmo. Informácie, ktoré týmto spôsobom zadáte, sa pri snímaní
zaznamenávajú vo vlastnostiach snímky a používajú sa pri správe
snímok podľa dátumu snímania alebo pri tlači snímok s dátumom.
zz Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu), na
obrazovke [Date/Time/Zone/Dátum a čas/pásmo] nastavte položku [ ]
na hodnotu [ ].
zz Ak boli nastavenia dátumu, času alebo časového pásma vymazané,
znova ich správne nastavte.
zz Držanie fotoaparátu
zz Ak ste vyklopili blesk, nezakrývajte ho prstami.
231
zz Hľadáčik
zz Zobrazenie v hľadáčiku a na displeji fotoaparátu nemožno
aktivovať súčasne.
zz Niektoré nastavenia pomeru strán spôsobujú zobrazenie čiernych
pásov na hornom a dolnom alebo ľavom a pravom okraji displeja.
Tieto oblasti sa nezaznamenajú.
zz Nastavenie uhla displeja
zz Keď fotoaparát nepoužívate, displej vždy sklopte smerom k telu
fotoaparátu, aby ste ho chránili.
zz Displej nasilu neotvárajte, aby sa fotoaparát nepoškodil.
zz Konfigurovanie funkcií fotoaparátu
„„ Obrazovka rýchleho ovládania
zz Možnosti môžete vyberať aj otáčaním voliča
.
zz Funkcie rýchleho ovládania môžete konfigurovať aj na obrazovke
s ponukou.
zz Rámy na obrazovke snímania
zz Ak sa nezobrazujú žiadne rámy, ak sa rámy nezobrazujú okolo
požadovaných objektov alebo ak sa rámy zobrazujú na pozadí alebo
podobných plochách, skúste snímať v režime .
232
zz Možnosti obrazovky prehrávania
zz Na obrazovkách s podrobnými informáciami blikajú nad zobrazenými
informáciami preexponované časti snímky.
zz Graf s názvom histogram jasu v hornej časti obrazoviek s podrobnými
informáciami zobrazuje rozdelenie jasu na snímkach. Zvislá os
predstavuje úroveň jasu a vodorovná os znázorňuje, aká časť snímky
zodpovedá jednotlivým úrovniam jasu. Zobrazením tohto histogramu
môžete skontrolovať expozíciu.
Prepínanie histogramov
zz Keď prepnete na možnosť zobrazenia RGB, na obrazovkách
s podrobnými informáciami sa zobrazí histogram RGB s rozdelením
červenej, zelenej a modrej farby na snímkach. Vodorovná os
predstavuje jas červenej (R), zelenej (G) alebo modrej (B) farby
a zvislá os znázorňuje, aká časť snímky zodpovedá príslušnej úrovni
jasu. Zobrazením tohto histogramu môžete skontrolovať farebné
vlastnosti snímky.
233
Snímanie
Informácie o rôznych režimoch snímania fotografií a videozáznamov.
zz Snímanie použitím nastavení určených
fotoaparátom (automatický režim/hybridný
automatický režim)
„„ Fotografie
zz Blikajúca ikona [ ] vás upozorní na väčšiu pravdepodobnosť,
že snímky budú rozmazané chvením fotoaparátu. V takom prípade
namontujte fotoaparát na statív alebo ho inak stabilizujte.
zz Ak sú zábery tmavé aj napriek použitiu blesku, priblížte sa k objektu.
zz Po stlačení tlačidla spúšte do polovice pri slabom osvetlení sa môže
aktivovať výbojka, ktorá pomáha pri zaostrovaní.
zz Zhotovovať snímky je možné aj pred zobrazením obrazovky snímania,
ale v takom prípade môže predchádzajúca snímka ovplyvniť použité
zaostrenie, jas a farby.
„„ Videozáznamy
zz Čierne pásy na hornom a dolnom okraji displeja sa nezaznamenajú.
zz Pri zmene kompozície záberov sa zaostrenie, hodnoty jasu a farby
automaticky upravia.
zz Keď sa zaplní pamäťová karta alebo dĺžka jedného videozáznamu
dosiahne približne 29 minút a 59 sekúnd, zaznamenávanie
sa automaticky zastaví.
zz Hoci sa fotoaparát môže pri dlhšom opakovanom zaznamenávaní
videozáznamov zahriať, neznamená to problém.
zz Počas zaznamenávania videozáznamov nezakrývajte prstami
mikrofón. Ak mikrofón zakryjete, nemusí sa zaznamenať zvuk alebo
zaznamenaný zvuk môže byť tlmený.
234
zz Vstavaný mikrofón zaznamenáva zvuk stereofónne.
zz Počas záznamu videozáznamov sa nedotýkajte iných ovládacích
prvkov fotoaparátu než tlačidla zaznamenávania videozáznamov,
pretože sa zaznamenajú zvuky vydávané fotoaparátom.
zz Po spustení zaznamenávania videozáznamu sa oblasť zobrazenia
obrazu zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohlo korigovať výrazné
chvenie fotoaparátu. Ak chcete zaznamenávať objekty s rovnakou
veľkosťou, aká sa zobrazí pred záznamom, upravte nastavenie
stabilizácie obrazu.
zz Počas záznamu videozáznamov sa môžu zaznamenať aj prevádzkové
zvuky objektívu spôsobené automatickým zaostrovaním. Ak zvuk
nechcete zaznamenávať, vyberte položky
[Sound recording/
Záznam zvuku] → [Disable/Zakázať].
zz Jednotlivé videozáznamy väčšie než 4 GB sa môžu rozdeliť na viacero
menších súborov. Automatické prehrávanie rozdelených nadväzujúcich
súborov videozáznamu nie je podporované. Každý videozáznam
prehrajte samostatne.
„„ Ikony motívov
zz V režimoch
/
sa zobrazí ikona, ktorá označuje motívy snímania
určené fotoaparátom, a automaticky sa vyberú príslušné nastavenia
na dosiahnutie optimálneho zaostrenia, jasu a farby objektu.
zz Ak ikona motívu nezodpovedá skutočným podmienkam snímania
alebo ak nemožno snímať s očakávaným efektom, farbou alebo jasom,
skúste snímať v režime .
235
„„ Ikony stabilizácie obrazu
zz Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre dané
podmienky pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu) a zobrazia sa
nasledujúce ikony.
Stabilizácia obrazu pre fotografie (normálna)
Stabilizácia obrazu pre fotografie pri posúvaní obrazu
(posúvanie)*
Stabilizácia obrazu pri hranatom chvení fotoaparátu a chvení
s posunom pri makrosnímkach (hybridná stabilizácia obrazu).
V prípade videozáznamov sa zobrazí ikona [
] a použije sa
aj stabilizácia obrazu [ ].
Stabilizácia obrazu pre videozáznamy, ktorá redukuje silné
chvenie fotoaparátu, napríklad pri zázname počas chôdze
(dynamická)
Stabilizácia obrazu pri pomalom chvení fotoaparátu, napríklad
pri zázname videozáznamov s priblížením teleobjektívom
(zosilnená)
Bez stabilizácie obrazu, pretože fotoaparát je pripevnený
k statívu alebo stabilizovaný iným spôsobom. Počas
zaznamenávania videozáznamov sa však zobrazí ikona [ ]
a používa sa stabilizácia obrazu proti vplyvom vetra a iných
zdrojov vibrácií (stabilizácia obrazu pomocou statívu).
*Zobrazuje sa pri posúvaní obrazu, keď fotoaparát sleduje pohybujúce
sa objekty. Pri sledovaní objektov pohybujúcich sa horizontálne
pôsobí funkcia stabilizácie obrazu iba proti vertikálnemu chveniu
fotoaparátu a horizontálna stabilizácia sa vypne. Podobne aj pri
sledovaní objektov pohybujúcich sa vertikálne pôsobí funkcia
stabilizácie obrazu iba proti horizontálnemu chveniu fotoaparátu.
„„ Snímanie v hybridnom automatickom režime
zz Aby boli krátke videozáznamy pôsobivejšie, namierte fotoaparát na
objekt približne štyri sekundy pred zhotovením fotografie.
, pretože sa
zz V tomto režime je výdrž batérií menšia než v režime
pri každom zábere zaznamenávajú krátke videozáznamy.
zz Krátky videozáznam sa nemusí zaznamenať v prípade, že fotografiu
alebo
zhotovíte ihneď po zapnutí fotoaparátu, vyberiete režim
budete fotoaparát ovládať iným spôsobom.
236
zz Všetky zvuky a vibrácie spôsobené ovládaním fotoaparátu alebo
objektívu budú zaznamenané v krátkych videozáznamoch.
] pri formáte NTSC a [
zz Kvalita krátkych videozáznamov je [
pri formáte PAL. Líši sa to v závislosti od nastavenia videosystému.
]
zz Zvuky sa neprehrajú pri stlačení tlačidla spúšte do polovice ani pri
spustení samospúšte.
zz V nasledujúcich prípadoch sa krátke videozáznamy ukladajú ako
samostatné súbory videozáznamov, aj keď ste ich v režime
zaznamenali v rovnaký deň.
-- Súbor krátkeho videozáznamu dosiahne veľkosť približne 4 GB
alebo celkový čas záznamu trvá približne 29 minút a 59 sekúnd.
-- Krátky videozáznam je chránený.
-- Zmenili sa nastavenia letného času, videosystému, časového pásma
alebo informácií o autorských právach.
zz Zaznamenané zvuky uzávierky nie je možné upraviť ani vymazať.
zz Snímanie panorám (režim panorámy)
zz Pri niektorých motívoch sa očakávané snímky nemusia uložiť a snímky
nemusia spĺňať očakávania.
zz Ak fotoaparátom pohybujete príliš pomaly alebo rýchlo, snímanie sa môže
zastaviť. Panoráma vytvorená po daný bod sa však napriek tomu uloží.
zz Snímky vytvorené zo záberov zhotovených v režime
sú veľké.
Ak chcete panoramatické snímky vytlačiť po vložení pamäťovej karty
do tlačiarne Canon, snímky zmenšite pomocou počítača alebo iného
zariadenia.
Ak panorámy nie sú kompatibilné s určitým softvérom alebo webovými
službami, v počítači skúste zmeniť ich veľkosť.
zz Nasledujúce objekty alebo motívy sa nemusia spojiť.
-- Pohybujúce sa objekty
-- Blízke objekty
-- Motívy s výrazne sa meniacim kontrastom
-- Motívy s dlhými pásmi rovnakej farby alebo vzoru, napríklad more
alebo obloha
237
zz Snímanie pohybujúcich sa objektov
(režim Šport)
zz Snímky sa môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom na podmienky pri
snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO.
zz Po ukončení sériového snímania budete môcť ďalšiu snímku zhotoviť
až po určitom čase.
zz V závislosti od podmienok pri snímaní, nastavení fotoaparátu a polohy
zoomu sa snímanie môže spomaliť.
zz V automatickom režime
nie je dostupné sériové snímanie.
zz Snímanie špeciálnych motívov
(režim špeciálnych motívov)
Autoportrét
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa okrem ľudskej pokožky môžu
zmeniť aj iné oblasti.
zz Nastavenia [Smooth skin effect/Efekt hladkej pokožky] nastavené
v režime [ ] sa v režime [ ] nepoužijú.
zz Ak v režime blesku [ ] vyklopíte blesk, položka [Background blur/
Rozmazanie pozadia] sa nastaví na možnosť [Off/Vyp.] a nemožno
ju zmeniť.
Hladká pokožka
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa okrem ľudskej pokožky môžu
zmeniť aj iné oblasti.
zz Nastavenia vykonané v režime [ ] sa v režime [
] nepoužijú.
Jedlo
zz Tieto odtiene farieb nemusia vyzerať vhodne, ak sa použijú na ľudí.
zz Pri fotografovaní s bleskom sa položka [Color tone/Farebný odtieň]
zmení na štandardné nastavenie.
238
Nočné motívy snímané z ruky
zz Skombinovaním záberov zhotovených v sérii do jednej snímky sa zníži
šum na snímke.
zz Pri sériovom snímaní držte fotoaparát pevne.
zz Keďže fotoaparát spracúva a kombinuje snímky, ďalšiu snímku budete
môcť zhotoviť až po určitom čase.
zz Snímky sa môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom na podmienky pri
snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO.
zz Nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky
pri snímaní môžu zabrániť dosiahnutiu požadovaných výsledkov.
zz Pri používaní blesku sa pokúste držať fotoaparát v stabilnej polohe,
pretože čas uzávierky môže byť dlhší.
Ohňostroj
zz Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste
zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných
opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
zz Hoci sa pri stlačení tlačidla spúšte do polovice nezobrazia žiadne rámy,
napriek tomu sa určí optimálne zaostrenie.
zz Zaznamenávanie rôznych videozáznamov
(režim videozáznamov)
zz V režime
sa na hornom a dolnom okraji displeja zobrazujú čierne
pásy. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
zz V režime
sa oblasť zobrazenia obrazu zúži a objekty sa zväčšia.
zz Počas záznamu možno upraviť expozíciu stlačením tlačidla
a následným stláčaním tlačidiel / .
zz Ak chcete prepínať medzi záznamom s automatickým zaostrovaním
a pevným zaostrením, pred záznamom alebo počas neho stlačte
tlačidlo . (Automatické zaostrovanie indikuje zelená značka [○]
v ľavom hornom rohu ikony [
].)
Táto ikona sa nezobrazí, keď je položka
[Movie Servo AF/Pomocné
automatické zaostrovanie pri videozáznamoch] nastavená na hodnotu
[Disable/Zakázať].
239
„„ Záznam videozáznamov s presnými časmi uzávierky
a hodnotami clony (manuálna expozícia videozáznamu)
zz Pri zázname pod žiarivkovým alebo diódovým osvetlením môžu
niektoré časy uzávierky spôsobiť blikanie na displeji. Toto blikanie
sa môže zaznamenať.
zz Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, stlačením tlačidla spúšte do
polovice môžete porovnať nastavenú hodnotu (označenú pohybujúcim
sa indikátorom úrovne expozície) so štandardnou úrovňou expozície.
Ak je rozdiel oproti štandardnej expozícii väčší ako 3 stupne, indikátor
úrovne expozície sa zobrazí ako [ ] alebo [ ].
zz V režime [AUTO] môžete citlivosť ISO skontrolovať stlačením tlačidla
spúšte do polovice. Ak pri nastavenom čase uzávierky a hodnote
clony nemožno dosiahnuť štandardnú expozíciu, indikátor úrovne
expozície sa posunie, čo signalizuje rozdiel oproti štandardnej
expozícii. Ak je rozdiel oproti štandardnej expozícii väčší ako 3 stupne,
indikátor úrovne expozície sa zobrazí ako [ ] alebo [ ].
zz Snímanie v režime naprogramovanej
automatickej expozície (režim P)
zz
: naprogramovaná automatická expozícia, AE: automatická expozícia
zz Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nemožno dosiahnuť
štandardnú expozíciu, čas uzávierky a hodnota clony blikajú na bielo.
V takom prípade skúste upraviť citlivosť ISO alebo aktivovať blesk
(ak sú objekty tmavé), čo môže umožniť štandardnú expozíciu.
zz V režime možno zaznamenávať aj videozáznamy, a to stlačením
tlačidla zaznamenávania videozáznamov. Pri zázname videozáznamov
sa však niektoré položky na obrazovke rýchleho ovládania
a obrazovkách s ponukami môžu automaticky upraviť.
zz Po stlačení tlačidla spúšte do polovice môžete upraviť
kombináciu času uzávierky a hodnoty clony otáčaním voliča
(prepínanie programov).
240
zz Snímanie s presnými časmi uzávierky (režim Tv)
zz
: časová hodnota
zz Pri snímaní s dlhým časom uzávierky a s fotoaparátom pripevneným
k statívu sa odporúča vypnúť stabilizáciu obrazu.
zz Pri použití časov uzávierky 1,3 sekundy alebo dlhších sa citlivosť ISO
nastaví na hodnotu [100] a nemožno ju zmeniť.
zz Ak pri stlačení tlačidla spúšte do polovice bliká hodnota clony, znamená
to, že sa nedosiahla štandardná expozícia. Upravujte čas uzávierky,
kým sa hodnota clony nezobrazí na bielo.
zz Snímanie s presnými hodnotami clony (režim Av)
zz
: hodnota clony (veľkosť otvoru vytvoreného membránou v objektíve)
zz Ak pri stlačení tlačidla spúšte do polovice bliká čas uzávierky, znamená
to, že sa nedosiahla štandardná expozícia. Upravujte hodnotu clony,
kým sa čas uzávierky nezobrazí na bielo.
zz Snímanie s presnými časmi uzávierky
a hodnotami clony (režim M)
zz
: Manual/Manuálne
zz Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, stlačením tlačidla spúšte do
polovice môžete porovnať nastavenú hodnotu (označenú pohybujúcim
sa indikátorom úrovne expozície) so štandardnou úrovňou expozície.
Ak je rozdiel oproti štandardnej expozícii väčší ako 3 stupne, indikátor
úrovne expozície sa zobrazí ako [ ] alebo [ ].
zz Po nastavení času uzávierky a hodnoty clony sa môže indikátor úrovne
expozície zmeniť v prípade, že upravíte polohu zoomu alebo zmeníte
kompozíciu záberu.
zz Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, v závislosti od nastavenej
rýchlosti uzávierky a hodnoty clony sa môže zmeniť jas obrazovky.
Po vyklopení blesku a nastavení režimu [ ] však jas displeja
ostane rovnaký.
241
zz Keď je citlivosť ISO nastavená na možnosť [AUTO], expozícia nemusí byť
podľa očakávaní, pretože sa citlivosť ISO upraví, aby zaručila štandardnú
expozíciu relatívne k určenému času uzávierky a hodnote clony.
zz Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia môže mať vplyv na jas
snímky. Ak chcete, aby v režime
bola automatická optimalizácia
osvetlenia vypnutá, na obrazovke nastavenia automatickej
optimalizácie osvetlenia aktivujte pri položke [Disable during man expo/
Zakázať počas manuálnej expozície] značku [ ].
zz Výpočet štandardnej expozície je založený na zadanom spôsobe merania.
zz Ak chcete upraviť expozíciu, keď je citlivosť ISO nastavená na
hodnotu [AUTO], vyberte úroveň stlačením tlačidla
na indikátore
úrovne expozície.
zz Pri použití časov uzávierky 1,3 sekundy alebo dlhších sa citlivosť ISO
nastaví na hodnotu [100] a nemožno ju zmeniť.
zz Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)
zz Pri použití páčky zoomu alebo tlačidla zoomu sa na ukazovateli mierky
zobrazí aktuálna poloha. Farba ukazovateľa mierky udáva rozsah zoomu.
-- Biely rozsah: rozsah optického zoomu, pri ktorom obraz nebude zrnitý.
-- Žltý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom obraz nebude
viditeľne zrnitý (ZoomPlus).
-- Modrý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom bude obraz zrnitý.
zz Pri niektorých nastaveniach počtu pixlov sa modrý rozsah nezobrazí a
pri jednom použití zoomu môžete obraz priblížiť na maximálnu úroveň.
zz Ak chcete digitálny zoom vypnúť, vyberte položky
Digitálny zoom] → [Off/Vyp.].
[Digital zoom/
zz Zapamätanie jasu a expozície snímky (pamäť AE)
zz AE: automatická expozícia
242
zz Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov po
manuálnom priblížení (rám pri komponovaní –
vyhľadávanie)
zz Kým je obraz na displeji fotoaparátu vzdialený, nezobrazujú sa niektoré
informácie o snímaní.
zz Biely rám (ktorý približne znázorňuje oblasť, ktorá bola zobrazená pred
pri zázname
stlačením tlačidla ) sa nezobrazí, ak stlačíte tlačidlo
videozáznamov. Pamätajte aj na to, že približovanie a príslušné
prevádzkové zvuky fotoaparátu sa zaznamenajú.
zz Ak chcete snímať s úrovňou priblíženia znázornenou v bielom ráme,
stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
zz Úroveň priblíženia, ktorú fotoaparát obnoví po uvoľnení tlačidla ,
môžete upraviť posúvaním páčky zoomu pri súčasnom podržaní
tlačidla , čím zmeníte veľkosť bieleho rámu.
zz Ak v režime samospúšte stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol,
nebudete môcť úroveň priblíženia zmeniť pomocou tlačidla .
zz Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb
objektu (automatické priblíženie)
zz V režime [ Auto: on/Automatický režim: zapnutý] sa niektoré
informácie o snímaní nezobrazujú a niektoré nastavenia snímania
nemožno nakonfigurovať.
zz Tvár sa nemusí zobrazovať s konštantnou veľkosťou vzhľadom na
displej pri niektorých úrovniach priblíženia alebo v prípade, ak je hlava
osoby naklonená alebo nie je otočená priamo na fotoaparát.
zz Keďže fotoaparát vykonáva priblíženie/oddialenie s cieľom zachovať
objekty na displeji, v závislosti od pohybu objektu a podmienok
pri snímaní nemusí byť možné zachovať konštantnú veľkosť tváre
na displeji.
zz Keď sa detegovaný objekt pohne smerom k okraju displeja,
fotoaparát vykoná oddialenie s cieľom zachovať objekt na displeji.
zz Keď nie je detegovaná žiadna tvár, fotoaparát vykoná priblíženie na
určitú úroveň a ukončí režim približovania, kým nedôjde k detekcii tváre.
243
zz Počas záznamu videozáznamov sa zaznamenávajú približovanie
a príslušné prevádzkové zvuky fotoaparátu.
zz Automatický zoom (priblíženie) na zachovanie viacerých objektov na
displeji nebude počas snímania videozáznamov aktívny, a to ani vtedy,
ak sa detegujú tváre.
zz Počas sériového snímania nebude funkcia automatického
priblíženia aktívna.
zz Ak v režime samospúšte stlačíte tlačidlo spúšte úplne nadol,
nebudete môcť následne meniť faktor priblíženia.
„„ Úprava veľkosti zobrazenia konštantnej veľkosti tváre
zz Po výbere možnosti [Face/Tvár], [Upper body/Vrchná časť tela] alebo
[Whole body/Celé telo] môžete obraz približovať alebo odďaľovať
pomocou páčky zoomu alebo tlačidla zoomu. Do niekoľkých sekúnd po
uvoľnení páčky alebo tlačidla sa však obnoví pôvodná úroveň priblíženia.
zz Počas záznamu videozáznamov môžete zadanú veľkosť tváre vymazať
stlačením tlačidla .
zz Zabránenie strate objektov po priblížení
(rám pri komponovaní – zamknutie)
zz Ak sa po stlačení tlačidla
rozpozná objekt, keď je v strede displeja
zobrazená ikona [ ], zobrazí sa rám [ ].
zz Po opätovnom skomponovaní záberu sa môže zobraziť sivá ikona [ ],
ak sa zníži efektivita stabilizácie obrazu a objekt nemožno udržať
v strede záberu. V takom prípade zopakujte priblíženie, stlačte tlačidlo
a zopakujte postup výberu objektu, ktorý má byť v strede.
zz Keď sa spustí záznam videozáznamu, stabilizácia obrazu môže zmeniť
kompozíciu záberov.
zz Niektoré objekty a podmienky pri snímaní môžu zabrániť dosiahnutiu
očakávaných výsledkov.
sa nezobrazí žiadna ikona stabilizácie obrazu.
zz Pri stlačení tlačidla
zz Ak chcete postupne doladiť veľkosť objektov, pri zobrazenom ráme [ ]
posúvajte páčku zoomu.
nemá žiadny účinok, keď je položka
[Drive mode/Režim
zz Tlačidlo
riadenia] nastavená na hodnotu [High speed continuous/Rýchle sériové
snímanie] alebo [Low speed continuous/Pomalé sériové snímanie],
alebo je fotoaparát pripojený k sieti Wi-Fi.
244
zz Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)
zz Ak sa použije blesk, môže dôjsť k vinetácii.
zz V oblasti žltého pásu pod ukazovateľom mierky sa ikona [ ] zmení
na sivú a fotoaparát nezaostrí.
zz Ak chcete zabrániť chveniu fotoaparátu, skúste fotoaparát pripevniť
k statívu a vybrať položky
[Drive mode/Režim riadenia] → [ ].
zz Snímanie v režime manuálneho zaostrovania
zz Ak chcete zaostrovať presnejšie, skúste fotoaparát stabilizovať
pripevnením k statívu.
.
zz Polohu ohniska môžete upraviť aj voličom
zz Môžete zapnúť manuálne zaostrovanie s priblíženým zobrazením
(bodové priblíženie MF).
zz Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, fotoaparát jemne doladí
ohniskovú polohu (bezpečné MF).
„„ Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia (obrysy MF)
zz Zobrazené farby obrysov manuálneho zaostrovania sa na snímkach
nezaznamenajú.
zz Zmena kvality snímok
zz Možnosti [ ] a [ ] označujú odlišné úrovne kvality snímok v závislosti
od stupňa kompresie. Pri rovnakej veľkosti (počte pixlov) poskytuje
možnosť [ ] vyššiu kvalitu snímok. Hoci majú snímky [ ] trochu nižšiu
kvalitu snímok, na pamäťovú kartu sa ich zmestí viac.
„„ Záznam vo formáte RAW
zz Snímanie RAW je k dispozícii v režimoch /
/
/ / /
.
] sa vytvárajú snímky RAW s maximálnou
zz Pri nastavení [
kvalitou. Pri nastavení [
] sa vytvárajú snímky RAW s menšou
veľkosťou súborov.
zz Údaje snímok RAW nemožno v pôvodnom stave zobrazovať v počítači
ani tlačiť. Snímky musíte najprv pomocou aplikácie Digital Photo
Professional od spoločnosti Canon skonvertovať na bežné súbory
JPEG alebo TIFF.
245
zz Snímky JPEG majú príponu .JPG a snímky RAW príponu .CR3.
Názvy súborov so snímkami JPEG a RAW zaznamenanými spoločne
obsahujú rovnaké číslo snímky.
zz Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj v položke
[Image quality/
Kvalita snímok]. Ak chcete snímky zaznamenávať súčasne vo
formátoch JPEG a RAW, v položke [RAW] vyberte možnosť [
]
alebo [
].
zz Keď je na obrazovke
[Image quality/Kvalita snímok] nastavená
položka [RAW] na hodnotu [−], zaznamenávajú sa iba snímky JPEG,
a keď je položka [JPEG] nastavená na hodnotu [−], zaznamenávajú
sa iba snímky RAW.
zz Zmena režimu blesku
zz Ak sa použije blesk, môže dôjsť k vinetácii.
zz V režime [ ] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte,
aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní statívu alebo iných
opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
zz V režime [ ] platí, že aj keď sa použije blesk, treba zabezpečiť,
aby sa hlavný objekt nehýbal, kým sa neprehrá zvuk uzávierky.
zz Zapamätanie jasu a expozície pri fotografovaní
s bleskom (pamäť FE)
zz FE: expozícia blesku
zz Ak štandardná expozícia nie je možná, ikona [ ] bliká, a to aj pri
stlačení tlačidla
na použitie blesku. Pamäť FE zapnite stlačením
tlačidla , keď sú objekty v dosahu blesku.
zz Konfigurovanie nastavení blesku
zz Obrazovku [Flash settings/Nastavenia blesku] môžete zobraziť aj
stlačením tlačidla a okamžitým stlačením tlačidla
.
246
„„ Zmena časovania blesku
zz Pri čase uzávierky 1/100 alebo kratšom sa vždy použije nastavenie
[1st curtain/Prvá lamela], a to aj vtedy, ak vyberiete možnosť
[2nd curtain/Druhá lamela].
„„ Konfigurovanie bezpečnej FE
zz Zábery možno zhotovovať použitím nastavení odlišných od hodnôt
zobrazených pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.
zz Sériové snímanie
zz Počas sériového snímania v režime
sa hodnota zaostrenia
zapamätá podľa pozície určenej pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.
zz V závislosti od podmienok pri snímaní a nastavení fotoaparátu
môže fotoaparát dočasne prestať snímať alebo sa môže sériové
snímanie spomaliť.
zz Snímanie sa môže spomaliť aj v súvislosti s narastajúcim počtom záberov.
zz V závislosti od podmienok pri snímaní, typu pamäťovej karty a počtu
záberov zhotovených sériovo sa môže vyskytnúť oneskorenie,
skôr než budete môcť zhotoviť ďalšiu snímku.
zz Snímanie sa môže spomaliť v prípade, ak sa používa blesk.
zz Zobrazenie na displeji pri sériovom snímaní sa líši od skutočne
zaznamenaných snímok a môže vyzerať nezaostrené.
zz Pri niektorých podmienkach pri snímaní alebo nastaveniach fotoaparátu
môže byť k dispozícii menej záberov sériového snímania.
zz Používanie samospúšte
zz Aj keď je nastavená, samospúšť nemá žiadny účinok, ak záznam
spustíte stlačením tlačidla zaznamenávania videozáznamov.
zz Keď sa použije blesk alebo keď nastavíte zhotovenie veľkého
počtu záberov, prestávka medzi jednotlivými zábermi bude väčšia.
Po zaplnení pamäťovej karty sa snímanie automaticky zastaví.
247
zz Pridanie označenia dátumom
zz Snímky zhotovené bez označenia dátumom možno vytlačiť
s označením dátumom nasledujúcimi spôsobmi.
Ak však označenie dátumom pridáte na snímky, ktoré ho už obsahujú,
označenie dátumom sa môže vytlačiť dvakrát.
-- Tlač použitím funkcií tlačiarne
-- Tlač použitím nastavení tlače DPOF fotoaparátu
zz Úprava jasu snímky (korekcia expozície)
„„ Séria automatickej expozície (snímanie AEB)
zz Ak chcete zrušiť nastavenie AEB, podľa postupu na konfigurovanie
nastavte počet AEB na hodnotu 0.
zz Snímanie AEB je k dispozícii len v režimoch
použitia blesku.
/
/
/
/
/
bez
zz Ak sa už používa korekcia expozície, hodnota zadaná pre túto funkciu
sa považuje za štandardnú úroveň expozície pre snímanie AEB.
zz Zmena citlivosti ISO
zz Hoci výber nižšej citlivosti ISO môže obmedziť zrnitosť snímok,
v niektorých podmienkach pri snímaní môže predstavovať väčšie riziko
rozmazania objektov a chvenia fotoaparátu.
zz Výberom vyššej citlivosti ISO skrátite čas uzávierky, čím sa môže
obmedziť chvenie objektov a fotoaparátu a umožniť dostatočné
osvetlenie vzdialenejších objektov bleskom. Snímky sa však môžu
javiť zrnité.
248
zz Automatická korekcia jasu a kontrastu
(automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
zz Za určitých podmienok snímania môže táto funkcia zvýšiť šum na snímke.
zz Ak je účinok automatickej optimalizácie úrovne osvetlenia príliš silný
a snímky sú príliš svetlé, nastavte ju na možnosť [ ] alebo [ ].
zz Pri inom nastavení ako [ ] alebo ak pre korekciu expozície alebo
korekciu expozície blesku použijete tmavšie nastavenie, snímky môžu byť
stále svetlé alebo môže byť účinok korekcie expozície slabý. V prípade
snímok s vami určeným jasom nastavte túto funkciu na možnosť [ ].
zz Ak je toto nastavenie nastavené na možnosť [
byť menej záberov sériového snímania.
], k dispozícii môže
zz Zachytávanie prirodzených farieb
(vyváženie bielej farby)
zz Nastavená úroveň korekcie sa zachová aj vtedy, ak zmeníte možnosť
vyváženia bielej farby.
zz Na obrazovke rozšírených nastavení korekcie znamená B modrú,
A jantárovú, M purpurovú a G zelenú farbu.
zz Jedna úroveň korekcie modrej alebo jantárovej farby sa rovná približne
5 miredom na filtri na konverziu farebnej teploty. (Mired: jednotka farebnej
teploty, ktorá vyjadruje hustotu filtra na konverziu farebnej teploty.)
„„ Vlastné vyváženie bielej farby
zz Zaznamenanie bieleho objektu, ktorý je príliš svetlý alebo príliš tmavý,
môže zabrániť správnemu nastaveniu vyváženia bielej farby.
zz Ak chcete vybrať inú snímku, vyberte možnosť [Cancel/Zrušiť].
Ak chcete danú snímku použiť na načítanie údajov o bielej farbe,
vyberte možnosť [OK], ale nemusí vzniknúť vhodné vyváženie
bielej farby.
zz Namiesto bieleho objektu môže etalón šede alebo 18 % sivá odrazová
plocha (bežne dostupná) vyprodukovať presnejšie vyváženie bielej farby.
zz Keď zaznamenávate biely objekt, aktuálne vyváženie bielej farby
a súvisiace nastavenia sa neberú do úvahy.
249
zz Snímanie použitím pomocného automatického
zaostrovania
zz Počas zaostrovania nemusí fotoaparát dokázať snímať, ani keď stlačíte
tlačidlo spúšte úplne nadol. Keď sledujete objekt, tlačidlo spúšte
držte stlačené.
zz Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa v režime pomocného
automatického zaostrovania expozícia nezapamätá, ale určí sa
v okamihu snímania.
zz Sériové snímanie s automatickým zaostrovaním je možné pri nastavení
pomocného automatického zaostrovania. V tomto prípade je sériové
snímanie pomalšie.
zz V závislosti od vzdialenosti a rýchlosti objektu nemusí fotoaparát
zaostriť správne.
zz Výber spôsobu AF
zz Ak sú objekty príliš tmavé alebo nemajú dostatočný kontrast, prípadne
v príliš jasnom prostredí môže zaostrovanie trvať dlhšie alebo byť
nesprávne.
+Sledovanie
zz Keď fotoaparát namierite na objekt, okolo tváre hlavného objektu
určeného fotoaparátom sa zobrazí biely rám.
zz Ak sa nerozpoznajú žiadne tváre, keď fotoaparát namierite na ľudí,
po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zobrazia zelené rámy okolo
iných zaostrených oblastí.
zz Tváre sa nemusia rozpoznať pri nasledujúcich objektoch:
-- vzdialené alebo príliš blízke objekty,
-- tmavé alebo svetlé objekty,
-- tváre z profilu, naklonené alebo čiastočne skryté.
zz Fotoaparát môže omylom považovať za ľudské tváre aj iné objekty.
sa zobrazí hlásenie [Face select: On/Výber tváre:
zz Pri stlačením tlačidla
zap.] a okolo tváre rozpoznanej ako hlavný objekt sa zobrazí rám tváre [ ].
Ak chcete rám tváre [ ] premiestniť na ďalšiu rozpoznanú tvár, znova
stlačte tlačidlo
. Po prechode všetkými rozpoznanými tvárami sa zobrazí
hlásenie [Face select : Off/Výber tváre: vyp.] a výber tváre sa zruší.
250
Sledovanie s AF
zz Položka [AF operation/Ovládanie režimu AF] sa nastaví na hodnotu
[
] a nemožno ju zmeniť.
zz Sledovanie nemusí byť možné, ak sú objekty príliš malé, ak sa príliš
rýchlo pohybujú alebo ak sa farba alebo jas objektu príliš podobá na
farbu alebo jas pozadia.
zz Režim [ ] nie je k dispozícii.
], stlačte tlačidlo a vyberte
zz Ak chcete nastaviť možnosť [
možnosť [
].
„„ Presúvanie bodu AF
zz Ak stlačíte a podržíte tlačidlo
v strede.
, bod AF sa vráti do pôvodnej polohy
zz Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu
zz Pri zázname videozáznamov sa nastavenie [IS mode/Režim stabilizácie
obrazu] zmení na možnosť [On/Zap.], a to aj pri nastavení [Shoot only/
Iba pri snímaní].
zz Ak stabilizácia obrazu nedokáže zabrániť chveniu fotoaparátu, pripevnite
fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. Pri používaní statívu alebo
iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku
[IS mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
zz Používanie digitálneho telekonvertora
zz Pri maximálnom priblížení teleobjektívom (keď posuniete páčku
zoomu alebo tlačidlo zoomu úplne k polohe ) sa čas uzávierky môže
zhodovať s časom uzávierky pri priblížení na zväčšenie objektov
pomocou digitálneho zoomu.
zz Uloženie polohy zoomu alebo manuálneho
zaostrenia
zz Výberom položiek
[Recall zoom/MF settings/Vyvolať nastavenia
zoomu/MF] → [MF memory/Pamäť MF] → [On/Zap.] pred manuálnym
zaostrením môžete zapamätať stav manuálneho zaostrenia pre
nasledujúce zapnutie fotoaparátu.
/
fotoaparát obnoví polohu zoomu pri zaregistrovaní
zz V režime
nastavení.
251
zz Obnovenie polohy zoomu je k dispozícii len v režimoch
/
/
/
.
zz Pri nastavení [ Auto: on/Automatický režim: zapnutý] fotoaparát
pri stlačení tlačidla
nezachová polohu zoomu z automatického
zaostrovania.
zz Zmena veľkosti zaznamenávaných
videozáznamov
zz Nastavenia [
]a[
] sú k dispozícii len v režime
.
] alebo [
] vyzerajú objekty väčšie ako
zz Pri nastavení [
pri ostatných veľkostiach zaznamenávaných videozáznamov.
zz Ak sa fotoaparát počas dlhšieho záznamu v rozlíšení 4K dočasne
prehreje, zobrazí sa ikona [ ] a zaznamenávanie sa zastaví.
Zaznamenávanie videozáznamov vtedy nebude dostupné, a to ani
pri stlačení tlačidla zaznamenávania videozáznamov. Ak chcete
pokračovať v zaznamenávaní, podľa zobrazených pokynov buď vyberte
inú veľkosť zaznamenávaných videozáznamov ako [
] alebo
[
], alebo fotoaparát vypnite, aby mohol vychladnúť.
zz Konfigurovanie nastavení záznamu zvuku
„„ Nastavenie hlasitosti záznamu
zz Ak chcete obnoviť pôvodnú hlasitosť záznamu, na obrazovke záznamu
vyberte možnosť [Auto/Automaticky].
zz Konfigurovanie pomocného automatického
zaostrovania pri videozáznamoch
zz Ak chcete zaostrovať na určité miesto alebo nechcete zaznamenávať
mechanické zvuky z objektívu, pomocné automatické zaostrovanie pri
videozáznamoch môžete dočasne zastaviť stlačením tlačidla .
zz Používanie automatického dlhého času uzávierky
zz Pri snímaní pohybujúcich sa objektov pri slabom osvetlení alebo ak
sa môže vyskytovať paobraz, napríklad stopy, nastavte možnosť
[Disable/Zakázať].
252
zz Efekt modelu miniatúry vo videozáznamoch
(videozáznam s efektom miniatúry)
zz Bod AF môžete presúvať aj pomocou voliča
.
zz Zvuk sa nezaznamená.
zz Ak chcete, aby sa ľudia a objekty v zábere počas prehrávania
pohybovali rýchlo, pred záznamom videozáznamu vyberte možnosť
[
], [
] alebo [
]. Scéna bude pripomínať miniatúrny model.
zz Odhadovaná rýchlosť a čas prehrávania pre videozáznam
zaznamenávaný počas jednej minúty sú nasledujúce.
Rýchlosť
Čas prehrávania
Približne 12 s
Približne 6 s
Približne 3 s
zz Zaznamenávanie videomomentiek
zz Keď čas záznamu aktuálneho albumu presiahne 5 minút,
videomomentky sa ukladajú do nového albumu.
zz Zobrazovaný čas prehrávania videomomentky je len informatívny.
zz Nastavte veľkosť zaznamenávaných videozáznamov [
alebo [
].
]
zz Ak manuálne zastavíte zaznamenávanie videomomentky, uloží sa ako
normálny videozáznam.
zz Keď nastavíte položku [Playback effect/Efekt pri prehrávaní] na hodnotu
[2x speed/2x rýchlosť] alebo [1/2x speed/1/2x rýchlosť], nezaznamená
sa žiadny zvuk.
253
zz Zaznamenávanie časozberných videozáznamov
zz Počas konfigurovania položiek sa zobrazujú potrebný čas [
prehrávania videozáznamu [
].
] a čas
zz Ak chcete, aby bol displej 30 minút po začatí snímania zapnutý,
nastavte položku [Screen auto off/Automatické vypnutie displeja] na
hodnotu [Disable/Zakázať]. Ak chcete, aby sa displej vypol približne
10 sekúnd po zaznamenaní prvej snímky, nastavte ju na hodnotu
[Enable/Povoliť].
zz S fotoaparátom počas zaznamenávania nič nerobte.
zz Ak chcete zaznamenávanie zrušiť, znova stlačte tlačidlo
zaznamenávania videozáznamov.
zz Rýchlo sa pohybujúce objekty môžu vo videozáznamoch vyzerať
skreslené.
zz Zvuk sa nezaznamená.
254
Prehrávanie
Informácie o zobrazovaní fotografií a videozáznamov vo fotoaparáte.
zz Prezeranie
zz Ak stlačíte tlačidlo
, keď je fotoaparát vypnutý, spustí sa
prehrávanie. Jeho opätovným stlačením fotoaparát vypnete.
zz Počas prehrávania sa objektív približne po minúte zasunie. Kým je
objektív zasunutý, môžete fotoaparát vypnúť stlačením tlačidla
.
zz Ak chcete počas prehrávania prejsť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice, stlačte tlačidlo zaznamenávania videozáznamov
alebo otočte otočný volič režimov.
zz Premenované snímky alebo snímky upravené v počítači sa nemusia
dať prehrať ani upraviť.
zz Prehrávanie videozáznamov pozastavíte alebo obnovíte stlačením
tlačidla .
zz Keď sú zobrazené snímky RAW, zobrazia sa čiary označujúce
pomer strán. Tieto čiary sa zobrazia v hornej a dolnej časti snímok
nasnímaných s pomerom strán [ ] alebo [
] a v ľavej a pravej časti
snímok nasnímaných s pomerom strán [ ].
zz Približovanie snímok
zz Keď je zobrazená priblížená snímka, môžete prepnúť na iné snímky pri
zachovaní priblíženého zobrazenia otáčaním voliča
.
zz Zobrazenie krátkych videozáznamov
zz Ak používate fotoaparát s vypnutou obrazovkou s informáciami,
po chvíli sa ikona [
] prestane zobrazovať.
255
zz Úprava videozáznamov
„„ Odstránenie začiatku/konca videozáznamov
zz Ak pri určovaní častí, ktoré sa majú odstrihnúť, premiestnite ikonu
[ ] na miesto, ktoré nie je označené ikonou [ ], odstrihne sa časť
od začiatku po najbližšiu značku [ ] naľavo (v režime [ ]) alebo
od najbližšej značky [ ] napravo po koniec (v režime [ ]).
zz Ak chcete pôvodný videozáznam odstrániť a prepísať upraveným
videozáznamom, na obrazovke na ukladanie upravených
videozáznamov vyberte položku [Overwrite/Prepísať].
zz Ak na pamäťovej karte nie je dostatok miesta, dostupná bude iba
položka [Overwrite/Prepísať].
zz Ak sa počas ukladania vybije súprava batérií, videozáznamy
sa nemusia uložiť.
zz Pri úpravách videozáznamov by ste mali používať plne nabitú
súpravu batérií.
zz Ak vyberiete možnosť [Save compressed version/Uložiť komprimovanú
verziu], po kompresii bude kvalita snímok nasledujúca.
Pred kompresiou
,
,
,
,
Po kompresii
„„ Úprava krátkych videozáznamov
zz Keď sa zobrazí otázka [Erase this clip?/Vymazať tento videoklip?],
kapitola sa vymaže a krátky videozáznam sa prepíše, ak vyberiete
možnosť [OK] a stlačíte tlačidlo .
zz Upravovať sa dajú aj albumy vytvorené počas zaznamenávania
videomomentiek. Albumy vytvorené pomocou funkcie
[Create album/Vytvoriť album] sa nedajú upravovať.
256
zz Ochrana snímok
zz Ak naformátujete pamäťovú kartu, chránené snímky uložené
na pamäťovej karte sa vymažú.
zz Chránené snímky nemožno vymazať pomocou funkcie fotoaparátu
na vymazávanie. Ak chcete snímky vymazať týmto spôsobom,
ochranu najskôr zrušte.
zz Keď sa zobrazia výsledky pre zadané podmienky vyhľadávania
[Protect images/Chrániť snímky] alebo
snímok, po výbere položky
stlačení tlačidla
→[
] → tlačidla
môžete vybrať možnosť
[All found images/Všetky nájdené snímky] alebo [Unprotect all found/
Zrušiť ochranu všetkých nájdených].
-- Ak chcete chrániť všetky nájdené snímky, vyberte možnosť
[All found images/Všetky nájdené snímky].
-- Ak chcete zrušiť ochranu všetkých nájdených snímok, vyberte
možnosť [Unprotect all found/Zrušiť ochranu všetkých nájdených].
zz Ak chcete zrušiť ochranu a odstrániť ikonu [ ], znova stlačte tlačidlo ,
keď sa na displeji zobrazí ikona [ ] po výbere položiek
[Protect
images/Chrániť snímky] → [Select images/Vybrať snímky].
zz Vymazávanie snímok
zz Chránené snímky nemožno vymazať.
zz Keď je zobrazená snímka zaznamenaná vo formátoch JPEG aj RAW,
zobrazíte možnosti [Erase
/Vymazať],
stlačením tlačidla
[Erase JPEG/Vymazať snímku JPEG] a [Erase
/Vymazať].
Vyberte požadovanú možnosť vymazania snímky.
zz Keď sa zobrazia výsledky pre zadané podmienky vyhľadávania snímok,
[Erase images/Vymazať snímky] môžete vybrať
po výbere položky
možnosť [All found images/Všetky nájdené snímky].
-- Ak chcete vymazať všetky nájdené snímky, vyberte možnosť
[All found images/Všetky nájdené snímky].
zz Ak chcete zrušiť výber a odstrániť ikonu [ ], znova stlačte tlačidlo ,
keď sa na displeji zobrazí ikona [ ] po výbere položiek
[Erase
images/Vymazať snímky] → [Select images/Vybrať snímky].
„„ Vymazanie viacerých snímok naraz
zz Ak vyberiete snímku zaznamenanú vo formátoch RAW a JPEG,
vymažú sa obe verzie.
257
zz Pridávanie snímok do objednávok tlače (DPOF)
zz Snímky RAW a videozáznamy nemožno vybrať.
zz Pri tlači na tlačiarni alebo prostredníctvom služby na spracovanie fotografií
sa v niektorých prípadoch nemusia použiť všetky nastavenia DPOF.
zz Nastavenie položky [Date/Dátum] na hodnotu [On/Zap.] môže spôsobiť,
že niektoré tlačiarne vytlačia dátum dvakrát.
zz Pridávanie snímok do albumu
zz Snímky RAW a videozáznamy nemožno vybrať.
zz Korekcia červených očí
zz Po oprave efektu červených očí sa okolo opravených oblastí snímky
zobrazia rámy.
zz Niektoré snímky nemožno opraviť presne.
zz Orezanie
zz Snímky RAW nemožno upraviť.
zz Orezané snímky sa už znova nedajú orezať.
zz Veľkosť orezaných snímok nemožno zmeniť.
zz Orezané snímky budú mať menší počet pixlov než neorezané snímky.
zz Keď je zobrazená ukážka orezanej snímky, môžete upraviť veľkosť,
polohu a pomer strán rámu orezania.
zz Veľkosť, polohu, orientáciu a pomer strán rámu orezania môžete
určiť aj výberom položky
[Cropping/Orezanie], výberom snímky
a stlačením tlačidla .
zz Zmena veľkosti snímok
zz Snímky RAW nemožno upraviť.
258
zz Hodnotenie snímok
zz Zobrazením len snímok s konkrétnym hodnotením môžete obmedziť
nasledujúce operácie na všetky snímky s daným hodnotením.
-- Zobrazenie, ochrana, vymazanie alebo pridanie snímok do zoznamu
tlače alebo albumu, zobrazenie prezentácií
zz Ak chcete odstrániť hodnotenia, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť
[ ] v položke nastavenia [ ] a stlačte tlačidlo .
[Rating/Hodnotenie]
zz Pri hodnotení snímok pomocou položky
môžete použiť hodnotenie na všetky snímky v priečinku.
zz Zobrazovanie prezentácií
zz Po spustení prehrávania sa zobrazí hlásenie [Loading image/Načítava
sa snímka] a o niekoľko sekúnd sa spustí prezentácia.
.
zz Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla
zz Počas prezentácií sú vypnuté funkcie úspory energie fotoaparátu.
zz Prezentácie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla .
zz Počas prehrávania môžete na iné snímky prejsť stláčaním
tlačidiel / . Ak sa chcete posunúť rýchlo dopredu alebo dozadu,
podržte tlačidlá / stlačené.
zz Na obrazovke spustenia prezentácie môžete vybrať položku [Set up/
Nastaviť] na nastavenie opakovania prezentácie, času zobrazenia
jednej snímky a prechodu medzi snímkami.
zz Vyhľadanie snímok zodpovedajúcich zadaným
podmienkam
zz Stlačením tlačidla
môžete použiť ochranu alebo hodnotenia iba
na nájdené snímky v žltých rámoch.
zz Ak snímky upravíte a uložíte ako nové snímky, zobrazí sa hlásenie
a nájdené snímky sa prestanú zobrazovať.
zz Kombinovanie videomomentiek
zz Albumy vytvorené pomocou funkcie
sa nedajú upravovať.
259
[Create album/Vytvoriť album]
Bezdrôtové funkcie
Informácie o bezdrôtových funkciách fotoaparátu.
zz Ukladanie snímok z fotoaparátu do smartfónu
zz Ak z fotoaparátu vyberiete súpravu batérií, všetky aktívne pripojenia
Bluetooth sa stratia. Po vložení súpravy batérií a zapnutí fotoaparátu
sa pripojenie znova vytvorí.
zz Keď fotoaparát používate po spárovaní so smartfónom, výdrž batérie
môže byť kratšia, pretože určité množstvo energie sa spotrebúva aj pri
vypnutom fotoaparáte.
zz Skôr než fotoaparát zoberiete na miesta, kde je používanie
elektronických zariadení obmedzené, vypnite aktívnu komunikáciu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth (ktorá sa používa, aj keď je
fotoaparát vypnutý) výberom položiek [Wireless communication
settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] → [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] (dvakrát) → [Disable/Zakázať].
zz Ak chcete vypnúť prenos signálu Wi-Fi, vyberte položky [Wireless
communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] → [Wi-Fi
settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] → [Wi-Fi] → [Disable/Zakázať].
zz Prezývku fotoaparátu môžete zmeniť v položke [Wireless
communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] →
[Nickname/Prezývka].
zz Snímky môžete odoslať do smartfónu pripojeného prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi alebo spárovaného prostredníctvom rozhrania
Bluetooth (len zariadenia so systémom Android) po výbere snímok
a vyberte
na obrazovke prehrávania fotoaparátu. Stlačte tlačidlo
možnosť [ ].
„„ Obmedzenie prezerania snímok
zz Snímanie pomocou živého náhľadu na diaľku v aplikácii Camera
Connect nie je možné, ak položka [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky]
nie je nastavená na hodnotu [All images/Všetky snímky].
260
zz Funkcie používané so smartfónmi
„„ Snímanie na diaľku so živým náhľadom v smartfóne
zz Ak sa fotoaparát počas dlhšieho záznamu v rozlíšení 4K alebo Full HD
pri vysokej snímkovej frekvencii dočasne prehreje, zobrazí sa ikona
[ ] a zaznamenávanie sa zastaví. Zaznamenávanie videozáznamov
vtedy nebude dostupné, a to ani pri stlačení tlačidla zaznamenávania
videozáznamov. Ak chcete pokračovať v zaznamenávaní, podľa
zobrazených pokynov buď vyberte inú veľkosť zaznamenávaných
videozáznamov ako [
], [
], [
] alebo [
],
alebo fotoaparát vypnite, aby mohol vychladnúť.
„„ Označovanie snímok geografickými značkami
počas snímania
zz Lokalizačné informácie pridané do videozáznamov sa získajú na
začiatku zaznamenávania.
zz Snímky sa nemusia označovať geografickými značkami okamžite
po zapnutí fotoaparátu.
zz Pomocou lokalizačných údajov vo fotografiách a videozáznamoch
označovaných geografickými značkami vás možno lokalizovať alebo
identifikovať. Opatrní buďte najmä pri zdieľaní týchto snímok s inými
osobami, napríklad pri zverejňovaní snímok online, kde ich môže vidieť
mnoho iných osôb.
zz Na obrazovkách prehrávania s podrobnými informáciami si môžete
pozrieť lokalizačné informácie pridané do snímok. Zemepisná šírka,
zemepisná dĺžka, nadmorská výška a koordinovaný svetový čas (UTC)
(dátum a čas snímania) sú uvedené zhora nadol.
zz UTC: koordinovaný svetový čas, ktorý je v podstate rovnaký ako
greenwichský čas
zz Znaky [---] sa zobrazujú namiesto číselných hodnôt v prípade položiek
nedostupných v smartfóne alebo položiek nezaznamenaných správne.
261
zz Pripojenie k tlačiarňam prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi
„„ Vytvorenie pripojenia prostredníctvom prístupového bodu
zz V prístupovom bode zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazí, keď v položke
[Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS] vyberiete možnosť
[WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)]. Na obrazovke [Select a device
for connection/Vybrať zariadenie na pripojenie] vyberte zariadenie.
Ďalšie podrobnosti si prečítajte v používateľskej príručke dodanej
s prístupovým bodom.
zz Automatické odosielanie snímok do počítača
Automatické odosielanie snímok
zz Ak používate automatický prenos snímok, skontrolujte, či je súprava
batérií dostatočne nabitá. Funkcia úspory energie vo fotoaparáte
sa deaktivuje.
zz Snímky zaznamenané po automatickom prenose snímok sa vtedy
do počítača neodošlú. Odošlú sa automaticky po vypnutí a zapnutí
fotoaparátu.
zz Ak sa automatický prenos snímok do počítača nezačne automaticky,
fotoaparát skúste vypnúť a zapnúť.
zz Ak chcete zastaviť automatické odosielanie snímok, vyberte položky
[Auto send images to computer/Automaticky odosielať snímky do
počítača] → [Auto send/Automaticky odosielať] → [Disable/Zakázať].
zz Odovzdávanie snímok do webových služieb
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
zz Najprv sa uistite, že poštová aplikácia v počítači alebo smartfóne nie
je nakonfigurovaná na blokovanie e-mailov z relevantných domén,
čo môže brániť prijatiu správy s oznámením.
Registrácia iných webových služieb
zz Ak sa ktorékoľvek nakonfigurované nastavenia zmenia, aktualizujte
nastavenia fotoaparátu zaregistrovaním príslušných webových služieb
vo fotoaparáte.
262
„„ Odovzdávanie snímok do webových služieb
zz Na prezeranie snímok odovzdaných do služby CANON iMAGE
GATEWAY v smartfóne skúste použiť špecializovanú aplikáciu Canon
Online Photo Album. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Canon Online
Photo Album pre zariadenia iPhone a iPad z obchodu App Store alebo
pre zariadenia so systémom Android z obchodu Google Play.
263
Nastavenia funkcií
Informácie o nastavení základných funkcií fotoaparátu.
zz Výber a vytváranie priečinkov
zz Priečinky majú názvy typu 100CANON s trojciferným číslom priečinka
a piatimi písmenami alebo číslicami.
zz Možno vytvárať priečinky s číslami v rozsahu 100 – 999.
zz Zmena číslovania súborov
zz Bez ohľadu na možnosť vybratú v tomto nastavení môže číslovanie
snímok na práve vložených pamäťových kartách pokračovať po
poslednom čísle existujúcich snímok. Ak chcete snímky ukladať znova
od čísla 0001, použite prázdnu (alebo naformátovanú) pamäťovú kartu.
zz Formátovanie pamäťových kariet
zz Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov sa len
zmenia informácie o správe súborov na karte a údaje sa nevymažú
úplne. Pri likvidácii alebo prevode vlastníctva pamäťových kariet preto
v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobných údajov,
napríklad karty fyzicky zničte.
zz Celková kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania môže
byť menšia ako uvádzaná kapacita.
zz Formátovanie na nízkej úrovni trvá dlhšie ako úvodné formátovanie,
pretože údaje sa vymazávajú zo všetkých ukladacích oblastí
pamäťovej karty.
zz Prebiehajúce formátovanie na nízkej úrovni môžete zrušiť výberom
možnosti [Cancel/Zrušiť]. V takom prípade sa vymažú všetky údaje,
ale pamäťovú kartu možno bežne používať.
264
zz Nastavenie funkcií úspory energie
zz V bežných situáciách by ste mali vybrať položky [Power saving/Úspora
energie] → [Display off/Vypnutie displeja] a [Auto power off/Automatické
vypnutie] → [1 min.] alebo menej, aby ste šetrili energiu batérií.
zz Nastavenie [Display off/Vypnutie displeja] sa použije aj v prípade,
že položku [Auto power off/Automatické vypnutie] nastavíte na hodnotu
[Disable/Zakázať].
zz Položky [Display off/Vypnutie displeja] a [Auto power off/Automatické
vypnutie] nie sú k dispozícii, keď je ekologický režim nastavený
na možnosť [On/Zap.].
zz Nastavenie jasu displeja
zz Ak chcete dosiahnuť maximálny jas (bez ohľadu na nastavenie
[Disp. Brightness/Jas displeja]), na obrazovke snímania alebo na
obrazovke jednotlivých snímok podržte aspoň jednu sekundu stlačené
tlačidlo
. Ak chcete obnoviť pôvodný jas, znova podržte aspoň
jednu sekundu stlačené tlačidlo
alebo reštartujte fotoaparát.
zz Prispôsobenie zobrazenia informácií o snímaní
zz Ak chcete zobraziť menšiu mriežku, vyberte položky [Shooting
info. disp./Zobrazenie informácií o snímaní] → [Grid display/
Zobrazenie mriežky].
zz Ak chcete prepnúť z histogramu jasu na histogram RGB alebo upraviť
veľkosť zobrazenia, vyberte položky [Shooting info. disp./Zobrazenie
informácií o snímaní] → [Histogram disp/Zobrazenie histogramu].
zz Elektronický ukazovateľ roviny sa nezobrazuje, keď je položka
[AF method/Spôsob AF] nastavená na hodnotu [
].
zz Konfigurovanie vlastných funkcií
zz Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia [Custom Functions
(C.Fn)/Vlastné funkcie (C.Fn)] (okrem nastavení [Custom Controls/
Vlastné ovládacie prvky]), vyberte položky [Reset camera/Vynulovať
fotoaparát] → [Other settings/Ďalšie nastavenia] → [Custom functions
(C.Fn)/Vlastné funkcie (C.Fn)] → [OK].
265
„„ Prispôsobenie tlačidiel
zz Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia [Custom Controls/
Vlastné ovládacie prvky], vyberte položky [Reset camera/
Vynulovať fotoaparát] → [Other settings/Ďalšie nastavenia] →
[Custom Controls/Vlastné ovládacie prvky] → [OK].
zz Vlastné režimy snímania (C1/C2)
zz Ak chcete upraviť uložené nastavenia (okrem režimu snímania),
vyberte položku
alebo
, zmeňte nastavenia a znova
vyberte položky [Custom shooting mode (C1, C2)/Vlastný režim
snímania (C1, C2)] → [Register settings/Zaregistrovať nastavenia].
Tieto nastavenia sa nepoužijú v iných režimoch snímania.
zz Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty uložených nastavení, vyberte
položky [Custom shooting mode (C1, C2)/Vlastný režim snímania
(C1, C2)] → [Clear settings/Zrušiť nastavenia] a potom vyberte vlastný
režim snímania.
zz Ak chcete, aby sa uložené nastavenia automaticky aktualizovali pri
/
, nastavte
každej zmene nastavenia počas snímania v režime
možnosť [Custom shooting mode (C1, C2)/Vlastný režim snímania
(C1, C2)] → [Auto update set./Automaticky aktualizovať nastavenia] →
[Enable/Povoliť].
zz Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu
zz Neobnovenia sa predvolené hodnoty základných nastavení, ako sú
napríklad [Language /Jazyk] a [Date/Time/Zone/Dátum a čas/pásmo].
zz Nastavenie informácií o autorských právach
na zaznamenanie v snímkach
zz Ak chcete skontrolovať zadané informácie, vyberte položky [Copyright
information/Informácie o autorských právach] → [Display copyright info./
Zobraziť informácie o autorských právach].
zz Môžete naraz odstrániť zaregistrované meno autora a podrobnosti
o autorských právach výberom položiek [Copyright information/
Informácie o autorských právach] → [Delete copyright information/
Odstrániť informácie o autorských právach], ale informácie
o autorských právach zaznamenané v snímkach sa neodstránia.
266
zz Uloženie bežne používaných položiek ponuky
snímania (moja ponuka)
zz Môžete pridať až [
5] kariet Moja ponuka.
zz Na pridaných kartách Moja ponuka možno nastaviť aj sivé položky,
ale v niektorých režimoch snímania nemusia byť dostupné.
zz Ak na pridanej karte Moja ponuka vyberiete položky [Configure/
Konfigurovať] → [Delete all items on tab/Odstrániť všetky položky
na karte] → [OK], odstránia sa všetky položky pridané na kartu.
267
Príslušenstvo
Informácie o príslušenstve.
zz Voliteľné príslušenstvo
„„ Zdroje napájania
zz Nabíjačku batérií možno používať v oblastiach so striedavým prúdom
a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz).
zz Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný
adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor určený
na cestovanie, pretože môže poškodiť súpravu batérií.
„„ Iné
zz Filter objektívu a kryt objektívu nemôžu byť na fotoaparáte
nasadené naraz.
zz Používanie voliteľného príslušenstva
„„ Prehrávanie na televíznej obrazovke
zz Pri prezeraní snímok na televíznej obrazovke sa niektoré informácie
nemusia zobraziť.
zz Počas výstupu HDMI môže zobrazenie nasledujúcej snímky chvíľu
trvať, ak prepnete medzi videozáznamami s rozlíšením 4K a HD alebo
medzi videozáznamami s odlišnou snímkovou frekvenciou.
„„ Používanie slnečnej clony (predáva sa samostatne)
zz Ak po nasadení slnečnej clony použijete blesk, môže dôjsť k vinetácii.
zz Slnečná clona a adaptér filtra nemôžu byť na fotoaparáte
nasadené naraz.
268
„„ Používanie filtrov objektívu (predávajú sa samostatne)
zz Odporúčame používať originálne filtre od spoločnosti Canon
(s priemerom 67 mm).
zz Keď pri snímaní nepoužívate automatické zaostrovanie, nastavte možnosť
manuálneho zaostrenia [Safety MF/Bezpečné MF] na hodnotu [On/Zap.].
zz Ak po nasadení adaptéra filtra použijete blesk, časti snímky sa môžu
javiť tmavšie.
zz Pri používaní adaptéra filtra používajte naraz len jeden filter. Nasadenie
viacerých filtrov môže spôsobiť ich pád a poškodenie fotoaparátu alebo
adaptéra filtra.
zz Adaptér filtra nestláčajte silno.
zz Ak filter nepoužívate, odoberte adaptér filtra.
zz Slnečná clona a adaptér filtra nemôžu byť na fotoaparáte
nasadené naraz.
„„ Snímanie na diaľku
zz Automatické vypnutie sa spustí približne o dve minúty, a to aj v prípade,
že ste ho nastavili na jednu minútu.
zz Ak chcete vymazať informácie o spárovaní, vyberte položky [Wireless
communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] →
[Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] → [Check/clear connection info/
Skontrolovať/vymazať informácie o pripojení] a stlačte tlačidlo
.
„„ Používanie externého mikrofónu
zz Nakonfigurované nastavenia tlmiča sa použijú aj pri zázname použitím
externého mikrofónu.
zz Pripojením externého mikrofónu vypnete nastavenie [Wind filter/
Zvukový filter pre veterné podmienky].
269
Odstraňovanie problémov
Ak si myslíte, že sa vyskytol problém s fotoaparátom, najprv skontrolujte
nasledujúce skutočnosti. Ak problém pretrváva, obráťte na stredisko
zákazníckej podpory.
„„ Napájanie
Po stlačení tlačidla ON/OFF sa nič nedeje.
zz Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly súpravy batérií
vyčistiť pomocou vaty a súpravu batérií niekoľkokrát vybrať a vložiť.
Súprava batérií sa rýchlo vybíja.
zz Pri nízkej teplote sa výkon batérií znižuje. Skúste súpravu batérií
mierne zohriať, napríklad vložením do vrecka, pričom dávajte pozor,
aby sa jej póly nedotkli žiadnych kovových predmetov.
zz Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly súpravy batérií
vyčistiť pomocou vaty a súpravu batérií niekoľkokrát vybrať a vložiť.
zz Ak tieto opatrenia nepomáhajú a súprava batérií sa naďalej vybíja
čoskoro po nabití, dosiahla koniec svojej užitočnej životnosti.
Kúpte si novú súpravu batérií.
Súprava batérií sa vydula.
zz Vydutie batérie je bežné a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko.
Ak však vydutie batérie bráni tomu, aby sa súprava batérií zmestila do
fotoaparátu, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory.
„„ Snímanie
Nemožno zhotovovať snímky.
zz Počas prehrávania stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
270
Nezvyčajný obraz na displeji pri snímaní.
zz Nasledujúce problémy so zobrazením sa nezaznamenajú na
fotografiách, ale zaznamenajú sa vo videozáznamoch.
-- Pri žiarivkovom alebo diódovom osvetlení môže displej blikať
a môže sa zobraziť vodorovný pás.
Záznam alebo prehrávanie videozáznamu sa náhle zastaví.
zz Pri obrazovej kvalite [
] alebo [
kartu UHS-I s triedou rýchlosti UHS 3.
Zobrazí sa ikona [
] použite pamäťovú
] a fotoaparát sa automaticky vypne.
zz Po dlhšom snímaní alebo snímaní v horúcom počasí sa zobrazí
ikona [ ], ktorá znamená, že fotoaparát sa čoskoro automaticky vypne.
V takom prípade fotoaparát vypnite a nechajte ho vychladnúť.
Sériové snímanie je oveľa pomalšie.
zz Pri vysokej teplote môže byť sériové snímanie oveľa pomalšie.
V takom prípade fotoaparát vypnite a nechajte ho vychladnúť.
Zábery sú nezaostrené.
zz Skontrolujte, či sú vypnuté nepotrebné funkcie, napríklad makrosnímky.
zz Skúste snímať pomocou pamäte AF.
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa nezobrazujú žiadne body AF
a fotoaparát nezaostruje.
zz Ak chcete, aby sa zobrazili body AF a fotoaparát správne zaostril, pred
stlačením (alebo opakovaným stlačením) tlačidla spúšte do polovice
skúste záber skomponovať tak, aby sa v strede nachádzali oblasti
objektu s vyšším kontrastom.
Objekty na snímkach vyzerajú príliš tmavo.
zz Pomocou korekcie expozície upravte jas.
zz Použite pamäť AE alebo bodové meranie.
271
Objekty vyzerajú príliš svetlo, preexponované časti sú vyblednuté.
zz Pomocou korekcie expozície upravte jas.
zz Použite pamäť AE alebo bodové meranie.
zz Obmedzte osvetlenie objektov.
Napriek použitiu blesku vyzerajú snímky príliš tmavo.
zz Upravte jas pomocou korekcie expozície blesku alebo zmenou úrovne
výkonu blesku.
zz Zvýšte citlivosť ISO.
Objekty pri fotografovaní s bleskom vyzerajú príliš svetlo, preexponované
časti sú vyblednuté.
zz Upravte jas pomocou korekcie expozície blesku alebo zmenou úrovne
výkonu blesku.
„„ Zaznamenávanie videozáznamov
Objekty vyzerajú skreslené.
zz Objekty, ktoré rýchlo prejdú popred fotoaparát, môžu vyzerať skreslené.
„„ Wi-Fi
Stlačením tlačidla
nemožno zobraziť ponuku pripojenia Wi-Fi.
zz Ponuku pripojenia Wi-Fi nemožno zobraziť, keď je fotoaparát pripojený
k tlačiarni alebo počítaču pomocou kábla. Odpojte kábel.
Nie je možné pripojiť sa k prístupovému bodu.
zz Presvedčte sa, či je kanál prístupového bodu nastavený na kanál
podporovaný fotoaparátom. Manuálne zadanie podporovaného
kanála býva lepšie ako automatické priradenie kanála. Podrobné
informácie o podporovaných kanáloch nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Canon.
272
Odosielanie snímok trvá dlho. / Bezdrôtové pripojenie je prerušené.
zz Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi,
ako sú napríklad mikrovlnné rúry alebo iné zariadenia fungujúce
v pásme 2,4 GHz.
zz Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť
(napríklad prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami
nenachádzali žiadne predmety.
Fotoaparát sa nedá spárovať so smartfónom prostredníctvom
rozhrania Bluetooth.
zz Spárovanie so smartfónom prostredníctvom rozhrania Bluetooth nie je
možné, ak používate bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 po výbere
položiek [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] → [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] → [Remote/Diaľkové ovládanie].
„„ Kódy chýb
Zobrazili sa kódy chýb (Errxx) a odporúčané reakcie.
zz Kódy chýb sa zobrazia v prípade problémov s fotoaparátom.
Ak problém pretrváva, zapíšte si kód chyby (Errxx) a obráťte
sa na stredisko zákazníckej podpory.
zz Čísla chýb pri bezdrôtovej komunikácii (Errxx) sa zobrazia v pravom
hornom rohu obrazovky zobrazenej výberom položiek [Wireless
communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] →
[Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi]. Stlačením tlačidla
zobrazte
podrobnosti o chybe na obrazovkách s informáciami.
273
Informácie na displeji
zz Pri snímaní
(57)
(41)
(58)
(42)
(43)
(44)
(13) (14) (15) (16) (17)(18)(19)(20) (21)
(1)
(40)
(4)
(6)
(8)
(10)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(2)
(3)
(5)
(7)
(45)
(27)
(9)
(11)
(12)
(32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)
(48) (49) (50)
(47)
(28)
(29)
(30)
(31)
(51)
(46)
(52) (53) (54) (55) (56)
(1)
Ikona režimu snímania, motívu
(2)
Spôsob AF
(3)
Ovládanie režimu AF
(10) Videomomentka
(4)
Mriežka
(11) Upozornenie na chvenie fotoaparátu
(5)
Režim riadenia/samospúšť
(12) Pamäť AE
(6)
Režim merania
(13) Počet zhotoviteľných záberov
(7)
Kvalita snímok
(8)
Videozáznam s efektom miniatúry
(14) Maximálny počet záberov sériového
snímania
(9)
274
Veľkosť zaznamenávaných
videozáznamov
(15) Dostupný čas záznamu
videozáznamov
(16) Úroveň nabitia batérií
(38) Pripojenie smartfónu s rozhraním
Bluetooth, stav získavania informácií
systému GPS
(17) Priblíženie pomocou zoomu,
digitálny telekonvertor
(39) Intenzita signálu Wi-Fi
(18) Bod AF
(41) Hybridný automatický režim /
typ krátkeho videozáznamu
(19) Rám bodu bodovej AE
(40)
Automaticky
(20) Elektronický ukazovateľ roviny
(42) Ukazovateľ mierky
(21) Rám pri komponovaní – zamknutie
(43)
Potrebný čas
(22) Histogram
(44)
Interval
(23) Rozsah zaostrenia
(45) Korekcia vyváženia bielej farby
(24) Vyváženie bielej farby
(46) Indikátor manuálneho zaostrenia
(25) Nastavenia štýlu
(47) Pomocné automatické zaostrovanie
pri videozáznamoch
(26) Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia
(48) Výkon zobrazenia
(27) Pomer strán fotografií
(49) Ekologický režim
(28) Simulácia expozície
(50) Stabilizácia obrazu
(29) Označenie dátumom
(51) Korekcia expozície
(30) Stav pripojenia Bluetooth
(52) Režim záznamu zvuku
(31) Citlivosť ISO
(53) Zvukový filter pre veterné podmienky
(32) Režim blesku
(54) Tlmič
Automatický dlhý čas uzávierky
(33) Čas uzávierky
(55)
(34) Korekcia expozície blesku /
úroveň výkonu blesku
(56) Automatické vyrovnávanie
(35) Hodnota clony
(58)
(57) Inteligentný stabilizátor obrazu
(36) AEB
(37) Indikátor úrovne expozície
275
Počet záberov
zz Počas prehrávania
(1)
(2) (3)
(6)
(4) (5)
(7)
(8)
(9) (10)
Číslo aktuálnej snímky /
celkový počet snímok
(7)
Číslo priečinka – číslo súboru
(8)
Čas uzávierky
(2)
Úroveň nabitia batérií
(9)
Hodnota clony
(3)
Intenzita signálu Wi-Fi
(10) Úroveň korekcie expozície
(4)
Stav pripojenia Bluetooth
(11) Citlivosť ISO
(5)
Hodnotenie
(12) Kvalita snímok*
(6)
Ochrana
(1)
(11)
(12)
* Snímky zaznamenané s použitím zmeny veľkosti, orezania alebo korekcie
]. Orezané snímky sú označené ikonou [
červených očí sú označené ikonou [
276
].
(1) (2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(14)
(5)
(6)
(10)
(15)
(7)
(11) (12) (13)
(16) (17)
(18)
(1)
Dátum a čas snímania
(10) Podrobnosti nastavenia štýlu
(2)
Histogram
(11) Automatické vyrovnávanie
(3)
Režim snímania
(12) Korekcia expozície blesku
(4)
Čas uzávierky
(13) Režim merania
(5)
Hodnota clony
(6)
Úroveň korekcie expozície
(14) Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia
(7)
Citlivosť ISO
(8)
Vyváženie bielej farby
(9)
Korekcia vyváženia bielej farby
(15) Veľkosť zaznamenávaných
videozáznamov
(16) Kvalita snímok*
(17) Čas záznamu videozáznamu
(18) Veľkosť súboru
* Snímky zaznamenané s použitím zmeny veľkosti, orezania alebo korekcie
]. Orezané snímky sú označené ikonou [
červených očí sú označené ikonou [
277
].
Bezpečnostné pokyny pre
bezdrôtové funkcie
zz Pred exportovaním tovarov alebo technológií vo fotoaparáte
regulovaných devízovým zákonom a zákonom o zahraničnom obchode
(vrátane ich vývozu mimo Japonska a ich ukázania nerezidentom
v Japonsku) môže byť potrebné získať povolenie na export alebo
povolenie na servisné transakcie od japonskej vlády.
zz Keďže tento výrobok obsahuje americké šifrovacie prvky, riadi sa
ustanoveniami USA na kontrolu vývozu a nemôže sa exportovať ani
priviezť do krajiny, na ktorú je uvalené obchodné embargo USA.
zz Zaznamenajte si nastavenia pripojenia Wi-Fi, ktoré používate.
Nastavenia bezdrôtového pripojenia uložené v tomto výrobku sa
môžu zmeniť alebo vymazať v dôsledku nesprávnej prevádzky
výrobku, vplyvom rádiových vĺn alebo statickej elektriny, poruchy
alebo nesprávnej funkčnosti. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu
zodpovednosť za priame ani nepriame škody ani za stratu príjmov
plynúcich zo zhoršenia alebo zmiznutia obsahu.
zz Pri prevode vlastníctva výrobku, jeho likvidácii alebo zaslaní na opravu
obnovte predvolené nastavenie bezdrôtového pripojenia vymazaním
všetkých nastavení, ktoré ste zadali.
zz Spoločnosť Canon neposkytne náhradu za škody vyplývajúce zo straty
alebo odcudzenia výrobku.
Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty
spôsobené neoprávneným prístupom alebo používaním cieľových
zariadení uložených v tomto výrobku, ak sa výrobok stratí alebo
bude odcudzený.
zz Výrobok používajte podľa pokynov v tejto príručke.
Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku používajte podľa pokynov v tejto
príručke. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody
ani straty, ak sa táto funkcia a výrobok používajú iným spôsobom,
ako je opísaný v tejto príručke.
278
zz Bezpečnostné opatrenia
Keďže funkcia Wi-Fi využíva na prenos signálu rádiové vlny, pri jej používaní
sa vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri používaní káblovej
siete LAN.
Pri používaní funkcie Wi-Fi pamätajte na nasledujúce body.
zz Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať.
Tento produkt vyhľadáva siete Wi-Fi v blízkosti a výsledky zobrazí na
obrazovke. Môžu sa zobraziť aj siete, ktoré nie ste oprávnení použiť
(neznáme siete). Pokus o pripojenie k týmto sieťam alebo pokus o ich
použitie sa však môže považovať za neoprávnený prístup. Používajte
iba siete, ktoré ste oprávnení používať, a nepokúšajte sa pripojiť k iným
neznámym sieťam.
Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať
nasledujúce problémy.
zz Monitorovanie prenosu
Tretie strany so zlými úmyslami môžu sledovať prenosy pomocou
funkcie Wi-Fi a pokúsiť sa získať odosielané údaje.
zz Neoprávnený prístup k sieti
Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, s cieľom ukradnúť, zmeniť alebo zničiť
informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov
neoprávneného prístupu, ako je infiltrácia (keď niekto prevezme identitu
s cieľom získať prístup k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu
odrazový mostík (ak niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako
odrazový mostík na zakrytie stôp pri infiltrácii iných systémov).
Ak chcete zabrániť týmto typom problémov, dôkladne zabezpečte sieť Wi-Fi.
Funkciu Wi-Fi tohto fotoaparátu používajte iba po tom, ako porozumiete
zabezpečeniu funkcie Wi-Fi. Pri úprave nastavení zabezpečenia vyvážte
riziko a komfort.
279
Softvér tretích strán
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided “as is” with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
280
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
281
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
282
Osobné údaje a bezpečnostné opatrenia
Ak sú vo fotoaparáte uložené osobné údaje alebo nastavenia zabezpečenia
sietí Wi-Fi, ako sú napríklad heslá, tieto údaje a nastavenia môžu vo
fotoaparáte ostať.
Pri prevode fotoaparátu na inú osobu, jeho likvidácii alebo zaslaní na
opravu vykonajte nasledujúce opatrenia na zabránenie úniku takýchto
údajov a nastavení.
zz Vymažte zaregistrované informácie o zabezpečení sietí Wi-Fi
výberom položky [Clear settings/Zrušiť nastavenia] v nastaveniach
pripojenia Wi‑Fi.
283
Ochranné známky a licencie
zz Microsoft a Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a iných krajinách.
zz Macintosh a Mac OS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách.
zz App Store, iPhone a iPad sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc.
zz Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
zz Označenie HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™
sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
zz Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné
známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek
použitie týchto ochranných známok zo strany spoločnosti Canon Inc.
je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy
sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
zz Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
zz Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou
Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
284
Prehlásenie
zz Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
zz Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch
spoločnosti Canon.
zz Informácie, technické parametre a vzhľad výrobku sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
zz Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne
líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
zz Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť
Canon za žiadne straty vyplývajúce z používania tohto výrobku.
285
Register
Čísla
Č
1-bodové AF 107
Časozberný videozáznam
(režim snímania) 124, 254
Číslovanie súborov 185, 264
A
Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia 99, 249
Automatické vyrovnávanie 113
Automatický režim
(režim snímania) 52, 234
Autoportrét
(režim snímania) 58, 60, 238
Av (režim snímania) 69, 241
D
Dátum a čas/pásmo
Nastavenia 27, 231
Zmena 192
Digitálny telekonvertor 114, 251
Digitálny zoom 71, 242
DPOF 141, 258
B
E
Bezdrôtové funkcie 155, 260, 278
Blesk
Časovanie blesku 90, 247
Korekcia expozície blesku 88
Režim 86, 246
Synchronizácia s dlhým
časom uzávierky 86
Vypnutý blesk 86
Bluetooth 156, 181, 260
Bodové AF 107
Bodové priblíženie AF 80, 245
Body AF 107, 250
Efekt hračkárskeho fotoaparátu
(režim snímania) 63
Efekt miniatúry
(režim snímania) 63, 64
Efekt rybieho oka
(režim snímania) 62
Efekt vodomaľby (režim snímania) 63
Ekologický režim 189
Expozícia
Korekcia 95, 248
Pamäť AE 72, 242
Pamäť FE 87, 246
Externý mikrofón 225, 269
C
F
C1/C2 (režim snímania) 209, 266
Camera Connect 156, 260
CANON iMAGE GATEWAY 174, 262
Chybové hlásenia 270
Citlivosť ISO 98, 248
Farba (vyváženie
bielej farby) 103, 249
Farebná teplota 249
Fotoaparát
Vynulovanie 210, 266
286
Moja ponuka 214, 267
M (režim snímania) 70, 241
Mriežka 200, 265
Funkcie Wi-Fi 155, 260
H
Hladká pokožka
(režim snímania) 58, 238
Hodnotenie 148, 259
Hybridný automatický režim
(režim snímania) 54, 236
N
Nabíjačka batérií 219, 268
Nabíjanie 23, 230
Napájanie 219, 268
Naprogramovaná automatická
expozícia 67, 240
Nastavenia štýlu 105
Nastavenie albumu 143, 258
Nočné motívy snímané z ruky
(režim snímania) 59, 239
I
Ikony 274, 276
Indikátor 37
J
Jazyk zobrazenia
Nastavenia 27, 231
Zmena 193
Jedlo (režim snímania) 58, 238
Jemné zaostrenie
(režim snímania) 62
O
Obrazovka
Ikony 274, 276
Jazyk zobrazenia 27, 193, 231
Obrazovka presunu 151
Obrazovka rýchleho ovládania 42
Základné ovládanie 39, 232
Obrysy MF 81, 245
Ochrana 136, 257
Ochrana snímok 136, 257
Odosielanie snímok 174, 262
Odosielanie snímok
do smartfónu 158, 165, 260, 261
Odosielanie snímok do
webových služieb 174, 262
Odstraňovanie problémov 270
Ohňostroj (režim snímania) 59, 239
Orezanie 145, 258
Otáčanie 138
Označovanie snímok geografickými
značkami 166, 261
K
Kábel HDMI 221, 268
Kompresia 83, 245
Konektor 221, 226, 227
Korekcia červených očí 144, 258
Korekcia expozície blesku 88
Kreatívne filtre (režim snímania) 61
Kvalita snímok 83, 245
M
Makrosnímky
(rozsah zaostrenia) 79, 245
Manuálna expozícia videozáznamu
(režim snímania) 65, 240
Manuálne zaostrovanie
(rozsah zaostrenia) 80, 245
MF (manuálne zaostrovanie) 80, 245
287
P
R
Pamäť AE 72, 242
Pamäť AF 82
Pamäť FE 87, 246
Pamäťové karty 24, 231
Panorámy (režim snímania) 55, 237
PictBridge 167, 220, 227
Pípnutie 195
Počet pixlov (veľkosť snímky) 83, 245
Pomer strán 84
Pomocné automatické
zaostrovanie 106, 250
Pomocné automatické zaostrovanie
pri videozáznamoch 119, 252
Pomocný reflektor AF 111
Ponuka
Tabuľka 43
Základné ovládanie 40
Popruh 22
Portrét (režim snímania) 58
Prezentácia 149, 259
Prezeranie 32, 128, 255
Krátke videozáznamy 130, 255
Obrazovka jednotlivých
snímok 128
Obrazovka presunu 151
Prezentácia 149, 259
Priblížené zobrazenie 129, 255
Televízna obrazovka 221, 268
Vyhľadávanie snímok 150, 259
Zobrazenie zoznamu 131
P (režim snímania) 67, 240
Priblížené zobrazenie 129, 255
Príslušenstvo 219, 268
Rám pri komponovaní
Pamäť 77, 244
Vyhľadávanie 73, 243
RAW 83, 245
Rozsah zaostrenia
Makrosnímky 79, 245
Manuálne zaostrovanie 80, 245
S
Samospúšť 93, 247
Sériové snímanie 92, 247
Sledovanie s AF 107, 251
Snímanie
Informácie o snímaní 274
Snímanie AEB 96, 248
Snímky
Čas zobrazenia 85
Ochrana 136, 257
Vymazávanie 139, 257
Softvér
Automatické odosielanie
snímok do počítača 171, 262
Spôsob AF 107, 250
Spôsob merania 100
Stabilizácia obrazu 112, 251
Súprava batérií
Ekologický režim 189
Nabíjanie 23, 230
Úspora energie 190, 265
Š
Šport (režim snímania) 56, 238
288
T
Z
Televízna obrazovka 221, 268
Tlač 141, 167, 227, 258, 262
Tlmič 118
Tvár + sledovanie 107, 250
Tv (režim snímania) 68, 241
Zaostrovanie
Body AF 107, 250
Obrysy MF 81, 245
Pamäť AF 82
Pomocné automatické
zaostrovanie 106, 250
Zmena alebo odstránenie
informácií o pripojení 182
Zmena veľkosti snímok 147, 258
Zobrazenie zoznamu 131
Zoom 30, 52, 71, 242
Zrnitý čiernobiely (režim snímania) 62
Zvukový filter pre veterné
podmienky 118
U
Ukladanie snímok v počítači 226
Úpravy
Korekcia červených očí 144, 258
Orezanie 145, 258
Zmena veľkosti snímok 147, 258
Úspora energie 190, 265
V
Videomomentka 122, 253
Videosystém 194
Videozáznam s efektom
miniatúry 121, 253
Videozáznamy
Úpravy 132, 256
Veľkosť záznamu 116, 252
Vytvorenie albumu 152, 259
Vlastné funkcie 207, 265
Vlastné vyváženie
bielej farby 104, 249
Výbojka 111
Vyhľadávanie 150, 259
Vymazávanie 139, 257
Vynulovanie 210, 266
Vypnutý blesk 86
Výrazný umelecký efekt
(režim snímania) 62
Vyváženie bielej farby
(farba) 103, 249
289
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising