Canon | Zoemini S | User manual | Canon Zoemini S User manual

Canon Zoemini S User manual
Tlačiareň s fotoaparátom na okamžitú tlač
Používateľská príručka
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
PREHĽAD
str. 3
str. 4
Dodávané položky
Funkcie produktu
NASTAVENIE
str. 8
Nabíjanie
Vkladanie papiera
Externá pamäť
PREVÁDZKA
str. 9-15
Zapnutie/vypnutie
Fotografovanie
Hľadáčik
Zrkadlo na autoportréty
Blesk a doplnkové svetlo
Pomer strán
Tlač a opakovaná tlač
Diaľkové snímanie
Zvuky fotoaparátu
Indikátor LED
Riešenie problémov
TECHNICKÉ PARAMETRE
str. 16
INŠTALÁCIA APLIKÁCIE
str. 17-18
PÁROVANIE MOBILNÉHO ZARIADENIA A
str. 19-23
TLAČIARNE S FOTOAPARÁTOM NA OKAMŽITÚ TLAČ
Párovanie v systéme Android
Párovanie v systéme iOS
Párovanie v systéme Android (s funkciou NFC)
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
Domovská obrazovka
Hlavná ponuka
Fotoaparát smartfónu
Galéria fotografií
Tlač fotografií
Úprava fotografií
Používanie funkcie Tlač dlaždíc
Používanie funkcie Tlač koláže
Zdieľanie fotografií
Ukladanie fotografií
Odosielanie do aplikácie Mini Print
str. 24-33
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
PREČÍTAJTE SI PRED POUŽÍVANÍM
Skôr ako začnete používať zariadenie, prečítajte si nasledujúce pokyny a
bezpečnostné opatrenia.
Regulačné a ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v hárku s regulačnými
a bezpečnostnými informáciami, ktorý je súčasťou balenia.
RMN : PP2001
Regulačné identifikačné číslo modelu je priradené na regulačný identifikačný účel
VAROVANIE
• Nenechávajte v dosahu detí a batoliat. Nesprávne používanie tohto produktu
môže spôsobiť udusenie alebo nehodu.
• Zariadenie okamžite prestaňte používať, ak z neho vychádza dym alebo zvláštny
zápach, prípadne sa chová nezvyčajne iným spôsobom.
• Nepozerajte sa cez hľadáčik ani objektív na slnko ani iné jasné svetlá.
Mohli by ste oslepnúť alebo si spôsobiť problémy so zrakom.
• Neodpaľujte blesk v blízkosti očí. Môžete tým poškodiť zrak.
• Remienok omotaný okolo krku dieťaťa môže viesť k uduseniu. Ak produkt
používa napájací kábel, omylom omotaný kábel okolo krku dieťaťa môže viesť
k uduseniu.
• Zariadenie vypnite na miestach, kde je zakázané používanie fotoaparátu.
Elektromagnetické vlny emitované fotoaparátom môžu rušiť činnosť
elektronických prístrojov a iných zariadení. Buďte opatrní pri používaní produktu
na miestach, kde je používanie elektronických zariadení obmedzené, napríklad
v lietadlách a zdravotníckych zariadeniach.
UPOZORNENIE
• Pri prevádzke v extrémnom počasí nemusí tlačiareň fungovať. Skôr než začnete
opätovne tlačiť, nechajte teplotu zariadenia dosiahnuť odporúčanú prevádzkovú
teplotu 15 až 32 °C.
• Zariadenie nabíjajte pri odporúčanej teplote 15 až 32 °C.
• Na čistenie zariadenia používajte mäkkú, suchú handričku. Nečistite ho vlhkou
handričkou ani prchavými kvapalinami, napríklad riedidlom.
• Nechávajte vrchný kryt zatvorený, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a iných
častíc dovnútra zariadenia.
• Ak zariadenie nefunguje správne, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste ho
kúpili, alebo na servis a podporu spoločnosti Canon na adrese
https://www.canon.sk/support.
• Nikdy nevystavujte batériu vysokej teplote, priamemu teplu ani ju nelikvidujte
spaľovaním.
• Elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môže spôsobiť poruchu
zariadenia, prípadne vymazanie alebo zmenu pamäte. Ak k tomu dôjde,
pomocou špendlíka alebo podobného predmetu stlačte tlačidlo obnovenia
naspodku zariadenia.
3
PREHĽAD
DODÁVANÉ POLOŽKY
ZINK
Paper
Tlačiareň
s fotoaparátom na
okamžitú tlač
Stručná príručka
Hárok
s regulačnými
a bezpečnostnými
informáciami
Kábel USB Fotografický papier Remienok
CANON ZINK™ na zápästie
(10 hárkov)
FUNKCIE PRODUKTU
3
2
1
11
6
4
5
7
8
12
5
9 10
14 15
13
16
18
19
1 Objektív fotoaparátu
2 Zrkadlo na autoportréty
3 Doplnkové svetlo (8 diód LED)
4 Výstupný otvor tlače
17
11 Hľadáčik
12 Reproduktor
13 Kryt tlačiarne
14 Tlačidlo pomeru strán
5 Otvor na remienok
6 Blesk
15 Tlačidlo opakovanej tlače
16 Port Micro USB
7 Indikátor LED stavu
17 Indikátor LED stavu nabíjania
8 Posuvný prepínač (vypnuté/
18 Otvor na kartu MicroSD (až 256 GB)
automaticky/doplnkové svetlo)
9 Tlačidlo napájania
10 Tlačidlo spúšte
19 Tlačidlo obnovenia
* Ak chcete obnoviť nastavenia zariadenia,
stlačte pomocou špendlíka.
4
NASTAVENIE
NABÍJANIE
Indikátor LED
stavu nabíjania
Nabíjanie : Červený
Plná kapacita : Zelený
Zariadenie má zabudovanú batériu. Skôr než zariadenie začnete používať,
úplne ho nabite pomocou dodaného kábla USB.
1 Zasuňte menší koniec dodaného kábla USB do zariadenia a druhý koniec do
nabíjateľného adaptéra USB.
2 Indikátor LED nabíjania sa rozsvieti načerveno, čím signalizuje nabíjanie.
3 Po úplnom nabití sa indikátor LED nabíjania rozsvieti nazeleno.
- Čas prevádzky sa môže líšiť v závislosti od stavu batérie, prevádzkového
stavu a podmienok prostredia.
POZNÁMKA
Informácie o kábli USB
PRI NABÍJANÍ ZAOBCHÁDZAJTE S KÁBLOM USB OPATRNE
• Na kábel neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
• Kábel USB neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
• Kábel nepoškrabte, nepoškodzujte, neskrúcajte ani zaň neťahajte
nadmernou silou.
• Kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
• Vyhýbajte sa príliš vysokej či nízkej teplote alebo vlhkosti.
• Po nabíjaní odpojte kábel USB od napájacieho zdroja.
• Na nabíjanie používajte dodaný kábel USB.
5
VKLADANIE PAPIERA
1 Snímte kryt posunutím dopredu v smere šípky.
2 Otvorte jedno vrecko fotografického papiera (10 hárkov + modrý
SMART SHEET™).
3 Do priečinka na fotografický papier vložte všetkých 10 hárkov fotografického
papiera a jeden hárok SMART SHEET™.
- Fotografický papier naskladajte na modrý SMART SHEET™ a uistite sa,
že modrý čiarový kód a logá fotografického papiera smerujú nadol.
4 Založte vrchný kryt späť na zariadenie. Po správnom zatvorení by mal
zacvaknúť na miesto.
- Modrý SMART SHEET™ sa pred prvou tlačou automaticky pošle
cez zariadenie.
6
EXTERNÁ PAMÄŤ
Na ukladanie nasnímaných fotografií sa vyžaduje externá karta MicroSD
(až 256 GB). Podporované sú len formáty FAT16, FAT32 a exFAT.
PRÍPRAVA PAMÄŤOVEJ KARTY
Použite nasledujúce pamäťové karty (predáva sa samostatne)
• Pamäťové karty MicroSD *1
• Pamäťové karty MicroSDHC *1*2
• Pamäťové karty MicroSDXC *1*2
*1 Karty vyhovujúce normám SD. Fungovanie s fotoaparátom však nebolo
overené pri všetkých pamäťových kartách.
*2 Podporované sú aj pamäťové karty UHS-1.
VLOŽENIE A VYBRATIE KARTY MicroSD
•
•
•
•
Vložte kartu MicroSD do otvoru naspodku zariadenia. Keď je karta úplne
zasunutá, pocítite slabé cvaknutie.
Ak chcete kartu uvoľniť, zatlačte na jej vrchnú časť. Jemným vytiahnutím
vyberte kartu zo zariadenia.
Ak sa vyskytne chyba čítania alebo zápisu na kartu MicroSD, jedenkrát sa
prehrá zvuk zlyhania. Vyberte kartu MicroSD a reštartujte zariadenie.
Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Keď sa na obrazovke
počítača zobrazí obrázok externej jednotky, dvakrát naň kliknite, aby ste mohli
zobrazovať a ukladať fotografie.
POZNÁMKA
ÚDRŽBA ZARIADENIA
•
•
•
Zariadenie používajte a nechávajte v odporúčanom prostredí od 15 do 32 °C
a pri 40 až 55 % relatívnej vlhkosti.
Aktualizujte firmvér zariadenia. Ak chcete skontrolovať, či treba inovovať
firmvér: Otvorte aplikáciu Canon Mini Print, prejdite do hlavnej ponuky >
Nastavenia > Tlačiarne, vyberte zariadenie, prejdite na položku Informácie o
produkte a ťuknite na položku „Aktualizácia firmvéru“.
− Pred kontrolou sa uistite, že mobilné zariadenie je pripojené na internet.
Ak potrebujete inovovať firmvér, tlačiareň musí byť nabitá aspoň na 50 %.
Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Canon Mini Print. Ak sa
aplikácie neaktualizujú automaticky, prejdite do obchodu s aplikáciami a
skontrolujte, či ich treba aktualizovať.
7
POZNÁMKA
PRI POUŽÍVANÍ FOTOGRAFICKÉHO PAPIERA
• Vložte len 10 hárkov fotografického papiera ZINK™ a 1 hárok SMART SHEET™.
Nevkladajte viac, pretože môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo chybám pri tlači.
• Na dosahovanie optimálnych výsledkov tlače používajte fotografický papier
ZINK™ pre tlačiarne Canon Zoemini S.
– V aplikácii Canon Mini Print môžete kúpiť ďalší fotografický papier ťuknutím
na položku „Kúpiť papier“ v hlavnej ponuke.
• Ak sa zasekne papier, jednoducho vypnite a zapnite tlačiareň, aby sa
automaticky uvoľnil. Nepokúšajte sa papier vytiahnuť.
• Kým zariadenie tlačí, nevyťahujte fotografický papier ani ním nešklbte.
• Zaobchádzajte s fotografickým papierom opatrne, aby ste predišli poškodeniu
alebo ohnutiu.
• Pri vkladaní udržujte fotografický papier čistý. Ak je fotografický papier
znečistený alebo poškodený, môže dôjsť k jeho zaseknutiu alebo chybe pri tlači.
• Nové vrecko fotografického papiera otvorte, až keď ste pripravení na jeho
vloženie do zariadenia.
• Nevystavujte fotografický papier priamemu slnečnému svetlu ani vlhkosti.
• Nenechávajte fotografický papier v oblasti, kde je teplota alebo vlhkosť mimo
navrhovaných podmienok uvedených na vrecku. Môže sa tým znížiť kvalita
vytlačenej fotografie.
INFORMÁCIE O HÁRKU SMART SHEET™
• Každé vrecko fotografického papiera obsahuje 10 hárkov fotografického
papiera a 1 modrý SMART SHEET™.
• Vložte hárok SMART SHEET™ a fotografický papier z rovnakého vrecka, aby
sa dosiahla optimálna kvalita tlače. Každý hárok SMART SHEET™ je
konkrétne vyladený pre vrecko s papierom, v ktorom sa nachádza.
• Hárok SMART SHEET™ sa pred prvou tlačou automaticky pošle cez
zariadenie, aby vyčistil tlačiareň a optimalizoval kvalitu tlače pre konkrétne
vrecko s papierom (10 hárkov).
• Hárok SMART SHEET™ si odložte a vyhoďte ho až po vytlačení všetkých
10 hárkov fotografického papiera vo vrecku. Ak kvalita tlače nespĺňa
očakávania, môžete hárok SMART SHEET™ použiť znova, ak papier pochádza
z rovnakého vrecka. Stačí otočiť hárok SMART SHEET™ čiarovým kódom
nadol a zasunúť pod zvyšný fotografický papier.
• Použitie hárka SMART SHEET™ z iného vrecka môže mať za následok
zníženú kvalitu tlače.
8
PREVÁDZKA
ZAPNUTIE/VYPNUTIE
1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania
kým sa nerozsvieti indikátor LED.
,
2 Keď indikátor LED zostane svietiť
nabielo, zariadenie je pripravené na
používanie.
3 Stlačením a podržaním tlačidla
napájania
vypnite zariadenie.
Automatické vypnutie
• keď je zariadenie nečinné približne 3 minúty (predvolené nastavenie),
automaticky sa vypne. Používateľ môže obnoviť prevádzku zariadenia
opätovným stlačením tlačidla napájania.
• Používateľ môže čas (3 minúty/5 minút/10 minút) zmeniť v aplikácii.
FOTOGRAFOVANIE
30cm-∞
1 Držte zariadenie a skontrolujte
požadovanú kompozíciu záberu.
2 Stlačením tlačidla spúšte
zhotovte fotografiu.
- Stlačením do polovice uzamknite
zaostrenie
- Úplným stlačením zhotovte fotografiu
HĽADÁČIK
Skomponujte záber pomocou označenia ohraničenia v hľadáčiku.
30cm - ∞
2x3
Označenie vonkajšieho
ohraničenia na bežné
snímanie zo vzdialenosti
1m–∞
2x2
2x3
Označenie ohraničenia
Označenie vnútorného
2 x 2 na bežné snímanie ohraničenia pre snímanie
zo vzdialenosti 1 m – ∞ zblízka zo vzdialenosti
30 cm
9
ZRKADLO NA AUTOPORTRÉTY
Skomponujte záber pomocou označenia ohraničenia v zrkadle na autoportréty.
50cm - ∞
2x3
2x2
Zaostrovacia
vzdialenosť 50 cm
Zaostrovacia
vzdialenosť 50 cm
BLESK A DOPLNKOVÉ SVETLO
BLESK
Keď sa zariadenie napája a pre blesk
je vybraté nastavenie AUTOMATICKY,
fotoaparát automaticky aktivuje blesk, ak to vyžadujú svetelné podmienky.
DOPLNKOVÉ SVETLO
Zariadenie má okolo objektívu
zabudovaných 8 diód LED doplnkového
svetla, ktoré pri fotografovaní poskytujú
mäkké svetlo.
Ak sa v režime doplnkového svetla chystáte
zhotoviť autoportrét, 8 diód LED
doplnkového svetla umiestnených do kruhu
okolo objektívu vám rovnomerne osvetlí
tvár. To umožňuje zhotoviť nádherný
autoportrét minimalizáciou tieňov a
vytvorením rovnomerného jasu na celej
fotografii.
* Efektívny rozsah doplnkového svetla: 30 – 60 cm
10
POMER STRÁN
Používateľ môže pomocou tlačidla
pomeru strán vybrať pomer strán
2 x 3 alebo 2 x 2.
Pomer strán možno zmeniť kedykoľvek
pred zhotovením fotografie.
Keď je pomer strán 2 x 2, prázdna oblasť fotografického papiera je iná. Závisí od
spôsobu držania zariadenia.
TLAČ A OPAKOVANÁ TLAČ
TLAČ FOTOGRAFIE
• Fotografia sa vytlačí ihneď po zhotovení.
• Zariadenie môže naraz podržať až 3 snímky určené na tlač.
• Zariadenie môže tlačiť fotografie aj zo smartfónu prostredníctvom aplikácie.
OPAKOVANÁ TLAČ
FOTOGRAFIE
Keď sa tlačí zhotovená fotografia
a chcete ju duplikovať, prípadne
rozdať na večierku niekoľko
kusov rovnakých fotografií,
jednoduchým stlačením tlačidla
opakovanej tlače
môžete
znova vytlačiť naposledy
vytlačenú fotografiu.
11
DIAĽKOVÉ SNÍMANIE
Používateľ môže ovládať zariadenie na diaľku,
napríklad fotografovať, prostredníctvom aplikácie.
Stlačením tlačidla
v aplikácii prejdite na
stránku diaľkového ovládania.
ČASOVAČ
Stlačením ikony
zhotovte fotografiu okamžite. Ak chcete spustiť
odpočítavanie, stlačte ikonu
, vyberte časovač 3 sekundy/5 sekúnd/10
sekúnd (predvolené nastavenie: VYP.) a stlačte ikonu
.
• Kontrolka LED časovača okolo zrkadla selfie vás upozorní, ak je
časovač zapnutý.
POMER STRÁN
Stlačením ikony
môžete vybrať medzi dvoma pomermi strán (2 x 3 a 2 x 2).
12
ZVUKY FOTOAPARÁTU
Keď je fotoaparát pripojený k mobilnému zariadeniu, používateľ môže prispôsobiť
zvukové efekty funkcií „Zapnutie“, „Vypnutie“ a „Uzávierka“. Prostredníctvom
aplikácie môže používateľ nahrať pre každý zvukový efekt fotoaparátu 3 zvukové
súbory (maximálne 4-sekundové).
Ťuknite na ikonu
v hlavnej ponuke, prejdite na položku Nastavenia >
Tlačiarne, vyberte zariadenie a ťuknite na položku „Zvuky fotoaparátu“.
Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite na ikonu požadovaného zvukového súboru
(napríklad Audio 1 ) a potom na ikonu
.
Stlačením ikony
prehrajte zvuk. Stlačením ikony
uložte a použite
zvukový efekt vo fotoaparáte.
13
INDIKÁTOR LED
Stav
Zapnutie
Ovládanie/situácia
Indikátor LED
Stlačte a podržte tlačidlo
napájania
Pohotovostný
režim
Po zapnutí zariadenia
Vypnutie
Stlačte a podržte tlačidlo
napájania
Chyba hárka
SMART SHEET™
Keď zariadenie zistí vloženie
nesprávneho hárka
SMART SHEET™ alebo inú
chybu hárka SMART SHEET™
Modrý
Biely
Vyp.
Modrý (opakovane)
Spracovanie hárka Keď zariadenie tlačí hárok
SMART SHEET™
SMART SHEET™
Žiadny papier
Biely
Biely
Keď v zariadení nie je papier,
neumožní fotografovanie
Červený
Zaseknutý papier/ Pri zaseknutí papiera alebo
otvorení krytu tlačiarne
otvorený kryt
Červený
Pripravte sa
na tlač
Príprava na tlač
Tlač fotografie
Keď zariadenie tlačí fotografiu
Režim MS (režim
hromadného
úložiska)
Zariadenie je pripojené k počítaču
Chyba karty
MicroSD
Nemožno zapisovať údaje na
kartu MicroSD
Príliš vysoká
teplota
Keď je zariadenie príliš horúce
Červený
(až do obnovenia bežnej teploty)
Príliš nízka
teplota
Keď je zariadenie príliš studené
Azúrový
(až do obnovenia bežnej teploty)
Chladenie hlavy
tlačiarne
Kontroluje sa teplota hlavy
tlačiarne a pred tlačou sa
nechá vychladnúť
Biely
Žltý > Purpurový > Azúrový > Biely
(opakovane)
Purpurový
Purpurový
Azúrový (opakovane)
14
Nízka úroveň
nabitia batérie
Keď je úroveň nabitia batérie
len 20 %
Biely > Červený (opakovane)
Veľmi nízka
úroveň nabitia
batérie
Keď je úroveň nabitia batérie
príliš nízka
Červený > Biely (opakovane)
Aktualizácia
firmvéru
Keď zariadenie aktualizuje firmvér
Pomer strán
2x3
Keď je vybratý pomer strán 2 x 3,
jedenkrát blikne 8 diód LED
doplnkového svetla
Pomer strán
2x2
Keď je vybratý pomer strán 2 x 2,
jedenkrát bliknú 4 diódy LED
doplnkového svetla
Biely
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Stav
Chyba karty
MicroSD
Zlyhalo
podávanie
papiera
Zaseknutie
papiera
Signalizácia
indikátorov LED
Purpurový
Červený
Červený
Žiadny papier
Červený
Kryt tlačiarne
nie je zatvorený
správne
Prehrievanie
Úkony
• Skontrolujte, či je karta MicroSD správne vložená
• Skontrolujte, či je karta MicroSD zaplnená
• Skontrolujte, či je karta MicroSD poškodená
• Skontrolujte, či je karta MicroSD kompatibilná
• Otvorte kryt priestoru pre papier a skontrolujte,
či je vložený fotografický papier Canon ZINK™
• Vypnite a zapnite zariadenie;
fotografický papier sa automaticky vysunie
• Znova vložte fotografický papier Canon ZINK™
do zariadenia
• Zatvorte kryt tlačiarne správne
Červený
Červený
• Počkajte, kým teplota zariadenia neklesne na
normálnu; zariadenie bude pokračovať v práci
Pripojenie
Nie je k
dispozícii
• Skontrolujte, či je nastavenie pripojenia Bluetooth®
smartfónu správne
• Skontrolujte, či je v aplikácii vybraté správne zariadenie
• Skontrolujte, či je operačný systém smartfónu kompatibilný
a aktuálny
Diaľkové
ovládanie
zlyhalo
Nie je k
dispozícii
• Skontrolujte, či je zariadenie prepojené s aplikáciou
• Skontrolujte aktuálnosť aplikácie a firmvéru
Prispôsobený
zvuk zlyhal
Nie je k
dispozícii
• Skontrolujte, či je zariadenie prepojené s aplikáciou
• Skontrolujte aktuálnosť aplikácie a firmvéru
Zariadenie
nefunguje
Nie je k
dispozícii
• Skontrolujte, či úroveň nabitia batérie nie je príliš
nízka. V prípade potreby znova nabite zariadenie
Nie je k
dispozícii
• Skontrolujte, či je firmvér zariadenia aktuálny
• Skontrolujte, či je k dispozícii vyrovnávacia pamäť poradovníka
tlačových úloh
• Skontrolujte, či je v zariadení fotografický papier Canon ZINK™
Fotografovanie
15
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technológia tlače
ZINK™
Rozlíšenie pri tlači
314 x 600 dpi (body na palec)
Rýchlosť tlače
Približne 50 sekúnd (motor sa spustí a zastaví, pri
izbovej teplote 25 °C)
Pomer strán fotografie
2" x 2" alebo 2" x 3"
Kompatibilný papier
Fotografický papier
ZP-2030-20 (20 hárkov)
Canon ZINK™:
ZP-2030-50 (50 hárkov)
2" x 3"/samolepiaca
zadná strana
Kapacita papiera
Až 10 hárkov fotografického papiera ZINK™ +
1 hárok SMART SHEET™
Rozlíšenie fotografií
8 MP
Ohnisková vzdialenosť
25,4 mm
Clona
f/2,2
Rozsah zaostrenia
30 cm – ∞
Citlivosť
Automatická (ISO 100 – 1600)
Blesk
Áno (automatický)
Dosah blesku
0,5 – 1,0 m
Pamäťová karta
Karta MicroSD, až 256 GB
Zdroj napájania
Zabudovaná nabíjateľná lítium-polymérová batéria
700 mAh, 7,4 V
Rýchlosť nabíjania
Približne 120 minút (Úplné nabitie)
Sieťový adaptér
Výstupný prúd: 1 A (min.), napätie: 5 V
Parametre prostredia
- Odporúčaná teplota počas tlače, nabíjania
a skladovania: 15 až 32 °C
- Odporúčaná vlhkosť počas tlače, nabíjania a
skladovania tlačiarne: 40 až 55 % relatívnej vlhkosti
- Prevádzková teplota: 5 až 40 °C
- Prevádzková vlhkosť: <70 % relatívnej vlhkosti
Automatické vypnutie
3 minúty/5 minút/10 minút (voliteľné v aplikácii)
Rozmery
121 (Š) x 80,3 (V) x 21,5 (H) mm
Hmotnosť
188 g
Kompatibilné operačné
Windows 7/8/8.1/10
systémy (pre počítač)
Mac OSX 10.10 – 10.14
Pripojenie
Bluetooth® 4.0
Kompatibilné
iOS 9.0 alebo novší a Android 4.4 alebo novší
operačné systémy
Mobilná aplikácia
Canon Mini Print
Pripojenie na nabíjanie
USB 2.0 (Micro USB)
a prenos údajov
Podlieha zmene bez upozornenia
16
INŠTALÁCIA APLIKÁCIE
MOŽNOSŤ ①
VYHĽADANIE VÝRAZU „Canon Mini Print“ V OBCHODOCH APP STORE
Pre Android™ – z obchodu Google Play™
Pre iOS® – z obchodu App Store®
17
MOŽNOSŤ ②
POUŽITIE KÓDU QR – NASKENOVANIE KÓDU QR ZO „Stručnej príručky“
Pre Android
Pre iOS
MOŽNOSŤ ③
V prehliadači v zariadení prejdite na lokalitu https://app.canonminiprint.com/
MOŽNOSŤ ④
POUŽÍVANIE FUNKCIE NFC LEN V SYSTÉME Android
ŤUKNITE NA
NFC
18
PÁROVANIE MOBILNÉHO ZARIADENIA A TLAČIARNE
S FOTOAPARÁTOM NA OKAMŽITÚ TLAČ
Párovanie v systéme Android
①
②
③
Zapnite tlačiareň stlačením a podržaním tlačidla napájania, kým sa nerozsvieti
indikátor LED stavu.
Otvorte ponuku „Nastavenia“ mobilného zariadenia, aby ste povolili pripojenie
Bluetooth® a spárovali zariadenie s tlačiarňou.
MOŽNOSŤ A – Pridajte tlačiareň do aplikácie. Ťuknite na ikonu vpravo
hore a vyberte tlačiareň.
Po pripojení sa ikona zmení tak, aby signalizovala kapacitu batérie.
19
—ALEBO—
③
MOŽNOSŤ B – Pridajte tlačiareň do aplikácie. V hlavnej ponuke prejdite na
položku „Nastavenia“, vyberte položku „Tlačiarne“, ťuknite na položku „Pridať
tlačiareň“ a vyberte tlačiareň.
Tlačiareň sa zobrazí v zozname „Tlačiarne“ a ikona sa zmení tak, aby
signalizovala kapacitu batérie.
20
Párovanie v systéme iOS
①
②
Zapnite tlačiareň stlačením a podržaním tlačidla napájania, kým sa nerozsvieti
indikátor LED.
Otvorte ponuku „Nastavenia“ mobilného zariadenia, aby ste povolili pripojenie
Bluetooth® a spárovali zariadenie s tlačiarňou.
21
③
MOŽNOSŤ A – Pridajte tlačiareň do aplikácie. Ťuknite na ikonu vpravo
hore a vyberte tlačiareň.
Po pripojení sa ikona zmení tak, aby signalizovala kapacitu batérie.
—ALEBO—
③
MOŽNOSŤ B – Pridajte tlačiareň do aplikácie. V hlavnej ponuke prejdite na
položku „Nastavenia“, vyberte položku „Tlačiarne“, ťuknite na položku „Pridať
tlačiareň“ a vyberte tlačiareň.
Tlačiareň sa zobrazí v zozname „Tlačiarne“ a ikona sa zmení tak, aby
signalizovala kapacitu batérie.
22
Párovanie v systéme Android (s funkciou NFC)
①
②
③
④
V mobilnom zariadení skontrolujte, či sú povolené funkcie NFC a
Bluetooth® .
Otvorte aplikáciu Canon Mini Print.
Umiestnite mobilné zariadenie na vrchnú časť tlačiarne.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite prvé párovanie a pripojenie.
Alebo sa tlačiareň spáruje s mobilným zariadením automaticky.
ŤUKNITE NA
NFC
POZNÁMKA
Ikona stavu tlačiarne (zobrazená v aplikácii)
Pridanie
novej
tlačiarne
Tlačiareň nie
je pripojená
Tlačiareň je pripojená
(zobrazuje sa
stav batérie)
Informácie o párovaní
• Jednu tlačiareň možno spárovať len s jedným zariadením so systémom iOS alebo
Android.
• Jedno zariadenie so systémom iOS alebo Android môže byť pripojené k viacerým
tlačiarňam. Ak chcete spárovať ďalšiu tlačiareň, prejdite do ponuky Nastavenia
tlačiarne v hlavnej ponuke a ťuknite na položku „Pridať tlačiareň“.
• Vyhľadajte a spárujte tlačiareň s názvom „Canon (xx:xx) Fotoaparát na okamžitú
tlač“. Posledné 4 číslice čísla MAC (xx:xx) na štítku v tlačiarni sa musia zhodovať.
• Vyhľadávanie a prenos pomocou pripojenia Bluetooth® môže zlyhať v závislosti od
prostredia. Skontrolujte stav pripojenia Bluetooth® v mobilnom zariadení a
skúste to znova.
MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
23
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA
Stav tlačiarne
Hlavná ponuka
Režim fotoaparátu
Galéria fotografií
Diaľkové ovládanie
Albumy online¹
Facebook
Instagram
Google Drive
Dropbox
iCloud (iba pre iOS)
HLAVNÁ PONUKA
Zobrazenie správ v aplikácii
Zobrazenie a odstránenie obrázkov v poradovníku tlačových úloh
Prístup k informáciám a nastaveniam spárovanej tlačiarne
Zobrazenie používateľskej príručky a najčastejších otázok online
Kúpa fotografického papiera z obchodu online
Kontrola verzie aplikácie, zmluvy používateľa
a vyhlásenia o používaní osobných údajov
Používanie aplikácie, funkcie a dostupné albumy online sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia a regiónu.
1) Vyžaduje sa pripojenie na internet. Na používanie sa vyžadujú aktívne kontá sociálnych médií alebo cloudové kontá.
24
FOTOAPARÁT SMARTFÓNU
①
②
③
Ťuknutím na ikonu
na domovskej obrazovke zhotovte fotografiu pomocou
fotoaparátu smartfónu. (Ak chcete zhotoviť fotografiu s efektmi, ťuknite na
ikony v dolnej časti.)
Zhotovenú fotografiu môžete tlačiť, upraviť, zdieľať alebo uložiť.
Ak chcete tlačiť, ťuknite na ikonu
.
Tlač dlaždíc
Späť
Výber fotoaparátu
Úprava obrázka
Blesk
Rámy
Zdeformovanie
tváre
Živý filter AR*
* Vyžaduje sa detekcia tváre na obrázku
25
GALÉRIA FOTOGRAFIÍ
V časti Galéria fotografií môžete prehliadať fotografie v zobrazení galérie, podľa
priečinkov alebo kalendára.
① Ťuknutím na ikonu
na domovskej obrazovke zobrazte okno Galéria
fotografií.
② Vybratú fotografiu môžete tlačiť, upraviť, zdieľať alebo uložiť.
③ Ak chcete tlačiť, ťuknite na ikonu .
Všetky fotografie – galéria
Zobrazenie priečinka
Zobrazenie kalendára
26
TLAČ FOTOGRAFIÍ
Keď budete pripravení, ťuknutím na ikonu
vytlačte fotografiu.
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá
a spárovaná/pripojená.
Na stránke Poradovník tlačových úloh môžete
① Ťuknutím na ikonu odstrániť fotografiu v poradovníku tlačových úloh
② Zmeniť poradie tlače ťuknutím na fotografiu a potiahnutím prstom
③ Ťuknutím zastaviť tlač konkrétnej fotografie; zobrazí sa znak pozastavenia
①
②
③
Poznámka k poradovníku tlačových úloh: Ak pri odosielaní tlače nie je tlačiareň
zapnutá a pripojená, obrázok sa uloží do poradovníka tlačových úloh. Ak chcete
uvoľniť tlač, jednoducho zapnite tlačiareň a znovu ju pripojte. Zobrazí sa otázka,
či chcete vytlačiť obrázok v poradovníku. Ak chcete zobraziť alebo odstrániť
obrázky v poradovníku, prejdite do hlavnej ponuky > Poradovník tlačových úloh.
POZNÁMKA
• Vytlačený obrázok sa môže líšiť od pôvodného obrázka, pretože „technológia obrazovky“
používaná na zobrazovanie farieb na mobilnom zariadení sa líši od „technológie tlače“
používanej na tlač farieb na papier.
• Počas tlače alebo zaseknutia papiera nevyťahujte papier silou.
• Počas tlače neotvárajte vrchný kryt. Môže sa tým ovplyvniť kvalita tlače.
• Ak na tlačiareň pôsobia vibrácie alebo ňou zatrasiete, môže to mať vplyv na kvalitu tlače
fotografií.
27
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ
Obrázok môžete prispôsobiť pomocou úprav, ako sú filtre, nálepky, text a pod.
① Ťuknite na ikony na dolnom paneli obrazovky.
② Prispôsobujte podľa svojho želania.
③ Skôr než opustíte obrazovku, nezabudnite zmeny uložiť, zdieľať alebo
vytlačiť.
Úprava obrázka
Jas
Kontrast
Rámy
Sýtosť
Text
RGB
Zdeformovanie
tváre*
Nálepky
Filter obrázkov
Kreslenie
Preklopiť
Preklopiť
(vertikálne) (horizontálne)
Otočiť
* Vyžaduje sa detekcia tváre na obrázku.
28
POUŽÍVANIE FUNKCIE TLAČ DLAŽDÍC
Pomocou funkcie Tlač dlaždíc môžete vytlačiť jednu fotografiu na viacero hárkov a
vytvoriť tak väčší dlaždicový výtlačok.
① Keď ste pripravení tlačiť, ťuknite na ikonu
a potom na výber výtlačkov s
2 x 2 alebo 3 x 3 dlaždicami. (Zobrazia sa čiary, ktoré znázorňujú rozdelenie
obrázka.)
②
Ťuknutím na ikonu
vytlačte dlaždice a potom ich spojte, aby ste vytvorili
väčší dlaždicový výtlačok.
29
POUŽÍVANIE FUNKCIE TLAČ KOLÁŽE
Pomocou funkcie Koláž môžete na jeden hárok 2 x 3 vytlačiť až 6 fotografií.
① Otvorte fotografie v okne Galéria fotografií alebo z albumov online.
② Ťuknutím na ikonu
zobrazte voľby šablón koláží a vyberte požadovanú
šablónu (môžete si vybrať z 2 až 6 fotografií v šablóne).
③
④
Skontrolujte počet fotografií potrebných pre šablónu a ťuknite na položku
„Vybraté“.
Upravte obrázky v koláži podľa svojich predstáv a ťuknutím na ikonu
ju
vytlačte, ťuknutím na ikonu
ju zdieľajte alebo ťuknutím na ikonu
ju uložte.
30
ZDIEĽANIE FOTOGRAFIÍ
Obrázky a úpravy môžete jednoducho zdieľať alebo ukladať.
①
②
Keď budete pripravení, ťuknutím na ikonu
otvorte možnosti v zariadení.
Zdieľajte fotografie s aplikáciou uvedenou v zozname alebo ich uložte
do úložiska fotografií v zariadení.
Android
iOS
31
UKLADANIE FOTOGRAFIÍ
Obrázky môžete jednoducho ukladať do priečinka Canon v aplikácii.
① Keď budete pripravení, ťuknutím na ikonu
uložte obrázok.
② Ak chcete zobraziť uložené obrázky, ťuknite na ikonu , potom na položku
„Priečinok“ a napokon na položku „Lokálne – Canon“.
Ak chcete odstrániť fotografiu z priečinka Canon v aplikácii, ťuknutím na ikonu
zobrazte okno Galéria fotografií.
①
②
Ťuknite na položku „Priečinok“ a potom na položku „Lokálne – Canon“.
Ťuknite na
a vyberte fotografie, ktoré chcete natrvalo odstrániť.
32
ODOSIELANIE DO APLIKÁCIE MINI PRINT
Odošlite fotografiu uloženú v galérii fotografií zariadenia alebo z fotoaparátu do aplikácie Canon Mini Print.
Pre Android
① Vyhľadajte fotografiu v galérii zariadenia a ťuknite na tlačidlo zdieľania.
② Ťuknutím na ikonu Mini Print odošlite fotografiu do aplikácie, aby ste ju mohli
upraviť a vytlačiť.
Pre iOS
① Vyhľadajte fotografiu v galérii zariadenia a ťuknite na tlačidlo zdieľania.
② MOŽNOSŤ A – Ťuknutím na položku „Otvoriť v aplikácii Mini Print“ odošlite
③
fotografiu na obrazovku úprav aplikácie, kde ju môžete upraviť a vytlačiť.
MOŽNOSŤ B – Ťuknutím na položku „Tlačiť na tlačiarni Canon“ odošlite
fotografiu priamo do poradovníka tlačových úloh.
Obrazovka úprav
Poradovník tlačových úloh
33
SMART SHEET, technológia ZINK a ochranné známky ZINK sú vlastníctvom spoločnosti ZINK Holdings LLC.
Používajú sa na základe licencie. Apple, logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro a iPhone sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple
Inc. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách
a používa sa na základe licencie. Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti
Google LLC. Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG. Wi-Fi je registrovaná
ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné názvy produktov, značky a logá tretích strán sú
ochranné známky príslušných vlastníkov.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising