Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Užívateľská príručka
Úvod
Obsah
Register
Príprava
Základné funkcie fotoaparátu
Snímanie
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Ďalšie nastavenia
Úvodné poznámky a právne informácie
zz Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, či sa správne
zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia, pobočky a distribútori nezodpovedajú
za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane
pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie
spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
zz Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva (obraz alebo zvuk) ľudí alebo
materiály chránené autorskými právami, môže tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže
porušiť zákonné práva iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných práv
duševného vlastníctva. Upozorňujeme, že obmedzenia sa vzťahujú aj na prípady, keď je takéto
fotografovanie alebo zaznamenávanie určené výhradne na osobné použitie.
zz Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákazníckej podpore nájdete v záručných informáciách
dodaných so súpravou užívateľských príručiek k fotoaparátu.
zz Aj keď sa obrazovka vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnosť, a viac
ako 99,99 % pixelov spĺňa určené technické parametre, v zriedkavých prípadoch môžu byť
niektoré pixely chybné alebo sa môžu zobrazovať ako červené alebo čierne bodky. Tento stav
nesignalizuje poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
zz Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav nesignalizuje poškodenie.
Úvod
Titulná strana
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Prechod na túto stranu
Táto časť opisuje úvod do práce s príručkou a do jej pravidiel.
Prechod na strany s obsahom a s registrom
Prechod na prvú stranu tejto časti (kliknutím na jednu zo šiestich častí)
Úvod
Vstupné strany
Vstupné strany predstavujú vstupné miesta do jednotlivých častí.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
Ikony časti
Kliknutím na ikonu prejdete na vstupnú stranu danej časti.
Prechod na prvú stranu
Návrat na predošlú stranu
Motívy časti
Témy v rámci vybratého motívu sú zobrazené v časti (5). Upozorňujeme, že niektoré vstupné
strany neobsahujú motívy.
Úvod
Vstupné strany
(5)
(6)
(7)
(8)
Témy v rámci vybratého motívu. Kliknutím na ikonu témy prejdete na stranu témy.
Označuje viaceré témy.
Označuje, že informácie pokračujú na ďalšej strane.
Identifikuje aktuálnu stranu v rámci viacerých vstupných strán.
Úvod
Strany témy
(1)
(2) (1)
(3)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(4)
(2)
(3) (6)
(5)
(6)
Ikony časti
Kliknutím na ikonu prejdete na vstupnú
stranu danej časti.
Prechod na prvú stranu
Návrat na predošlú stranu
Označuje, že informácie pokračujú
z predošlej strany.
Označuje, že informácie pokračujú
na ďalšej strane.
Čísla na niektorých obrázkoch zodpovedajú
číslam v krokoch.
Úvod
Pravidlá príručky
zz Pokyny v tejto príručke môžu obsahovať ikony, ktoré predstavujú tlačidlá a voliče fotoaparátu.
zz Ikony zastupujú nasledujúce ovládacie prvky fotoaparátu:
zz Ikony a texty zobrazované na obrazovke sú označené zátvorkami.
zz Pokyny uvedené v tejto príručke platia pre predvolené nastavenia fotoaparátu.
zz Pre jednoduchosť sa všetky objektívy a upevňovacie adaptéry označujú iba ako objektívy
a upevňovacie adaptéry, či už tvoria súčasť súpravy s objektívom, alebo sa predávajú osobitne.
zz Na obrázkoch v tejto príručke je ako príklad zobrazený fotoaparát s objektívom EF-M15-45mm
f/3.5-6.3 IS STM.
zz Pre väčšie pohodlie sa všetky podporované pamäťové karty jednoducho označujú ako
pamäťová karta.
Obsah
Úvodné poznámky a právne informácie
Úvod
Obsah
Bezpečnostné pokyny
Príprava
Pripevnenie remienka
Nabitie súpravy batérií
Príprava pamäťovej karty
Vloženie/vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
Nastavenie jazyka zobrazenia
Nasadenie objektívu
Odpojenie objektívu
Nasadenie objektívov EF a EF-S
Odpojenie objektívov EF a EF-S
Používanie statívu s objektívmi EF alebo EF-S
Používanie stabilizácie obrazu v objektívoch EF alebo EF-S
Držanie fotoaparátu
Obsah
Základné funkcie fotoaparátu
Odskúšanie fotoaparátu
Názvy jednotlivých súčastí
Zapnutie/vypnutie
Tlačidlo spúšte
Hľadáčik
Režimy snímania
Úprava uhla obrazovky
Rámy na obrazovke snímania
Možnosti obrazoviek snímania
Možnosti obrazovky prehrávania
Používanie obrazovky rýchleho ovládania
Používanie obrazovky ponuky
Zadávanie znakov
Stav indikátora
Dotykové ovládanie
Snímanie
Automatický režim
Špecifické scény (špeciálna scéna)
Obsah
Obrazové efekty (Kreatívny asistent)
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Manuálny režim
Nahrávanie videozáznamov v režime videozáznamu
Užitočné funkcie
Prehrávanie
Prezeranie
Vyhľadávanie
Spravovanie
Vymazávanie snímok
Úprava fotografií
Používanie obľúbených efektov (Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
Úprava videozáznamov
Obsah
Bezdrôtové funkcie
Dostupné bezdrôtové funkcie
Príprava na používanie bezdrôtových funkcií
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Pripojenie k smartfónom so systémom Android kompatibilným s funkciou NFC
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Pripojenie k smartfónom prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi pomocou tlačidla Wi‑Fi
Ďalšie nastavenia
Prispôsobenie obrazoviek/hlásení vašej úrovni zručností
Výber a vytváranie priečinkov
Zmena číslovania súborov
Automatické otáčanie vertikálnych snímok
Formátovanie pamäťových kariet
Formátovanie na nízkej úrovni
Používanie úsporného režimu
Úprava funkcií úspory energie
Zmena jazyka zobrazenia
Úprava jasu obrazovky
Potlačenie efektu červených očí
Obsah
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení
Zmena videosystému
Prispôsobenie zobrazenia informácií o snímaní
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní
Stlmenie zvukov fotoaparátu
Stlmenie zvukovej spätnej väzby
Úprava panela dotykovej obrazovky
Aktivácia čistenia snímača
Manuálne čistenie snímača
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu
Nastavenie informácií o autorských právach na zaznamenanie v snímkach
Odstránenie všetkých informácií o autorských právach
Kontrola certifikačných značiek
Register
Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové funkcie
Ochranné známky a licencie
Vyhlásenie
Bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
zz Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Popruh omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
Horúci kryt pätice pre príslušenstvo je v prípade prehltnutia nebezpečný. V prípade jeho prehltnutia
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
zz S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode
na používanie.
zz Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
zz Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčiastok.
zz V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo
zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
zz Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol, benzín
alebo riedidlo.
zz Výrobok chráňte pred tekutinami.
zz Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani tekutiny.
Bezpečnostné pokyny
zz Výrobok nepoužívajte na miestach s možnosťou výskytu horľavých plynov.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
zz V prípade výrobkov vybavených hľadáčikom sa cez hľadáčik nepozerajte na zdroje
silného svetla, ako je napríklad slnko počas jasného dňa alebo laser či iné zdroje silného
umelého osvetlenia.
Mohlo by vám to poškodiť zrak.
zz Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy batérií dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
-- Batérie alebo súpravy batérií používajte len so špecifikovaným výrobkom.
-- Batérie ani súpravy batérií nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
-- Batérie ani súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek batérií.
-- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi
alebo inými kovovými predmetmi.
-- Nepoužívajte vytečené batérie ani súpravy batérií.
-- Pri likvidácii batérií alebo súprav batérií izolujte konektory pomocou pásky alebo iným spôsobom.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Ak batéria alebo súprava batérií vytečie a látka príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením,
dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite
veľkým množstvom čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Bezpečnostné pokyny
zz Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
-- Zo zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej
handričky.
-- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
-- Výrobok nepoužívajte, ak zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
-- Zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
zz Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra pripojeného
k elektrickej zásuvke.
zz Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani
neupravujte.
zz Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky
ani iných materiálov.
zz Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Bezpečnostné pokyny
zz Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta
na pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky
a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach
a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív
alebo podobné zariadenie.
zz Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny
prikazujúce vypnutie výrobku.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických
vĺn a dokonca aj k nehode.
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
zz Blesk nespúšťajte v blízkosti očí.
Mohol by poškodiť zrak.
zz Popruh je určený iba na používanie na tele. Ak popruh s akýmkoľvek pripojeným výrobkom
zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež netraste
a nevystavujte ho silným nárazom.
zz Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
Bezpečnostné pokyny
zz Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou inou
časťou tela ani predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
zz Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym
teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo
poranenie.
UPOZORNENIE
Označuje možnosť poškodenia majetku.
zz Fotoaparátom nemierte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko počas jasného
dňa alebo na zdroj intenzívneho umelého svetla.
Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo iné vnútorné súčasti.
zz Pri používaní fotoaparátu na piesočnatej pláži alebo veternom mieste dávajte pozor,
aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
zz Prach, nečistoty alebo iný cudzí predmet na blesku odstráňte pomocou vatového
tampónu alebo handričky.
Teplo produkované bleskom môže spôsobiť, že cudzí objekt začne dymiť alebo sa výrobok pokazí.
zz Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho súpravu batérií/batérie a odložte ich.
Vytečenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodiť.
Bezpečnostné pokyny
zz Pred likvidáciou zakryte konektory súpravy batérií/batérií pomocou pásky alebo iného
izolantu.
Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viesť k požiaru alebo výbuchom.
zz Nepoužívanú nabíjačku batérií odpojte od výrobku. Pri používaní ju nezakrývajte látkou
ani inými predmetmi.
Ak necháte jednotku dlhý čas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriať a deformovať a spôsobiť
tak požiar.
zz Špeciálnu súpravu batérií nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli súpravu batérií prehryznúť a spôsobiť tak jej vytečenie, prehriatie alebo
výbuch a následné poškodenie výrobku alebo požiar.
zz Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie s rôznou úrovňou
nabitia ani nepoužívajte staré batérie spolu s novými. Pri vkladaní batérií dávajte pozor,
aby ste nezamenili póly + a –.
Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.
Príprava
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
Pripevnenie remienka
Nabitie súpravy batérií
Príprava pamäťovej karty
Vloženie/vybratie súpravy
batérií a pamäťovej karty
Nastavenie dátumu, času
a časového pásma
Nastavenie jazyka zobrazenia
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
Nasadenie objektívu
Odpojenie objektívu
1 2
(2)
Nasadenie objektívov EF
a EF-S
Príprava
(2)
(3)
(1)
Odpojenie objektívov EF
a EF-S
Používanie statívu s objektívmi
EF alebo EF-S
Držanie fotoaparátu
1 2
Používanie stabilizácie obrazu
v objektívoch EF alebo EF-S
Pripevnenie remienka
(1)
(2)
(4)
(3)
Nabitie súpravy batérií
1
Zložte ochranný
kryt batérie.
2
Vložte súpravu
batérií.
(1)
3
Nabite súpravu
batérií.
zzNabíjanie: Oranžová
zzÚplne nabitá: Zelená
(2)
(2)
(1)
(3)
Nabitie súpravy batérií
4
Vyberte súpravu
batérií.
(1)
(2)
Príprava pamäťovej karty
Používať možno tieto pamäťové karty (predávajú sa samostatne) bez ohľadu
na ich kapacitu.
1
zz Pamäťové karty SD*
1 2
zz Pamäťové karty SDHC* *
1 2
zz Pamäťové karty SDXC* *
*1 Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia
s fotoaparátom fungovať.
*2 Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.
Vloženie/vybratie súpravy batérií
a pamäťovej karty
1
2
Otvorte kryt
pamäťovej karty/
kryt batérie.
Pri vkladaní
súpravy batérií:
3
Pri vkladaní
pamäťovej karty:
(1)
Konektory
(2)
(1)
Pri vyberaní
súpravy batérií:
(2)
(1)
(2)
Vloženie/vybratie súpravy batérií
a pamäťovej karty
Pri vyberaní
pamäťovej karty:
4
Zatvorte kryt
pamäťovej karty/
kryt batérie.
(1)
(2)
Nastavenie dátumu, času a časového
pásma
1
Zapnite fotoaparát.
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
zzTlačidlá / →
[ ] → tlačidlo
zzTlačidlá [ 2] →
/ →
[Date/Time/Zone/
Dátum/čas/pásmo]
→ tlačidlo
Nastavenie dátumu, času a časového
pásma
3
4
Nastavte časové
pásmo.
zzTlačidlami /
vyberte požadovanú
možnosť →
tlačidlo
Nastavte dátum
a čas.
zzTlačidlo
zzNavigujte
zzNavigujte
tlačidlami / →
tlačidlami / →
tlačidlo
→
→
tlačidlo
tlačidlami / vyberte upravte
možnosť [OK] →
tlačidlami / →
tlačidlo
tlačidlo
Nastavenie dátumu, času a časového
pásma
zzTlačidlami /
vyberte možnosť [OK]
→ tlačidlo
Nastavenie jazyka zobrazenia
1
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
Nastavte jazyk
zobrazenia.
zzTlačidlá / →
[ ] → tlačidlo
zz[ 2] →
zzTlačidlami / / /
tlačidlá / →
vyberte požadovanú
[Language /Jazyk]
možnosť.
Nasadenie objektívu
1
Skontrolujte,
či je fotoaparát
vypnutý.
2
Odpojte kryt
objektívu a kryt
otvoru pre objektív.
3
Nasaďte objektív.
(1)
4
Odpojte predný
kryt objektívu.
(1)
(2)
(2)
(1)
Nasadenie objektívu
5
Pripravte sa
na snímanie.
(2)
(1)
zzStlačte (1) a súčasne zzPred zaostrením
jemne otáčajte (2).
priblížte alebo
Potom (1) uvoľnite.
vzdiaľte záber.
zzOtočte (2) ešte kúsok,
kým zacvakne.
Odpojenie objektívu
1
Skontrolujte,
či je fotoaparát
vypnutý.
2
Odpojte objektív.
(3)
(2)
(1)
zzStlačte (1) pri
súčasnom otáčaní
objektívu v smere (2),
až kým zastane.
zzZložte v zobrazenom
smere (3).
3
Pripojte kryt
objektívu a kryt
otvoru pre objektív.
Nasadenie objektívov EF a EF-S
1
Skontrolujte,
či je fotoaparát
vypnutý.
2
Odpojte kryt
objektívu a kryt
otvoru pre objektív.
3
Na objektív
nasaďte voliteľný
adaptér.
Objektívy
EF
(1)
(2)
Objektívy
EF-S
(1)
(2)
4
Pripojte adaptér
k fotoaparátu.
(1)
(2)
Odpojenie objektívov EF a EF-S
1
Skontrolujte,
či je fotoaparát
vypnutý.
2
Odpojte adaptér.
Odpojte objektív.
(3)
(2)
(3)
3
(1)
(2)
(1)
zzStlačte (1) pri
zzPosúvajte (1) pri
súčasnom otáčaní
súčasnom otáčaní
adaptéra v smere (2), objektívu v smere (2),
až kým zastane.
až kým zastane.
zzZložte v zobrazenom zzZložte v zobrazenom
smere (3).
smere (3).
4
Pripojte kryt
objektívu a kryt
otvoru pre objektív.
Používanie statívu s objektívmi EF
alebo EF-S
1
Závit pre statív
pripojte k adaptéru.
(2)
(1)
2
Statív pripojte
k závitu pre statív.
Používanie stabilizácie obrazu
v objektívoch EF alebo EF-S
Držanie fotoaparátu
Základné funkcie fotoaparátu
Názvy jednotlivých súčastí
Zapnutie/vypnutie
Tlačidlo spúšte
Hľadáčik
Režimy snímania
Úprava uhla obrazovky
Rámy na obrazovke
snímania
Možnosti obrazoviek
snímania
Odskúšanie fotoaparátu
1 2
Základné funkcie fotoaparátu
Možnosti obrazovky
prehrávania
Používanie obrazovky
rýchleho ovládania
Zadávanie znakov
Stav indikátora
1 2
Používanie obrazovky
ponuky
Dotykové ovládanie
Základné funkcie fotoaparátu
Odskúšanie fotoaparátu
Snímanie fotografií
(automatický režim
s inteligentným
nastavením scény)
Nahrávanie videozáznamov
(automatický režim
s inteligentným
nastavením scény)
Prezeranie videozáznamov
Vymazávanie snímok
Prezeranie fotografií
Odskúšanie fotoaparátu
Snímanie fotografií (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
zzAk chcete, aby sa pre špecifické scény automaticky vybrali
optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri
snímaní nechajte na fotoaparát.
zzRámčeky sa zobrazia okolo tvárí a detegovaných objektov,
čo znamená, že dané objekty boli zaostrené.
1
Zapnite fotoaparát.
2
Nastavte režim.
(1) (2) (3)
zzNastavte režim
snímania →
tlačidlo
zz(1) Ikona scény
zz(2) Zostávajúci počet
záberov
zz(3) Zostávajúci čas
záznamu
Odskúšanie fotoaparátu
Snímanie fotografií (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
zzAk chcete, aby sa pre špecifické scény automaticky vybrali
optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri
snímaní nechajte na fotoaparát.
zzRámčeky sa zobrazia okolo tvárí a detegovaných objektov,
čo znamená, že dané objekty boli zaostrené.
3
Podľa potreby
priblížte alebo
vzdiaľte záber.
4
Zaostrite.
zzZľahka stlačte tlačidlo
spúšte.
zzPo zaostrení
fotoaparát dvakrát
zapípa.
zzOkolo zaostrených miest
sa zobrazí bod AF.
Odskúšanie fotoaparátu
Snímanie fotografií (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
zzAk chcete, aby sa pre špecifické scény automaticky vybrali
optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri
snímaní nechajte na fotoaparát.
zzRámčeky sa zobrazia okolo tvárí a detegovaných objektov,
čo znamená, že dané objekty boli zaostrené.
5
Podľa potreby
vyklopte blesk.
6
Snímajte.
zzAj počas zobrazenia
záberu môžete
opätovným stlačením
tlačidla spúšte
zhotoviť ďalší záber.
zzPo zhotovení záberu
sa snímka zobrazí na
približne dve sekundy.
Odskúšanie fotoaparátu
Nahrávanie videozáznamov (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
zzAk chcete, aby sa pre špecifické scény automaticky vybrali
optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri
snímaní nechajte na fotoaparát.
zzRámčeky sa zobrazia okolo tvárí a detegovaných objektov,
čo znamená, že dané objekty boli zaostrené.
1
Zapnite fotoaparát.
2
Nastavte režim.
zzNastavte režim
snímania →
tlačidlo
(1) (2) (3)
Odskúšanie fotoaparátu
Nahrávanie videozáznamov (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
zzAk chcete, aby sa pre špecifické scény automaticky vybrali
optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri
snímaní nechajte na fotoaparát.
zzRámčeky sa zobrazia okolo tvárí a detegovaných objektov,
čo znamená, že dané objekty boli zaostrené.
3
zz(1) Ikona scény
zz(2) Zostávajúci počet
záberov
zz(3) Zostávajúci čas
záznamu
Podľa potreby
priblížte alebo
vzdiaľte záber.
4
Spustite záznam.
Odskúšanie fotoaparátu
Nahrávanie videozáznamov (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
zzAk chcete, aby sa pre špecifické scény automaticky vybrali
optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri
snímaní nechajte na fotoaparát.
zzRámčeky sa zobrazia okolo tvárí a detegovaných objektov,
čo znamená, že dané objekty boli zaostrené.
5
Zastavte záznam.
zzOkolo rozpoznaných
tvárí, na ktoré sa
zaostruje, sa zobrazia
rámy.
Odskúšanie fotoaparátu
Prezeranie fotografií
1
Nastavte
zobrazenie na
prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
zzTlačidlo :
predchádzajúca
snímka
zzTlačidlo :
nasledujúca snímka
Odskúšanie fotoaparátu
Prezeranie videozáznamov
1
Nastavte
zobrazenie na
prehrávanie.
2
3
Prezerajte si
snímky.
zzTlačidlo :
predchádzajúca
snímka
zzTlačidlo :
nasledujúca snímka
Prehrajte
videozáznam.
zzVideozáznamy
sú označené
ikonou [
].
zzTlačidlo :
zobrazenie panela
prehrávania
videozáznamu
Odskúšanie fotoaparátu
Prezeranie videozáznamov
4
Nastavte hlasitosť.
zzTlačidlá / → [ ]
Odskúšanie fotoaparátu
Vymazávanie snímok
1
Nastavte
zobrazenie na
prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
zzTlačidlo :
predchádzajúca
snímka
zzTlačidlo :
nasledujúca snímka
3
Vymažte.
zzTlačidlá / →
[Erase/Vymazať]
Názvy jednotlivých súčastí
Predná strana
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(23)
(24) (25) (26)
Číslo
Názov
(1)
Tlačidlo spúšte
(2)
Hlavný volič
(3)
Značka pre nasadenie
objektívu EF-M
(4)
Držadlo
(5)
Kontakty
(6)
Objímka pre objektív
(7)
Tlačidlo videozáznamu
(8)
Prepínač ON/OFF
(9)
Otočný volič režimov
Symbol
v tejto
príručke
Názvy jednotlivých súčastí
Predná strana
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Číslo
Názov
(10) Multifunkčné tlačidlo
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(11) Blesk
(12) Mikrofón
(13) Značka roviny zaostrenia
(14) Očko na pripevnenie popruhu
(15) Výbojka
(16)
(23)
(24) (25) (26)
VSTUPNÝ konektor
externého mikrofónu
(17) Kryt konektorov
(18) Značka N
Symbol
v tejto
príručke
Názvy jednotlivých súčastí
Predná strana
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Číslo
Názov
(19) Tlačidlo na uvoľnenie objektívu
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(20) Kolík pre zaistenie objektívu
(21)
Ovládací prvok dioptrického
nastavenia
(22) Reproduktor
(23) Kryt konektorov DC adaptéra
(24) Sériové číslo (číslo tela)
(25) Závit pre statív
(23)
(24) (25) (26)
(26)
Kryt pamäťovej karty/
kryt batérie
Symbol
v tejto
príručke
Názvy jednotlivých súčastí
Zadná strana
(2)
(3) (4)
(5)
Číslo
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(1)
Názov
Obrazovka/panel dotykovej
obrazovky
(2)
Hľadáčik
(3)
Pätica pre príslušenstvo
(4)
Kontakty synchronizácie blesku
(5)
Indikátor
(6)
Očko na pripevnenie popruhu
(7)
Konektor digitálneho rozhrania
(8)
Konektor HDMITM
(9)
Tlačidlo Wi‑Fi
Symbol
v tejto
príručke
Názvy jednotlivých súčastí
Zadná strana
(2)
(3) (4)
(5)
Číslo
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(10)
Názov
Tlačidlo rýchleho ovládania/
nastavenia
Tlačidlo automatického
(11) zaostrovania/manuálneho
zaostrovania/doľava
(12) Tlačidlo prehrávania
(13)
Tlačidlo uzamknutia AE
Prehrávanie: Zväčšenie
(14)
Tlačidlo výberu bodu AF
Prehrávanie: Register
(15) Tlačidlo informácií
(16)
Tlačidlo kompenzácie
expozície/nahor
Symbol
v tejto
príručke
Názvy jednotlivých súčastí
Zadná strana
(2)
(3) (4)
(5)
Číslo
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Názov
(17) Tlačidlo blesku/doprava
(18)
Tlačidlo vymazania jednej
snímky/nadol
(19) Tlačidlo ponuky
Symbol
v tejto
príručke
Názvy jednotlivých súčastí
Objektív
(1)
(6)
(7)
(2)
Číslo
(8)
(3)
(4)
(5)
(9)
Názov
(1)
Zaostrovací prstenec
(2)
Bajonet pre slnečnú clonu
(3)
Závit na upevnenie filtra
(4)
Spínač na zasunutie objektívu
(5)
Značka pre nasadenie objektívu
(6)
Prstenec transfokácie
(7)
Značka pre zasunutie objektívu
(8)
Značka nastavenia transfokácie
(9)
Kontakty
Zapnutie/vypnutie
zzZapnutie: [ON]
zzVypnutie: [OFF]
Tlačidlo spúšte
1
Stlačte do polovice
(ľahkým stlačením
zaostrite).
zzFotoaparát dvakrát
zapípa.
2
Stlačte tlačidlo
úplne nadol
(z polovice zatlačte
úplne, aby ste
zhotovili fotografiu).
zzFotoaparát začne
snímať.
Hľadáčik
1
Prepínajte režimy
zobrazenia.
2
Upravte dioptrickú
korekciu.
zzAk chcete hľadáčik
použiť, aktivujte ho
tým, že ho podržíte
v blízkosti oka.
zzUpravte ju pri
otvorenej obrazovke.
Režimy snímania
Pomocou otočného voliča režimov prepínajte medzi jednotlivými režimami snímania.
Číslo
(4)
(2) (3)
Funkcia
Symbol v tejto
príručke
Plnoautomatické snímanie
použitím nastavení
určených fotoaparátom.
/
(1)
Automatický režim
s inteligentným
nastavením scény/
hybridný automatický
režim
(2)
Snímanie s optimálnymi
Režim špeciálnych scén nastaveniami pre
špecifické scény.
(3)
Snímanie použitím
Režim kreatívnych filtrov rôznych pridaných
efektov.
(5 )
(1)
Režim
Režimy snímania
Pomocou otočného voliča režimov prepínajte medzi jednotlivými režimami snímania.
Číslo
(5 )
(1)
(4)
(2) (3)
Režim
Funkcia
(4)
Režim zaznamenávania Na zaznamenávanie
videozáznamov
videozáznamov.
(5)
Režimy P, Tv, Av a M
Snímanie rôznymi
spôsobmi s preferovanými
nastaveniami.
Symbol v tejto
príručke
/
/
/
Úprava uhla obrazovky
(2)
(1)
(3)
zzV smere (1): Obrazovku je možné otvoriť v uhle približne 180°.
zzV smere (2): Obrazovku je možné otočiť v uhle približne 180°.
zz(3): Obrazovku zatvorte tak, že ju sklopíte smerom dopredu.
Rámy na obrazovke snímania
Biely rámik
zzZobrazuje sa okolo
objektu alebo tváre
osoby, ktorá sa určí
za hlavný objekt.
Zelený rámik
Modrý rámik
Oranžový rám
zzZobrazí sa, keď
zzZobrazuje sa,
zzZobrazuje sa
fotoaparát po stlačení kým fotoaparát
v prípade, keď
tlačidla spúšte
naďalej zaostruje
fotoaparát po stlačení
do polovice zaostrí.
na pohybujúce sa
tlačidla spúšte
do polovice nevie
objekty. Zobrazuje
sa dovtedy, kým
zaostriť.
tlačíte tlačidlo spúšte
do polovice.
Možnosti obrazoviek snímania
Informácie
o snímaní 1
1
Prepínajte režimy
zobrazenia.
Informácie
o snímaní 2
Histogram
Obrazovka bez
informácií
Obrazovka
rýchleho ovládania
s informáciami
Možnosti obrazovky prehrávania
Obrazovka bez
informácií
1
Prepínajte režimy
zobrazenia.
Obrazovka s informáciami 1
(súhrn)
Obrazovka s informáciami 2
(podrobnosti)
Obrazovka s informáciami 3
(podrobnosti)
Používanie obrazovky rýchleho
ovládania
1
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
Vyberte položku
nastavenia.
(1)
(1)
(2)
zz(1) Položky
nastavenia
zz(2) Možnosti
nastavenia
3
Vyberte možnosť
nastavenia.
Používanie obrazovky rýchleho
ovládania
4
zzAk chcete nastaviť
položky označené
ako [
], otáčajte
.
voličom
zzAk chcete nastaviť
položky označené ako
[
], stlačte
tlačidlo
.
zzAk chcete nastaviť
položky označené
ako [
],
.
stlačte tlačidlo
Potvrďte svoj
výber a operáciu
ukončite.
Používanie obrazovky ponuky
(Keď je nastavená položka [
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
2
Vyberte hlavnú
kartu.
] → [Menu display/Zobrazenie ponuky] → [Guided/S pokynmi].)
Používanie obrazovky ponuky
(Keď je nastavená položka [
3
Vyberte vedľajšiu
kartu.
(2)
] → [Menu display/Zobrazenie ponuky] → [Guided/S pokynmi].)
4
Vyberte položku
nastavenia.
(1)
(4)
(3)
zz(1) Hlavná karta
zz(2) Vedľajšia karta
zz(3) Položky
nastavenia
zz(4) Možnosti
nastavenia
zzNiektoré položky
sa dajú vybrať
tlačidlami /
na inej obrazovke,
po stlačení
tlačidla .
Používanie obrazovky ponuky
(Keď je nastavená položka [
5
Vyberte možnosť
nastavenia.
6
Potvrďte svoj
výber a operáciu
ukončite.
] → [Menu display/Zobrazenie ponuky] → [Guided/S pokynmi].)
7
Vráťte sa na
obrazovku
snímania.
zzStlačením tlačidla
sa vráťte na
obrazovku v kroku 2
a jeho opätovným
stlačením sa vráťte na
obrazovku snímania.
Zadávanie znakov
Zadávanie znakov
Presúvanie
kurzora
zzDotknite sa znaku,
ktorý chcete zadať.
zzDotknite sa [
Prepínanie medzi
režimami vstupu
]/[
]. zz[ ]: prepnúť na
veľké písmená
zz[ ]: prepnúť číslice
alebo symboly
Odstraňovanie
znakov
zzDotknite sa
tlačidla [
].
Zadávanie znakov
Vloženie nového
riadka
zzDotknite sa
tlačidla [ ].
Potvrdenie
zadaného textu
zzDotknite sa
tlačidla [
]
a potom sa dotknite
tlačidla [OK].
Návrat na predošlú
obrazovku
Stav indikátora
Stav indikátora sa líši v závislosti od stavu fotoaparátu.
Farba
Zelená
Stav
Stav fotoaparátu
Svieti
zz Zaznamenávanie fotografií na
pamäťovú kartu alebo čítanie
fotografií z pamäťovej karty
Pomalé
blikanie
zz Pripojený k počítaču
zz Vypnutý displej
Blikanie
zz Zaznamenávanie videozáznamov
na pamäťovú kartu alebo čítanie
videozáznamov z pamäťovej karty
zz Prenos prostredníctvom
siete Wi‑Fi
Základné funkcie fotoaparátu
Dotykové ovládanie
Obrazovka rýchleho
ovládania
MENU
Prehrávanie
Dotykové ovládanie
Obrazovka rýchleho ovládania
Prechod na
obrazovku nastavenia
Nastavenie
fotoaparátu
(1)
Prepínanie
obrazoviek
zzV prípade položiek
označených ikonou
[
] sa dotknite
].
tlačidla [
(1)
(2)
zzDotknite sa
tlačidla [ ].
zzDotknite sa položky
nastavenia (1) →
možnosti (2).
zzV prípade položiek
označených ikonou
[
] sa dotknite
].
tlačidla [
zzV prípade položiek
označených ikonou
[
] sa dotknite
].
tlačidla [
Dotykové ovládanie
Obrazovka rýchleho ovládania
Návrat na predošlú
obrazovku
zzDotknite sa
tlačidla [ ].
Prispôsobenie
hodnôt v pruhoch
zzDotknite sa pruhu
alebo ho potiahnite
prstom.
Dotykové ovládanie
MENU
Nastavenie
fotoaparátu
Návrat na predošlú
obrazovku
(2)
(1)
Pridanie/
odstránenie značiek
začiarknutia
Namiesto stlačenia
tlačidla
(4)
(3)
zzDotknite sa hlavnej zzDotknite sa
karty (1) → vedľajšej
tlačidla [
karty (2) → položky
nastavenia (3) →
možnosti (4).
].
zzDotknite sa
začiarkavacieho
políčka.
zzDotknite sa
tlačidla [
].
Dotykové ovládanie
MENU
Namiesto stlačenia
tlačidla
zzDotknite sa
tlačidla [
].
Namiesto stlačenia
tlačidla
zzDotknite sa
tlačidla [
].
Dotykové ovládanie
Prehrávanie
Prezeranie
jednotlivých
snímok
Prezeranie
videozáznamov
zzNasledujúca snímka: zzPrehrať: dotknite
potiahnite prstom
sa [ ].
doľava
zzPredchádzajúca
snímka: potiahnite
prstom doprava
Operácie počas
videozáznamov
zzZastaviť: dotknite sa
obrazovky.
zzPokračovať: dotknite
sa [ ].
zzNastaviť hlasitosť:
dotknite sa [ ].
Prepnutie na
zobrazenie
registra
Dotykové ovládanie
Prehrávanie
Zobrazenie
menšieho počtu
snímok
Zväčšovanie
snímok
zzStačí sa rýchlo
dvakrát dotknúť.
Zmenšenie
zväčšených
snímok
zzObnoviť pôvodnú
veľkosť: dotknite
sa [ ].
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Nahrávanie videozáznamov
(automatický režim
s inteligentným
nastavením scény)
Hybridný automatický režim
Užitočné funkcie
Snímanie fotografií
(automatický režim
s inteligentným
nastavením scény)
Hybridný automatický režim
Jednoduchým snímaním fotografií môžete zhotovovať krátke
videozáznamy daného dňa. Pred každým záberom fotoaparát
zaznamenáva 2- až 4-sekundové videoklipy scén, ktoré sa neskôr
spoja do krátkeho videozáznamu.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Skomponujte
záber a zhotovte
snímku.
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Užitočné funkcie
Autoportrét
Portrét
Hladká pokožka
Krajina
Šport
Zábery zblízka
1 2
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Užitočné funkcie
Jedlo
Posúvanie
Ovládanie snímania
v protisvetle HDR
Tichý režim
1 2
Nočná scéna bez statívu
Špecifické scény (špeciálna scéna)
Snímanie objektov, ktoré vynikajú oproti rozmazanému pozadiu,
s hladkým tónom pokožky a jemne vyzerajúcimi vlasmi.
Portrét
1
2
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Snímajte.
zzTlačidlá / →
[ ] → tlačidlo
Špecifické scény (špeciálna scéna)
V prípade autoportrétov zahŕňa prispôsobiteľné spracovanie
snímok zjemnenie pokožky a tiež úpravu jasu a pozadia,
aby osoba na snímke bola výraznejšia.
Autoportrét
Upravte snímky tak, aby pleť vyzerala hladšie.
Hladká pokožka
Širokouhlé zachytenie zaostrenej krajiny alebo podobnej scény
zblízka alebo z diaľky s intenzívnymi farbami oblohy a zelene.
Krajina
Špecifické scény (špeciálna scéna)
Sériové snímanie, zatiaľ čo fotoaparát zaostruje na pohybujúce
sa objekty.
Šport
Snímanie kvetov alebo iných malých predmetov zblízka, aby boli
na snímkach zväčšené.
Zábery zblízka
Môžete upraviť farebné odtiene tak, aby jedlo vyzeralo čerstvo.
Jedlo
Špecifické scény (špeciálna scéna)
Nádherné zábery nočných motívov alebo portrétov s večernou
scenériou v pozadí.
Nočná scéna
bez statívu
Pri každom zábere sa zaznamenajú tri po sebe idúce snímky
s rôznymi úrovňami jasu, potom fotoaparát skombinuje oblasti
snímky s optimálnym jasom a vytvorí jednu snímku. Tento režim
umožňuje obmedziť vyblednuté preexponované časti a stratu
Ovládanie snímania
detailov v zatienených oblastiach, k čomu zvyčajne dochádza
v protisvetle HDR
na záberoch so zmesou jasných a tmavých oblastí snímky.
Snímanie tichých scén bez zvukov uzávierky alebo iných
prevádzkových zvukov.
Tichý režim
Snímanie objektov oproti pohybujúcim
sa pozadiam
Posúvaním môžete rozmazať pozadie na vyjadrenie pocitu rýchlosti.
Nasaďte objektív kompatibilný s režimom [ ] na zníženie
rozmazania objektov a zachytenie čistých a ostrých objektov.
Posúvanie
1
2
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Snímajte.
zzPred snímaním
stlačte tlačidlo
spúšte do polovice
a fotoaparátom
sledujte objekt.
zzTlačidlá / →
[ ] → tlačidlo
Snímanie objektov oproti pohybujúcim
sa pozadiam
Posúvaním môžete rozmazať pozadie na vyjadrenie pocitu rýchlosti.
Nasaďte objektív kompatibilný s režimom [ ] na zníženie
rozmazania objektov a zachytenie čistých a ostrých objektov.
Posúvanie
zzPohybujúci sa
objekt udržiavajte
v zobrazenom ráme
a stlačte tlačidlo
spúšte úplne nadol.
zzObjekt sledujte
fotoaparátom aj
po úplnom stlačení
tlačidla spúšte.
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Užitočné funkcie
Snímanie s obľúbenými
efektmi
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Snímanie s obľúbenými efektmi
Snímajte s preferovanými efektmi v režime
nastavením
rozmazania pozadia, jasu alebo iných možností.
Nastavenie je jednoduché, vykonáva sa výberom z predvolených
nastavení uložených vo fotoaparáte.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
3
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
Vyberte položku
nastavenia.
zzTlačidlá / →
tlačidlo
zzTlačidlá / →
tlačidlo
Snímanie s obľúbenými efektmi
Snímajte s preferovanými efektmi v režime
nastavením
rozmazania pozadia, jasu alebo iných možností.
Nastavenie je jednoduché, vykonáva sa výberom z predvolených
nastavení uložených vo fotoaparáte.
4
Snímajte.
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Užitočné funkcie
Zrnitý čiernobiely
Efekt maľovania
vodovými farbami
Jemné zaostrenie
Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
1 2
Efekt rybieho oka
Efekt miniatúry
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Užitočné funkcie
Umelecký štandardný HDR
Umelecký živý HDR
Umelecký vyrytý HDR
1 2
Umelecký výrazný HDR
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Snímajte monochromatické zábery s drsnejším vzhľadom.
Zrnitý čiernobiely
1
2
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Upravte úroveň
efektu.
zzTlačidlá / →
[ ] → tlačidlo
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Snímajte monochromatické zábery s drsnejším vzhľadom.
Zrnitý čiernobiely
3
Snímajte.
zzTlačidlá / →
[Filter effect level/
Úroveň efektu filtra]
→ tlačidlá / →
tlačidlo
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Snímajte fotografie, ako keby bol k fotoaparátu pripevnený filter
na zmäkčenie kresby.
Jemné zaostrenie
Snímajte s deformujúcim efektom objektívov rybieho oka.
Efekt rybieho oka
Zjemnenie farieb fotografií, ktoré vytvára efekt vodových farieb.
Efekt maľovania
vodovými farbami
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Snímajte snímky pripomínajúce snímky z hračkárskeho
fotoaparátu. Rohy snímky budú tmavšie a rozmazané (vinetácia)
a zmení sa aj celková farba.
Efekt hračkárskeho
fotoaparátu
Pridajte efekt, vďaka ktorému budú snímky pripomínať maľby
s nízkym kontrastom a plochými tónmi.
Umelecký
štandardný HDR
Pridajte efekt, vďaka ktorému budú snímky pripomínať živé
ilustrácie.
Umelecký
živý HDR
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Pridajte efekt, vďaka ktorému budú snímky pripomínať olejomaľby
s výraznými obrysmi.
Umelecký
výrazný HDR
Pridajte efekt, vďaka ktorému budú snímky pripomínať staré
vyblednuté fotografie s výraznými obrysmi a tmavými tónmi.
Umelecký
vyrytý HDR
Kreatívne filtre (efekt miniatúry)
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej časti sa vytvorí efekt
miniatúrneho modelu.
Efekt miniatúry
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
zzTlačidlá / →
[ ] → tlačidlo
Kreatívne filtre (efekt miniatúry)
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej časti sa vytvorí efekt
miniatúrneho modelu.
Efekt miniatúry
2
Vyberte pozíciu, na
ktorú chcete zaostrovať,
a oblasť, ktorú nechcete
rozmazať.
zzPresun rámu:
tlačidlo
→
tlačidlá /
Kreatívne filtre (efekt miniatúry)
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej časti sa vytvorí efekt
miniatúrneho modelu.
Efekt miniatúry
3
Vráťte sa na
obrazovku
snímania.
zzPresun bodu AF:
tlačidlo
→
tlačidlá / / /
4
Snímajte.
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Užitočné funkcie
Nastavenie snímania
z jednej obrazovky
Zaostrovanie
Jas snímky
Zmena nastavení režimu
stabilizácie obrazu
1 2
Funkcie týkajúce sa snímok
Blesk
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Užitočné funkcie
Špecifické rýchlosti uzávierky
a hodnoty clony
Prispôsobenie fotoaparátu
1 2
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Nastavenie snímania z jednej obrazovky
Obrazovka rýchleho ovládania s informáciami poskytuje na jedinej
obrazovke pohodlný prístup k rôznym nastaveniam snímania.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
3
Prejdite na obrazovku
rýchleho ovládania
s informáciami.
zzNiekoľkokrát stlačte
tlačidlo
.
Vyberte funkciu.
zzTlačidlo
Nastavenie snímania z jednej obrazovky
Obrazovka rýchleho ovládania s informáciami poskytuje na jedinej
obrazovke pohodlný prístup k rôznym nastaveniam snímania.
4
Nastavte
fotoaparát.
zzUpravte
tlačidlami / alebo
.
voličom
zzUpravte
tlačidlami / alebo
tlačidlom
.
Nastavenie snímania z jednej obrazovky
Obrazovka rýchleho ovládania s informáciami poskytuje na jedinej
obrazovke pohodlný prístup k rôznym nastaveniam snímania.
zzUpravte
tlačidlami / alebo
.
tlačidlom
zzUpravte
tlačidlami /
alebo voličom
/ /
.
Snímanie
Jas snímky
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Užitočné funkcie
Úprava jasu snímky (Exposure Automatické stupňovanie expozície
Compensation/Kompenzácia expozície)
(snímanie v režime AEB)
Zmena citlivosti ISO
Úprava automatických
nastavení citlivosti ISO
1 2
Zamknutie jasu a expozície
snímky (pamäť AE)
Zmena spôsobu merania
Snímanie
Jas snímky
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Snímanie jasných objektov
(priorita jasných tónov)
Vypnutie simulácie expozície
Užitočné funkcie
Automatická korekcia jasu
a kontrastu (automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)
1 2
Úprava jasu snímky (Exposure
Compensation/Kompenzácia expozície)
Štandardnú expozíciu možno
upraviť v rozsahu –3 až +3
v krokoch po 1/3.
Nastavenie
v smere −
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
±0
Nastavenie
v smere +
2
3
Nastavte
fotoaparát.
Skomponujte záber
a zhotovte snímku.
zzVolič
Automatické stupňovanie expozície
(snímanie v režime AEB)
Podexponované
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Pri každom zábere sa zaznamenajú tri snímky
s rôznymi úrovňami expozície. Interval stupňovania
možno nastaviť v rozsahu ±2 EV v krokoch
po 1/3 EV a so stredom na úrovni kompenzácie
Preexponované
expozície.
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 2] →
[Expo.comp./AEB/
Kompenzácia
expozície/AEB]
zzKompenzácia
expozície: tlačidlá /
AEB: volič
Zamknutie jasu a expozície snímky
(pamäť AE)
Pred snímaním môžete uložiť expozíciu alebo
zadať hodnoty zaostrenia a expozície samostatne.
2
1
Bez zamknutia AE
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Zamknutie AE
2
Zamknite
expozíciu.
zzZobrazí sa ikona
[ ] a zapamätá sa
expozícia.
3
Skomponujte záber
a zhotovte snímku.
Zmena citlivosti ISO
Nízka
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Vysoká
Vyberte možnosť [AUTO] na automatické
nastavovanie citlivosti ISO podľa režimu
snímania a scény alebo manuálne nastavte
citlivosť ISO podľa toho, akým spôsobom
snímate. Vyššie hodnoty citlivosť ISO zvýšia
a nižšie hodnoty ju znížia.
2
Prejdite na
ukazovateľ
citlivosti ISO.
zzDotknite sa tlačidla
].
[
3
Nastavte
fotoaparát.
zzTlačidlá /
Úprava automatických nastavení
citlivosti ISO
Môžete obmedziť maximálnu citlivosť ISO,
ktorá sa nastavuje automaticky.
Najnižšie
nastavenie
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Najvyššie
nastavenie
2
Prejdite na
obrazovku
ponuky.
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 2] →
ISO speed
[
settings/Nastavenie
citlivosti ISO] →
[ISO Auto] → vyberte
požadovanú možnosť
Zmena spôsobu merania
Vyberte spôsob, akým fotoaparát určuje jas.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť
Automatická korekcia jasu a kontrastu
(automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
Disable (Zakázať)
1
Nastavte režim
snímania.
Low (Nízka)
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
Standard (Štandardná)
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
] → vyberte
zz[
požadovanú možnosť
High (Vysoká)
Snímanie jasných objektov
(priorita jasných tónov)
Vo svetlých oblastiach snímky môžete zlepšiť stupňovanie,
aby ste predišli strate detailov v preexponovaných častiach
objektov.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 2] → [Highlight
tone priority/Priorita
jasných tónov] →
vyberte požadovanú
možnosť
Vypnutie simulácie expozície
Snímky sa zobrazujú s jasom simulujúcim skutočný jas pri
snímaní. Z tohto dôvodu sa tiež pri zmene kompenzácie
expozície upravuje jas obrazovky. Túto funkciu možno vypnúť,
aby bol pri snímaný nastavený vhodný jas obrazovky, ktorý nie je
ovplyvnený kompenzáciou expozície.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 3] →
[Expo. simulation/
Simulácia expozície]
→ [Disable/Zakázať]
Snímanie
Funkcie týkajúce sa snímok
Automatický režim
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Prispôsobenie odtieňov farieb
(štýl Picture Style)
Prispôsobenie štýlov
Picture Style
Ukladanie prispôsobených
štýlov Picture Style
Zachytávanie prirodzených
farieb (vyváženie bielej farby)
Vlastné vyváženie bielej farby
Manuálna korekcia
vyváženia bielej
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Užitočné funkcie
1 2
Snímanie
Funkcie týkajúce sa snímok
Automatický režim
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Manuálne nastavenie farebnej
teploty vyváženia bielej
Korekcia aberácie objektívu
Redukcia šumu pri snímaní
s vysokou citlivosťou ISO
Používanie redukcie šumu
pri viacerých záberoch
Redukcia šumu pri nízkej
rýchlosti uzávierky
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Užitočné funkcie
1 2
Prispôsobenie odtieňov farieb
(štýl Picture Style)
Vyberte nastavenia farieb, ktoré vystihujú scény
alebo objekty.
Standard (Štandardná) Landscape (Krajina)
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
] → vyberte
zz[
požadovanú možnosť
Prispôsobenie štýlov Picture Style
Prispôsobte parametre štýlov Picture Style, ako napríklad kontrast a sýtosť.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
(3)
] → vyberte
zz[
požadovanú možnosť
→ tlačidlo
Prispôsobenie štýlov Picture Style
Prispôsobte parametre štýlov Picture Style, ako napríklad kontrast a sýtosť.
zzVýber položky:
tlačidlá /
zzPrispôsobenie:
tlačidlá /
Ukladanie prispôsobených štýlov
Picture Style
Uložte predvolené nastavenia (ako [
] alebo [
]), ktoré ste si prispôsobili
na vlastné štýly. Môžete vytvoriť viaceré štýly Picture Style s rozdielnymi nastaveniami
parametrov, napríklad ostrosti alebo kontrastu.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
(3)
]→
zz[
vyberte užívateľom
definované číslo štýlu
→ tlačidlo
Ukladanie prispôsobených štýlov
Picture Style
Uložte predvolené nastavenia (ako [
] alebo [
]), ktoré ste si prispôsobili
na vlastné štýly. Môžete vytvoriť viaceré štýly Picture Style s rozdielnymi nastaveniami
parametrov, napríklad ostrosti alebo kontrastu.
zzVýber položky:
tlačidlá /
zzPrispôsobenie:
tlačidlá /
Zachytávanie prirodzených farieb
(vyváženie bielej farby)
Daylight/
Denné svetlo
1
Nastavte režim
snímania.
Cloudy/
Zamračené
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
Tungsten light/
Žiarovkové svetlo
Nastavením vyváženia bielej
(WB) môžete farbám na
snímke dodať prirodzenejší
odtieň vzhľadom na snímanú
scénu.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť
Vlastné vyváženie bielej farby
Načítavanie bielej
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Pre farby na snímke, ktoré vyzerajú prirodzene pod svetlom
na zábere, nastavte vyváženie bielej tak, aby zodpovedalo
zdroju svetla na mieste snímania. Vyváženie bielej nastavte
pod rovnakým zdrojom svetla, aký bude osvetľovať záber.
2
Nasnímajte biely
predmet.
3
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzPoužite jednofarebný zzZaostrite a snímajte. zzTlačidlo
→
biely predmet, ktorý
[ ] → tlačidlo
zapĺňa celú obrazovku.
Vlastné vyváženie bielej farby
Načítavanie bielej
Pre farby na snímke, ktoré vyzerajú prirodzene pod svetlom
na zábere, nastavte vyváženie bielej tak, aby zodpovedalo
zdroju svetla na mieste snímania. Vyváženie bielej nastavte
pod rovnakým zdrojom svetla, aký bude osvetľovať záber.
4
Načítajte údaje
bielej.
zz[ 4] → [Custom
White Balance/Vlastné
vyváženie bielej]
5
zzVyberte snímku
z kroku 2 →
tlačidlo
→
[OK] → tlačidlo
Vráťte sa na
obrazovku snímania.
Vlastné vyváženie bielej farby
Načítavanie bielej
6
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
Pre farby na snímke, ktoré vyzerajú prirodzene pod svetlom
na zábere, nastavte vyváženie bielej tak, aby zodpovedalo
zdroju svetla na mieste snímania. Vyváženie bielej nastavte
pod rovnakým zdrojom svetla, aký bude osvetľovať záber.
7
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zz[
]→[
]
Manuálna korekcia vyváženia bielej
Záber pri dennom
svetle
1
Nastavte režim
snímania.
Korigovaný záber
2
Vyváženie bielej môžete upraviť manuálne.
Táto úprava môže zodpovedať účinku použitia
komerčne dostupného filtra na konverziu
farebnej teploty alebo kompenzačného
farebného filtra.
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(3)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
zzÚprava:
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť tlačidlá /
→ tlačidlo
→ tlačidlo
/ /
Manuálne nastavenie farebnej teploty
vyváženia bielej
Možno nastaviť hodnotu predstavujúcu farebnú teplotu
vyváženia bielej.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(3)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
zz[ ] → [
→ tlačidlo
5200]
Manuálne nastavenie farebnej teploty
vyváženia bielej
Možno nastaviť hodnotu predstavujúcu farebnú teplotu
vyváženia bielej.
zzVýber farebnej
teploty: tlačidlá /
→ tlačidlo
Korekcia aberácie objektívu
Oprava rôznych problémov so snímkami
spôsobených vlastnosťami objektívu.
Príklad: Peripheral illumination Príklad: Peripheral illumination
correction/Korekcia periférneho correction/Korekcia periférneho
osvetlenia → Disable/Zakázať osvetlenia → Enable/Povoliť
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
zzVyberte položku
→ zz[ 1] → [Lens
zzTlačidlo
aberration correction/
bez ikony [ ].
[ ] → tlačidlo
Korekcia aberácie objektívu]
Korekcia aberácie objektívu
Oprava rôznych problémov so snímkami
spôsobených vlastnosťami objektívu.
Príklad: Peripheral illumination Príklad: Peripheral illumination
correction/Korekcia periférneho correction/Korekcia periférneho
osvetlenia → Disable/Zakázať osvetlenia → Enable/Povoliť
Redukcia šumu pri snímaní s vysokou
citlivosťou ISO
Môžete vybrať jednu z 3 úrovní redukcie šumu: [Standard/
Štandardná], [High/Vysoká], [Low/Nízka]. Táto funkcia je
obzvlášť účinná pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 5] → [High ISO
speed NR/Redukcia
šumu pri vysokej
citlivosti ISO] →
vyberte požadovanú
možnosť
Používanie redukcie šumu pri viacerých
záberoch
Automaticky kombinujte štyri snímky zaznamenané naraz, čím
znížite šum. V porovnaní s položkou [High ISO speed NR/
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO] nastavenou na hodnotu
[High/Vysoká] táto funkcia minimalizuje stratu obrazovej kvality
pri redukcii šumu.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 5] → [High ISO
speed NR/Redukcia
šumu pri vysokej
citlivosti ISO] → [ ]
Redukcia šumu pri nízkej rýchlosti
uzávierky
Redukcia šumu v rámci dlhodobých expozícií pri rýchlostiach
uzávierky trvajúcich 1 sekundu alebo dlhšie.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 5] → [Long exp.
noise reduction/
Redukcia šumu pri
dlhej expozícii] →
vyberte požadovanú
možnosť
Snímanie
Zaostrovanie
Automatický režim
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Snímanie v režime manuálneho
zaostrenia
Jemné doladenie zaostrenia
Jednoduchá identifikácia oblasti
zaostrenia (obrysy MF)
Výber metódy automatického
zaostrovania (AF)
Zväčšenie zobrazenia
na kontrolu zaostrenia
Snímanie so zaostrenými
očami objektu
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Užitočné funkcie
1 2
Snímanie
Zaostrovanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Zmena nastavenia zaostrenia
Výber objektov dotykom
Užitočné funkcie
Snímanie použitím pomocného
automatického zaostrovania
1 2
Snímanie v režime manuálneho
zaostrenia
Ak v režime AF nemožno zaostriť, použite manuálne zaostrenie.
Ak chcete zjednodušiť zaostrenie, zväčšite zobrazenie.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Vyberte
možnosť [
3
Aktivujte
zväčšenie.
].
zzObjektívy EF-M: tlačidlo
→ [Manual focus/
Manuálne zaostrovanie]
zzOstatné objektívy:
prepínač nastavte
na možnosť MF.
zzTlačidlo
volič
→
Snímanie v režime manuálneho
zaostrenia
Ak v režime AF nemožno zaostriť, použite manuálne zaostrenie.
Ak chcete zjednodušiť zaostrenie, zväčšite zobrazenie.
4
Zobrazte oblasť, na
ktorú chcete zaostriť.
zzTlačidlá
/
/ /
5
Zaostrite.
zzOpätovné
vycentrovanie
zobrazenia:
tlačidlo
6
Snímajte.
Jemné doladenie zaostrenia
Automatické
zaostrovanie
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Zaostrovací
prstenec
Po automatickom zaostrení použitím objektívu
kompatibilného s touto funkciou môžete
zaostrenie jemne doladiť otáčaním
zaostrovacieho prstenca.
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 7] → [Lens
electronic MF/
Elektronické MF
objektívu] → [Enable
after One‑Shot AF/
Povoliť po
jednosnímkovom AF]
Jemné doladenie zaostrenia
Automatické
zaostrovanie
4
Zaostrite.
zzZatlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Zaostrovací
prstenec
Po automatickom zaostrení použitím objektívu
kompatibilného s touto funkciou môžete
zaostrenie jemne doladiť otáčaním
zaostrovacieho prstenca.
5
Snímajte.
Jednoduchá identifikácia oblasti
zaostrenia (obrysy MF)
Obrysy MF
vypnuté
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Obrysy MF
zapnuté
Okraje zaostrených objektov sa zobrazujú
farebne, čím sa uľahčuje manuálne zaostrenie.
Podľa potreby môžete upraviť farby a citlivosť
(úroveň) určenia okraja.
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 7] → [MF peaking
zzVyberte požadovanú
settings/Nastavenia zvýraznených
položku.
obrysov MF] → [Peaking/
Zvýraznené obrysy] → [On/Zap.]
Výber metódy automatického
zaostrovania (AF)
+ Tracking/
Sledovanie
1
Nastavte režim
snímania.
Zone AF/
Zónové AF
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
1-point AF/
1-bodové AF
K dispozícii je možnosť zmeny
režimu automatického
zaostrovania (AF) tak,
aby vyhovoval podmienkam
pri snímaní.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
] → vyberte
zz[
požadovanú možnosť
Zväčšenie zobrazenia na kontrolu
zaostrenia
Ak je spôsob AF nastavený na hodnotu [
] alebo [
zobrazenie možno zväčšiť na kontrolu zaostrenia.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Aktivujte
zväčšenie.
3
Podľa potreby
priblížte alebo
vzdiaľte záber.
],
Zväčšenie zobrazenia na kontrolu
zaostrenia
Ak je spôsob AF nastavený na hodnotu [
] alebo [
zobrazenie možno zväčšiť na kontrolu zaostrenia.
4
Vyberte oblasť, na
ktorú chcete zaostriť.
zzTlačidlami
/ / /
zobrazte oblasť,
na ktorú chcete
zaostriť.
zzNa opätovné
vycentrovanie
zobrazenia
znovu stlačte
.
tlačidlo
],
Snímanie so zaostrenými očami objektu
Pri snímaní tvárí ľudí zblízka môžete snímať so zaostrenými
očami objektu.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
(1)
zzRežim
tlačidlo
→
4
Nastavte
fotoaparát.
Namierte fotoaparát
na objekt.
(2)
→ zz[ 6] → [Eye
zzTlačidlo
Detection AF/AF detekcie
[ ] → tlačidlo
očí] → [Enable/Povoliť]
Snímanie so zaostrenými očami objektu
Pri snímaní tvárí ľudí zblízka môžete snímať so zaostrenými
očami objektu.
5
Snímajte.
Snímanie použitím pomocného
automatického zaostrovania
Tento režim pomáha predchádzať chýbajúcim záberom
pohybujúcich sa objektov, pretože fotoaparát naďalej zaostruje
na objekt a upravuje expozíciu, kým držíte tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
3
4
Nastavte
fotoaparát.
Zaostrite.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
zz[
[
]
]→
Snímanie použitím pomocného
automatického zaostrovania
Tento režim pomáha predchádzať chýbajúcim záberom
pohybujúcich sa objektov, pretože fotoaparát naďalej zaostruje
na objekt a upravuje expozíciu, kým držíte tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
5
Snímajte.
Zmena nastavenia zaostrenia
Môžete zmeniť predvolené nastavenie
fotoaparátu, ktorý nepretržite zaostruje na
zamierené objekty, aj keď nie je stlačené tlačidlo
spúšte. Namiesto toho môžete zaostrovanie
Enable/Povoliť: zaostrenie Disable/Zakázať: Zaostrenie
fotoaparátu obmedziť iba na moment stlačenia
na stabilné objekty
na pohybujúce sa objekty
tlačidla spúšte do polovice.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
zzRežim
tlačidlo
→
(2)
→ zz[ 6] → [Continuous
zzTlačidlo
AF/Nepretržité AF] →
[ ] → tlačidlo
[Disable/Zakázať]
Výber objektov dotykom
Objekty môžete vybrať tak, že sa dotknete tváre
osoby alebo iných vecí zobrazených na obrazovke.
1
Vyberte objekt.
2
Snímajte.
Zmena nastavení režimu stabilizácie
obrazu
Pri používaní objektívu EF-M s funkciou
stabilizácie obrazu nakonfigurujte stabilizáciu
obrazu v ponuke fotoaparátu.
On/Zapnuté
1
Nastavte režim
snímania.
Off/Vypnuté
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
zzRežim
tlačidlo
→
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
zz[ 7] →
[IS settings/
Nastavenia IS] →
(2)
[IS mode/Režim IS]
→ vyberte
požadovanú možnosť
Snímanie
Blesk
Automatický režim
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Zmena režimu blesku
Úprava kompenzácie
expozície blesku
Snímanie pomocou funkcie
FE Lock/Uzamknutie FE
Zmena časovania blesku
Zmena režimu merania blesku
Úprava výkonu blesku
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Užitočné funkcie
Zmena režimu blesku
Režim blesku môžete zmeniť, aby vyhovoval snímanej scéne.
1
Vyberte režim
blesku.
zzTlačidlo → vyberte
požadovanú možnosť
Úprava kompenzácie expozície blesku
Rovnako ako pri bežnej korekcii expozície
možno upraviť expozíciu blesku v rozsahu
–2 až +2 v krokoch po 1/3.
Nastavenie
v smere −
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Nastavenie
v smere +
2
Vyklopte blesk.
3
Nastavte
fotoaparát.
zzTlačidlo
tlačidlo
→ [ ] → zz[ exp. comp./
Kompenzácia
expozície]
Úprava kompenzácie expozície blesku
Rovnako ako pri bežnej korekcii expozície
možno upraviť expozíciu blesku v rozsahu
–2 až +2 v krokoch po 1/3.
Nastavenie
v smere −
zzUpravte podľa
potreby.
Nastavenie
v smere +
Snímanie pomocou funkcie FE Lock/
Uzamknutie FE
Rovnako ako pri používaní uzamknutia AE
si fotoaparát môže zapamätať expozíciu
na snímanie s bleskom.
Uzamknutie FE
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Bez uzamknutia FE
(preexponované)
2
Vyklopte blesk.
3
Vyberte režim
blesku.
zzTlačidlo
→[ ]
4
Uložte expozíciu
blesku.
zzZobrazí sa ikona [
a zapamätá sa
expozícia.
]
Snímanie pomocou funkcie FE Lock/
Uzamknutie FE
Rovnako ako pri používaní uzamknutia AE
si fotoaparát môže zapamätať expozíciu
na snímanie s bleskom.
Uzamknutie FE
5
Bez uzamknutia FE
(preexponované)
Skomponujte záber
a zhotovte snímku.
Zmena časovania blesku
Zmeňte časovanie blesku a uzávierky.
Blesk na prvú
lamelu
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
Blesk na druhú
lamelu
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Flash control/
[ ] → tlačidlo
Ovládanie blesku]
zz[Built-in flash settings/
Nastavenia
zabudovaného blesku]
Zmena časovania blesku
Zmeňte časovanie blesku a uzávierky.
Blesk na prvú
lamelu
Blesk na druhú
lamelu
zz[Shutter sync./
Synchronizácia
uzávierky] → vyberte
požadovanú možnosť
Zmena režimu merania blesku
Evaluative/
Pomerové
1
Nastavte režim
snímania.
Average/
Priemerové
2
[Evaluative/Pomerové] meranie blesku,
ktoré umožňuje štandardnú expozíciu blesku,
je možné zmeniť na priemerový režim merania
blesku v celej meranej oblasti, ako v prípade
používania externe meraného blesku.
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
zzRežim
tlačidlo
→
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Flash control/
[ ] → tlačidlo
Ovládanie blesku]
(2)
zz[E-TTL II meter/
Meranie E-TTL II.] →
[Average/Priemerové]
Úprava výkonu blesku
/
V režimoch
úrovní blesku.
Výkon blesku:
minimálny
Nastavte režim
snímania.
/
si vyberte jednu z troch
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Flash control/
[ ] → tlačidlo
Ovládanie blesku]
zz[Built-in flash
settings/Nastavenia
zabudovaného blesku]
Výkon blesku:
maximálny
1
zzRežim
/
tlačidlo
/
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
Úprava výkonu blesku
/
V režimoch
úrovní blesku.
Výkon blesku:
minimálny
/
si vyberte jednu z troch
Výkon blesku:
maximálny
zz[Flash mode/
Režim blesku] →
[Manual flash/
Manuálny blesk]
zz[ flash output/
Výkon blesku] →
vyberte požadovanú
možnosť
Snímanie
Špecifické rýchlosti uzávierky a hodnoty clony
Automatický režim
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Špecifické rýchlosti uzávierky
(režim Tv)
Presné hodnoty clony
(režim Av)
Špecifické časy uzávierky
a hodnoty clony (režim M)
Snímanie záberov s dlhým
expozičným časom (Bulb)
Snímanie videozáznamov s presnými
expozičnými časmi a hodnotami clony
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Užitočné funkcie
Špecifické rýchlosti uzávierky (režim Tv)
Pred snímaním nastavte rýchlosť uzávierky.
Fotoaparát potom automaticky upraví hodnotu
clony, aby vyhovovala tejto rýchlosti uzávierky.
Pomalá
Rýchla
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Nastavte rýchlosť
uzávierky.
zzVolič
3
Snímajte.
Presné hodnoty clony (režim Av)
Pred snímaním nastavte hodnotu clony.
Fotoaparát potom automaticky upraví rýchlosť
uzávierky, aby vyhovovala tejto hodnote clony.
Malá
Veľká
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Nastavte hodnotu
clony.
zzVolič
3
Snímajte.
Špecifické časy uzávierky a hodnoty
clony (režim M)
Nastavenie rýchlosti uzávierky, hodnoty clony a citlivosti ISO pred
snímaním na získanie požadovanej expozície.
1
Nastavte režim
snímania.
2
3
Nastavte
citlivosť ISO.
zzDotknite sa položky
]→
[
tlačidlá /
zzRežim
tlačidlo
→
Nastavte rýchlosť
uzávierky
a hodnotu clony.
Špecifické časy uzávierky a hodnoty
clony (režim M)
Nastavenie rýchlosti uzávierky, hodnoty clony a citlivosti ISO pred
snímaním na získanie požadovanej expozície.
4
Snímajte.
zzNastavenie rýchlosti
uzávierky: volič
zzNastavenie hodnoty
→
clony: tlačidlo
volič
Snímanie záberov s dlhým expozičným
časom (Bulb)
Pri dlhodobej expozícii Bulb sa zábery exponujú, kým držíte úplne
stlačené tlačidlo spúšte.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
3
Nastavte
fotoaparát.
zzVolič
[BULB]
Snímajte.
→
Snímanie videozáznamov s presnými
expozičnými časmi a hodnotami clony
Nastavenie rýchlosti uzávierky, hodnoty clony a citlivosti ISO
pred snímaním.
Manuálny videozáznam
1
2
Nastavte režim
snímania.
3
Nastavte
citlivosť ISO.
Nastavte rýchlosť
uzávierky
a hodnotu clony.
→
zzRežim
→
tlačidlo
[ ] → tlačidlo
zzDotknite sa
tlačidla [
].
Snímanie videozáznamov s presnými
expozičnými časmi a hodnotami clony
Nastavenie rýchlosti uzávierky, hodnoty clony a citlivosti ISO
pred snímaním.
Manuálny videozáznam
4
Spustite záznam.
zzNastavenie rýchlosti
uzávierky: volič
zzNastavenie hodnoty
→
clony: tlačidlo
volič
Snímanie
Prispôsobenie fotoaparátu
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Konfigurovanie vlastných
funkcií
Priradenie funkcií tlačidlám
Užitočné funkcie
Konfigurovanie AF dotykom
a potiahnutím
Konfigurovanie AF dotykom
a potiahnutím
Pomocou AF dotykom a potiahnutím môžete presúvať bod AF dotykom alebo
potiahnutím prsta po obrazovke, pričom sa pozeráte cez hľadáčik.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→ zz[ 5] → [Touch & drag zz[Touch & drag AF/AF
zzTlačidlo
AF settings/Nastavenie AF dotykom a potiahnutím]
[ ] → tlačidlo
→ [Enable/Povoliť]
dotykom a potiahnutím]
Konfigurovanie vlastných funkcií
Na karte [ 5] v rámci ponuky nakonfigurujte vlastné funkcie a prispôsobte fungovanie
fotoaparátu svojim špecifickým preferenciám snímania.
Bežne používané funkcie môžete priradiť ku konkrétnym tlačidlám.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
→
3
Nastavte
fotoaparát.
zz[ 5] → [Custom
Functions(C.Fn)/
Vlastné funkcie] →
vyberte požadovanú
položku
Konfigurovanie vlastných funkcií
Na karte [ 5] v rámci ponuky nakonfigurujte vlastné funkcie a prispôsobte fungovanie
fotoaparátu svojim špecifickým preferenciám snímania.
Bežne používané funkcie môžete priradiť ku konkrétnym tlačidlám.
zzVyberte požadovanú zzVyberte požadovanú
možnosť.
funkciu.
Priradenie funkcií tlačidlám
Zmena priradenia funkcií tlačidlám, ako je napríklad tlačidlo spúšte, alebo priradenie
bežných funkcií tlačidlu
.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
→
zz[ 5] → [Custom
Functions(C.Fn)/
Vlastné funkcie] →
[Custom Controls/
Vlastné ovládacie
prvky]
Priradenie funkcií tlačidlám
Zmena priradenia funkcií tlačidlám, ako je napríklad tlačidlo spúšte, alebo priradenie
bežných funkcií tlačidlu
.
3
Vyberte ovládací prvok,
ktorý chcete priradiť.
zzVyberte tlačidlo alebo
volič, ktorý chcete
priradiť.
4
Vyberte funkciu,
ktorú chcete priradiť.
Snímanie
Automatický režim
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Nahrávanie videozáznamov
Zapamätanie jasu
videozáznamu
Úprava jasu videozáznamu
Vypnutie automatickej nízkej
rýchlosti uzávierky
Zaznamenávanie časozberných
videozáznamov
Efekt modelu miniatúry
vo videozáznamoch
(videozáznam s efektom
miniatúry)
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Užitočné funkcie
1 2
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Vypnutie zvukového filtra
pre veterné podmienky
Používanie tlmenia
Užitočné funkcie
Úprava hlasitosti záznamu
Korekcia otrasov fotoaparátu
pri snímaní videozáznamov
1 2
Nahrávanie videozáznamov
Zaznamenávajte videozáznamy v režime
efektov alebo funkcií.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Spustite záznam.
→
zzRežim
→
tlačidlo
vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
pomocou rôznych
3
Zastavte záznam.
Zapamätanie jasu videozáznamu
Počas zaznamenávania môžete zamknúť expozíciu.
1
Nastavte režim
snímania.
→
zzRežim
→
tlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
3
Zamknite
expozíciu.
zzZobrazí sa ikona [
a zapamätá sa
expozícia.
Spustite záznam.
]
Úprava jasu videozáznamu
Pomocou automatickej expozície môžete upraviť
expozíciu v rozsahu −3 až +3 EV.
Nastavenie
v smere −
Nastavenie
v smere +
1
Nastavte režim
snímania.
2
Upravte expozíciu.
→
zzRežim
→
tlačidlo
vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
zzNastavte expozíciu:
→
tlačidlo
volič
3
Spustite záznam.
Vypnutie automatickej nízkej rýchlosti
uzávierky
Automatickú nízku rýchlosť uzávierky možno vypnúť, ak pohyb
vo videozáznamoch nie je plynulý. Pri slabom osvetlení však
môžu videozáznamy vyzerať tmavo.
1
Nastavte režim
snímania.
→ tlačidlo
zzRežim
→ vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
Auto zz[A-SLOW OFF]
→ zz[ 5] → [
zzTlačidlo
slow shutter/Automatická
[ ] → tlačidlo
nízka rýchlosť uzávierky]
Zaznamenávanie časozberných
videozáznamov
Časozberné videozáznamy kombinujú snímky, ktoré sa
v určenom intervale automaticky snímajú. Postupné zmeny
objektu (napríklad zmeny krajiny) sa prehrávajú zrýchlene.
1
2
Nastavte režim
snímania.
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
→
zzRežim
→
tlačidlo
vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
→
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
zz[ 1] → [Time-lapse
movie/Časozberný
videozáznam]
Zaznamenávanie časozberných
videozáznamov
Časozberné videozáznamy kombinujú snímky, ktoré sa
v určenom intervale automaticky snímajú. Postupné zmeny
objektu (napríklad zmeny krajiny) sa prehrávajú zrýchlene.
4
zz[Time-lapse/
Časozberný
videozáznam] →
vyberte požadovanú
scénu →
upravte podľa potreby
Vráťte sa na
obrazovku
snímania.
5
Zabezpečte
fotoaparát a začnite
nahrávanie.
Efekt modelu miniatúry vo videozáznamoch
(videozáznam s efektom miniatúry)
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej časti sa
vo videozáznamoch vytvorí efekt miniatúrneho modelu.
Videozáznam
s efektom miniatúry
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(2)
→ tlačidlo
zzRežim
→ vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
(1)
] → vyberte
zz[
požadovanú možnosť
Efekt modelu miniatúry vo videozáznamoch
(videozáznam s efektom miniatúry)
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej časti sa
vo videozáznamoch vytvorí efekt miniatúrneho modelu.
Videozáznam
s efektom miniatúry
4
Vráťte sa na
obrazovku snímania.
zzPresun rámu:
tlačidlo
→
tlačidlá /
zzPresun bodu AF:
tlačidlo
→
tlačidlá / / /
5
Spustite záznam.
Úprava hlasitosti záznamu
Úprava hlasitosti
záznamu
1
Nastavte režim
snímania.
Pri nastavení do režimu [Auto/Automaticky] sa počas
zaznamenávania hlasitosť záznamu automaticky upravuje.
Ak chcete hlasitosť nastaviť manuálne, aby zodpovedala danej
scéne, zmeňte nastavenie na hodnotu [Manual/Manuálne].
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
(2)
(1)
→ tlačidlo
zzRežim
→ vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Sound recording/
[ ] → tlačidlo
Záznam zvuku]
zz[Sound rec./
Záznam zvuku] →
[Manual/Manuálne]
Úprava hlasitosti záznamu
Úprava hlasitosti
záznamu
zz[Rec. level/Úroveň
záznamu] →
tlačidlá /
Pri nastavení do režimu [Auto/Automaticky] sa počas
zaznamenávania hlasitosť záznamu automaticky upravuje.
Ak chcete hlasitosť nastaviť manuálne, aby zodpovedala danej
scéne, zmeňte nastavenie na hodnotu [Manual/Manuálne].
Vypnutie zvukového filtra pre veterné
podmienky
Šum spôsobený veternými podmienkami možno obmedziť filtrom
pre veterné podmienky. Ak vietor nefúka, pri použití tejto možnosti
môžu záznamy znieť neprirodzene. V takomto prípade nastavte
položku [Wind filter/Filter proti vetru] na hodnotu [Disable/Zakázať].
1
Nastavte režim
snímania.
→ tlačidlo
zzRežim
→ vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Sound recording/
[ ] → tlačidlo
Záznam zvuku]
zz[Wind filter/
Attenuator/Filter proti
vetru/tlmenie]
Vypnutie zvukového filtra pre veterné
podmienky
Šum spôsobený veternými podmienkami možno obmedziť filtrom
pre veterné podmienky. Ak vietor nefúka, pri použití tejto možnosti
môžu záznamy znieť neprirodzene. V takomto prípade nastavte
položku [Wind filter/Filter proti vetru] na hodnotu [Disable/Zakázať].
(2)
(1)
zz[Wind filter/
Filter proti vetru] →
[Disable/Zakázať]
Používanie tlmenia
Snímanie na hlučných
miestach
1
Nastavte režim
snímania.
→ tlačidlo
zzRežim
→ vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
Tlmenie môže zabrániť skresleniu zvuku na hlučných miestach.
K dispozícii sú tri možnosti: [Enable/Povoliť], [Disable/Zakázať]
a [Auto/Automaticky] na automatické zapínanie/vypínanie podľa
potreby.
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Sound recording/
[ ] → tlačidlo
Záznam zvuku]
zz[Wind filter/
Attenuator/Filter proti
vetru/tlmenie]
Používanie tlmenia
Snímanie na hlučných
miestach
(2)
(1)
zz[Attenuator/Tlmenie]
→ [Enable/Povoliť]
Tlmenie môže zabrániť skresleniu zvuku na hlučných miestach.
K dispozícii sú tri možnosti: [Enable/Povoliť], [Disable/Zakázať]
a [Auto/Automaticky] na automatické zapínanie/vypínanie podľa
potreby.
Korekcia otrasov fotoaparátu pri snímaní
videozáznamov
Enable/Povoliť
1
Nastavte režim
snímania.
→ tlačidlo
zzRežim
→ vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
Disable (Zakázať)
2
Stabilizácia obrazu vo fotoaparáte koriguje
otrasy fotoaparátu pri zaznamenávaní
videozáznamov. Otrasy fotoaparátu možno
korigovať aj bez objektívu vybaveného
stabilizáciou obrazu.
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 5] →
zzTlačidlo
[IS settings/
[ ] → tlačidlo
Nastavenia IS]
Digital IS/Digitálna
zz[
stabilizácia obrazu] →
vyberte požadovanú možnosť
Snímanie
Automatický režim
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Sériové snímanie
Používanie samospúšte
Snímanie dotknutím sa obrazovky
(ovládanie uzávierky dotykom)
Zmena kvality obrazu
Záznam vo formáte RAW
Zabránenie zapnutiu
pomocného lúča AF
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Užitočné funkcie
1 2
Snímanie
Automatický režim
Obrazové efekty (kreatívne filtre)
Špecifické scény
(špeciálna scéna)
Manuálny režim
Obrazové efekty
(Kreatívny asistent)
Nahrávanie videozáznamov
v režime videozáznamu
Zmena veľkosti
zaznamenávaných
videozáznamov
Používanie automatického
vyrovnania
Užitočné funkcie
Zmena pomeru strán
1 2
Sériové snímanie
Ak chcete snímať sériovo, podržte tlačidlo spúšte stlačené
úplne nadol.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
4
Snímajte.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
zz[
[
]/[
]→
]
zzPodržte tlačidlo
spúšte úplne stlačené.
Používanie samospúšte
Vďaka samospúšti sa môžete nachádzať na skupinových
fotografiách alebo iných časovaných záberoch. Fotoaparát
zhotoví snímku približne 10 sekúnd po tom, ako stlačíte tlačidlo
spúšte úplne nadol.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
3
4
Nastavte
fotoaparát.
Snímajte.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
zz[
]→[
]
Snímanie dotknutím sa obrazovky
(ovládanie uzávierky dotykom)
Pri použití tejto možnosti môžete namiesto stláčania tlačidla
spúšte snímať tak, že sa jednoducho dotknete obrazovky a potom
z neho odoberiete prst.
Fotoaparát automaticky zaostrí na objekty a upraví jas snímky.
1
Nastavte
fotoaparát.
zzDotknite sa položky
[ ] a zmeňte ju
na hodnotu [ ].
2
Snímajte.
Zmena kvality obrazu
24,0
megapixelov/
vysoká kvalita
Približne 10,6
megapixelov/
vysoká kvalita
Približne 5,9
megapixelov/
vysoká kvalita
24,0
megapixelov/
normálna kvalita
Približne 10,6
megapixelov/
normálna kvalita
Približne 5,9
megapixelov/
normálna kvalita
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť
Približne 3,8
megapixelov/
normálna kvalita
Záznam vo formáte RAW
Fotoaparát dokáže vytvárať snímky vo formátoch JPEG a RAW.
Snímky vo formáte RAW predstavujú „surové“ údaje pred ich
spracovaním a vytvorením snímok vo formáte JPEG.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
zzRežim
tlačidlo
→
(3)
(2)
zzVyberte spôsob
zz[ ] → vyberte
kvalitu snímok JPEG
snímania vo formáte
RAW.
→ tlačidlo
Zabránenie zapnutiu pomocného lúča AF
Výbojka sa rozsvieti, aby vám po stlačení tlačidla spúšte do polovice pomohla zaostriť
pri slabom osvetlení. Túto výbojku je možné deaktivovať.
1
Nastavte režim
snímania.
zzRežim
tlačidlo
→
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 7] → [AF-assist zz[Disable/Zakázať]
zzTlačidlo
beam firing/Rozsvietenie
[ ] → tlačidlo
pomocného lúča AF]
Zmena pomeru strán
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
3
Vyberte položku
nastavenia.
(2)
zzRežim
tlačidlo
→
(1)
] → vyberte
zz[
požadovanú možnosť
Zmena veľkosti zaznamenávaných
videozáznamov
Upravte veľkosť zaznamenávaných videozáznamov. Snímková
frekvencia označuje, koľko rámov sa nahrá za sekundu, pričom
možnosti závisia od nastavenia NTSC alebo PAL.
1
Nastavte režim
snímania.
2
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
3
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
→ tlačidlo
zzRežim
→ vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť
Používanie automatického vyrovnania
Automatické vyrovnanie pomáha dosiahnuť vyrovnanie zaznamenávaných
videozáznamov.
1
Nastavte režim
snímania.
→ tlačidlo
zzRežim
→ vyberte požadovaný
režim → tlačidlo
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
Auto
→ zz[ 5] → [IS settings/ zz[ 5] → [
zzTlačidlo
Nastavenia IS] → [IS mode/ level/Automatické
[ ] → tlačidlo
Režim IS] → [Off/Vyp.]
vyrovnanie]
Používanie automatického vyrovnania
Automatické vyrovnanie pomáha dosiahnuť vyrovnanie zaznamenávaných
videozáznamov.
zz[Enable/Povoliť]
Prehrávanie
Prezeranie
Vyhľadávanie
Spravovanie
Vymazávanie snímok
Úprava fotografií
Používanie obľúbených efektov
(Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW
pomocou fotoaparátu
Úprava videozáznamov
Prezeranie fotografií
Zväčšovanie snímok
Prezeranie videozáznamov
Prezeranie krátkych
videozáznamov
Zobrazovanie prezentácií
Prezeranie fotografií
Zhotovené snímky si môžete pozrieť na obrazovke.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
Zväčšovanie snímok
Prehrávané snímky možno zväčšovať.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
3
Zväčšite alebo
zmenšite
zobrazenú snímku.
zzZväčšenie: tlačidlo
zzĎalšie zväčšenie:
podržte stlačené
tlačidlo
zzZobrazenie jednej
snímky: tlačidlo
Zväčšovanie snímok
Prehrávané snímky možno zväčšovať.
4
zzZmenšenie:
tlačidlo
zzĎalšie zmenšenie:
podržte stlačené
tlačidlo
Podľa potreby
posúvajte
zobrazenú oblasť.
zzPresunúť:
tlačidlá / / /
zzZobrazenie jednej
snímky: tlačidlo
Zobrazovanie prezentácií
Automaticky prehrávajte snímky uložené na pamäťovej karte.
1
Nastavte
zobrazenie na
prehrávanie.
2
Prejdite na
obrazovku
ponuky.
3
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 3] → [Slide show/ zz[Start/Štart]
zzTlačidlo
Prezentácia]
[ ] → tlačidlo
Prezeranie videozáznamov
Zhotovené videozáznamy si môžete pozrieť
na obrazovke.
1
Nastavte zobrazenie
na prehrávanie.
2
3
Prezerajte si
snímky.
Prehrajte
videozáznam.
zzVideozáznamy
sú označené
ikonou [
].
zzTlačidlo : zobrazenie
panela prehrávania
videozáznamu
Prezeranie videozáznamov
Zhotovené videozáznamy si môžete pozrieť
na obrazovke.
4
Nastavte hlasitosť.
zzZvýšenie hlasitosti:
tlačidlo
zzZníženie hlasitosti:
tlačidlo
zzTlačidlá / → [ ]
Prezeranie krátkych videozáznamov
Krátky videozáznam scén, ktoré obsahujú zábery v režime
,
sa vytvára automaticky. Pri prehrávaní krátkych videozáznamov
sa zobrazujú scény zaznamenané v daný deň.
1
Nastavte zobrazenie
na prehrávanie.
2
3
Prezerajte si
snímky.
Prehrajte
videozáznam.
zzKrátke videozáznamy
sú označené
ikonou [
].
Prezeranie krátkych videozáznamov
Krátky videozáznam scén, ktoré obsahujú zábery v režime
,
sa vytvára automaticky. Pri prehrávaní krátkych videozáznamov
sa zobrazujú scény zaznamenané v daný deň.
4
Nastavte hlasitosť.
zzZvýšenie hlasitosti:
tlačidlo
zzZníženie hlasitosti:
tlačidlo
zz[
]
Prehrávanie
Prezeranie
Vyhľadávanie
Spravovanie
Vymazávanie snímok
Úprava fotografií
Používanie obľúbených efektov
(Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW
pomocou fotoaparátu
Úprava videozáznamov
Vyhľadávanie snímok v registri
Vyhľadávanie snímok
zodpovedajúcich zadaným
podmienkam
Vyhľadávanie snímok pomocou
hlavného voliča
Vyhľadávanie snímok v registri
Zobrazením viacerých snímok v registri môžete rýchlo vyhľadať
požadované snímky.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
3
Zobrazte snímky
v registri.
Vyhľadajte snímky.
zzZobrazenie viacerých
snímok: tlačidlo
zzZvýšenie počtu
snímok na obrazovke:
opakovane stláčajte
tlačidlo
zzTlačidlá
/
/ /
Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich
zadaným podmienkam
Ak chcete požadované snímky rýchlo vyhľadať na pamäťovej
karte plnej snímok, môžete filtrovať zobrazenie snímok podľa
zadaných podmienok.
1
Nastavte zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
3
Vyhľadajte snímky.
zz[
]
zzNavigujte
tlačidlami / →
upravte tlačidlami /
Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich
zadaným podmienkam
Ak chcete požadované snímky rýchlo vyhľadať na pamäťovej
karte plnej snímok, môžete filtrovať zobrazenie snímok podľa
zadaných podmienok.
zzSnímky
zodpovedajúce
podmienkam sa
zobrazia v žltých
rámoch.
Vyhľadávanie snímok pomocou
hlavného voliča
Na rýchle vyhľadávanie požadovaných snímok a preskakovanie
medzi nimi podľa určených podmienok použite hlavný volič.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
2
Zadajte podmienku
vyhľadávania.
→ zz[ 3] → [Image jump zzVyberte požadovanú
zzTlačidlo
/Presun medzi možnosť.
w/
[ ] → tlačidlo
snímkami pomocou]
3
Nastavte zobrazenie
na prehrávanie.
Vyhľadávanie snímok pomocou
hlavného voliča
Na rýchle vyhľadávanie požadovaných snímok a preskakovanie
medzi nimi podľa určených podmienok použite hlavný volič.
4
Vyhľadajte snímky.
Prehrávanie
Prezeranie
Vyhľadávanie
Spravovanie
Vymazávanie snímok
Úprava fotografií
Používanie obľúbených efektov
(Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW
pomocou fotoaparátu
Úprava videozáznamov
Ochrana jednotlivých snímok
Ochrana viacerých snímok
Hodnotenie snímok
Ochrana jednotlivých snímok
Ochranou jednotlivých snímok môžete predísť náhodnému
vymazaniu dôležitých snímok.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
3
Prejdite
na obrazovku
nastavenia.
4
Nastavte ochranu.
(1)
(2)
]→
zz[
[Enable/Povoliť]
Ochrana viacerých snímok
Snímky možno chrániť buď pomocou položky [
] na obrazovke
nastavenia, alebo pomocou položky [Protect images/
Ochrana snímok] v ponuke [ ].
Položku [Protect images/Ochrana snímok] možno použiť
na jednotlivé snímky, rozsahy snímok alebo celé priečinky
na pamäťových kartách.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Protect images/
[ ] → tlačidlo
Ochrana snímok]
zzZvoľte spôsob
výberu.
zzVyberte snímky:
vyberte snímku →
tlačidlo
Ochrana viacerých snímok
Snímky možno chrániť buď pomocou položky [
] na obrazovke
nastavenia, alebo pomocou položky [Protect images/
Ochrana snímok] v ponuke [ ].
Položku [Protect images/Ochrana snímok] možno použiť
na jednotlivé snímky, rozsahy snímok alebo celé priečinky
na pamäťových kartách.
zzVyberte rozsah:
vyberte prvú snímku
→ vyberte poslednú
snímku
(1)
(2)
zzVšetky snímky
v priečinku: vyberte
priečinok → [OK]
zzVšetky snímky
na pamäťovej karte:
[OK]
Hodnotenie snímok
Usporiadajte si snímky tak, že ich ohodnotíte na stupnici od 1 do 6.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
3
Prejdite
na obrazovku
nastavenia.
4
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť
Prehrávanie
Prezeranie
Vyhľadávanie
Spravovanie
Vymazávanie snímok
Úprava fotografií
Používanie obľúbených efektov
(Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW
pomocou fotoaparátu
Úprava videozáznamov
Vymazanie jednotlivých snímok
Vymazanie viacerých
snímok naraz
Vymazanie jednotlivých snímok
Nepotrebné snímky môžete po jednej vyberať a vymazávať.
Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky
nemožno obnoviť.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
3
Vymažte.
zz[Erase/Vymažte]
Vymazanie viacerých snímok naraz
Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz.
Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané
snímky nemožno obnoviť.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Erase images/
[ ] → tlačidlo
Vymazanie snímok]
zzZvoľte spôsob
výberu.
Vymazanie viacerých snímok naraz
Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz.
Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané
snímky nemožno obnoviť.
zzVyberte a vymažte
snímky: vyberte
snímku →
→
tlačidlo
[OK]
zzVyberte rozsah:
vyberte prvú
snímku → vyberte
poslednú snímku →
→
tlačidlo
[OK]
(1)
(2)
zzVšetky snímky
v priečinku: vyberte
priečinok → [OK]
Vymazanie viacerých snímok naraz
Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa vymažú naraz.
Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané
snímky nemožno obnoviť.
zzVšetky snímky
na pamäťovej karte:
[OK]
Prehrávanie
Prezeranie
Vyhľadávanie
Spravovanie
Vymazávanie snímok
Úprava fotografií
Používanie obľúbených efektov
(Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW
pomocou fotoaparátu
Úprava videozáznamov
Používanie efektov filtra
(kreatívne filtre)
Otáčanie snímok
Orezanie
Zmena veľkosti snímok
Korekcia červených očí
Používanie efektov filtra (kreatívne filtre)
Použite efekty, ktoré sú ekvivalentom snímania
v režime [ / / / /
/ ], a uložte ich
ako samostatné snímky.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
3
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
4
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť
Používanie efektov filtra (kreatívne filtre)
Použite efekty, ktoré sú ekvivalentom snímania
v režime [ / / / /
/ ], a uložte ich
ako samostatné snímky.
5
Uložte.
zzUpravte úroveň
efektu: tlačidlá /
zzTlačidlo
→ [OK]
Otáčanie snímok
Meňte orientáciu snímok a uložte ich.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
3
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
4
Otočte snímku.
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť
Korekcia červených očí
Táto funkcia automaticky opravuje snímky ovplyvnené
efektom červených očí. Opravenú snímku môžete uložiť
ako samostatný súbor.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
2
3
Opravte efekt
červených očí.
→ zz[ 2] → [Red-eye
zzTlačidlo
correction/Korekcia
[ ] → tlačidlo
červených očí]
Uložte.
zzVyberte snímku:
tlačidlá /
zzOpravte: tlačidlo
zz[OK]
Orezanie
Môžete určiť časť snímky, ktorú chcete uložiť ako samostatný súbor.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
3
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
4
Orežte snímku.
zz[
]
Orezanie
Môžete určiť časť snímky, ktorú chcete uložiť ako samostatný súbor.
zzPrechod na ďalšiu
položku nastavenia:
volič
zzZmeňte veľkosť rámu zzZmena veľkosti rámu
na orezanie alebo ho
Zmenšenie: tlačidlo
presuňte, vyrovnajte
Zväčšenie: tlačidlo
snímku alebo zmeňte zzPresun rámu:
pomer strán.
tlačidlá / / /
zzVyrovnanie snímky:
[ ] → volič
Orezanie
Môžete určiť časť snímky, ktorú chcete uložiť ako samostatný súbor.
zzUloženie ako novej
snímky: [ ] →
→ [OK]
tlačidlo
zzZmena pomeru strán: zzZobrazenie snímky:
[
[ ] → tlačidlo
] → tlačidlo
Zmena veľkosti snímok
Uložte menšiu verziu snímky s menším počtom pixelov.
1
Nastavte zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
snímky.
3
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
4
Resize/Zmeniť
veľkosť
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť
→ tlačidlo
→ [OK]
Prehrávanie
Prezeranie
Vyhľadávanie
Spravovanie
Vymazávanie snímok
Úprava fotografií
Používanie obľúbených efektov
(Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW
pomocou fotoaparátu
Úprava videozáznamov
Používanie obľúbených efektov
(kreatívny asistent)
Používanie obľúbených efektov
(kreatívny asistent)
Použite obľúbené efekty na snímky vo formáte RAW a uložte ich
ako nové snímky vo formáte JPEG.
1
Nastavte
zobrazenie
na prehrávanie.
2
Vyberte snímku
RAW.
3
Prejdite na
obrazovku
nastavenia.
4
Vyberte položku
nastavenia.
zz[
]
Používanie obľúbených efektov
(kreatívny asistent)
Použite obľúbené efekty na snímky vo formáte RAW a uložte ich
ako nové snímky vo formáte JPEG.
5
6
Nastavte
fotoaparát.
Uložte.
zzTlačidlami /
vyberte požadovanú
položku.
zzNastavte
tlačidlami / .
zzTlačidlo
→ [OK]
Prehrávanie
Prezeranie
Vyhľadávanie
Spravovanie
Vymazávanie snímok
Úprava fotografií
Používanie obľúbených efektov
(Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW
pomocou fotoaparátu
Úprava videozáznamov
Spracovanie snímok RAW
Spracovanie snímok RAW
Spracovanie snímok zachytených vo formáte RAW
vo fotoaparáte. Pôvodná snímka RAW sa zachová
a jej kópia sa uloží vo formáte JPEG.
Táto funkcia je k dispozícii vtedy, keď je otočný volič
režimov nastavený do polohy /
/
/ / .
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 2] → [RAW image zzZvoľte spôsob
zzTlačidlo
processing/Spracovanie výberu.
[ ] → tlačidlo
snímok RAW]
zzVyberte snímku →
[ ]→
tlačidlo
Spracovanie snímok RAW
Spracovanie snímok zachytených vo formáte RAW
vo fotoaparáte. Pôvodná snímka RAW sa zachová
a jej kópia sa uloží vo formáte JPEG.
Táto funkcia je k dispozícii vtedy, keď je otočný volič
režimov nastavený do polohy /
/
/ / .
3
Skontrolujte.
zz[Use shot settings/
Použiť nastavenie
snímania] → [OK]
zz[Processed img./
Spracovaná snímka]
Prehrávanie
Prezeranie
Vyhľadávanie
Spravovanie
Vymazávanie snímok
Úprava fotografií
Používanie obľúbených efektov
(Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW
pomocou fotoaparátu
Úprava videozáznamov
Odstránenie začiatku/konca
videozáznamov
Zmenšenie veľkosti súborov
Úprava krátkych
videozáznamov
Odstránenie začiatku/konca
videozáznamov
Zo začiatku a konca videozáznamov môžete odstrániť nepotrebné
časti. Krátke videozáznamy nie je možné odstrániť.
1
Nastavte zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
videozáznamy.
3
4
Upravte
videozáznam.
zzVyberte videozáznam zzPanel prehrávania
→ tlačidlo
videozáznamu → [
Určte časť, ktorú
chcete odstrániť.
]
zzVystrihnutie začiatku:
[ ]
zzVystrihnutie konca: [ ]
Odstránenie začiatku/konca
videozáznamov
Zo začiatku a konca videozáznamov môžete odstrániť nepotrebné
časti. Krátke videozáznamy nie je možné odstrániť.
5
Skontrolujte.
zzTlačidlá / → vyberte zz[ ]
časť na odstránenie →
tlačidlo
6
Uložte.
zzVyberte požadovanú
zz[ ] → vyberte
požadovanú možnosť možnosť.
Zmenšenie veľkosti súborov
Veľkosť súborov videozáznamov možno zmenšiť
skomprimovaním videozáznamov.
1
Nastavte zobrazenie
na prehrávanie.
2
Prezerajte si
videozáznamy.
3
4
Upravte
videozáznam.
zzVyberte videozáznam zzPanel prehrávania
→ tlačidlo
videozáznamu → [
→[ ]
Uložte.
zz[New file/Nový súbor]
]
Zmenšenie veľkosti súborov
Veľkosť súborov videozáznamov možno zmenšiť
skomprimovaním videozáznamov.
zz[Compress & sav./
Komprimovať a uložiť]
Úprava krátkych videozáznamov
Jednotlivé kapitoly (videoklipy) zaznamenané v režime
možno podľa potreby vymazať. Pri vymazávaní videoklipov
postupujte uvážlivo, pretože ich nemožno obnoviť.
1
Nastavte zobrazenie
na prehrávanie.
2
3
Prezerajte si
snímky.
Prejdite na obrazovku
nastavenia.
zzKrátke videozáznamy
sú označené
ikonou [
].
Úprava krátkych videozáznamov
Jednotlivé kapitoly (videoklipy) zaznamenané v režime
možno podľa potreby vymazať. Pri vymazávaní videoklipov
postupujte uvážlivo, pretože ich nemožno obnoviť.
4
Spustite a potom
pozastavte prehrávanie.
5
Vyberte videoklip,
ktorý chcete vymazať.
] → tlačidlo
zz[
zz[
počas
→ tlačidlo
prehrávania
]/[
]
6
7
zz[ ]
zz[OK]
Vyberte
možnosť [ ].
Vymažte.
Bezdrôtové funkcie
Dostupné bezdrôtové funkcie
Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií
Pripojenie k smartfónom
so systémom Android
kompatibilným s funkciou NFC
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Pripojenie k smartfónom
prostredníctvom pripojenia
Wi‑Fi pomocou tlačidla Wi‑Fi
Pripojenie k smartfónom
s aktivovanou funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Dostupné bezdrôtové funkcie
Pripojenie k smartfónom
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky vo fotoaparáte prostredníctvom pripojenia
Wi‑Fi použitím špecializovanej aplikácie Camera Connect v smartfónoch alebo tabletoch.
Pri pripojeniach Bluetooth®* a Wi‑Fi tiež môžete označovať snímky geografickými značkami a používať
ďalšie funkcie.
* Nízkoenergetická technológia Bluetooth (ďalej len „Bluetooth“)
Pripojenie k počítačom
Ovládajte fotoaparát na diaľku z počítača pripojeného prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi použitím
softvéru EOS Utility, ktorý sa používa s fotoaparátmi EOS. Softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje
aj automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
Pripojenie k tlačiarňam
Tlačte snímky prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi z tlačiarní kompatibilných s technológiou PictBridge
(bezdrôtová sieť LAN).
Pripojenie k webovým službám
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách alebo prostredníctvom online fotoslužby
CANON iMAGE GATEWAY pre zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena (bezplatnej).
Príprava na používanie bezdrôtových
funkcií
1
Zapnite fotoaparát.
2
Nastavte
pripojenie Wi‑Fi.
zzTlačidlo
zz[Wi‑Fi] →
[Enable/Povoliť]
zzTlačidlo
Príprava na používanie bezdrôtových
funkcií
3
Opustite
nastavenia
pripojenia Wi‑Fi.
zzTlačidlo
[OK]
→ zzStlčením tlačidla
zatvorte túto
obrazovku.
4
Nainštalujte
aplikáciu
Camera Connect.
zzStiahnite si aplikáciu
Camera Connect
zo služby App Store/
Google Play
a nainštalujte ju.
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
1
Vykonajte
prípravu.
2
Spárujte fotoaparát
so smartfónom.
→ zz[Bluetooth function/ zz[Pairing/Párovanie]
zzTlačidlo
zzPozrite si časť
Funkcia Bluetooth] → → [Do not display/
„Príprava na
[ ] → [ 1] →
znova [Bluetooth
Nezobrazovať]
[Wireless
používanie
function/Funkcia
communication
bezdrôtových
Bluetooth] →
settings/Nastavenie
funkcií“ (alebo po
[Smartphone/
bezdrôtovej
dokončení prejdite
Smartfón] →
komunikácie]
na nasledujúci krok).
tlačidlo
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
3
Pomocou
fotoaparátu
dokončite párovanie.
zzV smartfóne zapnite
funkciu Bluetooth
a spustite aplikáciu
Camera Connect.
zzDotknite sa prezývky zzNa obrazovke
s potvrdením
fotoaparátu, ktorý
párovania vyberte
chcete spárovať.
možnosť [OK].
zzV systéme iOS sa
tiež dotknite položky zzNa obrazovke
s oznámením
[Pair/Spárovať].
o párovaní stlačte
tlačidlo .
4
Pripojte sa
prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi
a použite aplikáciu
Camera Connect.
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
V systéme Android
V systéme iOS
zzV zobrazených
zzO chvíľu sa vytvorí
nastaveniach
pripojenie Wi‑Fi
pripojenia Wi‑Fi
a v smartfóne sa
vyberte identifikátor
zobrazí obrazovka
SSID fotoaparátu,
vybratej funkcie.
ku ktorému sa chcete
zzVyberte inú funkciu zzVyberte inú funkciu
pripojiť.
ako [Bluetooth remote ako [Bluetooth remote
zzDotknite sa poľa
controller/Diaľkový
controller/Diaľkový
na zadanie hesla
ovládač Bluetooth].
ovládač Bluetooth].
a prilepte heslo na
zzKeď sa zariadenia
zzPodľa pokynov sa
vytvorenie pripojenia.
pripoja prostredníctvom dotknite tlačidla
zzZobrazte
pripojenia Wi‑Fi,
zobrazeného
obrazovku aplikácie
zobrazí sa obrazovka
v smartfóne, aby ste
Camera Connect.
vybratej funkcie.
skopírovali heslo.
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
5
Ukončite
pripojenie.
→
zzTlačidlo
[Disconnect,exit/
Odpojiť, ukončiť] →
[OK]
Opätovné
pripojenie
Ak chcete
odoslať snímky
z fotoaparátu
do smartfónu
zzAk sa chcete
zzPočas prehrávania
znova pripojiť,
snímok stlačte
jednoducho sa
tlačidlo .
dotknite požadovanej
operácie v aplikácii
Camera Connect.
zz[ ] → tlačidlo
tlačidlo
→
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
zzNa zobrazenej
obrazovke vyberte
snímky a spôsob ich
odoslania.
Pripojenie k smartfónom so systémom Android kompatibilným
s funkciou NFC prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
1
Vykonajte
prípravu.
2
Vytvorte
pripojenie.
zzPozrite si časť
„Príprava na
používanie
bezdrôtových
funkcií“ (alebo po
dokončení prejdite
zzPriblížte k sebe
na nasledujúci krok).
značky .
zzV smartfóne sa
spustí aplikácia
Camera Connect
a zariadenia sa
automaticky pripoja.
3
Vytvorte pripojenie
Wi‑Fi.
zz[OK] → tlačidlo
zzVo fotoaparáte sa
zobrazí obrazovka
[Wi‑Fi on/Wi‑Fi
zapnuté].
4
Použite aplikáciu
Camera Connect.
zzPomocou aplikácie
Camera Connect
snímajte na diaľku,
prehľadávajte snímky
vo fotoaparáte
alebo ich ukladajte
do smartfónu.
Pripojenie k smartfónom so systémom Android kompatibilným
s funkciou NFC prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
5
Ukončite
pripojenie.
Opätovné
pripojenie
zzAk sa vo fotoaparáte zzZapnite fotoaparát
nezobrazí obrazovka
i smartfón a priblížte
[Wi‑Fi on/Wi‑Fi
k sebe značky .
zzKeď sa zariadenia
zapnuté], tlačidlo
→ [Disconnect,exit/
pripoja, môžete
Odpojiť, ukončiť] →
používať aplikáciu
[OK]
Camera Connect.
Ak chcete
odoslať snímky
z fotoaparátu
do smartfónu
zzPočas prehrávania
snímok stlačte
tlačidlo .
zzPriblížte k sebe
značky .
Pripojenie k smartfónom so systémom Android kompatibilným
s funkciou NFC prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
zzKeď sa zariadenia
pripoja, stlačte
tlačidlo
a na zobrazenej
obrazovke vyberte
snímky a spôsob
ich odoslania.
Pripojenie k smartfónom prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi pomocou tlačidla Wi‑Fi
1
Vykonajte
prípravu.
2
Pripojte
prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.
zzPozrite si časť
„Príprava na
používanie
bezdrôtových
funkcií“ (alebo po
dokončení prejdite
zzTlačidlo
na nasledujúci krok).
zz[ ] → tlačidlo
zz[Register a device
for connection/
Registrovať
zariadenie
na pripojenie] →
[Do not display/
Nezobrazovať] →
tlačidlo
Pripojenie k smartfónom prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi pomocou tlačidla Wi‑Fi
zzPozrite si identifikátor zzV smartfóne
SSID a heslo.
vyhľadajte siete
Wi‑Fi a vyberte sieť
s identifikátorom
SSID fotoaparátu.
zzV smartfóne zadajte
heslo zobrazené
na obrazovke
fotoaparátu.
zzPo potvrdení
pripojenia Wi‑Fi
zzVo fotoaparáte:
spustite aplikáciu
[OK] → tlačidlo
Camera Connect
a vyberte fotoaparát,
ku ktorému sa chcete
pripojiť.
Pripojenie k smartfónom prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi pomocou tlačidla Wi‑Fi
3
Ukončite
pripojenie.
Opätovné
pripojenie
zzPripojte sa podľa
pokynov zobrazených
v sprievodcovi.
→
zzTlačidlo
[Disconnect,exit/
Odpojiť, ukončiť] →
[OK]
zzSpustite aplikáciu
Camera Connect.
zzDotknite sa položky
[Easy Connection Guide/
Sprievodca pohodlným
pripojením] a vyberte
fotoaparát, ku ktorému
sa chcete pripojiť.
Ak chcete odoslať
snímky z fotoaparátu
do smartfónu
zzPočas prehrávania
snímok stlačte
tlačidlo .
Pripojenie k smartfónom prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi pomocou tlačidla Wi‑Fi
zz[ ] → tlačidlo
tlačidlo
→ zzNa zobrazenej
obrazovke vyberte
snímky a spôsob
ich odoslania.
Ďalšie nastavenia
Prispôsobenie obrazoviek/
hlásení vašej úrovni zručností
Výber a vytváranie
priečinkov
Zmena číslovania súborov
Automatické otáčanie
vertikálnych snímok
Formátovanie
pamäťových kariet
Formátovanie na nízkej
úrovni
Používanie úsporného
režimu
Úprava funkcií úspory
energie
Zmena jazyka zobrazenia
1 2 3
Ďalšie nastavenia
Úprava jasu obrazovky
Potlačenie efektu
červených očí
Zmena času zobrazenia
snímky po jej zhotovení
Zmena videosystému
Prispôsobenie zobrazenia
informácií o snímaní
Prispôsobenie zobrazenia
informácií o prehrávaní
Stlmenie zvukov fotoaparátu
Stlmenie zvukovej
spätnej väzby
Úprava panela dotykovej
obrazovky
1 2 3
Ďalšie nastavenia
Aktivácia čistenia snímača
Manuálne čistenie snímača
Obnovenie predvolených
nastavení fotoaparátu
Nastavenie informácií
o autorských právach na
zaznamenanie v snímkach
Odstránenie všetkých
informácií o autorských
právach
Kontrola certifikačných
značiek
1 2 3
Prispôsobenie obrazoviek/hlásení vašej
úrovni zručností
Zobrazenie informácií môžete prispôsobiť svojim schopnostiam alebo preferenciám.
Tiež môžete skryť usmernenia, ktoré sa bežne zobrazujú pri prepínaní režimov snímania
alebo výbere položiek nastavenia.
1
2
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
Nastavte
fotoaparát.
zz[
] → tlačidlo
zzVyberte požadovanú
položku → vyberte
požadovanú možnosť
Výber a vytváranie priečinkov
Môžete vybrať alebo vytvoriť priečinky, do ktorých sa ukladajú snímky. Nové priečinky
možno vytvárať po výbere položky [Create folder/Vytvoriť priečinok] na obrazovke
výberu priečinka.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Prejdite na
obrazovku výberu
priečinka.
→ zz[ 1] → [Select folder/
Vybrať priečinok]
3
Nastavte
fotoaparát.
zzVýber priečinkov:
jednoducho vyberte
priečinok
zzVytvorenie priečinkov:
[Create folder/Vytvoriť
priečinok] → [OK]
Zmena číslovania súborov
Snímky sa automaticky číslujú vo vzostupnom poradí (0001 – 9999) a ukladajú sa
do priečinkov, z ktorých každý môže obsahovať až 9,999 snímok. Môžete zmeniť
spôsob, akým fotoaparát priraďuje čísla súborov.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] →
[File numbering/
Číslovanie súborov]
zz[Auto reset/
Automatické
vynulovanie]
Automatické otáčanie vertikálnych
snímok
Určte, či sa snímky zhotovené so zvislou orientáciou automaticky otáčajú, aby sa
vo fotoaparáte alebo počítači zobrazovali väčšie.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] → [Auto rotate/ zzVyberte požadovanú
Automaticky otočiť]
možnosť.
Formátovanie pamäťových kariet
Pred použitím novej pamäťovej karty alebo karty naformátovanej v inom zariadení
by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte.
Formátovaním sa vymažú všetky údaje na pamäťovej karte, ktoré už potom
nemožno obnoviť.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] → [Format card/ zz[OK]
Formátovať kartu]
Formátovanie na nízkej úrovni
Ak fotoaparát nefunguje správne, čítanie snímok z pamäťovej karty alebo ich zápis je
pomalší, sériové snímanie je pomalšie alebo sa náhle zastaví záznam videozáznamu,
vykonajte formátovanie pamäťovej karty na nízkej úrovni.
Formátovaním na nízkej úrovni sa vymažú všetky údaje na pamäťovej karte, ktoré už
potom nemožno obnoviť.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
2
Nastavte
fotoaparát.
(1)
(2)
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
→ zz[ 1] → [Format card/ zzTlačidlom
Formátovať kartu]
vyberte ( ) → [OK]
Používanie úsporného režimu
Táto funkcia umožňuje šetriť energiu batérií v režime snímania. Keď sa fotoaparát
nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa predĺžila výdrž batérie.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Vyberte položku
nastavenia.
→ zz[ 2] → [Eco mode/
Úsporný režim]
zz[On/Zap.]
Úprava funkcií úspory energie
Nastavte časovanie automatického vypnutia fotoaparátu, obrazovky a hľadáčika
(funkcie automatického vypnutia, vypnutia obrazovky a vypnutia hľadáčika).
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 2] →
[Power saving/
Úspora energie]
zzVyberte požadovanú zzVyberte požadovanú
položku.
možnosť.
Zmena jazyka zobrazenia
Podľa potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Vyberte položku
nastavenia.
→ zz[ 2] →
[Language
/Jazyk]
3
Nastavte
fotoaparát.
zzZvoľte si jazyk →
tlačidlo
Úprava jasu obrazovky
Jas hľadáčika a obrazovky možno upraviť samostatne.
Jas hľadáčika možno nastaviť vtedy, keď je hľadáčik aktívny.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 2] →
[Disp. brightness/
Jas obrazovky]
zzSvetlejšie: tlačidlo
zzTmavšie: tlačidlo
Potlačenie efektu červených očí
Na potlačenie efektu červených očí môže fotoaparát pred spustením blesku pri slabom
osvetlení rozsvietiť výbojku na potlačenie efektu červených očí.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Flash control/
[ ] → tlačidlo
Ovládanie blesku]
zz[Red-eye reduc./
Potlačenie efektu
červených očí]
zz[Enable/Povoliť]
Zmena času zobrazenia snímky po jej
zhotovení
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 1] →
zzTlačidlo
[Image review/
[ ] → tlačidlo
Náhľad snímky]
zzVyberte požadovanú
možnosť.
Zmena videosystému
Umožňuje nastavenie videosystému akéhokoľvek televízora používaného na zobrazenie.
Toto nastavenie určuje kvalitu obrazu (snímkovú frekvenciu), ktorá je dostupná pre
videozáznam.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 3] →
[Video system/
Videosystém]
zzVyberte požadovanú
možnosť.
Prispôsobenie zobrazenia informácií
o snímaní
Na obrazovke snímania sa môže zobraziť mriežka. Taktiež si môžete vybrať typ
histogramu, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla
.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
zzVyberte požadovanú zzVyberte požadovanú
→ zz[ 4] → [Shooting
možnosť → [OK]
info. disp./Zobrazenie položku.
informácií o snímaní]
Prispôsobenie zobrazenia informácií
o prehrávaní
Zobrazované informácie o snímaní sa menia vždy po stlačení tlačidla
, keď je
nastavené zobrazenie na prehrávanie. Zobrazované informácie môžete prispôsobiť.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
→
zzTlačidlo
[
] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
4] → [Playback
zz[
information display/
Zobrazenie informácií
o prehrávaní]
zzVyberte požadovanú
možnosť → [OK]
Stlmenie zvukov fotoaparátu
Vypnutie zvukov fotoaparátu pri stlačení tlačidla spúšte do polovice alebo pri spustení
samospúšte.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
zz[Disable/Zakázať]
→ zz[ 3] → [Beep/
Zvuková signalizácia]
Stlmenie zvukovej spätnej väzby
Vypnutie zvukovej spätnej väzby fotoaparátu po operáciách fotoaparátu, napríklad
po stlačení tlačidiel alebo dotknutí sa obrazovky.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 3] → [Beep/
zz[Touch
Zvuková signalizácia]
/Dotyk]
Úprava panela dotykovej obrazovky
Citlivosť panela dotykovej obrazovky možno zvýšiť, aby fotoaparát reagoval
na jemnejšie dotyky.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 3] →
[Touch control/
Dotykové ovládanie]
zz[Sensitive/Citlivé]
Aktivácia čistenia snímača
Pri každom zapnutí a vypnutí fotoaparátu a tiež prepnutí do úsporného režimu sa obrazový
snímač automaticky čistí od prachu. Čistenie môžete aktivovať podľa potreby.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 3] →
[Sensor cleaning/
Čistenie snímača]
zz[Clean now
Vyčistiť teraz]
/
zz[OK]
Manuálne čistenie snímača
Prach, ktorý zostane po automatickom čistení, sa môže odstrániť pomocou voliteľného
balónika alebo iného špecializovaného nástroja.
Povrch obrazového snímača je mimoriadne citlivý. Ak snímač vyžaduje manuálne
čistenie, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory.
1
Skontrolujte, či je
fotoaparát vypnutý.
2
Odpojte objektív.
(3)
(2)
(1)
3
Vyčistite snímač.
Obnovenie predvolených nastavení
fotoaparátu
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu v režime /
/
/ /
Tiež môžete zrušiť vlastné funkcie (okrem nastavení [Custom Controls/
Vlastné ovládacie prvky]) pomocou položky [Clear all Custom Func. (C.Fn)/
Zrušiť všetky vlastné funkcie].
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
zz[OK]
zz[Clear all camera
→ zz[ 5] →
[Clear settings/
settings/Vymazať všetky
Vymazať nastavenia]
nastavenia fotoaparátu]
.
Nastavenie informácií o autorských
právach na zaznamenanie v snímkach
Ak chcete v snímkach zaznamenať meno autora a podrobnosti o autorských právach,
nastavte tieto informácie vopred.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
zzVyberte požadovanú zzZadajte meno →
→ zz[ 5] → [Copyright
information/Informácie položku.
tlačidlo
→
[OK]
o autorských právach]
Odstránenie všetkých informácií
o autorských právach
Meno autora aj podrobnosti o autorských právach môžete odstrániť naraz.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Nastavte
fotoaparát.
→ zz[ 5] → [Copyright
information/Informácie
o autorských právach]
zz[Delete copyright
information/
Odstrániť informácie
o autorských právach]
→ [OK]
Kontrola certifikačných značiek
Niektoré certifikačné značky, ktoré fotoaparát spĺňa, možno zobraziť na obrazovke.
Ďalšie logá certifikácie sú vytlačené v tejto príručke, na balení fotoaparátu alebo
na tele fotoaparátu.
1
Prejdite na
obrazovku ponuky.
zzTlačidlo
[ ] → tlačidlo
2
Skontrolujte.
→ zz[ 5] → [Certification
Logo Display/Zobrazenie
loga certifikácie]
Register
Čísla
1-bodové AF 148
A
AF detekcie očí 151
AF-servo 153
Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia 119
Automatický režim (režim snímania) 42
Autoportrét (režim snímania) 87, 88
Av (režim snímania) 171
B
Bezdrôtové funkcie 260
Blesk
Časovanie blesku 164
Kompenzácia expozície blesku 160
Meranie blesku 166
Režim 159
Uzamknutie FE 162
Výkon blesku 167
Bodové priblíženie AF 143
Body AF 148
C
Camera Connect 261
CANON iMAGE GATEWAY 260
Citlivosť ISO 116
Creative filters/Kreatívne filtre 238
Č
Čas zobrazenia 289
Časozberný videozáznam
(režim snímania) 189
Čiernobiele snímky 98
Čistenie (obrazový snímač) 296, 297
Register
Čistenie snímača 296
Číslovanie súborov 280
D
Dátum/čas/pásmo
Nastavenia 27
Detekcia tváre + sledovanie 148
Dlhá expozícia 174
Dlhodobá expozícia Bulb 174
E
Efekt hračkárskeho fotoaparátu
(režim snímania) 98, 101
Efekt miniatúry (režim snímania) 103
Efekt rybieho oka (režim snímania) 98, 100
Efekt vodových farieb
(režim snímania) 98, 100
Expozícia
Kompenzácia 113
Uzamknutie AE 115
Uzamknutie FE 162
F
Farba (vyváženie bielej) 129
Farebná teplota 133, 134
Filter proti vetru 195
Fotoaparát
Obnovenie 298
H
Hladká pokožka (režim snímania) 87, 88
Hodnotenie 231
Hybridný automatický režim
(režim snímania) 84
Register
I
M
Indikátor 75
M (režim snímania) 172
Makrofotografia 89
Manuálne zaostrenie 143
MF (manuálne zaostrenie) 143
Mriežka 291
Multifunkčné tlačidlo 53, 181
J
Jazyk zobrazenia 30
Jedlo (režim snímania) 87, 89
K
Kompenzácia expozície blesku 160
Kompresia 205
Korekcia červených očí 241
Korekcia chromatickej aberácie 136
Korekcia periférneho osvetlenia 136
Krajina (režim snímania) 87, 88
Kreatívny asistent (režim snímania) 94
N
Nabíjanie 22
Názvy jednotlivých súčastí 52
Nočná scéna bez statívu
(režim snímania) 87, 90
Register
O
Objektív
Nasadenie 31, 34
Odpojenie 33, 35
Uvoľnenie zaistenia 33, 35
Obľúbené položky 231
Obnovenie 298
Obrazovka
Jazyk zobrazenia 30
Obrazovka rýchleho ovládania
Dotykové ovládanie 77
Základné ovládanie 68
Obrysy MF 147
Odosielanie snímok
do smartfónu 263, 268, 271
Ochrana 228, 229
Ochrana pred prachom v obraze 296, 297
Ochrana snímok 228, 229
Orezanie 242
Otáčanie 240
Ovládanie snímania v protisvetle HDR
(režim snímania) 87, 90
Ovládanie uzávierky dotykom 204
P
P (režim snímania) 113
Pamäťové karty 24
Počet pixelov (veľkosť snímky) 205
Pomer strán 208
Ponuka
Dotykové ovládanie 79
Základné ovládanie 70
Popruh 21
Portrét (režim snímania) 87
Posúvanie 91
Register
Prehrávanie
Dotykové ovládanie 81
Fotografie 213
Krátke videozáznamy 219
Prezentácie 216
Priblížené zobrazenie 214
Videozáznamy 217
Vyhľadávanie snímok 223
Zobrazenie registra 222
Zobrazenie s preskakovaním
obrázkov 225
Prezentácie 216
Priblížené zobrazenie 214
Priorita tónov 120
R
RAW 206
Redukcia šumu
Dlhá expozícia 140
Vysoká citlivosť ISO 138, 139
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii 140
Redukcia šumu pri viacerých záberoch 139
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO 138
Rozsah zaostrenia
Manuálne zaostrenie 143
S
Samospúšť
Používanie samospúšte 203
Snímanie v režime AEB 114
Register
Snímky
Čas zobrazenia 289
Vymazávanie 233, 234
Spôsob merania 118
Spracovanie snímok RAW 250
Stabilizácia obrazu 157
Súprava batérií
Nabíjanie 22
Úsporný režim 284
Sýtosť 125
Š
Šport (režim snímania) 87, 89
Štýl Picture Style 124, 125, 127
T
Tichý režim (režim snímania) 87, 90
Tlačidlo M-Fn 53, 181
Tv (režim snímania) 170
U
Umelecký štandardný HDR
(režim snímania) 98, 101
Umelecký vyrytý HDR
(režim snímania) 98, 102
Umelecký výrazný HDR
(režim snímania) 98, 102
Umelecký živý HDR
(režim snímania) 98, 101
Uzamknutie AE 115
Uzamknutie FE 162
Register
Ú
Úpravy
Korekcia červených očí 241
Orezanie 242
Zmena veľkosti snímok 245
Úsporný režim 284
V
Videozáznam s efektom miniatúry
(režim snímania) 191
Videozáznamy
Kvalita obrazu (počet pixelov/snímková
frekvencia) 209
Úpravy 253, 255, 257
Vlastné vyváženie bielej 130
Vyhľadávanie 223
Vymazávanie 233, 234
Vyváženie bielej (farba) 129
Výbojka 207, 288
Z
Zaostrovanie
AF-servo 153
Body AF 148
Obrysy MF 147
Záber zblízka (režim snímania) 87, 89
Zmäkčenie kresby (režim snímania) 98, 100
Zmena veľkosti snímok 245
Zobrazenie registra 222
Zobrazenie s preskakovaním obrázkov 225
Zoom 43, 46
Zónové AF 148
Zrnitý čiernobiely (režim snímania) 98
Zvuky 293, 294
Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové
funkcie
zz Pred exportovaním tovarov alebo technológií vo fotoaparáte regulovaných devízovým zákonom
a zákonom o zahraničnom obchode (vrátane ich vývozu mimo Japonska a ich ukázania
nerezidentom v Japonsku) môže byť potrebné získať povolenie na export alebo povolenie
na servisné transakcie od japonskej vlády.
zz Keďže tento výrobok obsahuje americké šifrovacie prvky, riadi sa ustanoveniami USA
na kontrolu vývozu a nemôže sa exportovať ani priviezť do krajiny, na ktorú je uvalené
obchodné embargo USA.
zz Zaznamenajte si nastavenia pripojenia Wi‑Fi, ktoré používate.
zz Nastavenia bezdrôtového pripojenia uložené v tomto výrobku sa môžu zmeniť alebo vymazať
v dôsledku nesprávnej prevádzky výrobku, vplyvom rádiových vĺn alebo statickej elektriny,
poruchy alebo nesprávnej funkčnosti.
zz Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za priame ani nepriame škody ani za stratu
príjmov plynúcich zo zhoršenia alebo zmiznutia obsahu.
zz Pri prevode vlastníctva výrobku, jeho likvidácii alebo zaslaní na opravu obnovte predvolené
nastavenie bezdrôtového pripojenia vymazaním všetkých nastavení, ktoré ste zadali.
zz Spoločnosť Canon neposkytne náhradu za škody vyplývajúce zo straty alebo odcudzenia výrobku.
zz Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty spôsobené neoprávneným
prístupom alebo používaním cieľových zariadení uložených v tomto výrobku, ak sa výrobok
stratí alebo bude odcudzený.
zz Výrobok používajte podľa pokynov v tejto príručke.
Bezpečnostné pokyny pre bezdrôtové
funkcie
zz Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku používajte podľa pokynov v tejto príručke. Spoločnosť Canon
nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty, ak sa táto funkcia a výrobok používajú iným
spôsobom, než je opísané v tejto príručke.
Ochranné známky a licencie
zz Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
zz Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených
štátoch a iných krajinách.
zz App Store, iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
zz Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
®
®
zz Wi‑Fi , Wi‑Fi Alliance , WPA™, WPA2™ a Wi‑Fi Protected Setup™ sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Wi‑Fi Alliance.
®
zz Slovná ochranná známka a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto ochranných známok zo strany
spoločnosti Canon Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy
sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
zz Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti
NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
zz Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
zz Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.
Ochranné známky a licencie
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded
only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under
the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any
other use for MPEG-4 standard.
* Oznámenie zobrazené v angličtine v súlade s požiadavkami.
Vyhlásenie
zz Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
zz Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch spoločnosti Canon.
zz Informácie, technické parametre a vzhľad výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
zz Obrázky a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od skutočného
stavu zariadenia.
zz Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť Canon za žiadne straty
vyplývajúce z používania tohto výrobku.
CEL-SX3LA2R0
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising