Canon | EOS 90D | User manual | Canon EOS 90D User manual

Canon EOS 90D User manual
SLOVENSKY
Rozšírená užívateľská príručka
Úvod
Skôr ako začnete so snímaním, prečítajte si tieto pokyny
Ak sa chcete vyhnúť problémom a nehodám pri snímaní, prečítajte si
najskôr časti „Bezpečnostné pokyny“ (=25–=27) a „Bezpečnostné
upozornenia pri manipulácii“ (=28–=30). Tiež si pozorne prečítajte
tento návod, aby ste mali istotu, že fotoaparát používate správne.
Pri používaní fotoaparátu si preštudujte tento návod,
aby ste sa s fotoaparátom lepšie oboznámili
Pri čítaní tohto návodu urobte niekoľko skúšobných záberov a pozrite si
zhotovené snímky. Pomôže vám to lepšie porozumieť fotoaparátu. Tento
návod tiež bezpečne uložte, aby ste ho mohli použiť znova, keď to bude
potrebné.
Vyskúšanie fotoaparátu pred používaním a záruka
Po zhotovení prehrajte snímky a skontrolujte, či sa zaznamenali správne.
Ak je fotoaparát alebo pamäťová karta chybná a snímky nemožno
zaznamenať ani prevziať do počítača, spoločnosť Canon nepreberá
žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody ani nepríjemnosti.
Autorské práva
Autorské práva v niektorých krajinách zakazujú neoprávnené používanie
snímok zaznamenaných pomocou fotoaparátu (alebo hudby/snímok
s hudbou prenesených na pamäťovú kartu) na iné ako osobné účely. Majte
tiež na pamäti, že na niektorých verejných vystúpeniach, výstavách a pod.
môže byť aj fotografovanie na osobné účely zakázané.
2
Kontrolný zoznam položiek
Pred začatím skontrolujte, či ste s fotoaparátom dostali všetky nasledujúce
položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu.
Fotoaparát
(s krytom otvoru pre
objektív)
Súprava batérií LP-E6N
(s ochranným krytom)
Nabíjačka
batérií LC-E6E*
Popruh
* Nabíjačka batérií LC-E6E sa dodáva s napájacím káblom.
oo Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou (=10), prepojovacím káblom ani
káblom HDMI.
oo Podrobnejšie informácie o rozšírenej užívateľskej príručke a návodoch na
používanie, nájdete na nasledujúcej strane.
oo Ak ste si kúpili súpravu s objektívom, skontrolujte, či obsahuje aj objektívy.
oo Dajte pozor, aby ste žiadnu z vyššie uvedených položiek nestratili.
oo Keď budete potrebovať návody na používanie objektívov, prevezmite ich
z webovej lokality spoločnosti Canon (=4).
Návody na používanie objektívov (súbory PDF) sú určené pre samostatne
predávané objektívy. Upozorňujeme, že pri nákupe súpravy s objektívom sa
niektoré príslušenstvo dodané s príslušným objektívom nemusí zhodovať
s príslušenstvom uvedeným v návode na používanie objektívu.
3
Návody na používanie
Návod na používanie dodaný s fotoaparátom obsahuje
základné pokyny k fotoaparátu a funkciám Wi-Fi.
Rozšírená užívateľská príručka (súbor PDF) s kompletnými
pokynmi a samostatný súbor PDF s doplňujúcich informáciami
ss technickými údajmi a ďalšími podrobnosťami si môžete
prevziať z webovej stránky spoločnosti Canon do počítača
alebo iného zariadenia.
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/návodov na
používanie
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF) možno prevziať do počítača alebo iného zariadenia
z webovej lokality spoločnosti Canon.
zzLokalita na prevzatie
Rozšírená užívateľská príručka alebo Doplňujúce informácie
www.canon.com/icpd
Návod na používanie objektívu
www.canon.com/icpd
Návod na používanie softvéru
www.canon.com/icpd
oo Na zobrazenie súborov PDF sa vyžaduje softvér na zobrazovanie
súborov Adobe PDF, napríklad Adobe Acrobat Reader DC (odporúča
sa najnovšia verzia).
oo Program Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať z internetu.
oo Dvakrát kliknite na prevzatý súbor PDF, aby ste ho otvorili.
oo Ak chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie
súborov PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru alebo podobnú časť.
4
Návody na používanie
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/návodov
na používanie pomocou kódu QR
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF) možno prevziať do smartfónu alebo tabletu pomocou
kódu QR.
www.canon.com/icpd
oo Na načítanie kódu QR sa požaduje softvérová aplikácia.
oo Vyberte svoju domovskú krajinu alebo oblasť a prevezmite si rozšírenú
užívateľskú príručku/návody na používanie.
oo Vyberte položku [5: Manual/software URL/5: Adresa URL príručky/
softvéru], aby sa na obrazovke fotoaparátu zobrazil kód QR.
5
Stručná príručka
1
Vložte batériu (=47).
zz Po zakúpení nabite batériu, aby ste
ju mohli začať používať (=44).
2
3
Vložte kartu (=48).
zz Kartu vložte do otvoru na
kartu tak, aby jej štítok
s označením smeroval
k zadnej strane fotoaparátu.
Biela značka
Červená značka
Nasaďte objektív (=54).
zz Ak chcete nasadiť objektív,
zarovnajte inštalačné značky na
objektíve a fotoaparáte (červené
alebo biele).
4
Prepínač režimov zaostrenia na
objektíve prepnite do polohy
<AF> (=54).
5
Nastavte vypínač do polohy
<1>, potom nastavte otočný
volič režimov na režim
snímania <A> (=52).
zz Pri otáčaní otočného voliča režimov
držte stred.
zz Všetky potrebné nastavenia
fotoaparátu sa nastavia automaticky.
6
Stručná príručka
6
7
8
9
Vyklopte obrazovku (=51).
zz Keď sa zobrazí obrazovka
nastavenia dátumu/času/pásma,
pozrite si =516.
Zaostrite na objekt (=57).
zz Pozrite sa do hľadáčika
a vycentrujte objekt na obrazovke.
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a fotoaparát zaostrí na objekt.
zz Ak v hľadáčiku bliká písmeno <D>,
stlačte tlačidlo <D> a vysunie sa
zabudovaný blesk.
Zhotovte snímku (=57).
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
Skontrolujte snímku.
zz Zhotovená snímka sa zobrazí
približne na 2 sekundy na
obrazovke.
zz Ak chcete snímku zobraziť znova,
stlačte tlačidlo <x> (=332).
zz Informácie o snímaní pomocou obrazovky nájdete v časti „Fotografovanie
so živým náhľadom Live View“ (=71).
7
Čo je tento návod
Ikony v tomto návode
<6>
<5>
<j> <9>
<W/X/Y/Z>
<0>
*
: označuje hlavný volič.
: označuje volič rýchleho ovládania.
: označuje združený ovládací prvok 1 a 2.
: označuje, korým smerom je potrebné stlačiť
združený ovládací prvok.
: označuje nastavovacie tlačidlo.
: označuje trvanie (v * sekundách) činnosti, pre ktorú
ste stlačili tlačidlo, počítané od momentu uvoľnenia
tlačidla.
• Okrem vyššie uvedených označení ikony a symboly používané na tlačidlách
fotoaparátu a zobrazované na obrazovke sa tiež používajú v tomto návode,
keď sa vysvetľujú súvisiace operácie a funkcie.
M
=***
: Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v režime Kreatívnej zóny <d>, <s>,
<f>, <a> alebo <F>.
:Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.
: Varovanie na zabránenie možným problémom pri fotografovaní.
: Doplňujúce informácie.
: Tipy alebo rady na lepšie fotografovanie.
: Rady pri odstraňovaní problémov.
8
Čo je tento návod
Základné predpoklady pre prevádzkové pokyny, príklady
fotografií
zz Skôr ako budete postupovať podľa akýchkoľvek pokynov, uistite sa, že
vypínač je nastavený do polohy <1> a funkcia Uzamknutie viacerých
funkcií je vypnutá (=52, =60).
zz Predpokladá sa, že všetky nastavenia ponuky a užívateľské funkcie sú
nastavené na predvolené hodnoty.
zz Na obrázkoch v tomto návode je ako príklad zobrazený fotoaparát
s nasadeným objektívom EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM.
zz Príklady fotografií zobrazené na obrazovke fotoaparátu a používané
v tomto návode slúžia len na inštruktážne účely.
9
Kompatibilné karty
Nasledujúce karty možno používať vo fotoaparáte bez ohľadu na kapacitu:
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná)
iným fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto
fotoaparáte (=511).
zzPamäťové karty SD/SDHC/SDXC
Karty UHS-II a UHS-I sú podporované.
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Pri nahrávaní videozáznamov používajte veľkokapacitnú kartu
s dostatočným výkonom (s dostatočnou rýchlosťou zápisu a čítania), ktorý
zodpovedá veľkosti nahrávania videozáznamu. Podrobnosti nájdete na
=618.
V tomto návode sa výrazom „karta“ označujú pamäťové karty SD,
SDHC a SDXC.
* Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou
na zaznamenávanie fotografií a videozáznamov.
Je potrebné ju zakúpiť zvlášť.
10
Kapitoly
Úvod
2
Príprava a základné operácie
43
Základná zóna
75
Kreatívna zóna
109
Nastavenia AF, snímania a expozície
123
Fotografovanie s bleskom
163
Snímanie
191
Prehrávanie
329
Bezdrôtové funkcie
395
Nastavenie
501
Užívateľské funkcie/My Menu (Moja ponuka)
551
Referencie
589
11
Obsah
Úvod
2
Kontrolný zoznam položiek.....................................................................3
Návody na používanie............................................................................4
Stručná príručka......................................................................................6
Čo je tento návod....................................................................................8
Kompatibilné karty................................................................................10
Kapitoly.................................................................................................11
Obsah...................................................................................................12
Register funkcií.....................................................................................21
Bezpečnostné pokyny...........................................................................25
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii..........................................28
Názvy jednotlivých súčastí....................................................................31
Príprava a základné operácie
43
Nabíjanie batérie...................................................................................44
Vloženie/vybratie batérie.......................................................................47
Vloženie a vybratie karty.......................................................................48
Používanie obrazovky...........................................................................51
Zapnutie napájania...............................................................................52
Nasadenie a zloženie objektívu............................................................54
Základné operácie................................................................................56
Funkcie ponuky a nastavenia...............................................................63
Rýchle ovládanie...................................................................................67
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky............................................70
Sledovanie obrazovky pri snímaní (fotografovanie so živým
náhľadom Live View)............................................................................71
12
Obsah
Základná zóna
75
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným
nastavením scény)................................................................................76
Režim špeciálnej scény........................................................................84
Fotografovanie portrétov.......................................................................86
Snímanie skupinových fotografií...........................................................87
Fotografovanie krajiny...........................................................................88
Fotografovanie pohyblivých objektov....................................................89
Fotografovanie detí...............................................................................90
Panorámovanie.....................................................................................91
Fotografovanie záberov zblízka............................................................93
Fotografovanie jedla.............................................................................94
Fotografovanie portrétov pri svetle sviečok..........................................95
Fotografovanie nočných portrétov (pomocou statívu)...........................96
Fotografovanie nočných scén z ruky....................................................97
Fotografovanie scén v protisvetle.........................................................98
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>............................................99
Snímanie s použitými efektmi filtra.....................................................103
Kreatívna zóna
109
Program AE.........................................................................................110
Nastavenie rýchlosti uzávierky pred snímaním
(Priorita uzávierky AE)........................................................................112
Nastavenie hodnoty clony pred snímaním (Priorita clony AE)............114
Nastavenie expozície pred snímaním
(Manuálne nastavenie expozície).......................................................117
Dlhodobé expozície (Bulb)..................................................................119
13
Obsah
Nastavenia AF, snímania a expozície
123
Výber funkcie AF.................................................................................124
Výber oblasti AF a bodu AF (Fotografovanie pomocou hľadáčika).....128
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)....135
Manuálne zaostrovanie.......................................................................147
Výber režimu priebehu snímania........................................................150
Používanie samospúšte......................................................................153
Snímanie s diaľkovým ovládaním.......................................................155
Kryt okulára.........................................................................................157
Výber režimu merania.........................................................................158
Kompenzácia expozície......................................................................160
Uzamknutie expozície (Uzamknutie AE).............................................161
Fotografovanie s bleskom
163
Snímanie so zabudovaným bleskom..................................................164
Nastavenia funkcií blesku...................................................................168
Snímanie s externými bleskami Speedlite..........................................179
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu.....180
Snímanie
Snímanie statických záberov
191
192
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov
(fotografovanie pomocou hľadáčika)...................................................193
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov
(fotografovanie so živým náhľadom Live View)..................................196
Nastavenia kvality snímok..................................................................199
Pomer strán statických snímok...........................................................202
14
Obsah
Image review time/Doba náhľadu obrázka.........................................204
Upozornenie na kartu..........................................................................205
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou.......206
Stupňovanie automatickej expozície (AEB)........................................211
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery......................................213
Automatická korekcia jasu a kontrastu (Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia))..................................218
Nastavenia priority jasných tónov.......................................................219
Časovač merania (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)....220
Simulácia expozície (Fotografovanie so živým náhľadom
Live View)............................................................................................221
Nastavenie vyváženia bielej................................................................222
Korekcia vyváženia bielej....................................................................227
Nastavenia farebného priestoru..........................................................229
Výber štýlu Picture Style.....................................................................230
Prispôsobenie štýlu Picture Style........................................................233
Registrácia štýlu Picture Style............................................................236
Nastavenia redukcie šumu..................................................................238
Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn..........................241
Shutter Release Method (Live View shooting)/Spôsob aktivácie
uzávierky (fotografovanie so živým náhľadom Live View)..................243
Viacnásobné expozície.......................................................................245
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah).........................251
Stupňovanie zaostrenia (fotografovanie so živým náhľadom
Live View)............................................................................................255
Snímanie s intervalovým časovačom..................................................258
Redukcia blikania................................................................................261
Predsklopenie zrkadla.........................................................................263
15
Obsah
Nepretržité AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View).........265
Nastavenia elektronického MF objektívu............................................266
Nastavenia pomocného lúča AF.........................................................267
Všeobecné upozornenia pre snímanie statických záberov.................269
Nahrávanie videozáznamu
273
Ponuky na kartách: Nahrávanie videozáznamu..................................274
Nahrávanie videozáznamu.................................................................277
Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením HDR..................................284
Nahrávanie videozáznamu s použitými efektmi filtra..........................285
Nastavenia kvality nahrávania videozáznamu....................................288
Nastavenie záznamu zvuku................................................................295
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy.................................298
Nahrávanie časozberných videozáznamov........................................300
Nahrávanie videoklipov.......................................................................312
Movie Servo AF (AF-Servo pri videozázname)...................................317
Citlivosť sledovania AF-Servo pri videozázname................................319
Rýchlosť AF-Servo pri videozázname.................................................320
Ďalšie funkcie ponuky.........................................................................322
Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov.....326
Prehrávanie
329
Ponuky na kartách: Prehrávanie.........................................................330
Prehrávanie snímok............................................................................332
Zobrazenie registra (zobrazenie viacerých snímok)...........................334
Zobrazenie zväčšených snímok..........................................................336
Prehrávanie videozáznamu................................................................337
16
Obsah
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu..................................340
Extrakcia snímky z videozáznamov 4K alebo časozberných
videozáznamov 4K..............................................................................342
Prehrávanie na televízore...................................................................344
Ochrana snímok..................................................................................346
Otočenie snímky.................................................................................349
Vymazanie snímok..............................................................................350
Formát Digital Print Order Format (DPOF).........................................354
Určenie snímok pre fotoknihu.............................................................358
Efekty kreatívnych filtrov.....................................................................361
RAW Image Processing (Spracovanie snímok RAW).........................364
Spracovanie, pri ktorom sa použijú preferované efekty
(Kreatívny asistent).............................................................................370
Výber typu spracovania snímok RAW.................................................372
Korekcia červených očí.......................................................................373
Úprava albumov videoklipov...............................................................374
Orezanie snímok JPEG......................................................................377
Zmena veľkosti snímok JPEG.............................................................379
Hodnotenia snímok.............................................................................380
Prezentácie snímok (automatické prehrávanie)..................................383
Filtrovanie snímok pre prehrávanie.....................................................385
Zobrazenie s preskakovaním snímok (preskakovanie snímok)..........387
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní.............................389
Zobrazenie upozornenia na najjasnejšie oblasti.................................391
Zobrazenie bodu AF............................................................................392
Grid display (Zobrazenie mriežky)......................................................393
Zadanie úvodného zobrazenia snímok pri spustení prehrávania.......394
17
Obsah
Bezdrôtové funkcie
395
Ponuky na kartách: karta bezdrôtovej komunikácie............................396
Výber pripojenia Wi-Fi/Bluetooth........................................................397
Pripojenie k smartfónu........................................................................399
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi..........................426
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi...........................434
Odosielanie snímok do webovej služby..............................................444
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body.................................................458
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu..............................464
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi...........................467
Registrácia viacerých nastavení pripojenia.........................................469
Nastavenia Wi-Fi.................................................................................470
Nastavenia Bluetooth..........................................................................471
Zmena prezývky..................................................................................472
Vkladanie informácií systému GPS do snímok z iných zariadení.......473
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia..................................478
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtovej komunikácie...........480
Obrazovka so zobrazením informácií.................................................481
Používanie virtuálnej klávesnice.........................................................482
Postupy pre chybové správy...............................................................483
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie....................................494
Zabezpečenie.....................................................................................496
Kontrola sieťových nastavení..............................................................497
Stav bezdrôtovej komunikácie............................................................498
18
Obsah
Nastavenie
501
Ponuky na kartách: Nastavenie..........................................................502
Vytvorenie a výber priečinka...............................................................505
Spôsoby číslovania súborov...............................................................507
Automatické otáčanie zvislých snímok...............................................510
Formátovanie pamäťových kariet.......................................................511
Automatické vypnutie..........................................................................513
Úprava jasu obrazovky.......................................................................514
Vypnutie a zapnutie obrazovky...........................................................515
Nastavenie dátumu, času a časového pásma....................................516
Jazyk rozhrania...................................................................................519
Videosystém........................................................................................520
Nastavenia citlivosti dotyku.................................................................521
Zvuková signalizácia pri činnostiach fotoaparátu................................522
Headphone Volume (Hlasitosť slúchadiel)..........................................523
Kontrola informácií o stave batérie.....................................................524
Čistenie snímača................................................................................528
Zobrazenie sprievodcu režimom snímania.........................................532
Zobrazenie sprievodcu funkciami.......................................................533
Funkcie pomocníka.............................................................................534
Prispôsobenie informácií v hľadáčiku.................................................536
<B> Možnosti zobrazenia tlačidla.................................................538
Prispôsobenie informácií na obrazovke..............................................539
Prispôsobenie tlačidla spúšte pre nahrávanie videozáznamov..........542
Rozlíšenie výstupu HDMI....................................................................543
Zobrazenie snímok RAW na televízore HDR......................................544
19
Obsah
Uzamknutie viacerých funkcií.............................................................545
Zaregistrovanie užívateľských režimov snímania...............................546
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu................................547
Informácie o autorských právach........................................................548
Iné informácie.....................................................................................550
Užívateľské funkcie/My Menu (Moja ponuka)
551
Ponuky na kartách: Prispôsobenie.....................................................552
Nastavenie užívateľských funkcií........................................................553
Užívateľské funkcie.............................................................................554
Položky nastavenia užívateľských funkcií...........................................556
Fine Adjustment of AF Position (AF Microadjustment)
(Jemné nastavenie AF (Jemné nastavenie AF)).................................575
Zrušenie nastavení užívateľských funkcií...........................................581
Ponuky na kartách: My Menu (Moja ponuka).....................................582
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)...............................583
Referencie
589
Softvér.................................................................................................590
Importovanie snímok do počítača.......................................................592
Držadlo s batériami BG-E14...............................................................594
Príslušenstvo napájané z domácej elektrickej zásuvky......................594
Poradca pri riešení problémov............................................................595
Chybové kódy.....................................................................................613
Údaje o výkone...................................................................................614
Zobrazenie informácií.........................................................................622
Register...............................................................................................637
20
Register funkcií
Napájanie
zz Nabíjanie batérie (=44)
Obrazovka
zz Meniteľný uhol (=51)
zz Kapacita batérie (=53)
zz Dotykové ovládanie (=70)
zz Úspora energie (=513)
zz Jas (=514)
zz Kontrola informácií o stave batérie
(=524)
zz Pomocník (=534)
Pamäťové karty
zz Elektronická vodováha (=539)
AF
zz Aktivácia uzávierky bez karty
(=205)
zz Funkcia AF (=124)
zz Formátovanie (=511)
zz Výber bodu automatického
zaostrenia AF (=140)
zz Karty kompatibilné s nahrávaním
videozáznamov (=617)
Objektív
zz Spôsob AF (=135)
zz AF detekcie očí (=142)
zz Manuálne zaostrovanie (=147)
zz Nasadenie (=54)
zz Nastavenia zvýraznených
obrysov MF (=149)
zz Odpojenie (=55)
zz Nepretržité AF (=265)
Základné nastavenia
zz Dátum/čas/pásmo (=516)
zz Jazyk (=519)
zz Zvuková signalizácia (=522)
zz Zrušenie všetkých nastavení
fotoaparátu (=547)
zz Informácie o autorských právach
(=548)
Hľadáčik
zz Dioptrické nastavenie (=56)
zz Zobrazenie informácií v hľadáčiku
(=536)
zz Formát zobrazenia v hľadáčiku
(=536)
zz Elektronické manuálne zaostrenie
(=266)
zz Pomocný lúč AF (=267)
Meranie
zz Režim merania (=158)
Priebeh snímania
zz Režim priebehu snímania (=150)
zz Samospúšť (=153)
zz Maximálny počet záberov v sérii
(=201)
Nastavenia záznamu snímky
zz Vytvorenie a výber priečinka (=505)
zz Číslovanie súborov (=507)
21
Register funkcií
Kvalita snímky
zz Viacnásobné expozície (=245)
zz Kvalita snímky (=199)
zz Režim HDR (=251)
zz Pomer strán statickej snímky
(=202)
zz Intervalový časovač (=258)
zz Korekcia aberácie objektívu (=206)
zz Stupňovanie zaostrenia (=255)
zz Predsklopenie zrkadla (=263)
zz Citlivosť ISO (statické zábery)
(=213)
zz Zobrazenie informácií o snímaní
(=539)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia) (=218)
zz Chybové kódy (=613)
zz Priorita jasných tónov (=219)
zz Vyváženie bielej (=222)
zz Štýl Picture Style (=230)
zz Redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii (=238)
zz Zobrazenie mriežky (=540)
Expozícia
zz Kompenzácia expozície pri
automatickom nastavení citlivosti
M+ISO (=118)
zz Kompenzácia expozície (=160)
zz Uzamknutie AE (=161)
zz Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO (=239)
zz AEB (=211)
zz Potlačenie blikania (=261)
zz Simulácia expozície (=221)
Snímanie
zz Režim snímania (=38)
zz Uzamknutie viacerých funkcií
(=60)
zz Bezpečnostný posun (=558)
Blesk
zz Zabudovaný blesk (=164)
zz Rýchle ovládanie (=67)
zz Kompenzácia expozície blesku
(=166)
zz Ovládanie uzávierky dotykom
(=72)
zz Nastavenia funkcií blesku (=168)
zz Kreatívny asistent (=82)
zz Kreatívne filtre (=103)
zz Kontrola hĺbky poľa (=116)
zz Časovač dlhodobej expozície Bulb
(=120)
zz Zväčšené zobrazenie (=144)
zz Diaľkové ovládanie (=155)
zz Diaľková spúšť (=156)
22
zz Uzamknutie FE (=167)
zz Externý blesk (=179)
zz Fotografovanie pomocou
bezdrôtového blesku s optickým
nastavením (=180)
Register funkcií
Nahrávanie videozáznamu
zz Nahrávanie s automatickým
nastavením expozície (=277)
zz Nahrávanie s manuálnym
nastavením expozície (=279)
zz HDR videozáznam (=284)
zz Režim Kreatívne filtre (=285)
zz Veľkosť nahrávania videozáznamu
(=288)
zz Filter proti vetru (=295)
zz Záznam zvuku (=295)
zz Mikrofón (=296)
zz Tlmenie (=296)
zz Časozberný videozáznam (=300)
Prehrávanie
zz Doba náhľadu snímky (=204)
zz Zobrazenie jednotlivých snímok
(=332)
zz Ovládanie prehrávania dotykom
(=335)
zz Zväčšené zobrazenie (=336)
zz Zobrazenie registra (=334)
zz Prehrávanie videozáznamu
(=337)
zz Úprava prvej a poslednej scény
videozáznamu (=340)
zz Vyňatie snímky z videozáznamu
(4K) (=342)
zz Videoklip (=312)
zz Zobrazenie snímok na televízore
(=344)
zz AF-Servo pri videozázname
(=317)
zz Otočenie snímky (=349)
zz Citlivosť sledovania AF-Servo pri
videozázname (=319)
zz Hodnotenie (=380)
zz Rýchlosť AF-Servo pri
videozázname (=320)
zz Citlivosť ISO (videozáznam)
(=322)
zz Snímanie s diaľkovým ovládaním
(=322)
zz Automatická nízka rýchlosť
uzávierky (=324)
zz Ochrana (=346)
zz Vymazanie (=350)
zz Prezentácia (=383)
zz Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok (=385)
zz Prehľadávanie s preskakovaním
snímok (=387)
zz Zobrazenie informácií o prehrávaní
(=389)
zz Výstup HDMI (=325)
zz Upozornenie na najjasnejšie oblasti
(=391)
zz Videozáznam s rozlíšením 4K
(=342)
zz Zobrazenie mriežky (=393)
zz Slúchadlá (=523)
zz Rozlíšenie výstupu HDMI (=543)
zz Zobrazenie bodu AF (=392)
zz Zobrazenie informácií o snímaní
(=539)
zz Výstup HDR (=544)
23
Register funkcií
Úprava snímok
Bezdrôtové funkcie
zz Kreatívne filtre (=361)
zz Pripojenie k smartfónom (=399)
zz Spracovanie snímok RAW (=364)
zz Automatické odosielanie snímok do
smartfónov (=412)
zz Korekcia červených očí (=373)
zz Album videoklipov (=374)
zz Orezanie snímok JPEG (=377)
zz Zmena veľkosti snímok JPEG
(=379)
Poradie tlače
zz Poradie tlače (DPOF) (=354)
zz Nastavenie fotoknihy (=358)
Prispôsobenie
zz Užívateľský režim snímania
(=546)
zz Užívateľské funkcie (C.Fn) (=552)
zz Užívateľské ovládacie prvky
=571
zz My Menu (Moja ponuka) (=583)
Čistenie snímača a potlačenie
prachových škvŕn
zz Pridávanie údajov pre vymazanie
prachových škvŕn (=241)
zz Čistenie snímača (=528)
zz Ručné čistenie snímača (=530)
Softvér
zz Prevzatie a inštalácia (=590)
zz Návody na používanie softvéru
(=591)
24
zz Diaľkové ovládanie (EOS Utility)
(=426)
zz Automatické odosielanie snímok do
počítačov (=431)
zz Tlač pomocou tlačiarní Wi-Fi
(=434)
zz Odosielanie do webových služieb
(=444)
zz Pripojenie k bezdrôtovému
diaľkovému ovládaniu (=464)
zz Vkladanie informácií o geografickej
polohe do snímok (=473)
zz Zrušenie nastavení bezdrôtového
pripojenia (=480)
Bezpečnostné pokyny
Nezabudnite si prečítať tieto pokyny, aby ste bezpečne používali produkt.
Dodržujte tieto pokyny, aby ste predišli škodám alebo poraneniu operátora
produktu alebo iných osôb.
VAROVANIE:
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
oo Produkt uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Popruh ovinutý okolo krku osoby môže spôsobiť uškrtenie.
Časti alebo súčasti fotoaparátu alebo príslušenstva sú v prípade prehltnutia
nebezpečné. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Batéria je v prípade prehltnutia nebezpečná. V prípade prehltnutia okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
oo V prípade tohto produktu používajte iba zdroje napájania uvedené v tomto návode
na používanie.
oo Produkt nerozoberajte ani neupravujte.
Produkt
nevystavujte silným nárazom alebo vibráciám.
o
o
oo Nedotýkajte sa žiadnych obnažených vnútorných súčiastok.
oo Produkt prestaňte používať v prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je
prítomnosť dymu alebo podivný zápach.
oo Na čistenie produktu nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzén
alebo riedidlo.
oo Produkt chráňte pred vlhkosťou. Do produktu nevkladajte cudzie predmety ani
nelejte kvapaliny.
oo Produkt nepoužívajte na miestach s možným výskytom horľavých plynov.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
oo Nenechávajte vystavený objektív alebo fotoaparát/videokameru s nasadeným
objektívom bez nasadeného krytu objektívu.
Objektív môže sústrediť slnečné lúče a spôsobiť požiar.
oo Pri výrobkoch vybavených hľadáčikom sa nepozerajte cez hľadáčik na silné zdroje
svetla, ako sú slnko počas jasného dňa alebo lasery a iné zdroje silného umelého
osvetlenia.
Môžete si poškodiť zrak.
oo Nedotýkajte sa produktu, ktorý je zapojený do elektrickej zásuvky počas búrky.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
oo Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo súprav batérií dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
yyPoužívajte batérie alebo súpravy batérií len s určeným produktom.
yyNezohrievajte batérie alebo súpravy batérií ani ich nedávajte do ohňa.
yyNenabíjajte batérie alebo súpravy batérií pomocou neautorizovaných nabíjačiek batérií.
yyNevystavujte koncovky nečistotám ani ich nenechajte prísť do kontaktu s kovovými
kolíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
yyNepoužívajte presakujúce batérie alebo súpravy batérií.
yyPri likvidácii batérií alebo súpravy batérií zaizolujte koncovky páskou alebo iným
spôsobom.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
25
Bezpečnostné pokyny
Ak batéria alebo súprava batérií presakuje a materiál príde do styku s vašou
pokožkou alebo oblečením, dôkladne umyte zasiahnutú oblasť tečúcou vodou.
V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite veľkým množstvom čistej
tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
oo Pri používaní nabíjačky batérií dodržiavajte nasledujúce pokyny.
yyPravidelne utierajte prach z okolia zástrčky a elektrickej zásuvky pomocou suchej
handričky.
yyProdukt nepripájajte ani neodpájajte s mokrými rukami.
yyNepoužívajte produkt, ak nie je zástrčka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
yyNevystavujte zástrčku a koncovky nečistotám ani ich nenechajte prísť do kontaktu
s kovovými kolíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
oo Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety. Nepoškodzujte, nelámte ani
neupravujte napájací kábel.
oo Nezabaľujte produkt do látky alebo iných materiálov počas používania alebo krátko
po použití, keď je produkt ešte teplý.
oo Produkt neodpájajte vytiahnutím napájacieho kábla.
oo Produkt nenechávajte pripojený k zdroju napájania dlhší čas.
oo Nedobíjajte batérie alebo súpravy batérií mimo povoleného rozsahu okolitej
teploty 5 až 40 °C.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
oo Zabráňte tomu, aby sa produkt počas používania dlhodobo dotýkal rovnakej časti
pokožky.
Môže to spôsobiť popáleniny dotykom s nízkou teplotou vrátane sčervenania
kože a vytvorenia pľuzgierov, aj keď výrobok nie je na dotyk horúci. Používanie
statívu alebo podobného vybavenia sa odporúča pri používaní produktu na
veľmi horúcich miestach a ľuďom s obehovými problémami alebo menej citlivou
pokožkou.
oo Dodržujte všetky pokyny na vypnutie produktu na miestach, kde je jeho používanie
zakázané.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia v dôsledku pôsobenia
elektromagnetických vĺn a dokonca k nehodám.
26
Bezpečnostné pokyny
UPOZORNENIE:
Označuje riziko poranenia.
oo Nespúšťajte blesk v blízkosti očí.
Môže to poškodiť zrak.
oo Nepozerajte na obrazovku alebo cez hľadáčik dlhší čas.
Môže to vyvolať podobné príznaky ako pohybová nevoľnosť. V takom prípade
ihneď prestaňte používať produkt a chvíľu si oddýchnite pred jeho opätovným
použitím.
oo Blesk má pri spustení vysokú teplotu. Počas zhotovovania snímok držte prsty,
akúkoľvek časť tela a predmety mimo zábleskovej jednotky.
Môže to spôsobiť popáleniny alebo poruchu blesku.
oo Produkt nenechávajte na miestach vystavených extrémne vysokým alebo nízkym
teplotám.
Produkt môže byť extrémne horúci alebo chladný a pri dotyku spôsobiť
popáleniny alebo poranenie.
oo Popruh je určený len na použitie na tele. Zavesenie popruhu s akýmkoľvek
produktom pripojeným k háčiku alebo iným predmetom môže poškodiť produkt.
S produktom tiež netraste ani ho nevystavujte silným nárazom.
oo Na objektív silno netlačte ani nedovoľte, aby ho zasiahol iný objekt.
Môže to spôsobiť poranenie alebo poškodiť produkt.
oo Produkt nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
oo Neprenášajte produkt, keď je nasadený na statíve.
Môže to spôsobiť poranenie alebo nehodu.
oo Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok vo vnútri produktu.
Môže to spôsobiť poranenie.
oo Ak počas používania tohto produktu alebo po ňom dôjde k abnormálnej kožnej
reakcii alebo podráždeniu, produkt ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekársku pomoc.
27
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Starostlivosť o fotoaparát
zz Tento fotoaparát je veľmi citlivé zariadenie. Preto vám nesmie spadnúť
ani ho nesmiete vystavovať nárazom.
zz Fotoaparát nie je vodotesný a nemožno ho používať pod vodou.
zz S cieľom maximalizovať odolnosť fotoaparátu voči prachu a kvapkám
vody nechajte kryt konektorov, kryt priestoru pre batériu, kryt otvoru na
kartu a všetky ostatné kryty pevne uzavreté.
zz Tento fotoaparát je navrhnutý tak, aby bol odolný voči prachu a kvapkám
vody. Jeho funkcie zabraňujú tomu, aby sa dovnútra dostal piesok, prach,
nečistoty alebo kvapky vody, ktoré naň neočakávane spadnú. Nemožno
však zabrániť tomu, aby sa nečistoty, prach, voda alebo soľ nedostali do
vnútra vôbec. Ak je to možné, zabráňte nečistotám, prachu, vode a soli
dostať sa na fotoaparát.
zz Ak sa na fotoaparát dostane voda, utrite ho suchou a čistou tkaninou.
Ak sa na fotoaparát dostanú nečistoty, prach alebo soľ, utrite ho čistou,
navlhčenou, dobre vyžmýkanou tkaninou.
zz Používanie fotoaparátu na mieste s veľkým množstvom nečistôt alebo
prachu môže spôsobiť poruchu.
zz Po používaní sa odporúča očistiť fotoaparát. Ak na fotoaparáte zostanú
nečistoty, prach, voda alebo soľ, môže dôjsť k poruche.
zz Ak vám fotoaparát spadne do vody alebo sa obávate, že sa doň dostala
vlhkosť (voda), nečistoty, prach alebo soľ, obráťte sa čo najskôr na
najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
zz Nikdy nenechávajte fotoaparát v blízkosti zariadení, ktoré generujú
silné magnetické polia, napríklad magnetov alebo elektromotorov.
Vyvarujte sa tiež používania alebo umiestnenia fotoaparátu blízko
zariadení emitujúcich silné rádiové žiarenie, napríklad veľkých antén.
Silné magnetické polia môžu spôsobiť poruchu fotoaparátu alebo zničiť
obrazové údaje.
zz Fotoaparát nenechávajte na miestach s nadmernou teplotou, napríklad
v aute na priamom slnku. Vysoké teploty môžu spôsobiť chybnú funkciu
fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje presné elektronické obvody. V žiadnom prípade sa
nesnažte zariadenie vlastnými silami rozoberať.
28
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
zz Neblokujte činnosť zrkadla prstom a pod. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
zz Používajte iba komerčne dostupný balónik na ofukovanie na odstránenie
prachu, keď sa prilepí na objektív, hľadáčik, zrkadlo, zaostrovaciu matnicu
atď. Telo fotoaparátu ani objektív nečistite prostriedkami obsahujúcimi
organické rozpúšťadlá. V prípade silnejšieho znečistenia sa obráťte na
najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
zz Nedotýkajte sa prstami elektrických kontaktov fotoaparátu. Zabránite tak
ich korózii. Skorodované kontakty môžu byť príčinou chybnej činnosti
fotoaparátu.
zz Ak fotoaparát náhle prenesiete z chladného prostredia do teplého,
môže na fotoaparáte a jeho vnútorných súčiastkach dôjsť ku kondenzácii.
Aby ste zabránili kondenzácii, umiestnite fotoaparát do uzatvárateľného
plastového vrecka a kým ho z vrecka vyberiete, nechajte ho v ňom
prispôsobiť sa vyššej teplote.
zz Ak na fotoaparáte dôjde ku kondenzácii, nepoužívajte ho, prípadne zložte
objektív a vyberte z fotoaparátu kartu alebo batériu, aby ste predišli
poškodeniu.
Vypnite fotoaparát a skôr, ako ho začnete znova používať, počkajte na
odparenie všetkej vlhkosti. Keď sa fotoaparát úplne vysuší, no vnútorné
súčasti sú naďalej chladné, vráťte objektív, kartu alebo batériu na miesto,
až keď sa fotoaparát prispôsobí teplote prostredia.
zz Ak nebudete fotoaparát dlhšiu dobu používať, vyberte z neho
batériu a uložte ho na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
Aj uskladnený fotoaparát občas vyskúšajte stlačením tlačidla spúšte,
aby ste skontrolovali, či je funkčný.
zz Fotoaparát neskladujte na miestach s chemikáliami spôsobujúcimi
koróziu, napríklad v chemickom laboratóriu.
zz Ak sa fotoaparát dlhý čas nepoužíval, pred opätovným použitím
vyskúšajte všetky funkcie. Ak ste fotoaparát určitý čas nepoužívali alebo
ho onedlho plánujete použiť na veľmi dôležité fotografovanie, napríklad
pri ceste do zahraničia, nechajte ho skontrolovať v najbližšom servisnom
stredisku spoločnosti Canon alebo si ho skontrolujte sami, aby ste mali
istotu, že funguje správne.
zz V prípade opakovaného sériového snímania, fotografovania so živým
náhľadom Live View alebo dlhého snímania videozáznamu sa môže
fotoaparát zahriať. Nejde o poruchu.
zz Ak je v oblasti snímky alebo mimo nej zdroj jasného svetla, môže dôjsť
k vytváraniu závoja.
29
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Obrazovka a panel LCD
zz Hoci je obrazovka vyrobená technológiou s veľmi vysokou presnosťou,
ktorá zabezpečuje viac ako 99,99 % efektívneho počtu pixelov, 0,01 %
alebo menej pixelov môže byť nefunkčných, takže zobrazujú len čiernu
alebo červenú farbu a pod. Nejde o poruchu. V žiadnom prípade
neovplyvňujú zaznamenávaný obraz.
zz Ak ponecháte obrazovku zapnutú dlhší čas, môžu na nej zostať
pozostatky predtým zobrazovaného obrazu. Tento jav je však len
dočasný a po niekoľkých dňoch nepoužívania fotoaparátu sa stratí.
zz Zobrazenie na obrazovke môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej
teplote alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa
vráti do normálu.
Pamäťové karty
Zapamätajte si nasledujúce zásady ochrany karty a zaznamenaných údajov:
zz Kartu nenechajte spadnúť, neohýbajte ju a nevystavujte vlhkosti. Kartu
nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily, nárazom, ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa prstami ani ničím kovovým elektronických kontaktov karty.
zz Na kartu neumiestňujte žiadne nálepky a pod.
zz Neukladajte ani nepoužívajte karty v blízkosti predmetov, ktoré vyžarujú
silné magnetické pole, napríklad televízor, reproduktory alebo magnety.
Tiež sa vyhnite miestam, na ktorých sa môže vyskytovať statická
elektrina.
zz Nenechávajte kartu na priamom slnku ani v blízkosti tepelných zdrojov.
zz Kartu uskladňujte v obale.
zz Neskladujte kartu na horúcich, prašných ani vlhkých miestach.
Objektív
zz Objektív odpojený od fotoaparátu postavte zadnou
stranou nahor a nasaďte naň zadný kryt objektívu.
Zabránite tým poškriabaniu povrchu šošovky
a poškodeniu elektrických kontaktov (1).
30
(1)
Názvy jednotlivých súčastí
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Panel LCD
<i> Tlačidlo nastavenia
citlivosti ISO
<q> Tlačidlo výberu režimu merania
<G> Tlačidlo Oblasť AF/výberu
spôsobu AF
<6> Hlavný volič
<U> Tlačidlo osvetlenia panela LCD
Tlačidlo spúšte
Svetlo na potlačenie efektu
červených očí/Indikátor
samospúšte/diaľkového ovládania
Snímač diaľkového ovládania
Držadlo (priestor pre batériu)
Otvor pre kábel DC adaptéra
Zrkadlo
Tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa
Kontakty
Objímka pre objektív
(30)
(16) Kolík pre zaistenie objektívu
(17) <R> Tlačidlo výberu režimu
priebehu snímania
(18) <AF> Tlačidlo funkcie AF/spôsobu
výberu oblasti AF
(19) Zabudovaný blesk/žiarič
pomocného lúča AF
(20) Kontakty synchronizácie blesku
(21) Pätica pre príslušenstvo
(22) Značka pre nasadenie objektívu EF
(23) Značka pre nasadenie objektívu EF-S
(24) Otočný volič režimov
(25) Tlačidlo zaistenia/uvoľnenia
otočného voliča režimov
(26) <D> Tlačidlo blesku
(27) Očko na pripevnenie popruhu
(28) Zabudované mikrofóny
(29) Tlačidlo na uvoľnenie objektívu
(30) Kryt otvoru pre objektív
31
Názvy jednotlivých súčastí
(1)
(2)
(6)
(3)
(7)
(8)
(12)
(4)
(9)
(5)
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
32
Očnica
Reproduktor
<B> Tlačidlo informácií
Vypínač
Kryt konektorov
<p> Tlačidlo spustenia AF
<A> Tlačidlo uzamknutia AE/FE
<y> Tlačidlo registra/zmenšenia
<S> Tlačidlo výberu bodu AF/
<v> Tlačidlo zväčšenia
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Okulár hľadáčika
<Q> Tlačidlo rýchleho ovládania
<M> Tlačidlo menu
<Y> Vstupný konektor
externého mikrofónu
<g> Konektor digitálneho
rozhrania
<n> Konektor pre slúchadlá
<D> Minikonektor
výstupu HDMI
<F> Konektor diaľkového
ovládania
Názvy jednotlivých súčastí
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Otvor na umiestnenie príslušenstva
Obrazovka
Sériové číslo
Závit pre statív
<0> Nastavovacie tlačidlo
<9> <W> <X> <Y> <Z>
Združený ovládací prvok 2
(7) <x> Tlačidlo prehrávania
(8) Ovládací prvok dioptrického
nastavenia
(9) <V> Značka roviny zaostrenia
(10) <A> Fotografovanie so živým
náhľadom Live View/
<k> Snímania videozáznamov
<0> Tlačidlo spustenia/
zastavenia
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Kontrolka prístupu
Očko na pripevnenie popruhu
<j> Združený ovládací prvok 1
Kryt otvoru na kartu
Otvor na kartu
Zámok krytu priestoru pre batériu
Kryt priestoru pre batériu
Prepínač uzamknutia viacerých
funkcií
(19) <5> Volič rýchleho ovládania
(20) <L> Tlačidlo vymazania
33
Názvy jednotlivých súčastí
Zobrazenie informácií v hľadáčiku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(10)
(6)
(14)
(7)
(15)
(8)
(16)
(17)
(11)
(12)
(13)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Zónové AF (ručný výber zóny)
1-bodové AF (ručný výber)
Presné AEB (ručný výber)
Zaostrovacia matnica
Čiara pomeru strán (1:1)
Mriežka
Kruh bodového merania
Veľký rámec zónového AF
Elektronická vodováha
(10) Veľké zónové AF
(ručný výber zóny)
(11) Automatický výber AF
(12) <S> Bod 1-bodového AF
<O> Bod presného AF
(13) Čiara pomeru strán (16:9)
(14) Rám oblasti AF
(15) Čiara pomeru strán (4:3)
(16) <G> Detekcia blikania
(17) <z> Varovná ikona
* Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
34
Názvy jednotlivých súčastí
(18)
(19)
(20)
(21)
(26)
(22)
(23)
(24)
(25)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18) Hodnota clony
(19) Výber bodu AF
(
AF, SEL [ ], SEL AF)
(20) Rýchlosť uzávierky
Dlhodobá expozícia Bulb (buLb)
Uzamknutie FE (FEL)
Zaneprázdnený/nabíjanie blesku
(buSY)
Varovanie pri uzamknutí
viacerých funkcií (L)
Varovanie pri neprítomnosti karty
(Card)
Varovanie pri plnej karte (FuLL)
Varovanie pri chybe karty (Card)
Chybové kódy (Err)
(21) <y> Kompenzácia expozície
blesku
(22) <z> Kapacita batérie
(23) <A> Uzamknutie AE
Prebiehajúce AEB
(24) <D> Varovanie na použitie blesku
(blikanie)
(27)
(28)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
Blesk pripravený (zap.)
Varovanie pri uzamknutí FE
mimo rozsahu (blikanie)
<d> Uzamknutie FE
Prebiehajúce FEB
<e> Synchronizácia s vysokou
rýchlosťou
<i> Citlivosť ISO
Maximálny počet záberov v sérii
Zostávajúci počet viacnásobných
expozícií
<o> Ukazovateľ zaostrenia
Citlivosť ISO
<A> Priorita jasných tónov
Ukazovateľ úrovne expozície
Hodnota kompenzácie expozície
Rozsah AEB
Indikátor zapnutého svetla na
potlačenie efektu červených očí
<O> Kompenzácia expozície
* Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
35
Názvy jednotlivých súčastí
Panel LCD
(1)
(6)
(2)
(7)
(3)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(10)
(5)
(11)
Režim priebehu snímania
<H> Časovač dlhodobej
expozície Bulb/intervalový
časovač
Funkcia AF
Rýchlosť uzávierky
Dlhodobá expozícia Bulb (buLb)
Uzamknutie FE (FEL)
Zvyšný počet snímok pre
časozberný videozáznam
Zaneprázdnený/nabíjanie blesku
(buSY)
Varovanie pri uzamknutí
viacerých funkcií (L)
Čistenie obrazového snímača
(CLn)
Varovanie pri neprítomnosti karty
(Card)
Varovanie pri plnej karte (FuLL)
Varovanie pri chybe karty (Card)
Chybové kódy (Err)
(5)
Výber bodu AF
AF, SEL [ ], SEL AF)
(
(6) <A> Priorita jasných tónov
(7) <i> Citlivosť ISO
(8) Citlivosť ISO
(9) Režim merania
(10) Počet možných záberov
Odpočet samospúšte
Trvanie dlhodobej expozície
Bulb
Číslo chyby
Počet zostávajúcich obrázkov
na zaznamenanie
(11) Hodnota clony
* Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
36
Názvy jednotlivých súčastí
(14)
(15)
(12)
(16)
(13)
(17)
(18)
(12) <O> Kompenzácia expozície
(13) Ukazovateľ úrovne expozície
Hodnota kompenzácie expozície
Rozsah AEB
Indikátor zapnutého svetla na
potlačenie efektu červených očí
(14) <a> Časozberný
videozáznam
(15) <l> Funkcia Wi-Fi
(16) Kapacita batérie
(17) <s> Funkcia Bluetooth
(18) <P> Viacnásobné expozície
37
Názvy jednotlivých súčastí
Otočný volič režimov
Pri otáčaní otočného voliča režimov podržte tlačidlo na uvoľnenie v jeho strede.
(1)
(1) Základná zóna
Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť tlačidlo spúšte. Fotoaparát nastaví všetko
tak, aby nastavenie zodpovedalo snímanému objektu alebo scéne.
A : Automatický režim s inteligentným nastavením scény (=76)
8 : Špeciálna scéna (=84)
2
Portrait (Portrét) (=86)
Group Photo (Skupinová
q fotografia) (=87)
4
P
Food (Jedlo) (=94)
3 Landscape (Krajina) (=88)
y
Candlelight (Svetlo sviečky) (=95)
5 Sports (Šport) (=89)
Night Portrait (Nočný portrét) (=96)
Handheld Night Scene (Nočná
scéna bez statívu) (=97)
HDR Backlight Control (Ovládanie
G snímania v protisvetle HDR) (=98)
C
Kids (Deti) (=90)
Panning (Panorámovanie)
r (=91)
U
6
F
: Kreatívne filtre (=103)
Grainy B/W (Zrnitý čiernobiely)
(=105)
Soft focus (Zmäkčenie kresby)
W (=105)
Fish-eye effect (Efekt rybieho
X oka) (=105)
Water painting effect (Efekt
Z vodových farieb) (=105)
Toy camera effect (Efekt
H hračkárskeho fotoaparátu)
(=105)
I
38
Close-up (Záber zblízka) (=93)
Miniature effect (Efekt miniatúry)
(=106)
HDR art standard (Umelecký
A štandardný efekt HDR) (=106)
HDR art vivid (Umelecký živý
B efekt HDR) (=106)
HDR art bold (Umelecký výrazný
C efekt HDR) (=106)
c
HDR art embossed (Umelecký
D reliéfny efekt HDR) (=106)
Názvy jednotlivých súčastí
(2)
(3)
(2) Kreatívna zóna
Tieto režimy vám poskytujú vyšší stupeň kontroly na snímanie rôznych
objektov podľa vašich predstáv.
d Program AE (=110)
s Shutter-priority AE (Priorita uzávierky AE) (=112)
f Aperture-priority AE (Priorita clony AE) (=114)
a
Manuálne nastavenie expozície (=117)
F
Dlhodobá expozícia (Bulb) (=119)
(3) Užívateľské režimy snímania
Režimy <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, funkciu AF, funkcie ponuky
a ďalšie položky môžete priradiť režimu <w> alebo <x> (=546).
39
Názvy jednotlivých súčastí
Nabíjačka batérií LC-E6E
Nabíjačka pre súpravu batérií LP-E6N/LP-E6 (=44).
(3)
(1)
(2)
(4)
40
(1)
(2)
(3)
(4)
Indikátor nabíjania
Otvor pre súpravu batérií
Napájací kábel
Otvor pre napájací kábel
Názvy jednotlivých súčastí
Pripevnenie popruhu
Koniec popruhu prevlečte zospodu očkom
na jeho pripevnenie na fotoaparáte. Potom
ho prevlečte sponou, ako je zobrazené na
obrázku. Zatiahnite popruh, aby ste odstránili
všetky nenapnuté miesta, a skontrolujte,
či sa zo spony neuvoľní.
K popruhu je pripevnený kryt okulára (1)
(=157).
(1)
41
42
Príprava a základné
operácie
V tejto kapitole sa opisujú úvodné kroky pred začiatkom
fotografovania a základné fungovanie fotoaparátu.
43
Nabíjanie batérie
ochranný kryt dodaný
1 Zložte
s batériou.
batériu do nabíjačky.
2 Vložte
zz Batériu vyberiete opačným postupom.
batériu.
3 Nabite
zz Pripojte napájací kábel do nabíjačky
batérií a zástrčku zasuňte do elektrickej
zásuvky.
zz Nabíjanie sa začne automaticky
a indikátor nabíjania bude blikať
na oranžovo.
44
Nabíjanie batérie
Úroveň nabitia
0 – 49 %
50 – 74 %
Indikátor nabíjania
Indikácia
Bliká jedenkrát za sekundu
Bliká dvakrát za sekundu
Oranžová
Farba
75 % alebo vyššia
Úplne nabitá
Bliká trikrát za sekundu
Zelený
Zapnutá
zz Úplné nabitie celkom vybitej batérie trvá približne 2 hodiny
a 30 minút pri izbovej teplote (23 °C). Čas potrebný na nabitie batérie
sa výrazne líši v závislosti od teploty okolitého prostredia a zvyšnej
kapacity batérie.
zz Nabíjanie pri nízkych teplotách (5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov
trvá dlhšie (približne až 4 hodiny).
45
Nabíjanie batérie
zz Batéria pri zakúpení nie je úplne nabitá.
Pred použitím batériu nabite.
zz Batériu nabíjajte deň pred alebo v deň, kedy ju plánujete použiť.
Aj počas skladovania sa nabitá batéria postupne vybíja a po čase stratí
svoju kapacitu.
zz Po nabití batériu vyberte a odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky.
zz Ochranný kryt môžete nasadiť inou orientáciou,
a tak označiť, či batéria je alebo nie je nabitá.
Po nabití batérie nasaďte ochranný kryt tak, aby
> zarovnaný s modrou
bol otvor tvaru batérie <
nálepkou na batérii. Ak je batéria vybitá, nasaďte
ochranný kryt opačne.
zz Keď fotoaparát nepoužívate, batériu z neho vyberte.
Ak nepoužívate fotoaparát dlhý čas a necháte v ňom batériu, v dôsledku
priebežného nepatrného vybíjacieho prúdu môže dôjsť k jej prílišnému
vybitiu, a tým zníženiu výdrže. Batériu skladujte s nasadeným ochranným
krytom. Uskladnenie úplne nabitej batérie môže znížiť jej výkon.
zz Nabíjačku batérií je tiež možné používať v iných krajinách.
Nabíjačka batérií je kompatibilná so zdrojom napájania 100 V až 240 V
striedavého prúdu 50/60 Hz. V prípade potreby použite komerčne
dostupný adaptér na pripojenie do elektrickej siete v príslušnej krajine
alebo oblasti. K nabíjačke batérií nepripájajte žiadne prenosné meniče
napätia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nabíjačky batérií.
zz Ak sa batéria aj po úplnom nabití rýchlo vybije, dosiahla koniec
svojej životnosti.
Skontrolujte stav nabíjania batérie (=524) a zakúpte si novú batériu.
oo Po odpojení zástrčky nabíjačky sa približne 10 sekúnd nedotýkajte kontaktov
zástrčky.
oo Ak je zostávajúca kapacita batérie (=524) 94 % alebo viac, batéria sa
nebude nabíjať.
oo Pomocou dodanej nabíjačky nemožno nabíjať iné batérie ako súpravu batérií
LP-E6N/LP-E6.
46
Vloženie/vybratie batérie
Do fotoaparátu vložte úplne nabitú batériu LP-E6N (alebo LP-E6).
Vloženie
zámok krytu otvoru na
1 Posuňte
zámok krytu priestoru pre batériu
a otvorte kryt.
batériu.
2 Vložte
zz Vložte stranu s elektrickými kontaktmi.
zz Batériu zasuňte tak, aby sa zaistila na
svojom mieste.
kryt.
3 Zatvorte
zz Zatlačte na kryt, aby zaskočil a zaistil sa.
oo Vo fotoaparáte nemôžete používať iné batérie ako súpravu batérií LP-E6N
alebo LP-E6.
Vybratie
Otvorte kryt a vyberte batériu.
zz V smere znázornenom šípkou posuňte
páčku zaistenia batérie a vyberte
batériu.
zz Na batériu vždy nasaďte dodaný
ochranný kryt (=44), aby ste predišli
skratu.
47
Vloženie a vybratie karty
Zhotovené snímky sa zaznamenávajú na pamäťovú kartu.
oo Uistite sa, že je prepínač ochrany proti zápisu (1) na karte nastavený do
hornej polohy, aby bolo možné na kartu zapisovať a vymazávať z nej
údaje.
Vloženie
1 Posunutím otvorte kryt.
(1)
kartu.
2 Vložte
zz Podľa nákresu otočte kartu stranou so
štítkom smerom k sebe a zasuňte ju do
fotoaparátu, kým nezaskočí na miesto.
kryt.
3 Zatvorte
zz Kryt zatvorte a posuňte v smere šípok,
až kým nezaskočí.
Formátovanie karty
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná) iným
fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto fotoaparáte
(=511).
48
Vloženie a vybratie karty
Vybratie
(1)
kryt.
1 Otvorte
zz Vypínač prepnite do polohy <2>.
zz Skontrolujte, či kontrolka prístupu (1)
nesvieti, a potom otvorte kryt.
zz Ak sa na obrazovke zobrazuje hlásenie
[Saving.../Ukladanie...], zatvorte kryt.
kartu.
2 Vyberte
zz Kartu jemne zatlačte a potom ju uvoľnite,
čím sa vysunie.
zz Vytiahnite kartu a zatvorte kryt.
oo Počet možných záberov sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity karty,
nastavenia kvality snímok, citlivosti ISO a pod.
oo Keď pre položku [z: Release shutter without card/z: Aktivácia uzávierky
bez karty] nastavíte možnosť [Disable/Zakázať], zabránite snímaniu bez
vloženej karty (=205).
49
Vloženie a vybratie karty
oo Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, znamená to, že obrázky sa
zapisujú na kartu, načítavajú alebo vymazávajú z karty, prípadne sa
prenášajú údaje. Počas tejto doby neotvárajte kryt otvoru na kartu.
Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, nikdy nerobte žiadnu
z nasledujúcich činností. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
obrazových údajov, karty alebo fotoaparátu.
• Vybratie karty.
• Vybratie batérie.
• Trasenie alebo udieranie do fotoaparátu.
• Odpojenie alebo pripojenie napájacieho kábla, keď sa používa
príslušenstvo napájané z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa
samostatne, =594).
oo Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok nemusí
začínať od 0001 (=507).
oo Ak sa na obrazovke zobrazí chybová správa týkajúca sa karty, kartu vyberte
a znova zasuňte. Ak chyba pretrváva, použite inú kartu.
V prípade, že je možné preniesť snímky z karty do počítača, preneste všetky
snímky a potom kartu naformátujte pomocou fotoaparátu (=511). Karta by
sa mala vrátiť do normálneho stavu.
oo Nedotýkajte sa prstami ani kovovými predmetmi kontaktov karty. Kontakty
nevystavujte pôsobeniu prachu ani vody. Ak sa na kontaktoch usadia
nečistoty, môže dôjsť k nesprávnej funkcii kontaktov.
oo Karty MMC (MultiMedia Card) nemožno používať. (Zobrazí sa chyba karty.)
oo Neodporúča sa používať karty microSDHC/SDXC typu UHS-II s adaptérom
microSD na SD. Pri použití kariet typu UHS-II používajte karty SDHC/SDXC.
50
Používanie obrazovky
Môžete zmeniť smer a uhol obrazovky.
1 Vyklopte obrazovku.
obrazovku.
2 Otočte
zz Keď je obrazovka vyklopená, môžete ju
180°
90°
175°
otáčať nahor alebo nadol alebo natočiť
o 180° smerom k snímanému objektu.
zz Znázornený uhol je len približný.
ju k sebe.
3 Otočte
zz Pri bežnom používaní fotoaparátu majte
obrazovku natočenú na seba.
oo Obrazovku otáčajte opatrne a netlačte na os otáčania (pánt) nadmernou silou.
oo Keď je do konektora na fotoaparáte zapojený kábel, rozsah uhla otáčania
vyklopenej obrazovky bude obmedzený.
oo Keď fotoaparát nepoužívate, zatvorte obrazovku tak, aby bola otočená
smerom dovnútra. Tým môžete obrazovku chrániť.
51
Zapnutie napájania
zz <1>
Fotoaparát sa zapne.
zz <2>
Fotoaparát je vypnutý a nefunguje.
Nastavte vypínač do tejto polohy,
keď fotoaparát nepoužívate.
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
Ak sa pri zapnutí vypínača zobrazí obrazovka nastavenia dátumu/času/
pásma, pozrite si informácie o nastavení dátumu/času/pásma na =516.
Zmena jazyka rozhrania
Informácie o zmene jazyka rozhrania nájdete na =519.
Automatické čistenie snímača
zz Vždy, keď prepnete vypínač do polohy <1> alebo <2>, automaticky
sa spustí čistenie snímača. (Môže byť počuť tichý zvuk.) Počas čistenia
snímača sa na obrazovke zobrazí symbol <f>.
zz Pri opakovanom prepnutí vypínača <1>/<2> krátko po sebe sa
ikona <f> nemusí zobraziť. Je to normálne a neznamená to poruchu.
ooAk pri zázname snímky na kartu prepnete vypínač do polohy <2>, zobrazí
sa hlásenie [Saving.../Ukladanie...] a fotoaparát sa vypne až po dokončení
zaznamenávania.
52
Zapnutie napájania
z Indikátor kapacity batérie
Keď je vypínač v polohe <1>, kapacita batérie bude signalizovaná.
Indikácia
z
x
c
Úroveň (%)
100 – 70
69 – 50
49 – 20
Indikácia
m
b
n
Úroveň (%)
19 – 10
9–1
0
oo Vykonaním ktorejkoľvek z nasledujúcich činností sa batéria vyčerpá skôr:
• Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
• Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
• Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
• Používanie funkcie Wi-Fi alebo funkcie Bluetooth.
• Časté používanie obrazovky.
oo V závislosti od skutočných podmienok snímania sa počet možných záberov
môže znížiť.
oo Prevádzka objektívu je napájaná batériou fotoaparátu. Niektoré objektívy
môžu vyčerpať batériu rýchlejšie ako iné.
oo Pri nízkych teplotách prostredia nemusí byť možné snímať, hoci je kapacita
batérie dostatočná.
oo V ponuke [5: Battery info./5: Informácie o stave batérie] môžete
skontrolovať stav batérie (=524).
53
Nasadenie a zloženie objektívu
Je možné používať všetky objektívy EF a EF-S. Fotoaparát nemožno
používať s objektívmi RF ani EF-M.
Nasadenie objektívu
kryty.
1 Zložte
zz Zložte zadný kryt objektívu aj kryt otvoru
pre objektív ich otočením v smere
zobrazených šípok.
(1)
(2)
objektív.
2 Nasaďte
zz Zarovnajte bielu alebo červenú
inštalačnú značku na objektíve so
zodpovedajúcou inštalačnou značkou
na fotoaparáte a otočte objektív v smere
šípky, až kým s cvaknutím nedosadne
na svoje miesto.
(1)
(2)
Biela značka
Červená značka
režimov zaostrenia na
3 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <AF>.
zz Skratka <AF> znamená automatické
zaostrovanie.
zz Skratka <MF> znamená manuálne
zaostrovanie. Automatické zaostrovanie
sa nespustí.
4 Zložte predný kryt objektívu.
54
Nasadenie a zloženie objektívu
Odpojenie objektívu
Podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu a zároveň
otočte objektívom v smere šípky.
zz Otočte ho až na doraz a potom ho
odpojte.
zz Na odpojený objektív nasaďte zadný
kryt objektívu.
oo Nepozerajte sa priamo do slnka cez žiaden objektív. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu zraku.
oo Pri nasadzovaní alebo odpájaní objektívu prepnite vypínač fotoaparátu do
polohy <2>.
oo Ak sa počas automatického zaostrovania otáča predná časť objektívu
(zaostrovací prstenec), nedotýkajte sa otáčajúcej sa časti.
oo Informácie o používaní objektívu nájdete v návode na používanie objektívu
(=4).
Zorný uhol snímania:
Pretože oblasť snímky je
menšia ako kinofilmový
35 mm formát, efektívny
zorný uhol zodpovedá
približne 1,6-násobku
vyznačenej ohniskovej
vzdialenosti objektívu.
Oblasť snímky (približne)
(22,3 × 14,8 mm)
Kinofilmový 35 mm formát
(36 × 24 mm)
Tipy na predchádzanie šmuhám a prachu
o
objektívu vykonávajte čo najrýchlejšie a na mieste, kde je čo najmenej
oVýmenu
prachu.
o fotoaparát skladujete bez nasadeného objektívu, nezabudnite naň nasadiť kryt
oAk
otvoru pre objektív.
o
nasadením odstráňte z krytu otvoru pre objektív prach.
oPred
55
Základné operácie
Nastavenie hľadáčika
zz Otáčajte ovládacím prvkom dioptrického
nastavenia doľava alebo doprava,
tak aby sa body AF v hľadáčiku
zobrazovali ostro.
zz Ak ovládacím prvkom nemožno ľahko
otáčať, odstráňte očnicu (=157).
oo Ak dioptrické nastavenie fotoaparátu stále nezabezpečí ostrý obraz
v hľadáčiku, odporúča sa použiť korekčné dioptrické šošovky série E
(predávajú sa samostatne).
Držanie fotoaparátu
Ak chcete dosiahnuť ostré snímky, držte fotoaparát stabilne, aby ste
minimalizovali otrasy fotoaparátu.
Vodorovné fotografovanie
Zvislé snímanie
1. Pravou rukou pevne uchopte držadlo fotoaparátu.
2. Ľavou rukou pridržujte objektív zospodu.
3. Pravý ukazovák zľahka položte na tlačidlo spúšte.
4. Ramená a lakte tlačte mierne proti prednej časti svojho tela.
5. Stabilnejší postoj dosiahnete, ak jednou nohou mierne predkročíte.
6. Fotoaparát si priložte k tvári a pozerajte sa cez hľadáčik.
oo Informácie o snímaní počas sledovania obrazovky nájdete v časti =71.
56
Základné operácie
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo spúšte pracuje v dvoch krokoch. Tlačidlo spúšte môžete stlačiť do
polovice. Potom ho ďalším pritlačením môžete stlačiť úplne.
Stlačenie do polovice
Aktivuje automatické zaostrovanie a systém
automatického nastavenia expozície, ktorý
nastaví rýchlosť uzávierky a clonu.
Nastavenie expozície (rýchlosť uzávierky
a clona) sa zobrazuje v hľadáčiku a na
paneli LCD približne na 4 s (časovač
merania/0).
Úplné stlačenie
Aktivuje uzávierku a zhotoví sa snímka.
zz Predchádzanie otrasom fotoaparátu
Pohyby fotoaparátu počas jeho držania v ruke v okamihu expozície,
sa označujú ako otrasy fotoaparátu. Môžu spôsobiť neostré zábery.
Ak chcete predísť otrasom fotoaparátu, zapamätajte si nasledujúce
informácie:
Držte fotoaparát pevne podľa znázornenia na predchádzajúcej strane.
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím sa spustí automatické
zaostrovanie, a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte úplne.
oo Ak okamžite stlačíte tlačidlo spúšte úplne bez toho, aby ste ho najskôr stlačili
do polovice, alebo ak ho stlačíte do polovice a okamžite potom ho stlačíte
úplne, fotoaparátu bude chvíľu trvať, kým zhotoví snímku.
oo Aj pri zobrazení ponuky alebo prehrávaní snímok sa môžete vrátiť do stavu
pripravenosti na snímanie stlačením tlačidla spúšte do polovice.
57
Základné operácie
Otočný volič režimov
Pri otáčaní voliča držte tlačidlo
na uvoľnenie v strede voliča.
Použite ho na nastavenie režimu snímania.
6 Hlavný volič
(1) Po stlačení tlačidla otáčajte
voličom <6>.
Po stlačení tlačidla, napríklad <AF>,
<R>, <i> alebo <q>, zostane
príslušná funkcia vybrateľná na približne
6 s (9). Počas tejto doby môžete
otočením voliča <6> zmeniť nastavenie.
Po uplynutí časovača alebo po stlačení
tlačidla spúšte do polovice sa fotoaparát
vráti do stavu pripravenosti na snímanie.
zz Tento volič slúži na výber funkcie AF,
režimu priebehu snímania, citlivosti ISO,
režimu merania, bodu AF atď.
(2) Otáčajte iba voličom <6>.
Pozerajte sa na displej hľadáčika alebo
na panel LCD a otáčajte voličom <6>.
zz Pomocou tohto voliča sa nastavuje
rýchlosť uzávierky, hodnota clony atď.
oo Postupy v bode (1) možno vykonávať, aj keď je prepínač <R> nastavený
nahor (uzamknutie viacerých funkcií, =60).
58
Základné operácie
5 Volič rýchleho ovládania
(1) Po stlačení tlačidla otáčajte
voličom <5>.
Po stlačení tlačidla, napríklad <AF>, <i>
alebo <q>, zostane príslušná funkcia
vybrateľná na približne 6 s (9). Počas
tejto doby môžete otočením voliča <5>
zmeniť nastavenie.
Po uplynutí časovača alebo po stlačení
tlačidla spúšte do polovice sa fotoaparát
vráti do stavu pripravenosti na snímanie.
zz Tento volič slúži na výber funkcie AF,
citlivosti ISO, režimu merania,
bodu AF atď.
(2) Otáčajte iba voličom <5>.
Pozerajte sa na displej hľadáčika alebo
na panel LCD a otáčajte voličom <5>.
zz Tento volič sa používa na nastavenie
hodnoty kompenzácie expozície,
hodnoty clonového čísla pri manuálnom
nastavení expozície atď.
oo Postupy v bode (1) možno vykonávať, aj keď je prepínač <R> nastavený
nahor (uzamknutie viacerých funkcií, =60).
59
Základné operácie
j Združený ovládací prvok1/9 Združený ovládací prvok 2
zz <j> je osemsmerové tlačidlo so
stredovým tlačidlom. Ak ho chcete
použiť, zľahka ho stlačte špičkou palca.
zz <9> je osemsmerové tlačidlo.
zz Používa sa na operácie ako sú výber bodu
automatického zaostrenia AF, korekcia
vyváženia bielej, presúvanie bodu AF/
rámika zväčšenia pri fotografovaní
so živým náhľadom Live View alebo
nahrávaní videozáznamu, presúvanie
rámika zväčšenia počas prehrávania
alebo nastavenia rýchleho ovládania.
zz Možno ho použiť aj na výber alebo
nastavenie položiek ponuky.
zz <9> možno používať aj na
prehľadávanie snímok počas prehrávania.
oo Korekciu vyváženia bielej a presun rámika zväčšenia počas prehrávania
možno vykonať aj s prepínačom <R> nastaveným nahor (Uzamknutie
viacerých funkcií).
R Uzamknutie viacerých funkcií
Ak je nastavená položka [5: Multi function lock/5Uzamknutie viacerých
funkcií] a prepínač <R> je prepnutý nahor, môžete zabrániť zmene nastavení
pri náhodnom otočení hlavného voliča, voliča rýchleho ovládania alebo združeného
ovládacieho prvku prípadne pri dotknutí sa paneli dotykovej obrazovky.
Podrobnosti o položke [5: Multi function lock/5: Uzamknutie viacerých
funkcií] nájdete v časti =545.
Prepínač <R>prepnutý nahor:
uzamknutie aktívne
Prepínač <R>prepnutý nadol:
uzamknutie neaktívne
oo V predvolenom nastavení sa volič <5> uzamkne, keď prepínač uzamknutia
viacerých funkcií prepnete do uzamknutej polohy.
60
Základné operácie
U Osvetlenie panela LCD
Panel LCD môžete osvetliť stlačením
tlačidla <U>. Osvetlenie panela LCD
zapnete (9) alebo vypnete stlačením
tlačidla <U>.
oo Úplným stlačením tlačidla spúšte počas dlhodobej expozície Bulb sa
osvetlenie panela LCD vypne.
Tlačidlo p
Pri snímaní statických záberov má
v režimoch Kreatívnej zóny rovnaký účinok
ako stlačenie tlačidla spúšte do polovice
(=57).
Pri nahrávaní videozáznamu rovnako,
v režimoch Kreatívnej zóny umožňuje
automatické zaostrovanie.
61
Základné operácie
Tlačidlo B
Každým stlačením tlačidla <B>
sa zmenia zobrazené informácie.
Nasledujúce príklady obrazoviek sú
pre statické zábery.
Keď sa zobrazí obrazovka rýchleho
ovládania, môžete stlačiť tlačidlo <Q>
a nakonfigurovať funkcie snímania priamo
(=67).
Pri fotografovaní pomocou hľadáčika
Elektronická
vodováha
Obrazovka rýchleho ovládania
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View
62
Funkcie ponuky a nastavenia
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
Tlačidlo <M>
Tlačidlo <B>
Obrazovka
<j> Združený ovládací prvok 1
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
<9> Združený ovládací prvok 2
Tlačidlo <0>
<5> Volič rýchleho ovládania
<6> Hlavný volič
Obrazovka ponuky režimov Základnej zóny
* V režimoch Základnej zóny sa niektoré karty a položky ponuky nezobrazia.
63
Funkcie ponuky a nastavenia
Obrazovka ponuky režimov Kreatívnej zóny
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hlavné karty
Sekundárne karty
Položky ponuky
z: Snímanie
3: Prehrávanie
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Bezdrôtové funkcie
5: Nastavenie
8: Užívateľské funkcie
9: My Menu (Moja ponuka)
Nastavenia ponuky
Postup nastavovania ponuky
obrazovku ponuky.
1 Zobrazte
zz Stlačte tlačidlo <M>.
kartu.
2 Vyberte
zz Každým stlačením tlačidla <Q> alebo
<B> sa prepne hlavná karta (skupina
funkcií).
zz Sekundárnu kartu vyberte otočením
voliča <6>.
64
Funkcie ponuky a nastavenia
požadovanú položku.
3 Vyberte
zz Otočením voliča <5> vyberte položku,
potom stlačte tlačidlo <0>.
požadovanú možnosť.
4 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte
požadovanú možnosť.
zz Aktuálne nastavenie je označené
modrou farbou.
príslušnú možnosť.
5 Nastavte
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
nastavenie.
6 Ukončite
zz Stlačením tlačidla <M> dokončíte
nastavenie a pripravíte sa na snímanie.
oo Opis funkcií ponuky uvedený v nasledujúcich častiach tohto dokumentu
predpokladá, že ste stlačením tlačidla <M> zobrazili obrazovku ponuky.
oo Tiež môžete ťuknúť na obrazovku ponuky alebo pomocou voliča <j> <9>
ovládať ponuku.
oo Ak chcete príslušnú operáciu zrušiť, stlačte tlačidlo <M>.
65
Funkcie ponuky a nastavenia
Neaktívne položky ponuky
Príklad: Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Nemožno nastaviť neaktívne položky
ponuky. Položka ponuky je neaktívna,
ak ju potláča iné nastavenie funkcie.
Funkciu potlačenia zobrazíte výberom
neaktívnej položky ponuky a stlačením
tlačidla <0>.
Ak zrušíte nastavenie funkcie potlačenia,
neaktívna položka ponuky sa bude dať
nastaviť.
oo Pri niektorých neaktívnych položkách ponuky neuvidíte funkciu potlačenia.
oo Pomocou možnosti [5: Clear all camera settings/5: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu] môžete obnoviť predvolené nastavenia funkcií
ponuky (=547).
66
Rýchle ovládanie
Môžete priamo vybrať a upraviť nastavenia zobrazené na obrazovke.
Pri fotografovaní pomocou hľadáčika
1 Stlačte tlačidlo <Q> (7).
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vykonajte výber tlačidlami
<W> <X> <Y> <Z>.
Kreatívna zóna
zz Stlačte tlačidlo <0>.
zz Niektoré položky možno nastaviť
otáčaním voliča <6> alebo <5>
bez stlačenia tlačidla <0>.
Základná zóna
67
Rýchle ovládanie
požadovanú možnosť.
3 Vyberte
zz Otáčaním voliča <6> alebo <5>
alebo pomocou tlačidiel <Y> <Z>
zmeňte nastavenie. Niektoré položky sa
nastavujú následným stlačením tlačidla.
zz Stlačením tlačidla <0> sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
zz Keď ste vybrali položku <7>, <H>
alebo <k>, proces ukončíte stlačením
tlačidla <M>.
zz Na prístup k zodpovedajúcej obrazovke
nastavení z obrazovka rýchleho
ovládania stlačte tlačidlá <f>,
<R>, <i>, <q>, <S> alebo
<G>, potom upravte nastavenie
pomocou voliča <6> alebo <5>,
tlačidiel <Y> <Z> alebo tlačidla <G>.
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View/nahrávaní
videozáznamov
1 Stlačte tlačidlo <Q> (7).
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vykonajte výber tlačidlami <W> <X>.
požadovanú možnosť.
3 Vyberte
zz Otáčaním voliča <6> alebo <5>
alebo pomocou tlačidiel <Y> <Z>
zmeňte nastavenie. Niektoré položky sa
nastavujú následným stlačením tlačidla.
zz Stlačením tlačidla <Q> sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
68
Rýchle ovládanie
Počas prehrávania
1 Stlačte tlačidlo <Q> (7).
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vykonajte výber tlačidlami <W> <X>.
požadovanú možnosť.
3 Vyberte
zz Otáčaním voliča <6> alebo <5>
alebo pomocou tlačidiel <Y> <Z>
zmeňte nastavenie. Niektoré položky sa
nastavujú následným stlačením tlačidla.
zz Položky označené ikonou [s]
v spodnej časti obrazovky
nakonfigurujete stlačením tlačidla <0>.
zz Ak chcete príslušnú operáciu zrušiť,
stlačte tlačidlo <M>.
zz Stlačením tlačidla <Q> sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
oo Predtým, ako otočíte snímky, nastavte položku [5: Auto rotate/
5: Automatické otáčanie] na možnosť [OnzD/Zap.zD] (=349).
Keď je položka [5: Auto rotate/5: Automatické otočenie] nastavená na
možnosť [OnD/Zap.D] alebo [Off/Vyp.], snímky sa označia vašou zvolenou
možnosťou [b Rotate image/bOtočiť snímku], ale vo fotoaparáte sa
neotočia.
oo Stlačením tlačidla <Q> počas zobrazenia registra sa prepne zobrazenie
jednotlivých snímok a zobrazí sa obrazovka rýchleho ovládania. Opätovným
stlačením tlačidla <Q> sa vrátite na zobrazenie registra.
oo Pri snímkach z iných fotoaparátov môžu byť dostupné možnosti obmedzené.
69
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
Ťuknutie
Príklad obrazovky (rýchle ovládanie)
zz Prstom ťuknite (krátko sa dotknite
a potom nadvihnite prst) na obrazovku.
zz Keď napríklad ťuknete na ikonu
[Q], zobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania. Ťuknutím na ikonu [Q]
sa môžete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku.
Potiahnutie
Príklad obrazovky (obrazovka ponuky)
zz Dotknite sa prstom obrazovky
a posúvajte ním.
oo Ak je položka [5: Beep/5: Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Touch /Dotykové ovládanie ] alebo [Disable/Zakázať], počas
dotykového ovládania nezaznie zvuková signalizácia (=522).
oo Nastavenia dotykového ovládania možno upraviť v položke
[5: Touch control/5 Dotykové ovládanie] (=521).
70
Sledovanie obrazovky pri snímaní
(fotografovanie so živým náhľadom
Live View)
prepínač fotografovania
1 Nastavte
so živým náhľadom Live View/
snímania videozáznamu do
polohy <A>.
obraz živého náhľadu
2 Zobrazte
Live View.
zz Stlačte tlačidlo <0>.
zz Obraz živého náhľadu Live View bude
do značnej miery zodpovedať jasu
skutočnej zhotovenej snímky.
na objekt.
3 Zaostrite
zz Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
zz Ak bliká písmeno <D>, stlačte tlačidlo
<D> a vysunie sa zabudovaný blesk.
zz Tvár alebo snímaný objekt môžete
vybrať aj ťuknutím na obrazovku
(=72).
snímku.
4 Zhotovte
zz Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite
fotografovanie so živým náhľadom
Live View.
71
Sledovanie obrazovky pri snímaní (fotografovanie so živým náhľadom Live View)
Fotografovanie pomocou ovládania uzávierky dotykom
Ťuknutím na obrazovku môžete automaticky zaostriť a zhotoviť snímku.
ovládanie uzávierky
1 Povoľte
dotykom.
zz Ťuknite na položku [y] vľavo dole na
obrazovke. Pri každom ťuknutí na ikonu
budete prepínať medzi možnosťami
[y] a [x].
zz [x] (Touch Shutter: Disable (Ovládanie
uzávierky dotykom: Povoliť))
Fotoaparát zaostrí na bod, na ktorý
ťuknete, a potom sa zhotoví snímka.
zz [y] (Touch Shutter: Disable (Ovládanie
uzávierky dotykom: Zakázať))
Môžete ťuknúť na miesto, na ktoré
chcete zaostriť. Stlačte tlačidlo spúšte
úplne, čím sa zhotoví snímka.
snímku ťuknutím na
2 Zhotovte
obrazovku.
zz Ťuknite na tvár alebo objekt na
obrazovke.
Na mieste ťuknutia fotoaparát zaostrí
(dotykové AF) pomocou nastaveného
spôsobu AF (=135–=136).
zz Keď je nastavená možnosť [x],
po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a automaticky sa
zhotoví snímka.
zz Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí na oranžovo a snímku nie je
možné zhotoviť. Znova ťuknite na tvár
alebo objekt na obrazovke.
72
Sledovanie obrazovky pri snímaní (fotografovanie so živým náhľadom Live View)
oo Fotoaparát sníma v režime priebehu snímania jedného záberu bez ohľadu
na nastavenie režimu snímania.
oo Ťuknutím na obrazovku sa zaostrí pomocou režimu [One-Shot AF/
Jednoobrázkový AF] bez ohľadu na nastavenie funkcie AF.
oo Ťuknutie na obrazovku vo zväčšenom zobrazení nezaostrí ani nezhotoví
snímku.
oo Bez ohľadu na to, kde ťuknete na snímanie pomocou kreatívneho filtra
s efektom rybieho oka, vaše snímky budú zaostrené v bode AF v strede
obrazovky.
oo Pri snímaní pomocou kreatívneho filtra s efektom miniatúry nemá ovládanie
uzávierky dotykom žiadny efekt.
oo Ak snímate s položkou [z: Image review/z: Náhľad obrázka] nastavenou
na možnosť [Hold/Podržať], ďalší záber môžete zhotoviť stlačením tlačidla
spúšte do polovice.
oo Pri dlhodobých expozíciách (Bulb) jedným ťuknutím spustíte expozíciu
a opätovným ťuknutím zastavíte expozíciu. Dávajte pozor, aby ste pri ťuknutí
na obrazovku nespôsobili otrasy fotoaparátu.
73
74
Základná zóna
Táto kapitola opisuje, ako používať režimy Základnej zóny na
otočnom voliči režimov na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.
V režimoch Základnej zóny stačí fotoaparát namieriť a stlačiť
tlačidlo spúšte. Fotoaparát nastaví všetko automaticky.
75
Plnoautomatické snímanie (Automatický
režim s inteligentným nastavením scény)
<A> je plnoautomatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky použije optimálne nastavenia. Tiež dokáže automaticky
nastaviť zaostrenie na statický alebo pohybujúci sa objekt tak, že rozpozná
pohyb objektu (=80).
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <A>.
tlačidlo <0>.
2 Stlačte
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
(1)
fotoaparát na to,
3 Namierte
čo budete snímať (objekt).
zz Fotoaparát v podstate zaostruje na
najbližší objekt.
zz Pri fotografovaní pomocou hľadáčika
si môžete pri zaostrovaní pomôcť
vycentrovaním rámu oblasti AF (1)
na objekt.
zz Pri fotografovanie so živým náhľadom
Live View, keď sa na obrazovke zobrazí
rám (bod AF), namierte ho na objekt.
76
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
na objekt.
4 Zaostrite
zz Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
Ak bliká písmeno <D>, stlačte tlačidlo
<D> a vysunie sa zabudovaný blesk.
Pri fotografovaní pomocou hľadáčika
zz Po dosiahnutí zaostrenia sa zobrazí bod
AF, ktorý dosiahol zaostrenie. Súčasne
zaznie zvuková signalizácia a rozsvieti
sa ukazovateľ zaostrenia <o>
v hľadáčiku. Pri slabom svetle sa
body AF rozsvietia krátko načerveno.
zz Keď je zabudovaný blesk vysunutý, pri
slabom osvetlení sa pomocný lúč AF
(sériový blesk) spustí automaticky podľa
potreby.
Pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View
zz Po zaostrení na objekt sa farba
príslušného bodu AF zmení na zelenú
a fotoaparát pípne.
zz Bod AF zaostrený na pohybujúci sa
objekt zmení farbu na modrú a sleduje
pohyb objektu. Fotoaparát nevydá
zvukovú signalizáciu.
snímku.
5 Zhotovte
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
zz Zhotovená snímka sa zobrazí približne
na 2 sekundy na obrazovke.
zz Ak chcete zasunúť zabudovaný blesk,
zatlačte ho nadol prstami.
77
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
oo Pre niektoré objekty alebo podmienky snímania sa pohyb predmetov (či sú
v pokoji alebo sa pohybujú) nemusí správne rozpoznať.
oo V režime <A> budú farby vyzerať pôsobivejšie pri scénach v prírode,
exteriéroch a pri západe slnka. Ak nedosahujete požadované farebné tóny,
zmeňte režim na režim Kreatívnej zóny (=39), vyberte iný štýl Picture
Style než <D> a potom snímajte znova (=230).
Minimalizácia rozmazaných fotografií
zz Pri fotografovaní bez statívu dávajte pozor na otrasy fotoaparátu. Aby
nedochádzalo k otrasom fotoaparátu, zvážte použitie statívu. Použite
pevný statív, ktorý dokáže uniesť hmotnosť fotografického vybavenia.
Fotoaparát bezpečne nasaďte na statív.
zz Odporúča sa použiť diaľkovú spúšť (predáva sa samostatne, =156)
alebo bezdrôtové diaľkové ovládanie (predáva sa samostatne, =155).
Najčastejšie otázky
zzNie je možné zaostriť (čo signalizuje blikajúca ikona <o>
v hľadáčiku, pri snímaní pomocou hľadáčika alebo
oranžovým bodom AF pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View).
Zamierte bod AF na miesto s dobrým kontrastom a stlačte tlačidlo spúšte
do polovice (=57). Ak ste príliš blízko objektu, vzdiaľte sa a skúste to
znova.
zzZobrazí sa viacero bodov AF súčasne.
Dosiahlo sa zaostrenie vo všetkých týchto bodoch.
zzStlačením tlačidla spúšte do polovice sa objekt nezaostrí.
Ak je prepínač režimu zaostrenia na objektíve nastavený do polohy
<MF>, nastavte ho do polohy <AF>.
zzZobrazenie rýchlosti uzávierky bliká.
Vzhľadom na nízku úroveň osvetlenia môže byť snímaný objekt
rozmazaný v dôsledku otrasov fotoaparátu. Pri použití statívu sa
odporúča použiť zabudovaný blesk alebo externý blesk (=179).
78
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
zzZábery sú príliš tmavé.
V prípade, že sú objekty pri denných záberoch v protisvetle alebo pri
snímaní pri slabom osvetlení vysuňte zabudovaný blesk, čím sa aktivuje
automatické spustenie blesku.
zzZabudovaný blesk sa pri snímaní pri slabom osvetlení
spustí opakovane.
Na uľahčenie automatického zaostrovania sa zabudovaný blesk môže pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice spustiť opakovane (=126).
zzZábery zosnímané s bleskom sú príliš svetlé.
Ak pri fotografovaní s bleskom fotografujete objekty zblízka, snímky
môžu byť svetlé (preexponované). Odstúpte ďalej od snímaného objektu
a snímajte znova.
zzSpodná časť obrázkov zosnímaných pomocou blesku je
neprirodzene tmavá.
Snímanie objektov, ktoré sú príliš blízko, môže spôsobiť, že na vašich
záberoch bude viditeľný tieň objektívu. Odstúpte ďalej od snímaného
objektu a snímajte znova. Pred snímaním snímte aj slnečnú clonu.
Ak nepoužívate zabudovaný blesk majte na zreteli nasledujúce.
oo Pri nízkej hladine osvetlenia a možnosti vzniku otrasov fotoaparátu bude
rýchlosť uzávierky zobrazená v hľadáčiku blikať. Fotoaparát držte stabilne
alebo použite statív. Keď používate objektív so zoomom, môžete obmedziť
rozostrenie spôsobené otrasmi fotoaparátu nastavením širokouhlého rozsahu
objektívu.
oo Pri fotografovaní portrétov pri nízkej hladine osvetlenia povedzte objektom,
aby sa nehýbali, kým nedokončíte snímanie. Každý pohyb pri snímaní
spôsobí, že osoba bude na snímke vyzerať rozmazane.
79
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
Zmena kompozície záberu
V závislosti od scény úprava polohy snímaného objektu doľava alebo doprava,
aby ste vytvorili vyvážené pozadie, povedie k snímke s dobrou perspektívou.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamknete zaostrenie na príslušnom
objekte. Zmeňte kompozíciu záberu a pritom držte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, potom úplným stlačením tlačidla spúšte zhotovte snímku. Táto
funkcia sa nazýva „uzamknutie zaostrenia“.
oo Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View fotoaparát pokračuje
v zaostrovaní na všetky tváre, ktoré pôvodne rozpoznal a na ktoré zaostril,
aj keď zmeníte kompozíciu záberu.
Fotografovanie pohybujúceho sa objektu
Stlačením tlačidlo spúšte do polovice sledujete pohybujúce sa objekty
a tieto zostávajú zaostrené.
Držte tlačidlo spúšte stlačené do polovice, sledujte objekt v ráme oblasti
AF (pri fotografovaní so živým náhľadom Live View) na obrazovke
a v rozhodujúcom okamihu stlačte tlačidlo spúšte úplne.
80
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
Ikony scény
Fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
všetko automaticky tak, aby nastavenie
zodpovedalo príslušnej scéne. Pri
fotografovaní so živým náhľadom sa
v ľavom hornom rohu obrazovky objaví
ikona predstavujúca typ rozpoznanej scény
(=627).
Úprava nastavení
Pri fotografovaní pomocou hľadáčika
môžete stlačením tlačidla <Q> upraviť
režim priebehu snímania, spúšťanie
zabudovaného blesku a nastavenia
Kreatívneho asistenta.
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live
View môžete dotknutím sa ikon upraviť
kvalitu snímok, ovládanie uzávierky
dotykom a Kreatívneho asistenta.
81
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
Snímanie s použitými efektmi (kreatívny asistent)
tlačidlo <Q>.
1 Stlačte
zz Pri snímaní pomocou hľadáčika vyberte
položku [Creative Assist/Kreatívny
asistent] pomocou tlačidiel <Y> <Z>
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View si prečítajte správu a vyberte
možnosť [OK].
efekt.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
zz Výber môžete vykonať aj otočením
voliča <6> alebo <5>.
Vyberte úroveň efektu a ďalšie
3 podrobnosti.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> ho
nastavte a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete nastavenie obnoviť, stlačte
tlačidlo <A> a vyberte položku [OK].
zz Nastavenie môžete vykonať aj otočením
voliča <6> alebo <5>.
Efekty kreatívneho asistenta
zz[
] Preset (Prednastavené)
Vyberte jeden z prednastavených efektov.
Efekty [Saturation/Sýtosť], [Color tone 1/Farebný tón 1] a [Color
tone 2/Farebný tón 2] nie sú dostupné v režime [B&W/Čiernobielo].
82
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
zz[
] Background blur (Rozostrenie pozadia)
Upravte rozostrenie pozadia. Výberom vyšších hodnôt budú pozadia
ostrejšie, výberom nižších hodnôt budú rozostrenejšie. Možnosť [Auto/
Automaticky] upraví rozostrenie pozadia tak, aby zodpovedalo jasu.
V závislosti od svetelnosti objektívu (clonového čísla) nemusia byť
niektoré pozície k dispozícii.
zz[
] Brightness (Jas)
zz[
] Contrast (Kontrast)
zz[
] Saturation (Sýtosť)
Upravte jas snímky.
Upravte kontrast.
Upravte sýtosť farieb.
zz[
] Color tone 1 (Farebný tón 1)
zz[
] Color tone 2 (Farebný tón 2)
zz[
] Monochrome (Monochromatické)
Upravte jantárový/modrý farebný tón.
Upravte zelený/purpurový farebný tón.
Nastavte tónovací efekt pre monochromatické snímanie.
oo Pri použití blesku nie je k dispozícii položka [Background blur/Rozostrenie
pozadia].
oo Tieto nastavenia sa obnovia po zmene režimu snímania alebo posunutí
vypínača do polohy <2>. Ak chcete nastavenia uložiť, nastavte položku
[z: Retain Creative Assist data/z: Zachovať údaje kreatívneho
asistenta] na možnosť [Enable/Povoliť].
Uloženie efektov
Ak chcete vo fotoaparáte uložiť aktuálne nastavenie, na obrazovke
nastavenia kreatívneho asistenta stlačte tlačidlo <B> a vyberte možnosť
[OK]. S názvom [USER*] môžete uložiť až tri predvoľby. Po uložení troch
predvolieb sa musí existujúca predvoľba [USER*] prepísať, aby sa mohla
uložiť nová.
83
Režim špeciálnej scény
Keď vyberiete režim snímania pre určitý objekt alebo scénu, fotoaparát
automaticky vyberie vhodné nastavenia.
* <8> označuje špeciálnu scénu.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <8>.
2 Stlačte tlačidlo <0>.
režim snímania.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
režim snímania a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberať môžete aj otáčaním voličom
<6> alebo <5>.
oo Upozornenia týkajúce sa jednotlivých režimov snímania sú uvedené spoločne
(=99). Pred snímaním si prečítajte upozornenia.
oo Keď je po kroku č. 1 [5: Mode guide/5: Sprievodca režimom] nastavený
na možnosť [Disable/Zakázať], stlačte tlačidlo <Q>, pomocou tlačidiel
<Y> <Z> vyberte možnosť [Choose scene/Vybrať scénu], pomocou
tlačidiel <W> <X> režim snímania, potom stlačte tlačidlo <0>.
84
Režim špeciálnej scény
Dostupné režimy snímania v režime 8
Režim snímania
Strana
Režim snímania
Strana
Portrait (Portrét)
=86
4
Close-up (Záber
zblízka)
=93
Group Photo
q
(Skupinová fotografia)
=87
P
Food (Jedlo)
=94
2
3 Landscape (Krajina)
=88
y
5 Sports (Šport)
=89
6
C
Kids (Deti)
=90
F
r
Panning
(Panorámovanie)
=91
G
Candlelight
(Svetlo sviečky)
Night Portrait (Nočný
portrét)
Handheld Night Scene
(Nočná scéna bez
statívu)
HDR Backlight Control
(Ovládanie snímania
v protisvetle HDR)
=95
=96
=97
=98
oo V režime <y> nie je možné použiť fotografovanie so živým náhľadom
Live View.
85
Fotografovanie portrétov
Režim <2> (Portrét) spôsobí rozostrenie pozadia, čím zvýrazní snímanú
osobu. Tiež spôsobí, že tóny farby pleti a vlasy budú vyzerať jemnejšie.
Tipy pri snímaní
zzVyberte miesto, kde je vzdialenosť medzi objektom
a pozadím najväčšia.
Čím väčšia je vzdialenosť medzi snímaným objektom a pozadím, tým viac
bude pozadie rozostrené. Objekt bude tiež výraznejší na jednoduchom,
tmavom pozadí.
zzPoužite teleobjektív.
Ak používate objektív so zoomom, použite telefotografický rozsah tak,
aby ste rámec obrazu vyplnili snímanou osobou od pása nahor.
zzZaostrite na tvár.
Pri zaostrovaní pred snímaním skontrolujte, či sa na tvári zobrazuje bod
AF (pri snímaní pomocou hľadáčika) alebo či je bod AF na tvári zelený
(pri snímaní so živým náhľadom Live View). Pri snímaní záberov tváre
zblízka pri fotografovanie so živým náhľadom Live View môžete nastaviť
položku [z: Eye Detection AF/z: AF detekcie očí] na možnosť
[Enable/Povoliť], aby boli oči objektu zaostrené.
zzPoužite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je <i> (sériové snímanie nízkou rýchlosťou).
Ak podržíte stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať nepretržite, aby ste
zachytili zmeny výrazu tváre a pózy objektu.
86
Snímanie skupinových fotografií
Pomocou režimu <q> (Skupinová fotografia) snímajte skupinové
fotografie. Môžete nasnímať obrázok, na ktorom budú zaostrené osoby
vpredu aj vzadu.
Tipy pri snímaní
zzPoužite širokouhlý teleobjektív.
Keď používate objektív so zoomom, použite širokouhlý rozsah, aby sa
dalo ľahko zaostriť na všetky osoby v skupine naraz – od predného radu
po zadný. Ak bude vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektmi malá (takže
v zábere budú celé telá objektov), zväčší sa rozsah zaostrenia do hĺbky.
zzNasnímajte viacero záberov skupiny.
Odporúča sa nasnímať viacero fotografií v prípade, že niektoré osoby
zatvoria oči.
oo Pri snímaní vnútri alebo pri slabom osvetlení sa odporúča používať statív.
87
Fotografovanie krajiny
Režim <3> (Krajina) použite vtedy, keď fotografujete rozsiahlu scenériu
alebo keď chcete, aby boli zaostrené všetky objekty, od blízkych až po tie
vzdialené. Pre živé modré a zelené odtiene a ostré a výrazné snímky.
Tipy pri snímaní
zzPri objektíve so zoomom použite širokouhlý rozsah.
Keď používate objektív so zoomom, nastavte širokouhlý rozsah, aby boli
zaostrené blízke aj vzdialené objekty. Krajine to tiež dodá priestorovosť.
zzPri fotografovaní nočných scén držte fotoaparát pevne.
Odporúča sa používať statív.
88
Fotografovanie pohyblivých objektov
Režim <5> (Šport) použite, ak chcete fotografovať pohybujúci sa objekt,
či už je to bežiaca osoba, alebo idúci automobil.
Tipy pri snímaní
zzPoužite teleobjektív.
Použitie teleobjektívu umožňuje fotografovanie z väčšej vzdialenosti.
zzSledujte snímaný objekt pomocou rámu oblasti AF.
Pri fotografovaní pomocou hľadáčika namierte rám oblasti AF na objekt
stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby sa spustilo zaostrovanie. Počas
automatického zaostrovania bude signalizácia aj naďalej potichu znieť.
Ak nebude možné dosiahnuť zaostrenie, ukazovateľ zaostrenia <o>
bude blikať.
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa po stlačení tlačidla
spúšte do polovice zobrazí rám oblasti AF. Po zaostrení na objekt sa
farba bodu AF zmení na modrú.
zzPoužite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je <o> (sériové snímanie vysokou rýchlosťou).
V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte
záber. Ak chcete sledovať objekt a zachytávať zmeny pri jeho pohybe,
držte stlačené tlačidlo spúšte, aby ste snímali sériovo.
89
Fotografovanie detí
Ak chcete snímať pobehujúce deti, použite režim <C> (Deti). Tóny farby
pleti budú vyzerať zdravo.
(1)
(2)
Tipy pri snímaní
zzSledujte snímaný objekt pomocou rámu oblasti AF.
Pri fotografovaní pomocou hľadáčika namierte rám oblasti AF (1) na
objekt stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby sa spustilo zaostrovanie.
Počas automatického zaostrovania bude signalizácia aj naďalej potichu
znieť. Ak nebude možné dosiahnuť zaostrenie, ukazovateľ zaostrenia
<o> bude blikať.
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View (2) sa po stlačení tlačidla
spúšte do polovice zobrazí rám oblasti AF. Po zaostrení na objekt sa
farba bodu AF zmení na modrú.
zzPoužite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je <o> (sériové snímanie vysokou rýchlosťou).
V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte
záber. Ak chcete sledovať objekt a zachytávať zmeny výrazu tváre
a pohyb, držte stlačené tlačidlo spúšte, aby ste snímali sériovo.
zzKeď bliká písmeno <D>
Stlačením tlačidla <D> vysuňte zabudovaný blesk.
90
Panorámovanie
Ak chcete nasnímať obrázok vyjadrujúci pohyb s efektom rozostrenia na
pozadí objektu, použite režim <r> (Posúvanie). Ak použijete objektív
podporujúci režim <r>, rozostrenie objektu sa zistí, opraví a zredukuje.
Tipy pri snímaní
zzOtočením fotoaparátu sledujte pohybujúci sa objekt.
Počas snímania plynulým otočením fotoaparátu sledujte pohybujúci
sa objekt. Namierte bod AF na časť pohybujúceho sa objektu, na ktorý
chcete zaostriť. Potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice a podržte ho
počas otáčania fotoaparátu, aby ste zachytili rovnakú rýchlosť a pohyb
objektu. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol počas posunu fotoaparátu
nasnímajte obrázok. Pokračujte v sledovaní objektu fotoaparátom.
91
Panorámovanie
zzNastavte úroveň rozostrenia pozadia pohybujúceho sa
objektu.
Pomocou položky [Effect/Efekt] môžete nastaviť úroveň rozostrenia
pozadia pohybujúceho sa objektu. Nastavenie [Max] nastaví
nižšiu rýchlosť uzávierky, aby sa zvýšilo rozostrenie pozadia okolo
pohybujúceho sa objektu. Ak je rozostrenie objektu viditeľné, nastavením
položky [Effect/Efekt] na možnosť [Med/Str.] alebo [Min] zredukujte
rozostrenie.
zzPoužite sériové snímanie.
Predvolene je nastavená možnosť <i> (Sériové snímanie).
V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte
záber. Pohyblivé objekty môžete sledovať posúvaním fotoaparátu.
Držte stlačené tlačidlo spúšte, aby ste snímali sériovo.
oo Objektívy podporujúce režim <r> nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Canon.
oo S objektívmi podporujúcimi režim <r> fotoaparát automaticky opraví
rozostrenie objektu a (na základe nastavenia [Effect/Efekt]) upraví rýchlosť
uzávierky bez ohľadu na nastavenie stabilizácie obrazu objektívu.
oo Predvolené nastavenie režimu výberu oblasti AF je zónové AF s vybranou
možnosťou Stredná zóna.
oo Spôsob AF možno nastaviť len na hodnotu [1-point AF/1-bodové AF] alebo
[Zone AF/Zónové AF]. Predvolene je nastavený na hodnotu [Zone AF/
Zónové AF], pričom zóna je v strede vybratej obrazovky.
oo Ak chcete zabrániť otrasom fotoaparátu, odporúčame držať fotoaparát
oboma rukami, dať ruky bližšie k telu a plynulo sledovať pohyb objektu
počas snímania obrázkov.
oo Tento efekt je najúčinnejší v prípade snímania vlakov, vozidiel atď., ktoré sa
pohybujú konštantnou rýchlosťou jedným smerom.
oo Odporúča sa nasnímanie skúšobných záberov alebo kontrola snímky
prehraním hneď po nasnímaní.
oo Pri teleobjektívoch dávajte pozor na otrasy fotoaparátu a rozostrenie objektu.
Aby nedochádzalo k otrasom fotoaparátu, zvážte použitie statívu alebo
monopodu.
92
Fotografovanie záberov zblízka
Ak chcete fotografovať kvety alebo malé predmety zblízka, použite režim
<4> (Záber zblízka). Ak chcete, aby malé predmety vyzerali oveľa väčšie,
použite makroobjektív (predáva sa samostatne).
Tipy pri snímaní
zzPoužite jednoduché pozadie.
Jednoduché pozadie umožní lepšie vyniknúť malým predmetom,
napríklad kvetom a pod.
zzČo najviac sa priblížte k snímanému objektu.
Skontrolujte, akú má objektív minimálnu zaostrovaciu vzdialenosť.
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť objektívu sa meria od značky <V>
(rovina zaostrenia) na vrchnej strane fotoaparátu po príslušný objekt.
Ak sa nachádzate príliš blízko, zaostrenie nie je možné.
zzPri objektíve so zoomom použite telefotografický rozsah.
Ak máte objektív so zoomom, použitím telefotografického rozsahu bude
objekt vyzerať väčší.
zzKeď bliká písmeno <D>
Stlačením tlačidla <D> vysuňte zabudovaný blesk.
93
Fotografovanie jedla
Ak chcete nasnímať obrázky jedla, použite režim <P> (Jedlo). Fotografia
bude vyzerať jasne a lákavo. Tiež sa v závislosti od zdroja svetla potlačí
červenkastý nádych na snímkach zhotovených pri žiarovkovom svetle atď.
Tipy pri snímaní
zzZmeňte farebný tón.
Môžete zmeniť položku [Color tone/Farebný tón]. Ak chcete zvýrazniť
červenkastý nádych jedla, nastavte ju smerom k možnosti [Warm/Teplý]
(červená). Ak je vzhľad príliš červený, nastavte ju smerom k možnosti
[Cool/Chladný] (modrá).
94
Fotografovanie portrétov pri svetle sviečok
Keď chcete odfotografovať osobu vo svetle sviečky, použite režim <y> (Svetlo
sviečky). Atmosféra svetla sviečky sa odrazí na farebných tónoch snímky.
Tipy pri snímaní
zzNa zaostrovanie použite stredný bod AF.
Namierte stredný bod AF v hľadáčiku na snímanú osobu a snímajte.
zzAk číselné zobrazenie (rýchlosť uzávierky) v hľadáčiku
bliká, dbajte na to, aby ste predišli otrasom fotoaparátu.
Pri nízkej hladine osvetlenia a možnosti vzniku otrasov fotoaparátu bude
rýchlosť uzávierky zobrazená v hľadáčiku blikať. Keď používate objektív
so zoomom, zvážte oddialenie a držte fotoaparát pevne alebo použite
statív. Keď používate objektív so zoomom, môžete obmedziť rozostrenie
spôsobené otrasmi fotoaparátu nastavením širokouhlého rozsahu objektívu.
zzZmeňte farebný tón.
Môžete zmeniť položku [Color tone/Farebný tón]. Ak chcete zvýrazniť
červenkastý nádych svetla sviečky, nastavte ju smerom k možnosti [Warm
tone/Teplý tón] (červená) alebo, ak je vzhľad príliš červený, nastavte ju
smerom k možnosti [Cool tone/Chladný tón] (modrá).
zzUpravte jas.
Môžete zmeniť položku [Brightness/Jas]. Ak chcete snímku rozjasniť,
nastavte smerom k možnosti + alebo, ak je obraz príliš svetlý, smerom
k možnosti –.
oo Ako spôsob AF možno nastaviť len [1-point AF/1-bodové AF].
95
Fotografovanie nočných portrétov
(pomocou statívu)
Ak chcete fotografovať ľudí v noci a získať prirodzene vyzerajúcu nočnú
scénu v pozadí, použite režim <6> (Nočný portrét). Upozorňujeme, že na
snímanie v tomto režime sa vyžaduje zabudovaný blesk alebo externý
blesk Speedlite. Odporúča sa používať statív.
Tipy pri snímaní
zzPoužite širokouhlý objektív a statív.
Keď používate objektív so zoomom, použite širokouhlý rozsah na
získanie širokého nočného obzoru. Pretože pri fotografovaní z ruky
dochádza k otrasom fotoaparátu, odporúča sa použiť statív.
zzSkontrolujte jas snímky.
Zhotovenú snímku sa odporúča prehrať na mieste a skontrolovať jej jas.
Ak snímaná osoba vyzerá tmavá, prejdite bližšie a zopakujte snímanie.
zzSnímajte aj v iných režimoch snímania.
Keďže je pri nočných záberoch pravdepodobnejší vznik otrasov
fotoaparátu, odporúča sa fotografovať aj v režimoch <A> a <F>.
oo Ak použijete samospúšť spolu s a bleskom, indikátor samospúšte sa po
nasnímaní obrázka nakrátko rozsvieti.
96
Fotografovanie nočných scén z ruky
V režime <F> (Nočná scéna bez statívu) môžete snímať nočné scény,
aj keď držíte fotoaparát v ruke. V tomto režime snímania sa pre každú
snímku zhotovia štyri zábery za sebou a zaznamená sa výsledná snímka
s obmedzeným vplyvom otrasov fotoaparátu.
Tipy pri snímaní
zzDržte fotoaparát stabilne.
Držte lakte blízko tela, udržíte tak fotoaparát stabilne (=56). V tomto
režime sa štyri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je
ktorýkoľvek zo štyroch záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov
fotoaparátu, zábery sa nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
zzNa portréty použite blesk.
Ak budete mať na snímkach ľudí, použite zabudovaný blesk alebo
externý blesk Speedlite. Pri prvom zábere sa použije blesk, aby sa
nasnímal kvalitný portrét. Požiadajte osobu, aby sa nehýbala, kým
sa nenasnímajú všetky štyri zábery za sebou.
97
Fotografovanie scén v protisvetle
Pri snímaní scény, na ktorej sa nachádzajú svetlé aj tmavé oblasti, použite
režim <G> (Ovládanie snímania v protisvetle HDR). Pri zhotovovaní
jednej snímky sa v tomto režime nasnímajú tri zábery za sebou s rôznou
expozíciou. Výsledkom je jeden obrázok so širokým tónovým rozsahom,
v ktorom sú minimalizované tmavé oblasti spôsobené protisvetlom.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.
Tipy pri snímaní
zzDržte fotoaparát stabilne.
Držte lakte blízko tela, udržíte tak fotoaparát stabilne (=56). V tomto
režime sa tri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je ktorýkoľvek
z troch záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov fotoaparátu, zábery
sa nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
98
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
q: Group Photo (Skupinová fotografia)
oo V dôsledku korekcie skreslenia sa zorný uhol mierne zmení.
oo V závislosti od podmienok pri snímaní sa zaostrenie nemusí dosiahnuť pre
všetkých, od prednej po zadnú stranu snímky.
3: Landscape (Krajina)
oo Zabudovaný blesk sa nespustí, aj keď je vysunutý počas snímania.
oo Aj keď sú použité externé blesky Speedlite, nespustia sa.
5: Sports (Šport)
oo Pri nízkej hladine osvetlenia a pravdepodobnosti vzniku otrasov fotoaparátu
bude hodnota rýchlosti uzávierky vľavo dole blikať. Držte fotoaparát stabilne
a zhotovte snímku.
oo Použitím blesku znížite rýchlosť sériového snímania.
C: Kids (Deti)
oo Rýchlosť sériového snímania je nižšia, keď sa blesk spustí počas sériového
fotografovania so živým náhľadom Live View. Fotoaparát pokračuje v snímaní
na nižšej rýchlosti sériového snímania, aj keď sa blesk prestane spúšťať.
r: Panning (Posúvanie)
oo Rýchlosť uzávierky sa zníži. Preto tento režim nie je vhodný na žiadne iné
snímanie okrem panorámovania.
oo Nemožno vybrať režim <o> ani <M>.
oo Fotografovanie s bleskom nie je možné.
oo Hoci sa na snímky zhotovené pomocou objektívov podporujúcich režim
<r> použije stabilizácia obrazu objektívu, pri snímaní sa účinok v hľadáčiku
alebo na obrazovke nezobrazuje. (Stabilizácia obrazu a korekcia rozostrenia
objektu sa aktivujú pri snímaní bez ohľadu na nastavenie stabilizácie obrazu
objektívu.)
oo Ak objektív nepodporuje režim <r>, rozostrenie objektu sa neopraví.
Samostatne sa však použije automatická úprava rýchlosti uzávierky podľa
nastavenia položky [Effect/Efekt].
oo Pri snímaní pri jasnom svetle, napríklad počas slnečného letného dňa, alebo
snímaní pomalého objektu sa nemusí dosiahnuť nastavený stupeň efektu
panorámovania.
99
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
r: Panning (Panorámovanie) (pokračovanie)
oo S objektívom podporujúcim režim <r> sa nemusí rozostrenie objektu
správne opraviť, ak fotografujete nasledujúce objekty alebo v prípade týchto
podmienok pri snímaní.
• Objekty s veľmi nízkym kontrastom.
• Objekty v slabom svetle.
• Objekty v extrémnom protisvetle alebo extrémne lesklé objekty.
• Objekty s opakujúcimi sa vzormi.
• Objekty s menším množstvom vzorov alebo s monotónnymi vzormi.
• Objekty s odrazmi (obrazy odrážajúce sa v skle atď.).
• Objekty menšie než rám zóny AF.
• V prípade viacerých objektov pohybujúcich sa v rámci rámu zóny AF.
• Objekty pohybujúce sa nepravidelnými smermi alebo nepravidelnými
rýchlosťami.
• Objekty, ktorých pohyb je čiastočne nepravidelný. (Napríklad vertikálny
pohyb bežca.)
• Objekty, ktorých rýchlosť sa výrazne mení. (Napríklad hneď po začiatku
pohybu alebo počas prechádzania zákrutou.)
• Ak pohybujete fotoaparátom príliš rýchlo alebo príliš pomaly.
• Ak sa pohyb fotoaparátu nezhoduje s pohybom objektu.
• Keď je ohnisková vzdialenosť objektívu dlhá.
P: Food (Jedlo)
oo Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
oo Keď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky sa
nemusí zredukovať.
oo Pri použití blesku sa položka [Color tone/Farebný tón] nastaví na možnosť
Štandardný.
oo Ak sa na snímke nachádzajú ľudia, odtieň pokožky sa nemusí reprodukovať
správne.
y: Candlelight (Svetlo sviečky)
oo Blesk sa nespúšťa. Odporúča sa však vopred vysunúť blesk, aby sa mohol
rozsvietiť pomocný lúč AF (=126).
100
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
6: Night Portrait (Nočný portrét)
oo Požiadajte snímané osoby, aby sa po spustení blesku chvíľu nehýbali.
oo Počas fotografovania so živým náhľadom Live View môže byť náročné
zaostriť, ak je tvár snímanej osoby tmavá. V takom prípade nastavte prepínač
režimov zaostrenia na objektíve do polohy <MF> a zaostrite manuálne.
oo V prípade nočnej scény počas fotografovania so živým náhľadom Live View
môže byť náročné zaostriť na bodové zdroje svetla nachádzajúce sa v bode
AF. V takom prípade nastavte prepínač režimov zaostrenia na objektíve do
polohy <MF> a zaostrite manuálne.
oo Zobrazený živý náhľad Live View nebude úplne rovnaký ako na skutočnej
zhotovenej snímke.
F: Handheld Night Scene (Nočná scéna bez statívu)
oo V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní
menšia.
oo Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
oo V prípade nočnej scény počas fotografovania so živým náhľadom Live View
môže byť náročné zaostriť na bodové zdroje svetla nachádzajúce sa v bode
AF. V takom prípade nastavte prepínač režimov zaostrenia na objektíve do
polohy <MF> a zaostrite manuálne.
oo Zobrazený živý náhľad Live View nebude úplne rovnaký ako na skutočnej
zhotovenej snímke.
oo Ak použijete blesk a objekt je blízko, môže nastať preexponovanie.
oo Ak použijete blesk na snímanie nočnej scény s obmedzeným osvetlením,
zábery sa nemusia správne zarovnať. Výsledkom môže byť rozmazaná
snímka.
oo Ak použijete blesk a snímaná osoba je blízko k pozadiu, ktoré je tiež osvetlené
bleskom, zábery sa nemusia správne zarovnať. Výsledkom môže byť
rozmazaná snímka. Môžu sa objaviť aj neprirodzené tiene a nevhodné farby.
oo Uhol zábleskového pokrytia s externým bleskom Speedlite:
• Keď používate blesk Speedlite s automatickým nastavením zábleskového
pokrytia, poloha transfokácie bude pevne nastavená v širokouhlom rozsahu
bez ohľadu na nastavenie polohy transfokácie objektívu.
• Keď používate blesk Speedlite, ktorý vyžaduje manuálne nastavenie
zábleskového pokrytia, nastavte hlavu blesku do normálnej polohy.
101
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
F: Handheld Night Scene (Nočná scéna bez statívu
(pokračovanie))
oo Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
oo Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
oo Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, keďže po nasnímaní prebieha zlúčenie
snímok. Počas spracovania obrázkov sa v hľadáčiku a na paneli LCD zobrazí
správa „buSY“ a ďalší obrázok nemožno nasnímať, kým sa spracovanie
nedokončí.
G: HDR Backlight Control (Ovládanie snímania v protisvetle HDR)
oo V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní
menšia.
oo Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
oo Fotografovanie s bleskom nie je možné.
oo Snímka sa nemusí zobraziť s plynulou gradáciou a môže pôsobiť nepravidelne
alebo byť výrazne zašumená.
oo Ovládanie snímania v protisvetle HDR nemusí byť účinné pri scénach
s nadmerným protisvetlom alebo s mimoriadne vysokým kontrastom.
oo Keď snímate objekty, ktoré sú dostatočne jasné (napríklad štandardne
osvetlené scény), snímka môže vyzerať neprirodzene v dôsledku efektu HDR.
oo Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
oo Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
oo Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, keďže po nasnímaní prebieha zlúčenie
snímok. Počas spracovania obrázkov sa v hľadáčiku a na paneli LCD zobrazí
správa „buSY“ a ďalší obrázok nemožno nasnímať, kým sa spracovanie
nedokončí.
102
Snímanie s použitými efektmi filtra
Môžete snímať s použitím efektov filtra. Pri fotografovaní so živým
náhľadom Live View si pred snímaním môžete prezrieť náhľad efektov filtra.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <U>.
obraz živého náhľadu
2 Zobrazte
Live View.
zz Nastavte prepínač fotografovania so
živým náhľadom Live View/snímania
videozáznamu do polohy <A>,
potom stlačte tlačidlo <0>.
obrazovky rýchleho
3 Pomocou
ovládania vyberte položku
[Creative filters/Kreatívne filtre].
zz Stlačte tlačidlo <Q>. (7)
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
ikonu vľavo hore, potom stlačte tlačidlo
<0>.
efekt filtra.
4 Vyberte
zz Stláčaním tlačidiel <W> <X> vyberte
efekt filtra (=104–=106), potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Zobrazí sa snímka s použitým efektom
filtra.
oo Ak chcete radšej nakonfigurovať nastavenie bez živého náhľadu Live View, po
kroku č.1 stlačte tlačidlo <Q> a vyberte položku [Choose filter/Vybrať filter].
103
Snímanie s použitými efektmi filtra
efekt a snímajte.
5 Nastavte
zz Stlačte tlačidlo <Q> a vyberte ikonu
pod položkou [Creative filters/
Kreatívne filtre] (okrem efektov c, A,
B, C alebo D).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> upravte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
oo Kvality snímky RAW and RAW+JPEG nie sú k dispozícii. Keď je nastavená
kvalita snímky RAW, snímky sa vytvárajú s kvalitou snímky 73. Keď je
nastavená kvalita snímky RAW+JPEG, snímky sa vytvárajú v určenej kvalite
snímok JPEG.
oo Keď je nastavená možnosť <I>, <W>, <X>, <Z>, <H> alebo <c>,
sériové snímanie nie je k dispozícii.
oo K snímkam s použitým efektom rybieho oka nebudú pripojené údaje pre
vymazanie prachových škvŕn (=241).
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View
oo Pri zrnitom čiernobielom efekte bude zrnitý náhľad trochu odlišný od vzhľadu
snímok.
oo Pri možnostiach zmäkčenia kresby alebo efektu miniatúry môže byť náhľad
zmäkčenia kresby trochu odlišný od vzhľadu snímok.
oo Histogram sa nezobrazí.
oo Nie je k dispozícii ani zväčšené zobrazenie.
oo Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View v režimoch Kreatívnej zóny sú
na obrazovke rýchleho ovládania k dispozícii niektoré nastavenia kreatívnych
filtrov.
104
Snímanie s použitými efektmi filtra
Charakteristiky kreatívnych filtrov
zzI Grainy B/W (Zrnitý čiernobiely)
Vytvorí zrnitý a čiernobiely vzhľad obrázka. Úpravou kontrastu môžete
zmeniť čiernobiely efekt.
zzW Soft focus (Zmäkčenie kresby)
Dodá snímke jemnejší vzhľad. Úpravou rozostrenia môžete zmeniť
stupeň zmäkčenia obrázka.
zzX Fish-eye effect (Efekt rybieho oka)
Dodá snímke efekt objektívu typu rybie oko. Na snímke bude viditeľné
súdkovité skreslenie.
V závislosti od úrovne efektu tohto filtra sa bude meniť orezaná oblasť
na okraji snímky. Rovnako, pretože tento efekt filtra zväčšuje stred
snímky, zdanlivé rozlíšenie v strede sa môže zhoršiť v závislosti od počtu
zaznamenaných pixelov, preto pri kontrole výsledného obrazu nastavte
efekt filtra. Používa sa jeden bod AF v strede.
zzZ Water painting effect (Efekt vodových farieb)
Fotografia bude vyberať ako maľba vodovými farbami s jemnými
odtieňmi. Úpravou efektu môžete zmeniť hustotu farieb. Nočné alebo
tmavé scény sa nemusia zobraziť s plynulou gradáciou a môžu pôsobiť
nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zzH Toy camera effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)
Posunie farby na farby, ktoré sú typické pre hračkárske fotoaparáty
a stmaví štyri rohy snímky. Na zmenu farebného tónu možno použiť
možnosti farebného odtieňa.
105
Snímanie s použitými efektmi filtra
zzc Miniature effect (Efekt miniatúry)
Vytvorí efekt diorámy.
Pri snímaní s predvoleným nastavením bude stred vyzerať ostro.
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View môžete presúvať oblasť,
ktorá vyzerá ostro (rám scény) podľa popisu v časti „Operácie efektu
miniatúry“ (=108). Ako spôsob AF sa používa 1-bodové AF. Odporúča
sa snímanie s bodom AF a rámom scény.
Pri fotografovaní pomocou hľadáčika namierte stredný bod AF zobrazený
v hľadáčiku na snímanú osobu a snímajte.
zzA HDR art standard (Umelecký štandardný efekt HDR)
Fotografie si zachovajú viac detailov vo svetlých a tmavých scénach.
Vďaka zníženému kontrastu a menej výraznej gradácii sa povrchová
úprava podobá maľbe. Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé)
okraje.
zzB HDR art vivid (Umelecký živý efekt HDR)
Farby budú sýtejšie ako pri nastavení [HDR art standard/Umelecký
štandardný efekt HDR] a nízkym kontrastom a nevýraznou gradáciou
sa dosiahne efekt grafiky.
zzC HDR art bold (Umelecký výrazný efekt HDR)
Farby sú najsýtejšie, vďaka čomu je objekt zvýraznený a snímka vyzerá
ako olejomaľba.
zzD HDR art embossed (Umelecký reliéfny efekt HDR)
Sýtosť farieb, jas, kontrast a gradácia sú znížené, aby snímka pôsobila
na pohľad nevýrazne. Obrázok vyzerá ako vyblednutý a starý. Obrysy
objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
oo Pomocou režimov <A>, <B>, <C> a <D> môžete vytvárať snímky
s vysokým dynamickým rozsahom, ktoré si zachovávajú detaily vo svetlých
a vysokokontrastných scénach. Pri každom snímaní sa vytvoria tri rôzne jasné
snímky za sebou a tieto sa použijú na vytvorenie jednej snímky. Pozrite si
upozornenia na =107.
106
Snímanie s použitými efektmi filtra
Poznámky k režimom <A>, <B>, <C> a <D>
oo V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní
menšia.
oo Živé náhľady Live View efektov filtra nebudú vyzerať presne rovnako ako
snímky.
oo Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
oo Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
oo Pri fotografovaní bez statívu dávajte pozor na otrasy fotoaparátu.
oo Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môžu sa prejaviť nepravidelné farby, nepravidelná expozícia
alebo šum.
oo Snímanie pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED môže viesť
k neprirodzenej reprodukcii farieb osvetlených oblastí.
oo Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, keďže po nasnímaní prebieha zlúčenie
snímok. Počas spracovania obrázkov sa v hľadáčiku a na paneli LCD zobrazí
správa „buSY“ a ďalší obrázok nemožno nasnímať, kým sa spracovanie
nedokončí.
oo Fotografovanie s bleskom nie je možné. Odporúča sa však vopred vysunúť
blesk, aby sa mohol rozsvietiť pomocný lúč AF (=126).
107
Snímanie s použitými efektmi filtra
Operácie efektu miniatúry
bod AF.
1 Presuňte
zz Presuňte bod AF do polohy, na ktorú
chcete zaostriť.
rám scény a snímajte.
2 Presuňte
zz Ak je bod AF mimo rámu scény,
presuňte rám tak, aby s ním bol bod
AF zarovnaný.
zz Ak chcete, aby bol rám scény pohyblivý
(zobrazený oranžovo), stlačte tlačidlo
<v> alebo ťuknite na položku [r]
v pravom dolnom rohu obrazovky.
Ťuknutím na položku [T] môžete
tiež prepínať medzi vertikálnou
a horizontálnou orientáciou rámu scény.
Prepínanie orientácie rámu scény je
možné aj pomocou tlačidiel <Y> <Z>
pri horizontálnej orientácii a tlačidiel
<W> <X> pri zvislej orientácii.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo
<Y> <Z> presúvajte rám scény.
Na opätovné vycentrovanie rámu
scény stlačte tlačidlo <B>.
zz Na potvrdenie rámu scény stlačte
tlačidlo <0>.
108
Kreatívna zóna
Režimy Kreatívnej zóny poskytujú
slobodu pri snímaní rôznymi spôsobmi
vďaka nastaveniu preferovanej rýchlosti
uzávierky, hodnoty clony, expozície
a pod.
zz Ak chcete odstrániť popis režimu snímania zobrazený po
otočení otočného voliča režimov, stlačte tlačidlo <0> (=532).
oo Uistite sa, že funkcia Uzamknutie viacerých funkcií je
vypnutá.
109
Program AE
Fotoaparát automaticky nastaví rýchlosť uzávierky a clonu, ktoré vyhovujú
jasu objektu.
* <d> znamená Program.
* AE znamená Auto Exposure (automatická expozícia).
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <d>.
na objekt.
2 Zaostrite
zz Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zobrazenie
3 Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota expozície nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
oo Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ a najnižšieho
clonového čísla signalizuje podexponovanie.
Nastavte vyššiu citlivosť ISO alebo použite blesk.
oo Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „8000“
a najvyššieho clonového čísla signalizuje
preexponovanie.
Nastavte nižšiu citlivosť ISO alebo pomocou filtra
ND (predáva sa samostatne) znížte množstvo svetla
vstupujúceho do objektívu.
110
Program AE
Rozdiely medzi režimami <d> a <A>
oo V režime <A> sa mnohé funkcie, napríklad spôsob AF a režim merania,
nastavujú automaticky, aby nedochádzalo k pokazeným záberom. Nastaviť
môžete len obmedzený počet funkcií. Na druhej strane sa v režime <d>
nastavuje automaticky len rýchlosť uzávierky a clona. Bez obmedzenia
môžete nastaviť spôsob AF, režim merania a ďalšie funkcie.
Posun programu
oo Ak chcete upraviť kombináciu rýchlosti uzávierky a hodnoty clony pri
zachovaní rovnakej expozície, stlačte tlačidlo spúšte do polovice a otočte
voličom <6>. Táto funkcia sa nazýva posun programu.
oo Posun programu sa automaticky zruší po uplynutí časovača merania
(zobrazenie nastavenia expozície sa vypne).
oo Funkcia posunu programu sa nedá používať s bleskom.
111
Nastavenie rýchlosti uzávierky pred
snímaním (Priorita uzávierky AE)
V tomto režime nastavujete rýchlosť uzávierky a fotoaparát automaticky
nastavuje clonu, aby sa dosiahla štandardná expozícia zodpovedajúca
jasu objektu. Pomocou vyššej rýchlosti uzávierky možno ostro zachytiť
akciu pohybujúceho sa objektu. Pomocou nižšej rýchlosti uzávierky
možno vytvoriť efekt rozostrenia ktorý vytvára dojem pohybu.
* <s> znamená Časová hodnota.
Rozmazaný pohyb
(Nízka rýchlosť: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rýchlosť: 1/2000 s)
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <s>.
požadovanú rýchlosť
2 Nastavte
uzávierky.
zz Nastavte pomocou voliča <6>.
na objekt.
3 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
zobrazenie
4 Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota clony nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
112
Nastavenie rýchlosti uzávierky pred snímaním (Priorita uzávierky AE)
oo Blikanie najnižšieho clonového čísla signalizuje
podexponovanie.
Pomocou voliča <6> znižujte rýchlosť uzávierky, kým
hodnota clony neprestane blikať, alebo nastavte vyššiu
citlivosť ISO.
oo Blikanie najvyššieho clonového čísla signalizuje
preexponovanie.
Pomocou voliča <6> zvyšujte rýchlosť uzávierky,
kým hodnota clony neprestane blikať, alebo nastavte
nižšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie rýchlosti uzávierky
oo Hodnota rýchlosti uzávierky od „8000“* do „4“ označuje menovateľ zlomku
rýchlosti uzávierky. Napríklad hodnota „125“ označuje 1/125 s, ďalej hodnota
„0"5“ označuje 0,5 s a „15"” 15 s.
* „16000“, keď je možnosť [z: Shutter mode/z: Režim uzávierky]
pri fotografovaní so živým náhľadom Live View nastavená na možnosť
[Electronic/Elektronická].
113
Nastavenie hodnoty clony pred snímaním
(Priorita clony AE)
V tomto režime nastavujete požadovanú hodnotu clony a fotoaparát
automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky, aby sa dosiahla štandardná
expozícia vyhovujúca jasu objektu. Nastavením vyššieho clonového čísla
(menšieho clonového otvoru) sa do rozsahu prijateľného zaostrenia dostane
väčšia časť pozadia a popredia. Naopak, nastavením nižšieho clonového
čísla (väčšieho clonového otvoru) sa do rozsahu prijateľného zaostrenia
dostane menšia časť pozadia a popredia.
* <f> znamená Hodnota clony (otvor clony).
Rozostrené pozadie
(S nízkym clonovým číslom: f/5.6)
Ostré popredie aj pozadie
(S vysokým clonovým číslom: f/32)
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <f>.
požadovanú clonu.
2 Nastavte
zz Nastavte pomocou voliča <6>.
na objekt.
3 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
zobrazenie
4 Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota rýchlosti uzávierky nebliká,
bude dosiahnutá štandardná expozícia.
114
Nastavenie hodnoty clony pred snímaním (Priorita clony AE)
oo Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ signalizuje
podexponovanie.
Pomocou voliča <6> znižujte clonové číslo (otvárajte
clonu), kým rýchlosť uzávierky neprestane blikať, alebo
nastavte vyššiu citlivosť ISO.
oo Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „8000“ signalizuje
preexponovanie.
Pomocou voliča <6> zvyšujte clonové číslo
(zatvárajte clonu), kým hodnota rýchlosť uzávierky
neprestane blikať, alebo nastavte nižšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie hodnoty clony
oo Čím vyššie je clonové číslo, tým menší je otvor clony. Zobrazené clonové
číslo sa líši v závislosti od objektívu. Ak nie je na fotoaparáte nasadený žiaden
objektív, zobrazí sa clonové číslo „00“.
115
Nastavenie hodnoty clony pred snímaním (Priorita clony AE)
Kontrola oblasti zaostreniaM
Stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa
nastavte objektív na aktuálne zvolenú
hodnotu clonového čísla a skontrolujte
oblasť zaostrenia (hĺbka poľa).
oo Čím je hodnota clony vyššia, tým je oblasť zaostrenia širšia (od popredia po
pozadie), ale zobrazenie v hľadáčiku tmavšie.
oo Efekt hĺbky poľa možno zreteľne vidieť na obraze živého náhľadu Live View,
keď zmeníte hodnotu clony a stlačíte tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa (=71).
oo Expozícia sa uzamkne (uzamknutie AE), keď podržíte tlačidlo na kontrolu
hĺbky poľa.
oo Pri stlačení tlačidla na kontrolu hĺbky poľa, keď je k spínaču <X>
prepnutému na možnosť <Z> (plnoautomatický) pripojený blesk Speedlite
470EX-AI, spustí sa meranie vzdialenosti plnoautomatického AI.B.
116
Nastavenie expozície pred snímaním
(Manuálne nastavenie expozície)
V tomto režime nastavujete podľa potreby rýchlosť uzávierky aj clonu.
Ak chcete určiť expozíciu, použite ukazovateľ úrovne expozície hľadáčiku
alebo komerčne dostupný expozimeter.
* <a> znamená Manuálne.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <a>.
citlivosť ISO (=213).
2 Nastavte
zz Pri automatickom nastavení citlivosti
ISO môžete nastaviť kompenzáciu
expozície (=118).
požadovanú rýchlosť
3 Nastavte
uzávierky a clonu.
zz Nastavte rýchlosť uzávierky pomocou
voliča <6> a hodnotu clony pomocou
voliča <5>.
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
na objekt.
4 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
zz Skontrolujte ukazovateľ expozičnej
úrovne <s>, aby ste zistili, nakoľko je
aktuálna expozičná úroveň vzdialená
od štandardnej expozičnej úrovne.
(1)
(2)
Značka štandardnej expozície
Ukazovateľ expozičnej úrovne
expozíciu a zhotovte snímku.
5 Nastavte
zz Skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície a nastavte požadovanú
rýchlosť uzávierky a clonu.
zz Ak sa expozičná úroveň líši o viac ako
±3 stupne EV od štandardnej expozície,
na konci ukazovateľa úrovne expozície
sa zobrazí symbol <I> alebo <J>.
117
Nastavenie expozície pred snímaním (Manuálne nastavenie expozície)
Kompenzácia expozície pri automatickom nastavení citlivosti ISO
Ak je pri snímaní s manuálnym nastavením expozície citlivosť
ISO nastavená na možnosť [A] (AUTOMATICKY), môžete nastaviť
kompenzáciu expozície (=160) takto:
[z: Expo.comp./AEB/z: Kompenzácia expozície/AEB]
: Expo comp (hold btn, turn
)/
: Kompenzácia expozície
[
(podržaním tlačidla, otočením voliča
)] v položke [8C.Fn III-3:
Custom Controls/8C.Fn III-3: Užívateľské ovládacie prvky]
Obrazovka rýchleho ovládania
oo Pri automatickom nastavení citlivosti ISO sa nastavenie citlivosti ISO bude
meniť, aby sa dosiahla štandardná expozícia pri nastavenej rýchlosti uzávierky
a clone. Nemusí sa preto dosiahnuť požadovaný efekt expozície. V tomto
prípade nastavte kompenzáciu expozície.
oo Keď je fotoaparát nastavený na režim <a> + Automatické nastavenie
citlivosti ISO + <q> (Pomerové meranie) a položka [8C.Fn I-8: AE lock
meter. mode after focus/8C.Fn I-8: Režim merania Uzamknutie AE
po zaostrení] je nastavená na predvolené nastavenie (=558), podržaním
tlačidla spúšte do polovice uzamknete citlivosť ISO po zaostrení v režime
Jednoobrázkový AF.
oo Ak chcete porovnať aktuálnu expozíciu s expozíciou pri počiatočnom stlačení
tlačidla <A> s automaticky nastavenou citlivosťou ISO, stlačte tlačidlo <A>,
upravte kompozíciu a skontrolujte ukazovateľ úrovne expozície.
oo Keď je nastavená Automatické nastavenie citlivosti ISO a položka [8C.Fn I-1:
Exposure level increments/8C.Fn I-1: Zmeny expozičnej úrovne] je
nastavená na možnosť [1/2-stop/1/2 EV], každá kompenzácia expozície 1/2 EV
sa implementuje s citlivosťou ISO (1/3 EV) a rýchlosťou uzávierky. Zobrazenie
rýchlosti uzávierky sa však nezmení.
118
Dlhodobé expozície (Bulb)
V tomto režime uzávierka zostáva otvorená, kým držíte tlačidlo spúšte úplne
stlačené, a zatvorí sa, keď tlačidlo spúšte uvoľníte. Dlhodobá expozícia Bulb
sa používa pri fotografovaní nočných scén, ohňostrojov, oblohy a ďalších
objektov, ktoré vyžadujú dlhodobú expozíciu.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <F>.
požadovanú clonu.
2 Nastavte
zz Nastavte pomocou voliča <6>
alebo <5>.
snímku.
3 Zhotovte
zz Expozícia bude trvať, pokiaľ bude úplne
stlačené tlačidlo spúšte.
zz Uplynutý čas expozície sa zobrazuje na
paneli LCD.
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo Pri dlhodobých expozíciách Bulb vzniká viac šumu na snímke než zvyčajne.
oo Ak je nastavená možnosť Automatické nastavenie citlivosti ISO, nastaví sa
citlivosť ISO 400 (=614).
oo Po spustení snímania s dlhodobou expozíciou Bulb pomocou samospúšte
držte tlačidlo spúšte úplne stlačené, kým sa snímanie nedokončí. Ak uvoľníte
tlačidlo spúšte počas odpočítavania samospúšte, žiadny záber sa nezosníma,
aj keď sa prehrá zvuk uzávierky.
119
Dlhodobé expozície (Bulb)
oo Pomocou funkcie [z: Long exp. noise reduction/z: Potlačenie šumu pri
dlhodobej expozícii] môžete znížiť šum spôsobený dlhodobou expozíciou
(=238).
o
o V prípade snímania záberov s dlhodobou expozíciou Bulb sa odporúča
použitie statívu a časovača dlhodobej expozície Bulb. Prípadne to môžete
skombinovať s predsklopením zrkadla (=263).
oo Zábery s dlhodobou expozíciou Bulb môžete snímať pomocou diaľkovej
spúšte RS-60E3 (predáva sa samostatne, =156).
oo Pri fotografovaní dlhodobých expozícií Bulb môžete použiť aj diaľkové
ovládanie RC-6 (predáva sa samostatne, =155) alebo bezdrôtový diaľkový
ovládač BR-E1 (predáva sa samostatne, =156). Keď stlačíte tlačidlo
uvoľnenia diaľkového ovládača (prenosové tlačidlo), dlhodobá expozícia Bulb
sa spustí okamžite alebo o 2 sekundy neskôr. Opätovným stlačením tlačidla
spúšte ukončíte dlhodobú expozíciu Bulb.
Časovač dlhodobej expozície BulbM
Pri použití časovača dlhodobej expozície Bulb nemusíte počas expozície
držať stlačené tlačidlo spúšte.
položku [z: Bulb
1 Vyberte
timer/z: Časovač dlhodobej
expozície Bulb].
položku [Enable/Povoliť].
2 Vyberte
zz Vyberte možnosť [Enable/Povoliť],
potom stlačte tlačidlo <B>.
požadovaný čas expozície.
3 Nastavte
zz Vyberte hodinu, minútu alebo sekundu.
120
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu <s>.)
Dlhodobé expozície (Bulb)
možnosť [OK].
4 Vyberte
zz Po zavretí ponuky sa na paneli LCD
zobrazí ikona <H>.
snímku.
5 Zhotovte
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne a po tom,
(1)
(2)
ako začne snímanie, uvoľnite ho.
zz Ak chcete zastaviť prebiehajúce
snímanie, znova úplne stlačte tlačidlo
spúšte a uvoľnite ho.
zz Ak chcete zrušiť nastavenie časovača,
v kroku č. 2 nastavte možnosť
[Disable/Zakázať].
(1)
(2)
Časovač dlhodobej expozície Bulb
Uplynutý čas expozície
oo Keď je aktívny časovač dlhodobej expozície Bulb a úplne stlačíte tlačidlo
spúšte a uvoľníte ho, dlhodobá expozícia Bulb sa zastaví.
oo Ak budete držať tlačidlo spúšte úplne stlačené, dlhodobá expozícia Bulb bude
pokračovať aj po uplynutí nastaveného času expozície.
oo Časovač dlhodobej expozície Bulb sa zruší a nastavenie sa obnoví na možnosť
[Disable/Zakázať], keď nastavíte vypínač na možnosť <2> alebo zmeníte
režim na nahrávanie videozáznamu alebo iný režim snímania ako <F>.
121
122
Nastavenia AF, snímania
a expozície
Táto kapitola opisuje, ako nakonfigurovať AF, režim priebehu
snímania, režim merania a súvisiace nastavenia.
zz Ikona M zobrazená napravo od nadpisu strany označuje,
že príslušná funkcia je dostupná iba v kreatívnej zóne.
zz V Základnej zóne sa funkcia AF nastaví automaticky.
oo Skratka <AF> znamená automatické zaostrovanie. Skratka <MF>
znamená manuálne zaostrovanie.
123
Výber funkcie AF
M
režimov zaostrenia na
1 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <AF>.
otočný volič režimov na
2 Nastavte
Kreatívnu zónu.
3 Stlačte tlačidlo <AF> (9).
funkciu AF.
4 Vyberte
zz Otáčajte voličom <6> alebo <5>.
X: Jednoobrázkový AF
9: Inteligentné AF
Z: Inteligentné AF-servo
zz Pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View stlačte tlačidlá <Y> <Z>.
X: Jednoobrázkový AF
K: AF-Servo
124
Výber funkcie AF
Jednoobrázkový AF pre statické objekty
Táto funkcia AF je vhodná pre statické objekty. Keď stlačíte tlačidlo spúšte
do polovice, fotoaparát zaostrí iba raz.
zz Po zaostrení na objekt pri fotografovaní pomocou hľadáčika sa zobrazí
príslušný bod AF, ukazovateľ zaostrenia <o> v hľadáčiku sa rozsvieti
a fotoaparát pípne.
zz Po zaostrení na objekt pri fotografovaní so živým náhľadom Live View
sa farba príslušného bodu AF zmení na zelenú a fotoaparát pípne.
zz Zaostrenie zostane uzamknuté, keď držíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, čo vám umožňuje zmeniť kompozíciu snímky pred jej
nasnímaním.
oo Ak je položka [5: Beep/5: Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], po dosiahnutí zaostrenia nezaznie zvuková signalizácia.
Inteligentné AF-Servo (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
alebo AF-Servo (Fotografovanie so živým náhľadom Live
View) pre pohybujúce sa objekty
Táto funkcia AF je určená pre pohybujúce sa objekty. Kým držíte tlačidlo
spúšte stlačené do polovice, fotoaparát bude nepretržite zaostrovať na
objekt.
zz Po zaostrení na objekt pri fotografovaní pomocou hľadáčika sa zobrazí
príslušný bod AF.
zz Po zaostrení na objekt pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa
farba bodu AF zmení na modrú.
zz Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia snímky.
oo Zvuková signalizácia nezaznie ani po dosiahnutí zaostrenia.
oo Indikátor zaostrenia <o> v hľadáčiku sa nerozsvieti.
125
Výber funkcie AF
Inteligentné AF (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
pre automatické prepínanie funkcie AF
Režim Inteligentné AF automaticky prepína funkciu AF z voľby
Jednoobrázkový AF na Inteligentné AF-Servo, ak sa statický objekt
začne pohybovať.
zz Keď fotoaparát zaostrí na objekt pomocou Jednoobrázkového AF,
ak rozpozná pohyb objektu, zmenu vzdialenosti alebo podobné
zmeny, prepne sa na Inteligentné AF-Servo a pokračuje v sledovaní
pohybujúceho sa objektu.
oo Pri zaostrení na objekty pomocou serva fotoaparát ďalej potichu pípa.
oo Pri zaostrení na objekty pomocou serva ukazovateľ zaostrenia <o>
v hľadáčiku sa nerozsvieti.
oo Snímanie s uzamknutím zaostrenia nie je možné pri použití serva.
oo V režime <A> pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa na
zaostrovanie používa funkcia Inteligentné AF. Upozorňujeme, že na zaostrovanie
na pohybujúce sa objekty sa používa funkcia AF-Servo. Ak sa zaostrenie
dosiahne, bod AF sa zobrazí namodro. Upozorňujeme, že ak sa objekt počas
sériového snímania pohybuje, fotoaparát sa neprepne na AF-Servo.
Pomocný lúč AF
zz Pri fotografovaní pomocou hľadáčika môže zabudovaný blesk rozsvietiť
pomocný lúč AF, čím sa uľahčí automatické zaostrovanie pri slabom
osvetlení či iných podmienkach, kedy je automatické zaostrovanie
náročné. Pomocný lúč AF sa rozsvieti podľa potreby, keď stlačením
tlačidla <I> vysuniete blesk a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zz Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa pomocný lúč AF
nerozsvieti, ani keď bude zabudovaný blesk vysunutý.
oo Blesk nerozsvieti pomocný lúč AF, keď je funkcia AF nastavená na možnosť
[AI Focus AF/Inteligentné AF] alebo [AI Servo AF/Inteligentné AF-Servo].
oo Ak chcete zakázať rozsvietenie pomocného lúča AF, nastavte položku
[z: AF-assist beam firing/z: Rozsvietenie pomocného lúča AF]
na možnosť [Disable/Zakázať].
126
Výber funkcie AF
Body AF svietiace načerveno (Fotografovanie pomocou
hľadáčika)
Body AF sa pri zaostrení v slabom osvetlení alebo na tmavý objekt
rozsvietia načerveno. Toto rozsvecovanie môžete vypnúť v režimoch
Kreatívnej zóny (=569).
127
Výber oblasti AF a bodu AF (Fotografovanie
pomocou hľadáčika)
V závislosti od používaného objektívu sa počet použiteľných bodov AF,
usporiadanie bodov AF a tvar rámu oblasti AF budú líšiť. Podrobnosti
nájdete v časti „Doplňujúce informácie“.
Režim výberu oblasti AF
N: Bodové AF (ručný výber)
zz Fotoaparát zaostruje na užšiu oblasť
ako pri 1-bodovom AF.
zz Účinné na presné zaostrenie alebo
zaostrenie prekrývajúcich sa objektov,
napríklad zvieraťa v klietke.
zz Keďže je oblasť AF úzka, pri niektorých
svetelných podmienkach môže byť
zaostrovanie náročné.
E: 1-bodové AF (ručný výber)
zz Fotoaparát zaostruje pomocou jedného
bodu AF.
F: Zónové AF (ručný výber zóny)
zz Fotoaparát zaostrí v zóne obsahujúcej
deväť bodov AF. Objekty sa snímajú
ľahšie ako pri 1-bodovom AF.
zz Všeobecne zaostruje na najbližší objekt.
Všimnite si, že pri zaostrovaní majú
prioritu rozpoznané tváre.
zz Pri použití funkcie Inteligentné AF-Servo
pokračuje automatické zaostrovanie
dovtedy, pokiaľ je možné sledovať
objekty v rámci zóny.
128
Výber oblasti AF a bodu AF (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
G: Veľké zónové AF
(ručný výber zóny)
zz Oblasť AF je rozdelená na tri zóny
zaostrenia (ľavá, stredná a pravá).
zz Objekty sa snímajú ľahšie ako pri
zónovom AF.
zz Všeobecne zaostruje na najbližší objekt.
Všimnite si, že pri zaostrovaní majú
prioritu rozpoznané tváre.
zz Pri Inteligentnom AF-Servo pokračuje
automatické zaostrovanie dovtedy,
pokiaľ je možné sledovať objekty
v rámci veľkej zóny.
H: Automatický výber AF
zz Na zaostrenie sa používa rám oblasti AF
(celá oblasť AF).
zz Pri jednoobrázkovom AF sa všeobecne
zaostruje na najbližší objekt. Všimnite
si, že pri zaostrovaní majú prioritu
rozpoznané tváre.
zz Pri použití funkcie Inteligentné AF-Servo
môžete nastaviť počiatočnú pozíciu
funkcie Inteligentné AF-Servo (=133).
Kým bude rám oblasti AF môcť sledovať
objekt počas snímania, zaostrovanie
bude pokračovať.
129
Výber oblasti AF a bodu AF (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
oo Body AF za určitých podmienok snímania nemusia sledovať objekty, keď sa
funkcia Inteligentné AF-Servo používa s funkciami Zónové AF, Veľké zónové
AF alebo Automatický výber AF.
oo Pri použití periférneho bodu AF alebo širokouhlých objektívov alebo
teleobjektívov môže byť zaostrenie náročné. V takomto prípade použite
stredný bod AF alebo bod AF bližšie k stredu.
oo Keď sa rozsvieti bod (body) AF, časť hľadáčika alebo celý hľadáčik sa môže
rozsvietiť načerveno. Je to charakteristický znak zobrazenia bodov AF.
oo Pri nízkych teplotách môže byť zobrazenie bodu AF ťažko viditeľné alebo
môže byť pomalšia odozva sledovania kvôli vlastnostiam zariadenia
zobrazenia bodu AF (používa tekuté kryštály).
oo Pomocou položky [8C.Fn II-10: Orientation linked AF point/8C.Fn II-10:
Body AF podľa orientácie], môžete nastaviť režim výberu oblasti AF + bod
AF alebo len bod AF samostatne pre zvislé a vodorovné orientácie (=565).
130
Výber oblasti AF a bodu AF (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
Výber režimu výberu oblasti AF
tlačidlo <S>
1 Stlačte
alebo <G> (9).
tlačidlo <G>.
2 Stlačte
zz Každým stlačením tlačidla <G>
sa mení režim výberu oblasti AF.
oo Pomocou položky [8C.Fn II-7: Select AF area selec. mode/8C.Fn II-7:
Výber režimu výberu oblasti AF] môžete obmedziť režimy výberu oblasti AF,
ktoré možno vybrať, len na tie, ktoré chcete používať (=563).
oo Ak nastavíte položku [8C.Fn II-9: AF area selection method/8C.Fn II-9:
Spôsob výberu oblasti AF] na možnosť [1:G9Main Dial/1:G9Hlavný
volič], režim výberu oblasti AF môžete vybrať stlačením tlačidla <S> alebo
<G> a otáčaním voliča <6> (=564).
131
Výber oblasti AF a bodu AF (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
Výber bodu alebo zóny AF manuálne
tlačidlo <S>
1 Stlačte
alebo <G> (9).
bod alebo zónu AF.
2 Vyberte
zz Pomocou voliča <j> <9> alebo
<6> alebo <5> vyberte bod AF.
zz Ak chcete vybrať stredový bod alebo
zónu AF, stlačte tlačidlo <0>
alebo <j>.
oo Keď podržíte tlačidlo <Q> a budete otáčať voličom <6>, môžete bod AF
vybrať vo zvislom smere.
oo Na paneli LCD sa zobrazia nasledujúce informácie.
• Bodové AF a Jednobodové AF: SEL (Stred), SEL AF (Mimo stredu)
AF
• Zónové AF, Veľké zónové AF a Automatický výber AF:
132
Výber oblasti AF a bodu AF (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
Význam rozsvietených alebo blikajúcich bodov AF
Stlačením tlačidla <S> alebo <G> sa rozsvietia body AF krížového typu
pre automatické zaostrovanie s vysokou presnosťou. Blikajúce body AF
sú citlivé vo vodorovnom alebo zvislom smere. Podrobnosti nájdete v časti
„Doplňujúce informácie“.
Nastavenie počiatočnej pozície funkcie Inteligentné
AF-Servo
/c/8C.Fn II-11:
Keď je položka [8C.Fn II-11: Initial Servo AF pt,
Počiatočný bod AF-Servo,
/c] nastavená na možnosť [1:Initial AF pt
set for
/c/1:Počiatočný bod AF nastavený pre
/c] (=566),
môžete manuálne nastaviť počiatočnú polohu pre funkciu Inteligentné
AF-Servo.
režim výberu oblasti AF na možnosť [H Auto
1 Nastavte
selection AF/H Automatický výber AF] (=131).
funkciu AF na možnosť [AI Servo AF/Inteligentné
2 Nastavte
AF-Servo] (=124).
3 Nastavte bod AF (=132).
133
Výber oblasti AF a bodu AF (Fotografovanie pomocou hľadáčika)
Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri
zaostrovaní
zz Objekty s veľmi nízkym kontrastom
(Napríklad: modré nebo, jednofarebné plochy a pod.)
zz Objekty vo veľmi slabom svetle
zz Objekty v extrémnom protisvetle alebo extrémne lesklé objekty
(Napríklad: vozidlá s veľmi lesklou karosériou a pod.)
zz Blízke a vzdialené objekty umiestnené blízko bodu AF
(Napríklad: zvieratá v klietke a pod.)
zz Zdroje svetla, napríklad body svetla umiestnené blízko bodu AF
(Napríklad: nočné scény a pod.)
zz Objekty s opakujúcimi sa vzormi
(Napríklad: okná mrakodrapov, počítačové klávesnice a pod.)
zz Objekty so vzorom drobnejším ako rozloženie bodov AF
(Napríklad: tváre či kvety, ktoré sú rovnako veľké alebo menšie ako
bod AF a pod.)
V takýchto prípadoch zaostrite pomocou jedného z nasledujúcich
spôsobov:
(1) V režime Jednoobrázkový AF zaostrite na objekt, ktorý je v rovnakej
vzdialenosti ako snímaný objekt, uzamknite zaostrenie a zmeňte
kompozíciu záberu (=125).
(2) Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <MF>
a zaostrite manuálne (=147).
oo V závislosti od objektu je zaostrenie možné dosiahnuť jemnou zmenou
kompozície záberu a opätovným spustením funkcie AF.
134
Výber spôsobu AF (Fotografovanie
so živým náhľadom Live View)
Spôsob AF
: Rozpoznanie tváre +
sledovanie
Fotoaparát rozpozná tváre ľudí a zaostrí na
ne. Nad akoukoľvek rozpoznanou tvárou sa
zobrazí ikona <p> (bod AF). Táto tvár sa
potom bude sledovať.
Ak sa nerozpozná žiadna tvár, pomocou celej oblasti AF sa vyberie AF
automaticky.
Pomocou funkcie AF-Servo môžete nastaviť počiatočnú pozíciu pre AF
(=143). Kým bude rám oblasti AF môcť sledovať objekt počas snímania,
zaostrovanie bude pokračovať.
: Bodové AF
Fotoaparát zaostruje na užšiu oblasť ako
pri 1-bodovom AF.
: 1-bodové AF
Fotoaparát zaostruje pomocou jedného
bodu AF <S>.
135
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
: Zónové AF
Pomocou automatického výberu AF
v rámoch zóny AF pokrýva veľkú oblasť,
takže zaostrovanie je jednoduchšie ako
pri 1-bodovom AF.
Uprednostňuje zaostrenie na najbližší objekt. Pri zaostrovaní sa
uprednostnia aj tváre ľudí v ráme zóny AF.
Zaostrené body AF sa zobrazia s ikonou <S>.
136
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
Výber spôsobu AF
1 Stlačte tlačidlo <G>.
spôsob AF.
2 Vyberte
zz Každým stlačením tlačidla <G> sa
spôsob AF zmení.
zz Výber môžete vykonať aj z položky
[z: AF method/z: Spôsob AF].
oo V režime <A> sa automaticky nastaví funkcia [u+Tracking/
u+Sledovanie].
oo V režime <r> možno nastaviť len funkciu [1-point AF/1-bodové AF] alebo
[Zone AF/Zónové AF].
oo Opisy na =138–=141 predpokladajú, že je Funkcia AF nastavená na
možnosť [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] (=125). Pri nastavení [Servo
AF/AF-Servo] (=125) sa po dosiahnutí zaostrenia bod AF zmení namodro.
oo Informácie o ovládaní uzávierky dotykom (AF a aktivácia uzávierky dotykovým
ovládaním) nájdete v časti =72.
oo Ak nastavíte položku [8C.Fn II-9: AF area selection method/8C.Fn II-9:
Spôsob výberu oblasti AF] na možnosť [1:G9Main Dial/1:G9Hlavný
volič], spôsob AF môžete vybrať stlačením tlačidla <G> a otáčaním
voliča <6>.
137
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
zzu(detekcia tváre) + sledovanie: c
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí a zaostrí na ne. Ak sa tvár pohybuje,
pohybuje sa aj bod AF <p> a sleduje pritom príslušnú tvár.
Môžete nastaviť položku [Eye Detection AF/AF detekcie očí] na
možnosť [Enable/Povoliť], aby boli oči objektu zaostrené (=142).
bod AF.
1 Skontrolujte
zz <p> (bod AF) sa zobrazí na akejkoľvek
rozpoznanej tvári.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> môžete
po zobrazení ikony <h> vybrať tvár,
na ktorú sa má zaostriť.
zz Stlačením tlačidla <j> presuňte bod
AF na tvár osoby v strede.
a zhotovte snímku.
2 Zaostrite
zz Po stlačení tlačidla spúšte do polovice
a zaostrení na objekt sa bod AF zmení
na zelený a fotoaparát zapípa.
Oranžový bod AF signalizuje, že
fotoaparát nedokázal zaostriť na objekty.
138
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
Ťuknutie na tvár kvôli zaostreniu
Ak ťuknete na tvár alebo objekt, na ktorý chcete zaostriť, bod AF sa zmení
na < > a zaostrí na miesto ťuknutia.
Keď sa tvár alebo objekt pohybuje na obrazovke, bod AF < > sa tiež
pohybuje, aby ho sledoval.
oo Ak je tvár snímanej osoby výrazne rozostrená, detekcia tváre nebude možná.
Manuálne upravte zaostrenie (=147), aby bolo možné tvár rozpoznať,
a použite AF.
oo Namiesto ľudskej tváre mohol byť rozpoznaný iný objekt.
oo Funkcia detekcie tváre nebude fungovať, ak je tvár na snímke veľmi veľká
alebo malá, veľmi jasná, veľmi tmavá alebo čiastočne skrytá.
oo Automatické zaostrenie nedokáže rozpoznať tváre osôb na okrajoch
obrazovky. Zmeňte kompozíciu snímky, aby bol objekt v strede alebo presuňte
objekt bližšie k stredu.
oo Rámik <p> môže pokrývať len časť tváre, nie celú tvár.
oo Veľkosť bodu AF sa mení v závislosti od objektu.
139
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
zzBodové AF/1-bodové AF/Zónové AF
Bod AF alebo rám zóny AF môžete nastaviť ručne. Tu sú ako príklad
použité obrazovky 1-bodového AF.
bod AF.
1 Skontrolujte
zz Zobrazí sa bod AF (1).
Pri zónovom AF sa zobrazí rám zóny AF.
(1)
bod AF.
2 Presuňte
zz Pomocou tlačidiel <j> <9> presuňte
bod AF na miesto, kde chcete zaostriť
(pri niektorých objektívoch sa však
nemusí posunúť na okraj obrazovky).
zz Presunúť bod AF môžete aj ťuknutím
na obrazovku.
zz Ak chcete vycentrovať bod AF alebo
rám zóny AF, stlačte tlačidlo <j> alebo
<0> alebo <L>.
140
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
a zhotovte snímku.
3 Zaostrite
zz Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí oranžovou farbou.
oo Body AF za určitých podmienok snímania nemusia sledovať objekty, keď sa
funkcia Inteligentné AF-Servo používa s funkciou Zónové AF.
oo Pri použití periférneho bodu AF môže byť zaostrenie náročné. V takom
prípade vyberte bod AF blízko stredu.
oo Pomocou položky [8C.Fn II-10: Orientation linked AF point/8C.Fn II-6:
Body AF podľa orientácie] môžete nastaviť samostatné body AF pre
vertikálne a horizontálne snímanie (=565).
141
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
AF detekcie očí
Pomocou spôsobu AF nastaveného na možnosť [u+Tracking/
u+Sledovanie] môžete snímať so zaostrením na oči objektov.
položku
1 Vyberte
[z: Eye Detection AF/
z: AF detekcie očí].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
fotoaparát na objekt.
3 Namierte
zz Okolo očí objektu sa zobrazí bod AF.
zz Oči, na ktoré chcete zaostriť, môžete
vybrať ťuknutím na obrazovku.
Keď ťuknete na iné časti tváre, napríklad
na nos alebo ústa, vyberie sa celá tvár.
Oči, na ktoré sa má zaostriť, sa vyberú
automaticky.
zz V závislosti od nastavenia [Eye
Detection AF/AF detekcie očí] môžete
vybrať oko na zaostrenie pomocou
tlačidiel <Y> <Z>, keď sa zobrazí
ikona < >.
4 Zhotovte snímku.
142
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
oo V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa oči objektu nemusia
rozpoznať správne.
oo Ak chcete zakázať AF detekcie očí bez použitia funkcií ponuky, postupne
stlačte tieto tlačidlá: <G> a <B>. Ak chcete AF detekcie očí obnoviť,
znova stlačte tlačidlo <B>.
Nastavenie počiatočnej pozície funkcie Inteligentné AF-Servo
Počiatočnú pozíciu pre AF môžete voľne nastaviť, keď je položka
/c/8C.Fn II-11: Počiatočný bod
[8C.Fn II-11: Initial Servo AF pt,
AF-Servo,
/c] nastavená na možnosť [1:Initial AF pt set for
/c/
1:Počiatočný bod AF nastavený pre
/c] (=566).
spôsob AF na možnosť
1 Nastavte
[u+Tracking/u+Sledovanie]
(=137).
funkciu AF na možnosť
2 Nastavte
[Servo AF/AF-Servo] (=124).
bod AF (=132).
3 Nastavte
zz Pomocou tlačidiel <j> <9> alebo
(1)
ťuknutím na obrazovku presuňte
bod AF (1), potom ho potvrďte.
zz Ak stlačíte tlačidlo <j> alebo <0>
alebo <L>, bod AF sa vráti do stredu
obrazovky.
143
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
Zväčšené zobrazenie
Ak chcete skontrolovať zaostrenie pri inom spôsobe AF než [u+Tracking/
u+Sledovanie], stlačením tlačidla <v> (alebo ťuknutím na ikonu <u>)
zväčšite zobrazenie približne 5x alebo 10x.
zz Zväčšenie sa vycentruje na bod AF pri funkciách [Spot AF/Bodové AF]
alebo [1-point AF/1-bodové AF] a na rám zóny AF pri funkcii [Zone AF/
Zónové AF].
zz Automatické zaostrovanie sa vykoná so zväčšeným zobrazením,
ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri nastaveniach [1-point AF/
1-bodové AF] a [Spot AF/Bodové AF]. Pri nastavení na iné spôsoby
AF sa automatické zaostrovanie vykonáva po obnovení normálneho
zobrazenia.
zz Ak v režime AF-Servo stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zväčšené
zobrazenie sa zmení na normálne zobrazenie, aby ste mohli zaostriť.
oo Ak je zaostrenie pomocou zväčšeného zobrazenia náročné, obnovte normálne
zobrazenie a vykonajte automatické zaostrenie.
oo Ak vykonávate automatické zaostrenie v normálnom zobrazení a potom
použijete zväčšené zobrazenie, nemusí sa dosiahnuť presné zaostrenie.
oo Rýchlosť automatického zaostrenia sa v normálnom zobrazení a zväčšenom
zobrazení líši.
oo Nepretržité AF nie je dostupné pri zväčšenom zobrazení.
oo Pri zväčšenom zobrazení je dosiahnutie zaostrenia zložitejšie v dôsledku
otrasov fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
144
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
Tipy pri snímaní s automatickým zaostrovaním
zz Aj keď sa zaostrenie dosiahne, stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
zaostrí znova.
zz Počas automatického zaostrovania je možné meniť jas snímky.
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní môže zaostrenie trvať
dlhšie alebo sa môže znížiť rýchlosť sériového snímania.
zz Ak sa počas snímania zmení svetelný zdroj, obrazovka môže začať
blikať a zaostrenie môže byť problematické. V tomto prípade reštartujte
fotoaparát a pokračujte v snímaní s automatickým zaostrovaním pod tým
zdrojom svetla, ktorý budete používať.
zz Ak nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania, zaostrite
ručne (=147).
zz Pri objektoch na okraji obrazovky, ktoré sú mierne nezaostrené, skúste
objekt (alebo bod AF alebo rám zóny AF) vycentrovať, čím sa zaostrí
potom zmeňte kompozíciu a zhotovte snímku.
zz Pri niektorých objektívoch môže automatické zaostrovanie trvať o niečo
dlhšie alebo sa nedosiahne dokonalé zaostrenie.
145
Výber spôsobu AF (Fotografovanie so živým náhľadom Live View)
Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy
pri zaostrovaní
zz Objekty s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha, hladké plochy
s jednoliatou farbou alebo scény, pri ktorých dochádza ku strate detailov
v jasných a tmavých častiach.
zz Objekty v slabom svetle.
zz Pruhy alebo iné vzory s kontrastom len v horizontálnom smere.
zz Scény s opakujúcimi sa vzormi (napr. okná mrakodrapov, počítačové
klávesnice a pod.).
zz Jemné čiary a okraje objektu.
zz Osvetlenie zdrojom sveta s premenlivým jasom, farbou alebo vzorom.
zz Nočné scény alebo svetelné body.
zz Obraz bliká pri osvetlení žiarivkovými svietidlami alebo osvetlení LED.
zz Extrémne malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Výrazne presvetlené alebo lesklé objekty (napríklad: automobil s veľmi
lesklou karosériou a pod.).
zz Blízke a vzdialené objekty, ktoré zachytí bod AF (napr. zviera v klietke
a pod.).
zz Objekty, ktoré sa v rámci bodu AF pohybujú a nemožno ich udržať
v stabilnej polohe v dôsledku otrasov fotoaparátu alebo rozostrenia
snímaného objektu.
zz Automatické zaostrovanie, keď je snímaný objekt výrazne nezaostrený.
zz Používa sa efekt zmäkčenia kresby pomocou objektívu s funkciou na
zmäkčenie kresby.
zz Používa sa filter so špeciálnym efektom.
zz Počas funkcie AF sa na obrazovke objaví obrazový šum (svetelné body,
pruhy a pod.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostrovania sa líši v závislosti od
použitého objektívu a pomeru strán a od toho, či používate funkcie
ako orezanie videozáznamu 4K alebo digitálna stabilizácia obrazu
pre videozáznamy.
146
Manuálne zaostrovanie
Ak sa nedá dosiahnuť automatické zaostrovanie, postupujte podľa postupu
nižšie, aby ste zaostrili manuálne.
Pri fotografovaní pomocou hľadáčika
režimov zaostrenia na
1 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <MF>.
na objekt.
2 Zaostrite
zz Otáčajte zaostrovací prstenec objektívu
(1)
(1), kým objekt v hľadáčiku nebude ostrý.
oo Ak počas manuálneho zaostrovania stlačíte tlačidlo spúšte do polovice,
v hľadáčiku sa zobrazí bod AF, ktorý dosiahol zaostrenie, a ukazovateľ
zaostrenia <o>.
oo Keď sa pri nastavení Automatického výberu AF dosiahne zaostrenie na
stredný bod AF, rozsvieti sa ukazovateľ zaostrenia <o>.
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View
Pri zaostrovaním môžete obraz zväčšiť.
režimov zaostrenia na
1 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <MF>.
zz Približne zaostrite otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu.
147
Manuálne zaostrovanie
snímku.
2 Zväčšite
zz Stlačením tlačidla <v> aktivujete
zväčšené zobrazenie.
oblasť na zväčšenie.
3 Určte
zz Pomocou tlačidiel <j> <9> presuňte
zväčšenú oblasť do polohy na
zaostrovanie.
zz Na vycentrovanie zväčšenej oblasti
stlačte tlačidlo <j> alebo <0>
alebo <L>.
zz Každým stlačením tlačidla <v> sa
pomer zväčšenia zmení nasledujúcim
spôsobom.
1x → 5x → 10x
na objekt.
4 Zaostrite
zz Sledujte zväčšenú snímku a otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu
zaostrite.
zz Po zaostrení sa stlačením tlačidla <v>
vrátite k normálnemu zobrazeniu.
oo Pri zväčšenom zobrazení je expozícia uzamknutá.
oo Pri normálnom zobrazení môžete zhotoviť snímku pomocou ovládania
uzávierky dotykom.
148
Manuálne zaostrovanie
Nastavenie funkcie Obrysy MF (Zvýraznenie obrysov)
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa okraje zaostrených
objektov môžu zobraziť farebne, čím sa uľahčuje zaostrenie. Podľa
potreby nastavte farby a upravte citlivosť (úroveň) určenia okraja
(okrem režimu <A>).
položku [z: MF
1 Vyberte
peaking settings/z: Nastavenia
zvýraznených obrysov MF].
položku [Peaking/Obrysy].
2 Vyberte
zz Vyberte položku [On/Zap.].
úroveň a farbu.
3 Nastavte
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
oo Zobrazenie obrysov sa pri zväčšenom zobrazení nezobrazuje.
oo Obrysy MF sa môžu pri vysokých citlivostiach ISO rozpoznávať ťažšie, najmä
pri nastavení rozšírenia citlivosti ISO. V prípade potreby zmenšite citlivosť ISO
alebo nastavte položku [Peaking/Obrysy] na možnosť [Off/Vyp.].
oo Zobrazenie obrysov na obrazovke sa nezaznamenáva do snímok.
149
Výber režimu priebehu snímania
1 Stlačte tlačidlo <R> (9).
režim priebehu snímania.
2 Vyberte
zz Otáčajte voličom <6>.
zzu: Snímanie jedného záberu
Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa nasníma len jeden záber.
zzo: Sériové snímanie Vysokou rýchlosťou
Keď podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať sériovo
maximálne približne 10 snímok/s pri fotografovaní pomocou hľadáčika,
alebo 11 snímok/s pri fotografovaní so živým náhľadom Live View počas
úplného stlačenia. Keď je položka Funkcia AF pri fotografovaní so živým
náhľadom Live View nastavená na možnosť [Servo AF/AF-Servo],
rýchlosť sériového snímania bude maximálne približne 7,0 snímky/s.
150
Výber režimu priebehu snímania
zzi: Sériové snímanie nízkou rýchlosťou/Sériové snímanie
Keď podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať sériovo
maximálne približne 3,0 snímky/s počas úplného stlačenia. (V režime
<r> maximálne približne 5,7 záberov/s pri snímaní pomocou hľadáčika
a 4,3 záberov/s pri fotografovaní so živým náhľadom Live View.)
zzB: Tiché snímanie jedného záberu
Pri fotografovanie pomocou hľadáčika môžete snímať po jednom zábere
s tichšími mechanickými zvukmi. Túto funkciu nemožno nastaviť pre
fotografovanie so živým náhľadom Live View.
zzM: Tiché sériové snímanie
Pri fotografovanie pomocou hľadáčika môžete snímať sériovo (max.
rýchlosťou približne 3,0 snímky/s ) s tichšími mechanickými zvukmi.
Túto funkciu nemožno nastaviť pre fotografovanie so živým náhľadom
Live View.
zzQ: Samospúšť: 10-sekundová/diaľkové ovládanie
zzk: Samospúšť: 2-sekundová/diaľkové ovládanie
zzq: Samospúšť: sériové snímanie
Informácie o snímaní pomocou samospúšte nájdete na =153.
Informácie o snímaní pomocou diaľkového ovládania nájdete na =155.
151
Výber režimu priebehu snímania
oo Približná rýchlosť sériového snímania vysokou rýchlosťou 10 snímky/s je
maximálna <o> (=150) v týchto podmienkach: snímanie pri úplne
nabitej súprave batérií LP-E6N s rýchlosťou uzávierky 1/1000 s alebo vyššou
a maximálnou clonou (v závislosti od objektívu), vypnutou funkciou Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (v závislosti od objektívu), pri izbovej teplote
(+23 °C), s redukciou blikania.
oo Rýchlosť sériového snímania pre <o> môže klesnúť v závislosti od určitých
faktorov, napríklad teploty, kapacity batérie, redukcie blikania, rýchlosti
uzávierky, hodnoty clony, podmienok objektu, jasu, funkcie AF, objektívu,
fotografovania so živým náhľadom Live View, použitia zabudovaného blesku
a nastavení funkcie snímania.
oo Ak je položka [z: Anti-flicker shoot./z: Snímanie s potlačením vplyvu
blikania] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (=261), pri snímaní pod
blikajúcim osvetlením sa môže znížiť maximálna rýchlosť sériového snímania.
Zároveň interval rýchlosti sériového snímania sa tiež môže stať nepravidelný
a oneskorenie aktivácie uzávierky sa môže predĺžiť.
oo Pri funkcii Inteligentné AF-Servo/AF-Servo sa maximálna rýchlosť sériového
snímania môže znížiť v závislosti od podmienok snímaného objektu
a použitého objektívu.
oo Rýchlosť sériového snímania vysokou rýchlosťou môže byť nižšia pri použití
držadla s batériami BG-E14 (predáva sa samostatne) s batériami AA/R6.
oo Ak je teplota batérie nízka z dôvodu nízkej teploty prostredia, maximálna
rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť.
oo Ak je nastavená možnosť <B> alebo <M>, oneskorenie medzi úplným
stlačením tlačidla spúšte a aktiváciou uzávierky môže byť dlhšie ako za
normálnych okolností.
oo Keď sa počas sériového snímania zaplní interná pamäť, rýchlosť sériového
snímania sa môže znížiť, pretože snímanie sa dočasne vypne (=201).
152
Používanie samospúšte
1 Stlačte tlačidlo <R> (9).
samospúšť.
2 Vyberte
zz Otáčajte voličom <6>.
Q: Snímanie o 10 sekúnd
Možno použiť aj snímanie
s diaľkovým ovládaním (=155).
k: Snímanie o 2 sekundy
Možno použiť aj snímanie
s diaľkovým ovládaním (=155).
q: Nepretržité 10-sekundové
snímanie so zadaným počtom
záberov
Pomocou voliča <5> nastavte
počet záberov, ktorý sa má zosnímať
(2–10). Snímanie s diaľkovým
ovládaním nemožno použiť.
snímku.
3 Zhotovte
zz Zaostrite na požadovaný objekt a úplne
stlačte tlačidlo spúšte.
zz Činnosť samospúšte môžete kontrolovať
pomocou indikátora samospúšte,
zvukovej signalizácie a odpočítavania
času (v sekundách) na paneli LCD.
153
Používanie samospúšte
oo V režime <q> môže byť interval snímania dlhší pri niektorých podmienkach
snímania, používaní blesku, v závislosti od kvality snímky a ďalších faktorov.
oo Ak sa pri stlačení tlačidla spúšte nebudete pozerať cez hľadáčik, nasaďte kryt
okulára (=157). Svetlo, ktoré vstupuje do hľadáčika, môže brániť vhodnej
expozícii.
oo Režim <k> umožňuje snímať bez dotknutia sa fotoaparátu nasadeného
na statíve. Predchádza sa tým otrasom fotoaparátu pri snímaní zátišia alebo
dlhodobých expozícií.
oo Po nasnímaní záberov pomocou samospúšte sa odporúča prehrať snímku
(=332) a skontrolovať zaostrenie a expozíciu.
oo Ak chcete použiť samospúšť na odfotografovanie vás, použite uzamknutie
zaostrenia (=80) na objekt, ktorý je v rovnakej vzdialenosti, v akej budete
stáť vy.
oo Ak chcete zrušiť samospúšť po spustení, ťuknite na obrazovku alebo stlačte
tlačidlo <0> alebo <R>.
oo Ak je povolené snímanie s diaľkovým ovládaním, automatické vypnutie
sa vykoná približne o 2 minúty, aj keď je položka [5: Auto power off/
5: Automatické vypnutie] nastavená na možnosť 1 min. alebo menej.
oo Ak je položka [z: Bulb timer/z: Časovač dlhodobej expozície Bulb]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], nemožno vybrať možnosť
<q> ([Self-timer:Continuous/Samospúšť:Sériové]).
154
Snímanie s diaľkovým ovládaním
Na snímanie s diaľkovým ovládaním môžete použiť diaľkový ovládač RC-6,
bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 alebo diaľkovú spúšť RS-60E3
(infračervené, Bluetooth resp. káblové pripojenia. Predávajú sa samostatne).
Diaľkový ovládač RC-6
Môžete fotografovať na diaľku zo vzdialenosti približne 5 metrov od
prednej časti fotoaparátu. Môžete snímať okamžite alebo s 2-sekundovým
oneskorením.
1 Stlačte tlačidlo <R> (9).
samospúšť/diaľkové
2 Vyberte
ovládanie.
zz Otočením voliča <6> vyberte položku
<Q> alebo <k>.
tlačidlo uvoľnenia
3 Stlačte
(prenosové tlačidlo) na diaľkovom
ovládači.
(1)
zz Namierte diaľkový ovládač smerom
k snímaču diaľkového ovládania
fotoaparátu (1) a stlačte tlačidlo
uvoľnenia (prenosové tlačidlo).
zz Automatické zaostrovanie sa vykoná po
nastavení prepínača režimov zaostrenia
do polohy <AF>.
zz Indikátor diaľkového ovládania sa
rozsvieti a zhotoví sa snímka.
155
Snímanie s diaľkovým ovládaním
oo Infračervené diaľkové ovládače, napríklad RC-6, nie je možné použiť na
snímanie pomocou diaľkového ovládania, keď je fotoaparát spárovaný
cez Bluetooth so smartfónom alebo bezdrôtovým diaľkovým ovládaním.
oo Žiarivkové osvetlenie alebo osvetlenie LED môže spôsobiť nesprávnu funkciu
fotoaparátu vyvolaním neúmyselnej aktivácie uzávierky. Snažte sa, aby bol
fotoaparát mimo dosahu takýchto zdrojov osvetlenia.
oo Ak smerom k fotoaparátu namierite diaľkový ovládač televízora a stlačíte
na ňom niektoré tlačidlo, môže to spôsobiť nesprávnu funkciu fotoaparátu
vyvolaním neúmyselnej aktivácie uzávierky.
oo Ak sa rozsvieti zábleskové svetlo z blesku na inom fotoaparáte v blízkosti
tohto fotoaparátu, môže to spôsobiť neúmyselné chybné fungovanie uzávierky.
Nevystavujte snímač diaľkového ovládania zábleskovému svetlu z blesku
z iného fotoaparátu.
Bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1
Môžete fotografovať na diaľku zo vzdialenosti približne 5 metrov od
fotoaparátu.
Po spárovaní fotoaparátu a zariadenia BR-E1 (=464) nastavte režim
priebehu snímania na možnosť <Q> alebo <k> (=151).
Postup ovládania nájdete v návode na používanie zariadenia BR-E1.
RC-6 a BR-E1
oo Ak je snímanie s diaľkovým ovládaním povolené, automatické vypnutie
prebehne približne o 2 min.
oo RC-6 a BR-E1 možno použiť aj na nahrávanie videozáznamov (=322).
Diaľková spúšť RS-60E3
Po pripojení k fotoaparátu táto spúšť umožňuje fotografovať na diaľku cez
káblové pripojenie.
Postup ovládania nájdete v návode na používanie zariadenia RS-60E3.
1 Otvorte kryt konektorov.
zástrčku do konektora
2 Zapojte
diaľkového ovládania.
156
Kryt okulára
Zábery nasnímané bez pozerania cez hľadáčik (napríklad pri použití
samospúšte alebo diaľkového ovládania) môžu byť podexponované.
Ak tomu chcete predísť, použite kryt okulára (=41) pripevnený na
popruhu fotoaparátu.
Upozorňujeme, že nasadenie krytu okulára nie je potrebné pri fotografovaní
so živým náhľadom Live View ani pri nahrávaní videozáznamu.
očnicu.
1 Zložte
zz Zatlačte zospodu na očnicu a zložte ju
z fotoaparátu.
kryt okulára.
2 Nasaďte
zz Kryt okulára pripevníte tak, že ho
zasuniete smerom nadol do žliabka
očnice.
zz Po dokončení snímania zložte kryt
okulára a nasaďte očnicu.
157
Výber režimu merania
M
Môžete vybrať, ako fotoaparát určuje jas objektu. V Základnej zóne sa
automaticky nastaví pomerové meranie. (V režime <8: y> alebo
<U: X> sa automaticky nastaví priemerové meranie s vyvážením na stred.)
tlačidlo <q> (7).
1 Stlačte
zz Môžete tiež stlačiť tlačidlo <Q>
a nakonfigurovať toto nastavenie
z obrazovky rýchleho ovládania.
režim merania.
2 Vyberte
zz Otáčajte voličom <6> alebo <5>.
zzq Pomerové meranie
Univerzálny režim merania vhodný dokonca aj pre objekty v protisvetle.
Fotoaparát automaticky nastaví expozíciu vhodnú pre príslušnú scénu.
zzwSelektívne meranie
Režim merania efektívny v prípade, keď je okolo objektu jasnejšie svetlo
z dôvodu protisvetla atď. Pri fotografovaní pomocou hľadáčika pokrýva
približne 6,5 % plochy v strede obrazovky alebo pri fotografovanie so
živým náhľadom Live View 4,5 %.
zzr Bodové meranie
Účinné pri meraní konkrétnej časti objektu alebo scény. Pri fotografovaní
pomocou hľadáčika pokrýva približne 2,0 % plochy v strede obrazovky
alebo pri fotografovaní so živým náhľadom Live View 2,6 %. V hľadáčiku
sa zobrazí kruh bodového merania.
zze Priemerové meranie s vyvážením na stred
Meranie je priemerom z obrazovky, pričom stredu obrazovky sa prikladá
vyššia váha.
158
Výber režimu merania
oo Predvolene fotoaparát nastaví túto expozíciu.
V prípade režimu <q> podržaním tlačidla spúšte do polovice uzamknete
nastavenie expozície (Uzamknutie AE) po zaostrení v režime Jednoobrázkový
AF. V režimoch <w>, <r> a <e> sa nastavenie expozície vykoná pri
nasnímaní záberu. (Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa expozícia
neuzamkne.)
oo V režime [8C.Fn I-8: AE lock meter. mode after focus/8C.Fn I-7:
Režim merania Uzamknutie AE po zaostrení] môžete nastaviť, či sa má
alebo nemá uzamknúť expozícia (Uzamknutie AE) po zaostrení v režime
Jednoobrázkový AF (=558).
159
Kompenzácia expozície
M
Kompenzácia expozície umožňuje dosiahnuť jasnejšie (zvýšenie expozície)
alebo tmavšie (zníženie expozície) nastavenie štandardnej expozície
nastavenej fotoaparátom.
Kompenzáciu expozície možno nastaviť v režimoch snímania <d>, <s>,
<f> a <a>.
Podrobnejšie informácie o kompenzácii expozície pri nastavení režimu
<a> a automatického nastavenia citlivosti ISO nájdete v časti =118.
expozíciu.
1 Skontrolujte
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a skontrolujte ukazovateľ úrovne expozície.
Zvýšená expozícia na
dosiahnutie jasnejšej snímky
Znížená expozícia na
dosiahnutie tmavšej snímky
2 zz Nastavte pomocou voliča <5>.
Nastavte hodnotu kompenzácie.
zz Rozsah kompenzácie expozície pri
fotografovaní pomocou hľadáčika je
±5 stupňov EV a pri fotografovaní so
živým náhľadom Live View ±3 stupne EV.
zz Ako sa zobrazuje v hľadáčiku a na
paneli LCD, rozsah kompenzácie
expozície je ±3 stupne EV. Ak chcete
nastaviť kompenzáciu expozície
mimo rozsahu ±3 stupňov EV, použite
obrazovku rýchleho ovládania (=71)
alebo postupujte podľa pokynov pre
položku [z: Expo.comp./AEB/z:
Kompenzácia expozície/AEB] (=211).
snímku.
3 Zhotovte
zz Ak chcete zrušiť kompenzáciu expozície,
vráťte ukazovateľ úrovne expozície <N>
na značku štandardnej expozície <C>.
oo Ak je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] (=218) nastavená na inú možnosť ako [Disable/
Zakázať], snímka môže vyzerať jasnejšia dokonca aj pri nastavení zníženej
korekcii expozície na dosiahnutie tmavšieho záberu.
oo Hodnota kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po prepnutí vypínača
do polohy <2>.
oo Ak hodnota kompenzácie expozície prekračuje ±3 stupne EV, na konci
ukazovateľa úrovne expozície sa zobrazí ikona <I> alebo <J>.
160
Uzamknutie expozície (Uzamknutie AE)
M
Keď chcete nastavovať zaostrenie a expozíciu oddelene alebo keď
chcete zhotoviť viacero záberov s rovnakým nastavením expozície, môžete
expozíciu uzamknúť. Stlačením tlačidla <A> uzamknite expozíciu, potom
zmeňte kompozíciu a nasnímajte záber. Táto funkcia je vhodná pri snímaní
objektov v protisvetle a pod.
na objekt.
1 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
tlačidlo <A> (0).
2 Stlačte
zz V hľadáčiku alebo na obrazovke sa
zobrazí ikona <A>, ktorá signalizuje, že
expozícia je uzamknutá (Uzamknutie AE).
zz Pri každom stlačení tlačidla <A> sa
uzamkne aktuálne nastavenie expozície.
kompozíciu záberu
3 Zmeňte
a zhotovte snímku.
zz Ak chcete nasnímať niekoľko snímok
a súčasne zachovať uzamknutie
AE, podržte stlačené tlačidlo <A>
a stlačením tlačidla spúšte nasnímajte
ďalší záber.
Efekty funkcie uzamknutia AE
Režim
merania
(=158)
q
wre
Spôsob výberu bodu AF (=131, =132)
Automatický výber
Expozícia vycentrovaná na bode
AF a zaostrená sa uzamkne.
Ručný výber
Expozícia vycentrovaná na
zvolenom bode AF sa uzamkne.
Uzamknutie AE sa aplikuje na stredný bod AF.
* Keď je nastavený režim <q> a prepínač režimov zaostrenia na objektíve je v polohe
<MF>, uzamknutie AE sa aplikuje s expozíciou váženou na stredný bod AF.
oo Uzamknutie AE nie je možné pri dlhodobých expozíciách Bulb.
161
162
Fotografovanie
s bleskom
V tejto kapitole sa opisuje spôsob snímania pomocou
zabudovaného blesku alebo externého blesku (Speedlites
(blesky EL/EX)).
oo Blesk nie je možné používať pri nahrávaní videozáznamov.
oo Pri fotografovaní s bleskom nie je dostupná funkcia AEB.
163
Snímanie so zabudovaným bleskom
Použitie zabudovaného blesku sa odporúča, keď sa v hľadáčiku alebo
na obrazovke zobrazí ikona <I>, keď sú objekty v denných záberoch
podsvietené, alebo pri snímaní pri slabom osvetlení.
1 Stlačte tlačidlo <I>.
do polovice tlačidlo spúšte.
2 Stlačte
zz Skontrolujte, či sa v hľadáčiku alebo na
obrazovke zobrazí ikona <I>.
snímku.
3 Zhotovte
zz Zabudovaný blesk sa spustí podľa
nastavení [Flash firing/Spustenie
blesku] (=169).
zz Zabudovaný blesk po snímaní zasuniete
zatlačením prstami nadol tak, aby
zacvakol na miesto.
Približný dosah zabudovaného blesku
(približný dosah blesku v metroch)
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Citlivosť ISO
(=213)
Širokouhlý rozsah
f/3.5
f/5.6
100
1 – 3,4
1 – 2,1
Telefotografický rozsah
400
1 – 6,9
1 – 4,3
1600
1,7 – 13,7
1,1 – 8,6
6400
3,4 – 27,4
2,1 – 17,1
* Pri snímaní vzdialených objektov pri vysokých citlivostiach ISO alebo za určitých
podmienok objektu nemusí byť možné dosiahnuť štandardnú expozíciu.
164
Snímanie so zabudovaným bleskom
Rýchlosť uzávierky a hodnota clony pri fotografovaní
s bleskom
Režim snímania
d
Rýchlosť uzávierky
Automaticky (1/250–1/30 s)*
s
Manuálne (1/250–30 s)
f
Automaticky (1/250–30 s)*
4
Manuálne (1/250–30 s)
F
Expozícia bude trvať, kým budete držať tlačidlo
spúšte stlačené alebo kým neuplynie časovač
dlhodobej expozície bulb.
Hodnota clony
Automaticky
nastavená
Automaticky
nastavená
Manuálne
nastavená
Manuálne
nastavená
Manuálne
nastavená
* Keď je položka [Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky] v časti
[z: Flash control/z: Ovládanie blesku] nastavená na [1/250-30sec. auto/
1/250-30 s automaticky].
oo Nepoužívajte zabudovaný blesk, kým nie je úplne vysunutý.
oo Spodná časť snímok môže byť tmavá, ak bude svetlo zo zabudovaného
blesku zablokované slnečnou clonou alebo objekt príliš blízko.
oo Ak je spodná časť snímok tmavá, keď používate superteleobjektívy alebo
objektívy s veľkým priemerom, zvážte použitie externého blesku Speedlite
(predáva sa samostatne, =179).
Fotografovanie s bleskom v režime <f>
Výkon blesku sa automaticky nastaví tak, aby zabezpečil vhodnú expozíciu
blesku pre zadanú hodnotu clony.
Pri slabom osvetlení je hlavný objekt exponovaný s automatickým meraním
záblesku a pozadie s nízkou rýchlosťou uzávierky, čo zabezpečí štandardnú
expozíciu pre objekt aj pre pozadie. Odporúča sa používať statív.
165
Snímanie so zabudovaným bleskom
Kompenzácia expozície bleskuM
Rovnako ako je možné upraviť kompenzáciu expozície, môžete upraviť aj
výkon zabudovaného blesku.
1 Stlačte tlačidlo <Q>.
2 Vyberte položku [y].
hodnotu kompenzácie.
3 Nastavte
zz Ak chcete, aby bola expozícia blesku
jasnejšia, nastavte hodnotu kompenzácie
smerom k hodnote [Brighter/Jasnejšia]
(kladná kompenzácia), alebo ak chcete,
aby bola tmavšia, nastavte ju smerom
k hodnote [Darker/Tmavšia] (záporná
kompenzácia).
zz Po dokončení snímania postupujte
podľa krokov č. 1 až 3 a vráťte hodnotu
kompenzácie na nulu.
oo Keď je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] (=218) nastavená na iné nastavenie ako [Disable/
Zakázať], snímky môžu vyzerať jasnejšie aj pri nastavení zápornej kompenzácie.
oo Hodnota kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po prepnutí vypínača
do polohy <2>.
oo Kompenzáciu expozície blesku môžete nastaviť aj pomocou možnosti [Built-in
flash settings/Nastavenia funkcie zabudovaného blesku] v ponuke
[z: Flash control/z: Ovládanie blesku] (=168).
o
Pomocou
fotoaparátu možno nastaviť kompenzáciu expozície blesku aj na
o
externom blesku Speedlite rovnako ako pri zabudovanom blesku.
166
Snímanie so zabudovaným bleskom
ASnímanie s uzamknutím FEM
Fotografovanie pomocou hľadáčika s uzamknutím FE (expozícia blesku)
zabezpečí vhodnú expozíciu blesku nad oblasťou objektu, ktorú ste určili.
1 Stlačte tlačidlo <I>.
do polovice tlačidlo spúšte.
2 Stlačte
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a skontrolujte, či sa v hľadáčiku alebo
na obrazovke zobrazí ikona <I>.
tlačidlo <A> (8).
3 Stlačte
zz Vycentrujte objekt v hľadáčiku alebo
na obrazovke a stlačte tlačidlo <A>.
Bleskom sa spustí predzáblesk
a zachová sa požadovaná úroveň
výkonu blesku.
V hľadáčiku alebo na obrazovke
sa nakrátko zobrazí správa [FEL]
a rozsvieti sa položka <d>.
zz Každým stlačením tlačidla <A> sa
spustí predzáblesk a zachová sa výkon
blesku požadovaný na snímanie.
snímku.
4 Zhotovte
zz Skomponujte záber a úplne stlačte
tlačidlo spúšte.
oo Keď sú objekty príliš ďaleko a vaše snímky by boli tmavé, ikona <D> bliká.
Priblížte sa k objektu a zopakujte kroky č. 2–4.
167
Nastavenia funkcií blesku
Funkcie zabudovaného blesku alebo externých bleskov Speedlite radu
EL/EX možno nastaviť na obrazovkách ponuky vo fotoaparáte.
Predtým, ako nastavíte funkcie externých bleskov Speedlite, nasaďte
blesk Speedlite a zapnite ho.
Podrobnosti o funkciách externých bleskov Speedlite nájdete v príslušnom
návode na používanie.
položku [z: Flash
1 Vyberte
control/z: Ovládanie blesku].
2 Vyberte požadovanú položku.
168
Nastavenia funkcií blesku
Spustenie blesku
Ak chcete, aby sa blesk spustil automaticky
na základe podmienok snímania, nastavte
možnosť [a] (v režimoch Základnej zóny
alebo <d>).
Ak chcete, aby sa blesk spúšťal pri každom
snímaní, nastavte možnosť [D].
Ak má blesk zostať vypnutý alebo ak
budete používať pomocný lúč AF, vyberte
možnosť [b] (v režimoch Kreatívnej zóny).
E-TTL II Meranie zábleskuM
Meranie záblesku vhodné na snímanie osôb
dosiahnete nastavením na možnosť [Eval
(FacePrty)/Pomerové (Priorita tváre)].
Rýchlosť sériového snímania pre [o] sa
spomalí pri výbere možnosti [Evaluative/
Pomerové] alebo [Average/Priemerové].
Nastavením na možnosť [Evaluative/
Pomerové] dosiahnete meranie záblesku,
ktoré zvýrazní spúšťanie v sériovom snímaní.
Ak nastavíte možnosť [Average/
Priemerové], expozícia blesku sa
spriemeruje z celej meranej scény.
oo Aj keď vyberiete nastavenie [Eval (FacePrty)/Pomerové (Priorita tváre)],
v závislosti od podmienok snímania a snímaného objektu sa nemusia
dosiahnuť očakávané výsledky.
Potlačenie efektu červených očí
Nastavte na možnosť [Enable/Povoliť]
na potlačenie efektu červených očí
rozsvietením svetla na potlačenie efektu
červených očí pred spustením blesku.
169
Nastavenia funkcií blesku
Synchronizácia s dlhým časom uzávierkyM
Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku
na fotografovanie s bleskom v režime
priority clony AE <f> alebo režime
programu AE <d>.
zz[
] 1/250-30sec. auto (1/180 – 30 s automaticky)
zz[
] 1/250-1/60sec. auto (1/180 – 1/60 s automaticky)
zz[
] 1/250 sec. (fixed) (1/180 s. (pevné nastavenie))
Synchronizačný čas blesku sa nastavuje automaticky v rozsahu
od 1/250 s do 30 s, aby zodpovedal jasu scény. Snímanie s dlhým
synchronizačným časom sa používa v niektorých podmienkach snímania,
na miestach so slabým osvetlením a rýchlosť uzávierky sa automaticky
zníži.
Zabraňuje automatickému nastaveniu nízkej rýchlosti uzávierky pri
slabom osvetlení. Pomáha predísť rozostreniu snímaného objektu
a otrasom fotoaparátu. Snímaný objekt bude správne exponovaný
pomocou blesku, pozadie však môže byť tmavé.
Synchronizačný čas blesku bude pevne nastavený na hodnotu 1/250 s.
Toto nastavenie pomáha ešte účinnejšie predísť rozostreniu snímaného
objektu a vplyvu otrasov fotoaparátu ako nastavenie [1/250-1/60sec. auto/
1/250 – 1/60 s automaticky]. Pri slabom osvetlení však bude pozadie
tmavšie ako v prípade nastavenia [1/250-1/60sec. auto/
1/250 – 1/60 s automaticky].
oo Ak chcete použiť pomalú synchronizáciu v režime <f> alebo <d>, nastavte
hodnotu [1/250-30sec. auto/1/250 – 30 s automaticky].
170
Nastavenia funkcií blesku
Nastavenia funkcie zabudovaného bleskuM
zzFlash mode (Režim blesku)
Nastavením na možnosť [E-TTL II] môžete
snímať v plnoautomatickom režime blesku
E-TTL II/E-TTL.
Nastavením na možnosť [Manual
flash/Manuálny blesk] môžete zadať
preferovaný výkon blesku manuálne.
zzShutter synchronization (Synchronizácia uzávierky)
Za normálnych okolností túto položku
nastavte na možnosť [1st curtain/Prvá
lamela], aby sa blesk spustil ihneď potom,
ako sa začne expozícia.
Nastavením na možnosť [2nd curtain/
Druhá lamela] a použitím nízkych
rýchlostí uzávierky dosiahnete prirodzene
vyzerajúce snímky so stopami pohybu
objektov, napríklad svetiel áut.
oo Pri použití synchronizácie na druhú lamelu nastavte rýchlosť uzávierky na 1/80 s alebo
nižšiu. Ak je rýchlosť uzávierky vyššia ako 1/80 s, automaticky sa použije synchronizácia
na prvú lamelu, aj keď je nastavená položka [2nd curtain/Druhá lamela].
171
Nastavenia funkcií blesku
zzFlash exposure compensation (Kompenzácia expozície
blesku)
Rovnako ako je možné upraviť
kompenzáciu expozície, môžete upraviť
aj výkon zabudovaného blesku (=166).
zzWireless functions (Bezdrôtové funkcie)
Na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom
s viacerými zábleskami môžete použiť
ďalší blesk Canon Speedlite kompatibilný
s fotografovaním s optickým bezdrôtovým
bleskom (=180).
172
Nastavenia funkcií blesku
Nastavenia funkcií externého bleskuM
Zobrazované informácie, poloha zobrazenia a dostupné položky nastavenia
sa môžu líšiť v závislosti od modelu blesku Speedlite, nastavenia
užívateľských funkcií, režimu blesku a ďalších faktorov. Podrobnosti
o týchto funkciách nájdete v návode na používanie záblesková jednotky.
Ukážka zobrazenia
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Režim blesku
Bezdrôtové funkcie/ovládanie
pomeru výkonu blesku
Transfokácia blesku (zábleskové
pokrytie)
(4)
(5)
(6)
Synchronizácia uzávierky
Kompenzácia expozície blesku
Stupňovanie expozície blesku
oo Ak používate blesk Speedlite radu EX, ktorý nie je kompatibilný s nastaveniami
funkcií blesku, funkcie budú obmedzené.
173
Nastavenia funkcií blesku
zzFlash mode (Režim blesku)
Môžete vybrať režim blesku, ktorý zodpovedá vašim potrebám
fotografovania s bleskom.
Nastavenie [E-TTL II] predstavuje
štandardný režim bleskov Speedlite radu
EL/EX pre automatické fotografovanie
s bleskom.
V režime [Manual flash/Manuálny blesk]
môžete sami vybrať nastavenie [Flash
output/Výkon blesku] pre blesk Speedlite.
[CSP] (režim priority sériového snímania) je k dispozícii pri použití
kompatibilného externého blesku Speedlite. Tento režim automaticky
zníži výkon blesku o jednu hodnotu a zvýši citlivosť ISO o jednu hodnotu.
Je užitočný pri sériovom snímaní a pomáha šetriť energiu batérie blesku.
Informácie o ďalších režimoch blesku nájdete v návode na používanie
blesku Speedlite kompatibilného s príslušným režimom blesku.
oo V prípade preexponovania v dôsledku fotografovania s bleskom s funkciou
[CSP] v režime <s> alebo <a>, upravte kompenzáciu expozície (=160)
podľa potreby.
oo S funkciou [CSP] sa citlivosť ISO nastaví automaticky na možnosť [Auto/
Automaticky].
174
Nastavenia funkcií blesku
zzWireless functions (Bezdrôtové funkcie)
Na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom
s viacerými zábleskami môžete použiť
rádiový alebo optický bezdrôtový prenos.
Ďalšie informácie o bezdrôtovom blesku
nájdete v návode na používanie blesku
Speedlite kompatibilného s funkciou
fotografovania s bezdrôtovým bleskom.
zzFiring ratio control (Ovládanie pomeru výkonu blesku)
Pomocou makro blesku môžete nastaviť
ovládanie pomeru výkonu blesku.
Ďalšie informácie o ovládaní pomeru
výkonu blesku nájdete v návode na
používanie makroblesku.
zzFlash zoom (Transfokácia blesku (zábleskové pokrytie))
Pri bleskoch Speedlite s hlavou blesku
s transfokáciou môžete nastaviť zábleskové
pokrytie.
175
Nastavenia funkcií blesku
zzShutter synchronization (Synchronizácia uzávierky)
Štandardne túto položku nastavte na možnosť [First-curtain
synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu], aby sa
blesk spustil ihneď potom, ako sa začne expozícia.
Nastavením na možnosť [Second-curtain synchronization/
Synchronizácia na druhú lamelu] a použitím nízkych rýchlostí uzávierky
dosiahnete prirodzene vyzerajúce snímky so stopami pohybu objektov,
napríklad svetiel áut.
Nastavením na možnosť [High-speed synchronization/Synchronizácia
s vysokou rýchlosťou] môžete používať fotografovanie s bleskom pri
vyšších rýchlostiach uzávierky, ako je maximálna rýchlosť uzávierky so
synchronizáciou blesku. To je efektívne v prípade snímania s otvorenou
clonou v režime <f>, kedy môžete napríklad rozmazať pozadie za
objektmi v exteriéri pri dennom svetle.
oo Pri použití synchronizácie na druhú lamelu nastavte rýchlosť uzávierky na
1/80 s alebo menej. Ak je rýchlosť uzávierky vyššia 1/80 s, automaticky sa
použije synchronizácia na prvú lamelu, aj ak je nastavená položka [Secondcurtain synchronization/Synchronizácia na druhú lamelu].
zzFlash exposure compensation (Kompenzácia expozície blesku)
Rovnako, ako je možné upraviť
kompenzáciu expozície, môžete upraviť
aj výkon externých bleskov Speedlite.
oo Ak je kompenzácia expozície blesku nastavená pomocou blesku Speedlite,
kompenzáciu expozície blesku nemožno nastaviť na fotoaparáte. Nastavenie
bleskov Speedlite je nadradené nastaveniam fotoaparátu, aj keď sú obe
nastavené na rovnaký čas.
176
Nastavenia funkcií blesku
zzFlash exposure bracketing (Stupňovanie expozície blesku)
Externé blesky Speedlite vybavené
funkciou stupňovania expozície blesku
(FEB) dokážu automaticky meniť výkon
externého blesku – zosnímajú tri zábery
súčasne.
Externý blesk Nastavenia užívateľských funkcií
Podrobnosti o užívateľských funkciách
externého blesku Speedlite nájdete
v návode na používanie blesku Speedlite.
oo Blesk Speedlite radu EL/EX sa vždy spustí s plným výkonom, ak bude
užívateľská funkcia [Flash metering mode/Režim merania blesku]
nastavená na možnosť [TTL flash metering/Meranie blesku TTL]
(automatický blesk).
oo Osobnú funkciu (P.Fn) externého blesku Speedlite nemožno nastaviť ani
zrušiť pomocou obrazovky [z: External Speedlite control/z: Ovládanie
externého blesku Speedlite] fotoaparátu. Nastavte ju priamo pomocou
externého blesku Speedlite.
177
Nastavenia funkcií blesku
Zrušenie nastavení funkcií blesku/nastavení užívateľských
funkcií blesku M
možnosť [Clear settings/
1 Vyberte
Zrušiť nastavenia].
nastavenia, ktoré chcete
2 Vyberte
zrušiť.
zz Vyberte položku [Clear built-in flash
set./Zrušiť nastavenia zabudovaného
blesku], [Clear external flash set./
Zrušiť nastavenia externého blesku]
alebo [Clear ext. flash C.Fn set./Zrušiť
nastavenia užívateľských funkcií
externého blesku].
zz V dialógovom okne s potvrdením vyberte
položku [OK]. Potom budú nastavenia
blesku alebo nastavenia užívateľských
funkcií vymazané.
178
Snímanie s externými bleskami Speedlite
Blesky Speedlite radu EL/EX pre fotoaparáty EOS
Fotoaparát podporuje fotografovanie s bleskom s použitím všetkých funkcií
bleskov Speedlite radu EL/EX (predávajú sa samostatne).
Postup ovládania nájdete v návode na používanie blesku Speedlite
radu EL/EX.
Blesky Canon Speedlite iného radu ako EL/EX
zz Pri nastavení blesku Speedlite radu EZ/E/EG/ML/TL na automatický
režim A-TTL alebo TTL sa blesk môže spustiť iba s plným výkonom.
Pred fotografovaním nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť
<a> alebo <f> a upravte hodnotu clony.
zz Pri používaní blesku Speedlite, ktorý má režim manuálneho blesku,
používajte pri snímaní blesk v tomto režime.
Zábleskové jednotky od iného výrobcu ako od spoločnosti
Canon
Synchronizačný čas
Fotoaparát sa dokáže synchronizovať s kompaktnými zábleskovými
jednotkami inej značky ako Canon pri rýchlosti uzávierky 1/250 s. Pri
veľkých štúdiových zábleskových jednotkách je trvanie záblesku dlhšie
než pri kompaktných zábleskových jednotkách a líši sa v závislosti od
modelu. Pred snímaním nezabudnite skontrolovať, či je blesk správne
synchronizovaný a vykonajte skúšobné snímanie so synchronizačným
časom približne 1/60 až 1/30 s.
oo Pred pripojením externého blesku Speedlite zasuňte zabudovaný blesk.
oo Pri použití externého blesku Speedlite pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View nastavte položku [z: Shutter mode/z: Režim uzávierky] na
ľubovoľnú inú možnosť ako [Electronic/Elektronická] (=243).
oo Ak sa fotoaparát používa so zábleskovou jednotkou alebo zábleskovým
príslušenstvom pre inú značku fotoaparátu, nielenže nemusí pracovať
správne, ale môže dôjsť aj k poruche.
oo Do pätice na príslušenstvo na fotoaparáte nenasadzujte vysokonapäťovú
zábleskovú jednotku. Nemusí sa spustiť.
179
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom
pomocou optického prenosu
M
Na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom s viacerými zábleskami môžete
použiť zabudovaný blesk ako vysielací blesk pre externé blesky Canon
Speedlite kompatibilné s fotografovaním s optickým bezdrôtovým bleskom.
Nastavenie a umiestnenie prijímača
Podľa návodu na používanie externého blesku Speedlite (prijímač)
nakonfigurujte nasledujúce nastavenia.
zz Nastavte blesk Speedlite ako prijímač.
zz Nastavte fotoaparát a blesk Speedlite na rovnaký kanál.
zz Na ovládanie pomeru výkonu bleskov nastavte skupinu bleskov prijímača.
zz Umiestnite fotoaparát a prijímač v rámci nasledujúceho dosahu.
zz Orientujte prijímač bezdrôtovým snímačom otočeným k fotoaparátu.
Približne 10 m
Interiér
Exteriér
Približne 7 m
Približne 80°
Približne 5 m Približne 7 m
Zrušenie automatického vypnutia prijímača
Stlačte tlačidlo <A> na fotoaparáte. Ak chcete použiť manuálny blesk,
zrušte nastavenie stlačením tlačidla blesku na prijímači.
180
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
Spôsoby fotografovania s bezdrôtovým bleskom pomocou
optického prenosu
Externý blesk
Speedlite
Pomer
Počet
výkonu
jednotiek
A:B
Plnoautomatické
snímanie
(automatický
blesk E-TTL II)
Zabudovaný
Strana
blesk
Bezdrôtové Skupina
funkcie
spustenia
1
―
―
=182
0
1
―
Použitý
=184
0:3
―
Viacero
―
―
=185
0
1All (Všetky)
Viacero
Nastavenia
―
=186
0
1 (A:B)
0+3
1All and 2
(1Všetky
a 2)
0+3
1 (A:B) 2
Viacero
―
Použitý
Viacero
Nastavenia
Použitý
• Kompenzácia expozície blesku
• Uzamknutie FE
Externý blesk
Speedlite
Pomer
Počet
výkonu
jednotiek
A:B
Manuálny
blesk
Nastavenia
=187
1All (Všetky)
=188
Zabudovaný
Strana
blesk
Nastavenia
Bezdrôtové Skupina
funkcie
spustenia
1/viacero
―
―
0
Viacero
Nastavenia
―
0
1 (A:B)
0+3
1All and 2
(1Všetky
a 2)
0+3
1 (A:B) 2
1/viacero
―
Použitý
Viacero
Nastavenia
Použitý
=189
1All (Všetky)
* 0 / 1: externý blesk Speedlite; 3 / 2: zabudovaný blesk
oo Aby sa prijímače ovládali opticky, zabudovaný blesk sa spustí, aj keď ste
nastavili, aby sa nespúšťal.
181
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
Plnoautomatické snímanie s jedným prijímačom
Plnoautomatické fotografovanie
s bezdrôtovým bleskom pomocou jedného
prijímača a jedného vysielacieho blesku.
Kroky č. 1–4 a 6 platia pre každé
fotografovanie s bezdrôtovým bleskom.
1 Stlačte tlačidlo <I>.
položku [Flash control/
2 Vyberte
Ovládanie blesku].
zz Vyberte položku [z: Flash control/
z: Ovládanie blesku].
položku [Built-in flash
3 Vyberte
settings/Nastavenia zabudovaného
blesku].
182
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
na možnosť [Flash mode:
4 Nastavte
E-TTL II/Režim blesku: E-TTL II].
položku [Wireless
5 Nastavte
func./Bezdrôtová funkcia] na
možnosť [0].
[Channel/Kanál].
6 Nakonfigurujte
zz Nastavte rovnaký optický kanál (1–4)
ako prijímač.
položku [Firing group/
7 Nastavte
Skupina spustenia] na možnosť
[1All/1Všetky].
snímku.
8 Zhotovte
zz Rovnako ako pri štandardnom
fotografovaní s bleskom, po
nakonfigurovaní fotoaparátu snímajte.
zz Ak chcete zastaviť fotografovanie
s bezdrôtovým bleskom, nastavte
položku [Wireless func./Bezdrôtová
funkcia] na možnosť [Disable/
Zakázať].
183
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
Automatický blesk s jedným prijímačom
To, ako sa na objektoch vytvárajú tiene,
môžete upraviť zmenou pomeru výkonu
blesku z prijímača a odosielacieho blesku.
položku [Wireless func./
1 Nastavte
Bezdrôtová funkcia] na možnosť
[0:3].
zz Nastavte položku [Wireless func./
Bezdrôtová funkcia] na možnosť
[0:3] podľa opisu v kroku č. 5
v časti =183.
pomer výkonu blesku
2 Nastavte
externého blesku Speedlite
k zabudovanému blesku.
zz Vyberte možnosť [0:3] a nastavte
pomer výkonu blesku v rozsahu 8 : 1
až 1 : 1.
oo Ak má vysielací blesk nedostatočný výkon blesku, zvýšte citlivosť ISO
(=213).
oo Pri prepočte na počet stupňov expozície zodpovedajú pomery výkonu bleskov
v rozmedzí 8:1 až 1:1 pomerom 3:1 až 1:1 (s krokom po 1/2 stupňa).
184
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
Automatický blesk s viacerými prijímačmi
S viacerými prijímačmi možno zaobchádzať ako s jednou zábleskovou
jednotkou alebo, ak radšej upravujete pomer výkonu blesku, ako so
samostatnými skupinami.
Nasledujú základné nastavenia.
Nastavte tieto základné nastavenia.
Flash mode
: E-TTL II
(Režim blesku)
Wireless functions
(Bezdrôtové funkcie) : 0
Channel (Kanál)
: (rovnako ako
prijímač)
zz[1All/1Všetky] Spustenie viacerých podradených bleskov
Speedlite ako jednej zábleskovej jednotky
Všetky zábleskové jednotky sa spustia
na rovnakom výkone a celkový
kombinovaný výkon sa automaticky
ovláda tak, aby sa dosiahla štandardná
expozícia.
Nastavte položku [Firing group/
Skupina spustenia] na možnosť
[1All/1Všetky].
185
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
zz[1(A:B)] Automatický blesk s dvoma skupinami prijímačov
A
B
Prijímačom možno priradiť skupiny
bleskov A a B a môžete upraviť relatívny
výkon každého z nich.
Expozícia sa ovláda automaticky, takže
kombinovaný výkon každej skupiny
zabezpečí štandardnú expozíciu.
položku [Firing group/
1 Nastavte
Skupina spustenia] na možnosť
[1(A:B)].
položku [A:B fire ratio/
2 Nastavte
Pomer výkonu A:B]
oo Keď je položka [Flash group/Skupina bleskov] nastavená na možnosť
[1(A:B)], zábleskové jednotky v skupine C sa nespustia.
oo Pri prepočte na počet stupňov expozície zodpovedajú pomery výkonu bleskov
v rozmedzí 8:1 až 1:1 pomerom 3:1 až 1:1 (s krokom po 1/2 stupňa).
186
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
Automatický blesk s viacerými prijímačmi a odosielacím
bleskom
Do usporiadaní fotografovania s bezdrôtovým bleskom opísaných v častiach
=185 až =186 môžete zahrnúť odosielací blesk.
tieto základné nastavenia.
1 Nastavte
Flash mode
(Režim blesku)
: E-TTL II
Wireless functions
(Bezdrôtové funkcie) : 0+3
: (rovnako ako
Channel (Kanál)
prijímač)
položku [Firing group/
2 Nastavte
Skupina spustenia].
zz Vyberte položku [1All and 2/
1Všetky a 2] alebo [1(A:B)2].
zz Predtým, ako budete snímať
s nastavením [1(A:B)2], nastavte
pomer výkonu bleskov A:B.
A
[1All and 2/1Všetky a 2]
B
[1(A:B)2]
187
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
Pokročilé fotografovanie s bezdrôtovým bleskom
zzKompenzácia expozície blesku
Dostupné, keď je položka [Flash mode/Režim blesku] nastavená na
možnosť [E-TTL II]. Nastavenia dostupné pre kompenzáciu expozície
blesku (uvedené nižšie), sa líšia v závislosti od nastavení [Wireless func./
Bezdrôtová funkcia] a [Firing group/Skupina spustenia].
Kompenzácia expozície blesku
zz Rovnaký rozsah kompenzácie expozície
blesku sa nastaví pre zabudovaný blesk
a všetky externé blesky Speedlite.
2 Kompenzácia expozície blesku
zz Nastavte kompenzáciu expozície blesku
pre odosielací blesk.
1 Kompenzácia expozície blesku
zz Rovnaká hodnota kompenzácie
expozície blesku sa nastaví pre
všetky prijímače.
zzUzamknutie FE
Stlačením tlačidla <A> môžete uzamknúť expozíciu blesku (uzamknutie FE,
=167).
188
Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu
Fotografovanie pomocou bezdrôtového blesku s viacerými
zábleskami s určeným výkonom
Dostupné, keď je položka [Flash mode/Režim blesku] nastavená na
možnosť [Manual flash/Manuálny blesk]. Dostupné možnosti výkonu
blesku (napríklad [1flash output/1výkon blesku] a [Group A output/
Výkon skupiny A]) sa môže líšiť v závislosti od nastavení [Wireless func./
Bezdrôtová funkcia] (pozrite nižšie).
Wireless functions (Bezdrôtové
funkcie): 0
zz Firing group (Skupina spustenia):
1All/1Všetky
Rovnaká hodnota výkonu blesku sa
nastaví pre všetky prijímače.
zz Firing group (Skupina spustenia):
1 (A:B)
Prijímače možno priradiť skupinám
bleskov A alebo B a môžete nastaviť
výkon každého z nich.
Wireless functions (Bezdrôtové
funkcie): 0+3
zz Firing group (Skupina spustenia):
1All and 2/1Všetky a 2
Výkon blesku pre odosielacie blesky
a prijímače môžete nastaviť samostatne.
zz Firing group (Skupina spustenia):
1 (A:B) 2
Prijímače možno priradiť skupinám
bleskov A alebo B a môžete nastaviť
výkon každého z nich. Možno tiež
nastaviť výkon blesku pre odosielací
blesk.
189
190
Snímanie
Táto kapitola opisuje funkciu snímania a uvádza nastavenia
ponuky na karte snímania ([z]).
191
Snímanie statických záberov
zz Ikona M zobrazená napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v kreatívnej zóne.
192
Ponuky na kartách: Snímanie statických
záberov (fotografovanie pomocou hľadáčika)
zzSnímanie 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzSnímanie 2
=211
=213
=218
=219
zzSnímanie 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
193
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov (fotografovanie pomocou hľadáčika)
zzSnímanie 4
=238
=239
=241
=71
=245
=251
zzSnímanie 5
=258
=119
=261
=263
zzSnímanie 6
=266
=267
194
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov (fotografovanie pomocou hľadáčika)
V režimoch Základnej zóny sa zobrazia nasledujúce obrazovky.
Upozorňujeme, že dostupné položky sa líšia podľa režimu
snímania.
zzSnímanie 1
=199
=204
=205
=168
zzSnímanie 2
=82
=71
=258
=267
195
Ponuky na kartách: Snímanie statických
záberov (fotografovanie so živým náhľadom
Live View)
zzSnímanie 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzSnímanie 2
=211
=213
=218
=219
=220
=221
zzSnímanie 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
196
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov (fotografovanie so živým náhľadom Live View)
zzSnímanie 4
=238
=239
=241
=72
=243
=245
=251
zzSnímanie 5
=255
=119
zzSnímanie 6
=135
=91
=265
=266
=267
=149
197
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov (fotografovanie so živým náhľadom Live View)
V režimoch Základnej zóny sa zobrazia nasledujúce obrazovky.
Upozorňujeme, že dostupné položky sa líšia podľa režimu
snímania.
zzSnímanie 1
=199
=204
=205
=168
zzSnímanie 2
=82
=72
zzSnímanie 3
=135
=91
=265
=267
=149
198
Nastavenia kvality snímok
položku [z: Image
1 Vyberte
quality/z: Kvalita snímky].
kvalitu snímok.
2 Nastavte
zz Ak chcete vybrať kvalitu RAW otočte
volič <6> a ak chcete vybrať kvalitu
JPEG, použite tlačidlá <Y> <Z>.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
oo Počet možných záberov, čo signalizuje ikona [****] na obrazovke nastavenia
kvality snímok, vždy platí pre nastavenie [3:2] bez ohľadu na nastavenie
skutočného pomeru strán (=202).
oo Ak je pre snímky RAW aj JPEG nastavená možnosť [–], nastaví sa možnosť 73.
oo Ak vyberiete typ RAW aj JPEG, po každom snímaní sa snímka súčasne
zaznamená na kartu ako snímka RAW aj JPEG s príslušnými nastavenými
kvalitami záznamu snímok. Obe snímky sa zaznamenajú s rovnakými číslami
súborov (prípona súboru: .JPG pre snímky JPEG a .CR3 pre snímky RAW).
oo Nastavenie b má kvalitu 7 (Jemný).
oo Význam ikon kvality snímok: 1 RAW, F Kompaktný RAW, JPEG,
7 Jemné, 8 Normálne, 3 Veľké, 4 Stredné, 6 Malé.
199
Nastavenia kvality snímok
Snímky RAW
Snímky RAW sú nespracované údaje z obrazového snímača, ktoré sa
digitálne zaznamenávajú na kartu ako súbory 1 alebo F (menšie
než 1) v závislosti od vybratej možnosti.
Snímky RAW je možné spracovať pomocou funkcie [3: RAW image
processing/3: Spracovanie snímok RAW] (=364) a uložiť ako snímky
JPEG. Keďže sa samotná snímka RAW nemení, môžete spracovať snímku
RAW a vytvoriť ľubovoľný počet snímok JPEG s rôznymi podmienkami
spracovania.
Na spracovanie snímok RAW môžete použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS). Snímky môžete upravovať rôznymi spôsobmi
v závislosti od toho, ako budú použité, a môžete vytvárať snímky JPEG
alebo iné typy snímok, ktoré odrážajú tieto úpravy.
oo Na zobrazenie snímok RAW na počítači sa odporúča používať program Digital
Photo Professional (v nasledujúcich častiach označené ako DPP, softvér EOS).
oo Staršie verzie softvéru DPP (Ver.4.x) nepodporujú zobrazovanie, spracovanie,
úpravy ani iné operácie so snímkami RAW zhotovenými týmto fotoaparátom.
Ak máte v počítači nainštalovanú predchádzajúcu verziu programu DPP
Ver.4.x, získajte a nainštalujte najnovšiu verziu programu DPP z webovej
lokality spoločnosti Canon a aktualizujte ju (=590). (Predchádzajúca verzia
bude prepísaná.) Podobne, DPP Ver.3.x alebo staršie verzie nepodporujú
zobrazovanie, spracovanie, úpravy ani iné operácie so snímkami RAW
zhotovenými týmto fotoaparátom.
oo Snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom sa nemusia dať zobraziť
pomocou komerčne dostupného softvéru. Informácie o kompatibilite môžete
získať od výrobcu softvéru.
Návod na nastavenie kvality snímky
Smernice pre veľkosť súborov, počet možných záberov a maximálny počet
záberov v sérii nájdete na =615.
200
Nastavenia kvality snímok
Maximálny počet záberov pri sériovom snímaní
Približný maximálny počet záberov v sérii
sa zobrazuje na obrazovke snímania
a v pravej dolnej časti hľadáčika.
oo Ak sa maximálny počet záberov v sérii zobrazuje ako hodnota „99“, označuje
to, že v sérii môžete nasnímať 99 alebo viac záberov. Po dosiahnutí hodnoty
98 alebo menej sa hodnoty začnú znižovať. Zobrazenie [buSY] v hľadáčiku
na paneli LCD signalizuje, že interná vyrovnávacia pamäť je plná a snímanie
sa dočasne zastaví. Ak zastavíte sériové snímanie, maximálny počet záberov
v sérii sa zvýši. Po zapísaní všetkých zhotovených snímok na kartu môžete
pokračovať v sériovom snímaní a snímať až do maximálneho počtu záberov
v sérii uvedeného v tabuľke na =615.
201
Pomer strán statických snímok
M
Môžete zmeniť pomer strán snímky.
položku [z: Still img
1 Vyberte
aspect ratio/z: Pomer strán
statickej snímky].
pomer strán.
2 Nastavte
zz Vyberte pomer strán a stlačte
tlačidlo <0>.
zzSnímky JPEG
Snímky sa zaznamenajú s nastaveným pomerom strán.
zzSnímky RAW
Snímky sa vždy uložia s pomerom strán [3:2]. Informácie o vybratom
pomere strán sa pridajú do súboru snímky RAW. Pri spracovaní snímky
RAW pomocou programu Digital Photo Professional (softvéru EOS) tak
môžete vytvoriť obrázok s rovnakým pomerom strán, aký bol nastavený
pri snímaní.
202
Pomer strán statických snímok
Pomer strán
4:3
16:9
1:1
Pri
fotografovaní
pomocou
hľadáčika
Pri
fotografovaní
so živým
náhľadom
Live View
oo V prípade viacnásobných expozícií sa obrázok nasníma s nastavením pomeru
strán [3:2].
oo Pri prehrávaní snímok RAW nasnímaných s pomerom strán [4:3], [16:9] alebo
[1:1] sa zobrazia s čiarami indikujúcimi príslušný pomer strán. (Tieto čiary nie
sú zaznamenané v obrázku.)
203
Image review time/Doba náhľadu obrázka
Ak chcete, aby sa zhotovená snímka neprestala zobrazovať, nastavte
možnosť [Hold/Podržať]. Ak nechcete, aby sa zhotovená snímka
zobrazovala, nastavte možnosť [Off/Vyp.].
položku [z: Image
1 Vyberte
review/z: Náhľad snímky].
2 Nastavte možnosť času.
oo Keď je nastavená možnosť [Hold/Podržať], snímky sa zobrazujú dovtedy,
kým neuplynie čas nastavený v položke [5: Auto power off/5: Automatické
vypnutie].
204
Upozornenie na kartu
Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby nesnímal, pokiaľ v ňom nie je karta.
Predvolené nastavenie je [Enable/Povoliť].
položku [z: Release
1 Vyberte
shutter without card/z: Aktivácia
uzávierky bez karty].
2 Vyberte položku [Disable/Zakázať].
205
Korekcia aberácií objektívu spôsobených M
optickou charakteristikou
Optická charakteristika objektívu môže spôsobiť vignetáciu, skreslenie
snímky a ďalšie problémy. Fotoaparát môže tieto javy korigovať pomocou
nastavenia [Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektívu].
položku [z: Lens
1 Vyberte
aberration correction/z: Korekcia
aberácie objektívu].
2 Vyberte požadovanú položku.
položku [Enable/Povoliť].
3 Vyberte
zz Skontrolujte, či sa zobrazuje názov
nasadeného objektívu a (okrem korekcie
difrakcie) správa [Correction data
available/Korekčné údaje dostupné].
zz Ak sa zobrazuje správa [Correction
data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikona [ ], pozrite si
časť „Digitálna optimalizácia objektívu“
v časti =208.
206
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Korekcia periférneho osvetlenia
Možno korigovať vignetáciu (tmavé rohy snímky).
oo Podľa podmienok pri snímaní sa na okrajoch snímky môže objaviť šum.
oo Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
oo Rozsah použitej korekcie bude menší ako maximálny rozsah korekcie, ktorý
sa použil pomocou programu Digital Photo Professional (softvér EOS).
oo Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, periférne osvetlenie sa
v režimoch Základnej zóny koriguje automaticky.
Korekcia skreslenia
Možno korigovať skreslenie (deformáciu snímky).
oo Ak chcete vykonať korekciu skreslenia, fotoaparát zachytí užšiu oblasť obrazu,
ako je plocha viditeľná pri snímaní, takže snímka sa trochu oreže a zjavné
rozlíšenie sa mierne zníži.
oo Nastavenie korekcie skreslenia môžu trochu zmeniť zorný uhol.
oo Keď zväčšujete snímky, korekcia skreslenia sa na zobrazené snímky
nepoužije.
oo Korekcia skreslenia sa pri nahrávaní videozáznamu nepoužije.
oo K snímkam s použitou korekciou skreslenia nebudú pripojené údaje pre
vymazanie prachových škvŕn (=241). Bod AF sa môže tiež zobraziť mimo
polohy vzhľadom na čas snímania.
oo Keď je režim <8> nastavený na možnosť <q> a vo fotoaparáte sú
zaregistrované korekčné údaje, skreslenie sa koriguje automaticky.
207
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Digitálna optimalizácia objektívu
Možno opraviť rôzne aberácie v dôsledku optickej charakteristiky objektívu,
ako aj stratu ostrosti spôsobenú difrakciou a nízkopásmovým filtrom.
Ak funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu]
zobrazí správu [Correction data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikonu [ ], môžete pomocou nástroja EOS Utility pridať
do fotoaparátu korekčné údaje pre objektív. Podrobnosti nájdete v príručke
EOS Utility návod na používanie.
oo V závislosti od podmienok snímania môžu účinky korekcie zosilniť šum.
Môže dôjsť aj k zvýrazneniu okrajov snímok. Podľa potreby upravte ostrosť
štýlu Picture Style alebo nastavte položku [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu] na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
oo Počas nahrávania videozáznamu sa položka [Digital Lens Optimizer/
Digitálna optimalizácia objektívu] nebude zobrazovať. (Korekcia nie
je možná.)
oo Keď je aktivovaná funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] koriguje sa chromatická aberácia aj difrakcia, hoci tieto dve
možnosti nie sú zobrazené.
oo Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, digitálna optimalizácia
objektívu sa v režimoch Základnej zóny koriguje automaticky.
208
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Korekcia chromatickej aberácie
Možno opraviť chromatickú aberáciu (farebné lemovanie okolo objektov).
oo Možnosť [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej aberácie] sa
nezobrazuje, keď je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu].
Korekcia difrakcie
Možno opraviť difrakciu (stratu ostrosti zapríčinenú clonou).
oo V závislosti od podmienok snímania sa môže šum zvýrazniť spoločne
s korekčnými efektmi.
oo Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
oo Počas nahrávania videozáznamu sa položka [Diffraction correction/
Korekcia difrakcie] nebude zobrazovať. (Korekcia nie je možná.)
oo Pri použití funkcie „Korekcia difrakcie“ sa okrem difrakcie koriguje znížené
rozlíšenie spôsobené nízkopásmovým filtrom. Preto je korekcia účinná aj pre
clonu v blízkosti otvorenej clony.
oo Možnosť [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] sa nezobrazuje, keď
je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu].
209
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Všeobecné upozornenia pre korekciu aberácie objektívu
oo Korekciu periférneho osvetlenia, korekciu chromatickej aberácie, korekciu
skreslenia a korekciu difrakcie nemožno aplikovať na snímky JPEG, ktoré
už boli zhotovené.
oo Keď sa používajú objektívy od iných výrobcov ako spoločnosť Canon,
odporúča sa nastaviť pre korekcie možnosť [Disable/Zakázať] aj v prípade,
ak sa zobrazí správa [Correction data available/Korekčné údaje dostupné].
oo Zväčšenie okraja snímky môže zobraziť časti snímky, ktoré sa
nezaznamenajú.
oo Rozsah korekcie bude menší (okrem korekcie difrakcie), ak použitý objektív
nezachytáva údaje o vzdialenosti.
Všeobecné poznámky pre korekciu aberácie objektívu
oo Efekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého objektívu
a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko rozpoznateľný
v závislosti od použitého objektívu, podmienok snímania a iných faktorov.
oo Ak je korekciu ťažké rozpoznať, odporúča sa zväčšiť a skontrolovať snímka
po snímaní.
oo Korekcie sa môžu použiť, aj keď je nasadený nástavec alebo konvertor
Life-size Converter.
oo Ak korekčné údaje pre nasadený objektív nie sú vo fotoaparáte
zaregistrované, výsledok bude rovnaký, ako keď sa pre korekciu nastaví
možnosť [Disable/Zakázať] (s výnimkou korekcie difrakcie).
oo V prípade potreby pozrite tiež EOS Utility návod na používanie.
210
Stupňovanie automatickej
expozície (AEB)
M
Môžete zhotoviť tri snímky pri rôznych rýchlostiach uzávierky, hodnotách clony
a citlivosti ISO, podľa nastavenia fotoaparátu. Táto funkcia sa nazýva AEB.
* AEB znamená Auto Exposure Bracketing (stupňovanie automatickej expozície).
položku
1 Vyberte
[z: Expo.comp./AEB/
z: Kompenzácia expozície/AEB].
rozsah AEB.
2 Nastavte
zz Otáčaním voliča <6> nastavte rozsah
(1)
Štandardná expozícia
Znížená expozícia
Zvýšená expozícia
AEB (1). Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
nastavte úroveň kompenzácie expozície.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
zz Po zavretí ponuky sa na obrazovke
zobrazí rozsah AEB.
snímku.
3 Zhotovte
zz Podľa nastaveného režimu priebehu
snímania sa nasnímajú tri odstupňované
zábery v nasledovnej postupnosti:
štandardná expozícia, znížená expozícia
a zvýšená expozícia.
zz Funkcia AEB sa nezruší automaticky.
Ak chcete zrušiť funkciu AEB,
podľa kroku č. 2 vypnite zobrazenie
rozsahu AEB.
211
Stupňovanie automatickej expozície (AEB)
oo Ak je v položke [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] (=218) nastavená iná možnosť
ako [Disable/Zakázať], funkcia AEB môže byť obmedzená.
oo Ak je pre režim priebehu snímania nastavená možnosť <u>, pri každom
zábere stlačte tlačidlo spúšte trikrát. Keď je nastavená možnosť <o>
alebo <i> a podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, v sérii sa nasnímajú tri
odstupňované zábery a potom fotoaparát automaticky prestane snímať. Keď je
nastavená možnosť <m> alebo <l>, v sérii sa nasnímajú tri odstupňované
zábery po oneskorení 10 s alebo 2 s. Po nastavení možnosti <q> sa pri
sériovom snímaní zhotoví trojnásobok zadaného počtu záberov.
oo Funkciu AEB môžete nastaviť v kombinácii s kompenzáciou expozície.
oo Funkciu AEB nemožno použiť s bleskom, s redukciou šumu pri viacerých
záberoch, so stupňovaním zaostrovania ani v režime HDR.
oo Funkcia AEB sa automaticky zruší, ak vykonáte ktorýkoľvek z nasledujúcich
úkonov: nastavíte vypínač do polohy <2> alebo sa plne nabije blesk.
212
Nastavenie citlivosti ISO
pre statické zábery
M
Nastavte citlivosť ISO (citlivosť obrazového snímača na svetlo) tak,
aby zodpovedala úrovni okolitého svetla. V režimoch Základnej zóny
sa citlivosť ISO nastaví automaticky.
Informácie o citlivosti ISO počas nahrávania videozáznamu nájdete
na =620.
tlačidlo <i> (9).
1 Stlačte
zz Môžete tiež stlačiť tlačidlo <Q>
a nakonfigurovať toto nastavenie
z obrazovky rýchleho ovládania.
citlivosť ISO.
2 Nastavte
zz Otáčajte voličom <6> alebo <5>.
zz Výberom možnosti [A] alebo [AUTO]
nastavíte automatickú citlivosť ISO
(=614).
Návod na používanie citlivosti ISO
zz Nízke citlivosti ISO znižujú šum obrazu, ale v niektorých podmienkach
snímania môžu zvýšiť riziko trasenia fotoaparátu/objektu alebo menšiť
oblasť zaostrenia (plochšia hĺbka poľa).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňujú snímanie pri slabom osvetlení, väčšiu
oblasť zaostrenia (hlbšie zorné pole) a dlhší dosah blesku, ale môžu
zvyšovať šum obrazu.
213
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
oo Pri možnosti H (ekvivalent k ISO 51200) sa šum obrazu (napríklad bodky
alebo pruhy svetla) sa môže zvýšiť a zdanlivé rozlíšenie sa môže znížiť,
pretože ide o rozšírenú citlivosť ISO.
oo ISO 100/125/160 alebo rozšírenú citlivosť ISO nie je možné vybrať, keď je
položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov] nastavená
na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Zlepšená] (=219).
oo Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO, pri vysokej teplote, dlhej expozícii alebo
viacnásobnej expozícii sa môže na snímkach objaviť viditeľný šum (hrubé
zrno, svetelné body, pruhy atď.), nepravidelné farby alebo výrazný posun
farieb.
oo Snímky sa nemusia správne zaznamenať pri snímaní v podmienkach, pri
ktorých vzniká vysoká úroveň šumu, napríklad pri kombinácii vysokej citlivosti
ISO, vysokej teploty a dlhodobej expozície.
oo Ak na snímanie blízkeho objektu používate vysokú citlivosť ISO a blesk, môže
nastať preexponovanie.
214
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Rozsah citlivosti ISO pri manuálnom nastavení
položku [z: zISO speed
1 Vyberte
settings/z: zNastavenia citlivosti
ISO].
položku [ISO speed range/
2 Vyberte
Rozsah citlivosti ISO].
minimálny limit.
3 Nastavte
zz Vyberte políčko minimálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
maximálny limit.
4 Nastavte
zz Vyberte políčko maximálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
5 Vyberte možnosť [OK].
215
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Rozsah citlivosti ISO používaný s automatickým nastavením
citlivosti ISO
položku [Auto range/
1 Vyberte
Automatický rozsah].
minimálny limit.
2 Nastavte
zz Vyberte políčko minimálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
maximálny limit.
3 Nastavte
zz Vyberte políčko maximálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
4 Vyberte možnosť [OK].
oo Nastavenia [Minimum] a [Maximum] slúžia aj ako minimálne a maximálne
citlivosti pre bezpečnostný posun citlivosti ISO (=558).
216
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Minimálna rýchlosť uzávierky pre automatické nastavenie
citlivosti ISO
Môžu sa tým znížiť otrasy fotoaparátu a rozostrenie objektu v režime <d>
alebo <f> pri snímaní pohybujúcich sa objektov pomocou širokouhlého
objektívu alebo pri použití telefotografického objektívu.
položku [Min. shutter spd./
1 Vyberte
Minimálna rýchlosť uzávierky].
Automaticky nastavená
požadovanú minimálnu
2 Nastavte
rýchlosť uzávierky.
zz Ak vyberiete položku [Auto/
Automaticky], otáčaním voliča <6>
nastavte nižšiu alebo vyššiu rýchlosť
a stlačte tlačidlo <0>.
Manuálne nastavená
zz Ak vyberiete položku [Manual/Ručne],
otáčaním voliča <6> vyberte rýchlosť
uzávierky a stlačte tlačidlo <0>.
oo Ak nemožno dosiahnuť správnu expozíciu s limitom maximálnej citlivosti
ISO nastaveným pomocou položky [Auto range/Automatický rozsah], na
dosiahnutie štandardnej expozície sa nastaví rýchlosť uzávierky nižšia ako
hodnota nastavenia [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky].
oo Táto funkcia sa nepoužije pre fotografovanie s bleskom a nahrávanie
videozáznamu.
oo Keď je nastavená možnosť [Auto(Standard)/Automaticky(Štandardná)],
minimálna rýchlosť uzávierky bude zodpovedať ohniskovej vzdialenosti
objektívu. Jeden stupeň medzi nastavením [Slower/Pomalšia] a [Faster/
Rýchlejšia] je ekvivalentom jedného stupňa rýchlosti uzávierky.
217
Automatická korekcia jasu a kontrastu
(Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia))
M
Jas a kontrast možno korigovať automaticky, ak zábery vyzerajú tmavo
alebo ak je kontrast príliš nízky alebo vysoký.
položku [z: Auto Lighting
1 Vyberte
Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia].
2 Nastavte možnosť korekcie.
oo V niektorých podmienkach snímania sa môže zvýšiť šum a zmeniť ostrosť.
oo Ak je efekt funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) príliš silný a výsledky nemajú preferovaný jas, nastavte možnosť
[Low/Nízka] alebo [Disable/Zakázať].
oo Ak je nastavená iná možnosť ako [Disable/Zakázať] a použijete kompenzáciu
expozície alebo kompenzáciu expozície blesku na dosiahnutie tmavšej
expozície, snímka sa aj napriek tomu môže zhotoviť ako svetlá. Ak chcete
dosiahnuť tmavšiu expozíciu, nastavte túto funkciu na možnosť [Disable/
Zakázať].
oo Maximálny počet záberov v sérii je pri možnosti [High/Vysoká] nižší.
Aj záznam snímok na kartu trvá dlhšie.
oo Ak v kroku č. 2 stlačíte tlačidlo <B> a odstránite začiarknutie [X]
v nastavení [Disabled in M or B modes/Zakázané v režimoch M alebo B],
funkciu [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] možno nastaviť aj v režimoch <a> a <F>.
218
Nastavenia priority jasných tónov
M
Môžete zredukovať preexponované svetlé časti.
položku [z: Highlight tone
1 Vyberte
priority/z: Priorita jasných tónov].
príslušnú možnosť.
2 Nastavte
zz [Enable/Povoliť]: zlepší stupňovanie
v jasných tónoch. Odstupňovanie medzi
sivými a jasnými tónmi bude plynulejšie.
zz [Enhanced/Rozšírené]: v určitých
podmienkach pri snímaní potlačí
preexponované jasné tóny ešte viac
ako možnosť [Enable/Povoliť].
oo Množstvo šumu sa môže mierne zvýšiť.
oo Dostupný rozsah citlivosti ISO začína na hodnote ISO 200. Rozšírenú citlivosť
ISO nie je možné nastaviť.
oo Možnosť [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná pri nahrávaní
videozáznamov.
oo Pri použití možnosti [Enhanced/Rozšírené] môže dôjsť k tomu, že niektoré
scény nemusia vyzerať podľa očakávania.
219
Časovač merania (Fotografovanie
so živým náhľadom Live View)
M
Môžete nastaviť, ako dlho pobeží časovač merania (ktorý určuje trvanie
zobrazenia expozície/uzamknutia AE lock) po spustení nejakou akciou,
napríklad stlačením tlačidla spúšte do polovice.
položku [z: Metering
1 Vyberte
timer/z: Časovač merania].
2 Nastavte možnosť času.
220
Simulácia expozície (Fotografovanie
so živým náhľadom Live View)
M
Pri simulácii expozície sa simuluje a zobrazuje, ako bude vyzerať jas
(expozícia) skutočnej snímky.
položku [z: Expo.
1 Vyberte
simulation/z: Simulácia
expozície].
2 Nastavte príslušnú možnosť.
zzEnable (Povoliť) (g)
Jas zobrazenej snímky bude podobný skutočnému jasu (expozícii)
výslednej snímky. Ak nastavíte kompenzáciu expozície, príslušne sa
zmení jas snímky.
zzDuring (Počas) e
Snímka sa bežne zobrazuje so štandardným jasom, aby bola dobre
viditeľná (E). Jas snímky bude blízky skutočnému jasu (expozícii)
finálnej snímky, len keď podržíte stlačené tlačidlo, ktoré ste priradili
funkcii [Depth-of-field preview/Kontrola hĺbky poľa] (pomocou
položky [8 C.Fn III-3 : Customize buttons/8 C.Fn III-3 : Prispôsobiť
tlačidlá], (=571)) (g).
zzDisable (Zakázať) (E)
Snímka sa zobrazuje so štandardným jasom, aby bola ľahko viditeľná.
Aj keď nastavíte kompenzáciu expozície, snímka sa zobrazí so
štandardným jasom.
221
Nastavenie vyváženia bielej
M
Vyváženie bielej (WB) slúži na to, aby biele časti snímky vyzerali bielo.
Za normálnych okolností dosiahnete správne vyváženie bielej nastavením
automatickej možnosti [Q] (Priorita atmosféry) alebo [Qw] (Priorita bielej
farby). Ak pomocou automatickej možnosti nedosiahnete prirodzený vzhľad
farieb, môžete vybrať vyváženie bielej zodpovedajúce zdroju svetla alebo
nastaviť vyváženie bielej manuálne nasnímaním bieleho objektu.
položku [z: White
1 Vyberte
balance/z: Vyváženie bielej].
2 Vyberte požadovanú položku.
(Približne)
Indikácia
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
O
P
Režim
Auto (Automaticky) (Priorita atmosféry,
=224)
Auto (Automaticky) (Priorita bielej, =224)
Daylight (Denné svetlo)
Shade (Tieň)
Cloudy, twilight, sunset (Zamračené, súmrak,
západ slnka)
Tungsten light (Žiarovkové svetlo)
White fluorescent light (Biele žiarivkové svetlo)
Flash (Blesk)
Custom (Vlastné) (=225)
Color temperature (Farebná teplota) (=226)
Farebná teplota (K: Kelvin)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Automaticky nastavené*
2000–10000
2500–10000
* Použiteľné s bleskami Speedlite s funkciou prenosu farebnej teploty. V opačnom
prípade sa pevne nastaví hodnota približne 6000K.
222
Nastavenie vyváženia bielej
Vyváženie bielej
Ľudské oko vníma biely objekt ako biely bez ohľadu na typ osvetlenia.
V prípade digitálneho fotoaparátu sa biela farba ako základ farebnej
korekcie určuje na základe farebnej teploty osvetlenia a potom sa farba
upraví pomocou softvéru, aby biele oblasti vyzerali bielo. Pomocou tejto
funkcie môžete zhotovovať snímky s prirodzenými farebnými tónmi.
223
Nastavenie vyváženia bielej
[Q] Auto White Balance (Automatické vyváženie bielej)
Pomocou možnosti [Q] môžete mierne zvýšiť intenzitu teplého
farebného odtieňa snímky, keď snímate scénu so žiarovkovým osvetlením.
Ak vyberiete možnosť [Qw], môžete znížiť intenzitu teplého farebného
odtieňa snímky.
položku [z: White
1 Vyberte
balance/z: Vyváženie bielej].
položku [Q].
2 Vyberte
zz Po vybratí položky [Q] stlačte
tlačidlo <B>.
3 Vyberte požadovanú položku.
Upozornenia týkajúce sa nastavenia [Qw]
oo Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
oo Keď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky sa
nemusí zredukovať.
oo Keď používate blesk, farebný tón bude rovnaký ako v prípade možnosti [Q].
224
Nastavenie vyváženia bielej
[O] Custom White Balance (Vlastné vyváženie bielej)
Pomocou vlastného vyváženia bielej môžete ručne nastaviť vyváženie bielej
pre konkrétny zdroj svetla na mieste snímania. Tento postup musíte vykonať
pri svetelnom zdroji na konkrétnom mieste snímania.
biely predmet.
1 Odfotografujte
zz Zamierte fotoaparát na obyčajný biely
predmet, aby bola obrazovka vyplnená
bielou.
zz Ručne zaostrite a snímajte biely predmet
s nastavenou štandardnou expozíciou.
zz Môžete použiť ktorékoľvek z nastavení
vyváženia bielej.
položku [z: Custom White
2 Vyberte
Balance/z: Vlastné vyváženie
bielej].
dáta vyváženia bielej.
3 Importujte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku zosnímanú v kroku č. 1,
potom stlačte tlačidlo <0>.
Výberom možnosti [OK] importujte
údaje.
položku [z: White
4 Vyberte
balance/z: Vyváženie bielej].
vlastné vyváženie bielej.
5 Vyberte
zz Vyberte položku [O].
225
Nastavenie vyváženia bielej
ooAk sa expozícia získaná v kroku č. 1 výrazne odlišuje od štandardnej
expozície, nemusí sa dosiahnuť správne vyváženie bielej.
oo Nemožno vybrať nasledujúce snímky: snímky zhotovené so štýlom Picture
Style nastaveným na možnosť [Monochrome/Monochromatický], snímky
zhotovené s kreatívnym filtrom použitým pred alebo po snímaní, snímky
s viacnásobnou expozíciou, orezané snímky a snímky zhotovené pomocou
iného fotoaparátu.
oo Môžu sa zobraziť snímky, ktoré nemožno použiť v tomto nastavení.
oo Namiesto nasnímania bieleho objektu môžete nasnímať aj stupnicu sivých
odtieňov alebo štandardnú reflexnú kartu so sivou tónovou hodnotou 18 %
(komerčne dostupné).
[P] Color Temperature (Farebná teplota)
položku [z: White
1 Vyberte
balance/z: Vyváženie bielej].
farebnú teplotu.
2 Nastavte
zz Vyberte možnosť [P].
zz Otáčaním voliča <6> nastavte
požadovanú farebnú teplotu a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Farebnú teplotu možno nastaviť
v rozsahu približne 2500K až 10000K
s krokom po 100K.
oo Keď sa pre zdroj umelého osvetlenia nastaví farebná teplota, podľa potreby
nastavte korekciu vyváženia bielej (purpurová alebo zelená odchýlka).
oo Ak možnosť [P] nastavíte podľa údajov komerčne dostupného kolorimetra,
odfotografujte skúšobné zábery a upravte nastavenie tak, aby sa kompenzoval
rozdiel medzi hodnotou farebnej teploty podľa meradla a hodnotou farebnej
teploty fotoaparátu.
226
Korekcia vyváženia bielej
M
Korekcia vyváženia bielej má rovnaký efekt ako použitie komerčne
dostupného filtra na konverziu farebnej teploty alebo kompenzačného
farebného filtra.
Korekcia vyváženia bielej
možnosť [z: WB Shift/
1 Vyberte
Bkt./z: Posun/stupňovanie
vyváženia bielej].
korekciu vyváženia bielej.
2 Nastavte
zz Pomocou ovládacieho prvku <j> <9>
Príklad nastavenia: A2, G1
posuňte značku „■“ do preferovanej
polohy.
zz B je skratka pre blue (modrá), A pre
amber (jantárová), M pre magenta
(purpurová) a G pre green (zelená).
Vyváženie farieb snímky sa upraví
podľa farieb v smere pohybu.
Nápis „Shift“ v pravej časti obrazovky
označuje smer a rozsah korekcie.
zz Stlačením tlačidla <L> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite
nastavenie.
oo Jedna úroveň korekcie modrej/jantárovej zodpovedá približnému ekvivalentu
5 miredov filtra na konverziu farebnej teploty. (Mired: merná jednotka farebnej
teploty, ktorá slúži na označenie hustoty filtra pre konverziu farebnej teploty.)
227
Korekcia vyváženia bielej
Automatické stupňovanie vyváženia bielej
Stupňovanie vyváženia bielej (WB Bkt.) umožňuje zachytiť naraz tri snímky
s rôznymi farebnými tónmi.
Odchýlka B/A ±3 úrovne
Nastavte veľkosť stupňovania
vyváženia bielej.
zz Keď v kroku č. 2 v časti „Korekcia
vyváženia bielej“ otočíte volič <5>,
značka „■“ na obrazovke sa zmení na
„■ ■ ■“ (3 body).
zz Otáčaním voliča v smere hodinových
ručičiek sa nastaví stupňovanie B/A
(modrá/jantárová) a otáčaním proti
smeru hodinových ručičiek sa nastaví
stupňovanie M/G (purpurová/zelená).
Nápis „Bracket“ vpravo označuje smer
stupňovania a rozsah korekcie.
zz Stlačením tlačidla <L> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite
nastavenie.
oo Počas stupňovania vyváženia bielej sa maximálny počet záberov v sérii pri
sériovom snímaní zníži.
oo Keďže sa pri jednom zábere zaznamenajú tri snímky, bude záznam záberu na
kartu trvať dlhšie.
oo Snímky sa budú stupňovať v nasledujúcom poradí: 1. Štandardné vyváženie
bielej, 2. Odchýlka do modrej farby (B) a 3. Odchýlka do jantárovej farby (A)
alebo 1. Štandardné vyváženie bielej, 2. Odchýlka do purpurovej farby (M)
a 3. Odchýlka do zelenej farby (G).
oo Spolu so stupňovaním vyváženia bielej môžete nastaviť korekciu vyváženia
bielej a snímanie s viacnásobným nastavením expozície (AEB). Ak nastavíte
funkciu AEB v kombinácii so stupňovaním vyváženia bielej, pre jeden záber je
možné zhotoviť celkovo deväť snímok.
oo Keď je nastavené stupňovanie vyváženia bielej pri fotografovaní so živým
náhľadom Live View, ikona vyváženia bielej bliká.
oo „Bracket“ znamená anglický výraz bracketing (stupňovanie).
228
Nastavenia farebného priestoru
M
Rozsah reprodukovateľných farieb sa označuje ako „farebný priestor“.
Pre normálne fotografovanie sa odporúča priestor sRGB.
položku [z: Color
1 Vyberte
space/z: Farebný priestor].
možnosť farebného
2 Nastavte
priestoru.
Adobe RGB
Tento farebný priestor sa používa najmä pri komerčnej tlači alebo
na iné komerčné účely. Odporúča sa pri používaní zariadení, ako sú
monitory kompatibilné s farebným priestorom Adobe RGB alebo tlačiarne
kompatibilné so štandardom DCF 2.0 (Exif 2.21 alebo novšia verzia).
oo Ak je statická snímka zhotovená s farebným priestorom Adobe RGB, názov
súboru bude začínať znakom podčiarknutia „_“.
oo Profil ICC nebude pripojený. Opisy týkajúce sa profilu ICC nájdete v príručke
Digital Photo Professional návod na používanie (softvér EOS).
oo V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví priestor [sRGB].
229
Výber štýlu Picture Style
M
Jednoduchým výberom prednastaveného štýlu Picture Style môžete získať
vlastnosti snímky, ktoré budú efektívne vyjadrovať vaše fotografické cítenie
alebo budú vhodné pre príslušný objekt.
položku [z: Picture
1 Vyberte
Style/z: Štýl Picture Style].
2 Vyberte štýl Picture Style.
Vlastnosti štýlu Picture Style
zz[D] Auto (Automatický)
Farebný tón sa automaticky upraví tak, aby zodpovedal príslušnej scéne.
Farby budú vyzerať živo v prípade modrej oblohy, zelene a západov
slnka, najmä pri scénach v prírode, exteriéroch a pri západe slnka.
oo Ak sa nedosiahne požadovaný farebný tón pri nastavení [Auto/Automatický],
použite iný štýl Picture Style.
zz[P] Standard (Štandardný)
Snímka je živá, ostrá a výrazná. Toto je univerzálny štýl Picture Style
vhodný pre väčšinu scén.
zz[Q] Portrait (Portrét)
Pre príjemné odtiene pokožky. Snímky vyzerajú mäkšie. Vhodný na
snímanie portrétov zblízka.
Zmenou nastavenia [Color tone/Farebný tón] (=234) môžete upraviť
odtieň pokožky.
230
Výber štýlu Picture Style
zz[R] Landscape (Krajina)
Pre živé modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky. Vhodný
pri vytváraní pôsobivých záberov krajiny.
zz[u] Fine Detail (Jemné detaily)
Vhodný na vykreslenie detailných obrysov a jemnej textúry objektu. Farby
budú mierne živé.
zz[S] Neutral (Neutrálny)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Pre prirodzené farby a tlmené
snímky s nízkym jasom a farebnou sýtosťou.
zz[U] Faithful (Verný)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Farba objektu zachyteného
pri slnečnom svetle s farebnou teplotou 5200K bude upravená tak, aby
zodpovedala kolorimetrickej farbe objektu. Pre tlmené snímky s nízkym
jasom a sýtymi farbami.
zz[V] Monochrome (Monochromatický)
Na vytvorenie čiernobielych snímok.
oo Farebné snímky nie je možné obnoviť zo snímok JPEG zhotovených pomocou
štýlu Picture Style [Monochrome/Monochromatický].
oo Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa po vybratí položky [Monochrome/
Monochromatický] zobrazil v hľadáčiku indikátor <z> (=570).
zz[W] User Defined 1–3 (Definované užívateľom 1–3)
Môžete zaregistrovať základný štýl, napríklad [Portrait/Portrét],
[Landscape/Krajina], súbor Picture Style atď., a podľa potreby ho
upraviť (=236). S akýmkoľvek štýlom Picture Style definovaným
používateľom, ktorý ešte nebol nastavený, sa snímky nasnímajú
s rovnakými nastaveniami charakteristík ako v prípade predvolených
nastavení položky [Auto/Automatický].
231
Výber štýlu Picture Style
Symboly
Na obrazovke na výber štýlu Picture Style sú ikony [Strength/Intenzita],
[Fineness/Jemnosť] alebo [Threshold/Prah] pre položky [Sharpness/
Ostrosť] aj [Contrast/Kontrast] a ďalšie nastavenia. Čísla predstavujú
hodnoty pre tieto nastavenia zadané pre príslušný štýl Picture Style.
g
h
i
j
k
l
Sharpness (Ostrosť)
A Strength (Intenzita)
B Fineness (Jemnosť)
C Threshold (Prah)
Contrast (Kontrast)
Saturation (Sýtosť)
Color tone (Farebný tón)
Filter effect (Monochrome) (Efekt filtra
(monochromatický))
Toning effect (Monochrome) (Tónovací
efekt (monochromatický))
oo Počas nahrávania videozáznamu sa pre nastavenia [Fineness/Jemnosť]
aj [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] zobrazí hviezdička „*“.
Nastavenia [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah] sa nepoužijú pre
videozáznamy.
232
Prispôsobenie štýlu Picture Style
M
Ľubovoľný štýl Picture Style je možné prispôsobiť zmenou jeho
predvolených nastavení. Ak chcete prispôsobiť štýl [Monochrome/
Monochromatický], pozrite časť =235.
položku [z: Picture
1 Vyberte
Style/z: Štýl Picture Style].
štýl Picture Style.
2 Vyberte
zz Vyberte štýl Picture Style, ktorý chcete
upraviť, potom stlačte tlačidlo <B>.
požadovanú položku.
3 Vyberte
zz Podrobné informácie o nastaveniach
a efektoch nájdete na nasledujúcej
strane.
233
Prispôsobenie štýlu Picture Style
4 Nastavte úroveň efektu.
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa na
obrazovku na výber štýlu Picture Style.
zz Všetky nastavenia, ktoré zmeníte
z predvolených nastavení, sa zobrazia
modrou farbou.
Nastavenia a efekty
Ostrosť
0: Slabé zvýraznenie
obrysov
1
B Fineness (Jemnosť)* 1: Jemné
2
1: Nízka
C Threshold (Prah)*
-4: Nízky kontrast
h Contrast (Kontrast)
-4: Nízka sýtosť
i Saturation (Sýtosť)
-4: Červenkastý pleťový tón
j Color tone (Farebný tón)
A Strength (Intenzita)
g
7: Silné zvýraznenie
obrysov
5: Zrnité
5: Vysoká
+4: Vysoký kontrast
+4: Vysoká sýtosť
+4: Žltkastý pleťový tón
*1: Určuje jemnosť obrysov, ktoré sa majú zvýrazniť. Čím nižšie je číslo, tým jemnejšie
sú obrysy, ktoré sa môžu zvýrazniť.
*2: Nastavuje mieru zvýraznenia obrysov na základe rozdielu kontrastu medzi
objektom a okolím. Čím nižšie je číslo, tým viac bude obrys zdôraznený, keď je
rozdiel kontrastu nízky. Keď je číslo nižšie, šum má tendenciu byť výraznejší.
oo Pri nahrávaní videozáznamu nemožno nastaviť možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] pre položku [Sharpness/Ostrosť] (nie sú zobrazené).
oo Vybratím možnosti [Default set./Predvolené nastavenia] v kroku č. 3 môžete
parametre príslušného štýlu Picture Style vrátiť na predvolené nastavenia.
oo Ak chcete použiť upravený štýl Picture Style, najskôr ho vyberte a potom
snímajte.
234
Prispôsobenie štýlu Picture Style
[V] Monochrome Adjustment (Monochromatické
nastavenie)
[k] Filter effect
(Efekt filtra)
Filter
N: None
Ye: Yellow
Or: Orange
R: Red
G: Green
Pomocou aplikovania efektu filtra na
monochromatickú snímku môžete nechať
viac vyniknúť biele oblaky alebo zelené
stromy.
Príklady dosiahnutých efektov
Normálna čiernobiela snímka bez efektov filtra.
Modrá obloha bude vyzerať prirodzenejšie a biele oblaky viac vyniknú.
Modrá obloha bude vyzerať mierne tmavšia. Západ slnka tým bude
žiarivejší.
Modrá obloha bude vyzerať veľmi tmavo. Jesenné lístie bude
výraznejšie a jasnejšie.
Odtiene pokožky a pery budú vyzerať menej výrazne. Zelené lístie
stromov bude výraznejšie a jasnejšie.
oo Nastavením vyššej hodnoty pre možnosť [Contrast/Kontrast] sa zvýrazní
efekt filtra.
[l] Toning effect
(Tónovací efekt)
Použitím tónovacieho efektu môžete
vytvoriť monochromatickú snímku
s vybratou farbou. Efektívne, keď
chcete vytvárať pôsobivejšie snímky.
235
Registrácia štýlu Picture Style
M
Môžete si vybrať základný štýl Picture Style, napríklad [Portrait/Portrét]
alebo [Landscape/Krajina], upraviť ho podľa potreby a zaregistrovať
ho pod položkou [User Def. 1/Def. užívateľom 1], [User Def. 2/Def.
užívateľom 2] alebo [User Def. 3/Def. užívateľom 3]. Je to užitočné
pri vytváraní niekoľkých štýlov Picture Style s rôznymi nastaveniami.
Tu možno upravovať aj štýly Picture Style, ktoré ste do fotoaparátu pridali
pomocou softvéru EOS Utility (softvér EOS).
položku [z: Picture
1 Vyberte
Style/z: Štýl Picture Style].
možnosť [User Def./Def.
2 Vyberte
užívateľom].
zz Vyberte možnosť [User Def. */Def.
užívateľom *], potom stlačte tlačidlo
<B>.
tlačidlo <0>.
3 Stlačte
zz Po vybratí štýlu [Picture Style/Štýl
Picture Style] stlačte tlačidlo <0>.
základný štýl Picture Style.
4 Vyberte
zz Vyberte základný štýl Picture Style.
zz Takto vyberte tiež štýly pri úprave
štýlov zaregistrovaných vo fotoaparáte
pomocou nástroja EOS Utility
(softvér EOS).
236
Registrácia štýlu Picture Style
5 Vyberte požadovanú položku.
úroveň efektu.
6 Nastavte
zz Podrobnosti nájdete v časti
„Prispôsobenie štýlu Picture Style“
(=233).
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa na
obrazovku na výber štýlu Picture Style.
Základný štýl Picture Style bude
zobrazený napravo od položky
[User Def. */Def. užívateľom *].
Modré názvy štýlov označujú, že ste
zmenili nastavenia z predvolených
hodnôt.
oo Ak už je štýl Picture Style zaregistrovaný pod položku [User Def. */Def.
užívateľom *], zmena základného štýlu Picture Style vynuluje nastavenia
parametrov predchádzajúceho zaregistrovaného štýlu Picture Style
definovaného používateľom.
oo Ak použijete funkciu [5: Clear all camera settings/5: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu] (=547), všetky nastavenia položky [User Def. */
Def. užívateľom *] sa obnovia na predvolené hodnoty.
oo Ak chcete snímať použitím registrovaného štýlu Picture Style, vyberte
zaregistrovanú položku [User Def. */Def. užívateľom *] a potom snímajte.
oo Informácie o postupe zaregistrovania súboru štýlu Picture Style do fotoaparátu
nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.
237
Nastavenia redukcie šumu
M
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii
Na snímkach naexponovaných časom 1 s alebo dlhším je možné
zredukovať šum (svetelné body a pruhy) typický pre dlhé expozície.
položku [z: Long exp.
1 Vyberte
noise reduction/z: Redukcia
šumu pri dlhodobej expozícii].
2 Nastavte možnosť redukcie.
zz[AUTO] Automaticky
Ak sa pri expozíciách s dĺžkou 1 s alebo viac zistí šum typický pre dlhé
expozície, automaticky sa vykoná redukcia šumu. Toto nastavenie
[Auto/Automaticky] je dostatočne účinné vo väčšine prípadov.
zz[ON] Enable (Povoliť)
Redukcia šumu sa vykonáva pri všetkých expozíciách s dĺžkou 1 s alebo
viac. Pomocou nastavenia [Enable/Povoliť] je možné znížiť šum, ktorý
nie je možné zistiť pomocou nastavenia [Auto/Automaticky].
oo Pri nastavení [Auto/Automaticky] alebo [Enable/Povoliť] môže po
nasnímaní záberu trvať proces redukcie šumu tak dlho ako samotná
expozícia.
oo Snímky môžu pri nastavení [Enable/Povoliť] vyzerať zrnitejšie ako pri
nastavení [Disable/Zakázať] alebo [Auto/Automaticky].
oo Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], spracovanie redukcie šumu
(signalizované zobrazenou správou „buSY“) pri snímaní dlhých expozícií
počas živého náhľadu Live View pozastaví živý náhľad Live View a vy
nebudete môcť snímať znova, kým sa spracovanie nedokončí.
238
Nastavenia redukcie šumu
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO
Táto funkcia znižuje mieru vzniknutého šumu v obraze. Funkcia je účinná
najmä pri snímaní s vysokými citlivosťami ISO. Keď snímate s nízkymi
citlivosťami ISO, šum v tmavších častiach snímky (v tmavých oblastiach)
sa môže zredukovať ešte viac.
položku [z: High ISO
1 Vyberte
speed NR/z: Redukcia šumu
pri vysokej citlivosti ISO].
2 Nastavte úroveň.
zz[M] Multi Shot Noise Reduction (Redukcia šumu pri
viacerých záberoch)
Použije sa redukcia šumu s vyššou kvalitou obrazu ako pri nastavení
[High/Vysoká]. Na vytvorenie jednej fotografie sa nasnímajú štyri zábery
v sérii, automaticky sa zarovnajú a zlúčia do jednej snímky JPEG.
Ak je kvalita snímok nastavená na možnosť RAW alebo RAW+JPEG,
nemôžete nastaviť funkciu [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia
šumu pri viacerých záberoch].
239
Nastavenia redukcie šumu
Upozornenia týkajúce sa nastavenia redukcie šumu pri viacerých
záberoch
oo Ak je snímka výrazne posunutá v dôsledku otrasov fotoaparátu, efekt redukcie
šumu sa môže znížiť.
oo Ak držíte fotoaparát v ruke, držte ho pevne, aby ste predišli jeho otrasom.
Odporúča sa používať statív.
oo Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho
pohybu.
oo Automatické zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich
sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo nevýrazných snímkach s jedným
prevažujúcim tónom.
oo Ak sa na štyroch za sebou nasledujúcich záberoch zmení jas objektu,
výsledkom môže byť nepravidelná expozícia záberu.
oo Po snímaní môže zaznamenanie snímky na kartu určitý čas trvať po použití
redukcie šumu a zlúčenia snímok. Počas spracovania snímok sa v hľadáčiku
a na paneli LCD zobrazí správa „buSY“ a snímanie nie je možné, kým sa
spracovanie neskončí..
oo Položka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nie je dostupná pri snímaní s funkciami dlhodobej expozície (Bulb),
snímaní v režime AEB alebo so stupňovaním vyváženia bielej, zhotovovaní
snímok RAW alebo RAW+JPEG alebo s funkciami ako redukcia šumu pri
dlhodobej expozícii, viacnásobné expozície alebo režim HDR.
oo Fotografovanie s bleskom nie je možné. Upozorňujeme, že pomocný lúč AF
externého blesku Speedlite pre fotoaparáty EOS sa rozsvieti podľa nastavenia
[z: AF-assist beam firing/z: Rozsvietenie pomocného lúča AF].
oo Položka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri nahrávaní videozáznamov.
oo Ak nastavíte vypínač do polohy <2>, vymeníte batériu alebo kartu,
prepnete na režim Základnej zóny, režim snímania <F> alebo na nahrávanie
videozáznamu, položka sa automaticky prepne na možnosť [Standard/
Štandardná].
240
Pridávanie údajov pre vymazanie
prachových škvŕn
M
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn používané na vymazanie
prachových škvŕn možno pripojiť k snímkam v prípade, že pri čistení
snímača zostane na snímači prach. Údaje pre vymazanie prachových škvŕn
využíva program Digital Photo Professional (softvér EOS) na automatické
odstránenie prachových škvŕn.
Príprava
zz Pripravte si jednofarebný biely predmet, napríklad list papiera.
zz Ohniskovú vzdialenosť nastavte na 50 mm alebo viac.
zz Prepínač režimov zaostrovania na objektíve prepnite do polohy <MF>
a zaostrite na nekonečno (∞).
Získavanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn
možnosť [z: Dust Delete
1 Vyberte
Data/z: Údaje pre vymazanie
prachových škvŕn].
možnosť [OK].
2 Vyberte
zz Po vykonaní automatického
samočistenia snímača sa zobrazí
správa. Napriek tomu, že počas čistenia
bude počuť mechanický zvuk uzávierky,
nenasníma sa žiadna snímka.
241
Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn
obyčajný biely
3 Odfotografujte
predmet.
zz Fotografujte zo vzdialenosti 20–30 cm
a tak, aby obyčajný biely predmet
(napríklad nový hárok bieleho papiera)
vyplnil obrazovku.
zz Keďže sa snímka neukladá, údaje
je možné získať aj v prípade, že vo
fotoaparáte nie je vložená karta.
Po zhotovení snímky začne fotoaparát
získavať údaje pre vymazanie
prachových škvŕn. Po získaní údajov pre
vymazanie prachových škvŕn sa zobrazí
správa.
zz Ak získanie údajov nie je úspešné,
zobrazí sa chybová správa. Postupujte
podľa pokynov v časti „Príprava“ na
predchádzajúcej strane a vyberte
možnosť [OK]. Znova zhotovte snímku.
Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn
Odteraz bude fotoaparát pripájať získané údaje pre vymazanie prachových
škvŕn ku všetkým záberom. Údaje pre vymazanie prachových škvŕn sa
odporúča získať pred snímaním.
Podrobnosti o používaní programu Digital Photo Professional (softvér EOS)
na automatické odstránenie prachových škvŕn nájdete v príručke Digital
Photo Professional návod na používanie.
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn pripojené k snímkam nemajú
takmer žiadny vplyv na veľkosť súboru.
oo Ak sa na objekte nachádza nejaký vzor alebo kresba, môže byť rozpoznaná
ako prachové častice a to môže ovplyvniť presnosť odstraňovania prachových
škvŕn pomocou programu Digital Photo Professional (softvéru EOS).
242
M
Shutter Release Method (Live View
shooting)/Spôsob aktivácie uzávierky
(fotografovanie so živým náhľadom Live View)
Môžete zvoliť, ako sa aktivuje uzávierka pri fotografovaní so živým
náhľadom Live View.
položku [z: Shutter
1 Vyberte
mode/z: Režim uzávierky].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzMechanical (Mechanická)
Pri snímaní sa aktivuje mechanická uzávierka. Ak používate objektív
TS-E (okrem objektívu TS- E17mm f/4L alebo TS-E24mm f/3.5L II) na
posúvanie alebo nakláňanie objektívu alebo používate nadstavbový
tubus, vždy nastavte možnosť [Mechanical/Mechanická]. Ak je
nastavená možnosť [Elec. 1st-curtain/Elektronická na prvú lamelu]
alebo [Electronic/Elektronická], nemusí sa dosiahnuť štandardná
expozícia alebo môže dôjsť k nepravidelnej expozícii.
zzElec. 1st-curtain (Elektronická na prvú lamelu)
Pri snímaní sa aktivuje uzávierka na druhú lamelu. Uzávierka je tichšia
ako pri možnosti [Mechanical/Mechanická].
zzElectronic (Elektronická)
Umožňuje snímať pri maximálnej rýchlosti uzávierky 1/16000 s bez zvuku
uzávierky.
Dostupné s inými režimami priebehu snímania ako <o>, <i>
alebo <q>.
Fotografovanie s bleskom nie je možné.
243
ShutterReleaseMethod(LiveViewshooting)/Spôsobaktivácieuzávierky(fotografovaniesoživýmnáhľadomLiveView)
oo Možnosť [Electronic/Elektronická] nie je dostupná pri fotografovaní pomocou
hľadáčika, keď je režim priebehu snímania nastavený na možnosť <o>,
<i> alebo <B>.
oo Rozostrené oblasti snímky môžu byť neúplné pri snímaní v okolí maximálnej
clony pri vysokých rýchlostiach uzávierky, v závislosti od podmienok snímania.
Ak sa vám nepáči vzhľad rozostrených oblastí snímky, lepšie výsledky môžete
dosiahnuť nasledovným snímaním.
• Snímajte bez elektronickej prvej lamely.
• Znížte rýchlosť uzávierky.
• Zvýšte hodnotu clony.
oo Pri nastavení možnosti [Electronic/Elektronická] otrasy fotoaparátu alebo
pohyb objektu môžu spôsobiť skreslenie obrazu.
oo Nastavenie režimu uzávierky na [Electronic/Elektronická] pri blikajúcom
svetle môže spôsobiť viditeľné blikanie obrazovky a snímky môžu byť
zhotovené s vodorovnými pruhmi (šum) alebo nepravidelnou expozíciou.
244
Viacnásobné expozície
M
Môžete zosnímať viacnásobné expozície a zlúčiť ich do jednej snímky.
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View uvidíte v reálnom čase,
ako sa expozície spoja, keď snímate snímky s viacnásobnou expozíciou.
položku [z: Multiple
1 Vyberte
exposure/z: Viacnásobná
expozícia].
možnosť [Multiple
2 Nastavte
exposure/Viacnásobná expozícia].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Ak chcete ukončiť snímanie
viacnásobných expozícií, vyberte
možnosť [Disable/Zakázať].
položku [Multi-expos ctrl/
3 Nastavte
Ovládanie viacnásobnej expozície].
zzAdditive (Súčtové)
Expozícia jednotlivých snímok sa súhrnne sčíta. Na základe položky
[No. of exposures/Počet expozícií] nastavte zápornú kompenzáciu
expozície. Pri nastavovaní hodnoty kompenzácie expozície postupujte
na základe nasledujúcich pokynov.
Návod na nastavenie kompenzácie expozície podľa počtu expozícií
Dve expozície: -1 dielik, tri expozície: -1,5 dielika, štyri expozície: -2 dieliky
zzAverage (Priemerové)
Na základe nastavenia [No. of exposures/Počet expozícií] sa
pri snímaní viacnásobných expozícií nastaví automaticky záporná
kompenzácia expozície. Ak snímate viacnásobné expozície tej istej
scény, automaticky sa bude ovládať expozícia pozadia snímaného
objektu na dosiahnutie štandardnej expozície.
245
Viacnásobné expozície
položku [No. of
4 Nastavte
exposures/Počet expozícií].
zz Vyberte počet expozícií a stlačte
tlačidlo <0>.
možnosť [Continue
5 Nastavte
Mult-exp/Pokračovanie
viacnásobnej expozície].
zz Pri nastavení [1 shot only/Len 1 záber]
sa snímanie s viacnásobnou expozíciou
automaticky zruší po skončení snímania.
zz Pri nastavení možnosti [Continuously/
Priebežne] snímanie s viacnásobnou
expozíciou pokračuje, až kým v kroku
č. 2 nenastavíte možnosť [Disable/
Zakázať].
(1)
prvú expozíciu.
6 Nasnímajte
zz Zobrazí sa zhotovená snímka.
zz V časti (1) na obrazovke môžete
skontrolovať počet zostávajúcich
expozícií.
zz Stlačením tlačidla <x> môžete
zobraziť zhotovenú snímku (=249).
ďalšiu expozíciu.
7 Nasnímajte
zz Doteraz zhotovené snímky sa zobrazia ako
246
zlúčené. Ak chcete zobraziť iba snímku,
opakovane stlačte tlačidlo <B>.
zz Ak chcete zobraziť snímku
s viacnásobnou expozíciou, skontrolovať
expozíciu a zobraziť, ako sa snímky
zlúčia, pri fotografovaní so živým
náhľadom Live View podržte stlačené
tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa (alebo
tlačidlo priradené položke [Depth-offield preview/Kontrola hĺbky poľa]).
zz Snímanie s viacnásobnou expozíciou
skončí, keď sa nasníma nastavený
počet expozícií.
Viacnásobné expozície
oo Počas sériového snímania sa rýchlosť sériového snímania výrazne zníži.
oo Uloží sa iba zlúčená snímka s viacnásobnou expozíciou. Snímky zhotovené
v krokoch č. 6 a 7 v rámci snímky s viacnásobnou expozíciou sa neuložia.
oo Kvalita snímok, citlivosť ISO, štýl Picture Style, redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO, farebný priestor a pod., ktoré sú nastavené pre prvú expozíciu,
sa použijú aj pre nasledujúce expozície.
oo Pre snímanie s viacnásobnou expozíciou nemôžete nastaviť pomer strán.
Obrázky sa nasnímajú s pomerom strán 3 : 2.
oo Ak je nastavené stupňovanie vyváženia vyváženie bielej, redukcia šumu pri
viacerých záberoch, režim HDR alebo kreatívny filter, nie je možné nastaviť
snímanie s viacnásobnou expozíciou.
oo Počas snímania s viacnásobnou expozíciou sa nastavenia pre položky
[z: Lens aberration correction/z: Korekcia aberácie objektívu],
[z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia] a [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
automaticky prepnú na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Ak je pre položku [z: Picture Style/z: Štýl Picture Style] nastavená
možnosť [Auto/Automatický], na snímanie sa použije štýl [Standard/
Štandardný].
oo Čím je vyšší počet expozícií pri viacnásobných expozíciách, tým bude
zreteľnejší šum, nepravidelné farby a pruhy.
oo Ak je nastavená možnosť [Additive/Súčtové], spracovanie snímky po
nasnímaní viacnásobných expozícií bude určitý čas trvať. (Kontrolka prístupu
bude svietiť dlhšie.)
oo Ak používate fotografovanie so živým náhľadom Live View s nastavenou
možnosťou [Additive/Súčtové], funkcia fotografovania so živým náhľadom
Live View sa automaticky zastaví po skončení snímania s viacnásobnou
expozíciou.
oo V kroku č. 7 bude jas a šum snímky s viacnásobnou expozíciou zobrazeného
počas fotografovania so živým náhľadom Live View odlišný od konečnej
zaznamenanej snímky s viacnásobnou expozíciou.
oo Ak prepnete vypínač do polohy <2> alebo vymeníte batériu alebo kartu,
snímanie s viacnásobnou expozíciou sa zruší.
oo Ak prepnete na režim Základnej zóny alebo na režim <w/x>, snímanie
s viacnásobnou expozíciou sa ukončí.
oo Ak pripojíte fotoaparát k počítaču, snímanie s viacnásobnou expozíciou
nebude možné. Ak počas snímania pripojíte fotoaparát k počítaču, snímanie
s viacnásobnou expozíciou skončí.
oo Fotoaparát zaznamená informácie o snímaní pre posledný záber a priloží ich
k snímke s viacnásobnou expozíciou.
247
Viacnásobné expozície
Zlúčenie viacnásobných expozícií so snímkou RAW
zaznamenanou na karte
Ako prvú samostatnú expozíciu môžete vybrať snímku RAW zaznamenanú
na karte. Zvolená snímka RAW zostane nezmenená.
položku [Select image for
1 Vyberte
multi. expo./Vybrať snímku pre
viacnásobnú expozíciu].
obrázok, ktorý sa použije
2 Vyberte
ako prvý.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
prvú snímku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte možnosť [OK].
Číslo súboru vybratej snímky sa zobrazí
v dolnej časti obrazovky.
snímku.
3 Zhotovte
zz Keď vyberiete prvú snímku, počet
zostávajúcich expozícií nastavených
v položke [No. of exposures/Počet
expozícií] sa zníži o 1.
oo Snímky JPEG nie je možné vybrať.
oo Ako prvú jednotlivú expozíciu nemožno vybrať tieto snímky: snímky zachytené
s položkou [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Zlepšená] alebo
snímky zhotovené s položkou [z: Still img aspect ratio/z: Pomer strán
statickej snímky] nenastavenou na možnosť [3:2].
oo Pre položky [z: Lens aberration correction/z: Korekcia aberácie
objektívu] a [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] sa nastaví možnosť [Disable/Zakázať] bez ohľadu na
nastavenia vybraté pre snímku zvolenú ako prvú samostatnú expozíciu.
oo Citlivosť ISO, štýl Picture Style, redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO,
farebný priestor a pod., ktoré sú nastavené pre prvú snímku, sa nastavia aj
pre nasledujúce snímky.
oo Ak je štýl Picture Style nastavený na možnosť [Auto/Automatický] pre snímku
vybratú ako prvá snímka, pri snímaní sa použije možnosť [Standard/Štandardný].
oo Nie je možné vybrať snímku zhotovenú pomocou iného fotoaparátu.
oo Môžu sa zobraziť snímky, ktoré nemožno zlúčiť.
oo Môžete vybrať aj snímku RAW použitú pri snímaní s viacnásobnou expozíciou.
oo Výber snímky zrušíte položkou [Deselect img/Zrušiť výber snímky].
248
Viacnásobné expozície
Kontrola a odstránenie viacnásobných expozícií počas
snímania
Pred dokončením snímania zadaného
počtu expozícií môžete stlačením tlačidla
<x> zobraziť snímku s viacnásobnou
expozíciou, skontrolovať expozíciu
a zobraziť, ako sa snímky zlúčia.
Po stlačení tlačidla <L> sa zobrazia
operácie, ktoré možno vykonať počas
snímania s viacnásobnou expozíciou.
Operácia
2 Return to previous
screen (Návrat na
predchádzajúcu
obrazovku)
q Undo last image
(Zrušiť poslednú
snímku)
W Save and exit
(Uložiť a ukončiť)
r Exit without saving
(Ukončiť bez uloženia)
Popis
Zobrazí sa obrazovka zobrazená pred stlačením tlačidla
<L>.
Odstráni poslednú zhotovenú snímku (zhotovte ďalšiu
snímku). Počet zostávajúcich expozícii sa zvýši o 1.
Uloží doposiaľ zhotovené zábery ako snímku s viacnásobnou
expozíciou a ukončí snímanie s viacnásobnou expozíciou.
Snímanie s viacnásobnou expozíciou sa ukončí bez uloženia
snímky.
oo Počas snímania s viacnásobnou expozíciou možno prehrávať iba snímky
s viacnásobnou expozíciou.
249
Viacnásobné expozície
Najčastejšie otázky
zzExistujú obmedzenia týkajúce sa kvality snímok?
Všetky jednotlivé expozície a snímka s viacnásobnou expozíciou sa
zhotovia podľa vašej špecifikovanej kvality snímky.
zzMožno zlúčiť snímky zaznamenané na karte?
Pomocou položky [Select image for multi. expo./Výber snímky pre
viacnásobnú expozíciu] môžete vybrať prvú samostatnú expozíciu
spomedzi snímok zaznamenaných na karte (=248). Upozorňujeme, že
nie je možné zlúčiť viacero snímok, ktoré sú už zaznamenané na karte.
zzJe počas snímania s viacnásobnou expozíciou aktívne
automatické vypnutie?
Počas snímania s viacnásobnou expozíciou nebude fungovať funkcia
automatického vypnutia.
Pred spustením snímania s viacnásobnou expozíciou sa aktivuje
funkcia automatického vypnutia nastavená na čas určený vo fotoaparáte
a nastavenia pre viacnásobné expozície sa zrušia.
250
Snímanie v režime HDR
(vysoký dynamický rozsah)
M
Môžete snímať statické zábery s obmedzením preexponovaných svetlých
častí na dosiahnutie vysokého dynamického rozsahu odtieňov aj pri
vysokokontrastných scénach. Snímanie v režime HDR je efektívne pri
záberoch krajiny a zátiší.
Pri snímaní v režime HDR sa pre každý záber sériovo nasnímajú tri
snímky s rôznou expozíciou (štandardná expozícia, podexponovanie
a preexponovanie) a automaticky sa spoja do jedného záberu. Snímka
v režime HDR sa zaznamená ako snímka JPEG.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.
položku [z: HDR Mode/
1 Vyberte
z: Režim HDR].
položku [Adjust dyn
2 Nastavte
range/Upraviť dynamický rozsah].
zz Výberom možnosti [Auto/Automaticky]
sa dynamický rozsah nastaví automaticky
v závislosti od celkového tónového
rozsahu snímky.
zz Čím vyššie je číslo, tým širší bude
dynamický rozsah.
3 Nastavte položku [Effect/Efekt].
251
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
Efekty
zz[P] Natural (Prirodzený)
Pre snímky so širokým tónovým rozsahom, na ktorých by inak došlo
k strate detailov vo svetlých a tmavých častiach. Preexponované svetlé
časti a tmavé oblasti sa zredukujú.
zz[A] Art standard (Umelecký štandardný)
Hoci sa preexponované svetlé časti a podexponované tmavé oblasti
zredukujú viac ako v prípade možnosti [Natural/Prirodzený], kontrast
bude nižší a gradácia menej výrazná a obrázok bude vyzerať ako maľba.
Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
zz[B] Art vivid (Umelecký živý)
Farby budú sýtejšie ako pri nastavení [Art standard/Umelecký štandardný]
a nízkym kontrastom a nevýraznou gradáciou sa dosiahne efekt grafiky.
zz[C] Art bold (Umelecký výrazný)
Farby sú najsýtejšie, vďaka čomu je objekt zvýraznený a snímka vyzerá
ako olejomaľba.
zz[D] Art embossed (Umelecký reliéfny)
Sýtosť farieb, jas, kontrast a gradácia sú znížené, aby snímka pôsobila
na pohľad nevýrazne. Obrázok vyzerá ako vyblednutý a starý. Obrysy
objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
Saturation
(Sýtosť)
Outline
emphasis
(Zvýraznenie
obrysov)
Brightness
(Jas)
Tone (Tón)
Art Standard
(Umelecký
štandardný)
Standard
(Štandardná)
Standard
(Štandardné)
Standard
(Štandardný)
Flat
(Nevýrazný)
Art Vivid
(Umelecký živý)
Art Bold
(Umelecký
výrazný)
Art Embossed
(Umelecký
reliéfny)
High (Vysoká)
Higher (Vyššia) Low (Nízka)
Weak (Slabé)
Strong (Silné)
Stronger
(Silnejšie)
Standard
(Štandardný)
Standard
(Štandardný)
Dark (Tmavý)
Nevýrazný
Nevýrazný
Flatter (Menej
výrazný)
oo Každý efekt sa použije na základe vlastností aktuálne nastaveného štýlu
Picture Style (=230).
252
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
možnosť [Continuous
4 Nastavte
HDR/Sériové nastavenie HDR].
zz Pri nastavení [1 shot only/Len 1 záber]
sa snímanie v režime HDR automaticky
zruší po skončení snímania.
zz Pri nastavení [Every shot/Každý
záber] bude snímanie v režime HDR
pokračovať, až kým nenastavíte v kroku
č. 2 možnosť [Disable HDR/Zakázať
režim HDR].
položku [Auto Image
5 Nastavte
Align/Automatické zarovnanie
snímky] a snímajte.
zz Pri snímaní z ruky vyberte možnosť
[Enable/Povoliť]. Pri použití statívu
vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
oo Snímky RAW HDR sa snímajú v kvalite snímok JPEG 73. Snímky
RAW+JPEG HDR sa snímajú v kvalite snímok JPEG.
oo Snímanie v režime HDR nie je možné pri rozšírení citlivostí ISO (H).
oo Snímanie v režime HDR bude automaticky nastavené na možnosť [Disable/
Zakázať]: [Distortion correction/Korekcia skreslenia] v časti [z: Lens
aberration correction/z: Korekcia aberácie objektívu], [z: Auto
Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia]
a [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov].
oo Snímanie s AEB a fotografovanie s bleskom nie sú dostupné.
oo Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho
pohybu.
oo Pri snímaní v režime HDR sa nasnímajú tri zábery s rôznymi rýchlosťami
uzávierky, ktoré sa nastavia automaticky. Dokonca aj v režimoch snímania
<s> a <a> sa rýchlosť uzávierky upraví na základe vami nastavenej
rýchlosti uzávierky.
oo Aby nedochádzalo k otrasom fotoaparátu, môže sa nastaviť vysoká
citlivosť ISO.
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View
oo Živé náhľady Live View efektov nebudú vyzerať presne rovnako ako snímky.
253
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
oo Pri zhotovovaní snímok v režime HDR s funkciou [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť]
sa k snímke nepripoja informácie o zobrazení bodov AF (=392) ani údaje
pre vymazanie prachových škvŕn (=241).
oo Ak snímate v režime HDR bez statívu a položka [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] je nastavená na možnosť [Enable/
Povoliť], okraje snímky sa trocha orežú a rozlíšenie sa mierne zníži.
Ak snímku nemožno správne zarovnať v dôsledku otrasov fotoaparátu,
automatické zarovnanie snímky sa nemusí vykonať. Upozorňujeme, že pri
snímaní s výrazne svetlými (alebo tmavými) nastaveniami expozície nemusí
správne fungovať automatické zarovnanie snímky.
oo Ak snímate v režime HDR bez statívu a položka [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] je nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať], príslušné tri snímky sa nemusia správne zarovnať a efekt HDR
môže byť obmedzený. Odporúča sa používať statív.
oo Automatické zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich
sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo nevýrazných snímkach s jedným
prevažujúcim tónom.
oo Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môžu sa prejaviť nepravidelné farby, nepravidelná expozícia alebo
šum.
oo Snímanie v režime HDR pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED môže
viesť k neprirodzenej reprodukcii farieb osvetlených oblastí.
oo Pri snímaní v režime HDR sa obrázky zlúčia a uložia na kartu, preto to
môže chvíľu trvať. Počas spracovania obrázkov sa v hľadáčiku a na paneli
LCD zobrazí správa „buSY“ a ďalší obrázok nemožno nasnímať, kým sa
spracovanie nedokončí.
254
Stupňovanie zaostrenia (fotografovanie
so živým náhľadom Live View)
M
Stupňovanie zaostrenia* umožňuje sériové snímanie s automatickou
zmenou ohniskovej vzdialenosti po jednom zábere. Z týchto snímok môžete
vytvoriť jednu snímku zaostrenú na širokú oblasť pomocou aplikácie, ktorá
podporuje kombinovanie snímok s rôznou hĺbkou, napríklad programu
Digital Photo Professional (softvér EOS).
* „Bkt.“ je skratka anglického výrazu bracketing (stupňovanie).
položku [z: Focus
1 Vyberte
bracketing/z: Stupňovanie
zaostrenia].
položku [Focus bracketing/
2 Určte
Stupňovanie zaostrenia].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
počet snímok.
3 Nastavte
zz Určte počet snímok zhotovených pri
každom zábere.
zz Možno nastaviť v rozsahu [2] – [999].
255
Stupňovanie zaostrenia (fotografovanie so živým náhľadom Live View)
položku [Focus
4 Nastavte
increment/Zmena zaostrenia].
zz Určte, o koľko sa má posunúť
zaostrenie. Táto úroveň sa automaticky
upraví tak, aby zodpovedala hodnote
clony v čase snímania.
Keďže väčšie hodnoty clony zvyšujú
posun zaostrenia, stupňovanie
zaostrenia v takom prípade pokrýva širší
rozsah v rámci rovnakých nastavení
[Focus increment/Zmena zaostrenia]
a [Number of shots/Počet záberov].
zz Po dokončení nastavení stlačte
tlačidlo <0>.
položku [Exposure
5 Nastavte
smoothing/Vyhladenie expozície].
zz Zmeny jasu snímky počas stupňovania
zaostrenia môžete potlačiť nastavením
položky [Exposure smoothing/
Vyhladenie expozície] na možnosť
[Enable/Povoliť], čím sa upravia
rozdiely vzhľadom na skutočnú hodnotu
clony (efektívneho clonového čísla),
ktorá sa mení s polohou zaostrenia.
snímku.
6 Zhotovte
zz Ak chcete uložiť zábery do nového
256
]
priečinka, ťuknite na ikonu [
a vyberte možnosť [OK].
zz Zaostrite na bližší koniec preferovaného
rozsahu zaostrenia a potom úplne
stlačte tlačidlo spúšte.
zz Po začatí snímania tlačidlo spúšte
uvoľnite.
zz Fotoaparát sníma nepretržite a posúva
pozíciu zaostrenia smerom k nekonečnu.
zz Snímanie sa skončí po zhotovení
zadaného počtu snímok alebo po
dosiahnutí konca rozsahu zaostrenia.
Stupňovanie zaostrenia (fotografovanie so živým náhľadom Live View)
oo Stupňovanie zaostrenia je určené pre snímanie statických záberov pomocou
statívu.
oo Odporúča sa snímanie so širším zorným uhlom. Po skombinovaní snímok
s rôznou hĺbkou môžete snímku v prípade potreby orezať.
oo Možno používať nasledujúce objektívy (posledná aktualizácia: apríl 2019).
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
oo Pri týchto objektívoch nastavte položku [Exposure smoothing/Vyhladenie
expozície] na možnosť [Disable/Zakázať], pretože môžu meniť jas snímok.
• EF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5 L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Vhodné nastavenie [Focus increment/Zmena zaostrenia] sa líši podľa
objektu. Nevhodné nastavenie [Focus increment/Zmena zaostrenia] môže
spôsobiť nevyváženosť kombinovaných snímok alebo môže snímanie trvať
dlhšie, pretože sa zhotovuje viac záberov. Pre vhodné nastavenie [Focus
increment/Zmena zaostrenia] sa rozhodnite po zhotovení niekoľkých
skúšobných záberov.
oo Pri vysokej hodnote nastavenia [Number of shots/Počet záberov] môže
kombinovanie snímok určitý čas trvať.
oo Fotografovanie s bleskom nie je možné.
oo Snímanie pod blikajúcim svetlom môže spôsobiť nevyvážené snímky. V takom
prípade môže lepšie výsledky priniesť zníženie rýchlosti uzávierky.
oo Stupňovanie zaostrenia nie je dostupné po nastavení prepínača režimov
zaostrenia na objektíve do polohy <MF>.
oo Zrušenie prebiehajúceho snímania môže spôsobiť problémy s expozíciou
poslednej snímky. Pri kombinovaní snímok v programe Digital Photo
Professional nepoužívajte poslednú snímku.
oo Odporúča sa použiť statív, diaľkovú spúšť (predáva sa samostatne, =156)
alebo bezdrôtové diaľkové ovládanie (predáva sa samostatne, =156).
oo Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že pred snímaním nastavíte hodnotu clony
v rozsahu f/5.6–11.
oo Detaily, napríklad rýchlosť uzávierky, hodnota clony alebo citlivosť ISO,
sa určia podľa podmienok pre prvý záber.
oo Ak chcete snímanie zrušiť, znova úplne stlačte tlačidlo spúšte.
oo Keď je vypínač nastavený v polohe <2>, položka [Focus bracketing/
Stupňovanie zaostrenia] sa prepne na hodnotu [Disable/Zakázať].
257
Snímanie s intervalovým časovačom
Pomocou intervalového časovača pri fotografovaní pomocou hľadáčika
môžete nastaviť interval snímania a počet záberov, ktoré má fotoaparát
opakovane zhotoviť v určenom intervale.
položku [z: Interval
1 Vyberte
timer/z: Intervalový časovač].
položku [Enable/Povoliť].
2 Vyberte
zz Vyberte možnosť [Enable/Povoliť],
potom stlačte tlačidlo <B>.
interval snímania a počet
3 Nastavte
záberov.
zz Vyberte položku na nastavenie
(hodiny : minúty : sekundy/počet
záberov).
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu <s>.)
zzInterval
Možno nastaviť v rozsahu [00:00:01] – [99:59:59].
zzPočet záberov
Možno nastaviť v rozsahu [01] – [99]. Ak chcete nechať intervalový
časovač aktívny až do jeho zastavenia, nastavte možnosť [00].
258
Snímanie s intervalovým časovačom
(1)
(2)
možnosť [OK].
4 Vyberte
zz Na obrazovke ponuky sa zobrazia
nastavenia intervalového časovača.
(1)
(2)
Interval
Počet záberov
snímku.
5 Zhotovte
zz Nasníma sa prvý záber a snímanie
pokračuje podľa nastavenia
intervalového časovača.
zz Počas snímania s intervalovým
časovačom bude na paneli LCD
blikať ikona <H>.
zz Po nasnímaní nastaveného počtu
záberov sa snímanie s intervalovým
časovačom zastaví a automaticky
sa zruší.
oo Odporúča sa používať statív.
oo Odporúčame vopred nasnímať skúšobné zábery.
oo Dokonca aj počas snímania s intervalovým časovačom môžete úplným
stlačením tlačidla spúšte snímať ako zvyčajne. Fotoaparát sa bude pripravovať
na nasledujúci záber pomocou intervalového časovača približne 5 sekúnd
vopred, čo dočasne zabráni určitým operáciám, ako je úprava nastavení
snímania, prístup k ponukám a prehrávanie snímok.
oo Ak nasledujúci naplánovaný záber pomocou intervalového časovača nie je
možný, pretože fotoaparát sníma alebo spracúva snímky, vynechá sa.
oo Aj počas používania intervalového časovača sa približne po 8 sekundách
nečinnosti aktivuje automatické vypnutie. Položka [5: Auto power off /
5: Automatické vypnutie] však nemôže byť nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať]. Fotoaparát sa automaticky zapne znova približne 1 minútu pred
nasledujúcim záberom.
oo Funkciu možno kombinovať s funkciou AEB, stupňovaním vyváženia bielej,
viacnásobnými expozíciami a režimom HDR.
oo Ak chcete zastaviť snímanie s intervalovým časovačom, prepnite vypínač do
polohy <2>.
259
Snímanie s intervalovým časovačom
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo Nastavenie prepínača režimov zaostrenia na objektíve do polohy <AF>
zabráni snímaniu fotoaparátu, ak objekt nie je zaostrený. Odporúča sa
nastaviť ho do polohy <MF> a pred snímaním zaostriť manuálne.
oo Ak je doba snímania dlhá, odporúča sa použiť príslušenstvo napájané
z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne).
oo Snímanie s dlhou expozíciou alebo používanie dlhších rýchlostí uzávierky, než
je interval snímania, zabránia snímaniu v zadanom intervale. Preto sa zhotoví
menší počet záberov, než ste zadali. Počet záberov môže znížiť aj používanie
takmer rovnakých rýchlostí uzávierky ako interval snímania.
oo Ak je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas potrebný
na záznam na kartu dlhší ako interval snímania, niektoré zo záberov sa
nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
oo Ak počas snímania s intervalovým časovačom používate blesk, nastavte
interval, ktorý je dlhší ako doba nabitia blesku. Príliš krátke intervaly môžu
zabrániť spusteniu blesku.
oo Príliš krátke intervaly môžu zabrániť snímaniu alebo automatickému
zaostreniu.
oo Snímanie s intervalovým časovačom sa zruší a obnoví na hodnotu [Disable/
Zakázať], ak nastavíte vypínač do polohy <2>, nastavíte režim snímania
<F> alebo <w/x> alebo použijete nástroj EOS Utility (softvér EOS).
oo Počas snímania s intervalovým časovačom nemôžete používať snímanie
s diaľkovým ovládaním (=155) ani snímanie s funkciou diaľkového
spustenia s bleskom Speedlite.
260
Redukcia blikania
M
Ak zhotovujete snímku s vysokou rýchlosťou uzávierky pri zdroji svetla, ako
je napríklad žiarivkové svetlo, blikanie tohto zdroja svetla zapríčiní mihanie
a snímka môže byť vo vertikálnom smere nerovnomerne exponovaná.
Ak v týchto podmienkach použijete sériové snímanie, môže to mať za
následok nerovnomernú expozíciu alebo nerovnomerné farby na snímke.
Snímanie s potlačením vplyvu blikania umožňuje fotografovať pomocou
hľadáčika, keď je účinok blikania na expozíciu a farby menší.
položku [z: Anti-flicker
1 Vyberte
shoot./z: Snímanie s redukciou
blikania].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
3 Zhotovte snímku.
oo Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť] a fotografujete pri zdroji
blikajúceho svetla, oneskorenie aktivácie uzávierky sa môže predĺžiť. Rýchlosť
pri sériovom snímaní tiež môže byť nižšia a interval snímania nepravidelný.
oo Nepoužije sa pri fotografovaní s predsklopením zrkadla, fotografovaní so
živým náhľadom Live View ani nahrávaní videozáznamu.
oo Blikanie pri frekvencii inej ako 100 Hz alebo 120 Hz nie je možné rozoznať.
Zároveň, ak sa frekvencia blikania zdroja svetla zmení počas sériového
snímania, účinky blikania nie je možné zredukovať.
261
Redukcia blikania
oo Ak sa v režime <d> alebo <f> zmení počas sériového snímania rýchlosť
uzávierky alebo ak zosnímate viacero záberov tej istej scény pri rôznych
rýchlostiach uzávierky, farebný tón nemusí byť konzistentný. V režime
<a> alebo <s> používajte pevnú rýchlosť uzávierky, aby nevznikali
nekonzistentné farebné tóny.
oo Farebný tón zhotovených snímok sa môže medzi možnosťami [Enable/
Povoliť] a [Disable/Zakázať] líšiť.
oo Rýchlosť uzávierky, hodnota clony a citlivosť ISO sa môžu pri začiatku
snímania s uzamknutím AE zmeniť.
oo Ak snímate objekt pred tmavým pozadím alebo ak je na obrázku jasné svetlo,
blikanie nemusí byť správne rozpoznané.
oo Pri špeciálnom osvetlení nemusí byť možná redukcia blikania.
oo V závislosti od zdroja svetla blikanie nemusí byť správne rozpoznané.
oo V závislosti od zdroja svetla a podmienok pri snímaní nemusí byť možné
dosiahnuť požadované výsledky pri použití tejto funkcie.
oo Odporúčame vopred nasnímať skúšobné zábery.
oo Ak snímate s redukciou blikania, ikona <G> sa rozsvieti. Ak sa
v hľadáčiku nezobrazí <G>, nastavte položku [Flicker detection/
Detekcia blikania] v časti [Viewfinder display/Displej hľadáčika] na
možnosť [Show/Zobraziť] (=536). Pri zdroji svetla, ktorý nebliká, alebo
ak nie je rozpoznané žiadne blikanie, ikona <G> sa nezobrazí.
oo Aj keď nastavíte položku [z: Anti-flicker shoot./z: Snímanie s redukciou
blikania] na možnosť [Disable/Zakázať], pričom položka [Flicker
detection/Detekcia blikania] je nastavená na možnosť [Show/Zobraziť],
ikona <G> v hľadáčiku bude blikať ako varovanie, že fotoaparát meria
pod zdrojom blikajúceho svetla.
oo Hoci sa ikona <G> nezobrazuje v režimoch Základnej zóny, pri snímaní
sú efekty blikania potláčané.
oo Pri fotografovaní s bezdrôtovým bleskom nemusí byť možné dosiahnuť
očakávané výsledky.
262
Predsklopenie zrkadla
M
Predsklopenie zrkadla pri fotografovaní pomocou hľadáčika obmedzuje
rozostrenie v dôsledku pohybu zrkadla. Táto funkcia je užitočná, keď
snímate zábery zblízka (makrofotografie), používate superteleobjektív,
snímate nízkymi rýchlosťami uzávierky atď.
položku [zMirror lockup/
1 Vyberte
zPredsklopenie zrkadla].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
na požadovaný objekt
3 Zaostrite
a úplne stlačte tlačidlo spúšte.
zz Zrkadlo sa zdvihne.
úplne stlačte tlačidlo spúšte.
4 Znova
zz Odfotografuje sa snímka a zrkadlo sa
sklopí naspäť.
263
Predsklopenie zrkadla
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo Vo veľmi jasnom svetle, aké býva na pláži alebo na lyžiarskych svahoch,
fotografujte okamžite po stabilizácii predsklopenia zrkadla.
oo Počas predsklopenia zrkadla nebude možné vykonať nastavenia funkcií
snímania ani ovládať funkcie ponuky.
oo Keď je táto funkcia povolená, použije sa režim priebehu snímania jedného
záberu.
oo S predsklopením zrkadla môžete použiť aj samospúšť.
oo Ak po predsklopení zrkadla uplynie približne 30 s, vráti sa automaticky nadol.
Úplným stlačením tlačidla spúšte sa znova vykoná predsklopenie zrkadla.
oo Zvážte použitie statívu a diaľkového ovládača (diaľková spúšť RS-60E3,
diaľkový ovládač RC-6 alebo bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1, všetky
sa predávajú samostatne).
264
Nepretržité AF (Fotografovanie so živým
náhľadom Live View)
Vo všeobecnosti táto funkcia udržiava zaostrenie na objekty pri
fotografovaní so živým náhľadom Live View. Fotoaparát je pripravený
zaostriť okamžite po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
položku [z: Continuous AF/
1 Vyberte
z: Nepretržité AF].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
oo Povolením tejto funkcie zmenšíte počet dostupných záberov, pretože objektív
je poháňaný nepretržite a energia batérie sa míňa.
265
Nastavenia elektronického MF objektívu
M
Pri objektívoch EF alebo EF-S vybavených elektronickým manuálnym
zaostrovaním môžete určiť, ako sa bude úprava manuálneho zaostrenia
používať s jednoobrázkovým AF.
položku [z: Lens
1 Vyberte
electronic MF/z: Elektronické MF
objektívu].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzDisable after One-Shot AF (Zakázať po nastavení
Jednoobrázkový AF)
Manuálne zaostrovanie po používaní funkcie AF je zakázané.
zzEnable after One-Shot AF (Povoliť po nastavení
Jednoobrázkový AF)
Po používaní funkcie AF môžete manuálne zaostriť v prípade, že podržíte
tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
oo Podrobné informácie o technických parametroch manuálneho zaostrovania
nájdete v návode na používanie objektívu.
266
Nastavenia pomocného lúča AF
Môžete určiť, aby sa pri fotografovaní pomocou hľadáčika používal
pomocný lúč AF zabudovaného blesku alebo blesku Speedlite.
položku [z: AF-assist
1 Vyberte
beam firing/z: Rozsvietenie
pomocného lúča AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
zz[ON] Enable (Povoliť)
Povolí rozsvietenie pomocného lúča AF v prípade potreby.
Stlačením tlačidla <D> rozsvieťte pomocný lúč AF zo zabudovaného
blesku.
zz[OFF] Disable (Zakázať)
Zakáže rozsvietenie pomocného lúča AF. Nastavte, ak nechcete rozsvietiť
pomocný lúč AF.
zz[1] Enable external flash only (Povoliť iba externý blesk)
Povolí rozsvietenie pomocného lúča AF v prípade potreby, len keď sa
používajú externé blesky Speedlite.
zz[IR] IR AF assist beam only (Iba infračervený pomocný lúč AF)
Umožňuje rozsvietenie infračerveného pomocného lúča AF pomocou
externých bleskov Speedlite vybavených touto funkciou, keď sú
nasadené tieto zábleskové jednotky.
267
Nastavenia pomocného lúča AF
oo Ak je užívateľská funkcia externého blesku Speedlite [AF-assist beam
firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF] nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať], pomocný lúč AF sa nerozsvieti.
oo Pomocný lúč AF nasadeného blesku Speedlite radu EX, ktorý je vybavený
svetlom LED, sa spustí podľa potreby pri snímaní so živým náhľadom Live
View, keď zadáte možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enable external flash
only/Povoliť iba externý blesk].
268
Všeobecné upozornenia pre snímanie
statických záberov
Použije sa pri fotografovaní cez hľadáčik a fotografovaní so
živým náhľadom Live View
Kvalita snímky
oo Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO sa môže objaviť viditeľný šum (napríklad
svetelné body a pruhy).
oo Snímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť šum alebo nesprávne podanie
farieb na snímke.
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
Kvalita snímky
oo Časté snímanie po dlhšiu dobu môže spôsobiť zvýšenie vnútornej teploty
fotoaparátu a ovplyvnenie kvality snímok. Keď nesnímate, vždy vypnite
fotoaparát.
oo Ak snímate s dlhodobou expozíciou pri vysokej vnútornej teplote fotoaparátu,
kvalita snímok sa môže znížiť. Ukončite snímanie a pred ďalším snímaním
niekoľko minút počkajte.
Biela [s] a červená [E] ikona
oo Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého snímania
alebo používania pri vysokej teplote okolitého prostredia, zobrazí sa biela [s]
alebo červená [E] ikona.
oo Biela ikona [s] signalizuje, že kvalita snímok statických záberov sa zhorší.
Po chvíli prerušte snímanie, aby mohol fotoaparát vychladnúť.
oo Keď sa zobrazuje biela ikona [s], odporúča sa namiesto vysokých citlivostí
snímať pri nízkych citlivostiach ISO.
oo Červená ikona [E] signalizuje, že snímanie sa čoskoro automaticky ukončí.
Opätovné snímanie nebude možné, kým sa fotoaparát interne neochladí,
preto dočasne prerušte snímanie alebo vypnite fotoaparát a nechajte ho
chvíľu vychladnúť.
oo Snímanie v horúcom prostredí počas dlhších časových období spôsobí, že
biela [s] alebo červená [E] ikona sa zobrazí skôr. Keď nesnímate, vždy
vypnite fotoaparát.
oo V prípade vysokej vnútornej teploty fotoaparátu sa kvalita snímok s vysokou
citlivosťou ISO alebo dlhodobou expozíciou môže znížiť aj pred zobrazením
bielej ikony [s].
Výsledky fotografovania
oo Pri zväčšenom zobrazení sa rýchlosť uzávierky a clona zobrazuje červenou
farbou. Ak zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, nemusí sa dosiahnuť
požadovaná expozícia. Pred zhotovením snímky obnovte normálne zobrazenie.
oo Aj keď zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, snímka sa zaznamená
v normálnom zobrazení.
269
Všeobecné upozornenia pre snímanie statických záberov
Snímky a zobrazenie
oo Pri nízkej alebo príliš vysokej hladine okolitého osvetlenia nemusí zobrazená
snímka zodpovedať jasu zhotovenej snímky.
oo Pri slabom osvetlení môže byť na zobrazenej snímke viditeľný šum aj pri
nízkych citlivostiach ISO, ale vo vašich záberoch bude šumu slabší, pretože
kvalita snímok medzi zobrazením a zhotovenými snímkami sa líši.
oo Ak sa svetelný zdroj (osvetlenie) mení, obrazovka alebo hodnota expozície
môžu blikať. V tomto prípade dočasne prerušte snímanie a pokračujte pod
tým zdrojom svetla, ktorý budete používať.
oo Keď fotoaparát namierite iným smerom, na okamih môže byť správne
zobrazenie jasu obrazu nemožné. Pred fotografovaním počkajte, kým sa jas
obrazu stabilizuje.
oo Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
obrazovke môže zobrazovať čierna. Na zhotovenej snímke však bude jasná
oblasť zobrazená správne.
oo Ak pri slabom svetle nastavíte položku [5: Disp. brightness/5: Jas
obrazovky] na príliš jasné nastavenie, na snímke sa môže objaviť šum
alebo nepravidelné farby. Šum alebo nepravidelné podanie farieb sa však
nezaznamená do zhotovenej snímky.
oo Pri zväčšení obrazu môže ostrosť snímky pôsobiť výraznejšie ako na
skutočnej snímke.
Užívateľské funkcie
oo Niektoré užívateľské funkcie nie sú dostupné (niektoré nastavenia nemajú
žiadny efekt).
Objektívy a blesk
oo Ak je nasadený objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte prepínač funkcie Image Stabilizer (IS) (Stabilizátor obrazu)
do polohy <1>, funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) bude aktívna
trvalo, aj keď nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a v závislosti od podmienok
snímania môže znížiť počet možných záberov. Ak funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, napríklad pri použití statívu, odporúča
sa nastaviť prepínač IS do polohy <2>.
oo Pri použití objektívov EF je zaostrenie na prednastavenú vzdialenosť počas
snímania k dispozícii len pri použití (super) teleobjektívov vybavených touto
funkciou, ktoré boli vydané v a po druhom polroku 2011.
oo Uzamknutie FE nie je dostupné pri použití zabudovaného blesku.
Uzamknutie FE a modelovací blesk nebudú funkčné, ak sa používa
externý blesk Speedlite.
270
Všeobecné upozornenia pre snímanie statických záberov
oo Pomocou kábla HDMI HTC-100 (predáva sa samostatne) môžete zobraziť
obraz na obrazovke televízora (=344). Upozorňujeme, že sa zvuk nebude
prehrávať.
Zobrazenie informácií pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri snímaní statických
záberov nájdete v časti =623.
oo Keď je ikona [g] zobrazená bielou farbou, znamená to, že obraz živého
náhľadu Live View do značnej miery zodpovedá jasu skutočnej zhotovenej
snímky.
oo Blikanie symbolu [g] znamená, že snímka sa zobrazuje s jasom, ktorý
sa odlišuje od skutočných výsledkov fotografovania, v dôsledku príliš nízkej
alebo príliš vysokej úrovne osvetlenia. Skutočný nasnímaný obraz však bude
zodpovedať nastaveniu expozície. Šum môže byť výraznejší než na skutočne
zhotovenej snímke.
oo Simulácia expozície sa pri niektorých nastaveniach snímania nemusí vykonať.
Ikona [g] a histogram sa zobrazia sivou farbou. Snímka sa na obrazovke
zobrazí so štandardným jasom. Histogram sa nemusí správne zobraziť pri
nízkej alebo vysokej úrovni osvetlenia.
oo Histogram možno zobraziť, keď je položka [z: Expo. simulation/
z: Simulácia expozície] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (=221).
271
272
Nahrávanie videozáznamu
Pri nahrávaní videozáznamu nastavte prepínač
fotografovania so živým náhľadom Live View/
snímania videozáznamu do polohy <k>.
zz Ikona M zobrazená napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v kreatívnej zóne.
oo Keď prechádzate zo snímania statických záberov na nahrávanie
videozáznamov, pred nahrávaním znova skontrolujte nastavenia fotoaparátu.
273
Ponuky na kartách: Nahrávanie
videozáznamu
zzSnímanie 1
=288
=295
=298
=322
=300
=322
=312
zzSnímanie 2
=211
=322
=218
=323
=324
=220
zzSnímanie 3
=224
=225
=227
=230
=238
=325
274
Ponuky na kartách: Nahrávanie videozáznamu
zzSnímanie 4
=135
=317
=142
=266
=319
=320
=149
275
Ponuky na kartách: Nahrávanie videozáznamu
V režimoch Základnej zóny sa zobrazia nasledujúce obrazovky.
Upozorňujeme, že dostupné položky sa líšia podľa režimu
snímania.
zzSnímanie 1
=288
=295
=298
=300
=322
=312
zzSnímanie 2
=135
=317
=142
=149
276
Nahrávanie videozáznamu
y/k Nahrávanie s automatickým nastavením expozície
Použije sa automatická expozícia vyhovujúca aktuálnemu jasu scény.
otočný volič režimov
1 Nastavte
na iný režim ako <8>, <U>
2
alebo <a>.
Nastavte prepínač fotografovania
so živým náhľadom Live View/
snímania videozáznamu do
polohy <k>.
na objekt.
3 Zaostrite
zz Pred nahrávaním videozáznamu
zaostrite pomocou automatického
alebo manuálneho zaostrenia (=135,
=147).
zz Predvolene je položka [z: Movie
Servo AF/z: AF-Servo pri
videozázname] nastavená na možnosť
[Enable/Povoliť], aby fotoaparát
neustále zaostroval (=317).
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
fotoaparát zaostrí pomocou aktuálneho
spôsobu AF.
videozáznam.
4 Nahrajte
zz Stlačením tlačidla <0> spustite
snímanie videozáznamu.
zz Počas snímania videozáznamu sa
bude v pravom hornom rohu displeja
zobrazovať značka „oREC“.
zz Zvuk sa zaznamená pomocou
zabudovaného mikrofónu (=31).
zz Ak chcete zastaviť snímanie
videozáznamu, znova stlačte
tlačidlo <0>.
277
Nahrávanie videozáznamu
Citlivosť ISO v režimoch Základnej zóny
zz Citlivosť ISO sa nastaví automaticky v rozsahu ISO 100–12800.
Citlivosť ISO v režimoch <d>, <s>, <f> a <F>
zz Nastaví sa podľa podrobných údajov položky [z: kISO speed
settings/z: kNastavenia citlivosti ISO] (=322).
oo Pri nastavení režimu <8> sa vykonáva nahrávanie videozáznamov HDR
(=284).
oo Aj keď nastavíte režim <s> alebo <f>, nahrávanie videozáznamu
s prioritou pre rýchlosť uzávierky alebo clonu nemožno vykonať. Použije
sa nahrávanie s automatickým nastavením expozície ako v režime <d>.
oo Informácie o citlivosti ISO v prípade nahrávania časozberného videozáznamu
nájdete v časti =322.
oo Pri nahrávaní v režimoch Základnej zóny vzniknú rovnaké výsledky ako
pri režime <A>. V režime <A> sa vľavo hore na obrazovke zobrazí
ikona scény rozpoznanej fotoaparátom (=627).
oo V režimoch Kreatívnej zóny môžete uzamknúť expozíciu stlačením tlačidla
<A> (=161) (uzamknutie AE). Po použití uzamknutia AE počas nahrávania
videozáznamu ho môžete zrušiť stlačením tlačidla <S>. (Nastavenie
uzamknutia AE sa zachová, kým nestlačíte tlačidlo <S>.)
oo Kompenzáciu expozície v režimoch Kreatívnej zóny možno nastaviť v rozsahu
maximálne ±3 stupne EV.
oo V informáciách Exif videozáznamu sa nezaznamená citlivosť ISO, rýchlosť
uzávierky a clona.
oo Pri nahrávaní videozáznamu s automatickým nastavením expozície (okrem
nahrávania časozberného videozáznamu) tento fotoaparát podporuje funkciu
blesku Speedlite, ktorá automaticky zapne svetlo LED pri slabom osvetlení.
Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie blesku Speedlite radu EX
vybaveného svetlom LED.
278
Nahrávanie videozáznamu
M Manuálne nastavenie expozície
Môžete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO pre
nahrávanie videozáznamu.
prepínač fotografovania
1 Nastavte
so živým náhľadom Live View/
2
snímania videozáznamu do
polohy <k>.
Otočný volič režimov nastavte
do polohy <a>.
citlivosť ISO.
3 Nastavte
zz Stlačte tlačidlo <i>.
Na obrazovke sa zobrazí nastavenie
citlivosti ISO.
zz Nastavte pomocou voliča <6>
alebo <5>.
požadovanú rýchlosť
4 Nastavte
uzávierky a clonu.
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície.
zz Rýchlosť uzávierky (1) nastavíte
otáčaním voliča <6>. Clonu (2)
nastavíte otáčaním voliča <5>.
(1)
a nahrajte videozáznam.
5 Zaostrite
zz Postup je rovnaký ako v krokoch č. 3
a 4 v časti „Nahrávanie s automatickým
nastavením expozície“ (=277).
(2)
279
Nahrávanie videozáznamu
oo Počas nahrávania videozáznamu nemeňte rýchlosť uzávierky, clonu, ani
citlivosť ISO. V opačnom prípade sa môžu zaznamenať zmeny expozície
alebo sa môže vytvoriť šum pri vyššej citlivosti ISO.
oo Pri nahrávaní videozáznamu pohybujúceho sa objektu sa odporúča použiť
rýchlosť uzávierky v rozmedzí 1/25 s až 1/125 s. Čím je rýchlejšia rýchlosť
uzávierky, tým menej plynulý bude vyzerať pohyb snímaného objektu.
oo Keď zmeníte rýchlosť uzávierky počas nahrávania pri žiarivkovom osvetlení
alebo osvetlení LED, môže sa zaznamenať blikanie obrazu.
oo Pri automatickom nastavení citlivosti ISO možno nastaviť kompenzáciu
expozície v rozsahu ±3 stupňov EV.
oo Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla <A>
uzamknúť citlivosť ISO. V prípade uzamknutia citlivosti ISO počas nahrávania
videozáznamu ho môžete zrušiť stlačením tlačidla <S>. (Uzamknutie
citlivosti ISO sa zachová, až kým nestlačíte tlačidlo <S>.)
oo Po stlačení tlačidla <A> a zmene kompozície snímky uvidíte rozdiel
expozičnej úrovne na ukazovateli úrovne expozície v porovnaní s hodnotou pri
stlačení tlačidla <A>.
oo Keď je fotoaparát pripravený na snímanie v režime <4>, stlačením tlačidla
<B> môžete zobraziť histogram.
Citlivosť ISO v režime <a>
Citlivosť ISO môžete nastaviť ručne alebo vybrať možnosť [AUTO].
Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO nájdete v časti =620.
280
Nahrávanie videozáznamu
Dostupné rýchlosti uzávierky
Rýchlosť uzávierky v režime <a> možno nastaviť v rozsahu 1/4000 – 1/8 s.
oo Dostupné rýchlosti uzávierky sa budú líšiť pre nahrávanie časozberného
videozáznamu (=300).
Snímanie statických záberov
Statické zábery nemožno snímať počas nahrávania videozáznamu.
Ak chcete snímať statické zábery, zastavte nahrávanie videozáznamu
a následne vykonajte snímanie pomocou hľadáčika alebo fotografovania
so živým náhľadom Live View.
Zobrazenie informácií (nahrávanie videozáznamu)
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri nahrávaní videozáznamu
nájdete na =625.
281
Nahrávanie videozáznamu
Upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo V prípade snímania objektu s jemnými detailmi môže vznikať moaré alebo
falošné farby.
oo Ak je nastavená možnosť [Q] alebo [Qw] a počas nahrávania
videozáznamu sa zmení citlivosť ISO alebo clona, môže sa zmeniť aj
vyváženie bielej.
oo Pri nahrávaní videozáznamu pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED
môže dôjsť k blikaniu obrazu videozáznamu.
oo Ak počas nahrávania videozáznamu pri slabom svetle použijete automatické
zaostrovanie s objektívom USM, môžu sa vo videozázname zaznamenať
horizontálne pruhy. Tento typ šumu sa môže vyskytnúť, ak manuálne
zaostrujete s niektorými objektívmi s elektronickým zaostrovacím prstencom.
oo Ak chcete počas nahrávania videozáznamu používať približovanie,
odporúča sa nasnímať niekoľko testovacích videozáznamov. Pri nahrávaní
videozáznamov s použitím transfokácie môže dochádzať k zaznamenávaniu
zmien expozície alebo zvukov objektívu, nerovnomernej úrovni zvuku alebo
strate zaostrenia.
oo Dôsledkom vysokých hodnôt clony môže byť oneskorenie alebo znemožnenie
zaostrenia.
oo Keď počas nahrávania videozáznamu stlačíte tlačidlo spúšte do polovice za
účelom vykonania automatického zaostrovania, môže dôjsť k nasledujúcim
javom: zaostrenie je na chvíľu veľmi nepresné, zaznamenajú sa zmeny v jase
videozáznamu, snímanie videozáznamu sa na chvíľu zastaví a zaznamená sa
mechanický zvuk objektívu.
oo Podľa možností nezakrývajte zabudované mikrofóny (=277) prstami či
inými predmetmi.
oo „Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov“ nájdete na
=326–=327.
oo V prípade potreby si prečítajte aj „Všeobecné upozornenia pre snímanie
statických záberov“ v časti =269–=271.
282
Nahrávanie videozáznamu
Poznámky o nahrávaní videozáznamov
oo Pri každom nahrávaní videozáznamu sa na karte vytvorí nový súbor
videozáznamu.
oo Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní videozáznamov
s rozlíšením 4K, Full HD a HD je približne 100 %.
oo Ak chcete povoliť spúšťanie alebo zastavovanie nahrávania videozáznamu
úplným stlačením tlačidla spúšte, nastavte možnosť [Fully-press/Úplné
stlačenie] pre položku [5: Shutter btn function for movies/5: Funkcia
tlačidla spúšte pre videozáznamy] na možnosť [Start/stop mov rec/
Spustenie/zastavenie zaznamenávania videozáznamu].
oo Zvuk sa zaznamená stereofónne pomocou mikrofónu zabudovaného vo
fotoaparáte (=277).
oo Namiesto zabudovaných mikrofónov (=296) sa použijú akékoľvek
externé mikrofóny, ako je smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva sa
samostatne), zapojené do VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu na
fotoaparáte.
oo Môžete použiť väčšinu externých mikrofónov vybavených minikonektorom
s priemerom 3,5 mm.
oo Pri použití objektívov EF je zaostrenie na prednastavenú vzdialenosť počas
nahrávania videozáznamu k dispozícii len pri použití (super) teleobjektívov
vybavených touto funkciou, ktoré boli vydané v a po druhom polroku 2011.
oo Vzorkovanie farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. Farebný
priestor ITU-R BT.709 sa použije pre videozáznamy s rozlíšením 4K,
Full HD a HD.
283
Nahrávanie videozáznamov
s rozlíšením HDR
Môžete nahrávať videozáznamy s vysokým dynamickým rozsahom, ktoré si
zachovávajú detaily vo svetlých a vysokokontrastných scénach.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <8>.
HDR videozáznam.
2 Nahrajte
zz Videozáznam nahrajte rovnakým
spôsobom ako pri normálnom nahrávaní
videozáznamu.
oo Keďže sa pri vytváraní HDR videozáznamu spája viacero snímok, niektoré
časti videozáznamu môžu vyzerať skreslene. Toto je výraznejšie pri
záberoch ovplyvnených otrasmi fotoaparátu, preto zvážte použitie statívu.
Upozorňujeme, že aj v prípade nahrávania pomocou statívu sa pri prehrávaní
videozáznamu HDR po jednotlivých snímkach alebo spomalenom prehrávaní
môže v porovnaní s bežným prehrávaním výraznejšie zobrazovať stopa
pohybu alebo šum.
oo Veľkosť nahrávania je L6X (NTSC) alebo L5X (PAL).
oo Pri nahrávaní HDR videozáznamov sa citlivosť ISO nastavuje automaticky.
284
Nahrávanie videozáznamu s použitými
efektmi filtra
V režime <U> (kreatívne filtre) môžete nahrávať videozáznamy s použitými
efektmi filtrov.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <U>.
tlačidlo <Q> (7).
2 Stlačte
zz Zobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania.
položku [f].
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
[f] (režim snímania) vľavo hore, potom
stlačte tlačidlo <0>.
efekt filtra.
4 Vyberte
zz Stláčaním tlačidiel <W> <X> vyberte
efekt filtra (=286–=287), potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Zobrazí sa snímka s použitým efektom
filtra.
zz Pri videozázname s efektom miniatúry
presuňte bod AF na pozíciu, na ktorú
sa má zaostriť. Ak je bod AF mimo rámu
scény, presuňte rám tak, aby s ním bol
bod AF zarovnaný.
285
Nahrávanie videozáznamu s použitými efektmi filtra
úroveň efektu filtra.
5 Upravte
zz Stlačením tlačidla <Q> vyberte ikonu
pod položkou [Shooting mode/Režim
snímania].
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> upravte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pri nastavovaní videozáznamov
s efektom miniatúry vyberte rýchlosť
prehrávania.
6 Nahrajte videozáznam.
oo Nie je k dispozícii ani zväčšené zobrazenie.
oo Histogram sa nezobrazí.
oo Nie je dostupné pre videoklipy, časozberné videozáznamy, ani digitálnu
stabilizáciu obrazu.
oo V režimoch Kreatívnej zóny sú na obrazovke rýchleho ovládania k dispozícii
nastavenia kreatívnych filtrov (=103).
Charakteristiky kreatívnych filtrov
zzf Dream (Sen)
Použije jemný, zasnený, nadpozemskú vzhľad. Dáva videozáznamu
celkový jemný vzhľad, rozostruje okrajové oblasti obrazovky. Môžete
upraviť rozostrené oblasti pozdĺž okrajov obrazovky.
zzq Old Movies (Staré filmy)
Vytvára atmosféru podobnú starému filmu tak, že do obrazu pridá efekty
mihotania, škrabancov a blikania. Horná a dolná časť obrazovky sú
prekryté čiernym pásom. Úpravou efektu filtra môžete upraviť efekty
mihotania a škrabancov.
zzp Memory (Spomienka)
Vytvára atmosféru dávnej spomienky. Dáva videozáznamu celkový jemný
vzhľad, znižuje jas okrajových oblastí obrazovky. Úpravou efektu filtra
môžete upraviť celkovú sýtosť a tmavé oblasti pozdĺž okrajov obrazovky.
286
Nahrávanie videozáznamu s použitými efektmi filtra
zzn Dramatic B&W (Dramatický čiernobiely)
Vytvára atmosféru dramatického realizmu prostredníctvom
vysokokontrastného čiernobieleho efektu. Môžete upraviť zrnitosť
a čiernobiely efekt.
zzo Miniature effect movie (Videozáznamy s efektom
miniatúry)
Môžete nahrávať videozáznamy s efektom miniatúry (diorámy). Vyberte
rýchlosť prehrávania a snímajte. Ak chcete, aby bol rám scény pohyblivý,
v kroku č. 4 stlačte tlačidlo <v> (alebo ťuknite na tlačidlo [r] v pravom
dolnom rohu obrazovky) a keď sa zobrazí na oranžovo, presúvajte ho
pomocou tlačidiel <W> <X>. Na opätovné vycentrovanie rámu stlačte
tlačidlo <B>. Medzi vertikálnou a horizontálnou orientáciou rámu
prepínate ťuknutím na položku [i] v ľavom dolnom rohu obrazovky.
Tlačidlom <0> potvrďte polohu rámu scény. V kroku 5 pred nahrávaním
nastavte rýchlosť prehrávania na [5x], [10x] alebo [20x]. Ako spôsob AF
sa používa živé 1-bodové AF ktoré, zaostruje na objekty vycentrované
v bielom rámiku. Počas nahrávania je biely rámik skrytý.
Rýchlosť a čas prehrávania (pre 1-minútový videozáznam)
Rýchlosť
Čas prehrávania
5x
10x
20x
Približne 12 sekúnd
Približne 6 sekúnd
Približne 3 sekúnd
oo Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môžu sa prejaviť nepravidelné farby, nepravidelná expozícia alebo
šum.
[o] (Videozáznamy s efektom miniatúry)
oo Zvuk sa nezaznamená.
oo AF-Servo pri videozázname nebude fungovať.
oo Úpravy nie sú dostupné pre videozáznamy s časom prehrávania kratším
ako 1 s (=338).
287
Nastavenia kvality nahrávania
videozáznamu
Na karte [z: Movie rec quality/z: Kvalita
nahrávania videozáznamu] nastavte
veľkosť snímky, snímkovú frekvenciu
a spôsob kompresie. Videozáznam sa
zaznamená ako súbor vo formáte MP4.
Snímková frekvencia zobrazená na
obrazovke [Movie rec. size/Veľkosť
videozáznamu] sa prepne automaticky
v závislosti od nastavenia [5: Video
system/5: Video systém] (=520).
oo Rýchlosť čítania a zápisu na kartu, ktorá je potrebná na nahrávanie
videozáznamov (požiadavky na výkon karty), sa líši v závislosti od
veľkosti nahrávania videozáznamu. Pred nahrávaním videozáznamov
si pozrite =617 a skontrolujte požiadavky na výkon karty.
Veľkosť snímky
zz[H] 3840 × 2160
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je 16 : 9.
zz[L] 1920 x 1080
Videozáznam sa nahrá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD).
Pomer strán je 16 : 9.
zz[w] 1280 × 720
Videozáznam sa nahráva v kvalite vysokého rozlíšenia (HD). Pomer strán
je 16 : 9.
288
Nastavenia kvality nahrávania videozáznamu
oo Ak zmeníte nastavenie [5: Video system/5: Video systém], nastavte znova
aj položku [z: Movie rec. size/z: Veľkosť videozáznamu].
oo Videozáznamy 4K a L8/7 sa na iných zariadeniach nemusia
prehrávať správne, pretože prehrávanie je náročné na spracovanie.
oo Ostrosť a šum sa líšia v závislosti od kvality nahrávania videozáznamu
a nastavení snímania s orezaním.
oo Videozáznamy nie je možné nahrávať v kvalite VGA.
Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K
zz Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K vyžaduje kartu s vysokým
výkonom. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Karty, ktoré umožňujú
nahrávanie videozáznamov“ na =617.
zz Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K značne zvyšuje zaťaženie
pri spracovaní, čo môže spôsobiť, že vnútorná teplota fotoaparátu
sa zvýši rýchlejšie alebo dosiahne vyššie hodnoty ako pri bežných
videozáznamoch. Ak sa počas nahrávania videozáznamu zobrazí
červená ikona E alebo [x], karta sa môže zohriať, takže pred jej
vybratím zastavte nahrávanie videozáznamu a nechajte fotoaparát
vychladnúť. (Kartu nevyberajte hneď.)
zz Z videozáznamu s rozlíšením 4K môžete vybrať ktorúkoľvek snímku
a uložiť ju na kartu ako približne 8,3-megapixelovú (3840 x 2160) statickú
snímku JPEG (=342).
zz Keď je položka [H movie cropping/H orezanie videozáznamu]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], môžete nahrávať videozáznamy
orezané okolo stredu obrazovky, ako keby boli nasnímané teleobjektívom.
Videozáznamy s časozberným videozáznam sa nenahrávajú orezané, ani
keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť].
Pokrytie nahrávania
(1)
(2)
(1) [Disable/Zakázať]
(2) [Enable/Povoliť]
289
Nastavenia kvality nahrávania videozáznamu
Snímková frekvencia (snímky/s: počet snímok za sekundu)
zz[8] 59,94 snímky/s/ [6] 29,97 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom NTSC (Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea, Mexiko atď.).
zz[7] 50,00 snímky/s/ [5] 25,00 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom PAL (Európa, Rusko, Čína,
Austrália atď.).
Spôsob kompresie
zz[X] IPB (Standard) IPB (štandardná)
Naraz komprimuje viacero snímok na zabezpečenie efektívneho
záznamu.
zz[
] IPB (Light) IPB (nízka)
Keďže sa videozáznam zaznamená bitovou rýchlosťou, ktorá je nižšia
ako pri formáte IPB (Štandardná), veľkosť súboru je menšia ako
v prípade formátu IPB (Štandardná) a kompatibilita na prehrávanie
bude väčšia. Oproti položke IPB (štandardná) sa predĺži možná doba
nahrávania (s kartou rovnakej kapacity).
Formát nahrávania videozáznamu
zz[C] MP4
Všetky videozáznamy, ktoré snímajte s fotoaparátom, sa zaznamenávajú
ako videozáznamy vo formáte MP4 (prípona súboru „.MP4“).
290
Nastavenia kvality nahrávania videozáznamu
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Podrobnejšie informácie o kartách, ktoré môžete použiť pre rôzne veľkosti
nahrávania videozáznamu, nájdete na =617.
Pri nahrávaní videozáznamov používajte kartu s vysokou kapacitou
a s rýchlosťou zápisu/čítania (podľa špecifikácií v požiadavkách na
výkon kariet) uvedenou v tabuľke na =617 alebo vyššou ako štandardná
špecifikácia. Otestujte karty nahraním niekoľkých videozáznamov, aby
ste sa uistili, že sú nahrané správne a s určenou veľkosťou (=288).
oo Pred nahrávaním videozáznamov s rozlíšením 4K naformátujte kartu
(=511).
oo Ak pri nahrávaní videozáznamov používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu,
videozáznam sa nemusí správne zaznamenať. Ak prehrávate videozáznam
z karty s nízkou rýchlosťou čítania, videozáznam sa nemusí prehrávať
správne.
oo Pri nahrávaní videozáznamov používajte karty s vysokým výkonom
a rýchlosťou zápisu, ktorá dostatočne prekračuje bitovú rýchlosť.
oo Ak sa videozáznamy nedajú zaznamenať normálne, naformátujte kartu
a skúste to znova. Ak naformátovanie karty nevyrieši problém, pozrite si
informácie na webovej lokalite výrobcu príslušnej karty a pod.
oo Ak chcete získať vyšší výkon karty, odporúča sa pred nahrávaním
videozáznamov naformátovať kartu vo fotoaparáte (=511).
oo Ak chcete skontrolovať rýchlosť zápisu/čítania príslušnej karty, pozrite si
informácie na webovej lokalite výrobcu tejto karty a pod.
291
Nastavenia kvality nahrávania videozáznamu
Vysoká snímková frekvencia
Môžete snímať videozáznamy s rozlíšením Full HD s vysokou snímkovou
frekvenciou 119,88 snímky/s alebo 100,0 snímky/s. Toto je ideálne na
nahrávanie videozáznamov, ktoré sú určené na spomalené prehrávanie.
Maximálna doba nahrávania na videozáznam je 7 minút 29 sekúnd.
Videozáznamy sa nahrávajú ako
L2X alebo L3X.
Zaznamenávajú sa orezané okolo stredu
obrazovky snímania.
Pri nahrávaní videozáznam s vysokou
snímkovou frekvenciou funkcie AF-Servo
pri videozázname a Digitálna stabilizácia
obrazu videozáznamu nemajú žiadny efekt.
Na ostrenie sa nepoužíva AF.
(1) Full HD recording (Záznam vo vysokom
rozlíšení)
(2) High Frame Rate recording (záznam
s vysokou snímkovou frekvenciou)
(1) (2)
Keďže bude videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou sa
zaznamenávajú ako súbory videozáznamu so snímkovou frekvenciou
29,97 snímky/s/25,00 snímky/s, prehrávať sa budú spomalene štvrtinovou
rýchlosťou.
oo Ak vrátite toto nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať], skontrolujte
nastavenie [Movie rec. size/Veľkosť nahrávania videozáznamu].
oo Ak nahrávate videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou pri žiarivkovom
alebo LED osvetlení môže obrazovka blikať.
oo Keď spustíte alebo zastavíte nahrávanie videozáznamov s vysokou
snímkovou frekvenciou sa videozáznam chvíľu neaktualizuje a obraz sa na
chvíľu zastaví. Majte to na pamäti, keď budete nahrávať videozáznamy na
externé záznamové zariadenie cez pripojenie HDMI.
oo Snímkové frekvencie videozáznamu zobrazené na obrazovke pri nahrávaní
videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou nezodpovedajú snímkovej
frekvencii nahratého videozáznamu.
oo Zvuk sa nezaznamená.
292
Nastavenia kvality nahrávania videozáznamu
Súbory videozáznamov s veľkosťou väčšou ako 4 GB
Aj keď nahrávate videozáznam s veľkosťou väčšou ako 4 GB, môžete
v nahrávaní pokračovať bez prerušenia.
zzPoužívanie kariet SD/SDHC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SD/SDHC použijete fotoaparát, fotoaparát ju
naformátuje vo formáte FAT32.
Ak pomocou karty naformátovanej vo formáte FAT32 nahrávate
videozáznamy s veľkosťou súboru, ktorá presahuje 4 GB, automaticky sa
vytvorí nový súbor videozáznamu.
Pri prehrávaní videozáznamu budete musieť prehrať jednotlivé súbory
videozáznamov samostatne. Súbory videozáznamov nie je možné
automaticky prehrať v poradí za sebou. Po skončení prehrávania
videozáznamu vyberte nasledujúci videozáznam a prehrajte ho.
zzPoužívanie kariet SDXC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SDXC použijete fotoaparát, fotoaparát ju
naformátuje vo formáte exFAT.
Ak počas nahrávania videozáznamu používate kartu naformátovanú
v systéme exFAT, aj v prípade, že veľkosť súboru presiahne 4 GB, sa
videozáznam uloží ako jeden súbor (nerozdelí sa do viacerých súborov).
oo Keď do počítača importujete súbory videozáznamov väčšie ako 4 GB, použite
nástroj EOS Utility alebo čítačku pamäťových kariet (=593). Ak sa pokúsite
použiť štandardné funkcie operačného systému počítača, nemusí byť možné
ukladať videozáznamy presahujúce 4 GB.
293
Nastavenia kvality nahrávania videozáznamu
Celková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru
za minútu
Podrobnejšie informácie o veľkostiach súborov a dobe nahrávania
dostupnej pri každej veľkosti nahrávania videozáznamu nájdete na =618.
Limit doby nahrávania videozáznamu
zz Pri nahrávaní videozáznamov bez vysokej snímkovej frekvencie
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 29 min. 59 s.
Po dosiahnutí doby 29 min. 59 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Nahrávanie videozáznamu môžete znova spustiť stlačením tlačidla
snímania videozáznamu (takže videozáznam sa nahrá ako nový súbor).
zz Pri nahrávaní videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 7 min. 29 s.
Po dosiahnutí doby 7 min. 29 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Nahrávanie videozáznamu s vysokou snímkovou frekvenciou môžete
znova spustiť stlačením tlačidla snímania videozáznamu (takže
videozáznam sa nahrá ako nový súbor).
294
Nastavenie záznamu zvuku
Pomocou zabudovaného stereofónneho
mikrofónu alebo externého stereofónneho
mikrofónu môžete nahrávať videozáznamy
spoločne so záznamom zvuku. Môžete tiež
ľubovoľne nastaviť úroveň záznamu zvuku.
Pomocou položky [z: Sound recording/
z: Záznam zvuku] nastavte funkcie
nahrávania zvuku.
Záznam zvuku/Úroveň záznamu zvuku
zzAuto (Automaticky)
Úroveň záznamu zvuku sa nastaví automaticky. Automatické ovládanie
úrovne sa použije automaticky ako odpoveď na úroveň zvuku.
zzManual (Ručne)
Úroveň záznamu zvuku môžete upravovať podľa potreby.
Vyberte položku [Rec. level/Úroveň záznamu] a stláčaním tlačidiel
<Y> <Z> pri súčasnom sledovaní ukazovateľa úrovne upravte úroveň
záznamu zvuku. Sledujte indikátor maxima a úroveň nastavte tak, aby
sa pre najhlasnejšie zvuky ukazovateľ úrovne občas rozsvietil na pravej
strane od hodnoty „12“ (–12 dB). Ak sa prekročí hodnota „0“, zvuk bude
skreslený.
zzDisable (Zakázať)
Zvuk sa nebude zaznamenávať.
Filter proti vetru
Nastavenie na možnosť [Auto/Automaticky] automaticky potláča hluk vetra
pri veternom počasí. Aktivuje sa len pri použití zabudovaného mikrofónu
fotoaparátu. Pri aktivovaní funkcie filtra proti vetru sa potlačí aj časť
hlbokých basových zvukov.
295
Nastavenie záznamu zvuku
Tlmenie
Automaticky potláča skreslenie zvuku spôsobené hlasnými zvukmi. Ak pri
nastavení na možnosť [Auto/Automaticky] alebo [Manual/Manuálne]
dochádza ku skresleniu, nastavte položku [Sound rec./Záznam zvuku]
na možnosť [Enable/Povoliť].
Externý mikrofón
Ak je externý mikrofón vybavený miniatúrnym stereofónnym konektorom
(priemer 3,5 mm) pripojený k VSTUPNÉMU konektoru externého mikrofónu
fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví všetky automaticky tak, aby
vyhovovali danej scéne. Odporúča sa používať smerový stereofónny
mikrofón DM-E1 (predáva sa samostatne).
Slúchadlá
Po pripojení komerčne dostupných slúchadiel s minikonektorom
s priemerom 3,5 mm do konektora slúchadiel môžete počúvať zvuk počas
nahrávania alebo prehrávania videozáznamov. Na upravenie hlasitosti
slúchadiel otvorte položku [5: Headphone volume/5: Hlasitosť
slúchadiel] (=523), alebo stlačte tlačidlo <Q>, vyberte položku [n],
potom upravte nastavenie tlačidlami <Y> <Z>.
296
Nastavenie záznamu zvuku
oo Zabudované alebo externé mikrofóny môžu zachytávať zvuky z operácií
Wi-Fi. Počas záznamu zvuku sa neodporúča používať funkciu bezdrôtovej
komunikácie.
oo Keď k fotoaparátu pripájate externý mikrofón alebo slúchadlá, vždy zasuňte
zástrčku úplne.
oo Zabudovaný mikrofón fotoaparátu zaznamená aj prevádzkové a mechanické
zvuky fotoaparátu počas snímania. Na zníženie takýchto zvukov vo
videozázname použite smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva
sa samostatne).
oo Do VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu fotoaparátu pripájajte len
externý mikrofón.
oo Redukcia šumu sa na zvuk prehrávaný cez slúchadlá nepoužije, takže tento
bude znieť inak ako zvuk nahratý s videozáznamami.
oo Keď počúvate cez slúchadlá, nemeňte nastavenia [Sound recording/Záznam
zvuku]. Môže to spôsobiť náhly hlasitý výstup, ktorý vám môže poškodiť
sluch.
oo V režimoch Základnej zóny sú pre položku [Sound recording/Záznam
zvuku] dostupné možnosti [On/Zap.] alebo [Off/Vyp.]. Nastavením možnosti
[On/Zap.] nastavíte automatickú úpravu úrovne záznamu.
oo Výstup zvuku je funkčný aj vtedy, keď je fotoaparát pripojený k televízorom
cez pripojenie HDMI, okrem prípadu, keď je položka [Sound rec./Záznam
zvuku] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Vyváženie hlasitosti zvuku medzi kanálmi L (ľavý) a R (pravý) sa nedá
nastaviť.
oo Zvuk sa zaznamenáva so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz/16 bitov.
297
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
Funkcia Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy tohto fotoaparátu
znižuje otrasy fotoaparátu pri nahrávaní videozáznamov. Digitálna
stabilizácia obrazu pre videozáznamy dokáže zabezpečiť efektívnu
stabilizáciu, aj keď máte objektív, ktorý nie je vybavený stabilizátorom
obrazu. Keď používate objektív vybavený funkciou Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu), nastavte prepínač funkcie Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) na objektíve do polohy <1>.
položku
1 Vyberte
[z: Movie digital IS/
z: Digitálna stabilizácia
obrazu pre videozáznamy].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzDisable (Zakázať) (v)
Stabilizácia obrazu pomocou digitálnej stabilizácie obrazu pre
videozáznamy je zakázaná.
zzEnable (Povoliť) (w)
Otrasy fotoaparátu sa budú korigovať. Obraz sa mierne zväčší.
zzEnhanced (Zlepšená) (x)
V porovnaní s nastavením [Enable/Povoliť] možno korigovať silnejšie
otrasy fotoaparátu. Obraz sa zväčší viac.
298
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy
oo Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nebude fungovať, keď je
prepínač funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na objektíve nastavený
do polohy <2>.
oo Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nebude fungovať s objektívom,
ktorého ohnisková vzdialenosť je dlhšia než 800 mm.
oo Digitálnu stabilizáciu obrazu nie je možné nastaviť v režime <8> ani
<U>, alebo keď je nastavená vysoká snímková frekvencia, časozberný
videozáznam alebo kreatívny filter.
oo Čím širší zorný uhol, tým bude stabilizácia obrazu účinnejšia. Čím užší zorný
uhol, tým bude stabilizácia obrazu menej účinná.
oo Pri používaní objektívu TS-E, objektívu typu rybie oko alebo objektívu od iného
výrobcu ako spoločnosti Canon sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu
obrazu pre videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Účinky digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy sa neprejavia na
snímkach počas zväčšeného zobrazenia.
oo Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy zväčšuje obraz, preto bude
vyzerať zrnitejší. Môže začať byť viditeľný aj šum, svetelné body a pod.
oo V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa môže objekt výrazne
rozmazať (dočasne vyzerá nezaostrený) v dôsledku účinkov digitálnej
stabilizácie obrazu pre videozáznamy.
oo Ak je nastavená digitálna funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) pre
videozáznamy, zmení sa aj veľkosť bodov AF.
oo Pri používaní statívu sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu obrazu pre
videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Niektoré objektívy nepodporujú túto funkciu. Podrobnosti nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Canon.
299
Nahrávanie časozberných videozáznamov
Statické zábery nasnímané v nastavených intervaloch možno automaticky
spojiť a vytvoriť časozberný videozáznam s rozlíšením 4K alebo Full HD.
Časozberný videozáznam ukazuje, ako sa objekt zmenil v priebehu omnoho
kratšieho času, ako je čas, ktorý to skutočne trvalo. Je to efektívny spôsob
pozorovania meniacej sa scenérie, rastúcich rastlín, pohybu nebeských
telies atď. z pevného bodu.
Časozberné videozáznamy sa nahrajú vo formáte MP4 s nasledujúcou
kvalitou: H6W (NTSC)/H5W (PAL) pre snímanie
s rozlíšením 4K a L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL) pre
snímanie s rozlíšením Full HD.
Snímková frekvencia sa prepne automaticky podľa nastavenia [5: Video
system/5: Video systém] (=520).
režim snímania.
1 Vyberte
zz Nahrávanie s automatickým nastavením
expozície sa používa v režime <A>,
<d>, <s>, <f> alebo <F>.
zz Nahrávanie s manuálnym nastavením
expozície sa používa v režime <4>.
prepínač fotografovania
2 Nastavte
so živým náhľadom Live View/
snímania videozáznamu do
polohy <k>.
položku [z: Time3 Vyberte
lapse movie/z: Časozberný
videozáznam].
položku [Time-lapse/
4 Vyberte
Časozberný].
300
Nahrávanie časozberných videozáznamov
scénu.
5 Vyberte
zz Vyberte scénu, ktorá sa hodí pre
snímanú situáciu.
zz Väčšiu voľnosť získate, ak pri
manuálnom nastavení intervalu
snímania a počtu snímok vyberiete
možnosť [Custom/Vlastné].
interval snímania.
6 Nastavte
zz Vyberte položku [Interval/shots/
(1)
(2)
Interval/zábery].
zz Vyberte položku [Interval] (s). Pomocou
tlačidiel <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pozrite si položky [k: Time required/
k: Potrebný čas] (1) a [3: Playback
time/3: Čas prehrávania] (2)
a zadajte číslo.
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
zz Vyberte položku [Interval] (min:s).
(Interval raz za sekundu nie je
k dispozícii.)
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Zadajte požadované číslo pomocou
tlačidiel <W> <X>, potom stlačte tlačidlo
<0>. (Znova sa zmení na ikonu <s>.)
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
301
Nahrávanie časozberných videozáznamov
počet záberov.
7 Nastavte
zz Vyberte položku [No. of shots/Počet
záberov]. Pomocou tlačidiel <Y>
<Z> nastavte hodnotu a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Pozrite si položky [k: Time required/
k: Potrebný čas] a [3: Playback
time/3: Čas prehrávania] a zadajte
číslo.
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
zz Vyberte číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Zadajte požadované číslo pomocou
tlačidiel <W> <X>, potom stlačte tlačidlo
<0>. (Znova sa zmení na ikonu <s>.)
zz Skontrolujte, či položka [3: Playback
time/3: Čas prehrávania] nie je
zobrazená červenou farbou.
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
oo Pri nastavení [Scene**/Scéna**] sú dostupné intervaly a počet záberov
obmedzené, aby vyhovovali typu scény.
oo Informácie o kartách, ktoré umožňujú nahrávanie časozberných
videozáznamov (požiadavky na výkon karty), nájdete na =617.
oo Ak je počet snímok nastavený na hodnotu 3 600, časozberný videozáznam
bude trvať približne 2 minúty v prípade systému NTSC a približne 2 minúty
24 sekúnd v prípade systému PAL.
302
Nahrávanie časozberných videozáznamov
požadovanú veľkosť
8 Vyberte
nahrávania videozáznamu.
zzH (3840 × 2160)
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je 16 : 9.
Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre NTSC a 25,00 snímky/
s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú vo formáte MP4 (C)
s kompresiou ALL-I (W).
Videozáznamy s časozberným videozáznam sa nenahrávajú orezané,
ani keď je položka [H movie cropping/H orezanie videozáznamu]
v časti [Movie rec. size/Veľkosť nahrávania videozáznamu] nastavená
na možnosť [Enable/Povoliť].
zzL (1920 × 1080)
Videozáznam sa nahrá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD).
Pomer strán je 16 : 9.
Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre NTSC a 25,00 snímky/
s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú vo formáte MP4 (C)
s kompresiou ALL-I (W).
303
Nahrávanie časozberných videozáznamov
možnosť [Auto
9 Nakonfigurujte
exposure/Automatická expozícia].
zzFixed 1st frame (Pevná 1. snímka)
Pri nasnímaní prvého záberu sa vykoná meranie na automatické
nastavenie expozície, ktorá sa zhoduje s jasom. Expozícia nastavená pre
prvý záber sa použije na nasledujúce zábery. Ďalšie nastavenia súvisiace
so snímaním pre prvý záber sa použijú na nasledujúce zábery.
zzEach frame (Každá snímka)
Meranie sa vykoná aj pre každý nasledujúci záber, aby sa automaticky
nastavila expozícia, ktorá sa zhoduje s jasom. Upozorňujeme, že ak
sú funkcie, napríklad štýl Picture Style a vyváženie bielej, nastavené
na možnosť [Auto/Automaticky], automaticky sa nastavia pre každý
nasledujúci záber.
akonfigurujte položku [Screen
10 Nauto
off/Automatické vypnutie
obrazovky].
zzDisable (Zakázať)
Snímka sa zobrazí aj počas nahrávania časozberného videozáznamu.
(Obrazovka sa vypne len počas snímania.) Upozorňujeme, že obrazovka
sa vypne približne po 30 minútach od spustenia snímania.
zzEnable (Povoliť)
Upozorňujeme, že obrazovka sa vypne približne po 10 sekundách od
spustenia snímania.
oo Počas nahrávania časozberného videozáznamu môžete stlačením tlačidla
<B> zapnúť alebo vypnúť obrazovku.
304
Nahrávanie časozberných videozáznamov
zvukovú signalizáciu.
11 Nastavte
zz Vyberte položku [Beep as img taken/
Zvuková signalizácia pri snímaní].
zz Ak je nastavená možnosť [Disable/
Zakázať], zvuková signalizácia pri
snímaní nezaznie.
12 Skontrolujte nastavenia.
(1)
(2)
(1) Potrebný čas
Uvádza čas potrebný na nasnímanie nastaveného počtu záberov
s nastaveným intervalom. Ak prekročí 24 hodín, zobrazí sa
položka „*** days“ (*** deň/dní).
(2) Čas prehrávania
Uvádza dobu nahrávania videozáznamu (čas potrebný na prehranie
videozáznamu) pri vytváraní časozberného videozáznamu v prípade
videozáznamu s rozlíšením 4K alebo Full HD zo statických záberov
nasnímaných s nastavenými intervalmi.
ponuku.
13 Zavrite
zz Stlačením tlačidla <M> vypnite
obrazovku ponuky.
305
Nahrávanie časozberných videozáznamov
si správu.
14 Prečítajte
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
skúšobné zábery.
15 Nasnímajte
zz Nastavte expozíciu a funkcie snímania
a stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite rovnako ako pri snímaní
statických záberov.
zz Úplným stlačením tlačidla spúšte začnite
snímať skúšobné zábery. Statické
zábery sa zaznamenajú na kartu.
zz Ak so skúšobnými zábermi nie sú žiadne
problémy, prejdite na nasledujúci krok.
zz Ak chcete znova nasnímať skúšobné
zábery, zopakujte tento krok.
oo Skúšobné zábery sa snímajú v kvalite JPEG 73.
oo Ak ste nastavili položku [Half-press/Stlačenie do polovice] v položke
[5: Shutter btn function for movies/5: Funkcia tlačidla spúšte pre
videozáznamy] na možnosť [Meter.+k Servo AF/Meranie +k AF-Servo],
po nastavení nahrávania časozberného videozáznamu sa automaticky zmení
na možnosť [Meter.+One-Shot AF/Meranie + Jednoobrázkový AF].
306
Nahrávanie časozberných videozáznamov
tlačidlo <0>.
16 Stlačte
zz Fotoaparát bude pripravený začať
nahrávať časozberný videozáznam.
zz Ak sa chcete vrátiť na krok č. 15, znova
stlačte tlačidlo snímania videozáznamu.
časozberný videozáznam.
17 Nahrajte
zz Stlačte tlačidlo <B> a znova
(1)
(2)
skontrolujte položky „Potrebný čas“ (1)
a „Interval“ (2) zobrazené na obrazovke.
zz Úplným stlačením tlačidla spúšte
spustite nahrávanie časozberného
videozáznamu.
zz Počas nahrávania časozberného
videozáznamu nebude AF fungovať.
zz Počas snímania časozberného
videozáznamu sa v pravom hornom
rohu bude obrazovky zobrazovať
značka „oREC“ a na LCD paneli
bude blikať <a>.
zz Ak chcete zrušiť prebiehajúce
nahrávanie časozberných
videozáznamov, nastavte položku
[Time-lapse/Časozberný] na možnosť
[Disable/Zakázať].
307
Nahrávanie časozberných videozáznamov
oo Ak na karte nie je dostatok voľného miesta na zaznamenanie nastaveného
počtu záberov, položka [Playback time/Čas prehrávania] sa zobrazí
červenou farbou. Hoci fotoaparát môže pokračovať v snímaní, snímanie
sa zastaví, keď sa karta zaplní.
oo Ak je veľkosť súboru videozáznamu väčšia ako 4 GB s nastaveniami [No. of
shots/Počet záberov] a karta nie je naformátovaná vo formáte exFAT (=512),
položka [Playback time/Čas prehrávania] sa zobrazí červenou farbou.
Ak v týchto podmienkach pokračujete v snímaní a veľkosť súboru videozáznamu
dosiahne 4 GB, nahrávanie časozberného videozáznamu sa zastaví.
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo Keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou prepojovacieho kábla alebo
keď je pripojený kábel HDMI, položku [Time-lapse movie/Časozberný
videozáznam] nie je možné nastaviť na inú možnosť ako [Disable/Zakázať].
oo AF-Servo pri videozázname nebude fungovať.
oo Ak je rýchlosť uzávierky 1/30 s alebo nižšia, expozícia videozáznamu sa
nemusí zobraziť správne (môže sa líšiť od výsledného videozáznamu).
oo Počas nahrávania časozberného videozáznamu nemeňte transfokáciu objektívu.
Zmena transfokácie objektívu môže spôsobiť rozostrenie snímky, zmenu
expozície alebo to, že korekcia aberácie objektívu nebude fungovať správne.
oo Keď nahrávate časozberný videozáznam pri zdroji blikajúceho svetla, môže
sa zaznamenať výrazné blikanie obrazu, vodorovné pruhy (šum) alebo
nepravidelné expozície.
oo Snímky zobrazené počas nahrávania časozberných videozáznamov sa môžu
líšiť od výsledného videozáznamu. (Môže sa napríklad objaviť nekonzistentný
jas z blikajúcich svetelných zdrojov alebo šum v dôsledku vysokej citlivosti ISO.)
oo Pri nahrávaní časozberného videozáznamu pri slabom svetle môže zobrazená
snímka vyzerať inak ako aktuálne zaznamenaný videozáznam. V takýchto
prípadoch bude blikať ikona [g].
oo Ak pri nahrávaní časozberného videozáznamu pohybujete fotoaparátom zľava
doprava (panorámujete) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže byť
extrémne skreslený.
oo Počas nahrávania časozberného videozáznamu sa neaktivuje funkcia
automatického vypnutia. Tiež nemôžete upraviť nastavenia funkcie snímania
a nastavenia funkcií ponuky, prehrávať snímky atď.
oo V časozberných videozáznamoch sa nezaznamenáva zvuk.
oo V prípade nahrávania časozberného videozáznamu môžete úplným stlačením
tlačidla spúšte spustiť alebo zastaviť nahrávanie videozáznamu bez ohľadu na
nastavenie [5: Shutter btn function for movies/5: Funkcia tlačidla spúšte
pre videozáznamy].
oo Ak sa s položkou [Interval] nastavenou na menej ako 3 sekundy a položkou
[Auto exposure/Automatická expozícia] nastavenou na možnosť [Each
frame/Každá snímka] jas výrazne líši od predchádzajúcej snímky, fotoaparát
nemusí snímať v nastavenom intervale.
308
Nahrávanie časozberných videozáznamov
oo Ak rýchlosť uzávierky presahuje interval snímania (napríklad pri dlhých
expozíciách) alebo sa automaticky nastaví nízka rýchlosť uzávierky, fotoaparát
nemusí byť schopný snímať v nastavenom intervale. Snímanie tiež nemusí
fungovať, keď sú intervaly snímania takmer rovnaké ako rýchlosť uzávierky.
oo Ak nasledujúci naplánovaný záber nie je možný, vynechá sa. Môže sa tým
skrátiť doba nahrávania vytvoreného časozberného videozáznamu.
oo Ak je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas potrebný
na záznam na kartu dlhší ako interval snímania, niektoré zo záberov sa
nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
oo Aj keď je položka [Screen auto off/Automatické vypnutie obrazovky]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka sa počas expozície
vypne. Ak je interval medzi zábermi príliš krátky, snímky sa nemusia zobraziť.
oo Zhotovené snímky sa nezaznamenajú ako statické zábery. Dokonca aj keď
zrušíte nahrávanie časozberného videozáznamu iba po jedinom nasnímanom
zábere, zaznamená sa ako súbor videozáznamu.
oo Ak pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a použijete
nástroj EOS Utility (softvér EOS), nastavte položku [z: Time-lapse movie/
z: Časozberný videozáznam] na možnosť [Disable/Zakázať]. Ak je
vybratá iná možnosť než [Disable/Zakázať], fotoaparát nemôže komunikovať
s počítačom.
oo Počas nahrávania časozberného videozáznamu nebude fungovať funkcia
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na objektíve.
oo Nahrávanie časozberného videozáznamu sa ukončí, ak vypínač prepnete do
polohy <2> alebo sa aktivuje automatické vypnutie a toto nastavenie sa
zmení na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Aj keď sa používa blesk, nespustí sa.
oo Nasledujúce operácie zrušia pohotovostný režim pre nahrávanie časozberných
videozáznamov a prepnú nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať].
• Výber položky [Clean nowf/Vyčistiť terazf] v časti [5: Sensor
cleaning/5: Čistenie snímača] alebo výber položky [5: Clear all camera
settings/5: Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu].
• Otočný volič režimov nastavte na možnosť <8> alebo <U>.
309
Nahrávanie časozberných videozáznamov
oo Ak spustíte nahrávanie časozberného videozáznamu, keď je zobrazená biela
ikona [s] (=326), kvalita obrazu časozberného videozáznamu sa môže
znížiť. Odporúča sa, aby ste spustili nahrávanie časozberného videozáznamu
po zmiznutí bielej ikony [s] (vnútorná teplota fotoaparátu klesne).
oo Pri nastavení položky [Auto exposure/Automatická expozícia] na možnosť
[Each frame/Každá snímka] sa citlivosť ISO, rýchlosť uzávierky a clona
v niektorých režimoch nemusia zaznamenať v informáciách Exif časozberného
videozáznamu.
oo Odporúča sa používať statív.
oo Odporúča sa vopred nasnímať skúšobné zábery ako v kroku č. 15 a nahrať
skúšobné videozáznamy pre časozberné videozáznamy.
oo Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní časozberného
videozáznamu s rozlíšením 4K aj Full HD je približne 100 %.
oo Ak chcete zrušiť prebiehajúce nahrávanie časozberného videozáznamu, buď
úplne stlačte tlačidlo spúšte, alebo stlačte tlačidlo <0>. Doteraz nasnímaný
časozberný videozáznam sa zaznamená na kartu.
oo Ak čas potrebný na snímanie je dlhší ako 24 hodín, ale nie ako 48 hodín,
zobrazí sa položka „2 days“ (2 dni). Ak sú potrebné tri dni alebo viac, počet
dní sa zobrazí v 24-hodinových prírastkoch.
oo Aj v prípade, že je čas prehrávania časozberného videozáznamu kratší
ako 1 s, súbor videozáznamu sa vytvorí. V položke [Playback time/
Čas prehrávania], sa zobrazí hodnota „00'00"“.
oo Ak je doba snímania dlhá, odporúča sa použiť príslušenstvo napájané
z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne).
oo Vzorkovanie farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. Farebný
priestor ITU-R BT.709 sa použije pre časozberné videozáznamy s rozlíšením
4K/Full HD.
310
Nahrávanie časozberných videozáznamov
Na spustenie a zastavenie nahrávania časozberného videozáznamu môžete
použiť diaľkový ovládač RC-6 (predáva sa samostatne) alebo bezdrôtové
diaľkové ovládanie BR-E1 (predáva sa samostatne). Položku [z: Remote
control/z: Diaľkové ovládanie] nastavte dopredu na možnosť [Enable/
Povoliť].
zz S diaľkovým ovládačom RC-6
Stav fotoaparátu/nastavenie
diaľkového ovládania
Obrazovka testu snímania
Pripravený snímať
Počas nahrávania
časozberného videozáznamu
<2> 2-sekundové
oneskorenie
Stav pripravenosti
na snímanie
Do zobrazenia
obrazovky testu
snímania
Ukončenie
nahrávania
<o> Okamžité
snímanie
Snímanie statických
záberov
Spustí sa snímanie
Ukončenie
nahrávania
zz S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
• Zariadenie BR-E1 najprv spárujte s fotoaparátom (=464).
• Nasnímajte skúšobné zábery. Keď bude fotoaparát pripravený na snímanie
(ako v kroku č. 16 na =307), nastavte prepínač režimu aktivácie/snímania
videozáznamu zariadenia BR-E1 do polohy <o> (okamžité snímanie) alebo
<2> (snímanie s 2-sekundovým oneskorením).
• Ak bol vypínač diaľkového ovládania nastavený do polohy <k>, nahrávanie
časozberného videozáznamu sa nemôže začať.
Stav fotoaparátu/nastavenie
diaľkového ovládania
Obrazovka testu snímania
Pripravený snímať
Počas nahrávania
časozberného videozáznamu
<o> Okamžité
snímanie
<2> 2-sekundové
oneskorenie
Snímanie statických
záberov
Spustí sa snímanie
Ukončenie
nahrávania
<k> Nahrávanie
videozáznamu
Stav pripravenosti na
snímanie
Do zobrazenia
obrazovky testu
snímania
Ukončenie
nahrávania
Celkový možný čas nahrávania časozberného videozáznamu
Pokyny o možnej dĺžke nahrávania časozberných videozáznamov (až kým
sa nevybije batéria) nájdete na =619.
311
Nahrávanie videoklipov
Nahrajte sériu krátkych niekoľkosekundových videoklipov a fotoaparát ich
spojí a vytvorí album videoklipov, ktorý predstavuje najdôležitejšie momenty
z výletu alebo podujatia.
Videoklipy sú dostupné, keď je veľkosť nahrávania videozáznamu
nastavená na možnosť L6X (NTSC)/L5X (PAL).
Albumy videoklipov možno prehrať aj s hudbou na pozadí (=376).
Vytvorenie albumu videoklipov
Videoklip 1
Videoklip 2
Videoklip **
Album videoklipov
Konfigurovanie nastavení videoklipu
otočný volič režimov na
1 Nastavte
iný režim ako <U>.
položku [z: Video
2 Vyberte
snapshot/z: Videoklip].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
položku [Album settings/
3 Vyberte
Nastavenia albumu].
zz Vyberte položku [Create a new album/
Vytvoriť nový album].
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
312
Nahrávanie videoklipov
položku [Playback time/
4 Vyberte
Čas prehrávania].
zz Vyberte čas prehrávania pre videoklip.
položku [Playback effect/
5 Vyberte
Efekt prehrávania].
zz Toto nastavenie určuje rýchlosť
prehrávania albumov.
položku [Show
6 Vyberte
confirm msg/ Zobraziť
správu s potvrdením].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
požadovanú dobu
7 Skontrolujte
nahrávania.
zz Čas potrebný na nahranie každého
videoklipu je uvedený (1) na základe
času prehrávania a efektu.
(1)
313
Nahrávanie videoklipov
ponuku.
8 Zavrite
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku.
zz Zobrazuje sa modrý pruh, ktorý označuje
dobu nahrávania (2).
(2)
Vytvorenie albumu videoklipov
prvý videoklip.
9 Nahrajte
zz Stlačením tlačidla snímania
videozáznamu spustíte nahrávanie.
zz Modrý pruh označujúci dobu nahrávania
sa postupne zmenšuje a po uplynutí
určeného času sa nahrávanie
automaticky zastaví.
zz Zobrazí sa správa s potvrdením
(=315).
ho ako album videoklipov.
10 zUložte
z Vyberte položku [J Save as album/
J Uložiť ako album].
zz Klip sa uloží ako prvý videoklip
v albume.
ďalšie videoklipy.
11 Nahrajte
zz Zopakovaním kroku č. 9 nahrajte
nasledujúci videoklip.
zz Vyberte položku [J Add to album/
J Pridať do albumu].
zz Ak chcete vytvoriť ďalší album, vyberte
položku [W Save as a new album/
W Uložiť ako nový album].
zz Podľa potreby zopakujte krok č. 11.
314
Nahrávanie videoklipov
nahrávanie videoklipov.
12 Ukončite
zz Položku [Video snapshot/
Videoklip] nastavte na možnosť
[Disable/Zakázať]. Ak sa chcete
vrátiť k normálnemu nahrávaniu
videozáznamov, musíte nastaviť
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku a vráťte sa k normálnemu
nahrávaniu videozáznamov.
Možnosti v krokoch č. 10 a č. 11
Funkcia
J Save as album (Uložiť ako
album) (krok č. 10)
J Add to album (Pridať do
albumu) (krok č. 11)
W Save as a new album (Uložiť
ako nový album) (krok č. 11)
WPlayback video snapshot (Prehrať
videoklip) (kroky č. 10 a 11)
r Do not save to album (Neuložiť
do albumu) (krok č. 10)
r Delete without saving to album
(Odstrániť bez uloženia do albumu)
(krok č. 11)
Popis
Uloží klip ako prvý videoklip v albume.
Pridá aktuálny videoklip do naposledy nahraného
albumu.
Vytvorí sa nový album a klip sa uloží ako prvý
videoklip. Tento súbor albumu je iný ako ten,
ktorý bol nahraný naposledy.
Prehrá sa práve nahraný videoklip.
Odstráni sa naposledy nahraný videoklip
bez uloženia do albumu. V dialógovom
okne s potvrdením vyberte položku [OK].
oo Ak uprednostňujete okamžité nahratie nasledujúceho videoklipu, nastavte
položku [Show confirm msg/Zobraziť správu s potvrdením] v časti
[z: Video snapshot/z: Videoklip] na možnosť [Disable/Zakázať].
Toto nastavenie umožňuje nahrať nasledujúci videoklip okamžite bez
správy s potvrdením.
315
Nahrávanie videoklipov
Pridanie do existujúceho albumu
položku [Add to existing
1 Vyberte
album/Pridať do existujúceho
albumu].
zz Podľa kroku č. 3 na =312 vyberte
položku [Add to existing album/
Pridať do existujúceho albumu].
existujúci album.
2 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte existujúci
album a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte možnosť [OK].
Niektoré nastavenia videoklipu
sa aktualizujú, aby zodpovedali
nastaveniam existujúceho albumu.
ponuku.
3 Zavrite
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku.
Zobrazí sa obrazovka nahrávania
videoklipu.
videoklip.
4 Nahrajte
zz Nahrajte videoklip podľa pokynov
v časti „Vytvorenie albumu videoklipov“
(=314).
oo Nie je možné vybrať album nasnímaný pomocou iného fotoaparátu.
Všeobecné upozornenia týkajúce sa videoklipov
oo Ak nastavíte položku [Playback effect/Efekt prehrávania] na možnosť
[1/2x speed/Rýchlosť 1/2x] alebo [2x speed/Rýchlosť 2x], nezaznamená
sa žiadny zvuk.
oo Doba nahrávania videoklipu je len približná. V dôsledku snímkovej frekvencie
a ďalších faktorov sa môže mierne líšiť od doby nahrávania uvedenej počas
prehrávania.
316
Movie Servo AF (AF-Servo pri
videozázname)
Keď je táto funkcia povolená, počas nahrávania videozáznamu fotoaparát
nepretržite zaostruje na objekt.
položku [z: Movie
1 Vyberte
Servo AF/z: AF-Servo pri
videozázname].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zzPri nastavení [Enable/Povoliť]:
Fotoaparát nepretržite zaostruje na objekt, hoci nie je tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
Ak chcete zachovať pozíciu kurzora konkrétnom mieste alebo ak
nechcete zaznamenávať mechanické zvuky z objektívu, môžete
dočasne zastaviť funkciu AF-Servo pri videozázname ťuknutím na
položku [Z] vľavo dole na obrazovke.
Keď je funkcia AF-Servo pri videozázname pozastavená a vy sa
napríklad stlačením tlačidla <M> alebo <x>, prípadne zmenou
spôsobu AF vrátite k nahrávaniu videozáznamu, funkcia AF-Servo pri
videozázname sa automaticky znova aktivuje.
zzKeď je nastavená možnosť [Disable/Zakázať]:
Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo stlačením
tlačidla <p>.
317
Movie Servo AF (AF-Servo pri videozázname)
Upozornenia týkajúce sa nastavenia položky [Movie Servo AF/
AF-Servo pri videozázname] na možnosť [Enable/Povoliť]
oo Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
• Objekt približujúci sa k fotoaparátu alebo vzďaľujúci sa od neho veľkou
rýchlosťou.
• Objekt pohybujúci sa blízko pri fotoaparáte.
• Pri snímaní s vyšším clonovým číslom.
• Pozrite si aj informácie v časti „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú
problémy pri zaostrovaní“ na =146.
oo Keďže objektív sa neustále posúva a spotrebúva sa tým batéria, možná doba
nahrávania videozáznamu (=618) bude kratšia.
oo Pri určitých objektívoch sa môže zaznamenať mechanický zvuk pri
zaostrovaní. V takom prípade môže použitie smerového stereofónneho
mikrofónu DM-E1 (predáva sa samostatne) zredukovať takéto zvuky vo
videozázname.
oo Funkcia AF-Servo pri videozázname sa pozastaví počas transfokácie alebo
zväčšeného zobrazenia.
oo Ak sa počas nahrávania videozáznamu snímaný objekt približuje alebo
vzďaľuje alebo ak fotoaparátom pohybujete vertikálne alebo horizontálne
(panoramatický pohyb), zaznamenaný obraz videozáznamu sa na okamih
môže rozšíriť alebo zúžiť (zmena zväčšenia obrazu).
318
Citlivosť sledovania AF-Servo pri
videozázname
M
Môžete upraviť citlivosť sledovania objektu (na jednu zo siedmich úrovní),
ktorá ovplyvňuje citlivosť v prípade, že sa objekt pri funkcii AF-Servo pri
videozázname posunie mimo bod AF, napríklad keď sa pri panoramatickom
posune cez body AF pohybujú rušivé objekty.
položku [z: Movie Servo
1 Vyberte
AF track sens./ z: Citlivosť
sledovania AF-Servo pri
videozázname].
Locked on: –3/–2/–1 (Zameranie:
–3/–2/–1)
Toto nastavenie znižuje
pravdepodobnosť, že fotoaparát bude
sledovať iný objekt, ak sa hlavný objekt
posunie mimo bod AF. Čím bližšie je
nastavenie k znamienku mínus (–), tým
menej pravdepodobné je, že fotoaparát
bude sledovať iný objekt. Je to praktické,
keď chcete zabrániť tomu, aby body
AF začali rýchlo sledovať niečo, čo
nie je plánovaným objektom počas
panoramatického záberu alebo vtedy,
keď sa pred body AF dostane prekážka.
Responsive: +1/+2/+3 (Rýchlosť reakcie: +1/+2/+3)
Pri tomto nastavení bude fotoaparát rýchlejšie reagovať pri sledovaní
objektu, ktorý je pokrytý bodom AF. Čím bližšie je nastavenie
k znamienku plus (+), tým rýchlejšie fotoaparát reaguje. Je to
praktické, keď chcete sledovať pohybujúci sa objekt pri zmene jeho
vzdialenosti od fotoaparátu alebo rýchlo zaostriť na iný objekt.
oo K dispozícii po nastavení položky [z: Movie Servo AF/z: AF-Servo pri
videozázname] na možnosť [Enable/Povoliť] a položky [z: AF method/
z: Spôsob AF] na možnosť [1-point AF/1-bodové AF].
oo Funkcia pri položke [z: AF method/z: Spôsob AF] nastavenej na inú
možnosť ako [1-point AF/1-bodové AF] je ekvivalentná nastaveniu [0].
319
Rýchlosť AF-Servo pri videozázname
M
Môžete nastaviť rýchlosť automatického zaostrenia a podmienky činnosti
funkcie AF-Servo pri videozázname.
Funkcia je povolená pri použití objektívu kompatibilného s pomalou zmenou
zaostrenia počas nahrávania videozáznamu*.
položku [z: Movie Servo
1 Vyberte
AF speed/z: Rýchlosť AF-Servo
pri videozázname].
When active (Keď je aktivované):
Môžete nastaviť položku [Always
on/Vždy zap.], aby sa rýchlosť
automatického zaostrenia použila vždy
v prípade nahrávania videozáznamu (pred
a počas nahrávania videozáznamu) alebo
nastaviť položku [During shooting/
Počas snímania], aby sa rýchlosť
automatického zaostrenia použila len
počas nahrávania videozáznamu.
AF speed (Rýchlosť automatického
zaostrenia):
Môžete upraviť rýchlosť automatického
zaostrenia (rýchlosť zmeny zaostrenia)
zo štandardnej rýchlosti (0) na pomalú
(jednu zo siedmich úrovní) alebo
rýchlu (jednu z dvoch úrovní), aby ste
dosiahli požadovaný efekt pri vytváraní
videozáznamu.
* Objektívy, ktoré podporujú pomalú zmenu zaostrenia počas
nahrávania videozáznamu
Kompatibilné sú objektívy USM a STM uvedené na trh v roku 2009
a neskôr. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
320
Rýchlosť AF-Servo pri videozázname
oo V prípade určitých objektívov sa rýchlosť nemusí zmeniť ani po úprave
rýchlosti automatického zaostrenia.
oo K dispozícii po nastavení položky [z: Movie Servo AF/z: AF-Servo pri
videozázname] na možnosť [Enable/Povoliť] a položky [z: AF method/
z: Spôsob AF] na možnosť [1-point AF/1-bodové AF].
oo Funkcia pri položke [z: AF method/z: Spôsob AF] nastavenej na inú
možnosť ako [1-point AF/1-bodové AF] je ekvivalentná nastaveniu položky
[AF speed/Rýchlosť automatického zaostrenia] na možnosť [Standard (0)/
Štandardná (0)].
oo Hviezdička napravo od položky [z: Movie Servo AF speed/z: Rýchlosť
AF-Serva pri videozázname] označuje, že predvolené nastavenia boli
upravené.
321
Ďalšie funkcie ponuky
[z1]
zzLens aberration correction/Korekcia aberácie objektívuM
Pri nahrávaní videozáznamov môžete korigovať periférne osvetlenie
a chromatickú aberáciu. Podrobnejšie informácie o korekcii aberácie
nájdete na =206.
zzRemote control shooting (Snímanie s diaľkovým ovládaním)
Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], môžete spustiť alebo
zastaviť nahrávanie videozáznamu pomocou diaľkového ovládača
RC-6 alebo bezdrôtového diaľkového ovládača BR-E1 (predáva sa
samostatne).
S diaľkovým ovládačom RC-6
Na paneli LCD sa zobrazí ikona [R]. Nastavte časovač diaľkového ovládača
do polohy <2>, potom stlačte prenosové tlačidlo. Pri nastavení do polohy
<o> (okamžité snímanie) sa činnosť riadi nastavením [5: Shutter btn
function for movies/5: Funkcia tlačidla spúšte pre videozáznamy].
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
Zariadenie BR-E1 najprv spárujte s fotoaparátom (=464).
Nastavte prepínač režimu aktivácie/snímania videozáznamu do polohy
<k> a stlačte tlačidlo uvoľnenia.
Podrobnejšie informácie o nahrávaní časozberného videozáznamu
nájdete na =311.
[z2]
zzkISO speed settings (Nastavenia citlivosti ISO)M
ISO speed (Citlivosť ISO)
V režime [M] môžete citlivosť ISO nastaviť ručne. Môžete vybrať aj
možnosť automatického nastavenia citlivosti ISO.
ISO speed range (Rozsah citlivosti ISO)
Pri nahrávaní videozáznamov môžete nastaviť rozsah manuálneho
nastavenia citlivosti ISO (minimálne a maximálne limity).
Max for Auto (Maximum pre automatické nastavenie)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti
ISO pri nahrávaní videozáznamu v režime [k] alebo v režime [M]
s automatickým nastavením citlivosti ISO.
322
Ďalšie funkcie ponuky
aMax for Auto (aMaximum pre automatické nastavenie)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti
ISO pri časozbernom videozázname s rozlíšením 4K/Full HD v režime
[k] alebo v režime [M] s automatickým nastavením citlivosti ISO.
oo ISO 25600 je rozšírená citlivosť ISO (označená ako [H]).
oo ISO 25600 nie je k dispozícii pri nahrávaní videozáznamov v rozlíšení
4K, časozberných videozáznamov v rozlíšení 4K ani časozberných
videozáznamov v rozlíšení Full HD.
zzHighlight tone priority (Priorita jasných tónov)M
Počas nahrávania videozáznamov môžete redukovať preexponované
svetlé časti. Podrobnejšie informácie o priorite jasných tónov nájdete na
=219.
oo Položka [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri
nahrávaní videozáznamov s nastavenou položkou [z: Highlight tone
priority/z: Priorita jasných tónov].
323
Ďalšie funkcie ponuky
zzkAuto slow shutter (Automatická nízka rýchlosť
uzávierky)M
Môžete vybrať, či chcete nahrávať
videozáznamy, ktoré sú jasnejšie a menej
ovplyvnené šumom ako pri nastavení
na hodnotu [Disable/Zakázať], keď
automaticky spomalíte rýchlosť uzávierky
pri slabom osvetlení.
Dostupné v režime snímania [k]. Platí,
keď je snímková frekvencia veľkosti
nahrávania videozáznamu 8 alebo 7.
Disable (Zakázať)
Umožňuje nahrávanie videozáznamov plynulým, prirodzenejším
pohybom s menším vplyvom trasenia objektu ako pri nastavení
na možnosť [Enable/Povoliť]. Pri slabom osvetlení môžu byť
videozáznamy tmavšie ako pri nastavení na možnosť [Enable/
Povoliť].
Enable (Povoliť)
Umožňuje nahrávať jasnejšie videozáznamy ako pri nastavení
možnosti [Disable/Zakázať], a to automatickým znížením rýchlosti
uzávierky na 1/30 s (NTSC) alebo 1/25 s (PAL) pri slabom osvetlení.
oo Pri nahrávaní pohybujúcich sa objektov pri slabom osvetlení alebo pri výskyte
paobrazov, ako sú stopy, sa odporúča nastavenie na hodnotu [Disable/
Zakázať].
324
Ďalšie funkcie ponuky
[z3]
zzHDMI info disp (Zobrazenie informácií HDMI)M
Môžete nakonfigurovať zobrazenie
informácií pre obrazový výstup cez kábel
HDMI.
With info (S informáciami)
Snímka, informácie o snímaní, body AF a ďalšie informácie sa
zobrazujú na inom zariadení cez HDMI. Obrazovka fotoaparátu
sa vypne.
Nahraté videozáznamy sa uložia na kartu.
Clean / H output (Vymazať/výstup H)
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením 4K.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte, ale
na kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Komunikácia cez Wi-Fi
nie je dostupná.
Clean / L output (Vymazať/výstup L)
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením Full HD.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte, ale
na kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Komunikácia cez Wi-Fi
nie je dostupná.
325
Všeobecné upozornenia týkajúce sa
nahrávania videozáznamov
Červená varovná ikona vnútornej teploty[E]
oo Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého nahrávania
videozáznamu alebo pri vysokej teplote prostredia, zobrazí sa červená ikona [E].
oo Červená ikona [E] signalizuje, že nahrávanie videozáznamu sa čoskoro
automaticky ukončí. V takom prípade nebudete môcť pokračovať v snímaní,
kým vnútorná teplota fotoaparátu neklesne. Vypnite napájanie a fotoaparát
na chvíľu nepoužívajte. Čas do automatického zastavenia nahrávania
videozáznamu, keď je zobrazená červená ikona [E], sa líši v závislosti
od podmienok snímania.
oo Dlhodobé nahrávanie videozáznamu pri vysokých teplotách spôsobí, že sa
červená ikona [E] zobrazí skôr. Keď nesnímate, vždy vypnite fotoaparát.
Zobrazenie ikony [x]
oo Po dlhodobom nahrávaní videozáznamu alebo po dlhodobom fotografovaní
so živým náhľadom Live View alebo po použití živého náhľadu Live View
s položkou [H movie cropping/H orezanie videozáznamu] nastavenou
na možnosť [Enable/Povoliť] sa môže vnútorná teplota fotoaparátu zvýšiť
a môže sa zobraziť ikona [x]. Kým sa zobrazuje ikona [x], nahrávanie
videozáznamu nie je možné. Ak sa počas nahrávania videozáznamu zobrazí
ikona [x], fotoaparát sa približne po 3 minútach automaticky vypne.
oo Keď sa zobrazuje ikona [x] alebo fotoaparát zastaví prebiehajúce
nahrávanie videozáznamu, či už vypnutím alebo zrušením režimu
nahrávania videozáznamu, počkajte a nechajte fotoaparát vychladnúť.
Kvalita nahrávania a snímok
oo Ak je nasadený objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte prepínač funkcie Image Stabilizer (IS) (Stabilizátor
obrazu) do polohy <1>, funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) bude
aktívna trvalo, aj keď nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Funkcia Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a môže skrátiť
celkovú dobu nahrávania videozáznamu v závislosti od podmienok snímania.
Ak funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, napríklad pri
použití statívu, odporúča sa nastaviť prepínač IS do polohy <2>.
oo Ak sa počas nahrávania videozáznamu s automatickým nastavením expozície
zmení jas, obraz videozáznamu sa môže na okamih zdanlivo zastaviť. V takom
prípade nahrávajte videozáznamy s manuálnym nastavením expozície.
oo Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
obrazovke môže zobrazovať čierna. Videozáznamy sa nahrajú takmer presne
tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
oo Kvalita obrazu môže byť nižšia pri nahrávaní videozáznamov za kombinácie
určitých podmienok, napríklad vysokých citlivostiach ISO, vysokých teplotách,
nízkych rýchlostiach uzávierky a slabom osvetlení.
oo Nahrávanie videozáznamov po dlhšiu dobu môže spôsobiť zvýšenie
vnútornej teploty fotoaparátu a ovplyvnenie kvality obrazu. Ak nenahrávate
videozáznamy, podľa možností vypnite fotoaparát.
oo Ak videozáznam prehráte na inom zariadení, kvalita obrazu alebo zvuku sa
môže zhoršiť alebo prehrávanie nemusí byť možné (aj ak dané zariadenia
podporujú formát MP4).
326
Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov
Kvalita nahrávania a snímok
oo Ak používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu, počas
nahrávania videozáznamu sa môže v pravej časti
obrazovky zobraziť ukazovateľ. Signalizuje, aký objem
údajov sa ešte nezapísal na kartu (zostávajúca kapacita
internej vyrovnávacej pamäte). Čím je karta pomalšia,
tým rýchlejšie bude ukazovateľ stúpať. Pri dosiahnutí
(1)
najvyššej úrovne ukazovateľa (1) sa nahrávanie
videozáznamu automaticky zastaví.
oo Ak má karta vysokú rýchlosť zápisu, ukazovateľ sa nezobrazí alebo sa
jeho úroveň (ak sa zobrazí) takmer vôbec nezvýši. Nasnímajte najskôr
niekoľko skúšobných videozáznamov, aby ste sa presvedčili, či karta dokáže
dostatočne rýchlo zapisovať.
oo Ak ukazovateľ indikuje, že karta je plná, a nahrávanie videozáznamu sa
automaticky zastaví, zvuk pri konci videozáznamu nemusí byť riadne
zaznamenaný.
oo Ak sa zapisovacia rýchlosť karty zníži (z dôvodu fragmentácie) a zobrazí
sa indikátor, rýchlosť zapisovania môžete zvýšiť naformátovaním karty.
Obmedzenia zvuku
oo Keď je položka [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu] nastavená
na možnosť L6V (NTSC) alebo L5V (PAL), položka
[8C.Fn III-9: Audio compression/8C.Fn III-9: Kompresia zvuku]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] a v prípade Základnej zóny
alebo videoklipov, platia nasledujúce obmedzenia.
• V posledných približne dvoch snímkach sa nezaznamená zvuk.
• Pri prehrávaní videozáznamov v systéme Windows sa môže mierne
narušiť synchronizácia obrazu a zvuku videozáznamov.
327
328
Prehrávanie
Táto kapitola pokrýva témy týkajúce sa prehrávania – prehrávania
statických záberov a videozáznamov – a uvádza nastavenia
ponuky na karte Prehrávanie ([x]).
oo Normálne zobrazenie alebo výber v tomto fotoaparáte nemusí
byť možný pri snímkach zhotovených v iných fotoaparátoch
alebo snímkach z tohto fotoaparátu, ktoré boli upravené alebo
premenované v počítači.
oo Môžu sa zobraziť snímky, ktoré nemožno použiť s funkciami
prehrávania.
329
Ponuky na kartách: Prehrávanie
zzPrehrávanie 1
=346
=349
=350
=354
=358
=361
zzPrehrávanie 2
=364
=370
=372
=373
=374
zzPrehrávanie 3
=377
=379
=380
=383
=385
=387
oo Položky [3: RAW image processing/3: Spracovanie snímok RAW]
a [3: Quick Control RAW processing/3: Spracovanie snímok RAW
pomocou rýchleho ovládania] sa nezobrazujú v režimoch Základnej zóny.
330
Ponuky na kartách: Prehrávanie
zzPrehrávanie 4
=389
=391
=392
=393
=394
331
Prehrávanie snímok
Zobrazenie jednotlivých snímok
snímku.
1 Prehrajte
zz Stlačte tlačidlo <x>.
Zobrazí sa snímka, ktorá bola
zaznamenaná alebo prehrávaná
ako posledná.
snímku.
2 Vyberte
zz Ak chcete prehrávať snímky a začať
od najnovšej snímky, otočte voličom
<5> proti smeru hodinových ručičiek.
Ak chcete prehrávať obrázky a začať
s prvou zhotovenou snímkou, otáčajte
voličom v smere hodinových ručičiek.
zz Snímky možno zvoliť aj pomocou
voliča <9>.
zz Každým stlačením tlačidla <B> sa
obrazovka zmení.
Žiadne informácie
Zobrazenie
základných informácií
Zobrazenie informácií
o snímaní
332
Prehrávanie snímok
prehrávanie snímok.
3 Ukončite
zz Stlačením tlačidla <x> ukončíte
prehrávanie snímok a fotoaparát
sa pripraví na fotografovanie.
oo Ak je pri prehrávaní snímok RAW zhotovených s položkou [z: Still img
aspect ratio/z: Pomer strán statickej snímky] nastavená na inú možnosť
ako [3:2] (=202), zobrazia sa čiary rámov označujúce oblasť snímky.
oo Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set image
search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=385), zobrazia sa len filtrované snímky.
Zobrazenie informácií o snímaní
Keď máte pred sebou zobrazenú obrazovku s informáciami o snímaní
(=332), môžete pomocou tlačidiel <W> <X> zmeniť zobrazené
informácie o snímaní v dolnej časti obrazovky nasledujúcim spôsobom.
Podrobné informácie
Informácie GPS
Informácie o objektíve/
histograme
Záznam odoslaných snímok
Informácie
o vyvážení bielej
Informácie o korekcii
aberácie objektívu 2
Informácie o štýle
Picture Style 1
Informácie o korekcii
aberácie objektívu 1
Informácie o štýle
Picture Style 2
Informácie o farebnom
priestore/redukcii šumu
333
Zobrazenie registra (zobrazenie
viacerých snímok)
na zobrazenie registra.
1 Prepnite
zz Počas prehrávania snímok stlačte
tlačidlo <r>.
zz Zobrazí sa register so 4 snímkami.
Vybratá snímka bude zvýraznená
oranžovým rámikom.
Opätovným stlačením tlačidla <r>
prepnete zo zobrazenia 9 snímok
na zobrazenie 36 snímok, potom
na zobrazenie 100 snímok.
Stlačením tlačidla <v> prepnete zo
zobrazenia 100 snímok na zobrazenie
36, 9, 4 snímok, potom na zobrazenie
jednotlivých snímok.
B
B
B
B
snímku.
2 Vyberte
zz Otáčaním voliča <6> alebo <5>
posúvajte oranžový rámik a vyberte
snímku.
zz Stlačením tlačidla <0> v zobrazení
registra sa vybraná snímka zobrazí
v zobrazení jednotlivej snímky.
334
Zobrazenie registra (zobrazenie viacerých snímok)
Ovládanie prehrávania dotykom
Fotoaparát je vybavený panelom dotykovej obrazovky, na ktorej môžete
dotykom ovládať prehrávanie. Podporované dotykové funkcie sú podobné
funkciám používaným so smartfónmi a podobnými zariadeniami. Najskôr
stlačením tlačidla <x> pripravte dotykové prehrávanie snímok.
Prehľadávanie snímok
Zobrazenie
s preskakovaním snímok
Zobrazenie registra
Zväčšené zobrazenie
oo Zobrazenie môžete zväčšiť aj dvojitým ťuknutím jedným prstom.
335
Zobrazenie zväčšených snímok
snímku.
1 Zväčšite
zz Počas prehrávania snímok stlačte
tlačidlo <v>.
Zobrazí sa zväčšené zobrazenie.
V pravej dolnej časti obrazovky
sa zobrazí zväčšená oblasť (1).
zz Pri každom stlačení tlačidla <v>
sa zobrazenie zväčší.
zz Pri každom stlačení tlačidla <r>
sa zobrazenie zmenší. Na zobrazenie
registra (=334) znova stlačte tlačidlo
<r> po konečnom zmenšení.
(1)
snímku.
2 Posúvajte
zz Pomocou položky <j> <9> posúvajte
snímku vertikálne alebo horizontálne.
zz Ak chcete zväčšené zobrazenie zrušiť,
stlačte tlačidlo <x> alebo ťuknite na
položku [2].
336
Prehrávanie videozáznamu
snímku.
1 Prehrajte
zz Stlačte tlačidlo <x>.
videozáznam.
2 Vyberte
zz Pomocou voliča <5> vyberte
videozáznam, ktorý chcete prehrať.
zz Pri zobrazení jednotlivých snímok
označuje ikona <s1> zobrazená
v ľavom hornom rohu, že ide
o videozáznam.
zz Pri zobrazení registra označuje perforácia
na ľavom okraji miniatúry, že ide
o videozáznam. Keďže videozáznamy
nemožno prehrávať zo zobrazenia
registra, stlačením tlačidla <0> prejdite
na zobrazenie jednotlivých snímok.
zobrazení jednotlivých snímok
3 Vstlačte
tlačidlo <0>.
tlačidla <0> prehrajte
4 Stlačením
videozáznam.
zz Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
zz Stlačením tlačidla <0> môžete
pozastaviť prehrávanie a zobraziť panel
prehrávania videozáznamu. Ak chcete
obnoviť prehrávanie, znovu stlačte
tlačidlo.
zz Počas prehrávania videozáznamu tiež
môžete nastaviť hlasitosť pomocou
tlačidiel <W> <X>.
(1)
(1)
Reproduktor
337
Prehrávanie videozáznamu
Panel prehrávania videozáznamu
Položka
7 Prehrať
8 Spomalené
prehrávanie
T Posun dozadu
3 Predchádzajúca
snímka
6 Nasledujúca
snímka
v Posun dopredu
X Upraviť
I Vyňatie snímky
y Hudba na pozadí
mm’ ss”
Hlasitosť
338
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
prehrávaním a zastavením.
Rýchlosť spomaleného prehrávania nastavte pomocou
voliča <5>. Rýchlosť spomaleného prehrávania je uvedená
v pravom hornom rohu obrazovky.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dozadu o 4 s.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí predchádzajúca
snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>, videozáznam sa bude
posúvať dozadu.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dopredu o 4 s.
Zobrazí obrazovku úprav (=340).
Dostupné pri prehrávaní 4K alebo 4K časozberných
videozáznamov. Umožňuje extrahovať aktuálnu snímku
a uložiť ju ako statický záber JPEG (=342).
Prehrá videozáznam s vybratou hudbou na pozadí (=376).
Pozícia prehrávania
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(=337).
Prehrávanie videozáznamu
Panel prehrávania videozáznamu (albumy videoklipov)
Položka
7 Prehrať
8 Spomalené
prehrávanie
T Predchádzajúci
klip
3 Predchádzajúca
snímka
6 Nasledujúca
snímka
v Nasledujúci klip
Vymazanie klipu
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi prehrávaním
a zastavením.
Rýchlosť spomaleného prehrávania nastavte pomocou
voliča <5>. Rýchlosť spomaleného prehrávania je uvedená
v pravom hornom rohu obrazovky.
Zobrazí prvú snímku predchádzajúceho videoklipu.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí predchádzajúca
snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>, videozáznam sa bude
posúvať dozadu.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
Zobrazí prvú snímku nasledujúceho videoklipu.
Vymaže aktuálny videoklip.
X Upraviť
Zobrazí obrazovku úprav (=340).
y Hudba na pozadí
Prehrá album s vybratou hudbou na pozadí (=376).
Pozícia prehrávania
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(=337).
mm’ ss”
Hlasitosť
oo Keď je fotoaparát pripojený k televízoru kvôli prehrávaniu videozáznamu,
hlasitosť nastavte pomocou ovládača televízora (=344). (Hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou tlačidiel <W> <X>.)
oo Prehrávanie videozáznamu sa môže zastaviť, ak rýchlosť čítania karty je príliš
nízka alebo súbory videozáznamov majú poškodené snímky.
oo Podrobnejšie informácie o dostupnej dobe nahrávania videozáznamu nájdete
na =618.
339
Úprava prvej a poslednej scény
videozáznamu
zobrazení jednotlivých snímok
1 Vstlačte
tlačidlo <0>.
zz Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
paneli prehrávania
2 Na
videozáznamu vyberte
možnosť [X].
časť, ktorú chcete
3 Vyberte
vystrihnúť.
zz Vyberte možnosť [U] (Vystrihnúť
začiatok) alebo [V] (Vystrihnúť koniec).
zz Stláčaním tlačidiel <Y> <Z>
prechádzate dopredu alebo dozadu
o jednu snímku (alebo videoklip).
Podržaním tlačidla <Z> sa rýchlo
posúvate po snímkach.
zz Keď sa rozhodnete, ktorú časť chcete
vystrihnúť, stlačte tlačidlo <0>. Časť
vyznačená čiarou v spodnej časti
obrazovky zostane zachovaná.
upravený
4 Skontrolujte
videozáznam.
zz Výberom možnosti [7] prehrajte
upravený videozáznam.
zz Ak chcete zmeniť upravenú časť,
vráťte sa ku kroku č. 3.
zz Ak chcete úpravy zrušiť, stlačte
tlačidlo <M>.
340
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu
snímku.
5 Uložte
zz Vyberte položku [W] (1).
(1) (2)
zz Zobrazí sa obrazovka uloženia.
zz Ak chcete obsah uložiť ako nový
videozáznam, vyberte možnosť
[New file/Nový súbor]. Ak ho chcete
uložiť a prepísať ním pôvodný súbor
videozáznamu, vyberte možnosť
[Overwrite/Prepísať].
] (2) uložte
zz Výberom možnosti [
skomprimovanú verziu súboru.
Pred kompresiou sa videozáznamy
s rozlíšením 4K skonvertujú na
videozáznamy s rozlíšením Full HD.
zz V potvrdzovacom dialógovom okne
výberom položky [OK] uložte upravený
videozáznam a vráťte sa na obrazovku
prehrávania videozáznamu.
oo Keďže úpravy sa vykonávajú približne v 1-sekundových krokoch (pozícia
označená symbolom [ ] v spodnej časti obrazovky), skutočná pozícia
orezania videozáznamov sa môže líšiť od pozície, ktorú ste určili.
oo Videozáznamy nasnímané iným fotoaparátom nemožno v tomto fotoaparáte
upravovať.
oo Videozáznam nemožno upravovať, keď je fotoaparát pripojený k počítaču.
oo Kompresia a uloženie nie je k dispozícii pre veľkosť nahrávania videozáznamu
L6V (NTSC) ani L5V (PAL).
oo Pokyny na úpravu albumov videoklipov nájdete v časti „Úprava albumov
videoklipov“ (=374).
341
Extrakcia snímky z videozáznamov 4K
alebo časozberných videozáznamov 4K
Z videozáznamov 4K alebo časozberných videozáznamov 4K môžete
zvoliť jednotlivé snímky a uložiť ich ako približne 8,3-megapixelové statické
snímky JPEG (3840 x 2160). Táto funkcia sa nazýva „Frame Grab (4K
frame capture)“ (Vyňatie snímky (záznam snímky s rozlíšením 4K)).
snímku.
1 Prehrajte
zz Stlačte tlačidlo <3>.
videozáznam 4K alebo
2 Vyberte
časozberný videozáznam 4K.
zz Vykonajte výber pomocou
položky <5>.
zz Na obrazovke informácií o snímaní
(=631) sú videozáznamy 4K
a časozberné videozáznamy 4K
označené ikonou [H].
zz V zobrazení registra prejdete na
zobrazenie jednotlivých snímok
stlačením tlačidla <0>.
zobrazení jednotlivých snímok
3 Vstlačte
tlačidlo <0>.
zz Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
snímku na vyňatie.
4 Vyberte
zz Pomocou panela prehrávania
videozáznamu vyberte snímku, ktorú
chcete vyňať ako statický záber.
zz Pokyny na používanie panela
prehrávania videozáznamu nájdete
na =338.
5 Vyberte položku [I].
342
Extrakcia snímky z videozáznamov 4K alebo časozberných videozáznamov 4K
snímku.
6 Uložte
zz Výberom položky [OK] uložíte aktuálnu
snímku ako statický záber JPEG.
snímku na zobrazenie.
7 Vyberte
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky.
zz Vyberte možnosť [View original movie/
Zobraziť pôvodný videozáznam] alebo
[View extracted still image/Zobraziť
vyňatý statický záber].
oo Vyňatie snímky nie je možné z videozáznamov s rozlíšením Full HD,
časozberných videozáznamov Full HD, videozáznamov 4K ani časozberných
videozáznamov 4K, ktoré boli zaznamenané iným fotoaparátom.
343
Prehrávanie na televízore
Po pripojení fotoaparátu k televízoru prostredníctvom kábla HDMI na
ňom budete môcť prehrávať nasnímané statické zábery a videozáznamy.
Odporúča sa použiť kábel HDMI HTC-100 (predáva sa samostatne).
Ak sa na obrazovke televízora neukáže obraz, skontrolujte, či je
položka [5: Video system/5: Video systém] správne nastavená na
možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL] (v závislosti
od video systému vášho televízora).
kábel HDMI do fotoaparátu.
1 Zapojte
zz Logo <dHDMI MINI> na zástrčke otočte
k prednej strane fotoaparátu a zástrčku
zasuňte do konektora <D>.
HDMI zapojte do televízora.
2 Kábel
zz Kábel HDMI zapojte do portu HDMI IN
televízora.
Zapnite televízor a videovstup
3 televízora
prepnite na pripojený port.
Vypínač
fotoaparátu
prepnite do
4 polohy <1>.
tlačidlo <x>.
5 Stlačte
zz Snímka sa zobrazí na obrazovke
televízora. (Na obrazovke fotoaparátu
sa nič nezobrazí.)
zz Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením
zodpovedajúcim pripojenému televízoru.
344
Prehrávanie na televízore
oo Hlasitosť zvuku videozáznamu nastavte na televízore. Hlasitosť zvuku
nemožno nastaviť pomocou fotoaparátu.
oo Pred pripojením alebo odpojením kábla medzi fotoaparátom a televízorom
vypnite fotoaparát aj televízor.
oo V závislosti od príslušného televízora môže byť časť zobrazenej snímky
orezaná.
oo Do konektora <D> fotoaparátu nepripájajte výstup žiadneho iného
zariadenia. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
oo Niektoré televízory nemusia zobraziť snímky z dôvodu nekompatibility.
oo Môže trvať určitý čas, kým sa snímky zobrazia. Položku [5: HDMI
resolution/5: Rozlíšenie HDMI] nastavte na možnosť [1080p] (=543),
aby nedochádzalo k oneskorovaniu.
oo Keď je fotoaparát pripojený k televízoru, ovládanie dotykovej obrazovky nie je
podporované.
345
Ochrana snímok
Môžete ochrániť dôležité snímky pred neúmyselným vymazaním.
Ochrana jednej snímky
položku [3: Protect
1 Vyberte
images/3: Ochrana snímok].
položku [Select images/
2 Vyberte
Vybrať snímky].
snímku.
3 Vyberte
zz Otočením voliča <5> vyberte obrázok,
ktorý sa má chrániť.
(1)
4 zz Ak chcete chrániť vybratú snímku,
Nastavte ochranu snímky.
stlačte tlačidlo <0>. V hornej časti
obrazovky sa zobrazí ikona <K> (1).
zz Ak chcete ochranu snímky zrušiť, znova
stlačte tlačidlo <0>. Ikona <K>
zmizne.
zz Ak chcete nastaviť ochranu pre ďalšiu
snímku, zopakujte kroky č. 3 a 4.
346
Ochrana snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete ochrániť
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku rozsahu na ochranu všetkých určených snímok naraz.
položku [Select range/
1 Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/Vybrať
rozsah] v ponuke [3: Protect
images/3: Ochrana snímok].
rozsah snímok.
2 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
Nastaví sa ochrana snímok v určenom
rozsahu a zobrazí sa ikona <J>.
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
ochránenie, zopakujte krok č. 2.
347
Ochrana snímok
Ochrana všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Ochranu môžete naraz nastaviť pre všetky snímky v priečinku alebo na karte.
Keď vyberiete možnosť [All images in
folder/Všetky snímky v priečinku] alebo
[All images on card/Všetky snímky na
karte] v položke [3: Protect images/3:
Ochrániť snímky], všetky snímky v danom
priečinku alebo na karte budú chránené.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Unprotect all images in folder/Zrušiť
ochranu všetkých snímok v priečinku]
alebo [Unprotect all images on card/
Zrušiť ochranu všetkých snímok na
karte].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=385), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky] a [Unprotect all found/Zrušiť ochranu
všetkých nájdených snímok].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky nájdené
snímky filtrované podľa podmienok
vyhľadávania budú chránené.
Ak vyberiete položku [Unprotect all found/
Zrušiť ochranu všetkých nájdených
snímok], ochrana všetkých nájdených
snímok sa zruší.
oo Pri formátovaní karty (=511) sa vymažú aj chránené snímky.
oo Chránenú snímku nie je možné vymazať vo fotoaparáte pomocou funkcie
vymazávania. Ak chcete vymazať chránenú snímku, musíte najskôr zrušiť
jej ochranu.
oo Ak vymažete všetky snímky (=353), zostanú len chránené snímky. To je
praktické v prípade, že chcete vymazať všetky nepotrebné snímky naraz.
348
Otočenie snímky
Túto funkciu môžete používať na otočenie zobrazenej snímky do
požadovanej polohy.
položku [3: Rotate
1 Vyberte
image/3: Otočiť snímku].
snímku.
2 Vyberte
zz Vykonajte výber pomocou
položky <5>.
snímku.
3 Otočte
zz Každým stlačením tlačidla <0>
sa snímka otočí v smere pohybu
hodinových ručičiek takto: 90° →
270° → 0°.
zz Ak chcete otočiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 a 3.
oo Ak pred fotografovaním zvislých snímok nastavíte položku [5: Auto rotate/
5: Automatické otočenie] na možnosť [OnzD/Zap.zD] (=510),
snímku nemusíte otáčať pomocou tejto funkcie.
oo Ak sa otočená snímka počas prehrávania snímok nezobrazuje s otočenou
orientáciou, nastavte položku [5: Auto rotate/5: Automatické otočenie]
na možnosť [OnzD/Zap.zD].
349
Vymazanie snímok
Nepotrebné snímky môžete buď vymazávať po jednom, alebo všetky naraz.
Chránené snímky (=346) sa nevymažú.
oo Vymazaná snímka sa už nedá obnoviť. Pred vymazaním snímky sa
preto uistite, že ju už nepotrebujete. Ak chcete zabrániť nechcenému
vymazaniu dôležitých snímok, nastavte ich ochranu.
Vymazávanie jednotlivých snímok
snímky určené na
1 Vyberte
vymazanie.
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz Vykonajte výber pomocou
položky <5>.
2 Stlačte tlačidlo <L>.
3 Vymažte snímky.
Snímky JPEG alebo RAW alebo
videozáznamy
zz Vyberte položku [Erase/Vymazať].
Snímky RAW+JPEG
zz Vyberte požadovanú položku.
350
Vymazanie snímok
Označenie snímok symbolom [X] na hromadné vymazanie
Označením snímok, ktoré chcete vymazať, značkou začiarknutia môžete
vymazať všetky tieto snímky naraz.
položku [3: Erase
1 Vyberte
images/3: Vymazať snímky].
položku [Select and erase
2 Vyberte
images/Vybrať a vymazať snímky].
snímku.
3 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte obrázok,
ktorý chcete vymazať, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
vymazanie, zopakujte krok č. 3.
snímky.
4 Vymažte
zz Stlačte tlačidlo <L>, potom
tlačidlo [OK].
351
Vymazanie snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete vymazať
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku pre rozsah na vymazanie všetkých určených snímok
naraz.
položku [Select range/
1 Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah].
rozsah snímok.
2 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
3 Stlačte tlačidlo <L>.
snímky.
4 Vymažte
zz Vyberte možnosť [OK].
352
Vymazanie snímok
Vymazanie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Keď je položka [3: Erase images/3:
Vymazať snímky] nastavená na možnosť
[All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] alebo [All images on card/
Všetky snímky na karte], vymažú sa
všetky snímky v danom priečinku alebo
na karte.
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=385), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky nájdené
snímky filtrované podľa podmienok
vyhľadávania sa vymažú.
oo Ak chcete vymazať všetky snímky vrátane chránených snímok, naformátujte
kartu (=511).
353
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tlačiť fotografie
zaznamenané na karte podľa pokynov na tlač, ktoré udávajú napríklad
výber obrázkov, počet výtlačkov a pod. Na jedenkrát môžete vytlačiť
viacero obrázkov alebo vytvoriť objednávku tlače pre fotoslužbu.
Môžete nastaviť napríklad typ tlače, tlač dátumu, tlač čísla súboru a pod.
Tlačové nastavenia sa použijú na všetky snímky určené na tlač. (Nie je
možné ich nastaviť jednotlivo pre každú snímku.)
Možnosti tlače
možnosť [3: Print
1 Vyberte
order/3: Poradie tlače].
položku [Set up/
2 Vyberte
Nastavenie].
možnosti nastavte podľa
3 Jednotlivé
potreby.
zz Nastavte položky [Print type/Typ tlače],
[Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru].
Print type
(Typ tlače)
Standard
K (Štandardná)
Index
L (Register)
Vytlačí jednu snímku na jeden list.
Na jeden list sa vytlačí viacero miniatúr snímok.
K
Vytlačí štandardné snímky aj miniatúry
Both (Obe)
v registri.
L
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do zhotovenej
Date (Dátum)
Off (Vyp.) snímky vytlačí zaznamenaný dátum.
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do snímky vytlačí
File number
(Číslo súboru) Off (Vyp.) číslo súboru.
354
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
nastavenie.
4 Ukončite
zz Stlačte tlačidlo <M>.
zz Ďalej vyberte možnosť [Sel.Image/
Vybrať snímku] alebo [Multiple/
Viaceré] na zadanie snímok, ktoré
sa majú tlačiť.
oo Ak tlačíte snímku s veľkou veľkosťou pomocou nastavenia [Index/Register]
alebo [Both/Obe] (=354), na niektorých tlačiarňach sa register nemusí
vytlačiť. V takom prípade zmeňte veľkosť snímky (=379) a potom vykonajte
tlač registra.
oo Aj v prípade, že sú položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru]
nastavené na možnosť [On/Zap.], dátum a číslo súboru sa v závislosti od
nastavenia typu tlače a od tlačiarne nemusia vytlačiť.
oo Pri nastavení možnosti tlače [Index/Register] nie je možné súčasne nastaviť
položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] na možnosť [On/Zap.].
oo Pri tlači s formátom DPOF použite kartu, pre ktorú sú nastavené technické
údaje poradia tlače. Ak iba extrahujete snímky z karty a pokúsite sa ich
vytlačiť, nie je možné tlačiť pomocou určeného poradia tlače.
oo Niektoré tlačiarne kompatibilné s formátom DPOF a fotolaboratóriá nemusia
byť schopné vytlačiť fotografie podľa vašej špecifikácie. Pred tlačou si
prečítajte návod na používanie príslušnej tlačiarne alebo si overte kompatibilitu
pri zadávaní objednávky do fotolaboratória.
oo Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení tlače pre snímky
s nastaveniami DPOF nastavenými v inom fotoaparáte. Všetky poradia tlače
sa môžu neúmyselne prepísať. Stanovenie poradia tlače nemusí byť možné
pri každom type snímky.
355
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
Výber snímok na tlač
zzVýber snímok
Jednotlivo vyberte a určte snímky.
Stlačením tlačidla <M> uložíte
poradie tlače na kartu.
Standard/Both (Štandardný/Obe)
(1)
(2)
Stlačením tlačidla <0> vytlačíte jednu
kópiu zobrazenej snímky. Otočením voliča
<5> môžete nastaviť tlač až 99 kópií.
(1)
(2)
Množstvo
Celkový počet vybratých snímok
Index (Register)
(3) (4)
Stlačením tlačidla <0> pridajte značku
začiarknutia do políčka [X]. Snímka sa
zaradí do tlače registra.
(3)
(4)
Začiarknutie
Ikona registra
zzVýber viacerých snímok
Select range (Vybrať rozsah)
V časti [Multiple/Viaceré] vyberte
položku [Select range/Vybrať rozsah].
Výberom prvej a poslednej snímky
požadovaného rozsahu sa všetky snímky
v danom rozsahu označia značkou [X]
a vytlačí sa jedna kópia z každej snímky.
356
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
All Images in a Folder (Všetky snímky v priečinku)
Vyberte položku [Mark all in folder/Označiť všetky v priečinku]
a vyberte priečinok. Na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
v príslušnom priečinku.
Ak vyberiete položku [Clear all in folder/Zrušiť všetky v priečinku]
a vyberiete priečinok, zruší sa poradie tlače pre všetky snímky
v priečinku.
All Images on a Card (Všetky snímky na karte)
Ak vyberiete položku [Mark all on card/Označiť všetky na karte],
na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok na karte.
Ak vyberiete položku [Clear all on card/Zrušiť všetky na karte],
pre všetky snímky na karte sa zruší poradie tlače.
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=385) a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji sa
zobrazí položka [Mark all found images/Označiť všetky nájdené snímky]
a [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené snímky].
All Found Images (Všetky nájdené snímky)
Ak vyberiete položku [Mark all found images/Označiť všetky
nájdené snímky], na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
filtrovaných podľa podmienok vyhľadávania.
Ak vyberiete položku [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené
snímky], celé poradie tlače filtrovaných snímok sa zruší.
oo Snímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť na tlač. Upozorňujeme, že
snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené na tlač, ani keď určíte všetky
snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
oo Keď používate tlačiareň kompatibilnú so štandardom PictBridge, v jednom
poradí tlače nezadávajte viac ako 400 snímok. Ak vyberiete viac snímok,
nemusia sa všetky vytlačiť.
357
Určenie snímok pre fotoknihu
Môžete určiť najviac 998 snímok na tlač vo fotoknihe. Keď použijete na
import snímok do počítača nástroj EOS Utility (softvér EOS), vybraté
snímky pre fotoknihu sa skopírujú do vyhradeného priečinka. Táto funkcia
je praktická pri objednávaní fotokníh online.
Určenie snímok po jednej
položku [3: Photobook
1 Vyberte
Set-up/3: Nastavenie fotoknihy].
položku [Select images/
2 Vyberte
Vybrať snímky].
snímku, ktorú chcete určiť.
3 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte obrázok,
ktorý chcete určiť pre fotoknihu, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete určiť pre fotoknihu ďalšie
snímky, zopakujte krok č. 3.
358
Určenie snímok pre fotoknihu
Určenie rozsahu snímok pre fotoknihu
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať rozsah
(počiatočný a koncový bod) snímok, ktoré sa určia pre fotoknihu.
položku [Multiple/Viaceré].
1 Vyberte
zz V položke [3: Photobook Set-up/
3: Nastavenie fotoknihy] vyberte
možnosť [Multiple/Viaceré].
položku [Select range/
2 Vyberte
Vybrať rozsah].
rozsah snímok.
3 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
Všetky snímky v určenom rozsahu
(od prvej snímky po poslednú) sa
označia značkou [X].
359
Určenie snímok pre fotoknihu
Určenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete určiť všetky snímky v priečinku alebo na karte pre fotoknihu.
V položke [x: Photobook Set-up/x:
Nastavenie fotoknihy] môžete nastaviť
položku [Multiple/Viaceré] na možnosť
[All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] alebo [All images on card/
Všetky snímky na karte], čím určíte pre
fotoknihu všetky snímky v danom priečinku
alebo na danej karte.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Clear all in folder/Zrušiť všetky
v priečinku] alebo [Clear all on card/
Zrušiť všetky na karte].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=385) a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji sa
zobrazí položka [Mark all found images/Označiť všetky nájdené snímky]
a [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa určia pre fotoknihu.
Ak vyberiete položku [Clear all found
images/Zrušiť všetky nájdené snímky],
celá objednávka fotoknihy filtrovaných
snímok sa zruší.
oo Snímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť pre fotoknihu.
Upozorňujeme, že snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené pre
fotoknihu, ani keď určíte všetky snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
oo Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení fotoknihy pre
snímky s nastaveniami fotoknihy vykonanými v inom fotoaparáte. Všetky
nastavenia fotoknihy sa môžu neúmyselne prepísať.
360
Efekty kreatívnych filtrov
Na snímku môžete použiť nasledujúce spracovanie pomocou filtrov a uložiť
ju ako samostatnú snímku: Grainy B/W/Zrnitý čiernobiely, Soft focus/
Zmäkčenie kresby, Fish-eye effect/Efekt rybieho oka, Art bold effect/Výrazný
umelecký efekt, Water painting effect/Efekt vodových farieb, Toy camera
effect/Efekt hračkárskeho fotoaparátu a Miniature effect/Efekt miniatúry.
položku [3: Creative
1 Vyberte
filters/3: Kreatívne filtre].
snímku.
2 Vyberte
zz Pomocou položky <5> vyberte snímku,
potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete stlačiť aj tlačidlo <Hy>
a vybrať snímku v zobrazení registra.
3 Vyberte efekt filtra (=362).
efekt filtra.
4 Upravte
zz Vyberte efekt filtra a stlačte
tlačidlo <0>.
zz V prípade efektu miniatúry pomocou
tlačidiel <W> <X> <Y> <Z> presuňte
biely rámik vyznačujúci časť snímky,
ktorá vyzerá ostro, potom stlačte
tlačidlo <0>.
361
Efekty kreatívnych filtrov
snímku.
5 Uložte
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Skontrolujte cieľový priečinok
a zobrazené číslo súboru snímky,
potom vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete použiť filtre na inú snímku,
zopakujte kroky č. 2–5.
oo Pri snímkach zhotovených pomocou snímania RAW+JPEG sa spracovanie
použije na snímku RAW a výsledky sa uložia ako obrázok typu JPEG.
oo Pri snímkach RAW zhotovených v určenom pomere strán s výsledná snímka
uloží v tomto pomere strán po spracovaní filtra.
oo K snímkam spracovaným pomocou filtra efektu rybieho oka nebudú pripojené
údaje pre vymazanie prachových škvŕn (=241).
Charakteristiky kreatívnych filtrov
zzI Grainy B/W (Zrnitý čiernobiely)
Vytvorí zrnitý a čiernobiely vzhľad obrázka. Úpravou kontrastu môžete
zmeniť čiernobiely efekt.
zzW Soft focus (Zmäkčenie kresby)
Dodá snímke jemnejší vzhľad. Úpravou rozostrenia môžete zmeniť
stupeň zmäkčenia obrázka.
362
Efekty kreatívnych filtrov
zzX Fish-eye effect (Efekt rybieho oka)
Dodá snímke efekt objektívu typu rybie oko. Na snímke bude viditeľné
súdkovité skreslenie.
V závislosti od úrovne efektu tohto filtra sa bude meniť orezaná oblasť
na okraji snímky. Rovnako, pretože tento efekt filtra zväčšuje stred
snímky, zdanlivé rozlíšenie v strede sa môže zhoršiť v závislosti od počtu
zaznamenaných pixelov, preto pri kontrole výsledného obrazu v kroku č. 4
nastavte efekt filtra.
zzY Art bold effect (Výrazný umelecký efekt)
Fotografia bude vyzerať ako olejomaľba a snímaný objekt bude pôsobiť
viac trojrozmerne. Úpravou efektu môžete zmeniť kontrast a sýtosť.
Upozorňujeme, že objekty ako obloha alebo biele steny sa nemusia
vykresliť s plynulou gradáciou a môžu pôsobiť nepravidelne alebo byť
výrazne zašumené.
zzZ Water painting effect (Efekt vodových farieb)
Fotografia bude vyberať ako maľba vodovými farbami s jemnými
odtieňmi. Úpravou efektu môžete zmeniť hustotu farieb. Nočné alebo
tmavé scény sa nemusia zobraziť s plynulou gradáciou a môžu pôsobiť
nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zzH Toy camera effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)
Posunie farby na farby, ktoré sú typické pre hračkárske fotoaparáty
a stmaví štyri rohy snímky. Na zmenu farebného tónu možno použiť
možnosti farebného odtieňa.
zzc Miniature effect (Efekt miniatúry)
Vytvorí efekt diorámy. Môžete zmeniť oblasť, v ktorej bude snímka ostrá.
Medzi vertikálnou a horizontálnou orientáciou ostrej oblasti (biely rámik)
prepínate tlačidlom <B> v kroku č. 4 (alebo ťuknutím na položku [T]
na obrazovke).
363
RAW Image Processing (Spracovanie
snímok RAW)
M
Snímky 1 alebo F môžete spracovať pomocou fotoaparátu a vytvoriť
z nich snímky JPEG. Snímky RAW tým neovplyvníte, takže na vytvorenie
snímok JPEG môžete aplikovať rôzne podmienky.
Na spracovanie snímok RAW môžete tiež použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS).
položku [3: RAW image
1 Vyberte
processing/3: Spracovanie
snímok RAW].
položku a vyberte snímky.
2 Vyberte
zz Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa
spracujú naraz.
Select images (Vybrať snímky)
zz Otočením voliča <5> vyberte
snímku na spracovanie, potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačte tlačidlo <Q>.
Select range (Vybrať rozsah)
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
zz Stlačte tlačidlo <Q>.
364
RAW Image Processing (Spracovanie snímok RAW)
požadované podmienky
3 Nastavte
spracovania.
Use shot settings (Použiť
nastavenia snímania)
zz Snímky sa spracujú s použitím nastavení
snímok v momente zosnímania.
Customize RAW processing
(Prispôsobiť spracovanie
snímok RAW)
zz Vyberte položku pomocou ovládacieho
prvku <j> <9>.
zz Otáčaním voliča <6> alebo <5>
prepnite nastavenie.
zz Stlačením tlačidla <0> prejdite
obrazovku nastavenia funkcií.
zz Ak sa chcete vrátiť k nastaveniam snímok
v čase nasnímania, stlačte tlačidlo <L>.
Obrazovka porovnávania
zz Môžete prepínať medzi obrazovkami
[After change/Po zmene] a [Shot
settings/Nastavenia snímania]
stlačením tlačidla <B> a otáčaním
voliča <5>.
zz Položky v oranžovej farbe na obrazovke
[After change/Po zmene] boli upravené
od momentu snímania.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
snímku.
4 Uložte
zz Pri použití funkcie [Customize RAW
processing/Prispôsobiť spracovanie
snímok RAW] vyberte položku [W]
(Uložiť).
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete spracovať ďalšie snímky,
vyberte možnosť [Yes/Áno] a zopakujte
kroky č. 2–4.
365
RAW Image Processing (Spracovanie snímok RAW)
snímku na zobrazenie.
5 Vyberte
zz Vyberte položku [Original image/
Pôvodná snímka] alebo [Processed
img./Spracovaná snímka].
Zväčšené zobrazenie
Snímky zobrazené pre funkciu [Customize RAW processing/Prispôsobiť
spracovanie snímok RAW] môžete zväčšiť tlačidlom <v>. Zväčšenie
sa bude líšiť v závislosti od nastavenia [Image quality/Kvalita snímok].
Pomocou ovládacieho prvku <j> <9> sa môžete posúvať po zväčšenej
snímke.
Ak chcete zväčšené zobrazenie zrušiť, ťuknutie na položku [2] alebo
stlačte tlačidlo <r>.
Spracovanie snímok s nastaveným pomerom strán
Snímky JPEG so zadaným pomerom strán sa vytvoria pri spracovaní
snímok RAW s položkou [z: Still img aspect ratio/z: Pomer strán
statickej snímky] (=202) nastavenou na inú možnosť ako [3:2].
oo Keď spracovávate snímky s viacnásobnou expozíciou 1 alebo F,
niektoré nastavenia nemožno zmeniť.
366
RAW Image Processing (Spracovanie snímok RAW)
Možnosti spracovania snímok RAW
zz[
] Brightness adjustment (Nastavenie jasu)
zz[
] White balance (Vyváženie bielej) (=222)
zz[
] Picture Style (Štýl Picture Style) (=230)
Jas snímky môžete nastaviť v rozsahu ±1 stupeň EV s krokom po 1/3
stupňa EV.
Môžete vybrať vyváženie bielej. Ak vyberiete možnosť [Q], môžete
vybrať položku [Auto: Ambience priority/Automaticky: priorita
atmosféry] alebo [Auto: White priority/Automaticky: priorita bielej].
Ak vyberiete možnosť [P], môžete nastaviť farebnú teplotu.
Môžete vybrať štýl Picture Style. Môžete upraviť ostrosť, kontrast a ďalšie
parametre.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia) (=218)
Môžete nastaviť funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia).
zz[ ] High ISO speed noise reduction (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO) (=239)
Môžete nastaviť redukciu šumu pri vysokých citlivostiach ISO. Ak sa
účinok nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (=336).
zz[73] Image quality (Kvalita snímky) (=199)
Môžete nastaviť kvalitu snímky pri vytváraní snímky JPEG.
367
RAW Image Processing (Spracovanie snímok RAW)
zz[
] Color space (Farebný priestor) (=229)
Môžete vybrať možnosť sRGB alebo Adobe RGB. Keďže obrazovka
fotoaparátu nie je kompatibilná s farebným priestorom Adobe RGB,
rozdiel v snímke bude sotva viditeľný, keď nastavíte ľubovoľný
z farebných priestorov.
zz[ ] Lens aberration correction (Korekcia aberácie
objektívu)
[
] Peripheral illumination correction (Korekcia periférneho
osvetlenia) (=207)
Je možné skorigovať jav, ktorý spôsobuje tmavší vzhľad rohov
snímok z dôvodu charakteristiky objektívu. Ak je nastavená možnosť
[Enable/Povoliť], zobrazí sa snímka s korekciou. Ak sa účinok nedá
jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (=336) a skontrolujte
rohy snímky. Korekcia periférneho osvetlenia vykonaná pomocou
fotoaparátu bude menej výrazná než pomocou programu Digital
Photo Professional (softvér EOS) pri maximálnom rozsahu korekcie.
Ak vplyv korekcie nie je zrejmý, na použitie korekcie periférneho
osvetlenia využite program Digital Photo Professional.
[
] Distortion correction (Korekcia skreslenia) (=207)
Je možné skorigovať skreslenie snímok z dôvodu charakteristiky
objektívu. Ak je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], zobrazí sa
snímka s korekciou. Na snímke s korekciou bude orezaný okraj
snímky.
Keďže rozlíšenie snímky môže vyzerať o niečo menšie, podľa potreby
upravte ostrosť pomocou nastavenia parametra [Sharpness/Ostrosť]
štýlu Picture Style.
[ ] Digital Lens Optimizer (Digitálna optimalizácia objektívu)
(=208)
Korekcia aberácie objektívu, difrakcie a straty ostrosti spôsobenej
nízkopásmovým filtrom prostredníctvom použitia hodnôt optickej
konštrukcie. Keď je zvolená možnosť [Enable/Povoliť], použije sa
korekcia chromatickej aberácie aj difrakcie, hoci sa tieto možnosti
nezobrazia.
368
RAW Image Processing (Spracovanie snímok RAW)
[
] Chromatic aberration correction (Korekcia chromatickej
aberácie) (=209)
Je možné skorigovať chromatické aberácie (farebné lemovanie okolo
okrajov snímaného objektu) z dôvodu charakteristiky objektívu. Ak je
nastavená možnosť [Enable/Povoliť], zobrazí sa snímka s korekciou.
Ak sa účinok nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (=336).
[
] Diffraction correction (Korekcia difrakcie) (=209)
Je možné skorigovať difrakciu spôsobenú clonou objektívu, ktorá
znižuje ostrosť snímok. Ak je nastavená možnosť [Enable/Povoliť],
zobrazí sa snímka s korekciou. Ak sa účinok nedá jednoducho
rozpoznať, zväčšite snímku (=336).
oo Spracovanie snímok RAW vo fotoaparáte neposkytne rovnaké výsledky ako
spracovanie snímok RAW pomocou programu Digital Photo Professional
(softvér EOS).
oo Ak použijete možnosť [Brightness adjustment/Nastavenie jasu], šum, pruhy
atď. sa môžu z dôvodu účinkov úprav zintenzívniť.
oo Keď je nastavená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu], účinok korekcie môže zvýšiť šum. Môže dôjsť aj k zvýrazneniu
okrajov snímok. Podľa potreby upravte ostrosť štýlu Picture Style alebo
nastavte položku [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu]
na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Efekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého objektívu
a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko rozpoznateľný
v závislosti od použitého objektívu, podmienok snímania a iných faktorov.
369
Spracovanie, pri ktorom sa použijú
preferované efekty (Kreatívny asistent)
Snímky RAW môžete spracovávať tak, že použijete preferované efekty
a výsledok uložíte ako snímky JPEG.
položku [3: Creative
1 Vyberte
Assist/3: Kreatívny asistent].
snímku.
2 Vyberte
zz Otočením voliča <5> vyberte
snímku na spracovanie, potom
stlačte tlačidlo <0>.
úroveň efektu.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt.
zz Výberom položky [Preset/
Prednastavené] a stlačením tlačidla
<0> môžete vybrať efekty [VIVID/
ŽIVÝ], [SOFT/JEMNÝ] alebo iné
prednastavené efekty. [AUTO 1/
AUTOMATICKÝ 1], [AUTO 2/
AUTOMATICKÝ 2] a [AUTO 3/
AUTOMATICKÝ 3] sú efekty, ktoré
odporúča fotoaparát na základe
podmienok snímky.
370
Spracovanie, pri ktorom sa použijú preferované efekty (Kreatívny asistent)
zz Efekty ako [Brightness/Jas] alebo
[Contrast/Kontrast] môžete vybrať
stlačením tlačidla <0> a použitím
tlačidiel <Y> <Z>.
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete efekt odstrániť, stlačte
tlačidlo <A>.
zz Ak chcete efekt potvrdiť, stlačte
tlačidlo <S>.
možnosti [OK] uložte
4 Výberom
snímku.
371
Výber typu spracovania snímok RAW
Môžete vybrať typ spracovania snímok RAW vykonávaného z obrazovky
rýchleho ovládania.
položku [3: Quick Control
1 Vyberte
RAW processing/3: Spracovanie
snímok RAW pomocou rýchleho
ovládania].
požadovanú položku.
2 Vyberte
Creative Assist (Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW, pri ktorom
sa použije preferovaný efekt (=370).
RAW image processing (Spracovanie
snímok RAW)
Spracovanie snímok RAW podľa
zadaných podmienok (=364).
372
Korekcia červených očí
Automaticky koriguje príslušné časti snímok, na ktorých sú červené oči.
Snímka sa uloží ako samostatný súbor.
položku [3: Red1 Vyberte
eye correction/3: Korekcia
červených očí].
snímku pomocou
2 Vyberte
ovládacieho prvku <5>.
zz Po snímky After sa buď dotknite položky
[E] alebo stlačte tlačidlo <0>.
zz Okolo korigovaných oblastí snímky sa
zobrazia biele rámiky.
možnosť [OK].
3 Vyberte
zz Snímka sa uloží ako samostatný súbor.
oo Niektoré snímky sa nemusia skorigovať presne.
373
Úprava albumov videoklipov
položku [3: Create
1 Vyberte
album/3: Vytvoriť album].
album, ktorý chcete
2 Vyberte
upraviť.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Po výbere stlačte tlačidlo <Q>.
3 Vyberte možnosť úprav.
374
Úprava albumov videoklipov
Možnosť
TRearrange video
snapshots (Zmeniť
usporiadanie
videoklipov)
Popis
Otočením voliča <5> vyberte videoklip, ktorý chcete
presunúť, potom stlačte tlačidlo <0>. Otočením voliča <5>
ho presuňte, potom stlačte tlačidlo <0>.
Otočením voliča <5> vyberte videoklip, ktorý chcete
odstrániť, potom stlačte tlačidlo <0>. Vybraté videoklipy sú
označené ikonou [L]. Ak chcete výber zrušiť a ikonu [L]
odstrániť, stlačte tlačidlo <0> znova.
Otočením voliča <5> vyberte videoklip, ktorý chcete
7 Play video snapshot
prehrať, potom stlačte tlačidlo <0>. Pomocou tlačidiel
(Prehrať videoklip)
<W> <X> nastavte hlasitosť.
L Remove video
snapshot (Odstrániť
videoklip)
úpravy.
4 Dokončite
zz Po dokončení úprav stlačte
tlačidlo <M>.
zz Vyberte položku [W] (Dokončiť úpravy).
snímku.
5 Uložte
zz Ak chcete prehrať album s hudbou na
pozadí, pomocou položky [Background
music/Hudba na pozadí] vyberte
požadovanú hudbu (=376).
zz Ak chcete skontrolovať úpravy, vyberte
položku [Preview/Ukážka].
zz Výberom položky [Save/Uložiť] uložíte
upravený album ako nový album.
oo Albumy videoklipov možno upraviť len raz.
375
Úprava albumov videoklipov
Výber hudby na pozadí
Albumy a prezentácie možno prehrávať s hudbou na pozadí. Predtým však
musíte hudbu na pozadí skopírovať na kartu pomocou nástroja EOS Utility
(softvér EOS).
položku [Background
1 Vyberte
music/Hudba na pozadí].
zz Položku [Background music/Hudba na
pozadí] nastavte na možnosť [On/Zap.].
hudbu na pozadí.
2 Vyberte
zz Otočením voliča <6> vyberte hudbu,
potom stlačte tlačidlo <0>. Pre položku
[Slide show/Prezentácia] môžete
vybrať viacero skladieb.
si ukážku.
3 Vypočujte
zz Ak si chcete vypočuť ukážku, stlačte
tlačidlo <B>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hlasitosť. Opätovným stlačením tlačidla
<B> zastavte prehrávanie.
zz Ak chcete hudbu odstrániť, vyberte ju
pomocou tlačidla <6>, potom stlačte
tlačidlo <L>.
oo Pokyny na kopírovanie hudby na pozadí na karty nájdete v príručke EOS
Utility návod na používanie.
376
Orezanie snímok JPEG
Zhotovenú snímku JPEG môžete orezať a uložiť ako inú snímku. Zmena
veľkosti snímky je možná len pri snímkach JPEG. Snímky zhotovené
v režime RAW nemožno orezať.
položku [x: Cropping/
1 Vyberte
x: Orezanie].
snímku.
2 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte obrázok,
ktorý chcete orezať.
rám pre orezanie.
3 Nastavte
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte rám
pre orezanie.
zz Oblasť vo vnútri rámu pre orezanie
vytvorí výrez.
zzZmena veľkosti rámu pre orezanie
Pomocou tlačidla <v> zmeníte veľkosť rámu pre orezanie. Čím menší
bude rám pre orezanie, tým viac zväčšená bude orezaná snímka vyzerať.
zzZmena pomeru strán a orientácie
Otočením voliča <5> vyberte položku <e>. Stlačením tlačidla <0>
zmeňte pomer strán rámu pre orezanie.
377
Orezanie snímok JPEG
zzPresúvanie rámu pre orezanie
Pomocou položky <j> <9> presuňte rám vertikálne alebo horizontálne.
Posúvajte rám pre orezanie dovtedy, kým nevyznačí požadovanú oblasť
snímky.
zzKorekcia naklonenia
Naklonenie snímky môžete upraviť o ±10°. Otočením voliča <5> vyberte
položku <c>, potom stlačte tlačidlo <0>. Počas kontroly naklonenia
oproti mriežke otočte volič <5> (v stupňoch po 0,1°) alebo ťuknite na
ľavý alebo pravý trojuholník (v stupňoch po 0,5°) v ľavej hornej časti
obrazovky, čím opravíte naklonenie. Po dokončení korekcie naklonenia
stlačte tlačidlo <0>.
oblasť snímky, ktorá
4 Skontrolujte
sa má orezať.
zz Otočením voliča <5> vyberte položku
<b>.
Zobrazí sa oblasť snímky, ktorá sa má
orezať.
snímku.
5 Uložte
zz Otočením voliča <5> vyberte
položku <W>.
zz Výberom možnosti [OK] uložte orezanú
snímku.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete orezať ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 až 5.
oo Poloha a veľkosť rámu orezania sa môže zmeniť v závislosti od uhla
nastaveného na korekciu naklonenia.
oo Po uložení nemožno orezanú snímku znova orezať ani zmeniť jej veľkosť.
oo Informácie o zobrazení bodu AF (=392) a údaje pre vymazanie prachových
škvŕn (=241) sa nepripoja k orezaným snímkam.
378
Zmena veľkosti snímok JPEG
Môžete zmeniť veľkosť snímky JPEG, čím sa zníži počet pixelov, a uložiť ju
ako novú snímku. Zmena veľkosti snímok je možná len pri snímkach JPEG
3, 4 a a. Veľkosť snímok JPEG b RAW nemožno zmeniť.
položku [3: Resize/3:
1 Vyberte
Zmeniť veľkosť].
snímku.
2 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte obrázok,
ktorého veľkosť chcete zmeniť.
požadovanú veľkosť
3 Vyberte
snímky.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
veľkosti snímky.
zz Vyberte požadovanú veľkosť snímky (1).
(1)
snímku.
4 Uložte
zz Výberom možnosti [OK] uložte snímku
so zmenenou veľkosťou.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete zmeniť veľkosť ďalšej snímky,
zopakujte kroky č. 2 až 4.
oo Podrobnejšie informácie o veľkostiach snímok so zmenenou veľkosťou
nájdete na =621.
379
Hodnotenia snímok
Snímky môžete hodnotiť na stupnici 1–5 (l/m/n/o/p). Táto funkcia
sa nazýva hodnotenie.
* Hodnotenie snímok vám môže pomôcť pri ich usporiadaní.
Hodnotenie jednej snímky
položku [3: Rating/
1 Vyberte
3: Hodnotenie].
položku [Select images/
2 Vyberte
Vybrať snímky].
snímku na hodnotenie.
3 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte obrázok,
ktorý sa má hodnotiť.
snímku.
4 Ohodnoťte
zz Keď stlačíte tlačidlo <0>, zobrazí sa
modrý rámik, ako je to znázornené na
obrazovke zobrazenej vľavo.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X>
vyberte značku hodnotenia
a stlačte tlačidlo <0>.
Keď k snímke pripojíte značku
hodnotenia, číslo vedľa nastaveného
hodnotenia sa zvýši o jeden.
zz Ak chcete hodnotiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 3 a 4.
380
Hodnotenia snímok
Hodnotenie určením rozsahu
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku pre rozsah na hodnotenie všetkých určených snímok
naraz.
položku [Select range/
1 Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah] v ponuke [3: Rating/
3: Hodnotenie].
rozsah snímok.
2 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
Všetky snímky v určenom rozsahu (od
prvej snímky po poslednú) sa označia
značkou [X].
3 Stlačte tlačidlo <Q>.
snímku.
4 Ohodnoťte
zz Otáčaním voliča <6> vyberte značku
hodnotenia, potom vyberte možnosť [OK].
Všetky snímky v určenom rozsahu sa
ohodnotia (rovnaké hodnotenie) naraz.
381
Hodnotenia snímok
Hodnotenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete ohodnotiť všetky snímky v priečinku alebo na karte.
Keď na karte [3: Rating/3:
Hodnotenie] vyberiete položku [All images
in folder/Všetky snímky v priečinku]
alebo [All images on card/Všetky snímky
na karte], ohodnotia sa všetky snímky
v danom priečinku alebo na karte.
Otáčaním voliča <6> vyberte hodnotenie,
potom vyberte možnosť [OK].
Ak nehodnotíte snímky alebo odstraňujete
hodnotenie, vyberte položku [OFF].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=385), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa ohodnotia, ako bolo určené.
oo Hodnoty vedľa hodnotení sú zobrazené ako [###], ak má toto hodnotenie viac
ako 1 000 snímok.
oo Pomocou položky [3: Set image search conditions/3: Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok] a [3: Image jump w/6/
3: Preskakovanie snímok s 6] môžete zobraziť len snímky
s konkrétnym hodnotením.
382
Prezentácie snímok (automatické
prehrávanie)
Snímky uložené na karte môžete prehrávať prostredníctvom automatickej
prezentácie.
snímky, ktoré sa majú
1 Špecifikujte
prehrať.
zz Ak chcete prehrať všetky snímky
na karte, prejdite na krok 2.
zz Ak chcete špecifikovať snímky,
ktoré sa majú prehrať v prezentácii,
filtrujte snímky pomocou funkcie
[3: Set image search conditions/
3: Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] (=385).
položku [3: Slide
2 Vyberte
show/3: Prezentácia].
prehrávanie podľa
3 Nastavte
potreby.
zz Vyberte položku [Set up/Nastavenie].
zz Nastavte možnosti [Display time/
Čas zobrazenia], [Repeat/Opakovať]
(opakované prehrávanie) a [Transition
effect/Prechodový efekt] (efekt pri
zmene snímok) pre statické zábery.
zz Ak chcete prehrať hudbu na pozadí,
pomocou položky [Background music/
Hudba na pozadí] vyberte požadovanú
hudbu (=376).
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <M>.
383
Prezentácie snímok (automatické prehrávanie)
Display time (Čas zobrazenia)
Repeat (Opakovať)
Transition effect
(Prechodový efekt)
Background music
(Hudba na pozadí)
prezentáciu.
4 Spustite
zz Vyberte položku [Start/Spustiť].
Po zobrazení položky [Loading
image.../Načítava sa snímka...]
sa spustí prezentácia.
prezentáciu.
5 Ukončite
zz Ak chcete ukončiť prezentáciu a vrátiť
sa na obrazovku nastavenia, stlačte
tlačidlo <M>.
oo Ak chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte tlačidlo <0>. Počas pozastavenia
sa v ľavej hornej časti snímky zobrazí ikona [G]. Ak chcete obnoviť
prehrávanie prezentácie, znova stlačte tlačidlo <0>.
oo Počas automatického prehrávania statických záberov môžete stlačením
tlačidla <B> zmeniť formát zobrazenia (=332).
oo Počas prehrávania videozáznamu môžete upraviť hlasitosť otáčaním
tlačidiel <W> <X>.
oo Počas automatického prehrávania alebo pozastavenia môžete otočením
voliča <5> zobraziť iný obrázok.
oo Pri automatickom prehrávaní nebude automatické vypnutie fotoaparátu
fungovať.
oo Čas zobrazenia snímky sa môže líšiť v závislosti od príslušnej snímky.
384
Filtrovanie snímok pre prehrávanie
Môžete prehrávať snímky filtrované podľa podmienok vyhľadávania.
Po nastavení podmienok vyhľadávania snímok môžete prehrať a zobraziť
len nájdené snímky.
Môžete tiež chrániť, hodnotiť, mazať, prehrať prezentáciu a aplikovať na
filtrované snímky ďalšie činnosti.
položku [3: Set image
1 Vyberte
search conditions/3: Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok].
podmienky vyhľadávania.
2 Nastavte
zz Otočením voliča <5> vyberte položku.
zz Otáčaním voliča <6> nastavte
nastavenie.
zz Položka sa na ľavej strane označí
značkou [X] (1). (Špecifikované ako
podmienka vyhľadávania.)
zz Ak vyberiete položku a stlačíte tlačidlo
<B>, značka [X] sa odstráni.
(Podmienka vyhľadávania sa zruší.)
(1)
Položka
9Rating (Hodnotenie)
dDate (Dátum)
nFolder (Priečinok)
JProtect (Ochrana)
fType of file (Typ súboru)
Popis
Zobrazí snímky s vybratým stavom (hodnotenia).
Zobrazí snímky s vybratým dátumom snímania.
Zobrazí snímky vo vybratom priečinku.
Zobrazí snímky s vybratým stavom (ochrany).
Zobrazí snímky vybratého typu súboru.
385
Filtrovanie snímok pre prehrávanie
podmienky vyhľadávania.
3 Použite
zz Stlačte tlačidlo <0> a prečítajte si
zobrazenú správu.
zz Vyberte možnosť [OK].
Určí sa podmienka vyhľadávania.
nájdené snímky.
4 Zobrazte
zz Stlačte tlačidlo <3>.
Prehrajú sa len snímky vyhovujúce
nastaveným podmienkam (filtrované).
Po filtrovaní snímok na zobrazenie bude
obrazovka ohraničená žltým rámom (2).
(2)
Odstránenie podmienok vyhľadávania
Prejdite na obrazovku v kroku č. 2 a stlačením tlačidla <L> odstráňte
všetky značky podmienky vyhľadávania.
oo Ak podmienkam vyhľadávania nevyhovujú žiadne snímky, v kroku č. 3 nebude
možné stlačiť tlačidlo <0>.
oo Podmienky vyhľadávania môžete zrušiť, ak vykonáte činnosti súvisiace
s napájaním, kartou alebo úpravou snímok.
oo Čas do automatického vypnutia je možné predĺžiť, keď je zobrazená
obrazovka [3: Set image search conditions/3: Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok].
386
Zobrazenie s preskakovaním snímok
(preskakovanie snímok)
V zobrazení jednotlivých snímok môžete otáčaním voliča <6>
preskakovať po snímkach dopredu alebo dozadu podľa nastaveného
spôsobu preskakovania.
položku [x: Image
1 Vyberte
jump w/6/x: Preskakovanie
snímok s6].
2 Vyberte spôsob preskakovania.
oo V zobrazení [Jump images by the specified number/Skok o zadaný počet
snímok] môžete otáčaním voliča <6> vybrať počet snímok na preskočenie.
oo Po výbere položky [Display by image rating/Zobrazenie podľa hodnotenia
snímky] špecifikujte hodnotenie otáčaním voliča <6> (=380).
Ak prehľadávate snímky s vybratou možnosťou 9, zobrazia sa všetky
ohodnotené snímky.
387
Zobrazenie s preskakovaním snímok (preskakovanie snímok)
pomocou
3 Prehľadávanie
preskakovania.
(1)
(2)
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz V zobrazení jednotlivých snímok otáčajte
voličom <6>.
Snímky môžete prehľadávať
nastaveným spôsobom.
(1)
(2)
Spôsob preskakovania
Pozícia prehrávania
oo Ak chcete vyhľadávať snímky podľa dátumu snímania, vyberte možnosť
[g: Date/g: Dátum].
oo Ak chcete vyhľadávať snímky podľa priečinkov, vyberte možnosť [h: Folder/
h: Priečinok].
oo Ak karta obsahuje videozáznamy aj statické zábery, výberom možnosti
[i: Movies/i: Videozáznamy] alebo [j: Stills/j: Statické zábery]
zobrazíte jednu alebo druhú možnosť.
388
Prispôsobenie zobrazenia informácií
o prehrávaní
Počas prehrávania snímok môžete určovať obrazovky a sprievodné
zobrazované informácie.
položku [3: Playback
1 Vyberte
information display/3: Zobrazenie
informácií o prehrávaní].
značku začiarknutia [X]
2 Pridajte
vedľa čísiel obrazoviek, ktoré
chcete zobraziť.
zz Vyberte počty pomocou položky <5>.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Zopakovaním týchto krokov pridajte
značku začiarknutia [X] k číslu každej
obrazovky, ktorú chcete zobraziť, potom
vyberte možnosť [OK].
zz K informáciám, ktoré vyberiete, je
možný prístup stlačením tlačidla <B>
počas prehrávania alebo pomocou
tlačidiel <W> <X>, keď sú zobrazené
informácie o snímaní.
Histogram
Histogram jasu zobrazuje rozloženie
expozičnej úrovne a celkový jas. Histogram
RGB je určený na kontrolu sýtosti farieb
a gradácie. Zobrazený histogram môžete
prepnúť stlačením tlačidla <B>,
keď sa v ľavom dolnom rohu obrazovky
[x: Playback information display/
x: Zobrazenie informácií o prehrávaní]
zobrazuje ikona <z>.
389
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní
zzZobrazenie položky [Brightness/Jas]
Histogram je graf, ktorý znázorňuje rozloženie
jasu v obraze. Na vodorovnej osi je úroveň jasu
(tmavšia naľavo a svetlejšia napravo) a na zvislej
osi je počet pixelov pre každú z úrovní jasu. Čím
viac pixelov je naľavo, tým je obraz tmavší. Čím
viac pixelov je napravo, tým je obraz svetlejší.
Ak je príliš veľa pixelov naľavo, stratia sa detaily
v tieňoch. Ak je príliš veľa pixelov napravo, stratia
sa detaily vo svetlých častiach. Stredné tóny
budú zreprodukované. Na snímke a histograme
jasov môžete skontrolovať inklináciu expozičnej
úrovne a celkovú gradáciu.
Vzorové
histogramy
Tmavá snímka
Normálny jas
Svetlá snímka
zzZobrazenie položky [RGB]
Tento histogram je graf, ktorý zobrazuje rozdelenie úrovne jasu
jednotlivých základných farieb snímky (RGB čiže červená, zelená
a modrá). Na vodorovnej osi je úroveň jasu farby (tmavšia naľavo
a svetlejšia napravo) a na zvislej osi je počet pixelov pre každú z úrovní
jasu farby. Čím viac pixelov je naľavo, tým je farba tmavšia a menej
výrazná. Čím viac pixelov je napravo, tým je farba svetlejšia a sýtejšia.
Ak je príliš veľa pixelov naľavo, príslušné farebné informácie budú
chýbať. Ak je príliš veľa pixelov napravo, farba bude príliš sýta a bez
gradácie. Skontrolovaním histogramu RGB snímky môžete sledovať
sýtosť farieb, stav odstupňovania a inklináciu vyváženia bielej.
390
Zobrazenie upozornenia na najjasnejšie
oblasti
Môžete vybrať blikajúce zobrazenie preexponovaných oblastí na obrazovke
prehrávania. Ak chcete získať detailnejšiu gradáciu v blikajúcich oblastiach,
v ktorých chcete, aby bola gradácia verne reprodukovaná, nastavte
kompenzáciu expozície na zápornú hodnotu a snímajte znova, aby
ste dosiahli lepší výsledok.
položku [3: Highlight
1 Vyberte
alert/3: Upozornenie na
najjasnejšie oblasti].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
391
Zobrazenie bodu AF
Môžete zobraziť body AF, ktoré sa použili na zaostrenie. Na obrazovke
prehrávania budú ohraničené červenou farbou. Ak sa nastaví automatický
výber bodu AF, môžu sa zobraziť viaceré body AF.
položku [3: AF point
1 Vyberte
disp./3: Zobrazenie bodu AF].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
392
Grid display (Zobrazenie mriežky)
Na obrazovke prehrávania môžete cez statické zábery v zobrazení
jednotlivých snímok zobraziť mriežku. Táto funkcia je užitočná pri kontrole
zvislého a vodorovného naklonenia a kompozície snímky.
položku [3: Playback
1 Vyberte
grid/3: Mriežka pri prehrávaní].
2 Vyberte požadovanú položku.
393
Zadanie úvodného zobrazenia snímok pri
spustení prehrávania
položku [3: View
1 Vyberte
from last seen/3: Zobraziť
od naposledy zobrazenej].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz [Enable/Povoliť]: Prehrávanie sa
obnoví od poslednej zobrazenej snímky
(okrem prípadu, keď ste práve dokončili
snímanie).
zz [Disable/Zakázať]: Po reštartovaní
fotoaparátu sa prehrávanie obnoví
od najnovšieho záberu.
394
Bezdrôtové funkcie
Táto kapitola opisuje postup bezdrôtového pripojenia fotoaparátu
k smartfónu prostredníctvom funkcie Bluetooth® alebo Wi-Fi®
a odosielania snímok do zariadení alebo webových služieb, postup
ovládania fotoaparátu z počítača alebo bezdrôtového diaľkového
ovládania a ďalšie operácie.
Dôležité
Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za
žiadne straty ani škody spôsobené nesprávnymi nastaveniami
bezdrôtovej komunikácie pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť
Canon rovnako nie je zodpovedná za žiadne iné straty ani škody
spôsobené používaním fotoaparátu.
Pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie podľa vlastného
uváženia a na vlastné riziko využívajte vhodné zabezpečenie.
Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo
poškodenia spôsobené neoprávneným prístupom alebo iným
narušením bezpečnosti.
395
Ponuky na kartách: karta bezdrôtovej
komunikácie
zzBezdrôtové funkcie 1
=397
=470
=471
=472
=473
=480
oo Bezdrôtová komunikácia nie je k dispozícii, kým je fotoaparát pripojený
k počítaču alebo inému zariadeniu prostredníctvom prepojovacieho kábla.
oo Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
s pripojením pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát pripojený
k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
oo Ak vo fotoaparáte nie je karta, nemožno ho pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi (okrem režimu [D]). V prípade režimu [l] a webových služieb
nemožno fotoaparát pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, ak na karte
nie sú uložené žiadne snímky.
oo Pripojenie Wi-Fi sa ukončí, ak napájanie fotoaparátu nastavíte na možnosť
<2> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie je k dispozícii funkcia automatického vypnutia
fotoaparátu.
396
Výber pripojenia Wi-Fi/Bluetooth
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k:
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
položku, ku ktorej sa má
2 Vyberte
fotoaparát pripojiť.
q Pripojenie k smartfónu (=399)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky vo fotoaparáte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi použitím špecializovanej aplikácie Camera
Connect v smartfónoch alebo tabletoch (súhrnne označovaných v tejto
príručke ako „smartfóny“).
D Používanie so softvérom EOS alebo iným špecializovaným
softvérom (=426)
Prepojte fotoaparát a počítač prostredníctvom pripojenia Wi-Fi a diaľkovo
ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility (softvéru EOS).
Špecializovaná aplikácia Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
lTlač pomocou tlačiarne Wi-Fi (=434)
Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi pripojte fotoaparát k tlačiarni, ktorá
podporuje funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN), a môžete tlačiť snímky.
397
Výber pripojenia Wi-Fi/Bluetooth
R Odosielanie do webových služieb (=444)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách alebo
prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY pre
zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena (bezplatnej).
K Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva sa samostatne)
a snímať s diaľkovým ovládaním (=464).
398
Pripojenie k smartfónu
Po spárovaní fotoaparátu so smartfónom kompatibilným s nízkoenergetickou
technológiou Bluetooth (ďalej ako „Bluetooth“) môžete vykonávať
nasledujúce úkony.
zz vytvárať pripojenie Wi-Fi len pomocou smartfónu (=400);
zz vytvárať pripojene Wi-Fi s fotoaparátom, aj keď je vypnutý (=405);
zz pridávať do snímok informácie GPS získané pomocou smartfónu
(=475);
zz ovládať fotoaparát na diaľku zo smartfónu (=404);
Po pripojení fotoaparátu k smartfónu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
môžete vykonávať aj nasledujúce úkony.
zz prehľadávať a ukladať snímky vo fotoaparáte pomocou smartfónu
(=404);
zz ovládať fotoaparát na diaľku zo smartfónu (=404);
zz odosielať z fotoaparátu snímky do smartfónu (=413).
Zapnutie funkcií Bluetooth a Wi-Fi na smartfóne
Funkcie Bluetooth a Wi-Fi zapnite na obrazovke nastavení smartfónu.
Spárovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení pripojenia
Bluetooth.
oo Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi-Fi cez prístupové body, pozrite si časť
„Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body“ (=458).
Inštalácia aplikácie Camera Connect v smartfóne
V smartfóne, v ktorom je nainštalovaný operačný systém Android alebo iOS,
musí byť nainštalovaná špeciálna aplikácia Camera Connect (bezplatná).
zz Používajte najnovšiu verziu operačného systému smartfónu.
zz Aplikáciu Camera Connect môžete nainštalovať zo služby Google Play
alebo App Store. K službe Google Play alebo App Store môžete získať
prístup aj pomocou kódov QR zobrazených pri spárovaní alebo pripojení
fotoaparátu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi k smartfónu.
oo Informácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou
Camera Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera Connect.
oo Po aktualizáciách firmvéru fotoaparátu, aplikácie Camera Connect, alebo
systému Android či iOS sa príklady obrazoviek a ďalšie podrobnosti v tejto
príručke nemusia zhodovať so skutočnými prvkami používateľského rozhrania.
399
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [qConnect
2 Vyberte
to smartphone/qPripojenie
k smartfónu].
Vyberte položku [Add a device to
3 connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
požadovanú položku.
4 Vyberte
zz Ak je už nainštalovaná aplikácia
Camera Connect, vyberte položku
[Do not display/Nezobrazovať].
zz Ak aplikácia Camera Connect nie
je nainštalovaná, vyberte položku
[Android] alebo [iOS], nasnímajte
zobrazený kód QR pomocou smartfónu,
prejdite do služby Google Play alebo
App Store a nainštalujte aplikáciu
Camera Connect.
400
Pripojenie k smartfónu
položku [Pair via
5 Vyberte
Bluetooth/Párovať cez Bluetooth].
zz Teraz sa spustí párovanie.
zz Ak sa chcete spárovať so smartfónom,
keď ste sa už predtým spárovali
s iným, na obrazovke vľavo vyberte
položku [OK].
Postup v smartfóne (1)
6 Spustite aplikáciu Camera Connect.
na fotoaparát určený na
7 Ťuknite
párovanie.
zz Ak už používate smartfón so systémom
Android, prejdite na krok č. 9.
na položku [Pair/Párovať]
8 Ťuknite
(len iOS).
401
Pripojenie k smartfónu
Postup vo fotoaparáte (2)
9 Vyberte možnosť [OK].
tlačidlo <0>.
10 zStlačte
z Párovanie je teraz dokončené
a fotoaparát je pripojený k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
Na hlavnej obrazovke aplikácie Camera
Connect sa zobrazí ikona funkcie
Bluetooth.
oo Fotoaparát nie je možné pripojiť prostredníctvom funkcie Bluetooth k dvom
alebo viacerým zariadeniam súčasne. Ak chcete prepnúť na iný smartfón kvôli
pripojeniu Bluetooth, pozrite si časť =478.
oo Pripojenie Bluetooth spotrebováva energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu. Preto pri používaní fotoaparátu môže
byť kapacita batérie nízka.
Odstraňovanie problémov s párovaním
oo Ak v smartfóne ponecháte záznamy o párovaní s predchádzajúcimi
fotoaparátmi, zabránia v spárovaní s týmto fotoaparátom. Skôr ako sa
pokúsite o opätovné spárovanie, odstráňte z obrazovky nastavení pripojenia
Bluetooth smartfónu záznamy o párovaní s predchádzajúcimi fotoaparátmi.
oo Po vytvorení pripojenia Bluetooth môžete pomocou fotoaparátu odosielať
snímky do smartfónu (=413).
402
Pripojenie k smartfónu
Postup v smartfóne (2)
na funkciu Camera
11 Ťuknite
Connect.
zz Keď sa v systéme iOS zobrazí hlásenie
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
ťuknite na položku [Pripojiť].
zz Informácie o funkciách aplikácie
Camera Connect nájdete na =404.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa zobrazí
obrazovka vybratej funkcie.
zz Na fotoaparáte sa zobrazí hlásenie
[qWi-Fi on/qWi-Fi zapnuté].
zz Ikony Bluetooth a Wi-Fi svietia na
hlavnej obrazovke aplikácie fotoaparátu
Camera Connect.
Pripojenie Wi-Fi k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth je
dokončené.
zz Pokyny na ukončenie pripojenia Wi-Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojení Wi-Fi“ (=421).
zz Ukončením pripojenia Wi-Fi prepnete fotoaparát na pripojenie Bluetooth.
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, spustite
aplikáciu Camera Connect a ťuknite na funkciu, ktorú budete používať.
Obrazovka [qWi-Fi on/qZapnutá funkcia Wi-Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi-Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi-Fi, môžete si pozrieť podrobnosti.
403
Pripojenie k smartfónu
Funkcie aplikácie Camera Connect
Images on camera (Snímky vo fotoaparáte)
zz Snímky možno prehľadávať, odstraňovať alebo hodnotiť.
zz Snímky možno ukladať v smartfóne.
Remote live view shooting (Diaľkové fotografovanie so živým
náhľadom Live View)
zz Umožňuje diaľkové fotografovanie pri sledovaní živého obrazu na
smartfóne.
Auto transfer (Automatický prenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikácie na automatické
odosielanie záberov do smartfónu počas ich snímania (=412).
Bluetooth remote controller (Diaľkový ovládač Bluetooth)
zz Umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu zo smartfónu spárovaného
prostredníctvom pripojenia Bluetooth. (Nie je k dispozícii po pripojení
pomocou funkcie Wi-Fi.)
zz Kým používate funkciu diaľkového ovládača Bluetooth, funkcia
Automatické vypnutie sa vypne.
Location information (Informácie o polohe)
zz Nepodporované týmto fotoaparátom.
Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)
zz Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.
404
Pripojenie k smartfónu
Udržiavanie pripojenia Wi-Fi s fotoaparátom, keď je vypnutý
Aj keď je fotoaparát spárovaný so smartfónom prostredníctvom pripojenia
Bluetooth a vypínač fotoaparátu nastavený v polohe <2>, môžete
smartfón použiť na pripojenie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
položku [k: Bluetooth
1 Vyberte
settings/k: Nastavenia Bluetooth].
položku [Stay conn. if off/
2 Nastavte
Neprerušiť pripojenie po vypnutí
fotoaparátu] na možnosť [Enable/
Povoliť].
zz S vypínačom fotoaparátu nastaveným
v polohe <2> ťuknite na položku
[Images on camera/Snímky vo
fotoaparáte] ponuky aplikácie Camera
Connect, aby sa spustilo pripojenie Wi-Fi.
zz Keď sa v systéme iOS zobrazí hlásenie
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
ťuknite na položku [Pripojiť].
Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa
zobrazia snímky vo fotoaparáte.
zz Pomocou aplikácie Camera Connect môžete ukladať snímky do
smartfónu a môžete odstraňovať snímky vo fotoaparáte.
zz Pripojenie Wi-Fi ukončíte ťuknutím na položku [ ] na hlavnej obrazovke
aplikácie Camera Connect (=421).
oo Túto funkciu nemožno používať, ak sú nastavenia bezdrôtového pripojenia
vynulované alebo sú informácie o pripojení smartfónu vymazané.
405
Pripojenie k smartfónu
Zrušenie párovania
Párovanie môžete zrušiť pomocou smartfónu podľa nasledujúcich krokov.
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k:
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
položku [qConnect
2 Vyberte
to smartphone/qPripojenie
k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (=467), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Edit/delete device/
3 Vyberte
Upraviť/odstrániť zariadenie].
smartfón, ktorého
4 Vyberte
párovanie chcete zrušiť.
zz Smartfóny, ktoré sú práve spárované
s fotoaparátom, sú označené
znakom [s].
406
Pripojenie k smartfónu
položku [Delete connection
5 Vyberte
information/Odstrániť informácie
o pripojení].
6 Vyberte možnosť [OK].
smartfóne vymažte informácie
7 Vo fotoaparáte.
zz V ponuke nastavení Bluetooth
v smartfóne vymažte informácie
o fotoaparáte, ktoré sú uložené
v smartfóne.
407
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie Wi-Fi bez použitia pripojenia Bluetooth
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [qConnect
2 Vyberte
to smartphone/qPripojenie
k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (=467), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
Vyberte položku [Add a device to
3 connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
požadovanú položku.
4 Vyberte
zz Ak je už nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
408
Pripojenie k smartfónu
položku [Connect via Wi-Fi/
5 Vyberte
Pripojiť sa cez Wi-Fi].
(1)
(2)
identifikátor SSID
6 Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a password (heslo) (2) zobrazené
na obrazovke fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi-Fi settings/Nastavenia
Wi-Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať (=470).
oo Výberom možnosti [Switch network/Prepnúť sieť] v kroku č. 6 môžete
vytvoriť pripojenie Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu (=458).
409
Pripojenie k smartfónu
Postup v smartfóne
Displej smartfónu
(príklad)
smartfónu vytvorte
7 Pomocou
pripojenie Wi-Fi.
zz Aktivujte funkciu Wi-Fi smartfónu
a ťuknite na identifikátor SSID (sieťový
názov) skontrolovaný v kroku č. 6.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 6.
aplikáciu Camera Connect
8 Spustite
a ťuknite na fotoaparát, ku ktorému
sa chcete pripojiť prostredníctvom
funkcie Wi-Fi.
Postup vo fotoaparáte (2)
možnosť [OK].
9 Vyberte
zz Ak chcete určiť zobraziteľné snímky,
stlačte tlačidlo <B>. Informácie
o nastavení snímok nájdete v kroku č. 5
na =423.
410
Pripojenie k smartfónu
zz Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno
aplikácie Camera Connect.
Pripojenie Wi-Fi k smartfónu je
dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou aplikácie
Camera Connect (=404).
zz Pokyny na ukončenie pripojenia Wi-Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojení Wi-Fi“ (=421).
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, pozrite si
časť „Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (=467).
oo V prípade pripojenia Wi-Fi môžete odosielať snímky do smartfónu z obrazovky
rýchleho ovládania počas prehrávania (=413).
411
Pripojenie k smartfónu
Automatický prenos snímok pri snímaní
Snímky sa môžu automaticky odosielať do smartfónu. Pred vykonaním
týchto krokov sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
položku [k: Wi-Fi
1 Vyberte
settings/k: Nastavenia Wi-Fi].
položku [Send to
2 Vyberte
smartphone after shot/Po snímaní
odoslať do smartfónu].
položke [Auto send/Automaticky
3 Vodosielať]
vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
položku [Size to send/
4 Nastavte
Veľkosť na odoslanie].
5 Zhotovte snímku.
412
Pripojenie k smartfónu
Odosielanie snímok z fotoaparátu do smartfónu
Môžete pomocou fotoaparátu odosielať snímky do smartfónu spárovaného
prostredníctvom funkcie Bluetooth (len v systéme Android) alebo
pripojeného pomocou pripojenia Wi-Fi.
1 Prehrajte snímku.
2 Stlačte tlačidlo <Q>.
položku [qSend images to
3 Vyberte
smartphone/qOdoslať obrázky do
smartfónu].
zz Ak vykonáte tento krok počas pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth,
zobrazí sa správa a pripojenie sa prepne
na pripojenie Wi-Fi.
možnosti odosielania
4 Vyberte
a odovzdajte snímky.
413
Pripojenie k smartfónu
(1) Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímku,
ktorú chcete odoslať, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Môžete stlačiť aj tlačidlo <r>
a vybrať snímku v zobrazení registra.
položku [Send img shown/
2 Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Pri odosielaní videozáznamov môžete
kvalitu ich snímok vybrať v položke
[Quality to send/Kvalita na odoslanie].
(2) Odosielanie viacerých vybratých snímok
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2 Vyberte
Odoslať vybraté].
414
Pripojenie k smartfónu
snímky, ktoré chcete
3 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímky,
ktoré chcete odoslať, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <r> môžete
snímky vybrať v zobrazení s 3 snímkami.
Na zobrazenie jednej snímky sa vrátite
stlačením tlačidla <v>.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <Q>.
možnosť [Size to send/
4 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
5 Vyberte položku [Send/Odoslať].
415
Pripojenie k smartfónu
(3) Odoslanie určeného rozsahu snímok
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2 Vyberte
Odoslať rozsah].
rozsah snímok.
3 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod).
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte
tento krok.
zz Počet snímok v zobrazení registra môžete
zmeniť stlačením tlačidla <r>.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stlačte tlačidlo <M>.
416
Pripojenie k smartfónu
možnosť [Size to send/
5 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
6 Vyberte položku [Send/Odoslať].
417
Pripojenie k smartfónu
(4) Odoslanie všetkých snímok na karte
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2 Vyberte
Odoslať všetko z karty].
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
4 Vyberte položku [Send/Odoslať].
418
Pripojenie k smartfónu
(5) Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania nastavené v časti
[Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok].
Informácie o možnosti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Filtrovanie snímok pre prehrávanie“
(=385).
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2 Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
4 Vyberte položku [Send/Odoslať].
419
Pripojenie k smartfónu
Ukončenie prenosu snímok
Odoslanie snímok z fotoaparátu pri spárovaní prostredníctvom funkcie
Bluetooth (Android)
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Na obrazovke vľavo vyberte položku
[OK] a ukončite prenos snímok aj
pripojenie Wi-Fi.
Odosielanie snímok z fotoaparátu cez pripojenie Wi-Fi
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Informácie o ukončení pripojenia Wi-Fi
nájdete v časti „Ukončenie pripojení
Wi-Fi“ (=421).
420
Pripojenie k smartfónu
oo Počas prenosu snímok nemožno zhotoviť snímku ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo
spúšte fotoaparátu.
oo Prenos snímok môžete zrušiť výberom položky [Cancel/Zrušiť] počas
prenosu.
oo Naraz môžete vybrať maximálne 999 súborov.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
oo Výber zmenšenej veľkosti statických záberov platí pre všetky statické zábery
odoslané v danom čase. Statické zábery s veľkosťou b sa nezmenšia.
oo Výber kompresie videozáznamov platí pre všetky videozáznamy odoslané
v danom čase.
oo Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
Ukončenie pripojení Wi-Fi
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
Na obrazovke aplikácie Camera
Connect ťuknite na položku [ ].
Na obrazovke [qWi-Fi on/qZapnutá
funkcia Wi-Fi] vyberte položku
[Disconnect,exit/Odpojiť,ukončiť].
zz Ak sa obrazovka [qWi-Fi on/qZapnutá
funkcia Wi-Fi] nezobrazuje, vyberte
položku [k: Wi-Fi/Bluetooth
connection/k: Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Vyberte položku [Disconnect,exit/
Odpojiť,ukončiť], potom v dialógovom
s potvrdením okne vyberte možnosť [OK].
421
Pripojenie k smartfónu
Nastavenia umožňujúce zobrazenie snímok v smartfónoch
Snímky možno určiť po ukončení pripojenia Wi-Fi.
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [qConnect
2 Vyberte
to smartphone/qPripojenie
k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (=467), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Edit/delete device/
3 Vyberte
Upraviť/odstrániť zariadenie].
smartfón.
4 Vyberte
zz Vyberte názov smartfónu, na ktorom
chcete zobrazovať snímky.
422
Pripojenie k smartfónu
položku [Viewable imgs/
5 Vyberte
Zobraziteľné snímky].
požadovanú položku.
6 Vyberte
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení.
[All images/Všetky snímky]
Zobraziť môžete všetky snímky uložené na karte.
[Images from past days/Snímky z posledných dní]
Môžete určiť zobraziteľné snímky na
základe dátumu zhotovenia. Môžete
určiť snímky zhotovené maximálne
pred deviatimi dňami.
zz Keď je vybratá možnosť [Images shot
in past days/Snímky zhotovené
v posledných dňoch], zobraziť možno
snímky zhotovené maximálne pred
určeným počtom dní od aktuálneho
dátumu. Pomocou tlačidiel <W> <X>
nastavte počet dní a výber potvrďte
tlačidlom <0>.
zz Po výbere položky [OK] sa nastavia
zobraziteľné snímky.
oo Ak je položka [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky] nastavená na inú
možnosť ako [All images/Všetky snímky], nie je možné diaľkové snímanie.
423
Pripojenie k smartfónu
[Select by rating/Vybrať podľa hodnotenia]
Určte zobraziteľné snímky v závislosti od
toho, či k nim bolo (alebo nebolo) pridané
hodnotenie, alebo podľa typu hodnotenia.
zz Po výbere typu hodnotenia sa nastavia
zobraziteľné snímky.
[File number range/Rozsah čísel súborov] (Select range
(Výber rozsahu))
(1)
424
(2)
Zobraziteľné snímky môžete určiť výberom
prvej a poslednej snímky zo snímok
zoradených podľa čísla súboru.
1. Stlačením tlačidla <0> zobrazte
obrazovku na výber snímok.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
voliča <5> vyberte požadovanú
snímku.
Môžete stlačiť aj tlačidlo <r>
a vybrať snímku v zobrazení registra.
2. Vyberte snímku, ktorá bude počiatočným
bodom (1).
3. Pomocou tlačidla <Z> vyberte snímku,
ktorá bude koncovým bodom (2).
4. Vyberte možnosť [OK].
Pripojenie k smartfónu
oo Ak sa ukončí pripojenie Wi-Fi počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
• Ak je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania
videozáznamu nastavený na možnosť <k>, nahrávanie videozáznamu
bude pokračovať.
• Ak je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania
videozáznamu nastavený na možnosť <A>, nahrávanie videozáznamu
sa zastaví.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k smartfónu sú niektoré funkcie nedostupné.
oo Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
oo V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo
časovanie aktivácie uzávierky oneskoriť.
oo Keď ukladáte snímky do smartfónu, nemôžete nasnímať snímku ani vtedy, keď
stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu. Tiež sa môže dôjsť k vypnutiu fotoaparátu.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
425
Pripojenie k počítaču prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
Táto časť popisuje spôsob pripojenia fotoaparátu k počítaču prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi a fungovanie fotoaparátu pomocou softvéru EOS alebo
iného softvéru. Pred nastavením pripojenia Wi-Fi nainštalujte do počítača
najnovšiu verziu softvéru.
Pokyny na obsluhu počítača nájdete v užívateľskej príručke k počítaču.
Ovládanie fotoaparátu pomocou nástroja EOS Utility
Pomocou nástroja EOS Utility (softvér EOS) môžete importovať snímky
z fotoaparátu, ovládať fotoaparát a vykonávať ďalšie operácie.
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k:
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
položku [DRemote control
2 Vyberte
(EOS Utility)/DDiaľkové ovládanie
(EOS Utility)].
zz Ak sa zobrazí história (=467), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
Vyberte položku [Add a device to
3 connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
426
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
(1)
identifikátor SSID
4 Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a password (heslo) (2) zobrazené
na obrazovke fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi-Fi settings/Nastavenia
Wi-Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať. Podrobnosti nájdete
na =470.
(2)
Postup v počítači (1)
Obrazovka počítača (príklad)
Vyberte identifikátor SSID a zadajte
5 heslo.
zz Na obrazovke sieťového nastavenia
počítača vyberte identifikátor SSID
skontrolovaný v kroku č. 4.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 4.
427
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
možnosť [OK].
6 Vyberte
zz Zobrazí sa nasledujúce hlásenie.
Reťazec „******“ predstavuje posledných
šesť číslic adresy MAC fotoaparátu,
ktorý chcete pripojiť.
Postup v počítači (2)
7 Spustite nástroj EOS Utility.
nástroji EOS Utility kliknite na
8 Vpoložku
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Spárovanie cez Wi-Fi/LAN].
zz Ak sa zobrazí hlásenie súvisiace
s bránou firewall, vyberte možnosť
[Yes/Áno].
na položku [Connect/
9 Kliknite
Pripojiť].
zz Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa
chcete pripojiť, potom kliknite na tlačidlo
[Connect/Pripojiť].
428
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
pripojenie Wi-Fi.
10 zVytvorte
z Vyberte možnosť [OK].
Obrazovka [DWi-Fi on/DZapnutá funkcia Wi-Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi-Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi-Fi,
môžete si pozrieť podrobnosti.
Pripojenie Wi-Fi k počítaču je dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility v počítači.
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, pozrite si
časť „Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (=467).
429
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
oo Ak sa ukončí pripojenie Wi-Fi počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
• Ak je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania
videozáznamu nastavený na možnosť <k>, nahrávanie videozáznamu
bude pokračovať.
• Ak je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania
videozáznamu nastavený na možnosť <A>, nahrávanie videozáznamu
sa zastaví.
oo Keď je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania
videozáznamu nastavený na možnosť <k> a fotoaparát je nastavený na
režim nahrávania videozáznamu pomocou nástroja EOS Utility, nemôžete
snímať ovládaním fotoaparátu.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k nástroju EOS Utility sú niektoré funkcie
nedostupné.
oo Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
oo V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo
časovanie aktivácie uzávierky oneskoriť.
oo Pri snímaní na diaľku so živým náhľadom Live View je rýchlosť prenosu
snímok nižšia než prostredníctvom pripojenia pomocou prepojovacieho kábla.
Preto pohybujúce sa objekty nemožno zobraziť plynulo.
430
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Automatické odosielanie snímok z fotoaparátu
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
Postup v počítači (1)
počítač a prístupový bod
1 Pripojte
a spustite softvér Image Transfer
Utility 2.
zz Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení programu
Image Transfer Utility 2.
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [Auto send images
2 Vyberte
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Vyberte položku [k: Wi-Fi settings/
k: Nastavenia Wi- k Fi].
zz Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
položke [Auto send/Automaticky
3 Vodosielať]
vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
4 Vyberte možnosť [OK].
431
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
sa k prístupovému bodu
5 Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Vytvorte pripojenie Wi-Fi medzi
fotoaparátom a prístupovým bodom
pripojeným k počítaču. Pokyny na
pripojenie nájdete v časti „Pripojenie
Wi-Fi cez prístupové body“ (=458).
počítač ktorým sa spárovať
6 Vyberte
fotoaparát.
Postup v počítači (2)
fotoaparát a počítač.
7 Spárujte
zz Vyberte fotoaparát, potom kliknite
na tlačidlo [Pairing/Párovanie].
432
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
položku [Auto send images
8 Vyberte
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Vyberte položku [k: Wi-Fi settings/
k: Nastavenia Wi-Fi].
zz Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
položku [Image sending
9 Vyberte
options/Možnosti odosielania
snímok].
čo chcete odoslať.
10 zVyberte,
z Ak vyberiete možnosť [Selected imgs/
Vybraté snímky] v položke [Range to
send/Rozsah na odoslanie], potom
na obrazovke [Select images to send/
Vyberte snímky na odoslanie] zadajte
snímky, ktoré chcete odoslať.
zz Po nastavení vypnite fotoaparát.
Snímky uložené vo fotoaparáte sa automaticky odošlú do aktívneho
počítača po zapnutí fotoaparátu v dosahu prístupového bodu.
oo Ak sa snímky neodošlú automaticky, skúste fotoaparát reštartovať.
433
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
Táto časť opisuje postup tlače snímok priamym pripojením fotoaparátu
k tlačiarni podporujúcej štandard PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Pokyny na obsluhu tlačiarne nájdete
v užívateľskej príručke k danej tlačiarni.
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k:
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
položku [lPrint from Wi-Fi
2 Vyberte
printer/lTlač pomocou tlačiarne
Wi-Fi].
zz Ak sa zobrazí história (=467), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
Vyberte položku [Add a device to
3 connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
(1)
(2)
434
identifikátor SSID
4 Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a password (heslo) (2) zobrazené
na obrazovke fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi-Fi settings/Nastavenia
Wi-Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať (=470).
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
tlačiareň.
5 Nastavte
zz V ponuke nastavení pripojenia Wi-Fi
tlačiarne, ktorú chcete použiť, vyberte
identifikátor SSID, ktorý ste skontrolovali.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 4.
tlačiareň.
6 Vyberte
zz V zozname rozpoznaných tlačiarní,
vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete
pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Ak preferovaná tlačiareň nie je uvedená
v zozname, výberom položky [Search
again/Znova vyhľadať] môžete
fotoaparátu umožniť jej vyhľadanie
a zobrazenie.
oo Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi-Fi cez prístupové body, pozrite si časť
„Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body“ (=458).
435
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Tlač snímok
Tlač jednotlivých snímok
snímku na vytlačenie.
1 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímku,
ktorú chcete vytlačiť, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Môžete stlačiť aj tlačidlo <r>
a vybrať snímku v zobrazení registra.
možnosť [Print image/
2 Vyberte
Vytlačiť snímku].
snímku.
3 Vytlačte
zz Postupy nastavovania tlače sú uvedené
na =439.
zz Vyberte položku [Print/Tlačiť], potom
[OK] a spustí sa tlač.
436
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Tlač podľa zadaných možností snímky
1 Stlačte tlačidlo <0>.
možnosť [Print order/
2 Vyberte
Poradie tlače].
možnosti tlače.
3 Nastavte
zz Informácie o postupoch nastavovania
nájdete v časti „Formát Digital Print
Order Format (DPOF)“ (=354).
zz Ak je poradie tlače dokončené pred
vytvorením pripojenia Wi-Fi, prejdite
na krok č. 4.
položku [Print/Tlačiť].
4 Vyberte
zz Položka [Print/Tlačiť] sa dá vybrať iba
vtedy, keď je vybratá snímka a tlačiareň
je pripravená na tlač.
položku [Paper settings/
5 Nastavte
Nastavenia papiera] (=439).
437
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
snímku.
6 Vytlačte
zz Keď vyberiete položku [OK], spustí
sa tlač.
oo Snímanie nie je možné pri pripojení k tlačiarni prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi.
oo Videozáznamy nemožno vytlačiť.
oo Nezabudnite pred tlačou nastaviť veľkosť papiera.
oo Niektoré tlačiarne nemusia byť schopné na snímku vytlačiť číslo súboru.
oo Ak je nastavená možnosť [Bordered/S okrajmi], niektoré tlačiarne môžu
vytlačiť dátum na okraj.
oo V závislosti od tlačiarne môže byť dátum nevýrazný, ak sa vytlačí na jasné
pozadie alebo na okraj.
oo Snímky RAW nemožno vytlačiť tak, že vyberiete možnosť [Print order/
Poradie tlače]. Keď tlačíte, vyberte položku [Print image/Vytlačiť snímku]
a spustite tlač.
oo Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
oo V závislosti od veľkosti súboru snímky a kvality snímok môže určitý čas trvať,
kým sa po vybratí možnosti [Print/Tlačiť] spustí tlač.
oo Ak chcete tlač zastaviť, stlačte tlačidlo <0>, kým sa zobrazuje nápis [Stop/
Zastaviť], potom vyberte možnosť [OK].
oo Keď ste pri tlači pomocou možnosti [Print order/Poradie tlače] tlač zastavili
a chcete pokračovať v tlači zostávajúcich snímok, vyberte možnosť [Resume/
Obnoviť]. Tlač sa neobnoví v prípade, že nastala niektorá z týchto situácií.
• Pred obnovením tlače zmeníte poradie tlače alebo odstránite snímky
zadané v poradí tlače.
• Pri nastavení registra pred obnovením tlače zmeníte nastavenie papiera.
oo Ak sa počas tlače vyskytne problém, pozrite si =443.
438
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Nastavenia tlače
V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke a možnosti
nastavenia môžu líšiť. Rovnako niektoré nastavenia nemusia byť
dostupné. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Obrazovka nastavení tlače
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Určuje, či sa má, alebo nemá na obrázku vytlačiť dátum alebo číslo
súboru (=441).
Určuje tlačové efekty (=441).
Určuje počet kópií na tlač (=441).
Určuje oblasť tlače (=442).
Určuje veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie (=440).
Návrat na obrazovku na výber snímok.
Spustí tlač.
Zobrazí sa veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie, ktoré ste
nastavili.
* V závislosti od tlačiarne sa niektoré nastavenia nebudú dať vybrať.
Paper Settings (Nastavenia papiera)
zz Vyberte položku [Paper settings/
Nastavenia papiera].
439
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
[Q] Nastavenie veľkosti papiera
zz Vyberte veľkosť papiera v tlačiarni.
[Y] Nastavenie typu papiera
zz Vyberte typ papiera v tlačiarni.
[U] Nastavenie rozloženia strany
zz Vyberte rozloženie strany.
oo Ak sa pomer strán snímky odlišuje od pomeru strán papiera určeného na tlač,
v prípade tlače bez okrajov môže byť snímka výrazne orezaná. Snímky sa tiež
môžu vytlačiť s nižším rozlíšením.
440
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
[I] Nastavenie tlače dátumu/čísla súboru na snímku
zz Vyberte položku [I].
zz Vyberte, čo chcete vytlačiť.
[E] Nastavenie tlačových efektov (Image Optimization
(Optimalizácia obrazu))
zz Vyberte položku [E].
zz Vyberte tlačové efekty.
oo Pri vytlačení informácií o snímaní na snímku zhotovenú s nastavením
rozšírenej citlivosti ISO (H) sa nemusí vytlačiť správna citlivosť ISO.
oo Nastavenie [Default/Predvolené] pre tlačové efekty a iné možnosti sú
predvolenými nastaveniami tlačiarne od jej výrobcu. Informácie o tom, aké
nastavenia sú v rámci položky [Default/Predvolené], nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
[R] Nastavenie počtu kópií
zz Vyberte položku [R].
zz Vyberte počet kópií na tlač.
441
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Orezanie snímky
Nastavenie výrezu urobte bezprostredne
pred tlačou. Po zmene ďalších nastavení
tlače po orezaní snímok môže byť
potrebné, aby ste snímky orezali znova.
obrazovke nastavení tlače vyberte položku [Cropping/
1 Na
Orezanie].
veľkosť, polohu a pomer strán rámu pre
2 Nastavte
orezanie.
zz Oblasť vo vnútri rámu pre orezanie sa vytlačí. Pomer strán rámu
pre orezanie možno zmeniť pomocou ponuky [Paper settings/
Nastavenia papiera].
Zmena veľkosti rámu pre orezanie
Otočením voliča <v> <r> zmeňte veľkosť rámu pre orezanie.
Presúvanie rámu pre orezanie
Pomocou položky <j> <9> presuňte rám vertikálne alebo
horizontálne.
Zmena orientácie rámu pre orezanie
Stlačením tlačidla <B> dôjde k prepnutiu medzi zvislým
a vodorovným otočením rámu pre orezanie.
tlačidla <0> ukončite orezávanie.
3 Stlačením
zz V ľavej hornej časti obrazovky nastavení tlače môžete skontrolovať
orezanú oblasť snímky.
442
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
oo V závislosti od tlačiarne sa nemusí orezaná oblasť snímky vytlačiť tak, ako
ste určili.
oo Čím bude rám pre orezanie menší, tým bude rozlíšenie tlače snímok nižšie.
Riešenie chýb tlačiarne
oo Ak tlač po odstránení chyby tlačiarne (nie je atrament, papier a pod.) a výbere
možnosti [Continue/Pokračovať] nepokračuje, použite tlačidlá na tlačiarni.
Podrobnosti o obnovení tlače nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Chybové správy
oo Ak sa počas tlače vyskytne problém, na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí
chybová správa. Po vyriešení problému tlač obnovte. Podrobnosti o tom,
ako riešiť problémy pri tlači, nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Chyba papiera
oo Skontrolujte, či je papier vložený správne.
Chyba atramentu
oo Skontrolujte hladinu atramentu v tlačiarni a zásobník na odpadový atrament.
Chyba hardvéru
oo Skontrolujte všetky ostatné možné problémy, ktoré nie sú problémami
s papierom a atramentom.
Chyba súboru
oo Vybratú snímku nie je možné vytlačiť. Snímky zhotovené iným fotoaparátom
alebo upravené na počítači sa nemusia dať vytlačiť.
443
Odosielanie snímok do webovej služby
Táto časť opisuje, ako používať webové služby na odosielanie snímok.
Registrácia webových služieb
Pomocou smartfónu alebo počítača pridajte do fotoaparátu svoje webové
služby.
zz Ak chcete smartfón alebo fotoaparát nastaviť na používanie služby
CANON iMAGE GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte
mať smartfón alebo počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
zz Podrobnejšie informácie o verziách prehľadávačov (napríklad Microsoft
Internet Explorer) a nastaveniach, ktoré sú potrebné na prístup k službe
CANON iMAGE GATEWAY, nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY.
zz Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE
GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Podrobné pokyny a nastavenia služby CANON iMAGE GATEWAY
nájdete v pomocníkovi k službe CANON iMAGE GATEWAY.
zz Ak plánujete okrem služby CANON iMAGE GATEWAY používať aj iné
webové služby, musíte mať konto pre jednotlivé služby, ktoré chcete
využívať. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových lokalitách webových
služieb, ktoré budete registrovať.
zz Poplatky za pripojenie k vášmu poskytovateľovi a komunikačné poplatky
za prístup k prístupovému bodu vášho poskytovateľa sa účtujú osobitne.
444
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Prepojenie fotoaparátu so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním
služby CANON iMAGE GATEWAY ako cieľovej webovej služby vo
fotoaparáte.
Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú používate v počítači alebo
smartfóne.
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k:
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
položku [RUpload to Web
2 Vyberte
service/ROdosielanie do webovej
služby].
3 Vyberte položku [I Agree/Súhlasím].
pripojenie Wi-Fi.
4 Vytvorte
zz Pripojte sa k prístupovému bodu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Prejdite na krok č. 6 na =460.
445
Odosielanie snímok do webovej služby
svoju e-mailovú adresu.
5 Zadajte
zz Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom
vyberte položku [OK].
štvorciferné číslo.
6 Zadajte
zz Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo,
potom vyberte položku [OK].
možnosť [OK].
7 Vyberte
zz Ikona [R] sa zmení na [
446
].
Odosielanie snímok do webovej služby
Postup v počítači alebo v smartfóne
webové prepojenia
8 Nastavte
fotoaparátu.
zz Prejdite na stránku s nastaveniami správ
s oznámením.
zz Podľa pokynov dokončite nastavenie
na stránke s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
Postup vo fotoaparáte (2)
cieľovú webovú službu
9 Ako
pridajte CANON iMAGE GATEWAY.
zz Vyberte položku [ ].
Služba CANON iMAGE GATEWAY je
teraz pridaná.
447
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia iných webových služieb
Postup v počítači alebo v smartfóne
webovú službu,
1 Nakonfigurujte
ktorú chcete používať.
zz Prejdite na webovú lokalitu služby
CANON iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
zz Podľa pokynov na obrazovke vykonajte
nastavenia webových služieb, ktoré
chcete používať.
Postup vo fotoaparáte
webovú službu, ktorú ste
2 Pridajte
nakonfigurovali ako cieľovú.
zz Vyberte položku [k: Wi-Fi/Bluetooth
connection/k: Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Vyberte položku [ ].
448
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok
Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi tak, že ich odošlete
z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte, alebo tak,
že odošlete prepojenia albumov online.
Pripojenie k webovým službám prostredníctvom funkcie Wi-Fi
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú webovú
2 Vyberte
službu.
zz Ak sa zobrazí história (=467), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
zz V závislosti od typu a nastavení webovej
služby sa môže zobraziť obrazovka na
výber cieľovej služby (=462).
449
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímku,
ktorú chcete odoslať, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Môžete stlačiť aj tlačidlo <r>
a vybrať snímku v zobrazení registra.
položku [Send img shown/
2 Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
450
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie viacerých vybratých snímok
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2 Vyberte
Odoslať vybraté].
snímky, ktoré chcete
3 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímky,
ktoré chcete odoslať, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <r> môžete
snímku vybrať v zobrazení s 3
snímkami. Na zobrazenie jednej snímky
sa vrátite stlačením tlačidla <v>.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <Q>.
451
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
4 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Ak je ako cieľ zvolená služba YouTube,
položka [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] sa nezobrazí.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
5 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
452
Odosielanie snímok do webovej služby
Odoslanie určeného rozsahu snímok
Určte rozsah snímok, aby ste mohli všetky snímky v rozsahu odoslať naraz.
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2 Vyberte
Odoslať rozsah].
rozsah snímok.
3 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod).
Snímky sa vyberú a zobrazí sa
značka [X].
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte tento
krok.
zz Počet snímok v zobrazení registra môžete
zmeniť stlačením tlačidla <r>.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stlačte tlačidlo <Q>.
453
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
5 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
6 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
Odoslanie všetkých snímok na karte
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2 Vyberte
Odoslať všetko z karty].
454
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
4 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
455
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania nastavené
v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok].
Informácie o možnosti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Filtrovanie snímok pre prehrávanie“
(=385).
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2 Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
456
Odosielanie snímok do webovej služby
položku [Send/Odoslať].
4 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k webovej službe nemožno zhotoviť snímku, a to
ani v prípade, že stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
oo Keď odosielate snímku do inej webovej služby ako CANON iMAGE GATEWAY,
chybová správa odosielania sa nemusí zobraziť ani vtedy, ak sa snímka
do webovej služby neodoslala úspešne. Keďže takéto chyby odosielania je
možné skontrolovať na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY. Skontrolujte
obsah chybového hlásenia a znova skúste odoslať snímku.
oo V závislosti od webovej služby bude typ alebo počet snímok, ktoré možno
odoslať, a dĺžka videozáznamov obmedzená.
oo Určité snímky sa možno nebudú dať odoslať pomocou funkcie [Send range/
Odoslať rozsah], [Send all card/Odoslať všetko z karty] alebo [Send all
found/Odoslať všetky nájdené].
oo Keď zmenšíte veľkosť snímky, zmení sa veľkosť všetkých snímok, ktoré sa
majú súčasne odoslať. Upozorňujeme, že videozáznamy alebo statické zábery
s veľkosťou b sa nezmenšia.
oo Možnosť [Reduced/Zmenšené] je povolená iba pre statické zábery
nasnímané fotoaparátmi rovnakého modelu ako tento fotoaparát. Statické
zábery zhotovené pomocou iných modelov sa odošlú bez zmeny veľkosti.
oo Pri prístupe k službe CANON iMAGE GATEWAY môžete skontrolovať históriu
odosielania pre webové služby, do ktorých ste odoslali snímky.
oo Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
457
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
Táto časť opisuje spôsob pripojenia do siete Wi-Fi pomocou prístupového
bodu, ktorý je kompatibilný s funkciou WPS (režim PBC).
Najskôr skontrolujte polohu tlačidla WPS a dobu jeho stlačenia.
Vytvorenie pripojenia Wi-Fi môže trvať približne jednu minútu.
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Ak sa zobrazí história (=467), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
Vyberte položku [Add a device to
3 connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
zz Keď vyberiete možnosť [qConnect
to smartphone/qPripojenie
k smartfónu], zobrazí sa obrazovka
vľavo. Ak je už nainštalovaná aplikácia
Camera Connect, vyberte položku
[Do not display/Nezobrazovať].
zz Na nasledujúcej zobrazenej obrazovke
[Connect to smartphone/Pripojenie
k smartfónu] vyberte položku [Connect
via Wi-Fi/Pripojiť sa cez Wi-Fi].
458
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
položku [Switch network/
4 Vyberte
Prepnúť sieť].
zz Zobrazí sa, keď je vybratá možnosť [q],
[D] alebo [l].
položku [Connect
5 Vyberte
with WPS/Pripojiť pomocou
funkcie WPS].
oo Informácie o položke [Camera access point mode/Režim prístupového
bodu fotoaparátu] zobrazenej v kroku č. 5 nájdete na =462.
459
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
položku [WPS (PBC mode)/
6 Vyberte
WPS (režim PBC)].
zz Vyberte možnosť [OK].
sa k prístupovému bodu
7 Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
zz Vyberte možnosť [OK].
položku [Auto setting/
8 Vyberte
Automatické nastavenie].
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení funkcie Wi-Fi.
zz Ak sa vyskytne chyba položky [Auto
setting/Automatické nastavenie],
pozrite si =462.
460
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
9 Zadajte nastavenia funkcie Wi-Fi.
[qConnect to smartphone/
qPripojenie k smartfónu]
zz Na obrazovke nastavení pripojenia
Wi-Fi v smartfóne ťuknite na identifikátor
SSID (sieťový názov) zobrazený na
fotoaparáte a zadajte heslo prístupového
bodu pre dané pripojenie.
Prejdite na krok č. 8 na =410.
[DRemote control (EOS Utility)/
DDiaľkové ovládanie (EOS Utility)]
Prejdite na krok č. 7 alebo 8 na =428.
[lPrint from Wi-Fi printer/lTlač
pomocou tlačiarne Wi-Fi]
Prejdite na krok č. 6 na =435.
Registrácia služby CANON iMAGE
GATEWAY
Prejdite na krok č. 5 na =446.
461
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
Obrazovka adresáta
V závislosti od webovej služby sa môže zobraziť obrazovka na výber
cieľovej služby.
Na zaregistrovanie cieľov alebo na zadanie nastavení musíte použiť počítač.
Ďalšie informácie nájdete v dokumente EOS Utility návod na používanie.
zz Môže sa zobraziť položka [Send to/
Odoslať do].
zz Vyberte adresu zo zoznamu
registrovaných cieľových služieb.
zz Postupy na vytvorenie pripojenia
a odosielanie snímok sú rovnaké ako
v prípade iných webových služieb.
Režim prístupového bodu fotoaparátu
Režim prístupového bodu fotoaparátu je
režim pripojenia na pripojenie fotoaparátu
priamo k jednotlivým zariadeniam
prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
Zobrazí sa, keď v položke [Wi-Fi function/
Funkcia Wi-Fi] vyberiete možnosť [q],
[D] alebo [l].
Manuálne nastavenie adresy IP
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od funkcie Wi-Fi.
položku [Manual setting/
1 Vyberte
Ručné nastavenie].
zz Vyberte možnosť [OK].
462
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku na prístup k obrazovke
na numerický vstup.
zz Ak chcete používať bránu, vyberte
možnosť [Enable/Povoliť], potom
vyberte položku [Address/Adresa].
požadované hodnoty.
3 Zadajte
zz Otáčaním voliča <6> posúvate
polohu zadávania v hornej oblasti
a pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberiete
požadované číslo. Stlačením tlačidla
<0> zadáte vybraté číslo.
zz Ak chcete nastaviť zadané hodnoty
a vrátiť sa na obrazovku v kroku č. 2,
stlačte tlačidlo <M>.
možnosť [OK].
4 Vyberte
zz Po dokončení nastavenia potrebných
položiek vyberte možnosť [OK].
zz Ak nepoznáte položky, ktoré treba zadať,
pozrite si časť „Kontrola sieťových
nastavení“ (=497) alebo sa obráťte
na správcu siete alebo inú osobu, ktorá
má dostatočné informácie o vašej sieti.
463
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva sa samostatne)
a snímať s diaľkovým ovládaním (=156).
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [KConnect to
2 Vyberte
Wireless Remote/KPripojenie
k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu].
Vyberte položku [Add a device to
3 connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
4 Stlačte tlačidlo <0>.
zariadenia.
5 Spárujte
zz Po zobrazení obrazovky [Pairing/
464
Párovanie] naraz stlačte a minimálne
3 sekundy podržte tlačidlá <W> a <T>
na zariadení BR-E1.
zz Po zobrazení hlásenia potvrdzujúceho,
že sa fotoaparát spároval so zariadením
BR-E1, stlačte tlačidlo <0>.
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu
fotoaparát na snímanie na
6 Nastavte
diaľku.
zz Pri snímaní statických záberov ako
režim priebehu snímania vyberte
možnosť [Q] alebo [k] (=153).
zz Pri nahrávaní videozáznamov
nastavte položku [z: Remote
control/z: Diaľkové ovládanie]
na možnosť [Enable/Povoliť].
zz Pokyny po dokončení párovania nájdete
v návode na používanie zariadenia
BR-E1.
oo Pripojenia Bluetooth spotrebovávajú energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu.
oo Ak nepoužívate funkciu Bluetooth, odporúča sa jej nastavenie v kroku 1 na
možnosť [Disable/Zakázať].
465
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu
Zrušenie párovania
Pred spárovaním s iným zariadením BR-E1 vymažte informácie
o pripojenom diaľkovom ovládaní.
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [KConnect to
2 Vyberte
Wireless Remote/KPripojenie
k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu].
položku [Delete connection
3 Vyberte
information/Odstrániť informácie
o pripojení].
4 Vyberte možnosť [OK].
466
Opätovné pripojenie prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
Podľa týchto krokov sa opätovne pripojíte k zariadeniam alebo webovým
službám, pre ktoré ste zaregistrovali nastavenia pripojenia.
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k:
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz V zobrazenej histórii vyberte položku, ku
ktorej sa chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi. Ak sa požadovaná
položka nezobrazuje, prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
zz Ak je položka [Connection history/
História pripojení] nastavená na
možnosť [Hide/Skryť], história sa
nezobrazí (=470).
pripojené zariadenie.
3 Ovládajte
[q] Smartphone (Smartfón)
zz Spustite aplikáciu Camera Connect.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia smartfónu obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako
fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k smartfónu prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
467
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi
[D] Computer (Počítač)
zz V počítači spustite softvér EOS.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia počítača obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako
fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k počítaču prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
[l] Printer (Tlačiareň)
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia tlačiarne obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako
fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k tlačiarni prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
468
Registrácia viacerých nastavení pripojenia
Pre funkcie bezdrôtovej komunikácie môžete zaregistrovať až 10 nastavení
pripojenia.
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Ak sa zobrazí história (=467),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz Podrobnejšie informácie o nastavení
[qConnect to smartphone/
qPripojenie k smartfónu] nájdete
v časti „Pripojenie k smartfónu“
(=399).
zz Podrobnejšie informácie o možnosti
[DRemote control (EOS Utility)/
DDiaľkové ovládanie (EOS Utility)]
nájdete v časti „Pripojenie k počítaču
prostredníctvom funkcie Wi-Fi“
(=426).
zz Podrobnejšie informácie o možnosti
[lPrint from Wi-Fi printer/
lTlač pomocou tlačiarne Wi-Fi]
nájdete v časti „Pripojenie k tlačiarni
prostredníctvom funkcie Wi-Fi“
(=434).
zz Pri odosielaní snímok do webovej služby
si pozrite časť „Odosielanie snímok do
webovej služby“ (=444).
oo Ak chcete odstrániť nastavenia pripojenia, pozrite si informácie na =478.
469
Nastavenia Wi-Fi
položku [k: Wi-Fi settings/
1 Vyberte
k: Nastavenia Wi- k Fi].
2 Vyberte požadovanú položku.
zz Wi-Fi
Keď je používanie elektronických zariadení a bezdrôtových zariadení
zakázané, napríklad na palube lietadla alebo v nemocnici, nastavte túto
položku na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Password (Heslo)
Nastavením možnosti [None/Žiadne] umožnite vytvorenie pripojenia
Wi-Fi bez hesla (okrem prípadov pripájania k prístupovému bodu
prostredníctvom funkcie Wi-Fi).
zz Connection history (História pripojení)
Pre históriu pripojených zariadení Wi-Fi môžete nastaviť možnosť
[Show/Zobraziť] alebo [Hide/Skryť].
zz Auto send images to computer (Automaticky odosielať snímky do
počítača)
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača (=431).
zz Send to smartphone after shot (Po snímaní odoslať do smartfónu)
Snímky sa môžu odosielať do smartfónu automaticky (=412).
zz MAC address (Adresa MAC)
Môžete skontrolovať adresu MAC fotoaparátu.
470
Nastavenia Bluetooth
položku [k: Bluetooth
1 Vyberte
settings/k: Nastavenia Bluetooth].
2 Vyberte požadovanú položku.
zz Bluetooth
Ak funkciu Bluetooth nebudete používať, vyberte možnosť [Disable/
Zakázať].
zz Check connection information (Skontrolovať informácie o pripojení)
Môžete skontrolovať názov a stav komunikácie spárovaného zariadenia.
zz Bluetooth address (Adresa Bluetooth)
Môžete skontrolovať adresu Bluetooth fotoaparátu.
zz Stay conn. if off (Neprerušiť pripojenie po vypnutí fotoaparátu)
Zobrazí sa po spárovaní fotoaparátu so smartfónom prostredníctvom
pripojenia Bluetooth.
Ak vyberiete možnosť [Enable/Povoliť], môžete prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi zobrazovať snímky z fotoaparátu a ovládať ho ďalšími
spôsobmi aj pri vypnutom fotoaparáte (=405).
471
Zmena prezývky
Prezývku fotoaparátu (zobrazovanú na smartfónoch a iných fotoaparátoch)
môžete zmeniť podľa potreby.
Vyberte možnosť [k: Nickname/
1 k:
Prezývka].
text pomocou virtuálnej
2 Zadajte
klávesnice (=482).
zz Po zadaní znakov stlačte
tlačidlo <M>.
472
Vkladanie informácií systému GPS do
snímok z iných zariadení
K snímkam môžete pridať informácie o polohe pomocou prijímača GPS
GP-E2 (predáva sa samostatne) alebo zariadenia podporujúceho funkciu
Bluetooth.
GP-E2
prijímač GP-E2
1 Pripojte
k fotoaparátu.
zz Prijímač GP-E2 pripojte k pätici pre
príslušenstvo fotoaparátu a zapnite ho.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie prijímača GP-E2.
položku [k: GPS
2 Vyberte
device settings/k: Nastavenia
zariadenia].
časti [Select GPS device/Výber
3 Vzariadenia
GPS] vyberte možnosť
[GPS receiver/Prijímač GPS].
snímku.
4 Zhotovte
zz Podrobnosti pre položku [Set up/
Nastavenie] nájdete v návode na
používanie prijímača GP-E2.
473
Vkladanie informácií systému GPS do snímok z iných zariadení
Bezpečnostné pokyny na používanie prijímača GP-E2
oo Vždy skontrolujte krajiny a oblasti, v ktorých je použitie dovolené, a používajte
dané zariadenie v súlade so zákonmi a predpismi platnými v danej krajine
alebo oblasti.
oo Vždy aktualizujte firmvér prijímača GP-E2 na verziu 2.0.0 alebo novšiu. Na
aktualizáciu firmvéru sa vyžaduje prepojovací kábel. Pokyny na aktualizáciu
nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
oo Kábel nie je možné použiť na pripojenie fotoaparátu k prijímaču GP-E2.
oo Fotoaparát nezaznamenáva smer snímania.
474
Vkladanie informácií systému GPS do snímok z iných zariadení
Smartfón
Tieto nastavenia vykonajte po nainštalovaní špeciálnej aplikácie Camera
Connect (=399) v smartfóne.
smartfóne aktivujte lokalizačné
1 Na
služby.
pripojenie Bluetooth.
2 Vytvorte
zz Pripojte fotoaparát k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth
(=400).
položku [k: GPS
3 Vyberte
device settings/k: Nastavenia
zariadenia].
položke [Select GPS device/
4 VVyberte
zariadenie GPS] vyberte
možnosť [Smartphone/Smartfón].
zz Po nastavení spustite aplikáciu Camera
Connect.
snímku.
5 Zhotovte
zz K snímkam sa pridajú informácie
o geografickej polohe zo smartfónu.
475
Vkladanie informácií systému GPS do snímok z iných zariadení
Zobrazenie pripojenia GPS
Stav získavania informácií o polohe smartfónu môžete skontrolovať
pomocou ikony pripojenia GPS na obrazovkách na snímanie statických
záberov alebo videozáznamov (=623, resp. =625).
zz Sivé: lokalizačné služby sú vypnuté
zz Bliká: informácie o polohe nie je možné získať
zz Zapnuté: informácie o polohe boli získané
Podrobnejšie informácie o signalizácii stavu pripojenia GPS pri používaní
prijímača GP-E2 nájdete v návode na používanie prijímača GP-E2.
Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania
K snímkam, ktoré nasnímate, keď je zapnutá ikona GPS, sa pridajú
informácie o geografickej polohe.
Informácie o geografickej polohe
Informácie o polohe pridávané k snímkam môžete skontrolovať na
obrazovkách s informáciami o snímaní (=332, =389).
(1)
(2)
(3)
(4)
476
(1)
(2)
(3)
(4)
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Nadmorská výška
UTC (koordinovaný svetový čas)
Vkladanie informácií systému GPS do snímok z iných zariadení
oo Smartfón dokáže získať informácie o polohe len vtedy, keď je spárovaný
s fotoaparátom cez Bluetooth.
oo Informácie o trase nie sú získavané.
oo Získané informácie o polohe nemusia byť presné, v závislosti od podmienok
pri cestovaní alebo stavu smartfónu.
oo Môže chvíľu trvať, kým získate informácie o polohe zo smartfónu po zapnutí
fotoaparátu.
oo Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané po ľubovoľnej
z nasledujúcich činností.
• Spárovanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním prostredníctvom pripojenia
Bluetooth.
• Vypnutie fotoaparátu
• Ukončenie aplikácie Camera Connect
• Deaktivácia lokalizačných služieb na smartfóne
oo Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané v ľubovoľnej z nasledujúcich
situácií.
• Napájanie fotoaparátu sa vypne
• Pripojenie Bluetooth sa ukončí
• Zostávajúca kapacita batérie smartfónu je nízka
oo Koordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time, skrátene UTC) je
v podstate zhodný s greenwichským časom (Greenwich Mean Time, GMT).
oo Pri videozáznamoch sa pridajú informácie GPS získané pri začatí.
477
Zmena alebo odstránenie nastavení
pripojenia
Ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia pripojenia, najskôr ukončite
pripojenie Wi-Fi.
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Ak sa zobrazí história (=467), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Edit/delete device/
3 Vyberte
Upraviť/odstrániť zariadenie].
zz Pripojenie Bluetooth môžete zmeniť
výberom smartfónu označeného sivou
ikonou [s]. Po zobrazení obrazovky
[Connect to smartphone/Pripojenie
k smartfónu] vyberte položku [Pair via
Bluetooth/Párovať cez Bluetooth]
a na nasledujúcej obrazovke stlačte
tlačidlo <0>.
zariadenie, pre ktoré
4 Vyberte
chcete zmeniť alebo odstrániť
nastavenia pripojenia.
478
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
požadovanú položku.
5 Vyberte
zz Zmeňte alebo odstráňte nastavenia
pripojenia na zobrazenej obrazovke.
zzChange device nickname (Zmena prezývky zariadenia)
Prezývku môžete zmeniť pomocou virtuálnej klávesnice (=482).
zzViewable imgs (Zobraziteľné snímky) (=422)
Táto položka sa zobrazí, keď vyberiete možnosť [qConnect to
smartphone/qPripojenie k smartfónu]. V dolnej časti obrazovky
sa zobrazia nastavenia.
zzDelete connection information (Odstránenie informácií
o pripojení)
Pri odstraňovaní informácií o pripojení spárovaného smartfónu vymažte
aj informácie o fotoaparáte, ktoré sú uložené v smartfóne (=406).
oo Zoznam webových služieb nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY, kde môžete odstrániť nastavenia pripojenia.
479
Obnovenie predvolených nastavení
bezdrôtovej komunikácie
Môžete odstrániť všetky nastavenia bezdrôtovej komunikácie. Odstránením
nastavení bezdrôtovej komunikácie môžete informácie o nich utajiť, keď
fotoaparát požičiate alebo dáte iným osobám.
položku [k: Clear wireless
1 Vyberte
settings/k: Vymazať bezdrôtové
nastavenia].
2 Vyberte možnosť [OK].
oo Vykonaním postupu [5: Clear all camera settings/5: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu] neodstránite informácie o bezdrôtovej komunikácii.
oo Ak ste fotoaparát spárovali so smartfónom, na obrazovke nastavení funkcie
Bluetooth smartfónu odstráňte informácie o pripojení fotoaparátu, pre ktorý
ste obnovili predvolené nastavenia bezdrôtovej komunikácie.
480
Obrazovka so zobrazením informácií
Môžete skontrolovať podrobnosti o chybe a adresu MAC fotoaparátu.
položku [k: Wi-Fi/
1 Vyberte
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
tlačidlo <B>.
2 Stlačte
zz Zobrazí sa obrazovka [View info/
Zobrazenie informácií].
zz Keď dôjde k chybe, stlačením tlačidla <0> zobrazte obsah chybového
hlásenia.
481
Používanie virtuálnej klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Vstupná oblasť, na zadávanie
textu
Kurzorové tlačidlá, na presúvanie
sa vo vstupnej oblasti
Aktuálny počet znakov/počet
k dispozícii
Klávesnica
Prepínač režimov zadávania
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Medzerník
Vymazanie znaku vo vstupnej
oblasti
Zmena typu klávesnice
Dokončenie zadávania textu
zz Pomocou položiek <j> <9> sa presúvate medzi 2 a 4–8.
zz Tlačidlom <0> potvrdíte vstup alebo prepnutie režimov zadávania.
482
Postupy pre chybové správy
Keď dôjde k chybe, zobrazte podrobnosti chyby pomocou niektorého
z postupov uvedených nižšie. Potom pomocou príkladov uvedených v tejto
kapitole odstráňte príčinu chyby.
zz Na obrazovke [View info/Zobrazenie informácií] stlačte tlačidlo <0>
(=481).
zz Na obrazovke [Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi] vyberte položku
[Error details/Podrobnosti o chybe].
Kliknutím na stranu s číslom kódu chyby v nasledujúcej tabuľke prejdete na
príslušnú stranu.
11 (=484)
12 (=484)
21 (=485)
22 (=486)
23 (=487)
61 (=488)
63 (=489)
64 (=489)
65 (=490)
66 (=490)
67 (=490)
68 (=491)
69 (=491)
91 (=491)
121 (=491)
125 (=492)
126 (=492)
127 (=492)
141 (=492)
142 (=492)
151 (=493)
152 (=493)
oo Keď dôjde k chybe, v pravej hornej časti obrazovky [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth] sa zobrazí hlásenie [Err**].
Toto hlásenie zmizne, keď nastavíte vypínač fotoaparátu do polohy <2>.
483
Postupy pre chybové správy
11: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz V prípade možnosti [q]: Je spustená aplikácia Camera Connect?
ggVytvorte pripojenie pomocou aplikácie Camera Connect (=410).
zz Je v prípade nastavenia [D] spustený softvér EOS?
ggSpustite nástroj EOS a znova vytvorte pripojenie (=428).
zz Je v prípade nastavenia [l] tlačiareň zapnutá?
ggZapnite tlačiareň.
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
ggK tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na
možnosť [Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú.
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie (=482).
12: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz Sú cieľové zariadenie a prístupový bod zapnuté?
ggZapnite cieľové zariadenie a prístupový bod a chvíľu počkajte.
Ak stále nemožno vytvoriť pripojenie, zopakujte postupy na
vytvorenie pripojenia.
484
Postupy pre chybové správy
21: No address assigned by DHCP server (Server DHCP
nepriradil žiadnu adresu)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Vo fotoaparáte je adresa IP nastavená na možnosť [Auto setting/
Automatické nastavenie]. Je toto nastavenie správne?
ggAk sa nepoužíva server DHCP, nastavte vo fotoaparáte adresu IP
na možnosť [Manual setting/Ručné nastavenie] (=462) a potom
zadajte nastavenia.
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DHCP
zz Je zapnuté napájanie servera DHCP?
ggZapnite server DHCP.
zz Je k dispozícii dostatok adries na priradenie serverom DHCP?
ggZvýšte počet adries priradených serverom DHCP.
ggOdstráňte zo siete zariadenia s adresami priradenými serverom
DHCP, aby sa znížil počet používaných adries.
zz Pracuje server DHCP správne?
ggSkontrolujte nastavenia servera DHCP a overte, či pracuje správne
ako server DHCP.
ggSpýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DHCP.
485
Postupy pre chybové správy
22: No response from DNS server (Server DNS nereaguje)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zodpovedá nastavenie adresy IP servera DNS vo fotoaparáte skutočnej
adrese servera?
ggPre adresu IP nastavte možnosť [Manual setting/Ručné
nastavenie]. Potom na fotoaparáte nastavte adresu IP, ktorá
zodpovedá adrese používaného servera DNS (=497, =462).
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DNS
zz Je zapnuté napájanie servera DNS?
ggZapnite server DNS.
zz Sú nastavenia servera DNS pre adresy IP a zodpovedajúce názvy
správne?
ggNa serveri DNS skontrolujte, či sú adresy IP a zodpovedajúce názvy
zadané správne.
zz Pracuje server DNS správne?
ggSkontrolujte nastavenia servera DNS a overte, či funguje správne
ako server DNS.
ggV prípade potreby požiadajte svojho správcu siete, aby zaručil,
že server DNS je k dispozícii.
Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
zz Obsahuje sieť, ku ktorej sa pokúšate pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi, smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré slúži ako brána?
ggV prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány
a zadajte ju do fotoaparátu (=497, =462).
ggSkontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých
sieťových zariadeniach vrátane fotoaparátu.
486
Postupy pre chybové správy
23: Device with same IP address exists on selected network
(Vo zvolenej sieti už existuje zariadenie s rovnakou adresou IP)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Majú fotoaparát a iné zariadenie pripojené prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi k rovnakej sieti rovnakú adresu IP?
ggZmeňte adresu IP fotoaparátu tak, aby sa nezhodovala s adresou
iného zariadenia v sieti. Prípadne môžete zmeniť adresu IP
zariadenia, ktoré používa duplicitnú adresu.
ggAk je adresa IP fotoaparátu nastavená na možnosť [Manual setting/
Ručné nastavenie] v sieťovom prostredí so serverom DHCP,
zmeňte toto nastavenie na možnosť [Auto setting/Automatické
nastavenie] (=460).
Postupy pre chybové správy 21–23
oo Pri riešení problémov 21–23 skontrolujte tiež nasledujúce body.
oo Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
• K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť
[Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú. V nastavení sa
rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých
písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte nastavené správne heslo na
overenie (=482).
487
Postupy pre chybové správy
61: Selected SSID wireless LAN network not found (Bezdrôtová
sieť LAN so zvoleným identifikátorom SSID sa nenašla)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu
prekážky?
ggPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (=494).
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zhoduje sa nastavenie identifikátora SSID vo fotoaparáte s týmto
nastavením v prístupovom bode?
ggSkontrolujte identifikátor SSID v prístupovom bode a nastavte
rovnaký identifikátor SSID vo fotoaparáte.
Čo je potrebné skontrolovať na prístupovom bode
zz Je prístupový bod zapnutý?
ggZapnite napájanie prístupového bodu.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
ggZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=481).
488
Postupy pre chybové správy
63: Wireless LAN authentication failed (Chyba overenia
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu overenia?
ggFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby overenia: [Open
system/Otvorený systém], [Shared key/Zdieľaný kľúč]
a [WPA/WPA2-PSK].
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
ggV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
ggZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=481).
64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Nemožno sa
pripojiť k terminálu bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
ggFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
ggZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=481).
489
Postupy pre chybové správy
65: Wireless LAN connection lost (Výpadok pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu
prekážky?
ggPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (=494).
zz Pripojenie Wi-Fi sa z nejakého dôvodu prerušilo a pripojenie nemožno
obnoviť.
ggMôže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov:
nadmerné množstvo prístupov k prístupovému bodu z iného
zariadenia, používanie mikrovlnnej rúry alebo iného zariadenia
v blízkosti prístupového bodu (rušenie signálu IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz)) alebo vplyv dažďa, prípadne vlhkosti (=494).
66: Incorrect wireless LAN password (Nesprávne heslo
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
ggV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
67: Incorrect wireless LAN encryption method (Nesprávny
spôsob šifrovania bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
ggFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP,
TKIP a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
ggZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=481).
490
Postupy pre chybové správy
68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the
beginning. (Našlo sa viac terminálov bezdrôtovej siete LAN.
Nemožno sa pripojiť. Skúste to znova od začiatku.)
zz Podržali ste tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na prístupovom bode
stlačené dostatočne dlho?
ggPodržte tlačidlo WPS stlačené tak dlho, ako sa uvádza v návode na
používanie prístupového bodu.
zz Pokúšate sa vytvoriť pripojenie v blízkosti prístupového bodu?
ggPokúste sa vytvoriť pripojenie, keď sú obe zariadenia v dosahu.
69: M
ultiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect.
Retry from the beginning. (Našlo sa viac terminálov bezdrôtovej
siete LAN. Nemožno sa pripojiť. Skúste to znova od začiatku.)
zz Prebieha pripojenie iných prístupových bodov v režime pripojenia
stlačením tlačidla (režim PBC) funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup).
ggChvíľu počkajte a potom sa pokúste vytvoriť pripojenie.
91: Other error (Iná chyba)
zz Vyskytol sa iný problém ako číslo kódu chyby 11 až 69.
ggVypnite a zapnite vypínač fotoaparátu.
121: Not enough free space on server (Nedostatok miesta
na serveri)
zz Na cieľovom webovom serveri nie je dostatok voľného miesta.
ggOdstráňte nepotrebné snímky na webovom serveri, skontrolujte
voľné miesto na webovom serveri a pokúste sa znova odoslať údaje.
491
Postupy pre chybové správy
125: Check the network settings (Skontrolujte sieťové
nastavenia)
zz Je sieť pripojená?
ggSkontrolujte stav pripojenia siete.
126: Could not connect to server (Nemožno sa pripojiť k serveru)
zz Prebieha údržba služby CANON iMAGE GATEWAY alebo je dočasne
preťažená.
ggSkúste sa k webovej službe pripojiť neskôr.
127: An error has occurred (Došlo k chybe)
zz Počas pripojenia fotoaparátu k webovej službe sa vyskytol iný problém
ako číslo kódu chyby 121 až 126.
ggPokúste sa vytvoriť pripojenie Wi-Fi k webovej službe znova.
141: Printer is busy. Try connecting again. (Tlačiareň je
zaneprázdnená. Skúste sa znova pripojiť.)
zz Vykonáva tlačiareň proces tlače?
ggPo dokončení procesu tlače skúste vytvoriť pripojenie Wi-Fi
k tlačiarni znova.
zz Je k tlačiarni pripojený iný fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi?
ggPo ukončení pripojenia Wi-Fi k inému fotoaparátu skúste vytvoriť
pripojenie Wi-Fi k tlačiarni znova.
142: Could not acquire printer information. Reconnect to try
again. (Nepodarilo sa získať informácie o tlačiarni. Znova
sa pripojte a skúste to znova.)
zz Je zapnuté napájanie tlačiarne?
ggPo zapnutí tlačiarne skúste vytvoriť pripojenie Wi-Fi znova.
492
Postupy pre chybové správy
151: Transmission canceled (Prenos bol zrušený)
zz Z nejakého dôvodu došlo k prerušeniu automatického prenosu snímok do
počítača.
ggAk chcete obnoviť automatický prenos snímok, prepnite vypínač
fotoaparátu do polohy <2>, potom do prepnite polohy <1>.
152: Card’s write protect switch is set to lock (Prepínač ochrany
proti zápisu na karte je v uzamknutej polohe)
zz Je prepínač ochrany proti zápisu na karte prepnutý do uzamknutej
polohy?
ggPrepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy
umožňujúcej zápis.
493
Poznámky o funkcii bezdrôtovej
komunikácie
Ak sa zníži rýchlosť prenosu, preruší sa pripojenie alebo dochádza k iným
problémom pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie, skúste vykonať
nasledujúce postupy na nápravu chyby.
Vzdialenosť medzi fotoaparátom a smartfónom
Ak je fotoaparát príliš ďaleko od smartfónu, nemusí sa vytvoriť pripojenie
Wi-Fi, aj keď pripojenie Bluetooth je možné. V takom prípade presuňte
fotoaparát a smartfón bližšie k sebe a vytvorte pripojenie Wi-Fi.
Miesto inštalácie antény prístupového bodu
zz Pri používaní v interiéri nainštalujte zariadenie do miestnosti, kde budete
používať fotoaparát.
zz Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením a fotoaparátom
nenachádzali osoby ani predmety.
Elektronické zariadenia v blízkosti
Ak rýchlosť prenosu v sieti Wi-Fi klesne v dôsledku vplyvu nasledujúcich
elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo prejdite od nich ďalej,
aby ste mohli prenášať údaje.
zz Fotoaparát komunikuje v sieti Wi-Fi prostredníctvom signálu IEEE
802.11b/g/n pomocou rádiových vĺn v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu
dôjde k poklesu rýchlosti prenosu v sieti Wi-Fi, ak sa v blízkosti
nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny,
mikrofóny, smartfóny, iné fotoaparáty alebo podobné zariadenia, ktoré
fungujú v rovnakom frekvenčnom pásme.
Upozornenia týkajúce sa používania viacerých fotoaparátov
zz Keď prostredníctvom pripojenia Wi-Fi pripájate k jednému prístupovému
bodu viacero fotoaparátov, používajte pre jednotlivé fotoaparáty rozdielne
adresy IP.
zz Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi viac fotoaparátov, rýchlosť prenosu sa zníži.
zz Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál IEEE 802.11b/
g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechajte medzi jednotlivými kanálmi siete Wi-Fi
odstup piatich kanálov, aby sa znížilo rušenie rádiových vĺn. Môžete
napríklad použiť kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 alebo kanály 3 a 8.
494
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie
Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania BR-E1
zz Diaľkové ovládanie BR-E1 nemožno používať, keď sú fotoaparát
a smartfón spárované prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Zmeňte
pripojenie fotoaparátu na bezdrôtové diaľkové ovládanie v časti [Connect
to Wireless Remote/Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu] ponuky [k: Wi-Fi/Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
495
Zabezpečenie
Ak nebolo správne nastavené zabezpečenie, môžu sa vyskytnúť
nasledujúce problémy.
zzMonitorovanie prenosu
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v sieti
Wi-Fi a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.
zzNeoprávnený prístup k sieti
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, a ukradnúť, upraviť alebo zničiť informácie.
Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu,
ako je predstieranie cudzej totožnosti (keď niekto predstiera totožnosť
nejakej osoby, aby získal neoprávnený prístup k informáciám) alebo ako
sú útoky typu springboard (keď niekto získa neoprávnený prístup k vašej
sieti ako „odrazovému mostíku“ na zakrytie svojich stôp pri infiltrovaní sa
do iných systémov).
Odporúča sa používať systémy a funkcie na dôkladné zabezpečenie siete,
aby ste predišli vzniku týchto typov problémov.
496
Kontrola sieťových nastavení
zzWindows
Otvorte položku [Príkazový riadok] systému Windows, zadajte príkaz
ipconfig/all a stlačte kláves <Enter>.
Okrem adresy IP priradenej počítaču sa zobrazí aj maska podsiete, brána
a informácie o serveri DNS.
zzMac OS
V systéme Mac OS X otvorte aplikáciu [Terminál], zadajte príkaz
ifconfig -a a stlačte kláves <Return>. Adresa IP priradená počítaču sa
zobrazí v položke [en0] vedľa položky [inet] vo formáte „***.***.***.***“.
* Informácie o aplikácii [Terminál] nájdete v pomocníkovi pre systém Mac OS X.
Ak sa chcete vyhnúť používaniu rovnakej adresy IP pre počítač aj iné
zariadenia v sieti, počas nastavovania adresy IP priradenej k fotoaparátu,
ktoré je opísané na =462, zmeňte posledné číslo adresy IP.
Príklad: 192.168.1.10
497
Stav bezdrôtovej komunikácie
Stav bezdrôtovej komunikácie je možné skontrolovať na obrazovke
a paneli LCD.
Obrazovka
Obrazovka rýchleho
ovládania
Obrazovka zobrazenia
informácií počas prehrávania
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
Panel LCD
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
498
Funkcia Wi-Fi
Funkcia Bluetooth
Intenzita bezdrôtového signálu
(2)
Stav bezdrôtovej komunikácie
Obrazovka
Stav komunikácie
Nepripojené
Funkcia Wi-Fi
Wi-Fi:
Zakázať
Wi-Fi:
Povoliť
Pripájanie
Panel LCD
Intenzita
bezdrôtového
signálu
Funkcia Wi-Fi
Vypnuté
(bliká)
(bliká)
Pripojené
Odosielajú sa údaje
(fg)
Chyba pripojenia
(bliká)
(bliká)
Indikátor funkcie Bluetooth
Funkcia Bluetooth
[Enable/Povoliť]
[Disable/Zakázať]
Stav pripojenia
Pripojené cez
Bluetooth
Nepripojené cez
Bluetooth
Nepripojené cez
Bluetooth
Obrazovka
Panel LCD
s
s
s
s
Nezobrazené
Nezobrazené
oo Stav „Pripojené cez Bluetooth“ sa zobrazuje po pripojení k smartfónom
prostredníctvom funkcie Wi-Fi a počas automatického prenosu snímok
do počítačov.
oo Stav „Nepripojené cez Bluetooth“ sa zobrazuje po pripojení k počítačom,
tlačiarňam alebo webovým službám prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
499
500
Nastavenie
Táto kapitola opisuje nastavenia ponuky na karte nastavení ([5]).
zz Ikona M zobrazená napravo od nadpisu strany označuje,
že príslušná funkcia je dostupná iba v kreatívnej zóne.
501
Ponuky na kartách: Nastavenie
zzNastavenie 1
=505
=507
=510
=511
zzNastavenie 2
=513
=514
=515
=516
=519
zzNastavenie 3
=520
=521
=522
=523
=524
=528
502
Ponuky na kartách: Nastavenie
zzNastavenie 4
=532
=533
=535
=536
=538
=543
=544
zzNastavenie 5
=545
=546
=547
=548
=550
=550
=550
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa pre
možnosť [54] zobrazí nasledujúca obrazovka.
=532
=533
=535
=539
=543
=544
503
Ponuky na kartách: Nastavenie
Pri nahrávaní videozáznamov sa pre položku [54] zobrazí
nasledujúca obrazovka.
=532
=533
=535
=539
=542
=543
=544
V režimoch Základná zóna a [HDR Movie/HDR videozáznam]
sa pre položku [55] zobrazí nasledujúca obrazovka.
=545
=550
504
Vytvorenie a výber priečinka
Môžete bez obmedzenia vytvárať a vyberať priečinky na uloženie
zhotovených snímok.
Vytvorenie priečinka
položku [5: Select
1 Vyberte
folder/5: Vybrať priečinok].
položku [Create folder/
2 Vyberte
Vytvoriť priečinok].
3 Vyberte možnosť [OK].
505
Vytvorenie a výber priečinka
Výber priečinka
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovke výberu priečinka vyberte
priečinok.
zz Zhotovené snímky sa uložia do
zvoleného priečinka.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímok v priečinku
Najnižšie číslo súboru
Názov priečinka
Najvyššie číslo súboru
Priečinky
oo Priečinok môže obsahovať až 9999 snímok (čísla súborov 0001–9999). Keď
sa priečinok zaplní, automaticky sa vytvorí nový priečinok s číslom o jedno
väčším. Nový priečinok sa vytvorí aj v prípade ručného vynulovania (=509).
Vytvoriť možno priečinky s číslami od 100 do 999.
Vytvorenie priečinkov pomocou počítača
oo Keď je na obrazovke otvorená karta, vytvorte nový priečinok s názvom
„DCIM“. Otvorte priečinok DCIM a vytvorte toľko priečinkov, koľko potrebujete
na uloženie a usporiadanie súborov. Názov priečinka musí mať formát
„100ABC_D“. Prvé tri číslice vždy predstavujú číslo priečinka od 100 do
999. Posledných päť znakov môže byť ľubovoľnou kombináciou veľkých
a malých písmen od A do Z, číslic a znaku podčiarknutia „_“. Nemožno použiť
medzeru. Tiež upozorňujeme, že názvy dvoch priečinkov nesmú mať rovnaké
trojmiestne číslo priečinka (napríklad „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), a to ani
v prípade, ak je zvyšných päť znakov v jednotlivých názvoch odlišných.
506
Spôsoby číslovania súborov
Zhotoveným snímkam uloženým v priečinku
sa priradia čísla súborov 0001 až 9999.
Môžete zmeniť spôsob číslovania súborov
snímok.
(príklad) IMG_0001.JPG
Číslo súboru
položku [5: File
1 Vyberte
numbering/5: Číslovanie súborov].
položku.
2 Nastavte
zz Vyberte položku [Numbering/
Číslovanie].
zz Vyberte možnosť [Continuous/Sériové]
alebo [Auto reset/Automatické
vynulovanie].
zz Ak chcete vynulovať číslovanie súborov,
vyberte položku [Manual reset/Ručné
vynulovanie] (=509).
zz Výberom položky [OK] vytvorte nový
priečinok. Číslovanie súborov začne
od čísla 0001.
oo Ak číslo súboru v priečinku č. 999 dosiahlo číslo 9999, nebude ďalej možné
snímať ani v prípade, že je na karte ešte voľné miesto. Na obrazovke sa
zobrazí výzva, aby ste vymenili kartu. Vymeňte kartu za novú.
507
Spôsoby číslovania súborov
Sériové
Ak chcete pokračovať v súvislom číslovaní súborov aj
po výmene karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania súborov do 9999 pokračuje aj po výmene karty alebo
vytvorení nového priečinka. Tento spôsob je užitočný v prípade, ak chcete
snímky číslované v rozmedzí od 0001 do 9999 na rôznych kartách alebo
vo viacerých priečinkoch ukladať do jedného priečinka v počítači.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým
uložené snímky, číslovanie súborov nových snímok môže pokračovať od
čísla súboru posledného poslednej snímky na karte alebo v priečinku.
Ak chcete používať súvislé číslovanie súborov, odporúča sa vždy používať
nanovo naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov
po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po
vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
(1)
(1)
508
Ďalšie číslo súboru v poradí
101
0051
0052
Spôsoby číslovania súborov
Automatické vynulovanie
Ak chcete obnoviť číslovanie súborov od 0001 po každej
výmene karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania súborov nových uložených snímok začne znova od
0001 po výmene karty alebo vytvorení priečinka. Toto nastavenie je užitočné
vtedy, ak chcete snímky organizovať podľa kariet alebo priečinkov.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým
uložené snímky, číslovanie súborov nových snímok môže pokračovať od
čísla súboru posledného poslednej snímky na karte alebo v priečinku.
Ak chcete ukladať snímky s číslovaním súborov začínajúcim od 0001,
použite novo naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov
po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po
vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslovanie súborov sa vynulovalo
Ručné vynulovanie
Ak chcete vynulovať číslovanie súborov na 0001 alebo začať
od čísla súboru 0001 v novom priečinku.
Ak ručne vynulujete číslovanie súborov, automaticky sa vytvorí nový
priečinok a číslovanie súborov snímok uložených do príslušného priečinka
sa začne od 0001.
Tento spôsob je užitočný napríklad vtedy, ak chcete používať rôzne
priečinky pre snímky zhotovené napríklad včera a dnes.
509
Automatické otáčanie zvislých snímok
Môžete zmeniť nastavenie automatického otáčania,
ktoré pri zobrazovaní narovná snímky zosnímané vo
zvislej orientácii.
možnosť [5: Auto
1 Vyberte
rotate/5: Automatické otočenie].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzOn (Zap.)zD
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní vo fotoaparáte i v počítačoch.
zzOn (Zap.)D
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní na počítačoch.
zzOff (Vyp.)
oo Snímky zhotovené s nastavením automatického otáčania na možnosť
[Off/Vyp.] sa neotočia pri prehrávaní, ani keď neskôr nastavíte automatické
otáčanie na možnosť [On/Zap.].
oo Ak zhotovíte snímku a fotoaparát bol namierený nahor alebo nadol,
automatické otočenie na správnu orientáciu pri prezeraní sa nemusí vykonať
správne.
oo Ak sa na počítači snímky neotočia automaticky, skúste použiť softvér EOS.
510
Formátovanie pamäťových kariet
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná) iným
fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto fotoaparáte.
oo Pri formátovaní karty sa vymažú všetky snímky a údaje uložené na karte.
Odstránia sa aj chránené snímky, preto sa uistite, že neobsahuje žiadne
údaje, ktoré si chcete ponechať. V prípade potreby pred formátovaním
karty snímky a údaje preneste do počítača a pod.
položku [5: Format
1 Vyberte
card/5: Formátovať kartu].
kartu.
2 Naformátujte
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete formátovať na nízkej úrovni,
stlačením tlačidla <L> pridajte
začiarknutie <X> k položke [Low level
format/Formátovať na nízkej úrovni]
a vyberte možnosť [OK].
oo Kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania karty môže byť menšia
ako kapacita uvedená na karte.
oo Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT na základe licencie od
spoločnosti Microsoft.
511
Formátovanie pamäťových kariet
Podmienky vyžadujúce formátovanie karty
zz Karta je nová.
zz Karta bola naformátovaná iným fotoaparátom alebo počítačom.
zz Karta je zaplnená snímkami alebo údajmi.
zz Zobrazuje sa chyba týkajúca sa karty (=613).
Formátovanie na nízkej úrovni
zz Formátovanie nízkej úrovne vykonajte, ak sa rýchlosť zapisovania alebo
čítania z karty zdá byť nízka alebo ak chcete úplne odstrániť údaje na
karte.
zz Keďže formátovanie nízkej úrovne naformátuje všetky zaznamenateľné
sektory na karte, trvá dlhšie ako bežné formátovanie.
zz Prebiehajúce formátovanie nízkej úrovne môžete zrušiť výberom
možnosti [Cancel/Zrušiť]. Aj v tomto prípade sa dokončí bežné
formátovanie a kartu môžete normálne používať.
Formáty súborov na karte
zz Karty SD/SDHC sa naformátujú vo formáte FAT32. Karty SDXC sa
naformátujú vo formáte exFAT.
zz Keď budete nahrávať videozáznam pomocou karty naformátovanej vo
formáte exFAT, videozáznam sa nahrá do jedného súboru (a nerozdelí
sa do viacerých súborov) aj vtedy, ak bude väčší ako 4 GB. (Veľkosť
videozáznamu presiahne 4 GB.)
oo Karty SDXC naformátované pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné
používať v iných fotoaparátoch. Upozorňujeme tiež, že karty formátované
na formát exFAT sa niektorými počítačovými operačnými systémami alebo
čítačkami pamäťových kariet nemusia rozpoznať.
oo Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov na karte sa
údaje nevymažú úplne. Majte to na pamäti pri predaji alebo likvidácii karty.
Pri likvidácii kariet preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu
osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.
512
Automatické vypnutie
Čas automatického vypnutia fotoaparátu môžete zmeniť.
položku [5: Auto power off/
1 Vyberte
5: Automatické vypnutie].
2 Vyberte požadovanú položku.
oo Obrazovka sa vypne približne za 30 min. aj pri nastavení na možnosť
[OFF/Vyp.]. Fotoaparát zostane zapnutý.
513
Úprava jasu obrazovky
položku [5: Disp.
1 Vyberte
brightness/5: Jas obrazovky].
nastavenie.
2 Vykonajte
zz Podľa stupnice sivých odtieňov upravte
jas pomocou tlačidiel <Y> <Z>
a potom stlačte tlačidlo <0>.
oo Ak chcete skontrolovať expozíciu snímky, odporúča sa skontrolovať histogram
(=389).
514
Vypnutie a zapnutie obrazovky
Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa obrazovka pri fotografovaní
pomocou hľadáčika vypla a zapla pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.
položku [5: Screen off/on
1 Vyberte
btn/5: Tlačidlo vypnutia/zapnutia
obrazovky].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzRemains on (Zostáva zapnutá)
Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, obrazovka sa nevypne. Ak chcete
obrazovku vypnúť, stlačte tlačidlo <B>.
zzShutter btn. (Tlačidlo spúšte)
Obrazovka sa vypne, keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Ak chcete
obrazovku zapnúť, uvoľnite tlačidlo.
515
Nastavenie dátumu, času a časového
pásma
Keď zapnete napájanie po prvýkrát alebo ak došlo k vynulovaniu dátumu/
času/pásma, postupujte podľa nasledujúcich krokov a najskôr nastavte
časové pásmo.
Keď najskôr nastavíte časové pásmo, v budúcnosti môžete toto nastavenie
podľa potreby jednoducho upraviť a dátum a čas sa aktualizujú podľa toho.
Keďže k zhotoveným snímkam budú pripojené informácie o dátume a čase
snímania, nezabudnite nastaviť dátum a čas.
položku [5: Date/Time/
1 Vyberte
Zone/5: Dátum/čas/pásmo].
časové pásmo.
2 Nastavte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time zone/Časové pásmo].
zz Stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
časové pásmo a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak sa požadované časové pásmo
nenachádza v zozname, stlačte tlačidlo
<M> a potom rozdielu oproti UTC
v položke [Time difference/Časový
rozdiel].
516
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time difference/Časový
rozdiel] (+/–/hodina/minúta) a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Po zadaní časového pásma alebo
časového rozdielu vyberte pomocou
tlačidiel <Y> <Z> položku [OK]
a potom stlačte tlačidlo <0>.
dátum a čas.
3 Nastavte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
letný čas.
4 Nastavte
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Y] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [Z] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Keď je letný čas nastavený na možnosť
[Z], čas nastavený v kroku č. 3 sa
posunie o 1 hodinu dopredu. Ak je
nastavená možnosť [Y], letný čas sa
zruší a čas sa posunie späť o 1 hodinu.
nastavenie.
5 Ukončite
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [OK].
517
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
oo Nastavenia dátumu, času a časového pásma sa môžu vynulovať, keď bude
fotoaparát skladovaný bez batérie, keď sa vybije batéria, alebo ak bude
batéria dlhšiu dobu vystavená teplotám pod bodom mrazu. V takom prípade
ich nastavte znova.
oo Po zmene položky [Zone/Time difference/Pásmo/Časový rozdiel]
skontrolujte, či je nastavený správny dátum/čas.
oo Čas do automatického vypnutia je možné predĺžiť, keď je zobrazená
obrazovka [5: Date/Time/Zone/5: Dátum/čas/pásmo].
518
Jazyk rozhrania
Vyberte položku [5: LanguageK/
1 5:
JazykK].
2 Nastavte požadovaný jazyk.
519
Videosystém
Umožňuje nastavenie video systému akéhokoľvek televízora používaného
na zobrazenie. Toto nastavenie určuje snímkové frekvencie, ktoré sú
dostupné pri nahrávaní videozáznamov.
položku [5: Video system/
1 Vyberte
5: Video systém].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Pre NTSC
Pre oblasti s televíznym systémom
NTSC (Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea, Mexiko atď.).
zz Pre PAL
Pre oblasti s televíznym systémom PAL
(Európa, Rusko, Čína, Austrália atď.).
520
Nastavenia citlivosti dotyku
položku [5: Touch control/
1 Vyberte
5: Dotykové ovládanie].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Nastavenie [Sensitive/Citlivé] poskytuje
lepšiu reakciu dotykovej obrazovky ako
nastavenie [Standard/Štandardné].
zz Ak chcete zakázať dotykové ovládanie,
vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
Upozornenia týkajúce sa dotykového ovládania
oo Na ovládanie dotykom nepoužívajte ostré predmety, napríklad nechty alebo
guľôčkové perá.
oo Na dotykové ovládanie nepoužívajte mokré prsty. Ak je na obrazovke vlhkosť
alebo ak máte mokré prsty, panel dotykovej obrazovky nemusí reagovať alebo
môže dôjsť k poruche. V takom prípade vypnite napájanie a utrite vlhkosť
pomocou handričky.
oo Prilepenie komerčne dostupnej ochrannej fólie alebo nálepky na obrazovku
môže spomaliť reakciu dotykového ovládania.
oo Ak pri nastavení možnosti [Sensitive/Citlivé] rýchlo použijete dotykové
ovládanie, reakcia dotykového ovládania môže byť horšia.
521
Zvuková signalizácia pri činnostiach
fotoaparátu
položku [5: Beep/
1 Vyberte
5: Zvuková signalizácia].
požadovanú položku.
2 Vyberte
Dotykové ovládanie
Zakáže zvukovú signalizáciu pri
dotykovom ovládaní.
Disable (Zakázať)
Zakáže zvukovú signalizáciu pri
potvrdení zaostrenia, snímaní pomocou
samospúšte a dotykovom ovládaní.
522
Headphone Volume (Hlasitosť slúchadiel)
položku [5: Headphone
1 Vyberte
volume/5: Hlasitosť slúchadiel].
nastavenie.
2 Vykonajte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> ho upravte
a stlačte tlačidlo <0>.
oo Zvuk môžete skontrolovať pomocou zabudovaného mikrofónu alebo externého
mikrofónu v slúchadlách, keď je položka [z: Sound recording/z: Záznam
zvuku] nastavený na inú možnosť ako [Disable/Zakázať].
523
Kontrola informácií o stave batérie
Môžete skontrolovať stav batérie, ktorú používate. Po registrácii viacerých
batérií do fotoaparátu môžete skontrolovať ich približnú zvyšnú kapacitu
a históriu používania.
položku [5: Battery
1 Vyberte
info./5: Informácie o stave batérie].
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (3)
(4)
(5)
(4)
(5)
Poloha batérie
Model použitej batérie alebo sieťového
napájacieho zdroja.
Indikátor kapacity batérie (=53)
sa zobrazuje spolu so zostávajúcou
kapacitou batérie v krokoch po 1 %.
Počet záberov nasnímaných
aktuálnou batériou. Číslo sa vynuluje
pri dobíjaní batérie.
Zobrazuje sa stav dobíjania batérie.
(zelená) :stav dobíjania batérie
je dobrý.
(zelená) :stav dobíjania batérie
je mierne zhoršený.
(červená) :odporúča sa zakúpiť
novú batériu.
oo Odporúča sa používať originálnu súpravu batérií LP-E6N/LP-E6 od
spoločnosti Canon. Ak používate batérie, ktoré nie sú originálnym výrobkom
spoločnosti Canon, nemusí sa dosiahnuť plný výkon fotoaparátu alebo môže
dôjsť k poruche.
524
Kontrola informácií o stave batérie
oo Počet aktivácií uzávierky predstavuje počet nasnímaných statických záberov.
(Nahrávanie videozáznamu sa nepočíta.)
oo Informácie o stave batérie sa tiež zobrazia, keď používate držadlo s batériami
BG-E14 (predáva sa samostatne) so súpravami batérií LP-E6N/LP-E6.
V prípade batérií AA/R6 sa zobrazuje len kapacita batérie.
oo Ak sa zobrazí chybová správa týkajúca sa komunikácie s batériou, riaďte sa
pokynmi v príslušnej správe.
Battery Registration (Registrácia batérií)
Vo fotoaparáte môžete zaregistrovať až šesť batérií LP-E6N/LP-E6.
Ak chcete vo fotoaparáte zaregistrovať viacero batérií, pre každú batériu
postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
tlačidlo <B>.
1 Stlačte
zz Keď je zobrazená obrazovka
s informáciami o stave batérie, stlačte
tlačidlo <B>.
Ak batéria nie je zaregistrovaná, zobrazí
sa sivo.
možnosť [Register/
2 Vyberte
Zaregistrovať].
možnosť [OK].
3 Vyberte
zz Batéria sa teraz zobrazuje bielou farbou.
oo Batériu nemožno zaregistrovať, ak používate príslušenstvo napájané zo
s domácej elektrickej zásuvky.
525
Kontrola informácií o stave batérie
Označenie batérií sériovými číslami
Je praktické na všetky zaregistrované súpravy batérií LP-E6N/LP-E6
umiestniť ich sériové čísla pomocou komerčne dostupných štítkov.
štítok s rozmermi približne
1 Na
25×15 mm napíšte sériové číslo (1).
(1)
7c40
0300
nalepte.
2 Štítok
zz Vypínač prepnite do polohy <2>.
zz Vybratie batériu z fotoaparátu.
zz Nalepte štítok podľa nákresu (na stranu
bez elektrických kontaktov).
oo Štítok nenalepujte na iné miesto ako na to, ktoré je znázornené na obrázku
v kroku č. 2. V opačnom prípade by nesprávne umiestnený štítok mohol sťažiť
vkladanie batérie alebo znemožniť zapnutie napájanie.
oo Keď používate držadlo s batériami BG-E14 (predáva sa samostatne), pri
častom vkladaní a vyberaní batérie zo zásobníka na batérie sa štítok môže
odlúpiť. Ak sa štítok odlúpe, nalepte nový štítok.
526
Kontrola informácií o stave batérie
Kontrola zostávajúcej kapacity batérie zaregistrovanej batérie
Môžete skontrolovať zvyšnú kapacitu batérií, ktoré sa momentálne
nepoužívajú, ako aj dátum ich posledného použitia.
(1)
(3)
Vyhľadajte sériové číslo.
zz Pozrite si sériové číslo batérie
a vyhľadajte toto číslo (1) na obrazovke
s históriou prevádzky batérie.
Môžete skontrolovať približnú zvyšnú
kapacitu príslušnej batérie a dátum jej
posledného použitia.
(2)
Odstránenie informácií o stave batérie
položku [Delete info./Odstrániť informácie].
1 Vyberte
zz Podľa kroku č. 2 na =525 vyberte položku [Delete info./Odstrániť
informácie].
2 zz Zobrazí sa symbol [X].
tlačidlo <L>.
3 Stlačte
zz V dialógovom okne s potvrdením vyberte položku [OK].
Vyberte informácie o stave batérie, ktoré chcete odstrániť.
527
Čistenie snímača
Aktivácia okamžitého čistenia
položku [5: Sensor
1 Vyberte
cleaning/5: Čistenie snímača].
možnosť [Clean nowf/
2 Vyberte
Vyčistiť terazf].
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
528
Čistenie snímača
Nastavenie automatického čistenia
položku [Auto cleaningf/
1 Vyberte
Automatické čistenief].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
oo Najdôkladnejšie vyčistenie dosiahnete, keď fotoaparát položíte do stabilnej
polohy na stôl alebo iný rovný povrch.
oo Aj v prípade, že čistenie snímača viackrát zopakujete, výsledok sa príliš
nezlepší. Upozorňujeme, že ihneď po dokončení čistenia nemusí byť možnosť
[Clean nowf/Vyčistiť terazf] k dispozícii.
oo Na zhotovených snímkach alebo na obrazovke snímania sa môžu objaviť
body svetla, ak snímač ovplyvní vesmírne žiarenie či podobné faktory.
Výberom možnosti [Clean nowf/Vyčistiť terazf] možno ich výskyt
potlačiť (=528).
529
Čistenie snímača
Manuálne čistenie snímača M
Prach, ktorý nebolo možné odstrániť automatickým čistením, je možné
odstrániť ručne pomocou komerčne dostupného balónika na ofukovanie
alebo podobného nástroja.
Vždy použite plne nabitú batériu.
Obrazový snímač je mimoriadne krehký. Ak je potrebné vyčistiť priamo
snímač, odporúčame nechať tento úkon vykonať odborníkom v servisnom
stredisku spoločnosti Canon.
položku [5: Sensor
1 Vyberte
cleaning/5: Čistenie snímača].
možnosť [Clean manually/
2 Vyberte
Vyčistiť ručne].
možnosť [OK].
3 Vyberte
zz Na paneli LCD bude blikať správa CLn.
4 Odpojte objektív a vyčistite snímač.
čistenie.
5 Dokončite
zz Vypínač prepnite do polohy <2>.
oo Odporúča sa použiť príslušenstvo napájané z domácej elektrickej zásuvky
(predáva sa samostatne).
530
Čistenie snímača
oo Počas čistenia snímača nesmiete nikdy robiť žiadnu z nasledujúcich
činností. Ak sa napájanie preruší, uzávierka sa zatvorí a zrkadlo sa sklopí
naspäť nadol. Môže to viesť k poškodeniu obrazového snímača, lamiel
uzávierky a zrkadla.
• Vypínač sa prepne do polohy <2>.
• Vybratie alebo vloženie batérie.
oo Povrch obrazového snímača je mimoriadne krehký. Snímač čistite veľmi
opatrne.
oo Použite balónik na ofukovanie bez akéhokoľvek štetca. Štetec by mohol
snímač poškriabať.
oo Nevkladajte hrot balónika do vnútra fotoaparátu hlbšie, než po objímku pre
objektív. Ak sa napájanie vypne, uzávierka sa zatvorí a jej lamely alebo
zrkadlo sa môžu poškodiť.
oo Na čistenie snímača nikdy nepoužívajte stlačený vzduch ani plyn. Stlačený
vzduch môže poškodiť snímač a nastriekaný plyn môže na snímači zamrznúť
a poškriabať ho.
oo Ak počas čistenia snímača klesne kapacita batérie na nízku úroveň,
ako varovanie zaznie zvuková signalizácia. Ukončite čistenie snímača.
oo Ak zostane na snímači nečistota, ktorú nemožno odstrániť pomocou balónika,
odporúčame nechať snímač vyčistiť v servisnom stredisku spoločnosti Canon.
531
Zobrazenie sprievodcu režimom snímania
Pri zmene režimov snímania sa môže zobraziť krátky opis príslušného
režimu snímania.
položku [5: Mode guide/
1 Vyberte
5: Sprievodca režimom].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
otočným voličom režimov.
3 Otočte
zz Zobrazí sa krátky opis vybratého režimu
snímania.
zz Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti,
stlačte tlačidlo <X>.
zz Ak chcete sprievodcu režimom vymazať,
stlačte tlačidlo <0>. V režime <8>
alebo <U> sa zobrazí obrazovka
výberu režimov snímania.
532
Zobrazenie sprievodcu funkciami
Pri používaní nastavenia Rýchle ovládanie sa môže zobraziť krátky opis
funkcií a položiek.
položku [5: Feature guide/
1 Vyberte
5: Sprievodca funkciami].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
oo Ak chcete vymazať opis, ťuknite naň alebo vykonajte inú činnosť.
533
Funkcie pomocníka
Keď sa zobrazuje ikona [zHelp/zPomocník], stlačením tlačidla
<B> môžete zobraziť opis funkcie. Opätovným stlačením ukončíte
zobrazenie Pomocníka. Ak sa chcete posúvať po obrazovke, keď sa
vpravo zobrazí posúvač (1), otáčajte voličom <5>.
zzPríklad: [z: High ISO speed NR/z: Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO]
<B>
B
(1)
zzPríklad: [5: Multi function lock/5: Uzamknutie viacerých
funkcií]
<B>
B
534
Funkcie pomocníka
Úprava veľkosti textu
položku [5: Help text size/
1 Vyberte
5: Veľkosť textu Pomocníka].
2 Vyberte požadovanú položku.
535
Prispôsobenie informácií v hľadáčiku
položku [5: Viewfinder
1 Vyberte
display/5: Displej hľadáčika].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vykonajte
výber a stlačte tlačidlo <0>.
Zobrazenie elektronickej vodováhy
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zobrazí elektronická vodováha (1).
Vodováhu možno použiť aj pri zvislom snímaní.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
536
Horizontálne
(3)
Náklon 1°
(4)
Náklon 2° alebo viac
Prispôsobenie informácií v hľadáčiku
oo Skontrolovať možno len vodorovné naklonenie. (Naklonenie dopredu/dozadu
sa nezobrazuje.)
oo Odchýlka môže byť pribl. ±1°.
oo Hviezdička vedľa položky [5: Viewfinder display/5: Displej hľadáčika]
označuje, že predvolené nastavenie zobrazenia hľadáčika sa zmenilo.
Grid display (Zobrazenie mriežky)
V hľadáčiku môžete zobraziť mriežku ako pomôcku pri kontrole naklonenia
fotoaparátu alebo kompozícii záberu.
oo Na obrazovke môžete počas fotografovania so živým náhľadom Live View
a pred začatím nahrávania videozáznamu zobraziť mriežku (=540).
Zobrazenie detekcie blikania M
Ak nastavíte túto funkciu, vždy, keď fotoaparát deteguje blikanie spôsobené
zdrojom svetla, sa v hľadáčiku objaví symbol <G>.
oo Ak nastavíte možnosť [z: Anti-flicker shoot./z: Snímanie s redukciou
blikania] na [Enable/Povoliť], môžete snímať s so zníženou nevyváženosťou
expozície spôsobenej blikaním (=261).
537
<B> Možnosti zobrazenia tlačidla
Môžete vybrať informácie, ktoré sa zobrazia na obrazovke pri stlačení
tlačidla <B>, keď je fotoaparát pripravený na snímanie.
tlačidlo [5: B button
1 Vyberte
display options/5: Možnosti
zobrazenia tlačidla B].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte požadovanú možnosť
zobrazenia, potom pridajte značku
začiarknutia [X].
zz Vyberte možnosť [OK].
Zobrazenie elektronickej vodováhy
Keď je snímka v podstate rovná, červená čiara sa zmení na zelenú.
Horizontálne
oo Odchýlka môže byť pribl. ±1°.
oo Ak je fotoaparát výrazne naklonený, odchýlka elektronickej vodováhy bude
väčšia.
oo Elektronická vodováha sa nezobrazuje pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View, keď je spôsob AF nastavený na možnosť [u+Tracking/
u+Sledovanie].
oo Informácie o položke [Quick Control screen/Obrazovka rýchleho
ovládania] nájdete v časti =622.
538
Prispôsobenie informácií na obrazovke
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View alebo nahrávaní
videozáznamu si môžete prispôsobiť zobrazenie na obrazovke.
Vyberte položku [5: Shooting info.
disp./5: Zobrazenie informácií
o snímaní].
Prispôsobenie informácií na obrazovke
položku [Screen info.
1 Vyberte
settings/Nastavenia informácií
na obrazovke].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
obrazovky s informáciami, ktoré sa
majú zobrazovať na fotoaparáte.
zz Pri informáciách, ktoré nechcete
zobraziť, stlačením tlačidla <0>
odstráňte značku začiarknutia [X].
zz Ak chcete upraviť obrazovku, stlačte
tlačidlo <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položky, ktoré sa majú zobrazovať na
obrazovke.
zz Pri položkách, ktoré nechcete zobraziť,
stlačením tlačidla <0> odstráňte
značku začiarknutia [X].
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
539
Prispôsobenie informácií na obrazovke
Zobrazenie mriežky
položku [Grid display/
1 Vyberte
Zobrazenie mriežky].
2 Vyberte požadovanú položku.
Nastavenie histogramu
položku [Histogram disp/
1 Vyberte
Zobrazenie histogramu].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte obsah ([Brightness/Jas]
alebo [RGB]) a veľkosť zobrazenia
([Large/Veľké] alebo [Small/Malé]).
zz Pomocou tlačidla <M> potvrďte
nastavenie.
540
Prispôsobenie informácií na obrazovke
Zrušenie nastavení
1 Vyberte položku [Reset/Vynulovať].
2 Vyberte možnosť [OK].
541
Prispôsobenie tlačidla spúšte
pre nahrávanie videozáznamov
Môžete nastaviť funkcie, ktoré sa vykonajú pri stlačení tlačidla spúšte
do polovice alebo úplnom stlačení počas nahrávania videozáznamu.
položku [5: Shutter btn
1 Vyberte
function for movies/5: Funkcia
tlačidla spúšte pre videozáznamy].
požadovanú položku.
2 Vyberte
Half-press (Stlačenie do polovice)
Zadajte funkciu, ktorá sa vykoná pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Fully-press (Úplné stlačenie)
Zadajte funkciu, ktorá sa vykoná pri
úplnom stlačení tlačidla spúšte.
S položkou [Fully-press/Úplné stlačenie] nastavenou na možnosť [Start/
stop mov rec/Spustenie/zastavenie zaznamenávania videozáznamu]
môžete nahrávanie videozáznamu spustiť alebo zastaviť nielen stlačením
tlačidla snímania videozáznamu, ale aj úplným stlačením tlačidla spúšte
alebo pomocou diaľkového ovládača RC-6, bezdrôtového diaľkového
ovládača BR-E1 alebo diaľkovej spúšte RS-60E3.
oo Aj keď je položka [Fully-press/Úplné stlačenie] nastavená na možnosť
[No function/Bez funkcie], úplným stlačením tlačidla spúšte počas
snímania časozberného videozáznamu spustíte alebo zastavíte nahrávanie
časozberného videozáznamu.
542
Rozlíšenie výstupu HDMI
Nastavte rozlíšenie výstupu obrazu, ktoré sa používa, keď je fotoaparát
pripojený k televízoru alebo externému záznamovému zariadeniu pomocou
kábla HDMI.
položku [5: HDMI
1 Vyberte
resolution/5: Rozlíšenie HDMI].
požadovanú položku.
2 Vyberte
Auto (Automaticky)
Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením zodpovedajúcim
pripojenému televízoru.
1080p
Výstup s rozlíšením 1080p. Vyberte, či sa
chcete vyhnúť problémom so zobrazením
alebo oneskorením, keď fotoaparát
prepne rozlíšenie.
543
Zobrazenie snímok RAW na televízore HDR
Snímky RAW môžete zobrazovať v režime HDR po pripojení fotoaparátu
k televízoru HDR.
položku [5: HDMI HDR
1 Vyberte
output/5: Výstup HDMI HDR].
2 Vyberte položku [On/Zap.].
oo Operácie so snímkami, napríklad spracovanie snímok RAW, nie sú počas
zobrazenia v režime HDR dostupné.
oo Snímky JPEG sa používajú na zobrazenie v režime HDR v prípade snímok
RAW s viacnásobnou expozíciou.
oo Uistite sa, že televízor HDR je nastavený na vstup HDR. Podrobné informácie
o prepínaní vstupov na televízore nájdete v používateľskej príručke
k televízoru.
oo V závislosti od použitého televízora nemusia snímky vyzerať podľa
očakávania.
oo Na televízore HDR sa nemusia zobraziť niektoré obrazové efekty a informácie.
544
Uzamknutie viacerých funkcií
Zadajte ovládacie prvky fotoaparátu pri povolenej funkcii uzamknutia
viacerých funkcií. Zabránite tak neúmyselným zmenám nastavení.
položku [5: Multi function
1 Vyberte
lock/5: Uzamknutie viacerých
funkcií].
ovládacie prvky
2 Vyberte
fotoaparátu, ktoré chcete
uzamknúť.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Vyberte možnosť [OK].
Nastavením prepínača <R>
do polohy <R> sa zvolené [X]
ovládacie prvky fotoaparátu uzamknú.
oo V režimoch Základnej zóny možno nastaviť iba položku [Touch control/
Dotykové ovládanie]. V režime <U> môžete použiť aj volič <6> alebo
<5>.
oo Ak sa zmenilo oproti predvolenému nastaveniu, na pravom kraji položky
[5: Multi function lock/5: Uzamknutie viacerých funkcií] sa zobrazí
znak „*“.
545
Zaregistrovanie užívateľských režimov
snímania
M
Aktuálne nastavenia fotoaparátu, napríklad nastavenia snímania, ponuky
a užívateľských funkcií, je možné zaregistrovať ako užívateľské režimy snímania.
položku [5: Custom
1 Vyberte
shooting mode (C1, C2)/
5: Užívateľský režim
snímania (C1, C2)].
možnosť [Register
2 Vyberte
settings/Zaregistrovať nastavenia].
požadované položky.
3 Zaregistrujte
zz Na obrazovke [Register settings/
Zaregistrovať nastavenia]
vyberte položku [C*], potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Na obrazovke [Custom shooting mode:
C*/Užívateľský režim snímania: C*]
vyberte položku [OK].
Aktuálne nastavenia fotoaparátu sa
zaregistrujú do užívateľského režimu
snímania C*.
Automatická aktualizácia zaregistrovaných nastavení
Ak počas snímania v užívateľskom režime snímania zmeníte niektoré
nastavenie, príslušný režim sa môže automaticky aktualizovať na nové
nastavenie (Automatická aktualizácia). Ak chcete povoliť túto automatickú
aktualizáciu, v kroku č. 2 nastavte položku [Auto update set./Automatická
aktualizácia nastavení] na možnosť [Enable/Povoliť].
Zrušenie zaregistrovaných užívateľských režimov snímania
Ak v kroku č. 2 vyberiete položku [Clear settings/Zrušiť nastavenia],
obnovia sa predvolené nastavenia príslušných režimov bez
zaregistrovaných užívateľských režimov snímania.
oo Nastavenia snímania a ponuky môžete zmeniť aj v užívateľských režimoch
snímania.
546
Obnovenie predvolených nastavení
fotoaparátu
M
Je možné obnoviť predvolené nastavenia pre funkcie snímania a funkcie
ponuky fotoaparátu.
položku [5: Clear all
1 Vyberte
camera settings/5: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu].
2 Vyberte možnosť [OK].
oo Podrobné informácie o zrušení všetkých užívateľských funkcií
a prispôsobených nastavení ovládania nájdete na =581.
547
Informácie o autorských právach
M
Po nastavení informácií o autorských právach sa tieto informácie
zaznamenajú do obrázka ako informácie Exif.
položku [5: Copyright
1 Vyberte
information/5: Informácie
o autorských právach].
2 Vyberte požadovanú položku.
text.
3 Zadajte
zz Možnosťou <j> <9> alebo voličom
<5> vyberte znak a stlačením tlačidla
<0> ho zadajte.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zz Ak chcete odstrániť jeden znak, vyberte
položku [ ] alebo stlačte tlačidlo <L>.
nastavenie.
4 Ukončite
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
548
Informácie o autorských právach
Kontrola informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť
[Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach],
môžete skontrolovať informácie zadané
v položkách [Author/Autor] a [Copyright/
Autorské práva].
Odstránenie informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť [Delete copyright information/
Odstrániť informácie o autorských právach], môžete odstrániť
informácie v položkách [Author/Autor] a [Copyright/Autorské práva].
oo Ak je text zadaný v položke „Author“ (Autor) alebo „Copyright“ (Autorské
práva) dlhý, nemusí sa pri výbere položky [Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach] zobraziť celý.
oo Informácie o autorských právach môžete nastaviť alebo skontrolovať aj
pomocou nástroja EOS Utility (softvér EOS).
549
Iné informácie
zzPrevzatie návodov na používanie alebo softvéru
Ak chcete prevziať návody na používanie vyberte položku [5: Manual/
software URL/5: Adresa URL návodu/softvéru] a naskenujte
zobrazený kód QR pomocou smartfónu.
Môžete tiež pomocou počítača prejsť na webovú stránku na zobrazenej
adrese URL a prevziať softvér.
zzZobrazenie log certifikácieM
Výberom položky [5: Certification Logo Display/5: Zobrazenie loga
certifikácie] zobrazte niektoré logá certifikácie fotoaparátu. Ďalšie logá
certifikácií sa nachádzajú v tomto návode na používanie, na tele a na
balení fotoaparátu.
zzVerzia firmvéruM
Výberom položky [5: Firmware/5: Firmvér] aktualizujte firmvér
fotoaparátu alebo aktuálneho objektívu.
550
Užívateľské funkcie/
My Menu (Moja ponuka)
Môžete doladiť funkcie fotoaparátu a meniť funkcie tlačidiel
a voličov podľa vašich preferencií snímania. Môžete tiež pridávať
často používané položky ponuky a užívateľské funkcie na karty
ponuky My Menu (Moja ponuka).
551
Ponuky na kartách: Prispôsobenie
=556
=559
=570
=581
552
Nastavenie užívateľských funkcií
M
položku [C.Fn I:Exposure/
1 Vyberte
C.Fn I:Expozícia], [C.Fn II:Autofocus/
C.Fn II:Automatické zaostrovanie]
alebo [C.Fn III:Operation/Others/
C.Fn III:Ovládanie/Iné].
(1)
číslo užívateľskej funkcie.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
číslo užívateľskej funkcie (1) na
nastavenie.
nastavenie podľa potreby.
3 Zmeňte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
nastavenie (číslo).
zz Ak chcete nastaviť inú užívateľskú
funkciu, zopakujte kroky č. 2 až 3.
zz V dolnej časti obrazovky sú zobrazené
aktuálne nastavenia užívateľských
funkcií pod príslušnými číslami funkcií.
zz Možnosti, ktoré ste zmenili z predvolených
nastavení, sa zobrazujú modrou farbou.
nastavenie.
4 Ukončite
zz Stlačte tlačidlo <M>.
Znova sa zobrazí obrazovka z kroku č. 1.
553
Užívateľské funkcie
M
Užívateľské funkcie označené ako
nemajú pri fotografovaní v živom náhľade
Live View (LV) a nahrávaní videozáznamu žiadny vplyv (nastavenie je zakázané).
C.Fn I: Exposure (Expozícia)
1 Exposure level increments (Zmeny expozičnej úrovne) =556
2 ISO speed setting increments/Zmeny nastavenia citlivosti ISO =556
3 Bracketing auto cancel/Automatické
=556
zrušenie stupňovania
4 Bracketing sequence/Postupnosť stupňovania =557
5 Number of bracketed shots/Počet
odstupňovaných záberov
6 Safety shift (Bezpečnostný posun)
AFotografovanie kNahrávanie
s Live View
videozáznamu
k
k
Režim a
k
k
k
=557
k
=558
7 Exposure compensation auto cancel
=558
(Automatické zrušenie kompenzácie expozície)
AE
lock
metering
mode
after
focus
(Režim
8
=558
merania Uzamknutie AE po zaostrení)
k
C.Fn II: Autofocus (Automatické zaostrovanie)
1 Citlivosť sledovania
2 Acceleration/deceleration tracking/
Sledovanie zrýchľovania/spomaľovania
3 AF point auto switching/Automatické
prepínanie bodov AF.
4 AI Servo 1st image priority/Priorita AI
Servo prvého obrázka
5 AI Servo 2nd image priority/Priorita AI
Servo druhého obrázka
6 Lens drive when AF impossible/Posun
objektívu, ak nemožno použiť AF
7 Select AF area selection mode/Výber
režimu výberu oblasti AF
8 Limit AF methods/Obmedziť spôsoby AF*
=559
k
k
AFotografovanie kNahrávanie
s Live View
videozáznamu
k
=560
k
=561
k
=561
=562
=563
k
k
k
k
k
k
=563
=564
9 AF area selection method/Spôsob výberu oblasti AF =564
10 Orientation linked AF point/Bod AF podľa orientácie =565
11 Initial Servo AF point/Úvodný bod AF-servo,
/c =566
12 Auto AF point selection: EOS iTR AF/
=567
Automatický výber bodu AF: EOS iTR AF
13 AF point selection movement (Viewfinder =568
shooting) (Pohyb výberu bodu AF
(fotografovanie pomocou hľadáčika))
14 AF point display during focus (Viewfinder shooting) =568
(Zobrazenie bodu AF počas zaostrovania
(fotografovanie pomocou hľadáčika))
15 Viewfinder display illumination/Osvetlenie =569
displeja hľadáčika
16 AF Microadjustment/Jemné nastavenie AF =569
k
k
* Funkcia použitá na fotografovanie so živým náhľadom Live View.
554
Užívateľské funkcie
C.Fn III: Operation/Others
(Ovládanie/Iné)
AFotografovanie kNahrávanie
videozáznamu
s Live View
1
Warnings z in viewfinder/
Varovania z v hľadáčiku
2
Dial direction during Tv/Av/Smer =570
voliča počas Tv/Av
3
Custom Controls (Užívateľské
ovládacie prvky)
=571
4
Retract lens on power off/
Zasunutie objektívu pri vypnutí
napájania
=574
5
Audio compression/Kompresia
zvuku
=574
=570
k
k
Líši sa podľa nastavení
k
k
k
555
Položky nastavenia užívateľských funkcií
M
Môžete si prispôsobiť funkcie fotoaparátu na karte [8] tak, aby vyhovovali
vašim preferenciám snímania.
C.Fn I: Exposure (Expozícia)
C.Fn I-1: Exposure level increments (Zmeny expozičnej úrovne)
Nastaví zmeny rýchlosti uzávierky, clony, kompenzácie expozície, AEB,
kompenzácie expozície blesku atď. po 1/2 stupňa EV.
zz 0: 1/3-stop (1/3 stupňa)
zz 1: 1/2-stop (1/2 stupňa)
oo Po nastavení hodnoty [1/2-stop/1/2 stupňa EV] sa zobrazí displej tak, ako je
uvedené nižšie.
C.Fn I-2: ISO speed setting increments (Zmeny nastavenia
citlivosti ISO)
Môžete nastaviť ručné zmeny nastavenia citlivosti ISO na celé hodnoty EV.
zz 0: 1/3-stop (1/3 stupňa)
zz 1: 1-stop (1 stupeň)
oo Aj keď je nastavená možnosť [1-stop/1 stupeň EV], citlivosť ISO sa
automaticky nastaví s krokom po 1/3 stupňa EV v prípade, že je nastavené
automatické nastavenie citlivosti ISO.
C.Fn I-3: B
racketing auto cancel (Automatické zrušenie
stupňovania)
Môžete nastaviť, aby sa po nastavení vypínača do polohy <2> zrušila
funkcia AEB a stupňovanie vyváženia bielej.
zz 0: Enable (Povoliť)
zz 1: Disable (Zakázať)
556
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn I-4: Bracketing sequence (Postupnosť stupňovania)
Postupnosť snímania AEB a postupnosť stupňovania vyváženia bielej
možno zmeniť.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
Stupňovanie vyváženia bielej
Smer M/G (purpurová/
zelená)
: Štandardná
: Štandardné vyváženie
: Štandardné vyváženie
0
0
0
expozícia
bielej
bielej
– : Podexponovanie – : Posun do modrej farby
– : Posun do purpurovej farby
AEB
Smer B/A (modrá/jantárová)
+ : Preexponovanie
+ : Posun do jantárovej farby + : Posun do zelenej farby
C.Fn I-5: Number of bracketed shots (Počet odstupňovaných záberov)
Počet záberov nasnímaných pomocou stupňovania AEB a vyváženia bielej
možno zmeniť.
Keď je položka [Bracketing sequence/Postupnosť stupňovania]
nastavená na možnosť [0, –, +], odstupňované zábery sa nasnímajú podľa
nasledujúcej tabuľky.
zz 0: 3 shots (3 zábery)
zz 1: 2 shots (2 zábery)
zz 2: 5 shots (5 záberov)
zz 3: 7 shots (7 záberov)
(Krok nastavenia 1 stupeň EV)
1. záber
3: 3 shots
(3 zábery)
2: 2 shots
(2 zábery)
5: 5 shots
(5 záberov)
7: 7 shots
(7 záberov)
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
2. záber 3. záber 4. záber 5. záber 6. záber 7. záber
-1
+1
±1
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
+2
+3
oo Ak je nastavená možnosť [2 shots/2 zábery], pri nastavení rozsahu AEB
môžete vybrať stranu s označením + alebo –. Pri stupňovaní vyváženia bielej
sa 2. záber upraví smerom k možnosti B/A alebo M/G.
557
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn I-6: Safety shift (Bezpečnostný posun)
Ak sa mení jas objektu a nemožno dosiahnuť štandardnú expozíciou v rámci
rozsahu automatického nastavenia expozície, fotoaparát automaticky zmení
manuálne vybraté nastavenie tak, aby sa dosiahla štandardná expozícia. Pri
nastavení možnosti [Shutter speed/Aperture/Rýchlosť uzávierky/Clona]
platí toto nastavenie pre režimy <s> a <f>. Pri nastavení možnosti [ISO
speed/Citlivosť ISO] platí toto nastavenie pre režimy <d>, <s> a <f>.
zz 0: Disable (Zakázať)
zz 1: Shutter speed/Aperture (Rýchlosť uzávierky/Clona)
zz 2: ISO speed (Citlivosť ISO)
oo Aj keď v časti [z: zISO speed settings/z: zISONastavenia citlivosti ISO]
zmeníte predvolené nastavenie položky [ISO speed range/Rozsah citlivosti
ISO] alebo [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky] a nemožno
dosiahnuť štandardnú expozíciu, bezpečnostný posun bude mať prioritu.
oo Minimálne a maximálne limity v prípade bezpečnostného posunu s citlivosťou
ISO sú určené položkou [Auto range/Automatický rozsah] (=216).
Ak však manuálne nastavená citlivosť ISO prekračuje nastavenie položky
[Auto range/Automatický rozsah], bezpečnostný posun sa použije smerom
nahor alebo nadol až po hodnotu manuálne nastavenej citlivosti ISO.
oo Bezpečnostný posun sa v prípade potreby použije aj pri použití blesku.
C.Fn I-7: E
xposure compensation auto cancel (Automatické
zrušenie kompenzácie expozície)
zz 0: Disable (Zakázať)
Nastavenie kompenzácie expozície sa nezruší ani po prepnutí vypínača
do polohy <2>.
zz 1: Enable (Povoliť)
Keď prepnete vypínač do polohy <2>, zrušia sa nastavenia
kompenzácie expozície.
C.Fn I-8: AE lock metering mode after focus (Režim merania
Uzamknutie AE po zaostrení)
558
Pre každý režim merania môžete nastaviť,
či sa má uzamknúť expozícia (uzamknutie
AE) po zaostrení na objekty pomocou
jednoobrázkového AF. Expozícia bude
uzamknutá, kým držíte tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
Vyberte režimy merania pre uzamknutie AE
a pridajte značku začiarknutia [X]. Nastavenie
zaregistrujte výberom položky [OK].
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II: Autofocus (Automatické zaostrovanie)
C.Fn II-1: Tracking sensitivity (Citlivosť sledovania)
Môžete nastaviť citlivosť sledovania objektu, ktorá ovplyvňuje citlivosť na
rušivé objekty, ktoré sa pohybujú cez body AF alebo na objekty, ktoré sa
pri funkcii Inteligentné AF-servo/AF-Servo posúvajú mimo bodov AF.
zz 0
Štandardné nastavenie. Vhodné všeobecne pre pohybujúce sa objekty.
zz Locked on: –2 / Locked on: –1 (Zameranie: –2/Zameranie: –1)
Fotoaparát sa bude snažiť priebežne zaostrovať na objekt, aj keď body AF
prekryje prekážka alebo sa objekt posunie mimo bodov AF. Pri nastavení
–2 fotoaparát sleduje cieľový objekt dlhšie ako pri nastavení –1.
Ak však fotoaparát zaostrí na nesprávny objekt, zmena na cieľový objekt
a jeho zaostrenie môže trvať o niečo dlhšie.
zz Responsive: +2 / Responsive: +1 (Rýchlosť reakcie: +2/Rýchlosť
reakcie: +1)
Fotoaparát dokáže postupne zaostrovať na objekty, ktoré pokrývajú body
AF, v rôznych vzdialenostiach. Je to efektívne aj v prípade, že chcete
vždy zaostrovať na najbližší objekt. Nastavenie +2 reaguje rýchlejšie
ako nastavenie +1, keď zaostríte na nasledujúci objekt.
Bude však väčšia pravdepodobnosť, že fotoaparát zaostrí na neželaný
objekt.
559
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-2: Acceleration/deceleration tracking (Sledovanie
zrýchľovania/spomaľovania)
Nastavuje citlivosť sledovania funkcie Inteligentné AF-servo/AF-Servo pri
objektoch, ktoré náhle menia rýchlosť, napríklad pri náhlom pohybe alebo
zastavení.
zz 0
Nastavenie je vhodné pre objekty, ktoré sa pohybujú stálou rýchlosťou
(minimálne zmeny rýchlosti pohybu).
zz –2/–1
Nastavenie je vhodné pre objekty, ktoré sa pohybujú stálou rýchlosťou
(minimálne zmeny rýchlosti pohybu). Je účinné vtedy, keď pri nastavení 0
je zaostrenie nestále vzhľadom na mierny pohyb objektu alebo prekážku
pred objektom.
zz +2/+1
Efektívne pre objekty s náhlym pohybom, náhlym zrýchlením/spomalením
alebo zastavením. Hoci sa náhle výrazne zmení rýchlosť pohybujúceho
sa objektu, fotoaparát bude aj naďalej zaostrovať na cieľový objekt.
Napríklad, fotoaparát menej pravdepodobne zaostrí za objektom, ktorý
sa k vám začne náhle približovať alebo pred blížiacim sa objektom, ktorý
sa náhle zastaví. Nastavenie +2 umožňuje lepšie sledovanie výrazných
zmien pohybujúceho sa objektu ako nastavenie +1.
Fotoaparát však bude citlivo reagovať aj na malé pohyby objektu,
zaostrovanie preto môže byť krátkodobo nestabilné.
560
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-3: AF point auto switching (Automatické prepínanie
bodov AF)
Nastaví citlivosť prepínania bodov AF pri sledovaní objektu, ktorý sa
výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Použije sa pri režimoch výberoch oblasti AF [Auto selection AF/
Automatický výber AF], [Zone AF/Zónové AF] alebo [Large Zone AF/
Veľké zónové AF] alebo pri spôsoboch AF [u+Tracking/u+Sledovanie]
alebo [Zone AF/Zónové AF].
zz 0
Štandardné nastavenie na postupné prepínanie bodov AF.
zz +2/+1
Hoci sa cieľový objekt výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo
doprava a vzďaľuje sa od bodu AF, fotoaparát automaticky zmení
zaostrenie na susedné body AF tak, aby sa naďalej zaostrovalo na
príslušný objekt. Fotoaparát sa prepne na bod AF, pri ktorom je najvyššia
pravdepodobnosť, že zaostrí na objekt, na základe jeho prebiehajúceho
pohybu, kontrastu atď. Pri nastavení +2 fotoaparát skôr prepne bod AF
ako pri nastavení +1.
Pri použití širokouhlého objektívu s veľkou hĺbkou poľa alebo v prípade,
že je snímaný objekt na snímke príliš malý, fotoaparát môže zaostriť na
nesprávny bod AF.
C.Fn II-4: AI Servo 1st image priority (Priorita AI Servo prvého
obrázka)
Môžete nastaviť charakteristiku funkcie AF a načasovanie aktivácie
uzávierky pre prvý záber v režime Inteligentné AF-Servo.
zz Equal priority (Rovnaká priorita)
Zaostrovanie a aktivácia uzávierky majú rovnakú prioritu.
zz Priorita aktivácie uzávierky
Po stlačení tlačidla spúšte sa obrázok nasníma okamžite, hoci nebolo
dosiahnuté zaostrenie. Je to užitočné v prípade, ak má mať prioritu
zachytenie rozhodujúceho momentu pred zaostrením.
zz Priorita zaostrenia
Po stlačení tlačidla spúšte sa obrázok nenasníma, kým sa nedosiahne
zaostrenie. Je to užitočné v prípade, keď chcete dosiahnuť zaostrenie
pred nasnímaním záberu.
561
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-5: AI Servo 2nd image priority (Priorita AI Servo prvého
obrázka)
Pomocou režimu Inteligentné AF-Servo pre sériové snímanie môžete
prednastaviť charakteristiku funkcie AF a časovanie otvorenia uzávierky
pre všetky zábery nasledujúce po prvom zábere počas sériového snímania.
zz Equal priority (Rovnaká priorita)
Zaostrovanie a rýchlosť sériového snímania majú rovnakú prioritu.
Pri slabom svetle alebo pri objektoch s nízkym kontrastom sa môže
rýchlosť sériového snímania znížiť.
zz Priorita rýchlosti snímania
Prioritu má rýchlosť sériového snímania pred dosiahnutím zaostrenia.
zz Priorita zaostrenia
Prioritu má dosiahnutie zaostrenia pred rýchlosťou sériového snímania.
Obrázok sa nenasníma, kým sa nedosiahne zaostrenie.
oo Aj keď je nastavená možnosť [Shooting speed priority/Priorita rýchlosti
snímania], v prípade podmienok pri snímaní, ktoré aktivujú redukciu blikania
(=261), môže byť rýchlosť sériového snímania alebo interval snímania
nepravidelný.
oo Ak nie je možné pri slabom osvetlení dosiahnuť zaostrenie pri nastavení [Equal
priority/Rovnaká priorita], nastavením položky [Focus priority/Priorita
zaostrenia] môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
562
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-6: L
ens drive when AF impossible (Posun objektívu,
ak nemožno použiť AF)
Môžete určiť ovládanie objektívu v prípade, že fotoaparát nedokáže
automaticky zaostriť na objekt.
zz 0: Continue focus search (Pokračovať vo vyhľadávaní zaostrenia)
Ak sa nedá dosiahnuť automatické zaostrovanie, posunom objektívu
sa bude vyhľadávať presné zaostrenie.
zz 1: Stop focus search (Zastaviť vyhľadávanie zaostrenia)
Ak sa spustí automatické zaostrovanie a rozostrenie je príliš veľké alebo
zaostrenie nemožno dosiahnuť, posun objektívu sa nevykoná. Zabráni sa
tým tomu, aby sa objektív v rámci priebehu zaostrovania dostal výrazne
mimo oblasť zaostrenia.
oo Položka [1:Stop focus search/1:Zastaviť vyhľadávanie zaostrenia] sa
odporúča pre superteleobjektívy alebo iné objektívy, ktoré pokrývajú veľkú
oblasť. Zabráni sa tým výraznému oneskoreniu posunu pri vyhľadávaní
zaostrenia, ak sa objektív dostane značne mimo oblasť zaostrenia.
C.Fn II-7: S
elect AF area selection mode (Výber režimu výberu
oblasti AF)
Môžete obmedziť režimy výberu oblasti AF,
ktoré možno vybrať tak, aby zodpovedali
vašim potrebám pri snímaní. Vyberte
požadovaný režim výberu oblasti AF
a stlačením tlačidla <0> pridajte značku
[X]. Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
Informácie o režimoch výberu oblasti AF sú
opísané v častiach =128 až =129.
oo Značku [X] nemožno odstrániť pri nastavení [Manual selection:1 pt AF/
Ručný výber:1 bod AF].
oo Niektoré režimy výberu oblasti AF nie je možné použiť ani po pridaní značky
začiarknutia [X] v prípade položky [Select AF area selec. mode/Výber
režimu výberu oblasti AF].
563
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-8: Limit AF methods (Obmedziť spôsoby AF)
Môžete obmedziť dostupné spôsoby AF na také, ktoré budete využívať.
Podrobnejšie informácie o spôsoboch AF nájdete na =135–=137.
Pridajte značku začiarknutia [X] k spôsobom AF, ktoré chcete sprístupniť.
Nastavenie zaregistrujte výberom položky [OK].
oo Značku [X] nemožno odstrániť z položky [1-point AF/1-bodové AF].
C.Fn II-9: AF area selection method (Spôsob výberu oblasti AF)
zz 0: S 9 AF area selection button (Tlačidlo výberu oblasti AF)
Po stlačení tlačidla <S> alebo <G> stlačenie tlačidla <G> zmení
režim výberu oblasti AF.
zz 1: S 9 Main Dial (Hlavný volič)
Po stlačení tlačidla <S> alebo <G> otočenie voliča <6> zmení
režim výberu oblasti AF.
oo Keď je nastavená možnosť [1:S9Main Dial/S9Hlavný volič], pomocou
ovládacieho prvku <j> <9> posuňte bod AF vo vodorovnom smere.
564
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-10: Orientation linked AF point (Bod AF podľa orientácie)
zz 0: Same for both vertic./horiz. (Rovnaké nastavenie pre vertikálnu/
horizontálnu orientáciu)
Pri zvislom aj vodorovnom snímaní sa použije rovnaký režim výberu
oblasti AF alebo manuálne vybraté body AF (alebo body AF alebo rámy
AF v tej istej polohe).
zz 1: Separate AF pts: G+S (Samostatné body AF: G+S) (S pri LV)
Pre každú orientáciu fotoaparátu môžete samostatne nastaviť režim
výberu oblasti AF a bod AF (1. horizontálne, 2. zvislo s držadlom
fotoaparátu navrchu, 3. zvislo s držadlom fotoaparátu dolu).
Keď pre každú z troch orientácií fotoaparátu ručne vyberiete režim výberu
oblasti AF a bod AF (alebo zónu), zaregistrujú sa pre príslušnú orientáciu.
Keď počas snímania zmeníte orientáciu fotoaparátu, fotoaparát sa
prepne na režim výberu oblasti AF a manuálne vybratý bod AF nastavený
pre príslušnú orientáciu fotoaparátu.
zz 2: Separate AF pts: S only (Samostatné body AF: iba bod S)
Pre každú orientáciu fotoaparátu možno priradiť samostatné pozície
bodu AF alebo rámu zóny AF (1. horizontálne, 2. vertikálne s držadlom
fotoaparátu hore, 3. vertikálne s držadlom fotoaparátu dole). Je to
užitočné pri automatickom prepínaní na body AF alebo rámy zóny AF
v iných pozíciách podľa orientácie fotoaparátu.
Body AF alebo rámy zóny AF priradené každej z orientácií fotoaparátu sa
zachovajú.
oo Ak je vybratá položka [8: Clear all Custom Func. (C.Fn)/8: Vynulovať
všetky užívateľské funkcie (C.Fn)] (=581), nastavenia pre 1., 2.
a 3. orientáciu sa odstránia.
oo Nastavenie možno vymazať, ak je nasadený objektív, ktorý nebol použitý
v čase nastavovania.
565
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-11: Initial Servo AF point (Počiatočný bod AF-Servo),
/c
Počiatočný bod AF pre funkcie Inteligentné AF-Servo alebo AF-Servo
môžete nastaviť, keď je režim výberu oblasti AF nastavený na možnosť
[Auto selection AF/Automatický výber AF] alebo keď je spôsob AF
nastavený na možnosť [u+Tracking/u+Sledovanie].
zz 0: Auto (Automaticky)
Bod AF, na ktorom sa spustí funkcia Inteligentné AF-Servo alebo
AF-Servo, sa nastaví automaticky podľa podmienok snímania.
/c (Počiatočný bod AF-Servo pre
/c)
zz 1: Initial Servo AF pt for
Funkcia Inteligentné AF-Servo alebo AF-Servo začne od manuálne
nastaveného bodu AF, keď je funkcia AF nastavená na možnosť
[AI Servo AF/Inteligentné AF-Servo] a režim výberu oblasti AF na
možnosť [Auto selection AF/Automatický výber AF] alebo keď je
funkcia AF nastavená na možnosť [Servo AF] a spôsob AF na možnosť
[u+Tracking/u+Sledovanie].
(Bod AF-Servo nastavený pre
)
zz 2: AF pt set for
Ak prepnete z režimu [Spot AF/Bodové AF] alebo [1-point AF/1bodové AF] na možnosť [Auto selection AF/Automatický výber AF]
alebo [u+Tracking/u+Sledovanie], funkcia AI Servo AF (Inteligentné
AF-Servo) alebo Servo AF (AF-Servo) sa spustí od bodu AF,, ktorý
bol nastavený manuálne pred prepnutím. Je to užitočné na spustenie
funkcie AI Servo AF (Inteligentné AF-Servo) alebo Servo AF (AF-Servo)
z nastaveného bodu AF pred prepnutím na možnosť [Auto selection AF/
Automatický výber AF] alebo [u+Tracking/u+Sledovanie].
566
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-12: Auto AF point selection: EOS iTR AF (Automatický
výber bodu AF: EOS iTR AF)
Táto funkcia sa používa na automatické zaostrenie pri snímaní pomocou
hľadáčika, keďže rozpoznáva osoby. Táto funkcia je aktívna, keď je režim
výberu oblasti AF nastavený na možnosť Zónové AF (ručný výber zóny),
Veľké zónové AF (ručný výber zóny) alebo Automatický výber AF.
zz 0: EOS iTR AF (Face priority) (0: EOS iTR AF (Priorita tváre))
Keď fotoaparát vyberie body AF, tváre majú vyššiu prioritu ako
s možnosťou [1:Enable/1:Povoliť].
V režime Jednoobrázkový AF tak uľahčuje zaostrovanie na tváre alebo
nehybné snímané objekty v oblasti AF.
Rovnako zjednodušuje zaostrovanie na tváre v oblasti AF v režime AI
Servo AF (Inteligentný AF-Servo).
Po dosiahnutí zaostrenia sa automaticky vyberú body AF, ktoré si budú
udržiavať zaostrenie na tváre zaostrené na začiatku.
zz 1: Enable (Povoliť)
Fotoaparát vyberá body AF automaticky na základe informácií o AF
a informácií o rozpoznaných osobách.
V režime Jednoobrázkový AF sa zjednoduší zaostrovanie na nehybnú
snímanú osobu v oblasti AF.
V režime Inteligentné AF-Servo sa zjednoduší zaostrovanie na snímanú
osobu v oblasti AF. Ak sa nerozpoznajú žiadne osoby, fotoaparát zaostrí
na najbližší objekt. Po dosiahnutí zaostrenia sa body AF automaticky
vyberú, aby fotoaparát pokračoval v zaostrovaní na farbu oblasti, na ktorú
na začiatku zaostril.
zz 2: Disable (Zakázať)
Body AF sú automaticky vybraté výhradne podľa informácií AF.
oo Ak je položka [0:EOS iTR AF (Face priority)/0:EOS iTR AF (Priorita tváre)]
nastavená na možnosť [1:Enable/1:Povoliť], zaostrenie bude trvať trochu
dlhšie ako v prípade nastavenia [2:Disable/2:Zakázať].
oo Aj s nastavením [0:EOS iTR AF (Face priority)/0:EOS iTR AF (Priorita
tváre)] alebo [1:Enable/1:Povoliť] sa v závislosti od podmienok snímania
a snímaného objektu nemusí dosiahnuť očakávaný výsledok.
oo Pri slabom osvetlení, kedy externé blesky Speedlite pre fotoaparáty EOS
automaticky emitujú pomocný lúč AF, sa bod AF vyberie automaticky len
na základe informácií AF. (Informácie o rozpoznaných osobách sa pri AF
nepoužijú.)
567
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-13: AF point selection movement (Viewfinder shooting) (Pohyb
výberu bodu AF (fotografovanie pomocou hľadáčika))
zz 0: Stops at AF area edges (Zastaviť na okraji oblasti AF)
Užitočné, ak často používate bod AF na vonkajšom okraji.
zz 1: Continuous (Súvislé)
Výber bodu AF sa na vonkajšom okraji nezastaví, ale pokračuje na
opačnej strane.
oo Platí to, aj keď je zvolený počiatočný bod AF pre Inteligentné AF-Servo s položkou
/c/8C.Fn II-11: Počiatočný bod
[8C.Fn II-11: Initial Servo AF pt,
/c] nastavenou na možnosť [1:Initial AF pt set for
/
AF-Servo,
/c].
c/1:Počiatočný bod AF nastavený pre
C.Fn II-14: AF point display during focus (Viewfinder shooting) (Zobrazenie
bodu AF počas zaostrovania (fotografovanie pomocou hľadáčika))
Môžete nastaviť, či sa body AF majú zobraziť, keď je zvolený bod AF,
pred spustením AF (pripravené snímanie) pri spustení automatického
zaostrovania, počas jeho priebehu, po dosiahnutí automatického zaostrenia
a pri spustení časovača merania po dosiahnutí zaostrenia.
k: Zobrazené, l: Nezobrazené
Pri výbere
bodu AF
Pred spustením
AF (pripravené
snímanie)
Pri spustení AF
0: Vybraté (konštantné)
k
k
k
1: Všetky (konštantné)
k
k
k
2: Vybraté (pred AF, zaostrené)
k
k
k
3: Vybratý bod AF (zaostrený)
k
l
k
4: Zakázať zobrazenie
k
l
l
Počas AF
Dosiahnuté
zaostrenie
Spustenie merania
po dosiahnutí
zaostrenia
Zobrazenie bodu AF počas
zaostrovania
Zobrazenie bodu AF počas
zaostrovania
0: Vybraté (konštantné)
k
k
k
1: Všetky (konštantné)
k
k
k
k
2: Vybraté (pred AF, zaostrené)
l
k
3: Vybratý bod AF (zaostrený)
l
k
l
4: Zakázať zobrazenie
l
l
l
568
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-15: V
iewfinder display illumination (Osvetlenie displeja
hľadáčika)
zz 0: Auto (Automaticky)
Body AF, ktoré dosiahli zaostrenie pri slabom svetle alebo tmavom
objekte sa automaticky rozsvietia načerveno.
zz 1: Enable (Povoliť)
Body AF sa automaticky rozsvietia načerveno bez ohľadu na úroveň
okolitého osvetlenia.
zz 2: Disable (Zakázať)
Body AF sa nerozsvietia načerveno.
Ak je nastavená možnosť [Auto/Automaticky] alebo [Enable/Povoliť],
môžete nastaviť, či sa body AF rozsvietia načerveno pri stlačení
tlačidla <Q> v režime Inteligentné AF-servo.
zz OFF: Non illuminated (VYPNUTÉ: nerozsvietené)
Body AF sa v režime Inteligentné AF-Servo nerozsvietia.
zz ON: Illuminated (ZAPNUTÉ: rozsvietené)
Body AF použité na zaostrenie sa rozsvietia načerveno počas režimu
Inteligentné AF-Servo. Body AF sa tiež rozsvietia počas sériového
snímania.
Ak je nastavená možnosť [2:Disable/2:Zakázať], táto funkcia nebude
fungovať.
oo Keď stlačíte tlačidlo <S> alebo <G>, body AF sa osvetlia načerveno bez
ohľadu na toto nastavenie.
oo Čiary pomeru strán, elektronická vodováha a mriežka v hľadáčiku sa tiež
rozsvietia načerveno.
C.Fn II-16: AF Microadjustment (Jemné nastavenie AF)
Bod zaostrenia AF môžete jemne nastaviť (=575).
569
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn III: Operation/Others (Ovládanie/Iné)
C.Fn III-1: Warnings z in viewfinder (Varovania z v hľadáčiku)
Keď je nastavená ľubovoľná z nasledujúcich funkcií, v hľadáčiku a na paneli
LCD sa môže zobraziť ikona <z> (=34).
Vyberte funkciu, pri ktorej sa má zobraziť varovná ikona. Stlačením tlačidla
<0> pridajte značku začiarknutia [X]. Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
zz Pri nastavení monochromatického štýlu V
Ak je štýl [z: Picture Style/z: Štýl Picture Style] nastavený na
možnosť [Monochrome/Monochromatický] (=231), zobrazí sa
varovná ikona.
zz Pri korekcii vyváženia bielej
Ak je nastavená korekcia vyváženia bielej (=227), zobrazí sa varovná
ikona.
zz Keď je nastavená možnosť M
Ak je položka [z: High ISO speed NR/z: Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO] nastavená na možnosť [Multi Shot Noise Reduction/
Redukcia šumu pri viacerých záberoch] (=238), zobrazí sa varovná
ikona.
zz Pri nastavení HDR
Ak je nastavená položka [z: HDR mode/z: Režim HDR] (=251),
zobrazí sa varovná ikona.
oo Ak nastavíte niektorú zo začiarknutých funkcií [X], pri príslušnom nastavení
sa ikona <z> tiež zobrazí na obrazovke Kreatívna zóna (=67).
C.Fn III-2: Dial direction during Tv/Av (Smer voliča počas Tv/Av)
Smer otáčania voliča pri výbere rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť.
V režime snímania <a> sa nastaví opačný smer otáčania pre voliče <6>
a <5>. V ostatných režimoch snímania sa nastaví opačný smer otáčania
len pre volič <6>. Smer otáčania voliča <5> v režime <a> sa zhoduje
so smerom na nastavenie kompenzácie expozície v režimoch <d>, <s>
a <f>.
zz 0: Normal (Normálne)
zz 1: Reverse direction (Opačný smer otáčania)
570
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn III-3: Custom Controls (Užívateľské ovládacie prvky)
Často používané funkcie môžete podľa potreby prideliť k tlačidlám alebo
voličom fotoaparátu na jednoduché ovládanie.
1 Vyberte časť panela.
funkciu, ktorú chcete
2 Vyberte
priradiť.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
oo Keď sa zobrazuje obrazovka v kroku č. 1, stlačením tlačidla <L> môžete
obnoviť nastavenia užívateľských ovládacích prvkov na predvolené hodnoty.
Prispôsobené činnosti sa nevymažú, ak ste zvolili možnosť [Clear all Custom
Func. (C.Fn)/Zrušiť všetky užívateľské funkcie (C.Fn)].
571
Položky nastavenia užívateľských funkcií
Funkcie dostupné pre ovládacie prvky fotoaparátu
Funkcia
Metering and AF start (Meranie a spustenie AF)
k
AF stop (Zastavenie AF)
AF
ONE SHOT z AI SERVO/SERVO (JEDNOOBRÁZKOVÝ
z INTELIGENTNÉ SERVO/SERVO)
Direct AF point selection (Priamy výber bodu AF)
Pause Movie Servo AF (Pozastavenie funkcie
AF-Servo pri videozázname)
Metering start (Spustenie merania)
k
k
AE lock/FE lock (Uzamknutie AE/uzamknutie FE)
k
AE lock (Uzamknutie AE) (podržanie)
k
Exposure (Expozícia)
AE lock (Uzamknutie AE)
Image (Obraz) Operation (Funkcia)
Image quality (Kvalita snímky)
572
k
k
AE lock (Uzamknutie AE) (počas stlačenia tlačidla)
FE lock (Uzamknutie FE)
Set ISO speed (Nastavenie citlivosti ISO)
)
(podržaním tlačidla, otočením voliča
Exposure compensation (Kompenzácia expozície)
)
(podržaním tlačidla, otočením
Flash exposure compensation
(Kompenzácia expozície blesku)
Shutter speed setting in M mode
(Nastavenie rýchlosti uzávierky v režime M)
Aperture setting in M mode (Nastavenie clony v režime M)
k
k
k
k
k
Picture Style (Štýl Picture Style)
White balance (Vyváženie bielej)
Create folder (Vytvoriť priečinok)
Tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa
IS start (Spustenie funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu))
Menu display (Zobrazenie ponuky)
Flash function settings (Nastavenia funkcií blesku)
Wi-Fi/Bluetooth connection (Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth)
No function (Žiadna funkcia) (zakázané)
k
Položky nastavenia užívateľských funkcií
j
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> označuje „tlačidlo zastavenia AF“ na superteleobjektívoch vybavených
oo <
funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
573
Položky nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn III-4: R
etract lens on power off (Zasunutie objektívu
pri vypnutí napájania)
Môžete nastaviť, aby sa objektívy STM s ozubenými kolieskami (napríklad
EF40mm f/2.8 STM) automaticky zasunuli, keď vypínač fotoaparátu
nastavíte do polohy <2>.
zz 0: Enable (Povoliť)
zz 1: Disable (Zakázať)
oo V prípade automatického vypnutia sa objektív bez ohľadu na toto nastavenie
nezasunie.
oo Pred odpojením objektívu skontrolujte, či je zasunutý.
oo Keď je nastavená možnosť [0:Enable/0:Povoliť], táto funkcia sa použije bez
ohľadu na nastavenie prepínača režimov zaostrenia na objektíve (AF alebo MF).
C.Fn III-5: Audio compression (Kompresia zvuku)
Slúži na nastavenie kompresie zvuku pri nahrávaní videozáznamov. Položka
[1:Disable/1:Zakázať] umožňuje vyššiu kvalitu zvuku než skomprimovaný
zvuk, ale súbory sú väčšie.
zz 0: Enable (Povoliť)
zz 1: Disable (Zakázať)
oo Zvuk sa skomprimuje aj pri úprave súborov videozáznamov zaznamenaných
s položkou [1:Disable/1:Zakázať] a ich následnom uložení s kompresiou.
oo Zvuk sa skomprimuje dokonca aj v prípade, že je položka
[1:Disable/1:Zakázať] vybratá pri nastavení položky [Movie rec. size/
Veľkosť videozáznamu] na možnosť L6V (NTSC) alebo
L5V (PAL).
oo Zvuk pre Základnú zónu alebo videoklipy sa skomprimujú dokonca aj po
výbere položky [1:Disable/1:Zakázať].
574
Fine Adjustment of AF Position
(AF Microadjustment) (Jemné
nastavenie AF (Jemné nastavenie AF))
M
Jemné nastavenie bodu zaostrenia je možné pri fotografovaní pomocou
hľadáčika.
oo V normálnej situácii nie je Jemné nastavenie AF potrebné. Toto
nastavenie používajte len v prípade potreby. Upozorňujeme, že
vykonanie tejto úpravy môže zabrániť dosiahnutiu presného zaostrenia.
1: Adjust All by Same Amount (Pre všetky použiť rovnaký
rozsah nastavenia)
Manuálne nastavte rozsah nastavenia opakovaním nastavenia, snímania
a kontroly výsledkov, kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Počas
automatického zaostrenia sa bez ohľadu na použitý objektív bod zaostrenia
vždy posunie o príslušný rozsah nastavenia.
položku [C.Fn II:Autofocus/
1 Vyberte
C.Fn II:Automatické zaostrovanie].
položku
2 Vyberte
[16: AF Microadjustment/
16: Jemné nastavenie AF].
položku [1:All by same
3 Vyberte
amount/1:Pre všetky použiť
rovnaký rozsah nastavenia].
4 Stlačte tlačidlo <Q>.
575
Fine Adjustment of AF Position (AF Microadjustment) (Jemné nastavenie AF (Jemné nastavenie AF))
nastavenie.
5 Vykonajte
zz Nastavením smerom k možnosti „–:
“ sa bod zaostrenia posunie pred
štandardný bod zaostrenia.
zz Nastavením smerom k možnosti
„+: “ sa bod zaostrenia posunie
za štandardný bod zaostrenia.
zz Po úprave nastavenia stlačte
tlačidlo <0>.
zz Opätovne stlačte tlačidlo <0>.
výsledok nastavenia.
6 Skontrolujte
zz Zhotovte snímku a skontrolujte výsledok
úpravy.
zz Úpravu zopakujte podľa potreby.
oo Ak je vybratá možnosť [1:All by same amount/1:Pre všetky použiť rovnaký
rozsah nastavenia], samostatné nastavenie AF nebude možné pre širokouhlý
a telefotografický rozsah objektívov so zoomom.
576
Fine Adjustment of AF Position (AF Microadjustment) (Jemné nastavenie AF (Jemné nastavenie AF))
2: Nastaviť podľa objektívu
Nastavenie môžete upraviť pre každý objektív a zaregistrovať ho vo
fotoaparáte. Nastavenie môžete zaregistrovať až pre 40 objektívov.
Keď použijete automatické zaostrenie s objektívom so zaregistrovaným
nastavením, bod zaostrenia sa vždy posunie o príslušný rozsah nastavenia.
Manuálne nastavte rozsah nastavenia opakovaním nastavenia, snímania a kontroly
výsledkov, kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Ak používate objektív so
zoomom, vykonajte nastavenie pre širokouhlý (W) a telefotografický (T) rozsah.
položku [2:Adjust by
1 Vyberte
lens/2:Nastaviť podľa objektívu].
2 Stlačte tlačidlo <Q>.
a zmeňte informácie
3 Skontrolujte
o objektíve.
Zobrazovanie informácií o objektíve
(1)
zz Stlačením tlačidla <B> zobrazíte názov
objektívu a desaťmiestne sériové číslo.
Keď sa zobrazí sériové číslo, vyberte
položku [OK] a prejdite na krok č. 4.
zz Ak nemožno potvrdiť sériové číslo
objektívu, zobrazí sa číslo „0000000000“.
V takom prípade zadajte číslo podľa
pokynov na nasledujúcej strane.
zz Informácie o hviezdičke „*“ zobrazenej
pred sériovým číslom niektorých objektívov
nájdete na nasledujúcej strane.
(1)
Zaregistrované číslo
577
Fine Adjustment of AF Position (AF Microadjustment) (Jemné nastavenie AF (Jemné nastavenie AF))
Zadávanie sériového čísla
Sériové číslo objektívu
zz Vyberte číslicu, ktorú chcete zadať,
a stlačte tlačidlo <0>, aby sa zobrazil
rámik <r>.
zz Zadajte číslo a stlačte tlačidlo <0>.
zz Po zadaní všetkých číslic vyberte
položku [OK].
zz Ak sa v kroku č. 3 zobrazí hviezdička „*“ pred desaťmiestnym
sériovým číslom objektívu, môžete zaregistrovať iba jednu jednotku
rovnakého modelu objektívu. Aj keď zadáte sériové číslo, hviezdička
„*“ sa bude naďalej zobrazovať.
zz Sériové číslo na objektíve sa môže líšiť od sériového čísla
zobrazeného na obrazovke v kroku č. 3. Nejde o poruchu.
zz Ak sériové číslo objektívu obsahuje písmená, zadajte iba číslice.
zz Ak má sériové číslo objektívu jedenásť alebo viac číslic, zadajte iba
posledných desať.
zz Umiestnenie sériového čísla sa líši v závislosti od objektívu.
zz Na niektorých objektívoch nemusí byť uvedené sériové číslo. Ak chcete
zaregistrovať objektív bez uvedeného sériového čísla, zadajte ľubovoľné
sériové číslo.
oo Ak je vybratá možnosť [2: Adjust by lens/2: Nastaviť podľa objektívu]
a používa sa nadstavec, nastavenie sa zaregistruje pre kombináciu objektívu
a nadstavca.
oo Ak ste už zaregistrovali 40 objektívov, zobrazí sa správa. Po výbere objektívu,
ktorého registráciu chcete vymazať (prepísať), môžete zaregistrovať iný
objektív.
578
Fine Adjustment of AF Position (AF Microadjustment) (Jemné nastavenie AF (Jemné nastavenie AF))
Objektív s jednou
ohniskovou vzdialenosťou
Objektív so zoomom
nastavenie.
4 Vykonajte
zz Pre objektív so zoomom vyberte
širokouhlý (W) alebo telefotografický (T)
rozsah. Stlačením tlačidla <0> vypnete
oranžový rámik a môžete vykonať
nastavenie.
zz Vyberte hodnotu nastavenia a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Nastavením smerom k možnosti „–:
“ sa bod zaostrenia posunie pred
štandardný bod zaostrenia.
zz Nastavením smerom k možnosti
„+: “ sa bod zaostrenia posunie
za štandardný bod zaostrenia.
zz V prípade objektívu so zoomom
zopakujte tento postup a upravte
širokouhlý (W) a telefotografický (T)
rozsah.
zz Po dokončení nastavenia sa stlačením
tlačidla <M> vráťte na obrazovku
v kroku č. 1.
výsledok nastavenia.
5 Skontrolujte
zz Zhotovte snímku a skontrolujte výsledok
úpravy.
zz Úpravu zopakujte podľa potreby.
579
Fine Adjustment of AF Position (AF Microadjustment) (Jemné nastavenie AF (Jemné nastavenie AF))
oo Pri snímaní v strednom rozsahu (ohniskovej vzdialenosti) objektívu so
zoomom sa bod zaostrenia AF automaticky skoriguje vzhľadom na nastavenia
pre širokouhlý a telefotografický rozsah. Aj keď je nastavený len širokouhlý
alebo telefotografický rozsah, automaticky sa vykoná korekcia pre stredný
rozsah.
Zrušenie všetkých jemných nastavení AF
Keď sa v spodnej časti obrazovky zobrazí položka [ Clear all/ Zrušiť
všetky], stlačením tlačidla <L> zrušíte všetky nastavenia v položkách
[1:All by same amount/1:Pre všetky použiť rovnaký rozsah nastavenia]
a [2:Adjust by lens/2:Nastaviť podľa objektívu].
Upozornenia pre jemné nastavenie AF
oo Bod zaostrenia AF sa bude mierne líšiť v závislosti od podmienok objektu,
jasu, polohy zoomu a iných podmienok snímania. Preto aj keď vykonáte
jemné nastavenie AF, nemusí sa dosiahnuť zaostrenie vo vhodnej polohe.
oo Rozsah úpravy jedným krokom sa mení podľa minimálnej clony objektívu.
Pri upravovaní bodu zaostrenia AF opakovane upravujte nastavenie, snímajte
a kontrolujte výsledky.
oo Úprava užije pre AF počas fotografovania so živým náhľadom Live View,
ani počas nahrávania videozáznamu.
oo Úpravy sa zachovajú, aj keď vyberiete položku [8: Clear all Custom Func.
(C.Fn)/8: Vynulovať všetky užívateľské funkcie (C.Fn)] (=581).
Pre nastavenie sa však nastaví možnosť [0:Disable/0:Zakázať].
oo Na kontrolu výsledkov úpravy zaostrite v režime Jednoobrázkový AF.
Poznámky pre jemné nastavenie AF
oo Najlepšie je vykonať nastavenie priamo na mieste, na ktorom budete snímať.
Dosiahnete tak presnejšie nastavenie.
oo Pri nastavovaní sa odporúča používať statív.
oo Pri nastavovaní sa odporúča nasnímať obrázok v kvalite záznamu snímok73.
580
Zrušenie nastavení užívateľských funkcií
Výberom položky [8: Clear all Custom Func. (C.Fn)/8:Vynulovať
všetky užívateľské funkcie (C.Fn)] sa zrušia všetky nastavenia
užívateľských funkcií. Nastavenia [Custom Controls/Užívateľské
ovládacie prvky] sa nezrušia.
581
Ponuky na kartách: My Menu (Moja ponuka)
=583
=586
=586
=587
582
Zaregistrovanie ponuky My Menu
(Moja ponuka)
M
Na karte My Menu (Moja ponuka) môžete zaregistrovať položky ponuky
a užívateľské funkcie, ktorých nastavenia často meníte.
Vytvorenie a pridanie karty ponuky My Menu (Moja ponuka)
Vyberte položku [Add My Menu tab/
1 Pridať
kartu ponuky My Menu
(Moja ponuka)].
možnosť [OK].
2 Vyberte
zz Zopakovaním krokov č. 1 a 2 môžete
vytvoriť až päť kariet ponuky My menu
(Moja ponuka).
Zaregistrovanie položiek ponuky na kartách ponuky
My Menu (Moja ponuka)
položku [MY MENU*:
1 Vyberte
Configure/MY MENU*:
Konfigurovať].
583
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
položku [Select items
2 Vyberte
to register/Vybrať položky na
zaregistrovanie].
požadované položky.
3 Zaregistrujte
zz Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
zz Zaregistrovať môžete až šesť položiek.
zz Ak sa chcete vrátiť k obrazovke v kroku
č. 2, stlačte tlačidlo <M>.
Nastavenia karty My Menu (Moja ponuka)
Položky v rámci karty ponuky môžete triediť
a odstrániť a môžete premenovať alebo
odstrániť kartu ponuky.
zzSort registered items (Triedenie zaregistrovaných položiek)
Umožňuje zmeniť poradie registrovaných položiek v ponuke My Menu
(Moja ponuka). Vyberte možnosť [Sort registered items/Triediť
registrované položky], vyberte položku, ktorej poradie chcete zmeniť,
a stlačte tlačidlo <0>. Keď sa zobrazuje symbol [z], pomocou <5>
presuňte položku, potom stlačte tlačidlo <0>.
zzDelete selected items / Delete all items on tab (Odstrániť
vybraté položky/Odstrániť všetky položky na karte)
Môžete odstrániť ľubovoľnú zo zaregistrovaných položiek. Možnosť
[Delete selected items/Odstrániť vybraté položky] odstráni naraz
jednu položku a možnosť [Delete all items on tab/Odstrániť všetky
položky na karte] odstráni všetky zaregistrované položky na príslušnej
karte.
584
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
zzDelete tab (Odstrániť kartu)
Môžete odstrániť ľubovoľnú kartu ponuky My Menu (Moja ponuka).
Výberom položky [Delete tab/Odstrániť kartu] odstránite kartu
[MY MENU*].
zzRename tab (Premenovať kartu)
Kartu ponuky My Menu (Moja ponuka) môžete premenovať z názvu
[MY MENU*].
položku [Rename tab/
1 Vyberte
Premenovať kartu].
text.
2 Zadajte
zz Ak chcete odstrániť nepotrebné znaky,
vyberte položku [ ] alebo stlačte
tlačidlo <L>.
zz Pomocou ovládacieho prvku <j>
alebo <9> vyberte znak a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zadanie.
3 Potvrďte
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
585
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Odstránenie všetkých kariet ponuky My Menu (Moja ponuka)/
odstránenie všetkých položiek
Môžete odstrániť všetky vytvorené karty
ponuky My Menu (Moja ponuka) alebo
položky ponuky My Menu (Moja ponuka)
zaregistrované na týchto kartách.
zzDelete all My Menu tabs (Odstrániť všetky karty ponuky
My Menu (Moja ponuka))
Môžete odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka), ktoré ste
vytvorili. Keď vyberiete možnosť [Delete all My Menu tabs/Odstrániť
všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)], odstránia sa všetky
karty z ponúk [MY MENU1] až [MY MENU5] a karta [9] sa obnoví na
predvolené nastavenia.
zzDelete all items (Odstrániť všetky položky)
Môžete odstrániť všetky položky zaregistrované na kartách [MY MENU1]
až [MY MENU5]. Karty sa neodstránia. Keď vyberiete možnosť [Delete
all items/Odstrániť všetky položky], odstránia sa všetky položky
zaregistrované na všetkých vytvorených kartách.
oo Ak vykonáte funkciu [Delete tab/Odstrániť kartu] alebo [Delete all My Menu
tabs/Odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)], názvy kariet
premenované pomocou funkcie [Rename tab/Premenovať kartu] sa tiež
odstránia.
586
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Nastavenia zobrazenia ponuky
Výberom položky [Menu display/
Zobrazenie ponuky] môžete nastaviť
obrazovku ponuky, ktorá sa zobrazí po
stlačení tlačidla <M> ako prvá.
zzNormal display (Normálne zobrazenie)
Zobrazí poslednú zobrazenú obrazovku ponuky.
zzDisplay from My Menu tab (Zobrazovať od karty My Menu
(Moja ponuka))
Zobrazí sa s vybratou kartou [9].
zzDisplay only My Menu tab (Zobrazovať len kartu My Menu
(Moja ponuka))
Zobrazí sa iba karta [9]. (Karty [z], [3], [k], [5] a [8] sa
nezobrazia.)
587
588
Referencie
Táto kapitola poskytuje referenčné informácie o funkciách
fotoaparátu.
589
Softvér
Prevzatie a inštalácia softvéru EOS alebo iného
špecializovaného softvéru
Vždy nainštalujte najnovšiu verziu softvéru.
Aktualizujte všetky predchádzajúce nainštalované verzie tak, že ich
prepíšete najnovšou verziou.
oo Nepripájajte fotoaparát k počítaču pred nainštalovaním softvéru. Softvér sa
nenainštaluje správne.
oo Tento softvér sa nesmie inštalovať, kým počítač nie je pripojený na Internet.
oo Predchádzajúce verzie nedokážu zobraziť snímky zhotovené týmto
fotoaparátom správne. Takisto nie je možné spracovanie snímok RAW
zhotovených týmto fotoaparátom.
si softvér.
1 Prevezmite
zz Pripojte sa pomocou počítača na internet a prejdite na nasledujúcu
webovú lokalitu spoločnosti Canon:
www.canon.com/icpd
zz Zadajte sériového číslo na spodnej strane fotoaparátu, potom si
prevezmite si softvér.
zz Dekomprimujte ho v počítači.
Pre systém Windows
Kliknutím na zobrazený súbor inštalačného programu spustite
inštalačný program.
Pre počítače Macintosh
Vytvorí a zobrazí sa súbor dmg. Podľa nasledujúcich krokov
spustite inštalačný program.
590
Softvér
(1) Dvakrát kliknite na súbor dmg.
gg Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona jednotky a súbor
inštalačného programu.
Ak sa súbor inštalačného programu nezobrazí, dvojitým
kliknutím na ikonu jednotky ho zobrazte.
(2) Dvakrát kliknite na súbor inštalačného programu.
gg Inštalačný program sa spustí.
inštalácii softvéru postupujte podľa pokynov na
2 Pri
obrazovke.
Prevzatie návodov na používanie softvéru
Návody na používanie softvéru (súbory PDF) môžete prevziať do svojho
počítača z webovej lokality spoločnosti Canon.
zzLokalita na prevzatie návodu na používanie softvéru
www.canon.com/icpd
oo Na zobrazenie návodov na používanie (súborov PDF) sa vyžaduje softvér
na zobrazovanie súborov Adobe PDF, ako napríklad Adobe Acrobat
Reader DC (odporúča sa najnovšia verzia).
oo Program Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať z internetu.
oo Dvakrát kliknite na prevzatý návod na používanie (súbor PDF), aby ste ho
otvorili.
oo Ak chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie súborov
PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru.
591
Importovanie snímok do počítača
Na importovanie snímok z fotoaparátu do počítača môžete použiť softvér
EOS. K dispozícii sú tri spôsoby.
Pripojiť sa k počítaču pomocou prepojovacieho kábla
(predáva sa samostatne)
1 Nainštalujte softvér (=590).
Pripojte fotoaparát k počítaču
2 pomocou
prepojovacieho kábla
IFC-600PCU (koniec určený do
počítača: USB typu A).
zz Zapojte konektor do konektora
digitálneho rozhrania na fotoaparáte.
zz Zástrčku kábla pripojte k portu USB na
počítači.
importovanie snímok použite
3 Na
nástroj EOS Utility.
zz Informácie nájdete v príručke EOS Utility
návod na používanie.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi fotoaparát nedokáže komunikovať s počítačom,
aj keď sú prepojené prepojovacím káblom.
592
Importovanie snímok do počítača
Čítačka pamäťových kariet
Snímky môžete importovať do počítača pomocou čítačky pamäťových
kariet.
1 Nainštalujte softvér (=590).
kartu do čítačky
2 Vložte
pamäťových kariet.
importovanie snímok použite
3 Na
program Digital Photo Professional.
zz Informácie nájdete v príručke Digital
Photo Professional návod na používanie.
oo Keď preberáte snímky z fotoaparátu do počítača pomocou čítačky pamäťových
kariet a bez použitia softvéru EOS, skopírujte do počítača priečinok DCIM,
ktorý sa nachádza na karte.
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču prostredníctvom siete Wi-Fi
a importovať snímky do počítača (=426).
593
Držadlo s batériami BG-E14
BG-E14 je držadlo s batériami, ktoré môžete používať s dvoma súpravami
batérií LP-E6N/LP-E6 alebo s batériami AA/R6. Obsahuje ovládacie prvky,
ktoré možno použiť pri fotografovaní vo zvislom smere, napríklad tlačidlo
spúšte a hlavný volič. Pokyny na nasadenie a používanie nájdete v návode
na používanie pre BG-E14.
Príslušenstvo napájané z domácej
elektrickej zásuvky
Fotoaparát môžete napájať prostredníctvom domácej elektrickej zásuvky
pomocou DC adaptéra DR-E6 a sieťového adaptéra AC-E6N (oba sa
predávajú samostatne). Pokyny na nasadenie a používanie nájdete
v návodoch na používanie pre DR-E6 a AC-E6N.
oo Nepoužívajte žiaden iný sieťový adaptér než AC-E6N.
oo Kým je vypínač fotoaparátu prepnutý do zapnutej polohy, nepripájajte ani
neodpájajte napájací kábel ani neodpájajte DC adaptér.
oo Po skončení používania fotoaparátu vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
oo Je možné použiť aj súpravu sieťového adaptéra ACK-E6.
594
Poradca pri riešení problémov
Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, skúste ho najskôr odstrániť
pomocou pokynov v tomto poradcovi pri riešení problémov. Ak pomocou
Poradcu pri riešení problémov problém nevyriešite, obráťte sa na predajcu
alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
Problémy súvisiace s napájaním
Batéria sa nenabíja.
zz Ak je zostávajúca kapacita batérie (=524) 94 % alebo viac, batéria sa
nebude nabíjať.
zz Nepoužívajte žiadnu inú batériu ako originálnu súpravu batérií
Canon LP-E6N/LP-E6.
Indikátor na nabíjačke batérií rýchlo bliká.
zz Ak sa (1) vyskytol problém s nabíjačkou batérií alebo batériou alebo
(2) ak zlyhala komunikácia s batériou (pri použití súpravy batérií od
iného výrobcu ako od spoločnosti Canon), ochranný obvod zastaví
nabíjanie a indikátor nabíjania bude rýchlo a konštantne blikať na
oranžovo. V takom prípade (1) odpojte zástrčku nabíjačky z elektrickej
zásuvky. Vyberte a opätovne vložte batériu do nabíjačky batérií. Počkajte
niekoľko minút a potom opäť pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon.
Indikátor na nabíjačke batérií nebliká.
zz Ak je vnútorná teplota batérie vloženej do nabíjačky batérií vysoká,
nabíjačka nebude z bezpečnostných dôvodov nabíjať batériu (indikátor
nesvieti). Ak sa počas nabíjania teplota batérie z akéhokoľvek dôvodu
zvýši, nabíjanie sa automaticky zastaví (indikátor bliká). Keď teplota
batérie klesne, nabíjanie sa automaticky obnoví.
Fotoaparát sa neaktivuje ani vtedy, keď je vypínač prepnutý
do polohy <1>.
zz Skontrolujte, či je kryt priestoru pre batériu zatvorený (=47).
zz Skontrolujte, či je batéria správne vložená do fotoaparátu (=47).
zz Nabite batériu (=44).
zz Skontrolujte, či je kryt otvoru na kartu zatvorený (=48).
595
Poradca pri riešení problémov
Kontrolka prístupu svieti alebo bliká, aj keď je vypínač nastavený
v polohe <2>.
zz Ak sa napájanie vypne počas ukladania snímky na kartu, kontrolka
prístupu bude ešte niekoľko sekúnd svietiť alebo blikať. Po dokončení
záznamu snímky sa napájanie automaticky vypne.
Zobrazuje sa správa [Does this battery/do these batteries display
the Canon logo?/Je na tejto batérii (týchto batériách) logo Canon?].
zz Nepoužívajte žiadnu inú batériu ako originálnu súpravu batérií
Canon LP-E6N/LP-E6.
zz Batériu vyberte a znova ju vložte (=47).
zz Ak sú elektrické kontakty znečistené, vyčistite ich mäkkou tkaninou.
Batéria sa veľmi rýchlo vybije.
zz Použite úplne nabitú batériu (=44).
zz Výkon batérie môže byť znížený. V položke [5: Battery info./5: Informácie
o stave batérie] môžete skontrolovať stav nabíjania batérie (=524). Ak je
výkon batérie nedostatočný, vymeňte ju za novú batériu.
zz Počet možných záberov sa zníži v prípade ktorejkoľvek z nasledujúcich
operácií:
Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
Časté používanie obrazovky.
Dlhodobé fotografovanie so živým náhľadom Live View alebo snímanie
videozáznamu.
Používanie funkcií bezdrôtovej komunikácie.
Fotoaparát sa sám od seba vypína.
zz Je aktivovaná funkcia automatického vypnutia napájania. Ak chcete
deaktivovať automatické vypnutie, nastavte položku [5: Auto power off/
5: Automatické vypnutie] na možnosť [Disable/Zakázať] (=513).
zz Aj keď je položka [5: Auto power off/5: Automatické vypnutie]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka sa vypne po približne
30 minútach nečinnosti fotoaparátu. (Napájanie fotoaparátu sa nevypne.)
Fotoaparát nefunguje s batériami AA/R6 v držadle s batériami.
zz Fungovanie fotoaparátu sa môže obnoviť po opätovnej inštalácii
zásobníka na batérie a reštartovaní fotoaparátu.
596
Poradca pri riešení problémov
Problémy súvisiace so snímaním
Objektív sa nedá nasadiť.
zz Fotoaparát nemožno používať s objektívmi RF ani EF-M (=54).
Hľadáčik je tmavý.
zz Do fotoaparátu vložte nabitú batériu (=44).
Nie je možné zhotoviť ani nahrať žiadnu snímku.
zz Skontrolujte, či je karta správne vložená (=48).
zz Prepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy umožňujúcej
zápis a mazanie (=48).
zz Ak je karta plná, vymeňte ju alebo na nej vytvorte priestor odstránením
nepotrebných snímok (=48, =350).
zz Ak zaostrujete v režime Jednoobrázkový AF a indikátor zaostrenia <o>
v hľadáčiku bliká alebo keď je bod AF oranžový počas fotografovania
so živým náhľadom Live View/snímania videozáznamu, obrázok nie
je možné nasnímať. Opäť vykonajte automatické zaostrenie stlačením
tlačidla spúšte do polovice alebo zaostrite manuálne (=57, =147).
597
Poradca pri riešení problémov
Karta sa nedá používať.
zz Ak sa zobrazuje chybová správa týkajúca sa karty, pozrite si informácie
na =50 alebo =613.
Pri vložení karty do iného fotoaparátu sa zobrazí chybová
správa.
zz Keďže sú karty SDXC formátované vo formáte exFAT a vy naformátujete
kartu pomocou tohto fotoaparátu a potom ju vložíte do iného fotoaparátu,
môže sa zobraziť chyba a môže sa stať, že kartu nebude možné
používať.
Ak chcem nasnímať obrázok, musím tlačidlo spúšte stlačiť
dvakrát.
zz Nastavte položku [z: Mirror lockup/z: Predsklopenie zrkadla]
na možnosť [Disable/Zakázať].
Snímka je nezaostrená alebo rozmazaná.
zz Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <AF>
(=54).
zz Tlačidlo spúšte stlačte jemne, aby ste nespôsobili otrasy fotoaparátu
(=56, =57).
zz Ak je objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
prepínač IS nastavte do polohy <1>.
zz Pri slabom osvetlení sa rýchlosť uzávierky môže znížiť. Použite vyššiu
rýchlosť uzávierky (=112), nastavte vyššiu citlivosť ISO (=213),
použite blesk (=164, =179) alebo statív.
zz Pozrite si časť „Minimalizácia rozmazaných fotografií“ na =78.
Zobrazuje sa menej bodov AF alebo sa zmenil tvar rámu
oblasti AF.
zz V závislosti od používaného objektívu sa počet použiteľných bodov AF,
usporiadanie bodov AF a tvar rámu oblasti AF budú líšiť.
598
Poradca pri riešení problémov
Bod AF bliká alebo sa zobrazujú dva body AF.
zz Informácie o rozsvietení alebo blikaní bodov AF pri stlačení tlačidla <S>
alebo <G> nájdete v časti =133.
Body AF sa nerozsvietia načerveno.
zz Body AF sa pri snímaní v slabom osvetlení alebo zaostrení na tmavý
objekt rozsvietia načerveno.
zz V režimoch <d>, <s>, <f>, <a> alebo <F> môžete nastaviť,
či chcete, aby sa body AF pri zaostrení rozsvietili načerveno (=569).
Nie je možné uzamknutie zaostrenia a zmena kompozície záberu.
zz Nastavte funkciu AF na možnosť Jednoobrázkový AF. Uzamknutie
zaostrenia nie je možné v režime Inteligentné AF-Servo/AF-Servo
ani pri aktivácii serva v režime Inteligentné AF (=80, =125).
Rýchlosť sériového snímania je nízka.
zz Rýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie vysokou rýchlosťou
môže byť nižšia v závislosti od podmienok ako: teplota, kapacita batérie,
teplota, redukcia blikania, rýchlosť uzávierky, clona, podmienky objektu,
jas, funkcia AF, typ objektívu, fotografovanie so živým náhľadom Live
View, použitie blesku, nastavenia snímania a pod. Podrobnosti nájdete
v časti =150 alebo =152.
Maximálny počet záberov pri sériovom snímaní je znížený.
zz Pri snímaní objektu s jemnými detailmi, ako je napríklad trávnatá plocha,
bude veľkosť súboru väčšia a skutočný maximálny počet záberov v sérii
môže byť nižší v porovnaní s údajmi na =615.
599
Poradca pri riešení problémov
Aj keď vymením kartu, zobrazený max. počet záberov v sérii pre
sériové snímanie sa nezmení.
zz Zobrazený max. počet záberov v sérii sa nezmení pri výmene karty, ani
ak ide o vysokorýchlostnú kartu. Max. počet záberov v sérii uvedený
v tabuľke na =615 je založený na testovacej karte spoločnosti Canon.
(Čím je vyššia rýchlosť zápisu na kartu, tým vyšší je skutočný maximálny
počet záberov v sérii.) Z tohto dôvodu sa zobrazený max. počet záberov
v sérii môže líšiť od skutočného maximálneho počtu záberov v sérii.
Aj keď je nastavená znížená korekcia expozície, snímka sa
nasníma ako svetlá.
zz Nastavte funkciu [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] na možnosť [Disable/Zakázať]
(=218). Keď je nastavená možnosť [Low/Nízka], [Standard/
Štandardná] alebo [High/Vysoká], snímka sa môže zhotoviť ako svetlá
aj v prípade nastavenia zníženej korekcii expozície alebo kompenzácie
expozície blesku.
Keď je nastavená manuálna expozícia aj automatické nastavenie
citlivosti ISO, nie je možné nastaviť kompenzáciu expozície.
zz Postup nastavenia kompenzácie expozície nájdete na =118.
Nezobrazujú sa všetky možnosti korekcie aberácie objektívu.
zz Hoci sa položky [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej
aberácie] a [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] nezobrazujú,
keď je položka [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], obe funkcie sa pri
snímaní použijú, ako keby boli nastavené na možnosť [Enable/Povoliť].
zz Počas nahrávania videozáznamu sa nezobrazí možnosť [Digital Lens
Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu], [Diffraction correction/
Korekcia difrakcie] ani [Distortion correction/Korekcia skreslenia].
Zabudovaný blesk sa nespúšťa.
zz Pokiaľ sa zabudovaný blesk používa v krátkom čase opakovane,
snímanie s bleskom sa môže dočasne vypnúť na ochranu hlavy blesku.
600
Poradca pri riešení problémov
Externý blesk Speedlite sa nespúšťa.
zz Skontrolujte, či je externý blesk Speedlite bezpečne pripojený
k fotoaparátu.
zz Pri použití zábleskových jednotiek od iného výrobcu ako od spoločnosti
Canon pri fotografovaní so živým náhľadom Live View nastavte položku
[z: Shutter mode/z: Režim uzávierky] na ľubovoľnú inú možnosť
ako [Electronic/Elektronická] (=243).
Externý blesk Speedlite sa vždy spustí s plným výkonom.
zz Ak používate inú zábleskovú jednotku ako Speedlite radu EL/EX,
blesk sa vždy spustí s plným výkonom (=179).
zz Keď je položka [Flash metering mode/Režim merania blesku]
v nastaveniach užívateľskej funkcie externého blesku nastavená na
možnosť [TTL flash metering/Meranie blesku TTL] (automatický blesk),
blesk sa vždy spustí s plným výkonom (str. =179).
Kompenzáciu expozície externého blesku nemožno nastaviť.
zz Ak bola kompenzácia expozície externého blesku už nastavená na blesku
Speedlite, nemožno ju nastaviť pomocou fotoaparátu. Ak je kompenzácia
expozície externého blesku Speedlite zrušená (nastavená na hodnotu 0),
možno kompenzáciu expozície blesku nastaviť pomocou fotoaparátu.
Snímanie s diaľkovým ovládaním nemožno použiť.
zz Pri snímaní statických záberov nastavte režim priebehu snímania na
možnosť <Q> alebo <k> (=151). Pri nahrávaní videozáznamov
nastavte položku [z: Remote control/z: Diaľkové ovládanie] na
možnosť [Enable/Povoliť] (=322).
zz Skontrolujte polohu prepínača aktivácie časovača diaľkového ovládača.
zz Ak používate bezdrôtový diaľkový ovládač BR-E1, pozrite časť =156.
zz Infračervené diaľkové ovládače, napríklad RC-6, nie je možné použiť na
snímanie pomocou diaľkového ovládania, keď je fotoaparát spárovaný
cez Bluetooth so smartfónom alebo bezdrôtovým diaľkovým ovládaním.
Nastavte položku [Bluetooth settings/Nastavenia Bluetooth] na
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Ak chcete použiť diaľkový ovládač na nahrávanie časozberného
videozáznamu, pozrite si =311.
601
Poradca pri riešení problémov
Povolenie fotografovania so živým náhľadom Live View
zz Nastavte položku [z: Live View shoot./z: Fotografovanie so živým
náhľadom Live View] na možnosť [Enable/Povoliť].
Počas fotografovania so živým náhľadom Live View vydá
uzávierka dva zvuky aktivácie.
zz Pri použití blesku pri fotografovaní so živým náhľadom Live View vydá
uzávierka pri každom snímaní dva zvuky aktivácie.
Počas fotografovania so živým náhľadom Live View sa zobrazuje
biela ikona s alebo červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Keď je
zobrazená biela ikona [s], kvalita obrazu statických záberov môže
byť horšia. Ak je zobrazená červená ikona [E], signalizuje to, že
fotografovanie so živým náhľadom Live View sa čoskoro automaticky
zastaví (=269).
Rozšírenú citlivosť ISO nie je možné vybrať pri snímaní
statických záberov.
zz Skontrolujte nastavenie [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]
v položke [z: zISO speed settings/z: zNastavenia citlivosti ISO].
zz Rozšírená citlivosť ISO nie je dostupná, keď je položka [z: Highlight
tone priority/z: Priorita jasných tónov] nastavená na možnosť
[Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Zlepšená].
Počas nahrávania videozáznamov sa zobrazuje biela ikona alebo
červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Ak je
zobrazená červená ikona [E], signalizuje to, že nahrávanie
videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví (=326).
Počas nahrávania videozáznamu sa zobrazuje ikona [x].
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Kým sa
zobrazuje ikona [x], nahrávanie videozáznamu nie je možné. Ak sa
počas nahrávania videozáznamu zobrazí ikona [x], fotoaparát sa
približne po 3 minútach automaticky vypne. (=326)
602
Poradca pri riešení problémov
Nahrávanie videozáznamu sa zastaví samo od seba.
zz Ak je rýchlosť zápisu karty nízka, nahrávanie videozáznamu sa môže
zastaviť automaticky. Informácie o kartách, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov, nájdete na =617. Ak chcete zistiť rýchlosť zápisu príslušnej
karty, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu tejto karty a pod.
zz Ak 29 min. a 59 s snímate videozáznam, nahrávanie sa automaticky zastaví.
Pri nahrávaní videozáznamov sa nedá nastaviť citlivosť ISO.
zz V iných režimoch snímania ako <a> sa citlivosť ISO nastaví automaticky.
V režime <a> môžete citlivosť ISO nastaviť ručne (=280).
Pri prepnutí na nahrávanie videozáznamu sa zmení manuálne
nastavená citlivosť ISO.
zz V prípade snímania pomocou hľadáčika a fotografovania so živým
náhľadom Live View sa citlivosť ISO nastaví podľa položky [ISO speed
range/Rozsah citlivosti ISO] v časti [z: zISO speed settings/
z: zNastavenia citlivosti ISO] (=215). V prípade snímania
videozáznamu sa citlivosť ISO nastaví podľa položky [ISO speed
range/Rozsah citlivosti ISO] v časti [z: kISO speed settings/
z: kNastavenia citlivosti ISO] (=322).
Pri nahrávaní videozáznamov nie je možné zvoliť rozšírené
citlivosti ISO.
zz Skontrolujte nastavenie [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]
v položke [z: kISO speed settings/z: kNastavenia citlivosti ISO].
zz Rozšírená citlivosť ISO nie je dostupná, keď je položka [z: Highlight
tone priority/z: Priorita jasných tónov] nastavená na možnosť
[Enable/Povoliť].
Počas nahrávania videozáznamu sa mení expozícia.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu zmeníte rýchlosť uzávierky alebo
clonu, môžu sa zaznamenať zmeny v expozícii.
zz Ak chcete počas nahrávania videozáznamu používať približovanie,
odporúča sa nasnímať niekoľko testovacích videozáznamov. Zmena
transfokácie počas nahrávania videozáznamu môže viesť k záznamu
zmien expozície alebo mechanických zvukov objektívu. Prípadne môžu
byť zábery nezaostrené.
603
Poradca pri riešení problémov
Počas nahrávania videozáznamu obraz bliká alebo sa zobrazujú
vodorovné pruhy.
zz Príčinou blikania, vodorovných pruhov (šumu) alebo nepravidelnej
expozície počas nahrávania videozáznamu môže byť žiarivkové svetlo,
svietidlá LED alebo iné zdroje osvetlenia. Zaznamenať sa môžu zmeny
expozície (jasu) alebo farebného tónu. V režime <a> sa môžete pokúsiť
zmierniť tento problém použitím nízkej rýchlosti uzávierky. Problém môže
byť viditeľný pri nahrávaní časozberného videozáznamu.
Počas nahrávania videozáznamu vyzerá snímaný objekt
skreslený.
zz Ak pohybujete fotoaparátom doľava alebo doprava (panoramatický
pohyb) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže vyzerať
skreslený.
Snímanie statických záberov počas nahrávania videozáznamu
nie je možné.
zz Statické zábery nemožno snímať počas nahrávania videozáznamu.
Ak chcete snímať statické zábery, zastavte nahrávanie videozáznamu
a následne vykonajte snímanie pomocou hľadáčika alebo fotografovania
so živým náhľadom Live View.
604
Poradca pri riešení problémov
Problémy s bezdrôtovou funkciou
Nemožno sa spárovať so smartfónom.
zz Používajte smartfón kompatibilný so štandardom Bluetooth verzie 4.1
alebo novšej.
zz Na obrazovke nastavení smartfónu zapnite funkciu Bluetooth.
zz Párovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení funkcie
Bluetooth smartfónu. V smartfóne nainštalujte špecializovanú aplikáciu
Camera Connect (bezplatnú) (=399).
zz Predtým spárovaný smartfón nemožno spárovať s fotoaparátom znova,
ak je v smartfóne uložená registrácia fotoaparátu. V takom prípade
odstráňte registráciu fotoaparátu uloženú v nastaveniach Bluetooth
v smartfóne a skúste párovanie zopakovať (=406).
Funkciu Wi-Fi nemožno nastaviť.
zz Ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k inému zariadeniu pomocou
prepojovacieho kábla, funkcie Wi-Fi nemožno nastaviť. Pred nastavením
funkcií odpojte prepojovací kábel (=396).
Nemožno používať zariadenie pripojené pomocou
prepojovacieho kábla.
zz Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
s pripojením pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát
pripojený k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi. Pred pripojením
prepojovacieho kábla ukončite pripojenie Wi-Fi.
Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie sú možné operácie, ako je snímanie
alebo prehrávanie.
Ukončite pripojenie Wi-Fi a vykonajte požadovaný postup.
605
Poradca pri riešení problémov
Nemožno sa znova pripojiť k smartfónu.
zz Aj keď používate kombináciu rovnakého fotoaparátu a smartfónu, ak ste
zmenili nastavenia alebo vybrali iné nastavenie, opätovné pripojenie sa
nemusí podariť ani po výbere rovnakého identifikátora SSID. V takomto
prípade odstráňte nastavenia pripojenia fotoaparátu z nastavení
pripojenia Wi-Fi v smartfóne a znova nastavte pripojenie.
zz Pripojenie sa nemusí podariť v prípade, že pri opätovnej konfigurácii
nastavení pripojenia je spustená aplikácia Camera Connect. V takom
prípade na chvíľu ukončite aplikáciu Camera Connect a potom ju reštartujte.
606
Poradca pri riešení problémov
Problémy s ovládaním
Nie je možné zmeniť nastavenie pomocou ovládacích prvkov
<6>, <5>, <j>, <9> alebo <d>.
zz Prepínač <R> prepnite nadol (uvoľnenie zaistenia) (=60).
zz Skontrolujte nastavenie funkcie [5: Multi function lock/5: Uzamknutie
viacerých funkcií] (=545).
Dotykové ovládanie nie je možné.
zz Skontrolujte, či je položka [5: Touch control/5: Dotykové ovládanie]
nastavená na možnosť [Standard/Štandardné] alebo [Sensitive/Citlivé]
(=521).
Tlačidlo alebo volič fotoaparátu nefunguje podľa očakávaní.
zz Skontrolujte tieto nastavenia: [8: C.Fn II-7: Select AF area selec. mode/
8: C.Fn II-7: Výber režimu výberu oblasti AF], [8: C.Fn II-9: AF area
selection method/8: C.Fn II-9: Spôsob výberu oblasti AF] a [8: Custom
Controls/8: Užívateľské ovládacie prvky] (=563, =564, =571).
Problémy so zobrazením
Na obrazovke ponuky sa zobrazuje menej kariet a položiek.
zz Niektoré karty a možnosti sa nezobrazia v režimoch Základnej zóny alebo
v prípade fotografovania so živým náhľadom Live View a nahrávania
videozáznamu.
Zobrazenie sa začne s ponukou [9] My Menu (Moja ponuka)
alebo sa zobrazí len karta [9].
zz Položka [Menu display/Zobrazenie ponuky] na karte [9] je nastavená
na možnosť [Display from My Menu tab/Zobrazovať od karty ponuky
My Menu (Moja ponuka)] alebo [Display only My Menu tab/Zobraziť
len kartu My Menu (Moja ponuka)]. Nastavte položku [Normal display/
Normálne zobrazenie] (=587).
Prvý znak názvu súboru je podčiarknutie („_“).
zz Nastavte položku [z: Color space/z: Farebný priestor] na možnosť
[sRGB]. Ak je nastavený priestor [Adobe RGB], prvý znak bude
podčiarknutie (=229).
607
Poradca pri riešení problémov
Názov súboru sa začína znakmi „MVI_“.
zz Ide o súbor videozáznamu (=507).
Číslovanie súborov nezačína od 0001.
zz Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok nemusí
začínať od 0001 (=507).
Zobrazený dátum a čas snímania je nesprávny.
zz Skontrolujte, či je nastavený správny dátum a čas (=516).
zz Skontrolujte časové pásmo a letný čas (=516, =517).
Na snímke nie je dátum a čas.
zz Dátum a čas snímania sa na snímke nezobrazuje. Dátum a čas snímania
sa zaznamená do obrazových údajov v rámci informácií o snímaní. Pri
tlači môžete na snímku vytlačiť dátum a čas na základe dátumu a času
zaznamenaného v informáciách o snímaní (=358).
Zobrazuje sa položka [###].
zz Ak počet snímok zaznamenaných na karte presahuje počet snímok, ktoré
fotoaparát dokáže zobraziť, zobrazí sa symbol [###].
Rýchlosť zobrazenia bodov AF v hľadáčiku je nízka.
zz Pri nízkych teplotách môže byť rýchlosť zobrazenia bodov AF v hľadáčiku
nižšia vzhľadom na charakteristiku zobrazovacieho zariadenia (displej
z tekutých kryštálov). Pri izbovej teplote sa rýchlosť zobrazenia vráti do
normálu.
Na obrazovke sa nezobrazuje čistý obraz.
zz Ak je obrazovka znečistená, vyčistite ju mäkkou handričkou.
zz Zobrazenie na obrazovke môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej
teplote alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa
vráti do normálu.
608
Poradca pri riešení problémov
Problémy s prehrávaním
Časť snímky bliká načierno.
zz Položka [3: Highlight alert/3: Upozornenie na najjasnejšie oblasti]
je nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (=391).
Na snímke sa zobrazuje červený rámik.
zz Položka [3: AF point disp./3: Zobrazenie bodu AF] je nastavená na
možnosť [Enable/Povoliť] (=392).
Počas prehrávania snímok sa body AF nezobrazujú.
zz Body AF sa nezobrazia v prípade prehrávania nasledujúcich typov
snímok:
Snímky zhotovené v režimoch <8: FG>.
Snímky zhotovené v režime HDR.
Snímky zhotovené v režimoch <U: ABCD>.
Snímky zhotovené s použitou redukciou šumu pri viacerých záberoch.
Orezané snímky.
Snímku nie je možné vymazať.
zz Ak je snímka chránená, nedá sa vymazať (=346).
Statické zábery a videozáznamy nemožno prehrať.
zz Snímky nasnímané pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať prehrať
v tomto fotoaparáte.
zz Videozáznamy upravené pomocou počítača nemožno prehrať pomocou
fotoaparátu.
Prehrať možno len niekoľko snímok.
zz Snímky boli filtrované na prehrávanie pomocou funkcie [3: Set image
search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=385). Odstráňte podmienky vyhľadávania snímok.
609
Poradca pri riešení problémov
Počas prehrávania videozáznamu počuť prevádzkový zvuk
a mechanický zvuk.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu manipulujete s otočnými voličmi
fotoaparátu alebo objektívom fotoaparátu, zaznamenajú sa aj tieto
prevádzkové zvuky. Odporúča sa používať smerový stereofónny mikrofón
DM-E1 (predáva sa samostatne) (=296).
Videozáznam sa zdanlivo na okamih zastaví.
zz V prípade výraznej zmeny expozičnej úrovne počas nahrávania
videozáznamu s automatickým nastavením expozície sa na chvíľu
zastaví snímanie, kým sa expozícia nestabilizuje. V takom prípade
snímajte v režime <a> (=279).
Na televízore sa nezobrazuje žiaden obraz.
zz Skontrolujte, či je položka [5: Video system/5: Video systém] správne
nastavená na možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL]
podľa video systému vášho televízora.
zz Skontrolujte, či je konektor kábla HDMI úplne zasunutý (=344).
Pre jeden nahraný videozáznam existujú viaceré súbory
videozáznamov.
zz Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 4 GB, automaticky sa vytvorí
ďalší súbor videozáznamu (=293). Ak však použijete kartu SDXC
naformátovanú pomocou fotoaparátu, môžete videozáznam nasnímať
do jedného súboru, aj keď jeho veľkosť prekračuje 4 GB.
610
Poradca pri riešení problémov
Čítačka pamäťových kariet nedokázala rozpoznať kartu.
zz V závislosti od používanej čítačky pamäťových kariet a operačného
systému počítača nemusia byť karty SDXC správne rozpoznané.
V takom prípade buď pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom
prepojovacieho kábla (predáva sa samostatne) a použite softvér EOS
Utility (softvér EOS, =590) alebo pripojte fotoaparát k počítaču
prostredníctvom siete Wi-Fi (=426) a importujte snímky vo fotoaparáte.
Nemožno zmeniť veľkosť snímky.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete meniť veľkosť snímok JPEG b
a RAW (=379).
Snímku nemožno orezať.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete orezávať snímky RAW (=377).
Na snímke sa zobrazujú svetelné body.
zz Ak je snímač ovplyvnený vesmírnym žiarením alebo podobnými faktormi,
na zhotovených snímkach sa môžu objaviť biele, červené alebo modré
svetelné body. Ich výskyt môžete potlačiť vykonaním funkcie [Clean
nowf/Vyčistiť terazf] v položke [5: Sensor cleaning/5: Čistenie
snímača] (=528).
611
Problémy pri čistení snímača
Počas čistenia snímača vydáva uzávierka zvuk.
zz Keď v časti [5: Sensor cleaning/5: Čistenie snímača] vyberiete
možnosť [Clean nowf/Vyčistiť terazf], uzávierka bude počas
čistenia vydávať mechanický zvuk, ale na kartu sa nezaznamená žiadna
snímka (=528).
Automatické čistenie snímača nie je funkčné.
zz Pri opakovanom prepnutí vypínača <1> a <2> krátko po sebe sa
ikona <f> nemusí zobraziť (=52).
Problémy s pripojením k počítaču
Snímky sa nedajú importovať do počítača.
zz Do počítača nainštalujte softvér EOS Utility (softvér EOS) (=590).
zz Ak je už fotoaparát pripojený prostredníctvom funkcie Wi-Fi, nedokáže
komunikovať so žiadnym pripojeným počítačom prostredníctvom
prepojovacieho kábla (predáva sa samostatne).
Komunikácia medzi pripojeným fotoaparátom a počítačom
nefunguje.
zz Pri používaní programu EOS Utility (softvér EOS) nastavte položku
[z: Time-lapse movie/z: Časozberný videozáznam] na možnosť
[Disable/Zakázať] (=301).
612
Chybové kódy
(1)
(2)
Ak sa vyskytol problém s fotoaparátom,
zobrazí sa chybová správa. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Ak problém
pretrváva, poznačte si číslo chybového
kódu a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Canon.
(1)
(2)
Číslo chyby
Príčina a protiopatrenia
613
Údaje o výkone
Snímanie statických záberov
zzPočet možných záberov
Teplota
Pri fotografovaní pomocou
hľadáčika
Bez blesku
Pri fotografovaní so živým
náhľadom Live View
Pri fotografovaní pomocou
hľadáčika
Výkon
blesku: 50 % Pri fotografovaní so živým
náhľadom Live View
Izbová teplota
(23 °C)
Približne
1860 záberov
Približne
510 záberov
Približne
1300 záberov
Približne
450 záberov
Nízka teplota
(0 °C)
Približne
1850 záberov
Približne
500 záberov
Približne
1200 záberov
Približne
440 záberov
• S úplne nabitou súpravou batérií LP-E6N
• Na základe nasledujúcich testovacích noriem asociácie CIPA (Camera & Imaging
Products Association)
• Odhadovaný počet záberov s držadlom s batériami BG-E14 (predáva sa samostatne):
S použitím dvoch súprav batérií LP-E6N: približne dvojnásobný počet záberov ako
samotný fotoaparát
Použitie alkalických batérií typu AA/LR6 (pri izbovej teplote 23 °C): pri fotografovaní
pomocou hľadáčika pribl. 210 záberov bez blesku alebo 200 záberov pri 50 % výkone
blesku a pri fotografovaní so živým náhľadom Live View približne 50 záberov bez
blesku alebo 50 záberov pri 50 % blesku.
zzRozsah automatického nastavenia citlivosti ISO
Režim snímania
d/s/f/a
F
Citlivosť ISO
Bez blesku
S bleskom
ISO 100 – 25600*
ISO 100 – 1600*
ISO 400*
ISO 400*
* Skutočný rozsah citlivosti ISO závisí od nastavení [Minimum] a [Maximum]
vybratých v položke [Auto range/Automatický rozsah].
• V režimoch Základnej zóny sa citlivosť ISO nastaví automaticky.
614
Údaje o výkone
zzNávod na nastavenie kvality snímky
Počet
Kvalita
Veľkosť
zaznamenaných
snímky
súboru (MB)
pixelov
(Približne)
Maximálny počet
záberov v sérii
Počet
možných
záberov
Štandardné
Vysoká
rýchlosť
2720
5380
5190
9860
8390
14600
18390
57
57
55
57
57
57
57
58
58
55
56
57
57
57
JPEG
3,8 M
11,1
5,6
5,8
3,0
3,6
2,0
1,6
1
32M
35,6
850
24
25
F
RAW+JPEG
32M
20,4
1490
39
39
1
73
F
73
32M
32M
32M
32M
35,6
11,1
20,4
11,1
650
23
24
960
37
36
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15M
8,1M
• Počet možných záberov je založený na testovacích štandardoch spoločnosti Canon
a 32 GB karte.
• Max. počet záberov v sérii meraný s kartou SD a za podmienok, ktoré vyhovujú
testovacím štandardom spoločnosti Canon (32 GB štandardná/UHS-II karta, <o>
sériové snímanie vysokou rýchlosťou, pomer strán 3:2, citlivosť ISO 100, štandardný
štýl Picture Style).
• Veľkosť súboru, počet možných záberov a maximálny počet záberov v sérii
sa môže meniť v závislosti od snímaného objektu, značky karty, pomeru strán
statickej snímky, citlivosti ISO, štýlu Picture Style, užívateľských funkcií a iných
nastavení.
oo Indikátor maximálneho počtu záberov v sérii sa nezmení ani pri použití
vysokorýchlostnej karty SD. Namiesto toho však bude platiť maximálny počet
záberov v sérii uvedený v tabuľke.
615
Údaje o výkone
zzPočet pixelov pre jednotlivé pomery strán
(približný počet pixelov)
Kvalita
snímky
3:2
4:3
1/F
3
a
6960 × 4640 (32,3 megapixela)
6960 × 4640 (32,3 megapixela)
4800 × 3200 (15,4 megapixela)
6960 × 4640 (32,3 megapixela)
6160 × 4640 (28,6 megapixela)*
4256 × 3200 (13,6 megapixela)*
a
3472 × 2320 (8,1 megapixela)*
3072 × 2320 (7,1 megapixela)*
b
2400 × 1600 (3,8 megapixela)
2112 × 1600 (3,4 megapixela)*
Kvalita
snímky
16:9
1:1
1/F
3
a
a
b
6960 × 4640 (32,3 megapixela)
6960 × 3904 (27,2 megapixela)*
4800 × 2688 (12,9 megapixela)*
3472 × 1952 (6,8 megapixela)*
2400 × 1344 (3,2 megapixela)*
6960 × 4640 (32,3 megapixela)
4640 × 4640 (21,5 megapixela)
3200 × 3200 (10,2 megapixela)
2320 × 2320 (5,4 megapixela)
1600 × 1600 (2,6 megapixela)
oo Skutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa bude
líšiť od uvedeného pomeru strán.
oo Zobrazená oblasť obrázka pre pomery strán označené hviezdičkou „*“ sa
môže mierne líšiť od skutočnej oblasti obrázka. Pri snímaní skontrolujte
nasnímané obrázky na monitore LCD.
oo Podrobnejšie informácie o veľkostiach súborov JPEG nájdete v časti =615.
Pri ekvivalentných podmienkach snímania budú veľkosti súborov menšie ako
pri nastavení položky [z: Still img aspect ratio/z: Pomer strán statickej
snímky] na možnosť [3:2].
616
Údaje o výkone
Nahrávanie videozáznamu
zzKarty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Veľkosť nahrávania videozáznamu
H
L
w
65
X
23
X
87
X
65
X
HDR videozáznam
65
V
87
X
Karta SD
UHS-I, UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Časozberný videozáznam 4K
Rýchlosť čítania 40 Mb/s alebo rýchlejšia
Časozberný videozáznam Full HD
Rýchlosť čítania 20 Mb/s alebo rýchlejšia
• Keď je vypnutá digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy.
617
Údaje o výkone
zzCelková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru
za minútu
(Približne)
Veľkosť nahrávania
videozáznamu
H
L
w
65
X
23
X
87
X
65
X
HDR videozáznam
Celková možná doba nahrávania na
kartu
Veľkosť
súboru
8 GB
32 GB
128 GB
8 min.
8 min.
17 min.
35 min.
35 min.
1 h 10 min.
2 h 21 min.
2 h 22 min.
4 h 43 min.
860 MB/min.
858 MB/min.
431 MB/min.
216 MB/min.
35 min.
2 h 20 min.
9 h 23 min.
65
V
1 h 26 min.
5 h 47 min.
23 h 11 min.
87 MB/min.
87
X
40 min.
2 h 42 min.
10 h 49 min.
187 MB/min.
• Keď je vypnutá digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy.
oo Zvýšenie vnútornej teploty fotoaparátu môže spôsobiť zastavenie nahrávania
videozáznamu ešte pred uplynutím celkovej doby nahrávania uvedenej
v tabuľke (=326).
zzCelkový možný čas nahrávania videozáznamu
Teplota
Celková doba nahrávania
Izbová teplota
(23 °C)
2 h 40 min.
(Približne)
Nízka teplota
(0 °C)
2 h 30 min.
• S úplne nabitou súpravou batérií LP-E6N.
• S položkou [z: Movie rec. size/z: Veľkosť videozáznamu] nastavenou
na možnosť H or L a položkou [z: Movie Servo AF/z: AF-Servo pri
videozázname] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť].
618
Údaje o výkone
zzCelkový možný čas nahrávania časozberného videozáznamu
(Približne)
Nahrávanie časozberného
videozáznamu
Automatické
Interval
vypnutie obrazovky
Disable (Zakázať)
2 sekundy
Enable (Povoliť)
Disable (Zakázať)
10 sekúnd
Enable (Povoliť)
Izbová teplota
(23 °C)
Nízka teplota (0 °C)
5 h 10 min.
7 h 30 min.
4 h 10 min.
8 h 40 min.
5 h 10 min.
7 h 30 min.
4 h 10 min.
8 h 40 min.
• S úplne nabitou súpravou batérií LP-E6N.
• Možná doba nahrávania videozáznamu sa líši v závislosti od podmienok snímania.
619
Údaje o výkone
Citlivosť ISO počas nahrávania videozáznamu
V režime [k]
zz Citlivosť ISO sa nastaví automaticky v rozsahu ISO 100–12800.
zz Ak v položke [z: kISO speed settings/z: kNastavenia
citlivosti ISO] nastavíte možnosť [Max for Auto/Max. pre automatické
nastavenie] na [H (25600)] (=322), maximálny limit rozsahu
automatického nastavenia citlivosti ISO sa rozšíri na hodnotu H
(ekvivalent citlivosti ISO 25600).
V režime [M]
zz Pri citlivosti ISO nastavenej na možnosť [AUTO] sa citlivosť ISO
automaticky nastaví v rozsahu ISO 100–12800.
zz Keď je nastavené automatické nastavenie citlivosti ISO, v položke
[z: kISO speed settings/z: kNastavenia citlivosti ISO] sa pri
nastavení možnosti [Max for Auto/Max. pre automatické nastavenie]
na hodnotu [H (25600)] (=322) maximálny limit rozsahu automatického
nastavenia citlivosti ISO sa rozšíri na hodnotu H (ekvivalent citlivosti
ISO 25600).
zz Citlivosť ISO možno nastaviť v rozsahu ISO 100–12800. Ak v položke
[z: kISO speed settings/z: kNastavenia citlivosti ISO]
nastavíte položku [ISO speed range/Maximálny rozsah citlivosti
ISO] na hodnotu [H (25600)] (=322), maximálna rýchlosť v rozsahu
manuálneho nastavenia citlivosti ISO sa rozšíri na hodnotu H (ekvivalent
citlivosti ISO 25600).
oo [H (25600)] nie je k dispozícii pri nahrávaní videozáznamov v rozlíšení
4K, časozberných videozáznamov v rozlíšení 4K ani časozberných
videozáznamov v rozlíšení Full HD.
620
Údaje o výkone
Prehrávanie snímok
zzMožnosti zmeny veľkosti snímky podľa pôvodnej kvality
snímky
Dostupné nastavenia na zmenu veľkosti
Pôvodná kvalita
snímky
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zzVeľkosti pre snímky so zmenenou veľkosťou
(približný počet pixelov)
Kvalita
snímky
3:2
4:3
4
a
b
15,4 megapixela (4800 × 3200)
8,1 megapixela (3472 × 2320)
3,8 megapixela (2400 × 1600)
―
―
3,4 megapixela (2112 × 1600)
Kvalita
snímky
16:9
1:1
4
a
b
12,9 megapixela (4800 × 2688)
6,8 megapixela (3472 × 1952)
3,2 megapixela (2400 × 1344)
10,2 megapixela (3200 × 3200)
5,4 megapixela (2320 × 2320)
2,6 megapixela (1600 × 1600)
oo Skutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa bude
líšiť od uvedeného pomeru strán.
oo Snímka sa môže mierne orezať v závislosti od podmienok zmeny veľkosti.
621
Zobrazenie informácií
Obrazovka rýchleho ovládania (pri fotografovaní pomocou
hľadáčika)
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
622
(1)
(2)
(3)
(16)
(17)
(18)
(4)
(5)
(6)
(19)
(20)
(21)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
Hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
Režim snímania
Ukazovateľ úrovne expozície
Kompenzácia expozície
Korekcia vyváženia bielej
Štýl Picture Style
Funkcia AF
Kapacita batérie
Ikona rýchleho ovládania
Vyváženie bielej
Funkcia Wi-Fi
Režim výberu oblasti AF/Výber
bodu automatického zaostrenia AF
Intenzita bezdrôtového signálu
Funkcia Bluetooth
Uzamknutie AE
Priorita jasných tónov
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
Citlivosť ISO
Kompenzácia expozície blesku
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth
Stupňovanie vyváženia bielej
Užívateľské ovládacie prvky
Kvalita snímky
Maximálny počet záberov v sérii/
zostávajúci počet viacnásobných
expozícií
Počet možných záberov/
Automatické čistenie
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)
Viacnásobné expozície/HDR/
Redukcia šumu pri viacerých
záberoch
Režim priebehu snímania
Stav určenia polohy GPS
Režim merania
Zobrazenie informácií
Obrazovka snímania so živým náhľadom Live View
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
Maximálny počet záberov v sérii
Počet možných záberov/počet
sekúnd do spustenia samospúšte
(3) Stupňovanie zaostrovania/HDR/
viacnásobné expozície/redukcia
šumu pri viacerých záberoch/
časovač dlhodobej expozície
Bulb/intervalový časovač
(4) Režim snímania/ikona scény
(5) Spôsob AF
(6) Funkcia AF
(7) Režim priebehu snímania
(8) Režim merania
(9) Kvalita snímky
(10) Bod AF (1-bodové AF)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) Kapacita batérie
(12) Počet zostávajúcich záberov
pre stupňovanie zaostrovania/
viacnásobné expozície/
intervalový časovač
(13) Varovanie týkajúce sa teploty
(14) Elektronická vodováha
(15) Histogram
(16) Tlačidlo rýchleho ovládania
(17) Vyváženie bielej/Korekcia
vyváženia bielej
(18) Štýl Picture Style
(19) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
(20) Kreatívne filtre
(21) Vytvoriť priečinok
623
Zobrazenie informácií
(22)
(23)
(24)
(25)
(31)
(32)
(33)
(34)
(26)
(27)
(28)
(35)
(36)
(37)
(38)
(29)
(30)
(22) Varovanie na použitie blesku
(blikanie)/Blesk pripravený (zap.)/
Uzamknutie FE/Synchronizácia
s krátkymi časmi
(23) Elektronická
(24) Ovládanie uzávierky dotykom
(25) Uzamknutie AE
(26) Rýchlosť uzávierky/varovanie pri
uzamknutí viacerých funkcií
(27) Kompenzácia expozície blesku
(28) Hodnota clony
(29) Stupňovanie automatickej
expozície AEB/stupňovanie
expozície blesku FEB
(30) Ukazovateľ úrovne expozície
(39)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
Stav určenia polohy GPS
Funkcia Wi-Fi
Tlačidlo zväčšenia
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Simulácia expozície
Kompenzácia expozície
Funkcia Bluetooth
Intenzita signálu Wi-Fi
oo Môžete nastaviť, čo sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo <B> (=539).
oo Elektronická vodováha sa nezobrazí, keď je spôsob AF nastavený na možnosť
[u+Tracking/u+Sledovanie] alebo je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
oo Po nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
624
Zobrazenie informácií
Obrazovka nahrávania videozáznamu
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(2)
(11)
(12)
(3)
(13)
(4)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(10)
(1)
(2)
(3)
Varovanie týkajúce sa teploty
Kapacita batérie
Doba nahrávania videozáznamu/
uplynutá doba nahrávania
(4) Režim nahrávania videozáznamu/
časozberný videozáznam/
ikona scény
(5) Spôsob AF
(6) Veľkosť nahrávania
videozáznamu
(7) Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
(8) Úroveň záznamu zvuku
(manuálne)
(9) Hlasitosť slúchadiel
(10) AF-Servo pri videozázname
(11) Bod AF (1-bodové AF)
(12) Videozáznamu s rozlíšením 4K
zakázaný
(13) Histogram (na manuálne
nastavenie expozície)
(14) Prebieha nahrávanie
videozáznamu
(15) Vyváženie bielej/Korekcia
vyváženia bielej
(16) Štýl Picture Style
(17) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
(18) Kreatívne filtre
(19) Video snapshot (Videoklip)
(20) Elektronická vodováha
(21) Tlačidlo zväčšenia
625
Zobrazenie informácií
(27)
(22)
(28)
(29)
(23)
(24)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(22) Ukazovateľ úrovne záznamu
zvuku (manuálne)
(23) Uzamknutie AE
(24) Rýchlosť uzávierky
(25) Hodnota clony
(26) Kompenzácia expozície
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Ukazovateľ úrovne expozície
Stav určenia polohy GPS
Funkcia Bluetooth
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Intenzita signálu Wi-Fi
Funkcia Wi-Fi
oo Môžete nastaviť, čo sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo <B> (=539).
oo Elektronická vodováha sa nezobrazí, keď je spôsob AF nastavený na možnosť
[u+Tracking/u+Sledovanie] alebo je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
oo Elektronickú vodováhu, čiary mriežky ani histogram nie je možné zobraziť
počas nahrávania videozáznamu. (Keď začnete nahrávať videozáznam,
prestanú sa zobrazovať.)
oo Pri spustení nahrávania videozáznamu sa zostávajúca doba nahrávania
videozáznamu zmení na uplynulý čas.
oo Po nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
626
Zobrazenie informácií
Ikony scény
V režime <A>, pri fotografovaní so živým náhľadom Live View alebo pri
nahrávaní videozáznamov, kamera rozpozná typ scény a nastaví všetky
automaticky tak, aby vyhovovali danej scéne. Rozpoznaný typ scény je
uvedený v ľavej hornej časti obrazovky.
Objekt
Portrét
V pohybe*1
Pozadie
Iný ako portrét
Príroda/
Záber
V pohybe*1
exteriér
zblízka*2
Farba
pozadia
Jasné
Sivá
Protisvetlo
Vrátane modrej
oblohy
Bledomodrá
Protisvetlo
*3
Západ slnka
*3
Oranžová
Bodové svetlo
Tmavý
So statívom*1
Tmavomodrá
4 5
**
*3
4 5
**
*3
*1: Nezobrazuje sa počas nahrávania videozáznamu.
*2: Zobrazí sa, keď nasadený objektív poskytuje informácie o vzdialenosti. Pri použití
nadstavbového tubusu alebo objektívu na snímanie záberov zblízka nemusí
ikona zodpovedať skutočnej scéne.
*3: Zobrazí sa ikona scény vybratej spomedzi rozpoznateľných scén.
oo Pri určitých scénach alebo podmienkach snímania nemusí zobrazená
ikona zodpovedať skutočnej scéne.
627
Zobrazenie informácií
*4: Zobrazí sa, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
Snímaná scéna je tmavá, je to nočná scéna a fotoaparát je nasadený na statíve.
*5: Zobrazí sa pri ľubovoľnom z nasledujúcich objektívov:
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• Objektívy s funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) uvedené na trh
v roku 2012 a neskôr.
*4+*5: Ak platia podmienky v bode *4 aj *5, rýchlosť uzávierky sa zníži.
628
Zobrazenie informácií
Obrazovka prehrávania
zzZobrazenie základných informácií pre statické zábery
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcia Wi-Fi
Intenzita signálu Wi-Fi
Kapacita batérie
Prehrávanie č./celkový počet
snímok/počet nájdených snímok
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
Hodnota kompenzácie expozície
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Funkcia Bluetooth
Už odoslané do počítača/
smartfónu
Hodnotenie
Ochrana snímky
Číslo priečinka – číslo súboru
Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
Priorita jasných tónov
Citlivosť ISO
oo Ak bola snímka zhotovená iným fotoaparátom, niektoré informácie o snímaní
sa nemusia zobraziť.
oo Snímky zhotovené pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné prehrávať
na iných fotoaparátoch.
629
Zobrazenie informácií
zzZobrazenie podrobných informácií pre statické zábery
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
Režim snímania/viacnásobná
expozícia
White balance (Vyváženie bielej)
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
Korekcia vyváženia bielej
Štýl Picture Style/nastavenia
Hodnota kompenzácie expozície
Dátum a čas snímania
(17)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Histogram (Jas/RGB)
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Posúvač
Hodnota kompenzácie expozície
blesku/odraz/snímanie v režime
HDR/redukcia šumu pri viacerých
záberoch
(15) Režim merania
(16) Veľkosť súboru
(17) Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
* Pri snímaní s kvalitou snímky RAW+JPEG sa zobrazí veľkosť súboru snímky RAW.
* Čiary signalizujúce oblasť snímky sa zobrazia pre snímky zhotovené s nastaveným
pomerom strán (=202) a s nastavenou kvalitou snímok RAW alebo RAW+JPEG.
* Pri fotografovaní s bleskom bez kompenzácie expozície blesku sa zobrazí ikona <0>.
* V prípade snímok zhotovených s odrazom blesku sa zobrazí symbol < >.
* V prípade snímok zhotovených v režime HDR sa zobrazí ikona efektu (=252)
a rozsah nastavenia dynamického rozsahu.
* V prípade snímok zhotovených s viacnásobnou expozíciou sa zobrazí ikona <P>.
* V prípade snímok zhotovených s redukciou šumu pri viacerých záberoch sa zobrazí
ikona <M>.
* V prípade snímok zhotovených a uložených po spracovaní snímok RAW, zmene
veľkosti, orezaní alebo použití kreatívneho asistenta sa zobrazí ikona <u>.
* V prípade orezaných a následne uložených snímok sa zobrazí ikona <N>.
630
Zobrazenie informácií
zzZobrazenie podrobných informácií pre videozáznamy
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Prehrávanie videozáznamu
Režim nahrávania videozáznamu/
časozberný videozáznam/
videoklip
Veľkosť snímky
Snímková frekvencia
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Spôsob kompresie
Digitálna stabilizácia obrazu
pre videozáznamy
Doba nahrávania
Formát nahrávania
videozáznamu
* V prípade statických záberov nasnímaných ako skúšobné zábery pre časozberné
videozáznamy sa zobrazí symbol <G>.
oo Počas prehrávania videozáznamu sa pre možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] v nastavení [Picture
Style/Štýl Picture Style] zobrazí symbol „*, *“.
631
Ochranné známky
oo Adobe je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.
oo Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
oo Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované
v USA a iných krajinách.
oo Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
oo HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
oo Logo Wi-Fi CERTIFIED a značka Wi-Fi Protected Setup sú ochranné známky
organizácie Wi-Fi Alliance.
oo Skratka WPS na obrazovkách nastavenia fotoaparátu a v tomto návode
označuje funkciu Wi-Fi Protected Setup.
oo Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo
vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Canon Inc. ich používa
na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom
príslušných vlastníkov.
oo Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Informácie o licencii formátu kompresie MPEG-4
„Tento výrobok podlieha licencii na základe patentov AT&T pre štandard MPEG-4
a môže byť používaný na kódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG-4
alebo na dekódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG-4, ktoré bolo
zakódované len (1) na súkromný a nekomerčný účel alebo (2) poskytovateľom
video služieb s licenciou na základe patentov AT&T na poskytovanie video obsahu
kompatibilného s MPEG-4. Na žiadny iný spôsob používania štandardu MPEG-4
sa nevzťahuje žiadna udelená ani vyplývajúca licencia.“
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA PORTFÓLIA PATENTOV
AVC NA OSOBNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽOM ALEBO NA INÉ ÚČELY, PRI
KTORÝCH NEZÍSKAVA ODMENU ZA (I) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM AVC („VIDEO AVC“) A/ALEBO (II) DEKÓDOVANIE VIDEA
AVC, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM
OSOBNÚ AKTIVITU A/ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA
S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC. NEUDEĽUJE SA ANI SA
NESMIE PREDPOKLADAŤ ŽIADNA LICENCIA PRE ŽIADNE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
POZRITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
632
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘’AVC VIDEO’’)
AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM
A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Oznámenie zobrazené v angličtine v súlade s požiadavkami.
Softvér tretích strán
Tento produkt obsahuje softvér tretích strán.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
633
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon
Tento produkt je určený na dosahovanie optimálneho výkonu, keď
sa používa s originálnym príslušenstvom Canon. Preto sa dôrazne
odporúča používať tento produkt s originálnym príslušenstvom.
Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie
tohto produktu ani nehody, ako je porucha, požiar atď., spôsobené
poruchami príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon
(napríklad netesnosťou alebo výbuchom batérie). Upozorňujeme, že
na opravy vyplývajúce z poruchy príslušenstva, ktoré nie je originálnym
príslušenstvom, sa nebude vzťahovať záruka opravy, hoci o takéto opravy
môžete požiadať. Budú však spoplatnené.
oo Súprava batérií LP-E6N/LP-E6 je určená len pre produkty značky Canon.
Jej použitie v nekompatibilnej nabíjačke batérií alebo produkte môže mať
za následok nesprávnu funkciu alebo nehody, za ktoré spoločnosť Canon
nenesie žiadnu zodpovednosť.
634
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island
a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa
platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt
nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným
symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov
(Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná
povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom
výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné
miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ),
batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu
môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože
elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému
využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho
úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií
nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo
www.canon-europe.com/battery.
635
UPOZORNENIE
AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMI.
636
Register
počiatočný bod AF : 566
Čísla
1-bodové AF : 128, 135, 140
4K (videozáznam) : 288
A
SERVO : 125
AI FOCUS (Inteligentné AF) : 126
AI SERVO (inteligentné AF-Servo) : 125
citlivosť sledovania : 559, 561
<A+> (automatický režim s inteligentným
aktivácia uzávierky bez karty : 205
nastavením scény) : 76
album (videoklip) : 312, 374
Adobe RGB : 229
Auto Lighting Optimizer (Automatická
AEB (stupňovanie automatickej
optimalizácia úrovne osvetlenia) : 218
expozície) : 211, 556
automatické otáčanie : 510
AF
automatické prehrávanie : 383
AF detekcie očí : 142
automatické prepínanie bodov AF : 561
bod AF svietiaci načerveno : 127
automatické vynulovanie : 509
elektronické MF objektívu : 266
automatické vypnutie : 513
funkcia AF : 124, 145
automatické zaostrovanie → AF
jemné nastavenie AF : 575
automatický režim s inteligentným
manuálne zaostrovanie : 147
nastavením scény : 76
nepretržité AF : 265
Automatický výber (AF) : 129
obmedzenie spôsobov AF : 564
automatický výber bodu AF : 129
pípnutie (zvuková signalizácia) : 522
Av (priorita clony AE) : 114
pomocný lúč AF : 126
posun objektívu, ak nemožno
použiť AF : 563
rám oblasti AF : 89, 90
režim výberu oblasti AF : 128, 131
rýchlosť automatického
zaostrenia : 320
spôsob AF : 135
výber bodu automatického zaostrenia
AF : 132, 140
zmena kompozície : 80
AF detekcie očí : 142
AF-Servo
AF-Servo pri videozázname : 317,
319, 320
B
batéria → napájanie
B (dlhodobá expozícia (Bulb)) : 119
bezdrôtová komunikácia : 395
bezpečnostné pokyny : 25
bezpečnostný posun : 558
blesk (Speedlite)
bezdrôtové funkcie : 172, 175
externé zábleskové jednotky : 179
FEB (stupňovanie expozície
blesku) : 177
kompenzácia expozície blesku : 172
manuálny blesk : 171, 174
ovládanie blesku (nastavenia
funkcií) : 168
637
Register
potlačenie efektu červených očí : 169
rozšírenie citlivosti ISO : 215
synchronizácia s dlhým časom
uzávierky : 170
synchronizácia uzávierky (prvá/druhá
lamela) : 171, 176
synchronizačný čas blesku : 179
účinný dosah : 164
uzamknutie FE : 166
užívateľské funkcie : 177
zabudovaný blesk : 164
bodové AF : 128, 135, 140
bodové meranie : 158
buSY : 201
C
zmeny nastavenia : 556
citlivosť sledovania : 559
D
dátum/čas : 516
DC adaptér : 594
detekcia tváre + sledovanie : 135, 138
deti : 90
diaľková spúšť : 156
diaľkový ovládač : 155
digitálna optimalizácia objektívu : 208,
368
dioptrické nastavenie : 56
dlhodobá expozícia Bulb : 119
časovač dlhodobej expozície
[C1]/[C2] (užívateľský režim
(Bulb) : 120
snímania) : 546
časovač merania : 220
dlhodobé expozície (Bulb) : 119
časové pásmo : 516
doba náhľadu snímky : 204
časozberný videozáznam : 300
domáca elektrická zásuvka : 594
chybové správy : 613
dotykové ovládanie : 70, 335, 521
čistenie (obrazový snímač) : 528
DPOF (formát Digital Print Order
čistenie snímača : 528
Format) : 354
citlivosť → citlivosť ISO
držadlo s batériami : 594
citlivosť ISO : 213, 322
dvojité ťuknutie : 335
automatický rozsah (statické
zábery) : 216
minimálna rýchlosť uzávierky pre
automatické nastavenie citlivosti ISO
(statické zábery) : 217
rozsah automatického
nastavenia : 216
rozsah automatického nastavenia
citlivosti ISO : 216, 614
rozsah citlivosti ISO : 322
rozsah manuálneho nastavenia : 215
638
E
efekt filtra (monochromatický) : 235
efekt hračkárskeho fotoaparátu : 105,
363
efekt miniatúry : 106, 108, 363
efekt rybieho oka : 105, 363
efekt vodových farieb : 105, 363
elektronická vodováha : 539
elektronické MF objektívu : 266
Err (chybové kódy) : 613
Register
exFAT : 293, 512
stupňovanie zaostrenia : 255
externý blesk Speedlite → blesk
zobrazenie informácií : 622
externý mikrofón : 296
zobrazenie mriežky : 393, 540
zónové AF : 136
F
farebná teplota : 226
farebný priestor : 229, 368
farebný tón : 234
FAT32 : 293, 512
FEB (stupňovanie expozície blesku) : 177
filter proti vetru : 295
firmvér : 550
formátovanie : 511
formátovanie (inicializácia karty) : 511
fotoaparát
držanie fotoaparátu : 56
predvolené nastavenia : 547
rozmazanie spôsobené otrasmi
fotoaparátu : 120, 154, 156
fotografovanie pomocou bezdrôtového
blesku : 180
fotografovanie so živým náhľadom Live
View : 71, 77
1-bodové AF : 135
AF detekcie očí : 142
bodové AF : 135
časovač merania : 220
detekcia tváre + sledovanie : 138
funkcia AF : 124
kreatívne filtre : 103
manuálne zaostrovanie : 147
počet možných záberov : 614
pomer strán : 202
rýchle ovládanie : 67
simulácia expozície : 221
spôsob AF : 135
funkcia Bluetooth : 399, 464
adresa : 471
pripojenie : 400
funkcia Wi-Fi : 395
adresa IP : 462
adresa MAC : 481
Android : 399
Camera Connect : 399, 404
CANON iMAGE GATEWAY : 444
diaľkové ovládanie : 404
EOS Utility : 426
história pripojení : 467
Image Transfer Utility 2 : 431
iOS : 399
nastavenia Wi-Fi : 470
obrazovka so zobrazením
informácií : 481
odosielanie snímok spĺňajúcich
podmienky vyhľadávania : 419, 456
odosielanie všetkých snímok na
karte : 418, 454
odoslanie vybratých : 414, 451
opätovné pripojenie : 467
PictBridge : 434
poradie tlače : 439
poznámky : 494
prepnutie siete : 459
prezývka : 479
režim prístupového bodu
fotoaparátu : 462
sieť : 409, 427, 434
sieťové nastavenia : 497
639
Register
SSID : 409, 427, 434
tlač : 436
tlačiareň : 434
úprava informácií o zariadení : 422,
478
virtuálna klávesnica : 482
vymazanie informácií o pripojení : 479
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 458
zmena veľkosti snímky : 412, 417, 452
I
ikony : 8
ikony scény : 81, 627
importovanie snímok do počítača : 592
informácie o autorských právach : 548
informácie o polohe : 473
intervalový časovač : 258
IPB : 290
zobrazenie snímok : 404
J
zobraziteľné snímky : 422
jazyk : 519
zrušenie nastavení bezdrôtovej
jedlo : 94
komunikácie : 480
funkcie tlačidla spúšte : 542
jednoobrázkový AF : 125
jemné (kvalita snímky) : 199
JPEG : 615
G
GPS : 473
K
karty : 10, 30, 48
H
HDMI : 325, 344, 543
HDMI HDR : 544
High Dynamic Range – vysoký
dynamický rozsah → HDR
histogram : 389, 540
hľadáčik
čiary mriežky : 540
dioptrické nastavenie : 56
elektronická vodováha : 536
zobrazenie informácií : 536
hlasitosť (prehrávanie
videozáznamu) : 338, 339
hlavný volič : 58
hĺbka poľa : 116
hodnotenie : 380
hudba na pozadí : 376
formátovanie : 511
formátovanie nízkej úrovne : 511
ochrana proti zápisu : 48
odstraňovanie problémov : 50, 598
upozornenie na kartu : 205
karty SD/SDHC/SDXC → karty
kompenzácia expozície : 211
kompenzácia expozície blesku : 166, 172
kompenzácia expozície v režime M
pri automatickom nastavení citlivosti
ISO : 118
konektor diaľkového ovládania : 156
konektor digitálneho rozhrania : 32, 592
konektor USB (digitálne rozhranie) : 592
kontakty synchronizácie blesku : 31
kontrast : 218, 234
kontrola hĺbky poľa : 116
kontrolka prístupu : 49
640
Register
korekcia chromatickej aberácie : 369
nahrávanie videozáznamu HDR : 284
korekcia difrakcie : 209, 369
napájanie : 52
korekcia naklonenia : 378
automatické vypnutie : 513
korekcia periférneho osvetlenia : 207,
domáca elektrická zásuvka : 594
368
informácie o stave batérie : 524
korekcia skreslenia : 207, 368
kapacita batérie : 53
krajina : 88
nabíjanie : 44
Kreatívna zóna : 39
stav nabíjania : 524
kreatívne filtre : 103, 285, 361
nastavenie fotoknihy : 358
kreatívne filtre pre videozáznamy : 285
názov súboru : 507
kreatívny asistent : 82, 370
názvy jednotlivých súčastí : 31
kryt okulára : 41
nízka (kvalita snímky) : 199
kvalita snímky : 199, 615
L
letný čas : 517
LOCK : 545
Logo certifikácie : 550
M
makrofotografia : 93
manuálne nastavenie expozície : 117
ručné vynulovanie : 509
manuálne zaostrenie : 147
max. počet záberov v sérii : 201, 615
MF (manuálne zaostrovanie) : 147
mikrofón : 296
M (manuálne nastavenie expozície) : 117
monochromatický : 83, 231, 235
možná doba nahrávania
(videozáznam) : 618
MP4 : 290
N
nabíjačka batérií : 40, 44
nabíjanie : 44
nočná scéna bez statívu : 97
nočný portrét : 96
normálna (kvalita snímky) : 199
NTSC : 290, 520
O
objektív
digitálna optimalizácia objektívu : 208,
368
korekcia chromatickej aberácie : 209,
369
korekcia difrakcie : 209, 369
korekcia optickej aberácie : 206, 368
korekcia periférneho osvetlenia : 207,
368
korekcia skreslenia : 207, 368
prepínač režimov zaostrenia : 54
uvoľnenie zaistenia : 55
obrazovka : 30, 51
jas : 514
nastavenie uhla : 51
obrazovka s meniteľným uhlom : 51
obrysy MF : 149
ochrana snímok : 346
641
Register
očnica : 157
orezanie (snímky) : 377
snímanie statických záberov : 193
užívateľské funkcie : 552
ostrosť : 234
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 583
otáčanie (snímky) : 349, 510
popruh : 41
otočný volič režimov : 38, 58
portrét : 86
otrasy fotoaparátu : 78
porucha : 595
ovládanie snímania v protisvetle
potiahnutie : 70
HDR : 98
potlačenie efektu červených očí : 169
ovládanie uzávierky dotykom : 72
požiadavky na karty : 291, 617
P (Program AE) : 110
P
PAL : 290, 520
pamäťové karty → karty
panel LCD : 36
panorámovanie : 91
pätica pre príslušenstvo : 31, 179
pípnutie (zvuková signalizácia) : 522
počet možných záberov : 614
počet pixelov : 615
polohovací otvor : 33
polovičné stlačenie : 542
pomerové meranie : 158
pomer strán → pomer strán statických
záberov
pomer strán statickej snímky : 202, 616
pomocník : 534
veľkosť textu : 535
ponuka : 63
Funkcie nastavenia bezdrôtovej
komunikácie : 396
nahrávanie videozáznamov : 274
nastavenia funkcií : 502
neaktívne položky ponuky : 66
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 583
postup nastavovania : 64
prehrávanie : 330
642
Prebieha spracovanie : 201
predsklopenie zrkadla : 263
predvolené nastavenia : 547
nastavenia funkcií blesku : 178
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 586
prispôsobenie činností : 581
užívateľské funkcie : 581
užívateľský režim snímania : 546
prehľadávanie snímok (zobrazenie s
preskakovaním snímok) : 387
prehrávanie : 329
prepínač režimov zaostrenia : 54
prezentácia : 383
Priamy výber (bod AF) : 572
priemerové meranie s vyvážením na
stred : 158
priorita atmosféry (AWB (Automatické
vyváženie bielej)) : 224
priorita clony AE : 114
priorita jasných tónov : 219
priorita tónov : 219
priorita uzávierky AE : 112
prípona súboru : 199, 290
príslušenstvo : 3
prispôsobenie tlačidiel : 571
profil ICC : 229
Register
Program AE : 110
posun programu : 111
Tv (priorita uzávierky AE) : 112
režim špeciálnej scény (SCN) : 84
režim výberu oblasti AF : 128, 131
Q
[Q] (rýchle ovládanie) : 67
odstraňovanie problémov : 595
rozostrenie pozadia : 83
rozšírená citlivosť ISO : 213, 215, 322,
R
rám oblasti AF : 89, 90
RAW : 199, 200
RAW+JPEG : 199, 615
redukcia šumu
dlhodobé expozície : 238
vysoká citlivosť ISO : 239
redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii : 238
redukcia šumu pri viacerých
záberoch : 239
redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO : 239
reproduktor : 32
režim blesku : 171, 174
režim merania : 158
režim priebehu snímania : 150
režim snímania
<A+> (automatický režim
s inteligentným nastavením
scény) : 76
Av (priorita clony AE) : 114
B (dlhodobá expozícia (Bulb)) : 119
[C1]/[C2] (užívateľský režim
snímania) : 546
kreatívne filtre : 103
M (manuálne nastavenie
expozície) : 117
P (Program AE) : 110
SCN (režim špeciálnej scény) : 84
620
ručný výber (bod AF) : 132
rýchle ovládanie : 67
S
samospúšť : 153
<SCN> (režim špeciálnej scény) : 38, 84
selektívne meranie : 158
sépia (monochromatický) : 235
sériové číslo : 33
sériové snímanie : 150
sériové snímanie nízkou rýchlosťou : 151
sériové snímanie vysokou
rýchlosťou : 150
SERVO (AF-Servo) : 125
simulácia expozície : 221
skupinová fotografia : 87
sledovanie zrýchľovania/
spomaľovania : 560
slúchadlá : 296
snímanie jedného záberu : 150
snímanie s potlačením vplyvu
blikania : 261
snímanie v režime HDR : 251
snímková frekvencia : 290, 520
snímky
automatické otáčanie : 510
automatické prehrávanie : 383
automatické vynulovanie : 509
číslovanie súborov : 507
643
Register
doba náhľadu snímky : 204
FEB (stupňovanie expozície
histogram : 389
blesku) : 177
hodnotenie : 380
stupňovanie vyváženia bielej : 228
importovanie (do počítača) : 592
informácie o snímaní : 333, 630
stupňovanie zaostrenia : 255
stupňovanie zaostrenia : 255
manuálne otáčanie : 349
štýl Picture Style : 230, 233, 236
ručné vynulovanie : 509
súvislé (číslovanie súborov) : 508
ochrana snímok : 346
svetlo sviečky : 95
podmienky vyhľadávania : 385
synchronizácia na druhú lamelu : 171,
prehrávanie : 329
176
prezentácia : 383
synchronizácia uzávierky : 171, 176
súvislé (číslovanie súborov) : 508
sýtosť : 234
upozornenie na najjasnejšie
oblasti : 391
vymazanie : 350
T
tlač
nastavenie fotoknihy : 358
zobrazenie bodu AF : 392
zobrazenie na televízore : 344
zobrazenie registra : 334
zobrazenie s preskakovaním snímok
(prehľadávanie snímok) : 387
zväčšenie snímok : 336
softvér : 590
návod na používanie : 591
šport : 89
spracovanie snímok RAW : 364
sprievodca funkciami : 533
sprievodca režimom snímania : 532
sRGB : 229
stlačenie do polovice : 57, 542
strata detailov v najjasnejších
častiach : 391
stredná (kvalita snímky) : 199
stupňovanie
AEB (stupňovanie automatickej
expozície) : 211
644
poradie tlače (DPOF) : 354
tlačidlo informácií : 62, 332, 538, 622,
623, 625
tlačidlo spúšte : 57
tlačidlo spustenia AF (AF-ON) : 61
tlmenie : 296
tónovací efekt (monochromatický) : 235
Tv (priorita uzávierky AE) : 112
U
údaje pre vymazanie prachových
škvŕn : 241
UHS-II/UHS-I : 10
ukazovateľ úrovne expozície : 624
umelecký reliéfny efekt HDR : 106
umelecký štandardný efekt HDR : 106
umelecký výrazný efekt HDR : 106
Umelecký živý efekt HDR : 106
úplné stlačenie : 57, 542
úplné vysoké rozlíšenie (Full HD) : 288
Register
úplné vysoké rozlíšenie (Full HD)
doba nahrávania : 294, 618
(videozáznam) : 288
externý mikrofón : 296
upozornenie na najjasnejšie oblasti : 391
filter proti vetru : 295
UTC (koordinovaný svetový čas) : 477
karty, ktoré umožňujú nahrávanie
uzamknutie AE : 161
videozáznamov : 617
uzamknutie FE : 167
kreatívne filtre : 285
uzamknutie viacerých funkcií : 545
mikrofón : 296
uzamknutie zaostrenia : 80
nahrávanie s automatickým
užívateľské funkcie : 551
nastavením expozície : 277
užívateľské ovládacie prvky : 571
nahrávanie s manuálnym nastavením
užívateľský režim snímania : 546
expozície : 279
nahrávanie videozáznamu HDR : 284
V
varovanie pri vysokej teplote : 269, 326
varovná ikona : 570
veľká (kvalita snímky) : 199
veľké zónové AF : 129
veľkosť súboru : 293, 615, 618
viacnásobné expozície : 245
videoklip : 312
videosystém : 520
videozáznam s efektom miniatúry : 287
videozáznam vo vysokom rozlíšení
(HD) : 288
videozáznamy : 273
AF-Servo pri videozázname : 317,
319, 320
album videoklipov : 312
automatická nízka rýchlosť
uzávierky : 324
časovač merania : 220
časozberný videozáznam : 300
citlivosť sledovania funkcie AFServo : 319
digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy : 298
pokrytie nahrávania : 289
prehrávanie : 337
rýchle ovládanie : 67
rýchlosť AF-Servo : 320
slúchadlá : 296
snímková frekvencia : 290
spôsob AF : 135
spôsob kompresie : 290
tlačidlo snímania videozáznamu : 33
tlmenie : 296
úpravy : 340
uzamknutie AE : 278
veľkosť nahrávania
videozáznamu : 288
veľkosť súboru : 293, 618
videoklip : 312
vyňatie snímky : 342
výstup HDMI : 325, 543
záznam zvuku/úroveň záznamu
zvuku : 295
zobrazenie informácií : 622, 625
zobrazenie mriežky : 540
zobrazenie na televízore : 344
645
Register
zostrihanie prvej a poslednej
združený ovládací prvok 1/združený
scény : 340
ovládací prvok 2 : 60
vlastné vyváženie bielej : 225
zmäkčenie kresby : 105, 362
volič rýchleho ovládania : 59
zmena veľkosti : 379
vyhľadávanie snímok : 385
zmenšené zobrazenie : 334
vymazávanie (snímky) : 350
zmeny expozičnej úrovne : 556
vyňatie snímky : 342
zobrazenie informácií o snímaní : 539,
výrazný umelecký efekt : 363
622
vysoké rozlíšenie : 288
zobrazenie jednotlivých snímok : 332
výstup HDMI : 325
zobrazenie mriežky : 393, 540
vytvorenie/výber priečinka : 505
zobrazenie na televízore : 344
vyváženie bielej (WB) : 222
zobrazenie registra : 334
Auto : 224
zobrazenie s preskakovaním
korekcia : 227
snímok : 387
nastavenie farebnej teploty : 226
zobrazenie základných informácií : 629
priorita atmosféry : 224
zónové AF : 128, 136, 140
stupňovanie : 228
zrnitý čiernobiely : 105, 362
vlastné : 225
W
WB (vyváženie bielej) : 222
Z
záber zblízka : 93
zábleskové jednotky od iného výrobcu
ako od spoločnosti Canon : 179
zabudovaný blesk : 164
zachytenie snímky z videozáznamu
s rozlíšením 4K : 342
základná zóna : 38
zaostrovací bod (bod AF) : 128
zaostrovanie → AF
závit pre statív : 33
záznam zvuku/úroveň záznamu
zvuku : 295
646
zväčšenie snímok : 144, 147
zvuková signalizácia pri dotykovom
ovládaní : 522
647
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Európa, Afrika a Blízky východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko
Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na
stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon
Europa N.V.
Opisy v tomto návode na používanie sú aktuálne k júnu 2019. Ak chcete získať
informácie o kompatibilite s akýmkoľvek produktom uvedeným na trh po tomto
dátume, obráťte sa na ktorékoľvek servisné stredisko spoločnosti Canon. Najnovšiu
verziu návodu na používanie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
CEL-SX8NA2R0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising