Canon | EOS M200 | User manual | Canon EOS M200 User manual

Canon EOS M200 User manual
Úvodná príručka SLOVENSKY
CEL-SX8AA2R0
Príručky a softvér
Ďalšie informácie o fotoaparáte nájdete v pokynoch pre funkcie
zobrazených vo fotoaparáte alebo v Rozšírenej užívateľskej príručke,
ktorú môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Canon.
Z nasledujúcej stránky prevezmite príručky a softvér
pre fotoaparát a objektív.
http://www.canon.com/icpd/
• Po pripojení počítača k internetu prejdite na adresu URL uvedenú vyššie.
• Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
• Na zobrazenie príručiek sa požaduje program Adobe Reader.
• Pokyny na preberanie a inštaláciu softvéru nájdete v prevzatých príručkách.
• Na príručky a webovú stránku softvéru môžete prejsť aj pomocou
kódu QR, ktorý môžete zobraziť na fotoaparáte. Ak chcete zobraziť
kód QR, vyberte položky MENU > [ ] (nastavenia funkcií) >
[Manual/software URL/Adresa URL príručiek/softvéru].
Pri preberaní príručiek alebo softvéru sa
môže zobraziť výzva na zadanie sériového
čísla (čísla tela fotoaparátu).
V takom prípade zadajte číslo na zadnej
strane obrazovky (monitora).
2
Úvodné poznámky a právne informácie
• Najprv zhotovte a skontrolujte niekoľko skúšobných záberov, aby ste
sa uistili, že sa dané zábery zaznamenali správne. Vezmite do úvahy,
že spoločnosť Canon Inc., jej dcérske spoločnosti a pobočky a ani
jej distribútori nebudú niesť zodpovednosť za žiadne následné škody
vyplývajúce z akejkoľvek poruchy fotoaparátu alebo príslušenstva
vrátane pamäťových kariet, ktoré majú za následok zlyhanie záznamu
záberu alebo zlyhanie zaznamenávania strojovo snímateľným spôsobom.
• Neoprávnené fotografovanie alebo zaznamenávanie (obrazu a/alebo
zvuku) ľudí alebo materiálov chránených autorskými právami zo
strany používateľa môže narúšať súkromie takýchto ľudí a/alebo môže
porušovať zákonné práva iných osôb vrátane autorských práv a ďalších
práv týkajúcich sa duševného vlastníctva. Vezmite do úvahy, že určité
obmedzenia môžu platiť aj v prípade, že je takéto fotografovanie alebo
zaznamenávanie určené výhradne na osobné použitie.
• Informácie o záruke vzťahujúcej sa na fotoaparát alebo o podpore
zákazníkov nájdete uvedené v informáciách o záruke poskytnutých
spolu s vaším súborom používateľskej príručky.
• Aj keď sa displej vyrobil za podmienok výroby s mimoriadne vysokou
presnosťou a viac ako 99,99 % pixlov spĺňa konštrukčné technické
parametre, v ojedinelých prípadoch môžu byť niektoré pixle chybné alebo
sa môžu javiť ako červené alebo čierne body. Neznamená to poškodenie
fotoaparátu a nemá to ani vplyv na zaznamenané zábery.
• Keď sa fotoaparát používa dlhý čas, môže sa zvýšiť jeho teplota.
Neznamená to poškodenie.
3
Bezpečnostné pokyny
• Nezabudnite si prečítať tieto pokyny, aby ste mohli bezpečne používať
tento výrobok.
• Dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k zraneniu alebo ujme používateľa
tohto výrobku alebo ostatných osôb.
VÝSTRAHA:
Označuje riziko vážneho zranenia
alebo usmrtenia.
• Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Popruh omotaný okolo krku osoby môže viesť k uškrteniu.
Jednotlivé časti alebo dodané položky fotoaparátov alebo príslušenstva sú nebezpečné,
ak dôjde k ich prehltnutiu. Ak dôjde k prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
Batéria je nebezpečná, ak dôjde k jej prehltnutiu. Ak dôjde k prehltnutiu, ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc.
• Používajte len zdroje napájania uvedené v tomto návode na použitie s týmto výrobkom.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavuje pôsobeniu silných otrasov či vibrácií.
• Nedotýkajte sa žiadnych odhalených vnútorných častí.
• Výrobok prestaňte používať v prípade výskytu nezvyčajných okolností, ako sú prítomnosť dymu
alebo čudného zápachu.
• Na čistenie výrobku nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo.
• Výrobok chráňte pred vlhkosťou. Nevkladajte cudzie predmety ani nenalievajte kvapaliny
do výrobku.
• Výrobok nepoužívajte tam, kde sa môžu nachádzať horľavé plyny.
Mohlo by to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, výbuch alebo vznik požiaru.
• Nenechávajte objektív alebo fotoaparát s nasadeným objektívom odkrytý bez nasadeného
krytu objektívu.
Objektív môže sústrediť svetlo a spôsobiť požiar.
• Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
• Dodržiavajte nasledujúce pokyny, keď používate bežne dostupné batérie alebo dodané
akumulátory.
- Batérie/akumulátory používajte len s ich určeným výrobkom.
- Nezahrievajte batérie/akumulátory ani ich nevystavujte pôsobeniu ohňa.
- Nenabíjajte batérie/akumulátory pomocou neschválených nabíjačiek.
- Nevystavujte svorky pôsobeniu nečistoty ani ich nenechávajte prísť do kontaktu s kovovými
špendlíkmi či inými kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte batérie/akumulátory, z ktorých uniká elektrolyt.
- Pri likvidácii batérií/akumulátorov zaizolujte svorky páskou alebo inými prostriedkami.
Mohlo by to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, výbuch alebo vznik požiaru.
Ak z batérie/akumulátora unikne elektrolyt a zasiahne pokožku alebo odev, zasiahnutú oblasť
dôkladne opláchnite tečúcou vodou. V prípade kontaktu s očami dôkladne vypláchnite oči veľkým
množstvom čistej tečúcej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Pri používaní nabíjačky alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Pravidelne odstraňujte akýkoľvek nahromadený prach z napájacej zástrčky a napájacej
zásuvky pomocou suchej handričky.
- Nepripájajte ani neodpájajte výrobok mokrými rukami.
- Nepoužívajte výrobok, ak nie je napájacia zástrčka úplne zasunutá do napájacej zásuvky.
4
Bezpečnostné pokyny
- Nevystavujte napájaciu zástrčku ani svorky pôsobeniu nečistoty ani ich nenechávajte prísť
do kontaktu s kovovými špendlíkmi či inými kovovými predmetmi.
• Nedotýkajte sa nabíjačky ani sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke počas búrky
s bleskami.
• Neumiestňujte ťažké predmety na napájací kábel. Nepoškodzujte, neprerušujte ani neupravujte
napájací kábel.
• Nezabaľujte výrobok do tkaniny ani iných materiálov, keď sa používa alebo bezprostredne
po použití, keď je výrobok ešte stále zohriaty na vyššiu teplotu.
• Výrobok neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
• Nenechávajte výrobok dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
• Batérie/súpravy batérií nenabíjajte pri teplotách mimo rozsahu 5 – 40 °C.
Mohlo by to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, výbuch alebo vznik požiaru.
• Dbajte na to, aby výrobok nebol počas používania dlhodobo v kontakte s rovnakou
oblasťou pokožky.
Mohlo by to viesť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky
a vzniku pľuzgierov, aj keď výrobok nie je na pocit horúci. Pri použití výrobku na miestach s vysokou
teplotou a pre ľudí s problémami s cirkuláciou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použitie
statívu alebo podobného zariadenia.
• Dodržiavajte akékoľvek pokyny na vypnutie výrobku na miestach, kde je jeho použitie zakázané.
V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť poruchu iných zariadení v dôsledku pôsobenia
elektromagnetických vĺn a spôsobiť aj nehody.
UPOZORNENIE:
Označuje riziko zranenia.
• Nespúšťajte blesk v blízkosti očí.
Môže to poškodiť zrak.
• Nepozerajte sa dlhodobo na obrazovku alebo cez hľadáčik.
Môže to vyvolať príznaky podobné nevoľnosti. V takomto prípade okamžite prestaňte výrobok
používať a pred jeho opätovným použitím ho na chvíľu odložte.
• Blesk pri odpálení vyžaruje vysokú teplotu. Počas snímania záberov sa nepribližujte prstami,
žiadnou inou časťou tela a predmetmi k zábleskovej jednotke.
Mohlo by to spôsobiť popáleniny alebo poruchu blesku.
• Nenechávajte výrobok na miestach vystavených pôsobeniu mimoriadne vysokej alebo
nízkej teploty.
Výrobok sa môže zohriať na mimoriadne vysokú/nízku teplotu a pri dotyku spôsobiť popáleniny/
omrzliny alebo zranenie.
• Popruh je určený len na použitie na tele. Zavesenie popruhu s akýmkoľvek iným výrobkom
pripevneným na háčiku alebo inom predmete by mohlo poškodiť výrobok. Taktiež netraste
výrobkom ani ho nevystavujte pôsobeniu silných nárazov.
• Nevyvíjajte silný tlak na objektív a dbajte na to, aby doň nenarazil žiadny predmet.
Mohlo by to spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie výrobku.
• Výrobok pripevnite iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
• Neprenášajte výrobok, keď je pripevnený k statívu.
Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo nehode.
• Nedotýkajte sa žiadnych častí vnútri výrobku.
Mohlo by dôjsť k poraneniu.
• Ak sa počas používania výrobku alebo po jeho použití vyskytne abnormálna kožná reakcia alebo
podráždenie, zdržte sa ďalšieho používania a vyhľadajte lekársku radu alebo pomoc.
5
Úvodné prípravy
2 Nabite batériu.
Pripevnenie popruhu
1 Dodaný popruh
pripevnite k očku na
pripevnenie popruhu.

Farby výbojky
- Nabíjanie: Oranžová
- Úplne nabitá: Zelená
3 Vyberte batériu.
Nabíjanie batérie
1 Vložte batériu
do nabíjačky.
Príprava karty
Používať možno nasledujúce karty
(predávajú sa samostatne) bez
ohľadu na ich kapacitu.
• Pamäťové karty SD*1
• Pamäťové karty SDHC*1*2
• Pamäťové karty SDXC*1*2
*1 Karty vyhovujúce štandardom SD.
Niektoré karty však nemusia
s fotoaparátom fungovať.
*2 Podporované sú aj karty UHS-I.
6
Úvodné prípravy
Vloženie/vybratie
batérie
Vloženie/vybratie
karty
1 Otvorte kryt.
1 Otvorte kryt.
2 Vložte batériu.
2 Vložte kartu.
(1)
Vybratie
Vybratie
3 Zatvorte kryt.
3 Zatvorte kryt.
7
Úvodné prípravy
Nasadenie objektívu
4 Pripravte sa na
snímanie.
1 Vypnite fotoaparát.
(2)
(1)

Stlačte (1) a súčasne jemne

Uistite sa, že obrazovka
je prázdna.
2 Zložte kryt objektívu
a fotoaparátu.
3 Nasaďte objektív.

Zarovnajte bielu značku pre
nasadenie na objektíve s bielou
značkou pre nasadenie na
fotoaparáte a otočte objektív
tak, ako je znázornené
šípkou, kým nezacvakne
na svoje miesto.
8
otáčajte (2). Potom (1) uvoľnite.

Otočte (2) ešte kúsok,
kým nezacvakne.
Úvodné prípravy
Odpojenie objektívu
1 Vypnite fotoaparát.
Nastavenie dátumu,
času, časového
pásma a jazyka
1 Zapnite fotoaparát.

Uistite sa, že obrazovka
je prázdna.
2 Odpojte objektív.
(3)
2 Nastavte časové pásmo.
(2)
(1)

Stlačte (1) pri súčasnom
otáčaní objektívu smerom k (2),
až kým zastane.

Zložte objektív smerom k (3).
3 Nasaďte kryt objektívu
a fotoaparátu.

Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
vyberte časové pásmo a potom
stlačte tlačidlo <0>.
9
Úvodné prípravy

Stlačte tlačidlo <0>.

Vyberte položku [OK] a potom
stlačte tlačidlo <0>.
4 Nastavte
požadovaný jazyk.

Pomocou tlačidiel <W> <X>
vyberte časové pásmo →
<0> → pomocou tlačidiel
<Y> <Z> vyberte položku
[OK] → <0>
3 Nastavte dátum a čas.

Pomocou tlačidiel <W> <X>
vyberte položku [LanguageK/
Jazyk] a potom stlačte
tlačidlo <0>.

Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
sa posúvajte → <0> →
pomocou tlačidiel <W> <X>
upravte položku → <0>
10

Pomocou tlačidiel krížového
ovládača <V> vyberte jazyk
a potom stlačte tlačidlo <0>.
Otestovanie
fotoaparátu
4 Zaostrite (stlačte
do polovice).
Snímanie
1 Zložte kryt objektívu
a zapnite fotoaparát.
2 Prejdite do režimu <A>.

Po zaostrení fotoaparát
dvakrát zapípa.

Okolo zaostrených miest sa
zobrazia body AF.
3 Podľa potreby priblížte
Použitie blesku
alebo vzdiaľte záber.

Ak bliká ikona [D], páčkou <D>

Sledujte displej a prstami
vyklopte vstavaný blesk.
otáčajte prstencom transfokácie
na objektíve.
11
Otestovanie fotoaparátu
5 Snímajte (úplne stlačte).
2 Vyberte snímku.
Zaznamenávanie
videosekvencií

Videosekvencie sú označené
ikonou [s1].

Počas zaznamenávania sa
zobrazí [oREC].

Ak chcete zaznamenávanie
zastaviť, znova stlačte tlačidlo
snímania videosekvencií.
Prehrávanie videosekvencií
Prezeranie
1 Stlačte tlačidlo <x>.

Dvakrát stlačte tlačidlo <0>.

Pomocou tlačidiel <W> <X>
upravte hlasitosť.
12
Ochranné známky a licencie
• Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
Vyhlásenie
• Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
• Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne
líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ,
Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy
Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom.
Ak je pod symbolom uvedeným vyššie vytlačená chemická značka,
znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov
(Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej,
ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré
spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov.
Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú
potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu
prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného
prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu
komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee alebo www.canon-europe.com/battery.
UPOZORNENIE
AK AKUMULÁTOR VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMI.
Odporúča sa používať spolu s originálnym príslušenstvom od spoločnosti Canon.
Odporúča sa používať káble USB označené ako originálne príslušenstvo značky Canon.
Použite komerčne dostupný kábel HDMI (konektor na strane fotoaparátu je typu D).
Odporúča sa používať káble, ktoré nie sú dlhšie ako 2,5 m.
13
Číslo modelu je PC2367 (model WM601 obsahuje modul WLAN a modul BLE). Ak chcete
identifikovať svoj model, na štítku na spodnej strane fotoaparátu alebo za výklopným
displejom vyhľadajte číslo začínajúce písmenami PC.
Krajiny a oblasti, ktoré povoľujú používanie bezdrôtových funkcií
– V niektorých krajinách a oblastiach je používanie bezdrôtových funkcií obmedzené a ich
nezákonné používanie sa môže potrestať na základe vnútroštátnych alebo miestnych
predpisov. Ak sa chcete vyhnúť porušeniu nariadení o bezdrôtových funkciách, navštívte
webovú lokalitu spoločnosti Canon a skontrolujte, kde je ich používanie povolené.
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené používaním bezdrôtovej
funkcie v iných krajinách alebo oblastiach.
Ktorákoľvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:
– zmena alebo úprava výrobku,
– odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.
Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani iných
elektronických zariadení.
Použitie bezdrôtovej funkcie v blízkosti zdravotníckeho zariadenia alebo iného elektronického
zariadenia môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.
Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvenčný rozsah technológie Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz
Maximálny výstupný výkon technológie Wi-Fi: 12,67 dBm
Frekvenčný rozsah technológie Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Maximálny výstupný výkon technológie Bluetooth: 9,67 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Na karte nastavení ponuky môžete skontrolovať položku [Certification Logo Display/
Zobrazenie certifikačných značiek].
© CANON INC. 2019
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising