Canon | PowerShot SX740 HS | User manual | Canon PowerShot SX740 HS User manual

Canon PowerShot SX740 HS User manual
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Užívateľská príručka k fotoaparátu
Ďalšie režimy snímania
SLOVENSKY
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
●● Pred použitím fotoaparátu si prečítajte túto príručku vrátane časti
„Bezpečnostné pokyny“ (= 12).
●● Prečítaním tejto príručky sa oboznámite so správnym používaním
fotoaparátu.
●● Príručku skladujte na bezpečnom mieste, aby ste ju mohli používať
aj v budúcnosti.
●● Kliknutím na tlačidlá vpravo dole získate prístup k ďalším stranám.
: nasledujúca strana
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
: predchádzajúca strana
: strana pred kliknutím na prepojenie
Príslušenstvo
●● Ak chcete prejsť na začiatok kapitoly, kliknite na jej názov napravo.
Dodatok
Register
© CANON INC. 2018
CEL-SX4QA2R0
1
Pred prvým použitím
Kompatibilné pamäťové karty
Možno používať nasledujúce pamäťové karty (predávajú sa samostatne)
bez ohľadu na ich kapacitu.
●● Pamäťové karty SD*1
●● Pamäťové karty SDHC*1*2
Úvodné informácie
●● Pamäťové karty SDXC*1*2
Obsah balenia
*1
Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú
nasledujúce položky.
Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu.
*2
Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia
s fotoaparátom fungovať.
Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Fotoaparát
Súprava batérií*
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Nabíjačka batérií
Prídržný remeň
Register
* Zo súpravy batérií neodlepujte lepiaci obal.
●● S fotoaparátom sa dodávajú aj tlačené materiály.
●● S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová karta (= 2).
2
Úvodné poznámky a právne
informácie
●● Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte,
či sa správne zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia,
pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody
spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane
pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky
alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
●● Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva
(obraz alebo zvuk) ľudí alebo materiály chránené autorskými právami,
môže tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné
práva iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných
práv duševného vlastníctva. Tieto obmedzenia môžu platiť dokonca
aj vtedy, ak je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie určené
výhradne na osobné použitie.
Pravidlá používané v tejto príručke
●● Ikony používané v tejto príručke zastupujú príslušné tlačidlá
a ovládače/voliče fotoaparátu, na ktorých sú zobrazené alebo
na ktoré sa podobajú.
●● Ikony zastupujú nasledujúce tlačidlá a ovládacie prvky fotoaparátu.
Čísla v zátvorkách označujú čísla príslušných ovládacích prvkov
v časti „Názvy častí“ (= 4).
Tlačidlo Nahor (12) na zadnej strane
Tlačidlo Doľava (8) na zadnej strane
Tlačidlo Doprava (13) na zadnej strane
Tlačidlo Nadol (15) na zadnej strane
Ovládač (7) na zadnej strane
●● Režimy snímania, ikony a texty zobrazované na displeji sú označené
zátvorkami.
●●
: dôležité informácie, ktoré by ste mali poznať
●● Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákazníckej podpore nájdete
v záručných informáciách dodaných so súpravou používateľských
príručiek k fotoaparátu.
●●
: poznámky a tipy na odborné používanie fotoaparátu
●● Hoci sa displej vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká
presnosť, a viac ako 99,99 % pixlov spĺňa určené technické parametre,
v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixle chybné alebo sa môžu
zobrazovať ako červené alebo čierne body. Tento stav nesignalizuje
poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
●● Pokyny uvedené v tejto príručke platia pre predvolené nastavenia
fotoaparátu.
●● Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav nesignalizuje
poškodenie.
●● = xx: strany so súvisiacimi informáciami (v tomto príklade znaky „xx“
predstavujú číslo strany)
●● Pre väčšie pohodlie sa všetky podporované pamäťové karty jednoducho
označujú ako „pamäťová karta“.
●● Symboly „ Fotografie“ a „ Videosekvencie“ pod nadpismi uvádzajú,
ako sa funkcia používa – či na zhotovovanie fotografií alebo
videosekvencií.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
3
Pred prvým použitím
Názvy častí
(4)
(5) (6)
(7) (8) (9)
Základná príručka
(10)
(1)
(2)
Rozšírená príručka
(3) (4)
Základné funkcie
fotoaparátu
(1)
(2)
Automatický režim/
hybridný automatický režim
(3)
(11) (12)
(6)
(11)
(7)
(8)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(9)
(13)
(10)
(5)
(1)
Mikrofón
(7)
Tlačidlo spúšte
(1)
Displej
(9)
(2)
Výbojka
(8)
Tlačidlo ON/OFF
(2)
Reproduktor
(10) Tlačidlo
(3)
Objektív
(9)
Blesk
(3)
Konektor DIGITAL
(11) Tlačidlo
(Wi-Fi)
(4)
Páčka zoomu
(priblíženie
Snímanie: ‌
teleobjektívom)/
(širokouhlá poloha
transfokátora)
Prehrávanie: ‌ (zväčšenie)/
(zoznam)
(10) Prepínač
(4)
Konektor HDMITM
(korekcia expozície)/
(11) Závit pre statív
(5)
Sériové číslo (číslo na tele)
(12) Tlačidlo
Nahor
(12) Kryt pamäťovej karty/kryt batérie
(6)
(rám pri komponovaní –
Tlačidlo
vyhľadávanie)/
(vymazanie jednej snímky)
(ponuka rýchleho
(14) Tlačidlo
nastavenia/nastaviť)
(5)
Tlačidlo videozáznamu
(6)
Otočný volič režimov
(vyklopenie blesku)
(13) Očko na pripevnenie popruhu
(7)
Ovládač
(8)
(makrosnímky)/
Tlačidlo
(manuálne zaostrovanie)/
Doľava
Indikátor
(13) Tlačidlo
(15) Tlačidlo
Nadol
(16)
(prehrávanie)
(blesk)/
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Doprava
(informácie)/
Príslušenstvo
Dodatok
Register
button/Tlačidlo
●● Otáčaním ovládača môžete vykonať
väčšinu operácií, ktoré môžete vykonať
pomocou tlačidiel / / / , ako sú
napríklad výber položiek a prepínanie
snímok.
4
Obsah
Pred prvým použitím
Úvodné informácie............................................................. 2
Obsah balenia.......................................................................................2
Kompatibilné pamäťové karty...............................................................2
Úvodné poznámky a právne informácie................................................3
Pravidlá používané v tejto príručke.......................................................3
Názvy častí............................................................................................4
Často používané funkcie fotoaparátu..................................................10
Bezpečnostné pokyny.........................................................................12
Základná príručka
Základné funkcie.............................................................. 14
Úvodné prípravy..................................................................................14
Pripevnenie remienka............................................................................ 14
Držanie fotoaparátu............................................................................... 14
Nabíjanie súpravy batérií....................................................................... 15
Vloženie súpravy batérií a pamäťovej karty........................................... 15
Vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty....................................... 16
Nastavenie dátumu, času a časového pásma....................................... 16
Jazyk zobrazenia................................................................................... 17
Otestovanie fotoaparátu......................................................................18
Snímanie................................................................................................ 18
Prezeranie............................................................................................. 19
Vymazávanie snímok........................................................................ 19
Rozšírená príručka
Základné funkcie fotoaparátu......................................... 20
Zapnutie a vypnutie.............................................................................20
Tlačidlo spúšte....................................................................................21
Režimy snímania.................................................................................21
Možnosti obrazoviek snímania............................................................22
Nastavenie uhla displeja.....................................................................22
Obrazovka rýchleho ovládania............................................................23
Obrazovka s ponukou.........................................................................23
Klávesnica na displeji..........................................................................24
Stav indikátora....................................................................................25
Rámy na obrazovke snímania.............................................................25
Automatický režim/hybridný automatický režim.......... 26
Snímanie použitím nastavení určených fotoaparátom........................26
Snímanie (režim Smart Auto)................................................................. 26
Snímanie v hybridnom automatickom režime........................................ 28
Prehrávanie krátkych videosekvencií................................................ 29
Fotografie.......................................................................................... 29
Videosekvencie................................................................................. 29
Ikony motívov......................................................................................... 30
Ikony stabilizácie obrazu........................................................................ 30
Často používané užitočné funkcie......................................................31
Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom).......................................... 31
Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov po manuálnom
priblížení (rám pri komponovaní – vyhľadávanie).................................. 31
Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb objektu
(automatické priblíženie)........................................................................ 32
Úprava veľkosti zobrazenia konštantnej veľkosti tváre..................... 33
Pridanie označenia dátumom................................................................ 34
Používanie samospúšte......................................................................... 34
Sériové snímanie................................................................................... 35
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
5
Funkcie prispôsobenia snímok............................................................35
Zmena pomeru strán............................................................................. 35
Zmena kvality snímok............................................................................ 36
Pokyny na výber nastavenia rozlíšenia pri zaznamenávaní na
základe veľkosti papiera (pre snímky s pomerom strán 4 : 3)........... 36
Užitočné funkcie snímania..................................................................36
Zobrazenie mriežky............................................................................... 36
Vypnutie automatickej úrovne................................................................ 37
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu......................................... 37
Vypnutie stabilizácie obrazu.............................................................. 37
Záznam videosekvencií s objektmi rovnakej veľkosti,
aká sa zobrazí pred snímaním.............................................................. 37
Prispôsobenie ovládania fotoaparátu..................................................38
Zabránenie zapnutiu pomocného reflektora AF..................................... 38
Zabránenie zapnutiu výbojky redukcie červených očí........................... 38
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení.................................. 38
Ďalšie režimy snímania................................................... 39
Zlepšenie farieb na záberoch jedla (jedlo)..........................................39
Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach
(autoportrét)........................................................................................40
Pohybujúce sa objekty (šport).............................................................41
Špeciálne motívy.................................................................................41
Používanie špeciálnych efektov..........................................................42
Snímanie použitím efektu vyhladenia pokožky
(režim Hladká pokožka)......................................................................... 43
Snímanie v monochromatickom režime (zrnitý čiernobiely).................. 43
Snímanie použitím efektu jemného zaostrenia...................................... 44
Snímanie pomocou efektu objektívov fish-eye (efekt rybieho oka)....... 44
Snímky podobajúce sa na olejomaľby (výrazný umelecký efekt).......... 44
Snímky podobajúce sa na vodové farby (efekt vodomaľby).................. 44
Snímanie použitím efektu hračkárskeho fotoaparátu
(efekt hračkárskeho fotoaparátu)........................................................... 45
Snímky podobajúce sa na miniatúrne modely (efekt miniatúry)............ 45
Záznam rôznych videosekvencií.........................................................46
Zmena veľkosti zaznamenávaných videosekvencií............................... 46
Úprava jasu snímky (korekcia expozície).............................................. 46
Vypnutie automatického dlhého času uzávierky.................................... 47
Korekcia silného chvenia fotoaparátu.................................................... 47
Nastavenia zvuku.................................................................................. 47
Vypnutie zvukového filtra pre veterné podmienky............................. 47
Používanie tlmiča.............................................................................. 47
Zaznamenávanie časozberných videosekvencií................................... 48
Efekt modelu miniatúry vo videosekvenciách
(videosekvencia s efektom miniatúry).................................................... 48
Odhadovaný čas prehrávania (pre minútové klipy)........................... 49
Zaznamenávanie videomomentiek........................................................ 49
Režim P............................................................................. 51
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície
(režim P)..............................................................................................51
Jas snímky (expozícia)........................................................................52
Úprava jasu snímky (korekcia expozície).............................................. 52
Zapamätanie jasu a expozície snímky (pamäť AE)............................... 52
Zmena spôsobu merania....................................................................... 52
Zmena citlivosti ISO............................................................................... 53
Automatická korekcia jasu a kontrastu (automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)................................................................................. 53
Farby na snímke.................................................................................54
Zachytávanie prirodzených farieb (vyváženie bielej farby).................... 54
Vlastné vyváženie bielej farby........................................................... 54
Manuálna korekcia vyváženia bielej farby......................................... 55
Prispôsobenie farieb (nastavenia štýlu)................................................. 55
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Rozsah pri snímaní a zaostrovanie.....................................................56
Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)...................................... 56
Snímanie v režime manuálneho zaostrovania....................................... 56
Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia (obrysy MF).................. 57
Digitálny telekonvertor........................................................................... 57
6
Výber spôsobu AF................................................................................. 58
+Sledovanie................................................................................... 58
Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť (sledovanie s AF)............... 58
Stred.................................................................................................. 59
Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovania............... 59
Zmena nastavenia zaostrenia................................................................ 60
Snímanie pomocou pamäte AF............................................................. 60
Prehľadávanie a filtrovanie snímok.....................................................70
Blesk...................................................................................................61
Ochrana viacerých snímok.................................................................... 72
Voľba spôsobu výberu....................................................................... 72
Výber jednotlivých snímok................................................................. 73
Výber rozsahu................................................................................... 73
Určenie všetkých snímok naraz........................................................ 74
Zmena režimu blesku............................................................................ 61
Auto flash/Automatický blesk............................................................ 61
Flash on/Zapnutý blesk..................................................................... 61
Slow Synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky.................. 61
Flash off/Vypnutý blesk..................................................................... 61
Úprava korekcie expozície blesku......................................................... 62
Snímanie pomocou pamäte FE............................................................. 62
Ďalšie nastavenia................................................................................63
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu......................................... 63
Režimy Tv, Av a M............................................................ 64
Presné časy uzávierky (režim Tv).......................................................64
Presné hodnoty clony (režim Av)........................................................65
Presné časy uzávierky a hodnoty clony (režim M)..............................65
Úprava výkonu blesku........................................................................... 66
Prehrávanie...................................................................... 67
Prezeranie...........................................................................................67
Prepínanie medzi režimami zobrazenia................................................. 68
Upozornenie na preexpozíciu (pre preexponované
časti snímky)..................................................................................... 69
Histogram.......................................................................................... 69
Obrazovka s informáciami systému GPS.......................................... 69
Označenie odoslaných snímok......................................................... 69
Prezeranie krátkych videosekvencií vytvorených pri snímaní
fotografií (krátke videosekvencie).......................................................... 69
Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname........................................ 70
Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným podmienkam............ 70
Možnosti prezerania snímok...............................................................71
Približovanie snímok.............................................................................. 71
Zobrazovanie prezentácií...................................................................... 72
Ochrana snímok..................................................................................72
Vymazávanie snímok..........................................................................74
Vymazanie viacerých snímok naraz...................................................... 74
Voľba spôsobu výberu....................................................................... 74
Výber jednotlivých snímok................................................................. 75
Výber rozsahu................................................................................... 75
Určenie všetkých snímok naraz........................................................ 76
Otáčanie snímok.................................................................................76
Hodnotenie snímok.............................................................................77
Úprava fotografií..................................................................................77
Zmena veľkosti snímok.......................................................................... 77
Orezanie................................................................................................ 78
Korekcia červených očí.......................................................................... 79
Úprava videosekvencií........................................................................79
Odstránenie začiatku/konca videosekvencií.......................................... 79
Extrakcia snímok z videosekvencií s rozlíšením 4K ako fotografií........ 80
Zmenšenie veľkosti súborov.................................................................. 80
Úprava krátkych videosekvencií............................................................ 81
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Kombinovanie videomomentiek..........................................................82
7
Bezdrôtové funkcie.......................................................... 83
Dostupné bezdrôtové funkcie..............................................................83
Príprava na používanie bezdrôtových funkcií.....................................84
Príprava fotoaparátu.............................................................................. 84
Príprava telefónov smartphone.............................................................. 84
Spárovanie s telefónmi smartphone prostredníctvom rozhrania
Bluetooth................................................................................................ 85
Obrazovka [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth]................................ 86
Bluetooth function/Funkcia Bluetooth................................................ 86
Pairing/Párovanie.............................................................................. 86
Check/clear connection info/Skontrolovať/vymazať informácie
o pripojení.......................................................................................... 86
Bluetooth address/Adresa Bluetooth................................................. 86
Ovládanie fotoaparátu z telefónu smartphone....................................... 86
Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania............ 86
Kontrola lokalizačných informácií...................................................... 87
Pripojenie k telefónom smartphone prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi...................................................................................87
Pripojenie k telefónom smartphone podporujúcim funkciu Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi........................................................... 87
Pripojenie k telefónom smartphone prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi pomocou tlačidla Wi-Fi................................................ 88
Vytvorenie pripojenia prostredníctvom prístupového bodu............... 88
Ovládanie fotoaparátu z telefónu smartphone....................................... 89
Images on camera/Snímky vo fotoaparáte........................................ 89
Remote live view shooting/Snímanie na diaľku so živým
náhľadom.......................................................................................... 89
Odosielanie snímok do telefónu smartphone........................................ 90
Odosielanie snímok do telefónu smartphone z ponuky
fotoaparátu........................................................................................ 90
Odosielanie snímok do telefónu smartphone počas prehrávania..... 90
Automatické odosielanie snímok do telefónu smartphone
počas snímania................................................................................. 90
Určenie snímok, ktoré možno zobraziť.............................................. 91
Ukončenie pripojenia Wi-Fi.................................................................... 91
Automatické odosielanie snímok do počítača.....................................92
Pripojenie k tlačiarňam prostredníctvom pripojenia Wi-Fi...................93
Vytvorenie pripojenia prostredníctvom prístupového bodu............... 94
Odovzdávanie snímok do webových služieb......................................95
Registrácia webových služieb................................................................ 95
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY................................ 95
Registrácia iných webových služieb.................................................. 97
Odovzdávanie snímok do webových služieb......................................... 97
Opätovné pripojenie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi........................98
Úprava alebo vymazanie nastavení bezdrôtového pripojenia.............99
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia..................................... 99
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtového pripojenia............... 99
Vymazanie informácií o zariadeniach spárovaných prostredníctvom
rozhrania Bluetooth................................................................................ 99
Ponuka nastavení.......................................................... 100
Úprava základných funkcií fotoaparátu.............................................100
Stlmenie zvukov fotoaparátu............................................................... 100
Nastavenie hlasitosti............................................................................ 100
Časovanie zasunutia objektívu............................................................ 101
Používanie ekologického režimu......................................................... 101
Nastavenie úspory energie.................................................................. 101
Jas displeja.......................................................................................... 101
Skrytie úvodnej obrazovky................................................................... 102
Formátovanie pamäťových kariet........................................................ 102
Formátovanie na nízkej úrovni........................................................ 102
Výber a vytváranie priečinkov.............................................................. 103
Číslovanie súborov.............................................................................. 103
Vypnutie automatického otáčania........................................................ 104
Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek................................ 104
Kontrola certifikačných značiek........................................................... 104
Jazyk zobrazenia................................................................................. 104
Zmena rozlíšenia výstupu HDMI.......................................................... 105
Úprava ďalších nastavení.................................................................... 105
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
8
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu................................. 105
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu............................. 105
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtového pripojenia........ 105
Skrytie pokynov pre funkcie................................................................. 105
Príslušenstvo................................................................. 106
Mapa systému...................................................................................106
Voliteľné príslušenstvo......................................................................107
Zdroje napájania.................................................................................. 107
Ďalšie príslušenstvo............................................................................. 108
Tlačiarne.............................................................................................. 108
Používanie voliteľného príslušenstva................................................108
Prehrávanie na televíznej obrazovke................................................... 108
Vloženie a nabíjanie súpravy batérií.................................................109
Používanie počítača na nabíjanie batérie....................................... 110
Používanie softvéru........................................................................... 111
Ukladanie snímok v počítači............................................................. 112
Tlač snímok....................................................................................... 112
Jednoduchá tlač................................................................................... 112
Konfigurácia nastavení tlače................................................................ 113
Pridávanie snímok do objednávok tlače (DPOF)................................. 113
Konfigurácia nastavení tlače........................................................... 113
Určenie snímok na tlač.................................................................... 114
Tlač snímok pridaných do objednávky tlače (DPOF)...................... 114
Pridávanie snímok do albumu............................................................. 115
Pridávanie jednotlivých snímok....................................................... 115
Pridanie viacerých snímok naraz.................................................... 115
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii.......................................121
Technické parametre.........................................................................121
Obrazový snímač............................................................................ 121
Objektív........................................................................................... 121
Uzávierka........................................................................................ 122
Clona............................................................................................... 122
Ovládanie blesku............................................................................. 122
Displej.............................................................................................. 122
Snímanie......................................................................................... 122
Záznam........................................................................................... 123
Napájanie........................................................................................ 123
Rozhranie........................................................................................ 123
Prevádzkové prostredie................................................................... 123
Rozmery (podľa pokynov asociácie CIPA)...................................... 123
Hmotnosť (podľa pokynov asociácie CIPA)..................................... 123
Súprava batérií NB-13L................................................................... 124
Nabíjačka batérií CB-2LHE............................................................. 124
Kompaktný sieťový adaptér CA-DC30E.......................................... 124
Register.............................................................................................125
Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie................................ 127
Third-Party Software....................................................................... 128
Osobné údaje a bezpečnostné opatrenia........................................ 129
Ochranné známky a licencie........................................................... 129
Prehlásenie..................................................................................... 130
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Dodatok........................................................................... 116
Odstraňovanie problémov................................................................. 116
Chyby a varovania............................................................................ 118
Informácie na displeji........................................................................ 119
Snímanie (obrazovka s podrobnými informáciami).............................. 119
Úroveň batérií.................................................................................. 119
Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)......................... 120
9
Často používané funkcie fotoaparátu
Používanie špeciálnych efektov
Základná príručka
Hladká pokožka
(= 43)
Snímanie
Efekt rybieho oka
(= 44)
●● Používanie nastavení určených fotoaparátom (automatický režim,
hybridný automatický režim)
-- = 26, = 28
●● Zlepšenie farieb na záberoch jedla (jedlo)
-- = 39
●● Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych nastaveniach (autoportrét)
-- = 40
Pred prvým použitím
Snímky pripomínajúce
vodomaľby
(= 44)
Snímky pripomínajúce
olejomaľby
(= 44)
Efekt miniatúry
(= 45)
Jemné zaostrenie
(= 44)
Monochromatický režim
(= 43)
Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
(= 45)
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Portréty
(= 41)
Snímanie špeciálnych motívov
Nočné motívy
(= 41)
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Zhotovovanie dobrých záberov ľudí
Šport
(= 41)
Rozšírená príručka
●● Zaostrovanie na tváre
-- = 26, = 41, = 58
Bezdrôtové funkcie
●● Bez používania blesku (vypnutý blesk)
-- = 61
Ponuka nastavení
●● Snímanie vlastnej osoby (samospúšť)
-- = 34
Ohňostroj
(= 41)
Prehrávanie
●● Označenie dátumom
-- = 34
●● Zhotovovanie videoklipov spoločne s fotografiami (krátka videosekvencia)
-- = 28
Príslušenstvo
Dodatok
Register
10
Prezeranie
●● Prezeranie snímok
-- = 67
●● Automatické prehrávanie (prezentácia)
-- = 72
●● Na televíznej obrazovke
-- = 108
●● V počítači
-- = 112
●● Rýchle prehľadávanie snímok
-- = 70
●● Vymazávanie snímok
-- = 74
Záznam a prezeranie videosekvencií
●● Záznam videosekvencií
-- = 26, = 46
●● Prezeranie videosekvencií
-- = 67
Tlač
●● Tlač snímok
-- = 112
Ukladanie
●● Ukladanie snímok v počítači
-- = 112
Používanie funkcií Wi-Fi
●● Odosielanie snímok do telefónu smartphone
-- = 85, = 88
●● Zdieľanie snímok online
-- = 95
●● Odosielanie snímok do počítača
-- = 92
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
11
Bezpečnostné pokyny
●● Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným
spôsobom.
●● Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa
výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo
smrti.
●● Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
Popruh omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
●● S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené
v tomto návode na používanie.
●● Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
●● Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
●● Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
●● V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad
prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
●● Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad
alkohol, benzín alebo riedidlo.
●● Nedovoľte, aby sa výrobok namočil.
●● Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
●● Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé
plyny.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
●● Ak je výrobok vybavený hľadáčikom, cez hľadáčik sa nepozerajte
na zdroje silného svetla, ako je napríklad slnko počas jasného dňa
alebo laser či iný zdroj silného umelého svetla.
Mohli by ste si poškodiť zrak.
●● Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy
batérií dodržiavajte nasledujúce pokyny.
-- Batérie alebo súpravy batérií používajte len so špecifikovaným
výrobkom.
-- Batérie ani súpravy batérií nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
-- Batérie ani súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených
nabíjačiek batérií.
-- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku
s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
-- Nepoužívajte vytečené batérie ani súpravy batérií.
-- Pri likvidácii batérií alebo súprav batérií izolujte konektory pomocou
pásky alebo iným spôsobom.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Ak batéria alebo súprava batérií vytečie a látka z batérie alebo súpravy
batérií príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto
dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne
ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
●● Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
-- Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte
nahromadený prach pomocou suchej handričky.
-- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
-- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá
do elektrickej zásuvky.
-- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani
nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými
kovovými predmetmi.
-- Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra
pripojeného k elektrickej zásuvke.
-- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel
nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
-- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý,
nebaľte výrobok do látky ani iných materiálov.
-- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
12
●● Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal
rovnakého miesta na pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane
začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá
horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami
s obehovou sústavou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť
statív alebo podobné zariadenie.
●● Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky
symboly a pokyny prikazujúce vypnutie výrobku.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami
elektromagnetických vĺn a dokonca aj k nehode.
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
●● Blesk nespúšťajte v blízkosti očí.
Mohol by poškodiť zrak.
●● Popruh je určený iba na používanie na tele. Ak popruh s pripojeným
výrobkom zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť.
Výrobkom tiež netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
●● Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
●● Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami,
žiadnou inou časťou tela ani predmetmi nedotýkajte zábleskovej
jednotky.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
●● Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým
alebo nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol
spôsobiť popálenie alebo poranenie.
UPOZORNENIE
Označuje možnosť poškodenia majetku.
●● Fotoaparátom nemierte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na
slnko počas jasného dňa alebo na zdroj intenzívneho umelého svetla.
Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo iné vnútorné súčasti.
●● Pri používaní fotoaparátu na piesočnatej pláži alebo veternom mieste
dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
●● Prach, nečistoty alebo iný cudzí predmet na blesku odstráňte pomocou
vatového tampónu alebo handričky.
Teplo produkované bleskom môže spôsobiť, že cudzí objekt začne dymiť
alebo sa výrobok pokazí.
●● Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho súpravu batérií alebo batérie
a odložte ich.
Vytečenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodiť.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Pred likvidáciou zakryte konektory súpravy batérií alebo batérií
pomocou pásky alebo iného izolantu.
Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viesť k požiaru alebo výbuchom.
Prehrávanie
●● Nepoužívanú nabíjačku batérií odpojte od výrobku. Pri používaní
ju nezakrývajte látkou ani inými predmetmi.
Ak necháte jednotku dlhý čas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriať
a deformovať a spôsobiť tak požiar.
Ponuka nastavení
●● Špeciálne súpravy batérií nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli súpravu batérií prehryznúť a spôsobiť tak jej
vytečenie, prehriatie alebo výbuch a následné poškodenie výrobku alebo
požiar.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie
s rôznou úrovňou nabitia ani nepoužívajte staré batérie spolu s novými.
Pri vkladaní batérií dávajte pozor, aby ste nezamenili póly + a –.
Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.
●● Nesadajte si, keď máte fotoaparát vo vrecku na nohaviciach.
Mohlo by dôjsť k poruche alebo poškodeniu displeja.
13
Základná príručka
Úvodné prípravy
Na snímanie sa pripravte podľa nasledujúceho postupu.
Základné informácie a pokyny, od úvodných príprav po snímanie
a prehrávanie
Základná príručka
Rozšírená príručka
Pripevnenie remienka
Základné funkcie
Pred prvým použitím
●● Jeden koniec remienka prevlečte
cez očko na pripevnenie remienka (1)
a druhý koniec pretiahnite cez slučku
na prevlečenom konci (2).
(2)
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
(1)
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Držanie fotoaparátu
Príslušenstvo
●● Omotajte si remienok okolo zápästia.
●● Pri snímaní majte ramená blízko tela
a pevne držte fotoaparát, aby sa nehýbal.
Ak ste vyklopili blesk, nezakrývajte ho
prstami.
Dodatok
Register
14
Nabíjanie súpravy batérií
Pred prvým použitím nabite súpravu batérií pomocou dodanej nabíjačky
batérií. Súpravu batérií nezabudnite nabiť, pretože fotoaparát sa
nepredáva s nabitou súpravou batérií.
1
(1)
(2)
(2)
(1)
Vložte súpravu batérií.
●● Po zarovnaní značiek
na súprave
batérií a nabíjačke zatlačte súpravu
batérií dovnútra (1) a nadol (2).
2
Nabite súpravu batérií.
●● Podľa obrázka zasuňte nabíjačku batérií
do elektrickej zásuvky.
●● Ak má nabíjačka batérií napájací kábel,
pripojte ho k nabíjačke a potom zasuňte
jeho druhý koniec do elektrickej zásuvky.
●● Nabité súpravy batérií sa postupne vybíjajú, aj keď sa nepoužívajú.
Súpravu batérií nabite v deň používania (alebo tesne predtým).
●● Nabíjačku možno používať v oblastiach so striedavým prúdom
a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky
iný tvar, použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy
nepoužívajte elektrický transformátor určený na cestovanie,
pretože môže poškodiť súpravu batérií.
(2)
Základné funkcie
fotoaparátu
Ďalšie režimy snímania
Vložte dodanú súpravu batérií a pamäťovú kartu (predáva sa samostatne).
Pred použitím pamäťovej karty, ktorá je nová alebo bola naformátovaná
v inom zariadení, by ste mali pamäťovú kartu naformátovať v tomto
fotoaparáte (= 102).
Režim P
1
(1)
Otvorte kryt.
●● Posuňte prepínač (1) a otvorte kryt (2).
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
(2)
Príslušenstvo
Vyberte súpravu batérií.
Dodatok
●● Po odpojení nabíjačky batérií vyberte
súpravu batérií zatlačením dovnútra (1)
a nahor (2).
●● Ak chcete chrániť súpravu batérií a zachovať jej optimálny stav,
nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
Rozšírená príručka
Vloženie súpravy batérií a pamäťovej karty
●● Po dokončení nabíjania sa indikátor
rozsvieti na zeleno.
3
Základná príručka
Automatický režim/
hybridný automatický režim
●● Indikátor nabíjania sa rozsvieti na oranžovo
a začne nabíjanie.
(1)
Pred prvým použitím
2
(1)
(2)
Vložte súpravu batérií.
●● Potlačte zarážku batérie smerom
k polohe (1) a vkladajte súpravu batérií
smerom k polohe (2), kým zarážka
nezacvakne.
Register
●● Ak súpravu batérií vložíte nesprávnym
spôsobom, nebudete ju môcť uzamknúť
v správnej polohe. Vždy skontrolujte,
či súpravu batérií vkladáte správnym
spôsobom a či sa uzamkla.
15
(1)
(2)
3
Skontrolujte prepínač na ochranu
proti zápisu na pamäťovej karte
a vložte kartu.
●● Na pamäťové karty vybavené prepínačom
na ochranu proti zápisu nemožno
zaznamenávať údaje, kým je prepínač
v uzamknutej polohe. Posuňte prepínač
smerom k polohe (1).
●● Vkladajte pamäťovú kartu so štítkom (2)
otočeným podľa obrázka, kým nezacvakne
na mieste.
●● Skontrolujte, či pamäťovú kartu vkladáte
správnym spôsobom. Pamäťové karty
vložené nesprávnym spôsobom môžu
poškodiť fotoaparát.
4
Zatvorte kryt.
●● Sklopte kryt (1) a pri posúvaní prepínača
ho podržte stlačený, kým sa nezatvorí
a nezacvakne (2).
(2)
(1)
Vyberte pamäťovú kartu.
●● Zatláčajte pamäťovú kartu,
kým nezacvakne, a potom
ju pomaly uvoľnite.
●● Pamäťová karta sa vysunie.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Nastavte aktuálny dátum a čas. Informácie, ktoré týmto spôsobom zadáte,
sa pri snímaní zaznamenávajú vo vlastnostiach snímky a používajú sa pri
správe snímok podľa dátumu snímania alebo pri tlači snímok s dátumom.
Ďalšie režimy snímania
1
Zapnite fotoaparát.
●● Stlačte tlačidlo ON/OFF.
●● Zobrazí sa obrazovka [Date/Time/Zone/
Dátum a čas/pásmo].
2
Nastavte časové pásmo.
●● Pomocou tlačidiel / vyberte požadovanú
položku a stlačte tlačidlo .
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty
Register
Vyberte súpravu batérií.
●● Otvorte kryt a v smere šípky stlačte
zarážku batérie.
●● Súprava batérií sa vysunie.
16
●● Znova stlačte tlačidlo , pomocou
tlačidiel / vyberte požadovanú
položku a stlačte tlačidlo .
Pred prvým použitím
Jazyk zobrazenia
1
Základná príručka
Prejdite na obrazovku s ponukou.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
●● Výberom možnosti [OK] sa vráťte
na obrazovku [Date/Time/Zone/Dátum
a čas/pásmo].
2
Vyberte ponuku nastavení funkcií.
●● Pomocou tlačidiel / vyberte
možnosť [ ] a stlačte tlačidlo .
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
3
Nastavte dátum a čas.
●● Pomocou tlačidiel / sa posúvajte,
tlačidlom
vyberte požadovanú položku,
pomocou tlačidiel / upravte dátum
a čas a stlačte tlačidlo .
Režimy Tv, Av a M
3
Vyberte možnosť [Language /
Jazyk].
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
●● Vyberte možnosť [OK] a stlačte
tlačidlo .
●● Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Date/Time/Zone/
Dátum a čas/pásmo], nastavte aktuálny dátum, čas a časové
pásmo.
Prehrávanie
4
Príslušenstvo
Nastavte jazyk zobrazenia.
Dodatok
Register
●● Dátum, čas a časové pásmo môžete nastaviť aj stlačením tlačidla
a výberom ponuky [ ] (= 23) > položky [Date/Time/
Zone/Dátum a čas/pásmo].
●● Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu),
na obrazovke [Date/Time/Zone/Dátum a čas/pásmo] nastavte
položku [ ] na hodnotu [ ].
17
3
Začnite snímať.
Snímanie fotografií
Otestovanie fotoaparátu
Fotografie
Videosekvencie
Odskúšanie fotoaparátu jeho zapnutím, nasnímaním niekoľkých fotografií
alebo videosekvencií a ich zobrazením.
Snímanie
Používajte automatický režim na plne automatický výber optimálnych
nastavení pre snímaný motív podľa objektu a podmienok pri snímaní
určených fotoaparátom.
1
Zapnite fotoaparát a prejdite
do režimu
.
●● Zľahka stlačte tlačidlo spúšte (1).
●● Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa
a zobrazia sa rámy označujúce zaostrené
oblasti snímky. Stlačte tlačidlo spúšte
úplne nadol (2).
●● Ak chcete použiť blesk, vyklopte ho
posunutím prepínača . Použije sa pri
snímaní pri slabom osvetlení. Ak blesk
nechcete používať, zatlačte ho prstom
do fotoaparátu.
Zaznamenávanie videosekvencií
●● Stlačením tlačidla videozáznamu spustite
zaznamenávanie a opätovným stlačením
tlačidla ho zastavte.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
2
Príslušenstvo
Podľa potreby priblížte alebo
vzdiaľte záber.
●● Sledujte displej a posúvajte páčku
zoomu.
Dodatok
Register
18
Pred prvým použitím
Prezeranie
Základná príručka
1
Prepnite na prehrávanie.
●● Stlačte tlačidlo
2
Rozšírená príručka
.
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Vyberte snímky.
●● Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo
nasledujúcu snímku, stlačte tlačidlá /
alebo otočte ovládač .
●● Videosekvencie identifikuje ikona
]. Ak chcete videosekvencie
[
prehrať, prejdite na krok č. 3.
3
Prehrávanie
●● Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť [ ]
a znova stlačte tlačidlo .
Bezdrôtové funkcie
].
●● Ak chcete nastaviť hlasitosť, počas
prehrávania stláčajte tlačidlá / .
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Vymazávanie snímok
Ak chcete vymazať aktuálnu snímku, postupujte nasledujúcim spôsobom.
Vymazané snímky nemožno obnoviť.
1
2
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrajte videosekvencie.
●● Spustí sa prehrávanie a po skončení
videosekvencie sa zobrazí ikona [
Ďalšie režimy snímania
Stlačte tlačidlo
Register
.
Pomocou tlačidiel / alebo
otáčaním ovládača
vyberte
možnosť [Erase/Vymazať]
a stlačte tlačidlo .
19
Rozšírená príručka
Pred prvým použitím
Zapnutie a vypnutie
Základná príručka
Režim snímania
●● Stlačením tlačidla ON/OFF zapnite
fotoaparát a pripravte sa na snímanie.
Základné funkcie fotoaparátu
Ďalšie základné funkcie a spôsoby, ako si vychutnať používanie
fotoaparátu, vrátane možností snímania a prehrávania
●● Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova
stlačte tlačidlo ON/OFF.
Prehrávanie
●● Stlačením tlačidla
a zobrazte snímky.
zapnite fotoaparát
●● Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova
alebo stlačte tlačidlo
stlačte tlačidlo
ON/OFF.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
●● Ak chcete prejsť z režimu snímania do režimu prehrávania,
.
stlačte tlačidlo
●● Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania,
stlačte tlačidlo spúšte do polovice (= 21) alebo otočte otočný
volič režimov (= 21).
●● Počas prehrávania sa objektív približne po minúte zasunie.
Kým je objektív zasunutý, môžete fotoaparát vypnúť stlačením
.
tlačidla
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
20
Tlačidlo spúšte
Ak chcete zhotovovať zaostrené snímky, vždy začnite podržaním tlačidla
spúšte do polovice. Po zaostrení na objekt zhotovte snímku stlačením
tohto tlačidla úplne nadol.
V tejto príručke sa ovládanie tlačidla spúšte opisuje ako stlačenie tlačidla
do polovice alebo úplne nadol.
1
2
Prístup k jednotlivým režimom snímania získate pomocou otočného voliča
režimov.
(7)
(1)
Stlačte tlačidlo do polovice.
(Ľahkým stlačením tlačidla
zaostrite.)
●● Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Fotoaparát dvakrát zapípa a okolo
zaostrených oblastí snímky sa zobrazia
rámy.
(5)
(4)
(2)
●● Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte
fotoaparát v stabilnej polohe.
(3)
●● Ak snímate bez toho, aby ste predtým stlačili tlačidlo spúšte
do polovice, snímky nemusia byť ostré.
●● Dĺžka prehrávania zvuku uzávierky sa líši v závislosti od času
potrebného na zhotovenie snímky. Pri niektorých snímaných
motívoch môže trvať dlhšie, a ak fotoaparátom pohnete (alebo
ak sa pohne objekt) ešte pred doznením zvuku uzávierky,
snímky budú rozmazané.
(6)
(3)
(1)
(4)
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
(2)
Stlačte tlačidlo úplne nadol.
(Po stlačení do polovice zhotovte
snímku úplným stlačením tlačidla.)
●● Počas snímania znie z fotoaparátu zvuk
uzávierky.
Pred prvým použitím
Režimy snímania
Automatický režim/hybridný
/
automatický režim
Plne automatické snímanie
použitím nastavení
určených fotoaparátom
(= 18, = 26, = 28).
(5)
(6)
Režim jedla
Úprava odtieňov farieb tak, aby
jedlo vyzeralo čerstvo a sviežo
(= 39).
Režim autoportrétu
Snímanie vlastnej osoby pri
optimálnych nastaveniach
(= 40).
Režim Šport
Môžete snímať sériovo,
kým fotoaparát zaostruje
na pohybujúce sa objekty
(= 41).
(7)
Režim špeciálnych motívov
Snímanie použitím nastavení
určených pre konkrétne motívy
alebo pridávanie rôznych efektov
(= 41).
Režim videosekvencií
Zhotovovanie videosekvencií
(= 46).
Videosekvencie môžete snímať,
aj keď otočný volič režimov nie je
nastavený na režim videosekvencií,
a to jednoduchým stlačením tlačidla
videozáznamu.
Režimy P, Tv, Av a M
/
/
/
Zhotovovanie rôznych záberov
použitím preferovaných nastavení
(= 51, = 64).
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
21
Možnosti obrazoviek snímania
Stlačením tlačidla
môžete na displeji zobraziť ďalšie informácie
alebo ich skryť. Podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete v časti
„Informácie na displeji“ (= 119).
Obrazovka s jednoduchými
informáciami
Nastavenie uhla displeja
Uhol a otočenie displeja môžete nastaviť tak, aby vyhovoval motívu alebo
spôsobu snímania.
●● Displej možno otvoriť až do uhla
približne 180°.
●● Keď chcete snímať seba, pretočením
displeja smerom k prednej strane
fotoaparátu môžete zobraziť svoj
zrkadlový obraz.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Obrazovka s podrobnými
informáciami
●● Keď sa fotoaparát nepoužíva, displej nechávajte zavretý.
●● Displej nasilu neotvárajte, aby sa fotoaparát nepoškodil.
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
●● Ak chcete obrátené zobrazenie zrušiť, vyberte ponuku [ ]
(= 23) > položky [Reverse display/Obrátené zobrazenie] >
[Off/Vyp.].
Obrazovka bez informácií
Príslušenstvo
Dodatok
Register
22
Obrazovka rýchleho ovládania
Konfigurovanie bežne používaných funkcií snímania alebo prehrávania
na obrazovke [ ] (obrazovka rýchleho ovládania).
Položky a možnosti nastavenia sa v jednotlivých režimoch snímania líšia.
1
Prejdite na obrazovku rýchleho
ovládania.
●● Stlačte tlačidlo
2
.
Podľa nasledujúceho postupu môžete na obrazovke s ponukou
nakonfigurovať rôzne funkcie fotoaparátu. Položky nastavenia sú
usporiadané podľa ich účelu, ako je napríklad snímanie [ ] alebo
prehrávanie [
], a sú zoskupené na viacerých kartách. Dostupné
položky sa líšia v závislosti od vybratého režimu snímania.
1
Prejdite na obrazovku s ponukou.
●● Stlačte tlačidlo
.
Vyberte položku nastavenia.
●● Pomocou tlačidiel / vyberte
požadovanú položku (1).
3
Pred prvým použitím
Obrazovka s ponukou
Vyberte možnosť nastavenia.
2
4
Potvrďte svoj výber a opustite
ponuku.
●● Stlačte tlačidlo
●● Pomocou tlačidiel / vyberte hlavnú
kartu a stlačte tlačidlo .
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
3
Vyberte vedľajšiu kartu.
●● Pomocou tlačidiel
kartu.
/
vyberte vedľajšiu
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
.
●● Funkcie rýchleho ovládania môžete konfigurovať aj na obrazovke
s ponukou.
Rozšírená príručka
Režim P
Vyberte hlavnú kartu.
●● Pomocou tlačidiel / vyberte
požadovanú možnosť (2).
]
●● Položky označené ikonou [
možno nakonfigurovať stlačením
tlačidla
.
Základná príručka
Register
4
Vyberte položku nastavenia.
●● Pomocou tlačidiel / vyberte položku
nastavenia a stlačte tlačidlo .
●● Niektoré položky sa dajú vybrať
tlačidlami / na inej obrazovke,
po stlačení tlačidla .
23
5
Vyberte možnosť nastavenia.
●● Pomocou tlačidiel / / / vyberte
možnosť nastavenia a stlačte tlačidlo
6
.
Potvrďte svoj výber a opustite
ponuku.
●● Stlačením tlačidla
sa vráťte na
obrazovku v kroku č. 2 a jeho opätovným
stlačením sa vráťte na obrazovku
snímania.
Pred prvým použitím
Klávesnica na displeji
Pomocou klávesnice na displeji zadajte informácie. Dĺžka a typ informácií,
ktoré môžete zadať, sa líšia v závislosti od používanej funkcie.
(1)
Zadávanie znakov
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
.
Režim P
●● Množstvo informácií, ktoré môžete
zadať (1), sa líši v závislosti od
používanej funkcie.
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Presúvanie kurzora
●● Vyberte kláves [
tlačidlo .
] alebo [
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
●● Pomocou tlačidiel / / / alebo
otáčaním ovládača
vyberte kláves
s požadovaným znakom a stlačte
tlačidlo .
●● Ak chcete zadávať veľké písmená,
vyberte kláves [ ] a stlačte tlačidlo
Základná príručka
Bezdrôtové funkcie
] a stlačte
Ponuka nastavení
Prepínanie medzi režimami vstupu
●● Vyberte kláves [ ] a stlačte tlačidlo
Príslušenstvo
.
●● Dostupné režimy vstupu sa líšia
v závislosti od funkcie, ktorú používate.
Dodatok
Register
Vymazávanie znakov
●● Vyberte kláves [
] a stlačte tlačidlo
Predchádzajúci znak sa vymaže.
.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
●● Stlačte tlačidlo
.
24
Stav indikátora
Rámy na obrazovke snímania
Indikátor na zadnej strane fotoaparátu (= 4) svieti alebo bliká
v závislosti od stavu fotoaparátu.
Farba
Stav indikátora
Zelená
Svieti
Zelená
Pomaly bliká
Zelená
Bliká
Oranžová
Oranžová
Svieti
Bliká
Stav fotoaparátu
Zaznamenávanie fotografií na pamäťovú
kartu alebo čítanie fotografií z pamäťovej
karty
Vypnutý displej
Zaznamenávanie videosekvencií na
pamäťovú kartu, čítanie videosekvencií
z pamäťovej karty alebo prenos
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Nabíjanie cez rozhranie USB
Chyba nabíjania cez rozhranie USB
●● Keď prebieha čítanie z karty alebo zápis na kartu, nevypínajte
fotoaparát, neotvárajte kryt pamäťovej karty/kryt batérií, netraste
fotoaparátom ani doň neudierajte. Môžete tým poškodiť snímky,
fotoaparát alebo pamäťovú kartu.
Biely rám
Zelený rám
Modrý rám
Žltý rám
Zobrazí sa okolo objektu alebo tváre osoby rozpoznanej
ako hlavný objekt. Keď sa zistí viacero objektov, okolo
objektov iných ako hlavný objekt sa zobrazia sivé rámy.
Zobrazí sa, keď fotoaparát zaostrí pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice.
Zobrazí sa, keď fotoaparát naďalej zaostruje na
pohybujúce sa objekty.
Zobrazuje sa, kým držíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice.
Zobrazí sa, ak fotoaparát nedokáže zaostriť pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Ak sa nezobrazujú žiadne rámy, ak sa rámy nezobrazujú okolo
požadovaných objektov alebo ak sa rámy zobrazujú na pozadí
(= 51).
alebo podobných plochách, skúste snímať v režime
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
25
Pred prvým použitím
Snímanie použitím nastavení
určených fotoaparátom
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Užitočný režim na zhotovovanie jednoduchých záberov s väčšou
kontrolou nad snímaním
Základná príručka
Používajte automatický režim na plne automatický výber optimálnych
nastavení pre snímaný motív podľa objektu a podmienok pri snímaní
určených fotoaparátom.
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Snímanie (režim Smart Auto)
Fotografie
1
Rozšírená príručka
Videosekvencie
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Zapnite fotoaparát.
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
2
Prejdite do režimu
.
●● Namierte fotoaparát na objekt.
Z fotoaparátu bude počas určovania
motívu vychádzať zvuk slabého cvakania.
●● V ľavej hornej časti displeja sa zobrazia
ikony predstavujúce príslušný motív (1)
a režim stabilizácie obrazu (2)
(= 30, = 30).
●● Rámy zobrazené okolo rozpoznaných
objektov signalizujú, že sa na tieto
objekty zaostruje.
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
26
3
Podľa potreby priblížte alebo
vzdiaľte záber.
●● Posuňte páčku zoomu doľava alebo
doprava.
●● Zobrazí sa ukazovateľ mierky (1)
znázorňujúci polohu zoomu a rozsah
zaostrenia (2).
2) Začnite snímať.
●● Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
●● Počas snímania znie zvuk uzávierky
fotoaparátu. Ak ste pri slabom osvetlení
vyklopili blesk, automaticky sa použije.
●● Kým nedoznie zvuk uzávierky, držte
fotoaparát v stabilnej polohe.
●● Po zobrazení snímky sa fotoaparát vráti
na obrazovku snímania.
Zaznamenávanie videosekvencií
4
Začnite snímať.
Snímanie fotografií
1) Zaostrite.
●● Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa
a zobrazia sa rámy označujúce zaostrené
oblasti snímky.
●● Keď sa zaostruje na viacero oblastí,
zobrazí sa niekoľko rámov.
1) Spustite zaznamenávanie.
●● Stlačte tlačidlo videozáznamu. Spustí
sa zaznamenávanie a zobrazí sa nápis
[ REC] (2) spolu s uplynulým časom (1).
●● Na hornom a dolnom okraji displeja sa
zobrazia čierne pásy a objekt sa mierne
zväčší. Čierne pásy označujú oblasti
snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
●● Rámy zobrazené okolo rozpoznaných
tvárí signalizujú, že sa na tieto tváre
zaostruje.
●● Po spustení zaznamenávania uvoľnite
prst z tlačidla videozáznamu.
2)Podľa potreby upravte spôsob
kompozície záberu.
●● Ak chcete použiť blesk, vyklopte ho
posunutím prepínača . Použije sa pri
snímaní pri slabom osvetlení. Ak blesk
nechcete používať, zatlačte ho prstom
do fotoaparátu.
●● Ak chcete zmeniť veľkosť objektu,
zopakujte postup uvedený v kroku č. 3.
Pamätajte však na to, že sa zaznamenajú
prevádzkové zvuky fotoaparátu.
Upozorňujeme, že videosekvencie
zhotovené s úrovňou priblíženia
zobrazenou na modro budú vyzerať
zrnito.
●● Pri zmene kompozície záberov sa
zaostrenie, hodnoty jasu a farby
automaticky upravia.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
27
3) Zastavte zaznamenávanie.
●● Ak chcete zaznamenávanie
videosekvencie zastaviť, znova
stlačte tlačidlo videozáznamu.
●● Po zaplnení pamäťovej karty sa
zaznamenávanie zastaví automaticky.
Snímanie v hybridnom automatickom režime
Fotografie
Videosekvencie
Jednoduchým snímaním fotografií môžete zhotovovať krátke
videosekvencie daného dňa. Pred každým záberom fotoaparát
zaznamenáva 2- až 4-sekundové videoklipy scén, ktoré sa neskôr
spoja do krátkej videosekvencie.
1
2
Prejdite do režimu
.
Skomponujte záber.
●● Podľa krokov č. 3 až 4 v časti
„Snímanie (režim Smart Auto)“ (= 26)
skomponujte záber a zaostrite.
●● Aby boli krátke videosekvencie
pôsobivejšie, namierte fotoaparát
na objekt približne štyri sekundy
pred zhotovením fotografie.
3
●● V tomto režime je výdrž batérií menšia než v režime
,
pretože sa pri každom zábere zaznamenávajú krátke
videosekvencie.
●● Krátka videosekvencia sa nemusí zaznamenať v prípade,
že fotografiu zhotovíte ihneď po zapnutí fotoaparátu, vyberiete
alebo budete fotoaparát ovládať iným spôsobom.
režim
●● Zvuky a vibrácie spôsobené ovládaním fotoaparátu budú
zaznamenané vo videosekvenciách.
Začnite snímať.
●● Krátke videosekvencie sa zaznamenávajú vo veľkosti [
]
] pri formáte PAL. Líši sa to
pri formáte NTSC alebo [
v závislosti od formátu videovýstupu.
●● Zvuky sa neprehrajú pri stlačení tlačidla spúšte do polovice ani
pri spustení samospúšte.
●● V nasledujúcich prípadoch sa krátke videosekvencie ukladajú ako
samostatné súbory videosekvencií, aj keď ste ich v režime
zaznamenali v rovnaký deň.
-- Súbor krátkej videosekvencie dosiahne veľkosť približne 4 GB
alebo celkový čas záznamu trvá približne 29 minút a 59 sekúnd.
-- Krátka videosekvencia je chránená.
-- Zmenili sa nastavenia letného času, videosystému alebo
časového pásma.
●● Zaznamenané zvukové uzávierky nie je možné upraviť ani
vymazať.
●● Ak preferujete záznam krátkych videosekvencií bez fotografií,
upravte nastavenie vopred. Vyberte ponuku [ ] (= 23) >
položky [Digest type/Typ krátkej videosekvencie] > [No stills/
Bez fotografií].
●● Jednotlivé kapitoly možno upravovať (= 81).
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Podľa kroku č. 4 v časti „Snímanie
(režim Smart Auto)“ (= 26) zhotovte
fotografiu.
●● Fotoaparát zaznamená fotografiu aj
videoklip. Klip, ktorý sa ukončí fotografiou
a zvukom uzávierky, tvorí jednotlivú
kapitolu krátkej videosekvencie.
28
Prehrávanie krátkych videosekvencií
Krátku videosekvenciu vytvorenú v ten istý deň prehráte zobrazením
príslušnej fotografie v režime
(= 69).
Fotografie
●● Blikajúca ikona [ ] vás upozorní na väčšiu pravdepodobnosť,
že snímky budú rozmazané chvením fotoaparátu. V takom prípade
namontujte fotoaparát na statív alebo ho inak stabilizujte.
●● Ak sú zábery tmavé aj napriek použitiu blesku, priblížte sa k objektu.
●● Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice fotoaparát pípne len raz,
objekt môže byť príliš blízko.
●● Počas snímania pri slabom osvetlení sa môže rozsvietiť výbojka,
ktorá redukuje efekt červených očí a pomáha pri zaostrovaní.
●● Blikajúca ikona [ ], ktorá sa zobrazí pri pokuse o snímanie,
signalizuje, že snímať budete môcť až po nabití blesku. Keď bude
blesk pripravený, môžete v snímaní pokračovať. Stlačte tlačidlo
spúšte úplne nadol a počkajte alebo naň prestaňte tlačiť a potom
ho znova stlačte.
●● Zhotovovať snímky je možné aj pred zobrazením obrazovky
snímania, ale v takom prípade môže predchádzajúca snímka
ovplyvniť použité zaostrenie, jas a farby.
●● Môžete zmeniť, ako dlho po zhotovení sa budú snímky
zobrazovať (= 38).
Videosekvencie
Pred prvým použitím
●● Počas snímania videosekvencií nezakrývajte prstami mikrofón (1).
Ak mikrofón zakryjete, nemusí sa zaznamenať zvuk alebo
zaznamenaný zvuk môže byť tlmený.
(1)
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
●● Počas záznamu videosekvencií sa nedotýkajte iných ovládacích
prvkov fotoaparátu než tlačidla videozáznamu, pretože sa
zaznamenajú zvuky vydávané fotoaparátom.
●● Po spustení zaznamenávania videosekvencie sa oblasť zobrazenia
obrazu zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohlo korigovať výrazné
chvenie fotoaparátu. Ak chcete snímať objekty s rovnakou
veľkosťou ako sa zobrazuje pred snímaním, postupujte podľa
krokov v časti „Záznam videosekvencií s objektmi rovnakej
veľkosti, aká sa zobrazí pred snímaním“ (= 37).
●● Jednotlivé videosekvencie väčšie než 4 GB sa môžu rozdeliť na
viacero menších súborov. Automatické prehrávanie rozdelených
nadväzujúcich súborov videosekvencie nie je podporované.
Každú videosekvenciu prehrajte samostatne.
●● Pri slabom osvetlení môže fotoaparát snímať s dlhším časom
uzávierky. Dlhší čas uzávierky znižuje šum na snímke (automatický
dlhý čas uzávierky).
Ak uprednostňujete plynulejšie videosekvencie, ktoré sú menej
nastavte položku
ovplyvnené chvením objektov, v režime
[Auto slow shutter/Automatický dlhý čas uzávierky] na hodnotu
[Disable/Zakázať], ale videosekvencie môžu byť tmavšie (= 47).
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Zvuk sa zaznamená stereofónne.
29
Ikony motívov
Pred prvým použitím
Ikony stabilizácie obrazu
Fotografie
Videosekvencie
V režimoch
/
sa zobrazí ikona, ktorá označuje motívy snímania
určené fotoaparátom, a automaticky sa vyberú príslušné nastavenia na
dosiahnutie optimálneho zaostrenia, jasu a farby objektu.
●● Ak ikona motívu nezodpovedá skutočným podmienkam snímania
alebo ak nemožno snímať s očakávaným efektom, farbou alebo
(= 51).
jasom, skúste snímať v režime
Fotografie
Videosekvencie
Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre dané podmienky
pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu) a zobrazia sa nasledujúce ikony.
Stabilizácia obrazu pre fotografie (normálna)
Stabilizácia obrazu pre fotografie pri posúvaní obrazu (posúvanie)*
Stabilizácia obrazu pri hranatom chvení fotoaparátu a chvení
s posunom pri makrosnímkach (hybridná stabilizácia obrazu).
V prípade videosekvencií sa zobrazí ikona [
] a použije sa
aj stabilizácia obrazu [ ].
Stabilizácia obrazu pre videosekvencie, ktorá redukuje silné chvenie
fotoaparátu, napríklad pri zázname počas chôdze (dynamická)
Stabilizácia obrazu pri pomalom chvení fotoaparátu, napríklad pri
zázname videosekvencií s priblížením teleobjektívom (zosilnená)
Bez stabilizácie obrazu, pretože fotoaparát je pripevnený k statívu
alebo stabilizovaný iným spôsobom. Počas zaznamenávania
videosekvencií sa však zobrazí ikona [ ] a používa sa stabilizácia
obrazu proti vplyvom vetra a iných zdrojov vibrácií (stabilizácia
obrazu pomocou statívu).
* Zobrazuje sa pri posúvaní obrazu, keď fotoaparát sleduje pohybujúce sa objekty.
Pri sledovaní objektov pohybujúcich sa horizontálne pôsobí funkcia stabilizácie
obrazu iba proti vertikálnemu chveniu fotoaparátu a horizontálna stabilizácia sa
vypne. Podobne aj pri sledovaní objektov pohybujúcich sa vertikálne pôsobí funkcia
stabilizácie obrazu iba proti horizontálnemu chveniu fotoaparátu.
●● Ak chcete stabilizáciu obrazu zrušiť, nastavte položku [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.] (= 37).
V takom prípade sa ikona stabilizácie obrazu nezobrazí.
] nie je v režime
k dispozícii.
●● Položka [
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
30
Často používané užitočné funkcie
Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)
Fotografie
Videosekvencie
Keď sú vzdialené objekty príliš ďaleko na to, aby ste ich mohli zväčšiť
pomocou optického zoomu, použite digitálny zoom umožňujúci až
160-násobné zväčšenie.
1
Páčku zoomu posuňte smerom
k polohe
.
●● Podržte páčku, kým sa približovanie
neskončí.
●● Približovanie sa skončí po dosiahnutí
najväčšej úrovne priblíženia (skôr ako
snímka začne byť viditeľne zrnitá),
ktorá sa zobrazí na displeji.
2
] (= 23) >
●● Ak chcete digitálny zoom vypnúť, vyberte ponuku [
položky [Digital zoom/Digitálny zoom] > [Off/Vyp.].
Základná príručka
Jednoduché opätovné vyhľadanie objektov po
manuálnom priblížení (rám pri komponovaní –
vyhľadávanie)
Fotografie
Videosekvencie
Ak sa vám počas priblíženia obrazu stratí sledovaný objekt, dočasným
vzdialením obrazu môžete uľahčiť jeho vyhľadanie.
1
Vyhľadajte stratený objekt.
●● Podržte stlačené tlačidlo
.
●● Obraz na displeji fotoaparátu sa vzdiali
a okolo oblasti zobrazenej pred stlačením
sa objaví biely rám.
tlačidla
Páčku zoomu znova posuňte
smerom k polohe
.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
●● Fotoaparát ešte viac priblíži objekt.
●● (1) je aktuálna úroveň priblíženia.
Príslušenstvo
2
●● Pri posune páčky zoomu sa zobrazí ukazovateľ mierky (ktorý znázorňuje
polohu zoomu). Farba ukazovateľa mierky udáva rozsah zoomu.
-- Biely rozsah: rozsah optického zoomu, pri ktorom obraz nebude zrnitý.
-- Žltý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom obraz nebude
viditeľne zrnitý (ZoomPlus).
-- Modrý rozsah: rozsah digitálneho zoomu, pri ktorom bude obraz zrnitý.
●● Keďže modrý rozsah nie je dostupný pri určitých nastaveniach rozlíšenia
pri zaznamenávaní (= 36), maximálnu úroveň priblíženia môžete
dosiahnuť postupom podľa kroku č. 1.
Pred prvým použitím
Dodatok
Opätovne vyhľadajte objekt.
●● Namierte fotoaparát tak, aby objekt
prešiel do bieleho rámu, a potom
prestaňte tlačiť na tlačidlo .
Register
●● Obnoví sa predchádzajúca úroveň
zväčšenia a oblasť v bielom ráme
znova vyplní obrazovku.
31
●● Kým je obraz na displeji fotoaparátu vzdialený, nezobrazujú sa
niektoré informácie o snímaní.
stlačíte počas snímania videosekvencií, biely rám
●● Ak tlačidlo
sa nezobrazí. Pamätajte aj na to, že zmenená úroveň priblíženia
a prevádzkové zvuky fotoaparátu sa zaznamenajú.
●● Ak chcete snímať s úrovňou priblíženia znázornenou na
obrazovke v kroku č. 1, stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
●● Úroveň priblíženia, ktorú fotoaparát obnoví po uvoľnení
, môžete upraviť posúvaním páčky zoomu pri
tlačidla
, čím zmeníte veľkosť bieleho
súčasnom podržaní tlačidla
rámu.
,
●● Ak chcete upraviť oblasť, ktorá sa zobrazí pri stlačení tlačidla
Display area/Oblasť
v ponuke [ ] (= 23) vyberte položku [
zobrazenia] a vyberte jednu z troch možností.
●● Ak v režime samospúšte (= 34) stlačíte tlačidlo spúšte úplne
nadol, nebudete môcť úroveň priblíženia zmeniť pomocou
.
tlačidla
Pred prvým použitím
Automatické priblíženie ako reakcia na pohyb
objektu (automatické priblíženie)
Fotografie
Základná príručka
Videosekvencie
Fotoaparát automaticky približuje a odďaľuje obraz, aby sa zachovala
konštantná veľkosť rozpoznanej tváre (= 58). Ak sa osoba priblíži,
fotoaparát automaticky oddiali obraz a opačne. Túto veľkosť možno
podľa potreby upraviť.
1
Prejdite do automatického režimu
●● Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo
●● Zobrazí sa ikona [
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
.
.
].
●● Okolo detegovanej tváre sa zobrazí
biely rám a fotoaparát bude vykonávať
priblíženie a vzďaľovanie na zachovanie
objektu na obrazovke.
●● Keď dôjde k detekcii viacerých tvárí,
okolo tváre hlavného objektu sa zobrazí
biely rám a okolo ďalších tvárí sa zobrazia
maximálne dva sivé rámy, keď sa bude
fotoaparát snažiť o zachovanie týchto
objektov na displeji.
2
Rozšírená príručka
Začnite snímať.
●● Po dokončení snímania bude aj naďalej
aktívna funkcia automatického priblíženia
a rámy sa budú aj naďalej zobrazovať.
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Ak chcete zrušiť režim automatického
priblíženia, znova stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa hlásenie [ Auto: Off/
Automatický režim: vypnutý].
32
●● Tvár sa nemusí zobrazovať s konštantnou veľkosťou vzhľadom
na obrazovku pri niektorých úrovniach priblíženia alebo v prípade,
ak je hlava osoby naklonená alebo nie je otočená priamo na
fotoaparát.
●● Počas zaznamenávania videosekvencií sa zaznamená zmenená
úroveň priblíženia a prevádzkové zvuky fotoaparátu.
, niektoré informácie o snímaní
●● Ak je zapnutý automatický režim
sa nezobrazujú a niektoré nastavenia snímania nemožno
nakonfigurovať.
●● Automatický zoom (priblíženie) na zachovanie viacerých objektov
na displeji nebude počas snímania videosekvencií aktívny,
a to ani vtedy, ak sa detegujú tváre.
●● Počas sériového snímania nebude funkcia automatického
priblíženia aktívna.
●● Keď sa detegovaný objekt pohne smerom k okraju obrazovky,
fotoaparát vykoná oddialenie s cieľom zachovať objekt na displeji.
●● Ak v režime samospúšte (= 34) stlačíte tlačidlo spúšte úplne
nadol, nebudete môcť následne meniť faktor priblíženia.
●● Fotoaparát bude aj naďalej vykonávať priblíženie/oddialenie
s cieľom zachovať objekty na displeji. Z tohto dôvodu nemusí
byť k dispozícii možnosť zachovania konštantnej veľkosti tváre
na displeji, a to v závislosti od pohybu objektu a podmienok pri
snímaní.
●● Keď nie je detegovaná žiadna tvár, fotoaparát vykoná priblíženie
na určitú úroveň a ukončí režim približovania, kým nedôjde
k detekcii tváre.
Úprava veľkosti zobrazenia konštantnej veľkosti tváre
●● Keď je zapnutý automatický
režim , pomocou tlačidiel /
vyberte požadovanú možnosť.
●● Fotoaparát automaticky upraví mierku,
aby sa zachovala zadaná veľkosť tvárí.
Auto/
Automaticky
Face/Tvár
Upper body/
Vrchná časť tela
Whole body/
Celé telo
Manual/
Manuálne
Automatické priblíženie na zabránenie pohybu
objektov von z displeja.
Keď sa zistí viacero tvárí, fotoaparát vykoná priblíženie
na zachovanie týchto objektov na displeji.
Tváre sa zachovajú dostatočne veľké na to, aby bol
výraz tváre jasne viditeľný.
Tváre sa zachovajú dostatočne malé na to, aby bola
viditeľná vrchná časť tela osoby.
Tváre sa zachovajú dostatočne malé na to, aby bolo
viditeľné celé telo osoby.
Zachová sa veľkosť tvárí zadaná posunutím páčky
zoomu. Po dosiahnutí požadovanej veľkosti uvoľnite
páčku zoomu.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
●● Veľkosť tváre možno upraviť aj v ponuke [ ] (= 23) >
Auto zoom/Automatické priblíženie].
[
●● Po výbere možnosti [Face/Tvár], [Upper body/Vrchná časť tela]
alebo [Whole body/Celé telo] môžete obraz približovať alebo
odďaľovať pomocou páčky zoomu. Do niekoľkých sekúnd po
uvoľnení páčky sa však obnoví pôvodná úroveň priblíženia.
●● Počas záznamu videosekvencií môžete zadanú veľkosť tváre
.
vymazať stlačením tlačidla
●● Počas záznamu videosekvencií nemožno zmeniť veľkosť tvárí.
Dodatok
Register
33
Pridanie označenia dátumom
Fotografie
Videosekvencie
Fotoaparát dokáže do pravého dolného rohu snímok pridať dátum snímania.
Upozorňujeme však, že označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť,
preto najskôr skontrolujte, či sú dátum a čas nastavené správne (= 16).
1
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Date stamp /Označenie dátumom] >
[Date & time/Dátum a čas] alebo
[Date/Dátum].
2
Pred prvým použitím
Používanie samospúšte
Začnite snímať.
●● Pri zhotovovaní záberov bude fotoaparát
pridávať dátum alebo čas snímania do
pravého dolného rohu snímok.
●● Označenie dátumom nemožno upraviť ani odstrániť.
Fotografie
Videosekvencie
Vďaka samospúšti sa môžete nachádzať na skupinových fotografiách
alebo iných časovaných záberoch. Fotoaparát zhotoví snímku približne
10 sekúnd po tom, ako stlačíte tlačidlo spúšte.
Nastavením časovača na dve sekundy tiež môžete zabrániť chveniu
fotoaparátu spôsobenému stlačením tlačidla spúšte.
1
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [
]
a potom možnosť [
].
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
2
Začnite snímať.
●● V prípade fotografií: Stlačením tlačidla
spúšte do polovice zaostrite na objekt
a potom stlačte tlačidlo úplne nadol.
●● Po spustení samospúšte bude blikať
výbojka a z fotoaparátu zaznie zvuk
samospúšte.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
●● Snímky zhotovené bez označenia dátumom možno vytlačiť
s označením dátumom nasledujúcim spôsobom.
Ak však označenie dátumom pridáte na snímky, ktoré ho už
obsahujú, označenie dátumom sa môže vytlačiť dvakrát.
-- Tlač použitím funkcií tlačiarne (= 113)
-- Tlač použitím nastavení tlače DPOF fotoaparátu (= 113)
●● Aj keď je nastavená, samospúšť nemá žiadny účinok, ak záznam
spustíte stlačením tlačidla videozáznamu.
Register
●● Dve sekundy pred zhotovením záberu pomocou samospúšte sa
zrýchli blikanie aj zvuky samospúšte (pokiaľ sa nepoužije blesk –
v tom prípade ostane výbojka svietiť).
34
Sériové snímanie
Funkcie prispôsobenia snímok
Fotografie
Ak chcete v režime
úplne nadol.
Videosekvencie
snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené
1
2
Fotografie
Videosekvencie
Pomer strán snímky (pomer šírky a výšky) môžete zmeniť nasledujúcim
spôsobom.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
požadovanú možnosť.
Začnite snímať.
.
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Prehrávanie
Rovnaký pomer strán ako 35 mm film. Používa sa na tlač snímok
veľkosti 130 x 180 mm alebo veľkosti pohľadnice.
Pôvodný pomer strán displeja fotoaparátu. Používa sa na
zobrazovanie na televízoroch so štandardným rozlíšením alebo
podobných zobrazovacích zariadeniach. Používa sa aj na tlač
snímok veľkosti 90 x 130 mm alebo veľkosti A.
Používa sa na zobrazovanie na širokouhlých televízoroch HD
alebo podobných zobrazovacích zariadeniach.
Pomer strán štvorca.
●● Nemožno konfigurovať v režime
Základné funkcie
fotoaparátu
Režimy Tv, Av a M
●● Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo
spúšte stlačené úplne nadol.
●● Počas sériového snímania sa hodnoty zaostrenia, expozície
a farieb zapamätajú podľa pozície alebo úrovne určenej pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice.
●● V závislosti od podmienok pri snímaní, nastavení fotoaparátu
a polohy zoomu môže fotoaparát dočasne prestať snímať alebo
sa môže sériové snímanie spomaliť.
●● Snímanie sa môže spomaliť aj v súvislosti s narastajúcim počtom
záberov.
●● Snímanie sa môže spomaliť v prípade, ak sa používa blesk.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Zmena pomeru strán
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [
]
a potom možnosť [
] alebo [ ].
Pred prvým použitím
●● Nie je k dispozícii v režime
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
.
35
Zmena kvality snímok
Pred prvým použitím
Užitočné funkcie snímania
Fotografie
Základná príručka
Videosekvencie
Vyberte si z 5 kombinácií veľkosti (počtu pixlov) a kompresie (kvality
snímok).
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [
]
a potom požadovanú možnosť.
Rozšírená príručka
Zobrazenie mriežky
Fotografie
Videosekvencie
Možno zobraziť mriežku, ktorá počas snímania pomáha pri orientácii
v zvislom a vodorovnom smere.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položku
[Grid display/Zobrazenie mriežky] a potom
vyberte požadovanú možnosť.
Pokyny na výber nastavenia rozlíšenia pri
zaznamenávaní na základe veľkosti papiera
(pre snímky s pomerom strán 4 : 3)
,
A2 (420 x 594 mm)
,
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
Na odosielanie e-mailom a podobné účely
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
●● Nie je k dispozícii v režime
.
●● Možnosti [ ] a [ ] označujú odlišné úrovne kvality snímok
v závislosti od stupňa kompresie. Pri rovnakej veľkosti (počte
pixlov) poskytuje možnosť [ ] vyššiu kvalitu snímok. Hoci majú
snímky [ ] trochu nižšiu kvalitu snímok, na pamäťovú kartu sa
ich zmestí viac.
Dodatok
Register
36
Vypnutie automatickej úrovne
Fotografie
Videosekvencie
Automatická úroveň udržiava videosekvencie vyrovnané. Ak chcete túto
funkciu zrušiť, vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[ Auto level/Automatická úroveň] >
[Disable/Zakázať].
Záznam videosekvencií s objektmi rovnakej
veľkosti, aká sa zobrazí pred snímaním
Fotografie
Videosekvencie
V bežnom prípade sa po spustení zaznamenávania videosekvencie
oblasť zobrazenia obrazu zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohol
vyrovnať obraz a mohlo sa korigovať výrazné chvenie fotoaparátu.
Ak chcete zaznamenávať videosekvencie s objektmi s rovnakou
veľkosťou, aká sa zobrazí pred snímaním, môžete obmedziť stabilizáciu
obrazu a zrušiť automatické vyrovnávanie.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[ Auto level/Automatická úroveň] >
[Disable/Zakázať].
●● Po spustení záznamu sa oblasť zobrazenia zúži a objekty sa
zväčšia (= 37).
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu
Fotografie
Videosekvencie
Vypnutie stabilizácie obrazu
Keď je fotoaparát stabilný (napríklad pri snímaní zo statívu), stabilizáciu obrazu
by ste mali vypnúť nastavením príslušnej položky na hodnotu [Off/Vyp.].
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) >
položky [IS settings/Nastavenia
stabilizácie obrazu] > [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu] > [Off/Vyp.].
Off/Vyp.
On/Zap.
●● Vyberte položky [IS settings/Nastavenia
stabilizácie obrazu] > [Dynamic IS/
Dynamický stabilizátor obrazu] >
[Low/Nízky].
●● Ak chcete, aby sa objekty zaznamenávali s rovnakou veľkosťou,
aká sa zobrazí pred snímaním, môžete tiež položku [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na možnosť [Off/Vyp.].
●● Keď je položka [IS mode/Režim stabilizácie obrazu] nastavená
na možnosť [Off/Vyp.] (= 37), položka [Dynamic IS/Dynamický
stabilizátor obrazu] nie je k dispozícii.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Vypne stabilizáciu obrazu.
Automaticky sa použije optimálna stabilizácia obrazu pre
dané podmienky pri snímaní (inteligentný stabilizátor obrazu)
(= 30).
37
Prispôsobenie ovládania fotoaparátu
Prispôsobenie funkcií snímania v ponuke [
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení
Fotografie
] (= 23).
●● V ponuke [Image review/Kontrola snímky]
vyberte požadovanú možnosť.
Zabránenie zapnutiu pomocného reflektora AF
Fotografie
Videosekvencie
Videosekvencie
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Ďalšie režimy snímania
Off/Vyp.
2 sec., 4 sec.,
8 sec./
2 s, 4 s, 8 s
Hold/Podržať
Snímky sa po zhotovení nebudú zobrazovať.
Snímky sa budú zobrazovať zadaný čas. Aj počas
zobrazenia záberu môžete opätovným stlačením
tlačidla spúšte do polovice zhotoviť ďalší záber.
Snímky sa budú zobrazovať, kým nestlačíte tlačidlo
spúšte do polovice.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Zabránenie zapnutiu výbojky redukcie
červených očí
Fotografie
Základná príručka
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Výbojka sa rozsvieti, aby vám po stlačení tlačidla spúšte do polovice
pomohla zaostriť pri slabom osvetlení. Túto výbojku môžete deaktivovať.
●● Nastavte položku [AF-assist beam firing/
Zapnutie pomocného reflektora AF] na
hodnotu [Disable/Zakázať].
Pred prvým použitím
Ponuka nastavení
Videosekvencie
Výbojka redukcie červených očí na redukciu efektu červených očí
sa rozsvieti, keď sa pri slabom osvetlení sníma pomocou blesku.
Túto výbojku môžete deaktivovať.
●● V ponuke [Flash settings/Nastavenia
blesku] nastavte položku [Red-eye lamp/
Výbojka redukcie červených očí] na
hodnotu [Off/Vyp.].
Príslušenstvo
Dodatok
Register
38
Zlepšenie farieb na záberoch jedla
(jedlo)
Fotografie
Ďalšie režimy snímania
Efektívnejšie snímanie rôznych motívov a zhotovovanie záberov
zdokonalených pomocou jedinečných obrazových efektov alebo
zachytených použitím špeciálnych funkcií
Videosekvencie
Úprava odtieňov farieb tak, aby jedlo vyzeralo čerstvo a sviežo.
1
Prejdite do režimu .
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
2
Zmeňte farebný odtieň.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [Color tone/
Farebný odtieň] a nakonfigurujte
nastavenie.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
3
Začnite snímať.
●● Tieto odtiene farieb nemusia vyzerať vhodne, ak sa použijú
na ľudí.
●● Pri snímaní s bleskom sa automaticky použijú predvolené
nastavenia odtieňov farieb.
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
39
4
Snímanie vlastnej osoby pri optimálnych
nastaveniach (autoportrét)
Fotografie
●● Pri snímaní fotoaparát pevne držte.
Po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol
pri rozmazaní pozadia nastavenom na
hodnotu [Auto/Automaticky] zaznamená
fotoaparát dve snímky a spracuje ich.
Videosekvencie
V prípade autoportrétov zahŕňa prispôsobiteľné spracovanie snímok
vyhladenie pokožky, ako aj úpravy jasu a pozadia, aby ste vynikli.
1
2
Prejdite do režimu
.
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Stlačením tlačidla
prejdite na
obrazovku nastavenia a nakonfigurujte
jas a vyhladenie pokožky.
●● Po zatvorení obrazovky nastavenia
môžete stlačením
stlačením tlačidla
tlačidla vypnúť nastavenie rozmazania
pozadia.
3
Vyklopte displej.
●● Podľa obrázka vyklopte displej.
Začnite snímať.
Smooth skin effect/
Efekt hladkej pokožky
Vyberte si z troch úrovní vyhladenia pokožky.
Vyhladenie pokožky je optimalizované pre tvár
hlavného objektu.
Brightness/Jas
Vyberte si z piatich úrovní jasu.
Background blur/
Rozmazanie pozadia
Rozmazanie pozadia.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● V závislosti od podmienok pri snímaní sa okrem ľudskej pokožky
môžu zmeniť aj iné oblasti.
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa
uistili, že dosiahnete požadované výsledky.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
●● V režime blesku [ ] sa rozmazanie pozadia nastaví na hodnotu
[Off/Vyp.] a nemožno ho zmeniť.
Príslušenstvo
Dodatok
Register
40
Pohybujúce sa objekty (šport)
Fotografie
Videosekvencie
Môžete snímať sériovo, kým fotoaparát zaostruje na pohybujúce
sa objekty.
1
2
Prejdite do režimu
.
Zaostrite.
●● Kým podržíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, fotoaparát bude neustále
upravovať hodnoty zaostrenia a jasu
snímky na mieste zobrazenia modrého
rámu.
3
Začnite snímať.
●● Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo
spúšte stlačené úplne nadol.
●● V režime
sa snímky môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom
na podmienky pri snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO (= 53).
●● Po ukončení sériového snímania budete môcť ďalšiu snímku
zhotoviť až po určitom čase. Niektoré typy pamäťových kariet
môžu spôsobiť, že sa zhotovenie ďalšej snímky ešte viac
oneskorí.
●● V závislosti od podmienok pri snímaní, nastavení fotoaparátu
a polohy zoomu sa snímanie môže spomaliť.
nie je dostupné sériové snímanie
●● V automatickom režime
(= 32).
Pred prvým použitím
Špeciálne motívy
Vyberte režim zodpovedajúci snímanému motívu a fotoaparát automaticky
nakonfiguruje nastavenia pre optimálne zábery.
1
Prejdite do režimu
.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
2
Vyberte režim snímania.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
režim snímania.
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
3
Začnite snímať.
Bezdrôtové funkcie
Zhotovovanie portrétov (režim Portrét)
Fotografie
Videosekvencie
●● Zhotovujte zábery ľudí so zjemňujúcim
efektom.
Snímanie večerných motívov bez
používania statívu (režim Nočné
motívy snímané z ruky)
Fotografie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Videosekvencie
●● Nádherné zábery nočných motívov
alebo portrétov s večernou scenériou
v pozadí bez nutnosti pevného uchopenia
fotoaparátu (ako keby ste používali statív).
41
●● Jedna snímka sa vytvorí kombináciou
záberov zhotovených v sérii, čím sa
obmedzí chvenie fotoaparátu a šum
na snímke.
Snímanie ohňostroja (režim Ohňostroj)
Fotografie
Videosekvencie
Používanie špeciálnych efektov
Pridávajte rôzne efekty na zhotovované snímky.
1
Prejdite do režimu
.
●● Zábery ohňostroja v živých farbách.
2
●● V režime [ ] sa snímky môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom
na podmienky pri snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO (= 53).
●● Keďže v režime [ ] bude fotoaparát snímať sériovo, počas
snímania ho pevne držte.
●● V režime [ ] môže nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa
objektov alebo určité podmienky pri snímaní zabrániť tomu,
aby ste dosiahli požadované výsledky.
●● V režime [ ] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak
stabilizujte, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní
statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše
mali položku [IS mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na
hodnotu [Off/Vyp.] (= 37).
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Vyberte režim snímania.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
režim snímania.
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa
uistili, že dosiahnete požadované výsledky.
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
●● Ak na snímanie večerných motívov používate statív, snímaním
namiesto režimu [ ] dosiahnete lepšie výsledky
v režime
(= 26).
●● V režime [ ] sa síce pri stlačení tlačidla spúšte do polovice
nezobrazia žiadne rámy, no aj tak sa určí optimálne zaostrenie.
Register
42
Snímanie použitím efektu vyhladenia pokožky
(režim Hladká pokožka)
Fotografie
Videosekvencie
Spracovanie snímok, aby pokožka vyzerala hladšie.
1
2
Vyberte možnosť [ ].
Vyberte úroveň efektu.
Pred prvým použitím
Snímanie v monochromatickom režime
(zrnitý čiernobiely)
Fotografie
Základná príručka
Videosekvencie
Snímanie monochromatických záberov so zrnitým, drsným vzhľadom.
1
2
Vyberte možnosť [ ].
Vyberte úroveň efektu.
●● Vyberte možnosť [Smooth skin effect/
Efekt hladkej pokožky] a nakonfigurujte
nastavenie.
●● Vyberte možnosť [Filter effect level/
Úroveň efektu filtra] a nakonfigurujte
nastavenie.
●● Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku
po použití efektu.
●● Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku
po použití efektu.
3
Začnite snímať.
●● V závislosti od podmienok pri snímaní sa okrem ľudskej pokožky
môžu zmeniť aj iné oblasti.
3
Začnite snímať.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
43
Snímanie použitím efektu jemného zaostrenia
Fotografie
Videosekvencie
Táto funkcia umožňuje snímať fotografie, ako keby bol k fotoaparátu
pripevnený filter na mäkké zaostrovanie. Úroveň tohto efektu môžete
podľa potreby upraviť.
1
2
Vyberte možnosť [ ].
Vyberte úroveň efektu.
●● Vyberte možnosť [Filter effect level/
Úroveň efektu filtra] a nakonfigurujte
nastavenie.
●● Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku
po použití efektu.
3
Začnite snímať.
Fotografie
Vyberte možnosť [
Vyberte úroveň efektu.
●● Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku
po použití efektu.
Začnite snímať.
Videosekvencie
1
2
Vyberte možnosť [ ].
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Vyberte úroveň efektu.
●● Vyberte možnosť [Filter effect level/
Úroveň efektu filtra] a nakonfigurujte
nastavenie.
●● Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku
po použití efektu.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Bezdrôtové funkcie
Snímky podobajúce sa na vodové farby
(efekt vodomaľby)
1
2
Ďalšie režimy snímania
Prehrávanie
Začnite snímať.
Fotografie
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Ponuka nastavení
Videosekvencie
Zjemnenie farieb, aby fotografie pripomínali vodomaľby.
].
●● Vyberte možnosť [Filter effect level/
Úroveň efektu filtra] a nakonfigurujte
nastavenie.
3
Základná príručka
Objekty sa zdajú byť významnejšie, podobne ako objekty
na olejomaľbách.
Videosekvencie
Snímajte s deformujúcim efektom objektívov fish-eye.
1
2
Fotografie
3
Snímanie pomocou efektu objektívov fish-eye
(efekt rybieho oka)
Pred prvým použitím
Snímky podobajúce sa na olejomaľby
(výrazný umelecký efekt)
Vyberte možnosť [ ].
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Vyberte úroveň efektu.
●● Vyberte možnosť [Filter effect level/
Úroveň efektu filtra] a nakonfigurujte
nastavenie.
●● Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku
po použití efektu.
3
Začnite snímať.
44
Snímanie použitím efektu hračkárskeho
fotoaparátu (efekt hračkárskeho fotoaparátu)
Fotografie
Videosekvencie
Tento efekt spôsobí, že sa snímky budú podobať na snímky z hračkárskeho
fotoaparátu. Rohy snímky budú tmavšie a rozmazané (vinetácia) a zmení
sa aj celková farba.
1
2
Vyberte možnosť [
].
Vyberte farebný odtieň.
●● Vyberte možnosť [Type of filter effect/Typ
efektu filtra] a nakonfigurujte nastavenie.
●● Zobrazí sa ukážka znázorňujúca snímku
po použití efektu.
3
Standard/
Štandardný
Warm tone/
Teplý odtieň
Cool tone/
Studený odtieň
Začnite snímať.
Snímky sa podobajú na snímky z hračkárskeho
fotoaparátu.
Snímky majú teplejší odtieň než pri použití možnosti
[Standard/Štandardný].
Snímky majú studenší odtieň než pri použití možnosti
[Standard/Štandardný].
Pred prvým použitím
Snímky podobajúce sa na miniatúrne modely
(efekt miniatúry)
Fotografie
Základná príručka
Videosekvencie
Rozmazaním oblastí snímky nad a pod vybratou časťou sa vytvorí efekt
miniatúrneho modelu.
1
Vyberte možnosť [
Základné funkcie
fotoaparátu
].
Automatický režim/
hybridný automatický režim
●● Zobrazí sa biely rám označujúci oblasť
snímky, ktorá sa nerozmaže.
2
Režim P
.
●● Rám premiestnite pomocou tlačidiel
Režimy Tv, Av a M
/
●● Ak chcete premiestniť bod AF, stlačte
a potom tlačidlá / / / .
tlačidlo
3
Ďalšie režimy snímania
Vyberte oblasť, na ktorú chcete
zaostrovať.
●● Stlačte tlačidlo
Rozšírená príručka
Vráťte sa na obrazovku snímania
a zhotovte snímku.
●● Stlačením tlačidla
sa vráťte na
obrazovku snímania a zhotovte snímku.
●● Ak chcete zmeniť otočenie rámu (z vodorovného na zvislé alebo
opačne), v kroku č. 2 stlačte tlačidlá / . Keď sa rám zobrazuje
zvislo, pomocou tlačidiel / ho môžete premiestniť.
.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
45
Záznam rôznych videosekvencií
Fotografie
1
Prejdite do režimu
Videosekvencie
.
●● Na hornom a dolnom okraji displeja sa
zobrazia čierne pásy a objekt sa mierne
zväčší. Čierne pásy označujú oblasti
snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
2
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Začnite snímať.
●● Stlačte tlačidlo videozáznamu.
●● Ak chcete zaznamenávanie
videosekvencie zastaviť, znova
stlačte tlačidlo videozáznamu.
Zmena veľkosti zaznamenávaných videosekvencií
Fotografie
●● Pri videosekvenciách s rozlíšením 4K sa objekty zobrazujú väčšie
ako v iných režimoch.
●● Ak sa fotoaparát počas dlhšieho záznamu v rozlíšení 4K dočasne
prehreje, zobrazí sa ikona [ ] a zaznamenávanie sa zastaví.
Zaznamenávanie videosekvencií vtedy nebude dostupné, a to
ani pri stlačení tlačidla videosekvencií. Ak chcete pokračovať
v zaznamenávaní, podľa zobrazených pokynov buď vyberte inú
] alebo
veľkosť zaznamenávaných videosekvencií ako [
], alebo fotoaparát vypnite, aby mohol vychladnúť.
[
Videosekvencie
Úprava jasu snímky (korekcia expozície)
Fotografie
Režim P
Videosekvencie
Štandardnú expozíciu nastavenú fotoaparátom možno upraviť v rozsahu
–3 až +3 v krokoch po 1/3.
●● Stlačte tlačidlo . Sledujte displej,
otáčaním ovládača
upravte jas a po
dokončení znova stlačte tlačidlo .
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Nastavenie veľkosti a snímkovej frekvencie zaznamenávaných videosekvencií.
Snímková frekvencia označuje počet snímok zaznamenaných za sekundu
a dostupné možnosti závisia od nastavenia formátu NTSC alebo PAL.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [
]
a potom požadovanú možnosť.
Režimy Tv, Av a M
Príslušenstvo
●● Jas snímky si tiež možno zapamätať, ako je to uvedené v časti
„Zapamätanie jasu a expozície snímky (pamäť AE)“ (= 52).
Dodatok
Register
46
Vypnutie automatického dlhého času uzávierky
Fotografie
Fotografie
Videosekvencie
Automatický dlhý čas uzávierky sa dá vypnúť, ak pohyb vo videosekvenciách
s rozlíšením [
], [
], [
] alebo [
] nie je
plynulý. Pri slabom osvetlení však videosekvencie môžu vyzerať tmavé.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[ Auto slow shutter/Automatický dlhý
čas uzávierky] > [Disable/Zakázať].
Pred prvým použitím
Nastavenia zvuku
Videosekvencie
Vypnutie zvukového filtra pre veterné podmienky
Možno obmedziť šum spôsobovaný silným vetrom. Ak však túto možnosť
použijete pri bezvetrí, záznam môže znieť neprirodzene. V tomto prípade
môžete zvukový filter pre veterné podmienky vypnúť.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Wind filter/Zvukový filter pre veterné
podmienky] > [Off/Vyp.].
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Korekcia silného chvenia fotoaparátu
Fotografie
Videosekvencie
Neutralizácia silného chvenia fotoaparátu, napríklad pri zázname
počas pohybu. Zobrazená časť snímok sa zmení viac ako pri nastavení
[Standard/Štandardný] a objekty sa ešte viac zväčšia.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[IS settings/Nastavenia stabilizácie
obrazu] > [Dynamic IS/Dynamický
stabilizátor obrazu] > [High/Vysoký].
Prehrávanie
Používanie tlmiča
Tlmič dokáže obmedziť skreslenie zvuku v hlučných prostrediach.
V tichých prostrediach však zníži úroveň záznamu zvuku.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položku
[Attenuator/Tlmič] a potom vyberte
požadovanú možnosť.
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Keď je položka [IS mode/Režim stabilizácie obrazu] nastavená
na možnosť [Off/Vyp.] (= 37), položka [Dynamic IS/Dynamický
stabilizátor obrazu] nie je k dispozícii.
47
Zaznamenávanie časozberných videosekvencií
Fotografie
Videosekvencie
Časozberné videosekvencie kombinujú snímky, ktoré sa v určenom intervale
automaticky snímajú. Postupné zmeny objektu (napríklad zmeny krajiny)
sa prehrávajú zrýchlene.
1
Prejdite na obrazovku [Time‑lapse
movie settings/Nastavenia
časozberných videosekvencií].
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) >
položku [Time-lapse movie/Časozberná
videosekvencia].
2
Nakonfigurujte nastavenie.
●● V položke [Time-lapse] vyberte motív.
●● Vyberte požadovanú položku a potom
požadovanú možnosť.
●● Ak chcete, aby bol displej 30 minút
po začatí snímania zapnutý, nastavte
položku [Screen auto off/Automatické
vypnutie displeja] na hodnotu [Disable/
Zakázať]. Ak chcete, aby sa displej vypol
približne 10 sekúnd po zaznamenaní
prvej snímky, nastavte ju na hodnotu
[Enable/Povoliť]. Ak chcete počas
záznamu zapnúť alebo vypnúť displej,
stlačte tlačidlo .
●● Počas konfigurovania položiek sa
zobrazujú potrebný čas ( ) a čas
prehrávania videosekvencie ( ).
3
Vráťte sa na obrazovku snímania.
●● Stlačením tlačidla
sa vráťte na
obrazovku snímania. Ak chcete zaostriť
na objekt, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
●● Stlačte tlačidlo videosekvencií.
Pred prvým použitím
●● S fotoaparátom počas zaznamenávania nič nerobte.
●● Ak chcete zaznamenávanie zrušiť, znova stlačte tlačidlo
videozáznamu.
●● Rýchlo sa pohybujúce objekty môžu vo videosekvenciách
vyzerať skreslené.
●● Zvuk sa nezaznamená.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Efekt modelu miniatúry vo videosekvenciách
(videosekvencia s efektom miniatúry)
Fotografie
Ďalšie režimy snímania
Videosekvencie
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej časti sa vo videosekvenciách
vytvorí efekt miniatúrneho modelu.
1
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Nakonfigurujte nastavenie.
Prehrávanie
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
požadovanú možnosť.
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
2
Príslušenstvo
Vyberte oblasť, na ktorú chcete
zaostrovať.
●● Stlačte tlačidlo .
●● Rám premiestnite pomocou tlačidiel /
●● Ak chcete premiestniť bod AF, stlačte
a potom tlačidlá / / / .
tlačidlo
3
Dodatok
.
Register
Vráťte sa na obrazovku snímania
a zhotovte snímku.
●● Stlačením tlačidla sa vráťte na obrazovku
snímania. Ak chcete zaostriť na objekt,
stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
●● Stlačte tlačidlo videozáznamu.
48
Odhadovaný čas prehrávania (pre minútové klipy)
Rýchlosť
Čas prehrávania
Fotografie
Približne 12 s
Videosekvencie
Zaznamenajte sériu 4-, 6- alebo 8-sekundových videomomentiek
a fotoaparát ich skombinovaním vytvorí album videomomentiek
s najdôležitejšími okamihmi vášho výletu alebo udalosti.
Približne 6 s
Približne 3 s
1
●● Zvuk sa nezaznamená.
●● Nastavte veľkosť zaznamenávaných videosekvencií [
].
alebo [
Pred prvým použitím
Zaznamenávanie videomomentiek
Zapnite videomomentky.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Video snapshot/Videomomentka] >
[Enable/Povoliť].
]
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
2
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Vyberte položku, ktorú chcete
nakonfigurovať, a potom požadovanú
možnosť.
Playback time/
Čas prehrávania
Playback effect/
Efekt pri prehrávaní
Show confirm msg/
Zobraziť potvrdenie
Vyberte čas prehrávania videomomentky.
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Vyberte efekt pri prehrávaní videomomentky.
Vyberte si, či sa má po zaznamenaní každej
videomomentky zobraziť hlásenie s potvrdením.
●● Zobrazí sa čas potrebný na zaznamenanie
videomomentky, ktorý závisí od času
prehrávania a efektu pri prehrávaní.
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Po zaznamenaní prvej videomomentky
môžete v položke [Album settings/
Nastavenia albumu] vybrať album,
do ktorého sa má uložiť nasledujúca
videomomentka.
49
3
Začnite snímať.
●● Stlačením tlačidla
sa vráťte na
obrazovku snímania a stlačte tlačidlo
videozáznamu.
●● Zobrazí sa ukazovateľ uplynulého času
a po dokončení sa snímanie automaticky
zastaví.
4
Uložte do albumu.
●● Ak v kroku č. 2 nastavíte položku
[Show confirm msg/Zobraziť potvrdenie]
na hodnotu [Disable/Zakázať], toto
hlásenie sa nezobrazí a videomomentka
sa automaticky uloží do albumu, ktorý
ste vybrali v položke [Album settings/
Nastavenia albumu] v kroku č. 2.
●● Podľa potreby zopakujte kroky č. 3 až 4.
5
Vypnite videomomentky.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ].
●● Keď čas záznamu aktuálneho albumu presiahne 5 minút,
videomomentky sa ukladajú do nového albumu.
●● Zobrazovaný čas prehrávania videomomentky je len informatívny.
]
●● Nastavte veľkosť zaznamenávaných videosekvencií [
].
alebo [
●● Ak manuálne zastavíte zaznamenávanie videomomentky, uloží
sa ako normálna videosekvencia.
●● Keď nastavíte položku [Playback effect/Efekt pri prehrávaní] na
hodnotu [2x speed/2x rýchlosť] alebo [1/2x speed/1/2x rýchlosť],
nezaznamená sa žiadny zvuk.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
50
Snímanie v režime naprogramovanej
automatickej expozície (režim P)
Fotografie
Režim P
Odlišnejšie zábery zhotovované vaším preferovaným štýlom snímania
Videosekvencie
Môžete prispôsobiť nastavenia mnohých funkcií, aby vyhovovali vášmu
preferovanému štýlu snímania.
1
2
Prejdite do režimu
.
Podľa potreby prispôsobte
nastavenia (= 52 – = 63)
a zhotovte snímku.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Pokyny v tejto kapitole platia v prípade, ak je otočný volič režimov
na fotoaparáte nastavený v režime . Niektoré funkcie režimu
sú k dispozícii aj v iných režimoch.
●●
: naprogramovaná automatická expozícia, AE: automatická
expozícia
●● Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice nemožno dosiahnuť
štandardnú expozíciu, čas uzávierky a hodnota clony blikajú
na bielo. V takom prípade skúste upraviť citlivosť ISO (= 53)
alebo aktivovať blesk (ak sú objekty tmavé, = 61), dôsledkom
čoho môže byť štandardná expozícia.
možno zaznamenávať aj videosekvencie, a to
●● V režime
stlačením tlačidlo videozáznamu. Pri zázname videosekvencií sa
však niektoré nastavenia rýchleho ovládania (= 23) a ponuky
MENU (= 23) môžu upraviť automaticky.
●● Stlačením tlačidla spúšte do polovice a otáčaním ovládača
môžete upraviť kombináciu času uzávierky a hodnoty clony
(prepínanie programov).
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
51
2
Jas snímky (expozícia)
●● Keď sa ikona [ ] prestane zobrazovať,
zapamätanie automatickej expozície je
zrušené.
Úprava jasu snímky (korekcia expozície)
Fotografie
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
Videosekvencie
Štandardnú expozíciu nastavenú fotoaparátom možno upraviť v rozsahu
–3 až +3 v krokoch po 1/3.
●● Stlačte tlačidlo . Sledujte displej,
otáčaním ovládača
upravte jas a po
dokončení znova stlačte tlačidlo .
●● V režime ,
,
,
alebo
sa zobrazí hodnota
expozície na základe času nastaveného v položke [Metering
timer/Časovač merania] v ponuke [ ] (= 23).
Zmena spôsobu merania
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
požadovanú možnosť.
Zapamätanie jasu a expozície snímky (pamäť AE)
Videosekvencie
] a expozícia sa
●● Toto nastavenie sa automaticky
odomkne, keď vyprší časovač merania.
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Uložte expozíciu.
●● Zobrazí sa ikona [
zapamätá.
Základné funkcie
fotoaparátu
Ponuka nastavení
Pred snímaním môžete uložiť expozíciu alebo zadať hodnoty zaostrenia
a expozície samostatne.
●● Ak chcete snímať pomocou uloženej
expozície, namierte fotoaparát na objekt.
Tlačidlo spúšte podržte stlačené do
polovice a stlačte tlačidlo .
Rozšírená príručka
Režim P
Videosekvencie
Podľa nasledujúceho postupu môžete upraviť spôsob merania (spôsob
merania jasu), aby vyhovoval podmienkam pri snímaní.
1
Základná príručka
Ďalšie režimy snímania
Fotografie
Fotografie
Pred prvým použitím
Evaluative metering/
Hodnotiace meranie
Pre zvyčajné podmienky pri snímaní
vrátane záberov osvetlených zozadu.
Expozícia sa automaticky upraví, aby
vyhovovala podmienkam pri snímaní.
Spot metering/
Bodové meranie
Meranie sa obmedzuje na rám [ ]
(rám bodu bodovej AE), ktorý sa zobrazí
v strede displeja.
Center-weighted
average/Celoplošné
so zdôrazneným
stredom
Určuje priemerný jas svetla v celej oblasti
snímky, pričom pri výpočte sa za dôležitejší
považuje jas v stredovej oblasti.
Dodatok
Register
52
Zmena citlivosti ISO
Fotografie
Videosekvencie
Ak chcete používať automatickú úpravu citlivosti ISO podľa režimu
a podmienok snímania, nastavte ju na možnosť [AUTO]. V opačnom
prípade nastavte podľa svojich potrieb vyššiu alebo nižšiu citlivosť ISO.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
požadovanú možnosť.
Automatická korekcia jasu a kontrastu
(automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
Fotografie
Videosekvencie
Automatická korekcia jasu a kontrastu, aby snímky neboli príliš tmavé
alebo nemali príliš malý či veľký kontrast.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
požadovanú možnosť.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Hoci výber nižšej citlivosti ISO môže obmedziť zrnitosť snímok,
v niektorých podmienkach pri snímaní môže predstavovať väčšie
riziko rozmazania objektov a chvenia fotoaparátu.
●● Výberom vyššej citlivosti ISO skrátite čas uzávierky, čím sa môže
obmedziť chvenie objektov a fotoaparátu a zväčšiť dosah blesku.
Snímky sa však môžu javiť zrnité.
●● Za určitých podmienok snímania môže táto funkcia zvýšiť šum.
●● Ak sú snímky vplyvom automatickej optimalizácie úrovne
osvetlenia príliš svetlé, nastavte ju na hodnotu [ ] alebo [ ].
●● Pri inom nastavení ako [ ] alebo ak pre korekciu expozície
alebo korekciu expozície blesku použijete tmavšie nastavenie,
snímky môžu byť stále svetlé alebo môže byť účinok korekcie
expozície slabý. V prípade snímok s vami určeným jasom
nastavte túto funkciu na možnosť [ ].
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
53
Vlastné vyváženie bielej farby
Farby na snímke
Zachytávanie prirodzených farieb
(vyváženie bielej farby)
Fotografie
Pred prvým použitím
Pre farby na snímke, ktoré vyzerajú prirodzene pod svetlom na vašom
zábere, nastavte vyváženie bielej farby tak, aby zodpovedalo zdroju
svetla na mieste snímania. Vyváženie bielej farby nastavte pod rovnakým
zdrojom svetla, aký bude osvetľovať váš záber.
1
Videosekvencie
Nastavením vyváženia bielej farby (WB) môžete farbám na snímke dodať
prirodzenejší odtieň vzhľadom na snímaný motív.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
požadovanú možnosť.
Nasnímajte biely objekt.
●● Snímajte s fotoaparátom namiereným na
hárok papiera alebo iný rovný biely objekt
tak, aby biela farba vyplnila celý displej.
2
Vyberte možnosť [
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
].
●● Podľa krokov v časti „Zachytávanie
prirodzených farieb (vyváženie bielej
farby)“ (= 54) vyberte možnosť [ ].
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
3
Auto/Automaticky
Daylight/Denné svetlo
Automatické nastavenie optimálneho
vyváženia bielej farby vzhľadom na
podmienky pri snímaní.
Na exteriérové snímanie v dobrom
počasí.
Shade/Tieň
Na snímanie v tieni.
Cloudy/Zamračené
Na snímanie v zamračenom počasí
alebo za súmraku.
Tungsten light/Žiarovka
Na snímanie pri svetle bežnej žiarovky.
White fluorescent light/
Biela žiarivka
Na snímanie pri bielom žiarivkovom
svetle.
Manuálne nastavenie vlastného
vyváženia bielej farby.
Custom/Vlastné
Vyberte možnosť [Custom White
Balance/Vlastné vyváženie bielej
farby].
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) >
[Custom White Balance/Vlastné
vyváženie bielej farby].
4
Načítajte údaje o bielej farbe.
●● Vyberte snímku z kroku č. 1 a stlačte
tlačidlo .
●● Stlačením tlačidla
na obrazovku snímania.
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
sa vráťte
54
●● Zaznamenanie bieleho objektu, ktorý je príliš svetlý alebo príliš
tmavý, môže zabrániť správnemu nastaveniu vyváženia bielej farby.
●● Ak vyberiete nevhodnú snímku, na obrazovke načítania údajov
o bielej farbe sa zobrazí príslušné hlásenie. Ak chcete vybrať inú
snímku, vyberte možnosť [Cancel/Zrušiť]. Ak chcete danú snímku
použiť na načítanie údajov o bielej farbe, vyberte možnosť [OK],
ale nemusí vzniknúť vhodné vyváženie bielej farby.
●● Namiesto bieleho objektu môže etalón šede alebo 18 % sivá
odrazová plocha (bežne dostupná) vyprodukovať presnejšie
vyváženie bielej farby.
●● Keď zaznamenáte biely objekt, aktuálne vyváženie bielej farby
a súvisiace nastavenia sa neberú do úvahy.
Manuálna korekcia vyváženia bielej farby
Vyváženie bielej farby môžete manuálne opraviť. Táto úprava môže
zodpovedať účinku použitia komerčne dostupného filtra na konverziu
farebnej teploty alebo filtra na kompenzáciu farieb.
1
●● B: modrá, A: jantárová, M: purpurová, G: zelená
●● Jedna úroveň korekcie modrej alebo jantárovej farby sa rovná
približne 5 miredom na filtri na konverziu farebnej teploty.
(Mired: jednotka farebnej teploty, ktorá vyjadruje hustotu filtra
na konverziu farebnej teploty.)
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Prispôsobenie farieb (nastavenia štýlu)
Fotografie
Režim P
Videosekvencie
Výber nastavenia farieb, ktoré verne vyjadrujú motívy alebo objekty.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [
] a potom
požadovanú možnosť.
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Podľa krokov v časti „Zachytávanie
prirodzených farieb (vyváženie bielej
farby)“ (= 54) vyberte možnosť
vyváženia bielej farby.
2
●● Nastavená úroveň korekcie sa zachová aj vtedy, ak v kroku č. 1
zmeníte možnosť vyváženia bielej farby.
Príslušenstvo
●● V režime [
] môžete stlačením tlačidla
kontrast, sýtosť alebo iné nastavenia.
upraviť
Dodatok
Register
Nakonfigurujte rozšírené
nastavenia.
●● Ak chcete toto nastavenie podrobne
nakonfigurovať, stlačte tlačidlo
a pomocou tlačidiel / / / nastavte
úroveň korekcie.
●● Stlačením tlačidla
nastavenie.
dokončite
55
Rozsah pri snímaní a zaostrovanie
Fotografie
Zhotovovanie záberov zblízka (makrosnímky)
Fotografie
Videosekvencie
Ak chcete zaostrovať iba na blízke objekty, nastavte fotoaparát na režim [ ].
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte možnosť [ ].
Pred prvým použitím
Snímanie v režime manuálneho zaostrovania
Videosekvencie
Ak v režime AF nemožno zaostriť, použite manuálne zaostrovanie. Môžete
nastaviť všeobecnú polohu ohniska a stlačiť tlačidlo spúšte do polovice.
Fotoaparát určí optimálnu polohu ohniska v blízkosti nastavenej polohy.
1
Vyberte možnosť [
●● Stlačte tlačidlo
].
a vyberte možnosť [
].
] a indikátor
●● Zobrazí sa ikona [
manuálneho zaostrenia.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
2
●● Ak sa použije blesk, môže dôjsť k vinetácii.
●● V oblasti žltého pásu pod ukazovateľom mierky sa ikona [
zmení na sivú a fotoaparát nezaostrí.
●● Skúste fotoaparát pripevniť k statívu a snímať v režime [
aby ste zabránili chveniu fotoaparátu (= 34).
]
],
Nastavte všeobecnú polohu ohniska.
●● Riaďte sa indikátorom manuálneho
zaostrenia na displeji ((1), ktorý
znázorňuje vzdialenosť a ohniskovú
polohu) a pomocou tlačidiel /
alebo otáčaním ovládača
nastavte
všeobecnú ohniskovú polohu. Potom
stlačte tlačidlo .
3
Jemne dolaďte zaostrenie.
●● Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice,
fotoaparát jemne doladí ohniskovú
polohu (bezpečné MF).
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Ak chcete zaostrovať presnejšie, skúste fotoaparát stabilizovať
pripevnením k statívu.
●● Ak chcete vypnúť automatické jemné doladenie zaostrenia
po stlačení tlačidla spúšte do polovice, vyberte ponuku [ ]
(= 23) > položky [Safety MF/Bezpečné MF] > [Off/Vyp.].
●● Jednoduchšie manuálne zaostrovanie dosiahnete tak, že
vyberiete ponuku [ ] (= 23) > položky [MF peaking settings/
Nastavenia obrysov MF] > [Peaking/Obrysy] > [On/Zap.].
56
Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia (obrysy MF)
Okraje zaostrených objektov sa zobrazujú farebne, čím sa uľahčuje
manuálne zaostrenie. Podľa potreby môžete upraviť farby a citlivosť
(úroveň) určenia okraja.
1
Prejdite na obrazovku nastavenia.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) >
položky [MF peaking settings/
Nastavenia obrysov MF] > [On/Zap.].
2
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Vyberte položku, ktorú chcete
nakonfigurovať, a potom požadovanú
možnosť.
●● Zobrazené farby obrysov manuálneho zaostrovania
sa na snímkach nezaznamenajú.
Pred prvým použitím
Digitálny telekonvertor
Fotografie
Videosekvencie
Hodnotu ohniskovej vzdialenosti objektívu je možné zvýšiť približne 1,6
alebo 2,0-násobne. To umožňuje obmedziť chvenie fotoaparátu, pretože
čas uzávierky je kratší než pri použití zoomu (vrátane digitálneho zoomu)
pri rovnakej úrovni priblíženia.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položku
[Digital zoom/Digitálny zoom] a potom
vyberte požadovanú možnosť.
●● Obraz sa zväčší a na displeji sa zobrazí
úroveň priblíženia.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Čas uzávierky môže byť ekvivalentný po posunutí páčky zoomu
a po
úplne k polohe maximálneho priblíženia teleobjektívom
priblížení (zväčšení) objektu na rovnakú veľkosť podľa kroku č. 2
v časti „Väčšie priblíženie objektov (digitálny zoom)“ (= 31).
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
57
Výber objektov, na ktoré sa má zaostriť
(sledovanie s AF)
Výber spôsobu AF
Fotografie
Fotografie
Videosekvencie
Vyberte spôsob automatického zaostrovania (AF) pre snímaný objekt
a motív.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [
]
a potom požadovanú možnosť.
Pred prvým použitím
Videosekvencie
Ak chcete snímať po výbere objektu, na ktorý sa má zaostriť, postupujte
nasledujúcim spôsobom.
1
●● Ak sú objekty príliš tmavé alebo nemajú dostatočný kontrast,
prípadne v príliš jasnom prostredí môže zaostrovanie trvať dlhšie
alebo byť nesprávne.
+Sledovanie
Fotografie
Videosekvencie
●● Keď fotoaparát namierite na objekt, okolo tváre hlavného objektu
určeného fotoaparátom sa zobrazí biely rám.
●● Keď fotoaparát rozpozná pohyb, rámy budú sledovať pohybujúce
sa objekty do určitej vzdialenosti.
●● Ak sa nezistia žiadne tváre, po stlačení tlačidla spúšte do polovice
sa zobrazia zelené rámy okolo iných zaostrených oblastí.
●● Príklady tvárí, ktoré sa nedajú rozpoznať:
-- vzdialené alebo príliš blízke objekty,
-- tmavé alebo svetlé objekty,
-- tváre z profilu, naklonené alebo čiastočne skryté.
●● Fotoaparát môže omylom považovať za ľudské tváre aj iné objekty.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Vyberte položku [Tracking AF/
Sledovanie s AF].
●● Podľa krokov v časti „Výber spôsobu AF“
(=58) vyberte položku [Tracking AF/
Sledovanie s AF].
●● V strede displeja sa zobrazí rám [
2
].
●● Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Rám [ ] sa zmení na modrý rám [ ],
ktorý bude sledovať objekt, kým bude
fotoaparát pokračovať v úprave hodnôt
zaostrenia a expozície (pomocné
automatické zaostrovanie) (= 59).
Začnite snímať.
●● Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol
zhotovte snímku.
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Vyberte objekt, na ktorý chcete
zaostriť.
●● Namierte fotoaparát tak, aby sa rám [
nachádzal na požadovanom objekte.
3
Základná príručka
Režimy Tv, Av a M
]
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Položka [AF operation/Ovládanie režimu AF] (= 59) sa nastaví
na hodnotu [Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie]
a nemožno ju zmeniť.
●● Sledovanie nemusí byť možné, ak sú objekty príliš malé, ak sa
príliš rýchlo pohybujú alebo ak sa farba alebo jas objektu príliš
podobá na farbu alebo jas pozadia.
●● Režim [ ] nie je k dispozícii.
58
●● Pri snímaní v režime [
] (= 56) stlačte a aspoň jednu
sekundu podržte tlačidlo .
Snímanie použitím pomocného automatického
zaostrovania
Fotografie
Stred
Fotografie
Videosekvencie
V strede sa zobrazí jeden bod AF. Táto funkcia je účinná na spoľahlivé
zaostrovanie.
●● Ak chcete skomponovať zábery tak, aby sa objekty nachádzali na
okraji alebo v rohu, najskôr namierte fotoaparát tak, aby zachytil
objekt v bode AF, a potom podržte tlačidlo spúšte stlačené do
polovice. Naďalej držte tlačidlo spúšte stlačené do polovice, podľa
potreby zmeňte kompozíciu záberu a potom stlačte tlačidlo spúšte
úplne nadol (pamäť zaostrenia).
Videosekvencie
Tento režim pomáha predchádzať chýbajúcim záberom pohybujúcich
sa objektov, pretože fotoaparát naďalej zaostruje na objekt a upravuje
expozíciu, kým držíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
1
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte položky [ONE SHOT] >
[SERVO].
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
2
Zaostrite.
●● Počas stlačenia tlačidla spúšte
do polovice sa zachovajú hodnoty
zaostrenia a expozície na mieste
zobrazenia modrých bodov AF.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
●● Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa v režime pomocného
automatického zaostrovania expozícia nezapamätá, ale určí sa
v okamihu snímania bez ohľadu na nastavenie režimu merania
(= 52).
●● V závislosti od vzdialenosti a rýchlosti objektu nemusí fotoaparát
zaostriť správne.
Dodatok
Register
59
Zmena nastavenia zaostrenia
Pred prvým použitím
Snímanie pomocou pamäte AF
Fotografie
Videosekvencie
Môžete zmeniť predvolené nastavenie fotoaparátu, ktorý nepretržite
zaostruje na zamierené objekty, aj keď nie je stlačené tlačidlo spúšte.
Namiesto toho môžete zaostrovanie fotoaparátu obmedziť iba na moment
stlačenia tlačidla spúšte do polovice.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Continuous AF/Nepretržité AF] >
[Disable/Zakázať].
Fotografie
Videosekvencie
Zaostrenie si môže fotoaparát zapamätať. Po zapamätaní zaostrenia
sa poloha ohniska nezmení ani potom, ako prestanete prstom tlačiť
na tlačidlo spúšte.
1
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Uložte zaostrenie.
Automatický režim/
hybridný automatický režim
●● Tlačidlo spúšte podržte stlačené
do polovice a stlačte tlačidlo .
Ďalšie režimy snímania
●● Zapamätá sa zaostrenie a zobrazí
] a indikátor manuálneho
sa ikona [
zaostrenia.
Enable/
Povoliť
Keďže fotoaparát nepretržite zaostruje na objekty,
kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice, nepremeškáte
náhle príležitosti na fotografovanie.
Disable/
Zakázať
Fotoaparát nezaostruje nepretržite, čím sa šetrí energia
batérií. Zaostrenie však môže trvať dlhšie.
●● Ak chcete zapamätanie zaostrenia
zrušiť, uvoľnite tlačidlo spúšte, znova
stlačte tlačidlo a vyberte možnosť [
alebo [ ].
2
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
Základná príručka
Režim P
Režimy Tv, Av a M
]
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
60
Flash off/Vypnutý blesk
Blesk
Na snímanie bez blesku.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Zmena režimu blesku
Fotografie
Videosekvencie
Režim blesku môžete zmeniť, aby sa zhodoval so snímaným motívom.
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte režim blesku.
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Auto flash/Automatický blesk
Pri slabom osvetlení sa automaticky aktivuje.
Flash on/Zapnutý blesk
Použije sa pri každom zábere.
Slow Synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky
Osvetlí hlavný objekt (napríklad ľudí), kým sa sníma s dlhším časom
uzávierky, aby sa osvetlili pozadia mimo dosahu blesku.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● V režime [ ] pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak
stabilizujte, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu. Pri používaní
statívu alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše
mali položku [IS mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na
hodnotu [Off/Vyp.] (= 37).
●● V režime [ ] platí, že aj keď sa použije blesk, treba zabezpečiť,
aby sa hlavný objekt nehýbal, kým sa neprehrá zvuk uzávierky.
61
Úprava korekcie expozície blesku
Fotografie
Pred prvým použitím
Snímanie pomocou pamäte FE
Videosekvencie
Rovnako ako pri bežnej korekcii expozície (= 52) možno upraviť
expozíciu blesku v rozsahu –2 až +2 stupne v krokoch po 1/3.
●● Toto nastavenie nakonfigurujte tak,
že vyberiete ponuku [ ] (= 23) >
položky [Flash settings/Nastavenia
blesku] > [Flash exposure compensation/
Korekcia expozície blesku].
●● Zobrazí sa zadaná úroveň korekcie.
●● Ak pri snímaní s bleskom hrozí riziko preexponovania,
fotoaparát automaticky upraví čas uzávierky alebo hodnotu
clony, aby sa obmedzili vyblednuté preexponované časti a aby
sa snímalo s optimálnou expozíciou. Automatickú úpravu času
uzávierky a hodnoty clony však môžete vypnúť výberom ponuky
[ ] (= 23) > položiek [Flash settings/Nastavenia blesku] >
[Safety FE/Bezpečná FE] > [Off/Vyp.].
Fotografie
Videosekvencie
Zachovanie úrovne výkonu blesku.
1
Vyklopte blesk a nastavte ho
na režim [ ] alebo [ ] (= 61).
2
Zaznamenajte úroveň výkonu
blesku.
●● Ak chcete snímať pomocou uloženej
expozície, namierte fotoaparát na objekt.
Tlačidlo spúšte podržte stlačené do
polovice a stlačte tlačidlo .
●● Použije sa blesk a zobrazí sa kruh
zobrazujúci rozsah merania, ako aj
ikona [ ], ktorá oznamuje, že sa
zachovala úroveň výkonu blesku.
3
Skomponujte záber a zhotovte
snímku.
●● FE: expozícia blesku
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
62
Pred prvým použitím
Ďalšie nastavenia
Základná príručka
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu
Fotografie
Videosekvencie
Stabilizáciu obrazu môžete nechať vypnutú až do okamihu snímania.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) >
položky [IS settings/Nastavenia
stabilizácie obrazu] > [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu] >
[Shoot only/Iba pri snímaní].
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
●● Ak stabilizácia obrazu nedokáže zabrániť chveniu fotoaparátu,
pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. V takom
prípade nastavte položku [IS mode/Režim stabilizácie obrazu]
na hodnotu [Off/Vyp.].
●● Pri snímaní videosekvencií sa toto nastavenie zmení na hodnotu
[On/Zap.].
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
63
Presné časy uzávierky (režim Tv)
Fotografie
Režimy Tv, Av a M
Videosekvencie
Pred snímaním môžete nasledujúcim spôsobom nastaviť preferovaný
čas uzávierky. Fotoaparát potom automaticky upraví hodnotu clony,
aby vyhovovala tomuto času uzávierky.
1
2
Zhotovovanie elegantnejších a dômyselnejších záberov a prispôsobenie
fotoaparátu vášmu štýlu snímania
Prejdite do režimu
.
Nastavte čas uzávierky.
●● Otáčaním ovládača
nastavte
požadovaný čas uzávierky.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
●● Pokyny v tejto kapitole platia v prípade, ak je fotoaparát nastavený
na príslušný režim.
●● V podmienkach vyžadujúcich dlhší čas uzávierky sa môže
vyskytnúť oneskorenie, skôr než budete môcť zhotoviť ďalšiu
snímku, pretože fotoaparát spracúva snímky na odstránenie
šumu.
●● Ak snímate s dlhým časom uzávierky a s fotoaparátom
pripevneným k statívu, mali by ste položku [IS mode/Režim
stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.] (= 37).
●● Maximálny čas uzávierky pri použití blesku je 1/2 000 sekundy.
Ak nastavíte kratší čas, pred snímaním fotoaparát automaticky
obnoví čas 1/2 000 sekundy.
●● Pri použití časov uzávierky 1,3 sekundy alebo dlhších sa citlivosť
ISO nastaví na hodnotu [100] a nemožno ju zmeniť.
●● Ak pri stlačení tlačidla spúšte do polovice bliká hodnota clony
na bielo, štandardná expozícia nie je k dispozícii. Upravujte čas
uzávierky, kým sa hodnota clony nezobrazí na bielo.
●●
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
: časová hodnota
64
Presné hodnoty clony (režim Av)
Fotografie
Videosekvencie
Pred snímaním môžete nasledujúcim spôsobom nastaviť preferovanú
hodnotu clony. Fotoaparát potom automaticky upraví čas uzávierky,
aby vyhovoval tejto hodnote clony.
1
2
Prejdite do režimu
.
Nastavte hodnotu clony.
●● Otáčaním ovládača
nastavte
požadovanú hodnotu clony.
Presné časy uzávierky a hodnoty
clony (režim M)
Fotografie
Videosekvencie
Pred snímaním môžete podľa nasledujúcich krokov nastaviť preferovaný
čas uzávierky a hodnotu clony, aby sa dosiahla požadovaná expozícia.
1
2
3
Prejdite do režimu
.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Nakonfigurujte nastavenie.
Režim P
●● Ak pri stlačení tlačidla spúšte do polovice bliká čas uzávierky na
bielo, štandardná expozícia nie je k dispozícii. Upravujte hodnotu
clony, kým sa čas uzávierky nezobrazí na bielo.
: hodnota clony (veľkosť otvoru vytvoreného membránou
v objektíve)
/
automaticky upravovať čas
●● Ak chcete v režimoch
uzávierky a hodnotu clony a umožniť štandardnú expozíciu aj
pri nepriaznivých expozičných podmienkach, vyberte ponuku
[ ] (= 23) > položky [Safety shift/Bezpečný posun] >
[Enable/Povoliť].
Základná príručka
Nastavte citlivosť ISO (= 53).
●● Stlačením tlačidla
vyberte čas
uzávierky (1) alebo hodnotu clony (2)
a otáčaním ovládača
nastavte
požadovanú hodnotu.
●●
Pred prvým použitím
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
●● Pri použití časov uzávierky 1,3 sekundy alebo dlhších sa citlivosť
ISO nastaví na hodnotu [100] a nemožno ju zmeniť.
nie je k dispozícii automatický režim
.
●● V režime
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
65
●●
: Manual/Manuálne
●● Výpočet štandardnej expozície je založený na zadanom spôsobe
merania (= 52).
●● Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, stlačením tlačidla spúšte
do polovice môžete porovnať nastavenú hodnotu (indikovanú
polohou pohybujúceho sa ukazovateľa expozičnej úrovne) so
štandardnou expozičnou úrovňou. Ak je rozdiel oproti štandardnej
expozícii väčší ako 3 kroky, značka úrovne expozície sa zobrazí
ako [ ] alebo [ ].
●● Po nastavení času uzávierky a hodnoty clony sa môže úroveň
expozície zmeniť v prípade, že upravíte polohu zoomu alebo
zmeníte kompozíciu záberu.
●● Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, v závislosti od nastavenej
rýchlosti uzávierky a hodnoty clony sa môže zmeniť jas obrazovky.
Po vyklopení blesku a nastavení režimu [ ] však jas displeja
ostane rovnaký.
●● Keď je citlivosť ISO nastavená na možnosť [AUTO], expozícia
nemusí byť podľa očakávaní, pretože sa citlivosť ISO upraví,
aby zaručila štandardnú expozíciu relatívne k určenému času
uzávierky a hodnote clony.
●● Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia môže mať vplyv
bola automatická
na jas snímky. Ak chcete, aby v režime
optimalizácia osvetlenia vypnutá, na obrazovke nastavenia
automatickej optimalizácie osvetlenia aktivujte pri položke
[Disable during man expo/Zakázať počas manuálnej expozície]
značku [ ].
●● Ak chcete upraviť expozíciu, keď je citlivosť ISO nastavená
na hodnotu [AUTO], vyberte úroveň na ukazovateli korekcie
expozície.
Pred prvým použitím
Úprava výkonu blesku
Fotografie
V režimoch
blesku.
/
/
Videosekvencie
môžete vybrať niektorú z troch úrovní výkonu
1
2
Prejdite do režimu
/
/
.
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Flash settings/Nastavenia blesku] >
[Flash mode/Režim blesku] >
[Manual/Manuálny] a nakonfigurujte
položku [Flash output/Výkon blesku].
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
66
Pred prvým použitím
Prezeranie
Fotografie
Videosekvencie
Zhotovené snímky alebo videosekvencie si môžete pozrieť na displeji
nasledujúcim spôsobom.
Prehrávanie
Zábavné prezeranie snímok a ich prehľadávanie alebo úprava mnohými
spôsobmi
●● Ak chcete fotoaparát pripraviť na tieto operácie, stlačením tlačidla
prejdite do režimu prehrávania.
●● Premenované snímky, snímky upravené v počítači alebo snímky
z iných fotoaparátov sa nemusia dať prehrať ani upraviť.
1
Prepnite na prehrávanie.
●● Stlačte tlačidlo
.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
2
Vyberte snímky.
●● Ak chcete zobraziť predchádzajúcu
snímku, stlačte tlačidlo alebo otočte
ovládač
proti smeru hodinových
ručičiek. Ak chcete zobraziť nasledujúcu
snímku, stlačte tlačidlo alebo otočte
ovládač
v smere hodinových ručičiek.
●● Stlačením a podržaním tlačidiel /
môžete snímky prehľadávať rýchlejšie.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
●● Videosekvencie identifikuje ikona
]. Stlačte tlačidlo .
[
Dodatok
Register
67
3
Prehrajte videosekvencie.
●● Vyberte možnosť [ ] a stlačte tlačidlo
●● Ak chcete nastaviť hlasitosť, počas
prehrávania stláčajte tlačidlá / .
●● Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte
stlačením tlačidla .
●● Po skončení videosekvencie sa zobrazí
].
ikona [
●● Ak chcete prejsť z režimu prehrávania do režimu snímania,
stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
●● Ak chcete, aby sa po prepnutí do režimu prehrávania zobrazil
] (= 23) > položky
posledný záber, vyberte ponuku [
[View from last seen/Zobraziť od naposledy zobrazeného] >
[Disable/Zakázať], aby sa pri spustení prehrávania po zapnutí
fotoaparátu zobrazil posledný záber.
.
Pred prvým použitím
Prepínanie medzi režimami zobrazenia
Fotografie
Videosekvencie
Stlačením tlačidla
môžete na displeji zobraziť ďalšie informácie
alebo ich skryť. Podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete
v časti „Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)“ (= 120).
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Obrazovka bez informácií
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Obrazovka s jednoduchými
informáciami
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Obrazovka s podrobnými
informáciami
Dodatok
Register
Obrazovka s podrobnými
informáciami č. 2
68
Upozornenie na preexpozíciu (pre preexponované
časti snímky)
Fotografie
Videosekvencie
Vyblednuté preexponované časti snímky blikajú na obrazovke
s podrobnými informáciami (= 68).
Histogram
Fotografie
Videosekvencie
●● Graf na obrazovke s podrobnými
informáciami (= 68) sa nazýva
histogram a znázorňuje rozloženie jasu
na snímke. Zvislá os predstavuje úroveň
jasu a vodorovná os znázorňuje, aká časť
snímky zodpovedá jednotlivým úrovniam
jasu. Zobrazením histogramu môžete
skontrolovať expozíciu.
Obrazovka s informáciami systému GPS
Fotografie
Videosekvencie
●● Zhotovované fotografie a videosekvencie
možno označovať geografickými značkami
pomocou informácií systému GPS
(ako sú napríklad zemepisná šírka, dĺžka
a nadmorská výška) z telefónu smartphone
podporujúceho funkciu Bluetooth (= 86).
Tieto informácie si môžete pozrieť na
obrazovke s informáciami systému GPS.
●● Zemepisná šírka, zemepisná dĺžka,
nadmorská výška a koordinovaný svetový
čas (UTC) (dátum a čas snímania) sú
uvedené zhora nadol.
●● Obrazovka s informáciami systému GPS nie je dostupná
v prípade snímok, ktoré neobsahujú tieto informácie.
●● Znaky [---] sa zobrazujú namiesto číselných hodnôt v prípade
položiek nedostupných v telefóne smartphone alebo položiek
nezaznamenaných správne.
●● UTC: koordinovaný svetový čas, ktorý je v podstate rovnaký ako
greenwichský čas
Označenie odoslaných snímok
Prezeranie krátkych videosekvencií vytvorených
pri snímaní fotografií (krátke videosekvencie)
Videosekvencie
Podľa nasledujúceho postupu si môžete pozrieť krátke videosekvencie,
ktoré sa automaticky zaznamenali v režime
(= 28) v deň snímania
fotografií.
1
Základná príručka
Rozšírená príručka
Snímky, ktoré ste odoslali do telefónu smartphone alebo počítača,
sú označené ikonou daného zariadenia.
Fotografie
Pred prvým použitím
Vyberte snímku.
●● Vyberte fotografiu označenú ikonou
[
].
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
2
Prehrajte krátku videosekvenciu.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ].
Dodatok
Register
●● Krátka videosekvencia, ktorá sa
automaticky zaznamenala v deň
snímania fotografií, sa prehrá od
začiatku.
●● Ak používate fotoaparát s vypnutou obrazovkou s informáciami
] prestane zobrazovať.
(= 68), po chvíli sa ikona [
69
Prehľadávanie a filtrovanie snímok
Pohybovanie sa medzi snímkami v zozname
Fotografie
Videosekvencie
Zobrazením viacerých snímok v zozname môžete rýchlo vyhľadať
požadované snímky.
1
Zobrazte snímky v zozname.
●● Posunutím páčky zoomu smerom
k polohe
zobrazte snímky v zozname.
Opätovným posunutím páčky zvýšite
počet zobrazených snímok.
●● Ak chcete zobraziť menej snímok,
posuňte páčku zoomu smerom
k polohe . Každým posunutím
páčky sa zobrazí menej snímok.
2
Vyberte snímku.
●● Otáčaním ovládača
alebo pomocou
tlačidiel / / / vyberte požadovanú
snímku.
●● Okolo vybratej snímky sa zobrazí
oranžový rám.
zobrazte vybratú
●● Stlačením tlačidla
snímku na obrazovke jednotlivých
snímok.
Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným
podmienkam
Fotografie
Videosekvencie
Ak chcete požadované snímky rýchlo vyhľadať na pamäťovej karte plnej
snímok, môžete filtrovať zobrazenie snímok podľa zadaných podmienok.
Tieto snímky môžete tiež naraz chrániť alebo vymazať.
Rating/Hodnotenie
Zobrazia sa ohodnotené snímky.
Date/Dátum
Zobrazia sa snímky zhotovené v konkrétny deň.
Folder/Priečinok
Zobrazia sa snímky v konkrétnom priečinku.
Protect/Ochrana
ype of file/
T
Typ súboru
Zobrazia sa chránené alebo nechránené snímky
na pamäťovej karte.
Zobrazia sa [
Stills/Fotografie], [
Movies/
Videosekvencie] alebo videosekvencie
zaznamenané v režime
.
1
Vyberte podmienku vyhľadávania.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ].
●● Pomocou tlačidiel / sa posúvajte
a pomocou tlačidiel / vyberte
požadovanú možnosť.
.
●● Po dokončení stlačte tlačidlo
2
Zobrazte filtrované snímky.
●● Snímky zodpovedajúce podmienkam
sa zobrazia v žltých rámoch. Ak chcete
zobraziť iba tieto snímky, stlačte tlačidlá
/ alebo otočte ovládač .
●● Ak chcete filtrované zobrazenie zrušiť,
v kroku č. 1 vyberte možnosť [ ]
a stlačte tlačidlo .
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Ak fotoaparát nenájde snímky zodpovedajúce niektorým
podmienkam, tieto podmienky nebudú k dispozícii.
70
●● Ak chcete vyhľadávanie vymazať, na obrazovke nastavenia
stlačte tlačidlo .
●● Môžete tiež chrániť, hodnotiť alebo použiť iné úkony len na
zodpovedajúce snímky, ktoré sa zobrazia v žltých rámoch,
stlačením tlačidla .
●● Ak snímky upravíte a uložíte ako nové snímky, zobrazí sa
hlásenie a nájdené snímky sa prestanú zobrazovať.
]>
●● Rovnaký postup sa dá vykonať aj výberom ponuky [
[Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok].
Pred prvým použitím
Možnosti prezerania snímok
Základná príručka
Rozšírená príručka
Približovanie snímok
Fotografie
1
Videosekvencie
Priblížte snímku.
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
●● Posunutím páčky zoomu smerom
k polohe
priblížite a zväčšíte snímku.
Ak páčku zoomu podržíte, môžete
snímky priblížiť až 10-násobne.
Ďalšie režimy snímania
●● Na referenčné účely sa zobrazí približná
poloha zobrazovanej časti (1).
Režimy Tv, Av a M
●● Ak chcete snímku oddialiť, posuňte
.
páčku zoomu smerom k polohe
Ak ju budete držať aj naďalej, vrátite
sa na obrazovku jednotlivých snímok.
Prehrávanie
2
Podľa potreby môžete premiestniť
polohu zobrazenej oblasti a prepínať
medzi snímkami.
●● Polohu zobrazenej oblasti premiestnite
pomocou tlačidiel / / / .
●● Ak chcete počas priblíženia alebo
vzdialenia obrazu prepnúť na iné snímky,
otočte ovládač .
Režim P
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
71
Zobrazovanie prezentácií
Pred prvým použitím
Ochrana snímok
Fotografie
Videosekvencie
Podľa nasledujúceho postupu môžete automaticky prehrávať snímky
uložené na pamäťovej karte.
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) >
[Slide show/Prezentácia].
●● Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte
možnosť [Start/Spustiť].
●● Po výbere možnosti [Set up/Nastaviť]
môžete nakonfigurovať čas zobrazenia
jednej snímky, opakovanie prezentácie
a prechod medzi snímkami.
●● Prezentáciu zastavíte stlačením
.
tlačidla
Fotografie
Videosekvencie
Ochranou dôležitých snímok predídete ich náhodnému vymazaniu (= 74).
Rozšírená príručka
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosti [
]>
[Enable/Povoliť].
●● Po použití ochrany sa zobrazí ikona [
Základná príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
].
●● Ak chcete ochranu zrušiť, zopakujte
tento postup a vyberte možnosť
[Disable/Zakázať].
●● Ak naformátujete pamäťovú kartu, chránené snímky uložené
na karte sa vymažú (= 102).
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
●● Počas prezentácií sú vypnuté funkcie úspory energie fotoaparátu
(= 101).
●● Chránené snímky nemožno vymazať pomocou funkcie fotoaparátu
na vymazávanie. Ak chcete snímky vymazať týmto spôsobom,
ochranu najskôr zrušte.
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Ochrana viacerých snímok
●● Prezentácie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla .
●● Počas prehrávania môžete na iné snímky prepnúť stláčaním
tlačidiel / alebo otáčaním ovládača . Ak sa chcete posunúť
rýchlo dopredu alebo dozadu, podržte tlačidlá / stlačené.
●● Vo filtrovanom zobrazení (= 70) sa prehrajú iba snímky
zodpovedajúce podmienkam vyhľadávania.
Bezdrôtové funkcie
Môžete naraz vybrať viacero snímok, ktoré chcete chrániť.
Dodatok
Register
Voľba spôsobu výberu
1
Prejdite na obrazovku nastavenia.
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) > položku
[Protect images/Chrániť snímky].
72
2
Zvoľte spôsob výberu.
●● Vyberte požadovanú položku.
Výber jednotlivých snímok
1
Vyberte možnosť [Select images/
Vybrať snímky].
Výber rozsahu
Pred prvým použitím
1
Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah].
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) > položky
[Protect images/Chrániť snímky] >
[Select range/Vybrať rozsah].
2
Vyberte počiatočnú snímku.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
Vyberte snímku.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) > položky
[Protect images/Chrániť snímky] >
[Select images/Vybrať snímky].
2
Základná príručka
Režimy Tv, Av a M
3
Vyberte poslednú snímku.
Prehrávanie
●● Keď vyberiete snímku a stlačíte
tlačidlo , zobrazí sa ikona [ ].
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
Bezdrôtové funkcie
●● Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte
tlačidlo . Ikona [ ] sa prestane
zobrazovať.
●● Snímky v určenom rozsahu sú teraz
chránené.
Ponuka nastavení
●● Zopakovaním tohto postupu určte
ďalšie snímky.
Príslušenstvo
Dodatok
Register
73
Určenie všetkých snímok naraz
1
Vyberte možnosť [All images in
folder/Všetky snímky v priečinku]
alebo [All images on card/Všetky
snímky na karte].
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) > položku
[Protect images/Chrániť snímky].
●● Vyberte možnosť [All images in folder/
Všetky snímky v priečinku], ak chcete
chrániť všetky snímky v priečinku,
alebo možnosť [All images on card/
Všetky snímky na karte], ak chcete
chrániť všetky snímky na pamäťovej
karte.
2
Pred prvým použitím
Vymazávanie snímok
Fotografie
Videosekvencie
Nepotrebné snímky môžete postupne vyberať a vymazávať.
Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky
nemožno obnoviť. Chránené snímky (= 72) však nemožno vymazať.
1
Vyberte snímku, ktorú chcete
vymazať.
2
Vymažte snímku.
●● Stlačte tlačidlo
.
●● Aktuálnu snímku vymažete výberom
možnosti [Erase/Vymazať].
Nastavte ochranu snímok.
●● Keď vyberiete možnosť [All images
in folder/Všetky snímky v priečinku],
vyberte požadovaný priečinok a snímky
v ňom budú chránené.
●● Ak chcete ochranu vymazať zo všetkých snímok naraz, vyberte
možnosť [Unprotect all images in folder/Zrušiť ochranu všetkých
snímok v priečinku] alebo [Unprotect all images on card/Zrušiť
ochranu všetkých snímok na karte].
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Vymazanie viacerých snímok naraz
Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz. Pri vymazávaní
snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky nemožno obnoviť.
Chránené snímky (= 72) však nemožno vymazať.
Voľba spôsobu výberu
1
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Prejdite na obrazovku nastavenia.
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) > položku
[Erase images/Vymazať snímky].
74
2
Výber rozsahu
Zvoľte spôsob výberu.
●● Vyberte požadovanú položku.
2
Vyberte položku [Select and erase
images/Vybrať a vymazať snímky].
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) > položky
[Erase images/Vymazať snímky] >
[Select and erase images/Vybrať
a vymazať snímky].
2
●● Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte
tlačidlo . Ikona [ ] sa prestane
zobrazovať.
●● Zopakovaním tohto postupu určte
ďalšie snímky.
Vymažte snímky.
●● Stlačením tlačidla
možnosť [OK].
Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah].
Vyberte snímky.
●● Podľa krokov č. 2 až 3 v časti
„Výber rozsahu“ (= 73) určte snímky.
3
Vymažte snímky.
●● Stlačením tlačidla
možnosť [OK].
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
vyberte
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Vyberte snímku.
●● Keď vyberiete snímku a stlačíte
tlačidlo , zobrazí sa ikona [ ].
3
1
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) > položky
[Erase images/Vymazať snímky] >
[Select range/Vybrať rozsah].
Výber jednotlivých snímok
1
Pred prvým použitím
vyberte
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
75
Určenie všetkých snímok naraz
1
Vyberte možnosť [All images in
folder/Všetky snímky v priečinku]
alebo [All images on card/Všetky
snímky na karte].
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) > položku
[Erase images/Vymazať snímky].
●● Vyberte možnosť [All images in folder/
Všetky snímky v priečinku], ak chcete
vymazať všetky snímky v priečinku,
alebo možnosť [All images on card/
Všetky snímky na karte], ak chcete
vymazať všetky snímky na pamäťovej
karte.
2
Vymažte snímky.
●● Keď vyberiete možnosť [All images
in folder/Všetky snímky v priečinku],
vyberte požadovaný priečinok a snímky
v ňom sa vymažú.
Pred prvým použitím
Otáčanie snímok
Fotografie
Videosekvencie
Podľa nasledujúceho postupu môžete zmeniť otočenie snímok a uložiť ich.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
smer otočenia.
●● Vyberte možnosť [ ], ak chcete otočiť
snímku o 90° doľava, alebo možnosť
[ ], ak ju chcete otočiť o 90° doprava.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
●● Snímky sa neotáčajú, keď je položka [Auto rotate/Automaticky
otočiť] v ponuke [ ] (= 23) nastavená na hodnotu [Off/Vyp.].
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
76
Hodnotenie snímok
Pred prvým použitím
Úprava fotografií
Fotografie
Základná príručka
Videosekvencie
Snímky môžete usporiadať tak, že ich ohodnotíte na stupnici od 1 do 5.
Zobrazením len snímok s konkrétnym hodnotením môžete obmedziť
nasledujúce operácie na všetky snímky s daným hodnotením.
●● „Prezeranie“ (= 67), „Zobrazovanie prezentácií“ (= 72),
„Ochrana snímok“ (= 72), „Vymazávanie snímok“ (= 74),
„Pridávanie snímok do objednávok tlače (DPOF)“ (= 113),
„Pridávanie snímok do albumu“ (= 115)
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ] a potom
požadované hodnotenie.
●● Ak chcete hodnotenie zrušiť, zopakujte
].
tento postup a vyberte možnosť [
●● Úprava snímok (= 77 – = 79) je možná, iba ak je na
pamäťovej karte dostatok voľného miesta.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Zmena veľkosti snímok
Fotografie
Videosekvencie
Uložte kópiu snímok s menším počtom pixlov pri zaznamenávaní.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [
] a potom
požadovanú veľkosť.
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
●● Snímky zhotovené pri nastavení rozlíšenia pri zaznamenávaní [ ]
(= 36) nemožno upraviť.
Príslušenstvo
Dodatok
●● Veľkosť snímok nemožno zmeniť na väčší počet pixlov pri
zaznamenávaní.
Register
77
4
Orezanie
Uložte novú snímku.
●● Vyberte možnosť [ ].
Fotografie
Videosekvencie
●● Snímka sa uloží ako nový súbor.
Môžete určiť časť snímky, ktorú chcete uložiť ako samostatný súbor.
1
Vyberte položku [Cropping/
Orezanie].
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ].
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
●● Orezané snímky budú mať menší počet pixlov pri zaznamenávaní
než neorezané snímky.
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
2
Upravte oblasť orezania.
●● Okolo oblasti, ktorú chcete orezať (1),
sa zobrazí rám.
●● Veľkosť rámu zmeníte posúvaním páčky
zoomu.
●● Rám premiestnite pomocou tlačidiel
/ / / .
●● Medzi položkami v hornej časti
obrazovky (2) môžete prechádzať
otáčaním ovládača .
●● Ak chcete snímku vyrovnať, vyberte
možnosť [ ].
●● Ak chcete zmeniť pomer strán, vyberte
].
možnosť [
3
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Skontrolujte upravenú snímku.
●● Výberom možnosti [
orezanú snímku.
] zobrazte
●● Ak chcete úpravy zrušiť, vyberte
možnosť [ ].
78
Korekcia červených očí
Fotografie
Videosekvencie
Táto funkcia automaticky opravuje snímky ovplyvnené efektom
červených očí. Opravenú snímku môžete uložiť ako samostatný súbor.
1
Vyberte položku [Red-eye
correction/Korekcia červených očí].
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) >
položku [Red-eye correction/
Korekcia červených očí].
2
3
Vyberte snímku.
Vykonajte korekciu snímky.
●● Stlačte tlačidlo
.
●● Efekt červených očí rozpoznaný
fotoaparátom sa opraví a okolo
korigovaných oblastí snímky
sa zobrazia rámy.
●● Snímky môžete podľa potreby zväčšiť
alebo zmenšiť. Postupujte podľa krokov
v časti „Približovanie snímok“ (= 71).
4
Pred prvým použitím
Úprava videosekvencií
Uložte novú snímku.
●● Snímka sa uloží ako nový súbor.
●● Niektoré snímky nemožno opraviť presne.
Fotografie
Videosekvencie
Základná príručka
Rozšírená príručka
Odstránenie začiatku/konca videosekvencií
Zo začiatku a konca videosekvencií (okrem krátkych videosekvencií
(= 28) a videomomentiek (= 49)) môžete odstrániť nepotrebné časti.
1
2
Vyberte videosekvenciu.
3
Vyberte možnosť [ ].
Prehrajte videosekvenciu.
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ].
●● Stlačením tlačidla
počas prehrávania
videosekvencie zobrazte ovládací panel
videosekvencií a vyberte možnosť [ ].
●● Zobrazia sa panel na úpravu
videosekvencie a ukazovateľ úprav
videosekvencie.
4
Určte časti, ktoré sa majú odstrihnúť.
●● (1) je panel na úpravu videosekvencie
a (2) je ukazovateľ úprav.
●● Vyberte možnosť [ ] alebo [ ].
●● Ak chcete zobraziť časti, ktoré možno
vystrihnúť (označené na displeji
ikonou [ ]), pomocou tlačidiel /
alebo otáčaním ovládača
posuňte
ikonu [ ]. Na pozícii, kde chcete
vykonať strih, stlačte tlačidlo .
●● Ak ikonu [ ] posuniete na iné miesto, ako
je značka [ ], v režime [ ] sa odstrihne
časť pred najbližšou značkou [ ] doľava.
V režime [ ] sa odstrihne časť po
najbližšej značke [ ] doprava.
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
79
5
Skontrolujte upravenú
videosekvenciu.
●● Ak chcete upravenú videosekvenciu
prehrať, vyberte možnosť [ ].
Extrakcia snímok z videosekvencií s rozlíšením
4K ako fotografií
●● Môžete uložiť snímku videosekvencie
ako fotografiu výberom ikony [ ] na
ovládacom paneli videosekvencií v kroku
č. 3 časti „Odstránenie začiatku/konca
videosekvencií“ (= 79).
●● Ak chcete videosekvenciu opätovne
upraviť, zopakujte krok č. 4.
●● Ak chcete úpravy zrušiť, stlačte
.
tlačidlo
6
Uložte upravenú videosekvenciu.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Režim P
Zmenšenie veľkosti súborov
Veľkosť súborov možno zmenšiť skomprimovaním videosekvencií
nasledujúcim spôsobom.
●● Na obrazovke v kroku č. 4 v časti
„Odstránenie začiatku/konca
videosekvencií“ (= 79) vyberte
ikonu [ ] a potom položku [New file/
Nový súbor].
●● Videosekvencia sa uloží ako nový súbor.
●● Vyberte možnosť [Compress & sav./
Komprimovať a uložiť].
●● Ak chcete pôvodnú videosekvenciu prepísať orezanou
videosekvenciou, v kroku č. 6 vyberte položku [Overwrite/
Prepísať]. V takom prípade sa pôvodná videosekvencia vymaže.
●● Ak na pamäťovej karte nie je dostatok miesta, dostupná bude iba
položka [Overwrite/Prepísať].
●● Ak sa počas ukladania vybije súprava batérií, videosekvencie sa
nemusia uložiť.
●● Pri úpravách videosekvencií by ste mali používať plne nabitú
súpravu batérií.
Základná príručka
Ďalšie režimy snímania
●● Vyberte možnosť [ ] a potom možnosť
[New file/Nový súbor].
●● Vyberte možnosť [Save w/o comp./
Uložiť bez počítača].
Pred prvým použitím
Pred kompresiou
,
,
,
,
Po kompresii
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Upravené videosekvencie nemožno pri výbere možnosti
[Overwrite/Prepísať] uložiť v komprimovanom formáte.
80
5
Úprava krátkych videosekvencií
Fotografie
Videosekvencie
Potvrďte vymazanie.
●● Videoklip sa vymaže a krátka
videosekvencia sa prepíše.
Jednotlivé kapitoly (videoklipy) (= 28) zaznamenané v režime
možno
podľa potreby vymazať. Pri vymazávaní videoklipov buďte opatrní,
pretože ich nemožno obnoviť.
1
Vyberte snímku.
●● Vyberte fotografiu označenú
ikonou [
].
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
●● Upravovať sa dajú aj albumy vytvorené počas zaznamenávania
]>
videomomentiek. Albumy vytvorené pomocou funkcie [
[Create album/Vytvoriť album] sa nedajú upravovať.
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
2
Prehrajte krátku videosekvenciu.
Režimy Tv, Av a M
●● Na obrazovke rýchleho ovládania
(= 23) vyberte možnosť [ ].
Prehrávanie
●● Krátka videosekvencia, ktorá sa
automaticky zaznamenala v deň
snímania fotografií, sa prehrá od
začiatku.
Bezdrôtové funkcie
3
Vyberte videoklip, ktorý chcete
vymazať.
●● Stlačením tlačidla
zobrazte ovládací
panel videosekvencií.
●● Vyberte možnosť [ ] alebo [ ]
a stlačením tlačidla
vyberte videoklip.
4
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Vyberte možnosť [ ].
81
Kombinovanie videomomentiek
Fotografie
Videosekvencie
[ ] Rearrange video snapshots/
Zmeniť poradie videomomentiek
Videomomentky môžete skombinovať do novej videosekvencie (albumu).
1
Prejdite na obrazovku úprav.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položku
[Create album/Vytvoriť album].
2
Vyberte videomomentky.
●● Vyberte videosekvenciu (existujúci
album) a stláčajte tlačidlo .
●● Po dokončení ukončite výber
videosekvencie stlačením
.
tlačidla
3
Upravte album.
●● Zobrazia sa videomomentky vo
videosekvencii vybratej v kroku č. 2.
●● Vyberte položku v ponuke úprav v dolnej
časti obrazovky a stlačte tlačidlo .
●● V hornej časti obrazovky vyberte
videomomentky, ktoré chcete upraviť,
a podľa potreby ich upravte.
[ ] Remove video snapshot/
Odstrániť videomomentku
Zmena poradia videomomentiek.
Vyberte videomomentku, ktorú chcete
presunúť, a stlačte tlačidlo .
Presuňte ju pomocou tlačidiel / .
Vyberte videomomentky, ktoré
chcete odstrániť z nového albumu.
Videomomentky označené ikonou [ ]
nie sú zahrnuté do nového albumu,
ale neodstránia sa z pôvodného
albumu.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
[ ] Play video snapshot/
Prehrať videomomentku
Prehratie vybratej videomomentky.
Ďalšie režimy snímania
[ ] Finish editing/
Dokončiť úpravy
Ukončenie úprav albumu.
Režim P
4
Režimy Tv, Av a M
Ukončite úpravy.
●● Stlačením tlačidla
sa vráťte do
ponuky úprav a výberom položky [ ]
ukončite úpravy.
5
Uložte album.
●● Vyberte možnosť [Save/Uložiť].
●● Ak chcete pridať hudbu na pozadí,
vyberte možnosť [Background music/
Hudba na pozadí].
●● Výberom možnosti [Preview/Ukážka]
zobrazte ukážku albumu, ktorý ste
upravili.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Po uložení albumu sa zobrazí obrazovka
prehrávania.
●● Albumy vytvorené pomocou funkcie [Create album/Vytvoriť
album] sa nedajú upravovať.
82
Dostupné bezdrôtové funkcie
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Bezdrôtové funkcie
(1) Pripojenie k telefónu
smartphone
(3) Tlač z tlačiarne
s pripojením Wi-Fi
Snímky z fotoaparátu bezdrôtovo odosielajte do rôznych kompatibilných
zariadení a používajte ho s webovými službami
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
●● Skôr ako začnete používať bezdrôtové funkcie, prečítajte si časť
„Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie“ (= 127).
Režimy Tv, Av a M
(2) Odosielanie snímok pomocou
softvéru Image Transfer Utility 2
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Odovzdávanie do webovej služby
(1) Pripojenie k telefónu smartphone (= 85, = 87)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky vo fotoaparáte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi použitím špecializovanej aplikácie
Camera Connect v telefónoch smartphone alebo tabletoch.
Pri pripojení Bluetooth®* tiež môžete označovať snímky geografickými
značkami a používať ďalšie funkcie.
Kvôli väčšiemu pohodliu sa v tejto príručke telefóny smartphone, tablety
a iné kompatibilné zariadenia súhrnne označujú ako telefóny smartphone.
* Nízkoenergetická technológia Bluetooth (ďalej len „Bluetooth“)
(2) Odosielanie snímok pomocou softvéru Image Transfer Utility 2 (= 92)
Softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje odosielať snímky do počítača
pripojeného prostredníctvom siete Wi-Fi.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
(3) Tlač z tlačiarne s pripojením Wi-Fi (= 93)
Tlačte snímky prostredníctvom pripojenia Wi-Fi z tlačiarní kompatibilných
s technológiou PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).
(4)
Odovzdávanie do webovej služby (= 95)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách alebo
prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY pre
zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena (bezplatnej).
83
Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií
Najprv sa pripravte na používanie bezdrôtových funkcií.
Príprava fotoaparátu
1
Stlačte tlačidlo
.
●● Ak sa pri prvom stlačení tlačidla
nezobrazí obrazovka nastavenia
bezdrôtového pripojenia, znova stlačte
tlačidlo .
2
Zaregistrujte položku [Nickname/
Prezývka].
●● Ak chcete používať zobrazenú prezývku,
stlačte tlačidlo
.
●● Výberom možnosti [OK] na nasledujúcej
obrazovke sa vráťte do ponuky nastavení
funkcií.
●● Prezývky majú dĺžku 1 – 8 znakov
a neskôr sa dajú zmeniť.
●● Prenosy signálov Wi-Fi a Bluetooth možno vypnúť nasledujúcim
spôsobom.
-- Wi-Fi: Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky [Wireless
communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Wi-Fi settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] a v ponuke [Wi-Fi]
vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
-- Bluetooth: Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky [Wireless
communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] a v ponuke [Bluetooth
function/Funkcia Bluetooth] vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
●● Prezývku fotoaparátu môžete zmeniť v ponuke [ ] (= 23) >
položke [Wireless communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie] > [Nickname/Prezývka].
Príprava telefónov smartphone
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
●● Skôr než telefón smartphone pripojíte k fotoaparátu, musíte doň
nainštalovať bezplatnú špecializovanú aplikáciu Camera Connect.
Bezdrôtové funkcie
●● Podrobnosti o tejto aplikácii (podporované telefóny smartphone
a obsiahnuté funkcie) si pozrite na webovej lokalite spoločnosti Canon.
Ponuka nastavení
●● Aplikácia Camera Connect sa dá nainštalovať zo služby Google Play
alebo App Store. Do služby Google Play alebo App Store môžete
prejsť aj pomocou kódu QR, ktorý môžete zobraziť na fotoaparáte
počas registrácie telefónu smartphone vo fotoaparáte.
●● Použite najnovšiu verziu operačného systému telefónu smartphone.
●● V telefóne smartphone aktivujte funkciu Bluetooth a pripojenie Wi-Fi.
Príslušenstvo
Dodatok
Register
84
Spárovanie s telefónmi smartphone
prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Fotoaparát spárujte s telefónom smartphone podporujúcim funkciu
Bluetooth nasledujúcim spôsobom.
1
Vyberte položku [Wireless
communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie].
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položku
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].
4
V telefóne smartphone spustite
aplikáciu Camera Connect.
Pred prvým použitím
Základná príručka
5
Vyberte fotoaparát, ktorý chcete
spárovať.
●● Dotknite sa prezývky fotoaparátu,
ktorý chcete spárovať.
●● V prípade systému Android prejdite
na krok č. 7.
6
Dotknite sa položky [Pair/Spárovať]
(len v systéme iOS).
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
2
Nastavte položku Bluetooth
na hodnotu [Enable/Povoliť].
●● Vyberte položku [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth].
●● Znova vyberte položku [Bluetooth
function/Funkcia Bluetooth] a potom
možnosť [Enable/Povoliť].
3
Spárujte zariadenia.
●● Vyberte položky [Pairing/Párovanie] >
[Do not display/Nezobrazovať].
●● Zobrazí sa hlásenie o prebiehajúcom
párovaní.
●● Pomocou telefónu smartphone spárujte
fotoaparát s telefónom smartphone
podľa nasledujúcich krokov.
7
Vo fotoaparáte dokončite párovanie.
●● Keď sa zobrazí hlásenie s potvrdením
párovania, vyberte možnosť [OK].
●● Na obrazovke s oznámením o párovaní
stlačte tlačidlo .
●● Párovanie je dokončené a fotoaparát
je pripojený k telefónu smartphone
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
●● Ak z fotoaparátu vyberiete súpravu batérií, všetky aktívne
pripojenia Bluetooth sa stratia. Po vložení súpravy batérií
a zapnutí fotoaparátu sa pripojenie znova vytvorí.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
85
Obrazovka [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth]
Bluetooth function/Funkcia Bluetooth
●● Ak používate pripojenie Bluetooth k telefónu smartphone, vyberte
možnosť [Enable/Povoliť].
Pairing/Párovanie
●● Keď fotoaparát používate po spárovaní, výdrž batérie môže byť
kratšia, pretože určité množstvo energie sa spotrebúva aj pri
vypnutom fotoaparáte.
●● Skôr než fotoaparát zoberiete na miesto, kde je používanie
elektronických zariadení obmedzené, vypnite komunikáciu
Bluetooth, a to aj vtedy, keď je vypnutá, výberom ponuky
[ ] (= 23) > položiek [Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] > [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] (dvakrát) > [Disable/Zakázať].
●● Spárovanie fotoaparátu s telefónom smartphone.
Check/clear connection info/Skontrolovať/vymazať
informácie o pripojení
●● Umožňuje skontrolovať názov a stav pripojenia spárovaných zariadení.
●● Pred spárovaním s iným smartfónom vymažte informácie o pripojení pre
zariadenie spárované prostredníctvom rozhrania Bluetooth (= 99).
Bluetooth address/Adresa Bluetooth
●● Umožňuje skontrolovať adresu Bluetooth fotoaparátu.
Ovládanie fotoaparátu z telefónu smartphone
●● V aplikácii Camera Connect vyberte
položku [Bluetooth remote controller/
Diaľkový ovládač Bluetooth].
●● Ovládajte fotoaparát na diaľku alebo
prehľadávajte snímky na simulovanom
displeji fotoaparátu.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Označovanie snímok geografickými značkami
počas snímania
Snímky možno označovať geografickými značkami pomocou informácií
GPS (ako sú napríklad zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška) zo
smartfónu pripojeného prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
1
Spustite aplikáciu Camera Connect.
●● Telefón smartphone so spustenou
aplikáciou Camera Connect držte
na dosah ruky.
2
Zapnite systém GPS.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) >
[GPS settings/Nastavenia funkcie GPS].
●● V ponuke [GPS via mobile/GPS cez
mobilné zariadenie] vyberte položku
[Enable/Povoliť].
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● V telefóne smartphone aktivujte služby
určenia polohy.
86
3
Začnite snímať.
●● Pred snímaním sa uistite, že vo fotoaparáte
sú zobrazené ikony [ ] a [
]. Ak tieto
ikony nie sú zobrazené, opakovane
stláčajte tlačidlo
.
●● Snímky sa odteraz označujú geografickými
značkami.
●● Odteraz sa budú snímky zhotovené pri
spustenej aplikácii Camera Connect
označovať geografickými značkami.
Kontrola lokalizačných informácií
●● Prepnite na obrazovku s podrobnými informáciami č. 2 (= 68),
aby ste videli informácie systému GPS v snímkach označených
geografickými značkami.
●● Dátum a čas UTC sú v podstate rovnaké ako greenwichský čas.
●● Pomocou programu Map Utility môžete zobraziť lokalizačné
informácie na mape.
●● Informácie systému GPS pridané do videosekvencie sa získajú
na začiatku zaznamenávania.
●● Snímky sa nemusia označovať geografickými značkami okamžite
po zapnutí fotoaparátu.
●● Pomocou lokalizačných údajov vo fotografiách a videosekvenciách
označovaných geografickými značkami vás možno lokalizovať
alebo identifikovať. Opatrní buďte najmä pri zdieľaní týchto
snímok s inými osobami, napríklad pri zverejňovaní snímok
online, kde ich môže vidieť mnoho iných osôb.
Pripojenie k telefónom smartphone
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Pripojte fotoaparát k telefónu smartphone prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
niektorým z týchto spôsobov.
Pri vypnutí fotoaparátu sa pripojenie Wi-Fi ukončí.
Pripojenie k telefónom smartphone podporujúcim
funkciu Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Keď sú fotoaparát a telefón smartphone spárované prostredníctvom
rozhrania Bluetooth, môžete ich pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
nasledujúcim spôsobom.
1
Vyberte funkciu aplikácie Camera
Connect.
●● Vyberte položku [Images on camera/
Snímky vo fotoaparáte].
●● V systéme iOS vyberte možnosť
[Connect/Pripojiť], keď sa zobrazí
hlásenie na potvrdenie pripojenia
fotoaparátu.
2
Skontrolujte, či sú zariadenia
pripojené prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Keď sú zariadenia pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi,
v telefóne smartphone sa zobrazí
obrazovka vybratej funkcie.
●● Vo fotoaparáte sa zobrazí informácia
[Wi‑Fi on/Wi-Fi zapnuté].
87
Pripojenie k telefónom smartphone prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi pomocou tlačidla Wi-Fi
1
Stlačte tlačidlo
.
●● Vyberte možnosť [ ].
2
Vyberte položku [Register a device
for connection/Registrovať zariadenie
na pripojenie].
●● Vyberte položku [Register a device
for connection/Registrovať zariadenie
na pripojenie] a potom možnosť
[Do not display/Nezobrazovať].
3
Pozrite si identifikátor SSID a heslo.
●● Identifikátor SSID má na konci _Canon0B.
5
Spustite aplikáciu Camera Connect.
●● Keď sa vo fotoaparáte zobrazí hlásenie
[Start Canon app/software on the
smartphone/Spustite aplikáciu/softvér
Canon v telefóne smartphone], v telefóne
smartphone sa spustí aplikácia Camera
Connect.
6
Vyberte fotoaparát, ku ktorému
sa chcete pripojiť.
.
●● Vo fotoaparáte sa zobrazí informácia
[Wi‑Fi on/Wi-Fi zapnuté].
●● V telefóne smartphone sa zobrazí hlavná
obrazovka aplikácie Camera Connect.
●● Zariadenia sú teraz pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Vytvorenie pripojenia prostredníctvom
prístupového bodu
4
Pripojte telefón smartphone
k fotoaparátu.
●● V ponuke nastavenia Wi-Fi telefónu
smartphone vyberte identifikátor SSID
(názov siete) zobrazený na displeji
fotoaparátu, aby ste mohli vytvoriť
pripojenie.
●● Do poľa hesla v telefóne smartphone
zadajte heslo zobrazené na fotoaparáte.
Fotoaparát možno pripojiť k telefónu smartphone aj prostredníctvom
prístupového bodu. Najprv pripojte k prístupovému bodu telefón smartphone.
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
1
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Vytvorte pripojenie Wi-Fi.
●● Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo
Základná príručka
Automatický režim/
hybridný automatický režim
●● V zozname [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikácii Camera Connect sa dotknite
fotoaparátu, ku ktorému sa chcete pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
7
Pred prvým použitím
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Vyberte položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi] > [ ].
88
●● Vyberte položku [Register a device
for connection/Registrovať zariadenie
na pripojenie] a potom možnosť
[Do not display/Nezobrazovať].
●● Na obrazovke [Waiting to connect/
Čaká sa na pripojenie] vyberte položku
[Switch network/Prepnúť sieť].
●● Vyberte položku [Connect with WPS/
Pripojiť pomocou funkcie WPS]
a potom položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
2
Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
3
Na obrazovke fotoaparátu
[IP address set./Nastavenie adresy IP]
vyberte položku [Auto setting/
Automatické nastavenie].
●● Prebehne pokus o vytvorenie pripojenia
medzi fotoaparátom a prístupovým
bodom.
4
Po vytvorení pripojenia prejdite
na krok č. 5 v časti „Pripojenie
k telefónom smartphone
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
pomocou tlačidla Wi-Fi“ (= 88).
Ovládanie fotoaparátu z telefónu smartphone
Prehľadávanie snímok alebo snímanie na diaľku pomocou aplikácie
Camera Connect.
Images on camera/Snímky vo fotoaparáte
Prehľadávanie snímok uložených vo fotoaparáte a ich ukladanie
do telefónu smartphone.
Remote live view shooting/Snímanie na diaľku
so živým náhľadom
Snímanie na diaľku so živým náhľadom prenášaným z fotoaparátu
do telefónu smartphone.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Ak sa fotoaparát počas dlhšieho záznamu v rozlíšení 4K
alebo Full HD pri vysokej snímkovej frekvencii dočasne
prehreje, zobrazí sa ikona [ ] a zaznamenávanie sa zastaví.
Zaznamenávanie videosekvencií vtedy nebude dostupné, a to
ani pri stlačení tlačidlo videozáznamu. Ak chcete pokračovať
v zaznamenávaní, podľa zobrazených pokynov buď vyberte
],
inú veľkosť zaznamenávaných videosekvencií ako [
], [
] alebo [
], alebo fotoaparát
[
vypnite, aby mohol vychladnúť.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Ak ste v kroku č. 1 vybrali položku [WPS (PIN mode)/
WPS (režim PIN)], na obrazovke sa zobrazí kód PIN. Tento kód
nastavte v prístupovom bode. Na obrazovke [Select a device for
connection/Vybrať zariadenie na pripojenie] vyberte zariadenie.
Ďalšie podrobnosti si prečítajte v používateľskej príručke dodanej
s prístupovým bodom.
89
Odosielanie snímok do telefónu smartphone
Snímky z fotoaparátu sa môžu prenášať do telefónu smartphone
pripojeného prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Odosielanie snímok do telefónu smartphone
z ponuky fotoaparátu
1
Prejdite do ponuky.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Send images to smartphone/Odoslať
snímky do telefónu smartphone].
●● Zobrazia sa snímky.
2
Vyberte snímku.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Po výbere ostatných možností odoslania
na zobrazenej obrazovke sa snímka
odošle do telefónu smartphone.
Odosielanie snímok do telefónu smartphone počas
prehrávania
1
Prehrávajte snímky.
2
3
Stlačte tlačidlo
4
Vyberte snímku.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Po výbere ostatných možností odoslania
na zobrazenej obrazovke sa snímka
odošle do telefónu smartphone.
Automatické odosielanie snímok do telefónu
smartphone počas snímania
Snímky sa môžu automaticky odosielať do telefónu smartphone.
1
Vyberte položku [Send to smartphone
after shot/Po snímaní odoslať do
telefónu smartphone].
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Wi-Fi settings/Nastavenia pripojenia
Wi‑Fi] > [Send to smartphone after
shot/Po snímaní odoslať do telefónu
smartphone].
2
Nastavte automatické odosielanie.
●● Vyberte položku [Auto send/Automaticky
odosielať] a potom možnosť [Enable/
Povoliť].
●● Vyberte veľkosť v položke [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
.
Vyberte možnosť [ ].
3
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Začnite snímať.
●● Snímky sa odosielajú do telefónu
smartphone.
90
Určenie snímok, ktoré možno zobraziť
Obmedzenie snímok, ktoré sa môžu odosielať do telefónu smartphone
alebo prehľadávať v telefóne smartphone.
1
2
Ukončite pripojenie Wi-Fi (= 91).
Stlačte tlačidlo
.
●● Vyberte možnosť [ ].
3
Vyberte položku [Edit device
information/Upraviť informácie
o zariadení].
●● Vyberte telefón smartphone.
Ukončenie pripojenia Wi-Fi
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi] >
[Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť].
●● Pripojenie môžete odpojiť aj dotknutím
sa položky [x] na obrazovke aplikácie
Camera Connect.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
4
Vyberte možnosť [Viewable imgs/
Zobraziteľné snímky].
●● Určte snímky, ktoré možno zobraziť.
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Snímanie pomocou živého náhľadu na diaľku v aplikácii Camera
Connect nie je možné, ak položka [Viewable imgs/Zobraziteľné
snímky] nie je nastavená na hodnotu [All images/Všetky snímky].
91
Automatické odosielanie snímok
do počítača
Snímky vo fotoaparáte sa môžu automaticky odoslať do počítača pripojeného
k prístupovému bodu (nastavenému aj pre pripojenia Wi-Fi fotoaparátu),
keď je fotoaparát v dosahu, napríklad keď fotoaparát po snímaní prinesiete
domov.
Pripojenie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
1
Pripojte počítač k prístupovému
bodu.
●● Do počítača nainštalujte softvér Image
Transfer Utility 2.
2
3
Spustite softvér Image Transfer
Utility 2.
V softvéri Image Transfer Utility 2
prejdite na obrazovku nastavení
párovania.
●● Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení softvéru
Image Transfer Utility 2.
4
Vyberte typ pripojenia.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Wi-Fi settings/Nastavenia pripojenia
Wi-Fi] > [Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky do počítača].
●● Vyberte položky [Auto send/Automaticky
odosielať] > [Enable/Povoliť] a potom
možnosť [OK].
●● Vyberte položku [Connect with WPS/
Pripojiť pomocou funkcie WPS]
a potom položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
5
Stlačte tlačidlo WPS.
●● Stlačením tlačidla WPS na prístupovom
bode umožnite pripojenie fotoaparátu.
6
Vyberte automatické nastavenie.
●● Zobrazí sa obrazovka [IP address set./
Nastavenie adresy IP]. Vyberte položku
[Auto setting/Automatické nastavenie].
7
Vyberte počítač.
●● Zobrazia sa názvy počítačov pripojených
k prístupovému bodu. Vyberte počítač
na automatický prenos snímok.
8
V počítači vyberte fotoaparát
na spárovanie.
●● Na obrazovke párovania v softvéri Image
Transfer Utility 2 sa zobrazia prezývky
fotoaparátov.
●● Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete
pripojiť, a kliknutím na položku [Pairing/
Párovanie] prepojte počítač a fotoaparát.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
92
Nastavenie automatického prenosu snímok
9
Nastavte možnosti odosielania.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Wi-Fi settings/Nastavenia pripojenia
Wi-Fi] > [Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky do počítača].
●● V položke [Image sending options/
Možnosti odosielania snímok] nastavte
podmienky prenosu.
●● Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
Pripojenie k tlačiarňam
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Snímky vo fotoaparáte možno tlačiť na tlačiarni pripojenej k fotoaparátu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte možnosť [
].
●● Ak používate automatický prenos snímok, skontrolujte, či je súprava
batérií dostatočne nabitá. Funkcia úspory energie vo fotoaparáte
sa deaktivuje.
●● Snímky zaznamenané po automatickom prenose snímok sa
vtedy do počítača neodošlú. Odošlú sa automaticky po vypnutí
a zapnutí fotoaparátu.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Automatické odosielanie snímok
●● Podľa možností odosielania nastavených
v kroku č. 9 sa snímky vo fotoaparáte
automaticky odošlú do počítača, v ktorom
ste prihlásení, keď fotoaparát umiestnite
v rámci dosahu prístupového bodu
a zapnete fotoaparát.
Pred prvým použitím
3
Vyberte položku [Register a device
for connection/Registrovať zariadenie
na pripojenie].
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
4
Pozrite si identifikátor SSID a heslo.
●● Identifikátor SSID má na konci _Canon0B.
Dodatok
Register
●● Automatický prenos snímok sa aktivuje po zapnutí fotoaparátu
v dosahu prístupového bodu. Ak sa automatický prenos snímok
nezačne automaticky, fotoaparát skúste vypnúť a zapnúť.
●● Ak chcete zastaviť automatické odosielanie snímok, vyberte
položky [Auto send images to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača] > [Auto send/Automaticky odosielať] >
[Disable/Zakázať].
93
5
Pomocou tlačiarne pripojte
fotoaparát prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
●● V ponuke nastavenia Wi-Fi tlačiarne
vyberte identifikátor SSID (názov siete)
zobrazený na displeji fotoaparátu,
aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
●● Do poľa hesla v tlačiarni zadajte heslo
zobrazené na fotoaparáte.
6
Vyberte tlačiareň na pripojenie
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
●● Vyberte tlačiareň, ktorú chcete používať,
a stlačte tlačidlo .
●● Keď sa zariadenia pripoja prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi, zobrazia sa snímky na
pamäťovej karte.
7
Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Vyberte alebo určte zobrazované položky
a spustite tlač (= 112).
Vytvorenie pripojenia prostredníctvom prístupového
bodu
Fotoaparát sa môže pripojiť k prístupovému bodu, ku ktorému je pripojená
tlačiareň, na tlač prostredníctvom prístupovému bodu.
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
1
Vyberte položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi-Fi] > [ ].
●● Vyberte položku [Register a device for
connection/Registrovať zariadenie na
pripojenie] a na obrazovke [Waiting to
connect/Čaká sa na pripojenie] vyberte
položku [Switch network/Prepnúť sieť].
●● Vyberte položku [Connect with WPS/
Pripojiť pomocou funkcie WPS]
a potom položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
2
3
Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
Na obrazovke fotoaparátu
[IP address set./Nastavenie adresy IP]
vyberte položku [Auto setting/
Automatické nastavenie].
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Prebehne pokus o vytvorenie pripojenia
medzi fotoaparátom a prístupovým bodom.
4
Po vytvorení pripojenia prejdite
na krok č. 6 v časti „Pripojenie
k tlačiarňam prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi“ (= 93).
94
Odovzdávanie snímok do webových
služieb
Registrácia webových služieb
Pomocou telefónu smartphone alebo počítača pridajte do fotoaparátu
webové služby.
●● Ak chcete fotoaparát nastaviť na používanie služby CANON iMAGE
GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať telefón
smartphone alebo počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Prepojte fotoaparát so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním služby
CANON iMAGE GATEWAY do fotoaparátu ako cieľovej webovej služby.
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú v počítači alebo telefóne
smartphone použijete na príjem správy s oznámením potrebnej na
dokončenie nastavení prepojenia.
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte možnosť [
].
●● Pokyny pre službu CANON iMAGE GATEWAY a podrobnosti nastavenia
nájdete v informáciách Pomocníka služby CANON iMAGE GATEWAY.
●● Ak chcete používať iné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY,
musíte v nich mať konto. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových
lokalitách webových služieb, ktoré chcete registrovať.
●● Za pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb a prístupovému
bodu sa môžu účtovať samostatné poplatky.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
●● Podrobnosti o prehľadávači (Microsoft Internet Explorer a pod.)
a požiadavky vrátane nastavení a verzií nájdete na webovej stránke
CANON iMAGE GATEWAY.
●● Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE
GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
Pred prvým použitím
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
3
Prijmite podmienky zmluvy, aby
ste mohli zadať e-mailovú adresu.
●● Prečítajte si zobrazenú zmluvu a vyberte
možnosť [I Agree/Súhlasím].
4
Nadviažte spojenie s prístupovým
bodom.
●● Vyberte položku [Connect with WPS/
Pripojiť pomocou funkcie WPS]
a potom položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
●● Na obrazovke fotoaparátu [IP address
set./Nastavenie adresy IP] vyberte
položku [Auto setting/Automatické
nastavenie] na pripojenie fotoaparátu
k prístupovému bodu.
95
5
8
Zadajte svoju e-mailovú adresu.
●● Po pripojení fotoaparátu k službe CANON
iMAGE GATEWAY sa zobrazí obrazovka
na zadanie e-mailovej adresy.
●● Zadajte svoju e-mailovú adresu
a pokračujte.
6
●● V počítači alebo telefóne smartphone
prejdite na stránku uvedenú v správe
s oznámením.
●● Podľa pokynov dokončite nastavenia na
stránke nastavení prepojenia fotoaparátu.
Zadajte štvorciferné číslo.
9
●● Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo
a pokračujte.
●● Toto štvorciferné číslo budete potrebovať
neskôr, pri nastavovaní prepojenia so
službou CANON iMAGE GATEWAY
v kroku č. 8.
7
Prejdite na stránku uvedenú
v správe s oznámením a dokončite
nastavenia prepojenia fotoaparátu.
Vo fotoaparáte dokončite nastavenia
služby CANON iMAGE GATEWAY.
●● Vyberte možnosť [
].
●● CANON iMAGE GATEWAY je teraz
pridaná ako cieľová webová služba.
Pozrite si správu s oznámením.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Bezdrôtové funkcie
●● Na nasledujúcej obrazovke informujúcej
o odoslaní správy s oznámením stlačte
tlačidlo .
] sa teraz zmení na ikonu [
Základná príručka
Prehrávanie
●● Po odoslaní potvrdenia do služby
CANON iMAGE GATEWAY dostanete
správu s oznámením na e-mailovú
adresu zadanú v kroku č. 5.
●● Ikona [
Pred prvým použitím
].
●● Najprv sa uistite, že poštová aplikácia v počítači alebo
telefóne smartphone nie je nakonfigurovaná na blokovanie
e-mailov z relevantných domén, čo môže brániť prijatiu správy
s oznámením.
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
96
Registrácia iných webových služieb
Do fotoaparátu môžete pridať okrem služby CANON iMAGE GATEWAY
aj iné webové služby.
1
Prihláste sa do služby CANON
iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami prepojení
fotoaparátu.
●● Z počítača alebo telefónu
smartphone prejdite na adresu
http://www.canon.com/cig/ a navštívte
službu CANON iMAGE GATEWAY.
2
Nakonfigurujte webovú službu,
ktorú chcete používať.
●● Podľa pokynov zobrazených na
obrazovke telefónu smartphone alebo
počítača nastavte webovú službu.
3
Vyberte možnosť [
●● Stlačením tlačidla
možnosť [
].
].
vyberte
●● Ak sa ktorékoľvek nakonfigurované nastavenia zmenia, pomocou
rovnakých krokov aktualizujte nastavenia fotoaparátu.
Odovzdávanie snímok do webových služieb
Pred prvým použitím
Základná príručka
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte cieľ.
●● Vyberte ikonu webovej služby.
●● Ak sa s webovou službou používajú
viacerí príjemcovia alebo možnosti
zdieľania, vyberte požadovanú položku
na zobrazenej obrazovke na výber
príjemcov.
3
Odošlite snímku.
●● Vyberte možnosti odoslania a odovzdajte
snímku.
●● Ak odovzdávate videá do služby YouTube,
prečítajte si podmienky služby a vyberte
možnosť [I Agree/Súhlasím].
●● Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie
sa vráťte na
[OK]. Stlačením tlačidla
obrazovku prehrávania.
●● Na prezeranie snímok odovzdaných do služby CANON iMAGE
GATEWAY v telefóne smartphone skúste použiť špecializovanú
aplikáciu Canon Online Photo Album. Prevezmite a nainštalujte
aplikáciu Canon Online Photo Album pre zariadenia iPhone
a iPad z obchodu App Store alebo pre zariadenia so systémom
Android z obchodu Google Play.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
97
Opätovné pripojenie prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi
Po zaregistrovaní nastavení pripojenia je možné opätovné pripojenie
k zariadeniam alebo webovým službám prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
1
2
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte požadovanú položku.
●● Spomedzi zobrazených minulých pripojení
vyberte položku, ku ktorej sa chcete pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
Ak daná položka nie je zobrazená,
pomocou tlačidiel / sa prepnite
na ďalšie obrazovky.
●● Keď je v ponuke [ ] (= 23) nastavená
položka [Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Wi-Fi settings/Nastavenia pripojenia
Wi-Fi] > [Connection history/História
pripojení] na hodnotu [Hide/Skryť],
nezobrazia sa žiadne minulé pripojenia.
Webové služby
●● Krok č. 3 nie je nevyhnutný.
3
Pripravte druhé zariadenie.
Pred prvým použitím
Telefóny smartphone
Základná príručka
●● V telefóne smartphone zapnite
pripojenie Wi-Fi a spustite aplikáciu
Camera Connect.
Rozšírená príručka
●● Ak boli nastavenia telefónu smartphone
zmenené tak, aby sa pripájal k iným
zariadeniam, obnovte nastavenia na
pripojenie k fotoaparátu alebo jeho
prístupovému bodu prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
V prípade priamych pripojení Wi‑Fi
medzi fotoaparátom a telefónom
smartphone má identifikátor SSID
na konci _Canon0B.
Tlačiarne
●● Ak boli nastavenia tlačiarne zmenené
tak, aby sa pripájala k iným zariadeniam,
obnovte nastavenia na pripojenie
k fotoaparátu alebo jeho prístupovému
bodu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
V prípade priamych pripojení Wi-Fi
medzi fotoaparátom a tlačiarňou má
identifikátor SSID na konci _Canon0B.
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
98
Úprava alebo vymazanie nastavení
bezdrôtového pripojenia
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtového
pripojenia
Pred prvým použitím
Všetky nastavenia bezdrôtového pripojenia možno vymazať. Môžete tým
zabrániť úniku informácií, ak fotoaparát požičiate alebo zmení vlastníka.
Rozšírená príručka
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] >
[Clear settings/Zrušiť nastavenia].
Nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte možno zmeniť alebo
odstrániť. Pred zmenou alebo odstránením nastavení pripojenia
ukončite pripojenie Wi-Fi.
1
2
Stlačte tlačidlo
Vyberte požadovanú položku.
●● Na obrazovke vľavo vyberte položku
s nastaveniami pripojenia, ktorú chcete
odstrániť alebo zmeniť.
3
Vyberte položku [Edit device
information/Upraviť informácie
o zariadení].
●● Na zobrazenej obrazovke vyberte
zariadenie s nastaveniami pripojenia,
ktorú chcete zmeniť alebo odstrániť,
a potom zmeňte alebo odstráňte
nastavenia.
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
.
●● Na obrazovke zobrazenej vľavo sa
môžete prepnúť na ďalšie obrazovky
pomocou tlačidiel / .
Základná príručka
Režim P
Vymazanie informácií o zariadeniach spárovaných
prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Režimy Tv, Av a M
Vymazanie informácií o pripojených telefónoch smartphone pred
spárovaním s iným telefónom smartphone.
Bezdrôtové funkcie
Prehrávanie
Ponuka nastavení
Postup vo fotoaparáte
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky [Wireless communication
settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] > [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] > [Check/clear connection info/Skontrolovať/
vymazať informácie o pripojení] a stlačte tlačidlo .
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Postup v telefóne smartphone
●● V ponuke nastavenia pripojenia Bluetooth v telefóne smartphone
vymažte informácie o fotoaparáte zaregistrované v telefóne
smartphone.
99
Úprava základných funkcií
fotoaparátu
Tieto nastavenia sa konfigurujú v režime [ ] (= 23). Podľa potreby
prispôsobte bežne používané funkcie kvôli väčšiemu pohodliu.
Ponuka nastavení
Prispôsobenie alebo úprava základných funkcií fotoaparátu kvôli
väčšiemu pohodliu
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Stlmenie zvukov fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Zabránenie tomu, aby pri stlačení tlačidla spúšte do polovice alebo
spustení samospúšte fotoaparát prehrával zvuky.
Ďalšie režimy snímania
●● Nastavte položku [Beep/Pípnutie]
na hodnotu [Disable/Zakázať].
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Nastavenie hlasitosti
Ponuka nastavení
Hlasitosť jednotlivých zvukov fotoaparátu môžete nastaviť nasledujúcim
spôsobom.
●● Vyberte možnosť [Volume/Hlasitosť].
●● Vyberte požadovanú položku a pomocou
tlačidiel / upravte hlasitosť.
Príslušenstvo
Dodatok
Register
100
Časovanie zasunutia objektívu
Nastavenie úspory energie
Z bezpečnostných dôvodov sa v režimoch snímania objektív bežne
zasúva približne jednu minútu po stlačení tlačidla
(= 20).
Ak chcete, aby sa objektív zasunul hneď po stlačení tlačidla
,
nastavte časovanie zasunutia na hodnotu [0 sec./0 s].
Podľa potreby nastavte časovanie automatického vypnutia fotoaparátu
a displeja (funkcie automatického vypnutia a vypnutia displeja).
●● Vyberte možnosť [Power saving/Úspora
energie].
●● Nastavte položku [Lens retraction/
Zasunutie objektívu] na hodnotu
[0 sec./0 s].
●● Po výbere požadovanej položky ju podľa
potreby nastavte pomocou tlačidiel / .
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Používanie ekologického režimu
Táto funkcia umožňuje šetriť energiu batérie v režimoch snímania.
Keď sa fotoaparát nepoužíva, displej rýchlo stmavne, aby sa znížila
spotreba energie.
1
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Nastavte položku [Eco mode/Ekologický
režim] na hodnotu [On/Zap.].
●● Keď sa fotoaparát nepoužíva približne
dve sekundy, displej stmavne. Približne
o desať sekúnd neskôr sa displej vypne.
Približne po troch minútach nečinnosti
sa vypne celý fotoaparát.
2
Začnite snímať.
●● Ak chcete aktivovať displej a pripraviť
sa na snímanie, kým je displej vypnutý
a objektív naďalej vysunutý, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
●● V bežných situáciách by ste mali pre položku [Auto power off/
Automatické vypnutie] vybrať hodnotu [30 sec./30 s] a pre položku
[Display off/Vypnutie displeja] hodnotu [1 min.] alebo menšiu.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
●● Nastavenie [Display off/Vypnutie displeja] sa použije aj v prípade,
že položku [Auto power off/Automatické vypnutie] nastavíte na
hodnotu [Disable/Zakázať].
●● Tieto funkcie úspory energie nie sú k dispozícii po nastavení
ekologického režimu (= 101) na hodnotu [On/Zap.].
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Jas displeja
Jas displeja upravíte podľa nasledujúcich pokynov.
Register
●● Vyberte položku [Disp. brightness/
Jas displeja] a pomocou tlačidiel /
upravte jas.
101
●● Ak chcete dosiahnuť maximálny jas, počas zobrazenia obrazovky
snímania alebo obrazovky jednotlivých snímok podržte aspoň
jednu sekundu stlačené tlačidlo . (Týmto sa prepíše nastavenie
položky [Disp. brightness/Jas displeja] na karte [ ].) Ak chcete
obnoviť pôvodný jas, znova podržte aspoň jednu sekundu
alebo reštartujte fotoaparát.
stlačené tlačidlo
Skrytie úvodnej obrazovky
Zobrazenie úvodnej obrazovky, ktorá sa bežne zobrazuje po zapnutí
fotoaparátu, môžete vypnúť.
●● Nastavte položku [Start-up image/
Úvodný obrázok] na hodnotu [Off/Vyp.].
Formátovanie pamäťových kariet
Pred použitím novej pamäťovej karty alebo karty naformátovanej v inom
zariadení by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte.
Formátovaním vymažete všetky údaje na pamäťovej karte. Pred formátovaním
skopírujte snímky uložené na pamäťovej karte do počítača alebo ich iným
spôsobom zálohujte.
●● Vyberte možnosť [Format card/
Formátovať kartu].
●● Formátovanie spustite výberom
možnosti [OK].
●● Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov
sa len zmenia informácie o správe súborov na karte a údaje sa
nevymažú úplne. Pri prenose alebo likvidácii pamäťových kariet
preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobných
údajov, napríklad karty fyzicky zničte.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
●● Celková kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania
môže byť menšia ako uvádzaná kapacita.
Formátovanie na nízkej úrovni
Formátovanie na nízkej úrovni spustite v týchto prípadoch: zobrazuje
sa hlásenie [Memory card error/Chyba pamäťovej karty], fotoaparát
nefunguje správne, čítanie snímok z karty alebo ich zápis je pomalší,
sériové snímanie je pomalšie alebo sa náhle zastaví zaznamenávanie
videosekvencie. Pri formátovaní na nízkej úrovni sa vymažú všetky
údaje na pamäťovej karte. Pred formátovaním na nízkej úrovni skopírujte
snímky uložené na pamäťovej karte do počítača alebo ich iným spôsobom
zálohujte.
●● Na obrazovke „Formátovanie
pamäťových kariet“ (= 102) zobrazte
stlačením tlačidla
položku [ ].
●● Formátovanie spustite výberom
možnosti [OK].
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Formátovanie na nízkej úrovni trvá dlhšie ako postup
„Formátovanie pamäťových kariet“ (= 102), pretože údaje sa
vymazávajú zo všetkých ukladacích oblastí pamäťovej karty.
●● Prebiehajúce formátovanie na nízkej úrovni môžete zrušiť
výberom možnosti [Cancel/Zrušiť]. V takom prípade sa vymažú
všetky údaje, ale pamäťovú kartu možno bežne používať.
102
Pred prvým použitím
Výber a vytváranie priečinkov
Číslovanie súborov
Môžete vybrať alebo vytvoriť priečinky, do ktorých sa ukladajú snímky.
Nové priečinky možno vytvárať po výbere položky [Create folder/
Vytvoriť priečinok] na obrazovke výberu priečinka.
Snímky sa automaticky číslujú vo vzostupnom poradí (0001 až 9999)
a ukladajú do priečinkov, z ktorých každý môže obsahovať až 9 999 snímok.
Môžete zmeniť spôsob, akým fotoaparát priraďuje čísla súborov.
1
●● Vyberte položku [File numbering/
Číslovanie súborov] a potom
požadovanú možnosť.
Prejdite na obrazovku [Select folder/
Vybrať priečinok].
●● Vyberte položku [Select folder/Vybrať
priečinok].
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
2
Nakonfigurujte nastavenie.
●● Vyberte priečinok na ukladanie snímok.
●● Ak chcete vytvoriť nový priečinok,
vyberte možnosť [Create folder/
Vytvoriť priečinok].
●● Priečinky majú názvy typu 100CANON s trojciferným číslom
priečinka a piatimi písmenami alebo číslicami.
●● Možno vytvárať priečinky s číslami v rozsahu 100 – 999.
Continuous/
Nepretržite
Auto reset/
Automatické
vynulovanie
Manuálne reset/
Manuálne
vynulovanie
Snímky sa číslujú postupne (kým nezhotovíte alebo
neuložíte 9 999. snímku), aj keď pamäťovú kartu
vymeníte za inú.
Ak pamäťovú kartu vymeníte za inú alebo vytvoríte
nový priečinok, číslovanie súborov sa znova nastaví
na 0001.
Vytvorí sa nový priečinok a snímky sa začnú číslovať
od 0001.
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
●● Bez ohľadu na možnosť vybratú v tomto nastavení môže
číslovanie snímok na práve vložených pamäťových kartách
pokračovať po poslednom čísle existujúcich snímok. Ak chcete
snímky ukladať znova od čísla 0001, použite prázdnu (alebo
naformátovanú, = 102) pamäťovú kartu.
Dodatok
Register
103
Vypnutie automatického otáčania
Kontrola certifikačných značiek
Podľa nasledujúcich krokov vypnete automatické otáčanie snímok,
pri ktorom sa snímky zobrazené vo fotoaparáte alebo v počítači otočia
na základe orientácie fotoaparátu.
Niektoré certifikačné značky, ktoré fotoaparát spĺňa, možno zobraziť
na displeji. Ďalšie certifikačné značky sú vytlačené v tejto príručke,
na balení fotoaparátu alebo na tele fotoaparátu.
●● Nastavte položku [Auto rotate/
Automaticky otočiť] na hodnotu
[Off/Vyp.].
●● Vyberte položku [Certification Logo
Display/Zobrazenie certifikačných
značiek].
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
On
On
/Zap.
/Zap.
Off/Vyp.
Automatické otáčanie snímok počas prehrávania
vo fotoaparáte aj v počítači.
Automatické otáčanie snímok počas prehrávania
v počítači.
Snímky sa automaticky neotáčajú.
●● Snímky zaznamenané pri položke [Auto rotate/Automaticky otočiť]
nastavenej na hodnotu [Off/Vyp.] sa automaticky neotočia, ak ju
neskôr nastavíte na hodnotu [On/Zap.].
Zobrazenie metrických a nemetrických jednotiek
Podľa potreby môžete zmeniť jednotky miery zobrazované na ukazovateli
mierky (= 26), indikátore manuálneho zaostrenia (= 56) a v iných
častiach z metrov a centimetrov na stopy a palce.
Režim P
Jazyk zobrazenia
Režimy Tv, Av a M
Podľa potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia.
●● V ponuke [Language /Jazyk]
vyberte požadovaný jazyk.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Nastavte položku [Units/Jednotky]
na hodnotu [ft/in/stopy a palce].
104
Zmena rozlíšenia výstupu HDMI
Pri prepnutí na videosekvenciu s iným rozlíšením môže chvíľu trvať, kým sa
na televízore zobrazí prostredníctvom rozhrania HDMI obraz. Toto oneskorenie
zobrazenia môžete odstrániť skonvertovaním videosekvencií s rozlíšením 4K na
videosekvencie s rozlíšením Full HD a nastavením rozlíšenia výstupu Full HD.
●● Nastavte položku [HDMI resolution/
Rozlíšenie výstupu HDMI] na hodnotu
[1080p].
Úprava ďalších nastavení
V ponuke [ ] možno upraviť aj nasledujúce nastavenia.
●● [Video system/Videosystém] (= 108)
●● [Wireless communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie]
(= 83)
●● [GPS settings/Nastavenia funkcie GPS] (= 86)
●● [Reverse display/Obrátené zobrazenie] (= 22)
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu
Ak niektoré nastavenie zmeníte omylom, môžete obnoviť predvolené
nastavenia fotoaparátu.
●● Neobnovia sa predvolené nastavenia nasledujúcich funkcií.
-- Nastavenia v ponuke [ ] (= 23) > [Date/Time/Zone/
Dátum a čas/pásmo] (= 16), [Language /Jazyk] (= 104)
a [Video system/Videosystém] (= 108)
-- Nastavenia v ponuke [Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie] (= 83) okrem
nastavenia [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth]
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtového
pripojenia
●● V ponuke [Reset camera/Vynulovať
fotoaparát] vyberte položku [Wireless
settings/Nastavenia bezdrôtového
pripojenia].
●● Po výbere možnosti [OK] sa obnovia
predvolené nastavenia bezdrôtovej
komunikácie.
Skrytie pokynov pre funkcie
Po výbere položiek rýchleho ovládania (= 23) alebo ponuky MENU
(= 23) sa bežne zobrazia pokyny pre funkcie. Tieto informácie
môžete vypnúť.
●● Vyberte ponuku [ ] (= 23) > položky
[Feature guide/Pokyny pre funkcie] >
[Disable/Zakázať].
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu
●● V ponuke [Reset camera/Vynulovať
fotoaparát] vyberte položku [Basic
settings/Základné nastavenia].
●● Po výbere možnosti [OK] sa obnovia
predvolené nastavenia fotoaparátu.
●● V ponuke [
] (= 23) > položke [Menu display/Zobrazenie
ponuky] môžete zmeniť spôsob zobrazenia ponúk.
105
Pred prvým použitím
Mapa systému
Základná príručka
Dodané príslušenstvo
Príslušenstvo
Prídržný remeň
Rozšírená príručka
Súprava batérií
NB-13L*1
Nabíjačka batérií
CB-2LH*1
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Užívanie si fotoaparátu ďalšími spôsobmi vďaka voliteľnému príslušenstvu
značky Canon a inému kompatibilnému príslušenstvu predávanému
samostatne
Kábel USB (koncovka do fotoaparátu: Micro-B)*2
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Pamäťová karta
Čítacie zariadenie
na pamäťové karty
Počítač
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Kábel HDMI
(koncovka do fotoaparátu: typ D)*3
Televízor/
monitor
Tlačiarne kompatibilné so štandardom PictBridge
Napájanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Kompaktný
sieťový adaptér
CA-DC30
*1
*2
*3
Dodatok
Register
Možno zakúpiť aj samostatne.
K dispozícii je aj originálne príslušenstvo značky Canon
(prepojovací kábel IFC-600PCU).
Používajte bežne dostupný kábel s dĺžkou do 2,5 m.
106
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti
Canon.
Tento výrobok je navrhnutý na dosahovanie vynikajúcich výkonov,
pokiaľ sa používa spolu s príslušenstvom od spoločnosti Canon.
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne poškodenie tohto výrobku
ani za nehody, napríklad požiar, spôsobené poruchami príslušenstva
od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon (napríklad vytečením
alebo výbuchom súpravy batérií). Na žiadne opravy produktu Canon,
ktoré môžu byť potrebné z dôvodu takejto poruchy, sa nevzťahuje
záruka a tieto opravy budú spoplatnené.
Voliteľné príslušenstvo
Nasledujúce príslušenstvo fotoaparátu sa predáva samostatne.
Jeho dostupnosť sa líši podľa oblastí a určité príslušenstvo už nemusí
byť dostupné.
Zdroje napájania
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Súprava batérií NB-13L
●● Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Nabíjačka batérií CB-2LH
●● Nabíjačka súpravy batérií NB-13L
●● Nabíjačka batérií možno používať v oblastiach so striedavým
prúdom a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz).
●● Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný
adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor
určený na cestovanie, pretože môže poškodiť súpravu batérií.
●● Ak použijete batériu od iného výrobcu ako od spoločnosti
Canon a vyžaduje sa odpoveď používateľa, zobrazí sa hlásenie
[Battery communication error./Chyba pri komunikácii s batériou.].
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce
z nehôd, ako je porucha alebo požiar, v dôsledku používania
súprav batérií od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon.
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Súčasťou súpravy batérií je praktický kryt, ktorý môžete nasadiť,
aby ste v budúcnosti ihneď zistili stav nabitia. Na nabitú súpravu
batérií nasaďte kryt tak, aby bolo vidno značku , a na nenabitú
nebolo vidno.
súpravu batérií ho nasaďte tak, aby značku
107
Kompaktný sieťový adaptér CA-DC30
●● Vložte dodanú súpravu batérií
do fotoaparátu, aby sa nabíjala.
Na pripojenie adaptéra k fotoaparátu je
potrebný prepojovací kábel IFC‑600PCU
(predáva sa samostatne).
Používanie voliteľného príslušenstva
Ďalšie príslušenstvo
Prepojovací kábel IFC-600PCU
●● Na pripojenie fotoaparátu k počítaču
alebo tlačiarni.
Tlačiarne
Tlačiarne Canon kompatibilné
so štandardom PictBridge
●● Dokonca aj bez použitia počítača
môžete snímky tlačiť pripojením
fotoaparátu priamo k tlačiarni.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Prehrávanie na televíznej obrazovke
Fotografie
Pred prvým použitím
Videosekvencie
Pripojením fotoaparátu k televízoru HDTV pomocou komerčne dostupného
kábla HDMI (s dĺžkou maximálne 2,5 m a s koncovkou do fotoaparátu
typu D) si môžete snímky prezerať na obrazovke televízora.
Podrobné informácie o pripojení alebo o prepínaní vstupov nájdete
v používateľskej príručke k televízoru.
●● Pri prezeraní snímok na televíznej obrazovke sa niektoré
informácie nemusia zobraziť (= 120).
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
1
Skontrolujte, či je fotoaparát
aj televízor vypnutý.
Bezdrôtové funkcie
2
Pripojte fotoaparát k televízoru.
Ponuka nastavení
●● Podľa obrázka zasuňte zástrčku kábla
na doraz do vstupu HDMI na televízore.
Príslušenstvo
Dodatok
●● Otvorte kryt konektorov na fotoaparáte
a zasuňte zástrčku kábla na doraz do
konektora.
Register
108
3
Zapnite televízor a prepnite
na externý vstup.
●● Vstup televízora prepnite na externý
vstup, ku ktorému ste v kroku č. 2 pripojili
kábel.
4
Vloženie a nabíjanie súpravy batérií
Dodanú súpravu batérií nabíjajte pomocou voliteľného kompaktného
sieťového adaptéra CA-DC30 a prepojovacieho kábla IFC-600PCU.
1
Zapnite fotoaparát.
●● Stlačením tlačidla
zapnite fotoaparát.
●● Snímky uložené vo fotoaparáte
sa zobrazia na televíznej obrazovke.
(Na displeji fotoaparátu sa nič nezobrazí.)
●● Vložte súpravu batérií podľa kroku
č. 2 v časti „Vloženie súpravy batérií
a pamäťovej karty“ (= 15).
●● Po dokončení vypnite fotoaparát
aj televízor, skôr než odpojíte kábel.
●● Podľa kroku č. 4 v časti „Vloženie
súpravy batérií a pamäťovej karty“
(= 16) zatvorte kryt.
●● Počas výstupu HDMI môže zobrazenie nasledujúcej snímky
chvíľu trvať, ak prepnete medzi videosekvenciami s rozlíšením
4K a HD alebo medzi videosekvenciami s odlišnou snímkovou
frekvenciou.
2
(2)
●● Po prepojení fotoaparátu a televízora môžete počas zobrazovania
snímok na väčšej obrazovke televízora tiež snímať. Pri snímaní
postupujte podľa rovnakých krokov ako pri používaní displeja
fotoaparátu.
Vložte súpravu batérií.
●● Podľa kroku č. 1 v časti „Vloženie
súpravy batérií a pamäťovej karty“
(= 15) otvorte kryt.
(1)
Pripojte kompaktný sieťový
adaptér k fotoaparátu.
●● Fotoaparát nechajte vypnutý a otvorte
kryt (1). V smere znázornenom
na obrázku držte menšiu zástrčku
prepojovacieho kábla (predáva sa
samostatne) a zasuňte ju na doraz
do konektora na fotoaparáte (2).
●● Väčšiu zástrčku prepojovacieho kábla
zasuňte do kompaktného sieťového
adaptéra.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
109
3
Nabite súpravu batérií.
●● Podľa obrázka zasuňte kompaktný
sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.
●● Ak má kompaktný sieťový adaptér
napájací kábel, pripojte ho k adaptéru
a potom zasuňte jeho druhý koniec
do elektrickej zásuvky.
Používanie počítača na nabíjanie batérie
V kroku č. 2 postupu „Vloženie a nabíjanie súpravy batérií“ (= 109)
môžete súpravu batérií nabíjať aj zasunutím väčšieho konektora
prepojovacieho kábla do konektora USB počítača. Podrobné informácie
o konektoroch USB na počítači nájdete v používateľskej príručke
k počítaču. Odporúčame používať prepojovací kábel IFC-600PCU
(predáva sa samostatne).
●● Fotoaparát nechajte vypnutý a otvorte
kryt. V smere znázornenom na obrázku
zasuňte menšiu zástrčku kábla na doraz
do konektora na fotoaparáte.
●● Začne sa nabíjanie a rozsvieti sa
indikátor nabíjania cez rozhranie USB.
●● Ak chcete chrániť súpravu batérií a zachovať jej optimálny stav,
nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
●● Pred výmenou súpravy batérií za inú, ktorú chcete nabíjať,
vždy odpojte prepojovací kábel od fotoaparátu.
●● Ak indikátor nabíjania cez rozhranie USB nesvieti, znova pripojte
prepojovací kábel.
●● Nabité súpravy batérií sa postupne vybíjajú, aj keď sa nepoužívajú.
Súpravu batérií nabite v deň používania (alebo tesne predtým).
●● Nabíjačku možno používať v oblastiach so striedavým prúdom
a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky
iný tvar, použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy
nepoužívajte elektrický transformátor určený na cestovanie,
pretože môže poškodiť súpravu batérií.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
●● Po dokončení nabíjania indikátor zhasne.
●● Odpojte kompaktný sieťový adaptér od
elektrickej zásuvky a prepojovací kábel
odpojte od fotoaparátu.
Pred prvým použitím
●● Väčšiu zástrčku kábla zapojte
do počítača. Podrobné informácie
o konektoroch počítača nájdete
v používateľskej príručke k počítaču.
●● Spustí sa nabíjanie a indikátor na
zadnej strane fotoaparátu bude svietiť
na oranžovo.
●● Nabíjanie však môže trvať dlhšie,
ak snímky z fotoaparátu importujete
do počítača podľa postupu uvedeného
v časti „Ukladanie snímok v počítači“
(= 112).
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Po dokončení nabíjania indikátor zhasne.
110
●● Nabíjanie môže trvať dlhšie, ak snímky z fotoaparátu importujete
do počítača podľa postupu uvedeného v časti „Ukladanie snímok
v počítači“ (= 112).
●● Ak po začatí nabíjania podľa postupu uvedeného vyššie vypnete
fotoaparát stlačením tlačidla ON/OFF, nabíjanie sa skončí
a indikátor zhasne.
●● Pri niektorých počítačoch môže byť na nabíjanie batérie potrebné
vložiť do fotoaparátu pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu vložte
do fotoaparátu (= 15) pred pripojením kábla k portu USB na
počítači.
Používanie softvéru
Ak chcete využívať funkcie nasledujúceho softvéru, z webovej lokality
spoločnosti Canon prevezmite softvér a nainštalujte ho do počítača.
●● Image Transfer Utility 2
-- Automatické odosielanie snímok do počítača (= 92)
●● Map Utility
-- Zobrazenie informácií systému GPS, ktoré boli pridané do snímok,
pomocou mapy
●● Ak chcete zobrazovať a upravovať snímky v počítači, použite
vopred nainštalovaný alebo bežne dostupný softvér kompatibilný
so snímkami zhotovenými pomocou fotoaparátu.
●● Prevezmite a nainštalujte najnovší softvér z webovej lokality
spoločnosti Canon.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
111
Ukladanie snímok v počítači
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču pomocou prepojovacieho kábla
IFC-600PCU alebo kábla USB (predávajú sa samostatne; koncovka do
fotoaparátu: Micro-B) a do počítača môžete ukladať snímky.
1
(2)
(1)
Pripojte fotoaparát k počítaču.
●● Fotoaparát nechajte vypnutý a otvorte
kryt (1). V smere znázornenom na
obrázku zasuňte menšiu zástrčku
kábla USB na doraz do konektora
na fotoaparáte (2).
Pred prvým použitím
Tlač snímok
Fotografie
Videosekvencie
Snímky môžete jednoducho tlačiť po pripojení fotoaparátu k tlačiarni.
Vo fotoaparáte môžete určiť snímky na dávkovú tlač, pripraviť objednávky
pre služby na spracovanie fotografií a pripraviť objednávky alebo vytlačiť
snímky do albumov.
Kvôli názornosti sa v tejto časti používa kompaktná tlačiareň fotografií
série Canon SELPHY CP. Znázornené obrazovky a dostupné funkcie
sa líšia v závislosti od tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete aj v príručke
k tlačiarni.
●● Po pripojení k počítaču sa fotoaparát
automaticky zapne.
2
Uložte snímky v počítači.
●● Ak chcete otvárať snímky, použite
predinštalovaný alebo bežne dostupný
softvér.
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Jednoduchá tlač
●● Väčšiu zástrčku kábla zapojte
do počítača. Podrobné informácie
o konektoroch počítača nájdete
v používateľskej príručke k počítaču.
Základná príručka
Fotografie
Videosekvencie
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge
pomocou kábla USB (predáva sa samostatne; koncovka do fotoaparátu:
Micro-B) môžete tlačiť snímky.
1
2
Vypnite fotoaparát aj tlačiareň.
Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
●● Otvorte kryt konektorov a v znázornenom
smere zasuňte menšiu zástrčku na doraz
do konektora na fotoaparáte.
●● Väčšiu zástrčku kábla zapojte do tlačiarne.
Ďalšie podrobnosti o pripojení nájdete
v príručke k tlačiarni.
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
112
3
4
5
Zapnite tlačiareň.
Pridávanie snímok do objednávok tlače (DPOF)
Vyberte snímku.
Fotografie
Prejdite na obrazovku tlače.
●● Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť
[Print image/Tlačiť snímku] a znova
stlačte tlačidlo .
Videosekvencie
Nastavenie dávkovej tlač (do 400 snímok) alebo objednanie výtlačkov
od služby na spracovanie fotografií (do 998 snímok) výberom snímok
na pamäťovej karte a počtu kópií. Informácie o tlači pripravené týmto
spôsobom vyhovujú štandardom DPOF (Digital Print Order Format).
●● Videosekvencie nemožno vybrať.
6
●● Vyberte možnosť [Print/Tlačiť].
●● Spustí sa tlač.
●● Ak chcete tlačiť ďalšie snímky,
po dokončení tlače zopakujte tento
postup od kroku č. 4.
●● Po dokončení tlače vypnite fotoaparát
aj tlačiareň a odpojte kábel.
Konfigurácia nastavení tlače
1
Videosekvencie
Prejdite na obrazovku tlače.
●● Podľa krokov č. 1 až 5 v časti
„Jednoduchá tlač“ (= 112) prejdite
na túto obrazovku.
2
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Vytlačte snímku.
Fotografie
Pred prvým použitím
Konfigurácia nastavení tlače
Podľa nasledujúceho postupu nastavte formát tlače, možnosť pridania
dátumu alebo čísla súboru a ďalšie nastavenia. Tieto nastavenia sa
použijú na všetky snímky v objednávke tlače.
1
Vyberte možnosť [Print order/
Objednávka tlače].
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) >
[Print order/Objednávka tlače].
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Nakonfigurujte nastavenia.
●● Vyberte požadovanú položku a potom
požadovanú možnosť.
113
2
Vyberte možnosť [Set up/Nastaviť].
Určenie snímok na tlač
1
●● Vyberte položku, ktorú chcete
nakonfigurovať, a potom požadovanú
možnosť.
●● Stlačením tlačidla
na obrazovku tlače.
sa vráťte
Pred prvým použitím
Vyberte snímky, ktoré chcete
vytlačiť.
Základná príručka
Rozšírená príručka
●● Podľa kroku č. 1 v časti „Konfigurácia
nastavení tlače“ (= 113) prejdite na
obrazovku naľavo.
Základné funkcie
fotoaparátu
●● Vyberte možnosť [Sel.Image/Vybratá
snímka] alebo [Multiple/Viaceré] a stlačte
tlačidlo .
●● Podľa zobrazených pokynov pridajte
snímky na tlač a stlačte tlačidlo
.
Tlač snímok pridaných do objednávky tlače (DPOF)
●● Pri tlači na tlačiarni alebo prostredníctvom služby na spracovanie
fotografií sa v niektorých prípadoch nemusia použiť všetky
nastavenia DPOF.
●● Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení
tlače pre snímky s nastaveniami DPOF nastavenými v inom
fotoaparáte. Ak nastavenia tlače zmeníte pomocou tohto
fotoaparátu, môžete prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.
●● Nastavenie položky [Date/Dátum] na hodnotu [On/Zap.] môže
spôsobiť, že niektoré tlačiarne vytlačia dátum dvakrát.
Fotografie
Videosekvencie
●● Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge
sa zobrazí obrazovka prehrávania.
Ak chcete prejsť na túto obrazovku,
stlačte tlačidlo
a na zobrazenej
obrazovke vyberte možnosť [Print order/
Objednávka tlače].
●● Vyberte možnosť [Print/Tlačiť] a výberom
možnosti [OK] na nasledujúcej obrazovke
vytlačte snímky.
●● Akákoľvek dočasne pozastavená tlačová
úloha DPOF sa obnoví od nasledujúcej
snímky.
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
114
Pridanie viacerých snímok naraz
Pridávanie snímok do albumu
Môžete vybrať až 998 snímok na pamäťovej karte a vytvoriť z nich album.
Pridávanie jednotlivých snímok
1
Vyberte možnosť [Photobook Set-up/
Nastavenie albumu].
●● Vyberte ponuku [
] (= 23) >
[Photobook Set-up/Nastavenie albumu].
2
Vyberte možnosť [Select images/
Vybrať snímky].
●● Prejdite na obrazovku naľavo výberom
možnosti [Multiple/Viaceré] v kroku č. 2
v časti „Pridávanie jednotlivých snímok“
(= 115).
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
●● Vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo .
Základné funkcie
fotoaparátu
●● Pridajte snímky podľa zobrazených
pokynov.
Automatický režim/
hybridný automatický režim
●● Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení
tlače pre snímky s nastaveniami DPOF nastavenými v inom
fotoaparáte. Ak nastavenia tlače zmeníte pomocou tohto
fotoaparátu, môžete prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.
●● Videosekvencie nemožno vybrať.
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
3
Ponuka nastavení
Vyberte snímku.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Zobrazí sa ikona [
].
●● Ak chcete snímku odstrániť z albumu,
znova stlačte tlačidlo . Ikona [ ] sa
prestane zobrazovať.
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Zopakovaním tohto postupu určte ďalšie
snímky.
●● Po dokončení sa stlačením tlačidla
vráťte na obrazovku s ponukou.
115
Odstraňovanie problémov
Ak si myslíte, že sa vyskytol problém s fotoaparátom, najprv skontrolujte
nasledujúce skutočnosti. Ak problém pretrváva, obráťte na stredisko
zákazníckej podpory.
Dodatok
Užitočné informácie pri používaní fotoaparátu
Napájanie
Po stlačení tlačidla ON/OFF sa nič nedeje.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
●● Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly súpravy batérií vyčistiť
pomocou vaty a súpravu batérií niekoľkokrát vybrať a vložiť.
Ďalšie režimy snímania
Súprava batérií sa rýchlo vybíja.
Režim P
●● Pri nízkej teplote sa výkon batérií znižuje. Skúste súpravu batérií mierne zohriať,
napríklad vložením do vrecka, pričom dávajte pozor, aby sa jej póly nedotkli
žiadnych kovových predmetov.
●● Špinavé póly batérie znižujú jej výkon. Skúste póly súpravy batérií vyčistiť
pomocou vaty a súpravu batérií niekoľkokrát vybrať a vložiť.
●● Ak tieto opatrenia nepomáhajú a súprava batérií sa naďalej vybíja čoskoro
po nabití, dosiahla koniec svojej životnosti. Kúpte si novú súpravu batérií.
Súprava batérií sa vydula.
●● Vydutie batérie je bežné a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. Ak však
vydutie batérie bráni tomu, aby sa súprava batérií zmestila do fotoaparátu,
obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory.
Snímanie
Nemožno zhotovovať snímky.
●● Počas prehrávania (= 67) stlačte tlačidlo spúšte do polovice (= 21).
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Nezvyčajný obraz na displeji pri snímaní.
●● Nasledujúce problémy so zobrazením sa nezaznamenajú na fotografiách,
ale zaznamenajú sa vo videosekvenciách.
-- Pri žiarivkovom alebo diódovom osvetlení môže displej blikať a môže
sa zobraziť vodorovný pás.
116
Záznam alebo prehrávanie videosekvencií sa náhle zastaví.
●● Pri obrazovej kvalite [
] alebo [
UHS-I s triedou rýchlosti UHS 3.
] použite pamäťovú kartu
Zábery sú nezaostrené.
●● Skontrolujte, či sú vypnuté nepotrebné funkcie, napríklad makrosnímky.
●● Skúste snímať pomocou pamäte zaostrenia alebo pamäte AF (= 59, = 60).
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa nezobrazujú žiadne body AF
a fotoaparát nezaostruje.
●● Ak chcete, aby sa zobrazili body AF a fotoaparát správne zaostril, pred
stlačením (alebo opakovaným stlačením) tlačidla spúšte do polovice skúste
záber skomponovať tak, aby sa v strede nachádzali oblasti objektu s vyšším
kontrastom.
Objekty na snímkach vyzerajú príliš tmavo.
●● Pomocou korekcie expozície upravte jas (= 52).
●● Použite pamäť AE alebo bodové meranie (= 52).
Objekty vyzerajú príliš svetlo, preexponované časti sú vyblednuté.
●● Pomocou korekcie expozície upravte jas (= 52).
●● Použite pamäť AE alebo bodové meranie (= 52).
●● Obmedzte osvetlenie objektov.
Napriek použitiu blesku vyzerajú snímky príliš tmavo (= 29).
●● Upravte jas pomocou korekcie expozície blesku alebo zmenou úrovne výkonu
blesku (= 62, = 66).
●● Zvýšte citlivosť ISO (= 53).
Objekty pri fotografovaní s bleskom vyzerajú príliš svetlo, preexponované
časti sú vyblednuté.
●● Upravte jas pomocou korekcie expozície blesku alebo zmenou úrovne výkonu
blesku (= 62, = 66).
Pred prvým použitím
Wi-Fi
Stlačením tlačidla
nemožno zobraziť ponuku pripojenia Wi-Fi.
●● Ponuku pripojenia Wi-Fi nemožno zobraziť, keď je fotoaparát pripojený k tlačiarni
alebo počítaču pomocou kábla. Odpojte kábel.
Nie je možné pripojiť sa k prístupovému bodu.
●● Presvedčte sa, či je kanál prístupového bodu nastavený na kanál podporovaný
fotoaparátom (= 123). Manuálne zadanie podporovaného kanála býva lepšie
ako automatické priradenie kanála.
Odosielanie snímok trvá dlho./Bezdrôtové pripojenie je prerušené.
●● Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi-Fi, ako sú
napríklad mikrovlnné rúry alebo iné zariadenia fungujúce v pásme 2,4 GHz.
●● Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad
prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne
predmety.
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Snímanie videosekvencií
Objekty vyzerajú skreslené.
●● Objekty, ktoré rýchlo prejdú popred fotoaparát, môžu vyzerať skreslené.
117
Chyby a varovania
Ak sa zobrazí chybové hlásenie, reagujte nasledujúcim spôsobom.
Kódy chýb
●● V prípade problémov s fotoaparátom sa zobrazia kódy chýb (vo formáte Errxx)
a odporúčané reakcie.
Číslo
Hlásenie a reakcia
Card cannot be accessed. Reinsert/change card
or format card with camera./Karta nie je dostupná.
Kartu znova vložte alebo vymeňte, alebo ju naformátujte
02
pomocou fotoaparátu.
→ Znova vložte pamäťovú kartu, použite inú kartu
alebo kartu naformátujte.
Cannot save images because card is full. Replace card./
Nemožno ukladať snímky, pretože karta je plná.
Vymeňte kartu.
04
→ Použite inú pamäťovú kartu, vymažte nepotrebné
snímky alebo kartu naformátujte.
An error prevented shooting. Turn the camera off and
on again or re-install the battery./Snímaniu zabránila
10, 20, 30, 40, chyba. Vypnite a znova zapnite fotoaparát alebo
50, 60, 70,
znova vložte batériu.
80, 99
→ Použite tlačidlo ON/OFF alebo znova vložte
súpravu batérií.
Wi-Fi
Device with same IP address exists on selected network/Vo vybratej sieti
existuje zariadenie s rovnakou adresou IP
●● Obnovte adresu IP, aby nebola v konflikte s inou adresou.
Disconnected/Could not send the image/Odpojené/snímku nemožno odoslať
●● Môžete sa nachádzať v prostredí, v ktorom sú signály pripojenia Wi-Fi blokované.
●● Funkciu Wi-Fi fotoaparátu nepoužívajte v blízkosti mikrovlnných rúr ani iných
zariadení fungujúcich v pásme 2,4 GHz.
●● Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ktoré sa pokúšate pripojiť (napríklad
prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne
predmety.
●● Skontrolujte pripojené zariadenie, či sa v ňom nevyskytla chyba.
Not enough free space on server/Nedostatok voľného miesta na serveri
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
●● Skôr než sa znova pokúsite o prenos, zo servera odstráňte nepotrebné snímky
a skontrolujte voľné miesto.
Režimy Tv, Av a M
Check the network settings/Skontrolujte nastavenia siete
Prehrávanie
●● Skontrolujte, či sa počítač môže pripojiť na internet s aktuálnymi nastaveniami
siete.
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
* Ak problém pretrváva, zapíšte si kód chyby (Errxx) a obráťte sa na stredisko
zákazníckej podpory.
118
(18) Vyváženie bielej farby (= 54)
Informácie na displeji
(19) Nastavenia štýlu (= 55)
(20) Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia (= 53)
Snímanie (obrazovka s podrobnými informáciami)
(32)
(30)
(36)
(37)
(35)
(11) (12)(13) (14) (15) (16) (17)
(1)
(2)
(4)
(31)
(33)
(34)
(38)
(18)
(19)
(39)
(20)
(40)
(21)
(22) ( )
23
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(24)
(25) (26)(27)
(42) (43)
(49)
(44) (45) (46) (47)
(1)
Režim snímania, ikona motívu
(= 30)
(10) Pamäť AE (= 52)
(11) Dostupný počet záberov,
maximálny počet záberov
sériového snímania
(2)
Spôsob AF (= 58)
(3)
AF operation/Ovládanie režimu AF
(= 59)
(4)
Mriežka (= 36)
(13) Úroveň batérií (= 119)
(14) Priblíženie pomocou zoomu
(= 31), digitálny telekonvertor
(= 57)
(5)
Režim riadenia (= 34, = 35)
(6)
Režim merania (= 52)
(7)
Kvalita snímok (= 36)
(8)
Veľkosť zaznamenávaných
videosekvencií (= 46)
(9)
Intenzita signálu Wi-Fi
(36)
Potrebný čas (= 48)
(37)
Čas prehrávania (= 48)
(23) Korekcia expozície blesku
(= 62), režim blesku (= 66)
(12) Zostávajúci čas
(15) Bod AF (= 58)
(16) Rám bodu bodovej AE (= 52)
(38) Korekcia vyváženia bielej farby
(= 55)
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
(24) Citlivosť ISO (= 53)
(39) Videosekvencia s efektom
miniatúry (= 48)
(25) Čas uzávierky (= 64, = 65)
(40) Videomomentka (= 49)
(26) Stav pripojenia Bluetooth
(= 85)
(41) Označenie dátumom (= 34)
(42) Ekologický režim (= 101)
Režim P
(27) Hodnota clony (= 65)
(43) Režim stabilizácie obrazu
(= 63)
Režimy Tv, Av a M
(44) Zvukový filter pre veterné
podmienky (= 47)
Prehrávanie
(30)
(48)
Počet záberov (= 48)
(35) Ukazovateľ mierky (= 26)
(22) Režim blesku (= 61),
pamäť FE (= 62)
(29) Pripojenie telefónu smartphone
s rozhraním Bluetooth,
stav získavania informácií
systému GPS (= 86)
(28) (29)
(34)
(21) Pomer strán fotografií (= 35)
(28) Úroveň expozície (= 65)
(41)
(33) Hybridný automatický režim/typ
krátkej videosekvencie (= 28)
Automatické priblíženie
(= 32)
(31) Upozornenie na chvenie
fotoaparátu (= 29)
(32) Inteligentný stabilizátor obrazu
(= 30)
(45) Tlmič (= 47)
(46)
(47)
Automatický dlhý čas
uzávierky (= 47)
Automatická úroveň (= 37)
Ďalšie režimy snímania
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
(48) Úroveň korekcie expozície
(= 52)
Príslušenstvo
(49) Indikátor manuálneho zaostrenia
(= 56)
Dodatok
Úroveň batérií
Register
Úroveň nabitia batérie signalizuje ikona alebo hlásenie na displeji.
Zobrazenie
Podrobnosti
Dostatočná úroveň nabitia
Mierne vybitá, no s dostatočným nábojom
(bliká na červeno)
Takmer vybitá – súpravu batérií čoskoro nabite
Vybitá – súpravu batérií ihneď nabite
(17) Rozsah zaostrenia (= 56),
pamäť AF (= 60)
119
Prehrávanie (obrazovka s podrobnými informáciami)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)
(1)
(17)
(25)
(1)
Číslo aktuálnej snímky/celkový
počet snímok
(3)
Úroveň batérií (= 119)
(4)
Intenzita signálu Wi-Fi
(5)
Stav pripojenia Bluetooth
(= 85)
(6)
Hodnotenie (= 77)
(7)
Ochrana snímky (= 72)
(8)
Histogram (= 69)
(9)
Číslo priečinka – číslo súboru
(= 103)
(13)
(14)
Rozšírená príručka
(22)
(20) (21) (23)(24)
(18) (19)
(26)
Základná príručka
(15)
(16)
(27) (28)
(29)
(16) Citlivosť ISO (= 53)
Prehrávanie videosekvencie
(= 26, = 67), prehrávanie
krátkej videosekvencie (= 28)
(2)
(12)
(17) Vyváženie bielej farby (= 54)
(18) Korekcia vyváženia bielej farby
(= 55)
(19) Nastavenia štýlu (= 55)
(20) Efekt filtra (= 39)
(21) Blesk (= 61)
(22)
Automatická úroveň (= 37)
(23) Korekcia expozície blesku
(= 62), kompresia
videosekvencie (= 80)
(24) Spôsob merania (= 52)
(25) Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia (= 53)
(10) Dátum a čas snímania (= 16)
(26) Veľkosť zaznamenávaných
videosekvencií (= 46)
(11) Režim snímania
(12) Čas uzávierky (= 64, = 65)
(27) Úprava snímok (= 77)
(13) Hodnota clony (= 65)
(28) Fotografie: kvalita snímok
(= 36)*
Videosekvencie: čas prehrávania
(14) Úroveň korekcie expozície
(= 52)
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
(29) Veľkosť súboru
(15) Jas (= 39)
* Orezané snímky sú označené ikonou [
Pred prvým použitím
].
120
Bezpečnostné upozornenia
pri manipulácii
●● Fotoaparát je vysoko presným elektronickým zariadením.
Dávajte pozor, aby nespadol, ani ho nevystavujte silným nárazom.
●● Fotoaparát nikdy nepremiestňujte do blízkosti magnetov, motorov
ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia.
Silné elektromagnetické polia môžu spôsobiť poruchu alebo vymazať
obrazové údaje.
●● Ak sa na fotoaparáte alebo displeji zachytia kvapôčky vody alebo
nečistoty, utrite ho pomocou suchej a mäkkej handričky, napríklad
pomocou utierky na okuliare. Nedrhnite ho ani naň nepôsobte silou.
●● Fotoaparát ani displej nikdy nečistite pomocou čistiacich prostriedkov
obsahujúcich organické rozpúšťadlá.
●● Ak potrebujete z objektívu odstrániť prach, použite kefku s ofukovacím
balónikom. Ak je čistenie problematické, obráťte sa na stredisko
zákazníckej podpory.
●● Nepoužívané súpravy batérií odložte do plastového vrecka alebo iného
obalu. Ak súpravu batérií nebudete určitý čas používať, aspoň raz za
rok ju nabite a pred uskladnením používajte fotoaparát, kým sa úplne
nevybije.
Pred prvým použitím
Technické parametre
Základná príručka
Obrazový snímač
Rozšírená príručka
Veľkosť snímky..................................Typ 1/2,3
Počet efektívnych pixlov fotoaparátu
(Spracúvanie snímok môže
spôsobiť zníženie počtu pixlov.)...............Približne 20,3 milióna pixlov
Celkový počet pixlov..........................Približne 21,1 milióna pixlov
Ohnisková vzdialenosť
(ekvivalent 35 mm filmu)....................4,3 – 172,0 mm
(24 – 960 mm)
Priblíženie pomocou zoomu..............40-násobné
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Rozsah pri snímaní (meraný od konca objektívu)
*
Iný ako
vyššie
Rozsah
zaostrenia
–
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Objektív
Režim
snímania
Základné funkcie
fotoaparátu
Maximálna širokouhlá
poloha ( )
Maximálne priblíženie
teleobjektívom ( )
1 cm – nekonečno
2,0 m – nekonečno
5 cm – nekonečno
2,0 m – nekonečno
1 – 50 cm
* Pri manuálnom zaostrovaní sú hodnoty rovnaké.
–
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
121
Uzávierka
Čas uzávierky
Automatický režim (automatické nastavenia)
Max. Tv..........................................1 s
Min. Tv...........................................1/3200 s
Rozsah vo všetkých režimoch snímania
Max. Tv..........................................15 s
Min. Tv...........................................1/3200 s
Dostupné hodnoty Tv (sekundy)
Režim snímania.............................Režim M/Tv
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200
Clona
Clonové číslo
Širokouhlá poloha transfokátora........3,3 – 8,0
Priblíženie teleobjektívom..................6,9 – 8,0
Ovládanie blesku
Vstavaný blesk
Dosah blesku (max. širokouhlá poloha)
najbližší bod...................................Približne 50 cm
najvzdialenejší bod........................Približne 5,0 m
Dosah blesku (priblíženie teleobjektívom)
najbližší bod...................................Približne 2,0 m
najvzdialenejší bod........................Približne 2,5 m
Displej
Pred prvým použitím
Typ.........................................................Farebná obrazovka TFT
z tekutých kryštálov
Základná príručka
Veľkosť displeja.....................................7,5 cm (3,0-palcový)
Rozšírená príručka
Počet bodov...........................................Približne 0,92 milióna bodov
Snímanie
Digitálny zoom
Priblíženie..........................................Približne 4-násobné
Maximum pri optickom zoome...........Približne 160-násobné
Ohnisková vzdialenosť
(priblíženie teleobjektívom,
ekvivalent 35 mm filmu).....................Približne ekvivalent 3 840 mm
ZoomPlus
(počet pixlov pri zaznamenávaní L)...Približne 80-násobné
Sériové snímanie
Rýchlosť snímania*
Automatické zaostrovanie pri jednom zábere
Rýchlosť sériového snímania
(rýchleho)...................................Maximálne približne 10,0 sním./s
Rýchlosť sériového snímania
(pomalého)................................Maximálne približne 4,0 sním./s
Pomocné automatické zaostrovanie
Rýchlosť sériového snímania
(rýchleho)...................................Maximálne približne 7,4 sním./s
Rýchlosť sériového snímania
(pomalého)................................Maximálne približne 4,0 sním./s
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
* Rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť z dôvodu nasledujúcich faktorov:
hodnota Tv, hodnota Av, podmienky objektu, prostredie pri snímaní, použitie blesku,
citlivosť ISO, poloha zoomu
122
Záznam
Rozhranie
Formát súborov......................................Kompatibilný so špecifikáciou DCF
a štandardom DPOF (verzia 1.1)
Typ údajov
Fotografie
Formát záznamu............................Exif 2.31 (DCF2.0)
Snímka..........................................Len JPEG
Videosekvencie
Formát záznamu............................MP4
Video.............................................MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk...............................................MPEG-4 AAC-LC (stereofónny)
Napájanie
Súprava batérií......................................NB-13L
Počet fotografií (podľa pokynov asociácie CIPA:
pri izbovej teplote 23 °C)
Počet fotografií (ekologický režim zapnutý)
Čas záznamu videosekvencií (podľa pokynov
asociácie CIPA: pri izbovej teplote 23 °C)
Čas záznamu videosekvencií (sériové snímanie)
Čas prehrávania*
* Čas pri prehrávaní prezentácie fotografií
Približne 265 snímok
Približne 370 snímok
Približne 60 min.
Približne 100 min.
Približne 4 hod.
Drôtové
Konektor DIGITAL..............................Micro USB
Konektor HDMI OUT..........................Typ D
Bezdrôtové
Bluetooth
Súlad so štandardmi......................Bluetooth, verzia 4.1
(nízkoenergetická technológia
Bluetooth)
Wi-Fi
Súlad so štandardmi......................IEEE802.11n/g/b
Prenosová frekvencia
Frekvencia.................................2,4 GHz
Kanály........................................1 – 11
Zabezpečenie
Režim infraštruktúry...................WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Kompatibilné s protokolom Wi-Fi
Protected Setup
Režim fotoaparátu ako
prístupového bodu.....................WPA2-PSK (AES)
Prevádzkové prostredie
Teplota...................................................Min. 0 °C, max. 40 °C
Rozmery (podľa pokynov asociácie CIPA)
Šírka......................................................Približne 110,1 mm
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Výška.....................................................Približne 63,8 mm
Hĺbka......................................................Približne 39,9 mm
Hmotnosť (podľa pokynov asociácie CIPA)
Vrátane súpravy batérií
a pamäťovej karty..................................Približne 299 g
Len telo fotoaparátu...............................Približne 275 g
123
Súprava batérií NB-13L
Typ:
Nominálne napätie:
Nominálna kapacita:
Nabíjacie cykly:
Prevádzková teplota:
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
3,6 V, jednosmerný prúd
1 250 mAh
Približne 300-krát
0 – 40 °C
Nabíjačka batérií CB-2LHE
Menovitý vstup: 100 – 240 V, striedavý prúd (50/60 Hz)
0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Menovitý výstup:
4,2 V, jednosmerný prúd, 0,7 A
Čas nabíjania: Približne 2 hod. 10 min. (pri používaní
súpravy batérií NB-13L)
Prevádzková teplota:
5 – 40 °C
Kompaktný sieťový adaptér CA-DC30E
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Menovitý vstup: 100 – 240 V, striedavý prúd (50/60 Hz)
0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Menovitý výstup:
5,0 V, jednosmerný prúd 0,55 A
Čas nabíjania: Približne 2 hod. 50 min.* (pri nabíjaní
súpravy batérií NB-13L vo fotoaparáte)
Prehrávanie
Prevádzková teplota:
Príslušenstvo
* Čas nabíjania sa výrazne líši v závislosti
od zostávajúcej úrovne nabitia batérie.
5 – 40 °C
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Dodatok
Register
124
A
Automatický režim
(režim snímania) 18, 26
Autoportrét (režim snímania) 40
Av (režim snímania) 65
B
Bluetooth 83
C
Camera Connect 83
CANON iMAGE GATEWAY 95
Citlivosť ISO 53
Č
Číslovanie súborov 103
D
Dátum a čas/pásmo
Nastavenia 16
Digitálny telekonvertor 57
Digitálny zoom 31
DPOF 113
E
Efekt hračkárskeho fotoaparátu
(režim snímania) 45
Efekt miniatúry (režim snímania) 45
Efekt rybieho oka
(režim snímania) 44
Ekologický režim 101
Kábel HDMI 108
Konektor 112
Korekcia červených očí 79
Kvalita snímok 36
Ohňostroj (režim snímania) 42
Ochrana 72
Otáčanie 76
Označovanie snímok geografickými
značkami 86
M
P
K
Register
Expozícia
Korekcia 52
Pamäť AE 52
Pamäť FE 62
F
Farba (vyváženie bielej farby) 54
Flash/Blesk
Korekcia expozície blesku 62
Synchronizácia s dlhým časom
uzávierky 61
Vypnutý blesk 61
Zapnutý blesk 61
Funkcie Wi-Fi 83
H
Hladká pokožka (režim snímania) 43
Hodnotenie 77
Ch
Chybové hlásenia 118
I
Indikátor 25, 38
J
Jazyk zobrazenia 17
Jemné zaostrenie
(režim snímania) 44
M (režim snímania) 65
Makrosnímky (rozsah zaostrenia) 56
Manuálne zaostrovanie
(rozsah zaostrenia) 56
N
Napájanie 107
→ Nabíjačka batérií,
→ Súprava batérií
Naprogramovaná automatická
expozícia 51
Nastavenie albumu 115
Nočné motívy snímané z ruky
(režim snímania) 41
O
Obrazovka
Ikony 119, 120
Jazyk zobrazenia 17
Ponuka → Rýchle ovládanie,
ponuka
Obrazovka s informáciami
systému GPS 69
Obsah balenia 2
Odosielanie snímok 95
Odosielanie snímok do telefónu
smartphone 83
Odosielanie snímok do webových
služieb 95
Odstraňovanie problémov 116
P (režim snímania) 51
Pamäť AE 52
Pamäť AF 60
Pamäť FE 62
Pamäťové karty 2
Pamäťové karty SD/SDHC/SDXC
→ Pamäťové karty
Pípnutie 100
Pomer strán 35
Pomocné automatické
zaostrovanie 59
Ponuka
Základné ovládanie 23
Popruh 2, 14
Portrét (režim snímania) 41
Predvolené nastavenia → Vynulovanie
Prehrávanie → Prezeranie
Prezentácia 72
Prezeranie 19
Obrazovka jednotlivých
snímok 19
Prezentácia 72
Priblížené zobrazenie 71
Televízna obrazovka 108
Vyhľadávanie snímok 70
Zobrazenie zoznamu 70
Priblížené zobrazenie 71
Prídržný remienok → Popruh
Príslušenstvo 107
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
125
R
U
Rám pri komponovaní 31
Rozsah zaostrenia
Makrosnímky 56
Manuálne zaostrovanie 56
Rýchle ovládanie
Základné ovládanie 23
Ukladanie snímok v počítači 112
Úprava alebo vymazanie informácií
o pripojení 99
Úpravy
Korekcia červených očí 79
Úspora energie 101
S
V
Samospúšť 34
Sériové snímanie 35
Sledovanie s AF 58
Snímanie
Dátum a čas snímania
→ Dátum a čas/pásmo
Informácie o snímaní 119
Snímky
Čas zobrazenia 38
Ochrana 72
Prehrávanie → Prezeranie
Vymazávanie 74
Softvér
Ukladanie snímok v počítači 112
Spôsob AF 58
Spôsob merania 52
Súprava batérií
Ekologický režim 101
Nabíjanie 15
Úroveň 119
Úspora energie 101
T
Videosekvencie
Úpravy 79
Vlastné vyváženie bielej farby 54
Vyhľadávanie 70
Vymazávanie 74
Vynulovanie 105
Vynulovanie fotoaparátu 105
Vyváženie bielej farby (farba) 54
Z
Zaostrovanie
Obrysy MF 57
Pamäť AF 60
Pomocné automatické
zaostrovanie 59
Spôsob AF 58
Zmena veľkosti snímok 77
Zobrazenie mriežky 36
Zoom 27, 31
Zrnitý čiernobiely (režim snímania) 43
Zvukový filter pre veterné
podmienky 47
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Televízna obrazovka 108
Tlač 112
Tv (režim snímania) 64
126
Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie
●● Pred exportovaním tovarov alebo technológií vo fotoaparáte
regulovaných devízovým zákonom a zákonom o zahraničnom
obchode (vrátane ich vývozu mimo Japonska a ich ukázania
nerezidentom v Japonsku) môže byť potrebné získať povolenie na
export alebo povolenie na servisné transakcie od japonskej vlády.
●● Keďže tento výrobok obsahuje americké šifrovacie prvky, riadi sa
ustanoveniami USA na kontrolu vývozu a nemôže sa exportovať
ani priviezť do krajiny, na ktorú je uvalené obchodné embargo USA.
●● Zaznamenajte si nastavenia pripojenia Wi-Fi, ktoré používate.
Nastavenia bezdrôtového pripojenia uložené v tomto výrobku
sa môžu zmeniť alebo vymazať v dôsledku nesprávnej prevádzky
výrobku, vplyvom rádiových vĺn alebo statickej elektriny, poruchy
alebo nesprávnej funkčnosti. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu
zodpovednosť za priame ani nepriame škody ani za stratu príjmov
plynúcich zo zhoršenia alebo zmiznutia obsahu.
●● Pri prevode vlastníctva výrobku, jeho likvidácii alebo zaslaní na opravu
obnovte predvolené nastavenie bezdrôtového pripojenia vymazaním
všetkých nastavení, ktoré ste zadali.
●● Spoločnosť Canon neposkytne náhradu za škody vyplývajúce zo straty
alebo odcudzenia výrobku.
Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty
spôsobené neoprávneným prístupom alebo používaním cieľových
zariadení uložených v tomto výrobku, ak sa výrobok stratí alebo bude
odcudzený.
●● Výrobok používajte podľa pokynov v tejto príručke.
Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku používajte podľa pokynov v tejto
príručke. Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody
ani straty, ak sa táto funkcia a výrobok používajú iným spôsobom,
ako je opísaný v tejto príručke.
Bezpečnostné opatrenia
Keďže funkcia Wi-Fi využíva na prenos signálu rádiové vlny, pri jej
používaní sa vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri používaní
káblovej siete LAN.
Pri používaní funkcie Wi-Fi pamätajte na nasledujúce body.
●● Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať.
Tento produkt vyhľadáva siete Wi-Fi v blízkosti a výsledky zobrazí na
obrazovke. Môžu sa zobraziť aj siete, ktoré nie ste oprávnení použiť
(neznáme siete). Pokus o pripojenie k týmto sieťam alebo pokus o ich
použitie sa však môže považovať za neoprávnený prístup. Používajte
iba siete, ktoré ste oprávnení používať, a nepokúšajte sa pripojiť
k iným neznámym sieťam.
Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať
nasledujúce problémy.
●● Monitorovanie prenosu
Tretie strany so zlými úmyslami môžu sledovať prenosy pomocou
funkcie Wi-Fi a pokúsiť sa získať odosielané údaje.
●● Neoprávnený prístup k sieti
Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, s cieľom ukradnúť, zmeniť alebo zničiť informácie.
Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu,
ako je infiltrácia (keď niekto prevezme identitu s cieľom získať prístup
k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu odrazový mostík
(ak niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako odrazový
mostík na zakrytie stôp pri infiltrácii iných systémov).
Ak chcete zabrániť týmto typom problémov, dôkladné zabezpečte sieť Wi‑Fi.
Funkciu Wi-Fi tohto fotoaparátu používajte iba po tom, ako porozumiete
zabezpečeniu funkcie Wi-Fi. Pri úprave nastavení zabezpečenia vyvážte
riziko a komfort.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
127
Third-Party Software
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
128
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Osobné údaje a bezpečnostné opatrenia
Ak sú vo fotoaparáte uložené osobné údaje alebo nastavenia zabezpečenia
sietí Wi-Fi, ako sú napríklad heslá, tieto údaje a nastavenia môžu vo
fotoaparáte ostať.
Pri prevode fotoaparátu na inú osobu, jeho likvidácii alebo zaslaní na
opravu vykonajte nasledujúce opatrenia na zabránenie úniku takýchto
údajov a nastavení.
●● Vymažte zaregistrované informácie o zabezpečení sietí Wi-Fi výberom
položky [Clear settings/Zrušiť nastavenia] v nastaveniach pripojenia Wi-Fi.
Ochranné známky a licencie
●● Microsoft a Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a iných krajinách.
●● Macintosh a Mac OS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách.
●● App Store, iPhone a iPad sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc.
●● Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
●● Označenie HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
●● Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™
sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
●● Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné
známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek
použitie týchto ochranných známok zo strany spoločnosti Canon Inc.
je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy
sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
Ďalšie režimy snímania
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
●● Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných
vlastníkov.
●● Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou
Microsoft.
129
●● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding
MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal
and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under
the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license
is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
Prehlásenie
●● Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
Pred prvým použitím
Základná príručka
Rozšírená príručka
Základné funkcie
fotoaparátu
Automatický režim/
hybridný automatický režim
●● Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch spoločnosti
Canon.
Ďalšie režimy snímania
●● Informácie, technické parametre a vzhľad výrobku sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Režim P
●● Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne
líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
Režimy Tv, Av a M
●● Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť
Canon za žiadne straty vyplývajúce z používania tohto výrobku.
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
130
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising