Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
SLOVENSKY
Rozšírená užívateľská príručka
Úvod
Skôr ako začnete so snímaním, prečítajte si tieto pokyny
Ak sa chcete vyhnúť problémom a nehodám pri snímaní, prečítajte si
najskôr časti „Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii“ (=31)
a „Bezpečnostné pokyny“ (=28). Tiež si pozorne prečítajte tento návod,
aby ste mali istotu, že fotoaparát používate správne.
Pri používaní fotoaparátu si preštudujte tento návod,
aby ste sa s fotoaparátom lepšie oboznámili
Pri čítaní tohto návodu urobte niekoľko skúšobných záberov a pozrite
si zhotovené snímky. Pomôže vám to lepšie porozumieť fotoaparátu.
Tento návod tiež bezpečne uložte, aby ste ho mohli použiť znova,
keď to bude potrebné.
Vyskúšanie fotoaparátu pred používaním a záruka
Po snímaní prehrajte snímky a skontrolujte, či sa zaznamenali správne.
Ak je fotoaparát alebo pamäťová karta chybná a snímky nemožno
zaznamenať ani prevziať do počítača, spoločnosť Canon nepreberá žiadnu
zodpovednosť za vzniknuté škody ani nepríjemnosti.
Autorské práva
Autorské práva v niektorých krajinách zakazujú neoprávnené používanie
snímok zaznamenaných pomocou fotoaparátu (alebo hudby/snímok
s hudbou prenesených na pamäťovú kartu) na iné ako osobné účely.
Majte tiež na pamäti, že na niektorých verejných vystúpeniach,
výstavách a pod. môže byť aj fotografovanie na osobné účely zakázané.
2
Kontrolný zoznam položiek
Pred začatím skontrolujte, či ste s fotoaparátom dostali všetky nasledujúce
položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu.
Fotoaparát
(s krytom otvoru pre objektív)
Súprava batérií LP-E17 Nabíjačka batérií
(s ochranným krytom)
LC-E17E*
Remienok
* Nabíjačka batérií LC-E17E sa dodáva s napájacím káblom.
zz Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou (=11), prepojovacím káblom ani
káblom HDMI.
zz Podrobnejšie informácie o rozšírenej užívateľskej príručke a návodoch na používanie
nájdete v časti „Návody na používanie“ (=4).
zz Ak ste si kúpili súpravu s objektívom, skontrolujte, či obsahuje aj objektívy.
zz Dajte pozor, aby ste žiadnu z vyššie uvedených položiek nestratili.
zz Keď budete potrebovať návody na používanie objektívov, prevezmite ich
z webovej lokality spoločnosti Canon (=4).
zz Návody na používanie objektívov (súbory PDF) sú určené pre samostatne
predávané objektívy. Upozorňujeme, že pri nákupe súpravy s objektívom sa
niektoré príslušenstvo dodané s príslušným objektívom nemusí zhodovať
s príslušenstvom uvedeným v návode na používanie objektívu.
3
Návody na používanie
Návod na používanie dodaný s fotoaparátom obsahuje
základné pokyny k fotoaparátu a funkciám Wi-Fi.
Rozšírenú užívateľskú príručku (tento súbor PDF), ktorá
obsahuje kompletné pokyny, možno prevziať do počítača alebo
iného zariadenia z webovej lokality spoločnosti Canon.
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/návodov na používanie
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF) možno prevziať do počítača alebo iného zariadenia
z webovej lokality spoločnosti Canon.
zz Lokalita na prevzatie
Rozšírená užívateľská príručka/Doplňujúce informácie
www.canon.com/icpd
Návod na používanie objektívu
www.canon.com/icpd
Návod na používanie softvéru
www.canon.com/icpd
zz Na zobrazenie súborov PDF sa vyžaduje softvér na zobrazovanie
súborov Adobe PDF, napríklad Adobe Acrobat Reader DC
(odporúča sa najnovšia verzia).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať z internetu.
zz Dvakrát kliknite na prevzatý súbor PDF, aby ste ho otvorili.
zz Ak chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie súborov
PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru alebo podobnú časť.
4
Návody na používanie
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/návodov
na používanie pomocou kódu QR
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF) možno prevziať do smartfónu alebo tabletu pomocou
kódu QR.
www.canon.com/icpd
zz Na načítanie kódu QR sa požaduje softvérová aplikácia.
zz Vyberte svoju domovskú krajinu alebo oblasť a prevezmite Rozšírenú užívateľskú
príručku alebo návody na používanie.
zz Vyberte položku [5: Manual/software URL/Adresa URL príručky/softvéru],
aby sa na obrazovke fotoaparátu zobrazil kód QR.
5
Stručná príručka
1
Vložte batériu (=42).
zz Po zakúpení nabite batériu, aby ste
ju mohli začať používať (=40).
2
Vložte kartu (=42).
zz Kartu vkladajte tak, aby štítok
smeroval k prednej strane
fotoaparátu.
3
Nasaďte objektív (=49).
zz Zarovnajte bielu značku pre
nasadenie na objektíve s bielou
značkou pre nasadenie na
fotoaparáte a nasaďte objektív.
zz Zložte kryt objektívu.
4
Pripravte sa na snímanie.
(2)
6
(1)
zz Stlačte (1) a súčasne jemne
otáčajte (2). Potom (1) uvoľnite.
zz Otočte (2) ešte kúsok, kým
zacvakne.
Stručná príručka
5
Vypínač prepnite do polohy
<1> (=47).
6
Nastavte prepínač režimov
zaostrenia do polohy <AF>.
zz Skratka <AF> znamená
automatické zaostrovanie.
zz Skratka <MF> znamená manuálne
zaostrovanie. Automatické
zaostrovanie sa nespustí.
7
Otočný volič režimov nastavte
do polohy <A> (=70).
zz Všetky potrebné nastavenia
fotoaparátu sa nastavia
automaticky.
8
Zaostrite na objekt (=58).
zz [p] (bod AF) sa zobrazí na
akejkoľvek rozpoznanej tvári.
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a fotoaparát zaostrí na objekt.
7
Stručná príručka
9
10
Zhotovte snímku (=58).
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne,
čím sa zhotoví snímka.
Skontrolujte snímku.
zz Zhotovená snímka sa zobrazí
približne na 2 sekundy na
obrazovke.
zz Ak chcete snímku zobraziť znova,
stlačte tlačidlo <x> (=304).
zz Ak chcete zobraziť doteraz zhotovené snímky, pozrite si časť
„Prehrávanie snímok“ (=304).
zz Ak chcete snímky odstrániť, pozrite si časť „Vymazanie snímok“
(=327).
8
Čo je tento návod
Ikony v tomto návode
: označuje hlavný volič.
<6>
: označuje volič rýchleho ovládania.
<5>
<W> <X> <Y> <Z> : označuje zodpovedajúci smer na krížových
tlačidlách <V>.
: označuje ovládací volič.
<5>
: označuje tlačidlo rýchleho ovládania/nastavovacie
<Q> <0>
tlačidlo.
: označuje trvanie (v * sekundách) činnosti, pre ktorú
*
ste stlačili tlačidlo, počítané od momentu uvoľnenia
tlačidla.
yyOkrem vyššie uvedených označení sa ikony a symboly používané na tlačidlách
fotoaparátu a zobrazované na obrazovke používajú aj v tomto návode,
keď sa vysvetľujú súvisiace operácie a funkcie.
M (v nadpisoch
strán)
=***
: Funkcie dostupné iba v režimoch Kreatívnej zóny
(<t>, <d>, <s>, <f> alebo <a>), prípadne
pre videozáznamy zaznamenané s manuálnym
nastavením expozície.
:Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.
: Varovanie na zabránenie možným problémom
pri snímaní.
: Doplňujúce informácie.
: Tipy alebo rady na lepšie snímanie.
: Rady pri odstraňovaní problémov.
9
Čo je tento návod
Základné predpoklady pre prevádzkové pokyny,
príklady fotografií
zz Skôr ako budete postupovať podľa akýchkoľvek pokynov, uistite sa,
že vypínač je nastavený do polohy <1> (=47).
zz Predpokladá sa, že všetky nastavenia ponuky a užívateľské funkcie sú
nastavené na predvolené hodnoty.
zz Na obrázkoch v tejto príručke je ako príklad zobrazený fotoaparát
s objektívom EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Príklady fotografií zobrazené na obrazovke fotoaparátu a používané
v tomto návode slúžia len na inštruktážne účely.
zz V referenciách na používanie objektívov EF alebo EF-S sa predpokladá,
že sa používa upevňovací adaptér.
10
Kompatibilné karty
Nasledujúce karty možno používať vo fotoaparáte bez ohľadu na kapacitu:
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná)
iným fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto
fotoaparáte (=490).
zz Pamäťové karty SD/SDHC/SDXC
Karty UHS-II a UHS-I sú podporované.
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Pri nahrávaní videozáznamov používajte veľkokapacitnú kartu
s dostatočným výkonom (s dostatočnou rýchlosťou zápisu a čítania),
ktorý zodpovedá veľkosti nahrávania videozáznamu. Podrobnosti nájdete
na =579.
V tomto návode sa výrazom „karta“ označujú pamäťové karty SD,
SDHC a SDXC.
* Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou na
zaznamenávanie fotografií a videozáznamov. Je potrebné
ju zakúpiť zvlášť.
11
Kapitoly
Úvod
2
Príprava a základné operácie
39
Základná zóna
69
Kreatívna zóna
103
Snímanie
115
Fotografovanie s bleskom
283
Prehrávanie
301
Bezdrôtové funkcie
375
Nastavenie
481
Užívateľské funkcie / My Menu (Moja ponuka)
525
Referencie
549
12
Obsah
Úvod
2
Kontrolný zoznam položiek.....................................................................3
Návody na používanie............................................................................4
Stručná príručka......................................................................................6
Čo je tento návod....................................................................................9
Kompatibilné karty................................................................................11
Kapitoly.................................................................................................12
Obsah...................................................................................................13
Register funkcií.....................................................................................23
Bezpečnostné pokyny...........................................................................28
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii..........................................31
Názvy jednotlivých súčastí....................................................................34
Príprava a základné operácie
39
Nabíjanie batérie...................................................................................40
Vloženie a vybratie batérie a karty........................................................42
Používanie obrazovky...........................................................................46
Zapnutie napájania...............................................................................47
Nasadenie a odpojenie objektívu..........................................................49
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S.........................................51
Používanie elektronického hľadáčika (predáva sa samostatne)...........54
Základné operácie................................................................................57
Funkcie ponuky a nastavenia...............................................................62
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky............................................66
Rýchle ovládanie...................................................................................67
13
Obsah
Základná zóna
69
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný
automatický režim (plnoautomatické snímanie)....................................70
Režim špeciálnej scény (SCN).............................................................78
Režim autoportrétu...............................................................................80
Režim portrétu......................................................................................81
Režim hladkej pokožky.........................................................................82
Režim krajiny........................................................................................83
Režim športu.........................................................................................84
Režim posúvania..................................................................................85
Režim záberov zblízka..........................................................................87
Režim jedla...........................................................................................88
Režim nočného portrétu........................................................................89
Režim nočnej scény bez statívu...........................................................90
Režim ovládania snímania v protisvetle HDR.......................................91
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>............................................92
Režim kreatívnych filtrov.......................................................................96
Kreatívna zóna
103
Režim programu AE (P)......................................................................104
Režim AE s prioritou uzávierky (Tv)....................................................106
Režim AE s prioritou clony (Av)...........................................................108
Režim manuálneho nastavenia expozície (M)....................................110
Režim flexibilnej priority AE (Fv).........................................................112
14
Obsah
Snímanie
Snímanie statických záberov
115
116
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov..................................117
Kvalita snímky.....................................................................................122
Pomer strán fotografie........................................................................125
Doba náhľadu snímky.........................................................................127
Korekcia aberácie objektívu................................................................128
Režim priebehu snímania...................................................................133
Samospúšť..........................................................................................135
Režim snímania záberov RAW v sérii.................................................137
Kompenzácia expozície......................................................................140
Stupňovanie automatickej expozície...................................................141
Nastavenia citlivosti ISO.....................................................................143
Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia.....................................149
Priorita jasných tónov..........................................................................150
Režim merania....................................................................................151
Časovač merania................................................................................153
Simulácia expozície............................................................................154
Vyváženie bielej..................................................................................155
Korekcia/stupňovanie vyváženia bielej...............................................160
Farebný priestor..................................................................................162
Výber štýlu Picture Style.....................................................................163
Prispôsobenie štýlu Picture Style........................................................166
Registrácia štýlu Picture Style............................................................169
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii...............................................171
15
Obsah
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO............................................172
Získanie údajov na vymazanie prachových škvŕn...............................174
Režim HDR.........................................................................................176
Stupňovanie zaostrenia......................................................................180
Ovládanie uzávierky dotykom.............................................................184
Metóda uvoľnenia uzávierky...............................................................186
Intervalový časovač............................................................................187
Dlhodobé expozície (Bulb)..................................................................190
Snímanie s potlačením vplyvu blikania...............................................193
Funkcia AF..........................................................................................195
Spôsob AF..........................................................................................198
AF detekcie očí...................................................................................209
Nepretržité AF.....................................................................................211
AF dotykom a potiahnutím..................................................................212
Manuálne zaostrenie pomocou objektívu po AF.................................214
Rozsvietenie pomocného lúča AF.......................................................215
Stabilizácia obrazu..............................................................................216
Uzamknutie expozície (Uzamknutie AE).............................................217
Manuálne zaostrovanie.......................................................................218
Obrysy MF (zvýraznenie obrysov)......................................................220
Prepínanie režimov zaostrenia...........................................................221
Typ krátkeho videozáznamu...............................................................222
Snímanie s diaľkovým ovládaním.......................................................223
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie statických záberov.........224
16
Obsah
Nahrávanie videozáznamu
227
Ponuky na karte: Nahrávanie videozáznamu.....................................228
Režim videozáznamu..........................................................................232
Režim videozáznamu HDR.................................................................239
Kvalita nahrávania videozáznamu......................................................241
Záznam zvuku.....................................................................................248
Časozberné videozáznamy.................................................................250
Videoklipy............................................................................................261
Videozáznam s efektom miniatúry .....................................................266
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy.................................268
Automatické vyrovnanie pre videozáznamy........................................270
AF-Servo pri videozázname................................................................271
Ďalšie funkcie ponuky.........................................................................276
Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov.....280
Fotografovanie s bleskom
283
Snímanie so zabudovaným bleskom..................................................284
Nastavenia funkcií blesku...................................................................289
Snímanie s externými bleskmi Speedlite............................................300
Prehrávanie
301
Ponuky na karte: Prehrávanie.............................................................302
Prehrávanie snímok............................................................................304
Zobrazovanie zväčšených snímok......................................................307
Zobrazenie zoznamu (zobrazenie viacerých snímok).........................308
17
Obsah
Prehrávanie videozáznamu................................................................309
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu..................................313
Extrakcia snímok.................................................................................315
Úprava krátkych videozáznamov........................................................317
Extrakcia statických záberov zo záberov RAW v sérii........................319
Prehrávanie na televíznej obrazovke..................................................321
Ochrana snímok..................................................................................323
Otáčanie snímok.................................................................................326
Vymazanie snímok..............................................................................327
Objednávka tlače................................................................................331
Nastavenie fotoknihy...........................................................................335
Kreatívne filtre.....................................................................................338
Spracovanie snímok RAW..................................................................341
Kreatívny asistent...............................................................................347
Spracovanie snímok RAW pomocou rýchleho ovládania...................349
Korekcia červených očí.......................................................................350
Vytvorenie albumu..............................................................................351
Orezanie.............................................................................................354
Zmena veľkosti....................................................................................356
Hodnotenie..........................................................................................358
Prezentácie.........................................................................................361
Nastavenie podmienok vyhľadávania snímok.....................................363
Prehľadávanie pomocou hlavného voliča...........................................365
Zobrazenie informácií o prehrávaní....................................................367
Upozornenie na najjasnejšie oblasti...................................................369
Zobrazenie bodu AF............................................................................370
18
Obsah
Mriežka pri prehrávaní........................................................................371
Zobrazenie od naposledy zobrazenej položky....................................372
Zväčšenie (približne)...........................................................................373
Bezdrôtové funkcie
375
Ponuky na karte: Karta bezdrôtového pripojenia................................376
Výber pripojenia Wi-Fi/Bluetooth........................................................377
Pripojenie k smartfónu........................................................................379
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi..........................408
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi...........................416
Odosielanie snímok do webovej služby..............................................426
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body.................................................441
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu..............................446
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi...........................449
Registrácia viacerých nastavení pripojenia.........................................451
Nastavenia Wi-Fi.................................................................................452
Nastavenia pripojenia Bluetooth.........................................................453
Zmena prezývky..................................................................................454
Pridanie informácií o geografickej polohe z iných zariadení
do snímok...........................................................................................455
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia..................................458
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtovej komunikácie...........460
Obrazovka so zobrazením informácií.................................................461
Používanie virtuálnej klávesnice.........................................................462
Postupy pre chybové hlásenia............................................................463
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie....................................474
19
Obsah
Zabezpečenie.....................................................................................476
Kontrola sieťových nastavení..............................................................477
Stav bezdrôtovej komunikácie............................................................478
Nastavenie
481
Ponuky na karte: Set-up (Nastavenie)................................................482
Select folder (Vybrať priečinok)...........................................................484
Číslovanie súborov.............................................................................486
Auto Rotate (Automaticky otočiť)........................................................489
Format Card (Formátovať kartu).........................................................490
Mode Guide (Sprievodca režimom)....................................................492
Feature Guide (Sprievodca funkciami)...............................................493
Eco Mode (Úsporný režim).................................................................494
Power Saving (Úspora energie)..........................................................495
Display Brightness (Jas displeja)........................................................496
Date/Time/Zone (Dátum/čas/pásmo)..................................................497
Language (Jazyk)...............................................................................500
Focus Mode Switch (AF/MF) (Prepínač režimov zaostrenia
(AF/MF))..............................................................................................501
Video System (Video systém).............................................................502
Čistenie snímača................................................................................503
Touch Control (Dotykové ovládanie)...................................................507
Zvuková signalizácia...........................................................................508
HDMI Resolution (Rozlíšenie HDMI)..................................................509
HDMI HDR Output (Výstup HDMI HDR).............................................510
20
Obsah
Shutter Button Function for Movies (Funkcia tlačidla spúšte
pre videozáznamy)..............................................................................511
Zobrazenie informácií o snímaní.........................................................512
Display Performance (Výkon zobrazenia)...........................................515
Viewfinder Display Format (Formát zobrazenia v hľadáčiku).............515
Display Settings (Nastavenia úrovne zobrazenia)..............................516
Reverse Display (Obrátené zobrazenie).............................................517
Funkcie Pomocníka............................................................................518
Užívateľské režimy snímania (C1/C2)................................................519
Reset Camera (Obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu)............520
Informácie o autorských právach........................................................521
Ďalšie informácie................................................................................523
Užívateľské funkcie / My Menu (Moja ponuka)
525
Ponuky na karte: Prispôsobenie.........................................................526
Nastavenie užívateľských funkcií........................................................527
Položky nastavení užívateľských funkcií.............................................528
Zrušenie nastavení užívateľských funkcií...........................................542
Ponuky na karte: My Menu (Moja ponuka).........................................543
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)...............................544
Referencie
549
Softvér.................................................................................................550
Importovanie snímok do počítača.......................................................552
Nabíjanie batérie vo fotoaparáte.........................................................554
21
Obsah
Príslušenstvo na nabíjanie z domácej elektrickej zásuvky.................555
Poradca pri odstraňovaní problémov..................................................556
Kódy chýb...........................................................................................575
Údaje o výkone...................................................................................576
Zobrazenie informácií.........................................................................583
Register...............................................................................................596
22
Register funkcií
Napájanie
zz Nabíjanie batérie (=40)
Obrazovka
zz Sklopenie (=46)
zz Kapacita batérie (=48)
zz Dotykové ovládanie (=66)
zz Úsporný režim (=494)
zz Sprievodca funkciami (=493)
zz Úspora energie (=495)
zz Jas (=496)
Karty
zz Formátovanie (=490)
zz Karty kompatibilné s nahrávaním
videozáznamov (=579)
Objektív
zz Nasadenie (=49, =51)
zz Odpojenie (=50, =53)
zz Aktivácia uzávierky bez objektívu
(=541)
Základné nastavenia
zz Dátum/čas/pásmo (=497)
zz Jazyk (=500)
zz Zvuková signalizácia (=508)
zz Zrušenie všetkých nastavení
fotoaparátu (=520)
zz Informácie o autorských právach
(=521)
zz Elektronická vodováha (=512)
zz Pomocník (=518)
AF
zz Funkcia AF (=195)
zz Spôsob AF (=198)
zz Výber bodu automatického
zaostrenia AF (=203)
zz AF detekcie očí (=209)
zz Nepretržité AF (=211)
zz AF dotykom a potiahnutím (=212)
zz Elektronické manuálne zaostrenie
(=214)
zz Pomocný lúč AF (=215)
zz Manuálne zaostrovanie (=218)
zz Nastavenia zvýraznených obrysov
MF (=220)
Meranie
zz Režim merania (=151)
Režim priebehu snímania
zz Maximálny počet záberov v sérii
(=124)
zz Režim priebehu snímania (=133)
zz Samospúšť (=135)
23
Register funkcií
Nastavenia záznamu snímky
Snímanie
zz Vytvorenie a výber priečinka
(=484)
zz Režim snímania (=36)
zz Číslovanie súborov (=486)
zz Kreatívny asistent (=76)
Kvalita snímky
zz Kvalita snímky (=122)
zz Pomer strán fotografie (=125)
zz Korekcia aberácie objektívu
(=128)
zz Citlivosť ISO (statické zábery)
(=143)
zz Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia (=149)
zz Priorita jasných tónov (=150)
zz Vyváženie bielej (=155)
zz Farebný priestor (=162)
zz Štýl Picture Style (=163)
zz Redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii (=171)
zz Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO (=172)
zz Snímanie s potlačením vplyvu
blikania (=193)
24
zz Rýchle ovládanie (=67)
zz Kreatívne filtre (=96)
zz Kontrola hĺbky poľa (=109)
zz Režim snímania záberov RAW
v sérii (=137)
zz Režim HDR (=176)
zz Stupňovanie zaostrenia (=180)
zz Ovládanie uzávierky dotykom
(=184)
zz Intervalový časovač (=187)
zz Časovač dlhodobej expozície Bulb
(=191)
zz Zväčšené zobrazenie (=205)
zz Diaľkové ovládanie (=223)
zz Diaľková spúšť (=223)
zz Zobrazenie informácií o snímaní
(=512)
zz Zobrazenie mriežky (=513)
zz Chybové kódy (=575)
Register funkcií
Expozícia
zz Kompenzácia expozície pri
automatickom nastavení citlivosti
M+ISO (=111)
zz Kompenzácia expozície (=140)
Nahrávanie videozáznamu
zz Nahrávanie s automatickým
nastavením expozície (=232)
zz Nahrávanie s manuálnym
nastavením expozície (=234)
zz AEB (=141)
zz HDR videozáznam (=239)
zz Simulácia expozície (=154)
zz Veľkosť nahrávania videozáznamu
(=241)
zz Uzamknutie AE (=217)
zz Bezpečnostný posun (=531)
Blesk
zz Záznam zvuku (=248)
zz Filter proti vetru (=248)
zz Tlmenie (=249)
zz Zabudovaný blesk (=284)
zz Mikrofón (=249)
zz Kompenzácia expozície blesku
(=286)
zz Časozberný videozáznam
(=250)
zz Uzamknutie FE (=287)
zz Videoklip (=261)
zz Nastavenia funkcie zabudovaného
blesku (=292)
zz AF-Servo pri videozázname
(=271)
zz Nastavenie funkcií externého
blesku (=294)
zz Citlivosť sledovania AF-Servo pri
videozázname (=273)
zz Užívateľská funkcia externého
blesku (=298)
zz Rýchlosť AF-Servo pri
videozázname (=274)
zz Externý blesk (=300)
zz Snímanie s diaľkovým ovládaním
(=276)
zz Citlivosť ISO (videozáznam)
(=277)
zz Výstup HDMI (=278)
zz Automatická nízka rýchlosť uzávierky
(=279)
25
Register funkcií
Prehrávanie
zz Doba náhľadu snímky (=127)
zz Zobrazenie bodu AF (=370)
zz Zobrazenie mriežky (=371)
zz Zobrazenie jednotlivých snímok
(=304)
zz Rozlíšenie HDMI (=509)
zz Ovládanie prehrávania dotykom
(=306)
zz Zobrazenie informácií o snímaní
(=588)
zz Zväčšené zobrazenie (=307)
zz Zobrazenie zoznamu (=308)
zz Prehrávanie videozáznamu
(=309)
zz Úprava prvej a poslednej scény
videozáznamu (=313)
zz Výstup HDR (=510)
Úprava snímok
zz Kreatívne filtre (=338)
zz Spracovanie snímok RAW
(=341)
zz Korekcia červených očí (=350)
zz Album videoklipov (=351)
zz Vyňatie snímky z videozáznamu
(4K) (=315)
zz Orezanie snímok JPEG (=354)
zz Extrakcia statických záberov
(zábery RAW v sérii) (=319)
zz Zmena veľkosti snímok JPEG
(=356)
zz Zobrazenie snímok na televízore
(=321)
Objednávka tlače
zz Ochrana (=323)
zz Poradie tlače (DPOF) (=331)
zz Otočenie snímky (=326)
zz Nastavenie fotoknihy (=335)
zz Vymazanie (=327)
zz Hodnotenie (=358)
zz Prezentácia (=361)
zz Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok (=363)
zz Zobrazenie s preskakovaním
snímok (=365)
zz Zobrazenie informácií o prehrávaní
(=367)
zz Upozornenie na najjasnejšie oblasti
(=369)
26
Prispôsobenie
zz Užívateľský režim snímania
(=519)
zz Užívateľské funkcie (C.Fn)
(=526)
zz Funkcie tlačidiel s priraditeľnými
funkciami (=535)
zz Funkcie voličov s priraditeľnými
funkciami (=540)
zz Moja ponuka (=544)
Register funkcií
Čistenie snímača a potlačenie
prachových škvŕn
zz Získanie údajov na vymazanie
prachových škvŕn (=174)
zz Čistenie snímača (=503)
zz Ručné čistenie snímača (=505)
Softvér
zz Prevzatie a inštalácia (=550)
zz Návody na používanie softvéru
(=551)
Bezdrôtové funkcie
zz Pripojenie k smartfónom (=379)
zz Automatické odosielanie snímok
do smartfónov (=394)
zz Diaľkové ovládanie (EOS Utility)
(=408)
zz Automatické odosielanie snímok
do počítačov (=413)
zz Tlač pomocou tlačiarní Wi-Fi
(=416)
zz Odovzdávanie do webovej služby
(=426)
zz Pripojenie k bezdrôtovému
diaľkovému ovládaniu (=446)
zz Vkladanie informácií o geografickej
polohe do snímok (=455)
zz Zrušenie nastavení bezdrôtového
pripojenia (=460)
27
Bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
Dodržujte tieto pokyny, aby ste predišli škodám alebo poraneniu operátora
produktu alebo iných osôb.
VAROVANIE:
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
zz Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Popruh omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
Časti alebo súčasti fotoaparátu alebo príslušenstva sú v prípade prehltnutia
nebezpečné. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Batéria je v prípade prehltnutia nebezpečná. V prípade prehltnutia okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
zz V prípade tohto produktu používajte iba zdroje napájania uvedené v tomto návode
na používanie.
zz Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
zz Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčiastok.
zz V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu
alebo zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
zz Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol,
benzín alebo riedidlo.
zz Výrobok chráňte pred tekutinami. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani tekutiny.
zz Výrobok nepoužívajte na miestach s možnosťou výskytu horľavých plynov.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
zz Nenechávajte vystavený objektív alebo fotoaparát s nasadeným objektívom bez
nasadeného krytu objektívu.
Objektív môže sústrediť slnečné lúče a spôsobiť požiar.
zz Nedotýkajte sa produktu, ktorý je zapojený do elektrickej zásuvky počas búrky.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
zz Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy batérií
dodržiavajte nasledujúce pokyny.
• Batérie alebo súpravy batérií používajte len so špecifikovaným výrobkom.
• Batérie ani súpravy batérií nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
• Batérie ani súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek batérií.
• Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
• Nepoužívajte vytečené batérie ani súpravy batérií.
• Pri likvidácii batérií alebo súprav batérií izolujte konektory pomocou pásky alebo
iným spôsobom.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
Ak batéria alebo súprava batérií vytečie a látka príde do styku s vašou pokožkou
alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do
styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody
a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
28
Bezpečnostné pokyny
zz Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
• Zo zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach
pomocou suchej handričky.
• Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
• Výrobok nepoužívajte, ak zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
• Zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku
s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
zz Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra, ktorý je
zapojený do elektrickej zásuvky.
zz Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte,
nelámte ani neupravujte.
zz Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok
do látky ani iných materiálov.
zz Produkt neodpájajte vytiahnutím napájacieho kábla.
zz Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
zz Nedobíjajte batérie alebo súpravy batérií mimo povoleného rozsahu okolitej teploty
5 až 40 °C.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
zz Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta
na pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania
pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní
výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo
menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
zz Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly
a pokyny prikazujúce vypnutie výrobku.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami
elektromagnetických vĺn a dokonca aj k nehode.
29
Bezpečnostné pokyny
UPOZORNENIE:
Označuje riziko poranenia.
zz Blesk nespúšťajte v blízkosti očí.
Mohol by poškodiť zrak.
zz Nepozerajte na obrazovku alebo cez hľadáčik dlhší čas.
Môže to vyvolať podobné príznaky ako pohybová nevoľnosť. V takom
prípade ihneď prestaňte používať produkt a chvíľu si oddýchnite pred jeho
opätovným použitím.
zz Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou inou
časťou tela ani predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
zz Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo
nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť
popálenie alebo poranenie.
zz Popruh je určený iba na používanie na tele. Ak popruh s akýmkoľvek pripojeným
výrobkom zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom
tiež netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
zz Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
zz Produkt nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
zz Neprenášajte produkt, keď je nasadený na statíve.
Môže to spôsobiť poranenie alebo nehodu.
zz Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok vnútri produktu.
Môže to spôsobiť poranenie.
zz Ak počas používania tohto výrobku alebo po jeho používaní zaznamenáte
abnormálnu reakciu alebo podráždenie pokožky, zdržte sa jeho ďalšieho používania
a vyhľadajte pomoc alebo ošetrenie lekára.
30
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Starostlivosť o fotoaparát
zz Tento fotoaparát je veľmi citlivé zariadenie. Preto vám nesmie spadnúť
ani ho nesmiete vystavovať nárazom.
zz Fotoaparát nie je vodotesný a nemožno ho používať pod vodou. Ak sa
fotoaparát zmáča, ihneď sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti
Canon. Poutierajte kvapky vody čistou a suchou handričkou a ak bol
fotoaparát vystavený pôsobeniu vzduchu nasýteného slanými výparmi,
poutierajte ho čistou a poriadne vyžmýkanou mokrou handričkou.
zz Používanie fotoaparátu na mieste s veľkým množstvom nečistôt alebo
prachu môže spôsobiť poruchu.
zz Po používaní sa odporúča očistiť fotoaparát. Ak na fotoaparáte zostanú
nečistoty, prach, voda alebo soľ, môže dôjsť k poruche.
zz Nikdy nenechávajte fotoaparát v blízkosti zariadení, ktoré generujú silné
magnetické polia, napríklad magnetov alebo elektromotorov. Vyvarujte sa
tiež používania alebo umiestnenia fotoaparátu blízko zariadení emitujúcich
silné rádiové žiarenie, napríklad veľkých antén. Silné magnetické polia
môžu spôsobiť poruchu fotoaparátu alebo zničiť obrazové údaje.
zz Fotoaparát nenechávajte na miestach s nadmernou teplotou, napríklad
v aute na priamom slnku. Nadmerné teploty môžu spôsobiť chybnú
funkciu fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje presné elektronické obvody. V žiadnom prípade sa
nesnažte fotoaparát vlastnými silami rozoberať.
zz Neblokujte činnosť zabudovaného blesku alebo uzávierky prstom či
inými objektmi. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
zz Používajte komerčne dostupnú kefku s ofukovacím balónikom na
odstraňovanie prachu z objektívu alebo iných častí výrobku. Na čistenie
tela fotoaparátu alebo objektívov nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré
obsahujú organické rozpúšťadlá. V prípade silnejšieho znečistenia sa
obráťte na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
zz Nedotýkajte sa prstami elektrických kontaktov fotoaparátu. Zabránite tak
ich korózii. Skorodované kontakty môžu byť príčinou chybnej činnosti
fotoaparátu.
zz Ak fotoaparát náhle prenesiete z chladného prostredia do teplého,
môže na fotoaparáte a jeho vnútorných súčiastkach dôjsť ku kondenzácii.
Aby ste zabránili kondenzácii, umiestnite fotoaparát do uzatvárateľného
plastového vrecka a kým ho z vrecka vyberiete, nechajte ho v ňom
prispôsobiť sa vyššej teplote.
31
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
zz Ak na fotoaparáte dôjde ku kondenzácii, nepoužívajte ho, prípadne
zložte objektív a vyberte z fotoaparátu kartu alebo batériu, aby ste
predišli poškodeniu. Vypnite fotoaparát a skôr, ako ho začnete znova
používať, počkajte na odparenie všetkej vlhkosti.
Keď sa fotoaparát úplne vysuší, no vnútorné súčasti sú naďalej chladné,
vráťte objektív, kartu alebo batériu na miesto, až keď sa fotoaparát
prispôsobí teplote prostredia.
zz Ak nebudete fotoaparát dlhšiu dobu používať, vyberte z neho
batériu a uložte ho na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
Aj uskladnený fotoaparát občas vyskúšajte stlačením tlačidla spúšte,
aby ste skontrolovali, či je funkčný.
zz Fotoaparát neskladujte na miestach s chemikáliami spôsobujúcimi
koróziu, napríklad v chemickom laboratóriu.
zz Ak sa fotoaparát dlhý čas nepoužíval, pred opätovným použitím
vyskúšajte všetky funkcie. Ak ste fotoaparát určitý čas nepoužívali alebo
ho onedlho plánujete použiť na veľmi dôležité fotografovanie, napríklad
pri ceste do zahraničia, nechajte ho skontrolovať v najbližšom servisnom
stredisku spoločnosti Canon alebo si ho skontrolujte sami, aby ste mali
istotu, že funguje správne.
zz Po opakovanom nepretržitom snímaní alebo pri snímaní fotografií/
videozáznamov počas dlhšieho obdobia sa fotoaparát môže zahriať.
Nejde o poruchu.
zz Ak je v oblasti snímky alebo mimo nej zdroj jasného svetla, môže dôjsť
k vytváraniu závoja.
Obrazovka
zz Aj keď je obrazovka vyrobená pomocou technológie s veľmi vysokou
presnosťou, ktorá zabezpečuje viac ako 99,99 % efektívneho počtu
pixelov, 0,01 % alebo menej pixelov môže byť nefunkčných, takže
zobrazujú len čiernu alebo červenú farbu a pod. Nejde o poruchu.
V žiadnom prípade neovplyvňujú zaznamenávaný obraz.
zz Ak ponecháte obrazovku zapnutú dlhší čas, môžu na nej zostať
pozostatky predtým zobrazovaného obrazu. Tento jav je však len
dočasný a po niekoľkých dňoch nepoužívania fotoaparátu sa stratí.
zz Displej obrazovky môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej teplote
alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa vráti
do normálu.
32
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Karty
Zapamätajte si nasledujúce zásady ochrany karty a zaznamenaných údajov:
zz Kartu nenechajte spadnúť, neohýbajte ju a nevystavujte vlhkosti.
Kartu nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily, nárazom ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa prstami ani ničím kovovým elektronických kontaktov karty.
zz Na kartu neumiestňujte žiadne nálepky a pod.
zz Neukladajte ani nepoužívajte karty v blízkosti predmetov, ktoré vyžarujú
silné magnetické pole, napríklad televízor, reproduktory alebo magnety.
Tiež sa vyhnite miestam, na ktorých sa môže vyskytovať statická elektrina.
zz Nenechávajte kartu na priamom slnku ani v blízkosti tepelných zdrojov.
zz Kartu uskladňujte v obale.
zz Neskladujte kartu na horúcich, prašných ani vlhkých miestach.
Šmuhy na obrazovom snímači
zz Okrem prachu, ktorý sa môže dostať do fotoaparátu zvonka, sa vo veľmi
zriedkavých prípadoch môže na prednú stranu snímača dostať mazivo
z vnútorných častí fotoaparátu. Ak sú na obrázkoch viditeľné šmuhy,
dajte si snímač vyčistiť v servisnom stredisku spoločnosti Canon.
Objektív
zz Objektív odpojený od fotoaparátu postavte zadnou
stranou nahor a nasaďte naň zadný kryt objektívu.
Zabránite tým poškriabaniu povrchu šošovky
a poškodeniu elektrických kontaktov (1).
(1)
33
Názvy jednotlivých súčastí
(8) (9) (10)
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 11)
(19)
( 12)
( 13)
( 14)
(20)
( 15)
( 16)
( 17)
( 18)
( 21)
( 22) ( 23)
( 24)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
<5> Volič rýchleho ovládania
<B> Multifunkčné tlačidlo
Tlačidlo spúšte
<6> Hlavný volič
Značka pre nasadenie
objektívu EF-M
Držadlo
Kontakty
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
< > Tlačidlo funkcie voliča
Otočný volič režimov
Obrazový snímač
Zabudovaný blesk
Očko na pripevnenie popruhu
<I> Páčka vysunutia blesku
34
(14) Indikátor pomocného lúča AF/
potlačenia efektu červených
očí/samospúšte/diaľkového
ovládania
(15) Kryt konektorov
(16) Tlačidlo na uvoľnenie objektívu
(17) Kolík pre zaistenie objektívu
(18) Objímka pre objektív
(19) <Y> VSTUPNÝ konektor
externého mikrofónu
(20) <F> Konektor diaľkového
ovládania
(21) Závit pre statív
(22) Otvor pre kábel DC adaptéra
(23) Kryt otvoru na kartu/priestoru
pre batériu
(24) Kryt otvoru pre objektív
Názvy jednotlivých súčastí
(11)
(3)
(4)
(1)
(3)
(12)
(5) (6)
(2)
(13)
(10)
(14)
(15)
(16)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(8) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
<V> Značka roviny zaostrenia
Pätica pre príslušenstvo
Mikrofón
Kontakty synchronizácie blesku
Vypínač
Reproduktor
<S> Tlačidlo bodu AF
<A> Tlačidlo uzamknutia AE/FE
Sériové číslo (číslo na tele)
Obrazovka
<g> Konektor digitálneho
rozhrania
(12) <D> Konektor
HDMI OUT
(13) <B> Tlačidlo informácií
(14) <W/O> Tlačidlo kompenzácie
expozície/nahor
(15) <Y/j> Tlačidlo režimu priebehu
snímania/doľava
(16) <X/L> Tlačidlo vymazania/nadol
(17) <x> Tlačidlo prehrávania
(18) Tlačidlo spustenia AF
(19) Prepínač režimov zaostrenia
(20) Tlačidlo snímania videozáznamov
(21) Kontrolka prístupu
(22) <Z/I> Tlačidlo blesku/doprava
(23) <Q/0> Tlačidlo rýchleho
ovládania/nastavovacie tlačidlo
(24) <V/5> Krížové tlačidlá/
ovládací volič
(25) <M> Tlačidlo MENU
35
Názvy jednotlivých súčastí
Otočný volič režimov
Otočný volič režimov obsahuje režimy Základnej zóny, režimy Kreatívnej
zóny a režim nahrávania videozáznamu.
( 1)
(1) Základná zóna
Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť tlačidlo spúšte. Fotoaparát nastaví všetko
tak, aby nastavenie zodpovedalo snímanému objektu alebo scéne.
A/D : Automatický režim s inteligentným nastavením scény/
hybridný automatický režim (=70)
8 : Špeciálna scéna (=78)
J
Autoportrét (=80)
4
Záber zblízka (=87)
2
Portrét (=81)
P
Jedlo (=88)
K
Hladká pokožka (=82)
6
3
Krajina (=83)
F
5
Šport (=84)
G
Nočný portrét (=89)
Nočná scéna bez statívu
(=90)
Ovládanie snímania v
protisvetle HDR (=91)
r
Panorámovanie (=85)
U : Kreatívne filtre (=96)
I
Zrnitý čiernobiely (=98)
c
G
Jemné zaostrenie (=98)
A
X
Efekt rybieho oka (=98)
Efekt maľovania vodovými
farbami (=98)
Efekt hračkárskeho
fotoaparátu (=98)
K
H
36
B
C
D
Efekt miniatúry (=99)
Umelecký štandardný HDR
(=99)
Umelecký živý HDR (=99)
Umelecký výrazný HDR
(=99)
Umelecký vyrytý HDR
(=99)
Názvy jednotlivých súčastí
( 2)
( 3)
( 4)
(2) Kreatívna zóna
Tieto režimy vám poskytujú vyšší stupeň kontroly na snímanie rôznych
objektov podľa vašich predstáv.
t
d
s
Flexibilný s prioritou AE (=112)
Program AE (=104)
Priorita uzávierky AE (=106)
f
Priorita clony AE (=108)
a
Manuálne nastavenie expozície (=110)
(3) Užívateľské režimy snímania
Režimy <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, funkciu AF, funkcie ponuky
a ďalšie položky môžete priradiť režimu <w> alebo <x> (=519).
(4) k: Nahrávanie videozáznamu (=232)
37
Názvy jednotlivých súčastí
Nabíjačka batérií LC-E17E
Nabíjačka pre súpravu batérií LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Otvor pre súpravu
batérií
Indikátor úplného
nabitia
Indikátor nabíjania
Napájací kábel
Otvor pre napájací
kábel
(5)
Pripevnenie popruhu
Koniec popruhu prevlečte zospodu očkom
na jeho pripevnenie na fotoaparáte.
Potom ho prevlečte sponou, ako je
zobrazené na obrázku. Zatiahnite popruh,
aby ste odstránili všetky nenapnuté miesta,
a skontrolujte, či sa zo spony neuvoľní.
38
Príprava a základné
operácie
V tejto kapitole sa opisujú úvodné kroky pred začiatkom
fotografovania a základná obsluha fotoaparátu.
39
Nabíjanie batérie
ochranný kryt dodaný
1Zložte
s batériou.
zasuňte batériu do nabíjačky.
2Úplne
Batériu vyberiete opačným postupom.
batériu.
3zNabite
z Pripojte napájací kábel do nabíjačky
(1)
(2)
40
batérií a zástrčku zasuňte do elektrickej
zásuvky.
zz Nabíjanie sa začne automaticky
a indikátor nabíjania (1) sa rozsvieti
na oranžovo.
zz Keď je batéria úplne nabitá, indikátor
úplného nabitia (2) začne svietiť
na zeleno.
zz Úplné nabitie celkom vybitej batérie
trvá pri izbovej teplote (23 °C)
približne 2 hodiny. Čas potrebný na
nabitie batérie sa výrazne líši v závislosti
od teploty okolitého prostredia a zvyšnej
kapacity batérie.
zz Nabíjanie pri nízkych teplotách
(5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov
trvá dlhšie (približne až 4 hodiny).
Nabíjanie batérie
zz Batéria pri zakúpení nie je úplne nabitá.
Pred použitím batériu nabite.
zz Batériu nabíjajte deň pred alebo v deň, kedy ju plánujete
použiť.
Aj počas skladovania sa nabitá batéria postupne vybíja a po čase stratí
svoju kapacitu.
zz Po nabití batériu vyberte a odpojte nabíjačku od elektrickej
zásuvky.
zz Keď fotoaparát nepoužívate, batériu z neho vyberte.
Ak nepoužívate fotoaparát dlhý čas a necháte v ňom batériu, v dôsledku
priebežného nepatrného vybíjacieho prúdu môže dôjsť k jej prílišnému
vybitiu, a tým zníženiu výdrže. Batériu skladujte s nasadeným ochranným
krytom. Uskladnenie úplne nabitej batérie môže znížiť jej výkon.
zz Nabíjačku batérií je tiež možné používať v iných krajinách.
Nabíjačka batérií je kompatibilná so zdrojom napätia 100 V až 240 V
striedavého prúdu 50/60 Hz. V prípade potreby použite komerčne
dostupný adaptér na pripojenie do elektrickej siete v príslušnej krajine
alebo oblasti. K nabíjačke batérií nepripájajte žiadne prenosné meniče
napätia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nabíjačky batérií.
zz Ak sa batéria aj po úplnom nabití rýchlo vybije,
dosiahla koniec svojej životnosti.
Kúpte si novú batériu.
zz Po odpojení zástrčky nabíjačky sa približne 5 sekúnd nedotýkajte
kontaktov zástrčky.
zz Pomocou dodanej nabíjačky nemožno nabíjať iné batérie ako súpravu
batérií LP-E17.
41
Vloženie a vybratie batérie a karty
Vložte do fotoaparátu úplne nabitú súpravu batérií LP-E17.
zz Uistite sa, že je prepínač ochrany proti zápisu (1) na karte nastavený do
hornej polohy, aby bolo možné na kartu zapisovať a vymazávať z nej údaje.
Vloženie
kryt otvoru na kartu/
1Posuňte
priestoru pre batériu a otvorte kryt.
batériu.
2Vložte
Vložte stranu s elektrickými kontaktmi.
Batériu zasuňte tak, aby sa zaistila
na svojom mieste.
(1)
kartu.
3Vložte
Podľa obrázka otočte kartu tak,
aby štítok smeroval k prednej
strane fotoaparátu, a zasúvajte ju
do fotoaparátu, až kým nezaskočí
na miesto.
42
Vloženie a vybratie batérie a karty
kryt.
4Zatvorte
Zatlačte na kryt, aby zaskočil a zaistil sa.
zz Vo fotoaparáte nemôžete používať iné batérie ako súpravu batérií LP-E17.
zz Keď je kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu už otvorený, postupujte
opatrne, aby ste ho nezatlačili ešte viac dozadu. V opačnom prípade by
sa mohol odlomiť jeho pánt.
Vybratie
(1)
kryt otvoru na kartu/
1Otvorte
priestoru pre batériu.
Vypínač prepnite do polohy <2>.
Skontrolujte, či kontrolka prístupu (1)
nesvieti, potom otvorte kryt.
Ak sa na obrazovke zobrazuje hlásenie
[Saving.../Ukladanie...], zatvorte kryt.
batériu.
2Vyberte
V smere znázornenom šípkou posuňte
páčku zaistenia batérie a vyberte batériu.
Na batériu vždy nasaďte dodaný ochranný
kryt (=40), aby ste predišli skratu.
43
Vloženie a vybratie batérie a karty
kartu.
3Vyberte
Kartu jemne zatlačte a potom ju uvoľnite,
čím sa vysunie.
Vytiahnite kartu priamo smerom von.
kryt.
4Zatvorte
Zatlačte na kryt, aby zaskočil a zaistil sa.
44
Vloženie a vybratie batérie a karty
Formátovanie karty
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná) iným
fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto fotoaparáte
(=490).
zz Počet možných záberov sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity karty,
nastavenia kvality snímok, citlivosti ISO a pod.
zz Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, znamená to, že snímky
sa zapisujú na kartu, načítavajú alebo vymazávajú z karty, prípadne
sa prenášajú údaje. Neotvárajte kryt otvoru na kartu/priestoru pre
batériu. Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, nikdy nerobte žiadnu
z nasledujúcich činností. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
obrazových údajov, karty alebo fotoaparátu.
yyVybratie karty.
yyVybratie batérie.
yyTrasenie alebo udieranie do fotoaparátu.
yyOdpojenie a pripojenie napájacieho kábla (keď sa používa príslušenstvo
napájané z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne)).
zz Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok nemusí začínať
od 0001 (=486).
zz Ak sa na obrazovke zobrazí chybová správa týkajúca sa karty, kartu vyberte
a znova zasuňte. Ak chyba pretrváva, použite inú kartu.
V prípade, že je možné preniesť snímky z karty do počítača, preneste
všetky snímky a potom kartu naformátujte pomocou fotoaparátu (=490).
Karta by sa mala vrátiť do normálneho stavu.
zz Nedotýkajte sa prstami ani kovovými predmetmi kontaktov karty.
Kontakty nevystavujte pôsobeniu prachu ani vody. Ak sa na kontaktoch usadia
nečistoty, môže dôjsť k nesprávnej funkcii kontaktov.
zz Karty MMC (MultiMedia Card) nemožno používať. (Zobrazí sa chyba karty.)
zz Neodporúča sa používať karty microSDHC/SDXC typu UHS-II s adaptérom
microSD na SD. Pri použití kariet typu UHS-II používajte karty SDHC/SDXC.
45
Používanie obrazovky
Môžete zmeniť smer a uhol obrazovky.
Sklopenie obrazovky nadol
Potiahnite hornú časť obrazovky nadol
smerom k sebe.
Obrazovku je možné otvoriť
v uhle približne 45°.
Sklopenie obrazovky nahor
Obrazovka sa nadvihne nahor a otvorí
sa v uhle približne 180°.
Pri snímaní seba samého si môžete
pozrieť svoj zrkadlový obraz otočením
obrazovky fotoaparátu smerom dopredu.
zz Keď fotoaparát nepoužívate, nechajte obrazovku zatvorenú.
zz Obrazovku sa nesnažte otvoriť priveľmi, pretože by sa tým fotoaparát
mohol poškodiť.
46
Zapnutie napájania
<1>
Fotoaparát sa zapne.
<2>
Fotoaparát je vypnutý a nefunguje.
Nastavte vypínač do tejto polohy,
keď fotoaparát nepoužívate.
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
Ak sa pri zapnutí vypínača zobrazí obrazovka nastavenia dátumu/času/
pásma, pozrite si informácie o nastavení dátumu/času/pásma na =497.
Zmena jazyka rozhrania
Informácie o zmene jazyka rozhrania nájdete na =500.
Automatické čistenie snímača
zz Vždy, keď prepnete vypínač do polohy <1> alebo <2>, automaticky
sa spustí čistenie snímača. (Môže byť počuť tichý zvuk.) Počas čistenia
snímača sa na obrazovke zobrazí symbol [f].
zz Pri opakovanom prepnutí vypínača <1>/<2> krátko po sebe sa
ikona [f] nemusí zobraziť. Je to normálne a neznamená to poruchu.
zz Ak pri zázname snímky na kartu prepnete vypínač do polohy <2>, zobrazí
sa hlásenie [Saving.../Ukladanie...] a fotoaparát sa vypne až po dokončení
zaznamenávania.
47
Zapnutie napájania
Indikátor kapacity batérie
: Kapacita batérie je dostatočná.
:K
apacita batérie je nízka, fotoaparát
však naďalej možno používať.
:B
atéria sa čoskoro vybije. (bliká)
: Nabite batériu.
zz Vykonaním ktorejkoľvek z nasledujúcich činností sa batéria vyčerpá skôr:
yyDlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
yyČasté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
yyPoužívanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
yyPoužívanie funkcie Wi-Fi alebo funkcie Bluetooth.
zz V závislosti od skutočných podmienok snímania sa počet možných záberov
môže znížiť.
zz Prevádzka objektívu je napájaná batériou fotoaparátu. Niektoré objektívy môžu
vyčerpať batériu rýchlejšie ako iné.
zz Pri nízkych teplotách prostredia nemusí byť možné snímať, hoci je kapacita
batérie dostatočná.
48
Nasadenie a odpojenie objektívu
Fotoaparát je kompatibilný s objektívmi EF-M. Po nasadení voliteľného
upevňovacieho adaptéra EF-EOS M môžete používať aj objektívy EF
a EF-S.
Nasadenie objektívu
kryty.
1Zložte
Zložte zadný kryt objektívu aj kryt otvoru
pre objektív ich otočením v smere
zobrazených šípok.
objektív.
2Nasaďte
Zarovnajte biele značky pre nasadenie
na objektíve a na fotoaparáte a otáčajte
objektívom v smere šípky, až kým
s cvaknutím nedosadne na svoje miesto.
3Odpojte predný kryt objektívu.
sa na snímanie.
4Pripravte
Stlačte (1) a súčasne jemne otáčajte (2).
(2)
(1)
Potom (1) uvoľnite.
Otočte (2) ešte kúsok, kým zacvakne.
49
Nasadenie a odpojenie objektívu
Odpojenie objektívu
Podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu a zároveň
otočte objektívom v smere šípky.
Objektívom otáčajte až do zastavenia
a potom ho odpojte.
Na odpojený objektív nasaďte zadný
kryt objektívu.
zz Nepozerajte sa priamo do slnka cez žiaden objektív. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu zraku.
zz Pri nasadzovaní alebo odpájaní objektívu prepnite vypínač fotoaparátu
do polohy <2>.
zz Ak sa počas automatického zaostrovania otáča predná časť objektívu
(zaostrovací prstenec), nedotýkajte sa otáčajúcej sa časti.
zz Zorný uhol snímania
-- Keďže je oblasť snímky menšia ako film formátu 35 mm, efektívny zorný uhol
zodpovedá približne 1,6-násobku uvedenej ohniskovej vzdialenosti objektívu.
Oblasť snímky (pribl.) (22,3 × 14,8 mm)
35 mm film (36 × 24 mm)
zz Informácie o používaní objektívu nájdete v návode na používanie objektívu
(=4).
Tipy na predchádzanie šmuhám a prachu
Výmenu objektívu vykonávajte čo najrýchlejšie a na mieste, kde sa nachádza
čo najmenej prachu.
Ak fotoaparát skladujete bez nasadeného objektívu, nezabudnite naň nasadiť
kryt otvoru pre objektív.
Pred nasadením odstráňte z krytu otvoru pre objektív prach.
50
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S
Po nasadení voliteľného upevňovacieho adaptéra EF-EOS M môžete
používať aj objektívy EF a EF-S.
Nasadenie objektívu
kryty.
1Zložte
Odpojte kryty na objektíve, adaptéri
a tele.
(1)
(2)
objektív na adaptér.
2Nasaďte
Zarovnajte červenú alebo bielu
značku pre nasadenie na objektíve so
zodpovedajúcou značkou pre nasadenie
na adaptéri a otáčajte objektívom
v smere šípky, až kým s cvaknutím
nedosadne na svoje miesto.
(1)
(2)
(3)
Červená značka
Biela značka
adaptér na fotoaparát.
3Nasaďte
Zarovnajte biele značky pre nasadenie
(3) na adaptéri a fotoaparáte a otáčajte
objektívom v smere šípky, až kým
s cvaknutím nedosadne na svoje miesto.
51
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S
režimov zaostrenia na
4Prepínač
objektíve prepnite do polohy <AF>.
Skratka <AF> znamená automatické
zaostrovanie.
Skratka <MF> znamená manuálne
zaostrovanie. Automatické zaostrovanie
sa nespustí.
5Odpojte predný kryt objektívu.
52
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S
Odpojenie objektívu
stlačené tlačidlo na
1Podržte
uvoľnenie objektívu a zároveň
otáčajte objektívom v smere
zobrazenej šípky.
Otočte ho až na doraz a potom
ho odpojte.
objektív od adaptéra.
2Odpojte
Podržte páčku na odpojenie objektívu
a otáčajte objektívom proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
Objektívom otáčajte až do zastavenia
a potom ho odpojte.
Po odpojení nasaďte na objektív
kryt objektívu.
zz Bezpečnostné upozornenia pre objektívy nájdete na =50.
zz V prípade objektívov EF a EF-S prepínač režimov zaostrenia fotoaparátu nemá
žiadny účinok.
zz Ak používate objektív ťažší než fotoaparát, pri snímaní alebo prenášaní držte
fotoaparát za objektív.
zz Ak používate objektív EF, ktorý má závit pre statív (ako super teleobjektív),
statív pripojte k závitu pre statív na objektíve. Ak používate objektív bez závitu
pre statív, pripojte statív k závitu pre statív na upevňovacom adaptéri.
53
Používanie elektronického hľadáčika
(predáva sa samostatne)
Voliteľný elektronický hľadáčik, ktorý pomáha sústrediť sa na zaostrenie
na objekty, zjednodušuje snímanie.
Pri používaní obrazovky (monitora LCD) na zadnej strane fotoaparátu
je k dispozícii menej záberov a kratšia doba nahrávania.
či je fotoaparát
1Skontrolujte,
vypnutý.
hľadáčik pripojte
2Elektronický
k pätici pre príslušenstvo.
Odpojte kryt pätice pre príslušenstvo.
Zložte kryt hľadáčika.
Podľa obrázka zasúvajte spojovací
komponent hľadáčika do pätice pre
príslušenstvo (=35) dovtedy, kým
nezacvakne na mieste.
hľadáčik nastavte
3Elektronický
do požadovaného uhla.
V závislosti od scény alebo spôsobu
snímania môžete upraviť uhol hľadáčika
až približne o 90°.
54
Používanie elektronického hľadáčika (predáva sa samostatne)
fotoaparát a podľa potreby
4Zapnite
prepínajte medzi obrazovkou
a hľadáčikom.
Pri priblížení hľadáčika k oku sa zapne
displej hľadáčika a vypne sa obrazovka
fotoaparátu.
Pri oddialení hľadáčika od oka sa vypne
displej hľadáčika a zapne sa obrazovka
fotoaparátu.
dioptrickú korekciu.
5Nastavte
Otáčaním voliča zaostrite obraz
v hľadáčiku.
EVF-DC1
EVF-DC2
skončení elektronický hľadáčik
6Po
odpojte.
Ak chcete hľadáčik odpojiť od
fotoaparátu, vypnite fotoaparát, podržte
stlačené tlačidlo <UNLOCK> na
hľadáčiku a odpojte hľadáčik.
Ak hľadáčik nepoužívate, odpojte
a odložte ho.
55
Používanie elektronického hľadáčika (predáva sa samostatne)
zz Zobrazenie v hľadáčiku a obrazovku fotoaparátu nemožno aktivovať súčasne.
zz Keď sa používa displej hľadáčika, ovládanie obrazovky fotoaparátu dotykom
nie je možné.
zz Aj keď sa hľadáčik vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnosť,
a viac ako 99,99 % pixelov spĺňa určené technické parametre, v zriedkavých
prípadoch môžu byť niektoré pixely chybné alebo sa môžu zobrazovať ako
červené alebo čierne bodky. Neznamená to poškodenie fotoaparátu a nemá
to ani vplyv na zaznamenané snímky.
zz Niektoré nastavenia pomeru strán (=125) spôsobia zobrazenie čiernych
pásov na hornom a dolnom alebo ľavom a pravom okraji obrazovky.
Tieto oblasti sa nezaznamenajú.
zz Medzi zobrazením v hľadáčiku a na obrazovke môžete prepínať stláčaním
tlačidla < > na hľadáčiku.
zz Ak ste položku [Manual display/Manuálne zobrazenie] nastavili na hodnotu
[Viewfinder/Hľadáčik], pri oddialení oka od hľadáčika sa obrazovka
neaktivuje, ak ste vybrali položku [5: Display settings/Nastavenia
zobrazenia] a nastavili možnosť [Display control/Ovládanie zobrazenia] na
hodnotu [Manual/Manuálne]. Ak chcete aktivovať obrazovku, stlačte tlačidlo
< > hľadáčika.
zz Zobrazenie informácií o snímaní sa neupraví, keď fotoaparát držíte zvislo
a položka [VF vertical display/Zvislé zobrazenie v hľadáčiku] je nastavená
na hodnotu [Off/Vyp.], ak ste vybrali položku [5: Shooting info. disp./
Zobrazenie informácií o snímaní].
zz Jas obrazovky (=496) môžete nakonfigurovať samostatne pre obrazovku
hľadáčika a fotoaparátu.
zz Ak chcete zmenšiť obrazovku snímania, nastavte položku [5: VF display
format/Formát zobrazenia v hľadáčiku] na hodnotu [Display 2/Displej 2].
zz V prípade hľadáčika EVF-DC2 nie je možné nastaviť uhol.
56
Základné operácie
Držanie fotoaparátu
Pri snímaní môžete upraviť obrazovku vyklopením. Podrobnosti nájdete
na =46.
Normálny uhol
Nízky uhol
Vysoký uhol
57
Základné operácie
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo spúšte pracuje v dvoch krokoch. Tlačidlo spúšte môžete stlačiť do
polovice. Potom ho ďalším pritlačením môžete stlačiť úplne.
Stlačenie do polovice
Aktivuje automatické zaostrovanie a systém
automatického nastavenia expozície, ktorý
nastaví rýchlosť uzávierky a clonu.
Nastavenie expozície (rýchlosť uzávierky
a hodnota clony) sa zobrazuje na obrazovke
alebo v hľadáčiku približne 8 s alebo tak
dlho, ako je to nastavené pre časovač
merania.*
* Predvolene je časovač merania nastavený
na 8 s.
Úplné stlačenie
Týmto vykonáte snímanie.
zz Predchádzanie otrasom fotoaparátu
Pohyby fotoaparátu počas jeho držania v ruke v okamihu expozície
sa označujú ako otrasy fotoaparátu. Môžu spôsobiť neostré zábery.
Ak chcete predísť otrasom fotoaparátu, zapamätajte si nasledujúce
informácie:
Držte fotoaparát stabilne.
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím sa spustí automatické
zaostrovanie, a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte úplne.
58
Základné operácie
zz Ak okamžite stlačíte tlačidlo spúšte úplne bez toho, aby ste ho najskôr stlačili
do polovice, alebo ak ho stlačíte do polovice a okamžite potom ho stlačíte
úplne, fotoaparátu bude chvíľu trvať, kým zhotoví snímku.
zz Aj pri zobrazení ponuky alebo prehrávaní snímok sa môžete vrátiť do stavu
pripravenosti na snímanie stlačením tlačidla spúšte do polovice.
<6> Hlavný volič
Pozerajte sa na obrazovku a otáčajte
voličom <6>.
Pomocou tohto voliča sa nastavuje rýchlosť
uzávierky, hodnota clony atď.
<5> Volič rýchleho ovládania
Pozerajte sa na obrazovku a otáčajte
voličom <5>.
Počas prehrávania môžete zväčšovať
snímky alebo prepnúť na zobrazenie
zoznamu.
Tlačidlo spustenia AF
V režimoch Kreatívnej zóny má rovnaký
účinok ako stlačenie tlačidla spúšte do
polovice.
59
Základné operácie
<B> Multifunkčné tlačidlo
Citlivosť ISO môžete nastaviť tak,
že stlačíte tlačidlo <B> a otáčate
voličom <5>.
<5> Ovládací volič
Otáčanie ovládacieho voliča je jednou
z možností, ako vyberať nastavenia
položiek, prepínať medzi snímkami
a vykonávať ďalšie operácie. Okrem toho
takto môžete vykonávať väčšinu operácií,
ktoré je možné vykonávať pomocou tlačidiel
<W> <X> <Y> <Z>.
Často používané funkcie tiež môžete
priradiť k tlačidlám (=540).
60
Základné operácie
Tlačidlo INFO
Každým stlačením tlačidla <B>
sa zmenia zobrazené informácie.
Nasledujúce príklady obrazoviek sú
pre statické zábery.
61
Funkcie ponuky a nastavenia
(6)
(1)
(2)
(4) (7)
(5)
(3)
(1)
(2)
(3)
Tlačidlo <B>
Obrazovka
<V> Krížové tlačidlá/
ovládací volič
(4)
(5)
(6)
(7)
Tlačidlo <M>
Tlačidlo <0>
Hlavný volič
Volič rýchleho ovládania
Obrazovka ponuky režimov Základnej zóny
* V režimoch Základnej zóny sa niektoré karty a možnosti ponuky nezobrazia.
62
Funkcie ponuky a nastavenia
Obrazovka ponuky režimov Kreatívnej zóny
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hlavné karty
Sekundárne karty
Položky ponuky
z: Snímanie
3: Prehrávanie
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Bezdrôtové funkcie
5: Nastavenie
8: Užívateľské funkcie
9: My Menu (Moja ponuka)
Nastavenia ponuky
Postup nastavovania ponuky
obrazovku ponuky.
1Zobrazte
Stlačte tlačidlo <M>.
kartu.
2Vyberte
Stlačením tlačidla <B> prepínate
medzi hlavnými kartami.
Sekundárnu kartu vyberte otáčaním
voliča <6>.
63
Funkcie ponuky a nastavenia
požadovanú položku.
3Vyberte
Otáčaním voliča <5> vyberte položku,
potom stlačte tlačidlo <0>.
požadovanú možnosť.
4Vyberte
Otáčaním voliča <5> vyberte
požadovanú možnosť.
Aktuálne nastavenie je označené
modrou farbou.
príslušnú možnosť.
5Nastavte
Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
nastavenie.
6Ukončite
Stlačením tlačidla <M> dokončíte
nastavenie a pripravíte sa na snímanie.
zz Opis funkcií ponuky uvedený v nasledujúcich častiach tohto dokumentu
predpokladá, že ste stlačením tlačidla <M> zobrazili obrazovku ponuky.
zz Ponuky môžete ovládať aj ťuknutím na obrazovku ponuky, stláčaním krížových
tlačidiel <V> alebo otáčaním ovládacieho voliča.
zz Ak chcete príslušnú operáciu zrušiť, stlačte tlačidlo <M>.
64
Funkcie ponuky a nastavenia
Neaktívne položky ponuky
Príklad: Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Nemožno nastaviť neaktívne položky
ponuky. Položka ponuky je neaktívna,
ak ju potláča iné nastavenie funkcie.
Funkciu potlačenia zobrazíte výberom
neaktívnej položky ponuky a stlačením
tlačidla <0>.
Ak zrušíte nastavenie funkcie potlačenia,
neaktívna položka ponuky sa bude
dať nastaviť.
zz Pri niektorých neaktívnych položkách ponuky neuvidíte funkciu potlačenia.
zz Pomocou položky [Basic settings/Základné nastavenia] v časti [5: Reset
camera/Vynulovať fotoaparát] môžete obnoviť predvolené nastavenia funkcií
ponuky (=520).
65
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
Fotoaparát môžete ovládať ťukaním alebo ťahaním po obrazovke (panel
dotykovej obrazovky) prstom.
Ťuknutie
Príklad obrazovky (rýchle ovládanie)
Prstom ťuknite (krátko sa dotknite
a potom nadvihnite prst) na obrazovku.
Keď napríklad ťuknete na ikonu
[Q], zobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania. Ťuknutím na ikonu [2]
sa môžete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku.
Potiahnutie
Príklad obrazovky (obrazovka ponuky)
Dotknite sa prstom obrazovky
a posúvajte ním.
zz Ak je položka [5: Beep/Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Touch /Dotykové ovládanie], počas dotykového ovládania nezaznie
zvuková signalizácia (=508).
zz Reakcie na dotykové ovládanie je možné upraviť (=507).
66
Rýchle ovládanie
Môžete priamo vybrať a upraviť nastavenia zobrazené na obrazovke.
Táto funkcia sa nazýva Rýchle ovládanie (okrem režimu <A>).
1Stlačte tlačidlo <Q> (7).
požadovanú položku.
2Vyberte
Vykonajte výber tlačidlami <W> <X>.
Keď je zobrazená obrazovka vľavo,
vykonajte výber pomocou tlačidiel
<W> <X> <Y> <Z>.
požadovanú možnosť.
3Vyberte
Otáčaním voliča <6> alebo <5>
alebo pomocou tlačidiel <Y> <Z>
zmeňte nastavenie. Niektoré položky
sa nastavujú tak, že po vykonaní tohto
kroku stlačíte tlačidlo.
Stlačením tlačidla <0> ukončíte
nastavenie a vrátite sa na
predchádzajúcu obrazovku.
zz Môžete tiež ťuknúť na obrazovku a zobraziť nastavenia rýchleho ovládania
(=66).
67
68
Základná zóna
Táto kapitola opisuje, ako používať režimy Základnej zóny na
otočnom voliči režimov na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.
V režimoch Základnej zóny stačí fotoaparát namieriť a stlačiť
tlačidlo spúšte. Fotoaparát nastaví všetko automaticky.
69
Automatický režim s inteligentným
nastavením scény/hybridný automatický
režim (plnoautomatické snímanie)
<A> <D> je plnoautomatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky použije optimálne nastavenia. Dokáže automaticky
nastaviť zaostrenie na statický alebo pohybujúci sa objekt tak, že rozpozná
pohyb objektu.
Jednoduchým snímaním fotografií v režime <D> môžete zhotovovať
krátke videozáznamy daného dňa. Pred každým záberom fotoaparát
zaznamenáva 2- až 4-sekundové videoklipy scén, ktoré sa neskôr spoja
do krátkeho videozáznamu (=222, =317).
otočný volič režimov
1Nastavte
do polohy <A> alebo <D>.
tlačidlo <0>.
2zStlačte
z Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
fotoaparát na to,
3Namierte
čo budete snímať (objekt).
zz Za určitých podmienok snímania sa
okolo objektu môže zobraziť rámček.
zz Na ľubovoľných rozpoznaných tvárach
sa zobrazia body AF.
70
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
na objekt.
4zZaostrite
z Zaostrite stlačením tlačidla spúšte
do polovice.
zz Ak bliká [D], pomocou páčky <D>
vyklopte zabudovaný blesk.
zz Zaostriť môžete aj ťuknutím na
tvár osoby alebo iný objekt na
obrazovke (Dotykové AF), ak je
funkcia [z: Continuous AF/
Nepretržité AF] nastavená na hodnotu
[Disable/Zakázať].
zz Pri slabom osvetlení sa podľa potreby
automaticky aktivuje pomocný lúč AF
(=215).
zz Pri nehybných objektoch sa bod
AF zobrazí zelenou farbou, keď
je objekt zaostrený, a fotoaparát
pípne. (len One‑Shot AF/
Jednoobrázkový AF/<A>)
zz Pri pohyblivých objektoch sa bod AF
zobrazí modrou farbou (len <A> only)
a sleduje pohyb objektu. Fotoaparát
nevydá zvukový signál. (AF-Servo)
snímku.
5zZhotovte
z Stlačte tlačidlo spúšte úplne,
čím sa zhotoví snímka.
zz Zhotovená snímka sa zobrazí približne
na 2 sekundy na obrazovke.
zz Ak chcete zasunúť zabudovaný blesk,
zatlačte ho prstami nadol.
zz Pre niektoré objekty alebo podmienky snímania sa pohyb predmetov
(či sú v pokoji alebo sa pohybujú) nemusí správne rozpoznať.
71
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
zz Funkcia AF (Jednoobrázkový AF alebo AF-Servo) sa nastaví automaticky
pri stlačení tlačidla spúšte do polovice. Ak máte tlačidlo spúšte stlačené do
polovice a fotoaparát zistí pohyb objektov, prepne sa na hodnotu Servo AF
(AF-servo) aj v prípade, že je automaticky nastavený na hodnotu One-Shot AF
(Jednoobrázkový AF) (len pre <A>).
zz V režime <A> budú farby vyzerať pôsobivejšie pri scénach v prírode,
exteriéroch a pri západe slnka. Ak nedosahujete požadované farebné tóny,
zmeňte režim na režim Kreatívnej zóny (=37), vyberte iný štýl Picture Style
než [D] a potom snímajte znova (=163).
D: Hybridný automatický režim
zz Aby boli videozáznamy pôsobivejšie, namierte fotoaparát na objekt približne
4 sekundy pred vyhotovením fotografie.
zz Výdrž batérií v tomto režime je menšia než v režime A, pretože krátke
videozáznamy sa zaznamenávajú pri každom zábere.
zz Krátky videozáznam sa nemusí zaznamenať v prípade, že fotografiu zhotovíte
ihneď po zapnutí fotoaparátu, vyberiete režim <D> alebo budete fotoaparát
ovládať iným spôsobom.
zz V krátkych videozáznamoch budú zaznamenané zvuky a vibrácie fotoaparátu
alebo objektívu.
zz Obrazová kvalita krátkych videozáznamov je pri nastavení NTSC [L6]
a pri nastavení PAL [L5]. Táto hodnota sa mení v závislosti od nastavenia
videosystému.
zz Zvuky sa neprehrajú pri stlačení tlačidla spúšte do polovice ani pri spustení
samospúšte.
zz V nasledujúcich prípadoch sa krátke videozáznamy ukladajú ako samostatné
súbory videozáznamov, aj keď ste ich v režime <D> zaznamenali
v rovnaký deň.
yyTrvanie nahrávania krátkeho videozáznamu dosiahne približne 29 minút
a 59 sekúnd. (Ak veľkosť presiahne približne 4 GB, obsah sa môže uložiť
aj ako samostatné súbory.)
yyKrátky videozáznam je chránený.
yyZmení sa nastavenie letného času, videosystému alebo časového pásma.
zz Zaznamenané zvuky uzávierky nie je možné upraviť ani vymazať.
72
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
Minimalizácia rozmazaných fotografií
zz Použite pevný statív, ktorý dokáže uniesť hmotnosť fotografického
vybavenia. Fotoaparát bezpečne nainštalujte na statív.
zz Odporúča sa použiť diaľkovú spúšť (predáva sa samostatne, =223)
alebo bezdrôtové diaľkové ovládanie (predáva sa samostatne, =223).
Najčastejšie otázky
zz Nie je možné zaostriť (čo signalizuje oranžový bod AF).
Zamierte fotoaparát na miesto s dobrým kontrastom a stlačte tlačidlo
spúšte do polovice (=58). Ak ste príliš blízko objektu, vzdiaľte sa
a skúste to znova.
zz Zobrazí sa viacero bodov AF súčasne.
Ak sa zobrazí viacero bodov AF súčasne, zaostrené sú všetky
tieto pozície. Pokiaľ sa jeden bod AF zobrazuje na objekte, môžete
zhotoviť snímku.
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa objekt nezaostrí.
Ak je aktuálne nastavený režim zaostrenia MF, prepnite na režim AF.
zz Zobrazenie rýchlosti uzávierky bliká.
Vzhľadom na nízku úroveň osvetlenia môže byť snímaný objekt
rozmazaný v dôsledku chvenia fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív
alebo blesk Canon Speedlite radu EL/EX (predáva sa samostatne,
=300).
zz Po použití externého blesku je spodná časť snímky
neprirodzene tmavá.
Ak je na objektíve nasadená slnečná clona, môže zatieniť svetlo
blesku. Ak je snímaný objekt blízko, pred snímaním s bleskom zložte
slnečnú clonu.
73
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
Zmena kompozície záberu
V závislosti od scény úprava polohy snímaného objektu doľava alebo doprava,
aby ste vytvorili vyvážené pozadie, povedie k snímke s dobrou perspektívou.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamknete zaostrenie na príslušnom
objekte. Zmeňte kompozíciu záberu a pritom držte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, potom úplným stlačením tlačidla spúšte zhotovte snímku.
Táto funkcia sa nazýva „uzamknutie zaostrenia“.
Fotografovanie pohybujúceho sa objektu (len <A>)
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zobrazí modrý bod AF, fotoaparát
rozpozná pohyb objektu a zaostrí pomocou funkcie AF-Servo. Držte tlačidlo
spúšte stlačené do polovice, sledujte objekt na obrazovke a v rozhodujúcom
okamihu stlačte tlačidlo spúšte úplne.
74
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
Ikony scény
Fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
všetko automaticky tak, aby nastavenie
zodpovedalo príslušnej scéne. Rozpoznaný
typ scény je uvedený v ľavej hornej časti
obrazovky. Podrobné informácie o ikone
nájdete na =587.
Úprava nastavení dotknutím sa obrazovky
Ťuknutím na ikony môžete upraviť
nastavenia.
75
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
Snímanie s použitými efektmi (kreatívny asistent)
tlačidlo <Q>.
1zStlačte
z Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
efekt.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
úroveň efektu a ďalšie
3Vyberte
podrobnosti.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> ho
nastavte a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete nastavenie obnoviť, stlačte
tlačidlo <A> a vyberte položku [OK].
Efekty kreatívneho asistenta
zz [
] Preset (Prednastavené)
zz [
] Background blur (Rozostrenie pozadia)
Vyberte jeden z prednastavených efektov.
Efekty [Saturation/Sýtosť], [Color tone 1/Farebný tón 1] a [Color
tone 2/Farebný tón 2] nie sú dostupné v režime [B&W/Čiernobielo].
Slúži na úpravu rozostrenia pozadia. Pri nastavení vyšších hodnôt
bude pozadie ostrejšie a pri nastavení nižších hodnôt bude naopak
rozmazanejšie. [Auto/Automatický] nastaví rozmazanie pozadia
tak, aby zodpovedalo jasu. V závislosti od svetelnosti objektívu
(clonového čísla) nemusia byť niektoré pozície k dispozícii.
76
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
zz [
] Brightness (Jas)
zz [
] Contrast (Kontrast)
zz [
] Saturation (Sýtosť)
Upravte jas snímky.
Upravte kontrast.
Upravte sýtosť farieb.
zz [
] Color tone 1 (Farebný tón 1)
zz [
] Color tone 2 (Farebný tón 2)
zz [
] Monochrome (Monochromatické)
Upravte jantárový/modrý farebný tón.
Upravte zelený/purpurový farebný tón.
Nastavte tónovací efekt pre monochromatické snímanie. Ak chcete
snímať vo farbe, nastavte možnosť [Off/Vyp.]. Položky [Saturation/
Sýtosť], [Color tone 1/Farebný tón 1] a [Color tone 2/Farebný tón 2]
nie sú k dispozícii pre iné možnosti ako [Off/Vyp.].
zz Pri použití blesku nie je k dispozícii položka [Background blur/
Rozostrenie pozadia].
zz Tieto nastavenia sa obnovia po zmene režimu snímania alebo posunutí
vypínača do polohy <2>. Ak chcete uložiť nastavenia, nastavte položku
[z: Retain Creative Assist data/Zachovať údaje Kreatívneho asistenta]
na hodnotu [Enable/Povoliť].
Uloženie efektov
Ak chcete uložiť aktuálne nastavenie do fotoaparátu, stlačte tlačidlo <B>
na obrazovke Kreatívneho asistenta a potom vyberte položku [OK].
S názvom [USER*/UŽÍVATEĽ*] je možné uložiť až tri predvolené
nastavenia. Po uložení troch predvolených nastavení sa niektoré existujúce
predvolené nastavenie [USER*/UŽÍVATEĽ*] musí prepísať, aby bolo možné
uložiť nové predvolené nastavenie.
77
Režim špeciálnej scény (SCN)
Keď vyberiete režim snímania pre určitý objekt alebo scénu, fotoaparát
automaticky vyberie vhodné nastavenia.
* <8> označuje špeciálnu scénu.
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <8>.
2Stlačte tlačidlo <0>.
režim snímania.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
režim snímania a stlačte tlačidlo <0>.
zz Upozornenia týkajúce sa jednotlivých režimov snímania sú uvedené spoločne
(=92). Pred snímaním si prečítajte upozornenia.
zz Po kroku č. 2 sa zobrazí obrazovka rýchleho ovládania, ak je položka
[5: Mode guide/Sprievodca režimom] nastavená na hodnotu
[Disable/Zakázať]. Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte režim snímania.
zz Zhotovte niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete
požadované výsledky.
78
Režim špeciálnej scény (SCN)
Dostupné režimy snímania v režime 8
Režim snímania
Strana
Režim snímania
Strana
J
Autoportrét
=80
4
Záber zblízka
=87
2
Portrét
=81
P
Jedlo
=88
K
Hladká pokožka
=82
6
Nočný portrét
=89
=83
F
Nočná scéna bez statívu
=90
G
Ovládanie snímania
v protisvetle HDR
=91
3 Krajina
5 Šport
=84
r Posúvanie
=85
zz Môžete tiež nastaviť režim snímania z možnosti [z: Shooting mode/Režim
snímania] po nastavení otočného voliča režimov na hodnotu <8>.
79
Režim autoportrétu
Ak chcete snímať zábery seba samého, použite režim [J] (Autoportrét).
Otočte obrazovku smerom k objektívu. Prispôsobiteľné spracovanie snímok
zahŕňa zjemnenie pokožky a tiež úpravu jasu a pozadia, aby osoba na
snímke bola výraznejšia.
Tipy pri snímaní
zz Nastavte jas a efekt hladkej pokožky.
Funkcie [Brightness/Jas] a [Smooth skin effect/Efekt hladkej
pokožky] je možné nastaviť v rozsahu piatich úrovní. V rámci funkcie
[Background/Pozadie] môžete upraviť úroveň rozostrenia pozadia.
zz Zhotovte snímku ťuknutím na obrazovku.
Okrem snímania úplným stlačením tlačidla spúšte môžete snímať aj
ťuknutím na obrazovku, ak aktivujete ovládanie uzávierky dotykom tak,
že ťuknete na položku [y], aby sa zmenila na položku [x].
80
Režim portrétu
Režim [2] (Portrét) spôsobí rozostrenie pozadia, čím zvýrazní fotografovanú
osobu. Tiež spôsobí, že tóny farby pleti a vlasy budú vyzerať jemnejšie.
Tipy pri snímaní
zz Vyberte miesto, kde je vzdialenosť medzi objektom
a pozadím najväčšia.
Čím väčšia je vzdialenosť medzi snímaným objektom a pozadím,
tým viac bude pozadie rozostrené. Objekt bude tiež výraznejší na
jednoduchom, tmavom pozadí.
zz Použite teleobjektív.
Ak používate objektív so zoomom, použite telefotografický rozsah tak,
aby ste rámec obrazu vyplnili snímanou osobou od pása nahor.
zz Zaostrite na tvár.
Pri zaostrovaní sa uistite, že bod AF na tvári svieti nazeleno.
Potom zhotovte snímku. Pri snímaní záberov tváre zblízka môžete
nastaviť funkciu [z: Eye Detection AF/AF detekcie očí] na hodnotu
[Enable/Povoliť] a snímať tak so zaostrením na oči objektu.
zz Použite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je [i] (Sériové snímanie nízkou rýchlosťou).
Ak podržíte stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať nepretržite,
aby ste zachytili zmeny výrazu tváre a pózy objektu.
81
Režim hladkej pokožky
Pri použití režimu [K] (Hladká pokožka) môže pleť objektu vyzerať
príťažlivejšie. Spracovanie snímok sa postará, aby pleť vyzerala hladšie.
Tipy pri snímaní
zz Upravte veľkosť tváre.
Okolo všetkých rozpoznaných hlavných objektov sa zobrazia rámy na
zjemnenie pokožky. Na zvýšenie efektivity zjemňovania pokožky môžete
nastaviť veľkosť tak, aby sa rám zobrazil na tvári objektu.
zz Zaostrite na tvár.
Pri zaostrovaní sa uistite, že bod AF na tvári svieti nazeleno.
Potom zhotovte snímku. Pri snímaní záberov tváre zblízka môžete
nastaviť funkciu [z: Eye Detection AF/AF detekcie očí] na hodnotu
[Enable/Povoliť] a snímať tak so zaostrením na oči objektu.
82
Režim krajiny
Režim [3] (Krajina) použite vtedy, keď fotografujete rozsiahlu scenériu
alebo keď chcete, aby boli zaostrené všetky objekty, od blízkych až po tie
vzdialené. Na jasné modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky.
Tipy pri snímaní
zz Pri objektíve so zoomom použite širokouhlý rozsah.
Keď používate objektív so zoomom, nastavte širokouhlý rozsah, aby boli
zaostrené blízke aj vzdialené objekty. Krajine to tiež dodá priestorovosť.
zz Pri snímaní nočných scén stabilizujte fotoaparát.
Ak počas snímania s režimom [3] držíte fotoaparát v rukách,
môže to spôsobiť otrasy fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
83
Režim športu
Režim [5] (Šport) použite, ak chcete fotografovať pohybujúci sa objekt,
či už je to bežiaca osoba, alebo pohybujúce sa vozidlo.
(1)
Tipy pri snímaní
zz Použite teleobjektív.
Použitie teleobjektívu umožňuje fotografovanie z väčšej vzdialenosti.
zz Sledujte snímaný objekt pomocou rámu oblasti AF.
Predvolene je funkcia [z: AF method/Spôsob AF] nastavená na
možnosť [u+Tracking/Sledovanie]. Po stlačení tlačidla spúšte do
polovice sa zobrazí rám oblasti AF (1). Po zaostrení na objekt sa farba
bodu AF zmení na modrú.
zz Použite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je [o] (sériové snímanie vysokou rýchlosťou).
V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte
záber. Ak chcete sledovať objekt a zachytávať zmeny pri jeho pohybe,
držte stlačené tlačidlo spúšte, aby ste snímali sériovo.
84
Režim posúvania
Ak chcete nasnímať obrázok vyjadrujúci pohyb s efektom rozostrenia na
pozadí objektu, použite režim [r] (Posúvanie). Ak použijete objektív
podporujúci režim [r], rozostrenie objektu sa zistí, opraví a zredukuje.
Tipy pri snímaní
zz Otočením fotoaparátu sledujte pohybujúci sa objekt.
Počas snímania plynulým otočením fotoaparátu sledujte pohybujúci
sa objekt. Namierte bod AF na časť pohybujúceho sa objektu, na ktorý
chcete zaostriť. Potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice a podržte ho
počas otáčania fotoaparátu, aby ste zachytili rovnakú rýchlosť a pohyb
objektu. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol počas posunu fotoaparátu
nasnímajte obrázok. Pokračujte v sledovaní objektu fotoaparátom.
85
Režim posúvania
zz Nastavte úroveň rozostrenia pozadia pohybujúceho sa objektu.
Pomocou funkcie [Effect/Efekt] môžete nastaviť úroveň rozostrenia
pozadia pohybujúceho sa objektu. Možnosť [Max/Max.] nastaví pomalšiu
rýchlosť uzávierky, aby sa zvýšilo rozostrenie pozadia okolo pohybujúceho
sa objektu. Ak je rozostrenie objektu viditeľné, znížte ho nastavením
funkcie [Effect/Efekt] na možnosť [Med/Stred.] alebo [Min/Min.].
zz Použite sériové snímanie.
Predvolene je nastavená možnosť [i] (Sériové snímanie).
V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte
záber. Pohyblivé objekty môžete sledovať posúvaním fotoaparátu.
Držte stlačené tlačidlo spúšte, aby ste snímali sériovo.
zz Ak chcete zistiť, ktoré objektívy podporujú režim [r], navštívte webovú
lokalitu spoločnosti Canon.
zz S objektívmi podporujúcimi režim [r] fotoaparát automaticky opraví
rozostrenie objektu a (na základe nastavenia [Effect/Efekt]) upraví rýchlosť
uzávierky bez ohľadu na nastavenie stabilizácie obrazu objektívu.
zz Spôsob AF je možné nastaviť len na hodnotu [1-point AF/1-bodové AF]
alebo [Zone AF/Zónové AF]. Predvolene je nastavený na hodnotu [Zone AF/
Zónové AF], pričom zóna je v strede vybratej obrazovky.
zz Ak chcete zabrániť otrasom fotoaparátu, odporúčame držať fotoaparát oboma
rukami, dať ruky bližšie k telu a plynulo sledovať pohyb objektu počas snímania
obrázkov.
zz Tento efekt je najúčinnejší v prípade snímania vlakov, vozidiel atď.,
ktoré sa pohybujú konštantnou rýchlosťou jedným smerom.
zz Odporúča sa nasnímanie skúšobných záberov alebo kontrola snímky
prehraním hneď po nasnímaní.
zz Pri použití teleobjektívu si dajte pozor na otrasy fotoaparátu a rozostrenie
objektu. Ak chcete predísť roztraseniu fotoaparátu, zvážte použitie statívu.
zz Pri sériovom snímaní v režime [r] sa nasnímajú približne až štyri snímky
za sekundu.
86
Režim záberov zblízka
Ak chcete fotografovať kvety alebo malé predmety zblízka, použite režim
[4] (Záber zblízka). Ak chcete, aby malé predmety vyzerali oveľa väčšie,
použite makroobjektív (predáva sa samostatne).
Tipy pri snímaní
zz Použite jednoduché pozadie.
Jednoduché pozadie umožní lepšie vyniknúť malým predmetom,
napríklad kvetom a pod.
zz Čo najviac sa priblížte k snímanému objektu.
Skontrolujte, akú má objektív minimálnu zaostrovaciu vzdialenosť.
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť objektívu sa meria od značky <V>
(rovina zaostrenia) na vrchnej strane fotoaparátu po príslušný objekt.
Ak sa nachádzate príliš blízko, zaostrenie nie je možné.
zz Pri objektíve so zoomom použite telefotografický rozsah.
Ak máte objektív so zoomom, použitím telefotografického rozsahu bude
objekt vyzerať väčší.
87
Režim jedla
Ak chcete nasnímať obrázky jedla, použite režim [P] (Jedlo).
Fotografia bude vyzerať jasne a lákavo. Tiež sa v závislosti od zdroja svetla
potlačí červenkastý nádych na snímkach zhotovených pri žiarovkovom
svetle atď.
Tipy pri snímaní
zz Zmeňte farebný tón.
Môžete zmeniť položku [Color tone/Farebný tón]. Ak chcete zvýrazniť
červenkastý nádych jedla, nastavte ju smerom k možnosti [Warm/Teplý].
Ak je vzhľad príliš červený, nastavte ju smerom k možnosti
[Cool/Chladný].
88
Režim nočného portrétu
Ak chcete fotografovať ľudí v noci a získať prirodzene vyzerajúcu nočnú
scénu v pozadí, použite režim [6] (Nočný portrét). Pripomíname, že pri
snímaní v tomto režime sa vyžaduje zabudovaný blesk alebo externý
blesk Speedlite. Odporúča sa používať statív.
Tipy pri snímaní
zz Použite širokouhlý objektív a statív.
Keď používate objektív so zoomom, použite širokouhlý rozsah na
získanie širokého nočného obzoru. Keďže je pri snímaní z ruky
pravdepodobnejší vznik otrasov fotoaparátu, použite statív.
zz Skontrolujte jas snímky.
Nasnímaný obrázok sa odporúča prehrať na mieste a skontrolovať
jeho jas. Ak snímaná osoba vyzerá tmavá, prejdite bližšie
a zopakujte snímanie.
zz Snímajte aj v iných režimoch snímania.
Keďže je pri nočných záberoch pravdepodobnejší vznik otrasov
fotoaparátu, odporúča sa fotografovať aj v režime <A>.
zz Ak použijete samospúšť spolu s bleskom, indikátor samospúšte sa po
zhotovení snímky nakrátko rozsvieti.
89
Režim nočnej scény bez statívu
V režime [F] (Nočná scéna bez statívu) môžete snímať nočné scény,
aj keď držíte fotoaparát v ruke. V tomto režime snímania sa pre každú
snímku nasnímajú štyri zábery za sebou a zaznamená sa výsledná snímka
s obmedzeným vplyvom otrasov fotoaparátu.
Tipy pri snímaní
zz Držte fotoaparát pevne.
Počas snímania držte fotoaparát pevne a stabilne. V tomto režime sa
štyri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je ktorýkoľvek zo
štyroch záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov fotoaparátu,
zábery sa nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
90
Režim ovládania snímania v protisvetle HDR
Pri snímaní scény, na ktorej sa nachádzajú svetlé aj tmavé oblasti,
použite režim [G] (Ovládanie snímania v protisvetle HDR). Pri zhotovovaní
jednej snímky sa v tomto režime nasnímajú tri zábery za sebou s rôznou
expozíciou. Výsledkom je jedna snímka so širokým tónovým rozsahom,
v ktorej sú minimalizované tmavé oblasti spôsobené protisvetlom.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.
Tipy pri snímaní
zz Držte fotoaparát pevne.
Počas snímania držte fotoaparát pevne a stabilne. V tomto režime sa
tri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je ktorýkoľvek z troch
záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov fotoaparátu, zábery sa
nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
91
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
J: Autoportrét
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa oblasti s výnimkou pokožky ľudí
môžu zmeniť.
zz Nastavenia [Smooth skin effect/Efekt hladkej pokožky] v režime [J] sa
nepoužijú v režime [K].
zz Ak v režime blesku [I] vyklopíte blesk, položka [Background/Pozadie] sa
nastaví na hodnotu [Auto/Automatický] a nemožno ju zmeniť.
K: Hladká pokožka
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa oblasti s výnimkou pokožky ľudí
môžu zmeniť.
zz Podrobnosti nastavenia v režime [K] sa nepoužijú v režime [J].
3: Krajina
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
5: Šport
zz Pri nízkej hladine osvetlenia a pravdepodobnosti vzniku otrasov fotoaparátu
bude hodnota rýchlosti uzávierky vľavo dole blikať. Držte fotoaparát stabilne
a zhotovte snímku.
zz Zabudovaný blesk sa nespustí. Použitím externého blesku Speedlite znížite
rýchlosť sériového snímania.
r: Panning (Posúvanie)
zz Rýchlosť uzávierky sa zníži. Preto tento režim nie je vhodný na žiadne iné
snímanie okrem posúvania.
zz Predvolené nastavenie je [i]. Pripomíname, že možnosť [E] alebo [o]
sa nedá vybrať.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
zz Hoci sa na snímky zhotovené pomocou objektívov podporujúcich režim [r]
použije stabilizácia obrazu objektívu, pri snímaní sa účinok nezobrazuje na
obrazovke. (Stabilizácia obrazu a korekcia rozostrenia objektu sa aktivujú pri
snímaní bez ohľadu na nastavenie stabilizácie obrazu objektívu.)
zz Ak objektív nepodporuje režim [r], rozostrenie objektu sa neopraví.
Samostatne sa však použije automatická úprava rýchlosti uzávierky podľa
nastavenia položky [Effect/Efekt].
zz Pri snímaní pri jasnom svetle, napríklad počas slnečného letného dňa,
alebo snímaní pomalého objektu sa nemusí dosiahnuť nastavený stupeň
efektu posúvania.
92
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
r: Posúvanie (pokračovanie)
zz S objektívom podporujúcim režim [r] sa nemusí rozostrenie objektu správne
opraviť, ak fotografujete nasledujúce objekty alebo v prípade týchto podmienok
pri snímaní.
yyObjekty s veľmi nízkym kontrastom.
yyObjekty v slabom svetle.
yyObjekty v extrémnom protisvetle alebo extrémne lesklé objekty.
yyObjekty s opakujúcimi sa vzormi.
yyObjekty s menším množstvom vzorov alebo s monotónnymi vzormi.
yyObjekty s odrazmi (obrazy odrážajúce sa v skle atď.).
yyObjekty menšie než rám zóny AF.
yyV prípade viacerých objektov pohybujúcich sa v rámci rámu zóny AF.
yyObjekty pohybujúce sa nepravidelnými smermi alebo nepravidelnými
rýchlosťami.
yyObjekty, ktorých pohyb je čiastočne nepravidelný. (Napríklad vertikálny
pohyb bežca.)
yyObjekty, ktorých rýchlosť sa výrazne mení. (Napríklad hneď po začiatku
pohybu alebo počas prechádzania zákrutou.)
yyAk pohybujete fotoaparátom príliš rýchlo alebo príliš pomaly.
yyAk sa pohyb fotoaparátu nezhoduje s pohybom objektu.
yyAk je ohnisková vzdialenosť objektívu veľká.
P: Jedlo
zz Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
zz Keď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky
sa nemusí zredukovať.
zz Pri použití blesku sa položka [Color tone/Farebný tón] nastaví na možnosť
Standard (Štandardný).
zz Ak sa na snímke nachádzajú ľudia, odtieň pokožky sa nemusí reprodukovať
správne.
93
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
6: Nočný portrét
zz Požiadajte snímané osoby, aby sa po spustení blesku chvíľu nehýbali.
zz Ak sa tváre snímaných osôb javia tmavé, zaostrovanie môže byť náročné.
V takom prípade nastavte režim zaostrenia na možnosť MF a zaostrite
manuálne (=7, =52).
zz Ak sa v bode AF nachádzajú svetelné body, zaostrovanie v noci alebo
pri tmavých scénach môže byť náročné. V takom prípade nastavte režim
zaostrenia na možnosť MF a zaostrite manuálne (=7, =52).
zz Zábery sa budú mierne líšiť od snímky zobrazenej na obrazovke.
zz Ak pri snímaní s bleskom hrozí riziko preexponovania, fotoaparát automaticky
upraví rýchlosť uzávierky alebo citlivosť ISO, aby sa obmedzili vyblednuté
preexponované časti a aby sa snímalo s optimálnou expozíciou. V závislosti
od objektívu rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO, ktoré sa zobrazia pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice, nemusia zodpovedať nastaveniam fotografovania
s bleskom. Takto sa môže pozmeniť jas pozadí, ktoré sú mimo dosahu blesku.
F: Nočná scéna bez statívu
zz V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní menšia.
zz Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
zz Ak sa v bode AF nachádzajú svetelné body, zaostrovanie v noci alebo
pri tmavých scénach môže byť náročné. V takom prípade nastavte režim
zaostrenia na možnosť MF a zaostrite manuálne (=7, =52).
zz Zábery sa budú mierne líšiť od snímky zobrazenej na obrazovke.
94
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
F: Nočná scéna bez statívu (pokračovanie)
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
zz Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch (mriežky,
pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným prevažujúcim tónom
alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku otrasov fotoaparátu.
zz Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, pretože po nasnímaní sa zlučujú.
Počas spracovania snímok sa zobrazuje správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ]
a snímanie je možné až po dokončení spracovania.
G: Ovládanie snímania v protisvetle HDR
zz V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní menšia.
zz Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
zz Snímka sa nemusí zobraziť s plynulou gradáciou a môže pôsobiť nepravidelne
alebo byť výrazne zašumená.
zz Ovládanie snímania v protisvetle HDR nemusí byť účinné pri scénach
s nadmerným protisvetlom alebo s mimoriadne vysokým kontrastom.
zz Keď snímate objekty, ktoré sú dostatočne jasné (napríklad štandardne
osvetlené scény), snímka môže vyzerať neprirodzene v dôsledku efektu HDR.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
zz Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch (mriežky,
pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným prevažujúcim tónom
alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku otrasov fotoaparátu.
zz Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, pretože po nasnímaní sa zlučujú.
Počas spracovania snímok sa zobrazuje správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ]
a snímanie je možné až po dokončení spracovania.
95
Režim kreatívnych filtrov
Môžete snímať s použitím efektov filtra. Pred snímaním s použitím efektov
filtra môžete zobraziť ich ukážku.
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <U>.
2Stlačte tlačidlo <0>.
efekt filtra.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
efekt filtra (=98 – =99) a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Obrázok sa zobrazí s použitým
efektom filtra.
efekt a snímajte.
4zUpravte
z Stlačte tlačidlo <Q> a vyberte ikonu
pod položkou [Creative filters/
Kreatívne filtre] (okrem ikony c, A,
B, C alebo D).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> nastavte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
96
Režim kreatívnych filtrov
zz Možnosti RAW a RAW+JPEG nie sú k dispozícii. Pri nastavení kvality snímok
RAW sa snímky snímajú v kvalite snímok 73. Pri nastavení kvality snímok
RAW+JPEG sa snímky snímajú v zadanej kvalite snímok JPEG.
zz Sériové snímanie nie je pri nastavení možnosti [I], [G], [X], [K], [H] alebo
[c] k dispozícii.
zz Údaje na vymazanie prachových škvŕn (=174) sa nepridávajú do záberov [X].
zz Pri nastavení možnosti [I] sa vzhľad zrnitej ukážky bude mierne líšiť od
vzhľadu vašich záberov.
zz Pri nastavení možnosti [G] alebo [c] sa vzhľad ukážky jemného zaostrenia
môže mierne líšiť od vzhľadu vašich záberov.
zz Nezobrazuje sa žiadny histogram.
zz Zväčšené zobrazenie nie je k dispozícii.
zz V režimoch Kreatívnej zóny sú tieto nastavenia k dispozícii na obrazovke
rýchleho ovládania: [I], [G], [X], [J], [K], [H] a [c].
zz Zhotovte niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete
požadované výsledky.
97
Režim kreatívnych filtrov
Charakteristiky kreatívneho filtra
zz I Zrnitý čiernobiely
Mení snímku na zrnitú a čiernobielu. Úpravou kontrastu môžete zmeniť
čiernobiely efekt.
zz G Jemné zaostrenie
Dodáva snímke mäkší vzhľad. Úpravou rozostrenia môžete zmeniť
stupeň jemnosti.
zz X Efekt rybieho oka
Vytvára efekt objektívu rybieho oka. Snímka bude vyzerať vypuklo.
V závislosti od úrovne tohto efektu filtra sa mení aj oblasť orezania
pozdĺž okrajov obrázka. Keďže tento filter zväčšuje stred snímky,
zjavné rozlíšenie v strede sa môže v závislosti od počtu zaznamenaných
pixelov znižovať, a preto pri nastavovaní tohto efektu filtra priebežne
kontrolujte výslednú snímku. Používa sa jeden bod AF, ktorý je napevno
umiestnený v strede.
zz K Efekt maľovania vodovými farbami
Spôsobuje, že fotografia vyzerá ako namaľovaná jemnými vodovými
farbami. Úpravou efektu môžete meniť hustotu farieb. Nočné scény alebo
tmavé scény sa nemusia zobraziť s plynulou gradáciou a môžu pôsobiť
nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zz H Efekt hračkárskeho fotoaparátu
Farby vyzerajú ako typické farby snímok hračkárskych fotoaparátov
a všetky štyri rohy snímky sú tmavé. Na zmenu farebných odtieňov
sa môžu použiť možnosti tónovania farieb.
98
Režim kreatívnych filtrov
zz c Efekt miniatúry
Vytvára efekt diorámy.
Pri snímaní s predvoleným nastavením sa zachová ostrosť zobrazenia
strednej časti.
Ostro zobrazenú oblasť (rám scény) môžete presúvať, ako to popisuje
časť „Operácie s efektom miniatúry“ (=101). Ako spôsob AF sa
používa 1-bodové AF. Odporúča sa snímanie so zarovnaním bodu AF
a rámu scény.
zz A Umelecký štandardný HDR
Fotografie si zachovávajú vyššiu detailnosť svetlých a tmavých oblastí.
Pri nižšom kontraste a menej výraznej gradácii sa snímka bude podobať
na maľbu. Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
zz B Umelecký živý HDR
Farby sú sýtejšie ako pri nastavení [HDR Art standard/Umelecký
štandardný HDR] a nízkym kontrastom a nevýraznou gradáciou sa
dosiahne efekt grafiky.
zz C Umelecký výrazný HDR
Farby sú najsýtejšie, vďaka čomu je objekt zvýraznený a obrázok vyzerá
ako olejomaľba.
zz D Umelecký vyrytý HDR
Sýtosť farieb, jas, kontrast a gradácia sú znížené, aby obrázok
pôsobil na pohľad nevýrazne. Obrázok vyzerá ako vyblednutý a starý.
Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
zz Pri nastavení možností [A], [B], [C] a [D] môžete snímať fotografie
s vysokým dynamickým rozsahom, ktoré si zachovávajú detaily vo svetlých
a tmavých oblastiach vysokokontrastných scén. Pri každom zábere sa
zaznamenajú tri po sebe idúce snímky s rôznymi úrovňami jasu, ktoré sa potom
použijú na vytvorenie jednej snímky. Pozrite si upozornenia na =100.
99
Režim kreatívnych filtrov
Poznámky k možnostiam [A], [B], [C] a [D]
zz V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní menšia.
zz Ukážky efektov filtra nebudú vyzerať presne tak, ako vaše zábery.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
zz Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
zz Pri snímaní s fotoaparátom držaným v rukách si dajte pozor na otrasy.
zz Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môžu sa prejaviť nepravidelné farby, nepravidelná expozícia alebo šum.
zz Snímanie pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED môže viesť
k neprirodzenej reprodukcii farieb osvetlených oblastí.
zz Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, pretože po nasnímaní sa zlučujú.
Počas spracovania snímok sa zobrazuje správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ]
a snímanie je možné až po dokončení spracovania.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
100
Režim kreatívnych filtrov
Operácie s efektom miniatúry
bod AF.
1zPresuňte
z Dvakrát stlačte tlačidlo <S>.
Umožníte tak presunutie bodu AF,
ktorého farba sa zmení na oranžovú.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte značku bod AF do polohy,
na ktorú chcete zaostriť.
rám scény.
2zPresuňte
z Ak sa bod AF nachádza mimo rámu
scény, presuňte rám scény tak, aby bod
AF bol zarovnaný so scénou.
zz Ak chcete, aby sa rám scény dal
presúvať (aby bol oranžový), stlačte
tlačidlo <S> alebo ťuknite na položku
[r] v pravom dolnom rohu obrazovky.
zz Ťuknutím na položku [T] tiež môžete
prepínať medzi orientáciou rámu scény
na výšku alebo na šírku.
zz Prepínanie rámu scény je vo vodorovnej
orientácii možné pomocou tlačidiel
<Y> <Z> a v zvislej orientácii pomocou
tlačidiel <W> <X>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo
<Y> <Z> môžete rám scény presúvať.
Ak chcete rám scény znovu vrátiť do
stredu, stlačte tlačidlo <B>.
zz Ak chcete potvrdiť pozíciu rámu scény,
stlačte tlačidlo <0>.
3Zhotovte snímku.
101
102
Kreatívna zóna
Režimy Kreatívnej zóny poskytujú slobodu pri
snímaní rôznymi spôsobmi vďaka nastaveniu
preferovanej rýchlosti uzávierky, hodnoty
clony, expozície a pod.
zz Ak chcete odstrániť popis režimu snímania zobrazený po
otočení otočného voliča režimov, stlačte tlačidlo <0>
(=492).
103
Režim programu AE (P)
Fotoaparát automaticky nastaví rýchlosť uzávierky a clonu, ktoré vyhovujú
jasu objektu.
* <d> znamená Program.
* AE znamená Auto Exposure (automatická expozícia).
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <d>.
na objekt.
2zZaostrite
z Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zobrazenie
3Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota expozície nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ a najnižšieho clonového čísla
signalizuje podexponovanie.
Nastavte vyššiu citlivosť ISO alebo použite blesk.
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „1/4000“ a najvyššieho clonového čísla
signalizuje preexponovanie.
Nastavte nižšiu citlivosť ISO alebo pomocou filtra ND (predáva sa samostatne)
znížte množstvo svetla vstupujúceho do objektívu.
104
Režim programu AE (P)
Rozdiely medzi režimami <d> a <A>
zz V režime <A> sa mnohé funkcie, napríklad spôsob AF a režim merania,
nastavujú automaticky, aby nedochádzalo k pokazeným záberom.
Nastaviť môžete len obmedzený počet funkcií. Na druhej strane sa v režime
<d> nastavuje automaticky len rýchlosť uzávierky a clona. Bez obmedzenia
môžete nastaviť spôsob AF, režim merania a ďalšie funkcie.
Posun programu
zz Ak chcete upraviť kombináciu rýchlosti uzávierky a hodnoty clony pri zachovaní
rovnakej expozície, stlačte tlačidlo spúšte do polovice a otáčajte volič <6>.
Táto funkcia sa nazýva posun programu.
zz Posun programu sa automaticky zruší po uplynutí časovača merania
(zobrazenie nastavenia expozície sa vypne).
zz Funkcia posunu programu sa nedá používať s bleskom.
105
Režim AE s prioritou uzávierky (Tv)
V tomto režime nastavujete rýchlosť uzávierky a fotoaparát automaticky
nastavuje clonu, aby sa dosiahla štandardná expozícia zodpovedajúca
jasu objektu. Pomocou vyššej rýchlosti uzávierky možno ostro zachytiť
akciu pohybujúceho sa objektu. Pomocou nižšej rýchlosti uzávierky možno
vytvoriť efekt rozmazania, ktorý vytvára dojem pohybu.
* <s> znamená časová hodnota.
Rozmazaný pohyb
(Nízka rýchlosť: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rýchlosť: 1/2000 s)
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <s>.
požadovanú rýchlosť
2Nastavte
uzávierky.
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
na objekt.
3zZaostrite
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zobrazenie
4Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota clony nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
106
Režim AE s prioritou uzávierky (Tv)
zz Blikanie najnižšieho clonového čísla signalizuje podexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte nižšiu rýchlosť uzávierky, kým hodnota clony
neprestane blikať, alebo nastavte vyššiu citlivosť ISO.
zz Blikanie najvyššieho clonového čísla signalizuje preexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte vyššiu rýchlosť uzávierky, kým hodnota
clony neprestane blikať, alebo nastavte nižšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie rýchlosti uzávierky
zz Príklad: Hodnota „0"5“ predstavuje 0,5 s a hodnota „15"“ predstavuje 15 s.
107
Režim AE s prioritou clony (Av)
V tomto režime nastavujete požadovanú hodnotu clony a fotoaparát
automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky, aby sa dosiahla štandardná
expozícia vyhovujúca jasu objektu. Nastavením vyššieho clonového čísla
(menšieho clonového otvoru) sa do rozsahu prijateľného zaostrenia dostane
väčšia časť pozadia a popredia. Naopak, nastavením nižšieho clonového
čísla (väčšieho clonového otvoru) sa do rozsahu prijateľného zaostrenia
dostane menšia časť pozadia a popredia.
* <f> znamená hodnotu clony (otvor clony).
Rozostrené pozadie
(S nízkym clonovým číslom: f/5.6)
Ostré popredie aj pozadie
(S vysokým clonovým číslom: f/32)
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <f>.
požadovanú clonu.
2zNastavte
z Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
na objekt.
3zZaostrite
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zobrazenie
4Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota rýchlosti uzávierky nebliká,
bude dosiahnutá štandardná expozícia.
108
Režim AE s prioritou clony (Av)
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ signalizuje podexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte väčšiu clonu (nižšie clonové číslo), kým sa
blikanie rýchlosti uzávierky nezastaví, alebo nastavte vyššiu citlivosť ISO.
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „1/4000“ signalizuje preexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte menšiu clonu (vyššie clonové číslo), kým sa
blikanie rýchlosti uzávierky nezastaví, prípadne nastavte nižšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie hodnoty clony
zz Čím vyššie je clonové číslo, tým menší je otvor clony. Zobrazené clonové
číslo sa líši v závislosti od objektívu. Ak nie je na fotoaparáte nasadený žiaden
objektív, zobrazí sa clonové číslo „F00“.
Kontrola oblasti zaostreniaM
Stlačením tlačidla, ktoré ste priradili ku kontrole hĺbky poľa (s použitím
[8: C.Fn III-2: Customize buttons/Prispôsobiť tlačidlá], (=535)),
zastavíte objektív na aktuálnom nastavení clony a môžete skontrolovať
oblasť zaostrenia (hĺbku poľa).
zz Čím je hodnota clony vyššia, tým je zaostrená širšia oblasť, od popredia
po pozadie.
zz Expozícia sa uzamkne (uzamknutie AE), keď podržíte stlačené tlačidlo
priradené ku kontrole hĺbky poľa.
zz Stlačením tlačidla priradeného ku kontrole hĺbky poľa pri pripojenom blesku
Speedlite 470EX-AI a prepínači <X> nastavenom na hodnotu <Z>
(plnoautomatický režim) sa spustí plne automatizované meranie vzdialenosti
pomocou funkcie AI.B.
109
Režim manuálneho nastavenia expozície (M)
V tomto režime nastavujete podľa potreby rýchlosť uzávierky aj clonu.
Ak chcete určiť expozíciu, použite indikátor úrovne expozície alebo
komerčne dostupný expozimeter.
* <a> znamená manuálne.
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <a>.
citlivosť ISO (=143).
2zNastavte
z Pri automatickom nastavení citlivosti
ISO môžete nastaviť kompenzáciu
expozície (=111).
požadovanú rýchlosť
3Nastavte
uzávierky a clonu.
zz Rýchlosť uzávierky nastavíte otáčaním
voliča <6>. Clonu nastavíte otáčaním
voliča <5>.
na objekt.
4zZaostrite
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zz Skontrolujte ukazovateľ expozičnej
úrovne [N], aby ste zistili, nakoľko je
aktuálna expozičná úroveň vzdialená
od štandardnej expozičnej úrovne.
(2) (1)
(1)
(2)
Značka štandardnej expozície
Ukazovateľ expozičnej úrovne
Nastavte expozíciu a zhotovte
5snímku.
zz Skontrolujte indikátor úrovne expozície
a nastavte požadovanú rýchlosť
uzávierky a clonu.
110
Režim manuálneho nastavenia expozície (M)
Kompenzácia expozície pri automatickom nastavení
citlivosti ISO
Ak je pri snímaní s manuálnym nastavením expozície citlivosť ISO
nastavená na možnosť [AUTO], môžete nastaviť kompenzáciu expozície
(=140) takto:
Dotknite sa indikátora úrovne expozície.
[z: Expo.comp./AEB/Kompenzácia expozície/AEB]
Obrazovka rýchleho ovládania
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO sa nastavenie citlivosti ISO bude
meniť, aby sa dosiahla štandardná expozícia pri nastavenej rýchlosti uzávierky
a clone. Nemusí sa preto dosiahnuť požadovaný efekt expozície. V tomto
prípade nastavte kompenzáciu expozície.
zz Pri nastavení fotoaparátu na režim <a>, automatické nastavenie citlivosti
ISO, [q] (pomerové meranie) a s funkciou [8: C.Fn I-7: AE lock meter.
mode after focus/Režim merania Uzamknutie AE po zaostrení] nastavenou
na predvolenú hodnotu (=531) podržaním tlačidla spúšte stlačeného
do polovice uzamknete citlivosť ISO po dosiahnutí zaostrenia v režime
jednoobrázkového AF.
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla <A>
uzamknúť citlivosť ISO.
zz Ak chcete porovnať aktuálnu expozíciu s expozíciou pri počiatočnom stlačení
tlačidla <A> s ručne nastavenou citlivosťou ISO, stlačte tlačidlo <A>, upravte
kompozíciu a skontrolujte indikátor úrovne expozície.
zz Pri nastavenom automatickom nastavení citlivosti ISO a položke [8: C.Fn
I-1: Exposure level increments/Zmeny expozičnej úrovne] nastavenej na
možnosť [1/2-stop/1/2 stupňa] sa každá kompenzácia expozície o 1/2 stupňa
implementuje s citlivosťou ISO (1/3 stupňa) a rýchlosťou uzávierky. Zobrazenie
rýchlosti uzávierky sa však nezmení.
111
Režim flexibilnej priority AE (Fv)
V tomto režime môžete nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO
manuálne alebo automaticky a kombinovať tieto nastavenia s výberom
kompenzácie expozície. Snímanie v režime <t> s kontrolou nad každým
z týchto parametrov je ekvivalentné so snímaním v režime <d>, <s>,
<f> alebo <a>.
* <t> znamená flexibilná hodnota.
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <t>.
rýchlosť uzávierky,
2Nastavte
clonu a citlivosť ISO.
zz Otočením voliča <5> vyberte položku,
ktorú chcete nastaviť. Naľavo od
zvolenej položky sa zobrazí ikona [6].
zz Otočením voliča <6> nastavte
požadovanú možnosť.
zz Ak chcete obnoviť nastavenie [AUTO],
stlačte tlačidlo <X>.
hodnotu kompenzácie
3Nastavte
expozície.
zz Otáčaním voliča <5> vyberte indikátor
úrovne expozície. Naľavo od zvoleného
indikátora úrovne expozície sa zobrazí
ikona [6].
zz Otočením voliča <6> nastavte
požadovanú možnosť.
zz Ak chcete obnoviť nastavenie na
hodnotu [±0], stlačte tlačidlo <X>.
112
Režim flexibilnej priority AE (Fv)
Kombinácie funkcií v režime <t>
Exposure
Shutter Speed Aperture Value
ISO Speed
Compensation
(Rýchlosť
(Hodnota
(Citlivosť ISO) (Kompenzácia
uzávierky)
clony)
expozície)
[AUTO]
[AUTO]
[AUTO]
K dispozícii
Ručný výber
[AUTO]
Ručný výber
[AUTO]
K dispozícii
Ručný výber
[AUTO]
[AUTO]
Ručný výber
K dispozícii
Ručný výber
[AUTO]
K dispozícii
Ručný výber
Ručný výber
Ručný výber
―
Režim
snímania
Podobne ako
<d>
Podobne ako
<s>
Podobne ako
<f>
Podobne ako
<a>
zz Blikajúce hodnoty signalizujú, že nastavené hodnoty spôsobia podexponovanie
alebo preexponovanie. Upravujte expozíciu, kým hodnota neprestane blikať.
zz Pomalá synchronizácia sa nepoužije pri slabom osvetlení, keď ste nastavili
režim <t> tak, aby pripomínal režim <f> alebo <d>, aj keď je položka
[Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky] v položke
[z: Flash control/Ovládanie blesku] nastavená na hodnotu
[1/200-30sec. auto/1/200 – 30 s automaticky].
zz Hodnoty rýchlosti uzávierky, clony a citlivosti ISO nastavené na hodnotu [AUTO]
sú podčiarknuté.
113
114
Snímanie
Táto kapitola opisuje funkciu snímania a uvádza nastavenia
ponuky na karte snímania ([z]).
115
Snímanie statických záberov
zz Ikona M napravo od nadpisu strany naznačuje, že príslušná funkcia
je dostupná iba v režime Kreatívnej zóny <t>, <d>, <s>, <f>
alebo <a>.
116
Ponuky na karte: Snímanie statických
záberov
zz Snímanie 1
=122
=125
=127
=128
=289
=133
=137
zz Snímanie 2
=140, 141
=143
=277
=149
=150
zz Snímanie 3
=151
=153
=154
117
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov
zz Snímanie 4
=155
=158
=160
=162
=163, 166, 169
zz Snímanie 5
=171
=172
=174
=176
=180
zz Snímanie 6
=184
=186
=187
=190
=193
118
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov
zz Snímanie 7
=195
=198
=209
=211
=212
=214
=215
zz Snímanie 8
=220
=216
=270
=221
zz Snímanie 9
=241
=248
=271
=279
zz Položka [Touch & drag AF settings/Nastavenie AF dotykom a potiahnutím]
sa zobrazuje pri pripojení voliteľného elektronického hľadáčika.
119
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov
V režimoch Základnej zóny sa zobrazia nasledujúce obrazovky.
zz Snímanie 1
=78, 96
=122
=125
=127
=289
=133
zz Snímanie 2
=76
=184
=187
=222
zz Položka [Shooting mode/Režim snímania] alebo [AF method/Spôsob AF]
je dostupná v režime <8> alebo <U>.
zz Položka [Retain Creative Assist data/Zachovať údaje kreatívneho
asistenta] je dostupná v režime <A>.
zz Možnosť [Digest type/Typ krátkeho videozáznamu] je k dispozícii
v režime <D>.
120
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov
zz Snímanie 3
=198
=209
=211
=212
=215
zz Snímanie 4
=220
=216
=270
=221
zz Snímanie 5
=241
=248
=271
zz Položka [Touch & drag AF settings/Nastavenie AF dotykom a potiahnutím]
sa zobrazuje pri pripojení voliteľného elektronického hľadáčika.
zz Položka [MF peaking settings/Nastavenia zvýraznených obrysov MF] je
dostupná v režime <8> alebo <U>.
121
Kvalita snímky
Môžete vybrať počet pixelov a kvalitu snímky.
položku [z: Image quality/
1Vyberte
Kvalita snímky].
kvalitu snímok.
2zNastavte
z Ak chcete vybrať kvalitu RAW, otočte
volič <6> a ak chcete vybrať kvalitu
JPEG, použite tlačidlá <Y> <Z>.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
zz Počet dostupných záberov, ktorý signalizuje ikona [****] na obrazovke
nastavenia kvality snímok, platí vždy pre nastavenie [3:2] bez ohľadu na
nastavenie skutočného pomeru strán (=125).
zz Ak je pre snímky RAW aj JPEG nastavená možnosť [–], nastaví sa možnosť 73.
zz Ak vyberiete typ RAW aj JPEG, po každom snímaní sa snímka súčasne
zaznamená na kartu ako snímka RAW aj JPEG s príslušnými nastavenými
kvalitami záznamu snímok. Obe snímky sa zaznamenajú s rovnakými číslami
súborov (prípona súboru: .JPG pre súbor JPEG a .CR3 pre súbor RAW).
zz Nastavenie b má kvalitu 7 (Jemné).
zz Význam ikon kvality snímok: 1 RAW, F Kompaktný RAW, JPEG,
7 Jemné, 8 Normálne, 3 Veľké, 4 Stredné, 6 Malé.
122
Kvalita snímky
Snímky RAW
Snímky RAW sú nespracované údaje z obrazového snímača, ktoré sa
v závislosti od vášho výberu digitálne nahrajú na kartu ako súbory 1
alebo ako súbory F (sú menšie než súbory 1).
Snímky RAW je možné spracovať pomocou funkcie [3: RAW image
processing/Spracovanie snímok RAW] (=341) a uložiť ich ako súbory
vo formáte JPEG. Keďže sa samotná snímka RAW nemení, môžete
spracovať snímku RAW a vytvoriť ľubovoľný počet snímok JPEG s rôznymi
podmienkami spracovania.
Na spracovanie snímok RAW môžete použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS). Snímky môžete upravovať rôznymi spôsobmi
v závislosti od toho, ako budú použité, a môžete vytvárať snímky JPEG
alebo iné typy snímok, ktoré odrážajú tieto úpravy.
Softvér na spracovanie snímok RAW
zz Na zobrazenie snímok RAW na počítači sa odporúča používať softvér Digital
Photo Professional (v nasledujúcich častiach označený ako DPP, softvér EOS).
zz Staršie verzie programu DPP Ver.4.x nedokážu spracovať snímky
RAW zhotovené týmto fotoaparátom. Ak máte v počítači nainštalovanú
predchádzajúcu verziu programu DPP (Ver.4.x), získajte a nainštalujte
najnovšiu verziu programu DPP z webovej lokality spoločnosti Canon,
aby ste ju aktualizovali (=550). (Predchádzajúca verzia bude prepísaná.)
Upozorňujeme, že program DPP Ver.3.x alebo starší nedokáže spracovať
snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom.
zz Snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom sa nemusia dať zobraziť pomocou
komerčne dostupného softvéru. Informácie o kompatibilite môžete získať od
výrobcu softvéru.
Návod na nastavenie kvality snímky
Pokyny pre veľkosť súborov, počet zhotoviteľných záberov a maximálny
počet záberov v sérii nájdete v časti =577.
123
Kvalita snímky
Maximálny počet záberov v sérii
Odhadovaný maximálny počet záberov
v sérii sa zobrazuje v hornej časti
obrazovky snímania.
zz Ak sa maximálny počet záberov v sérii zobrazuje ako hodnota „99“,
označuje to, že v sérii môžete nasnímať 99 alebo viac záberov. Po dosiahnutí
hodnoty 98 alebo menej sa hodnoty začnú znižovať. Správa [BUSY/
ZANEPRÁZDNENÝ] signalizuje, že interná pamäť je plná a snímanie sa
dočasne zastaví. Ak zastavíte sériové snímanie, maximálny počet záberov
v sérii sa zvýši. Po zapísaní všetkých zhotovených snímok na kartu môžete
pokračovať v sériovom snímaní a snímať až do maximálneho počtu záberov
v sérii uvedeného v tabuľke na =577.
124
Pomer strán fotografie
Pomer strán snímky môžete zmeniť.
položku [z: Still img
1Vyberte
aspect ratio/Pomer strán fotografie].
pomer strán.
2zNastavte
z Vyberte pomer strán a potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Snímky JPEG
Snímky sa nahrajú s nastaveným pomerom strán.
zz Snímky RAW
Snímky sa vždy nahrajú s pomerom strán [3:2]. Informácie o vybratom
pomere strán sa pridajú do súboru snímky RAW. Pri spracovaní snímky
RAW pomocou programu Digital Photo Professional (softvéru EOS)
môžete generovať snímku s nastaveným rovnakým pomerom strán
pre snímanie.
125
Pomer strán fotografie
Pomer strán
4:3
16:9
1:1
zz Pri prehrávaní snímok RAW nasnímaných s pomerom strán [4:3], [16:9] alebo
[1:1] sa tieto snímky budú zobrazovať s čiarami označujúcimi príslušný pomer
strán. (Tieto čiary nie sú zaznamenané na snímke.)
126
Doba náhľadu snímky
Ak chcete, aby sa snímky ihneď po nasnímaní zobrazili, nastavte možnosť
[Hold/Podržať]. Ak nechcete, aby sa snímky zobrazili, nastavte možnosť
[Off/Vyp.].
položku [z: Image review/
1Vyberte
Náhľad snímky].
2Nastavte možnosť času.
zz Keď je nastavená možnosť [Hold/Podržať], snímky sa zobrazujú počas doby
nastavenej v položke [5: Power saving/Úspora energie].
127
Korekcia aberácie objektívu
M
Optické vlastnosti objektívu môžu spôsobovať vinetáciu, skreslenie snímky
a ďalšie problémy. Fotoaparát môže tieto javy kompenzovať pomocou
funkcie [Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektívu].
položku [z: Lens
1Vyberte
aberration correction/Korekcia
aberácie objektívu].
2Vyberte požadovanú položku.
položku [Enable/Povoliť].
3zVyberte
z Skontrolujte, či sa zobrazuje názov
nasadeného objektívu a (okrem korekcie
difrakcie) správa [Correction data
available/Korekčné údaje dostupné].
zz Ak sa zobrazí hlásenie [Correction
data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikona [ ], pozrite
„Digitálna optimalizácia objektívu“
(=130).
128
Korekcia aberácie objektívu
Korekcia periférneho osvetlenia
Možno korigovať vinetáciu (tmavé rohy snímky).
zz Podľa podmienok pri snímaní sa na okrajoch snímky môže objaviť šum.
zz Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
zz Rozsah použitej korekcie bude menší ako maximálny rozsah korekcie,
ktorý sa použil pomocou programu Digital Photo Professional (softvér EOS).
zz Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, periférne osvetlenie
sa v režimoch Základnej zóny koriguje automaticky.
Korekcia skreslenia
Možno korigovať skreslenie (deformáciu snímky).
zz Ak chcete vykonať korekciu skreslenia, fotoaparát zachytí užšiu oblasť obrazu,
ako je plocha viditeľná pri snímaní, takže snímka sa trochu oreže a zjavné
rozlíšenie sa mierne zníži.
zz Nastavenie korekcie skreslenia môžu trochu zmeniť zorný uhol.
zz Keď zväčšujete snímky, korekcia skreslenia sa na zobrazené snímky nepoužije.
zz Pri nahrávaní videa sa korekcia skreslenia neuplatňuje.
zz K snímkam s použitou korekciou skreslenia nebudú pripojené údaje na
vymazanie prachových škvŕn (=174). Bod AF sa tiež môže zobrazovať mimo
pozície vzhľadom na čas nasnímania.
129
Korekcia aberácie objektívu
Digitálna optimalizácia objektívu
Možno opraviť rôzne aberácie v dôsledku optickej charakteristiky objektívu,
ako aj stratu ostrosti spôsobenú difrakciou a nízkopásmovým filtrom.
Ak funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu]
zobrazí správu [Correction data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikonu [ ], môžete pomocou nástroja EOS Utility pridať
do fotoaparátu korekčné údaje pre objektív. Podrobnosti nájdete v príručke
EOS Utility návod na používanie.
zz V závislosti od podmienok snímania sa môže šum zvýrazniť spoločne
s korekčnými efektmi. Môže dôjsť aj k zvýrazneniu okrajov snímok.
Podľa potreby pred snímaním upravte ostrosť štýlu Picture Style alebo nastavte
položku [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu] na
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
zz Počas nahrávania videozáznamu sa položka [Digital Lens Optimizer/
Digitálna optimalizácia objektívu] nebude zobrazovať. (Korekcia nie
je možná.)
zz Keď je aktivovaná funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu], koriguje sa chromatická aberácia aj difrakcia, hoci tieto dve
možnosti nie sú zobrazené.
zz Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, digitálna optimalizácia
objektívu sa v režimoch Základnej zóny koriguje automaticky.
130
Korekcia aberácie objektívu
Korekcia chromatickej aberácie
Možno opraviť chromatickú aberáciu (farebné lemovanie okolo objektov).
zz Možnosť [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej aberácie] sa
nezobrazuje, keď je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu].
Korekcia difrakcie
Možno opraviť difrakciu (stratu ostrosti zapríčinenú clonou).
zz V závislosti od podmienok snímania sa môže šum zvýrazniť spoločne
s korekčnými efektmi.
zz Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
zz Počas nahrávania videozáznamu sa položka [Diffraction correction/
Korekcia difrakcie] nebude zobrazovať. (Korekcia nie je možná.)
zz Pri použití funkcie „Korekcia difrakcie“ sa okrem difrakcie koriguje znížené
rozlíšenie spôsobené nízkopásmovým filtrom. Preto je korekcia účinná aj pre
clonu v blízkosti otvorenej clony.
zz Možnosť [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] sa nezobrazuje, keď je
povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu].
131
Korekcia aberácie objektívu
Všeobecné upozornenia pre korekciu aberácie objektívu
zz Korekciu periférneho osvetlenia, korekciu chromatickej aberácie, korekciu
skreslenia a korekciu difrakcie nemožno aplikovať na snímky JPEG, ktoré už
boli zhotovené.
zz Keď sa používajú objektívy od iných výrobcov ako spoločnosť Canon, odporúča
sa nastaviť pre korekcie možnosť [Disable/Zakázať] aj v prípade, ak sa
zobrazí správa [Correction data available/Korekčné údaje dostupné].
zz Zväčšenie okraja snímky môže zobraziť časti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
zz Rozsah korekcie bude menší (okrem korekcie difrakcie), ak použitý objektív
nezachytáva údaje o vzdialenosti.
Všeobecné poznámky pre korekciu aberácie objektívu
zz Efekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého objektívu
a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko rozpoznateľný v závislosti
od použitého objektívu, podmienok snímania a iných faktorov.
zz Ak je korekciu ťažké rozpoznať, odporúča sa zväčšiť a skontrolovať snímku
po snímaní.
zz Korekcie sa môžu použiť, aj keď je nasadený nástavec alebo konvertor
Life‑size Converter.
zz Ak korekčné údaje pre nasadený objektív nie sú vo fotoaparáte zaregistrované,
výsledok bude rovnaký, ako keď sa pre korekciu nastaví možnosť [Disable/
Zakázať] (s výnimkou korekcie difrakcie).
zz V prípade potreby pozrite tiež EOS Utility návod na používanie.
132
Režim priebehu snímania
K dispozícii sú režimy priebehu snímania jedného záberu a sériového
snímania. Môžete vybrať režim priebehu snímania, ktorý vyhovuje daným
podmienkam scény alebo objektu snímania.
položku [z: Drive mode/
1Vyberte
Režim priebehu snímania].
2Nastavte režim priebehu snímania.
zz [u] Single shooting (Snímanie jedného záberu)
Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa nasníma len jeden záber.
zz [E] High speed continuous shooting (Sériové snímanie
vysokou rýchlosťou) +/[o] High speed continuous
shooting (Sériové snímanie vysokou rýchlosťou)
Nasníma sériu záberov v rýchlom slede za sebou pri úplne stlačenom
tlačidle spúšte. Pri výbere možnosti [E] sa sníma približne do
14 záberov za sekundu a pri výbere možnosti [o] približne do
7,0 záberov za sekundu. Maximálna rýchlosť sériového snímania sa
môže v nasledujúcich podmienkach spomaliť:
Pri nastavení na redukciu efektu blikania:
Rýchlosť sériového snímania bude maximálne približne 5,2 snímky/s.
zz [i] Low-speed continuous shooting (Sériové snímanie
nízkou rýchlosťou)
Keď podržíte tlačidlo spúšte úplne stlačené, môžete snímať sériovo
rýchlosťou maximálne približne 3,0 snímky/s, kým je tlačidlo
úplne stlačené.
133
Režim priebehu snímania
zz Samospúšť [m/Q] : 10 sekúnd / diaľkové ovládanie
zz Samospúšť [l/k]: 2 sekundy / diaľkové ovládanie
zz Samospúšť [q]: sériové snímanie
zz Podmienky pre maximálnu rýchlosť sériového snímania vysokou rýchlosťou
(=133) pre možnosť [E] alebo [o]: snímanie s plne nabitou batériou
pri rýchlosti uzávierky 1/1000 s alebo vyššej a maximálnej clone (ktorá sa líši
v závislosti od objektívu), pri izbovej teplote (23 °C) a s vypnutou redukciou
blikania.
zz Maximálna rýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie vysokou
rýchlosťou [E] a [o] môže byť nižšia v závislosti od faktorov ako úroveň
nabitia batérie, teplota, redukcia blikania, rýchlosť uzávierky, hodnota clony,
podmienky snímaného objektu, jas, funkcia AF, typ objektívu, použitie blesku
a nastavenia snímania.
zz Pri funkcii AF-Servo sa maximálna rýchlosť sériového snímania môže znížiť
v závislosti od podmienok snímaného objektu alebo použitého objektívu.
zz Pri nastavení položky [z: Anti-flicker shoot./Snímanie s potlačením
vplyvu blikania] na možnosť [Enable/Povoliť] (=193) sa pri snímaní pod
blikajúcim osvetlením môže znížiť maximálna rýchlosť sériového snímania.
Zároveň interval rýchlosti sériového snímania sa tiež môže stať nepravidelný
a oneskorenie aktivácie uzávierky sa môže predĺžiť.
zz Aj pri sériovom snímaní nízkou rýchlosťou sa môže rýchlosť snímania znížiť
v závislosti od podmienok snímania.
zz Keď sa počas sériového snímania zaplní interná pamäť, rýchlosť sériového
snímania sa môže znížiť, pretože snímanie sa dočasne vypne (=124).
zz Pri nastavení [E] alebo [i] je sledovanie objektu jednoduchšie, pretože
medzi zábermi v sériovom snímaní sa zobrazujú snímky v reálnom čase.
zz Informácie o snímaní pomocou samospúšte nájdete na =135.
Informácie o snímaní pomocou diaľkového ovládania nájdete na =223.
134
Samospúšť
Samospúšť používajte, keď chcete byť na snímke, napríklad na fotografii
na pamiatku.
položku [z: Drive mode/
1Vyberte
Režim priebehu snímania].
samospúšť.
2zNastavte
z m (Q): Snímanie o 10 sekúnd
l (k): Snímanie o 2 sekundy
q: Nepretržité snímanie o 10 sekúnd
až do nasnímania zadaného
počtu záberov*
* Ak chcete nastaviť počet záberov v sérii
(2 – 10), otáčajte volič <6>.
zz Keď je fotoaparát spárovaný
s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním
(predáva sa samostatne, =223),
zobrazia sa ikony Q a k.
snímku.
3zZhotovte
z Zaostrite na požadovaný objekt a úplne
stlačte tlačidlo spúšte.
zz Ak chcete skontrolovať činnosť, pozrite
sa na indikátor samospúšte, počúvajte
zvukovú signalizáciu alebo sledujte
odpočítavanie sekúnd na obrazovke.
zz Približne 2 sekundy pred zhotovením
snímky sa blikanie indikátora
samospúšte zrýchli a zvuková
signalizácia bude znieť rýchlo.
135
Samospúšť
zz V režime [q] môže byť interval snímania dlhší, čo závisí od kvality snímky,
použitia externého blesku a ďalších podmienok pri snímaní.
zz Režim [l] umožňuje snímať bez dotknutia sa fotoaparátu nasadeného na
statíve. Predchádza sa tým otrasom fotoaparátu pri snímaní zátišia alebo
dlhodobých expozícií.
zz Po nasnímaní záberov pomocou samospúšte sa odporúča prehrať snímku
(=304) a skontrolovať zaostrenie a expozíciu.
zz Ak chcete použiť samospúšť na odfotografovanie vás, použite uzamknutie
zaostrenia (=74) na objekt, ktorý je v rovnakej vzdialenosti, v akej budete
stáť vy.
zz Ak chcete samospúšť po spustení zastaviť, ťuknite na obrazovku alebo stlačte
tlačidlo <0>.
zz Čas do automatického vypnutia možno predĺžiť, keď je fotoaparát nastavený
na snímanie pomocou diaľkového ovládania.
136
Režim snímania záberov RAW v sérii
M
Umožňuje rýchle sériové snímanie snímok RAW. Táto funkcia je užitočná,
ak z nasnímaných snímok chcete vybrať tú najlepšiu, ktorá bola nasnímaná
v tom správnom okamihu. Nasnímané snímky sa uložia v jednom súbore
(videozázname). Z videozáznamu môžete extrahovať a samostatne uložiť
ľubovoľnú snímku (=319).
položku [z: RAW burst
1Vyberte
mode/Režim snímania záberov
RAW v sérii].
položku [RAW burst mode/
2Vyberte
Režim snímania záberov RAW
v sérii].
položku [Enable/Povoliť].
3zVyberte
z Po výbere položky [Enable/Povoliť]
sa pri snímaní zobrazí ikona [
].
položku [Pre-shooting/
4Vyberte
Predbežné snímanie].
137
Režim snímania záberov RAW v sérii
príslušnú možnosť.
5zNastavte
z [Enable/Povoliť]: Snímanie sa
začína tesne pred (približne o 0,5 s
pred) úplným stlačením do polovice
stlačeného tlačidla spúšte.
Pri snímaní sa zobrazuje ikona [ ].
zz [Disable/Zakázať]: Snímanie sa začína
pri úplnom stlačení tlačidla spúšte.
Pri snímaní sa zobrazuje ikona [ ].
snímku.
6zZhotovte
z Stav medzipamäte signalizuje indikátor
na obrazovke.
zz Úplným stlačením tlačidla spúšte sa
spustí sériové snímanie, ktoré pokračuje
až do zaplnenia medzipamäte alebo do
uvoľnenia tlačidla.
138
Režim snímania záberov RAW v sérii
zz Použite karty s aspoň 4 GB voľného miesta.
zz Ak sa počas spracovania snímok pri snímaní v režime snímania záberov RAW
v sérii s kartou s nízkou rýchlosťou zápisu a vybíjajúcou sa batériou vybije
batéria, snímky sa nemusia zachytiť správne.
zz Zobrazovanie pozastavíte stlačením tlačidla spúšte do polovice.
zz Otrasy fotoaparátu alebo pohyb objektu môže spôsobiť skreslenie snímky.
zz Automatické nastavenie citlivosti ISO sa používa pri snímaní v režimoch <d>,
<s> a <f>.
zz Rýchlosti uzávierky nižšie než 1/30 s nie sú k dispozícii v režime <s>, <a>
alebo <t>.
zz Pri snímaní sa používa približne 17,9 megapixela (5184×3456).
zz Snímky sa snímajú pomocou elektronickej uzávierky. Pred snímaním sa
odporúča prečítať si časť „Metóda uvoľnenia uzávierky“ (=186).
zz Nasnímané snímky budú mať mierne užší zorný uhol.
zz Ak chcete zobraziť snímky z videa v počítači, extrahujte súbory JPEG alebo
použite aplikáciu EOS Digital Photo Professional.
zz Ak pripojíte fotoaparát k počítaču a použijete nástroj EOS Utility (softvér
EOS), nastavte položku [z: RAW burst mode/Režim snímania záberov
RAW v sérii] na možnosť [Disable/Zakázať]. Ak je vybratá možnosť
[Enable/Povoliť], fotoaparát nemôže komunikovať s počítačom.
zz Pri slabom osvetlení môže byť maximálny počet záberov v sérii nižší.
zz V režime snímania záberov RAW v sérii dochádza k zmene hodnoty clony,
ak používate objektívy so zoomom, ktoré majú variabilnú maximálnu clonu,
a približujete alebo odďaľujete zobrazenie pri dopoly alebo úplne stlačenom
tlačidle spúšte. Ak chcete zachovať rovnakú expozíciu v režime <a>,
odporúča sa snímať s automatickým nastavením citlivosti ISO.
zz V režime snímania záberov RAW sa expozícia môže zmeniť aj v prípade
objektívov so zoomom, ktoré nemajú variabilnú maximálnu clonu, ak približujete
alebo odďaľujete zobrazenie pri dopoly alebo úplne stlačenom tlačidle spúšte.
Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
zz Odporúča sa používať pamäťové karty UHS-II SD Speed Class 10 alebo rýchlejšie.
zz Nasnímané snímky RAW sa uložia v jednom súbore (videozázname).
Názvy súborov sa začínajú reťazcom CSI_ a končia sa príponou súborov .CR3.
zz Pri snímaní sa používajú nastavenia štýlu Picture Style, vyváženia bielej
a automatickej optimalizácie úrovne osvetlenia, ktoré boli určené pre prvý záber.
zz Fotoaparát pri snímaní nepípa.
zz Keď vypínač nastavíte do polohy <2>, položka [RAW burst mode/Režim
snímania záberov RAW v sérii] sa prepne na hodnotu [Disable/Zakázať].
139
Kompenzácia expozície
M
Kompenzácia expozície umožňuje dosiahnuť jasnejšie (zvýšenie expozície)
alebo tmavšie (zníženie expozície) nastavenie štandardnej expozície
nastavenej fotoaparátom.
Kompenzáciu expozície možno nastaviť v režimoch snímania <t>, <d>,
<s>, <f> a <a>. Môžete nastaviť kompenzáciu expozície až do ±3
stupňov EV s krokom po 1/3 stupňa EV.
Podrobnejšie informácie o kompenzácii expozície pri nastavení režimu
<a> aj automatického nastavenia citlivosti ISO nájdete na =111
a o režime <t> na =112.
hodnotu kompenzácie.
1zNastavte
z Stlačte do polovice tlačidlo spúšte,
sledujte údaje na obrazovke a nastavte
hodnotu otáčaním voliča <5>.
zz Zobrazí sa ikona [O], ktorá signalizuje
kompenzáciu expozície.
snímku.
2zZhotovte
z Ak chcete zrušiť kompenzáciu expozície,
nastavte indikátor úrovne expozície [N]
na značku štandardnej expozície ([C]).
zz Ak je položka [z: Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] (=149) nastavená na inú možnosť ako [Disable/
Zakázať], snímka môže vyzerať jasnejšia dokonca aj pri nastavení zníženej
kompenzácie expozície na dosiahnutie tmavšieho záberu.
zz Hodnota kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po prepnutí vypínača
do polohy <2>.
140
Stupňovanie automatickej expozície
M
Môžete nasnímať tri snímky pri rôznych rýchlostiach uzávierky, hodnotách
clony a citlivostiach ISO tak, ako ich nastaví fotoaparát. Táto funkcia sa
nazýva AEB.
* AEB znamená Auto Exposure Bracketing (stupňovanie automatickej expozície).
položku [z: Expo.comp./
1Vyberte
AEB/Kompenzácia expozície/AEB].
rozsah AEB.
2zNastavte
z Otáčaním voliča <6> nastavte rozsah
(1)
AEB (1). Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
nastavte úroveň kompenzácie expozície.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
zz Po zavretí ponuky sa na obrazovke
zobrazí rozsah AEB.
snímku.
3zZhotovte
z Podľa nastaveného režimu priebehu
snímania sa nasnímajú tri odstupňované
zábery v nasledujúcom poradí:
štandardná expozícia, znížená expozícia
a zvýšená expozícia.
zz Funkcia AEB sa nezruší automaticky.
Ak chcete zrušiť funkciu AEB,
podľa kroku č. 2 vypnite zobrazenie
rozsahu AEB.
141
Stupňovanie automatickej expozície
zz Ak je položka [z: Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] (=149) nastavená na ľubovoľnú inú možnosť než
[Disable/Zakázať], funkcia AEB môže byť obmedzená.
zz Počas snímania AEB v ľavom dolnom rohu obrazovky bliká ikona [A].
zz Ak je pre režim priebehu snímania nastavená možnosť [u], pri každom
zábere stlačte tlačidlo spúšte trikrát. Keď je nastavená možnosť [E],
[o] alebo [i] a tlačidlo spúšte podržíte úplne stlačené, nasnímajú sa
tri odstupňované zábery v sérii a potom fotoaparát automaticky prestane
snímať. Keď je nastavená možnosť [m] alebo [l], v sérii sa nasnímajú tri
odstupňované zábery po oneskorení 10 s alebo 2 s. Pri nastavení možnosti
[q] sa pri sériovom snímaní zhotoví trojnásobok zadaného počtu záberov.
zz Funkciu AEB môžete nastaviť v kombinácii s kompenzáciou expozície.
zz Funkciu AEB nemožno použiť s bleskom, s redukciou šumu pri viacerých
záberoch, so stupňovaním zaostrovania, v režime HDR ani v režime snímania
záberov RAW v sérii.
zz AEB sa automaticky zruší, ak nastavíte vypínač do polohy <2> alebo keď
sa blesk úplne nabije.
142
Nastavenia citlivosti ISO
M
Nastavte citlivosť ISO (citlivosť obrazového snímača na svetlo) tak, aby
zodpovedala úrovni okolitého svetla. V režimoch Základnej zóny sa citlivosť
ISO nastaví automaticky.
Informácie o citlivosti ISO počas nahrávania videozáznamu nájdete na
=277, =581.
tlačidlo <B> (9).
1zStlačte
z Keď je na obrazovke zobrazená snímka,
stlačte tlačidlo <B>.
citlivosť ISO.
2zNastavte
z Otáčajte volič <6>.
zz Výberom možnosti [AUTO] nastavíte
automatickú citlivosť ISO.
143
Nastavenia citlivosti ISO
Návod na používanie citlivosti ISO
zz Nízke citlivosti ISO znižujú šum obrazu, ale v niektorých podmienkach
snímania môžu zvýšiť riziko trasenia fotoaparátu/objektu alebo zmenšiť
oblasť zaostrenia (plochšia hĺbka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňujú snímanie pri slabom osvetlení, väčšiu
oblasť zaostrenia (hlbšie zorné pole) a dlhší dosah blesku, ale môžu
zvyšovať šum obrazu.
zz Pri nastavení hodnoty H (ekvivalent ISO 51200) sa šum na snímke (napríklad
svetelné body alebo pruhy) môže zvýšiť a zjavné rozlíšenie sa môže znížiť,
pretože ide o rozšírenú citlivosť ISO.
zz Ak je položka [z: Highlight tone priority/Priorita jasných tónov] nastavená
na hodnotu [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené] (=150),
hodnoty ISO 100/125/160 a H (ekvivalent ISO 51200) nie je možné vybrať.
zz Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO, pri vysokej teplote alebo dlhej expozícii
sa na snímkach môže objaviť viditeľný šum (hrubé zrno, svetelné body, pruhy
atď.), nepravidelné farby alebo výrazný posun farieb.
zz Snímky sa nemusia správne zaznamenať pri snímaní v podmienkach,
pri ktorých vzniká vysoká úroveň šumu, napríklad pri kombinácii vysokej
citlivosti ISO, vysokej teploty a dlhodobej expozície.
zz Ak na snímanie blízkeho objektu používate vysokú citlivosť ISO a blesk,
môže nastať preexponovanie.
144
Nastavenia citlivosti ISO
Rozsah citlivosti ISO pri manuálnom nastavovaní
položku [z: zISO speed
1Vyberte
settings/Nastavenie citlivosti ISO].
položku [ISO speed range/
2Vyberte
Rozsah citlivosti ISO].
minimálny limit.
3zNastavte
z Vyberte políčko minimálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
maximálny limit.
4zNastavte
z Vyberte políčko maximálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
5Vyberte možnosť [OK].
145
Nastavenia citlivosti ISO
Rozsah citlivosti ISO používaný pri automatickom nastavení
citlivosti ISO
položku [Auto range/
1Vyberte
Automatický rozsah].
minimálny limit.
2zNastavte
z Vyberte políčko minimálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
maximálny limit.
3zNastavte
z Vyberte políčko maximálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
4Vyberte možnosť [OK].
zz Nastavenia [Minimum] a [Maximum] slúžia aj ako minimálne a maximálne
citlivosti pre bezpečnostný posun citlivosti ISO (=531).
146
Nastavenia citlivosti ISO
Minimálna rýchlosť uzávierky pre automatické nastavenie
citlivosti ISO
Môžete nastaviť minimálnu rýchlosť uzávierky pre automatické nastavenie
citlivosti ISO.
Môžu sa tým znížiť otrasy fotoaparátu a rozostrenie objektu v režime <d>
alebo <f> pri snímaní pohybujúcich sa objektov pomocou širokouhlého
objektívu alebo pri použití telefotografického objektívu.
položku [Min. shutter spd./
1Vyberte
Minimálna rýchlosť uzávierky].
Automatically
set (Automaticky
nastavená)
Manually set (Manuálne
nastavená)
požadovanú minimálnu
2Nastavte
rýchlosť uzávierky.
zz Ak vyberiete položku [Auto/
Automaticky], otáčaním voliča <6>
nastavte nižšiu alebo vyššiu rýchlosť
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak vyberiete položku [Manual/Ručne],
otáčaním voliča <6> vyberte rýchlosť
uzávierky a stlačte tlačidlo <0>.
147
Nastavenia citlivosti ISO
zz Ak nemožno dosiahnuť správnu expozíciu s limitom maximálnej citlivosti
ISO nastaveným pomocou položky [Auto range/Automatický rozsah], na
dosiahnutie štandardnej expozície sa nastaví rýchlosť uzávierky nižšia ako
hodnota nastavenia [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky].
zz Táto funkcia sa nepoužije pre fotografovanie s bleskom a nahrávanie
videozáznamu.
zz Keď je nastavená možnosť [Auto(Standard)/Automaticky(Štandardná)],
minimálna rýchlosť uzávierky bude recipročne zodpovedať ohniskovej
vzdialenosti objektívu. Jeden stupeň medzi nastavením [Slower/Pomalšia]
a [Faster/Rýchlejšia] je ekvivalentom jedného stupňa rýchlosti uzávierky.
148
Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia
M
Jas a kontrast možno korigovať automaticky, ak zábery vyzerajú tmavo
alebo ak je kontrast príliš nízky alebo vysoký.
položku [z: Auto
1Vyberte
Lighting Optimizer/Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia].
2Nastavte možnosť korekcie.
zz V niektorých podmienkach snímania sa môže zvýšiť šum a zmeniť ostrosť.
zz Ak je efekt funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) príliš silný a výsledky nemajú preferovaný jas, nastavte možnosť
[Low/Nízka] alebo [Disable/Zakázať].
zz Ak je nastavená iná možnosť ako [Disable/Zakázať] a použijete kompenzáciu
expozície alebo kompenzáciu expozície blesku na dosiahnutie tmavšej expozície,
snímka sa aj napriek tomu môže zhotoviť ako svetlá. Ak chcete dosiahnuť
tmavšiu expozíciu, nastavte túto funkciu na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Maximálny počet záberov v sérii je pri možnosti [High/Vysoká] nižší.
Aj záznam snímok na kartu trvá dlhšie.
zz Ak v kroku č. 2 stlačíte tlačidlo <B> a odstránite znak začiarknutia [X] pre
nastavenie [Disable during man expo/Zakázať počas manuálnej expozície],
funkciu [z: Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia] možno nastaviť aj v režime <a>.
149
Priorita jasných tónov
M
Môžete zredukovať preexponované svetlé časti.
položku [z: Highlight tone
1Vyberte
priority/Priorita jasných tónov].
príslušnú možnosť.
2zNastavte
z [Enable/Povoliť]: zlepšuje stupňovanie
v jasných tónoch. Odstupňovanie medzi
sivými a jasnými tónmi bude plynulejšie.
zz [Enhanced/Rozšírené]: v určitých
podmienkach pri snímaní potlačí
preexponované jasné tóny ešte viac ako
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Množstvo šumu sa môže mierne zvýšiť.
zz Dostupný rozsah citlivosti ISO začína na hodnote ISO 200. Rozšírenú citlivosť
ISO nie je možné nastaviť.
zz Možnosť [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná pri snímaní videozáznamov.
zz Pri použití možnosti [Enhanced/Rozšírené] môže dôjsť k tomu, že niektoré
scény nemusia vyzerať podľa očakávania.
150
Režim merania
M
Môžete vybrať jeden zo štyroch spôsobov na meranie jasu snímaného
objektu. V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví
pomerové meranie.
položku [z: Metering
1Vyberte
mode/Režim merania].
2Nastavte režim merania.
zz [q] Evaluative metering (Pomerové meranie)
Univerzálny režim merania vhodný dokonca aj pre objekty v protisvetle.
Fotoaparát automaticky nastaví expozíciu vhodnú pre príslušnú scénu.
zz [w] Partial metering (Selektívne meranie)
Režim merania efektívny v prípade, keď je okolo objektu jasnejšie
svetlo z dôvodu protisvetla atď. Pokrýva približne 4,5 % plochy v strede
obrazovky. Plocha selektívneho merania sa signalizuje na obrazovke.
zz [r] Spot metering (Bodové meranie)
Účinné pri meraní konkrétnej časti objektu alebo scény. Pokrýva približne
2,6 % plochy v strede obrazovky. Plocha bodového merania sa
signalizuje na obrazovke.
zz [e] Priemerové meranie s vyvážením na stred
Meranie je priemerom z obrazovky, pričom stredu obrazovky sa prikladá
vyššia váha.
151
Režim merania
zz Predvolene fotoaparát nastaví túto expozíciu.
V prípade režimu [q] podržaním tlačidla spúšte do polovice uzamknete
nastavenie expozície (uzamknutie AE) po zaostrení v režime jednoobrázkového
AF. V režimoch [w], [r] a [e] sa expozícia nastaví v momente zhotovenia
snímky. (Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa expozícia neuzamkne.)
zz V režime [8: C.Fn I-7: AE lock meter. mode after focus/Režim merania
Uzamknutie AE po zaostrení] môžete nastaviť, či sa má alebo nemá
uzamknúť expozícia (uzamknutie AE) po zaostrení v režime jednoobrázkového
AF (=531).
152
Časovač merania
M
Môžete nastaviť, ako dlho pobeží časovač merania (ktorý určuje trvanie
zobrazenia expozície/uzamknutia AE) po spustení nejakou akciou,
napríklad stlačením tlačidla spúšte do polovice.
položku [z: Metering
1Vyberte
timer/Časovač merania].
2Nastavte možnosť času.
153
Simulácia expozície
M
Pri simulácii expozície sa simuluje a zobrazuje, ako bude vyzerať jas
(expozícia) skutočnej snímky.
položku [z: Expo.
1Vyberte
simulation/Simulácia expozície].
2Nastavte príslušnú možnosť.
zz Enable (Povoliť) (g)
Jas zobrazenej snímky bude podobný skutočnému jasu (expozícii)
výslednej snímky. Ak nastavíte kompenzáciu expozície, príslušne sa
zmení jas snímky.
zz During (Počas) e
Zvyčajne sa snímka zobrazuje so štandardným jasom, aby bola dobre
viditeľná (E). Jas snímky bude blízky skutočnému jasu (expozícii)
finálnej snímky, len keď podržíte stlačené tlačidlo, ktoré ste priradili
funkcii [Depth-of-field preview/Kontrola hĺbky poľa] (pomocou
položky [8: C.Fn III-2 : Customize buttons/Prispôsobiť tlačidlá],
(=535)) (g).
zz Disable (Zakázať) (E)
Snímka sa zobrazuje so štandardným jasom, aby bola ľahko viditeľná.
Aj keď nastavíte kompenzáciu expozície, snímka sa zobrazí so
štandardným jasom.
154
Vyváženie bielej
M
Vyváženie bielej (WB) slúži na to, aby biele časti snímky vyzerali bielo.
Za normálnych okolností dosiahnete správne vyváženie bielej nastavením
automatickej možnosti [Q] (Priorita atmosféry) alebo [Qw] (Priorita bielej
farby). Ak pomocou automatickej možnosti nedosiahnete prirodzený vzhľad
farieb, môžete vybrať vyváženie bielej zodpovedajúce zdroju svetla alebo
nastaviť vyváženie bielej manuálne nasnímaním bieleho objektu.
položku [z: White
1Vyberte
balance/Vyváženie bielej].
2Vyberte požadovanú položku.
(Približne)
Zobrazenie
Režim
Farebná teplota (K: kelviny)
W
Auto (Automaticky) (Priorita atmosféry,
=157)
Auto (Automaticky) (Priorita bielej,
=157)
Daylight (Denné svetlo)
E
Shade (Tieň)
7000
R
Cloudy (Zamračené)
6000
Y
Tungsten light (Žiarovkové svetlo)
3200
U
White fluorescent light (Biele žiarivkové
svetlo)
D
Flash (Blesk)
Q
Qw
O
P
Custom (Vlastné) (=158)
Color temperature (Farebná teplota)
(=159)
3000–7000
5200
4000
Automaticky nastavené*
2000–10000
2500–10000
* Použiteľné s bleskami Speedlite s funkciou prenosu farebnej teploty. V opačnom
prípade sa pevne nastaví hodnota približne 6000K.
155
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej
Ľudské oko vníma biele objekty ako biele bez ohľadu na typ osvetlenia.
V prípade digitálneho fotoaparátu sa biela farba ako základ farebnej
korekcie určuje na základe farebnej teploty osvetlenia a potom sa farba
upraví pomocou softvéru, aby biele oblasti vyzerali bielo. Pomocou tejto
funkcie môžete zhotovovať snímky s prirodzenými farebnými tónmi.
156
Vyváženie bielej
[Q] Automatické vyváženie bielej
Pomocou možnosti [Q] môžete mierne zvýšiť intenzitu teplého farebného
odtieňa snímky, keď snímate scénu so žiarovkovým osvetlením.
Ak vyberiete možnosť [Qw], môžete znížiť intenzitu teplého farebného
odtieňa snímky.
položku [z: White
1Vyberte
balance/Vyváženie bielej].
položku [Q].
2zVyberte
z Po vybratí položky [Q] stlačte
tlačidlo <B>.
3Vyberte požadovanú položku.
Upozornenia týkajúce sa nastavenia [Qw]
zz Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
zz Keď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky
sa nemusí zredukovať.
zz Keď používate blesk, farebný tón bude rovnaký ako v prípade možnosti [Q].
157
Vyváženie bielej
[O] Custom White Balance (Vlastné vyváženie bielej)
Pomocou vlastného vyváženia bielej môžete ručne nastaviť vyváženie bielej
pre konkrétny zdroj svetla na mieste snímania. Tento postup musíte vykonať
pri zdroji svetla na konkrétnom mieste snímania.
biely predmet.
1zNasnímajte
z Zamierte fotoaparát na obyčajný
biely predmet, aby bola obrazovka
vyplnená bielou.
zz Ručne zaostrite a snímajte biely predmet
s nastavenou štandardnou expozíciou.
zz Môžete použiť ktorékoľvek z nastavení
vyváženia bielej.
položku [z: Custom white
2Vyberte
balance/Vlastné vyváženie bielej].
dáta vyváženia bielej.
3zImportujte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku zosnímanú v kroku č. 1,
potom stlačte tlačidlo <0>.
Výberom možnosti [OK]
importujte údaje.
položku [z: White
4Vyberte
balance/Vyváženie bielej].
vlastné vyváženie bielej.
5zVyberte
z Vyberte položku [O].
158
Vyváženie bielej
zz Ak sa expozícia získaná v kroku č. 1 výrazne odlišuje od štandardnej expozície,
nemusí sa dosiahnuť správne vyváženie bielej.
zz Nie je možné vybrať nasledujúce snímky: snímky zaznamenané so štýlom
Picture Style nastaveným na možnosť [Monochrome/Monochromatický],
snímky s použitým kreatívnym filtrom pred snímaním alebo po ňom, orezané
snímky a snímky zhotovené iným fotoaparátom.
zz Môžu sa zobrazovať snímky, ktoré sa nedajú použiť s daným nastavením.
zz Namiesto nasnímania bieleho objektu môžete nasnímať aj stupnicu sivých
odtieňov alebo štandardnú reflexnú kartu so sivou tónovou hodnotou 18 %
(komerčne dostupné).
[P] Farebná teplota
položku [z: White
1Vyberte
balance/Vyváženie bielej].
farebnú teplotu.
2zNastavte
z Vyberte možnosť [P].
zz Otáčaním voliča <6> nastavte
požadovanú farebnú teplotu a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Farebnú teplotu možno nastaviť
v rozsahu približne 2500K až 10000K
v prírastkoch po 100K.
zz Keď sa pre zdroj umelého svetla nastaví farebná teplota, podľa potreby
nastavte korekciu vyváženia bielej (purpurová alebo zelená odchýlka).
zz Ak možnosť [P] nastavíte podľa údajov komerčne dostupného kolorimetra,
odfotografujte skúšobné zábery a upravte nastavenie tak, aby sa kompenzoval
rozdiel medzi hodnotou farebnej teploty podľa kolorimetra a hodnotou farebnej
teploty fotoaparátu.
159
Korekcia/stupňovanie vyváženia bielej
M
Korekcia vyváženia bielej má rovnaký efekt ako použitie komerčne
dostupného filtra na konverziu farebnej teploty alebo kompenzačného
farebného filtra.
Korekcia vyváženia bielej
položku [z: WB Shift/Bkt./
1Vyberte
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
korekciu vyváženia bielej.
2zNastavte
z Pomocou krížových tlačidiel
Príklad nastavenia: A2, G1
<V> presuňte značku [■] do
požadovanej polohy.
zz B je skratka pre blue (modrá), A pre
amber (jantárová), M pre magenta
(purpurová) a G pre green (zelená).
Vyváženie farieb snímky sa upraví podľa
farieb v smere pohybu.
Nápis [Shift/Posun] v pravej časti
obrazovky označuje smer a rozsah
korekcie.
zz Stlačením tlačidla <B> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Stlačením tlačidla <0>
ukončite nastavenie.
zz Jedna úroveň korekcie modrej/jantárovej zodpovedá približnému ekvivalentu
5 miredov filtra na konverziu farebnej teploty. (Mired: merná jednotka farebnej
teploty, ktorá slúži na označenie hustoty filtra pre konverziu farebnej teploty.)
160
Korekcia/stupňovanie vyváženia bielej
Automatické stupňovanie vyváženia bielej
Stupňovanie vyváženia bielej (WB Bkt.) umožňuje zachytiť naraz tri snímky
s rôznymi farebnými tónmi.
Odchýlka B/A ±3 úrovne
Nastavte veľkosť stupňovania
vyváženia bielej.
zz Keď v kroku č. 2 v časti „Korekcia
vyváženia bielej“ (=160) otočíte volič
<5>, značka [■] na obrazovke sa zmení
na [■ ■ ■] (3 body).
zz Otáčaním voliča v smere hodinových
ručičiek sa nastaví stupňovanie B/A
(modrá/jantárová) a otáčaním proti
smeru hodinových ručičiek sa nastaví
stupňovanie M/G (purpurová/zelená).
Nápis [Bracket/Stupňovanie] vpravo
označuje smer stupňovania a rozsah
korekcie.
zz Stlačením tlačidla <B> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite
nastavenie.
zz Počas stupňovania vyváženia bielej sa maximálny počet záberov v sérii pri
sériovom snímaní zníži.
zz Keďže sa pri jednom zábere zaznamenajú tri snímky, bude záznam záberu
na kartu trvať dlhšie.
zz Snímky sa budú stupňovať v nasledujúcom poradí: 1. Štandardné vyváženie
bielej, 2. Odchýlka do modrej farby (B) a 3. Odchýlka do jantárovej farby (A)
alebo 1. Štandardné vyváženie bielej, 2. Odchýlka do purpurovej farby (M) a 3.
Odchýlka do zelenej farby (G).
zz Spolu so stupňovaním vyváženia bielej môžete nastaviť korekciu vyváženia
bielej a snímanie s viacnásobným nastavením expozície (AEB). Ak nastavíte
funkciu AEB v kombinácii so stupňovaním vyváženia bielej, pre jeden záber je
možné zhotoviť celkovo deväť snímok.
zz Keď je nastavené stupňovanie vyváženia bielej, ikona vyváženia bielej bliká.
zz [Bracket/Stupňovanie] znamená anglický výraz bracketing (stupňovanie).
161
Farebný priestor
M
Rozsah reprodukovateľných farieb sa označuje ako „farebný priestor“.
Pre normálne fotografovanie sa odporúča priestor sRGB.
položku [z: Color space/
1Vyberte
Farebný priestor].
možnosť farebného
2Nastavte
priestoru.
Adobe RGB
Tento farebný priestor sa používa najmä pri komerčnej tlači alebo
na iné komerčné účely. Odporúča sa pri používaní zariadení, ako sú
monitory kompatibilné s farebným priestorom Adobe RGB alebo tlačiarne
kompatibilné so štandardom DCF 2.0 (Exif 2.21 alebo novšia verzia).
zz Ak je statická snímka zhotovená s farebným priestorom Adobe RGB,
názov súboru bude začínať znakom podčiarknutia „_“.
zz Profil ICC nebude pripojený. Opisy týkajúce sa profilu ICC nájdete v príručke
Digital Photo Professional návod na používanie (softvér EOS).
zz V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví priestor [sRGB].
162
Výber štýlu Picture Style
M
Jednoduchým výberom vopred nastaveného štýlu Picture Style môžete
získať vlastnosti snímky, ktoré budú efektívne vyjadrovať vaše fotografické
cítenie alebo budú vhodné pre príslušný objekt.
položku [z: Picture Style/
1Vyberte
Štýl Picture Style].
2Vyberte štýl Picture Style.
Vlastnosti štýlu Picture Style
zz [D] Auto (Automatický)
Farebný tón sa automaticky upraví tak, aby zodpovedal danej scéne.
Farby budú vyzerať živo v prípade modrej oblohy, zelene a západov
slnka, najmä pri scénach v prírode, exteriéroch a pri západe slnka.
zz Ak sa nedosiahne požadovaný farebný tón pri nastavení [Auto/Automatický],
použite iný štýl Picture Style.
zz [P] Standard (Štandardný)
Obrázok je jasný, ostrý a výrazný. Toto je univerzálny štýl Picture Style
vhodný pre väčšinu scén.
zz [Q] Portrait (Portrét)
Pre príjemné odtiene pokožky. Obrázky vyzerajú mäkšie. Vhodné na
snímanie portrétov zblízka.
Zmenou nastavenia [Color tone/Farebný tón] (=167) môžete upraviť
odtieň pokožky.
163
Výber štýlu Picture Style
zz [R] Landscape (Krajina)
Na jasné modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky.
Vhodné pri vytváraní pôsobivých záberov krajiny.
zz [u] Fine Detail (Jemné detaily)
Vhodný na vykreslenie detailných obrysov a jemnej textúry objektu.
Farby budú mierne živé.
zz [S] Neutral (Neutrálny)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Pre prirodzené farby a tlmené
snímky s nízkym jasom a farebnou sýtosťou.
zz [U] Faithful (Verný)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Farba objektu zachyteného
pri slnečnom svetle s farebnou teplotou 5200 K bude upravená tak, aby
zodpovedala kolorimetrickej farbe objektu. Pre tlmené snímky s nízkym
jasom a sýtymi farbami.
zz [V] Monochrome (Monochromatické)
Na vytvorenie čiernobielych snímok.
zz Farebné snímky nie je možné obnoviť zo snímok JPEG zhotovených pomocou
štýlu Picture Style [Monochrome/Monochromatický].
zz [W] User Defined 1–3 (Definované užívateľom 1 – 3)
Môžete zaregistrovať základný štýl ako [Portrait/Portrét], [Landscape/
Krajina], súbor Picture Style atď. a podľa potreby ho prispôsobiť
(=169). Pri každom užívateľom definovanom štýle Picture Style, ktorý
ešte nebol nastavený, sa snímky nasnímajú s rovnakými nastaveniami
charakteristík ako v prípade predvolených nastavení položky
[Auto/Automatický].
164
Výber štýlu Picture Style
Symboly
Na obrazovke na výber štýlu Picture Style sú ikony [Strength/Intenzita],
[Fineness/Jemnosť] alebo [Threshold/Prah] pre položky [Sharpness/
Ostrosť] aj [Contrast/Kontrast] a ďalšie nastavenia. Čísla predstavujú
hodnoty pre tieto nastavenia zadané pre príslušný štýl Picture Style.
Sharpness (Ostrosť)
g
A
Strength (Intenzita)
B
Fineness (Jemnosť)
h
C Threshold (Prah)
Contrast (Kontrast)
i
Saturation (Sýtosť)
j
Color tone (Farebný tón)
Filter effect (Monochrome) (Efekt filtra
(monochromatický))
Toning effect (Monochrome) (Tónovací
efekt (monochromatický))
k
l
zz Počas nahrávania videozáznamu sa pre možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] zobrazí symbol hviezdičky
(*). Nastavenia [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah] sa nepoužijú na
videozáznamy.
165
Prispôsobenie štýlu Picture Style
M
Každý štýl Picture Style môžete prispôsobiť tak, že zmeníte jeho predvolené
nastavenia. Ak chcete prispôsobiť štýl [Monochrome/Monochromatické],
pozrite si =168.
položku [z: Picture Style/
1Vyberte
Štýl Picture Style].
štýl Picture Style.
2zVyberte
z Vyberte štýl Picture Style, ktorý chcete
upraviť, potom stlačte tlačidlo <B>.
požadovanú položku.
3zVyberte
z Podrobné informácie o nastaveniach
a efektoch nájdete v časti „Nastavenia
a efekty“ (=167).
166
Prispôsobenie štýlu Picture Style
4Nastavte úroveň efektu.
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa na
obrazovku na výber štýlu Picture Style.
zz Všetky nastavenia, ktoré zmeníte
z predvolených nastavení, sa zobrazia
modrou farbou.
Nastavenia a efekty
Sharpness (Ostrosť)
Strength
A
(Intenzita)
g
Fineness
B
(Jemnosť)*1
Threshold
C
(Prah)*2
h Contrast (Kontrast)
i Saturation (Sýtosť)
Color tone
j
(Farebný tón)
0: Slabé zvýraznenie obrysov 7: Silné zvýraznenie obrysov
1: Jemné
5: Zrnité
1: Nízky
5: Vysoký
–4: Nízky kontrast
+4: Vysoký kontrast
–4: Nízka sýtosť
–4: Červenkastý odtieň
pokožky
+4: Vysoká sýtosť
+4: Žltkastý odtieň pokožky
*1: Určuje jemnosť obrysov, ktoré sa majú zvýrazniť. Čím nižšie je číslo, tým jemnejšie
sú obrysy, ktoré sa môžu zvýrazniť.
*2: Nastavuje mieru zvýraznenia obrysov na základe rozdielu kontrastu medzi
objektom a okolím. Čím nižšie je číslo, tým viac bude obrys zdôraznený, keď je
rozdiel kontrastu nízky. Keď je číslo nižšie, šum má tendenciu byť výraznejší.
zz Pri nahrávaní videozáznamu nemožno nastaviť možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] pre položku [Sharpness/Ostrosť] (nie sú zobrazené).
zz Vybratím možnosti [Default set./Predvolené nastavenia] v kroku č. 3 môžete
parametre príslušného štýlu Picture Style vrátiť na predvolené nastavenia.
zz Ak chcete použiť upravený štýl Picture Style, najskôr ho vyberte a potom snímajte.
167
Prispôsobenie štýlu Picture Style
[V] Monochromatické nastavenie
Okrem možností opísaných na =167, pre položky [Sharpness/
Ostrosť] ([Strength/Intenzita], [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/
Prah]) a [Contrast/Kontrast] môžete nastaviť aj položky [Filter effect/
Efekt filtra] a [Toning effect/Tónovací efekt].
[k] Filter effect
(Efekt filtra)
Pomocou aplikovania efektu filtra na
monochromatickú snímku môžete
nechať viac vyniknúť biele oblaky alebo
zelené stromy.
Filter
N: None/Žiadne
Ye: Yellow/Žltá
Or: Orange/
Oranžová
Príklady dosiahnutých efektov
Normálna čiernobiela snímka bez efektov filtra.
Modrá obloha bude vyzerať prirodzenejšie a biele oblaky viac vyniknú.
Modrá obloha bude vyzerať mierne tmavšia. Západ slnka tým bude
žiarivejší.
Modrá obloha bude vyzerať vcelku tmavo. Opadané jesenné lístie
R: Red/Červená
bude výraznejšie a jasnejšie.
Tóny pokožky a pier budú vyzerať menej výrazne. Zelené lístie
G: Green/Zelená
stromov bude výraznejšie a jasnejšie.
zz Nastavením vyššej hodnoty pre možnosť [Contrast/Kontrast] sa zvýrazní
efekt filtra.
[l] Toning effect
(Tónovací efekt)
168
Použitím tónovacieho efektu môžete
vytvoriť monochromatickú snímku
s vybratou farbou. Efektívne, keď chcete
vytvárať pôsobivejšie snímky.
Registrácia štýlu Picture Style
M
Môžete si vybrať základný štýl Picture Style, napríklad [Portrait/Portrét]
alebo [Landscape/Krajina], upraviť ho podľa potreby a zaregistrovať
ho pod položkou [User Def. 1/Def. užívateľom 1], [User Def. 2/
Def. užívateľom 2] alebo [User Def. 3/Def. užívateľom 3]. Je to užitočné
pri vytváraní niekoľkých štýlov Picture Style s rôznymi nastaveniami.
Tu možno upravovať aj štýly Picture Style, ktoré ste do fotoaparátu pridali
pomocou softvéru EOS Utility (softvér EOS).
položku [z: Picture Style/
1Vyberte
Štýl Picture Style].
možnosť [User Def.*/Def.
2Vyberte
užívateľom *].
zz Vyberte možnosť [User Def.*/
Def. užívateľom *] a potom stlačte
tlačidlo <B>.
tlačidlo <0>.
3zStlačte
z Po vybratí štýlu [Picture Style/Štýl
Picture Style] stlačte tlačidlo <0>.
základný štýl Picture Style.
4zVyberte
z Vyberte základný štýl Picture Style.
zz Takto vyberte tiež štýly pri úprave
štýlov zaregistrovaných vo fotoaparáte
pomocou nástroja EOS Utility
(softvér EOS).
169
Registrácia štýlu Picture Style
5Vyberte požadovanú položku.
úroveň efektu.
6zNastavte
z Podrobnosti nájdete v časti
„Prispôsobenie štýlu Picture Style“
(=166).
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa na
obrazovku na výber štýlu Picture Style.
Základný štýl Picture Style bude
zobrazený napravo od položky
[User Def.*/Def. užívateľom *].
Modré názvy štýlov označujú, že ste
zmenili nastavenia z predvolených
hodnôt.
zz Ak už je štýl Picture Style zaregistrovaný pod položku [User Def. */
Def. užívateľom *], zmena základného štýlu Picture Style vynuluje nastavenia
parametrov predchádzajúceho zaregistrovaného štýlu Picture Style
definovaného užívateľom.
zz Výberom položky [Basic settings/Základné nastavenia] v časti
[5: Reset camera/Vynulovať fotoaparát] (=520) sa obnovia predvolené
nastavenia položiek [User Def. */Def. užívateľom*].
zz Ak chcete snímať použitím registrovaného štýlu Picture Style, vyberte
zaregistrovanú položku [User Def. */Def. užívateľom *] a potom snímajte.
zz Informácie o postupe zaregistrovania súboru štýlu Picture Style do fotoaparátu
nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.
170
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii
M
Na snímkach naexponovaných časom 1 s alebo dlhším je možné
zredukovať šum (svetelné body a pruhy) typický pre dlhé expozície.
položku [z: Long exp.
1Vyberte
noise reduction/Redukcia šumu pri
dlhodobej expozícii].
2Nastavte možnosť redukcie.
zz [AUTO] Auto (Automaticky)
Ak sa pri expozíciách s dĺžkou 1 s alebo viac zistí šum typický pre dlhé
expozície, automaticky sa vykoná redukcia šumu. Toto nastavenie
[Auto/Automaticky] je dostatočne účinné vo väčšine prípadov.
zz [ON] Enable (Povoliť)
Redukcia šumu sa vykonáva pri všetkých expozíciách s dĺžkou 1 s
alebo viac. Pomocou nastavenia [Enable/Povoliť] je možné znížiť šum,
ktorý nie je možné zistiť pomocou nastavenia [Auto/Automaticky].
zz Pri nastavení [Auto/Automaticky] alebo [Enable/Povoliť] môže po nasnímaní
záberu trvať proces redukcie šumu tak dlho ako samotná expozícia.
zz Snímky môžu pri nastavení [Enable/Povoliť] vyzerať zrnitejšie ako pri
nastavení [Disable/Zakázať] alebo [Auto/Automaticky].
zz Po potlačení šumu sa zobrazí správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ] a obrazovka
snímania sa nezobrazí, kým sa spracovanie nedokončí, kedy môžete
snímať znova.
171
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO
M
Táto funkcia znižuje mieru vzniknutého šumu v obraze. Funkcia je účinná
najmä pri snímaní s vysokými citlivosťami ISO. Keď snímate s nízkymi
citlivosťami ISO, šum v tmavších častiach snímky (v tmavých oblastiach)
sa môže zredukovať ešte viac.
položku [z: High ISO
1Vyberte
speed NR/Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO].
2Nastavte úroveň.
zz [M] Multi Shot Noise Reduction (Redukcia šumu pri
viacerých záberoch)
Použije sa redukcia šumu s vyššou kvalitou obrazu ako pri nastavení
[High/Vysoká]. Na vytvorenie jednej fotografie sa nasnímajú štyri zábery
v sérii, automaticky sa zarovnajú a zlúčia do jednej snímky JPEG.
Ak je kvalita snímok nastavená na možnosť RAW alebo RAW+JPEG,
nemôžete nastaviť funkciu [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia
šumu pri viacerých záberoch].
172
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO
Upozornenia týkajúce sa nastavenia redukcie šumu pri viacerých
záberoch
zz Ak je snímka výrazne posunutá v dôsledku otrasov fotoaparátu, efekt redukcie
šumu sa môže znížiť.
zz Ak držíte fotoaparát v ruke, držte ho pevne, aby ste predišli jeho otrasom.
Odporúča sa používať statív.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu.
zz Automatické zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich
sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo nevýrazných snímkach s jedným
prevažujúcim tónom.
zz Ak sa na štyroch za sebou nasledujúcich záberoch zmení jas objektu,
výsledkom môže byť nepravidelná expozícia záberu.
zz Po snímaní môže zaznamenanie snímky na kartu určitý čas trvať po použití
redukcie šumu a zlúčenia snímok. Počas spracovania snímok sa zobrazuje
správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ] a snímanie je možné až po dokončení
spracovania.
zz Položka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nie je dostupná pri snímaní s funkciami dlhodobej expozície (Bulb),
snímaní v režime AEB alebo so stupňovaním vyváženia bielej, zhotovovaní
snímok RAW alebo RAW+JPEG, prípadne s funkciami ako redukcia šumu pri
viacerých záberoch alebo režim HDR.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
zz Položka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri nahrávaní videozáznamov.
zz Ak nastavíte vypínač do polohy <2>, vymeníte batériu alebo kartu, prepnete
na režim snímania Základnej zóny alebo na nahrávanie videozáznamu,
fotoaparát sa automaticky prepne na možnosť [Standard/Štandardná].
173
Získanie údajov na vymazanie
prachových škvŕn
M
Údaje na vymazanie prachových škvŕn používané na vymazanie prachových
škvŕn možno pripojiť k snímkam v prípade, že pri čistení snímača zostane
na snímači prach. Údaje na vymazanie prachových škvŕn využíva program
Digital Photo Professional (softvér EOS) na automatické odstránenie
prachových škvŕn.
Príprava
zz Pripravte si jednofarebný biely predmet, napríklad list papiera.
zz Ohniskovú vzdialenosť objektívu nastavte na 50 mm alebo viac.
zz Prepnite na manuálne zaostrovanie a nastavte zaostrenie na nekonečno (∞).
Získanie údajov na vymazanie prachových škvŕn
položku [z: Dust
1Vyberte
Delete Data/Údaje na vymazanie
prachových škvŕn].
možnosť [OK].
2zVyberte
z Po vykonaní automatického
samočistenia snímača sa zobrazí
správa. Napriek tomu, že počas čistenia
bude počuť mechanický zvuk uzávierky,
nenasníma sa žiadna snímka.
174
Získanie údajov na vymazanie prachových škvŕn
obyčajný biely
3Odfotografujte
predmet.
zz Fotografujte zo vzdialenosti 20 – 30 cm
a tak, aby obyčajný biely predmet
(napríklad nový hárok bieleho papiera)
vyplnil obrazovku.
zz Keďže sa snímka neukladá, údaje
je možné získať aj v prípade, že vo
fotoaparáte nie je vložená karta.
Po zhotovení snímky začne fotoaparát
získavať údaje na vymazanie
prachových škvŕn. Po získaní údajov
na vymazanie prachových škvŕn sa
zobrazí správa.
zz Ak sa údaje nepodarí úspešne
získať, zobrazí sa chybové hlásenie.
Po skontrolovaní informácií v časti
„Príprava“ (=174) vyberte tlačidlo
[OK] a potom snímajte znovu.
Pridávanie údajov na vymazanie prachových škvŕn
Odteraz bude fotoaparát pripájať získané údaje na vymazanie prachových
škvŕn ku všetkým záberom. Údaje na vymazanie prachových škvŕn sa
odporúča získať pred snímaním.
Podrobnosti o používaní programu Digital Photo Professional (softvér EOS)
na automatické odstránenie prachových škvŕn nájdete v príručke Digital
Photo Professional návod na používanie.
Údaje na vymazanie prachových škvŕn pripojené k snímkam nemajú takmer
žiadny vplyv na veľkosť súboru.
zz Ak sa na objekte nachádza nejaký vzor alebo kresba, môže byť rozpoznaná
ako prachové častice a to môže ovplyvniť presnosť odstraňovania prachových
škvŕn pomocou programu Digital Photo Professional (softvéru EOS).
zz Pri nastavení režimu [RAW burst mode/Režim snímania záberov RAW
v sérii] sa údaje na vymazanie prachových škvŕn nepridávajú do záberov.
175
Režim HDR
M
Môžete snímať statické zábery s obmedzením preexponovaných svetlých
častí na dosiahnutie vysokého dynamického rozsahu odtieňov aj pri
vysokokontrastných scénach. Snímanie v režime HDR je efektívne pri
záberoch krajiny a zátiší.
Pri snímaní v režime HDR sa pre každý záber sériovo nasnímajú tri
snímky s rôznou expozíciou (štandardná expozícia, podexponovanie
a preexponovanie) a automaticky sa spoja do jedného záberu.
Snímka v režime HDR sa zaznamená ako snímka JPEG.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.
položku [z: HDR Mode/
1Vyberte
Režim HDR].
položku [Adjust dyn
2Nastavte
range/Upraviť dynamický rozsah].
zz Výberom možnosti [Auto/Automaticky]
sa dynamický rozsah nastaví
automaticky v závislosti od celkového
tónového rozsahu snímky.
zz Čím vyššie je číslo, tým širší bude
dynamický rozsah.
3Nastavte položku [Effect/Efekt].
176
Režim HDR
Efekty
zz [P] Natural (Prirodzený)
Pre snímky so širokým tónovým rozsahom, na ktorých by inak došlo
k strate detailov vo svetlých a tmavých častiach. Preexponované svetlé
časti a podexponované tmavé oblasti sa zredukujú.
zz [A] Art standard (Umelecký štandardný)
Hoci sa preexponované svetlé časti a podexponované tmavé oblasti
zredukujú viac ako v prípade možnosti [Natural/Prirodzený], kontrast
bude nižší a gradácia menej výrazná a snímka bude vyzerať ako maľba.
Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
zz [B] Art vivid (Umelecký živý)
Farby budú sýtejšie ako pri nastavení [Art standard/Umelecký
štandardný] a nízkym kontrastom a nevýraznou gradáciou sa dosiahne
efekt grafiky.
zz [C] Art bold (Umelecký výrazný)
Farby sú najsýtejšie, vďaka čomu je objekt zvýraznený a snímka vyzerá
ako olejomaľba.
zz [D] Art embossed (Umelecký reliéfny)
Sýtosť farieb, jas, kontrast a gradácia sú znížené, aby snímka
pôsobila na pohľad nevýrazne. Snímka vyzerá ako vyblednutá a stará.
Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
Saturation
(Sýtosť)
Outline
emphasis
(Zvýraznenie
obrysov)
Brightness
(Jas)
Tone (Tón)
Art standard
(Umelecký
štandardný)
Standard
(Štandardná)
Standard
(Štandardné)
Standard
(Štandardný)
Flat
(Nevýrazný)
Art vivid
(Umelecký živý)
Art bold
(Umelecký
výrazný)
Art embossed
(Umelecký
reliéfny)
High (Vysoká)
Higher (Vyššia) Low (Nízka)
Weak (Slabé)
Strong (Silné)
Standard
(Štandardný)
Standard
(Štandardný)
Flat
(Nevýrazný)
Flat (Nevýrazný)
Stronger
(Silnejšie)
Dark (Tmavý)
Flatter (Menej
výrazný)
zz Každý efekt sa použije na základe vlastností aktuálne nastaveného štýlu
Picture Style (=163).
177
Režim HDR
možnosť [Continuous
4Nastavte
HDR/Sériové nastavenie HDR].
zz Pri nastavení [1 shot only/Len 1 záber]
sa snímanie v režime HDR automaticky
zruší po skončení snímania.
zz Pri nastavení [Every shot/Každý
záber] bude snímanie v režime HDR
pokračovať, až kým nenastavíte v kroku
č. 2 možnosť [Disable HDR/Zakázať
režim HDR].
položku [Auto Image
5Nastavte
Align/Automatické zarovnanie
snímky] a snímajte.
zz Pri snímaní z ruky vyberte možnosť
[Enable/Povoliť]. Pri používaní statívu
vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
zz Snímky RAW HDR sa snímajú v kvalite snímok JPEG 73. Snímky RAW+JPEG
HDR sa snímajú v kvalite snímok JPEG.
zz Použitie snímania HDR s rozšírenou citlivosťou ISO (H) nie je možné.
Snímanie HDR je možné pri citlivostiach ISO 100 až 25600 (líši sa v závislosti
od nastavení možností [Minimum] a [Maximum] pre položku [ISO speed
range/Rozsah citlivosti ISO]).
zz Snímanie AEB a fotografovanie s bleskom nie sú dostupné.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu.
zz Pri snímaní v režime HDR sa nasnímajú tri zábery s rôznymi rýchlosťami
uzávierky, ktoré sa nastavia automaticky. Dokonca aj v režimoch <t>, <s>
a <a> sa rýchlosť uzávierky zmení na základe nastavenej rýchlosti.
zz Aby nedochádzalo k otrasom fotoaparátu, môže sa nastaviť vysoká citlivosť ISO.
178
Režim HDR
zz Pri zhotovovaní snímok v režime HDR s funkciou [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť]
sa k snímke nepripoja informácie o zobrazení bodov AF (=370) ani údaje na
vymazanie prachových škvŕn (=174).
zz Ak snímate v režime HDR bez statívu a položka [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] je nastavená na možnosť [Enable/Povoliť],
okraje snímky sa trocha orežú a rozlíšenie sa mierne zníži. Ak snímku nemožno
správne zarovnať v dôsledku otrasov fotoaparátu, automatické zarovnanie
snímky sa nemusí vykonať. Upozorňujeme, že pri snímaní s výrazne svetlými
(alebo tmavými) nastaveniami expozície nemusí správne fungovať automatické
zarovnanie snímky.
zz Ak snímate v režime HDR bez statívu a položka [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] je nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať], príslušné tri snímky sa nemusia správne zarovnať a efekt HDR môže
byť obmedzený. Odporúča sa používať statív.
zz Automatické zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich
sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo nevýrazných snímkach s jedným
prevažujúcim tónom.
zz Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môžu sa prejaviť nepravidelné farby, nepravidelná expozícia
alebo šum.
zz Snímanie v režime HDR pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED môže
viesť k neprirodzenej reprodukcii farieb osvetlených oblastí.
zz Pri snímaní v režime HDR sa snímky zlúčia a uložia na kartu, preto to
môže chvíľu trvať. Počas spracovania snímok sa zobrazuje správa [BUSY/
ZANEPRÁZDNENÝ] a snímanie je možné až po dokončení spracovania.
179
Stupňovanie zaostrenia
M
Stupňovanie zaostrenia* umožňuje sériové snímanie s automatickou
zmenou ohniskovej vzdialenosti po každom zábere. Z týchto snímok môžete
vytvoriť jednu snímku zaostrenú na širokú oblasť pomocou aplikácie,
ktorá podporuje kombinovanie snímok s rôznou hĺbkou, napríklad programu
Digital Photo Professional (softvér EOS).
* „Bkt.“ je skratka anglického výrazu bracketing (stupňovanie).
položku [z: Focus
1Vyberte
bracketing/Stupňovanie
zaostrenia].
položku [Focus bracketing/
2Určte
Stupňovanie zaostrenia].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
počet snímok.
3zNastavte
z Určte počet snímok zhotovených pri
každom zábere.
zz Možno nastaviť v rozsahu [2] – [999].
180
Stupňovanie zaostrenia
položku [Focus increment/
4Nastavte
Zmena zaostrenia].
zz Určte, o koľko sa má posunúť
zaostrenie. Táto úroveň sa automaticky
upraví tak, aby zodpovedala hodnote
clony v čase snímania.
Keďže väčšie hodnoty clony zvyšujú
posun zaostrenia, stupňovanie
zaostrenia v takom prípade pokrýva širší
rozsah v rámci rovnakých nastavení
[Focus increment/Zmena zaostrenia]
a [Number of shots/Počet záberov].
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <0>.
položku [Exposure
5Nastavte
smoothing/Vyhladenie expozície].
zz Zmeny jasu snímky počas stupňovania
zaostrenia môžete potlačiť nastavením
položky [Exposure smoothing/
Vyhladenie expozície] na možnosť
[Enable/Povoliť], čím sa budú upravovať
rozdiely vzhľadom na skutočnú hodnotu
clony (efektívne clonové číslo) v každej
polohe zaostrenia.
snímku.
6zZhotovte
z Ak chcete uložiť zábery do nového
]
priečinka, ťuknite na ikonu [
a vyberte možnosť [OK].
zz Zaostrite na bližší koniec preferovaného
rozsahu zaostrenia a potom úplne
stlačte tlačidlo spúšte.
zz Po začatí snímania tlačidlo spúšte uvoľnite.
zz Fotoaparát sníma nepretržite a posúva
pozíciu zaostrenia smerom k nekonečnu.
zz Snímanie sa skončí po zhotovení
zadaného počtu snímok alebo po
dosiahnutí konca rozsahu zaostrenia.
181
Stupňovanie zaostrenia
zz Stupňovanie zaostrenia je určené na snímanie statických záberov pomocou
statívu.
zz Odporúča sa snímanie so širším zorným uhlom. Po skombinovaní snímok
s rôznou hĺbkou môžete snímku v prípade potreby orezať.
zz Možno používať nasledujúce objektívy (posledná aktualizácia: apríl 2019).
yyEF16-35mm f/4L IS USM
yyEF24-70mm f/4L IS USM
yyEF100mm f/2.8L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5L MACRO USM
yyEF-M28mm f/3.5 MACRO IS STM
yyEF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
yyEF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
zz Pri týchto objektívoch nastavte položku [Exposure smoothing/Vyhladenie
expozície] na možnosť [Disable/Zakázať], pretože môžu meniť jas snímok.
yyEF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5 L MACRO USM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
zz Vhodné nastavenie [Focus increment/Zmena zaostrenia] sa líši podľa
objektu. Nevhodné nastavenie [Focus increment/Zmena zaostrenia]
môže spôsobiť nevyváženosť kombinovaných snímok alebo môže snímanie
trvať dlhšie, pretože sa zhotovuje viac záberov. Pre vhodné nastavenie
[Focus increment/Zmena zaostrenia] sa rozhodnite po zhotovení niekoľkých
skúšobných záberov.
zz Pri vysokej hodnote nastavenia [Number of shots/Počet záberov] môže
kombinovanie snímok určitý čas trvať.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
zz Snímanie pod blikajúcim svetlom môže spôsobiť nevyvážené snímky.
V takom prípade môže lepšie výsledky priniesť zníženie rýchlosti uzávierky.
zz V režime zaostrenia MF funkcia nemá žiadny účinok (pozícia zaostrenia
sa nemení).
zz Zrušenie prebiehajúceho snímania môže spôsobiť problémy s expozíciou
poslednej snímky. Pri kombinovaní snímok v programe Digital Photo
Professional nepoužívajte poslednú snímku.
182
Stupňovanie zaostrenia
zz Odporúča sa použiť statív, diaľkovú spúšť (predáva sa samostatne, =223)
alebo bezdrôtové diaľkové ovládanie (predáva sa samostatne, =223).
zz Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že pred snímaním nastavíte hodnotu clony
v rozsahu f/5.6 – 11.
zz Detaily, napríklad rýchlosť uzávierky, hodnota clony alebo citlivosť ISO,
sa určia podľa podmienok pre prvý záber.
zz Ak chcete snímanie zrušiť, znova úplne stlačte tlačidlo spúšte.
zz Keď vypínač nastavíte do polohy <2>, položka [Focus bracketing/
Stupňovanie zaostrenia] sa prepne na hodnotu [Disable/Zakázať].
zz Ak je položka [z: Picture Style/Štýl Picture Style] nastavená na možnosť
[Auto/Automatický], na snímanie sa použije štýl [Standard/Štandardný].
183
Ovládanie uzávierky dotykom
Ťuknutím na obrazovku môžete automaticky zaostriť a zhotoviť snímku.
ovládanie uzávierky
1Povoľte
dotykom.
zz Ťuknite na položku [y] vľavo dole
na obrazovke.
zz Pri každom ťuknutí na ikonu budete
prepínať medzi možnosťami [y]
a [x].
zz [x] (Touch Shutter/Ovládanie uzávierky
dotykom: Enable/Povoliť)
Fotoaparát zaostrí na bod, na ktorý
ťuknete, a potom sa zhotoví snímka.
zz [y] (Touch Shutter/Ovládanie
uzávierky dotykom: Disable/Zakázať)
Môžete ťuknúť na miesto, na ktoré
chcete zaostriť. Stlačte tlačidlo spúšte
úplne, čím sa zhotoví snímka.
snímku ťuknutím
2Zhotovte
na obrazovku.
zz Ťuknite na tvár alebo objekt
na obrazovke.
zz Na mieste ťuknutia fotoaparát zaostrí
(dotykové AF) pomocou nastaveného
spôsobu (=198).
zz Keď je nastavená možnosť [x], po
dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí
nazeleno a automaticky sa zhotoví
snímka.
zz Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí na oranžovo a snímku nie je
možné zhotoviť. Znova ťuknite na tvár
alebo objekt na obrazovke.
184
Ovládanie uzávierky dotykom
zz Aj keď pre priebeh snímania nastavíte režim [E], [o] alebo [i],
fotoaparát bude snímať v režime snímania jedného záberu.
zz Aj v prípade, že je položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená na možnosť
[Servo AF/AF-Servo], ťuknutím na obrazovku zaostríte obraz pomocou funkcie
[One-Shot AF/Jednoobrázkový AF].
zz Ťuknutie na obrazovku vo zväčšenom zobrazení nezaostrí ani nezhotoví snímku.
zz Ak snímate ťuknutím na obrazovku s položkou [z: Image review/
Náhľad snímky] nastavenou na hodnotu [Hold/Podržať], ďalší záber môžete
nasnímať stlačením tlačidla spúšte do polovice.
zz Ak chcete snímať s dlhodobou expozíciou Bulb, ťuknite na obrazovku
dvakrát. Prvým ťuknutím na obrazovku sa spustí dlhodobá expozícia Bulb.
Ďalším ťuknutím sa dlhodobá expozícia Bulb zastaví. Dávajte pozor, aby ste
pri ťuknutí na obrazovku nespôsobili otrasy fotoaparátu.
185
Metóda uvoľnenia uzávierky
M
Môžete vybrať spôsob uvoľnenia uzávierky.
položku [z: Shutter mode/
1Vyberte
Režim uzávierky].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Mechanical (Mechanické)
Snímanie aktivuje mechanickú uzávierku. Ak používate objektív TS-E
(okrem objektívu TS-E17mm f/4L alebo TS-E24mm f/3.5L II) na posun
alebo naklonenie objektívov alebo ak používate nadstavbový tubus, vždy
nastavte možnosť [Mechanical/Mechanické]. Ak je nastavená možnosť
[Electronic/Elektronické], nemusí sa dosiahnuť štandardná expozícia
alebo môže dôjsť k nepravidelnej expozícii.
zz Electronic (Elektronické)
Umožňuje vám snímať pri rýchlosti uzávierky až do 1/16000 sec. bez
zvuku uzávierky.
Je k dispozícii s inými režimami snímania než [E], [o], [i]
alebo [q].
Fotografovanie s bleskom nie je možné.
zz Pri nastavení možnosti [Electronic/Elektronické] môžu otrasy fotoaparátu
alebo pohyb objektu spôsobiť skreslenie snímky.
zz Nastavenie režimu uzávierky na možnosť [Electronic/Elektronické] pri
blikajúcom svetle môže spôsobiť výrazné blikanie obrazovky a snímky môžu
byť zachytené s vodorovnými pruhmi (šumom) alebo nepravidelnou expozíciou.
186
Intervalový časovač
Pomocou intervalového časovača môžete nastaviť interval snímania a počet
záberov, aby fotoaparát opakovane zhotovoval samostatné zábery podľa
tohto intervalu až do dosiahnutia zadaného počtu záberov.
položku [z: Interval timer/
1Vyberte
Intervalový časovač].
položku [Enable/Povoliť].
2zVyberte
z Vyberte možnosť [Enable/Povoliť],
potom stlačte tlačidlo <B>.
interval snímania a počet
3Nastavte
záberov.
zz Vyberte položku a nastavte (hodiny :
minúty : sekundy / počet záberov).
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku [r].
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu [s].)
zz Interval
Možno nastaviť v rozsahu [00:00:01] – [99:59:59].
zz Number of shots (Počet záberov)
Možno nastaviť v rozsahu [01] – [99]. Ak chcete nechať intervalový
časovač aktívny až do jeho zastavenia, nastavte možnosť [00].
187
Intervalový časovač
(1)
(2)
možnosť [OK].
4zVyberte
z Na obrazovke ponuky sa zobrazia
nastavenia intervalového časovača.
(1)
(2)
Interval
Počet záberov
snímku.
5zZhotovte
z Nasníma sa prvý záber a snímanie
pokračuje podľa nastavenia
intervalového časovača.
zz Počas snímania s intervalovým časovačom
bude blikať indikátor [H].
zz Po nasnímaní nastaveného počtu záberov
sa snímanie s intervalovým časovačom
zastaví a automaticky sa zruší.
zz Odporúča sa používať statív.
zz Odporúčame vopred nasnímať testovacie zábery.
zz Dokonca aj počas snímania s intervalovým časovačom môžete úplným
stlačením tlačidla spúšte snímať ako zvyčajne. Fotoaparát sa bude pripravovať
na nasledujúci záber pomocou intervalového časovača približne 5 sekúnd
vopred, čo dočasne zabráni určitým operáciám, ako je úprava nastavení
snímania, prístup k ponukám a prehrávanie snímok.
zz Ak nasledujúci naplánovaný záber pomocou intervalového časovača nie
je možný, pretože fotoaparát sníma alebo spracúva snímky, vynechá sa.
Preto sa zhotoví menší počet záberov, než ste zadali.
zz Aj počas používania intervalového časovača sa približne po 8 sekundách
nečinnosti aktivuje automatické vypnutie, ak položka [Auto power off/
Automatické vypnutie] v časti [5: Power saving/Úspora energie] nie je
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať]. Fotoaparát sa automaticky zapne
znova približne 1 minútu pred nasledujúcim záberom.
zz Funkciu možno kombinovať s funkciou AEB, stupňovaním vyváženia bielej
a režimom HDR.
zz Ak chcete snímanie s intervalovým časovačom zastaviť, nastavte vypínač
do polohy <2>.
188
Intervalový časovač
zz Ak je počas snímania s intervalovým časovačom aktivované automatické
vypnutie, pozícia zaostrenia sa pri niektorých objektívoch môže zmeniť.
Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj
intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového
snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Prepnutie na režim zaostrenia AF zabraňuje fotoaparátu v snímaní, ak objekt
nie je zaostrený. Zvážte nastavenie režimu na manuálne zaostrenie
a vykonanie manuálneho zaostrenia pred snímaním.
zz Ak je doba snímania dlhá, odporúča sa použiť príslušenstvo napájané
z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne).
zz Snímanie s dlhou expozíciou alebo používanie dlhších rýchlostí uzávierky, než
je interval snímania, zabráni snímaniu v zadanom intervale. Preto sa zhotoví
menší počet záberov, než ste zadali. Počet záberov môže znížiť aj používanie
takmer rovnakých rýchlostí uzávierky ako interval snímania.
zz Ak je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas potrebný
na záznam na kartu dlhší ako interval snímania, niektoré zo záberov sa
nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
zz Ak počas snímania s intervalovým časovačom používate blesk, nastavte
interval, ktorý je dlhší ako doba nabitia blesku. Príliš krátke intervaly môžu
zabrániť spusteniu blesku.
zz Príliš krátke intervaly môžu zabrániť snímaniu alebo automatickému zaostreniu.
zz Snímanie pomocou funkcie časovača intervalov sa zruší a obnoví na hodnotu
[Disable/Zakázať], ak nastavíte vypínač do polohy <2>, nastavíte režim
snímania <w/x> alebo použijete nástroj EOS Utility (softvér EOS).
zz Počas snímania s intervalovým časovačom nemôžete používať snímanie
s diaľkovým ovládaním (=223) ani snímanie s funkciou diaľkového spustenia
s bleskom Speedlite.
189
Dlhodobé expozície (Bulb)
M
V tomto režime uzávierka zostáva otvorená, kým držíte tlačidlo spúšte úplne
stlačené, a zatvorí sa, keď tlačidlo spúšte uvoľníte. Dlhodobá expozícia Bulb
sa používa pri fotografovaní nočných scén, ohňostrojov, oblohy a ďalších
objektov, ktoré vyžadujú dlhodobú expozíciu.
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <a>.
rýchlosť uzávierky
2Nastavte
na hodnotu [BULB].
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
snímku.
3zZhotovte
z Expozícia bude trvať, pokiaľ bude úplne
stlačené tlačidlo spúšte.
zz Uplynulá doba expozície sa zobrazuje
na obrazovke.
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj
intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového
snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Pri dlhodobých expozíciách Bulb vzniká viac šumu na snímke než zvyčajne.
zz Ak je nastavené automatické nastavenie citlivosti ISO, nastaví sa citlivosť
ISO 400 (=576).
zz Pri snímaní s dlhodobou expozíciou Bulb so samospúšťou namiesto časovača
dlhodobej expozície Bulb podržte tlačidlo spúšte úplne stlačené.
190
Dlhodobé expozície (Bulb)
zz Pri nastavení položky [z: Long exp. noise reduction/Potlačenie šumu pri
dlhodobej expozícii] môžete znížiť šum spôsobený dlhodobou expozíciou
(=171).
zz Ak chcete redukovať otrasy fotoaparátu, zvážte použitie statívu a voliteľného
diaľkového ovládania (diaľkovej spúšte RS-60E3 alebo bezdrôtového
diaľkového ovládania BR-E1), prípadne časovač dlhodobej expozície Bulb.
Časovač dlhodobej expozície Bulb
Pri použití časovača dlhodobej expozície Bulb nemusíte počas snímania
s dlhodobou expozíciou Bulb držať stlačené tlačidlo spúšte.
Upozorňujeme, že časovač dlhodobej expozície Bulb je k dispozícii len
v režime <a> s rýchlosťou uzávierky nastavenou na hodnotu [BULB].
položku [z: Bulb timer/
1Vyberte
Časovač dlhodobej expozície Bulb].
položku [Enable/Povoliť].
2zVyberte
z Vyberte možnosť [Enable/Povoliť],
potom stlačte tlačidlo <B>.
191
Dlhodobé expozície (Bulb)
požadovaný čas expozície.
3zNastavte
z Vyberte hodinu, minútu alebo sekundu.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku [r].
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení
na ikonu [s].)
4Vyberte možnosť [OK].
snímku.
5zZhotovte
z Úplne stlačte tlačidlo spúšte a keď
sa začne snímanie, uvoľnite ho.
zz Zobrazí sa ikona [H] a čas
expozície.
zz Ak chcete zastaviť prebiehajúce
snímanie, znovu úplne stlačte tlačidlo
spúšte a uvoľnite ho.
zz Ak chcete zrušiť nastavenie časovača,
v kroku č. 2 nastavte možnosť
[Disable/Zakázať].
zz Ak budete držať tlačidlo spúšte úplne stlačené, dlhodobá expozícia Bulb bude
pokračovať aj po uplynutí nastaveného času expozície.
zz Pri zmene režimov snímania sa obnoví nastavenie časovača dlhodobej
expozície Bulb na možnosť [Disable/Zakázať].
192
Snímanie s potlačením vplyvu blikania
M
Ak snímate snímku s vysokou rýchlosťou uzávierky pri zdroji svetla, ako je
napríklad žiarivkové svetlo, blikanie tohto zdroja svetla zapríčiní mihanie
a snímka môže byť vo vertikálnom smere nerovnomerne exponovaná.
Ak v týchto podmienkach použijete sériové snímanie, môže to mať za
následok nerovnomernú expozíciu alebo nerovnomerné farby na snímke.
Snímanie s potlačením vplyvu blikania umožňuje zhotovovať snímky,
keď je účinok blikania na expozíciu a farby menší.
položku [z: Anti-flicker
1Vyberte
shoot./Snímanie s potlačením
vplyvu blikania].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
snímku.
3zZhotovte
z Po nastavení na možnosť [Enable/
Povoliť] alebo zmene zdroja svetla
zistite blikanie pred snímaním.
Stlačte tlačidlo <Q>, vyberte položku
[Anti-flicker shoot./Snímanie
s potlačením vplyvu blikania] a potom
stlačte tlačidlo <B>.
zz Snímka sa nasníma so zníženou
nevyváženosťou expozície alebo
farebného tónu, ktoré sú spôsobené
blikaním.
193
Snímanie s potlačením vplyvu blikania
zz Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť] a fotografujete pri zdroji
blikajúceho svetla, oneskorenie aktivácie uzávierky bude dlhšie. Rýchlosť pri
sériovom snímaní tiež môže byť nižšia a interval snímania nepravidelný.
zz Táto funkcia sa nepoužije na nahrávanie videozáznamu.
zz Blikanie pri frekvencii inej ako 100 Hz alebo 120 Hz nie je možné rozoznať.
Zároveň, ak sa frekvencia blikania zdroja svetla zmení počas sériového
snímania, účinky blikania nie je možné zredukovať.
zz Ak sa v režime <t>, <d> alebo <f> počas sériového snímania zmení
rýchlosť uzávierky alebo ak zosnímate viacero záberov tej istej scény pri
rôznych rýchlostiach uzávierky, farebný tón nemusí byť konzistentný. Ak chcete
predchádzať vzniku nekonzistentných farebných tónov, použite režim <t>,
<a> alebo <s> s pevnou rýchlosťou uzávierky.
zz Farebný tón zachytených snímok sa môže medzi možnosťami [Enable/
Povoliť] a [Disable/Zakázať] líšiť.
zz Rýchlosť uzávierky, clona a citlivosť ISO sa môžu pri začiatku snímania
(aj pri uzamknutí AE) zmeniť.
zz Ak snímate objekt pred tmavým pozadím alebo ak je na snímke jasné svetlo,
blikanie nemusí byť správne rozpoznané.
zz Pri špeciálnom osvetlení nemusí byť možná redukcia blikania.
zz V závislosti od zdroja svetla blikanie nemusí byť správne rozpoznané.
zz V závislosti od zdroja svetla a podmienok pri snímaní nemusí byť možné
dosiahnuť požadované výsledky pri použití tejto funkcie.
zz Odporúčame vopred nasnímať testovacie zábery.
zz Blikanie sa neredukuje v režimoch Základnej zóny.
zz Redukcia blikania funguje aj pri fotografovaní s bleskom. Pri fotografovaní
s bezdrôtovým bleskom však nemusí byť možné dosiahnuť očakávané výsledky.
194
Funkcia AF
M
Môžete vybrať charakteristiku funkcie AF, ktorá vyhovuje príslušným
podmienkam alebo objektu snímania.
položku [z: AF operation/
1Vyberte
Funkcia AF].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Ak nie je možné zaostriť, farba bodu automatického zaostrenia sa zmení
na oranžovú. V takom prípade sa snímka nebude dať odfotografovať ani
úplným stlačením tlačidla spúšte. Zmeňte kompozíciu záberu a skúste zaostriť
znova. Alebo si pozrite „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri
zaostrovaní“ (=208).
195
Funkcia AF
Jednoobrázkový AF pre statické objekty (ONE SHOT)
Táto funkcia AF je určená pre statické objekty. Keď stlačíte tlačidlo spúšte
do polovice, fotoaparát zaostrí iba raz.
zz Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
zz Zaostrenie zostane uzamknuté, keď držíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, čo vám umožňuje zmeniť kompozíciu snímky pred jej
nasnímaním.
zz Podrobnejšie informácie o rýchlosti sériového snímania pri sériovom
snímaní nájdete na =133.
zz Ak je položka [5: Beep/Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], po dosiahnutí zaostrenia nezaznie zvuková signalizácia.
Funkcia AF-Servo pre pohybujúce sa objekty (SERVO)
Táto funkcia AF je určená pre pohybujúce sa objekty. Kým držíte tlačidlo
spúšte stlačené do polovice, fotoaparát bude nepretržite zaostrovať
na objekt.
zz Ak sa zaostrenie dosiahne, bod AF sa zobrazí namodro.
zz Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia snímky.
zz Podrobnejšie informácie o rýchlosti sériového snímania pri sériovom
snímaní nájdete na =133.
zz V závislosti od použitého objektívu, vzdialenosti od objektu a rýchlosti objektu
nemusí byť fotoaparát schopný dosiahnuť správne zaostrenie.
zz Približovanie počas sériového snímania môže spôsobiť rozostrenie.
Najskôr priblížte a potom zmeňte kompozíciu.
zz Zvuková signalizácia nezaznie ani po dosiahnutí zaostrenia.
196
Funkcia AF
Pomocný lúč AF
Pomocný lúč AF (=34) sa môže opakovane rozsvietiť pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice pri slabom osvetlení alebo v podobných podmienkach,
aby sa uľahčilo automatické zaostrovanie.
zz Pomocný lúč AF sa nerozsvieti, keď je položka [z: AF operation/funkcia AF]
nastavená na hodnotu [Servo AF/AF-Servo].
zz Pri používaní blesku Speedlite s pomocným lúčom LED AF blesk Speedlite
rozsvieti pomocný lúč AF podľa potreby.
197
Spôsob AF
Môžete vybrať spôsob AF, ktorý vyhovuje podmienkam snímania alebo
snímanému objektu. Fotoaparát sa pokúša zaostriť na tváre ľubovoľnej
osoby v bode AF alebo ráme zóny AF. V režime <A> sa automaticky
nastaví funkcia [u+Tracking/Sledovanie].
Pokyny na výber spôsobu AF nájdete na =200.
Spôsob AF
: Rozpoznanie tváre +
sledovanie
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí
a zaostruje na ne. Nad akoukoľvek
rozpoznanou tvárou sa zobrazí ikona
[p] (bod AF). Táto tvár sa potom bude
sledovať.
Ak sa nerozpozná žiadna tvár, pomocou celej oblasti AF sa vyberie
AF automaticky.
Pomocou funkcie AF-Servo môžete nastaviť počiatočnú pozíciu funkcie
AF‑Servo (=206). Kým bude rám oblasti AF môcť sledovať objekt počas
snímania, zaostrovanie bude pokračovať.
: Spot AF (Bodové AF)
Fotoaparát zaostruje na užšiu oblasť
ako pri 1-bodovom AF.
: 1-point AF (1-bodové AF)
Fotoaparát zaostruje pomocou jedného
bodu AF [S].
198
Spôsob AF
: Zone AF (Zónové AF)
Pomocou automatického výberu AF
v rámoch zóny AF pokrýva väčšiu oblasť,
takže zaostrovanie je jednoduchšie.
Uprednostňuje zaostrenie na najbližší objekt. Pri zaostrovaní
sa uprednostnia aj tváre ľudí v ráme zóny AF.
Zaostrené body AF sa zobrazia s ikonou [S].
199
Spôsob AF
Výber spôsobu AF
Môžete vybrať spôsob AF, ktorý vyhovuje podmienkam snímania alebo
snímanému objektu.
Ak uprednostňujete manuálne zaostrovanie, pozrite si =218.
položku [z: AF method/
1Vyberte
Spôsob AF].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Na nastavenie spôsobu AF môžete použiť aj obrazovku spôsobu AF stlačením
tlačidla <S> a potom tlačidla <B>.
zz Opisy na =201 – =204 predpokladajú, že pre funkciu AF je nastavená
hodnota [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] (=196). Pri nastavení
[Servo AF/AF-Servo] (=196) sa po dosiahnutí zaostrenia bod AF zobrazí
v modrej farbe.
zz Informácie o ovládaní uzávierky dotykom (AF a aktivácia uzávierky dotykovým
ovládaním) nájdete na =184.
200
Spôsob AF
zz u(detekcia tváre) + sledovanie: c
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí a zaostrí na ne. Ak sa tvár pohybuje,
pohybuje sa aj bod AF [p] a sleduje pritom príslušnú tvár.
bod AF.
1zSkontrolujte
z [p] (bod AF) sa zobrazí na akejkoľvek
rozpoznanej tvári.
zz Keď sa po stlačení tlačidla <S>
zobrazí ikona [h], pomocou tlačidiel
<Y> <Z> môžete vybrať príslušnú tvár.
na objekt.
2zZaostrite
z Po stlačení tlačidla spúšte do polovice
a zaostrení na objekt sa bod AF zmení
na zelený a fotoaparát pípne.
zz Oranžový bod AF signalizuje,
že fotoaparát nedokázal zaostriť
na objekty.
3Zhotovte snímku.
201
Spôsob AF
Ťuknutie na tvár kvôli zaostreniu
Ak ťuknete na tvár alebo objekt, na ktorý chcete zaostriť, bod AF sa zmení
na [ ] a zaostrí na miesto ťuknutia.
Keď sa tvár alebo objekt pohybuje na obrazovke, bod AF [ ] sa tiež
pohybuje, aby ho sledoval.
zz Ak je tvár snímanej osoby výrazne rozostrená, detekcia tváre nebude možná.
Manuálne upravte zaostrenie (=218), aby bolo možné tvár rozpoznať,
a použite AF.
zz Namiesto ľudskej tváre mohol byť rozpoznaný iný objekt.
zz Funkcia detekcie tváre nebude fungovať, ak je tvár na snímke veľmi veľká
alebo malá, veľmi jasná, veľmi tmavá alebo čiastočne skrytá.
zz Automatické zaostrenie nedokáže rozpoznať tváre osôb na okrajoch obrazovky.
Zmeňte kompozíciu snímky, aby bol objekt v strede, alebo presuňte objekt
bližšie k stredu.
zz Rámik [p] môže pokrývať len časť tváre, nie celú tvár.
zz Veľkosť bodu AF sa mení v závislosti od objektu.
202
Spôsob AF
zz Bodové AF/1-bodové AF/Zónové AF
Bod AF alebo rám zóny AF môžete nastaviť ručne. Tu sú ako príklad
použité obrazovky 1-bodového AF.
bod AF.
1zSkontrolujte
z Zobrazí sa bod AF (1).
Pri zónovom AF sa zobrazí rám zóny AF.
(1)
bod AF.
2zPresuňte
z Stlačte tlačidlo <S>.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte bod AF na miesto, na ktoré
chcete zaostriť (upozorňujeme však,
že pri niektorých objektívoch sa nemusí
dať posunúť ho až k okraju obrazovky).
zz Bod AF môžete presunúť aj ťuknutím
na obrazovku.
zz Ak chcete vycentrovať bod AF alebo
rám zóny AF, stlačte tlačidlo <B>.
zz Ak chcete zväčšiť zobrazenie, otáčajte
volič <5>. Pomer zväčšenia sa mení
s každým otočením voliča <5>.
203
Spôsob AF
na objekt.
3zZaostrite
z Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí oranžovou farbou.
4Zhotovte snímku.
zz Ak sa funkcia AF-Servo používa so zónovým AF, body AF nemusia za určitých
podmienok sledovať objekty.
zz Pri použití periférneho bodu AF môže byť zaostrenie s pomocným lúčom AF
náročné. V takom prípade vyberte bod AF blízko stredu.
zz Pomocou položiek [8: C.Fn II-2: Orientation linked AF point/Bod AF podľa
orientácie] môžete nastaviť samostatné body AF pre vertikálne a horizontálne
snímanie (=532).
204
Spôsob AF
Zväčšené zobrazenie
Zobrazenie môžete zväčšiť približne 5-násobne alebo 10-násobne ťuknutím
na [u] a potom môžete skontrolovať zaostrenie. Zväčšené zobrazenie nie
je možné pri režime [u+Tracking/Sledovanie].
zz Zväčšenie sa vycentruje na bod AF pri funkcii [Spot AF/Bodové AF]
alebo [1-point AF/1-bodové AF] a na rám zóny AF pri funkcii [Zone AF/
Zónové AF].
zz Automatické zaostrovanie sa vykoná so zväčšeným zobrazením,
ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri nastaveniach [1-point
AF/1‑bodové AF] a [Spot AF/Bodové AF]. Pri nastavení na možnosť
[Zone AF/Zónové AF] sa automatické zaostrovanie vykonáva po
obnovení normálneho zobrazenia.
zz Ak v režime AF-Servo stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zväčšené
zobrazenie sa zmení na normálne zobrazenie, aby ste mohli zaostriť.
zz Ak je zaostrenie pomocou zväčšeného zobrazenia náročné, obnovte normálne
zobrazenie a vykonajte automatické zaostrenie.
zz Ak vykonávate automatické zaostrenie v normálnom zobrazení a potom
použijete zväčšené zobrazenie, nemusí sa dosiahnuť presné zaostrenie.
zz Rýchlosť automatického zaostrenia sa v normálnom a zväčšenom zobrazení líši.
zz Nepretržité AF a AF-Servo pri videozázname nie sú dostupné pri zväčšenom
zobrazení.
zz Pri zväčšenom zobrazení je dosiahnutie zaostrenia zložitejšie v dôsledku
otrasov fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
205
Spôsob AF
Nastavenie počiatočnej pozície funkcie AF-Servo
1.Nastavte položku [8: C.Fn II-3: Initial Servo AF pt for c/Počiatočná
pozícia AF-Servo pre] na inú možnosť ako [Auto/Automaticky].
2.Zobrazí sa rám oblasti AF (1) a bod AF (2).
(1)
(2)
3.Ak chcete presunúť bod AF na miesto na zaostrenie, stlačte tlačidlo
<S> a potom použite voliče <6> <5> alebo krížové tlačidlá <V>.
Ak stlačíte tlačidlo <B>, bod AF sa vráti do stredu obrazovky.
Bod AF môžete presunúť aj ťuknutím na obrazovku.
4.Stlačením tlačidla <0> po stlačení tlačidla <S> na presunutie
bodu AF nastavíte aktuálnu pozíciu ako počiatočnú polohu pre funkciu
AF‑Servo.
206
Spôsob AF
Tipy na snímanie s funkciou AF
zz Aj keď sa zaostrenie dosiahne, stlačením tlačidla spúšte do polovice
sa zaostrí znova.
zz Počas automatického zaostrovania je možné meniť jas.
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní môže zaostrenie trvať
dlhšie alebo sa môže znížiť rýchlosť sériového snímania.
zz Ak sa počas snímania zmení svetelný zdroj, obrazovka môže začať
blikať a zaostrenie môže byť problematické. V tomto prípade reštartujte
fotoaparát a pokračujte v snímaní s automatickým zaostrovaním pod tým
zdrojom svetla, ktorý budete používať.
zz Ak nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania,
zaostrite ručne (=218).
zz Pri objektoch na okraji obrazovky, ktoré sú mierne nezaostrené, skúste
objekt (alebo bod AF alebo rám zóny AF) vycentrovať, čím sa zaostrí.
Potom zmeňte kompozíciu a zhotovte snímku.
zz Pri niektorých objektívoch môže automatické zaostrovanie trvať o niečo
dlhšie alebo sa nedosiahne dokonalé zaostrenie.
207
Spôsob AF
Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
zz Objekty s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha, hladké plochy
s jednoliatou farbou alebo scény, pri ktorých dochádza ku strate detailov
v jasných a tmavých častiach.
zz Objekty v slabom svetle.
zz Pruhy alebo iné vzory s kontrastom len v horizontálnom smere.
zz Objekty s opakujúcimi sa vzormi (napríklad okná mrakodrapu, počítačové
klávesnice a pod.).
zz Jemné čiary a okraje objektu.
zz Osvetlenie zdrojom sveta s premenlivým jasom, farbou alebo vzorom.
zz Nočné scény alebo svetelné body.
zz Obraz bliká pri osvetlení žiarivkovými svietidlami alebo osvetlení LED.
zz Extrémne malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Objekty v extrémnom protisvetle alebo extrémne lesklé objekty
(napríklad auto s mimoriadne nablýskanou kapotou a pod.).
zz Blízke a vzdialené objekty, ktoré zachytí bod AF (napríklad zviera
v klietke a pod.).
zz Objekty, ktoré sa v rámci bodu AF pohybujú a nemožno ich udržať
v stabilnej polohe v dôsledku otrasov fotoaparátu alebo rozostrenia
snímaného objektu.
zz Automatické zaostrovanie, keď je snímaný objekt výrazne nezaostrený.
zz Používa sa efekt zmäkčenia kresby pomocou objektívu s funkciou
na zmäkčenie kresby.
zz Používa sa filter so špeciálnym efektom.
zz Počas funkcie AF sa na obrazovke objaví obrazový šum (svetelné body,
pruhy a pod.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostrovania sa líši v závislosti od
použitého objektívu a pomeru strán a od toho, či používate funkcie ako
digitálna stabilizácia obrazu videozáznamu.
208
AF detekcie očí
Pri metóde AF nastavenej na možnosť [u+Tracking/Sledovanie]
fotoaparát môže zaostriť na oči objektov.
položku [z: Eye Detection
1Vyberte
AF/AF detekcie očí].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
fotoaparát na objekt.
3zNamierte
z Okolo očí objektu sa zobrazí bod AF.
zz Oči, na ktoré chcete zaostriť, môžete
vybrať ťuknutím na obrazovku.
zz Keď ťuknete na iné časti tváre, napríklad
na nos alebo ústa, vyberie sa celá tvár.
Oči, na ktoré sa má zaostriť, sa vyberú
automaticky.
zz V závislosti od nastavenia funkcie
[Eye Detection AF/AF detekcie
očí] môžete vybrať oči alebo tvár na
zaostrenie pomocou tlačidiel <Y> <Z>,
keď sa po stlačení tlačidla <S> zobrazí
ikona [h].
4Zhotovte snímku.
209
AF detekcie očí
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa oči objektu nemusia
rozpoznať správne.
zz Ak chcete zakázať AF detekcie očí bez použitia ponuky, postupne stlačte
tieto tlačidlá: <S>, <B> a <B>. Ak chcete AF detekcie očí obnoviť,
znova stlačte tlačidlo <B>.
210
Nepretržité AF
Vo všeobecnosti táto funkcia udržiava zaostrenie na objekty. Fotoaparát je
pripravený zaostriť okamžite po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
položku [z: Continuous
1Vyberte
AF/Nepretržité AF].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Povolením tejto funkcie zmenšíte počet dostupných záberov, pretože objektív
je poháňaný nepretržite a energia batérie sa míňa.
211
AF dotykom a potiahnutím
Body AF alebo rámy zóny AF môžete presúvať dotykom alebo potiahnutím
po obrazovke, keď sa pozeráte cez voliteľný elektronický hľadáčik.
Povolenie funkcie AF dotykom a potiahnutím
položku [z: Touch & drag
1Vyberte
AF settings/Nastavenie AF dotykom
a potiahnutím].
položku [Touch & drag AF/
2Vyberte
AF dotykom a potiahnutím].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
Spôsob určovania polohy
Môžete nastaviť, ako sa zadávajú polohy, dotykom alebo ťahaním.
1Nastavte spôsob určovania polohy.
zz [Absolute/Absolútne]
Bod AF sa premiestni na miesto dotyku alebo potiahnutia na obrazovke.
zz [Relative/Relatívne]
Bod AF sa premiestni v smere potiahnutia o hodnotu zodpovedajúcu
dĺžke potiahnutia bez ohľadu na to, kde sa obrazovky dotknete.
212
AF dotykom a potiahnutím
Aktívna oblasť dotyku
Môžete zadať oblasť obrazovky, ktorá sa používa na úkony dotykom
a ťahaním.
1Vyberte aktívnu oblasť dotyku.
zz Dotknutím sa obrazovky pri nastavení možnosti [u+Tracking/Sledovanie]
sa zobrazí oblý oranžový rámik [ ]. Keď zdvihnete prst v pozícii, kam chcete
presunúť bod AF, zobrazí sa ikona [ ] a objekt je sledovaný. Ak chcete zrušiť
výber objektu, stlačte tlačidlo <S>.
213
Manuálne zaostrenie pomocou objektívu
po AF
M
Pri objektívoch EF-M, EF alebo EF-S vybavených elektronickým manuálnym
zaostrovaním môžete určiť, ako sa bude úprava manuálneho zaostrenia
používať s jednoobrázkovým AF.
položku [z: Lens
1Vyberte
electronic MF/Elektronické
MF objektívu].
2Vyberte požadovanú položku.
] Disable after One-Shot AF (Zakázať po
zz [
jednosnímkovom AF)
Manuálne zaostrovanie po používaní funkcie AF je zakázané.
] Enable after One-Shot AF (Povoliť po
zz [
jednosnímkovom AF)
Po používaní funkcie AF môžete manuálne zaostriť v prípade,
že podržíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
zz Podrobné informácie o technických parametroch manuálneho zaostrovania
nájdete v návode na používanie objektívu.
214
Rozsvietenie pomocného lúča AF
Môžete použiť pomocný lúč AF fotoaparátu alebo blesk Speedlite.
položku [z: AF‑assist
1Vyberte
beam firing/Rozsvietenie
pomocného lúča AF].
2Vyberte požadovanú položku.
zz [ON] Enable (Povoliť)
V prípade potreby povolí rozsvietenie pomocného lúča AF fotoaparátu
alebo externého blesku Speedlite s pomocným lúčom AF LED.
zz [OFF] Disable (Zakázať)
Zakáže rozsvietenie pomocného lúča AF.
215
Stabilizácia obrazu
Môžete nastaviť stabilizátor obrazu (IS) objektívov vybavených funkciou
optickej stabilizácie obrazu. Podrobnejšie informácie o funkcii [k Digital IS/
Digitálna stabilizácia obrazu] nájdete na strane =268.
položku [z: IS settings/
1Vyberte
Nastavenia stabilizácie obrazu].
položku [IS mode/Režim
2Vyberte
stabilizácie obrazu].
3Nastavte príslušnú možnosť.
zz [Off/Vyp.]
Vypnutie stabilizácie obrazu.
zz [On/Zap.]
Otrasy fotoaparátu sa budú korigovať.
zz Ak stabilizácia obrazu nedokáže zabrániť otrasom fotoaparátu, pripevnite
fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. Pri používaní statívu alebo
iných opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS mode/
Režim stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
216
Uzamknutie expozície (Uzamknutie AE)
M
Keď chcete nastavovať zaostrenie a expozíciu oddelene alebo keď chcete
zhotoviť viacero záberov s rovnakým nastavením expozície, môžete
expozíciu uzamknúť. Stlačením tlačidla <A> uzamknite expozíciu, potom
zmeňte kompozíciu a nasnímajte záber. Táto funkcia je vhodná pri snímaní
objektov v protisvetle a pod.
na objekt.
1zZaostrite
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
tlačidlo <A> (4).
2zStlačte
z V ľavom dolnom rohu obrazovky
sa zobrazí ikona [A], ktorá
signalizuje, že expozícia je uzamknutá
(uzamknutie AE).
zz Pri každom stlačení tlačidla <A> sa
uzamkne aktuálne nastavenie expozície.
kompozíciu záberu
3Zmeňte
a zhotovte snímku.
zz Ak chcete nasnímať niekoľko snímok
a súčasne zachovať uzamknutie
AE, podržte stlačené tlačidlo <A>
a stlačením tlačidla spúšte nasnímajte
ďalší záber.
Efekty funkcie uzamknutia AE
Režim
merania
q
wre
Spôsob výberu bodu AF
Automatický výber
Ručný výber
Expozícia vycentrovaná na
Expozícia vycentrovaná na
zaostrenom bode AF sa uzamkne. zvolenom bode AF sa uzamkne.
Expozícia v strede obrazovky sa uzamkne.
* Pri nastavení na hodnotu [q] počas manuálneho zaostrenia sa expozícia v strede
obrazovky uzamkne.
217
Manuálne zaostrovanie
Ak nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania,
môžete obraz zväčšiť a zaostriť ručne.
prepínač režimov
1Nastavte
zaostrenia do polohy <MF>.
zz Približne zaostrite otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu.
oblasť na zväčšenie.
2zUrčte
z Stlačením tlačidla <S> aktivujte
zväčšené zobrazenie a potom ho
pomocou voliča <6> alebo krížových
tlačidiel <V> presuňte na požadované
miesto zaostrenia.
zz Na vycentrovanie zväčšenej oblasti
stlačte tlačidlo <B>.
snímku.
3zZväčšite
z Obrazovka sa mení s každým otočením
voliča <5> takto.
1× ↔ 5× ↔ 10×
(1) (2) (3)
218
(1)
(2)
(3)
Uzamknutie AE
Poloha zväčšenej oblasti
Zväčšenie (približne)
Manuálne zaostrovanie
manuálne.
4zZaostrite
z Sledujte zväčšenú snímku a otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu
zaostrite.
zz Po zaostrení sa stlačením tlačidla <0>
vrátite k normálnemu zobrazeniu.
5Zhotovte snímku.
zz Pri používaní iných objektívov než EF-M nastavte prepínač režimov zaostrenia
objektívu na hodnotu <MF> v 1. kroku.
zz Ak sa počas nahrávania videa s objektívom EF-M v 1. kroku zobrazuje hodnota
[AF], môžete ťuknúť na ikonu a zmeniť ju na ikonu [MF]. Nie je počuť žiadne
zvuky, takže na manuálne zaostrenie môžete prepnúť bez nahrania týchto
zvukov do videa.
zz Aj pri manuálnom zaostrovaní môžete použiť ovládanie uzávierky dotykom
na zhotovenie snímky.
219
Obrysy MF (zvýraznenie obrysov)
Okraje zaostrených objektov možno pri manuálnom zaostrovaní zobraziť
farebne, čím sa uľahčuje zaostrenie. Podľa potreby nastavte farby a upravte
citlivosť (úroveň) určenia okraja (okrem režimu <A>).
položku [z: MF Peaking
1Vyberte
Settings/Nastavenia zvýraznených
obrysov MF].
položku [Peaking/Obrysy].
2zVyberte
z Vyberte položku [On/Zapnuté].
úroveň a farbu.
3zNastavte
z Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Zobrazenie obrysov sa pri zväčšenom zobrazení nezobrazuje.
zz Obrysy MF sa môžu pri vysokých citlivostiach ISO rozpoznávať ťažšie, najmä
pri nastavení rozšírenia citlivosti ISO. V prípade potreby zmenšite citlivosť ISO
alebo nastavte položku [Peaking/Obrysy] na možnosť [Off/Vyp.].
zz Zobrazenie obrysov na obrazovke sa nezaznamenáva do snímok.
220
Prepínanie režimov zaostrenia
Zakázaním prepínača režimov zaostrenia objektívov EF-M môžete povoliť
prepínanie režimov zaostrenia na základe ponuky.
Vyberte položku [5: switch
1(AF/MF)/prepínač
(AF/MF)].
položku [Disable/Zakázať].
2zVyberte
z Namiesto prepínača režimov zaostrenia,
ktorý je zakázaný, sa bude používať
nastavenie ponuky [z: Focus mode/
Režim zaostrenia].
položku [z: Focus mode/
3Vyberte
Režim zaostrenia].
požadovanú položku.
4zVyberte
z [AF]: Automatické zaostrovanie
zz [MF]: Manuálne zaostrenie
Upozorňujeme, že v režimoch
základnej zóny sa používa automatické
zaostrovanie bez ohľadu na toto
nastavenie.
221
Typ krátkeho videozáznamu
Pri snímaní v režime <D> sa snímajú statické zábery aj klipy, ale môžete
zadať, či sa statické zábery zahrnú do výsledného krátkeho videozáznamu.
1Prejdite do režimu <D>.
položku [z: Digest type/
2Vyberte
Typ krátkeho videozáznamu].
3Nastavte príslušnú možnosť.
zz [Include stills/Zahrnúť fotografie]
Krátke videozáznamy budú zahŕňať statické zábery.
zz [No stills/Bez fotografií]
Krátke videozáznamy nebudú zahŕňať statické zábery.
222
Snímanie s diaľkovým ovládaním
Snímanie s diaľkovým ovládaním je podporované s bezdrôtovým diaľkovým
ovládaním BR-E1 alebo s diaľkovou spúšťou RS-60E3 (pripojenie Bluetooth
a káblové pripojenie, predáva sa samostatne).
Bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1
Na diaľku môžete snímať až do vzdialenosti približne 5 metrov od fotoaparátu.
Po spárovaní fotoaparátu a diaľkového ovládania BR-E1 (=446) nastavte
režim priebehu snímania na hodnotu [Q] alebo [k] (=135).
Postup ovládania nájdete v návode na používanie ovládania BR-E1.
zz Ak je povolené snímanie pomocou diaľkového ovládania, automatické vypnutie
nastane približne do 2 minút.
zz Diaľkové ovládanie možno použiť aj na nahrávanie videozáznamov (=276).
Diaľková spúšť RS-60E3
Po pripojení k fotoaparátu vám spúšť umožňuje snímať na diaľku cez
káblové pripojenie.
Postup ovládania nájdete v návode na používanie spúšte RS-60E3.
1Otvorte kryt konektorov.
zástrčku do konektora
2Zapojte
diaľkového ovládania.
223
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie
statických záberov
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj
intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového
snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
Kvalita snímky
zz Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO sa môže objaviť viditeľný šum (napríklad
svetelné body a pruhy).
zz Snímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť šum alebo nesprávne podanie
farieb na snímke.
zz Časté snímanie po dlhšiu dobu môže spôsobiť zvýšenie vnútornej teploty
fotoaparátu a ovplyvnenie kvality snímok. Keď nesnímate, vždy vypnite fotoaparát.
zz Ak snímate s dlhodobou expozíciou pri vysokej vnútornej teplote fotoaparátu,
kvalita snímok sa môže znížiť. Ukončite snímanie a pred ďalším snímaním
niekoľko minút počkajte.
Biela [s] a červená [E] výstražná ikona vnútornej teploty
zz Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého snímania
alebo používania pri vysokej teplote okolitého prostredia, zobrazí sa biela [s]
alebo červená [E] ikona.
zz Biela ikona [s] signalizuje, že kvalita snímok statických záberov sa zhorší.
Po chvíli prerušte snímanie, aby mohol fotoaparát vychladnúť.
zz Červená ikona [E] signalizuje, že snímanie sa čoskoro automaticky ukončí.
Opätovné snímanie nebude možné, kým sa fotoaparát interne neochladí,
preto dočasne prerušte snímanie alebo vypnite fotoaparát a nechajte ho
chvíľu vychladnúť.
zz Snímanie v horúcom prostredí počas dlhších časových období spôsobí,
že biela [s] alebo červená [E] ikona sa zobrazí skôr. Keď nesnímate,
vždy vypnite fotoaparát.
zz V prípade vysokej vnútornej teploty fotoaparátu sa kvalita snímok s vysokou
citlivosťou ISO alebo dlhodobou expozíciou môže znížiť aj pred zobrazením
bielej ikony [s].
Výsledky fotografovania
zz Pri zväčšenom zobrazení sa rýchlosť uzávierky a clona zobrazia červenou
farbou. Ak zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, nemusí sa dosiahnuť
požadovaná expozícia. Pred zhotovením snímky obnovte normálne zobrazenie.
zz Aj keď zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, snímka sa zaznamená
v normálnom zobrazení.
224
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie statických záberov
Snímky a zobrazenie
zz Pri nízkej alebo príliš vysokej hladine okolitého osvetlenia nemusí zobrazená
snímka zodpovedať jasu zhotovenej snímky.
zz Pri slabom osvetlení môže byť na zobrazenej snímke viditeľný šum aj pri
nízkych citlivostiach ISO, ale vo vašich záberoch bude 3um slabší, pretože
kvalita snímok medzi zobrazením a zhotovenými snímkami sa líši.
zz Ak sa svetelný zdroj (osvetlenie) mení, obrazovka alebo hodnota expozície
môžu blikať. V tomto prípade dočasne prerušte snímanie a pokračujte pod tým
zdrojom svetla, ktorý budete používať.
zz Keď fotoaparát namierite iným smerom, na okamih môže byť správne
zobrazenie jasu obrazu nemožné. Pred fotografovaním počkajte, kým sa jas
obrazu stabilizuje.
zz Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
obrazovke môže zobrazovať čierna. Na zhotovenej snímke však bude jasná
oblasť zobrazená správne.
zz Ak pri slabom osvetlení nastavíte položku [5: Disp. brightness/Jas obrazovky]
na príliš vysoký jas, na snímke sa môže objaviť šum alebo nepravidelné
farby. Šum alebo nepravidelné podanie farieb sa však nezaznamená do
zhotovenej snímky.
zz Pri zväčšení obrazu môže ostrosť snímky pôsobiť výraznejšie ako na
skutočnej snímke.
Objektív
zz Stabilizátor obrazu je aktívny vždy, dokonca aj bez stlačenia tlačidla spúšte do
polovice, ak používate objektív EF-M s položkou [IS mode/Režim stabilizácie
obrazu] v časti [z: IS settings/Nastavenia stabilizácie obrazu] nastavenou
na hodnotu [On/Zap.] alebo ak máte objektív EF alebo EF-S s prepínačom
stabilizátora obrazu objektívu nastaveným na hodnotu <1>. Funkcia Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a v závislosti od
podmienok snímania môže znížiť počet možných záberov. Ak funkcia Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, napríklad pri použití statívu,
odporúča sa nastaviť prepínač IS do polohy <2>.
zz Pri použití objektívov EF je zaostrenie na vopred nastavenú vzdialenosť počas
snímania k dispozícii len pri použití (super) teleobjektívov vybavených touto
funkciou, ktoré boli vydané v a po druhom polroku 2011.
zz Ak máte voliteľný kábel HDMI (s koncovkou do fotoaparátu typu D), snímky
môžete zobrazovať v televízore (=321). Upozorňujeme, že sa zvuk nebude
prehrávať.
225
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie statických záberov
Zobrazenie informácií
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri snímaní statických
záberov nájdete na =583.
zz Keď je ikona [g] zobrazená bielou farbou, znamená to, že obraz sa
zobrazuje s úrovňou jasu, ktorá do značnej miery zodpovedá jasu skutočnej
zhotovenej snímky.
zz Blikanie symbolu [g] znamená, že snímka sa zobrazuje s jasom, ktorý
sa odlišuje od skutočného výsledného obrazu v dôsledku príliš nízkej alebo
príliš vysokej úrovne osvetlenia. Skutočný nasnímaný obraz však bude
zodpovedať nastaveniu expozície. Šum môže byť výraznejší než na skutočne
zhotovenej snímke.
zz Simulácia expozície sa pri niektorých nastaveniach snímania nemusí vykonať.
Ikona [g] a histogram sa zobrazia sivou farbou. Snímka sa na obrazovke
zobrazí so štandardným jasom. Histogram sa nemusí správne zobraziť pri
nízkej alebo vysokej úrovni osvetlenia.
zz Histogram sa môže zobraziť, keď je položka [z: Expo. simulation/
Simulácia expozície] nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť] (=154).
226
Nahrávanie videozáznamu
V prípade nahrávania videozáznamu nastavte
otočný volič režimov do polohy <k>.
zz Počas snímania statických záberov môžete videozáznamy nahrávať stlačením
tlačidla snímania videozáznamu.
zz Môžete tiež zadať režim nahrávania videozáznamu z možnosti [z: Shooting
mode/Režim snímania] po nastavení otočného voliča režimov na hodnotu <k>.
227
Ponuky na karte: Nahrávanie videozáznamu
zz Snímanie 1
=232
=241
=248
=128
=223
=250
=261
zz Snímanie 2
=140
=277
=149
=150
=153
zz Snímanie 3
=155
=158
=160
=163
=172
228
Ponuky na karte: Nahrávanie videozáznamu
zz Snímanie 4
=198
=209
=212
=214
zz Snímanie 5
=220
=216
=270
=221
=278
zz Snímanie 6
=271
=279
=273
=274
229
Ponuky na karte: Nahrávanie videozáznamu
V režime [u] sa zobrazia nasledujúce obrazovky.
zz Snímanie 1
=239
=248
=223
=261
zz Snímanie 2
=198
=209
=212
zz Snímanie 3
=220
=216
=221
230
Ponuky na karte: Nahrávanie videozáznamu
zz Snímanie 4
=271
231
Režim videozáznamu
Nahrávanie so zapnutou funkciou [Movie auto exposure/
Automatické nastavenie expozície videozáznamu]
Použije sa automatická expozícia vyhovujúca aktuálnemu jasu scény.
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <k>.
2Stlačte tlačidlo <0>.
možnosť [k].
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <W> <X>
vyberte položku [k (Movie auto
exposure/Automatické nastavenie
expozície videozáznamu)] a stlačte
tlačidlo <0>.
na objekt.
4zZaostrite
z Pred nahrávaním videozáznamu
zaostrite pomocou automatického
alebo manuálneho zaostrenia
(=200 – =208, =218).
zz Predvolene je funkcia [z: Movie
Servo AF/AF-Servo pri videozázname]
nastavená na možnosť [Enable/
Povoliť], aby fotoaparát neustále
zaostroval (=271).
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
fotoaparát zaostrí pomocou aktuálneho
spôsobu AF.
232
Režim videozáznamu
videozáznam.
5zNahrajte
z Stlačením tlačidla snímania
(1)
videozáznamu spustíte nahrávanie
videozáznamu.
zz Počas snímania videozáznamu sa
bude v pravom hornom rohu obrazovky
zobrazovať značka [oREC] (1).
zz Zvuk sa bude zaznamenávať
pomocou mikrofónov umiestnených
na miestach (2).
zz Ak chcete zastaviť nahrávanie
videozáznamu, znova stlačte tlačidlo
snímania videozáznamu.
(2)
zz Po kroku č. 2 sa zobrazí obrazovka rýchleho ovládania, ak je položka
[5: Mode guide/Sprievodca režimom] nastavená na hodnotu
[Disable/Zakázať]. Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte položku [k].
zz Stlačením tlačidla <A> môžete uzamknúť expozíciu (uzamknutie AE).
Po použití uzamknutia AE počas nahrávania videozáznamu ho môžete
zrušiť stlačením tlačidla <S>. (Nastavenie uzamknutia AE sa zachová,
kým nestlačíte tlačidlo <S>.)
zz Kompenzáciu expozície možno nastaviť v rozsahu maximálne ±3 stupne EV.
zz V informáciách Exif videozáznamu sa nezaznamená citlivosť ISO, rýchlosť
uzávierky a clona.
zz Fotoaparát je kompatibilný s funkciami bleskov Speedlite. Ak sa pri slabom
osvetlení nahrávajú videozáznamy s automatickou expozíciou, automaticky sa
aktivuje svetlo LED. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie blesku
Speedlite vybaveného svetlom LED.
Citlivosť ISO v režime [Movies/Videozáznamy]
Citlivosť ISO sa nastaví automaticky. Podrobnejšie informácie o citlivosti
ISO nájdete na stranách =277, =581.
233
Režim videozáznamu
Nahrávanie so zapnutou funkciou [Movie manual exp./
Manuálne nastavenie expozície videozáznamu]
Môžete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO pre
nahrávanie videozáznamu.
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <k>.
2Stlačte tlačidlo <0>.
položku [M].
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [M (Movie manual exp./
Manuálne nastavenie expozície
videozáznamu)] a stlačte
tlačidlo <0>.
citlivosť ISO.
4zNastavte
z Stlačte tlačidlo <B>.
zz Nastavte hodnotu pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
234
Režim videozáznamu
rýchlosť uzávierky (1)
5Nastavte
a hodnotu clony (2).
zz Rýchlosť uzávierky nastavíte otáčaním
voliča <6>. Ak chcete nastaviť
hodnotu clony, otáčajte volič <5>.
zz Rýchlosť uzávierky možno nastaviť
v rozsahu 1/4000 – 1/8 s.
(1)
(2)
a nahrajte videozáznam.
6zZaostrite
z Postup je rovnaký ako v krokoch č. 4
a 5 v časti „Nahrávanie so zapnutou
funkciou [Movie auto exposure/
Automatické nastavenie expozície
videozáznamu]“ (=232).
zz Po kroku č. 2 sa zobrazí obrazovka rýchleho ovládania, ak je položka
[5: Mode guide/Sprievodca režimom] nastavená na hodnotu
[Disable/Zakázať]. Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte položku [M].
235
Režim videozáznamu
zz Keď prechádzate zo snímania statických záberov na nahrávanie
videozáznamov, pred nahrávaním znova skontrolujte nastavenia fotoaparátu.
zz Počas nahrávania videozáznamu nemeňte rýchlosť uzávierky ani clonu.
V opačnom prípade sa môžu zaznamenať zmeny expozície alebo sa môže
vytvoriť šum pri vyššej citlivosti ISO.
zz Pri nahrávaní videozáznamu pohybujúceho sa objektu sa odporúča použiť
rýchlosť uzávierky v rozmedzí 1/25 s až 1/125 s. Čím je vyššia rýchlosť
uzávierky, tým menej plynulý bude vyzerať pohyb snímaného objektu.
zz Keď zmeníte rýchlosť uzávierky počas nahrávania pri žiarivkovom osvetlení
alebo osvetlení LED, môže sa zaznamenať blikanie obrazu.
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO možno nastaviť kompenzáciu
expozície v rozsahu ±3 stupňov EV.
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla <A>
uzamknúť citlivosť ISO. V prípade uzamknutia citlivosti ISO počas nahrávania
videozáznamu ho môžete zrušiť stlačením tlačidla <S>. (Uzamknutie citlivosti
ISO sa zachová, až kým nestlačíte tlačidlo <S>.)
zz Po stlačení tlačidla <A> a zmene kompozície snímky uvidíte rozdiel
expozičnej úrovne na indikátore úrovne expozície v porovnaní s hodnotou
pri stlačení tlačidla <A>.
zz Keď je fotoaparát pripravený na snímanie v režime [M], stlačením tlačidla
<B> môžete zobraziť histogram.
Citlivosť ISO pre funkciu [Movie manual exp./Manuálne
nastavenie expozície videozáznamu]
Citlivosť ISO môžete nastaviť ručne alebo vybrať možnosť [AUTO], aby sa
nastavila automaticky. Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO nájdete na
stranách =277, =581.
Snímanie statických záberov
V režime nahrávania videozáznamu nemožno snímať statické zábery.
Ak chcete snímať statické zábery, otáčaním otočného voliča režimov
prejdite do iného režimu snímania.
Zobrazenie informácií (nahrávanie videozáznamu)
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri nahrávaní videozáznamu
nájdete na =585.
236
Režim videozáznamu
Upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj
intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového
snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz V prípade snímania objektu s jemnými detailmi môže vznikať moaré alebo
falošné farby.
zz Ak je nastavená možnosť [Q] alebo [Qw] a počas nahrávania videozáznamu
sa zmení citlivosť ISO alebo clona, môže sa zmeniť aj vyváženie bielej.
zz Pri nahrávaní videozáznamu pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED
môže dôjsť k blikaniu obrazu videozáznamu.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu pri slabom svetle použijete automatické
zaostrovanie s objektívom USM, môžu sa vo videozázname zaznamenať
horizontálne pruhy. Tento typ šumu sa môže vyskytnúť, ak manuálne
zaostrujete s niektorými objektívmi s elektronickým zaostrovacím prstencom.
zz Ak chcete počas nahrávania videozáznamu používať približovanie, odporúča
sa nahrať niekoľko testovacích videozáznamov. Pri nahrávaní videozáznamov
s použitím transfokácie môže dochádzať k zaznamenávaniu zmien expozície
alebo zvukov objektívu, nerovnomernej úrovni zvuku alebo strate zaostrenia.
zz Dôsledkom vysokých hodnôt clony môže byť oneskorenie alebo znemožnenie
zaostrenia.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu používate automatické zaostrovanie,
môže dôjsť k nasledujúcim javom: zaostrenie je na chvíľu veľmi nepresné,
zaznamenajú sa zmeny v jase videozáznamu, snímanie videozáznamu sa na
chvíľu zastaví a zaznamená sa mechanický zvuk objektívu.
zz Podľa možností nezakrývajte zabudované mikrofóny (=233) prstami či inými
predmetmi.
zz Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov nájdete na
=280 – =281.
zz V prípade potreby si prečítajte aj všeobecné upozornenia pre fotografovanie
statických záberov na =224 – =226.
237
Režim videozáznamu
Poznámky o nahrávaní videozáznamov
zz Pri každom nahrávaní videozáznamu sa na karte vytvorí nový súbor
videozáznamu.
zz Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní videozáznamov
s rozlíšením 4K, Full HD a HD je približne 100 %.
zz Zaostriť môžete aj stlačením tlačidla spustenia AF.
zz Ak chcete povoliť spustenie alebo zastavenie nahrávania videozáznamu
úplným stlačením tlačidla spúšte, nastavte možnosť [Fully-press/
Úplné stlačenie] pre položku [5: Shutter btn function for movies/
Funkcia tlačidla spúšte pre videozáznamy] na hodnotu [Start/stop mov rec/
Spustenie/zastavenie zaznamenávania videozáznamu].
zz Zvuk sa zaznamená stereofónne pomocou mikrofónu zabudovaného vo
fotoaparáte (=233).
zz Namiesto zabudovaných mikrofónov sa použijú akékoľvek externé mikrofóny,
ako je napríklad smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva sa
samostatne), zapojené do VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu
na fotoaparáte (=249).
zz Môžete použiť väčšinu externých mikrofónov vybavených minikonektorom
s priemerom 3,5 mm.
zz Pri použití objektívov EF je zaostrenie na vopred nastavenú vzdialenosť počas
nahrávania videozáznamu k dispozícii len pri použití (super) teleobjektívov
vybavených touto funkciou, ktoré boli vydané v a po druhom polroku 2011.
zz Vzorkovanie farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. ITU-R
BT.709 sa použijú pre videozáznamy s rozlíšením 4K, Full HD a HD.
238
Režim videozáznamu HDR
Môžete snímať videozáznamy s vysokým dynamickým rozsahom, ktoré si
zachovávajú detaily vo svetlých a vysokokontrastných scénach.
volič režimov nastavte
1Otočný
do polohy <k>.
2Stlačte tlačidlo <0>.
položku [u].
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [u (HDR Movie/HDR
videozáznam)] a potom stlačte
tlačidlo <0>.
HDR videozáznam.
4zNahrajte
z Videozáznam nahrajte rovnakým
spôsobom ako pri normálnom nahrávaní
videozáznamu.
zz Podrobnejšie informácie o dostupných
veľkostiach súborov a dobe nahrávania
nájdete na =580.
239
Režim videozáznamu HDR
zz Keďže sa pri vytváraní HDR videozáznamu spája viacero snímok, niektoré časti
videozáznamu môžu vyzerať skreslene. Počas nahrávania z ruky môžu otrasy
fotoaparátu spôsobiť, že skreslenie bude vyzerať výraznejšie. Odporúča sa
používať statív. Upozorňujeme, že aj v prípade nahrávania pomocou statívu
sa pri prehrávaní videozáznamu HDR po jednotlivých snímkach alebo
spomalenom prehrávaní môže v porovnaní s bežným prehrávaním výraznejšie
zobrazovať stopa pohybu alebo šum.
zz Farba a jas snímky sa môžu na chvíľu výrazne meniť, ak zmeníte nastavenia
nahrávania videozáznamov v režime HDR. Rovnako videozáznam sa chvíľu
neaktualizuje a obraz sa dočasne zastaví. Majte to na pamäti, keď budete
nahrávať videozáznamy na externé záznamové zariadenie cez pripojenie HDMI.
zz Veľkosť nahrávania je L6X (NTSC) alebo L5X (PAL).
zz Pri nahrávaní HDR videozáznamov sa citlivosť ISO nastavuje automaticky.
240
Kvalita nahrávania videozáznamu
Na karte [z: Movie rec quality/
Kvalita nahrávania videozáznamu]
vyberte položku [Movie rec. size/Veľkosť
videozáznamu] a nastavte veľkosť snímok,
snímkovú frekvenciu a metódu kompresie.
Videozáznam sa zaznamená ako súbor
vo formáte MP4.
Snímková frekvencia zobrazená na
obrazovke [Movie rec. size/Veľkosť
videozáznamu] sa prepne automaticky
v závislosti od nastavenia položky [5: Video
system/Video systém] (=502).
zz Rýchlosť čítania a zápisu na kartu, ktorá je potrebná na nahrávanie
videozáznamov (požiadavky na výkon karty), sa líši v závislosti od
veľkosti nahrávania videozáznamu. Pred nahrávaním videozáznamov
si pozrite =579 a skontrolujte požiadavky na výkon karty.
Veľkosť snímky
zz [H] 3840×2160
Videozáznam sa nahrá v kvalite 4K. Pomer strán je 16:9. K dispozícii je
až po nastavení otočného voliča režimov do polohy <k>.
zz [L] 1920×1080
Videozáznam sa nahrá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD).
Pomer strán je 16:9.
zz [w] 1280×720
Videozáznam sa nahrá v kvalite vysokého rozlíšenia (HD). Pomer strán
je 16:9.
zz Ak zmeníte nastavenie [5: Video system/Video systém], nastavte znova
aj položku [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu] v časti [z: Movie rec
quality/Kvalita videozáznamu].
zz Videozáznamy 4K a L8/7 sa na iných zariadeniach nemusia prehrávať
správne, pretože prehrávanie je náročné na spracovanie.
zz Ostrosť a šum sa pri videozáznamoch mierne líšia v závislosti od veľkosti
nahrávania videozáznamu a použitého objektívu.
241
Kvalita nahrávania videozáznamu
zz Videozáznamy nie je možné nahrávať v kvalite VGA.
Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K
zz Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K vyžaduje kartu s vysokým
výkonom. Podrobnosti nájdete v časti „Karty, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov“ (=579).
zz Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K značne zvyšuje zaťaženie
pri spracovaní, čo môže spôsobiť, že vnútorná teplota fotoaparátu
sa zvýši rýchlejšie alebo dosiahne vyššie hodnoty ako pri bežných
videozáznamoch. Ak sa počas nahrávania videozáznamu zobrazí
červená ikona [E] alebo [F], karta môže byť horúca, takže pred jej
vybratím zastavte nahrávanie videozáznamu a nechajte fotoaparát
vychladnúť. (Kartu nevyberajte hneď.)
zz Z videozáznamu s rozlíšením 4K môžete vybrať ktorúkoľvek snímku
a uložiť ju na kartu ako približne 8,3-megapixelovú (3840×2160) statickú
snímku JPEG (=315).
242
Kvalita nahrávania videozáznamu
Snímková frekvencia (v snímkach za sekundu)
zz [2] 119,88 snímky/s/[8] 59,94 snímky/s/
[6] 29,97 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom NTSC (Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea, Mexiko atď.).
zz [3] 100,00 snímky/s/[7] 50,00 snímky/s/
[5] 25,00 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom PAL (Európa, Rusko, Čína,
Austrália atď.).
Metóda kompresie
zz [X] IPB (štandardná)
Naraz komprimuje viacero snímok na zabezpečenie efektívneho záznamu.
zz [W] ALL-I (na úpravy/I-only)
Využíva kompresiu ALL-I pre nahrávanie časozberného
videozáznamu (=250). Naraz komprimuje len jednu snímku
pre záznam. Hoci je veľkosť súborov väčšia ako pri nastavení IPB
(Štandardné), videozáznamy sú však vhodnejšie na ďalšie úpravy.
zz [
] IPB (nízka)
Keďže sa videozáznam zaznamená bitovou rýchlosťou, ktorá je nižšia
ako pri formáte IPB (štandardná), veľkosť súboru je menšia ako
v prípade formátu IPB (štandardná) a kompatibilita na prehrávanie
bude väčšia. Oproti položke IPB (štandardná) sa predĺži možná doba
nahrávania (s kartou rovnakej kapacity).
Formát nahrávania videozáznamu
zz [C] MP4
Všetky videozáznamy, ktoré snímate s fotoaparátom, sa zaznamenávajú
ako videozáznamy vo formáte MP4 (prípona súboru „.MP4“).
243
Kvalita nahrávania videozáznamu
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Podrobnejšie informácie o kartách, ktoré môžete použiť pre rôzne veľkosti
nahrávania videozáznamu, nájdete na =579.
Pri nahrávaní videozáznamov používajte kartu s vysokou kapacitou
a s rýchlosťou zápisu/čítania (podľa špecifikácií v požiadavkách na výkon
kariet) uvedenou v tabuľke na =579 alebo vyššou ako štandardná
špecifikácia. Otestujte karty nahraním niekoľkých videozáznamov,
aby ste sa uistili, že sú nahrané správne a s určenou veľkosťou
(=241).
zz Pred nahrávaním videozáznamov s rozlíšením 4K naformátujte karty (=490).
zz Ak pri nahrávaní videozáznamov používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu,
videozáznam sa nemusí správne zaznamenať. Ak prehrávate videozáznam
z karty s nízkou rýchlosťou čítania, videozáznam sa nemusí prehrávať správne.
zz Pri nahrávaní videozáznamov používajte karty s vysokým výkonom
a rýchlosťou zápisu, ktorá dostatočne prekračuje bitovú rýchlosť.
zz Ak sa videozáznamy nedajú zaznamenať normálne, naformátujte kartu
a skúste to znova. Ak naformátovanie karty nevyrieši problém, pozrite si
informácie na webovej lokalite výrobcu príslušnej karty a pod.
zz Ak chcete získať vyšší výkon karty, odporúča sa pred nahrávaním
videozáznamov naformátovať kartu vo fotoaparáte (=490).
zz Ak chcete skontrolovať rýchlosť zápisu/čítania príslušnej karty, pozrite si
informácie na webovej lokalite výrobcu tejto karty a pod.
244
Kvalita nahrávania videozáznamu
Vysoká snímková frekvencia
Videozáznamy s rozlíšením Full HD s vysokou snímkovou frekvenciou
119,88 snímky/s alebo 100,00 snímky/s môžete snímať po nastavení položky
[High Frame Rate/Vysoká snímková frekvencia] v časti [z: Movie rec
quality/Kvalita videozáznamu] na hodnotu [Enable/Povoliť]. Toto je
ideálne na nahrávanie videozáznamov, ktoré sa budú prehrávať spomalene.
Maximálna doba nahrávania na videozáznam je 7 minút 29 sekúnd.
Videozáznamy sa nahrávajú s rozlíšením
L2X alebo L3X.
Nahrávajú sa orezané okolo stredu
obrazovky snímania.
AF-Servo pri videozázname a digitálna
stabilizácia obrazu pre videozáznamy
nemajú žiadny vplyv pri nahrávaní
videozáznamov s vysokou snímkovou
Pokrytie nahrávania
frekvenciou. AF sa nepoužíva
na zaostrenie.
(1) Nahrávanie v režime Full HD
(2) Nahrávanie s vysokou snímkovou
frekvenciou
(1)
(2)
Keďže sa videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou nahrávajú
ako súbory videozáznamov so snímkovou frekvenciou 29,97 snímky/s/
25,00 snímky/s, prehrávať sa budú spomalene štvrtinovou rýchlosťou.
zz Ak vrátite toto nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať], skontrolujte
nastavenie [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu].
zz Pri nahrávaní videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou pod
žiarivkovým alebo diódovým osvetlením LED môže obrazovka blikať.
zz Keď spustíte alebo zastavíte nahrávanie videozáznamu s vysokou snímkovou
frekvenciou, videozáznam sa chvíľu nebude aktualizovať a obraz sa dočasne
zastaví. Majte to na pamäti, keď budete nahrávať videozáznamy na externé
záznamové zariadenie cez pripojenie HDMI.
zz Snímkové frekvencie videozáznamov zobrazené na obrazovke pri nahrávaní
videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou nezodpovedajú snímkovej
frekvencii nahraného videozáznamu.
zz Zvuk sa nezaznamená.
245
Kvalita nahrávania videozáznamu
Súbory videozáznamov s veľkosťou presahujúcou 4 GB
Aj keď nahrávate videozáznam s veľkosťou väčšou ako 4 GB, môžete
v nahrávaní pokračovať bez prerušenia.
zz Používanie kariet SD/SDHC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SD/SDHC použijete fotoaparát, fotoaparát
ju naformátuje vo formáte FAT32.
Ak pomocou karty naformátovanej vo formáte FAT32 nahrávate
videozáznamy s veľkosťou súboru, ktorá presahuje 4 GB, automaticky
sa vytvorí nový súbor videozáznamu.
Pri prehrávaní videozáznamu budete musieť prehrať jednotlivé súbory
videozáznamov samostatne. Súbory videozáznamov nie je možné
automaticky prehrať v poradí za sebou. Po skončení prehrávania
videozáznamu vyberte nasledujúci videozáznam a prehrajte ho.
zz Používanie kariet SDXC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SDXC použijete fotoaparát, fotoaparát
ju naformátuje vo formáte exFAT.
Ak počas nahrávania videozáznamu používate kartu naformátovanú
v systéme exFAT, aj v prípade, že veľkosť súboru presiahne 4 GB, sa
videozáznam uloží ako jeden súbor (nerozdelí sa do viacerých súborov).
zz Keď do počítača importujete súbory videozáznamov väčšie ako 4 GB, použite
nástroj EOS Utility alebo čítačku pamäťových kariet (=553). Ak sa pokúsite
použiť štandardné funkcie operačného systému počítača, nemusí byť možné
ukladať videozáznamy presahujúce 4 GB.
246
Kvalita nahrávania videozáznamu
Celková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru
za minútu
Podrobnejšie informácie o veľkostiach súborov a dobe nahrávania
dostupnej pri každej veľkosti nahrávania videozáznamu nájdete na =580.
Limit doby nahrávania videozáznamu
zz Nahrávanie videozáznamov s inou než vysokou snímkovou
frekvenciou
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 29 min. 59 s.
Po dosiahnutí doby 29 min. 59 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Nahrávanie videozáznamu môžete znova spustiť stlačením tlačidla
snímania videozáznamu (takže videozáznam sa nahrá ako nový súbor).
zz Nahrávanie videozáznamov s vysokou snímkovou
frekvenciou
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 7 min. 29 s.
Po dosiahnutí doby 7 min. 29 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Nahrávanie videozáznamu s vysokou snímkovou frekvenciou
môžete znova spustiť stlačením tlačidla snímania videozáznamu
(takže videozáznam sa nahrá ako nový súbor).
247
Záznam zvuku
Pomocou zabudovaného stereofónneho
mikrofónu alebo externého stereofónneho
mikrofónu môžete nahrávať videozáznamy
spoločne so záznamom zvuku. Môžete tiež
ľubovoľne nastaviť úroveň záznamu zvuku.
Pomocou položky [z: Sound recording/
Záznam zvuku] nastavte funkcie
nahrávania zvuku.
Sound recording (Záznam zvuku)/Rec. level (Úroveň
záznamu zvuku)
zz Auto (Automaticky)
Úroveň záznamu zvuku sa nastaví automaticky. Automatické ovládanie
úrovne sa použije automaticky ako odpoveď na úroveň zvuku.
zz Manual (Ručne)
Úroveň záznamu zvuku môžete upravovať podľa potreby.
Vyberte položku [Rec. level/Úroveň záznamu] a stláčaním tlačidiel
<Y> <Z> pri súčasnom sledovaní ukazovateľa úrovne upravte úroveň
záznamu zvuku. Sledujte indikátor maxima a úroveň nastavte tak,
aby sa pre najhlasnejšie zvuky ukazovateľ úrovne občas rozsvietil na
pravej strane od hodnoty [12] (–12 dB). Ak sa prekročí hodnota [0],
zvuk bude skreslený.
zz Disable (Zakázať)
Zvuk sa nebude zaznamenávať.
Wind filter (Filter proti vetru)
Nastavenie na možnosť [Auto/Automaticky] automaticky potláča hluk vetra
pri veternom počasí. Aktivuje sa len pri použití zabudovaného mikrofónu
fotoaparátu. Pri aktivovaní funkcie filtra proti vetru sa potlačí aj časť
hlbokých basových zvukov.
248
Záznam zvuku
Attenuator (Tlmenie)
Automaticky potláča skreslenie zvuku spôsobené hlasnými zvukmi. Aj keď
na nahrávanie nastavíte položku [Sound rec./Záznam zvuku] na možnosť
[Auto/Automaticky] alebo [Manual/Ručne], môže pri veľmi hlasnom zvuku
dôjsť k jeho skresleniu. V takom prípade sa odporúča nastaviť možnosť
[Enable/Povoliť].
Externý mikrofón
Za normálnych okolností zabudovaný mikrofón fotoaparátu zaznamenáva
stereofónny zvuk.
Ak je externý mikrofón vybavený miniatúrnym stereofónnym konektorom
(priemer 3,5 mm) pripojený k VSTUPNÉMU konektoru externého mikrofónu
fotoaparátu, externý mikrofón sa použije prednostne. Odporúča sa používať
smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva sa samostatne).
zz Zabudované alebo externé mikrofóny môžu zachytávať zvuky z operácií Wi-Fi.
Počas záznamu zvuku sa neodporúča používať funkciu bezdrôtovej komunikácie.
zz Keď k fotoaparátu pripájate externý mikrofón, celkom zasuňte zástrčku.
zz Zabudovaný mikrofón fotoaparátu zaznamená aj prevádzkové a mechanické
zvuky fotoaparátu počas snímania. Vo videozázname môže tieto zvuky zredukovať
smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva sa samostatne).
zz Do VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu fotoaparátu pripájajte len
externý mikrofón.
zz V režimoch základnej zóny alebo v režime [u] sú pre položku [Sound
recording/Záznam zvuku] dostupné možnosti [On/Zap.] alebo [Off/Vyp.].
Výberom možnosti [On/Zap.] nastavíte automatickú úpravu úrovne záznamu.
zz Výstup zvuku je funkčný aj vtedy, keď je fotoaparát pripojený k televízorom cez
pripojenie HDMI, okrem prípadu, keď je položka [Sound rec./Záznam zvuku]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Vyváženie hlasitosti zvuku medzi kanálmi L (ľavý) a R (pravý) sa nedá nastaviť.
zz Zvuk sa zaznamenáva so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz/16 bitov.
249
Časozberné videozáznamy
Statické zábery nasnímané v nastavených intervaloch možno automaticky
spojiť a vytvoriť časozberný videozáznam s rozlíšením 4K alebo Full HD.
Časozberný videozáznam ukazuje, ako sa objekt zmenil v priebehu omnoho
kratšieho času, ako je čas, ktorý to skutočne trvalo. Je to efektívny spôsob
pozorovania meniacej sa scenérie, rastúcich rastlín, pohybu nebeských
telies atď. z pevného bodu.
Časozberné videozáznamy sa budú nahrávať vo formáte MP4
v nasledujúcej kvalite: H6W (NTSC)/H5W (PAL) pre
snímanie vo formáte 4K a L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL) pre
snímanie vo formáte Full HD.
Upozorňujeme, že snímková frekvencia sa prepne automaticky podľa
nastavenia položky [5: Video system/Video systém] (=502).
režim snímania.
1zVyberte
z Vyberte možnosť [k] (=232) alebo
[M] (=234).
položku [z: Time-lapse
2Vyberte
movie/Časozberný videozáznam].
položku [Time-lapse/
3Vyberte
Časozberný].
scénu.
4zVyberte
z Vyberte scénu, ktorá sa hodí pre
snímanú situáciu.
zz Väčšiu voľnosť získate, ak na manuálne
nastavenie intervalu snímania
a počtu snímok vyberiete možnosť
[Custom/Vlastné].
250
Časozberné videozáznamy
interval snímania.
5zNastavte
z Vyberte položku [Interval/shots/
Interval/zábery].
zz Vyberte položku [Interval] (s).
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pri nastavovaní tejto hodnoty vychádzajte
z hodnôt položiek [k: Time required/
Potrebný čas] (1) a [3: Playback
time/Čas prehrávania] (2).
(1)
(2)
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
zz Vyberte položku [Interval] (min:s).
(Interval raz za sekundu nie je
k dispozícii.)
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku [r].
zz Vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo
<0>. (Znova sa zmení na ikonu [s].)
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
počet záberov.
6zNastavte
z Vyberte položku [No. of shots/Počet
záberov]. Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pri nastavovaní tejto hodnoty vychádzajte
z hodnôt položiek [k: Time required/
Potrebný čas] a [3: Playback time/
Čas prehrávania].
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
zz Vyberte číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku [r].
zz Vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo
<0>. (Znova sa zmení na ikonu [s].)
zz Skontrolujte, či položka [3: Playback
time/Čas prehrávania] nie je zobrazená
červenou farbou.
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
251
Časozberné videozáznamy
zz Pri nastavení [Scene**/Scéna**] sú dostupné intervaly a počet záberov
obmedzené, aby vyhovovali typu scény.
zz Bitová rýchlosť H6/H5 je približne 300 Mb/s a bitová rýchlosť L6/
L5 približne 90 Mb/s. Použite kartu s dostatočnou rýchlosťou čítania.
zz Ak je počet snímok nastavený na hodnotu 3 600, časozberný videozáznam
bude trvať približne 2 minúty v prípade systému NTSC a približne 2 minúty
24 sekúnd v prípade systému PAL.
požadovanú veľkosť
7Vyberte
nahrávania videozáznamu.
zz H (3840×2160)
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je
16:9. Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre NTSC
a 25,00 snímky/s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú vo
formáte MP4 (C) s kompresiou ALL-I (W).
zz L (1920×1080)
Videozáznam sa nahrá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD).
Pomer strán je 16:9. Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre
NTSC a 25,00 snímky/s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú vo
formáte MP4 (C) s kompresiou ALL-I (W).
252
Časozberné videozáznamy
možnosť
8Nakonfigurujte
[Auto exposure/
Automatická expozícia].
zz Fixed 1st frame (Podľa 1. snímky)
Pri nasnímaní prvého záberu sa vykoná meranie na automatické
nastavenie expozície, ktorá sa zhoduje s jasom. Expozícia nastavená
pre prvý záber sa použije na nasledujúce zábery. Ďalšie nastavenia
súvisiace so snímaním pre prvý záber sa použijú na nasledujúce zábery.
zz Each frame (Každá snímka)
Meranie sa vykoná aj pre každý nasledujúci záber na automatické
nastavenie expozície, ktorá sa zhoduje s jasom. Upozorňujeme, že ak
sú funkcie, napríklad štýl Picture Style a vyváženie bielej, nastavené
na možnosť [Auto/Automaticky], automaticky sa nastavia pre každý
nasledujúci záber.
položku
9Nakonfigurujte
[Screen auto off/Automatické
vypnutie obrazovky].
zz Disable (Zakázať)
Snímka sa zobrazí aj počas nahrávania časozberného videozáznamu.
(Obrazovka sa vypne len počas snímania.) Upozorňujeme, že obrazovka
sa vypne približne po 30 minútach od spustenia snímania.
zz Enable (Povoliť)
Upozorňujeme, že obrazovka sa vypne približne po 10 sekundách
od spustenia snímania.
zz Počas nahrávania časozberného videozáznamu môžete stlačením tlačidla
<B> zapnúť alebo vypnúť obrazovku.
253
Časozberné videozáznamy
zvukovú signalizáciu.
10 zNastavte
z Vyberte položku [Beep as img taken/
Zvuková signalizácia pri snímaní].
zz Ak je nastavená možnosť [Disable/
Zakázať], zvuková signalizácia pri
snímaní nezaznie.
11 Skontrolujte nastavenia.
(1)
(2)
(1) Potrebný čas
Uvádza čas potrebný na nasnímanie nastaveného počtu záberov
s nastaveným intervalom. Ak prekročí 24 hodín, zobrazí sa položka
„*** days“ (*** dni/dní).
(2) Čas prehrávania
Uvádza dobu nahrávania videozáznamu (čas potrebný na prehratie
videozáznamu) pri vytváraní časozberného videozáznamu v prípade
videozáznamu s rozlíšením 4K alebo Full HD zo statických záberov
nasnímaných s nastavenými intervalmi.
ponuku.
12 zZavrite
z Stlačením tlačidla <M> vypnite
obrazovku ponuky.
254
Časozberné videozáznamy
si správu.
13 zPrečítajte
z Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
skúšobné zábery.
14 zNasnímajte
z Nastavte expozíciu a funkcie snímania
a stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite rovnako ako pri snímaní
statických záberov.
zz Úplným stlačením tlačidla spúšte začnite
snímať skúšobné zábery. Statické
zábery sa zaznamenajú na kartu.
zz Ak so skúšobnými zábermi nie sú žiadne
problémy, prejdite na nasledujúci krok.
zz Ak chcete znova nasnímať skúšobné
zábery, zopakujte tento krok.
zz Skúšobné zábery sa snímajú v kvalite JPEG 73.
zz Maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti ISO v režime [k] alebo
v režime [M] s automatickým nastavením citlivosti ISO môžete nastaviť
v položke [aMax for Auto/Maximum pre automatické nastavenie] v časti
[z: kISO speed settings/Nastavenia citlivosti ISO] (=277).
zz Ak ste nastavili položku [Half-press/Stlačenie do polovice] v položke
[5: Shutter btn function for movies/Funkcia tlačidla spúšte pre
videozáznamy] na možnosť [Meter.+k Servo AF/Meranie + AF-Servo],
po nastavení nahrávania časozberného videozáznamu sa automaticky zmení
na možnosť [Meter.+One-Shot AF/Meranie + Jednoobrázkový AF].
255
Časozberné videozáznamy
tlačidlo snímania
15 Stlačte
videozáznamu.
zz Fotoaparát bude pripravený začať
nahrávať časozberný videozáznam.
zz Ak sa chcete vrátiť na krok č. 14, znova
stlačte tlačidlo snímania videozáznamu.
časozberný videozáznam.
16 zNahrajte
z Stlačte tlačidlo <B> a znova
(1)
256
(2)
skontrolujte položky Potrebný čas (1)
a Interval (2) zobrazené na obrazovke.
zz Úplným stlačením tlačidla spúšte
spustite nahrávanie časozberného
videozáznamu.
zz Počas nahrávania časozberného
videozáznamu nebude AF fungovať.
zz Počas nahrávania časozberného
videozáznamu sa bude zobrazovať
značka [oREC].
zz Po nasnímaní nastaveného počtu
záberov sa nahrávanie časozberného
videozáznamu ukončí.
zz Ak chcete zrušiť prebiehajúce
nahrávanie časozberných
videozáznamov, nastavte položku
[Time-lapse/Časozberný] na možnosť
[Disable/Zakázať].
Časozberné videozáznamy
zz Ak na karte nie je dostatok voľného miesta na zaznamenanie nastaveného
počtu záberov, položka [Playback time/Čas prehrávania] sa zobrazí červenou
farbou. Hoci fotoaparát môže pokračovať v snímaní, snímanie sa zastaví,
keď sa karta zaplní.
zz Ak je veľkosť súboru videozáznamu väčšia ako 4 GB s nastaveniami [No. of
shots/Počet záberov] a karta nie je naformátovaná vo formáte exFAT (=491),
položka [Playback time/Čas prehrávania] sa zobrazí červenou farbou.
Ak v týchto podmienkach pokračujete v snímaní a veľkosť súboru videozáznamu
dosiahne 4 GB, nahrávanie časozberného videozáznamu sa zastaví.
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj
intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového
snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Ak je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou prepojovacieho kábla alebo ak
je pripojený kábel HDMI, nemožno nahrávať časozberné videozáznamy.
zz AF-Servo pri videozázname nebude fungovať.
zz Ak je rýchlosť uzávierky 1/30 s alebo nižšia, expozícia videozáznamu sa
nemusí zobraziť správne (môže sa líšiť od výsledného videozáznamu).
zz Počas nahrávania časozberného videozáznamu nemeňte transfokáciu objektívu.
Zmena transfokácie objektívu môže spôsobiť rozostrenie snímky, zmenu
expozície alebo to, že korekcia aberácie objektívu nebude fungovať správne.
zz Keď nahrávate časozberný videozáznam pri blikajúcom svetle, môže
sa zaznamenať výrazné blikanie obrazu, vodorovné pruhy (šum) alebo
nepravidelné expozície.
zz Snímky zobrazené počas nahrávania časozberných videozáznamov sa môžu
líšiť od výsledného videozáznamu. (Môže sa napríklad objaviť nekonzistentný jas
z blikajúcich svetelných zdrojov alebo šum v dôsledku vysokej citlivosti ISO.)
zz Pri nahrávaní časozberného videozáznamu pri slabom svetle môže zobrazená
snímka vyzerať inak ako aktuálne zaznamenaný videozáznam. V takýchto
prípadoch bude blikať ikona [g].
zz Ak pri nahrávaní časozberného videozáznamu pohybujete fotoaparátom zľava
doprava (panorámujete) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže byť
extrémne skreslený.
zz Počas nahrávania časozberného videozáznamu sa neaktivuje funkcia
automatického vypnutia. Tiež nemôžete upraviť nastavenia funkcie snímania
a nastavenia funkcií ponuky, prehrávať snímky atď.
zz V časozberných videozáznamoch sa nezaznamenáva zvuk.
zz V prípade nahrávania časozberného videozáznamu môžete úplným stlačením
tlačidla spúšte spustiť alebo zastaviť nahrávanie videozáznamu bez ohľadu na
nastavenie [5: Shutter btn function for movies/Funkcia tlačidla spúšte pre
videozáznamy].
zz Ak sa s položkou [Interval] nastavenou na menej ako 3 sekundy a položkou
[Auto exposure/Automatická expozícia] nastavenou na možnosť [Each
frame/Každá snímka] jas výrazne líši od predchádzajúcej snímky, fotoaparát
nemusí snímať v nastavenom intervale.
257
Časozberné videozáznamy
zz Ak rýchlosť uzávierky presahuje interval snímania (napríklad pri dlhých
expozíciách) alebo sa automaticky nastaví nízka rýchlosť uzávierky, fotoaparát
nemusí byť schopný snímať v nastavenom intervale. Snímanie tiež nemusí
fungovať, keď sú intervaly snímania takmer rovnaké ako rýchlosť uzávierky.
zz Ak nasledujúci naplánovaný záber nie je možný, vynechá sa. Môže sa tým
skrátiť doba nahrávania vytvoreného časozberného videozáznamu.
zz Ak je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas potrebný
na záznam na kartu dlhší ako interval snímania, niektoré zo záberov sa
nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
zz Aj keď je položka [Screen auto off/Automatické vypnutie obrazovky]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka sa počas expozície
vypne. Ak je interval medzi zábermi príliš krátky, snímky sa nemusia zobraziť.
zz Zhotovené snímky sa nezaznamenajú ako statické zábery. Dokonca aj keď
zrušíte nahrávanie časozberného videozáznamu iba po jedinom nasnímanom
zábere, zaznamená sa ako súbor videozáznamu.
zz Ak pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a použijete
nástroj EOS Utility (softvér EOS), nastavte položku [z: Time-lapse movie/
Časozberný videozáznam] na hodnotu [Disable/Zakázať]. Ak je vybratá iná
možnosť než [Disable/Zakázať], fotoaparát nemôže komunikovať s počítačom.
zz Počas nahrávania časozberného videozáznamu nebude fungovať funkcia
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektívu.
zz Nahrávanie časozberného videozáznamu sa ukončí a nastavenie sa zmení na
hodnotu [Disable/Zakázať], ak vypínač prepnete do polohy <2> alebo ak
je aktivované automatické vypnutie.
zz Aj keď sa používa blesk, nespustí sa.
zz Nasledujúce operácie zrušia pohotovostný režim pre nahrávanie časozberných
videozáznamov a prepnú nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať].
yyVýber položky [Clean nowf/Vyčistiť teraz] v časti [5: Sensor cleaning/
Čistenie snímača] alebo výber položky [Basic settings/Základné
nastavenia] v časti [5: Reset camera/Vynulovať fotoaparát].
yyOtočenie otočným voličom režimov.
zz Ak spustíte nahrávanie časozberného videozáznamu, keď je zobrazená biela
ikona <s> (=224), kvalita snímok časozberného videozáznamu sa môže
zhoršiť. Odporúča sa, aby ste spustili nahrávanie časozberného videozáznamu
po zmiznutí bielej ikony [s] (keď klesne vnútorná teplota fotoaparátu).
zz Pri nastavení položky [Auto exposure/Automatická expozícia] na možnosť
[Each frame/Každá snímka] sa citlivosť ISO, rýchlosť uzávierky a clona
v niektorých režimoch nemusia zaznamenať v informáciách Exif časozberného
videozáznamu.
258
Časozberné videozáznamy
zz Odporúča sa používať statív.
zz Odporúča sa vopred nasnímať skúšobné zábery ako v kroku č. 14 a nahrať
skúšobné videozáznamy pre časozberné videozáznamy.
zz Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní časozberného
videozáznamu s rozlíšením 4K aj Full HD je približne 100 %.
zz Ak chcete zrušiť prebiehajúce nahrávanie časozberného videozáznamu,
buď úplne stlačte tlačidlo spúšte, alebo stlačte tlačidlo snímania videozáznamu.
Doteraz nasnímaný časozberný videozáznam sa zaznamená na kartu.
zz Ak čas potrebný na snímanie je dlhší ako 24 hodín, ale nie ako 48 hodín,
zobrazí sa položka „2 days“ (2 dni). Ak sú potrebné tri dni alebo viac, počet dní
sa zobrazí v 24-hodinových prírastkoch.
zz Aj v prípade, že je čas prehrávania časozberného videozáznamu kratší ako 1 s,
súbor videozáznamu sa vytvorí. V položke [Playback time/Čas prehrávania]
sa zobrazí hodnota 00'00.
zz Ak je doba snímania dlhá, odporúča sa použiť príslušenstvo napájané
z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne).
zz Vzorkovanie farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. ITU-R BT.709
sa použijú pre časozberné videozáznamy s rozlíšením 4K/Full HD.
259
Časozberné videozáznamy
zz Na spustenie a zastavenie nahrávania časozberného videozáznamu môžete
použiť bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 (predáva sa samostatne).
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
yyNajprv spárujte bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 s fotoaparátom (=446).
yySkontrolujte, či položka [z: Remote control/Diaľkové ovládanie] je
nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť].
yyNasnímajte skúšobné zábery. Keď bude fotoaparát pripravený na snímanie
(ako v kroku č. 15 na =256), nastavte prepínač časovania uvoľnenia/
snímania videozáznamu zariadenia BR-E1 do polohy <o> (okamžité
uvoľnenie) alebo <2> (uvoľnenie s 2-sekundovým oneskorením).
yyAk bol vypínač diaľkového ovládania nastavený do polohy <k>,
nahrávanie časozberného videozáznamu sa nemôže začať.
Stav fotoaparátu/
nastavenie diaľkového
ovládania
<o> Okamžité
snímanie
<2> 2-sekundové
oneskorenie
Obrazovka testu
snímania
Test snímania
Pripravený snímať
Spustí sa snímanie
Počas nahrávania
časozberného
videozáznamu
Ukončenie nahrávania
260
<k> Nahrávanie
videozáznamu
Stav pripravenosti
na snímanie
Na obrazovku testu
snímania
Ukončenie nahrávania
Videoklipy
Nahrajte sériu krátkych niekoľkosekundových videoklipov a fotoaparát ich
spojí a vytvorí album videoklipov, ktorý predstavuje najdôležitejšie momenty
z výletu alebo podujatia.
Videoklipy sú dostupné, keď je veľkosť nahrávania videozáznamu
nastavená na možnosť L6X (NTSC) / L5X (PAL).
Albumy videoklipov možno prehrať aj s hudbou na pozadí (=353).
Vytvorenie albumu videoklipov
Videoklip 1
Videoklip 2
Videoklip **
Album videoklipov
režim snímania.
1zVyberte
z Vyberte možnosť [k] (=232) alebo
2
[M] (=234).
Vyberte položku [z: Video
snapshot/Videoklip].
3Vyberte položku [Enable/Povoliť].
261
Videoklipy
položku [Album settings/
4Vyberte
Nastavenia albumu].
položku [Create a new
5Vyberte
album/Vytvoriť nový album].
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
čas prehrávania.
6zVyberte
z Vyberte čas prehrávania pre videoklip.
efekt prehrávania.
7zVyberte
z Toto nastavenie určuje rýchlosť
prehrávania albumov.
požadovanú dobu
8Skontrolujte
nahrávania.
zz Čas potrebný na nahranie každého
videoklipu je uvedený (1) na základe
času prehrávania a efektu.
(1)
262
Videoklipy
ponuku.
9zZavrite
z Stlačením tlačidla <M>
zavrite ponuku.
zz Zobrazuje sa modrý pruh, ktorý označuje
dobu nahrávania (2).
(2)
prvý videoklip.
10 zNahrajte
z Stlačením tlačidla snímania
videozáznamu spustíte nahrávanie.
zz Modrý pruh označujúci dobu nahrávania
sa postupne zmenšuje a po uplynutí
určeného času sa nahrávanie
automaticky zastaví.
zz Zobrazí sa správa s potvrdením
(=264).
ho ako album videoklipov.
11 zUložte
z Vyberte položku [J Save as album/
Uložiť ako album].
zz Klip sa uloží ako prvý videoklip
v albume.
ďalšie videoklipy.
12 zNahrajte
z Zopakovaním kroku č. 10 nahrajte
nasledujúci videoklip.
zz Vyberte položku [J Add to album/
Pridať do albumu].
zz Ak chcete vytvoriť ďalší album, vyberte
položku [W Save as a new album/
Uložiť ako nový album].
zz Podľa potreby zopakujte krok č. 12.
263
Videoklipy
nahrávanie videoklipov.
13 zUkončite
z Položku [Video snapshot/
Videoklip] nastavte na možnosť
[Disable/Zakázať]. Ak sa chcete
vrátiť k normálnemu nahrávaniu
videozáznamov, musíte nastaviť
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku a vráťte sa k normálnemu
nahrávaniu videozáznamov.
Možnosti v krokoch č. 11 a 12
Funkcia
JSave as album (Uložiť ako
album) (krok č. 11)
JAdd to album (Pridať do
albumu) (krok č. 12)
WSave as a new album (Uložiť
ako nový album) (krok č. 12)
1Playback video snapshot
(Prehrať videoklip)
(kroky 11, 12)
Popis
Uloží klip ako prvý videoklip v albume.
Pridá aktuálny videoklip do naposledy nahraného
albumu.
Vytvorí sa nový album a klip sa uloží ako prvý
videoklip. Tento súbor albumu je iný ako ten,
ktorý bol nahraný naposledy.
Prehrá sa práve nahraný videoklip.
rDo not save to album (Neuložiť
Odstráni sa naposledy nahraný videoklip
do albumu) (krok č. 11)
rDelete without saving to album bez uloženia do albumu. V dialógovom okne
s potvrdením vyberte položku [OK].
(Odstrániť bez uloženia do
albumu) (krok č. 12)
zz Ak uprednostňujete okamžité nahratie nasledujúceho videozáznamu,
nastavte položku [Show confirm msg/Zobraziť správu s potvrdením]
v časti [z: Video snapshot/Videoklip] na hodnotu [Disable/Zakázať].
Toto nastavenie umožňuje nahrať nasledujúci videoklip okamžite bez správy
s potvrdením.
264
Videoklipy
Pridanie do existujúceho albumu
položku [Add to existing
1Vyberte
album/Pridať do existujúceho
albumu].
zz Podľa kroku č. 5 na =262 vyberte
položku [Add to existing album/Pridať
do existujúceho albumu].
existujúci album.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
existujúci album a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Niektoré nastavenia videoklipu
sa aktualizujú, aby zodpovedali
nastaveniam existujúceho albumu.
ponuku.
3zZavrite
z Stlačením tlačidla <M>
zavrite ponuku.
zz Zobrazí sa obrazovka nahrávania
videoklipu.
videoklip.
4zNahrajte
z Nahrajte videoklip, ako je uvedené
v kroku 10 v časti „Videoklipy“ (=261).
zz Nie je možné vybrať album nasnímaný pomocou iného fotoaparátu.
Všeobecné upozornenia týkajúce sa videoklipov
zz Ak nastavíte položku [Playback effect/Efekt prehrávania] na možnosť
[1/2x speed/Rýchlosť 1/2x] alebo [2x speed/Rýchlosť 2x], nezaznamená
sa žiadny zvuk.
zz Doba nahrávania videoklipu je len približná. V dôsledku snímkovej frekvencie
a ďalších faktorov sa môže mierne líšiť od doby nahrávania uvedenej počas
prehrávania.
265
Videozáznam s efektom miniatúry
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej môžete nahrať videozáznamy
s efektom miniatúrneho modelu.
režim snímania.
1zVyberte
z Vyberte možnosť [k] (=232) alebo
[M] (=234).
položku [c].
2zVyberte
z Stlačte tlačidlo <0> a na obrazovke
rýchleho ovládania vyberte položku [c]
v časti [ ].
rám scény.
3zPresuňte
z Ak chcete, aby sa rám scény dal
presúvať (aby bol oranžový), stlačte
tlačidlo <S> alebo ťuknite na položku
[r] v pravom dolnom rohu obrazovky.
zz Ťuknutím na položku [T] tiež môžete
prepínať medzi orientáciou rámu scény
na výšku alebo na šírku.
zz Prepínanie rámu scény je vo vodorovnej
orientácii možné pomocou tlačidiel
<Y> <Z> a v zvislej orientácii pomocou
tlačidiel <W> <X>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo
<Y> <Z> môžete rám scény presúvať.
Ak chcete rám scény znovu vrátiť do
stredu, stlačte tlačidlo <B>.
zz Ak chcete potvrdiť pozíciu rámu scény,
stlačte tlačidlo <0>.
266
Videozáznam s efektom miniatúry
bod AF.
4zPresuňte
z Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte bod AF do polohy, na ktorú
chcete zaostriť, a potom stlačte
tlačidlo <0>.
5Nahrajte videozáznam.
Odhadovaná rýchlosť a čas prehrávania pre videozáznam
nahrávaný jednu minútu
Rýchlosť
Čas prehrávania
Približne 12 s
Približne 6 s
Približne 3 s
zz Zvuk sa nezaznamená.
zz Rýchlosť je možné zmeniť stlačením tlačidla <B> v kroku č. 2.
zz Ak chcete, aby sa ľudia a objekty na scéne pohybovali počas prehrávania
rýchlo, pred nahrávaním videozáznamu vyberte rýchlosť prehrávania [ ],
[ ] alebo [ ]. Scéna bude pripomínať miniatúrny model.
267
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
Stabilizácia obrazu vo fotoaparáte elektronicky koriguje otrasy fotoaparátu
počas nahrávania videozáznamu. Táto funkcia sa nazýva „Digitálna
stabilizácia obrazu pre videozáznamy“. Pomocou digitálnej stabilizácie
obrazu pre videozáznamy možno snímky stabilizovať, aj keď používate
objektív bez funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu). Keď používate
objektív so zabudovanou optickou funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), nastavte prepínač funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na
objektíve do polohy <1>.
položku [z: IS settings/
1Vyberte
Nastavenia stabilizácie obrazu].
položku [k Digital IS/
2Vyberte
Digitálna stabilizácia obrazu].
3Vyberte požadovanú položku.
zz Disable (Zakázať) (v)
Stabilizácia obrazu pomocou digitálnej stabilizácie obrazu pre
videozáznamy je zakázaná.
zz Enable (Povoliť) (w)
Otrasy fotoaparátu sa budú korigovať. Obraz sa mierne zväčší.
268
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy
zz Enhanced (Rozšírené) (x) (nezobrazuje sa pri snímaní
statických záberov)
V porovnaní s nastavením [Enable/Povoliť] možno korigovať silnejšie
otrasy fotoaparátu. Obraz sa zväčší viac.
Kombinovaná stabilizácia obrazu
Ešte účinnejšia korekcia je možná pri nahrávaní videozáznamov pomocou
funkcie Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy a objektívu
kompatibilného s kombinovanou stabilizáciou obrazu, ktorá kombinuje
optickú a digitálnu stabilizáciu obrazu v objektíve a fotoaparáte.
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nebude fungovať, keď je
prepínač funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na objektíve nastavený
do polohy <2>.
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nebude fungovať s objektívom,
ktorého ohnisková vzdialenosť je dlhšia než 800 mm.
zz Stabilizácia pomocou digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy môže byť
pri niektorých veľkostiach nahrávania videozáznamu menej efektívna.
zz Čím širší zorný uhol (širokouhlý), tým bude stabilizácia obrazu účinnejšia.
Čím užší zorný uhol (telefotografický), tým bude stabilizácia obrazu menej účinná.
zz Pri používaní statívu sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu obrazu pre
videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa môže objekt výrazne
rozmazať (dočasne vyzerá nezaostrený) v dôsledku účinkov digitálnej
stabilizácie obrazu pre videozáznamy.
zz Pri používaní objektívu TS-E, objektívu typu rybie oko alebo objektívu od iného
výrobcu ako spoločnosti Canon sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu
obrazu pre videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy snímku zväčšuje, preto bude
vyzerať zrnitejšia. Môže začať byť viditeľný aj šum, svetelné body a pod.
zz Podrobnejšie informácie o objektívoch kompatibilných s kombinovanou
stabilizáciou obrazu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
zz Pri použití objektívu kompatibilného s kombinovanou stabilizáciou obrazu
sa k ikone digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy pridá symbol „+“
(=268).
269
Automatické vyrovnanie pre videozáznamy
Automatické vyrovnanie pomáha dosiahnuť vyrovnanie zaznamenávaných
videozáznamov. Keď sa spustí záznam, oblasť zobrazenia sa môže zúžiť
a objekty zväčšiť.
položku [z: k Auto level/
1Vyberte
Automatické vyrovnanie].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Táto funkcia je k dispozícii vtedy, keď je položka [k Digital IS/Digitálna
stabilizácia obrazu] nastavená na hodnotu [Disable/Zakázať].
270
AF-Servo pri videozázname
Keď je táto funkcia povolená, počas nahrávania videozáznamu fotoaparát
nepretržite zaostruje na objekt.
položku [z: Movie
1Vyberte
Servo AF/AF-Servo pri
videozázname].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Pri nastavení možnosti [Enable/Povoliť]:
zz Fotoaparát nepretržite zaostruje na objekt, hoci nie je tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
zz Ak chcete zachovať pozíciu kurzora na konkrétnom mieste alebo
ak nechcete zaznamenávať mechanické zvuky z objektívu, môžete
dočasne zastaviť funkciu AF-Servo pri videozázname ťuknutím na
položku [Z] vľavo dole na obrazovke.
zz Keď je funkcia AF-Servo pri videozázname pozastavená a vy sa
napríklad stlačením tlačidla <M> alebo <x>, prípadne zmenou
spôsobu AF vrátite k nahrávaniu videozáznamu, funkcia AF-Servo pri
videozázname sa automaticky znova aktivuje.
zz Keď je nastavená možnosť [Disable/Zakázať]:
zz Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo stlačením tlačidla
spustenia AF.
271
AF-Servo pri videozázname
Upozornenia týkajúce sa nastavenia položky [Movie Servo AF/
AF‑Servo pri videozázname] na možnosť [Enable/Povoliť]
zz Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
yyObjekt približujúci sa k fotoaparátu alebo vzďaľujúci sa od neho veľkou
rýchlosťou.
yyObjekt pohybujúci sa blízko pri fotoaparáte.
yyPri snímaní s vyšším clonovým číslom.
yyPozrite tiež „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní“
(=208).
zz Keďže objektív sa neustále posúva a spotrebúva sa tým batéria, možná doba
nahrávania videozáznamu (=580) bude kratšia.
zz Pri určitých objektívoch sa môže zaznamenať mechanický zvuk pri zaostrovaní.
V takom prípade môže použitie smerového stereofónneho mikrofónu DM-E1
(predáva sa samostatne) zredukovať takéto zvuky vo videozázname.
zz Funkcia AF-Servo pri videozázname sa pozastaví počas transfokácie alebo
zväčšeného zobrazenia.
zz Ak sa počas nahrávania videozáznamu snímaný objekt približuje alebo
vzďaľuje alebo ak fotoaparátom pohybujete vertikálne alebo horizontálne
(panoramatický pohyb), zaznamenaný obraz videozáznamu sa na okamih
môže rozšíriť alebo zúžiť (zmena zväčšenia obrazu).
272
AF-Servo pri videozázname
Citlivosť sledovania AF-Servo pri videozázname
Môžete upraviť citlivosť sledovania objektu (na jednu zo siedmich úrovní),
ktorá ovplyvňuje citlivosť v prípade, že sa objekt pri funkcii AF-Servo
posunie mimo bod AF, napríklad keď sa pri panoramatickom posune cez
body AF pohybujú rušivé objekty.
položku [z: Movie
1Vyberte
Servo AF track sens./
Citlivosť sledovania AF-Servo pri
videozázname].
zz Locked on (Zameranie): –3/–2/–1
Toto nastavenie znižuje
pravdepodobnosť, že fotoaparát bude
sledovať iný objekt, ak sa hlavný objekt
posunie mimo bod AF. Čím bližšie je
nastavenie k znamienku mínus (–), tým
menej pravdepodobné je, že fotoaparát
bude sledovať iný objekt. Je to praktické,
keď chcete zabrániť tomu, aby body
AF začali rýchlo sledovať niečo, čo
nie je plánovaným objektom počas
panoramatického záberu alebo vtedy,
keď sa pred body AF dostane prekážka.
Responsive (Rýchlosť reakcie): +1/+2/+3
Pri tomto nastavení bude fotoaparát rýchlejšie reagovať pri sledovaní
objektu, ktorý je pokrytý bodom AF. Čím bližšie je nastavenie
k znamienku plus (+), tým rýchlejšie fotoaparát reaguje. Je to
praktické, keď chcete sledovať pohybujúci sa objekt pri zmene jeho
vzdialenosti od fotoaparátu alebo rýchlo zaostriť na iný objekt.
zz K dispozícii, keď je položka [z: Movie Servo AF/AF-Servo pri videozázname]
nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť] a položka [z: AF method/Spôsob AF]
nastavená na možnosť [1-point AF/1-bodové AF].
zz Funkcia pri položke [z: AF method/Spôsob AF] nastavenej na inú možnosť
ako [1-point AF/1-bodové AF] je ekvivalentná nastaveniu [0].
273
AF-Servo pri videozázname
Rýchlosť AF-Servo pri videozázname
Môžete nastaviť rýchlosť automatického zaostrenia a podmienky činnosti
funkcie AF-Servo pri videozázname.
Funkcia je povolená pri použití objektívu kompatibilného s pomalou zmenou
zaostrenia počas nahrávania videozáznamu*.
položku [z: Movie
1Vyberte
Servo AF speed/Rýchlosť AF-Servo
pri videozázname].
zz When active (Keď je aktivované):
Môžete nastaviť položku [Always
on/Vždy zap.], aby sa rýchlosť
automatického zaostrenia použila vždy
v prípade nahrávania videozáznamu
(pred a počas nahrávania videozáznamu),
alebo nastaviť položku [During shooting/
Počas snímania], aby sa rýchlosť
automatického zaostrenia použila len
počas nahrávania videozáznamu.
zz AF speed (Rýchlosť automatického
zaostrenia):
Môžete upraviť rýchlosť automatického
zaostrenia (rýchlosť zmeny zaostrenia)
zo štandardnej rýchlosti (0) na pomalú
(jednu zo siedmich úrovní) alebo
rýchlu (jednu z dvoch úrovní), aby ste
dosiahli požadovaný efekt pri vytváraní
videozáznamu.
* Objektívy, ktoré podporujú pomalú zmenu zaostrenia počas
nahrávania videozáznamu
Kompatibilné sú objektívy USM a STM uvedené na trh v roku 2009
a neskôr. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
274
AF-Servo pri videozázname
zz V prípade určitých objektívov sa rýchlosť nemusí zmeniť ani po úprave rýchlosti
automatického zaostrenia.
zz K dispozícii, keď je položka [z: Movie Servo AF/AF-Servo pri videozázname]
nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť] a položka [z: AF method/Spôsob AF]
nastavená na možnosť [1-point AF/1-bodové AF].
zz Funkcia pri položke [z: AF method/Spôsob AF] nastavenej na inú
možnosť ako [1-point AF/1-bodové AF] je ekvivalentná nastaveniu položky
[AF speed/Rýchlosť automatického zaostrenia] na možnosť [Standard (0)/
Štandardná (0)].
zz Hviezdička napravo od položky [z: Movie Servo AF speed/Rýchlosť
AF‑Serva pri videozázname] označuje, že predvolené nastavenia boli upravené.
275
Ďalšie funkcie ponuky
[z1]
zz Lens aberration correction (Korekcia aberácie objektívu)
Pri nahrávaní videozáznamov môžete korigovať periférne osvetlenie
a chromatickú aberáciu. Podrobnejšie informácie o korekcii aberácie
objektívu nájdete na =128.
zz Remote control shooting (Snímanie s diaľkovým ovládaním)
Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], môžete spustiť alebo
zastaviť nahrávanie videozáznamu pomocou bezdrôtového diaľkového
ovládania BR-E1 (predáva sa samostatne). Najprv spárujte ovládanie
BR-E1 s fotoaparátom (=446).
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
Pri normálnom nahrávaní videozáznamu nastavte prepínač aktivácie
časovača/snímania videozáznamu na ovládaní BR-E1 do polohy <k>
a stlačte tlačidlo uvoľnenia.
Podrobnejšie informácie o nahrávaní časozberného videozáznamu
nájdete na =260.
276
Ďalšie funkcie ponuky
[z2]
zz k ISO speed settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO speed (Citlivosť ISO)M
V režime [M] môžete citlivosť ISO nastaviť ručne. Môžete vybrať
aj možnosť automatického nastavenia citlivosti ISO.
ISO speed range (Rozsah citlivosti ISO)
Pri nahrávaní videozáznamov môžete nastaviť rozsah manuálneho
nastavenia citlivosti ISO (minimum a maximum).
Max for Auto (Maximum pre automatické nastavenie)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti
ISO pri nahrávaní videozáznamu v režime [k] alebo v režime [M]
s automatickým nastavením citlivosti ISO.
aMax for Auto (Maximum pre automatické nastavenie)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti
ISO pri nahrávaní časozberného videozáznamu v režime [k] alebo
v režime [M] s automatickým nastavením citlivosti ISO.
zz ISO 25600 pre nahrávanie videozáznamu je rozšírená citlivosť ISO (vyznačená
ikonou [H]).
zz Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Počas nahrávania videozáznamov môžete redukovať preexponované
svetlé časti. Podrobnejšie informácie o priorite jasných tónov nájdete
na =150.
zz Možnosť [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri
nahrávaní videozáznamov s nastavením funkcie [z: Highlight tone priority/
Priorita jasných tónov].
277
Ďalšie funkcie ponuky
[z5]
zz HDMI information display (Zobrazenie informácií HDMI)
Môžete nakonfigurovať zobrazenie
informácií pre obrazový výstup cez
kábel HDMI.
With info (S informáciami)
Snímka, informácie o snímaní, body AF a ďalšie informácie sa
zobrazujú na inom zariadení cez HDMI. Obrazovka fotoaparátu sa
vypne. Nahraté videozáznamy sa uložia na kartu.
Clean / H output (Vymazať/výstup)
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením 4K.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte,
ale na kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Upozorňujeme,
že komunikácia cez pripojenie Wi-Fi nie je dostupná.
Clean / L output (Vymazať/výstup)
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením Full HD.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte,
ale na kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Upozorňujeme,
že komunikácia cez pripojenie Wi-Fi nie je dostupná.
278
Ďalšie funkcie ponuky
[z6]
zz k Auto slow shutter (Automatická nízka rýchlosť uzávierky)
Môžete vybrať, či chcete nahrávať
videozáznamy, ktoré sú jasnejšie ako pri
nastavení na hodnotu [Disable/Zakázať],
keď sa automaticky spomalí rýchlosť
uzávierky pri slabom osvetlení.
Platí, keď je snímková frekvencia veľkosti
nahrávania videozáznamu 8 alebo 7.
Disable (Zakázať)
Umožňuje nahrávanie videozáznamov s plynulým, prirodzenejším
pohybom s menším vplyvom trasenia objektu ako pri nastavení
na možnosť [Enable/Povoliť]. Pri slabom osvetlení môžu byť
videozáznamy tmavšie ako pri nastavení na možnosť [Enable/Povoliť].
Enable (Povoliť)
Umožňuje nahrávať jasnejšie videozáznamy ako pri nastavení možnosti
[Disable/Zakázať] automatickým znížením rýchlosti uzávierky na
maximálne 1/30 s (NTSC) alebo 1/25 s (PAL) pri slabom osvetlení.
zz Pri nahrávaní pohybujúcich sa objektov pri slabom osvetlení alebo pri výskyte
paobrazov, ako sú stopy, sa odporúča nastavenie na hodnotu [Disable/Zakázať].
279
Všeobecné upozornenia týkajúce sa
nahrávania videozáznamov
Červená výstražná ikona vnútornej teploty [E]
zz Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého nahrávania
videozáznamu alebo pri vysokej teplote prostredia, zobrazí sa červená
ikona [E].
zz Červená ikona [E] signalizuje, že nahrávanie videozáznamu sa čoskoro
automaticky ukončí. V takom prípade nebudete môcť pokračovať v snímaní,
kým vnútorná teplota fotoaparátu neklesne. Vypnite napájanie a fotoaparát na
chvíľu nepoužívajte.
zz Dlhodobé nahrávanie videozáznamu pri vysokých teplotách spôsobí, že sa
červená ikona [E] zobrazí skôr. Keď nesnímate, vždy vypnite fotoaparát.
zz Ak sa zobrazí ikona [F], pozrite =565.
Kvalita nahrávania a snímok
zz Stabilizátor obrazu je aktívny vždy, dokonca aj bez stlačenia tlačidla spúšte do
polovice, ak používate objektív EF-M s položkou [IS mode/Režim stabilizácie
obrazu] v časti [z: IS settings/Nastavenia stabilizácie obrazu] nastavenou
na hodnotu [Enable/Povoliť] alebo ak máte objektív EF alebo EF-S
s prepínačom stabilizátora obrazu objektívu nastaveným na hodnotu <1>.
Funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie
a môže skrátiť celkovú dobu nahrávania videozáznamu. Ak funkcia Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, napríklad pri použití statívu,
odporúča sa nastaviť prepínač IS do polohy <2>.
zz Ak sa počas nahrávania videozáznamu s automatickým nastavením expozície
zmení jas, obraz videozáznamu sa môže na okamih zdanlivo zastaviť. V takom
prípade nahrávajte videozáznamy s manuálnym nastavením expozície.
zz Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
obrazovke môže zobrazovať čierna. Videozáznamy sa nahrajú takmer presne
tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
zz Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO, pri vysokej teplote, nízkych rýchlostiach
uzávierky alebo pri slabom svetle sa na snímkach môže objaviť šum alebo
nepravidelné farby. S výnimkou nahrávania časozberných videozáznamov sa
videozáznamy nahrajú takmer presne tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
zz Ak videozáznam prehráte na inom zariadení, kvalita obrazu alebo zvuku sa
môže zhoršiť alebo prehrávanie nemusí byť možné (aj ak dané zariadenia
podporujú formát MP4).
280
Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov
Kvalita nahrávania a snímok
zz Ak používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu, počas
nahrávania videozáznamu sa môže v pravej časti
obrazovky zobraziť indikátor. Signalizuje, aký objem
údajov sa ešte nezapísal na kartu (zostávajúca kapacita
internej vyrovnávacej pamäte). Čím je karta pomalšia,
(1)
tým rýchlejšie bude indikátor stúpať. Pri dosiahnutí
najvyššej úrovne indikátora (1) sa nahrávanie
videozáznamu automaticky zastaví.
zz Ak má karta vysokú rýchlosť zápisu, indikátor sa nezobrazí alebo sa jeho
úroveň (ak sa zobrazí) takmer vôbec nezvýši. Najprv nahrajte niekoľko
skúšobných videozáznamov, aby ste sa presvedčili, či karta dokáže dostatočne
rýchlo zapisovať.
zz Ak indikátor naznačuje, že karta je plná, a nahrávanie videozáznamu
sa automaticky zastaví, zvuk pri konci videozáznamu nemusí byť riadne
zaznamenaný.
zz Ak sa rýchlosť zapisovania karty zníži (z dôvodu fragmentácie) a zobrazí sa
indikátor, rýchlosť zapisovania môžete zvýšiť naformátovaním karty.
Obmedzenia zvuku
zz Pri nahrávaní videozáznamov so zvukom sa uplatňujú nasledujúce obmedzenia.
yyV posledných približne dvoch snímkach sa nezaznamená zvuk.
yyPri prehrávaní videozáznamov v systéme Windows sa môže mierne narušiť
synchronizácia obrazu a zvuku videozáznamov.
281
282
Fotografovanie s bleskom
Táto kapitola opisuje, ako snímať so zabudovaným bleskom alebo
externým bleskom (EL/EX Speedlite).
zz Pri nahrávaní videozáznamov sa blesk nedá použiť.
zz Funkcia AEB nie je pri fotografovaní s bleskom k dispozícii.
283
Snímanie so zabudovaným bleskom
Zabudovaný blesk sa odporúča použiť, keď sa na obrazovke zobrazuje
ikona [I], keď sú objekty pri snímaní počas dňa v protisvetle alebo
keď snímate pri slabom osvetlení.
páčky <I> vyklopte
1Pomocou
zabudovaný blesk.
tlačidlo spúšte do polovice.
2zStlačte
z Skontrolujte, či sa na obrazovke
zobrazuje ikona [I].
snímku.
3zZhotovte
z Zabudovaný blesk sa spustí tak, ako
je to nastavené v rámci funkcie [Flash
firing/Spustenie blesku] (=290).
zz Ak chcete zabudovaný blesk po snímaní
zasunúť, zatláčajte ho prstami nadol,
kým so zacvaknutím nezapadne na
svoje miesto.
Približný dosah zabudovaného blesku
(Maximálny približný dosah v metroch)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
ISO Speed (Citlivosť ISO)
(=143)
Širokouhlý rozsah
f/3.5
f/6.3
400
2.6 / 8.6
1.5 / 4.8
3200
7.4 / 24.4
4.1 / 13.6
Telefotografický rozsah
* Pri snímaní vzdialených objektov pri vysokej citlivosti ISO alebo za určitých
podmienok objektu nemusí byť možné dosiahnuť štandardnú expozíciu.
284
Snímanie so zabudovaným bleskom
Rýchlosť uzávierky a hodnota clony pri fotografovaní
s bleskom
Režim snímania
d
Shutter Speed (Rýchlosť uzávierky)
Automatické (1/200–30 s)*
s
Manuálne (1/200–30 s)
f
Automatické (1/200–30 s)*
4
Manuálne (1/200–30 s)
Aperture Value
(Hodnota clony)
Automaticky
nastavená
Automaticky
nastavená
Manuálne
nastavená
Manuálne
nastavená
* Keď je položka [Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky]
v časti [z: Flash control/Ovládanie blesku] nastavená na hodnotu
[1/200-30sec. auto/1/200 – 30 s automaticky].
zz Ak zabudovaný blesk nie je úplne vyklopený, nepoužívajte ho.
zz Ak je svetlo zo zabudovaného blesku blokované clonou objektívu alebo
objektom, ktorý sa nachádza príliš blízko, dolná časť snímok môže byť tmavá.
zz Ak je dolná časť snímok tmavá, keď používate superteleobjektívy alebo
objektívy s veľkým priemerom, zvážte použitie externého blesku Speedlite
(predáva sa samostatne, =300).
Fotografovanie s bleskom v režime <f>
Výkon blesku sa automaticky nastavuje tak, aby poskytoval primeranú
expozíciu blesku pre zadanú hodnotu clony.
Pri slabom osvetlení sa hlavný objekt exponuje s automatickým meraním
blesku a pozadie s nízkou rýchlosťou uzávierky, aby sa zaistila štandardná
expozícia pre objekt aj pre pozadie. Odporúča sa používať statív.
285
Snímanie so zabudovaným bleskom
Kompenzácia expozície bleskuM
Keďže je kompenzácia expozície nastaviteľná, môžete nastaviť aj výkon
zabudovaného blesku.
1Stlačte tlačidlo <D>.
2Stlačte tlačidlo <M>.
položku [2exp. comp./
3Vyberte
Kompenzácia expozície].
hodnotu kompenzácie.
4zNastavte
z Ak chcete nastaviť jasnejšiu expozíciu
blesku, nastavujte mieru kompenzácie
smerom k hodnote [Brighter/Jasnejšie]
(pozitívna kompenzácia). Ak ju chcete
nastaviť ako tmavšiu, nastavujte ju
smerom k hodnote [Darker/Tmavšie]
(negatívna kompenzácia).
zz Po dokončení snímania podľa krokov
č. 1 až 4 vráťte kompenzáciu na nulovú
hodnotu.
286
Snímanie so zabudovaným bleskom
zz Pri nastavení položky [z: Auto Lighting Optimizer/Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] (=149) na inú možnosť ako [Disable/
Zakázať] snímka môže vyzerať jasnejšia dokonca aj pri nastavení negatívnej
kompenzácie.
zz Hodnota kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po prepnutí vypínača
do polohy <2>.
zz Kompenzáciu expozície blesku môžete nastaviť aj pomocou položky [Built‑in
flash settings/Nastavenia zabudovaného blesku] v časti [z: Flash Control/
Ovládanie blesku] (=292).
zz Fotoaparát sa tiež môže použiť na nastavenie kompenzácie expozície externého
blesku Speedlite rovnakým spôsobom, ako v prípade zabudovaného blesku.
Uzamknutie FEM
Snímanie s uzamknutím FE (expozície blesku) poskytuje vhodnú expozíciu
blesku pre zadanú oblasť objektu.
páčky <I> vyklopte
1Pomocou
zabudovaný blesk.
tlačidlo spúšte do polovice.
2zStlačte
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a skontrolujte, či sa na obrazovke
zobrazuje ikona [I].
287
Snímanie so zabudovaným bleskom
tlačidlo <A> (8).
3zStlačte
z Vycentrujte objekt na obrazovke a potom
stlačte tlačidlo <A>.
zz Blesk spustí predzáblesk a zachová sa
požadovaná úroveň výkonu blesku.
zz [d] blikne.
zz Pri každom stlačení tlačidla <A>
sa spustí predzáblesk a zachová sa
požadovaný výkon blesk.
snímku.
4zZhotovte
z Skomponujte záber a úplne stlačte
tlačidlo spúšte.
zz Ikona [D] sa rozbliká, keď objekty sú príliš ďaleko a zábery by mohli byť príliš
tmavé. Priblížte sa k objektu a opakujte kroky č. 2 až 4.
288
Nastavenia funkcií blesku
Funkcie zabudovaného blesku alebo externých bleskov Speedlite radu
EL/EX je možné nastaviť na obrazovkách ponúk fotoaparátu.
Pred nastavením funkcií externého blesku Speedlite nasaďte blesk
Speedlite na fotoaparát a zapnite ho.
Ďalšie informácie o funkciách externého blesku Speedlite nájdete v jeho
návode na používanie.
položku [z: Flash Control/
1Vyberte
Ovládanie blesku].
2Vyberte požadovanú položku.
289
Nastavenia funkcií blesku
Flash Firing (Spustenie blesku)
Ak chcete, aby sa blesk spúšťal
automaticky na základe podmienok
snímania, nastavte hodnotu [a].
Ak chcete, aby sa blesk spúšťal pri každom
snímaní, nastavte hodnotu [D].
Ak chcete zakázať spúšťanie blesku,
nastavte hodnotu [b].
E-TTL II Flash Metering (Meranie záblesku E-TTL II)M
Pre normálne expozície blesku nastavte
hodnotu [Evaluative/Pomerové].
Ak je nastavená možnosť [Average/
Priemerované], expozícia blesku sa
spriemeruje z celej meranej scény.
Red-eye reduction (Potlačenie efektu červených očí)
Ak chcete potlačiť efekt červených očí
rozsvietením výbojky na potlačenie efektu
červených očí pred spustením blesku,
nastavte možnosť [Enable/Povoliť].
290
Nastavenia funkcií blesku
Slow Synchro (Synchronizácia s dlhým časom uzávierky)M
Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku
na fotografovanie s bleskom v režime
priority clony AE <f> alebo režime
programu AE <d>.
zz [
] 1/200-30sec. auto (1/200 – 30 s automaticky)
zz [
] 1/200-1/60sec. auto (1/200 – 1/60 s automaticky)
zz [
] 1/200 sec. (fixed) (1/200 s (pevné nastavenie))
Synchronizačný čas blesku sa nastavuje automaticky v rozsahu od 1/200 s
do 30 s, aby zodpovedal jasu scény. Snímanie s dlhým synchronizačným
časom sa používa v niektorých podmienkach snímania, na miestach so
slabým osvetlením a rýchlosť uzávierky sa automaticky zníži.
Zabraňuje automatickému nastaveniu nízkej rýchlosti uzávierky pri
slabom osvetlení. Pomáha predísť rozostreniu snímaného objektu
a otrasom fotoaparátu. Snímaný objekt bude správne exponovaný
pomocou blesku, pozadie však môže byť tmavé.
Synchronizačný čas blesku bude pevne nastavený na hodnotu 1/200 s.
Toto nastavenie pomáha ešte účinnejšie predísť rozostreniu snímaného
objektu a vplyvu otrasov fotoaparátu ako nastavenie [1/200-1/60 sec.
auto/1/200 – 1/60 s automaticky]. Pri slabom osvetlení však bude
pozadie tmavšie ako v prípade nastavenia [1/200-1/60 sec. auto/1/200 –
1/60 s automaticky].
zz Ak chcete použiť pomalú synchronizáciu v režime <f> alebo <d>,
nastavte hodnotu [1/200-30sec. auto/1/200 – 30 s automaticky].
291
Nastavenia funkcií blesku
Nastavenia funkcie zabudovaného bleskuM
zz Flash mode (Režim blesku)
Hodnotu [E-TTL II] nastavte, ak chcete
snímať v plne automatickom režime
blesku E-TTL II/E-TTL.
Hodnotu [Manual flash/Manuálny blesk]
nastavte, ak chcete manuálne zadať svoj
preferovaný výkon blesku.
K dispozícii v režimoch <s>, <f>,
<a> a <t>.
292
Nastavenia funkcií blesku
zz Shutter synchronization (Synchronizácia uzávierky)
Štandardne túto položku nastavte na
možnosť [1st curtain/Na prvú lamelu],
aby sa blesk spustil ihneď potom, ako sa
začne expozícia.
Ak chcete získať prirodzene vyzerajúce
zábery stôp pohybu objektu, napríklad
svetiel áut, nastavte možnosť [2nd curtain/
Na 2. lamelu] a použite nižšie rýchlosti
uzávierky.
zz Pri použití synchronizácie na druhú lamelu nastavte rýchlosť uzávierky na
1/80 s alebo nižšiu. Ak je rýchlosť uzávierky 1/100 s alebo vyššia, automaticky
sa použije synchronizácia na prvú lamelu, hoci je nastavená položka
[2nd curtain/Na druhú lamelu].
zz Flash exposure compensation (Kompenzácia expozície
blesku)
Keďže je kompenzácia expozície
nastaviteľná, môžete nastaviť aj výkon
zabudovaného blesku (=286).
293
Nastavenia funkcií blesku
Nastavenie funkcií externého bleskuM
Zobrazované informácie, poloha zobrazenia a dostupné položky nastavenia
sa môžu líšiť v závislosti od modelu blesku Speedlite, nastavenia
užívateľských funkcií, režimu blesku a ďalších faktorov. Podrobné informácie
o funkciách zábleskovej jednotky nájdete v návode na jej používanie.
Ukážka zobrazenia
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Režim blesku
Bezdrôtové funkcie/ovládanie
pomeru výkonu blesku
Transfokácia blesku
(zábleskové pokrytie)
(3)
(4)
(5)
(6)
Synchronizácia uzávierky
Kompenzácia expozície blesku
Stupňovanie expozície blesku
zz Ak používate blesk Speedlite radu EX, ktorý nie je kompatibilný s nastaveniami
funkcií blesku, funkcie budú obmedzené.
294
Nastavenia funkcií blesku
zz Flash mode (Režim blesku)
Môžete vybrať režim blesku, ktorý zodpovedá vašim potrebám
fotografovania s bleskom.
Nastavenie [E-TTL II] predstavuje
štandardný režim bleskov Speedlite radu
EL/EX pre automatické fotografovanie
s bleskom.
V režime [Manual flash/Manuálny blesk]
môžete sami vybrať nastavenie [Flash
output/Výkon blesku] pre blesk Speedlite.
Možnosť [CSP] (režim priority sériového snímania) je k dispozícii pri
používaní kompatibilného externého blesku Speedlite. Tento režim
automaticky znižuje výkon blesku o jednu hodnotu a zvyšuje citlivosť ISO
o jednu hodnotu. Je užitočný pri sériovom snímaní a pomáha šetriť energiu
batérie blesku.
Informácie o ďalších režimoch blesku nájdete v návode na používanie
blesku Speedlite kompatibilného s príslušným režimom blesku.
zz V prípade preexponovania v dôsledku fotografovania s bleskom s funkciou
[CSP] v režime <s> alebo <a> upravte kompenzáciu expozície (=140)
podľa potreby.
zz Pri výbere možnosti [CSP] sa citlivosť ISO automaticky nastaví na hodnotu
[Auto/Automaticky].
295
Nastavenia funkcií blesku
zz Wireless functions (Bezdrôtové funkcie)
Snímanie s osvetlením viacerými
bezdrôtovými bleskmi je možné
s využitím rádiového alebo optického
bezdrôtového prenosu.
Ďalšie informácie o bezdrôtovom
blesku nájdete v návode na používanie
blesku Speedlite kompatibilného
s funkciou fotografovania pomocou
bezdrôtového blesku.
zz Firing ratio control (Ovládanie pomeru výkonu blesku)
Ak máte makroblesk, môžete nastaviť
ovládanie pomeru výkonu blesku.
Ďalšie informácie o ovládaní pomeru
výkonu blesku nájdete v návode na
používanie makroblesku.
zz Flash zoom (Flash coverage) (Transfokácia blesku
(zábleskové pokrytie))
Ak máte blesk Speedlite s hlavou
blesku s transfokáciou, môžete nastaviť
zábleskové pokrytie.
296
Nastavenia funkcií blesku
zz Shutter synchronization (Synchronizácia uzávierky)
Štandardne túto položku nastavte na možnosť [First-curtain
synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu], aby sa blesk spustil
ihneď potom, ako sa začne expozícia.
Ak chcete získať prirodzene vyzerajúce zábery stôp pohybu objektu,
napríklad svetiel áut, nastavte možnosť [Second-curtain synchronization/
Synchronizácia na druhú lamelu] a použite nižšie rýchlosti uzávierky.
Ak chcete fotografovať s bleskom pri vyššej rýchlosti uzávierky než je
maximálna rýchlosť uzávierky synchronizácie blesku, nastavte možnosť
[High-speed synchronization/Synchronizácia s vysokou rýchlosťou].
Je to účinné, keď napríklad chcete snímať s otvorenou clonou v režime <f>
tak, aby pozadie za objektmi v exteriéri pri dennom svetle bolo rozmazané.
zz Pri použití synchronizácie na druhú lamelu nastavte rýchlosť uzávierky na 1/80 s
alebo nižšiu. Ak je rýchlosť uzávierky 1/100 s alebo vyššia, automaticky sa
použije synchronizácia na prvú lamelu aj v prípade nastavenia [Second-curtain
synchronization/Synchronizácia na druhú lamelu].
zz Flash exposure compensation (Kompenzácia expozície blesku)
Keďže je kompenzácia expozície
nastaviteľná, môžete nastaviť aj výkon
externého blesku Speedlite.
zz Ak je kompenzácia expozície blesku nastavená pomocou blesku Speedlite,
kompenzáciu expozície blesku nemožno nastaviť na fotoaparáte. Ak je
nastavená pomocou fotoaparátu aj blesku Speedlite, nastavenie blesku
Speedlite bude mať prioritu pred nastavením na fotoaparáte.
297
Nastavenia funkcií blesku
zz Flash exposure bracketing (Stupňovanie expozície blesku)
Externé blesky Speedlite so stupňovaním
expozície blesku (FEB) môžu automaticky
meniť výkon blesku, keďže sa naraz
nasnímajú tri zábery.
Nastavenie užívateľských funkcií externého blesku
Ďalšie informácie o užívateľských funkciách
externého blesku Speedlite nájdete
v návode na používanie blesku Speedlite.
zz Blesk Speedlite radu EL/EX sa vždy spustí s plným výkonom, ak bude
užívateľská funkcia [Flash metering mode/Režim merania záblesku]
nastavená na možnosť [TTL flash metering/Meranie blesku TTL]
(automatický blesk).
zz Osobnú funkciu (P.Fn) externého blesku Speedlite nemožno nastaviť ani
zrušiť pomocou obrazovky [z: External flash C.Fn setting/Nastavenie
užívateľských funkcií externého blesku] fotoaparátu. Nastavte ju priamo
pomocou externého blesku Speedlite.
298
Nastavenia funkcií blesku
Zrušenie nastavení funkcií blesku/nastavení užívateľských
funkcií bleskuM
možnosť [Clear settings/
1Vyberte
Zrušiť nastavenia].
nastavenia, ktoré chcete
2Vyberte
zrušiť.
zz Vyberte položku [Clear built-in flash
set./Zrušiť nastavenia zabudovaného
blesku], [Clear external flash set./
Zrušiť nastavenia externého blesku]
alebo [Clear ext. flash C.Fn set./Zrušiť
nastavenie užívateľskej funkcie
externého blesku].
zz V dialógovom okne s potvrdením vyberte
položku [OK]. Potom budú nastavenia
blesku alebo nastavenia užívateľských
funkcií vymazané.
299
Snímanie s externými bleskmi Speedlite
Blesky Speedlite radu EL/EX pre fotoaparáty EOS
Fotoaparát podporuje fotografovanie s bleskom s používaním všetkých
funkcií bleskov Speedlite radu EL/EX (predáva sa samostatne).
Postup ovládania nájdete v návode na používanie blesku Speedlite
radu EL/EX.
Blesky Canon Speedlite iného radu ako EL/EX
zz Pri nastavení blesku Speedlite radu EZ/E/EG/ML/TL na automatický
režim A-TTL alebo TTL sa blesk môže spustiť iba s plným výkonom.
Pred snímaním nastavte režim snímania fotoaparátu <a> alebo <f>
a upravte nastavenie hodnoty clony.
zz Pri používaní blesku Speedlite, ktorý má režim ručného nastavenia
blesku, používajte pri snímaní blesk v tomto režime.
Zábleskové jednotky od iného výrobcu ako od
spoločnosti Canon
Synchronizačný čas
Fotoaparát sa dokáže synchronizovať s kompaktnými zábleskovými
jednotkami inej značky ako Canon pri rýchlosti uzávierky 1/200 s.
Pri veľkých štúdiových zábleskových jednotkách je trvanie záblesku dlhšie
než pri kompaktných zábleskových jednotkách a líši sa v závislosti od
modelu. Pred snímaním nezabudnite skontrolovať, či je blesk správne
synchronizovaný, a vykonajte skúšobné snímanie so synchronizačným
časom približne 1/60 až 1/30 s.
zz Pred pripojením externého blesku Speedlite zatlačte zabudovaný blesk.
zz Pri snímaní s externým bleskom Speedlite nastavte položku [z: Shutter mode/
Režim uzávierky] na inú možnosť než [Electronic/Elektronické] (=186).
zz Ak sa fotoaparát používa so zábleskovou jednotkou alebo zábleskovým
príslušenstvom pre inú značku fotoaparátu, nielenže nemusí pracovať správne,
ale môže dôjsť aj k poruche.
zz Do pätice pre príslušenstvo na fotoaparáte nenasadzujte vysokonapäťovú
zábleskovú jednotku. Nemusí sa spustiť.
300
Prehrávanie
Táto kapitola pokrýva témy týkajúce sa prehrávania – prehrávanie
statických záberov a videozáznamov – a uvádza nastavenia
ponuky na karte Playback (Prehrávanie) ([x]).
zz Štandardné zobrazenie alebo výber v tomto fotoaparáte nemusí
byť možný pri snímkach zhotovených v iných fotoaparátoch
alebo snímkach z tohto fotoaparátu, ktoré boli upravené alebo
premenované v počítači.
zz Môžu sa zobrazovať snímky, ktoré sa nedajú použiť s určitými
funkciami prehrávania.
301
Ponuky na karte: Prehrávanie
zz Prehrávanie 1
=323
=326
=327
=331
=335
=338
zz Prehrávanie 2
=341
=347
=349
=350
=351
=354
=356
zz Prehrávanie 3
=358
=361
=363
=365
zz [3: RAW image processing/Spracovanie snímok RAW] a [3: Quick
Control RAW processing/Spracovanie snímok RAW pomocou rýchleho
ovládania] sa v režimoch základnej zóny nezobrazujú.
302
Ponuky na karte: Prehrávanie
zz Prehrávanie 4
=367
=369
=370
=371
=372
=373
303
Prehrávanie snímok
Zobrazenie jednej snímky
snímku.
1zPrehrajte
z Stlačte tlačidlo <x>.
snímku.
2zVyberte
z Novšie snímky prehráte tlačidlom <Z>
a staršie snímky prehráte tlačidlom <Y>.
zz Každým stlačením tlačidla <B> sa
obrazovka zmení.
Žiadne informácie
Zobrazenie
základných informácií
Zobrazenie informácií
o snímaní
prehrávanie snímok.
3zUkončite
z Stlačením tlačidla <x> ukončíte
prehrávanie snímok.
304
Prehrávanie snímok
Zobrazenie informácií o snímaní
Keď máte zobrazenú obrazovku s informáciami o snímaní, stlačením tlačidla
<B> môžete zmeniť zobrazené informácie. Zobrazené informácie tiež
môžete prispôsobiť pomocou položky [x: Playback information display/
Zobrazenie informácií o prehrávaní] (=367).
305
Prehrávanie snímok
Ovládanie prehrávania dotykom
Fotoaparát je vybavený panelom dotykovej obrazovky, na ktorej môžete
dotykom ovládať prehrávanie. Podporované dotykové funkcie sú
podobné funkciám používaným so smartfónmi a podobnými zariadeniami.
Najskôr stlačením tlačidla <x> pripravte dotykové prehrávanie snímok.
Prehľadávanie snímok
Zobrazenie s preskakovaním
snímok
Zobrazenie zoznamu
Zväčšené zobrazenie
zz Zobrazenie môžete zväčšiť aj dvojitým ťuknutím jedným prstom.
306
Zobrazovanie zväčšených snímok
Zhotovené snímky môžete zväčšiť.
snímku.
1zZväčšite
z Otáčaním voliča <5> nastavte
zväčšené zobrazenie alebo zobrazenie
zoznamu. V zväčšenom zobrazení sa
poloha zväčšenej oblasti (1) zobrazuje
v pravom dolnom rohu obrazovky.
(1)
snímku.
2zPosúvajte
z Pomocou krížových tlačidiel <V>
sa posúvajte po snímke vertikálne
a horizontálne.
307
Zobrazenie zoznamu (zobrazenie
viacerých snímok)
na zobrazenie zoznamu.
1zPrepnite
z Počas prehrávania snímok otočte volič
<5> proti smeru hodinových ručičiek.
zz Zobrazí sa zobrazenie zoznamu so
4 snímkami. Vybratá snímka bude
zvýraznená oranžovým rámikom.
Otáčaním voliča <5> ďalej proti
smeru hodinových ručičiek prepínate
na zobrazenie 9 snímok, 36 snímok
a 100 snímok.
Otáčaním voliča opačným smerom
postupne prepínate na zobrazenie 100,
36, 9, 4 a jednej snímky.
B
B
B
B
snímku.
2zVyberte
z Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte oranžový rámik
a vyberte snímku.
zz Stlačením tlačidla <0> v zobrazení
zoznamu zobrazíte vybratú snímku.
308
Prehrávanie videozáznamu
snímku.
1zPrehrajte
z Stlačte tlačidlo <x>.
videozáznam.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
videozáznam, ktorý chcete prehrať.
zz Ikona [s1] v ľavom hornom rohu
pri zobrazovaní jednotlivých snímok
naznačuje, že ide o videozáznam.
zz Pri zobrazení zoznamu označuje
perforácia na ľavom okraji
miniatúry, že ide o videozáznam.
Keďže videozáznamy nemožno
prehrávať zo zobrazenia zoznamu,
stlačením tlačidla <0> prejdite na
zobrazenie jednotlivých snímok.
zobrazení jednotlivých snímok
3Vstlačte
tlačidlo <0>.
309
Prehrávanie videozáznamu
tlačidla <0> prehrajte
4Stlačením
videozáznam.
zz Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
zz Stlačením tlačidla <0> môžete
pozastaviť prehrávanie a zobraziť
panel prehrávania videozáznamu.
Ak chcete obnoviť prehrávanie,
znovu stlačte tlačidlo.
zz Počas prehrávania videozáznamu tiež
môžete nastaviť hlasitosť pomocou
tlačidiel <W> <X>.
(1)
310
(1)
Reproduktor
Prehrávanie videozáznamu
Panel prehrávania videozáznamu
Položka
7 Prehrávanie
8 Spomalené
prehrávanie
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
prehrávaním a zastavením.
Nastavte rýchlosť spomaleného prehrávania pomocou
tlačidiel <Y> <Z>. Rýchlosť spomaleného prehrávania
je uvedená v pravom hornom rohu obrazovky.
T Posun dozadu
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dozadu o približne 4 s.
3 Predchádzajúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí
predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>,
videozáznam sa bude posúvať dozadu.
6 Nasledujúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
v Posun dopredu
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dopredu o približne 4 s.
X Upraviť
I Vyňatie snímky
Zobrazí obrazovku úprav (=313).
Dostupné pri prehrávaní 4K alebo 4K časozberných
videozáznamov. Umožňuje extrahovať aktuálnu snímku
a uložiť ju ako statický záber JPEG (=315).
y Hudba na pozadí Prehrá videozáznam s vybratou hudbou na pozadí (=353).
Pozícia prehrávania
minúty’ sekundy”
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
Hlasitosť
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(=309).
311
Prehrávanie videozáznamu
Panel prehrávania videozáznamu (albumy videoklipov
a krátke videozáznamy)
Položka
7 Prehrávanie
8 Spomalené
prehrávanie
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
prehrávaním a zastavením.
Nastavte rýchlosť spomaleného prehrávania pomocou
tlačidiel <Y> <Z>. Rýchlosť spomaleného prehrávania
je uvedená v pravom hornom rohu obrazovky.
T Predchádzajúci klip Zobrazí prvú snímku predchádzajúceho klipu alebo videoklipu.
3 Predchádzajúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí
predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>,
videozáznam sa bude posúvať dozadu.
6 Nasledujúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
v Nasledujúci klip
Zobrazí prvú snímku nasledujúceho klipu alebo videoklipu.
L Vymazanie klipu
Vymaže aktuálny klip alebo videoklip.
X Upraviť
Zobrazí obrazovku úprav (=317).
y Hudba na pozadí
Prehrá album s vybratou hudbou na pozadí (=353).
Pozícia prehrávania
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
minúty’ sekundy”
Hlasitosť
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(=309).
zz Keď je fotoaparát pripojený k televízoru kvôli prehrávaniu videozáznamu,
hlasitosť nastavte pomocou ovládača televízora (=321). (Hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou tlačidiel <W> <X>.)
zz Prehrávanie videozáznamu sa môže zastaviť, ak rýchlosť čítania karty je príliš
nízka alebo súbory videozáznamov majú poškodené snímky.
zz Podrobnejšie informácie o dostupnej dobe nahrávania videozáznamu nájdete
na =580.
312
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu
Prvú a poslednú scénu môžete vystrihnúť približne v 1-sekundových krokoch.
prehrávanie
1Pozastavte
videozáznamu.
zz Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
paneli prehrávania videozáznamu
2Na
vyberte možnosť [X].
časť, ktorú chcete
3Vyberte
vystrihnúť.
zz Vyberte možnosť [U] (Vystrihnúť
začiatok) alebo [V] (Vystrihnúť koniec).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> môžete
prehrávať po jednotlivých snímkach.
zz Keď sa rozhodnete, ktorú časť chcete
vystrihnúť, stlačte tlačidlo <0>.
Časť vyznačená čiarou v spodnej časti
obrazovky zostane zachovaná.
upravený
4Skontrolujte
videozáznam.
zz Výberom možnosti [7] prehrajte
upravený videozáznam.
zz Ak chcete zmeniť upravenú časť,
vráťte sa ku kroku č. 3.
zz Ak chcete úpravy zrušiť, stlačte
tlačidlo <M>.
313
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu
snímku.
5zUložte
z Vyberte položku [W] (1).
(1) (2)
zz Zobrazí sa obrazovka uloženia.
zz Ak chcete obsah uložiť ako nový
videozáznam, vyberte možnosť
[New file/Nový súbor]. Ak ho chcete
uložiť a prepísať ním pôvodný súbor
videozáznamu, vyberte možnosť
[Overwrite/Prepísať].
] (2) uložíte
zz Výberom možnosti [
skomprimovanú verziu súboru.
Pred kompresiou sa videozáznamy
s rozlíšením 4K skonvertujú na
videozáznamy s rozlíšením Full HD.
zz V potvrdzovacom dialógovom okne
výberom položky [OK] uložte upravený
videozáznam a vráťte sa na obrazovku
prehrávania videozáznamu.
zz Keďže úpravy sa vykonávajú približne v 1-sekundových krokoch (pozícia
označená symbolom [ ] v spodnej časti obrazovky), skutočná pozícia orezania
videozáznamov sa môže líšiť od pozície, ktorú ste určili.
zz Videozáznamy nasnímané iným fotoaparátom nemožno v tomto fotoaparáte
upravovať.
zz Videozáznam nemožno upravovať, keď je fotoaparát pripojený k počítaču.
zz Kompresia a uloženie nie je k dispozícii pre veľkosť nahrávania videozáznamu
L6V (NTSC) ani L5V (PAL).
zz Pokyny na úpravu albumov videoklipov nájdete v časti „Vytvorenie albumu“
(=351).
314
Extrakcia snímok
Z videozáznamov 4K alebo časozberných videozáznamov 4K môžete
zvoliť jednotlivé snímky a uložiť ich ako približne 8,3-megapixelové statické
snímky JPEG (3840 × 2160). Táto funkcia sa nazýva „Frame Grab (4K frame
capture)“ (Vyňatie snímky (záznam snímky s rozlíšením 4K)).
snímku.
1zPrehrajte
z Stlačte tlačidlo <3>.
videozáznam 4K.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
videozáznam 4K alebo časozberný
videozáznam 4K.
zz Na obrazovke informácií o snímaní
(=590) sú videozáznamy 4K
a časozberné videozáznamy 4K
označené ikonou [H].
zz V zobrazení zoznamu prejdete na
zobrazenie jednotlivých snímok
stlačením tlačidla <0>.
zobrazení jednotlivých snímok
3Vstlačte
tlačidlo <0>.
prehrávanie
4Pozastavte
videozáznamu.
zz Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
snímku na vyňatie.
5zVyberte
z Pomocou panela prehrávania
videozáznamu vyberte snímku, ktorú
chcete vyňať ako statický záber.
zz Pokyny na používanie panela
prehrávania videozáznamu nájdete
na =311.
315
Extrakcia snímok
položku [I].
6zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [I].
snímku.
7zUložte
z Výberom položky [OK] uložíte aktuálnu
snímku ako statický záber JPEG.
snímku na zobrazenie.
8zVyberte
z Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky.
zz Vyberte možnosť [View original movie/
Zobraziť pôvodný videozáznam] alebo
[View extracted still image/Zobraziť
vyňatý statický záber].
zz Vyňatie snímky nie je možné z videozáznamov s rozlíšením Full HD,
časozberných videozáznamov Full HD, videozáznamov HD ani videozáznamov
4K či časozberných videozáznamov 4K, ktoré boli zaznamenané iným
fotoaparátom.
316
Úprava krátkych videozáznamov
Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režime <D> možno vymazať.
Pri vymazávaní videoklipov postupujte uvážlivo, pretože ich nemožno obnoviť.
snímku.
1zZobrazte
z Stlačte tlačidlo <x>.
krátky videozáznam.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
krátky videozáznam.
zz Pri zobrazovaní jednotlivých snímok sú
krátke videozáznamy označené ikonou
[sD] v ľavom hornom rohu.
zz V zobrazení zoznamu prejdete na
zobrazenie jednotlivých snímok
stlačením tlačidla <0>.
zobrazení jednotlivých snímok
3Vstlačte
tlačidlo <0>.
položku [D].
4zVyberte
z Začne sa prehrávanie krátkeho
videozáznamu.
chcete krátky videozáznam
5Ak
pozastaviť, stlačte tlačidlo <0>.
zz Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
klip.
6zVyberte
z Ak chcete vybrať klip, vyberte položku
[T] alebo [v].
317
Úprava krátkych videozáznamov
7Vyberte položku [L].
možnosť [OK] a potom
8Vyberte
stlačte tlačidlo <0>.
zz Klip sa vymaže a krátky videozáznam
sa prepíše.
zz Albumy videoklipov je možné tiež upraviť. Albumy vytvorené s použitím funkcie
[x: Create album/Vytvoriť album] nie je možné upraviť.
zz Ďalšie pokyny na používanie panela prehrávania videozáznamu pre krátke
videozáznamy nájdete v časti „Panel prehrávania videozáznamu (albumy
videoklipov a krátke videozáznamy)“ (=312).
318
Extrakcia statických záberov zo záberov
RAW v sérii
Môžete extrahovať ľubovoľnú snímku (ako obrázok JPEG alebo RAW)
z videa (videozáznamy, =137) nasnímaného v režime snímania záberov
RAW v sérii.
snímku.
1zZobrazte
z Stlačte tlačidlo <x>.
videozáznam.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
súbor videozáznamu.
zz Ikona [si] v ľavom hornom rohu
pri zobrazovaní jednotlivých snímok
naznačuje, že ide o videozáznam.
zz V zobrazení zoznamu prejdete na
zobrazenie jednotlivých snímok
stlačením tlačidla <0>.
zobrazení jednotlivých snímok
3Vstlačte
tlačidlo <0>.
položku [i].
4zVyberte
z Zobrazí sa videozáznam.
snímku.
5zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete extrahovať.
zz Ak chcete odstrániť nepotrebné časti zo
začiatku a konca videozáznamov, stlačte
tlačidlo <X>.
319
Extrakcia statických záberov zo záberov RAW v sérii
6Stlačte tlačidlo <0>.
a uložte snímku na extrakciu.
7 zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Extract as JPEG/Extrahovať
ako JPEG] alebo [Extract as 1/
Extrahovať ako].
zz Pri položke [Extract as JPEG/
Extrahovať ako JPEG] môžete vybrať
možnosť [Edit and save/Upraviť
a uložiť] a pred uložením použiť
spracovanie snímok RAW (=341).
zz Snímky uložené pri výbere možnosti [Extract as JPEG/Extrahovať ako JPEG]
sú v kvalite [73] (18 megapixelov).
zz Kreatívne filtre, orezávanie a zmena veľkosti nie sú k dispozícii pre súbory
JPEG extrahované zo záberov RAW v sérii alebo spracované zo záberu RAW.
320
Prehrávanie na televíznej obrazovke
Snímky a videozáznamy si môžete prezerať na televízore po pripojení
fotoaparátu k televízoru pomocou komerčne dostupného kábla HDMI
(s dĺžkou do 2,5 m a s koncovkou do fotoaparátu typu D).
Ak sa snímka nezobrazuje na televíznej obrazovke, skontrolujte,
či je položka [5: Video system/Video systém] správne nastavená na
možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL] podľa video
systému vášho televízora.
kábel HDMI do fotoaparátu.
1zZapojte
z Zapojte kábel HDMI do konektora
<D> na fotoaparáte.
HDMI zapojte do televízora.
2zKábel
z Kábel HDMI zapojte do portu HDMI IN
televízora.
televízor a videovstup
3Zapnite
televízora prepnite na
pripojený port.
fotoaparátu prepnite
4Vypínač
do polohy <1>.
tlačidlo <x>.
5zStlačte
z Snímka sa zobrazí na obrazovke
televízora. (Na obrazovke fotoaparátu
sa nič nezobrazí.)
zz Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením
zodpovedajúcim pripojenému televízoru.
321
Prehrávanie na televíznej obrazovke
zz Hlasitosť zvuku videozáznamu nastavte na televízore. Hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou fotoaparátu.
zz Pred pripojením alebo odpojením kábla medzi fotoaparátom a televízorom
vypnite fotoaparát aj televízor.
zz V závislosti od príslušného televízora môže byť časť zobrazenej snímky orezaná.
zz Do konektora <D> fotoaparátu nepripájajte výstup žiadneho iného
zariadenia. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
zz Niektoré televízory nemusia zobraziť snímky z dôvodu nekompatibility.
zz Môže trvať určitý čas, kým sa snímky zobrazia. Ak sa chcete vyhnúť
oneskoreniu, nastavte položku [5: HDMI resolution/Rozlíšenie HDMI] na
hodnotu [1080p] (=509).
zz Keď je fotoaparát pripojený k televízoru, ovládanie dotykovej obrazovky nie
je podporované.
322
Ochrana snímok
Môžete ochrániť dôležité snímky pred neúmyselným vymazaním.
Ochrana jednej snímky
položku [3: Protect
1Vyberte
images/Ochrániť snímky].
položku [Select images/
2Vyberte
Vybrať snímky].
snímku.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete ochrániť.
(1)
ochranu snímky.
4zNastavte
z Ak chcete chrániť vybratú snímku,
stlačte tlačidlo <0>. V hornej časti
obrazovky sa zobrazí ikona [K] (1).
zz Ak chcete ochranu snímky zrušiť,
znova stlačte tlačidlo <0>.
Ikona [K] zmizne.
zz Ak chcete nastaviť ochranu pre ďalšiu
snímku, zopakujte kroky č. 3 a 4.
323
Ochrana snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete ochrániť
Počas prezerania snímok v zobrazení zoznamu môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku rozsahu na ochranu všetkých určených snímok naraz.
položku [Select range/
1Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah] v ponuke [3: Protect
images/Ochrániť snímky].
rozsah snímok.
2zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
zz Nastaví sa ochrana snímok v určenom
rozsahu a zobrazí sa ikona [J].
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
ochránenie, zopakujte krok č. 2.
324
Ochrana snímok
Ochrana všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Ochranu môžete naraz nastaviť pre všetky snímky v priečinku alebo na karte.
Pri výbere položky [All images in folder/
Všetky snímky v priečinku] alebo [All
images on card/Všetky snímky na karte]
v ponuke [3: Protect images/Ochrániť
snímky] budú chránené všetky snímky
v danom priečinku alebo na danej karte.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Unprotect all images in folder/Zrušiť
ochranu všetkých snímok v priečinku]
alebo [Unprotect all images on card/
Zrušiť ochranu všetkých snímok
na karte].
Ak sú podmienky vyhľadávania nastavené pomocou funkcie
[3: Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=363), na displeji sa zobrazia položky [All found images/
Všetky nájdené snímky] a [Unprotect all found/Zrušiť ochranu
všetkých nájdených snímok].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky nájdené
snímky filtrované podľa podmienok
vyhľadávania budú chránené.
Ak vyberiete položku [Unprotect all found/
Zrušiť ochranu všetkých nájdených
snímok], ochrana všetkých nájdených
snímok sa zruší.
zz Pri formátovaní karty (=490) sa vymažú aj chránené snímky.
zz Chránenú snímku nie je možné vymazať vo fotoaparáte pomocou funkcie
vymazávania. Ak chcete vymazať chránenú snímku, musíte najskôr zrušiť
jej ochranu.
zz Ak vymažete všetky snímky (=330), zostanú len chránené snímky. To je
praktické v prípade, že chcete vymazať všetky nepotrebné snímky naraz.
325
Otáčanie snímok
Túto funkciu môžete používať na otočenie zobrazenej snímky do
požadovanej polohy.
položku [3: Rotate image/
1Vyberte
Otočiť snímku].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete otočiť.
snímku.
3zOtočte
z Každým stlačením tlačidla <0> sa
snímka otočí v smere pohybu hodinových
ručičiek takto: 90° → 270° → 0°.
zz Ak chcete otočiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 a 3.
zz Ak pred fotografovaním zvislých snímok nastavíte položku [5: Auto rotate/
Automatické otočenie] na možnosť [OnzD/Zap.] (=489), snímku
nemusíte otáčať pomocou tejto funkcie.
zz Ak sa otočená snímka počas prehrávania snímok nezobrazuje s otočenou
orientáciou, nastavte položku [5: Auto rotate/Automatické otáčanie] na
možnosť [On zD/Zap.].
326
Vymazanie snímok
Nepotrebné snímky môžete buď vymazávať po jednej, alebo všetky naraz.
Chránené snímky (=323) sa nevymažú.
zz Vymazaná snímka sa už nedá obnoviť. Pred vymazaním snímky sa preto
uistite, že ju už nepotrebujete. Ak chcete zabrániť nechcenému vymazaniu
dôležitých snímok, nastavte ich ochranu.
Vymazávanie jednotlivých snímok
snímky určené na
1Vyberte
vymazanie.
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete vymazať.
2Stlačte tlačidlo <L>.
3Vymažte snímky.
Snímky JPEG alebo RAW, alebo
videozáznamy
zz Vyberte položku [Erase/Vymazať].
Snímky RAW+JPEG
zz Vyberte požadovanú položku.
327
Vymazanie snímok
Označenie snímok symbolom [X] na hromadné vymazanie
Označením snímok, ktoré chcete vymazať, značkou začiarknutia môžete
vymazať všetky tieto snímky naraz.
položku [3: Erase
1Vyberte
images/Vymazať snímky].
položku [Select and erase
2Vyberte
images/Vybrať a vymazať snímky].
snímku.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete vymazať, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
vymazanie, zopakujte krok č. 3.
snímky.
4zVymažte
z Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
328
Vymazanie snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete vymazať
Počas prezerania snímok v zobrazení zoznamu môžete špecifikovať
prvú a poslednú snímku pre rozsah na vymazanie všetkých určených
snímok naraz.
položku [Select range/
1Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/Vybrať
rozsah] v ponuke [3: Erase images/
Vymazať snímky].
rozsah snímok.
2zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
3Stlačte tlačidlo <M>.
snímky.
4zVymažte
z Vyberte možnosť [OK].
329
Vymazanie snímok
Vymazanie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Všetky snímky v priečinku alebo na karte môžete vymazať naraz.
Pri nastavení položky [3: Erase images/
Vymazať snímky] na možnosť [All images
in folder/Všetky snímky v priečinku]
alebo [All images on card/Všetky snímky
na karte] sa vymažú všetky snímky
v danom priečinku alebo na karte.
Ak sú podmienky vyhľadávania nastavené pomocou funkcie
[3: Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=363), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky nájdené
snímky filtrované podľa podmienok
vyhľadávania sa vymažú.
zz Ak chcete vymazať všetky snímky vrátane chránených snímok, naformátujte
kartu (=490).
330
Objednávka tlače
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tlačiť fotografie
zaznamenané na karte podľa pokynov na tlač, ktoré udávajú napríklad
výber obrázkov, počet výtlačkov a pod. Na jedenkrát môžete vytlačiť viacero
snímok alebo vytvoriť objednávku tlače pre fotoslužbu.
Môžete nastaviť napríklad typ tlače, tlač dátumu, tlač čísla súboru
a pod. Tlačové nastavenia sa použijú na všetky snímky určené na tlač.
(Nie je možné ich nastaviť jednotlivo pre každú snímku.)
Nastavenie možnosti tlače
položku [3: Print order/
1Vyberte
Objednávka tlače].
2Vyberte položku [Set up/Nastavenie].
možnosti nastavte
3Jednotlivé
podľa potreby.
zz Nastavte položky [Print type/Typ tlače],
[Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru].
Print type
(Typ tlače)
Date (Dátum)
File number
(Číslo súboru)
Standard
K (Štandardný)
Index
L (Register)
Vytlačí jednu snímku na jeden list.
Na jeden list sa vytlačí viacero miniatúr
snímok.
K
Vytlačí štandardné snímky aj miniatúry
Both (Obe)
v registri.
L
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do zhotovenej
Off (Vyp.) snímky vytlačí zaznamenaný dátum.
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do snímky vytlačí
Off (Vyp.) číslo súboru.
331
Objednávka tlače
nastavenie.
4zUkončite
z Stlačte tlačidlo <M>.
zz Ďalej vyberte možnosť [Sel.Image/
Vybrať snímku] alebo [Multiple/
Viaceré] na zadanie snímok,
ktoré sa majú tlačiť.
zz Ak tlačíte snímku s veľkou veľkosťou pomocou nastavenia [Index/Register]
alebo [Both/Obe] (=331), na niektorých tlačiarňach sa register nemusí
vytlačiť. V takom prípade zmeňte veľkosť snímky (=356) a potom vykonajte
tlač registra.
zz Aj v prípade, že sú položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] nastavené
na možnosť [On/Zap.], dátum a číslo súboru sa v závislosti od nastavenia typu
tlače a od tlačiarne nemusia vytlačiť.
zz Pri nastavení možnosti tlače [Index/Register] nie je možné súčasne nastaviť
položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] na možnosť [On/Zap.].
zz Pri tlači s formátom DPOF použite kartu, pre ktorú sú nastavené údaje
objednávky tlače. Ak iba extrahujete snímky z karty a pokúsite sa ich vytlačiť,
nie je možné tlačiť pomocou určenej objednávky tlače.
zz Niektoré tlačiarne kompatibilné s formátom DPOF a fotolaboratóriá nemusia
byť schopné vytlačiť fotografie podľa vašej špecifikácie. Pred tlačou si prečítajte
návod na používanie príslušnej tlačiarne alebo si overte kompatibilitu pri
zadávaní objednávky do fotolaboratória.
zz Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení tlače pre snímky
s nastaveniami DPOF nastavenými v inom fotoaparáte. Všetky objednávky
tlače sa môžu neúmyselne prepísať. Stanovenie objednávky tlače nemusí byť
možné pri každom type snímky.
332
Objednávka tlače
Určenie snímok na tlač
zz Výber snímok
Jednotlivo vyberte a určte snímky.
Stlačením tlačidla <M> uložíte
objednávku tlače na kartu.
zz Standard (Štandardný)/Both (Obe)
(1)
(2)
Stlačením tlačidla <0> vytlačíte jednu
kópiu zobrazenej snímky. Stlačením
tlačidiel <W> <X> môžete nastaviť
počet tlačených kópií po hodnotu 99.
(1)
(2)
Množstvo
Celkový počet vybratých snímok
zz Index (Register)
(3) (4)
Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku začiarknutia do políčka [X].
Snímka sa zaradí do tlače registra.
(3)
(4)
Začiarknutie
Ikona registra
zz Výber viacerých snímok
Select range (Výber rozsahu)
V časti [Multiple/Viaceré] vyberte
položku [Select range/Vybrať rozsah].
Výberom prvej a poslednej snímky
požadovaného rozsahu sa všetky snímky
v danom rozsahu označia značkou [X]
a vytlačí sa jedna kópia z každej snímky.
333
Objednávka tlače
All Images in a Folder (Všetky snímky v priečinku)
Vyberte položku [Mark all in folder/Označiť všetky v priečinku]
a vyberte priečinok. Na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
v príslušnom priečinku.
Ak vyberiete položku [Clear all in folder/Zrušiť všetky v priečinku]
a vyberiete priečinok, zruší sa objednávka tlače pre všetky snímky
v priečinku.
All Images on a Card (Všetky snímky na karte)
Ak vyberiete položku [Mark all on card/Označiť všetky na karte],
na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok na karte.
Ak vyberiete položku [Clear all on card/Zrušiť všetky na karte],
pre všetky snímky na karte sa zruší objednávka tlače.
Ak sú podmienky vyhľadávania nastavené pomocou funkcie [3: Set image
search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=363) a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji sa zobrazí
položka [Mark all found images/Označiť všetky nájdené snímky]
a [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené snímky].
All Found Images (Všetky nájdené snímky)
Ak vyberiete položku [Mark all found images/Označiť všetky
nájdené snímky], na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
filtrovaných podľa podmienok vyhľadávania.
Ak vyberiete položku [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené
snímky], celá objednávka tlače filtrovaných snímok sa zruší.
zz Snímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť na tlač. Upozorňujeme,
že snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené na tlač, ani keď určíte
všetky snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
zz Keď používate tlačiareň kompatibilnú so štandardom PictBridge, v jednej
objednávke tlače nezadávajte viac ako 400 snímok. Ak vyberiete viac snímok,
nemusia sa všetky vytlačiť.
334
Nastavenie fotoknihy
Môžete určiť najviac 998 snímok, ktoré sa majú vytlačiť vo fotoknihe.
Keď použijete na import snímok do počítača nástroj EOS Utility
(softvér EOS), vybraté snímky pre fotoknihu sa skopírujú do vyhradeného
priečinka. Táto funkcia je praktická pri objednávaní fotokníh online.
Určenie snímok po jednej
položku [3: Photobook
1Vyberte
Set-up/Nastavenie fotoknihy].
položku [Select images/
2Vyberte
Vybrať snímky].
snímku, ktorú chcete určiť.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete určiť pre fotoknihu ďalšie
snímky, zopakujte krok č. 3.
335
Nastavenie fotoknihy
Určenie rozsahu snímok pre fotoknihu
Počas prezerania snímok v zobrazení zoznamu môžete špecifikovať rozsah
(počiatočný a koncový bod) snímok, ktoré sa určia pre fotoknihu.
položku [Multiple/Viaceré].
1zVyberte
z V ponuke [3: Photobook Set-up/
Nastavenie fotoknihy] vyberte možnosť
[Multiple/Viaceré].
položku [Select range/
2Vyberte
Vybrať rozsah].
rozsah snímok.
3zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
zz Všetky snímky v určenom rozsahu
(od prvej snímky po poslednú) sa
označia značkou [X].
336
Nastavenie fotoknihy
Určenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete určiť všetky snímky v priečinku alebo na karte pre fotoknihu.
V ponuke [x: Photobook Set-up/
Nastavenie fotoknihy] môžete nastaviť
položku [Multiple/Viaceré] na možnosť
[All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] alebo [All images on
card/Všetky snímky na karte], čím pre
fotoknihu vyberiete všetky snímky v danom
priečinku alebo na danej karte.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Clear all in folder/Zrušiť všetky
v priečinku] alebo [Clear all on card/
Zrušiť všetky na karte].
Ak sú podmienky vyhľadávania nastavené pomocou funkcie [3: Set image
search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok] (=363)
a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji sa zobrazia položky
[All found images/Všetky nájdené snímky] a [Clear all found images/
Zrušiť všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa určia pre fotoknihu.
Ak vyberiete položku [Clear all found
images/Zrušiť všetky nájdené snímky],
celá objednávka fotoknihy filtrovaných
snímok sa zruší.
zz Snímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť pre fotoknihu.
Upozorňujeme, že snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené pre
fotoknihu, ani keď určíte všetky snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
zz Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení fotoknihy pre snímky
s nastaveniami fotoknihy vykonanými v inom fotoaparáte. Všetky nastavenia
fotoknihy sa môžu neúmyselne prepísať.
337
Kreatívne filtre
Na snímku môžete použiť nasledujúce spracovanie filtrom a potom ju
uložiť ako samostatnú snímku: zrnitý čiernobiely, jemné zaostrenie, efekt
rybieho oka, umelecký výrazný efekt, efekt maľovania vodovými farbami,
efekt hračkárskeho fotoaparátu a efekt miniatúry.
položku [3: Creative
1Vyberte
filters/Kreatívne filtre].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete použiť aj volič <5> a vybrať
snímku pomocou zobrazenia zoznamu.
3Vyberte efekt filtra (=339).
efekt filtra.
4zUpravte
z Upravte efekt filtra a potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz V prípade efektu miniatúry môžete
presúvať biely rám, ktorý označuje ostro
zobrazovanú oblasť, stláčaním tlačidiel
<W> <X> <Y> <Z> a potom stlačiť
tlačidlo <0>.
338
Kreatívne filtre
snímku.
5zUložte
z Vyberte možnosť [OK].
zz Skontrolujte zobrazený cieľový priečinok
a číslo súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete použiť spracovanie filtrom na
ďalšie snímky, opakujte kroky č. 2 až 5.
zz Pre snímky zaznamenané pomocou snímania RAW+JPEG sa spracovanie
filtrom uplatní na snímku RAW a výsledky sa uložia vo formáte JPEG.
zz V prípade snímok RAW zaznamenaných s konkrétnym pomerom strán
sa výsledná snímka po spracovaní filtrom uloží s týmto pomerom strán.
zz K snímkam spracovaným s použitím filtra efektu rybieho oka nebudú pripojené
údaje na vymazanie prachových škvŕn (=174).
Charakteristiky kreatívneho filtra
zz I Zrnitý čiernobiely
Mení snímku na zrnitú a čiernobielu. Úpravou kontrastu môžete zmeniť
čiernobiely efekt.
zz G Jemné zaostrenie
Dodáva snímke mäkší vzhľad. Úpravou rozostrenia môžete zmeniť
stupeň jemnosti.
zz X Efekt rybieho oka
Vytvára efekt objektívu rybieho oka. Snímka bude vyzerať vypuklo.
V závislosti od úrovne tohto efektu filtra sa mení aj oblasť orezania
pozdĺž okrajov snímky. Keďže tento filter zväčšuje stred snímky, zjavné
rozlíšenie v strede sa môže v závislosti od počtu zaznamenaných pixelov
znižovať, a preto pri nastavovaní tohto efektu filtra v kroku č. 4 priebežne
kontrolujte výslednú snímku.
339
Kreatívne filtre
zz J Umelecký výrazný efekt
Spôsobuje, že fotografia vyzerá ako olejomaľba a objekt vyzerá byť
viac trojrozmerný. Úpravou efektu môžete zmeniť kontrast a sýtosť.
Upozorňujeme, že objekty ako obloha alebo biele steny sa nemusia
zobraziť s plynulou gradáciou a môžu pôsobiť nepravidelne alebo byť
výrazne zašumené.
zz K Efekt maľovania vodovými farbami
Spôsobuje, že fotografia vyzerá ako namaľovaná jemnými vodovými
farbami. Úpravou efektu môžete meniť hustotu farieb. Nočné scény alebo
tmavé scény sa nemusia zobraziť s plynulou gradáciou a môžu pôsobiť
nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zz H Efekt hračkárskeho fotoaparátu
Farby vyzerajú ako typické farby snímok hračkárskych fotoaparátov
a všetky štyri rohy snímky sú tmavé. Na zmenu farebných odtieňov sa
môžu použiť možnosti tónovania farieb.
zz c Efekt miniatúry
Vytvára efekt diorámy. Môžete zmeniť, ktorá časť snímky sa bude
zobrazovať zaostrene. Ak chcete prepnúť orientáciu zaostrenej oblasti
(biely rám) v kroku č. 4, stlačte tlačidlá <Y> <Z> na prepnutie
z vodorovnej orientácie alebo tlačidlá <W> <X> na prepnutie zo zvislej
orientácie (alebo ťuknite na položku [T] na obrazovke).
340
Spracovanie snímok RAW
M
Snímky 1 alebo F môžete spracovať pomocou fotoaparátu a vytvoriť
z nich snímky JPEG. Snímky RAW tým neovplyvníte, takže na vytvorenie
snímok JPEG môžete aplikovať rôzne podmienky.
Na spracovanie snímok RAW môžete tiež použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS).
položku [3: RAW
1Vyberte
image processing/Spracovanie
snímok RAW].
položku a vyberte snímky.
2zVyberte
z Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa
spracujú naraz.
Select images (Vybrať snímky)
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete spracovať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
Select range (Vybrať rozsah)
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
zz Stlačte tlačidlo <M>.
341
Spracovanie snímok RAW
požadované podmienky
3Nastavte
spracovania.
Use shot settings (Použiť
nastavenia snímania)
zz Snímky sa spracujú s použitím
nastavení v momente zosnímania.
Customize RAW processing
(Prispôsobiť spracovanie
snímok RAW)
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> <Y> <Z>
vyberte požadovanú položku.
zz Otáčaním voliča <6> prepnite
nastavenie.
zz Stlačením tlačidla <0> prejdite
obrazovku nastavenia funkcií.
zz Ak sa chcete vrátiť k nastaveniam
snímok v čase nasnímania, stlačte
tlačidlo <S>.
Obrazovka porovnávania
zz Môžete prepínať medzi obrazovkami
[After change/Po zmene]
a [Shot settings/Nastavenia snímania]
stlačením tlačidla <B> a otáčaním
voliča <5>.
zz Položky v oranžovej farbe na obrazovke
[After change/Po zmene] boli upravené
od momentu snímania.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
342
Spracovanie snímok RAW
snímku.
4zUložte
z Pri použití funkcie [Customize RAW
processing/Prispôsobiť spracovanie
snímok RAW] vyberte položku [W]
(Uložiť).
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete spracovať ďalšie snímky,
vyberte možnosť [Yes/Áno] a zopakujte
kroky č. 2 – 4.
snímku na zobrazenie.
5zVyberte
z Vyberte položku [Original image/
Pôvodná snímka] alebo [Processed
img./Spracovaná snímka].
Zväčšené zobrazenie
Snímky zobrazené pre položku [Customize RAW processing/Prispôsobiť
spracovanie snímok RAW] môžete zväčšovať otáčaním voliča <5>.
Zväčšenie sa líši v závislosti od nastavenia položky [Image quality/
Kvalita snímky]. Pomocou krížových tlačidiel <V> sa môžete posúvať
po zväčšenej snímke vertikálne a horizontálne.
Ak chcete zväčšené zobrazenie zrušiť, otáčajte volič <5> opačným
smerom.
Snímky s určeným pomerom strán
Snímky JPEG s určeným pomerom strán sa vytvárajú pri spracovaní
snímok RAW, ktoré boli nasnímané s položkou [z: Still img aspect ratio/
Pomer strán fotografie] (=125) nastavenou na inú hodnotu než [3:2].
343
Spracovanie snímok RAW
Možnosti spracovania snímok RAW
zz [
] Nastavenie jasu
zz [
] Vyváženie bielej (=155)
zz [
] Štýl Picture Style (=163)
Jas snímky môžete nastaviť v rozsahu ±1 stupeň EV s krokom
po 1/3 stupňa EV.
Môžete vybrať vyváženie bielej. Ak vyberiete položku [Q], môžete
vybrať možnosť [Auto: Ambience priority/Automaticky: priorita
prostredia] alebo [Auto: White priority/Automaticky: priorita bielej].
Ak vyberiete možnosť [P], môžete nastaviť farebnú teplotu.
Môžete vybrať štýl Picture Style. Môžete upraviť jas, kontrast a ďalšie
parametre.
zz [
] Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia (=149)
zz [
] Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO (=172)
Môžete nastaviť funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia).
Môžete nastaviť redukciu šumu pri vysokých citlivostiach ISO. Ak sa
účinok nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (=307).
zz [73] Kvalita snímky (=122)
Môžete nastaviť kvalitu snímky pri vytváraní snímky JPEG.
344
Spracovanie snímok RAW
zz [
] Farebný priestor (=162)
Môžete vybrať možnosť sRGB alebo Adobe RGB. Keďže obrazovka
fotoaparátu nie je kompatibilná s farebným priestorom Adobe RGB,
rozdiel v snímke bude sotva viditeľný, keď nastavíte ľubovoľný
z farebných priestorov.
zz [
] Korekcia aberácie objektívu
[
] Korekcia periférneho osvetlenia (=129)
[
] Korekcia skreslenia (=129)
[
] Digitálna optimalizácia objektívu (=130)
Jav, ktorý spôsobuje, že v dôsledku charakteristiky objektívu vyzerajú
rohy snímky tmavšie, je možné odstrániť. Ak je nastavená možnosť
[Enable/Povoliť], zobrazí sa opravená snímka. Ak sa účinok nedá
jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (=307) a skontrolujte
rohy snímky. Korekcia periférneho osvetlenia vykonaná pomocou
fotoaparátu bude menej výrazná než pomocou programu Digital
Photo Professional (softvér EOS) pri maximálnom rozsahu korekcie.
Ak vplyv korekcie nie je zrejmý, na použitie korekcie periférneho
osvetlenia využite program Digital Photo Professional.
Skreslenie snímky zapríčinené charakteristikou objektívu je možné
odstrániť. Ak je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], zobrazí sa
opravená snímka. Na snímke s korekciou bude orezaný okraj snímky.
Keďže rozlíšenie snímky môže vyzerať o niečo menšie, podľa potreby
upravte ostrosť pomocou nastavenia parametra [Sharpness/Ostrosť]
štýlu Picture Style.
Korekcia aberácie objektívu, difrakcie a straty ostrosti spôsobenej
nízkopásmovým filtrom prostredníctvom použitia hodnôt optickej
konštrukcie. Ak chcete skontrolovať účinok nastavenia tejto
možnosti na hodnotu [Enable/Povoliť], zväčšite snímky (=307).
Bez zväčšenia sa efekt digitálnej optimalizácie objektívu nezobrazí.
Výberom hodnoty [Enable/Povoliť] sa koriguje chromatická aberácia
aj difrakcia, aj keď tieto možnosti nie sú zobrazené.
345
Spracovanie snímok RAW
[
] Korekcia chromatickej aberácie (=131)
[
] Korekcia difrakcie (=131)
Chromatickú aberáciu (farebné lemovanie okolo objektov) spôsobenú
charakteristikami objektívu je možné odstrániť. Ak je nastavená
možnosť [Enable/Povoliť], zobrazí sa opravená snímka. Ak sa
účinok nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (=307).
Difrakciu spôsobenú clonou objektívu, ktorá znižuje ostrosť obrazu,
je možné odstrániť. Ak je nastavená možnosť [Enable/Povoliť],
zobrazí sa opravená snímka. Ak sa účinok nedá jednoducho
rozpoznať, zväčšite snímku (=307).
zz Spracovanie snímok RAW vo fotoaparáte neposkytne rovnaké výsledky ako
spracovanie snímok RAW pomocou programu Digital Photo Professional
(softvér EOS).
zz Ak použijete možnosť [Brightness adjustment/Nastavenie jasu], šum, pruhy
atď. sa môžu z dôvodu účinkov úprav zintenzívniť.
zz Keď je nastavená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu], účinok korekcie môže zvýšiť šum. Môže dôjsť aj k zvýrazneniu
okrajov snímok. Podľa potreby upravte ostrosť štýlu Picture Style alebo
nastavte položku [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu]
na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Efekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého objektívu
a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko rozpoznateľný v závislosti
od použitého objektívu, podmienok snímania a iných faktorov.
346
Kreatívny asistent
Snímky RAW môžete spracovávať tak, že použijete preferované efekty
a výsledok uložíte ako snímky JPEG.
položku [3: Creative
1Vyberte
Assist/Kreatívny asistent].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete spracovať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
úroveň efektu.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
vyberte efekt.
zz Po výbere položky [Preset/
Prednastavené] a stlačení tlačidla
<0> môžete vybrať možnosť
[VIVID/ŽIVÝ], [SOFT/JEMNÝ] alebo
ďalšie prednastavené efekty. Efekty
[AUTO1/AUTOMATICKÝ 1], [AUTO2/
AUTOMATICKÝ 2] a [AUTO3/
AUTOMATICKÝ 3] odporúča fotoaparát
na základe podmienok snímky.
347
Kreatívny asistent
zz Efekty ako [Brightness/Jas] alebo
[Contrast/Kontrast] môžete nastaviť
stlačením tlačidla <0> a použitím
tlačidiel <Y> <Z>.
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete efekt odstrániť, stlačte
tlačidlo <A>.
zz Ak chcete efekt potvrdiť, stlačte
tlačidlo <S>.
snímku.
4zUložte
z Vyberte možnosť [OK].
348
Spracovanie snímok RAW pomocou
rýchleho ovládania
M
Môžete vybrať typ spracovania snímok RAW vykonávaného z obrazovky
rýchleho ovládania.
položku [3: Quick Control
1Vyberte
RAW processing/Spracovanie
snímok RAW pomocou rýchleho
ovládania].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Creative Assist (Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW, pri ktorom
sa použije preferovaný efekt (=347).
zz RAW image processing
(Spracovanie snímok RAW)
Spracovanie snímok RAW podľa
zadaných podmienok (=341).
349
Korekcia červených očí
Táto funkcia automaticky opravuje časti snímok ovplyvnené efektom
červených očí z použitia blesku. Snímku môžete uložiť ako samostatný súbor.
položku [3: Red-Eye
1Vyberte
Correction/Korekcia červených očí].
snímku pomocou tlačidiel
2Vyberte
<Y> <Z>.
zz Po výbere snímok sa dotknite položky
[E] alebo stlačte tlačidlo <0>.
zz Okolo skorigovaných oblastí snímky
sa zobrazia biele rámy.
snímku.
3zUložte
z Vyberte možnosť [OK].
zz Snímka sa uloží ako samostatný súbor.
zz Niektoré snímky nemožno opraviť presne.
350
Vytvorenie albumu
Môžete zmeniť usporiadanie videoklipov v albume, odstrániť ich alebo prehrať.
položku [3: Create album/
1Vyberte
Vytvoriť album].
album, ktorý chcete upraviť.
2zVyberte
z Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Po výbere stlačte tlačidlo <M>.
3Vyberte možnosť [OK].
4Vyberte možnosť úprav.
351
Vytvorenie albumu
Možnosť
T Rearrange
video snapshots
(Zmeniť
usporiadanie
videoklipov)
L Remove video
snapshot
(Odstrániť
videoklip)
7 Play video
snapshot
(Prehrať
videoklip)
Popis
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip, ktorý chcete
presunúť, a stlačte tlačidlo <0>. Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
ho presuňte a stlačte tlačidlo <0>.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip, ktorý chcete
odstrániť, a stlačte tlačidlo <0>. Vybraté videoklipy sú
označené ikonou [L]. Ak chcete výber zrušiť a ikonu [L]
odstrániť, stlačte tlačidlo <0> znova.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip, ktorý chcete
prehrať, a stlačte tlačidlo <0>. Pomocou tlačidiel <W> <X>
nastavte hlasitosť.
úpravy.
5zDokončite
z Po dokončení úprav stlačte tlačidlo
<M>.
zz Vyberte položku [W] (Dokončiť úpravy).
snímku.
6zUložte
z Ak chcete skontrolovať úpravy, vyberte
položku [Preview/Ukážka].
zz Ak chcete prehrať album s hudbou na
pozadí, pomocou položky [Background
music/Hudba na pozadí] vyberte
požadovanú hudbu (=353).
zz Výberom položky [Save/Uložiť] uložíte
upravený album ako nový album.
zz Albumy videoklipov možno upraviť len raz.
352
Vytvorenie albumu
Výber hudby na pozadí
Albumy a prezentácie možno prehrávať s hudbou na pozadí. Predtým však
musíte hudbu na pozadí skopírovať na kartu pomocou nástroja EOS Utility
(softvér EOS).
položku [Background
1Vyberte
music/Hudba na pozadí].
zz Položku [Background music/Hudba na
pozadí] nastavte na možnosť [On/Zap.].
hudbu na pozadí.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
hudbu a stlačte tlačidlo <0>.
Pre položku [Slide show/Prezentácia]
môžete vybrať viacero skladieb.
si ukážku.
3zVypočujte
z Ak si chcete vypočuť ukážku,
stlačte tlačidlo <B>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hlasitosť. Opätovným stlačením tlačidla
<B> zastavte prehrávanie.
zz Ak chcete hudbu odstrániť, vyberte ju
pomocou tlačidiel <W> <X> a potom
stlačte tlačidlo <S>.
zz Pokyny na kopírovanie hudby na pozadí na karty nájdete v príručke EOS Utility
návod na používanie.
353
Orezanie
Zhotovenú snímku JPEG môžete orezať a uložiť ako inú snímku.
Zmena veľkosti snímky je možná len pri snímkach JPEG. Snímky zhotovené
v režime RAW nemožno orezať.
položku [x: Cropping/
1Vyberte
Orezanie].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete orezať.
rám pre orezanie.
3zNastavte
z Stlačením tlačidla <0> zobrazte rám
pre orezanie.
zz Oblasť vnútri rámu pre orezanie vytvorí
výrez.
zz Zmena veľkosti rámu pre orezanie
Otočením voliča <5> zmeňte veľkosť rámu pre orezanie. Čím menší
bude rám pre orezanie, tým viac zväčšená bude orezaná snímka vyzerať.
zz Zmena pomeru strán a orientácie
]. Stlačením tlačidla
Otočením voliča <5> vyberte položku [e
<0> zmeňte pomer strán rámu pre orezanie.
354
Orezanie
zz Presúvanie rámu pre orezanie
Pomocou krížových tlačidiel <V> sa posúvajte po ráme vertikálne
alebo horizontálne. Posúvajte rám pre orezanie dovtedy, kým nevyznačí
požadovanú oblasť snímky.
zz Korekcia naklonenia
Naklonenie snímky môžete upraviť o ±10°. Otočením voliča <5> vyberte
položku [c] a potom stlačte tlačidlo <0>. Počas kontroly naklonenia
oproti mriežke otočte volič <5> (v stupňoch po 0,1°) alebo ťuknite na
ľavý alebo pravý trojuholník (v stupňoch po 0,5°) v ľavej hornej časti
obrazovky, čím opravíte naklonenie. Po dokončení korekcie naklonenia
stlačte tlačidlo <0>.
oblasť snímky,
4Skontrolujte
ktorá sa má orezať.
zz Otočením voliča <5> vyberte
položku [b].
zz Zobrazí sa oblasť snímky, ktorá sa
má orezať.
snímku.
5zUložte
z Otočením voliča <5> vyberte
položku [W].
zz Výberom možnosti [OK] uložte
orezanú snímku.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete orezať ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 až 5.
zz Poloha a veľkosť rámu orezania sa môže zmeniť v závislosti od uhla
nastaveného na korekciu naklonenia.
zz Po uložení nemožno orezanú snímku znova orezať ani zmeniť jej veľkosť.
zz Informácie o zobrazení bodu AF (=370) a údaje na vymazanie prachových
škvŕn (=174) sa nepripoja k orezaným snímkam.
355
Zmena veľkosti
Môžete zmeniť veľkosť snímky JPEG, čím sa zníži počet pixelov, a uložiť ju
ako novú snímku. Zmena veľkosti snímok je možná len pri snímkach JPEG
3, 4 a a. Veľkosť snímok JPEG b a RAW sa nedá zmeniť.
položku [3: Resize/
1Vyberte
Zmeniť veľkosť].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorej veľkosť chcete zmeniť.
požadovanú veľkosť snímky.
3zVyberte
z Stlačením tlačidla <0> zobrazte
veľkosti snímky.
zz Vyberte požadovanú veľkosť snímky (1).
(1)
356
Zmena veľkosti
snímku.
4zUložte
z Výberom možnosti [OK] uložte snímku
so zmenenou veľkosťou.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete zmeniť veľkosť ďalšej snímky,
zopakujte kroky č. 2 až 4.
zz Podrobnejšie informácie o veľkostiach snímok so zmenenou veľkosťou nájdete
na =582.
357
Hodnotenie
Snímky môžete hodnotiť na stupnici 1 – 5 (l/m/n/o/p). Táto funkcia
sa nazýva hodnotenie.
* Hodnotenie snímok vám môže pomôcť pri ich usporiadaní.
Hodnotenie jednej snímky
položku [3: Rating/
1Vyberte
Hodnotenie].
položku [Select images/
2Vyberte
Vybrať snímky].
snímku na hodnotenie.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete hodnotiť.
snímku.
4zOhodnoťte
z Keď stlačíte tlačidlo <0>, zobrazí
sa modrý rámik, ako je to znázornené
na obrazovke zobrazenej vľavo.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X>
vyberte značku hodnotenia a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Keď k snímke pripojíte značku
hodnotenia, číslo vedľa nastaveného
hodnotenia sa zvýši o jeden.
zz Ak chcete hodnotiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 3 a 4.
358
Hodnotenie
Hodnotenie určením rozsahu
Počas prezerania snímok v zobrazení zoznamu môžete špecifikovať
prvú a poslednú snímku pre rozsah na hodnotenie všetkých určených
snímok naraz.
položku [Select range/
1Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah] v ponuke [3: Rating/
Hodnotenie].
rozsah snímok.
2zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
zz Všetky snímky v určenom rozsahu
(od prvej snímky po poslednú) sa
označia značkou [X].
3Stlačte tlačidlo <M>.
snímku.
4zOhodnoťte
z Otáčaním voliča <6> vyberte
značku hodnotenia, potom vyberte
možnosť [OK].
zz Všetky snímky v určenom rozsahu sa
ohodnotia (rovnaké hodnotenie) naraz.
359
Hodnotenie
Hodnotenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete ohodnotiť všetky snímky v priečinku alebo na karte.
V ponuke [3: Rating/Hodnotenie]
môžete vybrať položku [All images in
folder/Všetky snímky v priečinku] alebo
[All images on card/Všetky snímky
na karte] a ohodnotiť tak všetky snímky
v danom priečinku alebo na karte.
Otáčaním voliča <6> vyberte hodnotenie,
potom vyberte možnosť [OK].
Ak nehodnotíte snímky alebo odstraňujete
hodnotenie, vyberte položku [OFF].
Ak sú podmienky vyhľadávania nastavené pomocou funkcie
[3: Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=363), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa ohodnotia, ako bolo určené.
zz Hodnoty vedľa hodnotení sú zobrazené ako [###], ak má toto hodnotenie viac
ako 1 000 snímok.
zz Pomocou položiek [3: Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] a [3: Image jump w/6/Preskakovanie snímok s]
môžete zobraziť len snímky s konkrétnym hodnotením.
360
Prezentácie
Snímky uložené na karte môžete prehrávať prostredníctvom automatickej
prezentácie.
snímky, ktoré sa
1Špecifikujte
majú prehrať.
zz Ak chcete prehrať všetky snímky
na karte, prejdite na krok 2.
zz Ak chcete zadať snímky, ktoré sa majú
prehrať v prezentácii, filtrujte snímky
pomocou funkcie [3: Set image
search conditions/Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok]
(=363).
položku [3: Slide show/
2Vyberte
Prezentácia].
prehrávanie podľa potreby.
3zNastavte
z Vyberte položku [Set up/Nastavenie].
zz Nastavte možnosti [Display time/
Čas zobrazenia], [Repeat/Opakovať]
(opakované prehrávanie) a [Transition
effect/Prechodový efekt] (efekt pri
zmene snímok) pre statické zábery.
zz Ak chcete prehrať hudbu na pozadí,
pomocou položky [Background music/
Hudba na pozadí] vyberte požadovanú
hudbu (=353).
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <M>.
361
Prezentácie
Display time (Čas zobrazenia)
Repeat (Opakovať)
Transition effect
(Prechodový efekt)
Background music
(Hudba na pozadí)
prezentáciu.
4zSpustite
z Vyberte položku [Start/Spustiť].
Po zobrazení položky [Loading
image.../Načítava sa snímka...]
sa spustí prezentácia.
prezentáciu.
5zUkončite
z Ak chcete ukončiť prezentáciu a vrátiť
sa na obrazovku nastavenia, stlačte
tlačidlo <M>.
zz Ak chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte tlačidlo <0>. Počas pozastavenia
sa v ľavej hornej časti snímky zobrazí ikona [G]. Ak chcete obnoviť prehrávanie
prezentácie, znova stlačte tlačidlo <0>.
zz Počas automatického prehrávania statických záberov môžete stlačením
tlačidla <B> zmeniť formát zobrazenia (=304).
zz Počas prehrávania videozáznamu môžete upraviť hlasitosť pomocou
tlačidiel <W> <X>.
zz Počas automatického prehrávania alebo pozastavenia môžete pomocou
tlačidiel <Y> <Z> zobraziť ďalšiu snímku.
zz Pri automatickom prehrávaní nebude automatické vypnutie fotoaparátu fungovať.
zz Čas zobrazenia snímky sa môže líšiť v závislosti od príslušnej snímky.
362
Nastavenie podmienok vyhľadávania snímok
Môžete prehrávať snímky filtrované podľa podmienok vyhľadávania.
Po nastavení podmienok vyhľadávania snímok môžete prehrať a zobraziť
len nájdené snímky.
Môžete tiež chrániť, hodnotiť, mazať, prehrať prezentáciu a aplikovať
na filtrované snímky ďalšie činnosti.
položku [3: Set image
1Vyberte
search conditions/Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok].
podmienky vyhľadávania.
2zNastavte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
nastavenie.
Položka sa na ľavej strane označí
značkou [X] (1). (Špecifikované ako
podmienka vyhľadávania.)
zz Ak vyberiete položku a stlačíte tlačidlo
<B>, značka [X] sa odstráni.
(Podmienka vyhľadávania sa zruší.)
(1)
Položka
Popis
9Rating
(Hodnotenie)
Zobrazí snímky s vybratým stavom (hodnotenia).
dDate (Dátum)
nFolder (Priečinok)
Zobrazí snímky s vybratým dátumom snímania.
Zobrazí snímky vo vybratom priečinku.
JProtect (Ochrana)
Zobrazí snímky s vybratým stavom (ochrany).
fType of file
(Typ súboru)
Zobrazí snímky vybratého typu súboru.
363
Nastavenie podmienok vyhľadávania snímok
podmienky vyhľadávania.
3zPoužite
z Stlačte tlačidlo <0> a prečítajte
si zobrazenú správu.
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Určí sa podmienka vyhľadávania.
nájdené snímky.
4zZobrazte
z Stlačte tlačidlo <3>.
zz Prehrajú sa len snímky vyhovujúce
nastaveným podmienkam (filtrované).
zz Po filtrovaní snímok na zobrazenie bude
obrazovka ohraničená žltým rámom (2).
(2)
Odstránenie podmienok vyhľadávania
Prejdite na obrazovku v kroku č. 2 a stlačením tlačidla <S> odstráňte
všetky značky začiarknutia [X]. Stlačením tlačidla <0> vymažte
podmienky vyhľadávania.
zz Ak podmienkam vyhľadávania nevyhovujú žiadne snímky, na obrazovke
v kroku č. 2 nebude k dispozícii tlačidlo [OK].
zz Podmienky vyhľadávania môžete zrušiť, ak vykonáte činnosti súvisiace
s napájaním, kartou alebo úpravou snímok.
zz Čas do automatického vypnutia je možné predĺžiť, keď je zobrazená obrazovka
[3: Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok].
364
Prehľadávanie pomocou hlavného voliča
V zobrazení jednotlivých snímok môžete otáčaním voliča <6>
preskakovať po snímkach dopredu alebo dozadu podľa nastaveného
spôsobu preskakovania.
položku [x: Image jump
1Vyberte
w/6/Presun medzi snímkami
pomocou].
2Vyberte spôsob preskakovania.
zz V zobrazení [Jump images by the specified number/Skok o zadaný počet
snímok] môžete otáčaním voliča <6> vybrať počet snímok na preskočenie.
zz Po výbere položky [Display by image rating/Zobrazenie podľa hodnotenia
snímky] špecifikujte hodnotenie otáčaním voliča <6> (=358).
Ak prehľadávate snímky s vybratou možnosťou 9, zobrazia sa všetky
ohodnotené snímky.
365
Prehľadávanie pomocou hlavného voliča
pomocou
3Prehľadávanie
preskakovania.
(1)
(2)
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz V zobrazení jednotlivých snímok otáčajte
voličom <6>.
zz Snímky môžete prehľadávať
nastaveným spôsobom.
(1)
(2)
Spôsob preskakovania
Pozícia prehrávania
zz Ak chcete vyhľadávať snímky podľa dátumu nasnímania, vyberte možnosť
[g: Date/Dátum].
zz Ak chcete vyhľadávať snímky podľa priečinkov, vyberte možnosť
[h: Folder/Priečinok].
zz Ak karta obsahuje videozáznamy aj statické zábery, vyberte možnosť
[i: Movies/Videozáznamy] alebo [j: Stills/Statické zábery] a zobrazte
tak videozáznamy alebo zábery.
366
Zobrazenie informácií o prehrávaní
Počas prehrávania snímok môžete určovať obrazovky a sprievodné
zobrazované informácie.
položku [3: Playback
1Vyberte
information display/Zobrazenie
informácií o prehrávaní].
značku začiarknutia
2Pridajte
[X] vedľa čísiel obrazoviek,
ktoré chcete zobraziť.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X>
vyberte číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Zopakovaním týchto krokov pridajte
značku začiarknutia [X] k číslu každej
obrazovky, ktorú chcete zobraziť, potom
vyberte možnosť [OK].
zz K informáciám, ktoré vyberiete, je možný
prístup stlačením tlačidla <B> počas
prehrávania.
Histogram
Histogram jasu zobrazuje rozloženie
expozičnej úrovne a celkový jas. Histogram
RGB je určený na kontrolu sýtosti farieb
a gradácie. Zobrazený histogram môžete
prepnúť stlačením tlačidla <B>
počas zobrazovania ikony [z] v ľavom
dolnom rohu obrazovky [x: Playback
information display/Zobrazenie
informácií o prehrávaní].
367
Zobrazenie informácií o prehrávaní
zz Zobrazenie položky [Brightness/Jas]
Histogram je graf, ktorý znázorňuje rozloženie
jasu v obraze. Na vodorovnej osi je úroveň
jasu (tmavšia naľavo a svetlejšia napravo) a na
zvislej osi je počet pixelov pre každú z úrovní
jasu. Čím viac pixelov je naľavo, tým je obraz
tmavší. Čím viac pixelov je napravo, tým je obraz
svetlejší. Ak je príliš veľa pixelov naľavo, stratia
sa detaily v tieňoch. Ak je príliš veľa pixelov
napravo, stratia sa detaily v jasných oblastiach.
Stredné tóny budú zreprodukované. Na snímke
a histograme jasov môžete skontrolovať
inklináciu expozičnej úrovne a celkovú gradáciu.
Vzorové histogramy
Tmavá snímka
Normálny jas
Svetlá snímka
zz Zobrazenie položky [RGB]
Tento histogram je graf, ktorý zobrazuje rozdelenie úrovne jasu
jednotlivých základných farieb snímky (RGB čiže červená, zelená
a modrá). Na vodorovnej osi je úroveň jasu farby (tmavšia naľavo
a svetlejšia napravo) a na zvislej osi je počet pixelov pre každú z úrovní
jasu farby. Čím viac pixelov je naľavo, tým je farba tmavšia a menej
výrazná. Čím viac pixelov je napravo, tým je farba svetlejšia a sýtejšia.
Ak je príliš veľa pixelov naľavo, príslušné farebné informácie budú
chýbať. Ak je príliš veľa pixelov napravo, farba bude príliš sýta a bez
gradácie. Skontrolovaním histogramu RGB snímky môžete sledovať
sýtosť farieb, stav odstupňovania a inklináciu vyváženia bielej.
368
Upozornenie na najjasnejšie oblasti
Môžete vybrať blikajúce zobrazenie preexponovaných oblastí na
obrazovke prehrávania. Ak chcete získať detailnejšiu gradáciu v blikajúcich
oblastiach, v ktorých chcete, aby bola gradácia verne reprodukovaná,
nastavte kompenzáciu expozície na zápornú hodnotu a snímajte znova,
aby ste dosiahli lepší výsledok.
položku [3: Highlight
1Vyberte
alert/Upozornenie na
najjasnejšie oblasti].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
369
Zobrazenie bodu AF
Môžete zobraziť body AF, ktoré sa použili na zaostrenie. Na obrazovke
prehrávania budú ohraničené červenou farbou. Ak sa nastaví automatický
výber bodu AF, môžu sa zobraziť viaceré body AF.
položku [3: AF point disp./
1Vyberte
Zobrazenie bodu AF].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
370
Mriežka pri prehrávaní
Na obrazovke prehrávania môžete cez statické zábery v zobrazení
jednotlivých snímok zobraziť mriežku. Táto funkcia je užitočná pri kontrole
zvislého a vodorovného naklonenia a kompozície snímky.
položku [3: Playback grid/
1Vyberte
Mriežka pri prehrávaní].
2Vyberte požadovanú položku.
371
Zobrazenie od naposledy zobrazenej položky
Môžete zadať, ktorá snímka sa zobrazí ako prvá pri spustení prehrávania
snímok.
položku [3: View from
1Vyberte
last seen/Zobraziť od naposledy
zobrazenej položky].
požadovanú položku.
2zVyberte
z [Enable/Povoliť]: Prehrávanie sa
obnoví od poslednej zobrazenej snímky
(okrem prípadu, keď ste práve dokončili
snímanie).
zz [Disable/Zakázať]: Po reštartovaní
fotoaparátu sa prehrávanie obnoví
od najnovšieho záberu.
372
Zväčšenie (približne)
Môžete nastaviť počiatočný pomer zväčšenia a pozíciu zväčšeného
zobrazenia.
položku [3: Magnificatn
1Vyberte
(apx)/Zväčšenie (pribl.)].
2Vyberte požadovanú položku.
zz 2x, 4x, 8x, 10x (magnify from center) (2x, 4x, 8x, 10x
(zväčšenie od stredu))
Zväčšené zobrazenie začína od stredu snímky pri vybratej úrovni
zväčšenia.
zz Actual size (from selected point) (Skutočná veľkosť
(od vybratého bodu))
Jednotlivé pixely zaznamenanej snímky sa zobrazia s veľkosťou približne
100 %. Zväčšené zobrazenie bude začínať od bodu AF, ktorý dosiahol
zaostrenie.
zz Same as last magnification (from center) (Rovnaké ako
posledné zväčšenie (od stredu))
Zväčšenie bude zhodné so zväčšením, ktoré bolo nastavené pri
poslednom ukončení zväčšeného zobrazenia pomocou tlačidla <M>
alebo <x>. Za normálnych okolností zväčšené zobrazenie začína
v strede snímky.
zz V prípade snímok nasnímaných pomocou manuálneho zaostrenia alebo bez
zaostrenia sa zväčšené zobrazenie začína od stredu, a to pri výbere možnosti
[Actual size (from selected pt)/Skutočná veľkosť (od vybratého bodu)].
373
374
Bezdrôtové funkcie
Táto kapitola obsahuje informácie o tom, ako môžete fotoaparát
bezdrôtovo pripojiť k smartfónu cez pripojenie Bluetooth® alebo
Wi-Fi® a odosielať snímky do zariadení alebo webových služieb,
ako ovládať fotoaparát pomocou počítača alebo bezdrôtového
diaľkového ovládania a o ďalších operáciách.
Dôležité
Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za
žiadne straty ani škody spôsobené nesprávnymi nastaveniami
bezdrôtovej komunikácie pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť
Canon rovnako nie je zodpovedná za žiadne iné straty ani škody
spôsobené používaním fotoaparátu.
Pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie podľa vlastného
uváženia a na vlastné riziko využívajte vhodné zabezpečenie.
Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo
poškodenia spôsobené neoprávneným prístupom alebo iným
narušením bezpečnosti.
375
Ponuky na karte: Karta bezdrôtového
pripojenia
zz Bezdrôtové pripojenia 1
=377
=452
=453
=454
=455
=460
zz Keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou
prepojovacieho kábla, bezdrôtová komunikácia nie je k dispozícii.
zz Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
pripojeným pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát pripojený
k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
zz Ak vo fotoaparáte nie je karta, nemožno ho pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi (okrem režimu [D]). V prípade režimu [l] a webových služieb
fotoaparát nemožno pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, ak na karte nie
sú uložené žiadne snímky.
zz Pripojenie Wi-Fi sa ukončí, ak napájanie fotoaparátu prepnete na možnosť
<2> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie je k dispozícii funkcia automatického vypnutia
fotoaparátu.
376
Výber pripojenia Wi-Fi/Bluetooth
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku, ku ktorej sa má
2Vyberte
fotoaparát pripojiť.
q Pripojenie k smartfónu (=379)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky vo fotoaparáte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi použitím špecializovanej aplikácie Camera
Connect v smartfónoch alebo tabletoch (súhrnne označovaných v tejto
príručke ako „smartfóny“).
D Používanie so softvérom EOS alebo iným špecializovaným
softvérom (=408)
Prepojte fotoaparát a počítač prostredníctvom pripojenia Wi-Fi a diaľkovo
ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility (softvéru EOS).
Špecializovaná aplikácia Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
l Tlač pomocou tlačiarne Wi-Fi (=416)
Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi pripojte fotoaparát k tlačiarni, ktorá
podporuje funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN), a môžete tlačiť snímky.
377
Výber pripojenia Wi-Fi/Bluetooth
R Odosielanie do webovej služby (=426)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách alebo
prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY pre zákazníkov
spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena (bezplatnej).
K Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu (=446)
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva sa samostatne)
a snímať s diaľkovým ovládaním.
378
Pripojenie k smartfónu
Po spárovaní fotoaparátu so smartfónom kompatibilným s nízkoenergetickou
technológiou Bluetooth (ďalej len „Bluetooth“) môžete:
zz vytvoriť pripojenie Wi-Fi len na používanie smartfónu (=381),
zz vytvárať pripojene Wi-Fi s fotoaparátom, aj keď je vypnutý (=387),
zz pridávať do snímok informácie GPS získané pomocou smartfónu (=455),
zz ovládať fotoaparát na diaľku zo smartfónu (=386).
Po pripojení fotoaparátu k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi Wi-Fi okrem
toho môžete:
zz prehľadávať a ukladať snímky vo fotoaparáte zo smartfónu (=386),
zz ovládať fotoaparát na diaľku zo smartfónu (=386),
zz odosielať snímky z fotoaparátu do smartfónu (=395).
Zapnutie funkcií Bluetooth a Wi-Fi v smartfóne
Funkcie Bluetooth a Wi-Fi zapnete na obrazovke nastavení smartfónu.
Spárovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení pripojenia
Bluetooth.
zz Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu,
pozrite si časť „Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body“ (=441).
379
Pripojenie k smartfónu
Inštalácia softvéru Camera Connect v smartfóne
V smartfóne s nainštalovaným systémom Android alebo iOS musí byť
nainštalovaná špecializovaná aplikácia Camera Connect (bezplatná).
zz Používajte najnovšiu verziu operačného systému smartfónu.
zz Aplikáciu Camera Connect môžete nainštalovať zo služby Google Play
alebo App Store. K obchodu Google Play alebo App Store môžete získať
prístup aj pomocou kódov QR zobrazených pri párovaní alebo pripojení
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi k smartfónu.
zz Informácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou Camera
Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera Connect.
zz Príklady obrazoviek a ďalšie podrobnosti v tejto príručke sa po aktualizáciách
firmvéru fotoaparátu alebo aktualizáciách softvéru Camera Connect,
Android alebo iOS nemusia zhodovať so skutočnými prvkami používateľského
rozhrania.
380
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (1)
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
položku [qConnect to
2Vyberte
smartphone/Pripojiť k smartfónu].
položku [Add a device
3Vyberte
to connect to/Pridať zariadenie
na pripojenie].
381
Pripojenie k smartfónu
požadovanú položku.
4zVyberte
z Ak je už nainštalovaná aplikácia
Camera Connect, vyberte položku
[Do not display/Nezobrazovať].
zz Ak aplikácia Camera Connect nie
je nainštalovaná, vyberte položku
[Android] alebo [iOS], nasnímajte
zobrazený kód QR pomocou smartfónu,
prejdite do služby Google Play alebo
App Store a nainštalujte aplikáciu
Camera Connect.
položku [Pair via
5Vyberte
Bluetooth/Spárovať cez Bluetooth].
zz Začne sa párovanie.
zz Ak fotoaparát po spárovaní so
smartfónom chcete spárovať s iným
smartfónom, vyberte položku [OK] vľavo
na obrazovke.
382
Pripojenie k smartfónu
Postup v smartfóne (1)
6Spustite aplikáciu Camera Connect.
na fotoaparát, s ktorým
7Ťuknite
chcete zariadenie spárovať.
zz Ak už používate smartfón so systémom
Android, prejdite na krok č. 9.
na položku [Pair/Párovať]
8Ťuknite
(len iOS).
Postup vo fotoaparáte (2)
9Vyberte možnosť [OK].
383
Pripojenie k smartfónu
tlačidlo <0>.
10 zStlačte
z Párovanie je teraz dokončené
a fotoaparát je pripojený k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
Na hlavnej obrazovke pripojenia
fotoaparátu Camera Connect sa zobrazí
ikona Bluetooth.
zz Fotoaparát nie je možné pripojiť prostredníctvom funkcie Bluetooth k dvom
alebo viacerým zariadeniam súčasne. Ak chcete prepnúť na pripojenie iného
smartfónu cez Bluetooth, pozrite si stranu =458.
zz Pripojenie Bluetooth spotrebováva energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu. Preto pri používaní fotoaparátu môže byť
úroveň nabitia batérie nízka.
Odstraňovanie problémov s párovaním
zz Ak v smartfóne ponecháte záznamy o párovaní s predchádzajúcimi
fotoaparátmi, zabránia v spárovaní s týmto fotoaparátom. Skôr ako sa pokúsite
o opätovné spárovanie, odstráňte z obrazovky nastavení pripojenia Bluetooth
smartfónu záznamy o párovaní s predchádzajúcimi fotoaparátmi.
zz Po vytvorení pripojenia Bluetooth môžete pomocou fotoaparátu odosielať
snímky do smartfónu (=395).
384
Pripojenie k smartfónu
Postup v smartfóne (2)
na funkciu aplikácie
11 Ťuknite
Camera Connect.
zz V systéme iOS ťuknite po zobrazení
hlásenia na potvrdenie pripojenia
fotoaparátu na položku [Join/Pripojiť].
zz Informácie o funkciách aplikácie Camera
Connect nájdete na =386.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa zobrazí
obrazovka vybratej funkcie.
zz Na fotoaparáte sa zobrazí hlásenie
[qWi-Fi on/Wi-Fi zapnuté].
zz Na hlavnej obrazovke aplikácie Camera
Connect sa rozsvietia ikony funkcií
Bluetooth a Wi-Fi.
Pripojenie Wi-Fi k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
je dokončené.
zz Ak chcete zistiť, ako ukončiť pripojenie Wi-Fi, pozrite si časť „Ukončenie
pripojení Wi‑Fi“ (=403).
zz Ukončením pripojenia Wi-Fi prepnete fotoaparát na pripojenie Bluetooth.
zz Ak sa chcete znovu pripojiť cez pripojenie Wi-Fi, spustite aplikáciu
Camera Connect a ťuknite na funkciu, ktorú chcete používať.
385
Pripojenie k smartfónu
Obrazovka [qWi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi-Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi-Fi, môžete si pozrieť podrobnosti.
Funkcie aplikácie Camera Connect
Images on camera (Snímky vo fotoaparáte)
zz Snímky možno prehľadávať, odstrániť alebo hodnotiť.
zz Snímky možno ukladať do smartfónu.
Remote live view shooting (Diaľkové fotografovanie so živým
náhľadom Live View)
zz Umožňuje snímanie na diaľku pri prezeraní živého obrazu v smartfóne.
Auto transfer (Automatický prenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikácie na automatické
odosielanie záberov do smartfónu počas ich snímania (=394).
Bluetooth remote controller (Diaľkový ovládač Bluetooth)
zz Umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu zo smartfónu spárovaného
prostredníctvom funkcie Bluetooth. (Nie je k dispozícii po pripojení
pomocou funkcie Wi-Fi.)
zz Pri používaní diaľkového ovládača cez pripojenie Bluetooth je
automatické vypnutie deaktivované.
Location information (Informácie o polohe)
zz Nepodporované týmto fotoaparátom.
Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)
zz Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.
386
Pripojenie k smartfónu
Zachovanie pripojenia Wi-Fi, keď je fotoaparát vypnutý
Ak je fotoaparát spárovaný so smartfónom prostredníctvom funkcie
Bluetooth, pomocou smartfónu sa môžete pripojiť cez pripojenie Wi-Fi aj
v prípade, že vypínač fotoaparátu je nastavený do polohy <2>.
možnosť [k: Bluetooth
1Vyberte
settings/Nastavenia pripojenia
Bluetooth].
položku [Stay conn.
2Nastavte
if off/Neprerušiť pripojenie po
vypnutí fotoaparátu] na možnosť
[Enable/Povoliť].
zz S vypínačom fotoaparátu v polohe
<2> môžete ťuknutím na položku
[Images on camera/Snímky vo
fotoaparáte] v ponuke aplikácie Camera
Connect spustiť pripojenie Wi-Fi.
zz V systéme iOS ťuknite po zobrazení
hlásenia na potvrdenie pripojenia
fotoaparátu na položku [Join/Pripojiť].
Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa
zobrazia snímky vo fotoaparáte.
387
Pripojenie k smartfónu
zz Aplikáciu Camera Connect môžete používať na ukladanie snímok do
smartfónu a odstránenie snímok z fotoaparátu.
zz Pripojenie Wi-Fi ukončíte ťuknutím na položku [ ] na hlavnej obrazovke
aplikácie Camera Connect (=403).
zz Túto funkciu nemožno používať, ak sú nastavenia bezdrôtového pripojenia
vynulované alebo sú informácie o pripojení smartfónu vymazané.
Zrušenie párovania
Spárovanie so smartfónom môžete zrušiť nasledujúcim spôsobom.
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [qConnect to
2Vyberte
smartphone/Pripojiť k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (=449),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Edit/delete device/
3Vyberte
Upraviť/odstrániť zariadenie].
388
Pripojenie k smartfónu
smartfón, s ktorým chcete
4Vyberte
zrušiť spárovanie.
zz Smartfóny aktuálne spárované
s fotoaparátom sú označené ikonou [s].
položku [Delete connection
5Vyberte
information/Odstrániť informácie
o pripojení].
6Vyberte možnosť [OK].
informácie o fotoaparáte
7Vymažte
v smartfóne.
zz V ponuke nastavenia pripojenia Bluetooth
v smartfóne vymažte informácie
o fotoaparáte zaregistrované v smartfóne.
389
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie Wi-Fi bez použitia pripojenia Bluetooth
Postup vo fotoaparáte (1)
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
položku [qConnect to
2Vyberte
smartphone/Pripojiť k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (=449),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Add a device
3Vyberte
to connect to/Pridať zariadenie
na pripojenie].
požadovanú položku.
4zVyberte
z Ak je už nainštalovaná aplikácia
Camera Connect, vyberte položku
[Do not display/Nezobrazovať].
390
Pripojenie k smartfónu
položku [Connect via Wi-Fi/
5Vyberte
Pripojiť sa cez Wi-Fi].
(1)
(2)
identifikátor SSID
6Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi-Fi settings/Nastavenia
Wi-Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať (=452).
zz Výberom možnosti [Switch network/Prepnúť sieť] v kroku č. 6 môžete
vytvoriť pripojenie Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu (=441).
391
Pripojenie k smartfónu
Postup v smartfóne
Displej smartfónu
(príklad)
smartfónu vytvorte
7Pomocou
pripojenie Wi-Fi.
zz Aktivujte funkciu Wi-Fi smartfónu a potom
ťuknite na identifikátor SSID (sieťový
názov) skontrolovaný v kroku č. 6.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 6.
aplikáciu Camera Connect
8Spustite
a ťuknite na fotoaparát, ku ktorému
sa chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
Postup vo fotoaparáte (2)
možnosť [OK].
9zVyberte
z Ak chcete určiť zobraziteľné snímky,
stlačte tlačidlo <B>. Informácie
o nastavení snímok nájdete v kroku č. 5
na =405.
392
Pripojenie k smartfónu
zz Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno
aplikácie Camera Connect.
Pripojenie Wi-Fi k smartfónu
je dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou aplikácie
(=386).
zz Ak chcete zistiť, ako ukončiť pripojenie Wi-Fi, pozrite si časť „Ukončenie
pripojení Wi‑Fi“ (=403).
zz Ak sa chcete znovu pripojiť cez Wi-Fi, pozrite si časť „Opätovné
pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (=449).
zz V prípade pripojenia Wi-Fi môžete odosielať snímky do smartfónu z obrazovky
rýchleho ovládania počas prehrávania (=395).
393
Pripojenie k smartfónu
Automatický prenos snímok pri ich snímaní
Svoje zábery môžete automaticky odosielať do smartfónu. Pred vykonaním
týchto krokov sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
možnosť [k: Wi-Fi
1Vyberte
settings/Nastavenia Wi-Fi].
položku [Send to
2Vyberte
smartphone after shot/Po snímaní
odoslať do smartfónu].
položke [Auto send/Automaticky
3Vodosielať]
vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
položku [Size to send/
4Nastavte
Veľkosť na odoslanie].
5Zhotovte snímku.
394
Pripojenie k smartfónu
Odosielanie snímok z fotoaparátu do smartfónu
Pomocou fotoaparátu môžete odosielať snímky do smartfónu spárovaného
prostredníctvom funkcie Bluetooth (len v zariadeniach so systémom
Android) alebo pripojeného pomocou pripojenia Wi-Fi.
1Prehrajte snímku.
2Stlačte tlačidlo <Q>.
položku [qSend images
3Vyberte
to smartphone/Odoslať snímky
do smartfónu].
zz Ak vykonáte tento krok počas pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth,
zobrazí sa hlásenie a pripojenie sa
prepne na pripojenie Wi-Fi.
možnosti odosielania
4Vyberte
a odošlite snímky.
395
Pripojenie k smartfónu
(1) Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete odoslať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete tiež otočiť volič <5> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
položku [Send img shown/
2Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Pri odosielaní videozáznamov môžete
kvalitu ich snímok vybrať v položke
[Quality to send/Kvalita na odoslanie].
(2) Odosielanie viacerých vybratých snímok
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2Vyberte
Odoslať vybraté].
396
Pripojenie k smartfónu
snímky, ktoré chcete
3Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete odoslať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete tiež otočiť volič <5> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu. Ak sa
chcete vrátiť k zobrazeniu jednotlivých
snímok, otočte volič <5> v smere
hodinových ručičiek.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <M>.
výber snímok.
4zUkončite
z Vyberte možnosť [OK].
možnosť [Size to send/
5Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
397
Pripojenie k smartfónu
6Vyberte položku [Send/Odoslať].
(3) Odoslanie určeného rozsahu snímok
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2Vyberte
Odoslať rozsah].
rozsah snímok.
3zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod).
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte
tento krok.
zz Ak chcete zmeniť počet snímok
v zobrazení zoznamu, môžete otáčať
volič <5> oboma smermi.
398
Pripojenie k smartfónu
rozsah.
4zPotvrďte
z Stlačte tlačidlo <M>.
výber snímok.
5zUkončite
z Vyberte možnosť [OK].
možnosť [Size to send/
6Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
7Vyberte položku [Send/Odoslať].
399
Pripojenie k smartfónu
(4) Odoslanie všetkých snímok na karte
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2Vyberte
Odoslať všetko z karty].
možnosť [Size to send/
3Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
4Vyberte položku [Send/Odoslať].
400
Pripojenie k smartfónu
(5) Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania nastavené
v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok].
Informácie o funkcii [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok“ (=363).
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
401
Pripojenie k smartfónu
4Vyberte položku [Send/Odoslať].
Ukončenie prenosu snímok
Odoslanie snímok z fotoaparátu pri spárovaní prostredníctvom funkcie
Bluetooth (Android)
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Stlačením tlačidla [OK] v ľavej časti
obrazovky ukončite prenos snímok
a pripojenie Wi-Fi.
Odosielanie snímok z fotoaparátu cez pripojenie Wi-Fi
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Pokyny na odpojenie pripojenia Wi-Fi
nájdete v časti „Ukončenie pripojení
Wi‑Fi“ (=403).
402
Pripojenie k smartfónu
zz Počas prenosu snímok nemožno zhotoviť snímku ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo
spúšte fotoaparátu.
zz Prenos snímok môžete zrušiť výberom položky [Cancel/Zrušiť] počas prenosu.
zz Naraz môžete vybrať maximálne 999 súborov.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
zz Výber zmenšenej veľkosti statických záberov platí pre všetky statické zábery
odoslané v danom čase. Statické zábery s veľkosťou b sa nezmenšia.
zz Výber kompresie videozáznamov platí pre všetky videozáznamy odoslané
v danom čase.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
Ukončenie pripojení Wi‑Fi
Vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich operácií.
Na obrazovke aplikácie Camera
Connect ťuknite na položku [ ].
Na obrazovke [qWi-Fi on/Zapnutá
funkcia Wi-Fi] vyberte položku
[Disconnect,exit/Odpojiť,ukončiť].
zz Ak sa obrazovka [qWi-Fi on/Zapnutá
funkcia Wi-Fi] nezobrazí, vyberte položku
[k: Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
zz Vyberte položku [Disconnect,exit/
Odpojiť,ukončiť], potom v dialógovom
okne vyberte možnosť [OK].
403
Pripojenie k smartfónu
Nastavenia zobrazovania snímok v smartfóne
Snímky možno určiť po ukončení pripojenia Wi-Fi.
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
položku [qConnect to
2Vyberte
smartphone/Pripojiť k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (=449),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Edit/delete device/
3Vyberte
Upraviť/odstrániť zariadenie].
smartfón.
4zVyberte
z Vyberte názov smartfónu, na ktorom
chcete zobrazovať snímky.
404
Pripojenie k smartfónu
položku [Viewable imgs/
5Vyberte
Zobraziteľné snímky].
požadovanú položku.
6zVyberte
z Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení.
[All images/Všetky snímky]
Zobraziť môžete všetky snímky uložené na karte.
[Images from past days/Snímky z posledných dní]
Môžete určiť zobraziteľné snímky na
základe dátumu zhotovenia. Môžete
určiť snímky zhotovené maximálne pred
deviatimi dňami.
zz Keď je vybratá možnosť [Images shot
in past days/Snímky zhotovené
v posledných dňoch], zobraziť možno
snímky zhotovené maximálne pred
určeným počtom dní od aktuálneho
dátumu. Pomocou tlačidiel <W> <X>
nastavte počet dní a výber potvrďte
tlačidlom <0>.
zz Po výbere položky [OK] sa nastavia
zobraziteľné snímky.
zz Ak je položka [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky] nastavená na inú
možnosť ako [All images/Všetky snímky], nie je možné diaľkové snímanie.
405
Pripojenie k smartfónu
[Select by rating/Vybrať podľa hodnotenia]
Určte zobraziteľné snímky v závislosti od
toho, či k nim bolo (alebo nebolo) pridané
hodnotenie, alebo podľa typu hodnotenia.
zz Po výbere typu hodnotenia sa nastavia
zobraziteľné snímky.
[File number range/Rozsah čísel súborov] (Select range
(Výber rozsahu))
(1)
406
(2)
Zobraziteľné snímky môžete určiť výberom
prvej a poslednej snímky zo snímok
zoradených podľa čísla súboru.
1. Stlačením tlačidla <0> zobrazte
obrazovku na výber snímok.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
vyberte snímku.
Môžete tiež otočiť volič <5> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
2. Vyberte snímku, ktorá bude počiatočným
bodom (1).
3. Pomocou tlačidla <Z> vyberte snímku,
ktorá bude koncovým bodom (2).
4. Vyberte možnosť [OK].
Pripojenie k smartfónu
zz Ak sa pripojenie Wi-Fi ukončí počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
yyKaždé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania
videozáznamu bude pokračovať.
yyKaždé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania statických
záberov bude pokračovať.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k smartfónu sú niektoré funkcie nedostupné.
zz Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
zz V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo časovanie
aktivácie uzávierky oneskoriť.
zz Keď ukladáte snímky do smartfónu, nemôžete nasnímať snímku ani vtedy,
keď stlačíte tlačidlo spúšte. Tiež môže dôjsť k vypnutiu fotoaparátu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory
energie smartfónu.
407
Pripojenie k počítaču prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
Táto časť popisuje spôsob pripojenia fotoaparátu k počítaču prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi a vykonávanie operácií s fotoaparátom pomocou softvéru
EOS alebo iného softvéru. Pred nastavením pripojenia Wi-Fi nainštalujte do
počítača najnovšiu verziu softvéru.
Pokyny na obsluhu počítača nájdete v užívateľskej príručke k počítaču.
Ovládanie fotoaparátu pomocou nástroja EOS Utility
Pomocou nástroja EOS Utility (softvéru EOS) môžete importovať snímky
z fotoaparátu, ovládať fotoaparát a vykonávať ďalšie operácie.
Postup vo fotoaparáte (1)
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [DRemote control
2Vyberte
(EOS Utility)/Diaľkové ovládanie
(EOS Utility)].
zz Ak sa zobrazí história (=449),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Add a device
3Vyberte
to connect to/Pridať zariadenie
na pripojenie].
408
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
(1)
identifikátor SSID
4Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi-Fi settings/Nastavenia
Wi-Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať. Podrobnosti nájdete
na =452.
(2)
Postup v počítači (1)
Obrazovka počítača (príklad)
identifikátor SSID
5Vyberte
a zadajte heslo.
zz Na obrazovke sieťového nastavenia
počítača vyberte identifikátor SSID
skontrolovaný v kroku č. 4.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 4.
409
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
možnosť [OK].
6zVyberte
z Zobrazí sa nasledujúce hlásenie.
Reťazec „******“ predstavuje posledných
šesť číslic adresy MAC fotoaparátu,
ktorý chcete pripojiť.
Postup v počítači (2)
7Spustite nástroj EOS Utility.
nástroji EOS Utility kliknite na
8Vpoložku
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Spárovanie cez Wi-Fi/LAN].
zz Ak sa zobrazí hlásenie súvisiace
s bránou firewall, vyberte možnosť
[Yes/Áno].
na položku [Connect/
9Kliknite
Pripojiť].
zz Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa
chcete pripojiť, potom kliknite na tlačidlo
[Connect/Pripojiť].
410
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (3)
pripojenie Wi-Fi.
10 zVytvorte
z Vyberte možnosť [OK].
Obrazovka [DWi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi-Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi-Fi,
môžete si pozrieť podrobnosti.
Pripojenie Wi-Fi k počítaču je dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility v počítači.
zz Ak sa chcete znovu pripojiť cez Wi-Fi, pozrite si časť „Opätovné
pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (=449).
411
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
zz
zz Ak sa pripojenie Wi-Fi ukončí počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
yyKaždé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania
videozáznamu bude pokračovať.
yyKaždé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania statických
záberov bude pokračovať.
zz Po prepnutí z režimu snímania statických záberov do režimu nahrávania
videozáznamu pomocou softvéru EOS Utility nie sú možné operácie snímania
pomocou fotoaparátu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k nástroju EOS Utility sú niektoré funkcie
nedostupné.
zz Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
zz V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo časovanie
aktivácie uzávierky oneskoriť.
zz Pri snímaní na diaľku so živým náhľadom Live View je rýchlosť prenosu
snímok nižšia než prostredníctvom pripojenia pomocou prepojovacieho kábla.
Preto pohybujúce sa objekty nemožno zobraziť plynulo.
412
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Automatické odosielanie snímok z fotoaparátu
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
Postup v počítači (1)
počítač a prístupový bod
1Pripojte
a spustite softvér Image Transfer
Utility 2.
zz Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení programu
Image Transfer Utility 2.
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [Auto send images
2Vyberte
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Vyberte možnosť [k: Wi-Fi settings/
Nastavenia Wi-Fi].
zz Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
položke [Auto send/Automaticky
3Vodosielať]
vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
413
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
4Vyberte možnosť [OK].
sa k prístupovému bodu
5Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Vytvorte pripojenie Wi-Fi medzi
fotoaparátom a prístupovým bodom
pripojeným k počítaču. Pokyny na
pripojenie nájdete v časti „Pripojenie
Wi-Fi cez prístupové body“ (=441).
počítač, s ktorým chcete
6Vyberte
spárovať fotoaparát.
Postup v počítači (2)
fotoaparát a počítač.
7zSpárujte
z Vyberte fotoaparát, potom kliknite na
tlačidlo [Pairing/Párovanie].
414
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
položku [Auto send images
8Vyberte
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Vyberte možnosť [k: Wi-Fi settings/
Nastavenia Wi-Fi].
zz Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
položku [Image sending
9Vyberte
options/Možnosti odosielania
snímok].
čo chcete odoslať.
10 zVyberte,
z Ak vyberiete možnosť [Selected imgs/
Vybraté snímky] v položke [Range to
send/Rozsah na odoslanie], potom
na obrazovke [Select images to send/
Vyberte snímky na odoslanie] zadajte
snímky, ktoré chcete odoslať.
zz Po dokončení nastavenia vypnite
fotoaparát.
Po zapnutí fotoaparátu v dosahu prístupového bodu sa snímky vo
fotoaparáte automaticky odošlú do aktívneho počítača.
zz Ak sa snímky neodošlú automaticky, skúste fotoaparát reštartovať.
415
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
Táto časť opisuje postup tlače snímok po priamom pripojení fotoaparátu
k tlačiarni podporujúcej štandard PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Pokyny na obsluhu tlačiarne nájdete
v užívateľskej príručke k danej tlačiarni.
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [lPrint from
2Vyberte
Wi-Fi printer/Tlačiť pomocou
tlačiarne Wi-Fi].
zz Ak sa zobrazí história (=449),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Add a device
3Vyberte
to connect to/Pridať zariadenie
na pripojenie].
416
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
(1)
(2)
identifikátor SSID
4Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi-Fi settings/Nastavenia
Wi-Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať (=452).
tlačiareň.
5zNastavte
z V ponuke nastavení pripojenia Wi-Fi
tlačiarne, ktorú chcete použiť, vyberte
identifikátor SSID, ktorý ste skontrolovali.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 4.
tlačiareň.
6zVyberte
z V zozname rozpoznaných tlačiarní,
vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete
pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Ak preferovaná tlačiareň nie je uvedená
v zozname, výberom položky [Search
again/Znova vyhľadať] môžete
fotoaparátu umožniť jej vyhľadanie
a zobrazenie.
zz Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu,
pozrite si časť „Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body“ (=441).
417
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Tlač snímok
Tlač jednotlivých snímok
snímku na vytlačenie.
1zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete tlačiť, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete tiež otočiť volič <5> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
možnosť [Print image/
2Vyberte
Vytlačiť snímku].
snímku.
3zVytlačte
z Postupy nastavovania tlače sú uvedené
na =421.
zz Vyberte položku [Print/Tlačiť],
potom [OK] a spustí sa tlač.
418
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Tlač s použitím možností zadaných pre snímky
1Stlačte tlačidlo <0>.
možnosť [Print order/
2Vyberte
Objednávka tlače].
možnosti tlače.
3zNastavte
z Postupy nastavovania tlače sú uvedené
na „Objednávka tlače“ (=331).
zz Ak je objednávka tlače dokončená
pred vytvorením pripojenia Wi-Fi,
prejdite na krok č. 4.
položku [Print/Tlačiť].
4zVyberte
z Položka [Print/Tlačiť] sa dá vybrať iba
vtedy, keď je vybratá snímka a tlačiareň
je pripravená na tlač.
položku [Paper settings/
5Nastavte
Nastavenia papiera] (=421).
419
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
snímku.
6zVytlačte
z Keď vyberiete položku [OK],
spustí sa tlač.
zz Snímanie nie je možné pri pripojení k tlačiarni prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Videozáznamy nemožno vytlačiť.
zz Nezabudnite pred tlačou nastaviť veľkosť papiera.
zz Niektoré tlačiarne nemusia byť schopné na snímku vytlačiť číslo súboru.
zz Ak je nastavená možnosť [Bordered/S okrajmi], niektoré tlačiarne môžu
vytlačiť dátum na okraj.
zz V závislosti od tlačiarne môže byť dátum nevýrazný, ak sa vytlačí na jasné
pozadie alebo na okraj.
zz Snímky RAW nemožno vytlačiť tak, že vyberiete možnosť [Print order/
Objednávka tlače]. Keď tlačíte, vyberte položku [Print image/Vytlačiť
snímku] a spustite tlač.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
zz V závislosti od veľkosti súboru snímky a kvality snímok môže určitý čas trvať,
kým sa po vybratí možnosti [Print/Tlačiť] spustí tlač.
zz Ak chcete tlač zastaviť, stlačte tlačidlo <0>, kým sa zobrazuje nápis
[Stop/Zastaviť], potom vyberte možnosť [OK].
zz Keď ste pri tlači pomocou možnosti [Print order/Objednávka tlače] tlač zastavili
a chcete pokračovať v tlači zostávajúcich snímok, vyberte možnosť [Resume/
Obnoviť]. Tlač sa neobnoví v prípade, že nastala niektorá z týchto situácií.
yyPred obnovením tlače zmeníte objednávku tlače alebo odstránite snímky
zadané v objednávke tlače.
yyPri nastavení registra pred obnovením tlače zmeníte nastavenie papiera.
zz Ak sa počas tlače vyskytne problém, pozrite si =425.
420
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Nastavenia tlače
V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke a možnosti
nastavenia môžu líšiť. Rovnako niektoré nastavenia nemusia byť
dostupné. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Obrazovka nastavení tlače
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Určuje, či sa má, alebo nemá na snímke vytlačiť dátum alebo číslo
súboru (=423).
Určuje tlačové efekty (=423).
Určuje počet kópií na tlač (=423).
Určuje oblasť tlače (=424).
Určuje veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie (=422).
Návrat na obrazovku na výber snímok.
Spustí tlač.
Zobrazí sa veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie, ktoré ste nastavili.
* V závislosti od tlačiarne sa niektoré nastavenia nebudú dať vybrať.
421
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Paper Settings (Nastavenia papiera)
zz Vyberte položku [Paper settings/
Nastavenia papiera].
[Q] Nastavenie veľkosti papiera
zz Vyberte veľkosť papiera v tlačiarni.
[Y] Nastavenie typu papiera
zz Vyberte typ papiera v tlačiarni.
[U] Nastavenie rozloženia strany
zz Vyberte rozloženie strany.
zz Ak sa pomer strán snímky odlišuje od pomeru strán papiera určeného na tlač,
v prípade tlače bez okrajov môže byť snímka výrazne orezaná. Snímky sa tiež
môžu vytlačiť s nižším rozlíšením.
422
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
[I] Nastavenie tlače dátumu/čísla súboru na snímku
zz Vyberte položku [I].
zz Vyberte, čo chcete vytlačiť.
[E] Nastavenie tlačových efektov (optimalizácia obrazu)
zz Vyberte položku [E].
zz Vyberte tlačové efekty.
zz Pri vytlačení informácií o snímaní na snímku zhotovenú s nastavením
rozšírenej citlivosti ISO (H) sa nemusí vytlačiť správna citlivosť ISO.
zz Nastavenie [Default/Predvolené] pre tlačové efekty a iné možnosti je
predvolenými nastaveniami tlačiarne od jej výrobcu. Informácie o tom,
aké nastavenia sú v rámci položky [Default/Predvolené], nájdete v návode
na používanie tlačiarne.
[R] Nastavenie počtu kópií
zz Vyberte položku [R].
zz Vyberte počet kópií na tlač.
423
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Orezanie snímky
Nastavenie orezania urobte
bezprostredne pred tlačou. Po zmene
ďalších nastavení tlače po orezaní snímok
môže byť potrebné, aby ste snímky
orezali znova.
obrazovke nastavení tlače vyberte položku
1Na
[Cropping/Orezanie].
veľkosť, polohu a pomer strán rámu pre orezanie.
2zNastavte
z Vytlačí sa oblasť snímky vnútri rámu pre orezanie. Tvar záberu
(pomer strán) je možné zmeniť v časti [Paper settings/
Nastavenie papiera].
Zmena veľkosti rámu pre orezanie
Pomocou voliča <5> zmeňte veľkosť rámu pre orezanie.
Presúvanie rámu pre orezanie
Pomocou krížových tlačidiel <V> môžete posúvať rám v zvislom alebo
vodorovnom smere.
Zmena orientácie rámu pre orezanie
Stlačením tlačidla <B> dôjde k prepnutiu medzi zvislým
a vodorovným otočením rámu pre orezanie.
tlačidla <0> ukončite orezávanie.
3zStlačením
z V ľavej hornej časti obrazovky nastavení tlače môžete skontrolovať
orezanú oblasť snímky.
424
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
zz V závislosti od tlačiarne sa nemusí orezaná oblasť snímky vytlačiť tak,
ako ste určili.
zz Čím bude rám pre orezanie menší, tým bude rozlíšenie tlače snímok nižšie.
Riešenie chýb tlačiarne
zz Ak tlač po odstránení chyby tlačiarne (nie je atrament, papier a pod.) a výbere
možnosti [Continue/Pokračovať] nepokračuje, použite tlačidlá na tlačiarni.
Podrobnosti o obnovení tlače nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Chybové správy
zz Ak sa počas tlače vyskytne problém, na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí
chybová správa. Po vyriešení problému tlač obnovte. Podrobnosti o tom,
ako riešiť problémy pri tlači, nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Paper Error (Chyba papiera)
zz Skontrolujte, či je papier vložený správne.
Ink Error (Chyba atramentu)
zz Skontrolujte hladinu atramentu v tlačiarni a zásobník na odpadový atrament.
Hardware Error (Chyba hardvéru)
zz Skontrolujte všetky ostatné možné problémy, ktoré nie sú problémami
s papierom a atramentom.
File Error (Chyba súboru)
zz Vybratú snímku nie je možné vytlačiť. Snímky zhotovené iným fotoaparátom
alebo upravené na počítači sa nemusia dať vytlačiť.
425
Odosielanie snímok do webovej služby
Táto časť opisuje, ako používať webové služby na odosielanie snímok.
Registrácia webových služieb
Pomocou smartfónu alebo počítača pridajte do fotoaparátu svoje
webové služby.
zz Ak chcete fotoaparát nastaviť na používanie služby CANON iMAGE
GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať smartfón alebo
počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
zz Podrobnejšie informácie o verziách prehľadávačov (napríklad Microsoft
Internet Explorer) a nastaveniach, ktoré sú potrebné na prístup
k službe CANON iMAGE GATEWAY, nájdete na lokalite služby CANON
iMAGE GATEWAY.
zz Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE
GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Podrobné pokyny a nastavenia služby CANON iMAGE GATEWAY
nájdete v pomocníkovi k službe CANON iMAGE GATEWAY.
zz Ak plánujete okrem služby CANON iMAGE GATEWAY používať aj iné
webové služby, musíte mať konto pre jednotlivé služby, ktoré chcete
využívať. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových lokalitách webových
služieb, ktoré budete registrovať.
zz Poplatky za pripojenie k vášmu poskytovateľovi a komunikačné poplatky
za prístup k prístupovému bodu vášho poskytovateľa sa účtujú osobitne.
426
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Prepojenie fotoaparátu so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním
služby CANON iMAGE GATEWAY ako cieľovej webovej služby
vo fotoaparáte.
Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú používate v počítači
alebo smartfóne.
Postup vo fotoaparáte (1)
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [RUpload to
2Vyberte
Web service/Odoslať do webovej
služby].
3Vyberte položku [I Agree/Súhlasím].
pripojenie Wi-Fi.
4zVytvorte
z Pripojte sa k prístupovému bodu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Prejdite na krok č. 7 na =442.
427
Odosielanie snímok do webovej služby
svoju e-mailovú adresu.
5zZadajte
z Zadajte svoju e-mailovú adresu,
potom vyberte položku [OK].
štvorciferné číslo.
6zZadajte
z Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo,
potom vyberte položku [OK].
možnosť [OK].
7zVyberte
z Ikona [R] sa zmení na [
428
].
Odosielanie snímok do webovej služby
Postup v počítači alebo v smartfóne
webové prepojenia
8Nastavte
fotoaparátu.
zz Prejdite na stránku s nastaveniami správ
s oznámením.
zz Podľa pokynov dokončite nastavenie
na stránke s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
Postup vo fotoaparáte (2)
cieľovú webovú službu
9Ako
pridajte CANON iMAGE GATEWAY.
zz Vyberte položku [ ].
Služba CANON iMAGE GATEWAY
je teraz pridaná.
429
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia iných webových služieb
Postup v počítači alebo v smartfóne
webovú službu,
1Nakonfigurujte
ktorú chcete používať.
zz Prejdite na webovú lokalitu služby
CANON iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
zz Podľa pokynov na obrazovke vykonajte
nastavenia webových služieb,
ktoré chcete používať.
Postup vo fotoaparáte
webovú službu, ktorú ste
2Pridajte
nakonfigurovali ako cieľovú.
zz Vyberte možnosť [k: Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Vyberte položku [ ].
430
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok
Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi tak, že ich odošlete
z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte,
alebo tak, že odošlete prepojenia albumov online.
Pripojenie k webovým službám cez pripojenie Wi-Fi
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú webovú službu.
2zVyberte
z Ak sa zobrazí história (=449),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
zz V závislosti od typu a nastavení webovej
služby sa môže zobraziť obrazovka na
výber cieľovej služby (=444).
431
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete odoslať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete tiež otočiť volič <5> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
položku [Send img shown/
2Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite
pripojenie Wi-Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
432
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie viacerých vybratých snímok
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2Vyberte
Odoslať vybraté].
snímky, ktoré chcete
3Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete odoslať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Otočením voliča <5> proti smeru
hodinových ručičiek môžete výber
snímok prepnúť na zobrazenie
s tromi snímkami. Ak sa chcete vrátiť
k zobrazeniu jednotlivých snímok, otočte
volič <5> v smere hodinových ručičiek.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <M>.
433
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
4Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Ak je ako cieľ zvolená služba YouTube,
položka [Size to send/Veľkosť
na odoslanie] sa nezobrazí.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
5zVyberte
z Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite
pripojenie Wi-Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
434
Odosielanie snímok do webovej služby
Odoslanie určeného rozsahu snímok
Určte rozsah snímok, aby ste mohli všetky snímky v rozsahu odoslať naraz.
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2Vyberte
Odoslať rozsah].
rozsah snímok.
3zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod).
Snímky sa vyberú a zobrazí sa
značka [X].
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte
tento krok.
zz Počet snímok zobrazených v zobrazení
zoznamu môžete zmeniť otáčaním
voliča <5>.
rozsah.
4zPotvrďte
z Stlačte tlačidlo <M>.
435
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
5Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
6zVyberte
z Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite
pripojenie Wi-Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
436
Odosielanie snímok do webovej služby
Odoslanie všetkých snímok na karte
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2Vyberte
Odoslať všetko z karty].
možnosť [Size to send/
3Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
4zVyberte
z Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite
pripojenie Wi-Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
437
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania
nastavené v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok].
Informácie o funkcii [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok“ (=363).
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
438
Odosielanie snímok do webovej služby
položku [Send/Odoslať].
4zVyberte
z Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite
pripojenie Wi-Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
439
Odosielanie snímok do webovej služby
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k webovej službe nemožno zhotovovať snímku,
a to ani v prípade, že stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
zz Keď odosielate snímku do inej webovej služby ako CANON iMAGE GATEWAY,
chybová správa odosielania sa nemusí zobraziť ani vtedy, ak sa snímka do
webovej služby neodoslala úspešne. Keďže takéto chyby odosielania je možné
skontrolovať na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY. Skontrolujte obsah
chybového hlásenia a znova skúste odoslať snímku.
zz V závislosti od webovej služby bude typ alebo počet snímok, ktoré možno
odoslať, a dĺžka videozáznamov obmedzená.
zz Určité snímky sa možno nebudú dať odoslať pomocou funkcie [Send range/
Odoslať rozsah], [Send all card/Odoslať všetko z karty] alebo [Send all
found/Odoslať všetky nájdené].
zz Keď zmenšíte veľkosť snímky, zmení sa veľkosť všetkých snímok, ktoré sa
majú súčasne odoslať. Upozorňujeme, že videozáznamy alebo statické zábery
s veľkosťou b sa nezmenšia.
zz Možnosť [Reduced/Zmenšené] je povolená iba pre statické zábery nasnímané
fotoaparátmi rovnakého modelu ako tento fotoaparát. Statické zábery
zhotovené pomocou iných modelov sa odošlú bez zmeny veľkosti.
zz Pri prístupe k službe CANON iMAGE GATEWAY môžete skontrolovať históriu
odosielania pre webové služby, do ktorých ste odoslali snímky.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
440
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
Táto časť opisuje spôsob pripojenia k sieti Wi-Fi pomocou prístupového
bodu, ktorý je kompatibilný s funkciou WPS (režim PBC).
Najskôr skontrolujte polohu tlačidla WPS a dobu jeho stlačenia.
Vytvorenie pripojenia Wi-Fi môže trvať približne jednu minútu.
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Ak sa zobrazí história (=449),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Add a device
3Vyberte
to connect to/Pridať zariadenie
na pripojenie].
zz Po výbere položky [qConnect to
smartphone/Pripojiť k smartfónu]
sa zobrazí obrazovka vľavo. Ak je
už nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
zz Na ďalšej zobrazenej obrazovke
[Connect to smartphone/Pripojiť
k smartfónu] vyberte položku [Connect
via Wi-Fi/Pripojiť sa cez Wi-Fi].
441
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
položku [Switch network/
4Vyberte
Prepnúť sieť].
zz Zobrazí sa, keď je vybratá možnosť [q],
[D] alebo [l].
položku [Connect with WPS/
5Vyberte
Pripojiť pomocou funkcie WPS].
zz Informácie o položke [Camera access point mode/Režim prístupového
bodu fotoaparátu] zobrazenej v kroku č. 5 nájdete na =444.
položku [WPS (PBC mode)/
6Vyberte
WPS (režim PBC)].
zz Vyberte možnosť [OK].
sa k prístupovému bodu
7Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Stlačte tlačidlo WPS na
prístupovom bode.
zz Vyberte možnosť [OK].
442
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
položku [Auto setting/
8Vyberte
Automatické nastavenie].
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení funkcie Wi-Fi.
zz Ak sa vyskytne chyba položky
[Auto setting/Automatické
nastavenie], pozrite si =444.
9Zadajte nastavenia funkcie Wi-Fi.
[qConnect to smartphone/
Pripojiť k smartfónu]
Na obrazovke smartfónu pre nastavenie
pripojenia Wi-Fi ťuknite na identifikátor
SSID (názov siete) zobrazený vo
fotoaparáte a potom zadajte heslo
prístupového bodu pre pripojenie.
Prejdite na krok č. 8 na =392.
[DRemote control (EOS Utility)/
Diaľkové ovládanie (EOS Utility)]
Prejdite na krok č. 7 alebo 8 na =410.
[lPrint from Wi-Fi printer/
Tlačiť pomocou tlačiarne Wi-Fi]
Prejdite na krok č. 6 na =417.
Registrácia služby CANON iMAGE
GATEWAY
Prejdite na krok č. 5 na =428.
443
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
Obrazovka adresáta
V závislosti od webovej služby sa môže zobraziť obrazovka na výber
cieľovej služby.
Na zaregistrovanie cieľov alebo na zadanie nastavení musíte použiť počítač.
Ďalšie informácie nájdete v dokumente EOS Utility návod na používanie.
zz Môže sa zobraziť obrazovka [Send to/
Odoslať do].
zz Vyberte adresu zo zoznamu
registrovaných cieľových služieb.
zz Postupy na vytvorenie pripojenia
a odosielanie snímok sú rovnaké ako
v prípade iných webových služieb.
Režim prístupového bodu fotoaparátu
Režim prístupového bodu fotoaparátu je
režim pripojenia na pripojenie fotoaparátu
priamo k jednotlivým zariadeniam
prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
Zobrazí sa pri výbere možnosti [q], [D]
alebo [l] pre položku [Wi-Fi function/
Funkcia Wi-Fi].
Manuálne nastavenie adresy IP
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od funkcie Wi-Fi.
položku [Manual setting/
1Vyberte
Ručné nastavenie].
zz Vyberte možnosť [OK].
444
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
požadovanú položku.
2zVyberte
z Vyberte položku na prístup k obrazovke
na numerický vstup.
zz Ak chcete používať bránu, vyberte
možnosť [Enable/Povoliť], potom
vyberte položku [Address/Adresa].
požadované hodnoty.
3zZadajte
z Otáčaním voliča <6> posuňte polohu
pre vstup do hornej oblasti a pomocou
tlačidiel otáčaním voliča <Y> <Z>
vyberte požadované číslo. Stlačením
tlačidla <0> zadáte vybraté číslo.
zz Ak chcete nastaviť zadané hodnoty
a vrátiť sa na obrazovku v kroku č. 2,
vyberte položku [OK].
možnosť [OK].
4zVyberte
z Po dokončení nastavenia potrebných
položiek vyberte možnosť [OK].
zz Ak neviete, čo máte zadať, pozrite si
časť „Kontrola sieťových nastavení“
(=477) alebo sa obráťte na správcu
siete alebo inú osobu, ktorá má
dostatočné informácie o vašej sieti.
445
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva sa samostatne)
a snímať pomocou diaľkového ovládania (=223).
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [KConnect
2Vyberte
to Wireless Remote/Pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu].
položku [Add a device
3Vyberte
to connect to/Pridať zariadenie
na pripojenie].
zariadenia.
4zSpárujte
z Po zobrazení obrazovky [Pairing/
Párovanie] súčasne stlačte tlačidlá
<W> a <T> na diaľkovom ovládaní
BR-E1 a podržte ich stlačené aspoň
na 3 sekundy.
zz Po zobrazení hlásenia, ktoré potvrdzuje
spárovanie fotoaparátu s ovládaním
BR-E1, stlačte položku <0>.
446
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu
fotoaparát na snímanie
5Nastavte
na diaľku.
zz Pri snímaní statických záberov vyberte
režim priebehu snímania [Q] alebo
[k] (=135).
zz Pri nahrávaní videozáznamov nastavte
položku [z: Remote control/Diaľkové
ovládanie] na možnosť [Enable/
Povoliť].
zz Pokyny po dokončení párovania nájdete
v návode na používanie zariadenia
BR-E1.
zz Pripojenia Bluetooth spotrebovávajú energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu.
zz Keď nepoužívate funkciu Bluetooth, odporúča sa nastaviť položku [Bluetooth
settings/Nastavenia pripojenia Bluetooth] v kroku č. 1 na možnosť
[Disable/Zakázať].
447
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu
Zrušenie párovania
Pred spárovaním s iným zariadením BR-E1 vymažte informácie
o pripojenom diaľkovom ovládaní.
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
položku [KConnect
2Vyberte
to Wireless Remote/Pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu].
položku [Delete connection
3Vyberte
information/Odstrániť informácie
o pripojení].
4Vyberte možnosť [OK].
448
Opätovné pripojenie prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
Podľa týchto krokov sa opätovne pripojíte k zariadeniam alebo webovým
službám, pre ktoré ste zaregistrovali nastavenia pripojenia.
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2zVyberte
z V zobrazenej histórii vyberte
položku, ku ktorej sa chcete pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Ak sa požadovaná položka nezobrazuje,
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
zz Ak je položka [Connection history/
História pripojení] nastavená na
možnosť [Hide/Skryť], história sa
nezobrazí (=452).
pripojené zariadenie.
3Ovládajte
[q] Smartphone (Smartfón)
zz Spustite aplikáciu Camera Connect.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia smartfónu obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu,
ako je pripojený aj fotoaparát, prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k smartfónu prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec _Canon0A.
449
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi
[D] Computer (Počítač)
zz V počítači spustite softvér EOS.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia počítača obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu,
ako je pripojený aj fotoaparát, prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k počítaču prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec _Canon0A.
[l] Printer (Tlačiareň)
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia tlačiarne obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu,
ako je pripojený aj fotoaparát, prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k tlačiarni prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec _Canon0A.
450
Registrácia viacerých nastavení pripojenia
Môžete zaregistrovať až 10 nastavení pripojenia pre funkcie bezdrôtovej
komunikácie.
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Ak sa zobrazí história (=449),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
zz Podrobnejšie informácie o funkcii
[qConnect to smartphone/
Pripojiť k smartfónu] nájdete v časti
„Pripojenie k smartfónu“ (=379).
zz Podrobnejšie informácie o funkcii
[DRemote control (EOS Utility)/
Diaľkové ovládanie (EOS Utility)]
nájdete v časti „Pripojenie k počítaču
prostredníctvom funkcie Wi-Fi“
(=408).
zz Podrobnejšie informácie o funkcii
[lPrint from Wi-Fi printer/
Tlačiť pomocou tlačiarne Wi-Fi]
nájdete v časti „Pripojenie k tlačiarni
prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (=416).
zz Pri odosielaní snímok do webovej služby
si pozrite časť „Odosielanie snímok do
webovej služby“ (=426).
zz Ak chcete odstrániť nastavenia pripojenia, pozrite si informácie na =458.
451
Nastavenia Wi-Fi
možnosť [k: Wi-Fi
1Vyberte
settings/Nastavenia Wi-Fi].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Wi-Fi
Keď je používanie elektronických zariadení a bezdrôtových zariadení
zakázané, napríklad na palube lietadla alebo v nemocnici, nastavte túto
položku na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Password (Heslo)
Nastavením možnosti [None/Žiadne] umožníte vytvorenie pripojenia
Wi-Fi bez hesla (okrem prípadov pripájania k prístupovému bodu
prostredníctvom funkcie Wi-Fi).
zz Connection history (História pripojení)
Pre históriu pripojených zariadení Wi-Fi môžete nastaviť možnosť
[Show/Zobraziť] alebo [Hide/Skryť].
zz Auto send images to computer (Automaticky odosielať snímky
do počítača)
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača (=413).
zz Send to smartphone after shot (Po snímaní odoslať do smartfónu)
Snímky sa môžu odosielať do smartfónu automaticky (=394).
zz MAC address (Adresa MAC)
Môžete skontrolovať adresu MAC fotoaparátu.
452
Nastavenia pripojenia Bluetooth
možnosť [k: Bluetooth
1Vyberte
settings/Nastavenia pripojenia
Bluetooth].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Bluetooth
Ak funkciu Bluetooth nebudete používať, vyberte možnosť
[Disable/Zakázať].
zz Check connection information (Kontrola informácií o pripojení)
Môžete skontrolovať názov a stav komunikácie spárovaného zariadenia.
zz Bluetooth address (Adresa Bluetooth)
Môžete skontrolovať adresu Bluetooth fotoaparátu.
zz Stay conn. if off (Neprerušiť pripojenie po vypnutí fotoaparátu)
Zobrazuje sa po spárovaní fotoaparátu so smartfónom prostredníctvom
funkcie Bluetooth.
Ak vyberiete možnosť [Enable/Povoliť], prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi môžete zobrazovať snímky z fotoaparátu a ovládať ich ďalšími
spôsobmi aj pri vypnutom fotoaparáte (=387).
453
Zmena prezývky
Podľa potreby môžete zmeniť prezývku fotoaparátu (zobrazuje sa
v smartfónoch a iných fotoaparátoch).
možnosť [k: Nickname/
1Vyberte
Prezývka].
text pomocou virtuálnej
2Zadajte
klávesnice (=462).
zz Po skončení zadávania znakov stlačte
tlačidlo <M>.
454
Pridanie informácií o geografickej polohe
z iných zariadení do snímok
Pomocou smartfónu podporujúceho funkciu Bluetooth môžete do snímok
pridať informácie o geografickej polohe.
Príslušné nastavenia vykonajte po nainštalovaní špecializovanej aplikácie
Camera Connect (=380) do smartfónu.
smartfóne aktivujte lokalizačné
1Na
služby.
pripojenie Bluetooth.
2zVytvorte
z Pripojte fotoaparát k smartfónu cez
3
rozhranie Bluetooth (=381).
Vyberte možnosť [k: GPS
settings/Nastavenia GPS].
položku [GPS via mobile/
4Nastavte
GPS cez mobil] na hodnotu
[Enable/Povoliť].
zz Po dokončení tohto nastavenia spustite
aplikáciu Camera Connect.
snímku.
5zZhotovte
z K snímkam sa pridajú informácie
o geografickej polohe zo smartfónu.
455
Pridanie informácií o geografickej polohe z iných zariadení do snímok
Zobrazenie pripojenia GPS
Stav získavania informácií o polohe smartfónu môžete skontrolovať
pomocou ikony pripojenia GPS na obrazovkách na snímanie statických
záberov alebo videozáznamov (=583, resp. =585).
zz Sivé: lokalizačné služby sú vypnuté
zz Blikanie: informácie o polohe nie je možné získať
zz Zapnuté: informácie o polohe boli získané
Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania
K snímkam, ktoré nasnímate, keď je zapnutá ikona GPS, sa pridajú
informácie o geografickej polohe.
Informácie o geografickej polohe
Informácie o polohe pridávané k snímkam môžete skontrolovať na
obrazovkách s informáciami o snímaní (=304, =367).
(1) Zemepisná šírka
(2) Zemepisná dĺžka
(3) Nadmorská výška
(1)
(4) UTC (koordinovaný svetový čas)
(2)
(3)
(4)
456
Pridanie informácií o geografickej polohe z iných zariadení do snímok
zz Smartfón dokáže získať informácie o polohe len vtedy, keď je spárovaný
s fotoaparátom cez Bluetooth.
zz Informácie o trase nie sú získavané.
zz Získané informácie o polohe nemusia byť presné, v závislosti od podmienok pri
cestovaní alebo stavu smartfónu.
zz Môže chvíľu trvať, kým získate informácie o polohe zo smartfónu po zapnutí
fotoaparátu.
zz Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané po ľubovoľnej
z nasledujúcich činností.
yyPárovanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním cez Bluetooth
yyVypnutie fotoaparátu
yyUkončenie aplikácie Camera Connect
yyDeaktivácia lokalizačných služieb na smartfóne
zz Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané v ľubovoľnej z nasledujúcich
situácií.
yyNapájanie fotoaparátu sa vypne
yyPripojenie Bluetooth sa ukončí
yyZostávajúca kapacita batérie smartfónu je nízka
zz Koordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time, skrátene UTC) je
v podstate zhodný s greenwichským časom (Greenwich Mean Time, GMT).
zz Pri videozáznamoch sa pridajú informácie GPS získané pri začatí.
457
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
Ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia pripojenia, najskôr ukončite
pripojenie Wi-Fi.
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Ak sa zobrazí história (=449),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Edit/delete device/
3Vyberte
Upraviť/odstrániť zariadenie].
zz Pripojenie Bluetooth môžete zmeniť
výberom smartfónu označeného
sivou ikonou [s]. Po zobrazení
obrazovky [Connect to smartphone/
Pripojiť k smartfónu] vyberte položku
[Pair via Bluetooth/Spárovať cez
Bluetooth] a na ďalšej obrazovke
stlačte položku <0>.
zariadenie, pre ktoré
4Vyberte
chcete zmeniť alebo odstrániť
nastavenia pripojenia.
458
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
požadovanú položku.
5zVyberte
z Zmeňte alebo odstráňte nastavenia
pripojenia na zobrazenej obrazovke.
zz Change device nickname (Zmena prezývky zariadenia)
Prezývku môžete zmeniť pomocou virtuálnej klávesnice (=462).
zz Viewable imgs (Zobraziteľné snímky) (=404)
Táto položka sa zobrazí, keď vyberiete možnosť [qConnect to
smartphone/Pripojiť k smartfónu]. V dolnej časti obrazovky sa
zobrazia nastavenia.
zz Delete connection information (Odstránenie informácií
o pripojení)
Pri odstraňovaní informácií o pripojení pre párovaný smartfón odstráňte
aj informácie o fotoaparáte zaregistrované v smartfóne (=388).
zz Zoznam webových služieb nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY, kde môžete odstrániť nastavenia pripojenia.
459
Obnovenie predvolených nastavení
bezdrôtovej komunikácie
Môžete odstrániť všetky nastavenia bezdrôtovej komunikácie.
Odstránením nastavení bezdrôtovej komunikácie môžete informácie o nich
utajiť, keď fotoaparát požičiate alebo dáte iným osobám.
možnosť [k: Clear wireless
1Vyberte
settings/Vymazať nastavenia
bezdrôtového pripojenia].
2Vyberte možnosť [OK].
zz Spustením operácie [5: Clear all camera settings/Vymazať všetky nastavenia
fotoaparátu] neodstránite informácie o nastavení bezdrôtovej komunikácie.
zz Ak ste spárovali fotoaparát so smartfónom, na obrazovke nastavení pripojenia
Bluetooth v smartfóne odstráňte informácie o pripojení fotoaparátu, pre ktorý
ste obnovili predvolené nastavenia bezdrôtovej komunikácie.
460
Obrazovka so zobrazením informácií
Môžete skontrolovať detaily chyby a adresu MAC fotoaparátu.
možnosť [k: Wi-Fi/
1Vyberte
Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
tlačidlo <B>.
2zStlačte
z Zobrazí sa obrazovka [View info/
Zobrazenie informácií].
zz Keď dôjde k chybe, stlačením tlačidla <0> zobrazte obsah
chybového hlásenia.
461
Používanie virtuálnej klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Vstupná oblasť,
na zadávanie textu
Kurzorové tlačidlá, na presúvanie
sa vo vstupnej oblasti
Aktuálny počet znakov/
počet k dispozícii
Klávesnica
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Prepínač režimov vstupu
Medzerník
Vymazanie znaku vo
vstupnej oblasti
Dokončenie zadávania textu
zz Pri navigácii v častiach 2 a 4 až 7 používajte voliče <5> <5> alebo
krížové tlačidlá <V>.
zz Tlačidlom <0> potvrdíte vstup alebo prepnutie režimov vstupu.
462
Postupy pre chybové hlásenia
Keď dôjde k chybe, zobrazte podrobnosti chyby pomocou niektorého
z postupov uvedených nižšie. Potom pomocou príkladov uvedených v tejto
kapitole odstráňte príčinu chyby.
zz Na obrazovke [View info/Zobrazenie informácií] stlačte tlačidlo <0>
(=461).
zz Na obrazovke [Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi] vyberte položku
[Error details/Podrobnosti o chybe].
Kliknutím na stranu s číslom kódu chyby v nasledujúcej tabuľke prejdete na
príslušnú stranu.
11 (=464)
12 (=464)
21 (=465)
22 (=466)
23 (=467)
61 (=468)
63 (=469)
64 (=469)
65 (=470)
66 (=470)
67 (=470)
68 (=471)
69 (=471)
91 (=471)
121 (=471)
125 (=472)
126 (=472)
127 (=472)
141 (=472)
142 (=472)
151 (=473)
152 (=473)
zz Pri výskyte chyby sa v pravej hornej časti obrazovky [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie WI-Fi/Bluetooth] zobrazí hlásenie [Err**/Chyba**].
Toto hlásenie zmizne, keď nastavíte vypínač fotoaparátu do polohy <2>.
463
Postupy pre chybové hlásenia
11: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz V prípade možnosti [q]: Je spustená aplikácia Camera Connect?
BBVytvorte pripojenie pomocou aplikácie Camera Connect (=392).
zz V prípade nastavenia [D]: Je spustený softvér EOS?
BBSpustite nástroj EOS a znova vytvorte pripojenie (=410).
zz V prípade možnosti [l]: Je tlačiareň zapnutá?
BBZapnite tlačiareň.
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
BBK tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na
možnosť [Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú.
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie (=462).
12: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz Sú cieľové zariadenie a prístupový bod zapnuté?
BBZapnite cieľové zariadenie a prístupový bod a chvíľu počkajte.
Ak stále nemožno vytvoriť pripojenie, zopakujte postupy na
vytvorenie pripojenia.
464
Postupy pre chybové hlásenia
21: No address assigned by DHCP server (Server DHCP
nepriradil žiadnu adresu)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Vo fotoaparáte je adresa IP nastavená na možnosť [Auto setting/
Automatické nastavenie]. Je toto nastavenie správne?
BBAk sa nepoužíva server DHCP, nastavte vo fotoaparáte adresu IP
na možnosť [Manual setting/Ručné nastavenie] (=444) a potom
zadajte nastavenia.
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DHCP
zz Je zapnuté napájanie servera DHCP?
BBZapnite server DHCP.
zz Je k dispozícii dostatok adries na priradenie serverom DHCP?
BBZvýšte počet adries priradených serverom DHCP.
BBOdstráňte zo siete zariadenia s adresami priradenými serverom
DHCP, aby sa znížil počet používaných adries.
zz Pracuje server DHCP správne?
BBSkontrolujte nastavenia servera DHCP a overte, či pracuje správne
ako server DHCP.
BBSpýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DHCP.
465
Postupy pre chybové hlásenia
22: No response from DNS server (Server DNS nereaguje)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zodpovedá adresa IP servera DNS vo fotoaparáte skutočnej
adrese servera?
BBPre adresu IP nastavte možnosť [Manual setting/Ručné nastavenie].
Potom na fotoaparáte nastavte adresu IP, ktorá zodpovedá adrese
používaného servera DNS (=444, =477).
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DNS
zz Je zapnuté napájanie servera DNS?
BBZapnite server DNS.
zz Sú nastavenia servera DNS pre adresy IP a zodpovedajúce názvy
správne?
BBNa serveri DNS skontrolujte, či sú adresy IP a zodpovedajúce názvy
zadané správne.
zz Pracuje server DNS správne?
BBSkontrolujte nastavenia servera DNS a overte, či funguje správne
ako server DNS.
BBV prípade potreby požiadajte svojho správcu siete, aby zaručil,
že server DNS je k dispozícii.
Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
zz Obsahuje sieť, ku ktorej sa pokúšate pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi, smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré slúži ako brána?
BBV prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány
a zadajte ju do fotoaparátu (=444, =477).
BBSkontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých
sieťových zariadeniach vrátane fotoaparátu.
466
Postupy pre chybové hlásenia
23: Device with same IP address exists on selected network
(Vo vybratej sieti existuje zariadenie s rovnakou adresou IP)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Majú fotoaparát a iné zariadenie pripojené prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi k rovnakej sieti rovnakú adresu IP?
BBZmeňte adresu IP fotoaparátu tak, aby sa nezhodovala s adresou
iného zariadenia v sieti. Prípadne môžete zmeniť adresu IP
zariadenia, ktoré používa duplicitnú adresu.
BBAk je adresa IP fotoaparátu nastavená na možnosť [Manual setting/
Ručné nastavenie] v sieťovom prostredí so serverom DHCP,
zmeňte toto nastavenie na možnosť [Auto setting/Automatické
nastavenie] (=443).
Postupy pre chybové hlásenia 21 – 23
zz Pri riešení problémov 21 – 23 skontrolujte tiež nasledujúce body.
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
yyK tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť
[Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú. V nastavení sa
rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých
písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte nastavené správne heslo na
overenie (=462).
467
Postupy pre chybové hlásenia
61: Selected SSID wireless LAN network not found (Bezdrôtová
sieť LAN so zvoleným identifikátorom SSID sa nenašla)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu prekážky?
BBPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (=474).
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zhoduje sa nastavenie identifikátora SSID vo fotoaparáte s týmto
nastavením v prístupovom bode?
BBSkontrolujte identifikátor SSID v prístupovom bode a nastavte
rovnaký identifikátor SSID vo fotoaparáte.
Čo je potrebné skontrolovať na prístupovom bode
zz Je prístupový bod zapnutý?
BBZapnite napájanie prístupového bodu.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC je možné skontrolovať na obrazovke
[View info/Zobrazenie informácií] (=461).
468
Postupy pre chybové hlásenia
63: Wireless LAN authentication failed (Chyba overenia
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu overenia?
BBFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby overenia: [Open system/
Otvorený systém], [Shared key/Zdieľaný kľúč] a [WPA/WPA2-PSK].
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
BBV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC je možné skontrolovať na obrazovke
[View info/Zobrazenie informácií] (=461).
64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Nemožno sa
pripojiť k terminálu bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
BBFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC je možné skontrolovať na obrazovke
[View info/Zobrazenie informácií] (=461).
469
Postupy pre chybové hlásenia
65: Wireless LAN connection lost (Výpadok pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu prekážky?
BBPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (=474).
zz Pripojenie Wi-Fi sa z nejakého dôvodu prerušilo a pripojenie
nemožno obnoviť.
BBMôže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov:
nadmerné množstvo prístupov k prístupovému bodu z iného
zariadenia, používanie mikrovlnnej rúry alebo iného zariadenia
v blízkosti prístupového bodu (rušenie signálu IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz)) alebo vplyv dažďa, prípadne vlhkosti (=474).
66: Incorrect wireless LAN password (Nesprávne heslo
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
BBV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
67: Incorrect wireless LAN encryption method (Nesprávny
spôsob šifrovania bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
BBFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC je možné skontrolovať na obrazovke
[View info/Zobrazenie informácií] (=461).
470
Postupy pre chybové hlásenia
68: C
annot connect to wireless LAN terminal. Retry from the
beginning. (Nemožno sa pripojiť k terminálu bezdrôtovej
siete LAN. Skúste to znova od začiatku.)
zz Podržali ste tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na prístupovom bode
stlačené dostatočne dlho?
BBPodržte tlačidlo WPS stlačené tak dlho, ako sa uvádza v návode na
používanie prístupového bodu.
zz Pokúšate sa vytvoriť pripojenie v blízkosti prístupového bodu?
BBPokúste sa vytvoriť pripojenie, keď sú obe zariadenia v dosahu.
69: M
ultiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect.
Retry from the beginning. (Našlo sa viacero terminálov bezdrôtovej
siete LAN. Pripojenie nie je možné. Skúste to znova od začiatku.)
zz Prebieha pripojenie iných prístupových bodov v režime pripojenia
stlačením tlačidla (režim PBC) funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup).
BBChvíľu počkajte a potom sa pokúste vytvoriť pripojenie.
91: Other error (Iná chyba)
zz Vyskytol sa iný problém ako chybový kód č. 11 až 69.
BBVypnite a zapnite vypínač fotoaparátu.
121: Not enough free space on server (Nedostatok voľného
miesta na serveri)
zz Na cieľovom webovom serveri nie je dostatok voľného miesta.
BBOdstráňte nepotrebné snímky na webovom serveri, skontrolujte
voľné miesto na webovom serveri a pokúste sa znova odoslať údaje.
471
Postupy pre chybové hlásenia
125: Check the network settings (Skontrolujte nastavenia siete)
zz Je sieť pripojená?
BBSkontrolujte stav pripojenia siete.
126: Could not connect to server (Nemožno sa pripojiť k serveru)
zz Prebieha údržba služby CANON iMAGE GATEWAY alebo služba
je dočasne preťažená.
BBSkúste sa k webovej službe pripojiť neskôr.
127: An error has occurred (Došlo k chybe)
zz Počas pripojenia fotoaparátu k webovej službe sa vyskytol iný problém
ako chybový kód č. 121 až 126.
BBPokúste sa vytvoriť pripojenie Wi-Fi k webovej službe znova.
141: Printer is busy. Try connecting again. (Tlačiareň je
zaneprázdnená. Skúste sa znova pripojiť.)
zz Vykonáva tlačiareň proces tlače?
BBPo dokončení procesu tlače skúste vytvoriť pripojenie Wi-Fi
k tlačiarni znova.
zz Je k tlačiarni pripojený iný fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi?
BBPo ukončení pripojenia Wi-Fi k inému fotoaparátu skúste vytvoriť
pripojenie Wi-Fi k tlačiarni znova.
142: Could not acquire printer information. Reconnect to
try again. (Nepodarilo sa získať informácie o tlačiarni.
Znova sa pripojte a skúste to znova.)
zz Je zapnuté napájanie tlačiarne?
BBPo zapnutí tlačiarne skúste vytvoriť pripojenie Wi-Fi znova.
472
Postupy pre chybové hlásenia
151: Transmission canceled (Prenos bol zrušený)
zz Z nejakého dôvodu došlo k prerušeniu automatického prenosu snímok
do počítača.
BBAk chcete obnoviť automatický prenos snímok, prepnite vypínač
fotoaparátu do polohy <2>, potom do prepnite polohy <1>.
152: Card’s write protect switch is set to lock (Prepínač ochrany
proti zápisu na karte je v uzamknutej polohe)
zz Je prepínač ochrany proti zápisu na karte prepnutý do uzamknutej polohy?
BBPrepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy
umožňujúcej zápis.
473
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie
Ak sa zníži rýchlosť prenosu, preruší sa pripojenie alebo dochádza k iným
problémom pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie, skúste vykonať
nasledujúce postupy na nápravu chyby.
Vzdialenosť medzi fotoaparátom a smartfónom
Ak je fotoaparát príliš ďaleko od smartfónu, nemusí sa vytvoriť pripojenie
Wi-Fi, aj keď pripojenie Bluetooth je možné. V takom prípade presuňte
fotoaparát a smartfón bližšie k sebe a vytvorte pripojenie Wi-Fi.
Miesto inštalácie antény prístupového bodu
zz Pri používaní v interiéri nainštalujte zariadenie do miestnosti, kde budete
používať fotoaparát.
zz Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením a fotoaparátom
nenachádzali osoby ani predmety.
Elektronické zariadenia v blízkosti
Ak rýchlosť prenosu v sieti Wi-Fi klesne v dôsledku vplyvu nasledujúcich
elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo prejdite od nich ďalej,
aby ste mohli prenášať údaje.
zz Fotoaparát komunikuje v sieti Wi-Fi prostredníctvom signálu
IEEE 802.11b/g/n pomocou rádiových vĺn v pásme 2,4 GHz. Z tohto
dôvodu dôjde k poklesu rýchlosti prenosu v sieti Wi-Fi, ak sa v blízkosti
nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny,
mikrofóny, smartfóny, iné fotoaparáty alebo podobné zariadenia, ktoré
fungujú v rovnakom frekvenčnom pásme.
474
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie
Upozornenia týkajúce sa používania viacerých fotoaparátov
zz Keď prostredníctvom pripojenia Wi-Fi pripájate k jednému prístupovému
bodu viacero fotoaparátov, používajte pre jednotlivé fotoaparáty rozdielne
adresy IP.
zz Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi viac fotoaparátov, rýchlosť prenosu sa zníži.
zz Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál
IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechajte medzi jednotlivými
kanálmi siete Wi-Fi odstup piatich kanálov, aby sa znížilo rušenie
rádiových vĺn. Môžete napríklad použiť kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7
alebo kanály 3 a 8.
Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania BR-E1
zz Ovládanie BR-E1 nie je možné použiť, pokiaľ nie sú fotoaparát a smartfón
spárované prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Zmeňte pripojenie
fotoaparátu k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu v rámci funkcie
[KConnect to Wireless Remote/Pripojiť k bezdrôtovému
diaľkovému ovládaniu] v časti [k: Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
475
Zabezpečenie
Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať
nasledujúce problémy.
zz Monitorovanie prenosu
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v sieti
Wi-Fi a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.
zz Neoprávnený prístup k sieti
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, a ukradnúť, upraviť alebo zničiť informácie.
Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu,
ako je infiltrácia (keď niekto prevezme identitu s cieľom získať prístup
k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu odrazový mostík
(ak niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako odrazový mostík
na zakrytie stôp pri infiltrácii iných systémov).
Odporúča sa používať systémy a funkcie na dôkladné zabezpečenie siete,
aby ste predišli vzniku týchto typov problémov.
476
Kontrola sieťových nastavení
zz Windows
Otvorte položku [Príkazový riadok] systému Windows, zadajte príkaz
ipconfig/all a stlačte kláves <Enter>.
Okrem adresy IP priradenej počítaču sa zobrazí aj maska podsiete,
brána a informácie o serveri DNS.
zz Mac OS
V systéme Mac OS X otvorte aplikáciu [Terminál], zadajte príkaz ifconfig
-a a stlačte kláves <Return>. Adresa IP priradená k počítaču sa zobrazí
v položke [en0] vedľa položky [inet] vo formáte „***.***.***.***“.
* Informácie o aplikácii [Terminál] nájdete v pomocníkovi pre systém Mac OS X.
Ak sa chcete vyhnúť používaniu rovnakej adresy IP pre počítač aj iné
zariadenia v sieti, počas nastavovania adresy IP priradenej k fotoaparátu,
ktoré je opísané na =444, zmeňte posledné číslo adresy IP.
Príklad: 192.168.1.10
477
Stav bezdrôtovej komunikácie
Stav bezdrôtovej komunikácie je možné skontrolovať na obrazovke.
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
478
(2)
Funkcia Wi-Fi
Funkcia Bluetooth
Intenzita bezdrôtového signálu
(2)
Stav bezdrôtovej komunikácie
Stav komunikácie
Nepripojené
Funkcia Wi-Fi
Obrazovka
Intenzita bezdrôtového
signálu
Wi-Fi: Disable
(Zakázať)
Wi-Fi: Enable
(Povoliť)
Vypnutý
Pripájanie
(bliká)
Pripojené
Odosielajú sa údaje
(fg)
Chyba pripojenia
(bliká)
Indikátor funkcie Bluetooth
Funkcia Bluetooth
[Enable/Povoliť]
[Disable/Zakázať]
Stav pripojenia
Obrazovka
Pripojené cez Bluetooth
s
Nepripojené cez
Bluetooth
Nepripojené cez
Bluetooth
s
Nezobrazené
zz Stav „Bluetooth not connected“ (Nepripojené cez Bluetooth) sa vyskytuje pri
pripojení k počítačom, tlačiarňam alebo webovým službám cez pripojenie Wi-Fi.
479
480
Nastavenie
Táto kapitola opisuje nastavenia na karte nastavení ([5]).
zz Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v režime <t>, <d>, <s>, <f>
alebo <a>.
481
Ponuky na karte: Set-up (Nastavenie)
zz Nastavenie 1
=484
=486
=489
=490
=492
=493
zz Nastavenie 2
=494
=495
=496
=497
=500
=502
=503
zz Nastavenie 3
=507
=508
=509
=510
=511
=501
482
Ponuky na karte: Set-up (Nastavenie)
zz Nastavenie 4
=512
=515
=515
=516
=517
=518
zz Nastavenie 5
=519
=520
=521
=523
=523
=523
483
Select folder (Vybrať priečinok)
Môžete bez obmedzenia vytvárať a vyberať priečinky na uloženie
zhotovených snímok.
Vytvorenie priečinka
položku [5: Select folder/
1Vyberte
Vybrať priečinok].
položku [Create folder/
2Vyberte
Vytvoriť priečinok].
3Vyberte možnosť [OK].
484
Select folder (Vybrať priečinok)
Výber priečinka
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovke výberu priečinka vyberte
priečinok.
zz Zhotovené snímky sa uložia do
zvoleného priečinka.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímok v priečinku
Najnižšie číslo súboru
Názov priečinka
Najvyššie číslo súboru
Priečinky
zz Priečinok môže obsahovať až 9999 snímok (čísla súborov 0001 – 9999).
Keď sa priečinok zaplní, automaticky sa vytvorí nový priečinok s číslom o jedno
väčším. Nový priečinok sa vytvorí aj v prípade ručného vynulovania (=488).
Vytvoriť možno priečinky s číslami od 100 do 999.
Vytvorenie priečinkov pomocou počítača
zz Keď je na obrazovke otvorená karta, vytvorte nový priečinok s názvom
„DCIM“. Otvorte priečinok DCIM a vytvorte toľko priečinkov, koľko potrebujete
na uloženie a usporiadanie súborov. Názov priečinka musí mať formát
„100ABC_D“. Prvé tri číslice vždy predstavujú číslo priečinka od 100 do 999.
Posledných päť znakov môže byť ľubovoľnou kombináciou veľkých a malých
písmen od A do Z, číslic a znaku podčiarknutia „_“. Nemožno použiť medzeru.
Tiež upozorňujeme, že názvy dvoch priečinkov nesmú mať rovnaké trojmiestne
číslo priečinka (napríklad „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), a to ani v prípade,
ak je zvyšných päť znakov v jednotlivých názvoch odlišných.
485
Číslovanie súborov
Zhotoveným snímkam uloženým v priečinku
sa priradia čísla súborov 0001 až 9999.
Môžete zmeniť spôsob číslovania
súborov snímok.
(príklad) IMG_0001.JPG
Číslo súboru
položku [5: File numbering/
1Vyberte
Číslovanie súborov].
položku.
2zNastavte
z Vyberte položku [Numbering/
Číslovanie].
zz Vyberte možnosť [Continuous/Sériové]
alebo [Auto reset/Automatické
vynulovanie].
zz Ak chcete vynulovať číslovanie súborov,
vyberte položku [Manual reset/
Ručné vynulovanie] (=488).
zz Výberom položky [OK] vytvorte nový
priečinok. Číslovanie súborov začne
od čísla 0001.
zz Ak číslo súboru v priečinku č. 999 dosiahlo číslo 9999, nebude ďalej možné
snímať ani v prípade, že je na karte ešte voľné miesto. Na obrazovke sa
zobrazí výzva, aby ste vymenili kartu. Vymeňte kartu za novú.
486
Číslovanie súborov
Continuous (Sériové)
Ak chcete pokračovať v súvislom číslovaní súborov aj po
výmene karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania do 9999 pokračuje aj po výmene karty alebo
vytvorení nového priečinka. Tento spôsob je užitočný v prípade, ak chcete
snímky číslované v rozmedzí od 0001 do 9999 na rôznych kartách alebo
vo viacerých priečinkoch ukladať do jedného priečinka v počítači.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým
uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať od čísla
súboru posledného poslednej snímky na karte alebo v priečinku. Ak chcete
používať súvislé číslovanie súborov, odporúča sa vždy používať nanovo
naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Ďalšie číslo súboru v poradí
487
Číslovanie súborov
Auto Reset (Automatické vynulovanie)
Ak chcete obnoviť číslovanie súborov od 0001 po každej
výmene karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania súborov nových uložených snímok začne znova od
0001 po výmene karty alebo vytvorení priečinka. Toto nastavenie je užitočné
vtedy, ak chcete snímky organizovať podľa kariet alebo priečinkov.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým
uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať od čísla
súboru posledného poslednej snímky na karte alebo v priečinku. Ak chcete
ukladať snímky s číslovaním súborov začínajúcim od 0001, použite novo
naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslovanie súborov sa vynulovalo
Manual Reset (Ručné vynulovanie)
Ak chcete vynulovať číslovanie súborov na 0001 alebo začať
od súboru číslo 0001 v novom priečinku.
Ak ručne vynulujete číslovanie súborov, automaticky sa vytvorí nový
priečinok a číslovanie súborov snímok uložených do príslušného priečinka
sa začne od 0001.
Tento spôsob je užitočný napríklad vtedy, ak chcete používať rôzne
priečinky pre snímky zhotovené napríklad včera a dnes.
488
Auto Rotate (Automaticky otočiť)
Môžete zmeniť nastavenie automatického otáčania,
ktoré pri zobrazovaní narovná snímky zosnímané
vo zvislej orientácii.
položku [5: Auto Rotate/
1Vyberte
Automaticky otočiť].
2Vyberte požadovanú položku.
zz On (Zap.)zD
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní vo fotoaparáte i v počítačoch.
zz On (Zap.)D
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní na počítačoch.
zz Off (Vyp.)
zz Snímky zhotovené s nastavením automatického otáčania na možnosť
[Off/Vyp.] sa neotočia pri prehrávaní, ani keď neskôr nastavíte automatické
otáčanie na možnosť [On/Zap.].
zz Ak zhotovíte snímku a fotoaparát bol namierený nahor alebo nadol, automatické
otočenie na správnu orientáciu pri prezeraní sa nemusí vykonať správne.
zz Ak sa na počítači snímky neotočia automaticky, skúste použiť softvér EOS.
489
Format Card (Formátovať kartu)
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná) iným
fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto fotoaparáte.
zz Pri formátovaní karty sa vymažú všetky snímky a údaje uložené na karte.
Odstránia sa aj chránené snímky, preto sa uistite, že neobsahuje žiadne
údaje, ktoré si chcete ponechať. V prípade potreby pred formátovaním
karty snímky a údaje preneste do počítača a pod.
položku [5: Format card/
1Vyberte
Formátovať kartu].
kartu.
2zNaformátujte
z Vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete formátovať na nízkej úrovni,
stlačením tlačidla <B> pridajte
začiarknutie <X> k položke [Low level
format/Formátovať na nízkej úrovni]
a vyberte možnosť [OK].
zz Kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania karty môže byť menšia
ako kapacita uvedená na karte.
zz Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.
490
Format Card (Formátovať kartu)
Kartu naformátujte v nasledujúcich prípadoch:
zz Karta je nová.
zz Karta bola naformátovaná iným fotoaparátom alebo počítačom.
zz Karta je zaplnená snímkami alebo údajmi.
zz Zobrazuje sa chyba týkajúca sa karty (=575).
Formátovanie na nízkej úrovni
zz Formátovanie nízkej úrovne vykonajte, ak sa rýchlosť zapisovania alebo
čítania z karty zdá byť nízka alebo ak chcete úplne odstrániť údaje
na karte.
zz Keďže formátovanie nízkej úrovne naformátuje všetky zaznamenateľné
sektory na karte, trvá dlhšie ako bežné formátovanie.
zz Prebiehajúce formátovanie nízkej úrovne môžete zrušiť výberom
možnosti [Cancel/Zrušiť]. Aj v tomto prípade sa dokončí bežné
formátovanie a kartu môžete normálne používať.
Formáty súborov na karte
zz Karty SD/SDHC sa naformátujú vo formáte FAT32. Karty SDXC
sa naformátujú vo formáte exFAT.
zz Keď budete nahrávať videozáznam pomocou karty naformátovanej
vo formáte exFAT, videozáznam sa nahrá do jedného súboru
(a nerozdelí sa do viacerých súborov) aj vtedy, ak bude väčší ako 4 GB.
(Veľkosť videozáznamu presiahne 4 GB.)
zz Karty SDXC naformátované pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné
používať v iných fotoaparátoch. Upozorňujeme tiež, že karty formátované
na formát exFAT sa niektorými počítačovými operačnými systémami alebo
čítačkami pamäťových kariet nemusia rozpoznať.
zz Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov na karte sa
údaje nevymažú úplne. Majte to na pamäti pri predaji alebo likvidácii karty.
Pri likvidácii kariet preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu
osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.
491
Mode Guide (Sprievodca režimom)
Pri zmene režimov snímania sa môže zobraziť krátky opis príslušného
režimu snímania.
položku [5: Mode Guide/
1Vyberte
Sprievodca režimom].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
otočným voličom režimov.
3zOtočte
z Zobrazí sa krátky opis vybratého režimu
snímania.
zz Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti,
stlačte tlačidlo <X>.
zz Ak chcete sprievodcu režimom vymazať,
stlačte tlačidlo <0>. V režime
<8>, <U> alebo <k> sa zobrazí
obrazovka výberu režimov snímania.
492
Feature Guide (Sprievodca funkciami)
Pri používaní nastavenia Rýchle ovládanie sa môže zobraziť krátky opis
funkcií a položiek.
položku [5: Feature guide/
1Vyberte
Sprievodca funkciami].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Ak chcete vymazať opis, ťuknite naň alebo vykonajte inú činnosť.
493
Eco Mode (Úsporný režim)
Počas zobrazovania obrazovky snímania môžete šetriť energiu. Keď sa
fotoaparát nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa znížila spotreba batérie.
položku [5: Eco mode/
1Vyberte
Úsporný režim].
položku [On/Zapnuté].
2zVyberte
z Ak sa fotoaparát nepoužíva, obrazovka
približne do 2 sekúnd stmavne a do
10 sekúnd sa vypne.
zz Ak chcete aktivovať obrazovku
a pripraviť sa na snímanie, keď je
obrazovka vypnutá, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
494
Power Saving (Úspora energie)
Môžete nastaviť časovanie automatického vypnutia obrazovky a fotoaparátu
([Display off/Vypnutá obrazovka] a [Auto power off/Automatické
vypnutie]).
položku [5: Power saving/
1Vyberte
Úspora energie].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Aj keď je položka [Auto power off/Automatické vypnutie] nastavená na
možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka sa vypne po čase nastavenom
v položke [Display off/Vypnutie obrazovky].
zz Nastavenia [Display off/Vypnutie obrazovky] a [Auto power off/
Automatické vypnutie] sa nepoužijú pri nastavení úsporného režimu na
možnosť [On/Zap.].
zz Pri používaní voliteľného elektronického hľadáčika sa pridá položka [Viewfinder
off/Hľadáčik vypnutý] a môžete nastaveniť časovanie na jeho vypnutie.
495
Display Brightness (Jas displeja)
Jas obrazovky je nastaviteľný. Pri použití voliteľného elektronického
hľadáčika sa jas obrazovky a hľadáčika dajú nastavovať zvlášť.
položku [5: Disp.
1Vyberte
brightness/Jas obrazovky].
nastavenie.
2zVykonajte
z Podľa stupnice sivých odtieňov upravte
jas pomocou tlačidiel <Y> <Z>
a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete skontrolovať expozíciu snímky, odporúča sa skontrolovať histogram
(=367).
496
Date/Time/Zone (Dátum/čas/pásmo)
Keď zapnete napájanie po prvýkrát alebo ak došlo k vynulovaniu dátumu/
času/pásma, postupujte podľa nasledujúcich krokov a najskôr nastavte
časové pásmo.
Keď najskôr nastavíte časové pásmo, v budúcnosti môžete toto nastavenie
podľa potreby jednoducho upraviť a dátum a čas sa aktualizujú podľa toho.
Keďže k zhotoveným snímkam budú pripojené informácie o dátume a čase
snímania, nezabudnite nastaviť dátum a čas.
položku [5: Date/Time/
1Vyberte
Zone/Dátum/čas/pásmo].
časové pásmo.
2zNastavte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time zone/Časové pásmo].
zz Stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
časové pásmo a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak sa požadované časové pásmo
nenachádza v zozname, stlačte tlačidlo
<M> a potom nastavte rozdiel
oproti UTC v položke [Time difference/
Časový rozdiel].
497
Date/Time/Zone (Dátum/čas/pásmo)
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time difference/Časový
rozdiel] (+/–/hodina/minúta) a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Po zadaní časového pásma alebo
časového rozdielu vyberte pomocou
tlačidiel <Y> <Z> položku [OK]
a potom stlačte tlačidlo <0>.
dátum a čas.
3zNastavte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
letný čas.
4zNastavte
z Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Y] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [Z] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Keď je letný čas nastavený na možnosť
[Z], čas nastavený v kroku č. 3 sa
posunie o 1 hodinu dopredu. Ak je
nastavená možnosť [Y], letný čas sa
zruší a čas sa posunie späť o 1 hodinu.
nastavenie.
5zUkončite
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [OK].
498
Date/Time/Zone (Dátum/čas/pásmo)
zz Nastavenia dátumu, času a časového pásma sa môžu vynulovať, keď bude
fotoaparát skladovaný bez batérie, keď sa vybije batéria alebo ak bude batéria
dlhšiu dobu vystavená teplotám pod bodom mrazu. V takom prípade ich
nastavte znova.
zz Po zmene položky [Zone/Time difference/Pásmo/Časový rozdiel]
skontrolujte, či je nastavený správny dátum/čas.
zz Čas do automatického vypnutia je možné predĺžiť, keď sa zobrazuje obrazovka
[5: Date/Time/Zone/Dátum/čas/pásmo].
499
Language (Jazyk)
položku [5: LanguageK/
1Vyberte
Jazyk].
2Nastavte požadovaný jazyk.
500
Focus Mode Switch (AF/MF)
(Prepínač režimov zaostrenia (AF/MF))
Pomocou prepínača režimov zaostrenia objektívov EF-M môžete povoliť
alebo zakázať prepínanie medzi manuálnym a automatickým zaostrovaním.
Vyberte položku [5: switch
1(AF/MF)/prepínač
(AF/MF)].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Enable (Povoliť)
Nastavenie prepínača režimov
zaostrenia bude mať prednosť pred
nastavením ponuky [z: Focus mode/
Režim zaostrenia].
zz Disable (Zakázať)
Namiesto prepínača režimov zaostrenia,
ktorý je zakázaný, sa bude používať
nastavenie ponuky [z: Focus mode/
Režim zaostrenia].
501
Video System (Video systém)
Umožňuje nastavenie video systému akéhokoľvek televízora používaného
na zobrazenie. Toto nastavenie určuje snímkové frekvencie, ktoré sú
dostupné pri nahrávaní videozáznamov.
položku [5: Video system/
1Vyberte
Video systém].
požadovanú položku.
2zVyberte
z For NTSC (Pre NTSC)
Pre oblasti s televíznym systémom
NTSC (Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea, Mexiko atď.).
zz For PAL (Pre PAL)
Pre oblasti s televíznym systémom PAL
(Európa, Rusko, Čína, Austrália atď.).
502
Čistenie snímača
Funkcia čistenia snímača fotoaparátu slúži na čistenie prednej vrstvy
obrazového snímača.
Aktivácia okamžitého čistenia
položku [5: Sensor
1Vyberte
cleaning/Čistenie snímača].
možnosť [Clean now/
2Vyberte
Vyčistiť terazf].
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
503
Čistenie snímača
Nastavenie automatického čistenia
položku [Auto cleaningf/
1Vyberte
Automatické čistenie].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Najdôkladnejšie vyčistenie dosiahnete, keď fotoaparát položíte do stabilnej
polohy na stôl alebo iný rovný povrch.
zz Aj v prípade, že čistenie snímača viackrát zopakujete, výsledok sa príliš
nezlepší. Upozorňujeme, že možnosť [Clean nowf/Vyčistiť teraz] nemusí
byť k dispozícii ihneď po dokončení čistenia.
zz Na snímkach alebo na obrazovke snímania sa môžu objaviť body svetla,
ak snímač ovplyvní vesmírne žiarenie či podobné faktory. Výberom možnosti
[Clean nowf/Vyčistiť teraz] možno ich výskyt potlačiť (=503).
504
Čistenie snímača
Manuálne čistenie snímača
Prach, ktorý nebolo možné odstrániť automatickým čistením, je možné
odstrániť ručne pomocou komerčne dostupného balónika na ofukovanie
alebo podobného nástroja.
Obrazový snímač je mimoriadne citlivý. Ak je potrebné vyčistiť priamo
snímač, odporúčame nechať tento úkon vykonať odborníkom v servisnom
stredisku spoločnosti Canon.
1Vypínač prepnite do polohy <2>.
2Odpojte objektív a vyčistite snímač.
čistenie.
3zDokončite
z Nasaďte objektív alebo kryt otvoru
pre objektív.
505
Čistenie snímača
zz Počas čistenia snímača nikdy neprepínajte vypínač do polohy <1>.
Uzávierka by sa pohla, čo môže poškodiť jej lamely alebo obrazový snímač.
zz Povrch obrazového snímača je mimoriadne citlivý. Snímač čistite veľmi opatrne.
zz Použite balónik na ofukovanie bez akéhokoľvek štetca. Kefka by mohla nechať
na snímači škrabance.
zz Hrot balónika nezasúvajte za objímku pre objektív fotoaparátu. Hrozí riziko
poškodenia lamiel uzávierky.
zz Na čistenie snímača nikdy nepoužívajte stlačený vzduch ani plyn. Stlačený
vzduch môže poškodiť snímač a nastriekaný plyn môže na snímači zamrznúť
a poškriabať ho.
zz Ak zostane na snímači nečistota, ktorú nemožno odstrániť pomocou balónika,
odporúčame nechať snímač vyčistiť v servisnom stredisku spoločnosti Canon.
506
Touch Control (Dotykové ovládanie)
položku [5: Touch control/
1Vyberte
Dotykové ovládanie].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Normálne nastavenie je [Standard/
Štandardné].
zz Nastavenie [Sensitive/Citlivé] poskytuje
lepšiu reakciu panela dotykovej
obrazovky ako nastavenie [Standard/
Štandardné].
zz Ak chcete zakázať dotykové ovládanie,
vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
Upozornenia týkajúce sa dotykového ovládania
zz Na ovládanie dotykom nepoužívajte ostré predmety, napríklad nechty alebo
guľôčkové perá.
zz Na dotykové ovládanie nepoužívajte mokré prsty. Ak je na obrazovke vlhkosť
alebo ak máte mokré prsty, panel dotykovej obrazovky nemusí reagovať alebo
môže dôjsť k poruche. V takom prípade vypnite napájanie a utrite vlhkosť
pomocou handričky.
zz Prilepenie komerčne dostupnej ochrannej fólie alebo nálepky na obrazovku
môže spomaliť reakciu dotykového ovládania.
zz Ak pri nastavení možnosti [Sensitive/Citlivé] rýchlo použijete dotykové
ovládanie, reakcia dotykového ovládania môže byť horšia.
507
Zvuková signalizácia
Môžete vypnúť zvukovú signalizáciu pri zaostrení na objekty alebo pri iných
operáciách.
položku [5: Beep/
1Vyberte
Zvuková signalizácia].
požadovanú položku.
2Vyberte
Touch (Dotykové ovládanie)
Zvuková signalizácia bude vypnutá iba
počas dotykového ovládania.
Disable (Zakázať)
Vypne pípanie pri zaostrení na objekty,
pri snímaní so samospúšťou a pri použití
dotykových funkcií.
508
HDMI Resolution (Rozlíšenie HDMI)
Nastavte rozlíšenie výstupu obrazu, ktoré sa používa, keď je fotoaparát
pripojený k televízoru alebo externému záznamovému zariadeniu pomocou
kábla HDMI.
položku [5: HDMI
1Vyberte
Resolution/Rozlíšenie HDMI].
požadovanú položku.
2Vyberte
Auto (Automaticky)
Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením zodpovedajúcim
pripojenému televízoru.
1080p
Výstup s rozlíšením 1080p. Vyberte, ak sa
chcete vyhnúť problémom so zobrazením
alebo oneskorením, keď fotoaparát
prepne rozlíšenie.
509
HDMI HDR Output (Výstup HDMI HDR)
Snímky RAW môžete zobrazovať v režime HDR po pripojení fotoaparátu
k televízoru HDR.
položku [5: HDMI HDR
1Vyberte
output/Výstup HDMI HDR].
2Vyberte položku [On/Zapnuté].
zz Operácie so snímkami, napríklad spracovanie snímok RAW, nie sú počas
zobrazenia v režime HDR dostupné.
zz Uistite sa, že televízor HDR je nastavený na vstup HDR. Podrobné informácie
o prepínaní vstupov na televízore nájdete v používateľskej príručke k televízoru.
zz V závislosti od použitého televízora nemusia snímky vyzerať podľa očakávania.
zz Na televízore HDR sa nemusia zobraziť niektoré obrazové efekty a informácie.
510
Shutter Button Function for Movies
(Funkcia tlačidla spúšte pre videozáznamy)
Môžete nastaviť funkcie, ktoré sa vykonajú pri stlačení tlačidla spúšte do
polovice alebo úplnom stlačení počas nahrávania videozáznamu.
položku [5: Shutter btn
1Vyberte
function for movies/Funkcia
tlačidla spúšte pre videozáznamy].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Half-press (Stlačenie do polovice)
Zadajte funkciu, ktorá sa vykoná pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice.
zz Fully-press (Úplné stlačenie)
Táto položka sa zobrazuje pri nastavení
otočného voliča režimov do polohy <k>.
Zadajte funkciu, ktorá sa vykoná pri
úplnom stlačení tlačidla spúšte.
S položkou [Fully-press/Úplné stlačenie] nastavenou na možnosť
[Start/stop mov rec/Spustenie/zastavenie zaznamenávania
videozáznamu] môžete nahrávanie videozáznamu spustiť alebo zastaviť
nielen stlačením tlačidla snímania videozáznamov, ale aj úplným stlačením
tlačidla spúšte alebo pomocou diaľkovej spúšte RS-60E3 (predáva sa
samostatne, =223).
zz Aj keď je položka [Fully-press/Úplné stlačenie] nastavená na možnosť
[No function/Bez funkcie], úplným stlačením tlačidla spúšte počas
snímania časozberného videozáznamu spustíte alebo zastavíte nahrávanie
časozberného videozáznamu.
511
Zobrazenie informácií o snímaní
Počas snímania môžete prispôsobiť detaily a obrazovky s informáciami
zobrazovanými vo fotoaparáte.
Vyberte položku [5: Shooting
info. disp./Zobrazenie informácií
o snímaní].
Prispôsobenie informácií na obrazovke
položku [Screen info.
1Vyberte
settings/Nastavenia informácií
na obrazovke].
obrazovky.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
obrazovky s informáciami, ktoré sa majú
zobrazovať na fotoaparáte.
zz Pri informáciách, ktoré nechcete
zobraziť, stlačením tlačidla <0>
odstráňte značku začiarknutia [X].
zz Ak chcete upraviť obrazovku,
stlačte tlačidlo <B>.
512
Zobrazenie informácií o snímaní
obrazovku.
3zUpravte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položky, ktoré sa majú zobrazovať
na obrazovke.
zz Pri položkách, ktoré nechcete zobraziť,
stlačením tlačidla <0> odstráňte
značku začiarknutia [X].
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
Konfigurovanie zobrazenia vo voliteľnom elektronickom hľadáčiku
zz V 1. kroku vyberte možnosť [5: VF info/ toggle settings/Informácie
v hľadáčiku/prepnúť nastavenia].
zz V časti [5: VF vertical display/Zvislé zobrazenie v hľadáčiku] môžete vybrať,
ako sa informácie zobrazia pri snímaní statických záberov v zvislej polohe.
Grid display (Zobrazenie mriežky)
položku [Grid display/
1Vyberte
Zobrazenie mriežky].
2Vyberte požadovanú položku.
513
Zobrazenie informácií o snímaní
Nastavenie histogramu
položku [Histogram disp/
1Vyberte
Zobrazenie histogramu].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Vyberte obsah ([Brightness/Jas]
alebo [RGB]) a veľkosť zobrazenia
([Large/Veľké] alebo [Small/Malé]).
zz Pomocou tlačidla <M> potvrďte
nastavenie.
Zrušenie nastavení
1Vyberte položku [Reset/Vynulovať].
2Vyberte možnosť [OK].
514
Display Performance (Výkon zobrazenia)
Pri snímaní statických záberov môžete určiť jemné zobrazovanie alebo
energeticky úsporné zobrazovanie.
položku [5: Disp.
1Vyberte
performance/Výkon zobrazenia].
2Vyberte požadovanú položku.
Viewfinder Display Format (Formát
zobrazenia v hľadáčiku)
Pri používaní voliteľného elektronického hľadáčika môžete vybrať formát
zobrazenia v hľadáčiku.
položku [5: VF display
1Vyberte
format/Formát zobrazenia
v hľadáčiku].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <W> <X>
vyberte položku.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
515
Display Settings (Nastavenia úrovne
zobrazenia)
Pri používaní voliteľného elektronického hľadáčika môžete vybrať režim
zobrazenia pre obrazovky snímania.
položku [5: Display
1Vyberte
settings/Nastavenia úrovne
zobrazenia].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Auto (Automaticky)
Štandardne používate obrazovku na
zobrazenie, ale keď sa pozriete cez
hľadáčik, prepnete naň.
zz Manual (Ručne)
Môžete obmedziť zobrazenie na
obrazovku alebo hľadáčik.
zobrazenie na obrazovke
3Vyberte
alebo v hľadáčiku.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
516
Reverse Display (Obrátené zobrazenie)
Pri snímaní s obrazovkou otočenou k objektu (k prednej strane fotoaparátu)
sa môže zobraziť zrkadlový obraz.
položku [5: Reverse
1Vyberte
display/Obrátené zobrazenie].
položku [On/Zapnuté].
2zVyberte
z Ak radšej nechcete používať obrátené
zobrazovanie, keď je obrazovka otočená
dopredu, vyberte položku [Off/Vyp.].
517
Funkcie Pomocníka
Keď sa pod ponukou zobrazuje ikona [zHelp/Pomocník], stlačením
tlačidla <B> môžete zobraziť opis funkcie. Opätovným stlačením
ukončíte zobrazenie Pomocníka. Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
keď sa vpravo zobrazí posúvač (1), stlačte tlačidlá <W> <X> alebo otáčajte
voličom <5>.
zz Príklad: [z: High ISO speed NR/Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO]
<B>
B
(1)
Veľkosť textu zobrazenia Pomocníka
Môžete zmeniť veľkosť textu v zobrazení Pomocníka.
položku [5: Help text
1Vyberte
size/Veľkosť textu zobrazenia
Pomocníka].
2Vyberte požadovanú položku.
518
Užívateľské režimy snímania (C1/C2)
M
Aktuálne nastavenia fotoaparátu ako ponuka snímania a nastavenia
užívateľských funkcií môžete zaregistrovať ako užívateľské režimy snímania.
položku [5: Custom
1Vyberte
shooting mode (C1, C2)/Užívateľský
režim snímania (C1, C2)].
možnosť [Register
2Vyberte
settings/Zaregistrovať nastavenia].
požadované položky.
3zZaregistrujte
z Na obrazovke [Register settings/
Zaregistrovať nastavenia] vyberte
položku [Custom shooting mode:
C*/Užívateľský režim snímania: C*]
a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačte tlačidlo [OK] na obrazovke
[Custom shooting mode: C*/
Užívateľský režim snímania: C*].
Aktuálne nastavenia fotoaparátu sa
zaregistrujú do užívateľského režimu
snímania C*.
Automatická aktualizácia zaregistrovaných nastavení
Ak počas snímania v užívateľskom režime snímania zmeníte niektoré
nastavenie, príslušný režim sa môže automaticky aktualizovať na nové
nastavenie (automatická aktualizácia). Ak chcete povoliť túto automatickú
aktualizáciu, v kroku č. 2 nastavte položku [Auto update set./Automatická
aktualizácia nastavení] na možnosť [Enable/Povoliť].
Zrušenie zaregistrovaných užívateľských režimov snímania
Ak v kroku č. 2 vyberiete položku [Clear settings/Zrušiť nastavenia],
obnovia sa predvolené nastavenia príslušných režimov bez
zaregistrovaných užívateľských režimov snímania.
zz Nastavenia snímania a ponuky môžete zmeniť aj v užívateľských režimoch snímania.
519
Reset Camera (Obnoviť predvolené
nastavenia fotoaparátu)
M
Predvolené nastavenia môžete obnoviť fotoaparátu v režimoch <t> <d>
<s> <f> <a> <k>.
položku [5: Reset camera/
1Vyberte
Vynulovať fotoaparát].
možnosť [Basic settings/
2Vyberte
Základné nastavenia].
zz Ak chcete vymazať ďalšie nastavenia,
vyberte možnosť [Other settings/Ďalšie
nastavenia] a potom vyberte položku.
3Vyberte možnosť [OK].
zz Pri použití funkcie „Zrušenie nastavení užívateľských funkcií“ (=542)
sa vynulujú aj nastavenia užívateľských funkcií (C.Fn) a prispôsobené
nastavenia ovládania.
zz Predvolené základné nastavenia, ako sú napríklad [LanguageK/Jazyk]
a [Date/Time/Zone/Dátum/čas/pásmo], sa neobnovia.
520
Informácie o autorských právach
M
Po nastavení informácií o autorských právach sa tieto informácie
zaznamenajú do snímky ako informácie Exif.
položku [5: Copyright
1Vyberte
information/Informácie
o autorských právach].
2Vyberte požadovanú položku.
text.
3zZadajte
z Krížovými tlačidlami <V> alebo voličom
<5> vyberte znak a stlačením tlačidla
<0> ho zadajte.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zz Ak chcete odstrániť predchádzajúci
znak, vyberte položku [ ] a stlačte
tlačidlo <0>.
nastavenie.
4zUkončite
z Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
521
Informácie o autorských právach
Kontrola informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť
[Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach],
môžete skontrolovať informácie zadané
v položkách [Author/Autor] a [Copyright/
Autorské práva].
Odstránenie informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť [Delete copyright information/
Odstrániť informácie o autorských právach], môžete odstrániť informácie
v položkách [Author/Autor] a [Copyright/Autorské práva].
zz Ak je text zadaný v položke „Author“ (Autor) alebo „Copyright“ (Autorské
práva) dlhý, nemusí sa pri výbere položky [Display copyright info./
Zobraziť informáciu o autorských právach] zobraziť celý.
zz Informácie o autorských právach môžete nastaviť alebo skontrolovať
aj pomocou nástroja EOS Utility (softvér EOS).
522
Ďalšie informácie
zz Manual/software URL (Adresa URL na stiahnutie návodov
a softvéru)
Ak si chcete stiahnuť návody, vyberte položku [5: Manual/
software URL/Adresa URL návodov a softvéru] a naskenujte
zobrazený kód do smartfónu.
Na prístup k webovej lokalite na zobrazenej adrese URL a stiahnutie
softvéru môžete použiť aj počítač.
zz Certification Logo Display (Zobrazenie loga certifikácie)M
Vyberte položku [5: Certification Logo Display/Zobrazenie loga
certifikácie], ak chcete zobraziť niektoré logá certifikácie fotoaparátu.
Ďalšie logá certifikácie sa nachádzajú v tomto návode na používanie,
na tele a na balení fotoaparátu.
zz Firmware (Firmvér)M
Vyberte položku [5: Firmware/Firmvér], ak chcete aktualizovať firmvér
fotoaparátu alebo aktuálneho objektívu.
523
524
Užívateľské funkcie /
My Menu (Moja ponuka)
Môžete doladiť funkcie fotoaparátu a meniť funkcie tlačidiel
a voličov podľa vašich preferencií snímania. Môžete tiež pridávať
často používané položky ponuky a užívateľské funkcie na karty
ponuky My Menu (Moja ponuka).
525
Ponuky na karte: Prispôsobenie
=528
=532
=534
=542
=542
526
Nastavenie užívateľských funkcií
M
položku [C.Fn I:
1Vyberte
Exposure/C.Fn I: Expozícia],
[C.Fn II: Autofocus/C.Fn II:
Automatické zaostrovanie]
alebo [C.Fn III: Operation/
Others/C.Fn III: Ovládanie/Iné].
(1)
číslo užívateľskej funkcie.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
vyberte číslo užívateľskej funkcie (1)
na nastavenie.
nastavenie podľa potreby.
3zZmeňte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
nastavenie (číslo).
zz Ak chcete nastaviť inú užívateľskú
funkciu, zopakujte kroky č. 2 až 3.
zz V dolnej časti obrazovky sú zobrazené
aktuálne nastavenia užívateľských
funkcií pod príslušnými číslami funkcií.
zz Možnosti, ktoré ste zmenili
z predvolených nastavení, sa zobrazujú
modrou farbou.
nastavenie.
4zUkončite
z Stlačte tlačidlo <M>.
zz Znova sa zobrazí obrazovka z kroku č. 1.
527
Položky nastavení užívateľských funkcií
M
Môžete si prispôsobiť funkcie fotoaparátu na karte [8] tak, aby vyhovovali
vašim preferenciám snímania.
C.Fn I: Exposure (Expozícia)
C.Fn I-1: Exposure level increments (Zmeny expozičnej úrovne)
Nastaví zmeny rýchlosti uzávierky, clony, kompenzácie expozície, AEB,
kompenzácie expozície blesku atď. po 1/2 stupňa EV.
zz 0: v krokoch po 1/3
zz 1: v krokoch po 1/2
zz Po nastavení hodnoty [1/2-stop/1/2 stupňa EV] sa zobrazí displej tak,
ako je uvedené nižšie.
C.Fn I-2: ISO speed setting increments (Zmeny nastavenia
citlivosti ISO)
Môžete nastaviť ručné zmeny nastavenia citlivosti ISO na celé hodnoty EV.
zz 0: v krokoch po 1/3
zz 1: 1 stupeň
zz Aj keď je nastavená možnosť [1-stop/1 stupeň EV], citlivosť ISO sa
automaticky nastaví s krokom po 1/3 stupňa EV v prípade, že je nastavené
automatické nastavenie citlivosti ISO.
528
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn I-3: Bracketing auto cancel (Automatické zrušenie
stupňovania)
Môžete nastaviť, aby sa po nastavení vypínača do polohy <2> zrušila
funkcia AEB a stupňovanie vyváženia bielej.
zz 0: Enable (Povoliť)
zz 1: Disable (Zakázať)
C.Fn I-4: Bracketing sequence (Postupnosť stupňovania)
Postupnosť snímania AEB a postupnosť stupňovania vyváženia bielej
možno zmeniť.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
AEB
0 : Štandardná expozícia
– : Podexponované
+ : Preexponované
Stupňovanie vyváženia bielej
Smer B/A
Smer M/G
(modrá/jantárová)
(purpurová/zelená)
: Štandardné vyváženie
: Štandardné vyváženie
0
0
bielej
bielej
: Posun do purpurovej
– : Posun do modrej farby –
farby
: Posun do jantárovej
+
+ : Posun do zelenej farby
farby
529
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn I-5: Number of bracketed shots (Počet odstupňovaných
záberov)
Počet záberov nasnímaných pomocou stupňovania AEB a vyváženia bielej
možno zmeniť.
Keď je položka [Bracketing sequence/Postupnosť stupňovania]
nastavená na možnosť [0, –, +], odstupňované zábery sa nasnímajú podľa
nasledujúcej tabuľky.
zz 0: 3 zábery
zz 1: 2 zábery
zz 2: 5 záberov
zz 3: 7 záberov
(Krok nastavenia 1 stupeň EV)
1. záber
3: 3
zábery
2: 2
zábery
5: 5
záberov
7: 7
záberov
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
2. záber 3. záber 4. záber 5. záber 6. záber 7. záber
–1
+1
±1
–2
–1
+1
+2
–3
–2
–1
+1
+2
+3
zz Ak je nastavená možnosť [2 shots/2 zábery], pri nastavení rozsahu AEB
môžete vybrať stranu s označením + alebo –. Pri stupňovaní vyváženia bielej
sa 2. záber upraví smerom k možnosti B/A alebo M/G.
530
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn I-6: Safety shift (Bezpečnostný posun)
Ak sa zmení jas objektu a štandardnú expozíciu nie je možné dosiahnuť
v rámci rozsahu automatickej expozície, fotoaparát automaticky zmení
manuálne vybraté nastavenie, aby sa dosiahla štandardná expozícia.
Pri nastavení na hodnotu [Shutter speed/Aperture/Rýchlosť uzávierky/
clona] sa toto nastavenie vzťahuje na režimy <s> a <f>. Pri nastavení
na hodnotu [ISO speed/Citlivosť ISO] sa toto nastavenie vzťahuje na
režimy <d>, <s> a <f>.
zz 0: Disable (Zakázať)
zz 1: Shutter speed/Aperture (Rýchlosť uzávierky/Clona)
zz 2: ISO speed (Citlivosť ISO)
zz V časti [z: zISO speed settings/Nastavenia citlivosti ISO] sa
v prípade, že nie je možné dosiahnuť štandardnú expozíciu, bude uplatňovať
bezpečnostný posun aj v prípade zmeny predvolených nastavení položky
[ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] alebo [Min. shutter spd./Minimálna
rýchlosť uzávierky].
zz Minimálne a maximálne limity v prípade bezpečnostného posunu s citlivosťou
ISO sú určené položkou [Auto range/Automatický rozsah] (=146). Ak však
manuálne nastavená citlivosť ISO prekračuje nastavenie položky [Auto range/
Automatický rozsah], bezpečnostný posun sa použije smerom nahor alebo
nadol až po hodnotu manuálne nastavenej citlivosti ISO.
zz Bezpečnostný posun sa v prípade potreby použije aj pri použití blesku.
C.Fn I-7: AE lock metering mode after focus (Režim merania,
uzamknutie AE po zaostrení)
Pre každý režim merania môžete nastaviť,
či sa má uzamknúť expozícia (uzamknutie
AE) po zaostrení na objekty pomocou
jednoobrázkového AF. Expozícia bude
uzamknutá, kým držíte tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
Vyberte režimy merania pre uzamknutie
AE a pridajte značku začiarknutia [X].
Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
531
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn II: Autofocus (Automatické zaostrovanie)
C.Fn II-1: Limit AF methods (Obmedziť spôsoby AF)
Môžete obmedziť dostupné spôsoby AF
na také, ktoré budete využívať.
Podrobnejšie informácie o spôsoboch AF
nájdete na =198 – =200.
Pridajte značku začiarknutia [X] k
spôsobom AF, ktoré sa majú sprístupniť.
Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
zz Značku [X] nemožno odstrániť z položky [1-point AF/1-bodové AF].
C.Fn II-2: Orientation linked AF point (Bod AF podľa orientácie)
Môžete priradiť body AF alebo rámy zóny AF rôznym pozíciám podľa toho,
či snímate vertikálne alebo horizontálne.
zz 0: Same for both vertic./horiz. (Rovnaké nastavenie pre vodorovnú/
zvislú orientáciu)
Pri vertikálnom aj horizontálnom snímaní sa použijú body alebo rámy
zóny AF na rovnakej pozícii.
zz 1: Separate AF pts: pt only (Samostatné body AF: iba bod)
Pre každú orientáciu fotoaparátu možno priradiť samostatné pozície
bodu AF alebo rámu zóny AF (1. horizontálne, 2. vertikálne s držadlom
fotoaparátu hore, 3. vertikálne s držadlom fotoaparátu dole). Je to
užitočné pri automatickom prepínaní na body AF alebo rámy zóny AF
v iných pozíciách podľa orientácie fotoaparátu.
Body AF alebo rámy zóny AF priradené každej z orientácií fotoaparátu
sa zachovajú.
532
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn II-3: Initial Servo AF pt for c (Počiatočný bod AF-Servo)
Môžete nastaviť počiatočný bod AF pre AF-Servo, keď je spôsob AF
nastavený na možnosť [u+Tracking/Sledovanie].
zz 0: Auto (Automaticky)
Počiatočný bod AF pre AF-Servo pre [u+Tracking/Sledovanie] sa
nastaví automaticky podľa podmienok snímania.
zz 1: Initial AF pt set for c (Počiatočný bod AF-Servo)
AF-Servo začne na ručne nastavenom bode AF, keď je funkcia AF
nastavená na možnosť [Servo AF/AF-Servo] a spôsob AF na možnosť
[u+Tracking/Sledovanie].
(Bod AF-Servo nastavený)
zz 2: AF pt set for
Ak prepnete z režimu [Spot AF/Bodové AF] alebo [1-point
AF/1‑bodové AF] na možnosť [u+Tracking/Sledovanie], AF-Servo
začne od bodu AF manuálne nastaveného pred prepnutím. Je to užitočné
na spustenie funkcie AF-Servo z bodu AF nastaveného pred prepnutím
na možnosť [u+Tracking/Sledovanie].
533
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn III: Operation/Others (Ovládanie/Iné)
C.Fn III-1: Dial direction during Tv/Av (Smer voliča v režime Tv/Av)
Smer otáčania voliča pri výbere rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť.
V režime snímania <a> sa nastaví opačný smer otáčania voličov <6>
a <5>. V ostatných režimoch snímania sa nastaví opačný smer otáčania
len pre volič <6>. Smer otáčania voliča <5> v režime <a> sa zhoduje
so smerom na nastavenie kompenzácie expozície v režimoch <d>, <s>
a <f>.
zz 0: Normal (Normálny)
zz 1: Reverse direction (Opačný smer)
534
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn III-2: Customize buttons (Prispôsobiť tlačidlá)
Často používané funkcie môžete priradiť tlačidlám, napríklad <V>
alebo <B>.
Rovnakému tlačidlu možno priradiť rôzne funkcie na používanie pri snímaní
statických záberov alebo videozáznamov.
1Vyberte časť panela.
funkciu, ktorú chcete
2Vyberte
priradiť.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
535
Položky nastavení užívateľských funkcií
Funkcie dostupné pre tlačidlá
Funkcia
Metering and AF start (Meranie a spustenie AF)
L
k
AF stop (Zastavenie AF)
AF
AF point selection (Výber bodu automatického
zaostrenia AF)
Direct AF point selection (Priamy výber
bodu AF)
Set AF point to center (Nastavenie bodu AF
na stred)
One-Shot AFzServo AF
(Jednoobrázkový AF, AF-Servo)*1
Expozícia
Videozáznamy
536
g
k
k
k
k
k
k
AF method (Spôsob AF)*1
k
k
Touch & drag AF (AF dotykom a potiahnutím)
k
k
Eye Detection AF (AF detekcie očí)*1
k
k
Peaking (Zvýraznené obrysy)
k
k
AE lock (Uzamknutie AE)
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Metering mode (Režim merania)*1
k
k
Flash function settings (Nastavenia
funkcií blesku*1
k
k
Flash firing (Spustenie blesku)*1
k
k
FE lock (Uzamknutie FE)*1
k
k
Movie recording (Nahrávanie videozáznamu)
k
k
Pause Movie Servo AF (Pozastavenie funkcie
AF-Servo pri videozázname)
k
k
AE lock (Uzamknutie AE) (počas stlačenia
tlačidla)
AE Lock/FE Lock (Uzamknutie AE/
uzamknutie FE)*1
Exposure compensation
(Kompenzácia expozície)
k
ISO speed (Citlivosť ISO)
Metering start (Spustenie merania)*1
k
k
k
k
AE lock (Uzamknutie AE) (podržanie)
O
k
k
Položky nastavení užívateľských funkcií
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
537
Položky nastavení užívateľských funkcií
Priame stlačenie tlačidiel
Funkcia
L
Dial function settings (Nastavenia funkcií voliča)
k
k
Depth-of-field preview (Kontrola hĺbky poľa)*1
k
k
k
k
Reset selected item in Fv mode (Vynulovať
zvolenú položku v režime Fv)*1
Reset Tv/Av/ /ISO in Fv mode (Vynulovať Tv/
Av/ISO v režime Fv)*1
Q
k
k
Obrazovka rýchleho ovládania
k
k
Magnify/Reduce (Zväčšenie/zmenšenie)
k
k
Menu display (Zobrazenie ponuky)
k
k
Image quality (Kvalita snímky)*
k
k
Still image aspect ratio (Pomer strán
fotografie)*1
k
k
Drive mode (Režim priebehu snímania)*
k
k
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)
k
k
Picture Style (Štýl Picture Style)
k
k
Touch Shutter (Ovládanie uzávierky dotykom)*1
k
k
RAW burst mode (Režim snímania záberov RAW
v sérii)*1
k
k
Select folder (Vybrať priečinok)
k
k
Create folder (Vytvorenie priečinka)*1
k
k
Maximize screen brightness (Maximálny jas
obrazovky) (dočasne)
k
k
Display off (Vypnutá obrazovka)
k
k
Eco mode (Úsporný režim)
k
k
Wi-Fi/Bluetooth connection
(Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth)
k
k
No function (Žiadna funkcia) (zakázané)
k
k
1
1
Ponuka
*1: Nie je možné priradiť ako funkciu dostupnú pri nahrávaní videozáznamov.
538
Položky nastavení užívateľských funkcií
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn III-3: Customize dials (Prispôsobiť voliče)
Často používané funkcie môžete priradiť k voličom, napríklad <5>, <6>
alebo <5>.
1Vyberte časť panela.
funkciu, ktorú chcete
2Vyberte
priradiť.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
Funkcie dostupné pre voliče
Funkcia
Shutter speed setting in M mode (Nastavenie
rýchlosti uzávierky v režime M)
Aperture setting in M mode (Nastavenie clony
v režime M)
Change aperture value (Zmeniť hodnotu
clony)
Change shutter speed (Zmeniť rýchlosť
uzávierky)
5
k
k
k
k
5
k
k
Set ISO speed (Nastavenie citlivosti ISO)
k
Exposure compensation (Kompenzácia
expozície)
k
No function (Žiadna funkcia) (zakázané)
540
6
k
k
k
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn III-4: Release shutter without lens (Aktivácia uzávierky bez
objektívu)
Môžete zadať, či je možné snímať statické zábery alebo videozáznamy bez
objektívu nasadeného na fotoaparát.
zz 0: Disable (Zakázať)
zz 1: Enable (Povoliť)
C.Fn III-5: Retract lens on power off (Zasunúť objektív po vypnutí)
Nastavenie mechanizmu na zasúvanie objektívu, keď je k fotoaparátu
pripojený objektív EF alebo EF-S STM s pohonným mechanizmom
(napríklad EF 40mm f/2.8 STM). Môžete určiť, či sa po vypnutí fotoaparátu
má automaticky zasunúť vyklopený používaný objektív.
zz 0: Enable (Povoliť)
zz 1: Disable (Zakázať)
zz Pri automatickom vypnutí sa zasunutie neaktivuje (ak len nejde o objektívy EF-M).
zz Pred odpojením objektívu skontrolujte, či je zasunutý.
zz Keď je nastavená možnosť [0: Enable/0: Povoliť], táto funkcia sa použije bez
ohľadu na nastavenie prepínača režimov zaostrenia na objektíve (AF alebo MF).
541
Zrušenie nastavení užívateľských funkcií
zz Zrušenie všetkých nastavení užívateľských funkcií
Výberom položky [8: Clear all Custom Func. (C.Fn)/Zrušiť všetky
užívateľské funkcie (C.Fn)] môžete zrušiť všetky nastavenia
užívateľských funkcií okrem nastavení [Customize buttons/
Prispôsobiť tlačidlá] a [Customize dials/Prispôsobiť voliče].
zz Zrušenie nastavení [Customize buttons/Prispôsobiť tlačidlá]
a [Customize dials/Prispôsobiť voliče]
Výberom položky [8: Clear customized settings/Zrušiť prispôsobené
nastavenia] môžete zrušiť nastavenia [Customize buttons/Prispôsobiť
tlačidlá] a [Customize dials/Prispôsobiť voliče].
542
Ponuky na karte: My Menu (Moja ponuka)
=544
=547
=547
=548
543
Zaregistrovanie ponuky My Menu
(Moja ponuka)
M
Na karte My Menu (Moja ponuka) môžete zaregistrovať položky ponuky
a užívateľské funkcie, ktorých nastavenia často meníte.
Vytvorenie a pridanie karty ponuky My Menu (Moja ponuka)
Vyberte položku [Add My Menu tab/
1Pridať
kartu ponuky My Menu
(Moja ponuka)].
možnosť [OK].
2zVyberte
z Zopakovaním krokov č. 1 a 2 môžete
vytvoriť až päť kariet ponuky My menu
(Moja ponuka).
Zaregistrovanie položiek ponuky na kartách ponuky
My Menu (Moja ponuka)
položku [9: Configure/
1Vyberte
Konfigurovať].
544
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
položku [Select items
2Vyberte
to register/Vybrať položky na
zaregistrovanie].
požadované položky.
3zZaregistrujte
z Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
zz Zaregistrovať môžete až šesť položiek.
zz Ak sa chcete vrátiť k obrazovke v kroku
č. 2, stlačte tlačidlo <M>.
Nastavenia karty My Menu (Moja ponuka)
Položky v rámci karty ponuky môžete triediť
a odstrániť a môžete premenovať alebo
odstrániť kartu ponuky.
zz Sort registered items (Triedenie zaregistrovaných položiek)
Poradie registrovaných položiek v ponuke My Menu (Moja ponuka)
môžete zmeniť. Vyberte položku [Sort registered items/Triedenie
zaregistrovaných položiek], vyberte položku, ktorej poradie chcete zmeniť,
a potom stlačte položku <0>. Pri zobrazení symbolu [z] presuňte
položku pomocou tlačidiel <W> <X> a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Delete selected items/Delete all items on tab (Odstrániť
vybraté položky/Odstrániť všetky položky na karte)
Môžete odstrániť ľubovoľnú zo zaregistrovaných položiek. Možnosť [Delete
selected items/Odstrániť vybraté položky] odstráni naraz jednu položku
a možnosť [Delete all items on tab/Odstrániť všetky položky na karte]
odstráni všetky zaregistrované položky na príslušnej karte.
545
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
zz Delete tab (Odstrániť kartu)
Môžete odstrániť aktuálnu kartu My Menu (Moja ponuka). Ak chcete
odstrániť kartu [MY MENU*/MOJA PONUKA*], vyberte položku
[Delete tab/Odstrániť kartu].
zz Rename tab (Premenovať kartu)
Kartu ponuky My Menu (Moja ponuka) môžete premenovať z názvu
[MY MENU*/MOJA PONUKA*].
položku [Rename tab/
1Vyberte
Premenovať kartu].
text.
2zZadajte
z Ak chcete odstrániť nepotrebné znaky,
stlačte tlačidlo [ ].
zz Krížovými tlačidlami <V> alebo
voličom <5> vyberte znak,
potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zadanie.
3zPotvrďte
z Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
546
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Odstránenie všetkých kariet ponuky My Menu (Moja ponuka)/
odstránenie všetkých položiek
Môžete odstrániť všetky vytvorené karty
ponuky My Menu (Moja ponuka) alebo
položky ponuky My Menu (Moja ponuka)
zaregistrované na týchto kartách.
zz Delete all My Menu tabs (Odstrániť všetky karty ponuky
My Menu (Moja ponuka))
Môžete odstrániť všetky karty My Menu (Moja ponuka), ktoré ste
vytvorili. Keď vyberiete možnosť [Delete all My Menu tabs/Odstrániť
všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)], odstránia sa všetky
karty z ponúk [MY MENU1/MOJA PONUKA 1] až [MY MENU5/
MOJA PONUKA 5] a karta [9] sa obnoví na predvolené nastavenia.
zz Delete all items (Odstrániť všetky položky)
Môžete odstrániť všetky položky zaregistrované na kartách [MY MENU1/
MOJA PONUKA 1] až [MY MENU5/MOJA PONUKA 5]. Karty sa
neodstránia. Ak vyberiete položku [Delete all items/Odstrániť všetky
položky], odstránia sa všetky položky zaregistrované na všetkých
vytvorených kartách.
zz Ak vykonáte funkciu [Delete tab/Odstrániť kartu] alebo [Delete all My Menu
tabs/Odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)], názvy
kariet premenované pomocou funkcie [Rename tab/Premenovať kartu]
sa tiež odstránia.
547
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Nastavenia zobrazenia ponuky
Výberom položky [Menu display/
Zobrazenie ponuky] môžete nastaviť
obrazovku ponuky, ktorá sa zobrazí po
stlačení tlačidla <M> ako prvá.
zz Normal display (Normálne zobrazenie)
Zobrazí poslednú zobrazenú obrazovku ponuky.
zz Display from My Menu tab (Zobrazenie z karty Moja ponuka)
Zobrazí sa s vybratou kartou [9].
zz Display only My Menu tab (Zobrazenie len karty Moja ponuka)
Zobrazí sa iba karta [9]. (Karty [z], [3], [k], [5] a [8] sa nezobrazia.)
548
Referencie
Táto kapitola poskytuje referenčné informácie o funkciách
fotoaparátu.
549
Softvér
Stiahnutie a inštalácia softvéru EOS alebo iného
špecializovaného softvéru
Vždy inštalujte najnovšiu verziu softvéru.
Predchádzajúce nainštalované verzie vždy aktualizujte tak, že ich prepíšete
najnovšou verziou.
zz Nepripájajte fotoaparát k počítaču pred nainštalovaním softvéru. Softvér sa
nenainštaluje správne.
zz Ak počítač nie je pripojený k internetu, softvér sa nedá nainštalovať.
zz Predchádzajúce verzie nedokážu zobraziť snímky zhotovené týmto
fotoaparátom správne. Takisto nie je možné spracovanie snímok RAW
zhotovených týmto fotoaparátom.
si softvér.
1zPrevezmite
z Pripojte sa pomocou počítača na internet a prejdite na nasledujúcu
webovú lokalitu spoločnosti Canon:
www.canon.com/icpd
zz Zadajte sériové číslo uvedené na zadnej strane obrazovky a potom
si stiahnite softvér.
zz Dekomprimujte ho v počítači.
Pre systém Windows
Kliknutím na zobrazený súbor inštalačného programu spustite
inštalačný program.
Pre počítače Macintosh
Vytvorí a zobrazí sa súbor dmg. Podľa nasledujúcich krokov
spustite inštalačný program.
550
Softvér
(1) Dvakrát kliknite na súbor dmg.
BBNa pracovnej ploche sa zobrazí ikona disku a súbor
inštalačného programu.
Ak sa súbor inštalačného programu nezobrazí,
dvojitým kliknutím na ikonu disku ho zobrazte.
(2) Dvakrát kliknite na súbor inštalačného programu.
BBInštalačný program sa spustí.
inštalácii softvéru postupujte podľa pokynov
2Pri
na obrazovke.
Prevzatie návodov na používanie softvéru
Návody na používanie softvéru (súbory PDF) môžete prevziať do svojho
počítača z webovej lokality spoločnosti Canon.
zz Lokalita na prevzatie návodu na používanie softvéru
www.canon.com/icpd
zz Na zobrazenie návodov na používanie (súborov PDF) sa vyžaduje softvér
na zobrazovanie súborov Adobe PDF, ako napríklad Adobe Acrobat
Reader DC (odporúča sa najnovšia verzia).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať z internetu.
zz Dvakrát kliknite na prevzatý návod na používanie (súbor PDF), aby ste
ho otvorili.
zz Ak chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie súborov
PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru alebo podobnú časť.
551
Importovanie snímok do počítača
Na importovanie snímok z fotoaparátu do počítača môžete použiť softvér
EOS. K dispozícii sú tri spôsoby.
Pripojenie k počítaču prostredníctvom prepojovacieho kábla
1Nainštalujte softvér (=550).
Pripojte fotoaparát k počítaču
2pomocou
prepojovacieho
kábla IFC-100U (predáva sa
samostatne, koncovka do počítača:
USB Type-C).
zz Zapojte konektor kábla do konektora
digitálneho rozhrania na fotoaparáte.
zz Zapojte zástrčku kábla do konektora
USB počítača.
importovanie snímok použite
3Na
nástroj EOS Utility.
zz Informácie nájdete v príručke EOS Utility
návod na používanie.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi fotoaparát nedokáže komunikovať s počítačom,
aj keď sú prepojené prepojovacím káblom.
552
Importovanie snímok do počítača
Čítačka pamäťových kariet
Snímky môžete importovať do počítača pomocou čítačky pamäťových kariet.
1Nainštalujte softvér (=550).
kartu do čítačky
2Vložte
pamäťových kariet.
importovanie snímok použite
3Na
program Digital Photo Professional.
zz Informácie nájdete v príručke Digital
Photo Professional návod na používanie.
zz Pri sťahovaní snímok z fotoaparátu do počítača pomocou čítačky pamäťových
kariet a bez použitia softvéru EOS skopírujte do počítača priečinok DCIM,
ktorý sa nachádza na karte.
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
a importovať snímky do počítača (=408).
553
Nabíjanie batérie vo fotoaparáte
Pomocou sieťového adaptéra USB PD-E1 (predáva sa samostatne) môžete
nabíjať súpravu batérií LP-E17 bez toho, aby ste ju vybrali z fotoaparátu.
Nabíjanie sa tiež preruší pri používaní fotoaparátu.
sieťový adaptér USB.
1zPripojte
z S vypínačom fotoaparátu nastaveným
v polohe <2> úplne zasuňte konektor
sieťového adaptéra USB do konektora
digitálneho rozhrania.
napájací kábel.
2zPripojte
z Pripojte napájací kábel do sieťového
adaptéra USB a druhý koniec zapojte
do elektrickej zásuvky.
zz Spustí sa nabíjanie a kontrolka prístupu
(1) sa rozsvieti na oranžovo.
zz Po dokončení nabíjania kontrolka
prístupu zhasne. Odpojte napájací
kábel a odpojte sieťový adaptér USB
z fotoaparátu.
(1)
zz Ak chcete chrániť batérie a zachovať ich optimálny stav, nenabíjajte ich
nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
zz V prípade problémov s nabíjaním bude kontrolka prístupu blikať na oranžovo
a ochranný obvod zastaví nabíjanie. V takom prípade odpojte napájací kábel,
znova vložte batériu, niekoľko minút počkajte a znova ho pripojte. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon.
554
Príslušenstvo na nabíjanie z domácej elektrickej zásuvky
zz Ak sa kontrolka prístupu nerozsvieti, skúste odpojiť a znova zapojiť sieťový
adaptér USB.
zz Čas potrebný na nabitie a nabitá kapacita sa líšia v závislosti od teploty
okolitého prostredia a zvyšnej kapacity.
zz Nabíjanie pri nízkych teplotách (0 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov trvá dlhšie.
zz Batérie sa nenabíjajú, keď je fotoaparát pripojený cez sieť Wi-Fi alebo keď
je otvorený kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
Príslušenstvo na nabíjanie z domácej
elektrickej zásuvky
Fotoaparát môžete nabíjať z domácej elektrickej zásuvky pomocou DC
adaptéra DR-E17 a kompaktného sieťového adaptéra CA-PS700 (oba sa
predávajú samostatne). Pokyny na pripojenie a používanie nájdete
v návodoch na používanie adaptérov DR-E17 a CA-PS700.
zz Nepoužívajte iný sieťový adaptér než je kompaktný sieťový adaptér CA-PS700.
zz Keď je vypínač fotoaparátu zapnutý, nepripájajte ani neodpájajte napájací
kábel a ani neodpájajte DC adaptér.
zz Po použití fotoaparátu odpojte zástrčku nabíjačky z elektrickej zásuvky.
555
Poradca pri odstraňovaní problémov
Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, skúste ho najskôr odstrániť pomocou
pokynov v tomto poradcovi pri odstraňovaní problémov. Ak pomocou tohto
poradcu pri odstraňovaní problémov problém nevyriešite, obráťte sa na
predajcu alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
Problémy súvisiace s napájaním
Batérie sa nedajú nabíjať pomocou nabíjačky.
zz Nepoužívajte žiadne iné súpravy batérií okrem pôvodnej súpravy batérií
LP-E17 od spoločnosti Canon.
Indikátor na nabíjačke batérií rýchlo bliká.
zz Ak sa (1) vyskytol problém s nabíjačkou batérií alebo batériou alebo (2)
ak zlyhala komunikácia s batériou (pri použití batérie inej značky ako
Canon), ochranný obvod zastaví nabíjanie a indikátor nabíjania bude
blikať na oranžovo. V prípade (1) odpojte zástrčku nabíjačky z elektrickej
zásuvky. Vyberte a opätovne vložte batériu do nabíjačky batérií. Počkajte
niekoľko minút a potom opäť pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon.
Indikátor na nabíjačke batérií nebliká.
zz Ak je vnútorná teplota batérie vloženej do nabíjačky batérií vysoká,
nabíjačka nebude z bezpečnostných dôvodov nabíjať batériu (indikátor
nesvieti). Ak sa počas nabíjania teplota batérie z akéhokoľvek dôvodu
zvýši, nabíjanie sa automaticky zastaví (indikátor bliká). Keď teplota
batérie klesne, nabíjanie sa automaticky obnoví.
556
Poradca pri odstraňovaní problémov
Batérie sa nedajú nabíjať pomocou sieťového adaptéra USB
(predáva sa samostatne).
zz Batérie sa nenabíjajú, keď je vypínač fotoaparátu v polohe <1>.
zz Činnosť fotoaparátu sa počas nabíjania zastaví.
Kontrolka prístupu počas nabíjania pomocou sieťového
adaptéra USB bliká.
zz V prípade problémov s nabíjaním bude kontrolka prístupu blikať na
zeleno a ochranný obvod zastaví nabíjanie. V takom prípade odpojte
napájací kábel, znova vložte batériu, niekoľko minút počkajte a znova ho
pripojte. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie
servisné stredisko spoločnosti Canon.
Kontrolka prístupu počas nabíjania pomocou sieťového
adaptéra USB nesvieti.
zz Skúste sieťový adaptér USB odpojiť a znova ho zapojiť.
Fotoaparát sa neaktivuje ani vtedy, keď je vypínač prepnutý
do polohy <1>.
zz Uistite sa, že je kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu zatvorený (=42).
zz Skontrolujte, či je batéria správne vložená do fotoaparátu (=42).
zz Nabite batériu (=40).
Kontrolka prístupu svieti alebo bliká, aj keď je vypínač nastavený
v polohe <2>.
zz Ak sa napájanie vypne počas ukladania snímky na kartu, kontrolka
prístupu bude ešte niekoľko sekúnd svietiť alebo blikať. Po dokončení
záznamu záberu sa napájanie automaticky vypne.
557
Poradca pri odstraňovaní problémov
Zobrazuje sa správa [Does this battery/do these batteries display the
Canon logo?/Je na tejto batérii (týchto batériách) logo Canon?].
zz Nepoužívajte žiadne iné súpravy batérií okrem pôvodnej súpravy batérií
LP-E17 od spoločnosti Canon.
zz Batériu vyberte a znova ju vložte (=42).
zz Ak sú kontakty batérie znečistené, vyčistite ich mäkkou tkaninou.
Batéria sa veľmi rýchlo vybije.
zz Použite úplne nabitú batériu (=40).
zz Výkon batérie môže byť znížený. Ak je výkon batérie nedostatočný,
vymeňte ju za novú batériu.
zz Počet možných záberov sa zníži v prípade ktorejkoľvek z nasledujúcich
operácií:
Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
Používanie funkcie Wi-Fi/Bluetooth (bezdrôtová komunikácia).
Fotoaparát sa sám od seba vypína.
zz Používa sa automatické vypnutie. Ak chcete deaktivovať automatické
vypnutie, nastavte položku [Auto power off/Automatické vypnutie]
v časti [5: Power saving/Úspora energie] na možnosť [Disable/Zakázať]
(=495).
zz Aj keď je položka [Auto power off/Automatické vypnutie] nastavená
na možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka sa vypne, keď necháte
fotoaparát v nečinnosti po dobu zadanú pre možnosť [Display off/
Vypnutá obrazovka], ale fotoaparát zostane zapnutý.
zz Nastavte položku [5: Eco mode/Úsporný režim] na možnosť [Off/Vyp.].
558
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy súvisiace so snímaním
Objektív sa nedá nasadiť.
zz Ak chcete nasadiť objektívy EF alebo EF-S, budete potrebovať
upevňovací adaptér. Fotoaparát nemožno používať s objektívmi RF.
Nie je možné zhotoviť ani nahrať žiadnu snímku.
zz Skontrolujte, či je karta správne vložená (=42).
zz Prepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy umožňujúcej
zápis a mazanie (=42).
zz Ak je karta plná, vymeňte ju alebo na nej vytvorte priestor odstránením
nepotrebných snímok (=42, =327).
zz Snímanie nie je možné, ak sa bod AF pri pokuse o zaostrenie zmení
na oranžový. Opäť vykonajte automatické zaostrenie stlačením tlačidla
spúšte do polovice alebo zaostrite manuálne (=58, =218).
Karta sa nedá používať.
zz Ak sa zobrazuje chybová správa týkajúca sa karty, pozrite si informácie
na =45 alebo =575.
Pri vložení karty do iného fotoaparátu sa zobrazí chybová správa.
zz Keďže sú karty SDXC formátované vo formáte exFAT a vy naformátujete
kartu pomocou tohto fotoaparátu a potom ju vložíte do iného fotoaparátu,
môže sa zobraziť chyba a môže sa stať, že kartu nebude možné používať.
559
Poradca pri odstraňovaní problémov
Snímka je nezaostrená alebo rozmazaná.
zz Prepnite do režimu zaostrenia AF (=7, =52).
zz Tlačidlo spúšte stlačte jemne, aby ste nespôsobili otrasy fotoaparátu
(=58).
zz Ak je objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
prepínač IS nastavte do polohy <1>.
zz Pri slabom osvetlení sa rýchlosť uzávierky môže znížiť. Použite vyššiu
rýchlosť uzávierky (=106), nastavte vyššiu citlivosť ISO (=143),
použite blesk (=283) alebo statív.
zz Pozrite si časť „Minimalizácia rozmazaných fotografií“ na =73.
Nie je možné uzamknutie zaostrenia a zmena kompozície záberu.
zz Nastavte funkciu AF na možnosť Jednoobrázkový AF. Snímanie
s uzamknutím zaostrenia nie je možné s funkciou AF-Servo (=74).
Rýchlosť sériového snímania je nízka.
zz Rýchlosť sériového snímania pri sériovom snímaní vysokou rýchlosťou
môže byť nižšia v závislosti od podmienok snímania, ako sú kapacita
batérie, teplota, redukcia blikania, rýchlosť uzávierky, clona, podmienky
snímaného objektu, jas, funkcia AF, typ objektívu, použitie blesku
a nastavenia snímania (=134).
560
Poradca pri odstraňovaní problémov
Maximálny počet záberov pri sériovom snímaní je znížený.
zz Pri snímaní objektu s jemnými detailmi, ako je napríklad trávnatá plocha,
bude veľkosť súboru väčšia a skutočný maximálny počet záberov v sérii
môže byť nižší v porovnaní s údajmi na =577.
Aj keď vymením kartu, zobrazený max. počet záberov v sérii pre
sériové snímanie sa nezmení.
zz Zobrazený max. počet záberov v sérii sa nezmení pri výmene karty,
ani ak ide o vysokorýchlostnú kartu. Max. počet záberov v sérii uvedený
v tabuľke na =577 je založený na testovacej karte spoločnosti Canon.
(Čím je vyššia rýchlosť zápisu na kartu, tým vyšší je skutočný maximálny
počet záberov v sérii.) Z tohto dôvodu sa zobrazený max. počet záberov
v sérii môže líšiť od skutočného maximálneho počtu záberov v sérii.
Aj keď je nastavená znížená kompenzácia expozície, snímka sa
nasníma ako svetlá.
zz Nastavte položku [z: Auto Lighting Optimizer/Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] na možnosť [Disable/Zakázať]
(=149). Keď je nastavená možnosť [Low/Nízka], [Standard/
Štandardná] alebo [High/Vysoká], snímka sa môže nasnímať ako
svetlá aj v prípade nastavenia zníženej kompenzácie expozície alebo
kompenzácie expozície blesku.
Keď je nastavená manuálna expozícia aj automatické nastavenie
citlivosti ISO, nie je možné nastaviť kompenzáciu expozície.
zz Postup nastavenia kompenzácie expozície nájdete na =111.
561
Poradca pri odstraňovaní problémov
Nezobrazujú sa všetky možnosti korekcie aberácie objektívu.
zz Hoci sa položky [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej
aberácie] a [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] nezobrazujú,
keď je položka [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], obe funkcie sa pri
snímaní použijú, ako keby boli nastavené na možnosť [Enable/Povoliť].
zz Počas nahrávania videozáznamu sa nezobrazia možnosti [Digital
Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu] a [Diffraction
correction/Korekcia difrakcie].
Pri použití blesku v režime <f> alebo <d> sa rýchlosť
uzávierky zníži.
zz V ponuke [z: Flash control/Ovládanie blesku] nastavte položku
[Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky] na hodnotu
[1/200-1/60sec. auto/1/200-1/60 s automaticky] alebo [1/200 sec.
(fixed)/1/200 s (pevné nastavenie)] (=291).
Blesk sa nespúšťa.
zz Skontrolujte, či je externý blesk Speedlite bezpečne pripojený k fotoaparátu.
zz Ak sa zabudovaný blesk opakovane použije v krátkom čase, snímanie
s bleskom môže byť dočasne zakázané, aby sa ochránila hlava blesku.
Blesk sa vždy spustí s plným výkonom.
zz Pri použití iných zábleskových jednotiek ako bleskov Speedlite radu
EL/EX v režime automatického blesku sa blesk vždy spustí s plným
výkonom (=300).
zz Keď je nastavenie užívateľských funkcií blesku pre položku
[Flash metering mode/Režim merania blesku] nastavené na možnosť
[TTL flash metering/Meranie blesku TTL] (automatický blesk), blesk sa
vždy spustí s plným výkonom (=298).
Nemožno nastaviť kompenzáciu expozície blesku.
zz Ak je kompenzácia expozície blesku už nastavená pomocou blesku
Speedlite, nemožno ju nastaviť pomocou fotoaparátu. Ak je kompenzácia
expozície externého blesku Speedlite zrušená (nastavená na hodnotu 0),
možno kompenzáciu expozície blesku nastaviť pomocou fotoaparátu.
562
Poradca pri odstraňovaní problémov
Zadaná expozícia sa mení pri použití blesku pri snímaní
s automatickým nastavením citlivosti ISO.
zz Ak pri fotografovaní s bleskom hrozí riziko preexponovania, rýchlosť
uzávierky alebo citlivosť ISO sa automaticky upraví, aby sa predišlo strate
detailov v preexponovaných častiach a aby sa snímalo so štandardnou
expozíciou. Pri snímaní s bleskom pri určitých objektívoch rýchlosť
uzávierky a citlivosť ISO, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla spúšte
do polovice, nemusia zodpovedať skutočne použitým nastaveniam.
Takto sa môže pozmeniť jas pozadí, ktoré sú mimo dosahu blesku.
zz Ak sa chcete vyhnúť snímaniu pri iných rýchlostiach uzávierky alebo
citlivostiach ISO, než aké sa zobrazujú pri stlačení tlačidla spúšte
do polovice v režime <d>, <s>, <f>, <a> alebo <t>,
snímajte s manuálne nastavenou citlivosťou ISO.
Snímanie s diaľkovým ovládaním nemožno použiť.
zz Pri snímaní statických záberov s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním
nastavte režim priebehu snímania na možnosť [Q] alebo [k]
(=135). Pri nahrávaní videozáznamov nastavte položku [z: Remote
control/Diaľkové ovládanie] na možnosť [Enable/Povoliť] (=276).
zz Skontrolujte polohu prepínača aktivácie časovača diaľkového ovládača.
zz Ak používate bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1, pozrite si
=223, =446.
zz Ak chcete použiť diaľkový ovládač na nahrávanie časozberného
videozáznamu, pozrite si =260.
Počas snímania sa zobrazuje biela ikona s alebo červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Keď je
zobrazená biela ikona [s], kvalita obrazu statických záberov môže byť
horšia. Ak je zobrazená červená ikona [E], signalizuje to, že snímanie
videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví (=224).
563
Poradca pri odstraňovaní problémov
Počas nahrávania videozáznamov sa zobrazuje biela ikona alebo
červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu.
Ak je zobrazená červená ikona [E], signalizuje to, že nahrávanie
videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví (=280).
Nahrávanie videozáznamu sa zastaví samo od seba.
zz Ak je rýchlosť zápisu karty nízka, nahrávanie videozáznamu sa môže
zastaviť automaticky. Informácie o kartách, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov, nájdete na =579. Ak chcete zistiť rýchlosť zápisu
príslušnej karty, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu tejto
karty a pod.
zz Ak 29 min. a 59 s snímate videozáznam, nahrávanie sa automaticky
zastaví.
Pri nahrávaní videozáznamov sa nedá nastaviť citlivosť ISO.
zz V iných režimoch snímania ako [M] sa citlivosť ISO nastaví automaticky.
V režime [M] môžete citlivosť ISO nastaviť ručne (=277, =581).
Počas nahrávania videozáznamu nemožno nastaviť citlivosť
ISO 100 ani vybrať rozšírenie citlivosti ISO.
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných
tónov] na hodnotu [Enable/Povoliť] je minimálna citlivosť ISO 200.
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných
tónov] na hodnotu [Enable/Povoliť] možnosť H (rozšírená citlivosť ISO)
nie je k dispozícii.
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných
tónov] na hodnotu [Disable/Zakázať] môžete nastaviť citlivosť
ISO 100/125/160 alebo H (rozšírenú citlivosť ISO).
564
Poradca pri odstraňovaní problémov
Zobrazí sa indikátor [F].
zz [F] sa môže zobraziť po opakovanom nahrávaní videa s nasledujúcimi
nastaveniami alebo ak nechávate fotoaparát v pohotovostnom režime
na nahrávanie videozáznamov počas dlhého obdobia.
Nahrávanie videozáznamu v rozlíšení 4K
Nahrávanie videozáznamu s vysokou snímkovou frekvenciou
Nahrávanie videozáznamu počas pripojenia pomocou funkcie Wi-Fi
zz Ak pokračujete v nahrávaní aj počas zobrazovania indikátora [F],
fotoaparát sa približne do troch minút automaticky vypne. Ak sa
zobrazuje indikátor [F], fotoaparát sa môže automaticky vypnúť
aj v stave pohotovostného režimu na nahrávanie videozáznamu.
zz Ak sa zobrazuje indikátor [F], fotoaparát vypnite a nechajte ho vychladnúť.
Počas nahrávania videozáznamu sa mení expozícia.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu zmeníte rýchlosť uzávierky
alebo clonu, môžu sa zaznamenať zmeny v expozícii.
zz Ak chcete počas nahrávania videozáznamu používať približovanie,
odporúča sa nasnímať niekoľko testovacích videozáznamov.
Pri nahrávaní videozáznamov s použitím transfokácie môže dochádzať
k zaznamenávaniu zmien expozície alebo zvukov objektívu,
nerovnomernej úrovni zvuku alebo strate zaostrenia.
Počas nahrávania videozáznamu obraz bliká alebo sa zobrazujú
vodorovné pruhy.
zz Príčinou blikania, vodorovných pruhov (šumu) alebo nepravidelnej
expozície počas nahrávania videozáznamu môže byť žiarivkové svetlo,
svietidlá LED alebo iné zdroje osvetlenia. Zaznamenať sa môžu zmeny
expozície (jasu) alebo farebného tónu. V režime [M] sa môžete pokúsiť
zmierniť tento problém použitím nízkej rýchlosti uzávierky. Problém môže
byť viditeľný pri nahrávaní časozberného videozáznamu.
565
Poradca pri odstraňovaní problémov
Počas nahrávania videozáznamu vyzerá snímaný objekt skreslený.
zz Ak pohybujete fotoaparátom doľava alebo doprava (panoramatický pohyb)
alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže vyzerať skreslený.
Problém môže byť viditeľný pri nahrávaní časozberného videozáznamu.
Snímanie statických záberov počas nahrávania videozáznamu
nie je možné.
zz Statické zábery nemožno snímať počas nahrávania videozáznamu.
Skôr ako začnete snímať statické zábery, zastavte nahrávanie
videozáznamu a potom zvoľte režim snímania pre statické zábery.
566
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy s bezdrôtovou funkciou
Nemožno sa spárovať so smartfónom.
zz Používajte smartfón kompatibilný so štandardom Bluetooth verzie 4.1
alebo novšej.
zz Na obrazovke nastavení smartfónu zapnite funkciu Bluetooth.
zz Párovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení funkcie
Bluetooth smartfónu. V smartfóne nainštalujte špecializovanú aplikáciu
Camera Connect (bezplatnú) (=380).
zz Predtým spárovaný smartfón nemožno spárovať s fotoaparátom znova,
ak je v smartfóne uložená registrácia fotoaparátu. V takom prípade
odstráňte registráciu fotoaparátu uloženú v nastaveniach Bluetooth
v smartfóne a skúste párovanie zopakovať (=388).
Funkciu Wi-Fi nemožno nastaviť.
zz Ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k inému zariadeniu pomocou
prepojovacieho kábla, funkcie Wi-Fi nemožno nastaviť. Pred nastavením
funkcií odpojte prepojovací kábel (=376).
Nemožno používať zariadenie pripojené pomocou
prepojovacieho kábla.
zz Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
pripojeným pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát pripojený
k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi. Pred pripojením
prepojovacieho kábla ukončite pripojenie Wi-Fi.
Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie sú možné operácie, ako je snímanie
alebo prehrávanie.
Ukončite pripojenie Wi-Fi a vykonajte požadovaný postup.
567
Poradca pri odstraňovaní problémov
Nemožno sa znova pripojiť k smartfónu.
zz Aj keď používate kombináciu rovnakého fotoaparátu a smartfónu, ak ste
zmenili nastavenia alebo vybrali iné nastavenie, opätovné pripojenie sa
nemusí podariť ani po výbere rovnakého identifikátora SSID. V takomto
prípade odstráňte nastavenia pripojenia fotoaparátu z nastavení
pripojenia Wi-Fi v smartfóne a znova nastavte pripojenie.
zz Pripojenie sa nemusí podariť v prípade, že pri opätovnej konfigurácii
nastavení pripojenia je spustená aplikácia Camera Connect. V takom
prípade na chvíľu ukončite aplikáciu Camera Connect a potom
ju reštartujte.
Problémy s ovládaním
Dotykové ovládanie nie je možné.
zz Skontrolujte, či je položka [5: Touch control/Dotykové ovládanie]
nastavená na možnosť [Standard/Štandardné] alebo [Sensitive/Citlivé]
(=507).
Tlačidlo alebo volič fotoaparátu nefunguje podľa očakávaní.
zz Pri nahrávaní videozáznamov skontrolujte nastavenie [5: Shutter btn
function for movies/Funkcia tlačidla spúšte pre videozáznamy]
(=511).
zz Skontrolujte položky [8: C.Fn III-2: Customize buttons/Prispôsobiť
tlačidlá] a [8: C.Fn III-3: Customize dials/Prispôsobiť voliče]
(=535, =540).
568
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy so zobrazením
Na obrazovke ponuky sa zobrazuje menej kariet a položiek.
zz V režimoch Základnej zóny sa nezobrazujú niektoré karty a položky.
Karty a položky na obrazovke ponuky sa líšia pre statické zábery
a videozáznamy.
Zobrazenie sa začne s ponukou [9] My Menu (Moja ponuka)
alebo sa zobrazí len karta [9].
zz Položka [Menu display/Zobrazenie ponuky] na karte [9] je nastavená
na možnosť [Display from My Menu tab/Zobrazovať od karty ponuky
My Menu (Moja ponuka)] alebo [Display only My Menu tab/Zobraziť
len kartu My Menu (Moja ponuka)]. Nastavte položku [Normal display/
Normálne zobrazenie] (=548).
Prvý znak názvu súboru je podčiarknutie („_“).
zz Nastavte položku [z: Color space/Farebný priestor] na hodnotu
[sRGB]. Ak je nastavený priestor [Adobe RGB], prvý znak bude
podčiarknutie (=162).
Názov súboru sa začína znakmi „MVI_“.
zz Ide o súbor videozáznamu.
Číslovanie súborov nezačína od 0001.
zz Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok nemusí
začínať od 0001 (=486).
569
Poradca pri odstraňovaní problémov
Zobrazený dátum a čas snímania je nesprávny.
zz Skontrolujte, či je nastavený správny dátum a čas (=497).
zz Skontrolujte časové pásmo a letný čas (=497).
Na snímke nie je dátum a čas.
zz Dátum a čas snímania sa na snímke nezobrazuje. Dátum a čas
snímania sa zaznamená do snímky v rámci informácií o snímaní. Pri tlači
môžete na snímku vytlačiť dátum a čas na základe dátumu a času
zaznamenaného v informáciách o snímaní (=331).
Zobrazuje sa položka [###].
zz Ak počet snímok zaznamenaných na karte presahuje počet snímok,
ktoré fotoaparát dokáže zobraziť, zobrazí sa symbol [###].
Na obrazovke sa nezobrazuje čistý obraz.
zz Ak je obrazovka znečistená, vyčistite ju mäkkou handričkou.
zz Displej obrazovky môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej teplote
alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa vráti
do normálu.
570
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy s prehrávaním
Časť snímky bliká načierno.
zz [3: Highlight alert/Upozornenie na najjasnejšie oblasti] je
nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť] (=369).
Na snímke sa zobrazuje červený rámik.
zz [3: AF point disp./Zobrazenie bodu AF] je nastavená na hodnotu
[Enable/Povoliť] (=370).
Počas prehrávania snímok sa body AF nezobrazujú.
zz Body AF sa nezobrazia v prípade prehrávania nasledujúcich typov snímok:
Snímky nasnímané v režimoch <8: FG>.
Snímky zhotovené s použitou redukciou šumu pri viacerých záberoch.
Orezané snímky.
Snímky zhotovené s položkou [Auto Image Align/Automatické
zarovnanie snímky] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť] pri
snímaní v režime HDR.
Snímku nie je možné vymazať.
zz Ak je snímka chránená, nedá sa vymazať (=323).
Statické zábery a videozáznamy nemožno prehrať.
zz Snímky nasnímané pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať prehrať
v tomto fotoaparáte.
zz Videozáznamy upravené pomocou počítača nemožno prehrať pomocou
fotoaparátu.
Prehrať možno len niekoľko snímok.
zz Snímky boli filtrované na prehrávanie pomocou funkcie [3: Set image
search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=363). Odstráňte podmienky vyhľadávania snímok.
571
Poradca pri odstraňovaní problémov
Počas prehrávania videozáznamu počuť prevádzkový zvuk
a mechanický zvuk.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu manipulujete s otočnými voličmi
fotoaparátu alebo objektívom fotoaparátu, zaznamenajú sa aj tieto
prevádzkové zvuky. Odporúča sa používať smerový stereofónny
mikrofón DM-E1 (predáva sa samostatne) (=249).
Videozáznam sa zdanlivo na okamih zastaví.
zz V prípade výraznej zmeny expozičnej úrovne počas nahrávania
videozáznamu s automatickým nastavením expozície sa na chvíľu
zastaví snímanie, kým sa expozícia nestabilizuje. V takom prípade
snímajte v režime [M] (=234).
Na televízore sa nezobrazuje žiaden obraz.
zz Skontrolujte, či položka [5: Video system/Video systém] je správne
nastavená na možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL]
podľa video systému vášho televízora (=502).
zz Skontrolujte, či je konektor kábla HDMI úplne zasunutý (=321).
Pre jeden nahraný videozáznam existujú viaceré súbory
videozáznamov.
zz Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 4 GB, automaticky sa vytvorí
ďalší súbor videozáznamu (=246). Ak však použijete kartu SDXC
naformátovanú pomocou fotoaparátu, môžete videozáznam nasnímať do
jedného súboru, aj keď jeho veľkosť prekračuje 4 GB.
572
Poradca pri odstraňovaní problémov
Čítačka pamäťových kariet nedokázala rozpoznať kartu.
zz V závislosti od používanej čítačky pamäťových kariet a operačného
systému počítača nemusia byť karty SDXC správne rozpoznané.
V takom prípade pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom
prepojovacieho kábla a importujte snímky do počítača pomocou nástroja
EOS Utility (softvér EOS).
Nemožno zmeniť veľkosť snímky.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete meniť veľkosť snímok JPEG b
a RAW (=356).
Snímku nemožno orezať.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete orezávať snímky RAW (=354).
Na snímke sa zobrazujú svetelné body.
zz Na snímkach alebo na obrazovke snímania sa môžu objaviť biele,
červené alebo modré body svetla, ak snímač ovplyvní vesmírne žiarenie
či podobné faktory. Ich výskyt môžete potlačiť spustením funkcie
[Clean nowf/Vyčistiť teraz] v položke [5: Sensor cleaning/
Čistenie snímača] (=503).
573
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy pri čistení snímača
Počas čistenia snímača vydáva uzávierka zvuk.
zz Keď v časti [5: Sensor cleaning/Čistenie snímača] vyberiete možnosť
[Clean nowf/Vyčistiť teraz], počas čistenia zaznie mechanický zvuk
uzávierky, ale na kartu sa nenahrá žiadny obrázok (=174, =503).
Automatické čistenie snímača nie je funkčné.
zz Pri opakovanom prepnutí vypínača <1> a <2> krátko po sebe sa
ikona [f] nemusí zobraziť (=47).
Problémy s pripojením k počítaču
Snímky sa nedajú importovať do počítača.
zz Do počítača nainštalujte softvér EOS Utility (softvér EOS) (=550).
zz Ak je už fotoaparát pripojený prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, nedokáže
komunikovať so žiadnym pripojeným počítačom prostredníctvom
prepojovacieho kábla.
Komunikácia medzi pripojeným fotoaparátom a počítačom
nefunguje.
zz Pri používaní programu EOS Utility (softvér EOS) nastavte položku
[z: Time-lapse movie/Časozberný videozáznam] na hodnotu
[Disable/Zakázať] (=250).
574
Kódy chýb
(1)
(2)
Ak sa vyskytol problém s fotoaparátom,
zobrazí sa chybová správa.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak problém pretrváva, zapíšte si kód chyby
(Err xx) a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Canon.
(1)
(2)
Číslo chyby
Príčina a protiopatrenia
575
Údaje o výkone
Snímanie statických záberov
zz Počet možných záberov
Približne 305 záberov (pri izbovej teplote 23 °C)
• Na základe používania obrazovky a úplne nabitej súpravy batérií LP-E17 a podľa
testovacích noriem asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association).
zz Rozsah automatického nastavenia citlivosti ISO
Režim snímania
t/d/s/f/a
Citlivosť ISO
Bez blesku
S bleskom
ISO 100 – 25600*
ISO 100 – 1600*
* Skutočný rozsah citlivosti ISO závisí od nastavení [Minimum] a [Maximum]
vybratých v položke [Auto range/Automatický rozsah].
• V režimoch Základnej zóny sa citlivosť ISO nastaví automaticky.
• Pre dlhodobú expozíciu Bulb sa automaticky nastaví hodnota ISO 400.
576
Údaje o výkone
zz Návod na nastavenie kvality snímky
Kvalita
snímky
Počet
zaznamenaných
pixelov
Veľkosť
súboru (MB)
Počet
možných
záberov
(Približne)
Max. počet záberov v sérii
Standard
(Štandardný)
Vysoká
rýchlosť
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32 mil.
15 mil.
8,1 mil.
3,8 mil.
11,1
2720
54
54
5,6
5380
54
54
5,8
5190
54
54
3,0
9860
54
54
3,6
8390
54
54
2,0
14600
54
54
1,6
18390
54
54
1
32 mil.
35,6
850
23
23
F
32 mil.
20,4
1490
34
36
1
73
32 mil.
32 mil.
35,6+11,1
650
23
23
F
73
32 mil.
32 mil.
20,4+11,1
960
34
36
RAW+JPEG
• Počet možných záberov je založený na testovacích štandardoch spoločnosti Canon
a 32 GB karte.
• Max. počet záberov v sérii meraný s kartou SD a za podmienok, ktoré vyhovujú
testovacím štandardom spoločnosti Canon (32 GB štandardná/vysokorýchlostná
32 GB UHS-II karta, nastavená na [o] sériové snímanie vysokou rýchlosťou,
pomer strán 3:2, citlivosť ISO 100, štandardný štýl Picture Style).
• Veľkosť súboru, počet možných záberov a maximálny počet záberov v sérii
sa môžu meniť v závislosti od snímaného objektu, značky karty, pomeru strán
statických záberov, citlivosti ISO, štýlu Picture Style, užívateľských funkcií
a iných nastavení.
zz Indikátor maximálneho počtu záberov v sérii sa nezmení ani pri použití
vysokorýchlostnej karty SD. Namiesto toho však bude platiť maximálny počet
záberov v sérii uvedený v tabuľke.
577
Údaje o výkone
zz Počet pixelov pri konkrétnych pomeroch strán
(približný počet pixelov)
Kvalita
snímky
3:2
4:3
1/F
6960×4640 (32,3 megapixela)
6960×4640 (32,3 megapixela)
3
6960×4640 (32,3 megapixela)
6160×4640* (28,6 megapixela)
a
4800×3200 (15,4 megapixela)
4256×3200* (13,6 megapixela)
a
3472×2320* (8,1 megapixela)
3072×2320* (7,1 megapixela)
b
2400×1600 (3,8 megapixela)
2112×1600* (3,4 megapixela)
Kvalita
snímky
16:9
1:1
1/F
6960×4640 (32,3 megapixela)
6960×4640 (32,3 megapixela)
3
6960×3904* (27,2 megapixela)
4640×4640 (21,5 megapixela)
a
4800×2688* (12,9 megapixela)
3200×3200 (10,2 megapixela)
a
3472×1952* (6,8 megapixela)
2320×2320 (5,4 megapixela)
b
2400×1344* (3,2 megapixela)
1600×1600 (2,6 megapixela)
zz Oblasť snímky zobrazená pre pomer strán označený hviezdičkou sa môže
mierne líšiť od skutočnej oblasti snímky. Počas snímania kontrolujte zachytené
snímky na monitore LCD.
zz Skutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa bude
líšiť od uvedeného pomeru strán.
zz Podrobnosti o veľkostiach súborov JPEG nájdete na =577. Pri
ekvivalentných podmienkach snímania budú veľkosti súborov menšie ako pri
nastavení položky [z: Still img aspect ratio/Pomer strán fotografie] na
hodnotu [3:2].
578
Údaje o výkone
Nahrávanie videozáznamu
zz Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Veľkosť nahrávania videozáznamu
Karta SD
65
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
23
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
87
X
SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
65
X
HDR movie
(HDR videozáznam)
SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
H
L
w
65
V
87
X
• Pri zakázaní položky [k Digital IS/Digitálna stabilizácia obrazu].
• Táto tabuľka uvádza rýchlosti zápisu a čítania karty potrebné na nahrávanie
videozáznamov (požiadavky na výkon kariet).
579
Údaje o výkone
zz Celková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru
za minútu
(Približne)
Veľkosť nahrávania
videozáznamu
Celková možná doba nahrávania na kartu
8 GB
32 GB
128 GB
Veľkosť
súboru
65
X
8 min.
35 min.
2 h 21 min.
860 MB/min.
23
X
8 min.
35 min.
2 h 22 min.
858 MB/min.
87
X
17 min.
1 h 10 min.
4 h 43 min.
431 MB/min.
65 X
L
HDR movie
(HDR
videozáznam)
35 min.
2 h 20 min.
9 h 23 min.
216 MB/min.
1 h 26 min.
5 h 47 min.
23 h 11 min.
87 MB/min.
40 min.
2 h 42 min.
10 h 49 min.
187 MB/min.
H
65 V
w 87
X
• Pri zakázaní položky [k Digital IS/Digitálna stabilizácia obrazu].
zz Zvýšenie vnútornej teploty fotoaparátu môže spôsobiť zastavenie nahrávania
videozáznamu ešte pred uplynutím celkovej doby nahrávania uvedenej
v tabuľke (=280).
zz Celkový možný čas nahrávania videozáznamu
Približne 80 min. (pri izbovej teplote 23 °C)
• S úplne nabitou súpravou batérií LP-E17.
• Pri nastavení položky [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu] v časti
[z: Movie rec quality/Kvalita videozáznamu] na hodnotu L6X (NTSC)
alebo L5X (PAL) a pri nastavení položky [z: Movie Servo AF/AF-Servo
pri videozázname] na hodnotu [Enable/Povoliť].
580
Údaje o výkone
Citlivosť ISO počas nahrávania videozáznamu
V režime [k]
zz Citlivosť ISO sa automaticky nastaví v rozsahu ISO 100-12800.
zz Ak v časti [z: kISO speed settings/Nastavenia citlivosti ISO]
nastavíte možnosť [Max for Auto/Max. pre automatické nastavenie]
na hodnotu [H(25600)] (=277), rozšíri sa tak maximálny limit rozsahu
nastavení automatickej citlivosti ISO na hodnotu H (ekvivalent citlivosti
ISO 25600).
V režime [M]
zz Pri nastavení citlivosti ISO na hodnotu [AUTO] sa citlivosť ISO
automaticky nastaví v rozsahu ISO 100 – 12800.
zz Ak je nastavené automatické nastavenie citlivosti ISO a v časti
[z: kISO speed settings/Nastavenia citlivosti ISO] nastavíte
možnosť [Max for Auto/Max. pre automatické nastavenie] na hodnotu
[H(25600)] (=277), rozšíri sa tak maximálny limit rozsahu nastavení
automatickej citlivosti ISO na hodnotu H (ekvivalent citlivosti ISO 25600).
zz Citlivosť je možné nastaviť manuálne v rozsahu ISO 100–12800.
Upozorňujeme, že ak v časti [z: kISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO] nastavíte možnosť [ISO speed range/
Rozsah citlivosti ISO] na hodnotu [H(25600)] (=277), rozšíri sa tak
maximálny limit rozsahu nastavení manuálnej citlivosti ISO na hodnotu H
(ekvivalent citlivosti ISO 25600).
581
Údaje o výkone
Prehrávanie snímok
zz Možnosti zmeny veľkosti snímky podľa pôvodnej
kvality snímky
Dostupné nastavenia na zmenu veľkosti
Pôvodná kvalita
snímky
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Veľkosti pre snímky so zmenenou veľkosťou
(približný počet pixelov)
Kvalita
snímky
3:2
4:3
4
4800×3200 (15,4 megapixela)
4256×3200* (13,6 megapixela)
a
3472×2320* (8,1 megapixela)
3072×2320* (7,1 megapixela)
b
2400×1600 (3,8 megapixela)
2112×1600* (3,4 megapixela)
Kvalita
snímky
16:9
1:1
4
4800×2688* (12,9 megapixela)
3200×3200 (10,2 megapixela)
a
3472×1952* (6,8 megapixela)
2320×2320 (5,4 megapixela)
b
2400×1344* (3,2 megapixela)
1600×1600 (2,6 megapixela)
zz Skutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa bude
líšiť od uvedeného pomeru strán.
zz Snímka sa môže mierne orezať v závislosti od podmienok zmeny veľkosti.
582
Zobrazenie informácií
Obrazovka snímania statických záberov
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Možná doba nahrávania
videozáznamu
Maximálny počet záberov v sérii
Počet možných záberov/počet
sekúnd do spustenia samospúšte
Stupňovanie zaostrovania/HDR/
redukcia šumu pri viacerých
záberoch/časovač dlhodobej
expozície Bulb/intervalový
časovač/snímanie záberov RAW
v sérii
Režim snímania/ikona scény
Spôsob AF
Funkcia AF
Režim merania
Kvalita snímky
Veľkosť nahrávania videozáznamu
Pomer strán fotografie
Bod AF (1-bodové AF)
Kapacita batérie
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(14) Počet zostávajúcich záberov
pre stupňovanie zaostrovania/
intervalový časovač
(15) Varovanie týkajúce sa teploty
(16) Elektronická vodováha
(17) Histogram
(18) Rýchle ovládanie
(19) Snímanie s potlačením
vplyvu blikania
(20) Vyváženie bielej/Korekcia
vyváženia bielej
(21) Štýl Picture Style
(22) Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia
(23) Kreatívne filtre
(24) Vytvorenie priečinka
(25) Tlačidlo zväčšenia
(26) Simulácia expozície
(27) Stav príjmu signálu GPS
583
Zobrazenie informácií
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(34)
(43)
(35)
(36)
(37)
(28) Indikátor 1
(29) Blesk pripravený/uzamknutie FE/
synchronizácia s krátkymi časmi
(30) Elektronické
(31) Režim priebehu snímania
(32) Ovládanie uzávierky dotykom
(33) Uzamknutie AE
(34) Rýchlosť uzávierky
(35) Hodnota clony
(44)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
Kompenzácia expozície blesku
Indikátor úrovne expozície
Funkcia Wi-Fi
Intenzita signálu Wi-Fi
Funkcia Bluetooth
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Kompenzácia expozície
Stupňovanie automatickej
expozície AEB/stupňovanie
expozície blesku FEB
zz Môžete nastaviť, čo sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo <B> (=512).
zz Elektronická vodováha sa nezobrazí, keď je spôsob AF nastavený na možnosť
[u+Tracking/Sledovanie] alebo keď je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
zz Po nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
584
Zobrazenie informácií
Obrazovka nahrávania videozáznamu
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
Elektronická vodováha
Kapacita batérie
Doba nahrávania videozáznamu/
uplynutá doba nahrávania
(4) Režim nahrávania videozáznamu/
časozberný videozáznam/
ikona scény
(5) Spôsob AF
(6) Veľkosť nahrávania
videozáznamu
(7) Digitálna stabilizácia obrazu
pre videozáznamy
(8) Úroveň záznamu zvuku
(manuálne)
(9) AF-Servo pri videozázname
(10) Varovanie týkajúce sa teploty
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) Bod AF (1-bodové AF)
(12) Nahrávanie videozáznamu
je zakázané
(13) Histogram (na manuálne
nastavenie expozície)
(14) Tlačidlo rýchleho ovládania
(15) Vyváženie bielej/Korekcia
vyváženia bielej
(16) Štýl Picture Style
(17) Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia
(18) Kreatívne filtre
(19) Videoklip
(20) Stav príjmu signálu GPS
(21) Tlačidlo zväčšenia
585
Zobrazenie informácií
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(22) Indikátor úrovne záznamu zvuku
(manuálne)
(23) Uzamknutie AE
(24) Rýchlosť uzávierky
(25) Hodnota clony
(26) Indikátor úrovne expozície
(27) Prebieha nahrávanie
videozáznamu
(32)
(33)
(34)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
Výber AF/MF
Intenzita signálu Wi-Fi
Funkcia Bluetooth
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Funkcia Wi-Fi
Kompenzácia expozície
zz Môžete nastaviť, čo sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo <B> (=512).
zz Elektronická vodováha sa nezobrazí, keď je spôsob AF nastavený na možnosť
[u+Tracking/Sledovanie] alebo keď je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
zz Elektronickú vodováhu, čiary mriežky ani histogram nie je možné zobraziť
počas nahrávania videozáznamu. (Keď začnete nahrávať videozáznam,
prestanú sa zobrazovať.)
zz Pri spustení nahrávania videozáznamu sa zostávajúca doba nahrávania
videozáznamu zmení na uplynulý čas.
zz Po nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
586
Zobrazenie informácií
Ikony scény
V režime snímania <A> fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví všetko
automaticky tak, aby nastavenie zodpovedalo príslušnej scéne. Rozpoznaný
typ scény je uvedený v ľavej hornej časti obrazovky.
Objekt
Portrét
Iný ako portrét
V
pohybe*1
Pozadie
Príroda/
V
Záber
exteriér pohybe*1 zblízka*2
Jasné
Farba
pozadia
Sivá
Protisvetlo
Vrátane modrej
oblohy
Bledomodrá
Protisvetlo
*3
Západ slnka
*3
Oranžová
Bodové svetlo
Tmavomodrá
Tmavá
So statívom*1
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Nezobrazuje sa počas nahrávania videozáznamu.
*2: Zobrazí sa, keď nasadený objektív poskytuje informácie o vzdialenosti. Pri použití
nadstavbového tubusu alebo objektívu na snímanie záberov zblízka nemusí ikona
zodpovedať skutočnej scéne.
*3: Zobrazí sa ikona scény vybratej spomedzi rozpoznateľných scén.
*4: Zobrazí sa, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
Snímaná scéna je tmavá, je to nočná scéna a fotoaparát je nasadený na statíve.
*5: Zobrazí sa pri ľubovoľnom z nasledujúcich objektívov:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Objektívy s funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) uvedené na trh v roku
2012 a neskôr.
*4+*5: Ak platia podmienky v bode *4 aj *5, rýchlosť uzávierky sa zníži.
zz Pri určitých scénach alebo podmienkach snímania nemusí zobrazená ikona
zodpovedať skutočnej scéne.
587
Zobrazenie informácií
Obrazovka prehrávania
zz Zobrazenie základných informácií pre statické zábery
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcia Wi-Fi
Intenzita signálu Wi-Fi
Kapacita batérie
Prehrávanie č./celkový počet
snímok/počet nájdených snímok
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
Hodnota kompenzácie expozície
Funkcia Bluetooth
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Už odoslané do počítača/
smartfónu
Hodnotenie
Ochrana snímky
Číslo priečinka – číslo súboru
Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
Priorita jasných tónov
Citlivosť ISO
zz Ak bola snímka zhotovená iným fotoaparátom, niektoré informácie o snímaní
sa nemusia zobraziť.
zz Snímky zhotovené pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné prehrávať
na iných fotoaparátoch.
588
Zobrazenie informácií
zz Zobrazenie podrobných informácií pre statické zábery
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
Režim snímania
Vyváženie bielej
Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia
Korekcia vyváženia bielej
Štýl Picture Style/nastavenia
Hodnota kompenzácie expozície
Dátum a čas snímania
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogram (Jas/RGB)
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Hodnota kompenzácie expozície
blesku/odraz/snímanie v režime
HDR/redukcia šumu pri viacerých
záberoch
(14) Režim merania
(15) Veľkosť súboru
(16) Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
* Pri snímaní s kvalitou snímok RAW+JPEG sa zobrazí veľkosť súboru snímky RAW.
* Čiary signalizujúce oblasť snímky sa zobrazia pre snímky zhotovené s nastaveným
pomerom strán (=125) a s nastavenou kvalitou snímok RAW alebo RAW+JPEG.
* Počas fotografovania s bleskom bez kompenzácie expozície blesku sa zobrazí ikona [0]
* V prípade snímok zhotovených s odrazom blesku sa zobrazí symbol [ ].
* V prípade snímok zhotovených v režime HDR sa zobrazí ikona efektu (=177)
a rozsah nastavenia dynamického rozsahu.
* V prípade snímok zhotovených s redukciou šumu pri viacerých záberoch sa zobrazí
symbol [M].
* V prípade snímok, ktoré boli vytvorené spracovaním snímok RAW, extrahované zo
záberov RAW v sérii, so zmenenou veľkosťou, orezané alebo uložené pomocou
kreatívneho asistenta sa zobrazí symbol [u].
* V prípade orezaných a následne uložených snímok sa zobrazí symbol [N].
589
Zobrazenie informácií
zz Zobrazenie podrobných informácií pre videozáznamy
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
Prehrávanie videozáznamu
Režim nahrávania videozáznamu/
časozberný videozáznam/
videoklip
Veľkosť snímky
Snímková frekvencia
(3)
(4)
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Spôsob kompresie
Digitálna stabilizácia obrazu
pre videozáznamy
Doba nahrávania
Formát nahrávania
videozáznamu
* V prípade statických záberov nasnímaných ako skúšobné zábery pre časozberné
videozáznamy sa zobrazí symbol [G].
zz Počas prehrávania videozáznamu sa pre možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] v nastavení [Picture Style/
Štýl Picture Style] zobrazí symbol „*, *“.
590
Ochranné známky
zz Adobe je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
zz Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované
v Spojených štátoch a iných krajinách.
zz Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
zz Logo Wi-Fi CERTIFIED a značka Wi-Fi Protected Setup sú ochranné známky
organizácie Wi-Fi Alliance.
zz Skratka WPS na obrazovkách nastavenia fotoaparátu a v tomto návode
označuje funkciu Wi-Fi Protected Setup.
zz Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto
ochranných známok zo strany spoločnosti Canon Inc. je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných
vlastníkov.
zz Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
591
Informácie o licencii formátu kompresie MPEG-4
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Oznámenie zobrazené v angličtine v súlade s požiadavkami.
Softvér tretích strán
Tento produkt obsahuje softvér tretích strán.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
592
● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
593
● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
594
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon
Tento produkt je určený na dosahovanie optimálneho výkonu, keď sa
používa s originálnym príslušenstvom Canon. Preto sa dôrazne odporúča
používať tento produkt s originálnym príslušenstvom.
Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie
tohto produktu ani nehody, ako je porucha, požiar atď., spôsobené
poruchami príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon
(napríklad netesnosťou alebo výbuchom batérie). Upozorňujeme, že na
opravy vyplývajúce z poruchy príslušenstva, ktoré nie je originálnym
príslušenstvom, sa nebude vzťahovať záruka opravy, hoci o takéto opravy
môžete požiadať. Budú však spoplatnené.
zz Súprava batérií LP-E17 je určená len pre produkty značky Canon. Jej použitie
v nekompatibilnej nabíjačke batérií alebo produkte môže mať za následok
nesprávnu funkciu alebo nehody, za ktoré spoločnosť Canon nenesie žiadnu
zodpovednosť.
595
Register
Čísla
1-bodové AF : 198, 203
[4K] 3840×2160 (videozáznam) : 241
A
<A+> (automatický režim s inteligentným
nastavením scény) : 70
Adobe RGB : 162
AEB (stupňovanie automatickej
expozície) : 141
AF
AF detekcie očí : 209
AF dotykom a potiahnutím : 212
Bod AF podľa orientácie : 532
Elektronické MF objektívu : 214
Funkcia AF : 195
Manuálne zaostrenie : 218
Nepretržité AF : 211
Obmedzenie spôsobov AF : 532
Pípnutie (zvuková signalizácia) : 508
Pomocný lúč AF : 197, 215
Rám oblasti AF : 84, 206
Rýchlosť automatického
zaostrenia : 274
Spôsob AF : 198
Výber bodu automatického
zaostrenia AF : 203
Zmena kompozície : 74
AF detekcie očí : 209
AF-Servo
AF-Servo pri
videozázname : 271, 273, 274
Počiatočný bod AF : 533
SERVO : 196
Album (videoklip) : 261, 351
ALL-I : 250
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia) : 149
Automatické otáčanie : 489
Automatické vynulovanie : 488
Automatické vypnutie : 495
596
Automatické vyrovnanie : 270
Automatické zaostrovanie → AF
Automatický režim s inteligentným
nastavením scény : 70
Av (priorita clony AE) : 108
B
Batéria → Napájanie
Bezdrôtová komunikácia : 375
Bezpečnostné pokyny : 28
Bezpečnostný posun : 531
Blesk
Kompenzácia expozície
blesku : 286, 293
Blesk (Speedlite)
Bezdrôtové funkcie : 296
Externé zábleskové jednotky : 300
FEB (stupňovanie expozície
blesku) : 298
Kompenzácia expozície blesku : 293
Manuálny blesk : 292, 295
Ovládanie blesku
(nastavenia funkcií) : 289
Redukcia červených očí : 290
Synchronizácia s dlhým časom
uzávierky : 291
Synchronizácia uzávierky
(prvá/druhá lamela) : 293, 297
Synchronizačný čas : 300
Účinný dosah : 284
Uzamknutie FE : 287
Užívateľské funkcie : 298
Zabudovaný blesk : 284
Bod AF podľa orientácie : 532
Bodové AF : 198, 203
Bodové meranie : 151
BUSY : 124
C
<C1>/<C2> (užívateľský režim
snímania) : 519
Citlivosť → Citlivosť ISO
Register
Citlivosť ISO : 143, 277
Automatický rozsah
(statické zábery) : 146
Minimálna rýchlosť uzávierky pre
automatické nastavenie citlivosti ISO
(statické zábery) : 147
Rozsah automatického nastavenia
citlivosti ISO : 146, 576
Rozsah citlivosti ISO : 145, 277
Citlivosť sledovania : 273
Č
Časovač merania : 153
Časové pásmo : 497
Časozberný videozáznam : 250
Čistenie snímača : 503
D
Dátum/čas : 497
DC adaptér : 555
Detekcia tváre + sledovanie : 198, 201
Diaľková spúšť : 223
Diaľkový ovládač : 223
Digitálna optimalizácia
objektívu : 130, 345
Dlhodobá expozícia Bulb : 190
Časovač dlhodobej expozície
(Bulb) : 191
Dlhodobé expozície (Bulb) : 190
Doba náhľadu snímky : 127
Domáca elektrická zásuvka : 555
Dotykové ovládanie : 66, 306, 507
DPOF (formát Digital Print
Order Format) : 331
Dvojité ťuknutie : 306
E
Efekt filtra (monochromatický) : 168
Efekt hračkárskeho fotoaparátu : 98, 340
Efekt maľovania vodovými
farbami : 98, 340
Efekt miniatúry : 99, 101, 340
Efekt rybieho oka : 98, 339
Elektronická vodováha : 583, 584
Elektronické MF objektívu : 214
Err (chybové kódy) : 575
exFAT : 246, 491
Externý mikrofón : 249
Externý Speedlite → Blesk (Speedlite)
Extrakcia statických záberov : 319
F
Farebná teplota : 159
Farebný priestor : 162, 345
Farebný tón : 88, 167
FAT32 : 246, 491
FEB (stupňovanie expozície blesku) : 298
[FHD] 1920×1080 (videozáznam) : 241
Filter proti vetru : 248
Firmvér : 523
Flexibilný s prioritou AE : 112
Formátovanie : 45, 490
Formátovanie (inicializácia karty) : 45, 490
Fotoaparát
Držanie fotoaparátu : 57
Rozmazanie spôsobené otrasmi
fotoaparátu : 136, 191
Zrušenie nastavení : 520
Funkcia Bluetooth : 379, 446, 453
Adresa : 453
Pripojenie : 381
Funkcia Wi-Fi : 375
Adresa IP : 444
Adresa MAC : 461
Android : 380
Camera Connect : 380, 386
CANON iMAGE GATEWAY : 426
Diaľkové ovládanie : 386
EOS Utility : 408
Heslo : 452
História pripojení : 449, 452
Image Transfer Utility 2 : 413
iOS : 380
Nastavenia Wi-Fi : 452
597
Register
Obrazovka so zobrazením
informácií : 461
Odosielanie snímok spĺňajúcich
podmienky vyhľadávania : 401, 438
Odosielanie všetkých snímok
na karte : 400, 437
Odoslanie vybratých : 396, 433
Opätovné pripojenie : 449
Párovanie : 382
PictBridge : 416
Poradie tlače : 421
Poznámky : 474
Prepnutie siete : 442
Prezývka : 459
Režim prístupového bodu
fotoaparátu : 444
Sieť : 391, 409, 417
Sieťové nastavenia : 477
SSID : 391, 409, 417
Tlač : 418
Tlačiareň : 416
Úprava informácií
o zariadení : 404, 458
Virtuálna klávesnica : 462
Vymazanie informácií o pripojení : 459
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 441
Zmena veľkosti snímky : 394, 399, 434
Zobrazenie snímok : 386
Zobraziteľné snímky : 404
Zrušenie nastavení bezdrôtovej
komunikácie : 460
Funkcie tlačidla spúšte : 511
Fv (flexibilný s prioritou AE) : 112
G
GPS : 455
H
[HD] 1280×720 (videozáznam) : 241
HDMI : 278, 321, 509
HDMI HDR : 510
Histogram : 367, 514
598
Hľadáčik
Formát zobrazenia : 515
Hladká pokožka : 82
Hlasitosť (prehrávanie
videozáznamu) : 311, 312
Hlavný volič : 34, 59
Hodnotenie : 358
Hudba na pozadí : 311, 312, 353
Ch
Chybové správy : 575
I
Ikony : 9
Ikony scény : 75, 587
Importovanie snímok do počítača : 552
Indikátor úrovne expozície : 584, 586
Informácie o autorských právach : 521
Informácie o polohe : 455
Intervalový časovač : 187
IPB : 243
J
Jazyk : 500
Jedlo : 88
Jednoobrázkový AF : 196
Jemné (kvalita snímky) : 122
Jemné zaostrenie : 98, 339
JPEG : 577
K
Karty : 11, 33, 42
Formátovanie : 45, 490
Formátovanie nízkej úrovne : 490
Ochrana proti zápisu : 42
Odstraňovanie problémov : 45, 559
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty
Kombinovaná stabilizácia obrazu : 269
Kompaktný sieťový adaptér : 555
Kompenzácia expozície : 140
Kompenzácia expozície blesku : 286, 293
Kompenzácia expozície v režime M pri
automatickom nastavení citlivosti ISO : 111
Register
Konektor diaľkového ovládania : 223
Konektor digitálneho rozhrania : 552
Konektor USB (digitálne rozhranie) : 552
Kontrast : 149, 167
Kontrola hĺbky poľa : 109
Kontrolka prístupu : 43
Korekcia červených očí : 350
Korekcia chromatickej aberácie : 131, 346
Korekcia difrakcie : 131, 346
Korekcia naklonenia : 355
Korekcia periférneho osvetlenia : 129, 345
Korekcia skreslenia : 129, 345
Krajina : 83
Krátke videozáznamy : 222, 317
Kreatívna zóna : 37
Kreatívne filtre : 96, 338
Kreatívny asistent : 76, 347
Kvalita snímky : 122, 577
L
Letný čas : 498
Logo certifikácie : 523
M
M (manuálne nastavenie expozície) : 110
Manuálne nastavenie expozície : 110, 234
Manuálne vynulovanie : 488
Manuálne zaostrenie : 218
Max. počet záberov v sérii : 124, 577
Metóda uvoľnenia uzávierky : 186
MF (manuálne zaostrovanie) : 218
Mikrofón : 233, 249
Monochromatický : 164, 168
Možná doba nahrávania
(videozáznam) : 580
MP4 : 243
N
Nabíjačka batérií : 38, 40
Nabíjanie : 40, 554
Nahrávanie videozáznamu HDR : 239
Napájanie : 47
Automatické vypnutie : 495
Domáca elektrická zásuvka : 555
Kapacita batérie : 48
Nabíjanie : 40, 554
Počet možných záberov : 576
Nastavenia zobrazenia : 516
Nastavenie fotoknihy : 335
Názvy jednotlivých súčastí : 34
Nízka (kvalita snímky) : 122
Nočná scéna bez statívu : 90
Nočný portrét : 89
Normálna (kvalita snímky) : 122
NTSC : 243, 502
O
Objektív : 49, 51
Digitálna optimalizácia
objektívu : 130, 345
Korekcia chromatickej
aberácie : 131, 346
Korekcia difrakcie : 131, 346
Korekcia optickej
aberácie : 128, 276, 345
Korekcia periférneho
osvetlenia : 129, 345
Korekcia skreslenia : 129, 345
Prepínač režimov zaostrenia : 52, 219
Uvoľnenie zaistenia : 50, 53
Obrazovka : 32, 46
Jas : 496
Nastavenie uhla : 46
Obrysy MF : 220
Ochrana snímok : 323
Odstraňovanie problémov : 556
Orezanie (snímky) : 354
Ostrosť : 167
Otáčanie (snímky) : 326, 489
Otočný volič režimov : 36
Otrasy fotoaparátu : 58, 73
Ovládanie snímania v protisvetle HDR : 91
Ovládanie uzávierky dotykom : 184
599
Register
P
P (program AE) : 104
PAL : 243, 502
Pamäťové karty → Karty
Pätica pre príslušenstvo : 35, 300
Pípnutie (zvuková signalizácia) : 508
Počet možných záberov : 576
Počet pixelov : 122, 577
Pomerové meranie : 151
Pomer strán →
Pomer strán statických záberov
Pomer strán fotografie : 125, 578
Pomocník : 518
Veľkosť textu : 518
Ponuka : 62
Funkcie bezdrôtovej komunikácie : 376
Nahrávanie videozáznamov : 228
Nastavenia funkcií : 482
Neaktívne položky ponuky : 65
Ponuka My Menu (Moja ponuka) : 543
Postup nastavovania : 63
Prehrávanie : 302
Snímanie statických záberov : 117
Užívateľské funkcie : 526
Ponuka My Menu (Moja ponuka) : 544
Popruh : 38
Portrét : 81
Porucha : 556
Posúvanie : 85
Potiahnutie : 66
Požiadavky na karty : 244, 579
Predvolené nastavenia
Bezdrôtová komunikácia : 460
Nastavenia funkcií blesku : 299
Ponuka My Menu (Moja ponuka) : 547
Prispôsobenie činností : 542
Užívateľské funkcie : 542
Prehľadávanie snímok (zobrazenie
s preskakovaním snímok) : 365
Prehrávanie : 301
600
Prepínač režimov
zaostrenia : 7, 35, 52, 218, 221, 501
Prezentácia : 361
Priemerové meranie s vyvážením
na stred : 151
Priorita atmosféry (AWB (Automatické
vyváženie bielej)) : 155, 157
Priorita bielej (AWB (Automatické
vyváženie bielej)) : 155, 157
Priorita clony AE : 108
Priorita jasných tónov : 150
Priorita tónov : 150
Priorita uzávierky AE : 106
Prispôsobenie tlačidiel : 536
Prípona súboru : 122, 243
Príslušenstvo : 3
Profil ICC : 162
Program AE : 104
Posun programu : 105
Q
[Q] (rýchle ovládanie) : 67
R
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 577
Rám oblasti AF : 84, 206
Redukcia červených očí : 290
Redukcia šumu
Dlhodobé expozície (Bulb) : 171
Vysoká citlivosť ISO : 172
Redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii : 171
Redukcia šumu pri viacerých
záberoch : 172
Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO : 172
Režim autoportrétu : 80
Režim blesku : 292, 295
Režim merania : 151
Režim priebehu snímania : 133
Režim snímania
Register
<A+> (automatický režim
s inteligentným nastavením scény) : 70
Av (priorita clony AE) : 108
[C1]/[C2] (užívateľský režim
snímania) : 519
Fv (flexibilný s prioritou AE) : 112
Kreatívne filtre : 96
Efekt hračkárskeho fotoaparátu : 98
Efekt maľovania vodovými farbami : 98
Efekt miniatúry : 99
Efekt rybieho oka : 98
Jemné zaostrenie : 98
Umelecký štandardný HDR : 99
Umelecký výrazný HDR : 99
Umelecký vyrytý HDR : 99
Zrnitý čiernobiely : 98
M (manuálne nastavenie
expozície) : 110
P (Program AE) : 104
Režim špeciálnej scény (SCN) : 78
Hladká pokožka : 82
Jedlo : 88
Krajina : 83
Nočná scéna bez statívu : 90
Nočný portrét : 89
Ovládanie snímania
v protisvetle HDR : 91
Portrét : 81
Posúvanie : 85
Režim autoportrétu : 80
Šport : 84
Záber zblízka : 87
Tv (priorita uzávierky AE) : 106
Režim snímania záberov RAW v sérii : 137
Režim špeciálnej scény (SCN) : 78
Rozšírená citlivosť
ISO : 143, 145, 277, 581
Rýchle ovládanie : 67
S
Samospúšť : 135
<SCN> (režim špeciálnej scény) : 36, 78
Selektívne meranie : 151
SERVO (AF-Servo) : 196
Sépia (monochromatický) : 168
Sériové snímanie : 133
Sériové snímanie nízkou rýchlosťou : 133
Sériové snímanie vysokou rýchlosťou : 133
Simulácia expozície : 154
Snímanie jedného záberu : 133
Snímanie s redukciou blikania : 193
Snímanie v režime HDR : 176
Snímková frekvencia : 243, 502
Snímky
Automatické otáčanie : 489
Automatické vynulovanie : 488
Číslovanie súborov : 486
Histogram : 367
Hodnotenie : 358
Importovanie (do počítača) : 552
Informácie o snímaní : 305, 589
Manuálne otáčanie : 326
Manuálne vynulovanie : 488
Ochrana snímok : 323
Podmienky vyhľadávania : 363
Prehrávanie : 301
Súvislé (číslovanie súborov) : 487
Upozornenie na najjasnejšie
oblasti : 369
Vymazanie : 327
Zobrazenie bodu AF : 370
Zobrazenie s preskakovaním snímok
(prehľadávanie snímok) : 365
Zobrazenie zoznamu : 308
Zväčšenie snímok : 307
Softvér : 550
Návod na používanie : 551
Spracovanie snímok RAW : 341
Sprievodca funkciami : 493
Sprievodca režimom snímania : 492
601
Register
sRGB : 162
Stabilizácia obrazu : 216
Stlačenie do polovice : 58, 511
Strata detailov v najjasnejších
častiach : 369
Stredná (kvalita snímky) : 122
Stupňovanie
AEB (stupňovanie automatickej
expozície) : 141
FEB (stupňovanie expozície
blesku) : 298
Stupňovanie vyváženia bielej : 161
Stupňovanie zaostrenia : 180
Stupňovanie zaostrenia : 180
Súvislé (číslovanie súborov) : 487
Synchronizácia na druhú lamelu : 293, 297
Synchronizácia na prvú lamelu : 297
Synchronizácia uzávierky : 293, 297
Sýtosť : 167
Š
Šport : 84
Štýl Picture Style : 163, 166, 169
T
Tlač
Nastavenie fotoknihy : 335
Poradie tlače : 331
Tlačidlo INFO : 61
Tlačidlo M-Fn : 34, 60
Tlačidlo spustenia AF : 59
Tlačidlo spúšte : 58, 511
Tlmenie : 249
Tónovací efekt (monochromatický) : 168
Tv (priorita uzávierky AE) : 106
U
UHS-II/UHS-I : 11
Umelecký štandardný HDR : 99
Umelecký výrazný efekt : 340
Umelecký výrazný HDR : 99
Umelecký vyrytý HDR : 99
602
Upozornenie na najjasnejšie oblasti : 369
UTC (koordinovaný svetový čas) : 457
Uzamknutie AE : 217, 233, 531
Uzamknutie FE : 287
Uzamknutie zaostrenia : 74
Užívateľské funkcie : 525
Užívateľský režim snímania : 519
Ú
Úplné stlačenie : 58, 511
Údaje na vymazanie prachových
škvŕn : 174
Úspora energie : 495
Úsporný režim : 494
V
Varovanie pri vysokej teplote : 224, 280
Veľká (kvalita snímky) : 122
Veľkosť súboru : 246, 577, 580
Viaceré funkcie : 34, 60
Videoklip : 261
Videosystém : 502
Videozáznam s efektom miniatúry : 266
Videozáznamy : 227
AF-Servo pri
videozázname : 271, 273, 274
Automatická nízka rýchlosť
uzávierky : 279
Automatické vyrovnanie pre
videozáznamy : 270
Časozberný videozáznam : 250
Citlivosť sledovania funkcie AF-servo
pri videozázname : 273
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy : 268
Doba nahrávania : 247, 580
Externý mikrofón : 249
Filter proti vetru : 248
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov : 579
Krátke videozáznamy : 222, 317
Mikrofón : 233, 249
Register
Nahrávanie s automatickým
nastavením expozície : 232
Nahrávanie s manuálnym nastavením
expozície : 234
Nahrávanie videozáznamu HDR : 239
Prehrávanie : 309
Rýchlosť AF-Servo pri
videozázname : 274
Snímková frekvencia : 243
Spôsob kompresie : 243
Tlmenie : 249
Uzamknutie AE : 233
Úpravy : 313, 317
Veľkosť nahrávania
videozáznamu : 241
Veľkosť súboru : 246, 580
Videoklip : 261
Vyňatie snímky : 315
Výstup HDMI : 278, 509
Záznam zvuku/úroveň záznamu
zvuku : 248
Zobrazenie informácií : 585
Zobrazenie mriežky : 513
Zostrihanie prvej a poslednej
scény : 313
Vlastné vyváženie bielej : 158
Volič rýchleho ovládania : 34, 59
Vyhľadávanie snímok : 363
Vymazávanie (snímky) : 327
Vyňatie snímky : 315
Vypnutá obrazovka : 495
Vysoký dynamický rozsah →
Snímanie v režime HDR
Vytvorenie/výber priečinka : 484
Vyváženie bielej (WB) : 155
Auto : 157
Korekcia : 160
Nastavenie farebnej teploty : 159
Priorita bielej : 155
Priorita prostredia : 155, 157
Stupňovanie : 161
Vlastné : 158
Výstup HDMI : 278
W
WB (vyváženie bielej) : 155
Z
Zabudovaný blesk : 284
Zachytenie snímky z videozáznamu
s rozlíšením 4K : 315
Zaostrovanie → AF
Záber zblízka : 87
Zábleskové jednotky inej značky
než Canon : 300
Základná zóna : 36
Záznam zvuku/úroveň záznamu
zvuku : 248
Zmena veľkosti : 356
Zmenšené zobrazenie : 308
Zmeny expozičnej úrovne : 528
Zobrazenie bodu AF : 370
Zobrazenie informácií o snímaní : 512, 583
Zobrazenie jednotlivých snímok : 304
Zobrazenie mriežky : 371, 513
Zobrazenie na televízore : 321
Zobrazenie s preskakovaním snímok : 365
Zobrazenie základných informácií : 588
Zobrazenie zoznamu : 308
Zónové AF : 199, 203
Zrnitý čiernobiely : 98, 339
Zrušenie nastavení : 520
Užívateľský režim snímania : 519
Zobrazenie informácií o snímaní : 514
Zväčšenie : 373
Zväčšenie snímok : 205, 218, 307
Zvuková signalizácia pri dotykovom
ovládaní : 508
603
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Európa, Afrika a Blízky Východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko
Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo
na stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou
Canon Europa N.V.
Opisy v tomto návode na používanie sú aktuálne k júlu 2019. Ak chcete
získať informácie o kompatibilite s akýmkoľvek produktom uvedeným na trh
po tomto dátume, obráťte sa na ktorékoľvek servisné stredisko spoločnosti
Canon. Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Canon.
CEL-SX7WA2R0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising