Canon | EOS M200 | User manual | Canon EOS M200 User manual

Canon EOS M200 User manual
Slovensky
Rozšírená užívateľská príručka
Úvod
Skôr ako začnete so snímaním, prečítajte si tieto pokyny
Ak sa chcete vyhnúť problémom a nehodám pri snímaní, prečítajte
si najskôr časti „Bezpečnostné pokyny“ (=30) a „Bezpečnostné
upozornenia pri manipulácii“ (=33). Tiež si pozorne prečítajte tento
návod, aby ste mali istotu, že fotoaparát používate správne.
Pri používaní fotoaparátu si preštudujte tento návod, aby ste
sa s fotoaparátom lepšie oboznámili
Pri čítaní tohto návodu urobte niekoľko skúšobných záberov a pozrite si
zhotovené snímky. Pomôže vám to lepšie porozumieť fotoaparátu. Tento
návod tiež bezpečne uložte, aby ste ho mohli použiť znova, keď to bude
potrebné.
Vyskúšanie fotoaparátu pred používaním a záruka
Po snímaní prehrajte snímky a skontrolujte, či sa zaznamenali správne.
Ak je fotoaparát alebo pamäťová karta chybná a snímky nemožno
zaznamenať ani prevziať do počítača, spoločnosť Canon nepreberá žiadnu
zodpovednosť za vzniknuté škody ani nepríjemnosti.
Autorské práva
Autorské práva v niektorých krajinách zakazujú neoprávnené používanie
snímok zaznamenaných pomocou fotoaparátu (alebo hudby/snímok
s hudbou prenesených na pamäťovú kartu) na iné ako osobné účely. Majte
tiež na pamäti, že na niektorých verejných vystúpeniach, výstavách a pod.
môže byť aj fotografovanie na osobné účely zakázané.
2
Kontrolný zoznam položiek
Pred začatím skontrolujte, či ste s fotoaparátom dostali všetky nasledujúce
položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu.
Fotoaparát
(s krytom otvoru pre objektív)
Súprava batérií
LP-E12
(s ochranným krytom)
Nabíjačka batérií
LC-E12E*
Remienok
* Nabíjačka batérií LC-E12E sa dodáva s napájacím káblom.
zz Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou (=11), prepojovacím káblom ani
káblom HDMI.
zz Podrobnejšie informácie o rozšírenej užívateľskej príručke a návodoch na používanie
nájdete v časti „Návody na používanie“ (=4).
zz Ak ste si kúpili súpravu s objektívom, skontrolujte, či obsahuje aj objektívy.
zz Dajte pozor, aby ste žiadnu z vyššie uvedených položiek nestratili.
zz Keď budete potrebovať návody na používanie objektívov, prevezmite ich
z webovej lokality spoločnosti Canon (=4).
zz Návody na používanie objektívov (súbory PDF) sú určené pre samostatne
predávané objektívy. Upozorňujeme, že pri nákupe súpravy s objektívom sa
niektoré príslušenstvo dodané s príslušným objektívom nemusí zhodovať
s príslušenstvom uvedeným v návode na používanie objektívu.
3
Návody na používanie
Návod na používanie dodaný s fotoaparátom obsahuje
základné pokyny k fotoaparátu a funkciám Wi-Fi.
Rozšírenú užívateľskú príručku (tento súbor PDF), ktorá
obsahuje kompletné pokyny, možno prevziať do počítača alebo
iného zariadenia z webovej lokality spoločnosti Canon.
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/návodov na
používanie
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF) možno prevziať do počítača alebo iného zariadenia
z webovej lokality spoločnosti Canon.
Lokalita na prevzatie
Rozšírená užívateľská príručka/Doplňujúce informácie
www.canon.com/icpd
Návod na používanie objektívu
www.canon.com/icpd
Návod na používanie softvéru
www.canon.com/icpd
zz Na zobrazenie súborov PDF sa vyžaduje softvér na zobrazovanie súborov
Adobe PDF, napríklad Adobe Acrobat Reader DC (odporúča sa najnovšia
verzia).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať z internetu.
zz Dvakrát kliknite na prevzatý súbor PDF, aby ste ho otvorili.
zz Ak chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie súborov
PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru alebo podobnú časť.
4
Návody na používanie
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/návodov na
používanie pomocou kódu QR
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF) možno prevziať do smartfónu alebo tabletu pomocou
kódu QR.
www.canon.com/icpd
zz Na načítanie kódu QR sa požaduje softvérová aplikácia.
zz Vyberte svoju domovskú krajinu alebo oblasť a prevezmite Rozšírenú
užívateľskú príručku alebo návody na používanie.
zz Vyberte položku [5: Manual/software URL/Adresa URL návodov
a softvéru], aby sa na obrazovke fotoaparátu zobrazil kód QR.
5
Stručná príručka
Vložte batériu (=44).
1
zz Po zakúpení nabite batériu, aby ste
ju mohli začať používať (=42).
Vložte kartu (=46).
2
zz Vložte kartu do otvoru na kartu tak,
aby jej štítok smeroval k prednej
strane fotoaparátu.
Nasaďte objektív (=52).
3
zz Zarovnajte bielu značku pre
nasadenie na objektíve s bielou
značkou pre nasadenie na
fotoaparáte a nasaďte objektív.
zz Zložte kryt objektívu.
Pripravte sa na snímanie.
4
(2)
6
(1)
zz Stlačte (1) a súčasne jemne
otáčajte (2). Potom (1) uvoľnite.
zz Otočte (2) ešte kúsok, kým
zacvakne.
Stručná príručka
5
Zapnite fotoaparát (=50).
6
Nastavte prepínač režimu
snímania do polohy <A>
(=72).
zz Všetky potrebné nastavenia
fotoaparátu sa nastavia
automaticky.
7
8
Zaostrite na objekt (=57).
zz [p] (bod AF) sa zobrazí na
akejkoľvek rozpoznanej tvári.
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a fotoaparát zaostrí na objekt.
Zhotovte snímku (=57).
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím
sa zhotoví snímka.
7
Stručná príručka
9
Skontrolujte snímku.
zz Zhotovená snímka sa zobrazí
približne na 2 sekundy na
obrazovke.
zz Ak chcete snímku zobraziť znova,
stlačte tlačidlo <x> (=256).
zz Ak chcete zobraziť doteraz zhotovené snímky, pozrite si časť
„Prehrávanie snímok“ (=256).
zz Ak chcete snímky odstrániť, pozrite si časť „Vymazanie snímok“
(=277).
8
Čo je tento návod
Ikony v tomto návode
: Označuje volič.
<6>
značuje zodpovedajúci smer na krížových
<W> <X> <Y> <Z> : O
:tlačidlách <V>.
: Označuje tlačidlo rýchleho ovládania/nastavovacie
<Q> <0>
:tlačidlo.
: Označuje trvanie (v * sekundách) činnosti, pre ktorú
*
:ste stlačili tlačidlo, počítané od momentu uvoľnenia
:tlačidla.
yyOkrem vyššie uvedených označení sa ikony a symboly používané na tlačidlách
fotoaparátu a zobrazované na obrazovke používajú aj v tomto návode, keď sa
vysvetľujú súvisiace operácie a funkcie.
M
=***
: Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
:funkcia je dostupná iba v pokročilých režimoch snímania ([d],
:[s], [f] alebo [a]) alebo v režimoch videozáznamu [k]
:([k] alebo [M]).
:Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.
: Varovanie na zabránenie možným problémom pri snímaní.
: Doplňujúce informácie.
: Tipy alebo rady na lepšie snímanie.
: Rady pri odstraňovaní problémov.
9
Čo je tento návod
Základné predpoklady pre prevádzkové pokyny a príklady
fotografií
zz Pokyny sa vzťahujú na fotoaparát so zapnutým napájaním (=50).
zz Predpokladá sa, že všetky nastavenia ponuky a užívateľské funkcie sú
nastavené na predvolené hodnoty.
zz Obrazovky v pokynoch zobrazujú stav, keď je položka [Menu display/
Zobrazenie ponuky] v ponuke [j: Display level settings/Nastavenia
úrovne zobrazenia] nastavená na hodnotu [Guided/S pokynmi].
zz Na obrázkoch v tejto príručke je ako príklad zobrazený fotoaparát
s objektívom EF‑M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Príklady fotografií zobrazené na obrazovke fotoaparátu a používané
v tomto návode slúžia len na inštruktážne účely.
zz V referenciách na používanie objektívov EF alebo EF-S sa predpokladá,
že sa používa upevňovací adaptér.
10
Kompatibilné karty
Nasledujúce karty možno používať vo fotoaparáte bez ohľadu na kapacitu:
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná)
iným fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto
fotoaparáte (=433).
zz Pamäťové karty SD/SDHC/SDXC
Podporované karty UHS-I.
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Pri nahrávaní videozáznamov používajte veľkokapacitnú kartu
s dostatočným výkonom (s dostatočnou rýchlosťou zápisu a čítania), ktorý
zodpovedá veľkosti nahrávania videozáznamu. Podrobnosti nájdete na
=498.
V tomto návode sa výrazom „karta“ označujú pamäťové karty SD,
SDHC a SDXC.
* Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou na
:zaznamenávanie fotografií a videozáznamov. Je potrebné ju
:zakúpiť zvlášť.
11
Kapitoly
Úvod
2
Príprava a základné operácie
41
Základné režimy snímania
71
Pokročilé režimy snímania
103
Nastavenia snímania
115
Fotografovanie s bleskom
243
Nastavenia prehrávania
253
Nastavenia bezdrôtového pripojenia
317
Nastavenia funkcií
423
Užívateľské funkcie (C.Fn)
457
Ponuka My Menu (Moja ponuka)
463
Referencie
471
12
Obsah
Úvod
2
Kontrolný zoznam položiek.....................................................................3
Návody na používanie............................................................................4
Stručná príručka......................................................................................6
Čo je tento návod....................................................................................9
Kompatibilné karty................................................................................11
Kapitoly.................................................................................................12
Obsah...................................................................................................13
Obsah podľa účelu................................................................................23
Register funkcií.....................................................................................26
Bezpečnostné pokyny...........................................................................30
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii..........................................33
Názvy jednotlivých súčastí....................................................................36
Príprava a základné operácie
41
Nabíjanie batérie...................................................................................42
Vloženie a vybratie batérie....................................................................44
Vloženie a vybratie karty.......................................................................46
Používanie obrazovky...........................................................................49
Zapnutie napájania...............................................................................50
Nasadenie a odpojenie objektívu..........................................................52
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S.........................................54
Základné operácie................................................................................56
Nastavenie úrovne zobrazenia obrazovky............................................60
Funkcie ponuky a nastavenia...............................................................63
13
Obsah
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky............................................68
Rýchle ovládanie...................................................................................69
Základné režimy snímania
71
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný
automatický režim (plnoautomatické snímanie)....................................72
Režim špeciálnej scény........................................................................80
Režim autoportrétu...............................................................................82
Režim portrétu......................................................................................83
Režim hladkej pokožky.........................................................................84
Režim krajiny........................................................................................85
Režim športu.........................................................................................86
Režim záberov zblízka..........................................................................87
Režim jedla...........................................................................................88
Režim nočného portrétu........................................................................89
Režim nočnej scény bez statívu...........................................................90
Režim ovládania snímania v protisvetle HDR.......................................91
Tichý režim............................................................................................92
Upozornenia týkajúce sa režimov špeciálnej scény..............................93
Režim kreatívnych filtrov.......................................................................96
Pokročilé režimy snímania
103
Režim programu AE (P)......................................................................104
Režim AE s prioritou uzávierky (Tv)....................................................106
Režim AE s prioritou clony (Av)...........................................................108
Režim manuálneho nastavenia expozície (M)....................................110
14
Obsah
Nastavenia snímania
Snímanie statických záberov
115
116
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov..................................117
Kvalita snímky.....................................................................................122
Pomer strán fotografie........................................................................125
Doba náhľadu snímky.........................................................................127
Korekcia aberácie objektívu................................................................128
Režim priebehu snímania...................................................................133
Samospúšť..........................................................................................135
Kompenzácia expozície......................................................................137
Nastavenia citlivosti ISO.....................................................................138
Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia.....................................141
Priorita jasných tónov..........................................................................142
Režim merania....................................................................................143
Časovač merania................................................................................145
Simulácia expozície............................................................................146
Vyváženie bielej..................................................................................147
Korekcia vyváženia bielej....................................................................152
Farebný priestor..................................................................................153
Výber štýlu Picture Style.....................................................................154
Prispôsobenie štýlu Picture Style........................................................157
Registrácia štýlu Picture Style............................................................160
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii...............................................162
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO............................................163
Ovládanie uzávierky dotykom.............................................................165
15
Obsah
Funkcia AF..........................................................................................167
Spôsob AF..........................................................................................170
AF detekcie očí...................................................................................180
Nepretržité AF.....................................................................................181
Režim zaostrenia................................................................................182
Manuálne zaostrenie pomocou objektívu po AF.................................183
Rozsvietenie pomocného lúča AF.......................................................184
Manuálne zaostrenie...........................................................................185
Nastavenie zvýraznených obrysov MF...............................................187
Stabilizácia obrazu..............................................................................188
Uzamknutie expozície (Uzamknutie AE).............................................189
Typ krátkeho videozáznamu...............................................................190
Snímanie s diaľkovým ovládaním.......................................................191
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie statických záberov.........192
Nahrávanie videozáznamu
195
Ponuky na karte: Nahrávanie videozáznamu.....................................196
Režim videozáznamu..........................................................................198
Kvalita nahrávania videozáznamu......................................................205
Samospúšť videozáznamu.................................................................212
Záznam zvuku.....................................................................................213
Časozberné videozáznamy.................................................................215
Videoklipy............................................................................................224
Videozáznam s efektom miniatúry......................................................229
AF-Servo pri videozázname................................................................231
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy.................................233
16
Obsah
Ďalšie funkcie ponuky.........................................................................235
Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov.....240
Fotografovanie s bleskom
243
Fotografovanie s bleskom...................................................................244
Kompenzácia expozície blesku...........................................................246
Uzamknutie FE...................................................................................247
Ovládanie blesku................................................................................248
Nastavenia prehrávania
253
Ponuky na karte: Nastavenia prehrávania..........................................254
Prehrávanie snímok............................................................................256
Zobrazovanie zväčšených snímok......................................................259
Zobrazenie zoznamu (zobrazenie viacerých snímok).........................260
Prehrávanie videozáznamu................................................................261
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu..................................264
Extrakcia snímok.................................................................................266
Úprava krátkych videozáznamov........................................................268
Prehrávanie na televíznej obrazovke..................................................270
Ochrana snímok..................................................................................272
Otočenie statických záberov...............................................................275
Zmena informácií o orientácii videozáznamu......................................276
Vymazanie snímok..............................................................................277
Príprava na tlač...................................................................................281
Tlač snímok.........................................................................................283
17
Obsah
Objednávka tlače................................................................................284
Nastavenie fotoknihy...........................................................................288
Kreatívne filtre.....................................................................................291
Kreatívny asistent...............................................................................294
Korekcia červených očí.......................................................................296
Vytvorenie albumu..............................................................................297
Orezanie.............................................................................................300
Zmena veľkosti....................................................................................302
Hodnotenie..........................................................................................303
Prezentácie.........................................................................................306
Nastavenie podmienok vyhľadávania snímok.....................................308
Presun medzi snímkami potiahnutím prstami.....................................310
Zobrazenie informácií o prehrávaní....................................................312
Zobrazenie bodu AF............................................................................314
Zobrazenie od naposledy zobrazenej položky....................................315
Nastavenia bezdrôtového pripojenia
317
Ponuky na karte: Nastavenia bezdrôtového pripojenia.......................318
Výber pripojenia Wi‑Fi/Bluetooth........................................................319
Pripojenie k smartfónu........................................................................321
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi..........................349
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi...........................357
Odosielanie snímok do webovej služby..............................................367
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body.................................................382
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu..............................387
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi...........................390
18
Obsah
Registrácia viacerých nastavení pripojenia.........................................392
Nastavenia pripojenia Wi‑Fi................................................................393
Nastavenia pripojenia Bluetooth.........................................................394
Zmena prezývky..................................................................................395
Pridanie informácií o geografickej polohe z iných
zariadení do snímok............................................................................396
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia..................................399
Režim v lietadle...................................................................................401
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtovej komunikácie...........402
Obrazovka so zobrazením informácií.................................................403
Používanie virtuálnej klávesnice.........................................................404
Postupy pre chybové hlásenia............................................................405
Poznámky k funkcii bezdrôtovej komunikácie.....................................416
Zabezpečenie.....................................................................................418
Kontrola sieťových nastavení..............................................................419
Stav bezdrôtovej komunikácie............................................................420
Nastavenia funkcií
423
Ponuky na karte: Nastavenia funkcií...................................................424
Select folder (Vybrať priečinok)...........................................................426
File Numbering (Číslovanie súborov)..................................................428
Auto Rotate (Automaticky otočiť)........................................................431
Pridanie informácií o orientácii do videozáznamov.............................432
Format Card (Formátovať kartu).........................................................433
Eco Mode (Úsporný režim).................................................................435
Power Saving (Úspora energie)..........................................................436
19
Obsah
Display Brightness (Jas displeja)........................................................437
Date/Time/Zone (Dátum/čas/pásmo)..................................................438
Language (Jazyk)...............................................................................441
Shutter Button Function for Movies (Funkcia tlačidla spúšte pre
videozáznamy)....................................................................................442
Video System (Video systém).............................................................443
Touch Control (Dotykové ovládanie)...................................................444
Screen Autolock Settings (Nastavenia automatického zamykania
obrazovky)..........................................................................................445
Beeping (Zvuková signalizácia)..........................................................446
HDMI Resolution (Rozlíšenie HDMI)..................................................447
HDMI HDR Output (Výstup HDMI HDR).............................................448
Shooting Information Display (Zobrazenie informácií o snímaní).......449
Reverse Display (Obrátené zobrazenie).............................................451
Display Performance (Výkon zobrazenia)...........................................452
Reset Camera (Obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu)............453
Copyright Information (Informácie o autorských právach)..................454
Manual/software URL (Adresa URL návodov a softvéru)...................456
Certification Logo Display (Zobrazenie loga certifikácie)....................456
Firmware (Firmvér).............................................................................456
Užívateľské funkcie (C.Fn)
457
Nastavenie užívateľských funkcií........................................................458
Položky nastavení užívateľských funkcií.............................................459
20
Obsah
Ponuka My Menu (Moja ponuka)
463
Ponuky na karte: My Menu (Moja ponuka).........................................464
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)...............................465
Referencie
471
Softvér.................................................................................................472
Importovanie snímok do počítača.......................................................474
Príslušenstvo na nabíjanie z domácej elektrickej zásuvky.................476
Poradca pri odstraňovaní problémov..................................................477
Kódy chýb...........................................................................................493
Údaje o výkone...................................................................................494
Zobrazenie informácií.........................................................................501
Register...............................................................................................512
21
22
Obsah podľa účelu
Snímanie
zz Automatické snímanie
 =71 – =101 (Základné
režimy snímania)
zz Sériové snímanie
 =133 (i Sériové snímanie)
zz Zhotovenie snímky seba samého
v skupine
 =135 (j Samospúšť)
zz Ostré zachytenie akcie
zz Rozostrenie akcie
 =106 (s Priorita uzávierky AE)
zz Snímanie s efektmi podľa vášho
výberu
 =78 (Kreatívny asistent)
zz Rozostrenie pozadia
zz Ostré pozadie
 =108 (f Priorita clony AE)
zz Úprava jasu snímky (expozície)
 =137 (Kompenzácia expozície)
zz Snímanie pri slabom svetle
 =244 (I Fotografovanie
 s bleskom)
=138 (Nastavenia citlivosti ISO)
zz Snímanie bez blesku
 =249 (b Vypnutý blesk)
zz Snímanie ohňostroja v noci
 =112 (Dlhodobá expozícia Bulb)
zz Snímanie s kreatívnymi efektmi
 =96 (Kreatívne filtre)
zz Zhotovenie autoportrétu
 =82 (J Autoportrét)
zz Nahrávanie videozáznamov
 =195 (k Nahrávanie
videozáznamu)
23
Obsah podľa účelu
Kvalita snímky
zz Snímanie pomocou obrazových
efektov zodpovedajúcich objektu
 =154 (Výber štýlu Picture
Style)
zz Vytvorenie veľkého výtlačku
snímky
 =122 (73, 83, 1, F)
zz Zhotovenie veľkého počtu snímok
 =122 (7a, 8a, b)
AF (zaostrovanie)
zz Zmena bodu zaostrenia
 =172 (Spôsob AF)
zz Snímanie pohybujúceho sa
objektu
 =168 (AF-Servo)
 =86 (5 Šport)
Prehrávanie
zz Prezeranie fotografií alebo
videozáznamov vo fotoaparáte
 =256 (x Prehrávanie)
zz Rýchle vyhľadanie fotografií alebo  =260 (Zobrazenie zoznamu)
videozáznamov
=310 (Presun medzi
snímkami pomocou i)
=308 (Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok)
zz Hodnotenie snímok
 =303 (Hodnotenie)
zz Ochrana dôležitých fotografií
alebo videozáznamov pred
neúmyselným vymazaním
 =272 (K Ochrana snímok)
zz Vymazanie nepotrebných fotografií  =277 (L Vymazanie snímok)
alebo videozáznamov
zz Automatické prehrávanie fotografií  =306 (Prezentácie)
a videozáznamov
24
Obsah podľa účelu
zz Prezeranie fotografií
a videozáznamov na televízore
 =270 (Prehrávanie na
televízore)
zz Úprava jasu obrazovky
 =437 (Jas obrazovky)
zz Použitie špeciálneho efektu na
snímky
 =291 (Kreatívne filtre)
Bezdrôtové funkcie
zz Odosielanie snímok do smartfónu
 =321 (Pripojenie k smartfónu)
zz Automatické odosielanie snímok
do počítača
 =349 (Pripojenie k počítaču
prostredníctvom funkcie Wi-Fi)
zz Tlač fotografií
 =357 (Pripojenie k tlačiarni
prostredníctvom funkcie Wi-Fi)
zz Zdieľanie snímok online
 =367 (Odosielanie snímok do
webovej služby)
25
Register funkcií
Napájanie
AF
zz Nabíjanie batérie (=42)
zz Funkcia AF (=167)
zz Kapacita batérie (=51)
zz Spôsob AF (=170)
zz Úsporný režim (=435)
zz Výber bodu automatického
zaostrenia AF (=175)
zz Úspora energie (=436)
Karty
zz Formátovanie (=433)
zz Karty kompatibilné s nahrávaním
videozáznamov (=497)
Objektív
zz Nasadenie (=52, =54)
zz Odpojenie (=53, =55)
zz Aktivácia uzávierky bez objektívu
(=461)
Základné nastavenia
zz Dátum/čas/pásmo (=438)
zz AF detekcie očí (=180)
zz Nepretržité AF (=181)
zz Elektronické manuálne zaostrenie
(=183)
zz Pomocný lúč AF (=184)
zz Manuálne zaostrovanie (=185)
zz Nastavenia zvýraznených obrysov
MF (=187)
Meranie
zz Režim merania (=143)
Režim priebehu snímania
zz Jazyk (=441)
zz Maximálny počet záberov v sérii
(=124)
zz Video systém (=443)
zz Režim priebehu snímania (=133)
zz Zvuková signalizácia (=446)
zz Samospúšť (=135)
zz Vymazanie všetkých nastavení
fotoaparátu (=453)
zz Informácie o autorských právach
(=454)
Obrazovka
zz Sklopenie (=49)
zz Dotykové ovládanie (=68)
zz Jas (=437)
zz Nastavenia automatického
zamykania obrazovky (=445)
zz Výkon zobrazenia (=452)
26
Nastavenia záznamu snímky
zz Vytvorenie a výber priečinka
(=426)
zz Číslovanie súborov (=428)
Register funkcií
Kvalita snímky
Snímanie
zz Kvalita snímky (=122)
zz Režim snímania (=38)
zz Pomer strán fotografie (=125)
zz Rýchle ovládanie (=69)
zz Korekcia aberácie objektívu (=128)
zz Kreatívny asistent (=78)
zz Citlivosť ISO (statické zábery)
(=138)
zz Kreatívne filtre (=96)
zz Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia (=141)
zz Ovládanie uzávierky dotykom
(=165)
zz Priorita jasných tónov (=142)
zz Vyváženie bielej (=147)
zz Farebný priestor (=153)
zz Štýl Picture Style (=154)
zz Kontrola hĺbky poľa (=109)
zz Zväčšené zobrazenie (=177)
zz Diaľkové ovládanie (=191)
zz Zobrazenie informácií o snímaní
(=449)
zz Redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii (=162)
zz Zobrazenie mriežky (=449)
zz Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO (=163)
zz Chybové kódy (=493)
zz Obrátené zobrazenie (=451)
Expozícia
zz Kompenzácia expozície pri
automatickom nastavení citlivosti
M+ISO (=111)
zz Kompenzácia expozície (=137)
zz Simulácia expozície (=146)
zz Uzamknutie AE (=189)
zz Bezpečnostný posun (=459)
Blesk
zz Blesk (=244)
zz Kompenzácia expozície blesku
(=246)
zz Uzamknutie FE (=247)
zz Nastavenia funkcie zabudovaného
blesku (=251)
27
Register funkcií
Nahrávanie videozáznamu
zz Nahrávanie s automatickým
nastavením expozície (=198)
zz Nahrávanie s manuálnym
nastavením expozície (=200)
zz Veľkosť nahrávania videozáznamu
(=205)
zz Záznam zvuku (=213)
zz Filter proti vetru (=213)
Prehrávanie
zz Doba náhľadu snímky (=127)
zz Zobrazenie jednotlivých snímok
(=256)
zz Ovládanie prehrávania dotykom
(=258)
zz Zväčšené zobrazenie (=259)
zz Zobrazenie zoznamu (=260)
zz Tlmenie (=214)
zz Prehrávanie videozáznamu
(=261)
zz Časozberný videozáznam
(=215)
zz Úprava prvej a poslednej scény
videozáznamu (=264)
zz Videoklip (=224)
zz Vyňatie snímky z videozáznamu
(4K) (=266)
zz AF-Servo pri videozázname
(=231)
zz Snímanie s diaľkovým ovládaním
(=235)
zz Zobrazenie snímok na televízore
(=270)
zz Ochrana (=272)
zz Citlivosť ISO (videozáznam)
(=236)
zz Otočenie snímky (=275)
zz Výstup HDMI (=238)
zz Hodnotenie (=303)
zz Automatická nízka rýchlosť
uzávierky (=239)
zz Pridanie informácií o otočení
(=432)
zz Funkcia tlačidla spúšte pre
videozáznamy (=442)
zz Vymazanie (=277)
zz Prezentácia (=306)
zz Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok (=308)
zz Zobrazenie s preskakovaním
snímok (=310)
zz Zobrazenie informácií o prehrávaní
(=312)
zz Zobrazenie bodu AF (=314)
zz Automatické otáčanie (=431)
zz Rozlíšenie HDMI (=447)
zz Výstup HDR (=448)
zz Zobrazenie informácií o snímaní
(=506)
28
Register funkcií
Úprava snímok
Bezdrôtové funkcie
zz Kreatívne filtre (=291)
zz Pripojenie k smartfónom (=321)
zz Korekcia červených očí (=296)
zz Automatické odosielanie snímok do
smartfónov (=335)
zz Album videoklipov (=297)
zz Orezanie snímok JPEG (=300)
zz Zmena veľkosti snímok JPEG
(=302)
Objednávka tlače
zz Objednávka tlače (DPOF) (=284)
zz Nastavenie fotoknihy (=288)
Prispôsobenie
zz Nastavenia úrovne zobrazenia
(=60)
zz Užívateľské funkcie (C.Fn) (=458)
zz Moja ponuka (=465)
Softvér
zz Diaľkové ovládanie (EOS Utility)
(=349)
zz Automatické odosielanie snímok do
počítačov (=354)
zz Tlač pomocou tlačiarní Wi-Fi
(=357)
zz Odovzdávanie do webovej služby
(=367)
zz Pripojenie k bezdrôtovému
diaľkovému ovládaniu (=387)
zz Vkladanie informácií o geografickej
polohe do snímok (=396)
zz Zrušenie nastavení bezdrôtového
pripojenia (=402)
zz Prevzatie a inštalácia (=472)
zz Návody na používanie softvéru
(=473)
29
Bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
Dodržujte tieto pokyny, aby ste predišli škodám alebo poraneniu operátora
produktu alebo iných osôb.
VAROVANIE:
Označuje riziko vážneho poranenia alebo
smrti.
zz Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Popruh omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
Časti alebo súčasti fotoaparátu alebo príslušenstva sú v prípade prehltnutia
nebezpečné. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Batéria je v prípade prehltnutia nebezpečná. V prípade prehltnutia okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
zz V prípade tohto produktu používajte iba zdroje napájania uvedené v tomto návode na
používanie.
zz Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
zz Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčiastok.
zz V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu
alebo zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
zz Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol,
benzín alebo riedidlo.
zz Výrobok chráňte pred tekutinami. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani tekutiny.
zz Výrobok nepoužívajte na miestach s možnosťou výskytu horľavých plynov.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
zz Nenechávajte odkrytý objektív alebo fotoaparát/videokameru s nasadeným
objektívom bez nasadeného krytu objektívu.
Objektív môže sústrediť slnečné lúče a spôsobiť požiar.
zz Nedotýkajte sa produktu, ktorý je zapojený do elektrickej zásuvky počas búrky.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
zz Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy batérií
dodržiavajte nasledujúce pokyny.
yyBatérie alebo súpravy batérií používajte len so špecifikovaným výrobkom.
yyBatérie ani súpravy batérií nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
yyBatérie ani súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek batérií.
yyKonektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
yyNepoužívajte vytečené batérie ani súpravy batérií.
yyPri likvidácii batérií alebo súprav batérií izolujte konektory pomocou pásky alebo
iným spôsobom.
30
Bezpečnostné pokyny
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
Ak batéria alebo súprava batérií vytečie a látka príde do styku s vašou pokožkou
alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do
styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody
a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
zz Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
yyZo zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach
pomocou suchej handričky.
yyVýrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
yyVýrobok nepoužívajte, ak zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
yyZástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku
s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
zz Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra, ktorý je
zapojený do elektrickej zásuvky.
zz Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte
ani neupravujte.
zz Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do
látky ani iných materiálov.
zz Produkt neodpájajte vytiahnutím napájacieho kábla.
zz Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
zz Nedobíjajte batérie alebo súpravy batérií mimo povoleného rozsahu okolitej teploty 5
až 40 °C.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
zz Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na
pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania
pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní
výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo
menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
zz Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly
a pokyny prikazujúce vypnutie výrobku.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami
elektromagnetických vĺn a dokonca aj k nehode.
31
Bezpečnostné pokyny
UPOZORNENIE:
Označuje riziko poranenia.
zz Blesk nespúšťajte v blízkosti očí.
Mohol by poškodiť zrak.
zz Nepozerajte na obrazovku alebo cez hľadáčik dlhší čas.
Môže to vyvolať podobné príznaky ako pohybová nevoľnosť. V takom prípade
ihneď prestaňte používať produkt a chvíľu si oddýchnite pred jeho opätovným
použitím.
zz Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou inou
časťou tela ani predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.
Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.
zz Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym
teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť
popálenie alebo poranenie.
zz Popruh je určený iba na používanie na tele. Ak popruh s akýmkoľvek pripojeným
výrobkom zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom
tiež netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
zz Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
zz Produkt nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
zz Neprenášajte produkt, keď je nasadený na statíve.
Môže to spôsobiť poranenie alebo nehodu.
zz Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok vnútri produktu.
Môže to spôsobiť poranenie.
zz Ak počas používania tohto výrobku alebo po jeho používaní zaznamenáte
abnormálnu reakciu alebo podráždenie pokožky, zdržte sa jeho ďalšieho používania
a vyhľadajte pomoc alebo ošetrenie lekára.
32
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Starostlivosť o fotoaparát
zz Tento fotoaparát je veľmi citlivé zariadenie. Preto vám nesmie spadnúť
ani ho nesmiete vystavovať nárazom.
zz Fotoaparát nie je vodotesný a nemožno ho používať pod vodou. Ak sa
fotoaparát zmáča, ihneď sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti
Canon. Poutierajte kvapky vody čistou a suchou handričkou a ak bol
fotoaparát vystavený pôsobeniu vzduchu nasýteného slanými výparmi,
poutierajte ho čistou a poriadne vyžmýkanou mokrou handričkou.
zz Používanie fotoaparátu na mieste s veľkým množstvom nečistôt alebo
prachu môže spôsobiť poruchu.
zz Po používaní sa odporúča očistiť fotoaparát. Ak na fotoaparáte zostanú
nečistoty, prach, voda alebo soľ, môže dôjsť k poruche.
zz Nikdy nenechávajte fotoaparát v blízkosti zariadení, ktoré generujú
silné magnetické polia, napríklad magnetov alebo elektromotorov.
Vyvarujte sa tiež používania alebo umiestnenia fotoaparátu blízko
zariadení emitujúcich silné rádiové žiarenie, napríklad veľkých antén.
Silné magnetické polia môžu spôsobiť poruchu fotoaparátu alebo zničiť
obrazové údaje.
zz Fotoaparát nenechávajte na miestach s nadmernou teplotou, napríklad
v aute na priamom slnku. Nadmerné teploty môžu spôsobiť chybnú
funkciu fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje presné elektronické obvody. V žiadnom prípade sa
nesnažte fotoaparát vlastnými silami rozoberať.
zz Neblokujte činnosť zabudovaného blesku alebo uzávierky prstom či
inými objektmi. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
zz Používajte komerčne dostupnú kefku s ofukovacím balónikom na
odstraňovanie prachu z objektívu alebo iných častí výrobku. Na čistenie
tela fotoaparátu alebo objektívov nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré
obsahujú organické rozpúšťadlá. V prípade silnejšieho znečistenia sa
obráťte na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
zz Nedotýkajte sa prstami elektrických kontaktov fotoaparátu. Zabránite tak
ich korózii. Skorodované kontakty môžu byť príčinou chybnej činnosti
fotoaparátu.
zz Ak fotoaparát náhle prenesiete z chladného prostredia do teplého, môže
na fotoaparáte a jeho vnútorných súčiastkach dôjsť ku kondenzácii.
33
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Aby ste zabránili kondenzácii, umiestnite fotoaparát do uzatvárateľného
plastového vrecka a kým ho z vrecka vyberiete, nechajte ho v ňom
prispôsobiť sa vyššej teplote.
zz Ak na fotoaparáte dôjde ku kondenzácii, nepoužívajte ho, prípadne
zložte objektív a vyberte z fotoaparátu kartu alebo batériu, aby ste
predišli poškodeniu. Vypnite fotoaparát a skôr, ako ho začnete znova
používať, počkajte na odparenie všetkej vlhkosti.
Keď sa fotoaparát úplne vysuší, no vnútorné súčasti sú naďalej chladné,
vráťte objektív, kartu alebo batériu na miesto, až keď sa fotoaparát
prispôsobí teplote prostredia.
zz Ak nebudete fotoaparát dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu
a uložte ho na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Aj
uskladnený fotoaparát občas vyskúšajte stlačením tlačidla spúšte, aby
ste skontrolovali, či je funkčný.
zz Fotoaparát neskladujte na miestach s chemikáliami spôsobujúcimi
koróziu, napríklad v chemickom laboratóriu.
zz Ak sa fotoaparát dlhý čas nepoužíval, pred opätovným použitím
vyskúšajte všetky funkcie. Ak ste fotoaparát určitý čas nepoužívali alebo
ho onedlho plánujete použiť na veľmi dôležité fotografovanie, napríklad
pri ceste do zahraničia, nechajte ho skontrolovať v najbližšom servisnom
stredisku spoločnosti Canon alebo si ho skontrolujte sami, aby ste mali
istotu, že funguje správne.
zz Po opakovanom nepretržitom snímaní alebo pri snímaní fotografií/
videozáznamov počas dlhšieho obdobia sa fotoaparát môže zahriať.
Nejde o poruchu.
zz Ak je v oblasti snímky alebo mimo nej zdroj jasného svetla, môže dôjsť
k vytváraniu závoja.
Obrazovka
zz Aj keď je obrazovka vyrobená pomocou technológie s veľmi vysokou
presnosťou, ktorá zabezpečuje viac ako 99,99 % efektívneho počtu
pixelov, 0,01 % alebo menej pixelov môže byť nefunkčných, takže
zobrazujú len čiernu alebo červenú farbu a pod. Nejde o poruchu.
V žiadnom prípade neovplyvňujú zaznamenávaný obraz.
zz Ak ponecháte obrazovku zapnutú dlhší čas, môžu na nej zostať
pozostatky predtým zobrazovaného obrazu. Tento jav je však len
dočasný a po niekoľkých dňoch nepoužívania fotoaparátu sa stratí.
34
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
zz Displej obrazovky môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej teplote
alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa vráti do
normálu.
Karty
Zapamätajte si nasledujúce zásady ochrany karty a zaznamenaných údajov:
zz Kartu nenechajte spadnúť, neohýbajte ju a nevystavujte vlhkosti. Kartu
nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily, nárazom ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa prstami ani ničím kovovým elektronických kontaktov karty.
zz Na kartu neumiestňujte žiadne nálepky a pod.
zz Neukladajte ani nepoužívajte karty v blízkosti predmetov, ktoré vyžarujú
silné magnetické pole, napríklad televízor, reproduktory alebo magnety.
Tiež sa vyhnite miestam, na ktorých sa môže vyskytovať statická elektrina.
zz Nenechávajte kartu na priamom slnku ani v blízkosti tepelných zdrojov.
zz Kartu uskladňujte v obale.
zz Neskladujte kartu na horúcich, prašných ani vlhkých miestach.
Šmuhy na obrazovom snímači
zz Okrem prachu, ktorý sa môže dostať do fotoaparátu zvonka, sa vo veľmi
zriedkavých prípadoch môže na prednú stranu snímača dostať mazivo
z vnútorných častí fotoaparátu. Ak sú na obrázkoch viditeľné šmuhy,
dajte si snímač vyčistiť v servisnom stredisku spoločnosti Canon.
Objektív
zz Objektív odpojený od fotoaparátu postavte zadnou
stranou nahor a nasaďte naň zadný kryt objektívu.
Zabránite tým poškriabaniu povrchu šošovky
a poškodeniu elektrických kontaktov (1).
(1)
35
Názvy jednotlivých súčastí
( 1)
( 2)
(6)(7)
(8)
(17)
(18)
( 9)
( 10)
( 3)
( 4)
( 11)
( 12)
( 13)
( 14)
( 15)
( 16)
( 5)
( 19)
( 20) ( 21)
( 22)
(1)
(2)
(3)
Tlačidlo spúšte
Volič <6>
Značka pre nasadenie objektívu
EF-M
(4) Obrazový snímač
(5) Kontakty
(6) Vypínač
(7) Prepínač režimu snímania
(8) Blesk
(9) Očko na pripevnenie popruhu
(10) <I> Páčka vysunutia blesku
(11) Kryt konektorov
(12) Indikátor pomocného lúča AF/
potlačenia efektu červených
očí/samospúšte/diaľkového
ovládania
36
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Kryt otvoru na kartu
Tlačidlo na uvoľnenie objektívu
Kolík pre zaistenie objektívu
Objímka pre objektív
<k> Konektor HDMI OUT
<g> Konektor digitálneho
rozhrania
Závit pre statív
Otvor pre kábel DC adaptéra
Kryt priestoru pre batériu
Kryt otvoru pre objektív
Názvy jednotlivých súčastí
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(12)
(8)
(9)
(10)
(13)
(14)
(11)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Obrazovka
<V> Značka roviny zaostrenia
Mikrofón
Kontrolka prístupu
Reproduktor
Sériové číslo (číslo na tele)
<M> Tlačidlo MENU
<W/O/L> Tlačidlo nahor/
kompenzácie expozície/
vymazania
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
<Y/A> Tlačidlo doľava/
uzamknutia AE/uzamknutia FE
<X/B> Tlačidlo nadol/
informácií
<x> Tlačidlo prehrávania
Tlačidlo snímania videozáznamov
<Z/I> Tlačidlo blesku/doprava
<Q/0> Tlačidlo rýchleho
ovládania/nastavovacie tlačidlo
37
Názvy jednotlivých súčastí
Prepínač režimu snímania/režimy snímania
(1)
(2)
(3)
(1) A: Automatický režim s inteligentným nastavením
scény (=72)
Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť tlačidlo spúšte. Plne automatické
snímanie s nastaveniami určenými fotoaparátom.
(2) z: Režim statických záberov
Na snímanie statických záberov. Môžete nechať fotoaparát, aby určil
nastavenia pre objekt alebo scénu, alebo môžete prevziať väčšiu kontrolu
nad snímaním. Ak chcete vybrať režim snímania, ťuknite na ikonu režimu
snímania v ľavom hornom rohu obrazovky snímania. Pomocou tlačidiel
<Y> <Z> vyberte režim snímania a potom stlačte tlačidlo <0>.
Pokročilé režimy snímania
d
Program AE (=104)
s
Priorita uzávierky AE (=106)
f
Priorita clony AE (=108)
Manuálne nastavenie expozície
(=110)
a
D: Hybridný automatický režim (=72)
38
Názvy jednotlivých súčastí
Režim špeciálnej scény
J
Autoportrét (=82)
P
Jedlo (=88)
2
Portrét (=83)
6
K
Hladká pokožka (=84)
F
Nočný portrét (=89)
Nočná scéna bez statívu
(=90)
Ovládanie snímania
v protisvetle HDR (=91)
3
Krajina (=85)
G
5
Šport (=86)
I
Tichý režim (=92)
4
Záber zblízka (=87)
Efekt miniatúry (=99)
Umelecký štandardný HDR
(=99)
Režim kreatívnych filtrov (=96)
I
Zrnitý čiernobiely (=98)
c
G
Jemné zaostrenie (=98)
A
X
Efekt rybieho oka (=98)
Efekt maľovania vodovými
farbami (=98)
Efekt hračkárskeho
fotoaparátu (=98)
B
K
H
C
D
Umelecký živý HDR (=99)
Umelecký výrazný HDR
(=99)
Umelecký vyrytý HDR
(=99)
(3) k: Režim videozáznamu
Na nahrávanie videozáznamov. Ak chcete vybrať režim snímania, ťuknite na
ikonu režimu snímania v ľavom hornom rohu obrazovky snímania. Pomocou
tlačidiel <Y> <Z> vyberte režim snímania a potom stlačte tlačidlo <0>.
k
M
Automatické nastavenie expozície
videozáznamu (=198)
Manuálne nastavenie expozície
videozáznamu (=200)
39
Názvy jednotlivých súčastí
Nabíjačka batérií LC-E12E
Nabíjačka pre súpravu batérií LP-E12 (=42).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Otvor pre súpravu
batérií
Indikátor úplného
nabitia
Indikátor nabíjania
Napájací kábel
Otvor pre napájací
kábel
(5)
Pripevnenie popruhu
Koniec popruhu prevlečte zospodu očkom
na jeho pripevnenie na fotoaparáte. Potom
ho prevlečte sponou, ako je zobrazené na
obrázku. Zatiahnite popruh, aby ste odstránili
všetky nenapnuté miesta, a skontrolujte,
či sa zo spony neuvoľní.
40
Príprava a základné
operácie
V tejto kapitole sa opisujú úvodné kroky pred začiatkom
fotografovania a základná obsluha fotoaparátu.
41
Nabíjanie batérie
ochranný kryt dodaný
1Zložte
s batériou.
zasuňte batériu do nabíjačky.
2zÚplne
z Batériu vyberiete opačným postupom.
batériu.
3zNabite
z Pripojte napájací kábel do nabíjačky
batérií a zástrčku zasuňte do elektrickej
zásuvky.
zz Nabíjanie sa začne automaticky
a indikátor nabíjania sa rozsvieti na
oranžovo.
zz Keď je batéria úplne nabitá, indikátor
úplného nabitia začne svietiť na zeleno.
zz Úplné nabitie celkom vybitej batérie
trvá pri izbovej teplote (23 °C)
približne 2 hodiny. Čas potrebný na
nabitie batérie sa výrazne líši v závislosti
od teploty okolitého prostredia a zvyšnej
kapacity batérie.
zz Nabíjanie pri nízkych teplotách
(5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov
trvá dlhšie (približne až 4 hodiny).
42
Nabíjanie batérie
zz Batéria pri zakúpení nie je úplne nabitá.
Pred použitím batériu nabite.
zz Batériu nabíjajte deň pred alebo v deň, kedy ju plánujete
použiť.
Aj počas skladovania sa nabitá batéria postupne vybíja a po čase stratí
svoju kapacitu.
zz Po nabití batériu vyberte a odpojte nabíjačku od elektrickej
zásuvky.
zz Keď fotoaparát nepoužívate, batériu z neho vyberte.
Ak nepoužívate fotoaparát dlhý čas a necháte v ňom batériu, v dôsledku
priebežného nepatrného vybíjacieho prúdu môže dôjsť k jej prílišnému
vybitiu, a tým zníženiu výdrže. Batériu skladujte s nasadeným ochranným
krytom. Uskladnenie úplne nabitej batérie môže znížiť jej výkon.
zz Nabíjačku batérií je tiež možné používať v iných krajinách.
Nabíjačka batérií je kompatibilná so zdrojom napätia 100 V až 240 V
striedavého prúdu 50/60 Hz. V prípade potreby použite komerčne
dostupný adaptér na pripojenie do elektrickej siete v príslušnej krajine
alebo oblasti. K nabíjačke batérií nepripájajte žiadne prenosné meniče
napätia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nabíjačky batérií.
zz Ak sa batéria aj po úplnom nabití rýchlo vybije, dosiahla
koniec svojej životnosti.
Kúpte si novú batériu.
zz Po odpojení zástrčky nabíjačky sa približne 5 sekúnd nedotýkajte kontaktov
zástrčky.
zz Pomocou dodanej nabíjačky nemožno nabíjať iné batérie ako súpravu batérií
LP‑E12.
43
Vloženie a vybratie batérie
Vložte do fotoaparátu úplne nabitú súpravu batérií LP-E12.
Vloženie
kryt priestoru pre batériu
1Posuňte
a otvorte ho.
batériu.
2zVložte
z Vložte stranu s elektrickými kontaktmi.
zz Batériu zasuňte tak, aby sa zaistila na
svojom mieste.
kryt.
3zZatvorte
z Zasúvajte kryt, aby zaskočil a zaistil sa.
zz Vo fotoaparáte nemôžete používať iné batérie ako súpravu batérií LP-E12.
zz Keď je kryt priestoru pre batériu už otvorený, postupujte opatrne, aby ste ho
nezatlačili ešte viac dozadu. V opačnom prípade by sa mohol odlomiť jeho pánt.
44
Vloženie a vybratie batérie
Vybratie
(1)
kryt priestoru pre batériu.
1zOtvorte
z Vypnite fotoaparát.
zz Skontrolujte, či kontrolka prístupu (1)
nesvieti, potom otvorte kryt.
batériu.
2zVyberte
z V smere znázornenom šípkou posuňte
páčku zaistenia batérie a vyberte batériu.
zz Na batériu vždy nasaďte dodaný
ochranný kryt (=42), aby ste predišli
skratu.
45
Vloženie a vybratie karty
Zhotovené snímky sa zaznamenávajú na kartu.
zz Uistite sa, že je prepínač ochrany proti zápisu (1) na karte nastavený do
hornej polohy, aby bolo možné na kartu zapisovať a vymazávať z nej údaje.
Vloženie
(1)
1Otvorte kryt otvoru na kartu.
kartu.
2zVložte
z Zasúvajte kartu so štítkom smerujúcim
k zadnej strane fotoaparátu, až kým
s cvaknutím nezaskočí na svoje miesto.
3Zatvorte kryt.
46
Vloženie a vybratie karty
Vybratie
(1)
kryt.
1zOtvorte
z Vypnite fotoaparát.
zz Skontrolujte, či kontrolka prístupu (1)
nesvieti, potom otvorte kryt.
zz Ak sa na obrazovke zobrazuje hlásenie
[Saving.../Ukladanie...], zatvorte kryt.
kartu.
2zVyberte
z Kartu jemne zatlačte a potom ju uvoľnite,
čím sa vysunie.
zz Vytiahnite kartu priamo smerom von
a potom zatvorte kryt.
Formátovanie karty
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná) iným
fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto fotoaparáte
(=433).
zz Počet možných záberov sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity karty,
nastavenia kvality snímok, citlivosti ISO a pod.
47
Vloženie a vybratie karty
zz Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, znamená to, že snímky sa
zapisujú na kartu, načítavajú alebo vymazávajú z karty, prípadne sa
prenášajú údaje. V takom prípade neotvárajte kryt otvoru na kartu ani
nevyberajte batériu. Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, nikdy
nerobte žiadnu z nasledujúcich činností. V opačnom prípade môže dôjsť
k poškodeniu obrazových údajov, karty alebo fotoaparátu.
yyVybratie karty.
yyVybratie batérie.
yyTrasenie alebo udieranie do fotoaparátu.
yyOdpojenie a pripojenie napájacieho kábla (keď sa používa príslušenstvo
napájané z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne)).
zz Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok nemusí začínať
od 0001 (=428).
zz Ak sa na obrazovke zobrazí chybová správa týkajúca sa karty, kartu vyberte
a znova zasuňte. Ak chyba pretrváva, použite inú kartu.
V prípade, že je možné preniesť snímky z karty do počítača, preneste všetky
snímky a potom kartu naformátujte pomocou fotoaparátu (=433). Karta by
sa mala vrátiť do normálneho stavu.
zz Nedotýkajte sa prstami ani kovovými predmetmi kontaktov karty. Kontakty
nevystavujte pôsobeniu prachu ani vody. Ak sa na kontaktoch usadia nečistoty,
môže dôjsť k nesprávnej funkcii kontaktov.
zz Karty MMC (MultiMedia Card) nemožno používať. (Zobrazí sa chyba karty.)
48
Používanie obrazovky
Môžete zmeniť smer a uhol obrazovky.
Sklopenie obrazovky nahor
zz Obrazovka sa nadvihne nahor a otvorí
sa v uhle približne 180°.
zz Pri snímaní seba samého si môžete
pozrieť svoj zrkadlový obraz otočením
obrazovky fotoaparátu smerom dopredu.
zz Keď fotoaparát nepoužívate, nechajte obrazovku zatvorenú.
zz Obrazovku sa nesnažte otvoriť priveľmi, pretože by sa tým fotoaparát mohol
poškodiť.
49
Zapnutie napájania
Fotoaparát zapnite stlačením vypínača.
Jeho opätovným stlačením fotoaparát
vypnete.
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
Ak sa pri zapnutí zobrazí obrazovka nastavenia dátumu/času/pásma,
pozrite si informácie o nastavení dátumu/času/pásma na =438.
Zmena jazyka rozhrania
Informácie o zmene jazyka rozhrania nájdete na =441.
zz Ak počas záznamu snímok na kartu vypnete fotoaparát, zobrazí sa hlásenie
[Saving.../Ukladá sa...] a po dokončení záznamu sa fotoaparát vypne.
50
Zapnutie napájania
Indikátor kapacity batérie
: Kapacita batérie je dostatočná.
: Kapacita batérie je nízka, fotoaparát
:však naďalej možno používať.
: Batéria sa čoskoro vybije. (bliká)
: Nabite batériu.
zz Vykonaním ktorejkoľvek z nasledujúcich činností sa batéria vyčerpá skôr:
yyDlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
yyČasté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
yyPoužívanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
yyPoužívanie funkcie Wi-Fi alebo funkcie Bluetooth.
zz V závislosti od skutočných podmienok snímania sa počet možných záberov
môže znížiť.
zz Prevádzka objektívu je napájaná batériou fotoaparátu. Niektoré objektívy môžu
vyčerpať batériu rýchlejšie ako iné.
zz Pri nízkych teplotách prostredia nemusí byť možné snímať, hoci je kapacita
batérie dostatočná.
51
Nasadenie a odpojenie objektívu
Fotoaparát je kompatibilný s objektívmi EF-M.
Nasadenie objektívu
kryty.
1zZložte
z Zložte zadný kryt objektívu aj kryt otvoru
pre objektív ich otočením v smere
zobrazených šípok.
objektív.
2zNasaďte
z Zarovnajte biele značky pre nasadenie
na objektíve a na fotoaparáte a otáčajte
objektívom v smere šípky, až kým
s cvaknutím nedosadne na svoje miesto.
3Odpojte predný kryt objektívu.
52
Nasadenie a odpojenie objektívu
Odpojenie objektívu
(3)
Podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu a zároveň
otočte objektívom v smere šípky.
(2)
(1)
zz Objektívom otáčajte až do zastavenia
a potom ho odpojte.
zz Na odpojený objektív nasaďte zadný
kryt objektívu.
zz Nepozerajte sa priamo do slnka cez žiaden objektív. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu zraku.
zz Pred nasadením alebo odpojením objektívu vypnite fotoaparát.
zz Ak sa počas automatického zaostrovania otáča predná časť objektívu
(zaostrovací prstenec), nedotýkajte sa otáčajúcej sa časti.
zz Zorný uhol snímania
-- Keďže je oblasť snímky menšia ako film formátu 35 mm, efektívny zorný uhol
zodpovedá približne 1,6-násobku uvedenej ohniskovej vzdialenosti objektívu.
Oblasť snímky (pribl.) (22,3 × 14,9 mm)
35 mm film (36 × 24 mm)
zz Informácie o používaní objektívu nájdete v návode na používanie objektívu (=4).
Tipy na predchádzanie šmuhám a prachu
Výmenu objektívu vykonávajte čo najrýchlejšie a na mieste, kde sa nachádza
čo najmenej prachu.
Ak fotoaparát skladujete bez nasadeného objektívu, nezabudnite naň nasadiť
kryt otvoru pre objektív.
Pred nasadením odstráňte z krytu otvoru pre objektív prach.
53
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S
Po nasadení voliteľného upevňovacieho adaptéra EF-EOS M môžete
používať aj objektívy EF a EF-S.
Nasadenie objektívu
kryty.
1zZložte
z Odpojte kryty na objektíve, adaptéri
a tele.
(1)
(2)
objektív na adaptér.
2zNasaďte
z Zarovnajte červenú alebo bielu
značku pre nasadenie na objektíve so
zodpovedajúcou značkou pre nasadenie
na adaptéri a otáčajte objektívom
v smere šípky, až kým s cvaknutím
nedosadne na svoje miesto.
(1)
(2)
(3)
Červená značka
Biela značka
adaptér na fotoaparát.
3zNasaďte
z Zarovnajte biele značky pre nasadenie
(3) na adaptéri a fotoaparáte a otáčajte
objektívom v smere šípky, až kým
s cvaknutím nedosadne na svoje miesto.
54
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S
režimov zaostrenia na
4Prepínač
objektíve prepnite do polohy <AF>.
zz Skratka <AF> znamená automatické
zaostrovanie.
zz Skratka <MF> znamená manuálne
zaostrovanie. Automatické zaostrovanie
sa nespustí.
Odpojenie objektívu
5Odpojte predný kryt objektívu.
stlačené tlačidlo na
1Podržte
uvoľnenie objektívu a zároveň
otáčajte objektívom v smere
zobrazenej šípky.
zz Otočte ho až na doraz a potom ho
odpojte.
objektív od adaptéra.
2zOdpojte
z Podržte páčku na odpojenie objektívu
a otáčajte objektívom proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
zz Objektívom otáčajte až do zastavenia
a potom ho odpojte.
zz Na odpojený objektív nasaďte zadný
kryt objektívu.
zz Bezpečnostné upozornenia pre objektívy nájdete na =53.
zz Ak používate objektív ťažší než fotoaparát, pri snímaní alebo prenášaní držte
fotoaparát za objektív.
zz Ak používate objektív EF, ktorý má závit pre statív (ako super teleobjektív),
statív pripojte k závitu pre statív na objektíve. Ak používate objektív bez závitu
pre statív, pripojte statív k závitu pre statív na upevňovacom adaptéri.
55
Základné operácie
Držanie fotoaparátu
Pri snímaní môžete upraviť obrazovku vyklopením. Podrobnosti nájdete na
=49.
Normálny uhol
56
Nízky uhol
Základné operácie
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo spúšte pracuje v dvoch krokoch. Tlačidlo spúšte môžete stlačiť do
polovice. Potom ho ďalším pritlačením môžete stlačiť úplne.
Stlačenie do polovice
Aktivuje automatické zaostrovanie a systém
automatického nastavenia expozície, ktorý
nastaví rýchlosť uzávierky a clonu.
Nastavenie expozície (rýchlosť uzávierky
a hodnota clony) sa zobrazuje na
obrazovke alebo v hľadáčiku približne 8
s alebo tak dlho, ako je to nastavené pre
časovač merania.*
* Predvolene je časovač merania nastavený na 8 s.
Úplné stlačenie
Týmto vykonáte snímanie.
zz Predchádzanie otrasom fotoaparátu
Pohyby fotoaparátu počas jeho držania v ruke v okamihu expozície
sa označujú ako otrasy fotoaparátu. Môžu spôsobiť neostré zábery.
Ak chcete predísť otrasom fotoaparátu, zapamätajte si nasledujúce
informácie:
Držte fotoaparát stabilne.
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím sa spustí automatické
zaostrovanie, a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte úplne.
zz Ak okamžite stlačíte tlačidlo spúšte úplne bez toho, aby ste ho najskôr stlačili
do polovice, alebo ak ho stlačíte do polovice a okamžite potom ho stlačíte
úplne, fotoaparátu bude chvíľu trvať, kým zhotoví snímku.
zz Aj pri zobrazení ponuky alebo prehrávaní snímok sa môžete vrátiť do stavu
pripravenosti na snímanie stlačením tlačidla spúšte do polovice.
57
Základné operácie
Volič <6>
Pozerajte sa na obrazovku a otáčajte
voličom <6>.
Pomocou tohto voliča sa nastavuje rýchlosť
uzávierky, hodnota clony atď.
58
Základné operácie
Tlačidlo INFO
Každým stlačením tlačidla <B> sa
zmenia zobrazené informácie.
Nasledujúce príklady obrazoviek sú pre
statické zábery.
59
Nastavenie úrovne zobrazenia obrazovky
Môžete nastaviť spôsob zobrazovania informácií na obrazovke podľa
svojich preferencií. Podľa potreby zmeňte nastavenia.
hlavné karty.
1zZobrazte
z Stlačením tlačidla <M> zobrazte
hlavné karty.
kartu [j].
2zVyberte
z Pomocou krížových tlačidiel <Y> <Z>
vyberte kartu [j].
60
Nastavenie úrovne zobrazenia obrazovky
Zobrazenie ponúk
Môžete vybrať typ zobrazenia [Guided/S pokynmi] alebo [Standard/
Štandardné]. Ak nastavíte možnosť [Guided/S pokynmi], po stlačení
tlačidla <M> sa zobrazia opisy hlavných kariet. Ak nastavíte možnosť
[Standard/Štandardné], po stlačení tlačidla <M> sa okamžite zobrazí
obrazovka ponuky. Predvolene je nastavená možnosť [Guided/S pokynmi].
položku [Menu display/
1Vyberte
Zobrazenie ponuky].
2Vyberte typ zobrazenia.
(1)
(1) Hlavné karty
zz Keď je nastavená možnosť [Guided/S pokynmi], karta [9 (My Menu)/
(Moja ponuka)] sa nezobrazí. Ak chcete nastaviť ponuku My Menu (Moja
ponuka) (=465), zmeňte úroveň zobrazenia ponúk na možnosť [Standard/
Štandardné].
61
Nastavenie úrovne zobrazenia obrazovky
Sprievodca funkciami
Pri používaní rýchleho ovládania alebo nastavení v ponukách sa môže
zobraziť krátky opis funkcií a položiek. Predvolene je nastavená možnosť
[Enable/Povoliť].
položku [Feature guide/
1Vyberte
Sprievodca funkciami].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Príklady obrazoviek
Obrazovka rýchleho ovládania
Obrazovka ponuky
(1)
(1)
(1) Sprievodca funkciami
zz Ak chcete vymazať opis, ťuknite naň alebo vykonajte inú činnosť.
62
Funkcie ponuky a nastavenia
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Tlačidlo <M>
Obrazovka
Krížové tlačidlá <V>
(4)
(5)
Tlačidlo <0>
Volič
Obrazovka ponuky
Režim <A>
Režim videozáznamu
Režim statických záberov (v pokročilých režimoch snímania)
zz Zobrazené karty ponúk a položky sa líšia v závislosti od režimu snímania.
63
Funkcie ponuky a nastavenia
Postup nastavovania ponuky
zz Pri položke [j: Menu display/Zobrazenie ponuky]
nastavenej na hodnotu [Guided/S pokynmi]
(1)
hlavné karty.
1zZobrazte
z Keď stlačíte tlačidlo <M>, zobrazia
sa hlavné karty (1) a opis vybratej karty.
hlavnú kartu.
2zVyberte
z Každým stlačením niektorého
z krížových tlačidiel <Y> <Z> prepnete
hlavnú kartu (skupinu funkcií).
zz Môžete ju vybrať aj otáčaním
voliča <6>.
obrazovku ponuky.
3zZobrazte
z Stlačením tlačidla <0> zobrazte
obrazovku ponuky.
zz Ak sa chcete vrátiť na obrazovku
s hlavnými kartami, stlačte tlačidlo
<M>.
sekundárnu kartu.
4zVyberte
z Pomocou krížových tlačidiel <Y> <Z>
vyberte sekundárnu kartu.
zz Môžete ju vybrať aj otáčaním
voliča <6>.
požadovanú položku.
5zVyberte
z Pomocou krížových tlačidiel <W>
<X> vyberte položku a stlačte
tlačidlo <0>.
64
Funkcie ponuky a nastavenia
požadovanú možnosť.
6zVyberte
z Pomocou krížových tlačidiel <W> <X>
alebo <Y> <Z> vyberte požadovanú
možnosť. (Niektoré možnosti sa
vyberajú pomocou tlačidiel <W> a <X>,
iné pomocou tlačidiel <Y> a <Z>.)
zz Aktuálne nastavenie je označené
modrou farbou.
príslušnú možnosť.
7zNastavte
z Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
zz Ak vyberiete iné nastavenie ako
predvolené, bude označené modrou
farbou (k dispozícii len pre položky na
karte [z]).
nastavenie.
8zUkončite
z Dvakrát stlačte tlačidlo <M>.
Zavrie sa ponuka a obnoví sa stav
pripravenosti na snímanie.
zz V krokoch č. 2 až 8 môžete operáciu vykonať aj ťuknutím na obrazovku (=68).
zz V nasledujúcom opise funkcií ponúk sa predpokladá, že je zobrazená
obrazovka ponuky.
zz Ak chcete príslušnú operáciu zrušiť, stlačte tlačidlo <M>.
65
Funkcie ponuky a nastavenia
zz Pri položke [j: Menu display/Zobrazenie ponuky]
nastavenej na hodnotu [Standard/Štandardné]
(1)
obrazovku ponuky.
1zZobrazte
z Stlačením tlačidla <M> zobrazte
obrazovku ponuky.
kartu.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
hlavnú kartu (1) a sekundárnu kartu.
zz Môžete ju vybrať aj otáčaním
voliča <6>.
zz Ďalšie operácie sú rovnaké ako
v prípade, že položka [j: Menu
display/Zobrazenie ponuky] je
nastavená na hodnotu [Guided/
S pokynmi]. Pozrite si časť „Postup
nastavovania ponuky“ (=64)
a začnite od kroku č. 5.
zz Ak chcete ukončiť nastavovanie, stlačte
tlačidlo <M>.
66
Funkcie ponuky a nastavenia
Neaktívne položky ponuky
Príklad: Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Nemožno nastaviť neaktívne položky
ponuky. Položka ponuky je neaktívna,
ak ju potláča iné nastavenie funkcie.
Funkciu potlačenia zobrazíte výberom
neaktívnej položky ponuky a stlačením
tlačidla <0>.
Ak zrušíte nastavenie funkcie potlačenia,
neaktívna položka ponuky sa bude dať
nastaviť.
zz Pri niektorých neaktívnych položkách ponuky neuvidíte funkciu potlačenia.
zz Pomocou položky [Basic settings/Základné nastavenia] v časti [5: Reset
camera/Vynulovať fotoaparát] môžete obnoviť predvolené nastavenia funkcií
ponuky (=453).
67
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
Fotoaparát môžete ovládať ťukaním alebo ťahaním po obrazovke (panel
dotykovej obrazovky) prstom.
Ťuknutie
Príklad obrazovky (rýchle ovládanie)
zz Prstom ťuknite (krátko sa dotknite
a potom nadvihnite prst) na obrazovku.
zz Keď napríklad ťuknete na ikonu
[Q], zobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania. Ťuknutím na ikonu [2]
sa môžete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku.
Potiahnutie
Príklad obrazovky (obrazovka ponuky)
zz Dotknite sa prstom obrazovky
a posúvajte ním.
zz Ak je položka [5: Beep/Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Touch /Dotykové ovládanie], počas dotykového ovládania nezaznie
zvuková signalizácia (=446).
zz Reakcie na dotykové ovládanie je možné upraviť (=444).
68
Rýchle ovládanie
Môžete priamo vybrať a upraviť nastavenia zobrazené na obrazovke. Táto
funkcia sa nazýva Rýchle ovládanie (okrem režimu [A]).
1Stlačte tlačidlo <Q> (7).
požadovanú položku.
2zVyberte
z Vykonajte výber tlačidlami <W> <X>.
zz Keď je zobrazená obrazovka vľavo,
vykonajte výber pomocou tlačidiel
<W> <X> <Y> <Z>.
požadovanú možnosť.
3zVyberte
z Otáčaním voliča <6> alebo pomocou
tlačidiel <Y> <Z> zmeňte nastavenie.
Niektoré položky sa nastavujú tak, že po
vykonaní tohto kroku stlačíte tlačidlo.
zz Stlačením tlačidla <0> ukončíte
nastavenie a vrátite sa na
predchádzajúcu obrazovku.
zz Môžete tiež ťuknúť na obrazovku a zobraziť nastavenia rýchleho ovládania
(=68).
69
70
Základné režimy snímania
Táto kapitola opisuje techniky efektívneho snímania v režime [A],
[D], režime špeciálnej scény (=80) a režimoch kreatívnych
filtrov (=96).
Jednoducho skomponujte snímku a stlačte tlačidlo spúšte. Všetky
nastavenia sa nastavia automaticky.
71
Automatický režim s inteligentným
nastavením scény/hybridný automatický
režim (plnoautomatické snímanie)
[A] [D] je plnoautomatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky použije optimálne nastavenia. Dokáže automaticky
nastaviť zaostrenie na statický alebo pohybujúci sa objekt tak, že rozpozná
pohyb objektu.
Jednoduchým snímaním fotografií v režime [D] môžete zhotovovať krátke
videozáznamy daného dňa. Pred každým záberom fotoaparát zaznamenáva
2- až 4-sekundové videoklipy scén, ktoré sa neskôr spoja do krátkeho
videozáznamu (=190, =268).
prepínač režimu snímania
1Nastavte
do polohy <A>.
zz Ak chcete použiť režim [D], po
nastavení prepínača režimu snímania
do polohy <z> ťuknite na ľavý horný
roh obrazovky a pomocou tlačidiel <Y>
<Z> vyberte režim [D]. Potom stlačte
tlačidlo <0>.
fotoaparát na to, čo
2Namierte
budete snímať (objekt).
zz Za určitých podmienok snímania sa
okolo objektu môže zobraziť rámček.
zz Na ľubovoľných rozpoznaných tvárach
sa zobrazia body AF.
72
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
na objekt.
3zZaostrite
z Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
zz Ak bliká [D], pomocou páčky <D>
vyklopte blesk.
zz Zaostriť môžete aj ťuknutím na tvár
osoby alebo iný objekt na obrazovke
(Dotykové AF).
zz Pri slabom osvetlení sa podľa potreby
automaticky aktivuje pomocný lúč AF
(=184).
zz Pri nehybných objektoch sa bod
AF zobrazí zelenou farbou, keď je
objekt zaostrený. Fotoaparát v tejto
chvíli zapípa (len v režime <A>).
(Jednoobrázkový AF)
zz Pri pohyblivých objektoch sa bod AF
zobrazí modrou farbou (len v režime
<A>) a sleduje pohyb objektu.
Fotoaparát nevydá zvukový signál.
(AF-Servo)
snímku.
4zZhotovte
z Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
zz Zhotovená snímka sa zobrazí približne
na 2 sekundy na obrazovke.
zz Ak chcete zasunúť blesk, zatlačte ho
prstami nadol.
zz Pre niektoré objekty alebo podmienky snímania sa pohyb predmetov (či sú
v pokoji alebo sa pohybujú) nemusí správne rozpoznať.
73
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
zz Funkcia AF (Jednoobrázkový AF alebo AF-Servo) sa nastaví automaticky
pri stlačení tlačidla spúšte do polovice. Ak máte tlačidlo spúšte stlačené do
polovice a fotoaparát zistí pohyb objektov, prepne sa na hodnotu Servo AF
(AF-servo) aj v prípade, že je automaticky nastavený na hodnotu One-Shot AF
(Jednoobrázkový AF) (len v režime <A>).
zz V režime [A] budú farby vyzerať pôsobivejšie pri scénach v prírode,
exteriéroch a pri západe slnka. Ak uprednostňujete iné farby, prepnite
fotoaparát do pokročilého režimu snímania (=38), vyberte iný štýl Picture
Style ako [D] a potom snímajte znova (=154).
D: Hybridný automatický režim
zz Aby boli videozáznamy pôsobivejšie, namierte fotoaparát na objekt približne 4
sekundy pred vyhotovením fotografie.
zz Výdrž batérie je v tomto režime kratšia než v režime <A>, pretože krátke
videozáznamy sa zaznamenávajú pri každom zábere.
zz Krátky videozáznam sa nemusí zaznamenať v prípade, že fotografiu zhotovíte
ihneď po zapnutí fotoaparátu, vyberiete režim <D> alebo budete fotoaparát
ovládať iným spôsobom.
zz V krátkych videozáznamoch budú zaznamenané zvuky a vibrácie fotoaparátu
alebo objektívu.
zz Obrazová kvalita krátkych videozáznamov je pri nastavení NTSC w6W
a pri nastavení PAL w5W. Táto hodnota sa mení v závislosti od
nastavenia videosystému.
zz Zvuky sa neprehrajú pri stlačení tlačidla spúšte do polovice ani pri spustení
samospúšte.
zz V nasledujúcich prípadoch sa krátke videozáznamy ukladajú ako samostatné
súbory videozáznamov, aj keď ste ich v režime <D> zaznamenali v rovnaký deň.
yyTrvanie nahrávania krátkeho videozáznamu dosiahne približne 29 minút
a 59 sekúnd. (Ak veľkosť presiahne približne 4 GB, obsah sa môže uložiť aj
ako samostatné súbory.)
yyKrátky videozáznam je chránený.
yyZmení sa nastavenie letného času, videosystému alebo časového pásma.
zz Zaznamenané zvuky uzávierky nie je možné upraviť ani vymazať.
74
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
Minimalizácia rozmazaných fotografií
zz Použite pevný statív, ktorý dokáže uniesť hmotnosť fotografického
vybavenia. Fotoaparát bezpečne nainštalujte na statív.
zz Odporúča sa používať bezdrôtové diaľkové ovládanie (predáva sa
samostatne, =191).
Najčastejšie otázky
zz Nie je možné zaostriť (čo signalizuje oranžový bod AF).
Zamierte fotoaparát na miesto s dobrým kontrastom a stlačte tlačidlo
spúšte do polovice (=57). Ak ste príliš blízko objektu, vzdiaľte sa
a skúste to znova.
zz Zobrazí sa viacero bodov AF súčasne.
Ak sa zobrazí viacero bodov AF súčasne, zaostrené sú všetky tieto
pozície. Pokiaľ sa jeden bod AF zobrazuje na objekte, môžete zhotoviť
snímku.
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa objekt nezaostrí.
Ak je prepínač režimov zaostrenia na objektíve nastavený do polohy
<MF>, nastavte ho do polohy <AF>.
zz Zobrazenie rýchlosti uzávierky bliká.
Vzhľadom na nízku úroveň osvetlenia môže byť snímaný objekt
rozmazaný v dôsledku chvenia fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
75
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
Zmena kompozície záberu
V závislosti od scény úprava polohy snímaného objektu doľava alebo
doprava, aby ste vytvorili vyvážené pozadie, povedie k snímke s dobrou
perspektívou.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamknete zaostrenie na príslušnom
objekte. Zmeňte kompozíciu záberu a pritom držte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, potom úplným stlačením tlačidla spúšte zhotovte snímku. Táto
funkcia sa nazýva „uzamknutie zaostrenia“.
Snímanie pohybujúceho sa (len v režime <A>)
objektu
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zobrazí modrý bod AF, fotoaparát
rozpozná pohyb objektu a zaostrí pomocou funkcie AF-Servo. Držte tlačidlo
spúšte stlačené do polovice, sledujte objekt na obrazovke a v rozhodujúcom
okamihu stlačte tlačidlo spúšte úplne.
76
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
Ikony scény
Fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
všetko automaticky tak, aby nastavenie
zodpovedalo príslušnej scéne. Rozpoznaný
typ scény je uvedený v ľavej hornej časti
obrazovky. Podrobné informácie o ikone
nájdete na =505.
Úprava nastavení dotknutím sa obrazovky
Ťuknutím na ikony na obrazovke môžete
upraviť nastavenia.
77
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
Snímanie s použitými efektmi (kreatívny asistent)
tlačidlo <Q>.
1zStlačte
z Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
efekt.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte úroveň efektu a ďalšie
3podrobnosti.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> ho
nastavte a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete nastavenie obnoviť, stlačte
tlačidlo <A> a vyberte položku [OK].
Efekty kreatívneho asistenta
zz [
] Preset (Prednastavené)
zz [
] Background blur (Rozostrenie pozadia)
Vyberte jeden z prednastavených efektov.
Efekty [Saturation/Sýtosť], [Color tone 1/Farebný tón 1] a [Color
tone 2/Farebný tón 2] nie sú dostupné v režime [B&W/Čiernobielo].
Slúži na úpravu rozostrenia pozadia. Pri nastavení vyšších hodnôt
bude pozadie ostrejšie a pri nastavení nižších hodnôt bude naopak
rozmazanejšie. [Auto/Automatický] nastaví rozmazanie pozadia tak,
aby zodpovedalo jasu. V závislosti od svetelnosti objektívu (clonového
čísla) nemusia byť niektoré pozície k dispozícii.
78
Automatický režim s inteligentným nastavením scény/hybridný automatický režim (plnoautomatické snímanie)
zz [
] Brightness (Jas)
zz [
] Contrast (Kontrast)
zz [
] Saturation (Sýtosť)
Upravte jas snímky.
Upravte kontrast.
Upravte sýtosť farieb.
zz [
] Color tone 1 (Farebný tón 1)
zz [
] Color tone 2 (Farebný tón 2)
zz [
] Monochrome (Monochromatické)
Upravte jantárový/modrý farebný tón.
Upravte zelený/purpurový farebný tón.
Nastavte tónovací efekt pre monochromatické snímanie. Ak chcete
snímať vo farbe, nastavte možnosť [Off/Vyp.]. Položky [Saturation/
Sýtosť], [Color tone 1/Farebný tón 1] a [Color tone 2/Farebný tón 2]
nie sú k dispozícii pre iné možnosti ako [Off/Vyp.].
zz Pri použití blesku nie je k dispozícii položka [Background blur/Rozostrenie
pozadia].
zz Tieto nastavenia sa vynulujú pri zmene režimu alebo vypnutí fotoaparátu. Ak
chcete uložiť nastavenia, nastavte položku [z: Retain Creative Assist data/
Zachovať údaje Kreatívneho asistenta] na hodnotu [Enable/Povoliť].
Uloženie efektov
Ak chcete uložiť aktuálne nastavenie do fotoaparátu, na obrazovke
nastavení Kreatívneho asistenta ťuknite na položku [Register/
Zaregistrovať]. S názvom [USER*/UŽÍVATEĽ*] je možné uložiť až tri
predvolené nastavenia. Po uložení troch predvolených nastavení sa niektoré
existujúce predvolené nastavenie [USER*/UŽÍVATEĽ*] musí prepísať, aby
bolo možné uložiť nové predvolené nastavenie.
79
Režim špeciálnej scény
Keď vyberiete režim snímania pre určitý objekt alebo scénu, fotoaparát
automaticky vyberie vhodné nastavenia.
prepínač režimu snímania
1Nastavte
do polohy <z>.
2Ťuknite na ikonu režimu snímania.
režim snímania.
3zVyberte
z Vyberte možnosť [J], [2], [K],
[3], [5], [4], [P], [6], [F], [G]
alebo [I].
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
režim snímania a potom stlačte tlačidlo
<0>.
zz Môžete ho vybrať aj otáčaním voliča <6>.
zz Upozornenia týkajúce sa jednotlivých režimov snímania sú uvedené spoločne
(=93). Pred snímaním si prečítajte upozornenia.
zz Režim snímania môžete nastaviť aj v položke [z: Shooting mode/Režim
snímania].
zz Zhotovte niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete
požadované výsledky.
80
Režim špeciálnej scény
Režim špeciálnej scény
Režim snímania
Strana
J
Autoportrét
=82
P
Režim snímania
Jedlo
=88
2
Portrét
=83
6
Nočný portrét
=89
K
Hladká pokožka
=84
F
3 Krajina
=85
G
5 Šport
=86
I
4
Záber zblízka
Nočná scéna bez
statívu
Ovládanie snímania
v protisvetle HDR
Tichý režim
Strana
=90
=91
=92
=87
81
Režim autoportrétu
Ak chcete snímať zábery seba samého, použite režim [J] (Autoportrét).
Otočte obrazovku smerom k objektívu. Prispôsobiteľné spracovanie snímok
zahŕňa zjemnenie pokožky a tiež úpravu jasu a pozadia, aby osoba na
snímke bola výraznejšia.
Tipy pri snímaní
zz Nastavte jas a efekt hladkej pokožky.
Funkcie [Brightness/Jas] a [Smooth skin effect/Efekt hladkej
pokožky] je možné nastaviť v rozsahu piatich úrovní. V rámci funkcie
[Background/Pozadie] môžete upraviť úroveň rozostrenia pozadia.
zz Zhotovte snímku ťuknutím na obrazovku.
Okrem snímania úplným stlačením tlačidla spúšte môžete snímať aj
ťuknutím na obrazovku, ak aktivujete ovládanie uzávierky dotykom tak,
že ťuknete na položku [y], aby sa zmenila na položku [x].
zz Zábery seba samého môžete snímať aj v iných režimoch snímania ako [J]
(okrem režimu [I]), keď otočíte obrazovku dopredu a ťuknete na položku [J]
v ľavom dolnom rohu.
82
Režim portrétu
Režim [2] (Portrét) spôsobí rozostrenie pozadia, čím zvýrazní
fotografovanú osobu. Tiež spôsobí, že tóny farby pleti a vlasy
budú vyzerať jemnejšie.
Tipy pri snímaní
zz Vyberte miesto, kde je vzdialenosť medzi objektom
a pozadím najväčšia.
Čím väčšia je vzdialenosť medzi snímaným objektom a pozadím,
tým viac bude pozadie rozostrené. Objekt bude tiež výraznejší na
jednoduchom, tmavom pozadí.
zz Použite teleobjektív.
Ak používate objektív so zoomom, použite telefotografický rozsah tak,
aby ste rámec obrazu vyplnili snímanou osobou od pása nahor.
zz Zaostrite na tvár.
Pri zaostrovaní sa uistite, že bod AF na tvári svieti nazeleno. Potom
zhotovte snímku. Pri snímaní záberov tváre zblízka môžete nastaviť
funkciu [z: Eye Detection AF/AF detekcie očí] na hodnotu [Enable/
Povoliť] a snímať tak so zaostrením na oči objektu.
zz Použite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je [i] (Sériové snímanie). Ak podržíte stlačené
tlačidlo spúšte, môžete snímať nepretržite, aby ste zachytili zmeny
výrazu tváre a pózy objektu.
83
Režim hladkej pokožky
Pri použití režimu [K] (Hladká pokožka) môže pleť objektu vyzerať
príťažlivejšie. Spracovanie snímok sa postará, aby pleť vyzerala hladšie.
Tipy pri snímaní
zz Umožnite fotoaparátu rozpoznať tváre.
Okolo všetkých rozpoznaných hlavných objektov sa zobrazia rámy na
zjemnenie pokožky. Na zvýšenie efektivity zjemňovania pokožky môžete
prejsť bližšie k objektu alebo ďalej od neho, aby sa rám zobrazil na jeho
tvári.
zz Zaostrite na tvár.
Pri zaostrovaní sa uistite, že bod AF na tvári svieti nazeleno. Potom
zhotovte snímku. Pri snímaní záberov tváre zblízka môžete nastaviť
funkciu [z: Eye Detection AF/AF detekcie očí] na hodnotu [Enable/
Povoliť] a snímať tak so zaostrením na oči objektu.
84
Režim krajiny
Režim [3] (Krajina) použite vtedy, keď fotografujete rozsiahlu scenériu
alebo keď chcete, aby boli zaostrené všetky objekty, od blízkych až po tie
vzdialené. Na jasné modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky.
Tipy pri snímaní
zz Pri objektíve so zoomom použite širokouhlý rozsah.
Keď používate objektív so zoomom, nastavte širokouhlý rozsah, aby boli
zaostrené blízke aj vzdialené objekty. Krajine to tiež dodá priestorovosť.
zz Pri snímaní nočných scén stabilizujte fotoaparát.
Ak počas snímania s režimom [3] držíte fotoaparát v rukách, môže to
spôsobiť otrasy fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
85
Režim športu
Režim [5] (Šport) použite, ak chcete fotografovať pohybujúci sa objekt,
či už je to bežiaca osoba, alebo pohybujúce sa vozidlo.
(1)
Tipy pri snímaní
zz Použite teleobjektív.
Použitie teleobjektívu umožňuje fotografovanie z väčšej vzdialenosti.
zz Sledujte snímaný objekt pomocou rámu oblasti AF.
Predvolene je funkcia [z: AF method/Spôsob AF] nastavená na
možnosť [u+Tracking/Sledovanie]. Po stlačení tlačidla spúšte do
polovice sa zobrazí rám oblasti AF (1). Po zaostrení na objekt sa farba
bodu AF zmení na modrú.
zz Použite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je [i] (Sériové snímanie). V rozhodujúcom
momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte záber. Ak chcete
sledovať objekt a zachytávať zmeny pri jeho pohybe, držte stlačené
tlačidlo spúšte, aby ste snímali sériovo.
86
Režim záberov zblízka
Ak chcete fotografovať kvety alebo malé predmety zblízka, použite režim
[4] (Záber zblízka). Ak chcete, aby malé predmety vyzerali oveľa väčšie,
použite makroobjektív (predáva sa samostatne).
Tipy pri snímaní
zz Použite jednoduché pozadie.
Jednoduché pozadie umožní lepšie vyniknúť malým predmetom,
napríklad kvetom a pod.
zz Čo najviac sa priblížte k snímanému objektu.
Skontrolujte, akú má objektív minimálnu zaostrovaciu vzdialenosť.
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť objektívu sa meria od značky <V>
(rovina zaostrenia) na vrchnej strane fotoaparátu po príslušný objekt.
Ak sa nachádzate príliš blízko, zaostrenie nie je možné.
zz Pri objektíve so zoomom použite telefotografický rozsah.
Ak máte objektív so zoomom, použitím telefotografického rozsahu bude
objekt vyzerať väčší.
87
Režim jedla
Ak chcete nasnímať obrázky jedla, použite režim [P] (Jedlo). Fotografia
bude vyzerať jasne a lákavo. Tiež sa v závislosti od zdroja svetla potlačí
červenkastý nádych na snímkach zhotovených pri žiarovkovom svetle atď.
Tipy pri snímaní
zz Zmeňte farebný tón.
Môžete zmeniť položku [Color tone/Farebný tón]. Ak chcete zvýrazniť
červenkastý nádych jedla, nastavte ju smerom k možnosti [Warm/Teplý].
Ak je vzhľad príliš červený, nastavte ju smerom k možnosti
[Cool/Chladný].
88
Režim nočného portrétu
Ak chcete fotografovať ľudí v noci a získať prirodzene vyzerajúcu nočnú
scénu v pozadí, použite režim [6] (Nočný portrét). Na snímanie je
potrebný blesk. Odporúča sa používať statív.
Tipy pri snímaní
zz Použite širokouhlý objektív a statív.
Keď používate objektív so zoomom, použite širokouhlý rozsah na
získanie širokého nočného obzoru. Keďže je pri snímaní z ruky
pravdepodobnejší vznik otrasov fotoaparátu, použite statív.
zz Skontrolujte jas snímky.
Nasnímaný obrázok sa odporúča prehrať na mieste a skontrolovať
jeho jas. Ak snímaná osoba vyzerá tmavá, prejdite bližšie a zopakujte
snímanie.
zz Snímajte aj v iných režimoch snímania.
Keďže je pri nočných záberoch pravdepodobnejší vznik otrasov
fotoaparátu, odporúča sa snímať aj v režime [A].
zz Ak použijete samospúšť spolu s bleskom, indikátor samospúšte sa po
zhotovení snímky nakrátko rozsvieti.
89
Režim nočnej scény bez statívu
V režime [F] (Nočná scéna bez statívu) môžete snímať nočné scény,
aj keď držíte fotoaparát v ruke. V tomto režime snímania sa pre každú
snímku nasnímajú štyri zábery za sebou a zaznamená sa výsledná snímka
s obmedzeným vplyvom otrasov fotoaparátu.
Tipy pri snímaní
zz Držte fotoaparát pevne.
Počas snímania držte fotoaparát pevne a stabilne. V tomto režime sa
štyri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je ktorýkoľvek zo
štyroch záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov fotoaparátu,
zábery sa nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
90
Režim ovládania snímania v protisvetle HDR
Pri snímaní scény, na ktorej sa nachádzajú svetlé aj tmavé oblasti, použite
režim [G] (Ovládanie snímania v protisvetle HDR). Pri zhotovovaní
jednej snímky sa v tomto režime nasnímajú tri zábery za sebou s rôznou
expozíciou. Výsledkom je jedna snímka so širokým tónovým rozsahom,
v ktorej sú minimalizované tmavé oblasti spôsobené protisvetlom.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.
Tipy pri snímaní
zz Držte fotoaparát pevne.
Počas snímania držte fotoaparát pevne a stabilne. V tomto režime sa
tri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je ktorýkoľvek z troch
záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov fotoaparátu, zábery sa
nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
91
Tichý režim
Ak je potrebné ticho, môžete snímať bez pípania a zvukov aktivácie
uzávierky. Počas snímania sa okolo obrazovky na okamih zobrazí biely rám.
Tipy pri snímaní
zz Nasnímajte skúšobné zábery.
Pouvažujte nad tým, že vopred nasnímate niekoľko skúšobných záberov,
pretože nastavovanie clony objektívu a zaostrenia môžu byť za určitých
podmienok snímania počuteľné.
92
Upozornenia týkajúce sa režimov špeciálnej
scény
J: Autoportrét
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa oblasti s výnimkou pokožky ľudí môžu
zmeniť.
zz Nastavenia [Smooth skin effect/Efekt hladkej pokožky] v režime [J] sa
nepoužijú v režime [K].
zz Ak v režime blesku [I] vyklopíte blesk, položka [Background/Pozadie] sa
nastaví na hodnotu [Auto/Automatický] a nemožno ju zmeniť.
K: Hladká pokožka
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa oblasti s výnimkou pokožky ľudí môžu
zmeniť.
zz Podrobnosti nastavenia v režime [K] sa nepoužijú v režime [J].
3: Krajina
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
5: Šport
zz Pri nízkej hladine osvetlenia a pravdepodobnosti vzniku otrasov fotoaparátu
bude hodnota rýchlosti uzávierky vľavo dole blikať. Držte fotoaparát stabilne
a zhotovte snímku.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
P: Jedlo
zz Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
zz Keď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky sa
nemusí zredukovať.
zz Pri použití blesku sa položka [Color tone/Farebný tón] nastaví na možnosť
Standard (Štandardný).
zz Ak sa na snímke nachádzajú ľudia, odtieň pokožky sa nemusí reprodukovať
správne.
6: Nočný portrét
zz Požiadajte snímané osoby, aby sa po spustení blesku chvíľu nehýbali.
zz Ak sa tváre snímaných osôb javia tmavé, zaostrovanie môže byť náročné.
V takom prípade zaostrite manuálne nastavením položky [z: Focus mode/
Režim zaostrenia] na hodnotu [MF] alebo nastavením prepínača režimov
zaostrenia na objektíve do polohy <MF> (=55, =182).
zz Ak sa v bode AF nachádzajú svetelné body, zaostrovanie v noci alebo pri
tmavých scénach môže byť náročné. V takom prípade zaostrite manuálne
nastavením položky [z: Focus mode/Režim zaostrenia] na hodnotu [MF]
alebo nastavením prepínača režimov zaostrenia na objektíve do polohy <MF>
(=55, =182).
zz Zábery sa budú mierne líšiť od snímky zobrazenej na obrazovke.
93
Upozornenia týkajúce sa režimov špeciálnej scény
6: Nočný portrét (pokračovanie)
zz Ak pri fotografovaní s bleskom hrozí riziko preexponovania, rýchlosť uzávierky
alebo citlivosť ISO sa automaticky upraví, aby sa predišlo strate detailov
v preexponovaných častiach a aby sa snímalo so štandardnou expozíciou. Pri
snímaní s bleskom pri určitých objektívoch rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO,
ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla spúšte do polovice, nemusia zodpovedať
skutočne použitým nastaveniam. Takto sa môže pozmeniť jas pozadí, ktoré sú
mimo dosahu blesku.
F: Nočná scéna bez statívu
zz V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní menšia.
zz Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
zz Ak sa v bode AF nachádzajú svetelné body, zaostrovanie v noci alebo pri
tmavých scénach môže byť náročné. V takom prípade zaostrite manuálne
nastavením položky [z: Focus mode/Režim zaostrenia] na hodnotu [MF]
alebo nastavením prepínača režimov zaostrenia na objektíve do polohy <MF>
(=55, =182).
zz Zábery sa budú mierne líšiť od snímky zobrazenej na obrazovke.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
zz Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
zz Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, pretože po nasnímaní sa zlučujú.
Počas spracovania snímok sa zobrazuje správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ]
a snímanie je možné až po dokončení spracovania.
94
Upozornenia týkajúce sa režimov špeciálnej scény
G: Ovládanie snímania v protisvetle HDR
zz V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní menšia.
zz Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
zz Snímka sa nemusí zobraziť s plynulou gradáciou a môže pôsobiť nepravidelne
alebo byť výrazne zašumená.
zz Ovládanie snímania v protisvetle HDR nemusí byť účinné pri scénach
s nadmerným protisvetlom alebo s mimoriadne vysokým kontrastom.
zz Keď snímate objekty, ktoré sú dostatočne jasné (napríklad štandardne
osvetlené scény), snímka môže vyzerať neprirodzene v dôsledku efektu HDR.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
zz Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
zz Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, pretože po nasnímaní sa zlučujú.
Počas spracovania snímok sa zobrazuje správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ]
a snímanie je možné až po dokončení spracovania.
I: Tichý režim
zz Pri používaní tichého snímania buďte zodpovední a rešpektujte súkromie
a práva na portrét objektov.
zz Snímky rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu vyzerať skreslene.
zz Sériové snímanie a fotografovanie s bleskom nie sú dostupné.
95
Režim kreatívnych filtrov
Môžete snímať s použitím efektov filtra. Pred snímaním s použitím efektov
filtra môžete zobraziť ich ukážku.
prepínač režimu snímania
1Nastavte
do polohy <z>.
2Ťuknite na ikonu režimu snímania.
efekt filtra (režim
3Vyberte
snímania).
zz Vyberte možnosť [I], [G], [X], [K],
[H], [c], [A], [B], [C] alebo
[D].
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
režim snímania a potom stlačte tlačidlo
<0>.
zz Môžete ho vybrať aj otáčaním
voliča <6>.
zz Obrázok sa zobrazí s použitým efektom
filtra.
efekt a snímajte.
4zUpravte
z Stlačte tlačidlo <Q> a vyberte položku
v ľavom hornom rohu. (Nie je k dispozícii
pri možnosti [c], [A], [B], [C]
alebo [D].)
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> nastavte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
96
Režim kreatívnych filtrov
zz Možnosti RAW a RAW+JPEG nie sú k dispozícii. Pri nastavení kvality snímok
RAW sa snímky snímajú v kvalite snímok 73. Pri nastavení kvality snímok
RAW+JPEG sa snímky snímajú v zadanej kvalite snímok JPEG.
zz Sériové snímanie nie je pri nastavení možnosti [I], [G], [X], [K], [H] alebo
[c] k dispozícii.
zz Pri nastavení možnosti [I] sa vzhľad zrnitej ukážky bude mierne líšiť od
vzhľadu vašich záberov.
zz Pri nastavení možnosti [G] alebo [c] sa vzhľad ukážky jemného zaostrenia
môže mierne líšiť od vzhľadu vašich záberov.
zz Nezobrazuje sa žiadny histogram.
zz Zväčšené zobrazenie nie je k dispozícii.
zz V pokročilých režimoch snímania sú na obrazovke rýchleho ovládania
k dispozícii tieto nastavenia: [I], [G], [X], [J], [K], [H] a [c].
zz Zhotovte niekoľko skúšobných záberov, aby ste sa uistili, že dosiahnete
požadované výsledky.
97
Režim kreatívnych filtrov
Charakteristiky kreatívneho filtra
zz I Zrnitý čiernobiely
Mení snímku na zrnitú a čiernobielu. Úpravou kontrastu môžete zmeniť
čiernobiely efekt.
zz G Jemné zaostrenie
Dodáva snímke mäkší vzhľad. Úpravou rozostrenia môžete zmeniť
stupeň jemnosti.
zz X Efekt rybieho oka
Vytvára efekt objektívu rybieho oka. Snímka bude vyzerať vypuklo.
V závislosti od úrovne tohto efektu filtra sa mení aj oblasť orezania
pozdĺž okrajov snímky. Keďže tento filter zväčšuje stred snímky, zjavné
rozlíšenie v strede sa môže v závislosti od počtu zaznamenaných pixelov
znižovať, a preto pri nastavovaní tohto efektu filtra priebežne kontrolujte
výslednú snímku. Používa sa jeden bod AF, ktorý je napevno umiestnený
v strede.
zz K Efekt maľovania vodovými farbami
Spôsobuje, že fotografia vyzerá ako namaľovaná jemnými vodovými
farbami. Úpravou efektu môžete meniť hustotu farieb. Nočné scény alebo
tmavé scény sa nemusia zobraziť s plynulou gradáciou a môžu pôsobiť
nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zz H Efekt hračkárskeho fotoaparátu
Farby vyzerajú ako typické farby snímok hračkárskych fotoaparátov
a všetky štyri rohy snímky sú tmavé. Na zmenu farebných odtieňov sa
môžu použiť možnosti tónovania farieb.
98
Režim kreatívnych filtrov
zz c Efekt miniatúry
Vytvára efekt diorámy.
Pri snímaní s predvoleným nastavením sa zachová ostrosť zobrazenia
strednej časti.
Ostro zobrazenú oblasť (rám scény) môžete presúvať, ako to popisuje
časť „Operácie s efektom miniatúry“ (=101). Ako spôsob AF sa
používa 1-bodové AF. Odporúča sa snímanie so zarovnaním bodu AF
a rámu scény.
zz A Umelecký štandardný HDR
Fotografie si zachovávajú vyššiu detailnosť svetlých a tmavých oblastí.
Pri nižšom kontraste a menej výraznej gradácii sa snímka bude podobať
na maľbu. Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
zz B Umelecký živý HDR
Farby sú sýtejšie ako pri nastavení [HDR Art standard/Umelecký
štandardný HDR] a nízkym kontrastom a nevýraznou gradáciou sa
dosiahne efekt grafiky.
zz C Umelecký výrazný HDR
Farby sú najsýtejšie, vďaka čomu je objekt zvýraznený a snímka vyzerá
ako olejomaľba.
zz D Umelecký vyrytý HDR
Sýtosť farieb, jas, kontrast a gradácia sú znížené, aby snímka pôsobila
na pohľad nevýrazne. Snímka vyzerá ako vyblednutá a stará. Obrysy
objektov budú mať intenzívne svetlé (alebo tmavé) okraje.
zz Pri nastavení možností [A], [B], [C] a [D] môžete snímať fotografie
s vysokým dynamickým rozsahom, ktoré si zachovávajú detaily vo svetlých
a tmavých oblastiach vysokokontrastných scén. Pri každom zábere sa
zaznamenajú tri po sebe idúce snímky s rôznymi úrovňami jasu, ktoré sa potom
použijú na vytvorenie jednej snímky. Pozrite si upozornenia na =100.
99
Režim kreatívnych filtrov
Poznámky k možnostiam [A], [B], [C] a [D]
zz V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní menšia.
zz Ukážky efektov filtra nebudú vyzerať presne tak, ako vaše zábery.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
zz Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
zz Pri snímaní s fotoaparátom držaným v rukách si dajte pozor na otrasy.
zz Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môžu sa prejaviť nepravidelné farby, nepravidelná expozícia alebo šum.
zz Snímanie pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED môže viesť
k neprirodzenej reprodukcii farieb osvetlených oblastí.
zz Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, pretože po nasnímaní sa zlučujú.
Počas spracovania snímok sa zobrazuje správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ]
a snímanie je možné až po dokončení spracovania.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
100
Režim kreatívnych filtrov
Operácie s efektom miniatúry
rám scény.
1zPresuňte
z Pomocou rámu scény nastavte oblasť,
ktorá bude ostrá.
zz Ak chcete, aby sa rám scény dal
presúvať (aby bol oranžový), stlačte
tlačidlo <B> alebo ťuknite na položku
[r] v pravom dolnom rohu obrazovky.
zz Ak chcete prepnúť medzi orientáciou
rámu scény na výšku alebo na šírku,
ťuknite na položku [T] v ľavom dolnom
rohu obrazovky.
zz Rám scény s orientáciou na šírku
môžete presúvať pomocou tlačidiel
<W> <X> a rám scény s orientáciou
na výšku môžete presúvať pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
zz Ak chcete vrátiť rám scény do stredu
obrazovky, ťuknite na položku [e]
v ľavom dolnom rohu obrazovky.
zz Ak chcete potvrdiť pozíciu rámu scény,
stlačte tlačidlo <0>. Potom nastavte
bod AF.
bod AF.
2zPresuňte
z Bod AF sa zmení na oranžový a môžete
ho presúvať.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte bod AF do polohy, na ktorú
chcete zaostriť.
zz Odporúča sa zarovnať bod AF s rámom
scény.
zz Ak chcete vrátiť bod AF do stredu
obrazovky, ťuknite na položku [e]
v ľavom dolnom rohu obrazovky.
zz Stlačením tlačidla <0> potvrďte
pozíciu bodu AF.
101
Režim kreatívnych filtrov
3Zhotovte snímku.
zz Orientáciu rámu scény v kroku č. 1 môžete prepnúť pomocou tlačidiel <Y>
<Z> pri orientácii na šírku alebo pomocou tlačidiel <W> <X> pri orientácii na
výšku.
102
Pokročilé režimy
snímania
Pokročilé režimy snímania ([d], [s],
[f] a [a]) poskytujú slobodu pri
snímaní rôznymi spôsobmi vďaka
nastaveniu preferovanej rýchlosti
uzávierky, hodnoty clony, expozície a pod.
⿟⿟ Ak chcete odstrániť popis zobrazený po výbere režimu
snímania, stlačte tlačidlo <0> (=38).
103
Režim programu AE (P)
Fotoaparát automaticky nastaví rýchlosť uzávierky a clonu, ktoré vyhovujú
jasu objektu.
* „d“ znamená Program.
* „AE“ znamená Auto Exposure (automatická expozícia).
1Nastavte režim snímania [d].
na objekt.
2zZaostrite
z Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zobrazenie
3Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota expozície nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ a najnižšieho clonového čísla
signalizuje podexponovanie. Nastavte vyššiu citlivosť ISO alebo použite blesk.
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „1/4000“ a najvyššieho clonového čísla
signalizuje preexponovanie. Nastavte nižšiu citlivosť ISO alebo pomocou
filtra ND (predáva sa samostatne) znížte množstvo svetla vstupujúceho do
objektívu.
104
Režim programu AE (P)
Rozdiely medzi režimami [d] a [A]
zz V režime [A] sa mnohé funkcie, napríklad spôsob AF a režim merania,
nastavujú automaticky, aby nedochádzalo k pokazeným záberom. Nastaviť
môžete len obmedzený počet funkcií. Na druhej strane sa v režime [d]
nastavujú [ automaticky len rýchlosť uzávierky a clona. Bez obmedzenia
môžete nastaviť spôsob AF, režim merania a ďalšie funkcie.
Posun programu
zz Ak chcete upraviť kombináciu rýchlosti uzávierky a hodnoty clony pri zachovaní
rovnakej expozície, stlačte tlačidlo spúšte do polovice a otáčajte volič <6>.
Táto funkcia sa nazýva posun programu.
zz Posun programu sa automaticky zruší po uplynutí časovača merania
(zobrazenie nastavenia expozície sa vypne).
zz Funkcia posunu programu sa nedá používať s bleskom.
105
Režim AE s prioritou uzávierky (Tv)
V tomto režime nastavujete rýchlosť uzávierky a fotoaparát automaticky
nastavuje clonu, aby sa dosiahla štandardná expozícia zodpovedajúca
jasu objektu. Pomocou vyššej rýchlosti uzávierky možno ostro zachytiť
akciu pohybujúceho sa objektu. Pomocou nižšej rýchlosti uzávierky možno
vytvoriť efekt rozmazania, ktorý vytvára dojem pohybu.
* „s“ znamená časová hodnota.
Rozmazaný pohyb
(Nízka rýchlosť: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rýchlosť: 1/2000 s)
1Nastavte režim snímania [s].
požadovanú rýchlosť
2Nastavte
uzávierky.
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
na objekt.
3zZaostrite
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zobrazenie
4Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota clony nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
106
Režim AE s prioritou uzávierky (Tv)
zz Blikanie najnižšieho clonového čísla signalizuje podexponovanie. Otáčaním
voliča <6> nastavujte nižšiu rýchlosť uzávierky, kým hodnota clony
neprestane blikať, alebo nastavte vyššiu citlivosť ISO.
zz Blikanie najvyššieho clonového čísla signalizuje preexponovanie. Otáčaním
voliča <6> nastavujte vyššiu rýchlosť uzávierky, kým hodnota clony
neprestane blikať, alebo nastavte nižšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie rýchlosti uzávierky
zz Príklad: Hodnota „0"5“ predstavuje 0,5 s a hodnota „15"“ predstavuje 15 s.
107
Režim AE s prioritou clony (Av)
V tomto režime nastavujete požadovanú hodnotu clony a fotoaparát
automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky, aby sa dosiahla štandardná
expozícia vyhovujúca jasu objektu. Nastavením vyššieho clonového čísla
(menšieho clonového otvoru) sa do rozsahu prijateľného zaostrenia dostane
väčšia časť pozadia a popredia. Naopak, nastavením nižšieho clonového
čísla (väčšieho clonového otvoru) sa do rozsahu prijateľného zaostrenia
dostane menšia časť pozadia a popredia.
* „f“ znamená hodnotu clony (otvor clony).
Rozostrené pozadie
(S nízkym clonovým číslom: f/5.6)
Ostré popredie aj pozadie
(S vysokým clonovým číslom: f/32)
1Nastavte režim snímania [f].
požadovanú clonu.
2zNastavte
z Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
na objekt.
3zZaostrite
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zobrazenie
4Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota rýchlosti uzávierky nebliká,
bude dosiahnutá štandardná expozícia.
108
Režim AE s prioritou clony (Av)
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ signalizuje podexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte väčšiu clonu (nižšie clonové číslo), kým sa
blikanie rýchlosti uzávierky nezastaví, alebo nastavte vyššiu citlivosť ISO.
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „1/4000“ signalizuje preexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte menšiu clonu (vyššie clonové číslo), kým sa
blikanie rýchlosti uzávierky nezastaví, prípadne nastavte nižšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie hodnoty clony
zz Čím vyššie je clonové číslo, tým menší je otvor clony. Zobrazené clonové
číslo sa líši v závislosti od objektívu. Ak nie je na fotoaparáte nasadený žiaden
objektív, zobrazí sa clonové číslo „F00“.
Kontrola oblasti zaostreniaM
Po priradení tlačidla snímania videozáznamov k funkcii [1: Depth-of-field
preview/Kontrola hĺbky poľa] (pomocou položky [zMovie shooting
button function/Funkcia tlačidla snímania videozáznamov] v ponuke
[5: Custom Functions(C.Fn)/Užívateľské funkcie (C.Fn)] (=460))
môžete stlačením tlačidla snímania videozáznamov zastaviť objektív na
aktuálnom nastavení clony, aby ste mohli skontrolovať oblasť zaostrenia
(hĺbku poľa).
zz Čím je hodnota clony vyššia, tým je zaostrená širšia oblasť, od popredia po
pozadie.
zz Výsledná hĺbka poľa je viditeľná pri zmene hodnoty clony, keď držíte stlačené
tlačidlo kontroly hĺbky poľa.
zz Expozícia sa uzamkne (uzamknutie AE), keď podržíte stlačené tlačidlo
priradené ku kontrole hĺbky poľa.
109
Režim manuálneho nastavenia expozície (M)
V tomto režime nastavujete podľa potreby rýchlosť uzávierky aj clonu. Ak
chcete určiť expozíciu, použite indikátor úrovne expozície alebo komerčne
dostupný expozimeter.
* „a“ znamená manuálne.
1Nastavte režim snímania [a].
citlivosť ISO (=138).
2zNastavte
z Pri automatickom nastavení citlivosti
ISO môžete nastaviť kompenzáciu
expozície (=111).
požadovanú rýchlosť
3Nastavte
uzávierky.
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
hodnotu clony.
4zNastavte
z Stlačte tlačidlo <W> na výber hodnoty
clony a nastavte hodnotu otáčaním
voliča <6>.
na objekt.
5zZaostrite
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
zz Skontrolujte ukazovateľ expozičnej
úrovne [N], aby ste zistili, nakoľko je
aktuálna expozičná úroveň vzdialená od
štandardnej expozičnej úrovne.
(2) (1)
110
(1)
(2)
Značka štandardnej expozície
Ukazovateľ expozičnej úrovne
Režim manuálneho nastavenia expozície (M)
expozíciu a zhotovte
6Nastavte
snímku.
zz Skontrolujte indikátor úrovne expozície
a nastavte požadovanú rýchlosť
uzávierky a hodnotu clony.
Kompenzácia expozície pri automatickom nastavení
citlivosti ISO
Ak je pri snímaní s manuálnym nastavením expozície citlivosť ISO
nastavená na možnosť [AUTO], môžete nastaviť kompenzáciu expozície
(=137) takto:
Dotknite sa indikátora úrovne expozície.
[z: Exposure comp./Kompenzácia expozície]
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO sa nastavenie citlivosti ISO bude
meniť, aby sa dosiahla štandardná expozícia pri nastavenej rýchlosti uzávierky
a clone. Nemusí sa preto dosiahnuť požadovaný efekt expozície. V tomto
prípade nastavte kompenzáciu expozície.
zz Pri pomerovom meraní môžete po zaostrení na objekt pomocou
jednoobrázkového AF uzamknúť citlivosť ISO podržaním stlačeného tlačidla
spúšte do polovice.
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla <A>
uzamknúť citlivosť ISO.
zz Ak chcete porovnať aktuálnu expozíciu s expozíciou pri počiatočnom stlačení
tlačidla <A> s ručne nastavenou citlivosťou ISO, stlačte tlačidlo <A>, upravte
kompozíciu a skontrolujte indikátor úrovne expozície.
111
Režim manuálneho nastavenia expozície (M)
Dlhodobé expozície (Bulb)
V tomto režime uzávierka zostáva otvorená, kým držíte tlačidlo spúšte úplne
stlačené, a zatvorí sa, keď tlačidlo spúšte uvoľníte. Dlhodobá expozícia Bulb
sa používa pri fotografovaní nočných scén, ohňostrojov, oblohy a ďalších
objektov, ktoré vyžadujú dlhodobú expozíciu.
1Nastavte režim snímania [a].
rýchlosť uzávierky na
2Nastavte
hodnotu [BULB].
zz Otočením voliča <6> doľava nastavte
hodnotu [BULB].
hodnotu clony.
3zNastavte
z Stlačte tlačidlo <W> na výber hodnoty
clony a nastavte hodnotu otáčaním
voliča <6>.
snímku.
4zZhotovte
z Expozícia bude trvať, pokiaľ bude úplne
stlačené tlačidlo spúšte.
zz Uplynulá doba expozície sa zobrazuje
na obrazovke.
112
Režim manuálneho nastavenia expozície (M)
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj
intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového
snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Pri dlhodobých expozíciách Bulb vzniká viac šumu na snímke než zvyčajne.
zz Ak je nastavené automatické nastavenie citlivosti ISO, nastaví sa citlivosť
ISO 400 (=494).
zz Pri nastavení položky [z: Long exp. noise reduction/Potlačenie šumu pri
dlhodobej expozícii] môžete znížiť šum spôsobený dlhodobou expozíciou
(=162).
zz Na zníženie otrasov fotoaparátu zvážte použitie statívu a voliteľného
bezdrôtového diaľkového ovládania BR-E1.
113
114
Nastavenia snímania
Táto kapitola opisuje snímanie a uvádza nastavenia ponuky na
karte [z: Shooting settings/Nastavenia snímania].
115
Snímanie statických záberov
zz Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná funkcia
je dostupná iba v pokročilých režimoch snímania ([d], [s], [f]
alebo [a]).
116
Ponuky na karte: Snímanie statických
záberov
zz Shooting settings 1 (Nastavenia snímania 1)
=103
=122
=125
=127
=128
=248
zz Shooting settings 2 (Nastavenia snímania 2)
=133
=137
=138
=236
=141
=142
zz Shooting settings 3 (Nastavenia snímania 3)
=143
=145
=146
117
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov
zz Shooting settings 4 (Nastavenia snímania 4)
=147
=150
=152
=153
=154, 157, 160
zz Shooting settings 5 (Nastavenia snímania 5)
=162
=163
=165
zz Shooting settings 6 (Nastavenia snímania 6)
=167
=170
=180
=181
=182
118
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov
zz Shooting settings 7 (Nastavenia snímania 7)
=183
=184
=187
=188
zz Shooting settings 8 (Nastavenia snímania 8)
=205
=213
=231
=239
119
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov
Nasledujúce obrazovky sa zobrazia v režimoch [A] a [D], režimoch
špeciálnej scény a režimoch kreatívnych filtrov.
zz Shooting settings 1 (Nastavenia snímania 1)
=72, 80, 96
=122
=125
=127
=248
=133
zz Shooting settings 2 (Nastavenia snímania 2)
=78
=190
=165
zz Shooting settings 3 (Nastavenia snímania 3)
=170
=180
=181
=182
120
Ponuky na karte: Snímanie statických záberov
zz Shooting settings 4 (Nastavenia snímania 4)
=184
=187
=188
zz Shooting settings 5 (Nastavenia snímania 5)
=205
=213
=231
zz Dostupné položky nastavení sa líšia v závislosti od režimu snímania.
zz Položka [Retain Creative Assist data/Zachovať údaje kreatívneho
asistenta] je k dispozícii v režime [A].
zz Položka [Digest type/Typ krátkeho videozáznamu] je k dispozícii v režime [D].
121
Kvalita snímky
Môžete vybrať počet pixelov a kvalitu snímky.
položku [z: Image quality/
1Vyberte
Kvalita snímky].
kvalitu snímok.
2zNastavte
z Ak chcete vybrať kvalitu RAW, otočte
volič <6> a ak chcete vybrať kvalitu
JPEG, použite tlačidlá <Y> <Z>.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
zz Počet dostupných záberov, ktorý signalizuje ikona [****] na obrazovke
nastavenia kvality snímok, platí vždy pre nastavenie [3:2] bez ohľadu na
nastavenie skutočného pomeru strán (=125).
zz Ak je pre snímky RAW aj JPEG nastavená možnosť [–], nastaví sa možnosť 73.
zz Ak vyberiete typ RAW aj JPEG, po každom snímaní sa snímka súčasne
zaznamená na kartu ako snímka RAW aj JPEG s príslušnými nastavenými
kvalitami záznamu snímok. Obe snímky sa zaznamenajú s rovnakými číslami
súborov (prípona súboru: .JPG pre súbor JPEG a .CR3 pre súbor RAW).
zz Nastavenie b má kvalitu 7 (Jemné).
zz Význam ikon kvality snímok: 1 RAW, F Kompaktný RAW, JPEG, 7
Jemné, 8 Normálne, 3 Veľké, 4 Stredné, 6 Malé.
122
Kvalita snímky
Snímky RAW
Snímky RAW sú nespracované údaje z obrazového snímača, ktoré sa
v závislosti od vášho výberu digitálne nahrajú na kartu ako súbory 1
alebo ako súbory F (sú menšie než súbory 1).
Na spracovanie snímok RAW môžete použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS). Snímky môžete upravovať rôznymi spôsobmi
v závislosti od toho, ako budú použité, a môžete vytvárať snímky JPEG
alebo iné typy snímok, ktoré odrážajú tieto úpravy.
Softvér na spracovanie snímok RAW
zz Na zobrazenie snímok RAW na počítači sa odporúča používať softvér Digital
Photo Professional (v nasledujúcich častiach označený ako DPP, softvér EOS).
zz Staršie verzie programu DPP Ver.4.x nedokážu spracovať snímky
RAW zhotovené týmto fotoaparátom. Ak máte v počítači nainštalovanú
predchádzajúcu verziu programu DPP (Ver.4.x), získajte a nainštalujte
najnovšiu verziu programu DPP z webovej lokality spoločnosti Canon, aby
ste ju aktualizovali (=472). (Predchádzajúca verzia bude prepísaná.)
Upozorňujeme, že program DPP Ver.3.x alebo starší nedokáže spracovať
snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom.
zz Snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom sa nemusia dať zobraziť pomocou
komerčne dostupného softvéru. Informácie o kompatibilite môžete získať od
výrobcu softvéru.
Návod na nastavenie kvality snímky
Pokyny pre veľkosť súborov, počet zhotoviteľných záberov a maximálny
počet záberov v sérii nájdete v časti =495.
123
Kvalita snímky
Maximálny počet záberov v sérii
Odhadovaný maximálny počet záberov
v sérii sa zobrazuje v hornej časti
obrazovky snímania.
zz Ak sa maximálny počet záberov v sérii zobrazuje ako hodnota „99“, označuje
to, že v sérii môžete nasnímať 99 alebo viac záberov. Po dosiahnutí hodnoty 98
alebo menej sa hodnoty začnú znižovať. Správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ]
signalizuje, že interná pamäť je plná a snímanie sa dočasne zastaví. Ak
zastavíte sériové snímanie, maximálny počet záberov v sérii sa zvýši. Po
zapísaní všetkých zhotovených snímok na kartu môžete pokračovať v sériovom
snímaní a snímať až do maximálneho počtu záberov v sérii uvedeného
v tabuľke na =495.
124
Pomer strán fotografie
Pomer strán snímky môžete zmeniť.
položku [z: Still
1Vyberte
img aspect ratio/Pomer strán
fotografie].
pomer strán.
2zNastavte
z Vyberte pomer strán a potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Snímky JPEG
Snímky sa nahrajú s nastaveným pomerom strán.
zz Snímky RAW
Snímky sa vždy nahrajú s pomerom strán [3:2]. Informácie o vybratom
pomere strán sa pridajú do súboru snímky RAW. Pri spracovaní snímky
RAW pomocou programu Digital Photo Professional (softvéru EOS)
môžete generovať snímku s nastaveným rovnakým pomerom strán pre
snímanie.
125
Pomer strán fotografie
Pomer strán
4:3
16:9
1:1
zz Pri prehrávaní snímok RAW nasnímaných s pomerom strán [4:3], [16:9] alebo
[1:1] sa tieto snímky budú zobrazovať s čiarami označujúcimi príslušný pomer
strán. (Tieto čiary nie sú zaznamenané na snímke.)
126
Doba náhľadu snímky
Môžete zmeniť dĺžku zobrazenia snímok po ich zhotovení. Ak chcete, aby
sa snímky ihneď po nasnímaní zobrazili, nastavte možnosť [Hold/Podržať].
Ak nechcete, aby sa snímky zobrazili, nastavte možnosť [Off/Vyp.].
položku [z: Image review/
1Vyberte
Náhľad snímky].
2Nastavte možnosť času.
zz Keď je nastavená možnosť [Hold/Podržať], snímky sa zobrazujú počas doby
nastavenej v položke [5: Power saving/Úspora energie].
127
Korekcia aberácie objektívu
M
Optické vlastnosti objektívu môžu spôsobovať vinetáciu, skreslenie snímky
a ďalšie problémy. Fotoaparát môže tieto javy kompenzovať pomocou
funkcie [Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektívu].
položku [z: Lens
1Vyberte
aberration correction/Korekcia
aberácie objektívu].
2Vyberte požadovanú položku.
položku [Enable/Povoliť].
3zVyberte
z Skontrolujte, či sa zobrazuje názov
nasadeného objektívu a (okrem korekcie
difrakcie) správa [Correction data
available/Korekčné údaje dostupné].
zz Ak sa zobrazí hlásenie [Correction
data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikona [ ], pozrite
„Digitálna optimalizácia objektívu“
(=130).
128
Korekcia aberácie objektívu
Korekcia periférneho osvetlenia
Možno korigovať vinetáciu (tmavé rohy snímky).
zz Podľa podmienok pri snímaní sa na okrajoch snímky môže objaviť šum.
zz Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
zz Rozsah použitej korekcie bude menší ako maximálny rozsah korekcie, ktorý sa
použil pomocou programu Digital Photo Professional (softvér EOS).
zz Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, periférne osvetlenie sa
v režimoch [A] a [D], režimoch špeciálnej scény a režimoch kreatívnych
filtrov koriguje automaticky.
Korekcia skreslenia
Možno korigovať skreslenie (deformáciu snímky).
zz Ak chcete vykonať korekciu skreslenia, fotoaparát zachytí užšiu oblasť obrazu,
ako je plocha viditeľná pri snímaní, takže snímka sa trochu oreže a zjavné
rozlíšenie sa mierne zníži.
zz Nastavenie korekcie skreslenia môžu trochu zmeniť zorný uhol.
zz Keď zväčšujete snímky, korekcia skreslenia sa na zobrazené snímky nepoužije.
zz Pri nahrávaní videa sa korekcia skreslenia neuplatňuje.
zz Pri prehrávaní snímok s použitou korekciou skreslenia sa môže zobrazovať
nesprávna pozícia bodu AF vzhľadom na čas nasnímania.
129
Korekcia aberácie objektívu
Digitálna optimalizácia objektívu
Možno opraviť rôzne aberácie v dôsledku optickej charakteristiky objektívu,
ako aj stratu ostrosti spôsobenú difrakciou a nízkopásmovým filtrom.
Ak funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu]
zobrazí správu [Correction data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikonu [ ], môžete pomocou nástroja EOS Utility pridať
do fotoaparátu korekčné údaje pre objektív. Podrobnosti nájdete v príručke
EOS Utility návod na používanie.
zz V závislosti od podmienok snímania sa môže šum zvýrazniť spoločne
s korekčnými efektmi. Môže dôjsť aj k zvýrazneniu okrajov snímok. Podľa
potreby pred snímaním upravte ostrosť štýlu Picture Style alebo nastavte
položku [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu] na
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
zz Počas nahrávania videozáznamu sa položka [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu] nebude zobrazovať. (Korekcia nie je možná.)
zz Keď je aktivovaná funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu], koriguje sa chromatická aberácia aj difrakcia, hoci tieto dve
možnosti nie sú zobrazené.
zz Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, v režimoch [A] a [D],
režimoch špeciálnej scény a režimoch kreatívnych filtrov sa digitálna optimalizácia
objektívu použije automaticky.
130
Korekcia aberácie objektívu
Korekcia chromatickej aberácie
Možno opraviť chromatickú aberáciu (farebné lemovanie okolo objektov).
zz Možnosť [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej aberácie] sa
nezobrazuje, keď je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu].
Korekcia difrakcie
Možno opraviť difrakciu (stratu ostrosti zapríčinenú clonou).
zz V závislosti od podmienok snímania sa môže šum zvýrazniť spoločne
s korekčnými efektmi.
zz Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
zz Počas nahrávania videozáznamu sa položka [Diffraction correction/Korekcia
difrakcie] nebude zobrazovať.
zz Pri použití funkcie „Korekcia difrakcie“ sa okrem difrakcie koriguje znížené
rozlíšenie spôsobené nízkopásmovým filtrom. Preto je korekcia účinná aj pre
clonu v blízkosti otvorenej clony.
zz Možnosť [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] sa nezobrazuje, keď
je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu].
131
Korekcia aberácie objektívu
Všeobecné upozornenia pre korekciu aberácie objektívu
zz Korekciu periférneho osvetlenia, korekciu chromatickej aberácie, korekciu
skreslenia a korekciu difrakcie nemožno aplikovať na snímky JPEG, ktoré už
boli zhotovené.
zz Keď sa používajú objektívy od iných výrobcov ako spoločnosť Canon, odporúča
sa nastaviť pre korekcie možnosť [Disable/Zakázať] aj v prípade, ak sa
zobrazí správa [Correction data available/Korekčné údaje dostupné].
zz Zväčšenie okraja snímky môže zobraziť časti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
zz Rozsah korekcie bude menší (okrem korekcie difrakcie), ak použitý objektív
nezachytáva údaje o vzdialenosti.
Všeobecné poznámky pre korekciu aberácie objektívu
zz Efekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého objektívu
a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko rozpoznateľný v závislosti
od použitého objektívu, podmienok snímania a iných faktorov.
zz Ak je korekciu ťažké rozpoznať, odporúča sa zväčšiť a skontrolovať snímku po
snímaní.
zz Korekcie sa môžu použiť, aj keď je nasadený nástavec alebo konvertor Lifesize Converter.
zz Ak korekčné údaje pre nasadený objektív nie sú vo fotoaparáte zaregistrované,
výsledok bude rovnaký, ako keď sa pre korekciu nastaví možnosť [Disable/
Zakázať] (s výnimkou korekcie difrakcie).
zz V prípade potreby pozrite tiež EOS Utility návod na používanie.
132
Režim priebehu snímania
K dispozícii sú režimy priebehu snímania jedného záberu a sériového
snímania. Môžete vybrať režim priebehu snímania, ktorý vyhovuje daným
podmienkam scény alebo objektu snímania.
položku [z: Drive mode/
1Vyberte
Režim priebehu snímania].
2Nastavte režim priebehu snímania.
zz [u] Single shooting (Snímanie jedného záberu)
Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa nasníma len jeden záber.
zz [i] Continuous shooting (Sériové snímanie)
Pri úplne stlačenom tlačidle spúšte môžete snímať sériovo rýchlosťou až
približne 6,1 snímky/s v režime jednoobrázkového AF alebo 4,0 snímky/s
v režime AF-Servo.
133
Režim priebehu snímania
zz [m/Q] Self-timer: 10 sec./remote control (Samospúšť:
10 s/diaľkové ovládanie)
zz [l] Self-timer: 2 sec. (Samospúšť: 2 s)
zz [q] Self-timer: Continuous shooting (Samospúšť: sériové
snímanie)
Informácie o snímaní pomocou samospúšte nájdete na =135.
Informácie o snímaní pomocou diaľkového ovládania nájdete na =191.
zz Podmienky pre maximálnu rýchlosť sériového snímania (=133): snímanie
s plne nabitou batériou pri rýchlosti uzávierky 1/1000 s alebo vyššej a maximálnej
clone (ktorá sa líši v závislosti od objektívu), pri izbovej teplote (23 °C).
zz Maximálna rýchlosť sériového snímania môže byť nižšia v závislosti od
faktorov, ako sú napríklad kapacita batérie, teplota, rýchlosť uzávierky, hodnota
clony, podmienky snímaného objektu, jas, funkcia AF, typ objektívu, použitie
blesku a nastavenia snímania.
zz Pri funkcii AF-Servo sa maximálna rýchlosť sériového snímania môže znížiť
v závislosti od podmienok snímaného objektu alebo použitého objektívu.
zz Keď sa počas sériového snímania zaplní interná pamäť, rýchlosť sériového
snímania sa môže znížiť, pretože snímanie sa dočasne vypne (=124).
134
Samospúšť
Samospúšť používajte, keď chcete byť na snímke, napríklad na fotografii na
pamiatku.
položku [z: Drive mode/
1Vyberte
Režim priebehu snímania].
samospúšť.
2zVyberte
z m (Q): Snímanie o 10 sekúnd
l: Snímanie o 2 sekundy
q: Nepretržité snímanie o 10 sekúnd
:až do nasnímania zadaného
:počtu záberov*
* Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte počet
záberov v sérii (2 – 10).
zz Keď je fotoaparát spárovaný
s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním
(predáva sa samostatne, =191),
zobrazí sa ikona [Q].
snímku.
3zZhotovte
z Zaostrite na požadovaný objekt a úplne
stlačte tlačidlo spúšte.
zz Ak chcete skontrolovať činnosť, pozrite
sa na indikátor samospúšte, počúvajte
zvukovú signalizáciu alebo sledujte
odpočítavanie sekúnd na obrazovke.
zz Približne 2 sekundy pred zhotovením
snímky sa blikanie indikátora
samospúšte zrýchli a zvuková
signalizácia bude znieť rýchlo.
135
Samospúšť
zz V režime [q] sa za určitých podmienok snímania, ako sú napríklad kvalita
snímok, použitie blesku a ďalšie faktory, môže predĺžiť interval snímania.
zz Režim [I] umožňuje snímať bez dotknutia sa fotoaparátu nasadeného na
statíve. Predchádza sa tým otrasom fotoaparátu pri snímaní zátišia alebo
dlhodobých expozícií.
zz Po nasnímaní záberov pomocou samospúšte sa odporúča prehrať snímku
(=256) a skontrolovať zaostrenie a expozíciu.
zz Ak chcete použiť samospúšť na odfotografovanie vás, použite uzamknutie
zaostrenia (=76) na objekt, ktorý je v rovnakej vzdialenosti, v akej budete
stáť vy.
zz Ak chcete samospúšť po spustení zastaviť, ťuknite na obrazovku alebo stlačte
tlačidlo <0>.
zz Čas do automatického vypnutia možno predĺžiť, keď je fotoaparát nastavený na
snímanie pomocou diaľkového ovládania.
136
Kompenzácia expozície
M
Kompenzácia expozície umožňuje dosiahnuť jasnejšie (zvýšenie expozície)
alebo tmavšie (zníženie expozície) nastavenie štandardnej expozície
nastavenej fotoaparátom.
Kompenzáciu expozície možno nastaviť v režimoch snímania [d], [s],
[f] a [a]. Môžete nastaviť kompenzáciu expozície až do ±3 stupňov EV
s krokom po 1/3 stupňa EV.
Podrobné informácie o kompenzácii expozície pri nastavení režimu [a] aj
automatického nastavenia citlivosti ISO nájdete na =111.
indikátor úrovne expozície.
1zVyberte
z Stlačte tlačidlo <W> a vyberte indikátor
úrovne expozície.
Zvýšená expozícia pre
svetlejšiu snímku
Znížená expozícia pre
tmavšiu snímku
2zz Sledujte údaje na obrazovke a nastavte
Nastavte hodnotu kompenzácie.
hodnotu otáčaním voliča <6>.
zz Zobrazí sa ikona [O], ktorá signalizuje
kompenzáciu expozície.
snímku.
3zZhotovte
z Ak chcete zrušiť kompenzáciu expozície,
nastavte indikátor úrovne expozície [N]
na značku štandardnej expozície ([C]).
zz Ak je položka [z: Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] (=141) nastavená na inú možnosť ako [Disable/
Zakázať], snímka môže vyzerať jasnejšia dokonca aj pri nastavení zníženej
kompenzácie expozície na dosiahnutie tmavšieho záberu.
zz Hodnota kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po vypnutí fotoaparátu.
zz Môžete ju nastaviť aj pomocou položky [z: Exposure comp./Kompenzácia
expozície].
137
Nastavenia citlivosti ISO
M
Nastavte citlivosť ISO (citlivosť obrazového snímača na svetlo) tak, aby
zodpovedala úrovni okolitého svetla. V režimoch [A] a [D], režimoch
špeciálnej scény a režimoch kreatívnych filtrov sa citlivosť ISO nastavuje
automaticky.
Informácie o citlivosti ISO počas nahrávania videozáznamu nájdete na
=499.
Citlivosť ISO
1Ťuknite na ikonu citlivosti ISO.
citlivosť ISO.
2zNastavte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> nastavte
citlivosť ISO.
zz Citlivosť ISO je možné nastaviť
v rozsahu ISO 100 – 25600 s krokom po
1/3 stupňa EV.
zz Výberom možnosti [AUTO] nastavíte
automatickú citlivosť ISO.
138
Nastavenia citlivosti ISO
Návod na používanie citlivosti ISO
zz Nízke citlivosti ISO znižujú šum obrazu, ale v niektorých podmienkach
snímania môžu zvýšiť riziko trasenia fotoaparátu/objektu alebo zmenšiť
oblasť zaostrenia (plochšia hĺbka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňujú snímanie pri slabom osvetlení, väčšiu
oblasť zaostrenia (hlbšie zorné pole) a dlhší dosah blesku, ale môžu
zvyšovať šum obrazu.
zz Nastavenie je možné vykonať aj v položke [ISO speed/Citlivosť ISO] v časti
[z ISO speed settings/Nastavenia citlivosti ISO].
zz V ponuke [5: Custom Functions(C.Fn)/Užívateľské funkcie (C.Fn)] je možné
vybrať aj hodnotu „H“ (ekvivalent ISO 51200) (=459), ak je položka [ISO
expansion/Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená na hodnotu [1:On/1: Zap.].
zz Pri nastavení hodnoty H (ekvivalent ISO 51200) sa šum na snímke (napríklad
svetelné body alebo pruhy) môže zvýšiť a zjavné rozlíšenie sa môže znížiť,
pretože ide o rozšírenú citlivosť ISO.
zz Ak je položka [z: Highlight tone priority/Priorita jasných tónov] nastavená
na hodnotu [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené] (=142), hodnoty
ISO 100/125/160 a H (ekvivalent ISO 51200) nie je možné vybrať.
zz Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO, pri vysokej teplote alebo dlhej expozícii
sa na snímkach môže objaviť viditeľný šum (hrubé zrno, svetelné body, pruhy
atď.), nepravidelné farby alebo výrazný posun farieb.
zz Snímky sa nemusia správne zaznamenať pri snímaní v podmienkach, pri
ktorých vzniká vysoká úroveň šumu, napríklad pri kombinácii vysokej citlivosti
ISO, vysokej teploty a dlhodobej expozície.
zz Ak na snímanie blízkeho objektu používate vysokú citlivosť ISO a blesk, môže
nastať preexponovanie.
139
Nastavenia citlivosti ISO
Maximum pre automatické nastavenie
Maximálnu citlivosť ISO pre rozsah automatického nastavenia citlivosti ISO
je možné nastaviť od ISO 400 do ISO 25600.
položku [zISO speed
1Vyberte
settings/Nastavenia citlivosti ISO].
položku [Max for Auto/
2Vyberte
Maximum pre automatické
nastavenie].
maximálnu citlivosť ISO.
3zNastavte
z Vyberte citlivosť ISO a stlačte tlačidlo
<0>.
140
Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia
M
Jas a kontrast možno korigovať automaticky, ak zábery vyzerajú tmavo
alebo ak je kontrast príliš nízky alebo vysoký.
položku [z: Auto
1Vyberte
Lighting Optimizer/Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia].
2Nastavte možnosť korekcie.
zz V niektorých podmienkach snímania sa môže zvýšiť šum a zmeniť ostrosť.
zz Ak je efekt funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) príliš silný a výsledky nemajú preferovaný jas, nastavte možnosť
[Low/Nízka] alebo [Disable/Zakázať].
zz Ak je nastavená iná možnosť ako [Disable/Zakázať] a použijete kompenzáciu
expozície alebo kompenzáciu expozície blesku na dosiahnutie tmavšej
expozície, snímka sa aj napriek tomu môže zhotoviť ako svetlá. Ak chcete
dosiahnuť tmavšiu expozíciu, nastavte túto funkciu na možnosť [Disable/
Zakázať].
zz Maximálny počet záberov v sérii je pri možnosti [High/Vysoká] nižší. Aj záznam
snímok na kartu trvá dlhšie.
zz Ak v kroku č. 2 stlačíte tlačidlo <B> a odstránite znak začiarknutia [X] pre
nastavenie [Disable during man expo/Zakázať počas manuálnej expozície],
funkciu [z: Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia] možno nastaviť aj v režime [a].
141
Priorita jasných tónov
M
Môžete zredukovať preexponované svetlé časti.
položku [z: Highlight tone
1Vyberte
priority/Priorita jasných tónov].
príslušnú možnosť.
2zNastavte
z [Enable/Povoliť]: zlepšuje stupňovanie
v jasných tónoch. Odstupňovanie medzi
sivými a jasnými tónmi bude plynulejšie.
zz [Enhanced/Rozšírené]: v určitých
podmienkach pri snímaní potlačí
preexponované jasné tóny ešte viac ako
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Množstvo šumu sa môže mierne zvýšiť.
zz Dostupný rozsah citlivosti ISO začína na hodnote ISO 200. Rozšírenú citlivosť
ISO nie je možné nastaviť.
zz Možnosť [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná pri snímaní videozáznamov.
zz Pri použití možnosti [Enhanced/Rozšírené] môže dôjsť k tomu, že niektoré
scény nemusia vyzerať podľa očakávania.
142
Režim merania
M
Môžete vybrať jeden zo štyroch spôsobov na meranie jasu snímaného
objektu. V režimoch [A] a [D], režimoch špeciálnej scény a režimoch
kreatívnych filtrov (okrem režimu [X]) sa automaticky nastaví pomerové
meranie.
položku [z: Metering
1Vyberte
mode/Režim merania].
2Nastavte režim merania.
zz [q] Evaluative metering (Pomerové meranie)
Univerzálny režim merania vhodný dokonca aj pre objekty v protisvetle.
Fotoaparát automaticky nastaví expozíciu vhodnú pre príslušnú scénu.
zz [w] Partial metering (Selektívne meranie)
Režim merania efektívny v prípade, keď je okolo objektu jasnejšie
svetlo z dôvodu protisvetla atď. Pokrýva približne 5,8 % plochy v strede
obrazovky. Plocha selektívneho merania sa signalizuje na obrazovke.
zz [r] Spot metering (Bodové meranie)
Účinné pri meraní konkrétnej časti objektu alebo scény. Pokrýva
približne 2,9 % plochy v strede obrazovky. Plocha bodového merania sa
signalizuje na obrazovke.
zz [e] Priemerové meranie s vyvážením na stred
Meranie je priemerom z obrazovky, pričom stredu obrazovky sa prikladá
vyššia váha.
143
Režim merania
zz Predvolene fotoaparát nastaví túto expozíciu. V prípade režimu [q] podržaním
tlačidla spúšte do polovice uzamknete nastavenie expozície (uzamknutie AE)
po zaostrení v režime jednoobrázkového AF. V režimoch [w], [r] a [e] sa
expozícia nastaví v momente zhotovenia snímky. (Stlačením tlačidla spúšte do
polovice sa expozícia neuzamkne.)
144
Časovač merania
M
Môžete nastaviť, ako dlho pobeží časovač merania (ktorý určuje trvanie
zobrazenia expozície) po spustení nejakou akciou, napríklad stlačením
tlačidla spúšte do polovice.
položku [z: Metering
1Vyberte
timer/Časovač merania].
2Nastavte možnosť času.
145
Simulácia expozície
M
Pri simulácii expozície sa simuluje a zobrazuje, ako bude vyzerať jas
(expozícia) skutočnej snímky.
položku [z: Expo.
1Vyberte
simulation/Simulácia expozície].
2Nastavte príslušnú možnosť.
zz Enable (Povoliť) (g)
Jas zobrazenej snímky bude podobný skutočnému jasu (expozícii)
výslednej snímky. Ak nastavíte kompenzáciu expozície, príslušne sa
zmení jas snímky.
zz Disable (Zakázať) (E)
Snímka sa zobrazuje so štandardným jasom, aby bola ľahko viditeľná.
Aj keď nastavíte kompenzáciu expozície, snímka sa zobrazí so
štandardným jasom.
146
Vyváženie bielej
M
Vyváženie bielej (WB) slúži na to, aby biele časti snímky vyzerali bielo.
Za normálnych okolností dosiahnete správne vyváženie bielej nastavením
automatickej možnosti [Q] (Priorita atmosféry) alebo [Qw] (Priorita bielej
farby). Ak pomocou automatickej možnosti nedosiahnete prirodzený vzhľad
farieb, môžete vybrať vyváženie bielej zodpovedajúce zdroju svetla alebo
nastaviť vyváženie bielej manuálne nasnímaním bieleho objektu.
položku [z: White
1Vyberte
balance/Vyváženie bielej].
2Vyberte požadovanú položku.
(Približne)
Zobrazenie
Režim
Farebná teplota (K: kelviny)
W
Auto (Automaticky) (Priorita atmosféry,
=149)
Auto (Automaticky) (Priorita bielej,
=149)
Daylight (Denné svetlo)
E
Shade (Tieň)
7000
R
Cloudy (Zamračené), Twilight
(Súmrak), Sunset (Západ slnka)
6000
Y
Tungsten light (Žiarovkové svetlo)
3200
U
White fluorescent light (Biele žiarivkové
svetlo)
D
Flash (Blesk)
Q
Qw
O
P
Custom (Vlastné) (=150)
Color temperature (Farebná teplota)
(=151)
3000 – 7000
5200
4000
Automaticky nastavené*
2000 – 10000
2500 – 10000
* Použiteľné s bleskami Speedlite s funkciou prenosu farebnej teploty. V opačnom
prípade sa pevne nastaví hodnota približne 6000K.
147
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej
Ľudské oko vníma biele objekty ako biele bez ohľadu na typ osvetlenia.
V prípade digitálneho fotoaparátu sa biela farba ako základ farebnej
korekcie určuje na základe farebnej teploty osvetlenia a potom sa farba
upraví pomocou softvéru, aby biele oblasti vyzerali bielo. Pomocou tejto
funkcie môžete zhotovovať snímky s prirodzenými farebnými tónmi.
148
Vyváženie bielej
[Q] Automatické vyváženie bielej
Pomocou možnosti [Q] môžete mierne zvýšiť intenzitu teplého
farebného odtieňa snímky, keď snímate scénu so žiarovkovým osvetlením.
Ak vyberiete možnosť [Qw], môžete znížiť intenzitu teplého farebného
odtieňa snímky.
položku [z: White
1Vyberte
balance/Vyváženie bielej].
položku [Q].
2zVyberte
z Po vybratí položky [Q] stlačte tlačidlo
<B>.
3Vyberte požadovanú položku.
Upozornenia týkajúce sa nastavenia [Qw]
zz Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
zz Keď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky sa
nemusí zredukovať.
zz Keď používate blesk, farebný tón bude rovnaký ako v prípade možnosti [Q].
149
Vyváženie bielej
[O] Vlastné vyváženie bielej
Pomocou vlastného vyváženia bielej môžete ručne nastaviť vyváženie bielej
pre konkrétny zdroj svetla na mieste snímania. Tento postup musíte vykonať
pri zdroji svetla na konkrétnom mieste snímania.
biely predmet.
1zNasnímajte
z Namierte fotoaparát na obyčajný biely
predmet, aby bola obrazovka vyplnená
bielou.
zz Ručne zaostrite a snímajte biely predmet
s nastavenou štandardnou expozíciou.
zz Môžete použiť ktorékoľvek z nastavení
vyváženia bielej.
položku [z: Custom white
2Vyberte
balance/Vlastné vyváženie bielej].
dáta vyváženia bielej.
3zImportujte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku zosnímanú v kroku č. 1,
potom stlačte tlačidlo <0>.
Výberom možnosti [OK] importujte
údaje.
položku [z: White
4Vyberte
balance/Vyváženie bielej].
vlastné vyváženie bielej.
5zVyberte
z Vyberte položku [O].
150
Vyváženie bielej
zz Ak sa expozícia získaná v kroku č. 1 výrazne odlišuje od štandardnej expozície,
nemusí sa dosiahnuť správne vyváženie bielej.
zz Nie je možné vybrať nasledujúce snímky: snímky zaznamenané so štýlom
Picture Style nastaveným na možnosť [Monochrome/Monochromatický],
snímky s použitým kreatívnym filtrom pred snímaním alebo po ňom, orezané
snímky a snímky zhotovené iným fotoaparátom.
zz Môžu sa zobrazovať snímky, ktoré sa nedajú použiť s daným nastavením.
zz Namiesto nasnímania bieleho objektu môžete nasnímať aj stupnicu sivých
odtieňov alebo štandardnú reflexnú kartu so sivou tónovou hodnotou 18 %
(komerčne dostupné).
[P] Farebná teplota
položku [z: White
1Vyberte
balance/Vyváženie bielej].
farebnú teplotu.
2zNastavte
z Vyberte možnosť [P].
zz Otáčaním voliča <6> nastavte
požadovanú farebnú teplotu a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Farebnú teplotu možno nastaviť
v rozsahu približne 2500K až 10000K
v prírastkoch po 100 K.
zz Keď sa pre zdroj umelého svetla nastaví farebná teplota, podľa potreby
nastavte korekciu vyváženia bielej (purpurová alebo zelená odchýlka).
zz Ak možnosť [P] nastavíte podľa údajov komerčne dostupného kolorimetra,
odfotografujte skúšobné zábery a upravte nastavenie tak, aby sa kompenzoval
rozdiel medzi hodnotou farebnej teploty podľa kolorimetra a hodnotou farebnej
teploty fotoaparátu.
151
Korekcia vyváženia bielej
M
Korekcia vyváženia bielej má rovnaký efekt ako použitie komerčne
dostupného filtra na konverziu farebnej teploty alebo kompenzačného
farebného filtra.
položku [z: WB
1Vyberte
correction/Korekcia vyváženia
bielej].
korekciu vyváženia bielej.
2zNastavte
z Pomocou krížových tlačidiel <V>
Príklad nastavenia: A2, G1
presuňte značku [■] do požadovanej
polohy.
zz B je skratka pre blue (modrá), A pre
amber (jantárová), M pre magenta
(purpurová) a G pre green (zelená).
Vyváženie farieb snímky sa upraví podľa
farieb v smere pohybu.
Nápis [Shift/Posun] v pravej časti
obrazovky označuje smer a rozsah
korekcie.
zz Ak chcete vymazať všetky nastavenia
[WB correction/Korekcia vyváženia
bielej], ťuknite na položku [Clear all/
Vymazať všetko].
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite
nastavenie.
zz Jedna úroveň korekcie modrej/jantárovej zodpovedá približnému ekvivalentu
5 miredov filtra na konverziu farebnej teploty. (Mired: merná jednotka farebnej
teploty, ktorá slúži na označenie hustoty filtra pre konverziu farebnej teploty.)
152
Farebný priestor
M
Rozsah reprodukovateľných farieb sa označuje ako „farebný priestor“. Pre
normálne fotografovanie sa odporúča priestor sRGB.
položku [z: Color space/
1Vyberte
Farebný priestor].
možnosť farebného
2Nastavte
priestoru.
Adobe RGB
Tento farebný priestor sa používa najmä pri komerčnej tlači alebo
na iné komerčné účely. Odporúča sa pri používaní zariadení, ako sú
monitory kompatibilné s farebným priestorom Adobe RGB alebo tlačiarne
kompatibilné so štandardom DCF 2.0 (Exif 2.21 alebo novšia verzia).
zz Ak je statická snímka zhotovená s farebným priestorom Adobe RGB, názov
súboru bude začínať znakom podčiarknutia „_“.
zz Profil ICC nebude pripojený. Opisy týkajúce sa profilu ICC nájdete v príručke
Digital Photo Professional návod na používanie (softvér EOS).
zz V režimoch [A] a [D], režimoch špeciálnej scény a režimoch kreatívnych
filtrov sa automaticky nastaví možnosť [sRGB].
153
Výber štýlu Picture Style
M
Jednoduchým výberom vopred nastaveného štýlu Picture Style môžete
získať vlastnosti snímky, ktoré budú efektívne vyjadrovať vaše fotografické
cítenie alebo budú vhodné pre príslušný objekt.
položku [z: Picture Style/
1Vyberte
Štýl Picture Style].
2Vyberte štýl Picture Style.
Vlastnosti štýlu Picture Style
zz [D] Auto (Automatický)
Farebný tón sa automaticky upraví tak, aby zodpovedal danej scéne.
Farby budú vyzerať živo v prípade modrej oblohy, zelene a západov
slnka, najmä pri scénach v prírode, exteriéroch a pri západe slnka.
zz Ak sa nedosiahne požadovaný farebný tón pri nastavení [Auto/Automatický],
použite iný štýl Picture Style.
zz [P] Standard (Štandardný)
Obrázok je jasný, ostrý a výrazný. Toto je univerzálny štýl Picture Style
vhodný pre väčšinu scén.
zz [Q] Portrait (Portrét)
Pre príjemné odtiene pokožky. Obrázky vyzerajú mäkšie. Vhodné na
snímanie portrétov zblízka.
Zmenou nastavenia [Color tone/Farebný tón] (=158) môžete upraviť
odtieň pokožky.
154
Výber štýlu Picture Style
zz [R] Landscape (Krajina)
Na jasné modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky.
Vhodné pri vytváraní pôsobivých záberov krajiny.
zz [u] Fine Detail (Jemné detaily)
Vhodný na vykreslenie detailných obrysov a jemnej textúry objektu.
Farby budú mierne živé.
zz [S] Neutral (Neutrálny)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Pre prirodzené farby a tlmené
snímky s nízkym jasom a farebnou sýtosťou.
zz [U] Faithful (Verný)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Farba objektu zachyteného
pri slnečnom svetle s farebnou teplotou 5200 K bude upravená tak, aby
zodpovedala kolorimetrickej farbe objektu. Pre tlmené snímky s nízkym
jasom a sýtymi farbami.
zz [V] Monochrome (Monochromatické)
Na vytvorenie čiernobielych snímok.
zz Farebné snímky nie je možné obnoviť zo snímok JPEG zhotovených pomocou
štýlu Picture Style [Monochrome/Monochromatický].
zz [W] User Defined 1–3 (Definované užívateľom 1 – 3)
Môžete zaregistrovať základný štýl ako [Portrait/Portrét], [Landscape/
Krajina], súbor Picture Style atď. a podľa potreby ho prispôsobiť
(=160). Pri každom užívateľom definovanom štýle Picture Style, ktorý
ešte nebol nastavený, sa snímky nasnímajú s rovnakými nastaveniami
charakteristík ako v prípade predvolených nastavení položky [Auto/
Automatický].
155
Výber štýlu Picture Style
Symboly
Na obrazovke na výber štýlu Picture Style sú ikony [Strength/Intenzita],
[Fineness/Jemnosť] alebo [Threshold/Prah] pre položky [Sharpness/
Ostrosť] aj [Contrast/Kontrast] a ďalšie nastavenia. Čísla predstavujú
hodnoty pre tieto nastavenia zadané pre príslušný štýl Picture Style.
Sharpness (Ostrosť)
g
A
Strength (Intenzita)
B
Fineness (Jemnosť)
h
C Threshold (Prah)
Contrast (Kontrast)
i
Saturation (Sýtosť)
j
Color tone (Farebný tón)
Filter effect (Monochrome) (Efekt filtra
(monochromatický))
Toning effect (Monochrome) (Tónovací
efekt (monochromatický))
k
l
zz Počas nahrávania videozáznamu sa pre možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] zobrazí symbol hviezdičky
(*). Nastavenia [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah] sa nepoužijú na
videozáznamy.
156
Prispôsobenie štýlu Picture Style
M
Každý štýl Picture Style môžete prispôsobiť tak, že zmeníte jeho predvolené
nastavenia. Ak chcete prispôsobiť štýl [Monochrome/Monochromatické],
pozrite si =159.
položku [z: Picture Style/
1Vyberte
Štýl Picture Style].
štýl Picture Style.
2zVyberte
z Vyberte štýl Picture Style, ktorý chcete
upraviť, a potom ťuknite na položku
[Detail set./Podrobné nastavenie].
požadovanú položku.
3zVyberte
z Podrobné informácie o nastaveniach
a efektoch nájdete v časti „Nastavenia
a efekty“ (=158).
úroveň efektu.
4zNastavte
z Nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa na
obrazovku na výber štýlu Picture Style.
zz Všetky nastavenia, ktoré zmeníte
z predvolených nastavení, sa zobrazia
modrou farbou.
157
Prispôsobenie štýlu Picture Style
Nastavenia a efekty
Sharpness (Ostrosť)
Strength
A
(Intenzita)
g
Fineness
B
(Jemnosť)*1
Threshold
C
(Prah)*2
h Contrast (Kontrast)
i Saturation (Sýtosť)
Color tone
j
(Farebný tón)
0: Slabé zvýraznenie
:obrysov
7: Silné zvýraznenie
:obrysov
1: Jemné
5: Zrnité
1: Nízky
5: Vysoký
–4: Nízky kontrast
+4: Vysoký kontrast
–4: Nízka sýtosť
–4: Červenkastý odtieň
:pokožky
+4: Vysoká sýtosť
+4: Žltkastý odtieň pokožky
*1: Určuje jemnosť obrysov, ktoré sa majú zvýrazniť. Čím nižšie je číslo, tým jemnejšie
sú obrysy, ktoré sa môžu zvýrazniť.
*2: Nastavuje mieru zvýraznenia obrysov na základe rozdielu kontrastu medzi
objektom a okolím. Čím nižšie je číslo, tým viac bude obrys zdôraznený, keď je
rozdiel kontrastu nízky. Keď je číslo nižšie, šum má tendenciu byť výraznejší.
zz Pri nahrávaní videozáznamu nemožno nastaviť možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] pre položku [Sharpness/Ostrosť] (nie sú zobrazené).
zz Vybratím možnosti [Default set./Predvolené nastavenia] v kroku č. 3 môžete
parametre príslušného štýlu Picture Style vrátiť na predvolené nastavenia.
zz Ak chcete použiť upravený štýl Picture Style, najskôr ho vyberte a potom
snímajte.
158
Prispôsobenie štýlu Picture Style
[V] Monochromatické nastavenie
Okrem efektov opísaných na predchádzajúcej strane, ako je napríklad
[Contrast/Kontrast] alebo [Strength/Intenzita], [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] pre [Sharpness/Ostrosť], môžete nastaviť aj položky
[Filter effect/Efekt filtra] a [Toning effect/Tónovací efekt].
[k] Filter effect (Efekt filtra)
Filter
Pomocou aplikovania efektu filtra na
monochromatickú snímku môžete
nechať viac vyniknúť biele oblaky
alebo zelené stromy.
Príklady dosiahnutých efektov
N:
None (Žiadne)
Normálna čiernobiela snímka bez efektov filtra.
Ye:
Yellow (Žltá)
Modrá obloha bude vyzerať prirodzenejšie a biele oblaky viac vyniknú.
Or:
Orange
(Oranžová)
Modrá obloha bude vyzerať mierne tmavšia. Západ slnka tým bude žiarivejší.
R:
Red (Červená)
Modrá obloha bude vyzerať vcelku tmavo. Opadané jesenné lístie bude
výraznejšie a jasnejšie.
G:
Tóny pokožky a pier budú vyzerať menej výrazne. Zelené lístie stromov
Green (Zelená) bude výraznejšie a jasnejšie.
zz Nastavením vyššej hodnoty pre možnosť [Contrast/Kontrast] sa zvýrazní
efekt filtra.
[l] Toning effect (Tónovací efekt)
Použitím tónovacieho efektu
môžete vytvoriť monochromatickú
snímku s vybratou farbou.
Efektívne, keď chcete vytvárať
pôsobivejšie snímky.
159
Registrácia štýlu Picture Style
M
Môžete si vybrať základný štýl Picture Style, napríklad [Portrait/Portrét]
alebo [Landscape/Krajina], upraviť ho podľa potreby a zaregistrovať
ho pod položkou [User Def. 1/Def. užívateľom 1], [User Def. 2/Def.
užívateľom 2] alebo [User Def. 3/Def. užívateľom 3]. Je to užitočné pri
vytváraní niekoľkých štýlov Picture Style s rôznymi nastaveniami.
Tu možno upravovať aj štýly Picture Style, ktoré ste do fotoaparátu pridali
pomocou softvéru EOS Utility (softvér EOS).
položku [z: Picture Style/
1Vyberte
Štýl Picture Style].
možnosť [User Def./Def.
2Vyberte
užívateľom].
zz Vyberte možnosť [User Def.*/Def.
užívateľom *] a potom ťuknite na
položku [Detail set./Podrobné
nastavenie].
tlačidlo <0>.
3zStlačte
z Po vybratí štýlu [Picture Style/Štýl
Picture Style] stlačte tlačidlo <0>.
základný štýl Picture Style.
4zVyberte
z Vyberte základný štýl Picture Style.
zz Takto vyberte tiež štýly pri úprave
štýlov zaregistrovaných vo fotoaparáte
pomocou nástroja EOS Utility
(softvér EOS).
160
Registrácia štýlu Picture Style
5Vyberte požadovanú položku.
úroveň efektu.
6zNastavte
z Podrobnosti nájdete v časti
„Prispôsobenie štýlu Picture Style“
(=157).
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa na
obrazovku na výber štýlu Picture Style.
Základný štýl Picture Style bude
zobrazený napravo od položky [User
Def.*/Def. užívateľom *].
Modré názvy štýlov označujú, že ste
zmenili nastavenia z predvolených
hodnôt.
zz Ak už je štýl Picture Style zaregistrovaný pod položku [User Def. */Def.
užívateľom *], zmena základného štýlu Picture Style vynuluje nastavenia
parametrov predchádzajúceho zaregistrovaného štýlu Picture Style
definovaného užívateľom.
zz Výberom položky [Basic settings/Základné nastavenia] v časti [5: Reset
camera/Vynulovať fotoaparát] (=453) sa obnovia predvolené nastavenia
položiek [User Def. */Def. užívateľom*].
zz Ak chcete snímať použitím registrovaného štýlu Picture Style, vyberte
zaregistrovanú položku [User Def. */Def. užívateľom *] a potom snímajte.
zz Informácie o postupe zaregistrovania súboru štýlu Picture Style do fotoaparátu
nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.
161
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii
M
Na snímkach naexponovaných časom 1 s alebo dlhším je možné
zredukovať šum (svetelné body a pruhy) typický pre dlhé expozície.
položku [z: Long exp.
1Vyberte
noise reduction/Redukcia šumu
pri dlhodobej expozícii].
2Nastavte možnosť redukcie.
zz [AUTO] Auto (Automaticky)
Ak sa pri expozíciách s dĺžkou 1 s alebo viac zistí šum typický pre dlhé
expozície, automaticky sa vykoná redukcia šumu. Toto nastavenie [Auto/
Automaticky] je dostatočne účinné vo väčšine prípadov.
zz [ON] Enable (Povoliť)
Redukcia šumu sa vykonáva pri všetkých expozíciách s dĺžkou 1 s alebo
viac. Pomocou nastavenia [Enable/Povoliť] je možné znížiť šum, ktorý
nie je možné zistiť pomocou nastavenia [Auto/Automaticky].
zz Pri nastavení [Auto/Automaticky] alebo [Enable/Povoliť] môže po nasnímaní
záberu trvať proces redukcie šumu tak dlho ako samotná expozícia.
zz Snímky môžu pri nastavení [Enable/Povoliť] vyzerať zrnitejšie ako pri
nastavení [Disable/Zakázať] alebo [Auto/Automaticky].
zz Po potlačení šumu sa zobrazí správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ] a obrazovka
snímania sa nezobrazí, kým sa spracovanie nedokončí, kedy môžete snímať
znova.
162
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO
M
Táto funkcia znižuje mieru vzniknutého šumu v obraze. Funkcia je účinná
najmä pri snímaní s vysokými citlivosťami ISO. Keď snímate s nízkymi
citlivosťami ISO, šum v tmavších častiach snímky (v tmavých oblastiach) sa
môže zredukovať ešte viac.
položku [z: High ISO
1Vyberte
speed NR/Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO].
2Nastavte úroveň.
zz [M] Multi Shot Noise Reduction (Redukcia šumu pri
viacerých záberoch)
Použije sa redukcia šumu s vyššou kvalitou obrazu ako pri nastavení
[High/Vysoká]. Na vytvorenie jednej fotografie sa nasnímajú štyri zábery
v sérii, automaticky sa zarovnajú a zlúčia do jednej snímky JPEG.
Ak je kvalita snímok nastavená na možnosť RAW alebo RAW+JPEG,
nemôžete nastaviť funkciu [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia
šumu pri viacerých záberoch].
163
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO
Upozornenia týkajúce sa nastavenia redukcie šumu pri viacerých
záberoch
zz Ak je snímka výrazne posunutá v dôsledku otrasov fotoaparátu, efekt redukcie
šumu sa môže znížiť.
zz Ak držíte fotoaparát v ruke, držte ho pevne, aby ste predišli jeho otrasom.
Odporúča sa používať statív.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu.
zz Automatické zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich
sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo nevýrazných snímkach s jedným
prevažujúcim tónom.
zz Ak sa na štyroch za sebou nasledujúcich záberoch zmení jas objektu,
výsledkom môže byť nepravidelná expozícia záberu.
zz Po snímaní môže zaznamenanie snímky na kartu určitý čas trvať po použití
redukcie šumu a zlúčenia snímok. Počas spracovania snímok sa zobrazuje
správa [BUSY/ZANEPRÁZDNENÝ] a snímanie je možné až po dokončení
spracovania.
zz Položka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nie je dostupná pri snímaní s dlhodobou expozíciou Bulb,
zhotovovaní snímok RAW alebo RAW+JPEG, alebo použití funkcií ako
redukcia šumu pri dlhodobej expozícii alebo kreatívne filtre.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné.
zz Položka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri nahrávaní videozáznamov.
zz Ak vypnete fotoaparát, vymeníte batériu alebo kartu, prepnete fotoaparát
na režim [A], [D], režim špeciálnej scény, režim kreatívneho filtra alebo
nahrávanie videozáznamu, fotoaparát sa automaticky prepne na možnosť
[Standard/Štandardná].
164
Ovládanie uzávierky dotykom
Ťuknutím na obrazovku môžete automaticky zaostriť a zhotoviť snímku.
ovládanie uzávierky
1Povoľte
dotykom.
zz Ťuknite na položku [y] vpravo dole na
obrazovke.
zz Pri každom ťuknutí na ikonu budete
prepínať medzi možnosťami [y] a [x].
zz [x] (Touch Shutter/Ovládanie uzávierky
dotykom: Enable/Povoliť)
Fotoaparát zaostrí na bod, na ktorý
ťuknete, a potom sa zhotoví snímka.
zz [y] (Touch Shutter/Ovládanie
uzávierky dotykom: Disable/Zakázať)
Môžete ťuknúť na miesto, na ktoré
chcete zaostriť. Stlačte tlačidlo spúšte
úplne, čím sa zhotoví snímka.
snímku ťuknutím na
2Zhotovte
obrazovku.
zz Ťuknite na tvár alebo objekt na
obrazovke.
zz Na mieste ťuknutia fotoaparát zaostrí
(dotykové AF) pomocou nastaveného
spôsobu (=170).
zz Keď je nastavená možnosť [x], po
dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí
nazeleno a automaticky sa zhotoví
snímka.
zz Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí na oranžovo a snímku nie je
možné zhotoviť. Znova ťuknite na tvár
alebo objekt na obrazovke.
165
Ovládanie uzávierky dotykom
zz Aj keď nastavíte režim priebehu snímania [i], fotoaparát bude snímať
v režime snímania jedného záberu.
zz Aj v prípade, že je položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená na možnosť
[Servo AF/AF-Servo], ťuknutím na obrazovku zaostríte obraz pomocou funkcie
[One-Shot AF/Jednoobrázkový AF].
zz Ťuknutie na obrazovku vo zväčšenom zobrazení nezaostrí ani nezhotoví
snímku.
zz Ak snímate ťuknutím na obrazovku s položkou [z: Image review/Náhľad
snímky] nastavenou na hodnotu [Hold/Podržať], ďalší záber môžete
nasnímať stlačením tlačidla spúšte do polovice.
zz Ak chcete snímať s dlhodobou expozíciou Bulb, ťuknite na obrazovku dvakrát.
Prvým ťuknutím na obrazovku sa spustí dlhodobá expozícia Bulb. Ďalším
ťuknutím sa dlhodobá expozícia Bulb zastaví. Dávajte pozor, aby ste pri ťuknutí
na obrazovku nespôsobili otrasy fotoaparátu.
166
Funkcia AF
M
Môžete vybrať charakteristiku funkcie AF, ktorá vyhovuje príslušným
podmienkam alebo objektu snímania.
položku [z: AF operation/
1Vyberte
Funkcia AF].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Ak nie je možné zaostriť, farba bodu AF sa zmení na oranžovú. V takom
prípade sa snímka nebude dať odfotografovať ani úplným stlačením tlačidla
spúšte. Zmeňte kompozíciu záberu a skúste zaostriť znova. Alebo si pozrite
„Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní“ (=179).
167
Funkcia AF
Jednoobrázkový AF pre statické objekty (ONE SHOT)
Táto funkcia AF je určená pre statické objekty. Keď stlačíte tlačidlo spúšte
do polovice, fotoaparát zaostrí iba raz.
zz Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
zz Zaostrenie zostane uzamknuté, keď držíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, čo vám umožňuje zmeniť kompozíciu snímky pred jej
nasnímaním.
zz Podrobnejšie informácie o rýchlosti sériového snímania pri sériovom
snímaní nájdete na =133.
zz Ak je položka [5: Beep/Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], po dosiahnutí zaostrenia nezaznie zvuková signalizácia.
Funkcia AF-Servo pre pohybujúce sa objekty (SERVO)
Táto funkcia AF je určená pre pohybujúce sa objekty. Kým držíte tlačidlo
spúšte stlačené do polovice, fotoaparát bude nepretržite zaostrovať na objekt.
zz Ak sa zaostrenie dosiahne, bod AF sa zobrazí namodro.
zz Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia snímky.
zz Podrobnejšie informácie o rýchlosti sériového snímania pri sériovom
snímaní nájdete na =133.
zz V závislosti od použitého objektívu, vzdialenosti od objektu a rýchlosti objektu
nemusí byť fotoaparát schopný dosiahnuť správne zaostrenie.
zz Približovanie počas sériového snímania môže spôsobiť rozostrenie. Najskôr
priblížte a potom zmeňte kompozíciu.
zz Zvuková signalizácia nezaznie ani po dosiahnutí zaostrenia.
168
Funkcia AF
Pomocný lúč AF
Pomocný lúč AF (=36) sa môže opakovane rozsvietiť pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice pri slabom osvetlení alebo v podobných podmienkach,
aby sa uľahčilo automatické zaostrovanie.
zz Pomocný lúč AF sa nerozsvieti, keď je položka [z: AF operation/funkcia AF]
nastavená na hodnotu [Servo AF/AF-Servo].
zz Pomocný lúč AF sa nerozsvieti, keď sa používa dotykové AF (keď je položka
[z: Touch Shutter/Ovládanie uzávierky dotykom] nastavená na hodnotu
[Disable/Zakázať]).
169
Spôsob AF
Môžete vybrať spôsob AF, ktorý vyhovuje podmienkam snímania alebo
snímanému objektu. Fotoaparát sa pokúša zaostriť na tváre ľubovoľnej
osoby v bode AF alebo ráme zóny AF. V režime [A], [D] alebo [J] sa
automaticky nastaví funkcia [u+Tracking/Sledovanie].
Pokyny na výber spôsobu AF nájdete na =172.
: Face+Tracking (Rozpoznanie
tváre + sledovanie)
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí
a zaostruje na ne. Nad akoukoľvek
rozpoznanou tvárou sa zobrazí ikona
[p] (bod AF). Táto tvár sa potom bude
sledovať.
Ak sa nerozpozná žiadna tvár, pomocou celej oblasti AF sa vyberie AF
automaticky.
V režime AF-Servo zaostrovanie pokračuje dovtedy, kým sa počas snímania
dajú sledovať objekty vnútri rámu oblasti AF.
: Spot AF (Bodové AF)
Fotoaparát zaostruje na užšiu oblasť ako
pri 1-bodovom AF.
: 1-point AF (1-bodové AF)
Fotoaparát zaostruje pomocou jedného
bodu AF [S].
170
Spôsob AF
: Zone AF (Zónové AF)
Pomocou automatického výberu AF
v rámoch zóny AF pokrýva väčšiu oblasť,
takže zaostrovanie je jednoduchšie ako
v prípade 1-bodového AF.
Uprednostňuje zaostrenie na najbližší objekt. Pri zaostrovaní sa
uprednostnia aj tváre ľudí v ráme zóny AF.
Zaostrené body AF sa zobrazia s ikonou [S].
171
Spôsob AF
Výber spôsobu AF
Môžete vybrať spôsob AF, ktorý vyhovuje podmienkam snímania alebo
snímanému objektu.
Ak uprednostňujete manuálne zaostrovanie, pozrite si =185.
položku [z: AF method/
1Vyberte
Spôsob AF].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Opisy na =173 – =175 predpokladajú, že pre funkciu AF je nastavená
hodnota [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF] (=168). Pri nastavení [Servo
AF/AF-Servo] (=168) sa po dosiahnutí zaostrenia bod AF zobrazí v modrej
farbe.
zz Informácie o ovládaní uzávierky dotykom (AF a aktivácia uzávierky dotykovým
ovládaním) nájdete na =165.
172
Spôsob AF
zz u(detekcia tváre) + sledovanie: c
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí a zaostrí na ne. Ak sa tvár pohybuje,
pohybuje sa aj bod AF [p] a sleduje pritom príslušnú tvár.
bod AF.
1zSkontrolujte
z [p] (bod AF) sa zobrazí na akejkoľvek
rozpoznanej tvári.
na objekt.
2zZaostrite
z Po stlačení tlačidla spúšte do polovice
a zaostrení na objekt sa bod AF zmení
na zelený a fotoaparát pípne.
zz Oranžový bod AF signalizuje,
že fotoaparát nedokázal zaostriť na
objekty.
3Zhotovte snímku.
173
Spôsob AF
Ťuknutie na tvár kvôli zaostreniu
Ak ťuknete na tvár alebo objekt, na ktorý chcete zaostriť, bod AF sa zmení
na [ ] a zaostrí na miesto ťuknutia.
Keď sa tvár alebo objekt pohybuje na obrazovke, bod AF [ ] sa tiež
pohybuje, aby ho sledoval.
zz Ak je tvár snímanej osoby výrazne rozostrená, detekcia tváre nebude možná.
Manuálne upravte zaostrenie (=185), aby bolo možné tvár rozpoznať,
a použite AF.
zz Namiesto ľudskej tváre mohol byť rozpoznaný iný objekt.
zz Funkcia detekcie tváre nebude fungovať, ak je tvár na snímke veľmi veľká
alebo malá, veľmi jasná, veľmi tmavá alebo čiastočne skrytá.
zz Automatické zaostrenie nedokáže rozpoznať tváre osôb na okrajoch obrazovky.
Zmeňte kompozíciu snímky, aby bol objekt v strede, alebo presuňte objekt
bližšie k stredu.
zz Rámik [p] môže pokrývať len časť tváre, nie celú tvár.
zz Veľkosť bodu AF sa mení v závislosti od objektu.
174
Spôsob AF
zz Bodové AF/1-bodové AF/Zónové AF
Bod AF alebo rám zóny AF môžete nastaviť ručne. Tu sú ako príklad
použité obrazovky 1-bodového AF.
bod AF.
1zSkontrolujte
z Zobrazí sa bod AF (1).
Pri zónovom AF sa zobrazí rám zóny AF.
(1)
bod AF.
2zPresuňte
z Ak chcete presunúť bod AF, ťuknite na
miesto, na ktoré chcete zaostriť.
zz Ak chcete vrátiť bod AF alebo rám zóny
AF do stredu obrazovky, ťuknite na
položku [e].
zz Ak chcete zväčšiť zobrazenie, ťuknite
na položku [u]. Každým ťuknutím na
položku [u] zmeníte pomer zväčšenia.
na objekt.
3zZaostrite
z Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF sa
zobrazí oranžovou farbou.
4Zhotovte snímku.
175
Spôsob AF
zz Keď sa používa funkcia AF-Servo, fotoaparát bude presúvať aktívny bod AF
[S], aby sledoval objekty pre zónové AF, ale za určitých podmienok snímania
(napríklad keď sú objekty malé) nemusí byť možné sledovať objekt.
zz Ak sú body AF pri okraji obrazovky, zaostrenie s pomocným lúčom AF môže
byť náročné. V takom prípade prejdite na bod AF v strede obrazovky.
176
Spôsob AF
Zväčšené zobrazenie
Zobrazenie môžete zväčšiť približne 5-násobne alebo 10-násobne ťuknutím
na [u] a potom môžete skontrolovať zaostrenie. Zväčšené zobrazenie nie
je možné pri režime [u+Tracking/Sledovanie].
zz Zväčšenie sa vycentruje na bod AF pri funkcii [Spot AF/Bodové AF]
alebo [1-point AF/1-bodové AF] a na rám zóny AF pri funkcii [Zone AF/
Zónové AF].
zz Automatické zaostrovanie sa vykoná so zväčšeným zobrazením,
ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri nastaveniach [Spot AF/Bodové
AF] a [1-point AF/1-bodové AF]. Pri nastavení na možnosť [Zone
AF/Zónové AF] sa automatické zaostrovanie vykonáva po obnovení
normálneho zobrazenia.
zz Ak v režime AF-Servo stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zväčšené
zobrazenie sa zmení na normálne zobrazenie, aby ste mohli zaostriť.
zz Ak je zaostrenie pomocou zväčšeného zobrazenia náročné, obnovte normálne
zobrazenie a vykonajte automatické zaostrenie.
zz Ak vykonávate automatické zaostrenie v normálnom zobrazení a potom
použijete zväčšené zobrazenie, nemusí sa dosiahnuť presné zaostrenie.
zz Rýchlosť automatického zaostrenia sa v normálnom a zväčšenom zobrazení líši.
zz Nepretržité AF a AF-Servo pri videozázname nie sú dostupné pri zväčšenom
zobrazení.
zz Pri zväčšenom zobrazení je dosiahnutie zaostrenia zložitejšie v dôsledku
otrasov fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
177
Spôsob AF
Tipy na snímanie s funkciou AF
zz Aj keď sa zaostrenie dosiahne, stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
zaostrí znova.
zz Počas automatického zaostrovania je možné meniť jas.
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní môže zaostrenie trvať
dlhšie alebo sa môže znížiť rýchlosť sériového snímania.
zz Ak sa počas snímania zmení svetelný zdroj, obrazovka môže začať
blikať a zaostrenie môže byť problematické. V tomto prípade reštartujte
fotoaparát a pokračujte v snímaní s automatickým zaostrovaním pod tým
zdrojom svetla, ktorý budete používať.
zz Ak nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania, zaostrite
ručne (=185).
zz Pri objektoch na okraji obrazovky, ktoré sú mierne nezaostrené, skúste
objekt (alebo bod AF alebo rám zóny AF) vycentrovať, čím sa zaostrí.
Potom zmeňte kompozíciu a zhotovte snímku.
zz Pri niektorých objektívoch môže automatické zaostrovanie trvať o niečo
dlhšie alebo sa nedosiahne dokonalé zaostrenie.
178
Spôsob AF
Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
zz Objekty s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha, hladké plochy
s jednoliatou farbou alebo scény, pri ktorých dochádza ku strate detailov
v jasných a tmavých častiach.
zz Objekty v slabom svetle.
zz Pruhy alebo iné vzory s kontrastom len v horizontálnom smere.
zz Objekty s opakujúcimi sa vzormi (napríklad okná mrakodrapu, počítačové
klávesnice a pod.).
zz Jemné čiary a okraje objektu.
zz Osvetlenie zdrojom sveta s premenlivým jasom, farbou alebo vzorom.
zz Nočné scény alebo svetelné body.
zz Obraz bliká pri osvetlení žiarivkovými svietidlami alebo osvetlení LED.
zz Extrémne malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Objekty v extrémnom protisvetle alebo extrémne lesklé objekty (napríklad
auto s mimoriadne nablýskanou kapotou a pod.).
zz Blízke a vzdialené objekty, ktoré zachytí bod AF (napríklad zviera
v klietke a pod.).
zz Objekty, ktoré sa v rámci bodu AF pohybujú a nemožno ich udržať
v stabilnej polohe v dôsledku otrasov fotoaparátu alebo rozostrenia
snímaného objektu.
zz Automatické zaostrovanie, keď je snímaný objekt výrazne nezaostrený.
zz Používa sa efekt zmäkčenia kresby pomocou objektívu s funkciou na
zmäkčenie kresby.
zz Používa sa filter so špeciálnym efektom.
zz Počas funkcie AF sa na obrazovke objaví obrazový šum (svetelné body,
pruhy a pod.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostrovania sa líši v závislosti od
použitého objektívu a nastavení, ako sú napríklad pomer strán, kvalita
nahrávania videozáznamu a digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy.
179
AF detekcie očí
Pri metóde AF nastavenej na možnosť [u+Tracking/Sledovanie]
fotoaparát môže zaostriť na oči objektov.
položku [z: Eye Detection
1Vyberte
AF/AF detekcie očí].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
fotoaparát na objekt.
3zNamierte
z Okolo očí objektu sa zobrazí bod AF.
zz Oči, na ktoré chcete zaostriť, môžete
vybrať ťuknutím na obrazovku.
zz Keď ťuknete na iné časti tváre, napríklad
na nos alebo ústa, vyberie sa celá tvár.
Oči, na ktoré sa má zaostriť, sa vyberú
automaticky.
4Zhotovte snímku.
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa oči objektu nemusia
rozpoznať správne.
zz Položku [Eye Detection AF/AF detekcie očí] je možné nastaviť stlačením
tlačidla <M>, keď ste po stlačení tlačidla <0> nastavili na obrazovke
rýchleho ovládania položku [AF method/Spôsob AF] na hodnotu
[u+Tracking/Sledovanie].
180
Nepretržité AF
Vo všeobecnosti táto funkcia udržiava zaostrenie na objekty. Fotoaparát je
pripravený zaostriť okamžite po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
položku [z: Continuous
1Vyberte
AF/Nepretržité AF].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Povolením tejto funkcie zmenšíte počet dostupných záberov, pretože objektív
je poháňaný nepretržite a energia batérie sa míňa.
181
Režim zaostrenia
Môžete nastaviť režim zaostrenia pri používaní objektívov EF-M.
položku [z: Focus mode/
1Vyberte
Režim zaostrenia].
požadovanú položku.
2zVyberte
z [AF]: Automatické zaostrovanie
zz [MF]: Manuálne zaostrenie
182
Manuálne zaostrenie pomocou
objektívu po AF
M
Pri objektívoch EF-M, EF alebo EF-S vybavených elektronickým manuálnym
zaostrovaním môžete určiť, ako sa bude úprava manuálneho zaostrenia
používať s jednoobrázkovým AF.
položku [z: Lens
1Vyberte
electronic MF/Elektronické MF
objektívu].
2Vyberte požadovanú položku.
] Disable after One-Shot AF (Zakázať po
zz [
jednosnímkovom AF)
Manuálne zaostrovanie po používaní funkcie AF je zakázané.
] Enable after One-Shot AF (Povoliť po
zz [
jednosnímkovom AF)
Po používaní funkcie AF môžete manuálne zaostriť v prípade,
že podržíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
zz Podrobné informácie o technických parametroch manuálneho zaostrovania
nájdete v návode na používanie objektívu.
183
Rozsvietenie pomocného lúča AF
Môžete povoliť rozsvietenie pomocného lúča AF fotoaparátu.
položku
1Vyberte
[z: AF-assist beam firing/
Rozsvietenie pomocného lúča AF].
2Vyberte požadovanú položku.
zz [ON] Enable (Povoliť)
V prípade potreby povolí rozsvietenie pomocného lúča AF.
zz [OFF] Disable (Zakázať)
Zakáže rozsvietenie pomocného lúča AF. Túto možnosť nastavte,
ak nechcete rozsvietiť pomocný lúč AF.
184
Manuálne zaostrenie
Ak nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania, môžete
obraz zväčšiť a zaostriť ručne.
položku [z: Focus mode/
1Nastavte
Režim zaostrenia] na hodnotu [MF].
zz Približne zaostrite otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu.
snímku.
2zZväčšite
z Pri každom ťuknutí na položku [u]
sa obrazovka zmení nasledujúcim
spôsobom.
1× → 5× → 10×
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Uzamknutie AE
Poloha zväčšenej oblasti
Zväčšenie (približne)
oblasť na zväčšenie.
3zUrčte
z Zväčšenú oblasť môžete presunúť
posunutím prsta po ťuknutí.
zz Na vycentrovanie zväčšenej oblasti
ťuknite na položku [e].
185
Manuálne zaostrenie
manuálne.
4zZaostrite
z Sledujte zväčšenú snímku a otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu
zaostrite.
zz Po dosiahnutí zaostrenia obnovte
normálne zobrazenie ťuknutím na
položku [u].
5Zhotovte snímku.
zz Pri používaní iných objektívov než EF-M nastavte prepínač režimov zaostrenia
objektívu na hodnotu <MF> v 1. kroku.
zz Aj pri manuálnom zaostrovaní môžete použiť ovládanie uzávierky dotykom na
zhotovenie snímky.
186
Nastavenie zvýraznených obrysov MF
Okraje zaostrených objektov možno pri manuálnom zaostrovaní zobraziť
farebne, čím sa uľahčuje zaostrenie. Podľa potreby nastavte farbu obrysov
a upravte citlivosť (úroveň) určenia okraja.
položku [z: MF Peaking
1Vyberte
Settings/Nastavenia zvýraznených
obrysov MF].
položku [Peaking/Obrysy].
2zVyberte
z Vyberte položku [On/Zapnuté].
úroveň a farbu.
3zNastavte
z Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Zvýraznené obrysy sa pri zväčšenom zobrazení nezobrazujú.
zz Obrysy MF sa môžu pri vysokých citlivostiach ISO rozpoznávať ťažšie, najmä
keď je nastavená rozšírená citlivosť ISO. V prípade potreby zmenšite citlivosť
ISO alebo nastavte položku [Peaking/Obrysy] na možnosť [Off/Vyp.].
zz Zobrazenie zvýraznených obrysov na obrazovke sa nezaznamenáva do
snímok.
187
Stabilizácia obrazu
Pri používaní objektívov EF-M vybavených stabilizáciou obrazu môžete
nastaviť stabilizátor obrazu (IS). Podrobnejšie informácie o funkcii [k
Digital IS/Digitálna stabilizácia obrazu] nájdete na strane =233.
položku [z: IS settings/
1Vyberte
Nastavenia stabilizácie obrazu].
položku [IS mode/Režim
2Vyberte
stabilizácie obrazu].
príslušnú možnosť.
3zNastavte
z [Off/Vyp.]
Vypnutie stabilizácie obrazu.
zz [On/Zap.]
Otrasy fotoaparátu sa budú korigovať.
zz Položka [IS mode/Režim stabilizácie obrazu] sa nezobrazí v prípade
objektívov EF alebo EF-S vybavených stabilizáciou obrazu.
zz Ak stabilizácia obrazu nedokáže zabrániť otrasom fotoaparátu, pripevnite
fotoaparát k statívu alebo ho inak stabilizujte. Pri používaní statívu alebo iných
opatrení na zaistenie fotoaparátu by ste navyše mali položku [IS mode/Režim
stabilizácie obrazu] nastaviť na hodnotu [Off/Vyp.].
188
Uzamknutie expozície (Uzamknutie AE)
M
Keď chcete nastavovať zaostrenie a expozíciu oddelene alebo keď chcete
zhotoviť viacero záberov s rovnakým nastavením expozície, môžete
expozíciu uzamknúť. Stlačením tlačidla <A> uzamknite expozíciu, potom
zmeňte kompozíciu a nasnímajte záber. Táto funkcia je vhodná pri snímaní
objektov v protisvetle a pod.
na objekt.
1zZaostrite
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
tlačidlo <A>.
2zStlačte
z V ľavom dolnom rohu obrazovky sa
zobrazí ikona [A], ktorá signalizuje, že
expozícia je uzamknutá (uzamknutie AE).
zz Ak chcete zrušiť uzamknutie AE, znova
stlačte tlačidlo <A>.
kompozíciu záberu
3Zmeňte
a zhotovte snímku.
Efekty funkcie uzamknutia AE
Režim
merania
q
wre
Spôsob výberu bodu AF
Automatický výber
Ručný výber
Expozícia vycentrovaná na
Expozícia vycentrovaná na
zaostrenom bode AF sa uzamkne. zvolenom bode AF sa uzamkne.
Expozícia v strede obrazovky sa uzamkne.
* Ak je nastavená možnosť [q] a položka [z: Focus mode/Režim zaostrenia] je
nastavená na hodnotu [MF], expozícia v strede obrazovky je uzamknutá.
zz Pri dlhodobej expozícii Bulb nie je uzamknutie AE k dispozícii.
189
Typ krátkeho videozáznamu
Pri snímaní v režime [D] sa snímajú statické zábery aj klipy, ale môžete
určiť, či sa statické zábery zahrnú do výsledného krátkeho videozáznamu.
1Nastavte režim snímania [D].
položku [z: Digest type/
2Vyberte
Typ krátkeho videozáznamu].
3Nastavte príslušnú možnosť.
zz [Include stills/Zahrnúť fotografie]
Krátke videozáznamy budú zahŕňať statické zábery.
zz [No stills/Bez fotografií]
Krátke videozáznamy nebudú zahŕňať statické zábery.
190
Snímanie s diaľkovým ovládaním
Môžete snímať na diaľku pomocou voliteľného bezdrôtového diaľkového
ovládania BR‑E1 spárovaného prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
Bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1
Na diaľku môžete snímať až do vzdialenosti približne 5 metrov od fotoaparátu.
Po spárovaní fotoaparátu a diaľkového ovládania BR-E1 (=387) nastavte
režim priebehu snímania [Q] (=134).
Postup ovládania nájdete v návode na používanie diaľkového
ovládania BR-E1.
zz Čas do automatického vypnutia možno predĺžiť, keď je fotoaparát nastavený na
snímanie pomocou diaľkového ovládania.
zz Diaľkové ovládanie možno použiť aj na nahrávanie videozáznamov (=235).
191
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie
statických záberov
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj
intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového
snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
Kvalita snímky
zz Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO sa môže objaviť viditeľný šum (napríklad
svetelné body a pruhy).
zz Snímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť šum alebo nesprávne podanie
farieb na snímke.
zz Časté snímanie po dlhšiu dobu môže spôsobiť zvýšenie vnútornej teploty
fotoaparátu a ovplyvnenie kvality snímok. Keď nesnímate, vždy vypnite
fotoaparát.
zz Ak snímate s dlhodobou expozíciou pri vysokej vnútornej teplote fotoaparátu,
kvalita snímok sa môže znížiť. Ukončite snímanie a pred ďalším snímaním
niekoľko minút počkajte.
Biela [s] a červená [E] výstražná ikona vnútornej teploty
zz Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého snímania
alebo používania pri vysokej teplote okolitého prostredia, zobrazí sa biela [s]
alebo červená [E] ikona.
zz Biela ikona [s] signalizuje, že kvalita snímok statických záberov sa zhorší.
Po chvíli prerušte snímanie, aby mohol fotoaparát vychladnúť.
zz Červená ikona [E] signalizuje, že snímanie sa čoskoro automaticky ukončí.
Opätovné snímanie nebude možné, kým sa fotoaparát interne neochladí,
preto dočasne prerušte snímanie alebo vypnite fotoaparát a nechajte ho chvíľu
vychladnúť.
zz Snímanie v horúcom prostredí počas dlhších časových období spôsobí, že
biela [s] alebo červená [E] ikona sa zobrazí skôr. Keď nesnímate, vždy
vypnite fotoaparát.
zz V prípade vysokej vnútornej teploty fotoaparátu sa kvalita snímok s vysokou
citlivosťou ISO alebo dlhodobou expozíciou môže znížiť aj pred zobrazením
bielej ikony [s].
Výsledky fotografovania
zz Pri zväčšenom zobrazení sa rýchlosť uzávierky a hodnota clony zobrazia
oranžovou farbou. Ak zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, nemusí sa
dosiahnuť požadovaná expozícia. Pred zhotovením snímky obnovte normálne
zobrazenie.
zz Aj keď zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, snímka sa zaznamená
v normálnom zobrazení.
192
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie statických záberov
Snímky a zobrazenie
zz Pri nízkej alebo príliš vysokej hladine okolitého osvetlenia nemusí zobrazená
snímka zodpovedať jasu zhotovenej snímky.
zz Pri slabom osvetlení môže byť na zobrazenej snímke viditeľný šum aj pri
nízkych citlivostiach ISO, ale vo vašich záberoch bude šum slabší, pretože
kvalita snímok medzi zobrazením a zhotovenými snímkami sa líši.
zz Ak sa svetelný zdroj (osvetlenie) mení, obrazovka alebo hodnota expozície
môžu blikať. V tomto prípade dočasne prerušte snímanie a pokračujte pod tým
zdrojom svetla, ktorý budete používať.
zz Keď fotoaparát namierite iným smerom, na okamih môže byť správne
zobrazenie jasu obrazu nemožné. Pred fotografovaním počkajte, kým sa jas
obrazu stabilizuje.
zz Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
obrazovke môže zobrazovať čierna. Na zhotovenej snímke však bude jasná
oblasť zobrazená správne.
zz Ak pri slabom osvetlení nastavíte položku [5: Disp. brightness/Jas
obrazovky] na príliš vysoký jas, na snímke sa môže objaviť šum alebo
nepravidelné farby. Šum alebo nepravidelné podanie farieb sa však
nezaznamená do zhotovenej snímky.
zz Pri zväčšení obrazu môže ostrosť snímky pôsobiť výraznejšie ako na skutočnej
snímke.
Objektív
zz Stabilizátor obrazu je aktívny vždy, dokonca aj bez stlačenia tlačidla spúšte do
polovice, ak používate objektív EF-M vybavený stabilizáciou obrazu s položkou
[IS mode/Režim stabilizácie obrazu] v časti [z: IS settings/Nastavenia
stabilizácie obrazu] nastavenou na hodnotu [On/Zap.]. Funkcia Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a v závislosti od
podmienok snímania môže znížiť počet možných záberov. Pri používaní statívu
alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu sa odporúča nastaviť položku
[IS mode/Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.].
zz Pri použití objektívov EF je zaostrenie na vopred nastavenú vzdialenosť počas
snímania k dispozícii len pri použití (super) teleobjektívov vybavených touto
funkciou, ktoré boli vydané v a po druhom polroku 2011.
zz Ak máte voliteľný kábel HDMI (s koncovkou do fotoaparátu typu D), snímky
môžete zobrazovať na televízore (=270). Upozorňujeme, že zvuk sa nebude
prehrávať.
193
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie statických záberov
Zobrazenie informácií
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri snímaní statických
záberov nájdete na =501.
zz Keď je ikona [g] zobrazená bielou farbou, znamená to, že obraz sa
zobrazuje s úrovňou jasu, ktorá do značnej miery zodpovedá jasu skutočnej
zhotovenej snímky.
zz Blikanie symbolu [g] znamená, že snímka sa zobrazuje s jasom, ktorý sa
odlišuje od skutočného výsledného obrazu v dôsledku príliš nízkej alebo príliš
vysokej úrovne osvetlenia. Skutočný nasnímaný obraz však bude zodpovedať
nastaveniu expozície. Šum môže byť výraznejší než na skutočne zhotovenej
snímke.
zz Simulácia expozície sa pri niektorých nastaveniach snímania nemusí vykonať.
Ikona [g] a histogram sa zobrazia sivou farbou. Snímka sa na obrazovke
zobrazí so štandardným jasom. Histogram sa nemusí správne zobraziť pri
nízkej alebo vysokej úrovni osvetlenia.
zz Histogram sa môže zobraziť, keď je položka [z: Expo. simulation/Simulácia
expozície] nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť] (=146).
194
Nahrávanie videozáznamu
Pri nahrávaní videozáznamu nastavte prepínač
režimu snímania do polohy <k>.
zz Počas snímania statických záberov môžete videozáznamy nahrávať stlačením
tlačidla snímania videozáznamu.
zz Môžete určiť režim nahrávania videozáznamu v režime [z: Shooting mode/
Režim snímania] po nastavení prepínača režimu snímania do polohy <k>.
195
Ponuky na karte: Nahrávanie videozáznamu
zz Shooting settings 1 (Nastavenia snímania 1)
=198
=205
=212
=213
=128
zz Shooting settings 2 (Nastavenia snímania 2)
=191
=215
=224
zz Shooting settings 3 (Nastavenia snímania 3)
=137
=236
=141
=142
=145
196
Ponuky na karte: Nahrávanie videozáznamu
zz Shooting settings 4 (Nastavenia snímania 4)
=147
=150
=152
=154, 157, 160
zz Shooting settings 5 (Nastavenia snímania 5)
=170
=180
=231
=182
=238
zz Shooting settings 6 (Nastavenia snímania 6)
=183
=187
=188
=239
197
Režim videozáznamu
[k] Nahrávanie s automatickým nastavením expozície
Použije sa automatická expozícia vyhovujúca aktuálnemu jasu scény.
prepínač režimu snímania
1Nastavte
do polohy <k>.
2Ťuknite na ikonu režimu snímania.
režim snímania [k].
3zNastavte
z Vyberte možnosť [k] (automatické
nastavenie expozície videozáznamu)
a stlačte tlačidlo <0>.
na objekt.
4zZaostrite
z Pred nahrávaním videozáznamu
zaostrite pomocou automatického
alebo manuálneho zaostrenia
(=172 – =179, =185).
zz Predvolene je funkcia [z: Movie Servo
AF/AF-Servo pri videozázname]
nastavená na možnosť [Enable/
Povoliť], aby fotoaparát neustále
zaostroval (=231).
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
fotoaparát zaostrí pomocou aktuálneho
spôsobu AF.
198
Režim videozáznamu
videozáznam.
5zNahrajte
z Stlačením tlačidla snímania
(1)
videozáznamu spustíte nahrávanie
videozáznamu.
zz Počas snímania videozáznamu sa
bude v pravom hornom rohu obrazovky
zobrazovať značka [oREC] (1).
zz Zvuk sa bude zaznamenávať pomocou
mikrofónov umiestnených na miestach (2).
zz Ak chcete zastaviť nahrávanie
videozáznamu, znova stlačte tlačidlo
snímania videozáznamu.
(2)
zz Stlačením tlačidla <A> môžete uzamknúť expozíciu (uzamknutie AE).
Ak chcete zrušiť uzamknutie AE, znova stlačte tlačidlo <A>. (Zachová sa,
kým znova nestlačíte tlačidlo <A>.)
zz Kompenzáciu expozície možno nastaviť v rozsahu maximálne ±3 stupne EV.
zz V informáciách Exif videozáznamu sa nezaznamenajú citlivosť ISO, rýchlosť
uzávierky a clona.
Citlivosť ISO v režime [k]
Citlivosť ISO sa nastaví automaticky. Podrobnejšie informácie o citlivosti
ISO nájdete na =499.
199
Režim videozáznamu
[M] Nahrávanie s manuálnym nastavením expozície
Môžete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO pre
nahrávanie videozáznamu.
prepínač režimu snímania
1Nastavte
do polohy <k>.
režim snímania [M].
2zNastavte
z Vyberte možnosť [M] (manuálne
nastavenie expozície videozáznamu)
a stlačte tlačidlo <0>.
citlivosť ISO (=202).
3zNastavte
z Ťuknite na ikonu citlivosti ISO.
zz Pri automatickom nastavení citlivosti
ISO môžete nastaviť kompenzáciu
expozície (=111).
požadovanú rýchlosť
4Nastavte
uzávierky.
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
zz Rýchlosť uzávierky možno nastaviť
v rozsahu 1/4000 – 1/8 s.
(1)
hodnotu clony.
5zNastavte
z Stlačte tlačidlo <W> na výber hodnoty
clony a nastavte hodnotu otáčaním
voliča <6>.
(2)
200
Režim videozáznamu
a nahrajte videozáznam.
6zZaostrite
z Postup je rovnaký ako v krokoch č. 4 a 5
v časti „[k] Nahrávanie s automatickým
nastavením expozície“ (=198).
zz Ak prepnete prepínač režimu snímania z polohy <A> alebo <z> do polohy
<k>, pred nahrávaním videozáznamov dôkladne skontrolujte nastavenia
fotoaparátu.
zz Počas nahrávania videozáznamu nemeňte rýchlosť uzávierky ani clonu.
V opačnom prípade sa môžu zaznamenať zmeny expozície alebo sa môže
vytvoriť šum pri vyššej citlivosti ISO.
zz Pri nahrávaní videozáznamu pohybujúceho sa objektu sa odporúča použiť
rýchlosť uzávierky v rozmedzí 1/25 s až 1/125 s. Čím je vyššia rýchlosť
uzávierky, tým menej plynulý bude vyzerať pohyb snímaného objektu.
zz Keď zmeníte rýchlosť uzávierky počas nahrávania pri žiarivkovom osvetlení
alebo osvetlení LED, môže sa zaznamenať blikanie obrazu.
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO možno nastaviť kompenzáciu
expozície v rozsahu ±3 stupňov EV.
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla <A>
uzamknúť citlivosť ISO. Ak chcete zrušiť uzamknutie AE, znova stlačte tlačidlo
<A>. (Zachová sa, kým znova nestlačíte tlačidlo <A>.)
zz Po stlačení tlačidla <A> a zmene kompozície snímky uvidíte rozdiel
expozičnej úrovne na indikátore úrovne expozície v porovnaní s hodnotou pri
stlačení tlačidla <A>.
zz Keď je fotoaparát pripravený na snímanie v režime [M], stlačením tlačidla
<B> môžete zobraziť histogram.
201
Režim videozáznamu
Citlivosť ISO pre funkciu [Movie manual exp./Manuálne
nastavenie expozície videozáznamu]
Citlivosť ISO môžete nastaviť ručne alebo vybrať možnosť [AUTO], aby sa
nastavila automaticky. Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO nájdete na
=499.
Snímanie statických záberov
V režimoch videozáznamu nemožno snímať statické zábery. Ak chcete
snímať statické zábery, nastavte prepínač režimu snímania do polohy <A>
alebo <z>.
Zobrazenie informácií (nahrávanie videozáznamu)
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri nahrávaní videozáznamu
nájdete na =503.
202
Režim videozáznamu
Upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj
intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového
snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz V prípade snímania objektu s jemnými detailmi môže vznikať moaré alebo
falošné farby.
zz Ak je nastavená možnosť [Q] alebo [Qw] a počas nahrávania videozáznamu
sa zmení citlivosť ISO alebo clona, môže sa zmeniť aj vyváženie bielej.
zz Pri nahrávaní videozáznamu pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED
môže dôjsť k blikaniu obrazu videozáznamu.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu pri slabom svetle použijete automatické
zaostrovanie s objektívom USM, môžu sa vo videozázname zaznamenať
horizontálne pruhy. Tento typ šumu sa môže vyskytnúť, ak manuálne
zaostrujete s niektorými objektívmi s elektronickým zaostrovacím prstencom.
zz Ak chcete počas nahrávania videozáznamu používať približovanie, odporúča
sa nahrať niekoľko testovacích videozáznamov. Pri nahrávaní videozáznamov
s použitím transfokácie môže dochádzať k zaznamenávaniu zmien expozície
alebo zvukov objektívu, nerovnomernej úrovni zvuku alebo strate zaostrenia.
zz Dôsledkom vysokých hodnôt clony môže byť oneskorenie alebo znemožnenie
zaostrenia.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu používate automatické zaostrovanie,
môže dôjsť k nasledujúcim javom: zaostrenie je na chvíľu veľmi nepresné,
zaznamenajú sa zmeny v jase videozáznamu, snímanie videozáznamu sa na
chvíľu zastaví a zaznamená sa mechanický zvuk objektívu.
zz Podľa možností nezakrývajte zabudované mikrofóny (=199) prstami či inými
predmetmi.
zz Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov nájdete na
=240 – =241.
zz V prípade potreby si prečítajte aj všeobecné upozornenia pre fotografovanie
statických záberov na =192 – =193.
203
Režim videozáznamu
Poznámky o nahrávaní videozáznamov
zz Pri každom nahrávaní videozáznamu sa na karte vytvorí nový súbor
videozáznamu.
zz Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní videozáznamov
s rozlíšením 4K, Full HD a HD je približne 100 %.
zz Ak chcete povoliť spustenie alebo zastavenie nahrávania videozáznamu
úplným stlačením tlačidla spúšte, nastavte možnosť [Fully-press/Úplné
stlačenie] pre položku [5: Shutter btn function for movies/Funkcia tlačidla
spúšte pre videozáznamy] na hodnotu [Start/stop mov rec/Spustenie/
zastavenie zaznamenávania videozáznamu].
zz Zvuk sa zaznamená stereofónne pomocou mikrofónu zabudovaného vo
fotoaparáte (=199).
zz Pri použití objektívov EF je zaostrenie na vopred nastavenú vzdialenosť počas
snímania k dispozícii len pri použití (super) teleobjektívov vybavených touto
funkciou, ktoré boli vydané v a po druhom polroku 2011.
zz Vzorkovanie farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. ITU-R
BT.709 sa použijú pre videozáznamy s rozlíšením 4K, Full HD a HD.
204
Kvalita nahrávania videozáznamu
Na karte [z: Movie rec quality/Kvalita
nahrávania videozáznamu] vyberte
položku [Movie rec. size/Veľkosť
videozáznamu] a nastavte veľkosť snímok,
snímkovú frekvenciu a metódu kompresie.
Videozáznam sa zaznamená ako súbor vo
formáte MP4.
Snímková frekvencia zobrazená na
obrazovke [Movie rec. size/Veľkosť
videozáznamu] sa prepne automaticky
v závislosti od nastavenia položky [5:
Video system/Video systém] (=443).
zz Rýchlosť čítania a zápisu na kartu, ktorá je potrebná na nahrávanie
videozáznamov (požiadavky na výkon karty), sa líši v závislosti od
veľkosti nahrávania videozáznamu. Pred nahrávaním videozáznamov si
pozrite =497 a skontrolujte požiadavky na výkon karty.
Veľkosť snímky
zz [H] 3840×2160
Videozáznam sa nahrá v kvalite 4K. Pomer strán je 16 : 9. K dispozícii je
až po nastavení prepínača režimu snímania do polohy <k>.
zz [L] 1920×1080
Videozáznam sa nahrá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD).
Pomer strán je 16 : 9.
zz [w] 1280×720
Videozáznam sa nahrá v kvalite vysokého rozlíšenia (HD). Pomer strán
je 16 : 9.
zz Ak zmeníte nastavenie [5: Video system/Video systém], znova tiež nastavte
položku [z: Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu].
zz Videozáznamy 4K a L8/7 sa na iných zariadeniach nemusia prehrávať
správne, pretože prehrávanie je náročné na spracovanie.
zz Ostrosť a šum sa pri videozáznamoch mierne líšia v závislosti od veľkosti
videozáznamu, použitého objektívu a ďalších nastavení.
zz Videozáznamy nie je možné nahrávať v kvalite VGA.
205
Kvalita nahrávania videozáznamu
Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K
zz Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K vyžaduje kartu s vysokým
výkonom. Podrobnosti nájdete v časti „Karty, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov“ (=497).
zz Maximálna doba nahrávania jedného videozáznamu s rozlíšením 4K je
9 minút a 59 sekúnd (=211).
zz Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K značne zvyšuje zaťaženie
pri spracovaní, čo môže spôsobiť, že vnútorná teplota fotoaparátu
sa zvýši rýchlejšie alebo dosiahne vyššie hodnoty ako pri bežných
videozáznamoch. Ak sa počas nahrávania videozáznamu zobrazí
ikona [ ] alebo červená ikona [E], karta môže byť horúca, takže
pred jej vybratím zastavte nahrávanie videozáznamu a nechajte
fotoaparát vychladnúť. (Kartu nevyberajte hneď.)
zz Z videozáznamu s rozlíšením 4K môžete vybrať ktorúkoľvek snímku
a uložiť ju na kartu ako približne 8,3-megapixelovú (3840×2160) statickú
snímku JPEG (=266).
zz Pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením 4K sa na zaostrovanie používa
detekcia kontrastu. Zaostrovanie môže trvať dlhšie a môže byť náročnejšie ako
pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením HD alebo Full HD.
206
Kvalita nahrávania videozáznamu
Snímková frekvencia (v snímkach za sekundu)
zz [2] 119,88 snímky/s/[8] 59,94 snímky/s/[6] 29,97
snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom NTSC (Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea, Mexiko atď.).
zz [3] 100,00 snímky/s/[7] 50,00 snímky/s/[5] 25,00
snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom PAL (Európa, Rusko, Čína, Austrália atď.).
zz [4] 23,98 snímky/s
Hlavne pre filmy. Možnosť 4 (23,98 snímky/s) je k dispozícii, keď
je položka [5: Video system/Video systém] nastavená na hodnotu
[For NTSC/Pre NTSC].
Metóda kompresie
zz [X] IPB (štandardná)
Využíva kompresiu IPB na nahrávanie bežných videozáznamov. Naraz
komprimuje viacero snímok na zabezpečenie efektívneho záznamu.
zz [W] ALL-I (na úpravy/I-only)
Využíva kompresiu ALL-I na nahrávanie časozberných
videozáznamov (=215). Naraz komprimuje len jednu snímku
pre záznam. Hoci je veľkosť súborov väčšia ako pri nastavení IPB
(Štandardné), videozáznamy sú však vhodnejšie na ďalšie úpravy.
Formát nahrávania videozáznamu
zz [C] MP4
Všetky videozáznamy, ktoré snímate s fotoaparátom, sa zaznamenávajú
ako videozáznamy vo formáte MP4 (prípona súboru „.MP4“).
207
Kvalita nahrávania videozáznamu
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Podrobnejšie informácie o kartách, ktoré môžete použiť pre rôzne veľkosti
nahrávania videozáznamu, nájdete na =497.
Pri nahrávaní videozáznamov používajte kartu s vysokou kapacitou
a s rýchlosťou zápisu a čítania (podľa špecifikácií v požiadavkách na výkon
kariet) uvedenou v tabuľke na =497 alebo vyššou ako štandardná
špecifikácia. Otestujte karty nahraním niekoľkých videozáznamov, aby
ste sa uistili, že sú nahrané správne a s určenou veľkosťou (=205).
zz Pred nahrávaním videozáznamov s rozlíšením 4K naformátujte karty (=433).
zz Ak pri nahrávaní videozáznamov používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu,
videozáznam sa nemusí správne zaznamenať. Ak prehrávate videozáznam
z karty s nízkou rýchlosťou čítania, videozáznam sa nemusí prehrávať správne.
zz Pri nahrávaní videozáznamov používajte karty s vysokým výkonom
a rýchlosťou zápisu, ktorá dostatočne prekračuje bitovú rýchlosť.
zz Ak sa videozáznamy nedajú zaznamenať normálne, naformátujte kartu a skúste
to znova. Ak naformátovanie karty nevyrieši problém, pozrite si informácie na
webovej lokalite výrobcu príslušnej karty a pod.
zz Ak chcete získať vyšší výkon karty, odporúča sa pred nahrávaním
videozáznamov naformátovať kartu vo fotoaparáte (=433).
zz Ak chcete skontrolovať rýchlosť zápisu a čítania príslušnej karty, pozrite si
informácie na webovej lokalite výrobcu tejto karty a pod.
208
Kvalita nahrávania videozáznamu
Vysoká snímková frekvencia
Videozáznamy s rozlíšením HD a vysokou snímkovou frekvenciou 119,88
snímky/s alebo 100,00 snímky/s môžete nahrávať po nastavení položky
[High Frame Rate/Vysoká snímková frekvencia] v časti [z: Movie rec
quality/Kvalita videozáznamu] na hodnotu [Enable/Povoliť]. Toto je
ideálne na nahrávanie videozáznamov, ktoré sa budú prehrávať spomalene.
Maximálna doba nahrávania jedného videozáznamu je 7 minút a 29 sekúnd.
Videozáznamy sa nahrávajú s rozlíšením
w2X alebo w3X.
AF-Servo pri videozázname a digitálna
stabilizácia obrazu pre videozáznamy
nemajú žiadny vplyv pri nahrávaní
videozáznamov s vysokou snímkovou
frekvenciou. AF sa nepoužíva na zaostrenie.
Keďže sa videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou nahrávajú ako
súbory videozáznamov so snímkovou frekvenciou 29,97 snímky/s/25,00
snímky/s, prehrávať sa budú spomalene štvrtinovou rýchlosťou.
zz Ak vrátite toto nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať], skontrolujte
nastavenie [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu].
zz Pri nahrávaní videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou pod
žiarivkovým alebo diódovým osvetlením LED môže obrazovka blikať.
zz Keď spustíte alebo zastavíte nahrávanie videozáznamu s vysokou snímkovou
frekvenciou, videozáznam sa chvíľu nebude aktualizovať a obraz sa dočasne
zastaví. Majte to na pamäti, keď budete nahrávať videozáznamy na externé
záznamové zariadenie cez pripojenie HDMI.
zz Snímkové frekvencie videozáznamov zobrazené na obrazovke pri nahrávaní
videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou nezodpovedajú snímkovej
frekvencii nahraného videozáznamu.
zz Zvuk sa nezaznamená.
209
Kvalita nahrávania videozáznamu
Súbory videozáznamov s veľkosťou presahujúcou 4 GB
Aj keď nahrávate videozáznam s veľkosťou väčšou ako 4 GB, môžete
v nahrávaní pokračovať bez prerušenia.
zz Používanie kariet SD/SDHC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SD/SDHC použijete fotoaparát, fotoaparát ju
naformátuje vo formáte FAT32.
Ak pomocou karty naformátovanej vo formáte FAT32 nahrávate
videozáznamy s veľkosťou súboru, ktorá presahuje 4 GB, automaticky
sa vytvorí nový súbor videozáznamu.
Pri prehrávaní videozáznamu budete musieť prehrať jednotlivé súbory
videozáznamov samostatne. Súbory videozáznamov nie je možné
automaticky prehrať v poradí za sebou. Po skončení prehrávania
videozáznamu vyberte nasledujúci videozáznam a prehrajte ho.
zz Používanie kariet SDXC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SDXC použijete fotoaparát, fotoaparát ju
naformátuje vo formáte exFAT.
Ak počas nahrávania videozáznamu používate kartu naformátovanú
v systéme exFAT, aj v prípade, že veľkosť súboru presiahne 4 GB, sa
videozáznam uloží ako jeden súbor (nerozdelí sa do viacerých súborov).
zz Keď do počítača importujete súbory videozáznamov väčšie ako 4 GB, použite
nástroj EOS Utility alebo čítačku pamäťových kariet (=475). Ak sa pokúsite
použiť štandardné funkcie operačného systému počítača, nemusí byť možné
ukladať videozáznamy presahujúce 4 GB.
210
Kvalita nahrávania videozáznamu
Celková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru za
minútu
Podrobnejšie informácie o veľkostiach súborov a dobe nahrávania
dostupnej pri každej veľkosti nahrávania videozáznamu nájdete na =498.
Limit doby nahrávania videozáznamu
zz Pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením 4K
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 9 min. 59 s.
Po dosiahnutí doby 9 min. 59 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Nahrávanie videozáznamu môžete znova spustiť stlačením tlačidla
snímania videozáznamu (takže videozáznam sa nahrá ako nový súbor).
zz Pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením Full HD/HD
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 29 min. 59 s.
Po dosiahnutí doby 29 min. 59 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Nahrávanie videozáznamu môžete znova spustiť stlačením tlačidla
snímania videozáznamu (takže videozáznam sa nahrá ako nový súbor).
zz Nahrávanie videozáznamov s vysokou snímkovou
frekvenciou
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 7 min. 29 s.
Po dosiahnutí doby 7 min. 29 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Nahrávanie videozáznamu s vysokou snímkovou frekvenciou môžete
znova spustiť stlačením tlačidla snímania videozáznamu (takže
videozáznam sa nahrá ako nový súbor).
211
Samospúšť videozáznamu
Nahrávanie videozáznamu môže spustiť samospúšť.
položku z [Movie self1Vyberte
timer/Samospúšť videozáznamu].
2Vyberte požadovanú položku.
videozáznam.
3zNahrajte
z Po ťuknutí na položku [o] alebo stlačení
tlačidla snímania videozáznamov
fotoaparát zapípa a zobrazí počet
sekúnd zostávajúcich do nahrávania.
212
Záznam zvuku
Počas nahrávania videozáznamov môžete
nahrávať zvuk pomocou zabudovaného
stereofónneho mikrofónu. Môžete tiež
ľubovoľne nastaviť úroveň záznamu zvuku.
Pomocou položky [z: Sound recording/
Záznam zvuku] nastavte funkcie
nahrávania zvuku.
Sound Recording (Záznam zvuku)/Rec. level (Úroveň
záznamu zvuku)
zz Auto (Automaticky)
Úroveň záznamu zvuku sa nastaví automaticky. Automatické ovládanie
úrovne sa použije automaticky ako odpoveď na úroveň zvuku.
zz Manual (Ručne)
Úroveň záznamu zvuku môžete upravovať podľa potreby. Vyberte
položku [Rec. level/Úroveň záznamu] a stláčaním tlačidiel <Y> <Z>
pri súčasnom sledovaní ukazovateľa úrovne upravte úroveň záznamu
zvuku. Sledujte indikátor maxima a úroveň nastavte tak, aby sa pre
najhlasnejšie zvuky ukazovateľ úrovne občas rozsvietil na pravej
strane od hodnoty [12] (–12 dB). Ak sa prekročí hodnota [0], zvuk bude
skreslený.
zz Disable (Zakázať)
Zvuk sa nebude zaznamenávať.
Wind Filter (Filter proti vetru)
Nastavenie na možnosť [Auto/Automaticky] automaticky potláča hluk
vetra pri veternom počasí. Pri aktivovaní funkcie filtra proti vetru sa potlačí
aj časť hlbokých basových zvukov.
213
Záznam zvuku
Attenuator (Tlmenie)
Automaticky potláča skreslenie zvuku spôsobené hlasnými zvukmi. Aj keď
na nahrávanie nastavíte položku [Sound rec./Záznam zvuku] na možnosť
[Auto/Automaticky] alebo [Manual/Ručne], môže pri veľmi hlasnom zvuku
dôjsť k jeho skresleniu. V takom prípade sa odporúča nastaviť možnosť
[Enable/Povoliť].
zz Ak používate funkciu Wi-Fi (bezdrôtová komunikácia) s mikrofónom, môže sa
zaznamenať zvukový šum. Počas záznamu zvuku sa neodporúča používať
funkciu bezdrôtovej komunikácie.
zz Zabudovaný mikrofón fotoaparátu zaznamená aj prevádzkové a mechanické
zvuky fotoaparátu počas snímania.
zz [Sound rec./Záznam zvuku] sa zmení na [Sound recording/Záznam
zvuku]: [On/Zap.]/[Off/Vyp.] v režimoch [A] a [D], režimoch špeciálnej
scény a režimoch kreatívnych filtrov. Výberom možnosti [On/Zap.] nastavíte
automatickú úpravu úrovne záznamu.
zz Výstup zvuku je funkčný aj vtedy, keď je fotoaparát pripojený k televízorom cez
pripojenie HDMI, okrem prípadu, keď je položka [Sound rec./Záznam zvuku]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Vyváženie hlasitosti zvuku medzi kanálmi L (ľavý) a R (pravý) sa nedá nastaviť.
zz Zvuk sa zaznamenáva so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz/16 bitov.
214
Časozberné videozáznamy
Zábery nasnímané v nastavených intervaloch možno automaticky spojiť
a vytvoriť časozberný videozáznam s rozlíšením 4K alebo Full HD.
Časozberný videozáznam ukazuje, ako sa objekt zmenil, v priebehu
omnoho kratšieho času, ako je čas, ktorý to skutočne trvalo. Je to efektívny
spôsob pozorovania meniacej sa scenérie, rastúcich rastlín, pohybu
nebeských telies atď. z pevného bodu.
Časozberné videozáznamy sa budú nahrávať vo formáte MP4
v nasledujúcej kvalite: H6W (NTSC)/H5W (PAL) pre
snímanie vo formáte 4K a L6W (NTSC)/L5W (PAL) pre
snímanie vo formáte Full HD.
Upozorňujeme, že snímková frekvencia sa prepne automaticky podľa
nastavenia položky [5: Video system/Video systém] (=443).
režim snímania.
1zVyberte
z Vyberte položku [k] (=198) alebo
[M] (=200).
položku [z: Time-lapse
2Vyberte
movie/Časozberný videozáznam].
položku [Time-lapse/
3Vyberte
Časozberný].
scénu.
4zVyberte
z Vyberte scénu, ktorá sa hodí pre
snímanú situáciu.
zz Väčšiu voľnosť získate, ak na manuálne
nastavenie intervalu snímania a počtu
snímok vyberiete možnosť [Custom/
Vlastné].
215
Časozberné videozáznamy
interval snímania.
5zNastavte
z Vyberte položku [Interval/shots/
Interval/zábery].
zz Vyberte položku [Interval] (s). Pomocou
tlačidiel <Y> <Z> nastavte hodnotu.
zz Pri nastavovaní tejto hodnoty
vychádzajte z hodnôt položiek [k:
Time required/Potrebný čas]
(1) a [3: Playback time/Čas
prehrávania] (2).
(1)
(2)
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
zz Vyberte položku [Interval] (min:s).
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku [r].
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu [s].)
počet záberov.
6zNastavte
z Vyberte položku [No. of shots/Počet
záberov]. Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pri nastavovaní tejto hodnoty
vychádzajte z hodnôt položiek [k:
Time required/Potrebný čas] a [3:
Playback time/Čas prehrávania].
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
216
zz Vyberte číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku [r].
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu [s].)
zz Skontrolujte, či položka [3: Playback
time/Čas prehrávania] nie je zobrazená
oranžovou farbou.
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
Časozberné videozáznamy
zz Pri nastavení [Scene**/Scéna**] sú dostupné intervaly a počet záberov
obmedzené, aby vyhovovali typu scény.
zz Ak je počet snímok nastavený na hodnotu 3 600, časozberný videozáznam
bude trvať približne 2 minúty v prípade systému NTSC a približne 2 minúty
a 24 sekúnd v prípade systému PAL.
požadovanú veľkosť
7Vyberte
nahrávania videozáznamu.
zz H (3840×2160)
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je 16 : 9.
Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre NTSC a 25,00 snímky/
s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú vo formáte MP4 (C)
s kompresiou ALL-I (W).
zz L (1920×1080)
Videozáznam sa nahrá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD).
Pomer strán je 16 : 9. Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre
NTSC a 25,00 snímky/s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú vo
formáte MP4 (C) s kompresiou ALL-I (W).
zz Bitová rýchlosť H6H5 je približne 300 Mb/s a bitová rýchlosť
L6L5 je približne 90 Mb/s. Použite kartu s dostatočnou rýchlosťou
čítania.
217
Časozberné videozáznamy
možnosť [Auto
8Nakonfigurujte
exposure/Automatická expozícia].
zz Fixed 1st frame (Podľa 1. snímky)
Pri nasnímaní prvého záberu sa vykoná meranie na automatické
nastavenie expozície, ktorá sa zhoduje s jasom. Expozícia nastavená
pre prvý záber sa použije na nasledujúce zábery. Ďalšie nastavenia
súvisiace so snímaním pre prvý záber sa použijú na nasledujúce zábery.
zz Each frame (Každá snímka)
Meranie sa vykoná aj pre každý nasledujúci záber na automatické
nastavenie expozície, ktorá sa zhoduje s jasom. Upozorňujeme, že ak
sú funkcie, napríklad štýl Picture Style a vyváženie bielej, nastavené
na možnosť [Auto/Automaticky], automaticky sa nastavia pre každý
nasledujúci záber.
položku [Screen
9Nakonfigurujte
auto off/Automatické vypnutie
obrazovky].
zz Disable (Zakázať)
Snímka sa zobrazí aj počas nahrávania časozberného videozáznamu.
Upozorňujeme, že obrazovka sa vypne približne po 30 minútach od
spustenia nahrávania.
zz Enable (Povoliť)
Upozorňujeme, že obrazovka sa vypne približne po 10 sekundách od
spustenia snímania.
zz Počas nahrávania časozberného videozáznamu môžete stlačením tlačidla
<B> zapnúť alebo vypnúť obrazovku.
218
Časozberné videozáznamy
zvukovú signalizáciu.
10 zNastavte
z Vyberte položku [Beep as img taken/
Zvuková signalizácia pri snímaní].
zz Ak je nastavená možnosť [Disable/
Zakázať], zvuková signalizácia pri
snímaní nezaznie.
11 Skontrolujte nastavenia.
(1)
(2)
(1) Potrebný čas
Uvádza čas potrebný na nasnímanie nastaveného počtu záberov
s nastaveným intervalom. Ak prekročí 24 hodín, zobrazí sa položka
„*** days“ (*** dni/dní).
(2) Čas prehrávania
Uvádza dobu nahrávania videozáznamu (čas potrebný na prehratie
videozáznamu) pri vytváraní časozberného videozáznamu v prípade
videozáznamu s rozlíšením 4K alebo Full HD zo statických záberov
nasnímaných s nastavenými intervalmi.
219
Časozberné videozáznamy
ponuku.
12 zZavrite
z Stlačením tlačidla <M> vypnite
obrazovku ponuky.
13 zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
Nahrajte časozberný videozáznam.
(1)
220
skontrolujte zaostrenie a expozíciu.
zz Stlačením tlačidla <o> spustite
nahrávanie časozberného
videozáznamu.
zz Zobrazí sa zostávajúci počet záberov (1).
zz Počas nahrávania časozberného
videozáznamu sa bude zobrazovať
značka [oREC].
zz Počas nahrávania časozberného
videozáznamu nebude AF fungovať.
zz Keďže sa na snímanie používa
elektronická uzávierka, počas
nahrávania časozberného
videozáznamu nevydáva uzávierka
žiadny mechanický zvuk.
zz Po nasnímaní nastaveného počtu
záberov sa nahrávanie časozberného
videozáznamu ukončí.
zz Ak chcete zrušiť prebiehajúce
nahrávanie časozberných
videozáznamov, nastavte položku
[Time-lapse/Časozberný] na možnosť
[Disable/Zakázať].
Časozberné videozáznamy
zz Ak na karte nie je dostatok voľného miesta na zaznamenanie nastaveného
počtu záberov, položka [Playback time/Čas prehrávania] sa zobrazí
oranžovou farbou. Hoci fotoaparát môže pokračovať v snímaní, snímanie
sa zastaví, keď sa karta zaplní.
zz Ak je veľkosť súboru videozáznamu väčšia ako 4 GB s nastaveniami [No.
of shots/Počet záberov] a karta nie je naformátovaná vo formáte exFAT
(=434), položka [Playback time/Čas prehrávania] sa zobrazí oranžovou
farbou. Ak v týchto podmienkach pokračujete v snímaní a veľkosť súboru
videozáznamu dosiahne 4 GB, nahrávanie časozberného videozáznamu sa
zastaví.
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo zdroj
intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu obrazového
snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Ak je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou prepojovacieho kábla alebo ak
je pripojený kábel HDMI, nemožno nahrávať časozberné videozáznamy.
zz AF-Servo pri videozázname nebude fungovať.
zz Počas nahrávania časozberného videozáznamu nemeňte transfokáciu
objektívu. Zmena transfokácie objektívu môže spôsobiť rozostrenie snímky,
zmenu expozície alebo to, že korekcia aberácie objektívu nebude fungovať
správne.
zz Keď nahrávate časozberný videozáznam pri blikajúcom svetle, môže
sa zaznamenať výrazné blikanie obrazu, vodorovné pruhy (šum) alebo
nepravidelné expozície.
zz Snímky zobrazené počas nahrávania časozberných videozáznamov sa môžu
líšiť od výsledného videozáznamu. (Môže sa napríklad objaviť nekonzistentný
jas z blikajúcich svetelných zdrojov alebo šum v dôsledku vysokej citlivosti ISO.)
zz Pri nahrávaní časozberného videozáznamu pri slabom svetle môže zobrazená
snímka vyzerať inak ako aktuálne zaznamenaný videozáznam.
zz Ak pri nahrávaní časozberného videozáznamu pohybujete fotoaparátom zľava
doprava (panorámujete) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže byť
extrémne skreslený.
zz Počas nahrávania časozberného videozáznamu sa neaktivuje funkcia
automatického vypnutia. Tiež nemôžete upraviť nastavenia funkcie snímania
a nastavenia funkcií ponuky, prehrávať snímky atď.
zz V časozberných videozáznamoch sa nezaznamenáva zvuk.
zz Ak sa s položkou [Interval] nastavenou na menej ako 3 sekundy a položkou
[Auto exposure/Automatická expozícia] nastavenou na možnosť [Each
frame/Každá snímka] jas výrazne líši od predchádzajúcej snímky, fotoaparát
nemusí snímať v nastavenom intervale.
221
Časozberné videozáznamy
zz Ak nasledujúci naplánovaný záber nie je možný, vynechá sa. Môže sa tým
skrátiť doba nahrávania vytvoreného časozberného videozáznamu.
zz Ak je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas potrebný
na záznam na kartu dlhší ako interval snímania, niektoré zo záberov sa
nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
zz Zhotovené snímky sa nezaznamenajú ako statické zábery. Dokonca aj keď
zrušíte nahrávanie časozberného videozáznamu iba po jedinom nasnímanom
zábere, zaznamená sa ako súbor videozáznamu.
zz Ak pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a použijete
nástroj EOS Utility (softvér EOS), nastavte položku [z: Time-lapse movie/
Časozberný videozáznam] na hodnotu [Disable/Zakázať]. Ak je vybratá iná
možnosť než [Disable/Zakázať], fotoaparát nemôže komunikovať s počítačom.
zz Počas nahrávania časozberného videozáznamu nebude fungovať funkcia
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektívu.
zz Ak fotoaparát vypnete, nahrávanie časozberného videozáznamu sa skončí
a nastavenie sa zmení na [Disable/Zakázať].
zz Aj keď sa používa blesk, nespustí sa.
zz Nasledujúce operácie zrušia pohotovostný režim pre nahrávanie časozberných
videozáznamov a prepnú nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať].
yyVýber položky [Basic settings/Základné nastavenia] v časti [5: Reset
camera/Vynulovať fotoaparát]
yyPoužitie prepínača režimu snímania
zz Ak spustíte nahrávanie časozberného videozáznamu, keď je zobrazená biela
ikona [s] (=192), kvalita snímok časozberného videozáznamu sa môže
zhoršiť. Odporúča sa spustiť nahrávanie časozberného videozáznamu, keď
zmizne biela ikona [s] (keď klesne vnútorná teplota fotoaparátu).
zz Pri nastavení položky [Auto exposure/Automatická expozícia] na možnosť
[Each frame/Každá snímka] sa citlivosť ISO, rýchlosť uzávierky a clona
v niektorých režimoch nemusia zaznamenať v informáciách Exif časozberného
videozáznamu.
222
Časozberné videozáznamy
zz Odporúča sa používať statív.
zz Odporúča sa vopred nahrať skúšobné videozáznamy pre časozberné
videozáznamy.
zz Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní časozberného
videozáznamu s rozlíšením 4K aj Full HD je približne 100 %.
zz Ak chcete zrušiť nahrávanie časozberného videozáznamu, stlačte tlačidlo
<o>. Doteraz nasnímaný časozberný videozáznam sa zaznamená na kartu.
zz Pomocou tohto fotoaparátu môžete prehrávať zaznamenaný časozberný
videozáznam rovnakým spôsobom, akým prehrávate normálne videozáznamy.
zz Ak čas potrebný na snímanie je dlhší ako 24 hodín, ale nie ako 48 hodín,
zobrazí sa položka „2 days“ (2 dni). Ak sú potrebné tri dni alebo viac, počet dní
sa zobrazí v 24-hodinových prírastkoch.
zz Aj v prípade, že je čas prehrávania časozberného videozáznamu kratší ako 1 s,
súbor videozáznamu sa vytvorí. V položke [Playback time/Čas prehrávania]
sa zobrazí hodnota 00'00.
zz Ak je doba snímania dlhá, odporúča sa použiť príslušenstvo napájané
z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne).
zz Vzorkovanie farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. ITU-R
BT.709 sa použijú pre časozberné videozáznamy s rozlíšením 4K/Full HD.
zz Na spustenie a zastavenie nahrávania časozberného videozáznamu môžete
použiť bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 (predáva sa samostatne).
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
yyNajprv spárujte bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 s fotoaparátom (=387).
yySkontrolujte, či položka [z: Remote control/Diaľkové ovládanie] je
nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť].
223
Videoklipy
Nahrajte sériu krátkych niekoľkosekundových videoklipov a fotoaparát ich
spojí a vytvorí album videoklipov, ktorý predstavuje najdôležitejšie momenty
z výletu alebo podujatia.
Videoklipy sú dostupné, keď je veľkosť nahrávania videozáznamu
nastavená na možnosť L6X (NTSC) / L5X (PAL).
Albumy videoklipov možno prehrať aj s hudbou na pozadí (=299).
Vytvorenie albumu videoklipov
Videoklip 1
Videoklip 2
Videoklip **
Album videoklipov
režim snímania.
1zVyberte
z Vyberte položku [k] (=198) alebo
2
[M] (=200).
Vyberte položku [z: Video
snapshot/Videoklip].
3Vyberte položku [Enable/Povoliť].
224
Videoklipy
položku [Album settings/
4Vyberte
Nastavenia albumu].
Vyberte položku [Create a new
5album/Vytvoriť
nový album].
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
čas prehrávania.
6zVyberte
z Vyberte čas prehrávania pre videoklip.
efekt prehrávania.
7zVyberte
z Toto nastavenie určuje rýchlosť
prehrávania albumov.
požadovanú dobu
8Skontrolujte
nahrávania.
zz Čas potrebný na nahranie každého
videoklipu je uvedený (1) na základe
času prehrávania a efektu.
(1)
225
Videoklipy
ponuku.
9zZavrite
z Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku.
zz Zobrazuje sa modrý pruh, ktorý označuje
dobu nahrávania (2).
(2)
prvý videoklip.
10 zNahrajte
z Stlačením tlačidla snímania
videozáznamu spustíte nahrávanie.
zz Modrý pruh označujúci dobu nahrávania
sa postupne zmenšuje a po uplynutí
určeného času sa nahrávanie
automaticky zastaví.
zz Zobrazí sa správa s potvrdením
(=227).
ho ako album videoklipov.
11 zUložte
z Vyberte položku [J Save as album/
Uložiť ako album].
zz Klip sa uloží ako prvý videoklip
v albume.
ďalšie videoklipy.
12 zNahrajte
z Zopakovaním kroku č. 10 nahrajte
nasledujúci videoklip.
zz Vyberte položku [J Add to album/
Pridať do albumu].
zz Ak chcete vytvoriť ďalší album, vyberte
položku [W Save as a new album/
Uložiť ako nový album].
zz Podľa potreby zopakujte krok č. 12.
226
Videoklipy
nahrávanie videoklipov.
13 zUkončite
z Položku [Video snapshot/
Videoklip] nastavte na možnosť
[Disable/Zakázať]. Ak sa chcete
vrátiť k normálnemu nahrávaniu
videozáznamov, musíte nastaviť
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku a vráťte sa k normálnemu
nahrávaniu videozáznamov.
Možnosti v krokoch č. 11 a 12
Funkcia
J Save as album (Uložiť ako
album) (krok č. 11)
J Add to album (Pridať do
albumu) (krok č. 12)
W Save as a new album (Uložiť
ako nový album) (krok č. 12)
Popis
Uloží klip ako prvý videoklip v albume.
Pridá aktuálny videoklip do naposledy nahraného
albumu.
Vytvorí sa nový album a klip sa uloží ako prvý
videoklip. Tento súbor albumu je iný ako ten, ktorý
bol nahraný naposledy.
1 Playback video snapshot
Prehrá sa práve nahraný videoklip.
(Prehrať videoklip) (kroky č. 11, 12)
r Do not save to album (Neuložiť
Odstráni sa naposledy nahraný videoklip
do albumu) (krok č. 11)
r Delete without saving to album bez uloženia do albumu. V dialógovom okne
(Odstrániť bez uloženia do albumu) s potvrdením vyberte položku [OK].
(krok č. 12)
zz Ak uprednostňujete okamžité nahratie nasledujúceho videozáznamu, nastavte
položku [Show confirm msg/Zobraziť správu s potvrdením] v časti [z:
Video snapshot/Videoklip] na hodnotu [Disable/Zakázať]. Toto nastavenie
umožňuje nahrať nasledujúci videoklip okamžite bez správy s potvrdením.
227
Videoklipy
Pridanie do existujúceho albumu
položku [Add to existing
1Vyberte
album/Pridať do existujúceho
albumu].
zz Podľa kroku č. 5 na =225 vyberte
položku [Add to existing album/Pridať
do existujúceho albumu].
existujúci album.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
existujúci album a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Niektoré nastavenia videoklipu
sa aktualizujú, aby zodpovedali
nastaveniam existujúceho albumu.
ponuku.
3zZavrite
z Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku.
zz Zobrazí sa obrazovka nahrávania
videoklipu.
videoklip.
4zNahrajte
z Nahrajte videoklip, ako je uvedené
v kroku č. 10 v časti „Videoklip“ (=224).
zz Nie je možné vybrať album nasnímaný pomocou iného fotoaparátu.
Všeobecné upozornenia týkajúce sa videoklipov
zz Ak nastavíte položku [Playback effect/Efekt prehrávania] na možnosť
[1/2x speed/Rýchlosť 1/2x] alebo [2x speed/Rýchlosť 2x], nezaznamená sa
žiadny zvuk.
zz Doba nahrávania videoklipu je len približná. V dôsledku snímkovej frekvencie
a ďalších faktorov sa môže mierne líšiť od doby nahrávania uvedenej počas
prehrávania.
228
Videozáznam s efektom miniatúry
Rozmazaním oblastí snímky mimo vybratej môžete nahrať videozáznamy
s efektom miniatúrneho modelu. Výberom rýchlosti prehrávania pred
nahrávaním videozáznamu tiež môžete vytvoriť videozáznamy, ktoré
vyzerajú ako scény v miniatúrnych modeloch, pričom ľudia a objekty na
scéne sa počas prehrávania rýchlo pohybujú. Zvuk sa nezaznamená.
položku [ ].
1zVyberte
z Stlačte tlačidlo <0> a na obrazovke
rýchleho ovládania vyberte položku
[ ].
],
zz Vyberte rýchlosť prehrávania [
[
] alebo [
].
rám scény.
2zPresuňte
z Pomocou rámu scény nastavte oblasť,
ktorá bude ostrá.
zz Ak chcete, aby sa rám scény dal
presúvať (aby bol oranžový), stlačte
tlačidlo <B> alebo ťuknite na položku
[r] v pravom dolnom rohu obrazovky.
zz Ak chcete prepnúť medzi orientáciou
rámu scény na výšku alebo na šírku,
ťuknite na položku [T] v ľavom dolnom
rohu obrazovky.
zz Rám scény s orientáciou na šírku
môžete presúvať pomocou tlačidiel
<W> <X> a rám scény s orientáciou
na výšku môžete presúvať pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
zz Ak chcete vrátiť rám scény do stredu
obrazovky, ťuknite na položku [e]
v ľavom dolnom rohu obrazovky.
zz Ak chcete potvrdiť pozíciu rámu scény,
stlačte tlačidlo <0>. Potom nastavte
bod AF.
229
Videozáznam s efektom miniatúry
bod AF.
3zPresuňte
z Bod AF sa zmení na oranžový a môžete
ho presúvať.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte bod AF do polohy, na ktorú
chcete zaostriť.
zz Odporúča sa zarovnať bod AF s rámom
scény.
zz Ak chcete vrátiť bod AF do stredu
obrazovky, ťuknite na položku [e]
v ľavom dolnom rohu obrazovky.
zz Stlačením tlačidla <0> potvrďte
pozíciu bodu AF.
videozáznam.
4zNahrajte
z Stlačte tlačidlo snímania videozáznamu.
Odhadovaná rýchlosť a čas prehrávania pre videozáznam
nahrávaný jednu minútu
Rýchlosť
Čas prehrávania
Približne 12 s
Približne 6 s
Približne 3 s
zz Ak chcete, aby sa ľudia a objekty na scéne pohybovali počas prehrávania
rýchlo, pred nahrávaním videozáznamu vyberte rýchlosť prehrávania [
],
[
] alebo [
]. Scéna bude pripomínať miniatúrny model.
zz Zvuk sa nezaznamená.
zz Orientáciu rámu scény v kroku č. 2 môžete prepnúť pomocou tlačidiel <Y>
<Z> pri orientácii na šírku alebo pomocou tlačidiel <W> <X> pri orientácii na
výšku.
230
AF-Servo pri videozázname
Keď je táto funkcia povolená, počas nahrávania videozáznamu fotoaparát
nepretržite zaostruje na objekt.
položku [z: Movie Servo
1Vyberte
AF/AF-Servo pri videozázname].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Pri nastavení možnosti [Enable/Povoliť]:
Fotoaparát nepretržite zaostruje na objekt, hoci nie je tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
Ak chcete zachovať pozíciu kurzora na konkrétnom mieste alebo
ak nechcete zaznamenávať mechanické zvuky z objektívu, môžete
dočasne zastaviť funkciu AF-Servo pri videozázname ťuknutím na
položku [Z] vľavo dole na obrazovke.
Keď je funkcia AF-Servo pri videozázname pozastavená a vy sa
napríklad stlačením tlačidla <M> alebo <x>, prípadne zmenou
spôsobu AF vrátite k nahrávaniu videozáznamu, funkcia AF-Servo pri
videozázname sa automaticky znova aktivuje.
zz Keď je nastavená možnosť [Disable/Zakázať]:
Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
231
AF-Servo pri videozázname
Upozornenia týkajúce sa nastavenia položky [Movie Servo AF/AFServo pri videozázname] na možnosť [Enable/Povoliť]
zz Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
yyObjekt približujúci sa k fotoaparátu alebo vzďaľujúci sa od neho veľkou
rýchlosťou.
yyObjekt pohybujúci sa blízko pri fotoaparáte.
yyPri snímaní s vyšším clonovým číslom.
yyPozrite tiež „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní“
(=179).
zz Keďže objektív sa neustále posúva a spotrebúva sa tým batéria, možná doba
nahrávania videozáznamu (=498) bude kratšia.
zz Funkcia AF-Servo pri videozázname sa pozastaví počas transfokácie alebo
zväčšeného zobrazenia.
zz Ak sa počas nahrávania videozáznamu snímaný objekt približuje alebo
vzďaľuje alebo ak fotoaparátom pohybujete vertikálne alebo horizontálne
(panoramatický pohyb), zaznamenaný obraz videozáznamu sa na okamih
môže rozšíriť alebo zúžiť (zmena zväčšenia obrazu).
232
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
Stabilizácia obrazu vo fotoaparáte elektronicky koriguje otrasy fotoaparátu
počas nahrávania videozáznamu. Táto funkcia sa nazýva „Digitálna
stabilizácia obrazu pre videozáznamy“. Keď používate objektív so
zabudovanou optickou funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
nastavte prepínač funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na objektíve
do polohy <1>.
položku [z: IS settings/
1Vyberte
Nastavenia stabilizácie obrazu].
položku [k Digital IS/
2Vyberte
Digitálna stabilizácia obrazu].
3Vyberte požadovanú položku.
zz Disable (Zakázať) (v)
Stabilizácia obrazu pomocou digitálnej stabilizácie obrazu pre
videozáznamy je zakázaná.
zz Enable (Povoliť) (w)
Otrasy fotoaparátu sa budú korigovať. Obraz sa mierne zväčší.
zz Enhanced (Rozšírené) (x) (nezobrazuje sa pri snímaní
statických záberov)
V porovnaní s nastavením [Enable/Povoliť] možno korigovať silnejšie
otrasy fotoaparátu. Obraz sa zväčší viac.
233
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy
Kombinovaná stabilizácia obrazu
Ešte účinnejšia korekcia je možná pri nahrávaní videozáznamov pomocou
funkcie Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy a objektívu
kompatibilného s kombinovanou stabilizáciou obrazu, ktorá kombinuje
optickú a digitálnu stabilizáciu obrazu v objektíve a fotoaparáte.
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nemá žiadny účinok pri použití
objektívu bez stabilizácie obrazu ani vtedy, keď je prepínač stabilizácie obrazu
na objektíve nastavený do polohy <2>. (V takom prípade, keď je vybratá
možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené], ikona digitálnej
stabilizácie obrazu pre videozáznamy bliká.)
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nebude fungovať s objektívom,
ktorého ohnisková vzdialenosť je dlhšia než 800 mm.
zz Stabilizácia pomocou digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy môže byť
pri niektorých veľkostiach nahrávania videozáznamu menej efektívna.
zz Čím širší zorný uhol (širokouhlý), tým bude stabilizácia obrazu účinnejšia. Čím
užší zorný uhol (telefotografický), tým bude stabilizácia obrazu menej účinná.
zz Pri používaní statívu sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu obrazu pre
videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa môže objekt výrazne
rozmazať (dočasne vyzerá nezaostrený) v dôsledku účinkov digitálnej
stabilizácie obrazu pre videozáznamy.
zz Pri používaní objektívu TS-E, objektívu typu rybie oko alebo objektívu od iného
výrobcu ako spoločnosti Canon sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu
obrazu pre videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy snímku zväčšuje, preto bude
vyzerať zrnitejšia. Môže začať byť viditeľný aj šum, svetelné body a pod.
zz Podrobnejšie informácie o objektívoch kompatibilných s kombinovanou
stabilizáciou obrazu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
zz Pri použití objektívu kompatibilného s kombinovanou stabilizáciou obrazu
sa k ikone digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy pridá symbol „+“
(=233).
234
Ďalšie funkcie ponuky
[z1]
zz Shooting mode (Režim snímania)
Dostupné možnosti zahŕňajú nahrávanie videozáznamu s automatickým
a manuálnym nastavením expozície.
zz Lens aberration correction (Korekcia aberácie objektívu)
Pri nahrávaní videozáznamov môžete korigovať periférne osvetlenie
a chromatickú aberáciu. Podrobnejšie informácie o korekcii aberácie
objektívu nájdete na =128.
[z2]
zz Remote control shooting (Snímanie s diaľkovým ovládaním)
Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], môžete spustiť alebo
zastaviť nahrávanie videozáznamu pomocou bezdrôtového diaľkového
ovládania BR-E1 (predáva sa samostatne). Najprv spárujte ovládanie
BR-E1 s fotoaparátom (=387).
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
Pri normálnom nahrávaní videozáznamu nastavte prepínač aktivácie
časovača/snímania videozáznamu na ovládaní BR-E1 do polohy <k>
a stlačte tlačidlo spúšte.
Podrobnejšie informácie o nahrávaní časozberného videozáznamu
nájdete na =223.
235
Ďalšie funkcie ponuky
[z3]
zz Exposure compensation (Kompenzácia expozície)
Kompenzácia expozície je k dispozícii v rozsahu ±3 stupne EV s krokom
po 1/3 stupňa EV. Podrobné informácie o kompenzácii expozície nájdete
na =137.
zz k ISO speed settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO speed (Citlivosť ISO)
V režime [M] môžete citlivosť ISO nastaviť ručne. Môžete vybrať aj
možnosť automatického nastavenia citlivosti ISO.
Max for Auto (Maximum pre automatické nastavenie)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti
ISO pri nahrávaní videozáznamu s rozlíšením Full HD/HD v režime
[k] alebo v režime [M] s automatickým nastavením citlivosti ISO.
zz ISO 16000/20000/25600 pre nahrávanie videozáznamu s rozlíšením Full HD/
HD je rozšírená citlivosť ISO (označená ikonou [H]).
zz Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia)
Jas a kontrast možno korigovať automaticky. Podrobné informácie
o automatickej optimalizácii úrovne osvetlenia nájdete na =141.
zz Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Počas nahrávania videozáznamov môžete redukovať preexponované
svetlé časti. Podrobnejšie informácie o priorite jasných tónov nájdete na
=142.
zz Možnosť [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri
nahrávaní videozáznamov s nastavením funkcie [z: Highlight tone priority/
Priorita jasných tónov].
zz Metering timer (Časovač merania)
Podrobné informácie o časovači merania nájdete na =145.
236
Ďalšie funkcie ponuky
[z4]
zz White balance (Vyváženie bielej)
Podrobné informácie o vyvážení bielej nájdete na =147.
zz Custom White Balance (Vlastné vyváženie bielej)
Podrobné informácie o vlastnom vyvážení bielej nájdete na =150.
zz White balance correction (Korekcia vyváženia bielej)
Podrobné informácie o korekcii vyváženia bielej nájdete na =152.
zz Picture Style (Štýl Picture Style)
Podrobné informácie o štýloch Picture Style nájdete na =154.
[z5]
zz AF method (Spôsob AF)
Podrobné informácie o spôsoboch AF nájdete na =170.
zz Eye Detection AF (AF detekcie očí)
Podrobné informácie o AF detekcie očí nájdete na =180.
zz Focus mode (Režim zaostrenia)
Podrobné informácie o režimoch zaostrenia nájdete na =182.
237
Ďalšie funkcie ponuky
zz HDMI information display (Zobrazenie informácií HDMI)
Môžete nakonfigurovať zobrazenie
informácií pre obrazový výstup cez
kábel HDMI.
With info (S informáciami)
Snímka, informácie o snímaní, body AF a ďalšie informácie sa
zobrazujú na inom zariadení cez HDMI. Obrazovka fotoaparátu sa
vypne. Nahraté videozáznamy sa uložia na kartu.
Clean / H output (Vymazať/výstup)
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením 4K.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte,
ale na kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Upozorňujeme,
že komunikácia cez pripojenie Wi-Fi nie je dostupná.
Clean / L output (Vymazať/výstup)
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením Full HD.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte,
ale na kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Upozorňujeme, že
komunikácia cez pripojenie Wi-Fi nie je dostupná.
[z6]
zz Lens electronic MF (Elektronické MF objektívu)
Podrobné informácie o elektronickom MF objektívu nájdete na =183.
zz MF peaking settings (Nastavenia zvýraznených obrysov MF)
Podrobné informácie o nastaveniach zvýraznených obrysov MF nájdete
na =187.
zz IS settings (Nastavenia stabilizácie obrazu)
Podrobné informácie o stabilizácii obrazu nájdete na =188.
238
Ďalšie funkcie ponuky
zz k Auto slow shutter (Automatická nízka rýchlosť
uzávierky)
Môžete vybrať, či chcete nahrávať
videozáznamy, ktoré sú jasnejšie ako pri
nastavení na hodnotu [Disable/Zakázať],
keď sa automaticky spomalí rýchlosť
uzávierky pri slabom osvetlení.
Platí, keď je snímková frekvencia veľkosti
nahrávania videozáznamu 8 alebo 7.
Disable (Zakázať)
Umožňuje nahrávanie videozáznamov s plynulým, prirodzenejším
pohybom s menším vplyvom trasenia objektu ako pri nastavení
na možnosť [Enable/Povoliť]. Pri slabom osvetlení môžu byť
videozáznamy tmavšie ako pri nastavení na možnosť [Enable/
Povoliť].
Enable (Povoliť)
Umožňuje nahrávať jasnejšie videozáznamy ako pri nastavení
možnosti [Disable/Zakázať] automatickým znížením rýchlosti
uzávierky na maximálne 1/30 s (NTSC) alebo 1/25 s (PAL) pri
slabom osvetlení.
zz Pri nahrávaní pohybujúcich sa objektov pri slabom osvetlení alebo pri výskyte
paobrazov, ako sú stopy, sa odporúča nastavenie na hodnotu [Disable/
Zakázať].
239
Všeobecné upozornenia týkajúce sa
nahrávania videozáznamov
Červená výstražná ikona vnútornej teploty [E]
zz Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého nahrávania
videozáznamu alebo pri vysokej teplote prostredia, zobrazí sa červená
ikona [E].
zz Červená ikona [E] signalizuje, že nahrávanie videozáznamu sa čoskoro
automaticky ukončí. V takom prípade nebudete môcť pokračovať v snímaní,
kým vnútorná teplota fotoaparátu neklesne. Vypnite napájanie a fotoaparát na
chvíľu nepoužívajte.
zz Dlhodobé nahrávanie videozáznamu pri vysokých teplotách spôsobí, že sa
červená ikona [E] zobrazí skôr. Keď nenahrávate, vždy vypnite fotoaparát.
Zobrazená ikona [
zz Ak sa zobrazí ikona [
]
], pozrite =484.
Kvalita nahrávania a snímok
zz Stabilizátor obrazu je aktívny vždy, dokonca aj bez stlačenia tlačidla spúšte do
polovice, ak používate objektív EF-M vybavený stabilizáciou obrazu s položkou
[IS mode/Režim stabilizácie obrazu] v časti [z: IS settings/Nastavenia
stabilizácie obrazu] nastavenou na hodnotu [On/Zap.] alebo ak máte objektív
EF/EF-S s prepínačom stabilizácie obrazu nastaveným do polohy <1>.
Funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie
a môže skrátiť celkovú dobu nahrávania videozáznamu. Pri používaní statívu
alebo iných opatrení na zaistenie fotoaparátu sa odporúča vypnúť stabilizátor
obrazu.
zz Ak sa počas nahrávania videozáznamu s automatickým nastavením expozície
zmení jas, obraz videozáznamu sa môže na okamih zdanlivo zastaviť. V takom
prípade nahrávajte videozáznamy s manuálnym nastavením expozície.
zz Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
obrazovke môže zobrazovať čierna. Videozáznamy sa nahrajú takmer presne
tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
zz Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO, pri vysokej teplote, nízkych rýchlostiach
uzávierky alebo pri slabom svetle sa na snímkach môže objaviť šum alebo
nepravidelné farby. S výnimkou nahrávania časozberných videozáznamov sa
videozáznamy nahrajú takmer presne tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
zz Ak videozáznam prehráte na inom zariadení, kvalita obrazu alebo zvuku sa
môže zhoršiť alebo prehrávanie nemusí byť možné (aj ak dané zariadenia
podporujú formát MP4).
240
Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov
Kvalita nahrávania a snímok
zz Ak používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu, počas
nahrávania videozáznamu sa môže v pravej časti
obrazovky zobraziť indikátor. Signalizuje, aký objem
údajov sa ešte nezapísal na kartu (zostávajúca
kapacita internej vyrovnávacej pamäte). Čím je karta
(1)
pomalšia, tým rýchlejšie bude indikátor stúpať. Pri
dosiahnutí najvyššej úrovne indikátora (1) sa nahrávanie
videozáznamu automaticky zastaví.
zz Ak má karta vysokú rýchlosť zápisu, indikátor sa nezobrazí alebo sa jeho
úroveň (ak sa zobrazí) takmer vôbec nezvýši. Najprv nahrajte niekoľko
skúšobných videozáznamov, aby ste sa presvedčili, či karta dokáže dostatočne
rýchlo zapisovať.
zz Ak indikátor naznačuje, že karta je plná, a nahrávanie videozáznamu
sa automaticky zastaví, zvuk pri konci videozáznamu nemusí byť riadne
zaznamenaný.
zz Ak sa rýchlosť zapisovania karty zníži (z dôvodu fragmentácie) a zobrazí sa
indikátor, rýchlosť zapisovania môžete zvýšiť naformátovaním karty.
Obmedzenia zvuku
zz Pri nahrávaní videozáznamov so zvukom sa uplatňujú nasledujúce obmedzenia.
yyV posledných približne dvoch snímkach sa nezaznamená zvuk.
yyPri prehrávaní videozáznamov v systéme Windows sa môže mierne narušiť
synchronizácia obrazu a zvuku videozáznamov.
241
242
Fotografovanie
s bleskom
Táto kapitola opisuje, ako snímať s bleskom.
zz Pri nahrávaní videozáznamov sa blesk nedá použiť.
243
Fotografovanie s bleskom
Blesk sa odporúča použiť, keď sa na obrazovke zobrazuje ikona [I], keď
sú objekty pri snímaní počas dňa v protisvetle alebo keď snímate pri slabom
svetle.
páčky <I> vyklopte
1Pomocou
blesk.
tlačidlo spúšte do polovice.
2zStlačte
z Skontrolujte, či sa na obrazovke
zobrazuje ikona [I].
snímku.
3zZhotovte
z Blesk sa spustí tak, ako je to nastavené
v rámci funkcie [Flash firing/Spustenie
blesku] (=249).
zz Ak chcete blesk po snímaní zasunúť,
zatláčajte ho prstami nadol, kým so
zacvaknutím nezapadne na svoje
miesto.
Približný dosah blesku
(maximálny približný dosah v metroch)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
Citlivosť ISO
(=138)
Širokouhlý rozsah
f/3.5
f/6.3
400
2.9/9.5
1.6/5.2
3200
8.1/26.6
4.5/14.8
Telefotografický rozsah
* Pri snímaní vzdialených objektov pri vysokej citlivosti ISO alebo za určitých
podmienok objektu nemusí byť možné dosiahnuť štandardnú expozíciu.
244
Fotografovanie s bleskom
Rýchlosť uzávierky a hodnota clony pri fotografovaní
s bleskom
Režim snímania
d
Rýchlosť uzávierky
Automaticky (1/200 – 30 s)*
s
Manuálne (1/200 – 30 s)
f
Automaticky (1/200 – 30 s)*
4
Manuálne (1/200 – 30 s, Bulb)
Hodnota clony
Automaticky
nastavená
Automaticky
nastavená
Manuálne
nastavená
Manuálne
nastavená
* Keď je položka [Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky] v časti
[z: Flash control/Ovládanie blesku] nastavená na hodnotu [1/200-30sec.
auto/1/200 – 30 s automaticky].
zz Ak blesk nie je úplne vyklopený, nepoužívajte ho.
zz Ak je svetlo z blesku blokované clonou objektívu alebo objektom, ktorý sa
nachádza príliš blízko, dolná časť snímok môže byť tmavá.
Fotografovanie s bleskom v režime [f]
Výkon blesku sa automaticky nastavuje tak, aby poskytoval primeranú
expozíciu blesku pre zadanú hodnotu clony.
Pri slabom osvetlení sa hlavný objekt exponuje s automatickým meraním
blesku a pozadie s nízkou rýchlosťou uzávierky, aby sa zaistila štandardná
expozícia pre objekt aj pre pozadie. Odporúča sa používať statív.
245
Kompenzácia expozície blesku
M
Keďže je kompenzácia expozície nastaviteľná, môžete nastaviť aj výkon blesku.
1Stlačte tlačidlo <Z>.
2Stlačte tlačidlo <M>.
položku [2exp. comp./
3Vyberte
Kompenzácia expozície].
4Nastavte hodnotu kompenzácie.
zz Ak chcete nastaviť jasnejšiu expozíciu
blesku, nastavujte mieru kompenzácie
smerom k hodnote [Brighter/Jasnejšie]
(pozitívna kompenzácia). Ak ju chcete
nastaviť ako tmavšiu, nastavujte ju smerom
k hodnote [Darker/Tmavšie] (negatívna
kompenzácia).
zz Po dokončení snímania podľa krokov č. 1 až
3 vráťte kompenzáciu na nulovú hodnotu.
zz Pri nastavení položky [z: Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] (=141) na inú možnosť ako [Disable/Zakázať] snímka môže
vyzerať jasnejšia dokonca aj pri nastavení negatívnej kompenzácie.
zz Hodnota kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po vypnutí fotoaparátu.
zz Kompenzáciu expozície blesku je možné nastaviť aj otáčaním voliča <6> v kroku č. 2.
zz Kompenzáciu expozície blesku môžete nastaviť aj pomocou položky [Built-in
flash settings/Nastavenia zabudovaného blesku] v ponuke [z: Flash Control/
Ovládanie blesku] (=252).
246
Uzamknutie FE
M
Snímanie s uzamknutím FE (expozície blesku) poskytuje vhodnú expozíciu
blesku pre zadanú oblasť objektu.
páčky <I> vyklopte blesk.
1 zPomocou
z Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a skontrolujte, či sa na obrazovke
zobrazuje ikona [I].
2Zaostrite na objekt.
tlačidlo <A> (8).
3zStlačte
z Vycentrujte objekt na obrazovke a potom
stlačte tlačidlo <A>.
zz Blesk spustí predzáblesk a zachová sa
požadovaná úroveň výkonu blesku.
zz Zobrazí sa ikona [d].
zz Pri každom stlačení tlačidla <A>
sa spustí predzáblesk a zachová sa
požadovaný výkon blesk.
snímku.
4zZhotovte
z Skomponujte záber a úplne stlačte
tlačidlo spúšte.
zz Ikona [D] sa rozbliká, keď objekty sú príliš ďaleko a zábery by mohli byť príliš
tmavé. Priblížte sa k objektu a opakujte kroky č. 2 až 4.
247
Ovládanie blesku
Funkcie blesku je možné nastaviť na obrazovkách ponúk fotoaparátu.
položku [z: Flash Control/
1Vyberte
Ovládanie blesku].
2Vyberte požadovanú položku.
248
Ovládanie blesku
Flash Firing (Spustenie blesku)
Ak chcete, aby sa blesk spúšťal
automaticky na základe podmienok
snímania, nastavte hodnotu [a].
Ak chcete, aby sa blesk spúšťal pri každom
snímaní, nastavte hodnotu [D].
Ak chcete zakázať spúšťanie blesku,
nastavte hodnotu [b].
zz Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od režimu snímania.
zz Nastavenie je možné vykonať (okrem niektorých režimov snímania) aj stlačením
tlačidla <D>, keď je prepínač režimu snímania nastavený do polohy <A>
alebo <z>.
E-TTL II Flash Metering (Meranie záblesku E-TTL II)M
Pre normálne expozície blesku nastavte
hodnotu [Evaluative/Pomerové].
Ak je nastavená možnosť [Average/
Priemerované], expozícia blesku sa
spriemeruje z celej meranej scény.
Red-eye reduction (Potlačenie efektu červených očí)
Ak chcete potlačiť efekt červených očí
rozsvietením výbojky na potlačenie efektu
červených očí (=36) pred spustením
blesku, nastavte možnosť [Enable/
Povoliť].
249
Ovládanie blesku
Slow Synchro (Synchronizácia s dlhým časom uzávierky)M
Môžete nastaviť rýchlosť uzávierky
synchronizácie blesku na fotografovanie
s bleskom v režime priority clony AE [f]
alebo režime programu AE [d].
zz [
] 1/200-30sec. auto (1/200 – 30 s automaticky)
zz [
] 1/200-1/60sec. auto (1/200 – 1/60 s automaticky)
zz [
] 1/200 sec. (fixed) (1/200 s (pevné nastavenie))
Synchronizačný čas blesku sa nastavuje automaticky v rozsahu
od 1/200 s do 30 s, aby zodpovedal jasu scény. Snímanie s dlhým
synchronizačným časom sa používa v niektorých podmienkach
snímania, na miestach so slabým osvetlením a rýchlosť uzávierky sa
automaticky zníži.
Zabraňuje automatickému nastaveniu nízkej rýchlosti uzávierky pri
slabom osvetlení. Pomáha predísť rozostreniu snímaného objektu
a otrasom fotoaparátu. Snímaný objekt bude správne exponovaný
pomocou blesku, pozadie však môže byť tmavé.
Synchronizačný čas blesku bude pevne nastavený na hodnotu 1/200 s.
Toto nastavenie pomáha ešte účinnejšie predísť rozostreniu snímaného
objektu a vplyvu otrasov fotoaparátu ako nastavenie [1/200-1/60 sec.
auto/1/200 – 1/60 s automaticky]. Pri slabom osvetlení však bude
pozadie tmavšie ako v prípade nastavenia [1/200-1/60 sec. auto/1/200 –
1/60 s automaticky].
zz Ak chcete použiť pomalú synchronizáciu v režime [f] alebo [d], nastavte
hodnotu [1/200-30sec. auto/1/200 – 30 s automaticky].
250
Ovládanie blesku
Nastavenia funkcií zabudovaného bleskuM
zz Režim blesku
Hodnotu [E-TTL II] nastavte, ak chcete
snímať v plne automatickom režime blesku
E-TTL II/E-TTL.
Hodnotu [Manual flash/Manuálny blesk]
nastavte, ak chcete zadať preferovaný [2
flash output/výkon blesku] ([Maximum],
[Medium/Stredný] alebo [Minimum]).
zz K dispozícii v režimoch [s], [f] a [a].
251
Ovládanie blesku
zz Synchronizácia uzávierky
Štandardne túto položku nastavte na
možnosť [1st curtain/Na prvú lamelu],
aby sa blesk spustil ihneď potom, ako sa
začne expozícia.
Ak chcete získať prirodzene vyzerajúce
zábery stôp pohybu objektu, napríklad
svetiel áut, nastavte možnosť [2nd curtain/
Na 2. lamelu] a použite nižšie rýchlosti
uzávierky.
zz Pri použití synchronizácie na druhú lamelu nastavte rýchlosť uzávierky na
1/80 s alebo nižšiu. Ak je rýchlosť uzávierky 1/100 s alebo vyššia, automaticky
sa použije synchronizácia na prvú lamelu, hoci je nastavená položka [2nd
curtain/Na druhú lamelu].
zz Kompenzácia expozície blesku
Keďže je kompenzácia expozície
nastaviteľná, môžete nastaviť aj výkon
blesku (=246).
Zrušenie nastavení zabudovaného blesku
možnosť [Clear settings/
1Vyberte
Zrušiť nastavenia].
možnosť [OK].
2zVyberte
z Obnovia sa predvolené nastavenia.
252
Nastavenia prehrávania
Táto kapitola pokrýva témy týkajúce sa prehrávania – prehrávanie
statických záberov a videozáznamov – a uvádza nastavenia ponuky
na karte Playback Settings (Nastavenia prehrávania) ([x]).
zz Štandardné zobrazenie alebo výber v tomto fotoaparáte nemusí
byť možný pri snímkach zhotovených v iných fotoaparátoch
alebo snímkach z tohto fotoaparátu, ktoré boli upravené alebo
premenované v počítači.
zz Môžu sa zobrazovať snímky, ktoré sa nedajú použiť s určitými
funkciami prehrávania.
253
Ponuky na karte: Nastavenia prehrávania
zz Playback settings 1 (Nastavenia prehrávania 1)
=272
=275
=276
=277
=284
=288
zz Playback settings 2 (Nastavenia prehrávania 2)
=291
=294
=296
=297
=300
=302
zz Playback settings 3 (Nastavenia prehrávania 3)
=303
=306
=308
=310
254
Ponuky na karte: Nastavenia prehrávania
zz Playback settings 4 (Nastavenia prehrávania 4)
=312
=314
=315
255
Prehrávanie snímok
Zobrazenie jednej snímky
snímku.
1zPrehrajte
z Stlačte tlačidlo <x>.
snímku.
2zVyberte
z Novšie snímky prehráte tlačidlom
<Z> a staršie snímky prehráte tlačidlom
<Y>.
zz Každým stlačením tlačidla <B>
sa obrazovka zmení.
Žiadne informácie
Zobrazenie základných
informácií
Zobrazenie informácií
o snímaní
prehrávanie snímok.
3zUkončite
z Stlačením tlačidla <x> ukončíte
prehrávanie snímok.
256
Prehrávanie snímok
Zobrazenie informácií o snímaní
Keď máte zobrazenú obrazovku s informáciami o snímaní, stlačením tlačidla
<B> môžete zmeniť zobrazené informácie. Zobrazené informácie tiež
môžete prispôsobiť pomocou položky [x: Playback information display/
Zobrazenie informácií o prehrávaní] (=312).
257
Prehrávanie snímok
Ovládanie prehrávania dotykom
Fotoaparát je vybavený panelom dotykovej obrazovky, na ktorej môžete
dotykom ovládať prehrávanie. Podporované dotykové funkcie sú podobné
funkciám používaným so smartfónmi a podobnými zariadeniami. Najskôr
stlačením tlačidla <x> pripravte dotykové prehrávanie snímok.
Prehľadávanie snímok
Zobrazenie
s preskakovaním snímok
Zobrazenie zoznamu
Zväčšené zobrazenie
zz Zobrazenie môžete zväčšiť aj dvojitým ťuknutím jedným prstom.
258
Zobrazovanie zväčšených snímok
Zhotovené snímky môžete zväčšiť.
snímku.
1zZväčšite
z Počas prehrávania snímok otočte volič
<6> v smere hodinových ručičiek.
V zväčšenom zobrazení sa poloha
zväčšenej oblasti (1) zobrazuje v pravom
dolnom rohu obrazovky.
(1)
snímku.
2zPosúvajte
z Pomocou krížových tlačidiel <V>
sa posúvajte po snímke vertikálne
a horizontálne.
zz Ak chcete pri zmene snímky zachovať rovnakú polohu zväčšenej oblasti,
ťuknite na ikonu [g] v pravom hornom rohu obrazovky a potom stláčajte
tlačidlá <Y> <Z>, kým je zobrazená ikona [f].
259
Zobrazenie zoznamu (zobrazenie viacerých
snímok)
na zobrazenie zoznamu.
1zPrepnite
z Počas prehrávania snímok otočte volič
<6> proti smeru hodinových ručičiek.
zz Zobrazí sa zobrazenie zoznamu so
4 snímkami. Vybratá snímka bude
zvýraznená oranžovým rámikom.
Otáčaním voliča <6> ďalej proti
smeru hodinových ručičiek prepínate na
zobrazenie 9 snímok, 36 snímok a 100
snímok.
Otáčaním voliča opačným smerom
postupne prepínate na zobrazenie 100,
36, 9, 4 a jednej snímky.
B
B
B
B
snímku.
2zVyberte
z Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte oranžový rámik a vyberte
snímku.
zz Stlačením tlačidla <0> v zobrazení
zoznamu zobrazíte vybratú snímku.
260
Prehrávanie videozáznamu
snímku.
1zPrehrajte
z Stlačte tlačidlo <x>.
videozáznam.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
videozáznam, ktorý chcete prehrať.
zz Ikona [s1] v ľavom hornom rohu
pri zobrazovaní jednotlivých snímok
naznačuje, že ide o videozáznam.
zz Pri zobrazení zoznamu označuje
perforácia na ľavom okraji miniatúry,
že ide o videozáznam. Keďže
videozáznamy nemožno prehrávať
zo zobrazenia zoznamu, stlačením
tlačidla <0> prejdite na zobrazenie
jednotlivých snímok.
zobrazení jednotlivých snímok
3Vstlačte
tlačidlo <0>.
tlačidla <0> prehrajte
4Stlačením
videozáznam.
zz Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
zz Stlačením tlačidla <0> môžete
pozastaviť prehrávanie a zobraziť panel
prehrávania videozáznamu. Ak chcete
obnoviť prehrávanie, znovu stlačte
tlačidlo.
zz Počas prehrávania videozáznamu tiež
môžete nastaviť hlasitosť pomocou
tlačidiel <W> <X>.
(1)
(1)
Reproduktor
261
Prehrávanie videozáznamu
Panel prehrávania videozáznamu
Položka
7 Prehrávanie
8 Spomalené
prehrávanie
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
prehrávaním a zastavením.
Nastavte rýchlosť spomaleného prehrávania pomocou
tlačidiel <Y> <Z>. Rýchlosť spomaleného prehrávania je
uvedená v pravom hornom rohu obrazovky.
T Posun dozadu
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dozadu o približne 4 s.
3 Predchádzajúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí
predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>,
videozáznam sa bude posúvať dozadu.
6 Nasledujúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
v Posun dopredu
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dopredu o približne 4 s.
X Upraviť
I Vyňatie snímky
y Hudba na pozadí
Zobrazí obrazovku úprav (=264).
Dostupné pri prehrávaní 4K alebo 4K časozberných
videozáznamov. Umožňuje extrahovať aktuálnu snímku
a uložiť ju ako statický záber JPEG (=266).
Prehrá videozáznam s vybratou hudbou na pozadí (=299).
Pozícia prehrávania
minúty’ sekundy”
Hlasitosť
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(=261).
zz Ak chcete počas prehrávania videozáznamu preskočiť dozadu alebo dopredu
približne o 4 sekundy, použite tlačidlá <Y> <Z>.
262
Prehrávanie videozáznamu
Panel prehrávania videozáznamu (albumy videoklipov a krátke
videozáznamy)
Položka
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
prehrávaním a zastavením.
Nastavte rýchlosť spomaleného prehrávania pomocou
8 Spomalené
tlačidiel <Y> <Z>. Rýchlosť spomaleného prehrávania je
prehrávanie
uvedená v pravom hornom rohu obrazovky.
Zobrazí prvú snímku predchádzajúceho klipu alebo
T Predchádzajúci klip
videoklipu.
7 Prehrávanie
3 Predchádzajúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí
predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>,
videozáznam sa bude posúvať dozadu.
6 Nasledujúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
v Nasledujúci klip
Zobrazí prvú snímku nasledujúceho klipu alebo videoklipu.
L Vymazanie klipu
Vymaže aktuálny klip alebo videoklip.
X Upraviť
Zobrazí obrazovku úprav (=264).
y Hudba na pozadí
Prehrá album s vybratou hudbou na pozadí (=299).
Pozícia prehrávania
minúty’ sekundy”
Hlasitosť
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(=261).
zz Keď je fotoaparát pripojený k televízoru kvôli prehrávaniu videozáznamu,
hlasitosť nastavte pomocou ovládača televízora (=270). (Hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou tlačidiel <W> <X>.)
zz Prehrávanie videozáznamu sa môže zastaviť, ak rýchlosť čítania karty je príliš
nízka alebo súbory videozáznamov majú poškodené snímky.
zz Ak chcete počas prehrávania albumu videoklipov alebo krátkeho videozáznamu
preskočiť dozadu alebo dopredu na začiatok predchádzajúceho alebo
nasledujúceho videoklipu alebo klipu, použite tlačidlá <Y> <Z>.
zz Podrobnejšie informácie o dostupnej dobe nahrávania videozáznamu nájdete
na =498.
263
Úprava prvej a poslednej scény
videozáznamu
Prvú a poslednú scénu môžete vystrihnúť približne v 1-sekundových krokoch.
prehrávanie
1Pozastavte
videozáznamu.
zz Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
paneli prehrávania
2Na
videozáznamu vyberte
možnosť [X].
časť, ktorú chcete
3Vyberte
vystrihnúť.
zz Vyberte možnosť [U] (Vystrihnúť
začiatok) alebo [V] (Vystrihnúť koniec).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> môžete
prehrávať po jednotlivých snímkach.
zz Keď sa rozhodnete, ktorú časť chcete
vystrihnúť, stlačte tlačidlo <0>.
Časť vyznačená čiarou v spodnej časti
obrazovky zostane zachovaná.
upravený
4Skontrolujte
videozáznam.
zz Výberom možnosti [7] prehrajte
upravený videozáznam.
zz Ak chcete zmeniť upravenú časť, vráťte
sa ku kroku č. 3.
zz Ak chcete úpravy zrušiť, stlačte tlačidlo
<M>.
264
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu
snímku.
5zUložte
z Vyberte položku [W] (1).
(1) (2)
zz Zobrazí sa obrazovka uloženia.
zz Ak chcete obsah uložiť ako nový
videozáznam, vyberte možnosť
[New file/Nový súbor]. Ak ho chcete
uložiť a prepísať ním pôvodný súbor
videozáznamu, vyberte možnosť
[Overwrite/Prepísať].
] (2) uložíte
zz Výberom možnosti [
skomprimovanú verziu súboru.
Uloží sa samostatná verzia, pričom
videozáznamy s rozlíšením 4K sa
skomprimujú a skonvertujú na rozlíšenie
Full HD.
zz V potvrdzovacom dialógovom okne
výberom položky [OK] uložte upravený
videozáznam a vráťte sa na obrazovku
prehrávania videozáznamu.
zz Keďže úpravy sa vykonávajú približne v 1-sekundových krokoch (pozícia
označená symbolom [ ] v spodnej časti obrazovky), skutočná pozícia orezania
videozáznamov sa môže líšiť od pozície, ktorú ste určili.
zz Videozáznamy nasnímané iným fotoaparátom nemožno v tomto fotoaparáte
upravovať.
zz Videozáznam nemožno upravovať, keď je fotoaparát pripojený k počítaču.
] nie je k dispozícii pre videozáznamy vytvorené pomocou funkcie
zz Položka [
[Save compressed version/Uložiť komprimovanú verziu], pretože nie je
možná ďalšia kompresia a uloženie.
zz Pokyny na úpravu albumov videoklipov nájdete v časti „Vytvorenie albumu“
(=297).
265
Extrakcia snímok
Z videozáznamov 4K alebo časozberných videozáznamov 4K môžete
zvoliť jednotlivé snímky a uložiť ich ako približne 8,3-megapixelové statické
snímky JPEG (3840×2160). Táto funkcia sa nazýva „Frame Grab (4K frame
capture)“ (Vyňatie snímky (záznam snímky s rozlíšením 4K)).
snímku.
1zPrehrajte
z Stlačte tlačidlo <3>.
videozáznam 4K.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
videozáznam 4K alebo časozberný
videozáznam 4K.
zz Na obrazovke informácií o snímaní
(=508) sú videozáznamy 4K
a časozberné videozáznamy 4K
označené ikonou [H].
zz V zobrazení zoznamu prejdete na
zobrazenie jednotlivých snímok
stlačením tlačidla <0>.
zobrazení jednotlivých snímok
3Vstlačte
tlačidlo <0>.
prehrávanie
4Pozastavte
videozáznamu.
zz Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
snímku na vyňatie.
5zVyberte
z Pomocou panela prehrávania
videozáznamu vyberte snímku, ktorú
chcete vyňať ako statický záber.
zz Pokyny na používanie panela
prehrávania videozáznamu nájdete
na =262.
266
Extrakcia snímok
položku [I].
6zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [I].
snímku.
7zUložte
z Výberom položky [OK] uložíte aktuálnu
snímku ako statický záber JPEG.
snímku na zobrazenie.
8zVyberte
z Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky.
zz Vyberte možnosť [View original movie/
Zobraziť pôvodný videozáznam] alebo
[View extracted still image/Zobraziť
vyňatý statický záber].
zz Vyňatie snímky nie je možné z videozáznamov s rozlíšením Full HD,
časozberných videozáznamov Full HD, videozáznamov HD ani videozáznamov
4K či časozberných videozáznamov 4K, ktoré boli zaznamenané iným
fotoaparátom.
267
Úprava krátkych videozáznamov
Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režime <D> možno vymazať. Pri
vymazávaní videoklipov postupujte uvážlivo, pretože ich nemožno obnoviť.
snímku.
1zPrehrajte
z Stlačte tlačidlo <x>.
krátky videozáznam.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
krátky videozáznam.
zz Pri zobrazovaní jednotlivých snímok
sú krátke videozáznamy označené
ikonou [sD] v ľavom hornom rohu
obrazovky.
zz V zobrazení zoznamu prejdete na
zobrazenie jednotlivých snímok
stlačením tlačidla <0>.
zobrazení jednotlivých snímok
3Vstlačte
tlačidlo <0>.
položku [D].
4zVyberte
z Začne sa prehrávanie krátkeho
videozáznamu.
chcete krátky videozáznam
5Ak
pozastaviť, stlačte tlačidlo <0>.
zz Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
klip.
6zVyberte
z Ak chcete vybrať klip, vyberte položku
[T] alebo [v].
268
Úprava krátkych videozáznamov
7Vyberte položku [L].
možnosť [OK].
8zVyberte
z Klip sa vymaže a krátky videozáznam sa
prepíše.
zz Albumy videoklipov je možné tiež upraviť. Albumy vytvorené s použitím funkcie
[x: Create album/Vytvoriť album] nie je možné upraviť.
zz Ďalšie pokyny na používanie panela prehrávania videozáznamu pre krátke
videozáznamy nájdete v časti „Panel prehrávania videozáznamu (albumy
videoklipov a krátke videozáznamy)“ (=263).
269
Prehrávanie na televíznej obrazovke
Snímky a videozáznamy si môžete prezerať na televízore po pripojení
fotoaparátu k televízoru pomocou komerčne dostupného kábla HDMI
(s dĺžkou do 2,5 m a s koncovkou do fotoaparátu typu D).
Ak sa snímka nezobrazuje na televíznej obrazovke, skontrolujte,
či je položka [5: Video system/Video systém] správne nastavená na
možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL] podľa video
systému vášho televízora.
kábel HDMI do fotoaparátu.
1zZapojte
z Zasuňte zástrčku kábla do konektora
<k>.
HDMI zapojte do televízora.
2zKábel
z Kábel HDMI zapojte do portu HDMI IN
televízora.
Zapnite televízor a videovstup
3 televízora
prepnite na pripojený port.
4Zapnite fotoaparát.
tlačidlo <x>.
5zStlačte
z Snímka sa zobrazí na obrazovke
televízora. (Na obrazovke fotoaparátu
sa nič nezobrazí.)
zz Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením
zodpovedajúcim pripojenému televízoru.
270
Prehrávanie na televíznej obrazovke
zz Hlasitosť zvuku videozáznamu nastavte na televízore. Hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou fotoaparátu.
zz Pred pripojením alebo odpojením kábla medzi fotoaparátom a televízorom
vypnite fotoaparát aj televízor.
zz V závislosti od príslušného televízora môže byť časť zobrazenej snímky orezaná.
zz Do konektora <k> fotoaparátu nepripájajte výstup žiadneho iného
zariadenia. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
zz Niektoré televízory nemusia zobraziť snímky z dôvodu nekompatibility.
zz Môže trvať určitý čas, kým sa snímky zobrazia. Ak sa chcete vyhnúť
oneskoreniu, nastavte položku [5: HDMI resolution/Rozlíšenie HDMI] na
hodnotu [1080p] (=447).
zz Keď je fotoaparát pripojený k televízoru, ovládanie dotykovej obrazovky nie je
podporované.
271
Ochrana snímok
Môžete ochrániť dôležité snímky pred neúmyselným vymazaním.
Ochrana jednej snímky
položku [3: Protect
1Vyberte
images/Ochrániť snímky].
položku [Select images/
2Vyberte
Vybrať snímky].
snímku.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete ochrániť.
(1)
ochranu snímky.
4zNastavte
z Ak chcete chrániť vybratú snímku,
stlačte tlačidlo <0>. V hornej časti
obrazovky sa zobrazí ikona [K] (1).
zz Ak chcete ochranu snímky zrušiť, znova
stlačte tlačidlo <0>. Ikona [K]
zmizne.
zz Ak chcete nastaviť ochranu pre ďalšiu
snímku, zopakujte kroky č. 3 a 4.
272
Ochrana snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete ochrániť
Počas prezerania snímok v zobrazení zoznamu môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku rozsahu na ochranu všetkých určených snímok naraz.
položku [Select range/
1Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/Vybrať
rozsah] v ponuke [3: Protect images/
Ochrániť snímky].
rozsah snímok.
2zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
zz Nastaví sa ochrana snímok v určenom
rozsahu a zobrazí sa ikona [J].
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
ochránenie, zopakujte krok č. 2.
273
Ochrana snímok
Ochrana všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Ochranu môžete naraz nastaviť pre všetky snímky v priečinku alebo na karte.
Pri výbere položky [All images in folder/
Všetky snímky v priečinku] alebo [All
images on card/Všetky snímky na karte]
v ponuke [3: Protect images/Ochrániť
snímky] budú chránené všetky snímky
v danom priečinku alebo na danej karte.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Unprotect all images in folder/Zrušiť
ochranu všetkých snímok v priečinku]
alebo [Unprotect all images on card/Zrušiť
ochranu všetkých snímok na karte].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=308), na displeji sa zobrazia položky [All found images/Všetky
nájdené snímky] a [Unprotect all found/Zrušiť ochranu všetkých
nájdených snímok].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky nájdené
snímky filtrované podľa podmienok
vyhľadávania budú chránené.
Ak vyberiete položku [Unprotect all found/
Zrušiť ochranu všetkých nájdených
snímok], ochrana všetkých nájdených
snímok sa zruší.
zz Pri formátovaní karty (=433) sa vymažú aj chránené snímky.
zz Chránenú snímku nie je možné vymazať vo fotoaparáte pomocou funkcie
vymazávania. Ak chcete vymazať chránenú snímku, musíte najskôr zrušiť jej
ochranu.
zz Ak vymažete všetky snímky (=280), zostanú len chránené snímky. To je
praktické v prípade, že chcete vymazať všetky nepotrebné snímky naraz.
274
Otočenie statických záberov
Túto funkciu môžete používať na otočenie zobrazenej snímky do
požadovanej polohy.
položku [3: Rotate stills/
1Vyberte
Otočiť statické zábery].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete otočiť.
snímku.
3zOtočte
z Každým stlačením tlačidla <0>
sa snímka otočí v smere pohybu
hodinových ručičiek takto: 90° →
270° → 0°.
zz Ak chcete otočiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 a 3.
zz Ak pred fotografovaním zvislých snímok nastavíte položku [5: Auto rotate/
Automatické otočenie] na možnosť [OnzD/Zap.] (=431), snímku
nemusíte otáčať pomocou tejto funkcie.
zz Ak sa otočená snímka počas prehrávania snímok nezobrazuje s otočenou
orientáciou, nastavte položku [5: Auto rotate/Automatické otáčanie] na
možnosť [OnzD/Zap.].
275
Zmena informácií o orientácii videozáznamu
Môžete manuálne zmeniť informácie o orientácii videozáznamu (ktoré
určujú hornú stranu).
Change mov rotate info/
1[x:
Zmeniť informácie o otočení
videozáznamu]
videozáznam.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
videozáznam, v ktorom chcete zmeniť
informácie o orientácii.
tlačidlo <0>.
3zStlačte
z Sledujte ikonu orientácie snímky v ľavom
hornom rohu obrazovky a tlačidlom
<0> určte, ktorá strana je hore.
zz Informácie o orientácii krátkych videozáznamov a albumov videoklipov nie je
možné zmeniť.
zz Vo fotoaparáte sa videozáznamy prehrávajú na šírku bez ohľadu na nastavenie
[5: Add k rotate info/Pridať informácie o otočení] (=432).
276
Vymazanie snímok
Nepotrebné snímky môžete buď vymazávať po jednej, alebo všetky naraz.
Chránené snímky (=272) sa nevymažú.
zz Vymazaná snímka sa už nedá obnoviť. Pred vymazaním snímky sa preto
uistite, že ju už nepotrebujete. Ak chcete zabrániť nechcenému vymazaniu
dôležitých snímok, nastavte ich ochranu.
Vymazávanie jednotlivých snímok
snímky určené na
1Vyberte
vymazanie.
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete vymazať.
2Stlačte tlačidlo <L>.
3Vymažte snímky.
Snímky JPEG alebo RAW, alebo
videozáznamy
zz Vyberte položku [Erase/Vymazať].
Snímky RAW+JPEG
zz Vyberte požadovanú položku.
277
Vymazanie snímok
Označenie snímok symbolom [X] na hromadné vymazanie
Označením snímok, ktoré chcete vymazať, značkou začiarknutia môžete
vymazať všetky tieto snímky naraz.
položku [3: Erase
1Vyberte
images/Vymazať snímky].
položku [Select and erase
2Vyberte
images/Vybrať a vymazať snímky].
snímku.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete vymazať, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
vymazanie, zopakujte krok č. 3.
snímky.
4zVymažte
z Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
278
Vymazanie snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete vymazať
Počas prezerania snímok v zobrazení zoznamu môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku pre rozsah na vymazanie všetkých určených snímok naraz.
položku [Select range/
1Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/Vybrať
rozsah] v ponuke [3: Erase images/
Vymazať snímky].
rozsah snímok.
2zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
3Stlačte tlačidlo <M>.
snímky.
4zVymažte
z Vyberte možnosť [OK].
279
Vymazanie snímok
Vymazanie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Všetky snímky v priečinku alebo na karte môžete vymazať naraz.
Pri nastavení položky [3: Erase images/
Vymazať snímky] na možnosť [All images
in folder/Všetky snímky v priečinku]
alebo [All images on card/Všetky snímky
na karte] sa vymažú všetky snímky
v danom priečinku alebo na karte.
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=308), na displeji sa zobrazí položka [All found images/Všetky
nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky nájdené
snímky filtrované podľa podmienok
vyhľadávania sa vymažú.
zz Ak chcete vymazať všetky snímky vrátane chránených snímok, naformátujte
kartu (=433).
280
Príprava na tlač
Všetky operácie pri priamej tlači sa vykonávajú vo fotoaparáte,
na obrazovkách na ovládanie fotoaparátu.
Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
tlačiareň.
1zPripravte
z Podrobnosti nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
fotoaparát k tlačiarni
2Pripojte
pomocou prepojovacieho kábla
(predáva sa samostatne).
zz Ako prepojovací kábel môžete použiť
kábel IFC-600PCU (predáva sa
samostatne).
zz Zapojte konektor kábla do konektora
digitálneho rozhrania na fotoaparáte
(USB Micro-B).
zz Zapojte zástrčku kábla do konektora
USB tlačiarne.
3Zapnite tlačiareň.
281
Príprava na tlač
fotoaparát.
4zZapnite
z Niektoré tlačiarne môžu zapípať.
zz Zobrazí sa snímka s ikonou pripojenia
tlačiarne v ľavom hornom rohu
obrazovky.
zz Vopred sa uistite, že tlačiareň má konektor kompatibilný so štandardom
PictBridge.
zz Videozáznamy nemožno vytlačiť.
zz Nie je možné použiť tlačiarne, ktoré sú kompatibilné len so štandardom
„CP Direct“ alebo „Bubble Jet Direct“.
zz Séria dlhých pípnutí v kroku č. 4 naznačuje problém s tlačiarňou. Problém
odstráňte podľa zobrazenej chybovej správy (=366).
zz Môžete tlačiť aj snímky RAW nasnímané týmto fotoaparátom.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
zz Pred odpojením kábla vypnite fotoaparát a tlačiareň. Kábel pri jeho odpájaní
držte za zástrčku.
zz Pri priamej tlači zvážte napájanie fotoaparátu pomocou DC adaptéra DR-E12
a kompaktného sieťového adaptéra CA-PS700 (oba sa predávajú samostatne).
282
Tlač snímok
V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke a možnosti nastavenia
môžu líšiť. Rovnako niektoré nastavenia nemusia byť dostupné. Podrobnosti
nájdete v návode na používanie tlačiarne.
snímku na vytlačenie.
1zVyberte
z Skontrolujte, či sa v ľavom hornom rohu
obrazovky zobrazila ikona.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku na tlač.
(1)
(1) Ikona pripojenia tlačiarne
tlačidlo <0>.
2Stlačte
BBZobrazí sa obrazovka nastavení tlače.
zz Ak chcete nastaviť podrobnosti, pozrite
si časť „Nastavenia tlače“ (=362).
283
Objednávka tlače
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tlačiť fotografie
zaznamenané na karte podľa pokynov na tlač, ktoré udávajú napríklad
výber snímok, počet výtlačkov a pod. Na jedenkrát môžete vytlačiť viacero
snímok alebo vytvoriť objednávku tlače pre fotoslužbu.
Môžete nastaviť napríklad typ tlače, tlač dátumu, tlač čísla súboru a pod.
Tlačové nastavenia sa použijú na všetky snímky určené na tlač. (Nie je
možné nastaviť ich jednotlivo pre každú snímku.)
Nastavenie možnosti tlače
položku [3: Print order/
1Vyberte
Objednávka tlače].
položku [Set up/
2Vyberte
Nastavenie].
možnosti nastavte podľa
3Jednotlivé
potreby.
zz Nastavte položky [Print type/Typ
tlače], [Date/Dátum] a [File No./Číslo
súboru].
Print type
(Typ tlače)
Date (Dátum)
File number
(Číslo súboru)
284
Standard
K (Štandardný)
Index
L (Zoznam)
Vytlačí jednu snímku na jeden list.
Na jeden list sa vytlačí viacero miniatúr snímok.
K
Vytlačí štandardné snímky aj miniatúry
Both (Obe)
v zozname.
L
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do zhotovenej
Off (Vyp.) snímky vytlačí zaznamenaný dátum.
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do snímky vytlačí
Off (Vyp.) číslo súboru.
Objednávka tlače
nastavenie.
4zUkončite
z Stlačte tlačidlo <M>.
zz Ďalej vyberte možnosť [Sel.Image/
Vybrať snímku] alebo [Multiple/
Viaceré] na zadanie snímok, ktoré sa
majú tlačiť.
zz Ak tlačíte snímku s veľkou veľkosťou pomocou nastavenia [Index/Zoznam]
alebo [Both/Obe] (=284), na niektorých tlačiarňach sa zoznam nemusí
vytlačiť. V takom prípade zmeňte veľkosť snímky (=302) a potom vykonajte
tlač zoznamu.
zz Aj v prípade, že sú položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] nastavené
na možnosť [On/Zap.], dátum a číslo súboru sa v závislosti od nastavenia typu
tlače a od tlačiarne nemusia vytlačiť.
zz Pri nastavení možnosti tlače [Index/Zoznam] nie je možné súčasne nastaviť
položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] na možnosť [On/Zap.].
zz Pri tlači s formátom DPOF použite kartu, pre ktorú sú nastavené údaje
objednávky tlače. Ak iba extrahujete snímky z karty a pokúsite sa ich vytlačiť,
nie je možné tlačiť pomocou určenej objednávky tlače.
zz Niektoré tlačiarne kompatibilné s formátom DPOF a fotolaboratóriá nemusia
byť schopné vytlačiť fotografie podľa vašej špecifikácie. Pred tlačou si prečítajte
návod na používanie príslušnej tlačiarne alebo si overte kompatibilitu pri
zadávaní objednávky do fotolaboratória.
zz Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení tlače pre snímky
s nastaveniami DPOF nastavenými v inom fotoaparáte. Všetky objednávky
tlače sa môžu neúmyselne prepísať. Stanovenie objednávky tlače nemusí byť
možné pri každom type snímky.
285
Objednávka tlače
Určenie snímok na tlač
zz Výber snímok
Jednotlivo vyberte a určte snímky.
Stlačením tlačidla <M> uložíte
objednávku tlače na kartu.
zz Standard (Štandardný)/Both (Obe)
(1)
(2)
Stlačením tlačidla <0> vytlačíte jednu
kópiu zobrazenej snímky. Stlačením
tlačidiel <W> <X> môžete nastaviť
počet tlačených kópií po hodnotu 99.
(1)
(2)
Množstvo
Celkový počet vybratých snímok
zz Index (Zoznam)
(3) (4)
Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku začiarknutia do políčka [X].
Snímka sa zaradí do tlače zoznamu.
(3)
(4)
Začiarknutie
Ikona zoznamu
zz Výber viacerých snímok
Select range (Výber rozsahu)
V časti [Multiple/Viaceré] vyberte
položku [Select range/Vybrať rozsah].
Výberom prvej a poslednej snímky
požadovaného rozsahu sa všetky snímky
v danom rozsahu označia značkou [X]
a vytlačí sa jedna kópia z každej snímky.
286
Objednávka tlače
All Images in a Folder (Všetky snímky v priečinku)
Vyberte položku [Mark all in folder/Označiť všetky v priečinku]
a vyberte priečinok. Na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
v príslušnom priečinku.
Ak vyberiete položku [Clear all in folder/Zrušiť všetky v priečinku]
a vyberiete priečinok, zruší sa objednávka tlače pre všetky snímky
v priečinku.
All Images on a Card (Všetky snímky na karte)
Ak vyberiete položku [Mark all on card/Označiť všetky na karte],
na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok na karte.
Ak vyberiete položku [Clear all on card/Zrušiť všetky na karte],
pre všetky snímky na karte sa zruší objednávka tlače.
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=308) a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji sa zobrazí
položka [Mark all found images/Označiť všetky nájdené snímky]
a [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené snímky].
All Found Images (Všetky nájdené snímky)
Ak vyberiete položku [Mark all found images/Označiť všetky
nájdené snímky], na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
filtrovaných podľa podmienok vyhľadávania.
Ak vyberiete položku [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené
snímky], celá objednávka tlače filtrovaných snímok sa zruší.
zz Snímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť na tlač. Upozorňujeme,
že snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené na tlač, ani keď určíte
všetky snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
zz Keď používate tlačiareň kompatibilnú so štandardom PictBridge, v jednej
objednávke tlače nezadávajte viac ako 400 snímok. Ak vyberiete viac snímok,
nemusia sa všetky vytlačiť.
287
Nastavenie fotoknihy
Môžete určiť najviac 998 snímok, ktoré sa majú vytlačiť vo fotoknihe. Keď
použijete na import snímok do počítača nástroj EOS Utility (softvér EOS),
vybraté snímky pre fotoknihu sa skopírujú do vyhradeného priečinka. Táto
funkcia je praktická pri objednávaní fotokníh online.
Určenie snímok po jednej
položku [3: Photobook
1Vyberte
Set-up/Nastavenie fotoknihy].
položku [Select images/
2Vyberte
Vybrať snímky].
snímku, ktorú chcete určiť.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete určiť pre fotoknihu ďalšie
snímky, zopakujte krok č. 3.
288
Nastavenie fotoknihy
Určenie rozsahu snímok pre fotoknihu
Počas prezerania snímok v zobrazení zoznamu môžete špecifikovať rozsah
(počiatočný a koncový bod) snímok, ktoré sa určia pre fotoknihu.
položku [Multiple/Viaceré].
1zVyberte
z V ponuke [3: Photobook Set-up/
Nastavenie fotoknihy] vyberte možnosť
[Multiple/Viaceré].
položku [Select range/
2Vyberte
Vybrať rozsah].
rozsah snímok.
3zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
zz Všetky snímky v určenom rozsahu (od
prvej snímky po poslednú) sa označia
značkou [X].
289
Nastavenie fotoknihy
Určenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete určiť všetky snímky v priečinku alebo na karte pre fotoknihu.
V ponuke [x: Photobook Set-up/
Nastavenie fotoknihy] môžete nastaviť
položku [Multiple/Viaceré] na možnosť
[All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] alebo [All images on
card/Všetky snímky na karte], čím pre
fotoknihu vyberiete všetky snímky v danom
priečinku alebo na danej karte.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Clear all in folder/Zrušiť všetky
v priečinku] alebo [Clear all on card/
Zrušiť všetky na karte].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=308) a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji sa zobrazia
položky [All found images/Všetky nájdené snímky] a [Clear all found
images/Zrušiť všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa určia pre fotoknihu.
Ak vyberiete položku [Clear all found
images/Zrušiť všetky nájdené snímky],
celá objednávka fotoknihy filtrovaných
snímok sa zruší.
zz Snímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť pre fotoknihu.
Upozorňujeme, že snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené pre
fotoknihu, ani keď určíte všetky snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
zz Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení fotoknihy pre
snímky s nastaveniami fotoknihy vykonanými v inom fotoaparáte. Všetky
nastavenia fotoknihy sa môžu neúmyselne prepísať.
290
Kreatívne filtre
Na snímku môžete použiť nasledujúce spracovanie filtrom a potom ju uložiť
ako samostatnú snímku: zrnitý čiernobiely, jemné zaostrenie, efekt rybieho
oka, umelecký výrazný efekt, efekt maľovania vodovými farbami, efekt
hračkárskeho fotoaparátu a efekt miniatúry.
položku [3: Creative
1Vyberte
filters/Kreatívne filtre].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete tiež otočiť volič <6> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
3Vyberte efekt filtra (=292).
efekt filtra.
4zUpravte
z Upravte efekt filtra a potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz V prípade efektu miniatúry môžete
presúvať biely rám, ktorý označuje ostro
zobrazovanú oblasť, stláčaním tlačidiel
<W> <X> <Y> <Z> a potom stlačiť
tlačidlo <0>.
291
Kreatívne filtre
snímku.
5zUložte
z Vyberte možnosť [OK].
zz Skontrolujte zobrazený cieľový priečinok
a číslo súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete použiť spracovanie filtrom na
ďalšie snímky, opakujte kroky č. 2 až 5.
zz Pre snímky zaznamenané pomocou snímania RAW+JPEG sa spracovanie
filtrom uplatní na snímku RAW a výsledky sa uložia vo formáte JPEG.
zz V prípade snímok RAW zaznamenaných s konkrétnym pomerom strán sa
výsledná snímka po spracovaní filtrom uloží s týmto pomerom strán.
Charakteristiky kreatívneho filtra
zz I Zrnitý čiernobiely
Mení snímku na zrnitú a čiernobielu. Úpravou kontrastu môžete zmeniť
čiernobiely efekt.
zz G Jemné zaostrenie
Dodáva snímke mäkší vzhľad. Úpravou rozostrenia môžete zmeniť
stupeň jemnosti.
zz X Efekt rybieho oka
Vytvára efekt objektívu rybieho oka. Snímka bude vyzerať vypuklo.
V závislosti od úrovne tohto efektu filtra sa mení aj oblasť orezania
pozdĺž okrajov snímky. Keďže tento filter zväčšuje stred snímky, zjavné
rozlíšenie v strede sa môže v závislosti od počtu zaznamenaných pixelov
znižovať, a preto pri nastavovaní tohto efektu filtra v kroku č. 4 priebežne
kontrolujte výslednú snímku.
292
Kreatívne filtre
zz J Umelecký výrazný efekt
Spôsobuje, že fotografia vyzerá ako olejomaľba a objekt vyzerá byť
viac trojrozmerný. Úpravou efektu môžete zmeniť kontrast a sýtosť.
Upozorňujeme, že objekty ako obloha alebo biele steny sa nemusia
zobraziť s plynulou gradáciou a môžu pôsobiť nepravidelne alebo byť
výrazne zašumené.
zz K Efekt maľovania vodovými farbami
Spôsobuje, že fotografia vyzerá ako namaľovaná jemnými vodovými
farbami. Úpravou efektu môžete meniť hustotu farieb. Nočné scény alebo
tmavé scény sa nemusia zobraziť s plynulou gradáciou a môžu pôsobiť
nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zz H Efekt hračkárskeho fotoaparátu
Farby vyzerajú ako typické farby snímok hračkárskych fotoaparátov
a všetky štyri rohy snímky sú tmavé. Na zmenu farebných odtieňov sa
môžu použiť možnosti tónovania farieb.
zz c Efekt miniatúry
Vytvára efekt diorámy. Môžete zmeniť, ktorá časť snímky sa bude
zobrazovať zaostrene. Ak chcete v kroku č. 4 prepnúť medzi orientáciou
zaostrenej oblasti (biely rám) na výšku a na šírku, ťuknite na ikonu [T]
v dolnej časti obrazovky.
293
Kreatívny asistent
Snímky RAW môžete spracovávať tak, že použijete preferované efekty
a výsledok uložíte ako snímky JPEG.
položku [3: Creative
1Vyberte
Assist/Kreatívny asistent].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete spracovať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
úroveň efektu.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt.
zz Po výbere položky [Preset/
Prednastavené] a stlačení tlačidla
<0> môžete vybrať možnosť
[VIVID/ŽIVÝ], [SOFT/JEMNÝ] alebo
ďalšie prednastavené efekty. Efekty
[AUTO1/AUTOMATICKÝ 1], [AUTO2/
AUTOMATICKÝ 2] a [AUTO3/
AUTOMATICKÝ 3] odporúča fotoaparát
na základe podmienok snímky.
294
Kreatívny asistent
zz Efekty ako [Brightness/Jas] alebo
[Contrast/Kontrast] môžete nastaviť
stlačením tlačidla <0> a použitím
tlačidiel <Y> <Z>.
zz Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo
<0>.
zz Ak chcete efekt vynulovať, ťuknite na
položku [Reset/Vynulovať].
zz Ak chcete efekt potvrdiť, ťuknite na
položku [Save/Uložiť] v pravom hornom
rohu obrazovky.
snímku.
4zUložte
z Vyberte možnosť [OK].
zz Podrobné informácie o efektoch kreatívneho asistenta nájdete v časti =78.
295
Korekcia červených očí
Táto funkcia automaticky opravuje časti snímok ovplyvnené efektom
červených očí z použitia blesku.
položku [3: Red-Eye
1Vyberte
Correction/Korekcia červených očí].
snímku pomocou tlačidiel
2Vyberte
<Y> <Z>.
zz Po výbere snímok ťuknite na položku [E]
alebo stlačte tlačidlo <0>.
zz Okolo skorigovaných oblastí snímky sa
zobrazia biele rámy.
snímku.
3zUložte
z Vyberte možnosť [OK].
zz Snímka sa uloží ako samostatný súbor.
zz Niektoré snímky nemožno opraviť presne.
296
Vytvorenie albumu
Môžete zmeniť usporiadanie videoklipov v albume, odstrániť ich alebo prehrať.
položku [3: Create album/
1Vyberte
Vytvoriť album].
album, ktorý chcete
2Vyberte
upraviť.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Po výbere stlačte tlačidlo <M>.
3Vyberte možnosť [OK].
4Vyberte možnosť úprav.
297
Vytvorenie albumu
Možnosť
Popis
T Rearrange
:video snapshots
:(Zmeniť
:usporiadanie
:videoklipov)
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip, ktorý chcete
presunúť, a stlačte tlačidlo <0>. Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
ho presuňte a stlačte tlačidlo <0>.
L Remove video
:snapshot
:(Odstrániť
:videoklip)
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip, ktorý chcete
odstrániť, a stlačte tlačidlo <0>. Vybraté videoklipy sú
označené ikonou [L]. Ak chcete výber zrušiť a ikonu [L]
odstrániť, stlačte tlačidlo <0> znova.
7 Play video
:snapshot
:(Prehrať
:videoklip)
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip, ktorý chcete
prehrať, a stlačte tlačidlo <0>. Pomocou tlačidiel <W> <X>
nastavte hlasitosť.
úpravy.
5zDokončite
z Po dokončení úprav stlačte tlačidlo
<M>.
zz Vyberte položku [W] (Dokončiť úpravy).
snímku.
6zUložte
z Ak chcete skontrolovať úpravy, vyberte
položku [Preview/Ukážka].
zz Ak chcete prehrať album s hudbou na
pozadí, pomocou položky [Background
music/Hudba na pozadí] vyberte
požadovanú hudbu (=299).
zz Výberom položky [Save/Uložiť] uložíte
upravený album ako nový album.
zz Albumy videoklipov možno upraviť len raz.
298
Vytvorenie albumu
Výber hudby na pozadí
Albumy a prezentácie možno prehrávať s hudbou na pozadí. Predtým však
musíte hudbu na pozadí skopírovať na kartu pomocou nástroja EOS Utility
(softvér EOS).
položku [Background
1Vyberte
music/Hudba na pozadí].
zz Položku [Background music/Hudba na
pozadí] nastavte na možnosť [On/Zap.].
hudbu na pozadí.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
hudbu a stlačte tlačidlo <0>. Pre
položku [Slide show/Prezentácia]
môžete vybrať viacero skladieb.
si ukážku.
3zVypočujte
z Ak si chcete vypočuť ukážku, ťuknite na
položku [7].
zz Pomocou tlačidiel <W> <X>
nastavte hlasitosť. Ak chcete zastaviť
prehrávanie, ťuknite na položku [ ].
zz Ak chcete hudbu odstrániť, vyberte ju
pomocou tlačidiel <W> <X> a potom
ťuknite na položku [Delete/Odstrániť].
zz Pokyny na kopírovanie hudby na pozadí na karty nájdete v príručke EOS Utility
návod na používanie.
299
Orezanie
Zhotovenú snímku JPEG môžete orezať a uložiť ako inú snímku. Zmena
veľkosti snímky je možná len pri snímkach JPEG. Snímky zhotovené
v režime RAW nemožno orezať.
položku [x: Cropping/
1Vyberte
Orezanie].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete orezať.
rám pre orezanie.
3zNastavte
z Stlačením tlačidla <0> zobrazte rám
pre orezanie.
zz Oblasť vnútri rámu pre orezanie vytvorí
výrez.
zz Zmena veľkosti rámu pre orezanie
Veľkosť rámu môžete upraviť stiahnutím alebo oddialením prstov na
obrazovke. Čím menší bude rám pre orezanie, tým viac zväčšená bude
orezaná snímka vyzerať.
zz Presúvanie rámu pre orezanie
Pomocou krížových tlačidiel <V> sa posúvajte po ráme vertikálne
alebo horizontálne. Posúvajte rám pre orezanie dovtedy, kým nevyznačí
požadovanú oblasť snímky.
300
Orezanie
zz Korekcia naklonenia
Naklonenie snímky môžete upraviť o ±10°. Otočením voliča <6>
vyberte položku [c] a potom stlačte tlačidlo <0>. Počas kontroly
naklonenia oproti mriežke otočte volič <6> (v krokoch po 0,1°) alebo
ťuknite na ľavý alebo pravý trojuholník (v krokoch po 0,5°) v ľavej
hornej časti obrazovky, čím opravíte naklonenie. Po dokončení korekcie
naklonenia stlačte tlačidlo <0>.
zz Zmena pomeru strán a orientácie
Otáčaním voliča <6> vyberte položku [e]. Stlačením tlačidla <0>
zmeňte pomer strán rámu pre orezanie.
oblasť snímky, ktorá
4Skontrolujte
sa má orezať.
zz Otočením voliča <6> vyberte
položku [b].
zz Zobrazí sa oblasť snímky, ktorá sa má
orezať.
snímku.
5zUložte
z Otočením voliča <6> vyberte
položku [W].
zz Výberom možnosti [OK] uložte orezanú
snímku.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete orezať ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 až 5.
zz Poloha a veľkosť rámu orezania sa môže zmeniť v závislosti od uhla
nastaveného na korekciu naklonenia.
zz Po uložení nemožno orezanú snímku znova orezať ani zmeniť jej veľkosť.
zz K orezaným snímkam sa nepripoja informácie o zobrazení bodu AF (=314).
301
Zmena veľkosti
Môžete zmeniť veľkosť snímky JPEG, čím sa zníži počet pixelov, a uložiť ju
ako novú snímku. Zmena veľkosti snímok je možná len pri snímkach JPEG
3, 4 a a. Veľkosť snímok JPEG b a RAW sa nedá zmeniť.
položku [3: Resize/
1Vyberte
Zmeniť veľkosť].
snímku.
2zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorej veľkosť chcete zmeniť.
požadovanú veľkosť
3Vyberte
snímky.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
veľkosti snímky.
zz Vyberte požadovanú veľkosť snímky (1).
(1)
snímku.
4zUložte
z Výberom možnosti [OK] uložte snímku
so zmenenou veľkosťou.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete zmeniť veľkosť ďalšej snímky,
zopakujte kroky č. 2 až 4.
zz Podrobnejšie informácie o veľkostiach snímok so zmenenou veľkosťou nájdete
na =500.
302
Hodnotenie
Snímky môžete hodnotiť na stupnici 1 – 5 (l/m/n/o/p). Táto funkcia
sa nazýva hodnotenie.
* Hodnotenie snímok vám môže pomôcť pri ich usporiadaní.
Hodnotenie jednej snímky
položku [3: Rating/
1Vyberte
Hodnotenie].
položku [Select images/
2Vyberte
Vybrať snímky].
snímku na hodnotenie.
3zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete hodnotiť.
snímku.
4zOhodnoťte
z Keď stlačíte tlačidlo <0>, zobrazí sa
modrý rámik, ako je to znázornené na
obrazovke zobrazenej vľavo.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
značku hodnotenia a stlačte tlačidlo
<0>.
zz Keď k snímke pripojíte značku
hodnotenia, číslo vedľa nastaveného
hodnotenia sa zvýši o jedno.
zz Ak chcete hodnotiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 3 a 4.
303
Hodnotenie
Hodnotenie určením rozsahu
Počas prezerania snímok v zobrazení zoznamu môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku pre rozsah na hodnotenie všetkých určených snímok
naraz.
položku [Select range/
1Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah] v ponuke [3: Rating/
Hodnotenie].
rozsah snímok.
2zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
zz Všetky snímky v určenom rozsahu (od
prvej snímky po poslednú) sa označia
značkou [X].
3Stlačte tlačidlo <M>.
snímku.
4zOhodnoťte
z Otáčaním voliča <6> vyberte značku
hodnotenia, potom vyberte možnosť [OK].
zz Všetky snímky v určenom rozsahu sa
ohodnotia (rovnaké hodnotenie) naraz.
304
Hodnotenie
Hodnotenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete ohodnotiť všetky snímky v priečinku alebo na karte.
V ponuke [3: Rating/Hodnotenie]
môžete vybrať položku [All images in
folder/Všetky snímky v priečinku] alebo
[All images on card/Všetky snímky
na karte] a ohodnotiť tak všetky snímky
v danom priečinku alebo na karte.
Otáčaním voliča <6> vyberte hodnotenie,
potom vyberte možnosť [OK].
Ak nehodnotíte snímky alebo odstraňujete
hodnotenie, vyberte položku [OFF].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=308), na displeji sa zobrazí položka [All found images/Všetky
nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa ohodnotia, ako bolo určené.
zz Hodnoty vedľa hodnotení sú zobrazené ako [###], ak má toto hodnotenie viac
ako 1 000 snímok.
zz V režimoch [3: Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] a [3: Image jump with i/Presun medzi snímkami
pomocou] môžete zobraziť len snímky s konkrétnym hodnotením.
305
Prezentácie
Snímky uložené na karte môžete prehrávať prostredníctvom automatickej
prezentácie.
snímky, ktoré sa majú
1Špecifikujte
prehrať.
zz Ak chcete prehrať všetky snímky na
karte, prejdite na krok 2.
zz Ak chcete zadať snímky, ktoré sa
majú prehrať v prezentácii, filtrujte
snímky pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok]
(=308).
položku [3: Slide show/
2Vyberte
Prezentácia].
prehrávanie podľa potreby.
3zNastavte
z Vyberte položku [Set up/Nastavenie].
zz Nastavte možnosti [Display time/
Čas zobrazenia], [Repeat/Opakovať]
(opakované prehrávanie) a [Transition
effect/Prechodový efekt] (efekt pri
zmene snímok) pre statické zábery.
zz Ak chcete prehrať hudbu na pozadí,
pomocou položky [Background music/
Hudba na pozadí] vyberte požadovanú
hudbu (=299).
zz Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo
<M>.
306
Prezentácie
Display time
(Čas zobrazenia)
Repeat (Opakovať)
Transition effect
(Prechodový efekt)
Background music
(Hudba na pozadí)
prezentáciu.
4zSpustite
z Vyberte položku [Start/Spustiť].
Po zobrazení položky [Loading
image.../Načítava sa snímka...]
sa spustí prezentácia.
prezentáciu.
5zUkončite
z Ak chcete ukončiť prezentáciu a vrátiť
sa na obrazovku nastavenia, stlačte
tlačidlo <M>.
zz Ak chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte tlačidlo <0>. Počas pozastavenia
sa v ľavej hornej časti snímky zobrazí ikona [G]. Ak chcete obnoviť prehrávanie
prezentácie, znova stlačte tlačidlo <0>.
zz Počas prehrávania videozáznamu môžete upraviť hlasitosť pomocou tlačidiel
<W> <X>.
zz Počas automatického prehrávania alebo pozastavenia môžete pomocou
tlačidiel <Y> <Z> zobraziť ďalšiu snímku.
zz Pri automatickom prehrávaní nebude automatické vypnutie fotoaparátu fungovať.
zz Čas zobrazenia snímky sa môže líšiť v závislosti od príslušnej snímky.
307
Nastavenie podmienok vyhľadávania snímok
Môžete prehrávať snímky filtrované podľa podmienok vyhľadávania. Po
nastavení podmienok vyhľadávania snímok môžete prehrať a zobraziť len
nájdené snímky.
Môžete tiež chrániť, hodnotiť alebo prehrať prezentáciu a odstrániť filtrované
snímky alebo na ne použiť ďalšie operácie.
položku [3: Set image
1Vyberte
search conditions/Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok].
podmienky vyhľadávania.
2zNastavte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
nastavenie.
Položka sa na ľavej strane označí
značkou [X] (1). (Špecifikované ako
podmienka vyhľadávania.)
zz Ak vyberiete položku a stlačíte tlačidlo
<0>, značka [X] sa odstráni.
(Podmienka vyhľadávania sa zruší.)
zz Ak chcete zrušiť všetky zadané
podmienky vyhľadávania, ťuknite na
položku [Clear/Zrušiť].
(1)
Položka
9Rating
(Hodnotenie)
Popis
Zobrazí snímky s vybratým stavom (hodnotenia).
dDate (Dátum)
Zobrazí snímky s vybratým dátumom snímania.
nFolder (Priečinok)
Zobrazí snímky vo vybratom priečinku.
JProtect (Ochrana)
Zobrazí snímky s vybratým stavom (ochrany).
fType of file
(Typ súboru)
Zobrazí snímky vybratého typu súboru.
308
Nastavenie podmienok vyhľadávania snímok
podmienky vyhľadávania.
3zPoužite
z Stlačte tlačidlo <M> a prečítajte si
zobrazenú správu.
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Určí sa podmienka vyhľadávania.
nájdené snímky.
4zZobrazte
z Stlačte tlačidlo <3>.
zz Prehrajú sa len snímky vyhovujúce
nastaveným podmienkam (filtrované).
zz Pri filtrovaní snímok na zobrazenie bude
obrazovka ohraničená žltým rámom (2).
(2)
309
Presun medzi snímkami potiahnutím prstami
V zobrazení jednotlivých snímok môžete potiahnutím dvoma prstami
preskakovať po snímkach dopredu alebo dozadu podľa nastaveného
spôsobu preskakovania.
položku [x: Image jump
1Vyberte
with i/Presun medzi snímkami
pomocou].
2Vyberte spôsob preskakovania.
zz V zobrazení [Jump images by the specified number/Skok o zadaný počet
snímok] môžete otáčaním voliča <6> vybrať počet snímok na preskočenie.
zz Po výbere položky [Display by image rating/Zobrazenie podľa hodnotenia
snímky] špecifikujte hodnotenie otáčaním voliča <6> (=303). Ak
prehľadávate snímky s vybratou možnosťou 9, zobrazia sa všetky ohodnotené
snímky.
310
Presun medzi snímkami potiahnutím prstami
pomocou
3Prehľadávanie
preskakovania.
(1)
(2)
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz V zobrazení jednotlivých snímok
potiahnite dvoma prstami doľava alebo
doprava.
zz Snímky môžete prehľadávať
nastaveným spôsobom.
(1)
(2)
Spôsob preskakovania
Pozícia prehrávania
zz Ak chcete vyhľadávať snímky podľa dátumu nasnímania, vyberte možnosť
[g: Date/Dátum].
zz Ak chcete vyhľadávať snímky podľa priečinkov, vyberte možnosť [h: Folder/
Priečinok].
zz Ak karta obsahuje videozáznamy aj statické zábery, vyberte možnosť
[i: Movies/Videozáznamy] alebo [j: Stills/Statické zábery] a zobrazte tak
videozáznamy alebo zábery.
311
Zobrazenie informácií o prehrávaní
Počas prehrávania snímok môžete určovať obrazovky a sprievodné
zobrazované informácie.
položku [3: Playback
1Vyberte
information display/Zobrazenie
informácií o prehrávaní].
značku začiarknutia [X]
2Pridajte
vedľa čísiel obrazoviek, ktoré
chcete zobraziť.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Zopakovaním týchto krokov pridajte
značku začiarknutia [X] k číslu každej
obrazovky, ktorú chcete zobraziť, potom
vyberte možnosť [OK].
zz K informáciám, ktoré vyberiete, je možný
prístup stlačením tlačidla <B> počas
prehrávania.
Histogram
Histogram jasu zobrazuje rozloženie
expozičnej úrovne a celkový jas. Histogram
RGB je určený na kontrolu sýtosti farieb
a gradácie.
312
Zobrazenie informácií o prehrávaní
zz Zobrazenie položky [Brightness/Jas]
Histogram je graf, ktorý znázorňuje rozloženie
jasu v obraze. Na vodorovnej osi je úroveň jasu
(tmavšia naľavo a svetlejšia napravo) a na zvislej
osi je počet pixelov pre každú z úrovní jasu. Čím
viac pixelov je naľavo, tým je obraz tmavší. Čím
viac pixelov je napravo, tým je obraz svetlejší.
Ak je príliš veľa pixelov naľavo, stratia sa detaily
v tieňoch. Ak je príliš veľa pixelov napravo, stratia
sa detaily v jasných oblastiach. Stredné tóny
budú zreprodukované. Na snímke a histograme
jasov môžete skontrolovať inklináciu expozičnej
úrovne a celkovú gradáciu.
Vzorové
histogramy
Tmavá snímka
Normálny jas
Svetlá snímka
zz Zobrazenie položky [RGB]
Tento histogram je graf, ktorý zobrazuje rozdelenie úrovne jasu
jednotlivých základných farieb snímky (RGB čiže červená, zelená
a modrá). Na vodorovnej osi je úroveň jasu farby (tmavšia naľavo
a svetlejšia napravo) a na zvislej osi je počet pixelov pre každú z úrovní
jasu farby. Čím viac pixelov je naľavo, tým je farba tmavšia a menej
výrazná. Čím viac pixelov je napravo, tým je farba svetlejšia a sýtejšia.
Ak je príliš veľa pixelov naľavo, príslušné farebné informácie budú
chýbať. Ak je príliš veľa pixelov napravo, farba bude príliš sýta a bez
gradácie. Skontrolovaním histogramu RGB snímky môžete sledovať
sýtosť farieb, stav odstupňovania a inklináciu vyváženia bielej.
313
Zobrazenie bodu AF
Môžete zobraziť body AF, ktoré sa použili na zaostrenie. Na obrazovke
prehrávania budú ohraničené červenou farbou. Ak sa nastaví automatický
výber bodu AF, môžu sa zobraziť viaceré body AF.
položku [3: AF point
1Vyberte
disp./Zobrazenie bodu AF].
2Vyberte položku [Enable/Povoliť].
314
Zobrazenie od naposledy zobrazenej položky
Môžete zadať, ktorá snímka sa zobrazí ako prvá pri spustení prehrávania
snímok.
položku [3: View from
1Vyberte
last seen/Zobraziť od naposledy
zobrazenej položky].
požadovanú položku.
2zVyberte
z [Enable/Povoliť]: Prehrávanie sa
obnoví od poslednej zobrazenej snímky
(okrem prípadu, keď ste práve dokončili
snímanie).
zz [Disable/Zakázať]: Po reštartovaní
fotoaparátu sa prehrávanie obnoví od
najnovšieho záberu.
315
316
Nastavenia bezdrôtového
pripojenia
Táto kapitola obsahuje informácie o tom, ako môžete fotoaparát
bezdrôtovo pripojiť k smartfónu cez pripojenie Bluetooth® alebo
Wi‑Fi® a odosielať snímky do zariadení alebo webových služieb,
ako ovládať fotoaparát pomocou počítača alebo bezdrôtového
diaľkového ovládania a o ďalších operáciách.
Dôležité
Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za
žiadne straty ani škody spôsobené nesprávnymi nastaveniami
bezdrôtovej komunikácie pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť
Canon rovnako nie je zodpovedná za žiadne iné straty ani škody
spôsobené používaním fotoaparátu.
Pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie podľa vlastného
uváženia a na vlastné riziko využívajte vhodné zabezpečenie.
Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo
poškodenia spôsobené neoprávneným prístupom alebo iným
narušením bezpečnosti.
317
Ponuky na karte: Nastavenia bezdrôtového
pripojenia
zz Wireless settings 1 (Nastavenia bezdrôtového pripojenia 1)
=319
=401
=393
=394
=395
=396
zz Wireless settings 2 (Nastavenia bezdrôtového pripojenia 2)
=402
zz Keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou
prepojovacieho kábla, bezdrôtová komunikácia nie je k dispozícii.
zz Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
pripojeným pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát pripojený
k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi‑Fi.
zz Ak vo fotoaparáte nie je karta, nemožno ho pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi‑Fi (okrem režimu [D]). V prípade režimu [l] a webových služieb
fotoaparát nemožno pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi, ak na karte nie
sú uložené žiadne snímky.
zz Pripojenie Wi‑Fi sa ukončí, ak vypnete fotoaparát alebo otvoríte kryt otvoru na
kartu alebo kryt priestoru pre batériu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi nie je k dispozícii funkcia automatického vypnutia
fotoaparátu.
318
Výber pripojenia Wi‑Fi/Bluetooth
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
položku, ku ktorej sa má
2Vyberte
fotoaparát pripojiť.
q Pripojenie k smartfónu (=321)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky vo fotoaparáte
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi použitím špecializovanej aplikácie Camera
Connect v smartfónoch alebo tabletoch (súhrnne označovaných v tejto
príručke ako „smartfóny“).
D Používanie so softvérom EOS alebo iným špecializovaným
softvérom (=349)
Prepojte fotoaparát a počítač prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi a diaľkovo
ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility (softvéru EOS).
Špecializovaná aplikácia Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
l Tlač pomocou tlačiarne Wi‑Fi (=357)
Prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi pripojte fotoaparát k tlačiarni, ktorá
podporuje funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN), a môžete tlačiť snímky.
319
Výber pripojenia Wi‑Fi/Bluetooth
R Odosielanie do webovej služby (=367)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách alebo
prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY pre
zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena (bezplatnej).
K Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu (=387)
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva sa samostatne)
a snímať s diaľkovým ovládaním.
320
Pripojenie k smartfónu
Po spárovaní fotoaparátu so smartfónom kompatibilným s nízkoenergetickou
technológiou Bluetooth (ďalej len „Bluetooth“) môžete:
zz vytvoriť pripojenie Wi‑Fi len pomocou smartfónu (=323),
zz vytvoriť pripojene Wi‑Fi s fotoaparátom, aj keď je vypnutý (=328),
zz pridávať do snímok informácie GPS získané pomocou smartfónu (=396),
zz ovládať fotoaparát na diaľku zo smartfónu (=327).
Po pripojení fotoaparátu k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi Wi‑Fi okrem
toho môžete:
zz prehľadávať a ukladať snímky vo fotoaparáte zo smartfónu (=327),
zz ovládať fotoaparát na diaľku zo smartfónu (=327),
zz odosielať snímky z fotoaparátu do smartfónu (=336).
Zapnutie funkcií Bluetooth a Wi‑Fi v smartfóne
Funkcie Bluetooth a Wi‑Fi zapnete na obrazovke nastavení smartfónu.
Spárovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení pripojenia
Bluetooth.
zz Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi‑Fi prostredníctvom prístupového bodu, pozrite
si časť „Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body“ (=382).
321
Pripojenie k smartfónu
Inštalácia softvéru Camera Connect v smartfóne
V smartfóne s nainštalovaným systémom Android alebo iOS musí byť
nainštalovaná špecializovaná aplikácia Camera Connect (bezplatná).
zz Používajte najnovšiu verziu operačného systému smartfónu.
zz Aplikáciu Camera Connect môžete nainštalovať zo služby Google Play
alebo App Store. K obchodu Google Play alebo App Store môžete získať
prístup aj pomocou kódov QR zobrazených pri párovaní alebo pripojení
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi k smartfónu.
zz Informácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou Camera
Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera Connect.
zz Príklady obrazoviek a ďalšie podrobnosti v tejto príručke sa po aktualizáciách
firmvéru fotoaparátu alebo aktualizáciách softvéru Camera Connect, Android
alebo iOS nemusia zhodovať so skutočnými prvkami používateľského rozhrania.
322
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (1)
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
položku [qConnect to
2Vyberte
smartphone/Pripojiť k smartfónu].
Vyberte položku [Add a device to
3connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
požadovanú položku.
4zVyberte
z Ak je už nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
zz Ak aplikácia Camera Connect nie
je nainštalovaná, vyberte položku
[Android] alebo [iOS], nasnímajte
zobrazený kód QR pomocou smartfónu,
prejdite do služby Google Play alebo
App Store a nainštalujte aplikáciu
Camera Connect.
323
Pripojenie k smartfónu
položku [Pair via
5Vyberte
Bluetooth/Spárovať cez Bluetooth].
zz Začne sa párovanie.
zz Ak fotoaparát po spárovaní so
smartfónom chcete spárovať s iným
smartfónom, vyberte položku [OK] vľavo
na obrazovke.
Postup v smartfóne (1)
6Spustite aplikáciu Camera Connect.
na fotoaparát, s ktorým
7Ťuknite
chcete zariadenie spárovať.
zz Ak už používate smartfón so systémom
Android, prejdite na krok č. 9.
na položku [Pair/Párovať]
8Ťuknite
(len iOS).
324
Pripojenie k smartfónu
Postup vo fotoaparáte (2)
9Vyberte možnosť [OK].
tlačidlo <0>.
10 zStlačte
z Párovanie je teraz dokončené
a fotoaparát je pripojený k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
Na hlavnej obrazovke pripojenia
fotoaparátu Camera Connect sa zobrazí
ikona Bluetooth.
zz Fotoaparát nie je možné pripojiť prostredníctvom funkcie Bluetooth k dvom
alebo viacerým smartfónom súčasne. Ak chcete prepnúť na pripojenie iného
smartfónu cez Bluetooth, pozrite si stranu =399.
zz Pripojenie Bluetooth spotrebováva energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu. Preto pri používaní fotoaparátu môže byť
úroveň nabitia batérie nízka.
Odstraňovanie problémov s párovaním
zz Ak v smartfóne ponecháte záznamy o párovaní s predchádzajúcimi
fotoaparátmi, zabránia v spárovaní s týmto fotoaparátom. Skôr ako sa pokúsite
o opätovné spárovanie, odstráňte z obrazovky nastavení pripojenia Bluetooth
smartfónu záznamy o párovaní s predchádzajúcimi fotoaparátmi.
zz Po vytvorení pripojenia Bluetooth môžete pomocou fotoaparátu odosielať
snímky do smartfónu (=336).
325
Pripojenie k smartfónu
Postup v smartfóne (2)
na funkciu aplikácie
11 Ťuknite
Camera Connect.
zz V systéme iOS ťuknite po zobrazení
hlásenia na potvrdenie pripojenia
fotoaparátu na položku [Join/Pripojiť].
zz Informácie o funkciách aplikácie Camera
Connect nájdete na =327.
zz Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi sa zobrazí
obrazovka vybratej funkcie.
zz Na fotoaparáte sa zobrazí hlásenie
[qWi‑Fi on/Wi‑Fi zapnuté].
zz Na hlavnej obrazovke aplikácie Camera
Connect sa rozsvietia ikony funkcií
Bluetooth a Wi‑Fi.
Pripojenie Wi‑Fi k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth je
dokončené.
zz Ak chcete zistiť, ako ukončiť pripojenie Wi‑Fi, pozrite si časť „Ukončenie
pripojení Wi‑Fi“ (=344).
zz Ukončením pripojenia Wi‑Fi prepnete fotoaparát na pripojenie Bluetooth.
zz Ak sa chcete znovu pripojiť cez pripojenie Wi‑Fi, spustite aplikáciu
Camera Connect a ťuknite na funkciu, ktorú chcete používať.
326
Pripojenie k smartfónu
Obrazovka [qWi‑Fi on/Zapnutá funkcia Wi‑Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi‑Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi‑Fi, môžete si pozrieť podrobnosti.
Funkcie aplikácie Camera Connect
Images on camera (Snímky vo fotoaparáte)
zz Snímky možno prehľadávať, odstrániť alebo hodnotiť.
zz Snímky možno ukladať do smartfónu.
Remote live view shooting (Diaľkové fotografovanie so živým
náhľadom Live View)
zz Umožňuje snímanie na diaľku pri prezeraní živého obrazu v smartfóne.
Auto transfer (Automatický prenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikácie na automatické
odosielanie záberov do smartfónu počas ich snímania (=335).
Bluetooth remote controller (Diaľkový ovládač Bluetooth)
zz Umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu zo smartfónu spárovaného
prostredníctvom funkcie Bluetooth. (Nie je k dispozícii po pripojení
pomocou funkcie Wi‑Fi.)
zz Pri používaní diaľkového ovládača cez pripojenie Bluetooth je
automatické vypnutie deaktivované.
Location information (Informácie o polohe)
zz Nepodporované týmto fotoaparátom.
Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)
zz Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.
327
Pripojenie k smartfónu
Zachovanie pripojenia Wi‑Fi, keď je fotoaparát vypnutý
Ak je fotoaparát spárovaný so smartfónom prostredníctvom funkcie
Bluetooth, pomocou smartfónu sa môžete pripojiť cez pripojenie Wi‑Fi aj
v prípade, že je fotoaparát vypnutý.
zz Aj keď je fotoaparát vypnutý, ťuknutím
na položku [Images on camera/Snímky
vo fotoaparáte] v ponuke aplikácie
Camera Connect môžete spustiť
pripojenie Wi‑Fi.
zz V systéme iOS ťuknite po zobrazení
hlásenia na potvrdenie pripojenia
fotoaparátu na položku [Join/Pripojiť].
Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi sa
zobrazia snímky vo fotoaparáte.
zz Aplikáciu Camera Connect môžete používať na ukladanie snímok do
smartfónu a odstránenie snímok z fotoaparátu.
zz Pripojenie Wi‑Fi ukončíte ťuknutím na položku [ ] na hlavnej obrazovke
aplikácie Camera Connect (=344).
zz Túto funkciu nemožno používať, ak sú nastavenia bezdrôtového pripojenia
vynulované alebo sú informácie o pripojení smartfónu vymazané.
328
Pripojenie k smartfónu
Zrušenie párovania
Spárovanie so smartfónom môžete zrušiť nasledujúcim spôsobom.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
položku [qConnect to
2Vyberte
smartphone/Pripojiť k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (=390),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
položku [Edit/delete device/
3Vyberte
Upraviť/odstrániť zariadenie].
Vyberte smartfón, s ktorým chcete
4zrušiť
spárovanie.
zz Smartfóny aktuálne spárované
s fotoaparátom sú označené ikonou [s].
položku [Delete connection
5Vyberte
information/Odstrániť informácie
o pripojení].
329
Pripojenie k smartfónu
6Vyberte možnosť [OK].
informácie o fotoaparáte
7vVymažte
smartfóne.
zz V ponuke nastavenia pripojenia
Bluetooth v smartfóne vymažte
informácie o fotoaparáte zaregistrované
v smartfóne.
330
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie Wi‑Fi bez použitia pripojenia Bluetooth
Postup vo fotoaparáte (1)
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
položku [qConnect to
2Vyberte
smartphone/Pripojiť k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (=390),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
Vyberte položku [Add a device to
3connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
požadovanú položku.
4zVyberte
z Ak je už nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
331
Pripojenie k smartfónu
položku [Connect via Wi‑Fi/
5Vyberte
Pripojiť sa cez Wi‑Fi].
(1)
identifikátor SSID
6Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi‑Fi settings/Nastavenia
Wi‑Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať (=393).
(2)
zz Výberom možnosti [Switch network/Prepnúť sieť] v kroku č. 6 môžete
vytvoriť pripojenie Wi‑Fi prostredníctvom prístupového bodu (=382).
332
Pripojenie k smartfónu
Postup v smartfóne
Displej smartfónu
(príklad)
smartfónu vytvorte
7Pomocou
pripojenie Wi‑Fi.
zz Aktivujte funkciu Wi‑Fi smartfónu
a potom ťuknite na identifikátor SSID
(sieťový názov) skontrolovaný
v kroku č. 6.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 6.
aplikáciu Camera Connect
8Spustite
a ťuknite na fotoaparát, ku ktorému
sa chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.
Postup vo fotoaparáte (2)
možnosť [OK].
9zVyberte
z Ak chcete určiť zobraziteľné snímky,
stlačte tlačidlo <B>. Informácie
o nastavení snímok nájdete
v kroku č. 5 na =346.
333
Pripojenie k smartfónu
zz Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno
aplikácie Camera Connect.
Pripojenie Wi‑Fi k smartfónu je
dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou aplikácie
(=327).
zz Ak chcete zistiť, ako ukončiť pripojenie Wi‑Fi, pozrite si časť „Ukončenie
pripojení Wi‑Fi“ (=344).
zz Ak sa chcete znovu pripojiť cez Wi‑Fi, pozrite si časť „Opätovné
pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi“ (=390).
zz V prípade pripojenia Wi‑Fi môžete odosielať snímky do smartfónu z obrazovky
rýchleho ovládania počas prehrávania (=336).
334
Pripojenie k smartfónu
Automatický prenos snímok pri ich snímaní
Svoje zábery môžete automaticky odosielať do smartfónu. Pred
vykonaním týchto krokov sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi
1settings/Nastavenia
Wi‑Fi].
položku [Send to
2Vyberte
smartphone after shot/Po snímaní
odoslať do smartfónu].
položke [Auto send/Automaticky
3Vodosielať]
vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
položku [Size to send/
4Nastavte
Veľkosť na odoslanie].
5Zhotovte snímku.
335
Pripojenie k smartfónu
Odosielanie snímok z fotoaparátu do smartfónu
Pomocou fotoaparátu môžete odosielať snímky do smartfónu spárovaného
prostredníctvom funkcie Bluetooth (len v zariadeniach so systémom
Android) alebo pripojeného pomocou pripojenia Wi‑Fi.
1Prehrajte snímku.
2Stlačte tlačidlo <Q>.
položku [qSend images
3Vyberte
to smartphone/Odoslať snímky do
smartfónu].
zz Ak vykonáte tento krok počas pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth,
zobrazí sa hlásenie a pripojenie sa
prepne na pripojenie Wi‑Fi.
možnosti odosielania
4Vyberte
a odošlite snímky.
336
Pripojenie k smartfónu
(1) Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete odoslať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete tiež otočiť volič <6> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
položku [Send img shown/
2Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Pri odosielaní videozáznamov môžete
kvalitu ich snímok vybrať v položke
[Quality to send/Kvalita na odoslanie].
(2) Odosielanie viacerých vybratých snímok
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2Vyberte
Odoslať vybraté].
337
Pripojenie k smartfónu
snímky, ktoré chcete
3Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete odoslať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete tiež otočiť volič <6> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <M>.
výber snímok.
4zUkončite
z Vyberte možnosť [OK].
možnosť [Size to send/
5Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
6Vyberte položku [Send/Odoslať].
338
Pripojenie k smartfónu
(3) Odoslanie určeného rozsahu snímok
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2Vyberte
Odoslať rozsah].
rozsah snímok.
3zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod).
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte
tento krok.
zz Počet snímok zobrazených v zobrazení
zoznamu môžete zmeniť otáčaním
voliča <6>.
rozsah.
4zPotvrďte
z Stlačte tlačidlo <0>.
výber snímok.
5zUkončite
z Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
339
Pripojenie k smartfónu
možnosť [Size to send/
6Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
7Vyberte položku [Send/Odoslať].
340
Pripojenie k smartfónu
(4) Odoslanie všetkých snímok na karte
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2Vyberte
Odoslať všetko z karty].
možnosť [Size to send/
3Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
4Vyberte položku [Send/Odoslať].
341
Pripojenie k smartfónu
(5) Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania nastavené
v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok].
Informácie o funkcii [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok“ (=308).
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
342
Pripojenie k smartfónu
4Vyberte položku [Send/Odoslať].
Ukončenie prenosu snímok
Odoslanie snímok z fotoaparátu pri spárovaní prostredníctvom funkcie
Bluetooth (Android)
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Stlačením tlačidla [OK] v ľavej časti
obrazovky ukončite prenos snímok
a pripojenie Wi‑Fi.
Odosielanie snímok z fotoaparátu cez pripojenie Wi‑Fi
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Pokyny na odpojenie pripojenia Wi‑Fi
nájdete v časti „Ukončenie pripojení
Wi‑Fi“ (=344).
343
Pripojenie k smartfónu
zz Počas prenosu snímok nemožno zhotoviť snímku ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo
spúšte fotoaparátu.
zz Prenos snímok môžete zrušiť výberom položky [Cancel/Zrušiť] počas
prenosu.
zz Naraz môžete vybrať maximálne 999 súborov.
zz Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
zz Výber zmenšenej veľkosti statických záberov platí pre všetky statické zábery
odoslané v danom čase. Statické zábery s veľkosťou b sa nezmenšia.
zz Výber kompresie videozáznamov platí pre všetky videozáznamy odoslané
v danom čase.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
Ukončenie pripojení Wi‑Fi
Vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich operácií.
Na obrazovke aplikácie Camera
Connect ťuknite na položku [ ].
Na obrazovke [qWi‑Fi on/Zapnutá
funkcia Wi‑Fi] vyberte položku
[Disconnect,exit/Odpojiť,ukončiť].
zz Ak sa obrazovka [qWi‑Fi on/
Zapnutá funkcia Wi‑Fi] nezobrazí,
vyberte položku [k: Wi‑Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi‑Fi/
Bluetooth].
zz Vyberte položku [Disconnect,exit/
Odpojiť,ukončiť], potom v dialógovom
okne vyberte možnosť [OK].
344
Pripojenie k smartfónu
Nastavenia zobrazovania snímok v smartfóne
Snímky možno určiť po ukončení pripojenia Wi‑Fi.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
položku [qConnect to
2Vyberte
smartphone/Pripojiť k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (=390),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
položku [Edit/delete device/
3Vyberte
Upraviť/odstrániť zariadenie].
smartfón.
4zVyberte
z Vyberte názov smartfónu, na ktorom
chcete zobrazovať snímky.
345
Pripojenie k smartfónu
položku [Viewable imgs/
5Vyberte
Zobraziteľné snímky].
požadovanú položku.
6zVyberte
z Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení.
[All images/Všetky snímky]
Zobraziť môžete všetky snímky uložené na karte.
[Images from past days/Snímky z posledných dní]
Môžete určiť zobraziteľné snímky na
základe dátumu zhotovenia. Môžete
určiť snímky zhotovené maximálne pred
deviatimi dňami.
zz Keď je vybratá možnosť [Images shot
in past days/Snímky zhotovené
v posledných dňoch], zobraziť možno
snímky zhotovené maximálne pred
určeným počtom dní od aktuálneho
dátumu. Pomocou tlačidiel <W> <X>
nastavte počet dní a výber potvrďte
tlačidlom <0>.
zz Po výbere položky [OK] sa nastavia
zobraziteľné snímky.
zz Ak je položka [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky] nastavená na inú
možnosť ako [All images/Všetky snímky], nie je možné diaľkové snímanie.
346
Pripojenie k smartfónu
[Select by rating/Vybrať podľa hodnotenia]
Určte zobraziteľné snímky v závislosti od
toho, či k nim bolo (alebo nebolo) pridané
hodnotenie, alebo podľa typu hodnotenia.
zz Po výbere typu hodnotenia sa nastavia
zobraziteľné snímky.
[File number range/Rozsah čísel súborov] (Select range (Výber
rozsahu))
(1)
(2)
Zobraziteľné snímky môžete určiť výberom
prvej a poslednej snímky zo snímok
zoradených podľa čísla súboru.
1. Stlačením tlačidla <0> zobrazte
obrazovku na výber snímok.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku.
Môžete tiež otočiť volič <6> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
2. Vyberte snímku, ktorá bude počiatočným
bodom (1).
3. Pomocou tlačidla <Z> vyberte snímku,
ktorá bude koncovým bodom (2).
4. Vyberte možnosť [OK].
347
Pripojenie k smartfónu
zz Ak sa pripojenie Wi‑Fi ukončí počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
yyAk je prepínač režimu snímania nastavený do polohy <k>: nahrávanie
videozáznamu pokračuje.
zz Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi k smartfónu sú niektoré funkcie nedostupné.
zz Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
zz V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo časovanie
aktivácie uzávierky oneskoriť.
zz Keď ukladáte snímky do smartfónu, nemôžete nasnímať snímku ani vtedy, keď
stlačíte tlačidlo spúšte. Tiež môže dôjsť k vypnutiu fotoaparátu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
348
Pripojenie k počítaču prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi
Táto časť popisuje spôsob pripojenia fotoaparátu k počítaču prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi a vykonávanie operácií s fotoaparátom pomocou softvéru
EOS alebo iného softvéru. Pred nastavením pripojenia Wi‑Fi nainštalujte do
počítača najnovšiu verziu softvéru.
Pokyny na obsluhu počítača nájdete v užívateľskej príručke k počítaču.
Ovládanie fotoaparátu pomocou nástroja EOS Utility
Pomocou nástroja EOS Utility (softvéru EOS) môžete importovať snímky
z fotoaparátu, ovládať fotoaparát a vykonávať ďalšie operácie.
Postup vo fotoaparáte (1)
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
položku [DRemote control
2Vyberte
(EOS Utility)/Diaľkové ovládanie
(EOS Utility)].
zz Ak sa zobrazí história (=390),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
Vyberte položku [Add a device to
3connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
349
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
(1)
identifikátor SSID
4Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi‑Fi settings/Nastavenia
Wi‑Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať. Podrobnosti nájdete na
=393.
(2)
Postup v počítači (1)
Obrazovka počítača (príklad)
Vyberte identifikátor SSID a zadajte
5heslo.
zz Na obrazovke sieťového nastavenia
počítača vyberte identifikátor SSID
skontrolovaný v kroku č. 4.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 4.
350
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
možnosť [OK].
6zVyberte
z Zobrazí sa nasledujúce hlásenie.
Reťazec „******“ predstavuje posledných
šesť číslic adresy MAC fotoaparátu,
ktorý chcete pripojiť.
Postup v počítači (2)
7Spustite nástroj EOS Utility.
nástroji EOS Utility kliknite na
8Vpoložku
[Pairing over Wi‑Fi/LAN/
Spárovanie cez Wi‑Fi/LAN].
zz Ak sa zobrazí hlásenie súvisiace
s bránou firewall, vyberte možnosť
[Yes/Áno].
na položku [Connect/
9Kliknite
Pripojiť].
zz Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa
chcete pripojiť, potom kliknite na tlačidlo
[Connect/Pripojiť].
351
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (3)
pripojenie Wi‑Fi.
10 zVytvorte
z Vyberte možnosť [OK].
Obrazovka [DWi‑Fi on/Zapnutá funkcia Wi‑Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi‑Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi‑Fi,
môžete si pozrieť podrobnosti.
Pripojenie Wi‑Fi k počítaču je dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility v počítači.
zz Ak sa chcete znovu pripojiť cez Wi‑Fi, pozrite si časť „Opätovné
pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi“ (=390).
352
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
zz Ak sa pripojenie Wi‑Fi ukončí počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
yyAk je prepínač režimu snímania nastavený do polohy <k>: nahrávanie
videozáznamu pokračuje.
yyAk prepínač režimu snímania nie je nastavený do polohy <k>: nahrávanie
videozáznamu sa zastaví.
zz Po prepnutí z režimu snímania statických záberov do režimu videozáznamu
pomocou softvéru EOS Utility nie sú možné operácie snímania pomocou
fotoaparátu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi k nástroju EOS Utility sú niektoré funkcie
nedostupné.
zz Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
zz V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo časovanie
aktivácie uzávierky oneskoriť.
zz Pri snímaní na diaľku so živým náhľadom Live View je rýchlosť prenosu snímok
nižšia než prostredníctvom pripojenia pomocou prepojovacieho kábla. Preto
pohybujúce sa objekty nemožno zobraziť plynulo.
353
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Automatické odosielanie snímok z fotoaparátu
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
Postup v počítači (1)
počítač a prístupový bod
1Pripojte
a spustite softvér Image Transfer
Utility 2.
zz Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení programu
Image Transfer Utility 2.
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [Auto send images
2Vyberte
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi settings/
Nastavenia Wi‑Fi].
zz Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
položke [Auto send/Automaticky
3Vodosielať]
vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
354
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
4Vyberte možnosť [OK].
sa k prístupovému bodu
5Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Vytvorte pripojenie Wi‑Fi medzi
fotoaparátom a prístupovým bodom
pripojeným k počítaču. Pokyny na
pripojenie nájdete v časti „Pripojenie
Wi‑Fi cez prístupové body“ (=382).
Vyberte počítač, s ktorým chcete
6spárovať
fotoaparát.
Postup v počítači (2)
fotoaparát a počítač.
7zSpárujte
z Vyberte fotoaparát, potom kliknite na
tlačidlo [Pairing/Párovanie].
355
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
položku [Auto send images
8Vyberte
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi settings/
Nastavenia Wi‑Fi].
zz Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
položku [Image sending
9Vyberte
options/Možnosti odosielania
snímok].
čo chcete odoslať.
10 zVyberte,
z Ak vyberiete možnosť [Selected imgs/
Vybraté snímky] v položke [Range to
send/Rozsah na odoslanie], potom
na obrazovke [Select images to send/
Vyberte snímky na odoslanie] zadajte
snímky, ktoré chcete odoslať.
zz Po dokončení nastavenia vypnite
fotoaparát.
Po zapnutí fotoaparátu v dosahu prístupového bodu sa snímky vo
fotoaparáte automaticky odošlú do aktívneho počítača.
zz Ak sa snímky neodošlú automaticky, skúste fotoaparát reštartovať.
356
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi
Táto časť opisuje postup tlače snímok po priamom pripojení fotoaparátu
k tlačiarni podporujúcej štandard PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi. Pokyny na obsluhu tlačiarne nájdete
v užívateľskej príručke k danej tlačiarni.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
Vyberte položku [lPrint from Wi‑Fi
2printer/Tlačiť
pomocou tlačiarne
Wi‑Fi].
zz Ak sa zobrazí história (=390),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
Vyberte položku [Add a device to
3connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
357
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
(1)
identifikátor SSID
4Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi‑Fi settings/Nastavenia
Wi‑Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať (=393).
(2)
tlačiareň.
5zNastavte
z V ponuke nastavení pripojenia Wi‑Fi
tlačiarne, ktorú chcete použiť, vyberte
identifikátor SSID, ktorý ste skontrolovali.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 4.
tlačiareň.
6zVyberte
z V zozname rozpoznaných tlačiarní
vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete
pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Ak preferovaná tlačiareň nie je uvedená
v zozname, výberom položky [Search
again/Znova vyhľadať] môžete
fotoaparátu umožniť jej vyhľadanie
a zobrazenie.
zz Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi‑Fi prostredníctvom prístupového bodu, pozrite
si časť „Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body“ (=382).
358
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Tlač snímok
Tlač jednotlivých snímok
snímku na vytlačenie.
1zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete tlačiť, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete tiež otočiť volič <6> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
možnosť [Print image/
2Vyberte
Vytlačiť snímku].
snímku.
3zVytlačte
z Postupy nastavovania tlače sú uvedené
na =362.
zz Vyberte položku [Print/Tlačiť], potom
[OK] a spustí sa tlač.
359
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Tlač s použitím možností zadaných pre snímky
1Stlačte tlačidlo <0>.
možnosť [Print order/
2Vyberte
Objednávka tlače].
možnosti tlače.
3zNastavte
z Postupy nastavovania tlače sú uvedené
v časti „Objednávka tlače“ (=284).
zz Ak je objednávka tlače dokončená pred
vytvorením pripojenia Wi‑Fi, prejdite na
krok č. 4.
položku [Print/Tlačiť].
4zVyberte
z Položka [Print/Tlačiť] sa dá vybrať iba
vtedy, keď je vybratá snímka a tlačiareň
je pripravená na tlač.
položku [Paper settings/
5Nastavte
Nastavenia papiera] (=362).
360
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
snímku.
6zVytlačte
z Keď vyberiete položku [OK], spustí sa tlač.
zz Snímanie nie je možné pri pripojení k tlačiarni prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Videozáznamy nemožno vytlačiť.
zz Nezabudnite pred tlačou nastaviť veľkosť papiera.
zz Niektoré tlačiarne nemusia byť schopné na snímku vytlačiť číslo súboru.
zz Ak je nastavená možnosť [Bordered/S okrajmi], niektoré tlačiarne môžu
vytlačiť dátum na okraj.
zz V závislosti od tlačiarne môže byť dátum nevýrazný, ak sa vytlačí na jasné
pozadie alebo na okraj.
zz Snímky RAW nemožno vytlačiť tak, že vyberiete možnosť [Print order/
Objednávka tlače]. Keď tlačíte, vyberte položku [Print image/Vytlačiť
snímku] a spustite tlač.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
zz V závislosti od veľkosti súboru snímky a kvality snímok môže určitý čas trvať,
kým sa po vybratí možnosti [Print/Tlačiť] spustí tlač.
zz Ak chcete tlač zastaviť, stlačte tlačidlo <0>, kým sa zobrazuje nápis [Stop/
Zastaviť], potom vyberte možnosť [OK].
zz Keď ste pri tlači pomocou možnosti [Print order/Objednávka tlače] tlač
zastavili a chcete pokračovať v tlači zostávajúcich snímok, vyberte možnosť
[Resume/Obnoviť]. Tlač sa neobnoví v prípade, že nastala niektorá z týchto
situácií.
yyPred obnovením tlače zmeníte objednávku tlače alebo odstránite snímky
zadané v objednávke tlače.
zz Ak sa počas tlače vyskytne problém, pozrite si =366.
361
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Nastavenia tlače
V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke a možnosti
nastavenia môžu líšiť. Rovnako niektoré nastavenia nemusia byť
dostupné. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Obrazovka nastavení tlače
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Určuje, či sa má, alebo nemá na snímke vytlačiť dátum alebo číslo
súboru (=364).
Určuje tlačové efekty (=364).
Určuje počet kópií na tlač (=364).
Určuje oblasť tlače (=365).
Určuje veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie (=363).
Návrat na obrazovku na výber snímok.
Spustí tlač.
Zobrazí sa veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie, ktoré ste
nastavili.
* V závislosti od tlačiarne sa niektoré nastavenia nebudú dať vybrať.
362
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Paper Settings (Nastavenia papiera)
zz Vyberte položku [Paper settings/
Nastavenia papiera].
[Q] Nastavenie veľkosti papiera
zz Vyberte veľkosť papiera v tlačiarni.
[Y] Nastavenie typu papiera
zz Vyberte typ papiera v tlačiarni.
[U] Nastavenie rozloženia strany
zz Vyberte rozloženie strany.
zz Ak sa pomer strán snímky odlišuje od pomeru strán papiera určeného na tlač,
v prípade tlače bez okrajov môže byť snímka výrazne orezaná. Snímky sa tiež
môžu vytlačiť s nižším rozlíšením.
363
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
[I] Nastavenie tlače dátumu/čísla súboru na snímku
zz Vyberte položku [I].
zz Vyberte, čo chcete vytlačiť.
[E] Nastavenie tlačových efektov (optimalizácia obrazu)
zz Vyberte položku [E].
zz Vyberte tlačové efekty.
zz Pri vytlačení informácií o snímaní na snímku zhotovenú s nastavením
rozšírenej citlivosti ISO (H) sa nemusí vytlačiť správna citlivosť ISO.
zz Nastavenie [Default/Predvolené] pre tlačové efekty a iné možnosti je
predstavuje nastavenia tlačiarne predvolené jej výrobcom. Informácie o tom,
aké nastavenia sú v rámci položky [Default/Predvolené], nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
[R] Nastavenie počtu kópií
zz Vyberte položku [R].
zz Vyberte počet kópií na tlač.
364
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Orezanie snímky
Nastavenie orezania urobte
bezprostredne pred tlačou. Po zmene
ďalších nastavení tlače po orezaní snímok
môže byť potrebné, aby ste snímky orezali
znova.
obrazovke nastavení tlače vyberte položku [Cropping/
1Na
Orezanie].
veľkosť, polohu a pomer strán rámu pre orezanie.
2zNastavte
z Vytlačí sa oblasť snímky vnútri rámu pre orezanie. Tvar záberu
(pomer strán) je možné zmeniť v časti [Paper settings/Nastavenie
papiera].
Zmena veľkosti rámu pre orezanie
Veľkosť rámu môžete upraviť stiahnutím alebo oddialením prstov na
obrazovke.
Presúvanie rámu pre orezanie
Pomocou krížových tlačidiel <V> môžete posúvať rám v zvislom alebo
vodorovnom smere.
Zmena orientácie rámu pre orezanie
Ťuknutím na položku [T] na obrazovke môžete prepínať medzi
orientáciou rámu pre orezanie na výšku alebo na šírku.
tlačidla <0> ukončite orezávanie.
3zStlačením
z V ľavej hornej časti obrazovky nastavení tlače môžete skontrolovať
orezanú oblasť snímky.
365
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
zz V závislosti od tlačiarne sa nemusí orezaná oblasť snímky vytlačiť tak, ako ste
určili.
zz Čím bude rám pre orezanie menší, tým bude rozlíšenie tlače snímok nižšie.
Riešenie chýb tlačiarne
zz Ak tlač po odstránení chyby tlačiarne (nie je atrament, papier a pod.) a výbere
možnosti [Continue/Pokračovať] nepokračuje, použite tlačidlá na tlačiarni.
Podrobnosti o obnovení tlače nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Chybové správy
zz Ak sa počas tlače vyskytne problém, na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí
chybová správa. Po vyriešení problému tlač obnovte. Podrobnosti o tom,
ako riešiť problémy pri tlači, nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Paper Error (Chyba papiera)
zz Skontrolujte, či je papier vložený správne.
Ink Error (Chyba atramentu)
zz Skontrolujte hladinu atramentu v tlačiarni a zásobník na odpadový atrament.
Hardware Error (Chyba hardvéru)
zz Skontrolujte všetky ostatné možné problémy, ktoré nie sú problémami
s papierom a atramentom.
File Error (Chyba súboru)
zz Vybratú snímku nie je možné vytlačiť. Snímky zhotovené iným fotoaparátom
alebo upravené na počítači sa nemusia dať vytlačiť.
366
Odosielanie snímok do webovej služby
Táto časť opisuje, ako používať webové služby na odosielanie snímok.
Registrácia webových služieb
Pomocou smartfónu alebo počítača pridajte do fotoaparátu svoje webové
služby.
zz Ak chcete fotoaparát nastaviť na používanie služby CANON iMAGE
GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať smartfón alebo
počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
zz Podrobnejšie informácie o verziách prehľadávačov (napríklad Microsoft
Internet Explorer) a nastaveniach, ktoré sú potrebné na prístup k službe
CANON iMAGE GATEWAY, nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY.
zz Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE
GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Podrobné pokyny a nastavenia služby CANON iMAGE GATEWAY
nájdete v pomocníkovi k službe CANON iMAGE GATEWAY.
zz Ak plánujete okrem služby CANON iMAGE GATEWAY používať aj iné
webové služby, musíte mať konto pre jednotlivé služby, ktoré chcete
využívať. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových lokalitách webových
služieb, ktoré budete registrovať.
zz Poplatky za pripojenie k vášmu poskytovateľovi a komunikačné poplatky
za prístup k prístupovému bodu vášho poskytovateľa sa účtujú osobitne.
367
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Prepojenie fotoaparátu so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním
služby CANON iMAGE GATEWAY ako cieľovej webovej služby vo
fotoaparáte.
Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú používate v počítači alebo
smartfóne.
Postup vo fotoaparáte (1)
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
položku [RUpload to
2Vyberte
Web service/Odoslať do webovej
služby].
3Vyberte položku [I Agree/Súhlasím].
pripojenie Wi‑Fi.
4zVytvorte
z Pripojte sa k prístupovému bodu
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
Prejdite na krok č. 7 na =383.
368
Odosielanie snímok do webovej služby
svoju e-mailovú adresu.
5zZadajte
z Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom
vyberte položku [OK].
štvorciferné číslo.
6zZadajte
z Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo,
potom vyberte položku [OK].
možnosť [OK].
7zVyberte
z Ikona [R] sa zmení na [
].
369
Odosielanie snímok do webovej služby
Postup v počítači alebo v smartfóne
webové prepojenia
8Nastavte
fotoaparátu.
zz Prejdite na stránku uvedenú v správe
s oznámením.
zz Podľa pokynov dokončite nastavenie
na stránke s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
Postup vo fotoaparáte (2)
cieľovú webovú službu
9Ako
pridajte CANON iMAGE GATEWAY.
zz Vyberte položku [ ].
Služba CANON iMAGE GATEWAY je
teraz pridaná.
370
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia iných webových služieb
Postup v počítači alebo v smartfóne
webovú službu,
1Nakonfigurujte
ktorú chcete používať.
zz Prejdite na webovú lokalitu služby
CANON iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
zz Podľa pokynov na obrazovke vykonajte
nastavenia webových služieb, ktoré
chcete používať.
Postup vo fotoaparáte
webovú službu, ktorú ste
2Pridajte
nakonfigurovali ako cieľovú.
zz Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi‑Fi/
Bluetooth].
zz Vyberte položku [ ].
371
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok
Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi tak, že ich odošlete
z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte, alebo tak,
že odošlete prepojenia albumov online.
Pripojenie k webovým službám cez pripojenie Wi‑Fi
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
požadovanú webovú
2Vyberte
službu.
zz Ak sa zobrazí história (=390),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz V závislosti od typu a nastavení webovej
služby sa môže zobraziť obrazovka na
výber cieľovej služby (=385).
372
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete odoslať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Môžete tiež otočiť volič <6> proti
smeru hodinových ručičiek a vybrať
snímky v zobrazení zoznamu.
položku [Send img shown/
2Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite pripojenie
Wi‑Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
373
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie viacerých vybratých snímok
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2Vyberte
Odoslať vybraté].
snímky, ktoré chcete
3Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete odoslať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Otočením voliča <6> proti smeru
hodinových ručičiek môžete výber
snímok prepnúť na zobrazenie
s tromi snímkami. Ak sa chcete vrátiť
k zobrazeniu jednotlivých snímok,
otočte volič <6> v smere hodinových
ručičiek.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <M>.
374
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
4Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Ak je ako cieľ zvolená služba YouTube,
položka [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] sa nezobrazí.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
5zVyberte
z Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite pripojenie
Wi‑Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
375
Odosielanie snímok do webovej služby
Odoslanie určeného rozsahu snímok
Určte rozsah snímok, aby ste mohli všetky snímky v rozsahu odoslať naraz.
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2Vyberte
Odoslať rozsah].
rozsah snímok.
3zUrčte
z Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod).
Snímky sa vyberú a zobrazí sa
značka [X].
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte
tento krok.
zz Počet snímok zobrazených v zobrazení
zoznamu môžete zmeniť otáčaním
voliča <6>.
rozsah.
4zPotvrďte
z Stlačte tlačidlo <M>.
376
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
5Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
6zVyberte
z Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite pripojenie
Wi‑Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
377
Odosielanie snímok do webovej služby
Odoslanie všetkých snímok na karte
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2Vyberte
Odoslať všetko z karty].
možnosť [Size to send/
3Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
4zVyberte
z Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite pripojenie
Wi‑Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
378
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania nastavené
v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok].
Informácie o funkcii [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok“ (=308).
1Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
379
Odosielanie snímok do webovej služby
položku [Send/Odoslať].
4zVyberte
z Výberom položky [OK] na obrazovke
po odoslaní snímok ukončite pripojenie
Wi‑Fi.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
380
Odosielanie snímok do webovej služby
zz Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi k webovej službe nemožno zhotovovať snímku,
a to ani v prípade, že stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
zz Keď odosielate snímku do inej webovej služby ako CANON iMAGE GATEWAY,
chybová správa odosielania sa nemusí zobraziť ani vtedy, ak sa snímka do
webovej služby neodoslala úspešne. Keďže takéto chyby odosielania je možné
skontrolovať na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY. Skontrolujte obsah
chybového hlásenia a znova skúste odoslať snímku.
zz V závislosti od webovej služby bude typ alebo počet snímok, ktoré možno
odoslať, a dĺžka videozáznamov obmedzená.
zz Určité snímky sa možno nebudú dať odoslať pomocou funkcie [Send range/
Odoslať rozsah], [Send all card/Odoslať všetko z karty] alebo [Send all
found/Odoslať všetky nájdené].
zz Keď zmenšíte veľkosť snímky, zmení sa veľkosť všetkých snímok, ktoré sa
majú súčasne odoslať. Upozorňujeme, že videozáznamy alebo statické zábery
s veľkosťou b sa nezmenšia.
zz Možnosť [Reduced/Zmenšené] je povolená iba pre statické zábery nasnímané
fotoaparátmi rovnakého modelu ako tento fotoaparát. Statické zábery
zhotovené pomocou iných modelov sa odošlú bez zmeny veľkosti.
zz Pri prístupe k službe CANON iMAGE GATEWAY môžete skontrolovať históriu
odosielania pre webové služby, do ktorých ste odoslali snímky.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
381
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Táto časť opisuje spôsob pripojenia k sieti Wi‑Fi pomocou prístupového
bodu, ktorý je kompatibilný s funkciou WPS (režim PBC).
Najskôr skontrolujte polohu tlačidla WPS a dobu jeho stlačenia.
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi môže trvať približne jednu minútu.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Ak sa zobrazí história (=390),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
Vyberte položku [Add a device to
3connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
zz Po výbere položky [qConnect to
smartphone/Pripojiť k smartfónu]
sa zobrazí obrazovka vľavo. Ak je
už nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
zz Na ďalšej zobrazenej obrazovke
[Connect to smartphone/Pripojiť
k smartfónu] vyberte položku [Connect
via Wi‑Fi/Pripojiť sa cez Wi‑Fi].
382
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
položku [Switch network/
4Vyberte
Prepnúť sieť].
zz Zobrazí sa, keď je vybratá možnosť [q],
[D] alebo [l].
položku [Connect with WPS/
5 Vyberte
Pripojiť pomocou funkcie WPS].
zz Informácie o položke [Camera access point mode/Režim prístupového
bodu fotoaparátu] zobrazenej v kroku č. 5 nájdete na =385.
položku [WPS (PBC mode)/
6Vyberte
WPS (režim PBC)].
zz Vyberte možnosť [OK].
sa k prístupovému bodu
7Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.
zz Vyberte možnosť [OK].
383
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
položku [Auto setting/
8Vyberte
Automatické nastavenie].
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení funkcie Wi‑Fi.
zz Ak sa vyskytne chyba položky [Auto
setting/Automatické nastavenie],
pozrite si =385.
9Zadajte nastavenia funkcie Wi‑Fi.
[qConnect to smartphone/Pripojiť
k smartfónu]
Na obrazovke smartfónu pre nastavenie
pripojenia Wi‑Fi ťuknite na identifikátor
SSID (názov siete) zobrazený vo
fotoaparáte a potom zadajte heslo
prístupového bodu pre pripojenie.
Prejdite na krok č. 8 na =333.
[DRemote control (EOS Utility)/
Diaľkové ovládanie (EOS Utility)]
Prejdite na krok č. 7 alebo 8 na =351.
[lPrint from Wi‑Fi printer/Tlačiť
pomocou tlačiarne Wi‑Fi]
Prejdite na krok č. 6 na =358.
Registrácia služby CANON iMAGE
GATEWAY
Prejdite na krok č. 5 na =369.
384
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Obrazovka adresáta
V závislosti od webovej služby sa môže zobraziť obrazovka na výber
cieľovej služby.
Na zaregistrovanie cieľov alebo na zadanie nastavení musíte použiť počítač.
Ďalšie informácie nájdete v dokumente EOS Utility návod na používanie.
zz Môže sa zobraziť obrazovka [Send to/
Odoslať do].
zz Vyberte adresu zo zoznamu
registrovaných cieľových služieb.
zz Postupy na vytvorenie pripojenia
a odosielanie snímok sú rovnaké ako
v prípade iných webových služieb.
Režim prístupového bodu fotoaparátu
Režim prístupového bodu fotoaparátu je
režim pripojenia na pripojenie fotoaparátu
priamo k jednotlivým zariadeniam
prostredníctvom funkcie Wi‑Fi.
Zobrazí sa pri výbere možnosti [q], [D]
alebo [l] pre položku [Wi‑Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi‑Fi/Bluetooth].
Manuálne nastavenie adresy IP
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od funkcie Wi‑Fi.
položku [Manual setting/
1Vyberte
Ručné nastavenie].
zz Vyberte možnosť [OK].
385
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
požadovanú položku.
2zVyberte
z Vyberte položku na prístup k obrazovke
na numerický vstup.
zz Ak chcete používať bránu, vyberte
možnosť [Enable/Povoliť], potom
vyberte položku [Address/Adresa].
požadované hodnoty.
3zZadajte
z Otáčaním voliča <6> posuňte polohu
pre vstup do hornej oblasti a pomocou
tlačidiel otáčaním voliča <Y> <Z>
vyberte požadované číslo. Stlačením
tlačidla <0> zadáte vybraté číslo.
zz Stlačením tlačidla <M> vymažete
znak.
možnosť [OK].
4zVyberte
z Po dokončení nastavenia potrebných
položiek vyberte možnosť [OK].
zz Ak neviete, čo máte zadať, pozrite si
časť „Kontrola sieťových nastavení“
(=419) alebo sa obráťte na správcu
siete alebo inú osobu, ktorá má
dostatočné informácie o vašej sieti.
386
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva sa samostatne)
a snímať s diaľkovým ovládaním (=191).
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
položku [KConnect
2Vyberte
to Wireless Remote/Pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu].
Vyberte položku [Add a device to
3connect
to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
zariadenia.
4zSpárujte
z Keď sa zobrazí obrazovka [Pairing/
Párovanie], súčasne stlačte tlačidlá
<W> a <T> na diaľkovom ovládaní
BR-E1 a podržte ich stlačené aspoň na
3 sekundy.
zz Keď sa zobrazení hlásenie potvrdzujúce
spárovanie fotoaparátu s ovládaním
BR-E1, stlačte tlačidlo <0>.
387
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu
Snímanie statických záberov
fotoaparát na snímanie na
5Nastavte
diaľku.
zz Nastavte položku [Drive mode/Režim
priebehu snímania] na karte [z] na
hodnotu [Q] (=135).
Nahrávanie videozáznamu
zz V časti [Remote control/Diaľkové
ovládanie] na karte [z] vyberte
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Pokyny po dokončení párovania
nájdete v návode na používanie
zariadenia BR-E1.
zz Pripojenia Bluetooth spotrebovávajú energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu.
zz Keď nepoužívate funkciu Bluetooth, odporúča sa nastaviť položku [Bluetooth
settings/Nastavenia pripojenia Bluetooth] v kroku č. 1 na možnosť [Disable/
Zakázať].
388
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu
Zrušenie párovania
Pred spárovaním s iným zariadením BR-E1 vymažte informácie
o pripojenom diaľkovom ovládaní.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
položku [KConnect
2Vyberte
to Wireless Remote/Pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu].
položku [Delete connection
3Vyberte
information/Odstrániť informácie
o pripojení].
4Vyberte možnosť [OK].
389
Opätovné pripojenie prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi
Podľa týchto krokov sa opätovne pripojíte k zariadeniam alebo webovým
službám, pre ktoré ste zaregistrovali nastavenia pripojenia.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2zVyberte
z V zobrazenej histórii vyberte položku, ku
ktorej sa chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi. Ak sa požadovaná
položka nezobrazuje, prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
zz Ak je položka [Connection history/
História pripojení] nastavená na
možnosť [Hide/Skryť], história sa
nezobrazí (=393).
pripojené zariadenie.
3Ovládajte
[q] Smartphone (Smartfón)
zz Spustite aplikáciu Camera Connect.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia smartfónu obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu, ako
je pripojený aj fotoaparát, prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k smartfónu prostredníctvom funkcie
Wi‑Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec _Canon0A.
390
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
[D] Computer (Počítač)
zz V počítači spustite softvér EOS.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia počítača obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu, ku
ktorému je pripojený aj fotoaparát, prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k počítaču prostredníctvom funkcie
Wi‑Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec _Canon0A.
[l] Printer (Tlačiareň)
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia tlačiarne obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu, ku
ktorému je pripojený aj fotoaparát, prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k tlačiarni prostredníctvom funkcie
Wi‑Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec _Canon0A.
391
Registrácia viacerých nastavení pripojenia
Môžete zaregistrovať až 10 nastavení pripojenia pre funkcie bezdrôtovej
komunikácie.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Ak sa zobrazí história (=390),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz Podrobnejšie informácie o funkcii
[qConnect to smartphone/Pripojiť
k smartfónu] nájdete v časti „Pripojenie
k smartfónu“ (=321).
zz Podrobnejšie informácie o funkcii
[DRemote control (EOS Utility)/
Diaľkové ovládanie (EOS Utility)]
nájdete v časti „Pripojenie k počítaču
prostredníctvom funkcie Wi‑Fi“
(=349).
zz Podrobnejšie informácie o funkcii
[lPrint from Wi‑Fi printer/
Tlačiť pomocou tlačiarne Wi‑Fi]
nájdete v časti „Pripojenie k tlačiarni
prostredníctvom funkcie Wi‑Fi“
(=357).
zz Pri odosielaní snímok do webovej služby
si pozrite časť „Odosielanie snímok do
webovej služby“ (=367).
zz Ak chcete odstrániť nastavenia pripojenia, pozrite si informácie na =399.
392
Nastavenia pripojenia Wi‑Fi
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi
1settings/Nastavenia
Wi‑Fi].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Wi‑Fi
Keď je používanie elektronických zariadení a bezdrôtových zariadení
zakázané, napríklad na palube lietadla alebo v nemocnici, nastavte túto
položku na možnosť [Disable/Zakázať] alebo [Airplane mode/Režim
v lietadle] (=401).
zz Password (Heslo)
Nastavením možnosti [None/Žiadne] umožníte vytvorenie pripojenia
Wi‑Fi bez hesla (okrem prípadov pripájania k prístupovému bodu
prostredníctvom funkcie Wi‑Fi).
zz Connection history (História pripojení)
Pre históriu pripojených zariadení Wi‑Fi môžete nastaviť možnosť [Show/
Zobraziť] alebo [Hide/Skryť].
zz Auto send images to computer (Automaticky odosielať snímky do
počítača)
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača (=354).
zz Send to smartphone after shot (Po snímaní odoslať do smartfónu)
Snímky sa môžu odosielať do smartfónu automaticky (=335).
zz MAC address (Adresa MAC)
Môžete skontrolovať adresu MAC fotoaparátu.
393
Nastavenia pripojenia Bluetooth
možnosť [k: Bluetooth
1Vyberte
settings/Nastavenia pripojenia
Bluetooth].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Bluetooth
Ak funkciu Bluetooth nebudete používať, vyberte možnosť [Disable/
Zakázať].
zz Check connection information (Kontrola informácií o pripojení)
Môžete skontrolovať názov a stav komunikácie spárovaného zariadenia.
zz Bluetooth address (Adresa Bluetooth)
Môžete skontrolovať adresu Bluetooth fotoaparátu.
394
Zmena prezývky
Podľa potreby môžete zmeniť prezývku fotoaparátu (zobrazuje sa
v smartfónoch a iných fotoaparátoch).
možnosť [k: Nickname/
1Vyberte
Prezývka].
text pomocou virtuálnej
2Zadajte
klávesnice (=404).
zz Po skončení zadávania znakov stlačte
tlačidlo <M>.
395
Pridanie informácií o geografickej polohe
z iných zariadení do snímok
Pomocou smartfónu podporujúceho funkciu Bluetooth môžete do snímok
pridať informácie o geografickej polohe.
Príslušné nastavenia vykonajte po nainštalovaní špecializovanej aplikácie
Camera Connect (=322) do smartfónu.
smartfóne aktivujte lokalizačné
1Na
služby.
pripojenie Bluetooth.
2zVytvorte
z Pripojte fotoaparát k smartfónu cez
3
rozhranie Bluetooth (=323).
Vyberte možnosť [k: GPS
settings/Nastavenia GPS].
položku [GPS via mobile/
4Vyberte
GPS cez mobil].
5Vyberte položku [Enable/Povoliť].
snímku.
6zZhotovte
z K snímkam sa pridajú informácie
o geografickej polohe zo smartfónu.
396
Pridanie informácií o geografickej polohe z iných zariadení do snímok
Zobrazenie pripojenia GPS
Stav získavania informácií o polohe smartfónu môžete skontrolovať
pomocou položky [GPS] na obrazovkách na snímanie statických záberov
alebo videozáznamov (=501, resp. =503).
zz Sivé: lokalizačné služby sú vypnuté
zz Blikanie: informácie o polohe nie je možné získať
zz Zapnuté: informácie o polohe boli získané
Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania
K snímkam, ktoré nasnímate, keď je zapnutá funkcia [GPS], sa pridajú
informácie o geografickej polohe.
Informácie o geografickej polohe
Informácie o polohe pridávané k snímkam môžete skontrolovať na
obrazovkách s informáciami o snímaní (=256, =312).
(1) Zemepisná šírka
(2) Zemepisná dĺžka
(3) Nadmorská výška
(4) UTC (koordinovaný svetový čas)
(1)
(2)
(3)
(4)
397
Pridanie informácií o geografickej polohe z iných zariadení do snímok
zz Smartfón dokáže získať informácie o polohe len vtedy, keď je spárovaný
s fotoaparátom cez Bluetooth.
zz Informácie o trase nie sú získavané.
zz Získané informácie o polohe nemusia byť presné, v závislosti od podmienok pri
cestovaní alebo stavu smartfónu.
zz Môže chvíľu trvať, kým získate informácie o polohe zo smartfónu po zapnutí
fotoaparátu.
zz Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané po ľubovoľnej
z nasledujúcich činností.
yyPárovanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním cez Bluetooth
yyVypnutie fotoaparátu
yyUkončenie aplikácie Camera Connect
yyDeaktivácia lokalizačných služieb na smartfóne
zz Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané v ľubovoľnej z nasledujúcich
situácií.
yyNapájanie fotoaparátu sa vypne
yyPripojenie Bluetooth sa ukončí
yyZostávajúca kapacita batérie smartfónu je nízka
zz Koordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time, skrátene UTC) je
v podstate zhodný s greenwichským časom (Greenwich Mean Time, GMT).
zz Pri videozáznamoch sa pridajú informácie GPS získané pri začatí.
398
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
Ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia pripojenia, najskôr ukončite
pripojenie Wi‑Fi.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Ak sa zobrazí história (=390),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
položku [Edit/delete device/
3Vyberte
Upraviť/odstrániť zariadenie].
zz Pripojenie Bluetooth môžete zmeniť
výberom smartfónu označeného sivou
ikonou [s]. Keď sa zobrazí obrazovka
[Connect to smartphone/Pripojiť
k smartfónu], vyberte položku [Pair via
Bluetooth/Spárovať cez Bluetooth]
a na ďalšej obrazovke stlačte tlačidlo
<0>.
zariadenie, pre ktoré
4Vyberte
chcete zmeniť alebo odstrániť
nastavenia pripojenia.
399
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
požadovanú položku.
5zVyberte
z Zmeňte alebo odstráňte nastavenia
pripojenia na zobrazenej obrazovke.
zz Change device nickname (Zmena prezývky zariadenia)
Prezývku môžete zmeniť pomocou virtuálnej klávesnice (=404).
zz Viewable imgs (Zobraziteľné snímky) (=345)
Táto položka sa zobrazí, keď vyberiete možnosť [qConnect to
smartphone/Pripojiť k smartfónu]. V dolnej časti obrazovky sa
zobrazia nastavenia.
zz Delete connection information (Odstránenie informácií
o pripojení)
Pri odstraňovaní informácií o pripojení pre párovaný smartfón odstráňte
aj informácie o fotoaparáte zaregistrované v smartfóne (=329).
zz Zoznam webových služieb nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY, kde môžete odstrániť nastavenia pripojenia.
400
Režim v lietadle
Funkcie Wi‑Fi a Bluetooth môžete dočasne vypnúť.
položku [k: Airplane
1Vyberte
mode/Režim v lietadle].
ju na hodnotu [On/Zap.].
2zNastavte
z Zobrazí sa indikátor [ ].
401
Obnovenie predvolených nastavení
bezdrôtovej komunikácie
Môžete odstrániť všetky nastavenia bezdrôtovej komunikácie. Odstránením
nastavení bezdrôtovej komunikácie môžete informácie o nich utajiť, keď
fotoaparát požičiate alebo dáte iným osobám.
možnosť [k: Clear
1Vyberte
wireless settings/Vymazať
nastavenia bezdrôtového
pripojenia].
2Vyberte možnosť [OK].
zz Informácie v nastaveniach bezdrôtovej komunikácie sa zachovajú aj vtedy,
ak vyberiete možnosť [Basic settings/Základné nastavenia] v časti
[5: Reset camera/Vynulovať fotoaparát].
zz Ak ste spárovali fotoaparát so smartfónom, na obrazovke nastavení pripojenia
Bluetooth v smartfóne odstráňte informácie o pripojení fotoaparátu, pre ktorý
ste obnovili predvolené nastavenia bezdrôtovej komunikácie.
402
Obrazovka so zobrazením informácií
Môžete skontrolovať detaily chyby a adresu MAC fotoaparátu.
Vyberte možnosť [k: Wi‑Fi/
1Bluetooth
connection/Pripojenie
Wi‑Fi/Bluetooth].
na položku [View info/
2Ťuknite
Zobraziť informácie].
zz Zobrazí sa obrazovka [View info/
Zobrazenie informácií].
zz Keď dôjde k chybe, stlačením tlačidla <0> zobrazte obsah chybového
hlásenia.
403
Používanie virtuálnej klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Vstupná oblasť na zadávanie
textu
Kurzorové tlačidlá na presúvanie
sa vo vstupnej oblasti
Aktuálny počet znakov/počet
k dispozícii
Klávesnica
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Prepínač režimov vstupu
Medzerník
Vymazanie znaku vo vstupnej
oblasti
Dokončenie zadávania textu
zz Ak chcete presunúť kurzor v poli (1), otáčajte ovládačom <6>.
zz Ak ho chcete presunúť na položku (2) a (4) – (7), použite krížové
tlačidlá <V>.
zz Tlačidlom <0> potvrdíte vstup alebo prepnutie režimov vstupu.
404
Postupy pre chybové hlásenia
Keď dôjde k chybe, zobrazte podrobnosti chyby pomocou niektorého
z postupov uvedených nižšie. Potom pomocou príkladov uvedených v tejto
kapitole odstráňte príčinu chyby.
zz Na obrazovke [View info/Zobrazenie informácií] stlačte tlačidlo <0>
(=403).
zz Na obrazovke [Wi‑Fi on/Zapnutá funkcia Wi‑Fi] vyberte položku [Error
details/Podrobnosti o chybe].
Kliknutím na stranu s číslom kódu chyby v nasledujúcej tabuľke prejdete na
príslušnú stranu.
11 (=406)
12 (=406)
21 (=407)
23 (=409)
61 (=410)
63 (=411)
22 (=408)
64 (=411)
65 (=412)
66 (=412)
67 (=412)
68 (=413)
69 (=413)
91 (=413)
121 (=413)
125 (=414)
126 (=414)
127 (=414)
141 (=414)
142 (=414)
151 (=415)
152 (=415)
zz Pri výskyte chyby sa v pravej hornej časti obrazovky [Wi‑Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie WI-Fi/Bluetooth] zobrazí hlásenie [Err**/Chyba**].
Po vypnutí fotoaparátu sa už nezobrazuje.
405
Postupy pre chybové hlásenia
11: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz V prípade možnosti [q]: Je spustená aplikácia Camera Connect?
BBVytvorte pripojenie pomocou aplikácie Camera Connect (=333).
zz V prípade nastavenia [D]: Je spustený softvér EOS?
BBSpustite softvér EOS a znova vytvorte pripojenie (=351).
zz V prípade možnosti [l]: Je tlačiareň zapnutá?
BBZapnite tlačiareň.
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
BBK tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na
možnosť [Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú.
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie (=404).
12: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz Sú cieľové zariadenie a prístupový bod zapnuté?
BBZapnite cieľové zariadenie a prístupový bod a chvíľu počkajte.
Ak stále nemožno vytvoriť pripojenie, zopakujte postupy na
vytvorenie pripojenia.
406
Postupy pre chybové hlásenia
21: N o address assigned by DHCP server (Server DHCP
,nepriradil žiadnu adresu)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Vo fotoaparáte je adresa IP nastavená na možnosť [Auto setting/
Automatické nastavenie]. Je toto nastavenie správne?
BBAk sa nepoužíva server DHCP, nastavte vo fotoaparáte adresu IP na
možnosť [Manual setting/Ručné nastavenie] (=385) a potom
zadajte nastavenia.
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DHCP
zz Je zapnuté napájanie servera DHCP?
BBZapnite server DHCP.
zz Je k dispozícii dostatok adries na priradenie serverom DHCP?
BBZvýšte počet adries priradených serverom DHCP.
BBOdstráňte zo siete zariadenia s adresami priradenými serverom
DHCP, aby sa znížil počet používaných adries.
zz Pracuje server DHCP správne?
BBSkontrolujte nastavenia servera DHCP a overte, či pracuje správne
ako server DHCP.
BBSpýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DHCP.
407
Postupy pre chybové hlásenia
22: No response from DNS server (Server DNS nereaguje)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zodpovedá adresa IP servera DNS vo fotoaparáte skutočnej adrese
servera?
BBPre adresu IP nastavte možnosť [Manual setting/Ručné
nastavenie]. Potom na fotoaparáte nastavte adresu IP, ktorá
zodpovedá adrese používaného servera DNS (=385, =419).
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DNS
zz Je zapnuté napájanie servera DNS?
BBZapnite server DNS.
zz Sú nastavenia servera DNS pre adresy IP a zodpovedajúce názvy
správne?
BBNa serveri DNS skontrolujte, či sú adresy IP a zodpovedajúce názvy
zadané správne.
zz Pracuje server DNS správne?
BBSkontrolujte nastavenia servera DNS a overte, či funguje správne
ako server DNS.
BBV prípade potreby požiadajte svojho správcu siete, aby zaručil,
že server DNS je k dispozícii.
Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
zz Obsahuje sieť, ku ktorej sa pokúšate pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi‑Fi, smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré slúži ako brána?
BBV prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány
a zadajte ju do fotoaparátu (=419, =385).
BBSkontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých
sieťových zariadeniach vrátane fotoaparátu.
408
Postupy pre chybové hlásenia
23: D evice with same IP address exists on selected network
,(Vo vybratej sieti existuje zariadenie s rovnakou adresou IP)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Majú fotoaparát a iné zariadenie pripojené prostredníctvom pripojenia
Wi‑Fi k rovnakej sieti rovnakú adresu IP?
BBZmeňte adresu IP fotoaparátu tak, aby sa nezhodovala s adresou
iného zariadenia v sieti. Prípadne môžete zmeniť adresu IP
zariadenia, ktoré používa duplicitnú adresu.
BBAk je adresa IP fotoaparátu nastavená na možnosť [Manual setting/
Ručné nastavenie] v sieťovom prostredí so serverom DHCP,
zmeňte toto nastavenie na možnosť [Auto setting/Automatické
nastavenie] (=384).
Postupy pre chybové hlásenia 21 – 23
zz Pri riešení problémov 21 – 23 skontrolujte tiež nasledujúce body.
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého hesla
na overenie?
yyK tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť [Open
system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú. V nastavení sa rozlišujú
veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých písmen.
Skontrolujte, či je vo fotoaparáte nastavené správne heslo na overenie (=404).
409
Postupy pre chybové hlásenia
61: Selected SSID wireless LAN network not found (Bezdrôtová
,sieť LAN so zvoleným identifikátorom SSID sa nenašla)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu
prekážky?
BBPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (=416).
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zhoduje sa nastavenie identifikátora SSID vo fotoaparáte s týmto
nastavením v prístupovom bode?
BBSkontrolujte identifikátor SSID v prístupovom bode a nastavte
rovnaký identifikátor SSID vo fotoaparáte.
Čo je potrebné skontrolovať na prístupovom bode
zz Je prístupový bod zapnutý?
BBZapnite napájanie prístupového bodu.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC je možné skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=403).
410
Postupy pre chybové hlásenia
63: Wireless LAN authentication failed (Chyba overenia
,bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu overenia?
BBFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby overenia: [Open
system/Otvorený systém], [Shared key/Zdieľaný kľúč] a [WPA/
WPA2-PSK].
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
BBV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC je možné skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=403).
64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Nemožno sa
,pripojiť k terminálu bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
BBFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC je možné skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=403).
411
Postupy pre chybové hlásenia
65: Wireless LAN connection lost (Výpadok pripojenia
,k bezdrôtovej sieti LAN)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu
prekážky?
BBPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (=416).
zz Pripojenie Wi‑Fi sa z nejakého dôvodu prerušilo a pripojenie nemožno
obnoviť.
BBMôže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov:
nadmerné množstvo prístupov k prístupovému bodu z iného
zariadenia, používanie mikrovlnnej rúry alebo iného zariadenia
v blízkosti prístupového bodu (rušenie signálu IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz)) alebo vplyv dažďa, prípadne vlhkosti (=416).
66: Incorrect wireless LAN password (Nesprávne heslo
,bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
BBV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
67: Incorrect wireless LAN encryption method (Nesprávny
,spôsob šifrovania bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
BBFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC použitého fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC je možné skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=403).
412
Postupy pre chybové hlásenia
68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the
:beginning. (Nemožno sa pripojiť k terminálu bezdrôtovej
:siete LAN. Skúste to znova od začiatku.)
zz Podržali ste tlačidlo WPS (Wi‑Fi Protected Setup) na prístupovom bode
stlačené dostatočne dlho?
BBPodržte tlačidlo WPS stlačené tak dlho, ako sa uvádza v návode na
používanie prístupového bodu.
zz Pokúšate sa vytvoriť pripojenie v blízkosti prístupového bodu?
BBPokúste sa vytvoriť pripojenie, keď sú obe zariadenia v dosahu.
69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot
:connect. Retry from the beginning. (Našlo sa viacero
:terminálov bezdrôtovej siete LAN. Pripojenie nie je možné.
:Skúste to znova od začiatku.)
zz Prebieha pripojenie iných prístupových bodov v režime pripojenia
stlačením tlačidla (režim PBC) funkcie WPS (Wi‑Fi Protected Setup).
BBChvíľu počkajte a potom sa pokúste vytvoriť pripojenie.
91: Other error (Iná chyba)
zz Vyskytol sa iný problém ako chybový kód č. 11 až 69.
BBVypnite a zapnite vypínač fotoaparátu.
121: N ot enough free space on server (Nedostatok voľného
:miesta na serveri)
zz Na cieľovom webovom serveri nie je dostatok voľného miesta.
BBOdstráňte nepotrebné snímky na webovom serveri, skontrolujte
voľné miesto na webovom serveri a pokúste sa znova odoslať údaje.
413
Postupy pre chybové hlásenia
125: Check the network settings (Skontrolujte nastavenia siete)
zz Je sieť pripojená?
BBSkontrolujte stav pripojenia siete.
126: Could not connect to server (Nemožno sa pripojiť k serveru)
zz Prebieha údržba služby CANON iMAGE GATEWAY alebo služba je
dočasne preťažená.
BBSkúste sa k webovej službe pripojiť neskôr.
127: An error has occurred (Došlo k chybe)
zz Počas pripojenia fotoaparátu k webovej službe sa vyskytol iný problém
ako chybový kód č. 121 až 126.
BBPokúste sa vytvoriť pripojenie Wi‑Fi k webovej službe znova.
141: Printer is busy. Try connecting again. (Tlačiareň je,
,zaneprázdnená. Skúste sa znova pripojiť.)
zz Vykonáva tlačiareň proces tlače?
BBPo dokončení procesu tlače skúste vytvoriť pripojenie Wi‑Fi
k tlačiarni znova.
zz Je k tlačiarni pripojený iný fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi?
BBPo ukončení pripojenia Wi‑Fi k inému fotoaparátu skúste vytvoriť
pripojenie Wi‑Fi k tlačiarni znova.
142: C ould not acquire printer information. Reconnect to try
,again. (Nepodarilo sa získať informácie o tlačiarni. Znova sa
,pripojte a skúste to znova.)
zz Je zapnuté napájanie tlačiarne?
BBPo zapnutí tlačiarne skúste vytvoriť pripojenie Wi‑Fi znova.
414
Postupy pre chybové hlásenia
151: Transmission canceled (Prenos bol zrušený)
zz Z nejakého dôvodu došlo k prerušeniu automatického prenosu snímok
do počítača.
BBReštartujte fotoaparát, aby sa obnovil automatický prenos snímok.
152: Card’s write protect switch is set to lock (Prepínač ochrany
,proti zápisu na karte je v uzamknutej polohe)
zz Je prepínač ochrany proti zápisu na karte prepnutý do uzamknutej
polohy?
BBPrepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy
umožňujúcej zápis.
415
Poznámky k funkcii bezdrôtovej
komunikácie
Ak sa zníži rýchlosť prenosu, preruší sa pripojenie alebo dochádza k iným
problémom pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie, skúste vykonať
nasledujúce postupy na nápravu chyby.
Vzdialenosť medzi fotoaparátom a smartfónom
Ak je fotoaparát príliš ďaleko od smartfónu, nemusí sa vytvoriť pripojenie
Wi‑Fi, aj keď pripojenie Bluetooth je možné. V takom prípade presuňte
fotoaparát a smartfón bližšie k sebe a vytvorte pripojenie Wi‑Fi.
Miesto inštalácie antény prístupového bodu
zz Pri používaní v interiéri nainštalujte zariadenie do miestnosti, kde budete
používať fotoaparát.
zz Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením a fotoaparátom
nenachádzali osoby ani predmety.
Elektronické zariadenia v blízkosti
Ak rýchlosť prenosu v sieti Wi‑Fi klesne v dôsledku vplyvu nasledujúcich
elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo prejdite od nich ďalej,
aby ste mohli prenášať údaje.
zz Fotoaparát komunikuje v sieti Wi‑Fi prostredníctvom signálu IEEE
802.11b/g/n pomocou rádiových vĺn v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu
dôjde k poklesu rýchlosti prenosu v sieti Wi‑Fi, ak sa v blízkosti
nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny,
mikrofóny, smartfóny, iné fotoaparáty alebo podobné zariadenia, ktoré
fungujú v rovnakom frekvenčnom pásme.
416
Poznámky k funkcii bezdrôtovej komunikácie
Upozornenia týkajúce sa používania viacerých fotoaparátov
zz Keď prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi pripájate k jednému prístupovému
bodu viacero fotoaparátov, používajte pre jednotlivé fotoaparáty rozdielne
adresy IP.
zz Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi viac fotoaparátov, rýchlosť prenosu sa zníži.
zz Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál IEEE
802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechajte medzi jednotlivými kanálmi
siete Wi‑Fi odstup piatich kanálov, aby sa znížilo rušenie rádiových vĺn.
Môžete napríklad použiť kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 alebo kanály 3 a 8.
Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania BR-E1
zz Ovládanie BR-E1 nie je možné použiť, pokiaľ nie sú fotoaparát
a smartfón spárované prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Zmeňte
pripojenie fotoaparátu k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu v rámci
funkcie [KConnect to Wireless Remote/Pripojiť k bezdrôtovému
diaľkovému ovládaniu] v časti [k: Wi‑Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi‑Fi/Bluetooth].
417
Zabezpečenie
Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať
nasledujúce problémy.
zz Monitorovanie prenosu
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v sieti
Wi‑Fi a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.
zz Neoprávnený prístup k sieti
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, a ukradnúť, upraviť alebo zničiť informácie.
Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu,
ako je infiltrácia (keď niekto prevezme identitu s cieľom získať prístup
k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu odrazový mostík
(ak niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako odrazový mostík
na zakrytie stôp pri infiltrácii iných systémov).
Odporúča sa používať systémy a funkcie na dôkladné zabezpečenie siete,
aby ste predišli vzniku týchto typov problémov.
418
Kontrola sieťových nastavení
zz Windows
Otvorte [Príkazový riadok] systému Windows, zadajte príkaz ipconfig/all
a stlačte kláves <Enter>.
Okrem adresy IP priradenej počítaču sa zobrazí aj maska podsiete,
brána a informácie o serveri DNS.
zz Mac OS
V systéme Mac OS X otvorte aplikáciu [Terminál], zadajte príkaz ifconfig
-a a stlačte kláves <Return>. Adresa IP priradená k počítaču sa zobrazí
v položke [en0] vedľa položky [inet] vo formáte „***.***.***.***“.
* Informácie o aplikácii [Terminál] nájdete v pomocníkovi pre systém Mac OS X.
Ak sa chcete vyhnúť používaniu rovnakej adresy IP pre počítač aj iné
zariadenia v sieti, počas nastavovania adresy IP priradenej k fotoaparátu,
ktoré je opísané na =385, zmeňte posledné číslo adresy IP.
Príklad: 192.168.1.10
419
Stav bezdrôtovej komunikácie
Stav bezdrôtovej komunikácie je možné skontrolovať na obrazovke.
Informácie na obrazovke
počas snímania
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
420
Informácie na obrazovke
počas prehrávania
(1)
(3)
(2)
Funkcia Wi‑Fi
Funkcia Bluetooth
Intenzita bezdrôtového signálu
(2)
Stav bezdrôtovej komunikácie
Stav komunikácie
Nepripojené
Funkcia Wi‑Fi
Obrazovka
Intenzita bezdrôtového
signálu
Wi‑Fi: Disable
(Zakázať)
Wi‑Fi: Enable
(Povoliť)
Vypnutý
Pripájanie
(bliká)
Pripojené
Odosielajú sa údaje
(animované)
Chyba pripojenia
(bliká)
Indikátor funkcie Bluetooth
Funkcia Bluetooth
[Enable/Povoliť]
[Disable/Zakázať]
Stav pripojenia
Obrazovka
Pripojené cez Bluetooth
s
Nepripojené cez
Bluetooth
Nepripojené cez
Bluetooth
s
Nezobrazené
zz Stav „Bluetooth not connected“ (Nepripojené cez Bluetooth) sa vyskytuje pri
pripojení k počítačom, tlačiarňam alebo webovým službám cez pripojenie Wi‑Fi.
421
422
Nastavenia funkcií
Táto kapitola opisuje nastavenia ponuky na karte nastavení
funkcií ([5]).
zz Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v pokročilých režimoch snímania ([d],
[s], [f] alebo [a]) alebo v režimoch videozáznamu [k]
([k] alebo [M]).
423
Ponuky na karte: Nastavenia funkcií
zz Function settings 1 (Nastavenia funkcií 1)
=426
=428
=431
=432
=433
zz Function settings 2 (Nastavenia funkcií 2)
=435
=436
=437
=438
=441
=442
zz Function settings 3 (Nastavenia funkcií 3)
=443
=444
=445
=446
=447
=448
424
Ponuky na karte: Nastavenia funkcií
zz Function settings 4 (Nastavenia funkcií 4)
=449
=451
=452
zz Function settings 5 (Nastavenia funkcií 5)
=458
=453
=454
=456
=456
=456
425
Select folder (Vybrať priečinok)
Môžete bez obmedzenia vytvárať a vyberať priečinky na uloženie
zhotovených snímok.
Vytvorenie priečinka
položku [5: Select folder/
1Vyberte
Vybrať priečinok].
položku [Create folder/
2Vyberte
Vytvoriť priečinok].
3Vyberte možnosť [OK].
426
Select folder (Vybrať priečinok)
Výber priečinka
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovke výberu priečinka vyberte
priečinok.
zz Zhotovené snímky sa uložia do
zvoleného priečinka.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímok v priečinku
Najnižšie číslo súboru
Názov priečinka
Najvyššie číslo súboru
Priečinky
zz Priečinok môže obsahovať až 9999 snímok (čísla súborov 0001 – 9999). Keď
sa priečinok zaplní, automaticky sa vytvorí nový priečinok s číslom o jedno
väčším. Nový priečinok sa vytvorí aj v prípade ručného vynulovania (=430).
Vytvoriť možno priečinky s číslami od 100 do 999.
Vytvorenie priečinkov pomocou počítača
zz Keď je na obrazovke otvorená karta, vytvorte nový priečinok s názvom „DCIM“.
Otvorte priečinok DCIM a vytvorte toľko priečinkov, koľko potrebujete na
uloženie a usporiadanie súborov. Názov priečinka musí mať formát „100ABC_
D“. Prvé tri číslice vždy predstavujú číslo priečinka od 100 do 999. Posledných
päť znakov môže byť ľubovoľnou kombináciou veľkých a malých písmen
od A do Z, číslic a znaku podčiarknutia „_“. Nemožno použiť medzeru. Tiež
upozorňujeme, že názvy dvoch priečinkov nesmú mať rovnaké trojmiestne
číslo priečinka (napríklad „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), a to ani v prípade,
ak je zvyšných päť znakov v jednotlivých názvoch odlišných.
427
File Numbering (Číslovanie súborov)
Zhotoveným snímkam uloženým v priečinku
sa priradia čísla súborov 0001 až 9999.
Môžete zmeniť spôsob číslovania súborov
snímok.
(príklad) IMG_0001.JPG
Číslo súboru
položku [5: File
1Vyberte
numbering/Číslovanie súborov].
položku.
2zNastavte
z Vyberte položku [Numbering/
Číslovanie].
zz Vyberte možnosť [Continuous/Sériové]
alebo [Auto reset/Automatické
vynulovanie].
zz Ak chcete vynulovať číslovanie súborov,
vyberte položku [Manual reset/Ručné
vynulovanie] (=430).
zz Výberom položky [OK] vytvorte nový
priečinok. Číslovanie súborov začne od
čísla 0001.
zz Ak číslo súboru v priečinku č. 999 dosiahlo číslo 9999, nebude ďalej možné
snímať ani v prípade, že je na karte ešte voľné miesto. Na obrazovke sa
zobrazí výzva, aby ste vymenili kartu. Vymeňte kartu za novú.
428
File Numbering (Číslovanie súborov)
Continuous (Sériové)
Ak chcete pokračovať v súvislom číslovaní súborov aj po
výmene karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania do 9999 pokračuje aj po výmene karty alebo
vytvorení nového priečinka. Tento spôsob je užitočný v prípade, ak chcete
snímky číslované v rozmedzí od 0001 do 9999 na rôznych kartách alebo vo
viacerých priečinkoch ukladať do jedného priečinka v počítači.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým
uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať od čísla súboru
poslednej snímky na karte alebo v priečinku. Ak chcete používať súvislé
číslovanie súborov, odporúča sa vždy používať nanovo naformátovanú
kartu.
Číslovanie súborov po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po vytvorení
priečinka
Karta 1
Karta 2
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Ďalšie číslo súboru v poradí
429
File Numbering (Číslovanie súborov)
Auto Reset (Automatické vynulovanie)
Ak chcete obnoviť číslovanie súborov od 0001 po každej
výmene karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania súborov nových uložených snímok začne znova od
0001 po výmene karty alebo vytvorení priečinka. Toto nastavenie je užitočné
vtedy, ak chcete snímky organizovať podľa kariet alebo priečinkov.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým
uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať od čísla súboru
poslednej snímky na karte alebo v priečinku. Ak chcete ukladať snímky
s číslovaním súborov začínajúcim od 0001, použite novo naformátovanú
kartu.
Číslovanie súborov po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po vytvorení
priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslovanie súborov sa vynulovalo
Manual Reset (Ručné vynulovanie)
Ak chcete vynulovať číslovanie súborov na 0001 alebo začať
od súboru číslo 0001 v novom priečinku.
Ak ručne vynulujete číslovanie súborov, automaticky sa vytvorí nový
priečinok a číslovanie súborov snímok uložených do príslušného priečinka
sa začne od 0001.
Tento spôsob je užitočný napríklad vtedy, ak chcete používať rôzne
priečinky pre snímky zhotovené napríklad včera a dnes.
430
Auto Rotate (Automaticky otočiť)
Môžete zmeniť nastavenie automatického otáčania,
ktoré pri zobrazovaní narovná snímky zosnímané vo
zvislej orientácii.
položku [5: Auto Rotate/
1Vyberte
Automaticky otočiť].
2Vyberte požadovanú položku.
zz On (Zap.)zD
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní vo fotoaparáte i v počítačoch.
zz On (Zap.)D
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní na počítačoch.
zz Off (Vyp.)
zz Snímky zhotovené s nastavením automatického otáčania na možnosť
[Off/Vyp.] sa neotočia pri prehrávaní, ani keď neskôr nastavíte automatické
otáčanie na možnosť [On/Zap.].
zz Ak zhotovíte snímku a fotoaparát bol namierený nahor alebo nadol, automatické
otočenie na správnu orientáciu pri prezeraní sa nemusí vykonať správne.
zz Ak sa na počítači snímky neotočia automaticky, skúste použiť softvér EOS.
431
Pridanie informácií o orientácii do
videozáznamov
V prípade videozáznamov zaznamenaných fotoaparátom vo zvislej polohe
je možné automaticky pridať informácie o orientácii, ktoré určujú hornú
stranu a umožňujú prehrávanie s rovnakou orientáciou v smartfónoch alebo
iných zariadeniach.
položku [5: Add k rotate
1Vyberte
info/Pridať informácie o otočení].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Enable (Povoliť)
Prehrávanie videozáznamov v smartfónoch alebo iných zariadeniach
v orientácii, v ktorej boli zaznamenané.
zz Disable (Zakázať)
Prehrávanie videozáznamov na šírku v smartfónoch alebo iných
zariadeniach bez ohľadu na orientáciu záznamu.
zz Vo fotoaparáte sa videozáznamy prehrávajú na šírku bez ohľadu na nastavenie
[5: Add k rotate info/Pridať informácie o otočení].
432
Format Card (Formátovať kartu)
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná) iným
fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto fotoaparáte.
zz Pri formátovaní karty sa vymažú všetky snímky a údaje uložené na karte.
Odstránia sa aj chránené snímky, preto sa uistite, že neobsahuje žiadne
údaje, ktoré si chcete ponechať. V prípade potreby pred formátovaním
karty snímky a údaje preneste do počítača a pod.
položku [5: Format card/
1Vyberte
Formátovať kartu].
kartu.
2zNaformátujte
z Vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete formátovať na nízkej úrovni,
stlačením tlačidla <B> pridajte
začiarknutie <X> k položke [Low level
format/Formátovať na nízkej úrovni]
a vyberte možnosť [OK].
zz Kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania karty môže byť menšia
ako kapacita uvedená na karte.
zz Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.
433
Format Card (Formátovať kartu)
Kartu naformátujte v nasledujúcich prípadoch:
zz Karta je nová.
zz Karta bola naformátovaná iným fotoaparátom alebo počítačom.
zz Karta je zaplnená snímkami alebo údajmi.
zz Zobrazuje sa chyba týkajúca sa karty (=493).
Formátovanie na nízkej úrovni
zz Formátovanie nízkej úrovne vykonajte, ak sa rýchlosť zapisovania alebo
čítania z karty zdá byť nízka alebo ak chcete úplne odstrániť údaje
na karte.
zz Keďže formátovanie nízkej úrovne naformátuje všetky zaznamenateľné
sektory na karte, trvá dlhšie ako bežné formátovanie.
zz Prebiehajúce formátovanie nízkej úrovne môžete zrušiť výberom
možnosti [Cancel/Zrušiť]. Aj v tomto prípade sa dokončí bežné
formátovanie a kartu môžete normálne používať.
Formáty súborov na karte
zz Karty SD/SDHC sa naformátujú vo formáte FAT32. Karty SDXC sa
naformátujú vo formáte exFAT.
zz Keď budete nahrávať videozáznam pomocou karty naformátovanej vo
formáte exFAT, videozáznam sa nahrá do jedného súboru (a nerozdelí
sa do viacerých súborov) aj vtedy, ak bude väčší ako 4 GB. (Veľkosť
videozáznamu presiahne 4 GB.)
zz Karty SDXC naformátované pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné
používať v iných fotoaparátoch. Upozorňujeme tiež, že karty formátované
na formát exFAT sa niektorými počítačovými operačnými systémami alebo
čítačkami pamäťových kariet nemusia rozpoznať.
zz Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov na karte sa
údaje nevymažú úplne. Majte to na pamäti pri predaji alebo likvidácii karty.
Pri likvidácii kariet preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu
osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.
434
Eco Mode (Úsporný režim)
Počas zobrazovania obrazovky snímania môžete šetriť energiu. Keď sa
fotoaparát nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa znížila spotreba batérie.
položku [5: Eco mode/
1Vyberte
Úsporný režim].
položku [On/Zap.].
2zVyberte
z Ak sa fotoaparát nepoužíva, obrazovka
približne do 2 sekúnd stmavne a do
10 sekúnd sa vypne.
zz Ak chcete obrazovku znova aktivovať a pripraviť sa na snímanie, keď je
obrazovka vypnutá kratšie ako približne tri minúty, stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
zz Po vypnutí obrazovky sa fotoaparát automaticky vypne približne po troch
minútach nečinnosti.
435
Power Saving (Úspora energie)
Môžete nastaviť časovanie automatického vypnutia obrazovky a fotoaparátu
([Display off/Vypnutá obrazovka] a [Auto power off/Automatické
vypnutie]).
položku [5: Power saving/
1Vyberte
Úspora energie].
2Vyberte požadovanú položku.
zz Aj keď je položka [Auto power off/Automatické vypnutie] nastavená na
možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka sa vypne po čase nastavenom
v položke [Display off/Vypnutie obrazovky].
zz Nastavenia [Display off/Vypnutie obrazovky] a [Auto power off/
Automatické vypnutie] sa nepoužijú pri nastavení úsporného režimu na
možnosť [On/Zap.].
436
Display Brightness (Jas displeja)
Jas obrazovky je nastaviteľný.
položku [5: Disp.
1Vyberte
brightness/Jas obrazovky].
nastavenie.
2zVykonajte
z Podľa stupnice sivých odtieňov upravte
jas pomocou tlačidiel <Y> <Z>
a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete skontrolovať expozíciu snímky, odporúča sa skontrolovať histogram
(=312).
437
Date/Time/Zone (Dátum/čas/pásmo)
Keď zapnete napájanie po prvýkrát alebo ak došlo k vynulovaniu dátumu/
času/pásma, postupujte podľa nasledujúcich krokov a najskôr nastavte
časové pásmo.
Keď najskôr nastavíte časové pásmo, v budúcnosti môžete toto nastavenie
podľa potreby jednoducho upraviť a dátum a čas sa aktualizujú podľa toho.
Keďže k zhotoveným snímkam budú pripojené informácie o dátume a čase
snímania, nezabudnite nastaviť dátum a čas.
položku [5: Date/Time/
1Vyberte
Zone/Dátum/čas/pásmo].
časové pásmo.
2zNastavte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time zone/Časové pásmo].
zz Stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
časové pásmo a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak sa požadované časové pásmo
nenachádza v zozname, stlačte tlačidlo
<M> a potom nastavte rozdiel
oproti UTC v položke [Time difference/
Časový rozdiel].
438
Date/Time/Zone (Dátum/čas/pásmo)
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time difference/Časový
rozdiel] (+/–/hodina/minúta) a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Po zadaní časového pásma alebo
časového rozdielu vyberte pomocou
tlačidiel <Y> <Z> položku [OK]
a potom stlačte tlačidlo <0>.
dátum a čas.
3zNastavte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
letný čas.
4zNastavte
z Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Y] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [Z] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Keď je letný čas nastavený na možnosť
[Z], čas nastavený v kroku č. 3 sa
posunie o 1 hodinu dopredu. Ak je
nastavená možnosť [Y], letný čas sa
zruší a čas sa posunie späť o 1 hodinu.
nastavenie.
5zUkončite
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [OK].
439
Date/Time/Zone (Dátum/čas/pásmo)
zz Nastavenia dátumu, času a časového pásma sa môžu vynulovať, keď bude
fotoaparát skladovaný bez batérie, keď sa vybije batéria alebo ak bude batéria
dlhšiu dobu vystavená teplotám pod bodom mrazu. V takom prípade ich
nastavte znova.
zz Po zmene položky [Zone/Time difference/Pásmo/Časový rozdiel]
skontrolujte, či je nastavený správny dátum/čas.
zz Čas do automatického vypnutia je možné predĺžiť, keď sa zobrazuje obrazovka
[5: Date/Time/Zone/Dátum/čas/pásmo].
440
Language (Jazyk)
Vyberte položku [5: Language K/
1Jazyk].
2Nastavte požadovaný jazyk.
441
Shutter Button Function for Movies
(Funkcia tlačidla spúšte pre videozáznamy)
Môžete nastaviť funkcie, ktoré sa vykonajú pri stlačení tlačidla spúšte do
polovice alebo úplnom stlačení počas nahrávania videozáznamu.
položku [5: Shutter btn
1Vyberte
function for movies/Funkcia
tlačidla spúšte pre videozáznamy].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Half-press (Stlačenie do polovice)
Zadajte funkciu, ktorá sa vykoná pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice.
zz Fully-press (Úplné stlačenie)
Táto položka sa zobrazí, keď je prepínač
režimu snímania nastavený do polohy
<k>.
Zadajte funkciu, ktorá sa vykoná pri
úplnom stlačení tlačidla spúšte.
Ak je položka [Fully-press/Úplné stlačenie] nastavená na hodnotu [Start/
stop mov rec/Spustenie/zastavenie zaznamenávania videozáznamu],
nahrávanie videozáznamu môžete spustiť alebo zastaviť pomocou tlačidla
snímania videozáznamu alebo úplným stlačením tlačidla spúšte.
zz Nastavenie [Half-press/Stlačenie do polovice] zmení hodnotu [Meter.+OneShot AF/Meranie + Jednoobrázkový AF] na hodnotu [Meter.+k Servo AF/
Meranie + AF-Servo], keď položku [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu]
nastavíte na hodnotu [H].
442
Video System (Video systém)
Umožňuje nastavenie video systému akéhokoľvek televízora používaného
na zobrazenie. Toto nastavenie určuje snímkové frekvencie, ktoré sú
dostupné pri nahrávaní videozáznamov.
položku [5: Video system/
1Vyberte
Video systém].
požadovanú položku.
2zVyberte
z For NTSC (Pre NTSC)
Pre oblasti s televíznym systémom
NTSC (Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea, Mexiko atď.).
zz For PAL (Pre PAL)
Pre oblasti s televíznym systémom PAL
(Európa, Rusko, Čína, Austrália atď.).
443
Touch Control (Dotykové ovládanie)
položku [5: Touch control/
1Vyberte
Dotykové ovládanie].
požadovanú položku.
2zVyberte
z Normálne nastavenie je [Standard/
Štandardné].
zz Nastavenie [Sensitive/Citlivé] poskytuje
lepšiu reakciu panela dotykovej
obrazovky ako nastavenie [Standard/
Štandardné].
Upozornenia týkajúce sa dotykového ovládania
zz Na ovládanie dotykom nepoužívajte ostré predmety, napríklad nechty alebo
guľôčkové perá.
zz Na dotykové ovládanie nepoužívajte mokré prsty. Ak je na obrazovke vlhkosť
alebo ak máte mokré prsty, panel dotykovej obrazovky nemusí reagovať alebo
môže dôjsť k poruche. V takom prípade vypnite napájanie a utrite vlhkosť
pomocou handričky.
zz Prilepenie komerčne dostupnej ochrannej fólie alebo nálepky na obrazovku
môže spomaliť reakciu dotykového ovládania.
zz Ak pri nastavení možnosti [Sensitive/Citlivé] rýchlo vykonáte dotykové
ovládanie, reakcia dotykového ovládania môže byť horšia.
444
Screen Autolock Settings (Nastavenia
automatického zamykania obrazovky)
Ak chcete znížiť pravdepodobnosť toho, že fotoaparát zaznamená
neúmyselné ovládanie dotykovej obrazovky, môžete vypnúť dotykové
ovládanie obrazovky snímania po určenom čase.
položku [5: Screen
1Vyberte
autolock settings/Nastavenia
automatického zamykania
obrazovky].
položku [Screen autolock/
2Nastavte
Automatické zamykanie obrazovky]
na hodnotu [Enable/Povoliť].
položku [Time until
3Nastavte
locked/Čas uzamknutia].
zz Po uplynutí zadaného času bez
akéhokoľvek ovládania fotoaparátu
pri zobrazenej obrazovke snímania
sa aktivuje automatické uzamknutie
obrazovky.
zz Automatické uzamknutie obrazovky
zrušíte stlačením ľubovoľného tlačidla.
zz Automatické uzamknutie obrazovky je vypnuté, keď sú zobrazené ponuky
alebo obrazovky prehrávania, keď obrazovka smeruje k objektom a keď
fotoaparát automaticky zaostruje alebo sníma.
445
Beeping (Zvuková signalizácia)
Môžete vypnúť zvukovú signalizáciu pri zaostrení na objekty alebo pri iných
operáciách.
položku [5: Beep/Zvuková
1Vyberte
signalizácia].
požadovanú položku.
2Vyberte
Touch (Dotyk)
Zvuková signalizácia bude vypnutá iba
počas dotykového ovládania.
Disable (Zakázať)
Vypne pípanie pri zaostrení na objekty,
snímaní so samospúšťou, použití
dotykových funkcií a ďalších činnostiach.
446
HDMI Resolution (Rozlíšenie HDMI)
Nastavte rozlíšenie výstupu obrazu, ktoré sa používa, keď je fotoaparát
pripojený k televízoru alebo externému záznamovému zariadeniu pomocou
kábla HDMI.
položku [5: HDMI
1Vyberte
resolution/Rozlíšenie HDMI].
požadovanú položku.
2Vyberte
Auto (Automaticky)
Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením zodpovedajúcim
pripojenému televízoru.
1080p
Výstup s rozlíšením 1080p. Vyberte,
ak sa chcete vyhnúť problémom so
zobrazením alebo oneskorením, keď
fotoaparát prepne rozlíšenie.
447
HDMI HDR Output (Výstup HDMI HDR)
Snímky RAW môžete zobrazovať v režime HDR po pripojení fotoaparátu
k televízoru HDR.
položku [5: HDMI HDR
1Vyberte
output/Výstup HDMI HDR].
2Vyberte položku [On/Zap.].
zz Uistite sa, že televízor HDR je nastavený na vstup HDR. Podrobné informácie
o prepínaní vstupov na televízore nájdete v používateľskej príručke
k televízoru.
zz V závislosti od použitého televízora nemusia snímky vyzerať podľa očakávania.
zz Na televízore HDR sa nemusia zobraziť niektoré obrazové efekty a informácie.
448
Shooting Information Display (Zobrazenie
informácií o snímaní)
Informácie, ktoré sa zobrazujú pri snímaní, môžete prispôsobiť.
Vyberte položku [5: Shooting
info. disp./Zobrazenie informácií
o snímaní].
Grid display (Zobrazenie mriežky)
položku [Grid display/
1Vyberte
Zobrazenie mriežky].
2Vyberte požadovanú položku.
449
Shooting Information Display (Zobrazenie informácií o snímaní)
Histogram
položku [Histogram disp/
1Vyberte
Zobrazenie histogramu].
2Vyberte požadovanú položku.
450
Reverse Display (Obrátené zobrazenie)
Pri snímaní s obrazovkou otočenou k objektu (k prednej strane fotoaparátu)
sa môže zobraziť zrkadlový obraz.
položku [5: Reverse
1Vyberte
display/Obrátené zobrazenie].
položku [On/Zap.].
2zVyberte
z Ak radšej nechcete používať obrátené
zobrazovanie, keď je obrazovka otočená
dopredu, vyberte položku [Off/Vyp.].
451
Display Performance (Výkon zobrazenia)
Pri snímaní statických záberov môžete určiť jemné zobrazovanie alebo
energeticky úsporné zobrazovanie.
položku [5: Disp.
1Vyberte
performance/Výkon zobrazenia].
2Vyberte požadovanú položku.
452
Reset Camera (Obnoviť predvolené
nastavenia fotoaparátu)
M
Môžete obnoviť predvolené nastavenia fotoaparátu v režimoch snímania
[d], [s], [f], [a], [k] a [M].
položku [5: Reset camera/
1Vyberte
Vynulovať fotoaparát].
možnosť [Basic settings/
2Vyberte
Základné nastavenia].
zz Ak chcete vymazať ďalšie nastavenia,
vyberte možnosť [Other settings/Ďalšie
nastavenia] a potom vyberte položku.
3Vyberte možnosť [OK].
zz Predvolené základné nastavenia, ako sú napríklad [Language K/Jazyk]
a [Date/Time/Zone/Dátum/čas/pásmo], sa neobnovia.
zz Na snímkach alebo na obrazovke snímania sa môžu objaviť body svetla, ak
snímač ovplyvní vesmírne žiarenie či podobné faktory. V takom prípade môžete
obmedziť ich výskyt vykonaním niektorej z nasledujúcich činností pri vybratom
nastavení [Basic settings/Základné nastavenia]: (1) Podržte stlačené tlačidlo
<I> a stlačte tlačidlo <M> alebo (2) vyberte možnosť [Basic settings/
Základné nastavenia], stlačte tlačidlo <0> a vyberte možnosť [OK] (činnosť
(2) však obnoví predvolené nastavenia fotoaparátu).
453
Copyright Information (Informácie
o autorských právach)
M
Po nastavení informácií o autorských právach sa tieto informácie
zaznamenajú do snímky ako informácie Exif.
položku [5: Copyright
1Vyberte
information/Informácie
o autorských právach].
2Vyberte požadovanú položku.
text.
3zZadajte
z Krížovými tlačidlami <V> vyberte znak
a stlačením tlačidla <0> ho zadajte.
zz Ak chcete prepnúť režim vstupu, vyberte
položku [ ] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete odstrániť predchádzajúci
znak, vyberte položku [ ] a stlačte
tlačidlo <0>.
nastavenie.
4zUkončite
z Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
454
Copyright Information (Informácie o autorských právach)
Kontrola informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť
[Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach],
môžete skontrolovať informácie zadané
v položkách [Author/Autor] a [Copyright/
Autorské práva].
Odstránenie informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť [Delete copyright information/
Odstrániť informácie o autorských právach], môžete odstrániť informácie
v položkách [Author/Autor] a [Copyright/Autorské práva].
zz Ak je text zadaný v položke „Author“ (Autor) alebo „Copyright“ (Autorské
práva) dlhý, nemusí sa pri výbere položky [Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach] zobraziť celý.
zz Informácie o autorských právach môžete nastaviť alebo skontrolovať aj
pomocou nástroja EOS Utility (softvér EOS).
455
Manual/software URL (Adresa URL návodov
a softvéru)
Ak chcete prevziať návody, vyberte položku
[5: Manual/software URL/Adresa
URL návodov a softvéru] a naskenujte
zobrazený kód do smartfónu.
Na prístup k webovej lokalite na zobrazenej
adrese URL a prevzatie softvéru môžete
použiť aj počítač.
Certification Logo Display
(Zobrazenie loga certifikácie)
M
Vyberte položku [5: Certification Logo
Display/Zobrazenie loga certifikácie], ak
chcete zobraziť niektoré logá certifikácie
fotoaparátu. Ďalšie logá certifikácie sa
nachádzajú na tele a balení fotoaparátu.
Firmware (Firmvér)
M
Vyberte položku [5: Firmware/Firmvér],
ak chcete aktualizovať firmvér fotoaparátu
alebo aktuálneho objektívu.
456
Užívateľské funkcie (C.Fn)
Môžete doladiť funkcie fotoaparátu a meniť funkcie tlačidiel
a voličov podľa vašich preferencií snímania.
457
Nastavenie užívateľských funkcií
M
položku [Custom
1Vyberte
Functions(C.Fn)/Užívateľské
funkcie (C.Fn)].
(1)
číslo užívateľskej funkcie (1).
2 zVyberte
z Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
číslo užívateľskej funkcie a stlačte
tlačidlo <0>.
nastavenie podľa potreby.
3zZmeňte
z Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
požadované nastavenie (číslo) a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete nastaviť inú užívateľskú
funkciu, zopakujte kroky č. 2 až 3.
zz V dolnej časti obrazovky sú zobrazené
aktuálne nastavenia užívateľských
funkcií pod príslušnými číslami funkcií.
nastavenie.
4zUkončite
z Stlačte tlačidlo <M>.
Zrušenie všetkých užívateľských funkcií
Všetky nastavenia užívateľských funkcií, ktoré ste nastavili, môžete zrušiť
výberom položiek [5: Reset camera/Vynulovať fotoaparát], [Other
settings/Ďalšie nastavenia], [Custom Functions(C.Fn)/Užívateľské
funkcie (C.Fn)] (=453).
458
Položky nastavení užívateľských funkcií
M
Užívateľské funkcie sú usporiadané do dvoch skupín podľa typu funkcie:
C.Fn I: Exposure (Expozícia), C.Fn II: Others (Iné).
C.Fn I: Exposure (Expozícia)
C.Fn-1
ISO expansion (Rozšírenie citlivosti ISO)
0: Off (Vyp.)
1: On (Zap.)
Keď nastavujete citlivosť ISO, môžete nastaviť hodnotu „H“ (ekvivalent
ISO 51200) pre fotografie a hodnotu „H“ (ekvivalent ISO 25600) pre
videozáznamy. Ak je položka [z: Highlight tone priority/Priorita
jasných tónov] nastavená na hodnotu [Enable/Povoliť] alebo
[Enhanced/Rozšírené], hodnotu „H“ nie je možné vybrať.
zz Pri videozáznamoch s rozlíšením 4K je rozsah citlivosti ISO 100 – 6400, aj keď
je položka [ISO expansion/Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená na hodnotu
[1: On/Zap.].
C.Fn-2
Safety shift (Bezpečnostný posun)
0: Disable (Zakázať)
1: Enable (Povoliť)
Pri snímaní v režime [s] alebo [f] sa rýchlosť uzávierky a hodnota
clony môžu automaticky nastavovať tak, aby umožňovali štandardnú
expozíciu, ak by štandardná expozícia nebola dostupná pri vami
určenej rýchlosti uzávierky alebo hodnote clony.
459
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn II: Others (Iné)
C.Fn-3
Shutter/AE lock button (Tlačidlo spúšte/uzamknutia AE)
0: AF/AE lock (AF/uzamknutie AE)
1: AE lock/AF (Uzamknutie AE/AF)
Je to praktické, ak chcete zaostrovať a merať osobitne. Stlačením
tlačidla <A> spustíte automatické zaostrovanie a stlačením tlačidla
spúšte do polovice uzamknete AE.
2: AF/AF lock, no AE lock (AF/uzamknutie AF, bez uzamknutia AE)
V režime AF-Servo môžete stlačením tlačidla <A> dočasne pozastaviť
automatické zaostrovanie. Zabránite tým nepresnému automatickému
zaostreniu z dôvodu prekážky prechádzajúcej medzi fotoaparátom
a objektom. Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia snímky.
3: AE/AF, no AE lock (AE/AF, bez uzamknutia AE)
Je to užitočné pri objektoch, ktoré sa opakovane pohybujú a zastavujú.
V režime AF-Servo môžete stlačením tlačidla <A> zapnúť alebo
vypnúť funkciu AF-Servo. Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia
snímky. Fotoaparát tým môžete nastaviť tak, aby vždy udržiaval
optimálne zaostrenie a expozíciu a čakal na rozhodujúci okamih.
zz Pri nastavení 1 alebo 3 sa stlačením tlačidla <A> počas nahrávania
videozáznamu zapne jednoobrázkové AF.
C.Fn-4zMovie shooting button function (Funkcia tlačidla
snímania videozáznamov)
Môžete zmeniť funkciu tlačidla snímania videozáznamov <o> počas
snímania statických záberov.
0: Movie record start/stop (Spustenie/zastavenie nahrávania
:videozáznamu)
1: Depth-of-field preview (Kontrola hĺbky poľa)
Zastaví objektív na určenej hodnote clony, vďaka čomu môžete
skontrolovať rozsah zaostrenia (hĺbku poľa).
2: Disabled (Zakázané)
Zakáže tlačidlo <o>, aby jeho stlačenie nemalo žiadny účinok.
460
Položky nastavení užívateľských funkcií
C.Fn-5Release shutter without lens (Aktivácia uzávierky bez
objektívu)
Môžete zadať, či je možné snímať statické zábery alebo videozáznamy bez
objektívu nasadeného na fotoaparát.
0: Disable (Zakázať)
1: Enable (Povoliť)
C.Fn-6
Retract lens on power off (Zasunúť objektív po vypnutí)
Nastavenie mechanizmu na zasúvanie objektívu, keď je k fotoaparátu
pripojený objektív EF alebo EF-S STM s pohonným mechanizmom
(napríklad EF 40mm f/2.8 STM). Môžete určiť, či sa po vypnutí fotoaparátu
má automaticky zasunúť vyklopený používaný objektív.
0: Enable (Povoliť)
1: Disable (Zakázať)
zz Pri automatickom vypnutí sa zasunutie neaktivuje (ak len nejde o objektívy EF-M).
zz Pred odpojením objektívu skontrolujte, či je zasunutý.
zz Keď je nastavená možnosť [0: Enable/0: Povoliť], táto funkcia sa použije bez
ohľadu na nastavenie prepínača režimov zaostrenia na objektíve (AF alebo MF).
461
462
Ponuka My Menu
(Moja ponuka)
Na karte My Menu (Moja ponuka) môžete zaregistrovať
položky ponuky a užívateľské funkcie, ktorých
nastavenia často meníte.
zz Karta [9: My Menu/Moja ponuka] sa nezobrazuje, keď je
položka [Menu display/Zobrazenie ponuky] na karte
[j: Display level settings/Nastavenia úrovne zobrazenia]
nastavená na hodnotu [Guided/S pokynmi]. Ak chcete
nastaviť ponuku My Menu (Moja ponuka), zmeňte položku
[Menu display/Zobrazenie ponuky] na hodnotu [Standard/
Štandardné].
463
Ponuky na karte: My Menu (Moja ponuka) M
=465
=468
=468
=469
464
Zaregistrovanie ponuky My Menu
(Moja ponuka)
M
Na karte My Menu (Moja ponuka) môžete zaregistrovať položky ponuky
a užívateľské funkcie, ktorých nastavenia často meníte.
Vytvorenie a pridanie karty ponuky My Menu (Moja ponuka)
položku [Add My Menu tab/
1Vyberte
Pridať kartu ponuky Moja ponuka].
možnosť [OK].
2zVyberte
z Zopakovaním krokov č. 1 a 2 môžete
vytvoriť až päť kariet ponuky My menu
(Moja ponuka).
Zaregistrovanie položiek ponuky na kartách ponuky My
Menu (Moja ponuka)
položku [9: Configure/
1Vyberte
Konfigurovať].
465
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
položku [Select items
2Vyberte
to register/Vybrať položky na
zaregistrovanie].
požadované položky.
3zZaregistrujte
z Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
zz Zaregistrovať môžete až šesť položiek.
zz Ak sa chcete vrátiť k obrazovke v kroku
č. 2, stlačte tlačidlo <M>.
Nastavenia karty My Menu (Moja ponuka)
Položky v rámci karty ponuky môžete triediť
a odstrániť a môžete premenovať alebo
odstrániť kartu ponuky.
zz Sort registered items (Triedenie zaregistrovaných položiek)
Poradie zaregistrovaných položiek v ponuke My Menu (Moja ponuka)
môžete zmeniť. Vyberte položku [Sort registered items/Triedenie
zaregistrovaných položiek], vyberte položku, ktorej poradie chcete zmeniť,
a potom stlačte položku <0>. Pri zobrazení symbolu [z] presuňte
položku pomocou tlačidiel <W> <X> a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Delete selected items/Delete all items on tab (Odstrániť
vybraté položky/Odstrániť všetky položky na karte)
Môžete odstrániť ľubovoľnú zo zaregistrovaných položiek. Možnosť [Delete
selected items/Odstrániť vybraté položky] odstráni naraz jednu položku
a možnosť [Delete all items on tab/Odstrániť všetky položky na karte]
odstráni všetky zaregistrované položky na príslušnej karte.
466
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
zz Delete tab (Odstrániť kartu)
Môžete odstrániť aktuálnu kartu My Menu (Moja ponuka). Ak chcete
odstrániť kartu [MY MENU*/MOJA PONUKA*], vyberte položku
[Delete tab/Odstrániť kartu].
zz Rename tab (Premenovať kartu)
Kartu ponuky My Menu (Moja ponuka) môžete premenovať z názvu
[MY MENU*/MOJA PONUKA*].
položku [Rename tab/
1Vyberte
Premenovať kartu].
text.
2zZadajte
z Vyberte položku [
] a stláčaním
tlačidla <0> odstráňte nepotrebné
znaky.
zz Krížovými tlačidlami <V> vyberte znak
a stlačením tlačidla <0> ho zadajte.
zz Ak chcete prepnúť režim vstupu, vyberte
položku [ ] a stlačte tlačidlo <0>.
zadanie.
3zPotvrďte
z Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
467
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Odstránenie všetkých kariet ponuky My Menu (Moja ponuka)/
odstránenie všetkých položiek
Môžete odstrániť všetky vytvorené karty
ponuky My Menu (Moja ponuka) alebo
položky ponuky My Menu (Moja ponuka)
zaregistrované na týchto kartách.
zz Delete all My Menu tabs (Odstrániť všetky karty ponuky
Moja ponuka)
Môžete odstrániť všetky karty My Menu (Moja ponuka), ktoré ste vytvorili.
Keď vyberiete možnosť [Delete all My Menu tabs/Odstrániť všetky
karty ponuky Moja ponuka], odstránia sa všetky karty z ponúk [MY
MENU1/MOJA PONUKA 1] až [MY MENU5/MOJA PONUKA 5] a karta
[9] sa obnoví na predvolené nastavenia.
zz Delete all items (Odstrániť všetky položky)
Môžete odstrániť všetky položky zaregistrované na kartách [MY MENU1/
MOJA PONUKA 1] až [MY MENU5/MOJA PONUKA 5]. Karty sa
neodstránia. Ak vyberiete položku [Delete all items/Odstrániť všetky
položky], odstránia sa všetky položky zaregistrované na všetkých
vytvorených kartách.
zz Ak vykonáte funkciu [Delete tab/Odstrániť kartu] alebo [Delete all My
Menu tabs/Odstrániť všetky karty ponuky Moja ponuka], názvy kariet
premenované pomocou funkcie [Rename tab/Premenovať kartu] sa tiež
odstránia.
468
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Nastavenia zobrazenia ponuky
Výberom položky [Menu display/
Zobrazenie ponuky] môžete nastaviť
obrazovku ponuky, ktorá sa zobrazí po
stlačení tlačidla <M> ako prvá.
zz Normal display (Normálne zobrazenie)
Zobrazí poslednú zobrazenú obrazovku ponuky.
zz Display from My Menu tab (Zobrazenie od karty ponuky
Moja ponuka)
Zobrazí sa s vybratou kartou [9].
zz Display only My Menu tab (Zobrazenie len karty Moja ponuka)
Zobrazí sa iba karta [9]. (Karty [z], [3], [k], [5] a [j] sa
nezobrazia.)
469
470
Referencie
471
Softvér
Z webovej lokality spoločnosti Canon môžete prevziať najnovšiu verziu
softvéru EOS a ďalší špecializovaný softvér.
Prevzatie a inštalácia softvéru EOS alebo iného
špecializovaného softvéru
Vždy inštalujte najnovšiu verziu softvéru.
Predchádzajúce nainštalované verzie vždy aktualizujte tak, že ich prepíšete
najnovšou verziou.
zz Nepripájajte fotoaparát k počítaču pred nainštalovaním softvéru. Softvér sa
nenainštaluje správne.
zz Ak počítač nie je pripojený k internetu, softvér sa nedá nainštalovať.
zz Predchádzajúce verzie nedokážu zobraziť snímky zhotovené týmto
fotoaparátom správne. Takisto nie je možné spracovanie snímok RAW
zhotovených týmto fotoaparátom.
si softvér.
1zPrevezmite
z Pripojte sa pomocou počítača na internet a prejdite na nasledujúcu
webovú lokalitu spoločnosti Canon:
www.canon.com/icpd
zz Zadajte sériové číslo uvedené na zadnej strane obrazovky a potom
prevezmite softvér.
zz Dekomprimujte ho v počítači.
Pre systém Windows
Kliknutím na zobrazený súbor inštalačného programu spustite
inštalačný program.
Pre počítače Macintosh
Vytvorí a zobrazí sa súbor dmg. Podľa nasledujúcich krokov
spustite inštalačný program.
472
Softvér
(1) Dvakrát kliknite na súbor dmg.
BBNa pracovnej ploche sa zobrazí ikona disku a súbor
inštalačného programu.
Ak sa súbor inštalačného programu nezobrazí, dvojitým
kliknutím na ikonu disku ho zobrazte.
(2) Dvakrát kliknite na súbor inštalačného programu.
BBInštalačný program sa spustí.
inštalácii softvéru postupujte podľa pokynov na
2Pri
obrazovke.
Prevzatie návodov na používanie softvéru
Návody na používanie softvéru (súbory PDF) môžete prevziať do svojho
počítača z webovej lokality spoločnosti Canon.
zz Lokalita na prevzatie návodu na používanie softvéru
www.canon.com/icpd
zz Na zobrazenie návodov na používanie (súborov PDF) sa vyžaduje softvér
na zobrazovanie súborov Adobe PDF, ako napríklad Adobe Acrobat
Reader DC (odporúča sa najnovšia verzia).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať z internetu.
zz Dvakrát kliknite na prevzatý návod na používanie (súbor PDF), aby ste ho
otvorili.
zz Ak chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie súborov
PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru.
473
Importovanie snímok do počítača
Na importovanie snímok z fotoaparátu do počítača môžete použiť softvér
EOS. K dispozícii sú dva spôsoby.
Pripojenie k počítaču prostredníctvom prepojovacieho kábla
(predáva sa samostatne)
1Nainštalujte softvér (=472).
Pripojte fotoaparát k počítaču
2pomocou
prepojovacieho kábla
(predáva sa samostatne).
zz Ako prepojovací kábel môžete použiť
kábel IFC-600PCU (predáva sa
samostatne).
zz Zapojte konektor kábla do konektora
digitálneho rozhrania na fotoaparáte
(USB Micro-B).
zz Zapojte zástrčku kábla do konektora
USB počítača (USB typu A).
importovanie snímok použite
3Na
nástroj EOS Utility.
zz Informácie nájdete v príručke EOS Utility
návod na používanie.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi fotoaparát nedokáže komunikovať s počítačom,
aj keď sú prepojené prepojovacím káblom.
474
Importovanie snímok do počítača
Čítačka pamäťových kariet
Snímky môžete importovať do počítača pomocou čítačky pamäťových kariet.
1Nainštalujte softvér (=472).
kartu do čítačky
2Vložte
pamäťových kariet.
importovanie snímok použite
3Na
program Digital Photo Professional.
zz Informácie nájdete v príručke Digital
Photo Professional návod na používanie.
zz Pri sťahovaní snímok z fotoaparátu do počítača pomocou čítačky pamäťových
kariet a bez použitia softvéru EOS skopírujte do počítača priečinok DCIM, ktorý
sa nachádza na karte.
475
Príslušenstvo na nabíjanie z domácej
elektrickej zásuvky
Fotoaparát môžete napájať z domácej elektrickej zásuvky pomocou DC
adaptéra DR-E12 a kompaktného sieťového adaptéra CA-PS700 (oba sa
predávajú samostatne).
DC adaptér.
1zVložte
z Vypnite fotoaparát.
zz Otvorte kryt a vložte DC adaptér
s konektorom otočeným podľa obrázka.
zz Zatvorte kryt.
adaptér k DC adaptéru.
2zPripojte
z Otvorte kryt a úplne zasuňte zástrčku
(2)
adaptéra do konektora DC adaptéra.
(1)
napájací kábel.
3zPripojte
z Zasuňte jeden koniec napájacieho kábla
do kompaktného sieťového adaptéra
a druhý koniec zapojte do elektrickej
zásuvky.
zz Keď fotoaparát prestanete používať,
vypnite ho a odpojte napájací kábel od
zásuvky.
zz Nepoužívajte iný sieťový adaptér než je kompaktný sieťový adaptér CA-PS700.
zz Nepripájajte ani neodpájajte adaptér ani napájací kábel, keď je fotoaparát
zapnutý.
zz Keď fotoaparát prestanete používať, vypnite ho a odpojte napájací kábel od
zásuvky.
476
Poradca pri odstraňovaní problémov
Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, skúste ho najskôr odstrániť
pomocou pokynov v tomto poradcovi pri odstraňovaní problémov. Ak
pomocou tohto poradcu pri odstraňovaní problémov problém nevyriešite,
obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti
Canon.
Problémy súvisiace s napájaním
Batérie sa nedajú nabíjať pomocou nabíjačky.
zz Nepoužívajte žiadne iné súpravy batérií okrem originálnej súpravy batérií
LP-E12 od spoločnosti Canon.
Indikátor na nabíjačke batérií bliká.
zz V prípade problémov s nabíjačkou batérií bude blikať oranžový indikátor
nabíjania a ochranný obvod zastaví nabíjanie. V takom prípade odpojte
zástrčku nabíjačky od elektrickej zásuvky, vyberte a znova vložte batériu
a chvíľu počkajte, kým nabíjačku znova zapojíte do elektrickej zásuvky.
Fotoaparát sa neaktivuje ani vtedy, keď sa zapne.
zz Skontrolujte, či je batéria správne vložená do fotoaparátu (=44).
zz Uistite sa, že kryt priestoru pre batériu je zatvorený (=44).
zz Uistite sa, že kryt otvoru na kartu je zatvorený (=46).
zz Nabite batériu (=42).
Po vypnutí fotoaparátu stále svieti kontrolka prístupu.
zz Kontrolka prístupu zostane svietiť, kým fotoaparát zaznamenáva snímky
na kartu. Po dokončení záznamu snímok kontrolka prístupu zhasne
a napájanie sa automaticky vypne.
477
Poradca pri odstraňovaní problémov
Batéria sa veľmi rýchlo vybije.
zz Použite úplne nabitú batériu (=42).
zz Výkon batérie môže byť znížený. Ak je výkon batérie nedostatočný,
vymeňte ju za novú batériu.
zz Počet možných záberov sa zníži v prípade ktorejkoľvek z nasledujúcich
operácií:
Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
Používanie funkcie Wi-Fi/Bluetooth (bezdrôtová komunikácia).
Fotoaparát sa sám od seba vypína.
zz Používa sa automatické vypnutie. Ak chcete deaktivovať automatické
vypnutie, nastavte položku [Auto power off/Automatické vypnutie]
v časti [5: Power saving/Úspora energie] na možnosť [Disable/
Zakázať] (=436).
zz Aj keď je položka [Auto power off/Automatické vypnutie] nastavená
na možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka sa vypne, keď necháte
fotoaparát v nečinnosti po dobu zadanú pre možnosť [Display off/
Vypnutá obrazovka], ale fotoaparát zostane zapnutý.
zz Nastavte položku [5: Eco mode/Úsporný režim] na možnosť [Off/Vyp.].
478
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy súvisiace so snímaním
Objektív sa nedá nasadiť.
zz Ak chcete nasadiť objektív EF alebo EF-S, budete potrebovať
upevňovací adaptér. Fotoaparát nemožno používať s objektívmi RF.
Nie je možné zhotoviť ani nahrať žiadnu snímku.
zz Skontrolujte, či je karta správne vložená (=46).
zz Prepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy umožňujúcej
zápis a mazanie (=46).
zz Ak je karta plná, vymeňte ju alebo na nej vytvorte priestor odstránením
nepotrebných snímok (=46, =277).
zz Snímanie nie je možné, ak sa bod AF pri pokuse o zaostrenie zmení
na oranžový. Opäť vykonajte automatické zaostrenie stlačením tlačidla
spúšte do polovice alebo zaostrite manuálne (=57, =185).
Karta sa nedá používať.
zz Ak sa zobrazuje chybová správa týkajúca sa karty, pozrite si informácie
na =48 alebo =493.
Pri vložení karty do iného fotoaparátu sa zobrazí chybová
správa.
zz Keďže sú karty SDXC formátované vo formáte exFAT a vy naformátujete
kartu pomocou tohto fotoaparátu a potom ju vložíte do iného fotoaparátu,
môže sa zobraziť chyba a môže sa stať, že kartu nebude možné
používať.
479
Poradca pri odstraňovaní problémov
Snímka je nezaostrená alebo rozmazaná.
zz Nastavte položku [z: Focus mode/Režim zaostrenia] na hodnotu [AF]
(=182).
zz Ak používate objektív s prepínačom režimov zaostrenia, nastavte
prepínač do polohy <AF> (=55).
zz Tlačidlo spúšte stlačte jemne, aby ste nespôsobili otrasy fotoaparátu
(=57).
zz V časti [z: IS settings/Nastavenia stabilizácie obrazu] nastavte
položku [IS mode/Režim stabilizácie obrazu] na hodnotu [On/Zap.]
(=188).
zz Ak používate objektív vybavený prepínačom stabilizácie obrazu, nastavte
prepínač do polohy <1> (=188).
zz Pri slabom osvetlení sa rýchlosť uzávierky môže znížiť. Použite vyššiu
rýchlosť uzávierky (=106), nastavte vyššiu citlivosť ISO (=138),
použite blesk (=243) alebo statív.
zz Pozrite si časť „Minimalizácia rozmazaných fotografií“ na =75.
Nie je možné uzamknutie zaostrenia a zmena kompozície záberu.
zz Nastavte funkciu AF na možnosť Jednoobrázkový AF. Snímanie s uzamknutím
zaostrenia nie je možné s funkciou AF-Servo (=76, =167).
Rýchlosť sériového snímania je nízka.
zz Rýchlosť sériového snímania môže byť nižšia v závislosti od podmienok
snímania, ako sú úroveň nabitia batérie, teplota, rýchlosť uzávierky,
clona, podmienky snímaného objektu, jas, funkcia AF, typ objektívu,
použitie blesku a nastavenia snímania (=134).
480
Poradca pri odstraňovaní problémov
Maximálny počet záberov pri sériovom snímaní je znížený.
zz Pri snímaní objektu s jemnými detailmi, ako je napríklad trávnatá plocha,
bude veľkosť súboru väčšia a skutočný maximálny počet záberov v sérii
môže byť nižší v porovnaní s údajmi na =495.
Aj keď vymením kartu, zobrazený maximálny počet záberov
v sérii pre sériové snímanie sa nezmení.
zz Zobrazený maximálny počet záberov v sérii sa nezmení pri výmene
karty, ani ak ide o vysokorýchlostnú kartu. Maximálny počet záberov
v sérii uvedený v tabuľke na =495 je založený na testovacej karte
spoločnosti Canon. (Čím je vyššia rýchlosť zápisu na kartu, tým vyšší je
skutočný maximálny počet záberov v sérii.) Z tohto dôvodu sa zobrazený
maximálny počet záberov v sérii môže líšiť od skutočného maximálneho
počtu záberov v sérii.
Aj keď je nastavená znížená kompenzácia expozície, snímka sa
nasníma ako svetlá.
zz Nastavte položku [z: Auto Lighting Optimizer/Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] na možnosť [Disable/Zakázať]
(=141). Keď je nastavená možnosť [Low/Nízka], [Standard/
Štandardná] alebo [High/Vysoká], snímka sa môže nasnímať ako
svetlá aj v prípade nastavenia zníženej kompenzácie expozície alebo
kompenzácie expozície blesku.
Nemožno nastaviť citlivosť ISO 100. Nie je možné vybrať
rozšírenie citlivosti ISO.
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných
tónov] na hodnotu [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené]
začína dostupný rozsah citlivosti ISO na hodnote ISO 200.
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných
tónov] na hodnotu [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené] nie
je možnosť H (rozšírená citlivosť ISO) k dispozícii, a to ani vtedy, keď je
položka [ISO expansion/Rozšírenie citlivosti ISO] v časti [5: Custom
Functions(C.Fn)/Užívateľské funkcie (C.Fn)] nastavená na hodnotu
[1: On/Zap.].
481
Poradca pri odstraňovaní problémov
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných
tónov] na hodnotu [Disable/Zakázať] môžete nastaviť citlivosť
ISO 100/125/160 alebo H (rozšírenú citlivosť ISO).
Keď je nastavená manuálna expozícia aj automatické nastavenie
citlivosti ISO, nie je možné nastaviť kompenzáciu expozície.
zz Postup nastavenia kompenzácie expozície nájdete na =111.
Nezobrazujú sa všetky možnosti korekcie aberácie objektívu.
zz Hoci sa položky [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej
aberácie] a [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] nezobrazujú,
keď je položka [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], obe funkcie sa pri
snímaní použijú, ako keby boli nastavené na možnosť [Enable/Povoliť].
zz Počas nahrávania videozáznamu sa nezobrazia možnosti [Distortion
correction/Korekcia skreslenia], [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu] a [Diffraction correction/Korekcia difrakcie].
Blesk sa nespúšťa.
zz Ak sa blesk opakovane použije v krátkom čase, snímanie s bleskom
môže byť dočasne zakázané, aby sa ochránila hlava blesku.
Pri použití blesku v režime [f] alebo [d] sa rýchlosť uzávierky zníži.
zz V prípade záberov snímaných pri slabom svetle nočnej scény alebo
s podobným pozadím sa rýchlosť uzávierky automaticky zníži (snímanie
s dlhým synchronizačným časom), aby sa zaistila štandardná expozícia
pre objekty aj pozadie. Ak chcete zabrániť pomalej rýchlosti uzávierky,
v časti [z: Flash control/Ovládanie blesku] nastavte položku [Slow
synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky] na hodnotu
[1/200-1/60sec. auto/1/200 – 1/60 s automaticky] alebo [1/200 sec.
(fixed)/1/200 s (pevné nastavenie)] (=250).
482
Poradca pri odstraňovaní problémov
Zadaná expozícia sa mení pri použití blesku pri snímaní
s automatickým nastavením citlivosti ISO.
zz Ak pri fotografovaní s bleskom hrozí riziko preexponovania, rýchlosť
uzávierky alebo citlivosť ISO sa automaticky upraví, aby sa predišlo
strate detailov v preexponovaných častiach a aby sa snímalo so
štandardnou expozíciou. Pri snímaní s bleskom pri určitých objektívoch
rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO, ktoré sa zobrazia pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice, nemusia zodpovedať skutočne použitým
nastaveniam. Takto sa môže pozmeniť jas pozadí, ktoré sú mimo dosahu
blesku.
zz Ak chcete predísť snímaniu pri iných rýchlostiach uzávierky alebo
citlivostiach ISO, než aké sa zobrazujú pri stlačení tlačidla spúšte do
polovice v režime [d], [s], [f] alebo [a], snímajte s manuálne
nastavenou citlivosťou ISO.
Snímanie s diaľkovým ovládaním nemožno použiť.
zz Pri snímaní statických záberov nastavte režim priebehu snímania [Q]
(=135). Pri nahrávaní videozáznamov nastavte položku [z: Remote
control/Diaľkové ovládanie] na možnosť [Enable/Povoliť] (=235).
zz Skontrolujte polohu prepínača aktivácie časovača diaľkového ovládača.
zz Ak používate bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1, pozrite si =191,
=387.
Počas snímania statických záberov sa zobrazuje biela ikona s
alebo červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Keď je
zobrazená biela ikona [s], kvalita obrazu statických záberov môže byť
horšia. Ak je zobrazená červená ikona [E], signalizuje to, že snímanie
videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví (=192).
Počas nahrávania videozáznamov sa zobrazuje biela ikona alebo
červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Ak je
zobrazená červená ikona [E], signalizuje to, že nahrávanie
videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví (=240).
483
Poradca pri odstraňovaní problémov
Zobrazuje sa indikátor [
].
zz Indikátor [ ] sa môže zobraziť po opakovanom nahrávaní
videozáznamov alebo ak nechávate fotoaparát v pohotovostnom režime
na nahrávanie videozáznamov počas dlhého obdobia (okrem nastavenia
L6/L5).
Ak pokračujete v nahrávaní aj pri zobrazenom indikátore [ ], fotoaparát
sa približne o 3 minúty automaticky vypne. Ak sa zobrazuje indikátor
[ ], fotoaparát sa môže automaticky vypnúť aj v pohotovostnom režime
na nahrávanie videozáznamov. Ak sa zobrazuje indikátor [ ], fotoaparát
vypnite a nechajte ho vychladnúť.
Nahrávanie videozáznamu sa zastaví samo od seba.
zz Ak je rýchlosť zápisu karty nízka, nahrávanie videozáznamu sa môže
zastaviť automaticky. Informácie o kartách, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov, nájdete na =497. Ak chcete zistiť rýchlosť zápisu
príslušnej karty, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu tejto
karty a pod.
zz Ak nahrávate videozáznam s rozlíšením 4K 9 minút a 59 sekúnd alebo
videozáznam s rozlíšením Full HD/HD 29 minút a 59 sekúnd, nahrávanie
videozáznamu sa automaticky zastaví.
Pri nahrávaní videozáznamov sa nedá nastaviť citlivosť ISO.
zz V režime nahrávania [k] sa citlivosť ISO nastavuje automaticky.
V režime [M] môžete citlivosť ISO nastaviť ručne (=499).
Počas nahrávania videozáznamu nemožno nastaviť citlivosť
ISO 100 ani vybrať rozšírenie citlivosti ISO.
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných
tónov] na hodnotu [Enable/Povoliť] začína dostupný rozsah citlivosti
ISO na hodnote ISO 200.
zz H (rozšírená citlivosť ISO) nie je k dispozícii, keď je položka [z:
Highlight tone priority/Priorita jasných tónov] nastavená na hodnotu
[Enable/Povoliť], a to ani vtedy, keď je položka [ISO expansion/
Rozšírenie citlivosti ISO] v časti [5: Custom Functions(C.Fn)/
Užívateľské funkcie (C.Fn)] nastavená na hodnotu [1: On/Zap.].
484
Poradca pri odstraňovaní problémov
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných
tónov] na hodnotu [Disable/Zakázať] môžete nastaviť citlivosť
ISO 100/125/160 alebo H (rozšírenú citlivosť ISO).
zz H (rozšírená citlivosť ISO) nie je k dispozícii (nezobrazuje sa) pri
nahrávaní videozáznamov s rozlíšením 4K.
Počas nahrávania videozáznamu sa mení expozícia.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu zmeníte rýchlosť uzávierky alebo
clonu, môžu sa zaznamenať zmeny v expozícii.
zz Ak chcete počas nahrávania videozáznamu používať približovanie,
odporúča sa nahrať niekoľko testovacích videozáznamov. Pri
nahrávaní videozáznamov s použitím transfokácie môže dochádzať
k zaznamenávaniu zmien expozície alebo zvukov objektívu,
nerovnomernej úrovni zvuku alebo strate zaostrenia.
Počas nahrávania videozáznamu obraz bliká alebo sa zobrazujú
vodorovné pruhy.
zz Príčinou blikania, vodorovných pruhov (šumu) alebo nepravidelnej
expozície počas nahrávania videozáznamu môže byť žiarivkové svetlo,
svietidlá LED alebo iné zdroje osvetlenia. Zaznamenať sa môžu zmeny
expozície (jasu) alebo farebného tónu. V režime [M] sa môžete pokúsiť
zmierniť tento problém použitím nízkej rýchlosti uzávierky. Problém môže
byť viditeľný pri nahrávaní časozberného videozáznamu.
Počas nahrávania videozáznamu vyzerá snímaný objekt skreslený.
zz Ak pohybujete fotoaparátom doľava alebo doprava (panoramatický pohyb)
alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže vyzerať skreslený.
Problém môže byť viditeľný pri nahrávaní časozberného videozáznamu.
Snímanie statických záberov počas nahrávania videozáznamu
nie je možné.
zz Statické zábery nie je možné snímať s prepínačom režimu snímania
nastaveným do polohy <k>. Skôr ako začnete snímať statické zábery,
nastavte tento prepínač do polohy <z> a potom vyberte režim snímania
pre statické zábery.
485
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy s bezdrôtovými funkciami
Nemožno sa spárovať so smartfónom.
zz Používajte smartfón kompatibilný so štandardom Bluetooth verzie 4.1
alebo novšej.
zz Na obrazovke nastavení smartfónu zapnite funkciu Bluetooth.
zz Párovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení funkcie
Bluetooth smartfónu. V smartfóne nainštalujte špecializovanú aplikáciu
Camera Connect (bezplatnú) (=322).
zz Predtým spárovaný smartfón nemožno spárovať s fotoaparátom znova,
ak je v smartfóne uložená registrácia fotoaparátu. V takom prípade
odstráňte registráciu fotoaparátu uloženú v nastaveniach Bluetooth
v smartfóne a skúste párovanie zopakovať (=329).
Funkciu Wi-Fi nemožno nastaviť.
zz Ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k inému zariadeniu pomocou
prepojovacieho kábla, funkcie Wi-Fi nemožno nastaviť. Pred nastavením
funkcií odpojte prepojovací kábel (=318).
Nemožno používať zariadenie pripojené pomocou
prepojovacieho kábla.
zz Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
pripojeným pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát pripojený
k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi. Pred pripojením
prepojovacieho kábla ukončite pripojenie Wi-Fi.
Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie sú možné operácie, ako je snímanie
alebo prehrávanie.
Ukončite pripojenie Wi-Fi a vykonajte požadovaný postup.
486
Poradca pri odstraňovaní problémov
Nemožno sa znova pripojiť k smartfónu.
zz Aj keď používate kombináciu rovnakého fotoaparátu a smartfónu, ak ste
zmenili nastavenia alebo vybrali iné nastavenie, opätovné pripojenie sa
nemusí podariť ani po výbere rovnakého identifikátora SSID. V takomto
prípade odstráňte nastavenia pripojenia fotoaparátu z nastavení
pripojenia Wi-Fi v smartfóne a znova nastavte pripojenie.
zz Pripojenie sa nemusí podariť v prípade, že pri opätovnej konfigurácii
nastavení pripojenia je spustená aplikácia Camera Connect. V takom
prípade na chvíľu ukončite aplikáciu Camera Connect a potom ju znova
spustite.
Problémy s ovládaním
Tlačidlo alebo volič fotoaparátu nefunguje podľa očakávaní.
zz Pri nahrávaní videozáznamov skontrolujte nastavenie [5: Shutter btn
function for movies/Funkcia tlačidla spúšte pre videozáznamy]
(=442).
zz Skontrolujte nastavenia [Shutter/AE lock button/Tlačidlo spúšte/
uzamknutia AE] a [zMovie shooting button function/Funkcia
tlačidla snímania videozáznamov] v časti [5: Custom Functions(C.
Fn)/Užívateľské funkcie (C.Fn)] (=460).
487
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy so zobrazením
Na obrazovke ponuky sa zobrazuje menej kariet a položiek.
zz V režimoch [A] a [D], režimoch špeciálnej scény a režimoch
kreatívnych filtrov sa nezobrazujú niektoré karty a položky. Karty
a položky na obrazovke ponuky sa líšia pre statické zábery
a videozáznamy.
zz Karta [9: My Menu/Moja ponuka] sa nezobrazuje, keď je položka
[Menu display/Zobrazenie ponuky] na karte [j: Display level
settings/Nastavenia úrovne zobrazenia] nastavená na hodnotu
[Guided/S pokynmi]. Ak chcete nastaviť ponuku My Menu (Moja
ponuka), zmeňte položku [Menu display/Zobrazenie ponuky] na
hodnotu [Standard/Štandardné].
Zobrazenie sa začne s ponukou [9] My Menu (Moja ponuka)
alebo sa zobrazí len karta [9].
zz Položka [Menu display/Zobrazenie ponuky] na karte [9] je nastavená
na možnosť [Display from My Menu tab/Zobrazenie od karty ponuky
Moja ponuka] alebo [Display only My Menu tab/Zobraziť len
kartu Moja ponuka]. Nastavte položku [Normal display/Normálne
zobrazenie] (=469).
Prvý znak názvu súboru je podčiarknutie („_“).
zz Nastavte položku [z: Color space/Farebný priestor] na hodnotu
[sRGB]. Ak je nastavený priestor [Adobe RGB], prvý znak bude
podčiarknutie (=153).
Názov súboru sa začína znakmi „MVI_“.
zz Ide o súbor videozáznamu.
Číslovanie súborov nezačína od 0001.
zz Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok nemusí
začínať od 0001 (=428).
488
Poradca pri odstraňovaní problémov
Zobrazený dátum a čas snímania je nesprávny.
zz Skontrolujte, či je nastavený správny dátum a čas (=438).
zz Skontrolujte časové pásmo a letný čas (=438).
Na snímke nie je dátum a čas.
zz Dátum a čas snímania sa na snímke nezobrazuje. Dátum a čas
snímania sa zaznamená do snímky v rámci informácií o snímaní. Pri
tlači môžete na snímku vytlačiť dátum a čas na základe dátumu a času
zaznamenaného v informáciách o snímaní (=284).
Zobrazuje sa položka [###].
zz Ak počet snímok zaznamenaných na karte presahuje počet snímok,
ktoré fotoaparát dokáže zobraziť, zobrazí sa symbol [###].
Na obrazovke sa nezobrazuje čistý obraz.
zz Ak je obrazovka znečistená, vyčistite ju mäkkou handričkou.
zz Displej obrazovky môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej teplote
alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa vráti do
normálu.
489
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy s prehrávaním
Na snímke sa zobrazuje červený rámik.
zz [3: AF point disp./Zobrazenie bodu AF] je nastavená na hodnotu
[Enable/Povoliť] (=314).
Počas prehrávania snímok sa body AF nezobrazujú.
zz Body AF sa nezobrazia v prípade prehrávania nasledujúcich typov
snímok:
Snímky zaznamenané v režime špeciálnej scény [F] alebo [G].
Snímky zaznamenané v režime kreatívnych filtrov [A], [B], [C]
alebo [D].
Snímky zhotovené s použitou redukciou šumu pri viacerých záberoch.
Orezané snímky.
Snímku nie je možné vymazať.
zz Ak je snímka chránená, nedá sa vymazať (=272).
Statické zábery a videozáznamy nemožno prehrať.
zz Snímky nasnímané pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať prehrať
v tomto fotoaparáte.
zz Videozáznamy upravené pomocou počítača nemožno prehrať pomocou
fotoaparátu.
Prehrať možno len niekoľko snímok.
zz Snímky boli filtrované na prehrávanie pomocou funkcie [3: Set image
search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=308). Odstráňte podmienky vyhľadávania snímok.
Počas prehrávania videozáznamu počuť prevádzkový zvuk
a mechanický zvuk.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu manipulujete s otočnými voličmi
fotoaparátu alebo objektívom fotoaparátu, zaznamenajú sa aj tieto
prevádzkové zvuky.
490
Poradca pri odstraňovaní problémov
Videozáznam sa zdanlivo na okamih zastaví.
zz V prípade výraznej zmeny expozičnej úrovne počas nahrávania
videozáznamu s automatickým nastavením expozície sa na chvíľu
zastaví snímanie, kým sa expozícia nestabilizuje. V takom prípade
snímajte v režime [M] (=200).
Na televízore sa nezobrazuje žiaden obraz.
zz Skontrolujte, či položka [5: Video system/Video systém] je správne
nastavená na možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL]
podľa video systému vášho televízora (=443).
zz Skontrolujte, či je konektor kábla HDMI úplne zasunutý (=270).
Pre jeden nahraný videozáznam existujú viaceré súbory
videozáznamov.
zz Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 4 GB, automaticky sa vytvorí
ďalší súbor videozáznamu (=210). Ak však použijete kartu SDXC
naformátovanú pomocou fotoaparátu, môžete videozáznam nasnímať do
jedného súboru, aj keď jeho veľkosť prekračuje 4 GB.
Čítačka pamäťových kariet nedokázala rozpoznať kartu.
zz V závislosti od používanej čítačky pamäťových kariet a operačného
systému počítača nemusia byť karty SDXC správne rozpoznané.
V takom prípade pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom
prepojovacieho kábla a importujte snímky do počítača pomocou
nástroja EOS Utility (softvér EOS).
Nemožno zmeniť veľkosť snímky.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete meniť veľkosť snímok JPEG b
a RAW (=302).
Snímku nemožno orezať.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete orezávať snímky RAW (=300).
491
Poradca pri odstraňovaní problémov
Problémy s pripojením k počítaču
Snímky sa nedajú importovať do počítača.
zz Do počítača nainštalujte softvér EOS Utility (softvér EOS) (=472).
zz Ak je už fotoaparát pripojený prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, nedokáže
komunikovať so žiadnym pripojeným počítačom prostredníctvom
prepojovacieho kábla.
Komunikácia medzi pripojeným fotoaparátom a počítačom
nefunguje.
zz Pri používaní programu EOS Utility (softvér EOS) nastavte položku
[z: Time-lapse movie/Časozberný videozáznam] na hodnotu
[Disable/Zakázať] (=215).
492
Kódy chýb
(1)
(2)
Ak sa vyskytol problém s fotoaparátom,
zobrazí sa chybová správa. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Ak problém
pretrváva, zapíšte si kód chyby (Err xx)
a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Canon.
(1)
(2)
Číslo chyby
Príčina a protiopatrenia
493
Údaje o výkone
Snímanie statických záberov
zz Počet možných záberov
Približne 315 záberov (pri izbovej teplote 23 °C)
• Pri používaní obrazovky a úplne nabitej súpravy batérií LP-E12 a podľa testovacích
noriem asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association).
zz Rozsah automatického nastavenia citlivosti ISO
Režim snímania
d/s/f/a
Citlivosť ISO
Bez blesku
S bleskom
ISO 100 – 25600*
ISO 100 – 1600*
* Líši sa v závislosti od nastavenia [Max for Auto/Maximum pre automatické
nastavenie].
• V režimoch [A] a [D], režimoch špeciálnej scény a režimoch kreatívnych filtrov sa
citlivosť ISO nastavuje automaticky.
• Pre dlhodobú expozíciu Bulb sa automaticky nastaví hodnota ISO 400.
494
Údaje o výkone
zz Návod na nastavenie kvality snímky
Kvalita snímky
Počet zaznamenaných
pixelov
(Približne)
Veľkosť
súboru (MB)
Počet
možných
záberov
Max. počet
záberov v sérii
8,4
3600
71
4,5
6610
71
4,6
6480
70
2,6
11400
70
3,1
9690
70
1,8
16010
70
1,8
16340
70
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
24 M
11 M
5,9 M
3,8 M
1
24 M
27,2
1120
13
F
24 M
15,8
1930
31
1
73
24 M
24 M
27,2+8,4
850
12
F
73
24 M
24 M
15,8+8,4
1250
22
RAW+JPEG
• Počet možných záberov a maximálny počet záberov v sérii merané pri použití 32 GB
karty UHS-I, ktorá vyhovuje testovacím normám spoločnosti Canon.
• Veľkosť súboru, počet možných záberov a maximálny počet záberov v sérii sa
líšia v závislosti od podmienok snímania (ako sú napríklad pomer strán, objekt,
značka pamäťovej karty, citlivosť ISO, štýl Picture Style, užívateľské funkcie a ďalšie
nastavenia).
zz Indikátor maximálneho počtu záberov v sérii sa nezmení ani pri použití
vysokorýchlostnej karty SD. Namiesto toho však bude platiť maximálny počet
záberov v sérii uvedený v tabuľke.
495
Údaje o výkone
zz Počet pixelov pri konkrétnych pomeroch strán
(približný počet pixelov)
Kvalita
snímky
3:2
4:3
1/F
6000×4000 (24,0 megapixela)
6000×4000 (24,0 megapixela)
3
6000×4000 (24,0 megapixela)
5328×4000 (21,3 megapixela)*
a
3984×2656 (10,6 megapixela)
3552×2664 (9,5 megapixela)
a
2976×1984 (5,9 megapixela)
2656×1992 (5,3 megapixela)
b
2400×1600 (3,8 megapixela)
2112×1600 (3,4 megapixela)*
Kvalita
snímky
16:9
1:1
1/F
6000×4000 (24,0 megapixela)
6000×4000 (24,0 megapixela)
3
6000×3368 (20,2 megapixela)*
4000×4000 (16,0 megapixela)
a
3984×2240 (8,9 megapixela)*
2656×2656 (7,1 megapixela)
a
2976×1680 (5,0 megapixela)*
1984×1984 (3,9 megapixela)
b
2400×1344 (3,2 megapixela)*
1600×1600 (2,6 megapixela)
zz Oblasť snímky zobrazená pre pomer strán označený hviezdičkou sa môže
mierne líšiť od skutočnej oblasti snímky. Počas snímania kontrolujte zhotovené
snímky na obrazovke.
zz Skutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa bude
líšiť od uvedeného pomeru strán.
zz Podrobnosti o veľkostiach súborov JPEG nájdete na =495. Pri ekvivalentných
podmienkach snímania budú veľkosti súborov menšie ako pri nastavení položky
[z: Still img aspect ratio/Pomer strán fotografie] na hodnotu [3:2].
496
Údaje o výkone
Nahrávanie videozáznamu
zz Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Veľkosť nahrávania videozáznamu
Karta SD
45
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 alebo
rýchlejšia
87
X
SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
65
X
SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
23
X
SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
87
X
SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
H
L
w
• Pri zakázaní položky [k Digital IS/Digitálna stabilizácia obrazu].
• Táto tabuľka uvádza rýchlosti zápisu a čítania karty potrebné na nahrávanie
videozáznamov (požiadavky na výkon kariet).
497
Údaje o výkone
zz Celková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru
za minútu
(Približne)
Veľkosť nahrávania
videozáznamu
H
L
w
Celková možná doba nahrávania na kartu
8 GB
32 GB
128 GB
Veľkosť
súboru
45
X
8 min.
35 min.
2 h 21 min.
860 MB/min.
87
X
17 min.
1 h 10 min.
4 h 43 min.
431 MB/min.
65
X
35 min.
2 h 20 min.
9 h 23 min.
216 MB/min.
23
X
20 min.
1 h 22 min.
5 h 28 min.
371 MB/min.
87
X
40 min.
2 h 42 min.
10 h 49 min.
187 MB/min.
• Pri zakázaní položky [k Digital IS/Digitálna stabilizácia obrazu].
zz Zvýšenie vnútornej teploty fotoaparátu môže spôsobiť zastavenie nahrávania
videozáznamu ešte pred uplynutím celkovej doby nahrávania uvedenej
v tabuľke (=240).
zz Celkový možný čas nahrávania videozáznamu
Približne 90 min. (pri izbovej teplote 23 °C)
• S úplne nabitou súpravou batérií LP-E12.
• Pri nastavení položky [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu] v časti [z: Movie rec
quality/Kvalita videozáznamu] na hodnotu L6X (NTSC) alebo L5X
(PAL) a pri nastavení položky [z: Movie Servo AF/AF-Servo pri videozázname] na
hodnotu [Enable/Povoliť].
498
Údaje o výkone
Citlivosť ISO počas nahrávania videozáznamu
V režime [k]/[M] pri automatickom nastavovaní citlivosti ISO
zz Citlivosť ISO sa automaticky nastavuje v rozsahu ISO 100 – 12800 pre
videozáznamy s rozlíšením Full HD/HD a v rozsahu ISO 100 – 6400 pre
videozáznamy s rozlíšením 4K.
zz Pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením Full HD/HD sa maximálna
hodnota v rozsahu automatického nastavenia zvýši na hodnotu H
(ekvivalent ISO 25600), keď nastavíte položku [ISO expansion/
Rozšírenie citlivosti ISO] v časti [5: Custom Functions(C.Fn)/
Užívateľské funkcie (C.Fn)] na hodnotu [1: On/Zap.] (=459)
a potom nastavíte položku [Max for Auto/Maximum pre automatické
nastavenie] v časti [z: kISO speed settings/Nastavenia citlivosti
ISO] na hodnotu [H (25600)] (=236). Pri nahrávaní videozáznamov
s rozlíšením 4K nie je k dispozícii rozšírenie maximálnej citlivosti ISO (nie
je k dispozícii nastavenie [Max for Auto/Maximum pre automatické
nastavenie]), a to ani vtedy, keď je položka [ISO expansion/Rozšírenie
citlivosti ISO] nastavená na hodnotu [1: On/Zap.]).
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných tónov]
na hodnotu [Enable/Povoliť] (=142) je minimálna hodnota v rozsahu
automatického nastavenia ISO 200. Rozšírenie maximálnej citlivosti ISO
sa nevykoná, a to ani vtedy, keď je položka [Max for Auto/Maximum pre
automatické nastavenie] nastavená na hodnotu [H (25600)].
V režime [M] pri manuálnom nastavovaní citlivosti ISO
zz Citlivosť ISO je možné nastaviť manuálne v rozsahu ISO 100 – 12800
pre videozáznamy s rozlíšením Full HD/HD a v rozsahu ISO 100 – 6400
pre videozáznamy s rozlíšením 4K.
zz Pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením Full HD/HD sa maximálna
hodnota v rozsahu manuálneho nastavenia zvýši na hodnotu H (ekvivalent
ISO 25600), keď je položka [ISO expansion/Rozšírenie citlivosti ISO]
v časti [5: Custom Functions(C.Fn)/Užívateľské funkcie (C.Fn)]
nastavená na hodnotu [1: On/Zap.]. Pri nahrávaní videozáznamov
s rozlíšením 4K nie je k dispozícii rozšírenie maximálnej citlivosti ISO
(položka [H] sa nezobrazí), a to ani vtedy, keď je položka [ISO expansion/
Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená na hodnotu [1: On/Zap.].
zz Pri nastavení položky [z: Highlight tone priority/Priorita jasných
tónov] na hodnotu [Enable/Povoliť] (=142) je minimálna hodnota
v rozsahu manuálneho nastavenia ISO 200. Rozšírenie maximálnej
citlivosti ISO sa nevykoná, a to ani vtedy, keď je položka [ISO expansion/
Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená na hodnotu [1: On/Zap.].
499
Údaje o výkone
Prehrávanie snímok
zz Možnosti zmeny veľkosti snímky podľa pôvodnej kvality
snímky
Dostupné nastavenia na zmenu veľkosti
Pôvodná kvalita
snímky
4
a
3
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Veľkosti pre snímky so zmenenou veľkosťou
(približný počet pixelov)
Kvalita
snímky
3:2
4:3
4
3984×2656 (10,6 megapixela)
3552×2664 (9,5 megapixela)
a
2976×1984 (5,9 megapixela)
2656×1992 (5,3 megapixela)
b
2400×1600 (3,8 megapixela)
2112×1600 (3,4 megapixela)*
Kvalita
snímky
16:9
1:1
4
3984×2240 (8,9 megapixela)*
2656×2656 (7,1 megapixela)
a
2976×1680 (5,0 megapixela)*
1984×1984 (3,9 megapixela)
b
2400×1344 (3,2 megapixela)*
1600×1600 (2,6 megapixela)
zz Skutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa bude
líšiť od uvedeného pomeru strán.
zz Snímka sa môže mierne orezať v závislosti od podmienok zmeny veľkosti.
500
Zobrazenie informácií
Obrazovka snímania statických záberov
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
Možná doba nahrávania
videozáznamu
(2) Maximálny počet záberov v sérii
(3) Počet možných záberov/počet
sekúnd do spustenia samospúšte
(4) Redukcia šumu pri viacerých
záberoch
(5) Režim snímania/ikona scény
(6) Spôsob zaostrovania
(7) Funkcia AF
(8) Režim merania
(9) Režim priebehu snímania/
samospúšť
(10) Kvalita snímky
(11) Veľkosť nahrávania
videozáznamu
(12) Bod AF
(25)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
Čiary mriežky
Kapacita batérie
Histogram
Varovanie týkajúce sa teploty
Obmedzené dostupné nahrávanie
videozáznamov
Rýchle ovládanie
Vyváženie bielej/korekcia
vyváženia bielej
Štýl Picture Style
Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia
Kreatívne filtre
Pomer strán fotografie
Ovládanie uzávierky dotykom
Oblasť merania
501
Zobrazenie informácií
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(40)
(41)
(42)
(32)
(33)
(26) Kompenzácia expozície blesku/
úroveň výkonu blesku
(27) Upozornenie na otrasy
fotoaparátu
(28) Autoportrét
(29) Režim blesku/uzamknutie FE
(30) Uzamknutie AE
(31) Rýchlosť uzávierky
(32) Hodnota clony
(33) Indikátor úrovne expozície
(34) Stav príjmu signálu GPS
(35) Funkcia Wi‑Fi
(36) Intenzita signálu Wi‑Fi/režim
v lietadle
(37) Funkcia Bluetooth
(38) Tlačidlo zväčšenia
(39) Citlivosť ISO
(40) Priorita jasných tónov
(41) Simulácia expozície
(42) Kompenzácia expozície
zz Po nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
502
Zobrazenie informácií
Obrazovka nahrávania videozáznamu
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
Informácie o orientácii
videozáznamu
(2) Kapacita batérie
(3) Doba nahrávania videozáznamu/
uplynulá doba nahrávania
(4) Režim nahrávania/časozberný
videozáznam
(5) Spôsob zaostrovania
(6) Samospúšť videozáznamu
(7) Veľkosť nahrávania
videozáznamu
(8) Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
(9) Videoklip
(10) AF-Servo pri videozázname
(11) Vypnutý záznam zvuku
(12) Bod AF
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(13) Varovanie týkajúce sa teploty
(14) Obmedzené dostupné nahrávanie
videozáznamov
(15) Histogram (na manuálne
nastavenie expozície)
(16) Rýchle ovládanie
(17) Tlačidlo spustenia nahrávania
videozáznamu
(18) Vyváženie bielej/korekcia
vyváženia bielej
(19) Štýl Picture Style
(20) Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia
(21) Videozáznam s efektom miniatúry
(22) Stav príjmu signálu GPS
(23) Tlačidlo zväčšenia
503
Zobrazenie informácií
(30)
(24)
(31)
(32)
(25)
(26)
(27)
(28)
(33)
(34)
(29)
(24) Indikátor úrovne záznamu zvuku
(manuálne)
(25) Výstup bez zobrazenia informácií
(26) Uzamknutie AE
(27) Rýchlosť uzávierky
(28) Hodnota clony
(29) Indikátor úrovne expozície
(35)
(30) Intenzita signálu Wi-Fi/režim
v lietadle
(31) Funkcia Bluetooth
(32) Citlivosť ISO
(33) Priorita jasných tónov
(34) Funkcia Wi-Fi
(35) Kompenzácia expozície
zz Mriežku ani histogram nie je možné zobraziť počas nahrávania videozáznamu.
(Keď začnete nahrávať videozáznam, prestanú sa zobrazovať.)
zz Pri spustení nahrávania videozáznamu sa dostupná doba nahrávania
videozáznamu zmení na uplynulú dobu nahrávania.
zz Po nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
504
Zobrazenie informácií
Ikony scény
V režime snímania [A] alebo [D] fotoaparát rozpozná typ scény
a nastaví všetko automaticky tak, aby nastavenie zodpovedalo príslušnej
scéne. Rozpoznaný typ scény je uvedený v ľavej hornej časti obrazovky.
Objekt
Portrét
Iný ako portrét
V pohybe*
Pozadie
1
Príroda/
exteriér
V
pohybe*1
Záber
zblízka*2
Jasné
Farba
pozadia
Sivá
Protisvetlo
Vrátane modrej
oblohy
Bledomodrá
Protisvetlo
*3
Západ slnka
*3
Oranžová
Bodové svetlo
Tmavomodrá
Tmavá
So statívom*1
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Nezobrazuje sa počas nahrávania videozáznamu.
*2: Zobrazí sa, keď nasadený objektív poskytuje informácie o vzdialenosti. Pri použití
nadstavbového tubusu alebo objektívu na snímanie záberov zblízka nemusí ikona
zodpovedať skutočnej scéne.
*3: Zobrazí sa ikona scény vybratej spomedzi rozpoznateľných scén.
*4: Zobrazí sa, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
snímaná scéna je tmavá, je to nočná scéna a fotoaparát je nasadený na statíve.
*5: Zobrazí sa pri ľubovoľnom z nasledujúcich objektívov:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Objektívy s funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) uvedené na trh v roku
2012 a neskôr.
*4+*5: Ak platia podmienky v bode *4 aj *5, rýchlosť uzávierky sa zníži.
zz Pri určitých scénach alebo podmienkach snímania nemusí zobrazená ikona
zodpovedať skutočnej scéne.
505
Zobrazenie informácií
Obrazovka prehrávania
zz Zobrazenie základných informácií pre statické zábery
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcia Wi-Fi
Intenzita signálu Wi-Fi/režim
v lietadle
Kapacita batérie
Prehrávanie č./celkový počet
snímok/počet nájdených snímok
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
Hodnota kompenzácie expozície
Funkcia Bluetooth
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Už odoslané do počítača/
smartfónu
Hodnotenie
Ochrana snímky
Číslo priečinka – číslo súboru
Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
Priorita jasných tónov
Citlivosť ISO
zz Ak bola snímka zhotovená iným fotoaparátom, niektoré informácie o snímaní
sa nemusia zobraziť.
zz Snímky zhotovené pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné prehrávať na
iných fotoaparátoch.
506
Zobrazenie informácií
zz Zobrazenie podrobných informácií pre statické zábery
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
Režim snímania
Vyváženie bielej
Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia
Korekcia vyváženia bielej
Štýl Picture Style/nastavenia
Hodnota kompenzácie expozície
Dátum a čas snímania
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogram
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Hodnota kompenzácie expozície
blesku/snímanie v režime HDR/
redukcia šumu pri viacerých
záberoch
(14) Režim merania
(15) Veľkosť súboru
(16) Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
* Pri snímaní s kvalitou snímok RAW+JPEG sa zobrazí veľkosť súboru snímky RAW.
* Čiary signalizujúce oblasť snímky sa zobrazia pre snímky zhotovené s nastaveným
pomerom strán (=125) a s nastavenou kvalitou snímok RAW alebo RAW+JPEG.
* Počas fotografovania s bleskom bez kompenzácie expozície blesku sa zobrazí
ikona [0].
* V prípade snímok zhotovených s redukciou šumu pri viacerých záberoch sa zobrazí
symbol [M].
* V prípade snímok, ktoré boli vytvorené a uložené pomocou kreatívneho asistenta
alebo po vykonaní zmeny veľkosti, orezania alebo korekcie červených očí, sa zobrazí
symbol [u].
* V prípade orezaných a následne uložených snímok sa zobrazí symbol [N].
507
Zobrazenie informácií
zz Zobrazenie podrobných informácií pre videozáznamy
(1)
(2)
(3)
(7)
(8)
(9)
(10)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
Rýchle ovládanie
Prehrávanie videozáznamu
Režim nahrávania/časozberný
videozáznam/videoklip
Informácie o orientácii
videozáznamu
Veľkosť snímky
(4)
(5)
(6)
(7)
Snímková frekvencia
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
(8) Doba nahrávania
(9) Formát nahrávania
videozáznamu
(10) Spôsob kompresie
zz Počas prehrávania videozáznamu sa pre možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] v nastavení [Picture Style/
Štýl Picture Style] zobrazí symbol „*, *“.
508
Ochranné známky
zz Adobe je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
zz Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované
v Spojených štátoch a iných krajinách.
zz Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
zz Logo Wi-Fi CERTIFIED a značka Wi-Fi Protected Setup sú ochranné známky
organizácie Wi-Fi Alliance.
zz Skratka WPS na obrazovkách nastavenia fotoaparátu a v tomto návode
označuje funkciu Wi-Fi Protected Setup.
zz Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto
ochranných známok zo strany spoločnosti Canon Inc. je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných
vlastníkov.
zz Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
509
Informácie o licencii formátu kompresie MPEG-4
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Oznámenie zobrazené v angličtine v súlade s požiadavkami.
510
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon
Tento produkt je určený na dosahovanie optimálneho výkonu, keď sa
používa s originálnym príslušenstvom Canon. Preto sa dôrazne odporúča
používať tento produkt s originálnym príslušenstvom.
Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie
tohto produktu ani nehody, ako je porucha, požiar atď., spôsobené
poruchami príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon
(napríklad netesnosťou alebo výbuchom batérie). Upozorňujeme, že
na opravy vyplývajúce z poruchy príslušenstva, ktoré nie je originálnym
príslušenstvom, sa nebude vzťahovať záruka opravy, hoci o takéto opravy
môžete požiadať. Budú však spoplatnené.
zz Súprava batérií LP-E12 je určená len pre produkty značky Canon. Jej použitie
v nekompatibilnej nabíjačke batérií alebo produkte môže mať za následok
nesprávnu funkciu alebo nehody, za ktoré spoločnosť Canon nenesie žiadnu
zodpovednosť.
511
Register
Čísla
1-bodové AF : 170, 175
[4K] 3840×2160 (videozáznam) : 205
A
<A+> (automatický režim s inteligentným
nastavením scény) : 72
Adobe RGB : 153
AF
AF detekcie očí : 180
elektronické MF objektívu : 183
funkcia AF : 167
manuálne zaostrenie : 185
nepretržité AF : 181
pípnutie (zvuková signalizácia) : 446
pomocný lúč AF : 169, 184
rám oblasti AF : 86
spôsob AF : 170
výber bodu automatického
zaostrenia AF : 175
zmena kompozície : 76
AF-Servo
AF-Servo pri videozázname : 231
SERVO : 168
album (videoklip) : 224, 297
ALL-I : 207
automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia : 141
automatické otáčanie : 431
automatické vynulovanie : 430
automatické vypnutie : 436
automatické zaostrovanie → AF
automatický režim s inteligentným
nastavením scény : 72
Av (priorita clony AE) : 108
B
batéria → napájanie
bezdrôtová komunikácia : 317
bezpečnostné pokyny : 30
512
bezpečnostný posun : 459
blesk : 244
fotografovanie s bleskom : 244
kompenzácia expozície blesku : 252
manuálny blesk : 251
ovládanie blesku
(nastavenia funkcií) : 248
redukcia červených očí : 249
synchronizácia s dlhým časom
uzávierky : 250
synchronizácia uzávierky
(prvá/druhá lamela) : 252
účinný dosah : 244
uzamknutie FE : 247
bodové AF : 170, 175
bodové meranie : 143
BUSY (ZANEPRÁZDNENÝ) : 124
C
citlivosť → citlivosť ISO
citlivosť ISO : 138, 236
maximum pre automatické
nastavenie : 140, 236
rozsah automatického nastavenia
citlivosti ISO : 494
rozšírenie citlivosti ISO : 459
Č
časovač merania : 145
časové pásmo : 438
časozberný videozáznam : 215
D
dátum/čas : 438
DC adaptér : 476
detekcia tváre + sledovanie : 170, 173
diaľkový ovládač : 191
digitálna optimalizácia objektívu : 130
dlhodobá expozícia Bulb : 112
dlhodobé expozície (Bulb) : 112
Register
doba náhľadu snímky : 127
domáca elektrická zásuvka : 476
dotykové ovládanie : 68, 258, 444
DPOF (formát Digital Print
Order Format) : 284
dvojité ťuknutie : 258
E
efekt filtra (monochromatický) : 159
efekt hračkárskeho fotoaparátu : 98, 293
efekt maľovania vodovými
farbami : 98, 293
efekt miniatúry : 99, 101, 229, 293
efekt rybieho oka : 98, 292
elektronické MF objektívu : 183
Err (chybové kódy) : 493
exFAT : 210, 434
F
farebná teplota : 151
farebný priestor : 153
farebný tón : 158
FAT32 : 210, 434
filter proti vetru : 213
firmvér : 456
formátovanie : 433
formátovanie (inicializácia karty) : 433
fotoaparát
držanie fotoaparátu : 56
predvolené nastavenia : 453
rozmazanie spôsobené otrasmi
fotoaparátu : 113, 136
funkcia Bluetooth : 321, 387
adresa : 394
pripojenie : 323
funkcia Wi-Fi : 317
adresa IP : 385
adresa MAC : 403
Android : 322
Camera Connect : 322, 327
CANON iMAGE GATEWAY : 367
diaľkové ovládanie : 327
EOS Utility : 349
heslo : 393
história pripojení : 390, 393
Image Transfer Utility 2 : 354
iOS : 322
nastavenia tlače : 362
nastavenia Wi-Fi : 393
obrazovka so zobrazením
informácií : 403
odosielanie snímok spĺňajúcich
podmienky vyhľadávania : 342, 379
odosielanie všetkých snímok
na karte : 341, 378
odoslanie vybratých : 337, 374
opätovné pripojenie : 390
párovanie : 324
PictBridge : 357
poznámky : 416
prepnutie siete : 383
prezývka : 400
režim prístupového bodu
fotoaparátu : 385
režim v lietadle : 401
sieť : 332, 350, 358
sieťové nastavenia : 419
SSID : 332, 350, 358
tlač : 359
tlačiareň : 357
úprava informácií o zariadení :
345, 399
virtuálna klávesnica : 404
vymazanie informácií o pripojení : 400
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 382
zmena veľkosti snímky : 335, 340, 375
zobrazenie snímok : 327
zobraziteľné snímky : 345
zrušenie nastavení bezdrôtovej
komunikácie : 402
funkcie tlačidla spúšte : 442
513
Register
G
GPS : 396
H
[HD] 1280×720 (videozáznam) : 205
HDMI : 238, 270, 447
HDMI HDR : 448
histogram : 312, 450
hladká pokožka : 84
hlasitosť (prehrávanie videozáznamu) :
262, 263
hodnotenie : 303
hudba na pozadí : 299
Ch
chybové správy : 493
I
ikony : 9
ikony scény : 77, 505
importovanie snímok do počítača : 474
indikátor úrovne expozície : 502
informácie o autorských právach : 454
informácie o polohe : 396
IPB : 207
J
jazyk : 441
jedlo : 88
jednoobrázkový AF : 168
jemné (kvalita snímky) : 122
jemné zaostrenie : 98, 292
JPEG : 495
K
karty : 11, 35, 46
formátovanie : 433
formátovanie nízkej úrovne : 433
514
odstraňovanie problémov : 48, 479
ochrana proti zápisu : 46
karty SD/SDHC/SDXC → karty
kombinovaná stabilizácia obrazu : 234
kompenzácia expozície : 137
kompenzácia expozície blesku : 246, 252
kompenzácia expozície
v režime M pri automatickom
nastavení citlivosti ISO : 111
konektor digitálneho rozhrania : 474
konektor USB (digitálne rozhranie) : 474
kontrast : 141, 158
kontrola hĺbky poľa : 109
kontrolka prístupu : 45, 47
korekcia difrakcie : 131
korekcia chromatickej aberácie : 131
korekcia naklonenia : 301
korekcia periférneho osvetlenia : 129
korekcia skreslenia : 129
krajina : 85
kreatívne filtre : 291
kreatívny asistent : 78, 294
kvalita snímky : 122, 495
L
letný čas : 439
logo certifikácie : 456
M
M (manuálne nastavenie expozície) : 110
manuálne nastavenie expozície : 110
manuálne vynulovanie : 430
manuálne zaostrenie : 185
maximálny počet záberov
v sérii : 124, 495
MF (manuálne zaostrovanie) : 185
monochromatický : 155, 159
možná doba nahrávania
(videozáznam) : 498
MP4 : 207
Register
N
P
nabíjačka batérií : 42
nabíjanie : 42
napájanie : 50
automatické vypnutie : 436
domáca elektrická zásuvka : 476
kapacita batérie : 51
nabíjanie : 42
počet možných záberov : 494
nastavenie fotoknihy : 288
názvy jednotlivých súčastí : 36
nízka (kvalita snímky) : 122
nočná scéna bez statívu : 90
nočný portrét : 89
normálna (kvalita snímky) : 122
NTSC : 207, 443
P (program AE) : 104
PAL : 207, 443
pamäťové karty → karty
pípnutie (zvuková signalizácia) : 446
počet možných záberov : 494
počet pixelov : 122, 495
pokročilé režimy snímania : 103
pomerové meranie : 143
pomer strán → pomer strán statických
záberov
pomer strán fotografie : 125, 496
ponuka : 63
funkcie bezdrôtovej komunikácie : 318
nahrávanie videozáznamov : 196
nastavenia funkcií : 424
neaktívne položky ponuky : 67
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 465
postup nastavovania : 64
prehrávanie : 254
snímanie statických záberov : 117
úroveň zobrazenia : 60
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 465
popruh : 40
portrét : 83
porucha : 477
potiahnutie : 68
požiadavky na karty : 208, 497
predvolené nastavenia : 453
bezdrôtová komunikácia : 402
nastavenia funkcií blesku : 252
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 468
užívateľské funkcie : 458
prehľadávanie snímok (zobrazenie
s preskakovaním snímok) : 310
prehrávanie : 253
prepínač režimov zaostrenia : 55
prezentácia : 306
pridanie informácií o orientácii/otočení
videozáznamu : 432
O
objektív : 52, 54
digitálna optimalizácia objektívu : 130
korekcia difrakcie : 131
korekcia chromatickej aberácie : 131
korekcia optickej aberácie : 128
korekcia periférneho osvetlenia : 129
korekcia skreslenia : 129
prepínač režimov zaostrenia : 55
uvoľnenie zaistenia : 53, 55
obrazovka : 34, 49
jas : 437
nastavenie uhla : 49
odstraňovanie problémov : 477
ochrana snímok : 272
orezanie (snímky) : 300
ostrosť : 158
otáčanie (snímky) : 275, 431
otočenie (videozáznamov) : 276
otrasy fotoaparátu : 57, 75
ovládanie snímania
v protisvetle HDR : 91
ovládanie uzávierky dotykom : 165
515
Register
priemerové meranie s vyvážením na
stred : 143
priorita atmosféry (AWB (Automatické
vyváženie bielej)) : 149
priorita bielej (AWB (Automatické
vyváženie bielej)) : 149
priorita clony AE : 108
priorita jasných tónov : 142
priorita tónov : 142
priorita uzávierky AE : 106
prípona súboru : 122, 207
príslušenstvo : 3
profil ICC : 153
program AE : 104
posun programu : 105
Q
[Q] (rýchle ovládanie) : 69
R
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 495
rám oblasti AF : 86
redukcia červených očí : 249
redukcia šumu
dlhodobé expozície (Bulb) : 162
vysoká citlivosť ISO : 163
redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii : 162
redukcia šumu pri viacerých
záberoch : 163
redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO : 163
režim autoportrétu : 82
režim blesku : 251
režim merania : 143
režim priebehu snímania : 133
516
režim snímania
<A+> (automatický
režim s inteligentným
nastavením scény) : 72
Av (priorita clony AE) : 108
kreatívne filtre : 96
M (manuálne nastavenie
expozície) : 110
P (Program AE) : 104
prepínač : 38
režim špeciálnej scény : 80
Tv (priorita uzávierky AE) : 106
režim špeciálnej scény : 80
rozšírená citlivosť ISO : 138, 236, 499
rýchle ovládanie : 69
S
samospúšť : 135, 212
selektívne meranie : 143
SERVO (AF-Servo) : 168
sépia (monochromatický) : 159
sériové snímanie : 133
simulácia expozície : 146
snímanie jedného záberu : 133
snímková frekvencia : 207, 443
snímky
automatické otáčanie : 431
automatické vynulovanie : 430
číslovanie súborov : 428
doba náhľadu snímky : 127
histogram : 312
hodnotenie : 303
importovanie (do počítača) : 474
informácie o snímaní : 257, 507
manuálne otáčanie : 275
manuálne vynulovanie : 430
ochrana snímok : 272
podmienky vyhľadávania : 308
prehrávanie : 253
prezentácia : 306
súvislé (číslovanie súborov) : 429
Register
vymazanie : 277
zobrazenie bodu AF : 314
zobrazenie na televízore : 270
zobrazenie s preskakovaním snímok
(prehľadávanie snímok) : 310
zobrazenie zoznamu : 260
zväčšenie snímok : 259
softvér : 472
návod na používanie : 473
sprievodca funkciami : 62
sRGB : 153
stabilizácia obrazu : 188
stlačenie do polovice : 57, 442
stredná (kvalita snímky) : 122
súvislé (číslovanie súborov) : 429
synchronizácia na druhú lamelu : 252
synchronizácia na prvú lamelu : 252
synchronizácia uzávierky : 252
sýtosť : 158
š
šport : 86
štýl Picture Style : 154, 157, 160
T
tichý : 92
tlač
nastavenie fotoknihy : 288
objednávka tlače : 284
tlačidlo INFO : 59
tlačidlo spúšte : 57
tlmenie : 214
tónovací efekt (monochromatický) : 159
Tv (priorita uzávierky AE) : 106
U
UHS-I : 11
umelecký štandardný HDR : 99
umelecký výrazný efekt : 293
umelecký výrazný HDR : 99
umelecký vyrytý HDR : 99
umelecký živý HDR : 99
UTC (koordinovaný svetový čas) : 398
uzamknutie AE : 189
uzamknutie FE : 247
uzamknutie zaostrenia : 76
užívateľské funkcie : 457
ú
úplné stlačenie : 57, 442
úplné vysoké rozlíšenie (Full HD)
(videozáznam) : 205
úroveň zobrazenia : 60
úspora energie : 436
úsporný režim : 435
V
varovanie pri vysokej teplote : 192, 240
veľká (kvalita snímky) : 122
veľkosť súboru : 210, 495, 498
videoklip : 224
videosystém : 443
videozáznamy : 195
AF-Servo pri videozázname : 231
automatická nízka rýchlosť
uzávierky : 239
časozberný videozáznam : 215
digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy : 233
doba nahrávania : 211, 498
filter proti vetru : 213
karty, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov : 497
nahrávanie s automatickým
nastavením expozície : 198
nahrávanie s manuálnym nastavením
expozície : 200
prehrávanie : 261
snímková frekvencia : 207
spôsob kompresie : 207
517
Register
tlmenie : 214
úpravy : 264, 268
uzamknutie AE : 199
veľkosť nahrávania
videozáznamu : 205
veľkosť súboru : 210, 498
videoklip : 224
vyňatie snímky : 266
výstup HDMI : 238, 447
záznam zvuku/úroveň
záznamu zvuku : 213
zobrazenie informácií : 503
zobrazenie mriežky : 449
zostrihanie prvej
a poslednej scény : 264
vlastné vyváženie bielej : 150
volič : 58
vyhľadávanie snímok : 308
vymazávanie (snímky) : 277
vyňatie snímky : 266
vypnutá obrazovka : 436
vysoká snímková frekvencia : 209
vytvorenie/výber priečinka : 426
vyváženie bielej (WB) : 147
automatické : 149
korekcia : 152
nastavenie farebnej teploty : 151
priorita prostredia : 149
vlastné : 150
výstup HDMI : 238
W
WB (vyváženie bielej) : 147
Z
zachytenie snímky z videozáznamu
s rozlíšením 4K : 266
zaostrovanie → AF
záber zblízka : 87
základné režimy snímania : 71
518
záznam zvuku/úroveň
záznamu zvuku : 213
zmena veľkosti : 302
zmenšené zobrazenie : 260
zobrazenie informácií
o snímaní : 449, 501
zobrazenie jednotlivých snímok : 256
zobrazenie mriežky : 449
zobrazenie na televízore : 270
zobrazenie ponuky : 61
zobrazenie s preskakovaním
snímok : 310
zobrazenie základných informácií : 506
zobrazenie zoznamu : 260
zorný uhol : 53
zónové AF : 171, 175
zrnitý čiernobiely : 98, 292
zväčšenie snímok : 177, 185, 259
zvuková signalizácia pri dotykovom
ovládaní : 446
zvýraznené obrysy MF : 187
519
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Európa, Afrika a Blízky Východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko
Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na
stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.
Opisy v tomto návode na používanie sú aktuálne k júlu 2019. Ak chcete získať
informácie o kompatibilite s akýmkoľvek produktom uvedeným na trh po tomto
dátume, obráťte sa na ktorékoľvek servisné stredisko spoločnosti Canon.
Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Canon.
CEL-SX8BA2R0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising