Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Príručka
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
SLOVENSKY
© CANON INC. 2018
CEL-SX3MA2R1
1
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Úvodné poznámky a právne informácie
●● Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte,
či sa správne zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávatelia,
pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody
spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane
pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky
alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
●● Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva (obraz
alebo zvuk) ľudí alebo materiály chránené autorskými právami, môže
tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné práva
iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných práv
duševného vlastníctva. Upozorňujeme, že obmedzenia sa vzťahujú
aj na prípady, keď je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie
určené výhradne na osobné použitie.
●● Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákazníckej podpore nájdete
v záručných informáciách dodaných so súpravou užívateľských
príručiek k fotoaparátu.
●● Aj keď sa obrazovka vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava
vysoká presnosť, a viac ako 99,99 % pixelov spĺňa určené technické
parametre, v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixely
chybné alebo sa môžu zobrazovať ako červené alebo čierne bodky.
Tento stav nesignalizuje poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní
zaznamenávané snímky.
●● Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav
nesignalizuje poškodenie.
Konvencie v tejto príručke
●● Ikony používané v tejto príručke zastupujú príslušné tlačidlá a voliče
fotoaparátu, na ktorých sú zobrazené alebo na ktoré sa podobajú.
●● Ikony zastupujú nasledujúce tlačidlá a ovládacie prvky fotoaparátu.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
●● Ikony a texty zobrazované na obrazovke sú označené zátvorkami.
●●
: dôležité informácie, ktoré by ste mali poznať
●●
: poznámky a tipy na odborné používanie fotoaparátu
●● = xx: strany so súvisiacimi informáciami (v tomto príklade znaky „xx“
predstavujú číslo strany)
●● Pokyny uvedené v tejto príručke platia pre predvolené nastavenia
fotoaparátu.
●● Pre jednoduchosť sa všetky objektívy a upevňovacie adaptéry
označujú iba ako objektívy a upevňovacie adaptéry, či už tvoria
súčasť súpravy s objektívom, alebo sa predávajú osobitne.
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Na obrázkoch v tejto príručke je ako príklad zobrazený fotoaparát
s objektívom EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
●● Pre väčšie pohodlie sa všetky podporované pamäťové karty
jednoducho označujú ako pamäťová karta.
2
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Obsah
Úvodné poznámky a právne informácie.................................... 2
Konvencie v tejto príručke......................................................... 2
Časť 1: Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Bezdrôtové funkcie............................................................ 7
Dostupné bezdrôtové funkcie.................................................... 7
Príprava na používanie bezdrôtových funkcií........................... 8
Príprava fotoaparátu.....................................................................8
Príprava smartfónov.....................................................................9
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.............................................. 9
Prepojenie fotoaparátu a smartfónu prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.............................................................................9
Odosielanie snímok do smartfónov z ponuky fotoaparátu.......... 11
Odosielanie snímok do smartfónov počas prehrávania.............. 11
Automatické odosielanie snímok do smartfónov
počas snímania..........................................................................12
Obrazovka [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth].....................12
Označovanie snímok geografickými značkami
počas snímania....................................................................... 13
Kontrola lokalizačných informácií...............................................14
Spárovanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1....... 14
Ovládanie fotoaparátu zo smartfónu....................................... 15
Pripojenie k smartfónom kompatibilným s funkciou NFC
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi............................................ 15
Prepojenie prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi a pomocou
aplikácie......................................................................................16
Odosielanie snímok do smartfónov počas prehrávania (1)........16
Odosielanie snímok do smartfónov počas prehrávania (2)........17
Odosielanie snímok do smartfónov z ponuky fotoaparátu..........17
Automatické odosielanie snímok do smartfónov
počas snímania..........................................................................17
Pripojenie k smartfónom prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
pomocou tlačidla Wi‑Fi............................................................ 18
Odosielanie snímok do smartfónov z ponuky fotoaparátu..........19
Odosielanie snímok do smartfónov počas prehrávania..............19
Automatické odosielanie snímok do smartfónov
počas snímania..........................................................................20
Pripojenie k počítačom prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
a pomocou aplikácie EOS Utility............................................. 21
Prepojenie prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi..............................21
Ovládanie fotoaparátu z aplikácie EOS Utility............................23
Automatické odosielanie snímok do počítačov....................... 23
Prepojenie prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi..............................23
Automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do počítačov....24
Bezdrôtová tlač z tlačiarní pripojených prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi....................................................................... 25
Prepojenie prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi..............................25
Odovzdávanie snímok do webových služieb.......................... 27
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Registrácia webových služieb....................................................27
Odovzdávanie snímok do webových služieb..............................29
Opätovné pripojenie prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi........... 30
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi............................................ 31
Zmena prezývky...................................................................... 32
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia...................... 32
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtového
pripojenia................................................................................. 33
Vymazanie nastavení.................................................................33
Vymazanie informácií o zariadeniach spárovaných
prostredníctvom rozhrania Bluetooth...................................... 33
3
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Príslušenstvo................................................................... 34
Mapa systému......................................................................... 35
Voliteľné príslušenstvo............................................................ 36
Objektívy.....................................................................................36
Zdroje napájania.........................................................................36
Blesk...........................................................................................37
Mikrofón......................................................................................37
Ďalšie príslušenstvo...................................................................37
Tlačiarne.....................................................................................38
Používanie voliteľného príslušenstva...................................... 38
Prehrávanie na televíznej obrazovke.........................................38
Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR............................39
Napájanie fotoaparátu prostredníctvom domácej elektrickej
zásuvky.......................................................................................39
Používanie pätice pre príslušenstvo...........................................40
Používanie externého blesku (predáva sa samostatne).............40
Časť 2: Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy....................................................... 47
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii............................. 47
Úvodné prípravy...................................................................... 48
Nabitie súpravy batérií................................................................48
Vloženie/vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty..................48
Nastavenie dátumu, času a časového pásma............................48
Používanie objektívu..................................................................49
Nasadenie objektívov EF a EF-S...............................................49
Držanie fotoaparátu....................................................................49
Zapnutie/vypnutie.................................................................... 49
Tlačidlo spúšte........................................................................ 50
Hľadáčik.................................................................................. 50
Uhol a otočenie obrazovky...................................................... 50
Rámy na obrazovke snímania................................................. 50
Používanie softvéru................................................................. 42
Obrazovka rýchleho ovládania................................................ 50
Softvér........................................................................................42
Kontrola počítačového prostredia...............................................42
Inštalácia softvéru.......................................................................42
Ukladanie snímok do počítača...................................................43
Obrazovky menu..................................................................... 50
Tlač snímok............................................................................. 44
Jednoduchá tlač.........................................................................44
Konfigurácia nastavení tlače......................................................45
Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)...........................45
Pridávanie snímok do albumu....................................................46
Klávesnica na obrazovke........................................................ 51
Stav indikátora........................................................................ 51
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Snímanie........................................................................... 52
Automatický režim................................................................... 52
Snímanie v hybridnom automatickom režime.............................52
Fotografie...................................................................................53
Videozáznamy............................................................................53
Ikony motívov.............................................................................53
Snímanie s obľúbenými nastaveniami (Kreatívny asistent)........54
4
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Špeciálne scény...................................................................... 54
Portrét samého seba..................................................................54
Hladká pokožka..........................................................................54
Šport...........................................................................................55
Zábery zblízka............................................................................55
Jedlo...........................................................................................55
Posúvanie...................................................................................55
Nočná scéna bez statívu............................................................55
Ovládanie snímania v protisvetle HDR.......................................55
Tichý režim.................................................................................55
Používanie špeciálnych efektov.............................................. 56
Jemné zaostrenie.......................................................................56
Efekt rybieho oka........................................................................56
Efekt hračkárskeho fotoaparátu..................................................56
Efekt miniatúry............................................................................56
Umelecký štandardný HDR, Umelecký živý HDR,
Umelecký výrazný HDR a Umelecký vyrytý HDR.......................56
Manuálny režim....................................................................... 56
Úprava snímania z jednej obrazovky..........................................56
Jas snímky (expozícia)...............................................................56
Farby na snímke.........................................................................58
Zaostrovanie...............................................................................60
Blesk...........................................................................................61
Ďalšie nastavenia.......................................................................62
Špecifické rýchlosti uzávierky a hodnoty clony...........................65
Prispôsobenie fotoaparátu..........................................................66
Nahrávanie videozáznamov.................................................... 67
Nahrávanie videozáznamov v režime videozáznamu................67
Nahrávanie časozberných videozáznamov
(časozberný videozáznam).........................................................67
Efekt modelu miniatúry vo videozáznamoch
(Videozáznam s efektom miniatúry)...........................................68
Nastavenie hlasitosti záznamu...................................................68
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Užitočné funkcie...................................................................... 68
Používanie samospúšte.............................................................68
Snímanie dotknutím sa obrazovky
(ovládanie uzávierky dotykom)...................................................68
Sériové snímanie........................................................................68
Zmena obrazovej kvality.............................................................69
Záznam vo formáte RAW...........................................................69
Zmena pomeru strán..................................................................69
Zmena obrazovej kvality videozáznamu.....................................69
Prehrávanie...................................................................... 70
Prehrávanie............................................................................. 70
Prezeranie fotografií a videozáznamov......................................70
Prehrávanie s dotykovým ovládaním..........................................71
Zobrazovanie prezentácií...........................................................71
Prezeranie krátkych videozáznamov..........................................71
Prezeranie a vyhľadávanie snímok......................................... 71
Pohybovanie sa medzi snímkami v registri................................71
Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným
podmienkam...............................................................................71
Vyhľadávanie snímok pomocou hlavného voliča........................72
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Ochrana snímok...................................................................... 72
Ochrana jednotlivých snímok.....................................................72
Ochrana viacerých snímok.........................................................72
Hodnotenie snímok................................................................. 72
Vymazanie snímok.................................................................. 72
Vymazanie viacerých snímok.....................................................73
5
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Úprava fotografií...................................................................... 73
Otáčanie snímok.........................................................................73
Zmena veľkosti snímok..............................................................73
Orezanie.....................................................................................73
Používanie efektov filtra.............................................................73
Korekcia červených očí..............................................................73
Používanie obľúbených efektov (Kreatívny asistent).............. 73
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu................... 74
Spracovanie viacerých snímok...................................................74
Úprava videozáznamov........................................................... 74
Odstránenie začiatku/konca videozáznamov.............................74
Extrakcia snímok z videozáznamov s rozlíšením 4K
ako fotografií...............................................................................74
Zmenšenie veľkosti súborov.......................................................74
Úprava krátkych videozáznamov................................................74
Nastavenia........................................................................ 75
Úprava základných funkcií fotoaparátu................................... 75
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení.......................75
Vytváranie alebo výber priečinkov..............................................75
Číslovanie súborov.....................................................................75
Formátovanie pamäťových kariet...............................................76
Používanie úsporného režimu....................................................76
Nastavenie úspory energie.........................................................76
Prispôsobenie zobrazenia informácií o snímaní.........................76
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní....................76
Úprava panela dotykovej obrazovky...........................................76
Čistenie obrazového snímača....................................................77
Nastavenie informácií o autorských právach
na zaznamenanie v snímkach....................................................77
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu........................77
Odstraňovanie problémov.............................................. 78
Bezdrôtové funkcie
Chyby a varovania........................................................... 80
Príslušenstvo
Časť 3: Dodatok
Informácie na obrazovke......................................................... 82
Pri snímaní.................................................................................82
Pri prehrávaní.............................................................................83
Technické parametre............................................................... 85
Register................................................................................... 92
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
6
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Dostupné bezdrôtové funkcie
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
(1)Pripojenie k smartfónu
Časť 1:
(3)Tlač z tlačiarne
s pripojením Wi‑Fi
Snímanie
Bezdrôtové funkcie/
príslušenstvo
Nastavenie a základy
Prehrávanie
Nastavenia
(2)Používanie so softvérom EOS
(1)
Bezdrôtové funkcie
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Odovzdávanie do webovej služby
Pripojenie k smartfónu (= 15)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky vo fotoaparáte
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi použitím špecializovanej aplikácie
Camera Connect v smartfónoch alebo tabletoch.
Pri pripojení Bluetooth® * tiež môžete označovať snímky geografickými
značkami a používať ďalšie funkcie.
V tejto príručke sa smartfóny, tablety a iné kompatibilné zariadenia
súhrnne označujú ako „smartfóny“.
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
* Nízkoenergetická technológia Bluetooth (ďalej len „Bluetooth“)
Snímky bezdrôtovo odosielajte do rôznych kompatibilných zariadení
alebo ich zdieľajte prostredníctvom webových služieb.
(2)
Používanie so softvérom EOS (= 21, = 23)
Ovládajte fotoaparát na diaľku z počítača pripojeného prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi použitím softvéru EOS Utility, ktorý sa používa
s fotoaparátmi EOS. Softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj
automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
(3)
Tlač z tlačiarne s pripojením Wi‑Fi (= 25)
Tlačte snímky prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi z tlačiarní
kompatibilných s technológiou PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).
7
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
(4)
Odovzdávanie do webovej služby (= 27)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách
alebo prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY
pre zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena
(bezplatnej).
Príprava na používanie bezdrôtových funkcií
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Príprava fotoaparátu
1
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte
tlačidlo .
●● Ak sa pri prvom stlačení tlačidla
nezobrazí obrazovka nastavenia
bezdrôtového pripojenia, znova stlačte
tlačidlo .
2
Nastavte položku Wi‑Fi na hodnotu
[Enable/Povoliť].
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
●● Vyberte položku [Enable/Povoliť] a stlačte
tlačidlo .
Odstraňovanie problémov
●● Zobrazí sa hlásenie o prezývke.
Chyby a varovania
3
Skontrolujte nastavenie
[Nickname/Prezývka].
●● Stlačte tlačidlo
a skontrolujte prezývku
(názov fotoaparátu).
Dodatok
Register
8
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
4
Vráťte sa do ponuky nastavenia
funkcií.
●● Po kontrole sa vráťte do ponuky
nastavenia funkcií: tlačidlo
[OK] → tlačidlo
.
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
→
●● Prezývky majú dĺžku 1 – 8 znakov
a neskôr sa dajú zmeniť.
●● Prenosy signálov Wi‑Fi a Bluetooth možno vypnúť nasledujúcim
spôsobom.
a vyberte položky [ ] → [ 1] →
-- Wi‑Fi: Stlačte tlačidlo
[Wireless communication settings/Nastavenie bezdrôtovej
komunikácie] → [Wi‑Fi settings/Nastavenia Wi‑Fi] → [Wi‑Fi] →
[Disable/Zakázať].
a vyberte položky [ ] →
-- Bluetooth: Stlačte tlačidlo
[ 1] → [Wireless communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] → [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] → [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] →
[Disable/Zakázať].
Príprava smartfónov
●● Skôr než smartfón pripojíte k fotoaparátu, do smartfónu je potrebné
nainštalovať bezplatnú špecializovanú aplikáciu Camera Connect.
●● Podrobnosti o tejto aplikácii (podporované smartfóny a obsiahnuté
funkcie) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
●● Aplikácia Camera Connect sa dá nainštalovať zo služby Google Play
alebo App Store. Do služby Google Play alebo App Store môžete
prejsť aj pomocou kódu QR, ktorý môžete zobraziť na fotoaparáte
počas registrácie smartfónu vo fotoaparáte.
Prepojenie fotoaparátu a smartfónu prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Postup vo fotoaparáte (1)
1
Snímanie
Pripravte sa na používanie
bezdrôtových funkcií.
●● Pozrite si časť „Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií“ (= 8) (alebo po
dokončení prejdite na nasledujúci krok).
2
Vyberte položku [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie].
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie].
3
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Vyberte položku
[Smartphone/Smartfón].
●● Vyberte položky [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] (dvakrát) →
[Smartphone/Smartfón] → tlačidlo .
9
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
4
Spárujte zariadenia.
Postup vo fotoaparáte (2)
●● Vyberte položky [Pairing/Párovanie] →
[Do not display/Nezobrazovať].
Bezdrôtové funkcie
9
Vo fotoaparáte dokončite párovanie.
●● Zobrazí sa hlásenie o prebiehajúcom
párovaní.
●● Keď sa zobrazí hlásenie s potvrdením
párovania, vyberte položku [OK].
●● Pomocou smartfónu spárujte fotoaparát
so smartfónom podľa nasledujúcich krokov.
●● Na obrazovke s oznámením o párovaní
stlačte tlačidlo .
●● Párovanie je dokončené a fotoaparát je
pripojený k smartfónu prostredníctvom
pripojenia Bluetooth.
Postup v smartfóne (1)
5
V smartfóne zapnite funkciu
Bluetooth.
●● Prejdite na nasledujúci krok a vytvorte
pripojenie Wi‑Fi.
7
Spustite aplikáciu Camera Connect.
1
●● V prípade systému Android prejdite
na krok 9.
8
Dotknite sa položky [Pair/Spárovať]
(iba v systéme iOS).
Vyberte funkciu aplikácie Camera
Connect.
●● Vyberte inú funkciu ako [Bluetooth remote
controller/Diaľkový ovládač Bluetooth].
●● O chvíľu sa vytvorí pripojenie Wi‑Fi
a v smartfóne sa zobrazí obrazovka
vybratej funkcie.
●● Dotknite sa prezývky fotoaparátu,
ktorý chcete spárovať.
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Odstraňovanie problémov
●● V systéme Android
Vyberte fotoaparát, ktorý chcete
spárovať.
Informácie o fotoaparáte
Nastavenia
Postup v smartfóne (2)
6
Príslušenstvo
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Vo fotoaparáte sa zobrazí obrazovka
[Wi‑Fi on/Wi‑Fi zapnuté].
●● V systéme iOS
1
Vyberte funkciu aplikácie Camera
Connect.
●● Vyberte inú funkciu ako [Bluetooth remote
controller/Diaľkový ovládač Bluetooth].
10
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
2
Pomocou smartfónu sa pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
●● Podľa pokynov sa dotknite tlačidla
zobrazeného v smartfóne, aby ste
skopírovali heslo.
●● V zobrazených nastaveniach pripojenia
Wi‑Fi vyberte identifikátor SSID
fotoaparátu, ku ktorému sa chcete pripojiť.
●● Dotknite sa poľa na zadanie hesla
a prilepte heslo na vytvorenie pripojenia.
●● Zobrazte obrazovku aplikácie Camera
Connect.
●● O chvíľu sa vytvorí pripojenie Wi‑Fi
a v smartfóne sa zobrazí obrazovka
vybratej funkcie.
●● Vo fotoaparáte sa zobrazí obrazovka
[Wi‑Fi on/Wi‑Fi zapnuté].
3
Použite aplikáciu Camera Connect.
2
V aplikácii Camera Connect prejdite
na hlavnú obrazovku.
3
Vyberte snímku.
Príslušenstvo
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Po výbere ostatných možností odoslania
na zobrazenej obrazovke sa snímka
odošle do smartfónu.
Odosielanie snímok do smartfónov počas prehrávania
Pred vykonaním týchto krokov sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú
pripojené prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi (= 9).
1
2
3
Prehrávajte snímky.
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte možnosť [ ].
●● Pomocou aplikácie Camera Connect
snímajte na diaľku, prehľadávajte snímky
vo fotoaparáte alebo ich ukladajte
do smartfónu.
Odosielanie snímok do smartfónov z ponuky fotoaparátu
Pred vykonaním týchto krokov sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú
pripojené prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi (= 9).
1
Prejdite do ponuky.
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Send images to smartphone/
Odoslať snímky do smartfónu].
Bezdrôtové funkcie
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
4
Vyberte snímku.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Po výbere ostatných možností odoslania
na zobrazenej obrazovke sa snímka
odošle do smartfónu.
●● Zobrazia sa snímky.
11
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Automatické odosielanie snímok do smartfónov
počas snímania
Snímky sa môžu odosielať automaticky. Pred vykonaním týchto krokov
sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú pripojené prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi (= 9).
1
Vyberte položku [Send to
smartphone after shot/
Po snímaní odoslať do smartfónu].
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Wi‑Fi settings/Nastavenia Wi‑Fi] →
[Send to smartphone after shot/
Po snímaní odoslať do smartfónu].
2
Určenie snímok, ktoré možno zobraziť
●● Nasledujúcim spôsobom určte snímky, ktoré možno zobraziť
v smartfóne.
Zariadenia od seba dočasne odpojte. Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť] → [OK].
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte tlačidlo
a vyberte položky [ ] →
[Edit device information/Upraviť informácie o zariadení] → názov
smartfónu → [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky].
Na zobrazenej obrazovke určte snímky, ktoré možno zobraziť.
●● Ak v aplikácii Camera Connect nie je možné snímanie na diaľku
so živým náhľadom napriek pripojeniu Wi‑Fi, spôsobom uvedeným
vyššie vyberte položku [All images/Všetky snímky].
●● Keď fotoaparát používate po spárovaní, výdrž batérie môže byť
kratšia, pretože sa spotrebúva energia aj vtedy, keď je aktívna
úspora energie.
●● Vyberte veľkosť v položke [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
3
V aplikácii Camera Connect prejdite
na hlavnú obrazovku.
4
Začnite snímať.
●● Kým budú zariadenia pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi,
snímky sa budú odosielať do smartfónu.
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Nastavte automatické odosielanie.
●● Nastavte položku [Auto send/Automaticky
odosielať] na hodnotu [Enable/Povoliť].
Bezdrôtové funkcie
Obrazovka [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth]
Bluetooth function/Funkcia Bluetooth
●● Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať s fotoaparátom.
Dodatok
Register
●● Ak nebudete používať funkciu Bluetooth, vyberte položku
[Disable/Zakázať].
Párovanie
●● Spárujte fotoaparát so zariadením vybratým v položke
[Bluetooth function/Funkcia Bluetooth].
Check/clear connection info-Skontrolovať/vymazať informácie
o pripojení
●● Umožňuje skontrolovať názov a stav pripojenia spárovaných zariadení.
●● Pred spárovaním s iným smartfónom vymažte informácie o pripojení
pre zariadenie spárované prostredníctvom rozhrania Bluetooth
(= 33).
12
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Bluetooth address/Adresa Bluetooth
●● Umožňuje skontrolovať adresu Bluetooth fotoaparátu.
Stay connected if the camera is turned off/Pri vypnutí fotoaparátu
zachovať pripojenie
●● Ak vyberiete možnosť [Enable/Povoliť], pri vypnutom fotoaparáte
môžete prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi zobrazovať snímky
z fotoaparátu a ovládať ho ďalšími spôsobmi.
●● Táto funkcia nie je k dispozícii, pokiaľ nie sú fotoaparát a smartfón
spárované prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
Označovanie snímok geografickými značkami
počas snímania
Snímky možno označovať geografickými značkami pomocou informácií
GPS (ako sú napríklad zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška)
zo smartfónu s aktivovanou funkciou Bluetooth.
1
Spárujte fotoaparát so smartfónom
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
●● Postupujte podľa krokov
„Postup vo fotoaparáte (1)“,
„Postup v smartfóne (1)“ a „Postup
vo fotoaparáte (2)“ v časti „Pripojenie
k smartfónom s aktivovanou funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia
Wi‑Fi“ (= 9).
●● Ak sú už zariadenia spárované,
tieto kroky môžete vynechať.
2
Ukončite pripojenie Wi‑Fi.
●● Ak je fotoaparát pripojený prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi, ukončite ho.
3
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Spustite aplikáciu Camera Connect.
●● Smartfón so spustenou aplikáciou
Camera Connect držte na dosah ruky.
4
Zapnite GPS.
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [GPS settings/
Nastavenia GPS].
●● Nastavte položku [GPS via mobile/GPS
cez mobil] na hodnotu [Enable/Povoliť].
13
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
5
Začnite snímať.
●● Pred snímaním sa uistite,
že vo fotoaparáte sú zobrazené
ikony a
. Ak tieto ikony nie
sú zobrazené, opakovane stláčajte
tlačidlo
.
●● Snímky sa označujú geografickými
značkami.
●● Odteraz sa budú snímky zhotovené pri
spustenej aplikácii Camera Connect
označovať geografickými značkami.
Kontrola lokalizačných informácií
●● Ak chcete nastaviť obrazovky, na ktorých sa budú zobrazovať
zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, nadmorská výška a čas UTC,
zobrazte obrazovku [Playback information display/Zobrazenie informácií
o prehrávaní]: tlačidlo
→ [ ] → [ 4]. Tieto informácie
zobrazte stlačením tlačidla
počas prehrávania snímok.
Spárovanie s bezdrôtovým diaľkovým
ovládaním BR-E1
Ak sa chcete pripraviť na používanie voliteľného bezdrôtového diaľkového
ovládania BR-E1, zariadenia spárujte nasledujúcim spôsobom.
Takisto si prečítajte návod na používanie bezdrôtového diaľkového
ovládania BR-E1.
1
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] → [Bluetooth
function/Funkcia Bluetooth] (dvakrát) →
[Remote/Diaľkové ovládanie] →
[Pairing/Párovanie] → tlačidlo .
2
●● Dátum a čas UTC sú v podstate rovnaké ako greenwichský čas.
●● Pomocou programu Map Utility môžete zobraziť lokalizačné informácie
na mape.
●● Informácie GPS pridané do videozáznamu sa získavajú v úvode
pri začatí zaznamenávania.
●● Do snímok nemožno pridať geografické značky, ak sa pripojíte
cez NFC alebo Bluetooth pri vypnutom fotoaparáte.
●● Ostatní vás môžu lokalizovať alebo identifikovať pomocou
lokalizačných údajov vo fotografiách alebo videozáznamoch
s geoznačkami. Pri zdieľaní takýchto snímok s ostatnými
buďte opatrní, napríklad pri zverejňovaní snímok online,
kde si ich môže pozrieť množstvo ľudí.
Spárujte zariadenia.
Aspoň tri sekundy podržte stlačené
tlačidlá W a T na bezdrôtovom
diaľkovom ovládaní BR-E1.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
●● Zariadenia sú spárované.
3
Nastavte fotoaparát na snímanie
na diaľku.
Register
●● Fotografie: Nastavte režim priebehu
snímania [Self-timer: 10sec/remoteSamospúšť: 10 s/diaľkové ovládanie].
→
●● Videozáznamy: tlačidlo
[ ] → [ 1] → [Remote control/
Diaľkové ovládanie] → [Enable/Povoliť] →
tlačidlo .
●● Automatické vypnutie sa aktivuje približne po dvoch minútach,
a to aj vtedy, ak ste ho nastavili na jednu minútu.
●● Podrobné informácie o vymazaní nastavení párovania nájdete
na strane = 33.
14
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Ovládanie fotoaparátu zo smartfónu
Fotoaparát môžete ovládať pomocou smartfónu podporujúceho funkciu
Bluetooth ako diaľkového ovládania.
1
Spárujte fotoaparát so smartfónom
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
●● Postupujte podľa krokov
„Postup vo fotoaparáte (1)“,
„Postup v smartfóne (1)“ a „Postup
vo fotoaparáte (2)“ v časti „Pripojenie
k smartfónom s aktivovanou funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia
Wi‑Fi“ (= 9).
●● Ak sú už zariadenia spárované,
tieto kroky môžete vynechať.
2
Ukončite pripojenie Wi‑Fi.
●● Ukončite každé pripojenie Wi‑Fi medzi
fotoaparátom a smartfónom.
3
Ovládajte fotoaparát zo smartfónu.
●● V aplikácii Camera Connect sa dotknite
položky [Bluetooth remote controller/
Diaľkový ovládač Bluetooth].
●● Na zobrazenej obrazovke ovládania
snímajte alebo prehrávajte snímky.
Počas ovládania fotoaparátu sledujte
simulovanú obrazovku fotoaparátu.
Bezdrôtové funkcie
●● Ak sa počas dlhšieho zaznamenávania v rozlíšení 4K fotoaparát
dočasne prehreje, zobrazí sa ikona [ ] a záznam sa zastaví.
V tomto čase nahrávanie videozáznamov nebude dostupné,
a to ani po stlačení tlačidla videozáznamu.
Ak chcete pokračovať v zázname, podľa zobrazených pokynov
buď vyberte inú veľkosť zaznamenávaných videozáznamov
], alebo fotoaparát vypnite, aby mohol vychladnúť.
ako [
●● Používanie funkcií Bluetooth spotrebúva energiu batérie aj
po automatickom vypnutí fotoaparátu. Ak funkciu Bluetooth
nepotrebujete a chcete ju vypnúť, stlačte tlačidlo
a vyberte položky [ ] → [ 1] → [Wireless communication settings/
Nastavenie bezdrôtovej komunikácie] → [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] (dvakrát) → [Disable/Zakázať].
Pripojenie k smartfónom kompatibilným
s funkciou NFC prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Pomocou funkcie NFC v smartfónoch so systémom Android sa dá
jednoducho pripojiť k fotoaparátu.
●● Vypnite funkciu Bluetooth stlačením tlačidla
a výberom
položiek [ ] → [ 1] → [Wireless communication settings/
Nastavenie bezdrôtovej komunikácie] → [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] (dvakrát) → [Disable/Zakázať].
●● Pri používaní funkcie NFC pamätajte na nasledujúce body.
-- Vyhýbajte sa silným nárazom smartfónu na fotoaparát.
Zariadenia by sa mohli poškodiť.
-- V závislosti od smartfónu sa zariadenia nemusia rozpoznať
okamžite. V takom prípade sa pokúste podržať zariadenia pri
sebe v trochu odlišných polohách. Ak sa nepodarilo vytvoriť
pripojenie, ponechajte zariadenia pri sebe dovtedy, kým sa
obrazovka fotoaparátu nezmení.
-- Medzi fotoaparát a smartfón neumiestňujte iné predmety.
Komunikáciu môžu blokovať aj kryty fotoaparátu a smartfónu
alebo podobné príslušenstvo.
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
15
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Pripojenie vyžaduje vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu.
●● Ak chcete zakázať pripojenie NFC, vyberte kartu [ 1] →
položky [Wireless communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] → [Wi‑Fi settings/Nastavenia Wi‑Fi] →
[NFC connection/Pripojenie NFC] → [Disable/Zakázať].
Prepojenie prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
a pomocou aplikácie
1
Pripravte sa na používanie
bezdrôtových funkcií.
●● Pozrite si časť „Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií“ (= 8) (alebo po
dokončení prejdite na nasledujúci krok).
2
Zapnite funkciu NFC vo fotoaparáte
a smartfóne.
●● Ak chcete vo fotoaparáte zapnúť
funkciu NFC, stlačte tlačidlo
a vyberte položky [ ] → [ 1] →
[Wireless communication settings/
Nastavenie bezdrôtovej komunikácie] →
[Wi‑Fi settings/Nastavenia Wi‑Fi] →
[NFC connection/Pripojenie NFC] →
[Enable/Povoliť].
3
Vytvorte pripojenie.
●● Značkou N ( ) na smartfóne
s nainštalovanou aplikáciou Camera
Connect sa dotknite značky N
na fotoaparáte.
●● Vo fotoaparáte môžete vybrať snímky,
ktoré chcete odoslať do smartfónu,
tak, že počas prehrávania snímok sa
zariadeniami navzájom dotknete.
●● V smartfóne sa spustí aplikácia Camera
Connect a vytvorí sa pripojenie.
4
Upravte nastavenie ochrany
osobných údajov.
●● Keď sa zobrazí obrazovka vľavo, vyberte
položku [All images/Všetky snímky]
a stlačte tlačidlo .
●● Vo fotoaparáte sa zobrazí obrazovka
[Wi‑Fi on/Wi‑Fi zapnuté].
5
Použite aplikáciu Camera Connect.
●● Pomocou aplikácie Camera Connect
snímajte na diaľku, prehľadávajte snímky
vo fotoaparáte alebo ich ukladajte
do smartfónu.
Odosielanie snímok do smartfónov počas prehrávania (1)
Keď vo fotoaparáte zobrazujete snímky, do smartfónu ich odošlite tak,
že fotoaparátom sa dotknete smartfónu.
1
2
Prehrávajte snímky.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Vytvorte pripojenie.
●● Značkou N ( ) na smartfóne
s nainštalovanou aplikáciou Camera
Connect sa dotknite značky N
na fotoaparáte.
3
Vyberte snímku.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Po výbere ostatných možností odoslania
na zobrazenej obrazovke sa snímka
odošle do smartfónu.
16
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Odosielanie snímok do smartfónov počas prehrávania (2)
Keď nezobrazujete snímky, pomocou funkcie NFC prepojte fotoaparát
a smartfón prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
1
2
3
Prehrávajte snímky.
Stlačte tlačidlo
.
Vyberte možnosť [ ].
2
Vyberte snímku.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Po výbere ostatných možností odoslania
na zobrazenej obrazovke sa snímka
odošle do smartfónu.
Automatické odosielanie snímok do smartfónov
počas snímania
Snímky sa môžu automaticky odosielať do smartfónu pripojeného
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi. (Neplatí to pre videozáznamy.)
Keď nezobrazujete snímky, pomocou funkcie NFC prepojte fotoaparát
a smartfón prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
4
Vyberte snímku.
1
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Po výbere ostatných možností odoslania
na zobrazenej obrazovke sa snímka
odošle do smartfónu.
Odosielanie snímok do smartfónov z ponuky fotoaparátu
Keď nezobrazujete snímky, pomocou funkcie NFC prepojte fotoaparát
a smartfón prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
1
Vyberte položku [Send images
to smartphone/Odoslať snímky
do smartfónu].
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Send images to smartphone/
Odoslať snímky do smartfónu].
Vyberte položku [Send to
smartphone after shot/
Po snímaní odoslať do smartfónu].
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Wi‑Fi settings/Nastavenia Wi‑Fi] →
[Send to smartphone after shot/
Po snímaní odoslať do smartfónu].
2
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Nastavte automatické odosielanie.
●● Nastavte položku [Auto send/Automaticky
odosielať] na hodnotu [Enable/Povoliť].
●● Vyberte veľkosť v položke [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
3
V aplikácii Camera Connect prejdite
na hlavnú obrazovku.
●● Zobrazia sa snímky.
17
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
4
Začnite snímať.
●● Kým budú zariadenia pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi,
snímky sa budú odosielať do smartfónu.
Určenie snímok, ktoré možno zobraziť
Pripojenie k smartfónom prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi pomocou tlačidla Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (1)
Pripravte sa na používanie
bezdrôtových funkcií.
●● Pozrite si časť „Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií“ (= 8) (alebo po
dokončení prejdite na nasledujúci krok).
2
●● Ak v aplikácii Camera Connect nie je možné snímanie na diaľku
so živým náhľadom napriek pripojeniu Wi‑Fi, spôsobom uvedeným
vyššie vyberte položku [All images/Všetky snímky].
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
1
●● Nasledujúcim spôsobom určte snímky, ktoré možno zobraziť
v smartfóne.
Zariadenia od seba dočasne odpojte. Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť] → [OK].
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte tlačidlo
a vyberte položky [ ] →
[Edit device information/Upraviť informácie o zariadení] → názov
smartfónu → [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky].
Na zobrazenej obrazovke určte snímky, ktoré možno zobraziť.
Bezdrôtové funkcie
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte
tlačidlo .
●● Vyberte možnosť [ ].
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
3
Vyberte položku [Register a device
for connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
Dodatok
Register
●● Vyberte položky [Register a device
for connection/Registrovať zariadenie
na pripojenie] → [Do not display/
Nezobrazovať].
SSID (názov siete)
4
Pozrite si identifikátor SSID a heslo.
●● Identifikátor SSID má na konci _Canon0A.
Heslo
18
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
9
Postup v smartfóne
5
Pripojte smartfón k sieti.
●● V ponuke nastavenia Wi‑Fi smartfónu
vyberte identifikátor SSID (názov siete)
zobrazený na displeji fotoaparátu,
aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
Odosielanie snímok do smartfónov z ponuky fotoaparátu
●● Do poľa na zadanie hesla v smartfóne
zadajte heslo zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
6
Pred vykonaním týchto krokov sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú
pripojené prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi (= 18).
Spustite aplikáciu Camera Connect.
●● Keď sa vo fotoaparáte zobrazí hlásenie
[Start Canon app/software on the
smartphone-Spustite aplikáciu/softvér
Canon v smartfóne], v smartfóne sa
spustí aplikácia Camera Connect.
7
Postup vo fotoaparáte (2)
●● Vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo
Prejdite do ponuky.
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Send images to smartphone/
Odoslať snímky do smartfónu].
2
Vyberte snímku.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
Register
●● Po výbere ostatných možností odoslania
na zobrazenej obrazovke sa snímka
odošle do smartfónu.
Odosielanie snímok do smartfónov počas prehrávania
Vytvorte pripojenie Wi‑Fi.
●● Vo fotoaparáte sa zobrazí obrazovka
[Wi‑Fi on/Wi‑Fi zapnuté].
1
●● Zobrazia sa snímky.
Vyberte fotoaparát, ku ktorému
chcete smartfón pripojiť.
●● V zozname [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikácii Camera Connect sa dotknite
fotoaparátu, ku ktorému sa chcete pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
8
Použite aplikáciu Camera Connect.
●● Pomocou aplikácie Camera Connect
snímajte na diaľku, prehľadávajte snímky
vo fotoaparáte alebo ich ukladajte
do smartfónu.
.
Pred vykonaním týchto krokov sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú
pripojené prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi (= 18).
1
2
Prehrávajte snímky.
Stlačte tlačidlo
.
19
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
3
4
Vyberte možnosť [ ].
Vyberte snímku.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Po výbere ostatných možností odoslania
na zobrazenej obrazovke sa snímka
odošle do smartfónu.
Automatické odosielanie snímok do smartfónov počas
snímania
Snímky sa môžu automaticky odosielať do smartfónu pripojeného
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi. (Neplatí to pre videozáznamy.)
Keď nezobrazujete snímky, prepojte fotoaparát a smartfón
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi (= 18).
1
Vyberte položku [Send to
smartphone after shot/
Po snímaní odoslať do smartfónu].
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Wi‑Fi settings/Nastavenia Wi‑Fi] →
[Send to smartphone after shot/
Po snímaní odoslať do smartfónu].
2
3
V aplikácii Camera Connect prejdite
na hlavnú obrazovku.
4
Začnite snímať.
●● Kým budú zariadenia pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi,
snímky sa budú odosielať do smartfónu.
Určenie snímok, ktoré možno zobraziť
●● Nasledujúcim spôsobom určte snímky, ktoré možno zobraziť
v smartfóne.
Zariadenia od seba dočasne odpojte. Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť] → [OK].
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte tlačidlo
a vyberte položky [ ] →
[Edit device information/Upraviť informácie o zariadení] → názov
smartfónu → [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky].
Na zobrazenej obrazovke určte snímky, ktoré možno zobraziť.
●● Ak v aplikácii Camera Connect nie je možné snímanie na diaľku
so živým náhľadom napriek pripojeniu Wi‑Fi, spôsobom uvedeným
vyššie vyberte položku [All images/Všetky snímky].
Vytvorenie pripojenia prostredníctvom prístupového bodu
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
1
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Pripravte sa na používanie
bezdrôtových funkcií.
●● Pozrite si časť „Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií“ (= 8) (alebo po
dokončení prejdite na nasledujúci krok).
Nastavte automatické odosielanie.
●● Nastavte položku [Auto send/Automaticky
odosielať] na hodnotu [Enable/Povoliť].
●● Vyberte veľkosť v položke [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
20
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
2
Vyberte položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi] → [ ] →
[Register a device for connection/
Registrovať zariadenie na pripojenie] →
[Do not display/Nezobrazovať] →
[Switch network/Prepnúť sieť] →
[Connect with WPS/Pripojiť
pomocou WPS] → [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)] → [OK] → [OK].
3
Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
4
Na obrazovke fotoaparátu
[IP address set./Nastavenie
adresy IP] vyberte položku [Auto
setting/Automatické nastavenie].
●● Prebehne pokus o vytvorenie pripojenia
medzi fotoaparátom a prístupovým bodom.
5
Po vytvorení pripojenia prejdite
na krok 6 v časti „Pripojenie
k smartfónom prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi pomocou tlačidla
Wi‑Fi“ (= 18).
Pripojenie k počítačom prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi a pomocou aplikácie EOS Utility
Ovládajte fotoaparát na diaľku z počítača pripojeného prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi použitím softvéru EOS Utility, ktorý sa používa
s fotoaparátmi EOS. Pred konfigurovaním nastavení pripojenia Wi‑Fi
nainštalujte do počítača aplikáciu EOS Utility.
Prepojenie prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (1)
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
1
Pripravte sa na používanie
bezdrôtových funkcií.
●● Pozrite si časť „Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií“ (= 8) (alebo po
dokončení prejdite na nasledujúci krok).
2
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte
tlačidlo .
●● Vyberte možnosť [
3
].
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Vyberte položku [Register a device
for connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
21
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
SSID (názov siete)
4
Pozrite si identifikátor SSID a heslo.
Postup v počítači (2)
Bezdrôtové funkcie
7
Spustite aplikáciu EOS Utility.
8
V aplikácii EOS Utility kliknite
na položku [Pairing over Wi‑Fi/LANPárovanie cez Wi‑Fi/LAN].
Heslo
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
●● Zobrazí sa okno EOS Pairing Software/
Softvér na párovanie EOS.
Postup v počítači (1)
5
Pripojte počítač k sieti.
●● V nastaveniach pripojenia Wi‑Fi počítača
vyberte identifikátor SSID (názov siete)
zobrazený na displeji fotoaparátu,
aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
●● Do poľa na zadanie hesla v počítači
zadajte heslo zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
Postup vo fotoaparáte (2)
9
6
●● Po overení hesla v počítači sa
vo fotoaparáte zobrazí hlásenie
[Start pairing devices/Začínajú sa
párovať zariadenia].
Snímanie
Prehrávanie
Kliknite na položku
[Connect/Pripojiť].
Nastavenia
●● Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa
chcete pripojiť, a kliknite na položku
[Connect/Pripojiť].
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Postup vo fotoaparáte (3)
Dodatok
10 Vytvorte pripojenie Wi‑Fi.
●● Vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo
Spárujte zariadenia.
Nastavenie a základy
.
Register
●● Vo fotoaparáte sa zobrazí obrazovka
[Wi‑Fi on/Wi‑Fi zapnuté].
●● Fotoaparát a počítač sú prepojené
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
●● Vyberte položku [OK], stlačte tlačidlo
a spustite aplikáciu EOS Utility.
22
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Vytvorenie pripojenia prostredníctvom prístupového bodu
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
1
Vyberte položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi] → [ ] →
[Register a device for connection/
Registrovať zariadenie na pripojenie]
→ [Switch network/Prepnúť sieť] →
[Connect with WPS/Pripojiť
pomocou WPS] → [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)] → [OK] → [OK].
2
Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
3
Na obrazovke fotoaparátu
[IP address set./Nastavenie
adresy IP] vyberte položku [Auto
setting/Automatické nastavenie].
●● Prebehne pokus o vytvorenie pripojenia
medzi fotoaparátom a prístupovým bodom.
4
Po vytvorení pripojenia prejdite
na krok „Postup vo fotoaparáte (2)“
(= 22).
Ovládanie fotoaparátu z aplikácie EOS Utility
Automatické odosielanie snímok do počítačov
Snímky vo fotoaparáte sa môžu automaticky odosielať do počítača.
●● Pripojte počítač so spusteným špecializovaným programom Image
Transfer Utility 2 k prístupovému bodu, ku ktorému sa fotoaparát
pripojí prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
●● Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude
potrebné stlačiť tlačidlo WPS.
Prepojenie prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Postup v počítači (1)
1
Spustite program Image Transfer
Utility 2.
2
V programe Image Transfer Utility 2
zobrazte obrazovku nastavení
párovania.
●● Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení programu
Image Transfer Utility 2.
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Postup vo fotoaparáte (1)
3
Pripravte sa na používanie
bezdrôtových funkcií.
●● Pozrite si časť „Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií“ (= 8) (alebo po
dokončení prejdite na nasledujúci krok).
Podrobné informácie o používaní aplikácie EOS Utility nájdete v dokumente
EOS Utility návod na používanie. Snímanie na diaľku je len jednou
z mnohých dostupných operácií fotoaparátu.
23
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
4
Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
Postup v počítači (2)
8
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte položky
[ ] → [ 1] → [Wireless communication
settings/Nastavenie bezdrôtovej
komunikácie] → [Wi‑Fi settings/
Nastavenia Wi‑Fi] → [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
5
Pripojte počítač prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.
.
●● Vyberte položky [Connect with WPS/
Pripojiť pomocou WPS] →
[WPS (PBC mode)/WPS (režim PBC)] →
[OK] → [OK].
Postup v prístupovom bode
6
Stlačte tlačidlo WPS.
●● Stlačením tlačidla WPS na prístupovom
bode umožnite pripojenie fotoaparátu.
Postup vo fotoaparáte (2)
7
Vyberte počítač.
●● Zobrazia sa názvy počítačov, ku ktorým
sa môžete pripojiť.
●● Vyberte počítač, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
Vyberte fotoaparát, ktorý chcete
spárovať.
●● Na obrazovke párovania v programe
Image Transfer Utility 2 sa zobrazia
prezývky fotoaparátov.
●● Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete
pripojiť, a kliknutím na položku [Pairing/
Párovanie] prepojte počítač a fotoaparát.
Automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do
počítačov
●● Vyberte položky [Auto send/Automaticky
odosielať] → [Enable/Povoliť].
●● Vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo
Bezdrôtové funkcie
1
Pripravte sa na používanie
bezdrôtových funkcií.
●● Pozrite si časť „Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií“ (= 8) (alebo po
dokončení prejdite na nasledujúci krok).
2
Vo fotoaparáte vyberte položku
[Image sending options/
Možnosti odosielania snímok].
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte položky
[ ] → [ 1] → [Wireless communication
settings/Nastavenie bezdrôtovej
komunikácie] → [Wi‑Fi settings/
Nastavenia Wi‑Fi] → [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača] → [Image sending
options/Možnosti odosielania snímok].
●● Vyberte alebo určte zobrazované položky.
3
Automaticky odosielajte snímky
do počítača.
24
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Prihláste sa do počítača pripojeného
k prístupovému bodu.
●● Zapnite fotoaparát v dosahu
prístupového bodu.
●● Snímky sa automaticky odošlú
do počítača podľa možností odosielania,
ktoré ste nastavili v kroku 2.
Bezdrôtová tlač z tlačiarní pripojených
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Prepojenie prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
1
●● Ak používate automatický prenos snímok, skontrolujte, či je
súprava batérií dostatočne nabitá. Počas automatického prenosu
snímok je automatické vypnutie zakázané.
●● Snímky zaznamenané po automatickom prenose snímok sa
vtedy do počítača neodošlú. Odošlú sa automaticky po vypnutí
a zapnutí fotoaparátu.
Pripravte sa na používanie
bezdrôtových funkcií.
●● Pozrite si časť „Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií“ (= 8) (alebo po
dokončení prejdite na nasledujúci krok).
●● Automatický prenos snímok sa aktivuje po zapnutí fotoaparátu
v dosahu prístupového bodu. Ak sa automatický prenos snímok
nezačne automaticky, fotoaparát skúste vypnúť a zapnúť.
2
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte
tlačidlo .
3
Vyberte možnosť [ ].
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Vypnutie automatického prenosu snímok
Ak chcete zastaviť automatické odosielanie snímok, stlačte tlačidlo
a vyberte položky [ ] → [ 1] → [Wireless communication settings/
Nastavenie bezdrôtovej komunikácie] → [Wi‑Fi settings/
Nastavenia Wi‑Fi] → [Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky do počítača] → [Auto send/
Automaticky odosielať] → [Disable/Zakázať].
SSID (názov siete)
Register
4
Vyberte položku [Register a device
for connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
5
Pozrite si identifikátor SSID a heslo.
Heslo
25
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
6
Pomocou tlačiarne sa pripojte
k fotoaparátu prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.
●● V ponuke nastavenia Wi‑Fi tlačiarne
vyberte identifikátor SSID (názov siete)
zobrazený na displeji fotoaparátu,
aby ste mohli vytvoriť pripojenie.
●● Do poľa na zadanie hesla v tlačiarni
zadajte heslo zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
7
Vyberte tlačiareň, ku ktorej sa
chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.
●● Vyberte tlačiareň, ktorú chcete používať,
a stlačte tlačidlo .
●● Keď sa zariadenia pripoja
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi,
zobrazia sa snímky na pamäťovej karte.
8
Vyberte snímku, ktorú chcete
vytlačiť.
Vytvorenie pripojenia prostredníctvom prístupového bodu
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
1
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] → [Wi‑Fi
function/Funkcia Wi‑Fi] → [ ] →
[Register a device for connection/
Registrovať zariadenie na pripojenie] →
[Switch network/Prepnúť sieť] →
[Connect with WPS/Pripojiť
pomocou WPS] → [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)] → [OK] → [OK].
2
Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
3
Na obrazovke fotoaparátu
[IP address set./Nastavenie
adresy IP] vyberte položku [Auto
setting/Automatické nastavenie].
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
●● Vyberte alebo určte zobrazované položky
a spustite tlač (= 44).
Vyberte položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Prebehne pokus o vytvorenie pripojenia
medzi fotoaparátom a prístupovým bodom.
4
Po vytvorení pripojenia prejdite
na krok 7 v časti „Prepojenie
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi“
(= 25).
26
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Odovzdávanie snímok do webových služieb
Registrácia webových služieb
Pomocou smartfónu alebo počítača pridajte do fotoaparátu svoje
webové služby.
●● Ak chcete fotoaparát nastaviť na používanie služby CANON iMAGE
GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať smartfón alebo
počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
●● Podrobnosti o prehľadávači (Microsoft Internet Explorer a pod.)
a požiadavky vrátane nastavení a verzií nájdete na webovej lokalite
CANON iMAGE GATEWAY.
●● Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba
CANON iMAGE GATEWAY dostupná, nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Canon (http://www.canon.com/cig/).
●● Podrobné pokyny a nastavenia služby CANON iMAGE GATEWAY
nájdete v pomocníkovi k službe CANON iMAGE GATEWAY.
●● Ak chcete používať iné webové služby než CANON iMAGE
GATEWAY, je potrebné mať v nich konto. Ďalšie podrobnosti nájdete
na webových lokalitách webových služieb, ktoré chcete registrovať.
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Bezdrôtové funkcie
Zariadenia pripájajte v blízkosti prístupového bodu, pretože bude potrebné
stlačiť tlačidlo WPS.
Prepojenie fotoaparátu so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním
služby CANON iMAGE GATEWAY ako cieľovej webovej služby
vo fotoaparáte. Na dokončenie nastavenia prepojenia bude potrebné
zadať e-mailovú adresu, ktorú používate v počítači alebo smartfóne,
aby ste mohli prijať správu s oznámením.
1
Pripravte sa na používanie
bezdrôtových funkcií.
●● Pozrite si časť „Príprava na používanie
bezdrôtových funkcií“ (= 8) (alebo po
dokončení prejdite na nasledujúci krok).
2
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte
tlačidlo .
3
Vyberte možnosť [
].
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
●● Za pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb (ISP)
a prístupovému bodu môžu byť účtované samostatné poplatky.
Register
4
Prijmite zmluvu a zadajte e-mailovú
adresu.
●● Prečítajte si zobrazenú zmluvu a vyberte
položku [I Agree/Súhlasím].
27
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
5
Vytvorte pripojenie k prístupovému
bodu.
●● Vyberte položky [Connect with WPS/
Pripojiť pomocou WPS] →
[WPS (PBC mode)/WPS (režim PBC)] →
[OK] → [OK].
●● Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.
●● Na obrazovke fotoaparátu [IP address set./
Nastavenie adresy IP] vyberte položku
[Auto setting/Automatické nastavenie], aby
sa fotoaparát pripojil k prístupovému bodu.
6
Zadajte svoju e-mailovú adresu.
●● Keď sa fotoaparát pripojí k službe
CANON iMAGE GATEWAY, zobrazí sa
obrazovka na zadanie e-mailovej adresy.
●● Zadajte svoju e-mailovú adresu
a pokračujte.
7
Zadajte štvorciferné číslo.
●● Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo
a pokračujte.
●● Toto štvorciferné číslo budete potrebovať
neskôr, pri nastavovaní prepojenia
so službou CANON iMAGE GATEWAY
v kroku 9.
8
Pozrite si správu s oznámením.
Bezdrôtové funkcie
●● Po odoslaní informácií do služby CANON
iMAGE GATEWAY dostanete správu
s oznámením na e-mailovú adresu,
ktorú ste zadali v kroku 6.
●● Na nasledujúcej obrazovke, ktorá
informuje o odoslaní oznámenia,
stlačte tlačidlo .
●● Ikona [
] sa zmení na ikonu [
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
].
Snímanie
Prehrávanie
9
Nastavenia
Prejdite na stránku uvedenú
v správe s oznámením a dokončite
nastavenie pripojenia fotoaparátu.
Odstraňovanie problémov
●● V počítači alebo smartfóne prejdite na
stránku uvedenú v správe s oznámením.
Chyby a varovania
●● Podľa pokynov dokončite nastavenie
na stránke s nastaveniami pripojenia
fotoaparátu.
10
Dodatok
Vo fotoaparáte dokončite nastavenie
služby CANON iMAGE GATEWAY.
●● Vyberte položku [
] a stlačte tlačidlo
Register
.
●● Služba CANON iMAGE GATEWAY sa
pridala ako cieľová webová služba.
●● Najprv sa uistite, že poštová aplikácia v počítači alebo smartfóne
nie je nakonfigurovaná na blokovanie e-mailov z príslušných
domén, pretože by to mohlo brániť prijatiu správy s oznámením.
28
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Odovzdávanie snímok do webových služieb
Registrácia iných webových služieb
Do fotoaparátu môžete pridať okrem služby CANON iMAGE GATEWAY
aj iné webové služby.
1
1
Prihláste sa do služby CANON
iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami pripojenia
fotoaparátu.
●● Stlačte tlačidlo
2
●● Ak sa s webovou službou používajú
viacerí príjemcovia alebo možnosti
zdieľania, na zobrazenej obrazovke
na výber príjemcov vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo .
Nakonfigurujte webovú službu,
ktorú chcete používať.
Vyberte možnosť [
●● Stlačte tlačidlo
3
].
a vyberte položku [
Vyberte cieľ.
●● Vyberte ikonu webovej služby a stlačte
tlačidlo .
●● Podľa pokynov zobrazených
na obrazovke smartfónu alebo
počítača nastavte webovú službu.
3
.
Informácie o fotoaparáte
].
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Odošlite snímku.
●● Vyberte možnosti odoslania a odovzdajte
snímku.
●● Ak odovzdávate videá do služby YouTube,
prečítajte si podmienky služby, vyberte
možnosť [I Agree/Súhlasím] a stlačte
tlačidlo .
●● Ak sa ktorékoľvek nakonfigurované nastavenia zmenia, pomocou
rovnakých krokov aktualizujte nastavenia fotoaparátu.
Príslušenstvo
Nastavenie a základy
●● Z počítača alebo smartfónu prejdite
na adresu http://www.canon.com/cig/
a navštívte lokalitu CANON iMAGE
GATEWAY.
2
Vyberte položku [Wi‑Fi function/
Funkcia Wi‑Fi].
Bezdrôtové funkcie
Dodatok
Register
●● Po odoslaní snímky sa zobrazí hlásenie
sa vráťte
[OK]. Stlačením tlačidla
na obrazovku prehrávania.
●● Ak chcete v smartfóne zobraziť snímky nahraté do služby CANON
iMAGE GATEWAY, vyskúšajte špecializovanú aplikáciu Canon
Online Photo Album. Aplikáciu Canon Online Photo Album stiahnite
a nainštalujte do zariadenia iPhone alebo iPad zo služby App Store
a do smartfónu so systémom Android zo služby Google Play.
29
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Opätovné pripojenie prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi
Po zaregistrovaní nastavení pripojenia je možné opätovné pripojenie
k zariadeniam alebo webovým službám prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
1
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte
tlačidlo .
2
Vyberte požadovanú položku.
●● Spomedzi zobrazených minulých
pripojení vyberte položku, ku ktorej sa
chcete pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi‑Fi, a stlačte tlačidlo . Ak daná
položka nie je zobrazená, pomocou
tlačidiel / sa prepnite na ďalšie
obrazovky.
●● Ak je položka [Connection history/
História pripojení] nastavená na hodnotu
[Hide/Skryť], nezobrazujú sa žiadne
minulé pripojenia.
Webové služby
●● Krok 3 nie je nevyhnutný.
3
●● V prípade priamych pripojení Wi‑Fi
medzi fotoaparátom a smartfónom má
identifikátor SSID na konci _Canon0A.
EOS Utility
●● V počítači spustite aplikáciu EOS Utility.
●● Ak boli nastavenia počítača zmenené
tak, aby sa pripájal k iným zariadeniam,
obnovte nastavenia na pripojenie
k fotoaparátu alebo jeho prístupovému
bodu prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
●● V prípade priamych pripojení Wi‑Fi medzi
fotoaparátom a počítačmi má identifikátor
SSID na konci _Canon0A.
Tlačiarne
●● Ak boli nastavenia tlačiarne zmenené
tak, aby sa pripájala k iným zariadeniam,
obnovte nastavenia na pripojenie
k fotoaparátu alebo jeho prístupovému
bodu prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
●● V prípade priamych pripojení Wi‑Fi
medzi fotoaparátom a tlačiarňami má
identifikátor SSID na konci _Canon0A.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Pripravte druhé zariadenie.
Smartfón
●● V smartfóne zapnite pripojenie Wi‑Fi
a spustite aplikáciu Camera Connect.
●● Ak boli nastavenia smartfónu zmenené
tak, aby sa pripájal k iným zariadeniam,
obnovte nastavenia na pripojenie
k fotoaparátu alebo jeho prístupovému
bodu prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
30
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Pripojenie k smartfónom s aktivovanou funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
K smartfónu, ktorý už bol spárovaný prostredníctvom rozhrania Bluetooth,
sa znova pripojte prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi nasledujúcim spôsobom.
V systéme Android
1
Spustite aplikáciu Camera Connect.
●● V smartfóne sa dotknite ikony aplikácie
Camera Connect, aby sa spustila.
2
Vyberte funkciu aplikácie Camera
Connect.
●● Vyberte funkciu aplikácie Camera
Connect, ktorú chcete použiť.
●● Automaticky sa vytvorí pripojenie.
Keď sa zariadenia pripoja, zobrazí
sa obrazovka vybratej funkcie.
3
Pomocou smartfónu sa pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
●● Podľa pokynov sa dotknite tlačidla
zobrazeného v smartfóne, aby ste
skopírovali heslo.
●● V zobrazených nastaveniach pripojenia
Wi‑Fi vyberte identifikátor SSID
fotoaparátu, ku ktorému sa chcete pripojiť.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
●● Dotknite sa poľa na zadanie hesla
a prilepte heslo na vytvorenie pripojenia.
Snímanie
●● Zobrazte obrazovku aplikácie Camera
Connect.
Prehrávanie
●● O chvíľu sa vytvorí pripojenie Wi‑Fi
a v smartfóne sa zobrazí obrazovka
vybratej funkcie.
Nastavenia
●● Vo fotoaparáte sa zobrazí obrazovka
[Wi‑Fi on/Wi‑Fi zapnuté].
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
V systéme iOS
1
Spustite aplikáciu Camera Connect.
2
Vyberte funkciu aplikácie Camera
Connect.
31
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Zmena prezývky
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
Podľa potreby môžete zmeniť prezývku.
1
Prejdite na obrazovku prezývky.
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Nickname/Prezývka] → tlačidlo .
2
Zmeňte prezývku zariadenia.
●● Pomocou zobrazenej klávesnice zmeňte
prezývku.
Nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte možno zmeniť alebo
odstrániť. Pred zmenou alebo odstránením nastavení pripojenia ukončite
pripojenie Wi‑Fi.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
1
Pri zapnutom fotoaparáte stlačte
tlačidlo .
Nastavenie a základy
2
Vyberte požadovanú položku.
Snímanie
●● Na obrazovke zobrazenej vľavo sa
môžete prepnúť na ďalšie obrazovky
pomocou tlačidiel / .
●● Na obrazovke vľavo vyberte položku
s nastaveniami pripojenia, ktorú chcete
odstrániť alebo zmeniť.
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
3
Vyberte položku [Edit device
information/Upraviť informácie
o zariadení].
Register
●● Na zobrazenej obrazovke vyberte
zariadenie s nastaveniami pripojenia,
ktorú chcete zmeniť alebo odstrániť,
a potom zmeňte alebo odstráňte
nastavenia.
32
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Obnovenie predvolených nastavení
bezdrôtového pripojenia
Všetky nastavenia bezdrôtového pripojenia možno vymazať. Môžete tým
zabrániť úniku informácií, ak fotoaparát požičiate alebo zmení vlastníka.
Vymazanie informácií o zariadeniach spárovaných
prostredníctvom rozhrania Bluetooth
Vymazanie informácií o pripojených smartfónoch pred spárovaním s iným
smartfónom.
Postup vo fotoaparáte
Vymazanie nastavení
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [ ] → [ 1] → [Wireless
communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] →
[Clear settings/Vymazať nastavenia] →
[OK].
●● Stlačte tlačidlo
a vyberte položky [ ] → [ 1] →
[Wireless communication settings/Nastavenie bezdrôtovej
komunikácie] → [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] →
[Check/clear connection info-Skontrolovať/vymazať informácie
o pripojení] → tlačidlo
→ [OK] → tlačidlo .
Postup v smartfóne
●● V ponuke nastavenia pripojenia Bluetooth v smartfóne vymažte
informácie o fotoaparáte zaregistrované v smartfóne.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
33
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Príslušenstvo
Užívajte si svoj fotoaparát ešte viac vďaka voliteľnému príslušenstvu
značky Canon a inému kompatibilnému príslušenstvu predávanému
samostatne.
Register
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo
od spoločnosti Canon.
Tento výrobok je navrhnutý na dosahovanie vynikajúcich výkonov, pokiaľ
sa používa spolu s príslušenstvom od spoločnosti Canon.
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne poškodenie tohto výrobku ani
za nehody, ako je napríklad požiar, spôsobené poruchami príslušenstva
od iných výrobcov ako od spoločnosti Canon (napríklad vytečením alebo
výbuchom súpravy batérií). Záruka sa nevzťahuje na žiadne opravy
produktu Canon, ktoré môžu byť potrebné z dôvodu takejto poruchy,
a tieto opravy budú spoplatnené.
34
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Mapa systému
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
600EX
II-RT
600EX-RT 430EX III-RT/ 430EX II
430EX III
270EX II ST-E3-RT ST-E2*1 Dvojitý makro blesk Makro blesk
Macro Twin Lite Macro Ring Lite
MT-26EX-RT
MR-14EX II
Bezdrôtové diaľkové
ovládanie
BR-E1
Nastavenie a základy
Objektívy EF-M
Dodané príslušenstvo
Objektívy EF
Objektívy EF-S
Snímanie
Prehrávanie
Upevňovací adaptér
EF-EOS M
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Smerový stereofónny mikrofón
DM-E1
Popruh
na krk
EM-200DB*2
Kábel USB
(koncovka
do fotoaparátu:
Micro-B)*3
Popruh
na krk
EM-E2
Súprava batérií
LP-E12*2
Nabíjačka batérií
LC-E12*2
Chyby a varovania
Kábel HDMI
(koncovka do fotoaparátu:
typ D)
Televízor/monitor
Tlačiarne kompatibilné
so štandardom
PictBridge
DC adaptér
DR-E12
Dodatok
Register
Port USB
Kompaktný
sieťový adaptér
CA-PS700
Puzdro na telo fotoaparátu
EH32-CJ
Pri niektorých objektívoch môže byť potrebný kábel s drážkou na externý
*1
blesk OC-E3.
*2
Dá sa zakúpiť aj samostatne.
*3
K dispozícii je aj originálne príslušenstvo značky Canon
(prepojovací kábel IFC-600PCU).
Pamäťové karty
SD/SDHC/SDXC
Čítačka
pamäťových
kariet
Otvor
na kartu
Počítač
35
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo
Nasledujúce príslušenstvo fotoaparátu sa predáva samostatne.
Jeho dostupnosť sa líši podľa oblastí a určité príslušenstvo už nemusí
byť dostupné.
Objektívy
Bezdrôtové funkcie
●● Súprava batérií zahŕňa praktický kryt, ktorý môžete nasadiť,
aby ste na prvý pohľad mohli určiť stav nabitia. Na nabitú súpravu
batérii nasaďte kryt tak, aby bolo vidno značku , a na nenabitú
nebolo vidno.
súpravu batérií ho nasaďte tak, aby značku
Kompaktný sieťový adaptér CA-PS700
Objektívy EF-M, EF a EF-S
●● Vyberte si objektív vhodný na snímanie
daného objektu alebo ten, ktorý najviac
zodpovedá vášmu obľúbenému štýlu
snímania. Upozorňujeme, že objektívy
EF a EF-S vyžadujú upevňovací adaptér
EF-EOS M.
Upevňovací adaptér EF-EOS M
●● Tento upevňovací adaptér použite pri
pripájaní objektívu EF alebo EF-S.
Zdroje napájania
Súprava batérií LP-E12
●● Slúži na napájanie fotoaparátu
prostredníctvom domácej elektrickej
zásuvky. Odporúča sa pri dlhodobom
používaní fotoaparátu, prípadne
po pripojení fotoaparátu k tlačiarni
alebo počítaču. Nemôže sa používať na
nabíjanie súpravy batérií vo fotoaparáte.
DC adaptér DR-E12
●● Používa sa s kompaktným sieťovým
adaptérom.
●● Nabíjačku batérií a kompaktný sieťový adaptér možno používať
v oblastiach so striedavým prúdom a napätím 100 – 240 V
(50/60 Hz).
●● Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komerčne dostupný
adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor
určený na cestovanie, pretože môže poškodiť súpravu batérií.
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Nabíjačka batérií LC-E12
●● Nabíjačka súpravy batérií LP-E12
36
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Blesk
Kábel s drážkou na externý blesk OC-E3
●● Pripojovací kábel umožňujúci používanie
zábleskovej jednotky Speedlite bez jej
nasadenia na fotoaparát.
Speedlite 600EX II-RT/600EX-RT/
430EX III-RT/430EX III/430EX II/270EX II
●● Záblesková jednotka, ktorá sa pripevňuje
na päticu pre príslušenstvo a umožňuje
množstvo štýlov fotografovania
s bleskom. Podporované sú aj
zábleskové jednotky Speedlite 580EX II,
580EX, 550EX, 430EX, 420EX, 380EX,
320EX, 270EX, 220EX a 90EX.
●● Pri používaní zábleskovej jednotky
ST-E2 s niektorými objektívmi môže byť
potrebný kábel s drážkou na externý
blesk OC-E3.
Dvojitý makro blesk Macro Twin Lite
MT-26EX-RT
Makro blesk Macro Ring Lite MR-14EX II
●● Externá makro záblesková jednotka,
ktorá umožňuje množstvo štýlov
makrofotografovania s bleskom.
Podporovaný je aj makro blesk MR-14EX.
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Mikrofón
Nastavenie a základy
Smerový stereofónny mikrofón DM-E1
●● Pri zázname videozáznamov budú všetky
zvuky operácií objektívu a fotoaparátu
zachytené mikrofónom tichšie.
Vysielač pre blesk Speedlite ST-E3-RT/
ST-E2
●● Umožňuje bezdrôtové ovládanie
zábleskových jednotiek Speedlite
(okrem zábleskových jednotiek
Speedlite 220EX/270EX).
Bezdrôtové funkcie
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Ďalšie príslušenstvo
Chyby a varovania
Bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1
●● Bezdrôtové diaľkové ovládanie
podporujúce funkciu Bluetooth.
Dodatok
Register
Puzdro na telo fotoaparátu EH32-CJ
●● Pripojením k fotoaparátu ho chránite pred
prachom a poškrabaním a získava tak
tiež nový vzhľad.
Popruh na krk EM-E2
●● Jemný a pohodlný popruh na krk.
37
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Prepojovací kábel IFC-600PCU
●● Slúži na pripojenie fotoaparátu k počítaču
alebo tlačiarni.
Tlačiarne
Tlačiarne Canon kompatibilné
so štandardom PictBridge
●● Obrázky je možné tlačiť aj bez použitia
počítača po priamom pripojení
fotoaparátu k tlačiarni.
Používanie voliteľného príslušenstva
Prehrávanie na televíznej obrazovke
Snímky si môžete prezerať na televízore po pripojení fotoaparátu
k televízoru pomocou komerčne dostupného kábla HDMI (s dĺžkou
do 2,5 m a s koncovkou do fotoaparátu typu D).
Podrobné informácie o pripojeniach alebo o prepínaní vstupov nájdete
v používateľskej príručke k televízoru.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
1
Skontrolujte, či sú fotoaparát
a televízor vypnuté.
Prehrávanie
2
Pripojte fotoaparát k televízoru.
Nastavenia
●● Podľa obrázka úplne zasuňte zástrčku
kábla do vstupu HDMI na televízore.
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
●● Otvorte kryt konektorov na fotoaparáte
a úplne zasuňte zástrčku kábla
do konektora fotoaparátu.
3
Dodatok
Register
Zapnite televízor a prepnite
na externý vstup.
●● Vstup televízora prepnite na externý vstup,
ku ktorému ste v kroku 2 pripojili kábel.
38
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
4
Zapnite fotoaparát.
Bezdrôtové funkcie
●● Uistite sa, že televízor HDR je nastavený na vstup HDR.
Podrobné informácie o prepínaní vstupov na televízore nájdete
v používateľskej príručke k televízoru.
●● V závislosti od použitého televízora nemusia snímky vyzerať
podľa očakávania.
●● Na televízore HDR sa nemusia zobraziť niektoré obrazové efekty
a informácie.
●● Posuňte prepínač ON/OFF do polohy [ON].
●● Stlačte tlačidlo
.
●● Snímky uložené vo fotoaparáte sa
zobrazia na obrazovke TV prijímača.
(Na obrazovke fotoaparátu sa nič
nezobrazí.)
●● Po dokončení vypnite fotoaparát aj
televízor pred tým, než odpojíte kábel.
●● Keď je fotoaparát pripojený k televízoru, ovládanie dotykovej
obrazovky nie je podporované.
●● Počas výstupu HDMI môže zobrazenie nasledujúcej snímky
chvíľu trvať, ak prepnete medzi videozáznamami s rozlíšením
4K a HD alebo medzi videozáznamami s odlišnou snímkovou
frekvenciou.
Napájanie fotoaparátu prostredníctvom domácej
elektrickej zásuvky
Napájanie fotoaparátu pomocou kompaktného sieťového adaptéra
CA‑PS700 a DC adaptéra DR-E12 (oba sa predávajú samostatne)
odstraňuje potrebu sledovať zostávajúcu kapacitu batérie.
(1)
●● Po prepojení fotoaparátu a televízora môžete počas zobrazovania
ukážok snímok na väčšej obrazovke televízora tiež snímať.
Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR
(2)
Snímky RAW môžete zobrazovať v režime HDR po pripojení fotoaparátu
k televízoru HDR.
Ak chcete, aby sa zobrazované farby snímok zhodovali s vlastnosťami
televízora HDR, vyberte kartu [
3] → položky [HDMI HDR output/
Výstup HDMI HDR] → [On/Zap.].
1
2
Zasuňte adaptér.
●● Otvorte kryt a konektory adaptéra (1)
umiestnite do pozície zobrazenej
na obrázku. Následne posuňte zarážku
batérie v smere (2) a vložte adaptér.
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Zatvorte kryt.
3
(2)
Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
Príslušenstvo
Pripojte sieťový adaptér k adaptéru.
●● Otvorte kryt a úplne zasuňte zástrčku
sieťového adaptéra do adaptéra.
(1)
39
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
4
Pripojte napájací kábel.
●● Jeden koniec napájacieho kábla zasuňte
do adaptéra a druhý koniec zasuňte
do elektrickej zásuvky.
●● Zapnite fotoaparát a používajte ho
požadovaným spôsobom.
●● Po dokončení vypnite fotoaparát
a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
●● Adaptér neodpájajte a napájací kábel nevyťahujte, kým je
fotoaparát zapnutý. Mohlo by dôjsť k vymazaniu snímok alebo
poškodeniu fotoaparátu.
●● Adaptér ani kábel adaptéra nepripevňujte k iným predmetom.
Mohli by ste spôsobiť poruchu alebo poškodenie výrobku.
Používanie pätice pre príslušenstvo
Pätica pre príslušenstvo slúži na pripojenie voliteľného externého blesku
alebo mikrofónu.
1
Odpojte kryt pätice pre
príslušenstvo.
●● Podľa obrázka vytiahnite kryt.
●● Kryt vložte do puzdra na externý blesk
alebo mikrofón, aby sa nestratil.
2
Pripojte kryt pätice pre
príslušenstvo.
●● Po odstránení externého blesku alebo
mikrofónu kryt znova nasaďte, aby bola
pätica pre príslušenstvo chránená.
●● Podľa obrázka vložte kryt.
Používanie externého blesku (predáva sa samostatne)
Bezdrôtové funkcie
Voliteľný blesk série Speedlite EX umožňuje sofistikovanejšie
fotografovanie s bleskom.
Príslušenstvo
●● Zábleskové jednotky Canon inej série ako EX sa v niektorých
prípadoch nemusia spustiť správne alebo sa nemusia spustiť vôbec.
●● Použitie zábleskových jednotiek (najmä vysokonapäťových
zábleskových jednotiek) alebo príslušenstva bleskov inej značky
ako Canon môže zabrániť normálnemu fungovaniu fotoaparátu
a môže spôsobiť jeho poškodenie.
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
●● Ďalšie informácie nájdete aj v príručke k zábleskovej jednotke
Speedlite série EX. Tento fotoaparátu typu A podporuje všetky
funkcie zábleskových jednotiek Speedlite série EX.
1
2
,
,
●● V iných režimoch nemožno zmeniť
nastavenia blesku, pretože blesk sa
nastavuje a používa automaticky,
podľa potreby.
3
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Nasaďte blesk.
Nastavte režim snímania
alebo .
Nastavenia
Dodatok
Register
Nakonfigurujte externý blesk.
●● Káblom (od makro blesku Macro Ring Lite alebo dvojitého makro
blesku Macro Twin Lite, ako aj káblom s drážkou na externý blesk)
sa nedotýkajte hlavy blesku.
●● Ak používate statív, polohu nôh nastavte tak, aby ste zabránili ich
kontaktu s hlavami bleskov.
40
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Bezdrôtové funkcie
●● Nastavenia zabudovaného blesku nemožno konfigurovať, keď je
nasadený blesk Speedlite série EX, pretože príslušná obrazovka
nastavenia nie je dostupná.
●● Pomocný lúč AF na externom blesku sa nerozsvieti.
Nastavenie funkcií externého blesku
Pri nasadenom externom blesku nakonfigurujte nasledujúce nastavenia
v ponuke [Flash control/Ovládanie blesku] na karte [ 1].
●● Flash firing/Spustenie blesku
●● E-TTL II metering/Meranie E-TTL II
●● Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky
●● Safety FE/Bezpečná FE
●● External flash function settings/Nastavenie funkcií externého blesku
(= 41)
●● External flash Custom Function settings/Nastavenie vlastných funkcií
externého blesku (= 41)
●● Clear settings/Vymazať nastavenia (= 42)
●● Vyberte položky [ 1] → [Flash control/
Ovládanie blesku] → [External flash func.
setting/Nastavenie funkcií externého
blesku] a stlačte tlačidlo .
●● Zobrazí sa obrazovka vľavo.
●● Vyberte požadovanú položku, stlačte
tlačidlo , vyberte požadovanú možnosť
a znova stlačte tlačidlo .
●● Pri nasadenom externom blesku nie je k dispozícii položka
[Built-in flash settings/Nastavenia zabudovaného blesku].
●● Zobrazované informácie a dostupné položky nastavenia sa líšia
v závislosti od typu zábleskovej jednotky, aktuálneho režimu
blesku, nastavenia vlastných funkcií blesku a ďalších faktorov.
Podrobné informácie o dostupných funkciách zábleskovej
jednotky nájdete v návode na používanie zábleskovej jednotky.
●● V prípade zábleskovej jednotky Speedlite série EX, ktorá nie je
kompatibilná s nastavením funkcie blesku, možno nastaviť iba
položku [Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície
blesku]. (Pri niektorých zábleskových jednotkách Speedlite
série EX možno nastaviť aj položku [Shutter synchronization/
Synchronizácia uzávierky].)
Nastavenie vlastných funkcií externého blesku
Podrobné informácie o vlastných funkciách pre zábleskové jednotky
nájdete v návode na používanie blesku (predáva sa samostatne).
●● Vyberte položky [ 1] → [Flash control/
Ovládanie blesku] → [External flash C.Fn
setting/Nastavenie vlastných funkcií
externého blesku] a stlačte tlačidlo .
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Vyberte požadovanú položku, stlačte
tlačidlo , vyberte požadovanú možnosť
a znova stlačte tlačidlo .
●● Ak chcete, aby bolo pri snímaní so zábleskovými jednotkami
Speedlite série EX ovládanie blesku plne automatické,
položku [Flash metering mode/Režim merania blesku]
nastavte na hodnotu [1:TTL] (automatické meranie blesku).
41
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Obnovenie predvolených nastavení externého blesku
Obnovenie predvolených nastavení [External flash func. setting/
Nastavenie funkcií externého blesku] a [External flash C.Fn setting/
Nastavenie vlastných funkcií externého blesku].
●● Vyberte položky [ 1] → [Flash control/
Ovládanie blesku] → [Clear settings/
Vymazať nastavenia] a stlačte tlačidlo .
●● Vyberte požadovanú položku, stlačte
tlačidlo , vyberte možnosť [OK] a znova
stlačte tlačidlo .
Bezdrôtové funkcie
●● Ak na počítači chcete zobraziť a upraviť videozáznamy, použite
predinštalovaný alebo bežne dostupný softvér kompatibilný
s videozáznamami, ktoré fotoaparát nahral.
Informácie o fotoaparáte
●● Prevezmite a nainštalujte najnovší softvér z webovej lokality
spoločnosti Canon.
Nižšie je uvedený softvér, ktorý možno prevziať z webovej lokality
spoločnosti Canon, spolu s pokynmi na inštaláciu a ukladanie snímok
do počítača.
Softvér
Po inštalácii softvéru do počítača máte k dispozícii nasledovné úlohy.
●● EOS Utility
-- Import snímok a zmena nastavení fotoaparátu
●● Digital Photo Professional
-- Prehľadávanie, spracovanie a úprava snímok vrátane snímok RAW
●● Picture Style Editor
-- Úprava štýlov Picture Style a vytváranie a ukladanie súborov
Picture Style
●● Image Transfer Utility 2
-- Automatické odosielanie snímok do počítača
Nastavenie a základy
Snímanie
Kontrola počítačového prostredia
Používanie softvéru
Príslušenstvo
Podrobné informácie o systémových požiadavkách softvéru a kompatibilite
(vrátane podpory v nových operačných systémoch) nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Canon.
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Inštalácia softvéru
1
Chyby a varovania
Prevezmite si softvér.
●● V počítači pripojenom na internet prejdite
na stránku http://www.canon.com/icpd/.
●● Prejdite na stránku pre svoju krajinu
alebo oblasť.
Dodatok
Register
●● Prevezmite si softvér.
2
Postupujte podľa zobrazených
pokynov.
●● Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor
ho nainštalujte.
●● Map Utility
-- Zobrazenie informácií GPS, ktoré boli pridané do snímok,
pomocou mapy.
42
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Ukladanie snímok do počítača
Pomocou kábla USB (predáva sa samostatne; koncovka do fotoaparátu:
Micro-B) pripojte fotoaparát a ukladajte snímky do počítača.
(1)
(2)
1
Pripojte fotoaparát k počítaču.
●● Fotoaparát nechajte vypnutý a otvorte
kryt (1). V smere znázornenom na
obrázku úplne zasuňte menšiu zástrčku
kábla do konektora na fotoaparáte (2).
●● Väčšiu zástrčku kábla zasuňte do portu
USB na počítači. Podrobné informácie
o konektoroch USB na počítači nájdete
v používateľskej príručke k počítaču.
2
Zapnite fotoaparát a zobrazte
aplikáciu EOS Utility.
●● Posuňte prepínač ON/OFF do polohy [ON].
●● Windows: Dvakrát kliknite na ikonu
aplikácie EOS Utility na pracovnej ploche.
●● Mac OS: Kliknite na ikonu aplikácie EOS
Utility v doku.
●● Odteraz sa aplikácia EOS Utility spustí
automaticky po pripojení fotoaparátu
k počítaču a zapnutí fotoaparátu.
3
Uložte snímky do počítača.
●● Kliknite na položky [Download images to
computer/Prevziať snímky do počítača] →
[Start automatic download/Spustiť
automatické preberanie].
●● Po tom, ako sa snímky v počítači uložia
do priečinka Obrázky (do samostatných
priečinkov s dátumom v ich názve),
automaticky sa spustí aplikácia
Digital Photo Professional a zobrazí
importované snímky.
●● Po uložení snímok zatvorte aplikáciu
EOS Utility, vypnite fotoaparát
a odpojte kábel.
●● Prostredníctvom aplikácie Digital
Photo Professional zobrazte snímky
uložené do počítača. Ak chcete zobraziť
videozáznamy, použite predinštalovaný
alebo bežne dostupný softvér
kompatibilný s videozáznamami,
ktoré fotoaparát nahral.
●● Po prvom pripojení fotoaparátu k počítaču sa nainštalujú
ovládače, takže môže trvať niekoľko minút, kým budú prístupné
snímky vo fotoaparáte.
●● Hoci snímky môžete ukladať do počítača jednoduchým pripojením
fotoaparátu k počítaču bez použitia softvéru, na takéto pripojenie
sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia.
-- Po pripojení fotoaparátu k počítaču môže trvať niekoľko minút,
kým budú snímky vo fotoaparáte prístupné.
-- Snímky zhotovené so zvislou orientáciou sa môžu pri ukladaní
otočiť vodorovne.
-- Snímky RAW (alebo snímky JPEG zaznamenané spoločne
so snímkami RAW) sa nemusia uložiť.
-- Zo snímok uložených v počítači sa môžu vymazať nastavenia
ochrany snímok.
-- V závislosti od verzie operačného systému, používaného
softvéru alebo veľkosti obrazových súborov sa pri ukladaní
snímok alebo informácií o snímkach môžu vyskytnúť problémy.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
43
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
4
Tlač snímok
Snímky môžete jednoducho tlačiť pripojením fotoaparátu k tlačiarni.
Vo fotoaparáte môžete určiť snímky na dávkovú tlač, pripraviť objednávky
pre služby na spracovanie fotografií a pripraviť objednávky alebo vytlačiť
snímky do fotokníh.
Ako príklad sa v tejto časti používa kompaktná tlačiareň fotografií
Canon SELPHY CP. Znázornené obrazovky a dostupné funkcie sa líšia
v závislosti od tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete aj v príručke k tlačiarni.
Jednoduchá tlač
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge
(predáva sa samostatne) pomocou kábla USB (predáva sa samostatne;
koncovka do fotoaparátu: Micro-B) môžete snímky jednoducho vytlačiť.
1
Skontrolujte, či sú fotoaparát
a tlačiareň vypnuté.
2
Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
●● Otvorte kryt konektorov a úplne
zasuňte menšiu zástrčku do konektora
fotoaparátu v zobrazenom smere.
●● Väčšiu zástrčku kábla zapojte
do tlačiarne. Ďalšie podrobnosti
o pripojení nájdete v príručke k tlačiarni.
3
Zapnite fotoaparát.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
5
6
Vyberte snímku.
Prejdite na obrazovku tlače.
●● Stlačte tlačidlo , vyberte položku
[Print image/Tlačiť snímku] a znova
stlačte tlačidlo .
7
Vytlačte snímku.
●● Vyberte položku [Print/Tlačiť] a stlačte
tlačidlo .
●● Spustí sa tlač.
●● Ak chcete tlačiť ďalšie snímky,
po dokončení tlače zopakujte tento
postup od kroku 5.
●● Po dokončení tlače vypnite fotoaparát
aj tlačiareň a odpojte kábel.
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Zapnite tlačiareň.
44
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Konfigurácia nastavení tlače
1
Prejdite na obrazovku tlače.
●● Podľa krokov 1 – 6 v časti
„Jednoduchá tlač“ (= 44) prejdite
na obrazovku vľavo.
2
Nakonfigurujte nastavenia.
●● Vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo .
●● Na nasledujúcej obrazovke vyberte
požadovanú možnosť a potom
vráťte
sa stlačením tlačidla
na obrazovku tlače.
Konfigurácia nastavení tlače
Bezdrôtové funkcie
Podľa nasledujúceho postupu nastavte formát tlače, možnosť pridania
dátumu alebo čísla súboru a ďalšie nastavenia. Tieto nastavenia sa
použijú na všetky snímky v zozname tlače.
1
Vyberte položku [Print order/
Objednávka tlače].
●● Na karte [ 1] vyberte položku
[Print order/Objednávka tlače] a stlačte
tlačidlo .
2
Vyberte položku [Set up/Nastaviť].
●● Vyberte položku [Set up/Nastaviť]
a stlačte tlačidlo .
●● Snímky ani videozáznamy vo formáte RAW nemožno vybrať.
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Pridávanie snímok do zoznamu tlače (DPOF)
Vo fotoaparáte možno nastaviť dávkovú tlač a objednanie výtlačkov
od služby na spracovanie fotografií.
Nasledujúcim spôsobom môžete na pamäťovej karte vybrať až 998 snímok
a nakonfigurovať príslušné nastavenia (= 46), napríklad počet kópií.
Informácie o tlači pripravené týmto spôsobom vyhovujú štandardom DPOF
(Digital Print Order Format).
Príslušenstvo
Chyby a varovania
●● Vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo .
●● Na nasledujúcej obrazovke vyberte
požadovanú možnosť a potom sa
vráťte
stlačením tlačidla
na obrazovku tlače.
Dodatok
Register
●● Pri tlači v tlačiarni alebo prostredníctvom služby na spracovanie
fotografií sa v niektorých prípadoch nemusia použiť všetky
nastavenia DPOF.
●● Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení tlače
pre snímky s nastaveniami DPOF nastavenými v inom fotoaparáte.
Ak nastavenia tlače zmeníte pomocou tohto fotoaparátu, môžete
tým prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.
●● Nastavenie položky [Date/Dátum] na hodnotu [On/Zap.] môže
spôsobiť to, že niektoré tlačiarne vytlačia dátum dvakrát.
45
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
3
Určenie snímok na tlač
1
Vyberte snímky, ktoré chcete
vytlačiť.
●● Zobrazí sa ikona [
●● Podľa kroku 1 v časti „Konfigurácia
nastavení tlače“ (= 45) prejdite
na obrazovku vľavo.
●● Po dokončení sa stlačením tlačidla
vráťte na obrazovku s ponukou.
Pridanie viacerých snímok naraz
Pridávanie snímok do albumu
●● V kroku 2 v časti „Pridávanie jednotlivých
snímok“ (= 46) prejdite na obrazovku
vľavo výberom položky [Multiple/Viaceré].
Vo fotoaparáte môžete vytvárať fotoknihy tak, že na pamäťovej
karte vyberiete snímky (maximálne 998) a prenesiete ich do softvéru
v počítači, v ktorom sa uložia do vlastného priečinka. Táto funkcia je
užitočná pri objednávaní vytlačených fotokníh online alebo na ich tlač
na vlastnej tlačiarni.
●● Vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo .
●● Podľa zobrazených pokynov pridajte
snímky.
Pridávanie jednotlivých snímok
Vyberte položku [Photobook Set-up/
Nastavenie fotoknihy].
●● Stlačte tlačidlo
, vyberte
položky [ 1] → [Photobook Set-up/
Nastavenie fotoknihy] a stlačte tlačidlo
Vyberte položku [Select images/
Vybrať snímky].
●● Vyberte položku [Select images/
Vybrať snímky] a stlačte tlačidlo
.
Príslušenstvo
].
●● Zopakovaním tohto postupu stanovte
ďalšie snímky.
●● Podľa zobrazených pokynov pridajte
snímky, ktoré chcete vytlačiť.
2
Bezdrôtové funkcie
●● Ak chcete snímku odstrániť z albumu,
znova stlačte tlačidlo . Ikona [ ] sa
prestane zobrazovať.
●● Vyberte položku [Sel.Image/
Vybrať snímku] alebo [Multiple/Viaceré]
a stlačte tlačidlo .
1
Vyberte snímku.
●● Vyberte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo .
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení tlače
pre snímky s nastaveniami DPOF nastavenými v inom fotoaparáte.
Ak nastavenia tlače zmeníte pomocou tohto fotoaparátu, môžete
tým prepísať všetky predchádzajúce nastavenia.
●● Snímky ani videozáznamy vo formáte RAW nemožno vybrať.
.
46
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
●● Fotoaparát je vysoko presné elektronické zariadenie. Dávajte pozor,
aby nespadol, a nevystavujte ho silným nárazom.
Časť 2:
Informácie o fotoaparáte
●● Fotoaparát nikdy nepremiestňujte do blízkosti magnetov, motorov
ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia.
Silné elektromagnetické polia môžu spôsobiť poruchu alebo vymazať
obrazové údaje.
●● Ak sa na fotoaparáte alebo obrazovke zachytia kvapôčky vody alebo
nečistoty, utrite ich pomocou suchej a mäkkej handričky, napríklad
pomocou utierky na okuliare. Nedrhnite ich ani na nich nepôsobte silou.
●● Fotoaparát ani obrazovku nikdy nečistite pomocou čistiacich
prostriedkov obsahujúcich organické rozpúšťadlá.
●● Ak potrebujete z objektívu odstrániť prach, použite kefku s ofukovacím
balónikom. Ak je čistenie problematické, obráťte sa na stredisko
zákazníckej podpory spoločnosti.
●● Použité súpravy batérií skladujte v plastovej taške alebo inej nádobe.
Aby si súprava batérií, ktorú dlhší čas nepoužívate, zachovala svoj
výkon, približne raz za rok ju nabite a používaním fotoaparátu úplne
vybite, až potom ju uskladnite.
Nastavenie a základy
Informácie o nastavení fotoaparátu a vykonávaní základných operácií
●● Nedotýkajte sa kontaktov fotoaparátu ani objektívu. Mohlo by dôjsť
k poruche fotoaparátu.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Aby nedošlo k poškodeniu obrazového snímača, po odstránení
objektívu sa odkrytého snímača nedotýkajte.
●● Neblokujte činnosť uzávierky prstom ap. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
●● Objektív odpojený z fotoaparátu postavte zadnou stranou nahor
a nasaďte naň kryt objektívu. Zabránite tým poškriabaniu povrchu
šošovky a poškodeniu elektrických kontaktov.
●● Okrem prachu, ktorý sa môže dostať do fotoaparátu zvonka,
sa vo veľmi zriedkavých prípadoch môže na prednú stranu snímača
dostať mazivo z vnútorných častí fotoaparátu. Ak aj po automatickom
čistení snímača zostanú na snímkach viditeľné škvrny, požiadajte
o vyčistenie snímača stredisko zákazníckej podpory spoločnosti.
●● Odporúča sa pravidelné čistenie tela fotoaparátu a objímky pre
objektív mäkkou handričkou určenou na čistenie objektívov.
47
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Úvodné prípravy
Nabitie súpravy batérií
●● Pred prvým použitím nabite súpravu batérií pomocou dodanej nabíjačky.
Súpravu batérií nezabudnite nabiť, pretože fotoaparát sa nepredáva
s nabitou súpravou batérií.
●● Ak chcete chrániť súpravu batérií a zachovať jej optimálny stav,
nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
●● Poruchy nabíjačky batérií môžu spustiť ochranný obvod, ktorý zastaví
nabíjanie. Indikátor nabíjania bude blikať na oranžovo. V takomto
prípade, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a vyberte súpravu
batérií. Súpravu batérií znova vložte do nabíjačky a po chvíľke zasuňte
nabíjačku späť do elektrickej zásuvky.
●● Nabíjačku možno používať v oblastiach so striedavým prúdom
a napätím 100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky iný tvar,
použite komerčne dostupný adaptér na zástrčku. Nikdy nepoužívajte
elektrický transformátor určený na cestovanie, pretože môže poškodiť
súpravu batérií.
●● Nabité súpravy batérií sa postupne vybíjajú aj vtedy, keď sa nepoužívajú.
Súpravu batérií nabite v deň používania (alebo bezprostredne pred ním).
●● Aby ste mali prehľad o stave nabitia, na nabitú súpravu batérii nasaďte
kryt batérie tak, aby bolo vidno značku , a na nenabitú súpravu
batérií ho nasaďte tak, aby značku nebolo vidno.
Vloženie/vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty
●● Ak súpravu batérií vložíte nesprávnym spôsobom, nebudete ju môcť
uzamknúť v správnej polohe. Vždy skontrolujte, či súpravu batérií
vkladáte správnym spôsobom a či sa uzamkla.
●● Ak pri zapnutom fotoaparáte vyberiete súpravu batérií, upravované
nastavenie sa môže vymazať.
●● Pred použitím novej pamäťovej karty alebo karty naformátovanej
v inom zariadení by ste mali kartu naformátovať v tomto fotoaparáte.
●● Na pamäťové karty vybavené prepínačom ochrany proti zápisu
nemožno zaznamenávať údaje, kým je prepínač v uzamknutej polohe.
Prepínač posuňte do odomknutej polohy.
●● Skontrolujte, či pamäťovú kartu vkladáte správnym spôsobom.
Pamäťové karty vložené nesprávnym spôsobom môžu poškodiť
fotoaparát.
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
●● Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Date/Time/ZoneDátum/čas/pásmo], nasledujúcim spôsobom nastavte aktuálny
dátum, čas a časové pásmo. Informácie, ktoré týmto spôsobom
zadáte, sa pri snímaní zaznamenávajú vo vlastnostiach snímky
a používajú sa pri správe snímok podľa dátumu snímania alebo
pri tlači snímok so zobrazením dátumu.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Ak chcete nastaviť letný čas (čas sa posunie o 1 hodinu dopredu),
na obrazovke [Date/Time/Zone-Dátum/čas/pásmo] nastavte
položku [ ] na hodnotu [ ].
●● Ak boli nastavenia dátumu/času/časového pásma vymazané,
znova ich správne nastavte.
48
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Používanie objektívu
●● Pred zaostrením priblížte alebo vzdiaľte záber. Otočenie prstenca
transfokácie po zaostrení na predmet môže mierne zmeniť zaostrenie.
●● Keď fotoaparát nepoužívate, nechajte kryt objektívu nasadený
(ako ochranu objektívu).
●● Niektoré objektívy môžu pri použití zabudovaného blesku
spôsobovať vinetáciu.
●● Tipy na zabránenie vniknutiu prachu a vzniku šmúh
-- Výmenu objektívu vykonávajte čo najrýchlejšie a na mieste, kde sa
nachádza čo najmenej prachu.
-- Ak fotoaparát skladujete bez nasadeného objektívu, vždy nasaďte
kryt otvoru pre objektív.
-- Pred nasadzovaním odstráňte z krytu otvoru pre objektív prípadný
prach alebo nečistoty.
●● Keďže je veľkosť obrazového snímača menšia ako film formátu
35 mm, bude sa zdať, akoby bola ohnisková vzdialenosť
objektívu zvýšená približne 1,6-násobne. Ohnisková vzdialenosť
objektívu 15 – 45 mm je napríklad ekvivalentná ohniskovej
vzdialenosti 24 – 72 mm vo fotoaparáte s 35 mm filmom.
Nasadenie objektívov EF a EF-S
●● Ak chcete používať objektívy EF a EF-S, nasaďte voliteľný upevňovací
adaptér EF-EOS M.
●● Ak používate objektív EF, ktorý má závit pre statív (ako super
teleobjektív), statív pripojte k závitu pre statív na objektíve.
Bezdrôtové funkcie
●● Používaním objektívu so zabudovanou stabilizáciou obrazu môžete
opraviť otrasy fotoaparátu. Objektívy so zabudovanou stabilizáciou
obrazu majú v názve skratku „IS“. IS označuje funkciu Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu).
Príslušenstvo
Držanie fotoaparátu
●● Ak ste vyklopili blesk, nenechávajte na ňom prst.
Zapnutie/vypnutie
●● Keď pripojíte k fotoaparátu objektív EF-M a napájanie fotoaparátu
je vypnuté, clona sa zúži, aby sa obmedzil rozsah svetla prenikajúci
do fotoaparátu a aby boli chránené vnútorné súčasti fotoaparátu.
Počas nastavovania clony fotoaparát generuje pri zapínaní a vypínaní
tiché zvuky.
●● Pri zapínaní a vypínaní fotoaparátu sa čistí snímač, čo taktiež generuje
tiché zvuky. Aj keď je fotoaparát vypnutý, počas čistenia snímača sa
zobrazuje ikona [ ]. Ak fotoaparát rýchlo zapnete a vypnete, ikona [ ]
sa viac nemusí zobraziť.
●● Ak chcete počas prehrávania prejsť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
alebo tlačidlo videozáznamu,
spúšte do polovice, stlačte tlačidlo
alebo otočte otočný volič režimov.
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Ak prenášate alebo používate fotoaparát spolu s objektívom, ktorý je
ťažší než fotoaparát, zabezpečte oporu objektívu.
●● Adaptéry môžu zväčšiť minimálnu vzdialenosť snímania alebo ovplyvniť
maximálny pomer zväčšenia či rozsah snímania objektívu.
●● Ak sa počas automatického zaostrovania otáča predná časť objektívu
(zaostrovací prstenec), nedotýkajte sa otáčajúcej sa časti.
●● Funkcia prednastaveného zaostrovania a intenzívneho priblíženia
v niektorých super teleobjektívoch nie je podporovaná.
●● Ak používate statív, keď je na fotoaparáte nasadený adaptér, použite
závit pre statív, ktorý sa dodáva s adaptérom. Nepoužívajte závit pre
statív na fotoaparáte.
49
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Tlačidlo spúšte
●● Ak sa chcete uistiť, že objekt je zaostrený, tlačidlo spúšte stlačte
do polovice a po zaostrení objektu stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
●● Ak snímate bez toho, aby ste predtým stlačili tlačidlo spúšte do polovice,
objekty nemusia byť zaostrené.
Hľadáčik
●● Aj keď sa hľadáčik vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká
presnosť, a viac ako 99,99 % pixelov spĺňa určené technické parametre,
v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixely chybné alebo sa môžu
zobrazovať ako červené alebo čierne bodky. Tento stav nesignalizuje
poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
●● Zobrazenie v hľadáčiku a obrazovku fotoaparátu nemožno aktivovať
súčasne.
●● Niektoré nastavenia pomeru strán spôsobia zobrazenie čiernych pásov
na hornom a dolnom alebo na ľavom a pravom okraji obrazovky.
Tieto oblasti sa nezaznamenávajú.
●● Pri oddialení oka od hľadáčika sa obrazovka neaktivuje, ak ste vybrali
kartu [ 4] → položky [Display settings/Nastavenie zobrazenia] →
[Display control/Ovládanie zobrazenia] → [Manual/Manuálne] a potom
položky [Manual display/Manuálne zobrazenie] → [Viewfinder/Hľadáčik].
●● Energiu batérií môžete šetriť tak, že položku [Disp. performance/
Výkon zobrazenia] na karte [ 4] nastavíte na hodnotu [Power saving/
Úspora energie], ale zobrazenie v hľadáčiku a na obrazovke môže byť
trhanejšie.
Uhol a otočenie obrazovky
Bezdrôtové funkcie
●● Pri snímaní seba samého si môžete pozrieť svoj zrkadlový obraz
otočením obrazovky fotoaparátu smerom dopredu. Ak chcete zrušiť
obrátené zobrazenie, vyberte kartu [ 4] → položky [Reverse display/
Obrátené zobrazenie] → [Off/Vyp.].
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
●● Keď fotoaparát nepoužívate, obrazovku nechávajte vždy zatvorenú
a otočenú smerom k telu fotoaparátu, aby bola obrazovka chránená.
Nastavenie a základy
●● Obrazovku sa nesnažte otvoriť priveľmi, pretože by sa tým fotoaparát
mohol poškodiť.
Snímanie
Prehrávanie
Rámy na obrazovke snímania
Nastavenia
●● Ak sa nezobrazujú žiadne rámy, ak sa rámy nezobrazujú okolo
požadovaných objektov alebo ak sa rámy zobrazujú na pozadí
alebo podobných plochách, skúste snímať v režime .
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Obrazovka rýchleho ovládania
●● Voľby môžete vybrať aj otočením voliča
Dodatok
.
Obrazovky menu
Register
●● Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od vybratého režimu
snímania.
●● V položke [Disp. brightness/Jas obrazovky] na karte [ 2] môžete
samostatne nakonfigurovať jas hľadáčika a obrazovky.
●● Ak chcete zmenšiť obrazovku snímania, vyberte kartu [ 4] →
položky [VF display format/Formát zobrazenia v hľadáčiku] →
[Display 2/Obrazovka 2].
50
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Klávesnica na obrazovke
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
●● Dĺžka a typ informácií, ktoré môžete zadať, sa líšia v závislosti
od používanej funkcie.
●● Ak chcete odstrániť predchádzajúci znak, dotknite sa tlačidla [
Dotknutím a podržaním [
] vymažete súčasne päť znakov.
●● Pre niektoré funkcie sa možnosť [
].
] nezobrazuje a nedá sa použiť.
●● Znaky možno zadať aj stlačením tlačidiel
znaky alebo ikony. Potom stlačte tlačidlo
/
.
/ / . Vyberiete tým
Stav indikátora
●● Keď indikátor svieti alebo bliká, nikdy nevypínajte fotoaparát,
neotvárajte kryt pamäťovej karty/kryt batérie ani netraste fotoaparátom.
Môžete tým totiž poškodiť snímky, fotoaparát alebo pamäťovú kartu.
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
51
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Automatický režim
Snímanie v hybridnom automatickom režime
●● Aby boli videozáznamy pôsobivejšie, namierte fotoaparát na objekt
približne 4 sekundy pred vyhotovením fotografie.
●● Fotoaparát zaznamená fotografiu aj videoklip. Videoklip, ktorý sa
ukončí fotografiou a zvukom uzávierky, tvorí jednotlivú kapitolu
krátkeho videozáznamu.
, pretože
●● Výdrž batérií v tomto režime je menšia než v režime
krátke videozáznamy sa zaznamenávajú pri každom zábere.
●● Krátky videozáznam sa nemusí zaznamenať v prípade, že fotografiu
alebo
zhotovíte ihneď po zapnutí fotoaparátu, vyberiete režim
budete fotoaparát ovládať iným spôsobom.
●● V krátkych videozáznamoch budú zaznamenané zvuky a vibrácie
fotoaparátu alebo objektívu.
●● Obrazová kvalita krátkych videozáznamov je pri nastavení NTSC
] a pri nastavení PAL [
]. Táto hodnota sa mení
[
v závislosti od výstupného formátu videozáznamu.
Snímanie
Informácie o rôznych režimoch snímania fotografií a videozáznamov.
●● Zvuky sa neprehrajú pri stlačení tlačidla spúšte do polovice ani pri
spustení samospúšte.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● V nasledujúcich prípadoch sa krátke videozáznamy ukladajú ako
samostatné súbory videozáznamov, aj keď ste ich v režime
zaznamenali v rovnaký deň.
-- Súbor krátkeho videozáznamu dosiahne veľkosť približne 4 GB
alebo celková doba záznamu trvá približne 29 minút a 59 sekúnd.
-- Krátky videozáznam je chránený.
-- Zmení sa nastavenie letného času, videosystému, časového pásma
alebo informácií o autorských právach.
●● Zaznamenané zvukové uzávierky nie je možné upraviť ani vymazať.
●● Ak preferujete záznam krátkych videozáznamov bez fotografií, upravte
nastavenie vopred. Vyberte kartu [ 2] → položky [Digest type/
Typ krátkeho videozáznamu] → [No stills/Bez fotografií].
52
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Fotografie
●● Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice fotoaparát nedokáže zaostriť,
zobrazí sa oranžový rám a pri stlačení tlačidla spúšte úplne nadol sa
snímka nezhotoví.
●● V prípade, že fotoaparát nedeteguje ľudí alebo objekty, ďalej v prípade
tmavých objektov, nedostatočného kontrastu a veľmi svetlých
podmienok môže zaostrovanie trvať dlhší čas alebo môže byť zlé.
●● Počas snímania videozáznamov sa nedotýkajte ovládacích prvkov
fotoaparátu okrem tlačidla videozáznamu a panela s dotykovou
obrazovkou, inak bude fotoaparát generovať zvuky, ktoré sa
zaznamenajú. Ak počas nahrávania chcete upraviť nastavenia
alebo vykonať iné operácie, ak je to možné, používajte panel
dotykovej obrazovky.
●● Mechanické zvuky generované objektívom a fotoaparátom sa tiež
zaznamenajú.
●● Blikajúce hodnoty rýchlosti uzávierky a clony vás upozornia na väčšiu
pravdepodobnosť, že snímky budú rozmazané z dôvodu otrasov
fotoaparátu. V takom prípade namontujte fotoaparát na statív alebo
ho inak stabilizujte.
●● Po spustení nahrávania videozáznamu sa oblasť zobrazenia obrazu
zmení a objekty sa zväčšia, aby sa mohli korigovať výrazné otrasy
fotoaparátu. Ak chcete nahrávať objekty s rovnakou veľkosťou, aká sa
zobrazí pred nahrávaním, upravte nastavenie stabilizácie obrazu.
●● Ak sú zábery tmavé aj napriek použitiu blesku, priblížte sa k objektu.
●● Zvuk sa zaznamená stereofónne.
●● Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice pri slabom osvetlení sa môže
rozsvietiť výbojka, aby pomohla pri zaostrení.
●● Zvuky, ktoré generuje objektív pri automatickom zaostrovaní, sa počas
nahrávania môžu tiež zaznamenať. Ak nechcete, aby sa zvuky
nahrávali, vyberte kartu [ 5] → položky [Sound recording/
Záznam zvuku] → [Disable/Zakázať].
●● V prípade niektorých objektívov môže pri použití blesku dôjsť k vinetácii
alebo sa môžu objaviť tmavé oblasti snímky.
●● Zhotovovať snímky je možné aj pred zobrazením obrazovky snímania,
ale v takom prípade môže predchádzajúca snímka ovplyvniť použité
zaostrenie, jas a farby.
Videozáznamy
●● Čierne pásy na hornom a dolnom okraji obrazovky sa nezaznamenajú.
●● Keď sa spustí záznam, oblasť zobrazenia sa zúži a objekty sa zväčšia.
●● Pri zmene kompozície záberov sa zaostrenie, hodnoty jasu a farby
automaticky upravia.
●● Po zaplnení pamäťovej karty sa zaznamenávanie zastaví automaticky.
●● Hoci fotoaparát sa môže zahriať, ak nahrávate videozáznamy
opakovane dlhší čas, nepredstavuje to problém.
●● Počas nahrávania videozáznamov nezakrývajte prstami mikrofón.
Ak mikrofón zablokujete, nemusí sa zaznamenať zvuk alebo
zaznamenaný zvuk môže byť tlmený.
●● Ak chcete, aby sa počas zaznamenávania videozáznamu zachovalo
pevné zaostrenie, vyberte kartu [ 5] → položky [Movie Servo AF/
AF-servo pri videozázname] → [Disable/Zakázať].
●● Jednotlivé videozáznamy väčšie než 4 GB sa môžu rozdeliť na viacero
menších súborov. Automatické prehrávanie rozdelených nadväzujúcich
súborov videozáznamu sa nepodporuje. Každý videozáznam prehrajte
samostatne.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Ikony motívov
●● V režimoch
a
sa zobrazí ikona, ktorá označuje motívy snímania
určené fotoaparátom, a automaticky sa vyberú príslušné nastavenia
na dosiahnutie optimálneho zaostrenia, jasu a farby objektu.
●● Ak ikona motívu nezodpovedá skutočným podmienkam pri snímaní
alebo ak nemožno snímať s očakávaným efektom, farbou alebo jasom,
skúste snímať v režime .
53
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Snímanie s obľúbenými nastaveniami (Kreatívny asistent)
●● Môžete vytvárať zábery presne podľa svojich predstáv aj bez toho,
aby ste ovládali fotografickú terminológiu. Vyberte si z ľahko
pochopiteľných možností ako rozmazanie pozadia a úprava jasu
alebo si pri sledovaní obrazovky prispôsobte zábery.
Slúži na úpravu rozmazania pozadia.
Background blur/ Pri nastavení vyšších hodnôt bude pozadie
Rozmazanie pozadia ostrejšie a pri nastavení nižších hodnôt bude
naopak rozmazanejšie.
Slúži na úpravu jasu snímky. Nastavením
Brightness/Jas
vyšších hodnôt zvýšite jas snímok.
Contrast/Kontrast Slúži na úpravu kontrastu. Nastavením
vyšších hodnôt zvýšite kontrast.
Slúži na úpravu intenzity farieb. Nastavením
Saturation/Sýtosť vyšších hodnôt zvýšite intenzitu farieb
a nastavením nižších hodnôt farby utlmíte.
Slúži na úpravu farebného tónu. Vyššími
Color tone 1/
hodnotami zvýšite jantárovú a nižšími
Farebný tón 1
hodnotami zvýšite modrú.
Slúži na úpravu farebného tónu. Vyššími
Color tone 2/
hodnotami zvýšite zelenú a nižšími hodnotami
Farebný tón 2
zvýšite purpurovú.
Môžete si vybrať z piatich monochromatických
možností: [B/W-Čiernobiely], [Sepia/Sépia],
[Blue/Modrý], [Purple/Purpurový] alebo
Monochrome/
[Green/Zelený]. Ak chcete snímať vo farbe,
Monochromatický
nastavte možnosť [Off/Vyp.]. Položky
[Saturation/Sýtosť], [Color tone 1/Farebný
tón 1] a [Color tone 2/Farebný tón 2] nie sú
k dispozícii pre iné možnosti ako [Off/Vyp.].
Uloženie nastavení Kreatívny asistent
Bezdrôtové funkcie
●● Môžete tiež špecifikovať preferované efekty, ako sú napríklad
[Brightness/Jas], [Contrast/Kontrast], [Saturation/Sýtosť], [Color tone 1/
Farebný tón 1], [Color tone 2/Farebný tón 2], [Background blur/
Rozmazanie pozadia] a [Monochrome/Monochromatický].
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
●● Ako predvolené nastavenia možno uložiť až tri prispôsobené nastavenia.
●● Po uložení troch predvolených nastavení sa existujúce predvolené
nastavenia prepíšu novými. Prepísané predvolené nastavenia
nemožno obnoviť.
Nastavenie a základy
Snímanie
Špeciálne scény
Prehrávanie
Nastavenia
Portrét samého seba
Odstraňovanie problémov
●● V závislosti od podmienok pri snímaní sa oblasti s výnimkou pokožky
ľudí môžu zmeniť.
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili,
že dosiahnete požadované výsledky.
po výbere
●● Efekty môžete prispôsobiť aj otáčaním voliča
režimu [ ], stlačení tlačidla
a výbere efektu, napríklad
[Smooth skin/Hladká pokožka] alebo [Background/Pozadie].
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Nastavenia [Smooth skin/Hladká pokožka] špecifikované v režime [
sa nepoužijú v režime [ ].
]
●● Ak v režime blesku [ ] vyklopíte blesk, položka [Background/Pozadie]
sa nastaví na hodnotu [
] a nemožno ju zmeniť.
●● Nespustí sa žiadny nasadený externý blesk.
Hladká pokožka
●● Možnosť [Background blur/Rozmazanie pozadia] nie je k dispozícii pri
používaní blesku.
●● V závislosti od podmienok pri snímaní sa oblasti s výnimkou pokožky
ľudí môžu zmeniť.
●● Ak chcete zabrániť vynulovaniu svojich nastavení pri prepnutí režimu
alebo vypnutí fotoaparátu, nastavte položku [Retain Creative Assist
data/Zachovať údaje Kreatívneho asistenta] na karte [ 2] na hodnotu
[Enable/Povoliť].
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili,
že dosiahnete požadované výsledky.
●● Podrobnosti nastavenia v režime [ ] sa nepoužijú v režime [
].
54
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Šport
Nočná scéna bez statívu
●● Snímky sa môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom na podmienky
pri snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO.
●● Skombinovaním záberov zhotovených v sérii do jednej snímky sa zníži
šum na snímke.
●● Snímky sa môžu javiť zrnité, pretože sa vzhľadom na podmienky
pri snímaní zvýši nastavenie citlivosti ISO.
Zábery zblízka
●● Skontrolujte najmenšiu zaostrovaciu vzdialenosť pripojeného
objektívu, aby ste vedeli, z akej vzdialenosti môžete predmety snímať.
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť objektívu sa meria od značky
(rovina zaostrenia) na vrchnej strane fotoaparátu po daný objekt.
●● Ak chcete, aby malé predmety vyzerali oveľa väčšie, použite
makroobjektív (predáva sa samostatne).
●● Nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky
pri snímaní môžu zabrániť tomu, aby ste dosiahli požadované výsledky.
●● Keďže fotoaparát spracúva a kombinuje snímky, ďalšiu snímku budete
môcť zhotoviť až po určitom čase.
●● Pri používaní blesku sa snažte zaistiť fotoaparát v stabilnej polohe,
pretože rýchlosť uzávierky môže byť nižšia.
Jedlo
●● Preferovaný efekt môžete nastaviť aj otáčaním voliča
po výbere
režimu [ ], stlačení tlačidla
a výbere položky [Color tone/Farebný tón].
●● Tieto farebné tóny nemusia vyzerať dobre pri použití na osoby.
Ovládanie snímania v protisvetle HDR
●● Fotoaparát pevne držte, pretože sníma sériovo.
●● Nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky
pri snímaní môžu zabrániť tomu, aby ste dosiahli požadované výsledky.
●● Pri fotografovaní s bleskom sa automaticky obnoví predvolené
nastavenie farebných tónov.
●● Ak snímaniu prekážajú nadmerné otrasy fotoaparátu, pripevnite
fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. V takomto prípade
zakážte aj stabilizáciu obrazu.
Posúvanie
●● Podrobné informácie o objektívoch kompatibilných s režimom [
nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
●● Fotoaparát pevne držte, pretože sníma sériovo.
]
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili,
že dosiahnete požadované výsledky.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Pohyb objektu vedie k rozmazaniu snímok.
●● Keďže fotoaparát spracúva a kombinuje snímky, ďalšiu snímku budete
môcť zhotoviť až po určitom čase.
Tichý režim
●● Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, ak budete fotoaparát pevne držať
v oboch rukách s lakťami pri tele a objekt budete sledovať otáčaním
celého tela.
●● Nie je k dispozícii pri fotografovaní s bleskom ani pri sériovom snímaní.
●● Táto funkcia je účinnejšia pri objektoch pohybujúcich sa vodorovne,
ako sú napríklad autá alebo vlaky.
●● Otrasy fotoaparátu alebo pohyb objektu môže spôsobiť skreslenie snímky.
●● Počas zhotovovania záberov sa okolo obrazovky zobrazí rám.
55
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Používanie špeciálnych efektov
Jemné zaostrenie
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili,
že dosiahnete požadované výsledky.
Efekt rybieho oka
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili,
že dosiahnete požadované výsledky.
Efekt hračkárskeho fotoaparátu
●● Pre snímky zhotovené v režime [
efekty.
Standard/
Štandardný
Warm tone/
Teplý tón
Cool tone/
Studený tón
] je možné použiť nasledujúce
Snímky sa podobajú na snímky z hračkárskeho
fotoaparátu.
Snímky majú teplejší odtieň než pri použití možnosti
[Standard/Štandardný].
Snímky majú studenší odtieň než pri použití možnosti
[Standard/Štandardný].
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili,
že dosiahnete požadované výsledky.
Efekt miniatúry
●● Pri výbere režimu [ ] sa zobrazí biely rámik označujúci oblasť
snímky, ktorá sa nerozmaže.
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili,
že dosiahnete požadované výsledky.
Umelecký štandardný HDR, Umelecký živý HDR,
Umelecký výrazný HDR a Umelecký vyrytý HDR
●● Tento režim umožňuje obmedziť vyblednuté preexponované časti
a stratu detailov v zatienených oblastiach, k čomu zvyčajne dochádza
na záberoch s vysokým kontrastom.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
●● Po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol fotoaparát skombinuje tri snímky.
Pri snímaní fotoaparát pevne držte.
Nastavenie a základy
●● Nadmerné rozmazanie pohybujúcich sa objektov alebo určité podmienky
pri snímaní môžu zabrániť tomu, aby ste dosiahli požadované výsledky.
Snímanie
●● Ak snímaniu prekážajú nadmerné otrasy fotoaparátu, pripevnite
fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. V takomto prípade
zakážte aj stabilizáciu obrazu.
●● Keďže fotoaparát spracúva a kombinuje snímky, ďalšiu snímku budete
môcť zhotoviť až po určitom čase.
Manuálny režim
Úprava snímania z jednej obrazovky
●● V závislosti od režimu snímania sa môžu zobrazovať a konfigurovať
rôzne položky.
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Niektoré nastavenia sa konfigurujú na druhej obrazovke, ktorá
sa zobrazí po výbere nastavenia a stlačení tlačidla . Položky
označené [
] na druhej obrazovke možno nakonfigurovať
. Stlačením tlačidla
sa vrátite na
stlačením tlačidla
obrazovku rýchleho ovládania s informáciami.
Jas snímky (expozícia)
Úprava jasu snímky (Kompenzácia expozície)
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu
[ 2] → položku [Expo.comp./AEB-Kompenzácia expozície/AEB].
56
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Automatické stupňovanie expozície (snímanie v režime AEB)
●● Ak chcete zmazať nastavenie AEB, podľa postupu pri konfigurovaní
ho nastavte na hodnotu 0.
●● Snímanie v režime AEB nie je k dispozícii pri snímaní s bleskom,
redukciou šumu pri viacerých záberoch, kreatívnym filtrom ani
dlhodobou expozíciou.
●● Ak sa už používa kompenzácia expozície, hodnota zadaná pre túto
funkciu sa považuje za štandardnú expozičnú úroveň pre snímanie
v režime AEB.
Zamknutie jasu a expozície snímky (pamäť AE)
●● Po zamknutí (zapamätaní) expozície môžete otáčaním ovládača
(prepínanie programov) upraviť kombináciu času uzávierky
a hodnoty clony.
,
alebo
sa hodnota expozície zobrazuje
●● V režime ,
na základe času nastaveného v položke [Metering timer/
Časovač merania] na karte [ 3].
Zmena spôsobu merania
●● Stlačením [ ] sa expozícia zapamätá na danej úrovni pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice. Stlačením [ ], [ ] alebo [ ] sa
expozícia nezapamätá pri stlačení tlačidla spúšte. Stanoví sa,
keď začnete snímať.
3] → položky
Zmena citlivosti ISO
●● Hoci výber nižšej citlivosti ISO môže obmedziť zrnitosť snímok,
v niektorých podmienkach pri snímaní môže predstavovať väčšie
riziko rozmazania objektov a otrasov fotoaparátu.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Automatická korekcia jasu a kontrastu
(Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
Informácie o fotoaparáte
●● Jas a kontrast sa môžu upraviť automaticky, aby snímky neboli príliš
tmavé alebo nemali príliš slabý či silný kontrast.
Nastavenie a základy
●● Táto funkcia môže v určitých podmienkach pri snímaní zvýšiť šum.
●● Keď je efekt funkcie automatickej optimalizácie úrovne osvetlenia
príliš intenzívny a snímky sú príliš jasné, nastavte ho na hodnotu [
alebo [ ].
●● AE: automatická expozícia
●● Spôsob merania môžete určiť aj výberom karty [
[Metering mode/Režim merania].
●● Citlivosť ISO môžete upraviť aj výberom karty [ 2] →
položiek [ ISO speed settings/Nastavenie citlivosti ISO] →
[ISO speed/Citlivosť ISO].
Snímanie
]
●● Ak použijete tmavšie nastavenie pre kompenzáciu expozície alebo
kompenzáciu expozície blesku, snímky môžu byť aj tak jasné alebo
efekt kompenzácie expozície môže byť slabý v rámci iného nastavenia
než [ ]. Ak chcete, aby sa pri snímaní aplikoval vami určený jas,
túto funkciu nastavte na možnosť [ ].
●● Automatickú korekciu jasu a kontrastu môžete nakonfigurovať aj
tak, že vyberiete kartu [ 2] → položku [Auto Lighting Optimizer/
Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia].
●● Keď je toto nastavenie nastavené na hodnotu [
byť menej záberov sériového snímania.
], k dispozícii môže
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Snímanie jasných objektov (Priorita jasných tónov)
●● Ak je priorita jasných tónov nastavená na hodnotu [D+] alebo [D+2],
nedá sa nastaviť citlivosť ISO nižšia ako 160. V takomto prípade
je tiež automatická optimalizácia úrovne osvetlenia nastavená
na hodnotu [ ] a nedá sa zmeniť.
●● V určitých podmienkach pri snímaní nemusia snímky vyzerať podľa
očakávania, a to ani po výbere možnosti [D+2].
●● Výberom vyššej citlivosti ISO zvýšite rýchlosť uzávierky, čím sa môžu
obmedziť otrasy objektov a fotoaparátu a zväčšiť dosah blesku.
Snímky sa však môžu javiť zrnité.
●● Citlivosť ISO môžete upraviť aj stlačením tlačidla
.
57
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Farby na snímke
Úprava vyváženia bielej farby
●● Môžete vybrať položku [Auto: Ambience priority/Auto: priorita prostredia]
alebo [Auto: White priority/Auto: priorita bielej] po výbere položky [ ]
a stlačení tlačidla
.
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete
kartu [ 4] → položku [White balance/Vyváženie bielej].
Vlastné vyváženie bielej
●● Ak zaznamenávate svetlý objekt, ktorý je príliš svetlý alebo tmavý,
môže to zabrániť správnemu nastaveniu vyváženia bielej.
●● Označte možnosť [Cancel/Zrušiť] a vyberte inú snímku. Označením
možnosti [OK] potvrdíte použitie danej snímky na načítanie údajov
vyváženia bielej, ale upozorňujeme, že týmto spôsobom sa nemusí
dosiahnuť vhodné vyváženie bielej.
●● Namiesto bieleho objektu môže presnejšie vyváženie bielej zabezpečiť
stupnica sivej farby alebo reflexná karta so sivou tónovou hodnotou
18 % (komerčne dostupné).
●● Aktuálne vyváženie bielej a súvisiace nastavenia sa pri snímaní
bieleho objektu nebudú brať do úvahy.
Manuálna korekcia vyváženia bielej
●● Nastavené úrovne korekcie sa zachovajú aj po zmene možnosti
vyváženia bielej.
●● Na obrazovke rozšírených nastavení korekcie znamená B modrú,
A jantárovú, M purpurovú a G zelenú.
●● Jedna úroveň korekcie modrej alebo jantárovej farby sa rovná približne
5 miredom na filtri na konverziu farebnej teploty. (Mired: jednotka
farebnej teploty, ktorá vyjadruje hustotu filtra na konverziu farebnej
teploty.)
●● Úroveň korekcie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu
[ 4] → položku [WB Shift/Bkt.-Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
●● Po otočení voliča
na obrazovke korekcie môžete snímať
s automatickým nastavovaním vyváženia bielej (stupňovaním
vyváženia bielej). Pri každom zábere sa zaznamenajú tri snímky
s rôznymi farebnými tónmi.
Manuálne nastavenie farebnej teploty vyváženia bielej
Bezdrôtové funkcie
●● Farebnú teplotu možno nastaviť v rozsahu 2 500 – 10 000 K v krokoch
po 100 K.
Príslušenstvo
Farebný priestor
Informácie o fotoaparáte
●● Farebný priestor Adobe RGB sa používa najmä v profesionálnych
aplikáciách, ako je napríklad komerčná tlač. Neodporúča sa, pokiaľ
nie ste oboznámení so spracovaním snímok, farebným priestorom
Adobe RGB a špecifikáciou DCF 2.0 (Exif 2.21 alebo novšia verzia).
Bude potrebné ďalšie spracovanie snímok v počítači, aby snímky
v tomto farebnom priestore nevyzerali veľmi tlmené v počítačovom
prostredí sRGB alebo pri tlači na tlačiarňach, ktoré nie sú kompatibilné
so špecifikáciou DCF 2.0 (Exif 2.21 alebo novšia verzia).
●● Názvy súborov fotografií zhotovených vo farebnom priestore
Adobe RGB začínajú znakom _.
●● Profily ICC nie sú vložené. Podrobné informácie o profiloch ICC nájdete
v dokumente Digital Photo Professional návod na používanie.
Prispôsobenie farieb (štýl Picture Style)
●● K dispozícii sú nasledujúce položky štýlu Picture Style.
Auto/
Automaticky
Farebný tón sa automaticky upraví tak,
aby zodpovedal danej scéne. Farby vyzerajú
živšie, najmä v prípade modrej oblohy, zelene
a pri scénach v prírode, exteriéroch a pri
západe slnka.
Standard/
Štandardný
Obrázok je jasný, ostrý a výrazný. Vhodné pre
väčšinu scén.
Portrait/
Portrét
Landscape/
Krajina
Fine Detail/
Jemné detaily
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Pre hladšie tóny pokožky s o niečo menšou
ostrosťou. Vhodné na snímanie portrétov
zblízka. Ak chcete zmeniť tóny pokožky,
upravte položku [Color tone/Farebný tón].
Na jasné modré a zelené odtiene a veľmi
ostré a výrazné obrázky. Vhodné pri vytváraní
pôsobivých záberov krajiny.
Podrobné vykreslenie jemných obrysov objektov
a jemných textúr. Snímky budú trochu živšie.
58
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Neutral/
Neutrálny
Faithful/Verný
Umožňuje neskoršie retušovanie na počítači.
Snímky budú mať utlmený vzhľad s nižším
kontrastom a prirodzenými farebnými tónmi.
Umožňuje neskoršie retušovanie na počítači.
Verná reprodukcia aktuálnych farieb objektov
v podmienkach okolitého osvetlenia pri farebnej
teplote 5200 K. Živé farby sú potlačené
na dosiahnutie utlmeného vzhľadu.
Monochrome/
Monochromatický
Vytvára čiernobiele snímky.
User Def./
Definovaný
užívateľom
Na základe voliteľných nastavení, ako je
napríklad [Portrait/Portrét], [Landscape/Krajina]
alebo súbor Picture Style, môžete pridať nový
štýl a podľa potreby ho prispôsobiť.
●● Kým nepridáte žiadny štýl Picture Style, pre [
], [
]a[
sa budú používať predvolené nastavenia [Auto/Automaticky].
Contrast/Kontrast
Saturation/Sýtosť*1
Color tone/
Farebný tón*1
]
●● Štýly Picture Style môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu
[ 4] → položku [Picture Style/Štýl Picture Style].
Filter effect/Efekt filtra*2
Prispôsobenie štýlov Picture Style
●● Upravovať je možné nasledujúce položky štýlu Picture Style.
Strength/
Intenzita
Sharpness/
Ostrosť
Fineness/
Jemnosť
Threshold/
Prah
Úprava úrovne zvýraznenia okrajov.
Nižšie hodnoty zjemnia objekty
(rozmažú) a vyššie hodnoty ich
zvýraznia.
Udáva hrúbku okrajov, na ktoré sa
zvýraznenie použije. Vyberte nižšie
hodnoty na väčšie zvýraznenie
detailov.
Prah kontrastu medzi okrajmi
a okolitými oblasťami snímky, ktorý
určuje zvýraznenie okrajov. Vyberte
nižšie hodnoty na zvýraznenie okrajov,
ktoré v porovnaní s okolím príliš
nevynikajú. Pri nižších hodnotách sa
môže zvýrazniť aj šum.
Toning effect/
Tónovací efekt*2
*1
*2
Nie je k dispozícii pre štýl [
K dispozícii iba pre štýl [
Slúži na úpravu kontrastu. Nižšie
hodnoty znížia kontrast a vyššie
hodnoty zvýšia kontrast.
Slúži na úpravu intenzity farieb.
Nastavením nižších hodnôt budú farby
vyblednuté a nastavením vyšších
hodnôt budú naopak sýtejšie.
Slúži na úpravu farebného tónu
pokožky. Nižšie hodnoty vedú
k červenším odtieňom a vyššie hodnoty
k intenzívnejším žltým odtieňom.
Slúži na zvýraznenie bielych oblakov,
zelene stromov a iných farieb
na čiernobielych snímkach.
N: Normálny čiernobiely obrázok
bez efektov filtra.
Ye: Modrá obloha bude vyzerať
prirodzenejšie a biele oblaky
viac vyniknú.
Or: Modrá obloha bude vyzerať mierne
tmavšia. Západ slnka tým bude
žiarivejší.
R: Modrá obloha bude vyzerať vcelku
tmavo. Opadané jesenné lístie
bude výraznejšie a jasnejšie.
G: Tóny pokožky a pier budú
vyzerať menej výrazne. Zelené
lístie stromov bude výraznejšie
a jasnejšie.
Vyberte si z nasledovných
monochromatických odtieňov:
[N:None/Žiaden], [S:Sepia/Sépia],
[B:Blue/Modrý], [P:Purple/Purpurový]
alebo [G:Green/Zelený].
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
].
].
●● Nastavenia [Sharpness/Ostrosť], [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah]
sa nepoužijú na videozáznamy.
59
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Ak chcete zrušiť zmeny po úprave štýlov Picture Style, stlačte
tlačidlo
.
●● [Filter effect/Efekt filtra] je zreteľnejší pri vyšších hodnotách vlastnosti
[Contrast/Kontrast].
Ukladanie prispôsobených štýlov Picture Style
●● Upravovať je možné aj štýly Picture Style, ktoré ste do fotoaparátu
pridali pomocou softvéru EOS Utility.
●● Návody na používanie softvéru si podľa potreby môžete prevziať
z webovej lokality spoločnosti Canon. Pokyny na preberanie nájdete
v časti „Inštalácia softvéru“ (= 42).
Zaostrovanie
Jednoduchá identifikácia oblasti zaostrenia (obrysy MF)
●● Zobrazené farby zvýraznených obrysov MF sa na snímkach
nezaznamenajú.
Výber spôsobu AF
●● V prípade tmavých objektov, nedostatočného kontrastu, vo veľmi
svetlých podmienkach alebo pri použití niektorých objektívov EF alebo
EF-S môže zaostrenie trvať dlhší čas alebo môže byť zlé. Podrobné
informácie o objektívoch nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
●● Spôsob automatického zaostrenia (AF) môžete zmeniť aj výberom
karty [ 6] → položky [AF method/Spôsob AF].
●● Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice fotoaparát nedokáže zaostriť,
zobrazí sa oranžový rám a pri stlačení tlačidla spúšte úplne nadol sa
snímka nezhotoví.
+ Sledovanie
●● Po zameraní fotoaparátu na objekt sa okolo tváre osoby, ktorú
fotoaparát určí ako hlavný objekt, zobrazí biely rámik.
●● Keď fotoaparát rozpozná pohyb, rámy budú sledovať pohybujúce
sa objekty do určitej vzdialenosti.
●● Ak fotoaparát pri namierení na ľudí nedeteguje žiadne tváre, po stlačení
tlačidla spúšte do polovice sa zobrazia zelené rámiky okolo iných
zaostrených oblastí.
●● Pri týchto objektoch sa môže stať, že sa tváre nedajú detegovať:
-- vzdialené alebo príliš blízke objekty,
-- tmavé alebo svetlé objekty,
-- tváre z profilu, naklonené alebo čiastočne skryté.
●● Fotoaparát môže omylom považovať za ľudské tváre aj iné objekty.
●● Pri stlačení tlačidla
sa zobrazí [Face select: On/Výber tváre: zap.]
a okolo tváre, ktorá sa určí za hlavný objekt, sa zobrazí rám tváre ( ).
Opätovným stlačením tlačidla
prepnete rám tváre [ ] na ďalšiu
rozpoznanú tvár. Keď prejdete po všetkých rozpoznaných tvárach,
zobrazí sa [Face select: Off/Výber tváre: vyp.] a výber tváre sa zruší.
Zónové AF
●● Fotoaparát zaostruje v rámci určenej oblasti. Je to praktické, keď sa
objekt ťažko sníma v režime [ +Tracking/Sledovanie] alebo [1 pt AF/
1-bodové AF], pretože môžete určiť miesto, na ktoré chcete zaostriť.
Fotoaparát zaostrí v rámci zobrazeného bieleho rámika. Biely rámik
môžete presúvať potiahnutím prsta po obrazovke alebo dotykom.
●● Keď vyberiete kartu [ 6] → položky [AF operation/Funkcia AF] →
[Servo AF/AF-servo], okolo zaostrených miest sa zobrazia modré rámiky.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
1-bodové AF
●● Fotoaparát zaostruje pomocou jedného bodu AF. Táto funkcia je
účinná na spoľahlivé zaostrovanie.
●● Rám môžete presúvať aj tak, že sa dotknete obrazovky a určíte
bod zaostrenia. Ak chcete skomponovať zábery tak, aby sa objekty
nachádzali na okraji alebo v rohu bez toho, aby ste posunuli rám,
najskôr namierte fotoaparát tak, aby sa objekt nachádzal v ráme AF,
a potom podržte tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Počas úpravy
kompozície záberu držte tlačidlo spúšte stlačené do polovice a potom
stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol (uzamknutie zaostrenia).
Zväčšenie zobrazenia na kontrolu zaostrenia
●● Zobrazenie možno zväčšiť aj dotknutím sa položky [ ] na obrazovke,
keď je spôsob AF nastavený na hodnotu [
] alebo [
].
60
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Snímanie so zaostrenými očami objektu
Zmena nastavenia zaostrenia
●● V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa oči objektu
nemusia rozpoznať správne.
●● Zmena nastavenia nepretržitého AF má tento účinok.
●● Kým fotoaparát nerozpozná tvár alebo oči subjektu, okolo očí sa
nezobrazí žiadny rám.
●● AF detekcie očí nie je k dispozícii, keď je spôsob AF nastavený
] alebo [
], alebo je funkcia AF nastavená
na hodnotu [
na hodnotu [
].
●● Povolením funkcie [Eye Detection AF/AF detekcie očí] zakážete
Auto servo/Automatické servo].
funkciu [
●● Oko môžete vybrať aj tak, že sa ho na obrazovke dotknete, a zaostrenie
.
môžete zmeniť na ďalšie oči stlačením tlačidla
Snímanie použitím pomocného automatického zaostrovania
●● Kým držíte stlačené tlačidlo spúšte do polovice, zachovajú sa
zaostrenie a expozícia v mieste zobrazenia modrého bodu AF.
●● V režime AF-servo sa expozícia nezapamätá pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice, ale určí sa v čase snímania, a to bez ohľadu
na nastavenie režimu merania.
●● Sériové snímanie s automatickým zaostrovaním je možné tak,
že špecifikujete AF-Servo. Upozorňujeme, že sériové snímanie je
za daných okolností pomalšie. Tiež upozorňujeme, že kvôli priblíženiu
alebo oddialeniu počas sériového snímania sa zaostrenie môže stratiť.
●● V závislosti od použitého objektívu, vzdialenosti od objektu a rýchlosti
objektu nemusí byť fotoaparát schopný dosiahnuť správne zaostrenie.
●● Ak po stlačení tlačidla spúšte do polovice fotoaparát nedokáže zaostriť,
zobrazí sa oranžový rám a pri stlačení tlačidla spúšte úplne nadol sa
snímka nezhotoví.
6] →
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
●● Pri vypnutom nepretržitom AF môžete dotykom vyberať objekty
a nastaviť na nich zaostrenie.
Snímanie
Výber objektov dotykom
Prehrávanie
●● Sledovanie nemusí byť možné, ak sú objekty príliš malé, ak sa príliš
rýchlo pohybujú alebo ak je medzi objektmi a pozadím nedostatočný
kontrast.
Blesk
●● Fotoaparát nemusí byť schopný snímať počas zaostrovania, a to ani
vtedy, keď tlačidlo spúšte stlačíte úplne nadol. Počas sledovania objektu
držte tlačidlo spúšte stlačené.
●● AF-Servo môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu [
položku [AF operation/Funkcia AF].
Keďže fotoaparát nepretržite zaostruje na objekty dovtedy,
kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice, nepremeškáte
náhle príležitosti na fotografovanie.
Disable/ Fotoaparát nezaostruje nepretržite, čím sa šetrí energia
Zakázať batérie. Zaostrenie sa však môže z tohto dôvodu oneskoriť.
Enable/
Povoliť
Bezdrôtové funkcie
●● Možno obnoviť predvolené nastavenia [Built-in flash settings/
Nastavenia zabudovaného blesku]. Vyberte kartu [ 1] →
položky [Flash control/Ovládanie blesku] → [Clear settings/
Vymazať nastavenia] → [Clear built-in flash set./Vymazať nastavenia
zabudovaného blesku].
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Zmena režimu blesku
●● Ak sa použije blesk, môže dôjsť k vinetácii. V prípade niektorých
objektívov tiež môže pri použití blesku dôjsť k vinetácii alebo tmavým
oblastiam snímky.
●● Ak pri snímaní s bleskom hrozí riziko preexponovania, fotoaparát
automaticky upraví rýchlosť uzávierky alebo citlivosť ISO, aby sa
obmedzili vyblednuté preexponované časti a aby sa snímalo
s optimálnou expozíciou. Z toho dôvodu rýchlosť uzávierky
a citlivosť ISO, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla spúšte do polovice,
nemusia zodpovedať nastaveniam fotografovania s bleskom.
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete ponuku
kartu [ 1] → položky [Flash control/Ovládanie blesku] → [Flash firing/
Spustenie blesku].
61
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Auto flash [ ]/Automatický blesk
-- Pri slabom osvetlení sa automaticky aktivuje.
●● Flash on [ ]/Zapnutý blesk
-- Použije sa pri každom zábere.
●● Flash off [ ]/Vypnutý blesk
-- Na snímanie bez blesku.
Bezpečnostné FE
●● Ak pri snímaní s bleskom hrozí riziko preexponovania, fotoaparát
automaticky upraví citlivosť ISO, aby sa obmedzili vyblednuté
preexponované časti a aby sa snímalo s optimálnou expozíciou.
Automatickú úpravu citlivosti ISO však môžete vypnúť výberom
karty [ 1] → položiek [Flash control/Ovládanie blesku] →
[Safety FE/Bezpečnostné FE] → [Disable/Zakázať].
Úprava kompenzácie expozície blesku
●● Kompenzáciu expozície blesku môžete nakonfigurovať aj tak,
že vyberiete kartu [ 1] → položky [Flash control/Ovládanie blesku] →
[Built-in flash settings/Nastavenia zabudovaného blesku] →
[ exp. comp./komp. expozície].
●● Obrazovku [Built-in flash settings/Nastavenia zabudovaného blesku]
môžete zobraziť aj nasledujúcim spôsobom.
-- Ak je vyklopený blesk, stlačte tlačidlo a ihneď stlačte
tlačidlo
.
].
-- Stlačte tlačidlo a potom sa dotknite položky [
Snímanie pomocou pamäte FE
●● FE: Expozícia blesku
●● V režime uzamknutia FE zobrazuje rozsah merania kruh v strede
obrazovky.
●● Ak štandardná expozícia nie je možné, bliká [ ], dokonca aj keď
stlačíte tlačidlo , aby ste spustili blesk. Pamäť FE povolíte stlačením
tlačidla
vo chvíli, keď sú objekty v rozsahu blesku.
Zmena časovania blesku
Bezdrôtové funkcie
●● Režim [1st curtain/Na 1. lamelu] sa používa, ak je rýchlosť uzávierky
nastavená na hodnotu 1/100 alebo vyššiu, a to aj vtedy, ak je vybraný
režim [2nd curtain/Na 2. lamelu].
Príslušenstvo
Zmena režimu merania blesku
●● Keď používate funkciu [Average/Priemerové], upravte kompenzáciu
expozície blesku tak, aby vyhovovala aktuálnym podmienkam
pri snímaní.
●● Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste
zabránili otrasom fotoaparátu. V takomto prípade zakážte aj stabilizáciu
obrazu (= 62).
●● Aj keď sa použije blesk, je potrebné dbať na to, aby sa hlavný objekt
nehýbal, kým sa neprehrá zvuk uzávierky.
Ďalšie nastavenia
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Zmena nastavení režimu stabilizácie obrazu
●● K dispozícii sú nasledujúce položky [IS mode/Režim stabilizácie obrazu].
On/Zap.
Off/Vyp.
Pomocou stabilizácie obrazu zabudovanej do objektívu
koriguje pohyb alebo otrasy fotoaparátu.
Vypnutie stabilizácie obrazu.
Dodatok
Register
●● V režime [ ] sa stabilizácia obrazu použije len v momente snímania,
bez ohľadu na nastavenie stabilizácie obrazu v objektíve.
●● Ak stabilizácia obrazu nedokáže zabrániť otrasom fotoaparátu, pripevnite
fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. Pri používaní statívu alebo
iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku
[IS mode/Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
●● Funkcia [IS mode/Režim stabilizácie obrazu] sa nezobrazí v prípade
použitia iného objektívu než EF-M. Namiesto toho použite spínač
stabilizácie obrazu na objektíve.
62
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Korekcia otrasov fotoaparátu pri snímaní videozáznamov
Korekcia aberácie objektívu
●● Ešte účinnejšia korekcia je možná pri použití objektívu podporujúceho
kombinovanú stabilizáciu obrazu, ktorá kombinuje stabilizáciu obrazu
v objektíve s digitálnou stabilizáciou obrazu vo fotoaparáte. Podrobné
informácie o objektívoch kompatibilných s kombinovanou stabilizáciou
obrazu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
●● K dispozícii sú nasledujúce položky [
Digitálna stabilizácia obrazu].
Enable/
Povoliť
Enhanced/
Zdokonalená
Digital IS/
(Keď používate
objektívy
podporujúce
kombinovanú
stabilizáciu obrazu.)
(Keď používate
objektívy
podporujúce
kombinovanú
stabilizáciu obrazu.)
Disable/
Zakázať
Korekcia otrasov
fotoaparátu pri nahrávaní
videozáznamov. Oblasť
zobrazenia obrazu sa
zúži a objekty sa mierne
zväčšia.
Korekcia silných
otrasov fotoaparátu
pri nahrávaní
videozáznamov. Objekty
sa ešte viac zväčšia.
–
●● Najprv skúste zhotoviť niekoľko skúšobných záberov, aby ste
skontrolovali efekt s používaným objektívom.
●● Možnosť [Enhanced/Zdokonalená] je k dispozícii len v režime
.
Automatické vyrovnanie
●● Ak položku [
Digital IS/Digitálna stabilizácia obrazu] nastavíte
na hodnotu [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Zdokonalená],
položka [ Auto level/Automatické vyrovnanie] sa nastaví na hodnotu
[Disable/Zakázať] a nedá sa zmeniť.
●● Keď sa spustí záznam, oblasť zobrazenia sa zúži a objekty sa zväčšia.
Peripheral
illumination
correction/
Korekcia
periférneho
osvetlenia
Distortion
correction/
Korekcia
skreslenia
Digital Lens
Optimizer/
Digitálna
optimalizácia
objektívu
Chromatic
aberration
correction/
Korekcia
chromatickej
aberácie
Diffraction
correction/
Korekcia
difrakcie
Oprava vinetácie spôsobenej vlastnosťami objektívu.
Výberom možnosti [Enable/Povoliť] zobrazte
opravené snímky. Použije sa korekcia objektívu,
ktorá je menšia ako maximálna korekcia v aplikácii
Digital Photo Professional. Ak efekt korekcie nevidno,
v aplikácii Digital Photo Professional použite korekciu
periférneho osvetlenia.
Oprava skreslenia spôsobeného vlastnosťami
objektívu. Výberom možnosti [Enable/Povoliť]
zobrazte opravené snímky. Opravené snímky
sú orezané z dôvodu podstaty tejto korekcie.
Ak chcete kompenzovať mierne nižšiu ostrosť
po korekcii, podľa potreby upravte štýl Picture
Style [Sharpness/Ostrosť].
Korekcia aberácie objektívu, difrakcie a straty ostrosti
spôsobenej nízkopásmovým filtrom prostredníctvom
použitia hodnôt optickej konštrukcie. Ak túto možnosť
povolíte, použije sa korekcia chromatickej aberácie
i korekcia difrakcie, ktoré sa už v ponuke nezobrazujú.
Oprava chromatickej aberácie (farebného lemovania
okolo objektov) spôsobenej vlastnosťami objektívu.
Výberom možnosti [Enable/Povoliť] zobrazte
opravené snímky. Ak efekt korekcie nevidno, snímku
skontrolujte pomocou zväčšeného zobrazenia.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Oprava straty ostrosti spôsobenej clonou objektívu.
Výberom možnosti [Enable/Povoliť] zobrazte
opravené snímky. Ak efekt korekcie nevidno, snímku
skontrolujte pomocou zväčšeného zobrazenia.
●● Ak nastavíte možnosť [Peripheral illum corr/Korekcia periférneho
osvetlenia] na hodnotu [Enable/Povoliť], výsledkom snímania
za určitých podmienok môže byť šum na okrajoch snímok.
●● Čím je citlivosť ISO vyššia, tým je rozsah korekcie periférneho
osvetlenia menší.
63
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Pri povolení funkcie [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] alebo [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] myslite
na nasledujúce skutočnosti.
-- V určitých podmienkach pri snímaní môže pri korekcii aberácie
objektívu táto funkcia spôsobiť, že hluk bude výraznejší.
-- Čím je citlivosť ISO vyššia, tým je rozsah korekcie menší.
-- Korekcia sa nepoužije na videozáznamy.
●● Možnosť [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] opraví stratu
ostrosti spôsobenej nielen difrakciou, ale aj nízkopásmovým filtrom
a ďalšími faktormi. Korekcia je preto účinná aj pri expozícii s doširoka
otvorenou clonou.
Korekčné údaje objektívu
●● Keď je na obrazovke nastavenia zobrazené hlásenie [Correction data
not available/Korekčné údaje nedostupné], do fotoaparátu neboli
pridané korekčné údaje. V súvislosti s pridávaním korekčných údajov
upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti.
-- Vo fotoaparáte sú zaregistrované (uložené) korekčné údaje pre
objektívy kompatibilné s touto funkciou. Ak povolíte korekciu
[Peripheral illum corr/Korekcia periférneho osvetlenia],
[Distortion correction/Korekcia skreslenia], [Digital Lens Optimizer/
Digitálna optimalizácia objektívu] alebo [Chromatic aberr corr/
Korekcia chromatickej aberácie], korekcia je automatická.
-- Pomocou aplikácie EOS Utility môžete skontrolovať objektívy,
pre ktoré sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje.
Tiež môžete zaregistrovať korekčné údaje pre objektívy, ktoré ešte
neboli zaregistrované. V prípade objektívov s internými korekčnými
údajmi nie je potrebné registrovať informácie vo fotoaparáte.
Podrobnosti nájdete v dokumente EOS Utility návod na používanie.
-- Existujúce snímky JPEG nemožno upraviť.
-- V prípade korekcie [Peripheral illum corr/Korekcia periférneho
osvetlenia], [Distortion correction/Korekcia skreslenia],
[Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu] alebo
[Diffraction correction/Korekcia difrakcie] sa počas snímania pri
zväčšenom zobrazení nezobrazujú efekty korekcie.
-- Rozsah korekcie (okrem korekcie difrakcie) je menší pri objektívoch,
ktoré neposkytujú informácie o vzdialenosti.
-- Efekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od objektívu
a podmienok pri snímaní. Pri niektorých objektívoch a v určitých
podmienkach pri snímaní môže byť efekt menej výrazný.
-- Výsledky snímania bez zaregistrovania korekčných údajov
objektívu nasadeného na fotoaparáte sú rovnaké ako pri snímaní
s položkami [Peripheral illum corr/Korekcia periférneho osvetlenia],
[Distortion correction/Korekcia skreslenia], [Digital Lens Optimizer/
Digitálna optimalizácia objektívu] a [Chromatic aberr corr/Korekcia
chromatickej aberácie] nastavenými na hodnotu [Disable/Zakázať].
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Používanie redukcie šumu pri viacerých záberoch
Snímanie
●● Ak sú snímky nesprávne zarovnané (napríklad vplyvom otrasov
fotoaparátu), môže to mať za následok neočakávané výsledky. Ak je
to možné, fotoaparát pripevnite k statívu alebo ho inak stabilizujte.
Prehrávanie
●● Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho
pohybu alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
●● Podľa podmienok pri snímaní sa na okrajoch obrázka môže objaviť šum.
●● Snímanie s bleskom nie je možné.
●● V porovnaní s normálnym snímaním bude záznam obrázka na kartu trvať
dlhšie. Kým sa spracovanie nedokončí, nemôžete snímať ďalšie snímky.
Pridanie údajov na odstránenie prachu do snímok
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Údaje na odstránenie prachu sa po ich získaní pridávajú do všetkých
zaznamenaných snímok vo formátoch JPEG a RAW. Pred snímaním
dôležitých udalostí je vhodné znova získať údaje na odstránenie
prachu alebo ich aktualizovať.
●● Podrobné informácie o používaní aplikácie Digital Photo Professional
(softvér, ktorý sa používa s fotoaparátmi EOS) na automatické
odstraňovanie prachových škvŕn nájdete v dokumente Digital Photo
Professional návod na používanie.
●● Veľkosť údajov na odstránenie prachu pridávaných do snímok je
zanedbateľná a v podstate nemá žiadny vplyv na veľkosti súborov
so snímkami.
64
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Nasnímajte jednofarebný biely predmet, napríklad nový hárok bieleho
papiera. Akékoľvek vzory alebo tvary sa môžu omylom považovať
za údaje o prachu a môžu mať vplyv na presnosť odstránenia prachu.
Redukcia šumu pri nízkej rýchlosti uzávierky
●● Keďže fotoaparát redukuje šum snímok, môže sa stať, že ďalšiu
snímku budete môcť zhotoviť až po určitom čase.
●● Snímky zhotovené pri citlivosti ISO 1600 alebo viac môžu byť zrnitejšie,
ak sa [Long exp. noise reduction/Redukcia šumu pri dlhej expozícii]
nastaví na hodnotu [ON] (v porovnaní s hodnotami [OFF] alebo [AUTO]).
Špecifické rýchlosti uzávierky a hodnoty clony
Špecifické rýchlosti uzávierky (režim Tv)
●●
: časová hodnota
●● Ak je funkcia [Long exp. noise reduction/Redukcia šumu pri dlhej
expozícii] nastavená na [ON] alebo [AUTO] a rýchlosť uzávierky
je nastavená na 1 sekundu a viac, pri ďalšom snímaní môže
dôjsť k oneskoreniu, pretože z predchádzajúcich snímok sa ešte
odstraňuje šum.
●● Keď snímate s nízkou rýchlosťou uzávierky pomocou statívu,
odporúčame deaktivovať funkciu stabilizácie obrazu.
●● Maximálna rýchlosť uzávierky pri použití blesku je 1/200 sekundy.
Ak nastavíte kratší čas, pred snímaním fotoaparát automaticky
obnoví rýchlosť na 1/200 sekundy.
●● Blikajúca hodnota clony po stlačení tlačidla spúšte do polovice
signalizuje, že sa nedosiahli hodnoty štandardnej expozície. Upravujte
rýchlosť uzávierky dovtedy, kým sa hodnota clony nezobrazí na bielo,
alebo použite funkciu bezpečnostného posunu.
Špecifické hodnoty clony (režim Av)
●●
: hodnota clony (veľkosť otvoru vytvoreného clonou (membránou)
v objektíve)
●● Blikajúca hodnota rýchlosti uzávierky po stlačení tlačidla spúšte do
polovice signalizuje, že sa nedosiahli hodnoty štandardnej expozície.
Upravujte hodnotu clony, až kým sa rýchlosť uzávierky nezobrazí
na bielo, alebo použite funkciu bezpečnostného posunu.
●● Maximálna rýchlosť uzávierky pri použití blesku je 1/200 sekundy.
Aby pri fotografovaní s bleskom nedošlo k prekročeniu rýchlosti
1/200 sekundy, fotoaparát môže upraviť hodnotu clony.
●● Clona sa mení len v čase snímania, inak zostáva otvorená. Z tohto
dôvodu sa hĺbka poľa na obrazovke javí ako plytká. Ak chcete
skontrolovať oblasť zaostrenia, k tlačidlu priraďte možnosť [ ]
(kontrola hĺbky poľa) a stlačte ho.
Špecifické časy uzávierky a hodnoty clony (režim M)
●●
: manuálne
●● Možnosti hodnôt clony sa líšia podľa objektívu.
●● Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, stlačením tlačidla spúšte do
polovice môžete porovnať nastavenú hodnotu (indikovanú polohou
pohybujúceho sa ukazovateľa expozičnej úrovne) so štandardnou
expozičnou úrovňou. V prípade, že odchýlka od štandardnej
expozičnej úrovne presiahne 3 kroky (dieliky), ukazovateľ expozičnej
úrovne sa zobrazí ako [ ] alebo [ ].
●● Po nastavení rýchlosti uzávierky a hodnoty clony sa môže expozičná
úroveň zmeniť v prípade, že upravíte hodnotu priblíženia alebo
zmeníte kompozíciu záberu.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Keď je citlivosť ISO pevná, v závislosti od nastavenej rýchlosti
uzávierky a hodnoty clony sa môže zmeniť jas obrazovky. Po vyklopení
blesku a nastavení režimu [ ] však jas obrazovky ostane rovnaký.
●● Keď je citlivosť ISO nastavená na hodnotu [AUTO], expozícia nemusí
byť taká, ako sa očakáva, pretože citlivosť ISO sa upraví, aby sa
zabezpečila štandardná expozícia vzhľadom k nastavenej rýchlosti
uzávierky a hodnote clony.
●● Jas snímky môže ovplyvňovať funkcia automatickej optimalizácie
úrovne osvetlenia. Ak chcete ponechať funkciu automatickej
zakázanú, na obrazovke
optimalizácie úrovne osvetlenia v režime
nastavenia automatickej optimalizácie úrovne osvetlenia pridajte
značku [ ] k položke [Disable during man expo/Zakázať počas
manuálnej expozície].
65
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Výpočet štandardnej expozície je založený na zadanom spôsobe
merania.
●● Keď je citlivosť ISO nastavená na hodnotu [AUTO], k dispozícii sú
nasledujúce funkcie.
], otáčaním
-- Keď sa na paneli kompenzácie expozície zobrazí [
voliča
upravte expozíciu.
-- Stlačte tlačidlo , čím sa zapamätá (zamkne) hodnota citlivosti ISO.
Podľa toho sa zmení jas obrazovky.
Snímanie záberov s dlhým expozičným časom (Bulb)
●● Zábery sa exponujú, kým držíte stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol.
Počas expozície sa zobrazuje uplynulá doba expozície.
●● Pripevnite fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte, aby ste zabránili
otrasom fotoaparátu. V takomto prípade zakážte aj stabilizáciu obrazu.
●● Snímky zhotovené pri dlhodobej expozícii Bulb môžu obsahovať viac
šumu a vyzerať zrnito. Šum možno obmedziť výberom karty [ 5] →
položiek [Long exp. noise reduction/Redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii] → [AUTO] alebo [ON].
●● Keď je položka [Touch Shutter/Ovládanie uzávierky dotykom]
nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť], snímanie sa spustí jedným
dotknutím sa obrazovky a zastaví sa opätovným dotykom. Dávajte
pozor, aby ste fotoaparátom nehýbali, keď sa dotýkate obrazovky.
Úprava výkonu blesku
●● Na obrazovku [Built-in flash settings/Nastavenia zabudovaného
blesku] môžete prejsť aj pri vyklopenom blesku stlačením tlačidla
a okamžitým stlačením tlačidla
.
Snímanie videozáznamov s presnými rýchlosťami uzávierky
a hodnotami clony (manuálne nastavenie expozície videozáznamu)
●● Pri zaznamenávaní pri žiarivkovom alebo LED osvetlení môžu niektoré
rýchlosti uzávierky spôsobovať blikanie obrazovky, ktoré sa zaznamená.
●● Dôsledkom vysokých hodnôt clony môže byť oneskorenie alebo
znemožnenie zaostrenia.
●● Keď je citlivosť ISO pevne stanovená, stlačením tlačidla spúšte
do polovice môžete porovnať nastavenú hodnotu (indikovanú polohou
pohybujúceho sa ukazovateľa expozičnej úrovne) so štandardnou
expozičnou úrovňou. V prípade, že odchýlka od štandardnej expozičnej
úrovne presiahne 3 kroky (dieliky), ukazovateľ expozičnej úrovne sa
zobrazí ako [ ] alebo [ ].
●● V režime [AUTO] môžete skontrolovať citlivosť ISO stlačením tlačidla
spúšte do polovice. Ak nie je možné dosiahnuť štandardnú expozíciu
prostredníctvom nastavenej rýchlosti uzávierky a hodnoty clony,
ukazovateľ expozičnej úrovne sa pohne, čo označuje odchýlku
od štandardnej expozície. V prípade, že odchýlka od štandardnej
expozičnej úrovne presiahne 3 kroky (dieliky), ukazovateľ expozičnej
úrovne sa zobrazí ako [ ] alebo [ ].
Prispôsobenie fotoaparátu
Konfigurovanie AF dotykom a potiahnutím
●● Táto funkcia nie je k dispozícii, keď je karta [ 3] → položka
[Touch control/Dotykové ovládanie] nastavená na hodnotu [Disable/
Zakázať].
●● Nastavenia dotyku a potiahnutia možno upraviť na karte [ 5] →
[Touch & drag AF settings/Nastavenie AF dotykom a potiahnutím] →
[Positioning method/Spôsob určovania polohy] a oblasť dostupnú
na dotyk alebo potiahnutie na kompatibilných obrazovkách možno
zmeniť v položke [Active touch area/Aktívna oblasť dotyku].
Absolute/
Absolútne
Relative/
Relatívne
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Bod AF sa premiestni na miesto dotyku alebo
potiahnutia na obrazovke.
Bod AF sa premiestni v smere potiahnutia o hodnotu
zodpovedajúcu dĺžke potiahnutia bez ohľadu na to,
kde sa obrazovky dotknete.
Konfigurovanie vlastných funkcií
●● Na karte [ 5] možno nakonfigurovať nasledujúce položky
[Custom Functions(C.Fn)/Vlastné funkcie].
66
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Typ
funkcie
Funkcia
ISO expansion/
Rozšírenie
citlivosti ISO
C.Fn I:
Exposure/
Expozícia
Safety shift/
Bezpečnostný
posun
C.Fn II:
Others/
Iné
Release shutter
w/o lens/
Aktivácia
uzávierky
bez objektívu
Retract lens
on power off/
Zasunúť objektív
po vypnutí
Popis
Ak chcete nastaviť citlivosť ISO
na hodnotu [H], vyberte možnosť
[1:On/1:Zap.].
Hodnota [H] zodpovedá hodnote
ISO 51200 pre fotografie alebo
ISO 25600 pre videozáznamy (okrem
]a[
]).
režimov [
Vyberte možnosť [1:Enable/1: Povoliť],
ak chcete umožniť automatickú
úpravu rýchlosti uzávierky a hodnoty
clony, čím sa expozičná úroveň priblíži
štandardnej expozícii v prípade, že by
štandardná expozícia nebola možná
pri vami určenej rýchlosti uzávierky
alebo hodnoty clony v režime
alebo
.
Vyberte možnosť [1:Enable/1: Povoliť],
ak chcete umožniť snímanie bez
nasadeného objektívu, ktoré spustíte
stlačením tlačidla spúšte alebo
videozáznamu.
Určte, či sa po vypnutí fotoaparátu
má objektív automaticky zasunúť.
Custom Controls/ [
Vlastné ovládacie [
prvky
[
Stlačením
]/[ ]/[ ]/
]/[ ]/[ ]/[ ]/ tlačidla aktivujete
priradenú funkciu.
]
●● V režime
nemožno položku [Custom Controls/Vlastné ovládacie prvky]
nastaviť na hodnotu [
] ani [ ].
Bezdrôtové funkcie
●● Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia [Custom Controls/Vlastné
ovládacie prvky], vyberte kartu [ 5] → položky [Custom Functions(C.Fn)/
Vlastné funkcie] → [Custom Controls/Vlastné ovládacie prvky], stlačte
tlačidlo
a na nasledujúcej obrazovke stlačte tlačidlo
.
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Nahrávanie videozáznamov
Snímanie
Nahrávanie videozáznamov v režime videozáznamu
Prehrávanie
●● V režime
sa na hornom a dolnom okraji obrazovky zobrazujú čierne
pásy. Čierne pásy označujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
●● V režime
sa oblasť zobrazenia obrazu zúži a objekty sa zväčšia.
●● Ak chcete počas nahrávania videozáznamu nastaviť zaostrenie
a expozíciu, stlačte tlačidlo spúšte do polovice. (Fotoaparát nevydá
zvukový signál.)
●● Ak počas záznamu chcete prepínať medzi automatickou a pevne
stanovenou polohou zaostrovania, pred záznamom alebo počas
] alebo stlačte tlačidlo na obrazovke.
neho sa dotknite položky [
(Automatické zaostrovanie označuje zelený krúžok [ ] v ľavej hornej
časti ikony [
].) Táto ikona sa nezobrazí vtedy, keď je na karte [ 4]
nastavená možnosť [Movie Servo AF/AF-servo pri videozázname]
na hodnotu [Disable/Zakázať].
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Nahrávanie časozberných videozáznamov
(časozberný videozáznam)
●● Počas konfigurovania položiek sa zobrazujú potrebný čas (
prehrávania videozáznamu (
).
●● Ak chcete zrušiť prispôsobenie položiek [Custom Functions(C.Fn)/
Vlastné funkcie], vyberte kartu [ 5] → položky [Clear settings/
Vymazať nastavenia] → [Clear all Custom Func. (C.Fn)/
Zrušiť všetky vlastné funkcie].
●● Počas nahrávania nehýbte fotoaparátom.
●● Ak je položka [Highlight tone priority/Priorita jasných tónov] nastavená
na možnosť [D+] alebo [D+2], hodnota [H] nie je k dispozícii ako
citlivosť ISO, a to ani vtedy, ak je položka [ISO expansion/
Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená na hodnotu [1:On/1:Zap.].
●● Zvuk sa nezaznamená.
) a čas
●● Ak chcete zrušiť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo videozáznamu.
●● Rýchlo sa pohybujúce objekty môžu vo videozáznamoch vyzerať
skreslené.
67
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Efekt modelu miniatúry vo videozáznamoch
(Videozáznam s efektom miniatúry)
●● Ak chcete, aby sa ľudia a predmety na scéne pohybovali počas
prehrávania rýchlo, pred zaznamenávaním videozáznamu vyberte
rýchlosť prehrávania [
], [
] alebo [
]. Scéna bude pripomínať
miniatúrny model.
●● Zvuk sa nezaznamená.
●● Odhadovaná rýchlosť a doba prehrávania pre videozáznamy
nahrávané jednu minútu sú uvedené ďalej.
Rýchlosť
Čas prehrávania
Približne 12 s
Približne 6 s
Približne 3 s
Nastavenie hlasitosti záznamu
●● Ak chcete obnoviť pôvodnú hlasitosť záznamu, na obrazovke
nahrávania vyberte možnosť [Auto/Automaticky].
Prispôsobenie samospúšte
●● Aj keď je nastavená, samospúšť nemá žiadny účinok, ak záznam
spustíte stlačením tlačidla videozáznamu.
●● Ak použijete blesk alebo určíte veľký počet záberov, medzi jednotlivými
zábermi budú musieť byť dlhšie pauzy. Po zaplnení pamäťovej karty
sa snímanie automaticky zastaví.
●● Ak ste nastavili oneskorenie dlhšie ako dve sekundy, dve sekundy
pred zhotovením záberu sa blikanie a zvuk samospúšte zrýchlia.
(Výbojka ostane svietiť, ak by sa použil blesk.)
Snímanie dotknutím sa obrazovky
(ovládanie uzávierky dotykom)
●● Nastavenie ovládania uzávierky dotykom môžete konfigurovať výberom
karty [ 5] → položky [Touch Shutter/Ovládanie uzávierky dotykom].
●● Oranžový bod AF označuje, že fotoaparát nezaostril na objekty.
Záber sa nezhotoví.
Sériové snímanie
Užitočné funkcie
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Počas sériového snímania sa hodnoty zaostrenia zafixujú na pozícii
určenej pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Používanie samospúšte
●● Po spustení samospúšte bude blikať výbojka a z fotoaparátu zaznie
zvuk samospúšte.
●● Ak používate voliteľné bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1, vyberte
kartu [ 1] → položky [Wireless communication settings/Nastavenie
bezdrôtovej komunikácie] → [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] →
[Remote/Diaľkové ovládanie]. Po spárovaní zariadení sa ikona [ ]
zmení na ikonu [ ] a môžete snímať pomocou diaľkového ovládania.
Pokyny na párovanie nájdete v návode na používanie bezdrôtového
diaľkového ovládania BR-E1.
●● Pri snímaní na diaľku v režime
Diaľkové ovládanie] na karte [
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete
kartu [ 1] → položku [Drive mode/Režim priebehu snímania].
nastavte položku [Remote control/
1] na hodnotu [Enable/Povoliť].
●● V závislosti od podmienok pri snímaní a nastavení fotoaparátu môže
fotoaparát dočasne prestať snímať alebo sa môže sériové snímanie
spomaliť.
●● Snímanie sa môže spomaliť aj v súvislosti s narastajúcim počtom
záberov.
●● V závislosti od podmienok pri snímaní, typu pamäťovej karty a počtu
snímok sériového snímania sa ďalšie snímanie môže oneskoriť.
●● Snímanie sa môže spomaliť v prípade, ak sa používa blesk.
●● Počas sériového snímania sa zobrazenie obrazovky môže líšiť
od skutočnej podoby zachytených snímok a snímky sa môžu javiť ako
nezaostrené. Niektoré objektívy dokonca počas sériového snímania
stmavujú obrazovku, ale snímky sú zachytené so štandardným jasom.
68
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Pri určitých podmienkach pri snímaní alebo nastavení môže fotoaparát
umožňovať menší počet záberov sériového snímania.
Zmena obrazovej kvality
●● [ ] a [ ] označujú rôzne úrovne obrazovej kvality v závislosti
od rozsahu kompresie. Pri rovnakej veľkosti (počte pixelov) ponúka
možnosť [ ] vyššiu obrazovú kvalitu. Snímky [ ] majú o trochu
nižšiu obrazovú kvalitu, ale viac sa ich zmestí na pamäťovú kartu.
Pri veľkosti [ ] je obrazová kvalita [ ].
●● V režime
nie je možné konfigurovať obrazovú kvalitu.
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu
[ 1] → položku [Image quality/Obrazová kvalita].
Záznam vo formáte RAW
●● Fotoaparát dokáže vytvárať snímky vo formátoch JPEG a RAW.
●● Formát [
Formát [
] znamená snímky RAW s maximálnou obrazovou kvalitou.
] znamená snímky RAW s menšou veľkosťou súboru.
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu
[ 1] → položku [Image quality/Obrazová kvalita]. Ak snímky
chcete zachytávať súčasne vo formátoch JPEG a RAW, vyberte
položku [
] alebo [
] v ponuke [RAW].
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
●● Ak je na obrazovke [Image quality/Obrazová kvalita] položka [RAW]
nastavená na hodnotu [−], zaznamenajú sa len snímky vo formáte
JPEG. Ak je položka [JPEG] nastavená na hodnotu [−], zaznamenajú
sa len snímky vo formáte RAW.
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Zmena pomeru strán
●● V režime
Snímanie
nie je možné konfigurovať pomer strán.
Prehrávanie
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu
[ 1] → položku [Still img aspect ratio/Pomer strán fotografie].
Nastavenia
Zmena obrazovej kvality videozáznamu
●● Obrazové kvality [
●● Pri obrazovej kvalite [
trvať dlhšie.
]a[
Odstraňovanie problémov
] sú k dispozícii len v režime
] alebo [
] môže zaostrovanie
●● Obrazové údaje vo formáte RAW nemožno bez ich úpravy zobrazovať
v počítači ani tlačiť. Snímky je potrebné najprv skonvertovať na bežné
súbory JPEG alebo TIFF tak, že ich spracujete v tomto fotoaparáte
alebo použijete aplikáciu Digital Photo Professional.
] alebo [
] vyzerajú objekty
●● Pri obrazovej kvalite [
väčšie ako pri iných úrovniach obrazovej kvality. Navyše nemusia
byť dostupné niektoré funkcie.
●● Na uloženie snímok RAW (alebo snímok RAW a JPEG zaznamenaných
spoločne) do počítača vždy použite špeciálny softvér EOS Utility.
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu
[ 1] → položku [Movie rec quality/Kvalita videozáznamu].
.
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Podrobné informácie o vzťahu medzi počtom pixelov a počtom záberov,
ktoré sa zmestia na kartu, nájdete v časti „Zaznamenávanie“ (= 88).
●● Snímky JPEG majú príponu .JPG a snímky RAW príponu .CR3.
Názvy súborov so snímkami JPEG a RAW zaznamenanými spolu
nesú rovnaké číslo snímky.
●● Podrobnosti o aplikáciách Digital Photo Professional a EOS Utility
nájdete v časti „Softvér“ (= 42). Návody na používanie softvéru si
podľa potreby môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Canon.
Pokyny na preberanie nájdete v časti „Inštalácia softvéru“ (= 42).
69
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
Prezeranie fotografií a videozáznamov
●● Premenované snímky, snímky upravené v počítači alebo snímky
z iných fotoaparátov sa nemusia dať prehrať ani upraviť.
●● Stlačením tlačidla
pozastavíte alebo obnovíte videozáznamy.
●● Ak chcete počas prehrávania prejsť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
alebo tlačidlo videozáznamu,
spúšte do polovice, stlačte tlačidlo
alebo otočte otočný volič režimov.
●● Keď sú zobrazené snímky RAW, zobrazia sa čiary označujúce
pomer strán. Tieto čiary sa zobrazia v hornej a dolnej časti
] a v ľavej a pravej
snímok nasnímaných s pomerom strán [
časti snímok nasnímaných s pomerom strán [ ] alebo [ ].
●● Ak chcete, aby sa po spustení prehrávania po zapnutí fotoaparátu
4] → položky [View from
zobrazil najnovší záber, vyberte kartu [
last seen/Zobraziť od naposledy zobrazeného] → [Disable/Zakázať].
Varovanie pri preexponovaní (pre svetlé časti snímky)
Prehrávanie
Informácie o prezeraní snímok a videozáznamov vo fotoaparáte.
●● Keď počas prehrávania zobrazíte stlačením tlačidla
podrobné
informácie, na obrazovkách s informáciami blikajú vyblednuté
preexponované časti.
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Histogram jasu
●● Keď počas prehrávania zobrazíte stlačením tlačidla
podrobné
informácie, v hornej časti obrazovky sa zobrazí graf s názvom
histogram jasu, ktorý znázorňuje rozloženie jasu na snímke. Zvislá os
predstavuje úroveň jasu a vodorovná os znázorňuje, aká časť snímky
zodpovedá jednotlivým úrovniam jasu. Zobrazením tohto histogramu
môžete skontrolovať expozíciu.
70
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Histogram RGB
●● Ak chcete zobraziť histogram RGB znázorňujúci rozloženie odtieňov
červenej, zelenej a modrej farby na snímke, počas prehrávania
zobrazte stlačením tlačidla
podrobné informácie. Zvislá os
predstavuje jas červenej (R), zelenej (G) alebo modrej (B) farby
a vodorovná os znázorňuje, aká časť snímky zodpovedá príslušnej
úrovni jasu. Zobrazením tohto histogramu môžete skontrolovať
farebné vlastnosti snímky.
Prehrávanie s dotykovým ovládaním
●● Panel prehrávania videozáznamu môžete zobraziť aj tak, že počas
prehrávania videozáznamu sa dotknete obrazovky.
●● Počas zobrazenia registra posúvaním prsta nahor alebo nadol
po obrazovke sa budete posúvať v snímkach.
●● Potiahnutím prsta posuniete polohu zobrazenej oblasti počas
zväčšeného zobrazenia.
Zobrazovanie prezentácií
●● Po spustení prehrávania a zobrazení hlásenia [Loading image/
Načítava sa snímka] sa prezentácia začne o niekoľko sekúnd.
●● Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla
.
●● Počas prezentácií sú vypnuté funkcie úspory energie fotoaparátu.
●● Prezentácie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla .
●● Počas prezentácie môžete dotknutím sa obrazovky prehrávanie aj
pozastaviť.
●● Počas prehrávania môžete na iné snímky prejsť stláčaním tlačidiel / .
Ak sa chcete posunúť rýchlo dopredu alebo dozadu, podržte stlačené
tlačidlá / .
●● Na úvodnej obrazovke prezentácie stlačením tlačidla [Set up/Nastaviť]
nakonfigurujte opakovanie prezentácie, dobu zobrazenia jednotlivých
snímok a presúvanie medzi snímkami.
Prezeranie krátkych videozáznamov
●● Videozáznam, ktorý sa automaticky zaznamenal v deň snímania
fotografií, sa prehrá od začiatku.
●● Ak používate fotoaparát s vypnutou obrazovkou s informáciami,
po chvíli sa ikona [
] prestane zobrazovať.
Prezeranie podľa dátumu
●● Krátke videozáznamy si môžete prezrieť podľa dátumu.
Prezeranie a vyhľadávanie snímok
Pohybovanie sa medzi snímkami v registri
●● Stlačením tlačidla
zobrazíte snímky v registri. Každým stlačením
tlačidla
zvýšite počet zobrazených snímok.
●● Každým stlačením tlačidla
znížite počet zobrazených snímok.
●● Okolo vybratej snímky sa zobrazí oranžový rámik.
●● Stlačením tlačidla
zobrazte vybratú snímku na obrazovke
jednotlivých snímok.
Vyhľadávanie snímok zodpovedajúcich zadaným
podmienkam
●● Ak chcete požadované snímky rýchlo vyhľadať na pamäťovej karte
plnej snímok, môžete filtrovať zobrazenie snímok podľa zadaných
podmienok. Tieto snímky môžete tiež naraz chrániť alebo vymazať.
Rating/
Hodnotenie
Date/Dátum
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Zobrazenie ohodnotených snímok.
Zobrazenie snímok zhotovených v konkrétny
deň.
Folder/Priečinok Zobrazenie snímok v konkrétnom priečinku.
Protect/
Ochrana
Zobrazenie chránených alebo nechránených
snímok na pamäťovej karte.
Type of file/
Typ súboru
Stills/Fotografie],
Zobrazí sa [
[
(RAW)], [
(RAW, RAW+JPEG)],
[
(RAW+JPEG)], [
(RAW+JPEG, JPEG)],
[
(JPEG)], [
Movies/Videozáznamy] alebo
[
Digest/Krátky videozáznam].
71
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Ak chcete vymazať hľadanie, na obrazovke nastavenia stlačte
tlačidlo
.
●● Tiež môžete chrániť, otočiť, ohodnotiť alebo použiť iné akcie iba
na snímky zodpovedajúce podmienkam, ktoré sa zobrazia v žltých
rámoch, stlačením tlačidla .
●● Ak snímky upravíte a uložíte ako nové snímky, zobrazí sa hlásenie
a nájdené snímky sa prestanú zobrazovať.
●● Rovnaké operácie sa dajú vyvolať výberom karty [ 3] → položky
[Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok].
Vyhľadávanie snímok pomocou hlavného voliča
●● Otáčaním voliča
pri zobrazení jednej snímky môžete prechádzať
medzi snímkami dopredu alebo dozadu podľa zadaného spôsobu.
iba
●● Po výbere položky [ ] alebo [ ] zobrazte otáčaním voliča
snímky zodpovedajúce podmienke alebo preskočte o zadaný počet
snímok dopredu alebo dozadu.
●● V prípade položky [ ] nie je prechod medzi snímkami možný,
ak neexistujú vyhovujúce snímky.
Ochrana viacerých snímok
Bezdrôtové funkcie
●● Snímky môžete vybrať aj výberom položky [Protect images/
Ochrana snímok] a potom položky [Select range/Vybrať rozsah],
[All images in folder/Všetky snímky v priečinku] alebo
[All images on card/Všetky snímky na pamäťovej karte].
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Hodnotenie snímok
Nastavenie a základy
●● Usporiadanie snímok udelením hodnotenia na škále od 1 do 5 ([ ],
[ ], [ ], [ ], [ ] alebo [ ]). Zobrazením snímok len s určitým
hodnotením môžete obmedziť nasledujúce operácie pre všetky snímky
s rovnakým hodnotením.
-- Prezeranie, prezeranie prezentácií, ochrana, vymazanie alebo
pridávanie snímok do zoznamu na tlač alebo fotoknihy.
Snímanie
●● Ak chcete zrušiť hodnotenia, stlačte tlačidlo , zvoľte možnosť [
v položke nastavenia [ ] a potom stlačte tlačidlo .
Odstraňovanie problémov
]
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu
3] → položku [Rating/Hodnotenie].
[
Prehrávanie
Nastavenia
Chyby a varovania
Dodatok
Vymazanie snímok
Ochrana snímok
●● Ak naformátujete pamäťovú kartu, chránené snímky uložené na karte
sa vymažú.
●● Chránené snímky nemožno vymazať pomocou funkcie fotoaparátu
na vymazávanie. Ak ich chcete vymazať týmto spôsobom, ochranu
najskôr zrušte.
●● Snímky môžete chrániť aj výberom nastavenia karty [
položky [Protect images/Ochrana snímok].
1] →
Ochrana jednotlivých snímok
●● Keď vyberiete kartu [
1] → položky [Protect images/Ochrana
snímok] → [Select images/Vybrať snímky] a stlačíte tlačidlo ,
zobrazí sa ikona [ ]. Ak chcete ochranu zrušiť (a odstrániť
zobrazenie [ ]), pri zobrazení [ ] stlačte znovu tlačidlo .
Register
●● Nepotrebné snímky môžete po jednej vyberať a vymazávať.
Pri vymazávaní snímok buďte opatrní, pretože vymazané snímky
nemožno obnoviť.
●● Chránené snímky nemožno vymazať.
●● Počas zobrazenia snímok zaznamenaných vo formátoch RAW a JPEG
zobrazíte položky [Erase
/Vymazať],
stlačením tlačidla
[Erase JPEG/Vymazať JPEG] a [Erase
+JPEG/Vymazať +JPEG].
Zvoľte možnosť na vymazanie snímky.
●● Snímky môžete vymazať aj výberom karty [
[Erase images/Vymazanie snímok].
1] → položky
72
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Vymazanie viacerých snímok
●● Ak chcete zrušiť výber (a odstrániť [
znovu tlačidlo .
Orezanie
]), pri zobrazení [
] stlačte
●● Ak vyberiete snímku zachytenú v oboch formátoch (RAW a JPEG),
vymažú sa obe jej verzie.
●● Úprava snímok je k dispozícii iba vtedy, ak je na pamäťovej karte
dostatok voľného miesta.
Otáčanie snímok
On
/Zap.
Off/Vyp.
●● Veľkosť orezaných snímok sa nedá zmeniť ani sa na ne nedajú použiť
kreatívne filtre.
●● Počas prezerania orezanej snímky môžete zmeniť veľkosť, premiestniť
a upraviť pomer strán rámu na orezanie.
●● Tiež môžete určiť veľkosť, pozíciu, orientáciu a pomer strán rámu
2] → položky [Cropping/Orezanie],
na orezanie výberom karty [
výberom snímky a stlačením tlačidla .
Automatické otáčanie snímok počas prehrávania
vo fotoaparáte i v počítačoch.
Automatické otáčanie snímok počas prehrávania
v počítačoch.
Snímky sa automaticky neotáčajú.
Zmena veľkosti snímok
●● Snímky zhotovené s nastavením počtu pixelov [
Používanie efektov filtra
●● V prípade možnosti [
●● Nasledujúce možnosti otáčania sú k dispozícii pre snímky so zvislou
orientáciou.
/Zap.
●● Orezané snímky sa už ďalej nedajú orezať.
●● Rám na orezanie môžete aj premiestniť, a to potiahnutím.
1] → položky [Rotate image/
Deaktivácia automatického otáčania
On
●● Snímky RAW nemožno upraviť.
●● Orezané snímky budú mať menší počet pixelov než neorezané snímky.
Úprava fotografií
●● Snímky môžete otáčať aj výberom karty [
Otočiť snímku].
Bezdrôtové funkcie
] nemožno upraviť.
●● Snímky RAW nemožno upraviť.
●● Veľkosť snímok nemožno meniť tak, aby sa zvýšil počet pixelov.
●● Toto nastavenie môžete nakonfigurovať aj tak, že vyberiete kartu
2] → položku [Resize/Zmeniť veľkosť].
[
] môžete vybrať aj typ efektu filtra.
●● V režime [ ] môžete rám presúvať aj dotykom alebo potiahnutím
prsta po obrazovke.
Korekcia červených očí
●● Po korekcii červených očí sa zobrazia rámy okolo korigovaných
oblastí snímky.
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Niektoré snímky nemožno opraviť presne.
Používanie obľúbených efektov
(Kreatívny asistent)
●● Keď fotoaparát snímku automaticky analyzuje, zobrazí sa odporúčané
predvolené nastavenie [AUTO1], [AUTO2] alebo [AUTO3].
●● Môžete tiež špecifikovať preferované efekty, ako sú napríklad
[Brightness/Jas], [Contrast/Kontrast], [Saturation/Sýtosť],
[Color tone 1/Farebný tón 1], [Color tone 2/Farebný tón 2]
a [Monochrome/Monochromatický].
73
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
●● Snímky vytvorené spracovaním vo fotoaparáte sa nebudú presne
zhodovať so snímkami spracovanými pomocou aplikácie Digital Photo
Professional.
●● Na obrazovke podmienok spracovania si môžete vybrať aj efekt pre
.
vybratú podmienku spracovania, a to otočením voliča
●● Ak chcete na obrazovke podmienok spracovania zväčšiť zobrazenie,
stlačte tlačidlo .
●● Fotoaparát možno nastaviť na spracovanie snímok RAW aj
2] → položiek
z obrazovky rýchleho ovládania výberom karty [
[Quick Control RAW processing/Spracovanie RAW pri rýchlom
ovládaní] → [RAW image processing/Spracovanie snímok RAW].
●● Vyberte kartu [
2] → položky [RAW image processing/Spracovanie
snímok RAW] → [Select images/Vybrať snímky], stlačte tlačidlo
a pomocou tlačidiel / vyberte snímku. Stlačením tlačidla
označte
položku ako vybratú ([ ]). Zopakovaním tohto postupu stanovte
ďalšie snímky. Po skončení spracujte snímky.
. Ikona [
] sa prestane
●● Ak sa počas ukladania vybije súprava batérií, videozáznamy sa
nemusia uložiť.
●● Pri úprave videozáznamov podľa možnosti použite úplne nabitú
súpravu batérií alebo vložte DC adaptér a pripojte kompaktný sieťový
adaptér (oba sa predávajú samostatne).
Extrakcia snímok z videozáznamov s rozlíšením 4K
ako fotografií
Zmenšenie veľkosti súborov
Po kompresii
,
,
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
●● Obrazová kvalita po kompresii bude nasledujúca.
Pred kompresiou
Bezdrôtové funkcie
,
Dodatok
Register
,
Spracovanie rozsahu snímok
●● Vyberte kartu [
2] → položky [RAW image processing/Spracovanie
snímok RAW] → [Select range/Vybrať rozsah], stlačte tlačidlo
a zadajte rozsah snímok. Po skončení spracujte snímky.
Úprava videozáznamov
●● Upravené videozáznamy nemožno po výbere možnosti [Overwrite/
Prepísať] uložiť v komprimovanom formáte.
Úprava krátkych videozáznamov
Odstránenie začiatku/konca videozáznamov
●● Ak chcete zrušiť úpravy, stlačte tlačidlo
a stlačte tlačidlo .
●● Ak na pamäťovej karte nie je dostatok miesta, dostupná bude iba
položka [Overwrite/Prepísať].
●● Ak chcete snímku uložiť ako fotografiu, na obrazovke úpravy
videozáznamov vyberte položku [ ].
Spracovanie viacerých snímok
●● Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte tlačidlo
zobrazovať.
●● Ak chcete vymazať a prepísať pôvodný videozáznam upraveným
videozáznamom, na obrazovke ukladania upravených videozáznamov
zvoľte možnosť [Overwrite/Prepísať].
, vyberte položku [OK]
●● Po zobrazení hlásenia [Erase this clip?/Vymazať tento krátky
videozáznam?] sa kapitola vymaže a krátky videozáznam sa prepíše,
keď zvolíte možnosť [OK] a stlačíte tlačidlo .
74
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Úprava základných funkcií fotoaparátu
●● Tieto nastavenia sa konfigurujú na kartách [ ] a [ ]. Podľa potreby
prispôsobte bežne používané funkcie kvôli väčšiemu pohodliu.
Zmena času zobrazenia snímky po jej zhotovení
●● Dostupné sú nasledujúce položky.
2 sec./2 s,
4 sec./4 s,
8 sec./8 s
Snímky sa budú zobrazovať stanovený čas. Aj počas
zobrazenia záberu môžete opätovným stlačením
tlačidla spúšte do polovice zhotoviť ďalší záber.
Snímky sa budú zobrazovať dovtedy, kým nestlačíte
Hold/Podržať
tlačidlo spúšte do polovice.
Off/Vyp.
Snímky sa po zhotovení nebudú zobrazovať.
Vytváranie alebo výber priečinkov
●● Priečinky majú názvy typu 100CANON s trojciferným číslom priečinka
a piatimi písmenami alebo číslicami.
●● Možno vytvárať priečinky s číslami v rozsahu 100 – 999.
Nastavenia
Informácie o nastavení základných funkcií fotoaparátu
Uľahčenie používania fotoaparátu pomocou prispôsobenia
alebo úpravy základných funkcií
Číslovanie súborov
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Snímky sa automaticky číslujú vo vzostupnom poradí (0001 – 9999)
a ukladajú sa do priečinkov, z ktorých každý môže obsahovať až
9,999 obrázkov. Môžete zmeniť spôsob, akým fotoaparát priraďuje
čísla súborov. Dostupné sú nasledujúce položky.
Continuous/
Súvislé
Auto reset/
Automatické
vynulovanie
Manual reset/
Manuálne
vynulovanie
Snímky sa číslujú postupne (kým nezhotovíte
alebo neuložíte 9999. snímku), aj keď pamäťovú
kartu vymeníte za inú.
Ak pamäťovú kartu vymeníte za inú alebo vytvoríte
nový priečinok, číslovanie snímok sa znova nastaví
na 0001.
Manuálne použitie automatického vynulovania.
75
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● Bez ohľadu na možnosť vybratú v tomto nastavení môže číslovanie
snímok na práve vložených pamäťových kartách pokračovať po
poslednom čísle existujúcich snímok. Ak chcete snímky ukladať znova
od čísla 0001, použite prázdnu (alebo naformátovanú) pamäťovú kartu.
Formátovanie pamäťových kariet
●● Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov sa len
zmenia informácie o správe súborov na karte a údaje sa nevymažú
úplne. Pri likvidácii alebo prevode vlastníctva pamäťových kariet preto
v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobných údajov,
napríklad karty fyzicky zničte.
●● Celková kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania môže
byť menšia ako uvádzaná kapacita.
Formátovanie na nízkej úrovni
●● Formátovanie na nízkej úrovni trvá dlhšie ako úvodné formátovanie,
pretože údaje sa vymazávajú zo všetkých ukladacích oblastí
pamäťovej karty.
●● Prebiehajúce formátovanie nízkej úrovne môžete zrušiť výberom
možnosti [Cancel/Zrušiť]. V takom prípade sa vymažú všetky údaje,
ale pamäťovú kartu možno bežne používať.
Používanie úsporného režimu
●● Obrazovka sa stmaví približne dve sekundy po tom, ako fotoaparát
prestanete používať. O približne desať sekúnd neskôr sa obrazovka
vypne. Približne po troch minútach nečinnosti sa vypne celý fotoaparát.
●● Ak chcete aktivovať obrazovku a pripraviť sa na snímanie, keď je
obrazovka vypnutá, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Nastavenie úspory energie
●● V bežných situáciách by ste mali vybrať kartu [ 2] → položky
[Power saving/Úspora energie] → [Auto power off/Automatické
vypnutie] → [1 min.] a nastaviť položku [Display off/Vypnutie
obrazovky] na hodnotu [1 min.] alebo menej, aby sa šetrila
energia batérií.
●● Možnosti [Display off/Vypnutie obrazovky] a [Auto power off/
Automatické vypnutie] nie sú k dispozícii po nastavení úsporného
režimu na hodnotu [On/Zap.].
Prispôsobenie zobrazenia informácií o snímaní
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
●● Informácie zobrazené stlačením tlačidla
možno plne
prispôsobiť výberom karty [ 4] → položiek [Shooting info. disp./
Zobrazenie informácií o snímaní] → [Screen info. settings/
Nastavenia informácií na obrazovke].
Nastavenie a základy
●● Ak chcete zmenšiť vzor mriežky, vyberte kartu [ 4] → položky
[Shooting info. disp./Zobrazenie informácií o snímaní] →
[Grid display/Zobrazenie mriežky].
Prehrávanie
●● Ak chcete prepnúť z histogramu jasu na histogram RGB alebo nastaviť
veľkosť zobrazenia, vyberte kartu [ 4] → položky [Shooting info. disp./
Zobrazenie informácií o snímaní] → [Histogram disp/Histogram].
●● Formát zobrazenia v hľadáčiku možno zmeniť výberom karty [ 4] →
položky [VF display format/Formát zobrazenia v hľadáčiku].
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní
●● Príklad prispôsobeného zobrazenia nájdete v ľavej časti obrazovky
prispôsobenia zobrazenia.
Snímanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
●● Ak chcete zobraziť podrobnosti nastavenia Kreatívneho asistenta,
pridajte značku [ ] k položke [2] na karte [ 4] → v položke
[Playback information display/Zobrazenie informácií o prehrávaní].
Pri stlačení tlačidla
sa zobrazia informácie.
Úprava panela dotykovej obrazovky
●● Ak gestá nie je možné jednoducho rozpoznať, zvýšte citlivosť panela
dotykovej obrazovky.
●● Pri používaní panela dotykovej obrazovky dodržiavajte nasledujúce
bezpečnostné pokyny.
-- Obrazovka nie je citlivá na tlak. Na ovládanie dotykom nepoužívajte
ostré predmety, ako sú napríklad nechty alebo guľôčkové perá.
-- Dotykovej obrazovky sa nedotýkajte mokrými prstami.
76
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
-- Ak sa dotýkate dotykovej obrazovky, keď je obrazovka alebo vaše
prsty mokré, fotoaparát nemusí reagovať alebo môže dôjsť k jeho
poruche. V takom prípade vypnite fotoaparát a obrazovku osušte
handričkou.
-- Nepoužívajte chránič obrazovky ani samolepiacu fóliu zakúpenú
samostatne. Môže sa tým znížiť úroveň reagovania dotykovej
obrazovky.
●● Úroveň reagovania fotoaparátu sa môže znížiť, ak rýchlo vykonávate
ovládanie dotykom pri nastavení [Sensitive/Citlivé].
Čistenie obrazového snímača
Aktivácia čistenia snímača
●● Čistenie snímača funguje aj v prípade, ak nie je pripojený žiadny objektív.
Ak nie je nasadený žiadny objektív, nezasúvajte prst ani hrot balónika
za objímku pre objektív, pretože by sa mohli poškodiť lamely uzávierky.
●● Najdôkladnejšie vyčistenie dosiahnete, keď fotoaparát položíte
vo vzpriamenej polohe na stôl alebo iný povrch.
●● Opakované čistenie nepovedie k výrazne lepším výsledkom čistenia.
Upozorňujeme, že ihneď po dokončení čistenia nemusí byť možnosť
] k dispozícii.
[Clean now/Vyčistiť teraz
●● V prípade, že čistenie snímača neodstránilo zo snímača prach alebo iný
materiál, kontaktujte asistenčnú linku oddelenia podpory pre zákazníkov.
Manuálne čistenie snímača
●● Obrazový snímač je mimoriadne citlivý. Snímač čistite veľmi opatrne.
●● Použite balónik bez kefky. Kefka by mohla nechať na snímači škrabance.
●● Hrot balónika nezasúvajte za objímka pre objektív fotoaparátu.
Mohlo by to spôsobiť poškodenie lamiel uzávierky.
Nastavenie informácií o autorských právach
na zaznamenanie v snímkach
●● Informácie, ktoré zadáte na obrazovke autorských práv, sa zaznamenajú
na snímky, ktoré zhotovíte.
●● Ak chcete skontrolovať zadané informácie, vyberte kartu [ 5] →
položky [Copyright information/Informácie o autorských právach] →
[Display copyright info./Zobraziť informácie o autorských právach]
a stlačte tlačidlo .
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
●● Vo fotoaparáte môžete informácie o autorských právach zadať, zmeniť
alebo odstrániť aj pomocou softvéru EOS Utility. Niektoré znaky zadané
pomocou softvéru sa nemusia zobrazovať vo fotoaparáte, ale budú
správne zaznamenané na snímkach.
Snímanie
●● Informácie o autorských právach zaznamenané v snímkach môžete
skontrolovať pomocou softvéru po tom, ako snímky uložíte do počítača.
Nastavenia
●● V prípade potreby prevezmite z webovej lokality spoločnosti Canon
dokument EOS Utility návod na používanie. Pokyny na preberanie
nájdete v časti „Inštalácia softvéru“ (= 42).
Odstránenie všetkých informácií o autorských právach
●● Naraz môžete odstrániť meno autora aj podrobnosti o autorských
právach, informácie o autorských právach, ktoré sú už zaznamenané
v snímkach, sa však neodstránia.
Prehrávanie
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu
●● Neobnovia sa predvolené základné nastavenia, ako sú napríklad
[Language /Jazyk] a [Date/Time/Zone-Dátum/čas/pásmo].
●● Snímač nikdy nečistite pomocou konzervovaného vzduchu alebo plynu.
Snímač môže poškodiť aj vzduchová sila a tiež plyn, ktorý priľne
a primrzne k snímaču.
●● Ak po použití balónika na snímači zostane špina, so žiadosťou
o očistenie snímača sa obráťte na asistenčnú linku oddelenia
podpory pre zákazníkov.
77
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Bezdrôtové funkcie
Napájanie
Príslušenstvo
Súprava batérií sa nedá nabiť.
●● Nepoužívajte žiadnu inú súpravu batérií ako originálnu súpravu batérií
Canon LP‑E12.
Bliká indikátor nabíjačky batérií.
●● Indikátor nabíjania bliká na oranžovo a ochranný obvod zastaví nabíjanie (1)
v prípade výskytu problému s nabíjačkou batérií alebo súpravou batérií, alebo (2)
vtedy, keď nie je možná komunikácia so súpravou batérií (pri použití súpravy
batérií inej značky ako Canon). V prípade (1) odpojte nabíjačku, znova vložte
súpravu batérií a pred opätovným pripojením nabíjačky počkajte 2 – 3 minúty.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory.
Snímanie
●● Keď snímate pri slabom osvetlení, automaticky sa zvýši jas obrazovky, aby ste
mohli jednoduchšie skontrolovať kompozíciu záberov. Jas snímok na obrazovke
však nemusí zodpovedať jasu záberov. Skreslenie snímky na obrazovke ani
trhaný pohyb objektov neovplyvní zaznamenané snímky.
Nezvyčajný obraz na displeji pri snímaní.
Odstraňovanie problémov fotoaparátu podľa popisu v tejto časti.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na stredisko zákazníckej podpory.
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Nezvyčajný obraz na obrazovke pri slabom osvetlení.
Odstraňovanie problémov
Informácie o fotoaparáte
●● Nasledujúce problémy so zobrazením sa nezaznamenajú na fotografiách,
ale vo videozáznamoch sa zaznamenajú.
-- Pri žiarivkovom alebo diódovom osvetlení LED môže obrazovka blikať a môže
sa zobraziť vodorovný pás.
●● Fotoaparát nedokáže zaostriť, ak nedodržíte minimálnu zaostrovaciu vzdialenosť
objektívu. Ak chcete poznať minimálnu zaostrovaciu vzdialenosť, skontrolujte
objektív. Minimálna zaostrovacia vzdialenosť objektívu sa meria od značky
(rovina zaostrenia) na vrchnej strane fotoaparátu po daný objekt.
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Sériové snímanie sa náhle zastaví.
●● Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa sériové snímanie automaticky zastaví
po zhotovení približne 1000 záberov za sebou. Chvíľu pred obnovením
snímania uvoľnite prst z tlačidla spúšte.
Záznam alebo prehrávanie videozáznamov sa náhle zastaví.
●● Pri obrazovej kvalite [
s triedou rýchlosti UHS 3.
] alebo [
] použite pamäťovú kartu
78
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Zábery sú ovplyvnené lineárnym šumom alebo vzorom moiré.
●● Pri niektorých objektoch sú zábery citlivejšie na lineárny šum alebo vzor moiré.
Častejšie k tomu dochádza v nasledovných podmienkach.
-- Objekty majú vodorovné pruhy alebo štvorcový vzor.
-- Na obrazovke snímania alebo v jeho tesnej blízkosti sa nachádza slnko,
svetlo alebo iný zdroj jasného svetla.
V týchto prípadoch šum a vzor moiré zredukujete nasledovnými krokmi.
-- Zmeňte veľkosť objektu tým, že zmeníte zaostrovaciu vzdialenosť, alebo jeho
priblížením/oddialením.
-- Upravte kompozíciu záberu tak, aby zdroje jasného svetla neboli na obrazovke
snímania.
-- Pripojením slnečnej clony objektívu zabráňte prenikaniu jasného svetla
do objektívu.
●● Na snímke sa môže zaznamenať lineárny šum alebo vzor moiré aj vtedy,
ak posuniete alebo sklopíte objektív TS-E.
Snímanie videozáznamov
Nie je možné pripojiť sa k prístupovému bodu.
●● Presvedčte sa, či je kanál prístupového bodu nastavený na kanál podporovaný
fotoaparátom (= 90). Odporúčame manuálne zadať podporovaný kanál
(namiesto automatického priradenia).
So smartfónom sa nedá spárovať prostredníctvom funkcie Bluetooth.
●● Spárovanie so smartfónom prostredníctvom funkcie Bluetooth nie je možné,
ak používate bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 a položka [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] je nastavená na hodnotu [Remote/Diaľkové ovládanie].
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Objekty vyzerajú skreslené.
●● Objekty, ktoré rýchlo prejdú popred fotoaparát, môžu vyzerať skreslené.
Zobrazenie
Chyby a varovania
Dodatok
Zobrazí sa ikona [###].
●● Ikona [###] sa zobrazí, keď počet snímok na pamäťovej karte prekročí počet,
ktorý možno zobraziť.
Register
Wi‑Fi
Stlačením tlačidla
nemožno otvoriť ponuku pripojenia Wi‑Fi.
●● Ponuka Wi‑Fi nie je k dispozícii, keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo
tlačiarni pomocou kábla. Odpojte kábel.
Odosielanie snímok trvá dlho. / Bezdrôtové pripojenie je prerušené.
●● Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti zdrojov rušenia signálu Wi‑Fi, ako sú
napríklad mikrovlnné rúry alebo iné zariadenia fungujúce v pásme 2,4 GHz.
●● Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ku ktorému sa chcete pripojiť (napríklad
prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne
predmety.
79
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Bezdrôtové funkcie
Kódy chýb
●● V prípade problémov s fotoaparátom sa zobrazia kódy chýb (vo formáte Errxx)
a odporúčané reakcie.
Číslo
01
Hlásenie a reakcia
Communications between the camera and lens is faulty.
Clean the lens contacts./Chybná komunikácia medzi
fotoaparátom a objektívom. Vyčistite kontakty objektívu.
→ ‌Vyčistite elektrické kontakty na fotoaparáte a objektíve,
použite objektív Canon alebo znova vložte súpravu batérií.
02
Card cannot be accessed. Reinsert/change card or format
card with camera./Karta nie je dostupná. Kartu znova vložte
alebo vymeňte, alebo ju pomocou fotoaparátu naformátujte.
→ Opätovne vložte pamäťovú kartu, použite inú kartu alebo
kartu naformátujte.
04
Chyby a varovania
Ak sa zobrazí chybová správa, reagujte nasledujúcim spôsobom.
10, 20, 30,
40, 50, 60,
70, 80, 99
Cannot save images because card is full. Replace card./
Nemožno ukladať snímky, pretože karta je plná. Vymeňte kartu.
→ Použite inú pamäťovú kartu, vymažte nepotrebné snímky
alebo kartu naformátujte.
An error prevented shooting. Turn the camera off and on
again or re-install the battery./Snímaniu zabránila chyba.
Vypnite a znova zapnite fotoaparát alebo znova vložte batériu.
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
→ ‌Použite prepínač ON/OFF, znova vložte súpravu batérií
alebo použite objektív Canon.
*Ak problém pretrváva, zapíšte si kód chyby (Errxx) a obráťte sa na stredisko
zákazníckej podpory.
80
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Wi‑Fi
Device with same IP address exists on selected network/
Vo vybratej sieti existuje zariadenie s rovnakou adresou IP
●● Nastavte adresu IP tak, aby nebola v konflikte s inou adresou.
Disconnected/Could not send the image/
Odpojené/snímku nemožno odoslať
●● Môžete sa nachádzať v prostredí, v ktorom sú signály Wi‑Fi blokované.
●● Funkciu Wi‑Fi vo fotoaparáte nepoužívajte v blízkosti mikrovlnných rúr ani iných
zariadení fungujúcich v pásme 2,4 GHz.
●● Prineste fotoaparát bližšie k zariadeniu, ku ktorému sa chcete pripojiť (napríklad
prístupový bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne
predmety.
●● Skontrolujte chyby v pripojenom zariadení.
Not enough free space on server/Nedostatok voľného miesta na serveri
●● Skôr než sa znova pokúsite o prenos, zo servera odstráňte nepotrebné snímky
a skontrolujte voľné miesto.
Check the network settings/Skontrolujte nastavenia siete
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
●● Skontrolujte, či sa počítač môže pripojiť na internet s aktuálnymi nastaveniami siete.
Dodatok
Register
81
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Informácie na obrazovke
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Pri snímaní
(39)
(16)
(19)
(14) (15) (17) (18)
Časť 3:
Dodatok
(1)
(38)
(4)
(20)
(40)
(41)
(21)
(22)
Nastavenie a základy
(2)
(23)
(3)
(24)
(42)
(25)
(43)
(26)
(27)
(5)
(6)
( 7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(29)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(28)
(30)
Prehrávanie
Nastavenia
Chyby a varovania
(36) (37)
(45) (46) (47) (48)
Snímanie
Odstraňovanie problémov
Dodatok
(54)
(44)
Informácie o fotoaparáte
(55)
Register
(49) (50) (51) (52) (53)
Užitočné informácie pri používaní fotoaparátu
(1)
Režim snímania, ikona scény
(2)
Spôsob AF
(3)
Funkcia AF
(10) Intenzita signálu Wi‑Fi
(4)
Mriežka
(11) Ovládanie uzávierky dotykom
(5)
Režim priebehu snímania/
samospúšť
(12) Stav pripojenia Bluetooth
(6)
Režim merania
(7)
Elektronický ukazovateľ roviny
(14) Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO
(8)
Kvalita fotografie (kompresia,
počet pixelov)
(9)
Kvalita videozáznamu (počet
pixelov, snímková frekvencia)
(13) Uzamknutie AE
(15) Počet zhotoviteľných záberov
(16) Maximálny počet záberov
sériového snímania
82
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
(17) Zostávajúci čas
(37) Priorita jasných tónov
(18) Kapacita batérie
(38) Manuálne zaostrenie
(19) Bod AF
(39)
Počet záberov
(20) Histogram
(40)
Potrebný čas
(21) Rám merania
(41)
Interval
(22) Obrazovka rýchleho ovládania
(42) Korekcia vyváženia bielej
(23) Vyváženie bielej
(43) Videozáznam s efektom miniatúry
(24) Štýl Picture Style
(44) AF-servo pri videozázname
(25) Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia
(45) Výkon zobrazenia
(26) Kreatívne filtre
(47) Stabilizácia obrazu
(27) Pomer strán fotografie
(48) Digitálna stabilizácia obrazu
pre videozáznamy
(28) Režim blesku
Príslušenstvo
Obrazovka s informáciami 1
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
(1)
Aktuálna snímka/všetky snímky
(8)
Rýchlosť uzávierky
(2)
Kapacita batérie
(9)
Hodnota clony
(50) Filter proti vetru
(3)
Intenzita signálu Wi‑Fi
(10) Úroveň kompenzácie expozície
(51) Tlmenie
(4)
Stav pripojenia Bluetooth
(11) Citlivosť ISO
(5)
Hodnotenie
(12) Priorita jasných tónov
(6)
Ochrana
(13) Obrazová kvalita*
(7)
Číslo priečinka – číslo súboru
(49) Režim záznamu zvuku
(30) Zväčšenie
(31) Simulácia expozície
(52)
Automatická nízka rýchlosť
uzávierky
(33) Rýchlosť uzávierky
(53) Automatické vyrovnanie
(34) Hodnota clony
(54) Uzamknutie AE pri videozázname
(35) Kompenzácia expozície
(55) Indikátor automatického/
manuálneho zaostrenia
(36) Pripojenie k smartfónu cez
Bluetooth, stav získavania GPS
Bezdrôtové funkcie
(46) Úsporný režim
(29) Kompenzácia expozície blesku/
úroveň výkonu blesku
(32) Citlivosť ISO
Pri prehrávaní
* Snímky vytvorené kreatívnym filtrom, zmenou veľkosti, orezaním alebo potlačením
]. Orezané snímky označuje ikona [ ].
efektu červených očí označuje ikona [
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Kapacita batérie
Úroveň nabitia batérie signalizuje ikona alebo hlásenie na obrazovke.
Zobrazenie
Podrobnosti
Dostatočná úroveň nabitia
Mierne vybitá, no s dostatočnou kapacitou
Takmer vybitá – súprava batérií sa musí
(bliká na červeno)
čoskoro nabíjať
Vybitá – súpravu batérií dajte okamžite nabíjať
83
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Obrazovka s informáciami 2
Obrazovka s informáciami 5
Zobrazuje informácie o štýle Picture Style. Informácie v hornej časti
obrazovky sú rovnaké ako na obrazovke s informáciami 2.
Obrazovka s informáciami 6
Zobrazuje nastavenia redukcie šumu pre dlhé expozície a vysokú
citlivosť ISO. Informácie v hornej časti obrazovky sú rovnaké ako
na obrazovke s informáciami 2.
Obrazovka s informáciami 7
(1)
Dátum/čas snímania
(2)
Histogram
(11) Podrobnosti nastavenia štýlu
Picture Style
(3)
Režim snímania
(12) Kompenzácia expozície blesku
(4)
Rýchlosť uzávierky
(13) Režim merania
(5)
Hodnota clony
(6)
Úroveň kompenzácie expozície
(14) Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia
(7)
Citlivosť ISO
(8)
Priorita jasných tónov
(9)
Vyváženie bielej
(10) Korekcia vyváženia bielej
*1
*2
(15) Upravené*1
(16) Obrazová kvalita*2
(17) Čas zaznamenávania
videozáznamov
Zobrazuje korekčné údaje pre objektív a informácie o korekcii periférneho
osvetlenia, chromatickej aberácie a difrakcie. Informácie v hornej časti
obrazovky sú rovnaké ako na obrazovke s informáciami 2.
Obrazovka s informáciami 8
Zobrazuje informácie o príjemcovi snímok a stave odosielania. Informácie
v hornej časti obrazovky sú rovnaké ako na obrazovke s informáciami 2.
Obrazovka s informáciami 9
Zobrazuje informácie GPS. Informácie v hornej časti obrazovky sú
rovnaké ako na obrazovke s informáciami 2.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
(18) Veľkosť obrázka
Zobrazuje sa na snímkach s použitým kreatívnym filtrom, zmenou veľkosti,
orezaním alebo potlačením efektu červených očí.
Orezané snímky označuje ikona [ ].
Obrazovka s informáciami 3
Zobrazuje sa na ňom názov objektívu, ohnisková vzdialenosť
a histogram RGB. Upozorňujeme, že dlhé názvy objektívov sa nemusia
zobraziť celé. Informácie v hornej časti obrazovky sú rovnaké ako
na obrazovke s informáciami 2.
Obrazovka s informáciami 4
Zobrazuje informácie o vyvážení bielej. Informácie v hornej časti
obrazovky sú rovnaké ako na obrazovke s informáciami 2.
84
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Technické parametre
Typ
Kategória...............................................Digitálny jednooký fotoaparát
bez zrkadla s režimom AF/AE
Obrazový snímač
Veľkosť obrázka
Veľkosť obrazovky snímania
(veľkosť zaznamenávanej snímky)...........Približne 22,3 x 14,9 mm
Počet pixelov
Počet efektívnych pixelov fotoaparátu
(počet pixelov sa môže znížiť z dôvodu
spracovania snímok)..............................Približne 24,1 megapixelov
Celkový počet pixelov........................Približne 25,8 megapixelov
Nastavenie zaostrenia
Fotografie
Automatické zaostrovanie TTL......Jednosnímkové AF, AF-servo
Nepretržité AF................................Áno
MF (manuálne zaostrenie).................Obrysy MF, elektronické
manuálne zaostrenie na objektíve
(po jednosnímkovom AF sa
zaostrenie upravuje manuálne)
Videozáznamy
MF (manuálne zaostrenie).................Obrysy MF, elektronické
manuálne zaostrenie na objektíve
(po jednosnímkovom AF sa
zaostrenie upravuje manuálne)
AF-servo pri videozázname
(pri videozáznamoch s vysokou
snímkovou frekvenciou je pevne
nastavené AF)...................................Áno
Zväčšené zobrazenie
živého náhľadu..................................Približne 5x/približne 10x
Pomer strán...........................................3:2
AF dotykom a potiahnutím.....................Áno
Funkcia odstraňovania prachových
škvŕn (automatické/manuálne)....................Áno
AF detekcie očí (pevne nastavené
na jednosnímkové AF)................................Áno
Pomocný lúč AF.....................................Zabudovaná výbojka LED
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Ovládanie zaostrenia
Spôsob AF.............................................Detekcia tváre a sledovanie s AF,
zónové AF, 1-bodové AF
Detekcia tváre a sledovanie s AF
Body AF (max.)
(automaticky sa prepína v závislosti
od typu objektívu)..............................143/99 bodov
Zónové AF
Rámy AF (max.)..............................25 rámov
Rozsah jasu pri zaostrovaní
(izbová teplota 23 °C, ISO 100,
pri použití objektívu EF-M22mm F2 STM)
Hodnota EV...................................–2 – 18
Nastavenie expozície
Metering mode/Režim merania
Fotografie..........................................Meranie v reálnom čase pomocou
obrazového snímača (pomerové
meranie, selektívne meranie,
bodové meranie, priemerové
meranie s vyvážením na stred)
Videozáznamy...................................Meranie v reálnom čase s použitím
obrazového snímača (priemerové
meranie s vyvážením na stred)
Rozsah merania jasu (izbová teplota 23 °C, ISO 100)
Fotografie
Hodnota EV.........0 – 20
Videozáznamy
Hodnota EV.........0 – 20
85
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Nastavenie expozície
Fotografie..........................................Program AE, priorita uzávierky
AE, priorita clony AE, manuálna
expozícia
Nastavenie expozície
Fotografie
Kompenzácia expozície.................±3 EV v krokoch po 1/3 EV
Posun programu............................Áno
Uzamknutie AE..............................Manuálne/automaticky
Automatické stupňovanie
expozície.......................................±2 EV v krokoch po 1/3 EV
(dá sa používať spolu
s manuálnou kompenzáciou)
Videozáznamy
Kompenzácia expozície.................±3 EV v krokoch po 1/3 EV
Uzamknutie AE..............................Manuálne
Citlivosť ISO (odporúčaný expozičný index)
Fotografie
Rozsah automatického nastavenia citlivosti ISO
Min. citlivosť
(automatický režim).......................ISO 100
Max. citlivosť
(automatický režim).......................ISO 6400
Nastavenie limitu max.
citlivosti v režime
automatického nastavenia
citlivosti ISO...............................Režim P, režim Tv, režim Av,
režim M, keď je vybraté
manuálne nastavenie expozície
videozáznamu
Dostupné nastavenia citlivosti (režim P)
Min. citlivosť...............................ISO 100
Max. citlivosť..............................ISO 25600
Rozšírené..................................ISO 51200
Počet krokov, ktoré možno
nastaviť......................................1/3 EV
Videozáznamy
4K (3840 x 2160)
Automatické nastavenia
Min. citlivosť...........................ISO 100
Max. citlivosť..........................ISO 6400
Manuálne nastavenia
Min. citlivosť...........................ISO 100
Max. citlivosť..........................ISO 6400
Rozšírené..............................ISO 6400
Full HD (1920 x 1080)
Automatické nastavenia
Min. citlivosť...........................ISO 100
Max. citlivosť..........................ISO 12800
Manuálne nastavenia
Min. citlivosť...........................ISO 100
Max. citlivosť..........................ISO 12800
Rozšírené..............................ISO 25600
HD (1280 x 720)
Automatické nastavenia
Min. citlivosť...........................ISO 100
Max. citlivosť..........................ISO 12800
Manuálne nastavenia
Min. citlivosť...........................ISO 100
Max. citlivosť..........................ISO 12800
Rozšírené..............................ISO 25600
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
86
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Vyváženie bielej
Nastavenia vyváženia bielej..................Automaticky (priorita prostredia,
priorita bielej), denné svetlo, tieň,
zamračené, žiarovkové svetlo,
biele žiarivkové svetlo, blesk,
vlastné, farebná teplota
Korekcia vyváženia bielej......................Áno
Uzávierka
Klasifikácia.............................................Elektronicky ovládaná štrbinová
uzávierka (štrbinová uzávierka,
ovládanie uzávierky dotykom)
Tichá uzávierka......................................Áno
Rýchlosť uzávierky
BULB (režim snímania: len M)................Áno
Celkový rozsah rýchlosti uzávierky
Max. Tv..........................................30 s
Min. Tv...........................................1/4000 s
Najrýchlejšia synchronizovaná
rýchlosť uzávierky s bleskom.............1/200 s
Blesk
Zabudovaný blesk
Typ.....................................................Blesk s manuálnym vyklopením
Technické parametre
Smerné číslo (ISO 100/m)................Približne 5
Ovládanie blesku...............................Meranie E-TTL II, potlačenie
efektu červených očí
Hľadáčik
Elektronický farebný hľadáčik
Veľkosť obrazovky.............................Typ 0,39
Počet bodov.......................................Približne 2 360 000 bodov
Obrazovka
Typ.....................................................Farebná obrazovka TFT z tekutých
kryštálov
Veľkosť obrazovky.............................7,5 cm (3,0 palca)
Počet bodov.......................................Približne 1 040 000 bodov
Kontrola hĺbky poľa................................Áno
Snímanie
Spracovanie snímok
Redukcia šumu
Zábery s dlhou expozíciou.............Pri expozícii trvajúcej jednu
sekundu alebo dlhšie a pri
dlhodobej expozícii Bulb
Zábery pri vysokej citlivosti ISO.....Pri ktorejkoľvek citlivosti ISO
Korekcia snímok
Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia..........................Áno
Priorita jasných tónov....................Áno
Korekcia objektívu
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
(objektív EF-M obsahuje korekčné
údaje pre objektív).................................Korekcia periférneho osvetlenia,
korekcia skreslenia, digitálna
optimalizácia objektívu, korekcia
chromatickej aberácie, korekcia
difrakcie
Štýl Picture Style...............................Automatický, štandardný, portrét,
krajina, jemné detaily, neutrálny,
verný, monochromatický,
definovaný užívateľom 1,
definovaný užívateľom 2,
definovaný užívateľom 3
87
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Sériové snímanie
Režim priebehu snímania..................Snímanie jedného záberu,
rýchle sériové snímanie,
pomalé sériové snímanie
Rýchlosť snímania
Jednosnímkové AF
Rýchlosť rýchleho sériového
snímania....................................Max.: približne 10,0 záberu/s
Rýchlosť pomalého sériového
snímania....................................Max.: približne 4,0 záberu/s
AF-servo
Rýchlosť rýchleho sériového
snímania....................................Max.: približne 7,4 záberu/s
Rýchlosť pomalého sériového
snímania....................................Max.: približne 4,0 záberu/s
Maximálny počet záberov v sérii
Približne 33 záberov
Približne 30 záberov
Približne 29 záberov
Zaznamenávanie
Formát súborov......................................Kompatibilný so špecifikáciou DCF
a štandardom DPOF (verzia 1.1)
Typ údajov
Fotografie
Formát záznamu............................Exif 2.31 (DCF 2.0)
Snímky (Snímky RAW snímané
sériovo sa pomocou analógovodigitálnej konverzie prevádzajú
na 12-bitový formát.)..........................JPEG/RAW (CR3 a 14-bitový
formát RAW spoločnosti Canon)
Videozáznamy
Formát záznamu............................MP4
Obraz.............................................MPEG-4 AVC/H.264
Variabilná (priemerná) bitová
rýchlosť
Zvuk...............................................MPEG-4 AAC-LC (stereofónny)
Zabudovaný mikrofón................Stereofónny
Úprava úrovne záznamu...........Áno
Filter proti vetru
(pri používaní zabudovaného
mikrofónu)....................................Áno
Tlmenie......................................Áno
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Približne 30 záberov
Približne 10 záberov
88
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Počet záberov na pamäťovú kartu
Fotografie (merané pri ISO 100)
Pri použití pamäťovej karty (UHS-I) s kapacitou 32 GB
Obrazová kvalita
Počet záberov na pamäťovú kartu
(približne)
Záznamové médiá.................................Pamäťové karty SD/SDHC/SDXC
Vytvorenie priečinka...............................Okamžite, výber priečinka
Číslovanie súborov................................Sériové, automatické vynulovanie,
manuálne vynulovanie
3651 záberov
6782 záberov
6645 záberov
11741 záberov
9948 záberov
16455 záberov
Prehrávanie
Hodnotenie............................................Áno
Odstraňovanie problémov
835 záberov
Ochrana.................................................Áno
35 min. 33 s
7500 kB/s
1 h 11 min. 7 s
3750 kB/s
2 h 22 min. 13 s
,
6500 kB/s
1 h 22 min. 3 s
,
3250 kB/s
2 h 44 min. 6 s
,
Snímanie
1084 záberov
15000 kB/s
,
Nastavenie a základy
Nastavenia
Dostupný čas
na pamäťovú kartu
(približne)
,
Prehrávanie videozáznamu...................Zabudovaný reproduktor
Informácie o fotoaparáte
Upozornenie na jasné tóny/blikanie
preexponovaných častí snímky.............Áno
Veľkosť súboru
so záznamom
(približne)
,
Zobrazenie zväčšenia pri transfokácii
Zväčšenie pri transfokácii..................Min.: približne 1,5 x
Max.: približne 10,0 x
Príslušenstvo
16874 záberov
Videozáznamy
Pri použití pamäťovej karty (UHS-I) s kapacitou 32 GB
Obrazová kvalita
Prehrávanie
Bezdrôtové funkcie
●● Sériové nahrávanie je k dispozícii dovtedy, kým pamäťová karta
nedosiahne svoj limit alebo kým jednotlivý záznam nedosiahne
29 minút a 59 sekúnd.
(Alebo keď jeden záznam vo formáte [
] alebo [
]
dosiahne približne 7 minút a 29 sekúnd.)
Spracovanie snímok RAW
vo fotoaparáte........................................Áno
Získanie snímky
(len videozáznamy s rozlíšením 4K).............Áno
Spôsoby prehľadávania snímok............Jednotlivé snímky, skok
o 10 snímok, nastavenie počtu
záberov, dátum, priečinok,
videozáznamy, fotografie,
chránené snímky, vyhľadávanie
snímok (hodnotenie, dátum,
chránené snímky, typ súboru)
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Prezentácia............................................Všetky snímky, prezentácia
snímok po výbere zo zoznamu
vyhľadaných snímok
89
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Ďalšie spracovanie snímok
Čas zaznamenávania videozáznamov
(Možné iba v prípade, ak boli snímky
zhotovené s rovnakým modelom
fotoaparátu.)...............................................Kreatívne filtre (zrnitý čiernobiely,
zmäkčenie kresby, efekt rybieho
oka, výrazný umelecký efekt,
efekt vodových farieb, efekt
hračkárskeho fotoaparátu,
efekt miniatúry), zmena veľkosti,
orezanie (korekcia náklonu),
korekcia červených očí
Prispôsobenie
Prispôsobiteľné tlačidlá
a ovládacie prvky...................................Tlačidlo spúšte, krížové tlačidlo
(hore, dole, vľavo, vpravo), tlačidlo
uzamknutia AE, tlačidlo M-Fn,
tlačidlo videozáznamu
Informácie o autorských právach...........Áno
Napájanie
Súprava batérií......................................LP-E12
Počet fotografií
(podľa noriem asociácie CIPA: izbová teplota 23 °C)
Zapnutá obrazovka........................Približne 235 záberov
(približne 290 záberov pri zapnutej
úspore energie)
Zapnutý elektronický farebný
hľadáčik.........................................Približne 235 záberov
(približne 290 záberov pri zapnutej
úspore energie)
Počet fotografií (úsporný režim zapnutý)
Zapnutá obrazovka........................Približne 370 záberov
(približne 425 záberov pri zapnutej
úspore energie)
(podľa noriem asociácie CIPA: izbová teplota 23 °C)
Zapnutá obrazovka........................Približne 85 min.
Zapnutý elektronický farebný
hľadáčik.........................................Približne 85 min.
Čas zaznamenávania videozáznamov (sériové snímanie)*
Zapnutá obrazovka........................Približne 130 min.
Zapnutý elektronický farebný
hľadáčik.........................................Približne 130 min.
* Celkový čas snímania za nasledujúcich podmienok:
- Používanie predvoleného automatického režimu
- Bez približovania/vzďaľovania a ďalších operácií
-Automatické zastavenie/obnovenie zaznamenávania pri dosiahnutí max.
času zaznamenávania videozáznamu
Čas prehrávania (čas pri prehrávaní
prezentácie fotografií).............................Približne 4 hod.
Rozhranie
Káblové
Konektor digitálneho rozhrania
(kompatibilný s vysokorýchlostným
rozhraním USB)....................................Micro USB
Konektor výstupu HDMI.....................Typ D
Výstup HDMI počas záznamu (obrazovka snímania bez zvuku)
Výstup HDMI na televízory kompatibilné so štandardom HDR
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
(Prehrávanie videozáznamov nie je podporované. Snímky JPEG sa
nezobrazujú v režime HDR.)
Bezdrôtové pripojenia
NFC...................................................Kompatibilné so značkou NFC
Forum Type 3/4 Tag (dynamické)
Bluetooth
Súlad so štandardmi......................Bluetooth, verzia 4.1
(nízkoenergetická technológia
Bluetooth)
Metóda prenosu.............................Modulačná metóda GFSK
90
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Wi‑Fi
Súlad so štandardmi......................IEEE 802.11b (modulácia DS-SS),
IEEE 802.11g (modulácia OFDM),
IEEE 802.11n (modulácia OFDM)
Prenosová frekvencia
Frekvencia.................................2401 – 2473 MHz
Kanály........................................1 – 11
Zabezpečenie
Režim infraštruktúry...................WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Kompatibilné so štandardom
Wi‑Fi Protected Setup
Režim prístupového bodu
fotoaparátu................................WPA2-PSK (AES)
Prevádzkové podmienky
Teplota...................................................Min.: 0 °C,
Max.: 40 °C
Vlhkosť...................................................Povolená vlhkosť:
85 % alebo menej
Rozmery (podľa noriem asociácie CIPA)
Biela verzia
Vrátane súpravy batérií
a pamäťovej karty..............................Približne 390 g
Iba telo fotoaparátu............................Približne 354 g
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Súprava batérií LP-E12
Typ.........................................................Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Nastavenie a základy
Menovité napätie...................................7,2 V, jednosmerný prúd
Snímanie
Kapacita batérie.....................................875 mAh
Rozsah pracovnej teploty......................Nabíjanie: 5 °C – 40 °C
Snímanie: 0 °C – 40 °C
Nabíjačka batérií LC-E12
Kompatibilná batéria..............................Súprava batérií LP-E12
Čas nabíjania.........................................Približne 2 hodiny
(pri izbovej teplote)
Menovitý vstup.......................................100 – 240 V, striedavý prúd
(50/60 Hz)
Menovitý výstup.....................................8,4 V, jednosmerný prúd/540 A
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Rozsah pracovnej teploty......................5 °C – 40 °C
Šírka......................................................Približne 116,3 mm
Výška.....................................................Približne 88,1 mm
Hĺbka......................................................Približne 58,7 mm
Hmotnosť (podľa noriem asociácie CIPA)
Čierna verzia
Vrátane súpravy batérií
a pamäťovej karty..............................Približne 387 g
Iba telo fotoaparátu............................Približne 351 g
●● Všetky údaje uvedené vyššie vychádzajú zo skúšobných noriem
spoločnosti Canon a skúšobných noriem a smerníc asociácie CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
●● Rozmery, maximálny priemer, dĺžka a hmotnosť uvedené vyššie sú
založené na smerniciach CIPA (okrem hmotnosti samotného tela
fotoaparátu).
●● Technické parametre a vonkajší vzhľad produktu sa môžu zmeniť
bez upozornenia.
●● V prípade, že sa vyskytne problém s objektívom inej značky než
Canon nasadeným na fotoaparáte, obráťte sa na príslušného výrobcu
daného objektívu.
91
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
H
Register
Čísla
1-bodové AF 60
A
AF-servo 61
Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia 57
Automatické otočenie 73
Automatický režim
(režim snímania) 52
Autoportrét (režim snímania) 54
Av (režim snímania) 65
B
Blesk
Kompenzácia expozície
blesku 62
Synchronizácia s dlhým časom
uzávierky 41
Vypnutý blesk 62
Bluetooth 7
Bodové priblíženie AF 60
Body AF 60
C
Camera Connect 7
CANON iMAGE GATEWAY 27
Citlivosť ISO 57
Č
Čas zobrazenia 75
Časozberný videozáznam
(režim snímania) 67
Čistenie (obrazový snímač) 77
Čistenie snímača 77
Číslovanie súborov 75
D
Dátum/čas/pásmo
Nastavenia 48
DC adaptér 36, 39
Detekcia tváre + sledovanie 60
Digitálna optimalizácia objektívu 63
Dlhá expozícia 66
Dlhodobá expozícia Bulb 66
Domáca elektrická zásuvka 39
DPOF 45
E
Efekt hračkárskeho fotoaparátu
(režim snímania) 56
Efekt miniatúry (režim snímania) 56
Efekt rybieho oka (režim snímania) 56
Expozícia
Uzamknutie AE 57
Uzamknutie FE 62
F
Farba (vyváženie bielej) 58
Farebná teplota 58
Farebný priestor 58
Fotoaparát
Obnovenie 77
Hladká pokožka (režim snímania) 54
Hodnotenie 72
Hybridný automatický režim
(režim snímania) 52
Ch
Chybové hlásenia 80
I
Ikony 82, 83
Indikátor 51
Inštalácia 42
J
Jedlo (režim snímania) 55
K
Kábel HDMI 38
Kompaktný sieťový adaptér 36, 39
Kompenzácia expozície blesku 62
Konektor 38, 39, 44
Korekcia červených očí 73
Korekcia difrakcie 63
Korekcia chromatickej aberácie 63
Korekcia periférneho osvetlenia 63
Korekcia skreslenia 63
Kreatívne filtre (režim snímania) 56
Kreatívny asistent (režim snímania) 54
M
M (režim snímania) 65
Makrofotografia 55
Mriežka 76
Multifunkčné tlačidlo 66
N
Nabíjačka batérií 36
Nabíjanie 48
Napájanie 36
→ Kompaktný sieťový adaptér
→ Nabíjačka batérií
→ Súprava batérií
Nastavenie fotoknihy 46
Nočná scéna bez statívu
(režim snímania) 55
O
Obľúbené položky 72
Obnovenie 33, 77
Obrazová kvalita 69
Obrazovka
Ikony 82, 83
Obrazovka rýchleho ovládania
Základné ovládanie 50
Odosielanie snímok 27
Odosielanie snímok do smartfónu 7
Odosielanie snímok do webových
služieb 27
Odstraňovanie problémov 78
Ochrana 72
Ochrana pred prachom v obraze 77
Ochrana snímok 72
Orezanie 73
Otáčanie 73
Ovládanie snímania v protisvetle HDR
(režim snímania) 55
Ovládanie uzávierky dotykom 68
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
92
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
P
Pamäťové karty 48
PictBridge 38, 44
Pomer strán 69
Ponuka
Základné ovládanie 50
Posúvanie (režim snímania) 55
Predvolené nastavenia
→ Obnovenie nastavení
Prehrávanie → Prezeranie
Prezentácie 71
Prezeranie 70
Prezentácie 71
Televízna obrazovka 38
Vyhľadávanie snímok 71
Zobrazenie registra 71
Zobrazenie s preskakovaním
obrázkov 72
Priorita jasných tónov 57
Priorita tónov 57
Pripojenie k počítačom
prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi 21, 23
Príslušenstvo 36
R
RAW 69
Redukcia šumu
Dlhá expozícia 65
Redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii 65
Redukcia šumu pri viacerých
záberoch 64
Rozšírenie citlivosti ISO 66
S
Samospúšť 68
Prispôsobenie samospúšte 68
Snímanie
Informácie o snímaní 82
Snímanie v režime AEB 57
Snímky
Čas zobrazenia 75
Prehrávanie → Prezeranie
Softvér
Inštalácia 42
Ukladanie snímok v počítači 43
Spôsob merania 57
Spracovanie snímok RAW 74
Stabilizácia obrazu 62
Súprava batérií
Nabíjanie 48
Úroveň 83
Úsporný režim 76
Synchronizácia s dlhým časom
uzávierky 41
Š
Šport (režim snímania) 55
Štýl Picture Style 58
T
Televízna obrazovka 38
Tichý režim (režim snímania) 55
Tlač 44
Tv (režim snímania) 65
U
Ukladanie snímok v počítači 43
Umelecký štandardný HDR
(režim snímania) 56
Umelecký vyrytý HDR
(režim snímania) 56
Umelecký výrazný HDR
(režim snímania) 56
Umelecký živý HDR
(režim snímania) 56
Uzamknutie AE 57
Uzamknutie FE 62
Uzamknutie zaostrenia 60
Ú
Údaje na odstránenie prachu 64
Úpravy
Korekcia červených očí 73
Orezanie 73
Zmena veľkosti snímok 73
Úroveň 83
Úspora energie 76
Úsporný režim 76
Z
Zaostrovanie
AF-servo 61
Body AF 60
Zvýraznené obrysy MF 60
Záber zblízka (režim snímania) 55
Zmäkčenie kresby
(režim snímania) 56
Zmena alebo odstránenie nastavení
pripojenia 32
Zmena veľkosti snímok 73
Zobrazenie registra 71
Zobrazenie s preskakovaním
obrázkov 72
Zónové AF 60
Zvýraznené obrysy MF 60
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
V
Videozáznam s efektom miniatúry
(režim snímania) 68
Videozáznamy
Obrazová kvalita (počet pixelov/
snímková frekvencia) 69
Úpravy 74
Vlastné vyváženie bielej 58
Vyhľadávanie 71
Vymazávanie 72
Vypnutý blesk 62
Vyváženie bielej (farba) 58
93
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Bezpečnostné opatrenia
Keďže funkcia Wi‑Fi využíva na prenos signálu rádiové vlny, pri jej
používaní sa vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako pri používaní
káblovej siete LAN.
Pri používaní funkcie Wi‑Fi pamätajte na nasledujúce body.
●● Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať.
Tento produkt vyhľadáva siete Wi‑Fi v blízkosti a výsledky zobrazí
na obrazovke. Môžu sa zobraziť aj siete, ktoré nie ste oprávnení
použiť (neznáme siete). Pokus o pripojenie k týmto sieťam alebo
pokus o ich použitie sa však môže považovať za neoprávnený prístup.
Používajte iba siete, ktoré ste oprávnení používať, a nepokúšajte sa
pripojiť k iným neznámym sieťam.
Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať
nasledujúce problémy.
●● Monitorovanie prenosov
Tretie strany so zlými úmyslami môžu sledovať prenosy pomocou
funkcie Wi‑Fi a pokúsiť sa získať odosielané údaje.
●● Neoprávnený prístup do siete
Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, s cieľom ukradnúť, zmeniť alebo zničiť
informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov
neoprávneného prístupu, ako je infiltrácia (keď niekto prevezme
identitu s cieľom získať prístup k neoprávneným informáciám) alebo
útoky typu odrazový mostík (ak niekto získa neoprávnený prístup
k vašej sieti ako odrazový mostík na zakrytie stôp pri infiltrácii
iných systémov).
Softvér tretích strán
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided “as is” with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
Ak chcete zabrániť týmto typom problémov, dôkladne zabezpečte sieť Wi‑Fi.
Funkciu Wi‑Fi tohto fotoaparátu používajte iba po tom, ako porozumiete
zabezpečeniu funkcie Wi‑Fi. Pri úprave nastavení zabezpečenia vyvážte
riziko a komfort.
94
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
Alle rettigheder forbeholdes.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
95
Bezdrôtové funkcie/príslušenstvo
Osobné údaje a bezpečnostné opatrenia
Ak sú vo fotoaparáte uložené osobné údaje alebo nastavenia
zabezpečenia sietí Wi‑Fi, ako sú napríklad heslá, tieto údaje
a nastavenia môžu vo fotoaparáte ostať.
Pri prevode fotoaparátu na inú osobu, jeho likvidácii alebo zaslaní
na opravu vykonajte nasledujúce opatrenia na zabránenie úniku
takýchto údajov a nastavení.
●● Vymažte zaregistrované informácie o zabezpečení sietí Wi‑Fi
výberom položky [Clear settings/Vymazať nastavenia] v nastaveniach
pripojenia Wi‑Fi.
Bezdrôtové funkcie
Príslušenstvo
Informácie o fotoaparáte
Nastavenie a základy
Snímanie
Prehrávanie
Nastavenia
Odstraňovanie problémov
Chyby a varovania
Dodatok
Register
96
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising