Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Úvodná príručka SLOVENSKY
CEL-SX3KA2R0
Príprava pamäťovej karty
Používať možno tieto pamäťové karty (predávajú sa samostatne) bez ohľadu na
ich kapacitu.
1
 Pamäťové karty SD*
1 2
 Pamäťové karty SDHC* *
1 2
 Pamäťové karty SDXC* *
*1 Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia s fotoaparátom fungovať.
*2 Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.
Príručky a softvér
Z nasledujúcej stránky prevezmite príručky a softvér pre fotoaparát a objektív.
http://www.canon.com/icpd/




Po pripojení počítača k internetu prejdite na adresu URL uvedenú vyššie.
Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
Na zobrazenie príručiek je potrebný program Adobe Reader.
Pokyny na preberanie a inštaláciu softvéru nájdete v Príručke pomocníka, ktorá je k dispozícii
na prevzatie.
 Pri preberaní príručiek alebo softvéru sa môže
zobraziť výzva na zadanie sériového čísla
(čísla tela fotoaparátu).
V takom prípade zadajte číslo uvedené na tele
fotoaparátu, za displejom.
2
Úvodné poznámky a právne informácie
 Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, či sa správne zaznamenali.
Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia, pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody
spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane pamäťových kariet, ktorá má za následok
nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
 Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva (obraz alebo zvuk) ľudí alebo materiály
chránené autorskými právami, môže tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné
práva iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva, dokonca
aj vtedy, ak je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie určené výhradne na osobné použitie.
 Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákazníckej podpore spoločnosti nájdete v záručných
informáciách dodaných so súpravou používateľských príručiek k fotoaparátu.
 Hoci sa displej vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnosť, a viac ako 99,99 % pixlov
spĺňa určené technické parametre, v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixle chybné alebo sa
môžu zobrazovať ako červené alebo čierne bodky. Tento stav nesignalizuje poškodenie fotoaparátu ani
neovplyvní zaznamenávané snímky.
 Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav nesignalizuje poškodenie.
Bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
 Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
Remeň omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
Kryt drážky na príslušenstvo je v prípade prehltnutia nebezpečný. V prípade jeho prehltnutia okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
 S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
 Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
 Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
 Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
 V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny
zápach, prestaňte výrobok používať.
 Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol, benzín alebo
riedidlo.
 Nedovoľte, aby sa výrobok namočil.
 Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
 Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
 Ak je výrobok vybavený hľadáčikom, cez hľadáčik sa nepozerajte na zdroje silného svetla, ako je
napríklad slnko počas jasného dňa alebo laser či iný zdroj silného umelého svetla.
Mohli by ste si poškodiť zrak.
 Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy batérií dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
- Batérie/súpravy batérií používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie/súpravy batérií nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie/súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo
inými kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte vytečené batérie/súpravy batérií.
- Pri likvidácii batérií/súprav batérií izolujte konektory pomocou pásky alebo iným spôsobom.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
Ak batéria/súprava batérií vytečie a látka z batérie príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením,
dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým
množstvom čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 Pri používaní nabíjačky alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny
- Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou
suchej handričky.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
3
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
 Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky ani sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke.
 Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
 Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných
materiálov.
 Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
 Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to
aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami
s obehovou sústavou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
 Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny
prikazujúce vypnutie výrobku.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických vĺn
a dokonca aj k nehode.
UPOZORNENIE Označuje riziko poranenia.
 Nepoužívajte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.
 Remeň je určený iba na používanie na tele. Ak remeň s pripojeným výrobkom zavesíte na hák alebo
iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
 Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
 Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou inou časťou tela ani
predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
 Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.
UPOZORNENIE
Označuje možnosť poškodenia majetku.
 Fotoaparátom nemierte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko počas jasného dňa alebo
na zdroj intenzívneho umelého svetla.
Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo iné vnútorné súčasti.
 Pri používaní fotoaparátu na piesočnatej pláži alebo veternom mieste dávajte pozor, aby sa do
fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
 Prach, nečistoty alebo iný cudzí predmet na blesku odstráňte pomocou vatového tampónu
alebo handričky.
Teplo produkované bleskom môže spôsobiť, že cudzí objekt začne dymiť alebo sa výrobok pokazí.
 Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho súpravu batérií/batérie a odložte ich.
Vytečenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodiť.
 Pred likvidáciou zakryte konektory súpravy batérií/batérií pomocou pásky alebo iného izolantu.
Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viesť k požiaru alebo výbuchom.
 Nepoužívanú nabíjačku odpojte od výrobku. Pri používaní ju nezakrývajte látkou ani inými
predmetmi.
Ak necháte jednotku dlhý čas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriať a deformovať a spôsobiť tak požiar.
 Špeciálne súpravy batérií nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli súpravu batérií prehryznúť a spôsobiť tak jej vytečenie, prehriatie alebo výbuch
a následné poškodenie výrobku alebo požiar.
 Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie s rôznou úrovňou nabitia ani
nepoužívajte staré batérie spolu s novými. Pri vkladaní batérií dávajte pozor, aby ste nezamenili
póly + a –.
Mohlo by dôjsť k poruche výrobku.
4
Príprava
1
2
3
4
Pripevnite
remienok
Vložte súpravu
batérií
Nabite súpravu
batérií
Vyberte súpravu
batérií
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(3)
(2)
 Nabíjanie: Oranžová
 Úplne nabitá: Zelená
Príprava
5
6
7
8
Otvorte kryt
pamäťovej
karty/kryt batérií
Vložte súpravu
batérií
Vložte pamäťovú
kartu
Zatvorte kryt
pamäťovej
karty/kryt batérií
(1)
(1)
Konektory
(2)
(2)
(2)
(1)
5
(1)
(2)
Príprava
9
10
Zapnite fotoaparát
Prejdite na
obrazovku ponuky
 Tlačidlo
 [ 2] →
 Tlačidlami /
tlačidlá / →
vyberte možnosť [ ]
[Date/Time/Zone/
→ tlačidlo
Dátum/čas/pásmo]
→ tlačidlo
Príprava
11
12
Nastavte časové
pásmo
Nastavte dátum
a čas
 Tlačidlami /
vyberte požadovanú
možnosť →
tlačidlo
 Tlačidlo
 Navigujte
 Navigujte
tlačidlami /
tlačidlami /
→ tlačidlo
→ tlačidlo
→
→
upravte tlačidlami
tlačidlami /
/ →
vyberte možnosť [OK]
tlačidlo
→ tlačidlo
6
Príprava
13
Nastavte jazyk
zobrazenia
 Tlačidlo
 Tlačidlami /
vyberte možnosť [OK]
→ tlačidlo
 [ 2] →
tlačidlá / →
[Language /
Jazyk ]
 Tlačidlami
/ / / vyberte
požadovanú možnosť
Nasadenie objektívu
1
2
3
4
Skontrolujte, či je
fotoaparát vypnutý
Odpojte kryt
objektívu a kryt
otvoru pre objektív
Nasaďte objektív
Odpojte predný
kryt objektívu
(1)
(1)
(2)
(2)
7
(1)
Nasadenie objektívu
5
Pripravte sa na
snímanie
(2)
(1)
 Stlačte (1) a súčasne  Pred zaostrením
jemne otáčajte (2).
priblížte alebo
Potom (1) uvoľnite.
vzdiaľte záber.
 Otočte (2) ešte kúsok,
kým zacvakne.
Odpojenie objektívu
1
2
3
Skontrolujte, či je
fotoaparát vypnutý
Odpojte objektív
Pripojte kryt
objektívu a kryt
otvoru pre objektív
(3)
(2)
(1)
 Stlačte (1) pri
súčasnom otáčaní
objektívu smerom
k (2), až kým zastane.
 Zložte v zobrazenom
smere (3).
8
Snímanie
Snímanie fotografií (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
1
2
3
Zapnite fotoaparát
Nastavte režim
Podľa potreby
priblížte alebo
vzdiaľte záber
(1) (2) (3)
 Nastavte režim
snímania →
tlačidlo
 (1) Ikona scény
 (2) Zostávajúci
počet záberov
 (3) Zostávajúci čas
záznamu
Snímanie
Snímanie fotografií (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
4
5
6
Zaostrite
Podľa potreby
vyklopte blesk
Snímajte
 Zľahka stlačte
tlačidlo spúšte.
 Po zaostrení
fotoaparát
dvakrát zapípa.
 Okolo zaostrených
miest sa zobrazí
bod AF.
 Po jej zhotovení
sa snímka zobrazí
približne na
dve sekundy.
 Aj počas zobrazenia
záberu môžete
opätovným stlačením
tlačidla spúšte
zhotoviť ďalší záber.
9
Snímanie
Nahrávanie videozáznamov (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
1
2
3
Zapnite fotoaparát
Nastavte režim
Podľa potreby
priblížte alebo
vzdiaľte záber
(1) (2) (3)
 Nastavte režim
snímania →
tlačidlo
 (1) Ikona scény
 (2) Zostávajúci
počet záberov
 (3) Zostávajúci
čas záznamu
Snímanie
Nahrávanie videozáznamov (automatický režim s inteligentným nastavením scény)
4
5
Spustite záznam
Zastavte záznam
 Okolo rozpoznaných
tvárí, na ktoré
sa zaostruje,
sa zobrazia rámy.
10
Prehrávanie
Prezeranie fotografií
1
2
Nastavte
zobrazenie na
prehrávanie
Prezerajte si
snímky
 Tlačidlo :
predchádzajúca
snímka
 Tlačidlo :
nasledujúca snímka
Prehrávanie
Prezeranie videozáznamov
1
2
3
Nastavte
zobrazenie na
prehrávanie
Prezerajte si
snímky
Prehrajte
videozáznam
 Tlačidlo :
predchádzajúca
snímka
 Tlačidlo :
nasledujúca snímka
 Videozáznamy sú
označené ikonou
].
[
11
 Tlačidlo :
Zobrazenie panela
prehrávania
videozáznamov
Prehrávanie
Prezeranie videozáznamov
4
Nastavte hlasitosť
 Tlačidlami /
vyberte možnosť [ ]
Vymazanie fotografií alebo videozáznamov
1
2
3
Nastavte
zobrazenie na
prehrávanie
Prezerajte si
snímky
Vymažte
 Tlačidlami /
vyberte možnosť
[Erase/Vymazať]
 Tlačidlo :
predchádzajúca
snímka
 Tlačidlo :
nasledujúca snímka
12
Ochranné známky a licencie
● Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
Vyhlásenie
● Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
● Všetky merania sú založené na testovacích štandardoch
spoločnosti Canon.
● Informácie, technické parametre a vzhľad výrobku sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
● Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu
mierne líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
● Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie nezodpovedá spoločnosť
Canon za žiadne straty vyplývajúce z používania tohto výrobku.
13
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ,
Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy
Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným
symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor
obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo)
v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré
spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov.
Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú
potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu
prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu
životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje
likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee alebo www.canon-europe.com/battery.
UPOZORNENIE
AK AKUMULÁTOR VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMI.
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon, ktoré zaručí správnu
prevádzku tohto výrobku.
– Prepojovací kábel IFC-600PCU
Kábel HDMI (koncovka do fotoaparátu: typ D): Používajte bežne dostupný kábel s dĺžkou
do 2,5 m.
14
Číslo modelu je PC2328 (model WM600 obsahuje modul WLAN a modul BLE).
Ak chcete identifikovať svoj model, na štítku na spodnej strane fotoaparátu alebo
za výklopným displejom vyhľadajte číslo začínajúce písmenami PC.
Krajiny a oblasti, ktoré povoľujú používanie bezdrôtových funkcií
– V niektorých krajinách a oblastiach je používanie bezdrôtových funkcií obmedzené a ich
nezákonné používanie sa môže potrestať na základe vnútroštátnych alebo miestnych
predpisov. Ak sa chcete vyhnúť porušeniu nariadení o bezdrôtových funkciách, navštívte
webovú lokalitu spoločnosti Canon a skontrolujte, kde je ich používanie povolené.
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené používaním bezdrôtovej
funkcie v iných krajinách alebo oblastiach.
Ktorákoľvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:
– zmena alebo úprava výrobku,
– odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.
Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani
iných elektronických zariadení.
Použitie bezdrôtovej funkcie v blízkosti zdravotníckeho zariadenia alebo iného
elektronického zariadenia môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.
Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvenčný rozsah technológie Wi-Fi: 2 401 – 2 473 MHz
Maximálny výstupný výkon technológie Wi-Fi: 11,7 dBm
Frekvenčný rozsah technológie Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Maximálny výstupný výkon technológie Bluetooth: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Niektoré logá technických noriem, ktoré tento fotoaparát spĺňa, je možné
zobraziť na displeji voľbou MENU ► karta [ 5] ► [Certification Logo Display/
Zobrazenie loga certifikátu].
© CANON INC. 2018
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising