Canon | LEGRIA GX10 | User manual | Canon LEGRIA GX10 User manual

Canon LEGRIA GX10 User manual
CEL-SX3HA2R1
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Informácie v tomto dokumente sú platné k februáru 2018. Zmena technických údajov vyhradená
bez oznámenia.
Informácie o miestnom zastúpení spoloènosti Canon nájdete v záruènom liste alebo na stránke
www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoloènosťou Canon Europa N.V.
Videokamera 4K
CEL-SX3HA2R1
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Verzia firmvéru 1.0.1.0
PAL
VYTLAČENÉ V EÚ
0208W351
Táto príručka obsahuje len najdôležitejšie informácie potrebné
na začiatok práce s videokamerou. Informácie k prevzatiu
úplného Návodu na používanie nájdete na strane 2.
Stručný návod
na používanie
Úvod
: Inštalácia Návodu na používanie videokamery (súbor PDF)
2
Tento návod obsahuje len najdôležitejšie informácie potrebné na začiatky s videokamerou. Ak chcete získať
o videokamere ďalšie informácie, prečítať si dôležité upozornenia pre obsluhu a časť o odstraňovaní problémov
v prípade zobrazenia chybového hlásenia, pozrite si najnovšiu úplnú verziu Návodu na používanie (súbor PDF).
Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu. Kliknite na svoju krajinu alebo región a podľa pokynov na obrazovke
stiahnite súbor PDF.
http://www.canon.com/icpd/
Dôležité upozornenia
VAROVANIE
Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie kvapkajúcej ani
striekajúcej vode a neklaďte naň predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy.
VAROVANIE NA OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV
Neoprávnený záznam materiálov s autorskými právami môže predstavovať porušenie práv ich vlastníkov
a porušenie autorského zákona.
3
Sieťová zástrčka slúži aj na odpojenie zariadenia od napájacej siete. Sieťová zástrčka by mala byť vždy
prístupná, aby ste ju mohli vytiahnuť zo zásuvky v prípade nehody.
Keď používate sieťový adaptér, neobaľujte ho ani nezakrývajte textíliou a neumiestňujte ho do stiesnených
priestorov.
Identifikačný štítok CA-946 sa nachádza na spodnej strane.
Napájací akumulátor
POZOR!
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Napájací akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko kúrenia ani v zavretom
vozidle počas horúcich dní.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte, ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nepusťte ho, ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, smernice o batériách (2006/66/ES) a/alebo podľa
vnútroštátnej legislatívy zahŕňajúcej tieto smernice sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s domácim odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo
akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je
príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Tento produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového
podobného produktu, alebo do autorizovaného zberného miesta na recykláciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení (EEZ) a batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu
môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Vašou spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia,
zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu.
Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee
alebo www.canon-europe.com/battery.
Complies with
IMDA Standards
DB00671
SK
REGIÓNY PRE POUŽÍVANIE
Videokamera LEGRIA GX10 spĺňa (k septembru 2017) nariadenia týkajúce sa vysielania rádiového signálu v regiónoch
uvedených nižšie. Podrobnosti o iných regiónoch, kde ich môžete používať, sa môžete dozvedieť
v Servisnom stredisku Canon.
REGIÓNY
4
Zakázané vysielacie kanály pri vonkajšom
používaní
Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong,
Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko
Kanály 36 – 64
Rusko, Singapur
Bez obmedzení
V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť používanie systému GPS obmedzené alebo zakázané.
Prijímač GPS používajte v súlade s miestnou legislatívou krajiny alebo regiónu, kde sa prijímač používa.
Obzvlášť opatrní buďte pri cestách do zahraničia.
Prehlásenie týkajúce sa smernice ES
Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrôtovej siete LAN
Frekvenčné pásma: 2401 MHz – 2483 MHz, 5170 MHz – 5330 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon: 16,4 dBm
Model
ID0107: LEGRIA GX10
Zobrazenie log certifikácie
V menu vyberte položku [BSystem Setup/B Nastavenie systému] > [Certification Logo Display/Zobrazenie
loga certifikácie] a zobrazte si niektoré certifikačné informácie tejto videokamery.
Ochranné známky
• Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločností SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
• Apple a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v Spojených štátoch a iných
krajinách.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
• Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified sú ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
• WPS v rámci nastavenia kamery, zobrazení na obrazovke a tohto návodu označuje Wi-Fi Protected Setup.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je ochrannou známkou organizácie Wi-Fi Alliance.
• JavaScript je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle Corporation alebo
jej pobočiek v USA a iných krajinách.
• Ostatné názvy a produkty vyššie neuvedené môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú od spoločnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
5
SK
Obsah
6
1. Úvod 7
6. Sieťové funkcie 39
O tomto návode 7
Symboly v texte použité v tomto návode 7
Dodané príslušenstvo 9
Názvy častí 10
O sieťových funkciách 39
2. Príprava 15
Príprava napájania 15
Používanie napájacieho akumulátora 15
Príprava videokamery 18
Používanie slnečnej clony a krytu objektívu 18
Používanie displeja LCD 18
Prídržný remienok 19
Diaľkový ovládač 19
Základné operácie s videokamerou 20
Zapnutie a vypnutie videokamery 20
Zmena prevádzkového režimu videokamery 20
Nastavenie dátumu, času a jazyka 22
Nastavenie dátumu a času 22
Zmena jazyka 23
Používanie kariet SD 24
Kompatibilné karty SD 24
Vloženie a vybratie karty SD 25
Voľba karty SD pre záznam 26
3. Záznam 27
Záznam videa a fotografií
Základný záznam 27
Informácie na obrazovke
Užívateľské prispôsobenie
Volič a tlačidlo CUSTOM
Priraditeľné tlačidlá 32
27
29
32
32
4. Prehrávanie 33
Základné prehrávanie 33
Indexové zobrazenie prehrávania 33
Prehrávanie záznamov 34
Ovládacie prvky prehrávania 35
Nastavenie hlasitosti 36
5. Externé pripojenia 37
Pripojenie k externému monitoru alebo
rekordéru 37
Schéma pripojenia 37
Práca s videoklipmi na počítači 38
7. Doplnkové informácie 41
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre
obsluhu 41
Stručné technické údaje 43
Približná doba záznamu na karte SD 43
1
Úvod
7
O tomto návode
Ďakujeme, že ste si kúpili videokameru Canon LEGRIA GX10. Prečítajte si pozorne tento návod a Návod na
používanie (súbor PDF, A 2) pred používaním videokamery a odložte si ich pre prípad potreby. Ak videokamera
nefunguje správne, postupujte podľa informácií v Návod na používanie.
; Odstraňovanie problémov
Symboly v texte použité v tomto návode
•
DÔLEŽITÉ: Opatrenia týkajúce sa práce s videokamerou.
•
POZNÁMKY: Ďalšie témy, ktoré dopĺňajú základné pracovné postupy.
• A: Číslo strany s odkazom v tomto návode.
• ;: Číslo kapitoly alebo časti v úplnej verzii Návodu na používanie (súbor PDF, A 2)
• V tomto návode sa používajú nasledujúce termíny:
„Pamäťová karta“ označuje kartu SD, SDHC alebo SDXC.
„Displej“ označuje displej LCD a displej hľadáčika.
„Videoklip“ označuje jeden videoklip zaznamenaný počas jediného zaznamenávania (napr. od stlačenia tlačidla
REC na spustenie záznamu až po jeho opätovné stlačenie na zastavenie záznamu).
„Sieťové zariadenia“ označuje zariadenie (ako smartfón alebo tablet) pripojené k videokamere pomocou Wi-Fi .
• Fotografie v tomto návode sú simulované obrázky vyfotografované fotoaparátom. Niektoré snímky obrazoviek
boli kvôli lepšej prehľadnosti zmenené.
• Ikony prevádzkového režimu: Plná ikona (ako
) označuje, že funkcia môže byť použitá v zobrazenom
prevádzkovom režime, prázdna ikona (ako
) označuje, že funkcia sa nedá použiť.
Pozícia vypínača POWER: Označuje, či sa videokamera nachádza v režime snímania
(CAMERA) alebo prehrávania (MEDIA). Podrobnosti nájdete v časti Zapnutie
a vypnutie videokamery (A 20).
Prevádzkové režimy:
Poloha prepínača režimov. Podrobnosti nájdete v časti Zmena prevádzkového
režimu videokamery (A 20).
SK
O tomto návode
• Nasledujúci spôsob sa používa na zobrazenie výberu v menu. Postupy v tomto návode sú vysvetlené na
základe používania dotykového displeja a používajú tento skrátený záznam. Podrobné vysvetlenie používania
menu a súhrn všetkých dostupných možností a nastavení v menu sa nachádza v Návode na používanie.
; Používanie menu, ; Možnosti menu
8
Číslo strany v menu sa udáva
len pre hlavné postupy.
1 Vyberte možnosť [Internal/External Rec/Interný/
Externý záznam].
Takto sa označuje, že je
potrebné stlačiť tlačidlo MENU.
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] >
[Internal/External Rec/Interný/Externý záznam]
2 Dotknite sa položky [v Internal Rec Priority/v Interná priorita záznamu]
a potom položky [X].
Zátvorky [ ] označujú text, ako sa zobrazí
na displeji videokamery (možnosti menu,
zobrazené tlačidlá, správy atď.).
Táto šípka označuje ďalšiu úroveň
vnorenia v hierarchii menu alebo
ďalší krok v postupe.
Dodané príslušenstvo
Dodané príslušenstvo
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:
9
Sieťový adaptér CA-946
(s napájacím káblom)
Napájací akumulátor BP-828
Kábel USB IFC-300PCU/S
Vysokorýchlostný kábel
HDMI HTC-100/SS
Slnečná clona
s ochranou objektívu
Kryt objektívu
Diaľkový ovládač WL-D89
(s lítiovou gombičkovou
batériou CR2025)
Stručný návod na používanie
(tento návod)
SK
Názvy častí
Názvy častí
Videokamera
10
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
ND FILTER (neutrálne sivý filter) tlačidlá +/–
(; Neutrálne sivý filter)
Tlačidlo PRE REC (prednahrávanie)
(; Prednahrávanie)/priraditeľné
tlačidlo 3 (A 33)
Tlačidlo u (prezeranie záznamu)
(; Pozeranie posledného zaznamenaného
videoklipu)/priraditeľné tlačidlo 4 (A 33)
Prepínač ochrany objektívu (A 27)
Slnečná clona (A 18)
Prstenec zaostrovania/zoomu
(; Zaostrovanie, ; Približovanie)
3
10
7
8
9
Volič CUSTOM (užívateľský) (A 33)
Tlačidlo CUSTOM (užívateľské) (A 33)
Prepínač prstenca zaostrovania/zoomu
(; Zaostrovanie, ; Približovanie)
10 Tlačidlo DISP. (informácie na obrazovke)
(; Informácie na obrazovke)/Tlačidlo
BATT. INFO (informácie o batérii)
(; Používanie napájacieho akumulátora)
Názvy častí
1
2
3
4
11
5
6
1
2
3
4
7
8
Výstupný vetrací otvor
Zabudovaný reproduktor (A 36)
Prepínač SD CARD (otvorte kryt priestoru
pre kartu SD) (A 25)
Otvor prívodu vzduchu
9
5
6
7
8
9
Tlačidlo na uvoľnenie slnečnej clony
Prídržný remienok
Konektor USB (; Používanie prijímača
GP-E2 GPS)
Konektor HDMI OUT (A 37)
Konektor MIC (mikrofón) (; Záznam
zvuku)
SK
Názvy častí
7
1
12
2
8
9
10
11
3
4
5
6
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joystick/tlačidlo SET
(; Používanie tlačidla MENU a joysticku)
Tlačidlo MENU (menu)
(; Používanie menu)
Snímač diaľkového ovládania
(; Diaľkový ovládač)
Tlačidlo AF/MF (; Zaostrovanie)/
priraditeľné tlačidlo 1 (A 33)
Tlačidlo POWERED IS (zosilnený stabilizátor
obrazu) (; Stabilizácia obrazu)/priraditeľné
tlačidlo 2 (A 33)
Dotykový displej LCD (A 18)
Hľadáčik (; Používanie hľadáčika)
Páčka dioptrickej korekcie
Očko pre remienok
10 Tlačidlo MAGN. (zväčšenie)
(; Zväčšenie)/priraditeľné tlačidlo 5
(A 33)
11 Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie záznamu
videa) (A 27)
12 Jednotka pripojenia akumulátora (A 15)
13 Výrobné číslo
14 Konektor REMOTE (diaľkové ovládanie)
Na pripojenie voliteľného diaľkového ovládača
RC-V100 (; Používanie voliteľného
diaľkového ovládača RC-V100) alebo komerčne
dostupných diaľkových ovládačov.
15 Konektor × (slúchadlá)
(; Používanie slúchadiel)
16 Konektor DC IN (A 15)
Názvy častí
13
1
2 3
6
4
7
8
5
9
10
1
2
3
4
5
Vylepšené minisánky (; Používanie
vylepšených minisánok)
Indikátor POWER/CHG (nabíjanie) (A 15)
Vypínač (A 20)
Bezkontaktná pätica
Zabudovaný stereofónny mikrofón
6
7
8
9
10
11
11
Indikátor ACCESS (prístup) (A 27)
Kolískový ovládač (; Približovanie)
Prepínač režimu (A 20)
Kryt priestoru pre kartu SD (A 25)
Otvor pre kartu SD 2 (A 25)
Otvor pre kartu SD 3 (A 25)
SK
Názvy častí
14
1 2
1
2
3
4
Závit pre antirotačný kolík statívu
Závit statívu (; Používanie statívu)
Prepínač BATTERY RELEASE (uvoľnenie akumulátora) (A 16)
Očná mušľa (; Používanie hľadáčika)
3
4
2
Príprava
15
Príprava napájania
Videokameru môžete napájať pomocou napájacieho akumulátora alebo priamo pomocou dodaného sieťového
adaptéra. Ak pripojíte sieťový adaptér k videokamere, keď je vložený napájací akumulátor, videokamera bude
napájaná z elektrickej zásuvky.
Používanie napájacieho akumulátora
Videokameru môžete napájať pomocou dodaného napájacieho akumulátora BP-828 alebo voliteľného
napájacieho akumulátora BP-820. Oba napájacie akumulátory sú kompatibilné s inteligentným systémom, takže
môžete na obrazovke kontrolovať, na koľko minút používania približne ešte zostáva akumulátor. Presnejšie údaje
získate, ak pri prvom použití napájacieho akumulátora ho plne nabijete a potom používajte videokameru až do
jeho úplného vybitia.
Nabíjanie napájacieho akumulátora
Napájacie akumulátory nabíjajte pomocou dodaného sieťového adaptéra CA-946.
1 Skontrolujte či je vypínač nastavený na hodnotu OFF.
2 Pripojte sieťový adaptér do konektora jednosmerného prúdu na
konektore DC IN videokamery.
햲
3 Pripojte napájací kábel k sieťovému adaptéru.
4 Zapojte napájací kábel do zásuvky.
햵
햳
5 Pripojte napájací akumulátor k videokamere.
• Zatlačte napájací akumulátor jemne do jednotky pripojenia
napájacieho akumulátora a posuňte ho vpred, až zaklapne na
mieste.
햴
햶
SK
Príprava napájania
16
Indikátor POWER/CHG (nabíjanie adaptéra)
6 Spustí sa nabíjanie.
• Kým sa akumulátor nabíja, indikátor POWER/CHG svieti
햷
načerveno. Po skončení nabíjania indikátor zhasne. Ak indikátor
POWER/CHG začne blikať, prečítajte si Návod na používanie.
; Odstraňovanie problémov
7 Keď sa dokončí nabíjanie, podľa poradia krokov na obrázku
odpojte sieťový adaptér.
햸
햸 -3
햸 -1
햸 -4
Vyberanie napájacieho akumulátora z kamery
1 Posuňte tlačidlo BATTERY RELEASE v smere šípky a podržte ho
stlačené.
2 Posuňte napájací akumulátor nadol a vytiahnite ho.
햳
햲
Príprava napájania
DÔLEŽITÉ
• K sieťovému adaptéru nepripájajte žiadne výrobky, ktoré nie sú výslovne odporúčané na používanie s touto
videokamerou.
• Pred pripojením alebo odpojením sieťového adaptéra vypnite videokameru. Po vypnutí videokamery
sa dôležité údaje na karte SD aktualizujú. Počkajte, kým zelený indikátor POWER/CHG nezhasne.
• Pri používaní sieťového adaptéra ho neupevňujte permanentne na jedno miesto, keďže to môže spôsobiť
poruchu.
• Aby ste zabránili poruchám zariadenia a nadmernému zohrievaniu, nepripájajte dodaný sieťový adaptér
k napäťovým konvertorom na cesty do zahraničia ani k špeciálnym napájacím zdrojom, napríklad zdrojom
na palube lietadiel alebo lodí, meničom prúdu DC-AC a pod.
17
POZNÁMKY
• Napájací akumulátor odporúčame nabíjať pri teplotách v rozmedzí 10 °C až 30 °C. Ak je teplota okolia alebo
teplota napájacieho akumulátora mimo rozsahu približne 0 °C až 40 °C, nabíjanie nezačne.
• Napájací akumulátor sa nabíja, len keď je videokamera vypnutá.
• Ak došlo k odpojeniu zdroja napájania počas nabíjania napájacieho akumulátora, pred obnovením napájania
si overte, či indikátor POWER/CHG zhasol.
• Ak je zvyšná doba napájania z napájacieho akumulátora kritická, môžete videokameru napájať pomocou
kompaktného sieťového adaptéra, aby ste celkom nevybili napájací akumulátor.
• Približné časy nabíjania, záznamu a prehrávania s plne nabitým napájacím akumulátorom nájdete v Návode
na používanie.
; Referenčné tabuľky
• Nabitý napájací akumulátor sa samočinne vybíja. Preto ho v deň používania alebo deň vopred nabite,
aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
• Odporúčame vám, aby ste si pripravili napájacie akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhšiu dobu,
než si myslíte, že budete potrebovať.
• Upozornenia pre manipuláciu s napájacím akumulátorom nájdete v časti v Návode na používanie.
; Napájací akumulátor
Kontrola zvyšnej kapacity akumulátora
Keď je videokamera vypnutá, stlačte tlačidlo BATT. INFO, aby sa na približne 5 sekúnd zobrazila obrazovka
ukazujúca priebeh nabíjania akumulátora a odhad zvyšnej doby nahrávania. Ak je úroveň nabitia akumulátora
príliš nízka, obrazovka s informáciami sa nemusí zobraziť.
SK
Príprava videokamery
Príprava videokamery
Používanie slnečnej clony a krytu objektívu
18
Dodaná slnečná clona spolu s ochranou objektívu sú
užitočné počas záznamu, kedy redukujú dopadajúce bočné
svetlo, ktoré môže spôsobovať odlesky a tiene. Okrem toho,
zatvorením ochrany objektívu môžete zabrániť hromadeniu
odtlačkov prstov a nečistôt na objektíve.
Na prenos videokamery alebo jej uskladnenie odstráňte
slnečnú clonu a nasaďte na videokameru kryt objektívu.
햳
햲
1 Dajte dolu kryt objektívu.
• Kryt objektívu a slnečná clona sa nedajú používať
súčasne.
2 Nasaďte slnečnú clonu na prednú časť objektívu tak,
aby bol žliabok na slnečnej clone zarovnaný
so spodnou časťou objektívu () a potom otáčajte
slnečnou clonou v smere hodinových ručičiek,
kým nezaklapne na svoje miesto ().
• Dajte pozor, aby ste slnečnú clonu nezdeformovali.
• Dbajte, aby slnečná clona správne sedela v závite.
Používanie displeja LCD
Displej LCD je dotykový displej, pomocou ktorého môžete pristupovať k menu a možnostiam nabíjania
videokamery. Takisto môžete používať hľadáčik na sledovanie a tlačidlo MENU a joystick na prístup k menu.
; Používanie hľadáčika, ; Používanie tlačidla MENU a joysticku
Otvorte panel LCD o 90 stupňov.
• Panel môžete otočiť o 90 stupňov nadol a 180 stupňov smerom
k objektívu.
180°
90°
POZNÁMKY
• Jas displeja LCD môžete upraviť pomocou nastavení [£ Display Setup/£ Nastavenie zobrazenia] > [LCD
Brightness/Jas LCD] a [LCD Backlight/Podsvietenie LCD] v ponukách nastavení. Keď je videokamera zapnutá,
môžete tiež na viac ako 2 sekundy stlačiť a podržať stlačené tlačidlo DISP, aby ste mohli zmeniť nastavenie
[LCD Backlight/Podsvietenie LCD] na možnosť [
Normal/
Normálne] alebo [
Bright/
Jasné].
• Nastavenie jasu nemá vplyv na jas záznamov.
• Nastavenie displeja na vyšší jas pomocou možnosti [LCD Backlight/Podsvietenie LCD] skracuje efektívnu dobu
použiteľnosti (výdrž).
• Keď je panel LCD otočený o 180 stupňov smerom k objektu, môžete nastaviť položku
[£ Display Setup/£ Nastavenie zobrazenia] > [LCD Mirror Image/Zrkadlový obraz LCD] na hodnotu
[i On/i Zap.], aby sa obraz horizontálne prevrátil a zobrazoval predmet zrkadlovo.
• Podrobnosti o starostlivosti o displej LCD a hľadáčik nájdete v Návode na používanie.
; Upozornenia na obsluhu, ; Čistenie
Príprava videokamery
• Displej LCD a displej hľadáčika: Displeje sú vyrobené mimoriadne presnou výrobnou technológiou, takže viac než
99,99 % pixelov pracuje podľa špecifikovaných údajov. Menej než 0,01 % obrazových bodov sa môže
príležitostne zobraziť chybne alebo sa môžu javiť ako čierne, červené, modré alebo zelené body. Nemá to však
žiadny vplyv na kvalitu zaznamenávaného obrazu a nejde ani o chybnú funkciu zariadenia.
19
Prídržný remienok
Upevnite prídržný remienok.
• Nastavte prídržný remienok tak, aby ste dosiahli ukazovákom na
kolískový ovládač a palcom na tlačidlo REC.
Diaľkový ovládač
1 Stlačte výčnelok v smere šípky a vytiahnite držiak batérie.
2 Vložte lítiovú gombičkovú batériu stranou s + pólom nahor.
3 Vložte držiak batérie.
4 Keď stláčate tlačidlá, mierte diaľkovým ovládačom na snímač
diaľkového ovládania videokamery.
; Diaľkový ovládač
Výčnelok
SK
Základné operácie s videokamerou
Základné operácie s videokamerou
Zapnutie a vypnutie videokamery
20
Videokamera má dva základné režimy: CAMERA (
) na snímanie záznamov alebo MEDIA (
prehrávanie. Požadovaný prevádzkový režim zvoľte hlavným vypínačom.
) na ich
Zapnutie videokamery
Prepnite hlavný vypínač do polohy CAMERA pre režim
(A 27) alebo MEDIA pre režim
(A 33).
Režim
Režim
Vypnutie videokamery
Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
POZNÁMKY
• Keď zapnete videokameru, indikátor POWER/CHG sa rozsvieti nazeleno. Môžete nastaviť položku
[B System Setup/B Nastavenie systému] > [POWER LED] na hodnotu [j Off/j Vyp.], takže indikátor
napájania nebude svietiť.
Zmena prevádzkového režimu videokamery
V režime
môžete zmeniť režim snímania videokamery, aby zodpovedal vášmu štýlu snímania.
Základné operácie s videokamerou
Režim
(Automatický)
Prepnite prepínač režimov na hodnotu N. Pri tomto režime všetky nastavenia spravuje
videokamera a vy sa môžete sústrediť na záznam. Tento prevádzkový režim je vhodný, ak sa
nechcete starať o podrobné nastavenia videokamery.
21
(Ručný)
Režim
Nastavte prepínač režimov na n. V tomto režime získate plný prístup k jednotlivým menu,
nastaveniam a pokročilým funkciám.
SK
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu a času
22
Pred používaním videokamery je potrebné nastaviť dátum
a čas. Obrazovka [Date/Time/Dátum/Čas] (obrazovka
na nastavenie dátumu a času) sa zobrazí automaticky,
keď nie je pre videokameru nastavený čas.
Prevádzkové režimy:
1 Zapnite videokameru.
• Objaví sa obrazovka [Date/Time/Dátum/Čas].
2 Stlačte pole, ktoré chcete zmeniť (rok, mesiac, deň, hodiny alebo minúty).
• Môžete tiež stlačiť joystick (ÏÐ) a pohybovať sa medzi poliami.
3 Dotknutím sa tlačidla [Í] alebo [Î] zmeňte pole podľa potreby.
• Pole môžete zmeniť aj potlačením joysticku (Ý).
4 Nastavte správny dátum a čas zmenou všetkých polí rovnakým spôsobom.
5 Stlačením [Y.M.D/R.M.D], [M.D,Y/M.D,R] alebo [D.M.Y/D.M.R] si zvoľte formát dátumu, aký vám
vyhovuje.
• Potlačte joystick na výber požadovaného tlačidla a stlačte tlačidlo SET na potvrdenie. Rovnako to platí aj pre
ostatné kroky v tomto postupe.
• V niektorých obrazovkách sa dátum zobrazuje v krátkom tvare (čísla namiesto názvov mesiacov alebo len
deň a mesiac), ale stále sa bude dodržiavať zvolené poradie.
6 Stlačte [24H], ak chcete použiť 24-hodinový formát času, alebo nechajte nezvolené pre
12-hodinový formát (dopoludnie/odpoludnie).
7 Stlačením [OK] spusťte hodiny a zatvorte obrazovku nastavení.
POZNÁMKY
• Pomocou nasledujúcich nastavení môžete zmeniť časové pásmo, dátum a čas aj po vykonaní úvodných
nastavení. Môžete tiež zmeniť formát dátumu a času (12 alebo 24 hodín).
- [ System Setup/ Nastavenie systému] > [Time Zone/DST/Časové pásmo/Letný čas]
- [ System Setup/ Nastavenie systému] > [Date/Time/Dátum/Čas]
• Ak nebudete videokameru asi 3 mesiace používať, môže sa zabudovaný lítiový akumulátor úplne vybiť
a dôjde k strate nastavenia dátumu a času. V takom prípade dobite zabudovaný lítiový akumulátor a znova
nastavte časové pásmo, dátum a čas.
; Zabudovaný lítiový akumulátor
• Ak používate voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera môže automaticky nastavovať dátum a čas na
základe informácií o dátume a čase UTC získaných zo signálu GPS.
; Používanie voliteľného prijímača GPS GP-E2
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Zmena jazyka
Predvolený jazyk videokamery je angličtina. Môžete ho zmeniť na ktorýkoľvek z 27 jazykov. Niektoré nastavenia
a zobrazenia na displeji budú po anglicky bez ohľadu na jazykové nastavenia.
Prevádzkové režimy:
23
1 Vyberte možnosť [Language H/ Jazyk H].
> [B ! System Setup/B ! Nastavenie
systému] > [Language H/Jazyk H]
2 Stlačte požadovaný jazyk a potom [OK].
3 Dotknutím sa tlačidla [X] zatvorte ponuku.
SK
Používanie kariet SD
Používanie kariet SD
24
Videokamera zaznamenáva klipy a fotky na komerčne dostupné pamäťové karty Secure Digital (SD)1.
Videokamera má dva otvory pre kartu SD takže môžete použiť dve karty SD (v návode karta SD A a karta SD B)
na snímanie na obe karty naraz alebo na automatické prepnutie na druhú kartu SD, keď sa jedna zaplní.
Kartu SD inicializujte, keď ju po prvýkrát používate v tejto videokamere.
; Inicializácia karty SD, ; Duálny záznam a štafetový záznam
1
Karta SD sa tiež používa na uloženie súborov s nastaveniami menu.
Kompatibilné karty SD
Nasledujúce typy kariet SD2 môžete používať s videokamerou. Najnovšie informácie o kartách SD, ktoré boli
testované s touto videokamerou, získate na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
Typ karty SD:
.
/
0
Karty SD
Karty SDHC
Karty SDXC
Trieda rýchlosti U1
Trieda rýchlosti U3
Trieda rýchlosti UHS3:
Trieda rýchlosti SD3:
2
3
K februáru 2018 bola funkcia záznamu videoklipov otestovaná s kartami SD, ktoré vyrobili spoločnosti Panasonic, Toshiba
a SanDisk.
Trieda rýchlosti UHS a SD sú štandardy, ktoré označujú minimálnu garantovanú rýchlosť prenosu dát kariet SD.
Ak chcete zaznamenávať videoklipy 4K s rozlíšením 3840x2160 alebo pomocou režimu spomaleného a zrýchleného záznamu,
odporúčame používať karty SD s označením UHS pre Triedu rýchlosti U3.
DÔLEŽITÉ
• Po opakovanom zázname, vymazávaní a úprave klipov (ak je karta SD fragmentovaná) si možno všimnete, že
zápis údajov na kartu trvá dlhšie a záznam sa môže dokonca zastaviť. V takom prípade uložte záznamy a
inicializujte kartu pomocou videokamery. Karty SD sa odporúča inicializovať hlavne pred snímaním dôležitých
scén.
• O kartách SDXC: S touto videokamerou môžete používať karty SDXC, ale karty SDXC inicializované touto
videokamerou používajú systém súborov exFAT.
- Keď používate karty s formátom exFAT v iných zariadeniach (digitálne rekordéry, čítačky kariet a pod.),
skontrolujte, či je toto externé zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Podrobnejšie informácie
o kompatibilite získate od výrobcu počítača, operačného systému alebo pamäťovej karty.
- Ak používate karty s formátom exFAT v počítači, ktorého OS nie je kompatibilný so systémom súborov
exFAT, zobrazí sa výzva naformátovať kartu. V takom prípade zrušte operáciu, aby ste nestratili dáta na
karte.
POZNÁMKY
• Správnu činnosť nemožno zaručiť so všetkými kartami SD.
Používanie kariet SD
Vloženie a vybratie karty SD
햲
1 Vypnite videokameru.
• Uistite sa, že je indikátor POWER/CHG zhasnutý.
25
2 Otvorte kryt priestoru pre kartu SD.
• Prepnite prepínač SD CARD celkom v smere šípky a otvorte
kryt.
3 Vložte kartu SD rovno, aby jej štítok smeroval od pravej
strany videokamery (časť s otvorom prívodu vzduchu).
Zatlačte ju celkom do jedného otvoru na pamäťovú kartu,
kým nepočujete cvaknutie.
• Môžete použiť aj dve pamäťové karty, jednu v každom otvore
pre kartu SD.
• Ak chcete kartu SD odstrániť, najprv skontrolujte,
že indikátor ACCESS nesvieti a potom kartu raz zatlačte, aby
sa uvoľnila. Keď karta SD vyskočí, celkom ju vytiahnite.
4 Zatvorte kryt priestoru pre kartu SD.
햳
햴
• Nezatvárajte kryt silou, ak karta SD nie je správne vložená.
Indikátor ACCESS (indikátor prístupu ku karte SD)
Indikátor prístupu ku karte SD
Stav karty SD
Červený (svieti alebo bliká)
Práca s kartami SD.
Nesvieti
Nepoužíva sa ani jedna karta SD a žiadne karty SD nie sú
vložené do videokamery.
Ak nastavíte položku [ System Setup/ Nastavenie systému] > [ACCESS LED] na hodnotu [j Off/
j Vyp.], indikátor ACCESS nebude svietiť.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS načerveno svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce upozornenia. Ak to neurobíte, môže
dôjsť k trvalej strate dát.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Pred vkladaním alebo vyberaním karty SD videokameru vypnite. Vloženie alebo vybranie karty so zapnutou
videokamerou môže spôsobiť trvalú stratu dát.
• Karty SD majú nezameniteľnú prednú a zadnú stranu. Vloženie nesprávne otočenej karty SD môže spôsobiť
poruchu videokamery. Kartu SD vložte podľa opisu v kroku 3.
POZNÁMKY
• Karty SD majú mechanický prepínač na ochranu pred zápisom na kartu, ktorý zabraňuje náhodnému
vymazaniu obsahu karty. Na ochranu karty SD nastavte prepínač do polohy LOCK.
SK
Používanie kariet SD
Voľba karty SD pre záznam
Môžete si vybrať, na ktorú kartu SD sa majú vaše filmy a fotografie zaznamenávať.
Prevádzkové režimy:
26
1 Vyberte položku [Recording Media/Záznamové médium].
> [3 ! Recording Setup/3 ! Nastavenie záznamu] > [Recording Media/Záznamové médium]
2 Dotknite sa požadovanej karty SD ([6 Mem. Card A/6 Pam. karta A] alebo [7 Mem. Card B/
7 Pam. karta B]) na záznam videoklipov
([v Rec Media for Movies/v Zázn. médium pre film]) a/alebo fotografie ([{ Rec Media for Photos/
{ Zázn. médium pre fotografie]).
3 Dotknite sa tlačidla [X].
• Po zatvorení menu sa na displeji zobrazí ikona karty SD, ktorú ste zvolili na záznam videoklipov.
3
Záznam
27
Záznam videa a fotografií
Táto časť vysvetľuje základy záznamu videoklipov* a fotografií v režime
. Ďalšie informácie o zázname zvuku
nájdete v Návod na používanie.
Pred dôležitými záznamami po prvý raz skontrolujte záznamy s nastaveniami obrazu, ktoré chcete používať,
aby ste skontrolovali, či videokamera funguje správne. Ak videokamera nefunguje správne, postupujte podľa
informácií v Návod na používanie.
; Záznam zvuku, ; Odstraňovanie problémov
* „Videoklip“ znamená jeden filmový záznam zaznamenaný počas jedného nahrávania.
Prevádzkové režimy:
Základný záznam
1 Otvorte ochranu objektívu.
• Nastavte prepínač ochrany objektívu na OPEN.
Prepínač ochrany objektívu
2 Ak chcete použiť hľadáčik, povytiahnite ho a nastavte do
požadovanej polohy.
3 Nastavte prepínač režimov na N (režim
).
햲
4 Prepnite hlavný vypínač do polohy CAMERA.
햳
SK
Záznam videa a fotografií
Záznam videa
28
Stlačením tlačidla REC spustite záznam.
• Počas záznamu sa na displeji zobrazí Ü.
• Zaznamenávanie zastavíte ďalším stlačením
tlačidla REC. Ü sa zmení na Ñ a videoklip sa
zaznamená na pamäťovú kartu, ktorú ste zvolili
na záznam videoklipov.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo START/STOP
na dodanom diaľkovom ovládači.
햵
햴
Priraditeľné tlačidlo
na obrazovke
Fotografovanie
Stlačte tlačidlo [PHOTO].
• V predvolenom nastavení je priraditeľnému tlačidlu na obrazovke priradená funkcia [
Photo]. V prípade
potreby však môžete túto funkciu zmeniť (A 32).
• V dolnej časti displeja sa zobrazí zelená ikona g. Súčasne sa v pravej hornej časti displeja zobrazí ikona
{Ð spolu s ikonou pamäťovej karty, ktorú ste zvolili na záznam fotografií.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo PHOTO na dodanom diaľkovom ovládači.
Po skončení záznamu
1 Zatvorte ochranu objektívu nastavením jej prepínača do polohy CLOSED.
2 Skontrolujte, či indikátor ACCESS nesvieti.
3 Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
4 Zatvorte panel LCD a vráťte hľadáčik do pôvodnej polohy.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS načerveno svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce upozornenia. Ak to neurobíte,
môže dôjsť k trvalej strate dát alebo poškodeniu pamäťovej karty.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Nezabudnite si pravidelne zálohovať záznamy (A 38), hlavne po zhotovení dôležitých záznamov. Spoločnosť
Canon neručí za žiadne stratené alebo poškodené dáta.
POZNÁMKY
• Pri nahrávaní videoklipov na kartu SDHC sa video súbor (stream) v scéne rozdelí po každých približne 4 GB.
Napriek tomu bude prehrávanie na videokamere plynulé.
• Maximálna neprerušovaná doba záznamu jedného klipu je 6 hodín. Potom sa automaticky vytvorí nový
videoklip a záznam bude pokračovať ako samostatný videoklip.
• Pri nahrávaní na jasných miestach môže byť ťažké použiť displej LCD. V takom prípade použite hľadáčik alebo
upravte jas displeja.
; Používanie hľadáčika, ; Používanie displeja LCD
Záznam videa a fotografií
• Informácie o režime úspory energie: Ak je voľba [B System Setup/B Nastavenie systému] > [Auto Power
Off/Automatické vypnutie] nastavená na hodnotu [i On/i Zap], videokamera sa pri napájaní
z napájacieho akumulátora kvôli šetreniu energie automaticky vypne, ak je nečinná 5 minút.
Zapnite videokameru hlavným vypínačom.
• Ak potrebujete videokameru umiestniť na dlhší čas na statív, môžete zatvoriť panel LCD a používať len
hľadáčik. Tým sa šetrí energia pri používaní napájacieho akumulátora.
29
Informácie na obrazovke
V tejto časti nájdete vysvetlenia k rôznym informáciám na obrazovke, ktoré sa zobrazujú v režime
.
Informácie na obrazovke sa môžu zobraziť kedykoľvek a budú sa líšiť podľa aktuálnych nastavení menu
a prevádzkového režimu.
Rámiky automatického zaostrovania
V závislosti od použitej funkcie zaostrovania môžete vidieť niektoré z rámikov automatického zaostrovania.
; Úprava zaostrovania
Rámik priebežného automatického
zaostrovania – vždy bielej farby.
Rámik manuálneho zaostrovania
s pomocou automatického
zaostrovania – žltou farbou sa
zobrazuje dosah manuálnej úpravy
a bielou farbou dosah
automatického nastavenia.
Detekcia tváre:
Hlavný objekt
Detekcia tváre:
Iné rámiky detekcie tváre
Sledovanie: Výber objektu
Sledovanie: Počas sledovania
SK
Záznam videa a fotografií
Horná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
N
30
Opis
režim (A 20)
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Režim snímania (; Režimy snímania)
00:00:00:00
Časový kód (; Nastavenie časového kódu)
Ñ, Ü (červená)
Operácia záznamu (A 27)
Ñ – pohotovostný režim záznamu, Ü – záznam
z
Prednahrávanie (; Prednahrávanie)
¯,°,± (žltá)
Stabilizácia obrazu (; Stabilizácia obrazu)
è, é, ê, ë (biela),
ë (žltá),
(červená)
000 min
Zvyšná kapacita akumulátora (A 15)
Ikona zobrazuje odhad zvyšnej kapacity. Zvyšná doba záznamu sa zobrazí v minútach vedľa ikony.
• Keď sa zobrazí ikona
, napájací akumulátor vymeňte za úplne nabitý.
• V závislosti od podmienok používania sa nemusí kapacita akumulátora zobraziť správne.
{Ð6, {Ð7
(červená),
(červená)
Zaznamenaná fotografia (A 27)
• Keď sa zobrazuje ikona
(alebo
problém s kartou SD.
), nie je možné zaznamenávať fotografie, pretože sa vyskytol
Ľavá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
F00
Clona (; AE s prioritou clony, Ručná expozícia)
1/00000
Expozičný čas (; AE s prioritou expozičného času, Ručná expozícia)
AE ±0 0/0 (oranžová)
Korekcia expozície (; Nastavenie expozície)
±0 0/0
Pamäť expozície (; Nastavenie expozície)
(oranžová)
00.0dB
Hodnota zisku (; Ručná expozícia)
00.0dB (oranžová)
Limit AGC (; Limit automatického riadenia zisku (Limit AGC))
ND 1/00
Neutrálne sivý filter (; Neutrálne sivý filter)
D,@
000m
Zaostrovanie (; Úprava zaostrovania)
• Pri úprave zaostrovania sa bude odhadovaná zaostrovacia vzdialenosť zobrazovať vedľa ikony.
}, ~
Detekcia a sledovanie tváre (; Detekcia a sledovanie tváre)
¼, É,
,
,
,
Vyváženie bielej (; Vyváženie bielej)
Vzhľad (; Používanie vzhľadov)
Korekcia protisvetla (; Korekcia protisvetla)
O, N
Zvýraznené obrysy (; Zvýraznené obrysy)
z, {
Vzor zebra (; Vzor zebra)
Signál GPS: trvale svieti – získaný satelitný signál; bliká – nezískaný satelitný signál.
• Zobrazuje sa len vtedy, keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
; Používanie voliteľného prijímača GP-E2 GPS
Digitálny telekonvertor (; Digitálny telekonvertor)
REC`, STBY`
Príkaz záznamu (; Pripojenie k externému monitoru alebo rekordéru)
`, b
Varovanie pred teplotou a prevádzka ventilátora (; Používanie ventilátora)
• Keď vnútorná teplota videokamery presiahne určitú teplotu, ikona b sa zobrazí žltou farbou.
Ak teplota stúpne vyššie, zobrazí sa ikona b svietiaca na červeno.
• Keď sa zobrazí ikona ` svietiaca na červeno, znamená to varovanie v súvislosti s ventilátorom
(; Zoznam hlásení)
Záznam videa a fotografií
Pravá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
6 000h00m, 7 000h00m,
6 End (červená), 7 End (červená)
(červená),
(červená)
,
Opis
Stav karty SD a zostávajúca doba záznamu (A 24)
Zelená – je možné zaznamenávať; žltá – karta SD je skoro plná; biela – karta SD sa číta.
• Keď je karta SD plná, zobrazí sa červená ikona 6 End (alebo 7 End) a záznam sa zastaví.
31
Nie je vložená karta SD alebo sa na ňu nedá nahrávať.
Štafetový záznam (; Duálny záznam a štafetový záznam)
ù
Externý režim záznamu (; Záznam videa pomocou externého video rekordéra)
t,
00bit
Vzorkovanie farieb externého záznamu (; Záznam videa pomocou externého video rekordéra)
Pruh zoomu (; Priblíženie)
• Zobrazuje sa len pri približovaní.
0000x0000
Rozlíšenie (; Výber rozlíšenia a dátový tok, ; Záznam videa pomocou externého video
rekordéra)
¿, ¾
Obrazový kmitočet (; Výber obrazového kmitočtu, ; Záznam videa pomocou externého
video rekordéra)
¸
Formát filmu
000Mbps
Dátový tok
x0.00,
x0000
Režim spomaleného a zrýchleného záznamu (; Režim spomaleného a zrýchleného záznamu)
º
Voliteľné príslušenstvo pripojené k vylepšeným minisánkam (; Používanie vylepšených
minisánok)
¾,¿
Nastavenia optimalizované pre voliteľnú predsádku (; Možnosť [Conversion Lens/Predsádka]
v menu [v Camera Setup/v Nastavenie kamery])
,—
,
Typ siete, funkcia a stav pripojenia (; Sieťové funkcie)
Biela – funkcia je pripravená na používanie, žltá – pripája sa alebo odpája od siete,
červená – vyskytla sa chyba.
å
Stlmenie mikrofónu (; Rozšírené nastavenia mikrofónu)
ë, à
Veterný filter (; Rozšírené nastavenia mikrofónu)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Zvukový program (; Zvukové programy)
Zvukový obmedzovač (; Rozšírené nastavenia mikrofónu)
^
Zväčšenie (; Zväčšenie)
Dolná a stredná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
[FUNC]
Otvorí sa menu FUNC (; FUNC Menu, ; menu FUNC (režim
[ ], [~], [ ], [Ä], [<], [œ],
[B], [±], [z], [
],
[^], [
]
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke (; Priraditeľné tlačidlá)
• Predvolene je k tlačidlu priradená funkcia [
Photo/
[£], [
Sledovanie (; Detekcia a sledovanie tváre)
]
))
Fotografia] (snímanie fotografie).
Pruh expozície (; Ručná expozícia)
Indikátor hlasitosti (; Nastavenie úrovne hlasitosti záznamu zvuku)
(červené)
Vypnutý diaľkový ovládač (; [Wireless Remote Control/Diaľkový ovládač] v menu
[B System Setup/B Nastavenie systému])
POZNÁMKY
• Stláčaním tlačidla DISP. môžete vypnúť väčšinou ikon a zobraziť informácie v nasledujúcom poradí:
Všetko zobrazené  Len značky na displeji (keď sú aktivované)  Minimálne zobrazené (operácie záznamu
atď.).
SK
Užívateľské prispôsobenie
Užívateľské prispôsobenie
32
Volič a tlačidlo CUSTOM
Tlačidlu a voliču CUSTOM môžete priradiť jednu z mnohých často využívaných funkcií (napr. úprava clony alebo
expozičného času, kompenzácia expozície, nastavenie limitu AGC atď.). Potom môžete nastaviť zvolenú funkciu
tlačidlom alebo voličom CUSTOM bez použitia menu.
; Volič a tlačidlo CUSTOM
Priraditeľné tlačidlá
Videokamera má päť priraditeľných tlačidiel na tele a na displeji (dotyková operácia), ku ktorým môžete priradiť
rôzne funkcie (priraditeľné tlačidlá). Priraďte často používané funkcie, ktoré považujete za najpraktickejšie,
k tlačidlám, aby ste si prispôsobili videokameru podľa svojich potrieb.
Názvy tlačidiel vytlačené na videokamere takisto naznačujú ich predvolené nastavenia. Priraditeľné tlačidlá
na obrazovke zobrazia len ikonu funkcie, ktorá je k nim aktuálne priradená.
; Priraditeľné tlačidlá
4
Prehrávanie
33
Základné prehrávanie
Táto časť vysvetľuje, ako vo videokamere prehrávať klipy a fotografie. Podrobné informácie o prehrávaní
záznamov na externom monitore nájdete v Návode na používanie.
; Pripojenie k externému monitoru alebo rekordéru
Prevádzkové režimy:
Indexové zobrazenie prehrávania
1 Prepnite hlavný vypínač do polohy MEDIA.
• Videokamera sa prepne do režimu
zobrazenie videoklipov.
a zobrazí sa indexové
2 Vyhľadajte videoklip, ktorý chcete prehrať.
• Potiahnutím prstom doľava alebo doprava či dotykom na
položku [Ï]/[Ð] si pozrite ďalšie stránky indexu.
• Ak chcete zobraziť fotografie alebo prehrať záznamy na inej
karte SD, zmeňte indexové zobrazenie.
3 Dotknutím sa miniatúry požadovaného videoklipu spustite
prehrávanie (A 34).
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexové zobrazenie videoklipov
}: Indexové zobrazenie fotografií
Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej
stránky indexu.
Môžete aj potiahnuť prstom doľava alebo
doprava.
Tlačidlo indexového zobrazenia: Tohto tlačidla sa
dotknite, ak chcete zmeniť indexové zobrazenie.
5
6
4
5
6
Tlačidlo [FUNC]: Operácie pre fotografie
a videoklipy (; Operácie pre fotografie
a videoklipy).
Názov priečinka. Posledné 4 číslice predstavujú
dátum záznamu (1103 = 3. november).
Len videoklip: Informácie o klipe (;
Zobrazenie informácií o videoklipe).
SK
Základné prehrávanie
Zmena indexového zobrazenia
Indexové zobrazenie môžete zmeniť na prepínanie medzi prehrávaním videoklipov (y) a fotografií (}) alebo
prehrávaním záznamov z inej karty SD (6/7).
34
Dotknite sa tlačidla indexového zobrazenia a potom sa dotknite požadovaného indexového
zobrazenia.
• Na otvorenie obrazovky výberu indexov môžete stlačiť tlačidlo G na dodanom diaľkovom ovládači.
• Vyberte požadovanú kombináciu karty (6 alebo 7) a typu záznamu (y klipy alebo { fotografie), ktorý
chcete prehrať.
Prehrávanie záznamov
1 V indexovom zobrazení sa dotknite miniatúry požadovaného záznamu.
• Videoklipy: Prehrávanie začne od vybratého videoklipu a bude pokračovať až do konca posledného
videoklipu v indexovom zobrazení.
Fotografie: Vybratá fotografia sa zobrazí. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte iné fotografie.
2 Stlačením obrazovky zobrazte ovládacie prvky prehrávania.
• Počas prehrávania videa alebo fotografie ovládacie prvky prehrávania zmiznú automaticky po niekoľkých
sekundách nepoužívania. Pri pozastavení prehrávania videa ďalším stlačením obrazovky skryjete ovládacie
prvky prehrávania.
56
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
16
17
1
Tlačidlo [FUNC]: Operácie pre fotografie
a videoklipy (; Operácie pre fotografie
a videoklipy).
2 Vzhľad (; Používanie vzhľadov)
3 Ovládacie prvky prehrávania videoklipu (A 35)
4 Hlasitosť (A 36)
5 Operácie prehrávania videoklipu (A 35)
6 Vypnutý diaľkový ovládač
7 Varovanie pred teplotou a prevádzka ventilátora
(; Zoznam hlásení)
8 Zvyšná kapacita akumulátora (A 30)
9 Časový kód (; Nastavenie časového kódu)
10 Obrazový kmitočet a formát filmu (; Voľba
obrazového kmitočtu)
11 Rozlíšenie a dátový tok (; Výber rozlíšenia a
dátového toku)
18
19
12 Videoklipy: Číslo klipu
Fotografie: Číslo fotografie/Celkový počet
fotografií
13 Číslo súboru
14 Rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (; Spomalený a zrýchlený
záznam)
15 Karta SD vybraná na prehrávanie (A 34)
16 Dátumový kód (; menu [Playback Setup/
Nastavenie prehrávania])
17 Návrat na indexové zobrazenie fotografií
18 Preskočenie fotografií (A 35)
19 Informácie o GPS (; Používanie voliteľného
prijímača GP-E2 GPS)
Základné prehrávanie
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS načerveno svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce upozornenia. Ak to neurobíte, môže
dôjsť k trvalej strate dát.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
• Touto videokamerou sa nemusia dať prehrať filmy zaznamenané na kartu SD iným zariadením.
35
POZNÁMKY
• V závislosti od podmienok záznamu môžete vidieť krátke zastavenia prehrávaného obrazu alebo zvuku medzi
videoklipmi.
• Nasledujúce obrazové súbory sa nedajú správne zobraziť.
- Obrázky nezaznamenané touto videokamerou.
- Obrázky upravené v počítači.
- Obrázky so zmenenými názvami súborov.
Ovládacie prvky prehrávania
Nasledujúce typy prehrávania sú dostupné pomocou ovládacích prvkov na obrazovke. Potlačením joysticku
vyberte požadované tlačidlo a potom joystick stlačte. Na prehranie videoklipu môžete tiež použiť tlačidlá
prehrávania na dodanom diaľkovom ovládači.
Ovládacie prvky prehrávania videoklipu
Spôsob prehrávania
Rýchle prehrávanie*
Ikona na
obrazovke
Ovládanie
Počas prehrávania sa dotknite položky [Ø] / [×].
• Niekoľkokrát stlačte, ak chcete zvýšiť rýchlosť prehrávania na približne 5x → 15x
→ 60x normálnej rýchlosti.
• Počas rýchleho prehrávania sa dotknite položky [Ð] na návrat k normálnej
rýchlosti.
x00×
Øx00
Pomalé prehrávanie*
Dotknite sa položky [Ö] / [Õ].
• Niekoľkonásobným dotykom znížite rýchlosť prehrávania na 1/4 → 1/8 normálnej
rýchlosti.
x1/0Õ
Öx1/0
Po políčkach vzad/po políčkach vpred*
Počas pozastavenia prehrávania sa dotknite položky [
Skok na začiatok aktuálneho videoklipu
Dotknite sa tlačidla [Ú].
Skok na začiatok prechádzajúceho
videoklipu
Dvakrát sa dotknite tlačidla [Ú].
Skok na začiatok nasledujúceho
videoklipu
Dotknite sa tlačidla [Ù].
Pozastavenie a opätovné spustenie
prehrávania
Počas prehrávania sa dotknite položky [Ý] na pozastavenie.
Počas pozastavenia prehrávania sa dotknite položky [Ð] na opätovné spustenie
normálneho prehrávania.
Ý
Ð
Zastavenie prehrávania
Stlačením tlačidla [Ñ] zastavíte prehrávanie a vrátite sa do indexového zobrazenia.
—
]/[
].
—
—
—
* V tomto režime prehrávania nie je žiadny zvuk.
Ovládacie prvky prehrávania fotografií
Spôsob prehrávania
Ovládanie
Návrat do indexového zobrazenia
fotografií
Stlačte [f].
Preskočenie fotografií
Na zobrazenie rolovacieho pruhu stlačte položku [h]. Dotknutím sa tlačidla [Ï]
alebo [Ð], prípadne potiahnutím prsta po rolovacom pruhu vyhľadajte požadovanú
fotografiu. Dotknutím sa tlačidla [L] sa vrátite k zobrazeniu jednotlivých fotografií.
SK
Základné prehrávanie
36
POZNÁMKY
• Počas rýchleho alebo pomalého prehrávania môžete zaznamenať určité anomálie (štvorčekovanie,
prúžkovanie a pod.) v prehrávanom obraze.
• Rýchlosť vyznačená na obrazovke je približná.
• Pomalé prehrávanie vzad bude vyzerať rovnako ako trvalé prehrávanie po políčkach vzad.
Nastavenie hlasitosti
Počas prehrávania vychádza zvuk z monofónneho zabudovaného reproduktora. Ku konektoru slúchadiel
× (slúchadlá) môžete pripojiť ľubovoľné slúchadlá a počúvať zvuk ako stereo.
1 Stlačením obrazovky počas prehrávania si zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
2 Dotknite sa tlačidla [Ó/ ].
3 Dotýkaním sa tlačidiel [Ø] / [Ô] alebo [Ù] / [Õ] upravte hlasitosť a potom sa dotknite
tlačidla [K].
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž príslušného pruhu hlasitosti.
5
Externé pripojenia
37
Pripojenie k externému monitoru alebo rekordéru
Prehľad nastavení výstupových signálov a dodatočných nastavení potrebných na používanie externého
rekordéra nájdete v Návode na používanie.
; Nastavenie výstupu videa, ; Záznam videa pomocou externého rekordéra
Prevádzkové režimy:
Schéma pripojenia
Odporúčame, aby ste videokameru napájali z elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra.
Externý monitor/
digitálny
videorekordér
Vysokorýchlostný kábel HDMI
HTC-100/SS (dodaný)
Vstup HDMI
HDMI IN
•
•
•
•
Konektor
HDMI OUT
POZNÁMKY
V závislosti od použitého externého rekordéra možno nebudete môcť zaznamenávať na externom rekordéri
pomocou vybraného nastavenia výstupu obrazu.
Po pripojení videokamery k externému rekordéru urobte testovací záznam pomocou nastavení obrazu,
ktoré chcete použiť, a skontrolujte, záznam z externého rekordéra.
Ak chcete používať tlačidlo REC videokamery aj na záznam pomocou externých rekordérov kompatibilných
s príkazmi záznamu, nastavte položku [3 Recording Setup/3 Nastavenie záznamu] > [Rec Command/
Príkaz záznamu] na hodnotu [i On/i Zap.]. Keď je položka [Rec Command/Príkaz záznamu]
je nastavená na hodnotu [i On/i Zap.], nastavenie [B System Setup/B Nastavenie systému]
> [Auto Power Off/Automatické vypnutie] (režim úspory energie) bude vypnuté.
Keď je rozlíšenie nastavené na hodnotu 3840x2160 a obrazový kmitočet na hodnotu 50.00P (;
Nastavenie obrazu: Rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet), na zobrazenie výstupného signálu
videokamery na TV alebo externom monitore pripojenom pomocou dodaného vysokorýchlostného kábla
HDMI musí byť TV alebo externý monitor kompatibilný s videom 4K/50p.
SK
Práca s videoklipmi na počítači
Práca s videoklipmi na počítači
38
Na ukladanie klipov používajte softvér Data Import Utility. Na prevzatie softvéru si pozrite webovú stránku
spoločnosti PIXELA nižšie (len po anglicky), kde si môžete pozrieť aj najnovšie informácie. Ak máte otázky
týkajúce sa softvéru, obráťte sa na Servisné stredisko Canon.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_c.html
Ukladanie videoklipov pomocou softvéru Data Import Utility
• Uložte videoklipy do počítača pomocou čítačky kariet.
• Spojte štafetové videoklipy uložené na samostatných kartách SD a uložte ich ako jeden klip.
• Spojte videoklipy rozdelené na súbory s veľkosťou max. 4 GB a uložte ich ako jeden klip.
Ďalšie podrobnosti vrátane systémových požiadaviek a informácií o inštalácií softvéru si môžete prečítať
v príručke k softvéru Data Import Utility (súbor PDF) v priečinku [\Manual] prevzatého skomprimovaného súboru
obsahujúceho softvér.
DÔLEŽITÉ
• Pred používaním softvéru Data Import Utility na uloženie videoklipov do počítača nepoužívajte na prácu so
súbormi na karte SD iný softvér. V opačnom prípade hrozí, že nebudete môcť uložiť súbory do počítača
pomocou softvéru Data Import Utility.
6
Sieťové funkcie
39
O sieťových funkciách
Videokameru môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti pomocou Wi-Fi pomocou ethernetového kábla.
; Sieťové funkcie
Sieťové funkcie a typy pripojenia
Wi-Fi
Sieťová funkcia
Opis
Browser Remote
Diaľkové ovládanie videokamery z webového
prehliadača pripojeného zariadenia.
Prenos súborov FTP
Prenos videoklipov zaznamenaných
videokamerou do iného zariadenia pripojeného
k sieti pomocou protokolu FTP.
1
2
Infraštruktúra1
Prístupový bod
vo videokamere2
–
Ü
Ü
–
Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom externého prístupového bodu (bezdrôtový smerovač atď.)
Priame pripojenie k jednému zariadeniu s funkciou Wi-Fi, pričom videokamera slúži ako prístupový bod siete Wi-Fi.
Začiatok používania sieťových funkcií
Skôr ako môžete začať používať sieťové funkcie, musíte vopred nastaviť rôzne nastavenia videokamery.
Vo všeobecnosti musíte urobiť nasledujúce tri kroky:
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Nastavte a uložte profily nastavení pre siete, ktoré budete používať. Videokamera
má jedno uložené pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere,
ktoré môžete používať okamžite na pripojenie k mobilnému zariadeniu a na používanie
aplikácie Browser Remote.
; Pripojenie k sieti Wi-Fi, ; Pripojenie k prístupovému bodu
vo videokamere
Dokončite nastavenia konkrétnych funkcií podľa sieťových funkcií, ktoré chcete
používať.
; Nastavenie aplikácie Browser Remote, ; Nastavenie servera a prenosu
FTP
Vyberte sieťový profil a začnite používať požadovanú sieťovú funkciu.
; Spustenie aplikácie Browser Remote, ; Prenos videoklipov
(transfer FTP)
• Postupy v Návode na používanie predpokladajú, že už máte správne nakonfigurovanú a fungujúcu sieť,
sieťové zariadenia a/alebo prístupový bod siete Wi-Fi. V prípade potreby si pozrite dokumentáciu dodanú
so sieťovými zariadeniami, ktoré chcete používať.
• Na nakonfigurovanie nastavení siete sú potrebné primerané znalosti o konfigurácii a používaní bezdrôtových
sietí (Wi-Fi). Spoločnosť Canon nemôže poskytovať podporu týkajúcu sa konfigurácií sietí.
DÔLEŽITÉ
• Dáta prenášané cez siete nie sú šifrované.
• Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadnu stratu ani poškodenie údajov spôsobené nesprávnou
konfiguráciou alebo nastaveniami siete. Spoločnosť Canon navyše nezodpovedá za žiadnu stratu ani škodu
spôsobenú používaním sieťových funkcií.
• Používaním nechránenej siete Wi-Fi môžete vystaviť svoje údaje sledovaniu neoprávnenými tretími stranami.
Nezabúdajte na možné riziká.
SK
O sieťových funkciách
POZNÁMKY
40
• Informácie o anténe Wi-Fi: Pri používaní funkcií Wi-Fi
videokamery nezakrývajte anténu Wi-Fi rukou ani inými
predmetmi. Jej prikrytie môže spôsobiť rušenie
bezdrôtového signálu.
• Nepokladajte žiadne káble pripojené ku konektoru HDMI OUT
do blízkosti antény Wi-Fi. Ak tak urobíte, môže to ovplyvniť
bezdrôtovú komunikáciu prostredníctvom siete Wi-Fi.
• Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD, keď používate
sieťové funkcie.
Anténa siete Wi-Fi
7
Doplnkové informácie
41
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom. Dodržiavajte tieto pokyny,
aby ste predišli poraneniu alebo ublíženiu na zdraví používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach,
prestaňte výrobok používať.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• Výrobok chráňte pred vodou. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
• Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodaného napájacieho akumulátora dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
- Batérie alebo napájacie akumulátory používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani napájacie akumulátory nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými
kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani napájacie akumulátory. Ak batéria alebo napájací akumulátor vytečie
a látka príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou vodou.
Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody a okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri likvidácii batérií alebo napájacích akumulátorov izolujte konektory pomocou pásky alebo iným spôsobom.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
• Pri používaní nabíjačky alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných
materiálov.
- Výrobok neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke. Mohlo by dôjsť
k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa
výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou
alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
• Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej
handričky.
• Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny prikazujúce vypnutie
výrobku. Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických
vĺn a dokonca aj k nehode.
SK
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
42
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.
• Výrobok nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
• Na displej ani cez hľadáčik sa nepozerajte dlhší čas. Môže to vyvolať príznaky podobné nevoľnosti z pohybu.
V takom prípade výrobok okamžite prestaňte používať a pred jeho opätovným použitím si na chvíľu odpočiňte.
Stručné technické údaje
Stručné technické údaje
Tu uvedené údaje sú stručnou verziou úplných technických údajov videokamery. Prečítajte si úplnú verziu
Návodu na používanie, aby ste mali komplexné informácie.
; Technické údaje

43
— Uvedené hodnoty sú len približné.
• Záznamové médium (nie je v dodávke)
Približnú dobu záznamu nájdete v tabuľke na konci.
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) alebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 otvory)
• Napájanie (menovité)
7,4 V jednosm. prúd (napájací akumulátor), 8,4 V jednosm. prúd (sieťový adaptér)
• Spotreba
Nastavenie obrazu záznamu: 3840x2160, 150 Mb/s, 50.00P, zapnuté automatické zaostrovanie,
podsvietenie displeja [Normal/Normálne]
Používanie len displeja LCD: 7,9 W
Používanie len hľadáčika: 7,3 W
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery [Š x V x H] (okrem prídržného remienka)
Len videokamera: 135 x 97 x 214 mm
Videokamera s pripojenou slnečnou clonou: 150 x 97 x 267 mm
• Hmotnosť
Len telo videokamery (vrátane prídržného remienka): 1 140 g
Typická konfigurácia záznamu*: 1 355 g
* Videokamera so slnečnou clonou, napájacím akumulátorom BP-828, kartou SD, kartou.
Približná doba záznamu na karte SD
Približné doby (len informatívne) založené na jednom zázname, ktorý pokračuje až do zaplnenia karty.
Kapacita karty SD
Rozlíšenie
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
55 min
1 h 50 min
1920x1080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
1 h 55 min
4h
8 h 5 min
1920x1080 (17 Mb/s)
55 min
2h
4 h 5 min
8 h 15 min
16 h 35 min
1280x720 (8 Mb/s)
2h
4 h 15 min
8 h 40 min
17 h 35 min
35 h 20 min
1280x720 (4 Mb/s)
4 h 5 min
8 h 35 min
17 h 25 min
35 h 15 min
70 h 45 min
Hmotnosť a rozmery sú približné. Za omyly a nepresnosti nezodpovedáme.
SK
Stručné technické údaje
44
CEL-SX3HA2R1
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Informácie v tomto dokumente sú platné k februáru 2018. Zmena technických údajov vyhradená
bez oznámenia.
Informácie o miestnom zastúpení spoloènosti Canon nájdete v záruènom liste alebo na stránke
www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoloènosťou Canon Europa N.V.
Videokamera 4K
CEL-SX3HA2R1
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Verzia firmvéru 1.0.1.0
PAL
VYTLAČENÉ V EÚ
0208W353
Táto príručka obsahuje len najdôležitejšie informácie potrebné
na začiatok práce s videokamerou. Informácie k prevzatiu
úplného Návodu na používanie nájdete na strane 2.
Stručný návod
na používanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising