Canon | Speedlite EL-100 | User manual | Canon Speedlite EL-100 User manual

Canon Speedlite EL-100 User manual
SLOVENSKY
Rozšírená užívateľská príručka
Úvod
Ak chcete predísť problémom a pri snímaní, najskôr si prečítajte časť
„Bezpečnostné pokyny“ (strany 8 – 9). Takisto si pozorne
prečítajte tento návod, aby ste používali produkt správne.
Prečítajte si tento Návod na používanie, ako aj Návod na
používanie fotoaparátu
Skôr ako začnete produkt používať, prečítajte si tento Návod na
používanie a Návod na používanie fotoaparátu a oboznámte sa
s používaním oboch zariadení. Odložte si ho na bezpečné miesto,
aby ste si ho mohli v prípade potreby prečítať.
* Vysvetlenia v tomto návode sú založené na používaní fotoaparátu EOS
DIGITAL.
Používanie s filmovým fotoaparátom EOS
Snímanie s automatickým bleskom je možné s použitím fotoaparátov
na film EOS vybavených systémom merania automatického blesku
E-TTL II/E-TTL. Upozorňujeme, že snímanie s automatickým bleskom
nie je možné fotoaparátmi na film EOS vybavenými systémom merania
automatického blesku TTL.
2
Kapitoly
Úvod
1
Začiatok používania a základné operácie
2
Funkcie blesku
3
Funkcie blesku dostupné z fotoaparátu
4
Snímanie s bezdrôtovým bleskom: optický prenos
5
Referencie
Príprava na snímanie s bleskom a základné postupy snímania s bleskom
Nastavenie funkcií blesku
Nastavovanie funkcií blesku z fotoaparátu
Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
Bežné otázky o blesku
2
11
21
27
41
55
3
Konvencie použité v tomto návode
Ikony v tomto návode
(str. **) : Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.
: Varovanie na zabránenie možným problémom pri snímaní.
: Doplňujúce informácie.
Základné predpoklady
zz Postupy ovládania predpokladajú, že je blesk Speedlite pripojený
k fotoaparátu a obe zariadenia sú zapnuté.
zz Ikony použité v texte na označenie tlačidiel, voličov a symbolov
zodpovedajú ikonám na blesku Speedlite a fotoaparáte.
zz V postupoch ovládania sa predpokladá, že užívateľské funkcie
blesku Speedlite a ponuka a užívateľské funkcie fotoaparátu majú
predvolené nastavenia.
zz Všetky údaje, napríklad počet zábleskov, sú založené na používaní
dvoch alkalických batérií AA/LR6 a na testovacích normách
spoločnosti Canon.
4
Obsah
Úvod
2
Kapitoly.................................................................................3
Konvencie použité v tomto návode.......................................4
Register funkcií.....................................................................7
Bezpečnostné pokyny...........................................................8
Popis položiek.....................................................................10
1
Začiatok používania a základné operácie
11
Vloženie batérií...................................................................12
Pripojenie blesku Speedlite k fotoaparátu a jeho
odpojenie od fotoaparátu....................................................14
Prepínanie zábleskového pokrytia......................................15
Zapnutie napájania.............................................................16
a: Plnoautomatické snímanie s bleskom...................18
Automatický blesk E-TTL II/E-TTL podľa režimu
snímania.............................................................................19
2
Funkcie blesku
21
Odraz..................................................................................22
Modelovací blesk................................................................23
FEL: Uzamknutie FE...........................................................24
Ďalšie funkcie.....................................................................25
5
Obsah
3
Funkcie blesku dostupné z fotoaparátu
27
Nastavovanie funkcií blesku z fotoaparátu.........................28
r Synchronizácia na druhú lamelu/
c Synchronizácia s krátkymi časmi............................................. 31
a: Manuálny blesk.............................................................33
MULTI: Stroboskopický blesk............................................35
CSP: Režim s prioritou sériového snímania.......................37
f Kompenzácia expozície blesku.....................................38
C.Fn: Nastavenia užívateľských funkcií blesku..................39
4
Snímanie s bezdrôtovým bleskom: optický prenos 41
: Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou
optického prenosu..............................................................42
a: Plnoautomatické snímanie s bezdrôtovým
bleskom..............................................................................44
5: Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami
s pomerom výkonu bleskov................................................49
q: Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami
s manuálnym výkonom.......................................................53
5
Referencie
55
Obmedzenia spustenia blesku z dôvodu zvýšenia
teploty.................................................................................56
Poradca pri riešení problémov............................................57
Register..............................................................................61
6
Register funkcií
Zdroj napájania
Funkcie
zz Batérie
è str. 12
zz Interval/
počet zábleskov
zz Kompenzácia
expozície blesku
è str. 38
è str. 11
zz Uzamknutie FE
è str. 24
zz Zapnutie/
vypnutie napájania
è str. 16
zz Synchronizácia
s krátkymi časmi
è str. 31
zz Blesk pripravený
è str. 16
zz Automatické
vypnutie
zz Synchronizácia
na druhú lamelu
è str. 31
è str. 25
zz Modelovací blesk
è str. 23
zz Pomocný lúč AF
è str. 25
Operácie
zz Pripojenie a odpojenie
blesku Speedlite
è str. 14
Snímanie s normálnym
bleskom
zz Automatický blesk
E-TTL
è str. 18
zz Zábleskové pokrytie è str. 15
zz Zrušenie nastavení (návrat na
predvolené hodnoty) è str. 39
zz Nastavenia funkcií
blesku
è str. 21
zz Obmedzenie spustenia
blesku
è str. 56
zz Snímanie s bleskom
s odrazom
è str. 22
zz Automatický blesk
podľa režimu
snímania
è str. 19
zz Manuálny blesk
è str. 33
zz Meraný manuálny
blesk
è str. 34
zz Automatický blesk
TTL
è str. 2
zz Režim s prioritou sériového
snímania
è str. 37
Snímanie s bezdrôtovým
bleskom pomocou optického
prenosu
zz Automatický
blesk E-TTL
è str. 44
Prispôsobenie
zz Užívateľské funkcie
(C.Fn)
è str. 40
zz Zrušenie všetkých
è str. 39
7
Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si tieto pokyny, aby ste výrobok používali bezpečne.
Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu alebo úrazu
používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
ooPoužívajte iba zdroje napájania uvedené v tomto návode na používanie, ktoré
sú určené na používanie s výrobkom.
ooVýrobok nerozoberajte ani neupravujte.
ooVýrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
ooNedotýkajte sa žiadnych nekrytých vnútorných súčiastok.
ooV prípade akýchkoľvek nezvyčajných okolností, ako je napríklad výskyt dymu
alebo zvláštneho zápachu, prestaňte výrobok používať.
ooVýrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, akými sú alkohol, benzín
alebo riedidlo.
ooVýrobok nenechajte navlhnúť. Do výrobku nedávajte cudzie predmety ani
kvapaliny.
ooVýrobok nepoužívajte na miestach s možným výskytom horľavých plynov.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
ooPri používaní bežne dostupných alebo dodaných súprav batérií dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
• Batérie/súpravy batérií používajte len s určeným výrobkom.
• Batérie nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
• Batérie/súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
• Póly nevystavujte nečistotám a zabráňte ich kontaktu s kovovými špendlíkmi
alebo inými kovovými predmetmi.
• Batérie/súpravy batérií, z ktorých vyteká elektrolyt, nepoužívajte.
• Pri likvidácii batérií/súprav batérií izolujte póly pomocou pásky alebo iným
spôsobom.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Ak z batérie/súpravy batérií vyteká elektrolyt, ktorý príde do styku s vašou
pokožkou alebo oblečením, zasiahnutú oblasť dôkladne opláchnite tečúcou
vodou. V prípade kontaktu s očami ich dôkladne opláchnite veľkým množstvom
čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
ooNedovoľte, aby sa výrobok počas jeho používania dlhodobo dotýkal rovnakého
miesta na pokožke.
Môže to spôsobiť nízkoteplotné kontaktné popáleniny vrátane začervenania
pokožky a pľuzgierov, dokonca aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri
používaní výrobku v horúcom prostredí a u ľudí s menej citlivou pokožkou
alebo problémami s krvným obehom sa odporúča použiť statív alebo podobné
zariadenie.
8
Bezpečnostné pokyny
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
ooBlesk nepoužívajte v blízkosti očí.
Mohol by poškodiť zrak.
ooBlesk pri použití vyžaruje vysokú teplotu. Pri fotografovaní nezakrývajte
zábleskovú jednotku prstami, žiadnou inou časťou tela ani žiadnym
predmetom.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
ooVýrobok nenechávajte na miestach vystavených extrémne vysokým alebo
nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať alebo ochladiť a pri dotyku spôsobiť
popálenie alebo poranenie.
ooNedotýkajte sa žiadnych súčastí vnútri výrobku.
Mohlo by dôjsť k poraneniu.
9
Popis položiek
(1)
(5)
(2)
(6)
(7)
(9)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Hlava blesku (jednotka emitujúca
svetlo)
Bezdrôtový snímač optického
prenosu
Upevňovacia koncovka
Kontakty
Označenie uhla odrazu
Prepínač kanála
(8)
(10)
(11)
(12)
(7)
(8)
(9)
(10)
Indikátor napájania
Kryt priestoru pre batérie
Otočný volič režimov
Zaisťovacia páčka upevňovacej
koncovky
(11) Indikátor pripravenosti blesku
(12) Tlačidlo zaistenia/uvoľnenia
Dodané príslušenstvo
(1)
Puzdro na blesk Speedlite
(1)
(2)
10
Vrecko na miniatúrny stojan
Úchyt
(2)
Miniatúrny stojan
1
Začiatok používania
a základné operácie
Táto kapitola opisuje prípravu pred snímaním s bleskom
a základné postupy snímania.
Upozornenia pri použití súvislých zábleskov
ooNepoužívajte viac ako 30 súvislých zábleskov na plnom
výkone, aby sa hlava blesku neopotrebovala alebo
nepoškodila z dôvodu prehriatia. Po takomto počte
súvislých zábleskoch na plnom výkone prestaňte používať
blesk aspoň na 40 minút.
ooAk odpálite súvisle počet zábleskov uvedený vyššie
pri plnom výkone a potom opakovane aktivujete blesk
v krátkych intervaloch, môže sa aktivovať bezpečnostná
funkcia, ktorá obmedzí spustenie blesku. Keď je spustenie
blesku obmedzené, interval zábleskov sa automaticky
nastaví približne na 45 sekúnd. Prestaňte používať blesk
aspoň na 40 minút.
ooPodrobnosti nájdete v časti „Obmedzenia spustenia blesku
z dôvodu zvýšenia teploty“ na strane 56.
11
Vloženie batérií
Ako zdroj napájania vložte dve batérie veľkosti AA/R6.
1 Otvorte kryt.
2 Vložte batérie.
3 Zatvorte kryt.
12
Vloženie batérií
UPOZORNENIE
ooNepoužívajte „lítiové batérie veľkosti AA/R6“.
Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch sa počas používania
môže extrémne zvýšiť teplota niektorých lítiových batérií veľkosti AA/R6.
Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte „lítiové batérie veľkosti AA/R6“.
ooNepoužívajte blesk Speedlite, keď sa dlhšie dotýkate tej istej časti.
Dokonca aj v prípade, ak sa produkt nezdá byť príliš horúci, dlhší kontakt
s rovnakou časťou tela môže spôsobiť začervenanie pokožky alebo
pľuzgiere v dôsledku vystavenia nízkoteplotným kontaktným popáleninám.
Na horúcich miestach alebo pre osoby s nedostatočným krvným obehom
alebo citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív.
Pri použití iných ako alkalických batérií veľkosti AA/R6 môže dôjsť
k nedostatočnému kontaktu batérií v dôsledku nepravidelného tvaru
kontaktov batérie.
ooPoužite novú súpravu dvoch batérií rovnakej značky. Pri výmene
vymeňte naraz obe batérie.
ooMožno použiť aj batérie Ni-MH veľkosti AA/HR6.
ooPodrobnosti o intervale zábleskov a počte zábleskov nájdete
v samostatných Doplňujúcich informáciách.
13
Pripojenie blesku Speedlite k fotoaparátu
a jeho odpojenie od fotoaparátu
Predtým blesk Speedlite vždy vypnite.
1 Pripojte blesk Speedlite.
2 Zaistite blesk Speedlite.
3 Odpojte blesk Speedlite.
14
Prepínanie zábleskového pokrytia
Nastavte hlavu blesku tak, aby zábleskové pokrytie zodpovedalo
ohniskovej vzdialenosti vášho objektívu.
Pri použití objektívu so širším zorným uhlom, ako je zábleskové
pokrytie, môže dochádzať k vinetácii.
Normálna poloha
zz Maximálne zábleskové pokrytie
možno používať s objektívmi RF/EF
24mm (EF-S/EF-M 15mm).
Vysunutá poloha
zz Možno používať s objektívmi RF/EF
50mm (EF-S/EF-M 30mm) alebo
väčšími objektívmi.
15
Zapnutie napájania
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <a> (1) alebo <K> (2).
či je blesk pripravený.
2 Skontrolujte,
zz Keď je blesk úplne nabitý, indikátor
(1)
(2)
(3)
pripravenosti blesku (3) je červený.
zz Snímanie je možné aj vtedy, keď
indikátor pripravenosti blesku bliká
(pomocou funkcie Rýchly blesk).
Výkon blesku bude 1/2 až 1/6 plného
výkonu.
Otočný volič režimov
zz<K>
Pri snímaní sa blesk neustále aktivuje.
zz<a>
Blesk sa automaticky aktivuje podľa potreby (v závislosti od režimov
a podmienok snímania), keď sa používa s fotoaparátmi, ktoré
podporujú automatické spustenie blesku.
V režime [A] alebo [d] na fotoaparáte EOS R sa blesk zapne
alebo vypne tiež v reakcii na tieto operácie s vypínačom fotoaparátu.
zz<J>
Vypne blesk.
zz<[.4/5/6>
Nastavte, keď používate blesk ako prijímač pri snímaní
s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu. Podrobnosti
nájdete v Kapitole 4, „Snímanie s bezdrôtovým bleskom: optický
prenos“.
16
Zapnutie napájania
ooKeď pri použití fotoaparátu, ktorý podporuje automatické spustenie
blesku, necháte otočný volič režimov na možnosti <a>, môžete zabrániť
úplnému nabitiu a spusteniu počas snímania v závislosti od podmienok
snímania alebo stavu batérie.
ooFunkcia Rýchly blesk za týchto podmienok nie je dostupná.
• Fotoaparáty, ktoré nepodporujú E-TTL II/E-TTL
• Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
• Stroboskopický blesk
• Snímanie s manuálnym bleskom s výkonom blesku mimo rozsahu 1/4
až 1/128
ooKeď je otočný volič režimov nastavený na možnosti <a>, odporúča sa
namieriť hlavu blesku priamo dopredu. Prepnite na vhodné zábleskové
pokrytie pre zorný uhol objektívu (str. 15).
ooNa fotoaparátoch, ktoré nepodporujú automatické spustenie blesku, sa
blesk vždy spustí pri snímaní s otočným voličom režimov nastaveným na
možnosti <a>.
17
a: Plnoautomatické snímanie
s bleskom
Keď nastavíte režim snímania fotoaparátu na možnosť <d>
(Program AE) alebo plnoautomatický režim, môžete snímať v režime
plnoautomatického blesku E-TTL II/E-TTL.
Upozorňujeme, že pri niektorých fotoaparátoch sa funkcia [E-TTL II
flash metering/Meranie blesku E-TTL II] použije automaticky, keď je
otočný volič režimov blesku nastavený na možnosť <a>.
režim blesku na možnosť
1 Nastavte
[E-TTL II flash metering/Meranie
blesku E-TTL II].
zz Vyberte položku nastavenia režimu
blesku na obrazovke fotoaparátu
[Flash function settings/Nastavenia
funkcií blesku] alebo [External flash
func. setting/Nastavenie funkcie
externého blesku] (str. 28).
zz Vyberte možnosť [E-TTL II flash
metering/Meranie blesku E-TTL II].
zábleskové pokrytie.
2 Prepnite
zz Prepnite na vhodné zábleskové
pokrytie pre váš objektív (str. 15).
a snímajte.
3 Zaostrite
zz Skontrolujte, či v hľadáčiku alebo
(v živom náhľade Live View) na
obrazovke svieti symbol <I>.
ooAk sú zábery tmavé (podexponované), skúste sa priblížiť k objektu alebo
zvýšiť citlivosť ISO.
oo„Plnoautomatický režim“ označuje režimy snímania <A>, <1>
a <C>.
18
Automatický blesk E-TTL II/E-TTL podľa
režimu snímania
Ak chcete používať automatický blesk E-TTL II/E-TTL pre daný režim,
nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť <s> (priorita
uzávierky AE), <f> (priorita clony AE), <t> (flexibilná priorita AE)
alebo <a> (manuálne nastavenie expozície).
Umožňuje manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky. Na základe rýchlosti
s uzávierky nastaví fotoaparát clonu, aby sa dosiahla štandardná expozícia.
oo Ak hodnota clony bliká, upravte rýchlosť uzávierky, až kým neprestane blikať.
Umožňuje manuálne nastaviť clonu. Na základe clony nastaví fotoaparát
f rýchlosť uzávierky, aby sa dosiahla štandardná expozícia.
ooAk rýchlosť uzávierky bliká, upravte clonu, až kým neprestane blikať.
t
Umožňuje manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky alebo clonu.
ooAk hodnota clony bliká, keď nastavíte rýchlosť uzávierky, upravte
rýchlosť uzávierky, až kým neprestane blikať.
ooAk rýchlosť uzávierky bliká, keď nastavíte clonu, upravte clonu, až
kým neprestane blikať.
a
Umožňuje manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky a clonu.
Svetlo z blesku zabezpečí štandardnú expozíciu pre hlavný objekt,
ale expozícia pre pozadie sa líši v závislosti od nastavenej rýchlosti
uzávierky a clony.
Ak použijete režim snímania <Z> alebo <Y>, dosiahnete rovnaký
výsledok ako v prípade použitia režimu <d> (Program AE).
Synchronizačné časy blesku a clony podľa režimu snímania
d
s
f
t
a
Rýchlosť uzávierky
Automatické nastavenie (najmenej 1/X s)
Manuálne nastavenie (najmenej 1/X s)
Automatické nastavenie (najmenej 1/X s)
Manuálne nastavenie / automatické
nastavenie (najmenej 1/X s)
Manuálne nastavenie (najmenej 1/X s)
Clona
Automatické nastavenie
Automatické nastavenie
Manuálne nastavenie
Automatické nastavenie /
manuálne nastavenie
Manuálne nastavenie
oo„1/X“ predstavuje najkratší synchronizačný čas blesku fotoaparátu.
Upozorňujeme, že minimálne synchronizačné časy blesku sa líšia v závislosti
od fotoaparátu.
19
20
2
Funkcie blesku
Táto kapitola opisuje funkcie dostupné na blesku.
Funkcie, ktoré sú dostupné z fotoaparátu, nájdete na
strane 27.
21
Odraz
Nasmerovaním hlavy blesku na strop alebo stenu môžete využiť odraz
blesku od tohto povrchu na snímanie. Umožňuje to zmäkčiť tiene
objektu, aby sa dosiahol záber s prirodzenejším vzhľadom. Tento
spôsob snímania sa nazýva „snímanie s bleskom s odrazom“.
Nastavenie smeru odrazu
zz Hlavu blesku môžete otáčať v znázornených smeroch. Odporúča sa
snímanie s vysunutou hlavou blesku.
180° 150°
90°
0°
ooAk je strop alebo stena na odraz svetla blesku príliš ďaleko, snímanie so
správnou expozíciou nemusí byť možné, pretože odrazené svetlo blesku
nemusí dosiahnuť objekt.
ooAk sú zábery príliš tmavé, buď znížte hodnotu clony (f/stupeň), by sa
clona otvorila, alebo zvýšte citlivosť ISO a skúste to znova.
ooSnímajte pri strope alebo stene, ktorá je farebne čo najbližšie k bielej,
aby sa svetlo blesku dobre odrážalo. Ak povrch, od ktorého sa svetlo
blesku odráža, nie je biely, snímka môže získať farebný odtieň alebo
snímanie nebude dostatočne exponované, keďže sa odrazené svetlo
blesku nemusí dostať k objektu.
22
Modelovací blesk
Pri stlačení tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte blesk odpáli
súvislé záblesky po dobu približne 1 sekundy. Táto funkcia sa nazýva
„modelovací blesk“. Je to účinná funkcia na kontrolu vplyvu tieňov na
objekt osvetlený svetlom blesku.
ooNepoužívajte viac ako 30 súvislých modelovacích zábleskov, aby sa
hlava blesku neopotrebovala alebo nepoškodila z dôvodu prehriatia. Ak
spustíte modelovací blesk viackrát, prestaňte používať blesk aspoň na
40 minút.
ooAk spustíte modelovací blesk takýto počet krát, pri ďalšom spúšťaní
blesku v krátkych intervaloch sa aktivuje bezpečnostná funkciu a
spúšťanie blesku sa obmedzí na interval pribl. 45 s. Prestaňte používať
blesk aspoň na 40 minút.
ooPočas snímania so živým náhľadom Live View použitie modelovacieho
blesku pomocou fotoaparátu nie je možné.
ooModelovací blesk nie je dostupný na fotoaparátoch EOS M alebo
EOS R.
23
FEL: Uzamknutie FE
Funkcia uzamknutia FE (expozície blesku) uzamkne správne
nastavenie expozície blesku pre ľubovoľnú časť objektu.
1 Zaostrite na objekt.
expozíciu blesku.
2 Uzamknite
zz Nastavte režim blesku na možnosť [E-TTL II flash metering/
Meranie blesku E-TTL II] (str. 18).
zz Vycentrujte objekt v hľadáčiku alebo na obrazovke a stlačte
tlačidlo uzamknutia FE na fotoaparáte.
Umiestnenie tlačidla uzamknutia FE sa líši v závislosti od
fotoaparátu. Podrobnosti nájdete v návode na používanie
fotoaparátu.
ggBlesk Speedlite spustí predzáblesk a expozícia blesku sa
uzamkne.
ggV hľadáčiku alebo na obrazovke sa približne na pol sekundy
zobrazí „FEL“.
V strede obrazovky na fotoaparátoch EOS M a EOS R sa
zobrazí kruh merania (a na niektorých modeloch <d>).
zz Pri každom stlačení tlačidla uzamknutia FE blesk Speedlite
odpáli predzáblesk a uloží výkon blesku potrebný v príslušnom
čase do pamäte.
ooAk pri uzamknutí FE nemožno dosiahnuť správnu expozíciu, v hľadáčiku
alebo na obrazovke bliká ikona <Q>. Predtým, ako znova uzamknete
expozíciu blesku, priblížte sa k objektu, zvýšte citlivosť ISO alebo otvorte
clonu.
ooUzamknutie FE nemusí byť účinné, ak je objekt v hľadáčiku alebo na
obrazovke príliš malý.
Na niektorých fotoaparátoch sa pri každom stlačení tlačidla uzamknutia FE
prepína medzi spustením predzáblesku a odblokovaním expozície blesku.
24
Ďalšie funkcie
Prenos informácií o farebnej teplote
Táto funkcia upravuje vyváženie bielej podľa farebnej teploty svetla
blesku vysielaním informácií o farebnej teplote do fotoaparátu EOS
DIGITAL pri aktivácii blesku. Keď vyváženie bielej fotoaparátu nastavíte
na možnosť <A>, <Aw> alebo <Q>, táto funkcia sa zapne
automaticky.
Kompatibilitu svojho fotoaparátu s touto funkciou si môžete overiť
v Návode na používanie fotoaparátu.
Pomocný lúč AF
Keď je automatické zaostrenie na objekt pri slabom osvetlení zložité
alebo keď je kontrast príliš nízky, na pomoc sa automaticky odpália
prerušované záblesky.
Ak je problematické zaostriť s použitím pomocného lúča AF., vyberte bod
AF v strede alebo blízko stredu.
ooPomocný lúč AF sa nerozsvieti pri snímaní s bezdrôtovým bleskom
pomocou optického prenosu.
ooRozsvietenie pomocného lúča AF možno vypnúť z fotoaparátu.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie fotoaparátu.
Funkcia Automatické vypnutie
zz Napájanie sa automaticky vypne približne po 90 s nečinnosti. Ak
chcete blesk Speedlite znovu zapnúť, stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
zz Keď je blesk nastavený ako prijímač, automatické vypnutie sa
aktivuje pribl. po 60 minútach (str. 42).
ooFunkciu Automatické vypnutie môžete zakázať (C.Fn-01, str. 40).
ooMôžete zmeniť čas do automatického vypnutia na prijímači blesku (C.Fn10, str. 40).
25
26
3
Funkcie blesku dostupné
z fotoaparátu
Táto kapitola opisuje funkcie blesku dostupné z fotoaparátu.
Operácie v tejto kapitole sú dostupné, keď je režim snímania
fotoaparátu nastavený na možnosť <t/d/s/f/a/
Bulb(B)>.
27
Nastavovanie funkcií blesku z fotoaparátu
Keď používate fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v roku
2007 alebo neskôr, funkcie blesku alebo užívateľské funkcie môžete
nastavovať pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu.
Pokyny na používanie ponuky nájdete v návode na používanie
fotoaparátu.
položku [z: Flash
1 Vyberte
control/z: Ovládanie blesku]
alebo [z: External Speedlite
control/z: Ovládanie externého
blesku Speedlite].
možnosť [Flash function
2 Vyberte
settings/Nastavenia funkcií blesku]
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku].
položku.
3 Nastavte
zz Obrazovka s nastaveniami
a zobrazené položky sa líšia
v závislosti od typu fotoaparátu.
Príklad č. 1
28
Príklad č. 2
Nastavovanie funkcií blesku z fotoaparátu
Nastavenia dostupné na obrazovke nastavení funkcií blesku
zzFlash firing (Spustenie blesku)
Ak chcete snímať s bleskom, nastavte túto položku na možnosť
[Enable/Povoliť]. Ak chcete použiť len pomocný lúč AF blesku,
nastavte túto položku na možnosť [Disable/Zakázať].
zzE-TTL II flash metering (Meranie blesku E-TTL II)
Ak chcete dosiahnuť normálnu expozíciu, nastavte túto položku
na možnosť [Evaluative/Pomerové]. Ak je nastavená možnosť
[Average/Priemerové], expozícia blesku sa spriemeruje na celú
scénu podľa merania fotoaparátu.
zzSlow synchro (Dlhý synchronizačný čas)
Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku pri snímaní s bleskom
v režime s prioritou clony AE alebo Program AE.
zzFlash synchronization speed in Av mode
(Čas synchronizácie blesku v režime Av)
Môžete nastaviť čas synchronizácie blesku pri snímaní v režime
s prioritou clony AE.
zzSafety FE (Bezpečnostné FE)
Aby nedochádzalo k nadmernému spúšťaniu blesku cez deň
alebo na blízku vzdialenosť, fotoaparát dokáže automaticky znížiť
citlivosť ISO pre vhodnú expozíciu, ak je nastavený na Automatické
nastavenie citlivosti ISO.
zzFlash mode (Režim blesku)
Môžete vybrať možnosť [E-TTL II flash metering/Meranie blesku
E-TTL II] (str. 18), [Manual flash/Manuálny blesk] (str. 33)
alebo [MULTI flash (stroboscopic)/Blesk MULTI (stroboskopický)]
(str. 35). Na niektorých fotoaparátoch je dostupný aj režim
[Continuous shooting priority mode/Režim s prioritou sériového
snímania] (str. 37).
29
Nastavovanie funkcií blesku z fotoaparátu
zzShutter sync settings (Nastavenia synchronizácie uzávierky)
(str. 31)
Môžete nastaviť načasovanie/metódu spustenia blesku na možnosť
[First-curtain synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu],
[Second-curtain synchronization/Sychronizácia na druhú
lamelu] alebo [High-speed synchronization/Synchronizácia
s krátkymi časmi].
zzFlash exposure compensation (Kompenzácia expozície
blesku) (str. 38)
Podobným spôsobom ako kompenzáciu expozície môžete upraviť
výkon blesku.
zzWireless functions (Bezdrôtové funkcie) (str. 41)
Môžete nastaviť snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou
optického prenosu.
zzFlash Custom Function settings (Nastavenia užívateľských
funkcií blesku) (str. 39)
Môžete nastaviť užívateľské funkcie blesku Speedlite.
zzClear settings (Zrušenie nastavení) (str. 39)
Keď je nastavená funkcia [Clear flash settings/Zrušiť nastavenia
blesku] alebo [Clear external flash set./Zrušiť nastavený externý
blesk], môžete vrátiť nastavenia blesku Speedlite na predvolené
nastavenia.
Niektoré funkcie nemusia byť zobrazené, v závislosti od fotoaparátu.
Takisto niektoré funkcie nie je možné nastaviť, keď je otočný volič režimov
blesku nastavený na možnosť <a>.
ooPoložky [Flash firing/Spustenie blesku] a [E-TTL II meter./Meranie
blesku E-TTL II] sa zobrazujú v kroku č. 2 alebo 3 na strane 28.
(Rozloženie zobrazených prvkov a postupy sa líšia v závislosti od
modelu fotoaparátu.)
ooDostupné nastavenia sa líšia v závislosti od použitého fotoaparátu,
režimu blesku atď.
30
r Synchronizácia na druhú lamelu/c
Synchronizácia s krátkymi časmi
Pri použití synchronizácie na druhú
lamelu pri nízkych rýchlostiach uzávierky
dokážete prirodzeným spôsobom
zachytiť trajektóriu pohybujúceho sa
objektu, napríklad svetiel automobilu.
Synchronizácia na prvú lamelu
Synchronizácia s krátkymi časmi
umožňuje snímať pri ešte väčších
rýchlostiach uzávierky ako najkratší
synchronizačný čas blesku a uzávierky.
To je užitočné, keď chcete snímať
v režime <f> (otvorená clona)
s rozostreným pozadím na miestach ako
vonku pri dennom svetle.
Normálny blesk
31
Synchronizácia na druhú lamelu/ Synchronizácia s krátkymi časmi
na obrazovku
1 Prejdite
s nastaveniami [Shutter
synchronization/Synchronizácia
uzávierky].
zz Vyberte nastavenie synchronizácie
uzávierky na obrazovke [Flash
function settings/Nastavenia
funkcií blesku] alebo [External flash
func. setting/Nastavenie funkcie
externého blesku] (str. 39).
2 Vyberte požadovanú položku.
ooSynchronizácia na druhú lamelu nie je dostupná počas snímania
s bezdrôtovým bleskom.
ooPri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, čím je vyššia rýchlosť
uzávierky, tým nižšie je smerné číslo.
32
a: Manuálny blesk
Ľubovoľný výkon blesku môžete nastaviť v rozsahu od plného výkonu
1/1 až po 1/128.
režim blesku.
1 Nastavte
zz Vyberte položku nastavenia režimu
blesku na obrazovke [Flash function
settings/Nastavenia funkcií blesku]
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku] (str. 28).
zz Vyberte položku [Manual flash/
Manuálny blesk].
výkon blesku.
2 Nastavte
zz Vyberte nastavenie výkonu blesku na
obrazovke [Flash function settings/
Nastavenia funkcií blesku] alebo
[External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku].
zz Na nastavenie úrovne použite položky
[Y] [Z].
ooPomocou expozimetra s funkciou merania zábleskového svetla
(komerčne dostupného) určite požadovaný výkon blesku na dosiahnutie
správnej expozície blesku.
ooOdporúča sa nastaviť režim snímania fotoaparátu na možnosť <f>
alebo <a>.
ooSmerné čísla manuálneho blesku nájdete v samostatných Doplňujúcich
informáciách.
33
Manuálny blesk
Meraná expozícia manuálneho blesku
Keď používate fotoaparát série EOS-1D, úroveň expozície blesku
možno manuálne nastaviť pred snímaním. To je užitočné, keď ste
blízko pri objekte. Použite 18 % sivý reflektor (komerčne dostupný)
a snímajte nasledujúcim spôsobom.
nastavenia fotoaparátu a blesku Speedlite.
1 Nakonfigurujte
zz Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť <a> alebo
<f>.
zz Nastavte režim blesku Speedlite na možnosť <a>.
na objekt.
2 Zaostrite
zz Zaostrite manuálne.
18 % sivý reflektor.
3 Nastavte
zz Sivý reflektor umiestnite na miesto snímaného objektu.
zz Namierte fotoaparát tak, aby celý kruh bodového merania
uprostred hľadáčika prekrýval sivý reflektor.
tlačidlo <B>, <P> alebo <7>.
4 Stlačte
ggBlesk Speedlite spustí predzáblesk a uloží požadovaný výkon
blesku pre správnu expozíciu blesku do pamäte.
ggUkazovateľ úrovne expozície na pravej strane hľadáčika bude
zobrazovať úroveň expozície blesku v porovnaní so štandardnou
expozíciou.
úroveň expozície blesku.
5 Nastavte
zz Upravte výkon manuálneho blesku Speedlite
a clonu tak, aby bola úroveň expozície blesku
zarovnaná so značkou štandardnej expozície.
obrázok.
6 Nasnímajte
zz Odstráňte sivý reflektor a nasnímajte obrázok.
Merané expozície manuálneho blesku je dostupná len v prípade
fotoaparátov série EOS-1D.
34
MULTI: Stroboskopický blesk
S použitím stroboskopického blesku
pri nízkej rýchlosti uzávierky je možné
zachytiť spojitý pohyb v jednom zábere.
režim blesku.
1 Nastavte
zz Vyberte položku nastavenia režimu
blesku na obrazovke [Flash function
settings/Nastavenia funkcií blesku]
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku] (str. 28).
zz Vyberte možnosť [MULTI flash
(stroboscopic)/Blesk MULTI
(stroboskopický)].
počet zábleskov,
2 Nastavte
frekvenciu a výkon.
(1)
(2)
(3)
zz Vyberte a nastavte položky nastavení
na obrazovke [Flash function
settings/Nastavenia funkcií blesku]
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku].
(1)
(2)
(3)
Počet zábleskov
Frekvencia zábleskov
Úroveň výkonu blesku
35
Stroboskopický blesk
Výpočet rýchlosti uzávierky
Počet zábleskov ÷ frekvencia zábleskov = rýchlosť uzávierky
Napríklad, ak je počet zábleskov nastavený napríklad na 10 (zábleskov)
a frekvencia zábleskov na 5 (Hz), nastavte rýchlosť uzávierky na
2 sekundy alebo viac.
ooNepoužívajte stroboskopický blesk opakovane viac ako 15 krát, aby sa
hlava blesku neopotrebovala alebo nepoškodila následkom prehriatia.
Po 15 snímkach prestaňte používať blesk aspoň na 10 minút.
ooPri snímaní viac 15 krát sa aktivuje bezpečnostná funkcia a spustenie
blesku sa obmedzí. Prestaňte používať blesk aspoň na 40 minút.
ooStroboskopický blesk je najúčinnejší pri snímaní objektov s vysokým
odrazom oproti tmavému pozadiu.
ooOdporúča sa použiť statív a diaľkovú spúšť alebo diaľkové ovládanie
(predáva sa samostatne).
ooVýkon blesku nie je možné nastaviť na 1/1 alebo 1/2 výkon.
ooStroboskopický blesk je dostupný aj vtedy, keď je režim snímania
fotoaparátu nastavený na možnosť <Bulb(B)>.
ooPodrobnosti o maximálnom počte súvislých zábleskov nájdete
v samostatných Doplňujúcich informáciách.
ooZobrazenie počtu zábleskov „----“ označuje, že blesk sa bude súvisle
aktivovať, kým sa neuzavrie uzávierka alebo sa nevybije nabitie blesku.
36
CSP: Režim s prioritou sériového snímania
Na niektorých fotoaparátoch je dostupný aj režim snímania s bleskom
v režime s prioritou sériového snímania (CSP). Režim s prioritou
sériového snímania automaticky zníži výkon blesku o jeden stupeň
a zvýši citlivosť ISO o jeden stupeň. To je užitočné pri sériovom
snímaní alebo keď chcete šetriť energiu batérie blesku. Podrobnosti
nájdete v návode na používanie fotoaparátov s touto funkciou.
Nastavte režim blesku.
zz Vyberte položku nastavenia režimu
blesku na obrazovke [Flash function
settings/Nastavenia funkcií blesku]
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku] (str. 28).
zz Vyberte možnosť [Continuous
shooting priority mode/Režim
s prioritou sériového snímania].
Vysoké hodnoty clony a vzdialené objekty znižujú výhody tohto režimu
(súvislá aktivácia a nízka spotreba batérie).
37
f Kompenzácia expozície blesku
Podobným spôsobom ako kompenzáciu expozície môžete upraviť
výkon blesku.
na obrazovku [Flash
1 Prejdite
exposure compensation/
Kompenzácia expozície blesku].
zz Vyberte možnosť [Flash exposure
compensation/Kompenzácia
expozície blesku] na obrazovke
[Flash function settings/Nastavenia
funkcií blesku] alebo [External flash
func. setting/Nastavenie funkcie
externého blesku] (str. 28).
hodnotu kompenzácie
2 Nastavte
expozície blesku.
zz Na nastavenie úrovne použite položky
[Y] [Z].
Všeobecne platí, že pre svetlé objekty nastavte zvýšenú kompenzáciu
expozície a pre tmavé objekty nastavte zníženú kompenzáciu expozície.
38
C.Fn: Nastavenia užívateľských funkcií blesku
Užívateľské funkcie blesku Speedlite môžete nastaviť pomocou
obrazovky ponuky fotoaparátu. Zobrazené detaily sa líšia v závislosti
od fotoaparátu.
položku [Flash C.Fn
1 Vyberte
settings/Nastavenia užívateľských
funkcií blesku] alebo [External
flash C.Fn setting/Nastavenie
užívateľských funkcií externého
blesku].
užívateľskú funkciu.
2 Vyberte
zz Nastavte požadovanú funkciu.
zz Ak chcete zrušiť všetky nastavenia
užívateľských funkcií, na obrazovke
[External Speedlite control/
Ovládanie externého blesku
Speedlite] alebo [Flash control/
Ovládanie blesku] vyberte možnosť
[Clear all Speedlite C.Fn’s/Zrušiť
všetky užívateľské funkcie blesku
Speedlite] alebo [Clear ext. flash
C.Fn set./Zrušiť nastavenia
užívateľských funkcií externého
blesku].
39
C.Fn: Nastavenia užívateľských funkcií blesku
Nastavenie užívateľských funkcií
C.Fn-01: Auto power off (Automatické vypnutie) (str. 25)
oo0: ON (Zapnuté)
oo1: OFF (Vypnuté)
C.Fn-10: Receiver auto power off timer (Časovač
automatického vypnutia prijímača)
Môžete zmeniť čas do automatického vypnutia na prijímačoch pri
snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu.
oo0: 60 minutes (60 minút)
oo1: 10 minutes (10 minút)
C.Fn-11: Receiver auto power off cancel (Zrušenie
automatického vypnutia prijímača)
Pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
môžete zapnúť prijímače, ktoré boli automaticky vypnuté v dôsledku
zapnutia vysielača.
Môžete zmeniť čas, v rámci ktorého prijímacie jednotky v stave
automatického vypnutia akceptujú túto funkciu.
oo0: Within 8 hours (Do 8 hodín)
oo1: Within 1 hour (Do 1 hodiny)
40
4
Snímanie s bezdrôtovým
bleskom: optický prenos
Táto kapitola opisuje snímanie s bezdrôtovým bleskom
s bezdrôtovou funkciou vysielača/prijímača pomocou
optického prenosu.
Podrobnosti o príslušenstve potrebnom na snímanie
s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
nájdete v samostatných Doplňujúcich informáciách.
ooOperácie v tejto kapitole sú dostupné, keď je režim snímania
fotoaparátu nastavený na možnosť <t/d/s/f/a/
Bulb(B)>.
ooNastavte otočný volič režimov vysielača na možnosť <K>
(str. 16).
ooVo vysvetleniach sa blesk EL-100 používa ako záblesková
jednotka vysielača a prijímača.
ooBlesk EL-100 pripojený k fotoaparátu sa nazýva „vysielač“
a ďalšie jednotky EL-100 ovládané bezdrôtovo sa nazývajú
„prijímače“.
41
: Snímanie s bezdrôtovým bleskom
pomocou optického prenosu
Na snímanie s bezdrôtovým osvetlením viacerými bleskami môžete
použiť iný fotoaparát Canon kompatibilný s bleskami Speedlite so
snímaním s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu.
Umiestnenie a účinný dosah
zzAutomatický blesk s použitím jedného prijímača (str. 44)
Interiér
Prijímač
Exteriér
Vysielač
Pribl. 80°
Vzdialenosť prenosu Pribl. 5 m
Pribl. 8 m
ooMedzi vysielaciu jednotku a prijímaciu jednotku neumiestňujte žiadne
prekážky, aby nedošlo k rušeniu prenosu.
ooVzdialenosť prenosu sa líši podľa použitej vysielacej jednotky. Prečítajte si
návod na používanie pre zariadenie, ktoré je vybavené funkciou vysielača.
ooPred snímaním vykonajte testovacie snímanie.
ooBezdrôtový snímač prijímacej jednotky nasmerujte na vysielaciu
jednotku.
ooNa ovládanie jednotiek EL-100 nastavených ako vysílače možno
používať aj iné zariadenia ako blesk EL-100, ktoré podporujú bezdrôtové
funkcie pomocou optického prenosu. V tomto prípade nájdete pokyny na
nastavenie zariadenia ako vysielača v návode na používanie zariadenia.
ooUmiestnite prijímaciu jednotku pomocou dodaného miniatúrneho stojana
(str. 10).
42
Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami
Snímanie s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL je možné s dvoma
alebo troma skupinami prijímačov a pomer výkonu bleskov je možné
upraviť podľa potreby.
Snímanie s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL je tiež možné so
všetkými zábleskovými jednotkami spustenými na rovnakej úrovni
výkonu (str. 47).
zzAutomatický blesk so skupinami prijímačov
C
A
A
B
2 skupiny (A, B) (str. 49)
B
3 skupiny (A, B, C) (str. 50)
43
a: Plnoautomatické snímanie
s bezdrôtovým bleskom
Automatický blesk s použitím jedného prijímača
Táto časť opisuje základné
plnoautomatické bezdrôtové snímanie
s vysielačmi a prijímačmi EL-100.
Nastavenie vysielačov
bezdrôtový optický
1 Nakonfigurujte
prenos.
zz Vyberte položku nastavenia
bezdrôtových funkcií na obrazovke
[Flash function settings/Nastavenia
funkcií blesku] alebo [External flash
func. setting/Nastavenie funkcie
externého blesku] (str. 28).
zz Vyberte možnosť [Wireless:Optical
transmission/Bezdrôtové:optický
prenos].
44
Plnoautomatické snímanie s bezdrôtovým bleskom
režim blesku,
2 Nakonfigurujte
optický kanál a spustenie blesku
(1)
vysielačom.
(2)
(3)
zz Vyberte a nastavte položky nastavení
na obrazovke [Flash function
settings/Nastavenia funkcií blesku]
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku].
(1) Režim blesku
(2) Optický kanál
(3) Spustenie blesku vysielačom
zz V položke (1) nastavte režim blesku
na možnosť [E-TTL II flash metering/
Meranie blesku E-TTL II].
zz V položke (2) nastavte optický kanál
vysielača.
zz V položke (3) nastavte položku
[Sender flash firing/Spustenie
blesku vysielačom] na možnosť
[Enable/Povoliť].
45
Plnoautomatické snímanie s bezdrôtovým bleskom
Nastavenie prijímačov
optický kanál.
3 Nastavte
zz Nastavte prepínač kanála na rovnaký
kanál ako na vysielači.
zz Spustenie nebude možné, kým sa
kanály vysielača a prijímača nebudú
zhodovať.
skupinu blesku.
4 Nastavte
zz Nastavte otočný volič režimov na
možnosť <4>.
fotoaparát a blesk.
5 Umiestnite
(str. 42)
Ak sa v blízkosti prijímacej jednotky nachádza žiarivkové svetlo alebo
monitor počítača, prítomnosť tohto zdroja svetla môže spôsobiť poruchu
prijímacej jednotky a jej neúmyselnú aktiváciu.
ooAk chcete spúšťať aj blesk vysielača, v kroku č. 5 nastavte spustenie
blesku (str. 16).
ooModelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na
fotoaparáte (str. 23).
ooMôžete zmeniť čas do aktivácie automatického vypnutia prijímacej
jednotky (C.Fn-10, str. 40).
46
Plnoautomatické snímanie s bezdrôtovým bleskom
Automatický blesk s použitím viacerých prijímačov
Použite viac prijímačov, ak potrebujete
viac svetla, alebo ako jednoduchý
spôsob zabezpečenia dostatočného
osvetlenia. Snímajte podľa popisu v časti
„Automatický blesk s použitím jedného
prijímača“ (str. 44).
Keď je skupina bleskov vysielača nastavená na možnosť [ALL/
Všetky], všetky zábleskové jednotky sa spustia na rovnakom výkone
a celkový kombinovaný výkon bude automaticky ovládaný tak, aby
zabezpečil štandardnú expozíciu.
Keď je spúšťanie blesku vysielača nastavené na možnosť [Enable/
Povoliť], spustí sa záblesková jednotka v skupine A.
47
Plnoautomatické snímanie s bezdrôtovým bleskom
Pokročilé snímanie s plnoautomatickým bezdrôtovým bleskom
Keďže sa nasledujúce funkcie nastavené na vysielacej jednotke
automaticky nastavia aj na prijímacích jednotkách s bezdrôtovým
systémom, nemusíte s prijímacími jednotkami manipulovať.
zzUzamknutie FE (str. 24)
zzSynchronizácia s krátkymi časmi (c / str. 31)
zzManuálny blesk (str. 33, 53)
zzStroboskopický blesk (str. 35)
zzKompenzácia expozície blesku (f / str. 38)
Stroboskopická frekvencia pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou
optického prenosu je 1 – 199 Hz (frekvencia 250 – 500 Hz nie je
podporovaná).
Záblesková jednotka vysielača
Snímanie s bezdrôtovým bleskom za rovnakých svetelných podmienok
(s rovnakými prijímačmi) je možné aj pomocou iných fotoaparátov –
prepnutím fotoaparátu, ku ktorému je pripojený vysielač.
48
5: Snímanie s viacerými bezdrôtovými
bleskami s pomerom výkonu bleskov
Automatický blesk s dvoma skupinami prijímačov
A
B
Prijímače možno priradiť skupinám
bleskov A a B a môžete nastaviť
relatívny výkon každého z nich.
Expozícia sa ovláda automaticky,
takže výsledkom kombinovaného
výkonu skupiny je štandardná
expozícia.
Nastavenie vysielačov
skupinu a pomer výkonu
1 Nastavte
bleskov.
(1)
(2)
zz Vyberte a nastavte položky nastavení
na obrazovke [Flash function
settings/Nastavenia funkcií blesku]
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku] (str. 28).
(1) Skupina bleskov
(2) Ovládanie pomeru A:B
zz V položke (1) nastavte skupinu
bleskov na možnosť [5].
zz V položke (2) pomocou možnosti [Y]
[Z] nastavte pomer výkonu bleskov
skupiny A ku skupine B.
49
Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s pomerom výkonu bleskov
Nastavenie prijímačov
skupinu blesku.
2 Nastavte
zz Nastavte otočný volič režimov
každého prijímača na skupinu,
v ktorej sa bude spúšťať (<4>
alebo <5>).
Automatický blesk s troma skupinami prijímačov
Po nastavení skupín bleskov A a B
môžete pridať skupinu C. Skupina
C je účinná pri eliminovaní tieňov
v pozadí za objektami.
Základné nastavenia sú rovnaké
ako pre možnosť „Automatický blesk
s dvoma skupinami prijímačov“
(str. 49).
C
A
B
50
Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s pomerom výkonu bleskov
Nastavenie vysielačov
(2)
skupinu bleskov, pomer
1 Nastavte
výkonu bleskov a kompenzáciu
expozície blesku.
(1)
(3)
zz Vyberte a nastavte položky nastavení
na obrazovke [Flash function
settings/Nastavenia funkcií blesku]
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku] (str. 28).
(1) Skupina bleskov
(2) Ovládanie pomeru A:B
(3) Kompenzácia expozície skupiny C
zz V položke (1) nastavte skupinu
bleskov na možnosť [6].
zz V položke (2) pomocou možnosti [Y]
[Z] nastavte pomer výkonu bleskov
skupiny A ku skupine B.
zz V položke (3) pomocou možnosti [Y]
[Z] nastavte kompenzáciu expozície
blesku skupiny C.
51
Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s pomerom výkonu bleskov
Nastavenie prijímačov
prijímač pre skupinu
2 Nastavte
bleskov C.
zz Nastavte prepínač kanála na rovnaký
kanál ako na ostatných prijímačoch.
zz Nastavte otočný volič režimov na
možnosť <6>.
Ovládanie skupiny
Keď potrebujete viac svetla alebo sofistikovanejšie osvetlenie, môžete
pridať viac prijímačov. Pre pridané prijímače zadajte skupinu bleskov
(A, B alebo C), ktoré chcete nastaviť svetlejšie. Počet pridávaných
prijímačov nie je obmedzený.
Napríklad, keď sú tri prijímače nastavená
Skupina bleskov A
na skupinu bleskov <4>, všetky budú
ovládané ako jedna záblesková jednotka
v skupine A.
f
f
f
ooAk chcete aktivovať tri skupiny A, B a C, nastavte na možnosť [6].
Skupina C sa neaktivuje, keď je nastavená možnosť [5].
ooPri namierení jednotiek v skupine bleskov C priamo na objekty môže
dôjsť k preexponovaniu.
Pomery výkonu bleskov 8:1 k 1:1 k 1:8 zodpovedá pomeru 3:1 k 1:1 k 1:3
po konverzii na stupne EV.
52
q: Snímanie s viacerými bezdrôtovými
bleskami s manuálnym výkonom
Pre každú skupinu môžete snímať s určeným výkonom blesku.
Nastavenie vysielačov
(1)
režim blesku, frekvenciu
1 Nastavte
a výkon.
zz Vyberte a nastavte položky nastavení
na obrazovke [Flash function
settings/Nastavenia funkcií blesku]
alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého
blesku].
(2)
(3)
(1) Režim blesku
(2) Skupina bleskov
(3) Úroveň výkonu blesku
zz V položke (1) nastavte režim blesku
na možnosť [Manual flash/Manuálny
blesk].
zz V položke (2) nastavte skupinu
bleskov.
Ak chcete nastaviť výkon blesku
v každej skupine samostatne, zadajte
možnosť [5] alebo [7].
zz V položke (3) vyberte skupinu bleskov
a pomocou možnosti [Y] [Z]
nastavte výkon blesku.
53
Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s manuálnym výkonom
Nastavenie prijímačov
skupinu blesku.
2 Nastavte
zz Nastavte otočný volič režimov
každého prijímača prijímačov na
jednu z určených skupín (<4>,
<5> alebo <6>).
Ak chcete aktivovať súčasne niekoľko prijímačov, na rovnakom výkone,
nastavte položku [Flash group/Skupina bleskov] na možnosť [ALL/
Všetky].
54
5
Referencie
55
Obmedzenia spustenia blesku z dôvodu
zvýšenia teploty
Pri používaní súvislého blesku alebo pri opakovanom spúšťaní
modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa môže zvýšiť teplota
hlavy blesku, batérií a oblasti v blízkosti priestoru pre batérie.
Pri opakovanom spúšťaní blesku sa interval zábleskov zvyšuje
v krokoch, aby nedošlo k opotrebovaniu alebo poškodeniu hlavy
blesku z dôvodu prehriatia. Pri ďalšom používaní blesku v tomto
stave sa spúšťanie blesk automaticky obmedzí.
Obmedzenie spustenia blesku
Ako vnútorná teplota rastie, sa interval spúšťaní zvýši na pribl. 10 s. Pri
ďalšom používaní blesku sa interval blesku ďalej zvýši na pribl. 45 s.
Keď je spúšťanie obmedzené, prestaňte používať blesk aspoň na 40 minút.
Počet súvislých zábleskov a čas nečinnosti
Po použití blesku na plný výkon opakovane viac ako 30 krát alebo po
použití modelovacieho blesku opakovane viac ako 30 krát prestaňte
používať blesk aspoň na 40 minút.
UPOZORNENIE
Pri používaní súvislých zábleskov sa nedotýkajte hlavy blesku, batérií
ani oblasti v blízkosti priestoru pre batérie.
Pri používaní súvislých zábleskov alebo pri opakovanom spúšťaní modelovacieho
blesku v krátkych intervaloch sa nedotýkajte hlavy blesku, batérií ani oblasti
v blízkosti priestoru pre batérie. Hlava blesku, batérie a oblasť v blízkosti priestoru
pre batérie sa môžu zahriať, čo môže viesť k riziku vzniku popálenín.
ooNeotvárajte ani nezatvárajte kryt priestoru pre batérie, kým je spúšťanie blesku
obmedzené. Je to nebezpečné, keďže obmedzenie spúšťania blesku sa zruší.
ooAk snímate s bleskom vo vysokých teplotách, obmedzenia spúšťania sa
môžu aktivovať pred dosiahnutím počtu zábleskov uvedeného vyššie.
ooInformácie o upozorneniach súvisiacich s počtom spustení blesku
nájdete na strane 11 (súvislé záblesky) alebo na strane 23
(modelovací blesk).
ooBlesk Speedlite sa v zriedkavých prípadoch nemusí spustiť z dôvodu
faktorov prostredia, napríklad nárastu teploty.
56
Poradca pri riešení problémov
Ak sa vyskytne problém s bleskom, najskôr si pozrite informácie
v tomto poradcovi pri riešení problémov. Ak v tomto poradcovi pri
riešení problémov nenájdete riešenie pre váš problém, kontaktujte
predajcu alebo najbližšie Servisné stredisko spoločnosti Canon.
Snímanie s normálnym bleskom
Napájanie sa nezapne.
●● Skontrolujte, či sú batérie vložené so správnou orientáciou (str. 12).
●● Skontrolujte, či je kryt priestoru pre batérie zavretý (str. 12).
●● Vymeňte batérie za nové.
Blesk Speedlite sa nespustí.
●● Na obrazovke fotoaparátu [Flash control/Ovládanie blesku] alebo
[External Speedlite control/Ovládanie externého blesku Speedlite]
nastavte položku [Flash firing/Spustenie blesku] na možnosť
[Enable/Povoliť] (str. 29).
●● Nasuňte upevňovaciu koncovku na doraz do pätice na príslušenstvo
na fotoaparáte, posuňte zaisťovaciu páčku doprava a pripojte blesk
Speedlite k fotoaparátu (str. 14).
●● Ak sú elektrické kontakty blesku Speedlite alebo fotoaparátu
znečistené, vyčistite ich (str. 10) pomocou suchej tkaniny.
●● Keď budete blesk súvislo spúšťať opakovane v kratšom čase, čo
spôsobí zvýšenie teploty hlavy blesku a obmedzenie spúšťania blesku,
prestaňte používať blesk aspoň na 40 minút (str. 56).
Napájanie sa samovoľne vypne.
●● Aktivovala sa funkcia automatického vypnutia blesku Speedlite
(str. 25). Stlačte tlačidlo spúšte do polovice (str. 25).
57
Poradca pri riešení problémov
Obrázky sú podexponované alebo preexponované.
●● Ak je hlavný objekt príliš tmavý alebo príliš svetlý, nastavte
kompenzáciu expozície blesku (str. 38).
●● Ak sa na obrázku nachádza objekt s vysokým odrazom, použite
uzamknutie FE (str. 24).
●● Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, čím je vyššia rýchlosť
uzávierky, tým nižšie je smerné číslo. Priblížte sa k snímanému
objektu alebo zvýšte citlivosť ISO (str. 31).
Spodná časť obrázka je tmavá.
●● Vzdiaľte sa aspoň 0,7 m od snímaného objektu.
●● Ak je nasadená slnečná clona objektívu, zložte ju.
Okraje obrázka vyzerajú tmavo.
●● Nastavte zábleskové pokrytie, ktoré je širšie ako zorný uhol pri
snímaní (str. 15).
Obrázok je veľmi rozmazaný.
●● Použite statív alebo nastavte režim snímania na program AE
<d> alebo plnoautomatický režim (str. 19). Upozorňujeme, že
synchronizačný čas môžete nastaviť aj pomocou položky [Flash sync.
speed in Av mode/Synchronizačný čas blesku v režime Av] alebo
[Slow synchro/Dlhý synchronizačný čas] (str. 29).
Funkcie nie je možné nastaviť.
●● Režim snímania fotoaparátu nastavte na možnosť <t/d/s/f/
a/Bulb(B)>. Upozorňujeme, že v niektorých režimom snímania nie
sú niektoré funkcie dostupné.
●● Nastavte otočný volič režimov blesku Speedlite na možnosť <K>
(str. 16).
58
Poradca pri riešení problémov
Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického
prenosu
Prijímače sa nespustia alebo sa chybne spustia na plný výkon.
●● Keď ako vysielač použijete fotoaparát, na fotoaparáte vyberte možnosť
[Wireless:Optical transmission/Bezdrôtové:optický prenos]
(str. 44). Keď ako prijímač použijete blesk, nastavte prepínač kanála
na rovnaký kanál ako na vysielači (str. 44).
●● Skontrolujte, či sa prijímacia jednotka nachádza v prenosovom dosahu
vysielacej jednotky (str. 42).
●● Bezdrôtový snímač prijímacej jednotky nasmerujte na vysielaciu
jednotku (str. 42).
●● Umiestnite prijímaciu jednotku na miesto s čo najlepším možným
výhľadom na vysielaciu jednotku.
●● Ak je vysielacia jednotka príliš blízko pri prijímacej jednotke, prenos
nemusí správne fungovať.
●● Keď ako vysielaciu jednotku používate zabudovaný blesk fotoaparátu,
vysuňte zabudovaný blesk fotoaparátu a nastavte položku [Wireless
func./Bezdrôtová funkcia] na obrazovke fotoaparátu [Built-in flash
settings/Nastavenia zabudovaného blesku].
Vysielač sa spúšťa.
●● Vysielač sa spúšťa, aj keď je položka [Sender flash firing/Spustenie
blesku vysielačom] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať]
s úmyslom ovládať prijímače opticky (str. 44).
Obrázky sú preexponované.
●● Keď používate automatický blesk so skupinami A, B a C, nemierte
zábleskovými jednotkami v skupine C na snímaný objekt (str. 52).
59
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island
a Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej
legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať
spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do
určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového
podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto,
ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení
(EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže
mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie,
pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne
nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu
prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie
informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate
od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného
plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu
komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej
stránke: www.canon-europe.com/weee.
60
Register
Čísla
18 % sivý reflektor............................34
A
automatické vypnutie.................. 25, 40
automatický blesk
K
kompenzácia expozície
blesku................................... 30, 38, 48
M
manuálny blesk.......................... 33, 41
E-TTL II/E-TTL............................ 18, 19
meranie blesku E-TTL II...................29
automatický blesk TTL........................2
meranie záblesku.............................29
Av (priorita clony AE)........................19
meraný manuálny blesk...................34
B
batérie..............................................12
bezdrôtové snímanie........................41
bezpečnostné pokyny.........................8
C
čas synchronizácie blesku
v režime Av.......................................29
C.Fn..................................................40
H
hlava blesku.....................................10
I
M (manuálne nastavenie
expozície).........................................19
M (manuálny blesk)..........................33
modelovací blesk..............................23
N
nabíjanie...........................................16
nastavenia synchronizácie
uzávierky..........................................30
nastavenie funkcií blesku........... 21, 27
O
obmedzenie spustenia blesku..........54
odraz................................................22
indikátor pripravenosti blesku...........16
optický kanál.....................................52
interval zábleskov.............................56
otočný volič režimov.........................16
ovládanie blesku...............................28
61
Register
P
pätica pre príslušenstvo...................14
synchronizácia na druhú lamelu.......31
synchronizácia na prvú lamelu.........30
plnoautomatické fotografovanie
synchronizácia s krátkymi časmi......31
s bleskom.........................................18
synchronizačný čas.................... 19, 29
počet zábleskov................................ 11
synchronizačný čas blesku......... 19, 29
pomocný lúč AF................................25
popis položiek...................................10
P (Program AE)................................18
prenos informácií
o farebnej teplote..............................25
T
Tv (priorita uzávierky AE).................19
U
účinný dosah bezdrôtového
prijímač.............................................53
pripojenia.................................... 41, 42
príslušenstvo....................................10
umiestnenie blesku...........................42
puzdro..............................................10
úroveň expozície blesku...................34
R
režim blesku......................... 18, 29, 33
režim s prioritou
uzamknutie FE (FEL).......................24
užívateľské funkcie (C.Fn)................40
V
sériového snímania..........................37
výkon blesku.....................................33
rýchlosť uzávierky.............................19
vysielač.............................................41
rýchly blesk.......................................16
vzdialenosť prenosu.........................42
S
Z
skupiny bleskov................................48
zábleskové pokrytie..........................15
snímanie s bezdrôtovým bleskom
zrušenie nastavení (návrat na
pomocou optického prenosu............45
predvolené hodnoty).........................39
stojan................................................10
zrušiť všetko.....................................39
stroboskopický blesk........................35
zvýšenie teploty................................56
62
63
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Európa, Afrika a Blízky východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko
Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na stránke
www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.
Opisy v tomto návode na používanie sú aktuálne k júlu 2018. Ak chcete získať
informácie o kompatibilite s akýmkoľvek produktom uvedeným na trh po tomto
dátume, obráťte sa na ktorékoľvek servisné stredisko spoločnosti Canon.
Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Canon.
CEL-SX5FA2R0
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising