Canon | PowerShot SX740 HS | User manual | Canon PowerShot SX740 HS User manual

Canon PowerShot SX740 HS User manual
Úvodná príručka SLOVENSKY
CEL-SX4PA2R0
Príručky a softvér
Ak potrebujete ďalšie informácie o fotoaparáte, pozrite si pokyny pre funkcie
zobrazené vo fotoaparáte alebo si pozrite Užívateľskú príručku k fotoaparátu, ktorú
si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Canon.
Z nasledujúcej stránky si stiahnite príručky a softvér pre fotoaparát
a objektív.
http://www.canon.com/icpd/
•
•
•
•
•
Po pripojení počítača k internetu prejdite na adresu URL uvedenú vyššie.
Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
Na zobrazenie príručiek je potrebný program Adobe Reader.
Pokyny na stiahnutie a inštaláciu softvéru nájdete v stiahnutých príručkách.
Na webovú stránku s príručkami a softvérom môžete prejsť aj prostredníctvom
kódu QR, ktorý môžete zobraziť na fotoaparáte. Ak chcete zobraziť kód QR,
vyberte položky MENU > [ Function settings/Nastavenia funkcií] >
[Manual/software URL/Adresa URL pre príručky/softvér].
Pri sťahovaní príručiek alebo softvéru môžete byť
požiadaní o zadanie sériového čísla (čísla tela).
V takomto prípade zadajte číslo uvedené na tele
fotoaparátu za displejom (monitorom).
Predbežné poznámky a právne informácie
• Na začiatku zhotovte skúšobné zábery a skontrolujte, či sa správne zaznamenali.
Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia, pobočky a distribútori nezodpovedajú
za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva
vrátane pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo
jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
• Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva (obraz alebo zvuk)
ľudí alebo materiály chránené autorskými právami, môže tým narušiť súkromie
takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné práva iných ľudí či spoločností
vrátane autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva. Obmedzenia
môžu platiť aj vtedy, ak je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie určené
výhradne na osobné použitie.
• Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákazníckej podpore nájdete v záručných
informáciách dodaných so súpravou používateľských príručiek k fotoaparátu.
• Hoci sa displej vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnosť, a viac
ako 99,99 % pixelov spĺňa určené technické parametre, v zriedkavých prípadoch
môžu byť niektoré pixely chybné alebo sa môžu zobrazovať ako červené alebo
čierne body. Tento stav nesignalizuje poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní
zaznamenávané snímky.
• Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav nesignalizuje
poškodenie.
2
Bezpečnostné pokyny
• Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
• Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
Popruh omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny
zápach, prestaňte výrobok používať.
• Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol, benzín alebo riedidlo.
• Nedovoľte, aby sa výrobok namočil.
• Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
• Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• Ak je výrobok vybavený hľadáčikom, cez hľadáčik sa nepozerajte na zdroje silného svetla, ako je
napríklad slnko počas jasného dňa alebo laser či iný zdroj silného umelého svetla.
Mohli by ste si poškodiť zrak.
• Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy batérií dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
- Batérie alebo súpravy batérií používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek batérií.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo
inými kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani súpravy batérií.
- Pri likvidácii batérií alebo súprav batérií izolujte konektory pomocou pásky alebo iným spôsobom.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Ak batéria alebo súprava batérií vytečie a látka z batérie alebo súpravy batérií príde do styku s vašou pokožkou
alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich
vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou
suchej handričky.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku
s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej
zásuvke.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných
materiálov.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to
aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami
s obehovou sústavou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
• Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny prikazujúce
vypnutie výrobku.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických vĺn a dokonca
aj k nehode.
3
Bezpečnostné pokyny
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
• Blesk nespúšťajte v blízkosti očí.
Mohol by poškodiť zrak.
• Popruh je určený iba na používanie na tele. Ak popruh s pripojeným výrobkom zavesíte na hák alebo
iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
• Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
• Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou inou časťou tela ani
predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.
UPOZORNENIE
Označuje možnosť poškodenia majetku.
• Fotoaparátom nemierte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko počas jasného dňa alebo
na zdroj intenzívneho umelého svetla.
Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo iné vnútorné súčasti.
• Pri používaní fotoaparátu na piesočnatej pláži alebo veternom mieste dávajte pozor, aby sa do
fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
• Prach, nečistoty alebo iný cudzí predmet na blesku odstráňte pomocou vatového tampónu alebo handričky.
Teplo produkované bleskom môže spôsobiť, že cudzí objekt začne dymiť alebo sa výrobok pokazí.
• Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho súpravu batérií alebo batérie a odložte ich.
Vytečenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodiť.
• Pred likvidáciou zakryte konektory súpravy batérií alebo batérií pomocou pásky alebo iného izolantu.
Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viesť k požiaru alebo výbuchom.
• Nepoužívanú nabíjačku batérií odpojte od výrobku. Pri používaní ju nezakrývajte látkou ani inými
predmetmi.
Ak necháte jednotku dlhý čas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriať a deformovať a spôsobiť tak požiar.
• Špeciálne súpravy batérií nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli súpravu batérií prehryznúť a spôsobiť tak jej vytečenie, prehriatie alebo výbuch
a následné poškodenie výrobku alebo požiar.
• Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie s rôznou úrovňou nabitia ani
nepoužívajte staré batérie spolu s novými. Pri vkladaní batérií dávajte pozor, aby ste nezamenili póly + a –.
Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.
• Nesadajte si, keď máte fotoaparát vo vrecku na nohaviciach.
Mohlo by dôjsť k poruchám alebo poškodeniu displeja.
4
Úvodné prípravy
Pripevnenie remienka
(2)
(1)
Nabíjanie súpravy batérií
1 Vložte súpravu batérií
(1)
do nabíjačky.
(2)
(2)
2 Nabite súpravu batérií.

Farby kontroliek
(1)
- Nabíja sa: oranžová
- Plne nabitá: zelená
5
Úvodné prípravy
Vloženie súpravy batérií a pamäťovej karty
1 Otvorte kryt.
(1)
(2)
2 Vložte súpravu batérií.
Vybratie:
(1)
(2)
(1)
3 Skontrolujte prepínač na
ochranu proti zápisu na
pamäťovej karte a vložte
pamäťovú kartu.
Vybratie:
(2)
6
Úvodné prípravy
4 Zatvorte kryt.
(2)
(1)
Kompatibilné pamäťové karty (predávajú sa samostatne)
• Pamäťové karty SD*1
• Pamäťové karty SDHC*1*2
• Pamäťové karty SDXC*1*2
*1 Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia
s fotoaparátom fungovať.
*2 Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
1 Zapnite fotoaparát.
2 Nastavte časové pásmo.

Pomocou tlačidiel / vyberte
požadovanú položku a potom stlačte
tlačidlo .
7
Úvodné prípravy

Znova stlačte tlačidlo
, pomocou
tlačidiel / vyberte časové pásmo
a stlačte tlačidlo .

Výberom položky [OK] sa vráťte na
obrazovku [Date/Time/Zone/Dátum/
čas/pásmo].
3 Nastavte dátum a čas.

Pomocou tlačidiel / prechádzajte
vyberte
medzi položkami a tlačidlom
požadovanú položku, pomocou
tlačidiel / upravte dátum a čas
a potom stlačte tlačidlo .

Vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo .
8
Úvodné prípravy
Jazyk zobrazenia
1 Prejdite na obrazovku s ponukou.
2 Vyberte ponuku nastavení funkcií.

Pomocou tlačidiel / vyberte
položku [ ] a stlačte tlačidlo
.
3 Vyberte položku
[Language /Jazyk].
4 Nastavte jazyk zobrazenia.
9
Otestovanie fotoaparátu
Snímanie
1 Zapnite fotoaparát.
2 Prejdite do režimu
.
3 Podľa potreby priblížte alebo
oddiaľte.
4 Začnite snímať.
Snímanie fotografií
1) Zaostrite. (1)

Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa.

Okolo zaostrených miest sa zobrazí
bod AF.
2) Začnite snímať. (2)
Zaznamenávanie videosekvencií

Opätovným stlačením zastavte záznam.
10
Otestovanie fotoaparátu

Počas záznamu sa zobrazuje nápis
[
REC].
Prezeranie
1 Prepnite na prehrávanie.
2 Vyberte snímky.

Videosekvencie sú označené ikonou
[
]. Stlačte tlačidlo
.
3 Prehrajte videosekvencie.

Stlačte tlačidlo .

Pomocou tlačidiel /
upravte hlasitosť.
11
Ochranné známky a licencie
• Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
Prehlásenie
• Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
• Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne
líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ,
Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy
Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom,
znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov
(Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je
príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré
spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov.
Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú
potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu
prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného
prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu
komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee alebo www.canon-europe.com/battery.
UPOZORNENIE
AK AKUMULÁTOR VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMI.
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon, ktoré zaručí správnu
prevádzku tohto výrobku.
– Prepojovací kábel IFC-600PCU
Kábel HDMI (koncovka do fotoaparátu: typ D): Používajte bežne dostupný kábel s dĺžkou
do 2,5 m.
12
Číslo modelu je PC2352 (model WM600 obsahuje modul WLAN a modul BLE). Ak chcete
identifikovať svoj model, na štítku na spodnej strane fotoaparátu alebo za výklopným
displejom vyhľadajte číslo začínajúce písmenami PC.
Krajiny a oblasti, ktoré povoľujú používanie bezdrôtových funkcií
– V niektorých krajinách a oblastiach je používanie bezdrôtových funkcií obmedzené a ich
nezákonné používanie sa môže potrestať na základe vnútroštátnych alebo miestnych
predpisov. Ak sa chcete vyhnúť porušeniu nariadení o bezdrôtových funkciách, navštívte
webovú lokalitu spoločnosti Canon a skontrolujte, kde je ich používanie povolené.
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené používaním bezdrôtovej
funkcie v iných krajinách alebo oblastiach.
Ktorákoľvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:
– zmena alebo úprava výrobku,
– odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.
Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani iných
elektronických zariadení.
Použitie bezdrôtovej funkcie v blízkosti zdravotníckeho zariadenia alebo iného elektronického
zariadenia môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.
Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvenčný rozsah technológie Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz
Maximálny výstupný výkon technológie Wi-Fi: 11,7 dBm
Frekvenčný rozsah technológie Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Maximálny výstupný výkon technológie Bluetooth: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Niektoré logá technických noriem, ktoré tento fotoaparát spĺňa, je možné zobraziť na displeji
voľbou MENU ► karta [ 5] ► [Certification Logo Display/Zobrazenie loga certifikátu].
© CANON INC. 2018
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising