Canon | Zoemini | User manual | Canon Zoemini User manual

Canon Zoemini User manual
Miniatúrna tlačiareň fotografií
Používateľská príručka
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
PREHĽAD TLAČIARNE
NASTAVENIE TLAČIARNE
A) Nabíjanie tlačiarne
B) Zapnutie
C) Vkladanie papiera
INŠTALÁCIA APLIKÁCIE
PÁROVANIE ZARIADENIA A TLAČIARNE
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
Domovská obrazovka/Hlavná ponuka
Režim fotoaparátu
Galéria fotografií
Tlač fotografií
Úprava fotografií
Používanie funkcie Tlač dlaždíc
Používanie funkcie Tlač koláže
Zdieľanie fotografií
Ukladanie fotografií
Odosielanie do aplikácie Mini Print
TECHNICKÉ PARAMETRE
2
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
PREČÍTAJTE SI PRED POUŽÍVANÍM
Skôr ako začnete používať tlačiareň, prečítajte si nasledujúce pokyny
a bezpečnostné opatrenia.
Regulačné a ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v hárku s regulačnými
a bezpečnostnými informáciami, ktorý je súčasťou balenia tlačiarne.
INFORMÁCIE O SYMBOLOCH
UPOZORNENIE
Označuje informácie, ktorých nedodržaním môže
dôjsť k náhodnému zraneniu spôsobenému
nesprávnym používaním zariadenia. V záujme
bezpečnej prevádzky ich musíte dodržiavať.
POZNÁMKA
Pokyny alebo obsah sú dôležité
a musia sa primerane dodržiavať.
POZNÁMKA
•
Produkt nepoužívajte ani nenechávajte na priamom slnečnom svetle. Vyhýbajte sa
aj oblastiam, ktoré sú vystavené rýchlym teplotným zmenám, vysokej vlhkosti,
prachu a nečistotám.
•
Pri prevádzke v extrémnom počasí nemusí tlačiareň tlačiť. Predtým, než začnete
opätovne tlačiť, nechajte teplotu tlačiarne dosiahnuť odporúčanú prevádzkovú
teplotu 15 až 32 °C.
•
Tlačiareň nabíjajte v prostredí s odporúčanou teplotou 15 až 32 °C.
UPOZORNENIE
•
V oblastiach s nízkou vlhkosťou môže tlačiareň vytvoriť statický elektrický náboj.
Pred manipuláciou s tlačiarňou postupujte opatrne.
•
Uchovávajte tlačiareň mimo kvapalín alebo nádob s kvapalinami.
•
Dbajte na to, aby žiadne predmety neblokovali vetracie otvory.
•
Tlačiareň v žiadnom prípade nerozoberajte. Ak produkt nefunguje správne,
obráťte sa na predajcu, od ktorého ste produkt kúpili, alebo na servis a podporu
spoločnosti Canon na adrese www.canon-europe.com/Support.
•
Vyhnite sa nesprávnej likvidácii produktu, pretože môže spôsobiť zranenie alebo
škodu. Produkt likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
•
Nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych elektrických zariadení. Tento produkt je
zdrojom slabého magnetizmu. Nestojte blízko implantovaných elektronických
zariadení, ako je kardiostimulátor. Ak sa tlačiareň dostane do blízkosti takéhoto
zariadenia, obráťte sa na svojho lekára.
•
Rozoberanie batérie môže spôsobiť vytečenie, výbuch, poškodenie alebo zranenie.
•
Nepoužívajte tlačiareň, ak sa batéria alebo produkt vyduli.
•
Nikdy nevystavujte batériu vysokej teplote alebo priamemu teplu ani ju
nelikvidujte spaľovaním.
3
PREHĽAD TLAČIARNE
DODÁVANÉ POLOŽKY
Mini Print
Miniatúrna
tlačiareň fotografií
Stručná príručka
Kábel USB
Hárok s regulačnými
a bezpečnostnými
informáciami
Fotografický papier
CANON ZINK™
(10 hárkov)
FUNKCIE PRODUKTU
① Indikátor
LED napájania
⑤ Tlačidlo obnovenia
② Tlačidlo napájania
⑥ Indikátor
LED nabíjania
③ Vrchný kryt
⑦ Port USB
(na nabíjanie)
④ Výstupný otvor
pre papier
⑧ Zásobník papiera
(viditeľný po otvorení
vrchného krytu)
⑨ Pútko na zápästie
4
NAPÁJANIE A NABÍJANIE – svetlá indikátora LED
NAPÁJANIE
NABÍJANIE
Biely – tlačiareň je zapnutá
Červený – nabíjanie
Bliká nabielo – tlač/
spracovanie/chladenie
Zelený – nabíjanie
je dokončené
Bliká načerveno – žiadny
papier/otvorený kryt/
zaseknutý papier/slabá
batéria/plný úložný priestor/
iné chyby
Striedavo bliká načerveno
a nazeleno – chyba
pri nabíjaní
Červený – aktualizácia firmvéru
POZNÁMKA
ÚDRŽBA MINIATÚRNEJ TLAČIARNE CANON
•
Na čistenie produktu používajte mäkkú, suchú handričku. Nečistite ho vlhkou
handričkou ani prchavými kvapalinami, napríklad riedidlom.
•
Nechávajte vrchný kryt zatvorený, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a iných častíc
dovnútra tlačiarne.
•
Používajte a nechávajte tlačiareň v odporúčanom prostredí od 15 do 32 °C a pri
40 až 55 % relatívnej vlhkosti.
•
Aktualizujte firmvér tlačiarne. Ak chcete skontrolovať, či treba aktualizovať
firmvér, otvorte aplikáciu Canon Mini Print, prejdite do hlavnej ponuky >
Nastavenia tlačiarne > vyberte pripojenú tlačiareň > ťuknite na položku
„Aktualizácia firmvéru“.
-- Pred kontrolou sa uistite, že mobilné zariadenie je pripojené na internet.
Ak potrebujete inovovať alebo aktualizovať firmvér, tlačiareň musí byť nabitá
aspoň na 50 % alebo pripojená k zdroju napájania.
•
Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Canon Mini Print. Ak sa aplikácie
neaktualizujú automaticky, prejdite do obchodu s aplikáciami a skontrolujte, či ich
treba aktualizovať.
5
NASTAVENIE TLAČIARNE
A) NABÍJANIE TLAČIARNE
Tlačiareň používa vstavanú batériu. Pred používaním tlačiarne
úplne nabite batériu pomocou dodaného kábla USB.
① Vložte menší koniec dodaného kábla USB do tlačiarne a druhý
koniec do nabíjateľného adaptéra USB.
② Indikátor LED nabíjania sa rozsvieti načerveno,
čím signalizuje nabíjanie.
③ Po úplnom nabití sa indikátor LED nabíjania rozsvieti nazeleno.
-- Čas prevádzky sa môže líšiť v závislosti od stavu batérie,
prevádzkového stavu a podmienok prostredia.
POZNÁMKA
Ikona stavu batérie (zobrazená v aplikácii)
PLNÁ
STRED
SLABÁ
Informácie o kábli USB
OPATRNÉ ZAOBCHÁDZANIE S KÁBLOM USB PRI NABÍJANÍ
•
Na kábel neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
•
Kábel USB neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
•
Kábel nepoškrabte, nepoškodzujte, neskrúcajte ani zaň neťahajte nadmernou silou.
•
Kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
•
Vyhýbajte sa príliš vysokej či nízkej teplote alebo vlhkosti.
•
Po nabíjaní odpojte kábel USB od napájacieho zdroja.
•
Na nabíjanie používajte dodaný kábel USB.
6
B) ZAPNUTIE
① Stlačte a podržte tlačidlo napájania (
), kým sa
nerozsvieti indikátor LED.
-- Pri zapínaní tlačiarne bude indikátor LED blikať.
② Keď indikátor LED zostane svietiť nabielo, tlačiareň je
pripravená na tlač.
C) VKLADANIE PAPIERA
① Snímte vrchný kryt posunutím dopredu v smere šípky.
② Otvorte jedno vrecko fotografického papiera (10 hárkov + modrý
SMART SHEET™).
Modrý SMART SHEET™
naspodku a fotografické
papiere navrchu.
Všetky logá
smerujú nadol.
③ Do priečinka na fotografický papier vložte všetkých 10 hárkov
fotografického papiera a jeden hárok SMART SHEET™.
-- Fotografický papier naskladajte na modrý SMART SHEET™ a uistite sa,
že modrý čiarový kód a logá fotografického papiera smerujú nadol.
④ Založte vrchný kryt späť na tlačiareň. Po správnom zatvorení by mal
zacvaknúť na miesto.
-- Modrý SMART SHEET™ sa pred prvou tlačou automaticky pošle
cez tlačiareň.
7
POZNÁMKA
PRI POUŽÍVANÍ PAPIERA
•
Vložte len 10 hárkov fotografického papiera ZINK™ a 1 hárok SMART SHEET™.
Nevkladajte viac, pretože môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo chybám pri tlači.
•
Na dosahovanie optimálnych výsledkov tlače používajte fotografický papier ZINK™
pre tlačiarne Canon Zoemini.
-- V aplikácii Canon Mini Print môžete kúpiť ďalší fotografický papier ťuknutím na
položku „Kúpiť papier“ v hlavnej ponuke.
•
Ak sa zasekne papier, jednoducho vypnite a zapnite tlačiareň, aby sa automaticky
uvoľnil. Nepokúšajte sa papier vytiahnuť.
•
Kým tlačiareň tlačí, nevyťahujte fotografický papier ani ním nešklbte.
•
Zaobchádzajte s fotografickým papierom opatrne, aby ste predišli poškodeniu
alebo ohnutiu.
•
Pri vkladaní udržujte papier čistý. Ak je papier znečistený alebo poškodený,
môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo chybe pri tlači.
•
Nové vrecko otvorte, až keď ste pripravení na jeho vloženie do tlačiarne.
•
Nevystavujte fotografický papier priamemu slnečnému svetlu ani vlhkosti.
•
Nenechávajte fotografický papier v oblasti, kde je teplota alebo vlhkosť mimo
navrhovaných podmienok uvedených na vrecku. Môže sa tým znížiť kvalita
vytlačenej fotografie.
INFORMÁCIE O HÁRKU SMART SHEET™
•
Každé vrecko fotografického papiera obsahuje 10 hárkov fotografického papiera
a 1 modrý SMART SHEET™.
•
Vložte hárok SMART SHEET™ a fotografický papier z rovnakého vrecka, aby sa
dosiahla optimálna kvalita tlače. Každý hárok SMART SHEET™ je konkrétne
vyladený pre vrecko s papierom, v ktorom sa nachádza.
•
Hárok SMART SHEET™ sa pred prvou tlačou automaticky pošle cez tlačiareň,
aby vyčistil tlačiareň a optimalizoval kvalitu tlače pre konkrétne vrecko s papierom
(10 hárkov).
•
Hárok SMART SHEET™ si odložte a vyhoďte ho až po vytlačení všetkých
10 hárkov fotografického papiera vo vrecku. Ak kvalita tlače nespĺňa očakávania,
môžete hárok SMART SHEET™ použiť znova, ak papier pochádza z rovnakého
vrecka. Stačí otočiť hárok SMART SHEET™ čiarovým kódom nadol a zasunúť pod
zvyšný fotografický papier.
•
Použitie hárka SMART SHEET™ z iného vrecka môže mať za následok zníženú
kvalitu tlače.
8
INŠTALÁCIA APLIKÁCIE
MOŽNOSŤ ①
VYHĽADANIE VÝRAZU „Canon Mini Print“ V OBCHODOCH S APLIKÁCIAMI
Pre Android™ – z obchodu Google Play™
Pre iOS® – z obchodu App Store®
Canon Mini Print
9
Mini Print
MOŽNOSŤ ②
POUŽITIE KÓDU QR – NASKENOVANIE KÓDU QR ZO „Stručnej príručky“
Pre Android
Pre iOS
MOŽNOSŤ ③
V prehliadači v zariadení prejdite na lokalitu
https://app.canonminiprint.com/
MOŽNOSŤ ④
POUŽITIE FUNKCIE NFC pre Android
10
PÁROVANIE ZARIADENIA
MOBILNÉHO AZARIADENIA
PÁROVANIE
TLAČIARNE
A MINIATÚRNEJ TLAČIARNE CANON
Párovanie v systéme Android
① Zapnite tlačiareň stlačením a podržaním tlačidla napájania, kým sa nerozsvieti
indikátor LED.
② Otvorte ponuku „Nastavenia“ mobilného zariadenia, aby ste povolili pripojenie
Bluetooth a spárovali zariadenie s tlačiarňou.
③ MOŽNOSŤ A – Pridajte tlačiareň do aplikácie. Ťuknite na ikonu vpravo
hore a vyberte tlačiareň.
Po pripojení sa ikona zmení tak, aby signalizovala kapacitu batérie.
11
—ALEBO—
③ MOŽNOSŤ B – Pridajte tlačiareň do aplikácie. V hlavnej ponuke prejdite
na položku „Nastavenia tlačiarne“, ťuknite na položku „Pridať tlačiareň“
a vyberte tlačiareň.
Tlačiareň sa zobrazí v zozname „Tlačiarne“ a ikona sa zmení tak,
aby signalizovala kapacitu batérie.
12
Párovanie v systéme iOS
① Zapnite tlačiareň stlačením a podržaním tlačidla napájania, kým sa nerozsvieti
indikátor LED.
② Otvorte ponuku „Nastavenia“ mobilného zariadenia, aby ste povolili pripojenie
Bluetooth a spárovali zariadenie s tlačiarňou.
13
③ MOŽNOSŤ A – Pridajte tlačiareň do aplikácie. Ťuknite na ikonu vpravo
hore a vyberte tlačiareň.
Po pripojení sa ikona zmení tak, aby signalizovala kapacitu batérie.
—ALEBO—
③ MOŽNOSŤ B – Pridajte tlačiareň do aplikácie. V hlavnej ponuke prejdite
na položku „Nastavenia tlačiarne“, ťuknite na položku „Pridať tlačiareň“
a vyberte tlačiareň.
Tlačiareň sa zobrazí v zozname „Tlačiarne“ a ikona sa zmení tak,
aby signalizovala kapacitu batérie.
14
Párovanie v systéme Android (s funkciou NFC)
① V mobilnom zariadení skontrolujte, či sú povolené funkcie NFC a Bluetooth.
② Otvorte aplikáciu Canon Mini Print.
③ Umiestnite mobilné zariadenie na vrchnú časť tlačiarne.
④ Tlačiareň sa automaticky spáruje s mobilným zariadením.
POZNÁMKA
Ikona stavu tlačiarne (zobrazená v aplikácii)
Pridanie
novej
tlačiarne
Tlačiareň nie
je pripojená
Tlačiareň je pripojená
(zobrazuje sa
stav batérie)
Informácie o párovaní
•
Jednu tlačiareň možno spárovať len s jedným zariadením so systémom iOS
alebo Android.
•
Jedno zariadenie so systémom iOS alebo Android môže byť pripojené
k viacerým tlačiarňam.
Ak chcete spárovať ďalšiu tlačiareň, prejdite do ponuky Nastavenia tlačiarne
v hlavnej ponuke a ťuknite na položku „Pridať tlačiareň“.
•
Vyhľadajte a spárujte tlačiareň s názvom „Canon Mini Printer (xx:xx)“.
Posledné 4 číslice čísla MAC (xx:xx) na štítku v tlačiarni sa musia zhodovať.
•
Vyhľadávanie a prenos pomocou pripojenia Bluetooth môže zlyhať v závislosti od
prostredia. Skontrolujte stav pripojenia Bluetooth v mobilnom zariadení a skúste
to znova.
15
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA
Hlavná ponuka
Stav tlačiarne
Režim fotoaparátu
Galéria fotografií
Albumy online¹
Facebook
Instagram
Disk Google
Dropbox
iCloud (iba pre iOS)
HLAVNÁ PONUKA
Zobrazenie správ v aplikácii
Prístup k informáciám a nastaveniam spárovanej tlačiarne
Zobrazenie a odstránenie obrázkov
v poradovníku tlačových úloh
Prístup k informáciám a nastaveniam aplikácie
Zobrazenie používateľskej príručky
a najčastejších otázok online
Kúpa fotografického papiera z obchodu online
Kontrola verzie aplikácie, zmluvy používateľa
a vyhlásenia o používaní osobných údajov
Používanie aplikácie, funkcie a dostupné albumy online sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia a regiónu.
1) Vyžaduje sa pripojenie na internet. Na používanie sa vyžadujú aktívne kontá sociálnych médií alebo
cloudové kontá.
16
REŽIM FOTOAPARÁTU
① Ťuknutím na ikonu [
] na domovskej obrazovke zhotovte fotografiu.
(Ak chcete zhotoviť fotografiu s efektmi, ťuknite na ikony v dolnej časti.)
② Zhotovenú fotografiu môžete tlačiť, upraviť, zdieľať alebo uložiť.
③ Ak chcete tlačiť, ťuknite na ikonu [ ].
Späť
Tlač dlaždíc
Blesk
Výber fotoaparátu
Úprava obrázka
Rámy
Zdeformovanie
tváre*
* Vyžaduje sa detekcia tváre na obrázku
Živý filter AR*
17
GALÉRIA FOTOGRAFIÍ
V časti Galéria fotografií môžete prehliadať fotografie v zobrazení galérie,
podľa priečinkov alebo kalendára.
① Ťuknutím na ikonu [
] na domovskej obrazovke zobrazte okno
Galéria fotografií.
② Vybratú fotografiu môžete tlačiť, upraviť, zdieľať alebo uložiť.
③ Ak chcete tlačiť, ťuknite na ikonu [ ].
Všetky fotografie – galéria
Zobrazenie priečinka
Zobrazenie kalendára
18
TLAČ FOTOGRAFIÍ
① Keď budete pripravení, ťuknutím na
ikonu [
] vytlačte fotografiu.
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá
a spárovaná/pripojená.
② Zobrazí sa obrazovka priebehu,
na ktorej sa ukazuje, že obrázok sa
odosiela do tlačiarne a tlačí.
Indikátor LED napájania bude blikať
nabielo. Až do dokončenia tlače
neukončujte ani zatvárajte aplikáciu.
Poznámka k poradovníku tlačových úloh:
Ak pri odosielaní tlače nie je tlačiareň
zapnutá a pripojená, obrázok sa uloží do
poradovníka tlačových úloh. Ak chcete uvoľniť
tlač, jednoducho zapnite tlačiareň a znovu ju
pripojte. Zobrazí sa otázka, či chcete vytlačiť
obrázky v poradovníku. Ak chcete zobraziť
alebo odstrániť obrázky v poradovníku,
prejdite do hlavnej ponuky > Poradovník
tlačových úloh.
Odosielanie do tlačiarne
Tlač
POZNÁMKA
•
Vytlačený obrázok sa môže líšiť od pôvodného obrázka, pretože „technológia
obrazovky“ používaná na zobrazovanie farieb na mobilnom zariadení sa líši od
„technológie tlače“ používanej na tlač farieb na papier (termotransferová tlač).
•
Počas tlače alebo zaseknutia papiera nevyťahujte papier silou.
•
Počas tlače neotvárajte vrchný kryt. Môže sa tým ovplyvniť kvalita tlače.
•
Ak na tlačiareň pôsobia vibrácie alebo ňou zatrasiete, môže to mať vplyv na kvalitu
tlače fotografií.
19
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ
Obrázok môžete prispôsobiť pomocou úprav, ako sú filtre, nálepky, text a pod.
① Ťuknite na ikony na dolnom paneli obrazovky.
② Prispôsobujte podľa svojho želania.
③ Skôr než opustíte obrazovku, nezabudnite zmeny uložiť,
zdieľať alebo vytlačiť.
Úprava obrázka
Jas
Rámy
Kontrast
Sýtosť
Text
Zdeformovanie
tváre*
Filter AR*
Nálepky
Filter obrázkov
Kreslenie
RGB
Preklopiť
Preklopiť
(vertikálne) (horizontálne)
* Vyžaduje sa detekcia tváre na obrázku.
Otočiť
20
POUŽÍVANIE FUNKCIE TLAČ DLAŽDÍC
Pomocou funkcie Tlač dlaždíc môžete vytlačiť jednu fotografiu na viacero
hárkov a vytvoriť tak väčší dlaždicový výtlačok.
① Keď ste pripravení tlačiť, ťuknite na ikonu [
] a potom na výber
výtlačkov s 2 x 2 alebo 3 x 3 dlaždicami. (Zobrazia sa čiary,
ktoré znázorňujú rozdelenie obrázka.)
② Ťuknutím na ikonu [
] vytlačte dlaždice a potom ich spojte, aby ste
vytvorili väčší dlaždicový výtlačok.
SMART SHEET, technológia ZINK a ochranné známky ZINK sú vlastníctvom spoločnosti ZINK Holdings LLC.
Používajú sa na základe licencie. Apple, logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro a iPhone sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.
iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa
sa na základe licencie. Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka
organizácie Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné názvy produktov, značky a logá tretích strán sú ochranné známky
príslušných vlastníkov.
21
POUŽÍVANIE FUNKCIE TLAČ KOLÁŽE
Pomocou funkcie Koláž môžete na jeden hárok 2 x 3 vytlačiť až 4 fotografie.
① Otvorte fotografie v okne Galéria fotografií alebo z albumov online.
② Ťuknutím na ikonu [ ] zobrazte voľby šablón koláží a vyberte požadovanú
šablónu (môžete si vybrať z 2, 3 alebo 4 fotografií v šablóne).
③ Skontrolujte počet fotografií potrebných pre šablónu a ťuknite na položku
„Vybraté“.
④ Upravte obrázky v koláži podľa svojich predstáv a ťuknite na ikonu [
],
prípadne koláž zdieľajte alebo uložte.
22
ZDIEĽANIE FOTOGRAFIÍ
Obrázky a úpravy môžete jednoducho zdieľať alebo ukladať.
① Keď budete pripravení, ťuknutím na ikonu [
] otvorte možnosti
v zariadení.
② Zdieľajte fotografie s aplikáciou uvedenou v zozname alebo ich uložte do
úložiska fotografií v zariadení.
Android
iOS
23
UKLADANIE FOTOGRAFIÍ
Obrázky môžete jednoducho ukladať do priečinka Canon v aplikácii.
① Keď budete pripravení, ťuknutím na ikonu [ ] uložte obrázok.
② Ak chcete zobraziť uložené obrázky, ťuknite na ikonu [ ], potom na
položku „Priečinok“ a napokon na položku „Lokálne – Canon“.
① Ak chcete odstrániť fotografiu z priečinka
Canon v aplikácii, ťuknutím na ikonu [
zobrazte okno Galéria fotografií.
]
② Ťuknite na položku „Priečinok“ a potom na
položku „Lokálne – Canon“.
③ Ťuknite na kôš a vyberte fotografie,
ktoré chcete natrvalo odstrániť.
24
ODOSIELANIE DO APLIKÁCIE MINI PRINT
Odošlite fotografiu uloženú v galérii fotografií zariadenia alebo z fotoaparátu do
aplikácie Canon Mini Print.
Pre Android
① Vyhľadajte fotografiu v galérii zariadenia a ťuknite na tlačidlo zdieľania.
② Ťuknutím na ikonu Mini Print odošlite fotografiu do aplikácie, aby ste ju mohli
upraviť a vytlačiť.
Pre iOS
① Vyhľadajte fotografiu v galérii zariadenia a ťuknite na tlačidlo zdieľania.
② MOŽNOSŤ A – Ťuknutím na položku „Otvoriť v aplikácii Mini Print“ odošlite
fotografiu na obrazovku úprav aplikácie, kde ju môžete upraviť a vytlačiť.
② MOŽNOSŤ B – Ťuknutím na položku „Tlačiť na tlačiarni Canon“ odošlite
fotografiu priamo do poradovníka tlačových úloh.
Obrazovka úprav
Poradovník tlačových úloh
25
TECHNICKÉ PARAMETRE
Zdroj napájania
Interná nabíjateľná lítium-polymérová batéria 500 mAh 7,4 V
Rýchlosť nabíjania
Približne 90 minút (úplné nabitie)
Rozmery
118,3 mm (D) x 82,4 mm (Š) x 18,7 mm (V)
Hmotnosť
160 g
Pripojenie
Bluetooth 4.0
Kompatibilné
operačné systémy
iOS 9.0 alebo novší a Android 4.4 alebo novší
Technológia tlače
ZINK™
Rozlíšenie pri tlači
314 x 400 dpi (body na palec)
Tlač bez okrajov
Áno
Kompatibilný papier
Fotografický papier Canon
ZINK™:
ZP-2030-20 (20 hárkov)
ZP-2030-50 (50 hárkov)
2" x 3"/samolepiaca zadná strana/bez šmúh/odolnosť voči
vode a roztrhnutiu
Kapacita papiera
Až 10 hárkov fotografického papiera ZINK™ + 1 hárok SMART
SHEET™
Pamäť
512 Mb
Parametre prostredia
•
Odporúčaná teplota počas prevádzky,
nabíjania a skladovania tlačiarne: 15 až 32 °C
•
Odporúčaná vlhkosť počas prevádzky,
nabíjania a skladovania tlačiarne: 40 až 55 %
relatívnej vlhkosti
•
Prevádzková teplota: 5 až 40 °C
•
Prevádzková vlhkosť: <70 % relatívnej vlhkosti
Automatické vypnutie
Žiadne/3 minúty/5 minút/10 minút (voliteľné v aplikácii)
Sieťový adaptér
Výstupný prúd: 1 A (min.)
Napätie: 5 V
* Podlieha zmene bez upozornenia
26
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP
(Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ,
Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy
Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom,
znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov
(Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je
príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto,
ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ),
batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže
mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické
a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na
správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu,
úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti,
ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej
stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.
CEL-SX4WA2R0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising