Canon | LEGRIA GX10 | User manual | Canon LEGRIA GX10 User manual

Canon LEGRIA GX10 User manual
CEL-SX3JA2R2
Videokamera 4K
Verzia firmvéru 1.0.3.0
Návod na používanie
PAL
Úvod
VAROVANIE NA OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV
Neoprávnený záznam materiálov s autorskými právami môže predstavovať porušenie práv ich vlastníkov
a porušenie autorského zákona.
2
Ochranné známky
• Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločností SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
• Apple a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v Spojených štátoch a iných
krajinách.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
• Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified sú ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
• WPS v rámci nastavenia kamery, zobrazení na obrazovke a tohto návodu označuje Wi-Fi Protected Setup.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je ochrannou známkou organizácie Wi-Fi Alliance.
• JavaScript je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle Corporation
alebo jej pobočiek v USA a iných krajinách.
• Ostatné názvy a produkty vyššie neuvedené môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú od spoločnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
Hlavné prednosti videokamery LEGRIA GX10
Videokamera Canon LEGRIA GX10 4K je vysokovýkonná videokamera. Jej kompaktné rozmery ju robia ideálnou
pre najrôznejšie situácie. Tu je len niekoľko z mnohých funkcií, ktorými táto videokamera disponuje.
3
4K záznam
Rozšírený snímač a obrazový senzor
Videokamera ja vybavená snímačom typu
1.0/CMOS, ktorý zachytí obraz s rozlíšením
asi 8,29 efektívnych megapixelov (3840x2160).
Obraz sa potom spracuje najmodernejšou
obrazovou duálnou platformou na spracovanie
obrazu DIGIC DV 6. To umožňuje vynikajúce
výsledky pri práci s videokamerou aj v slabom
osvetlení a lepšiu stabilizáciu obrazu.
Širokouhlý zoom
S objektívom s 15x optickým zoomom a ohniskovou
vzdialenosťou 25,5 mm (ekvivalent 35 mm)
pri najširšom uhle záberu má videokamera
vynikajúce možnosti širokouhlého snímania.
Praktickosť a funkčnosť
Dôraz na všestrannosť
Táto videokamera má funkcie, ktoré umožňujú
použiť ju ako hlavnú kameru, ale zároveň je dosť
malá, takže je mimoriadne dobre prenosná.
Zlepšená stabilizácia obrazu (A 56) vám umožní
nakrúcať v najrôznejších situáciách,
ktoré sa prihodia.
Pohodlné ručné ovládanie
Prstenec zaostrovania/zoomu pomáha pri správnom
zaostrení. Funkčnosť prstenca môžete jednoducho
zmeniť, ak potrebujete používať zoom. Môžete tiež
priradiť niektoré často používané funkcie
užívateľskému tlačidlu a nastaviť tieto funkcie
voličom (A 85). Okrem toho má videokamera
5 priraditeľných tlačidiel a jedno priraditeľné tlačidlo
na obrazovke, ktorým môžete priradiť rôzne funkcie,
aby ste k nim mohli poľahky pristupovať (A 86).
Možnosti záznamu na kartu SD
Videokamera môže zaznamenávať video 4K
vo formáte MP4 na kartu SD. Videokamera je
vybavená dvomi otvormi pre kartu SD, čo umožňuje
duálny záznam (A 43) jedného videoklipu
na dve karty SD, štafetový záznam s automatickým
prepnutím na druhú kartu SD, keď je prvá plná.
Duálny záznam je praktický pri vytváraní záloh
záznamov. Štafetový záznam efektívne predlžuje
dostupnú dobu záznamu.
Sieťové funkcie (A 103)
Videokameru môžete pripojiť k sieti Wi-Fi.
Umožňuje vám to ovládať videokameru na diaľku
prostredníctvom pripojeného sieťového zariadenia
pomocou aplikácie Browser Remote (A 111)
a jednoduchý prenos súborov na vzdialený
server FTP pomocou protokolu FTP (A 119).
Možnosti časového kódu (A 68)
Časový kód vygenerovaný videokamerou môže
byť vysielaný prostredníctvom konektora HDMI OUT
na synchronizáciu s inými externými zariadeniami.
Kód užívateľského bitu (A 70) je možné vysielať
pomocou výstupného signálu.
Duálne pixely CMOS AF
Videokamera má tiež technológiu duálnych pixelov
CMOS AF pre lepšie funkcie automatického
zaostrovania (A 45). Okrem priebežného
automatického zaostrovania môžete využívať
manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania, s ktorým môžete takmer úplne zaostriť
ručne a nechať videokameru doostriť automaticky
zvyšok. S manuálnym zaostrovaním pomocou
automatického zaostrovania videokamera nerobí
nespoľahlivé úpravy zaostrenia, takže zaostruje
hladšie ako pri priebežnom automatickom
zaostrovaní. Videokamera tiež môže zaostriť
automaticky na tváre ľudí a sledovať pohyblivé
objekty a udržiavať zaostrenie na ne (A 50).
Aj pri manuálnom zaostrovaní slúži nová funkcia
zaostrovacieho asistenta na duálne pixely (A 46)
ako vizuálny a intuitívny asistent, pomocou ktorého
môžete skontrolovať, či je obraz zaostrený,
a prípadne urobiť potrebné úpravy. To je praktické,
keď chcete mimoriadne ostré video 4K.
4
Kreativita a umelecké vyjadrenie
Ďalšie funkcie
Špeciálny režim záznamu (A 44, 80)
Pri nahrávaní filmov môžete zmeniť obrazový
kmitočet záznamu, čím môžete dosiahnuť efekt
spomaleného alebo zrýchleného záznamu.
Prípadne môžete použiť prednahrávanie
na nahratie 3-sekundového záznamu predtým,
ako sa rozhodnete nahrávať, takže môžete zachytiť
tie ťažko zachytiteľné momenty.
• Napájací akumulátor kompatibilný s inteligentným
systémom uvádza odhad (v minútach) zostávajúcej
doby záznamu.
• Kompatibilita s voliteľným prijímačom GPS GP-E2
pre záznamy s geo značkami (A 82).
• Viaceré možnosti stabilizácie obrazu (A 56)
pre rôzne podmienky záznamu.
• Kompatibilita s voliteľným diaľkovým ovládačom
RC-V100 (A 81), keď potrebujete profesionálnu
úroveň diaľkového ovládania, ktorá ďaleko
presahuje možnosti dodaného diaľkového
ovládača.
• Jasný a upraviteľný panel LCD (A 21)
a upraviteľný hľadáčik (A 21) pre jednoduchšie
používanie bez ohľadu na uhol záznamu.
Vzhľady (A 67)
Môžete upraviť rôzne aspekty obrázka,
ako je farebná hĺbka, ostrosť a jas, aby ste vytvorili
požadovaný vzhľad. Ak chcete, môžete použiť jeden
z prednastavených vzhľadov. Napríklad vzhľad
[Wide DR/ Široký dynamický rozsah] používa
krivku gama s veľmi širokým dynamickým rozsahom
a vhodnou maticou farieb.
Obsah
5
1. Úvod 7
O tomto návode 7
Symboly v texte použité v tomto návode 7
Dodané príslušenstvo 9
Názvy častí 10
Videokamera 10
Diaľkový ovládač WL-D89 15
2. Príprava 17
Príprava napájania 17
Používanie napájacieho akumulátora 17
Príprava videokamery 20
Používanie slnečnej clony a krytu objektívu 20
Používanie hľadáčika 21
Používanie displeja LCD 21
Úprava prídržného remienka a remienkov 22
Diaľkový ovládač 23
Používanie statívu 24
Základné operácie s videokamerou 25
Zapnutie a vypnutie videokamery 25
Zmena prevádzkového režimu videokamery 26
Používanie tlačidla MENU a joysticku 26
Nastavenie dátumu, času a jazyka 27
Nastavenie dátumu a času 27
Zmena jazyka 28
Zmena časového pásma 28
Používanie kariet SD 29
Kompatibilné karty SD 29
Vloženie a vybratie karty SD 30
Inicializácia karty SD 31
Voľba karty SD pre záznam 31
Používanie menu 32
Menu FUNC 32
Menu nastavení 33
3. Záznam 35
Záznam videa a fotografií 35
Príprava na záznam 35
Základný záznam 36
Prezeranie posledného nahratého videoklipu 37
Používanie ventilátora 38
Informácie na obrazovke 38
Nastavenie obrazu: Rozlíšenie, dátový tok a
obrazový kmitočet 42
Výber interného záznamu 42
Výber rozlíšenia a dátového toku 42
Voľba obrazového kmitočtu 42
Duálny záznam a štafetový záznam 43
Spomalený a zrýchlený záznam 44
Zaostrovanie 45
Ručné zaostrovanie 45
Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania 48
Priebežné automatické zaostrovanie 49
Zmena veľkosti rámika AF 49
Detekcia tváre a jej sledovanie 50
Zoomovanie 52
Používanie prstenca zaostrovania/zoomu 52
Používanie kolískového ovládača 53
Používanie dodaného diaľkového ovládača alebo
voliteľného diaľkového ovládača 54
Používanie ovládačov zoomu na dotykovom
displeji 55
Digitálny telekonvertor 55
Stabilizácia obrazu 56
Dynamický stabilizátor obrazu alebo štandardný
stabilizátor obrazu 56
Zosilnený stabilizátor obrazu 56
Limit automatického riadenia zisku (Limit
AGC) 57
Režimy snímania 58
Programovaná AE (’) 58
Automatická expozícia s prioritou expozičného
času (‚) 58
Automatická expozícia s prioritou clony (“) 59
Manuálne nastavenie expozície (n) 59
Režimy špeciálnej scény 60
Nastavenie expozície 61
Pamäť expozície (Pamäť AE) 61
Dotyková expozícia 61
Korekcia expozície 62
Korekcia protisvetla 62
Vzor zebra 63
Neutrálne sivý filter 64
Vyváženie bielej 65
Používanie vzhľadov 67
Nastavenie časového kódu 68
Výber režimu časového kódu 68
6
Nastavenie užívateľského bitu 70
Používanie vylepšených minisánok 71
Používanie externého videoreflektora 71
Záznam zvuku 72
Používanie externého mikrofónu 72
Zvukové programy 72
Nastavenie hlasitosti záznamu zvuku 74
Rozšírené nastavenia mikrofónu 74
Používanie slúchadiel 78
Farebné pruhy a referenčný tón 79
Záznam farebných pruhov 79
Záznam referenčného tónu 79
Prednahrávanie 80
Používanie voliteľného diaľkového
ovládača RC-V100 81
Používanie voliteľného prijímača GP-E2 GPS 82
4. Užívateľské prispôsobenie 85
Volič a tlačidlo CUSTOM 85
Priraditeľné tlačidlá 86
Priraditeľné funkcie 87
Ukladanie a načítanie nastavení videokamery 88
Uloženie nastavení videokamery 88
Načítanie nastavení videokamery 88
5. Prehrávanie 89
Základné prehrávanie 89
Indexové zobrazenie prehrávania 89
Zmena indexového zobrazenia 90
Prehrávanie záznamov 90
Ovládacie prvky prehrávania 91
Nastavenie hlasitosti 92
Zobrazenie informácií o klipe 92
Operácie pre videoklipy a fotografie 93
Odstránenie videoklipov a fotografií 93
Orezanie videoklipov 94
Kopírovanie videoklipov a fotografií 95
Obnova videoklipov 96
6. Externé pripojenia 97
Nastavenie výstupu videa 97
Nastavenie výstupu videa (priorita interného
záznamu) 97
Nastavenie výstupu videa (len externý
záznam) 98
Pripojenie k externému monitoru alebo
rekordéru 99
Schéma pripojenia 99
Záznam videa pomocou externého rekordéra 99
Pripojenie k externému monitoru 100
Práca s videoklipmi na počítači 101
7. Sieťové funkcie 103
O sieťových funkciách 103
Pripojenie k sieti Wi-Fi 104
Prístupový bod vo videokamere 105
Pripojenie v režime Infraštruktúra 106
Wi-Fi Protected Setup (WPS) 107
Hľadanie prístupových bodov 108
Ručné nastavenie 109
Výber sieťového pripojenia a zmena nastavení
siete 110
Voľba sieťového pripojenia 110
Zmena nastavení siete 110
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo
sieťového zariadenia 111
Nastavenie aplikácie Browser Remote 111
Spustenie aplikácie Browser Remote 112
Používanie aplikácie Browser Remote 114
Prenos súborov FTP 119
Nastavenie servera FTP a prenosu 119
Prenos videoklipov (prenos FTP) 120
8. Doplnkové informácie 121
Možnosti menu 121
Menu FUNC 121
Menu nastavení 122
Odstraňovanie problémov 129
Zoznam hlásení 133
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre
obsluhu 137
Údržba/Ďalšie 141
Voliteľné príslušenstvo 142
Technické údaje 144
Referenčné tabuľky 147
Doby nabíjania 147
Približná doba záznamu na karte SD 147
Približná doba záznamu s úplne nabitým
napájacím akumulátorom 147
Register 149
1
Úvod
7
O tomto návode
Ďakujeme, že ste si kúpili videokameru Canon LEGRIA GX10. Tento návod si pozorne prečítajte
pred používaním videokamery a bezpečne si ho uchovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.
V prípade, že videokamera nebude pracovať správne, postupujte podľa informácií v časti
Odstraňovanie problémov (A 129).
Symboly v texte použité v tomto návode
•
DÔLEŽITÉ: Opatrenia týkajúce sa práce s videokamerou.
•
POZNÁMKY: Ďalšie témy, ktoré dopĺňajú základné pracovné postupy.
• A: Číslo referenčnej strany s odkazom v tomto návode.
• V tomto návode sa používajú nasledujúce termíny:
„Pamäťová karta“ označuje kartu SD, SDHC alebo SDXC.
„Displej“ označuje displej LCD a displej hľadáčika.
„Videoklip“ označuje jeden videoklip zaznamenaný počas jediného zaznamenávania (napr. od stlačenia
tlačidla REC na spustenie záznamu až po jeho opätovné stlačenie na zastavenie záznamu).
Termíny „fotografia“ a „nepohyblivý obrázok“ sú vzájomne zameniteľné a majú rovnaký význam.
„Sieťové zariadenia“ označuje zariadenie (ako smartfón alebo tablet) pripojené k videokamere pomocou Wi-Fi .
• Fotografie v tomto návode sú simulované snímky vytvorené fotoaparátom. Niektoré snímky obrazoviek
boli kvôli lepšej prehľadnosti zmenené.
• Ikony prevádzkového režimu: Plná ikona (ako
) označuje, že funkcia môže byť použitá v zobrazenom
prevádzkovom režime, prázdna ikona (ako
) označuje, že funkcia sa nedá použiť.
Pozícia vypínača POWER: Označuje, či sa videokamera nachádza v režime snímania (CAMERA)
alebo prehrávania (MEDIA). Podrobnosti nájdete v časti Zapnutie a vypnutie videokamery (A 25).
Prevádzkové režimy:
Poloha prepínača režimov. Podrobnosti nájdete v časti Zmena prevádzkového
režimu videokamery (A 26).
O tomto návode
• Nasledujúci spôsob sa používa na zobrazenie výberu v menu. Podrobné vysvetlenie používania menu
nájdete v časti Používanie menu (A 32). Súhrn všetkých možností menu a nastavení nájdete v prílohe
Možnosti menu (A 121).
8
Číslo strany v menu sa udáva
len pre hlavné postupy.
1 Vyberte možnosť [Internal/External Rec/Interný/Externý záznam].
Takto sa označuje, že je potrebné
stlačiť tlačidlo MENU.
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] >
[Internal/External Rec/Interný/Externý záznam]
2 Dotknite sa položky [v Internal Rec Priority/v Interná priorita
záznamu] a potom položky [X].
Zátvorky [ ] označujú text, ako sa zobrazí
na displeji videokamery (možnosti menu,
zobrazené tlačidlá, správy atď.).
Táto šípka označuje ďalšiu
úroveň vnorenia v hierarchii
menu alebo ďalší krok
v postupe.
Dodané príslušenstvo
Dodané príslušenstvo
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:
9
Sieťový adaptér CA-946
(s napájacím káblom)
Napájací akumulátor BP-828
Kábel USB IFC-300PCU/S
Vysokorýchlostný kábel HDMI
HTC-100/SS
Slnečná clona
s ochranou objektívu
Kryt objektívu
Diaľkový ovládač WL-D89
(s lítiovou gombičkovou
batériou CR2025)
Stručný návod na používanie
Názvy častí
Názvy častí
Videokamera
10
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
Tlačidlá ND FILTER (Neutrálne sivý filter) +/–
(A 64)
Tlačidlo PRE REC (prednahrávanie) (A 80)/
Priraditeľné tlačidlo č. 3 (A 86)
Tlačidlo u (prezeranie záznamu) (A 37)/
Priraditeľné tlačidlo 4 (A 86)
Prepínač ochrany objektívu (A 35)
Slnečná clona (A 20)
Prstenec zaostrovania/zoomu (A 45, 52)
3
10
7
8
9
Volič CUSTOM (užívateľský) (A 85)
Tlačidlo CUSTOM (užívateľské) (A 85)
Prepínač prstenca zaostrovania/zoomu
(A 45, 52)
10 Tlačidlo DISP (informácie na displeji) (A 38)/
BATT. INFO (informácie o batérii) (A 19)
Názvy častí
1
2
3
4
11
5
6
1
2
3
4
7
8
Výstupný vetrací otvor (A 38)
Zabudovaný reproduktor (A 92)
Prepínač SD CARD (otvorenie krytu priestoru
pre kartu SD) (A 30)
Otvor prívodu vzduchu (A 38)
9
5
6
7
8
9
Tlačidlo na uvoľnenie slnečnej clony (A 20)
Prídržný remienok (A 22)
Konektor USB (A 82)
Konektor HDMI OUT (A 99)
Konektor MIC (mikrofón) (A 72)
Názvy častí
7
1
12
2
8
9
10
11
3
4
5
6
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joystick (A 26)/tlačidlo SET (A 26)
Tlačidlo MENU (menu) (A 26, 33)
Snímač diaľkového ovládania (A 24)
Tlačidlo AF/MF (A 45)/
Priraditeľné tlačidlo č. 1 (A 86)
Tlačidlo POWERED IS
(Zosilnený stabilizátor obrazu) (A 56)/
Priraditeľné tlačidlo č. 2 (A 86)
Dotykový displej LCD (A 21)
Hľadáčik (A 21)
Páčka dioptrickej korekcie (A 21)
Očko pre remienok (A 22)
10 Tlačidlo MAGN. (zväčšenie) (A 48)/
Priraditeľné tlačidlo 5 (A 86)
11 Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie
záznamu videa) (A 35)
12 Jednotka pripojenia akumulátora (A 17)
13 Výrobné číslo
14 Konektor REMOTE (diaľkové ovládanie)
Na pripojenie voliteľného diaľkového ovládača
RC-V100 (A 81) alebo bežne dostupných
diaľkových ovládačov.
15 Konektor × (slúchadlá) (A 78)
16 Konektor DC IN (A 17)
Názvy častí
13
1
2 3
6
4
7
8
5
9
10
1
2
3
4
5
Vylepšené minisánky (A 71)
Indikátor POWER/CHG
(nabíjanie batérie) (A 17)
Vypínač (A 25)
Bezkontaktná pätica
Zabudovaný stereofónny mikrofón (A 72)
6
7
8
9
10
11
11
Indikátor ACCESS (prístup) (A 35)
Kolískový ovládač (A 52)
Prepínač režimu (A 26)
Kryt priestoru pre kartu SD (A 30)
Otvor pre kartu SD 2 (A 30)
Otvor pre kartu SD 3 (A 30)
Názvy častí
14
1 2
1
2
3
4
Závit pre antirotačný kolík statívu
Závit pre statív (A 24)
Prepínač BATTERY RELEASE (uvoľnenie akumulátora) (A 18)
Očná mušľa (A 21)
3
4
Názvy častí
Diaľkový ovládač WL-D89
7
1
2
3
8
4
5
9
10
6
1
2
3
4
5
Tlačidlo START/STOP (A 35)
Rovnako ako tlačidlo REC na videokamere
sa používa na spustenie/zastavenie
záznamu videa.
Tlačidlo G (otvorenie obrazovky
výberu indexov) (A 90)
Tlačidlo MENU (menu) (A 33)
Tlačidlo DISP. (informácie na displeji) (A 38)
Tlačidlo SET
6
7
8
9
10
Tlačidlo Ñ (zastaviť) (A 90)
Tlačidlo PHOTO (fotografia) (A 36)
Tlačidlá zoomu (A 54)
Tlačidlá navigácie (Í/Î/Ï/Ð)
Tlačidlo Ò (prehrávať/pozastaviť) (A 90)
15
Názvy častí
16
2
Príprava
17
Príprava napájania
Videokameru môžete napájať pomocou napájacieho akumulátora alebo priamo pomocou dodaného sieťového
adaptéra. Ak pripojíte sieťový adaptér k videokamere, keď je vložený napájací akumulátor, videokamera bude
napájaná z elektrickej zásuvky.
Používanie napájacieho akumulátora
Videokameru môžete napájať pomocou dodaného napájacieho akumulátora BP-828 alebo voliteľného
napájacieho akumulátora BP-820. Oba napájacie akumulátory sú kompatibilné s inteligentným systémom,
takže môžete na obrazovke kontrolovať, na koľko minút používania približne ešte zostáva akumulátor.
Presnejšie údaje získate, ak pri prvom použití napájacieho akumulátora ho plne nabijete a potom používajte
videokameru až do jeho úplného vybitia.
Nabíjanie napájacieho akumulátora
Napájacie akumulátory nabíjajte pomocou dodaného sieťového adaptéra CA-946.
1 Skontrolujte či je vypínač nastavený na hodnotu OFF.
2 Pripojte sieťový adaptér do konektora jednosmerného prúdu
na konektore DC IN videokamery.
햲
3 Pripojte napájací kábel k sieťovému adaptéru.
4 Zapojte napájací kábel do zásuvky.
햵
햳
5 Pripojte napájací akumulátor k videokamere.
• Zatlačte napájací akumulátor jemne do jednotky pripojenia
napájacieho akumulátora a posuňte ho vpred, až zaklapne
na miesto.
햴
햶
Príprava napájania
18
6 Spustí sa nabíjanie.
• Kým sa akumulátor nabíja, indikátor POWER/CHG svieti
načerveno. Po skončení nabíjania indikátor zhasne.
Ak indikátor POWER/CHG začne blikať, prečítajte
si časť Odstraňovanie problémov (A 129).
Indikátor POWER/CHG (nabíjanie adaptéra)
햷
7 Keď sa dokončí nabíjanie, podľa poradia krokov na obrázku
odpojte sieťový adaptér.
햸
햸 -3
햸 -1
햸 -4
Vyberanie napájacieho akumulátora
1 Posuňte tlačidlo BATTERY RELEASE v smere šípky
a podržte ho stlačené.
2 Posuňte napájací akumulátor nadol a vytiahnite ho.
햳
햲
Príprava napájania
DÔLEŽITÉ
• K sieťovému adaptéru nepripájajte žiadne výrobky, ktoré nie sú výslovne odporúčané na používanie
s touto videokamerou.
• Pred pripojením alebo odpojením sieťového adaptéra vypnite videokameru. Po vypnutí videokamery
sa dôležité údaje na karte SD aktualizujú. Počkajte, kým zelený indikátor POWER/CHG nezhasne.
• Pri používaní sieťového adaptéra ho neupevňujte permanentne na jedno miesto, keďže to môže spôsobiť poruchu.
• Aby ste zabránili poruchám zariadenia a nadmernému zohrievaniu, nepripájajte dodaný sieťový adaptér
k napäťovým konvertorom na cesty do zahraničia ani k špeciálnym napájacím zdrojom, napríklad zdrojom
na palube lietadiel alebo lodí, meničom prúdu a pod.
POZNÁMKY
• Napájací akumulátor odporúčame nabíjať pri teplotách v rozmedzí 10 °C až 30 °C. Ak je teplota okolia
alebo teplota napájacieho akumulátora mimo rozsahu približne 0 °C až 40 °C, nabíjanie nezačne.
• Napájací akumulátor sa nabíja, len keď je videokamera vypnutá.
• Ak došlo k odpojeniu zdroja napájania počas nabíjania napájacieho akumulátora, pred obnovením napájania
si overte, či indikátor POWER/CHG zhasol.
• Ak je zvyšná doba napájania z napájacieho akumulátora kritická, môžete videokameru napájať pomocou
kompaktného sieťového adaptéra, aby ste celkom nevybili napájací akumulátor.
• Približné časy nabíjania a doby záznamu s plne nabitým napájacím akumulátorom nájdete
v Referenčných tabuľkách (A 147).
• Nabitý napájací akumulátor sa samočinne vybíja. Preto ho v deň používania alebo deň vopred nabite,
aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
• Odporúčame vám, aby ste si pripravili napájacie akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhšiu dobu,
než si myslíte, že budete potrebovať.
• Upozornenia pre obsluhu napájacieho akumulátoru nájdete v časti Napájací akumulátor (A 139).
Kontrola zvyšnej kapacity akumulátora
Keď je videokamera vypnutá, stlačte tlačidlo BATT. INFO, aby sa na približne 5 sekúnd zobrazila obrazovka
ukazujúca priebeh nabíjania akumulátora a odhad zvyšnej doby nahrávania. Ak je úroveň nabitia akumulátora
príliš nízka, obrazovka s informáciami sa nemusí zobraziť.
19
Príprava videokamery
Príprava videokamery
Táto časť opisuje základnú prípravu videokamery, ako je nasadenie slnečnej clony, nastavenie hľadáčika,
displeja LCD a úprava prídržného remienka..
20
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor, aby vám pri nasadzovaní rôzneho príslušenstva alebo jeho snímaní videokamera nespadla.
Odporúča sa robiť tieto úkony na stole alebo inom stabilnom povrchu.
Používanie slnečnej clony a krytu objektívu
Dodaná slnečná clona spolu s ochranou objektívu sú
užitočné počas záznamu, kedy redukujú dopadajúce bočné
svetlo, ktoré môže spôsobovať odlesky a tiene. Okrem toho,
zatvorením ochrany objektívu môžete zabrániť hromadeniu
odtlačkov prstov a nečistôt na objektíve.
Na prenos videokamery alebo jej uskladnenie odstráňte
slnečnú clonu a nasaďte na videokameru kryt objektívu.
햳
햲
1 Dajte dolu kryt objektívu.
• Kryt objektívu a slnečná clona sa nedajú používať
súčasne.
2 Nasaďte slnečnú clonu na prednú časť objektívu tak,
aby bol žliabok na slnečnej clone zarovnaný
so spodnou časťou objektívu (0) a potom otáčajte
slnečnou clonou v smere hodinových ručičiek,
kým nezaklapne na svoje miesto (1).
• Dajte pozor, aby ste slnečnú clonu nezdeformovali.
• Dbajte, aby slnečná clona správne sedela v závite.
Odstránenie slnečnej clony
1 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie
slnečnej clony a otočte slnečnú clonu proti smeru
hodinových ručičiek.
2 Umiestnite kryt objektívu na objektív.
Tlačidlo na uvoľnenie
slnečnej clony
Príprava videokamery
Používanie hľadáčika
Upravte pozíciu hľadáčika do pohodlného uhla. Ak je to potrebné, môžete upraviť aj dioptrie.
1 Vytiahnite hľadáčik a upravte uhol na pozeranie.
21
2 Zapnite videokameru (A 25).
3 Nastavte hľadáčik pomocou páčky dioptrickej korekcie.
햲
Páčka dioptrickej
korekcie
햴
POZNÁMKY
• Keď používate videokameru, majte nasadenú očnicu.
Ak nosíte okuliare, používanie hľadáčika sa zjednoduší,
ak preklopíte vonkajšiu hranu očnice smerom k telu videokamery.
Používanie displeja LCD
Otvorte panel LCD o 90 stupňov.
• Panel môžete otočiť o 90 stupňov nadol a 180 stupňov
smerom k objektívu.
180°
90°
Príprava videokamery
22
POZNÁMKY
• Jas displeja LCD môžete upraviť pomocou nastavení [£ Display Setup/£ Nastavenie zobrazenia] >
[LCD Brightness/Jas LCD] a [LCD Backlight/Podsvietenie LCD] v menu nastavení. Keď je videokamera
zapnutá, môžete tiež na viac ako 2 sekundy stlačiť a podržať stlačené tlačidlo DISP, aby ste mohli zmeniť
nastavenie [LCD Backlight/Podsvietenie LCD] na možnosť [
Normal/
Normálne]
alebo [
Bright/
Jasné].
• Nastavenie jasu nemá vplyv na jas záznamov.
• Nastavenie displeja na vyšší jas pomocou možnosti [LCD Backlight/Podsvietenie LCD] skracuje efektívnu dobu
použiteľnosti (výdrž).
• Keď je panel LCD otočený o 180 stupňov smerom k objektu, môžete nastaviť položku
[£ Display Setup/£ Nastavenie zobrazenia] > [LCD Mirror Image/Zrkadlový obraz LCD]
na hodnotu [i On/i Zap.], aby sa obraz horizontálne prevrátil a zobrazoval predmet zrkadlovo.
• Ďalšie informácie o starostlivosti o dotykový displej LCD a hľadáčik nájdete v častiach
Upozornenia pre obsluhu (A 138), Čistenie (A 141).
• Displej LCD a displej hľadáčika: Displeje sú vyrobené mimoriadne presnou výrobnou technológiou, takže viac
než 99,99 % pixelov pracuje podľa špecifikovaných údajov. Menej než 0,01 % obrazových bodov sa môže
príležitostne zobraziť chybne alebo sa môžu javiť ako čierne, červené, modré alebo zelené body.
Nemá to však žiadny vplyv na kvalitu zaznamenávaného obrazu a nejde ani o chybnú funkciu zariadenia.
Úprava prídržného remienka a remienkov
Upevnite prídržný remienok.
• Nastavte prídržný remienok tak, aby ste dosiahli ukazovákom
na kolískový ovládač a palcom na tlačidlo REC.
Príprava videokamery
Pripevnenie voliteľného remienka
na zápästie WS-20
Pripevnenie voliteľného popruhu SS-600/SS-650
23
Diaľkový ovládač
Najprv vložte dodanú lítiovú gombičkovú batériu CR2025 do diaľkového ovládača.
1 Stlačte výčnelok v smere šípky a vytiahnite držiak batérie.
2 Vložte lítiovú gombičkovú batériu stranou s + pólom nahor.
3 Vložte držiak batérie.
Výčnelok
Príprava videokamery
Používanie diaľkového ovládača
24
Keď stláčate tlačidlá, mierte diaľkovým ovládačom na snímač
diaľkového ovládania videokamery.
• Panel LCD môžete otočiť o 180 stupňov, aby ste mohli
použiť diaľkový ovládač z prednej strany videokamery.
POZNÁMKY
• Keď sa videokamera diaľkovým ovládačom vôbec nedá ovládať
alebo sa dá ovládať len celkom zblízka, vymeňte batériu.
• Diaľkový ovládač nemusí správne fungovať, keď je snímač diaľkového ovládača osvetlený silným svetlom
alebo priamym slnkom.
Používanie statívu
Videokameru môžete pripevniť na statív, ale nepoužívajte statívy
s pripevňovacími skrutkami dlhšími než 6 mm, pretože to môže
poškodiť videokameru.
Základné operácie s videokamerou
Základné operácie s videokamerou
Zapnutie a vypnutie videokamery
Videokamera má dva základné režimy: CAMERA (
) na snímanie záznamov a MEDIA (
na ich prehrávanie. Požadovaný prevádzkový režim zvoľte vypínačom.
Zapnutie videokamery
Prepnite vypínač do polohy CAMERA pre režim
alebo MEDIA pre režim
(A 89).
Režim
)
(A 35)
Režim
Vypnutie videokamery
Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
POZNÁMKY
• Keď zapnete videokameru, indikátor POWER/CHG sa rozsvieti nazeleno. Môžete nastaviť položku
[B System Setup/B Nastavenie systému] > [POWER LED] na hodnotu [j Off/j Vyp.],
takže indikátor napájania nebude svietiť.
25
Základné operácie s videokamerou
Zmena prevádzkového režimu videokamery
V režime
môžete zmeniť režim snímania videokamery, aby zodpovedal vášmu štýlu snímania.
26
Režim (Automatický)
Prepnite prepínač režimov na hodnotu N. Pri tomto režime všetky nastavenia spravuje
videokamera a vy sa môžete sústrediť na záznam. Tento prevádzkový režim je vhodný,
ak sa nechcete starať o podrobné nastavenia videokamery.
Režim (Ručný)
Nastavte prepínač režimov na n. V tomto režime získate plný prístup k jednotlivým menu,
nastaveniam a pokročilým funkciám.
Používanie tlačidla MENU a joysticku
Niektoré menu a niektoré obrazovky videokamery môžete prechádzať pomocou tlačidla MENU a joysticku
namiesto používania dotykového displeja.
Joystick/tlačidlo SET (nastaviť)
Stlačením joysticku posuniete oranžový výberový rámik v menu.
Potom stlačením samotného joysticku (v manuáli tlačidlo SET)
vyberte položku menu, ktorá je označená oranžovým
výberovým rámikom.
Tlačidlo MENU
Stlačením tohto tlačidla otvoríte menu nastavení a potom ďalším
stlačením menu po úprave požadovaných nastavení zatvoríte.
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu a času
Pred používaním videokamery je potrebné nastaviť dátum
a čas. Obrazovka [Date/Time/Dátum/Čas] (obrazovka
na nastavenie dátumu a času) sa zobrazí automaticky,
keď nie je pre videokameru nastavený čas.
Prevádzkové režimy:
1 Zapnite videokameru.
• Objaví sa obrazovka [Date/Time/Dátum/Čas].
2 Stlačte pole, ktoré chcete zmeniť (rok, mesiac, deň, hodiny alebo minúty).
• Môžete tiež stlačiť joystick (ÏÐ) a pohybovať sa medzi poľami.
3 Dotknutím sa tlačidla [Í] alebo [Î] zmeňte pole podľa potreby.
• Pole môžete zmeniť aj potlačením joysticku (Ý).
4 Nastavte správny dátum a čas zmenou všetkých polí rovnakým spôsobom.
5 Stlačením [Y.M.D/R.M.D], [M.D,Y/M.D,R] alebo [D.M.Y/D.M.R] si zvoľte formát dátumu,
aký vám vyhovuje.
• Potlačte joystick na výber požadovaného tlačidla a stlačte tlačidlo SET na potvrdenie. Rovnako to platí
aj pre ostatné kroky v tomto postupe.
• V niektorých obrazovkách sa dátum zobrazuje v krátkom tvare (čísla namiesto názvov mesiacov
alebo len deň a mesiac), ale stále sa bude dodržiavať zvolené poradie.
6 Stlačte možnosť [24H], ak chcete použiť 24-hodinový formát času, alebo ju nechajte nevybratú
pre 12-hodinový formát (dopoludnie/odpoludnie).
7 Stlačením [OK] spusťte hodiny a zatvorte obrazovku nastavení.
POZNÁMKY
• Pomocou nasledujúcich nastavení môžete zmeniť časové pásmo, dátum a čas aj po vykonaní úvodných
nastavení. Môžete tiež zmeniť formát dátumu a času (12 alebo 24 hodín).
- [ System Setup/ Nastavenie systému] > [Time Zone/DST/Časové pásmo/Letný čas]
- [ System Setup/ Nastavenie systému] > [Date/Time/Dátum/Čas]
• Ak nebudete videokameru asi 3 mesiace používať, môže sa zabudovaný lítiový akumulátor úplne vybiť a dôjde
k strate nastavenia dátumu a času. V takom prípade dobite zabudovaný lítiový akumulátor (A 140) a znova
nastavte časové pásmo, dátum a čas.
• Ak používate voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera môže automaticky nastavovať dátum a čas na
základe informácií o dátume a čase UTC získaných zo signálu GPS (A 82).
27
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Zmena jazyka
28
Predvolený jazyk videokamery je angličtina. Môžete ho zmeniť na ktorýkoľvek z 27 jazykov.
Niektoré nastavenia a zobrazenia na displeji budú po anglicky bez ohľadu na jazykové nastavenia.
Nasledujúci postup je vysvetlený len pomocou dotykového displeja a skrátených poznámok vysvetlených
v nasledujúcej časti. Podrobné vysvetlenie si môžete prečítať časti Používanie menu (A 32).
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Language H/Jazyk H].
> [B ! System Setup/B ! Nastavenie
systému] > [LanguageH/Jazyk H]
2 Stlačte požadovaný jazyk a potom [OK].
3 Dotknutím sa tlačidla [X] zatvorte ponuku.
Zmena časového pásma
Zmeňte časové pásmo podľa miesta, kde sa nachádzate. Predvolené nastavenie je Paríž. Videokamera navyše
dokáže uchovať dátum a čas ďalšieho geografického miesta. To je užitočné na cestách, aby ste si mohli čas
vo videokamere nastaviť podľa domáceho času alebo podľa času cieľového miesta.
Nasledujúci postup je vysvetlený len pomocou dotykového displeja a skrátených poznámok vysvetlených
v nasledujúcej časti. Podrobné vysvetlenie si môžete prečítať časti Používanie menu (A 32).
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ].
> [B ! System Setup/B ! Nastavenie systému] > [Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ]
2 Dotknutím sa tlačidla ["] nastavte domáce časové pásmo alebo dotknutím sa tlačidla [#] nastavte
časové pásmo cieľa svojej cesty.
3 Dotknutím sa tlačidla [Ï] alebo [Ð] nastavte požadované časové pásmo. V prípade potreby
sa dotknite tlačidla [$] a nastavte letný čas.
4 Dotknutím sa tlačidla [X] zatvorte ponuku.
Používanie kariet SD
Používanie kariet SD
Videokamera zaznamenáva klipy a fotky na komerčne dostupné pamäťové karty Secure Digital (SD)1.
Videokamera má dva otvory pre kartu SD takže môžete použiť dve karty SD (v návode karta SD A a karta SD B)
na snímanie na obe karty naraz alebo na automatické prepnutie na druhú kartu SD, keď sa jedna zaplní (A 43).
Karty SD inicializujte (A 31) pri prvom použití v tejto videokamere.
1
Karta SD sa tiež používa na uloženie súborov s nastaveniami menu.
Kompatibilné karty SD
Nasledujúce typy kariet SD2 môžete používať s videokamerou. Najnovšie informácie o kartách SD,
ktoré boli testované s touto videokamerou, získate na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
Typ karty SD:
.
/
0
Karty SD
Karty SDHC
Karty SDXC
Trieda rýchlosti U1
Trieda rýchlosti U3
Trieda rýchlosti UHS3:
Trieda rýchlosti SD3:
2
3
K februáru 2018 bola funkcia záznamu videoklipov otestovaná s kartami SD, ktoré vyrobili spoločnosti Panasonic,
Toshiba a SanDisk.
Trieda rýchlosti UHS a SD sú štandardy, ktoré označujú minimálnu garantovanú rýchlosť prenosu dát kariet SD.
Ak chcete zaznamenávať videoklipy 4K s rozlíšením 3840x2160 (A 42) alebo pomocou režimu spomaleného a zrýchleného
záznamu (A 44), odporúčame používať karty SD s označením UHS pre Triedu rýchlosti U3.
DÔLEŽITÉ
• Po opakovanom zázname, vymazávaní a úprave klipov (ak je karta SD fragmentovaná) si možno všimnete,
že zápis údajov na kartu trvá dlhšie a záznam sa môže dokonca zastaviť. V takom prípade uložte záznamy
a inicializujte kartu pomocou videokamery. Karty SD sa odporúča inicializovať hlavne pred snímaním
dôležitých scén.
• O kartách SDXC: S touto videokamerou môžete používať karty SDXC, ale karty SDXC inicializované touto
videokamerou používajú systém súborov exFAT.
- Keď používate karty s formátom exFAT v iných zariadeniach (digitálne rekordéry, čítačky kariet a pod.),
skontrolujte, či je toto externé zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Podrobnejšie informácie
o kompatibilite získate od výrobcu počítača, operačného systému alebo pamäťovej karty.
- Ak používate karty s formátom exFAT v počítači, ktorého OS nie je kompatibilný so systémom súborov exFAT,
zobrazí sa výzva naformátovať kartu. V takom prípade zrušte operáciu, aby ste nestratili dáta na karte.
POZNÁMKY
• Správnu činnosť nemožno zaručiť so všetkými kartami SD.
29
Používanie kariet SD
Vloženie a vybratie karty SD
햲
1 Vypnite videokameru.
30
• Uistite sa, že je indikátor POWER/CHG zhasnutý.
2 Otvorte kryt priestoru pre kartu SD.
• Prepnite prepínač SD CARD celkom v smere šípky
a otvorte kryt.
3 Vložte kartu SD rovno, aby jej štítok smeroval od pravej
strany videokamery (časť s otvorom prívodu vzduchu).
Zatlačte ju celkom do jedného otvoru na pamäťovú kartu,
kým nepočujete cvaknutie.
햳
• Môžete použiť aj dve pamäťové karty, jednu v každom otvore
pre kartu SD.
• Ak chcete kartu SD odstrániť, najprv skontrolujte, že indikátor
ACCESS nesvieti a potom kartu raz zatlačte, aby sa uvoľnila.
Keď karta SD vyskočí, celkom ju vytiahnite.
4 Zatvorte kryt priestoru pre kartu SD.
햴
• Nezatvárajte kryt silou, ak karta SD nie je správne vložená.
Indikátor ACCESS (indikátor prístupu ku karte SD)
Indikátor prístupu
ku karte SD
Stav karty SD
Červený (svieti alebo bliká) Práca s kartami SD.
Nesvieti
Nepoužíva sa ani jedna karta SD alebo žiadne karty SD
nie sú vložené do videokamery.
Ak nastavíte položku [ System Setup/ Nastavenie systému] > [ACCESS LED] na hodnotu
[j Off/j Vyp.], indikátor ACCESS nebude svietiť.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS na červeno svieti, dodržte nasledujúce upozornenia. Ak to neurobíte,
môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Pred vkladaním alebo vyberaním karty SD videokameru vypnite. Vloženie alebo vybranie karty so zapnutou
videokamerou môže spôsobiť trvalú stratu dát.
• Karty SD majú nezameniteľnú prednú a zadnú stranu. Vloženie nesprávne otočenej karty SD môže spôsobiť
poruchu videokamery. Kartu SD vložte podľa opisu v kroku 3.
POZNÁMKY
• Karty SD majú mechanický prepínač na ochranu pred zápisom na kartu, ktorý zabraňuje náhodnému
vymazaniu obsahu karty. Na ochranu karty SD nastavte prepínač do polohy LOCK.
Používanie kariet SD
Inicializácia karty SD
Kartu SD inicializujte, keď ju po prvýkrát používate v tejto videokamere. Kartu tiež môžete inicializovať,
keď chcete vymazať všetky záznamy, ktoré sa na nej nachádzajú.
Nasledujúci postup je vysvetlený len pomocou dotykového displeja a skrátených poznámok vysvetlených
v nasledujúcej časti. Podrobné vysvetlenie si môžete prečítať časti Používanie menu (A 32).
Prevádzkové režimy:
1 Napájajte videokameru pomocou sieťového adaptéra.
• Kým nie je inicializácia skončená, neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
2 Pre požadovanú SD kartu vyberte možnosť [Initialize/Inicializovať].
> [3 "* Recording Setup/3 "* Nastavenie záznamu] > [Initialize 8/Inicializovať 8]
> [6 Mem. Card A/6 Pam. karta A] alebo [7 Mem. Card B/7 Pam. karta B] > [Initialize/Inicializovať]
* Strana ! v režime
.
3 Stlačte [Yes/Áno].
4 Keď sa zobrazí obrazovka s potvrdením, dotknite sa tlačidla [OK] a potom sa dotknite tlačidla [X].
DÔLEŽITÉ
• Inicializácia karty SD natrvalo vymaže všetky záznamy. Stratené údaje sa nedajú obnoviť. Dôležité záznamy
si vopred zálohujte (A 101).
• V závislosti od karty SD môže inicializácia trvať až niekoľko minút.
Voľba karty SD pre záznam
Môžete si vybrať, na ktorú kartu SD sa majú vaše filmy a fotografie zaznamenávať.
Nasledujúci postup je vysvetlený len pomocou dotykového displeja a skrátených poznámok vysvetlených
v nasledujúcej časti. Podrobné vysvetlenie si môžete prečítať časti Používanie menu (A 32).
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Recording Media/Záznamové médium].
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] > [Recording Media/Záznamové médium]
2 Dotknite sa požadovanej karty SD ([6 Mem. Card A/6 Pam. karta A]
alebo [7 Mem. Card B/7 Pam. karta B]) na záznam videoklipov
([v Rec Media for Movies/v Zázn. médium pre film]) a/alebo fotografie
([{ Rec Media for Photos/{ Zázn. médium pre fotografie]).
3 Dotknite sa tlačidla [X].
• Po zatvorení menu sa na displeji zobrazí ikona karty SD, ktorú ste zvolili na záznam videoklipov.
31
Používanie menu
Používanie menu
32
Funkcie videokamery môžete nastaviť pomocou menu nastavení, ktoré môžete otvoriť stlačením tlačidla MENU
alebo z menu FUNC dotykom alebo výberom tlačidla [FUNC] na obrazovke. Ďalšie informácie o dostupných
voľbách menu a nastaveniach nájdete v časti Možnosti menu (A 121).
Vo zvyšku tohto návodu sa funkcie vysvetľujú pomocou dotykových operácií, no nastavenia menu môžete
otvoriť rovnako pomocou joysticku alebo tlačidla SET. Nasledujúce postupy opisujú, ako používať oba spôsoby.
V prípade potreby si v tejto časti môžete opäť prečítať podrobnosti týkajúce sa používania joysticku.
Menu FUNC
V režime
ponúka menu FUNC rýchly spôsob ovládania funkcií súvisiacich so snímaním, ako je vyváženie
bielej, expozícia, zaostrenie atď. Dostupné funkcie sú viac obmedzené v režime
.
Používanie dotykového panela
Menu FUNC v režime
1 Stlačte tlačidlo [FUNC] na obrazovke snímania.
2 Dotknite sa ikony požadovanej funkcie v ľavom stĺpci.
• Ak je to potrebné, dotknutím sa možnosti [
prejdite vyššie alebo nižšie.
]/[
]
3 Dotknite sa ikony požadovanej funkcie v dolnom
riadku.
4 Dotknite sa možnosti [X] na zatvorenie menu FUNC
alebo možnosti [L] na návrat do stĺpca vľavo.
Používanie joysticku
1 Na obrazovke snímania stlačte joystick na výber možnosti [FUNC] a potom stlačte tlačidlo SET.
2 Stlačte joystick (Ý) na presun požadovanej ikony z ľavého stĺpca a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Stlačte joystick (Þ) na výber požadovanej ikony z riadka dole a potom stlačte tlačidlo SET.
• Na výber hodnoty z voliča nastavenia najprv stlačte joystick (Î) na zvýraznenie požadovanej položky
oranžovou a potom tlačidlo (Þ) na výber požadovanej hodnoty.
4 Vyberte možnosť [X] na zatvorenie menu FUNC alebo možnosti [L] na návrat do stĺpca vľavo.
• Stlačte joystick (Ð) na výber požadovanej ikony [X] z ľavého stĺpca a potom stlačte tlačidlo SET.
Stlačte joystick (Í) raz na výber z dolného riadka a potom položku (Þ) na výber požadovanej ikony.
POZNÁMKY
• V závislosti od vybratej funkcie, iné tlačidlá, voliče nastavení a iné ovládače sa môžu zobraziť na obrazovke.
Tieto sú vysvetlené v príslušnej časti tohto návodu.
Používanie menu
Menu nastavení
Ďalej je krok po kroku vysvetlený postup, ako zvolíte bežnú voľbu v menu nastavení. Niektoré položky v menu
si môžu vyžadovať dodatočné kroky. Tieto operácie budú vysvetlené v príslušnej časti tohto návodu.
Pre zachovanie krátkosti sú referencie k menu nastavení v celom návode uvádzané v skrátenej forme
nasledujúcim spôsobom:
> [B ! System Setup/B ! Nastavenie systému] > [Language H/Jazyk H] >
Požadovaná možnosť
Používanie dotykového panela
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Dotknite sa ikony požadovaného menu nastavení v hornom riadku.
• V príklade ikona B zodpovedá menu [System Setup/Nastavenie systému].
3 Dotknite sa požadovanej položky menu (v príklade položka [Language H/Jazyk H]).
• Ak sa požadovaná položka menu nezobrazuje na stránke menu, potiahnite prstom doprava/doľava,
aby ste prešli na iné stránky menu.
• Pre hlavné postupy môže byť v návode uvádzané číslo strany (v príklade položka !). Ak poznáte číslo
strany, môžete sa dotknúť ikony čísla v ľavom hornom rohu obrazovky, aby sa zobrazila požadovaná
stránka menu.
4 Dotknite sa požadovanej možnosti nastavenia a potom možnosti [X] na zatvorenie menu.
• Dotknutím sa tlačidla [L] sa vrátite na predchádzajúcu stránku menu.
Používanie joysticku
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Na výber požadovanej ikony menu nastavení (Þ) stlačte joystick.
• V príklade ikona B zodpovedá menu [System Setup/Nastavenie systému].
• Ak nie je jedna z ikona v hornom rade vybratá, keď otvoríte menu, najprv stlačte joystick (Ý)
na presun oranžového výberového rámika na jednu z ikon.
3 Stlačte joystick (Ý) na výber požadovanej položky menu (v tomto príklade položka
[Language H/Jazyk H]) a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak sa požadovaná položka menu nezobrazuje na stránke menu, stlačte joystick (Þ) na prechod
na iné stránky menu.
• Pre hlavné postupy môže byť v návode uvedené číslo stránky (v tomto príklade možnosť !),
aby ste mohli rýchlejšie nájsť požadovanú stránku menu.
4 Potlačením joysticku (Ý) zvoľte požadovanú možnosť nastavenia a stlačte tlačidlo SET.
5 Stlačením tlačidla MENU zatvorte menu.
• Stlačením joysticku môžete zvýrazniť tlačidlo [L] a stlačením tlačidla SET sa vrátiť na prechádzajúcu stránku
menu. Môžete tiež zvýrazniť tlačidlo [X] a stlačením tlačidla SET zatvoriť menu.
33
Používanie menu
34
POZNÁMKY
• Na otvorenie menu nastavení môžete tiež stlačiť tlačidlo MENU na dodanom diaľkovom ovládači.
• Dotknutím sa položky [X] alebo stlačením tlačidla MENU môžete kedykoľvek zatvoriť menu.
• Nedostupné položky sú zobrazené sivou farbou.
3
Záznam
35
Záznam videa a fotografií
Táto časť vysvetľuje základy záznamu videoklipov* a fotografií. Ďalšie informácie o zázname zvuku nájdete v časti
Záznam zvuku (A 72).
Pred dôležitými záznamami po prvý raz skontrolujte záznamy s nastaveniami obrazu, ktoré chcete používať,
aby ste skontrolovali, či videokamera funguje správne. Ak videokamera nefunguje správne, postupujte podľa
informácií v časti Odstraňovanie problémov (A 129).
* „Videoklip“ znamená jeden filmový záznam zaznamenaný počas jedného nahrávania.
Prevádzkové režimy:
Príprava na záznam
1 K videokamere pripojte nabitý napájací akumulátor (A 17).
2 Vložte kartu SD do otvoru pre pamäťovú kartu.
• Ak chcete použiť štafetový záznam alebo záznam na obe karty
(A 43), vložte karty SD do oboch otvorov pre pamäťové karty.
3 Otvorte ochranu objektívu.
• Nastavte prepínač ochrany objektívu na OPEN.
Prepínač ochrany objektívu
햴
4 Ak chcete použiť hľadáčik, povytiahnite ho a nastavte
do požadovanej polohy.
• Pomocou páčky dioptrickej korekcie môžete hľadáčik nakloniť
o 45 stupňov nahor.
햵
Záznam videa a fotografií
Základný záznam
36
Keď používate režim
na snímanie videa a fotografií, videokamera automaticky upraví rôzne nastavenia
za vás. V režime
môžete manuálne zostrovať, nastaviť expozíciu a ďalšie možnosti podľa potreby.
Na diaľku môžete spustiť alebo zastaviť záznam videa pomocou aplikácie Browser Remote na pripojenom
sieťovom zariadení (A 111, 115).
1 Nastavte prepínač režimov
do požadovanej polohy.
• Nastavte ho na možnosť N (režim
)
alebo n (režim
) podľa toho, ako chcete
videokameru používať.
2 Prepnite vypínač do polohy CAMERA.
alebo
Záznam videa
Stlačením tlačidla REC spustite záznam.
• Počas záznamu sa na displeji zobrazí Ü.
• Zaznamenávanie zastavíte ďalším stlačením
tlačidla REC. Ü sa zmení na Ñ a videoklip
sa zaznamená na pamäťovú kartu, ktorú ste zvolili
na záznam videoklipov.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo START/STOP
na dodanom diaľkovom ovládači.
Priraditeľné tlačidlo
na obrazovke
Fotografovanie
Stlačte tlačidlo [PHOTO].
• V predvolenom nastavení je priraditeľnému tlačidlu na obrazovke priradená funkcia [
Photo]. V prípade
potreby však môžete túto funkciu zmeniť (A 86).
• V dolnej časti displeja sa zobrazí zelená ikona g. Súčasne sa v pravej hornej časti displeja zobrazí ikona
{Ð spolu s ikonou pamäťovej karty, ktorú ste zvolili na záznam fotografií.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo PHOTO na dodanom diaľkovom ovládači.
Po skončení záznamu
1 Zatvorte ochranu objektívu nastavením jej prepínača do polohy CLOSED.
2 Skontrolujte, či indikátor ACCESS nesvieti.
3 Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
4 Zatvorte panel LCD a vráťte hľadáčik do pôvodnej polohy.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS na červeno svieti, dodržte nasledujúce upozornenia. Ak to neurobíte,
môže dôjsť k trvalej strate dát alebo poškodeniu pamäťovej karty.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Nezabudnite si pravidelne zálohovať záznamy (A 101), hlavne po zhotovení dôležitých záznamov.
Spoločnosť Canon neručí za žiadne stratené alebo poškodené dáta.
Záznam videa a fotografií
POZNÁMKY
• Ak videokamera prepne na druhú kartu SD počas záznamu videa kvôli štafetovému záznamu (A 43),
obe časti (pred a po prepnutí) sa zaznamenajú ako samostatné videoklipy. So softvérom Data Import Utility
môžete spojiť videoklipy zaznamenané na rôznych kartách SD a uložiť ich do počítača ako jeden klip (A 101).
• Pri nahrávaní videoklipov na kartu SDHC sa video súbor (stream) v scéne rozdelí po každých približne 4 GB.
Napriek tomu bude prehrávanie na videokamere plynulé.
• Maximálna neprerušovaná doba záznamu jedného klipu je 6 hodín. Potom sa automaticky vytvorí nový
videoklip a záznam bude pokračovať ako samostatný videoklip.
• Pri nahrávaní na jasných miestach môže byť ťažké použiť displej LCD. V takom prípade použite hľadáčik
alebo upravte jas displeja (A 22).
• Informácie o režime úspory energie: Ak je voľba [B System Setup/B Nastavenie systému] > [Auto Power
Off/Automatické vypnutie] nastavená na hodnotu [i On/i Zap.], videokamera sa pri napájaní
z napájacieho akumulátora kvôli šetreniu energie automaticky vypne, ak je nečinná 5 minút.
Zapnite videokameru hlavným vypínačom.
• Ak potrebujete videokameru umiestniť na dlhší čas na statív, môžete zatvoriť panel LCD a používať
len hľadáčik. Tým sa šetrí energia pri používaní napájacieho akumulátora (A 21).
Prezeranie posledného nahratého videoklipu
Bez prepínania videokamery do režimu
si môžete pozrieť posledné 4 sekundy posledného zaznamenaného
videoklipu. Pre prezeraní videoklipu sa nebude zo zabudovaného reproduktora prehrávať zvuk.
1 Zaznamenajte video.
2 Po skončení záznamu stlačte tlačidlo u.
37
Záznam videa a fotografií
Používanie ventilátora
Videokamera používa vnútorný chladiaci ventilátor na znižovanie vnútorného tepla.
1 Vyberte možnosť [Fan/Ventilátor].
38
> [B ! System Setup/B ! Nastavenie systému] > [Fan/Ventilátor]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
Voľby
[k Automatic/k Automaticky]: Ventilátor je spustený, keď videokamera nezaznamenáva, a automaticky sa
vypína, keď videokamera zaznamenáva video (kým je v hornej časti displeja
zobrazená ikona Ü). Ak je však vnútorná teplota videokamery príliš vysoká,
ventilátor sa automaticky zapne (v takom prípade sa vedľa ikony b zobrazí
indikátor `). Keď teplota videokamery dostatočne klesne, ventilátor sa
vypne. Toto nastavenie použite, ak nechcete, aby videokamera nahrávala
zvuk chladiaceho ventilátora.
Ventilátor je spustený nepretržite. Vo väčšine prípadov použite toto
[i On/i Zap.]:
predvolené nastavenie.
DÔLEŽITÉ
• Keď je ventilátor spustený, z výstupného otvoru bude vychádzať teplý vzduch.
• Nezakrývajte nijak prívod vzduchu ventilátora (A 11).
Informácie na obrazovke
V tejto časti nájdete vysvetlenia k rôznym informáciám na obrazovke, ktoré sa zobrazujú v režime
.
Informácie na obrazovke sa môžu zobraziť kedykoľvek a budú sa líšiť podľa aktuálnych nastavení menu
a prevádzkového režimu.
Záznam videa a fotografií
Rámiky automatického zaostrovania
V závislosti od použitej funkcie zaostrovania a nastavenia veľkosti rámika priebežného automatického
zaostrovania (A 49) môžete vidieť niektoré z rámikov automatického zaostrovania.
39
Rámik priebežného automatického
zaostrovania – vždy bielej farby (A 49)
Rámik manuálneho zaostrovania
s pomocou automatického
zaostrovania – žltou farbou sa
zobrazuje dosah manuálnej úpravy
a bielou farbou dosah
automatického zaostrovania (A 48)
Detekcia tváre:
Hlavný objekt (A 50)
Detekcia tváre:
Iné rámiky detekcie tváre
Sledovanie: Výber objektu
Sledovanie: Počas sledovania (A 50)
Horná časť displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
N
Režim
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Režim snímania (A 58)
00:00:00:00
Časový kód (A 68)
Ñ, Ü (červená)
Záznam (A 35)
Ñ – pohotovostný režim záznamu, Ü – záznam
z
Prednahrávanie (A 80)
¯,°,± (žltá)
Stabilizácia obrazu (A 56)
è, é, ê, ë (biela),
ë (žltá),
(červená)
000 min
Zvyšná kapacita akumulátora (A 17)
Ikona zobrazuje odhad zvyšnej kapacity. Zvyšná doba záznamu sa zobrazí v minútach vedľa ikony.
• Keď sa zobrazí ikona
, napájací akumulátor vymeňte za úplne nabitý.
• V závislosti od podmienok používania sa nemusí kapacita akumulátora zobraziť správne.
{Ð6, {Ð7
(červená),
(červená)
Zaznamenaná fotografia (A 36)
• Keď sa zobrazuje ikona
(alebo
problém s kartou SD.
(A 26)
), nie je možné zaznamenávať fotografie, pretože sa vyskytol
Ľavá strana displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
F00
Clona (A 59)
1/00000
Expozičný čas (A 58, 59)
AE ±0 0/0 (oranžová)
Korekcia expozície (A 62)
±0 0/0
Pamäť expozície (A 61)
(oranžová)
00,0 dB
Hodnota zisku (A 59)
00.0dB (oranžová)
Limit AGC (A 57)
ND 1/00
Neutrálne sivý filter (A 64)
D,@
000 m
Zaostrenie (A 45)
• Pri úprave zaostrovania sa bude odhadovaná zaostrovacia vzdialenosť zobrazovať vedľa ikony.
}, ~
¼, É,
,
Detekcia a sledovanie tváre (A 50)
,
,
Vyváženie bielej (A 65)
Vzhľad (A 67)
Záznam videa a fotografií
Ikona/zobrazenie
Opis
Korekcia protisvetla (A 62)
40
O, N
Zvýraznené obrysy (A 47)
z, {
Vzor zebra (A 63)
Signál GPS (A 82): trvale svieti – získaný satelitný signál; bliká – nezískaný satelitný signál.
• Zobrazuje sa len vtedy, keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Digitálny telekonvertor (A 55)
REC`, STBY`
Príkaz záznamu (A 99)
`, b
Varovanie pred teplotou a prevádzka ventilátora (A 38)
• Keď vnútorná teplota videokamery presiahne určitú teplotu, ikona b sa zobrazí žltou farbou.
Ak teplota stúpne vyššie, zobrazí sa ikona b svietiaca na červeno.
• Keď sa zobrazí ikona ` svietiaca na červeno, znamená to varovanie v súvislosti s ventilátorom
(A 134).
Pravá strana displeja
Ikona/zobrazenie
6 000h00m, 7 000h00m,
6 End, 7 End (červená ikona)
(červená),
(červená)
,
Opis
Stav karty SD a zostávajúca doba záznamu (A 29)
Zelená – je možné zaznamenávať; žltá – karta SD je skoro plná; biela – karta SD sa číta.
• Keď je karta SD plná, zobrazí sa ikona 6 End (alebo 7 End). Ak je ikona červená,
záznam sa zastaví.
Nie je vložená karta SD alebo sa na ňu nedá nahrávať.
Štafetový záznam (A 43)
ù
Externý režim záznamu (A 99)
t,
00 bitov
Vzorkovanie farieb externého záznamu (A 99)
Pruh priblíženia (A 52)
• Zobrazuje sa len pri približovaní.
0000x0000
Rozlíšenie (A 42, 99)
¿, ¾
Obrazový kmitočet (A 42, 99)
¸
Formát filmu
000Mb/s
Dátový tok
x0,00,
x0000
Režim spomaleného a zrýchleného záznamu (A 44)
º
Voliteľné príslušenstvo pripojené k vylepšeným minisánkam (A 71)
¾,¿
Nastavenia optimalizované pre voliteľnú predsádku (A 123)
,—
,
Typ siete, funkcia a stav pripojenia (A 103)
Biela – funkcia je pripravená na používanie, žltá – pripája sa alebo odpája od siete,
červená – vyskytla sa chyba.
å
Stlmenie mikrofónu (A 74)
ë, à
Veterný Filter (A 75)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Zvukový program (A 72)
Zvukový obmedzovač (A 76)
^
Zväčšenie (A 48)
Záznam videa a fotografií
Dolná a stredná časť displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
[FUNC]
Otvorí menu FUNC. (A 32, 121)
[ ], [~], [ ], [Ä], [<], [œ],
[B], [±], [z], [
],
[^], [
]
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke (A 86)
• Predvolene je k tlačidlu priradená funkcia [
[£], [
Sledovanie (A 50)
]
Photo/
Fotografia] (snímanie fotografie).
Pruh expozície (A 59)
Indikátor hlasitosti (A 74)
(červené)
Vypnutý diaľkový ovládač (A 127)
POZNÁMKY
• Stláčaním tlačidla DISP. môžete vypnúť väčšinou ikon a zobraziť informácie v nasledujúcom poradí:
Všetko zobrazené  Len značky na displeji (keď sú aktivované A 126)  Minimálne zobrazené
(operácie záznamu atď.).
41
Nastavenie obrazu: Rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet
Nastavenie obrazu: Rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet
42
Pomocou nasledujúcich postupov môžete nastaviť nastavenie obrazu pre záznam videoklipov na kartu SD
vo videokamere. Vyberte kombináciu rozlíšenia dátového toku a obrazového kmitočtu, ktorá najlepšie vyhovuje
vášmu tvorivému zámeru. Dostupné možnosti pre niektoré nastavenia sa môžu meniť podľa predchádzajúcich
výberov iných nastavení. V nasledujúcej tabuľke je súhrn postupov.
Prevádzkové režimy:
Výber interného záznamu
Videokamera je predvolene nastavená, aby umožňovala interný záznam na kartu SD. Ak bola videokamera
nastavená na režim externého záznamu, postupujte podľa pokynov nižšie a povoľte interný záznam.
Podrobnosti o nastavení obrazu pre záznamy pomocou externého rekordéra pripojeného k videokamere
pomocou konektora HDMI OUT nájdete v časti Pripojenie k externému monitoru alebo rekordéru (A 99).
1 Vyberte možnosť [Internal/External Rec/Interný/Externý záznam].
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] > [Internal/External Rec/Interný/
Externý záznam]
2 Dotknite sa položky [v Internal Rec Priority/v Interná priorita záznamu] a potom položky [X].
Výber rozlíšenia a dátového toku
1 Vyberte možnosť [¸ Resolution/¸ Rozlíšenie].
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] > [¸ Resolution/¸ Rozlíšenie]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Zvolené rozlíšenie a dátový tok sa zobrazia na pravej strane displeja.
Voľba obrazového kmitočtu
1 Vyberte možnosť [¸ Frame Rate/¸ Obrazový kmitočet].
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] > [¸ Frame Rate/¸ Obrazový
kmitočet]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Ikona vybraného obrazového kmitočtu sa zobrazia na pravej strane displeja.
Dostupné nastavenie obrazu
Rozlíšenie (dátový tok*)
Obrazový kmitočet
50.00P
25.00P
3840x2160 (150 Mb/s)
●
●
1920x1080 (35 Mb/s)
●
●
1920x1080 (17 Mb/s)
●
●
1280x720 (8 Mb/s)**
●
—
1280x720 (4 Mb/s)**
—
●
* Videokamera používa premenlivý dátový tok (VBR).
** Obrazový kmitočet je pevne stanovený a nie je možné ho zmeniť.
Duálny záznam a štafetový záznam
Duálny záznam a štafetový záznam
Videokamera ponúka dva praktické spôsoby záznamu, ktoré môžete použiť, keď sú do videokamery vložené
dve karty SD: duálny a štafetový záznam.
43
Duálny záznam: Táto funkcia zaznamenáva ten istý videoklip súčasne na obe karty SD, čo je pohodlný spôsob
vytvárania záložnej kópie záznamov počas záznamu.
Štafetový záznam: Táto funkcia umožňuje pokračovať v zázname videoklipov na druhú kartu SD bez prerušenia,
ak sa používaná karta SD zaplní.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Dual/Relay Recording/Duálny alebo štafetový záznam].
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] > [Dual/Relay Recording/Duálny
alebo štafetový záznam]
2 Dotknite sa položky [4 Dual Recording/4 Duálny záznam] alebo [
Relay Recording/
Štafetový záznam] (alebo [
Relay Recording/
Štafetový záznam]) a potom sa dotknite
položky [X].
• Keď je aktivovaný duálny záznam, stav oboch kariet sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja.
Keď je aktivovaný štafetový záznam, ikona karty SD sa zmení na
(alebo
).
• Ak nechcete používať ani jednu z týchto funkcií, dotknite na možnosti [Standard Recording/
Štandardný záznam].
POZNÁMKY
• Ak sa počas duálneho záznamu jedna karta SD zaplní, záznam na obe karty sa zastaví. Na druhej strane,
ak sa na niektorej karte SD vyskytne chyba, záznam bude pokračovať na druhú kartu SD.
• So softvérom Data Import Utility môžete spojiť videoklipy zaznamenané štafetovým záznamom na rôznych
kartách SD a uložiť ich do počítača ako jeden klip (A 101).
• Štafetový záznam je dostupný z otvoru pre kartu SD A na otvor pre kartu SD B aj v opačnom smere,
ale smer je možné zmeniť len raz.
Spomalený a zrýchlený záznam
Spomalený a zrýchlený záznam
44
Môžete zaznamenávať videoklipy so spomaleným alebo zrýchleným záznamom počas prehrávania.
Stačí vybrať požadovanú rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného záznamu (od x0,25 do x1200 normálnej
rýchlosti). Dostupné rýchlosti spomaleného alebo zrýchleného záznamu sa líšia v závislosti od aktuálne
vybratého rozlíšenia a obrazového kmitočtu. Počas spomaleného a zrýchleného záznamu sa zvuk
nezaznamenáva.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Slow & Fast Motion/Spomalený a zrýchlený záznam].
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] > [Slow & Fast Motion/
Spomalený a zrýchlený záznam]
2 Stlačte požadovanú rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného záznamu a dotknite na možnosti [X].
• Vybratím položky [j] vypnete spomalený alebo zrýchlený záznam.
•
alebo
a vybratá rýchlosť sa zobrazí na pravej strane obrazovky.
Dostupné rýchlosti spomaleného a zrýchleného záznamu
Dátový tok prehrávania bude rovnaký ako dátový tok vybratý pre nastavenie obrazu záznamu. Ak však nastavíte
rozlíšenie na hodnotu [3840x2160 (150 Mbps)/3840x2160 (150 Mb/s)] a obrazový kmitočet na hodnotu 25.00P,
dátový tok prehrávania sa automaticky zmení na 90 Mb/s.
•
•
•
•
Rozlíšenie
Obrazový kmitočet
3840x2160 (150 Mb/s)
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
Dostupné rýchlosti spomaleného a zrýchleného záznamu
25.00P
x0,5
1920x1080 (35 Mb/s)
1920x1080 (17 Mb/s)
50.00P
x0,5, x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0,25, x0,5
1280x720 (8 Mb/s)
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
1280x720 (4 Mb/s)
25.00P
x0,5
POZNÁMKY
Spomalený a zrýchlený záznam sa nedá použiť spoločne s nasledujúcimi funkciami.
- Duálny záznam
- Prednahrávanie
- Štafetový záznam
- Farebné pruhy
Keď je rýchlosť spomaleného záznamu nastavená na hodnotu x0,5 (50.00P) alebo x0,25 (25.00P),
nie je možné použiť so spomaleným a zrýchleným záznamom použiť funkciu detekcie a sledovania tváre.
Časový kód počas spomaleného a zrýchleného záznamu:
- Režim časového kódu môžete so spusteným režimom [
Rec Run/
Fungovanie pri zázname]
nastaviť na hodnotu [
Regen./
Pokr.] alebo [
Preset/
Prednastavený].
- Ak je režim fungovania časového kódu nastavený na možnosť [
Free Run/
Voľné spust.],
režim fungovania časového kódu sa počas režimu spomaleného a zrýchleného záznamu automaticky
prepne na možnosť [
Rec Run/
Fungovanie pri zázname].
- Keď režim spomaleného a zrýchleného záznamu vypnete, režim fungovania časového kódu sa vráti
na predchádzajúce nastavenie.
- Signál časového kódu nie je možné vysielať prostredníctvom konektora HDMI OUT.
Maximálna súvislá doba záznamu jedného klipu v režime spomaleného záznamu je ekvivalentná 6 hodinám
prehrávania. To znamená, že sa líši v závislosti od rýchlosti spomaleného záznamu. Ak napríklad vyberiete
rýchlosť [x0.5], maximálna súvislá doba záznamu bude 3 hodiny (pri prehrávaní s rýchlosťou x0,5 sa bude
zhodovať so 6 hodinami prehrávania).
Zaostrovanie
Zaostrovanie
Videokamera ponúka 3 spôsoby zaostrovania. Na diaľku môžete upraviť zaostrovanie pomocou aplikácie
Browser Remote na pripojenom sieťovom zariadení (A 111, 117).
Ručné zaostrovanie: otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu zaostrite ručne. Na lepšie zaostrovanie pri ručnom
zaostrovaní môžete použiť funkciu asistenta zaostrovania (A 46).
Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania: Ručne zaostrite takmer presne a nechajte
videokameru doostriť automaticky.
Priebežné automatické zaostrovanie: Videokamera priebežne zaostruje na objekt v rámiku automatického
zaostrovania.
Ručné zaostrovanie
Prstenec zaostrovania/zoomu použite na ručné zaostrovanie. Pomocou nastavení [v Camera Setup/
v Nastavenia kamery] > [Focus Ring Direction/Smer zaostrovacieho prstenca] a [Focus Ring Response/
Odozva zaostrovacieho prstenca] môžete upraviť smer a odozvu prstenca zaostrovania/zoomu, keď sa používa
na úpravu zaostrenia.
Prevádzkové režimy:
1 Nastavte prepínač prstenca zaostrovania/zoomu
na FOCUS.
2 Aktivujte ručné zaostrovanie.
Prstenec zaostrovania/
zoomu
[FUNC] > [< Focus/< Zaostrovanie] > [n Manual/n Ručne]
• Prípadne môžete stlačiť tlačidlo AF/MF na prepnutie medzi
automatickým a ručným zaostrovaním bez použitia menu
FUNC. Keď sa na displeji zobrazí položka D,
prejdite na krok č. 5.
3 Môžete sa dotknúť objektu v rámiku, aby sa naň zaostrilo
automaticky.
• Značka AF na dotyk (I) bude blikať a videokamera zaostrí
automaticky. Od vybraného bodu môžete zaostrovať ručne.
• Keď upravíte zaostrenie, aktuálna približná zaostrovacia
vzdialenosť sa zobrazí v rámiku zaostrenia.
4 Dotknite sa tlačidla [X].
5 Točením prstenca zaostrovania/zoomu zaostrite.
POZNÁMKY
• Ak po zaostrení použijete približovanie, zaostrenie na objekt sa môže stratiť.
• Ak zaostríte ručne a potom necháte videokameru zapnutú, zaostrenie na objekt sa po chvíli stratí.
Tento možný mierny posun zaostrenia je dôsledkom nárastu vnútornej teploty. Pred ďalším snímaním
skontrolujte zaostrenie.
45
Zaostrovanie
Prednastavené zaostrenie
46
Keď je ručné zaostrovanie aktivované, môžete si zaregistrovať
určitý počet bodov zaostrenia a potom ručnom zaostrení
niekam inam sa môže videokamera vrátiť na pozíciu
prednastaveného zaostrenia. S nastavením [v Camera
Setup/v Nastavenia kamery] > [Focus Preset Speed/
Rýchlosť prednastaveného zaostrenia] môžete nastaviť
jednu z troch rýchlostí, ktorou sa videokamera vráti na pozíciu
prednastaveného zaostrenia.
1 Aktivujte ručné zaostrovanie pomocou menu FUNC
a upravte zaostrovanie na požadovanú pozíciu (A 45).
• Aktuálna približná zaostrovacia vzdialenosť sa zobrazí
vnútri rámiku zaostrenia a v tlačidle prednastaveného
zaostrovania.
Aktuálna vzdialenosť
zaostrenia
Dotknutím sa vráťte na pozíciu
prednastaveného zaostrenia.
Tlačidlo prednastaveného zaostrenia
(oranžová: aktivované
Pozícia prednastaveného
zaostrenia
2 Dotknite sa tlačidla prednastaveného zaostrovania,
prednastavené zaostrovanie)
aby sa uložila aktuálna pozícia zaostrenia.
• Indikátor vnútri tlačidla sa rozsvieti na oranžovo, pretože sa aktivovali funkcia prednastaveného zaostrovania.
• Opätovným dotykom tlačidla prednastaveného zaostrovania vypnete túto funkciu.
3 Upravte zaostrenie podľa potreby pomocou značky AF na dotyk alebo pomocou prstenca zaostrovania/zoomu.
• V rámiku zaostrenia sa zobrazí aktuálna zaostrovacia vzdialenosť.
4 Dotknutím možnosti [
] sa vráťte na pozíciu prednastaveného zaostrenia.
• Pri zaostrovaní alebo približovaní bude tlačidlo [
] stmavené.
POZNÁMKY
• Po vypnutí videokamery sa poloha predvoľby zaostrenia zruší.
• Zaostrovacie vzdialenosti sú len približné. Jednotky vzdialenosti môžete zmeniť pomocou nastavenia
[£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [Distance Units/Jednotky vzdialenosti].
Používanie funkcií asistenta zaostrovania
Na presnejšie zaostrenie môžete použiť nasledujúce funkcia asistenta zaostrovania – funkcia zaostrovacieho
asistenta na duálne pixely, ktorá na displeji zobrazuje, či je objekt zaostrený, Zvýraznené obrysy, ktorá vytvorí
väčší kontrast zdôraznením obrysov objektu, a Zväčšenie, ktorá zväčší obraz na obrazovke. Zvýraznené obrysy
a zaostrovacieho asistenta či zvýraznené obrysy a zväčšenie môžete používať naraz.
Zaostrovací asistent na duálne pixely
Zaostrovací asistent zobrazuje intuitívne vizuálne indikácie aktuálnej vzdialenosti zaostrovania, ako aj smeru
a veľkosti potrebných úprav, aby bol obraz zaostrený. Ak ho používate v kombinácii s detekciou a sledovaním
tváre (A 50), asistent zaostrí na oblasť očí osoby, ktorá je hlavným objektom.
Zaostrovací asistent je predvolene aktivovaný. Ak ho vypnete a chcete ho znovu zapnúť, vykonajte postup
opäť od kroku č. 1.
1 Aktivácia zaostrovacieho asistenta.
> [v " Camera Setup/v " Nastavenia kamery] > [Focus Guide/Zaostrovací asistent] >
[i On/i Zap.] > [X]
• Na displeji sa zobrazí zaostrovací asistent.
2 Ak je to potrebné, presuňte zaostrovacieho asistenta na iný objekt, na ktorý chcete zaostriť.
• Na presun zaostrovacieho asistenta sa dotknite požadovanej oblasti na displeji LCD.
Zaostrovanie
47
Zaostrujte ďalej
(veľká úprava)
•
•
•
•
Zaostrujte ďalej
(malá úprava)
Zaostrené
Zaostrujte bližšie
(malá úprava)
Zaostrujte bližšie
(veľká úprava)
Nie je možné
stanoviť zaostrenie
POZNÁMKY
Pri objektoch alebo v situáciách, kde nemusí dobre fungovať automatické zaostrovanie (A 50),
nemusí dobre fungovať ani zaostrovací asistent.
Funkciu zaostrovacieho asistenta na duálne pixely nie je možné používať v nasledujúcich prípadoch:
- Keď zaostrenie upravujete automaticky pomocou manuálneho zaostrovania s pomocou automatického
zaostrovania alebo priebežného automatického zaostrovania.
- Keď je možnosť [v Camera Setup/v Nastavenia kamery] > [Conversion Lens/Predsádka] nastavená
na inú hodnotu ako [j Off/j Vyp.].
- Keď je digitálny zoom zapnutý a pomer zoomu je v rozsahu digitálneho zoomu.
- Keď je režim snímania nastavený na možnosť T.
- Keď sa zobrazujú farebné pruhy.
Keď sa funkcia Zaostrovací asistent na duálne pixely používa v kombinácii s detekciou a sledovaním tváre,
v závislosti od smeru natočenia tváre asistent možno nebude vedieť zaostriť na oči hlavného objektu.
Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [ Focus Guide/ Zaostrovací asistent] (A 86),
stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete zaostrovacieho asistenta. zapnutie, vypnutie kamery.
Zvýraznené obrysy
Po aktivovaní funkcie Zvýraznené obrysy sa obrysy zaostreného objektu na displeji zvýraznia červenou,
modrou alebo žltou farbou. Keď je zapnutá funkcia zvýraznených obrysov, môžete prepnúť zobrazenie
na čiernobiele, čo hrany ešte viac zvýrazní.
1 Aktivujte ručné zaostrovanie pomocou menu FUNC (krok č. 2, A 45).
2 V prípade potreby zmeňte nastavenia zvýraznených obrysov.
[i] > požadované možnosti > [L]
• Čiernobiele nastavenie: Dotknite sa možnosti [Off/Vyp.] alebo [On/Zap.]. Zvýraznené obrysy:
Dotknite sa možnosti [Red/Červená], [Blue/Modrá] alebo [Yellow/Žltá].
3 Dotknite sa tlačidla [O] a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Zvýraznené obrysy sú zapnuté a hrany sú zvýraznené.
• Opätovným stlačením [O] (pred zatvorením menu) funkciu zvýraznených obrysov vypnete.
Zaostrovanie
Zväčšenie
48
1 Stlačte tlačidlo MAGN.
• V strede spodnej pravej časti displeja sa zobrazí
indikátor ^ a stred obrazovky sa zväčší asi dvakrát.
• Rámik zobrazený v spodnej pravej časti displeja
(rámik zväčšenia) zobrazuje približnú časť obrázku,
ktorá sa zobrazuje zväčšená.
2 Ak je to potrebné, presuňte rámik zväčšenia a pozrite
si aj iné časti obrázku.
• Potiahnite prstom na displeji LCD alebo zatlačte
joystick (ÝÞ).
3 Ďalším stlačením tlačidla MAGN. alebo dotknutím
sa tlačidla [X] zväčšenie zrušíte.
* Ak sa jeden z rámikov automatického zaostrovania alebo detekcie
tváre zobrazuje na displeji, zväčší sa namiesto toho oblasť v okolí aktívneho rámiku.
POZNÁMKY
• Informácie o zvýraznené obrysy/zväčšenie:
- Funkcie asistenta sa zobrazujú na displeji videokamery. Nezobrazia na výstupe videa z výstupových
konektorov a nijako neovplyvnia váš záznam.
- Zväčšenie nie je dostupné, keď sa zobrazujú farebné pruhy.
Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania
S režimom zaostrovania zaostrite takmer presne manuálne a nechajte videokameru doostriť automaticky.
Toto je praktické, ak chcete mať istotu, že sú vaše záznamy 4K naozaj ostré. Okrem toho, v prípade tohto
režimu, ak videokamera nedokáže vyhodnotiť, ako zaostriť, nebude robiť nespoľahlivé úpravy zaostrenia.
Toto je výsledkom všeobecne lepšej funkcie zaostrovania v porovnaní s priebežným automatickým
zaostrovaním.
Prevádzkové režimy:
1 Nastavte prepínač prstenca zaostrovania/zoomu
na možnosť FOCUS.
2
režim len: Stlačte tlačidlo AF/MF na aktiváciu
automatického zaostrovania.
Prstenec zaostrovania/
zoomu
• Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona @.
3 Zmeňte veľkosť rámika AF na možnosť [r Large/r Veľký]
alebo [s Small/s Malý] (A 49).
4 Nastavte režim AF na možnosť [
AF-Boosted MF/
Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania].
> [v ! Camera Setup/v ! Nastavenia kamery]
> [AF Mode/Režim AF] >
[
AF-Boosted MF/Manuálne zaostrovanie
s pomocou automatického zaostrovania] > [X]
• Keď je zaostrovanie v rozsahu ručného nastavenia,
na displeji sa zobrazí žltý rámik AF.
• V prípade potreby sa na presun zaostrovacieho asistenta dotknite požadovanej oblasti na displeji LCD.
Môžete tiež zmeniť veľkosť rámika AF (A 49).
Zaostrovanie
5 Otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu nastavte požadované zaostrenie.
• Manuálne zaostrite na objekt. Keď sa zaostrenie presunie do dosahu automatického zaostrovania,
rámik AF sa zmení na biely a videokamera dokončí zaostrovanie automaticky.
• Keď zaostrenie zostáva v dosahu automatického zaostrovania, videokamera bude objekt zaostrovať
automaticky.
Priebežné automatické zaostrovanie
Predvolene bude videokamera automaticky zaostrovať na objekt v strede displeja. Ak sa zmenila veľkosť rámika
AF na inú možnosť ako [k Automatic/k Automaticky] (A 49), videokamera sa zaostrí automaticky na objekt
v rámiku AF, ktorý sa zobrazí na displeji.
Prevádzkové režimy:
1 Len režim
: Stlačte tlačidlo AF/MF na aktiváciu
automatického zaostrovania.
• Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona @.
2 Nastavte režim AF na možnosť
[
Continuous/
Priebežne].
> [v ! Camera Setup/v ! Nastavenia kamery]
> [AF Mode/Režim AF] >
[
Continuous/
Priebežne] > [X]
• Videokamera v
režime predvolene používa nepretržité
automatické zaostrenie AF, takže tento postup nie je potrebný.
POZNÁMKY
• Keď je možnosť [v Camera Setup/v Nastavenia kamery] > [AF Frame Size/Veľkosť rámika AF] nastavená
na hodnotu [r Large/r Veľký] alebo [s Small/s Malý], na displeji sa zobrazí rámik AF.
Zmena veľkosti rámika AF
Predvolene videokamera automaticky zaostruje na objekt v strede displeja. Môžete vybrať veľkosť rámika AF,
aby sa rámik AF zobrazoval, a vybrať konkrétnu oblasť (alebo predmet) pre funkcie automatické zaostrovania.
Ak chcete presunúť rámik AF, jednoducho sa dotknite požadovanej oblasti na displeji LCD.
Veľkosť rámika AF je v
režime nastavená na [k Automatic/k Automaticky] a nedá sa zmeniť.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [AF Frame Size/Veľkosť rámika AF].
> [v " Camera Setup/v " Nastavenia kamery] > [AF Frame Size/Veľkosť rámika AF]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
Voľby
[k Automatic/k Automaticky]:
Nezobrazuje sa rámik AF. Predvolene videokamera automaticky zaostruje
na objekt v strede displeja.
[r Large/r Veľký], [s Small/s Malý]: Rámik AF sa zobrazuje a môžete ho posúvať, aby zaostroval na konkrétny
objekt v určitej oblasti na približne 80 % displeja. Môžete vybrať veľkosť
rámika AF podľa objektu, na ktorý chcete zaostrovať.
49
Zaostrovanie
POZNÁMKY
• Keď je veľkosť rámika AF nastavená na možnosť [k Automatic/k Automaticky], nie je možné použiť
manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania.
50
Informácie o funkciách automatického zaostrovania (AF):
• Môžete zmeniť niektoré aspekty funkcií automatického zaostrovania pomocou nasledujúcich nastavení.
- [v Camera Setup/v Nastavenia kamery] > [AF Speed/Rýchlosť AF] na nastavenie rýchlosti
automatického zaostrovania (rýchlosť, ktorou sa upravuje zaostrovanie) na jednu z troch úrovní.
- [v Camera Setup/v Nastavenia kamery] > [AF Response/Odozva AF] na nastavenie odozvy funkcie
automatického zaostrovania na jednu z troch úrovní.
• Pri nahrávaní za silného svetla videokamera privrie clonu. To môže spôsobiť, že obraz bude rozmazaný,
a je to viac badateľné pri širokouhlom konci rozsahu zoomu. V takom prípade môžete v režime
nastaviť režim snímania na možnosť “ alebo n, použiť neutrálne sivý filter a upraviť clonu.
• Automatické zaostrovanie nie je dostupné, keď je možnosť [v Camera Setup/v Nastavenia kamery] >
[Conversion Lens/Predsádka] nastavená na inú hodnotu ako [j Off/j Vyp.].
• Funkcia automatického zaostrovania zaostruje dlhšie, keď je obrazový kmitočet nastavený na hodnotu 25.00P.
• Pri nahrávaní za slabšieho osvetlenia sa rozsah zaostrenia zužuje a obraz môže vyzerať menej ostrý.
• Počas automatického zaostrovania môžete otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu doostriť ručne.
Keď prestanete otáčať prstencom, videokamera sa vráti späť do automatického zaostrovania. To je užitočné
v prípadoch, ako je zaostrovanie na predmet za oknom.
• Ak je program záznamu nastavený naT, zaostrovanie sa nastaví na hodnotu G a nebude možné ho meniť.
• Automatické zaostrovanie nemusí správne pracovať pri nasledujúcich objektoch alebo v týchto prípadoch.
V takom prípade zaostrite ručne.
- Pohľady cez znečistené alebo mokré okná
- Lesklé povrchy
- Nočné scény
- Objekty s nízkym kontrastom alebo bez zvislých čiar
- Objekty s opakujúcim sa vzorom.
- Rýchlo sa pohybujúce objekty
- Keď je možnosť [FUNC] > [Looks/Vzhľady] nastavená na možnosť [
Široký dynamický rozsah].
- Ak sa objekty v rôznych vzdialenostiach ukážu v ráme AF.
Wide DR/
Detekcia tváre a jej sledovanie
Keď je aktivovaná funkcia detekcie a sledovania tváre a videokamera
deteguje tvár, môže automaticky upraviť zaostrenie a expozíciu* pre danú
osobu (hlavný objekt). Ak sa detegujú viaceré tváre, môžete sa dotknúť inej
tváre, aby sa z nej stal hlavný objekt. V režime automatického zaostrovania
môžete sledovať pohybujúce sa objekty aj iné, ako sú ľudia (napr. zvieratá).
Ak chcete vybrať objekt, dotknite sa dotykového displeja.
* Expozícia sa neupravuje, keď je režim snímania nastavený na hodnotu n alebo na režim
špeciálnej scény inej ako scéna H alebo û.
Hlavný objekt
Predvolene je funkcia detekcie tváre a sledovania zapnutá. Ak ju vypnete a chcete ju znovu zapnúť,
vykonajte postup opäť od kroku č. 1. V režime
je funkcia detekcie a sledovania tváre vždy aktivovaná
a nie je možné ju vypnúť.
Prevádzkové režimy:
1 Zapnite funkcie detekcie a sledovania tváre.
> [v " Camera Setup/v " Nastavenia kamery] > [Face Detection & Tracking/Detekcia
a sledovanie tváre] > [i On}/i Zap}] > [X]
• Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona }.
2 Namierte videokameru na objekt.
• V režime automatického zaostrovania sa zobrazí okolo hlavného objektu biely rámik s malými šípkami.
Ostatné tváre budú mať rámik sivý.
• V režime manuálneho zostrovania budú všetky tváre v sivom rámiku a hlavný objekt budú označovať sivé šípky.
Zaostrovanie
3 V prípade potreby sa na výber nového hlavného objektu dotknite požadovaného objektu.
• Výber inej osoby: Dotknite sa tváre v sivom rámiku. Rámik detekcie tváre sa zmení na dvojitý rámik £
(rámik sledovania, ktorý je biely v režime AF a sivý v režime MF). Videokamera bude sledovať objekt,
keď sa bude pohybovať.
• Výber iného pohybujúceho sa objektu: Len v režime automatického zaostrovania sa môžete dotknúť možnosti
[£] a potom sa dotknúť iného pohybujúceho sa objektu (napr. zviera). Rámik sa zmení na dvojitý rámik £
(rámik sledovania). Videokamera bude sledovať objekt, keď sa bude pohybovať.
• Stlačením možnosti [
] odstránite rámik a zrušíte sledovanie.
4 Keď je funkcia aktivovaná, v režime ručného zaostrovania sa zobrazí pri hlavnom objekte
zaostrovací asistent. Použite zaostrovacieho asistenta ako referenciu na manuálne zaostrovanie.
• V režime automatického zaostrovania bude videokamera zaostrovať na hlavný objekt a sledovať jeho pohyb.
Obmedzenie automatického zaostrovania na tváre
Keď používate automatické zaostrovanie, môžete obmedziť jeho funkciu len na prípady, keď sa v obraze nájde
tvár, a použiť ručné zaostrovanie pri všetkých ostatných scénach. Ak je detegovaná tvár, videokamera
automaticky zaostruje na objekt a upravuje expozíciu.
Prevádzkové režimy:
Priraďte priraditeľné tlačidlo funkcii [~ Face Only AF/~ AF len na tvár] (A 86) a stlačte tlačidlo.
• Keď je aktivované automatické zaostrovanie na tvár, zobrazená ikona } sa zmení na ~.
POZNÁMKY
• Videokamera môže omylom detegovať ako tváre aj iné objekty. V takom prípade vypnite detekciu tváre
a sledovanie.
• Keď je detekcia tváre zapnutá, najdlhší expozičný čas použitý videokamerou je 1/25.
• Ak stlačíte niekde, kde je farba alebo vzor jedinečný pre tento predmet, bude jeho sledovanie ľahšie. Ak je však
v blízkosti iný predmet s podobnými vlastnosťami ako má zvolený predmet, videokamera môže začať sledovať
tento nesprávny predmet. Vyberte požadovaný objekt pomocou postupu Výber iného pohybujúceho
sa objektu (krok č. 3, A 50).
• V niektorých prípadoch sa nedajú tváre správne detegovať. Typické prípady sú:
- Tváre veľmi malé, veľké, tmavé alebo svetlé v porovnaní s celým obrazom.
- Tváre otočené nabok, dole hlavou, šikmo alebo čiastočne skryté.
• Detekcia tváre a sledovanie sa nedá použiť v týchto prípadoch:
- Keď je nastavený režim snímania Q, R alebo T.
- Keď je expozičný čas dlhší než 1/25.
- Keď je digitálny zoom zapnutý a pomer zoomu je väčší ako 60x.
- Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu a rýchlosť spomaleného záznamu
je nastavená na hodnotu x0,5 (50.00P) alebo x0,25 (25.00P).
• V určitých prípadoch videokamera nedokáže sledovať objekt. Typické prípady sú:
- Predmety veľmi malé alebo veľké oproti celému obrazu.
- Predmety veľmi podobné pozadiu.
- Predmety nedostatočne kontrastné.
- Rýchlo sa pohybujúce objekty.
- Pri snímaní vnútri za nedostatočného osvetlenia.
51
Zoomovanie
Zoomovanie
52
Pri približovaní a odďaľovaní môžete používať prstenec zaostrovania/zoomu, kolískový ovládač zoomu
na videokamere, tlačidlá zoomu na diaľkovom ovládači alebo ovládače zoomu displeja. Na diaľku môžete
upraviť približovanie pomocou aplikácie Browser Remote na pripojenom sieťovom zariadení (A 111, 117).
Okrem 15x optického zoomu môžete v režime
zapnúť digitálny zoom* (300x) pomocou nastavenia
[v Camera Setup/v Nastavenia kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom]. Táto videokamera má aj digitálny
telekonvertor, ktorý vám umožňuje zväčšiť obrázok na obrazovke digitálne.
* Digitálny zoom nie je k dispozícii v režime
ani v prípade, kedy je položka [v Camera Setup/v Nastavenia kamery] >
[Conversion Lens/Predsádka] nastavená na hodnotu [¿ WA-U58].
Prevádzkové režimy:
Používanie prstenca zaostrovania/zoomu
1 Nastavte prepínač prstenca zaostrovania/zoomu na ZOOM.
2 Otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu nastavte
požadovaný zoom.
• Pre pomalé zoomovanie otáčajte prstenec zaostrovania/zoomu
pomaly, pre rýchlejšie zoomovanie ho otáčajte rýchlejšie.
• Pruh zoomu na displeji označuje približnú polohu zoomu.
Prstenec zaostrovania/
zoomu
POZNÁMKY
• Pomocou nastavení [v Camera Setup/v Nastavenia kamery]
> [Zoom Ring Direction/Smer prstenca zoomu] môžete upraviť
smer prstenca zaostrovania/zoomu, keď sa používa na úpravu
priblíženia.
• Ak otáčate prstencom zaostrovania/zoomu príliš rýchlo,
videokamera nedokáže ihneď nastaviť požadovaný zoom. V takom prípade videokamera dokončí nastavenie
zoomu po skončení otáčania prstencom.
Zoomovanie
Používanie kolískového ovládača
Ak chcete objekt oddialiť, posuňte kolískový ovládač
zoomu smerom k T (širokouhlý). Ak ho chcete priblížiť,
posuňte páčku zoomu smerom k S (teleobjektív).
53
• Predvolene funguje kolískový ovládač premenlivými rýchlosťami.
Môžete ho tiež nastaviť na konštantnú rýchlosť a vybrať rýchlosť
zoomovania.
Nastavenie rýchlosti zoomovania
Prehľad približných rýchlostí zoomovania je v nasledujúcej tabuľke.
W Oddialenie
T Priblíženie
Kolískový ovládač videokamery: Približné rýchlosti zoomovania (čas potrebný na zoomovanie od jedného
konca po druhý)
Nastavenie [Zoom Rocker
Zoom Speed/Rýchlosť
zoomovania kolískovým
ovládačom]
Zvolená konštantná
rýchlosť
Nastavenie [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
[] Slow/] Pomalá]
[[ Normal/
[ Normálna]
[Z Fast/Z Veľká]*
[Y] (premenlivá)
–
4,2 s až 4 min 38 s
2,6 s až 2 min
1,5 s až 1 min
1 (najpomalšia)
4 min 38 s
2 min.
1 min
16 (najrýchlejšia)
4,2 s
2,6 s
1,5 s
[X] (konštantná)
* Keď je rýchlosť zoomovania príliš veľká, videokamera bude mať pri zoomovaní viac problémov s automatickým zoomovaním.
1 Vyberte celkovú úroveň rýchlosti zoomovania.
> [v ! Camera Setup/v ! Nastavenia kamery] > [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti
zoomovania] > požadovaná úroveň rýchlosti zoomovania > [L]
• Môžete vybrať jednu z troch úrovní [Z Fast/Z Veľká], [[ Normal/[ Normálna] alebo [] Slow/
] Malá].
2 Vyberte, či sa bude používať premenlivá alebo konštantná rýchlosť zoomovania.
[Zoom Rocker Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania kolískovým ovládačom] > [Y] (premenlivá)
alebo [X] (konštantná)
• Ak ste vybrali možnosť [Y], prejdite na krok č. 4.
3 Dotknutím sa možnosti [Ï] alebo [Ð], či potiahnutím prsta pozdĺž pruhu nastavenia zvoľte požadovanú
konštantnú rýchlosť.
4 Dotknite sa tlačidla [X].
POZNÁMKY
• Keď je funkcia [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania] nastavená na rýchlosť [Z Fast/Z Veľká],
videokamera môže zachytiť a zaznamenať zvuky pracujúceho objektívu.
Zoomovanie
54
Na používanie vysokorýchlostného zoomovania v pohotovostnom režime
Keď je aktivovaný vysokorýchlostný zoom a možnosť [v Camera Setup/v Nastavenia kamery] >
[Zoom Rocker Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania kolískovým ovládačom] je nastavená na možnosť
[Y] (premenlivá rýchlosť zoomovania), budete môcť v pohotovostnom režime zoomovať najvyššou možnou
rýchlosťou ([Z Fast/Z Vysoká]) k dispozícii. Avšak rýchlosť zoomovania pri zázname určuje nastavenie
[Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania].
1 Vyberte možnosť [High-Speed Zoom/Vysokorýchlostné zoomovanie].
> [v ! Camera Setup/v ! Nastavenia kamery] > [High-Speed Zoom/Vysokorýchlostné
zoomovanie]
2 Dotknite sa položky [i On/i Zap.] a potom sa dotknite tlačidla [X].
POZNÁMKY
• Keď je aktivované prednahrávanie, rýchlosť zoomovania bude určovať nastavenie [Zoom Speed Level/Úroveň
rýchlosti zoomovania], dokonca aj pri zázname v pohotovostnom režime.
Používanie dodaného diaľkového ovládača alebo voliteľného diaľkového ovládača
Rýchlosti zoomovania sú rôzne, ak používate dodaný diaľkový ovládač, voliteľný diaľkový ovládač RC-V100
alebo bežne dostupný diaľkový ovládač pripojený ku konektoru REMOTE.
Na diaľku môžete zoomovať pomocou aplikácie Browser Remote na pripojenom sieťovom zariadení
(A 111, 117).
Rýchlosti zoomovania pre diaľkové operácie
Príslušenstvo
Rýchlosť zoomovania
Diaľkový ovládač (dodaný)
Konštantná rýchlosť zoomovania. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Diaľkový ovládač RC-V100
(voliteľný)
Premenlivá rýchlosť: Čím väčší je uhol vychýlenia voliča ZOOM diaľkového ovládača RC-V100 zo stredu,
tým rýchlejšie je zoomovanie.
Bežne dostupné
diaľkové ovládače.
Ak diaľkové ovládanie nepodporuje premenlivú rýchlosť zoomovania: konštantná rýchlosť zoomovania.
Ak diaľkové ovládanie nepodporuje premenlivá rýchlosť zoomovania: premenlivé zoomovanie podľa
nastavenia diaľkového ovládača.
Diaľkový ovládač: Približné rýchlosti zoomovania (čas potrebný na zoomovanie od jedného konca po druhý)
Nastavenie [Wireless Ctrlr
Zoom Speed/Rýchlosť
zoomovania DO]
Nastavenie [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
[] Slow/
]Pomalá]
[[ Normal/
[ Normálna]
[Z Fast/
Z Veľká]*
1 (najpomalšia)
4 min 38 s
2 min.
1 min
16 (najrýchlejšia)
4,2 s
2,6 s
1,5 s
* Keď je rýchlosť zoomovania príliš veľká, videokamera bude mať pri zoomovaní viac problémov s automatickým zoomovaním.
1 Vyberte celkovú úroveň rýchlosti zoomovania (krok č. 1, A 53).
2 Vyberte možnosť [Wireless Ctrlr Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania DO].
3 Dotknutím sa možnosti [Ï] alebo [Ð], či potiahnutím prsta pozdĺž pruhu nastavenia zvoľte
požadovanú konštantnú rýchlosť.
4 Dotknite sa tlačidla [X].
Zoomovanie
POZNÁMKY
• Keď je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, zoom môžete ovládať voličom ZOOM
diaľkového ovládača. Predvolené nastavenie umožňuje priblížiť snímaný objekt pootočením voliča doprava (S)
a oddialiť jeho pootočením doľava (T).
Používanie ovládačov zoomu na dotykovom displeji
1 Otvorte ovládače zoomu/zaostrovania na obrazovke.
[FUNC] > [R Zoom]
• Ovládače zoomu sa zobrazia na spodnej strane displeja.
2 Stláčaním ovládačov zoomu ovládate zoom.
• Dotykom ktoréhokoľvek miesta v oblasti V môžete zobrazenie oddialiť
alebo dotykom ktoréhokoľvek miesta v oblasti U ho môžete priblížiť.
Dotykom bližšie k stredu oblasti uskutočníte pomalý zoom.
Dotykom bližšie k ikonám V/U bude zoomovanie rýchlejšie.
3 Dotknite sa tlačidla [X].
Digitálny telekonvertor
Pomocou digitálneho telekonvertora môžete digitálne zväčšiť ohniskovú vzdialenosť objektívu videokamery
asi 2-násobne a zaznamenať zväčšený obraz.
Prevádzkové režimy:
1 Povoľte požívanie funkcie digitálneho telekonvertora.
[
> [v ! Camera Setup/v ! Nastavenia kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom] >
Digital Tele-conv./
Digitálny telekonvertor] > [X]
2 Otvorte ovládače zoomu/zaostrovania na obrazovke.
[FUNC] > [R Zoom]
3 Dotknite na položky [
] (digitálny telekonvertor) a potom [X].
• Stred displeja sa zväčší asi dvojnásobne a zobrazí sa ikona
v spodnej ľavej časti displeja.
• Ak chcete vypnúť digitálny telekonvertor, znova stlačte tlačidlo [
] pred zatvorením obrazovky.
POZNÁMKY
• Voliteľný telekonvertor TL-U58 môžete nasadiť a použiť spolu s digitálnym a zosilniť tento efekt.
• Digitálny telekonvertor nemožno nastaviť počas záznamu alebo ak je položka [v Camera Setup/
v Nastavenia kamery] > [Conversion Lens/Predsádka] nastavená na hodnotu [¿ WA-U58].
• Obrázok sa spracuje digitálne, takže sa mierne zhorší v celom rozsahu zoomu.
55
Stabilizácia obrazu
Stabilizácia obrazu
Stabilizátor obrazu použite na kompenzáciu otrasov videokamery, aby ste mali stabilnejšie zábery.
Videokamera ponúka 3 typy stabilizácie obrazu.
56
Dynamický stabilizátor obrazu (Ä): Dynamický stabilizátor obrazu kompenzuje silné otrasy videokamery,
napríklad pri snímaní pri chôdzi, a je účinnejší na širokouhlom konci rozsahu zoomu.
Štandardný stabilizátor obrazu (Å):Štandardný stabilizátor obrazu kompenzuje slabšie otrasy videokamery,
napríklad pri bežnom snímaní rukou na mieste, a je vhodný na snímanie prirodzene vyzerajúcich scén.
Zosilnený stabilizátor obrazu (Ç): Zosilnený stabilizátor obrazu je najúčinnejší vtedy, keď stojíte a zoomujete
na vzdialené objekty s veľmi veľkým priblížením (keď sa blížite k teleobjektívovému koncu). Tento režim
nie je vhodný pri záberoch s panorámovaním a skláňaním.
Prevádzkové režimy:
Dynamický stabilizátor obrazu alebo štandardný stabilizátor obrazu
1 Vyberte položku [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu].
> [v # Camera Setup/v # Nastavenia kamery] > [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
2 Dotknite sa položky [¯ Standard/¯ Štandardný] (štandardný stabilizátor obrazu) alebo
[° Dynamic/° Dynamický] (dynamický stabilizátor obrazu) a potom sa dotknite položky [X].
• Ak chcete vypnúť stabilizáciu obrazu, napríklad pri snímaní s videokamerou na statíve, zvoľte možnosť
[® Off/® Vyp.].
• Ikona zvoleného režimu sa objaví na v strede v hornej časti displeja.
Zosilnený stabilizátor obrazu
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo POWERED IS tak dlho,
ako dlho chcete používať zosilnený stabilizátor obrazu.
• Keď je aktivovaný Zosilnený stabilizátor obrazu,
ikona È bude žltá.
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Uhol záberu sa zmení po nastavení položky [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu] na [Ä Dynamic/
Ä Dynamický].
Ak sú otrasy videokamery príliš silné, stabilizátor obrazu nemusí byť schopný celkom ich skorigovať.
Zosilnený stabilizátor obrazu je dostupný, aj keď je [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu] nastavený
na [Ì Off/Ì Vyp].
Môžete zmeniť funkciu tlačidla POWERED IS (dlho stlačte tlačidlo alebo na striedačku funkciu zapínajte
a vypínajte) pomocou funkcie [v Camera Setup/v Nastavenia kamery] > [Powered IS Button/
Tlačidlo Zosilnený stabilizátor obrazu].
Keď používate dynamický stabilizátor obrazu, pri kompenzovaní silných otrasov môžu byť hrany na obraze
negatívne ovplyvnené (môžu sa objaviť napríklad duchovia, artefakty alebo tmavé oblasti).
Limit automatického riadenia zisku (Limit AGC)
Limit automatického riadenia zisku (Limit AGC)
Pri nakrúcaní v tmavom prostredí videokamera automaticky zvýši zosilnenie, aby bol jasnejší obraz.
Nastavením maximálnej hodnoty zisku môžete obmedziť úroveň rušenia v obraze a zachovať tmavý vzhľad.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je nastavený režim snímania ’, ‚ alebo “.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte obrazovku nastavenia limitu AGC.
[FUNC] > [
AGC Limit/
Limit AGC] > [n]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
• Opätovným dotknutím sa tlačidla [n] vrátite videokameru do na ovládače automatického zisku.
2 Dotknite sa položky [Ï] alebo [Ð] alebo potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte maximálnu
hodnotu zisku.
• Môžete vybrať jeden z limitov AGC z hodnôt od 0,0 dB do 38,0 dB.
• Ak je možnosť [FUNC] > [Looks/Vzhľady] nastavená na možnosť [
rozsah], najnižší možný limit AGC, ktorý môžete nastaviť, je 9,0 dB.
Wide DR/
Široký dynamický
3 Dotknite sa tlačidla [X].
• Keď je nastavený limit AGC,
a maximálna hodnota zisku sa zobrazí v ľavej časti displeja.
POZNÁMKY
• Limit AGC nemožno nastaviť, keď je expozícia uzamknutá (A 61).
• Ak nastavíte možnosť [B System Setup/B Nastavenia systému] > [CUSTOM Dial & Button/Volič a tlačidlo
CUSTOM] na hodnotu [
AGC Limit/
Limit AGC] (A 85), môžete nastaviť limit AGC voličom
a tlačidlom CUSTOM.
57
Režimy snímania
Režimy snímania
58
Videokamera ponúka niekoľko režimov snímania, ktoré vám umožňujú rôzne stupne kontroly nad nastaveniami
videokamery. Vyberte režim snímania, ktorý sa najviac hodí vašim zámerom alebo tvorivej vízii,
a manuálne upravte nastavenia, ktoré chcete ovládať, aby sa mohla videokamera postarať o zvyšok.
Na diaľku môžete upraviť režim snímania pomocou aplikácie Browser Remote na pripojenom sieťovom
zariadení (A 111, 116).
Prevádzkové režimy:
1 Dotknite sa tlačidla režimu snímania.
Tlačidlo režimu snímania
2 Stlačte požadovaný režim snímania a potom
[X].
• Tlačidlo režimu snímania zobrazí ikonu
vybraného režimu.
Režimy špeciálnej scény
Programovaná AE (’)
Videokamera automaticky nastaví expozičný čas, clonu a zisk (pre videoklipy), no máte možnosť použiť iné
funkcie, ktoré nie sú dostupné v režime
.
Nastavte režim snímania na možnosť [’ Programmed AE/’ Programovaná AE].
Automatická expozícia s prioritou expozičného času (‚)
V tomto režime snímania môžete nastaviť expozičný čas manuálne, napr. na ostrý záznam rýchlo
sa pohybujúcich objektov alebo na získanie svetlejšieho obrazu v situáciách so slabým svetlom.
Videokamera automaticky upraví iné nastavenia na dosiahnutie najlepšej expozície.
1 Nastavte režim snímania na možnosť [‚ Shutter-Pri. AE/‚ AE s prior. času] (A 58).
• V ľavej časti obrazovky sa zobrazí expozičný čas.
2 Otvorte obrazovku expozičných časov.
[FUNC] > [
Shutter Speed/
Expozičný čas]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
• Môžete sa dotknúť položky [
] na zobrazenie vzoru zebra (A 63, krok č. 2) a skontrolujte
preexponované oblasti.
3 Dotknutím sa možnosti [Ï] alebo [Ð] či potiahnutím prsta pozdĺž voliča zvoľte požadovaný
expozičný čas.
• Môžete tiež upraviť expozičný čas pomocou voliča CUSTOM (A 85) alebo aplikácie Browser Remote
na pripojenom sieťovom zariadení (A 111, 116).
• Dostupné expozičné časy si môžete pozrieť v tabuľke manuálnych expozícií (A 59).
Režimy snímania
Automatická expozícia s prioritou clony (“)
S režimom snímania môžete manuálne nastaviť hodnoty clony na ovládanie hĺbky poľa, napr. na rozostrenie pozadia,
aby objekt viac vynikol. Videokamera automaticky upraví iné nastavenia na dosiahnutie najlepšej expozície.
1 Nastavte režim snímania na možnosť [“ Aperture-Pri. AE/“ AE s prioritou clony] (A 58).
• Hodnota clony sa zobrazí v ľavej časti displeja.
2 Otvorte obrazovku clony.
[FUNC] > [
Aperture/
Clona]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
• Môžete sa dotknúť položky [
] na zobrazenie vzoru zebra (A 63, krok č. 2) a skontrolujte
preexponované oblasti.
3 Dotknutím sa možnosti [Ï] alebo [Ð] či potiahnutím prsta pozdĺž voliča zvoľte požadovanú
hodnotu clony.
• Môžete tiež upraviť hodnotu clony pomocou voliča CUSTOM (A 85) alebo aplikácie Browser Remote
na pripojenom sieťovom zariadení (A 111, 116).
• Dostupné hodnoty clony si môžete pozrieť v tabuľke manuálnych expozícií (A 59).
POZNÁMKY
• Keď je režim snímania nastavený na hodnotu ‚ alebo “, podľa svetlosti objektu videokamera nemusí byť
schopná nastaviť vhodnú expozíciu. V takom prípade bude blikať na displeji expozičný čas (‚) alebo hodnota
clony (“). Zmeňte hodnotu clony alebo expozičný čas podľa potreby.
Manuálne nastavenie expozície (n)
Režim snímania vám umožňuje ovládať nastavenia snímania, keďže môžete nastaviť clonu, expozičný čas a zisk,
aby ste dosiahli požadovanú expozíciu.
1 Nastavte režim snímania na možnosť [n Manual Exposure/n Ručná expozícia] (A 58).
• Hodnota clony, expozičný čas a hodnota zisku sa zobrazí v ľavej časti displeja.
2 Nastavte clonu a expozičný čas, ako bolo popísané v predchádzajúcich častiach.
Clona: [FUNC] > [
Aperture/
Clona] (A 59, od kroku č. 2)
Expozičný čas: [FUNC] > [
Shutter Speed/
Expozičný čas] (A 58, od kroku č. 2)
3 Otvorte obrazovku zisku.
[FUNC] > [
Gain/
Zisk]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
• Môžete sa dotknúť položky [
] na zobrazenie vzoru zebra (A 63, krok č. 2) a skontrolujte
preexponované oblasti.
4 Dotknutím sa možnosti [Ï] alebo [Ð] či potiahnutím prsta pozdĺž voliča zvoľte požadovanú
hodnotu zisku.
• Môžete tiež upraviť hodnotu zisku pomocou voliča CUSTOM (A 85) alebo aplikácie Browser Remote
na pripojenom sieťovom zariadení (A 111, 116).
Dostupné nastavenia
Nasledujúce hodnoty clony, expozičného času a hodnoty zisku sú k dispozícii v rôznych režimoch snímania.
Clona1
F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.5, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3, F8.0, F8.7, F9.5, F10, F11
Expozičný
čas2
1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180,
1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Zisk
0,0 dB3 do 39,0 dB (intervaly 1-dB)
1
2
3
Dostupné hodnoty závisia od polohy zoomu/zaostrovania (F2.8 až F11 v plnom širokom uhle; F4.5 až F11 pri plnom
teleobjektíve). Hodnoty clony zobrazené na obrazovke majú len informatívny charakter.
Počas spomaleného alebo zrýchleného záznamu sa budú dostupné hodnoty líšiť v závislosti od zvoleného obrazového
kmitočtu snímania.
Od 9,0 dB keď je možnosť [FUNC] > [Looks/Vzhľady] nastavená na hodnotu [
Wide DR/
Široký dynamický rozsah].
59
Režimy snímania
Pruh expozície
60
Keď je nastavený režim snímania nastavený na hodnotu n, zobrazí sa na displeji
pruh expozície, ktorý znázorňuje optimálnu automatickú expozíciu a aktuálnu
expozíciu. Ak je rozdiel medzi aktuálnou a optimálnou expozíciou väčší ako ±2
EV, indikátor bude blikať na okraji pruhu expozície.
Optimálna expozícia AE±0
Aktuálna expozícia
Režimy špeciálnej scény
Režim snímania Špeciálna scéna ponúka vopred nastavené kombinácie nastavení optimalizovaných
pre konkrétnych situácií. Používanie režimu Špeciálnej scény môže byť jednoduchou a praktickou alternatívou
k úprave podrobných nastavení expozície.
Nastavte režim snímania na požadovaný režim snímania Špeciálnej scény (A 58).
[H Portrait/H Portrét]
Videokamera použije veľký
clonový otvor, aby bol objekt
zaostrený, ale pozadie zostalo
rozostrené.
[û Sports/û Šport]
Na záznam športových scén,
ako sú športové udalosti
alebo tanečné scény.
[Q Night Scene/Q Nočná scéna]
Na záznam nočných scén
s nižším šumom.
[ý Snow/ý Sneh]
Na záznam na jasných
lyžiarskych zjazdovkách
bez podexponovania objektu.
[ÿ Sunset/ÿ Západ slnka]
Na záznam západu slnka
v živých farbách.
[R Low Light/R Málo svetla]
Na záznam v slabom osvetlení.
[S Spotlight/S Bodové svetlo]
Na záznam scén s bodovým
osvetlením.
[T Fireworks/T Ohňostroj]
Na záznam ohňostroja.
[L Beach/L Pláž]
Na záznam na slnečných plážach
bez podexponovania objektu.
POZNÁMKY
• [H Portrait/H Portrét]/[û Sports/û Šport]/[ý Snow/ý Sneh]/[L Beach/L Pláž]: Obraz sa počas
prehrávania nemusí zdať plynulý.
• [ý Snow/ý Sneh]/[L Beach/L Pláž]: Objekt môže byť v zamračených dňoch alebo na tienistých
miestach preexponovaný. Kontrolujte scénu na obrazovke.
• [R Low Light/R Málo svetla]:
- Pohybujúce sa objekty môžu mať za sebou obrazovú stopu.
- Kvalita obrazu nemusí byť rovnako dobrá ako v iných režimoch.
- Na obrazovke sa môžu zobrazovať biele body.
- Automatické zaostrovanie nemusí pracovať rovnako dobre ako v iných režimoch. V takom prípade zaostrite ručne.
• [R Low Light/R Málo svetla]/[T Fireworks/T Ohňostroj]: Na zabránenie rozmazania obrazu videokamery
(rozmazanie spôsobené pohybom videokamery) odporúčame použiť statív.
Nastavenie expozície
Nastavenie expozície
Niekedy celková expozícia, ktorú nastaví videokamera automaticky, nemusí byť najlepšia pre konkrétny objekt
alebo časť obrazu. Nasledujúce funkcie súvisiace s expozíciou vám môžu pomôcť dosiahnuť požadovaný jas.
Na diaľku môžete upraviť expozíciu pomocou aplikácie Browser Remote na pripojenom sieťovom zariadení
(A 111, 116).
Prevádzkové režimy:
Pamäť expozície (Pamäť AE)
Aktuálne nastavenia expozície môžete uložiť a použiť ich, aj keď záber znovu zarámujete. Túto funkciu môžete
použiť, len keď je režim snímania nastavený na hodnotu ’, ‚, “ alebo jeden z režimov špeciálnej scény
s výnimkou [T Fireworks/T Ohňostroj].
1 Otvorte obrazovku expozície.
[FUNC] > [y Exposure Comp./y Korekcia expozície]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
• Môžete sa dotknúť položky [
] na zobrazenie vzoru zebra (A 63, krok č. 2) a skontrolujte
preexponované oblasti.
2 Na uloženie aktuálnej expozície do pamäte sa dotknite položky [ ].
• Opätovným stlačením položky [ ] vrátite videokameru do režimu automatickej expozície.
3 Stlačením položky [Ï] alebo [Ð] či potiahnutím prsta pozdĺž voliča viac kompenzujte expozíciu.
• V závislosti od jasu obrázka a expozície uloženej v pamäti nemusia byť niektoré hodnoty k dispozícii
a dostupný rozsah korekcie expozície sa môže líšiť.
4 Dotknite sa tlačidla [X].
• Hodnota expozície, ktorá je uložená v pamäti, a ikona
sa zobrazí oranžovou farbou v ľavom rohu displeja.
Dotyková expozícia
Môžete sa dotknúť displeja na optimalizovanie expozície pre konkrétny predmet alebo oblasť.
Videokamery automaticky upraví expozíciu pre vybraný bod a uloží nastavenia expozície do pamäti.
Môžete sa dotknúť aj jasného miesta obrázka, aby ste sa pokúsili vyhnúť preexponovaniu (AE pre svetlá).
Túto funkciu môžete použiť, keď je režim snímania nastavený na hodnotu ’, ‚, “ alebo jeden z režimov
špeciálnej scény okrem možnosti [T Fireworks/T Ohňostroj].
1 Otvorte obrazovku expozície.
[FUNC] > [y Exposure Comp./y Korekcia expozície]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
• Môžete sa dotknúť položky [
] na zobrazenie vzoru zebra (A 63, krok č. 2) a skontrolujte
preexponované oblasti.
2 Na používanie funkcie AE pre svetlá zmeňte nastavenia expozície dotyku.
[i] > [
Highlights/
Svetlá] > [L]
3 Na optimalizáciu expozície a uloženie do pamäte sa dotknite požadovanej oblasti na displeji LCD.
• Značka I bude blikať a expozícia sa upraví automaticky tak, aby oblasť, ktorej ste sa dotkli, bola
správne exponovaná.
4 Dotknite sa tlačidla [X].
• Hodnota expozície, ktorá je uložená v pamäti, a ikona
sa zobrazí oranžovou farbou v ľavom rohu displeja.
• Namiesto dotyku na položku [X] môžete na dosiahnutie lepšej kompenzácie pokračovať od kroku č. 2
v nasledujúcom postupe.
61
Nastavenie expozície
62
POZNÁMKY
• Videokamera sa v nasledujúcich prípadoch vráti k automatickej expozícii.
- Ak je videokamera vypnutá.
- Keď je zmenený prevádzkový režim, režim snímania alebo obrazový kmitočet.
- Keď sa možnosť [FUNC] > [Looks/Vzhľady] prepína medzi nastavením [
Wide DR/
Široký dynamický rozsah] a iným, prípadne opačne.
Korekcia expozície
Nastavenú expozíciu môžete korigovať pomocou automatickej clony, aby ste obraz stmavili alebo zosvetlili.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je nastavený režim snímania ’, ‚ alebo “.
1 Otvorte obrazovku expozície.
[FUNC] > [y Exposure Comp./y Korekcia expozície]
• Ak by bola expozícia uložená v pamäti, dotknite sa položky [ ], aby sa odomkla automatická expozícia.
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
• Môžete sa dotknúť položky [
] na zobrazenie vzoru zebra (A 63, krok č. 2) a skontrolujte
preexponované oblasti.
2 Stlačením položky [Ï] alebo [Ð] či potiahnutím prsta pozdĺž voliča viac korigujte expozíciu.
• Môžete si vybrať zo 17 úrovní korekcie expozície od –2 do +2.
3 Dotknite sa tlačidla [X].
• Položka [AE] a hodnota korekcie expozície sa zobrazí oranžovou farbou na ľavej strane displeja.
POZNÁMKY
• Ak nastavíte položku [B System Setup/B Nastavenie systému] > [CUSTOM Dial & Button/Volič a tlačidlo
CUSTOM] na hodnotu [y Exposure Comp./y Korekcia expozície] (A 85), môžete korigovať expozíciu
pomocou voliča a tlačidla CUSTOM.
Korekcia protisvetla
Ak potrebujete zaznamenať scénu s protisvetlom, môžete nastaviť pri zázname korekciu protisvetla
(a to obzvlášť na tmavých miestach), aby bol obraz svetlejší.
Túto funkciu nemožno použiť, keď je režim snímania nastavený na možnosť T.
1 Vyberte možnosť [
[FUNC.] > [
BLC Always On/
2 Dotknite sa tlačidla [
•
BLC Always On/
On/
Kor. protisvetla stále zap.]
Kor. protisvetla stále zap.]
Zap.] a potom tlačidla [X].
sa zobrazí na ľavej strane displeja.
POZNÁMKY
• Videokamera má aj funkciu automatickej korekcie protisvetla, ktorú môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou
nastavenia [v Camera Setup/v Nastavenie kamery] > [Auto Backlight Correction/Automatická korekcia
protisvetla]. Automatická korekcia môže byť praktickejšia, keď chcete snímať v meniacich sa svetelných
podmienkach. Túto funkciu nemožno používať pri nastavení položky [FUNC] > [Looks/Vzhľady] na hodnotu
[
Wide DR/
Široký dynamický rozsah].
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [ BLC Always On/ Kor. protisvetla stále zap.] (A 86),
stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete korekciu protisvetla.
Nastavenie expozície
Vzor zebra
Vzor zebra môžete použiť na zistenie miest, ktoré sú preexponované, takže môžete urobiť potrebnú korekciu.
Videokamera ponúka dve úrovne vzoru zebra: Pri 100 % zistíte len miesta, ktoré strácajú kresbu vo svetlách,
zatiaľ čo pri 70 % nájdete aj miesta, ktoré sa nebezpečne blížia k strate detailov.
1 Otvorte obrazovku expozície.
[FUNC] > [y Exposure/y Expozícia]
2 Zvoľte požadovanú úroveň vzoru zebra.
[
] > [z 70%] alebo [{ 100%] > [X]
• Ak chcete vypnúť vzor zebra, vyberte možnosť [
Off/
Vyp.].
• Ak sa chcete vrátiť na obrazovku expozície a zmeniť nastavenia expozície, dotknite sa položky [L]
namiesto [X].
• Vzor zebra sa objaví na preexponovaných miestach obrazu.
POZNÁMKY
• Zobrazenie vzoru zebra na displeji videokamery neovplyvní záznam.
63
Neutrálne sivý filter
Neutrálne sivý filter
64
Neutrálne sivý filter umožňuje otvoriť clony a získať menšiu hĺbku poľa aj pri zázname v jasnom prostredí.
Takisto môžete použiť neutrálne sivý filter, aby ste sa vyhli slabému zaostreniu, ktorá vzniká pôsobením
malých rušení pri používaní nízkej clony. Môžete vybrať z 3 úrovní hustoty.
Na diaľku môžete upraviť neutrálne sivý filter pomocou aplikácie Browser Remote na pripojenom
sieťovom zariadení (A 111, 116).
Prevádzkové režimy:
Na výber požadovaného nastavenia neutrálne sivého filtra
stlačte tlačidlo ND FILTER + alebo –.
• Opakovane stláčajte tlačidlo ND FILTER + na zmenu nastavenia
neutrálne sivého filtra v nasledujúcom poradí: [ND 1/4] 
[ND 1/16]  [ND 1/64]  Neutrálne sivý filter vypnutý (na displeji
sa nezobrazuje).
Tlačidlo ND FILTER – opakuje režimy v opačnom poradí.
• Vybrané nastavenie pre neutrálne sivý filter sa zobrazí na ľavej
strane displeja.
POZNÁMKY
• Ak v nasledujúcich prípadoch nie je vybratý neutrálne sivý filter vhodný, neutrálne sivý filter zobrazený na
displeji začne blikať*.
- Hodnota zisku je príliš vysoká.
- Clona je príliš zavretá.
Zmeňte nastavenie neutrálne sivého filtra, aby prestal blikať, čím zmiernite vplyv takýchto podmienok.
* Keď je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, blikať bude aj indikátor neutrálne sivého filtra na diaľkovom
ovládači RC-V100.
• V závislosti od scény sa môže počas točenia neutrálne sivého filtra zmeniť farba. V takom prípade môže túto
situáciu vyriešiť nastavenie užívateľského vyváženia bielej (A 65).
• O zmenách užívateľských nastavení neutrálne sivého filtra pomocou voliteľného diaľkového ovládača RC-V100:
- Keď je diaľkový ovládač pripojený k videokamere, môžete používať tlačidlo neutrálne sivého filtra
na diaľkovom ovládači rovnako ako tlačidlo ND FILTER + na videokamere.
- Indikátory neutrálne sivého filtra 1 až 3 budú svietiť na oranžovo, keď je neutrálne sivý filter nastavený
na hodnoty 1/4, 1/16 a 1/64.
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej pomáha správne reprodukovať farby za rôzneho osvetlenia. Túto funkciu môžete použiť,
keď je režim snímania nastavený na možnosť ’, ‚, “ alebo n.
Na diaľku môžete upraviť vyváženie bielej pomocou aplikácie Browser Remote na pripojenom sieťovom
zariadení (A 111, 116).
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [
[FUNC.] > [
White Balance/
White Balance/
Vyváženie bielej].
Vyváženie bielej]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Ak vyberiete možnosť [ Color Temperature/ Farebná teplota], [ Set 1/ Nastavenie 1]
alebo [ Set 2/ Nastavenie 2] a chcete zmeniť farebnú teplotu alebo zaregistrovať nové
užívateľské vyváženie bielej, pokračujte v príslušnom postupe nižšie namiesto dotyku na položku [X].
• Ikona vybranej možnosti sa zobrazí na ľavej strane displeja.
Nastavenie farebnej teploty ([
Color Temperature/
Farebná teplota])
3 Dotknite sa položky [i].
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
4 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte farebnú teplotu.
5 Dotknite sa tlačidla [X].
Nastavenie užívateľského vyváženia bielej ([
Set 1/
Nastavenie 1] alebo [
Set 2/
Nastavenie 2])
3 Dotknite sa položky [i].
4 Nasmerujte videokameru na sivú kartu alebo biely objekt tak, aby vyplnil rámik v strede displeja,
a dotknite sa položky [Set WB/Nastaviť VB].
• Keď ikona Å prestane blikať, postup je dokončený. Nastavenie zostane zapamätané,
aj keď vypnete videokameru.
5 Dotknite sa tlačidla [X].
Voľby
[Ã Automatic/Ã Automaticky]:
[¼ Daylight/¼ Denné svetlo]:
[É Tungsten/É Žiarovka]:
[
Color Temperature/
[
Set 1/
Videokamera automaticky nastaví vyváženie bielej tak, aby farby vyzerali
prirodzene.
Na záznam vonku za jasného dňa.
Na záznam v osvetlení žiarovkami a žiarivkami žiarovkového typu (3-pásmové).
Farebná teplota]:
Nastavenie 1], [
Umožňuje nastaviť farebnú teplotu v rozsahu od 2 000 K do 15 000 K.
Set 2/ Nastavenie 2]:
Užívateľské nastavenie vyváženia bielej použite, ak chcete, aby biele objekty
vyzerali bielo pri farebnom osvetlení.
65
Vyváženie bielej
66
POZNÁMKY
• Keď zvolíte užívateľské vyváženie bielej:
- Nastavte položku [v Camera Setup/v Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom] na hodnotu
[j Off/j Vyp].
- Ak sa zmení zdroj svetla alebo nastavenie neutrálne sivého filtra, upravte nastavenie užívateľského
vyváženia bielej.
- Veľmi zriedka a v závislosti od zdroja svetla môže Å zostať blikať (zmení sa na pomalé blikanie).
Aj tak však bude výsledok lepší než s nastavením [Ã Automatic/Ã Automaticky].
• Ak nastavíte priraditeľné tlačidlo na hodnotu [Å Set WB/Å Nastaviť VB] (A 86), po nasmerovaní
videokamery na sivú kartu alebo biely objekt môžete stlačiť tlačidlo na zaznamenanie nastavenia
používateľského vyváženia bielej.
• Užívateľské vyváženie bielej môže poskytnúť lepšie výsledky v týchto prípadoch:
- Meniace sa svetelné podmienky
- Pri detailoch
- Objekty v jednej farbe (obloha, more alebo les)
- Pri osvetlení ortuťovými výbojkami alebo určitými typmi žiariviek a LED osvetlenia
Používanie vzhľadov
Používanie vzhľadov
Videokamera môže zaznamenávať pomocou vzhľadov – to sú kombinácie nastavení, ktoré ovplyvňujú
charakteristiku vyprodukovaného obrazu. Videokamera ponúka niekoľko prednastavených vzhľadov,
z ktorých niektoré môžete upraviť podľa svojich potrieb.
Túto funkciu môžete použiť, keď je režim snímania nastavený na hodnotu ’, ‚, “ alebo n.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte obrazovku vzhľadov.
[FUNC] > [Looks/Vzhľady]
2 Stlačte požadovanú voľbu.
• Ak chcete použiť prednastavený vzhľad bez zmien, prejdite na krok č. 4.
3 V prípade potreby zmeňte podrobné nastavenia.
[i] > Dotknite sa tlačidla [–] alebo [+] na úpravu hodnoty
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž pruhu nastavenia.
• Ostrosť, kontrast a hĺbku farieb môžete upraviť nasledovne:
[Sharpness/Ostrosť]: 0 (mäkší obraz) až 7 (ostrejší obraz)
[Contrast/Kontrast]*: –4 (nízky kontrast) až +4 (vysoký kontrast)
[Color Depth/Farebná hĺbka]**: –4 (menej sýte farby) až +4 (sýtejšie farby)
4 Dotknite sa tlačidla [X].
* Nie je k dispozícii pre profil [
Wide DR/
Široký dynamický rozsah].
** Nie je k dispozícii pre položku
[
Monochrome/
Monochromatický].
Voľby
[
[
[
Standard/
Wide DR/
Štandard]:
Štandardný vzhľad pre všeobecné situácie snímania.
Široký dynamický rozsah]: Nastaví krivku gama so širokým dynamickým rozsahom a farby
vhodné pre príslušnú krivku gama.
Monochrome/
Monochromatický]:
Produkuje čiernobiely obraz.
POZNÁMKY
• Pri používaní vzhľadu [
Wide DR/
Široký dynamický rozsah] je najnižšie možné nastavenie zisku
9,0 dB. Preto sa pri snímaní vonku a dennom svetle alebo pri svetlých podmienkach môže objekt javiť svetlý,
pretože videokamera nedokáže dosiahnuť optimálnu expozíciu.
67
Nastavenie časového kódu
Nastavenie časového kódu
Videokamera generuje signál časového kódu a zaznamenáva ho spolu s videoklipmi. Signál časového kódu
možno vysielať prostredníctvom konektora HDMI OUT.
68
Prevádzkové režimy:
Výber režimu časového kódu
1 Vyberte možnosť [Time Code Mode/Režim časového kódu].
> [3 # Recording Setup/3 # Nastavenie záznamu] > [Time Code Mode/Režim časového kódu]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
Voľby
[
Preset/
[
Regen./
Prednastavený]: Časový kód začne od počiatočnej hodnoty, ktorú môžete vopred zvoliť.
Predvolený počiatočný časový kód je 00:00:00:00.
Na výber režimu spustenia časového kódu a nastavenie počiatočnej
hodnoty časového kódu si pozrite nasledujúce postupy:
Pokr.]:
Videokamera načíta zvolenú kartu SD a časový kód bude pokračovať
od posledného časového kódu zaznamenaného na karte. Časový kód beží
len počas záznamu, takže videoklipy zaznamenávané po sebe na rovnakú
kartu SD budú mať kontinuálne časové kódy.
Výber režimu fungovania časového kódu
Ak nastavíte režim časového kódu [
časového kódu.
Preset/
Prednastavený], môžete nastaviť režim spustenia
1 Vyberte možnosť [Time Code Running Mode/Režim spustenia časového kódu].
> [3 # Recording Setup/3 # Nastavenie záznamu]
> [Time Code Running Mode/Režim spustenia časového kódu]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
Voľby
[
[
Rec Run/
Free Run/
Fungovanie pri zázname]: Časový kód beží len počas záznamu, takže videoklipy
zaznamenávané po sebe na rovnakú kartu SD budú mať
kontinuálne časové kódy.
Voľné spust.]:
Časový kód začne bežať v momente, keď potvrdíte výber,
a beží bez ohľadu na činnosť videokamery.
Nastavenie časového kódu
Nastavenie počiatočnej hodnoty časového kódu
Ak ste nastavili režim časového kódu na možnosť [
môžete nastaviť počiatočnú hodnotu časového kódu.
Preset/
Prednastavený],
1 Vyberte položku [Initial Time Code/Počiatočný časový kód].
> [3 # Recording Setup/3 # Nastavenie záznamu] > [Initial Time Code/Počiatočný časový kód]
• Objaví sa obrazovka nastavenia časového kódu s oranžovým výberovým rámikom označujúcim hodiny.
• Na obnovenie časového kódu na hodnotu [00:00:00:00] a na návrat na predchádzajúcu obrazovku sa
dotknite položky [Reset/Resetovať]. Ak je nastavený režim časového kódu na možnosť [
Free Run/
Voľné spust.], časový kód sa vynuluje v momente, keď stlačíte tlačidlo, a bude nepretržite bežať
od 00:00:00:00.
2 Dotýkaním sa tlačidla [Í] alebo [Î] nastavte hodiny a potom sa dotknite ďalšieho poľa a nastavte minúty.
• Zvyšok políčok (minúty, sekundy, rámček) zmeňte rovnakým spôsobom.
3 Po dokončení všetkých polí časového kódu sa dotknite položky [OK].
• Stlačením tlačidla [Cancel/Zrušiť] obrazovku zatvoríte bez zmeny časového kódu.
• Ak je nastavený režim fungovania časového kódu [
Free Run/
Voľné spust.], časový kód začne
bežať od časového kódu zadaného v momente, keď sa dotknete tlačidla [OK].
4 Dotknite sa tlačidla [X].
POZNÁMKY
• Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu, nemôžete vybrať režim časového kódu
[
Free Run/
Voľné spust.]. Naopak, keď používate prednahrávanie, režim [
Free Run/
Voľné spust.] sa nastaví automaticky a nemožno ho zmeniť.
• Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu, signál časového kódu nie je možné vysielať
prostredníctvom konektora HDMI OUT.
• Keď je videokamera nastavená na externý režim len pre záznam, režim časového kódu nie je možné nastaviť
na možnosť [
Regen./
Pokr.].
• Ak používate režim časového kódu [
Free Run/
Voľné spust.], časový kód beží, kým je zabudovaný
zálohovací akumulátor nabitý, aj keď odpojíte všetky ostatné zdroje napájania. Je to však menej presné
než keď je videokamera zapnutá.
69
Nastavenie užívateľského bitu
Nastavenie užívateľského bitu
70
Zobrazenie užívateľského bitu sa dá vybrať z dátumu alebo času záznamu alebo z identifikačného kódu
skladajúceho sa z 8 znakov v hexadecimálnom formáte. Existuje 16 možných znakov: číslice od 0 do 9
a písmena od A do F. Informácie o používateľskom bite môžu byť vysielané z konektora HDMI OUT.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie hexadecimálneho kódu
1 Otvorte obrazovku nastavenia užívateľského bitu.
> [3 # Recording Setup/3 # Nastavenie záznamu] > [User Bit Type/Typ užívateľského bitu]
>[
Setting/
Nastavenie] > [i]
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia užívateľského bitu s oranžovým výberovým rámikom na znaku
celkom vľavo.
• Na obnovenie užívateľského bitu na hodnotu [00 00 00 00] a na návrat na predchádzajúcu obrazovku
sa dotknite položky [Reset/Resetovať].
2 Dotýkaním sa tlačidla [Í] alebo [Î] nastavte prvý znak a potom sa dotknite ďalšieho poľa
na jeho výber.
• Zvyšné znaky nastavte rovnakým spôsobom.
3 Po dokončení všetkých znakov užívateľského bitu sa dotknite položky [OK].
• Stlačením tlačidla [Cancel/Zrušiť] obrazovku zatvoríte bez zmeny užívateľského bitu.
Používanie dátumu a času
1 Vyberte položku [User Bit Type/Typ užívateľského bitu].
> [3 # Recording Setup/3 # Nastavenie záznamu] > [User Bit Type/Typ užívateľského bitu]
2 Vyberte položku [
Date/
Dátum] alebo [
Time/
Čas] a potom [X].
Používanie vylepšených minisánok
Používanie vylepšených minisánok
Pomocou vylepšených minisánok môžete k videokamere pripojiť celý rad voliteľného príslušenstva (A 142),
ktorým rozšírite jej možnosti. Ďalšie informácie o pripojovaní a používaní príslušenstva nájdete aj v návode na
používanie príslušenstva.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte kryt vylepšených minisánok.
2 Nasaďte voliteľné príslušenstvo do vylepšených minisánok.
• Keď je kompatibilné príslušenstvo nasadené do vylepšených
minisánok, na displeji sa zobrazí º.
Príklad: Pripojenie voliteľného mikrofónu DM-100
(smerového stereofónneho mikrofónu).
POZNÁMKY
• Príslušenstvo určené pre zlepšené sánky pre príslušenstvo nemožno použiť touto videokamerou.
S vylepšenými minisánkami je kompatibilné len video príslušenstvo s týmto logom.
Používanie externého videoreflektora
V prípade záznamu na tmavých miestach môžete používať voliteľný videoreflektor VL-5.
Voliteľný videoreflektor nasaďte do vylepšených minisánok.
• º sa zobrazí na displeji, keď zapnete voliteľný videoreflektor (ON alebo AUTO). Ďalšie informácie o používaní
voliteľného videoreflektora VL-5 nájdete v návode na jeho používanie.
71
Záznam zvuku
Záznam zvuku
72
Videokamera ponúka na záznam zvuku alebo prehrávanie dvojkanálový zvuk MPEG-2 AAC-LC. Zvuk môžete
nahrať cez zabudovaný stereofónny mikrofón, vylepšené minisánky a voliteľný smerový stereofónny mikrofón
DM-100 alebo cez konektor MIC (bežne dostupné mikrofóny).
Pri zaznamenávaní vonku na otvorenom priestore môže zabudovaný mikrofón zaznamenať hlasno počuteľný
šum vetra. V takom prípade odporúčame použiť externý mikrofón s penovým krytom alebo veterným filtrom.
Prevádzkové režimy:
Používanie externého mikrofónu
Pomocou smerového stereofónneho mikrofónu DM-100 môžete presne zaznamenať zvuk hlavne zo smeru,
kam je videokamera otočená. Ak chcete zredukovať šum vetra, pripojte veterný filter dodaný s mikrofónom.
Pozrite si aj návod na používanie zariadenia DM-100.
Do konektora MIC môžete zapájať komerčne dostupné kondenzátorové mikrofóny s vlastným zdrojom
napájania a  3,5 mm stereofónnym minikonektorom.
Zapojte voliteľný smerový stereofónny mikrofón DM-100 do vylepšených minisánok (A 71).
Zapojte ďalšie externé mikrofóny do konektora MIC.
POZNÁMKY
• Ak pri používaní voliteľného smerového stereofónneho mikrofónu DM-100 pripojeného k videokamere používate
priblíženie počas zaznamenávania, mikrofón môže zachytiť a zaznamenať zvuky pracujúceho objektívu.
• Keď používate externý mikrofón, ak používate zabudované funkcie Wi-Fi, môže sa zaznamenať šum
pre rušenie pochádzajúce z bezdrôtovej komunikácie. Ak sú ku konektoru MIC pripojené mikrofóny,
držte mikrofón počas zaznamenávania mimo videokamery (ak je to možné).
Zvukové programy
Voľbou zvukového programu môžete optimalizovať nastavenia zvuku pre zabudovaný mikrofón: vyberte
program, ktorý najlepšie zodpovedá okolitému prostrediu. Týmto sa podstatne zvýši realistický dojem
pri sledovaní záznamu.
1 Otvorte obrazovku výberu zvukových programov.
[FUNC] > [¡ Audio/¡ Zvuk] > [
]*
2 Stlačte požadovaný zvukový program a potom [X].
• Ak je to potrebné, dotknutím sa možnosti [ ]/[ ] prejdite vyššie alebo nižšie.
• Ikona vybratého zvukového programu sa zobrazí na pravej strane displeja.
* Predvolená možnosť. Na tlačidle sa zobrazí ikona aktuálne používaného zvukového programu.
Záznam zvuku
Voľby
[
Standard/
Štandardný]: Na záznam väčšiny bežných situácií. Videokamera vytvorí záznam
so štandardnými nastaveniami.
Na záznam hudobných vystúpení alebo spevu v miestnosti so živým zvukom.
[’ Music/’ Hudba]:
[
Festival]:
Optimalizované na prirodzenejší záznam hudby v exteriéroch.
Ideálne pre udalosti vonku s hudbou.
Najlepšie výsledky počas záznamu ľudského hlasu a rozhovorov.
[‚ Speech/‚ Reč]:
[
Meeting/
Schôdza]:
Na záznam rozhovoru ľudí, pričom každý hlas je oddelený, aby sa diváci cítili,
akoby tam boli.
[“ Forest and Birds/“ Les a vtáci]:
Na záznam vtáčieho spevu a iných zvukov lesa. Videokamera zreteľne
zaznamená rozľahlý zvuk okolia.
[” Noise Suppression/” Potlačenie hluku]:
Na záznam videoklipov s potlačením hluku vetra, okoloidúcich áut a podobných
zvukov okolia. Ideálne na záznam na pláži alebo podobných miestach
s množstvom hluku.
[„ Custom Setting/„ Užívateľské nastavenie]:
V režime
umožňuje táto možnosť prispôsobiť charakteristiky
zabudovaného mikrofónu (A 74) podľa vašich potrieb a preferencií.
Nastavenia jednotlivých zvukových programov
[‘ Standard/ [’ Music/
‘ Štandardný] ’ Hudba]
[Mic level/
[
Manual/
Hlasitosť
Ručne]:
mikrofónu]
70
[Built-in Mic
[j Off/
Att./Stlmenie
zabudovaného j Vyp.]
mikrofónu]
[Built-in Mic
Wind Screen/ [H Auto (High)/
Veterný filter H Autom. (Veľa)]
zabud. mikr.]
[Built-in Mic Freq.
Response/
[hNormal/
Kmitočtová
charakteristika hNormálna]
zabudovaného
mikrofónu]
[Built-in Mic
[h
Directionality/
Normal/h
Smerovosť
zabudovaného Normálna]
mikrofónu]
[Audio Limiter/
[i On/i
Zvukový
Zap.]
obmedzovač]
[Audio Compressor/
[L Low/
Kompresia zvuku]
L Nízka]
[
[
Manual/ [
Ručne]:
70
[j Off/
j Vyp.]
Festival]
[‚ Speech/
‚ Reč]
Manual/ [
Ručne]:
70
[j Off/
j Vyp.]
[
Manual/ [
Ručne]:
86
[j Off/
j Vyp.]
Manual/ [
Ručne]:
94
[j Off/
j Vyp.]
[„ Custom
[” Noise
Setting/
Suppression/
” Potlačenie „ Užívateľské
hluku]
nastavenie]
Vybraté
Manual/ [
Manual/
Ručne]:
Ručne]: používateľom
80
70
(A 74)
[“ Forests
and Birds/
“ Les
a vtáci]
Meeting/
Schôdza]
[j Off/
j Vyp.]
[j Off/
j Vyp.]
[j Off/
j Vyp.]
[L Auto (Low) [L Auto (Low) [H Auto (High)/ [H Auto (High)/ [H Auto (High)/ [H Auto (High)/
ë/L Autom. ë/L Autom.
H Autom.
H Autom.
H Autom.
H Autom.
(Málo) ë]
(Málo) ë]
(Veľa)]
(Veľa)]
(Veľa)]
(Veľa)]
[ê Boost
[é Boost [é Boost
[h
HF+LF Range/
MF Range/
MF Range/
ê Zosilniť Normal/h é Zosilniť é Zosilniť
vysoké a nízke Normálna]
stredné
stredné
frekvencie]
frekvencie]
frekvencie]
[î Wide/
î Široká]
[î Wide/
î Široká]
[í
Monaural/
íMono]
[î Wide/
î Široká]
[è Low
Cut Filter/
è Dolná
zádrž]
[è Low
Cut Filter/
è Dolná
zádrž]
[í
[î Wide/
Monaural/í
î Široká]
Mono]
Vybraté
používateľom
(A 74)
[i On/i [i On/i [i On/i [i On/i [i On/i [i On/i
Zap.]
Zap.]
Zap.]
Zap.]
Zap.]
Zap.]
[L Low/
L Nízka]
[L Low/
L Nízka]
[j Off/
j Vyp.]
[H High/
H Vysoká]
[L Low/
L Nízka]
[j Off/
j Vyp.]
POZNÁMKY
• [„ Custom Setting/„ Užívateľské nastavenie] nie je dostupné v režime
. Ak po nastavení zvukového
programu na možnosť [„ Custom Setting/„ Užívateľské nastavenie] je videokamera nastavená na režim
, zvukový program sa automaticky zmení na možnosť [
Standard/
Štandardný].
• Ak chcete pri používaní zvukového programu [’ Music/’ Hudba] vernejšie reprodukovať hlasnejšie a tichšie
zvuky, odporúčame najskôr nastaviť hlasitosť záznamu zvuku (A 74).
• Ak chcete ešte vernejšie reprodukovať linearitu hudby, odporúčame vybrať zvukový program [„ Custom Setting/
„ Užívateľské nastavenie] a nastaviť parametre zvuku podľa zvukového programu [’ Music/’ Hudba] okrem
nastavenia [Audio Compressor/Kompresia zvuku], ktorú nastavte na hodnotu [j Off/j Vyp.] (A 77).
73
Záznam zvuku
Nastavenie hlasitosti záznamu zvuku
74
Hlasitosť záznamu zvuku môžete upraviť pomocou obrazovky zvuku v menu FUNC. Obrazovka zvuku zobrazuje
aktuálne vybratý zdroj zvuku, či sa hlasitosť záznamu zvuku upravuje automaticky alebo manuálne a indikátor
úrovne zvuku pre CH1/CH2.
1 Otvorte obrazovku zvuku.
[FUNC] > [C Audio/C Zvuk]
2 Dotknite sa položky [
Automatic/
Automaticky] alebo [ö Manual/ö Ručne].
• Ak ste vybrali automatickú úpravu, prejdite na krok č. 5. Ak ste zvolili ručnú úpravu, pokračujte v procese
a upravte nastavenie hlasitosti záznamu zvuku.
3 Stlačením a podržaním tlačidla [Ï] alebo [Ð] nastavte hlasitosť záznamu zvuku na požadovanú úroveň.
• Tip: Hlasitosť záznamu zvuku nastavte tak, aby indikátor hlasitosti na displeji zašiel doprava od značky
–18 dB (asi o jednu značku doprava od značky –20 dB) len príležitostne.
4 Dotknite sa tlačidla [X].
POZNÁMKY
• Keď indikátor hlasitosti dosiahne červený bod (značku 0 dB), zvuk bude skreslený.
• Ak indikátor hlasitosti nepoukazuje na skreslenie, ale zvuk je napriek tomu skreslený,
zapnite stlmenie mikrofónu (A 74).
• Odporúčame používať slúchadlá na kontrolu zvuku pri nastavovaní hlasitosti záznamu zvuku
alebo ak je aktivované stlmenie mikrofónu.
Rozšírené nastavenia mikrofónu
Stlmenie mikrofónu (zabudovaný mikrofón)
Keď do konektora MIC nie je zapojený žiadny externý mikrofón, môžete aktivovať stlmenie zabudovaného
mikrofónu (20 dB) na zabránenie skreslenia zvuku, keď je hladina zvuku príliš vysoká.
Prevádzkové režimy:
1 Najprv vyberte zvukový program [„ Custom Setting/„ Užívateľské nastavenie] (A 72).
2 Vyberte možnosť [Built-in Mic Att./Stlmenie zabud. mikr.].
> [C ! Audio Setup/C ! Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Att./Stlmenie zabudovaného
mikrofónu]
3 Dotknite sa položky [i On/i Zap.] a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Na pravej strane displeja sa zobrazí ikona å.
Záznam zvuku
Veterný filter (zabudovaný mikrofón)
Keď do konektora MIC nie je zapojený žiadny externý mikrofón, môžete aktivovať veterný filter zabudovaného
mikrofónu. Po aktivácii veterného filtra videokamera podľa potreby automaticky zredukuje šum vetra v pozadí
počas zaznamenávania v exteriéri. Podľa podmienok pri zázname môžete vybrať jednu z dvoch úrovní.
Prevádzkové režimy:
1 Najprv vyberte zvukový program [„ Custom Setting/„ Užívateľské nastavenia] (A 72).
2 Vyberte položku [Built-in Mic Wind Screen/Veterný filter zabudovaného mikrofónu].
>[C ! Audio Setup/C ! Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Wind Screen/Veterný filter
zabudovaného mikrofónu]
3 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Podľa vybratého nastavenia sa na pravej strane obrazovky zobrazí ë alebo à.
Voľby
[H Auto (High)/H Automaticky (vysoké)]:
Pre vyšší efekt potlačenia šumu vetra. S týmto nastavením sa potlačia aj ostatné
nízkofrekvenčné zvuky.
[L Auto (Low) ë/L Automaticky (nízke) ë]:
Pre nižší efekt potlačenia šumu vetra. Na ostatné nízkofrekvenčné zvuky to nemá skoro
žiadny vplyv.
[j Off/j Vyp.]: Veterný filter sa deaktivuje.
Frekvenčná odozva (zabudovaný mikrofón)
Keď nie je ku konektoru MIC pripojený externý mikrofón, môžete použiť frekvenčné filtre na zmenu charakteristík
zabudovaného mikrofónu podľa zvukových podmienok pri zázname.
Prevádzkové režimy:
1 Najprv vyberte zvukový program [„ Custom Setting/„ Užívateľské nastavenia] (A 72).
2 Vyberte položku [Built-in Mic Freq. Response/Kmitočtová charakteristika zabudovaného mikrofónu].
> [C ! Audio Setup/C ! Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Freq. Response/Kmitočtová
charakteristika zabudovaného mikrofónu]
3 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
Voľby
[h Normal/h Normálny]:
Vhodné pre vyvážený zvuk vo väčšine bežných podmienok pri zázname.
[ç Boost LF Range/ç Zosilniť nízke frekvencie]:
Zdôrazní pásmo nízkych kmitočtov pre intenzívnejší zvuk.
[è Low Cut Filter/è Dolná zádrž]:
Odfiltruje nízke kmitočty, čím potlačí hluk spôsobený vetrom, motorom auta a podobné zvuky okolia.
[é Boost MF Range/é Zosilniť stredné frekvencie]:
Ideálny na záznam ľudského hlasu a rozhovorov.
[ê Boost HF+LF Range/ê Zosilniť vysoké a nízke frekvencie]:
Vhodné napríklad na záznam živej hudby a zreteľné zachytenie zvláštností zvuku rôznych nástrojov.
75
Záznam zvuku
Smerovosť mikrofónu (Zabudovaný mikrofón)
Keď nie je ku konektoru MIC pripojený externý mikrofón, smerovosť zabudovaného mikrofónu môžete zmeniť,
aby ste mali väčšiu kontrolu nad zaznamenaným zvukom.
76
Prevádzkové režimy:
1 Najprv vyberte zvukový program [„ Custom Setting/„ Užívateľské nastavenia] (A 72).
2 Vyberte položku [Built-in Mic Directionality/Smerovosť zabudovaného mikrofónu].
> [C ! Audio Setup/C ! Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Directionality/Smerovosť
zabudovaného mikrofónu]
3 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
Voľby
[í Monaural/í Mono]:
Monofónny záznam, ktorý zdôrazňuje zvuk prichádzajúci spredu videokamery
alebo mikrofónu.
[h Normal/h Normálny]: Bežný stereofónny záznam, v strede medzi nastaveniami [î Wide/î Široký]
a [í Monaural/í Mono].
[îWide/î Široký]:
Stereofónny záznam okolitého zvuku v širšej oblasti, ktorý poskytne divákom
realistický zážitok.
Zvukový obmedzovač
Zvukový obmedzovač obmedzí amplitúdu zvukového signálu tak, aby zabránil skresleniu zvuku,
keď videokamera zaznamená náhly, hlasný zvuk.
*
Prevádzkové režimy:
* V režime
len pre externé mikrofóny.
1 Ak používate zabudovaný mikrofón, najprv vyberte zvukový program [„ Custom Setting/
„ Užívateľské nastavenie] (A 72).
• Ak používate externý mikrofón, tento krok nie je potrebný.
2 Skontrolujte, či je položka [FUNC] > [C Audio/C Zvuk] nastavená na možnosť [ö Manual/
ö Ručne] (A 74).
3 Vyberte položku [Audio Limiter/Zvukový obmedzovač].
> [C ! Audio Setup/C ! Nastavenie zvuku] > [Audio Limiter/Zvukový obmedzovač]
4 Dotknite sa položky [i On/i Zap.] a potom sa dotknite tlačidla [X].
Záznam zvuku
Kompresia zvuku
Kompresia zvuku redukuje dynamický rozsah medzi najhlasnejšou a najtichšou úrovňou zvuku a zároveň
zachováva zreteľné rozlíšenie. Vďaka tomu je počúvanie zvuku jednoduchšie. Podľa podmienok pri zázname
môžete vybrať jednu z dvoch úrovní. Kompresiu zvuku možno používať, len ak je aktivovaný zvukový
obmedzovač.
*
Prevádzkové režimy:
* V režime
len pre externé mikrofóny.
1 Ak používate zabudovaný mikrofón, najprv vyberte zvukový program [„ Custom Setting/
„ Užívateľské nastavenia] (A 72).
• Ak používate externý mikrofón, tento krok nie je potrebný.
2 Vyberte položku [Audio Compressor/Kompresia zvuku].
> [C ! Audio Setup/C ! Nastavenie zvuku] > [Audio Compressor/Kompresia zvuku]
3 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
Voľby
[H High/H Vysoká]:
Hlasitosť sa viac zníži, čo je najvhodnejšie pri zázname rozhovoru viacerých ľudí s rôznymi
hlasitosťami hlasu, napríklad počas schôdze.
Zachováva jasnejší rozdiel medzi hlasnejšími a tichšími zvukmi, čo je najvhodnejšie pri
[L Low/L Nízka]:
zázname v situáciách, ako je napríklad hudobné vystúpenie. Toto nastavenie je účinné,
keď je indikátor hlasitosti opakovane úplne napravo.
[j Off/j Vyp.]: Na záznam iných scén než rozhovorov ľudí alebo hudobných predstavení.
Stlmenie mikrofónu (externé mikrofóny)
Môžete aktivovať stlmenie mikrofónu (20 dB) pre externý mikrofón pripojený ku konektoru MIC alebo pre voliteľný
smerový stereofónny mikrofón DM-100 pripojený k vylepšeným minisánkam videokamery, aby sa zabránilo
skresleniu zvuku, keď je jeho úroveň príliš vysoká.
Prevádzkové režimy:
1 Najprv vyberte zvukový program [„ Custom Setting/„ Užívateľské nastavenia] (A 72).
2 Vyberte položku [MIC Att./Stlmenie mikrofónu] alebo [º Mic Att./º Stlmenie mikrofónu].
> [C " Audio Setup/C " Nastavenie zvuku] > [MIC Att./Stlmenie mikrofónu] (Konektor MIC)
alebo [º Mic Att./º Stlmenie mikrofónu]. (DM-100)
3 Dotknite sa položky [i On/i Zap.] a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Na pravej strane displeja sa zobrazí ikona å
Dolná zádrž (konektor MIC)
Môžete aktivovať dolnú zádrž pre externý mikrofón pripojený ku konektoru MIC. To môže pomôcť zredukovať
zvuk vetra v pozadí pri zázname v exteriéri. Pri zázname v prostredí, kde nehrozí hluk vetra, alebo keď chcete
zaznamenávať nízkofrekvenčné zvuky, odporúčame vypnúť dolnú zádrž.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [MIC Low Cut/Dolná zádrž mikrofónu].
> [C " Audio Setup/C " Nastavenie zvuku] > [MIC Low Cut/Dolná zádrž mikrofónu]
2 Dotknite sa položky [i On/i Zap.] a potom sa dotknite tlačidla [X].
77
Používanie slúchadiel
Používanie slúchadiel
Pripojte slúchadlá s  3,5 mm stereofónnym minikonektorom do konektora × (slúchadlá) na prehrávanie
alebo sledovanie záznamu zvuku.
78
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel].
> [C "* Audio Setup/C "* Nastavenie zvuku] > [Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel]
* Strana ! v režime
.
2 Dotýkaním sa tlačidiel [Ô] alebo [Õ] upravte hlasitosť a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž pruhu hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti počas prehrávania
Počas prehrávania môžete nastaviť hlasitosť slúchadiel rovnako, ako nastavujete hlasitosť reproduktorov (A 92).
DÔLEŽITÉ
• Pri použití slúchadiel nezabudnite znížiť hlasitosť na primeranú úroveň.
Farebné pruhy a referenčný tón
Farebné pruhy a referenčný tón
Videokamera môže generovať farebné pruhy a referenčný tón s frekvenciou 1 kHz na kalibrovanie externého
monitora. Farebné pruhy a referenčný tón je možné vysielať prostredníctvom konektora HDMI OUT alebo
konektora × (slúchadlá)*.
* Len referenčný tón.
Prevádzkové režimy:
Záznam farebných pruhov
Môžete si vybrať farebné pruhy EBU alebo SMPTE.
1 Vyberte možnosť [Color Bars/Farebné pruhy].
> [3 # Recording Setup/3 # Nastavenie záznamu] > [Color Bars/Farebné pruhy]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Zvolené farebné pruhy sa zobrazia na displeji a zaznamenajú sa, keď stlačíte tlačidlo REC.
POZNÁMKY
• Keď je aktivované prednahrávanie alebo počas záznamu nie je možné zmeniť typ farebných pruhov.
Záznam referenčného tónu
Videokamera môže mať na výstupe spolu s farebnými pruhmi referenčný tón 1 kHz.
1 Vyberte možnosť [1 kHz Tone/1 kHz tón].
> [3 # Recording Setup/3 # Nastavenie záznamu] > [1 kHz Tone/1 kHz tón]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Môžete vybrať jednu z troch úrovní zvuku (–12 dB, –18 dB, –20 dB) alebo výberom položky
[j Off/j Vyp.] tón vypnúť.
• Tón bude na výstupe so zvolenou úrovňou a zaznamená sa, keď stlačíte tlačidlo REC.
79
Prednahrávanie
Prednahrávanie
80
Keď je zapnutý režim prednahrávania, videokamera začne priebežne nahrávať do dočasnej pamäte
asi 3 sekundy deja. Takže keď stlačíte tlačidlo REC, videoklip bude obsahovať aj niekoľko sekúnd videa
a zvuku nahratých pred stlačením tlačidla.
Prevádzkové režimy:
1 Stlačte tlačidlo PRE REC.
• Aktivuje sa prednahrávanie a v hornej časti displeja
sa zobrazí ikona z.
• Ďalším stlačením tlačidla prednahrávanie vypnete.
2 Stlačte tlačidlo REC.
• Videokamera zaznamená videoklip na kartu spolu s niekoľkými
sekundami obrazu a zvuku, ktoré boli zaznamenané pred
stlačením tlačidla REC.
POZNÁMKY
• Videokamera nezaznamená celé 3 sekundy pred stlačením tlačidla REC, ak bolo toto tlačidlo stlačené
v priebehu 3 sekúnd od zapnutia prednahrávania alebo ukončenia predchádzajúceho záznamu.
• Prednahrávanie nemožno použiť v týchto prípadoch:
- Ak sa zmenila poloha prepínača režimov.
- Ak je otvorené menu.
- Ak sa zmenil režim snímania, vyváženie bielej alebo vzhľad.
• Časový kód počas prednahrávania:
- Časový kód videoklipu sa spustí niekoľko sekúnd pred stlačením tlačidla REC.
- Časový kód sa zaznamená v prežime prevádzky nastavenom na možnosť [
Free Run/
Voľné spust.].
- Ak je režim časového kódu nastavený na možnosť [
Regen./
Pokr.] alebo [
Preset/
Prednastavený] s režimom fungovania [
Rec Run/
Spust. zázn.], režim fungovania časového
kódu sa automaticky zmení na možnosť [
Free Run/
Voľné spust.], keď je aktivované
prednahrávanie.
- Keď prednahrávanie vypnuté, režim fungovania časového kódu sa vráti na predchádzajúce nastavenie.
Používanie voliteľného diaľkového ovládača RC-V100
Používanie voliteľného diaľkového ovládača RC-V100
Môžete pripojiť voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 na diaľkové ovládanie videokamery (vrátane pokročilých
funkcií záznamu) do konektor REMOTE na diaľku. Pomocou diaľkového ovládača môžete zapnúť videokameru,
prechádzať menu, diaľkovo ovládať clonu aj expozičný čas, ako aj ďalšie možnosti.
Na pripojenie diaľkového ovládača k videokamere použite dodaný kábel. Podrobnosti o pripojení a používaní
diaľkového ovládača nájdete v Návode na používanie.
Prevádzkové režimy:
Do konektora A
diaľkového ovládača RC-V100
Kábel diaľkového ovládača
(dodáva sa s ovládačom RC-V100)
1 Vypnite videokameru a pripojte k nej voliteľný diaľkový ovládač RC-V100.
2 Zapnite videokameru a vyberte možnosť [REMOTE Terminal/Konektor REMOTE].
> [B " System Setup/B " Nastavenie systému] > [REMOTE Terminal/Konektor REMOTE]
3 Dotknite sa možnosti [
RC-V100 (REMOTE A)] a potom možnosti [X].
Voľby
[
[
RC-V100 (REMOTE A)]: Túto voľbu vyberte, ak chcete používať voliteľný diaľkový ovládač RC-V100.
Standard/
Štandardný]: Túto voľbu vyberte, ak chcete používať bežne dostupné diaľkové ovládače.
POZNÁMKY
• Nasledujúce ovládače na diaľkovom ovládači nebudú ovládať videokameru:
-
Tlačidlo CUSTOM PICT.
Tlačidlo AGC
Tlačidlo AUTO KNEE
Voliče KNEE POINT, KNEE SLOPE
Volič BLACK GAMMA LEVEL
Volič SHARPNESS LEVEL
-
Voliče WHITE BALANCE R a B
Voliče MASTER BLACK R a B
Volič MASTER PEDESTAL
Tlačidlo AUTO IRIS
Tlačidlo CANCEL
81
Používanie voliteľného prijímača GP-E2 GPS
Používanie voliteľného prijímača GP-E2 GPS
82
Keď je ku konektoru USB videokamery pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera do každého
videoklipu a fotografie automaticky vloží informácie GPS (nadmorská výška, zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)
a univerzálny koordinovaný čas (UTC).
Prevádzkové režimy:
Pripojenie prijímača GPS
Vypnite videokameru aj prijímač. Pripojte prijímač ku konektoru USB videokamery pomocou kábla USB*.
Počas záznamu vložte prijímač do prenosného puzdra* a pripojte ho k prídržnému remienku videokamery
alebo ho noste pri sebe. Ďalšie informácie o pripojení a používaní prijímača nájdete v návode na používanie
prijímača GP-E2.
* Dodáva sa s prijímačom.
Zapnutie prijímača GPS
Zapnite videokameru aj prijímač.
• Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona
, ktorá bude blikať, kým sa prijímač pokúša získať satelitné signály.
• Keď korektne získa satelitné signály, ikona
bude natrvalo svietiť. Zapnú sa funkcie GPS a do videoklipov
a fotografií zaznamenaných od tejto chvíle sa pridajú geoznačky.
Úprava času a dátumu automaticky podľa dát GPS
Môžete nastaviť položku [B System Setup/B Nastavenie systému] > [GPS Auto Time Setting/Autom.
nastavenie času GPS] na hodnotu [i Auto Update/i Automatická aktualizácia], aby videokamera
upravovala dátum a čas podľa informácií zo signálu GPS. Dátum a čas sa automaticky aktualizuje prvý raz,
keď sa videokamera pripojí po zapnutí k správnemu signálu GPS.
• Keď je aktivovaná automatická úprava dátumu a času, nastavenie [B System Setup/B Nastavenie systému]
> [Date/Time/Dátum/Čas] nie je k dispozícii
• Čas sa neaktualizuje počas záznamu a keď je aktivovaná aplikácia Browser Remote (A 111).
Používanie voliteľného prijímača GP-E2 GPS
DÔLEŽITÉ
• V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť používanie systému GPS obmedzené alebo zakázané.
Prijímač GPS používajte v súlade s miestnou legislatívou krajiny alebo regiónu, kde sa prijímač používa.
Obzvlášť opatrní buďte pri cestách do zahraničia.
• Buďte opatrní aj pri používaní funkcií GPS na miestach, kde je používanie elektronických zariadení obmedzené
či zakázané.
• Informácie GPS zaznamenané vo videoklipoch a fotografiách môžu obsahovať údaje, pomocou ktorých
vás ostatní môžu vyhľadať alebo identifikovať. Buďte opatrní pri zdieľaní záznamov s geoznačkami
a pri ich odosielaní na web.
• Prijímač GPS nenechávajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, napríklad pri silných magnetoch
alebo motoroch.
•
•
•
•
POZNÁMKY
Informácie GPS zaznamenané s videoklipmi zodpovedajú polohe pri začiatku záznamu.
Do blízkosti prijímača neumiestňujte žiadne káble pripojené ku konektoru HDMI OUT. Ak tak urobíte,
môže to mať negatívny vplyv na signál GPS.
Opätovný príjem signálu GPS potrvá dlhšie po výmene napájacieho akumulátora alebo pri prvom zapnutí
videokamery po dlhšom čase, keď bola vypnutá.
Videokamera nie je kompatibilná s digitálnym kompasom prijímača ani s intervalovými funkciami polohovania.
Voľba [Set now/Nastaviť teraz] tiež nie je dostupná pre nastavenie [GPS Auto Time Setting/Autom. nastavenie
času GPS].
83
Používanie voliteľného prijímača GP-E2 GPS
84
4
Užívateľské prispôsobenie
85
Volič a tlačidlo CUSTOM
Tlačidlu a voliču CUSTOM môžete priradiť niektorú z často používaných funkcií. Potom môžete nastaviť zvolenú
funkciu tlačidlom alebo voličom CUSTOM bez použitia menu.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [CUSTOM Dial & Button/Volič a tlačidlo
CUSTOM].
> [B # System Setup/B # Nastavenie systému] >
[CUSTOM Dial & Button/Volič a tlačidlo CUSTOM]
2 Dotknite sa požadovanej možnosti a potom sa dotknite
tlačidla [X].
3 Na použitie priradenej funkcie, ako je uvedené
v nasledujúcich vysvetleniach, stlačte tlačidlo CUSTOM
a otočte volič CUSTOM.
Voľby
Keď je režim snímania nastavený na možnosť ‚ alebo “,
otočením voliča CUSTOM upravte expozičný čas alebo clonu.
Keď je režim snímania nastavený na možnosť n, opakovane
stláčajte tlačidlo CUSTOM na výber hodnoty, ktorú chcete upraviť
(clona  expozičný čas  zisk). Kým je zvolená hodnota
zvýraznená oranžovo, otočte voličom na jej úpravu.
Limit AGC]:
Stlačte tlačidlo CUSTOM na zapnutie/vypnutie limitu AGC. Keď je
[
AGC Limit/
aktivovaný limit AGC, otočte voličom, aby ste nastavili maximálnu
hodnotu zisku.
[y Exposure Comp./y Korekcia expozície]: Na zapamätanie expozície stlačte tlačidlo CUSTOM a (ak je to
potrebné) otočte ovládačom na korekciu expozície (pamäť
expozície + korekcia).
Vypne tlačidlo a volič CUSTOM.
[j Off/j Vyp.]:
[
Tv/Av/M]:
POZNÁMKY
• Namiesto vyššie opísaného postupu môžete stlačením a podržaním tlačidla CUSTOM zobraziť rýchle menu
volieb. Voličom CUSTOM vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo CUSTOM.
Priraditeľné tlačidlá
Priraditeľné tlačidlá
86
Videokamera má päť priraditeľných tlačidiel na tele a na displeji (dotyková operácia), ku ktorým môžete priradiť
rôzne funkcie (priraditeľné tlačidlá). Priraďte často používané funkcie, ktoré považujete za najpraktickejšie,
k tlačidlám, aby ste si prispôsobili videokameru podľa svojich potrieb.
Názvy tlačidiel vytlačené na videokamere takisto naznačujú ich predvolené nastavenia.
Priraditeľné tlačidlá na obrazovke zobrazia len ikonu funkcie, ktorá je k nim aktuálne priradená.
Prevádzkové režimy:
Priraditeľné tlačidlo
na obrazovke
1 Fyzické tlačidlá: Stlačte tlačidlo MENU a kým ho držíte stlačené, stlačte priraditeľné tlačidlo,
ktorého funkciu si prajete zmeniť.
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke: Otvorte obrazovku na výber funkcie s nastavením menu.
> [B # System Setup/B # Nastavenie systému] > [Onscreen Assignable Button/Priraditeľné
tlačidlo na obrazovke]
• Zoznam dostupných funkcií sa zobrazí s funkciou aktuálne priradenou k zvýraznenému tlačidlu.
• Menu môžete používať aj pre fyzické priraditeľné tlačidlá. Zodpovedajúce nastavenia ([Assignable Button 1/
Priraditeľné tlačidlo č. 1] až [Assignable Button 5/Priraditeľné tlačidlo č. 5]) môžete nájsť na stránkach "
a # v menu [B System Setup/B Nastavenie systému].
2 Dotknite sa požadovanej funkcie a potom sa dotknite tlačidla [X].
• Ak je to potrebné, dotknutím sa možnosti [Í]/[Î] prejdite vyššie alebo nižšie.
3 Na použitie priradenej funkcie, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, stlačte priraditeľné tlačidlo
(alebo sa dotknite priraditeľného tlačidla na obrazovke).
Priraditeľné tlačidlá
Priraditeľné funkcie
Názov funkcie
[
[~ Face Only AF/
~ AF len na tvár]
[
Opis
BLC Always On/
Zapína a vypína neustálu korekciu protisvetla.
Kor. protisvetla stále zap.]
Focus Guide/
Zaostrovací asistent]
[Å Set WB/
Å Nastavenie VB]
Prepína medzi štandardným automatickým zaostrovaním a automatickým zaostrovaním,
len keď je detegovaná tvár.
Zapína a vypína funkciu zaostrovacieho asistenta na duálne pixely.
Zaznamenáva užívateľské nastavenie vyváženia bielej.
A
62
51
46
65
[Ä Set WB Priority/
Ä Nastaviť prioritu VB]
Prepína medzi aktuálnym nastavením vyváženia bielej a nastavením priority vyváženia bielej
zaregistrovaným pre nastavenie [v Camera Setup/v Nastavenie kamery] > [Set WB Priority/
Nastaviť prioritu VB].
123
[B AF/MF]
Prepína medzi automatickým zaostrovaním a ručným zaostrovaním.
45
[± Powered IS/
± Zosilnený
stabilizátor obrazu]
Zapína a vypína zosilnený stabilizátor obrazu.
[z Pre REC/
z Prednahrávanie]
Zapína a vypína prednahrávanie.
[
Rec Review/
Prezeranie posledného zaznamenaného videoklipu
Prezeranie záznamu].
[^ Magnification/
^ Zväčšenie].
[
56
Photo/
Fotografia]
[j Off/j Vyp.]
Zapína a vypína zväčšenie.
Zaznamená fotografiu.
Nie je priradená žiadna funkcia – tlačidlo je vypnuté.
80
37
48
36
—
87
Ukladanie a načítanie nastavení videokamery
Ukladanie a načítanie nastavení videokamery
88
Po úprave nastavení v rôznych menu môžete tieto nastavenia uložiť na kartu SD. Tieto nastavenia môžete načítať
neskôr alebo v inej videokamere GX10 , aby ste ju mohli používať rovnakým spôsobom.
Nastavenia videokamery môžete uložiť alebo načítať z karty SD v otvore pre karty B.
Prevádzkové režimy:
Uloženie nastavení videokamery
1 Vložte kartu SD, na ktorú chcete uložiť nastavenia videokamery, do otvoru pre kartu SD B.
2 Vyberte možnosť [Save/Uložiť].
> [B $ System Setup/B $ Nastavenia systému] > [Backup Menu Settings 7/
Zálohovať nastavenia ponuky 7] > [Save/Uložiť]
3 Stlačte [Yes/Áno].
• Nastavenia menu videokamery sa uložia na kartu. Ak boli nastavenia menu predtým uložené,
starý súbor sa prepíše aktuálnymi nastaveniami menu.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, dotknite sa tlačidla [OK].
Načítanie nastavení videokamery
1 Vložte kartu SD, ktorá obsahuje už uložené nastavenia videokamery, do otvoru pre kartu SD B.
2 Vyberte možnosť [Load/Načítať].
> [B $ System Setup/B $ Nastavenia systému] > [Backup Menu Settings 7/Zálohovať
nastavenia ponuky 7] > [Load/Načítať]
3 Stlačte [Yes/Áno].
• Nastavenia menu videokamery sa nahradia nastaveniami uloženými na kartu. Na chvíľku obrazovka
videokamery stmavne a potom sa videokamera reštartuje.
POZNÁMKY
• Súbory s nastaveniami videokamery sú výhradne kompatibilné iba s videokamerami GX10.
• Heslá, ktoré používateľ nastavil v položke [B System Setup/B Nastavenia systému] > [Network Settings/
Nastavenia siete] sa pri tejto operácii neuložia. Po načítaní nastavení menu uložených v minulosti nastavte
opäť potrebné sieťové heslá.
5
Prehrávanie
89
Základné prehrávanie
Táto časť vysvetľuje, ako vo videokamere prehrávať klipy a fotografie. Podrobné informácie o prehrávaní
záznamov na externom monitore nájdete v časti Pripojenie k externému monitoru alebo rekordéru (A 99).
Prevádzkové režimy:
Indexové zobrazenie prehrávania
1 Prepnite vypínač do polohy MEDIA.
• Videokamera sa prepne do režimu
zobrazenie videoklipov.
a zobrazí sa indexové
2 Vyhľadajte videoklip, ktorý chcete prehrať.
• Potiahnutím prstom doľava alebo doprava alebo ťuknutím
na položku [Ï]/[Ð] si pozrite ďalšie stránky indexu.
• Ak chcete zobraziť fotografie alebo prehrať záznamy
na inej karte SD, zmeňte indexové zobrazenie.
3 Dotknutím sa miniatúry požadovaného videoklipu spustite
prehrávanie (A 90).
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexové zobrazenie videoklipov
}: Indexové zobrazenie fotografií
Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej
stránky indexu.
Môžete aj potiahnuť prstom doľava alebo doprava.
Tlačidlo indexového zobrazenia: Tohto tlačidla sa
dotknite, ak chcete zmeniť indexové zobrazenie.
5
4
5
6
6
Tlačidlo [FUNC]: Operácie pre videoklipy
a fotografie (A 93).
Názov priečinka. Posledné 4 číslice predstavujú
dátum záznamu (1103 = 3. november).
Len videoklipy: Informácie o videoklipoch (A 92).
Základné prehrávanie
Zmena indexového zobrazenia
Indexové zobrazenie môžete zmeniť na prepínanie medzi prehrávaním videoklipov (y) a fotografií (})
alebo prehrávaním záznamov z inej karty SD (6/7).
90
Dotknite sa tlačidla indexového zobrazenia a potom sa dotknite požadovaného indexového
zobrazenia.
• Na otvorenie obrazovky výberu indexov môžete stlačiť tlačidlo G na dodanom diaľkovom ovládači.
• Vyberte požadovanú kombináciu karty (6 alebo 7) a typu záznamu (y klipy alebo { fotografie),
ktorý chcete prehrať.
Prehrávanie záznamov
1 V indexovom zobrazení sa dotknite miniatúry požadovaného záznamu.
• Videoklipy: Prehrávanie začne od vybratého videoklipu a bude pokračovať až do konca posledného
videoklipu v indexovom zobrazení.
Fotografie: Vybratá fotografia sa zobrazí. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte iné fotografie.
2 Stlačením obrazovky zobrazte ovládacie prvky prehrávania.
• Počas prehrávania videa alebo fotografie ovládacie prvky prehrávania zmiznú automaticky po niekoľkých
sekundách nepoužívania. Pri pozastavení prehrávania videa ďalším stlačením obrazovky skryjete ovládacie
prvky prehrávania.
56
7
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
16
17
1
Tlačidlo [FUNC]: Operácie pre videoklipy
a fotografie (A 93)
2 Vzhľad (A 67)
3 Ovládacie prvky prehrávania videoklipu (A 91)
4 Hlasitosť (A 92)
5 Operácie prehrávania videoklipu (A 91)
6 Vypnutý diaľkový ovládač (A 127)
7 Varovanie pred teplotou a prevádzka
ventilátora (A 134)
8 Zvyšná kapacita akumulátora (A 39)
9 Časový kód (A 68)
10 Obrazový kmitočet (A 42) a formát filmu
18
19
11 Rozlíšenie a dátový tok (A 42)
12 Videoklipy: Číslo klipu
Fotografie: Číslo fotografie / Celkový počet fotografií
13 Číslo súboru (A 125)
14 Rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (A 44)
15 Karta SD vybraná na prehrávanie (A 90)
16 Dátumový kód (A 124)
17 Návrat na indexové zobrazenie fotografií
18 Preskočenie fotografií (A 91)
19 Informácie GPS* (A 82)
* Zobrazuje sa len vtedy, keď bol pri zázname fotografie použitý voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Základné prehrávanie
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS na červeno svieti, dodržte nasledujúce upozornenia. Ak to neurobíte,
môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Touto videokamerou sa nemusia dať prehrať filmy zaznamenané na kartu SD iným zariadením.
91
POZNÁMKY
• V závislosti od podmienok záznamu môžete vidieť krátke zastavenia prehrávaného obrazu alebo zvuku
medzi videoklipmi.
• Nasledujúce obrazové súbory sa nedajú správne zobraziť.
- Obrázky nezaznamenané touto videokamerou.
- Obrázky upravené v počítači.
- Obrázky so zmenenými názvami súborov.
Ovládacie prvky prehrávania
Nasledujúce typy prehrávania sú dostupné pomocou ovládacích prvkov na obrazovke. Potlačením joysticku
vyberte požadované tlačidlo a potom joystick stlačte. Na prehranie videoklipu môžete tiež použiť tlačidlá
prehrávania na dodanom diaľkovom ovládači.
Ovládacie prvky prehrávania videoklipu
Ovládanie
Ikona
na obrazovke
Počas prehrávania sa dotknite položky [Ø]/[×].
• Niekoľkonásobným dotykom zvýšite rýchlosť prehrávania na približne 5x 15x 
60x normálnej rýchlosti.
• Počas rýchleho prehrávania sa dotknite položky [Ð] pre návrat k normálnej rýchlosti.
x00×
Øx00
Spôsob prehrávania
Rýchle prehrávanie*
Pomalé prehrávanie*
Dotknite sa položky [Ö]/[Õ].
• Niekoľkonásobným dotykom znížite rýchlosť prehrávania
na 1/4  1/8 normálnej rýchlosti.
Po políčkach vzad/po políčkach vpred*
Počas pozastavenia prehrávania sa dotknite položky [
Skok na začiatok
aktuálneho videoklipu
Dotknite sa tlačidla [Ú].
Skok na začiatok
prechádzajúceho videoklipu
Dvakrát sa dotknite tlačidla [Ú].
Skok na začiatok
nasledujúceho videoklipu
Dotknite sa tlačidla [Ù].
Pozastavenie a opätovné
spustenie prehrávania
Počas prehrávania sa dotknite položky [Ý] na pozastavenie.
Počas pozastavenia prehrávania sa dotknite položky [Ð] na opätovné spustenie
normálneho prehrávania.
Ý
Ð
Zastavenie prehrávania
Stlačením tlačidla [Ñ] zastavíte prehrávanie a vrátite sa do indexového zobrazenia.
—
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
].
—
—
—
* V tomto režime prehrávania nie je žiadny zvuk.
Ovládacie prvky prehrávania fotografií
Spôsob prehrávania
Ovládanie
Návrat do indexového zobrazenia fotografií Ťuknite na položku [f].
Preskočenie fotografií
Ťuknutím na položku [h] zobrazíte rolovací pruh. Ťuknutím na tlačidlo [Ï]/[Ð]
alebo potiahnutím prsta po rolovacom pruhu vyhľadajte požadovanú fotografiu.
Ťuknutím na tlačidlo [L] sa vrátite k zobrazeniu jednotlivých fotografií.
Základné prehrávanie
92
POZNÁMKY
• Počas rýchleho alebo pomalého prehrávania môžete zaznamenať určité anomálie
(štvorčekovanie, prúžkovanie a pod.) v prehrávanom obraze.
• Rýchlosť vyznačená na obrazovke je približná.
• Pomalé prehrávanie vzad bude vyzerať rovnako ako trvalé prehrávanie po políčkach vzad.
Nastavenie hlasitosti
Počas prehrávania vychádza zvuk z monofónneho zabudovaného reproduktora. Ku konektoru slúchadiel
× (slúchadlá) môžete pripojiť ľubovoľné slúchadlá a počúvať zvuk ako stereo.
1 Stlačením obrazovky počas prehrávania si zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
2 Dotknite sa tlačidla [Ó/ ].
3 Dotýkaním sa tlačidiel [Ø]/[Ô] alebo [Ù]/[Õ] upravte hlasitosť a potom sa dotknite tlačidla [K].
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž príslušného pruhu hlasitosti.
Zobrazenie informácií o klipe
1 V indexovom zobrazení videoklipov sa dotknite položku [I] a potom požadovaného videoklipu.
• Zobrazí sa obrazovka [Clip Info/Informácie klipu].
• Dotknite sa položky [Ï] / [Ð] na zobrazenie informácií o predchádzajúcom/nasledujúcom videoklipe.
2 Dvojnásobným dotknutím sa tlačidla [L] sa vrátite do indexového zobrazenia.
1
2
6
7
8
9
3
4
5
1
2
3
4
5
Číslo súboru (A 125)
Zobrazenie informácií o predchádzajúcom/
nasledujúcom videoklipe
Číslo videoklipu / Celkový počet videoklipov
Rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (A 44)
Vzhľad (A 67)
10
6
7
8
9
10
Dátum a čas začiatku záznamu
Trvanie videoklipu
Obrazový kmitočet (A 42) a formát filmu
Rozlíšenie a dátový tok (A 42)
Informácie GPS* (A 82)
(poloha na začiatku záznamu)
* Zobrazuje sa len vtedy, keď bol pri zázname videoklipu použitý voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Operácie pre videoklipy a fotografie
Operácie pre videoklipy a fotografie
Odstránenie videoklipov a fotografií
Videoklipy a fotografie, ktoré už nechcete uchovávať, môžete odstrániť.
Prevádzkové režimy:
Odstránenie videoklipov alebo fotografií z indexového zobrazenia
1 Otvorte požadované indexové zobrazenie (A 89).
• Ak chcete odstrániť všetky videoklipy alebo fotografie zaznamenané v rovnaký deň (uložené v tom istom
priečinku), potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa nezobrazí videoklip alebo fotografia,
ktorú chcete odstrániť.
2 Vyberte možnosť [Delete/Odstrániť].
[FUNC] > [Delete/Odstrániť]
3 Stlačte požadovanú voľbu a potom [Yes/Áno].
• Ak stlačíte možnosť [Select/Vybrať], pred stlačením možnosti [Yes/Áno] nasledujúcim postupom
vyberte jednotlivé záznamy, ktoré chcete zmazať.
• Stlačením [Stop] prerušíte práve prebiehajúcu činnosť. Niektoré záznamy sa však napriek tomu môžu odstrániť.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, dotknite sa tlačidla [OK].
Výber jednotlivých záznamov
1 Dotknite sa jednotlivých fotografií/videoklipov, ktoré chcete odstrániť.
• Na záznamoch, ktorých sa dotknete, sa zobrazí značka začiarknutia !. Celkový počet vybratých fotografií/
videoklipov sa objaví vedľa ikony ".
• Na odstránenie značky začiarknutia sa dotknite vybratého videoklipu alebo fotografie.
Na odstránenie všetkých značiek naraz sa dotknite možnosti [Remove All/Odstrániť všetky] > [Yes/Áno].
2 Po výbere všetkých požadovaných záznamov sa dotknite položky [OK].
Voľby
<názov priečinka>: Vymažú sa všetky videoklipy alebo fotografie zaznamenané v určitý deň. Posledné 4 číslice
názvu priečinka v tlačidle označujú dátum záznamu (1103 = 3. november).
[Select/Vybrať]:
Môžete vybrať jednotlivé videoklipy alebo fotografie, ktoré chcete odstrániť.
[All Clips/Všetky videoklipy], [All Photos/Všetky fotografie]:
Odstráni všetky videoklipy alebo fotografie.
Odstránenie jedného klipu
1 Prehrajte požadovaný videoklip (A 90).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, potom odstráňte videoklip.
[Ý] > [FUNC] > [Delete/Odstrániť] > [Yes/Áno]
3 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, dotknite sa tlačidla [OK].
Odstránenie jednej fotografie
1 Prehrajte požadovanú fotografiu (A 90).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, potom odstráňte fotografiu.
[FUNC] > [Delete/Odstrániť] > [¸ Proceed/¸ Pokračovať] > [Yes/Áno]
3 Potiahnite prstom doľava alebo doprava, aby ste vybrali inú fotografiu na odstránenie, alebo stlačte [X].
93
Operácie pre videoklipy a fotografie
94
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor pri odstraňovaní záznamov. Po odstránení sa už nedajú obnoviť.
• Pred ich odstránením si uložte kópie dôležitých záznamov (A 101).
• Keď indikátor ACCESS svieti na červeno (pri odstraňovaní záznamov), dodržte nasledujúce
bezpečnostné opatrenia.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
POZNÁMKY
• Fotografie, ktoré boli ochránené alebo upravené v inom zariadení, sa nedajú zmazať touto videokamerou.
• Ak chcete odstrániť všetky záznamy a uvoľniť celé záznamové miesto pre ďalšie záznamy, je lepšie kartu SD
inicializovať (A 31).
Orezanie videoklipov
Videoklipy môžete orezať tak, že odstránite všetko do alebo od určitého bodu.
Prevádzkové režimy:
1 Prehrajte požadovaný videoklip (A 90).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, potom otvorte obrazovku
orezávania.
[Ý] > [FUNC] > [Trim/Orezať]
3 Ak treba, dajte videoklip na presné miesto.
• Bod, v ktorom sa videoklip oreže, je označený značkou
.
• Na obrazovke sa zobrazia ovládacie prvky prehrávania (A 91). Podľa potreby použite ktorýkoľvek režim
špeciálneho prehrávania na nájdenie požadovaného bodu.
4 Vyberte požadované možnosti orezania a orežte videoklip.
[Trim/Orezať] > [Trim Before Marker/Orezať pred značkou] alebo [Trim After Marker/Orezať po značke] >
[Save as New/Uložiť ako novú] alebo [Overwrite/Prepísať]
• V prvej súprave možností môžete orezávať pred alebo po značke ´.
V druhej súprave možností môžete orezaný videoklip uložiť ako nový, alebo prepísať existujúci videoklip.
• Ak ste vybrali možnosť [Save as New/Uložiť ako novú], môžete operáciu v procese zastaviť dotknutím
sa tlačidla [Stop] a potom [OK].
POZNÁMKY
• Na obrazovke indexového zobrazenia sa videoklipy orezané pomocou možnosti [Trim Before Marker/Orezať
pred značkou] zobrazujú so špeciálnou ikonou prehrávania namiesto bežnej miniatúry.
• Na obrazovke orezania bude skákať tlačidlo na vrátenie/posun po rámikoch v 1-rámikových intervaloch.
Miesta, kde je možné orezávanie sú vo vzdialenosti 1 GOP (0,5 s) od seba.
• Videoklip je orezaný na začiatku/konci GOP vrátane rámiku, ktorý je označený značkou.
Operácie pre videoklipy a fotografie
Kopírovanie videoklipov a fotografií
Videoklipy a fotografie môžete kopírovať z jednej karty SD na druhú.
Prevádzkové režimy:
95
Kopírovanie videoklipov a fotografií z indexového zobrazenia
1 Otvorte požadované indexové zobrazenie (A 89).
• Ak chcete kopírovať všetky videoklipy alebo fotografie zaznamenané v rovnaký deň (uložené v tom istom
priečinku), potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa nezobrazí videoklip alebo fotografia,
ktorú chcete kopírovať.
2 Vyberte možnosť [Copy (6'7)/Kopírovať (6'7)] alebo [Copy (7'6)/Kopírovať (7'6)].
[FUNC] > [Copy (6'7)/Kopírovať (6'7)] alebo [Copy (7'6)/Kopírovať (7'6)]
3 Stlačte požadovanú voľbu a potom [Yes/Áno].
• Ak vyberiete možnosť [Select/Vybrať], pred dotknutím sa položky [Yes/Áno] vyberte podľa nasledujúceho
postupu jednotlivé záznamy, ktoré chcete skopírovať.
• Stlačením [Stop] prerušíte práve prebiehajúcu činnosť.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, dotknite sa tlačidla [OK].
Výber jednotlivých záznamov
1 Stlačte jednotlivé fotografie/videoklipy, ktoré chcete skopírovať.
• Na záznamoch, ktorých sa dotknete, sa zobrazí značka začiarknutia !. Celkový počet vybratých fotografií/
videoklipov sa objaví vedľa ikony ".
• Na odstránenie značky začiarknutia sa dotknite vybratého videoklipu alebo fotografie. Na odstránenie
všetkých značiek naraz sa dotknite možnosti [Remove All/Odstrániť všetky] > [Yes/Áno].
2 Po výbere všetkých požadovaných záznamov sa dotknite položky [OK].
Voľby
<názov priečinka>: Skopíruje všetky videoklipy alebo fotografie zaznamenané v určitý deň. Posledné 4 číslice
názvu priečinka v tlačidle označujú dátum záznamu (1103 = 3. november).
[Select/Vybrať]:
Môžete vybrať jednotlivé videoklipy alebo fotografie, ktoré chcete kopírovať.
[All Clips/Všetky videoklipy], [All Photos/Všetky fotografie]:
Skopíruje všetky videoklipy alebo fotografie.
Kopírovanie jedinej fotografie
1 Prehrajte požadovanú fotografiu (A 90).
2 Na zobrazenie ovládacích prvkov prehrávania sa dotknite displeja a následne skopírujte fotografiu.
[FUNC] > [Copy (6'7)/Kopírovať (6'7)] alebo [Copy (7'6)/Kopírovať (7'6)] > [¨ Proceed/
¨Pokračovať] > [Yes/Áno]
3 Potiahnite prstom doľava alebo doprava, aby ste vybrali inú fotografiu na kopírovanie, alebo stlačte [X].
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS na červeno svieti, dodržte nasledujúce upozornenia. Ak to neurobíte,
môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
Operácie pre videoklipy a fotografie
96
POZNÁMKY
• V nasledujúcich prípadoch nebudete môcť kopírovať záznamy na kartu SD B:
- Ak je kryt priestoru pre kartu SD otvorený.
- Ak je prepínač LOCK na cieľovej karte SD nastavený na ochranu pred zápisom.
- Ak nemožno vytvoriť číslo súboru (A 125), lebo počet priečinkov a súborov na karte dosiahol maximum.
• Ak nie je dosť miesta na cieľovej karte SD, skopíruje sa toľko fotografií, koľko sa zmestí,
a potom sa kopírovanie ukončí.
• Streamové video súbory s veľkosťou presahujúcou 4 GB nemožno kopírovať na karty SDHC.
Obnova videoklipov
Niektoré činnosti, ako je napríklad náhle vypnutie videokamery alebo vybratie karty SD počas záznamu údajov,
môžu spôsobiť chyby údajov v zaznamenaných videoklipoch. Videoklipy s poškodenými dátami možno budete
vedieť obnoviť pomocou nasledujúce postupu.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte indexové zobrazenie s videoklipom, ktorý chcete obnoviť (A 89).
2 Dotknite sa poškodeného videoklipu (videoklip s ikonou
namiesto miniatúry).
3 Keď sa zobrazuje položka [Attempt to recover the data?/Pokúsiť sa o obnovu dát?],
dotknite sa možnosti [Yes/Áno].
• Videokamera sa pokúsi obnoviť poškodené dáta.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, dotknite sa tlačidla [OK].
•
•
•
•
POZNÁMKY
Na obrazovke indexového zobrazenia sa obnovené videoklipy zobrazujú so špeciálnou ikonou prehrávania
namiesto bežnej miniatúry.
Tento postup môže odstrániť videoklipy kratšie ako 0,5 sekundy.
V niektorých prípadoch nemusí byť možné údaje obnoviť. Je to pravdepodobnejšie vtedy, keď je systém
súborov poškodený alebo je fyzicky poškodená karta SD.
Obnoviť môžete iba videoklipy zaznamenané pomocou tejto videokamery. Fotografie sa nedajú obnoviť.
6
Externé pripojenia
97
Nastavenie výstupu videa
Výstupný videosignál z konektora HDMI™ OUT závisí od nastavenia obrazu videoklipu a rôznych nastavení
menu. Výstupný videosignál z konektora HDMI OUT sa tiež môže zmeniť v závislosti od možností
pripojeného monitora.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie výstupu videa (priorita interného záznamu)
O nastavení výstupu videa pre konektor HDMI OUT podľa nastavenia obrazu pre záznam na kartu SD (A 42)
alebo nastavenia obrazu prehrávaného videoklipu si môžete prečítať v nasledujúcej tabuľke. Videosignál sa môže
zmeniť aj v závislosti od možností pripojeného monitora.
Nastavenie obrazu videoklipu
Rozlíšenie
Obrazový kmitočet
3840x2160
50.00P
25.00P
1920x1080
1280x720
1
2
3
4
50.00P
25.00P
Maximálne rozlíšenie HDMI1
Videosignál z konektora
HDMI OUT2
[3840x2160]
3840x2160
YCbCr 4:2:2 8 bitov3
[1920x1080]
1920x1080
YCbCr 4:2:2 8 bitov
—
1920x1080
YCbCr 4:2:2 8 bitov,
720x576
YCbCr 4:2:2 8 bitov4
[1920x1080]
1920x1080,
720x576
YCbCr 4:2:2 8 bitov4
[1280x720]
1280x720,
720x576
YCbCr 4:2:2 8 bitov4
50.00P
25.00P
Nastavenie [£ Display Setup/£ Nastavenie zobrazenia] > [HDMI Max Resolution/Maximálne rozlíšenie HDMI].
Počas prehrávania je video YCbCr 4:2:0 zaznamenané na karte na výstupe ako signál YCbCr 4:2:2.
YCbCr 4:2:0 8 bitov, keď je obrazový kmitočet nastavený na hodnotu 50.00P.
Len keď je obrazový kmitočet nastavený na hodnotu 50.00P.
Nastavenie výstupu videa
Nastavenie výstupu videa (len externý záznam)
Nastavenie výstupu videa pre konektor HDMI OUT, keď je videokamera nastavená na režim len externého
záznamu (A 99), si pozrite v tabuľke.
98
Interný/externý záznam1
[ù External Rec Only (HDMI)/
ù Len externý záznam (HDMI)]
1
2
Nastavenie obrazu pre externý záznam2
Videosignál z konektora
HDMI OUT
[3840x2160 50.00P YCC420 8bit/3840x2160
50.00P YCC420 8 bitov]
3840x2160
YCbCr 4:2:0 8 bitov
[3840x2160 25.00P YCC420 8bit/3840x2160
50.00P YCC422 8 bitov]
3840x2160
YCbCr 4:2:2 8 bitov
[1920x1080 50.00P YCC422 10bit/1920x1080
50.00P YCC422 10 bitov]
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bitov
[1920x1080 25.00P YCC422 10bit/1920x1080
50.00P YCC422 10 bitov]
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bitov
Nastavenie [3 Recording Setup/3 Nastavenie záznamu] > [Internal/External Rec/Interný/Externý záznam].
Nastavenie [3 Recording Setup/3 Nastavenie záznamu] > [External Rec Video Config./Konfigurácie externého záznamu videa].
Pripojenie k externému monitoru alebo rekordéru
Pripojenie k externému monitoru alebo rekordéru
Prevádzkové režimy:
99
Schéma pripojenia
Odporúčame, aby ste videokameru napájali z elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra.
Externý monitor/
digitálny
videorekordér
Vysokorýchlostný kábel HDMI
HTC-100/SS (dodaný)
Vstup HDMI
HDMI IN
Konektor
HDMI OUT
Záznam videa pomocou externého rekordéra
Ak chcete zaznamenávať video alebo zvuk na externom rekordéri pripojenom ku konektoru HDMI OUT
videokamery, vopred zmeňte nastavenia menu. Podrobnosti o postupe si prečítajte v návode na používanie
externého rekordéra.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Internal/External Rec/Interný/Externý záznam].
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] > [Internal/External Rec/Interný/
Externý záznam]
2 Dotknite sa položky [ù External Rec Only (HDMI)/ù Len externý záznam (HDMI)]
a potom položky [L].
3 Vyberte konfiguráciu výstupného signálu.
> [3 " Recording Setup/3 " Nastavenie záznamu] > [External Rec Video Config./Konfigurácie
externého záznamu videa] > požadovaná možnosť > [X]
• Podrobnosti nájdete v tabuľke Nastavenie výstupu videa (A 97).
•
•
•
•
POZNÁMKY
V závislosti od použitého externého rekordéra možno nebudete môcť zaznamenávať na externom rekordéri
pomocou vybraného nastavenia výstupu obrazu.
Po pripojení videokamery k externému rekordéru urobte testovací záznam pomocou nastavení obrazu,
ktoré chcete použiť, a skontrolujte, záznam z externého rekordéra.
Ak chcete používať tlačidlo REC videokamery aj na záznam pomocou externých rekordérov kompatibilných
s príkazmi záznamu, nastavte položku [3 Recording Setup/3 Nastavenie záznamu] > [Rec Command/
Príkaz záznamu] na hodnotu [i On/i Zap.]. Keď je položka [Rec Command/Príkaz záznamu] nastavená
na hodnotu [i On/i Zap.], nastavenie [B System Setup/B Nastavenie systému] > [Auto Power Off/
Automatické vypnutie] (režim úspory energie) bude vypnuté.
O časovom kóde počas režim len externého záznamu:
- Časový kód je automaticky nastavený na možnosť [
Preset/
Prednastavený].
- Keď je videokamera nastavená späť na režim priority interného záznamu, časový kód sa vráti
na predchádzajúce nastavenie.
Pripojenie k externému monitoru alebo rekordéru
Pripojenie k externému monitoru
100
Konektor HDMI OUT ponúka digitálne pripojenie aj výstup obrazového a zvukového signálu. Môžete vysielať
aj signál časového kódu a zobrazenia displeja (A 126). Zvuk výstupného signálu bude 2-kanálový lineárny
zvuk PCM (16 bitov, vzorkovanie 48 kHz).
Prevádzkové režimy:
Výber výstupného konektora
1 Vyberte možnosť [Output Terminal/Výstupný konektor].
> [£ ! Display Setup/£ ! Nastavenie zobrazenia] > [Output Terminal/Výstupný konektor]
2 Dotknite sa možnosti [ù HDMI], aby ste aktivovali konektor HDMI OUT, a následne sa dotknite
tlačidla [L].
Nastavenie výstupného konektora HDMI OUT
3 Vyberte možnosť [HDMI Max Resolution/Maximálne rozlíšenie HDMI].
> [£ ! Display Setup/£ ! Nastavenie zobrazenia] > [HDMI Max Resolution/Maximálne
rozlíšenie HDMI]
4 Dotknite sa požadovaného maximálneho rozlíšenia a potom sa dotknite tlačidla [L].
• Podrobnosti nájdete v tabuľke Nastavenie výstupu videa (A 97).
5
len režim: Ak je to potrebné vysielajte vo výstupnom signále aj signál časového kódu.
> [3 " Recording Setup/3" Nastavenie záznamu] > [HDMI Time Code/Časový kód HDMI] >
[i On/iZap.] > [X]
•
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu, signál časového kódu nie je možné vysielať
prostredníctvom konektora HDMI OUT.
Konektor HDMI OUT je len výstupný. Pomocou konektora HDMI OUT nepripájajte videokameru k výstupnému
konektoru iného zariadenia, pretože to spôsobí poruchu.
Správnu činnosť nemožno zaručiť, ak pripojíte videokameru k monitoru DVI.
Výstupný obraz nemusí byť správny v závislosti od monitora.
Ak chcete používať tlačidlo REC videokamery aj na záznam pomocou externého rekordéra pripojeného
pomocou konektora HDMI OUT, môžete nastaviť obe položky [3 Recording Setup/3 Nastavenie záznamu]
> [Rec Command/Príkaz záznamu] a [HDMI Time Code/Časový kód HDMI] na možnosť [i On/i Zap.]
Bude sa vysielať aj signál časového kódu videokamery.
Signál časového kódu nebude vysielaný z konektora HDMI OUT v nasledujúcich prípadoch.
- V režime
.
- Počas výstupu SD (720x576).
- Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu.
Keď je rozlíšenie nastavené na hodnotu 3840x2160 a obrazový kmitočet na hodnotu 50.00P (A 42),
na zobrazenie výstupného signálu videokamery na TV alebo externom monitore pripojenom pomocou
dodaného vysokorýchlostného kábla HDMI musí byť TV alebo externý monitor kompatibilný s videom 4K/50p.
Práca s videoklipmi na počítači
Práca s videoklipmi na počítači
Na ukladanie klipov používajte softvér Data Import Utility. Na prevzatie softvéru si pozrite webovú stránku
spoločnosti PIXELA nižšie (len po anglicky), kde si môžete pozrieť aj najnovšie informácie. Ak máte otázky
týkajúce sa softvéru, obráťte sa na Servisné stredisko Canon.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_c.html
Ukladanie videoklipov pomocou softvéru Data Import Utility
• Uložte videoklipy do počítača pomocou čítačky kariet.
• Spojte štafetové videoklipy (A 43) uložené na samostatných kartách SD a uložte ich ako jeden klip.
• Spojte videoklipy rozdelené na súbory s veľkosťou max. 4 GB a uložte ich ako jeden klip.
Ďalšie podrobnosti vrátane systémových požiadaviek a informácií o inštalácií softvéru si môžete prečítať
v príručke k softvéru Data Import Utility (súbor PDF) v priečinku [\Manual\Príručka] prevzatého skomprimovaného
súboru obsahujúceho softvér.
DÔLEŽITÉ
• Pred používaním softvéru Data Import Utility na uloženie videoklipov do počítača nepoužívajte na prácu
so súbormi na karte SD iný softvér. V opačnom prípade hrozí, že nebudete môcť uložiť súbory do počítača
pomocou softvéru Data Import Utility.
101
Práca s videoklipmi na počítači
102
7
Sieťové funkcie
103
O sieťových funkciách
Videokameru môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti pomocou Wi-Fi pomocou ethernetového kábla.
Sieťové funkcie a typy pripojenia
Wi-Fi
Sieťová funkcia
Opis
Browser Remote
Ovládajte videokameru pomocou webového prehľadávača
pripojeného zariadenia.
Prenos súborov FTP
Prenos videoklipov zaznamenaných videokamerou do iného
zariadenia pripojeného k sieti pomocou protokolu FTP.
1
2
Infraštruktúra1
Prístupový bod
vo videokamere2
A
–
Ü
111
Ü
–
119
Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom externého prístupového bodu (bezdrôtový smerovač atď.).
Priame pripojenie k jednému zariadeniu s funkciou Wi-Fi, pričom videokamera slúži ako prístupový bod siete Wi-Fi.
Pred používaním sieťových funkcií
• Pokyny v tejto kapitole predpokladajú, že už máte správne nakonfigurovanú a fungujúcu sieť,
sieťové zariadenie (zariadenia) a/alebo prístupový bod siete Wi-Fi. V prípade potreby si pozrite
dokumentáciu dodanú so sieťovými zariadeniami, ktoré chcete používať.
• Na nakonfigurovanie nastavení siete sú potrebné primerané znalosti o konfigurácii a používaní bezdrôtových
sietí (Wi-Fi). Spoločnosť Canon nemôže poskytovať podporu týkajúcu sa konfigurácií sietí.
DÔLEŽITÉ
• Dáta prenášané cez siete nie sú šifrované.
• Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadnu stratu ani poškodenie údajov spôsobené nesprávnou
konfiguráciou alebo nastaveniami siete. Spoločnosť Canon navyše nezodpovedá za žiadnu stratu ani škodu
spôsobenú používaním sieťových funkcií.
• Používaním nechránenej siete Wi-Fi môžete vystaviť svoje údaje sledovaniu neoprávnenými tretími stranami.
Nezabúdajte na možné riziká.
POZNÁMKY
• Informácie o anténe Wi-Fi: Pri používaní funkcií Wi-Fi
videokamery nezakrývajte anténu Wi-Fi rukou ani inými
predmetmi. Jej prikrytie môže spôsobiť rušenie
bezdrôtového signálu.
• Nepokladajte žiadne káble pripojené ku konektoru HDMI OUT
do blízkosti antény Wi-Fi. Ak tak urobíte, môže to ovplyvniť
bezdrôtovú komunikáciu prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD, keď používate
sieťové funkcie.
Anténa Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi
104
Videokamera, ktorá prešla certifikáciou Wi-Fi, sa môže pripojiť k prístupovým bodom
(bezdrôtovým smerovačom atď.) a sieťovým zariadeniam kompatibilným s protokolom
802.11a/b/g/n, ktoré prešli certifikáciou Wi-Fi (sú označené logom znázorneným vpravo).
Videokameru môžete pripojiť k sieti Wi-Fi v režime Infraštruktúra (pomocou prístupového bodu)
alebo priamo k sieťovému zariadeniu v režime Prístupový bod vo videokamere. Typ pripojenia, ktoré je možné
použiť, závisí od sieťovej funkcie, ktorú chcete používať (A 103). Pre režim Infraštruktúra videokamera
umožňuje konfiguráciu prístupového bodu štyrmi spôsobmi. Spôsob, ktorý použijete, bude závisieť od typu
a technických údajov prístupového bodu a siete, ktorú chcete použiť. Funkcia pripojenia k sieti Wi-Fi a platné
obmedzenia môžu závisieť od používanej siete Wi-Fi.
Prístupový bod vo videokamere: Pri snímaní na mieste bez dostupných prístupových bodov môže
videokamera slúžiť ako bezdrôtový prístupový bod*. Zariadenia s funkciou Wi-Fi sa budú môcť priamo pripojiť
k videokamere.
* Obmedzené iba na pripojenie medzi videokamerou a podporovanými zariadeniami s funkciou Wi-Fi. Funkcie nie sú rovnaké
ako pri bežne dostupných prístupových bodoch.
Pripojenie v režime Infraštruktúra:
Tlačidlo WPS: Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje protokol Wi-Fi Protected Setup
(WPS), nastavenie bude jednoduché a bude vyžadovať minimálne konfigurovanie a žiadne
heslá. Ak chcete zistiť, či má váš bezdrôtový smerovač tlačidlo WPS, alebo zistiť informácie
o nastavení protokolu Wi-Fi Protected Setup, pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača.
WPS (kód PIN): Aj keď váš bezdrôtový smerovač nemá samostatné tlačidlo WPS, namiesto toho môže
podporovať funkciu WPS s použitím kódu PIN. V prípade nastavenia používajúceho kód PIN budete vopred
potrebovať vedieť, ako aktivovať funkciu WPS bezdrôtového smerovača. Podrobnosti nájdete v návode
na používanie bezdrôtového smerovača.
Vyhľadávanie prístupových bodov: Ak váš bezdrôtový smerovač nepodporuje funkciu WPS alebo ju nemôžete
aktivovať, môžete nechať videokameru, aby vyhľadala prístupové body v okolí.
Manuálne nastavenie: Ak je v prístupovom bode, ktorý chcete použiť, zapnutý režim utajenia a videokamera
ho nemôže automaticky zistiť, všetky potrebné nastavenia môžete zadať ručne. Vyžaduje si to pokročilejšie
znalosti o sieťach Wi-Fi a nastaveniach siete.
DÔLEŽITÉ
• V závislosti od krajiny/oblasti sa môžu uplatňovať obmedzenia na používanie v exteriéri alebo pripojení
prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere, keď videokamera používa bezdrôtový štandard
IEEE802.11a/n v pásme 5 GHz. Podrobnosti o oblastiach a obmedzeniach nájdete v časti
Technické údaje (A 145).
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Prístupový bod vo videokamere
V tomto režime slúži samotná videokamera ako bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa môžu pripojiť iné
zariadenia s funkciou Wi-Fi. Najprv sú základné nastavenia pre pripojenie prostredníctvom prístupového bodu
vo videokamere (názov siete (SSID): [GX10-xxxx_Canon0C], heslo: [12345678]) už uložené vo videokamere
v profile konfigurácie siete [1:]. Na okamžité pripojenie k videokamere môžete použiť predvolené nastavenia.
Ak chcete zmeniť nastavenia, postupujte podľa pokynov nižšie.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Connection Settings/Nastavenia pripojenia].
> [B ! System Setup/B ! Nastavenia systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] >
[Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
2 Vyberte požadovaný profil s konfiguráciou siete a potom možnosť [Camera Access Point/Prístupový
bod vo videokamere].
Profil konfigurácie siete ([1:] až [4:]) > [i] > [Edit/Upraviť] > [Camera Access Point/Prístupový bod
vo videokamere]
• Do videokamery môžete uložiť až štyri rôzne profily konfigurácie siete. Ak je to potrebné,
dotknutím sa možnosti [Í]/[Î] prejdite vyššie alebo nižšie.
3 Zadajte identifikátor SSID (názov siete), ktorý bude videokamera používať ako prístupový
bod siete Wi-Fi.
[Edit/Upraviť] > Zadajte požadované meno siete pomocou obrazovky s klávesnicou (A 105) > [OK]
• Názov siete je potrebný na pripojenie sieťového zariadenia k videokamere. V prípade potreby si ho zapíšte.
4 Dotknite sa možnosti [5 GHz] alebo [2.4 GHz/2,4 GHz] na výber frekvenčného pásma pre pripojenie
k sieti Wi-Fi.
• Len v Európe: K dispozícii pre pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere je len pásmo
2,4 GHz. Pokračujte krokom č. 5.
5 Na výber požadovaného kanála sa dotknite možnosti [Í] alebo [Î] a potom možnosti [OK].
• Dostupné kanály sa líšia v závislosti od vybratého frekvenčného pásma. (Neplatí v Európe.)
6 Na výber spôsobu šifrovania sa dotknite položky [Open/No encryption/Otvorené/Žiadne šifrovanie]
alebo [WPA2-PSK/AES].
• Ak ste zvolili možnosť [Open/No encryption/Otvorené/Žiadne šifrovanie], prejdite na krok č. 8.
7 Zadajte šifrovací kľúč (heslo).
[Edit/Upraviť] > Zadajte požadované heslo pomocou obrazovky s klávesnicou (A 105) > [OK]
• Toto heslo je potrebné na pripojenie sieťového zariadenia k videokamere. V prípade potreby si ho zapíšte.
8 Pokračujte nasledovnými krokmi na konfiguráciu priraďovania adries IP (A 106).
Používanie obrazovky s virtuálnou klávesnicou
..
1 Dotknite sa klávesov na obrazovke na zadanie požadovaného textu.
• Dotýkaním sa tlačidiel [Ï]/[Ð] zmeníte polohu kurzora.
• Dotýkaním sa tlačidla [123] prepínate medzi písmenami
a číslicami alebo špeciálnymi znakmi.
• Dotknutím sa tlačidla [›] odstránite znak naľavo od kurzora.
• Pre všetky veľké písmená sa dotknite položky [A/a]:
Keď sa zobrazí číselná klávesnica, možnosť [#%?] prepína
Aktuálny znak/limit počtu znakov
medzi sadou 1 a sadou 2 špeciálnych znakov.
• Pri zadávaní hesiel a iných citlivých informácií znaky po chvíli nahradí Ü na ochranu zadaných informácií.
2 Po zadaní požadovaného textu sa dotknite tlačidla [OK].
105
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Nastavenie priraďovania adries IP
Teraz musíte nakonfigurovať nastavenia protokolu TCP/IP. V prípade potreby sa poraďte so správcom siete,
ktorý má k dispozícii potrebné informácie.
106
1 Stlačením možnosti [Automatic/Automaticky] alebo [Manual/Ručne] zvoľte spôsob priradenia adresy IP.
• Ak ste zvolili možnosť [Automatic/Automaticky], adresa IP sa priradí automaticky. Pokračujte kontrolou
a uložením konfigurácie (A 106).
2 Na zadanie adresa IP sa dotknite tlačidla [i] vedľa možnosti [IP Address/Adresa IP].
• Na nastavenie hodnoty pre prvé pole adresy sa dotknite možnosti [Í] alebo [Î]. Potom vyberte ďalšie
pole dotykom. Po dokončení štyroch polí adresy sa dotknite možnosti [OK].
3 Zvyšok políčok nastavenia protokolu TCP/IP zmeňte rovnakým spôsobom.
• Pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere: Zadajte informácie pre položku
[Subnet Mask/Maska podsiete].
• Pripojenie Infraštruktúra: Zadajte položky [Subnet Mask/Maska podsiete], [Default Gateway/Predvolená
brána], [Primary DNS Server/Primárny server DNS] a [Secndry DNS Server/Sekundárny server DNS].
Ak je to potrebné, dotknutím sa možnosti [Í]/[Î] prejdite vyššie alebo nižšie.
4 Po dokončení potrebných nastavení sa dotknite tlačidla [OK]. Potom pokračujte kontrolou
a uložením konfigurácie (A 106).
Uloženie konfigurácie
1 Skontrolujte konfiguráciu prístupového bodu a potom stlačte možnosť [OK].
• Potiahnite prstom hore/dole alebo sa dotknite možnosti [Í]/[Î] na presun obrazovky,
aby ste mohli skontrolovať všetky informácie.
2 Zdajte meno pre nový profil konfigurácie siete.
[Edit/Upraviť] > Zadajte požadované meno pomocou obrazovky s klávesnicou (A 105) > [OK]
• Ak chcete, profilu konfigurácie siete môžete dať opisnejší názov, aby sa dal ľahšie identifikovať.
3 Dotknutím sa položky [OK] uložte profil konfigurácie siete.
• Ak ste vybrali profil konfigurácie siete, ktorý obsahoval predchádzajúce nastavenia, tieto sa prepíšu novou
konfiguráciou, ktorú ste upravili v kroku č. 1.
4 Keď sa zobrazí obrazovka s potvrdením, dotknite sa tlačidla [OK] a potom sa dotknite tlačidla [X].
Pripojenie v režime Infraštruktúra
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Connection Settings/Nastavenia pripojenia].
> [B ! System Setup/B ! Nastavenia systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] >
[Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
2 Vyberte požadovaný profil s konfiguráciou siete a potom možnosť [Infrastructure/Infraštruktúra].
Profil konfigurácie siete ([1:] až [4:]) > [i] > [Edit/Upraviť] > [Infrastructure/Infraštruktúra]
• Do videokamery môžete uložiť až štyri rôzne profily konfigurácie siete. Ak je to potrebné,
dotknutím sa možnosti [Í]/[Î] prejdite vyššie alebo nižšie.
3 Dotknite sa jedného z tlačidiel na výber požadovaného spôsobu nastavenia siete.
• Pokračujte v nastavovaní pomocou postupu pre spôsobu, ktorý chcete použiť (pozrite si referenčné strany nižšie).
[WPS Button/WPS: Tlačidlo] (A 107)
[WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN] (A 107)
[Search for Access Points/Hľadať prístupové body] (A 108)
[Manual/Ručne] (A 109)
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) je najjednoduchší spôsob nastavenia prístupovému bodu siete Wi-Fi.
Môžete to urobiť jednoduchým stlačením tlačidla (ak má prístupový bod (bezdrôtový smerovač),
ku ktorému sa chcete pripojiť, tlačidlo WPS) alebo použitím kódu PIN vytvoreného videokamerou.
Bezdrôtové smerovače s tlačidlom WPS
1 Stlačte a podržte tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači.
• Požadovaná dĺžka stlačenia tlačidla WPS závisí od bezdrôtového smerovača. Pozrite si návod
na používanie bezdrôtového smerovača a uistite sa, že funkcia WPS bezdrôtového smerovača je zapnutá.
2 Do dvoch minút sa dotknite tlačidla [OK].
• Kým je na displeji zobrazená položka [Connecting/Pripája sa], môžete zrušiť operáciu stlačením
tlačidla [Cancel/Zrušiť].
3 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 106).
POZNÁMKY
• Spôsob [WPS: Button/WPS: Tlačidlo] nemusí fungovať správne, ak je v oblasti niekoľko aktívnych
prístupových bodov. V takom prípade skúste namiesto toho použiť metódu [WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN]
alebo [Search for Access Points/Vyhľadávať prístupové body] (A 108).
Funkcia WPS s použitím kódu PIN
1 Po vybratí položky [WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN] videokamera vygeneruje a na displeji zobrazí
8-miestny kód PIN.
2 Zadajte kód PIN na obrazovke nastavenia funkcie WPS (kódu PIN) bezdrôtového smerovača.
• Pri väčšine bezdrôtových smerovačov musíte na prístup k obrazovke nastavenia použiť webový prehliadač.
• Podrobnosti o tom, ako získať prístup k nastaveniam bezdrôtového smerovača a zapnúť funkciu Wi-Fi
Protected Setup (WPS) s použitím kódu PIN, nájdete v návode na používanie bezdrôtového smerovača.
3 Do dvoch minút sa dotknite tlačidla [OK].
• Kým je na displeji zobrazená položka [Connecting/Pripája sa], môžete zrušiť operáciu stlačením tlačidla
[Cancel/Zrušiť].
• Po správnom vytvorení pripojenia sa na obrazovke opäť zobrazí predchádzajúca obrazovka.
4 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 106).
107
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Hľadanie prístupových bodov
108
Videokamera automaticky vyhľadá prístupové body vo vašej blízkosti. Po voľbe požadovaného prístupového
bodu stačí na pripojenie videokamery zadať heslo zvolenej siete. Podrobnosti o názve siete (SSID) prístupového
bodu a hesle nájdete v návode na používanie bezdrôtového smerovača, alebo kontaktujte administrátora siete,
ktorý má na starosti prístupový bod.
Názov siete (SSID)
Zašifrovaný prístupový bod
Aktuálny prístupový bod/celkový počet
zistených aktívnych prístupových bodov
1 Po výbere možnosti [Search for Access Points/Hľadať prístupové body] videokamera vyhľadá
aktívne prístupové body v blízkosti a zobrazí zoznam dostupných možností.
2 Dotknite sa požadovaného prístupového bodu.
• Potiahnite prstom hore/dole alebo sa dotknite možnosti [Í]/[Î] na posúvanie obrazovky.
• Ak nie je prístupový bod zašifrovaný (nezobrazuje sa ikona C), pokračujte v nastavovaní priraďovania
adries IP (A 106).
3 Ak je to potrebné (podľa šifrovacieho kľúča), dotknite sa tlačidiel na výber indexu WEP.
4 Zadajte šifrovací kľúč (heslo).
[Edit/Upraviť] > Zadajte heslo pomocou obrazovky s klávesnicou (A 105) > [OK]
5 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 106).
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Ručné nastavenie
Ak chcete, podrobnosti siete Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť, môžete zadať ručne. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
1 Zadajte identifikátor SSID prístupového bodu (názov siete).
[Edit/Upraviť] > Zadajte názov siete pomocou obrazovky s klávesnicou (A 105) > [OK]
2 Vyberte spôsob overovania..
• Ak ste vybrali možnosť [Open/Otvorené], dotknite sa možnosti [WEP] a pokračujte v nastavovaní,
prípadne sa dotknite možnosti [No encryption/Žiadne šifrovanie] a pokračujte nastavovaní priraďovania
adries IP (A 106).
3 Podľa vybratého režimu overovania vyberte index WEP alebo spôsob šifrovania.
• [Shared Key/Zdieľaný kľúč]/[WEP]: Na výber indexu WEP sa dotknite jedného z tlačidiel.
• [WPA-PSK]/[WPA2-PSK]: Dotknite sa možnosti [TKIP] alebo [AES].
4 Zadajte šifrovací kľúč (heslo).
[Edit/Upraviť] > Zadajte heslo pomocou obrazovky s klávesnicou (A 105) > [OK]
5 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 106).
POZNÁMKY
Platné heslá závisia od spôsobu šifrovania:
64-bitový šifrovací kľúč WEP: 5 znakov ASCII alebo 10 hexadecimálnych znakov.
128-bitový šifrovací kľúč WEP: 13 znakov ASCII alebo 26 hexadecimálnych znakov.
Šifrovací kľúč AES/TKIP:
8 až 63 znakov ASCII alebo 64 hexadecimálnych znakov.
* Poznámka: Znaky ASCII zahŕňajú čísla 0 až 9, písmená a až z a A až Z a niektoré interpunkčné znamienka a špeciálne symboly.
Hexadecimálne znaky zahŕňajú čísla 0 až 9 a písmená a až f a A až F.
109
Výber sieťového pripojenia a zmena nastavení siete
Výber sieťového pripojenia a zmena nastavení siete
Prevádzkové režimy:
110
Voľba sieťového pripojenia
Môžete uložiť až 4 rôzne profily konfigurácie siete. Ak ste práve uložili novú konfiguráciu siete,
bude automaticky vybratá. Ak chcete vybrať iný profil konfigurácie, postupujte nasledovne.
1 Vyberte možnosť [Connection Settings/Nastavenia pripojenia].
> [B ! System Setup/B ! Nastavenia systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] >
[Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
2 Vyberte požadovaný profil konfigurácie siete.
Profil konfigurácie siete ([1:] až [4:]) > [L] > [X]
Zmena nastavení siete
Aj po úvodnom nastavení môžete skontrolovať a zmeniť nastavenia aktuálne zvoleného profilu konfigurácie siete.
Ručná zmena nastavení vyžaduje pokročilejšie znalosti o sieťach Wi-Fi a nastaveniach siete.
1 Vyberte možnosť [Connection Settings/Nastavenia pripojenia].
> [B ! System Setup/B ! Nastavenia systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] >
[Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
2 Vyberte požadovaný profil konfigurácie siete.
Profil konfigurácie siete ([1:] až [4:]) > [i]
• Zobrazí sa obrazovka aktuálnych nastavení siete. Potiahnite prstom hore/dole alebo sa dotknite možnosti
[Í]/[Î] na presun obrazovky, aby ste mohli skontrolovať všetky informácie.
3 Ak chcete zmeniť nastavenia siete, dotknite sa možnosti [Edit/Upraviť] a potom [Infrastructure/
Infraštruktúra] alebo [Camera Access Point/Prístupový bod vo videokamere].
• Podľa opisu v predchádzajúcich častiach upravte nastavenia siete.
Pripojenia infraštruktúry (A 106, od kroku č. 3)
Pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere (A 105, od kroku č. 3)
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Po pripojení videokamery k sieti Wi-Fi môžete ovládať videokameru na diaľku pomocou aplikácie
Browser Remote, čo je aplikácia vo webovom prehliadači, ktorú môžete otvoriť pomocou webového prehliadača
alebo sieťových zariadení*. Pomocou aplikácie Browser Remote môžete skontrolovať živý obraz videokamery
a skontrolovať rôzne nastavenia záznamu. Na obrazovke aplikácie Browser Remote môžete skontrolovať
zostávajúcu dobu záznamu na karte SD, zostávajúci čas akumulátora a časový kód videokamery.
* Podrobnosti o kompatibilných zariadeniach, operačných systémoch, webových prehliadačoch a pod. nájdete na miestnej
webovej lokalite Canon.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie aplikácie Browser Remote
Môžete nastaviť jedinečný identifikačný kód videokamery a určiť port, ktorý bude aplikácia Browser Remote
používať, keď sa bude cez sieť pripájať k videokamere. Číslo portu (protokol HTTP) používaného aplikáciou
Browser Remote sa zvyčajne nastavuje na port 80, ale v prípade potreby ho môžete zmeniť.
Identifikátor videokamery sa zobrazí na obrazovke aplikácie Browser Remote, čo uľahčuje identifikáciu
videokamery, ktorú aplikácia ovláda, v prípade viackamerovej snímacej zostavy.
1 Vyberte možnosť [Browser Remote Settings/Nastavenia aplikácie Browser Remote].
> [B ! System Setup/B ! Nastavenie systému] > [Network Settings/Nastavenia siete]
> [Browser Remote Settings/Nastavenia aplikácie Browser Remote]
2 Na zmenu čísla portu sa dotknite tlačidla [i] vedľa možnosti [Port No./Port č.].
• Na nastavenie hodnoty pre prvé číslo čísla portu sa dotknite možnosti [Í] alebo [Î].
Potom vyberte ďalšie číslo dotykom. Po dokončení štyroch čísel čísla portu sa dotknite možnosti [OK].
3 Zadajte identifikátor videokamery.
• [Edit/Upraviť] > Zadajte požadovaný text pomocou obrazovky s klávesnicou (A 105) > [OK]
4 Dotknite sa tlačidla [L] a potom sa dotknite tlačidla [X].
111
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Spustenie aplikácie Browser Remote
Po dokončení sieťového pripojenia videokamery môžete spustiť aplikáciu Browser Remote
vo webovom prehliadači* ktoréhokoľvek sieťového zariadenia** pripojeného k rovnakej sieti.
112
* Vyžaduje sa webový prehliadač, ktorý podporuje jazyk JavaScript a prijíma súbory „cookie“.
** Podrobnosti o kompatibilných zariadeniach, operačných systémoch, webových prehliadačoch a pod. nájdete na miestnej
webovej lokalite Canon.
Príprava vo videokamere
1 Vyberte požadovaný profil sieťového pripojenia (A 110).
• Použite pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere.
2 Aktivujte funkciu Browser Remote.
> [B ! System Setup/B ! Nastavenie systému] > [Network Settings/Nastavenia siete]
> [Activate/Aktivovať] > [Browser Remote]
• Videokamera bude fungovať ako bezdrôtový prístupový bod.
• Ikona typu pripojenia a ikona
sa zobrazia na pravej strane displeja. Keď sa ikona zmení na bielu,
videokamera je pripravená prijímať príkazy z aplikácie Browser Remote.
3 Ak je to potrebné na dokončenie pripojenia, zobrazte nastavenia videokamery.
[L] > [View Information/Zobraziť informácie]
• Zobrazí sa obrazovka aktuálnych nastavení siete a aplikácie Browser Remote. Ak je to potrebné,
dotknutím sa možnosti [Í]/[Î] prejdite vyššie alebo nižšie.
• Na pripojenie zariadenia Wi-Fi pomocou pripojenia prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere
budete potrebovať identifikátor SSID (názov siete) videokamery. Na používanie aplikácie Browser Remote
budete potrebovať adresu URL videokamery.
4 Na zatvorenie menu sa dotknite položky [L] a potom položky [X].
Na sieťovom zariadení
1 Pripojte sieťové zariadenie k videokamere.
• Vyberte identifikátor SSID (názov siete) videokamery v nastaveniach Wi-Fi.
2 V sieťovom zariadení spustite webový prehliadač.
3 Zadajte adresu URL videokamery rovnako, ako je uvedená
na obrazovke s informáciami videokamery.
• Zobrazí sa obrazovka aplikácie Browser Remote.
• Keď je aplikácia Browser Remote správne pripojená k videokamere,
indikátor
pripojenia siete sa bude zapínať a vypínať.
• Ak bol nastavený identifikátor videokamery, zobrazí sa na obrazovke aplikácie Browser Remote,
kým nie je živý náhľad aktivovaný.
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Výber jazyka
113
Identifikátor
videokamery
Indikátor sieťového
pripojenia
4 Vyberte jazyk aplikácie Browser Remote.
• Dotknite sa ikony na výber jazyka a vyberte zo zoznamu požadovaný jazyk. Vybratý jazyk
sa uplatní hlavne na správy, ktoré sa zobrazujú v aplikácii. Tlačidlá aplikácie sa zobrazujú
len v angličtine, bez ohľadu na zvolený jazyk.
• Aplikácia Browser Remote nepodporuje všetky jazyky, ktoré podporuje videokamera.
5 Ovládajte videokameru pomocou ovládačov aplikácie Browser Remote.
• Na nasledujúcich stranách sú uvedené opisy jednotlivých ovládačov. Na referenčnej
strane každej funkcie je podrobne opísané jej ovládanie.
6 Ak ste skončili s používaním aplikácie Browser Remote, vypnite ju vo
videokamere.
> [B ! System Setup/B ! Nastavenie systému] > [Network Settings/
Nastavenie siete] > [Activate/Aktivovať] > [Off/Vyp.]
• Sieťové ikony sa zmenia na žlté a potom zmiznú z displeja. Pripojenie k aplikácii sa ukončí.
POZNÁMKY
• Živý obraz sa v aplikácii Browser Remote nebude zobrazovať, kým sa vo videokamere zobrazujú farebné
pruhy.
• V závislosti od použitej siete a intenzity signálu Wi-Fi môžete zaznamenať oneskorené obnovovanie obrazu
živého náhľadu a ďalších nastavení.
• Ak je aplikácia Browser Remote nastavená iný jazyk ako jazyk v sieťovom zariadení, aplikácia sa nemusí
zobrazovať správne.
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Používanie aplikácie Browser Remote
114
Aplikácia Browser Remote má dve obrazovky. Hlavná obrazovka [v] sa používa na ovládanie videokamery
na diaľku v režime záznamu. Základná obrazovka [ ] umožňuje len zoomovanie a spustenie/zastavenie
záznamu pomocou smartfónu alebo iného zariadenia s malou obrazovkou.
Nasledujúce časti vysvetľujú, ako sa používajú ovládače aplikácie Browser Remote. Podrobné informácie
a príslušné obmedzenia pre funkciu si prečítajte vo vysvetlení ku každej funkcii.
POZNÁMKY
• Aplikácia Browser Remote nepodporuje používanie viacdotykových gest.
Hlavná obrazovka záznamu na diaľku [v]
Ak používate počítač, tablet alebo iné zariadenie s väčšou obrazovkou, obrazovka ponúka všetky ovládače,
ktoré sú k dispozícii na diaľkové ovládanie videokamery prostredníctvom aplikácie Browser Remote.
7
8*
9 10
1*
2*
3*
4
5
6
11* 12 13 14
15
16
* Len informácie/indikátor na displeji. Obsah alebo hodnota sa nedá zmeniť pomocou aplikácie Browser Remote.
1 Obrazovka živého náhľadu
Zobrazuje živý obraz videokamery. Keď živý obraz nie je zapnutý, zobrazí sa tu identifikátor videokamery.
Živý obraz videokamery sa nezobrazí, keď je videokamera nastavená na interný záznam s nastavením obrazu
3840x2160 pri 50.00P (A 42) a možnosť [£ Display Setup/£ Nastavenie zobrazenia] > [HDMI Max
Resolution/Maximálne rozlíšenie HDMI] na hodnotu [3840x2160] (A 100).
2 Informácie o zázname
4:
STBY`, REC`:
, :
z:
¸:
0000x0000:
Duálny záznam (A 43).
Príkaz záznamu (A 99).
Režim spomaleného a zrýchleného záznamu (A 44).
Prednahrávanie (A 80).
Formát filmu
Rozlíšenie (A 42).
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
3 Indikátor pripojenia
Keď je aplikácia Browser Remote správne pripojená k videokamere, bodky sa budú zapínať a vypínať.
4 Tlačidlo [LIVE VIEW]
Dotknutím sa tlačidla zobrazte obraz živého náhľadu z videokamery na obrazovke aplikácie Browser Remote.
5 Tlačidlo [D Touch Focus/D Zaostrenie dotykom] (zaostrenie dotykom)
Dotykom tlačidla odomknite (povoľte) režim zaostrenia dotykom.
6 Tlačidlo [REC]
Dotknutím sa tlačidla spustite záznam. Počas záznamu bude stred tlačidla červený.
Zaznamenávanie zastavíte ďalším dotykom tlačidla.
7 Výber obrazovky aplikácie Browser Remote
Otvorte hlavnú obrazovku záznamu na diaľku dotykom tlačidla [v]. Prípadne otvorte základnú obrazovku
pre zariadenia s malou obrazovkou dotykom na tlačidlo [ ] (A 118).
8 Zvyšná kapacita akumulátora (A 39)
9 Voľba jazyka (A 113)
10 Tlačidlo Zámka kláves
Dotknite sa ikony na zamknutie obrazoviek aplikácie Browser Remote, aby ste zabránili náhodnej
zmene nastavení.
11 Karta SD a približná zostávajúca doba záznamu
Aktuálne vybratá karta SD je označená značkou Ð vedľa ikony.
Zostávajúce doby záznamu sú približné a vypočítavajú sa na základe používaného nastavenia obrazu.
12 Tlačidlo [SLOT SELECT] (výber karty)
Keď sú v otvore pre kartu obe karty SD, dotknite sa tlačidla na výber druhej karty SD.
13 Režim snímania (A 58)/režim AUTO (A 26)
Keď je videokamera nastavená na režim
, režim snímania nie je možné vybrať.
14 Aktuálne nastavenia videokamery
Tento panel zobrazuje prehľad nastavení videokamery, ktoré sa aktuálne používajú. Tieto nastavenia môžete
zmeniť pomocou ovládačov v podrobnom paneli nastavení videokamery (16) vpravo.
[ND]: Neutrálne sivý filter
[Shutter]: Expozičný čas
[y]: Korekcia expozície
[WB]: Vyváženie bielej
[Iris]: Clona
[Gain]: Hodnota zisku
15 Časový kód (A 68) a operácia záznamu (A 39) (rovnako ako na videokamere)
16 Panel s podrobnými nastaveniami videokamery (A 116)
Na výber nastavení, ktoré chcete upraviť, sa dotknite kariet v spodnej časti:
[White Balance]:
[Exposure]:
[Focus]:
[Zoom]:
Režim vyváženia bielej a súvisiace nastavenia.
Nastavenia súvisiace s expozíciou – clona, expozičný čas a zisk.
Nastavenia súvisiace so zaostrením.
Operácie zoomu.
115
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Hlavná obrazovka záznamu na diaľku: Podrobné nastavenia videokamery
Nasledujúce časti vysvetľujú, ako používať ovládače na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery.
Podrobné informácie a príslušné obmedzenia pre funkciu si prečítajte vo vysvetlení ku každej funkcii.
116
Zmena vyváženia bielej
Na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery sa dotknite karty [White Balance].
1
1 Tlačidlo automatického vyváženia bielej
2
Na nastavenie režimu automatického vyváženia bielej (AWB) sa dotknite
možnosti [
].
2 Tlačidlá užívateľského vyváženia bielej
Dotknite sa položky [ ] alebo [ ].
Registrácia užívateľského vyváženia bielej: Namierte videokameru na sivú kartu
alebo biely objekt bez vzoru tak, aby bol vyplnený stred obrazovky živého
obrazu a dotknite sa položky [Å]. Použite rovnaké svetelné podmienky,
aké budú pri zázname.
Počas postupu bude ikona v tlačidla rýchlo blikať. Keď prestane blikať,
postup je dokončený a užívateľské vyváženie bielej sa uplatní.
3
4
3 Prednastavené nastavenia vyváženia bielej:
Dotknite sa položky [¼] alebo [É].
4 Nastavenie farebnej teploty
Dotknite sa tlačidla [ ]. Dotknite sa tlačidla farebnej teploty vpravo. Vyberte požadovanú hodnotu
zo zoznamu a potom sa dotknite tlačidla [ ].
Zmena nastavení súvisiacich s expozíciou:
Na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery sa dotknite karty [Exposure].
1
1 Tlačidlo [Mode] (režim snímania)
2
Dotknite sa tlačidla, dotknite sa ikony požadovaného režimu snímania
(A 58) a potom tlačidla [ ].
2 Tlačidlá Neutrálne sivý filter
• Na zmenu hustoty neutrálne sivého filtra (zobrazeného nad tlačidlami)
sa dotknite možnosti [–] alebo [+]. Tiež sa môžete dotknúť aktuálneho
nastavenia neutrálne sivého filtra a vybrať požadované nastavenie zo zoznamu
(alebo sa dotknite možnosti [–]/[+]) a potom sa dotknite možnosti [ ].
3 Tlačidlá súvisiace s clonou
• Na zmenu hodnoty clony (zobrazenej nad tlačidlami) sa dotknite
možnosti [–] alebo [+]. Tiež sa môžete dotknúť aktuálnej hodnoty clony
a vybrať požadované nastavenie zo zoznamu (alebo sa dotknite
možnosti [–]/[+]) a potom sa dotknite možnosti [ ].
3
4
5
6
4 Tlačidlá súvisiace s expozičným časom
• Na zmenu hodnoty expozičného času (zobrazenej nad tlačidlami) sa dotknite možnosti [–] alebo [+].
Tiež sa môžete dotknúť aktuálnej hodnoty expozičného času a vybrať požadované nastavenie zo zoznamu
(alebo sa dotknite možnosti [–]/[+]) a potom sa dotknite možnosti [ ].
5 Tlačidlá súvisiace so ziskom
• Na zmenu hodnoty zisku (zobrazenej nad tlačidlami) sa dotknite možnosti [–] alebo [+]. Tiež sa môžete
dotknúť aktuálnej hodnoty zisku a vybrať požadované nastavenie zo zoznamu (alebo sa dotknite možnosti
[–]/[+]) a potom sa dotknite možnosti [ ].
6 Tlačidlá na nastavenie expozície
Na kompenzáciu expozície sa dotknite možnosti [–] alebo [+]. Tiež sa môžete dotknúť aktuálnej hodnoty
korekcie expozície a vybrať požadované nastavenie zo zoznamu (alebo sa dotknite možnosti [–]/[+]) a potom
sa dotknite možnosti [ ].
V prípade potreby tlačidlom [ ] zamknite nastavenie expozície.
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Ak chcete upraviť zaostrenie a používať funkcie súvisiace so zaostrením
Na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery sa dotknite karty [Focus].
1 Tlačidlo režimu zaostrenia
2 Tlačidlo [Focus Guide] (funkcia pomocník zaostrovania
na duálne pixely)
1
2
3
4
3 Tlačidlo [Cancel Tracking]
4 Tlačidlá ručného zaostrovania
Ručné zaostrovanie
1 Dotknite sa tlačidla režimu zaostrovania, dotknite sa možnosti [MF]
a potom tlačidla [ ].
• Dotknutím sa tlačidla [AF] vrátite videokameru do režimu priebežného
automatického zaostrovania.
2 Dotýkaním sa tlačidiel ručného zaostrovania na strane [Near] zaostríte viac
nablízko a tlačidlami na strane [Far] zaostríte viac do diaľky. Existujú tri úrovne nastavenia – [
a [ ]/[ ] najvyššia.
]/[
] je najnižšia
Zaostrovací asistent
1 V režime ručného zaostrovania sa dotknite tlačidla [Focus Guide Off].
2 Na zobrazovanie zaostrovacieho asistenta (A 46) sa dotknite položky [On/Zap.] a potom položky [
].
Zaostrovanie dotykom
V režime automatického zaostrovania sa môžete dotknúť objektu, ktorý sa zobrazí na obrazovke živého obrazu
aplikácie Browser Remote, aby ste ho vybrali pre zaostrovanie.
1 Skontrolujte, či je funkcia zaostrovania dotykom odomknutá a ikona D sa zobrazuje v tlačidle (A 115).
2 Na obrazovke živého obrazu sa dotknite požadovaného objektu.
• V závislosti od používaného režimu zaostrovania sa na vybratom objekte zobrazí rámik automatického
zaostrovania.
POZNÁMKY
• Ak chcete zastaviť sledovanie a zaostrovanie na vybratý objekt, dotknite sa položky [Cancel Tracking].
Nastavenie zoomu
Na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery sa dotknite karty
[Zoom].
1 Dotýkaním sa tlačidiel pevných polôh zoomu na strane [Tele] priblížite
viac nablízko a tlačidlami na strane [Wide] oddialite viac do diaľky.
• Takisto sa môžete dotknúť tlačidiel ručného zoomu [ ]/[ ].
POZNÁMKY
• Pri používaní pomalej rýchlosti zoomovania môže chvíľu trvať,
kým sa objektív začne hýbať.
Tlačidlá
ručného
zoomovania
Pevné
polohy
zoomu
117
Browser Remote: Ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Základná obrazovka [ ]
118
Pri používaní smartfónu alebo iného zariadenia s malou obrazovkou táto
obrazovka ponúka len malý živý obraz pre finálne potvrdenie, ovládače
zoomu a tlačidlo [REC] na spustenie a zastavenie záznamu.
Na otvorenie základnej obrazovky sa dotknite ikony [ ] vo vrchnej časti
obrazovky aplikácie Browser Remote.
Prenos súborov FTP
Prenos súborov FTP
Môžete prenášať videoklipy zaznamenané videokamerou do iného zariadenia pripojeného k sieti pomocou
protokolu FTP.
Nasledujúce vysvetlenia predpokladajú, že server FTP je zapnutý, pripravený a správne nakonfigurovaný.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie servera FTP a prenosu
Skôr než budete môcť prenášať videoklipy do pripojeného zariadenia, musíte nakonfigurovať nastavenia servera
FTP a ďalšie nastavenia súvisiace s prácou s priečinkami a súbormi. V prípade potreby sa poraďte so správcom
siete, ktorý má na starosti server FTP.
1 Vyberte možnosť [FTP Transfer Settings/Nastavenia prenosu FTP].
> [B ! System Setup/B ! Nastavenie systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] >
[FTP Transfer Settings/Nastavenia prenosu FTP]
2 Na zadanie cieľového servera FTP sa dotknite tlačidla [i] vedľa možnosti [FTP Server/Server FTP].
[Edit/Upraviť] > Zadajte požadovaný text (adresa IP a názov hostiteľa) pomocou obrazovky s klávesnicou
(A 105) > [OK]
3 Rovnakým spôsobom zadajte informácie pre položky [FTP: User Name/FTP: Meno užívateľa],
[FTP: Password/FTP: Heslo], a [Destination Folder/Cieľový priečinok].
4 Na zadanie čísla portu FTP sa dotknite tlačidla [i] vedľa možnosti [Port No./Port č.].
• Na nastavenie hodnoty pre prvé číslo čísla portu sa dotknite možnosti [Í] alebo [Î]. Potom vyberte ďalšie
číslo dotykom. Po dokončení štyroch čísel čísla portu sa dotknite možnosti [OK].
5 Vyberte, či chcete aktivovať pasívny režim.
Tlačidlo [i] vedľa možnosti [Passive Mode/Pasívny režim] > [On/Zap.] alebo [Off/Vyp.] > [L]
• Možnosť [Off/Vyp.] je štandardné nastavenie pre väčšinu prípadov. Možnosť [On/Zap.] (pasívny režim)
je vhodnejšia pre prenosy FTP v rámci siete za bránou firewall.
6 Vyberte, či chcete vytvoriť nový priečinok pre každý dátum prenosu.
Tlačidlo [i] vedľa možnosti [New Folder by Date/Nový priečinok podľa dátumu] > [On/Zap.]
alebo [Off/Vyp.] > [L]
7 Vyberte si, ako chcete, aby sa postupovalo, keď sa vyskytne súbor s rovnakým názvom na serveri.
Tlačidlo [i] vedľa možnosti [Same Named Files/Rovnako pomenované súbory] > požadovaná možnosť > [L]
8 Dotknite sa tlačidla [L] a potom tlačidla [X].
POZNÁMKY
• Ak je to potrebné, skontrolujte aktuálny server FTP a nastavenia servera FTP pomocou možnosti
[B ! System Setup/B ! Nastavenie systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] >
[View Information/Zobraziť informácie].
Možnosti pre položku [New Folder by Date/Nový priečinok podľa dátumu]
[On/Zap.]:
[Off/Vyp.]:
Pri každom prenose sa v cieľovom priečinku prenosu vytvorí nový podpriečinok
„RRRRMMDD\HHMMSS“.
Všetky súbory sa budú prenášať do priečinka nastaveného ako [Destination Folder/Cieľový
priečinok] v nastaveniach servera FTP.
Možnosti pre položku [Same Named Files/Rovnako pomenované súbory]
[Overwrite/Prepísať]: Ak už v cieľovom priečinku existuje súbor s rovnakým názvom, súbor sa prenesie a prepíše
súbor s rovnakým názvom v cieľovom priečinku.
[Skip/Preskočiť]:
Ak už v cieľovom priečinku existuje súbor s rovnakým názvom, súbor sa neprenesie.
119
Prenos súborov FTP
Prenos videoklipov (prenos FTP)
1 Vyberte požadovaný profil sieťového pripojenia (A 110).
• Použite pripojenie infraštruktúry.
120
2 Otvorte požadované indexové zobrazenie videoklipov (A 89).
3 Vyberte možnosť [FTP Transfer/Prenos FTP].
[FUNC] > [FTP Transfer/Prenos FTP]
4 Stlačte požadovanú voľbu a potom [Yes/Áno].
• Ak zvolíte možnosť [Select/Vybrať], pred stlačením možnosti [Yes/Áno] vykonajte nasledujúci postup
na výber jednotlivých videoklipov, ktoré chcete preniesť.
• Keď je dokončené pripojenie na server FTP, všetky príslušné videoklipy sa presunú na server FTP.
• Stlačením [Stop] prerušíte práve prebiehajúcu činnosť. Operácia sa zastaví po dokončení prenosu
aktuálneho súboru.
5 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, dotknite sa tlačidla [OK].
Výber jednotlivých videoklipov
1 Dotknite sa jednotlivých videoklipov, ktoré chcete preniesť.
• Pri videoklipoch, ktorých ste sa dotkli, sa zobrazí značka !. Celkový počet vybratých videoklipov sa zobrazí
vedľa ikony ".
• Na odstránenie značky sa dotknite vybratého videoklipu. Na odstránenie všetkých značiek naraz sa dotknite
možnosti [Remove All/Odstrániť všetky] > [Yes/Áno].
2 Po zvolení všetkých požadovaných videoklipov sa dotknite možnosti [OK].
Voľby
[Select/Vybrať]:
Dotknite sa jednotlivých videoklipov, ktoré chcete preniesť.
[All Clips/Všetky videoklipy]: Presunú sa všetky videoklipy.
DÔLEŽITÉ
• Pri prenose súborov dodržiavajte nasledujúce opatrenia. V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu prenosu
a do cieľa prenosu môžu byť uložené neúplné súbory.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
• Ak sú do cieľa prenosu uložené neúplné súbory, skontrolujte obsah cieľa a uistite sa, že je ich odstránenie
bezpečné, než ich odstránite.
POZNÁMKY
• V závislosti od nastavení a možností prístupového bodu môže prenos súborov chvíľu trvať.
8
Doplnkové informácie
121
Možnosti menu
Podrobnosti o tom, ako vybrať položku, nájdete v časti Používanie menu (A 32). Ďalšie informácie
o jednotlivých funkciách nájdete na strane s odkazom. Možnosť nastavenia uvedená tučným písmom označuje
predvolenú hodnotu. V závislosti od prevádzkového režimu videokamery a aktuálnej voľby ostatných nastavení
sa niektoré položky ponuky nemusia byť niektoré položky dostupné. Také položky sa nezobrazujú
alebo sú na obrazovkách menu zobrazené sivou farbou.
Ak chcete prejsť priamo na stranu s konkrétnym menu:
[v Camera Setup/v Nastavenie kamery] (A 122) [¡ Audio Setup/¡ Nastavenie zvuku]
(A 125)
[É Playback Setup/É Nastavenie prehrávania] (A 124) [£ Display Setup/£ Nastavenie zobrazenia] (A 126)
[ÆRecording Setup/Æ Nastavenie záznamu] (A 124) [B System Setup/B Nastavenie systému] (A 126)
Menu FUNC
Menu FUNC (režim
[
[
)
Položka menu
Aperture/
Clona]
[
Shutter Speed/
Expozičný čas]
Gain/
Zisk]
[
AGC Limit/
Limit AGC]
[y Exposure Comp./
y Korekcia expozície]
[White Balance/Vyváženie bielej]*
Nastavenie možností a ďalšie informácie
Volič nastavenia clony, od F2.8 do F11;
Tlačidlo Vzor zebra*: [
Off/
Vyp.], [z 70%], [{ 100%]
Volič expozičného času, 1/6 do 1/2000;
Tlačidlo Vzor zebra*: [
Off/
Vyp.], [z 70%], [{ 100%]
Volič zisku, od 0,0 dB do 39,0 dB;
Tlačidlo Vzor zebra*: [
Off/
Vyp.], [z 70%], [{ 100%]
[n] (nastavte limit): Zapnite/vypnite (vyp.),
keď je možnosť [n] zapnutá – volič nastavenia limitu AGC, od 0,0 dB do 38,0 dB ([0.0db]).
Rámik AE na dotyk, [i] (nastavenia funkcie AE na dotyk): [ Normal/ Normálna],
[ Highlights/ Svetlá];
Tlačidlo Vzor zebra*: [
Off/
Vyp.], [z 70%], [{ 100%];
[ ] (pamäť AE): Zapnite/vypnite (vyp.),
keď je funkcia [ ] zapnutá – volič nastavenia korekcie expozície ([AE ±0]).
[Ã Automatic/Ã Automaticky], [¼ Daylight/¼ Denné svetlo], [É Tungsten/
É Žiarovka], [ Color Temperature/ Farebná teplota], [ Set 1/ Nastavenie 1],
[ Set 2/ Nastavenie 2];
[i] (dodatočné nastavenia): volič nastavenia farebnej teploty1 ([5600K]) alebo [Set
WB/Nastaviť vyváženie bielej] na zaregistrovanie vlastného nastavenia vyváženia bielej2.
1
2
[BLC Always On/Kor. protisvetla stále zap.]*
[< Focus/< Zaostr.]
[^ Magnification/^ Zväčšenie]
[R Zoom]
Len keď je vybratá možnosť [
Len keď je vybratá možnosť [
Color Temperature/ Farebná teplota].
Set 1/ Nastavenie 1] alebo [ Set 2/
(A 59)
(A 58)
(A 59)
(A 57)
(A 61)
(A 65)
Nastavenie 2].
[
Off/ Vyp.], [ On/ Zap.]
[m Automatic/m Automaticky], [n Manual/n Ručne]
keď je vybratá možnosť [n] – tlačidlo prednastaveného zaostrenia;
Rámik AF na dotyk;
[i] (nastavenia zvýraznenia): [Peaking and B&W/Zvýraznené obrysy a ČB],
[Peaking Color/Farba zvýraznenia obrysov],
[O] (zvýraznenie): Zapnite/vypnite (vyp.).
[OK] (zobrazenie zväčšeného displeja)
ovládacie prvky zoomu na obrazovke, [PHOTO/FOTOGRAFIA] (nasnímajte fotku),
[REC/ZÁZNAM]/[STOP] (záznam videoklipu);
[£]/[
] (sledovanie): Zapnite/vypnite (vyp.);
[
] (digitálny telekonvertor): Zapnite/vypnite (vyp.).
(A 62)
(A 45)
(A 48)
(A 55)
Možnosti menu
Položka menu
[Looks/Vzhľady]*
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[
Standard/
Štandardné], [
Wide DR/
Široký dynamický rozsah],
[
Monochrome/
Monochromatický];
3
[i] (jemné nastavenie): [Sharpness/Ostrosť], [Contrast/Kontrast], [Color Depth/
Farebná hĺbka].
122
3
[¡ Audio/¡ Zvuk]
(A 67)
Dostupné možnosti, predvolené hodnoty a rozsahy nastavení sa líšia podľa rôznych nastavení [Looks/Vzhľady].
Nastavenie hlasitosti pre zvukové kanály CH1 a CH2, [
Automatic/
Automaticky], (A 74)
[ö Manual/ö Ručne],
keď je vybratá možnosť [ö Manual/ö Ručne] – nastavenie hlasitosti [Ï], [Ð]: (A 72)
od 00 do 100 (50).;
[ ]* (zvukový program): [ Standard/ Štandardný], [’ Music/’ Hudba],
[† Festival], [‚ Speech/‚ Reč], [‡ Meeting/‡ Schôdza], [“ Forest and Birds/
“ Les a vtáci], [” Noise Suppression/” Potlačenie šumu], [„ Custom Setting/
„ Užívateľské nastavenie]
* Tlačidlo zobrazuje ikonu aktuálneho nastavenia.
Menu FUNC (režim
)
Položka menu
Pre videoklipy:
[Copy (6'7)/Kopírovať (6'7)],
[Copy (7'6)/Kopírovať (7'6)]
[Delete/Vymazať]
[FTP Transfer/Prenos FTP]
[Trim/Orezať]
Pre fotografie:
[Copy (6'7)/Kopírovať (6'7)],
[Copy (7'6)/Kopírovať (7'6)]
[Delete/Vymazať]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
Indexové zobrazenie [y]
Jeden klip (pozastavenie prehrávania)
—
<názov priečinka>,
[Select/Vybrať], [All Clips/Všetky videoklipy]
Ü
[Select/Vybrať], [All Clips/Všetky videoklipy]
—
—
Ü
Indexové zobrazenie [}]
Zobrazenie jednotlivých fotografií
Ü
<názov priečinka>,
[Select/Vybrať], [All Photos/
Všetky fotografie]
Ü
(A 95)
(A 93)
(A 120)
(A 94)
(A 95)
(A 93)
Menu nastavení
Menu [v Camera Setup/v Nastavenie kamery] (len v režime
Položka menu
[Digital Zoom/Digitálny zoom]
[Zoom Speed Level/
Úroveň rýchlosti zoomovania]
[Zoom Rocker Zoom Speed/Rýchlosť
zoomovania kolískovým ovládačom]
[Wireless Ctrlr Zoom Speed/
Rýchlosť zoomovania DO]
[High-Speed Zoom/
Vysokorýchlostné zoomovanie]
[AF Mode/Režim AF]
[AF Frame Size/Veľkosť rámika AF]
[AF Speed/Rýchlosť AF]
)
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[j Off/j Vyp.], [
Advanced/
Rozšírené], [q 300x], [
Digital Teleconv./
Digitálny telekonvertor]
Určuje činnosť digitálneho zoomu. Farba indikátora zoomu označuje pomer zoomu.
• Pri digitálnom zoome sa obraz digitálne spracováva, preto sa s rastúcim priblížením zhoršuje
rozlíšenie obrazu.
• Toto nastavenie nie je dostupné, keď je možnosť [Conversion Lens/Predsádka] nastavená
na možnosť [¿ WA-U58].
• Možnosť [
Advanced/
Rozšírené] nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch:
- Keď sa používa rozlíšenie 3840x2160.
- Keď sa používa rozlíšenie 1920x1080, je aktivovaný spomalený a zrýchlený záznam a obrazový
kmitočet a rýchlosť spomaleného záznamu je nastavená na niektorú z týchto kombinácií:
x0,5/50.00P, x0,25/25.00P.
[Z Fast/Z Rýchla], [[ Normal/[ Normálna], [] Slow/] Pomalá]
(A 53,
54)
[Y](premenlivá rýchlosť), [X] (konštantná rýchlosť)
(A 53)
keď je vybratá možnosť [X] – Pruh nastavenia rýchlosti zoomovania: od 1 do 16 (8)
Pruh nastavenia rýchlosti zoomovania: od 1 do 16 (8)
(A 54)
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
(A 54)
[
AF-Boosted MF/
Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania], [
Continuous/
Priebežne]
[k Automatic/k Automatická], [r Large/r Veľká], [s Small/s Malá]
[Z Fast/Z Veľká], [[ Normal/[ Normálna], [] Slow/] Malá]
(A 48,
49)
(A 49)
(A 50)
Možnosti menu
Položka menu
[AF Response/Odozva AF]
[Face Detection & Tracking/
Detekcia a sledovanie tváre]
[Focus Guide/Zaostrovací asistent]
[Focus Preset Speed/Rýchlosť
prednastaveného zaostrenia]
[Auto Backlight Correction/
Automatická korekcia protisvetla]
[Auto Slow Shutter/
Automatické dlhé časy]
[Flicker Reduction/Potlačenie blikania]
[Conversion Lens/Predsádka]
[Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
[Powered IS Button/Tlačidlo Zosilnený
stabilizátor obrazu]
[Set WB Priority/Nastaviť prioritu VB]
[Focus Ring Direction/
Smer zaostrovacieho prstenca]
[Focus Ring Response/
Odozva zaostrovacieho prstenca]
[Zoom Ring Direction/Smer prstenca
zoomu]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Z Fast/Z Rýchla], [[ Normal/[ Normálna], [] Slow/] Pomalá]
[i On }/i Zap. }], [j Off/j Vyp.]
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
[Z Fast/Z Rýchla], [[ Normal/[ Normálna], [] Slow/] Pomalá]
Určuje rýchlosť, akou sa preostrí do predvolenej polohy.
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
(A 50)
(A 50)
(A 46)
(A 46)
(A 62)
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
Videokamera automaticky zvolí dlhý expozičný čas, aby dosiahla svetlejšie nahrávky na miestach
s nedostatočným osvetlením.
• Keď je táto možnosť nastavená na hodnotu [i On/i Zap.], najkratší expozičný čas je:
1/25 (50.00P) alebo 1/12 (25.00P).
• Automatické dlhé časy je možné aktivovať len v režime
, alebo keď je režim snímania
nastavený na možnosť ’.
• Ak sa za obrazom objavuje tzv. stopa, nastavte automatické dlhé časy na hodnotu [j Off/j Vyp.].
[j Off/j Vyp.], [k Automatic/kAutomaticky]
Keď je pre toto nastavenie vybratá možnosť [k Automatic/k Automaticky], videokamera
automaticky rozpozná a potlačí blikanie.
• Keď zaznamenávate pri zdrojoch svetla, ako sú žiarivky, ortuťové výbojky alebo halogénové
žiarovky, v závislosti od expozičného času môže displej blikať. Blikaniu sa môžete vyhnúť
nastavením režimu expozičného času na hodnotu zodpovedajúcu frekvencii miestneho
elektrického systému: 1/100 pre 50 Hz systémy, 1/60 pre 60 Hz systémy.
[¾ TL-U58], [¿ WA-U58], [j Off/j Vyp.]
Keď na videokameru nasadíte voliteľný telekonvertor TL-U58 alebo širokouhlý konvertor WA-U58,
nastavte aj príslušnú voľbu predsádky. Spôsob stabilizácie obrazu a minimálna zaostrovacia
vzdialenosť sa zmenia podľa použitého príslušenstva. Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť
od snímaných predmetov v celom rozsahu zoomu je 130 cm v prípade použitia telekonvertora
a asi 60 cmv prípade použitia širokouhlého konvertora.
• Tento telekonvertor predlžuje ohniskovú vzdialenosť objektívu približne 1,5-krát.
Tento širokouhlý konvertor predlžuje ohniskovú vzdialenosť objektívu približne 0,8-krát.
• Približná zaostrovacia vzdialenosť zobrazená na obrazovke sa mení v závislosti od nastavenia.
Ak nepoužívate voliteľnú predsádku, zvoľte možnosť [j Off/j Vyp.].
• Keď je vybraté iné nastavenie ako [j Off/j Vyp.], nastavenie [v Camera Setup/
v Nastavenie kamery] > [AF Mode/Režim AF] nie je k dispozícii.
[® Off/® Vyp.], [¯ Standard/¯ Štandardný], [° Dynamic/° Dynamický] (A 56)
[Î Press and Hold/Î Stlačiť a držať], [Ï Toggle On/Off/Ï Prep. Zap./Vyp.]
Určuje prevádzkový režim tlačidla Zosilnený stabilizátor obrazu (A 56).
[Î Press and Hold/Î Stlačiť a držať]: Zosilnený stabilizátor obrazu sa zapne, keď podržíte
tlačidlo stlačené.
[Ï Toggle On/Off/Ï Prep. Zap./Vyp.]: Pri každom stlačení tlačidla sa Zosilnený stabilizátor
obrazuzapne alebo vypne.
[
Automatic/
Automaticky], [¼ Daylight/¼ Denné svetlo], [É Tungsten/É Žiarovka],
[ Color Temperature/ Farebná teplota], [ Set 1/ Nastavenie 1], [ Set 2/ Nastavenie 2]
Stláčaním priraditeľného tlačidla s priradenou funkciou [Ä WB Priority/Ä Priorita VB] prepínate
medzi aktuálnym vyvážením bielej a vyvážením bielej zvoleným pre možnosť [Set WB Priority/Nastaviť
prioritu VB].
[h Normal/h Normálny], [X Reverse/X Opačný]
Toto nastavenie ovplyvňuje smer točenia prstenca zaostrovania/zoomu, keď ho používate na úpravu
zostrenia (keď je prepínač prstenca zaostrovania/zoomu nastavený na možnosť FOCUS).
[Z Fast/Z Veľká], [[ Normal/[ Normálna], [] Slow/] Malá]
Volí citlivosť pri otáčaní prstenca zaostrovania/zoomu. Toto nastavenie ovplyvňuje prstenca
zaostrovania/zoomu, len ak ho používate na úpravu zostrenia (keď je prepínač prstenca zaostrovania/
zoomu nastavený na možnosť FOCUS).
[h Normal/h Normálny], [X Reverse/X Opačný]
Toto nastavenie ovplyvňuje smer točenia prstenca zaostrovania/zoomu, keď ho používate na úpravu
zoomu(keď je prepínač prstenca zaostrovania/zoomu nastavený na možnosť ZOOM).
123
Možnosti menu
Menu [É Playback Setup/É Nastavenie prehrávania] (len v režime
Položka menu
124
)
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[¸ Data Code/¸ Dátumový kód]
[j Off/j Vyp.], [% Date/% Dátum]
[{ Data Code/{ Dátumový kód]
[j Off/j Vyp.], [% Date/% Dátum], [& Time/& Čas], [
Dátum a čas], [{ Camera Data/{ Dáta kamery]
Date and Time/
Zobrazuje dátum záznamu klipu ([¸ Data Code/¸ Dátumový kód]), prípadne dátum a čas
alebo nastavenia videokamery použité pri zázname fotografie ([{ Data Code/{ Dátumový kód]).
Menu [Æ Recording Setup/Æ Nastavenie záznamu]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Internal/External Rec/Interný/
Externý záznam]
[v Internal Rec Priority/v Interná priorita záznamu], [ù External Rec Only (A 42,
(HDMI)/ù Len externý záznam (HDMI)]
99)
[¸ Resolution/¸ Rozlíšenie]
[3840x2160 (150 Mbps)/3840x2160 (150 Mb/s)], [1920x1080 (35 Mbps)/
1920x1080 (35 Mb/s)], [1920x1080 (17 Mbps)/1920x1080 (17 Mb/s)],
[1280x720 (8 Mbps)/1280x720 (8 Mb/s)], [1280x720 (4 Mbps)/1280x720 (4 Mb/s)]
[¸ Frame Rate/¸ Obrazový kmitočet] [¿ 50.00P], [¾ 25.00P]
(A 42)
(A 42)
[Recording Media/Záznamové médium]
[v Rec Media for Movies/v Zázn. médium pre film]: [6 Mem. Card A/6 Pam. (A 31)
karta A], [7 Mem. Card B/7 Pam. karta B]
[{ Rec Media for Photos/{ Zázn. médium pre fotografie]: [6 Mem. Card A/
6 Pam. karta A], [7 Mem. Card B/7 Pam. karta B]
[Dual/Relay Recording/Duálny/
Štafetový záznam]
[v Standard Recording/v Štandardný záznam], [4 Dual Recording/
4 Duálny záznam], [
Relay Recording/
Štafetový záznam] (alebo [
Relay
Recording/
Štafetový záznam])
(A 43)
[Slow & Fast Motion/Spomalený a zrýchlený
záznam]
[j Off/j Vyp.], [x0.2], [x0.25], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120],
[x600], [x1200]
(A 44)
[Available Space in Memory/
Dostupné miesto v pamäti],
[Used Space in Memory/
Použité miesto v pamäti]
[6] (karta SD A), [7] (karta SD B)
[Initialize 8/Inicializovať kartu 8]
[6 Mem. Card A/6 Pam. karta A], [7 Mem. Card B/7 Pam. karta B]
[External Rec Video Config./
Konfigurácie externého záznamu videa]
Zobrazuje obrazovku, kde môžete skontrolovať celkové dostupné miesto na karte SD a triedu
rýchlosti karty SD.
V režime
obrazovka zobrazuje dostupné miesto na karte a odhad zostávajúceho času
záznamu (¸), ako aj zostávajúci počet fotografií (ª) na základe aktuálnych nastavení.
V režime
obrazovka zobrazuje tiež priestor, ktorý aktuálne zaberajú záznamy.
bitov]1,
[3840x2160 50.00P YCC420 8bit/3840x2160 50.00P YCC420 8
[1920x1080 50.00P YCC422 10bit/1920x1080 50.00P YCC422 10 bitov],
[3840x2160 25.00P YCC422 8bit/3840x2160 25.00P YCC420 8 bitov]1,
[1920x1080 25.00P YCC422 10bit/1920x1080 25.00P YCC422 10 bitov]
1
(A 31)
(A 99)
Len keď je položka [Æ Recording Setup/Æ Nastavenie záznamu] > [Internal/External Rec/
Interný/Externý záznam] je nastavená na možnosť [ù External Rec Only (HDMI)/
ù Len externý záznam (HDMI)].
[Rec Command/Príkaz záznamu]
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
[HDMI Time Code/Časový kód HDMI]
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
(A 99)
Po nastavení tejto možnosti na hodnotu [i On/i Zap.] bude výstupný signál HDMI
z videokamery obsahovať časový kód videokamery.
[Time Code Mode/Režim časového kódu]
[
Preset/
Prednastavený], [
[Time Code Running Mode/Režim spustenia
časového kódu]
[
Rec Run/
[Initial Time Code/Počiatočný časový kód]
Obrazovka zadania časového kódu (od 00:00:00:00 do 23:59:59:24)
(A 69)
[User Bit Type/Typ užívateľského bitu]
[
(A 70)
[Color Bars/Farebné pruhy]
[j Off/j Vyp.], [
[1 kHz Tone/1 kHz tón]
[ü –12 dB], [þ –18 dB], [ÿ –20 dB], [j Off/j Vyp.]
Spust. zázn.], [
Regen./
Free Run/
Pokr.]
Voľné spust.]
Setting/
Nastavenie], [
Time/
Čas], [
Date/
Dátum];
Setting/
Nastavenie] vybratá – [i]: obrazovka
keď je možnosť [
vstupu užívateľského bitu (od 00 00 00 00 do FF FF FF FF).
EBU], [
SMPTE]
(A 68)
(A 68)
(A 79)
(A 79)
Možnosti menu
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[MP4 Clip / Photo Numbering/
Číslovanie videoklipu MP4/fotografie]
[m Reset/m Resetovať], [n Continuous/n Priebežné]
Klipy MP4 a fotografie sa ukladajú ako súbory v priečinkoch. Pre tieto súbory môžete zvoliť
spôsob číslovania. V režime prehrávania sa zobrazujú čísla súborov na obrazovkách vo formáte
„101-0107“. Prvé tri číslice označujú číslo priečinka a posledné 4 číslice sú pre každý súbor v
priečinku odlišné.
[m Reset/m Resetovať]: Číslovanie klipu MP4/fotografie sa začne od 100-0001 zakaždým,
keď vložíte novú (alebo inicializovanú) kartu. Ak už karta obsahuje predchádzajúce záznamy,
čísla budú pokračovať od čísla nasledujúceho po poslednom klipe MP4 alebo fotografii na
karte.
[n Continuous/n Priebežne]: Ak už karta obsahuje predchádzajúce záznamy, čísla budú
pokračovať od čísla nasledujúceho po poslednom klipe MP4 alebo fotografii na karte. Toto
nastavenie je najpohodlnejšie na spravovanie súborov v počítači. Odporúčame používať
nastavenie [n Continuous/n Priebežné].
O názvoch priečinkov
• Príklad názvu priečinka: „101_1103“. Prvé 3 číslice označujú číslo priečinka (od 100 do 999)
a posledné 4 číslice označujú mesiac a deň vytvorenia priečinka. V tomto príklade bol priečinok
s číslom 101 bol vytvorený 3. novembra.
• Každý priečinok môže obsahovať až 500 súborov (klipy MP4 spolu s fotografiami). Keď tento
počet prekročíte, automaticky sa vytvorí nový priečinok.
Informácie o číslach súborov
• Príklad čísla súboru je „101-0107“. Prvé 3 číslice označujú číslo priečinka, v ktorom sú klipy
MP4 a fotografie u ložené, a posledné 4 číslice označujú poradové číslo priradené záznamu (od
0001 do 9999).
• Číslo súboru tiež označuje názov a umiestnenie súboru na karte. Napríklad klipn MP4 s číslom
101-0107 zaznamenaný 3. novembra je uložený v priečinku DCIM\101_1103 ako súbor
MVI_0107.MP4, Fotografia s rovnakým číslom súboru bude uložená v rovnakom priečinku pod
názvom IMG_0107.JPG.
Menu [¡ Audio Setup/¡ Nastavenie zvuku]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Built-in Mic Att./Stlmenie zabudovaného [i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
mikrofónu]
[Built-in Mic Wind Screen/
Veterný filter zabud. mikr.]
(A 74)
[ Auto (High)/ Automaticky (vysoké)], [r Auto (Low) ë/
r Automaticky (nízke) ë], [j Off à/j Vyp. à]
[Built-in Mic Freq. Response/Kmitočtová [h Normal/h Normálna], [ç Boost LF Range/ç Zosilniť nízke
charakteristika zabudovaného mikrofónu] frekvencie], [è Low Cut Filter/è Dolná zádrž], [é Boost MF Range/
é Zosilniť stredné frekvencie], [ê Boost HF+LF Range/ê Zosilniť vysoké
a nízke frekvencie]
(A 75)
(A 75)
[Built-in Mic Directionality/
Smerovosť zabudovaného mikrofónu]
[í Monaural/í Mono], [h Normal/h Normálna], [î Wide/î Široká] (A 76)
[Audio Limiter/Zvukový obmedzovač]
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
(A 76)
[Audio Compressor/Kompresia zvuku]
[ High/ Vysoká], [r Low/r Nízka], [j Off/j Vyp.]
(A 77)
[MIC Att./Stlmenie mikr.]
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
(A 77)
[Int. Mic Low Cut/Dolná zádrž mikr.]
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
[MIC ALC Link/Prepojenie MIC ALC]
[
[º Mic Att./º Stlmenie mikr.]
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
Linked/
Prepojené], [
Separated/
(A 77)
Oddelené]
[Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel] Pruh nastavenia hlasitosti: od 0 do 15 (8), [Ô] (tichšie), [Õ] (hlasnejšie)
[Speaker Volume/
Hlasitosť reproduktorov]
(A 74)
(A 77)
(A 78)
Pruh nastavenia hlasitosti: od 0 do 15 (8), [Ø] (tichšie), [Ù] (hlasnejšie)
Len v režime
je toto nastavenie alternatívnym spôsobom, ako upraviť hlasitosť zabudovaných
reproduktorov (A 92).
125
Možnosti menu
Položka menu
[Notification Sounds/Oznamovacie tóny]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[
High Volume/
Hlasné], [
Low Volume/
Tiché], [j Off/j Vyp.]
Niektoré činnosti videokamery sú sprevádzané zvukom pípnutia.
• Keď je zapnutý predzáznam, videokamera nevydáva žiadne oznamovacie tóny.
126
Menu [£ Display Setup/£ Nastavenie zobrazenia]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Output Terminal/Výstupný konektor]
[j Off/j Vyp.], [ù HDMI]
(A 100)
[HDMI Max Resolution/
Maximálne rozlíšenie HDMI]
[3840x2160], [1920x1080], [1280x720]
(A 100)
[Output Status/Stav výstupu]
—
Zobrazuje obrazovku, na ktorej môžete skontrolovať konfiguráciu (video a zvuk) výstupného signálu.
[LCD Brightness/Jas LCD]
Pruh nastavenia jasu, [
] (tmavšie), [
] (jasnejšie)
• Zmena jasu displeja nemá vplyv na jas záznamov ani obrazu prehrávaného na pripojenom televízore.
[LCD Backlight/Podsvietenie LCD]
[
Bright/
Jasné], [
Normal/
Normálne], [
[Viewfinder Backlight/
Podsvietenie hľadáčika]
[
Bright/
Jasné], [
Normal/
Normálne]
[LCD Mirror Image/Zrkadlový obraz LCD]
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
Dim/
Tmavé]
Zmeny v úrovni podsvietenia hľadáčika na jednu z troch úrovní (displej LCD) alebo na jednu z dvoch
úrovni (hľadáčik) ovplyvňuje všeobecný jas obrazovky.
• Zmena jasu displeja nemá vplyv na jas záznamov ani obrazu prehrávaného na pripojenom
televízore.
• Možnosť [
Bright/
Jasné] nie je dostupná pre možnosť [LCD Backlight/Podsvietenie LCD]
počas používania videoreflektora nasadeného do vylepšených minisánok.
Ak po výbere nastavenia [i On/i Zap.] otočíte panel LCD o 180 stupňov smerom
k snímanému objektu, obraz na displeji sa horizontálne otočí. Inými slovami, na displeji sa bude
zobrazovať zrkadlový obraz snímaného objektu.
[Output Onscreen Displays/
Zobrazenie výstupu]
[Onscreen Markers/Značky na displeji]
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
Po výbere nastavenia [i On/i Zap.] sa zobrazenia na displeji videokamery objavia
aj na obrazovke televízora alebo monitora pripojeného k videokamere.
[j Off/j Vyp.], [4 Level (Gray)/4 Rovina (sivá)], [3 Level (White)/
3 Rovina (biela)], [6 Grid (Gray)/6 Mriežka (sivá)], [5 Grid (White)/
5 Mriežka (biela)]
Môžete zobraziť mriežku alebo vodorovnú čiaru uprostred obrazovky. Značky používajte ako pomôcku
pre kontrolu správneho zarámovania objektu (vertikálne alebo horizontálne).
• Používanie značiek na displeji nemá vplyv na záznamy.
[Distance Units/Jednotky vzdialenosti]
[. meters/. metre], [/ feet// stopy]
Volí jednotky, ktoré sa majú použiť na zobrazenie zaostrovacej vzdialenosti počas ručného zaostrovania.
Toto nastavenie tiež ovplyvňuje jednotky pre výšku v informáciách GPS alebo záznamy s geoznačkami.
Menu [B System Setup/B Nastavenie systému]
Položka menu
[Language H/Jazyk H]
[Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[
], [Dansk], [Deutsch], [
], [English], [Espańol], [Français], [Italiano],
[Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Portuguęs], [
], [Suomi],
[Svenska], [Türkçe], [
], [
], [
], [
], [
], [
],
[
], [
], [
]
["] (domáce časové pásmo), [#] (cestovné časové pásmo);
Pre každú možnosť: zoznam časových pásiem ([Paris/Paríž]), [$] (nastavenie letného
času): vypnite alebo zapnite (vyp.)
(A 28)
(A 28)
Možnosti menu
Položka menu
[Date/Time/Dátum/Čas]
[Network Settings/Nastavenia siete]
[Connection Settings/
Nastavenia pripojenia]
[Activate/Aktivovať]
[Browser Remote Settings/
Nastavenia aplikácie Browser Remote]
[Port No./Port č.]
[Camcorder ID/
Identifikátor videokamery]
[FTP Transfer Settings/
Nastavenia prenosu FTP]
[FTP Server/Server FTP]
[FTP: User Name/
FTP: Meno používateľa]
[FTP: Password/FTP: Heslo]
[Destination Folder/
Cieľový priečinok]
[Port No./Port č.]
[Passive Mode/Pasívny režim]
[New Folder by Date/
Nový priečinok podľa dátumu]
[Same Named Files/
Rovnako pomenované súbory]
[View Information/
Zobraziť informácie]
[Fan/Ventilátor]
[Wireless Remote Control/
Bezdrôtové diaľkové ovládanie]
[POWER LED/INDIKÁTOR LED
NAPÁJANIA], [ACCESS LED/
INDIKÁTOR LED PRÍSTUPU]
[Auto Power Off/Automatické vypnutie]
[REMOTE Terminal/Konektor REMOTE]
[Assignable Button 1/
Priraditeľné tlačidlo č. 1] až
[Assignable Button 5/
Priraditeľné tlačidlo č. 5]
[Onscreen Assignable Button/
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke]
[CUSTOM Dial & Button/Volič a tlačidlo
CUSTOM]
[Battery Info/Info o batérii]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
Polia na nastavenie dátumu a času; [Date Format/Formát dátumu]: [Y.M.D/R.M.D],
(A 27)
[M.D,Y/M.D,R], [D.M.Y/D.M.R]; [24H]: zapnite (24-hodinový cyklus) alebo vypnite
(12-hodinový cyklus) (vyp.)
V možnostiach [Date Format/Formát dátumu] sú nasledujúce skratky: R=rok, M=mesiac, D=deň.
[1:] až [4:]
(A 110)
Predvolené nastavenia pre profil [1: CameraAP/1: Pripojenie prostredníctvom
prístupového bodu vo videokamere]:
[SSID]: [GX10-xxxx_Canon0C],
[Password/Heslo]: [12345678]
Môžete si uložiť až štyri profily pre nastavenie siete. Najprv sa základné nastavenia pre pripojenie
prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere uložia v profile konfigurácie pre nastavenia siete
[1: CameraAP/1: Pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere].
[Browser Remote], [Off/Vyp.]
(A 112)
(A 111)
1 až 65535 ([80])
Identifikátor videokamery môže mať až 8 znakov ([GX10])
(A 119)
Názov servera môže mať až 32 znakov
Meno používateľa môže mať až 32 znakov
Heslo môže mať až 32 znakov
Cesta k cieľovému priečinku môže mať až 152 znakov (predvolené nastavenie je
koreňový priečinok [/])
1 až 65535 ([21])
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
[Skip/Preskočiť], [Overwrite/Prepísať]
(A 112,
119)
(A 38)
[k Automatic/k Automaticky], [i On/i Zap.]
[i On/i Zap.], [j Off
/j Vyp.
]
Umožňuje, aby sa videokamera dala ovládať diaľkovým ovládačom.
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
Tieto nastavenia určujú, či nasledujúce indikátory a indikátory LED budú svietiť.
[POWER LED/INDIKÁTOR LED NAPÁJANIA]: zelený indikátor POWER/CHG (len keď slúži ako
indikátor napájania).
[ACCESS LED/INDIKÁTOR LED PRÍSTUPU]: Indikátor ACCESS, keď videokamera pristupuje na kartu SD.
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
V záujme úspory energie sa videokamera napájaná z napájacieho akumulátora, keď je toto nastavenie
nastavené na možnosť [i On/i Zap.], automaticky vypne, ak ju ponecháte bez obsluhy 5 minút.
• Približne 30 sekúnd predtým než sa videokamera vypne, sa zobrazí hlásenie [Auto power off/
Automatické vypnutie].
[
RC-V100 (REMOTE A)], [
Standard/
Štandardný]
(A 81)
Toto sú predvolené nastavenia pre každé priraditeľné tlačidlo. Úplný zoznam funkcií, ktoré (A 86)
je možné priradiť, sú uvedené v podrobnej tabuľke.
1: [B AF/MF], 2: [± Powered IS/± Zosilnený stabilizátor obrazu],
Rec Review/
Prezeranie záznamu],
3: [z Pre REC], 4: [
5: [^ Magnification/^ Zväčšenie]
Úplný zoznam funkcií, ktoré je možné priradiť, sú uvedené v podrobnej tabuľke
(A 86)
(predvolené: [
Photo/
Fotografia]).
[
Tv/Av/M], [
AGC Limit/
Limit AGC], [y Exposure Comp./
(A 85)
y Korekcia expozície], [j Off/j Vyp.]
—
Ak používate napájací akumulátor kompatibilný so systémom Intelligent System, táto možnosť bude
zobrazovať obrazovku, pomocou ktorej môžete overiť nabitie napájacieho akumulátora (v percentách)
a zostávajúci čas záznamu (režim
) alebo prehrávania (režim
).
• Ak je napájací akumulátor vybitý, informácie sa nezobrazia.
127
Možnosti menu
128
Položka menu
[Backup Menu Settings 7/
Zálohovať nastavenia ponuky 7]
[GPS Auto Time Setting/
Autom. nastavenie času GPS]*
[GPS Information Display/
Zobrazenie informácií GPS]*
[Certification Logo Display/
Zobrazenie loga certifikácie]
[Demo Mode/Predvádzací režim]
[Firmware/Firmvér]
[Reset All/Resetovať všetko]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Save/Uložiť], [Load/Načítať]
(A 88)
[i Auto Update/i Automatická aktualizácia], [j Disable/j Vypnúť]
(A 82)
—
Keď je voliteľný prijímač GPS GP-E2 pripojený k videokamere, budú dostupné nasledujúce nastavenia:
[GPS Auto Time Setting/Autom. nastavenie času GPS]: Videokamera môže automaticky nastaviť čas
podľa informácií GPS. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie času z GPS vo videokamere návodu
na používanie prijímača.
[GPS Information Display/Zobrazenie informácií GPS]: Zobrazuje aktuálne informácie GPS.
Podrobnosti nájdete v časti Zobrazenie informácií GPS návodu na používanie prijímača.
—
Zobrazia sa logá certifikácie, ktoré sa vzťahujú na túto videokameru.
• V závislosti od krajiny alebo regiónu nákupu nemusí byť táto možnosť dostupná.
[i On/i Zap.], [j Off/j Vyp.]
Predvádzací režim zobrazuje hlavné funkcie videokamery. Spustí sa automaticky, keď je videokamera
napájaná kompaktným sieťovým adaptérom a necháte ju zapnutú bez karty SD dlhšie než 5 minút.
• Ak chcete zrušiť predvádzací režim po jeho spustení, stlačte ktorékoľvek tlačidlo alebo
vypnite videokameru.
—
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru videokamery.
• Táto možnosť je obyčajne nedostupná.
[No/Nie], [Yes/Áno]
Obnoví všetky nastavenia videokamery na predvolené hodnoty/nastavenia.
* Voľba je dostupná, len ak je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Odstraňovanie problémov
Odstraňovanie problémov
V prípade problémov s videokamerou si prečítajte túto časť. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné
stredisko Canon.
129
Napájanie
Videokamera sa nezapne alebo sa sama vypne.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Vyberte napájací akumulátor a znova ho správne nasaďte.
Napájací akumulátor sa nedá nabiť.
- Overte si, či je videokamera vypnutá, aby mohlo začať nabíjanie.
- Teplota napájacieho akumulátora je mimo rozsahu nabíjania (približne 0 – 40 °C). Vyberte napájací akumulátor,
podľa potreby ho zohrejte alebo ochlaďte a skúste ho znova nabiť.
- Napájací akumulátor nabíjajte v rozmedzí teplôt asi 0 °C až 40 °C.
- Napájací akumulátor je chybný. Vymeňte napájací akumulátor.
- Videokamera nemôže komunikovať s pripojeným napájacím akumulátorom. Napájacie akumulátory,
ktoré nie sú odporúčané spoločnosťou Canon na používanie s touto videokamerou, sa v nej nedajú nabíjať.
- Ak používate napájací akumulátor odporúčaný spoločnosťou Canon na použitie s touto videokamerou,
môže byť problém vo videokamere alebo v napájacom akumulátore. Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Počuť hluk zo sieťového adaptéra.
- Slabý zvuk je počuť, keď je sieťový adaptér pripojený do elektrickej zásuvky. Nejde o chybnú funkciu.
Napájací akumulátor sa veľmi rýchlo vybije aj pri normálnej teplote.
- Akumulátor je na konci svoje životnosti. Kúpte si nový napájací akumulátor.
Záznam
Pri stlačení tlačidla REC sa nespustí záznam.
- Nemôžete nahrávať, keď videokamera zapisuje predchádzajúci záznam na kartu SD (keď indikátor ACCESS svieti
na červeno). Vyčkajte, kým videokamera skončí.
Bod, kde ste stlačili tlačidlo REC, nezodpovedá začiatku ani koncu záznamu.
- Medzi stlačením tlačidla REC a skutočným začiatkom alebo koncom záznamu môže byť určitý interval.
Nejde o chybnú funkciu.
Videokamera nezaostruje.
- Videokamera nemusí dokázať zaostriť na niektoré objekty pomocou automatického zaostrovania. Zaostrite ručne (A 45).
- Keď je režim AF nastavený na možnosť Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania,
začnite zaostrovať manuálne, kým rámik AF nie je biely (dosah automatického nastavenia).
- Hľadáčik nie je nastavený. Pomocou páčky dioptrickej korekcie ho nastavte (A 21).
- Objektív je špinavý. Očistite objektív mäkkou látkou na čistenie objektívov.
Keď predmet preletí krížom pred objektívom, obrázok môže vyzerať mierne ohnutý.
- Je to fenomén typický pre obrazové snímače CMOS. Keď predmet veľmi rýchlo križuje pred videokamerou,
obraz môže vyzerať mierne pokrivený. Nejde o chybnú funkciu.
Zmena operačného režimu medzi záznamom (Ü), pohotovostným režimom záznamu (Ñ) a prehrávaním (Ð) trvá
dlhšie než zvyčajne.
- Keď karta SD obsahuje veľký počet videoklipov, niektoré operácie trvajú dlhšie než obyčajne.
Uložte záznamy (A 101) a inicializujte kartu (A 31). Prípadne vymeňte kartu SD.
Videoklipy alebo fotografie sa nedajú správne zaznamenať.
- To sa stáva, keď videoklipy a fotografie postupne zaznamenávate a vymazávate. Uložte záznamy (A 101)
a inicializujte kartu (A 31).
Po dlhšom používaní videokamery je horúci.
- Videokamera môže byť horúca, ak ju nepretržite používate dlhší čas. Nejde o poruchu. Ak je videokamera neobvykle
horúca alebo sa zohreje iba po krátkej chvíli používania, môže to znamenať problém a videokamerou.
Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Odstraňovanie problémov
Prehrávanie
130
Nemožno odstraňovať videoklipy/fotografie
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu spínača LOCK.
- Fotografie, ktoré boli ochránené v inom zariadení, sa nedajú zmazať touto videokamerou.
Vymazávanie videoklipov trvá dlhšie než obyčajne.
- Keď karta SD obsahuje veľký počet videoklipov, niektoré operácie trvajú dlhšie než obyčajne. Uložte záznamy
(A 101) a inicializujte kartu (A 31).
Nedajú sa kopírovať videoklipy ani fotografie
- Nemusia sa dať kopírovať videoklipy alebo fotografie zaznamenané alebo upravené iným zariadením a potom
prenesené na kartu SD pripojenú k počítaču.
Jednotlivé videoklipy alebo fotografie v indexovom zobrazení sa nedajú označiť značkou !
- Nemôžete vybrať viac ako 100 videoklipov alebo fotografií. Namiesto možnosti [Select/Vybrať] vyberte možnosť
[All Clips/Všetky videoklipy] alebo [All Photos/Všetky fotografie].
Indikátory a informácie na obrazovke
je na displeji červenou.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
Na displeji je ikona í.
- Videokamera nemôže komunikovať s pripojeným napájacím akumulátorom, takže sa nedá zobraziť zvyšná kapacita.
Ikona 6/7 sa na displeji zobrazuje na červeno.
- Karta SD je plná. Odstráňte niektoré záznamy (A 93), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
/
je na displeji červenou.
- Došlo k chybe karty. Vypnite videokameru. Vyberte a znova vložte kartu SD. Ak sa zobrazenie nezmení späť
na normálne, inicializujte kartu SD.
Aj po zastavení záznamu indikátor ACCESS svieti na červeno.
- Videoklip sa zaznamenáva na kartu. Nejde o chybnú funkciu.
Červený indikátor POWER/CHG rýchlo bliká (záblesky v 0,5-sekundových intervaloch).
- Teplota napájacieho akumulátora je mimo rozsahu nabíjania (približne 0 – 40 °C). Vyberte napájací akumulátor,
podľa potreby ho zohrejte alebo ochlaďte a skúste ho znova nabiť.
- Napájací akumulátor nabíjajte v rozmedzí teplôt asi 0 °C až 40 °C.
- Napájací akumulátor je poškodený. Použite iný napájací akumulátor.
- Nabíjanie sa zastavilo, pretože sieťový adaptér alebo napájací akumulátor je chybný. Obráťte sa na servisné
stredisko Canon.
Ikona 7 bliká na displeji.
- K videokamere v režime
ste pripojili voliteľný prijímač GPS GP-E2. Odpojte prijímač a znova ho pripojte
po prepnutí videokamery do režimu
.
je na displeji žltou.
- Vnútorná teplota videokamery dosiahla vopred určenú úroveň. Videokameru môžete používať ďalej.
je na displeji červenou.
- Vnútorná teplota videokamery stúpla po zobrazení ikony
žltou ešte viac. Videokameru môžete používať ďalej.
Odstraňovanie problémov
Obraz a zvuk
Obrazovka je príliš tmavá.
- Nastavte možnosť [£ Display Setup/£ Nastavenie zobrazenia] > [LCD Backlight/Podsvietenie LCD] na hodnotu
[Normal/Normálne] alebo [Bright/Jasné].
Opakovane sa zapínajú a vypínajú zobrazenia na obrazovke.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Vyberte napájací akumulátor a znova ho správne nasaďte.
Abnormálne znaky sú na obrazovke a videokamera nepracuje správne.
- Odpojte napájací zdroj a po krátkej chvíli ho znova zapojte.
Na obrazovke je videošum.
- Udržujte dostatočnú vzdialenosť medzi videokamerou a zariadeniami, ktoré vyžarujú silné elektromagnetické polia,
ako sú napríklad výkonné magnety alebo motory, prístroje na magnetickú rezonanciu alebo vysokonapäťové
elektrické rozvody.
Na obrazovke sú vodorovné pruhy.
- Je to fenomén typický pre obrazové snímače CMOS, ak sa robí záznam pri osvetlení určitými typmi žiariviek,
ortuťových alebo sodíkových výbojok. Nejde o chybnú funkciu. Na zmenšenie týchto symptómov môžete nastaviť
položku [v Camera Setup/v Nastavenie kamery] > [Flicker Reduction/Potlačenie blikania] na hodnotu [Automatic/
Automaticky] alebo nastaviť expozičný čas na hodnotu zodpovedajúcu frekvencii miestneho elektrického systému
(1/100 pre 50 Hz systémy, 1/60 pre 60 Hz systémy).
Rozmazaný obraz v hľadáčiku.
- Nastavte ostrosť v hľadáčiku páčkou dioptrickej korekcie (A 21).
V hľadáčiku nie je obraz.
- Vytiahnutím hľadáčika ho zapnite.
Nedá sa nahrať zvuk.
- Externý mikrofón pripojený ku konektoru MIC nie je zapnutý alebo je jeho batéria vybitá.
- Hlasitosť záznamu zvuku nie je správne nastavená (A 74).
Zvuk je skreslený alebo je zaznamenaný slabo.
- Záznamy urobené blízko hlasných zvukov (napr. ohňostroje alebo koncerty), môžu mať skreslený zvuk alebo sa zvuk
nemusí zaznamenať v skutočnej hlasitosti. Zapnite stlmenie mikrofónu (A 74) alebo nastavte hlasitosť záznamu
zvuku ručne.
Obraz sa zobrazuje správne, ale zo zabudovaného reproduktora nevychádza žiadny zvuk.
- Hlasitosť reproduktora je vypnutá. Nastavte hlasitosť (A 92).
Karta SD a príslušenstvo
Nedá sa vložiť karta SD.
- Karta SD, ktorú sa snažíte vložiť, je otočená nesprávnym smerom. Otočte ju a vložte ju.
Nedá sa zaznamenávať na kartu SD.
- Treba použiť kompatibilnú kartu SD (A 29).
- Inicializujte kartu SD (A 31), keď ju v tejto videokamere používate prvýkrát.
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK.
- Karta SD je plná. Vymažte niektoré záznamy (A 93), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu SD.
- Čísla priečinka a súboru dosiahli maximálne hodnoty. Nastavte [3 Recording Setup/3 Nastavenie záznamu] >
[MP4 Clip / Photo Numbering/Číslovanie klipu MP4 a fotografie] na [Reset/Resetovať] a vložte novú kartu SD.
Dodaný diaľkový ovládač nefunguje.
- Nastavte možnosť [B System Setup/B Nastavenie systému] > [Wireless Remote Control/Diaľk. ovl.]
na hodnotu [On/Zap.].
- Vymeňte batériu v diaľkovom ovládači.
Voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 alebo iný bežne dostupný diaľkový ovládač nefunguje.
- Uistite sa, že možnosť [B System Setup/B Nastavenie systému] > [REMOTE Terminal/Konektor REMOTE]
je nastavená na hodnotu [RC-V100 (REMOTE A)], ak používate voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, alebo na hodnotu
[Standard/Štandardný], ak používate bežne dostupný diaľkový ovládač.
- Vypnite videokameru, znova k nej pripojte diaľkový ovládač a potom videokameru znova zapnite.
131
Odstraňovanie problémov
Pripojenie externých zariadení
132
Na neďalekej televíznej obrazovke je obrazový šum.
- Pri použití videokamery v miestnosti s televízorom udržujte dostatočnú vzdialenosť medzi sieťovým adaptérom
a napájacím alebo anténovým káblom televízora.
Prehrávanie je na videokamere dobré, ale na externom monitore nie je žiadny obraz.
- Videokamera nie správne pripojená k externému monitoru. Overte si, či používate správny spôsob pripojenia (A 99).
- Vstup videa na externom monitore nie je nastavený na konektor videa, do ktorého ste pripojili videokameru.
Zvoľte správny vstup videa.
Videokamera je pripojená dodaným vysokorýchlostným káblom HDMI, ale na televízore nie je obraz ani zvuk.
- Odpojte dodaný vysokorýchlostný kábel HDMI a znova ho zapojte alebo vypnite videokameru a znova ju zapnite.
Počítač nerozpozná videokameru, ani keď je pripojená správne.
- Odpojte kábel USB a vypnite videokameru. Po chvíli videokameru opäť zapnite a znova pripojte kábel.
- Pripojte videokameru k inému portu USB v počítači.
Nie je možný prenos videoklipov alebo fotografií do počítača.
- Karta SD obsahuje príliš veľa videoklipov alebo fotografií. Odstráňte niektoré záznamy, kým karta SD neobsahuje
celkovo 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) alebo menej záznamov.
Sieťové funkcie
Najprv skontrolujte toto
•
•
•
•
Sú prístupový bod (bezdrôtový smerovač), videokamera, počítač alebo iné sieťové zariadenia zapnuté?
Funguje sieť a je správny nakonfigurovaná?
Sú všetky sieťové zariadenia správne pripojené k rovnakej sieti ako videokamera?
Nie sú medzi videokamerou a prístupovým bodom alebo medzi použitým sieťovým zariadením a
prístupovým bodom prekážky?
Nedá sa pripojiť k prístupovému bodu.
- V blízkosti sú iné zariadenia, ktoré rušia bezdrôtový signál. Pozrite si časť Upozornenia týkajúce sa sietí Wi-Fi (A 133).
- V nastaveniach videokamery nie sú uložené heslá. Keď do videokamery načítate nastavenia z karty SD,
vynulujú sa všetky heslá v nastaveniach týkajúcich sa siete. Podľa potreby nastavte nastavenia týkajúce
sa siete (A 104).
Nedá sa vytvoriť pripojenie prostredníctvom prístupového bodu a sieťového zariadenia.
- V blízkosti sú iné zariadenia, ktoré rušia bezdrôtový signál. Pozrite si časť Upozornenia týkajúce sa sietí Wi-Fi (A 133).
- Keď resetujete všetky nastavenia videokamery, resetujú sa aj všetky nastavenia sietí. Znova nastavte prístupový bod
vo videokamere (A 105).
Vo webovom prehliadači sa nespustila aplikácia Browser Remote.
- Skontrolujte, či je aplikácia Browser Remote aktivovaná (A 112).
- Adresa URL zadaná do panela s adresou webového prehliadača je nesprávna. Zadajte adresu URL presne tak,
ako sa zobrazuje na displeji s informáciami (A 112).
- Mohli ste omylom vybrať pripojenie infraštruktúry.
- V nastaveniach videokamery nie sú uložené heslá. Keď do videokamery načítate nastavenia z karty SD, vynulujú sa
všetky heslá v nastaveniach týkajúcich sa siete. Podľa potreby nastavte nastavenia týkajúce sa siete (A 104).
Obrazovka aplikácie Browser Remote sa vo webovom prehliadači nezobrazuje správne.
- Používané zariadenie, operačný systém alebo webový prehliadač sa nemusí podporovať. Najnovšie informácie
o podporovaných systémoch nájdete na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
- V nastaveniach webového prehliadača povoľte skripty JavaScript a súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete
v moduloch Pomocníka alebo dokumentácii online používaného webového prehliadača.
- Vo webovom prehliadači vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie pre adresu URL aplikácie Browser Remote
a reštartujte aplikáciu Browser Remote.
Odstraňovanie problémov
Upozornenia týkajúce sa sietí Wi-Fi
Ak používate sieť Wi-Fi a prenosová rýchlosť sa zníži, pripojenie sa ukončí alebo sa vyskytne iný problém,
skúste vykonať nasledujúce nápravné opatrenia.
Umiestnenie sieťového zariadenia (prístupový bod, mobilné zariadenie atď.)
- Pri používaní siete Wi-Fi v interiéri umiestnite sieťové zariadenie do rovnakej miestnosti, v ktorej sa nachádza
videokamera.
- Sieťové zariadenie umiestnite na otvorené miesto bez prekážok, pričom zamedzte prístupu osôb alebo ukladaniu
predmetov v priestore medzi zariadením a videokamerou.
- Sieťové zariadenie umiestnite čo najbližšie k videokamere a podľa potreby zmeňte jeho výšku alebo orientáciu.
Elektronické zariadenia nablízku
- Ak sa prenosová rýchlosť v sieti Wi-Fi zníži z dôvodu rušenia nasledujúcimi elektronickými zariadeniami, tento problém
môžete vyriešiť prepnutím na pásmo 5 GHz alebo na iný kanál.
- Siete Wi-Fi používajúce protokol IEEE 802.11b/g/n pracujú v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu sa môže prenosová
rýchlosť znížiť, ak sa v blízkosti nachádzajú mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, mikrofóny alebo podobné zariadenia
pracujúce v rovnakom frekvenčnom pásme.
- Ak sa nablízku používa iný prístupový bod pracujúci v rovnakom frekvenčnom pásme ako vysielač, prenosová rýchlosť
sa môže znížiť.
Používanie viacerých videokamier, bezdrôtových vysielačov alebo prístupových bodov
- Skontrolujte, či nedochádza ku konfliktom adries IP medzi zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti.
- Ak je k jednému prístupovému bodu pripojených niekoľko videokamier, rýchlosť pripojenia sa môže znížiť.
- Ak chcete znížiť rušenie rádiových vĺn v prípade viacerých prístupových bodov používajúcich protokol IEEE 802.11b/g
alebo IEEE 802.11n (v pásme 2,4 GHz), medzi jednotlivými prístupovými bodmi ponechajte medzeru štyroch kanálov.
Napríklad použite kanály 1, 6 a 11, kanály 2, 7 a 12 alebo kanály 3, 8 a 13. ak používate protokol IEEE 802.11a/n
(v pásme 5 GHz), prepnite na protokol IEEE 802.11a/n a zadajte iný kanál.
Zoznam hlásení
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, pozrite si túto časť. Hlásenia sú v tejto časti zoradené v abecednom poradí.
Pri niektorých hláseniach sa nad samotným hlásením môže zobraziť indikácia karty SD (6, 7 atď.).
Chybové hlásenia týkajúce sa sieťových pripojení nájdete v časti Sieťové funkcie (A 135).
Accessing the memory card. Do not remove the memory card./Pristupuje sa na pamäťovú kartu. Neodstraňujte
pamäťovú kartu.
- Otvorili ste kryt priestoru pre karu SD v čase, keď videokamera pracovala s kartou SD, alebo videokamera začala
pracovať s kartou, keď ste otvorili kryt priestoru pre karu SD. Nevyberajte kartu SD, kým toto hlásenie nezmizne.
Back up recordings regularly/Pravidelne nahrávky zálohujte
- Toto hlásenie sa môže zobraziť, keď zapnete videokameru. V prípade poruchy sa môžu záznamy stratiť,
preto si ich pravidelne zálohujte.
Battery communication error. Does this battery display the Canon logo?/Chyba komunikácie s akumulátorom.
Je na akumulátore logo Canon?
- Pripojili ste napájací akumulátor, ktorý spoločnosť Canon neodporúča pre používanie s touto videokamerou.
- Ak používate napájací akumulátor odporúčaný spoločnosťou Canon na použitie s touto videokamerou,
môže byť problém vo videokamere alebo v napájacom akumulátore. Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Battery pack is not compatible. Turning off the camcorder./Napájací akumulátor nie je kompatibilný.
Videokamera sa vypína.
- K videokamere bol pripojený napájací akumulátor, ktorý spoločnosť Canon neodporúča na používanie s touto
videokamerou, a videokamera bola zapnutá. Videokamera sa o 4 sekundy automaticky vypne.
Cannot play back/Nie je možné prehrávať
- Videoklipy sa nedajú prehrať z kariet SD s kapacitou 512 MB alebo menej. Použite kompatibilnú kartu SD (A 29).
Cannot play back. Check the memory card/Nie je možné prehrávať. Skontrolujte pamäťovú kartu
- Vyskytol sa problém s kartou SD. Uložte záznamy (A 101) a inicializujte kartu (A 31). Ak problém pretrváva, použite
inú kartu SD.
Cannot play back Initialize only using the camcorder/Nie je možné prehrávať. Inicializujte len pomocou videokamery
- Karta SD vo videokamere bola inicializovaná v počítači. Kartu SD inicializujte pomocou tejto videokamery (A 31).
Cannot record on this memory card/Na túto pamäťovú kartu nemožno zaznamenávať
- Videoklipy sa nedajú zaznamenať na karty SD s kapacitou 512 MB alebo menej. Použite kompatibilnú kartu SD (A 29).
Cannot trim the scene/Nie je možné orezať scénu
- Videoklipy, ktoré boli zaznamenané alebo skopírované prostredníctvom iných zariadení, nemožno orezať.
133
Odstraňovanie problémov
Charge the battery pack/Nabite napájací akumulátor
- Napájací akumulátor je vybitý. Nabite napájací akumulátor.
134
Check the memory card/Skontrolujte pamäťovú kartu
- Nedá sa pracovať s kartou SD. Skontrolujte kartu a overte si, či je správne vložená.
- Došlo k chybe karty SD. Videokamera nemôže nahrávať alebo prehrávať obrázok. Skúste vybrať a znova vložiť kartu,
alebo použite inú kartu SD.
- Do videokamery ste vložili kartu MultiMedia Card (MMC). Použite kompatibilnú kartu SD (A 29).
- Ak správa zmizne a ikona 6/7 sa zobrazí červenou, urobte nasledujúce: Vypnite videokameru a vyberte a znovu
vložte kartu SD. Ak sa ikona 6/7 znova zobrazí na zeleno, môžete pokračovať v zázname alebo prehrávaní.
Ak problém pretrváva, uložte záznamy (A 101) a inicializujte kartu (A 31).
Fan error/Chyba ventilátora
- Chladiaci ventilátor pravdepodobne nefunguje správne. Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
File name error/Chyba názvu súboru
- Čísla priečinka a súboru dosiahli maximálne hodnoty. Nastavte
> [Recording Setup/Nastavenie záznamu] >
[MP4 Clip / Photo Numbering/Číslovanie klipu MP4 a fotografie] na [Reset/Resetovať] a inicializujte kartu (A 31).
Initialize only using the camcorder/Inicializujte len pomocou videokamery
- Kartu SD inicializujte pomocou tejto videokamery (A 31).
May not be possible to record movies on this memory card/Nemusí byť možné nahrávať filmy na túto pamäťovú kartu
- Videoklipy sa nemusia dať zaznamenať na kartu SD bez označenia triedy rýchlosti alebo s nižšou než odporúčanou
triedou rýchlosti. Vymeňte kartu SD za inú s triedou rýchlosti SD 6 alebo 10, prípadne za kartu s triedou rýchlosti UHS
U1 alebo U3.
- Ak chcete zaznamenávať videoklipy 4K s rozlíšením 3840x2160 alebo videoklipy pomocou režimu spomaleného
a zrýchleného záznamu, používajte karty SD s označením UHS a triedou rýchlosti U3.
Memory card cover is open/Je otvorený kryt priestoru pre pamäťovú kartu
- Po vložení karty SD zatvorte kryt priestoru pre kartu SD.
Memory card is full/Pamäťová karta je plná
- Karta SD je plná. Odstráňte niektoré záznamy (A 93), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
Memory card is write-protected/Pamäťová karta je chránená proti zápisu
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu spínača LOCK.
No clips/Žiadne videoklipy
- Na vybratej karte SD nie sú žiadne videoklipy.
No memory card/Žiadna pamäťová karta
- Vložte do videokamery kompatibilnú kartu SD (A 30).
No photos/Žiadne fotografie
- Nie sú žiadne fotografie na prehrávanie.
Operation canceled/Operácia je zrušená
- Videoklipy sa nedajú zaznamenať, pretože kontrolné dáta sú poškodené alebo sa vyskytla chyba kódovania.
(Kontrolné dáta nie je možné obnoviť pomocou videokamery.) Videokameru vypnite a znova zapnite. Vyberte karty SD
a znovu ich vložte alebo ich vymeňte za nové karty SD. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Servisné stredisko Canon.
Process terminated with error/Proces skončil chybou
- Kryt priestoru pre kartu SD bol otvorený alebo sa počas inicializácie karty SD vyskytla chyba. Inicializujte kartu znovu.
Ak karta SD naďalej spôsobuje zobrazenie chybového hlásenia, skúste vymeniť kartu SD.
Recording was stopped due to insufficient write speed of the memory card/Záznam sa zastavil pre nedostatočnú
rýchlosť zápisu pamäťovej karty
- Rýchlosť zápisu na kartu SD bola príliš malá, takže sa záznam zastavil. Vymeňte kartu SD za inú s triedou rýchlosti
SD 6 alebo 10, prípadne za kartu s triedou rýchlosti UHS U1 alebo U3.
- Ak chcete zaznamenávať videoklipy 4K s rozlíšením 3840x2160 alebo videoklipy pomocou režimu spomaleného
a zrýchleného záznamu, používajte karty SD s označením UHS a triedou rýchlosti U3.
- Po opakovanom zázname, vymazávaní a úprave videoklipov (fragmentovaná pamäť) trvá zápis dát na kartu SD dlhšie
a záznam sa môže zastaviť. Uložte záznamy (A 101) a inicializujte kartu (A 31).
Some clips could not be deleted/Niektoré videoklipy sa nepodarilo vymazať
- Videoklipy, ktoré boli ochránené alebo upravené v inom zariadení a potom prenesené na kartu SD pripojenú
k počítaču, sa nedajú vymazať v tejto videokamere.
Task in progress. Do not disconnect the power source./Vykonáva sa úloha. Neodpájajte zdroj napájania.
- Videokamera aktualizuje kartu SD. Vyčkajte, kým činnosť neskončí a neodpájajte sieťový adaptér ani nevyberajte
napájací akumulátor.
This photo cannot be displayed/Túto fotografiu nie je možné zobraziť
- Nemusia sa dať zobraziť fotografie zhotovené iným zariadením alebo obrazové súbory vytvorené alebo upravené
v počítači a potom prenesené na kartu SD pripojenú k počítaču.
Odstraňovanie problémov
Too many photos and MP4 movies. Disconnect the USB cable./Príliš veľa fotografií a klipov MP4. Odpojte kábel USB.
- Karta SD obsahuje príliš veľa klipov MP4 alebo fotografií. Odpojte kábel USB a použite čítačku kariet na prenos
záznamov z karty SD: Prípadne vymažte klipy MP4 a fotografie kým karta SD neobsahuje spolu 2 500 (Windows)/1 000
(macOS) alebo menej záznamov, a potom pripojte kábel USB znovu.
- Ak sa na obrazovke počítača zobrazilo dialógové okno, zatvorte ho. Odpojte kábel USB a po chvíli obnovte pripojenie.
Unable to recognize the data/Nie je možné rozpoznať dáta
- Videokamera nedokáže rozpoznať dáta zaznamenané s nepodporovaným nastavením obrazu (NTSC).
Unable to recover data/Nie je možné obnoviť dáta
- Nedá sa obnoviť poškodený súbor. Uložte záznamy (A 101) a inicializujte kartu SD pomocou možnosti
[Complete Initialization/Úplná inicializácia] (A 31).
- Možno nebude možné pomocou videokamery obnoviť videoklipy, ak nie je na karte SD dostatok miesta.
Odstránením niektorých videoklipov (A 93) uvoľnite miesto.
Sieťové funkcie
Okrem tohto zoznamu si pozrite aj návody na používanie prístupového bodu alebo iných externých zariadení,
ktoré používate.
A User is already accessing the server. Try again later./Užívateľ už pristupuje na server. Skúste to znovu neskôr.
- Toto hlásenie sa zobrazuje na displeji pripojeného zariadenia. Iné zariadenie pripojené k sieti už ovláda videokameru.
Ak chcete používať toto zariadenie, najprv ukončite pripojenie v zariadení, ktoré pracuje s videokamerou,
a potom sa dotknite tlačidla Retry (Skúsiť znova).
An error occurred during FTP communication. File transfer was not completed./Počas komunikácie FTP sa vyskytla
chyba. Prenos súborov sa nedokončil.
- Počas prenosu súborov na server FTP sa vyskytla chyba. Vypnite videokameru aj server FTP, potom ich znova zapnite
a znova skúste spustiť prenos FTP (A 120).
Cannot log in to FTP server./Nedá sa prihlásiť na server FTP.
- Skontrolujte meno užívateľa a heslo v nastaveniach servera FTP (A 119).
Cannot transfer files to FTP server./Nepodarilo sa preniesť súbory na server FTP.
- Skontrolujte, či je v zariadení na ukladanie dát (pevný disk atď.), ktoré obsahuje cieľový priečinok na serveri FTP,
dostatok voľného miesta.
IP address conflict/Konflikt adresy IP
- Iné zariadenie v rovnakej sieti má rovnakú adresu IP ako adresa IP priradená videokamere. Zmeňte adresu IP
zariadenia spôsobujúceho konflikt alebo videokamery.
Multiple access points detected. Try the operation again./Zistilo sa viacero prístupových bodov. Skúste operáciu zopakovať.
- Viaceré prístupové body vysielajú signál WPS naraz. Skúste operáciu zopakovať neskôr alebo vykonajte nastavenie
pomocou možnosti [WPS: PIN Code/WPS: kód PIN] alebo [Search for Access Points/Hľadať prístupové body] (A 108).
Network is not working correctly/Sieť nepracuje správne
- Vyskytol sa hardvérový problém s obvodmi videokamery súvisiacimi so sieťou. Videokameru skúste vypnúť a znova
zapnúť. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Servisné stredisko Canon.
No access points found/Nepodarilo sa nájsť prístupový bod
- Videokamera hľadala v okolí aktívne siete Wi-Fi (prístupový bod), no žiadne nenašla. Skontrolujte, či prístupový bod
funguje správne, a znova sa skúste pripojiť.
- Prístupový bod pracuje v režime utajenia. V nastaveniach bezdrôtového smerovača (prístupového bodu) vypnite
funkciu utajenia.
- Videokamera nemusí nájsť prístupový bod, ak je zapnuté filtrovanie adries MAC. Skontrolujte adresu MAC
videokamery pomocou nastavenia [B System Setup/B Nastavenie systému] > [Network Settings/Nastavenia siete]
> [View Information/Zobraziť informácie] a pridajte adresu MAC videokamery do zoznamu schválených bezdrôtových
zariadení v nastaveniach bezdrôtového smerovača (prístupový bod).
Reached the end of the adjustment range/Dosiahol sa koniec rozsahu nastavenia
- Toto hlásenie sa zobrazuje na displeji pripojeného zariadenia. Pri nastavovaní zaostrenia na diaľku pomocou aplikácie
Browser Remote dosiahol objektív koniec dostupného rozsahu.
Some files could not be transferred./Niektoré súbory sa nepodarilo presunúť.
- Systém súborov je poškodený alebo ste sa pokúsili presunúť videoklipy, ktoré neboli zaznamenané pomocou tejto
videokamery. Vymažte tieto videoklipy z karty SD a pokúste sa súbory presunúť znova (A 120).
- Cieľový priečinok obsahuje súbory s rovnakým názvom ako tie, ktoré sa pokúšate presunúť. Premenujte súbory alebo
nastavte položku [B System Setup/B Nastavenie systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] > [FTP Transfer
Settings/Nastavenia prenosu FTP] >[Same Named Files/Rovnako pomenované súbory] na hodnotu [Overwrite/
Prepísať], aby sa prepísali súbory v cieľovom priečinku.
135
Odstraňovanie problémov
136
Unable to complete WPS. Try the operation again./Nemožno dokončiť nastavenie WPS. Skúste operáciu zopakovať.
- Medzi zapnutím funkcie WPS na prístupovom bode a voľbou [OK] na videokamere uplynuli viac ako 2 minúty.
Začnite postup použitia funkcie WPS odznova.
- Tlačidlo WPS nebolo stlačené dosť dlho. Prečítajte si návod na používanie bezdrôtového smerovača a stlačte tlačidlo
WPS dovtedy, kým sa neaktivuje funkcia WPS bezdrôtového smerovača.
- Vypnite videokameru a prístupový bod. Po krátkom čase ich opäť zapnite a skúste to znova. Ak problém pretrváva,
urobte nastavenia pomocou možnosti [Search for Access Points/Hľadať prístupové body] (A 108).
- Spôsob šifrovania prístupového bodu je nastavený na možnosť [WEP]. Protokol Wi-Fi Protected Setup (WPS)
sa nemôže pripojiť k prístupovým bodom nastaveným na tento spôsob šifrovania. Zmeňte spôsob šifrovania
prístupového bodu alebo použite iný spôsob pripojenia (A 106).
Unable to connect/Nepodarilo sa pripojiť
- Nedá sa pripojiť k zvolenému prístupovému bodu alebo sieťovému zariadeniu.
- Bezdrôtové telefóny, mikrovlnné rúry, chladničky a iné zariadenia môžu rušiť bezdrôtový signál. Skúste použiť kameru
na mieste vzdialenejšom od týchto zariadení.
Unable to connect to FTP server/Nemožno sa pripojiť na server FTP
- Nepodarilo sa pripojiť k serveru FTP. Skontrolujte nastavenia servera FTP (A 119).
Unable to obtain an IP address/Nepodarilo sa získať adresu IP
- Ak nepoužívate server DHCP, použitím možnosti [Manual/Ručne] sa pripojte a použitím možnosti [Manual/Ručne]
zadajte adresu IP (A 104).
- Zapnite server DHCP. Ak je už zapnutý, uistite sa, že pracuje správne.
- Uistite sa, že je rozsah adries pre server DHCP dostatočný.
- Ak nepoužívate server DNS, nastavte adresu DNS na hodnotu [0.0.0.0].
- Nastavte v kamere adresu IP servera DNS.
- Zapnite server DNS. Ak je už zapnutý, uistite sa, že pracuje správne.
- Uistite sa, že sú adresa IP servera DNS a názov tejto adresy správne nakonfigurované.
- Ak používate bezdrôtový smerovač s bránou, uistite sa, že sú všetky zariadenia v sieti vrátane kamery
nakonfigurované so správnou adresou brány.
Wi-Fi authentication unsuccessful/Nepodarilo sa overiť Wi-Fi
- Uistite sa, že videokamera a prístupový bod používajú rovnaký spôsob overenia alebo šifrovania a rovnaký šifrovací kľúč.
- Ak používa prístupový bod filtrovanie adries MAC, skontrolujte adresu MAC videokamery pomocou nastavenia
[B System Setup/B Nastavenie systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] > [View Information/Zobraziť
informácie] a pridajte adresu MAC videokamery do zoznamu schválených bezdrôtových zariadení v nastaveniach
bezdrôtového smerovača (prístupový bod).
Wi-Fi connection terminated/Pripojenie Wi-Fi sa ukončilo
- V prístupovom bode alebo pripojenom zariadení sa vyskytla chyba. Skontrolujte sieť alebo pripojené zariadenie
a znova sa skúste pripojiť.
- Signál Wi-Fi je príliš slabý a bezdrôtové pripojenie sa prerušilo. Chvíľu počkajte alebo vypnite ostatné zariadenia
v blízkosti, ktoré môžu rušiť signál Wi-Fi, a potom sa znova skúste pripojiť.
Wi-Fi error. Incorrect authentication method./Chyba siete Wi-Fi. Nesprávny spôsob overenia.
- Uistite sa, že videokamera a prístupový bod používajú rovnaký spôsob overenia alebo šifrovania a rovnaký šifrovací kľúč.
- Ak používa prístupový bod filtrovanie adries MAC, skontrolujte adresu MAC videokamery pomocou nastavenia
[B System Setup/B Nastavenie systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] > [View Information/Zobraziť
informácie] a pridajte adresu MAC videokamery do zoznamu schválených bezdrôtových zariadení v nastaveniach
bezdrôtového smerovača (prístupový bod).
Wi-Fi error. Incorrect encryption key./Chyba siete Wi-Fi. Nesprávny šifrovací kľúč.
- Ak je nastavený spôsob overenia [WPA-PSK] alebo [WPA2-PSK] prípadne [Shared Key/Zdieľaný kľúč],
alebo je nastavený spôsob šifrovania [WEP], zadaný šifrovací kľúč (kľúč WEP alebo heslo AES/TKIP)
alebo jeho dĺžka (počet znakov) je nesprávna. Platná dĺžka šifrovacieho kľúča závisí od spôsobu šifrovania:
Šifrovací kľúč AES/TKIP: 8 až 63 znakov ASCII alebo 64 hexadecimálnych znakov.
64-bitový šifrovací kľúč WEP: 64 až 5 znakov ASCII alebo 10 hexadecimálnych znakov.
128-bitový šifrovací kľúč WEP: 64 až 13 znakov ASCII alebo 26 hexadecimálnych znakov.
Wi-Fi error. Incorrect encryption method./Chyba siete Wi-Fi. Nesprávny spôsob šifrovania.
- Uistite sa, že videokamera a prístupový bod používajú rovnaký spôsob overenia alebo šifrovania.
- Ak používa prístupový bod filtrovanie adries MAC, skontrolujte adresu MAC videokamery pomocou nastavenia
[B System Setup/B Nastavenie systému] > [Network Settings/Nastavenia siete] > [View Information/Zobraziť
informácie] a pridajte adresu MAC videokamery do zoznamu schválených bezdrôtových zariadení v nastaveniach
bezdrôtového smerovača (prístupový bod).
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom. Dodržiavajte tieto pokyny,
aby ste predišli poraneniu alebo ublíženiu na zdraví používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach,
prestaňte výrobok používať.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• Výrobok chráňte pred vodou. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
• Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodaného napájacieho akumulátora dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
- Batérie alebo napájacie akumulátory používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie alebo napájacie akumulátory nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani napájacie akumulátory nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými
kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani napájacie akumulátory. Ak batéria alebo napájací akumulátor vytečie
a látka príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou
vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody
a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri likvidácii batérií alebo napájacích akumulátorov izolujte konektory pomocou pásky alebo iným spôsobom.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
• Pri používaní nabíjačky alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných
materiálov.
- Výrobok neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke. Mohlo by dôjsť
k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy,
keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou
sústavou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
• Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej handričky.
• Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny prikazujúce vypnutie
výrobku. Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických
vĺn a dokonca aj k nehode.
137
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
138
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám. Výrobok by sa
mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.
• Výrobok nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
• Na displej ani cez hľadáčik sa nepozerajte dlhší čas. Môže to vyvolať príznaky podobné chorobe z pohybu.
V takom prípade výrobok okamžite prestaňte používať a pred jeho opätovným použitím si na chvíľu odpočiňte.
Videokamera
Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili maximálnu výkonnosť.
• Pravidelne si zálohujte záznamy. Nezabudnite pravidelne prenášať záznamy do počítača (A 101)
a zálohovať ich. Tým ochránite dôležité záznamy pred poškodením a vytvoríte si viac voľného miesta na karte
SD. Canon neručí za žiadne stratené alebo poškodené dáta.
• Videokameru nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde sa vyskytuje prach alebo piesok.
Videokamera nie je vodotesná – chráňte ju pred vodou, blatom a soľou. Ak niektorá z uvedených látok
prenikne do videokamery, môže ju alebo objektív poškodiť.
• Videokameru nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, ako sú napríklad výkonné magnety
alebo motory, prístroje na magnetickú rezonanciu alebo vysokonapäťové elektrické rozvody.
Používanie videokamery na takých miestach môže spôsobiť anomálie v obraze alebo zvuku,
prípadne sa objaví obrazový šum.
• Videokamerou ani hľadáčikom nemierte do zdroja intenzívneho svetla, ako je slnko počas slnečného dňa
alebo zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo vnútorné súčiastky
videokamery. Dajte pozor hlavne vtedy, ak používate statív alebo popruh. Ak sa videokamera nepoužíva,
nechávajte ochranu objektívu zatvorenú.
• Nenoste videokameru za panel LCD. Dajte pozor pri zatváraní panela LCD. Keď používate remienok
na zápästie, nenechajte videokameru húpať sa a vrážať do predmetov.
• S dotykovým displejom pracujte opatrne. Na ovládanie nepoužívajte veľkú silu a nepoužívajte ani guľôčkové
perá a iné predmety s tvrdou špičkou. Mohlo by to poškodiť povrch dotykového displeja.
• Nedávajte ochranné fólie na dotykový displej. Videokamera je vybavená kapacitným dotykovým displejom,
preto s ním nemožno správne manipulovať, ak je na ňom ďalšia ochranná vrstva.
• Keď upevňujete videokameru na statív, dbajte, aby jeho upevňovacia skrutka
6 mm
bola kratšia než 6 mm. Dlhšia skrutka môže poškodiť videokameru.
• Pri nahrávaní filmov sa snažte zachovať pokojný a stabilný záber.
Prudké pohyby s videokamerou počas záznamu a rýchle zoomovanie
a panorámovanie môže spôsobiť trhanie scén. V extrémnych prípadoch
môže prehrávanie takto zaznamenaných scén vyvolať nemoc z pohybu.
Ak sa stretnete s takouto reakciou, okamžite zastavte prehrávanie a prípadne urobte prestávku.
Dlhodobé skladovanie
Ak predpokladáte, že videokameru nebudete dlhšie používať, uložte ju na bezprašnom mieste,
kde je nízka vlhkosť a teplota pod 30 °C.
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Napájací akumulátor
POZOR!
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Napájací akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko kúrenia ani v zavretom
vozidle počas horúcich dní.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte, ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nepusťte ho, ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
• Špinavé kontakty môžu zapríčiniť nekvalitné spojenie napájacieho akumulátora s videokamerou.
Kontaktné plochy čistite suchou látkou.
Dlhodobé skladovanie
• Napájacie akumulátory uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 30 °C.
• Pre predĺženie životnosti napájacieho akumulátora ho pred uskladnením celkom vybite.
• Plne nabite a vybite všetky napájacie akumulátory aspoň raz ročne.
Zvyšná kapacita napájacieho akumulátora
Ak používate napájací akumulátor, ktorý je kompatibilný so systémom Intelligent System a zobrazený zostávajúci
čas batérie nie je správny, napájací akumulátor úplne nabite. Správna kapacita sa nemusí zobraziť, ak plne nabitý
napájací akumulátor používate trvale pri vysokých teplotách alebo ho necháte dlhšiu dobu nepoužitý.
Takisto sa správna kapacita nemusí zobraziť v závislosti od stavu životnosti akumulátora. Kapacitu zobrazenú
na obrazovke považujte za približnú.
Karta SD
• Odporúčame zálohovať záznamy na karte SD do počítača. Dáta sa môžu poškodiť alebo stratiť v dôsledku
chýb karty alebo vplyvom statickej elektriny. Spoločnosť Canon neručí za žiadne stratené alebo poškodené
dáta.
• Nedotýkajte sa kontaktov na karte a ani ich nevystavujte nečistote alebo prachu.
• Karty SD nepoužívajte na miestach, kde je silné magnetické pole.
• Nenechávajte karty SD na miestach s vysokou vlhkosťou alebo teplotou vzduchu.
• Karty SD nerozoberajte, neohýbajte, nenamáčajte a zabráňte, aby spadli alebo boli vystavené nárazom.
• Pred vložením skontrolujte orientáciu karty SD. Vkladaním karty SD do slotu silou, keď nie je správne
orientovaná, môžete poškodiť kartu alebo videokameru.
• Na kartu SD nelepte žiadne štítky ani samolepky.
Likvidácia
Ak vymazávate videoklipy alebo inicializujete kartu SD, zmení sa len tabuľka alokácie súborov, no uložené údaje
nie s fyzicky vymazané. Ak vyhadzujete kartu SD alebo ju darujete inej osobe, najprv ju inicializujte (A 31).
Zaplňte ju nepodstatnými záznamami a potom znova inicializujte. To veľmi sťaží obnovu pôvodných záznamov.
139
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Zabudovaný lítiový akumulátor
140
Videokamera má zabudovaný lítiový akumulátor pre uchovanie dátumu/času a ďalších nastavení. Pri používaní
videokamery sa zabudovaná lítiová batéria dobíja. Ak však videokameru nebudete približne 3 mesiace používať,
batéria sa úplne vybije.
Ak chcete znova nabiť zabudovaný lítiový akumulátor: Pripojte kompaktný sieťový adaptér k videokamere
a nechajte ho pripojený 24 hodín s vypnutou videokamerou.
Lítiová gombičková batéria
VAROVANIE!
• Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom používaní predstavovať riziko požiaru alebo
poleptania.
• Batérie nerozoberajte, neupravujte, neponárajte do vody, nezohrievajte nad 100 °C ani nespaľujte.
• Nedávajte si batérie do úst. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Plášť batérie môže
prasknúť a tekutiny z nej vytečené môžu spôsobiť vnútorné poranenia.
• Uschovajte batérie mimo dosahu detí.
• Nedobíjajte, neskratujte ani nevkladajte batérie s nesprávnou polaritou.
• Použité batérie treba vrátiť predajcovi na bezpečnú likvidáciu.
• Nevyťahujte batériu pinzetou ani iným kovovým nástrojom, pretože to môže spôsobiť skrat.
• Utrite batériu čistou suchou handričkou, aby ste zabezpečili dobrý kontakt.
Údržba/Ďalšie
Údržba/Ďalšie
Čistenie
Telo videokamery
• Na čistenie vlastnej videokamery použite mäkkú suchú látku. Nikdy nepoužite chemicky napúšťané utierky
alebo prchavé rozpúšťadlá, napr. riedidlá farieb.
Objektív
• Odstráňte všetok prach a nečistotu fúkaním bez použitia aerosolu.
• Objektív opatrne utrite mäkkou čistou látkou. Nikdy nepoužívajte papierové vreckovky.
Displej LCD
• Displej LCD čistite použitím čistej mäkkej látky na čistenie objektívov pomocou komerčne dostupného roztoku
na čistenie okuliarov.
• Pri prudkej zmene teplôt môže dôjsť na povrchu obrazovky ku kondenzovaniu vodných pár.
Obrazovku utrite jemnou a suchou látkou.
Kondenzácia
Pri rýchlom prenesení videokamery z chladného prostredia do teplého môžu na jej povrchu skondenzovať vodné
pary. Pri zistení kondenzácie prestaňte videokameru používať. Ak to neurobíte, môžete ju poškodiť.
Ku kondenzácii môže dôjsť v týchto prípadoch:
• Keď bola videokamera rýchlo prenesená z chladnej miestnosti do vyhriatej,
• Keď ste videokameru ponechali vo vlhkom prostredí.
• Keď sa chladný priestor rýchlo ohreje.
Ak sa chcete vyhnúť kondenzácii
• Nevystavujte videokameru prudkým/extrémnym teplotným zmenám.
• Vyberte kartu SD a napájací akumulátor. Potom vložte videokameru do vzduchotesného plastového vrecka
a nechajte ju postupne sa prispôsobiť teplotným zmenám, než ju z neho vyberiete.
Pri rozpoznaní kondenzácie
Presná doba, za ako dlho sa odparia kvapôčky vody, sa bude líšiť podľa miesta a klimatických podmienok.
Všeobecným pravidlom je vyčkať pred ďalším používaním videokamery 2 hodiny.
141
Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo (dostupnosť sa líši podľa regiónu)
Nasledujúce voliteľné príslušenstvo je kompatibilné s touto videokamerou. Ich dostupnosť sa líši v závislosti od
oblasti. Niektoré príslušenstvo je podrobnejšie opísané na nasledujúcich stranách.
142
BP-820, BP-828
Napájací akumulátor
CG-800E
Nabíjačka akumulátorov
CA-946
Sieťový adaptér
TL-U58
Telekonvertor
WA-U58
Širokouhlý konvertor
Ochranný filter 58 mm,
filter ND4L 58 mm,
filter ND8L 58 mm
HTC-100/S
Vysokorýchlostný
kábel HDMI
IFC-400PCU
Kábel USB
VL-5
Videoreflektor
DM-100
Smerový
stereofónny mikrofón
GP-E2
Prijímač GPS
RC-V100
Diaľkový ovládač
SS-600/SS-650
Popruh
WS-20
Remienok na zápästie
SC-2000
Mäkké puzdro
POZNÁMKY
• Príslušenstvo vhodné pre zlepšené sánky pre príslušenstvo sa nedá nasadiť na túto videokameru.
Hľadajte logo Mini ADVANCED SHOE, aby bola zabezpečená kompatibilita s vylepšenými minisánkami.
Napájacie akumulátory
Ak potrebujete ďalšie napájacie akumulátory, vyberte si z týchto modelov:
BP-820 or BP-828.
Voliteľné príslušenstvo
Ak používate napájacie akumulátory so značkou Inteligentného systému, videokamera s nimi bude komunikovať
a zobrazí zvyšnú dobu používania (s presnosťou na 1 minútu). Tieto napájacie akumulátory môžete používať
a nabíjať len vo videokamerách a nabíjačkách kompatibilných s Inteligentným systémom.
Nabíjačka CG-800E
Nabíjačku používajte na nabíjanie napájacích akumulátorov.
Telekonvertor TL-U58
• Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť pri plnom teleobjektíve s telekonvertorom
je 1,3 m.
• Telekonvertor nemožno používať spolu s dodanou slnečnou clonou.
Širokouhlý konvertor WA-U58
• Širokouhlý konvertor nemožno používať spolu s dodanou slnečnou clonou.
Táto značka označuje originálne video príslušenstvo Canon. Ak používate videozariadenie
značky Canon, odporúčame používať výhradne videopríslušenstvo Canon alebo výrobky,
ktoré nesú túto značku.
143
Technické údaje
Technické údaje
LEGRIA GX10
144
Videokamera
 — Uvedené
hodnoty sú len približné.
Systém
• Systém záznamu
Videoklipy:
Formát videa: MPEG-4 AVC/H.264
Formát audia: MPEG-2 AAC-LC, 16 bitov, 48 kHz, 2 kanály
Formát súboru: MP4
Fotografie:
Design rule for Camera File system (DCF), kompatibilita s normou Exif Ver. 2.31, kompresia JPEG
1
Táto videokamera podporuje Exif 2.3 (nazývaný tiež „Exif Print“). Exif Print je norma pre rozšírenú komunikáciu medzi
videokamerami a tlačiarňami. Pripojením k tlačiarni vyhovujúcej Exif Print sa obrazové dáta videokamery v čase
fotografovania použijú na optimalizáciu a výrazné zlepšenie kvality tlače.
• Nastavenie obrazu (záznam/prehrávanie)
Dátový tok:
150 Mb/s, 35 Mb/s, 17 Mb/s, 8 Mb/s, 4 Mb/s
Rozlíšenie:
3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Vzorkovanie farieb:
4:2:0, 8 bitov
Obrazový kmitočet:
50.00P, 25.00P
• Záznamové médium (nie je v dodávke)
Informácie o približnej dobe záznamu nájdete v časti Referenčné tabuľky (A 147)
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) alebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 otvory);
• Obrazový snímač
Snímač CMOS jednoplatňového typu 1.0
Efektívne pixely: 8 290 000 pixelov (3840x2160)
• Dotykový displej LCD
8,92-centimetrový (3,5-palcový) farebný displej LCD, pomer strán 16 : 9, 1 560 000 bodov, pokrytie 100 %,
ovládanie pomocou kapacitného dotykového displeja
• Hľadáčik: 0,61 cm (0,24 palca), ekvivalent k 1 560 000 bodov, pokrytie 100 %
• Mikrofón: Stereofónny elektretový kondenzátorový mikrofón
• Objektív
f = 8,3 – 124,5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optický zoom, 9-nožová clona
Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť 35 mm: 28,3 – 424,6 mm (použitím Dynamického stabilizátora obrazu)
25,5 – 382,5 mm (použitím iných režimov stabilizácie obrazu)
• Konštrukcia objektívu
18 členov v 14 skupinách (2 asférické členy)
• Priemer filtra: 58 mm
• Zaostrenie
Ručné zaostrovanie, manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania, priebežné automatické
zaostrovanie
Typ automatického zaostrovania: Automatické zaostrovanie CMOS na duálne pixely, automatické zaostrovanie
s detekciou kontrastu
Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť: 60 cm; 1 cm pri najširšom uhle záberu
• Vyváženie bielej
Automatické vyváženie bielej: 2 prednastavené nastavenia (denné svetlo, žiarovka); nastavenie farebnej teploty;
užívateľské vyváženie bielej (2 súpravy nastavení)
• Minimálna hladina osvetlenia
0,1 lx (režim snímania [N Low Light/N Málo svetla], expozičný čas 1/2)
1,4 lx (50.00P, režim snímania [’ Programmed AE/’ Programová AE], automatické dlhé časy [On/Zap.],
expozičný čas 1/25)
Technické údaje
• Stabilizácia obrazu
Stabilizátor obrazu s optickým posunom + digitálna korekcia (štandardný stabilizátor obrazu,
dynamický stabilizátor obrazu, zosilnený stabilizátor obrazu)
• Veľkosť fotografií: 3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Wi-Fi
• Bezdrôtový štandard: IEEE802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), IEEE802.11a/n (pásmo 5 GHz)
• Spôsoby pripojenia
Infraštruktúra (Wi-Fi Protected Setup (WPS), vyhľadanie prístupových bodov, ručné), prístupový bod
vo videokamere
• Spôsoby overenia: otvorené, zdieľaný kľúč, WPA-PSK, WPA2-PSK
• Spôsoby šifrovania: WEP-64, WEP-128, TKIP, AES
• Dostupné kanály Wi-Fi
pásmo 2,4 GHz: od CH1 do CH13
pásmo 5 GHz: od CH36 do CH64* (len infraštruktúra)
* Tieto kanály je zakázané používať v exteriéri v nasledujúcich oblastiach:
Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Hongkong, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko,
Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko
Konektory
• Konektor HDMI OUT: minikonektor HDMI, len výstup
• Konektor USB: objímka na pripojenie kábla typu mini-B, vysokorýchlostný konektor USB, len výstup
• Konektor MIC
 3,5 mm stereofónny minikonektor (nesymetrický)
-65 dBV (automatická hlasitosť, plný rozsah -12 dB) / 5 k alebo viac
Stlmenie mikrofónu: 20 dB
• × Konektor ICON (slúchadlá)
 3,5 mm stereofónny minikonektor (nesymetrický)
-29 dBV (16  záťaž, max. hlasitosť) / 100 
• Konektor REMOTE:  2,5 mm stereofónny sub-mini jack, len vstup
Napájanie/ďalšie
• Napájanie (menovité)
7,4 V jednosm. prúd (napájací akumulátor), 8,4 V jednosm. prúd (sieťový adaptér)
Spotreba
Nastavenie obrazu záznamu: 3840x2160, 150 Mb/s, 50.00P, zapnuté automatické zaostrovanie,
podsvietenie displeja [Normal/Normálne]
Používanie len displeja LCD: 7,9 W
Používanie len hľadáčika: 7,3 W
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery [Š x V x H] (okrem prídržného remienka)
Len videokamera: 135 x 97 x 214 mm
Videokamera s pripojenou slnečnou clonou: 150 x 97 x 267 mm
• Hmotnosť
Len telo videokamery (vrátane prídržného remienka): 1 140 g
Typická konfigurácia záznamu*: 1 355 g
* Videokamera so slnečnou clonou, napájacím akumulátorom BP-828, kartou SD, kartou.
145
Technické údaje
Sieťový adaptér CA-946
• Menovitý príkon: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
146
• Menovitý výstup: 65 VA (100 V AC) – 85 VA (240 V AC)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery: 73 x 40 x 139 mm
• Hmotnosť: 465 g
Napájací akumulátor BP-828
• Typ akumulátora
Lítium-iónový akumulátor, kompatibilný s Inteligentným systémom
• Nominálne napätie: 7,4 V DC
• Nominálna kapacita: 2 670 mAh
• Menovitá kapacita (minimum): 19 Wh / 2 550 mAh
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery: 30,7 x 55,7 x 40,2 mm
• Hmotnosť: 121 g
Hmotnosť a rozmery sú približné. Za omyly a nepresnosti nezodpovedáme.
Referenčné tabuľky
Referenčné tabuľky
Doby nabíjania
Doby nabíjania sú približné a menia sa podľa podmienok nabíjania a počiatočného stavu napájacieho
akumulátora.
Napájací akumulátor
BP-820
BP-828
Používanie videokamery a dodaného adaptéra CA-946 AC
230 minút
350 minút
Pomocou nabíjačky CG-800E
190 minút
260 minút
Podmienky nabíjania
147
Približná doba záznamu na karte SD
Približné doby (len informatívne) založené na jednom zázname, ktorý pokračuje až do zaplnenia karty.
Karta SD
Rozlíšenie
(dátový tok)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
1920x1080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
25 min
55 min
110 min
115 min
240 min
1920x1080 (17 Mb/s)
55 min
120 min
245 min
495 min
485 min
995 min
1280x720 (8 Mb/s)
120 min
255 min
520 min
1 055 min
2 120 min
1280x720 (4 Mb/s)
245 min
515 min
1 045 min
2 115 min
4 245 min
Približná doba záznamu s úplne nabitým napájacím akumulátorom
Doby používania uvedené v tabuľkách nižšie sú približné a boli namerané za týchto podmienok. Skutočné doby
sa môžu líšiť.
- Používal sa len displej LCD.
- Pri typickej dobe záznamu sa meria záznam s opakovanými činnosťami, ako sú napríklad spustenie/
zastavenie záznamu, zoomovanie a zapnutie/vypnutie zariadenia.
Efektívna doba používania napájacieho akumulátora sa môže znížiť pri používaní nastavenia pre jasnú obrazovku,
pri zázname v studenom prostredí atď.
Nastavenie obrazu
Rozlíšenie (dátový tok)
Obrazový kmitočet
50.00P
3840x2160 (150 Mb/s)
25.00P
50.00P
1920x1080 (35 Mb/s)
25.00P
Podmienky používania
Napájací akumulátor
BP-820 (voliteľný)
BP-828 (dodaný)
Záznam (maximálne)
85 min
130 min
Záznam (typicky)
40 min
65 min
Prehrávanie
120 min
185 min
Záznam (maximálne)
105 min
155 min
Záznam (typicky)
50 min
75 min
Prehrávanie
140 min
215 min
Záznam (maximálne)
95 min
145 min
Záznam (typicky)
45 min
70 min
Prehrávanie
145 min
225 min
Záznam (maximálne)
115 min
170 min
Záznam (typicky)
55 min
85 min
Prehrávanie
155 min
235 min
Referenčné tabuľky
Nastavenie obrazu
Rozlíšenie (dátový tok)
Obrazový kmitočet
Podmienky používania
Záznam (maximálne)
148
1280x720 (8 Mb/s)
1280x720 (4 Mb/s)
50.00P
25.00P
Napájací akumulátor
BP-820 (voliteľný)
BP-828 (dodaný)
100 min
150 min
Záznam (typicky)
45 min
75 min
Prehrávanie
155 min
235 min
Záznam (maximálne)
115 min
175 min
Záznam (typicky)
55 min
85 min
Prehrávanie
155 min
240 min
Register
149
A
H
Automatické dlhé časy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Av (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
B
Hlasitosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Hlasitosť záznamu zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Hľadáčik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hľadanie prístupových bodov . . . . . . . . . . . . . 108
Bodové svetlo (režim snímania) . . . . . . . . . . . . .60
Browser Remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
I
C
Clona (clonové číslo - f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Indexové zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Informácie na obrazovke . . . . . . . . . . . 38, 90, 126
Infraštruktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Inicializácia karty SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Č
J
Časové pásmo, letný čas . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Časový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Číslovanie súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
D
K
Data Import Utility (prevzatie) . . . . . . . . . . . . . .101
Dátum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Detekcia tváre a jej sledovanie . . . . . . . . . . . . . .50
Diaľkový ovládač . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 23, 81
Digitálny telekonvertor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Dolná zádrž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Dotykový displej LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Duálny záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Karta SD
Inicializácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kompatibilné karty SD . . . . . . . . . . . . . 29
Vloženie/vybratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Voľba karty SD pre záznam . . . . . . . . . . 31
Kompresia zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kondenzácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Konektor × (slúchadlá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Konektor DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Konektor HDMI OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Konektor MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Konektor USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kopírovanie záznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Korekcia protisvetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
E
Expozícia
AE na dotyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Korekcia expozície . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Pamäť expozície . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Ručná expozícia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Ručné nastavenie expozície . . . . . . . . . .59
Expozičný čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 59
Externý mikrofón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Externý rekordér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
F
Farebné pruhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Fotografie
Kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Odstraňovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Prezeranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
FTP prenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
L
Limit AGC (automatické riadenie zisku) . . . . . . . 57
M
M (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Málo svetla (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . 60
Menu FUNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32, 121
Menu nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 122
150
N
S
Napájací akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Informácie o batérii . . . . . . . . . . . . . . . .127
Nabíjanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Zvyšná kapacita akumulátora . . . . . . 19, 39
Nastavenia menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 121
Nastavenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Nastavenie výstupu videa . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Neutrálne sivý filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Nočná scéna (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . .60
Sieť Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Sieťové funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Slnečná clona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Slúchadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Smerovosť mikrofónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Sneh (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Snímač diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . .24
Spomalený a zrýchlený záznam . . . . . . . . . . . . .44
Stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Statív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 138
Stlmenie mikrofónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 77
O
Obrazový kmitočet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Odstraňovanie problémov . . . . . . . . . . . . . . . .129
Odstraňovanie záznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Ohňostroj (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Orezanie videoklipov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Otvory na vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Oznamovacie tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
P
P(režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Pláž (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Portrét (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Prednahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Prepínač režimov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Prezeranie videoklipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Pripojenie k externým zariadeniam . . . . . . . . . . .99
Priraditeľné tlačidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Prístupový bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 106
Prístupový bod vo videokamere . . . . . . . . . . . .105
Prstenec zaostrovania/zoomu . . . . . . . . . . . 45, 52
R
Referenčné tabuľky (nabíjanie, používanie, doba
záznamu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Referenčný tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Režim AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Režim M (ručný) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Režim pripojenia s použitím kódu PIN (WPS) . .107
Režim snímania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Rozlíšenie (veľkosť políčka) . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Š
Široký dynamický rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Šport (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Štafetový záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
T
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Tlačidlo CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Tlačidlo režimu pripojenia (WPS) . . . . . . . . . . .107
Tv (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
U
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Ukladanie videoklipov do počítača . . . . . . . . . .101
Užívateľský bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
V
Ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Veterný Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Videoklipy
Kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Obnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Odstraňovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Zobrazenie informácií o klipe . . . . . . . . . .92
Volič CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Vylepšené minisánky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Vyváženie bielej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Vzhľady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Vzor zebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
151
W
WPS (Wi-Fi Protected Setup) . . . . . . . . . . . . . .107
Z
Zabudovaný mikrofón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Zabudovaný zálohovací akumulátor . . . . . . . . .140
Zaostrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Funkcie asistenta zaostrovania . . . . . . . .46
Manuálne zaostrovanie s pomocou
automatického zaostrovania . . . . . . .48
Prednastavené zaostrenie . . . . . . . . . . . .46
Priebežné automatické zaostrovanie . . . .49
Ručné zaostrovanie . . . . . . . . . . . . . . . .45
Tvárový AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Zaostrovací asistent na duálne pixely . . . . . . . . 46
Západ slnka (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . 60
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Zisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Značky na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Rýchlosť zoomovania . . . . . . . . . . . .53, 54
Vysokorýchlostný zoom . . . . . . . . . . . . 54
Zosilnený stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zoznam hlásení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Zväčšenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Zvukové programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zvukový obmedzovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Zvýraznené obrysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
152
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
• Informácie v tomto dokumente sú platné k februáru 2019. Môžu sa zmeniť bez upozornenia.
Navštívte lokálne webové stránky spoloènosti Canon a prevezmite si najnovšiu verziu.
Miestne zastúpenie spoloènosti Canon môžete nájsť na záruke alebo na stránke
www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoloènosťou Canon Europa N.V.
© CANON INC. 2019
CEL-SX3JA2R2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising