Canon | EOS R | User manual | Canon EOS R User manual

Canon EOS R User manual
zz Tento návod je určený pre model
EOS R, v ktorom je nainštalovaný
firmvér verzie 1.3.0 alebo novšej.
SLOVENSKY
Rozšírená užívateľská príručka
Úvod
Skôr ako začnete so snímaním, prečítajte si tieto pokyny
Ak sa chcete vyhnúť problémom a nehodám pri snímaní,
prečítajte si najskôr časti „Bezpečnostné pokyny“ (str. 25 – 27)
a „Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii“ (str. 28 – 30). Tiež
si pozorne prečítajte tento návod, aby ste mali istotu, že fotoaparát
používate správne.
Pri používaní fotoaparátu si preštudujte tento návod, aby ste
sa s fotoaparátom lepšie oboznámili
Pri čítaní tohto návodu urobte niekoľko skúšobných záberov a pozrite
si zhotovené snímky. Pomôže vám to lepšie porozumieť fotoaparátu.
Tento návod tiež bezpečne uložte, aby ste ho mohli použiť znova, keď
to bude potrebné.
Vyskúšanie fotoaparátu pred používaním a záruka
Po zhotovení prehrajte snímky a skontrolujte, či sa zaznamenali
správne. Ak je fotoaparát alebo pamäťová karta chybná a snímky
nemožno zaznamenať ani importovať do počítača, spoločnosť Canon
nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody ani nepríjemnosti.
Autorské práva
Autorské práva vo vašej krajine môžu zakazovať použitie
zaznamenaných fotografií osôb a určitých objektov na iné ako osobné
účely. Majte tiež na pamäti, že na niektorých verejných vystúpeniach,
výstavách a pod. môže byť aj fotografovanie na osobné účely
zakázané.
Pripojenie k iným zariadeniam
Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču použite dodaný prepojovací kábel alebo
originálny kábel značky Canon. Pri pripájaní prepojovacieho kábla použite aj
dodávaný ochranný prvok kábla (str. 37).
2
Kontrolný zoznam položiek
Pred začatím skontrolujte, či ste s fotoaparátom dostali všetky
nasledujúce položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu.
Fotoaparát
(s očnicou a krytom otvoru
pre objektív)
Popruh
Súprava batérií
LP‑E6N
(s ochranným krytom)
Prepojovací kábel
Nabíjačka batérií
LC‑E6E*
Ochranný
prvok kábla
* Nabíjačka batérií LC‑E6E sa dodáva s napájacím káblom.
ooFotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou (str. 10) ani káblom HDMI.
ooPodrobnejšie informácie o rozšírenej užívateľskej príručke a návodoch na
používanie, nájdete na nasledujúcej strane.
ooAk ste si kúpili súpravu s objektívom, skontrolujte, či obsahuje aj objektívy.
ooDajte pozor, aby ste žiadnu z vyššie uvedených položiek nestratili.
Keď budete potrebovať návody na používanie objektívov, prevezmite ich
z webovej lokality spoločnosti Canon (str. 4).
Návody na používanie objektívov (súbory PDF) sú určené pre samostatne
predávané objektívy. Upozorňujeme, že pri nákupe súpravy s objektívom sa
niektoré príslušenstvo dodané s príslušným objektívom nemusí zhodovať
s príslušenstvom uvedeným v návode na používanie objektívu.
3
Návody na používanie
Návod na používanie dodaný s fotoaparátom obsahuje
základné pokyny k fotoaparátu a funkciám Wi‑Fi
nájdete.
Rozšírenú užívateľskú príručku (tento súbor PDF), ktorá
obsahuje kompletné pokyny, možno prevziať do počítača
alebo iného zariadenia z webovej lokality Canon.
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/
návodov na používanie
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF), možno prevziať do počítača alebo iného
zariadenia z webovej lokality Canon.
zzLokalita na prevzatie
Rozšírená užívateľská príručka
Návod na používanie objektívu
Návod na používanie softvéru
ggwww.canon.com/icpd
ooNa zobrazenie súborov PDF sa vyžaduje softvér na zobrazovanie
súborov Adobe PDF, napríklad Adobe Acrobat Reader DC (odporúča
sa najnovšia verzia).
ooProgram Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať
z internetu.
ooDvakrát kliknite na prevzatý súbor PDF, aby ste ho otvorili.
ooAk chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie
súborov PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru alebo podobnú
časť.
4
Návody na používanie
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/návodov na
používanie pomocou kódu QR
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF), možno prevziať do smartfónu alebo tabletu
pomocou kódu QR.
ggwww.canon.com/icpd
ooNa načítanie kódu QR sa požaduje softvérová aplikácia.
ooVyberte svoju domovskú krajinu alebo oblasť a prevezmite návody na
používanie.
ooVyberte položku [Manual/software URL/Adresa URL príručky/
softvéru] na karte [56], aby sa zobrazil kód QR na obrazovke
fotoaparátu.
5
Stručná príručka
1
2
3
4
5
6
Vložte batériu (str. 43).
zz Po zakúpení nabite batériu,
aby ste ju mohli začať používať
(str. 40).
Vložte kartu (str. 44).
zz Kartu vložte do otvoru tak,
aby jej štítok s označením
smeroval k zadnej
strane fotoaparátu.
Nasaďte objektív (str. 50).
zz Zarovnajte červenú inštalačnú
značku na objektíve s červenou
inštalačnou značkou na fotoapa‑
ráte, aby ste nasadili objektív.
zz Skontrolujte, či je prepínač režimov
zaostrenia na objektíve nastavený na
možnosť <2> (str. 50).
Nastavte vypínač do polohy
<1> (str. 48).
Vyklopte obrazovku (str. 47).
zz Keď sa zobrazí obrazovka
nastavenia dátumu/času/pásma,
pozrite str. 380.
Stručná príručka
6
7
8
9
Režim snímania nastavte na
možnosť [A] (str. 123).
zz Stlačte tlačidlo <W>
a otočením voliča <6> vyberte
možnosť [A], potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Všetky potrebné nastavenia foto‑
aparátu sa nastavia automaticky.
Zaostrite na objekt (str. 56).
zz Nad akoukoľvek rozpoznanou
tvárou sa zobrazí ikona <p>
(bod AF).
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a fotoaparát zaostrí na objekt.
Nasnímajte snímku (str. 56).
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím
sa zhotoví snímka.
Skontrolujte snímku.
zz Zhotovená snímka sa zobrazí
približne na 2 sekundy na
obrazovke.
zz Ak chcete snímku znova zobraziť,
stlačte tlačidlo <x> (str. 304).
zz Ak chcete zobraziť doteraz zhotovené snímky, pozrite si časť
„Prehrávanie snímok“ (str. 304).
zz Ak chcete snímky odstrániť, pozrite si časť „Vymazávanie snímok“
(str. 335).
7
Čo je tento návod
Usporiadanie kapitol
Kapitoly 2 – 7 zodpovedajú funkciám v ponukách fotoaparátu.
Ikony v tomto návode
: označuje tlačidlo režimu.
<W>
: označuje tlačidlo hlavný volič.
<6>
: označuje tlačidlo volič rýchleho ovládania.
<5>
<W><X><Y><Z> : označuje zodpovedajúci smer na krížových
tlačidlách <V>.
<m>
: označuje multifunkčný panel <B>.
<T>
: označuje ovládací prstenec objektívu.
<0>
: označuje nastavovacie tlačidlo.
: označuje trvanie (v sekundách) činnosti, pre ktorú
*
ste stlačili tlačidlo, počítané od momentu uvoľnenia
tlačidla.
• Okrem vyššie uvedených označení ikony a symboly používané na tlačidlách
fotoaparátu a zobrazované na obrazovke sa tiež používajú v tomto návode, keď
sa vysvetľujú súvisiace operácie a funkcie.
:Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v režimoch [t], [d], [s], [f],
[a] alebo [BULB].
(str. ***) :Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.
:Varovanie na zabránenie problémom pri fotografovaní.
:Doplňujúce informácie.
:Tipy alebo rady na lepšie fotografovanie.
:Rady pri riešení problémov.
M
8
Čo je tento návod
Základné predpoklady pre prevádzkové pokyny, príklady
fotografií
zz Pred tým, ako budete postupovať podľa akýchkoľvek pokynov,
skontrolujte, či je vypínač nastavený do polohy <1> a nie sú
uzamknuté žiadne ovládacie prvky pomocou funkcie Uzamknutie
viacerých funkcií (str. 48, 60).
zz Predpokladá sa, že všetky nastavenia ponuky a užívateľské funkcie
sú nastavené na predvolené hodnoty.
zz Na snímkach v tomto návode je ako príklad zobrazený fotoaparát
s nasadeným objektívom RF24-105mm F4 IS USM.
zz Príklady fotografií používané v tomto návode slúžia len na
inštruktážne účely.
zz V referenciách na používanie objektívov EF alebo EF‑S sa
predpokladá, že sa požíva upevňovací adaptér.
9
Kompatibilné karty
Nasledujúce karty možno používať vo fotoaparáte bez ohľadu na
kapacitu: Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná
(inicializovaná) iným fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte
kartu v tomto fotoaparáte (str. 373).
zzPamäťové karty SD/SDHC/SDXC
* Karty UHS‑II a UHS‑I sú podporované.
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamu
Pri snímaní videozáznamov používajte kartu s veľkou kapacitou
a dostatočným výkonom (s dostatočnou rýchlosťou zápisu a čítania),
ktorá dokáže zvládnuť príslušnú kvalitu nahrávania videozáznamu.
Ďalšie informácie nájdete na strane 611.
V tomto návode sa výrazom „karta“ označujú pamäťové karty SD,
SDHC a SDXC.
* Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou na
zaznamenávanie fotografií a videozáznamov. Je potrebné ju
zakúpiť zvlášť.
10
Kapitoly
Úvod
2
1
Príprava a základné operácie
39
2
Snímanie
69
3
AF
255
4
Prehrávanie
301
5
Nastavenie
361
6
Funkcie Wi‑Fi (bezdrôtová komunikácia)
423
7
Užívateľské funkcie / My Menu (Moja ponuka)
539
8
Referencie
571
11
Obsah
Úvod
2
Kontrolný zoznam položiek........................................................ 3
Návody na používanie................................................................ 4
Stručná príručka......................................................................... 6
Čo je tento návod....................................................................... 8
Kompatibilné karty.................................................................... 10
Kapitoly.................................................................................... 11
Register funkcií........................................................................ 21
Bezpečnostné pokyny.............................................................. 25
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii.............................. 28
Názvy jednotlivých súčastí....................................................... 31
1
Príprava a základné operácie
39
Nabíjanie batérie...................................................................... 40
Vloženie/vybratie batérie.......................................................... 43
Vloženie a vybratie karty.......................................................... 44
Používanie obrazovky ponuky................................................. 47
Zapnutie napájania................................................................... 48
Nasadenie a zloženie objektívu............................................... 50
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF‑S............................ 52
Používanie hľadáčika............................................................... 54
Základné operácie.................................................................... 55
Ovládanie pomocou ponúk a nastavenia................................. 63
12
Obsah
d Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky............................ 67
Q Rýchle ovládanie................................................................. 68
2
Snímanie
2-1 Snímanie statických záberov
69
70
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov.................... 71
Register funkcií: Snímanie statických záberov......................... 74
Nastavenie kvality snímky........................................................ 75
Nastavenie snímania snímok Dual Pixel RAW......................... 78
Nastavenie orezania/pomeru strán.......................................... 80
i: Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery................... 83
Výber štýlu Picture Style.......................................................... 88
Prispôsobenie štýlu Picture Style............................................. 92
Zaregistrovanie štýlu Picture Style........................................... 95
B: Nastavenie vyváženia bielej............................................ 97
u Korekcia vyváženia bielej.................................................. 102
Automatická korekcia jasu a kontrastu................................... 104
Nastavenie redukcie šumu..................................................... 105
Priorita jasných tónov............................................................. 109
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou
charakteristikou...................................................................... 110
Potlačenie blikania................................................................. 115
Nastavenie farebného priestoru............................................. 117
13
Obsah
Upozornenie na kartu............................................................. 118
Nastavenie doby náhľadu snímky.......................................... 118
Nastavenie časovača merania............................................... 119
Simulácia expozície............................................................... 120
Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn............. 121
A Plnoautomatické snímanie (Automatický režim
s inteligentným nastavením scény)........................................ 123
A Techniky plnoautomatického snímania (Automatický režim
s inteligentným nastavením scény)........................................ 126
x Fotografovanie pomocou ovládania uzávierky dotykom.... 130
d: Program AE...................................................................... 132
s: Priorita uzávierky AE...................................................... 134
f: Priorita clony AE............................................................. 136
a: Manuálne nastavenie expozície...................................... 138
t: Flexibilný s prioritou AE................................................... 140
i Výber režimu priebehu snímania..................................... 144
j Použitie samospúšte......................................................... 147
Výber rýchlosti zobrazenia pri sériovom snímaní vysokou
rýchlosťou............................................................................... 149
Tiché fotografovanie so živým náhľadom Live View.............. 150
Tiché snímanie....................................................................... 151
q Výber režimu merania...................................................... 152
O Nastavenie požadovanej kompenzácie expozície............ 154
h Stupňovanie automatickej expozície (AEB)..................... 155
14
Obsah
A Uzamknutie expozície pri snímaní (Uzamknutie AE)........ 157
BULB: Dlhodobá expozície (Bulb) ........................................ 158
w: Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah).... 161
P Viacnásobné expozície.................................................... 166
Snímanie s diaľkovým ovládaním.......................................... 174
Používanie diaľkovej spúšte................................................... 176
D Fotografovanie s bleskom.................................................. 177
Nastavenie funkcie blesku..................................................... 179
2-2 Snímanie videozáznamov
188
Ponuky na kartách: Snímanie videozáznamu........................ 189
Register funkcií: Snímanie videozáznamu............................. 191
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu....................... 192
Nastavenie záznamu zvuku................................................... 202
Nastavenie časového kódu.................................................... 205
k Snímanie videozáznamov................................................ 209
Orezanie videozáznamu........................................................ 219
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy.................... 220
Snímanie videozáznamov v režime HDR............................... 222
a Snímanie časozberných videozáznamov....................... 224
Snímanie videozáznamov nastavené na funkciu Canon Log.... 236
Nastavenia funkcií ponuky..................................................... 244
15
Obsah
3
AF
255
Ponuky na kartách: AF (statické zábery)................................ 256
Ponuky na kartách: AF (videozáznamy)................................. 259
Výber funkcie AF.................................................................... 262
Výber spôsobu AF.................................................................. 265
Nastavenie veľkosti bodu AF.................................................. 276
Zaostrovanie na oči osôb....................................................... 277
Nastavenie nepretržitého AF.................................................. 278
Nastavenie funkcie AF dotykom a potiahnutím...................... 279
MF: Manuálne zaostrovanie................................................... 281
Nastavenie funkcie AF‑Servo pri videozázname.................... 286
Prispôsobenie funkcií AF........................................................ 288
4
Prehrávanie
301
Ponuky na kartách: Prehrávanie............................................ 302
Register funkcií: prehrávanie a súvisiace činnosti................. 303
x Prehrávanie snímok......................................................... 304
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní................ 307
H Zobrazenie registra (Zobrazenie viacerých snímok)........ 310
e Zobrazenie s preskakovaním snímok (preskakovanie snímok).... 311
t Filtrovanie snímok pre prehrávanie.................................. 313
u Zväčšovanie snímok......................................................... 315
b Otáčanie snímok............................................................... 317
16
Obsah
K Ochrana snímok............................................................... 318
p Nastavenie hodnotení...................................................... 321
k Používanie videozáznamov............................................. 324
k Prehrávanie videozáznamov............................................ 325
X Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu............... 327
I Vyňatie snímky z videozáznamov 4K alebo
časozberných videozáznamov 4K.......................................... 329
Prezentácia (automatické prehrávanie)................................. 331
Zobrazenie snímok na televízore........................................... 333
L Vymazávanie snímok........................................................ 335
R Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu........... 339
S Zmena veľkosti snímok JPEG.......................................... 345
N Orezanie snímok JPEG.................................................... 346
d Prenos snímok do počítača/na server FTP...................... 348
W Formát Digital Print Order Format (DPOF)...................... 353
p Určenie snímok pre fotoknihu............................................ 357
5
Nastavenie
361
Ponuky na kartách: Nastavenie............................................. 362
Vytvorenie a výber priečinka.................................................. 365
Spôsoby číslovania súborov.................................................. 367
Premenovanie súborov.......................................................... 370
Nastavenie automatického otáčania zvislých snímok............ 372
17
Obsah
Formátovanie karty................................................................ 373
Nastavenie úsporného režimu............................................... 376
Nastavenie funkcií úspory energie......................................... 377
Úprava jasu obrazovky........................................................... 378
Úprava farebného tónu obrazovky......................................... 379
Nastavenie dátumu, času a časového pásma....................... 380
Nastavenie jazyka používateľského rozhrania....................... 383
Nastavenie video systému..................................................... 384
Nastavenie reakcie na dotykové ovládanie............................ 385
Vypnutie pípania pri činnostiach fotoaparátu......................... 386
Kontrola informácií o stave batérie......................................... 387
f Čistenie snímača............................................................ 391
Nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI..................................... 395
Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR........................ 396
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní.................. 397
Nastavenie priority pre výkon displeja snímania.................... 402
Nastavenie formátu zobrazenia hľadáčika............................. 402
Nastavenie režimu zobrazenia............................................... 403
Prispôsobenie funkcií tlačidla spúšte..................................... 404
1 Pomocník.......................................................................... 405
Nastavenie bezdrôtových funkcií........................................... 407
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok.......... 411
R Nastavenie uzamknutia viacerých funkcií.................... 416
18
Obsah
w: Zaregistrovanie užívateľských režimov snímania............ 417
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu.................... 419
Nastavenie informácií o autorských právach......................... 420
Kontrola ďalších informácií..................................................... 422
6
Funkcie Wi‑Fi (bezdrôtová komunikácia)
423
Čo môžete robiť pomocou funkcií Wi‑Fi
(bezdrôtovej komunikácie)..................................................... 424
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi.................. 427
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi............. 461
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi.............. 469
Odosielanie snímok do webovej služby................................. 481
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body..................................... 496
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi.............. 509
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia..................... 513
Obnovenie predvolených nastavení
bezdrôtovej komunikácie........................................................ 515
Obrazovka so zobrazením informácií..................................... 516
Postupy pre chybové hlásenia............................................... 517
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie........................ 528
Zabezpečenie......................................................................... 530
Kontrola sieťových nastavení................................................. 531
Obrazovka [Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie]............................... 532
19
Obsah
Obrazovka [Wi‑Fi settings/Nastavenia Wi‑Fi]..................... 533
Používanie virtuálnej klávesnice............................................ 534
Manuálne nastavenie adresy IP............................................. 535
Zobrazenie stavu funkcie Wi‑Fi/Bluetooth.............................. 537
7
Užívateľské funkcie / My Menu (Moja ponuka)
539
Ponuky na kartách: Prispôsobenie......................................... 540
Nastavenia užívateľských funkcií........................................... 542
Prispôsobenie činností........................................................... 555
Ponuky na kartách: My Menu (Moja ponuka)......................... 565
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka).................. 566
8
Referencie
571
Prehľad softvéru..................................................................... 572
Importovanie snímok do počítača.......................................... 574
Nabíjanie batérie vo fotoaparáte............................................ 576
Používanie držadla s batériami.............................................. 578
Poradca pri riešení problémov............................................... 588
Chybové kódy........................................................................ 607
Údaje o výkone...................................................................... 608
Zobrazenie informácií............................................................. 617
Register.................................................................................. 633
20
Register funkcií
Napájanie
zz Nabíjanie batérie
zz Kapacita batérie
zz Kontrola informácií
o stave batérie
zz Domáca elektrická
zásuvka
zz Úsporný režim
zz Úspora energie
Hľadáčik
B str. 40
B str. 49
B str. 387
B str. 582
B str. 376
B str. 377
Pamäťové karty
zz Formátovanie
zz Aktivácia uzávierky
bez karty
zz Karty kompatibilné
s nahrávaním
videozáznamu
B str. 373
B str. 118
B str. 611
Objektív
zz Nasadenie
B str. 50, 52
zz Zloženie
B str. 51, 53
zz Aktivácia uzávierky
bez objektívu
B str. 551
Základné nastavenia
zz Jazyk
zz Dátum/čas/pásmo
zz Zvuková signalizácia
zz Informácie
o autorských
právach
zz Zrušenie všetkých
nastavení
fotoaparátu
B str. 383
B str. 380
B str. 386
B str. 420
B str. 419
zz Dioptrické nastavenie B str. 54
zz Zobrazenie informácií
v hľadáčiku
B str. 397
zz Vertikálne zobrazenie
v hľadáčiku
B str. 399
zz Formát zobrazenia
v hľadáčiku
B str. 402
Obrazovka
zz Meniteľný uhol
zz Dotykové ovládanie
zz Farebný tón
zz Jas
zz Nastavenia úrovne
zobrazenia
zz Elektronická vodováha
zz Pomocník
B str. 47
B str. 67
B str. 379
B str. 378
B str. 403
B str. 397
B str. 405
AF
zz Funkcia AF
zz Spôsob AF
zz Výber bodu
automatického
zaostrenia AF
zz Veľkosť rámu AF
zz AF detekcie očí
zz Nepretržité AF
zz AF dotykom
a potiahnutím
zz Nastavenia
zvýraznených
obrysov MF
zz Sprievodca ostrením
zz Prispôsobenie
funkcií AF
B str. 262
B str. 265
B str. 271
B str. 276
B str. 277
B str. 278
B str. 279
B str. 283
B str. 284
B str. 288
21
Register funkcií
zz Manuálne
zaostrovanie
B str. 281
zz Elektronické
manuálne zaostrenie B str. 293
Meranie
zz Režim merania
B str. 152
Režim priebehu snímania
zz Režim priebehu
snímania
zz Samospúšť
zz Tiché fotografovanie
s Live View
zz Tiché fotografovanie
zz Max. počet záberov
v sérii
B str. 144
B str. 147
B str. 150
B str. 151
B str. 77
Nastavenia záznamu snímky
zz Vytvorenie a výber
priečinka
zz Číslovanie súborov
B str. 365
B str. 367
Kvalita snímky
zz Kvalita snímky
B str. 75
zz Dual Pixel RAW
B str. 78
zz Orezanie/pomer strán B str. 80
zz Citlivosť ISO
(statické zábery)
B str. 83
zz Štýl Picture Style
B str. 88
zz Vyváženie bielej
B str. 97
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
B str. 104
zz Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO B str. 105
22
zz Redukcia šumu pri
dlhodobej expozícii
zz Priorita jasných
tónov
zz Korekcia aberácie
objektívu
zz Redukcia blikania
zz Farebný priestor
B str. 107
B str. 109
B str. 110
B str. 115
B str. 117
Snímanie
zz Režim snímania
B str. 70
zz Režim HDR
B str. 161
zz Viacnásobné
expozície
B str. 166
zz Časovač dlhodobej
expozície Bulb
B str. 159
zz Kontrola hĺbky poľa B str. 137
zz Diaľková spúšť
B str. 176
zz Diaľkové ovládanie B str. 174
• Párovanie
B str. 408
zz Rýchle ovládanie
B str. 68
zz Ovládanie uzávierky
dotykom
B str. 130
zz Zväčšené zobrazenie B str. 273
zz Zobrazenie mriežky B str. 399
zz Zobrazenie informácií
o snímaní
B str. 397
zz Nastavenia úrovne
zobrazenia
B str. 403
zz Uzamknutie viacerých
funkcií
B str. 60
zz Chybové kódy
B str. 607
Expozícia
zz Kompenzácia
expozície
B str. 154
Register funkcií
zz Kompenzácia expozície pri
automatickom nastavení
citlivosti ISO
B str. 139
zz AEB
B str. 155
zz Uzamknutie AE
B str. 157
zz Bezpečnostný posun B str. 545
zz Simulácia expozície B str. 120
Blesk
zz Externý blesk
B str. 177
zz Kompenzácia expozície
blesku
B str. 177
zz Uzamknutie FE
B str. 177
zz Nastavenia funkcií
blesku
B str. 182
zz Nastavenia užívateľských
funkcií blesku
B str. 187
Snímanie videozáznamu
zz Snímanie s automatickým
nastavením expozície B str. 209
zz Snímanie s prioritou
uzávierky AE
B str. 210
zz Snímanie s prioritou
clony AE
B str. 211
zz Snímanie s manuálnym
nastavením expozície B str. 213
zz Citlivosť ISO
(videozáznam)
B str. 246
zz AF‑Servo
pri videozázname
B str. 286
zz Citlivosť sledovania AF‑Servo
pri videozázname
B str. 291
zz Rýchlosť AF‑Servo
pri videozázname
B str. 292
zz Kvalita nahrávania
videozáznamu
B str. 192
zz 24,00p
B str. 198
zz Vysoká snímková
frekvencia
B str. 199
zz Snímanie s orezaním
videozáznamu
B str. 219
zz Videozáznam HDR
B str. 222
zz Časozberný
videozáznam
B str. 224
zz Canon Log
B str. 236
zz Záznam zvuku
B str. 202
zz Mikrofón
B str. 203
zz Filter proti vetru
B str. 202
zz Tlmenie
B str. 203
zz Časový kód
B str. 205
zz Automatická nízka
rýchlosť uzávierky
B str. 248
zz 1/8 EV kroky Av
B str. 249
zz Výstup HDMI
B str. 251
zz Snímanie s diaľkovým
ovládaním
B str. 245
Prehrávanie
zz Doba náhľadu snímky B str. 118
zz Zobrazenie jednotlivých
snímok
B str. 304
zz Zobrazenie informácií
o snímaní
B str. 305
zz Zobrazenie mriežky B str. 305
zz Ovládanie prehrávania
dotykom
B str. 306
zz Zobrazenie informácií
o prehrávaní
B str. 307
zz Zobrazenie registra B str. 310
23
Register funkcií
zz Prehľadávanie snímok
(zobrazenie s preskakovaním
snímok)
B str. 311
zz Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok B str. 313
zz Zväčšené zobrazenie B str. 315
zz Otočenie snímky
B str. 317
zz Ochrana
B str. 318
zz Hodnotenie
B str. 321
zz Prehrávanie
videozáznamu
B str. 325
zz Úprava prvej a poslednej
scény videozáznamu B str. 327
zz Vyňatie snímky
z videozáznamu (4K) B str. 329
zz Prezentácia
B str. 331
zz Zobrazenie snímok
na televízore
B str. 333
zz Vymazanie
B str. 335
Úprava snímok
zz Spracovanie
snímok RAW
zz Zmena veľkosti
snímok JPEG
zz Orezanie
snímok JPEG
B str. 339
B str. 345
B str. 346
zz Prenos snímok do počítača/
server FTP
B str. 348
zz Poradie tlače (DPOF) B str. 353
zz Nastavenie fotoknihy B str. 357
Prispôsobenie
24
B str. 555
B str. 566
B str. 417
Čistenie snímača a potlačenie
prachových škvŕn
zz Čistenie snímača
zz Pridávanie údajov
pre vymazanie
prachových škvŕn
zz Ručné čistenie
snímača
B str. 391
B str. 121
B str. 393
Softvér
zz Prevzatie a inštalácia B str. 572
zz Návody na používanie
softvéru
B str. 573
Bezdrôtové funkcie
Prenos snímok/poradie tlače
zz Užívateľské funkcie
(C.Fn)
zz Prispôsobenie
činností
zz My Menu
(Moja ponuka)
zz Užívateľský režim
snímania
B str. 542
zz Pripojenie
k smartfónom
B str. 427
zz Automatické odosielanie
snímok do smartfónov B str. 446
zz Diaľkové ovládanie
(EOS Utility)
B str. 461
zz Automatické odosielanie
snímok do počítačov B str. 466
zz Tlač pomocou
tlačiarní Wi‑Fi
B str. 469
zz Odosielanie do
webových služieb
B str. 481
zz Zrušenie nastavení
bezdrôtového
pripojenia
B str. 515
Bezpečnostné pokyny
Nezabudnite si prečítať tieto pokyny, aby ste bezpečne používali
produkt. Dodržujte tieto pokyny, predídete tak škodám alebo poraneniu
operátora výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE:
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
oo Produkt uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Popruh ovinutý okolo krku osoby môže spôsobiť uškrtenie.
Časti alebo súčasti fotoaparátu alebo príslušenstva sú v prípade prehltnutia
nebezpečné. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Batéria je v prípade prehltnutia nebezpečná. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
oo V prípade tohto produktu používajte iba zdroje napájania uvedené v tomto návode
na používanie.
oo Produkt nerozoberajte ani neupravujte.
oo Produkt nevystavujte silným nárazom alebo vibráciám.
oo Nedotýkajte sa žiadnych obnažených vnútorných súčiastok.
oo Produkt prestaňte používať v prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je
prítomnosť dymu alebo podivný zápach.
oo Na čistenie produktu nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzén
alebo riedidlo.
oo Produkt chráňte pred vlhkosťou. Do produktu nevkladajte cudzie predmety ani
nelejte kvapaliny.
oo Produkt nepoužívajte na miestach s možným výskytom horľavých plynov.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
oo Nenechávajte vystavený objektív alebo fotoaparát s nasadeným objektívom bez
nasadeného krytu objektívu.
Objektív môže sústrediť slnečné lúče a spôsobiť požiar.
oo Nedotýkajte sa produktu, ktorý je zapojený do elektrickej zásuvky počas búrky.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
oo Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo súprav batérií dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
• Používajte batérie alebo súpravy batérií len s určeným produktom.
• Nezohrievajte batérie alebo súpravy batérií ani ich nedávajte do ohňa.
• Nenabíjajte batérie alebo súpravy batérií pomocou neautorizovaných nabíjačiek
batérií.
• Nevystavujte koncovky nečistotám, ani ich nenechajte prísť do kontaktu
s kovovými kolíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
• Nepoužívajte presakujúce batérie alebo súpravy batérií.
• Pri likvidácii batérií alebo súpravy batérií zaizolujte koncovky páskou alebo iným
spôsobom.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
Ak batéria alebo súprava batérií presakuje a materiál príde do styku s vašou pokožkou
alebo oblečením, dôkladne umyte zasiahnutú oblasť tečúcou vodou. V prípade kontaktu
s očami ich dôkladne vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody a okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
25
Bezpečnostné pokyny
oo Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
• Pravidelne utierajte prach z okolia zástrčky a elektrickej zásuvky pomocou suchej handričky.
• Produkt nepripájajte ani neodpájajte s mokrými rukami.
• Nepoužívajte produkt, ak nie je zástrčka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
• Nevystavujte zástrčku a koncovky nečistotám ani ich nenechajte prísť do kontaktu
s kovovými kolíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
oo Nedotýkajte sa nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra, ktorý je zapojený do
elektrickej zásuvky počas búrky.
oo Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety. Nepoškodzujte, nelámte ani
neupravujte napájací kábel.
oo Nezabaľujte produkt do látky alebo iných materiálov počas používania alebo krátko
po použití, keď je produkt ešte teplý.
oo Produkt neodpájajte vytiahnutím napájacieho kábla.
oo Produkt nenechávajte pripojený k zdroju napájania dlhší čas.
oo Nedobíjajte batérie alebo súpravy batérií mimo povoleného rozsahu okolitej teploty 5 až 40 °C.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
oo Zabráňte tomu, aby sa produkt počas používania dlhodobo dotýkal rovnakej časti pokožky.
Môže to spôsobiť popáleniny dotykom s nízkou teplotou vrátane sčervenania kože
a vytvorenia pľuzgierov, aj keď výrobok nie je na dotyk horúci. Používanie statívu alebo
podobného vybavenia sa odporúča pri používaní produktu na veľmi horúcich miestach
a pre ľudí s obehovými problémami alebo menej citlivou pokožkou.
oo Dodržujte všetky pokyny na vypnutie produktu na miestach, kde je jeho používanie
zakázané.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia v dôsledku pôsobenia
elektromagnetických vĺn a dokonca k nehodám.
oo Aby ste zabránili vzniku požiaru, tvorbe nadmerného tepla, vytečeniu chemikálií, výbu‑
chu a úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:
• Nevkladajte kladný a záporný koniec batérie nesprávnym smerom.
oo Nenechávajte šnúry ani káble v blízkosti zdrojov tepla.
Mohli by sa deformovať alebo by sa mohla roztaviť izolácia a spôsobiť požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
oo Nefotografujte bleskom vodiča automobilu ani iného vozidla pri jazde.
Mohli by ste spôsobiť nehodu.
oo Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na prašných ani vlhkých miestach. Rovnako
držte batériu mimo kovových predmetov a skladujte ju s nasadeným ochranným
krytom, aby ste predišli skratu.
Predídete tým požiaru, nadmernému teplu, úrazu elektrickým prúdom a popáleninám.
oo Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli vzniku požiaru
a úrazu elektrickým prúdom:
• Do jednej elektrickej zásuvky nezapájajte príliš veľa spotrebičov.
• Nepoužívajte kábel, ktorého drôty alebo izolácia sú poškodené.
oo Batériu nezapájajte priamo do elektrickej zásuvky alebo zásuvky zapaľovača v automobile.
Batéria by mohla vytekať, vytvárať prílišné teplo alebo vybuchnúť a spôsobiť tak požiar,
popáleniny alebo poranenia.
oo Ak produkt používajú deti, je potrebné, aby im dospelá osoba podrobne vysvetlila
postup používania. Deti musia produkt používať pod dohľadom dospelej osoby.
Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu.
26
Bezpečnostné pokyny
UPOZORNENIE:
Označuje riziko poranenia.
oo Nespúšťajte blesk v blízkosti očí.
Môže to poškodiť zrak.
oo Popruh je určený len na použitie na tele. Zavesenie popruhu s akýmkoľvek
produktom pripojeným k háčiku alebo iným predmetom môže poškodiť produkt.
S produktom tiež netraste, ani ho nevystavujte silným nárazom.
oo Na objektív silno netlačte, ani nedovoľte, aby ho zasiahol iný objekt.
Môže to spôsobiť poranenie alebo poškodiť produkt.
oo Blesk má pri spustení vysokú teplotu. Počas zhotovovania snímok držte prsty,
akúkoľvek časť tela a predmety mimo zábleskovej jednotky.
Môže to spôsobiť popáleniny alebo poruchu blesku.
oo Produkt nenechávajte na miestach vystavených extrémne vysokým alebo nízkym
teplotám.
Produkt môže byť extrémne horúci alebo chladný a pri dotyku spôsobiť popáleniny
alebo poranenie.
oo Produkt nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
oo Neprenášajte produkt, keď je nasadený na statíve.
Môže to spôsobiť poranenie alebo nehodu.
oo Nepozerajte na obrazovku alebo cez hľadáčik dlhší čas.
Môže to vyvolať podobné príznaky ako pohybová nevoľnosť. V takom prípade ihneď
prestaňte používať produkt a chvíľu si oddýchnite pred jeho opätovným použitím.
oo Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok vo vnútri produktu.
Môže to spôsobiť poranenie.
27
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Starostlivosť o fotoaparát
zz Tento fotoaparát je veľmi citlivé zariadenie. Preto vám nesmie
spadnúť ani ho nesmiete vystavovať nárazom.
zz Fotoaparát nie je vodotesný a nemožno ho používať pod vodou.
zz S cieľom maximalizovať odolnosť fotoaparátu voči prachu a kvapkám
vody nechajte kryt konektorov, kryt priestoru pre batériu, kryt otvoru
na kartu a všetky ostatné kryty pevne uzavreté.
zz Tento fotoaparát je navrhnutý tak, aby bol odolný voči prachu a kvap‑
kám vody. Jeho funkcie zabraňujú tomu, aby sa dovnútra dostal
piesok, prach, nečistoty alebo kvapky vody, ktoré naň neočakávane
spadnú. Nemožno však zabrániť tomu, aby sa nečistoty, prach, voda
alebo soľ nedostali do vnútra vôbec. Ak je to možné, zabráňte nečis‑
totám, prachu, vode a soli dostať sa na fotoaparát.
zz Ak sa na fotoaparát dostane voda, utrite ho suchou a čistou
tkaninou. Ak sa na fotoaparát dostanú nečistoty, prach alebo soľ,
utrite ho čistou, navlhčenou, dobre vyžmýkanou tkaninou.
zz Používanie fotoaparátu na mieste s veľkým množstvom nečistôt
alebo prachu môže spôsobiť poruchu.
zz Po používaní sa odporúča očistiť fotoaparát. Ak na fotoaparáte
zostanú nečistoty, prach, voda alebo soľ, môže dôjsť k poruche.
zz Ak vám fotoaparát spadne do vody alebo sa obávate, že sa doň
dostala vlhkosť (voda), nečistoty, prach alebo soľ, obráťte sa čo
najskôr na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
zz Nikdy nenechávajte fotoaparát v blízkosti zariadení, ktoré generujú
silné magnetické polia, napríklad magnetov alebo elektromotorov.
Vyvarujte sa tiež používania alebo umiestnenia fotoaparátu blízko
zariadení emitujúcich silné rádiové žiarenie, napríklad veľkých antén.
Silné magnetické polia môžu spôsobiť poruchu fotoaparátu alebo
zničiť obrazové údaje.
zz Fotoaparát nenechávajte na miestach s nadmernou teplotou,
napríklad v aute na priamom slnku. Nadmerné teploty môžu spôsobiť
chybnú funkciu fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje presné elektronické obvody. V žiadnom prípade
sa nesnažte zariadenie vlastnými silami rozoberať.
28
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
zz Neblokujte činnosť uzávierky prstom či inými objektmi. Mohlo by to
spôsobiť poruchu.
zz Používajte iba komerčne dostupný balónik na ofukovanie na
odstránenie prachu, keď sa prilepí na objektív, hľadáčik atď. Telo
fotoaparátu ani objektív nečistite prostriedkami obsahujúcimi
organické rozpúšťadlá. V prípade silnejšieho znečistenia sa obráťte
na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
zz Nedotýkajte sa prstami elektrických kontaktov fotoaparátu. Zabránite
tak ich korózii. Skorodované kontakty môžu byť príčinou chybnej
činnosti fotoaparátu.
zz Ak fotoaparát náhle prenesiete z chladného prostredia do teplého,
môže na fotoaparáte a jeho vnútorných súčiastkach dôjsť ku
kondenzácii. Aby ste zabránili kondenzácii, umiestnite fotoaparát
do uzatvárateľného plastového vrecka a kým ho z vrecka vyberiete,
nechajte ho v ňom prispôsobiť sa vyššej teplote.
zz Ak na fotoaparáte dôjde ku kondenzácii, nepoužívajte ho. Predídete tak jeho
poškodeniu. Ak dôjde ku kondenzácii, zložte objektív, vyberte z fotoaparátu
pamäťovú kartu a batériu a počkajte, kým sa neodparí všetok kondenzát.
zz Ak nebudete fotoaparát dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu
a uložte ho na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Aj
uskladnený fotoaparát občas vyskúšajte stlačením tlačidla spúšte,
aby ste skontrolovali, či je funkčný.
zz Fotoaparát neskladujte na miestach s chemikáliami spôsobujúcimi
koróziu, napríklad v chemickom laboratóriu.
zz Ak sa fotoaparát dlhý čas nepoužíval, pred opätovným použitím
vyskúšajte všetky funkcie. Ak ste fotoaparát určitý čas nepoužívali
alebo ho onedlho plánujete použiť na veľmi dôležité fotografovanie,
napríklad pri ceste do zahraničia, nechajte ho skontrolovať
v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti Canon alebo si ho
skontrolujte sami, aby ste mali istotu, že funguje správne.
zz Po opakovanom nepretržitom snímaní alebo pri snímaní fotografií/
videozáznamov počas dlhšieho obdobia sa fotoaparát môže zahriať.
Nejde o poruchu.
zz Ak je v oblasti snímky alebo mimo nej zdroj jasného svetla, môže
dôjsť k vytváraniu závoja.
29
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Obrazovka, hľadáčika panel LCD
zz Hoci obrazovka a hľadáčik vyrobené technológiou s veľmi vysokou
presnosťou, ktorá zabezpečuje viac ako 99,99 % efektívneho počtu
pixelov, 0,01 % alebo menej pixelov môže byť nefunkčných, takže
zobrazujú len čiernu alebo červenú farbu a pod. Nejde o poruchu.
V žiadnom prípade neovplyvňujú zaznamenávaný obraz.
zz Ak ponecháte obrazovku zapnutú dlhší čas, môžu na nej zostať
pozostatky predtým zobrazovaného obrazu. Tento jav je však len
dočasný a po niekoľkých dňoch nepoužívania fotoaparátu sa stratí.
zz Displej obrazovky môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej teplote
alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa vráti
do normálu.
Uzávierka
zz Lamely uzávierky sa môžu pri používaní uzávierky ošúchať, ale to
neznamená poškodenie.
Pamäťové karty
Zapamätajte si nasledujúce zásady ochrany karty a zaznamenaných údajov:
zz Kartu nenechajte spadnúť, neohýbajte ju a nevystavujte vlhkosti.
Kartu nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily, nárazom, ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa prstami ani ničím kovovým elektronických kontaktov karty.
zz Na kartu neumiestňujte žiadne nálepky a pod.
zz Neukladajte ani nepoužívajte karty v blízkosti predmetov, ktoré
vyžarujú silné magnetické pole, napríklad televízor, reproduktory
alebo magnety. Tiež sa vyhnite miestam, na ktorých sa môže
vyskytovať statická elektrina.
zz Nenechávajte kartu na priamom slnku ani v blízkosti tepelných zdrojov.
zz Kartu uskladňujte v obale.
zz Neskladujte kartu na horúcich, prašných ani vlhkých miestach.
Objektív
zz Objektív odpojený od fotoaparátu postavte zadnou
stranou nahor a nasaďte naň zadný kryt objektívu.
Zabránite tým poškriabaniu povrchu šošovky
a poškodeniu elektrických kontaktov (1).
30
(1)
Názvy jednotlivých súčastí
(1)
(2)
(12)
(13)
(14)
(15)
(3)
(4)
(5)
(16)
(17)
(6)
(7)
(18)
(19)
(8)
(20)
(21)
(9)
(22)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tlačidlo <W>
Tlačidlo snímania videozáznamu
<6> Hlavný volič
<B> Multifunkčné tlačidlo
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo prepínania informácií/
osvetlenia panela LCD <U>
(7) Indikátor pomocného lúča AF/
samospúšte/diaľkového
ovládania
(8) Držadlo (priestor pre batériu)
(9) Otvor pre kábel DC adaptéra
(10) Kontakty
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Objímka pre objektív
Kontakty synchronizácie blesku
Pätica pre príslušenstvo
Značka pre nasadenie objektívu
RF
Reproduktor
<V> Značka roviny zaostrenia
Očko na pripevnenie popruhu
Mikrofón
Lamely uzávierky/obrazový
snímač
Tlačidlo na uvoľnenie objektívu
Kolík pre zaistenie objektívu
Kryt otvoru pre objektív
31
Názvy jednotlivých súčastí
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(5)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(12)
(18)
(19)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
Očnica
Okulár hľadáčika
Ovládací prvok dioptrického
nastavenia
(4) Vypínač
(5) Kryt konektorov
(6) Panel LCD
(7) <R> Tlačidlo uzamknutia
viacerých funkcií
(8) <5> Volič rýchleho ovládania
(9) <p> Tlačidlo spustenia AF
(10) Snímač hľadáčika
32
(11) <B> Tlačidlo informácií
(12) Kontrolka prístupu
(13) <Q/0> Tlačidlo rýchleho
ovládania/nastavovacie tlačidlo
(14) <M> Tlačidlo MENU
(15) <F> Konektor diaľkového
ovládania
(16) <g> Konektor digitálneho
rozhrania
(17) <Y> VSTUPNÝ konektor
externého mikrofónu
(18) <D> Minikonektor
výstupu HDMI
(19) <n> Konektor pre slúchadlá
Názvy jednotlivých súčastí
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(14)
(15)
(16)
(17)
Kryt kontaktov
Otvor na umiestnenie
príslušenstva
Obrazovka
Závit pre statív
Krížové tlačidlá
<W><X><Y><Z>: <V>
Sériové číslo
<x> Tlačidlo prehrávania
Multifunkčný panel <B>
<A> Tlačidlo uzamknutia AE/FE
(13)
(10) <S/u> Tlačidlo bodu AF/
indexu/zväčšenia/zmenšenia
(11) Očko na pripevnenie popruhu
(12) Kryt otvoru na kartu
(13) Otvor na kartu
(14) Zámok krytu priestoru pre batériu
(15) Kryt priestoru pre batériu
(16) <L> Tlačidlo vymazania
(17) Otvor na umiestnenie
príslušenstva
33
Názvy jednotlivých súčastí
Panel LCD
Ukážka zobrazenia
Zobrazené informácie sa líšia
v závislosti od stavu fotoaparátu.
Podrobné informácie o ikone nájdete na
strane 617.
Zobrazenie informácií v hľadáčiku
Ukážka zobrazenia
34
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od stavu fotoaparátu.
Názvy jednotlivých súčastí
Nabíjačka batérií LC‑E6E
Nabíjačka pre súpravu batérií LP‑E6N/LP‑E6 (str. 40).
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
Indikátor nabíjania
Otvor pre súpravu batérií
Napájací kábel
Otvor pre napájací kábel
(2)
(4)
35
Názvy jednotlivých súčastí
Pripevnenie popruhu
Koniec popruhu prevlečte zospodu
očkom na jeho pripevnenie na
fotoaparáte. Potom ho prevlečte sponou,
ako je zobrazené na obrázku. Zatiahnite
popruh, aby ste odstránili všetky
nenapnuté miesta, a skontrolujte, či sa
zo spony neuvoľní.
36
Názvy jednotlivých súčastí
Používanie ochranného prvku kábla
Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču použite dodaný prepojovací kábel
alebo originálny kábel značky Canon.
Pri pripájaní prepojovacieho kábla použite aj dodávaný ochranný
prvok kábla. Používaním ochranného prvku kábla zabránite
náhodnému odpojeniu kábla a poškodeniu konektora.
Používanie dodaného prepojovacieho kábla a kábla HDMI
značky Canon (predáva sa samostatne)
1
2
(1)
(2)
3
4
(3)
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
Ochranný prvok kábla
Držiak
Dodávaný prepojovací
kábel
Kábel HDMI (predáva sa
samostatne)
37
Názvy jednotlivých súčastí
Používanie voliteľného prepojovacieho kábla značka Canon
Keď používate originálny prepojovací
kábel značky Canon (predáva sa
samostatne), tento preveďte cez držiak
(5) podľa nákresu pred pripojením
držiaka k ochrannému prvku kábla.
(5)
ooPri pripojení prepojovacieho kábla bez ochranného prvku kábla sa môže
poškodiť konektor digitálneho rozhrania.
ooSkontrolujte či je prepojovací kábel bezpečne pripojený ku konektoru
digitálneho rozhrania.
Na pripojenie fotoaparátu k televízoru sa odporúča kábel HDMI HTC-100
(predáva sa samostatne). Ochranný prvok kábla používajte aj pri pripájaní
kábla HDMI.
38
1
Príprava a základné
operácie
V tejto kapitole sa opisujú úvodné kroky pred začiatkom
fotografovania a základná obsluha fotoaparátu.
39
Nabíjanie batérie
ochranný kryt dodaný
1 Zložte
s batériou.
2 Úplne zasuňte batériu do nabíjačky.
zz Batériu vyberiete opačným postupom.
batériu.
3 Nabite
zz Pripojte napájací kábel do nabíjačky
batérií a zástrčku zasuňte do
elektrickej zásuvky.
ggNabíjanie sa začne automaticky
a indikátor nabíjania bude blikať na
oranžovo.
40
Nabíjanie batérie
Úroveň nabitia
0 – 49 %
50 – 74 %
Indikátor nabíjania
Indikácia
Bliká jedenkrát za sekundu
Bliká dvakrát za sekundu
Oranžová
Farba
75 % alebo vyššia
Úplne nabitá
Bliká trikrát za sekundu
Zelená
Zapnutá
zz Úplné nabitie celkom vybitej batérie trvá približne 2 hodiny
a 30 minút pri izbovej teplote (23 °C). Čas potrebný na nabitie
batérie sa výrazne líši v závislosti od teploty okolitého prostredia
a zvyšnej kapacity batérie.
zz Nabíjanie pri nízkych teplotách (5 – 10 °C) z bezpečnostných
dôvodov trvá dlhšie (maximálne približne až 4 hodiny).
41
Nabíjanie batérie
zz Batéria pri zakúpení nie je úplne nabitá.
Pred použitím batériu nabite.
zz Batériu nabíjajte deň pred alebo v deň, kedy ju plánujete použiť.
Aj počas skladovania sa nabitá batéria postupne vybíja a po čase stratí
svoju kapacitu.
zz Po nabití batériu vyberte a odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky.
zz Pri nasadení ochranného krytu môžete kryt
orientovať rôznym smerom, a tak označiť, či je
batéria nabitá alebo nie.
Ak je batéria nabitá, nasaďte ochranný kryt tak, aby
bol otvor tvaru batérie < > zarovnaný s modrou
nálepkou na batérii. Ak je batéria vybitá, nasaďte ochranný kryt opačne.
zz Keď fotoaparát nepoužívate, batériu z neho vyberte.
Ak nepoužívate fotoaparát dlhý čas a necháte v ňom batériu, v dôsledku
priebežného nepatrného vybíjacieho prúdu môže dôjsť k jej prílišnému
vybitiu, a tým zníženiu výdrže. Batériu skladujte s nasadeným ochranným
krytom. Uskladnenie úplne nabitej batérie môže znížiť jej výkon.
zz Nabíjačku batérií je tiež možné používať v iných krajinách.
Nabíjačka batérií je kompatibilná so zdrojom napätia 100 V až 240 V
striedavého prúdu 50/60 Hz. V prípade potreby použite komerčne
dostupný adaptér na pripojenie do elektrickej siete v príslušnej krajine
alebo oblasti. K nabíjačke batérií nepripájajte žiadne prenosné meniče
napätia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nabíjačky batérií.
zz Ak sa batéria aj po úplnom nabití rýchlo vybije, dosiahla koniec
svojej životnosti.
Skontrolujte stav nabíjania batérie (str. 387) a zakúpte si novú batériu.
ooPo odpojení zástrčky nabíjačky sa približne 10 sekúnd nedotýkajte
kontaktov zástrčky.
ooAk je zostávajúca kapacita batérie (str. 387) 94 % alebo viac, batéria sa
nebude nabíjať.
ooPomocou dodanej nabíjačky nemožno nabíjať iné batérie ako súpravu
batérií LP‑E6N/LP‑E6.
42
Vloženie/vybratie batérie
Do fotoaparátu vložte úplne nabitú súpravu batérií LP‑E6N (alebo LP‑E6).
Vloženie
zámok kryt priestoru pre
1 Posuňte
batériu a otvorte kryt.
batériu.
2 Vložte
zz Vložte stranu s elektrickými kontaktmi.
zz Batériu zasuňte tak, aby sa zaistila na
svojom mieste.
kryt.
3 Zatvorte
zz Zatlačte na kryt, aby zaskočil
a zaistil sa.
Vo fotoaparáte nemôžete používať iné batérie ako súpravu batérií LP‑E6N
alebo LP‑E6.
Vybratie
Otvorte kryt a vyberte batériu.
zz V smere znázornenom šípkou
posuňte páčku zaistenia batérie
a vyberte batériu.
zz Nezabudnite na batériu nasadiť
ochranný kryt (str. 40). Zabránite
tým skratu.
43
Vloženie a vybratie karty
Zhotovené snímky sa zaznamenávajú na pamäťovú kartu.
Uistite sa, že je prepínač ochrany proti zápisu (1) na karte nastavený
do hornej polohy, aby bolo možné na kartu zapisovať a vymazávať
z nej údaje.
Vloženie
1 Posunutím otvorte kryt.
(1)
kartu.
2 Vložte
zz Podľa nákresu otočte kartu
stranou so štítkom smerom k sebe
a zasuňte ju do fotoaparátu, kým
nezaskočí na miesto.
kryt.
3 Zatvorte
zz Kryt zatvorte a posuňte v smere
zobrazenej šípky, až kým nezaskočí
a nezaistí sa.
44
Vloženie a vybratie karty
Vybratie
kryt.
1 Otvorte
zz Vypínač prepnite do polohy <2>.
(1)
zz Skontrolujte, či kontrolka prístupu
(1) nesvieti, potom otvorte kryt.
zz Ak sa na obrazovke zobrazí položka
[Saving.../Ukladanie...], zatvorte kryt.
kartu.
2 Vyberte
zz Kartu jemne zatlačte a potom ju
uvoľnite, čím sa vysunie.
zz Vytiahnite kartu a zatvorte kryt.
Formátovanie karty
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná)
iným fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto
fotoaparáte (str. 373).
ooPočet možných záberov sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity
karty, nastavenia kvality snímok, citlivosti ISO a pod.
ooKeď pre položku [z1: Release shutter without card/z1: Aktivácia
uzávierky bez karty] nastavíte možnosť [Disable/Zakázať], zabránite
snímaniu bez vloženej karty (str. 118).
45
Vloženie a vybratie karty
ooKeď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, znamená to, že snímky
sa zapisujú na kartu, načítavajú alebo vymazávajú z karty, prípadne
sa prenášajú údaje. Počas tejto doby neotvárajte kryt otvoru na
kartu. Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, nikdy nerobte
žiadnu z nasledujúcich činností. V opačnom prípade môže dôjsť
k poškodeniu obrazových údajov, karty alebo fotoaparátu.
• Vybratie karty.
• Vybratie batérie.
• Trasenie alebo udieranie do fotoaparátu.
• Odpojenie a pripojenie napájacieho kábla (keď sa používa
príslušenstvo pre domácu elektrickú zásuvku (predáva sa
samostatne)).
ooAk karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok nemusí
začínať od 0001 (str. 367).
ooAk sa na obrazovke zobrazí chybová správa týkajúca sa karty, kartu
vyberte a znova zasuňte. Ak chyba pretrváva, použite inú kartu.
V prípade, že je možné preniesť snímky z karty do počítača, preneste
všetky snímky a potom kartu naformátujte pomocou fotoaparátu
(str. 373). Karta by sa mala vrátiť do normálneho stavu.
ooNedotýkajte sa prstami ani kovovými predmetmi kontaktov karty.
Kontakty nevystavujte pôsobeniu prachu ani vody. Ak sa na kontaktoch
usadia nečistoty, môže dôjsť k nesprávnej funkcii kontaktov.
ooKarty MMC (MultiMedia Card) nemožno používať. (Zobrazí sa chyba
karty.)
ooNeodporúča sa používať karty microSDHC/SDXC typu UHS‑II
s adaptérom microSD na SD. Pri použití kariet typu UHS‑II používajte
karty SDHC/SDXC.
46
Používanie obrazovky ponuky
Môžete zmeniť smer a uhol obrazovky.
1 Vyklopte obrazovku.
obrazovku.
2 Otočte
zz Keď je obrazovka vyklopená, môžete
180°
90°
175°
ju otáčať nahor alebo nadol alebo
natočiť o 180° smerom k snímanému
objektu.
zz Znázornený uhol je len približný.
ju k sebe.
3 Otočte
zz Pri bežnom používaní fotoaparátu
majte obrazovku natočenú na seba.
ooObrazovku otáčajte opatrne, netlačte na os otáčania (pánt) nadmernou
silou.
ooKeď je do konektora na fotoaparáte zapojený kábel, rozsah uhla
otáčania vyklopenej obrazovky bude obmedzený.
ooKeď fotoaparát nepoužívate, zatvorte obrazovku tak, aby bola obrazovka
otočená smerom dovnútra. Tým môžete obrazovku chrániť.
ooKeď je obrazovka otočená k objektom pred fotoaparátom, zobrazí sa
zrkadlový obraz objektov (pravá / ľavá obrátená).
47
Zapnutie napájania
zz <1>
Zapne fotoaparát spolu so zvukom
otvorenia lamely uzávierky. Keď je
nasadený objektív RF, zaznie tiež
zvuk otvorenia otvoru clony.
zz <2>
Zastaví činnosť fotoaparátu spolu so
zvukom zatvorenia lamely uzávierky.
Nastavte vypínač do tejto polohy,
keď fotoaparát nepoužívate. Keď je
nasadený objektív RF, zaznie tiež
zvuk zatvorenia otvoru clony.
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
Ak sa pri zapnutí vypínača zobrazí obrazovka nastavenia dátumu/
času/pásma, pozrite si informácie o nastavení dátumu/času/pásma na
strane 380.
Zmena jazyka rozhrania
Informácie o zmene jazyka rozhrania nájdete na strane 383.
Automatické čistenie snímača
zz Vždy, keď prepnete vypínač do polohy <2>, automaticky sa
spustí čistenie snímača. (Môže byť počuť tichý zvuk.) Počas čistenia
snímača sa na obrazovke zobrazí symbol <f>. Ak chcete povoliť
automatické čistenie snímača, aj keď je vypínač v polohe <1>,
môžete to nastaviť v položke [53: Sensor cleaning/53: Čistenie
snímača] (str. 392).
zz Pri opakovanom prepnutí vypínača <1>/<2> krátko po sebe
sa ikona <f> nemusí zobraziť. Je to normálne a neznamená to
poruchu.
Ak prepnete vypínač do polohy <2> vo chvíli, keď sa snímka
zaznamenáva na kartu, zobrazí sa hlásenie [Saving.../Ukladanie...]
a fotoaparát sa vypne až po dokončení zaznamenávania.
48
Zapnutie napájania
z Indikátor kapacity batérie
Keď je vypínač v polohe <1>, kapacita batérie bude signalizovaná
jednou zo šiestich úrovní. Blikajúca ikona batérie <b> signalizuje, že
batéria sa čoskoro vybije.
Indikácia
Úroveň (%)
100 – 70
69 – 50
49 – 20
19 – 10
9–1
0
Indikácia
Úroveň (%)
ooVykonaním ktorejkoľvek z nasledujúcich činností sa batéria vyčerpá skôr:
• Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
• Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
• Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
• Používanie funkcie Wi‑Fi alebo funkcie Bluetooth.
ooV závislosti od skutočných podmienok snímania sa počet možných
záberov môže znížiť.
ooPrevádzka objektívu je napájaná batériou fotoaparátu. Niektoré objektívy
môžu vyčerpať batériu rýchlejšie ako iné.
ooPri nízkych teplotách prostredia nemusí byť možné snímať, hoci je
kapacita batérie dostatočná.
V ponuke [53: Battery info./53: Informácie o stave batérie] môžete
skontrolovať stav batérie (str. 387).
49
Nasadenie a zloženie objektívu
Nasadenie objektívu
kryty.
1 Zložte
zz Zložte zadný kryt objektívu aj kryt
otvoru pre objektív ich otočením
v smere zobrazených šípok.
objektív.
2 Nasaďte
zz Zarovnajte červené inštalačné značky
na objektíve a fotoaparáte a otočte
objektívom v smere šípky, až kým
s cvaknutím nedosadne na svoje
miesto.
režimov zaostrenia na
3 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <AF>.
zz Skratka <AF> znamená automatické
zaostrovanie.
zz Skratka <MF> znamená manuálne
zaostrenie. Automatické zaostrovanie
sa nespustí.
zz Pre objektívy RF bez prepínača
režimov zaostrenia nastavte na
hodnotu [AF] alebo [MF] v ponuke
fotoaparátu v časti [21: Focus
mode/21: Režim zaostrenia].
4 Zložte predný kryt objektívu.
50
Nasadenie a zloženie objektívu
Odpojenie objektívu
Podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu a zároveň
otočte objektívom v smere šípky.
zz Otočte ho až na doraz a potom ho
zložte.
zz Na zložený objektív nasaďte zadný
kryt objektívu.
ooNepozerajte sa priamo do slnka cez žiaden objektív. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu zraku.
ooPri nasadzovaní alebo skladaní objektívu prepnite vypínač fotoaparátu
do polohy <2>.
ooAk sa počas automatického zaostrovania otáča predná časť objektívu
(zaostrovací prstenec), nedotýkajte sa otáčajúcej sa časti.
Informácie o používaní objektívu nájdete v návode na používanie objektívu
(str. 4).
Tipy na predchádzanie šmuhám a prachu
ooVýmenu objektívu vykonávajte čo najrýchlejšie a na mieste, kde je čo
najmenej prachu.
ooAk fotoaparát skladujete bez nasadeného objektívu, nezabudnite naň
nasadiť kryt otvoru pre objektív.
ooPred nasadením odstráňte z krytu otvoru pre objektív prach.
51
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF‑S
Možno používať všetky objektívy EF a EF‑S po pripojení voliteľného
upevňovacieho adaptéra EF‑EOS R. Fotoaparát nemožno používať
s objektívmi EF‑M.
Nasadenie objektívu
kryty.
1 Zložte
zz Zložte zadný kryt objektívu aj kryt
otvoru pre objektív ich otočením
v smere zobrazených šípok.
(1)
(2)
objektív na adaptér.
2 Nasaďte
zz Zarovnajte červenú alebo bielu
inštalačnú značku na objektíve so
zodpovedajúcou inštalačnou značkou
na adaptéri a otáčajte objektívom
v smere šípky, až kým s cvaknutím
nedosadne na svoje miesto.
(1)
(2)
(3)
(3)
Červená značka
Biela značka
adaptér k fotoaparátu.
3 Nasaďte
zz Zarovnajte červené inštalačné
značky (3) na objektíve a fotoaparáte
a otáčajte objektívom v smere šípky,
až kým s cvaknutím nedosadne na
svoje miesto.
52
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF‑S
režimov zaostrenia na
4 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <AF>.
zz Skratka <AF> znamená automatické
zaostrovanie.
zz Skratka <MF> znamená manuálne
zaostrovanie. Automatické
zaostrovanie sa nespustí.
5 Zložte predný kryt objektívu.
Odpojenie objektívu
stlačené tlačidlo na
1 Podržte
uvoľnenie objektívu a zároveň
otáčajte objektívom v smere
zobrazenej šípky.
zz Otočte ho až na doraz a potom ho
odpojte.
objektív od adaptéra.
2 Odpojte
zz Podržte páčku na odpojenie objektívu
a otáčajte objektívom proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
zz Otočte ho až na doraz a potom ho
zložte.
zz Na zložený objektív nasaďte zadný
kryt objektívu.
Bezpečnostné upozornenia pre objektívy nájdete na strane 51.
53
Používanie hľadáčika
Pozrite do hľadáčika, čím ho aktivujete. Môžete tiež obmedziť
zobrazenie buď na obrazovku alebo hľadáčik (str. 403).
Nastavenie ostrosti obrazu v hľadáčiku
Otáčajte ovládacím prvkom
dioptrického nastavenia.
zz Otáčajte ovládacím prvkom doľava
alebo doprava tak, aby zobrazenie
v hľadáčiku bolo ostré.
ooZobrazenie v hľadáčiku a obrazovku fotoaparátu nemožno aktivovať
súčasne.
ooPri niektorých pomeroch strán sa zobrazenia čierne pásy na hornom
a dolnom alebo na ľavom a pravom okraji obrazovky. Tieto oblasti sa
nezaznamenávajú.
54
Základné operácie
Držanie fotoaparátu
zzSledovanie obrazovky pri snímaní
Pri snímaní môžete upraviť obrazovku vyklopením. Ďalšie informácie
nájdete na strane 47.
Normálny uhol
Nízky uhol
Vysoký uhol
zzSnímanie pomocou hľadáčika
Ak chcete dosiahnuť ostré snímky, držte fotoaparát stabilne, aby ste
minimalizovali otrasy fotoaparátu.
Vodorovné fotografovanie
Zvislé fotografovanie
1. Pravou rukou pevne uchopte držadlo fotoaparátu.
2. Ľavou rukou pridržujte objektív zospodu.
3. Pravý ukazovák zľahka položte na tlačidlo spúšte.
4. Ramená a lakte tlačte mierne proti prednej časti svojho tela.
5. Stabilnejší postoj dosiahnete, ak jednou nohou mierne predkročíte.
6. Fotoaparát si priložte k tvári a pozerajte sa cez hľadáčik.
55
Základné operácie
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo spúšte pracuje v dvoch krokoch. Tlačidlo spúšte môžete stlačiť
do polovice. Potom ho ďalším pritlačením môžete stlačiť úplne.
Stlačenie do polovice
Aktivuje automatické zaostrovanie
a systém automatického nastavenia
expozície, ktorý nastaví rýchlosť
uzávierky a clonu.
Nastavenie expozície (rýchlosť uzávierky
a clona) sa zobrazuje na obrazovke,
v hľadáčiku a na paneli LCD približne na
8 s alebo podľa nastavenia pre časovač
merania.*
* Predvolene je časovač merania nastavený
na 8 s.
Úplné stlačenie
Týmto vykonáte snímanie.
zzPredchádzanie otrasom fotoaparátu
Pohyby fotoaparátu počas jeho držania v ruke v okamihu expozície, sa
označujú ako otrasy fotoaparátu. Môžu spôsobiť neostré zábery. Ak chcete
predísť otrasom fotoaparátu, zapamätajte si nasledujúce informácie:
●●Držte fotoaparát stabilne.
●●Stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím sa spustí automatické
zaostrovanie, a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte úplne.
ooAk okamžite stlačíte tlačidlo spúšte úplne bez toho, aby ste ho najskôr
stlačili do polovice, alebo ak ho stlačíte do polovice a okamžite potom ho
stlačíte úplne, fotoaparátu bude chvíľu trvať, kým zhotoví snímku.
ooAj pri zobrazení ponuky alebo prehrávaní snímok sa môžete vrátiť do
stavu pripravenosti na snímanie stlačením tlačidla spúšte do polovice.
56
Základné operácie
<W> Tlačidlo režimu
Môžete nastaviť režim snímania.
Stlačte tlačidlo <W>, otočte volič
<6>, potom vyberte režim snímania.
Medzi snímaním statických záberov
a videozáznamov stlačte tlačidlo
<W>, potom tlačidlo <B>.
<p> Tlačidlo spustenia AF
Má rovnaký účinok ako stlačenie tlačidla
spúšte do polovice v režime snímania
[t], [d], [s], [f], [a] alebo
[BULB].
<B> Multifunkčné tlačidlo
Stlačením tlačidla <B> a otočením
voliča <5> môžete nastaviť citlivosť
ISO, režim priebehu snímania, funkciu
AF, vyváženie bielej a kompenzáciu
expozície blesku.
57
Základné operácie
<6> Hlavný volič
(1) Po stlačení tlačidla otáčajte voličom
<6>.
Stlačte tlačidlo napríklad <W> alebo
<B>, potom otáčajte voličom <6>.
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice
sa fotoaparát vráti do stavu pripravenosti
na snímanie.
(2) Otáčajte iba voličom <6>.
Pozerajte sa na obrazovku, hľadáčik
alebo panel LCD a otáčajte voličom
<6>.
Pomocou tohto voliča sa nastavuje
rýchlosť uzávierky, clona atď.
Krok (1) možno vykonať, aj keď sú ovládacie prvky uzamknuté pomocou
funkcie Uzamknutie viacerých funkcií (str. 60).
58
Základné operácie
<5> Volič rýchleho ovládania
(1) Po stlačení tlačidla otáčajte voličom
<5>.
Stlačte tlačidlo napríklad <W> alebo
<B>, potom otáčajte voličom <5>.
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice
sa fotoaparát vráti do stavu pripravenosti
na snímanie.
(2) Otáčajte iba voličom <5>.
Pozerajte sa na obrazovku, hľadáčik
alebo panel LCD a otáčajte voličom
<5>.
Tento volič sa používa na nastavenie
hodnoty kompenzácie expozície,
hodnoty clonového čísla pri manuálnom
nastavení expozície atď.
Krok (1) možno vykonať, aj keď sú ovládacie prvky uzamknuté pomocou
funkcie Uzamknutie viacerých funkcií (str. 60).
59
Základné operácie
<R> Tlačidlo uzamknutia viacerých funkcií
Nastavením položky [56: Multi function
lock/56: Uzamknutie viacerých
funkcií] a stlačením tlačidla <R>
môžete zabrániť zmene nastavení
pri neúmyselnom otočení hlavného
voliča, voliča rýchleho ovládania alebo
združeného ovládacieho prvku prípadne
pri dotknutí sa panela dotykovej obrazovky.
Opätovným stlačením tlačidla <R>
odomknete ovládacie prvky. Podrobnosti
o položke [56: Multi function
lock/56: Uzamknutie viacerých funkcií]
nájdete na strane 416.
<U> Tlačidlo prepínania informácií/osvetlenia panela LCD
zz Každým stlačením tlačidla <U>
zmeníte informácie na paneli LCD.
zz Panel LCD osvetlíte podržaním
tlačidla <U> (9).
Úplným stlačením tlačidla spúšte počas dlhodobej expozície Bulb sa
osvetlenie panela LCD vypne.
<T> Ovládací prstenec
Predvolene možno hodnotu clony nastaviť
otáčaním ovládacieho prstenca objektívov
RF alebo upevňovacích adaptérov pri
súčasnom stlačení tlačidla spúšte do
polovice v režime [t], [f], [a] alebo
[BULB]. Ovládaciemu prstencu môžete
priradiť aj inú funkciu prispôsobením
operácií v položke [84: Customize
dials/84: Prispôsobiť voliče] (str. 555).
60
Základné operácie
<m> (Multifunkčný) panel M‑FnM
Môžete priradiť bežne používané funkcie
potiahnutím panela <m> a ťuknutím
na každý koniec. Predvolene nie je
priradená žiadna funkcia.
Po zakúpení alebo keď nie je priradená
žiadna funkcia, môžete získať prístup
na obrazovku skratiek pre ponuku
nastavení [84: Customize M‑Fn bar/
84: Prispôsobiť panel M‑Fn] ťuknutím
na ľavý koniec tlačidla <m>. Výberom
možnosti [Yes/Áno] sa dostanete na
obrazovku nastavení (str. 561).
Základné operácie
Potiahnutie
Bezprostredne po dotyku tlačidla <m>
potiahnite prstom doľava alebo doprava.
Ťuknutie (ľavý koniec)
Ťuknite na ľavý koniec tlačidla <m>,
potom hneď zdvihnite prst.
Ťuknutie (pravý koniec)
Ťuknite na pravý koniec tlačidla <m>,
potom hneď zdvihnite prst.
Pokiaľ nezdvihnete prst bezprostredne po dotknutí <m>, operácie sa
zrušia.
61
Základné operácie
Tlačidlo INFO
Každým stlačením tlačidla <B> sa
zmenia zobrazené informácie.
Nasledujúce príklady obrazoviek sú pre
statické zábery.
62
Ovládanie pomocou ponúk a nastavenia
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Tlačidlo <M>
Tlačidlo <B>
Obrazovka
Krížové tlačidlá <V>
(5)
(6)
(7)
Tlačidlo <0>
Volič rýchleho ovládania
Hlavný volič
[A] Obrazovka ponuky režimu
* V režime [A] sa niektoré karty a položky ponuky nezobrazia.
63
Ovládanie pomocou ponúk a nastavenia
Obrazovka v režimoch [t], [d], [s], [f], [a] a [BULB]
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hlavné karty
Sekundárne karty
Položky ponuky
z: Snímanie
2: Automatické zaostrovanie
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
3 : Prehrávanie
5 : Nastavenie
8 : Užívateľské funkcie
9 : My Menu (Moja ponuka)
Nastavenia ponuky
Postup nastavovania ponuky
obrazovku ponuky.
1 Zobrazte
zz Stlačte tlačidlo <M>.
kartu.
2 Vyberte
zz Stlačením tlačidla <B> prepínate
medzi hlavnými kartami.
zz Sekundárnu kartu vyberte otočením
voliča <6>.
zz Napríklad karta [z4] v tomto návode
označuje obrazovku, ktorá sa zobrazí
pri výbere štvrtého bodu [ ] zľava na
karte z (Snímanie).
64
Ovládanie pomocou ponúk a nastavenia
požadovanú položku.
3 Vyberte
zz Otočením voliča <5> vyberte
položku, potom stlačte tlačidlo
<0>.
požadovanú možnosť.
4 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte
požadovanú možnosť.
zz Aktuálne nastavenie je označené
modrou farbou.
možnosť.
5 Potvrďte
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
nastavenie.
6 Ukončite
zz Stlačením tlačidla <M> dokončíte
nastavenie a pripravíte sa na
snímanie.
ooOpis funkcií ponuky uvedený v nasledujúcich častiach tohto dokumentu
predpokladá, že ste stlačením tlačidla <M> zobrazili obrazovku
ponuky.
ooTiež môžete ovládať ponuku ťuknutím na obrazovku ponuky alebo
otáčaním krížových tlačidiel <V>.
ooAk chcete príslušnú operáciu zrušiť, stlačte tlačidlo <M>.
65
Ovládanie pomocou ponúk a nastavenia
Neaktívne položky ponuky
Príklad: Priorita jasných tónov
Nemožno nastaviť neaktívne položky
ponuky. Položka ponuky je neaktívna, ak
ju potláča iné nastavenie funkcie.
Funkciu potlačenia zobrazíte výberom
neaktívnej položky ponuky a stlačením
tlačidla <0>.
Ak zrušíte nastavenie funkcie potlačenia,
neaktívna položka ponuky sa bude dať
nastaviť.
Pri niektorých neaktívnych položkách ponuky neuvidíte funkciu potlačenia.
Pomocou možnosti [56: Clear all camera settings/56: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu] môžete vrátiť nastavenia funkcií ponuky na
predvolené hodnoty (str. 419).
66
d Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
Fotoaparát môžete ovládať ťukaním alebo ťahaním po obrazovke (panel
dotykovej obrazovky) prstom.
Ťuknutie
Príklad obrazovky (rýchle ovládanie)
zz Prstom ťuknite (krátko sa dotknite
a potom nadvihnite prst) na
obrazovku.
zz Keď napríklad ťuknete na ikonu
[Q], zobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania. Ťuknutím na ikonu [2]
sa môžete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku.
Potiahnutie
Príklad obrazovky (obrazovka ponuky)
zz Dotknite sa prstom obrazovky
a posúvajte ním.
ooAk je položka [53: Beep/53: Zvuková signalizácia] nastavená
na možnosť [Touch /Dotykové ovládanie ], počas dotykového
ovládania nezaznie zvuková signalizácia (str. 386).
ooReakcie na dotykové ovládanie je možné upraviť (str. 385).
67
Q Rýchle ovládanie
Môžete priamo vybrať a upraviť nastavenia zobrazené na obrazovke.
Táto funkcia sa nazýva Rýchle ovládanie.
1 Stlačte tlačidlo <Q> (7).
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku.
zz Keď je zobrazená obrazovka vľavo,
vykonajte výber pomocou tlačidiel
<W> <X> <Y> <Z>.
požadovanú možnosť.
3 Vyberte
zz Otáčaním voliča <6> alebo <5>
alebo pomocou tlačidiel <Y> <Z>
zmeňte nastavenie. Niektoré funkcie
sa nastavujú aj stlačením tlačidla po
týchto úkonoch.
zz Stlačením tlačidla <0> ukončíte
nastavenie a vrátite sa na
predchádzajúcu obrazovku.
Môžete tiež ťuknúť na obrazovku a zobraziť nastavenia rýchleho ovládania
(str. 67).
68
2
Snímanie
Táto kapitola opisuje funkciu snímania a uvádza nastavenia
ponuky na karte snímania ([z]).
zz Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v režimoch [t], [d], [s], [f],
[a] alebo [BULB].
69
2
-1 Snímanie statických záberov
Nastavenia položky [Shooting Mode/Režim snímania] pre
statické zábery
Na prípravu na snímanie statických záberov
stlačte tlačidlo <W>, potom stlačte
tlačidlo <B> a prejdete na obrazovku
[Shooting mode/Režim snímania] naľavo.
[A] : Automatický režim s inteligentným
nastavením scény (str. 123)
[t] : Priorita uzávierky AE (str. 140)
[d] : Program AE (str. 132)
[s] : Priorita uzávierky AE (str. 134)
[f] : Priorita clony AE (str. 136)
[a] : Manuálne nastavenie expozície
(str. 138)
[BULB]
: Dlhodobá expozícia
(Bulb) (str. 158)
[w/x/y] : Užívateľský režim
snímania (str. 417)
70
Ponuky na kartách: Snímanie statických
záberov
zzSnímanie 1
str. 75
str. 78
str. 80
str. 118
str. 118
zzSnímanie 2
str. 110
str. 179
zzSnímanie 3
str. 155
str. 85
str. 104
str. 109
str. 119
str. 120
71
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov
zzSnímanie 4
str. 97
str. 100
str. 102
str. 117
str. 88, 92, 95
zzSnímanie 5
str. 107
str. 105
str. 121
str. 130
str. 166
str. 161
zzSnímanie 6
str. 159
str. 115
str. 151
str. 150
str. 149
72
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov
V režime [A] sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
zzSnímanie 1
str. 75
str. 78
str. 118
str. 118
str. 130
str. 192
73
Register funkcií: Snímanie statických záberov
zz Doba náhľadu snímky Bstr. 118
Režimy snímania
zz Režim [A]
Bstr. 123
zz Režim [t]
Bstr. 140
zz Režim [d]
Bstr. 132
zz Režim [s]
Bstr. 134
zz Režim [f]
Bstr. 136
zz Režim [a]
Bstr. 138
zz Režim [BULB]
Bstr. 158
Ponuky/funkcie snímania
zz Kvalita snímky
Bstr. 75
zz Dual Pixel RAW
Bstr. 78
zz Orezanie/pomer strán Bstr. 80
zz Citlivosť IS
(statické zábery)
Bstr. 83
zz Štýl Picture Style
Bstr. 88
zz Vyváženie bielej
Bstr. 97
zz Vlastné vyváženie bielej Bstr. 100
zz Posun/stupňovanie
vyváženia bielej
Bstr. 102
zz Časovač merania
Bstr. 119
zz Simulácia expozície
Bstr. 120
zz Údaje pre vymazanie
prachových škvŕn
Bstr. 121
zz Ovládanie uzávierky
dotykom
Bstr. 130
zz Režim priebehu
snímania
Bstr. 144
zz Samospúšť
Bstr. 147
zz Tiché fotografovanie
s Live View
Bstr. 150
zz Tichá uzávierka
Bstr. 151
zz Režim merania
Bstr. 152
zz Kompenzácia expozície Bstr. 154
zz AEB
Bstr. 155
zz Uzamknutie AE
Bstr. 157
zz Časovač dlhodobej
expozície Bulb
Bstr. 159
zz Režim HDR
Bstr. 161
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
Bstr. 104
zz Viacnásobné expozície Bstr. 166
zz Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO
Bstr. 105
zz Redukcia šumu pri
dlhodobej expozícii
Bstr. 107
zz Priorita jasných tónov Bstr. 109
zz Korekcia aberácie
objektívu
Bstr. 110
zz Redukcia blikania
Bstr. 115
zz Farebný priestor
Bstr. 117
zz Aktivácia uzávierky
bez karty
Bstr. 118
74
zz Diaľkové ovládanie
Bstr. 174
zz Diaľková spúšť
Bstr. 176
zz Externý blesk
Bstr. 177
zz Nastavenia funkcií
blesku
Bstr. 179
zz Nastavenia užívateľských
funkcií blesku
Bstr. 187
Nastavenie kvality snímky
Môžete vybrať počet pixelov a kvalitu snímky. K možnostiam
kvality snímok JPEG patria 73, 83, 74, 84, 7a, 8a a b.
K možnostiam kvality snímok RAW patria 1 a F.
položku [z1: Image
1 Vyberte
quality/z1: Kvalita snímky].
kvalitu snímok.
2 Nastavte
zz Ak chcete vybrať kvalitu RAW otočte
volič <6> a ak chcete vybrať kvalitu
JPEG, použite tlačidlá <Y> <Z>.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
Počet možných záberov, čo signalizuje ikona [****] na obrazovke
nastavenia kvality snímok, platí pre nastavenie [Full-frame/Veľkosť
kinofilmového políčka] bez ohľadu na nastavenie skutočného pomeru
strán (str. 80).
ooAk je pre snímky RAW aj JPEG nastavená možnosť [–], nastaví sa
možnosť 73.
ooAk vyberiete typ RAW aj JPEG, po každom snímaní sa snímka
súčasne zaznamená na kartu ako snímka RAW aj JPEG s príslušnými
nastavenými kvalitami snímok. Obe snímky sa zaznamenajú s rovnakými
číslami súborov (prípona súboru: .JPG pre snímky JPEG a .CR3 pre
snímky RAW).
ooNastavenie b má kvalitu 7 (Jemný).
ooVýznam ikon kvality snímok: 1 RAW, F Kompaktný RAW, JPEG,
7 Jemné, 8 Normálne, 3 Veľké, 4 Stredné, 6 Malé.
75
Nastavenie kvality snímky
Snímky RAW
Snímka RAW je nespracovaný výstup údajov z obrazového snímača
konvertovaný na digitálne údaje. Zaznamenáva sa v nezmenenej
podobe na kartu a kvalitu môžete nastaviť takto: 1 alebo F.
Formát F znamená snímky RAW s menšou veľkosťou súboru ako
formát 1.
Snímky RAW je možné spracovať pomocou funkcie [31: RAW image
processing/31: Spracovanie snímok RAW] (str. 339) a uložiť ako
snímky JPEG. (Rovnako ako pri formáte 1, všetky možnosti veľkosti
JPEG sú dostupné pre formát F.) Keďže sa samotný snímka RAW
nemení, môžete spracovať snímku RAW a vytvoriť ľubovoľný počet
snímok JPEG s rôznymi podmienkami spracovania.
Na spracovanie snímok RAW môžete použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS). Snímky môžete upravovať rôznymi
spôsobmi v závislosti od toho, ako budú použité, a môžete vytvárať
snímky JPEG alebo iné typy snímok, ktoré odrážajú tieto úpravy.
Softvér na spracovanie snímok RAW
ooNa zobrazenie snímok RAW na počítači sa odporúča používať softvér
Digital Photo Professional (v nasledujúcich častiach označené ako DPP,
softvér EOS).
ooStaršie verzie programu DPP Ver.4.x nedokážu spracovať snímky
RAW zhotovené týmto fotoaparátom. Ak máte v počítači nainštalovanú
predchádzajúcu verziu programu DPP Ver.4.x, získajte a nainštalujte
najnovšiu verziu programu DPP z webovej lokality spoločnosti Canon,
aby ste ju aktualizovali (str. 572). (Predchádzajúca verzia bude
prepísaná.) Upozorňujeme, že program DPP Ver.3.x alebo starší
nedokáže spracovať snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom.
ooSnímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom sa nemusia dať zobraziť
pomocou komerčne dostupného softvéru. Informácie o kompatibilite
môžete získať od výrobcu softvéru.
76
Nastavenie kvality snímky
Smernice pre výber kvality snímok
Smernice pre veľkosť súborov, počet zhotoviteľných záberov
a maximálny počet záberov v sérii nájdete na strane 609.
Maximálny počet záberov v sérii
Približný maximálny počet záberov
v sérii sa zobrazuje v ľavej hornej časti
obrazovky snímania a v pravej dolnej
časti hľadáčika.
Ak je maximálny počet záberov v sérii 99
alebo väčší, zobrazí sa údaj „99“.
Ak sa maximálny počet záberov v sérii zobrazuje ako hodnota „99“,
označuje to, že v sérii môžete nasnímať 99 alebo viac záberov. Po
dosiahnutí hodnoty 98 alebo menej sa hodnoty začnú znižovať. Správa
[BUSY] na obrazovke a paneli LCD signalizuje, že interná vyrovnávacia
pamäť je plná a snímanie sa dočasne zastaví. Ak zastavíte sériové
snímanie, maximálny počet záberov v sérii sa zvýši. Po zapísaní všetkých
zhotovených snímok na kartu môžete pokračovať v sériovom snímaní
a snímať až do maximálneho počtu záberov v sérii uvedeného v tabuľke na
strane 609.
77
Nastavenie snímania snímok Dual Pixel RAW
Snímanie snímok 1 alebo F pri zapnutej tejto funkcii umožňuje
vytvárať špeciálne snímky Dual Pixel RAW, ktoré obsahujú informácie
s dvojnásobným počtom pixelov z obrazového snímača. Nazýva sa to
snímanie snímok Dual Pixel RAW.
Pri spracúvaní týchto snímok pomocou programu Digital Photo
Professional pre fotoaparáty EOS môžete využiť údaje Dual Pixel na
jemné nastavenie ostrosti (pomocou informácií o hĺbke), miernu zmenu
zorného uhla fotoaparátu a potlačenie závoja.
Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri
snímaní, takže pred použitím si v dokumente Digital Photo
Professional návod na používanie pozrite podrobné informácie
o charakteristikách a spracovaní snímok Dual Pixel RAW.
položku [z1: Dual Pixel
1 Vyberte
RAW/z1: Snímka Dual Pixel RAW].
položku [Enable/Povoliť].
2 Vyberte
zz Stlačte tlačidlo <B> a skôr, ako
budete pokračovať, si prečítajte
obrazovku Pomocníka (str. 405).
kvalitu snímky na
3 Nastavte
možnosť 1 alebo F.
zz Nastavte kvalitu snímky na možnosť
1, 1+JPEG, F alebo
F+JPEG.
78
Nastavenie snímania snímok Dual Pixel RAW
snímku.
4 Zhotovte
ggZaznamená sa snímka RAW
obsahujúca údaje Dual Pixel (snímka
Dual Pixel RAW).
ooSpustenie trvá dlhšie, keď je vypínač nastavený v polohe <1> alebo
fotoaparát obnoví svoju činnosť po automatickom vypnutí.
ooPri snímaní s funkciou Dual Pixel RAW je rýchlosť sériového snímania
nižšia (str. 144). Rovnako sa zníži maximálny počet záberov v sérii.
ooRežime priebehu snímania <o> nie je dostupný. Nastavenie režimu
<o> má účinok ako pri nastavení možnosti <i>.
ooNa snímkach RAW alebo RAW+JPEG sa môže prejaviť šum.
ooNastavenie kvality záberov jedným dotykom nie je dostupné.
Rozsah a účinok korekcie funkcie Dual Pixel RAW
ooRozsah nastavenia a účinok korekcie sa zvýši pri vyšších clonách
objektívu.
ooRozsah a účinok korekcie nemusí byť v prípade niektorých objektívov
a niektorých snímaných scén dostatočné.
ooRozsah a účinok korekcie sa bude líšiť v závislosti od orientácie
fotoaparátu (vertikálnej alebo horizontálnej).
ooRozsah a účinok korekcie nemusí byť v prípade niektorých podmienok
snímania dostatočné.
79
Nastavenie orezania/pomeru stránN
Štandardne sa s objektívmi RF alebo EF zaznamenávajú snímky vo veľkosti
snímača približne. 36,0 x 24,0 mm pri snímaní s plnou veľkosťou kinofilmového
políčka, ale pri orezanom snímaní môžete izolovať a zväčšiť stred snímky pribl.
1,6-násobne (veľkosť APS‑C), ako keby ste použili teleobjektív, alebo môžete
pred snímaním nastaviť pomer strán, ktorý vyhovuje vašej situácii pri snímaní.
Pri objektívoch EF‑S sa sníma pomer strán 3:2 v strede, zväčšený
pribl. 1,6-násobne (veľkosť APS‑C).
položku [z1: zCropping/as‑
1 Vyberte
pect ratio/z1: zOrezanie/pomer strán].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku [Full-frame/Veľkosť
3
kinofilmového políčka], [1.6x (crop)/1,6násobné (orezané)], [1:1 (aspect
ratio)/1:1 (pomer strán)], [4:3 (aspect
ratio)/4:3 (pomer strán)] alebo
[16:9 (aspect ratio)/16:9 (pomer strán)].
zz Pri objektívoch EF-sa automaticky vyberie
možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)]
a nebude dostupná žiadna iná možnosť.
zz Ak chcete pokračovať bez zmeny
zobrazenie oblasti snímania, stlačte
tlačidlo <0> a prejdite na krok č. 4.
Vyberte spôsob zobrazenia oblasti snímania.
zz V kroku č. 2 na obrazovke stlačte
tlačidlo <B>.
zz Vyberte spôsob zobrazenia a stlačte
tlačidlo <0>.
ooMožnosti kvality snímky 74/84/7a/8a nie sú dostupné, keď je nastavená
možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)] alebo pri použití objektívov EF‑S.
ooSnímanie s orezaním s kvalitou snímok nastavenou na možnosti
74/84/7a/8a vytvorí snímky 73/83/b/b.
ooPri snímaní s objektívmi EF‑S pri automatickom nastavení [1:1 (aspect ra‑
tio)/1:1 (pomer strán)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (pomer strán)] alebo [16:9 (as‑
pect ratio)/16:9 (pomer strán)] sa nastavenie automaticky zruší a snímanie sa
vykoná v možnosťou [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)] s pomerom strán 3:2.
80
Nastavenie orezania/pomeru strán
Príklady nastavení
Nastavenie Y
Nastavenie U alebo
použitý objektív EF‑S
snímku.
4 Zhotovte
zz Keď je nastavená možnosť [1.6x
(crop)/1,6-násobné (orezané)] alebo
sa používa objektív EF‑S, zobrazená
snímka bude zväčšená pribl.
1,6-násobne.
zz Keď je nastavená možnosť[1:1 (as‑
pect ratio)/1:1 (pomer strán)],
[4:3 (aspect ratio)/4:3 (pomer
strán)] alebo [16:9 (aspect ra‑
tio)/16:9 (pomer strán)], snímka sa
zosníma s prekrytou alebo ohraniče‑
nou plochou.
Nastavenie V a S
Nastavenie W a R
81
Nastavenie orezania/pomeru strán
ooKeď je nastavená možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)]
alebo pri použití objektívov EF‑S sa oblasti mimo orezanej oblasti
do záberov RAW nezaznamenajú.
ooPoložka [Shooting area/Oblasť snímania] nemá žiadny efekt na
zobrazenie pri nastavení [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)] alebo
s použitím objektívov EF‑S.
ooPoložka [85: Add cropping information/85: Pridať informácie
o orezaní] je dostupné pri nastavení [Full-frame/Veľkosť
kinofilmového políčka].
ooNastavenie [z1: zCropping/aspect ratio/z1: zOrezanie/pomer
strán] sa nepoužije ako základ automatickej transfokácie blesku
(automatické nastavenie zábleskového pokrytia) pomocou externého
blesku Speedlite.
ooPodrobnejšie informácie o počte pixelov pri orezávaní alebo pomer strán
sú uvedené na strane 610.
ooKeď je nastavené orezanie alebo pomer strán, vertikálne a horizontálne
sa zachová takmer 100 % pokrytie zorného poľa.
ooInformácie o pomere stránok sa pridávajú do snímok RAW, keď je
nastavený pomer strán, a snímajú sa v plnej veľkosti. Pri prehrávaní
snímok RAW je oblasť snímky použitá na snímanie označená čiarami.
Upozorňujeme, že v prezentáciách sa zobrazuje len oblasť snímania
(str. 331).
82
i: Nastavenie citlivosti ISO pre statické
záberyN
Nastavte citlivosť ISO (citlivosť obrazového snímača na svetlo) tak, aby
zodpovedala úrovni okolitého svetla. V režime [A] sa citlivosť ISO
nastaví automaticky (str. 608).
Informácie o citlivosti ISO počas snímania videozáznamu nájdete na
strne 614.
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená šírka
snímky, stlačte tlačidlo <B>.
položku citlivosti ISO.
2 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku citlivosti ISO.
citlivosť ISO.
3 Nastavte
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
zz Citlivosť ISO môžete nastaviť
v rozsahu 100 – 40000 s krokom
1/3 EV.
zz Výberom možnosti [AUTO] nastavíte
automatickú citlivosť ISO.
zz Podrobnejšie informácie o rozsahu
citlivosti ISO nájdete na strane 608.
Ak chcete rozšíriť dostupný rozsah citlivosti ISO z možnosti L (ekvivalent
citlivosti ISO 50) na H1 (ekvivalent citlivosti ISO 51200) alebo H2
(ekvivalent citlivosti ISO 102400), upravte hodnotu [ISO speed range/
Rozsah citlivosti ISO] v položke [z3: zISO speed settings/
z3: zNastavenia citlivosti ISO] (str. 85).
83
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Návod na používanie citlivosti ISO
zz Nízke citlivosti ISO znižujú šum obrazu, ale v niektorých
podmienkach snímania môžu zvýšiť riziko trasenia fotoaparátu/
objektu alebo menšiť oblasť zaostrenia (plochšia hĺbka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňujú snímanie pri slabom osvetlení, väčšiu
oblasť zaostrenia (hlbšie zorné pole) a dlhší dosah blesku, ale môžu
zvyšovať šum obrazu.
ooKeďže nastavenia H1 (ekvivalent ISO 51200) a H2 (ekvivalent ISO
102400) sú rozšírené nastavenia citlivosti ISO, môže sa objaviť
výraznejší šum (svetelné body, pruhy a pod.) a nepravidelné farby
a rozlíšenie bude nižšie ako pri štandardnom nastavení.
ooKeďže hodnota L (ekvivalentné citlivosti ISO 50) predstavuje rozšírené
nastavenie citlivosti ISO, dynamický rozsah bude o niečo užší než pri
štandardnom nastavení.
ooAk je položka [z3: Highlight tone priority/z3: Priorita jasných
tónov] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/
Rozšírené] (str. 109), nemôžete vybrať možnosti L (ekvivalent citlivosti
ISO 50), ISO 100/125/160, H1 (ekvivalent citlivosti ISO 51200) a H2
(ekvivalent citlivosti ISO 102400).
ooPri snímaní s vysokou citlivosťou ISO, pri vysokej teplote, dlhej expozícii
alebo viacnásobnej expozícii sa môže na snímkach objaviť viditeľný
šum (hrubé zrno, svetelné body, pruhy atď.), nepravidelné farby alebo
výrazný posun farieb.
ooSnímky sa nemusia správne zaznamenať pri snímaní v podmienkach,
pri ktorých vzniká vysoká úroveň šumu, napríklad pri kombinácii vysokej
citlivosti ISO, vysokej teploty a dlhodobej expozície.
ooAk na snímanie blízkeho objektu používate vysokú citlivosť ISO a blesk,
môže nastať preexponovanie.
84
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Nastavenie ručne nastaviteľného rozsahu citlivosti ISO
Môžete určiť ručne nastaviteľný rozsah citlivosti ISO (minimálny
a maximálny limit). Minimálny limit môžete nastaviť v rozsahu L
(ekvivalent citlivosti ISO 50) až H1 (ekvivalent citlivosti ISO 51200)
a maximálny limit v rozsahu ISO 100 až H2 (ekvivalent citlivosti
ISO 102400).
položku [z3: zISO
1 Vyberte
speed settings/z3: zNastavenia
citlivosti ISO].
položku [ISO speed range/
2 Vyberte
Rozsah citlivosti ISO].
minimálny limit.
3 Nastavte
zz Vyberte políčko minimálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte tlačidlo
<0>.
maximálny limit.
4 Nastavte
zz Vyberte políčko maximálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte tlačidlo
<0>.
5 Vyberte možnosť [OK].
85
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Nastavenie rozsahu citlivosti ISO pre automatické
nastavenie citlivosti ISO
Rozsah citlivosti ISO pre automatické nastavenie citlivosti ISO
môžete nastaviť v rozsahu ISO 100 – 40000. Minimálny limit môžete
nastaviť v rozsahu ISO 100 – 25600 a maximálny limit v rozsahu
ISO 200 – 40000.
položku [Auto range/
1 Vyberte
Automatický rozsah].
minimálny limit.
2 Nastavte
zz Vyberte políčko minimálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte tlačidlo
<0>.
maximálny limit.
3 Nastavte
zz Vyberte políčko maximálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte tlačidlo
<0>.
4 Vyberte možnosť [OK].
Nastavenia [Minimum] a [Maximum] slúžia aj ako minimálne a maximálne
citlivosti pre bezpečnostný posun citlivosti ISO (str. 545).
86
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Nastavenie minimálnej rýchlosti uzávierky pre
automatické nastavenie citlivosti ISO
Minimálnu rýchlosť uzávierky môžete nastaviť tak, aby automaticky nastavená rýchlosť
uzávierky nebola príliš nízka, keď sa použije automatické nastavenie citlivosti ISO.
Je to účinné v režimoch [d] a [f] pri snímaní pohybujúcich sa objek‑
tov pomocou širokouhlého objektívu alebo pri použití telefotografického
objektívu. Pomáha redukovať otrasy fotoaparátu a rozmazanie objektov.
položku [Min. shutter spd./
1 Vyberte
Minimálna rýchlosť uzávierky].
Automaticky nastavená
Manuálne nastavená
2
Nastavte požadovanú minimálnu rýchlosť uzávierky.
zz Vyberte položku [Auto/Automaticky]
alebo [Manual/Ručne].
zz Ak vyberiete položku [Auto/Automaticky], otáča‑
ním voliča <6> nastavte požadovanú rýchlosť,
pomalšie alebo rýchlejšie v porovnaní so štandard‑
nou rýchlosťou, potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak vyberiete položku [Manual/
Ručne], otáčaním voliča <6>
vyberte rýchlosť uzávierky a stlačte
tlačidlo <0>.
ooAk nemožno dosiahnuť správnu expozíciu s limitom maximálnej citlivosti
ISO nastaveným pomocou položky [Auto range/Automatický rozsah], na
dosiahnutie štandardnej expozície sa nastaví rýchlosť uzávierky nižšia ako
hodnota nastavenia [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky].
ooTáto funkcia sa nepoužije pre fotografovanie s bleskom a snímanie videozáznamu.
Keď je nastavená možnosť [Auto(Standard)/Automaticky(Štandardná)], minimálna
rýchlosť uzávierky bude zodpovedať ohniskovej vzdialenosti objektívu. Jeden stupeň
medzi nastavením [Slower/Pomalšia] a [Faster/Rýchlejšia] je ekvivalentom jedného
stupňa rýchlosti uzávierky.
87
Výber štýlu Picture StyleN
Jednoduchým výberom vopred nastaveného štýlu Picture Style
môžete získať vlastnosti snímky, ktoré budú efektívne vyjadrovať vaše
fotografické cítenie alebo budú vhodné pre príslušný objekt.
V režime [A] sa automaticky nastaví funkcia [D] (Auto)/
[D] (Automaticky).
Vyberte položku [z4: Picture Style/
1z
4: Štýl Picture Style].
štýl Picture Style.
2 Vyberte
zz Vyberte štýl Picture Style a stlačte
tlačidlo <0>.
88
Výber štýlu Picture Style
Vlastnosti štýlu Picture Style
zz[D] Auto (Automatický)
Farebný tón sa automaticky upraví tak, aby zodpovedal príslušnej
scéne. Farby budú vyzerať živo v prípade modrej oblohy, zelene
a západov slnka, najmä pri scénach v prírode, exteriéroch a pri
západe slnka.
Ak sa nedosiahne požadovaný farebný tón pri nastavení [Auto/
Automatický], použite iný štýl Picture Style.
zz[P] Standard (Štandardný)
Snímka je živá, ostrá a výrazná. Toto je univerzálny štýl Picture Style
vhodný pre väčšinu scén.
zz[Q] Portrait (Portrét)
Pre príjemné odtiene pokožky. Snímky vyzerajú mäkšie. Vhodný na
snímanie portrétov zblízka.
Zmenou nastavenia [Color tone/Farebný tón] (str. 93) môžete
upraviť odtieň pokožky.
zz[R] Landscape (Krajina)
Pre živé modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky.
Vhodný pri vytváraní pôsobivých záberov krajiny.
zz[u] Fine Detail (Jemné detaily)
Vhodný na vykreslenie detailných obrysov a jemnej textúry objektu.
Farby budú mierne živé.
zz[S] Neutral (Neutrálny)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Pre prirodzené farby
a tlmené snímky s nízkym jasom a farebnou sýtosťou.
89
Výber štýlu Picture Style
zz[U] Faithful (Verný)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Farba objektu
zachyteného pri slnečnom svetle s farebnou teplotou 5200 K bude
upravená tak, aby zodpovedala kolorimetrickej farbe objektu. Pre
tlmené snímky s nízkym jasom a sýtymi farbami.
zz[V] Monochrome (Monochromatický)
Vytvára čiernobiele snímky.
Farebné snímky nieje možné obnoviť zo snímok JPEG zhotovených
pomocou štýlu Picture Style [Monochrome/Monochromatický].
zz[W] User Defined 1–3 (Definované užívateľom 1 – 3)
Môžete zaregistrovať základný štýl, napríklad [Portrait/Portrét],
[Landscape/Krajina], súbor Picture Style atď., a podľa potreby ho
upraviť (str. 95). S akýmkoľvek štýlom Picture Style definovaným
používateľom, ktorý ešte nebol nastavený, sa snímky nasnímajú
s rovnakými nastaveniami charakteristík ako v prípade predvolených
nastavení položky [Standard/Štandardný].
90
Výber štýlu Picture Style
Symboly
Na obrazovke na výber štýlu Picture Style sú ikony [Strength/
Intenzita], [Fineness/Jemnosť] alebo [Threshold/Prah] pre položky
[Sharpness/Ostrosť] aj [Contrast/Kontrast] a ďalšie nastavenia.
Čísla predstavujú hodnoty pre tieto nastavenia zadané pre príslušný
štýl Picture Style.
Symboly
g
h
i
j
k
l
Ostrosť
A Intenzita
B Jemnosť
C Prah
Kontrast
Sýtosť
Farebný tón
Efekt filtra (monochromatický)
Tónovací efekt (monochromatický)
Počas snímania videozáznamu sa pre nastavenia [Fineness/Jemnosť]
aj [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] zobrazí hviezdička
„*“. Položky [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah] sa nepoužijú pre
videozáznamy.
91
Prispôsobenie štýlu Picture StyleN
Môžete prispôsobiť štýl Picture Style. Môžete upraviť nastavenia
parametrov ako [Contrast/Kontrast] alebo [Sharpness/Ostrosť]
([Strength/Intenzita], [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah]). Na
zobrazenie výsledného efektu nasnímajte skúšobné zábery. Informácie
o prispôsobení štýlu [Monochrome/Monochromatický] nájdete na
strane 94.
Vyberte položku [z4: Picture Style/
1z
4: Štýl Picture Style].
štýl Picture Style.
2 Vyberte
zz Vyberte štýl Picture Style, ktorý
chcete upraviť, potom stlačte tlačidlo
<B>.
požadovanú položku.
3 Vyberte
zz Vyberte položku (napríklad [Strength/
Intenzita] v položke [Sharpness/
Ostrosť]), potom stlačte tlačidlo
<0>.
zz Podrobné informácie o nastaveniach
a efektoch nájdete na nasledujúcej
strane.
92
Prispôsobenie štýlu Picture Style
položku.
4 Upravte
zz Vyberte úroveň efektu a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa
na obrazovku na výber štýlu Picture
Style.
ggVšetky nastavenia, ktoré zmeníte
z predvolených nastavení, sa zobrazia
modrou farbou.
Nastavenia a efekty
g
h
i
j
Ostrosť
A Intenzita
1
B Jemnosť*
2
C Prah*
Kontrast
Sýtosť
Farebný tón
0: Slabé zvýraznenie obrysov
1: Jemné
1: Nízka
-4: Nízky kontrast
-4: Nízka sýtosť
-4: Červenkastý pleťový tón
7: Silné zvýraznenie obrysov
5: Zrnité
5: Vysoká
+4: Vysoký kontrast
+4: Vysoká sýtosť
+4: Žltkastý pleťový tón
*1: Určuje jemnosť obrysov, ktoré sa majú zvýrazniť. Čím nižšie je číslo, tým jemnejšie
sú obrysy, ktoré sa môžu zvýrazniť.
*2: Nastavuje mieru zvýraznenia obrysov na základe rozdielu kontrastu medzi
objektom a okolím. Čím nižšie je číslo, tým viac bude obrys zdôraznený, keď je
rozdiel kontrastu nízky. Keď je číslo nižšie, šum má tendenciu byť výraznejší.
ooPri snímaní videozáznamu nemožno nastaviť možnosti [Fineness/
Jemnosť] a [Threshold/Prah] pre položku [Sharpness/Ostrosť] (nie
sú zobrazené).
ooVybratím možnosti [Default set./Predvolené nastavenia] v kroku č. 3
môžete parametre príslušného štýlu Picture Style vrátiť na predvolené
nastavenia.
ooAk chcete použiť upravený štýl Picture Style, najskôr ho vyberte a potom
snímajte.
93
Prispôsobenie štýlu Picture Style
[V] Monochromatické nastavenie
Okrem efektov opísaných na predchádzajúcej strane, napríklad
[Contrast/Kontrast], [Strength/Intenzita], [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] pre položku [Sharpness/Ostrosť], môžete nastaviť
aj položky [Filter effect/Efekt filtra] a [Toning effect/Tónovací efekt].
[k] Filter effect (Efekt filtra)
Pomocou aplikovania efektu filtra na
monochromatickú snímku môžete
nechať viac vyniknúť biele oblaky alebo
zelené stromy.
Filter
N: None
Príklady dosiahnutých efektov
Normálna čiernobiela snímka bez efektov filtra.
Ye: Yellow
Modrá obloha bude vyzerať prirodzenejšie a biele oblaky viac
vyniknú.
Or: Orange
R: Red
G: Green
Modrá obloha bude vyzerať mierne tmavšia. Západ slnka tým
bude žiarivejší.
Modrá obloha bude vyzerať veľmi tmavo. Jesenné lístie bude
výraznejšie a jasnejšie.
Odtiene pokožky a pery budú vyzerať menej výrazne. Zelené lístie
stromov bude výraznejšie a jasnejšie.
Nastavením vyššej hodnoty pre možnosť [Contrast/Kontrast] sa zvýrazní efekt filtra.
[l] Toning effect
(Tónovací efekt)
94
Použitím tónovacieho efektu môžete
vytvoriť monochromatickú snímku
s vybratou farbou. Efektívne, keď chcete
vytvárať pôsobivejšie snímky.
Zaregistrovanie štýlu Picture StyleN
Môžete si vybrať základný štýl Picture Style, napríklad [Portrait/
Portrét] alebo [Landscape/Krajina], upraviť ho podľa potreby
a zaregistrovať ho pod položkou [User Def. 1/Def. užívateľom 1],
[User Def. 2/Def. užívateľom 2] alebo [User Def. 3/Def.
užívateľom 3]. Je to užitočné pri vytváraní niekoľkých štýlov Picture
Style s rôznymi nastaveniami.
Tu možno upravovať aj štýly Picture Style, ktoré ste do fotoaparátu
pridali pomocou softvéru EOS Utility (softvér EOS).
Vyberte položku [z4: Picture Style/
1z
4: Štýl Picture Style].
možnosť [User Def. */Def.
2 Vyberte
užívateľom *].
zz Vyberte možnosť [User Def. */Def.
užívateľom *], potom stlačte tlačidlo
<B>.
tlačidlo <0>.
3 Stlačte
zz Po vybratí štýlu [Picture Style/Štýl
Picture Style] stlačte tlačidlo <0>.
základný štýl Picture Style.
4 Vyberte
zz Vyberte základný štýl Picture Style
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Takto vyberte tiež štýly pri úprave
štýlov zaregistrovaných vo
fotoaparáte pomocou nástroja EOS
Utility (softvér EOS).
95
Zaregistrovanie štýlu Picture Style
požadovanú položku.
5 Vyberte
zz Vyberte položku (napríklad [Strength/
Intenzita] v položke [Sharpness/
Ostrosť]), potom stlačte tlačidlo
<0>.
položku.
6 Upravte
zz Vyberte úroveň efektu a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ďalšie informácie nájdete v časti
„Prispôsobenie štýlu Picture Style“
(str. 92).
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa na
obrazovku na výber štýlu Picture Style.
ggZákladný štýl Picture Style bude
zobrazený napravo od položky [User
Def. */Def. užívateľom *].
ggModré názvy štýlov označujú, že ste
zmenili nastavenia z predvolených
hodnôt.
ooAk už je štýl Picture Style zaregistrovaný pod položku [User Def. */
Def. užívateľom *], zmena základného štýlu Picture Style vynuluje
nastavenia parametrov predchádzajúceho zaregistrovaného štýlu Picture
Style definovaného používateľom.
ooAk použijete funkciu [56: Clear all camera settings/56: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu] (str. 419), všetky nastavenia položky [User
Def. */Def. Užívateľom *] sa obnovia na predvolené hodnoty.
ooAk chcete snímať použitím registrovaného štýlu Picture Style, vyberte
zaregistrovanú položku [User Def. */Def. užívateľom *] a potom
snímajte.
ooInformácie o postupe zaregistrovania súboru štýlu Picture Style do
fotoaparátu nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.
96
B: Nastavenie vyváženia bielejN
Vyváženie bielej (WB) slúži na to, aby biele časti snímky vyzerali
bielo. Za normálnych okolností dosiahnete správne vyváženie bielej
nastavením automatickej možnosti [Qw] (Priorita atmosféry) alebo
[Q] (Priorita bielej farby). Ak pomocou automatickej možnosti
nedosiahnete prirodzený vzhľad farieb, môžete vybrať vyváženie bielej
zodpovedajúce zdroju svetla alebo nastaviť vyváženie bielej manuálne
nasnímaním bieleho objektu.
V režime [A] sa automaticky nastaví možnosť [Q] (Priorita
atmosféry).
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená šírka
snímky, stlačte tlačidlo <B>.
položku nastavenia
2 Vyberte
vyváženia bielej.
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku nastavenia vyváženia bielej.
nastavenie vyváženia bielej.
3 Vyberte
zz Otočením voliča <6> vykonajte
výber.
ooPokyny na nastavenie položiek [Q] a [Qw] nájdete na strane 99.
ooAk chcete nastaviť preferovanú farebnú teplotu, vyberte možnosť [P]
v položke [z4: White balance/z4: Vyváženie bielej], potom otáčajte
voličom <6>.
97
Nastavenie vyváženia bielej
(Približne)
Indikácia
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
O
P
Režim
Automaticky (Priorita atmosféry, str. 99)
Automaticky (Priorita bielej farby, str. 99)
Denné svetlo
Tieň
Zamračené, súmrak, západ slnka
Žiarovkové svetlo
Biele žiarivkové svetlo
Použitie blesku
Vlastný (str. 100)
Farebná teplota (str. 101)
Farebná teplota (K: Kelvin)
3000 – 7000
5200
7000
6000
3200
4000
Automaticky nastavené*
2000 – 10000
2500 – 10000
* Použiteľné s bleskami Speedlite s funkciou prenosu farebnej teploty.
V opačnom prípade sa pevne nastaví hodnota približne 6000 K.
Vyváženie bielej
Ľudské oko vníma biele objekty ako biele bez ohľadu na typ osvetlenia.
V prípade digitálneho fotoaparátu sa biela farba ako základ farebnej
korekcie určuje na základe farebnej teploty osvetlenia a potom sa farba
upraví pomocou softvéru, aby biele oblasti vyzerali bielo. Pomocou
tejto funkcie môžete zhotovovať snímky s prirodzenými farebnými
tónmi.
98
Nastavenie vyváženia bielej
[Q] Automatické vyváženie bielej
Pomocou možnosti [Q] (Priorita atmosféry) môžete mierne zvýšiť
intenzitu teplého farebného odtieňa snímky, keď snímate scénu so
žiarovkovým osvetlením. Ak vyberiete možnosť [Qw] (Priorita bielej
farby), môžete znížiť intenzitu teplého farebného odtieňa snímky.
Ak chcete používať rovnaké automatické vyváženie bielej ako
v predchádzajúcich modeloch fotoaparátov EOS, vyberte možnosť
[Q] (Priorita atmosféry).
položku [z4: White
1 Vyberte
balance/z4: Vyváženie bielej].
položku [Q].
2 Vyberte
zz Po vybratí položky [Q] stlačte
tlačidlo <B>.
požadovanú položku.
3 Vyberte
zz Vyberte položku a stlačte tlačidlo
<0>.
Upozornenia týkajúce sa nastavenia [Qw] (Priorita bielej farby)
ooTeplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
ooKeď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych
snímky sa nemusí zredukovať.
ooKeď používate blesk, farebný tón bude rovnaký ako v prípade možnosti
[Q] (Priorita atmosféry).
99
Nastavenie vyváženia bielej
[O] Vlastné vyváženie bielej
Pomocou vlastného vyváženia bielej môžete ručne nastaviť vyváženie
bielej pre konkrétny zdroj svetla na mieste snímania. Tento postup
musíte vykonať pri svetelnom zdroji na konkrétnom mieste snímania.
biely predmet.
1 Odfotografujte
zz Zamierte fotoaparát na obyčajný
biely predmet, aby bola obrazovka
vyplnená bielou.
zz Ručne zaostrite a snímajte biely
predmet s nastavenou štandardnou
expozíciou.
zz Môžete použiť ktorékoľvek
z nastavení vyváženia bielej.
položku [z4: Custom
2 Vyberte
White Balance/z4: Vlastné
vyváženie bielej].
dáta vyváženia bielej.
3 Importujte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku zosnímanú v kroku č. 1,
potom stlačte tlačidlo <0>.
ggVýberom možnosti [OK] importujte
údaje.
položku [z4: White
4 Vyberte
balance/z4: Vyváženie bielej].
vlastné vyváženie bielej.
5 Vyberte
zz Vyberte možnosť [O] a stlačte tlačidlo
<0>.
100
Nastavenie vyváženia bielej
ooAk sa expozícia získaná v kroku č. 1 výrazne odlišuje od štandardnej
expozície, nemusí sa dosiahnuť správne vyváženie bielej.
ooNie je možné vybrať nasledujúce snímky: snímky zaznamenané so štýlom Picture
Style nastaveným na možnosť [Monochrome/Monochromatický], snímky s viac‑
násobnou expozíciou, orezané snímky a snímky zhotovené iným fotoaparátom.
Namiesto nasnímania bieleho objektu môžete nasnímať aj stupnicu sivých
odtieňov alebo štandardnú reflexnú kartu so sivou tónovou hodnotou 18 %
(komerčne dostupné).
[P] Nastavenie farebnej teploty
Farebnú teplotu vyváženia bielej môžete nastaviť ako číselnú hodnotu.
Toto nastavenie je určené pre skúsených používateľov.
položku [z4: White
1 Vyberte
balance/z4: Vyváženie bielej].
farebnú teplotu.
2 Nastavte
zz Vyberte možnosť [P].
zz Otáčaním voliča <6> nastavte požadovanú
farebnú teplotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Farebnú teplotu možno nastaviť v roz‑
sahu približne 2500 K až 10000 K
s krokom po 100 K.
ooKeď sa pre zdroj umelého svetla nastaví farebná teplota, podľa potreby
nastavte korekciu vyváženia bielej (purpurová alebo zelená odchýlka).
ooAk možnosť [P] nastavíte podľa údajov komerčne dostupného
kolorimetra, odfotografujte skúšobné zábery a upravte nastavenie tak,
aby sa kompenzoval rozdiel medzi hodnotou farebnej teploty podľa
meradla a hodnotou farebnej teploty fotoaparátu.
101
u Korekcia vyváženia bielejN
Nastavené vyváženie bielej je možné korigovať. Úprava bude mať
rovnaký efekt ako použitie komerčne dostupného filtra na konverziu
farebnej teploty alebo kompenzačného farebného filtra. Každú farbu je
možné korigovať na jednu z deviatich úrovní.
Táto funkcia je určená pre pokročilých používateľov, ktorí rozumejú
používaniu filtrov na konverziu farebnej teploty a kompenzačným
farebným filtrom a ich účinkom.
Korekcia vyváženia bielej
možnosť [z4: WB Shift/
1 Vyberte
Bkt./z4: Posun/stupňovanie
vyváženia bielej].
korekciu vyváženia bielej.
2 Nastavte
zz Pomocou krížových tlačidiel <V> presuňte
Príklad nastavenia: A2, G1
značku „■“ do požadovanej polohy.
zz B je skratka pre blue (modrá), A pre amber
(jantárová), M pre magenta (purpurová)
a G pre green (zelená). Vyváženie farieb
snímky sa upraví podľa farieb v smere pohybu.
ggNápis „Shift“ v pravej časti obrazovky
označuje smer a rozsah korekcie.
zz Stlačením tlačidla <L> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia
bielej].
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite
nastavenie.
Jedna úroveň korekcie modrej/jantárovej zodpovedá približnému
ekvivalentu 5 miredov filtra na konverziu farebnej teploty. (Mired: merná
jednotka farebnej teploty, ktorá slúži na označenie hustoty filtra pre
konverziu farebnej teploty.)
102
Korekcia vyváženia bielej
Automatické stupňovanievyváženia bielej
Jedným odfotografovaním je možné zaznamenať súčasne tri snímky
s rôznym farebným tónom. Na základe farebnej teploty aktuálneho
nastavenia vyváženia bielej bude snímka odstupňovaná s odchýlkou
do modrej/jantárovej alebo purpurovej/zelenej. Toto sa nazýva
stupňovanie vyváženia bielej (skratka WB Bkt.). Stupňovanie vyváženia
bielej je možné nastaviť až ±3 úrovne s krokom po jednej úrovni.
Odchýlka B/A ±3 úrovne
Nastavte veľkosť stupňovania
vyváženia bielej.
zz Keď v kroku č. 2 v časti „Korekcia vyváže‑
nia bielej“ otočíte volič <5>, značka „■“
na obrazovke sa zmení na „■ ■ ■“ (3 body).
zz Otáčaním voliča v smere pohybu hodino‑
vých ručičiek sa nastaví stupňovanie B/A
(modrá/jantárová) a otáčaním proti smeru
pohybu hodinových ručičiek sa nastaví
stupňovanie M/G (purpurová/zelená).
ggNápis „Bracket“ (Stupňovanie) vpravo ozna‑
čuje smer stupňovania a veľkosť korekcie.
zz Stlačením tlačidla <L> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./Po‑
sun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite nastavenie.
ooPočas stupňovania vyváženia bielej sa maximálny počet záberov v sérii pri sériovom snímaní zníži.
ooKeďže sa pri jednom zábere zaznamenajú tri snímky, bude záznam záberu na kartu trvať dlhšie.
ooSnímky sa budú stupňovať v nasledujúcom poradí: 1. Štandardné vyváženie bielej, 2.
Odchýlka do modrej farby (B) a 3. Odchýlka do jantárovej farby (A) alebo 1. Štandardné
vyváženie bielej, 2. Odchýlka do purpurovej farby (M) a 3. Odchýlka do zelenej farby (G).
ooSpolu so stupňovaním vyváženia bielej môžete nastaviť korekciu vyváženia bielej a snímanie
s viacnásobným nastavením expozície (AEB). Ak nastavíte funkciu AEB v kombinácii so
stupňovaním vyváženia bielej, pre jeden záber je možné zhotoviť celkovo deväť snímok.
ooKeď je nastavené stupňovanie vyváženia bielej, ikona vyváženia bielej bliká.
oo„Bracket“ znamená anglický výraz bracketing (stupňovanie).
103
Automatická korekcia jasu a kontrastuN
Jas a kontrast možno opraviť automaticky v prípade, že zábery
vyzerajú tmavo alebo kontrast je príliš nízky alebo vysoký. Táto funkcia
sa nazýva Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia). Predvolené nastavenie je [Standard/Štandardná].
V režime [A] sa automaticky nastaví možnosť [Standard/Štandardná].
položku [z3: Auto Lighting
1 Vyberte
Optimizer/z3: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia].
možnosť korekcie.
2 Nastavte
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
snímku.
3 Zhotovte
ggSnímka sa podľa potreby zaznamená
s korigovaným jasom a kontrastom.
ooV niektorých podmienkach snímania sa môže zvýšiť šum a ostrosť sa
môže meniť.
ooAk je efekt funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia) príliš silný a výsledky nemajú preferovaný jas,
nastavte možnosť [Low/Nízka] alebo [Disable/Zakázať].
ooAk je nastavená iná možnosť ako [Disable/Zakázať] a použijete
kompenzáciu expozície alebo kompenzáciu expozície blesku na
dosiahnutie tmavšej expozície, snímka sa aj napriek tomu môže zhotoviť
ako svetlá. Ak chcete dosiahnuť tmavšiu expozíciu, nastavte túto funkciu
na možnosť [Disable/Zakázať].
ooMaximálny počet záberov v sérii je pri možnosti [High/Vysoká] nižší.
Aj záznam snímok na kartu trvá dlhšie.
Ak v kroku č. 2 stlačíte tlačidlo <B> a odstránite začiarknutie [X]
v nastavení [Disabled in M or B modes/Zakázané v režimoch M alebo B],
funkciu [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] možno nastaviť aj v režimoch [a] a [BULB].
104
Nastavenie redukcie šumuN
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO
Táto funkcia znižuje mieru vzniknutého šumu v obraze. Zvlášť účinná
je pri vysokých citlivostiach ISO. Keď snímate s nízkymi citlivosťami
ISO, šum v tmavších častiach snímky (v tmavých oblastiach) sa môže
zredukovať ešte viac.
položku [z5: High ISO
1 Vyberte
speed NR/z5: Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO].
úroveň.
2 Nastavte
zz Vyberte požadovanú úroveň redukcie
šumu a stlačte tlačidlo <0>.
zz[M] Redukcia šumu pri viacerých záberoch
Použije sa redukcia šumu s vyššou kvalitou obrazu ako pri nastavení
[High/Vysoká]. Na vytvorenie jednej fotografie sa nasnímajú štyri
zábery v sérii, automaticky sa zarovnajú a zlúčia do jednej snímky
JPEG.
Ak je kvalita snímok nastavená na možnosť RAW alebo RAW+JPEG,
nemôžete nastaviť funkciu [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia
šumu pri viacerých záberoch].
snímku.
3 Zhotovte
ggSnímka sa zaznamená s použitou
redukciou šumu.
105
Nastavenie redukcie šumu
Upozornenia týkajúce sa nastavenia redukcie šumu pri
viacerých záberoch
ooAk je snímka výrazne posunutá v dôsledku otrasov fotoaparátu,
efekt redukcie šumu sa môže znížiť.
ooAk držíte fotoaparát v ruke, držte ho pevne, aby ste predišli jeho
otrasom. Odporúča sa používať statív.
ooPri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho
pohybu.
ooAutomatické zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri
opakujúcich sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo nevýrazných
snímkach s jedným prevažujúcim tónom.
ooAk sa na štyroch za sebou nasledujúcich záberoch zmení jas objektu,
výsledkom môže byť nepravidelná expozícia záberu.
ooPo snímaní môže zaznamenanie snímky na kartu určitý čas trvať po
použití redukcie šumu a zlúčenia snímok. Počas spracovania snímok
sa zobrazuje správa [BUSY] a snímanie nebude možné, kým sa
spracovanie nedokončí.
ooRežim AEB nie je dostupný.
ooPoložka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nie je dostupná pri snímaní s funkciami dlhodobej expozície
(Bulb), AF‑Servo, Tichá uzávierka, snímaní v režime AEB alebo
so stupňovaním vyváženia bielej, zhotovovaní snímok RAW alebo
RAW+JPEG alebo s funkciami ako redukcia šumu pri viacerých
záberoch, viacnásobné expozície alebo režim HDR.
ooFotografovanie s bleskom nie je možné. Upozorňujeme, že pomocný
lúč AF externého blesku Speedlite pre fotoaparáty EOS sa rozsvieti
podľa nastavenia [24: AF-assist beam firing/24: Rozsvietenie
pomocného lúča AF].
ooPoložka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri
viacerých záberoch] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri nahrávaní
videozáznamov.
ooPoložka [Standard/Štandardne] sa nastaví automaticky, ak urobíte
niektorý z nasledujúcich krokov: prepnete vypínač do polohy <2>,
vymeníte kartu alebo nastavíte režim snímania iný ako [t], [d], [s],
[f] alebo [a].
106
Nastavenie redukcie šumu
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii
Na snímkach naexponovaných časom 1 s alebo dlhším je možné
zredukovať šum (svetelné body a pruhy) typický pre dlhé expozície.
položku [z5: Long exp.
1 Vyberte
noise reduction/z5: Redukcia
šumu pri dlhodobej expozícii].
možnosť redukcie.
2 Nastavte
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zz[AUTO] Auto (Automaticky)
Ak sa pri expozíciách s dĺžkou 1 s alebo viac zistí šum typický
pre dlhé expozície, automaticky sa vykoná redukcia šumu. Toto
nastavenie [Auto/Automaticky] je dostatočne účinné vo väčšine
prípadov.
zz[ON] Enable (Povoliť)
Redukcia šumu sa vykonáva pri všetkých expozíciách s dĺžkou
1 s alebo viac. Pomocou nastavenia [Enable/Povoliť] je možné
znížiť šum, ktorý nie je možné zistiť pomocou nastavenia [Auto/
Automaticky].
snímku.
3 Zhotovte
ggSnímka sa zaznamená s použitou
redukciou šumu.
107
Nastavenie redukcie šumu
ooPri nastavení [Auto/Automaticky] alebo [Enable/Povoliť] môže po
nasnímaní záberu trvať proces redukcie šumu tak dlho ako samotná
expozícia.
ooSnímky môžu pri nastavení [Enable/Povoliť] vyzerať zrnitejšie ako pri
nastavení [Disable/Zakázať] alebo [Auto/Automaticky].
ooPo potlačení šumu sa zobrazí správa [BUSY] a obrazovka snímania sa
nezobrazí, kým sa spracovanie nedokončí, kedy môžete snímať znova.
108
Priorita jasných tónovN
Môžete zredukovať preexponované svetlé časti.
položku [z3: Highlight
1 Vyberte
tone priority/z3: Priorita jasných
tónov].
príslušnú možnosť.
2 Nastavte
zz [Enable/Povoliť]: zlepší stupňovanie
v jasných tónoch. Dynamický
rozsah sa rozšíri od štandardnej
sivej tónovej hodnoty 18 % po jasné
tóny. Odstupňovanie medzi sivými
a jasnými tónmi bude plynulejšie.
zz [Enhanced/Rozšírené]: v určitých
podmienkach pri snímaní potlačí
preexponované jasné tóny ešte viac
ako možnosť [Enable/Povoliť].
snímku.
3 Zhotovte
ggSnímka sa zaznamená s použitou
prioritou jasných tónov.
ooMnožstvo šumu sa môže mierne zvýšiť.
ooDostupný rozsah citlivosti ISO začína na hodnote ISO 200. Rozšírenú
citlivosť ISO nie je možné nastaviť.
ooMožnosť [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri
snímaní videozáznamov.
ooPri použití možnosti [Enhanced/Rozšírené] môže dôjsť k tomu, že
niektoré scény nemusia vyzerať podľa očakávania.
109
Korekcia aberácií objektívu spôsobených
optickou charakteristikouN
Pokles periférneho osvetlenia je jav, ktorý spôsobuje, že v dôsledku
optickej charakteristiky objektívu vyzerajú rohy snímky tmavšie.
Skreslenie snímky zapríčinené optickou charakteristikou objektívu
sa nazýva skreslenie. Farebné lemovanie okolo okrajov snímaného
objektu sa označuje ako chromatická aberácia. Znížená ostrosť snímky
zapríčinená clonou sa nazýva difrakčný jav. Tieto korekcie aberácie
objektívu sa dajú korigovať. Na korekciu aberácie objektívu, difrakcie
a straty ostrosti spôsobenej nízkopásmovým filtrom môžete použiť aj
Digitálnu optimalizáciu objektívu.
Predvolene sú položky [Peripheral illum corr/Korekcia periférneho
osvetlenia] a [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] ([Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej aberácie]
a [Diffraction correction/Korekcia difrakcie]) nastavené na možnosť
[Enable/Povoliť] a položka [Distortion correction/Korekcia
skreslenia] je nastavená na možnosť [Disable/Zakázať].
Keď sú korekčné údaje pre objektív zaregistrované (uložené) vo
fotoaparáte, korekcia periférneho osvetlenia a digitálna optimalizácia
objektívu sa použijú dokonca aj v režime [A].
položku [z2: Lens
1 Vyberte
aberration correction/z2: Korekcia
aberácie objektívu].
2 Vyberte požadovanú položku.
110
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
položku [Enable/Povoliť].
3 Vyberte
zz Skontrolujte, či sa zobrazuje názov
nasadeného objektívu a (okrem
korekcie difrakcie) správa [Correction
data available/Korekčné údaje
dostupné].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť]
a stlačte tlačidlo <0>.
snímku.
4 Zhotovte
zz Zaznamenaná snímka bude mať
korigovanú aberáciu objektívu.
Korekcia periférneho osvetlenia
ooPodľa podmienok pri snímaní sa na okrajoch snímky môže objaviť šum.
ooČím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
Rozsah použitej korekcie bude menší ako maximálny rozsah korekcie, ktorý
sa použil pomocou programu Digital Photo Professional (softvér EOS).
Korekcia skreslenia
ooAk chcete vykonať korekciu skreslenia, fotoaparát zachytí užšiu oblasť
obrazu, ako je plocha viditeľná pri snímaní, takže snímka sa trochu
oreže a zjavné rozlíšenie sa mierne zníži.
ooNastavenie korekcie skreslenia môžu trochu zmeniť zorný uhol.
ooRozsah orezania snímky sa môže líšiť medzi statickými snímkami
a videozáznamami.
ooKeď zväčšujete snímky, korekcia skreslenia sa na zobrazené snímky nepoužije.
ooK snímkam s použitou korekciou skreslenia nebudú pripojené údaje pre
vymazanie prachových škvŕn (str. 121).
Pri objektívoch RF je podporovaná korekcia skreslenia počas nahrávania
videozáznamu.
111
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Digitálna optimalizácia objektívu
ooV závislosti od podmienok snímka môžu účinky korekcie zosilniť šum.
Môže dôjsť aj k zvýrazneniu okrajov snímok. Podľa potreby upravte
ostrosť štýlu Picture Style alebo nastavte položku [Digital Lens
Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu] na možnosť [Disable/
Zakázať].
ooČím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
ooPočas snímania videozáznamu sa položka [Digital Lens Optimizer/
Digitálna optimalizácia objektívu] nebude zobrazovať. (Korekcia nie je
možná.)
Keď je aktivovaná funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] koriguje sa chromatická aberácia aj difrakcia, hoci tieto dve
možnosti nie sú zobrazené.
112
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Korekcia chromatickej aberácie
Možnosť [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej aberácie] sa
nezobrazuje, keď je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu].
Korekcia difrakcie
ooV závislosti od podmienok snímania sa môže šum zvýrazniť spoločne
s korekčnými efektmi.
ooČím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
ooPočas snímania videozáznamu sa položka [Diffraction correction/
Korekcia difrakcie] nebude zobrazovať. (Korekcia nie je možná.)
ooPri použití funkcie „Korekcia difrakcie“ sa okrem difrakcie koriguje
znížené rozlíšenie spôsobené nízkopásmovým filtrom. Preto je korekcia
účinná aj pre clonu v blízkosti otvorenej clony.
ooMožnosť [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] sa nezobrazuje,
keď je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu].
113
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Korekčné údaje pre objektív
Korekčné údaje pre objektív pre korekciu aberácie objektívu sú
zaregistrované (uložené) vo fotoaparáte. Keď je vybratá položka [Enable/
Povoliť], funkcie korekcia periférneho osvetlenia, korekcia skreslenia,
Digitálna optimalizácia objektívu, korekcia chromatickej aberácie a korekcia
difrakcie sa použijú automaticky.
Ak sa používa objektív so zahrnutými korekčnými údajmi, nie je
potrebné zaregistrovať korekčné údaje do fotoaparátu.
Všeobecné upozornenia pre korekciu aberácie objektívu
ooKorekciu periférneho osvetlenia, korekciu chromatickej aberácie,
korekciu skreslenia a korekciu difrakcie nemožno aplikovať na snímky
JPEG, ktoré už boli zhotovené.
ooKeď sa používajú objektívy od iných výrobcov ako spoločnosť Canon,
odporúča sa nastaviť pre korekcie možnosť [Disable/Zakázať] aj
v prípade, ak sa zobrazí správa [Correction data available/Korekčné
údaje dostupné].
ooZväčšenie okraja snímky môže zobraziť časti snímky, ktoré sa
nezaznamenajú.
ooRozsah korekcie bude menší (okrem korekcie difrakcie), ak použitý
objektív nezachytáva údaje o vzdialenosti.
Všeobecné poznámky pre korekciu aberácie objektívu
ooEfekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého
objektívu a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko
rozpoznateľný v závislosti od použitého objektívu, podmienok snímania
a iných faktorov.
ooAk je korekciu ťažké rozpoznať, odporúča sa zväčšiť a skontrolovať
snímku po snímaní.
ooKorekcie sa môžu použiť, aj keď je nasadený nástavec alebo konvertor
Life-size Converter.
ooAk korekčné údaje pre nasadený objektív nie sú vo fotoaparáte
zaregistrované, výsledok bude rovnaký, ako keď sa pre korekciu nastaví
možnosť [Disable/Zakázať] (s výnimkou korekcie difrakcie).
ooV prípade potreby pozrite tiež EOS Utility návod na používanie.
114
Potlačenie blikaniaN
Ak snímate snímku s vysokou rýchlosťou uzávierky pri zdroji
svetla, ako je napríklad žiarivkové svetlo, blikanie tohto zdroja
svetla zapríčiní mihanie a snímka môže byť vo vertikálnom smere
nerovnomerne exponovaná. Ak v týchto podmienkach použijete sériové
snímanie, môže to mať za následok nerovnomernú expozíciu alebo
nerovnomerné farby na snímke. Táto funkcia umožňuje fotoaparátu
zistiť frekvenciu blikania zdroja a zaznamenať snímky, keď je účinok
blikania na expozíciu alebo farebný tón menší.
položku [z6: Anti-flicker
1 Vyberte
shoot./z6: Snímanie s potlačením
vplyvu blikania].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
snímku.
3 Zhotovte
zz Ak chcete zistiť blikanie manuálne po
nastavení na možnosť [Enable/Po‑
voliť] alebo ak sa zdroj svetla zmení,
pred snímaním stlačte tlačidlo <Q>,
vyberte položku [Anti-flicker shoot./
Snímanie s potlačením vplyvu bli‑
kania], potom stlačte tlačidlo <B>.
zz Snímka sa nasníma so zníženou
nevyváženosťou expozície alebo
farebného tónu, ktoré sú spôsobené
blikaním.
ooKeď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť] a fotografujete pri zdroji
blikajúceho svetla, oneskorenie aktivácie uzávierky bude dlhšie.
Rýchlosť pri sériovom snímaní tiež môže byť nižšia a interval snímania
nepravidelný.
ooBlikanie pri frekvencii inej ako 100 Hz alebo 120 Hz nie je možné
rozoznať. Zároveň, ak sa frekvencia blikania zdroja svetla zmení počas
sériového snímania, účinky blikania nie je možné zredukovať.
115
Potlačenie blikania
ooAk sa v režime [t], [d] alebo [f] počas sériového snímania zmení
rýchlosť uzávierky alebo ak zosnímate viacero záberov tej istej scény pri
rôznych rýchlostiach uzávierky, farebný tón nemusí byť konzistentný. Ak
chcete predchádzať vzniku nekonzistentných farebných tónov, použite
režim [t], [s] alebo [a] s pevnou rýchlosťou uzávierky.
ooFarebný tón zachytených snímok sa môže medzi možnosťami [Enable/
Povoliť] a [Disable/Zakázať] líšiť.
ooRýchlosť uzávierky, clona a citlivosť ISO sa môžu pri začiatku snímania
(aj pri uzamknutí AE) zmeniť.
ooAk snímate objekt pred tmavým pozadím alebo ak je na snímke jasné
svetlo, blikanie nemusí byť správne rozpoznané.
ooPri špeciálnom osvetlení nemusí byť možná redukcia blikania.
ooV závislosti od zdroja svetla blikanie nemusí byť správne rozpoznané.
ooV závislosti od zdroja svetla a podmienok pri snímaní nemusí byť možné
dosiahnuť požadované výsledky pri použití tejto funkcie.
ooOdporúčame skúšobné zábery nasnímať vopred.
ooBlikanie zistite ručne, ak obrazovka bliká (ako sa mení zdroj svetla) –
stlačte tlačidlo <Q>, vyberte položku [Anti-flicker shoot./Snímanie
s potlačením vplyvu blikania], potom stlačte tlačidlo <B>.
ooBlikanie sa nepotlačuje v režime [A].
ooRedukcia blikania funguje aj pri fotografovaní s bleskom. Pri
fotografovaní s bezdrôtovým bleskom však nemusí byť možné dosiahnuť
očakávané výsledky.
116
Nastavenie farebného priestoruN
Rozsah reprodukovateľných farieb sa označuje ako „farebný priestor“.
Na tomto fotoaparáte môžete pre zhotovené snímky nastaviť farebný
priestor sRGB alebo Adobe RGB. Pre normálne fotografovanie sa
odporúča priestor sRGB.
V režime [A] sa automaticky nastaví možnosť [sRGB].
možnosť [z4: Color
1 Vyberte
space/z4: Farebný priestor].
možnosť farebného
2 Nastavte
priestoru.
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
Adobe RGB
Tento farebný priestor sa používa najmä pri komerčnej tlači alebo
na iné komerčné účely. Toto nastavenie neodporúčame, ak nemáte
znalosti z oblasti spracovania obrazu, štandardu Adobe RGB
a štandardu Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 alebo
vyšší). Na počítačoch s farebným priestorom sRGB a výtlačkoch
z tlačiarní, ktoré nie sú kompatibilné so štandardom Design rule for
Camera File System 2.0 (Exif 2.21 alebo vyšší), bude snímka vyzerať
veľmi nevýrazne. Preto bude potrebné ďalšie spracovanie snímky
pomocou počítačového softvéru.
ooAk je statická snímka zhotovená s farebným priestorom Adobe RGB,
názov súboru bude začínať znakom podčiarknutia „_“.
ooProfil ICC nebude pripojený. Opisy týkajúce sa profilu ICC v príručke
Digital Photo Professional návod na používanie (softvér EOS).
117
Upozornenie na kartu
Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby nesnímal, pokiaľ v ňom nie je
karta. Predvolené nastavenie je [Enable/Povoliť].
položku [z1: Release
1 Vyberte
shutter without card/z1: Aktivácia
uzávierky bez karty].
položku [Disable/Zakázať].
2 Vyberte
zz Vyberte možnosť [Disable/Zakázať],
potom stlačte tlačidlo <0>.
Nastavenie doby náhľadu snímky
Môžete nastaviť dobu zobrazovania snímky na obrazovke
bezprostredne po jej zhotovení. Ak chcete, aby sa hotovaná snímka
neprestala zobrazovať, nastavte možnosť [Hold/Podržať]. Ak
nechcete, aby sa zhotovená snímka zobrazovala, nastavte možnosť
[Off/Vyp.].
položku [z1: Image
1 Vyberte
review/z1: Náhľad snímky].
možnosť času.
2 Nastavte
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
Keď je nastavená možnosť [Hold/Podržať], snímky sa zobrazujú dobu
nastavenú v položke [52: Power saving/52: Šetrenie energie].
118
Nastavenie časovača meraniaN
Môžete nastaviť, ako dlho pobeží časovač merania (ktorý určuje trvanie
zobrazenia expozície/uzamknutia AE lock) po spustení nejakou akciou,
napríklad stlačením tlačidla spúšte do polovice.
položku [z3: Metering
1 Vyberte
timer/z3: Časovač merania].
možnosť času.
2 Nastavte
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
119
Simulácia expozícieN
Pri simulácii expozície sa simuluje a zobrazuje, ako bude vyzerať jas
(expozícia) skutočnej snímky.
položku [z3: Expo.
1 Vyberte
simulation/z3: Simulácia
expozície].
príslušnú možnosť.
2 Nastavte
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zzEnable (Povoliť) (g)
Jas zobrazenej snímky bude podobný skutočnému jasu (expozícii)
výslednej snímky. Ak nastavíte kompenzáciu expozície, príslušne sa
zmení jas snímky.
zzDuring (Počas) e
Snímka sa bežne zobrazuje so štandardným jasom, aby bola dobre
viditeľná (E). Jas snímky bude blízky skutočnému jasu (expozícii)
finálnej snímky, len keď podržíte stlačené tlačidlo, ktoré ste priradili
funkcii [Depth-of-field preview/Kontrola hĺbky poľa] pomocou
položky [84: Customize buttons/84: Prispôsobiť tlačidlá],
(str. 555) (g).
zzDisable (Zakázať) (E)
Snímka sa zobrazuje so štandardným jasom, aby bola ľahko
viditeľná. Aj keď nastavíte kompenzáciu expozície, snímka sa
zobrazí so štandardným jasom.
120
Pridávanie údajov pre vymazanie
prachových škvŕnN
Samočistiaca jednotka snímača štandardne odstráni väčšinu prachu, ktorý
by sa mohol viditeľne prejaviť na zhotovených snímkach. Ak však na snímači
naďalej zostáva viditeľný prach, môžete k snímke pridať údaje pre vymazanie
prachových škvŕn, na základe ktorých môžete neskôr prachové škvrny zo snímky
odstrániť. Údaje pre vymazanie prachových škvŕn využíva program Digital Photo
Professional (softvér EOS) na automatické odstránenie prachových škvŕn.
Príprava
zz Použite objektív RF alebo EF.
zz Pripravte si jednofarebný biely predmet, napríklad list papiera.
zz Ohniskovú vzdialenosť nastavte na 50 mm alebo viac.
zz Prepínač režimov zaostrovania na objektíve prepnite do polohy
<MF> a zaostrite na nekonečno (∞). Ak objektív nemá stupnicu so
vzdialenosťou, otočte fotoaparát smerom k sebe a otočte zaostrova‑
cím prstencom v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz.
Získanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn
možnosť [z5: Dust Delete
1 Vyberte
Data/z5: Údaje pre vymazanie
prachových škvŕn].
možnosť [OK].
2 Vyberte
ggPo vykonaní automatického samočis‑
tenia snímača sa zobrazí správa.
Napriek tomu, že počas čistenia bude
počuť mechanický zvuk uzávierky,
nenasníma sa žiadna snímka.
121
Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn
biely predmet.
3 Odfotografujte
zz Zo vzdialenosti 20 – 30 cm vyplňte
obrazovku bielym predmetom bez
vzoru a zhotovte snímku.
zz Keďže sa snímka neukladá, údaje
je možné získať aj v prípade, že vo
fotoaparáte nie je vložená karta.
ggPo zhotovení snímky začne fotoa‑
parát získavať údaje pre vymazanie
prachových škvŕn. Po získaní údajov
pre vymazanie prachových škvŕn sa
zobrazí správa.
zz Ak získanie údajov nie je úspešné,
zobrazí sa chybová správa. Postupujte
podľa pokynov v časti „Príprava“ na
predchádzajúcej strane a vyberte mož‑
nosť [OK]. Znova zhotovte snímku.
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn
Po získaní údajov pre vymazanie prachových škvŕn sa tieto údaje
pripoja k všetkým ďalším zhotoveným snímkam JPEG a RAW. Pred
dôležitým fotografovaním sa odporúča aktualizovať údaje pre vymazanie
prachových škvŕn tým, že ich získate nanovo.
Podrobnosti o používaní programu Digital Photo Professional (softvér
EOS) na automatické odstránenie prachových škvŕn nájdete v príručke
Digital Photo Professional návod na používanie.
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn pripojené k snímke sú také
malé, že sotva ovplyvnia veľkosť súboru snímky.
ooÚdaje pre vymazanie prachových škvŕn sa nezískajú pri použití objektívov
EF‑S alebo keď je položka [z1: zCropping/aspect ratio/z1: zOrezanie/
pomer strán] nastavená na možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)].
ooMusí sa použiť jednofarebný biely predmet, ako je napríklad list bieleho papie‑
ra. Ak sa na objekte nachádza nejaký vzor alebo kresba, môže byť rozpoznaná
ako prachové častice a to môže ovplyvniť presnosť odstraňovania prachových
škvŕn pomocou programu Digital Photo Professional (softvéru EOS).
122
A Plnoautomatické snímanie
(Automatický režim s inteligentným
nastavením scény)
[A] je plnoautomatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky použije optimálne nastavenia. Tiež dokáže
automaticky nastaviť zaostrenie na statický alebo pohybujúci sa objekt
tak, že rozpozná pohyb objektu (str. 126).
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [A].
zz Stlačte tlačidlo <W>.
zz Otočením voliča <6> vyberte
položku [A], potom stlačte tlačidlo
<0>.
fotoaparát na to, čo
2 Namierte
chcete snímať (objekt).
zz Okolo objektu sa zobrazí rámik,
v určitých podmienkach pri snímaní.
zz Keď sa na obrazovke zobrazí symbol
AF, namierte ním na objekt.
na objekt.
3 Zaostrite
zz Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
zz Zaostriť môžete aj tak, že sa dotknete
tváre osoby alebo iného objektu na
obrazovke (Dotykové AF).
zz V prípade potreby sa môže pri slabom
osvetlení automaticky aktivovať
pomocný lúč AF (str. 264).
ggPri statických objektoch sa pri
zaostrení na objekt zobrazí bod AF
zelenou farbou a fotoaparát vydá
zvukový signál (Jednoobrázkový AF).
123
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
ggPri pohybujúcich sa objektoch sa bod
AF zobrazí modrou farbou a sleduje
pohyb objektu. Fotoaparát nevydá
zvukový signál. (AF‑Servo)
snímku.
4 Zhotovte
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
ggZhotovená snímka sa zobrazí
približne na 2 sekundy na obrazovke.
Pre niektoré objekty alebo podmienky snímania sa pohyb predmetov (či sú
v pokoji alebo sa pohybujú) nemusí správne rozpoznať.
ooAk štandardne uprednostňujete snímanie s Jednoobrázkovým AF,
nastavte položku [AF1: A Auto servo/AF1: A Automatické servo]
na možnosť [Disable/Zakázať].
ooFunkcia AF (Jednoobrázkový AF alebo AF‑Servo) sa nastaví automaticky
pri stlačení tlačidla spúšte do polovice. Upozorňujeme, že funkciu AF nie
je možné prepínať počas snímania.
ooV režime [A] budú farby vyzerať pôsobivejšie pri scénach v prírode,
exteriéroch a pri západe slnka. Ak dávate prednosť iným farebným
tónom, nastavte režim snímania na možnosť [t], [d], [s], [f]
alebo [a] a pred snímaním vyberte iný štýl Picture Style ako <D>
(str. 88).
Minimalizácia rozmazaných fotografií
zz Použite pevný statív, ktorý dokáže uniesť hmotnosť fotografického
vybavenia. Fotoaparát bezpečne nainštalujte na statív.
zz Odporúča sa použiť diaľkovú spúšť (predáva sa samostatne,
str. 176) alebo bezdrôtové diaľkové ovládanie (predáva sa
samostatne, str. 174).
124
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
Najčastejšie otázky
zzNie je možné zaostriť (čo signalizuje oranžový bod AF).
Zamierte bod AF na miesto s dobrým kontrastom a stlačte tlačidlo
spúšte do polovice (str. 56). Ak ste príliš blízko objektu, vzdiaľte sa
a skúste to znova.
zzZobrazí sa viacero bodov AF súčasne.
Ak sa zobrazí viacero bodov AF súčasne, zaostrené sú všetky
tieto pozície. Pokiaľ sa jeden bod AF zobrazuje na objekte, môžete
zhotoviť snímku.
zzStlačením tlačidla spúšte do polovice sa objekt nezaostrí.
Ak je prepínač režimu zaostrenia na objektíve nastavený do polohy
<MF> (manuálne zaostrovanie), nastavte ho do polohy <AF>
(automatické zaostrovanie).
zzZobrazenie rýchlosti uzávierky bliká.
Vzhľadom na nízku úroveň osvetlenia môže byť snímaný objekt
rozmazaný v dôsledku chvenia fotoaparátu. Odporúča sa použiť
statív alebo blesk Canon Speedlite radu EL/EX (predáva sa
samostatne, str. 177).
zzPo použití externého blesku je spodná časť snímky
neprirodzene tmavá.
Ak je na objektíve nasadená slnečná clona, môže zatieniť svetlo
blesku. Ak je snímaný objekt blízko, pred snímaním s bleskom zložte
slnečnú clonu.
125
A Techniky plnoautomatického snímania
(Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
Zmena kompozície záberu
V závislosti od scény úprava polohy snímaného objektu doľava alebo doprava,
aby ste vytvorili vyvážené pozadie, povedie k snímke s dobrou perspektívou.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice v režime [A] s cieľom zaostriť
na statický objekt uzamknete zaostrenie na príslušnom objekte. Zmeň‑
te kompozíciu záberu a pritom držte tlačidlo spúšte stlačené do polo‑
vice, potom úplným stlačením tlačidla spúšte zhotovte snímku. Táto
funkcia sa nazýva „uzamknutie zaostrenia“.
Fotografovanie pohybujúceho sa objektu
S položkou [21: AAuto servo/21: AAutomatické servo] nastavenou
na možnosť [Enable/Povoliť], sa pohybujúce sa objekty udržiavajú zaostrené
pomocou funkcie AF‑Servo pri komponovaní záberu s pohybujúcim sa objek‑
tom a stlačením spúšte do polovice. Kým udržiavate bod AF nad objektom
a súčasne držíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice, fotoaparát naň bude
naďalej zaostrovať, ako ukazuje modrý bod AF, ktorý sleduje pohyb objektu.
V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte záber.
126
Techniky plnoautomatického snímania (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
Ikony scény
V režime snímania [A] fotoaparát
rozpozná typ scény a nastaví všetko
automaticky tak, aby nastavenie zodpo‑
vedalo príslušnej scéne. Rozpoznaný
typ scény je uvedený v ľavej hornej časti
obrazovky. Podrobné informácie o ikone
nájdete na strane 623.
127
Zobrazenie informácií (snímanie statických záberov)
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri snímaní statických
záberov nájdete na strane 619.
ooKeď je ikona <g> zobrazená bielou farbou, znamená to, že obraz
živého náhľadu Live View do značnej miery zodpovedá jasu skutočnej
zhotovenej snímky.
ooBlikanie symbolu <g> znamená, že snímka sa zobrazuje s jasom,
ktorý sa odlišuje od skutočného výsledného obrazu, v dôsledku príliš
nízkej alebo príliš vysokej úrovne osvetlenia. Skutočný nasnímaný obraz
však bude zodpovedať nastaveniu expozície. Šum môže byť výraznejší
než na skutočne zhotovenej snímke.
ooSimulácia expozície sa pri niektorých nastaveniach snímania nemusí
vykonať. Ikona <g> a histogram sa zobrazia sivou farbou. Snímka
sa na obrazovke zobrazí so štandardným jasom. Histogram sa nemusí
správne zobraziť pri nízkej alebo vysokej úrovni osvetlenia.
ooHistogram možno zobraziť, keď je položka [z3: Expo. simulation/
z3: Simulácia expozície] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť]
(str. 120).
128
Upozornenia pre fotografovanie statických záberov
ooFotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo„Všeobecné upozornenia pre fotografovanie statických záberov“
nájdete na stranách 142 – 143.
Poznámky o fotografovaní statických záberov
ooZorné pole snímky je približne 100 % (keď je kvalita snímok nastavená
na možnosť JPEG 73).
ooAk fotoaparát dlhší čas nepoužívate, obrazovka sa automaticky vypne
po čase nastavenom v položke [Display off/Vypnutá obrazovka] alebo
[Viewfinder off/Vypnutý hľadáčik] v položke [52: Power saving/
52: Úspora energie]. Fotoaparát sa potom automaticky vypne po
čase nastavenom v položke [Auto power off/Automatické vypnutie]
(str. 377).
ooPomocou kábla HDMI HTC-100 (predáva sa samostatne) môžete
zobraziť obraz na obrazovke televízora (str. 333). Upozorňujeme, že sa
zvuk nebude prehrávať.
ooSnímať môžete tiež pomocou diaľkovej spúšte (predáva sa samostatne,
str. 176) alebo bezdrôtového diaľkového ovládania (predáva sa
samostatne, str. 174).
129
x Fotografovanie pomocou ovládania
uzávierky dotykom
Ťuknutím na obrazovku môžete automaticky zaostriť a zhotoviť snímku.
ovládanie uzávierky
1 Povoľte
dotykom.
zz Ťuknite na položku [y] vľavo dole
na obrazovke.
Pri každom ťuknutí na ikonu budete
prepínať medzi možnosťami [y]
a [x].
zz [x] (Ovládanie uzávierky dotykom:
Povoliť)
Fotoaparát zaostrí na bod, na ktorý
ťuknete, a potom sa zhotoví snímka.
zz [y] (Ovládanie uzávierky dotykom:
Zakázať)
Môžete ťuknúť na miesto, na ktoré
chcete zaostriť. Stlačte tlačidlo spúšte
úplne, čím sa zhotoví snímka.
snímku ťuknutím na
2 Zhotovte
obrazovku.
zz Ťuknite na tvár alebo objekt na
obrazovke.
ggNa mieste ťuknutia fotoaparát zaostrí
(dotykové AF) pomocou nastaveného
spôsobu (str. 265).
ggKeď je nastavená možnosť [x],
po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a automaticky sa
zhotoví snímka.
ggAk sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí na oranžovo a snímku nie
je možné zhotoviť. Znova ťuknite na
tvár alebo objekt na obrazovke.
130
Fotografovanie pomocou ovládania uzávierky dotykom
ooHoci pre priebeh snímania nastavíte režim <o> alebo <i>,
fotoaparát bude snímať v režime snímania jedného záberu.
ooAj v prípade, že je položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená na
možnosť [Servo AF/AF‑Servo], ťuknutím na obrazovku zostríte obraz
pomocou funkcie [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF].
ooŤuknutie na obrazovku vo zväčšenom zobrazení nezaostrí ani nezhotoví
snímku.
ooAk snímate ťuknutím na obrazovku s položkou [z1: Image review/
z1: Náhľad snímky] nastavenou na možnosť [Hold/Podržať], ďalší
záber môžete zhotoviť stlačením tlačidla spúšte do polovice.
Ak chcete snímať s dlhodobou expozíciou Bulb, ťuknite na obrazovku
dvakrát. Prvým ťuknutím na obrazovku sa spustí dlhodobá expozícia.
Ďalším ťuknutím sa dlhodobá expozícia Bulb zastaví. Dávajte pozor, aby
ste pri ťuknutí na obrazovku nespôsobili otrasy fotoaparátu.
131
d: Program AE
Fotoaparát automaticky nastaví rýchlosť uzávierky a clonu, ktoré
vyhovujú jasu objektu. Tento režim sa nazýva Program AE.
* [d] znamená Program.
* AE znamená Auto Exposure (automatická expozícia).
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [d].
na objekt.
2 Zaostrite
zz Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
ggPo zaostrení na objektu sa farba
bodu AF zmení na zelenú (pri
Jednoobrázkovom AF).
ggRýchlosť uzávierky a clona sa
nastavia automaticky.
zobrazenie na displeji.
3 Skontrolujte
zz Ak hodnota expozície nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
4 zzSkomponujte záber a úplne stlačte
Zhotovte snímku.
tlačidlo spúšte.
132
Program AE
ooBlikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ a najnižšieho
clonového čísla signalizuje podexponovanie.
Nastavte vyššiu citlivosť ISO alebo použite blesk.
ooBlikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „1/8000“
a najvyššieho clonového čísla signalizuje
preexponovanie.
Nastavte nižšiu citlivosť ISO alebo pomocou filtra
ND (predáva sa samostatne) znížte množstvo svetla
vstupujúceho do objektívu.
Rozdiely medzi režimami [d] a [A]
ooV režime [A] sa mnohé funkcie, napríklad funkcia AF a režim merania,
nastavujú automaticky, aby nedochádzalo k pokazeným záberom.
Nastaviť môžete len obmedzený počet funkcií. Na druhej strane sa
v režime [d] nastavuje automaticky len rýchlosť uzávierky a clona. Bez
obmedzenia môžete nastaviť funkciu AF, režim merania a ďalšie funkcie.
Posun programu
ooV režime [d] môžete bez obmedzenia zmeniť kombináciu rýchlosti
uzávierky a clony (program) automaticky nastavenú fotoaparátom,
a expozícia sa pritom nezmení. Táto funkcia sa nazýva posun programu.
ooAk chcete vykonať posun programu, stlačte tlačidlo spúšte do polovice,
potom otáčajte voličom <6>, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota
rýchlosti uzávierky alebo clony.
ooPosun programu sa automaticky zruší po uplynutí časovača merania
(zobrazenie nastavenia expozície sa vypne).
ooFunkcia posunu programu sa nedá používať s bleskom.
133
s: Priorita uzávierky AE
V tomto režime nastavujete rýchlosť uzávierky a fotoaparát automaticky
nastavuje clonu, aby sa dosiahla štandardná expozícia zodpovedajúca
jasu objektu. Toto sa nazýva priorita uzávierky AE. Pomocou vyššej
rýchlosti uzávierky možno ostro zachytiť akciu pohybujúceho sa
objektu. Pomocou nižšej rýchlosti uzávierky možno vytvoriť efekt
rozmazania, ktorý vytvára dojem pohybu.
* [s] znamená Časová hodnota.
Rozmazaný pohyb
(Nízka rýchlosť: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rýchlosť: 1/2000 s)
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [s].
požadovanú rýchlosť
2 Nastavte
uzávierky.
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
na objekt.
3 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
ggClona sa nastaví automaticky.
zobrazenie
4 Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota clony nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
134
Priorita uzávierky AE
ooBlikanie najnižšieho clonového čísla signalizuje
podexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte nižšiu rýchlosť
uzávierky, kým hodnota clony neprestane blikať, alebo
nastavte vyššiu citlivosť ISO.
ooBlikanie najvyššieho clonového čísla signalizuje
preexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte vyššiu rýchlosť
uzávierky, kým hodnota clony neprestane blikať, alebo
nastavte nižšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie rýchlosti uzávierky
ooNapríklad hodnota „1/125“ alebo „125“ označuje 1/125 s, hodnota „0"5“
označuje 0,5 s a „15"“ označuje 15 s.
ooHodnoty rýchlosti uzávierky od „8000“ na paneli LCD do „4“ označujú
menovateľ zlomku rýchlosti uzávierky.
135
f: Priorita clony AE
V tomto režime nastavujete požadovanú hodnotu clony a fotoaparát auto‑
maticky nastavuje rýchlosť uzávierky, aby sa dosiahla štandardná expozí‑
cia vyhovujúca jasu objektu. Toto sa nazýva priorita clony AE. Nastavením
vyššieho clonového čísla (menšieho clonového otvoru) sa do rozsahu
prijateľného zaostrenia dostane väčšia časť pozadia a popredia. Naopak,
nastavením nižšieho clonového čísla (väčšieho clonového otvoru) sa do
rozsahu prijateľného zaostrenia dostane menšia časť pozadia a popredia.
* [f] znamená Hodnota clony (otvor clony).
Rozostrené pozadie
(S nízkym clonovým číslom: f/5.6)
Ostré popredie aj pozadie
(S vysokým clonovým číslom: f/32)
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [f].
požadovanú clonu.
2 Nastavte
zz Otočením voliča <6> vykonajte
3
nastavenie.
Zaostrite na objekt.
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
ggRýchlosť uzávierky sa nastaví
automaticky.
zobrazenie
4 Skontrolujte
a fotografujte.
136
zz Ak hodnota rýchlosti uzávierky nebliká,
bude dosiahnutá štandardná expozícia.
Priorita clony AE
ooBlikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ signalizuje
podexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte väčšiu clonu (nižšie
clonové číslo), kým sa blikanie rýchlosti uzávierky
nezastaví, alebo nastavte vyššiu citlivosť ISO.
ooBlikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „1/8000“
signalizuje preexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte menšiu clonu (vyššie
clonové číslo), až kým sa blikanie rýchlosti uzávierky
nezastaví, prípadne nastavte nižšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie hodnoty clony
Čím vyššie je clonové číslo, tým menší je otvor clony. Zobrazené clonové
číslo sa líši v závislosti od objektívu. Ak nie je na fotoaparáte nasadený
žiaden objektív, zobrazí sa clonové číslo „F00“.
Kontrola hĺbky poľaM
Stlačením tlačidla, ktoré str priradili kontrole hĺbky poľa (pomocou
položky [84: Customize buttons/84: Prispôsobiť tlačidlá],
(str. 555)) zastavíte objektív na aktuálnom nastavení clony a môžete
skontrolovať oblasť zaostrenia (hĺbku poľa).
ooČím je hodnota clony vyššia, tým je zaostrená širšia oblasť, od popredia
po pozadie.
ooEfekt hĺbky poľa možno jasne vidieť na snímkach, keď zmeníte clonu
a stlačíte tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa.
ooExpozícia sa uzamkne (uzamknutie AE), keď podržíte tlačidlo priradené
kontrole hĺbky poľa.
137
a: Manuálne nastavenie expozície
V tomto režime nastavujete podľa potreby rýchlosť uzávierky aj clonu.
Ak chcete určiť expozíciu, použite ukazovateľ úrovne expozície
hľadáčiku alebo komerčne dostupný expozimeter. Táto metóda sa
nazýva manuálne nastavenie expozície.
* [a] znamená Manuálne.
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [a].
2 Nastavte citlivosť ISO (str. 83).
zz Pri automatickom nastavení citlivosti
ISO môžete nastaviť kompenzáciu
expozície (str. 139).
požadovanú rýchlosť
3 Nastavte
uzávierky a clonu.
zz Rýchlosť uzávierky nastavíte
otáčaním voliča <6>. Clonu
nastavíte otáčaním voliča <5>.
(1)
(2)
na objekt.
4 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
ggZobrazí sa nastavenie expozície.
zz Skontrolujte ukazovateľ expozičnej
úrovne <s>, aby ste zistili, nakoľko je
aktuálna expozičná úroveň vzdialená
od štandardnej expozičnej úrovne.
(1)
(2)
Značka štandardnej expozície
Ukazovateľ expozičnej úrovne
Nastavte expozíciu a zhotovte
5 snímku.
zz Skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície a nastavte požadovanú
rýchlosť uzávierky a clonu.
138
Manuálne nastavenie expozície
Kompenzácia expozície pri automatickom nastavení
citlivosti ISO
Ak je pri snímaní s manuálnym nastavením expozície citlivosť ISO
nastavená na možnosť [AUTO], môžete nastaviť kompenzáciu
expozície (str. 154) takto:
●●Skontrolujte ukazovateľ úrovne expozície.
●●[z3: Expo.comp./AEB/z3: Kompenzácia expozície/AEB]
●●Obrazovka rýchleho ovládania
Pri automatickom nastavení citlivosti ISO sa nastavenie citlivosti ISO
bude meniť, aby sa dosiahla štandardná expozícia pri nastavenej rýchlosti
uzávierky a clone. Nemusí sa preto dosiahnuť požadovaný efekt expozície.
V takomto prípade nastavte kompenzáciu expozície.
ooAk je fotoaparát nastavený na režim [a] + Automatické nastavenie
citlivosti ISO + <q> (Pomerové meranie) a položka [82: Meter. mode,
AE locked after focus/82: Režim merania, uzamknutie AE po
zaostrení] nastavená na predvolené nastavenie (str. 548), podržaním
tlačidla spúšte do polovice uzamknete citlivosť ISO po zaostrení v režime
Jednoobrázkový AF.
ooPri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla
<A> uzamknúť citlivosť ISO.
ooAk chcete porovnať aktuálnu expozíciu s expozíciou pri počiatočnom
stlačení tlačidla <A> s ručne nastavenou citlivosťou ISO, stlačte tlačidlo
<A>, upravte kompozíciu a skontrolujte ukazovateľ úrovne expozície.
ooKeď je nastavené Automatické nastavenie citlivosti ISO a položka
[81: Exposure level increments/81: Zmeny expozičnej úrovne]
nastavená na možnosť [1/2-stop/1/2 stupňa EV], každá kompenzácia
expozície 1/2 EV sa implementuje s citlivosťou ISO (1/3 EV) a rýchlosťou
uzávierky. Zobrazenie rýchlosti uzávierky sa však nezmení.
139
t: Flexibilný s prioritou AE
V tomto režime môžete nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO
manuálne alebo automaticky a kombinovať tieto nastavenia s výberom
kompenzácie expozície. Snímanie v režime [t] s kontrolou nad
každým z týchto parametrov, je ekvivalentné so snímaním v režimoch
[d], [s], [f] alebo [a].
* [t] znamená Flexibilná hodnota.
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [t].
rýchlosť uzávierky, clonu
2 Nastavte
a citlivosť ISO.
zz Otočením voliča <5> vyberte
položku, ktorú chcete nastaviť. Naľavo
od zvolenej položky sa zobrazí ikona
[6].
zz Otočením voliča <6> nastavte
požadovanú možnosť.
zz Ak chcete vynulovať nastavenie na
možnosť [AUTO], stlačte tlačidlo <W>
alebo <Y>.
hodnotu kompenzácie
3 Nastavte
expozície.
zz Otáčaním voliča <5> vyberte
ukazovateľ úrovne expozície. Naľavo
od zvoleného ukazovateľa úrovne
expozície sa zobrazí ikona [6].
zz Otočením voliča <6> nastavte
požadovanú možnosť.
zz Ak chcete vynulovať nastavenie na
možnosť [±0], stlačte tlačidlo <W>
alebo <Y>.
140
Flexibilný s prioritou AE
Kombinácie funkcií v režime [t]
Rýchlosť
uzávierky
Clona
[AUTO]
[AUTO]
Ručný
výber
[AUTO]
[AUTO]
Ručný výber
Ručný
výber
Ručný výber
Citlivosť ISO
[AUTO]
Ručný výber
[AUTO]
Ručný výber
[AUTO]
Ručný výber
[AUTO]
Ručný výber
Kompenzácia
expozície
Režim
snímania
K dispozícii
Podobne ako
[d]
K dispozícii
Podobne ako
[s]
K dispozícii
Podobne ako
[f]
K dispozícii
–
Podobne ako
[a]
ooBlikajúce hodnoty signalizujú, že nastavené hodnoty spôsobia
podexponovanie alebo preexponovanie. Upravte expozíciu, kým hodnota
neprestane blikať.
ooPomalá synchronizácia sa nepoužije pri slabom osvetlení, keď ste
nastavili režim [t] tak, aby pripomínal režim [f] alebo [d], aj keď
je položka [Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky]
v položke [z2: External Speedlite control/z2: Ovládanie externého
blesku Speedlite] nastavená na možnosť [1/200-30sec. auto/1/200 –
30 s automaticky].
ooHodnoty rýchlosti uzávierky, clony a citlivosti ISO nastavené na hodnotu
[AUTO] sú podčiarknuté.
ooPočas krokov 2 alebo 3 môžete stlačením tlačidla <X> alebo <Z>
nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO na hodnotu [AUTO]
a kompenzáciu expozície na hodnoti [±0].
141
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie statických
záberov
Kvalita snímky
ooPri snímaní s vysokou citlivosťou ISO sa môže objaviť viditeľný šum
(napríklad svetelné body a pruhy).
ooSnímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť šum alebo nesprávne
podanie farieb na snímke.
ooSériové snímanie po dlhšiu dobu môže spôsobiť zvýšenie vnútornej
teploty fotoaparátu a ovplyvnenie kvality snímok. Príležitostne prerušte
snímanie.
ooAk snímate s dlhodobou expozíciou pri vysokej vnútornej teplote
fotoaparátu, kvalita snímok sa môže znížiť. Ukončite snímanie a pred
ďalším snímaním niekoľko minút počkajte.
Biela <s> a červená <E> výstražná ikona vnútornej
teploty
ooAk sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého
snímania alebo používania pri vysokej teplote okolitého prostredia,
zobrazí sa biela <s> alebo červená <E> ikona.
ooBiela ikona <s> signalizuje, že kvalita snímok statických záberov sa
zhorší. Po chvíli prerušte snímanie, aby mohol fotoaparát vychladnúť.
ooČervená ikona <E> signalizuje, že snímanie sa čoskoro automaticky
ukončí. Opätovné snímanie nebude možné, kým sa fotoaparát interne
neochladí, preto dočasne prerušte snímanie alebo vypnite fotoaparát
a nechajte ho chvíľu vychladnúť.
ooSnímanie v horúcom prostredí počas dlhších časových období
spôsobí, že biela <s> alebo červená <E> ikona sa zobrazí skôr. Keď
nesnímate, vždy vypnite fotoaparát.
ooV prípade vysokej vnútornej teploty fotoaparátu sa kvalita snímok
s vysokou citlivosťou ISO alebo dlhodobou expozíciou môže znížiť aj
pred zobrazením bielej ikony <s>.
Výsledky fotografovania
ooAk zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, nemusí sa dosiahnuť
požadovaná expozícia. Pred zhotovením snímky obnovte normálne
zobrazenie.
ooAj keď zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, snímka sa
zaznamená v normálnom zobrazení.
142
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie statických
záberov
Snímky a zobrazenie
ooPri nízkej alebo príliš vysokej hladine okolitého osvetlenia nemusí
zobrazená snímka zodpovedať jasu zhotovenej snímky.
ooPri slabom osvetlení môže byť na zobrazenej snímke viditeľný šum aj
pri nízkych citlivostiach ISO, ale vo vašich záberoch bude šumu slabší,
pretože kvalita snímok medzi zobrazením a zhotovenými snímkami sa
líši.
ooAk sa svetelný zdroj (osvetlenie) mení, obrazovka alebo hodnota
expozície môžu blikať. V tomto prípade dočasne prerušte snímanie
a pokračujte pod tým zdrojom svetla, ktorý budete používať.
ooKeď fotoaparát namierite iným smerom, na okamih môže byť správne
zobrazenie jasu obrazu nemožné. Pred fotografovaním počkajte, kým sa
jas obrazu stabilizuje.
ooAk sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
obrazovke môže zobrazovať čierna. Na zhotovenej snímke však bude
jasná oblasť zobrazená správne.
ooAk pri slabom svetle nastavíte položku [52: Disp. brightness/52: Jas
obrazovky] na príliš vysoký jas, na snímke sa môže objaviť šum alebo
nepravidelné farby. Šum alebo nepravidelné podanie farieb sa však
nezaznamená do zhotovenej snímky.
ooPri zväčšení obrazu môže ostrosť snímky pôsobiť výraznejšie ako na
skutočnej snímke.
Objektív
ooAk je nasadený objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte prepínač IS funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) do polohy <1>, táto funkcia bude aktívna trvalo, aj keď
nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a v závislosti od
podmienok snímania môže znížiť počet možných záberov. Ak funkcia
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, napríklad pri
použití statívu, odporúča sa nastaviť prepínač IS do polohy <2>.
ooPri použití objektívov EF je zaostrenie na vopred nastavenú vzdialenosť
počas snímania k dispozícii len pri použití (super) teleobjektívov
vybavených touto funkciou, ktoré boli vydané v a po druhom polroku
2011.
143
i Výber režimu priebehu snímania
K dispozícii sú režimy priebehu snímania jedného záberu a sériového
snímania. Môžete vybrať režim priebehu snímania, ktorý vyhovuje
daným podmienkam scény alebo objektu snímania.
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená šírka
snímky, stlačte tlačidlo <B>.
položku režimu priebehu
2 Vyberte
snímania.
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku režimu priebehu snímania.
režim priebehu snímania.
3 Vyberte
zz Otočením voliča <6> vykonajte
výber.
zz[u] Single shooting (Snímanie jedného záberu)
Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa nasníma len jeden záber.
zz[o] High-speed continuous shooting (Sériové snímanie
vysokou rýchlosťou)
Ak podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať sériovo
maximálne približne 8,0 snímky/s počas úplného stlačenia.
Maximálna rýchlosť sériového snímania sa môže v nasledujúcich podmienkach spomaliť:
Pri nastavení na redukciu efektu blikania:
Rýchlosť sériového snímania bude maximálne približne 5,4 snímky/s.
Pri nastavení na snímky Dual Pixel RAW:
Automaticky prepne na sériové snímanie nízkou rýchlosťou.
144
Výber režimu priebehu snímania
Pri snímaní pomocou funkcie AF‑Servo:
Keď je položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená na
možnosť [Servo AF/AF‑Servo], prioritu bude mať rýchlosť
sériového snímania maximálne približne 5,0 snímky/s.
Pri tichom snímaní:
Ak je položka [z6: Silent shutter/z6: Tichá uzávierka]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], rýchlosť sériového
snímania bude maximálne približne 5,0 snímky/s.
Pri fotografovaní s bleskom:
Rýchlosť sériového snímania s bleskami Speedlite radu EL alebo
EX bude maximálne približne 3,0 snímky/s.
zz[i] Low-speed continuous shooting (Sériové snímanie
nízkou rýchlosťou)
Keď podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať
sériovo maximálne približne 3,0 snímky/s počas úplného
stlačenia.
Keď je položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená na
možnosť [Servo AF/AF‑Servo], prioritu bude mať sledovanie
objektu s rýchlosťou sériového snímania maximálne približne
3,0 snímky/s.
Pri nastavení na snímky Dual Pixel RAW to bude maximálne
približne 2,2 snímky/s.
zz[m] Self-timer: 10 sec./remote control (Samospúšť:
10-sekundová/diaľkové ovládanie)
zz[l] Self-timer: 2 sec./remote control (Samospúšť:
2-sekundová/diaľkové ovládanie)
Informácie o snímaní pomocou samospúšte nájdete na
strane 147. Informácie o snímaní pomocou diaľkového ovládania
nájdete na strane 174.
Počas sériového snímania vysokou rýchlosťou <o> sa maximálna
rýchlosť sériového snímania líši v závislosti od podmienok pri snímaní.
Podrobnosti sú uvedené na nasledujúcej strane.
145
Výber režimu priebehu snímania
ooPribližná rýchlosť sériového snímania vysokou rýchlosťou 8,0 snímky/s
<o> (str. 144) je maximálna v týchto podmienkach: snímanie pri
úplne nabitej batérii v režime Jednoobrázkový AF s rýchlosťou uzávierky
1/1000 s alebo vyššej a maximálnou clonou (v závislosti od objektívu*),
pri izbovej teplote (23 °C), s redukciou blikania, fotografovaní v režime
Dual Pixel RAW a vypnutou tichou uzávierkou.
* V režime Jednoobrázkový AF s vypnutým Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) pri použití týchto objektívov: EF300mm f/4L IS
USM, EF28‑135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM,
EF100‑400mm f/4.5-5.6L IS USM.
ooRýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie vysokou rýchlosťou
<o> môže byť nižšia v závislosti od podmienok ako: kapacita
batérie, teplota, redukcia blikania, snímanie v režime Dual Pixel RAW,
tiché snímanie s Live View, tiché snímanie, rýchlosť uzávierky, clona,
podmienky snímaného objektu, jas, funkcia AF, typ objektívu, použitie
blesku, nastavenia snímania.
ooPri funkcii AF‑Servo sa maximálna rýchlosť sériového snímania môže
znížiť v závislosti od podmienok snímaného objektu alebo použitého
objektívu. Nastavením položky [z6: Silent LV shoot./z6: Tiché
fotografovanie s Live View] na možnosť [Disable/Zakázať], keď je
nastavená funkcia AF‑Servo, tiež zníži maximálnu rýchlosť sériového
snímania.
ooAk je položka [z6: Anti-flicker shoot./z6: Snímanie s potlačením
vplyvu blikania] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (str. 115),
pri snímaní pod blikajúcim osvetlením sa zníži maximálna rýchlosť
sériového snímania. Zároveň interval rýchlosti sériového snímania sa
tiež môže stať nepravidelný a oneskorenie aktivácie uzávierky sa môže
predĺžiť.
ooMaximálna rýchlosť sériového snímania môže klesnúť na približne
6,0 snímky/s, keď sa v chladnom prostredí použije studená batéria alebo
keď je kapacita batérie nízka.
ooAj pri sériovom snímaní nízkou rýchlosťou sa môže rýchlosť snímania
znížiť v závislosti od podmienok snímania.
ooKeď sa počas sériového snímania zaplní interná pamäť, rýchlosť
sériového snímania sa môže znížiť, pretože snímanie sa dočasne vypne
(str. 77).
146
j Použitie samospúšte
Samospúšť používajte, keď chcete byť na snímke, napríklad na
fotografii na pamiatku.
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená šírka
snímky, stlačte tlačidlo <B>.
režim priebehu snímania.
2 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku režimu priebehu snímania.
samospúšť.
3 Vyberte
zz Otočením voliča <6> vyberte
samospúšť.
m: Snímanie o 10 sekúnd.
l: Snímanie o 2 sekundy.
zz Keď je fotoaparát spárovaný
s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním
(predáva sa samostatne, str. 174),
zobrazia sa ikony <Q> <k>.
snímku.
4 Zhotovte
zz Zaostrite na požadovaný objekt a úplne
stlačte tlačidlo spúšte.
ggFunkciu samospúšte môžete kontrolovať
pomocou indikátora samospúšte,
zvukovej signalizácie a odpočítavania
času (v sekundách) na paneli LCD.
ggPribližne 2 sekundy pred zhotovením
snímky sa blikanie indikátora
samospúšte zrýchli a zvuková
signalizácia bude znieť rýchlo.
147
Použitie samospúšte
ooRežim <l> umožňuje snímať bez dotknutia sa fotoaparátu
nasadeného na statíve. Predchádza sa tým otrasom fotoaparátu pri
snímaní zátiší a dlhodobých expozícií.
ooPo nasnímaní záberov pomocou samospúšte sa odporúča prehrať
snímku (str. 304) a skontrolovať zaostrenie a expozíciu.
ooAk chcete použiť samospúšť na odfotografovanie vás, použite
uzamknutie zaostrenia (str. 126) na objekt, ktorý je v rovnakej
vzdialenosti, v akej budete stáť vy.
ooAk chcete zrušiť samospúšť po jej spustení, stlačte tlačidlo <0>.
ooČas do automatického vypnutia možno predĺžiť, keď je fotoaparát
nastavený na snímanie na diaľku.
148
Výber rýchlosti zobrazenia pri sériovom
snímaní vysokou rýchlosťouN
Zobrazenie s vysokou rýchlosťou, ktoré prepína medzi vašou záberom
a živým obrazom je dostupné, keď snímate s objektívom RF a položka
[21: AF operation/21: Funkcia AF] je nastavená na možnosť [Servo AF/
AF‑Servo] a režim priebehu snímania je nastavený na možnosť <o> [High
speed continuous/Sériové snímanie vysokou rýchlosťou]. Displej reaguje
rýchlejšie, takže sledovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov je jednoduchšie.
položku [z6:
High
1 Vyberte
speed display/z6:
Zobrazenie
s vysokou rýchlosťou].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť]
a zobrazenie sa bude prepínať medzi
záberom v sérii a živým obrazom.
ooPočas zobrazenia vysokou rýchlosťou môže dochádzať k rušeniu alebo
blikaniu snímok. K tomu dochádza častejšie pri vysokých rýchlostiach uzá‑
vierky. Nemá to však vplyv na výsledky snímania.
ooZobrazenie vysokou rýchlosťou sa nevykoná v nasledujúcich podmienkach.
Dokonca sa zastaviť v priebehu snímania.
• Rýchlosť uzávierky nižšia ako 1/30 s, hodnota clony vyššia
ako f/11, podmienky, ktoré sťažujú automatické zaostrovanie,
fotografovanie s bleskom a rozšírenie citlivosti ISO
Možnosť [Enable/Povoliť] je dostupná, keď sú splnené všetky tieto podmienky.
• Pri použití objektívov RF, položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená
na možnosť [Servo AF/AF-Servo] (str. 262), režim priebehu snímania
nastavený na možnosť [High speed continuous/Sériové snímanie
vysokou rýchlosťou] (str. 144), položka [Anti-flicker shoot./Snímanie
s potlačením vplyvu blikania] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať]
(str. 115), položka [Expo. simulation/Simulácia expozície] nastavená
na možnosť [Enable/Povoliť] (str. 120), položka [Silent shutter/Tichá
uzávierka] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať] (str. 151)
149
Tiché fotografovanie so živým náhľadom Live ViewN
Môžete nastaviť vlastnosti priebehu snímania a uzávierky fotoaparátu
tak, aby vyhovovali podmienkam snímania alebo použitému objektívu.
položku [z6: Silent LV
1 Vyberte
shoot./z6: Tiché fotografovanie
s Live View].
príslušnú možnosť.
2 Nastavte
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zzMode 1 (Režim 1) (predvolené nastavenie)
zzMode 2 (Režim 2)
Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa nasníma iba jeden záber.
Kým budete držať tlačidlo spúšte stlačené, fotoaparát nebude
fungovať. Umožňuje tichšie snímanie a činnosť sa obnoví po vrátení
tlačidla spúšte do polovice. Aj keď je nastavené sériové snímanie,
nasníma sa iba jeden záber.
zzDisable (Zakázať)
Ak používate objektív TS‑E na posun alebo naklonenie objektívu
alebo používate nadstavbový tubus, vždy nastavte na možnosť
[Disable/Zakázať]. Ak je nastavená možnosť [Mode 1/Režim 1]
alebo [Mode 2/Režim 2], nemusí sa dosiahnuť štandardná expozícia
alebo môže dôjsť k nepravidelnej expozícii.
ooRozostrené oblasti snímky môžu byť neúplné pri snímaní v okolí maximálnej
clony pri vysokých rýchlostiach uzávierky. Ak sa vám nepáči vzhľad rozostre‑
ných oblastí snímky, lepšie výsledky môžete dosiahnuť nasledovným snímaním.
• Snímajte s položkou [z6: Silent LV shoot./z6: Tiché fotografovanie
s Live View] nastavenou na možnosť [Disable/Zakázať].
• Snímajte pomocou tichej uzávierky.
• Znížte rýchlosť uzávierky.
• Zvýšte hodnotu clony.
ooAk je nastavená možnosť [Mode 2/Režim 2] a používate bezdrôtové
diaľkové ovládanie (predáva sa samostatne, str. 174), činnosť bude
rovnaká ako pri možnosti [Mode 1/Režim 1].
150
Tiché snímanieN
Snímať potichu môžete pomocou funkcie elektronickej uzávierky
snímača namiesto mechanickej uzávierky, ktorá sa bežne používa
pri snímaní statických záberov. Je možné aj sériové snímanie. Toto je
užitočné v prípadoch, kedy fotoaparát musí byť ticho.
Dostupné v režime priebehu snímania <u>, <o>, <m> alebo <l>.
položku [z6: Silent
1 Vyberte
shutter/z6: Tichá uzávierka].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
režim priebehu snímania
3 Vyberte
(str. 144).
zz Vyberte režim <u>, <o>, <m>
alebo <l>.
snímku.
4 Zhotovte
ggPri snímaní sa okolo obrazovky zobrazí
biely rámik.
ooPri použití tichého snímania buďte zodpovední a rešpektujte súkromie
a práva na portrét snímaných osôb.
ooPri rýchlo sa pohybujúcich objektoch môžu byť zábery objektov
skreslené alebo pri sériovom snímaní s funkciou AF-Servo (str. 263)
môžu byť zábery nezaostrené.
ooPri niektorých objektívoch a podmienkach snímania možno počuť
zaostrovanie objektívu a nastavovanie clony objektívu.
ooAk sa pri používaní tichého snímania použije blesk iného fotoaparátu
alebo ak sa tiché snímanie vykonáva pod blikajúcim svetelným zdrojom,
napríklad žiarivkovým svetlom, na snímke sa môžu zaznamenať
svetelné pásy alebo pruhy v dôsledku rozdielneho jasu.
ooSnímanie AEB a fotografovanie s bleskom nie sú dostupné.
ooZobrazenie s vysokou rýchlosťou (str. 149) sa nepoužíva pri tichom
snímaní, ani keď je nastavený režim priebehu snímania <o>.
Nastavenie položky [z6: Silent shutter/z6: Tichá uzávierka]
na možnosť [Disable/Zakázať] obnoví pôvodné nastavenie položky
[z6: Silent LV shoot./z6: Tiché fotografovanie s Live View].
151
q Výber režimu meraniaN
Môžete vybrať jeden zo štyroch spôsobov na meranie jasu snímaného
objektu. V režime [A] sa automaticky nastaví pomerové meranie.
tlačidlo <Q> (7).
1 Stlačte
zz Počas zobrazenia snímky stlačte tlačidlo <Q>.
režim merania.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
režim merania.
[q]: Evaluative metering
(Pomerové meranie)
[w]: Partial metering
(Selektívne meranie)
[r]: Spot metering (Bodové meranie)
[e]: Center-weighted average me‑
tering (Priemerové meranie
s vyvážením na stred)
[q] Evaluative metering (Pomerové meranie)
Univerzálny režim merania vhodný dokonca aj pre objekty v protisvetle.
Fotoaparát automaticky nastaví expozíciu vhodnú pre príslušnú scénu.
[w] Partial metering (Selektívne meranie)
Režim merania efektívny v prípade, keď je okolo objektu jasnejšie
svetlo z dôvodu protisvetla atď. Pokrýva približne 6,1 % plochy v strede
obrazovky. Plocha selektívneho merania sa signalizuje na obrazovke.
[r] Spot metering (Bodové meranie)
Účinné pri meraní konkrétnej časti objektu alebo scény. Pokrýva
približne 2,7 % plochy v strede obrazovky. Plocha bodového merania
sa signalizuje na obrazovke.
[e] Center-weighted average metering (Priemerové meranie
s vyvážením na stred)
Meranie je priemerom z obrazovky, pričom stredu obrazovky sa
prikladá vyššia váha.
152
Výber režimu merania
ooPredvolene fotoaparát nastaví túto expozíciu.
V prípade režimu [q] (Pomerové meranie) podržaním tlačidla spúšte do
polovice uzamknete nastavenie expozície (Uzamknutie AE) po zaostrení
v režime Jednoobrázkový AF. V režimoch [w] (selektívne meranie), [r]
(bodové meranie) a [e] (priemerové meranie s vyvážením na stred) sa
nastavenie expozície vykoná pri nasnímaní záberu. (Stlačením tlačidla
spúšte do polovice sa expozícia neuzamkne.)
ooV režime [82: Meter. mode, AE locked after focus/82: Režim
merania, uzamknutie AE po zaostrení] môžete nastaviť, či sa má
alebo nemá uzamknúť expozícia (Uzamknutie AE) po zaostrení v režime
Jednoobrázkový AF (str. 548).
153
O Nastavenie požadovanej kompenzácie expozícieN
Kompenzácia expozície umožňuje dosiahnuť jasnejšie (zvýšenie
expozície) alebo tmavšie (zníženie expozície) nastavenie štandardnej
expozície nastavenej fotoaparátom.
Kompenzáciu expozície možno nastaviť v režimoch snímania [t],
[d], [s], [f] a [a]. Môžete nastaviť kompenzáciu expozície až
do ±3 stupňov EV s krokom po 1/3 stupňa EV.
Podrobnejšie informácie o kompenzácii expozície pri nastavení režimu
[a] aj automatického nastavenia citlivosti ISO nájdete na strane 139
a o režime [t] na strane 140.
expozíciu.
1 Skontrolujte
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície.
Zvýšená expozícia na
dosiahnutie jasnejšej snímky
Znížená expozícia na
dosiahnutie tmavšej snímky
hodnotu kompenzácie.
2 Nastavte
zz Pri nastavovaní pozerajte sa na
obrazovku a otáčajte voličom <5>.
ggZobrazí sa ikona <O>, ktorá
signalizuje kompenzáciu expozície.
snímku.
3 Zhotovte
zz Ak chcete zrušiť kompenzáciu
expozície, nastavte ukazovateľ
úrovne expozície <N> na značku
štandardnej expozície (<C>).
Ak je položka [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] (str. 104) nastavená na inú možnosť
ako [Disable/Zakázať], snímka môže vyzerať jasnejšia dokonca aj pri
nastavení zníženej kompenzácie expozície na dosiahnutie tmavšieho
záberu.
Hodnota kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po prepnutí
vypínača do polohy <2>.
154
h Stupňovanie automatickej
expozície (AEB)N
Automatickou zmenou rýchlosti uzávierky, clony alebo citlivosti ISO
môžete stupňovať expozíciu až o ±3 stupne EV s krokom po 1/3 stupňa
EV v troch po sebe nasledujúcich záberoch. Táto funkcia sa nazýva
AEB.
* AEB znamená Auto Exposure Bracketing (stupňovanie automatickej expozície).
položku [z3: Expo.comp./
1 Vyberte
AEB/z3: Kompenzácia expozície/
AEB].
rozsah AEB.
2 Nastavte
zz Otáčaním voliča <6> nastavte
(1)
Štandardná expozícia
Znížená expozícia
Zvýšená expozícia
rozsah AEB (1). Stlačením tlačidiel
<Y> <Z> môžete nastaviť hodnotu
kompenzácie expozície.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
ggPo zavretí ponuky sa na obrazovke
zobrazí rozsah AEB.
snímku.
3 Zhotovte
zz Podľa nastaveného režimu
priebehu snímania sa nasnímajú tri
odstupňované zábery v nasledovnej
postupnosti: štandardná expozícia,
znížená expozícia a zvýšená
expozícia.
zz Funkcia AEB sa nezruší automaticky.
Ak chcete zrušiť funkciu AEB, podľa
kroku č. 2 vypnite zobrazenie rozsahu
AEB.
155
Stupňovanie automatickej expozície (AEB)
Ak je v položke [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] (str. 104) nastavená iná možnosť ako
[Disable/Zakázať], funkcia AEB môže byť obmedzená.
ooPri snímaní AEB v ľavom dolnom rohu obrazovky bliká ikona <A>.
ooAk je pre režim priebehu snímania nastavená možnosť <u>, pri
každom zábere stlačte tlačidlo spúšte trikrát. Keď je nastavená možnosť
<o> alebo <i> a podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, v sérii
sa nasnímajú tri odstupňované zábery a potom fotoaparát automaticky
prestane snímať. Keď je nastavená možnosť <m> alebo <l>, v sérii
sa nasnímajú tri odstupňované zábery po oneskorení 10 s alebo 2 s.
ooFunkciu AEB môžete nastaviť v kombinácii s kompenzáciou expozície.
ooRežim snímania nie je možné meniť počas snímania AEB.
ooFunkciu AEB nemožno použiť s bleskom, s redukciou šumu pri viacerých
záberoch, ani v režime HDR.
ooFunkcia AEB sa automaticky zruší, ak vykonáte ktorýkoľvek
z nasledujúcich úkonov: nastavíte vypínač do polohy <2> alebo sa
plne nabije blesk.
156
A Uzamknutie expozície pri snímaní
(Uzamknutie AE)N
Keď chcete nastavovať zaostrenie a expozíciu oddelene alebo keď
chcete zhotoviť viacero záberov s rovnakým nastavením expozície,
môžete expozíciu uzamknúť. Stlačením tlačidla <A> uzamknite
expozíciu, potom zmeňte kompozíciu a nasnímajte záber. Táto funkcia
sa nazýva uzamknutie AE. Táto funkcia je vhodná pri snímaní objektov
v protisvetle a pod.
na objekt.
1 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
ggZobrazí sa nastavenie expozície.
tlačidlo <A> (4).
2 Stlačte
ggV ľavom dolnom rohu obrazovky sa
zobrazí ikona <A>, ktorá signalizuje,
že expozícia je uzamknutá
(Uzamknutie AE).
zz Pri každom stlačení tlačidla <A> sa
uzamkne aktuálne nastavenie expozície.
kompozíciu záberu
3 Zmeňte
a zhotovte snímku.
zz Ak chcete nasnímať niekoľko snímok
a súčasne zachovať uzamknutie
AE, podržte stlačené tlačidlo <A>
a stlačením tlačidla spúšte nasnímajte
ďalší záber.
Efekty funkcie uzamknutia AE
Režim
merania
q
wre
Spôsob výberu bodu AF
Automatický výber
Ručný výber
Expozícia vycentrovaná na bode Expozícia vycentrovaná na
AF a zaostrená sa uzamkne.
zvolenom bode AF sa uzamkne.
Expozícia v strede obrazovky sa uzamkne.
* Keď je v režime [q] prepínač režimov zaostrenia na objektíve nastavený na
možnosť <MF>, expozícia v strede obrazovky sa uzamkne.
157
BULB: Dlhodobá expozície (Bulb)
V tomto režime uzávierka zostáva otvorená, kým držíte tlačidlo
spúšte úplne stlačené, a zatvorí sa, keď tlačidlo spúšte uvoľníte. Táto
fotografická technika sa nazýva „dlhodobá expozícia Bulb“. Dlhodobá
expozícia Bulb sa používa pri fotografovaní nočných scén, ohňostrojov,
oblohy a ďalších objektov, ktoré vyžadujú dlhodobú expozíciu.
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [BULB].
požadovanú clonu.
2 Nastavte
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
snímku.
3 Zhotovte
zz Expozícia bude trvať, pokiaľ bude
úplne stlačené tlačidlo spúšte.
ggUplynutá doba expozície sa zobrazuje
na paneli LCD.
ooFotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
ooPri dlhodobých expozíciách Bulb vzniká viac šumu na snímke než
zvyčajne.
ooAk je nastavená možnosť Automatické nastavenie citlivosti ISO, nastaví
sa citlivosť ISO 400 (str. 608).
ooKeď pri snímaní s dlhodobými expozíciami Bulb používate samospúšť
namiesto časovača dlhodobej expozície Bulb, držte tlačidlo spúšte stále
úplne stlačené (po dobu oneskorenia samospúšte a dobu dlhodobej
expozície Bulb).
158
Dlhodobá expozície (Bulb)
ooPomocou funkcie [z5: Long exp. noise reduction/z5: Potlačenie
šumu pri dlhodobej expozícii] môžete znížiť šum spôsobený
dlhodobou expozíciou (str. 107).
ooV prípade snímania záberov s dlhodobou expozíciou Bulb sa odporúča
použitie statívu a časovača dlhodobej expozície Bulb.
ooZábery s dlhodobou expozíciou Bulb môžete snímať aj pomocou
diaľkovej spúšte RS-60E3 (predáva sa samostatne, str. 176).
ooPri fotografovaní dlhodobých expozícií Bulb môžete použiť aj bezdrôtové
diaľkové ovládanie BR‑E1 (predáva sa samostatne, str. 174). Keď
stlačíte prenosové tlačidlo diaľkového ovládania, dlhodobá expozícia
Bulb sa spustí okamžite alebo o 2 sekundy neskôr. Opätovným
stlačením tlačidla spúšte ukončíte dlhodobú expozíciu Bulb.
Časovač dlhodobej expozície BulbM
Môžete prednastaviť čas expozície dlhodobej expozície Bulb. Pri
použití časovača dlhodobej expozície Bulb nemusíte počas snímania
s dlhodobou expozíciou Bulb držať stlačené tlačidlo spúšte. Tým sa
znížia otrasy fotoaparátu.
Časovač dlhodobej expozície Bulb možno nastaviť iba v režime [BULB]
(dlhodobá expozícia Bulb). Nemožno ho nastaviť (alebo nebude
fungovať) v žiadnom inom režime.
položku [z6: Bulb timer/
1 Vyberte
z6: Časovač dlhodobej expozície
Bulb].
položku [Enable/Povoliť].
2 Vyberte
zz Vyberte možnosť [Enable/Povoliť],
potom stlačte tlačidlo <B>.
159
Dlhodobá expozície (Bulb)
požadovaný čas
3 Nastavte
expozície.
zz Vyberte hodinu, minútu alebo sekundu.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu <s>.)
4 Vyberte možnosť [OK].
snímku.
5 Zhotovte
ggÚplne stlačte tlačidlo spúšte. Spustí
sa snímanie s dlhodobou expozíciou
Bulb a bude pokračovať, kým
neuplynie nastavený čas.
zz Počas snímania s časovačom
dlhodobej expozície Bulb sa na paneli
LCD zobrazuje ikona [H] a čas
expozície.
zz Ak chcete zrušiť nastavenie
časovača, v kroku č. 2 nastavte
možnosť [Disable/Zakázať].
ooKeď je aktívny časovač dlhodobej expozície Bulb a úplne stlačíte tlačidlo
spúšte a uvoľníte ho, dlhodobá expozícia Bulb sa zastaví.
ooAk budete po začiatku expozície držať tlačidlo spúšte úplne stlačené,
dlhodobá expozícia Bulb bude pokračovať aj po uplynutí nastaveného
času expozície. (Dlhodobá expozícia Bulb sa nezastaví automaticky, keď
uplynie nastavený čas expozície.)
ooPri zmene režimov snímania sa zruší časovač dlhodobej expozície Bulb
a obnoví sa nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať].
160
w: Snímanie v režime HDR (vysoký
dynamický rozsah)N
Môžete snímať statické zábery s obmedzením preexponovaných
svetlých častí na dosiahnutie vysokého dynamického rozsahu odtieňov
aj pri vysokokontrastných scénach. Snímanie v režime HDR je
efektívne pri záberoch krajiny a zátiší.
Pri snímaní v režime HDR sa pre každý záber sériovo nasnímajú tri
snímky s rôznou expozíciou (štandardná expozícia, podexponova‑
nie a preexponovanie) a automaticky sa spoja do jedného záberu.
Obrázok v režime HDR sa zaznamená ako obrázok JPEG.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.
položku [z5: HDR Mode/
1 Vyberte
z5: režim HDR].
položku [Adjust dyn
2 Nastavte
range/Upraviť dynamický rozsah].
zz Vyberte rozsah a stlačte tlačidlo <0>.
zz Výberom možnosti [Auto/
Automaticky] sa dynamický rozsah
nastaví automaticky v závislosti od
celkového tónového rozsahu snímky.
zz Čím vyššie je číslo, tým širší bude
dynamický rozsah.
zz Ak chcete ukončiť snímanie v režime
HDR, vyberte položku [Disable HDR/
Zakázať režim HDR].
položku [Effect/Efekt].
3 Nastavte
zz Vyberte požadovaný efekt a stlačte
tlačidlo <0>.
161
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
Efekty
zz[P] Natural (Prirodzený)
Pre snímky so širokým tónovým rozsahom, na ktorých by inak došlo
k strate detailov vo svetlých a tmavých častiach. Preexponované
svetlé časti a tmavé oblasti sa zredukujú.
zz[A] Art standard (Umelecký štandardný)
Hoci sa preexponované svetlé časti a podexponované tmavé oblasti
zredukujú viac ako v prípade možnosti [Natural/Prirodzený], kon‑
trast bude nižší a gradácia menej výrazná a obrázok bude vyzerať
ako maľba. Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
zz[B] Art vivid (Umelecký živý)
Farby budú sýtejšie ako pri nastavení [Art standard/Umelecký štandard‑
ný] a nízkym kontrastom a nevýraznou gradáciou sa dosiahne efekt grafiky.
zz[C] Art bold (Umelecký výrazný)
Farby sú najsýtejšie, vďaka čomu je objekt zvýraznený a obrázok
vyzerá ako olejomaľba.
zz[D] Art embossed (Umelecký reliéfny)
Sýtosť farieb, jas, kontrast a gradácia sú znížené, aby obrázok
pôsobil na pohľad nevýrazne. Obrázok vyzerá ako vyblednutý
a starý. Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
Umelecký
štandardný
Štandardná
Sýtosť
Zvýraznenie
Štandardné
obrysov
Jas
Štandardný
Tón
Nevýrazný
Vysoká
Umelecký
výrazný
Vyššia
Umelecký
reliéfny
Nízka
Slabé
Silné
Silnejšie
Štandardný
Nevýrazný
Štandardný
Nevýrazný
Tmavý
Menej výrazný
Umelecký živý
Každý efekt sa použije na základe vlastností aktuálne nastaveného štýlu
Picture Style (str. 88).
162
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
možnosť [Continuous
4 Nastavte
HDR/Sériové nastavenie HDR].
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Pri nastavení [1 shot only/Len 1
záber] sa snímanie v režime HDR
automaticky zruší po skončení
snímania.
zz Pri nastavení [Every shot/Každý
záber] bude snímanie v režime HDR
pokračovať, až kým nenastavíte
v kroku č. 2 možnosť [Disable HDR/
Zakázať režim HDR].
položku [Auto Image
5 Nastavte
Align/Automatické zarovnanie
snímky].
zz Pri snímaní z tuky vyberte možnosť
[Enable/Povoliť]. Pri použití statívu
vyberte možnosť [Disable/Zakázať]
a stlačte tlačidlo <0>.
snímky, ktoré chcete uložiť.
6 Nastavte
zz Ak chcete uložiť všetky zhotovené
snímky a výslednú snímku v režime
HDR, vyberte možnosť [All images/
Všetky snímky] a stlačte tlačidlo
<0>.
zz Ak chcete uložiť len snímku v režime
HDR, vyberte možnosť [HDR img
only/Len snímka HDR] a stlačte
tlačidlo <0>.
snímku.
7 Zhotovte
zz Keď úplne stlačíte tlačidlo spúšte, nasní‑
majú sa tri zábery za sebou a na kartu
sa zaznamená snímka v režime HDR.
163
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
ooSnímky RAW HDR sa snímajú v kvalite snímok JPEG73. Snímky
RAW+JPEG HDR sa snímajú v kvalite snímok JPEG. Tri snímky
zachytené na vytvorenie snímky v režime HDR tiež budú v zadanej
kvalite snímok.
ooSnímanie v režime HDR nie je možné pri rozšíreniach citlivostí ISO
(L, H1, H2). Snímanie v režime HDR je možné v rozsahu citlivostí
ISO 100 – ISO 40000 (líši sa v závislosti od nastavení [Minimum]
a [Maximum] pre položku [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]).
ooPri snímaní v režime HDR sa nespustí blesk.
ooRežim AEB nie je dostupný.
ooPri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho
pohybu.
ooPri snímaní v režime HDR sa nasnímajú tri zábery s rôznymi rýchlosťami
uzávierky, ktoré sa nastavia automaticky. Preto sa aj v režimoch
snímania [t], [s] a [a] rýchlosť uzávierky upraví na základe vami
nastavenej rýchlosti uzávierky.
ooAby nedochádzalo k otrasom fotoaparátu, môže sa nastaviť vysoká
citlivosť ISO.
164
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
ooPri zhotovovaní snímok v režime HDR s funkciou [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] nastavenou na možnosť [Enable/
Povoliť] sa k snímke nepripoja informácie o zobrazení bodov AF
(str. 309) ani údaje pre vymazanie prachových škvŕn (str. 121).
ooAk snímate v režime HDR bez statívu a položka [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] je nastavená na možnosť [Enable/
Povoliť], okraje snímky sa trocha orežú a rozlíšenie sa mierne zníži.
Ak snímku nemožno správne zarovnať v dôsledku otrasov fotoaparátu,
automatické zarovnanie snímky sa nemusí vykonať. Upozorňujeme, že
pri snímaní s výrazne svetlými (alebo tmavými) nastaveniami expozície
nemusí správne fungovať automatické zarovnanie snímky.
ooAk snímate v režime HDR bez statívu a položka [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] je nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať], príslušné tri snímky sa nemusia správne zarovnať a efekt
HDR môže byť obmedzený. Odporúča sa používať statív.
ooAutomatické zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri
opakujúcich sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo nevýrazných
snímkach s jedným prevažujúcim tónom.
ooOdstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môžu sa prejaviť nepravidelné farby, nepravidelná expozícia
alebo šum.
ooSnímanie v režime HDR pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED
môže viesť k neprirodzenej reprodukcii farieb osvetlených oblastí.
ooPri snímaní v režime HDR sa snímky zlúčia a uložia na kartu, preto to
môže chvíľu trvať. Počas spracovania snímok sa na obrazovke a displeji
LCD zobrazuje správa [BUSY] a snímanie nebude možné, kým sa
spracovanie nedokončí.
165
P Viacnásobné expozícieN
Počas snímania viacnásobných expozícií (2 – 9) môžete vidieť, ako sa
snímky zlučujú do jednej snímky.
položku [z5: Multiple
1 Vyberte
exposure/z5: Viacnásobná
expozícia].
možnosť [Multiple
2 Nastavte
exposure/Viacnásobná expozícia].
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete ukončiť snímanie
viacnásobných expozícií, vyberte
možnosť [Disable/Zakázať].
zzOn: Func/Ctrl (Zap.: funkcia/ovládanie)
(priorita funkcie a ovládania)
Praktické v pri snímaní viacnásobných expozícií, keď chcete
postupne kontrolovať výsledky. Počas sériového snímania sa
rýchlosť sériového snímania výrazne zníži.
zzOn: ContShtng (Zap.: sériové snímanie)
(priorita sériového snímania)
Používa sa na sériové snímanie pohybujúcich sa objektov
s viacnásobnými expozíciami. Sériové snímanie je možné bez
týchto operácií: zobrazenie ponuky, náhľad snímky po nasnímaní,
prehrávanie snímok a zrušenie poslednej snímky (str. 172).
Zhotovené snímky sa nezobrazia zlúčené.
Upozorňujeme, že sa uloží len snímka s viacnásobnou expozíciou.
(Jednotlivé expozície použité na snímku s viacnásobnou expozíciou
sa zlikvidujú.)
S niektorými objektívmi nemusí byť možné snímanie s viacnásobnou
expozíciou.
166
Viacnásobné expozície
položku [Multi-expos ctrl/
3 Nastavte
Ovládanie viacnásobnej expozície].
zz Vyberte požadovaný spôsob
ovládania viacnásobnej expozície
a stlačte tlačidlo <0>.
zzAdditive (Súčtové)
Expozícia jednotlivých snímok sa súhrnne sčíta. Na základe položky
[No. of exposures/Počet expozícií] nastavte zápornú kompenzáciu
expozície. Pri nastavovaní hodnoty kompenzácie expozície
postupujte na základe nasledujúcich pokynov.
Návod na nastavenie kompenzácie expozície podľa počtu
expozícií
Dve expozície: -1 dielik, tri expozície: -1,5 dielika, štyri expozície:
-2 dieliky
zzAverage (Priemerové)
Na základe nastavenia [No. of exposures/Počet expozícií] sa
pri snímaní viacnásobných expozícií nastaví automaticky záporná
kompenzácia expozície. Ak snímate viacnásobné expozície tej istej
scény, automaticky sa bude ovládať expozícia pozadia snímaného
objektu na dosiahnutie štandardnej expozície.
zzBright/Dark (Jasné/Tmavé)
Jas (alebo tmavosť) základnej snímky a pridávaných snímok sa
porovná v rovnakej pozícii a na snímke sa ponechajú svetlé (alebo
tmavé) časti. Niektoré prekrývajúce sa farby sa môžu zmiešať,
v závislosti od relatívneho jasu (alebo tmavosti) snímok.
položku [No. of exposures/
4 Nastavte
Počet expozícií].
zz Vyberte počet expozícií a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Nastaviť môžete 2 až 9 expozícií.
167
Viacnásobné expozície
snímky, ktoré chcete uložiť.
5 Nastavte
zz Ak chcete uložiť všetky jednotlivé
expozície a snímku s viacnásobnou
expozíciou, vyberte možnosť [All
images/Všetky snímky] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete uložiť len snímku
s viacnásobnou expozíciou, vyberte
možnosť [Result only/Len výsledok]
a stlačte tlačidlo <0>.
možnosť [Continue
6 Nastavte
Mult‑exp/Pokračovanie
viacnásobnej expozície].
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Pri nastavení [1 shot only/Len 1 záber]
sa snímanie s viacnásobnou expozíciou
automaticky zruší po skončení
snímania.
zz Pri nastavení možnosti
[Continuously/Priebežne] snímanie
s viacnásobnou expozíciou pokračuje,
až kým v kroku č. 2 nenastavíte
možnosť [Disable/Zakázať].
(1)
prvú expozíciu.
7 Nasnímajte
ggKeď je nastavená možnosť [On:Func/
Ctrl/Zap.:Funkcia/ovládanie], po
zhotovení sa zobrazí snímka.
zz Môžete skontrolovať počet
zostávajúcich expozícií, ktorý sa
zobrazí na obrazovke (1).
zz Stlačením tlačidla <x> môžete
zobraziť zhotovenú snímku
(str. 172).
168
Viacnásobné expozície
ďalšiu expozíciu.
8 Nasnímajte
zz Keď je nastavená možnosť [On:Func/
Ctrl/Zap.:Funkcia/ovládanie],
zobrazia sa doteraz zhotovené
snímky. Ak chcete zobraziť len
aktuálnu snímku, opakovane stláčajte
tlačidlo <B>.
zz Snímanie s viacnásobnou expozíciou
skončí, keď sa nasníma nastavený
počet expozícií.
ooKeď je nastavená funkcia [On:Func/Ctrl/Zap.:Funkcia/ovládanie],
stlačením tlačidla <x> môžete zobraziť snímky s viacnásobnou
expozíciou alebo odstrániť poslednú samostatnú expozíciu (str. 172).
ooFotoaparát zaznamená informácie o snímaní pre posledný záber
a priloží ich k snímke s viacnásobnou expozíciou.
169
Viacnásobné expozície
ooKvalita snímok, citlivosť ISO, štýl Picture Style, redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO, farebný priestor a pod., ktoré sú nastavené pre
prvú expozíciu, sa použijú aj pre nasledujúce expozície.
ooAk je pre položku [z4: Picture Style/z4: Štýl Picture Style]
nastavená možnosť [Auto/Automatický], na snímanie sa použije štýl
[Standard/Štandardný].
ooAk sú nastavené možnosti [On:Func/Ctrl/Zap.:Funkcia/ovládanie]
a [Additive/Súčtové], potom šum, nepravidelné farby, pruhy a podobné
problémy ovplyvňujúce snímky zobrazované počas snímania sa môžu
líšiť od finálnej snímky s viacnásobnou expozíciou.
ooČím je vyšší počet expozícií pri viacnásobných expozíciách, tým bude
zreteľnejší šum, nepravidelné farby a pruhy.
ooAk je nastavená možnosť [Additive/Súčtové], spracovanie snímky po
nasnímaní viacnásobných expozícií bude určitý čas trvať. (Kontrolka
prístupu bude svietiť dlhšie.)
ooV kroku č. 8 bude jas a šum snímky s viacnásobnou expozíciou
zobrazeného počas fotografovania so živým náhľadom Live View odlišný
od konečnej zaznamenanej snímky s viacnásobnou expozíciou.
ooAk prepnete vypínač do polohy <2> alebo vymeníte batériu alebo
kartu, snímanie s viacnásobnou expozíciou sa zruší.
ooPri prepnutí do režimu snímania [A] sa snímanie s viacnásobnou
expozíciou ukončí.
170
Viacnásobné expozície
Zlúčenie viacnásobných expozícií so snímkou zaznamenanou na karte
Ako prvú samostatnú expozíciu môžete vybrať snímku RAW zazname‑
nanú na karte. Obrazové údaje vybratej snímky RAW sa nezmenia.
Použiť možno len snímky 1 alebo F. Snímky JPEG nie je možné
vybrať. Snímky, ktoré môžete špecifikovať, sa tiež líšia v závislosti od nasade‑
ného objektívu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
položku [Select image for multi. expo./
1 Vyberte
Vybrať snímku pre viacnásobnú expozíciu].
obrázok, ktorý sa použije ako prvý.
2 Vyberte
zz Tlačidlami <Y> <Z> vyberte snímku,
ktorá sa má použiť ako prvá samostatná
expozícia, potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte možnosť [OK].
ggČíslo súboru vybratej snímky sa zobrazí
v dolnej časti obrazovky.
snímku.
3 Zhotovte
zz Keď vyberiete prvú snímku, počet zostávajú‑
cich expozícií nastavených v položke [No. of
exposures/Počet expozícií] sa zníži o 1.
zzSnímky, ktoré môžete vybrať
Nasadený objektív Snímanie s orezaním
Vybrateľné snímky
Vypnuté
Snímky RAW zhotovené v plnej veľkosti
Zapnuté
Snímky RAW zo snímania s orezaním
alebo zhotovené pomocou objektívu EF‑S
Objektívy EF‑S
–
Objektív RF/
EF
ooAko prvú jednotlivú expozíciu nemožno vybrať tieto snímky: snímky zachyte‑
né s položkou [z3: Highlight tone priority/z3: Priorita jasných tónov]
nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené]
alebo snímky zhotovené s položkou [z1: zCropping/aspect ratio/z1:
zOrezanie/pomer strán] nenastavenou na možnosť [Full-frame/Veľkosť
kinofilmového políčka] alebo [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)].
ooPre položky [z2: Lens aberration correction/z2: Korekcia aberácie
objektívu] a [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] sa nastaví možnosť [Disable/Zakázať] bez ohľadu na
nastavenia zvolené pre snímku zvolenú ako prvú samostatnú expozíciu.
171
Viacnásobné expozície
ooCitlivosť ISO, štýl Picture Style, redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO, farebný priestor a pod.,
ktoré sú nastavené pre prvú snímku, sa nastavia aj pre nasledujúce snímky.
ooAk je štýl Picture Style nastavený na možnosť [Auto/Automatický] pre snímku vybratú ako
prvá snímka, pri snímaní sa použije možnosť [Standard/Štandardný].
ooNie je možné vybrať snímku zhotovenú pomocou iného fotoaparátu.
ooSnímky zhotovené pomocou objektívov, ktoré nie sú kompatibilné so snímaním s viacnásobnou
expozíciou, nemožno vybrať (ako prvú jednotlivú expozíciu).
ooPoložka [Select image for multi. expo./Vybrať snímku pre viacnásobnú expozíciu] nie je
dostupná, kým je nasadený objektív.
ooMôžete vybrať aj snímku RAW použitú pri snímaní s viacnásobnou expozíciou.
ooVýber snímky zrušíte položkou [Deselect img/Zrušiť výber snímky].
Kontrola a odstránenie viacnásobných expozícií počas snímania
Pred dokončením snímania zadaného počtu expo‑
zícií pomocou funkcie [On:Func/Ctrl/Zap.:Funkcia/
ovládanie] (nie s funkciou [On:ContShtng/Zap.:sé‑
riové snímanie]) môžete tlačidlom <x> zobraziť
snímku s viacnásobnou expozíciou, skontrolovať
expozíciu a zobraziť spôsob vrstvenia snímok.
Po stlačení tlačidla <L> sa zobrazia operácie, ktoré mož‑
no vykonať počas snímania s viacnásobnou expozíciou.
Operácia
Popis
2 Return to previous
screen (Návrat na pred‑ Zobrazí sa obrazovka zobrazená pred stlačením tlačidla <L>.
chádzajúcu obrazovku)
Odstráni poslednú zhotovenú snímku (zhotovte ďalšiu
q Undo last image
(Zrušiť poslednú snímku) snímku). Počet zostávajúcich expozícii sa zvýši o 1.
Ak je zvolená možnosť [Save source imgs: All images/Uložiť zdrojo‑
vé snímky: všetky snímky], pred ukončením sa uložia všetky jednotli‑
W Save and exit
vé expozície a doteraz vytvorená snímka s viacnásobnou expozíciou.
(Uložiť a ukončiť)
Ak je zvolená možnosť [Save source imgs: Result only/Uložiť zdrojové snímky: len
výsledok], pred ukončením sa uloží len vytvorená snímka s viacnásobnou expozíciou.
Snímanie s viacnásobnou expozíciou sa ukončí bez
r Exit without saving
(Ukončiť bez uloženia) uloženia snímky.
Počas snímania s viacnásobnou expozíciou možno prehrávať iba snímky s viacnásobnou expozíciou.
172
Viacnásobné expozície
Najčastejšie otázky
zzExistujú obmedzenia týkajúce sa kvality snímok?
Všetky jednotlivé expozície a snímka s viacnásobnou expozíciou sa
zhotovia podľa vašej špecifikovanej kvality snímky. Vybrať možno
všetky nastavenia kvality snímky záberov JPEG.
zzMožno zlúčiť snímky zaznamenané na karte?
Pomocou položky [Select image for multi. expo./Výber snímky
pre viacnásobnú expozíciu] môžete vybrať prvú samostatnú
expozíciu spomedzi snímok zaznamenaných na karte (str. 171).
Upozorňujeme, že nie je možné zlúčiť viacero snímok, ktoré sú už
zaznamenané na karte.
zzAko sú číslované súbory s viacnásobnou expozíciou?
Keď je fotoaparát nastavený na uloženie všetkých snímok, sú
súbory snímok s viacerými expozíciami sa pomenúvajú s číslom po
poslednej individuálnej expozícii, ktorá sa použila na ich vytvorenie.
zzJe počas snímania s viacnásobnou expozíciou aktívne
automatické vypnutie?
Pokiaľ položka [Auto power off/Automatické vypnutie] v položke
[52: Power saving/52: Úspora energie] nie nastavená na
možnosť [Disable/Zakázať], fotoaparát sa automaticky vypne
približne po 30 minútach, čím sa snímanie s viacnásobnou
expozíciou ukončí a nastavenia viacnásobnej expozície sa zrušia.
173
Snímanie s diaľkovým ovládaním
Bezdrôtový diaľkový ovládač BR‑E1 (predáva sa samostatne)
kompatibilný s nízkoenergetickou technológiou Bluetooth® umožňuje
snímanie s diaľkovým ovládaním až na vzdialenosť 5 metrov od
fotoaparátu.
Párovanie
Ak chcete používať zariadenie BR‑E1, najskôr musíte fotoaparát
spárovať (pripojiť a zaregistrovať) s diaľkovým ovládačom.
Pokyny na párovanie nájdete na strane 408.
Po spárované zariadenia vykonajte tieto kroky.
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená
snímka, stlačte tlačidlo <B>.
režim priebehu snímania.
2 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku režimu priebehu snímania.
samospúšť/diaľkové
3 Vyberte
ovládanie.
zz Otočením voliča <6> vyberte položku
<Q> alebo <k>.
174
Snímanie s diaľkovým ovládaním
snímku.
4 Zhotovte
zz Tlačidlom <2> na diaľkovom ovládaní
môžete tiež automaticky zaostrovať.
zz Snímať môžete uvoľnením tlačidla na
diaľkovom ovládaní.
zz Podrobné pokyny na snímanie
nájdete v návode na používanie
prijímača BR‑E1.
Nemôžete použiť infračervené jednotky diaľkového ovládača, ako je
diaľkový ovládač RC-6.
ooAk nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania, pred
snímaním zaostrite ručne (str. 281).
ooČas do automatického vypnutia možno predĺžiť, keď je fotoaparát
nastavený na snímanie na diaľku.
ooDiaľkové ovládanie možno použiť aj na snímanie videozáznamov
(str. 245).
175
Používanie diaľkovej spúšte
Snímať aj pomocou diaľkovej spúšte
RS-60E3 (predáva sa samostatne).
Pokyny na ovládanie nájdete v návode
na používanie diaľkovej spúšte.
1 Otvorte kryt konektorov.
zástrčku do konektora
2 Zapojte
diaľkového ovládania.
176
D Fotografovanie s bleskom
Blesky Speedlite radu EL/EX pre fotoaparáty EOS
Používanie blesku Speedlite radu EL/EX (predáva sa samostatne)
zjednodušuje fotografovanie s bleskom.
Postup ovládania nájdete v návode na používanie blesku
Speedlite radu EL/EX. Tento fotoaparát je fotoaparátom typu A, ktorý
môže využívať všetky funkcie bleskov Speedlite radu EL/EX.
Ak chcete nastaviť funkcie blesku a užívateľské funkcie blesku
v ponuke na obrazovke fotoaparátu, pozrite si stranu 179.
zzKompenzácia expozície blesku
Môžete upraviť výkon blesku (kompenzácia expozície blesku). Keď je
na obrazovke zobrazená snímka, stlačte tlačidlo <B>, otočením
voliča <5> vyberte položku kompenzácie expozície blesku, potom
otočením voliča <6> nastavte kompenzáciu expozície blesku.
Môžete nastaviť kompenzáciu expozície blesku až do ±3 stupňov EV
s krokom po 1/3 stupňa EV.
zzUzamknutie FE
Umožňuje dosiahnuť správnu expozíciu blesku pre konkrétnu časť
snímaného objektu. Stred hľadáčika namierte na objekt, stlačte
tlačidlo <A> na fotoaparáte a potom zostavte kompozíciu záberu
a nasnímajte obrázok.
Aj pri nastavení zápornej kompenzácie expozície blesku (aby boli snímky
tmavšie) môžete zachytávať jasnejšie snímky, pokiaľ položka [z3: Auto
Lighting Optimizer/z3: Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia]
(str. 104) nie je nastavená na možnosť [Disable/Zakázať].
ooAk je náročné dosiahnuť automatické zaostrenie pri slabom osvetlení,
blesk Speedlite podľa potreby automaticky spustí pomocný lúč AF.
ooMôžete upraviť kompenzáciu expozície blesku pomocou funkcie Rýchle
ovládanie (str. 68) alebo pomocou položky [Flash function settings/
Nastavenia funkcií blesku] na karte [z2: External Speedlite control/
z2: Ovládanie externého blesku Speedlite] (str. 182).
ooFotoaparát môže zapnúť blesk Speedlite automaticky pri zapnutí
fotoaparátu. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie
blesku Speedlite vybaveného touto funkciou.
177
Fotografovanie s bleskom
Blesky Canon Speedlite iného radu ako EL/EX
zz Pri nastavení blesku Speedlite radu EZ/E/EG/ML/TL na
automatický režim A‑TTL alebo TTL sa blesk môže spustiť iba
s plným výkonom.
Pred fotografovaním nastavte pre režim snímania fotoaparátu
možnosť manuálneho nastavenia expozície [a] alebo prioritu clony
AE [f] a upravte nastavenie clony.
zz Pri používaní blesku Speedlite, ktorý má režim ručného nastavenia
blesku, používajte pri snímaní blesk v tomto režime.
Zábleskové jednotky od iného výrobcu
ako od spoločnosti Canon
zzSynchronizačný čas
Fotoaparát sa dokáže synchronizovať s kompaktnými zábleskovými
jednotkami od iného výrobcu ako od spoločnosti Canon pri
rýchlosti uzávierky 1/200 s a pomalšími. Pri veľkých štúdiových
zábleskových jednotkách je trvanie záblesku dlhšie než pri
kompaktných zábleskových jednotkách a líši sa v závislosti od
modelu. Pred snímaním nezabudnite skontrolovať, či je blesk
správne synchronizovaný a vykonajte skúšobné snímanie so
synchronizačným časom približne 1/60 až 1/30 s.
ooAk sa fotoaparát používa so zábleskovou jednotkou alebo zábleskovým
príslušenstvom pre inú značku fotoaparátu, nielenže nemusí pracovať
správne, ale môže dôjsť aj k poruche.
ooDo pätice na príslušenstvo na fotoaparáte nenasadzujte vysokonapäťovú
zábleskovú jednotku. Nemusí sa spustiť.
Fotografovanie s bleskom pomocou konektora PC je možné pri použití
držadla s batériami BG‑E22 (predáva sa samostatne).
178
Nastavenie funkcie bleskuN
S bleskom Speedlite radu EL/EX s kompatibilnými nastaveniami funkcií
blesku môžete nastaviť funkcie a užívateľské funkcie blesku Speedlite
pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu. Pred nastavením funkcií
blesku nasaďte blesk Speedlite na fotoaparát a zapnite ho.
Ďalšie informácie o funkciách blesku Speedlite nájdete v jeho návode
na používanie.
položku [z2: External
1 Vyberte
Speedlite control/z2: Ovládanie
externého blesku Speedlite].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku a stlačte tlačidlo
<0>.
179
Nastavenie funkcie blesku
Spustenie blesku
Ak chcete povoliť fotografovanie
s bleskom, nastavte možnosť [Enable/
Povoliť]. Ak chcete zakázať spustenie
blesku alebo povoliť len pomocný lúč AF,
nastavte možnosť [Disable/Zakázať].
Ak je pripojený blesk Speedlite, ktorý podporuje automatické spustenie
blesku, môžete tiež nakonfigurovať nasledujúce nastavenia, ktoré
umožnia automatické spustenie podľa potreby v podmienkach
snímania.
●●Nastavte položku [Flash firing/Spustenie blesku] na možnosť
[Enable/Povoliť].
●●Nastavte blesk Speedlite do režimu automatického blesku.
●●Režim snímania fotoaparátu nastavte na možnosť [A] alebo [d].
Podrobné pokyny na snímanie nájdete v návode na používanie bleskov
Speedlite, ktoré podporujú automatické spustenie blesku.
Meranie záblesku E‑TTL II
Pre normálne expozície blesku nastavte
možnosť [Evaluative/Pomerové].
Ak je nastavená možnosť [Average/
Priemerované], expozícia blesku sa
spriemeruje z celej meranej scény.
V závislosti od scény môže byť potrebná
kompenzácia expozície blesku. Toto
nastavenie je určené pre skúsených
používateľov.
180
Nastavenie funkcie blesku
Synchronizácia s dlhým časom uzávierky
Môžete nastaviť synchronizačný čas
blesku na fotografovanie s bleskom
v režime priority clony AE [f] alebo
režime programu AE [d].
zz[
] 1/200-30sec. auto (1/200 – 30 s automaticky)
zz[
] 1/200-1/60sec. auto (1/200 – 1/60 s automaticky)
zz[
] 1/200 sec. (fixed) (1/200 s. (pevné nastavenie))
Synchronizačný čas blesku sa nastavuje automaticky v rozsahu
od 1/200 s do 30 s, aby zodpovedal jasu scény. Snímanie s dlhým
synchronizačným časom sa používa v niektorých podmienkach
snímania, na miestach so slabým osvetlením a rýchlosť uzávierky sa
automaticky zníži.
Zabraňuje nastaveniu nízkej rýchlosti uzávierky pri slabom
osvetlení. Pomáha predísť rozostreniu snímaného objektu a otrasom
fotoaparátu. Snímaný objekt bude správne exponovaný pomocou
blesku, pozadie však môže byť tmavé.
Synchronizačný čas blesku bude pevne nastavený na hodnotu
1/200 s. Toto nastavenie pomáha ešte účinnejšie predísť rozostreniu
snímaného objektu a vplyvu otrasov fotoaparátu ako nastavenie
[1/200-1/60sec. auto/1/200 – 1/60 s automaticky]. Pri slabom
osvetlení však bude pozadie tmavšie ako v prípade nastavenia
[1/200-1/60sec. auto/1/200 – 1/60 s automaticky].
ooPredvolene je nastavený na hodnotu [1/200-1/60sec. auto/1/200 –
1/60 s automaticky]. Ak chcete použiť pomalú synchronizáciu v režime
[f] alebo [d], nastavte hodnotu [1/200-30sec. auto/1/200 – 30 s
automaticky].
ooSynchronizácia s krátkymi časmi v režime [f] alebo [d] pri nastavení
[1/200 sec. (fixed)/1/200 s (pevné nastavenie)] nie je dostupná.
181
Nastavenie funkcie blesku
Zabezpečená FE
Aby nedochádzalo k preexponovaniu
v dôsledku spustenia blesku počas
dňa alebo v blízkom rozsahu,
fotoaparát dokáže automaticky znížiť
citlivosť ISO a snímať so štandardnou
expozíciou objektu, keď je nastavený na
automatické nastavenie citlivosti ISO.
Nastavenia funkcií blesku
Zobrazované informácie, poloha zobrazenia a dostupné položky
nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu blesku Speedlite,
nastavenia užívateľských funkcií, režimu blesku a ďalších
faktorov. Ďalšie informácie o funkciách blesku Speedlite nájdete v jeho
návode na používanie.
Ukážka zobrazenia
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Režim blesku
Bezdrôtové funkcie/Ovládanie
pomeru výkonu bleskov
Transfokácia blesku (zábleskové
pokrytie)
(3)
(4)
(5)
(6)
Synchronizácia uzávierky
Kompenzácia expozície blesku
Stupňovanie expozície blesku
Ak používate blesk Speedlite radu EX, ktorý nie je kompatibilný
s nastaveniami funkcií blesku, funkcie budú obmedzené.
182
Nastavenie funkcie blesku
zzFlash mode (Režim blesku)
Môžete vybrať režim blesku, ktorý zodpovedá vašim potrebám
fotografovania s bleskom.
Nastavenie [E‑TTL II flash metering/
Meranie blesku E‑TTL II] predstavuje
štandardný režim bleskov Speedlite radu
EL/EX pre automatické fotografovanie
s bleskom.
V režime [Manual flash/Manuálny
blesk] môžete sami vybrať nastavenie
[Flash output level/Úroveň výkonu
blesku] pre blesk Speedlite.
[CSP] (režim priority sériového snímania) automaticky zníži výkon
blesku o jednu hodnotu a zvýši citlivosť ISO o jednu hodnotu. Je
užitočný pri sériovom snímaní a pomáha šetriť energiu batérie blesku.
Informácie o ďalších režimoch blesku nájdete v návode na používanie
blesku Speedlite kompatibilného s príslušným režimom blesku.
V prípade preexponovania v dôsledku fotografovania s bleskom s funkciou
[CSP] v režime [t], [s] alebo [a] upravte kompenzáciu expozície
(str. 154) podľa potreby.
S funkciou [CSP] sa citlivosť ISO automaticky nastaví na možnosť
[Auto/Automaticky]. Aj položka [Safety FE/Bezpečnostná FE] sa
automaticky nastaví na možnosť [Enable/Povoliť]. Po zrušení funkcie
[CSP] skontrolujte citlivosť ISO a nastavenie položky [Safety FE/
Bezpečnostná FE].
183
Nastavenie funkcie blesku
zzWireless functions / Flash ratio control (Bezdrôtové funkcie/
Ovládanie pomeru výkonu bleskov)
Fotografovanie pomocou bezdrôtového
blesku (viacerých bleskov) je možné
pomocou rádiového alebo optického
prenosu.
Ďalšie informácie o bezdrôtovom blesku
nájdete v návode na používanie blesku
Speedlite kompatibilného s funkciou
fotografovania pomocou bezdrôtového
blesku.
S makrobleskom (MR-14EX II a pod.)
kompatibilným s nastavením funkcie
blesku môžete nastaviť pomer blesku
medzi bleskovými tubusmi a hlavami
bleskov A a B alebo použiť bezdrôtový
blesk a prídavné prijímacie jednotky.
Ďalšie informácie o ovládaní pomeru
výkonu blesku nájdete v návode na
používanie makroblesku.
zzFlash zoom (Transfokácia blesku) (zábleskové pokrytie)
Pri bleskoch Speedlite s hlavou blesku
s transfokáciou môžete nastaviť
zábleskové pokrytie. Za normálnych
okolností je táto položka nastavená
na možnosť [AUTO], takže fotoaparát
automaticky nastaví zábleskové pokrytie
tak, aby zodpovedalo ohniskovej
vzdialenosti objektívu.
184
Nastavenie funkcie blesku
zzShutter synchronization (Synchronizácia uzávierky)
Štandardne túto položku nastavte
na možnosť [First-curtain
synchronization/Synchronizácia na
prvú lamelu], aby sa blesk spustil ihneď
potom, ako sa začne expozícia.
Ak nastavíte možnosť [Second-curtain synchronization/
Synchronizácia na druhú lamelu], blesk sa spustí pred zatvorením
uzávierky. Pri skombinovaní s nízkou rýchlosťou uzávierky môžete
vytvoriť efekt svetelnej stopy, napríklad od svetiel áut v noci
s prirodzenejším vzhľadom. Pri nastavení synchronizácie na druhú
lamelu spoločne s možnosťou [E‑TTL II flash metering/Meranie
blesku E‑TTL II] sa spustia dva záblesky: vtedy, keď úplne stlačíte
tlačidlo spúšte, a potom tesne pred koncom expozície.
Pri nastavení [High-speed synchronization/Synchronizácia
s vysokou rýchlosťou] možno blesk použiť pri všetkých rýchlostiach
uzávierky. Je to účinné, keď chcete snímať s rozostreným pozadím
(otvorená clona) v exteriéri na dennom svetle.
Pri použití synchronizácie na druhú lamelu nastavte rýchlosť uzávierky
na 1/80 s alebo nižšiu. Ak je rýchlosť uzávierky 1/90 s alebo vyššia,
automaticky sa použije synchronizácia na prvú lamelu, aj ak je nastavená
položka [Second-curtain synchronization/Synchronizácia na
druhú lamelu].
185
Nastavenie funkcie blesku
zzFlash exposure compensation
(Kompenzácia expozície blesku)
Môžete nastaviť kompenzáciu expozície
blesku až do ±3 stupňov EV s krokom po
1/3 stupňa EV.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie blesku Speedlite.
Ak je kompenzácia expozície blesku nastavená pomocou blesku Speedlite,
kompenzáciu expozície blesku nemožno nastaviť na fotoaparáte. Ak je
nastavená pomocou fotoaparátu aj blesku Speedlite, nastavenie na blesku
Speedlite bude mať prioritu pred nastavením na fotoaparáte.
zzFlash exposure bracketing (Stupňovanie expozície blesku)
Nasnímajú sa tri zábery, pričom sa bude
automaticky meniť výkon blesku.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie blesku Speedlite vybaveného
funkciou stupňovania expozície blesku.
186
Nastavenie funkcie blesku
Nastavenia užívateľských funkcií blesku
Ďalšie informácie o užívateľských funkciách externého blesku Speedlite
(predáva sa samostatne) nájdete v návode na používanie blesku Speedlite.
položku [Flash C.Fn
1 Vyberte
settings/Nastavenia užívateľských
funkcií blesku].
požadované funkcie.
2 Nastavte
zz Vyberte číslo a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
ooBlesk Speedlite radu EL/EX sa vždy spustí s plným výkonom, ak bude
užívateľská funkcia [Flash metering mode/Režim merania záblesku]
nastavená na možnosť [TTL] (automatický blesk).
ooOsobnú funkciu (P.Fn) blesku Speedlite nemožno nastaviť ani zrušiť
pomocou obrazovky [z2: External Speedlite control/z2: Ovládanie
externého blesku Speedlite] fotoaparátu. Nastavte ju priamo pomocou
blesku Speedlite.
Zrušenie nastavení funkcií blesku/nastavení užívateľských funkcií blesku
možnosť [Clear settings/
1 Vyberte
Zrušiť nastavenia].
nastavenia, ktoré chcete zrušiť.
2 Vyberte
zz Vyberte možnosť [Clear flash settings/Zrušiť
nastavenia blesku] alebo [Clear all Speedlite
C.Fn’s/Vynulovať všetky užívateľské funkcie
blesku Speedlite] a stlačte tlačidlo <0>.
zz V dialógovom okne s potvrdením vyberte polož‑
ku [OK]. Potom budú nastavenia blesku alebo
nastavenia užívateľských funkcií vymazané.
187
2
-2 Snímanie videozáznamov
Nastavenia položky [Shooting Mode/Režim snímania] pre videozáznamy
Na prípravu na snímanie videozáznamu
stlačte tlačidlo <W>, potom stlačte
tlačidlo <B> a prejdete na obrazovku
[Shooting mode/Režim snímania] naľavo.
[y] : Scene Intelligent Auto
(Automatický režim
s inteligentným nastavením
scény) (str. 209)
[k] : Program AE (str. 209)
[t] : Shutter-priority AE (Priorita
uzávierky AE) (str. 210)
[v] : Aperture-priority AE (Priorita
clony AE) (str. 211)
[M] : Manual exposure (Manuálne
nastavenie expozície)
(str. 213)
[ / / ]: Custom shooting mode
(Užívateľský režim
snímania) (str. 417)
Môžete tiež nahrávať videozáznamy stlačením tlačidla snímania video‑
záznamu počas snímania statických záberov. Keď to spravíte v režime [A],
videozáznamy sa budú nahrávať v režime [A] a nastaveniami špecifi‑
kovanými v položke [z1: Movie rec quality/z1: Kvalita nahrávania
videozáznamu]. V iných režimoch snímania sa videozáznamy nahrávajú
s použitím nastavení [ ] (videozáznam C3).
188
Ponuky na kartách: Snímanie
videozáznamu
zzSnímanie 1
str. 192
str. 219
str. 202
str. 205
str. 220
zzSnímanie 2
str. 245
str. 224
str. 245
zzSnímanie 3
str. 246
str. 246
str. 247
str. 247
str. 248
str. 249
str. 249
189
Ponuky na kartách: Snímanie videozáznamu
zzSnímanie 4
str. 250
str. 250
str. 250
str. 250
str. 236
str. 250
str. 251
V režime [y] sa zobrazia nasledujúce obrazovky.
zzSnímanie 1
str. 192
str. 202
str. 205
str. 220
zzSnímanie 2
str. 224
str. 245
str. 251
190
Register funkcií: Snímanie videozáznamu
Režim snímania
zz Režimy [y] [k]
Bstr. 209
zz Režim [t]
Bstr. 210
zz Režim [v]
Bstr. 211
zz Režim [M]
Bstr. 213
Ponuky/funkcie snímania
zz Kvalita nahrávania
videozáznamu
Bstr. 192
zz 24,00p
Bstr. 198
zz Vysoká snímková
frekvencia
Bstr. 199
zz Záznam zvuku
Bstr. 202
zz Časový kód
Bstr. 205
zz Orezanie
videozáznamu
Bstr. 219
zz Automatická nízka
rýchlosť uzávierky
Bstr. 248
zz Časovač merania
Bstr. 249
zz 1/8 EV kroky Av
Bstr. 249
zz Vyváženie bielej
Bstr. 250
zz Vlastné vyváženie
bielej
Bstr. 250
zz Korekcia vyváženia
bielej
Bstr. 250
zz Štýl Picture Style
Bstr. 250
zz Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO Bstr. 250
zz Zobrazenie cez HDMI Bstr. 251
zz Digitálna stabilizácia obrazu
pre videozáznamy
Bstr. 220
zz Videozáznam HDR
Bstr. 222
zz Časozberný
videozáznam
Bstr. 224
zz Canon Log
Bstr. 236
zz Korekcia aberácie
objektívu
Bstr. 245
zz Snímanie s diaľkovým
ovládaním
Bstr. 245
zz Kompenzácia expozície Bstr. 246
zz Citlivosť ISO
(videozáznam)
Bstr. 246
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
Bstr. 247
zz Priorita jasných tónov Bstr. 247
191
Nastavenie kvality nahrávania
videozáznamu
Na karte [z1: Movie rec quality/
z1: Kvalita nahrávania
videozáznamu] vyberte položku [Movie
rec. size/Veľkosť videozáznamu]
a nastavte veľkosť snímok, snímkovú
frekvenciu a mieru kompresie.
Videozáznam sa zaznamená ako súbor
vo formáte MP4.
Snímková frekvencia zobrazená na
obrazovke [Movie rec. size/Veľkosť
videozáznamu] sa prepne automaticky
v závislosti od nastavenia [53: Video
system/53: Video systém] (str. 384).
Rýchlosť čítania a zápisu na kartu, ktorá je potrebná na nahrávanie
videozáznamov (požiadavky na výkon karty), sa líši v závislosti od
kvality nahrávania videozáznamu. Pred snímaním videozáznamov si
pozrite stranu 611 a skontrolujte požiadavky na výkon karty.
Veľkosť nahrávania videozáznamu
zzVeľkosť snímky
[H] 3840 x 2160
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je 16:9.
Pri snímaní videozáznamov HW použite kartu UHS‑II SD
(str. 611).
[L] 1920 x 1080
Videozáznam sa zaznamená v kvalite úplného vysokého
rozlíšenia (Full HD). Pomer strán je 16:9.
[w] 1280 x 720
Videozáznam sa zaznamená v kvalite vysokého rozlíšenia (HD).
Pomer strán je 16:9.
192
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu
ooAk zmeníte nastavenie [53: Video system/53: Video systém],
nastavte znova aj položku [z1: Movie rec quality/z1: Kvalita
nahrávania videozáznamu].
ooNa iných zariadeniach sa nemusia prehrávať správne napríklad
videozáznamy 4K, L8/7 a videozáznamy s vysokou snímkovou
frekvenciou, pretože prehrávanie je náročné na spracovanie.
ooOstrosť a šum sa pri videozáznamoch mierne líšia v závislosti od kvality
nahrávania videozáznamu, nastavení snímania s orezaním a použitého
objektívu.
ooAk chcete získať vyšší výkon karty, odporúča sa pred snímaním
videozáznamov naformátovať kartu vo fotoaparáte (str. 373).
ooMožnosti snímkovej frekvencie na obrazovke pre veľkosť nahrávania
videozáznamu závisia od toho, či je položka [53: Video system/
53: Video systém] nastavená na možnosť [For NTSC/Pre NTSC]
alebo [For PAL/Pre PAL].
ooVideozáznamy nie je možné nahrávať v kvalite VGA.
Snímanie videozáznamov s rozlíšením 4K
zz Snímanie videozáznamov s rozlíšením 4K vyžaduje kartu s vysokým
výkonom. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Karty, ktoré
umožňujú nahrávanie videozáznamov“ na strane 611.
zz Snímanie videozáznamov s rozlíšením 4K alebo videozáznamov
s vysokou snímkovou frekvenciou značne zvyšuje zaťaženie pri
spracovaní, čo môže spôsobiť, že vnútorná teplota fotoaparátu sa
zvýši rýchlejšie alebo dosiahne vyššie hodnoty ako pri bežných
videozáznamoch. Ak sa počas snímania videozáznamu zobrazí
červená ikona E, karta sa môže zohriať, takže predtým, ako kartu
vyberiete, zastavte snímanie videozáznamu a nechajte fotoaparát
vychladnúť. (Kartu nevyberajte hneď.)
zz Z videozáznamu v rozlíšení 4K môžete vybrať ktorúkoľvek snímku
a uložiť ju ako približne 8,3-megapixelovú (3840 x 2160) statickú
snímku JPEG na kartu (str. 329).
193
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu
Pokrytie nahrávania videozáznamu
Pokrytie obrazového snímača pri videozáznamoch sa líši v závislosti
od kvality záznamu pre videozáznam a nastavení snímania s orezaním
a použitého objektívu.
V prípade objektívov EF‑S sa videozáznamy orežú okolo stredu obrazu.
zzObjektívy RF alebo EF: položka [z1: Movie cropping/
z1: Orezanie videozáznamu] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
Časozberný 4K
Časozberný
videozáznam Full HD
4K
zzObjektívy RF alebo EF: položka [z1: Movie cropping/
z1: Orezanie videozáznamu] nastavená na možnosť
[Enable/Povoliť]
zzObjektívy EF‑S
(3)
(3)
(4)
(4)
Časozberný 4K
Časozberný
videozáznam Full HD
4K
Full HD
HD
ooVideozáznamy L8W, L8X, L7W, L7X
a videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou nie je možné snímať
s objektívmi EF‑S alebo pri nastavení položky [z1: Movie cropping/
z1: Orezanie videozáznamu] na možnosť [Enable/Povoliť].
ooPri nahrávaní pomocou digitálnej stabilizácie obrazu videozáznamu
(str. 220) sa ďalej oreže obraz okolo stredu obrazovky.
194
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu
zzSnímková frekvencia (snímky/s: počet snímok za sekundu)
[2] 119,9 snímky/s/[8] 59,94 snímky/s/
[6] 29,97 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom NTSC (Severná Amerika,
Japonsko, Južná Kórea, Mexiko atď.). Bližšie informácie o 2
nájdete na strane 199.
[3] 100,0 snímky/s/[7] 50,00 snímky/s/
[5] 25,00 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom PAL (Európa, Rusko, Čína,
Austrália atď.). Bližšie informácie o 3 nájdete na strane 199.
[4] 23,98 snímky/s/[B] 24,00 snímky/s
Hlavne na záznam filmov. Možnosť 4 (23,98 snímky/s) je
dostupná vtedy, keď je položka [53: Video system/53: Video
systém] nastavená na možnosť [For NTSC/Pre NTSC]. Informácie
o možnosti B nájdete na strane 198.
zzSpôsob kompresie
[W] ALL‑I (Na úpravy/I-only)
Naraz komprimuje len jednu snímku pre záznam. Hoci je veľkosť
súborov väčšia ako pri nastavení IPB (Štandardné), videozáznamy sú
však vhodnejšie na ďalšie úpravy.
[X] IPB (Štandardná)
Naraz komprimuje viacero snímok na zabezpečenie efektívneho
záznamu. Veľkosti súborov sú menšie ako pri kompresii ALL‑I (Na
úpravy), takže doba snímania videozáznamu môže byť dlhšia (s kartou
rovnakej kapacity).
[
] IPB (Nízka)
Keďže sa videozáznam zaznamená bitovou rýchlosťou, ktorá
je nižšia ako pri formáte IPB (Štandardná), veľkosť súboru je
menšia ako v prípade formátu IPB (Štandardná) a kompatibilita
na prehrávanie bude väčšia. To predĺži možnú dobu snímania ako
v prípade položky IPB (štandardná) (s kartou rovnakej kapacity).
195
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu
zzFormát nahrávania videozáznamu
[C] MP4
Všetky videozáznamy, ktoré snímajte s fotoaparátom, sa
zaznamenávajú ako videozáznamy vo formáte MP4 (prípona
súboru „.MP4“). Formát súboru poskytuje vyššiu kompatibilitu pri
prehrávaní ako v prípade súboru MOV.
196
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamu
Podrobnejšie informácie o kartách, ktoré dokážu zaznamenávať všetky
úrovne nahrávania videozáznamu, nájdete na strane 611.
Pri snímaní videozáznamov používajte kartu s vysokou kapacitou
a s rýchlosťou zápisu/čítania (podľa špecifikácií v požiadavkách na
výkon kariet) uvedenou v tabuľke na strane 611 alebo vyššou ako
štandardná špecifikácia. Otestujte kartu nasnímaním niekoľkých
videozáznamov v požadovanej kvalite (str. 192) a overte, či karta
dokáže správne zaznamenať videozáznam.
ooPred snímaním videozáznamov s rozlíšením 4K naformátujte kartu
(str. 373).
ooAk pri snímaní videozáznamov používate kartu s nízkou rýchlosťou
zápisu, videozáznam sa nemusí správne zaznamenať. Ak prehrávate
videozáznam z karty s nízkou rýchlosťou čítania, videozáznam sa
nemusí prehrávať správne.
ooPri snímaní videozáznamov používajte karty s vysokým výkonom
a rýchlosťou zápisu, ktorá dostatočne prekračuje bitovú rýchlosť.
ooAk sa videozáznamy nedajú zaznamenať normálne, naformátujte kartu
a skúste to znova. Ak naformátovanie karty nevyrieši problém, pozrite si
informácie na webovej lokalite výrobcu príslušnej karty a pod.
ooAk chcete získať vyšší výkon karty, odporúča sa pred snímaním
videozáznamov naformátovať kartu vo fotoaparáte (str. 373).
ooAk chcete skontrolovať rýchlosť zápisu/čítania príslušnej karty, pozrite si
informácie na webovej lokalite výrobcu tejto karty a pod.
197
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu
24,00p
Sníma videozáznamy so snímkovou frekvenciou 24,00 snímky/s.
Keď je nastavená možnosť [Enable/
Povoliť], môžete vybrať nasledujúce
možnosti kvality nahrávania
videozáznamu: HBW,
HBX, LBW alebo
LBX.
Ak nastavíte položku [Movie rec.
size/Veľkosť videozáznamu] pred
nastavením položky [24.00p] na
možnosť [Enable/Povoliť], znova
nastavte položku [Movie rec. size/
Veľkosť videozáznamu].
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa možnosti [24.00p:
Enable/24,00p: Povoliť]
ooObrazový výstup HDMI je 2160/24,00p alebo 1080/24,00p, v závislosti
od kvality nahrávania videozáznamu, ktorú ste zadali. Videozáznamy
sa nemusia zobraziť, kým fotoaparát nepripojíte cez pripojenie
HDMI k televízoru alebo inému zariadeniu, ktoré podporuje signály
1080/24,00p.
ooAk vrátite nastavenia na možnosť [Disable/Zakázať], skontrolujte
nastavenie [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu].
198
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu
Vysoká snímková frekvencia
Môžete snímať videozáznamy s rozlíšením HD s vysokou snímkovou
frekvenciou 119,9 snímky/s alebo 100,0 snímky/s. Toto je ideálne
na snímanie videozáznamov, ktoré sa budú prehrávať spomalene.
Maximálna doba nahrávania na videozáznam je 7 minút 29 sekúnd.
Videozáznamy sa nahrávajú s rozlíšením
w2W alebo w3W.
Funkcie AF‑Servo pri videozázname a Digi‑
tálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy
nemá žiaden vplyv pri snímaní videozázna‑
mov s vysokou snímkovou frekvenciou.
Zároveň sa počas snímania videozáznamu
s vysokou snímkovou frekvenciou sa pri
ostrení nepoužíva automatické zaostrovanie.
Vo videozáznamoch s vysokou snímko‑
vou rýchlosťou sa nenahráva zvuk.
Zobrazenie časového kódu videozáznamu počas nahrávania postupuje 4 s za sekundu.
Keďže sa videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou nahrávajú
ako súbory videozáznamov so snímkovou frekvenciou 29,97 snímky/s/
25,00 snímky/s, prehrávať sa budú spomalene štvrtinovou rýchlosťou.
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa nastavenia [High
Frame Rate: Enable/Vysoká snímková frekvencia: Povoliť]
ooKeď je položka [Count up/Počítanie] nastavená na možnosť [Free run/V činnosti neustále]
v položke [z1: Time code/z1: Časový kód] (str. 205), časové kódy sa nezaznamenajú.
ooAk vrátite nastavenia na možnosť [Disable/Zakázať], skontrolujte nasta‑
venie [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu].
ooPri snímaní videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou pod
žiarivkovým alebo diódovom osvetlení LED môže obrazovka blikať.
ooKeď spustíte alebo zastavíte snímanie videozáznamu s vysokou snímkovou frekvenciou, vi‑
deozáznam sa chvíľu nebude aktualizovať a obraz sa dočasne zastaví. Majte to na pamäti,
keď budete nahrávať videozáznamy na externé záznamové zariadenie cez pripojenie HDMI.
ooSnímkové frekvencie videozáznamov zobrazené na obrazovke pri snímaní videozáznamov s vy‑
sokou snímkovou frekvenciou nezodpovedajú snímkovej frekvencii nahraného videozáznamu.
ooSlúchadlá nie je možné použiť, pretože nepočuť žiaden zvuk.
199
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu
Súbory videozáznamov s veľkosťou väčšou ako 4 GB
Aj keď snímate videozáznam s veľkosťou väčšou ako 4 GB, môžete
v snímaní pokračovať bez prerušenia.
zzPoužívanie kariet SD/SDHC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak používate fotoaparát na naformátovanie karty SD/SDHC,
fotoaparát ju naformátuje vo formáte FAT32.
Ak pomocou karty naformátovanej vo formáte FAT32 snímate
videozáznamy s veľkosťou súboru, ktorá presahuje 4 GB,
automaticky sa vytvorí nový súbor videozáznamu.
Pri prehrávaní videozáznamu budete musieť prehrať jednotlivé
súbory videozáznamov samostatne. Súbory videozáznamov nie
je možné automaticky prehrať v poradí za sebou. Po skončení
prehrávania videozáznamu vyberte nasledujúci videozáznam
a prehrajte ho.
zzPoužívanie kariet SDXC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak používate fotoaparát na naformátovanie karty SDXC, fotoaparát
ju naformátuje vo formáte exFAT.
Ak počas snímania videozáznamu používate kartu naformátovanú
v systéme exFAT, aj v prípade, že veľkosť súboru presiahne 4 GB,
sa videozáznam uloží ako jeden súbor (nerozdelí sa do viacerých
súborov).
Keď do počítača importujete súbory videozáznamov väčšie ako 4 GB,
použite buď nástroj EOS Utility alebo čítačku pamäťových kariet (str. 575).
Ak sa pokúsite použiť štandardné funkcie operačného systému počítača,
nemusí byť možné ukladať videozáznamy presahujúce 4 GB.
200
Nastavenie kvality nahrávania videozáznamu
Celková doba nahrávania videozáznamu
a veľkosť súboru za minútu
Podrobnejšie informácie o veľkostiach súborov a dobe nahrávania
dostupných na každej úrovni kvality nahrávania nájdete na strane 612.
Časový limit pre snímanie videozáznamu
zzSnímanie videozáznamov, ktoré nie sú s vysokou
snímkovou frekvenciou
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 29 min. 59 s.
Po dosiahnutí doby 29 min. 59 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Snímanie videozáznamu môžete znova spustiť stlačením tlačidla
snímania videozáznamu (takže videozáznam sa nahrá ako nový
súbor).
zzSnímanie videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 7 min. 29 s.
Po dosiahnutí doby 7 min. 29 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Snímanie videozáznamu s vysokou snímkovou frekvenciou môžete
znova spustiť stlačením tlačidla snímania videozáznamu (takže
videozáznam sa nahrá ako nový súbor).
201
Nastavenie záznamu zvuku
Môžete snímať videozáznamy spolu
so záznamom zvuku pomocou
zabudovaného stereofónneho mikrofónu
alebo externého stereofónneho
mikrofónu. Môžete tiež ľubovoľne
nastaviť úroveň záznamu zvuku.
Nastavte pomocou položky [z1: Sound
recording/z1: Záznam zvuku] funkcie
nahrávania zvuku.
Zvuk sa nahráva vo formáte LPCM pre videozáznamy s kompresiou
ALL‑I a AAC pre videozáznamy s kompresiou IPB.
Záznam zvuku/Úroveň záznamu zvuku
zzAuto (Automaticky)
Úroveň záznamu zvuku sa nastaví automaticky. Automatické ovláda‑
nie úrovne sa použije automaticky ako odpoveď na úroveň zvuku.
zzManual (Ručne)
Pre skúsených používateľov. Úroveň záznamu zvuku môžete
upravovať podľa potreby.
Vyberte položku [Rec. level/Úroveň záznamu] a stláčaním tlačidiel
<Y> <Z> pri súčasnom sledovaní ukazovateľa úrovne upravte
úroveň záznamu zvuku. Sledujte indikátor maxima a úroveň nastavte
tak, aby sa pre najhlasnejšie zvuky ukazovateľ úrovne občas
rozsvietil na pravej strane od hodnoty „12“ (-12 dB). Ak sa prekročí
hodnota „0“, zvuk bude skreslený.
zzDisable (Zakázať)
Zvuk sa nebude zaznamenávať.
Filter proti vetru
Nastavenie na možnosť [Auto/Automaticky] potláča hluk vetra pri
veternom počasí. Aktivuje sa len pri použití zabudovaného mikrofónu
fotoaparátu. Pri aktivovaní funkcie filtra proti vetru sa potlačí aj časť
hlbokých basových zvukov.
202
Nastavenie záznamu zvuku
Tlmenie
Automaticky potláča skreslenie zvuku spôsobené hlasnými zvukmi. Aj
keď na snímanie nastavíte položku [Sound rec./Záznam zvuku] na
možnosť [Auto/Automaticky] alebo [Manual/Ručne], môže pri veľmi
hlasnom zvuku dôjsť k jeho skresleniu. V takom prípade sa odporúča
nastaviť možnosť [Enable/Povoliť].
zzPoužívanie mikrofónu
Za normálnych okolností zabudovaný mikrofón fotoaparátu
zaznamenáva stereofónny zvuk.
Ak je externý stereofónny mikrofón vybavený miniatúrnym
stereofónnym konektorom (priemer 3,5 mm) pripojený
k VSTUPNÉMU konektoru externého mikrofónu, externý mikrofón
sa použije prednostne. Odporúča sa používať smerový stereofónny
mikrofón DM‑E1 (predáva sa samostatne).
zzPoužívanie slúchadiel
Po pripojení komerčne dostupných slúchadiel s minikonektorom
s priemerom 3,5 mm do konektora slúchadiel môžete počúvať
zvuk počas nahrávania videozáznamov. Stereofónny zvuk môžete
počúvať pomocou zabudovaného mikrofónu alebo externého
stereofónneho mikrofónu. Na upravenie hlasitosti zvuku stlačte
tlačidlo <Q>, vyberte položku [n], potom vykonajte úpravy
otáčaním voliča <6>.
Slúchadlá môžete používať aj počas prehrávania videozáznamu.
203
Nastavenie záznamu zvuku
ooZabudované alebo externé mikrofóny môžu zachytávať zvuky z operácií
Wi‑Fi. Počas záznamu zvuku sa neodporúča používať funkciu
bezdrôtovej komunikácie.
ooKeď k fotoaparátu pripájate externý mikrofón alebo slúchadlá, celkom
zasuňte zástrčku.
ooZabudovaný mikrofón fotoaparátu zaznamená aj prevádzkové
a mechanické zvuky fotoaparátu počas snímania. Na zníženie takýchto
zvukov vo videozázname použite smerový stereofónny mikrofón DM‑E1
(predáva sa samostatne).
ooDo VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu fotoaparátu pripájajte
len externý mikrofón.
ooRedukcia šumu sa na zvuk prehrávaný cez slúchadlá nepoužije. Preto
bude zvuk zaznamenaný s videozáznamom iný.
ooKeď počúvate cez slúchadlá, nemeňte nastavenia [Sound recording/
Záznam zvuku]. Môže to spôsobiť náhly hlasitý výstup, ktorý vám môže
poškodiť sluch.
ooV režime [A] sú pre položku [Sound recording/Záznam zvuku]
dostupné možnosti [On/Zap.] alebo [Off/Vyp.]. Výberom možnosti [On/
Zap.] nastavíte automatickú úpravu úrovne záznamu.
ooVýstup zvuku je funkčný aj vtedy, keď je fotoaparát pripojený
k televízorom cez pripojenie HDMI, okrem prípadu, keď je položka
[Sound rec./Záznam zvuku] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať].
ooVyváženie hlasitosti zvuku medzi kanálmi L (ľavý) a R (pravý) sa nedá
nastaviť.
ooZvuk sa zaznamenáva so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz/16 bitov.
204
Nastavenie časového kódu
Pri nahrávaní videozáznamov sa automaticky zazna‑
menáva aj časový kód, čo umožňuje sledovať čas
synchronizácie. Časové kódy sa neustále zazname‑
návajú v hodinách, minútach, sekundách a snímkach.
Používajú sa hlavne pri úpravách videozáznamov.
Časový kód nastavte pomocou položky
[z1: Time code/z1: Časový kód].
Počítanie
zzRec run (V činnosti pri nahrávaní)
Časový kód postupuje len pri snímaní videozáznamov. Počiatočná
hodnota časového kódu v každom nahratom súbore videozáznamu
pokračuje od hodnoty v predchádzajúcom súbore.
zzFree run (V činnosti neustále)
Časový kód postupuje aj pri snímaní videozáznamov.
Nastavenie času začiatku
Môžete nastaviť počiatočný čas začiatku časového kódu.
zzManual input setting (Ručné zadanie)
Umožňuje nastaviť ľubovoľnú počiatočnú hodinu, minútu, sekundu a snímku.
zzReset (Vynulovanie)
Čas nastavený pomocou položiek [Manual input setting/Ručné
zadanie] alebo [Set to camera time/Nastaviť podľa času fotoaparátu]
sa vynuluje na hodnotu „00:00:00.“ alebo „00:00:00:“ (str. 208).
zzSet to camera time (Nastaviť podľa času fotoaparátu)
Zhoduje sa s hodinami, minútami a sekundami nastavenými ako čas
na fotoaparáte. Nastaví hodnotu snímky na „00“.
ooPri nastavení na možnosť [Free run/V činnosti neustále] sa časové kódy
do snímaných videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou nepripoja.
ooPri nastavení na možnosť [Free run/V činnosti neustále] budú časové kódy ovplyvnené
akýmikoľvek zmenami nastavení času, pásma alebo letného času (str. 380).
ooAk na prehrávanie videozáznamov použijete iné zariadenia ako
fotoaparát, časové kódy sa nemusia zobrazovať správne.
205
Nastavenie časového kódu
Údaje pri nahrávaní videozáznamov
Môžete vybrať spôsob zobrazovania času na obrazovke snímania
videozáznamu.
zzRec time (Čas záznamu)
Zobrazí čas, ktorý uplynul od začiatku nahrávania videozáznamu.
zzTime code (Časový kód)
Zobrazí časový kód počas nahrávania videozáznamu.
Údaje pri prehrávaní videozáznamov
Môžete vybrať spôsob zobrazovania času na obrazovke prehrávania videozáznamu.
zzRec time (Čas záznamu)
Zobrazí čas nahrávania alebo prehrávania počas prehrávania videozáznamu.
zzTime code (Časový kód)
Zobrazí časový kód počas prehrávania videozáznamu.
Nastavená položka [Time code/Časový kód]
Počas snímania
videozáznamu
Počas prehrávania
videozáznamu
ooBez ohľadu na nastavenie položky [Movie rec count/Údaje pri nahrávaní videozáznamov]
sa časové kódy vždy zaznamenajú do súborov videozáznamov (okrem snímania videozázna‑
mov s vysokou snímkovou frekvenciou s nastavením [Free run/V činnosti neustále]).
ooNastavenie [Movie play count/Údaje pri prehrávaní videozáznamov] v položke
[z1: Time code/z1: Časový kód] je prepojené s nastavením [x3: Movie play
count/x3: Údaje pri prehrávaní videozáznamov], takže tieto nastavenia sa vždy
zhodujú.
ooPočas snímania alebo prehrávania videozáznamu sa nezobrazuje „rámik“.
206
Nastavenie časového kódu
HDMI
zzTime code (Časový kód)
Môžete pridávať časové kódy do videozáznamov pri ich nahrávaní
na externé zariadenie cez pripojenie HDMI.
Off (Vyp.)
Do obrazového výstupu HDMI sa časový kód nepridáva.
On (Zap.)
Pridá časový kód do obrazového výstupu HDMI. Nastavenie [On/
Zap.] zobrazí položku [Rec Command/Príkaz záznamu].
zzRecord Command (Príkaz záznamu)
Pri obrazovom výstupe HDMI nahrávanom pomocou externého
záznamového zariadenia môžete synchronizovať nahrávanie podľa
spustenia a zastavenia nahrávania videozáznamu vo fotoaparáte.
Off (Vyp.)
Nahrávanie sa spúšťa a zastavuje pomocou externého záznamového zariadenia.
On (Zap.)
Nahrávanie pomocou externého záznamového zariadenia sa syn‑
chronizuje podľa spustenia a zastavenia nahrávania videozáznamu.
ooKeď snímate videozáznamov s vysokou snímkovou frekvenciou
s položkou [Count up/Počítanie] v položke [Time code/Časový kód]
nastavenou na možnosť [Free run/V činnosti neustále], časové kódy
sa do obrazového výstupu HDMI nepridávajú.
ooAk chcete zistiť, či je vaše externé záznamové zariadenie kompatibilné
s funkciami [Time code/Časový kód] a [Rec Command/Príkaz
záznamu], obráťte sa na výrobcu zariadenia.
ooAj keď nastavíte položku [Time code/Časový kód] na možnosť [Off/
Vyp.], externé záznamové zariadenie môže pripojiť časové kódy do
videozáznamov, v závislosti od vlastných špecifikácií. Podrobnejšie
informácie o špecifikáciách zariadení, ktoré sú dôležité pri pridávaní
časového kódu do vstupu HDMI, zistíte od výrobcu zariadenia.
ooV závislosti od podpory externými záznamovými zariadeniami nemusí
funkcia [Rec Command/Príkaz záznamu] fungovať správne, ak spustíte
nahrávanie videozáznamov stlačením tlačidla snímania videozáznamu
počas fotografovania statických záberov.
207
Nastavenie časového kódu
Vynechanie snímok
Časový kód sa nezhoduje s aktuálnym časom, keď sa snímky
počítajú v časovom kóde, ak je nastavená snímková frekvencia
2 (119,9 snímky/s), 8 (59,94 snímky/s) alebo 6 (29,97 snímky/
s). Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], tento nesúlad sa
opraví automaticky. Táto korekčná funkcia sa nazýva „vynechanie
snímok“. Je určený pre pokročilých používateľov na úpravy
videozáznamov alebo na iné aplikácie.
zzEnable (Povoliť)
Nesúlad sa bude automaticky korigovať vynechaním určitých čísel
časového kódu (DF: vynechanie snímok).
zzDisable (Zakázať)
Nesúlad sa nekoriguje (NDF: bez vynechania snímok).
Časové kódy sa zobrazujú takto.
Enable (Povoliť) (DF)
00:00:00. (Prehrávanie: 00:00:00.00)
Disable (Zakázať) (NDF)
00:00:00: (Prehrávanie: 00:00:00:00)
Vynechanie snímok sa nepoužíva, keď je snímková frekvencia
3 (100,0 snímky/s), 7 (50,00 snímky/s), 5 (25,00 snímky/s),
B (24,00 snímky/s) alebo 4 (23,98 snímky/s). (Položka [Drop frame/
Vynechanie snímok] sa nezobrazuje, keď je nastavený režim 3/7/5/
B/4 alebo keď je položka [53: Video system/53: Video systém]
nastavená na možnosť [For PAL/Pre PAL].)
208
k Snímanie videozáznamov
y/k Snímanie s automatickým nastavením expozície
Keď je pre režim snímania nastavená možnosť [y] alebo [k], použi‑
je sa ovládanie automatickej expozície vyhovujúce jasu danej scény.
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [y] alebo [k].
zz Stlačte tlačidlo <W>.
zz Otočením voliča <6> vyberte
položku [y] alebo [k].
na objekt.
2 Zaostrite
zz Pred snímaním videozáznamu za‑
ostrite pomocou AF alebo manuálne‑
ho zaostrenia (str. 268–275, 281).
zz Predvolene je položka [21: Movie Servo
AF/21: AF‑Servo pri videozázname] na‑
stavená na možnosť [Enable/Povoliť], aby
fotoaparát neustále zaostroval (str. 286).
zz Stlačením tlačidla spúšte do
polovice fotoaparát zaostrí pomocou
aktuálneho spôsobu AF.
videozáznam.
3 Nasnímajte
zz Stlačením tlačidla snímania
(1)
(2)
videozáznamu spustite snímanie
videozáznamu.
ggPočas snímania videozáznamu sa
bude v pravom hornom rohu obrazov‑
ky zobrazovať značka „oREC“ (1).
ggZvuk sa zaznamenáva pomocou
mikrofónov na zobrazených pozíciách
(2).
zz Ak chcete zastaviť snímanie
videozáznamu, znovu stlačte tlačidlo
snímania videozáznamu.
209
Snímanie videozáznamov
t Priorita uzávierky AE
Režim [t] umožňuje nastaviť preferované rýchlosti uzávierky pre
videozáznamy. Citlivosť ISO a clona sa automaticky nastavia tak, aby
vyhovovali danému jasu a dosiahla sa štandardná expozícia.
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [t].
požadovanú rýchlosť
2 Nastavte
uzávierky (1).
(1)
zz Pozerajte sa na obrazovku a otáčajte
voličom <6>.
zz Nastaviteľné rýchlosti uzávierky
sa líšia v závislosti od snímkovej
frekvencie.
a nasnímajte
3 Zaostrite
videozáznam.
zz Postup je rovnaký ako v krokoch č. 2
a 3 v časti „Snímanie s automatickým
nastavením expozície“ (str. 209).
ooPodľa možností nenastavujte rýchlosť uzávierky počas nahrávania
videozáznamu, inak sa môžu zaznamenať zmeny expozície.
ooPri snímaní videozáznamu pohybujúceho sa objektu sa odporúča použiť
rýchlosť uzávierky v rozmedzí 1/25 s až 1/125 s. Čím je rýchlejšia
rýchlosť uzávierky, tým menej plynulý bude vyzerať pohyb snímaného
objektu.
ooKeď zmeníte rýchlosť uzávierky počas snímania pri žiarivkovom
osvetlení alebo osvetlení LED, môže sa zaznamenať blikanie obrazu.
210
Snímanie videozáznamov
v Priorita clony AE
Režim [v] umožňuje nastaviť preferované clony pre videozáznamy.
Citlivosť ISO a citlivosť ISO sa automaticky nastavia tak, aby
vyhovovali danému jasu a dosiahla sa štandardná expozícia.
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [v].
požadovanú clonu (1).
2 Nastavte
zz Pozerajte sa na obrazovku a otáčajte
voličom <6>.
(1)
a nasnímajte
3 Zaostrite
videozáznam.
zz Postup je rovnaký ako v krokoch č. 2
a 3 v časti „Snímanie s automatickým
nastavením expozície“ (str. 209).
Podľa možností nenastavujte clonu počas nahrávania videozáznamu, inak
sa môžu zaznamenať zmeny clony spôsobené úpravou clony.
211
Snímanie videozáznamov
Poznámky pre režimy [y], [k], [t] a [v]
ooV režime [y] sa vľavo hore na obrazovke zobrazí ikona scény
rozpoznanej fotoaparátom (str. 623).
ooExpozíciu môžete uzamknúť (uzamknutie AE) stlačením tlačidla <A>
(okrem režimu [A], str. 157). Po použití uzamknutia AE počas
snímania videozáznamu ho môžete zrušiť stlačením tlačidla <S>.
(Nastavenie uzamknutia AE sa zachová, kým nestlačíte tlačidlo <S>.)
ooKompenzáciu expozície možno nastaviť v rozsahu maximálne ±3 stupne
EV (okrem prípadu v režime [A]).
ooV režime [y] alebo [k] sa citlivosť ISO, rýchlosť uzávierky a clona
v informáciách Exif videozáznamu nezaznamenajú.
ooFotoaparát je kompatibilný s funkciami bleskov Speedlite a pri snímaní
videozáznamov v režime [y], [k], [t] alebo [v] automaticky
zapne svetlo LED pri slabom osvetlení. Ďalšie informácie nájdete
v návode na používanie blesku Speedlite vybaveného svetlom LED.
Citlivosť ISO v režimoch [y], [k], [t] a [v]
Citlivosť ISO sa v režimoch [y], [k], [t] a [v] nastaví
automaticky. Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO nájdete na
strane 614.
Ikony scény
V režime snímania [y] fotoaparát
rozpozná typ scény a nastaví všetko
automaticky tak, aby nastavenie
zodpovedalo príslušnej scéne.
Rozpoznaný typ scény je uvedený
v ľavej hornej časti obrazovky.
Podrobné informácie o ikone nájdete na
strane 623.
212
Snímanie videozáznamov
M Snímanie s manuálnym nastavením expozície
Môžete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO pre
snímanie videozáznamu. Použitie manuálneho nastavenia expozície
pri snímaní videozáznamov je určené pre skúsených používateľov.
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [M].
citlivosť ISO.
2 Nastavte
zz Stlačte tlačidlo <B>.
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku citlivosti ISO.
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
požadovanú rýchlosť
3 Nastavte
uzávierky (1) a clonu (2).
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície.
zz Rýchlosť uzávierky nastavíte
otáčaním voliča <6>. Clonu
nastavíte otáčaním voliča <5>.
zz Nastaviteľné rýchlosti uzávierky
sa líšia v závislosti od snímkovej
frekvencie.
(1)
(2)
a nasnímajte videozáznam.
4 Zaostrite
zz Postup je rovnaký ako v krokoch č. 2
a 3 v časti „Snímanie s automatickým
nastavením expozície“ (str. 209).
213
Snímanie videozáznamov
ooPri snímaní videozáznamov nemožno rozšíriť citlivosť ISO na hodnotu L
(ekvivalent citlivosti ISO 50).
ooKeď prechádzate zo snímania statických záberov na snímanie
videozáznamov, pred snímaním znova skontrolujte nastavenia
fotoaparátu.
ooPočas snímania videozáznamu nemeňte rýchlosť uzávierky ani clonu.
V opačnom prípade sa môžu zaznamenať zmeny expozície alebo sa
môže vytvoriť šum pri vyššej citlivosti ISO.
ooPri snímaní videozáznamu pohybujúceho sa objektu sa odporúča použiť
rýchlosť uzávierky v rozmedzí 1/25 s až 1/125 s. Čím je rýchlejšia
rýchlosť uzávierky, tým menej plynulý bude vyzerať pohyb snímaného
objektu.
ooKeď zmeníte rýchlosť uzávierky počas snímania pri žiarivkovom
osvetlení alebo osvetlení LED, môže sa zaznamenať blikanie obrazu.
ooPri automatickom nastavení citlivosti ISO možno nastaviť kompenzáciu
expozície v rozsahu ±3 stupňov EV.
ooPri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla
<A> uzamknúť citlivosť ISO. V prípade uzamknutia citlivosti ISO počas
snímania videozáznamu ho môžete zrušiť stlačením tlačidla <S>.
(Uzamknutie citlivosti ISO sa zachová, až kým nestlačíte tlačidlo <S>.)
ooPo stlačení tlačidla <A> a zmene kompozície snímky uvidíte rozdiel
expozičnej úrovne na ukazovateli úrovne expozície v porovnaní
s hodnotou pri stlačení tlačidla <A>.
ooKeď je fotoaparát pripravený na snímanie v režime [M], stlačením
tlačidla <B> môžete zobraziť histogram.
ooPočas nahrávania videozáznamu môžete nastaviť citlivosť ISO stlačením
tlačidla <B> a použitím voliča <6> dial.
214
Snímanie videozáznamov
Citlivosť ISO v režime [M]
V režime [M] môžete nastaviť citlivosť ISO ručne alebo vybrať
možnosť [AUTO] a nastaví sa automaticky. Podrobnejšie informácie
o citlivosti ISO nájdete na strane 614.
Rýchlosť uzávierky
Dostupné rýchlosti uzávierky v režimoch [t] (Priorita uzávierky
AE) a [M] (Manuálne nastavenie expozície) sa líšia v závislosti od
snímkovej frekvencie alebo zadanej kvality nahrávania videozáznamu.
Snímková
frekvencia
2
3
8
7
Rýchlosť uzávierky (sekundy)
Snímanie
Normálne
videozáznamu
Snímanie
snímanie
s vysokou snímkovou videozáznamu HDR
videozáznamov
frekvenciou
1/4000 – 1/125
–
1/4000 – 1/100
–
6
1/4000 – 1/8
5
B
4
–
[s] 1/4000 – 1/60
[a] 1/1000 – 1/60
[s] 1/4000 – 1/50
[a] 1/1000 – 1/50
–
215
Snímanie videozáznamov
Snímanie statických záberov
Statické zábery nemožno snímať počas snímania videozáznamu.
Ak chcete snímať statické zábery, najskôr zastavte nahrávanie
a zmeňte nastavenie položky [Shooting mode/Režim snímania] na
statické zábery (str. 70).
Zobrazenie informácií (snímania videozáznamu)
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri snímaní
videozáznamov nájdete na strane 621.
216
Upozornenia týkajúce sa snímania videozáznamov
ooFotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
ooV prípade snímania objektu s jemnými detailmi môže vznikať moaré
alebo falošné farby.
ooAk je nastavená možnosť <Q> alebo <Qw> a počas snímania
videozáznamu sa zmení citlivosť ISO alebo clona, môže sa zmeniť aj
vyváženie bielej.
ooPri snímaní videozáznamu pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED
môže dôjsť k blikaniu obrazu videozáznamu.
ooAk počas snímania videozáznamu pri slabom svetle použijete
automatické zaostrovanie s objektívom USM, môžu sa vo videozázname
zaznamenať horizontálne pruhy. Tento typ šumu sa môže vyskytnúť,
ak manuálne zaostrujete s niektorými objektívmi s elektronickým
zaostrovacím prstencom.
ooAk chcete používať približovanie počas snímania videozáznamu,
odporúča sa nasnímať niekoľko testovacích videozáznamov. Pri
snímaní videozáznamov s použitím transfokácie môže dochádzať
k zaznamenávaniu zmien expozície alebo zvukov objektívu,
nerovnomernej úrovni zvuku alebo strate zaostrenia.
ooDôsledkom vysokých hodnôt clony môže byť oneskorenie alebo
znemožnenie zaostrenia.
ooAk počas snímania videozáznamu používate automatické zaostrovanie,
môže dôjsť k nasledujúcim javom: zaostrenie je na chvíľu veľmi
nepresné, zaznamenajú sa zmeny v jase videozáznamu, snímanie
videozáznamu sa na chvíľu zastaví a zaznamená sa mechanický zvuk
objektívu.
ooPodľa možností nezakrývajte zabudované mikrofóny (str. 209) prstami
či inými predmetmi.
oo„Všeobecné upozornenia týkajúce sa snímania videozáznamu“
nájdete na strane 253.
ooV prípade potreby si prečítajte aj „Všeobecné upozornenia pre
fotografovanie statických záberov“ na strane 142.
217
Poznámky o snímaní videozáznamov
ooPri každom snímaní videozáznamu sa na karte vytvorí nový súbor
videozáznamu.
ooPokrytie zorného poľa videozáznamu pri snímaní videozáznamov
s rozlíšením 4K, Full HD a HD je približne 100 %.
ooZaostriť môžete aj stlačením tlačidla <p>.
ooAk chcete povoliť spúšťanie alebo zastavovanie snímania videozáznamu
úplným stlačením tlačidla spúšte, nastavte možnosť [Fully-press/
Úplné stlačenie] pre položku [54: V btn function/54: Funkcia
tlačidla V] na možnosť [Start/stop mov rec/Spustenie/zastavenie
zaznamenávania videozáznamu].
ooZvuk sa zaznamená stereofónne pomocou mikrofónu zabudovaného vo
fotoaparáte (str. 209).
ooNamiesto zabudovaných mikrofónov (str. 203) sa použijú akékoľvek
externé mikrofóny, ako je smerový stereofónny mikrofón DM‑E1 (predáva
sa samostatne), pripojené do VSTUPNÉHO konektoru externého
mikrofónu na fotoaparáte.
ooMôžete použiť väčšinu externých mikrofónov vybavených
minikonektorom s priemerom 3,5 mm.
ooPri použití objektívov EF je zaostrenie na vopred nastavenú vzdialenosť
počas snímania videozáznamu k dispozícii len pri použití (super)
teleobjektívov vybavených touto funkciou, ktoré boli vydané v a po
druhom polroku 2011.
ooPre videozáznamy s rozlíšením 4K, Full HD a HD sa použije vzorkovanie
farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. ITU‑R BT.709.
218
Orezanie videozáznamuN
S objektívmi RF alebo EF je možné orezávať videozáznamy okolo
stredu obrazu, ako pri použití teleobjektívov.
Snímanie videozáznamov s objektívmi EF‑S má rovnaký účinok funkcie
orezania videozáznamu.
položku [z1: Movie
1 Vyberte
cropping/z1: Orezanie
videozáznamu].
položku [Enable/Povoliť].
2 Vyberte
ggStredová oblasť sa zväčší.
ooVideozáznamy L8W, L8X, L7W, L7X
a videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou nie je možné snímať
s orezaním videozáznamu.
ooKeď je položka [z1: Movie digital IS/z1: Digitálna stabilizácia
obrazu videozáznamu] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] alebo
[Enhanced/Rozšírené], stred obrazovky sa ďalej oreže, čím sa oblasť
snímania zmenší.
ooOblasť snímania dostupná pri orezaní videozáznamu je rovnaká ako pri
snímaní videozáznamov s objektívmi EF‑S.
ooVideozáznamy s rozlíšením 4K sa vždy snímajú v strede záberu
snímaného záberu a možnosť [z1: Movie cropping/z1: Orezanie
videozáznamu] nezmení zorný uhol snímania.
ooPodrobnejšie informácie o oblasti snímania nájdete na strane 194.
219
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
Stabilizácia obrazu vo fotoaparáte elektronicky koriguje otrasy
fotoaparátu počas snímania videozáznamu. Táto funkcia sa
nazýva „Digitálna funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
pre videozáznamy“. Pomocou digitálnej funkcie Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) pre videozáznamy možno snímky stabilizovať,
aj keď používate objektív bez funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu). Keď používate objektív so zabudovanou optickou funkciou
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), nastavte prepínač funkcie Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na objektíve do polohy <1>.
položku [z1: Movie
1 Vyberte
digital IS/z1: Digitálna stabilizácia
obrazu pre videozáznamy].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzDisable (Zakázať) (v)
Stabilizácia obrazu pomocou digitálnej funkcie Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) pre videozáznamy je zakázaná.
zzEnable (Povoliť) (w)
Otrasy fotoaparátu sa budú korigovať. Obraz sa mierne zväčší.
zzEnhanced (Zlepšená) (x)
V porovnaní s nastavením [Enable/Povoliť] možno korigovať
silnejšie otrasy fotoaparátu. Obraz sa zväčší viac.
220
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy
Kombinovaná stabilizáciou obrazu
Ešte účinnejšia korekcia je možná pri snímaní videozáznamov pomo‑
cou funkcie Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy a objektívu
kompatibilného s kombinovanou stabilizáciou obrazu, ktoré kombinuje
optickú a digitálnu stabilizáciu obrazu v objektíve a fotoaparáte.
ooDigitálna stabilizácia obrazu videozáznamu nebude fungovať, keď je
prepínač funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na objektíve
nastavený do polohy <2>.
ooHoci videozáznamy možno pri použití objektívov EF‑S alebo pri
orezaní videozáznamu nahrávať aj s digitálnou stabilizáciou obrazu
videozáznamu, oblasť snímania sa ďalej zmenší.
ooDigitálna funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) pre videozáznamy
nebude fungovať s objektívom, ktorého ohnisková vzdialenosť je dlhšia
než 800 mm.
ooStabilizácia pomocou digitálnej stabilizácie obrazu videozáznamu môže byť pri
niektorých nastaveniach kvality nahrávania videozáznamu menej efektívna.
ooČím širší zorný uhol (širokouhlý), tým bude stabilizácia obrazu
účinnejšia. Čím užší zorný uhol (telefotografický), tým bude stabilizácia
obrazu menej účinná.
ooPri používaní statívu sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu obrazu
videozáznamu na možnosť [Disable/Zakázať].
ooV závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa môže objekt výrazne
rozmazať (dočasne vyzerá nezaostrený) v dôsledku účinkov digitálnej
funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) pre videozáznamy.
ooPri používaní objektívu TS‑E, objektívu typu rybie oko alebo objektívu
od iného výrobcu ako spoločnosti Canon sa odporúča nastaviť digitálnu
funkciu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) pre videozáznamy na
možnosť [Disable/Zakázať].
ooDigitálna funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) pre videozáznamy
obrázok zväčšuje, preto bude vyzerať zrnitejší. Môže začať byť viditeľný
aj šum, svetelné body a pod.
ooPodrobnejšie informácie o objektívoch kompatibilných s kombinovanou
stabilizáciou obrazu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
ooPri použití objektívu kompatibilného s kombinovanou stabilizáciou obrazu
sa k ikone digitálna stabilizácia obrazu videozáznamu pridá symbol „+“
(pozrite str. 220).
221
Snímanie videozáznamov v režime HDR
Môžete snímať videozáznamy s vysokým dynamickým rozsahom, ktoré
si zachovávajú detaily vo svetlých a vysokokontrastných scénach.
Snímanie videozáznamov v režime HDR môžete špecifikovať na
obrazovke rýchleho ovládania pri použití objektívov RF alebo EF
nastavením položky [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu]
v položke [z1: Movie rec. quality/z1: Kvalita nahrávania
videozáznamu] na možnosť L6X (NTSC) alebo L5X
(PAL), alebo pri použití objektívov EF‑S alebo orezaní videozáznamu
s touto položkou nastavenou na možnosť w6X (NTSC) alebo
w5X (PAL).
položku [Movie rec.
1 Skontrolujte
size/Veľkosť videozáznamu].
zz Skontrolujte, či je položka [Movie
rec. size/Veľkosť videozáznamu]
v položke [z1: Movie rec
quality/z1: Kvalita nahrávania
videozáznamu] nastavená na vyššie
uvedenú veľkosť.
2 Stlačte tlačidlo <Q> (7).
položku [4].
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X>
vyberte položku [4] (Snímanie
videozáznamov HDR) v pravom
dolnom rohu obrazovky.
možnosť [5] (Povoliť).
4 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [5] (Povoliť).
222
Snímanie videozáznamov v režime HDR
videozáznam HDR.
5 Nasnímajte
zz Videozáznam nasnímajte rovnakým
spôsobom ako pri normálnom
snímaní videozáznamov.
zz Podrobnejšie informácie o dostupných
veľkostiach súborov a dobe
nahrávania nájdete na strane 612.
ooPri použití objektívov EF‑S alebo orezaní videozáznamu sa
videozáznamy budú nahrávať s rozlíšením HD (Full HD nie je
k dispozícii).
ooCitlivosť ISO pre videozáznamy v režime HDR majú rozsah nastavenia
ISO 100 – 25600, či už nastavený automaticky alebo ručne. Rozšírenie
citlivosti ISO nie je dostupné.
ooPodrobnejšie informácie o rýchlostiach uzávierky nájdete na strane 215.
ooMinimálna citlivosť ISO v režime [t] je ISO 400.
ooSnímanie videozáznamov v režime HDR nie je dostupné s funkciami
[z1: Movie digital IS/z1: Digitálna stabilizácia obrazu
videozáznamu], [z2: Time-lapse movie/z2: Časozberný
videozáznam], [z3: Highlight tone priority/z3: Priorita jasných
tónov] alebo [Canon Log].
ooPri snímaní videozáznamu v režime HDR môžu snímky naďalej blikať, aj
keď je nastavená vhodná rýchlosť uzávierky.
ooKeďže sa pri vytváraní HDR videozáznamu spája viacero snímok,
niektoré časti videozáznamu môžu vyzerať skreslene. Počas snímania
z ruky môžu otrasy fotoaparátu spôsobiť, že skreslenie bude vyzerať
výraznejšie. Odporúča sa používať statív. Upozorňujeme, že aj v prípade
snímania pomocou statívu sa pri prehrávaní videozáznamu HDR po
jednotlivých snímkach alebo spomalenom prehrávaní môže v porovnaní
s bežným prehrávaním výraznejšie zobrazovať stopa pohybu alebo šum.
ooFarba a jas snímky sa môžu na chvíľu výrazne meniť, ak zmeníte
nastavenia snímania videozáznamov v režime HDR. Rovnako
videozáznam sa chvíľu neaktualizuje a obraz sa dočasne zastaví.
Majte to na pamäti, keď budete nahrávať videozáznamy na externé
záznamové zariadenie cez pripojenie HDMI.
223
a Snímanie časozberných
videozáznamov
Statické zábery nasnímané v nastavených intervaloch možno
automaticky spojiť a vytvoriť časozberný videozáznam s rozlíšením 4K
alebo Full HD. Časozberný videozáznam ukazuje, ako sa objekt zmenil
v priebehu omnoho kratšieho času, ako je čas, ktorý to skutočne trvalo.
Je to efektívny spôsob pozorovania meniacej sa scenérie, rastúcich
rastlín, pohybu nebeských telies atď. z pevného bodu.
Časozberné videozáznamy sa zaznamenajú vo formáte MP4
s nasledujúcou kvalitou: H6W (NTSC)/H5W (PAL) pre
snímanie v rozlíšení 4K a L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL)
pre snímanie s rozlíšením Full HD.
Upozorňujeme, že snímková frekvencia sa prepne automaticky podľa
nastavenia [53: Video system/53: Video systém] (str. 384).
1 Vyberte režim snímania.
položku [z2: Time2 Vyberte
lapse movie/z2: Časozberný
videozáznam].
položku [Time-lapse/
3 Vyberte
Časozberný].
požadovanú veľkosť
4 Vyberte
nahrávania videozáznamu.
zz Vyberte veľkosť, potom stlačte tlačidlo
<0>.
224
Snímanie časozberných videozáznamov
zzEnableH (3840x2160) (PovoliťH (3840 x 2160))
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je
16:9. Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre NTSC
a 25,00 snímky/s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú vo
formáte MP4 (C) s kompresiou ALL‑I (W).
zzEnableL (1920x1080) (PovoliťL (1920 x 1080))
Videozáznam sa zaznamená v kvalite úplného vysokého rozlíšenia
(Full HD). Pomer strán je 16:9. Snímková frekvencia je 29,97 snímky/
s (6) pre NTSC a 25,00 snímky/s (5) pre PAL a videozáznamy
sa nahrávajú vo formáte MP4 (C) s kompresiou ALL‑I (W).
interval snímania.
5 Nastavte
zz Vyberte položku [Interval].
(1)
(2)
zz Pozrite položku [k: Time
required/k: Potrebný čas] (1)
a [3: Playback time/3: Čas
prehrávania] (2) a zadajte číslo.
zz Vyberte hodinu, minútu alebo
sekundu.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu <s>.)
zz Možno nastaviť v rozsahu [00:00:02]
– [99:59:59]. (Interval raz za sekundu
nie je k dispozícii.)
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
225
Snímanie časozberných videozáznamov
počet záberov.
6 Nastavte
zz Vyberte položku [No. of shots/Počet
záberov].
zz Pozrite položku [k: Time required/
k: Potrebný čas] a [3: Playback
time/3: Čas prehrávania] a zadajte
číslo.
zz Vyberte číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu <s>.)
zz Možno nastaviť v rozsahu [0002] –
[3600].
zz Skontrolujte, či položka
[3: Playback time/3: Čas
prehrávania] nie je zobrazená
červenou farbou.
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
ooInformácie o kartách, ktoré umožňujú snímanie časozberných
videozáznam (požiadavky na výkon karty), nájdete na strane 611.
ooAk je počet snímok nastavený na hodnotu 3 600, časozberný
videozáznam bude trvať približne 2 minúty v prípade systému NTSC
a približne 2 minúty 24 sekúnd v prípade systému PAL.
226
Snímanie časozberných videozáznamov
spôsob nastavenia
7 Vyberte
expozície.
zz Vyberte položku [Auto exposure/
Automatická expozícia].
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zzFixed 1st frame (Pevná 1. snímka)
Pri nasnímaní prvého záberu sa vykoná meranie na automatické
nastavenie expozície, ktorá sa zhoduje s jasom. Expozícia nastavená
pre prvý záber sa použije na nasledujúce zábery. Ďalšie nastavenia sú‑
visiace so snímaním pre prvý záber sa použijú na nasledujúce zábery.
zzEach frame (Každá snímka)
Meranie sa vykoná aj pre každý nasledujúci záber, aby sa
automaticky nastavila expozícia, ktorá sa zhoduje s jasom.
Upozorňujeme, že ak sú funkcie, napríklad štýl Picture Style
a vyváženie bielej, nastavené na možnosť [Auto/Automaticky],
automaticky sa nastavia pre každý nasledujúci záber.
8 Nastavte, či sa snímka má zobraziť.
zz Vyberte položku [Screen auto off/
Automatické vypnutie obrazovky].
zz Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zzDisable (Zakázať)
Snímka sa zobrazí aj počas snímania časozberného videozáznamu.
(Obrazovka sa vypne len počas snímania.) Upozorňujeme, že
obrazovka sa vypne približne po 30 minútach od spustenia snímania.
zzEnable (Povoliť)
Upozorňujeme, že obrazovka sa vypne približne po 10 sekundách
od spustenia snímania.
Počas snímania časozberného videozáznamu môžete stlačením tlačidla
<B> zapnúť alebo vypnúť obrazovku.
227
Snímanie časozberných videozáznamov
zvukovú signalizáciu.
9 Nastavte
zz Vyberte položku [Beep as img taken/
Zvuková signalizácia pri snímaní].
zz Ak je nastavená možnosť [Disable/
Zakázať], zvuková signalizácia pri
snímaní nezaznie.
10 Skontrolujte nastavenia.
(1)
(2)
(1) Potrebný čas
Uvádza čas potrebný na nasnímanie nastaveného počtu záberov
s nastaveným intervalom. Ak prekročí 24 hodín, zobrazí sa položka
„*** days“ (*** deň/dní).
(2) Čas prehrávania
Uvádza dobu nahrávania videozáznamu (čas potrebný na prehratie
videozáznamu) pri vytváraní časozberného videozáznamu v prípade
videozáznamu s rozlíšením 4K alebo Full HD zo statických záberov
nasnímaných s nastavenými intervalmi.
ponuku.
11 Zavrite
zz Stlačením tlačidla <M> vypnite
obrazovku ponuky.
228
Snímanie časozberných videozáznamov
si správu.
12 Prečítajte
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
skúšobné zábery.
13 Nasnímajte
zz Nastavte expozíciu a funkcie
snímania a stlačením tlačidla spúšte
do polovice zaostrite rovnako ako pri
snímaní statických záberov.
zz Úplným stlačením tlačidla spúšte za‑
čnite snímať skúšobné zábery. Static‑
ké zábery sa zaznamenajú na kartu.
zz Ak so skúšobnými zábermi nie sú žiadne
problémy, prejdite na nasledujúci krok.
zz Ak chcete znova nasnímať skúšobné
zábery, zopakujte tento krok.
ooSkúšobné zábery sa snímajú v kvalite JPEG 73.
ooV režime [t] alebo [M] môžete nastaviť rýchlosť uzávierky v rozsahu 1/4 000 s až 30 s.
ooMôžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie
citlivosti ISO v režime [k], [t] alebo [v] alebo v režime [M]
s automatickým nastavením citlivosti ISO, v položke [aISO Auto/
a Automatické nastavenie citlivosti ISO] v položke [z3: kISO
speed settings/z3: kNastavenia citlivosti ISO] (str. 246).
ooKeď v prípade snímania s manuálnym nastavením expozície nastavíte mož‑
nosť [Maximum] pre položku [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] alebo
[Range for H/Rozsah pre H] v položke [z3: kISO speed settings/
z3: kNastavenia citlivosti ISO] na hodnotu [H2(102400)], maximálny
limit rozsahu manuálneho nastavenia sa rozšíri na hodnotu H2 (ekvivalent
ISO 102400).
ooAk ste nastavili položku [Half-press/Stlačenie do polovice] v položke
[54: V btn function/54: Funkcia tlačidla V] na možnosť
[Meter.+k Servo AF/Meranie +k AF‑Servo], automaticky sa zmení
na možnosť [Meter.+One-Shot AF/Meranie + Jednoobrázkový AF],
keď nastavíte snímanie časozberného videozáznamu.
229
Snímanie časozberných videozáznamov
tlačidlo snímania
14 Stlačte
videozáznamu.
ggFotoaparát bude pripravený začať
snímať časozberný videozáznam.
zz Ak sa chcete vrátiť na krok č. 13,
znova stlačte tlačidlo snímania
videozáznamu.
časozberný
15 Nasnímajte
videozáznam.
(1)
230
(2)
zz Stlačte tlačidlo <B> a znova skon‑
trolujte položky „Potrebný čas“ (1) a „In‑
terval“ (2) zobrazené na obrazovke.
zz Úplným stlačením tlačidla spúšte
spustite snímanie časozberného
videozáznamu.
zz Počas nahrávania časozberného
videozáznamu nebude AF fungovať.
zz Počas nahrávania časozberného
videozáznamu sa bude v pravom
hornom rohu obrazovky zobrazovať
značka „oREC“.
zz Keďže sa na snímanie používa
elektronická uzávierka, počas
snímania časozberného
videozáznamu uzávierka nevydáva
žiaden zvuk.
ggPo nasnímaní nastaveného počtu
záberov sa snímanie časozberného
videozáznamu ukončí.
zz Ak chcete zrušiť prebiehajúce
nahrávanie časozberných
videozáznamov, nastavte položku
[Time-lapse/Časozberný] na
možnosť [Disable/Zakázať].
Snímanie časozberných videozáznamov
ooOdporúča sa používať statív.
ooOdporúča sa vopred nasnímať skúšobné zábery ako v kroku č. 13
a nasnímať skúšobné videozáznamy pre časozberné videozáznamy.
ooBez ohľadu na nastavenie [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu]
v položke [z1: Movie rec quality/z1: Kvalita nahrávania
videozáznamu] sa časozberné videozáznamy s rozlíšením 4K
zaznamenajú vo formáte H6W (NTSC)/H5W (PAL)
a časozberné videozáznamy s rozlíšením Full HD sa zaznamenajú vo
formáte L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL).
ooPokrytie zorného poľa videozáznamu pri snímaní časozberného
videozáznamu s rozlíšením 4K aj Full HD je približne 100 %.
ooAk chcete zrušiť prebiehajúce snímanie časozberného videozáznamu,
buď úplne stlačte tlačidlo spúšte alebo stlačte tlačidlo snímania
videozáznamu. Doteraz nasnímaný časozberný videozáznam sa
zaznamená na kartu.
ooAk čas potrebný na snímanie je dlhší ako 24 hodín, ale nie ako 48 hodín,
zobrazí sa položka „2 days“ (2 dni). Ak sú potrebné tri dni alebo viac,
počet dní sa zobrazí v 24-hodinových prírastkoch.
ooAj v prípade, že je čas prehrávania časozberného videozáznamu kratší
ako 1 s, súbor videozáznamu sa vytvorí. V položke [Playback time/Čas
prehrávania], sa zobrazí hodnota „00:00:00“.
ooAk je doba snímania dlhá, odporúča sa použiť príslušenstvo napájané
z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne).
ooPre časozberné videozáznamy s rozlíšením 4K/Full HD sa použije
vzorkovanie farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. ITU‑R
BT.709.
ooAk na karte nie je dostatok voľného miesta na zaznamenanie
nastaveného počtu záberov, položka [Playback time/Čas prehrávania]
sa zobrazí červenou farbou. Hoci fotoaparát môže pokračovať v snímaní,
snímanie sa zastaví, keď sa karta zaplní.
ooAk je veľkosť súboru videozáznamu väčšia ako 4 GB s nastaveniami
[No. of shots/Počet záberov] a karta nie je naformátovaná vo formáte
exFAT (str. 374), položka [Playback time/Čas prehrávania] sa zobrazí
červenou farbou. Ak v týchto podmienkach pokračujete v snímaní
a veľkosť súboru videozáznamu dosiahne 4 GB, snímanie časozberného
videozáznamu sa zastaví.
231
Snímanie časozberných videozáznamov
ooFotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
ooAk je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou prepojovacieho kábla
alebo ak je k fotoaparátu pripojený kábel HDMI, nemôžete vybrať
možnosť [Enable/Povoliť].
ooAF‑Servo pri videozázname nebude fungovať.
ooPri časozberných videozáznamoch v režime [t] (Priorita uzávierky AE)
sa clona nastaví pevne a expozícia sa ovláda pomocou citlivosti ISO.
ooAk je rýchlosť uzávierky 1/30 s alebo nižšia, expozícia videozáznamu sa
nemusí zobraziť správne (môže sa líšiť od výsledného videozáznamu).
ooPočas snímania časozberného videozáznamu nemeňte transfokáciu
objektívu. Zmena transfokácie objektívu môže spôsobiť rozostrenie
snímky, zmenu expozície alebo to, že korekcia aberácie objektívu
nebude fungovať správne.
ooKeď snímate časozberný videozáznam pri blikajúcom svetle, môže sa
zaznamenať výrazné blikanie obrazu, vodorovné pruhy (šum) alebo
nepravidelné expozície.
ooSnímky zobrazené ako časozberné videozáznamy sa môžu líšiť od vý‑
sledného videozáznamu (v detailoch ako nekonzistentný jas z blikajúcich
svetelných zdrojov alebo šum v dôsledku vysokej citlivosti ISO).
ooPri snímaní časozberného videozáznamu pri slabom svetle môže
zobrazená snímka vyzerať inak ako aktuálne zaznamenaný
videozáznam. V takýchto prípadoch bude blikať ikona <g>.
ooAk pri snímaní časozberného videozáznamu pohybujete fotoaparátom
zľava doprava (panorámujete) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz
môže byť extrémne skreslený.
ooPočas snímania časozberného videozáznamu sa neaktivuje funkcia
automatického vypnutia. Tiež nemôžete upraviť nastavenia funkcie
snímania a nastavenia funkcií ponuky, prehrávať snímky atď.
ooV časozberných videozáznamoch sa nezaznamenáva zvuk ani časové kódy.
ooV prípade snímania časozberného videozáznamu môžete úplným stlače‑
ním tlačidla spúšte spustiť alebo zastaviť snímanie videozáznamu bez
ohľadu na nastavenie [54: V btn function/54: Funkcia tlačidla V].
ooAk sa s položkou [Interval] nastavenou na menej ako 3 sekundy
a položkou [Auto exposure/Automatická expozícia] nastavenou na
možnosť [Each frame/Každá snímka] jas výrazne líši od predchádzajú‑
cej snímky, fotoaparát nemusí snímať v nastavenom intervale.
232
Snímanie časozberných videozáznamov
ooAk rýchlosť uzávierky presahuje interval snímania (napríklad pri dlhých
expozíciách) alebo sa automaticky nastaví nízka rýchlosť uzávierky,
fotoaparát nemusí byť schopný snímať v nastavenom intervale.
Snímanie tiež nemusí fungovať, keď sú intervaly snímania takmer
rovnaké ako rýchlosť uzávierky.
ooAk nasledujúci naplánovaný záber nie je možný, vynechá sa. Môže sa
tým skrátiť doba nahrávania vytvoreného časozberného videozáznamu.
ooAk je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas
potrebný na záznam na kartu dlhší ako interval snímania, niektoré zo
záberov sa nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
ooAj keď je položka [Screen auto off/Automatické vypnutie obrazovky]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka sa počas
expozície vypne.
ooAj keď je položka [Screen auto off/Automatické vypnutie obrazovky]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], snímka sa na krátky interval
nemusí zobraziť pred nasledujúcim záberom.
ooAk je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas
potrebný na záznam na kartu dlhší ako interval snímania, niektoré zo
záberov sa nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
ooZhotovené snímky sa nezaznamenajú ako statické zábery. Dokonca aj
vtedy, ak zrušíte snímanie časozberného videozáznamu iba po jedinom
nasnímanom zábere, zaznamená sa ako súbor videozáznamu.
ooAk pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla
a použijete nástroj EOS Utility (softvér EOS), nastavte položku
[z2: Time-lapse movie/z2: Časozberný videozáznam] na možnosť
[Disable/Zakázať]. Ak je táto položka nastavená na možnosť [Enable/
Povoliť], fotoaparát nemôže komunikovať s počítačom.
ooPočas snímania časozberného videozáznamu nebude fungovať funkcia
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
ooSnímanie časozberného videozáznamu sa ukončí, ak je vypínač
prepnete napríklad do polohy <2> a nastavenie sa zmení na možnosť
[Disable/Zakázať].
ooAj keď sa používa blesk, nespustí sa.
ooNasledujúce operácie zrušia pohotovostný režim pre časozberné sníma‑
nie videozáznamov a prepnú nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať].
• Výber položky [Clean nowf/Vyčistiť terazf] alebo
[Clean manually/Vyčistiť ručne] alebo v položke [53: Sensor
cleaning/53: Čistenie snímača] alebo výber položky [56: Clear
all camera settings/56: Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu].
233
Snímanie časozberných videozáznamov
ooAk spustíte snímanie časozberného videozáznamu, keď je zobrazená
biela ikona varovania týkajúceho sa teploty <s> (str. 253), kvalita
snímok časozberného videozáznamu sa môže znížiť. Odporúča sa, aby
ste spustili snímanie časozberného videozáznamu po zmiznutí bielej
ikony <s> (keď klesne vnútorná teplota fotoaparátu).
ooPri nastavení položky [Auto exposure/Automatická expozícia]
na možnosť [Each frame/Každá snímka] sa citlivosť ISO, rýchlosť
uzávierky a clona v niektorých režimoch nemusia zaznamenať
v informáciách Exif časozberného videozáznamu.
234
Snímanie časozberných videozáznamov
Na spustenie a zastavenie snímania časozberného videozáznamu môžete
použiť bezdrôtové diaľkové ovládanie BR‑E1 (predáva sa samostatne,
str. 174).
zz S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR‑E1
• Najprv spárujte bezdrôtový diaľkový ovládač
BR‑E1 s fotoaparátom (str. 408).
• Položku [z2: Remote control/z2: Diaľkové
ovládanie] nastavte na možnosť [Enable/Povoliť].
• Nasnímajte skúšobné záber. Potom, keď je fotoaparát
pripravený na snímanie (ako v kroku č. 14 na strane 230),
nastavte prepínač režimu aktivácie/snímania videozáznamu
zariadenia BR‑E1 na položku <o> (okamžité snímanie) alebo
položku <2> (snímanie s 2-sekundovým oneskorením).
• Ak bol vypínač diaľkového ovládania nastavený na položku
[k], snímanie časozberného videozáznamu nemôže začať.
Stav fotoaparátu/
nastavenie diaľkového
ovládania
<2> 2-sekundové
oneskorenie
<o> Okamžité
snímanie
Obrazovka testu snímania Test snímania
Pripravený snímať
Spustí sa
snímanie
Počas snímania
časozberného
videozáznamu
Ukončenie
snímania
[k] Snímanie
videozáznamu
Stav pripravenosti na
snímanie
Do zobrazenia
obrazovky testu
snímania
Ukončenie snímania
Približný čas dostupný na snímanie časozberných
videozáznamov
Pokyny o možnej dĺžke snímania časozberných videozáznamov
(až kým sa nevybije batéria) nájdete na strane 613.
235
Snímanie videozáznamov nastavené na
funkciu Canon LogN
Krivka gama funkcie Canon Log využíva vlastnosti obrazového
snímača a zachytáva široký dynamický rozsah videozáznamov, ktoré
budú neskôr spracované v postprodukcii. S minimálnou stratou detailov
v tmavých a svetlých oblastiach si videozáznamy uchovajú viac
vizuálnych informácií v celom dynamickom rozsahu.
Ak chcete pracovať s videozáznamami pomocou funkcie Canon
v postprodukcii, môžete použiť vyhľadávacie tabuľky (LUT). Údaje LUT
možno prevziať z webovej lokality spoločnosti Canon.
snímania nastavte na
1 Režim
možnosť [M].
zz Nastavenia po kroku č. 3 sú dostupné
len v režime snímania [M].
položku [z4: Canon Log
2 Vyberte
settings/z4: Nastavenia funkcie
Canon Log].
položku [Canon Log].
3 Vyberte
zz Stlačte tlačidlo <0>.
položku [On (8bit)/Zap.
4 Vyberte
(8-bitový)] alebo [On (10bit)/Zap.
(10-bitový)] (str. 238).
zz Pri nahrávaní videozáznamov na
kartu nastavte možnosť [On (8bit)/
Zap. (8-bitový)].
zz Pri nahrávaní na externé záznamové
zariadenie cez pripojenie HDMI nastav‑
te možnosť [On (8bit)/Zap. (8-bitový)]
alebo [On (10bit)/Zap. (10-bitový)].
236
Snímanie videozáznamov nastavené na funkciu Canon Log
možnosti nastavte podľa
5 Jednotlivé
potreby.
zz Nastavte položky [View Assist./
Asistent zobrazenia], [Color Matrix/
Farebná matica], [Characteristics/
Vlastnosti] a [HDMI color
space/Farebný priestor HDMI].
Podrobnejšie informácie nájdete na
stranách 239 – 241.
snímanie.
6 Nastavte
zz Nastavte citlivosť ISO ručne
(str. 242).
zz Nastavte požadovanú rýchlosť
uzávierky a clonu.
videozáznam.
7 Nasnímajte
zz Pred nahrávaním videozáznamov na
kartu si pozrite stranu 611.
zz Pri nahrávaní videozáznamov na
externé záznamové zariadenie cez
pripojenie HDMI pripojte zariadenia
pomocou kábla HDMI.
zz Pokyny na externé nahrávanie cez
pripojenie HDMI nájdete v návode
na použitie externého záznamového
zariadenia.
237
Snímanie videozáznamov nastavené na funkciu Canon Log
zzCanon Log
zz On (8bit) (Zap. (8-bitový))
Vyberte túto možnosť pri nahrávaní
videozáznamov pomocou funkcie
Canon Log na kartu. Umožňuje tiež
nahrávať na externé záznamové
zariadenie pomocou pripojenia HDMI.
Kvalita nahrávania cez pripojenie
HDMI sa prepne automaticky na
základe nastavenia [z1: Movie rec
quality/z1: Kvalita nahrávania
videozáznamu].
On (10bit) (Zap. (10-bitový))
Vyberte túto možnosť pri 10-bitovom nahrávaní v rozlíšení 4K
(3840 x 2160) cez pripojenie HDMI na externé záznamové
zariadenie, ktoré podporuje 10-bitového nahrávania v rozlíšení
4K. Videozáznamy nie je možné nahrávať na kartu. Položka
[z4: HDMI display/z4: Zobrazenie cez HDMI] sa automaticky
nastaví na možnosť [A+a].
ooKeď je fotoaparát nastavený na možnosť [On (10bit)/Zap. (10-bitový)],
neprodukuje sa žiadny výstup HDMI, ak externé záznamové zariadenie
nepodporuje 10-bitový záznam v rozlíšení 4K. Ak nie je k dispozícii
žiadny výstup videa, skontrolujte, či externé záznamové zariadenie
podporuje tieto signály.
ooVýstup s rozlíšením Full HD a HD nie je dostupný pri nastavení [On
(10bit)/Zap. (10-bitový)].
ooStlačením tlačidla snímania videozáznamu (str. 209) sa nahrávanie
videozáznamu nespustí, ak snímate statické zábery v inom režime ako
[A] a položka [On (10bit)/Zap. (10-bitový)] je nastavená na režim
[ ] (videozáznam C3).
Pre videozáznamy s funkciou Canon Log na kartu sa použije vzorkovanie
farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. ITU‑R BT.709,
rovnako ako pri bežnom snímaní videozáznamu.
238
Snímanie videozáznamov nastavené na funkciu Canon Log
zzAsistent zobrazenia
Pri prehrávaní na fotoaparáte môžu
tieto videozáznamy vyzerať tmavšie
a mať nižší kontrast ako videozáznamy
nasnímané pomocou štýlu Picture Style
vďaka charakteristikám snímok z funkcie
Canon Log, ktoré slúžia na zaistenie
širokého dynamického rozsahu.
Ak chcete dosiahnuť jasnejšie
zobrazenie, ktoré zjednoduší kontrolu
detailov, nastavte položku [View Assist./
Asistent zobrazenia] na možnosť
[On/Zap.].
●●Nastavenie tejto funkcie na možnosť [On/Zap.] neovplyvní
videozáznamy nahraté na karte, ktoré sú zaznamenané pomocou
funkcie Canon Log. Podobne obrazový výstup HDMI má vlastnosti
funkcie Canon Log a funkcia Asistent zobrazenia sa preň
nepoužije.
ooPri použití asistenta zobrazenia sa na obrazovke zobrazenia informácií
zobrazí [V.Assist/Asistent zobrazenia].
ooPri nastavení na možnosť [On/Zap.] sa Asistent zobrazenia používa aj
pri zväčšenom zobrazení.
239
Snímanie videozáznamov nastavené na funkciu Canon Log
zzColor Matrix (Farebná matica)
Pomocou farebnej matice môžete
špecifikovať, ako sa budú reprodukovať
farby za účelom naplánovania
spracovania pri postprodukcii.
Cinema EOS Original (Pôvodné Cinema EOS)
Reprodukuje farby ako [Cinema EOS Original/Pôvodné Cinema
EOS] ako pri použití na profesionálnych fotoaparátoch Cinema
EOS.
Neutral (Neutrálne)
Reprodukuje farby ako [Neutral/Neutrálne] ako pri použití na
profesionálnych fotoaparátoch Cinema EOS. Podobné skutočným
farbám objektu.
240
Snímanie videozáznamov nastavené na funkciu Canon Log
zzCharacteristics (Vlastnosti)
Upravte podľa potreby. Vyberte položku
([Sharpness: Strength/Ostrosť:
Intenzita], [Saturation/Sýtosť] alebo
[Hue/Odtieň]), upravte úroveň efektu,
potom stlačte tlačidlo <0>.
Sharpness: Strength
(Ostrosť: Intenzita)
Saturation (Sýtosť)
Reds
(Červené
odtiene)
Greens
Hue
(Zelené
(Odtieň)*
odtiene)
Blues
(Modré
odtiene)
0: Slabé zvýraznenie
obrysov
-4: Nízka
7: Silné zvýraznenie
obrysov
+4: Vysoká
-4: Smerom k fialovej
+4: Smerom k žltej
-4: Smerom k žltej
+4: Smerom k azúrovej
-4: Smerom k azúrovej
+4: Smerom k fialovej
* Červený, zelený a modrý odtieň nemožno upraviť jednotlivo.
zzHDMI color space (Farebný priestor HDMI)
Položku [HDMI color space/Farebný
priestor HDMI] je možné nastaviť, keď
je položka [Canon Log] nastavená na
možnosť [On (10bit)/Zap. (10-bitový)]
a položku [Color Matrix/Farebná
matica] na možnosť [Neutral/
Neutrálne].
Ako farebný priestor pre výstup HDMI
vyberte možnosť [BT.709] alebo
[BT.2020].
241
Snímanie videozáznamov nastavené na funkciu Canon Log
Nastavenia snímania
zz Snímanie pomocou automatického nastavenia citlivosti ISO nie je
možné a ak je nastavené automatické nastavenie citlivosti ISO pri
súčasnom nastavení funkcie Canon Log, toto nastavenie sa zmení
na ISO 400. Nastavte citlivosť ISO manuálne.
zz Manuálne nastavenie citlivosti ISO na hodnotu 100 – 320 zúži
dynamický rozsah.
zz Funkcia Canon Log pri citlivosti ISO 400 alebo vyššej ponúka
dynamický rozsah približne 800 %.
zz Pri použití funkcie Canon Log môže byť automatické zaostrovanie
na objekty so slabým osvetlením alebo objekty s nízkym kontrastom
ťažšie.
Rozšírené citlivosti ISO pri snímaní s funkciou Canon Log sú ISO 100, 125,
160, 200, 250 a 320. Keď je nastavená citlivosť ISO, zobrazí sa ikona [L].
Kvalita obrazu pri používaní funkcie Canon Log
zz Pri použití funkcie Canon Log sa môžu na videozáznamoch
objaviť horizontálne pásy, v závislosti od objektu alebo podmienok
snímania. Nasnímajte dopredu niekoľko skúšobných videozáznamov
a skontrolujte výsledky. Najmä môže dôjsť k zvýrazneniu šumu, ak
pri stupňovaní farieb videozáznamov zvýrazníte kontrast.
zz Pri použití funkcie Canon Log môže byť obloha, biele steny
a podobné objekty ovplyvnené šumom alebo nerovnomerným
stupňovaním, expozíciou alebo farbami.
zz Horizontálne pásy sa pravdepodobnejšie vyskytnú pri snímaní trochu
tmavých, plochých objektov. Tento obrazový šum sa môže vyskytnúť
aj pri relatívne nízkych citlivostiach ISO okolo hodnoty ISO 400.
zz Ak je šum výrazný, skúste snímať za jasnejších podmienok
a v stupňovaní farieb nastavte jas. Šum možno zredukovať tiež
snímaním pri citlivosti ISO nižšej ako ISO 400, hoci dynamický
rozsah bude užší.
242
Snímanie videozáznamov nastavené na funkciu Canon Log
Všeobecné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa
snímania s funkciou Canon Log
ooKeď je nastavená funkcia Canon Log, videozáznamy v režime HDR nie
sú dostupné.
ooPri zadaní funkcie Canon Log sa položka [Peripheral illum corr/
Korekcia periférneho osvetlenia] v položke [z2: Lens aberration
correction/z2: Korekcia aberácie objektívu] nastaví na možnosť
[Disable/Zakázať].
ooFunkcie Canon Log 2 a Canon Log 3 nie sú podporované.
Prehrávanie videozáznamov nasnímaných s funkciou
Canon Log
Počas prehrávania videozáznamu sa nepoužíva asistent zobrazenia.
243
Nastavenia funkcií ponuky
Táto časť popisuje ponuky používané na snímanie videozáznamov.
[z1]
zzMovie recording quality (Kvalita nahrávania videozáznamu)
Podrobnejšie informácie o kvalite videozáznamu nájdete na
strane 192.
zzMovie croppingM (Orezanie videozáznamuM)
Podrobnejšie informácie o orezávaní videozáznamov nájdete na
strane 219.
zzSound recording (Záznam zvuku)
Podrobnejšie informácie o nahrávaní zvuku nájdete na strane 202.
zzTime code (Časový kód)
Podrobnejšie informácie o časových kódoch nájdete na strane 205.
zzMovie digital IS (Digitálna stabilizácia obrazu videozáznamu)
Podrobnejšie informácie o digitálnej stabilizácii obrazu videozáznamu
nájdete na strane 220.
244
Nastavenia funkcií ponuky
[z2]
zzLens aberration correctionM (Korekcia aberácie
objektívuM)
Pri snímaní videozáznamov môžete korigovať periférne osvetlenie,
skreslenie a chromatickú aberáciu. Podrobnejšie informácie
o korekcii aberácie nájdete na strane 110.
zzTime-lapse movie (Časozberný videozáznam)
Podrobnejšie informácie o snímaní časozberných videozáznamov
nájdete na strane 224.
zzRemote control shooting (Snímanie s diaľkovým ovládaním)
Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], môžete spustiť alebo
zastaviť snímanie videozáznamu pomocou bezdrôtového diaľkového
ovládania BR‑E1 (predáva sa samostatne, str. 174). Najskôr
spárujte prijímač BR‑E1 s fotoaparátom (str. 408).
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR‑E1
Nastavte prepínač režimu aktivácie/snímania videozáznamu do
polohy <k> a stlačte tlačidlo uvoľnenia.
Podrobnejšie informácie o snímaní časozberného videozáznamu
nájdete na strane 235.
245
Nastavenia funkcií ponuky
[z3]M
zzExposure compensationM (Kompenzácia expozícieM)
Kompenzácia expozície je dostupná v rozsahu ±3 EV v krokoch po
1/3 EV. Podrobnejšie informácie o kompenzácii expozície nájdete na
strane 154.
zzkISO speed settingsM (k Nastavenia citlivosti ISOM)
ISO speed (Citlivosť ISO)
V režime [M] môžete citlivosť ISO nastaviť ručne. Môžete vybrať
aj možnosť automatického nastavenia citlivosti ISO.
ISO speed range (Rozsah citlivosti ISO)
Pri snímaní videozáznamov s rozlíšením HD/Full HD alebo
časozberných videozáznamov s rozlíšením Full HD môžete
nastaviť rozsah nastavenia citlivosti ISO (minimum a maximum).
Predvolene je nastavený na hodnotu ISO 100 – 25600. Minimálny
limit môžete nastaviť v rozsahu ISO 100 až H1 (ekvivalent
citlivosti ISO 51200) a maximálny limit v rozsahu ISO 200 až H2
(ekvivalent citlivosti ISO 102400).
Range for H (Rozsah pre H)
Pri snímaní videozáznamov s rozlíšením 4K alebo časozberných
videozáznamov s rozlíšením 4K môžete nastaviť rozsah
nastavenia citlivosti ISO (minimum a maximum). Predvolene je
nastavený na hodnotu ISO 100 – 12800. Minimálny limit môžete
nastaviť v rozsahu ISO 100 až H1 (ekvivalent citlivosti ISO 51200)
a maximálny limit v rozsahu ISO 200 až H2 (ekvivalent citlivosti
ISO 102400).
ISO Auto (Automatické nastavenie citlivosti ISO)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie
citlivosti ISO pre snímanie videozáznamu s rozlíšením HD
alebo Full HD v režimoch [k], [t] a [v] alebo v režime
[M] s automatickým nastavením citlivosti ISO. Predvolene je
nastavené na hodnotu [Max.:25600]. Maximálny limit môžete
nastaviť v rozsahu [Max.:6400] až [Max.:H2(102400)].
246
Nastavenia funkcií ponuky
HISO Auto (HAutomatické nastavenie citlivosti ISO)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie
citlivosti ISO pre snímanie videozáznamu s rozlíšením
4K v režimoch [k], [t] a [v] alebo v režime [M]
s automatickým nastavením citlivosti ISO. Predvolene je
nastavené na hodnotu [Max.:12800]. Maximálny limit môžete
nastaviť v rozsahu [Max.:6400] až [Max.:H2(102400)].
aISO Auto (a Automatické nastavenie citlivosti ISO)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie
citlivosti ISO pre snímanie videozáznamu s rozlíšením 4K/
Full HD v režimoch [k], [t] a [v] alebo v režime [M]
s automatickým nastavením citlivosti ISO. Predvolene je
nastavené na hodnotu [Max.:12800]. Maximálny limit môžete
nastaviť v rozsahu [Max.:400] až [Max.:25600].
Rozšírené citlivosti ISO (vyznačené ikonou [H]) sú ISO 32000/40000
pre videozáznamy s rozlíšením HD/Full HD a ISO 16000/20000/25600/
32000/40000 pre videozáznamy s rozlíšením 4K.
zzAuto Lighting OptimizerM (Automatická optimalizácia
úrovne osvetleniaM)
Jas a kontrast je možné upraviť automaticky. Podrobnejšie informácie
o funkcii Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) nájdete na strane 104.
zzHighlight tone priorityM (Priorita jasných tónovM)
Počas snímania videozáznamov môžete redukovať preexponované
svetlé oblasti. Podrobnejšie informácie o priorite jasných tónov
nájdete na strane 109.
Položka [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri
snímaní videozáznamov s nastaveniu položkou [z3: Highlight tone
priority/z3: Priorita jasných tónov].
247
Nastavenia funkcií ponuky
zzk Auto slow shutterM (k Automatická nízka rýchlosť
uzávierkyM)
Môžete vybrať, či chcete snímať
videozáznamy, ktoré sú jasnejšie
a menej zašumené ako pri nastavení
na hodnotu [Disable/Zakázať], keď
automaticky spomalíte rýchlosť uzávierky
pri slabom osvetlení.
Dostupné v režimoch snímania [k]
a [v]. Platí pre videozáznamy nahraté
so snímkovou frekvenciou 7 alebo
8.
Disable (Zakázať)
Umožňuje snímanie videozáznamov plynulým, prirodzenejším
pohybom, s menším vplyvom trasenia objektu ako pri nastavení
na možnosť [Enable/Povoliť]. Upozorňujeme, že pri slabom
osvetlení môžu byť videozáznamy tmavšie ako pri nastavení na
hodnotu [Enable/Povoliť].
Enable (Povoliť)
Umožňuje snímať jasnejšie a menej zašumené videozáznam
ako pri nastavení možnosti [Disable/Zakázať] automatickým
znížením rýchlosti uzávierky na maximálne 1/30 s (NTSC) alebo
1/25 s (PAL) pri slabom osvetlení.
Pri snímaní pohybujúcich sa objektov pri slabom osvetlení alebo pri výskyte
paobrazov, ako sú stopy, sa odporúča nastavenie na hodnotu [Disable/
Zakázať].
248
Nastavenia funkcií ponuky
zzMetering timerM (Časovač meraniaM)
Podrobnejšie informácie o časovači merania nájdete na strane 119.
zzk Av 1/8-stop incrementsM (k 1/8 EV kroky AvM)
Pri snímaní videozáznamov pomocou
objektívu RF môžete nastaviť hodnoty
clony v jemnejšom rozsahu.
Pomocou možnosti [Enable/Povoliť]
zmeníte krok clony z 1/3 EV (alebo
1/2 EV) na 1/8 EV v režme [v] alebo
[M].
ooPoložka [kAv 1/8-stop incr./k1/8 EV kroky Av] nie je pri použití
objektívov EF alebo EF‑S dostupná (nezobrazuje sa).
ooAj keď je nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], s objektívmi EF
alebo EF‑S clonu nie je možné nastaviť v krokoch 1/8 stupňov EV.
ooKeď je nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], možnosti nastavenia
v položke [81: Exposure level increments/81: Zmeny expozičnej
úrovne] sú vypnuté a nemajú žiaden efekt.
249
Nastavenia funkcií ponuky
[z4]M
zzWhite balanceM (Vyváženie bielejM)
Podrobnejšie informácie o vyvážení bielej nájdete na strane 97.
zzCustom White Balance M (Vlastné vyváženie bielejM)
Podrobnejšie informácie o vlastnom vyvážení bielej nájdete na
strane 100.
zzWhite balance correctionM (Korekcia vyváženia bielejM)
Podrobnejšie informácie o korekcii vyváženia bielej nájdete na
strane 102.
zzPicture StyleM (Štýl Picture StyleM)
Podrobnejšie informácie o štýloch Picture Style nájdete na
strane 88.
zzCanon Log settingsM (Nastavenia funkcie Canon LogM)
Podrobnejšie informácie o funkcii Canon Log nájdete na strane 236.
zzHigh ISO speed noise reductionM (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISOM)
Podrobnejšie informácie o redukcii šumu pri vysokej citlivosti ISO
nájdete na strane 105.
250
Nastavenia funkcií ponuky
zzHDMI display (Zobrazenie cez HDMI)
Môžete zadať spôsob zobrazenia
videozáznamov pri ich nahrávaní na
externé záznamové zariadenie cez
pripojenie HDMI. Samotný obrazový
výstup je buď 4K (3840 x 2160) alebo
Full HD (1920 x 1080), v závislosti od
nastavenia [Movie rec. size/Veľkosť
videozáznamu].
Predvolené nastavenie pre zobrazenie
cez HDMI je [A+a].
zzA+a
●●Umožňuje zobrazenie videozáznamov na obrazovke fotoaparátu aj
na ďalšom zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI.
●●Funkcie fotoaparátu, ako sú prehrávanie snímok alebo zobrazenie
ponuky, sa zobrazujú na ďalšom zariadení prostredníctvom
pripojenia HDMI, nie vo fotoaparáte.
zza
●●Deaktivuje obrazovku fotoaparátu počas výstupu cez pripojenie
HDMI, takže obrazovka bude prázdna.
●●Informácie o snímaní, body AF a ďalšie informácie sa zobrazujú
na ďalšom zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI, ale pri
sledovaní externého monitora alebo iného zariadenia pripojeného
k rekordéru môžete zastaviť výstup týchto informácií stlačením
tlačidla <B>.
●●Pred nahrávaním videozáznamov na externé záznamové
zariadenie skontrolujte, či fotoaparát neposiela žiadne informácie,
takže na externom monitore alebo inom zariadení nie sú zobrazené
žiadne informácie o snímaní, body AF a podobne.
251
Nastavenia funkcií ponuky
Dlhší výstup HDMI
Ak chcete pokračovať vo výstupe cez pripojenie HDMI dlhšie ako
30 minút, vyberte položku [A+a], potom nastavte položku [Auto
power off/Automatické vypnutie] v položke [52: Power saving/
52: Úspora energie] na možnosť [Disable/Zakázať] (str. 377).
Výstup HDMI bude pokračovať po vypnutí obrazovky po uplynutí času
nastaveného v položke [Display off/Vypnutá obrazovka].
ooVýstup HDMI bez informácií nebude môcť zobrazovať varovania
o priestore na karte, kapacite batérie či vysokej internet teplote (str. 253)
cez pripojenie HDMI.
ooPočas výstupu HDMI môže zobrazenie nasledujúcej snímky chvíľu trvať,
ak prepnete medzi videozáznamami s odlišnými kvalitami záznamu
alebo snímkovými frekvenciami.
ooPodľa možností nepoužívajte fotoaparát pri nahrávaní videozáznamov
na externé záznamové zariadenia, čo môže spôsobiť zobrazenie
informácií v obrazovom výstupe HDMI.
ooV závislosti od prostredia, v ktorom videozáznam sledujete, môže jas
a farba videozáznamu nasnímaného fotoaparátom vyzerať odlišne ako
na obrazovom výstupe HDMI zaznamenanom pomocou externého
záznamového zariadenia.
ooStlačením tlačidla <B> môžete zmeniť zobrazované informácie.
ooK obrazovému výstupu HDMI je možné pridať časové kódy (str. 207).
ooVýstup zvuku je funkčný aj cez pripojenie HDMI, okrem prípadu, keď je
položka [Sound rec./Záznam zvuku] nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať].
252
Všeobecné upozornenia týkajúce sa snímania
videozáznamu
Červená varovná ikona vnútornej teploty <E>
ooAk sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého
snímania videozáznamu alebo pri vysokej teplote prostredia, zobrazí sa
červená ikona <E>.
ooČervená ikona <E> signalizuje, že snímanie videozáznamu sa čoskoro
automaticky ukončí. V takom prípade nebudete môcť pokračovať
v snímaní, kým vnútorná teplota fotoaparátu neklesne. Vypnite napájanie
a fotoaparát na chvíľu nepoužívajte.
ooDlhodobé snímanie videozáznamu pri vysokých teplotách spôsobí,
že sa červená ikona <E> zobrazí skôr. Keď nesnímate, vždy vypnite
fotoaparát.
Kvalita nahrávania a snímok
ooAk je nasadený objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte prepínač IS funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) do polohy <1>, táto funkcia bude aktívna trvalo, aj keď
nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a môže skrátiť
celkovú dobu snímania videozáznamu. Ak funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, napríklad pri použití statívu,
odporúča sa nastaviť prepínač IS do polohy <2>.
ooAk sa počas snímania videozáznamu s automatickým nastavením
expozície alebo prioritou uzávierky AE zmení jas, obraz videozáznamu
sa môže na okamih zdanlivo zastaviť. V takom prípade snímajte
videozáznamy s manuálnym nastavením expozície.
ooAk sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa
na obrazovke môže zobrazovať čierna. Videozáznam sa nahrá takmer
presne tak, ako ho vidíte na obrazovke.
ooPri slabom svetle sa na snímke môže objaviť šum alebo nepravidelné
farby. Videozáznamy sa zaznamenávajú takmer presne rovnako,
ako sa zobrazujú na obrazovke, s výnimkou snímania časozberných
videozáznamov alebo snímania s Asistentom zobrazenia funkcie Canon
View.
ooAk videozáznam prehráte na inom zariadení, kvalita obrazu alebo zvuku
sa môže zhoršiť alebo prehrávanie nemusí byť možné (aj ak dané
zariadenia podporujú formát MP4).
253
Všeobecné upozornenia týkajúce sa snímania
videozáznamu
Kvalita nahrávania a snímok
ooAk používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu,
počas snímania videozáznamu sa môže v pravej
časti obrazovky zobraziť ukazovateľ. Signalizuje,
aký objem údajov sa ešte nezapísal na kartu
(zostávajúca kapacita internej vyrovnávacej
(1)
pamäte). Čím je karta pomalšia, tým rýchlejšie
bude ukazovateľ stúpať. Pri dosiahnutí najvyššej
úrovne ukazovateľa (1) sa snímanie videozáznamu
automaticky zastaví.
ooAk má karta vysokú rýchlosť zápisu, ukazovateľ sa nezobrazí alebo sa
jeho úroveň (ak sa zobrazí) takmer vôbec nezvýši. Nasnímajte najskôr
niekoľko skúšobných videozáznamov, aby ste sa presvedčili, či karta
dokáže dostatočne rýchlo zapisovať.
ooAko ukazovateľ indikuje, že karta je plná, snímanie videozáznamu sa
automaticky zastaví, zvuk pri konci videozáznamu nemusí byť riadne
zaznamenaný.
ooAk sa zapisovacia rýchlosť karty zníži (z dôvodu fragmentácie) a zobrazí
sa indikátor, rýchlosť zapisovania môžete zvýšiť naformátovaním karty.
Obmedzenia pri snímaní IPB
Upozorňujeme, že pri nastavení miery kompresie kvality snímania
videozáznamov na možnosti X alebo V (zvuk: AAC) platia
nasledujúce obmedzenia.
ooV posledných približne dvoch snímkach sa nezaznamená zvuk.
ooPri prehrávaní videozáznamov v systéme Windows sa môže mierne
narušiť synchronizácia obrazu a zvuku videozáznamov.
254
3
AF
Táto kapitola opisuje funkciu automatického zaostrovania
a uvádza nastavenia ponuky na karte AF ([2]).
zz Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v režimoch [t], [d], [s], [f],
[a] alebo [BULB].
Skratka <AF> znamená automatické zaostrovanie. Skratka <MF>
znamená manuálne zaostrenie.
255
Ponuky na kartách: AF (statické zábery)
zzAF1
str. 262
str. 265
str. 276
str. 277
str. 278
str. 279
zzAF2
str. 283
str. 284
Keď sa používajú objektívy RF bez prepínača režimov zaostrenia, na karte
[21] sa zobrazuje položka [Focus mode/Režim zaostrenia].
256
Ponuky na kartách: AF (statické zábery)
zzAF3
str. 288
str. 289
str. 290
zzAF4
str. 293
str. 295
str. 296
zzAF5
str. 297
str. 298
str. 299
str. 300
Funkcie v ponukách [23], [24] a [25] sú popísané v systéme
Pomocníka fotoaparátu (str. 405).
257
Ponuky na kartách: AF (statické zábery)
V režime [A] sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
zzAF1
str. 277
str. 278
str. 279
str. 263
str. 284
258
Ponuky na kartách: AF (videozáznamy)
zzAF1
str. 265
str. 276
str. 277
str. 279
str. 286
zzAF2
str. 283
str. 284
Keď sa používajú objektívy RF bez prepínača režimov zaostrenia, na karte
[21] sa zobrazuje položka [Focus mode/Režim zaostrenia].
259
Ponuky na kartách: AF (videozáznamy)
zzAF3
str. 291
str. 292
zzAF4
str. 293
zzAF5
str. 297
str. 298
Funkcie v ponukách [23], [24] a [25] sú popísané v systéme
Pomocníka fotoaparátu (str. 405).
260
Ponuky na kartách: AF (videozáznamy)
V režime [y] sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
zzAF1
str. 277
str. 279
str. 286
str. 284
261
Výber funkcie AFN
Môžete vybrať charakteristiku funkcie AF, ktorá vyhovuje príslušným
podmienkam alebo objektu snímania.
Vyberte položku [21: AF
1 operation/
21: Funkcia AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
Ak nie je možné zaostriť, farba bodu AF sa zmení na oranžovú. V takom
prípade sa snímka nebude dať odfotografovať ani úplným stlačením tlačidla
spúšte. Zmeňte kompozíciu záberu a skúste zaostriť znova. Alebo si pozrite
časť „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní“
(str. 275).
262
Výber funkcie AF
Jednoobrázkový AF pre statické objekty (ONE SHOT)
Vhodný pre statické objekty. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do
polovice, fotoaparát zaostrí iba raz.
zz Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí nazeleno a zaznie
zvuková signalizácia.
zz Zaostrenie zostane uzamknuté, keď držíte tlačidlo spúšte stlačené do
polovice, čo vám umožňuje zmeniť kompozíciu snímky pred jej nasnímaním.
zz Podrobnejšie informácie rýchlosti sériového snímania pri sériovom
snímaní nájdete na str. 144.
Ak je položka [53: Beep/53: Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], po dosiahnutí zaostrenia nezaznie zvuková signalizácia.
Funkcia AF‑Servo pre pohybujúce sa objekty (SERVO)
Táto funkcia AF je určená pre pohybujúce sa objekty. Kým držíte tlačidlo
spúšte stlačené do polovice, fotoaparát bude nepretržite zaostrovať na objekt.
zz Ak sa zaostrenie dosiahne, bod AF sa zobrazí namodro.
zz Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia snímky.
zz Podrobnejšie informácie rýchlosti sériového snímania pri sériovom
snímaní nájdete na str. 144.
ooV závislosti od použitého objektívu, vzdialenosti od objektu a rýchlosti
objektu nemusí byť fotoaparát schopný dosiahnuť správne zaostrenie.
ooPribližovanie počas sériového snímania môže spôsobiť rozostrenie.
Najskôr priblížte a potom zmeňte kompozíciu.
ooKeď sú nastavené funkcie [Servo AF/AF‑Servo] a [Multi Shot Noise
Reduction/Redukcia šumu pri viacerých záberoch] (str. 105), položka
[z5: High ISO speed NR/z5: Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO] sa automaticky prepne na možnosť [Standard/Štandardná].
ooV režime AF-servo zvuková signalizácia nezaznie ani po dosiahnutí zaostrenia.
ooV režime [A] sa fotoaparát predvolene prepne na AF‑Servo,
reagujúc na pohyb objektu. Ak štandardne uprednostňujete snímanie
s Jednoobrázkovým AF, nastavte položku [21: A Auto servo/21:
A Automatické servo] na možnosť [Disable/Zakázať].
263
Výber funkcie AF
Pomocný lúč AF
Pri slabom osvetlení môže pomocný lúč AF pri stlačení tlačidla spúšte do
polovice svietiť nepretržite. To zjednodušuje zaostrovanie pomocou AF.
ooPomocný lúč AF sa nerozsvieti, keď je položka [21: AF
operation/21: Funkcia AF] nastavená na možnosť [Servo AF/
AF‑Servo].
ooPomocný lúč AF sa nerozsvieti, keď sa používa Dotykové AF (Keď je
položka [z5: Touch Shutter/z5: Ovládanie uzávierky dotykom]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať]).
ooExterné zábleskové jednotky vybavené infračerveným pomocným lúčom
AF vydajú krátky sled zábleskov. Lúč sa však nerozsvieti pri použití
blesku Speedlite 90EX, makro blesku Macro Ring Lite alebo dvojitého
makro blesku Macro Twin Lite, alebo pri snímaní s bezdrôtovým bleskom
s rádiovým alebo optickým prenosom.
ooAj keď nastavíte spôsob prenosu pomocného lúča AF externého blesku
v osobných funkciách na rozsvietenie infračerveného pomocného lúča
AF, vydá sa krátky sled zábleskov. Ak chcete zakázať rozsvietenie
pomocného lúča AF, nastavte položku [24: AF-assist beam
firing/24: Rozsvietenie pomocného lúča AF] na možnosť [Disable/
Zakázať] (str. 295).
ooRozsah zaostrenia s pomocným lúčom AF je vo všeobecnosti maximálne
4 metre.
ooRozsvietenie pomocného lúča AF v režimoch [t], [d], [s], [f],
[a] a [BULB] závisí od nastavenia v položke [24: AF-assist beam
firing/24: Rozsvietenie pomocného lúča AF] (str. 295).
264
Výber spôsobu AF
Môžete vybrať spôsob AF, ktorý vyhovuje podmienkam snímania alebo
snímanému objektu. Fotoaparát sa pokúša zaostriť na tváre ľubovoľnej
osoby v bode AF alebo ráme zóny AF. V režime [A] sa automaticky
nastaví funkcia [u+Tracking/u+Sledovanie].
Pokyny na výber spôsobu AF nájdete na strane 268.
Spôsob AF
: Face+Tracking
(Detekcia tváre + Sledovanie)
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí
a zaostrí na ne. Nad rozpoznanou tvárou
sa zobrazí bod AF <p> a táto sa potom
sleduje.
Ak sa nerozpozná žiadna tvár, pomocou celej oblasti AF sa vyberie AF
automaticky.
Pomocou funkcie AF‑Servo môžete nastaviť počiatočnú pozíciu funkcie
AF‑Servo (str. 270). Kým bude rám oblasti AF môcť sledovať objekt
počas snímania, zaostrovanie bude pokračovať.
: 1-point AF (1-bodové AF)
Fotoaparát zaostruje pomocou jedného
bodu AF <S>.
265
Výber spôsobu AF
: Expand AF area (Z)
(Rozšírenie oblasti AF (Z))
Zaostrovanie použije jeden bod
AF <S> a body nad, pod a naľavo
a napravo <w>. Účinné pri pohybujúcich
sa objektoch, ktoré sa ťažko sledujú
pomocou 1-bodového AF.
Hoci funkcia AF‑Servo vyžaduje, aby ste na začiatku zaostrili na
objekt pomocou bodu AF <S>, zaostrovanie týmto spôsobom AF je
jednoduchšie ako pomocou funkcie Zónové AF.
: Expand AF area: Around
(Rozšírenie oblasti AF: okolité
body)
Zaostrovanie použije jeden bod AF <S>
a okolité body <w>.
Umožňuje zaostrovanie na širšej oblasti
ako režim Z rozšírenie bodov AF.
Účinné pri pohybujúcich sa objektoch,
ktoré sa ťažko sledujú pomocou
1-bodového AF.
Funkcia AF‑Servo je rovnaká ako pri
režime Z rozšírenie bodov AF.
: Zone AF (Zónové AF)
Pomocou automatického výberu AF
v rámoch zóny AF pokrýva väčšiu
oblasť ako rozšírenie bodov AF, takže
zaostrovanie je jednoduchšie ako
pri režimoch 1-bodové AF/rozšírenie
bodov AF a je tiež účinný na sledovanie
pohybujúcich sa objektov.
Vo všeobecnosti platí, že zaostrí na najbližší objekt. Upozorňujeme, že
fotoaparát sa pokúša zaostriť na tváre ľubovoľnej osoby v ráme zóny AF.
Zaostrené body AF sa zobrazia s ikonou <S>.
266
Výber spôsobu AF
: Large Zone AF: Vertical (Veľký
rámec zónového AF: vertikálne)
Pomocou automatického výberu AF vo
vertikálnom veľkom rámci zónového
AF pokrýva väčšiu oblasť ako Zónové
AF, takže zaostrovanie je jednoduchšie
ako pri režimoch 1-bodové AF/
rozšírenie bodov AF a je tiež účinný pri
pohybujúcich sa objektoch.
Vo všeobecnosti platí, že zaostrí na najbližší objekt. Upozorňujeme, že
fotoaparát sa pokúša zaostriť na tváre ľubovoľnej osoby v ráme zóny AF.
Zaostrené body AF sa zobrazia s ikonou <S>.
: Large Zone AF: Horizontal
(Veľký rámec zónového AF:
horizontálne)
Pomocou automatického výberu AF
v horizontálnom veľkom rámci zónového
AF pokrýva väčšiu oblasť ako Zónové
AF, takže zaostrovanie je jednoduchšie
ako pri režimoch 1-bodové AF/
rozšírenie bodov AF a je tiež účinný pri
pohybujúcich sa objektoch.
Vo všeobecnosti platí, že zaostrí na najbližší objekt. Upozorňujeme, že
fotoaparát sa pokúša zaostriť na tváre ľubovoľnej osoby v ráme zóny AF.
Zaostrené body AF sa zobrazia s ikonou <S>.
267
Výber spôsobu AF
Výber spôsobu AFM
Môžete vybrať spôsob AF, ktorý vyhovuje podmienkam snímania alebo
snímanému objektu.
Ak uprednostňujete manuálne zaostrovanie, pozrite stranu 281.
Vyberte položku [21: AF
1 method/
21: Spôsob AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
ooNa nastavenie spôsobu AF použiť aj obrazovku spôsobu AF stlačením
tlačidla <S>, potom tlačidla <B>.
ooOpisy na stranách 269 – 272 predpokladajú, že je položka [21: AF
operation/21: Funkcia AF] nastavená na možnosť [One-Shot AF/
Jednoobrázkový AF] (str. 263). Pri nastavení [Servo AF/AF‑Servo]
(str. 263) sa po dosiahnutí zaostrenia bod AF zmení namodro.
ooInformácie o ovládaní uzávierky dotykom (AF a aktivácii uzávierky
dotykovým ovládaním) nájdete na strane 130.
268
Výber spôsobu AF
zzu(detekcia tváre) + Sledovanie: c
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí a zaostrí na ne. Ak sa tvár pohybu‑
je, pohybuje sa aj bod AF <p> a sleduje pritom príslušnú tvár.
bod AF.
1 Skontrolujte
ggNad akoukoľvek rozpoznanou tvárou
sa zobrazí ikona <p> (bod AF).
zz Ak chcete vybrať inú tvár, najskôr
stlačte tlačidlo <S>, po čom sa pri
rozpoznaní viacerých tvárí zobrazí
rámik <h>. Pomocou tlačidiel <Y>
<Z> presuňte rámik <h> na tvár,
na ktorú chcete zaostriť.
zz Funkciu [Eye Detection AF/AF
detekcie očí] prepínate medzi
stavom [Enable/Povoliť] a [Disable/
Zakázať] opakovaným stláčaním
tlačidla <B> po stlačení tlačidla
<B> (str. 277).
zz Tvár alebo snímaný objekt môžete
vybrať aj ťuknutím na obrazovku.
Ťuknutím na obrazovku sa bod AF
zmení na < >.
na objekt.
2 Zaostrite
zz Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
ggPo dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
ggAk fotoaparát nedokáže zaostriť,
zobrazí sa oranžový bod AF.
3 Zhotovte snímku.
269
Výber spôsobu AF
Určenie objektu na zaostrenie
Na obrazovke ťuknite na miesto, kde chcete zaostriť, či už na objekt
alebo na nejakú pozíciu.
Keď bod AF < > dosiahne zaostrenie, bod AF sa tiež pohne, aby
sledoval objekt, keď zmeníte kompozíciu alebo sa objekt pohne.
ooAk je tvár snímanej osoby výrazne rozostrená, detekcia tváre nebude
možná. Manuálne upravte zaostrenie (str. 281), aby bolo možné tvár
rozpoznať a použite AF.
ooNamiesto ľudskej tváre mohol byť rozpoznaný iný objekt.
ooFunkcia detekcie tváre nebude fungovať, ak je tvár na snímke veľmi
veľká alebo malá, veľmi jasná, veľmi tmavá alebo čiastočne skrytá.
ooRámik <p> môže pokrývať len časť tváre, nie celú tvár.
ooAutomatické zaostrenie nedokáže rozpoznať tváre osôb na okrajoch obrazovky. Zmeňte
kompozíciu snímky, aby bol objekt v strede alebo presuňte objekt bližšie k stredu.
ooVeľkosť bodu AF sa mení v závislosti od objektu.
Nastavenie počiatočnej pozície funkcie AF‑Servo
1. Nastavte položku [25: Initial Servo AF pt for c/25: Počiatočná
pozícia AF‑Servo pre c] na inú možnosť ako [Automatic/Automaticky].
2. Zobrazí sa rám oblasti AF (1) a bod AF (2).
(1)
(2)
3. Stlačte tlačidlo <S>, potom otočením voliča <6> alebo <5>
presuňte bod AF na pozíciu, na ktorú sa má zaostriť. Bod AF môžete
presunúť aj dotykom na obrazovke alebo pomocou krížových tlačidiel
<V>. Stlačením tlačidla <L> sa bod AF vráti do stredu obrazovky.
4. Stlačením tlačidla <0> nastavíte aktuálnu pozíciu ako počiatočnú
polohu pre funkciu AF‑Servo.
270
Výber spôsobu AF
zz1-bodové AF / Rozšírenie oblasti AF (Z) / Rozšírenie oblasti
AF: okolité body / Zónové AF / Veľký rámec zónového AF:
vertikálne / Veľký rámec zónového AF: horizontálneM
Bod AF alebo rám zóny AF môžete nastaviť ručne. Tu sú ako príklad
použité obrazovky 1-bodového AF.
bod AF.
1 Skontrolujte
ggZobrazí sa bod AF (1).
(1)
zz Pri použití funkcií Rozšírenie oblasti
AF (Z) alebo Rozšírenie oblasti AF:
okolité body sa zobrazia aj susediace
body AF.
zz Pri použití funkcií Zónové AF, Veľký
rámec zónového AF (vertikálne)
alebo Veľký rámec zónového AF
(horizontálne) sa zobrazí zadaný rám
zóny AF.
bod AF.
2 Presuňte
zz Stlačte tlačidlo <S>.
zz Presuňte bod AF na miesto, na ktoré
chcete zaostriť, otáčaním voliča
<6> s pohybom horizontálne alebo
voliča <5> s pohybom vertikálne.
(Pri niektorých objektoch sa nemusí
presunúť až na okraj obrazovky.)
zz Bod AF môžete presunúť aj dotykom
na obrazovke alebo pomocou
krížových tlačidiel <V>.
zz Ak chcete vycentrovať bod AF alebo
rám zóny AF, stlačte tlačidlo <L>.
zz Ak chcete zväčšiť zobrazenie, stlačte
tlačidlo <B>. Každým stlačením
tlačidla <B> sa pomer zväčšenia
zmení.
271
Výber spôsobu AF
na objekt.
3 Zaostrite
zz Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
ggPo dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
ggAk sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí oranžovou farbou.
4 Zhotovte snímku.
ooFotoaparát bude ďalej pohybovať aktívnym bodom AF <S> a sledovať
objekty v režimoch Zónové AF, Veľký rámec zónového AF: vertikálne
alebo Veľký rámec zónového AF: horizontálne, keď sa používa funkcia
AF‑Servo, ale za určitých podmienok snímania (napríklad, keď sú
objekty malé), nemusí byť sledovanie objektu možné.
ooPri použití periférneho bodu AF môže byť zaostrenie s pomocným lúčom
AF náročné. V takom prípade vyberte bod AF blízko stredu.
Pomocou položky [25: Orientation linked AF point/25: Body AF
podľa orientácie] môžete nastaviť samostatné body AF pre vertikálne
a horizontálne snímanie (str. 299).
272
Výber spôsobu AF
Zväčšené zobrazenie
Zobrazenie môžete zväčšiť približne 5-násobne alebo 10-násobne
a skontrolovať zaostrenie.
Zväčšené zobrazenie nie je možné pri režime [u+Tracking/u+Sledovanie].
zz Zväčšenie sa vycentruje na bod AF pri funkciách [1-point AF/
1‑bodové AF], [Expand AF area (Z)/Rozšírenie oblasti AF (Z)]
a [Expand AF area: Around/Rozšírenie oblasti AF: okolité body]
a vycentruje sa na rám zóny AF pri funkciách [Zone AF/Zónové AF],
[Large Zone AF: Vertical/Veľký rámec zónového AF: vertikálne]
a [Large Zone AF: Horizontal/Veľký rámec zónového AF:
horizontálne].
zz Automatické zaostrovanie sa vykoná so zväčšeným zobrazením,
ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri nastavení [1-point AF/
1‑bodové AF]. Pri nastavení na iné spôsoby AF sa automatické
zaostrovanie vykonáva po obnovení normálneho zobrazenia.
zz Ak v režime AF‑Servo stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zväčšené
zobrazenie sa zmení na normálne zobrazenie, aby ste mohli zaostriť.
ooAk je zaostrenie pomocou zväčšeného zobrazenia náročné, obnovte
normálne zobrazenie a vykonajte automatické zaostrenie.
ooAk vykonávate automatické zaostrenie v normálnom zobrazení a potom
použijete zväčšené zobrazenie, nemusí sa dosiahnuť presné zaostrenie.
ooRýchlosť automatického zaostrenia sa v normálnom a zväčšenom
zobrazení líši.
ooNepretržité AF a AF‑Servo pri videozázname nie sú dostupné pri
zväčšenom zobrazení.
ooPri zväčšenom zobrazení je dosiahnutie zaostrenia zložitejšie v dôsledku
otrasov fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
273
Výber spôsobu AF
Poznámky pre AF
Funkcia AF
zz Aj keď sa zaostrenie dosiahne, stlačením tlačidla spúšte do polovice
sa zaostrí znova.
zz Počas automatického zaostrovania je možné meniť jas.
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní môže zaostrenie
trvať dlhšie alebo sa môže znížiť rýchlosť sériového snímania.
zz Ak sa počas snímania zmení svetelný zdroj, obrazovka môže
začať blikať a zaostrenie môže byť problematické. V tomto prípade
reštartujte fotoaparát a pokračujte v snímaní s automatickým
zaostrovaním pod tým zdrojom svetla, ktorý budete používať.
ooAk nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania, zaostrite
ručne (str. 281).
ooPri objektoch na okraji obrazovky, ktoré sú mierne nezaostrené, skúste
objekt (alebo bod AF alebo rám zóny AF) vycentrovať, čím sa zaostrí
potom zmeňte kompozíciu a zhotovte snímku.
ooPri niektorých objektívoch môže automatické zaostrovanie trvať o niečo
dlhšie alebo sa nedosiahne dokonalé zaostrenie.
274
Výber spôsobu AF
Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
zz Objekty s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha, hladké plochy
s jednoliatou farbou alebo scény, pri ktorých dochádza ku strate
detailov v jasných a tmavých častiach.
zz Objekty v slabom svetle.
zz Pruhy alebo iné vzory s kontrastom len v horizontálnom smere.
zz Scény s opakujúcimi sa vzormi (napr. okná mrakodrapov, počítačové
klávesnice a pod.).
zz Jemné čiary a okraje objektu.
zz Osvetlenie zdrojom sveta s premenlivým jasom, farbou alebo
vzorom.
zz Nočné scény alebo svetelné body.
zz Obraz bliká pri osvetlení žiarivkovými svietidlami alebo osvetlení
LED.
zz Extrémne malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Výrazne presvetlené alebo lesklé objekty (napríklad: automobil
s veľmi lesklou karosériou a pod.).
zz Blízke a vzdialené objekty, ktoré zachytí bod AF (napr. zviera
v klietke a pod.).
zz Objekty, ktoré sa v rámci bodu AF pohybujú a nemožno ich udržať
v stabilnej polohe v dôsledku otrasov fotoaparátu alebo rozostrenia
snímaného objektu.
zz Automatické zaostrovanie, keď je snímaný objekt výrazne nezaostrený.
zz Používa sa efekt zmäkčenia kresby pomocou objektívu s funkciou na
zmäkčenie kresby.
zz Používa sa filter so špeciálnym efektom.
zz Počas funkcie AF sa na obrazovke objaví obrazový šum (svetelné
body, pruhy a pod.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostrovania sa líši v závislosti
od použitého objektívu a pomeru strán a od toho, či snímate 4K
videozáznamy alebo používate funkcie ako orezanie videozáznamu
alebo digitálna stabilizácia obrazu videozáznamu.
275
Nastavenie veľkosti bodu AFN
Na presné zaostrenie môžete položku [AF frame size/Veľkosť rámu
AF] nastaviť na možnosť [Small/Malý].
Vyberte položku [21: AF frame
1 size/
21: Veľkosť rámu AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
K dispozícii len pri nastavení položky [21: AF method/21: Spôsob AF]
na možnosť [1-point AF/1-bodové AF].
276
Zaostrovanie na oči osôb
Pomocou spôsobu AF nastaveného na možnosť [u+Tracking/
u+Sledovanie] môžete snímať so zaostrením na oči objektov.
Vyberte položku [21: Eye
1 Detection
AF/21: AF detekcie očí].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
fotoaparát na objekt.
3 Namierte
ggOkolo očí objektu sa zobrazí bod AF.
zz Oči, na ktoré chcete zaostriť, môžete
vybrať ťuknutím na obrazovku.
Oči, na ktoré sa má zaostriť, sa
vyberú automaticky.
zz V závislosti od nastavenia [Eye
Detection AF/AF detekcie očí]
môžete vybrať oči alebo tvár na
zaostrenie pomocou tlačidiel
<Y> <Z>, keď sa po stlačení
tlačidla <S> zobrazí ikona < >.
4 Zhotovte snímku.
V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa oči objektu nemusia
rozpoznať správne.
Ak chcete zakázať AF detekcie očí bez použitia ponuky, postupne stlačte
tieto tlačidlá: <S>, <B> a <B>. Ak chcete AF detekcie očí obnoviť,
znova stlačte tlačidlo <B>.
277
Nastavenie nepretržitého AF
Vo všeobecnosti táto funkcia udržiava zaostrenie na objekty.
Fotoaparát je pripravený zaostriť okamžite po stlačení tlačidla spúšte
do polovice.
Vyberte položku [21: Continuous
1 AF/
21: Nepretržité AF].
2
Vyberte položku [Enable/Povoliť].
ooPovolením tejto funkcie zmenšíte počet dostupných záberov, pretože
objektív je poháňaný nepretržite a energia batérie sa míňa.
ooPredtým, ako počas Nepretržitého AF nastavíte prepínač režimov
zaostrenia na objektíve do polohy <MF>, nastavte vypínač do
polohy <2>.
278
Nastavenie funkcie AF dotykom
a potiahnutím
Bod AF alebo rám zóny AF môžete presúvať dotykom alebo
potiahnutím po obrazovke, pričom sa pozeráte cez hľadáčik.
Povolenie funkcie AF dotykom a potiahnutím
položku [21: Touch &
1 Vyberte
drag AF settings/21: Nastavenia
funkcie AF dotykom a potiahnutím].
položku [Touch & drag AF/
2 Vyberte
AF dotykom a potiahnutím].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
Spôsob určovania polohy
Môžete nastaviť, ako sa zadávajú polohy, dotykom alebo ťahaním.
spôsob určovania polohy.
1 Nastavte
zz Vyberte požadovanú položku.
zz [Absolute/Absolútne]
Bod AF sa premiestni na miesto dotyku alebo potiahnutia na
obrazovke.
zz [Relative/Relatívne]
Bod AF sa premiestni v smere potiahnutia o hodnotu zodpovedajúcu
dĺžke potiahnutia bez ohľadu na to, kde sa obrazovky dotknete.
279
Nastavenie funkcie AF dotykom a potiahnutím
Aktívna oblasť dotyku
Môžete zadať oblasť obrazovky, ktorá sa používa na úkony dotykom
a ťahaním.
aktívnu oblasť dotyku.
1 Vyberte
zz Vyberte požadovanú položku.
Dotykom na obrazovke dotyku pri nastavení možnosti [u+Tracking/
u+Sledovanie] sa zobrazí oblý oranžový rámik < >. Keď zdvihnete prst
na pozícii, kam chcete presunúť bod AF, zobrazí sa ikona < > a objekt sa
sleduje. Ak chcete zrušiť výber, stlačte tlačidlo <L>.
280
MF: Manuálne zaostrovanie
Ak nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania, môžete
obraz zväčšiť a zaostriť ručne.
režimov zaostrenia na
1 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <MF>.
zz Približne zaostrite otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu.
snímku.
2 Zväčšite
zz Stlačte tlačidlo <u>, potom tlačidlo
<B>.
zväčšenú oblasť.
3 Presuňte
zz Oblasť posúvate horizontálne
(1)
(2)
(3)
(1) Uzamknutie AE
(2) Poloha zväčšenej oblasti
(3) Zväčšenie (približne)
otáčaním ovládača <6> a vertikálne
otáčaním ovládača <5>. Oblasť
môžete presunúť aj pomocou
krížových tlačidiel <V>.
zz Na opätovné vycentrovanie zväčšenej
oblasti stlačte tlačidlo <L>.
281
MF: Manuálne zaostrovanie
zväčšenie.
4 Upravte
zz Každým stlačením tlačidla <B> sa
pomer zväčšenia zmení nasledujúcim
spôsobom.
1x → 5x → 10x
manuálne.
5 Zaostrite
zz Sledujte zväčšenú snímku a otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu
zaostrite.
zz Po zaostrení sa stlačením tlačidla
<0> vrátite k normálnemu
zobrazeniu.
6 Zhotovte snímku.
ooPri zväčšenom zobrazení je expozícia uzamknutá.
ooAj pri manuálnom zaostrovaní môžete použiť ovládanie uzávierky
dotykom na zhotovenie snímky.
282
MF: Manuálne zaostrovanie
Nastavenie funkcie Obrysy MF (Zvýraznenie obrysov)M
Okraje zaostrených objektov možno zobraziť farebne, čím sa uľahčuje
zaostrenie. Podľa potreby nastavte farby a upravte citlivosť (úroveň)
určenia okraja.
položku [22: MF
1 Vyberte
peaking settings/22: Nastavenia
zvýraznených obrysov MF].
položku [Peaking/Obrysy].
2 zVyberte
z Vyberte položku [On/Zapnuté].
3
Nastavte úroveň a farbu.
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
ooZobrazenie obrysov sa pri zväčšenom zobrazení nezobrazuje.
ooObrysy MF sa môžu pri vysokých citlivostiach ISO rozpoznávať ťažšie,
najmä pri nastavení rozšírenia citlivosti ISO. V prípade potreby zmenšite
citlivosť ISO alebo nastavte položku [Peaking/Obrysy] na možnosť [Off/
Vyp.].
ooZobrazenie obrysov na obrazovke sa nezaznamenáva do snímok.
ooObrysy MF sa môžu pri nastavení funkcie Canon Log rozpoznávať
ťažšie. V prípade potreby nastavte položku [View Assist./Asistent
zobrazenia] na možnosť [On/Zap.].
283
MF: Manuálne zaostrovanie
Sprievodca ostrením
Pri nastavení položky [Focus guide/Sprievodca ostrením] na
možnosť [On/Zapnuté] sa zobrazí vizuálny sprievodca, ktorý
zobrazuje, akým smerom treba upraviť zaostrenie a rozsah potrebných
úprav. Keď je položka [21: AF method/21: Spôsob AF] na
možnosť [u+Tracking/u+Sledovanie] a [21: Eye Detection
AF/21: AF detekcie očí] na možnosť [Enable/Povoliť], v blízkosti
očí, ktoré sa rozpoznajú na hlavnom objekte, sa zobrazí vodiaci rámik.
položku [22: Focus
1 Vyberte
guide/22: Sprievodca ostrením].
zz V režime [A] sa zobrazuje na karte
[21].
položku [On/Zapnuté].
2 Vyberte
zz Ak chcete presunúť vodiaci rámik,
stlačte tlačidlo <S>, potom stlačte
krížové tlačidlá <V>.
zz Vodiaci rámik môžete presunúť aj
dotykom na sa obrazovke.
zz Na vycentrovanie vodiaceho rámika
stlačte tlačidlo <L>.
Vodiaci rámik označuje smer a rozsah nastavenia nasledujúcim spôsobom.
Výrazne
nezaostrené
smerom
k nekonečnu
Informácie o úprave
neboli rozpoznané
284
Mierne
nezaostrené
smerom
k nekonečnu
Zaostrené
Mierne
nezaostrené
smerom
k blízkemu
rozsahu
Výrazne
nezaostrené
smerom
k blízkemu
rozsahu
MF: Manuálne zaostrovanie
ooPri náročných podmienkach snímania na automatické zaostrenie
(str. 275) sa vodiaci rámik nemusí zobraziť správne.
ooKeď je zobrazený vodiaci rámik, nezobrazujú sa žiadne body AF.
ooPre clony tmavšie ako f/8 sa nerozpoznajú žiadne informácie o úprave
pri použití makrofotografie MP‑E 65 mm f/2.8 1-5x alebo tmavšie ako f/11
pri použití iných objektívov, čo signalizuje vzhľad sprievodcu ostrením.
ooVodiaci rámik sa nezobrazuje v týchto situáciách.
• Keď je prepínač režimov zaostrenia na objektíve nastavený na
možnosť <f>
• Keď je zobrazenie zväčšené
• Keď snímate videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou
ooVodiaci rámik sa nezobrazí správne po posune alebo naklonení
objektívov TS‑E.
Počítadlo automatického vypnutia fotoaparátu nepočíta čas strávený
úpravou zaostrenia pomocou elektronického zaostrovacieho prstenca
objektívu.
285
Nastavenie funkcie AF‑Servo pri
videozázname
Keď je táto funkcia povolená, fotoaparát nepretržite zaostruje na objekt
počas snímania videozáznamu.
položku [21: Movie
1 Vyberte
Servo AF/21: AF‑Servo pri
videozázname].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zzPri nastavení [Enable/Povoliť]:
●●Fotoaparát nepretržite zaostruje na objekt, hoci nie je tlačidlo
spúšte stlačené do polovice.
●●Ak chcete zachovať pozíciu kurzora konkrétnom mieste alebo ak
nechcete zaznamenávať mechanické zvuky z objektívu, môžete
dočasne zastaviť funkciu AF‑Servo pri videozázname ťuknutím na
položku [Z] vľavo dole na obrazovke.
●●Keď je funkcia AF‑Servo pri videozázname pozastavená, ak sa
napríklad stlačením tlačidla <M> alebo <x>, prípadne
zmenou spôsobu AF vrátite k snímaniu videozáznamu, funkcia
AF‑Servo pri videozázname sa automaticky znova aktivuje.
zzKeď je nastavená možnosť [Disable/Zakázať]:
●●Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo stlačením
tlačidla <p>.
286
Nastavenie funkcie AF‑Servo pri videozázname
Upozornenia týkajúce sa nastavenia položky [Movie Servo
AF/AF‑Servo pri videozázname] na možnosť [Enable/
Povoliť]
ooPodmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
• Objekt približujúci sa k fotoaparátu alebo vzďaľujúci sa od neho veľkou
rýchlosťou.
• Objekt pohybujúci sa blízko pri fotoaparáte.
• Pri snímaní s vyšším clonovým číslom.
• Pozrite si aj informácie v časti „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú
problémy pri zaostrovaní“ na strane 275.
ooKeďže objektív sa neustále posúva a spotrebúva sa tým batéria, možná
doba snímania videozáznamu (str. 612) bude kratšia.
ooPri určitých objektívoch sa môže zaznamenať mechanický zvuk pri
zaostrovaní. V to prípade môže použitie smerového stereofónneho
mikrofónu DM‑E1 (predáva sa samostatne) zredukovať takéto zvuky vo
videozázname.
ooFunkcia AF‑Servo pri videozázname sa pozastaví počas transfokácie
alebo zväčšeného zobrazenia.
ooAk sa počas snímania videozáznamu snímaný objekt približuje alebo
vzďaľuje alebo ak fotoaparátom pohybujete vertikálne alebo horizontálne
(panoramatický pohyb), zaznamenaný obraz videozáznamu sa na
okamih môže rozšíriť alebo zúžiť (zmena zväčšenia obrazu).
ooPredtým, ako počas funkcie AF‑Servo pri videozázname nastavíte
prepínač režimov zaostrenia na objektíve do polohy <MF>, nastavte
vypínač fotoaparátu do polohy <2>.
287
Prispôsobenie funkcií AFN
[23]
zzTracking sensitivity (Citlivosť sledovania)
Môžete nastaviť citlivosť sledovania
objektu, ktorá ovplyvňuje citlivosť na
rušivé objekty, ktoré sa pohybujú cez
body AF alebo na objekty, ktoré sa pri
funkcii AF‑Servo posúvajú mimo bodov
AF.
0
Štandardné nastavenie. Vhodné všeobecne pre pohybujúce sa
objekty.
Locked on: -2 / Locked on: -1 (Zameranie: -2/Zameranie: -1)
Fotoaparát sa bude snažiť priebežne zaostrovať na objekt, aj keď
body AF prekryje prekážka alebo sa objekt posunie mimo bodov
AF. Pri nastavení -2 fotoaparát sleduje cieľový objekt dlhšie ako
pri nastavení -1.
Ak však fotoaparát zaostrí na nesprávny objekt, zmena na cieľový
objekt a jeho zaostrenie môže trvať o niečo dlhšie.
Responsive: +2 / Responsive: +1 (Rýchlosť reakcie: +2/
Rýchlosť reakcie: +1)
Fotoaparát dokáže postupne zaostrovať na objekty, ktoré
pokrývajú body AF, v rôznych vzdialenostiach. Je to efektívne
aj v prípade, že chcete vždy zaostrovať na najbližší objekt.
Nastavenie +2 reaguje rýchlejšie ako nastavenie +1, keď zaostríte
na nasledujúci objekt.
Bude však väčšia pravdepodobnosť, že fotoaparát zaostrí na
neželaný objekt.
288
Prispôsobenie funkcií AF
zzAcceleration/deceleration tracking (Sledovanie
zrýchľovania/spomaľovania)
Nastavuje citlivosť sledovania AF‑Servo
pohyblivých objektov, ktoré náhle menia
rýchlosť, napríklad pri náhlom pohybe
alebo zastavení.
0
Nastavenie je vhodné pre objekty, ktoré sa pohybujú stálou
rýchlosťou (minimálne zmeny rýchlosti pohybu).
-2/-1
Nastavenie je vhodné pre objekty, ktoré sa pohybujú stálou
rýchlosťou (minimálne zmeny rýchlosti pohybu). Je účinné vtedy,
keď pri nastavení 0 je zaostrenie nestále vzhľadom na mierny
pohyb objektu alebo prekážku pred objektom.
+2/+1
Efektívne pre objekty s náhlym pohybom, náhlym zrýchlením/
spomalením alebo zastavením. Hoci sa náhle výrazne zmení
rýchlosť pohybujúceho sa objektu, fotoaparát bude aj naďalej
zaostrovať na cieľový objekt. Napríklad, fotoaparát menej
pravdepodobne zaostrí za objektom, ktorý sa k vám začne náhle
približovať alebo pred blížiacim sa objektom, ktorý sa náhle
zastaví. Nastavenie +2 umožňuje lepšie sledovanie výrazných
zmien pohybujúceho sa objektu ako nastavenie +1.
Fotoaparát však bude citlivo reagovať aj na malé pohyby objektu,
zaostrovanie preto môže byť krátkodobo nestabilné.
289
Prispôsobenie funkcií AF
zzAF point auto switching (Automatické prepínanie bodov AF)
Nastaví citlivosť prepínania bodov AF
pri sledovaní objektu, ktorý sa výrazne
pohybuje nahor, nadol, doľava alebo
doprava.
Použije sa, keď položka [21: AF
method/21: Spôsob AF] je nastavená
na hodnotu [Face+Tracking/Detekcia
tváre + Sledovanie], [Expand AF
area: Z/Rozšírenie oblasti AF: Z],
[Expand AF area: Around/Rozšírenie
oblasti AF: okolité body], [Zone
AF/Zónové AF], [Large Zone AF:
Vertical/Veľký rámec zónového AF:
vertikálne] alebo [Large Zone AF:
Horizontal/Veľký rámec zónového AF:
horizontálne].
0
Štandardné nastavenie na postupné prepínanie bodov AF.
+2/+1
Hoci sa cieľový objekt výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava
alebo doprava a vzďaľuje sa od bodu AF, fotoaparát automaticky
zmení zaostrenie na susedné body AF tak, aby sa naďalej
zaostrovalo na príslušný objekt. Fotoaparát sa prepne na bod AF,
pri ktorom je najvyššia pravdepodobnosť, že zaostrí na objekt, na
základe jeho prebiehajúceho pohybu, kontrastu atď. Pri nastavení
+2 fotoaparát skôr prepne bod AF ako pri nastavení +1.
Pri použití širokouhlého objektívu s veľkou hĺbkou poľa alebo
v prípade, že je snímaný objekt na snímke príliš malý, fotoaparát
môže zaostriť na nesprávny bod AF.
290
Prispôsobenie funkcií AF
zzMovie Servo AF track sensitivity (Citlivosť sledovania
AF‑Servo pri videozázname)
Môžete upraviť citlivosť sledovania
objektu (na jednu zo siedmich úrovní),
ktorá ovplyvňuje citlivosť v prípade, že
sa objekt pri funkcii AF‑Servo posunie
mimo bod AF, napríklad keď sa pri
panoramatickom posune cez body AF
pohybujú rušivé objekty.
Túto funkciu je možné nastaviť, keď je
položka [21: Movie Servo AF/21:
AF‑Servo pri videozázname] nastavená
na možnosť [Enable/Povoliť] a položka
[21: AF method/21: Spôsob AF]
nastavená na možnosť [1-point AF/1bodové AF].
Locked on: -3/-2/-1 (Zameranie: -3/-2/-1)
Toto nastavenie znižuje pravdepodobnosť, že fotoaparát bude sle‑
dovať iný objekt, ak sa hlavný objekt posunie mimo bod AF. Čím
bližšie je nastavenie k znamienku mínus (–), tým menej pravdepo‑
dobné je, že fotoaparát bude sledovať iný objekt. Je to praktické,
keď chcete zabrániť tomu, aby body AF začali rýchlo sledovať
niečo, čo nie je plánovaným objektom počas panoramatického
záberu alebo vtedy, keď sa pred body AF dostane prekážka.
Responsive: +1/+2/+3 (Rýchlosť reakcie: +1/+2/+3)
Pri tomto nastavení bude fotoaparát rýchlejšie reagovať pri sledo‑
vaní objektu, ktorý je pokrytý bodom AF. Čím bližšie je nastavenie
k znamienku plus (+), tým rýchlejšie fotoaparát reaguje. Je to
praktické, keď chcete sledovať pohybujúci sa objekt pri zmene jeho
vzdialenosti od fotoaparátu alebo rýchlo zaostriť na iný objekt.
Funkcia pri položke [21: AF method/21: Spôsob AF] nastavenej na
inú možnosť ako [1-point AF/1-bodové AF] je ekvivalentná nastaveniu [0].
291
Prispôsobenie funkcií AF
zzMovie Servo AF speed (Rýchlosť AF‑Servo pri videozázname)
Môžete nastaviť rýchlosť automatického zaostrenia a pod‑
mienky činnosti funkcie AF‑Servo pri videozázname.
Túto funkciu je možné nastaviť, keď je
položka [21: Movie Servo AF/21:
AF‑Servo pri videozázname] nastavená na
možnosť [Enable/Povoliť] a položka [21:
AF method/21: Spôsob AF] nastavená
na možnosť [1-point AF/1-bodové AF].
Funkcia je navyše povolená pri použití
objektívu kompatibilného s pomalou zmenou
zaostrenia počas snímania videozáznamu*.
When active (Keď je aktivované):
Môžete nastaviť položku [Always on/Vždy zap.], aby sa rýchlosť
automatického zaostrenia použila vždy v prípade snímania vide‑
ozáznamu (pred a počas snímania videozáznamu) alebo nastaviť
položku [During shooting/Počas snímania], aby sa rýchlosť au‑
tomatického zaostrenia použila len počas snímania videozáznamu.
AF speed (Rýchlosť automatického zaostrenia):
Môžete upraviť rýchlosť automatického zaostrenia (rýchlosť
zmeny zaostrenia) zo štandardnej rýchlosti (0) na pomalú (jednu
zo siedmich úrovní) alebo rýchlu (jednu z dvoch úrovní), aby ste
dosiahli požadovaný efekt pri vytváraní videozáznamu.
* Objektívy, ktoré podporujú pomalú zmenu zaostrenia
počas snímania videozáznamu
Kompatibilné sú objektívy USM a STM uvedené na trh v roku 2009
a neskôr. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
V prípade určitých objektívov sa rýchlosť nemusí zmeniť ani po úprave
rýchlosti automatického zaostrenia.
ooFunkcia pri položke [21: AF method/21: Spôsob AF] nastavenej na inú možnosť
ako [1-point AF/1-bodové AF] je ekvivalentná nastaveniu položky [AF speed/
Rýchlosť automatického zaostrenia] na možnosť [Standard (0)/Štandardná (0)].
ooHviezdička napravo od položky [23: Movie Servo AF Speed/23: Rýchlosť
AF‑Serva pri videozázname] označuje, že predvolené nastavenia boli upravené.
292
Prispôsobenie funkcií AF
[24]
zzLens electronic MF (Elektronické MF objektívu)
S objektívmi USM a STM vybavenými elektronickým manuálnym
zaostrovaním môžete nastaviť, či sa má po automatickom zaostrení
v režime Jednoobrázkový AF použiť elektronické manuálne
zaostrovanie.
položku [24: Lens
1 Vyberte
electronic MF/24: Elektronické
MF objektívu].
2 Vyberte požadovanú položku.
[
] Disable after One-Shot (Zakázať po nastavení OneShot)
Manuálne zaostrovanie po používaní funkcie AF je zakázané.
[
] One-Shot→enabled (One-Shot→povolené)
Po používaní funkcie AF môžete manuálne zaostriť v prípade, že
podržíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
[
] One-Shot→enabled (One-Shot→povolené (zväčšiť))
Po zaostrení pomocou AF môžete upraviť zaostrenie manuálne
podržaním stlačeného tlačidla spúšte do polovice a môžete
zväčšiť zaostrenú oblasť pomocou zaostrovacieho prstenca pri
súčasnom stlačení tlačidla spúšte do polovice.
293
Prispôsobenie funkcií AF
[
] Disable in AF mode (Zakázať v režime AF)
Ak je prepínač režimov zaostrovania na objektíve v polohe <AF>,
úprava manuálneho zaostrenia je zakázaná.
Pri nastavení [One-Shot9enabled (magnify)/One-Shot9povolené
(zväčšiť)] nemusí byť zobrazenie zväčšené ani vtedy, keď otáčate
zaostrovacím prstencom objektívu pri stlačení tlačidla spúšte do polovice
bezprostredne po snímaní. V tom prípade môžete zobrazenie zväčšiť tak,
že uvoľníte tlačidlo spúšte, počkáte na zobrazenie ikony <u>, potom
stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri súčasnom otáčaní zaostrovacím
prstencom objektívu.
Podrobné informácie o tom, či váš objektív podporuje elektronické
manuálne zaostrenie, nájdete v návode na používanie objektívu.
294
Prispôsobenie funkcií AF
zzAF-assist beam firing (Rozsvietenie pomocného lúča AF)
Povolí alebo zakáže pomocný lúč AF fotoaparátu alebo externého
blesku Speedlite pre fotoaparáty EOS.
položku [24: AF-assist
1 Vyberte
beam firing/24: Rozsvietenie
pomocného lúča AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
[ON] Enable (Povoliť)
Povolí rozsvietenie pomocného lúča AF v prípade potreby.
[OFF] Disable (Zakázať)
Zakáže rozsvietenie pomocného lúča AF. Nastavte, ak
nechcete rozsvietiť pomocné lúče AF z fotoaparátu a externých
zábleskových jednotiek.
[LED] LED AF assist beam only (Iba pomocný lúč LED AF)
Pomocný lúč LED AF sa rozsvieti len z externých zábleskových
jednotiek vybavených svetlom LED. Ak vaša externá záblesková
jednotka nie je vybavená svetlom LED, namiesto toho sa rozsvieti
pomocný lúč AF fotoaparátu.
Ak je užívateľská funkcia externého blesku Speedlite [AF-assist beam
firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], nastavenie tejto funkcie sa bude ignorovať a pomocný
lúč AF sa nerozsvieti.
295
Prispôsobenie funkcií AF
zzOne-Shot AF release priority (Priorita otvorenia uzávierky
v nastavení Jednoobrázkový AF)
Môžete zadať, či sa má uprednostniť časovanie zaostrenia alebo
uvoľnenia v nastavení Jednoobrázkový AF (okrem snímania
s ovládaním uzávierky dotykom).
položku [24: One-Shot
1 Vyberte
AF release prior./24: Priorita
otvorenia uzávierky v nastavení
Jednoobrázkový AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
[ ] Focus priority (Priorita zaostrenia)
Snímka sa nezhotoví, kým sa nedosiahne zaostrenie. Je to
užitočné v prípade, keď chcete dosiahnuť zaostrenie pred
nasnímaním záberu.
[ ] Release priority (Priorita otvorenia uzávierky)
Časovanie uvoľnenia uzávierky sa uprednostní pred
zaostrovaním. Je to užitočné, keď je najdôležitejšie zachytiť
rozhodujúci moment.
Upozorňujeme, že snímky sa zosnímajú, či je objekt
zaostrený alebo nie.
296
Prispôsobenie funkcií AF
[25]
zzLens drive when AF impossible (Posun objektívu, ak
nemožno použiť AF)
Ak sa nedá dosiahnuť automatické zaostrovanie, fotoaparát môžete
nastaviť tak, aby pokračoval v pokusoch o presné zaostrenie alebo
zaostrovanie zastavil.
možnosť [25: Lens drive
1 Vyberte
when AF impossible/25: Posun
objektívu, ak nemožno použiť AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
[ON] Continue focus search (Pokračovať vo vyhľadávaní
zaostrenia)
Ak sa nedá dosiahnuť automatické zaostrovanie, posunom
objektívu sa bude vyhľadávať presné zaostrenie.
[OFF] Stop focus search (Zastaviť vyhľadávanie zaostrenia)
Ak sa spustí automatické zaostrovanie a rozostrenie je príliš
veľké alebo zaostrenie nemožno dosiahnuť, posun objektívu
sa nevykoná. Zabráni sa tým tomu, aby sa fotoaparát v rámci
priebehu zaostrovania dostal výrazne mimo oblasť zaostrenia.
Keď sa posun pri vyhľadávaní zaostrenia vykonáva na superteleobjektíve
alebo objektívoch so širokým rozsahom priebehu zaostrovania, objektív
sa môže výrazne rozostriť, takže ďalšie zaostrenie môže trvať dlhšie.
Odporúča sa nastavenie možnosti [Stop focus search/Zastaviť
vyhľadávanie zaostrenia].
297
Prispôsobenie funkcií AF
zzLimit AF methods (Obmedziť spôsoby AF)
Môžete obmedziť dostupné spôsoby AF na také, ktoré budete
využívať.
Podrobnejšie informácie o spôsoboch AF nájdete na strane 265.
položku [25: Limit AF
1 Vyberte
methods/25: Obmedziť spôsoby
AF].
chcete obmedziť dostupné
2 Ak
spôsoby AF, pridajte začiarknutie
[X] k tým, ktoré chcete zobrazovať.
Značku [X] nemožno odstrániť z položky [1-point AF/1-bodové AF].
Hviezdička napravo od položky [25: Limit AF methods/25: Obmedziť
spôsoby AF] označuje, že predvolené nastavenia boli upravené.
298
Prispôsobenie funkcií AF
zzOrientation linked AF point (Bod AF podľa orientácie)
Môžete priradiť body AF alebo rámy zóny AF rôznym pozíciám podľa
toho, či snímate vertikálne alebo horizontálne.
položku [25: Orientation
1 Vyberte
linked AF point/25: Body AF
podľa orientácie].
2 Vyberte požadovanú položku.
[ ] Same for both vert/horiz (Rovnaké nastavenie pre
vertikálnu/horizontálnu orientáciu)
Pri vertikálnom aj horizontálnom snímaní sa použijú body alebo
rámy zóny AF na rovnakej pozícii.
[
] Separate AF pts: Pt only (Samostatné body AF: iba bod)
Pre každú orientáciu fotoaparátu (1. horizontálne, 2. Vertikálne s dr‑
žadlom fotoaparátu hore, 3. vertikálne s držadlom fotoaparátu dole)
je možné priradiť samostatné pozície bodu AF alebo rámu zóny AF.
Je to užitočné pri automatickom prepínaní na body AF alebo rámy
zóny AF v iných pozíciách podľa orientácie fotoaparátu.
Body AF alebo rámy zóny AF priradené každej z orientácií
fotoaparátu sa zachovajú.
Zrušenie všetkých nastavení fotoaparátu (str. 419) obnoví tieto nastavenia
na možnosť [Same for both vert/horiz/Rovnaké nastavenie pre
vertikálnu/horizontálnu orientáciu]. Nastavenia pre orientácie 1 – 3 sa
zrušia a fotoaparát sa nastaví, aby v 1-bodovom automatickom zaostrení
používal stredový bod AF.
299
Prispôsobenie funkcií AF
zzInitial Servo AF pt for c (Počiatočný bod AF‑Servo pre c)
Môžete nastaviť počiatočný bod AF pre AF‑Servo, keď je spôsob
AF nastavený na možnosť [Face+Tracking/Detekcia tváre +
Sledovanie].
položku [25: Initial Servo
1 Vyberte
AF pt for c/25: Počiatočný bod
AF‑Servo pre c].
2 Vyberte požadovanú položku.
[ ] Initial AF pt set for c (Počiatočný bod AF‑Servo pre c)
AF‑Servo začne na ručne nastavenom bode AF, keď je funkcia
AF nastavená na možnosť [Servo AF/AF‑Servo] a spôsob AF na
možnosť [u+Tracking/u+Sledovanie].
[ ] AF pt set for
(Bod AF‑Servo nastavený
pre
)
Ak prepnete z režimu 1-bodové AF, Rozšírenie oblasti AF ( )
alebo Rozšírenie oblasti: okolité body na možnosť [u+Tracking/
u+Sledovanie], AF‑Servo začne manuálne od nastaveného
bodu AF. Je to užitočné na spustenie AF‑Servo zo zadaného bodu
AF pred prepnutím na možnosť [u+Tracking/u+Sledovanie].
[AUTO] Automatic (Automaticky)
Počiatočný bod AF pre AF‑Servo [u+Tracking/u+Sledovanie]
sa nastaví automaticky podľa podmienok snímania.
300
4
Prehrávanie
Táto kapitoly pokrýva témy týkajúce sa prehrávania –
prehrávanie statických záberov a videozáznamov – a uvádza
nastavenia ponuky na karte Prehrávanie ([x]).
Snímky zhotovené a uložené iným zariadením
Štandardné zobrazenie alebo výber v tomto fotoaparáte nemusí
byť možný pri snímkach zhotovených v iných fotoaparátoch
alebo snímkach z tohto fotoaparátu, ktoré boli upravené alebo
premenované v počítači.
301
Ponuky na kartách: Prehrávanie
zzPrehrávanie 1
str. 318
str. 317
str. 335
str. 353
str. 357
str. 348
str. 339
zzPrehrávanie 2
str. 346
str. 345
str. 321
str. 331
str. 313
str. 311
zzPrehrávanie 3
str. 307
str. 309
str. 309
str. 305
str. 206
str. 305
str. 316
Položka [31: RAW image processing/31: Spracovanie snímok
RAW] sa v režime [A] alebo [y] nezobrazuje.
302
Register funkcií: prehrávanie a súvisiace činnosti
Prehrávanie
Úprava snímok
zz Zobrazenie jednotlivých
snímok
B str. 304
zz Spracovanie
snímok RAW
B str. 339
zz Zobrazenie informácií
o snímaní
B str. 305
zz Zmena veľkosti
snímok JPEG
B str. 345
zz Zobrazenie mriežky B str. 305
zz Orezanie
snímok JPEG
B str. 346
zz Ovládanie prehrávania
dotykom
B str. 306
zz Zobrazenie informácií
o prehrávaní
B str. 307
zz Zobrazenie registra B str. 310
zz Prehľadávanie snímok
(zobrazenie s preskakovaním
snímok)
B str. 311
Prenos snímok
zz Prenos snímok do počítača/
server FTP
B str. 348
zz Poradie tlače (DPOF) B str. 353
zz Nastavenie fotoknihy B str. 357
zz Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok B str. 313
zz Zväčšené zobrazenie B str. 315
zz Otočenie snímky
B str. 317
zz Ochrana
B str. 318
zz Hodnotenie
B str. 321
zz Prehrávanie
videozáznamu
B str. 325
zz Úprava prvej a poslednej
scény videozáznamu B str. 327
zz Vyňatie snímky
z videozáznamu (4K) B str. 329
zz Prezentácia
B str. 331
zz Zobrazenie snímok
na televízore
B str. 333
zz Vymazanie
B str. 335
303
x Prehrávanie snímok
Zobrazenie jednotlivých snímok
snímku.
1 Prehrajte
zz Stlačte tlačidlo <x>.
snímku.
2 Vyberte
zz Novšie snímky prehráte tlačidlom
<Z> a staršie snímky prehráte
tlačidlom <Y>.
zz Každým stlačením tlačidla <B> sa
obrazovka zmení.
Žiadne
informácie
Zobrazenie
základných
informácií
Zobrazenie informácií o snímaní
prehrávanie snímok.
3 Ukončite
zz Stlačením tlačidla <x> ukončíte
prehrávanie snímok.
304
Prehrávanie snímok
Zobrazenie informácií o snímaní
Keď máte zobrazenú obrazovku s informáciami o snímaní, môžete
pomocou tlačidiel <W> <X> zmeniť zobrazené informácie. Môžete
tiež prispôsobiť zobrazené informácie – v položke [x3: Playback
information display/x3: Zobrazenie informácií o prehrávaní]
(str. 307).
Zadanie úvodnej snímky pri spustení prehrávania
Môžete zadať, ktorá snímka sa zobrazí
ako prvá pri spustení prehrávania
snímok.
Prehrávanie sa obnoví od poslednej prehranej snímky (okrem prípadu,
kedy ste práve dokončili snímanie), keď je položka [x3: View from
last seen/x3: Zobraziť od naposledy zobrazenej] je nastavená
na možnosť [Enable/Povoliť]. Prehrávanie od naposledy zhotovenej
snímky obnovíte nastavením na možnosť [Disable/Zakázať]
a reštartovaním fotoaparátu.
Zobrazenie mriežky
V zobrazení jednotlivých snímok môžete
na snímke zobraziť mriežku.
Môžete zvoliť typ mriežky v položke
[33: Playback grid/33: Mriežka pri
prehrávaní].
Táto funkcia je užitočná pri kontrole
zvislého a vodorovného naklonenia
a kompozície snímky.
Počas prehrávania videozáznamu sa nezobrazuje mriežka.
305
Prehrávanie snímok
Ovládanie prehrávania dotykom
Fotoaparát je vybavený panelom dotykovej obrazovky, na ktorej
môžete dotykom ovládať prehrávanie. Podporované dotykové funkcie
sú podobné funkciám používaným so smartfónmi a podobnými
zariadeniami. Najskôr stlačením tlačidla <x> pripravte dotykové
prehrávanie snímok.
Prehľadávanie snímok
Zobrazenie
s preskakovaním snímok
Zobrazenie registra
Zväčšené zobrazenie
Zobrazenie môžete zväčšiť aj dvojitým ťuknutím jedným prstom.
306
Prispôsobenie zobrazenia informácií
o prehrávaní
Počas prehrávania snímok môžete určovať obrazovky a sprievodné
zobrazované informácie.
položku [33: Playback
1 Vyberte
information display/
33: Zobrazenie informácií
o prehrávaní].
značku začiarknutia [X]
2 Pridajte
vedľa čísiel obrazoviek, ktoré
chcete zobraziť.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte značku [X].
zz Zopakovaním týchto krokov pridajte
značku začiarknutia [X] k číslu každej
obrazovky, ktorú chcete zobraziť,
potom vyberte možnosť [OK].
ggK informáciám, ktoré vyberiete, je
možný prístup stlačením tlačidla
<B> počas prehrávania alebo
stlačením tlačidiel <W> <X>, keď sú
zobrazené informácie o snímaní.
Histogram
Histogram jasu zobrazuje rozloženie ex‑
pozičnej úrovne a celkový jas. Histogram
RGB je určený na kontrolu sýtosti farieb
a gradácie. Zobrazený histogram môže‑
te prepnúť stlačením tlačidla <B>,
keď sa v ľavom dolnom rohu obrazovky
[x3: Playback information display/
x3: Zobrazenie informácií o prehrá‑
vaní] zobrazuje ikona <z>.
307
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní
zzZobrazenie položky [Brightness/Jas]
Histogram je graf, ktorý znázorňuje rozloženie
jasu v obraze. Na vodorovnej osi je úroveň
jasu (tmavšia naľavo a svetlejšia napravo)
a na zvislej osi je počet pixelov pre každú
z úrovní jasu. Čím viac pixelov je naľavo, tým
je obraz tmavší. Čím viac pixelov je napravo,
tým je obraz svetlejší. Ak je príliš veľa pixelov
naľavo, stratia sa detaily v tieňoch. Ak je
príliš veľa pixelov napravo, stratia sa detaily
v jasných oblastiach. Stredné tóny budú
zreprodukované. Na snímke a histograme
jasov môžete skontrolovať inklináciu
expozičnej úrovne a celkovú gradáciu.
Vzorové
histogramy
Tmavá snímka
Normálny jas
Svetlá snímka
zzZobrazenie položky [RGB]
Tento histogram je graf, ktorý zobrazuje rozdelenie úrovne jasu
jednotlivých základných farieb snímky (RGB čiže červená, zelená
a modrá). Na vodorovnej osi je úroveň jasu farby (tmavšia naľavo
a svetlejšia napravo) a na zvislej osi je počet pixelov pre každú
z úrovní jasu farby. Čím viac pixelov je naľavo, tým je farba tmavšia
a menej výrazná. Čím viac pixelov je napravo, tým je farba svetlejšia
a sýtejšia. Ak je príliš veľa pixelov naľavo, príslušné farebné
informácie budú chýbať. Ak je príliš veľa pixelov napravo, farba bude
príliš sýta a bez gradácie. Skontrolovaním histogramu RGB snímky
môžete sledovať sýtosť farieb, stav odstupňovania a inklináciu
vyváženia bielej.
308
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní
Upozornenie na najjasnejšie oblasti
Keď je položka [33: Highlight
alert/33: Upozornenie na
najjasnejšie oblasti] nastavená
na možnosť [Enable/Povoliť],
preexponované svetlé časti budú blikať.
Ak chcete získať detailnejšiu gradáciu
v blikajúcich oblastiach, v ktorých chcete,
aby bola gradácia verne reprodukovaná,
nastavte kompenzáciu expozície na
zápornú hodnotu a snímajte znova, aby
ste dosiahli lepší výsledok.
Zobrazenie bodu AF
Keď je položka [33: AF point
disp./33: Zobrazenie bodu AF]
nastavená na možnosť [Enable/
Povoliť], bod AF, ktorý bol zaostrený, sa
zobrazí červenou farbou. Upozorňujeme,
že pri automatickom výbere bodov AF sa
môže zobraziť viacero bodov AF.
309
H Zobrazenie registra (Zobrazenie
viacerých snímok)
Snímky možno rýchlo vyhľadať pomocou zobrazenia registra, pri
ktorom sa na jednej obrazovke zobrazuje 4, 9, 36 alebo 100 snímok.
tlačidlo <u>.
1 Stlačte
zz Počas prehrávania snímok stlačte
tlačidlo <u>.
ggV pravej dolnej časti obrazovky sa
zobrazí symbol [6u].
na zobrazenie registra.
2 Prepnite
zz Otočte voličom <6> proti smeru
hodinových ručičiek.
ggZobrazí sa register so 4 snímkami.
Vybratá snímka bude zvýraznená
oranžovým rámikom.
zz Otáčaním voliča <6> ďalej proti
smeru hodinových ručičiek prepnete
medzi zobrazením 9 snímok,
36 snímok a 100 snímok. Ak budete
otáčať voličom v smere hodinových
ručičiek, bude sa striedať zobrazenie
100, 36, 9, 4 a jednej snímky.
B
B
B
B
snímku.
3 Vyberte
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte oranžový rámik a vyberte
snímku.
zz Stlačením tlačidla <0> v zobrazení
registra sa vybraná snímka zobrazí
v zobrazení jednotlivej snímky.
310
e Zobrazenie s preskakovaním snímok
(preskakovanie snímok)
V zobrazení jednotlivých snímok môžete otáčaním voliča <6>
preskakovať po snímkach dopredu alebo dozadu podľa nastaveného
spôsobu preskakovania.
položku [x2: Image jump
1 Vyberte
w/6/x2: Preskakovanie snímok
s6].
spôsob preskakovania.
2 Vyberte
[ ] Display images one by one
d
(Zobrazenie snímok jednu po druhej)
[e] Jump by 10 images (Skok o 10 snímok)
[r] Jump images by the specified number
(Skok o zadaný počet snímok)
[g] Display by date
(Zobrazenie podľa dátumu)
[h] Display by folder
(Zobrazenie podľa priečinka)
[i] Display movies only
(Len zobrazenie videozáznamov)
[j] Display stills only
(Len zobrazenie statických záberov)
[P] Display protected images only
(Len zobrazenie chránených snímok)
[k] Display by image rating (Zobrazenie
podľa hodnotenia snímky) (str. 321)
ooV zobrazení [Jump images by the specified number/Skok o zadaný počet
snímok] môžete otáčaním voliča <6> vybrať počet snímok na preskočenie.
ooPo výbere položky [Display by image rating/Zobrazenie podľa hodnote‑
nia snímky] otáčaním voliča <6> špecifikujte hodnotenie. Ak prehľadáva‑
te snímky s vybratou možnosťou 9, zobrazia sa všetky ohodnotené snímky.
311
Zobrazenie s preskakovaním snímok (preskakovanie snímok)
pomocou
3 Prehľadávanie
preskakovania.
(1)
(2)
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz V zobrazení jednotlivých snímok
otáčajte voličom <6>.
ggSnímky môžete prehľadávať
nastaveným spôsobom.
(1)
(2)
Spôsob preskakovania
Pozícia prehrávania
ooAk chcete vyhľadávať snímky podľa dátumu snímania, vyberte možnosť
[g: Date/g: Dátum].
ooAk chcete vyhľadávať snímky podľa priečinkov, vyberte možnosť
[h: Folder/h: Priečinok].
ooAk karta obsahuje videozáznamy aj statické zábery, výberom možnosti
[i: Movies/i: Videozáznamy] alebo [j: Stills/j: Statické zábery]
zobrazíte jednu alebo druhú možnosť.
312
t Filtrovanie snímok pre prehrávanie
Môžete prehrávať snímky filtrované podľa podmienok vyhľadávania. Po
nastavení podmienok vyhľadávania snímok môžete prehrať a zobraziť
len nájdené snímky.
Môžete tiež chrániť, hodnotiť, mazať, prehrať prezentáciu a aplikovať
na filtrované snímky ďalšie činnosti. Táto funkcia umožňuje rýchle
vykonanie konkrétnej úlohy na nájdenie snímok naraz.
položku [32: Set image
1 Vyberte
search conditions/32: Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok].
podmienky vyhľadávania.
2 Nastavte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> nastavte
príslušnú možnosť.
ggPoložka sa na ľavej strane označí
značkou [X] (1). (Špecifikované ako
podmienka vyhľadávania.)
zz Ak vyberiete položku a stlačíte tlačidlo
<B>, značka [X] sa odstráni.
(Podmienka vyhľadávania sa zruší.)
(1)
Položka
9Rating (Hodnotenie)
dDate (Dátum)
nFolder (Priečinok)
JProtect (Ochrana)
fType of file
(Typ súboru)
Popis
Zobrazí snímky s vybratým stavom (hodnotenia).
Zobrazí snímky s vybratým dátumom snímania.
Zobrazí snímky vo vybratom priečinku.
Zobrazí snímky s vybratým stavom (ochrany).
Zobrazí snímky vybratého typu súboru.
[z Stills/z Statické snímky], [z (RAW)],
[z (RAW, RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG)],
[z (RAW+JPEG, JPEG)], [z (JPEG)]
a [k Movies/k Videozáznamy].
313
Filtrovanie snímok pre prehrávanie
podmienky vyhľadávania.
3 Použite
zz Stlačte tlačidlo <0> a prečítajte
zobrazenú správu.
zz Vyberte možnosť [OK].
ggUrčí sa podmienka vyhľadávania.
nájdené snímky.
4 Zobrazte
zz Stlačte tlačidlo <3>.
(2)
ggPrehrajú sa len snímky vyhovujúce
nastaveným podmienkam (filtrované).
ggPo filtrovaní snímok na zobrazenie
bude obrazovka ohraničená žltým
rámom (2).
Odstránenie podmienok vyhľadávania
Prejdite na obrazovku v kroku č. 2 a stlačením tlačidla <L> odstráňte
všetky značky [X]. Stlačením tlačidla <0> vymažte podmienky
vyhľadávania.
Ak podmienkam vyhľadávania nevyhovujú žiadne snímky, tlačidlo [OK]
nebude dostupné na obrazovke v kroku č. 2.
ooPodmienky vyhľadávanie môžete zrušiť, ak vykonáte činnosti
s napájaním, kartou alebo úpravou snímok.
ooČas do automatického vypnutia je možné predĺžiť, keď je zobrazená
obrazovka [32: Set image search conditions/32: Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok].
314
u Zväčšovanie snímok
Zhotovené snímky môžete zväčšiť.
snímku.
1 Zväčšite
zz Počas prehrávania snímok stlačte
(1)
tlačidlo <u>.
ggZobrazí sa zväčšené zobrazenie.
V pravej dolnej časti obrazovky sa
zobrazí pozícia zväčšenej oblasti (1)
a symbol [6u].
zz Snímky zväčšíte otáčaním voliča
<6> v smere pohybu hodinových
ručičiek.
zz Zväčšenie zmenšíte otáčaním voliča
<6> proti smeru pohybu hodinových
ručičiek. Ak chcete zobraziť register
(str. 310), ďalej otáčajte voličom.
snímku.
2 Posúvajte
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
sa posúvajte po snímke vertikálne
a horizontálne.
zz Ak chcete zväčšené zobrazenie
zrušiť, stlačte tlačidlo <u>.
315
Zväčšovanie snímok
Nastavenie počiatočného pomeru zväčšenia a polohy
Keď na karte vyberiete položku
[33: Magnificatn (apx)/
33: Zväčšenie (pribl.)], môžete
nastaviť počiatočný pomer zväčšenia
a pozíciu zväčšeného zobrazenia.
zz1x (no magnification) (1x (žiadne zväčšenie))
Snímka sa nezväčší. Zväčšené zobrazenie bude začínať od
zobrazenia jednotlivých snímok.
zz2x, 4x, 8x, 10x (magnify from center) (2x, 4x, 8x, 10x (zväčšenie od stredu))
Zväčšené zobrazenie začína od stredu snímky pri vybratej úrovni zväčšenia.
zzActual size (from selected point) (Skutočná veľkosť (od vybratého bodu))
Jednotlivé pixely zaznamenanej snímky sa zobrazia s veľkosťou
približne 100 %. Zväčšené zobrazenie bude začínať od bodu AF, ktorý
dosiahol zaostrenie. Ak sa snímka nasníma pomocou manuálneho
zaostrenia, zväčšené zobrazenie začína od stredu snímky.
zzSame as last magnification (from center) (Rovnaké ako
posledné zväčšenie (od stredu))
Zväčšenie bude zhodné so zväčšením, ktoré bolo nastavené, keď ste
naposledy ukončili zväčšené zobrazenie pomocou tlačidla <u>. Za
normálnych okolností zväčšené zobrazenie začína v strede snímky.
Pri niektorých nastaveniach spôsobu AF, ak je nastavená položka [Actual
size (from selected pt)/Skutočná veľkosť (od vybratého bodu)],
zväčšené zobrazenie sa rozšíri zo stredu snímok.
316
b Otáčanie snímok
Túto funkciu môžete používať na otočenie zobrazenej snímky do
požadovanej polohy.
položku [31: Rotate
1 Vyberte
image/31: Otočiť snímku].
snímku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete otočiť.
snímku.
3 Otočte
zz Každým stlačením tlačidla <0>
sa snímka otočí v smere pohybu
hodinových ručičiek takto: 90° → 270°
→ 0°.
zz Ak chcete otočiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 a 3.
ooAk pred fotografovaním zvislých snímok v položke [51: Auto rotate/
51: Automatické otočenie] nastavíte možnosť [OnzD/Zap.zD]
(str. 372), snímku nemusíte otáčať pomocou tejto funkcie.
ooAk sa otočená snímka počas prehrávania snímok nezobrazuje
s otočenou orientáciou, nastavte položku [51: Auto rotate/
51: Automatické otočenie] na možnosť [OnzD/Zap.zD].
317
K Ochrana snímok
Môžete ochrániť dôležité snímky pred neúmyselným vymazaním.
Ochrana jednej snímky
položku [31: Protect
1 Vyberte
images/31: Ochrana snímok].
položku [Select images/
2 Vyberte
Vybrať snímky].
snímku.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete ochrániť.
(1)
ochranu snímky.
4 Nastavte
zz Ak chcete chrániť vybratú snímku,
stlačte tlačidlo <0>. V hornej časti
obrazovky sa zobrazí ikona <K> (1).
zz Ak chcete ochranu snímky zrušiť,
znova stlačte tlačidlo <0>. Ikona
<K> zmizne.
zz Ak chcete nastaviť ochranu pre ďalšiu
snímku, zopakujte kroky č. 3 a 4.
318
Ochrana snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete ochrániť
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať
prvú a poslednú snímku rozsahu na ochranu všetkých určených
snímok naraz.
položku [Select range/
1 Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah] v ponuke
[31: Protect images/
31: Ochrániť snímky].
rozsah snímok.
2 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod) a stlačte tlačidlo
<0>.
ggNastaví sa ochrana snímok v určenom
rozsahu a zobrazí sa ikona <J>.
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
ochránenie, zopakujte krok č. 2.
319
Ochrana snímok
Ochrana všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Ochranu môžete naraz nastaviť pre všetky snímky v priečinku alebo na karte.
Keď vyberiete možnosť [All images
in folder/Všetky snímky v priečinku]
alebo [All images on card/
Všetky snímky na karte] v položke
[31: Protect images/31: Ochrániť
snímky], všetky snímky v danom
priečinku alebo na karte budú chránené.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Unprotect all images in folder/Zrušiť
ochranu všetkých snímok v priečinku]
alebo [Unprotect all images on card/Zrušiť
ochranu všetkých snímok na karte].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [32: Set
image search conditions/32: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (str. 313), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky] a [Unprotect all found/Zrušiť ochranu
všetkých nájdených snímok].
Ak vyberiete položku [All found ima‑
ges/Všetky nájdené snímky], všetky
nájdené snímky filtrované podľa podmie‑
nok vyhľadávania budú chránené.
Ak vyberiete položku [Unprotect all
found/Zrušiť ochranu všetkých
nájdených snímok], ochrana všetkých
nájdených snímok sa zruší.
Pri formátovaní karty (str. 373) sa vymažú aj chránené snímky.
ooChránenú snímku nie je možné vymazať vo fotoaparáte pomocou
funkcie vymazávania. Ak chcete vymazať chránenú snímku, musíte
najskôr zrušiť jej ochranu.
ooAk vymažete všetky snímky (str. 338), zostanú len chránené snímky. To je
praktické v prípade, že chcete vymazať všetky nepotrebné snímky naraz.
320
p Nastavenie hodnotení
Snímky môžete hodnotiť na stupnici 1 – 5 (l/m/n/o/p). Táto
funkcia sa nazýva hodnotenie.
Hodnotenie jednej snímky
položku [32: Rating/
1 Vyberte
32: Hodnotenie].
položku [Select images/
2 Vyberte
Vybrať snímky].
snímku na hodnotenie.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete hodnotiť.
snímku.
4 Ohodnoťte
zz Keď stlačíte tlačidlo <0>, zobrazí
sa modrý rámik, ako je to znázornené
na obrazovke zobrazenej vľavo.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
značku hodnotenia a stlačte tlačidlo
<0>.
ggKeď k snímke pripojíte značku
hodnotenia, číslo vedľa nastaveného
hodnotenia sa zvýši o jeden.
zz Ak chcete hodnotiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 3 a 4.
321
Nastavenie hodnotení
Hodnotenie určením rozsahu
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať
prvú a poslednú snímku pre rozsah na hodnotenie všetkých určených
snímok naraz.
položku [Select range/
1 Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah] v ponuke
[32: Rating/32: Hodnotenie].
rozsahu.
2 Určenie
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod) a stlačte tlačidlo
<0>.
zz Všetky snímky v určenom rozsahu (od
prvej snímky po poslednú) sa označia
značkou [X].
3 Stlačte tlačidlo <M>.
snímku.
4 Ohodnoťte
zz Otáčaním voliča <6> vyberte
značku hodnotenia, potom vyberte
možnosť [OK].
ggVšetky snímky v určenom rozsahu
sa ohodnotia (rovnaké hodnotenie)
naraz.
322
Nastavenie hodnotení
Hodnotenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete ohodnotiť všetky snímky v priečinku alebo na karte.
Keď na karte [32: Rating/
32: Hodnotenie] vyberiete položku
[All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] alebo [All images on card/
Všetky snímky na karte], vymažú sa
všetky snímky v danom priečinku alebo
na karte.
Otáčaním voliča <6> vyberte
hodnotenie, potom vyberte možnosť
[OK].
Ak nehodnotíte snímky alebo
odstraňujete hodnotenie, vyberte
položku [OFF].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [32: Set
image search conditions/32: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (str. 313), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa ohodnotia, ako bolo určené.
ooHodnoty vedľa hodnotení sú zobrazené ako [###], ak má toto
hodnotenie viac ako 1000 snímok.
ooPomocou položky [32: Set image search conditions/32: Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok] a [32: Image jump w/6/
32: Preskakovanie snímok s6] môžete zobraziť len snímky
s konkrétnym hodnotením.
323
k Používanie videozáznamov
Zosnímané videozáznamy môžete prehrávať a používať nasledujúcimi
troma hlavnými spôsobmi:
Prehrávanie na televízore (str. 333)
Po pripojení fotoaparátu k televízoru
prostredníctvom kábla HDMI na ňom
budete môcť prehrávať nasnímané
statické zábery a videozáznamy.
Odporúča sa použiť kábel HDMI
HTC‑100 (predáva sa samostatne).
Videozáznamy a statické zábery nemožno prehrávať alebo uložiť ani v prípade, ak je
fotoaparát pripojený k rekordéru s pevným diskom pomocou prepojovacieho kábla.
Prehrávanie na obrazovke fotoaparátu (str. 325)
Videozáznamy môžete prehrávať na ob‑
razovke fotoaparátu. Môžete aj vystrih‑
núť prvú a poslednú scénu videozázna‑
mu a prehrávať statické zábery alebo
videozáznamy na karte prostredníctvom
automatickej prezentácie.
Prehrávanie a úprava pomocou počítača
Súbory videozáznamov zaznamenané
na karte možno importovať do počítača
a prehrať alebo upraviť pomocou vopred
nainštalovaného alebo všeobecného
softvéru.
Ak chcete videozáznamy prehrať alebo upraviť pomocou komerčne
dostupného softvéru, použite softvér kompatibilný s formátom súboru
vašich videozáznamov. Podrobnejšie informácie o komerčne dostupnom
softvéri získate od výrobcu softvéru.
324
k Prehrávanie videozáznamov
snímku.
1 Prehrajte
zz Stlačte tlačidlo <x>.
videozáznam.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
videozáznam, ktorý chcete prehrať.
zz Pri zobrazení jednotlivých snímok ozna‑
čuje ikona <s1> zobrazená v ľavom
hornom rohu, že ide o videozáznam.
zz Pri zobrazení registra označuje perforácia
na ľavom okraji miniatúry, že ide o video‑
záznam. Keďže videozáznamy nemož‑
no prehrávať zo zobrazenia registra,
stlačením tlačidla <0> prejdite na
zobrazenie jednotlivých snímok.
zobrazení jednotlivých snímok
3 Vstlačte
tlačidlo <0>.
tlačidla <0> prehrajte
4 Stlačením
videozáznam.
(1)
ggSpustí sa prehrávanie videozáznamu.
zz Stlačením tlačidla <0> môžete
pozastaviť prehrávanie a zobraziť panel
prehrávania videozáznamu. Ak chcete
obnoviť prehrávanie, znovu stlačte tlačidlo.
zz Hlasitosť zvuku môžete nastaviť
aj otočením voliča <6> počas
prehrávania videozáznamu.
(1)
Reproduktor
325
Prehrávanie videozáznamov
Panel prehrávania videozáznamu
Položka
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
7 Prehrať
prehrávaním a zastavením.
Rýchlosť spomaleného prehrávania nastavte otáčaním
8 Spomalené
voliča <5>. Rýchlosť spomaleného prehrávania je
prehrávanie
uvedená v pravom hornom rohu obrazovky.
Zobrazí prvú snímku videozáznamu.
5 Prvá snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí
P
redchádzajúca
3
predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>,
snímka
videozáznam sa bude posúvať dozadu.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte
6 Nasledujúca
snímka
tlačidlo <0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať
dopredu.
4 Posledná snímka Zobrazí poslednú snímku videozáznamu.
Zobrazí obrazovku úprav (str. 327).
X Upraviť
Dostupné pri prehrávaní 4K alebo 4K časozberných
I Vyňatie snímky videozáznamov. Umožňuje extrahovať aktuálnu snímku
a uložiť ju ako statický záber JPEG (str. 329).
Pozícia prehrávania
minúty’ sekundy”
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
Otáčaním voliča <6> nastavíte hlasitosť reproduktora
Hlasitosť
(str. 325).
ooVideozáznamy nasnímané pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať
prehrať v tomto fotoaparáte.
ooAk pripojíte fotoaparát k televízoru na prehrávanie videozáznamu
(str. 333), nastavte hlasitosť zvuku na televízore. (Otáčaním voliča
<6> sa hlasitosť zvuku nezmení.)
ooPrehrávanie videozáznamu sa môže zastaviť, ak rýchlosť čítania karty je
príliš nízka alebo súbory videozáznamov majú poškodené snímky.
326
X Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu
Prvú a poslednú scénu môžete vystrihnúť približne v 1-sekundových krokoch.
prehrávanie
1 Pozastavte
videozáznamu.
ggZobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
panel prehrávania videozáznamu
2 Na
vyberte možnosť [X].
časť, ktorú chcete vystrihnúť.
3 Vyberte
zz Vyberte možnosť [U] (Vystrihnúť
začiatok) alebo [V] (Vystrihnúť
koniec) a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> zobrazíte
predchádzajúce alebo nasledujúce sním‑
ky. Podržaním tlačidla sa budete rýchlo
posúvať po snímkach dopredu alebo
dozadu. Otáčaním voliča <5> môžete
prehrávať po jednotlivých snímkach.
zz Keď sa rozhodnete, ktorú časť chcete
vystrihnúť, stlačte tlačidlo <0>.
Časť vyznačená čiarou v spodnej časti
obrazovky zostane zachovaná.
upravený videozáznam.
4 Skontrolujte
zz Vyberte možnosť [7] a stlačením tlačidla
<0> prehrajte upravený videozáznam.
zz Ak chcete zmeniť upravenú časť,
vráťte sa ku kroku č. 3.
zz Ak chcete úpravy zrušiť, stlačte
tlačidlo <M>.
327
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu
upravený videozáznam.
5 Uložte
zz Vyberte možnosť [W] a potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Zobrazí sa obrazovka uloženia.
zz Ak chcete obsah uložiť ako nový
videozáznam, vyberte možnosť
[New file/Nový súbor]. Ak ho chcete
uložiť a prepísať ním pôvodný súbor
videozáznamu, vyberte možnosť
[Overwrite/Prepísať] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz V potvrdzovacom dialógovom
okne výberom položky [OK] uložte
upravený videozáznam a vráťte
sa na obrazovku prehrávania
videozáznamu.
ooKeďže úpravy sa vykonávajú približne v 1-sekundových krokoch (pozícia
označená symbolom [ ] v spodnej časti obrazovky), skutočná pozícia
orezania videozáznamov sa môže líšiť od pozície, ktorú ste určili.
ooVideozáznamy nasnímané iným fotoaparátom nemožno v tomto
fotoaparáte upravovať.
ooVideozáznam nemožno upravovať, keď je fotoaparát pripojený
k počítaču.
328
I Vyňatie snímky z videozáznamov 4K
alebo časozberných videozáznamov 4K
Z videozáznamov 4K alebo časozberných videozáznamov 4K môžete
zvoliť jednotlivé snímky a uložiť ich ako približne 8,3-megapixelové
statické snímky JPEG (3840 x 2160). Táto funkcia sa nazýva „Vyňatie
snímky (Záznam snímky s rozlíšením 4K)“.
snímku.
1 Prehrajte
zz Stlačte tlačidlo <3>.
videozáznam 4K.
2 Vyberte
zz Stláčaním tlačidiel <Y> <Z> vyberte video‑
záznam 4K alebo časozberný videozáznam 4K.
zz Na obrazovke informácií o snímaní
sú videozáznamy 4K a časozberné
videozáznamy 4K označené ikonou [H].
zz V zobrazení registra prejdete na
zobrazenie jednotlivých snímok
stlačením tlačidla <0>.
zobrazení jednotlivých snímok
3 Vstlačte
tlačidlo <0>.
a pozastavte videozáznam.
4 Prehrajte
ggZobrazí sa panel prehrávania videozáznamu.
snímku na vyňatie.
5 Vyberte
zz Pomocou panela prehrávania
videozáznamu vyberte snímku, ktorú
chcete vyňať ako statický záber.
zz Pokyny na používanie panela prehrávania
videozáznamu nájdete na strane 326.
položku [I].
6 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [I] a stlačte tlačidlo
<0>.
329
Vyňatie snímky z videozáznamov 4K alebo časozberných videozáznamov 4K
snímku.
7 Uložte
zz Výberom položky [OK] uložíte
aktuálnu snímku ako statický záber
JPEG.
snímku na zobrazenie.
8 Vyberte
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky.
zz Vyberte možnosť [View original
movie/Zobraziť pôvodný
videozáznam] alebo [View extracted
still image/Zobraziť vyňatý statický
záber].
ggZobrazí sa zvolená snímka.
Vyňatie snímky nie je možné z videozáznamov s rozlíšením Full HD,
časozberných videozáznamov Full HD alebo videozáznamov 4K či
časozberných videozáznamov 4K, ktoré boli zaznamenané iným
fotoaparátom.
330
Prezentácia (automatické prehrávanie)
Snímky uložené na karte môžete prehrávať prostredníctvom
automatickej prezentácie.
snímky, ktoré sa majú
1 Špecifikujte
prehrať.
zz Ak chcete prehrať všetky snímky na
karte, prejdite na krok 2.
zz Ak chcete špecifikovať snímky, ktoré sa
majú prehrať v prezentácii, filtrujte snímky
pomocou funkcie [32: Set image search
conditions/32: Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] (str. 313).
položku [32: Slide
2 Vyberte
show/32: Prezentácia].
prehrávanie podľa potreby.
3 Nastavte
zz Vyberte možnosť [Set up/Nastavenie],
potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Nastavte možnosti [Display time/
Čas zobrazenia], [Repeat/Opakovať]
(opakované prehrávanie) a [Transition
effect/Prechodový efekt] (efekt pri
zmene snímok) a pre statické zábery.
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <M>.
Display time
(Čas zobrazenia)
Repeat (Opakovať)
Transition effect
(Prechodový efekt)
331
Prezentácia (automatické prehrávanie)
prezentáciu.
4 Spustite
zz Vyberte možnosť [Start/Spustiť],
potom stlačte tlačidlo <0>.
ggPo zobrazení položky [Loading
image.../Načítava sa snímka...] sa
spustí prezentácia.
prezentáciu.
5 Ukončite
zz Ak chcete ukončiť prezentáciu a vrátiť
sa na obrazovku nastavenia, stlačte
tlačidlo <M>.
ooAk chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte tlačidlo <0>. Počas
pozastavenia sa v ľavej hornej časti snímky zobrazí ikona [G]. Ak chcete
obnoviť prehrávanie prezentácie, znova stlačte tlačidlo <0>.
ooPočas automatického prehrávania statických záberov môžete stlačením
tlačidla <B> zmeniť formát zobrazenia (str. 304).
ooPočas prehrávania videozáznamu môžete nastaviť hlasitosť zvuku
otáčaním voliča <6>.
ooPočas automatického prehrávania alebo pozastavenia môžete pomocou
tlačidiel <Y> <Z> zobraziť ďalšiu snímku.
ooPri automatickom prehrávaní nebude automatické vypnutie fotoaparátu
fungovať.
ooČas zobrazenia snímky sa môže líšiť v závislosti od príslušnej snímky.
332
Zobrazenie snímok na televízore
Po pripojení fotoaparátu k televízoru prostredníctvom kábla
HDMI na ňom budete môcť prehrávať nasnímané statické zábery
a videozáznamy. Odporúča sa použiť kábel HDMI HTC-100 (predáva
sa samostatne).
Ak sa na obrazovke televízora neukáže obraz, skontrolujte, či je
položka [53: Video system/53: Video systém] správne nastavená
na možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL]
(v závislosti od video systému vášho televízora).
1 Kábel HDMI zapojte do fotoaparátu.
zz Logo <dHDMI MINI> na zástrčke
otočte k prednej strane fotoaparátu
a zástrčku zasuňte do konektora
<D>.
2 Kábel HDMI zapojte do televízora.
zz Kábel HDMI zapojte do portu HDMI
IN televízora.
televízor a videovstup
3 Zapnite
televízora prepnite na pripojený
port.
fotoaparátu prepnite do
4 Vypínač
polohy <1>.
tlačidlo <x>.
5 Stlačte
ggSnímka sa zobrazí na obrazovke
televízora. (Na obrazovke fotoaparátu
sa nič nezobrazí.)
zz Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením
zodpovedajúcim pripojenému
televízoru.
333
Zobrazenie snímok na televízore
ooHlasitosť zvuku videozáznamu nastavte na televízore. Hlasitosť
nemožno nastaviť pomocou fotoaparátu.
ooPred pripojením alebo odpojením kábla medzi fotoaparátom
a televízorom vypnite fotoaparát aj televízor.
ooV závislosti od príslušného televízora môže byť časť zobrazenej snímky
orezaná.
ooDo konektora <D> fotoaparátu nepripájajte výstup žiadneho
iného zariadenia. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
ooNiektoré televízory nemusia zobraziť snímky z dôvodu nekompatibility.
ooMôže trvať určitý čas, kým sa snímky zobrazia. Aby nedošlo
k oneskoreniu, nastavte položku [53: HDMI resolution/53: Rozlíšenie
HDMI] na možnosť [1080p] (str. 395).
ooKeď je fotoaparát pripojený k televízoru, ovládanie dotykovej obrazovky
nie je podporované.
334
L Vymazávanie snímok
Nepotrebné snímky môžete buď vymazávať po jednom, alebo všetky
naraz. Chránené snímky (str. 318) sa nevymažú.
Po vymazaní sa snímka už nedá obnoviť. Pred vymazaním snímky sa
preto uistite, že ju už nepotrebujete. Ak chcete zabrániť nechcenému
vymazaniu dôležitých snímok, nastavte ich ochranu.
Vymazávanie jednotlivých snímok
snímky určené na
1 Vyberte
vymazanie.
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete vymazať.
2 Stlačte tlačidlo <L>.
3 Vymažte snímku.
Snímky JPEG alebo RAW alebo
videozáznamy
zz Vyberte možnosť [Erase/Vymazať]
a stlačte tlačidlo <0>.
Snímky RAW+JPEG
zz Vyberte položku a stlačte tlačidlo
<0>.
335
Vymazávanie snímok
Označenie snímok symbolom [X] na hromadné vymazanie
Označením snímok, ktoré chcete vymazať, značkou začiarknutia
môžete vymazať všetky tieto snímky naraz.
položku [31: Erase
1 Vyberte
images/31: Vymazať snímky].
položku [Select and erase
2 Vyberte
images/Vybrať a vymazať snímky].
snímku.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete zmazať,
a stlačte tlačidlo <0>.
ggV ľavom hornom rohu obrazovky sa
zobrazí značka [X].
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
vymazanie, zopakujte krok č. 3.
snímky.
4 Vymažte
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
ggVybraté snímky sa súčasne vymažú.
336
Vymazávanie snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete vymazať
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať
prvú a poslednú snímku pre rozsah na vymazanie všetkých určených
snímok naraz.
položku [Select range/
1 Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah] v ponuke
[31: Erase images/31: Vymazať
snímky].
rozsah snímok.
2 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod) a stlačte tlačidlo
<0>.
ggVšetky snímky v určenom rozsahu (od
prvej snímky po poslednú) sa označia
značkou [X].
3 Stlačte tlačidlo <M>.
snímky.
4 Vymažte
zz Vyberte možnosť [OK].
ggVymažú sa snímky v určenom
rozsahu.
337
Vymazávanie snímok
Vymazanie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Všetky snímky v priečinku alebo na karte môžete vymazať naraz.
Keď je položka [31: Erase
images/31: Vymazať snímky]
nastavená na možnosť [All images in
folder/Všetky snímky v priečinku]
alebo [All images on card/Všetky
snímky na karte], vymažú sa všetky
snímky v danom priečinku alebo na
karte.
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [32: Set
image search conditions/32: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (str. 313), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found
images/Všetky nájdené snímky],
všetky nájdené snímky filtrované podľa
podmienok vyhľadávania sa vymažú.
Ak chcete vymazať všetky snímky vrátane chránených snímok, naformátujte
kartu (str. 373).
338
R Spracovanie snímok RAW pomocou
fotoaparátuN
Snímky 1alebo Fmôžete spracovať pomocou fotoaparátu
a uložiť ich ako snímky JPEG. Keďže sa samotná snímka RAW
nemení, môžete použiť rôzne podmienky spracovania, a tým z nej
vytvoriť ľubovoľný počet snímok JPEG.
Na spracovanie snímok RAW môžete tiež použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS).
položku [31: RAW image
1 Vyberte
processing/31: Spracovanie
snímok RAW].
položku a vyberte snímky.
2 Vyberte
zz Môžete vybrať viacero snímok, ktoré
sa spracujú naraz.
[Select images/Vybrať snímky]
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete spracovať,
potom stlačte tlačidlo <0>.
ggV ľavom hornom rohu obrazovky sa
zobrazí značka [X].
zz Stlačte tlačidlo <M>.
[Select range/Vybrať rozsah]
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod) a stlačte tlačidlo <0>.
ggVšetky snímky v určenom rozsahu (od
prvej snímky po poslednú) sa označia
značkou [X].
zz Stlačte tlačidlo <M>.
339
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
požadované podmienky
3 Nastavte
spracovania.
[Use shot settings/Použiť
nastavenia snímania]
zz Snímky sa spracujú s použitím
nastavení v momente zosnímania.
[Customize RAW processing/Pri‑
spôsobiť spracovanie snímok RAW]
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> <Y>
<Z> vyberte požadovanú položku.
zz Otáčaním voliča <6> alebo <5>
prepnite nastavenie.
zz Stlačením tlačidla <0> prejdite
obrazovku nastavenia funkcií.
zz Ak sa chcete vrátiť k nastaveniam snímok
v čase nasnímania, stlačte tlačidlo <L>.
Obrazovka porovnávania
zz Môžete prepínať medzi obrazovkami [Af‑
ter change/Po zmene] a [Shot settings/
Nastavenia snímania] stlačením tlačidla
<B> a otáčaním voliča <5>.
zz Položky v oranžovej farbe na
obrazovke [After change/Po zmene]
boli upravené od momentu snímania.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
snímku.
4 Uložte
zz Pri použití funkcie [Customize
RAW processing/Prispôsobiť
spracovanie snímok RAW] vyberte
položku [W] (Uložiť).
zz Prečítajte si správu a vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete spracovať ďalšie snímky,
vyberte možnosť [Yes/Áno]
a zopakujte kroky č. 2 – 4.
340
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
snímku na zobrazenie.
5 Vyberte
zz Vyberte položku [Original image/
Pôvodná snímka] alebo [Processed
img./Spracovaná snímka].
ggZobrazí sa zvolená snímka.
Zväčšené zobrazenie
Snímky zobrazené pre funkciu [Customize RAW processing/
Prispôsobiť spracovanie snímok RAW] môžete zväčšiť tlačidlom
<u>. Zväčšenie sa bude líšiť v závislosti od nastavenia [Image
quality/Kvalita snímok]. Pomocou krížových tlačidiel <V> sa môžete
posúvať po zväčšenej snímke vertikálne a horizontálne.
Ak chcete zväčšené zobrazenie zrušiť, znovu stlačte tlačidlo <u>.
Snímky s nastavením pomeru strán
Oblasť snímky vnútri čiar označujúcich pomer strán sa spracuje pre
snímky zhotovené s položkou [z1: zCropping/aspect ratio/
z1: zOrezanie/pomer strán] (str. 80) nastavenou na možnosť
[1:1 (aspect ratio)/1:1 (pomer strán)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (pomer
strán)] alebo [16:9 (aspect ratio)/16:9 (pomer strán)]. Snímky JPEG
vytvorené zo snímok RAW sa uložia s nastaveným pomerom strán.
Snímky Dual Pixel RAW
Hoci môžete na spracovanie snímok RAW nasnímaných s položkou
[z1: Dual Pixel RAW/z1: Snímka Dual Pixel RAW] nastavenou na
možnosť [Enable/Povoliť] (str. 78) použiť aj fotoaparát, fotoaparát
nedokáže pri spracovaní využiť výhody údajov Dual Pixel.
Keď spracovávate sníky s viacnásobnou expozíciou 1 alebo F,
niektoré nastavenia nemožno zmeniť.
341
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
Možnosti spracovania snímok RAW
zz[
] Brightness adjustment (Nastavenie jasu)
zz[
] White balance (Vyváženie bielej) (str. 97)
zz[
] Picture Style (Štýl Picture Style) (str. 88)
Jas snímky môžete nastaviť v rozsahu ±1 stupeň EV s krokom po
1/3 stupňa EV.
Môžete vybrať vyváženie bielej. Ak vyberiete možnosť [Q], môžete
vybrať položku [Auto: Ambience priority/Automaticky: priorita
atmosféry] alebo [Auto: White priority/Automaticky: priorita
bielej]. Ak vyberiete možnosť [P], môžete nastaviť farebnú teplotu.
Môžete vybrať štýl Picture Style. Môžete upraviť jas, kontrast
a ďalšie parametre.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia) (str. 104)
Môžete nastaviť funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia).
zz[ ] High ISO speed noise reduction (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO) (str. 105)
Môžete nastaviť redukciu šumu pri vysokých citlivostiach ISO. Ak sa
efekt nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (str. 341).
zz[73] Image quality (Kvalita snímky) (str. 75)
Môžete nastaviť kvalitu snímky pri vytváraní snímky JPEG.
Upozorňujeme, že pre snímky RAW zhotovené pri snímaní
s orezaním alebo pomocou objektívov EF‑S sú dostupné len
možnosti 73/83/b.
342
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
zz[
] Color space (Farebný priestor) (str. 117)
Môžete vybrať možnosť sRGB alebo Adobe RGB. Keďže obrazovka
fotoaparátu nie je kompatibilná s farebným priestorom Adobe RGB,
rozdiel v snímke bude sotva viditeľný, keď nastavíte ľubovoľný
z farebných priestorov.
zz[
] Lens aberration correction (Korekcia aberácie objektívu)
[
] Peripheral illumination correction (Korekcia periférneho
osvetlenia) (str. 111)
Je možné skorigovať jav, ktorý spôsobuje tmavší vzhľad rohov
snímok z dôvodu charakteristiky objektívu. Ak je nastavená mož‑
nosť [Enable/Povoliť], zobrazí sa snímka s korekciou. Ak sa efekt
nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (str. 341) a skon‑
trolujte rohy snímky. Korekcia periférneho osvetlenia vykonaná po‑
mocou fotoaparátu bude menej výrazná než pomocou programu
Digital Photo Professional (softvér EOS) pri maximálnom rozsahu
korekcie. Ak vplyv korekcie nie je zrejmý, na použitie korekcie
periférneho osvetlenia využite program Digital Photo Professional.
[
] Distortion correction (Korekcia skreslenia) (str. 111)
Je možné skorigovať skreslenie snímok z dôvodu charakteristiky ob‑
jektívu. Ak je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], zobrazí sa sním‑
ka s korekciou. Na snímke s korekciou bude orezaný okraj snímky.
Keďže rozlíšenie snímky môže vyzerať o niečo menšie, podľa
potreby upravte ostrosť pomocou nastavenia parametra
[Sharpness/Ostrosť] štýlu Picture Style.
[
] Digital Lens Optimizer (Digitálna optimalizácia objektívu)
(str. 112)
Korekcia aberácie objektívu, difrakcie a straty ostrosti spôsobenej
nízkopásmovým filtrom prostredníctvom použitia hodnôt optickej
konštrukcie. Skontrolujte účinok nastavenia [Enable/Povoliť]
pomocou zväčšeného zobrazenia (str. 341). Bez zväčšenia sa
účinok funkcie Digitálna optimalizácia objektívu nezobrazí. Keď je
zvolená možnosť [Enable/Povoliť] použije sa korekcia chroma‑
tickej aberácie aj difrakcie, hoci sa tieto možnosti nezobrazia.
343
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
[
] Chromatic aberration correction (Korekcia chromatickej
aberácie) (str. 113)
Je možné skorigovať chromatické aberácie (farebné lemovanie
okolo okrajov snímaného objektu) z dôvodu charakteristiky
objektívu. Ak je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], zobrazí sa
snímka s korekciou. Ak sa účinok nedá jednoducho rozpoznať,
zväčšite snímku (str. 341).
[
] Diffraction correction (Korekcia difrakcie) (str. 113)
Je možné skorigovať difrakciu spôsobenú clonou objektívu,
ktorá znižuje ostrosť snímok. Ak je nastavená možnosť [Enable/
Povoliť], zobrazí sa snímka s korekciou. Ak sa efekt nedá
jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (str. 341).
ooSpracovanie snímok RAW vo fotoaparáte neposkytne rovnaké výsledky
ako spracovanie snímok RAW pomocou programu Digital Photo
Professional (softvér EOS).
ooAk použijete možnosť [Brightness adjustment/Nastavenie jasu], šum,
pruhy atď. sa môžu z dôvodu účinkov úprav zintenzívniť.
ooKeď je nastavená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu], účinok korekcie môže zvýšiť šum. Môže dôjsť
aj k zvýrazneniu okrajov snímok. Podľa potreby upravte ostrosť štýlu
Picture Style alebo nastavte položku [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu] na možnosť [Disable/Zakázať].
ooKorekčné údaje pre objektív pre korekciu aberácie objektívu sú
zaregistrované (uložené) vo fotoaparáte.
ooEfekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého
objektívu a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko
rozpoznateľný v závislosti od použitého objektívu, podmienok snímania
a iných faktorov.
ooPodrobnejšie informácie o korekčných údajoch používaných s funkciou
Digitálna optimalizácia objektívu nájdete na strane 112.
344
S Zmena veľkosti snímok JPEG
Môžete zmeniť veľkosť snímky JPEG, čím sa zníži počet pixelov,
a uložiť ju ako novú snímku. Zmena veľkosti snímok je možná len
pri snímkach JPEG 3, 4 a a. Veľkosť snímok JPEG b a RAW
nemožno zmeniť.
položku [32: Resize/
1 Vyberte
32: Zmeniť veľkosť].
snímku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorej veľkosť chcete zmeniť.
požadovanú veľkosť snímky.
3 Vyberte
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
(1)
veľkosti snímky.
zz Vyberte požadovanú veľkosť snímky
(1) a stlačte tlačidlo <0>.
zz Upozorňujeme, že pre snímky JPEG
zhotovené pri snímaní s orezaním
alebo pomocou objektívov EF‑S je
dostupná len možnosť b.
snímku.
4 Uložte
zz Výberom možnosti [OK] uložte
snímku so zmenenou veľkosťou.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo súboru
snímky a potom vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete zmeniť veľkosť ďalšej
snímky, zopakujte kroky č. 2 až 4.
Podrobnejšie informácie o veľkostiach snímok so zmenenou veľkosťou
nájdete na strane 616.
345
N Orezanie snímok JPEG
Zhotovenú snímku JPEG môžete orezať a uložiť ako inú snímku.
Zmena veľkosti snímky je možná len pri snímkach JPEG. Snímky
zhotovené v režime RAW nemožno orezať.
položku [x2: Cropping/
1 Vyberte
x2: Orezanie].
snímku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete orezať.
rám pre orezanie.
3 Nastavte
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
rám pre orezanie.
zz Oblasť vo vnútri rámu pre orezanie
vytvorí výrez.
zzZmena veľkosti rámu pre orezanie
Otočením voliča <6> zmeňte veľkosť rámu pre orezanie. Čím
menší bude rám pre orezanie, tým viac zväčšená bude orezaná
snímka vyzerať.
zzZmena pomeru strán a orientácie
Otočením voliča <5> vyberte položku <e>. Tlačidlom <0>
zmeňte pomer strán rámu pre orezanie. Môžete vybrať tieto pomery
strán: [3:2], [16:9], [4:3], [1:1], [2:3], [9:16] alebo [3:4].
346
Orezanie snímok JPEG
zzPresúvanie rámu pre orezanie
Pomocou krížových tlačidiel <V> sa posúvajte po ráme vertikálne
alebo horizontálne. Posúvajte rám pre orezanie dovtedy, kým
nevyznačí požadovanú oblasť snímky.
zzKorekcia naklonenia
Naklonenie snímky môžete upraviť o ±10°. Otočením voliča <5>
vyberte položku <c>, potom stlačte tlačidlo <0>. Počas kontroly
naklonenia oproti mriežke otočte volič <5> (v stupňoch po
0,1°) alebo ťuknite na ľavý alebo pravý trojuholník (v stupňoch po
0,5°) v ľavej hornej časti obrazovky, čím opravíte naklonenie. Po
dokončení korekcie naklonenia stlačte tlačidlo <0>.
oblasť snímky, ktorá
4 Skontrolujte
sa má orezať.
zz Otočením voliča <5> vyberte
položku <b>.
ggZobrazí sa oblasť snímky, ktorá sa
má orezať.
snímku.
5 Uložte
zz Otočením voliča <5> vyberte
položku <W>.
zz Výberom možnosti [OK] uložte
orezanú snímku.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
položku [OK].
zz Ak chcete orezať ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 až 5.
ooPoloha a veľkosť rámu orezania sa môže zmeniť v závislosti od uhla
nastaveného na korekciu naklonenia.
ooPo uložení nemožno orezanú snímku znova orezať ani zmeniť jej
veľkosť.
ooInformácie o zobrazení bodu AF (str. 309) a údaje pre vymazanie
prachových škvŕn (str. 121) sa nepripoja k orezaným snímkam.
347
d Prenos snímok do počítača/na server FTP
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču a pomocou fotoaparátu preniesť
snímky z karty do počítača. Môžete tiež pripojiť fotoaparát k zariadeniu
na bezdrôtový prenos súborov (predáva sa samostatne) a preniesť
snímky na server FTP. Táto funkcia sa nazýva priamy prenos snímok.
Priamy prenos snímok sa vykonáva z fotoaparátu, pričom
sledujete obrazovku fotoaparátu.
Táto časť opisuje postup prenosu snímok pripojením fotoaparátu
k počítaču prostredníctvom prepojovacieho kábla. Podrobnejšie
informácie o prenose na servery FTP nájdete v návode na používanie
zariadenia na bezdrôtový prenos súborov.
Snímky prenesené do počítača sa uložia do priečinkov podľa dátumu
snímania, do priečinka [Obrázky] alebo do priečinka [Moje obrázky].
Predtým, ako fotoaparát pripojíte k počítaču, nainštalujte do počítača
nástroj EOS Utility (softvér EOS) (str. 572).
Príprava na prenos snímok
fotoaparátu prepnite do
1 Vypínač
polohy <2>.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču.
zz Použite prepojovací kábel dodaný
s fotoaparátom.
zz Pri pripájaní prepojovacieho kábla
k fotoaparátu použite ochranný prvok
kábla (str. 37) a zapojte konektor
digitálneho rozhrania.
zz Druhý koniec kábla zapojte k portu
USB na počítači (typu C).
Ako prepojovací kábel použite buď dodaný kábel alebo originálny kábel
značky Canon.
348
Prenos snímok do počítača/na server FTP
prepnite do polohy <1>.
3 Vypínač
zz Keď sa v počítači zobrazí správa na
výber programu, vyberte možnosť
[EOS Utility].
ggV počítači sa zobrazí obrazovka
nástroja EOS Utility.
Po zobrazení obrazovky nástroja EOS Utility nepoužívajte nástroj
EOS Utility. Položka [Direct transfer/Priamy prenos] v kroku č. 6 na
strane 351 sa nezobrazí, kým sa nezobrazí obrazovka nástroja EOS
Utility, čo zabráni prenosu snímky do počítača.
ooAk sa nezobrazí obrazovka nástroja EOS Utility, pozrite si informácie
v príručke EOS Utility Návod na používanie.
ooPredtým, ako odpojíte kábel, vypnite fotoaparát a pri odpájaní držte
kábel za zástrčku.
Prenos snímok RAW+JPEG
Pri snímkach RAW+JPEG môžete určiť,
ktorý snímka sa má preniesť.
Na nasledujúcej strane v kroku č. 2
vyberte položku [RAW+JPEG transfer/
Prenos snímok RAW+JPEG], potom
snímku, ktorú chcete preniesť.
349
Prenos snímok do počítača/na server FTP
Výber snímok, ktoré sa majú preniesť
zzVýber snímok
položku [x1: Image
1 Vyberte
transfer/x1: Prenos snímok].
položku [Image sel./
2 Vyberte
transfer/Výber/prenos snímok].
spôsob prenosu.
3 Vyberte
zz Vyberte možnosť [Direct transfer/Priamy
prenos] na prenos snímky do počítača.
položku [Sel.Image/Vybrať
4 Vyberte
snímku].
snímky, ktoré chcete preniesť.
5 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete preniesť, potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Stláčaním tlačidiel <W> <X> pridajte
značku [X] do ľavého horného rohu
obrazovky, potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete na prenos vybrať iné
snímky, zopakujte krok č. 5.
zz Po dokončení výberu snímok stlačte
tlačidlo <M>.
350
Prenos snímok do počítača/na server FTP
snímku.
6 Preneste
zz V počítači skontrolujte, či sa zobrazí
hlavná obrazovka nástroja EOS
Utility.
zz Vyberte položku [Direct transfer/
Priamy prenos] a stlačte tlačidlo
<0>.
zz Výberom možnosti [OK] v dialógovom
okne s potvrdením prenesiete snímky
do počítača.
zz Týmto spôsobom možno preniesť aj
snímky vybraté pomocou možností
[Multiple/Viaceré].
ooKeď je vybratá možnosť [Sel.Image/Vybrať snímku], v ľavej hornej časti
obrazovky môžete skontrolovať stav prenosu snímky: žiadne označenie:
nie vybratý. X: Vybratý na prenos. l: Prenos neúspešný. k: Prenos
úspešný.
ooKeď fotoaparát nie je pripojený k počítaču, môžete postupovať
podľa pokynov pre položku [RAW+JPEG transfer/Prenos snímok
RAW+JPEG] (str. 349) a kroky č. 1 – 5 na predchádzajúcej strane.
zzVýber viacerých snímok
zz Výber rozsahu
V časti [Multiple/Viaceré] vyberte
položku [Select range/Vybrať
rozsah]. Výberom prvej a poslednej
snímky požadovaného rozsahu sa
všetky snímky v danom rozsahu
označia značkou [X] a odošle sa
jedna kópia z každej snímky.
351
Prenos snímok do počítača/na server FTP
V priečinku
Pri výbere možnosti [Folder images not transfer’d/
Neprenesené snímky v priečinku] sa vyberú všetky snímky
v priečinku.
Výberom položky [Folder images failed transf./Snímky
v priečinku, ktorých prenos zlyhal] sa vyberú všetky snímky
v priečinku, ktorých prenos nebol úspešný.
Výberom možnosti [Clear folder transf. history/Vymazať
históriu prenosu snímok z priečinka] sa vymaže história
prenosu snímok. Po vymazaní histórie prenosu môžete vybrať
položku [Folder images not transfer’d/Neprenesené snímky
v priečinku] a znova preniesť všetky snímky v priečinku.
Na karte
Opis položiek [Card images not transferred/Neprenesené
snímky na karte], [Card images failed transfer/Snímky
na karte, ktorých prenos zlyhal] a [Clear card’s transf.
history/Vymazať históriu prenosov z karty] nájdete v časti
„o V priečinku“.
ooPoložka [Direct transfer/Priamy prenos] sa nezobrazí, kým sa na
počítači zobrazí hlavná obrazovka nástroja EOS Utility.
ooNiektoré položky ponuky nie sú počas prenosu snímok dostupné.
ooPrenášať možno aj videozáznamy.
ooSnímanie je možné aj počas prenosu snímok.
ooPodrobnejšie informácie o možnosti [Transfer with caption/Prenos
s titulkom] pod položkou [x1: Image transfer/x1: Prenos snímok]
nájdete v návode na používanie zariadenia na bezdrôtový prenos
súborov WFT‑E7 (ver. 2) (predáva sa samostatne).
352
W Formát Digital Print Order Format (DPOF)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tlačiť snímky
zaznamenané na karte podľa pokynov na tlač, ktoré udávajú napríklad
výber snímok, počet výtlačkov a pod. Na jedenkrát môžete vytlačiť
viacero snímok alebo vytvoriť objednávku tlače pre fotoslužbu.
Môžete nastaviť napríklad typ tlače, tlač dátumu, tlač čísla súboru
a pod. Tlačové nastavenia sa použijú na všetky snímky určené na tlač.
(Nie je možné ich nastaviť jednotlivo pre každú snímku.)
Nastavenie možností tlače
možnosť [31: Print
1 Vyberte
order/31: Poradie tlače].
položku [Set up/
2 Vyberte
Nastavenie].
možnosti nastavte podľa
3 Jednotlivé
potreby.
zz Nastavte položky [Print type/Typ
tlače], [Date/Dátum] a [File No./
Číslo súboru].
Standard
Vytlačí jednu snímku na jeden list.
(Štandardná)
Index
Na jeden list sa vytlačí viacero miniatúr
L
(Register)
snímok.
K
Print type
(Typ tlače)
Vytlačí štandardné snímky aj miniatúry
Both (Obe)
v registri.
L
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do zhotovenej
Date (Dátum)
Off (Vyp.) snímky vytlačí zaznamenaný dátum.
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do snímky
File number
(Číslo súboru) Off (Vyp.) vytlačí číslo súboru.
K
353
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
nastavenie.
4 Ukončite
zz Stlačte tlačidlo <M>.
zz Ďalej vyberte možnosť [Sel.Image/
Vybrať snímku] alebo [Multiple/
Viaceré] na zadanie snímok, ktoré sa
majú tlačiť.
ooSnímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť na tlač.
ooAk tlačíte snímku s veľkou veľkosťou pomocou nastavenia [Index/
Register] alebo [Both/Obe] (str. 353), na niektorých tlačiarňach
sa register nemusí vytlačiť. V takom prípade zmeňte veľkosť snímky
(str. 345) a potom vykonajte tlač registra.
ooAj v prípade, že sú položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru]
nastavené na možnosť [On/Zap.], dátum a číslo súboru sa v závislosti
od nastavenia typu tlače a od tlačiarne nemusia vytlačiť.
ooPri nastavení možnosti tlače [Index/Register] nie je možné súčasne
nastaviť položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] na možnosť
[On/Zap.].
ooPri tlači s formátom DPOF použite kartu, pre ktorú sú nastavené údaje
poradia tlače. Ak iba extrahujete snímky z karty a pokúsite sa ich vytlačiť,
nie je možné tlačiť pomocou určeného poradia tlače.
ooNiektoré tlačiarne kompatibilné s formátom DPOF a fotolaboratóriá
nemusia byť schopné vytlačiť fotografie podľa vašej špecifikácie. Pred
tlačou si prečítajte návod na používanie príslušnej tlačiarne alebo si
overte kompatibilitu pri zadávaní objednávky do fotolaboratória.
ooTento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení tlače pre
snímky s nastaveniami DPOF nastavenými v inom fotoaparáte. Všetky
poradia tlače sa môžu neúmyselne prepísať. Stanovenie poradia tlače
nemusí byť možné pri každom type snímky.
Snímky môžete odoslať z fotoaparátu prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi do
tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)
a vytlačiť ich (priama tlač) (str. 469).
354
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
Určenie snímok na tlač
zzVýber snímok
Jednotlivo vyberte a určte snímky.
Stlačením tlačidla <M> uložíte
poradie tlače na kartu.
(1)
(2)
Standard / Both (Štandardný/Obe)
Stlačením tlačidla <0> vytlačíte
jednu kópiu zobrazenej snímky.
Stlačením tlačidiel <W> <X> môžete
nastaviť počet tlačených kópií po
hodnotu 99.
(1)
(2)
(3) (4)
Množstvo
Celkový počet vybratých snímok
Index (Register)
Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku začiarknutia do políčka [X].
Snímka sa zaradí do tlače registra.
(3)
(4)
Začiarknutie
Ikona registra
zzVýber viacerých snímok
Select Range (Výber rozsahu)
V časti [Multiple/Viaceré] vyberte
položku [Select range/Vybrať
rozsah]. Výberom prvej a poslednej
snímky požadovaného rozsahu sa
všetky snímky v danom rozsahu
označia značkou [X] a vytlačí sa jedna
kópia z každej snímky.
355
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
All Images in a Folder (Všetky snímky v priečinku)
Vyberte položku [Mark all in folder/Označiť všetky v priečinku]
a vyberte priečinok. Na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
v príslušnom priečinku.
Ak vyberiete položku [Clear all in folder/Zrušiť všetky
v priečinku] a vyberiete priečinok, zruší sa poradie tlače pre
všetky snímky v priečinku.
All Images on a Card (Všetky snímky na karte)
Ak vyberiete položku [Mark all on card/Označiť všetky na
karte], na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok na karte.
Ak vyberiete položku [Clear all on card/Zrušiť všetky na karte],
pre všetky snímky na karte sa zruší poradie tlače.
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [32: Set
image search conditions/32: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (str. 313) a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji
sa zobrazí položka [Mark all found images/Označiť všetky nájdené
snímky] a [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené snímky].
All Found Images (Všetky nájdené snímky)
Ak vyberiete položku [Mark all found images/Označiť všetky
nájdené snímky], na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
filtrovaných podľa podmienok vyhľadávania.
Ak vyberiete položku [Clear all found images/Zrušiť všetky
nájdené snímky], celé poradie tlače filtrovaných snímok sa zruší.
ooSnímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť na tlač.
Upozorňujeme, že snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené na
tlač, ani keď určíte všetky snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
ooKeď používate tlačiareň kompatibilnú so štandardom PictBridge,
v jednom poradí tlače nezadávajte viac ako 400 snímok. Ak vyberiete
viac snímok, nemusia sa všetky vytlačiť.
356
p Určenie snímok pre fotoknihu
Môžete určiť najviac 998 snímok, ktoré sa majú vytlačiť vo fotoknihe.
Keď použijete na import snímok do počítača nástroj EOS Utility (softvér
EOS), vybraté snímky pre fotoknihu sa skopírujú do vyhradeného
priečinka. Táto funkcia je praktická pri objednávaní fotokníh online.
Určenie snímok po jednej
položku [31: Photobook
1 Vyberte
Set-up/31: Nastavenie fotoknihy].
položku [Select images/
2 Vyberte
Vybrať snímky].
snímku, ktorú chcete určiť.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete určiť, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete určiť pre fotoknihu ďalšie
snímky, zopakujte krok č. 3.
357
Určenie snímok pre fotoknihu
Určenie rozsahu snímok pre fotoknihu
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať
rozsah (počiatočný a koncový bod) snímok, ktoré sa určia pre
fotoknihu.
položku [Multiple/Viaceré].
1 Vyberte
zz V položke [31: Photobook Setup/31: Nastavenie fotoknihy]
vyberte možnosť [Multiple/Viaceré].
položku [Select range/
2 Vyberte
Vybrať rozsah].
rozsah snímok.
3 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod) a stlačte tlačidlo
<0>.
ggVšetky snímky v určenom rozsahu (od
prvej snímky po poslednú) sa označia
značkou [X].
358
Určenie snímok pre fotoknihu
Určenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete určiť všetky snímky v priečinku alebo na karte pre fotoknihu.
V položke [x1: Photobook Set-up/
x1: Nastavenie fotoknihy] môžete
nastaviť položku [Multiple/Viaceré] na
možnosť [All images in folder/Všetky
snímky v priečinku] alebo [All images
on card/Všetky snímky na karte],
čím určíte pre fotoknihu všetky snímky
v danom priečinku alebo na danej karte.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Clear all in folder/Zrušiť všetky
v priečinku] alebo [Clear all on card/
Zrušiť všetky na karte].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [32: Set
image search conditions/32: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (str. 313) a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji
sa zobrazí položka [All found images/Všetky nájdené snímky]
a [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa určia pre fotoknihu.
Ak vyberiete položku [Clear all found
images/Zrušiť všetky nájdené
snímky], celá objednávka fotoknihy
filtrovaných snímok sa zruší.
ooSnímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť pre fotoknihu. Upozor‑
ňujeme, že snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené pre fotoknihu,
ani keď určíte všetky snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
ooTento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení fotoknihy pre
snímky s nastaveniami fotoknihy vykonanými v inom fotoaparáte. Všetky
nastavenia fotoknihy sa môžu neúmyselne prepísať.
359
360
5
Nastavenie
Táto kapitola opisuje nastavenia na karte nastavení ([5]).
zz Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v režimoch [t], [d], [s], [f],
[a] alebo [BULB].
361
Ponuky na kartách: Nastavenie
zzNastavenie 1
str. 365
str. 367
str. 370
str. 372
str. 373
zzNastavenie 2
str. 376
str. 377
str. 378
str. 379
str. 380
str. 383
zzNastavenie 3
str. 384
str. 385
str. 386
str. 387
str. 391
str. 395
str. 396
362
Ponuky na kartách: Nastavenie
zzNastavenie 4
str. 397
str. 402
str. 402
str. 403
str. 406
zzNastavenie 5
str. 407
str. 411
zzNastavenie 6
str. 416
str. 417
str. 419
str. 420
str. 422
str. 422
str. 422 (nezobrazuje sa
v režime videozáznamu)
363
Ponuky na kartách: Nastavenie
Pri snímaní videozáznamov sa pre položku [54] zobrazí
nasledujúca obrazovka.
str. 397
str. 402
str. 403
str. 404
str. 406
V režimoch [A] a [y] sa pre položku [56] zobrazí
nasledujúca obrazovka.
str. 416
str. 422
364
Vytvorenie a výber priečinka
Môžete bez obmedzenia vytvárať a vyberať priečinky na uloženie
zhotovených snímok.
Vytvorenie priečinka
položku [51: Select
1 Vyberte
folder/51: Vybrať priečinok].
položku [Create folder/
2 Vyberte
Vytvoriť priečinok].
3 Vyberte možnosť [OK].
365
Vytvorenie a výber priečinka
Výber priečinka
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovke výberu priečinka
vyberte priečinok.
zz Zhotovené snímky sa uložia do
zvoleného priečinka.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímok v priečinku
Najnižšie číslo súboru
Názov priečinka
Najvyššie číslo súboru
Priečinky
Priečinok môže obsahovať až 9999 snímok (čísla súborov 0001 – 9999).
Keď sa priečinok zaplní, automaticky sa vytvorí nový priečinok s číslom
o jedno väčším. Nový priečinok sa vytvorí aj v prípade ručného vynulovania
(str. 369). Vytvoriť možno priečinky s číslami od 100 do 999.
Vytvorenie priečinkov pomocou počítača
Keď je na obrazovke otvorená karta, vytvorte nový priečinok s názvom
„DCIM“. Otvorte priečinok DCIM a vytvorte toľko priečinkov, koľko potrebujete
na uloženie a usporiadanie súborov. Názov priečinka musí mať formát
„100ABC_D“. Prvé tri číslice vždy predstavujú číslo priečinka od 100 do
999. Posledných päť znakov môže byť ľubovoľnou kombináciou veľkých
a malých písmen od A do Z, číslic a znaku podčiarknutia „_“. Nemožno použiť
medzeru. Tiež upozorňujeme, že názvy dvoch priečinkov nesmú mať rovnaké
trojmiestne číslo priečinka (napríklad „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), a to ani
v prípade, ak je zvyšných päť znakov v jednotlivých názvoch odlišných.
366
Spôsoby číslovania súborov
Zhotoveným snímkam uloženým
v priečinku sa priradia čísla súborov 0001
až 9999. Môžete zmeniť spôsob číslovania
súborov snímok.
(príklad) BE3B0001.JPG
File number (Číslo súboru)
položku [51: File
1 Vyberte
numbering/51: Číslovanie
súborov].
položku.
2 Nastavte
zz Vyberte položku [Numbering/
Číslovanie].
zz Vyberte možnosť [Continuous/
Sériové] alebo [Auto reset/
Automatické vynulovanie].
zz Ak chcete vynulovať číslovanie
súborov, vyberte položku [Manual
reset/Ručné vynulovanie]
(str. 369).
zz Výberom položky [OK] vytvorte nový
priečinok. Číslovanie súborov začne
od čísla 0001.
Ak číslo súboru v priečinku č. 999 dosiahlo číslo 9999, nebude ďalej možné
snímať ani v prípade, že je na karte ešte voľné miesto. Na obrazovke
zobrazí výzva, aby ste vymenili kartu. Vymeňte kartu za novú.
367
Spôsoby číslovania súborov
Sériové
Ak chcete pokračovať v súvislom číslovaní súborov aj po výmene
karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania do 9999 pokračuje aj po výmene karty alebo
vytvorení nového priečinka. Tento spôsob je užitočný v prípade, ak
chcete snímky číslované v rozmedzí od 0001 do 9999 na rôznych
kartách alebo vo viacerých priečinkoch ukladať do jedného priečinka
v počítači.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú
predtým uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať
od čísla súboru posledného poslednej snímky na karte alebo
v priečinku. Ak chcete používať súvislé číslovanie súborov, odporúča
sa vždy používať nanovo naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
(1)
(1)
368
Ďalšie číslo súboru v poradí
101
0051
0052
Spôsoby číslovania súborov
Automatické vynulovanie
Ak chcete obnoviť číslovanie súborov od 0001 po každej výmene
karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania súborov nových uložených snímok začne znova
od 0001 po výmene karty alebo vytvorení priečinka. Toto nastavenie
je užitočné vtedy, ak chcete snímky organizovať podľa kariet alebo
priečinkov.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú
predtým uložené snímky, číslovanie nových snímok môže
pokračovať od čísla súboru posledného poslednej snímky na karte
alebo v priečinku. Ak chcete ukladať snímky s číslovaním súborov
začínajúcim od 0001, použite novo naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslovanie súborov sa vynulovalo
Ručné vynulovanie
Ak chcete vynulovať číslovanie súborov na 0001 alebo začať od
súboru číslo 0001 v novom priečinku.
Ak ručne vynulujete číslovanie súborov, automaticky sa vytvorí nový
priečinok a číslovanie súborov snímok uložených do príslušného
priečinka sa začne od 0001.
Tento spôsob je užitočný napríklad vtedy, ak chcete používať rôzne
priečinky pre snímky zhotovené napríklad včera a dnes.
369
Premenovanie súborov
Názvy súborov obsahujú štyri
alfanumerické znaky, za ktorými
nasleduje štvormiestne číslo snímky
(str. 367) a prípona. Môžete zmeniť prvé
štyri znaky.
(príklad) BE3B0001.JPG
Zaregistrovanie alebo zmena názvov súborov
položku [51: File name/
1 Vyberte
51: Názov súboru].
položku [Change User
2 Vyberte
setting*/Zmeniť používateľské
nastavenie*].
zz [User setting1/Používateľské
nastavenie 1]
Môžete zaregistrovať štyri znaky
podľa vášho výberu.
zz [User setting2/Používateľské
nastavenie 2]
Môžete zaregistrovať tri znaky podľa
vášho výberu. Štvrtý znak, určený
pre kvalitu snímky (str. 371), bude
priradený automaticky.
písmená a číslice
3 Zadajte
preferovaného názvu súboru.
zz Ak chcete odstrániť nepotrebné
znaky, použite tlačidlo [ ] alebo
<L>.
370
Premenovanie súborov
zz Krížovými tlačidlami <V> alebo
voličom <5> vyberte znak, potom
ho vložte stlačením tlačidla <0>.
] môžete
zz Vybratím možnosti [
zmeniť režim zadávania.
nastavenie.
4 Ukončite
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
5
tlačidlo [OK].
Vyberte registrovaný názov súboru.
zz Vyberte položku [File name/Názov
súboru].
zz Vyberte registrovaný názov súboru.
Prvý znak nesmie byť podčiarknutie.
ooKeď vyberiete možnosť „*** + veľkosť snímky“ zaregistrovanú
v používateľskom nastavení 2 a nasnímate snímky, znak označujúci
aktuálnu kvalitu snímok sa automaticky pridá k názvu súboru ako štvrtý
znak v názve súboru.
„***M“ = 74/84
„***L“ = 73/83/1
„***T“ = b
„***S” = 7a/8a
„***C“ = F
Tento štvrtý znak umožňuje určiť veľkosť (kvalitu) snímok, ak importujete
snímky do počítača alebo iného zariadenia. Pomocou prípony súboru
môžete tiež rozlišovať snímky RAW a JPEG.
ooPrípona bude „.JPG“ pri snímkach JPEG, „.CR3“ pri snímkach RAW a „.
MP4“ pri videozáznamoch.
371
Nastavenie automatického otáčania
zvislých snímok
Môžete zmeniť nastavenie automatického otáčania,
ktoré pri zobrazovaní narovná snímky zosnímané
vo zvislej orientácii.
možnosť [51: Auto
1 Vyberte
rotate/51: Automatické otočenie].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzOn (Zap.)zD
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní vo fotoaparáte
i v počítačoch.
zzOn (Zap.)D
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní na počítačoch.
zzOff (Vyp.)
Snímky zhotovené s nastavením automatického otáčania na možnosť [Off/
Vyp.] sa neotočia pri prehrávaní, ani keď neskôr nastavíte automatické
otáčanie na možnosť [On/Zap.].
ooAk zhotovíte snímku a fotoaparát bol namierený nahor alebo nadol,
automatické otočenie na správnu orientáciu pri prezeraní sa nemusí
vykonať správne.
ooAk sa na počítači snímky neotočia automaticky, skúste použiť softvér
EOS.
372
Formátovanie karty
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná)
iným fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto
fotoaparáte.
Pri formátovaní karty sa vymažú všetky snímky a údaje uložené
na karte. Odstránia sa aj chránené snímky, preto sa uistite, že
neobsahuje žiadne údaje, ktoré si chcete ponechať. V prípade potreby
pred formátovaním karty snímky a údaje preneste do počítača a pod.
[51: Format card/
1 Select
51: Formátovať kartu].
kartu.
2 Naformátujte
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete formátovať na nízkej
úrovni, stlačením tlačidla <L>
pridajte začiarknutie <X> k položke
[Low level format/Formátovať na
nízkej úrovni] a vyberte možnosť
[OK].
ooKapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania karty môže byť
menšia ako kapacita uvedená na karte.
ooToto zariadenie obsahuje technológiu exFAT na základe licencie od
spoločnosti Microsoft.
373
Formátovanie karty
Kartu naformátujte v nasledujúcich prípadoch:
zz Karta je nová.
zz Karta bola naformátovaná iným fotoaparátom alebo počítačom.
zz Karta je zaplnená snímkami alebo údajmi.
zz Zobrazuje sa chyba týkajúca sa karty (str. 607).
Formátovanie na nízkej úrovni
zz Formátovanie nízkej úrovne vykonajte, ak sa rýchlosť zapisovania
alebo čítania z karty zdá byť nízka alebo ak chcete úplne odstrániť
údaje na karte.
zz Keďže formátovanie nízkej úrovne naformátuje všetky
zaznamenateľné sektory na karte, trvá dlhšie ako bežné
formátovanie.
zz Prebiehajúce formátovanie nízkej úrovne môžete zrušiť výberom
možnosti [Cancel/Zrušiť]. Aj v tomto prípade sa dokončí bežné
formátovanie a kartu môžete normálne používať.
Formáty súborov na karte
zz Karty SD/SDHC sa naformátujú vo formáte FAT32. Karty SDXC sa
naformátujú vo formáte exFAT.
zz Keď budete snímať videozáznam pomocou karty naformátovanej
vo formáte exFAT, videozáznam sa nahrá do jedného súboru
(a nerozdelí sa do viacerých súborov) aj vtedy, ak bude väčší ako
4 GB. (Veľkosť videozáznamu presiahne 4 GB.)
374
Formátovanie karty
ooKarty SDXC naformátované pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť
možné používať v iných fotoaparátoch. Upozorňujeme tiež, že karty
formátované na formát exFAT sa niektorými počítačovými operačnými
systémami alebo čítačkami pamäťových kariet nemusia rozpoznať.
ooNaformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov na karte sa
údaje nevymažú úplne. Majte to na pamäti pri predaji alebo likvidácii
karty. Pri likvidácii kariet preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na
ochranu osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.
375
Nastavenie úsporného režimu
Umožňuje šetriť energiu batérií v režime snímania. Keď sa fotoaparát
nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa znížila spotreba batérie.
položku [52: Eco mode/
1 Vyberte
52: Úsporný režim].
položku [On/Zapnuté].
2 Vyberte
zz Keď sa fotoaparát nepoužíva
približne 2 sekundy, obrazovka
stmavne. O približne desať sekúnd po
stmavnutí sa obrazovka vypne.
zz Ak chcete aktivovať obrazovku
a pripraviť sa na snímanie, keď je
obrazovka vypnutá, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
376
Nastavenie funkcií úspory energie
Môžete nastaviť časovanie automatického vypnutia obrazovky,
fotoaparátu a hľadáčika (vypnutie obrazovky, automatické vypnutie
a vypnutie hľadáčika).
Vyberte položku [52: Power
1 saving/
52: Úspora energie].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Aj keď je položka [Auto power off/
Automatické vypnutie] nastavená
na možnosť [Disable/Zakázať],
obrazovka sa vypne po čas
nastavenom v položke [Display off/
Vypnutie obrazovky].
Nastavenia [Display off/Vypnutie obrazovky] a [Auto power off/
Automatické vypnutie] sa nepoužijú pri nastavení úsporného režimu na
možnosť [On/Zap.].
377
Úprava jasu obrazovky
Jas obrazovky a hľadáčika možno upraviť samostatne.
položku [52: Disp.
1 Vyberte
brightness/52: Jas obrazovky].
nastavenie.
2 Vykonajte
zz Podľa stupnice sivých tónov stlačením
tlačidiel <Y> <Z> upravte jas
a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Pri úprave jasu hľadáčika pozerajte
cez hľadáčik.
Ak chcete skontrolovať expozíciu snímky, odporúča sa skontrolovať
histogram (str. 307).
378
Úprava farebného tónu obrazovky
Farebný tón obrazovky a hľadáčika možno upraviť samostatne.
položku [52: Disp. color
1 Vyberte
tone/52: Farebný tón obrazovky].
nastavenie.
2 Vykonajte
zz Pomocou tlačidiel he <W> <X>
alebo otočením voliča <5> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pri úprave farebného tónu hľadáčika
pozerajte cez hľadáčik.
379
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
Keď zapnete napájanie po prvýkrát alebo ak došlo k vynulovaniu
dátumu/času/pásma, postupujte podľa nasledujúcich krokov a najskôr
nastavte časové pásmo.
Keď najskôr nastavíte časové pásmo, v budúcnosti môžete toto
nastavenie podľa potreby jednoducho upraviť a dátum a čas sa
aktualizujú podľa toho.
Keďže k zhotoveným snímkam budú pripojené informácie
o dátume a čase snímania, nezabudnite nastaviť dátum a čas.
položku [52: Date/Time/
1 Vyberte
Zone/52: Dátum/Čas/Pásmo].
časové pásmo.
2 Nastavte
zz Stlačením tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time zone/Časové pásmo].
zz Stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
časové pásmo a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak sa požadované časové pásmo
nenachádza v zozname, stlačte
tlačidlo <M> a potom rozdielu
oproti UTC v položke [Time
difference/Časový rozdiel].
380
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time difference/Časový
rozdiel] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Po zadaní časového pásma alebo
časového rozdielu pomocou tlačidiel
<Y> <Z> vyberte položku [OK]
a potom stlačte tlačidlo <0>.
dátum a čas.
3 Nastavte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
letný čas.
4 Nastavte
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Y] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [Z] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Keď je letný čas nastavený na
možnosť [Z], čas nastavený v kroku
č. 3 sa posunie dopredu o 1 hodinu.
Ak je nastavená možnosť [Y], letný
čas sa zruší a čas sa posunie späť
o 1 hodinu.
nastavenie.
5 Ukončite
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [OK].
381
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
ooNastavenia dátumu, času a časového pásma sa môžu vynulovať, keď
bude fotoaparát skladovaný bez batérie, keď sa vybije batéria, alebo
ak bude batéria dlhšiu dobu vystavená teplotám pod bodom mrazu.
V takom prípade ich nastavte znova.
ooPo zmene položky [Zone/Time difference/Pásmo/Časový rozdiel]
skontrolujte, či je nastavený správny dátum/čas.
Čas do automatického vypnutia je možné predĺžiť, keď je zobrazená
obrazovka [52: Date/Time/Zone/52: Dátum/čas/pásmo].
382
Nastavenie jazyka používateľského
rozhrania
položku
1 Vyberte
[52: LanguageK/52: JazykK].
2 Nastavte požadovaný jazyk.
383
Nastavenie video systému
Umožňuje nastavenie video systému akéhokoľvek televízora
používaného na zobrazenie. Toto nastavenie určuje snímkoví
frekvencie, ktoré sú dostupná pre videozáznam.
položku [53: Video
1 Vyberte
system/53: Video systém].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz NTSC
Pre oblasti s televíznym systémom
NTSC (Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea, Mexiko atď.).
zz PAL
Pre oblasti s televíznym systémom
PAL (Európa, Rusko, Čína, Austrália
atď.).
384
Nastavenie reakcie na dotykové ovládanie
položku [53: Touch
1 Vyberte
control/53: Dotykové ovládanie].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Normálne nastavenie je [Standard/
Štandardné].
zz Nastavenie [Sensitive/Citlivé]
poskytuje lepšiu reakciu dotykovej
obrazovky ako nastavenie [Standard/
Štandardné].
zz Ak chcete zakázať dotykové
ovládanie, vyberte možnosť [Disable/
Zakázať].
Upozornenia týkajúce sa dotykového ovládania
ooObrazovka nie je citlivá na tlak, na ovládanie dotykom preto nepoužívajte
žiadne ostré predmety, napríklad nechty, guľôčkové pero a pod.
ooNa dotykové ovládanie nepoužívajte mokré prsty.
ooAk je na obrazovke vlhkosť alebo ak máte mokré prsty, panel dotykovej
obrazovky nemusí reagovať alebo môže dôjsť k poruche. V takom
prípade vypnite napájanie a utrite vlhkosť pomocou handričky.
ooPrilepenie komerčne dostupnej ochrannej fólie alebo nálepky na
obrazovku môže spomaliť reakciu dotykového ovládania.
ooAk pri nastavení možnosti [Sensitive/Citlivé] rýchlo použijete dotykové
ovládanie, reakcia dotykového ovládania môže byť horšia.
385
Vypnutie pípania pri činnostiach
fotoaparátu
Môžete vypnúť zvukovú signalizáciu pri zaostrení na objekty alebo pri
iných operáciách.
položku [53: Beep/
1 Vyberte
53: Zvuková signalizácia].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Touch (Dotykové ovládanie)
Zvuková signalizácia bude vypnutá
iba počas dotykového ovládania.
zz Disable (Zakázať)
Vypne pípanie pri zaostrení na
objekty, pri snímaní so samospúšťou
a pri použití dotykových funkcií.
386
Kontrola informácií o stave batérie
Môžete skontrolovať stav batérie, ktorú používate. Zaregistrovaním
viacerých batérií vo fotoaparáte môžete skontrolovať ich približnú
zvyšnú kapacitu a históriu používania.
Vyberte položku [53: Battery
info./53: Informácie o stave batérie].
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
(4)
(5) (5)
Poloha batérie
Model použitej batérie alebo sieťového
napájacieho zdroja.
Indikátor kapacity batérie (str. 49)
sa zobrazuje spolu so zostávajúcou
kapacitou batérie v krokoch po 1 %.
Počet záberov nasnímaných
aktuálnou batériou. Číslo sa vynuluje
pri dobíjaní batérie.
Stav dobíjania batérie sa zobrazuje
v troch úrovniach.
(zelená) :
Stav dobíjania batérie je dobrý.
(zelená) :
Stav dobíjania batérie je mierne
zhoršený.
(červená) :
Odporúča sa zakúpiť novú batériu.
Odporúča sa používanie originálnej súpravy batérií LP‑E6N/LP‑E6 značky
Canon. Ak používate batérie, ktoré nie sú originálnym výrobkom spoločnosti
Canon, nemusí sa dosiahnuť plný výkon fotoaparátu alebo môže dôjsť
k poruche.
ooPočet aktivácií uzávierky predstavuje počet nasnímaných statických
záberov. (Snímanie videozáznamu sa nepočíta.)
ooInformácie o stave batérie sa tiež zobrazia, keď použijete držadlo
s batériami BG‑E22 (predáva sa samostatne).
ooAk sa zobrazí chybová správa týkajúca sa komunikácie s batériou, riaďte
sa pokynmi v príslušnej správe.
387
Kontrola informácií o stave batérie
Zaregistrovanie batérií vo fotoaparáte
Vo fotoaparáte môžete zaregistrovať až šesť batérií LP‑E6N/LP‑E6. Ak
chcete vo fotoaparáte zaregistrovať viacero batérií, pre každú batériu
postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
tlačidlo <B>.
1 Stlačte
zz Keď je zobrazená obrazovka
s informáciami o stave batérie, stlačte
tlačidlo <B>.
ggAk batéria nie je zaregistrovaná,
zobrazí sa sivo.
možnosť [Register/
2 Vyberte
Zaregistrovať].
možnosť [OK].
3 Vyberte
ggBatéria sa teraz zobrazuje bielou
farbou.
Batériu nemožno zaregistrovať, ak používate príslušenstvo napájané
z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne, str. 582).
388
Kontrola informácií o stave batérie
Označovanie batérií sériovými číslami
Je praktické na všetky zaregistrované súpravy batérií LP‑E6N/LP‑E6
so sériovými číslami umiestniť komerčne dostupné štítky.
štítok rozmerov pribl. 25 ×
1 Na
15 mm napíšte sériové číslo (1).
(1)
7c40
0300
štítok.
2 Nalepte
zz Nastavte vypínač do polohy <2>.
zz Vyberte batériu z fotoaparátu.
zz Nalepte štítok podľa nákresu (na
stranu bez elektrických kontaktov).
ooŠtítok neumiestňujte na iné miesto ako na to, ktoré je znázornené na
obrázku v kroku č. 2. V opačnom prípade by nesprávne umiestnený
štítok mohol sťažiť vkladanie batérie alebo znemožniť zapnutie.
ooKeď používate držadlo s batériami BG‑E22 (predáva sa samostatne),
pri častom vkladaní a vyberaní batérie zo zásobníka na batérie sa štítok
môže oddeliť. Ak sa štítok odlepí, nalepte nový štítok.
389
Kontrola informácií o stave batérie
Kontrola zostávajúcej kapacity batérie
zaregistrovanej batérie
Môžete skontrolovať zostávajúcu kapacitu batérií, ktoré sa práve
nepoužívajú, ako aj dátum ich posledného použitia.
(1)
(3)
Vyhľadajte sériové číslo.
(2)
zz Pozrite si sériové číslo batérie
a vyhľadajte toto číslo (1) na
obrazovke s históriou prevádzky
batérie.
ggMôžete skontrolovať približnú
zostávajúcu kapacitu príslušnej
batérie (2) a dátum jej posledného
použitia (3).
Odstránenie informácií o stave zaregistrovanej batérie
položku [Delete info./Odstrániť informácie].
1 Vyberte
zz Podľa kroku 2 na strane 387 vyberte možnosť [Delete info./
Odstrániť informácie].
informácie o stave batérie, ktoré chcete odstrániť.
2 Vyberte
ggZobrazí sa symbol [X].
tlačidlo <L>.
3 Stlačte
zz V dialógovom okne s potvrdením vyberte položku [OK].
390
f Čistenie snímača
Vždy, keď prepnete vypínač do polohy <2>, aktivuje sa automatické
čistenie prednej časti snímača.
Čistenie snímača je možné aktivovať aj manuálne.
Aktivácia okamžitého čistenia
položku [53: Sensor
1 Vyberte
cleaning/53: Čistenie snímača].
možnosť [Clean nowf/
2 Vyberte
Vyčistiť terazf].
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
391
Čistenie snímača
Nastavenie automatického čistenia
položku [Auto cleaningf/
1 Vyberte
Automatické čistenief].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
ooNajdôkladnejšie vyčistenie dosiahnete, keď fotoaparát položíte do
stabilnej polohy na stôl alebo iný rovný povrch.
ooAj v prípade, že čistenie snímača viackrát zopakujete, výsledok sa príliš
nezlepší. Upozorňujeme, že ihneď po dokončení čistenia nemusí byť
možnosť [Clean nowf/Vyčistiť terazf] k dispozícii.
ooNa snímkach alebo na obrazovke snímania sa môžu objaviť body svetla,
ak snímač ovplyvní vesmírne žiarenie či podobné faktory. Výberom
možnosti [Clean nowf/Vyčistiť teraz f] možno ich výskyt potlačiť
(str. 391).
392
Čistenie snímača
Ručné čistenie snímačaM
Prach, ktorý nebolo možné odstrániť automatickým čistením, je
možné odstrániť ručne pomocou komerčne dostupného balónika na
ofukovanie alebo podobného nástroja.
Obrazový snímač je mimoriadne krehký. Ak je potrebné vyčistiť
priamo snímač, odporúčame nechať tento úkon vykonať
odborníkom v servisnom stredisku spoločnosti Canon.
možnosť [Clean manually/
1 Vyberte
Vyčistiť ručne].
2 Vyberte možnosť [OK].
3 Odpojte objektív a vyčistite snímač.
čistenie.
4 Dokončite
zz Vypínač prepnite do polohy <2>.
Ak chcete snímač vyčistiť ručne, vždy použite úplne nabitú batériu.
Odporúča sa použiť príslušenstvo napájané z domácej elektrickej zásuvky
(predáva sa samostatne).
393
Čistenie snímača
ooPočas čistenia snímača nikdy nevykonávajte žiadnu z nasledujúcich
činností. Ak sa preruší napájanie, uzávierka sa zatvorí. Môže to
viesť k poškodeniu obrazového snímača a lamiel uzávierky.
• Vypínač sa prepne do polohy <2>.
• Vybratie alebo vloženie batérie.
ooPovrch obrazového snímača je mimoriadne krehký. Snímač čistite veľmi
opatrne.
ooPoužite balónik na ofukovanie bez akéhokoľvek štetca. Štetec by mohol
snímač poškriabať.
ooNevkladajte hrot balónika do vnútra fotoaparátu hlbšie, než po objímku
pre objektív. Ak sa napájanie vypne, uzávierka sa zatvorí a jej lamely sa
môžu poškodiť.
ooNa čistenie snímača nikdy nepoužívajte stlačený vzduch ani plyn.
Stlačený vzduch môže poškodiť snímač a nastriekaný plyn môže na
snímači zamrznúť a poškriabať ho.
ooAk počas čistenia snímača klesne kapacita batérie na nízku úroveň, ako
varovanie zaznie zvuková signalizácia. Ukončite čistenie snímača.
ooAk zostane na snímači nečistota, ktorú nemožno odstrániť pomocou
balónika, odporúčame nechať snímač vyčistiť v servisnom stredisku
spoločnosti Canon.
394
Nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI
Nastavte rozlíšenie výstupu obrazu, ktoré sa používa, keď je fotoaparát
pripojený k televízoru alebo externému záznamovému zariadeniu
pomocou kábla HDMI.
položku [53: HDMI
1 Vyberte
resolution/53: Rozlíšenie HDMI].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Auto (Automaticky)
Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením
zodpovedajúcim pripojenému
televízoru.
zz 1080p
Výstup s rozlíšením 1080p. Vyberte,
či sa chcete vyhnúť problémom so
zobrazením alebo oneskorením, keď
fotoaparát prepne rozlíšenie.
395
Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR
Snímky RAW môžete zobrazovať v režime HDR po pripojení
fotoaparátu k televízoru HDR.
položku [53: HDMI HDR
1 Vyberte
output/53: Výstup HDMI HDR].
2 Vyberte položku [On/Zapnuté].
ooOperácie so snímkami, napríklad spracovanie snímok RAW, nie sú
počas zobrazenia v režime HDR dostupné.
ooSnímky JPEG sa používajú na zobrazenie v režime HDR v prípade
snímok L (ekvivalent hodnoty ISO 50) alebo snímok RAW
s viacnásobnou expozíciou.
ooUistite sa, že televízor HDR je nastavený na vstup HDR. Podrobné
informácie o prepínaní vstupov na televízore nájdete v používateľskej
príručke k televízoru.
ooV závislosti od použitého televízora nemusia snímky vyzerať podľa
očakávania.
ooNa televízore HDR sa nemusia zobraziť niektoré obrazové efekty
a informácie.
396
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní
Počas snímania môžete prispôsobiť detaily a obrazovky s informáciami
zobrazovanými vo fotoaparáte alebo v hľadáčiku.
Vyberte položku [54: Shooting info.
disp./54: Zobrazenie informácií
o snímaní].
Prispôsobenie informácií na obrazovke
položku [Screen info.
1 Vyberte
settings/Nastavenia informácií na
obrazovke].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
obrazovky s informáciami, ktoré sa
majú zobrazovať na fotoaparáte.
zz Pri obrazovke, ktorú nechcete
zobraziť, stlačením tlačidla <0>
odstráňte značku začiarknutia [X].
zz Ak chcete upraviť obrazovku, stlačte
tlačidlo <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte polož‑
ky, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke.
zz Pri položkách, ktoré nechcete
zobraziť, stlačením tlačidla <0>
odstráňte značku začiarknutia [X].
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
397
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní
Prispôsobenie informácií v hľadáčiku
položku [VF info/toggle
1 Vyberte
settings/Informácie v hľadáčiku/
prepnúť nastavenia].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
obrazovky s informáciami, ktoré sa
majú zobrazovať v hľadáčiku.
zz Pri obrazovke, ktorú nechcete
zobraziť, stlačením tlačidla <0>
odstráňte značku začiarknutia [X].
zz Ak chcete upraviť obrazovku, stlačte
tlačidlo <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položky, ktoré sa majú zobrazovať
v hľadáčiku.
zz Pri položkách, ktoré nechcete
zobraziť, stlačením tlačidla <0>
odstráňte značku začiarknutia [X].
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
398
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní
Vertikálne zobrazenie v hľadáčiku
Môžete si vybrať, akým spôsobom sa zobrazujú informácie v hľadáčiku
pri snímaní statických záberov vo vertikálnej polohe.
položku [VF vertical
1 Vyberte
display/Vertikálne zobrazenie
v hľadáčiku].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz On (Zap.)
Informácie sa automaticky otočia,
takže sú ľahšie čitateľné.
zz Off (Vyp.)
Informácie sa neotočia automaticky.
Grid display (Zobrazenie mriežky)
Na obrazovke v hľadáčiku je možné zobraziť mriežku.
položku [Grid display/
1 Vyberte
Zobrazenie mriežky].
2 Vyberte požadovanú položku.
399
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní
Nastavenie histogramu
Môžete vybrať obsah a veľkosť zobrazenia histogramu.
položku [Histogram disp/
1 Vyberte
Zobrazenie histogramu].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte obsah ([Brightness/Jas]
alebo [RGB]) a veľkosť zobrazenia
([Large/Veľké] alebo [Small/Malé]).
zz Pomocou tlačidla <M> potvrďte
nastavenie.
Nastavenie zobrazenia zaostrovacej vzdialenosti
Môžete nastaviť zobrazenie zaostrovacej vzdialenosti pri používaní
objektívov RF. Pri zobrazení zaostrovacej vzdialenosti môžete vybrať
časovanie a mernú jednotku.
položku [Focus distance
1 Vyberte
disp/Zobrazenie zaostrovacej
vzdialenosti].
2 Vyberte časovanie zobrazenia.
mernú jednotku.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidla <M> potvrďte
nastavenie.
400
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní
Zrušenie nastavení
Môžete obnoviť predvolené nastavenia [Shooting info. disp./
Zobrazenie informácií o snímaní].
1 Vyberte položku [Reset/Vynulovať].
2 Vyberte možnosť [OK].
401
Nastavenie priority pre výkon displeja snímania
Môžete vybrať parameter výkonu ako prioritu pri zobrazovaní
obrazovky snímania statických záberov.
položku [54: Disp.
1 Vyberte
performance/54: Výkon
zobrazenia].
2 Vyberte požadovanú položku.
Nastavenie formátu zobrazenia hľadáčika
Môžete vybrať formát zobrazenia hľadáčika.
položku [54: VF display
1 Vyberte
format/54: Formát zobrazenia
hľadáčika].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vykonajte výber tlačidlami <W> <X>.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
402
Nastavenie režimu zobrazenia
Môžete vybrať režim zobrazenia pre obrazovky snímania.
položku [54: Display
1 Vyberte
settings/54: Nastavenia
zobrazenia].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Auto (Automaticky)
Štandardne používate obrazovku na
zobrazenie, ale keď sa pozriete cez
hľadáčik, prepnete naň.
zz Manual (Ručne)
Môžete obmedziť zobrazenie na
obrazovku alebo hľadáčik.
zobrazenie na obrazovke
3 Vyberte
alebo v hľadáčiku.
zz Stlačením tlačidla <0> potvrďte
nastavenie.
403
Prispôsobenie funkcií tlačidla spúšte
Používané funkcie môžete nastaviť stlačením tlačidla spúšte do
polovice alebo úplným stlačením počas snímania videozáznamu.
položku [54: V btn
1 Vyberte
function/54: Funkcia tlačidla V].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Half-press (Stlačenie do polovice)
Zadajte, či sa stlačením tlačidla
spúšte do polovice spustí meranie,
meranie a AF‑Servo pri videozázname
alebo meranie a Jednoobrázkový AF.
zz Fully-press (Úplné stlačenie)
Zadajte, či sa úplným stlačením
tlačidla spúšte ignoruje alebo spustí/
zastaví snímanie videozáznamu.
S položkou [Fully-press/Úplné stlačenie] nastavenou na možnosť
[Start/stop mov rec/Spustenie/zastavenie zaznamenávania
videozáznamu] môžete snímanie videozáznamu okrem stlačenia
tlačidla snímania videozáznamu spustiť alebo zastaviť aj úplným
stlačením tlačidla spúšte alebo pomocou diaľkovej spúšte RS-60E3
(predáva sa samostatne, str. 176).
Aj keď je položka [Fully-press/Úplné stlačenie] nastavená na možnosť
[No function/Bez funkcie], plným stlačením tlačidla spúšte počas
snímania časozberného videozáznamu spustíte alebo zastavíte snímanie
časozberného videozáznamu.
404
1 Pomocník
Keď sa pod ponukou zobrazuje ikona [zHelp/zPomocník],
stlačením tlačidla <B> môžete zobraziť opis funkcie. Opätovným
stlačením ukončíte zobrazenie Pomocníka. Ak sa chcete posúvať po
obrazovke, keď sa vpravo zobrazí posúvač (1), stlačte tlačidlá <W>
<X> alebo otáčajte voličom <5>.
zzPríklad: [z5: High ISO speed NR/z5: Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO]
B
B
(1)
zzPríklad: [56: Multi function lock/56: Uzamknutie viacerých funkcií]
B
B
zzPríklad: [23: Tracking sensitivity/23: Citlivosť sledovania]
B
B
405
Pomocník
Veľkosť textu zobrazenia Pomocníka
Môžete zmeniť veľkosť textu v zobrazení Pomocníka.
položku [54: Help text
1 Vyberte
size/54: Veľkosť textu Pomocníka].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzPríklad: [z5: High ISO speed NR/z5: Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO]
Veľkosť textu: Malá
406
Veľkosť textu: Štandardná
Nastavenie bezdrôtových funkcií
Môžete bezdrôtovo pripojiť fotoaparát k smartfónu alebo počítaču
a odosielať zábery alebo ovládať fotoaparát na diaľku.
položku [55: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
55: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku.
2 Nastavte
zz Ďalšie informácie nájdete v kapitole
6, „Funkcie Wi‑Fi (bezdrôtová
komunikácia)“.
407
Nastavenie bezdrôtových funkcií
Snímanie s diaľkovým ovládaním
Spárovaním fotoaparátu cez Bluetooth s bezdrôtovým diaľkovým
ovládačom BR‑E1 (predáva sa samostatne, podporuje
s nízkoenergetickou technológiou Bluetooth) umožňuje snímanie na
diaľku až na vzdialenosť približne 5 metrov od fotoaparátu.
Párovanie
Ak chcete používať zariadenie BR‑E1, najskôr musíte fotoaparát
spárovať (pripojiť a zaregistrovať) s diaľkovým ovládačom.
položku [55: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
55: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Bluetooth
2 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
položku [Bluetooth
3 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
možnosť [Remote/Diaľkové
4 Vyberte
ovládanie].
zz Ak sa zobrazí správa „Register
a nickname to identify the camera.“
(Zaregistrujte prezývku na identifikáciu
fotoaparátu.), zaregistrujte prezývku
podľa opisu na strane 430.
408
Nastavenie bezdrôtových funkcií
položku [Pairing/Párovanie].
5 Vyberte
zz Vyberte položku [Pairing/Párovanie].
zz Na minimálne 3 sekundy naraz stlačte
a podržte tlačidlá <W> a <T> na
zariadení BR‑E1.
ggTeraz sa spustí párovanie. Po
dokončení párovania je zariadenie
BR‑E1 zaregistrované vo fotoaparáte.
Pri snímaní statických
záberov
Pri snímaní
videozáznamov
fotoaparát na snímanie na
6 Nastavte
diaľku.
zz Ako režim priebehu snímania vyberte
možnosť [Q] alebo [k] (str. 144).
zz V položke [z2: Remote control/
z2: Diaľkové ovládanie] vyberte
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Pokyny po dokončení párovania
nájdete v návode na používanie
zariadenia BR‑E1.
Pripojenia Bluetooth spotrebovávajú energiu batérie aj po aktivovaní
funkcie automatického vypnutia fotoaparátu.
ooKeď nepoužívate funkciu Bluetooth, odporúča sa nastaviť ju v roku č. 4
na možnosť [Disable/Zakázať]. Ak chcete znova používať diaľkové
ovládanie, znova vyberte položku [Remote/Diaľkové ovládanie].
ooČas do automatického vypnutia možno predĺžiť, keď je fotoaparát
nastavený na snímanie na diaľku.
409
Nastavenie bezdrôtových funkcií
Zrušenie párovania
Pred spárovaním s iným zariadením BR‑E1 vymažte informácie
o pripojenom diaľkovom ovládaní.
položku [55: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
55: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Bluetooth
2 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
položku [Check/clear
3 Vyberte
connection info/Skontrolovať/
vymazať informácie o pripojení].
4 Stlačte tlačidlo <B>.
informácie o pripojení.
5 Vymažte
zz Vyberte možnosť [OK].
410
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok
K snímkam môžete pridať informácie o polohe pomocou prijímača GPS GP‑E2
(predáva sa samostatne) alebo zariadenia podporujúceho funkciu Bluetooth.
Použitie prijímača GP‑E2
1
Pripojte prijímač GP‑E2 k fotoaparátu.
zz Prijímač GP‑E2 pripojte k pätici pre
príslušenstvo fotoaparátu a zapnite
ho. Ďalšie informácie nájdete v návo‑
de na používanie prijímača GP‑E2.
položku [55: GPS device
2 Vyberte
settings/55: Nastavenia zariadenia
GPS].
položku [GPS receiver/
3 Vyberte
Prijímač GPS].
snímku.
4 Zhotovte
zz Podrobnosti pre položku [Set up/
Nastavenie] nájdete v návode na
používanie prijímača GP‑E2.
Bezpečnostné pokyny na používanie prijímača GP‑E2
ooVždy skontrolujte krajiny a oblasti, v ktorých je použitie dovolené,
a používajte dané zariadenie v súlade so zákonmi a predpismi platnými
v danej krajine alebo oblasti.
ooVždy aktualizujte firmvér prijímača GP‑E2 na verziu 2.0.0 alebo novšiu.
Na aktualizáciu firmvéru sa vyžaduje prepojovací kábel. Pokyny na
aktualizáciu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
ooKábel nie je možné použiť na pripojenie fotoaparátu k prijímaču GP-E2.
ooDigitálny kompas nie je možné použiť s fotoaparátom a smer snímania
sa nezaznamenáva.
411
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok
Použitie smartfónu
V smartfóne musí byť nainštalovaná špecializovaná aplikácia Camera
Connect (bezplatná). Podrobnejšie informácie o inštalácii aplikácie
Camera Connect nájdete na strane 427.
Určenie smartfónu ako zariadenia GPS
smartfóne aktivujte lokalizačné
1 Na
služby.
pripojenie Bluetooth.
2 Vytvorte
zz Pripojte fotoaparát k smartfónu cez
rozhranie Bluetooth. Ďalšie informácie
nájdete na strane 429.
položku [55: GPS device
3 Vyberte
settings/55: Nastavenia zariadenia
GPS].
412
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok
položku [Smartphone/
4 Vyberte
Smartfón].
zz V položke [Select GPS device/
Vyberte zariadenie GPS] vyberte
možnosť [Smartphone/Smartfón].
ggInformácie o polohe teraz možno
získavať zo smartfónu.
zz Na obrazovke [GPS device settings/
Nastavenia zariadenia GPS] vyberte
možnosť [GPS information display/
Zobrazenie informácií GPS], aby ste
mohli skontrolovať získané informácie
o geografickej polohe (zemepisná
výška, zemepisná šírka, nadmorská
výška a koordinovaný svetový čas
(UTC)).
snímku.
5 Zhotovte
zz K snímkam sa pridajú informácie
o geografickej polohe zo smartfónu.
413
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok
Zobrazenie pripojenia GPS
Môžete skontrolovať stav získavania informácií o polohe smartfónu na
obrazovkách na snímanie statických záberov alebo videozáznamov
(str. 619 resp. str. 621).
●●Sivé: lokalizačné služby sú vypnuté
●●Bliká: informácie o polohe nie je možné získať
●●Zapnuté: informácie o polohe boli získané
Podrobnejšie informácie o signalizácii stavu pripojenia GPS pri
používaní prijímača GP‑E2 nájdete v návode na používanie prijímača
GP‑E2.
Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania
K snímkam, ktoré nasnímate, keď je zapnutá ikona GPS, sa pridajú
informácie o geografickej polohe.
Informácie o geografickej polohe
Informácie o polohe pridávané k snímkam môžete skontrolovať na
obrazovkách s informáciami o snímaní (str. 304, 307).
(1)
(2)
(3)
(4)
414
(1)
(2)
(3)
(4)
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Nadmorská výška
UTC (Koordinovaný svetový
čas)
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok
ooSmartfón dokáže získať informácie o polohe len vtedy, keď je spárovaný
s fotoaparátom cez Bluetooth.
ooInformácie o trase nie sú získavané.
ooZískané informácie o polohe nemusia byť presné, v závislosti od
podmienok pri cestovaní alebo stavu smartfónu.
ooMôže chvíľu trvať, kým získate informácie o polohe zo smartfónu po
zapnutí fotoaparátu.
ooInformácie o polohe už naďalej nebudú získavané po ľubovoľnej
z nasledujúcich činností.
• Nastavenie položky [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] na inú
možnosť ako [Smartphone/Smartfón]
• Vypnutie fotoaparátu
• Ukončenie aplikácie Camera Connect
• Deaktivácia lokalizačných služieb na smartfóne
ooInformácie o polohe už naďalej nebudú získavané v ľubovoľnej
z nasledujúcich situácií.
• Napájanie fotoaparátu sa vypne
• Pripojenie Bluetooth sa ukončí
• Zostávajúca kapacita batérie smartfónu je nízka
ooKoordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time, skrátene UTC)
je v podstate zhodný s greenwichským časom (Greenwich Mean Time,
GMT).
ooPri videozáznamoch sa pridajú informácie GPS získané pri začatí.
415
R Nastavenie uzamknutia viacerých
funkcií
Zadajte ovládacie prvky fotoaparátu pri povolenej funkcii uzamknutia
viacerých funkcií. Zabránite tak neúmyselným zmenám nastavení.
položku [56: Multi function
1 Vyberte
lock/56: Uzamknutie viacerých
funkcií].
ovládacie prvky
2 Vyberte
fotoaparátu, ktoré chcete
uzamknúť.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Vyberte možnosť [OK].
ggStlačením tlačidla <R> sa zvolené
[X] ovládacie prvky fotoaparátu
uzamknú.
ooV režime [A] je možné nastaviť iba možnosť [Touch control/Dotykové
ovládanie].
ooAk sa zmenilo oproti predvolenému nastaveniu, na pravom kraji položky
[56: Multi function lock/56: Uzamknutie viacerých funkcií] sa
zobrazí znak „*“.
416
w: Zaregistrovanie užívateľských režimov snímaniaN
Aktuálne nastavenia fotoaparátu, napríklad nastavenia snímania,
ponuky a užívateľských funkcií, môžete zaregistrovať ako užívateľské
režimy snímania priradené režimom <w> až <y>. Môžete
zaregistrovať rôzne funkcie, ktoré sa používajú pri snímaní statických
záberov alebo videozáznamov.
položku [56: Custom
1 Vyberte
shooting mode (C1-C3)/
56: Užívateľský režim snímania
(C1‑C3)].
možnosť [Register settings/
2 Vyberte
Zaregistrovať nastavenia].
požadované položky.
3 Zaregistrujte
zz Vyberte užívateľský režim snímania, ktorý
chcete zaregistrovať, potom na registrač‑
nej obrazovke vyberte položku [OK].
ggAktuálne nastavenia fotoaparátu sa
zaregistrujú do užívateľského režimu
snímania C*.
Automatická aktualizácia zaregistrovaných nastavení
Ak počas snímania v užívateľskom režime snímania zmeníte niektoré
nastavenie, príslušný režim sa môže automaticky aktualizovať na nové
nastavenie (Automatická aktualizácia). Ak chcete povoliť túto automa‑
tickú aktualizáciu, v kroku č. 2 nastavte položku [Auto update set./
Automatická aktualizácia nastavení] na možnosť [Enable/Povoliť].
Zrušenie zaregistrovaných užívateľských režimov snímania
Ak v kroku č. 2 vyberiete položku [Clear settings/Zrušiť nastavenia],
obnovia sa predvolené nastavenia príslušných režimov bez
zaregistrovaných užívateľských režimov snímania.
417
Zaregistrovanie užívateľských režimov snímania
Nastavenia ponuky My Menu (Moja ponuka) sa nezaregistrujú
v užívateľských režimoch snímania.
Nastavenia snímania a ponuky môžete zmeniť aj v užívateľských režimoch
snímania.
418
Obnovenie predvolených nastavení
fotoaparátuN
Je možné obnoviť nastavenia pre funkcie snímania a funkcie ponuky
fotoaparátu.
položku [56: Clear all
1 Vyberte
camera settings/56: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu].
2 Vyberte možnosť [OK].
Informácie o zrušení všetkých nastavení užívateľských funkcií nájdete na
strane 554.
419
Nastavenie informácií o autorských
právachN
Po nastavení informácií o autorských právach sa tieto informácie
zaznamenajú do snímky ako informácie Exif.
položku [56: Copyright
1 Vyberte
information/56: Informácie
o autorských právach].
2 Vyberte požadovanú položku.
text.
3 Zadajte
zz Krížovými tlačidlami <V> alebo
voličom <5> vyberte znak, potom
ho vložte stlačením tlačidla <0>.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zz Môžete zadať až 63 znakov.
zz Ak chcete odstrániť nepotrebné
znaky, vyberte položku [ ] alebo
stlačte tlačidlo <L>.
nastavenie.
4 Ukončite
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
420
Nastavenie informácií o autorských právach
Kontrola informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť
[Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach],
môžete skontrolovať informácie
zadané v položkách [Author/Autor]
a [Copyright/Autorské práva].
Odstránenie informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť [Delete copyright information/
Odstrániť informácie o autorských právach], môžete odstrániť
informácie v položkách [Author/Autor] a [Copyright/Autorské práva].
Ak je text zadaný v položke „Author/Autor“ alebo „Copyright/Autorské práva“
dlhý, nemusí sa pri výbere položky [Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach] zobraziť celý.
Informácie o autorských právach môžete nastaviť alebo skontrolovať aj
pomocou nástroja EOS Utility (softvér EOS).
421
Kontrola ďalších informácií
zzPrevzatie návodov na používanie
Ak chcete prevziať návody na používanie vyberte položku
[56: Manual/software URL/56: Adresa URL návodu/softvéru]
a oskenujte zobrazený kód QR pomocou smartfónu. Upozorňujeme,
že na skenovanie kódov QR je potrebná aplikácia.
zzZobrazenie log certifikácieM
Vyberte položku [56: Certification Logo Display/56: Zobrazenie
loga certifikácie] a zobrazia sa niektoré logá certifikácie fotoaparátu.
Ďalšie logá certifikácií sa nachádzajú v tomto návode na používanie,
na tele a na balení fotoaparátu.
zzFirmware version/Verzia firmvéruM
Vyberte položku [56: Firmware/56: Firmvér] a môžete aktualizovať
firmvér fotoaparátu alebo aktuálneho objektívu.
422
6
Funkcie Wi‑Fi (bezdrôtová
komunikácia)
Táto kapitola opisuje spôsob odosielania snímok cez sieť
Wi‑Fi® z fotoaparátu do rôznych kompatibilných zariadení
a spôsob používania webových služieb.
423
Čo môžete robiť pomocou funkcií Wi‑Fi
(bezdrôtovej komunikácie)
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Odosielanie
snímok do webovej
služby
(3) Tlač snímok
pomocou
tlačiarne Wi‑Fi
(1) Komunikácia so
smartfónom
(2) Používanie so
softvérom EOS alebo iným
špecializovaným softvérom
Dôležité
Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za žiadne
straty ani škody spôsobené nesprávnymi nastaveniami bezdrôtovej
komunikácie pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť Canon rovnako nie
je zodpovedná za žiadne iné straty ani škody spôsobené používaním
fotoaparátu.
Pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie podľa vlastného
uváženia a na vlastné riziko využívajte vhodné zabezpečenie.
Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo
poškodenia spôsobené neoprávneným prístupom alebo iným
narušením bezpečnosti.
424
Čo môžete robiť pomocou funkcií Wi‑Fi (bezdrôtovej komunikácie)
(1) q Komunikácia so smartfónom (str. 427)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky
vo fotoaparáte prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi použitím
špecializovanej aplikácie Camera Connect v smartfónoch alebo
tabletoch (súhrnne označovaných v tejto príručke ako „smartfóny“).
(2) D Používanie so softvérom EOS alebo iným špecializovaným
softvérom (str. 461)
Prepojte fotoaparát a počítač prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
a diaľkovo ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility
(softvéru EOS). Špecializovaná aplikácia Image Transfer Utility
2 umožňuje aj automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do
počítača.
(3) l Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi‑Fi (str. 469)
Prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi pripojte fotoaparát k tlačiarni,
ktorá podporuje funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN), a môžete
tlačiť snímky.
(4) R Odosielanie snímok do webovej služby (str. 481)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách
alebo prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY
pre zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena
(bezplatnej).
425
Čo môžete robiť pomocou funkcií Wi‑Fi (bezdrôtovej komunikácie)
Funkcie Bluetooth®
Spárovaním fotoaparátu so smartfónom kompatibilným
s nízkoenergetickou technológiou Bluetooth (ďalej ako „Bluetooth“),
môžete:
●●vytvárať pripojenie Wi‑Fi buď z fotoaparátu alebo smartfónu, sám
od seba (str. 448, 511)
●●vytvárať pripojene Wi‑Fi s fotoaparátom, aj keď je vypnutý (str. 437)
●●pridávať do snímok informácie GPS získané pomocou smartfónu (str. 412)
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR‑E1 (predáva sa samostatne)
a snímať s diaľkovým ovládaním (str. 174).
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi‑Fi so smartfónmi alebo počítačmi, ktoré už sú
v sieti Wi‑Fi, pozrite si časť „Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body“ (str. 496).
Upozornenia týkajúce sa pripojenia pomocou
prepojovacieho kábla
ooIné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
s pripojením pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát
pripojený k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi‑Fi. Pred pripojením
prepojovacieho kábla ukončite pripojenie.
ooKeď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou
prepojovacieho kábla, nemôžete vybrať položku [55: Wireless
communication settings/55: Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].
Pred zmenou nastavení musíte odpojiť prepojovací kábel.
Pamäťové karty
ooAk vo fotoaparáte nie je karta, nemožno ho pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi (okrem režimu [D]). V prípade režimu [l] a webových
služieb nemožno fotoaparát pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi, ak
na karte nie sú uložené žiadne snímky.
Používanie fotoaparátu po vytvorení pripojenia Wi‑Fi
ooKeď chcete uprednostniť pripojenie Wi‑Fi, nepoužívajte vypínač, kryt
otvoru na kartu, kryt priestoru pre batériu ani iné súčasti. V opačnom
prípade sa pripojenie Wi‑Fi ukončí.
426
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Táto časť opisuje postup priameho pripojenia fotoaparátu k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Pripojenie k smartfónu prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi vám
umožňuje vykonávať nasledujúce činnosti:
●●Snímky uložené vo fotoaparáte môžete zobraziť na smartfóne
alebo uložiť zobrazené snímky do smartfónu.
●●Pomocou smartfónu môžete ovládať fotoaparát a zhotoviť snímku
alebo zmeniť nastavenia fotoaparátu.
●●Z fotoaparátu môžete odoslať snímky do smartfónu.
zz Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body, pozrite si
časť „Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body“ (str. 496).
Výber spôsobu pripojenia Wi‑Fi
Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi (str. 429)
Keď sa najskôr pripojíte k smartfónu kompatibilnému s funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia Bluetooth, potom na pripojenie
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi vám stačí použiť fotoaparát alebo
smartfón.
Pripojenie k smartfónu prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
z ponuky [Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi] (str. 440)
Funkciu Wi‑Fi môžete použiť na pripojenie k smartfónu, ktorý nie je
kompatibilný s pripojením Bluetooth, alebo smartfónu, ktorý nedokáže
použiť svoju funkciu Bluetooth.
Inštalácia softvéru Camera Connect na smartfóne
Ak chcete pripojiť fotoaparát k smartfónu, potrebujete smartfón
s nainštalovaným systémom Android alebo iOS. Okrem toho musí byť
v smartfóne nainštalovaná špecializovaná aplikácia Camera Connect
(bezplatná).
427
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
zz Používajte najnovšiu verziu operačného systému smartfónu.
zz Aplikáciu Camera Connect môžete nainštalovať zo služby Google
Play alebo App Store. K službe Google Play alebo App Store môžete
získať prístup aj pomocou kódov QR zobrazených pri spárovaní
alebo pripojení prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi k smartfónu.
Android
iOS
ooInformácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou
Camera Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera
Connect.
ooRozhranie alebo funkcie fotoaparátu a aplikácie Camera Connect
sa môžu zmeniť z dôvodu aktualizácie firmvéru fotoaparátu alebo
aktualizácie aplikácie Camera Connect, operačného systému Android,
iOS atď. V takom prípade sa môžu funkcie fotoaparátu alebo aplikácie
Camera Connect líšiť od príkladov obrazoviek a pokynov v tomto
návode.
ooNa načítanie kódu QR sa požaduje aplikácia.
428
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [55: Wireless
1 Vyberte
communication settings/55:
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Wi‑Fi settings/
2 Vyberte
Nastavenia Wi‑Fi].
3 Vyberte položku [Wi‑Fi].
položku [Enable/Povoliť].
4 Vyberte
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Wi‑Fi
settings/Nastavenia Wi‑Fi],
stlačením tlačidla <M> sa
vráťte na obrazovku [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
429
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
položku [Bluetooth
5 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
položku [Bluetooth
6 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
položku [Smartphone/
7 Vyberte
Smartfón].
prezývku v časti
8 Zaregistrujte
[Nickname/Prezývka].
zz Ak chcete používať zobrazenú
prezývku, stlačte tlačidlo <M>.
zz Prezývku môžete zmeniť podľa
potreby (str. 514).
430
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
9 Vyberte možnosť [OK].
položku [Pairing/
10 Vyberte
Párovanie].
požadovanú položku.
11 Vyberte
zz Ak je už nainštalovaná aplikácia
Camera Connect, vyberte položku [Do
not display/Nezobrazovať].
zz Ak aplikácia Camera Connect nie
je nainštalovaná, vyberte položku
[Android] alebo [iOS], nasnímajte
zobrazený kód QR pomocou
smartfónu, prejdite do služby Google
Play alebo App Store a nainštalujte
aplikáciu Camera Connect.
ggTeraz sa spustí párovanie.
431
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Postup v smartfóne (1)
12 Povoľte funkciu Bluetooth.
13 Spustite aplikáciu Camera Connect.
Vyberte fotoaparát, s ktorým sa
14 chcete
spárovať.
ggAk už používate smartfón so
systémom Android, prejdite na krok
č. 16.
na položku [Pair/Párovať]
15 Ťuknite
(len iOS).
432
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
16 Vyberte možnosť [OK].
tlačidlo <0>.
17 Stlačte
zz Párovanie je teraz dokončené
a fotoaparát je pripojený k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
ggNa hlavnej obrazovke aplikácie
Camera Connect sa zobrazí ikona
funkcie Bluetooth.
ooPárovanie alebo pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth nie je
možné, ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo inému zariadeniu
pomocou prepojovacieho kábla.
ooFotoaparát nie je možné pripojiť prostredníctvom funkcie Bluetooth
k dvom alebo viacerým zariadeniam súčasne.
ooPripojenie Bluetooth spotrebováva energiu batérie aj po aktivovaní
funkcie automatického vypnutia fotoaparátu. Preto pri používaní
fotoaparátu môže byť úroveň nabitia batérie nízka.
Po vytvorení pripojenia Bluetooth môžete pomocou fotoaparátu odosielať
snímky do smartfónu. Ďalšie informácie nájdete na strane 448.
433
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Postup v smartfóne (2)
funkciu aplikácie Camera
18 Vyberte
Connect.
zz Keď sa v systéme iOS zobrazí správa
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
vyberte položku [Pripojiť].
zz Informácie o funkciách aplikácie
Camera Connect nájdete na
strane 444.
ggPo vytvorení pripojenia Wi‑Fi sa
zobrazí obrazovka vybratej funkcie.
ggVo fotoaparáte sa zobrazí obrazovka
[qWi‑Fi on/qZapnutá funkcia
Wi‑Fi].
ggNa hlavnej obrazovke aplikácie
Camera Connect sa zobrazia ikony
funkcií Bluetooth a Wi‑Fi.
Pripojenie Wi‑Fi k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
je dokončené.
434
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
zz Pokyny na ukončenie pripojenia Wi‑Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojenia Wi‑Fi“ (str. 457).
zz Ukončením pripojenia Wi‑Fi prepnete fotoaparát na pripojenie
Bluetooth.
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi,
pozrite si časť „Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi“
(str. 509).
Obrazovka [qWi‑Fi on/qZapnutá funkcia Wi‑Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi‑Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi‑Fi, môžete si pozrieť
podrobnosti.
435
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Obrazovka [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth]
Na obrazovke [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] môžete
zmeniť alebo skontrolovať nastavenia funkcie Bluetooth.
Bluetooth function (Funkcia
Bluetooth)
zz Vyberte zariadenie, ktoré chcete
spárovať s fotoaparátom.
zz Ak funkciu Bluetooth nebudete
používať, vyberte možnosť [Disable/
Zakázať].
Pairing (Párovanie)
zz Spárujte fotoaparát so zariadením
vybratým v položke [Bluetooth
function/Funkcia Bluetooth].
Check/clear connection info
(Skontrolovať alebo vymazať
informácie o pripojení)
zz Môžete skontrolovať názov a stav
komunikácie spárovaného zariadenia.
zz Ak chcete odstrániť registráciu
spárovaného zariadenia, stlačte
tlačidlo <B>. Podrobnosti nájdete
v časti „Odstránenie registrácie
spárovaného zariadenia“ (str. 439).
Bluetooth address (Adresa
Bluetooth)
zz Môžete skontrolovať adresu Bluetooth
fotoaparátu.
436
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Stay conn. if off (Neprerušiť
pripojenie po vypnutí fotoaparátu)
zz Ak vyberiete možnosť [Enable/
Povoliť], môžete prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi zobrazovať snímky
z fotoaparátu a ovládať ho ďalšími
spôsobmi aj pri vypnutom fotoaparáte.
Podrobnejšie informácie nájdete
v časti „Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi
s fotoaparátom, keď je vypnutý“.
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi s fotoaparátom, keď je vypnutý
Po spárovaní zariadení sa môžete pomocou smartfónu pripojiť k sieti
Wi‑Fi a prenášať snímky z fotoaparátu, aj keď je fotoaparát vypnutý.
Nastavenie položky [Stay conn. if off/Neprerušiť pripojenie po
vypnutí fotoaparátu]
položku [Bluetooth
1 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
zz Na obrazovke [Wireless communica‑
tion settings/Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť [Blue‑
tooth function/Funkcia Bluetooth].
položku [Stay conn. if off/
2 Nastavte
Neprerušiť pripojenie po vypnutí foto‑
aparátu] na možnosť [Enable/Povoliť].
zz Na obrazovke [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] nastavte položku
[Stay conn. if off/Neprerušiť
pripojenie po vypnutí fotoaparátu]
na možnosť [Enable/Povoliť].
Aj keď je fotoaparát vypnutý, zostane
spárovaný so smartfónom pomocou
funkcie Bluetooth.
437
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi s fotoaparátom, keď je vypnutý
aplikáciu Camera Connect.
1 Spustite
zz Spustite aplikáciu Camera Connect
v smartfóne, ktorý je spárovaný
s fotoaparátom prostredníctvom
funkcie Bluetooth.
položku [Images on
2 Vyberte
camera/Snímky vo fotoaparáte].
zz V ponuke aplikácie Camera Connect
ťuknite na položku [Images on
camera/Snímky vo fotoaparáte].
Keď sa v systéme iOS zobrazí správa
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
vyberte položku [Pripojiť].
Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi sa
zobrazia snímky vo fotoaparáte.
Používanie aplikácie Camera Connect
zz Aplikáciu Camera Connect môžete používať na prenos snímok do
smartfónu a odstránenie či hodnotenie snímok z fotoaparátu.
zz Pripojenie Wi‑Fi ukončíte ťuknutím na položku [ ] na hlavnej
obrazovke aplikácie Camera Connect (str. 457).
ooTáto funkcia nie je k dispozícii, pokiaľ nie sú fotoaparát a smartfón
spárované prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
ooTúto funkciu nemožno používať, ak sú nastavenia bezdrôtového
pripojenia vynulované alebo sú informácie o pripojení smartfónu
vymazané.
438
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Odstránenie registrácie spárovaného zariadenia
Ak chcete spárovať fotoaparát s iným smartfónom, vymažte registráciu
spárovaného zariadenia na obrazovke [Bluetooth function/Funkcia
Bluetooth] (str. 436).
Postup vo fotoaparáte
položku [Check/clear
1 Vyberte
connection info/Skontrolovať/
vymazať informácie o pripojení].
2 Stlačte tlačidlo <B>.
informácie o pripojení.
3 Vymažte
zz Vyberte možnosť [OK].
Postup v smartfóne
registráciu fotoaparátu.
4 Odstráňte
zz V nastaveniach Bluetooth v smartfóne
vyberte prezývku fotoaparátu, ktorého
registráciu chcete odstrániť.
439
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Pripojenie k smartfónu prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi
z ponuky [Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi]
Postup vo fotoaparáte (1)
nastavenia Wi‑Fi na
1 Nastavte
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Pozrite si kroky č. 1 až 4 na
strane 429.
položku [Wi‑Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
prezývku.
3 Zaregistrujte
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(str. 430).
položku [q] (Pripojenie
4 Vyberte
k smartfónu).
zz Ak sa zobrazí história (str. 509),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
Vyberte položku [Register a device
5 for
connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
440
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
požadovanú položku.
6 Vyberte
zz Ak je už nainštalovaná aplikácia
Camera Connect, vyberte položku [Do
not display/Nezobrazovať].
zz Ak aplikácia Camera Connect nie je
nainštalovaná, na obrazovke naľavo
vyberte položku [Android] alebo
[iOS], nasnímajte zobrazený kód
QR pomocou smartfónu, prejdite do
služby Google Play alebo App Store
a nainštalujte aplikáciu Camera
Connect.
(1)
(2)
identifikátor SSID
7 Skontrolujte
(názov siete) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na obrazovke
fotoaparátu. Na konci identifikátora
SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
zz Ak v časti [Wi‑Fi settings/Nastavenia
Wi‑Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať. Ďalšie informácie nájdete
na strane 533.
Výberom možnosti [Switch network/Prepnúť sieť] v kroku č. 7 môžete
vytvoriť pripojenie Wi‑Fi prostredníctvom prístupového bodu (str. 496).
441
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Postup v smartfóne
Displej smartfónu
(príklad)
smartfónu vytvorte
8 Pomocou
pripojenie Wi‑Fi.
zz Aktivujte funkciu Wi‑Fi smartfónu
a vyberte identifikátor SSID (názov
siete) skontrolovaný v kroku č. 7.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 7.
aplikáciu Camera Connect.
9 Spustite
zz Keď sa na fotoaparáte zobrazí
obrazovka [Waiting to connect/Čaká
sa na pripojenie], spustite aplikáciu
Camera Connect v smartfóne.
fotoaparát, ku ktorému sa
10 Vyberte
chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.
zz V zozname [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikácii Camera Connect vyberte
a ťuknite na fotoaparát, ku ktorému
sa chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.
Postup vo fotoaparáte (2)
pripojenie Wi‑Fi.
11 Vytvorte
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete určiť zobraziteľné snímky,
stlačte tlačidlo <B>. Informácie
o nastavení snímok nájdete v kroku
č. 5 na strane 459.
442
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
ggNa smartfóne sa zobrazí hlavné okno
aplikácie Camera Connect.
Pripojenie Wi‑Fi k smartfónu je
dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou
aplikácie Camera Connect. Pozrite si
stranu 444.
zz Pokyny na ukončenie pripojenia Wi‑Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojenia Wi‑Fi“ (str. 457).
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi,
pozrite si časť „Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi“
(str. 509).
Obrazovka [qWi‑Fi on/qZapnutá funkcia Wi‑Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi‑Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi‑Fi, môžete si pozrieť
podrobnosti.
Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi môžete odosielať snímky do smartfónu
z ponuky fotoaparátu ([Send images to smartphone/Odoslať snímky
do smartfónu]) alebo z obrazovky rýchleho ovládania počas prehrávania.
Ďalšie informácie nájdete na strane 448.
443
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu
Nižšie sú opísané hlavné funkcie aplikácie Camera Connect.
Images on camera (Snímky vo
fotoaparáte)
zz Môžete zobraziť snímky uložené vo
fotoaparáte.
zz Snímky uložené vo fotoaparáte
môžete uložiť do smartfónu.
zz Môžete vykonávať rôzne operácie so
snímkami uloženými vo fotoaparáte,
napríklad ich môžete odstrániť.
Remote live view shooting (Diaľkové fotografovanie so živým
náhľadom Live View)
zz Obraz živého náhľadu Live View fotoaparátu možno zobraziť na
smartfóne.
zz Môžete snímať pomocou ovládanie na diaľku.
Auto transfer (Automatický prenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikácie na automatické
odosielanie záberov do smartfónu počas ich snímania (str. 446).
Location information (Informácie o polohe)
zz Nepodporované týmto fotoaparátom.
Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)
zz Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.
444
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
ooAk sa ukončí pripojenie Wi‑Fi počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
• Každé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania
videozáznamu bude pokračovať.
• Každé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania
statických záberov bude pokračovať.
ooPo prepnutí z režimu snímania statických záberov do režimu snímania
videozáznamu pomocou aplikácie Camera Connect nemôžete fotoaparát
používať na snímanie.
ooPo vytvorení pripojenia Wi‑Fi k smartfónu sú niektoré funkcie
nedostupné.
ooPri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
ooV závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo
časovanie aktivácie uzávierky oneskoriť.
ooKeď ukladáte snímky do smartfónu, nemôžete nasnímať snímku
ani vtedy, keď stlačíte tlačidlo spúšte. Tiež sa môže dôjsť k vypnutiu
fotoaparátu.
ooPripojenie Wi‑Fi sa ukončí, ak napájanie fotoaparátu prepnete na
možnosť <2> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu či kryt priestoru
pre batériu.
ooSnímky RAW možno ukladať do smartfónu. Ak vyberiete snímku RAW,
uloží sa ako snímka JPEG.
ooPo vytvorení pripojenia Wi‑Fi nie je k dispozícii funkcia automatického
vypnutia fotoaparátu.
Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
445
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Automatické odosielanie snímok do smartfónu počas
snímania
Snímky sa môžu odosielať automaticky. Pred vykonaním týchto krokov
sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú pripojené prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.
položku [55: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
55: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Wi‑Fi settings/
2 Vyberte
Nastavenia Wi‑Fi].
položku [Send to
3 Vyberte
smartphone after shot/Po snímaní
odoslať do smartfónu].
položku [Auto send/
4 Nastavte
Automaticky odosielať] na
možnosť [Enable/Povoliť].
446
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
položku [Size to send/
5 Nastavte
Veľkosť na odoslanie].
zz Vyberte veľkosť snímky, potom stlačte
tlačidlo <0>.
6 Zhotovte snímku.
447
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Odosielanie snímok z fotoaparátu do smartfónu
Môžete pomocou fotoaparátu odosielať snímky do smartfónu
spárovaného prostredníctvom funkcie Bluetooth (len v systéme
Android) alebo pripojeného pomocou pripojenia Wi‑Fi.
(1) Výber položky [Send images to smartphone/Odoslať
snímky do smartfónu] odoslanie snímok.
položku [55: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
55: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Send images to
2 Vyberte
smartphone/Odoslať snímky do
smartfónu].
ggAk vykonáte tento krok počas
pripojenia prostredníctvom funkcie
Bluetooth, zobrazí sa správa
a pripojenie sa prepne na pripojenie
Wi‑Fi.
možnosti odosielania
3 Vyberte
a odovzdajte snímky.
448
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
(2) Odoslanie snímok z obrazovky rýchleho ovládania počas
prehrávania
1 Prehrajte snímku.
2 Stlačte tlačidlo <Q>.
položku [q].
3 Vyberte
ggAk vykonáte tento krok počas
pripojenia prostredníctvom funkcie
Bluetooth, zobrazí sa správa
a pripojenie sa prepne na pripojenie
Wi‑Fi.
možnosti odosielania
4 Vyberte
a odovzdajte snímky.
449
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
(3) Výber možnosti odosielania a odoslanie snímok.
Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte
snímku, ktorú chcete odoslať,
potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <1> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek vyberte snímku pomocou
zobrazenia registra.
položku [Send img shown/
2 Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
450
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Odosielanie viacerých vybratých snímok
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2 Vyberte
Odoslať vybraté].
snímky, ktoré chcete
3 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte
snímku, ktorú chcete odoslať,
potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <1> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek môžete vyberať snímky
pomocou zobrazenia s tromi
snímkami. Ak sa chcete vrátiť na
zobrazenie s jednou snímkou, tiež
stlačte tlačidlo <1> a použite volič
<6>.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete
odoslať, stlačte tlačidlo <M>.
451
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
výber snímok.
4 Ukončite
zz Vyberte možnosť [OK].
možnosť [Size to send/
5 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
6 Vyberte položku [Send/Odoslať].
Odoslanie určeného rozsahu snímok
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2 Vyberte
Odoslať rozsah].
452
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
rozsah snímok.
3 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte poslednú snímku (koncový
bod) a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte
tento krok.
zz Stlačením tlačidla <1> a otočením
voliča <6> zmeňte počet
zobrazených snímok v zobrazení
registra.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stlačte tlačidlo <M>.
možnosť [Size to send/
5 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
6 Vyberte položku [Send/Odoslať].
453
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Odoslanie všetkých snímok na karte
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2 Vyberte
Odoslať všetko z karty].
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
4 Vyberte položku [Send/Odoslať].
454
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania na‑
stavené v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok].
Podrobnejšie informácie o možnosti [Set image search conditions/
Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok] nájdete v časti
„Filtrovanie snímok pre prehrávanie“ (str. 313).
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2 Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
4 Vyberte položku [Send/Odoslať].
455
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Ukončenie prenosu snímok
Odoslanie snímok z fotoaparátu pri spárovaní prostredníctvom
funkcie Bluetooth (Android)
zz Stlačte tlačidlo <M> na
obrazovke prenosu snímok.
zz Na obrazovke naľavo vyberte položku
[OK] a ukončite prenos snímok aj
pripojenie Wi‑Fi.
Odosielanie snímok z fotoaparátu cez pripojenie Wi‑Fi
zz Stlačte tlačidlo <M> na
obrazovke prenosu snímok.
zz Informácie o ukončení pripojenia
Wi‑Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojenia Wi‑Fi“ (str. 457).
456
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
ooPočas prenosu snímok sa nedá zaznamenať snímku ani vtedy, ak
stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
ooFotoaparát nemožno pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi k viacerým
smartfónom, keď je pripojený k inému zariadeniu prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi.
ooPrenos snímok môžete zrušiť výberom položky [Cancel/Zrušiť] počas prenosu.
ooNaraz môžete vybrať maximálne 999 súborov.
ooPo vytvorení pripojenia Wi‑Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory
energie smartfónu.
ooKeď zmenšíte veľkosť snímky, zmení sa veľkosť všetkých snímok,
ktoré sa majú súčasne odoslať. Upozorňujeme, že videozáznamy alebo
statické zábery s veľkosťou b sa nezmenšia.
ooAk na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
ooPo vytvorení pripojenia Wi‑Fi nie je k dispozícii funkcia automatického
vypnutia fotoaparátu.
Ukončenie pripojenia Wi‑Fi
Ak chcete ukončiť pripojenie Wi‑Fi, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
Na obrazovke aplikácie Camera
Connect ťuknite na položku [ ].
Na obrazovke [qWi‑Fi on/qZapnutá
funkcia Wi‑Fi] vyberte položku
[Disconnect,exit/Odpojiť,ukončiť].
zz Ak sa nezobrazí obrazovka [qWi‑Fi
on/qZapnutá funkcia Wi‑Fi], vyber‑
te položku [Wi‑Fi function/Funkcia
Wi‑Fi] na obrazovke [55: Wireless
communication settings/55: Nasta‑
venia bezdrôtovej komunikácie].
zz Vyberte položku [Disconnect,exit/
Odpojiť,ukončiť], potom v dialógo‑
vom okne vyberte možnosť [OK].
457
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
Určenie zobraziteľných snímok
Pomocou fotoaparátu môžete určiť snímky zobraziteľné na smartfóne.
Snímky možno určiť po ukončení pripojenia Wi‑Fi.
položku [Wi‑Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
položku [q].
2 Vyberte
zz Ak sa zobrazí história (str. 509),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
položku [Edit device
3 Vyberte
information/Upraviť informácie
o zariadení].
smartfón.
4 Vyberte
zz Vyberte názov smartfónu, na ktorom
chcete zobrazovať snímky.
458
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
položku [Viewable imgs/
5 Vyberte
Zobraziteľné snímky].
požadovanú položku.
6 Vyberte
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení.
[All images/Všetky snímky]
Zobraziť môžete všetky snímky uložené na karte.
[Images from past days/Snímky z posledných dní]
Môžete určiť zobraziteľné snímky na zákla‑
de dátumu zhotovenia. Môžete určiť snímky
zhotovené maximálne pred deviatimi dňami.
zz Vyberte požadovanú položku.
zz Keď je vybratá možnosť [Images
shot in past days/Snímky zhotove‑
né v posledných dňoch], zobraziť
možno snímky zhotovené maximálne
pred určeným počtom dní od aktu‑
álneho dátumu. Pomocou tlačidiel
<W> <X> nastavte počet dní, potom
potvrďte výber tlačidlom <0>.
zz Po výbere položky [OK] sa nastavia
zobraziteľné snímky.
Ak je položka [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky] nastavená na inú
možnosť ako [All images/Všetky snímky], nie je možné diaľkové snímanie.
459
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi‑Fi
[Select by rating/Vybrať podľa hodnotenia]
Určte zobraziteľné snímky v závislosti
od toho, či k nim bolo (alebo nebolo)
pridané hodnotenie, alebo podľa typu
hodnotenia.
zz Po výbere typu hodnotenia sa
nastavia zobraziteľné snímky.
[File number range/Rozsah čísel súborov] (Výber rozsahu)
Zobraziteľné snímky môžete určiť
výberom prvej a poslednej snímky zo
snímok zoradených podľa čísla súboru.
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
460
Stlačením tlačidla <0> zobrazte
obrazovku na výber snímok.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
voliča <5> vyberte požadovanú
snímku.
Stlačením tlačidla <1> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek vyberte snímku pomocou
zobrazenia registra.
Vyberte prvú snímku (1) a stlačte
tlačidlo <0>.
Pomocou tlačidla <Z> vyberte
poslednú snímku, potom stlačte tlačidlo
<0>.
Vyberte možnosť [OK].
Pripojenie k počítaču prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi
Táto časť popisuje spôsob pripojenia fotoaparátu k počítaču
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi a vykonávanie operácií
s fotoaparátom pomocou softvéru EOS alebo iného softvéru. Pred
nastavením pripojenia Wi‑Fi nainštalujte do počítača najnovšiu verziu
softvéru EOS alebo iný špecializovaný softvér.
Pokyny na obsluhu počítača nájdete v užívateľskej príručke k počítaču.
Ovládanie fotoaparátu pomocou nástroja EOS Utility
Pomocou softvéru EOS Utility (softvér EOS) môžete vykonávať rôzne
operácie s fotoaparátom.
Postup vo fotoaparáte (1)
nastavenia Wi‑Fi na
1 Nastavte
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Pozrite si kroky č. 1 až 4 na
strane 429.
položku [Wi‑Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
prezývku.
3 Zaregistrujte
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(str. 430).
položku [D] (Diaľkové
4 Vyberte
ovládanie (EOS Utility)).
zz Ak sa zobrazí história (str. 509),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
461
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Vyberte položku [Register a device
5 for
connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
(1)
(2)
identifikátor SSID
6 Skontrolujte
(názov siete) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi‑Fi settings/Nastavenia
Wi‑Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať. Ďalšie informácie nájdete
na strane 533.
Postup v počítači (1)
Obrazovka počítača (príklad)
Vyberte identifikátor SSID a zadajte
7 heslo.
zz Na obrazovke sieťového nastavenia
počítača vyberte identifikátor SSID
skontrolovaný v kroku č. 6. Na konci
identifikátora SSID sa zobrazí reťazec
„_Canon0A“.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 6.
462
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
možnosť [OK].
8 Vyberte
ggZobrazí sa nasledujúce hlásenie.
Reťazec „******“ predstavuje
posledných šesť číslic adresy MAC
fotoaparátu, ktorý chcete pripojiť.
Postup v počítači (2)
9 Spustite nástroj EOS Utility.
nástroji EOS Utility kliknite na
10 Vpoložku
[Pairing over Wi‑Fi/LAN/
Spárovanie cez Wi‑Fi/LAN].
zz Ak sa zobrazí hlásenie súvisiace
s bránou firewall, vyberte možnosť
[Yes/Áno].
na položku [Connect/
11 Kliknite
Pripojiť].
zz Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa
chcete pripojiť, potom kliknite na
tlačidlo [Connect/Pripojiť].
463
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
pripojenie Wi‑Fi.
12 Vytvorte
zz Vyberte možnosť [OK].
Obrazovka [DWi‑Fi on/DZapnutá funkcia Wi‑Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi‑Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia
Wi‑Fi, môžete si pozrieť podrobnosti.
Pripojenie Wi‑Fi k počítaču je dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility v počítači.
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi,
pozrite si časť „Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi“
(str. 509).
464
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
ooAk sa ukončí pripojenie Wi‑Fi počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
• Každé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania
videozáznamu bude pokračovať.
• Každé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania
statických záberov bude pokračovať.
ooPo prepnutí z režimu snímania statických záberov do režimu snímania
videozáznamu pomocou softvéru EOS Utility nie sú možné operácie
pomocou fotoaparátu.
ooPo vytvorení pripojenia Wi‑Fi k nástroju EOS Utility sú niektoré funkcie
nedostupné.
ooPri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
ooV závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo
časovanie aktivácie uzávierky oneskoriť.
ooPri snímaní na diaľku so živým náhľadom Live View je rýchlosť prenosu
snímok nižšia než prostredníctvom pripojenia pomocou prepojovacieho
kábla. Preto pohybujúce sa objekty nemožno zobraziť plynulo.
ooPripojenie Wi‑Fi sa ukončí, ak napájanie fotoaparátu prepnete na
možnosť <2> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu či kryt priestoru
pre batériu.
465
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Automatické odosielanie snímok do počítača
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj
automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
Postup v počítači (1)
počítač a prístupový bod
1 Pripojte
a spustite softvér Image Transfer
Utility 2.
zz V programe Image Transfer Utility
2 zobrazte obrazovku nastavení
párovania.
zz Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení programu
Image Transfer Utility 2.
Postup vo fotoaparáte
položku [Auto send images
2 Vyberte
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Na obrazovke [Wireless communi‑
cation settings/Nastavenia bezdrô‑
tovej komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi settings/Nastavenia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wi‑Fi settings/
Nastavenia Wi‑Fi] vyberte položku
[Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky do
počítača].
položke [Auto send/Automaticky
3 Vodosielať]
vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(str. 430).
466
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
4 Vyberte možnosť [OK].
sa k prístupovému bodu
5 Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Vytvorte pripojenie Wi‑Fi medzi
fotoaparátom a prístupovým bodom
pripojeným k počítaču. Pokyny na
pripojenie nájdete v časti „Pripojenie
Wi‑Fi cez prístupové body“ (str. 496).
počítač ktorým sa spárovať
6 Vyberte
fotoaparát.
Postup v počítači (2)
fotoaparát a počítač.
7 Spárujte
zz Vyberte fotoaparát, potom kliknite na
tlačidlo [Pairing/Párovanie].
467
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača
obrazovke [Wi‑Fi settings/
1 Na
Nastavenia Wi‑Fi] vyberte položku
[Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky do
počítača].
položku [Image sending
2 Vyberte
options/Možnosti odosielania
snímok].
čo chcete odoslať.
3 Vyberte,
zz Ak vyberiete možnosť [Selected imgs/
Vybraté snímky] v položke [Range to
send/Rozsah na odoslanie], potom
na obrazovke [Select images to send/
Vyberte snímky na odoslanie] zadajte
snímky, ktoré chcete odoslať.
počítač a prístupový bod
4 Pripojte
cez pripojenie Wi‑Fi a spustite
softvér Image Transfer Utility 2.
zz Snímky sa automaticky odošlú do
počítača po zapnutí fotoaparátu
v dosahu prístupového bodu.
ooFunkcia Automatické vypnutie sa vypne.
ooAkékoľvek snímky zhotovené po automatickom prenose sa automaticky
odošlú po reštartovaní fotoaparátu.
ooAk sa automatický prenos nezačne automaticky, fotoaparát skúste vypnúť a zapnúť.
Akékoľvek snímky zhotovené počas automatického prenosu sa automaticky
odošlú po reštartovaní fotoaparátu.
468
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi
Táto časť opisuje postup tlače snímok priamym pripojením fotoaparátu
k tlačiarni prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi. Pokyny na obsluhu
tlačiarne nájdete v užívateľskej príručke k danej tlačiarni.
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi
nastavenia Wi‑Fi na
1 Nastavte
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Pozrite si kroky č. 1 až 4 na
strane 429.
položku [Wi‑Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
prezývku.
3 Zaregistrujte
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(str. 430).
položku [l] (Tlač
4 Vyberte
pomocou tlačiarne Wi‑Fi).
zz Ak sa zobrazí história (str. 509),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
Vyberte položku [Register a device
5 for
connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
469
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
(1)
(2)
identifikátor SSID
6 Skontrolujte
(názov siete) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na obrazovke
fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi‑Fi settings/Nastavenia
Wi‑Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať. Ďalšie informácie nájdete
na strane 533.
tlačiareň.
7 Nastavte
zz V ponuke nastavení pripojenia Wi‑Fi
tlačiarne, ktorú chcete použiť, vyberte
identifikátor SSID, ktorý ste skontrolovali.
Na konci identifikátora SSID sa
zobrazí reťazec „_Canon0A“.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 6.
tlačiareň.
8 Vyberte
zz V zozname rozpoznaných tlačiarní,
vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete
pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Keď fotoaparát rozpozná 16 alebo viac
tlačiarní alebo vyhľadávanie trvá dlhšie
ako 3 minúty, môžete vybrať položku
[Search again/Znova vyhľadať].
9 Tlač snímok (str. 472).
470
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Pripojenie Wi‑Fi je možné s tlačiarňami Wi‑Fi podporujúcimi funkciu
PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).
Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body, pozrite si časť
„Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body“ (str. 496).
471
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Tlač snímok
Tlač jednotlivých snímok
snímku na vytlačenie.
1 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte
snímku, ktorú chcete vytlačiť,
potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <u> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek vyberte snímku pomocou
zobrazenia registra.
možnosť [Print image/
2 Vyberte
Vytlačiť snímku].
snímku.
3 Vytlačte
zz Postupy nastavovania tlače sú
uvedené na strane 475.
zz Vyberte položku [Print/Tlačiť], potom
[OK] a spustí sa tlač.
472
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Tlač pomocou určenia možností
1 Stlačte tlačidlo <0>.
možnosť [Print order/
2 Vyberte
Poradie tlače].
možnosti tlače.
3 Nastavte
zz Informácie o postupoch nastavovania
nájdete v časti „Formát Digital Print
Order Format (DPOF)“ (str. 353).
zz Ak je poradie tlače dokončené pred
vytvorením pripojenia Wi‑Fi, prejdite
na krok č. 4.
položku [Print/Tlačiť].
4 Vyberte
zz Položka [Print/Tlačiť] sa dá vybrať
iba vtedy, keď je vybratá snímka
a tlačiareň je pripravená na tlač.
položku [Paper settings/
5 Nastavte
Nastavenia papiera] (str. 475).
473
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
snímku.
6 Vytlačte
zz Keď vyberiete položku [OK], spustí
sa tlač.
ooPo vytvorení pripojenia Wi‑Fi k tlačiarni nemožno zhotovovať snímku,
a to ani v prípade, že stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
ooVideozáznamy nemožno vytlačiť.
ooNezabudnite pred tlačou nastaviť veľkosť papiera.
ooNiektoré tlačiarne nemusia byť schopné na snímku vytlačiť číslo súboru.
ooAk je nastavená možnosť [Bordered/S okrajmi], niektoré tlačiarne
môžu vytlačiť dátum na okraj.
ooV závislosti od tlačiarne môže byť dátum nevýrazný, ak sa vytlačí na
jasné pozadie alebo na okraj.
ooSnímky RAW nemožno vytlačiť tak, že vyberiete možnosť [Print order/
Poradie tlače]. Keď tlačíte, vyberte položku [Print image/Vytlačiť
snímku] a spustite tlač.
ooAk na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne
nabitá.
ooV závislosti od veľkosti súboru snímky a kvality snímok môže určitý čas
trvať, kým sa po vybratí možnosti [Print/Tlačiť] spustí tlač.
ooAk chcete tlač zastaviť, stlačte tlačidlo <0>, kým sa zobrazuje nápis
[Stop/Zastaviť], potom vyberte možnosť [OK].
ooKeď ste pri tlači pomocou možnosti [Print order/Poradie tlače] tlač
zastavili a chcete pokračovať v tlači zostávajúcich snímok, vyberte
možnosť [Resume/Obnoviť]. Tlač sa neobnoví v prípade, že nastala
niektorá z týchto situácií.
• Pred obnovením tlače zmeníte poradie tlače alebo odstránite snímky
zadané v poradí tlače.
• Pri nastavení registra pred obnovením tlače zmeníte nastavenie
papiera.
• Pri pozastavení tlače je zvyšná kapacita karty príliš malá.
ooAk sa počas tlače vyskytne problém, pozrite si stranu 480.
474
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Nastavenia tlače
V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke a možnosti
nastavenia môžu líšiť. Rovnako niektoré nastavenia nemusia byť
dostupné. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Obrazovka nastavení tlače
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Určuje, či sa má na snímke vytlačiť dátum alebo číslo súboru (str. 477).
Určuje nastavenie tlačových efektov (str. 477).
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť (str. 478).
Nastavuje oblasť tlače (str. 479).
Určuje veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie (str. 476).
Návrat na obrazovku na výber snímok.
Spustí tlač.
Zobrazí sa veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie, ktoré ste
nastavili.
* V závislosti od tlačiarne nemusia byť dostupné určité nastavenia,
napríklad nastavenia vytlačenia dátumu a čísla súboru na snímke
alebo orezania.
Nastavenia papiera
zz Vyberte položku [Paper settings/
Nastavenia papiera].
475
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
[Q] Nastavenie veľkosti papiera
zz Vyberte veľkosť papiera v tlačiarni.
[Y] Nastavenie typu papiera
zz Vyberte typ papiera v tlačiarni.
[U] Nastavenie rozloženia strany
zz Vyberte rozloženie strany.
Borderless
(Bez okrajov)
Bordered
(S okrajmi)
xx-up
(xx na stranu)
Default
(Predvolené)
Tlač bez okrajov. Ak vaša tlačiareň nedokáže tlačiť bez
okrajov, výtlačok bude mať okraje.
Tlač s bielymi okrajmi pozdĺž krajov.
Voľba pre tlač 2, 4, 8, 9, 16, 20 alebo 35 snímok na jeden
list papiera.
Rozloženie strany sa líši v závislosti od modelu alebo
nastavení tlačiarne.
Ak sa pomer strán snímky odlišuje od pomeru strán papiera určeného na
tlač, v prípade tlače bez okrajov môže byť snímka výrazne orezaná. Ak
je snímka orezaná, výtlačok môže vyzerať zrnitejšie kvôli nižšiemu počtu
pixelov.
476
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Nastavenie tlače dátumu/čísla súboru na snímku
zz Vyberte položku [I].
zz Vyberte, čo chcete vytlačiť.
Nastavenie tlačových efektov (optimalizácia obrazu)
Obsah zobrazený na obrazovke sa líši v závislosti od tlačiarne.
zz Vyberte položku [E].
zz Vyberte tlačové efekty.
Možnosť
Tlačový efekt
[E] Default
(Predvolené)
Tlačový efekt sa bude líšiť v závislosti od tlačiarne.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
[E] On (Zapnuté)
Tlač so štandardnými farbami tlačiarne. Informácie Exif
snímky sa použijú na vykonanie automatických korekcií.
[E] Off (Vypnuté)
Nevyužíva sa žiadna automatická korekcia.
[E] Red-Eye1
(Efekt červených
očí 1)
Vhodné pri snímkach s bleskom, na ktorých má
odfotografovaná osoba červené oči. Redukcia efektu
červených očí sa vykoná pred tlačou.
Pri vytlačení informácií o snímaní na snímku nasnímanú s nastavením
rozšírenej citlivosti ISO (H) sa nemusí vytlačiť správna citlivosť ISO.
477
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Nastavenie počtu kópií
zz Vyberte položku [R].
zz Vyberte počet kópií na tlač.
Nastavenie [Default/Predvolené] pre tlačové efekty a iné možnosti
sú predvolenými nastaveniami tlačiarne od jej výrobcu. Nastavenie
[Default/Predvolené] pre tlačové efekty a iné možnosti sú predvolenými
nastaveniami tlačiarne od jej výrobcu.
478
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Orezanie snímky
Nastavenie výrezu urobte
bezprostredne pred tlačou. Po zmene
ďalších nastavení tlače po orezaní
snímok môže byť potrebné, aby ste
snímky orezali znova.
obrazovke nastavení tlače vyberte položku [Cropping/
1 Na
Orezanie].
veľkosť, polohu a pomer strán rámu pre orezanie.
2 Nastavte
zz Oblasť vo vnútri rámu pre orezanie sa vytlačí. Pomer strán rámu
pre orezanie možno zmeniť pomocou ponuky [Paper settings/
Nastavenia papiera].
Zmena veľkosti rámu pre orezanie
Otočením voliča <6> zmeňte veľkosť rámu pre orezanie.
Presúvanie rámu pre orezanie
Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo <Y> <Z> môžete rám
vodorovne a zvislo posúvať po snímke.
Zmena orientácie rámu pre orezanie
Stlačením tlačidla <B> dôjde k prepnutiu medzi zvislým
a vodorovným otočením rámu pre orezanie.
tlačidla <0> ukončite orezávanie.
3 Stlačením
zz V ľavej hornej časti obrazovky nastavení tlače môžete
skontrolovať orezanú oblasť snímky.
479
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
ooV závislosti od tlačiarne sa nemusí orezaná oblasť snímky vytlačiť tak,
ako ste určili.
ooČím menší rám pre orezanie nastavíte, tým zrnitejšia bude fotografia pri
vytlačení.
Riešenie chýb tlačiarne
Ak tlač po odstránení chyby tlačiarne (nie je atrament, papier a pod.)
a výbere možnosti [Continue/Pokračovať] nepokračuje, použite tlačidlá
na tlačiarni. Podrobnosti o obnovení tlače nájdete v návode na používanie
tlačiarne.
Chybové správy
Ak sa počas tlače vyskytne problém, na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí
chybová správa. Po vyriešení problému tlač obnovte. Podrobnosti o tom,
ako riešiť problémy pri tlači, nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Chyba papiera
Skontrolujte, či je papier v tlačiarni vložený správne.
Chyba atramentu
Skontrolujte hladinu atramentu v tlačiarni a zásobník na odpadový
atrament.
Chyba hardvéru
Skontrolujte všetky ostatné možné problémy, ktoré nie sú problémami
s papierom a atramentom.
Chyba súboru
Vybratú snímku nie je možné vytlačiť. Snímky zhotovené iným fotoaparátom
alebo upravené na počítači sa nemusia dať vytlačiť.
480
Odosielanie snímok do webovej služby
Táto časť opisuje, ako používať webové služby na odosielanie snímok.
Registrácia webových služieb
Pomocou smartfónu alebo počítača pridajte do fotoaparátu svoje
webové služby.
zz Ak chcete smartfón alebo fotoaparát nastaviť na používanie služby
CANON iMAGE GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte
mať smartfón alebo počítač s prehľadávačom a pripojenie na
internet.
zz Podrobnejšie informácie o verziách prehľadávačov (napríklad
Microsoft Internet Explorer) a nastaveniach, ktoré sú potrebné na
prístup k službe CANON iMAGE GATEWAY, nájdete na lokalite
služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON
iMAGE GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Canon (http://www.canon.com/cig/).
zz Podrobné pokyny a nastavenia služby CANON iMAGE GATEWAY
nájdete v pomocníkovi k službe CANON iMAGE GATEWAY.
zz Ak plánujete okrem služby CANON iMAGE GATEWAY používať aj
iné webové služby, musíte mať konto pre jednotlivé služby, ktoré
chcete využívať. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových lokalitách
webových služieb, ktoré budete registrovať.
zz Poplatky za pripojenie k vášmu poskytovateľovi a komunikačné
poplatky za prístup k prístupovému bodu vášho poskytovateľa sa
účtujú osobitne.
481
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Prepojenie fotoaparátu so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním služby
CANON iMAGE GATEWAY ako cieľovej webovej služby vo fotoaparáte.
Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú používate v počítači
alebo smartfóne.
Postup vo fotoaparáte (1)
nastavenia Wi‑Fi na
1 Nastavte
možnosť [Enable/Povoliť].
2
zz Pozrite si kroky č. 1 až 4 na strane 429.
Vyberte položku [Wi‑Fi function/
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless communi‑
cation settings/Nastavenia bezdrô‑
tovej komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
prezývku.
3 Zaregistrujte
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(str. 430).
4 Vyberte položku [R].
5 Vyberte položku [I Agree/Súhlasím].
482
Odosielanie snímok do webovej služby
pripojenie Wi‑Fi.
6 Vytvorte
zz Prejdite na krok č. 7 na strane 498
(režim PBC), krok č. 7 na strane 502
(režim PIN) alebo krok č. 7 na
strane 505 (ručne).
svoju e-mailovú adresu.
7 Zadajte
zz Zadajte svoju e-mailovú adresu,
potom vyberte položku [OK].
štvorciferné číslo.
8 Zadajte
zz Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo,
potom vyberte položku [OK].
možnosť [OK].
9 Vyberte
ggIkona [R] sa zmení na [
].
483
Odosielanie snímok do webovej služby
Postup v počítači alebo v smartfóne
webové prepojenia
10 Nastavte
fotoaparátu.
zz Prejdite na stránku s nastaveniami
správ s oznámením.
zz Podľa pokynov dokončite nastavenie
na stránke s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
Postup vo fotoaparáte (2)
cieľovú webovú službu pridajte
11 Ako
CANON iMAGE GATEWAY.
zz Vyberte položku [ ].
ggSlužba CANON iMAGE GATEWAY je
teraz pridaná.
484
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia iných webových služieb
Postup v počítači alebo v smartfóne
webovú službu,
1 Nakonfigurujte
ktorú chcete používať.
zz Prejdite na webovú lokalitu služby
CANON iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
zz Podľa pokynov na obrazovke
vykonajte nastavenia webových
služieb, ktoré chcete používať.
Postup vo fotoaparáte
webovú službu, ktorú ste
2 Pridajte
nakonfigurovali ako cieľovú.
zz Na obrazovke [Wi‑Fi function/
Funkcia Wi‑Fi] vyberte položku [
].
485
Odosielanie snímok do webovej služby
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi
položku [Wi‑Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
požadovanú webovú
2 Vyberte
službu.
zz Ak sa zobrazí história (str. 509),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz V závislosti od typu a nastavení
webovej služby sa môže zobraziť
obrazovka na výber cieľovej služby
(str. 508).
486
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok do webovej služby
Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi tak, že ich odošlete
z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte, alebo
tak, že odošlete prepojenia albumov online.
Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte
snímku, ktorú chcete odoslať,
potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <1> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek vyberte snímku pomocou
zobrazenia registra.
položku [Send img shown/
2 Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi‑Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms
of use/Podmienky používania],
dôkladne si prečítajte hlásenie
a vyberte možnosť [I Agree/
Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
487
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie viacerých vybratých snímok
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2 Vyberte
Odoslať vybraté].
snímky, ktoré chcete odoslať.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte
snímku, ktorú chcete odoslať,
potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <1> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek môžete vyberať snímky
pomocou zobrazenia s tromi
snímkami. Ak sa chcete vrátiť na
zobrazenie s jednou snímkou, tiež
stlačte tlačidlo <1> a použite volič
<6>.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete
odoslať, stlačte tlačidlo <M>.
488
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
4 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Ak je ako cieľ zvolená služba
YouTube, položka [Size to send/
Veľkosť na odoslanie] sa nezobrazí.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
5 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi‑Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms
of use/Podmienky používania],
dôkladne si prečítajte hlásenie
a vyberte možnosť [I Agree/
Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
489
Odosielanie snímok do webovej služby
Odoslanie určeného rozsahu snímok
Určte rozsah snímok, aby ste mohli všetky snímky v rozsahu odoslať naraz.
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2 Vyberte
Odoslať rozsah].
rozsah snímok.
3 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný
bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový
bod).
ggSnímky sa vyberú a zobrazí sa
značka [X].
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte
tento krok.
zz Stlačením tlačidla <1> a otočením
voliča <6> zmeňte počet
zobrazených snímok v zobrazení
registra.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stlačte tlačidlo <M>.
490
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
5 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
6 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi‑Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms
of use/Podmienky používania], dô‑
kladne si prečítajte hlásenie a vyberte
možnosť [I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
Odoslanie všetkých snímok na karte
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2 Vyberte
Odoslať všetko z karty].
491
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
4 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi‑Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms
of use/Podmienky používania],
dôkladne si prečítajte hlásenie
a vyberte možnosť [I Agree/
Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
492
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania
nastavené v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok].
Informácie o možnosti [Set image search conditions/Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Filtrovanie snímok
pre prehrávanie“ (str. 313).
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2 Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
493
Odosielanie snímok do webovej služby
položku [Send/Odoslať].
4 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi‑Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms
of use/Podmienky používania],
dôkladne si prečítajte hlásenie
a vyberte možnosť [I Agree/
Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
494
Odosielanie snímok do webovej služby
ooPo vytvorení pripojenia Wi‑Fi k webovej službe nemožno zhotovovať
snímku, a to ani v prípade, že stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
ooKeď odosielate snímku do inej webovej služby ako CANON iMAGE
GATEWAY, chybová správa odosielania sa nemusí zobraziť ani vtedy, ak
sa snímka do webovej služby neodoslala úspešne. Keďže takéto chyby
odosielania je možné skontrolovať na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY. Skontrolujte obsah chybového hlásenia a znova skúste
odoslať snímku.
ooV závislosti od webovej služby bude typ alebo počet snímok, ktoré
možno odoslať, a dĺžka videozáznamov obmedzená.
ooUrčité snímky sa možno nebudú dať odoslať pomocou funkcie [Send
range/Odoslať rozsah], [Send all card/Odoslať všetko z karty] alebo
[Send all found/Odoslať všetky nájdené].
ooKeď zmenšíte veľkosť snímky, zmení sa veľkosť všetkých snímok,
ktoré sa majú súčasne odoslať. Upozorňujeme, že videozáznamy alebo
statické zábery s veľkosťou b sa nezmenšia.
ooMožnosť [Reduced/Zmenšené] je povolená iba pre statické zábery
nasnímané fotoaparátmi rovnakého modelu ako tento fotoaparát.
Statické zábery zhotovené pomocou iných modelov sa odošlú bez
zmeny veľkosti.
ooKeď službu CANON iMAGE GATEWAY zobrazujete pomocou počítača
alebo iného zariadenia, môžete skontrolovať históriu odosielania pre
webové služby, do ktorých ste odoslali snímky.
ooAk chcete ukončiť pripojenie Wi‑Fi bez odoslania snímky, stlačte tlačidlo
<M> na obrazovke kroku č. 1.
ooAk na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne
nabitá.
495
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Táto časť opisuje spôsob pripojenia do siete Wi‑Fi pomocou
prístupového bodu.
Kontrola typu prístupového bodu
Určite, či je prístupový bod pre pripojenie Wi‑Fi kompatibilný s funkciou
WPS (Wi‑Fi Protected Setup), ako je popísané v návode na používanie
prístupového bodu alebo v inej dokumentácii.
zzAk je funkcia WPS podporovaná
K dispozícii sú dva spôsoby pripojenia Wi‑Fi. Pripojenie možno
vytvoriť jednoduchšie pomocou funkcie WPS (režim PBC).
WPS (režim PBC):
Postupujte podľa krokov začínajúcich na strane 497.
WPS (režim PIN):
Postupujte podľa krokov začínajúcich na strane 501.
zzAk funkcia WPS nie je podporovaná
Postupujte podľa krokov začínajúcich na strane 504. V tomto
prípade musí byť šifrovanie prístupového bodu nastavené na jednu
z nasledujúcich možností.
[Authentication/Overenie]:
otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo WPA/WPA2-PSK
[Encryption settings/Nastavenia šifrovania]:
WEP, TKIP alebo AES
ooAk sú v prístupovom bode zapnuté funkcie utajenia, pripojenie
Wi‑Fi môže byť zakázané. Deaktivujte funkcie utajenia.
ooAk sa pripájate k sieti, ktorá má správcu siete, informácie o podrobnom
postupe nastavenia vám poskytne správca.
Ak vaša sieť používa filtrovanie podľa adries MAC, zaregistrujte adresu
MAC fotoaparátu v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať aj
na obrazovke [View info/Zobrazenie informácií] (str. 516).
496
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi pomocou funkcie WPS (režim PBC)
Najskôr skontrolujte polohu tlačidla WPS a dobu jeho stlačenia.
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi môže trvať približne jednu minútu.
Ak sa v blízkosti nachádza viacero prístupových bodov a nemôžete
vytvoriť pripojenie Wi‑Fi, pokúste sa vytvoriť pripojenie v režime
[WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)].
nastavenia Wi‑Fi na
1 Nastavte
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Pozrite si kroky č. 1 až 4 na
strane 429.
položku [Wi‑Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
prezývku.
3 Zaregistrujte
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(str. 430).
požadovanú položku.
4 Vyberte
zz Ak sa zobrazí história (str. 509),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo
<Y> <Z> vyberte požadovanú
položku.
497
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Vyberte položku [Register a device
5 for
connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
zz Keď vyberiete možnosť [q]
(Pripojenie k smartfónu), zobrazí
sa obrazovka vľavo. Ak je už
nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
položku [Switch network/
6 Vyberte
Prepnúť sieť].
zz Zobrazí sa, keď je vybratá možnosť
[q], [D] alebo [l].
položku [Connect with
7 Vyberte
WPS/Pripojiť pomocou funkcie
WPS].
Informácie o položke [Camera access point mode/Režim prístupového
bodu fotoaparátu] zobrazenej na obrazovke v kroku č. 7 nájdete na
strane 508.
498
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
položku [WPS (PBC mode)/
8 Vyberte
WPS (režim PBC)].
zz Vyberte možnosť [OK].
sa k prístupovému bodu
9 Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
zz Vyberte možnosť [OK].
položku [Auto setting/
10 Vyberte
Automatické nastavenie].
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení funkcie Wi‑Fi.
zz Ak sa v dôsledku výberu položky
[Auto setting/Automatické
nastavenie] vyskytne chyba alebo ak
chcete určiť nastavenia ručne, pozrite
si stranu 535.
11 Zadajte nastavenia funkcie Wi‑Fi.
Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so
servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi
s funkciou servera DHCP, takže adresy IP atď. sa nastavia na automatické
priradenie.
499
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
[qConnect to smartphone/
qPripojenie k smartfónu]
Prejdite na krok č. 9 na strane 442.
[DRemote control (EOS Utility)/
DDiaľkové ovládanie (EOS
Utility)]
Prejdite na krok č. 8 na strane 463.
[lPrint from Wi‑Fi printer/
lTlač pomocou tlačiarne Wi‑Fi]
Prejdite na krok č. 8 na strane 470.
Registrácia služby CANON iMAGE
GATEWAY
Prejdite na krok č. 7 na strane 483.
500
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi pomocou funkcie WPS (režim PIN)
Najskôr zistite, ako zadať kód PIN na prístupovom bode.
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi môže trvať približne jednu minútu.
nastavenia Wi‑Fi na
1 Nastavte
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Pozrite si kroky č. 1 až 4 na
strane 429.
položku [Wi‑Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
prezývku.
3 Zaregistrujte
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(str. 430).
požadovanú položku.
4 Vyberte
zz Ak sa zobrazí história (str. 509),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo
<Y> <Z> vyberte požadovanú
položku.
Vyberte položku [Register a device
5 for
connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
501
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
zz Keď vyberiete možnosť [q]
(Pripojenie k smartfónu), zobrazí
sa obrazovka vľavo. Ak je už
nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
položku [Switch network/
6 Vyberte
Prepnúť sieť].
zz Zobrazí sa, keď je vybratá možnosť
[q], [D] alebo [l].
položku [Connect with
7 Vyberte
WPS/Pripojiť pomocou funkcie
WPS].
položku [WPS (PIN mode)/
8 Vyberte
WPS (režim PIN)].
zz Vyberte možnosť [OK].
502
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
kód PIN do prístupového
9 Zadajte
bodu.
zz V prístupovom bode zadajte kód PIN,
ktorý sa zobrazuje na obrazovke
fotoaparátu.
zz Po zadaní kódu PIN vyberte položku
[OK].
sa k prístupovému bodu
10 Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Vyberte možnosť [OK].
položku [Auto setting/
11 Vyberte
Automatické nastavenie].
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení funkcie Wi‑Fi.
zz Ak sa v dôsledku výberu položky
[Auto setting/Automatické
nastavenie] vyskytne chyba alebo ak
chcete určiť nastavenia ručne, pozrite
si stranu 535.
nastavenia funkcie Wi‑Fi
12 Zadajte
(str. 500).
Informácie o položke [Camera access point mode/Režim prístupového
bodu fotoaparátu] zobrazenej v kroku č. 7 nájdete na strane 508.
Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so
servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi
s funkciou servera DHCP, takže adresy IP atď. sa nastavia na automatické
priradenie.
503
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Vytvorenie pripojenia Wi‑Fi ručne
Vytvorte pripojenie Wi‑Fi výberom identifikátora SSID (alebo ESS‑ID)
prístupového bodu pre pripojenie Wi‑Fi zo zoznamu aktívnych
prístupových bodov v okolí.
Výber prístupového bodu
nastavenia Wi‑Fi na
1 Nastavte
možnosť [Enable/Povoliť].
zz Pozrite si kroky č. 1 až 4 na strane 429.
položku [Wi‑Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
prezývku.
3 Zaregistrujte
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(str. 430).
požadovanú položku.
4 Vyberte
zz Ak sa zobrazí história (str. 509),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo
<Y> <Z> vyberte požadovanú
položku.
Vyberte položku [Register a device
5 for
connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
504
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
položku [Switch network/
6 Vyberte
Prepnúť sieť].
zz Zobrazí sa, keď je vybratá možnosť
[q], [D] alebo [l].
(1)
(2) (3)
prístupový bod.
7 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
zo zoznamu prístupových bodov
prístupový bod, ku ktorému sa chcete
pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi‑Fi.
(1) SSID
(2) Ak je prístupový bod šifrovaný, zobrazuje sa ikona
(3) Použitý kanál
Obnovenie a ručné nastavenia
zz V kroku č. 7 posúvaním sa nadol zobrazte položku [Manual
settings/Ručné nastavenia].
zz Ak chcete znova vyhľadať prístupové body, vyberte položku
[Refresh/Obnoviť].
zz Ak chcete zadať nastavenia prístupového bodu ručne, vyberte
položku [Manual settings/Ručné nastavenia]. Zadajte identifikátor
SSID pomocou virtuálnej klávesnice a potom podľa zobrazených
pokynov zadajte nastavenia.
505
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Zadanie hesla prístupového bodu
zz Zadajte heslo určené pre prístupový bod. Podrobnosti o určenom
hesle nájdete v návode na používanie konkrétneho prístupového
bodu.
zz Obrazovky znázornené v krokoch č. 8 až 9 nižšie sa líšia v závislosti
od funkcií overenia a šifrovania určených pre konkrétny prístupový
bod.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [IP address set./Nastavenie adresy IP]
namiesto obrazoviek pre kroky č. 8 až 9, prejdite na krok č. 10.
index kľúča.
8 Vyberte
zz Obrazovka [Key index/Index
kľúča] sa zobrazí len v prípade, že
prístupový bod používa šifrovanie
WEP.
zz Vyberte číslo indexu kľúča určeného
pre prístupový bod.
zz Vyberte možnosť [OK].
heslo.
9 Zadajte
zz Zadajte heslo pomocou virtuálnej
klávesnice (str. 534).
506
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Nastavenie adresy IP
položku [Auto setting/
10 Vyberte
Automatické nastavenie].
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení funkcie Wi‑Fi.
zz Ak sa v dôsledku výberu položky
[Auto setting/Automatické
nastavenie] vyskytne chyba alebo ak
chcete určiť nastavenia ručne, pozrite
si stranu 535.
nastavenia funkcie Wi‑Fi
11 Zadajte
(str. 500).
Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so
servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi
s funkciou servera DHCP, takže adresy IP atď. sa nastavia na automatické
priradenie.
507
Pripojenie Wi‑Fi cez prístupové body
Obrazovka adresáta
V závislosti od webovej služby sa môže zobraziť obrazovka na výber
cieľovej služby.
Na zaregistrovanie cieľov alebo na zadanie nastavení musíte použiť
počítač. Ďalšie informácie nájdete v dokumente EOS Utility návod na
používanie.
zz Keď na obrazovke [Upload to Web
service/Odosielanie do webovej
služby] vyberiete možnosť [m]
(e-mail) alebo inú službu, môže
sa zobraziť obrazovka [Send to/
Adresát].
zz Vyberte adresu zo zoznamu
registrovaných cieľových služieb.
zz Postupy na vytvorenie pripojenia
a odosielanie snímok sú rovnaké ako
v prípade iných webových služieb.
Režim prístupového bodu fotoaparátu
Režim prístupového bodu fotoaparátu
je režim pripojenia na pripojenie
fotoaparátu priamo k jednotlivým
zariadeniam prostredníctvom funkcie
Wi‑Fi.
Zobrazí sa, keď v položke [Wi‑Fi
function/Funkcia Wi‑Fi] vyberiete
možnosť [q], [D] alebo [l].
508
Opätovné pripojenie prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi
Podľa týchto krokov sa opätovne pripojíte k zariadeniam alebo
webovým službám, pre ktoré ste zaregistrovali nastavenia pripojenia.
položku [Wi‑Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz V zobrazenej histórii vyberte
položku, ku ktorej sa chcete pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi. Ak
sa požadovaná položka nezobrazuje,
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz Ak je položka [Connection history/
História pripojení] nastavená na
možnosť [Hide/Skryť], história sa
nezobrazí (str. 533).
pripojené zariadenie.
3 Ovládajte
[q] Smartfón
zz Aktivujte funkciu Wi‑Fi smartfónu a spustite aplikáciu Camera
Connect.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia smartfónu obnovte nastavenie
na pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému
bodu ako fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k smartfónu prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec
„_Canon0A“.
509
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
[D] Počítač
zz V počítači spustite softvér EOS.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia počítača obnovte nastavenie
na pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému
bodu ako fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k počítaču prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec
„_Canon0A“.
[l] Tlačiareň
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia tlačiarne obnovte nastavenie
na pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému
bodu ako fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k tlačiarni prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec
„_Canon0A“.
V histórii pripojení sa zobrazujú až tri položky v poradí podľa dátumu a času
registrácie. Po pridaní nastavenia pripojenia sa z histórie odstráni najstaršia
položka.
510
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Pripojenie k smartfónu Bluetooth prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi
aplikáciu Camera Connect.
1 Spustite
zz Ťuknutím na ikonu Camera Connect
v smartfóne spustite aplikáciu.
funkciu aplikácie Camera
2 Vyberte
Connect.
zz Vyberte funkciu aplikácie Camera
Connect, ktorú chcete používať.
zz Pripojenie Wi‑Fi sa vytvorí
automaticky.
zz Keď sa v systéme iOS zobrazí správa
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
vyberte položku [Pripojiť].
Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi sa
zobrazí obrazovka vybratej funkcie.
zz Informácie o funkciách aplikácie
Camera Connect nájdete na
strane 444.
511
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi‑Fi
Registrácia viacerých nastavení pripojenia
Môžete zaregistrovať až 20 nastavení pripojenia pre funkciu Wi‑Fi.
položku [Wi‑Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless communi‑
cation settings/Nastavenia bezdrô‑
tovej komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Ak sa zobrazí obrazovka naľavo,
prepnite ju pomocou tlačidiel <Y>
<Z>.
zz Na obrazovke naľavo vyberte polož‑
ku, ku ktorej sa chcete nanovo pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi.
zz Podrobnejšie informácie o možnosti [q]
(Pripojenie k smartfónu) nájdete v časti
„Pripojenie k smartfónu prostredníc‑
tvom pripojenia Wi‑Fi z ponuky [Wi‑Fi
function/Funkcia Wi‑Fi]“ (str. 427).
zz Informácie o možnosti [D] (Diaľkové
ovládanie (EOS Utility)) nájdete v čas‑
ti „Pripojenie k počítaču prostredníc‑
tvom funkcie Wi‑Fi“ (str. 461).
zz Podrobnejšie informácie o možnosti
[l] (Tlač pomocou tlačiarne Wi‑Fi)
nájdete v časti „Pripojenie k tlačiarni
prostredníctvom funkcie Wi‑Fi“ (str. 469).
zz Pri odosielaní snímok do webovej
služby si pozrite časť „Odosielanie
snímok do webovej služby“ (str. 481).
Ak chcete odstrániť nastavenia pripojenia, pozrite si informácie na strane 513.
512
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
Zmeňte alebo odstráňte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte.
Ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia pripojenia, najskôr
ukončite pripojenie Wi‑Fi.
položku [Wi‑Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless communi‑
cation settings/Nastavenia bezdrô‑
tovej komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Ak sa zobrazí obrazovka naľavo,
prepnite ju pomocou tlačidiel <Y>
<Z>.
zz Na obrazovke naľavo vyberte
položku, pre ktorú chcete zmeniť
alebo odstrániť nastavenia pripojenia.
položku [Edit device
3 Vyberte
information/Upraviť informácie
o zariadení].
zariadenie.
4 Vyberte
zz Vyberte zariadenie, pre ktoré chcete
zmeniť alebo odstrániť nastavenia
pripojenia.
513
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
alebo zmeňte
5 Skontrolujte
nastavenia pripojenia.
zz Vyberte požadovanú položku, potom
zmeňte alebo odstráňte nastavenia
na zobrazenej obrazovke.
zzChange device nickname (Zmena prezývky zariadenia)
Prezývku môžete zmeniť pomocou virtuálnej klávesnice (str. 534).
zzViewable imgs (Zobraziteľné snímky) (str. 458)
Táto položka sa zobrazí, keď vyberiete možnosť [q] (Pripojenie
k smartfónu). V dolnej časti obrazovky sa zobrazia nastavenia.
zzErase connection information (Vymazanie informácií
o pripojení)
Môžete odstrániť nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte.
Zoznam webových služieb nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY, kde môžete odstrániť nastavenia pripojenia.
514
Obnovenie predvolených nastavení
bezdrôtovej komunikácie
Môžete odstrániť všetky nastavenia bezdrôtovej komunikácie.
Odstránením nastavení bezdrôtovej komunikácie môžete informácie
o nich utajiť, keď fotoaparát požičiate alebo dáte iným osobám.
možnosť [Clear settings/
1 Vyberte
Zrušiť nastavenia].
možnosť [OK].
2 Vyberte
ggNastavenia bezdrôtovej komunikácie
sa zrušia na predvolené nastavenia
a znova sa zobrazí obrazovka
[Wireless communication
settings/Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
Vykonaním postupu [56: Clear all camera settings/56: Zrušiť
všetky nastavenia fotoaparátu] neodstránite informácie o bezdrôtovej
komunikácii.
515
Obrazovka so zobrazením informácií
Na obrazovke [View info/Zobrazenie informácií] môžete skontrolovať
podrobnosti o chybe a adresu MAC.
položku [Wi‑Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi‑Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi‑Fi function/Funkcia Wi‑Fi].
požadovanú položku
2 Vyberte
a stlačte tlačidlo <B>.
ggZobrazí sa obrazovka [View info/
Zobrazenie informácií].
zz Keď dôjde k chybe, stlačením tlačidla <0> zobrazte obsah
chybového hlásenia.
516
Postupy pre chybové hlásenia
Keď dôjde k chybe, zobrazte podrobnosti chyby pomocou niektorého
z postupov uvedených nižšie. Potom pomocou príkladov uvedených
v tejto kapitole odstráňte príčinu chyby.
zz Na obrazovke [View info/Zobrazenie informácií] stlačte tlačidlo
<0> (str. 516).
zz Na obrazovke [Wi‑Fi on/Zapnutá funkcia Wi‑Fi] vyberte položku
[Error details/Podrobnosti o chybe].
Kliknutím na stranu s číslom kódu chyby v nasledujúcej tabuľke
prejdete na príslušnú stranu.
11 (str. 518)
21 (str. 519)
61 (str. 522)
67 (str. 524)
91 (str. 525)
125 (str. 526)
126 (str. 526)
141 (str. 526)
151 (str. 527)
12 (str. 518)
22 (str. 520)
63 (str. 523)
68 (str. 525)
121 (str. 525)
23 (str. 521)
64 (str. 523)
69 (str. 525)
65 (str. 524)
66 (str. 524)
127 (str. 526)
142 (str. 526)
152 (str. 527)
Keď dôjde k chybe, v pravej hornej časti obrazovky [Wi‑Fi function/
Funkcia Wi‑Fi] sa zobrazí hlásenie [Err**]. Toto hlásenie zmizne, keď
nastavíte vypínač fotoaparátu do polohy <2>.
517
Postupy pre chybové hlásenia
11: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz V prípade možnosti [q]: Je spustená aplikácia Camera
Connect?
ggVytvorte pripojenie pomocou aplikácie Camera Connect
(str. 442).
zz V prípade možnosti [l]: Je tlačiareň zapnutá?
ggZapnite tlačiareň.
zz V prípade nastavenia [D], je spustený softvér EOS?
ggSpustite nástroj EOS a znova vytvorte pripojenie (str. 463).
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie
rovnakého hesla na overenie?
ggK tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený
na možnosť [Open system/Otvorený systém] a heslá sa
nezhodujú.
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte
preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo
fotoaparáte nastavené správne heslo na overenie (str. 506).
12: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz Sú cieľové zariadenie a prístupový bod zapnuté?
ggZapnite cieľové zariadenie a prístupový bod a chvíľu počkajte.
Ak stále nemožno vytvoriť pripojenie, zopakujte postupy na
vytvorenie pripojenia.
518
Postupy pre chybové hlásenia
21: No address assigned by DHCP server (Server DHCP
nepriradil žiadnu adresu)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Vo fotoaparáte je adresa IP nastavená na možnosť [Auto
setting/Automatické nastavenie]. Je toto nastavenie správne?
ggAk sa nepoužíva server DHCP, nastavte vo fotoaparáte adresu
IP na možnosť [Manual setting/Ručné nastavenie] (str. 535)
a potom zadajte nastavenia.
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DHCP
zz Je zapnuté napájanie servera DHCP?
ggZapnite server DHCP.
zz Je k dispozícii dostatok adries na priradenie serverom
DHCP?
ggZvýšte počet adries priradených serverom DHCP.
ggOdstráňte zo siete zariadenia s adresami priradenými serverom
DHCP, aby sa znížil počet používaných adries.
zz Pracuje server DHCP správne?
ggSkontrolujte nastavenia servera DHCP a overte, či pracuje
správne ako server DHCP.
ggSpýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DHCP.
519
Postupy pre chybové hlásenia
22: No response from DNS server (Server DNS nereaguje)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zodpovedá adresa IP servera DNS vo fotoaparáte skutočnej
adrese servera?
ggPre adresu IP nastavte možnosť [Manual setting/Ručné
nastavenie]. Potom na fotoaparáte nastavte adresu IP, ktorá
zodpovedá adrese používaného servera DNS (str. 531, 535).
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DNS
zz Je zapnuté napájanie servera DNS?
ggZapnite server DNS.
zz Sú nastavenia servera DNS pre adresy IP a zodpovedajúce
názvy správne?
ggNa serveri DNS skontrolujte, či sú adresy IP a zodpovedajúce
názvy zadané správne.
zz Pracuje server DNS správne?
ggSkontrolujte nastavenia servera DNS a overte, či funguje správne
ako server DNS.
ggV prípade potreby požiadajte svojho správcu siete, aby zaručil, že
server DNS je k dispozícii.
Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
zz Obsahuje sieť, ku ktorej sa pokúšate pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi, smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré
slúži ako brána?
ggV prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej
brány a zadajte ju do fotoaparátu (str. 531, 535).
ggSkontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých
sieťových zariadeniach vrátane fotoaparátu.
520
Postupy pre chybové hlásenia
23: Device with same IP address exists on selected network (Vo
zvolenej sieti už existuje zariadenie s rovnakou adresou IP)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Majú fotoaparát a iné zariadenie pripojené prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi k rovnakej sieti rovnakú adresu IP?
ggZmeňte adresu IP fotoaparátu tak, aby sa nezhodovala s adresou
iného zariadenia v sieti. Prípadne môžete zmeniť adresu IP
zariadenia, ktoré používa duplicitnú adresu.
ggAk je adresa IP fotoaparátu nastavená na možnosť [Manual
setting/Ručné nastavenie] v sieťovom prostredí so serverom
DHCP, zmeňte toto nastavenie na možnosť [Auto setting/
Automatické nastavenie] (str. 507).
Postupy pre chybové hlásenia 21 – 23
Pri riešení problémov 21 – 23 skontrolujte tiež nasledujúce body.
Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
ggK tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť
[Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú. V nastavení
sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých
a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte nastavené správne
heslo na overenie (str. 506).
521
Postupy pre chybové hlásenia
61: Selected SSID wireless LAN network not found (Bezdrôtová
sieť LAN so zvoleným identifikátorom SSID sa nenašla)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového
bodu prekážky?
ggPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (str. 528).
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zhoduje sa nastavenie identifikátora SSID vo fotoaparáte
s týmto nastavením v prístupovom bode?
ggSkontrolujte identifikátor SSID v prístupovom bode a nastavte
rovnaký identifikátor SSID vo fotoaparáte (str. 505).
Čo je potrebné skontrolovať na prístupovom bode
zz Je prístupový bod zapnutý?
ggZapnite napájanie prístupového bodu.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC
používaného fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom
bode?
ggZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (str. 516).
522
Postupy pre chybové hlásenia
63: Wireless LAN authentication failed (Chyba overenia
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie
rovnakého spôsobu overenia?
ggFotoaparát podporuje nasledujúce možnosti overenia: [Open
system/Otvorený systém], [Shared key/Zdieľaný kľúč]
a [WPA/WPA2-PSK] (str. 496).
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie
rovnakého hesla na overenie?
ggV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte
preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo
fotoaparáte nastavené správne heslo na overenie (str. 506).
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC
používaného fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom
bode?
ggZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (str. 516).
64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Nemožno sa
pripojiť k terminálu bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie
rovnakého spôsobu šifrovania?
ggFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES (str. 496).
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC
používaného fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom
bode?
ggZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (str. 516).
523
Postupy pre chybové hlásenia
65: Wireless LAN connection lost (Výpadok pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového
bodu prekážky?
ggPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (str. 528).
zz Pripojenie Wi‑Fi sa z nejakého dôvodu prerušilo a pripojenie
nemožno obnoviť.
ggMôže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov:
nadmerné množstvo prístupov k prístupovému bodu z iného
zariadenia, používanie mikrovlnnej rúry alebo iného zariadenia
v blízkosti prístupového bodu (rušenie signálu IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz)) alebo vplyv dažďa, prípadne vlhkosti (str. 528).
66: Incorrect wireless LAN password (Nesprávne heslo
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie
rovnakého hesla na overenie?
ggV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte
preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo
fotoaparáte nastavené správne heslo na overenie (str. 506).
67: Incorrect wireless LAN encryption method (Nesprávny
spôsob šifrovania bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie
rovnakého spôsobu šifrovania?
ggFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES (str. 496).
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC
používaného fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom
bode?
ggZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (str. 516).
524
Postupy pre chybové hlásenia
68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the
beginning. (Nemožno sa pripojiť k terminálu bezdrôtovej
siete LAN. Skúste to znova od začiatku.)
zz Podržali ste tlačidlo WPS (Wi‑Fi Protected Setup) na
prístupovom bode stlačené dostatočne dlho?
ggPodržte tlačidlo WPS stlačené tak dlho, ako sa uvádza v návode
na používanie prístupového bodu.
zz Pokúšate sa vytvoriť pripojenie v blízkosti prístupového
bodu?
ggPokúste sa vytvoriť pripojenie, keď sú obe zariadenia v dosahu.
69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot
connect. Retry from the beginning. (Našlo sa viac terminálov
bezdrôtovej siete LAN. Nemožno sa pripojiť. Skúste to znova
od začiatku.)
zz Prebieha pripojenie iných prístupových bodov v režime
pripojenia stlačením tlačidla (režim PBC) funkcie WPS (Wi‑Fi
Protected Setup).
ggChvíľu počkajte a skúste vytvoriť pripojenie alebo skúste vytvoriť
pripojenie v režime pripojenia pomocou kódu PIN (režim PIN)
(str. 501).
91: Other error (Iná chyba)
zz Vyskytol sa iný problém ako chybový kód č. 11 až 69.
ggVypnite a zapnite vypínač fotoaparátu.
121: Not enough free space on server (Nedostatok miesta na
serveri)
zz Na cieľovom webovom serveri nie je dostatok voľného
miesta.
ggOdstráňte nepotrebné snímky na webovom serveri, skontrolujte
voľné miesto na webovom serveri a pokúste sa znova odoslať
údaje.
525
Postupy pre chybové hlásenia
125: Check the network settings (Skontrolujte sieťové
nastavenia)
zz Je sieť pripojená?
ggSkontrolujte stav pripojenia siete.
126: Could not connect to server (Nemožno sa pripojiť
k serveru)
zz Prebieha údržba služby CANON iMAGE GATEWAY alebo je
dočasne preťažená.
ggSkúste sa k webovej službe pripojiť neskôr.
127: An error has occurred (Došlo k chybe)
zz Počas pripojenia fotoaparátu k webovej službe sa vyskytol
iný problém ako chybový kód č. 121 až 126.
ggPokúste sa vytvoriť pripojenie Wi‑Fi k webovej službe znova.
141: Printer is busy. Try connecting again. (Tlačiareň je
zaneprázdnená. Skúste sa znova pripojiť.)
zz Vykonáva tlačiareň proces tlače?
ggPo dokončení procesu tlače skúste vytvoriť pripojenie Wi‑Fi
k tlačiarni znova.
zz Je k tlačiarni pripojený iný fotoaparát prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi?
ggPo ukončení pripojenia Wi‑Fi k inému fotoaparátu skúste vytvoriť
pripojenie Wi‑Fi k tlačiarni znova.
142: Could not acquire printer information. Reconnect to try
again. (Nepodarilo sa získať informácie o tlačiarni. Znova
sa pripojte a skúste to znova.)
zz Je zapnuté napájanie tlačiarne?
ggPo zapnutí tlačiarne skúste vytvoriť pripojenie Wi‑Fi znova.
526
Postupy pre chybové hlásenia
151: Transmission canceled (Prenos bol zrušený)
zz Z nejakého dôvodu došlo k prerušeniu automatického
prenosu snímok do počítača.
ggAk chcete obnoviť automatický prenos snímok, prepnite vypínač
fotoaparátu do polohy <2>, potom do prepnite polohy <1>.
152: Card’s write protect switch is set to lock (Prepínač ochrany
proti zápisu na karte je v uzamknutej polohe)
zz Je prepínač ochrany proti zápisu na karte prepnutý do
uzamknutej polohy?
ggPrepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy
umožňujúcej zápis.
527
Poznámky o funkcii bezdrôtovej
komunikácie
Ak sa zníži rýchlosť prenosu, preruší sa pripojenie alebo dochádza
k iným problémom pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie,
skúste vykonať nasledujúce postupy na nápravu chyby.
Vzdialenosť medzi fotoaparátom a smartfónom
Ak je fotoaparát príliš ďaleko od smartfónu, nemusí sa vytvoriť
pripojenie Wi‑Fi, aj keď pripojenie Bluetooth je možné. V takom prípade
presuňte fotoaparát a smartfón bližšie k sebe a vytvorte pripojenie
Wi‑Fi.
Miesto inštalácie antény prístupového bodu
zz Pri používaní v interiéri nainštalujte zariadenie do miestnosti, kde
budete používať fotoaparát.
zz Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením
a fotoaparátom nenachádzali osoby ani predmety.
Elektronické zariadenia v blízkosti
Ak rýchlosť prenosu v sieti Wi‑Fi klesne v dôsledku vplyvu
nasledujúcich elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo
prejdite od nich ďalej, aby ste mohli prenášať údaje.
zz Fotoaparát komunikuje v sieti Wi‑Fi prostredníctvom signálu IEEE
802.11b/g/n pomocou rádiových vĺn v pásme 2,4 GHz. Z tohto
dôvodu dôjde k poklesu rýchlosti prenosu v sieti Wi‑Fi, ak sa
v blízkosti nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry,
bezdrôtové telefóny, mikrofóny, smartfóny, iné fotoaparáty alebo
podobné zariadenia, ktoré fungujú v rovnakom frekvenčnom
pásme.
528
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie
Upozornenia týkajúce sa používania viacerých fotoaparátov
zz Keď prostredníctvom pripojenia Wi‑Fi pripájate k jednému
prístupovému bodu viacero fotoaparátov, používajte pre jednotlivé
fotoaparáty rozdielne adresy IP.
zz Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených prostredníctvom
pripojenia Wi‑Fi viac fotoaparátov, rýchlosť prenosu sa zníži.
zz Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál IEEE
802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechajte medzi jednotlivými
kanálmi siete Wi‑Fi odstup piatich kanálov, aby sa znížilo rušenie
rádiových vĺn. Môžete napríklad použiť kanály 1, 6 a 11, kanály 2
a 7 alebo kanály 3 a 8.
Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania BR‑E1
zz Keď je položka [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth]
nastavená na možnosť [Remote/Diaľkové ovládanie] na použitie
bezdrôtového diaľkového ovládania BR‑E1, fotoaparát nie je
možné pripojiť k smartfónu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
529
Zabezpečenie
Ak nebolo správne nastavené zabezpečenie, môžu sa vyskytnúť
nasledujúce problémy.
zzMonitorovanie prenosu
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v sieti
Wi‑Fi a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.
zzNeoprávnený prístup k sieti
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, a ukradnúť, upraviť alebo zničiť informácie.
Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného
prístupu, ako je predstieranie cudzej totožnosti (keď niekto
predstiera totožnosť nejakej osoby, aby získal neoprávnený prístup
k informáciám) alebo ako sú útoky typu springboard (keď niekto
získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako „odrazovému mostíku“
na zakrytie svojich stôp pri infiltrovaní sa do iných systémov).
Odporúča sa používať systémy a funkcie na dôkladné zabezpečenie
siete, aby ste predišli vzniku týchto typov problémov.
530
Kontrola sieťových nastavení
zzWindows
Otvorte položku [Príkazový riadok] systému Windows, zadajte
príkaz ipconfig/all a stlačte kláves <Enter>.
Okrem adresy IP priradenej počítaču sa zobrazí aj maska podsiete,
brána a informácie o serveri DNS.
zzMac OS
V systéme Mac OS X otvorte aplikáciu [Terminál], zadajte príkaz
ifconfig -a a stlačte kláves <Return>. Adresa IP priradená
počítaču sa zobrazí v položke [en0] vedľa položky [inet] vo formáte
„***.***.***.***“.
* Informácie o aplikácii [Terminál] nájdete v pomocníkovi pre systém
Mac OS X.
Ak sa chcete vyhnúť používaniu rovnakej adresy IP pre počítač
aj iné zariadenia v sieti, počas nastavovania adresy IP priradenej
k fotoaparátu, ktorá je opísaná na strane 535, zmeňte posledné číslo
adresy IP.
Príklad: 192.168.1.10
531
Obrazovka [Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie]
Na obrazovke [Wireless communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie] môžete zmeniť nastavenia funkcie
bezdrôtovej komunikácie.
Vyberte položku [55: Wireless communication settings/
55: Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].
Wi‑Fi settings (Nastavenia Wi‑Fi)
zz Pozrite si nasledujúcu stranu.
Wi‑Fi function (Funkcia Wi‑Fi)
K dispozícii sú nasledujúce funkcie Wi‑Fi:
zz Komunikácia so smartfónom
zz Diaľkové ovládanie (EOS Utility)
zz Tlač pomocou tlačiarne Wi‑Fi
zz Odosielanie snímok do webovej služby
Bluetooth function (Funkcia
Bluetooth) (str. 436)
Zobrazí obrazovku [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth], na ktorej môžete
nastavovať alebo kontrolovať funkcie
Bluetooth.
Send images to smartphone (Odosla‑
nie snímok do smartfónu) (str. 448)
Keď je fotoaparát pripojený k smartfónu,
používajte túto funkciu na odosielanie
snímok z fotoaparátu do smartfónu.
Nickname (Prezývka)
Prezývku môžete zmeniť pomocou
virtuálnej klávesnice (str. 534).
Clear settings (Zrušenie nastavení) (str. 515)
Zrušte všetky nastavenia bezdrôtovej
komunikácie.
532
Obrazovka [Wi‑Fi settings/Nastavenia Wi‑Fi]
Wi‑Fi
zz Pre funkciu bezdrôtovej komunikácie
môžete nastaviť možnosť [Enable/
Povoliť] alebo [Disable/Zakázať].
zz Keď je používanie elektronických
zariadení a bezdrôtových zariadení
zakázané, napríklad na palube
lietadla alebo v nemocnici, nastavte
túto položku na možnosť [Disable/
Zakázať].
Password (Heslo)
Nastavením možnosti [None/Žiadne]
umožnite vytvorenie pripojenia Wi‑Fi
bez hesla (okrem prípadov pripájania
k prístupovému bodu prostredníctvom
funkcie Wi‑Fi).
Connection history (História pripojení)
Pre históriu pripojených zariadení
Wi‑Fi môžete nastaviť možnosť [Show/
Zobraziť] alebo [Hide/Skryť].
Auto send images to computer (Auto‑
maticky odosielať snímky do počítača)
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility
2 umožňuje aj automatické odosielanie
snímok z fotoaparátu do počítača (str. 466).
Send to smartphone after shot (Po
snímaní odoslať do smartfónu)
Snímky sa môžu odosielať do smartfónu
automaticky (str. 446).
Adresa MAC
Môžete skontrolovať adresu MAC fotoaparátu.
533
Používanie virtuálnej klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7) (8)
Vstupná oblasť, na zadávanie
textu
Kurzorové tlačidlá, na presúvanie
sa vo vstupnej oblasti
Aktuálny počet znakov/počet
k dispozícii
Klávesnica
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9)
Prepínač režimov vstupu
Medzerník
Vymazanie znaku vo vstupnej
oblasti
Zmena typu klávesnice
Dokončenie zadávania textu
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> <Y> <Z> sa pohybujete medzi
položkami 2 a 4 – 8.
zz Tlačidlom <0> potvrdíte vstup alebo prepnutie režimov vstupu.
534
Manuálne nastavenie adresy IP
Manuálne zadajte nastavenia adresy IP. Zobrazené položky sa líšia
v závislosti od pripojenia Wi‑Fi.
položku [Manual setting/
1 Vyberte
Ručné nastavenie].
zz Vyberte možnosť [OK].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku na prístup
k obrazovke na numerický vstup.
zz Ak chcete používať bránu, vyberte
možnosť [Enable/Povoliť], potom
vyberte položku [Address/Adresa].
požadované hodnoty.
3 Zadajte
zz Otáčaním voliča <6> posúvate
polohu zadávania v hornej oblasti
a otáčaním voliča <5> vyberiete
požadované číslo. Stlačením tlačidla
<0> zadáte vybraté číslo.
zz Ak chcete nastaviť zadané hodnoty
a vrátiť sa na obrazovku v kroku č. 2,
stlačte tlačidlo <M>.
535
Manuálne nastavenie adresy IP
možnosť [OK].
4 Vyberte
zz Po dokončení nastavenia potrebných
položiek vyberte možnosť [OK].
zz Ak nepoznáte položky, ktoré treba
zadať, pozrite si časť „Kontrola
sieťových nastavení“ (str. 531) alebo
sa obráťte na svojho správcu siete
alebo inú osobu, ktorá má dostatočné
informácie o vašej sieti.
536
Zobrazenie stavu funkcie Wi‑Fi/Bluetooth
Stav bezdrôtovej komunikácie je možné skontrolovať na obrazovke
a na paneli LCD fotoaparátu.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Funkcia Wi‑Fi
Funkcia Bluetooth
Intenzita bezdrôtového signálu
Stav komunikácie
Nepripojené
Funkcia Wi‑Fi
Wi‑Fi: Zakázať
Vypnuté
Wi‑Fi: Povoliť
Pripájanie
Intenzita
Panel LCD
bezdrôtové‑
Funkcia Wi‑Fi
ho signálu
Nezobrazené
(bliká)
Pripojené
Odosielajú sa údaje
(fg)
Chyba pripojenia
(bliká)
537
Zobrazenie stavu funkcie Wi‑Fi/Bluetooth
Indikátor funkcie Bluetooth
Funkcia
Bluetooth
Iné ako
[Disable/Zakázať]
[Disable/Zakázať]
538
Stav pripojenia
Pripojené cez
Bluetooth
Nepripojené cez
Bluetooth
Nepripojené cez
Bluetooth
Obrazovka
Panel LCD
Nezobrazené
Nezobrazené
7
Užívateľské funkcie /
My Menu (Moja ponuka)
Môžete vykonávať jemné funkcií fotoaparátu a meniť funkcie
tlačidiel a voličov podľa vašich preferencií snímania pomocou
užívateľských funkcií a prispôsobenia ovládacích prvkov.
Môžete tiež pridávať často používané položky ponuky
a užívateľské funkcie na karty ponuky My Menu (Moja
ponuka).
539
Ponuky na kartách: Prispôsobenie
zzC.Fn1
str. 542
str. 542
str. 543
str. 543
str. 544
str. 545
str. 546
zzC.Fn2
str. 547
str. 547
str. 548
zzC.Fn3
str. 548
str. 548
str. 549
str. 549
540
Ponuky na kartách: Prispôsobenie
zzC.Fn4
str. 555
str. 555
str. 561
str. 555
zzC.Fn5
str. 550
str. 551
str. 551
str. 552
str. 553
zzC.Fn6
str. 554
541
Nastavenia užívateľských funkciíN
Môžete si prispôsobiť funkcie fotoaparátu na karte [8] tak, aby
vyhovovali vašim preferenciám snímania. Všetky nastavenia, ktoré
zmeníte z predvolených nastavení, sa zobrazia modrou farbou.
C.Fn1
Exposure level increments (Zmeny expozičnej úrovne)
Nastaví zmeny rýchlosti uzávierky, clony, kompenzácie expozície, AEB,
kompenzácie expozície blesku atď. po 1/2 stupňa EV.
[1/3] 1/3-stop (1/3 stupňa)
[1/2] 1/2-stop (1/2 stupňa)
Keď sa nastaví hodnota [1/2-stop/1/2 stupňa EV] zobrazí sa displej, ako je
uvedené nižšie.
ISO speed setting increments (Zmeny nastavenia citlivosti ISO)
Môžete nastaviť ručné zmeny nastavenia citlivosti ISO na celé hodnoty EV.
[1/3] 1/3-stop (1/3 stupňa)
[1/1] 1-stop (1 stupeň)
ooAj keď je nastavená možnosť [1-stop/1 stupeň EV], citlivosť ISO
sa automaticky nastaví s krokom po 1/3 stupňa EV v prípade, že je
nastavené automatické nastavenie citlivosti ISO.
ooAj keď je nastavená hodnota [1-stop/1 stupeň EV], môžete nastaviť
citlivosť ISO 40000 (pre snímanie statických záberov).
542
Nastavenia užívateľských funkcií
Bracketing auto cancel (Automatické zrušenie stupňovania)
Určte, či sa nastavenia funkcie AEB a stupňovania vyváženia bielej zrušia
po nastavení vypínača do polohy <2> alebo prepínač na nahrávanie
videozáznamu.
[ON] Enable (Povoliť)
[OFF] Disable (Zakázať)
Bracketing sequence (Postupnosť stupňovania)
Postupnosť snímania AEB a postupnosť stupňovania vyváženia bielej
možno zmeniť.
[0–+] 0 → – → +
[–0+] – → 0 → +
[+0–] + → 0 → –
0
–
: Štandardná expozícia 0
: Znížená expozícia –
Stupňovanie vyváženia bielej
Smer B/A
Smer M/G
(modrá/jantárová)
(purpurová/zelená)
: Štandardné vyváženie bielej 0 : Štandardné vyváženie bielej
: Posun do modrej farby – : Posun do purpurovej farby
+
: Zvýšená expozícia
: Posun do jantárovej farby +
AEB
+
: Posun do zelenej farby
543
Nastavenia užívateľských funkcií
Number of bracketed shots (Počet odstupňovaných záberov)
Počet záberov nasnímaných pomocou stupňovania AEB a vyváženia bielej
možno zmeniť z predvolených 3 na 2, 5 alebo 7 záberov.
Keď je položka [81: Bracketing sequence/81: Postupnosť
stupňovania] nastavená na možnosť [0, -, +], odstupňované zábery sa
nasnímajú podľa nasledujúcej tabuľky.
[3] 3 shots (3 zábery)
[2] 2 shots (2 zábery)
[5] 5 shots (5 záberov)
[7] 7 shots (7 záberov)
(Krok nastavenia 1 stupeň EV)
1. záber
3:3
zábery
2:2
zábery
5:5
záberov
7:7
záberov
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
2. záber
3. záber
-1
+1
4. záber
5. záber
6. záber
7. záber
+2
+3
±1
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
Ak je nastavená možnosť [2 shots/2 zábery], pri nastavení rozsahu AEB
môžete vybrať stranu s označením + alebo –. Pri stupňovaní vyváženia
bielej sa 2. záber upraví smerom k možnosti B/A alebo M/G.
544
Nastavenia užívateľských funkcií
Safety shift (Bezpečnostný posun)
Ak sa mení jas objektu a nemožno dosiahnuť štandardnú expozíciou v rámci
rozsahu automatického nastavenia expozície, fotoaparát automaticky zmení
manuálne vybraté nastavenie tak, aby sa dosiahla štandardná expozícia. Pri
nastavení možnosti [Shutter speed/Aperture/Rýchlosť uzávierky/Clona]
platí pre režim [s] a [f]. Pri nastavení možnosti [ISO speed/Citlivosť
ISO] platí pre režim [d], [s] a [f] mode.
[OFF] Disable (Zakázať)
[Tv/Av] Shutter speed/Aperture (Rýchlosť uzávierky/Clona)
[ISO] ISO speed (Citlivosť ISO)
ooV prípade položky [z3: zISO speed settings/z3: zNastavenia
citlivosti ISO], aj ak sa položka [ISO speed range/Rozsah citlivosti
ISO] alebo [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky] zmení
z predvoleného nastavenia, bezpečnostný posun bude mať pred ňou
prioritu, ak nemožno dosiahnuť štandardnú expozíciu.
ooMinimálne a maximálne limity v prípade bezpečnostného posunu
s citlivosťou ISO sú určené položkou [Auto range/Automatický rozsah]
(str. 86). Ak však manuálne nastavená citlivosť ISO prekračuje
nastavenie položky [Auto range/Automatický rozsah], bezpečnostný
posun sa použije smerom nahor alebo nadol až po hodnotu manuálne
nastavenej citlivosti ISO.
ooBezpečnostný posun sa v prípade potreby použije aj pri použití blesku.
545
Nastavenia užívateľských funkcií
Same exposure for new aperture (Rovnaká expozícia pre novú clonu)
Maximálna clona sa môže znížiť (najnižšie clonové číslo sa môže zvýšiť) v re‑
žime [a] (manuálne nastavenie expozície) pri manuálne nastavenej citlivosti
ISO (inak ako automatické nastavenie citlivosti ISO), a 1. vymeníte objektív,
2. pripojíte nadstavec alebo 3. použijete objektív so zoomom s variabilnou
maximálnou clonou. Táto funkcia zabráni príslušnému podexponovaniu
pomocou automatickej úpravy citlivosti ISO alebo rýchlosti uzávierky (Tv) za
účelom zachovať rovnakú expozíciu pred vykonaním činností 1, 2 alebo 3.
[OFF] Disable (Zakázať)
[ISO] ISO speed (Citlivosť ISO)
[ISO/Tv] ISO speed/Shutter speed (Citlivosť ISO/rýchlosť uzávierky)
[Tv] Shutter speed (Rýchlosť uzávierky)
ooPri použití makroobjektívov nereaguje na zmeny účinnej clony pri
zmenách zväčšenia.
ooNie je možné dosiahnuť rovnakú expozíciu ako pred 1, 2 alebo 3, ak je
nastavená položka [ISO speed/Citlivosť ISO] a nie je možné zachovať
expozíciu pri citlivostiach v rozsahu [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO].
ooNie je možné dosiahnuť rovnakú expozíciu ako pred 1, 2 alebo 3, ak je
nastavená položka [Shutter speed/Rýchlosť uzávierky] a nie je možné
zachovať expozíciu pri citlivostiach v rozsahu [82: Set shutter speed
range/82: Nastavenie rozsahu rýchlosti uzávierky].
ooPo vykonaní činností 1, 2 alebo 3 sa v momente vypnutia fotoaparátu
(napríklad prepnutím vypínača do polohy <2>) štandardná expozícia
aktualizuje na expozíciu v momente vypnutia fotoaparátu, pričom
expozícia sa zachová.
ooReaguje aj na zmeny najvyššieho clonového čísla (minimálnej clony).
ooPredtým, ako sa fotoaparát vráti do pôvodného stavu, pred činnosť
1, 2 alebo 3, sa pôvodné nastavenie expozície obnoví, ak vykonáte
činnosti 1, 2 alebo 3 s nastavenou položkou [ISO speed/Citlivosť ISO]
alebo [Shutter speed/Rýchlosť uzávierky] a neupravíte citlivosť ISO,
rýchlosť uzávierky alebo clonu.
ooKeď je nastavená položka [ISO speed/Citlivosť ISO] a citlivosť ISO sa
zvýši na hodnotu rozšírenej citlivosti ISO, môže dôjsť k zmene rýchlosti
uzávierky, aby sa zachovala expozícia.
546
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn2
Set shutter speed range (Nastavenie rozsahu rýchlosti uzávierky)
Môžete nastaviť rozsah rýchlosti uzávierky. V režimoch [t], [s]
a [a] môžete nastaviť rýchlosť uzávierky manuálne v určenom rozsahu.
V režimoch [d] a [f] alebo v režime [t] s rýchlosťou uzávierky
nastavenou na možnosť [AUTO] sa rýchlosť uzávierky nastaví automaticky
v určenom rozsahu (okrem snímania videozáznamov). Nastavenie
zaregistrujte výberom položky [OK].
[Lowest speed/Najnižšia rýchlosť]
Možno nastaviť v rozsahu 30 s – 1/4000 s.
[Highest speed/Najvyššia rýchlosť]
Možno nastaviť v rozsahu 1/8000 s – 15 s.
Set aperture range (Nastavenie rozsahu clony)
Môžete nastaviť rozsah clony. V režimoch [t], [f], [a] a [BULB]
môžete nastaviť clonu manuálne v určenom rozsahu. V režimoch [d]
a [s] alebo v režime [t] s clonou nastavenou na možnosť [AUTO] sa
clona nastaví automaticky v určenom rozsahu. Nastavenie zaregistrujte
výberom položky [OK].
[Max. aperture (Min. f/)/Maximálna clona (Min. f/)]
Možno nastaviť v rozsahu f/1.0 – f/64.
[Min. aperture (Max. f/)/Minimálna clona (Max. f/)]
Možno nastaviť v rozsahu f/91 – f/1.4.
Dostupný rozsah clony sa líši v závislosti od minimálnej a maximálnej clony
objektívu.
547
Nastavenia užívateľských funkcií
AE lock metering mode after focus (Režim merania, uzamknutie AE po zaostrení)
Pre každý režim merania môžete
nastaviť, či sa má uzamknúť expozícia
(uzamknutie AE) po zaostrení
s jednoobrázkovým AF stlačením tlačidla
spúšte do polovice. Expozícia bude
uzamknutá, kým držíte tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
Označte značkou začiarknutia [X]
režimy merania, v prípade ktorých sa
má použiť uzamknutie AE. Vyberte
režim merania [q/w/r/e], potom
stlačením tlačidla <0> pridajte
značku začiarknutia [X]. Nastavenie
zaregistrujte výberom položky [OK].
C.Fn3
Dial direction during Tv/Av (Smer voliča počas Tv/Av)
Smer otáčania voliča pri výbere rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť.
V režime snímania [a] sa nastaví opačný smer otáčania pre voliče <6>
a <5>. V ostatných režimoch snímania sa nastaví opačný smer otáčania
len pre volič <6>. Smer otáčania voliča <5> v režime [a] a smer
otáčania na nastavenie kompenzácie expozície v režimoch [d], [s]
a [f] bude rovnaký.
[ ] Normal (Normálne)
[
] Reverse direction (Opačný smer otáčania)
Control ring rotation (Otáčanie ovládacieho prstenca)
Smer otáčania ovládacieho prstenca objektívu RF a upevňovacieho
adaptéra pri výbere rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť.
[ ] Normal (Normálne)
[
] Reverse direction (Opačný smer otáčania)
548
Nastavenia užívateľských funkcií
Focus ring rotation (Otáčanie zaostrovacieho prstenca)
Smer otáčania zaostrovacieho prstenca objektívu RF môžete zmeniť.
[ ] Normal (Normálne)
[
] Reverse direction (Opačný smer otáčania)
RF lens MF focus ring sensitivity (Citlivosť zaostrovacieho prstenca MF objektívu RF)
Citlivosť zaostrovacieho prstenca objektívu RF môžete nastaviť.
[
] Varies with rotation speed (Mení sa s rýchlosťou otáčania)
[
] Linked to rotation degree (Viazané na stupeň otočenia)
C.Fn4
Podrobnosti o karte [84] nájdete v časti „Prispôsobenie činností“
(str. 555).
549
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn5
Add cropping information (Pridať informácie o orezaní)
Pri pridávaní informácií o orezaní sa zobrazia vertikálne línie pre určený
pomer strán, takže pri kompozícii záberov môžete postupovať ako pri
snímaní s fotoaparátom stredného alebo veľkého formátu (6 x 6 cm, atď.).
Keď snímate, ku snímke sa pripoja informácie o pomere strán na orezanie
snímky pomocou programu Digital Photo Professional (softvér EOS).
Snímky môžete importovať do počítača a pomocou programu Digital Photo
Professional jednoducho orezať snímky podľa pomeru strán, ktorý bol
nastavený v čase snímania.
[OFF] Off (Vyp.)
[6:7] Aspect ratio 6:7
(Pomer strán 6:7)
[6:6] Aspect ratio 6:6
(Pomer strán 6:6)
[5:6] Aspect ratio 10:12
(Pomer strán 10:12)
[3:4] Aspect ratio 3:4
(Pomer strán 3:4)
[5:7] Aspect ratio 5:7
(Pomer strán 5:7)
[4:5] Aspect ratio 4:5
(Pomer strán 4:5)
ooInformácie o orezaní sa pripoja, len keď je položka [z1: zCropping/
aspect ratio/z1: zOrezanie/pomer strán] nastavená na možnosť
[Full-frame/Veľkosť kinofilmového políčka].
ooAk spracujete snímky RAW s informáciami o orezaní na fotoaparáte,
snímky JPEG sa neuložia v orezanej veľkosti (str. 346). V tomto prípade
pri spracovaní snímok RAW vzniknú snímky JPEG s informáciami
o orezaní.
550
Nastavenia užívateľských funkcií
Default Erase option (Predvolená možnosť vymazania)
Môžete nastaviť predvolenú možnosť ponuky vymazania (str. 335)
prístupnej po stlačení tlačidla <L> počas prehrávania snímok alebo
náhľadu po snímaní.
Jednoduchým stlačením tlačidla <0> okamžite vymažete snímku.
Vybratá možnosť [ ] [Cancel/Zrušiť]
Vybratá možnosť [ ] [Erase/Vymazať]/[Erase1+JPEG/
Vymazať1+JPEG]
Vybratá možnosť [
] [Erase1/Vymazať1]
Vybratá možnosť [
] [EraseJPEG/Vymazať JPEG]
Keď je nastavená iná možnosť ako [Cancel/Zrušiť], postupujte opatrne,
aby ste snímky neúmyselne nevymazali.
Release shutter without lens (Aktivácia uzávierky bez objektívu)
Môžete zadať, či je možné snímať statické zábery alebo videozáznamy bez
nasadeného objektívu.
[OFF] Disable (Zakázať)
[ON] Enable (Povoliť)
551
Nastavenia užívateľských funkcií
Retract lens on power off (Zasunutie objektívu pri vypnutí napájania)
Slúži na nastavenie mechanizmu na zasúvanie objektívu, keď je
k fotoaparátu pripojený objektív STM s pohonným mechanizmom
(napríklad EF40mm f/2.8 STM). Môžete nastaviť, aby sa vysunutý
objektív automaticky zasunul, keď vypínač fotoaparátu nastavíte do
polohy <2>.
[ON] Enable (Povoliť)
[OFF] Disable (Zakázať)
ooV prípade automatického vypnutia sa objektív bez ohľadu na toto
nastavenia nezasunie.
ooPred odpojením objektívu skontrolujte, či je zasunutý.
Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], táto funkcia sa použije bez
ohľadu na nastavenie prepínača režimov zaostrenia na objektíve (AF alebo
MF).
552
Nastavenia užívateľských funkcií
Add IPTC information (Pridať informácie IPTC)
Keď zaregistrujete informácie IPTC (International Press Telecommunications
Council) z nástroja EOS Utility (softvéru EOS) vo fotoaparáte, tieto
informácie možno zaznamenať (pripojiť) k statickým záberom JPEG/RAW
v momente nasnímania. To je užitočné pri správe súborov a iných
úlohách využívajúcich informácie IPTC.
Pokyny na registráciu informácií IPTC vo fotoaparáte a podrobnosti
o informáciách, ktoré môžete registrovať, nájdete v dokumente EOS
Utility návod na používanie.
[OFF] Disable (Zakázať)
[ON] Enable (Povoliť)
Informácie IPTC sa pri snímaní videozáznamov nepripájajú.
ooPočas prehrávania môžete skontrolovať, či sa informácie IPTC pripojili.
ooNa kontrolu informácií IPTC v snímkach môžete použiť program Digital
Photo Professional (softvér EOS).
ooInformácie IPTC zaregistrované vo fotoaparáte sa nevymažú, ak
vyberiete možnosť [86: Clear all Custom Func. (C.Fn)/86: Zrušiť
všetky užívateľské funkcie (C.Fn)] (str. 554), ale nastavenie sa zmení
na možnosť [Disable/Zakázať].
553
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn6
Clear all Custom Functions (C.Fn) (Vynulovať všetky užívateľské funkcie (C.Fn))
Výberom položky [86: Clear all Custom Func. (C.Fn)/86: Zrušiť
všetky užívateľské funkcie (C.Fn)] sa zrušia všetky nastavenia
užívateľských funkcií.
Prispôsobené činnosti pre položku [84] sa nevymažú, ak vykonáte funkciu
[86: Clear all Custom Func. (C.Fn)/86: Zrušiť všetky užívateľské
funkcie (C.Fn)]. Upozorňujeme, že hoci sa informácie pripojené pomocou
položky [85: Add IPTC information/85: Pridať informácie IPTC]
zachovajú, nastavenie sa zmení na možnosť [Disable/Zakázať].
554
Prispôsobenie činnostíN
Často používané funkcie môžete podľa potreby prideliť k tlačidlám
alebo voličom fotoaparátu a zjednodušiť tak ovládanie.
položku na karte [84].
1 Vyberte
zz [Customize buttons/Prispôsobiť
tlačidlá]:
Priradenie funkcií tlačidlám, napríklad
<V> alebo <p>.
zz [Customize dials/Prispôsobiť
voliče]:
Priraďte funkcie voličom <6> <5>
alebo ovládaciemu prstencu (<T>).
zz [Customize M‑Fn bar/Prispôsobiť
panel M‑Fn] (str. 561):
Priradenie funkcií panelu <m>.
ovládací prvok fotoaparátu.
2 Vyberte
zz Pomocou položky [Customize
buttons/Prispôsobiť tlačidlá]
je možné priradiť tlačidlo na
aktivovanie jednej funkcie pri snímaní
statických záberov a inej funkcie pre
videozáznamy.
funkciu, ktorú chcete
3 Zadajte
priradiť.
zz Stlačením tlačidla <0> sa vrátite
na obrazovku v kroku č. 2.
zz Nastavenie ukončite stlačením tlačidla
<M>.
Prispôsobené činnosti sa nevymažú, ak vyberiete možnosť [86: Clear all
Custom Func. (C.Fn)/86: Zrušiť všetky užívateľské funkcie (C.Fn)].
Ak chcete zrušiť nastavenia, vyberte položku [84: Clear customized
settings/84: Zrušiť prispôsobené nastavenia].
555
Prispôsobenie činností
Funkcie dostupné pre tlačidlá
Funkcia
L
Metering and AF start (Meranie a spustenie AF)
k
k
k
k
AF stop (Zastavenie AF)
k
k
k
AE lock, AF stop (Uzamknutie AE, zastavenie AF)
k
k
k
AF point selection (Výber bodu automatického zaostrenia AF)
k
k
k
Set AF point to center (Nastavenie bodu AF na stred)
k
k
k
Direct AF method selection*1 (Priamy výber bodu AF*1)
k
k
k
One-Shot AFzServo AF*1 (Jednoobrázkový AFzAF‑Servo*1)
k
k
k
Touch & drag AF (AF dotykom a potiahnutím)
k
k
k
Eye Detection AF*1 (AF detekcie očí*1)
k
k
k
k
k
k
AE lock (Uzamknutie AE)
k
k
k
AE lock (Uzamknutie AE) (podržanie)
k
k
k
k
k
k
Flash function settings*1 (Nastavenia funkcií blesku*1)
k
k
k
FE lock*1 (Uzamknutie FE*1)
k
k
k
Movies (Videozáznamy)
k
k
k
k
k
Direct AF point selection (Priamy výber bodu AF)
AF
Focus guide (Sprievodca ostrením)
Metering start (Spustenie merania)
Exposure (Expozícia)
Movies (Videozáznamy)
556
k
AE lock (Uzamknutie AE) (počas stlačenia tlačidla)
AE lock/FE lock*1 (Uzamknutie AE/uzamknutie FE*1)
Exposure compensation (Kompenzácia
expozície) (podržaním tlačidla, otočením
k
)
Set ISO speed (Nastavenie citlivosti ISO)
)
(podržaním tlačidla, otočením voliča
k
Pause Movie Servo AF*2
(Pozastavenie funkcie AF‑Servo
pri videozázname*2)
Prispôsobenie činností
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
557
Prispôsobenie činností
Priame stlačenie tlačidiel
Funkcia
L
Dial function settings (Nastavenia funkcií voliča)
Short press: LCD illumination (Krátke
stlačenie: osvetlenie panela LCD)
Long press: LCD information switching (Dlhé
stlačenie: prepínanie informácií na paneli LCD)
Short press: LCD information switching (Krátke
stlačenie: prepínanie informácií na paneli LCD)
Long press: LCD illumination (Dlhé stlačenie:
osvetlenie panela LCD)
LCD panel illumination (Osvetlenie panela LCD)
k
k
k
k
LCD panel information switching (Prepínanie informácií na paneli LCD)
k
k
k
Shooting mode settings (Nastavenia režimu snímania)
k
k
k
k
k
Menu (Ponuka)
Depth-of-field preview*1 (Kontrola hĺbky poľa*1)
k
k
k
Reset selected item in Fv mode*1 (Vynulovať zvolenú položku v režime Fv*1)
k
k
k
Reset Tv/Av/O/ISO in Fv mode*1 (Vynulovať Tv/Av/O/ISO v režime Fv*1)
k
k
k
Quick Control screen (Obrazovka rýchleho ovládania)
k
k
k
Magnify/Reduce (Zväčšenie/zmenšenie)
k
k
k
Menu display (Zobrazenie ponuky)
k
k
k
Image quality*1 (Kvalita snímky*1)
k
k
k
One-touch image quality setting*1 (Nastavenie kvality záberov jedným dotykom*1)
k
k
k
One-touch image quality (hold)*1 (Nastavenie kvality záberov jedným dotykom (podržanie)*1)
k
k
k
Picture Style (Štýl Picture Style)
k
k
k
Protect (Ochrana)
k
k
k
Rating (Hodnotenie)
k
k
k
Select folder (Vybrať priečinok)
k
k
k
Maximize screen brightness (Maximálny jas obrazovky) (dočasne)
k
k
k
Display off (Vypnutá obrazovka)
k
k
k
Switch between viewfinder/screen (Prepnúť medzi hľadáčikom/obrazovkou)
k
k
k
Eco mode (Úsporný režim)
k
k
k
Wi‑Fi function (Funkcia Wi‑Fi)
k
k
k
No function (Žiadna funkcia) (zakázané)
k
k
k
*1: Nie je možné priradiť ako funkciu dostupnú pri snímaní videozáznamov.
*2: Nie je možné priradiť ako funkciu dostupnú pri snímaní statických záberov.
558
k
k
Switch to Custom shooting mode (Prepnúť do užívateľského režimu snímania)
9
k
Prispôsobenie činností
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
<
> označuje „tlačidlo zastavenia AF“ na superteleobjektívoch vybavených funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
559
Prispôsobenie činností
Funkcie dostupné pre voliče
Funkcia
Shutter speed setting in M mode
(Nastavenie rýchlosti uzávierky v režime M)
Aperture setting in M mode
(Nastavenie clony v režime M)
Set ISO speed (Nastaviť citlivosť ISO) (5počas
merania)
Change aperture (Zmeniť clonu)
(podržať tlačidlo merania)
Change shutter speed (Zmeniť rýchlosť
uzávierky) (podržať tlačidlo merania)
Set ISO speed (Zmeniť citlivosť ISO)
(podržať tlačidlo merania)
Exposure compensation (Kompenzácia
expozície) (podržať tlačidlo merania)
6
5
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Change aperture value (Zmeniť hodnotu clony)
k
Change shutter speed
(Zmeniť rýchlosť uzávierky)
k
Set ISO speed (Nastavenie citlivosti ISO)
k
Exposure compensation
(Kompenzácia expozície)
No function (Žiadna funkcia) (zakázané)
k
k
k
<T>: Ovládací prstenec na objektívoch RF a upevňovacích adaptéroch
560
T
k
Prispôsobenie činností
Prispôsobenie (multifunkčného) panela M‑Fn
položku [84: Customize
1 Vyberte
M‑Fn bar/84: Prispôsobiť panel
M‑Fn].
položku [z] (použitie pri
2 Vyberte
snímaní) alebo [x] (použitie počas
prehrávania).
zz Každej môžete priradiť inú funkciu.
funkciu, ktorú chcete priradiť.
3 Vyberte
zz Pri výbere položky [z] (na snímanie)
alebo [x] (na prehrávanie) sa
zobrazí obrazovka s dostupnými
funkciami. V zozname vyberte
funkcie, ktoré chcete priradiť.
zz V závislosti od zvolenej funkcie
je možné priradiť rôzne funkcie
potiahnutiu <m> alebo ťuknutiu na
každý koniec.
561
Prispôsobenie činností
funkcií potiahnutiu
4 Priradenie
<m> alebo ťuknutiu na každý
koniec.
] (potiahnuť),
zz Pri výbere položky [
[
] (ťuknúť na ľavý koniec) alebo
[
] (ťuknúť na pravý koniec) sa
zobrazí obrazovka na priraďovanie
funkcií.
zz Vyberte možnosti, ktoré chcete
priradiť každej činnosti.
zzzM‑Fn bar safety lock (Bezpečnostný zámok panela M‑Fn)
Aby pri snímaní nedochádzalo k neúmyselným činnostiam <m>,
predvolene je nastavený bezpečnostný zámok. Upozorňujeme, že
počas prehrávania sú činnosti dostupné vždy.
●●Ak chcete aktivovať tlačidlo <m> počas snímania, stláčajte ľavý
koniec tlačidla <m>, kým sa bielou farbou nezobrazí položka
].
[
●●Ak chcete deaktivovať tlačidlo <m>, stláčajte ľavý koniec tlačidla
<m>, kým sa bielou farbou nezobrazí položka [
].
●●Ak sa tlačidlo <m> nepoužije počas približne 10 sekúnd,
automaticky sa deaktivuje.
Vypnutie bezpečnostného zámku
Vypnite bezpečnostný zámok, ak chcete
pri snímaní ponechať tlačidlo <m>
aktivované.
zz Toto nastavenie zmeníte výberom
položky [Disable (always available)/
Vypnúť (vždy dostupné)]
a stlačením tlačidla <0>, čím sa
vyberie prepínač.
562
Prispôsobenie činností
zzFull Cover Setting (Nastavenie úplným zakrytím)
Keď je povolená položka [Full cover setting/Nastavenie úplným
zakrytím], na obrazovku prispôsobenia panela M‑Fn sa dostanete,
keď úplne zakryjete tlačidlo <m>.
●●Ak nakonfigurovať toto nastavenie, stlačte tlačidlo <B> na
obrazovke v kroku č. 2.
ooAk radšej vôbec nechcete používať tlačidlo <m>, v kroku č. 3 vyberte
možnosť [Not assigned/Nepriradené].
ooPri používaní tlačidla <m> sa na obrazovke signalizuje vaša aktuálna
činnosť.
ooAk chcete priradiť preferovanú funkciu činnostiam na paneli, pri
priraďovaní funkcií vyberte položku [User customization/Užívateľské
prispôsobenie]. Keď vyberáte položku [User customization/
Užívateľské prispôsobenie], môžete tiež vybrať funkciu, ktorú chcete
použiť ako základ pre prispôsobenie používateľom, stlačením tlačidla
<B> na obrazovke v kroku č. 4.
563
Prispôsobenie činností
Funkcie dostupné pre panel M‑Fn
Funkcia
ISO speed (Citli‑ ISO speed (Citlivosť
z vosť ISO)
ISO)
White balance
(Vyváženie
bielej)
White balance selection
(Výber vyváženia bielej)
Color temperature
setting (Nastavenie
farebnej teploty)
Check focus/
display info
(Skontrolovať
zaostrenie/
zobrazenie
informácií)
Magnify/reduce by
swiping (Zväčšenie/
zmenšenie potiahnutím)
Sound-recording level
Movie recording (Úroveň záznamu zvuku)
(Spôsob nahrá‑ Volume (Hlasitosť)
vania)
Aperture setting (Nasta‑
venie clony)
Select by swiping [t]
Flexible-priority
AE (Flexibilný
s prioritou AE)
(Vybrať potiahnutím
[t])
AF
Set autofocus method
(Nastaviť spôsob auto‑
matického zaostrovania)
Change value/selected item (Zmeniť
hodnotu/zvolenú položku)
Auto ISO speed (Automatická citlivosť ISO)
Custom ISO speed (***) (Vlastná
citlivosť ISO (***))
Change value/selected item (Zmeniť
hodnotu/zvolenú položku)
Auto: Ambience 89 White (Automa‑
ticky: Atmosféra 89 Biela)
Custom white balance: (***) (Vlastné
vyváženie bielej: (***))
White balance shift/bracketing (Posun/
stupňovanie vyváženia bielej)
Change value/selected item (Zmeniť
hodnotu/zvolenú položku)
Magnify / reduce (Zväčšenie/zmenšenie)
Focus guide (Sprievodca ostrením)
MF peaking (Obrysy MF)
Electronic level (Elektronická vodováha)
Histogram
Change value/selected item (Zmeniť
hodnotu/zvolenú položku)
MF peaking (Obrysy MF)
Focus guide (Sprievodca ostrením)
Pause Movie Servo AF (Pozastavenie
funkcie AF‑Servo pri videozázname)
Electronic level (Elektronická vodováha)
Histogram
Change value/selected item (Zmeniť
hodnotu/zvolenú položku)
Reset all items [t] (Vynulovať
všetky položky [t])
Reset selected item [t] (Vynulovať
zvolenú položku [t])
Select *** [t] (Vybrať *** [t])
Change value/selected item (Zmeniť
hodnotu/zvolenú položku)
Eye Detection AF (AF detekcie očí)
AF frame size (Veľkosť rámu AF)
Touch & drag AF settings (Nastavenie
AF dotykom a potiahnutím)
Focus guide (Sprievodca ostrením)
User customiza‑ Manual Selection (Ručný
Manual Selection (Ručný výber)
tion (Užívateľské výber)
prispôsobenie)
Swipe
to
browse
images
Rating (Hodnotenie)
Function shortcut
x (Skratka funkcie) (Potiahnutím prehľadá‑ Protect (Ochrana)
vať snímky)
Image browsing Swipe to browse images Previous image (Predchádzajúca snímka)
(Prehľadávanie (Potiahnutím prehľadá‑ Next image (Nasledujúca snímka)
snímok)
vať snímky)
* Aj možnosť [Not assigned/Nepriradené] je dostupná ako funkcia. Aj pre
], [
]a[
] je k dispozícii možnosť [ No function
položky [
(disabled)/ Žiadna funkcia (zakázané)].
564
Ponuky na kartách: My Menu (Moja ponuka)
str. 566
str. 569
str. 569
str. 570
565
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja
ponuka)N
Na karte My Menu (Moja ponuka) môžete zaregistrovať položky ponuky
a užívateľské funkcie, ktorých nastavenia často meníte.
Vytvorenie a pridanie karty ponuky
My Menu (Moja ponuka)
položku [Add My Menu tab/
1 Vyberte
Pridať kartu ponuky My Menu (Moja
ponuka)].
možnosť [OK].
2 Vyberte
zz Zopakovaním krokov č. 1 a 2 môžete
vytvoriť až päť kariet ponuky My
menu (Moja ponuka).
Zaregistrovanie položiek ponuky na kartách
ponuky My Menu (Moja ponuka)
položku [MY MENU*:
1 Vyberte
Configure/MY MENU*:
Konfigurovať].
566
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
položku [Select items
2 Vyberte
to register/Vybrať položky na
zaregistrovanie].
požadované položky.
3 Zaregistrujte
zz Vyberte položku, ktorú chcete nasta‑
viť, a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
zz Zaregistrovať môžete až šesť položiek.
zz Ak sa chcete vrátiť k obrazovke
v kroku č. 2, stlačte tlačidlo <M>.
Nastavenia karty My Menu (Moja ponuka)
Položky v rámci karty ponuky môžete
triediť a odstrániť a môžete premenovať
alebo odstrániť kartu ponuky.
zzSort registered items (Triedenie zaregistrovaných položiek)
Umožňuje zmeniť poradie registrovaných položiek v ponuke My Menu
(Moja ponuka). Vyberte možnosť [Sort registered items/Triediť
registrované položky] a vyberte položku, ktorej poradie chcete zme‑
niť. Potom stlačte tlačidlo <0>. Pri zobrazení symbolu [z] zmeňte
poradie pomocou tlačidiel <W> <X> a potom stlačte tlačidlo <0>.
zzDelete selected items / Delete all items on tab (Odstrániť
vybraté položky/Odstrániť všetky položky na karte)
Môžete odstrániť ľubovoľnú zo zaregistrovaných položiek. Možnosť [De‑
lete selected items/Odstrániť vybraté položky] odstráni naraz jednu
položku a možnosť [Delete all items on tab/Odstrániť všetky položky
na karte] odstráni všetky zaregistrované položky na príslušnej karte.
567
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
zzDelete tab (Odstrániť kartu)
Môžete odstrániť ľubovoľnú kartu ponuky My Menu (Moja ponuka).
Výberom položky [Delete tab/Odstrániť kartu] odstránite kartu [MY
MENU*].
zzRename tab (Premenovať kartu)
Kartu ponuky My Menu (Moja ponuka) môžete premenovať z názvu
[MY MENU*].
položku [Rename tab/
1 Vyberte
Premenovať kartu].
text.
2 Zadajte
zz Ak chcete odstrániť nepotrebné
znaky, stlačte tlačidlo <L>.
zz Krížovými tlačidlami <V> alebo
voličom <5> vyberte znak, potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zz Môžete zadať až 16 znakov.
zadanie.
3 Potvrďte
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
568
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Odstránenie všetkých kariet ponuky My Menu
(Moja ponuka)/odstránenie všetkých položiek
Môžete odstrániť všetky vytvorené karty
ponuky My Menu (Moja ponuka) alebo
položky ponuky My Menu (Moja ponuka)
zaregistrované na týchto kartách.
zzDelete all My Menu tabs (Odstránenie všetkých kariet
ponuky My Menu (Moja ponuka))
Môžete odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka),
ktoré ste vytvorili. Keď vyberiete možnosť [Delete all My Menu
tabs/Odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)],
odstránia sa všetky karty z ponúk [MY MENU1] až [MY MENU5]
a karta [9] sa obnoví na predvolené nastavenia.
zzDelete all items (Odstránenie všetkých položiek)
Môžete odstrániť všetky položky zaregistrované na kartách [MY
MENU1] až [MY MENU5]. Karty sa neodstránia. Keď vyberiete
možnosť [Delete all items/Odstrániť všetky položky], odstránia sa
všetky položky zaregistrované na všetkých vytvorených kartách.
Ak vykonáte funkciu [Delete tab/Odstrániť kartu] alebo [Delete all My
Menu tabs/Odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)],
názvy kariet premenované pomocou funkcie [Rename tab/Premenovať
kartu] sa tiež odstránia.
569
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Nastavenia zobrazenia ponuky
Výberom položky [Menu display/
Zobrazenie ponuky] môžete nastaviť
obrazovku ponuky, ktorá sa zobrazí po
stlačení tlačidla <M> ako prvá.
zzNormal display (Normálne zobrazenie)
Zobrazí poslednú zobrazenú obrazovku ponuky.
zzDisplay from My Menu tab (Zobrazovať od karty My Menu
(Moja ponuka))
Zobrazí sa s vybratou kartou [9].
zzDisplay only My Menu tab (Zobrazovať len kartu My Menu
(Moja ponuka))
Zobrazí sa iba karta [9]. (Karty [z], [2], [3], [5] a [8] sa
nebudú zobrazovať.)
570
8
Referencie
Táto kapitola poskytuje referenčné informácie o funkciách
fotoaparátu.
571
Prehľad softvéru
Najnovšiu verziu softvéru EOS alebo iného špecializovaného softvéru
EOS môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Canon.
Prevzatie a inštalácia softvéru
Pri použití softvéru EOS či iného špecializovaného softvéru použite
najnovšiu dostupnú verziu. Na jej prevzatie musíte zadať sériové číslo
uvedené na spodnej strane fotoaparátu.
ooNepripájajte fotoaparát k počítaču pred nainštalovaním softvéru.
Softvér sa nenainštaluje správne.
ooBez internetového pripojenia nie je možné softvér EOS
nainštalovať.
ooAj v prípade, že už je v počítači nainštalovaná predchádzajúca verzia
softvéru, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu a nainštalujte
najnovšiu verziu. (Predchádzajúca verzia bude prepísaná.)
si softvér.
1 Prevezmite
zz Pripojte sa pomocou počítača na internet a prejdite na
nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Canon:
ggwww.canon.com/icpd
zz Vyberte svoju domovskú krajinu alebo oblasť a prevezmite
softvér.
zz Dekomprimujte ho v počítači.
Pre systém Windows :
Kliknutím na zobrazený súbor inštalačného programu spustite
inštalačný program.
Pre počítače Macintosh :
Vytvorí a zobrazí sa súbor dmg. Podľa nasledujúcich krokov
spustite inštalačný program.
572
Prehľad softvéru
(1) Dvakrát kliknite na súbor dmg.
ggNa pracovnej ploche sa zobrazí ikona disku a súbor
inštalačného programu. Ak sa súbor inštalačného programu
nezobrazí, dvojitým kliknutím na ikonu disku ho zobrazte.
(2) Dvakrát kliknite na súbor inštalačného programu.
ggInštalačný program sa spustí.
inštalácii softvéru postupujte podľa pokynov na
2 Pri
obrazovke.
Prevzatie návodov na používanie softvéru
Návody na používanie softvéru (súbory PDF) môžete prevziať do
svojho počítača z webovej lokality spoločnosti Canon.
zzLokalita na prevzatie návodu na používanie softvéru
ggwww.canon.com/icpd
ooNa zobrazenie návodov na používanie (súborov PDF) sa vyžaduje
softvér na zobrazovanie súborov Adobe PDF, ako napríklad Adobe
Acrobat Reader DC (odporúča sa najnovšia verzia).
ooProgram Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať
z internetu.
ooDvakrát kliknite na prevzatý návod na používanie (súbor PDF), aby ste
ho otvorili.
ooAk chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie
súborov PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru.
573
Importovanie snímok do počítača
Na importovanie snímok z fotoaparátu do počítača môžete použiť
softvér EOS. K dispozícii sú dva spôsoby.
Importovanie pomocou pripojenia fotoaparátu k počítaču
1 Nainštalujte softvér (str. 572).
2 Pripojte fotoaparát k počítaču.
zz Použite prepojovací kábel dodaný
s fotoaparátom.
zz Pri pripájaní prepojovacieho kábla
k fotoaparátu použite ochranný prvok
kábla (str. 37) a zapojte konektor
digitálneho rozhrania.
zz Druhý koniec kábla zapojte k portu
USB na počítači (typu C).
importovanie snímok použite
3 Na
nástroj EOS Utility.
zz Informácie nájdete v príručke EOS
Utility návod na používanie.
Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi fotoaparát nedokáže komunikovať
s počítačom, aj keď sú prepojené prepojovacím káblom.
574
Importovanie snímok do počítača
Importovanie snímok pomocou čítačky pamäťových kariet
Snímky môžete importovať do počítača pomocou čítačky pamäťových
kariet.
1 Nainštalujte softvér (str. 572).
kartu do čítačky pamäťových
2 Vložte
kariet.
importovanie snímok použite
3 Na
program Digital Photo Professional.
zz Informácie nájdete v príručke
Digital Photo Professional návod na
používanie.
Keď importujete snímky z fotoaparátu do počítača pomocou čítačky
pamäťových kariet a bez použitia softvéru EOS, skopírujte do počítača
priečinok DCIM, ktorý sa nachádza na karte.
575
Nabíjanie batérie vo fotoaparáte
Pomocou sieťového adaptéra USB PD‑E1 (predáva sa samostatne)
môžete nabíjať súpravu batérií LP‑E6N bez toho, aby ste ju vybrali
z fotoaparátu. Upozorňujeme, že súpravu batérií LP‑E6 takto nie je
možné nabíjať. Nabíjanie sa tiež preruší pri používaní fotoaparátu.
sieťový adaptér USB.
1 Pripojte
zz S vypínačom fotoaparátu v polohe
<2> úplne zasuňte konektor
sieťového adaptéra USB do konektora
digitálneho rozhrania.
napájací kábel.
2 Pripojte
zz Pripojte napájací kábel do sieťového
adaptéra USB a zapojte druhý koniec
do elektrickej zásuvky.
ggSpustí sa nabíjanie a kontrolka
prístupu (1) sa rozsvieti na zeleno.
Panel LCD signalizuje prebiehajúce
nabíjanie.
zz Po dokončení nabíjania kontrolka
prístupu zhasne a na paneli LCD sa
signalizuje možnosť [FULL]. Odpojte
napájací kábel a odpojte sieťový
adaptér USB z fotoaparátu.
(1)
ooAk chcete chrániť batérie a zachovať ich optimálny stav, nenabíjajte ich
nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
ooV prípade problémov s nabíjaním bude kontrolka prístupu blikať na
zeleno, na paneli LCD sa zobrazí hlásenie [Err] a ochranný obvod
zastaví nabíjanie. V takom prípade odpojte napájací kábel, znova
vložte batériu, niekoľko minút počkajte a znova ho pripojte. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon.
576
Nabíjanie batérie vo fotoaparáte
ooAk sa kontrolka prístupu nerozsvieti, skúste odpojiť a znova zapojiť
sieťový adaptér USB.
ooČas potrebný na nabitie a nabitá kapacita sa líšia v závislosti od teploty
okolitého prostredia a zvyšnej kapacity.
ooAk je zostávajúca kapacita batérie (str. 387) približne 90 % alebo viac,
batéria sa nebude nabíjať.
ooNabíjanie pri nízkych teplotách (5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov
trvá dlhšie.
ooBatérie sa nenabíjajú, keď je fotoaparát pripojený cez sieť Wi‑Fi alebo
keď je kryt otvoru na kartu otvorený.
577
Používanie držadla s batériami
Držadlo s batériami BG‑E22 vybavené tlačidlami a voličmi pre
vertikálne snímanie (predáva sa samostatne) je príslušenstvo
fotoaparátu EOS R, ktoré dokáže napájať fotoaparát pomocou dvoch
batérií a nabíjať LP‑E6N cez sieťový adaptér USB (predáva sa
samostatne).
kryty kontaktov.
1 Zložte
zz Zložte kryty kontaktov na spodnej
(1)
strane fotoaparátu (1) a na držadle
s batériami (2), (3).
(2)
(3)
zz Pri uskladnení nasaďte kryt kontaktov
držadla s batériami (2) na (3).
zz Nasaďte kryt kontaktov fotoaparátu (1)
na držadlo s batériami podľa ilustrácie
vľavo.
578
Používanie držadla s batériami
2 Zložte kryt priestoru pre batériu.
zz Vypnite fotoaparát a zložte kryt.
zz So zloženým krytom vyberte batériu
(str. 43).
zz Nasaďte kryt na držadlo s batériami.
zz Kryt odstránite tak, že posunutím
páčky ho uvoľníte a postupujete
opačne ako pri nasadzovaní.
a zaistite držadlo
3 Nasaďte
s batériami.
zz Vložte kontakty držadla s batériami
do fotoaparátu a otáčaním voliča pre
nasadanie/zloženie zaistite držadlo
s batériami na svojom mieste.
579
Používanie držadla s batériami
4 Vyberte zásobník na batérie.
ooPri opätovnom nasadzovaní krytu priestoru pre batériu na fotoaparát ho
nasaďte otvorený minimálne v uhle 90°.
ooNedotýkajte sa kontaktov fotoaparátu ani držadla s batériami.
580
Používanie držadla s batériami
Vloženie batérií
batérie.
1 Vložte
zz Vložte batérie podľa vyobrazenia.
zz Pri použití len jednej batérie je ju
možné vložiť v ľubovoľnej polohe.
zz Batérie zaistíte zatlačením v smere
šípok, kým s cvaknutím nedosadnú
na miesto.
zz Batérie vyberiete potlačením páčky
zásobníka na batérie v smere šípky.
zásobník na batérie.
2 Nasaďte
zz Vložte zásobník na batérie na doraz,
čím sa zaistí.
581
Používanie držadla s batériami
ooPri vkladaní batérií skontrolujte, či sú elektrické kontakty čisté. Všetky
nečistoty na kontaktoch utrite jemnou handričkou.
ooPo vložení držadla s batériami do fotoaparátu vložte batérie. Ak bude
držiak s batériami nasadený k fotoaparátu s už vloženými batériami,
môže to brániť správnemu zobrazovaniu výsledkov ukazovateľa stavu
batérie.
ooPredtým, ako odstránite držadlo s batériami, vypnite fotoaparát a vyberte
batérie.
ooPo odstránení držadla s batériami znova nasaďte ochranné kryty na
kontakty fotoaparátu a držadla s batériami. Ak sa držadlo s batériami
nejakú dobu nepoužíva, vyberte batérie.
ooAk sa zobrazí chybová správa týkajúca sa komunikácie s batériou, keď
je nasadené držadlo s batériami, riaďte sa pokynmi v príslušnej správe.
Ak sa preruší napájanie fotoaparátu, znova vložte zásobník na batérie
a reštartujte fotoaparát.
Používanie domácej elektrickej zásuvky
OPEN
DC adaptér.
1 Nasaďte
zz Nasaďte DC adaptér DR‑E6 (predáva
sa samostatne) rovnakým spôsobom
ako batérie.
zz Kábel DC adaptéra prevlečte cez
káblovú drážku zásobníka na batérie.
zz Vložte zásobník na batérie na doraz,
čím sa zaistí.
582
Používanie držadla s batériami
zásobník na batérie.
2 Nasaďte
zz Koniec kábla vyveďte cez otvor pre
kábel.
DC adaptér do sieťového
3 Pripojte
adaptéra.
zz Pevne zapojte zástrčku DC adaptéra
do konektora sieťového adaptéra
AC‑E6 (predáva sa samostatne).
napájací kábel.
4 Pripojte
zz Pripojte napájací kábel do sieťového
adaptéra a zástrčku zasuňte do
sieťovej zásuvky.
ooKým je fotoaparátu zapnutý, nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel
ani nevyberajte zásobník na batérie.
ooDbajte na to, aby sa bol kábel DC adaptéra nezachytil medzi držiakom
s batériami a zásobníkom na batérie.
583
Používanie držadla s batériami
Používanie tlačidiel a voličov
zz Ak chcete používať tlačidlá a voliče,
prepnite prepínač ovládania pri
zvislom držaní (4) do polohy ON.
zz Tlačidlá a voliče sa používajú
rovnakým spôsobom ako
zodpovedajúce tlačidlá a voliče
na fotoaparáte.
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(8)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
584
Tlačidlo spúšte
<B> Multifunkčné tlačidlo
<6> Hlavný volič
Prepínač ovládania pri
zvislom držaní
<p> Tlačidlo spustenia AF
(6)
(7)
(8)
<A> Tlačidlo uzamknutia AE/FE
<S/u> Tlačidlo bodu AF/
indexu/zväčšenia/zmenšenia
<5> Volič rýchleho ovládania
Používanie držadla s batériami
Používanie blesku so synchronizačným káblom PC
zz Konektor PC umožňuje používať
zábleskové jednotky so
synchronizačným káblom PC.
zz Synchronizačný kábel PC možno
používať bez ohľadu na polaritu.
zz Pri konfigurovaní nastavení použite
ako usmernenie pre synchronizačný
čas 1/60 – 1/30 s. Dopredu
skontrolujte, či je záblesková jednotka
správne synchronizovaná.
Do konektora PC nepripájajte zábleskové jednotky s výstupným napätím
250 V alebo viac.
Súčasne môžete používať jednu zábleskovú jednotku nasadenú do pätice
pre príslušenstvo na fotoaparáte a ďalšiu pripojenú do konektora PC.
585
Používanie držadla s batériami
Nabíjanie batérií v držadle s batériami
Pomocou sieťového adaptéra USB PD‑E1 môžete nabíjať batérie
LP‑E6N bez toho, aby ste ju vybrali z držadla s batériami.
ooSúčasne tiež môžete nabíjať len jednu batériu LP‑E6N. Alebo môžete
nabíjať samotné držadlo s batériami.
ooLP‑E6 takto nie je možné nabíjať. Ak sú vložené súčasne batérie
LP‑E6N a LP‑E6, nebude sa nabíjať ani jedna z nich.
ooNabíjanie sa tiež preruší pri používaní fotoaparátu.
sieťový adaptér USB.
1 Pripojte
zz S vypínačom fotoaparátu v polohe
<2> úplne zasuňte konektor
sieťového adaptéra USB do konektora
držadla s batériami.
batérie.
2 Nabite
zz Pripojte napájací kábel do sieťového
adaptéra USB a druhý koniec zapojte
do elektrickej zásuvky.
CHARGE
586
ggZačne sa nabíjanie a indikátor
nabíjania sa rozsvieti na oranžovo.
zz Po dokončení nabíjania indikátor
nabíjania zhasne. Odpojte napájací
kábel a odpojte sieťový adaptér USB
z držadla s batériami.
Používanie držadla s batériami
ooAk chcete chrániť batérie a zachovať ich optimálny stav, nenabíjajte ich
nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
ooV prípade problémov s nabíjaním bude kontrolka nabíjania blikať
a ochranný obvod zastaví nabíjanie. V takom prípade odpojte napájací
kábel, znova vložte batériu, niekoľko minút počkajte a znova ho pripojte.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon.
ooAk sa kontrolka nabíjania nerozsvieti, skúste odpojiť a znova zapojiť
sieťový adaptér USB.
ooČas potrebný na nabitie a nabitá kapacita sa líšia v závislosti od teploty
okolitého prostredia a zvyšnej kapacity.
ooAk je zostávajúca kapacita batérie (str. 387) približne 90 % alebo viac,
batéria sa nebude nabíjať.
ooNabíjanie pri nízkych teplotách (5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov
trvá dlhšie.
ooPri dvoch vložených batériách sa tieto nabíjajú jedna po druhej.
587
Poradca pri riešení problémov
Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, skúste ho najskôr odstrániť
pomocou pokynov v tomto poradcovi pri riešení problémov. Ak
pomocou Poradcu pri riešení problémov problém nevyriešite, obráťte
sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
Problémy súvisiace s napájaním
Batérie sa nedajú nabíjať pomocou nabíjačky.
●●Ak je zostávajúca kapacita batérie (str. 387) 94 % alebo viac,
batéria sa nebude nabíjať.
●●Nepoužívajte žiadnu inú batériu ako originálnu súpravu batérií
Canon LP‑E6N/LP‑E6.
Indikátor na nabíjačke batérií rýchlo bliká.
●●Ak sa (1) vyskytol problém s nabíjačkou batérií alebo batériou
alebo (2) ak zlyhala komunikácia s batériou (pri použití batérie
od iného výrobcu ako od spoločnosti Canon), ochranný obvod
zastaví nabíjanie a indikátor nabíjania bude rýchlo a konštantne
blikať na oranžovo. V takom prípade (1) odpojte zástrčku nabíjačky
z elektrickej zásuvky. Vyberte a opätovne vložte batériu do
nabíjačky batérií. Počkajte niekoľko minút a potom opäť pripojte
zástrčku do elektrickej zásuvky. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
Indikátor na nabíjačke batérií nebliká.
●●Ak je vnútorná teplota batérie vloženej do nabíjačky batérií
vysoká, nabíjačka nebude z bezpečnostných dôvodov nabíjať
batériu (indikátor nesvieti). Ak sa počas nabíjania teplota
batérie z akéhokoľvek dôvodu zvýši, nabíjanie sa automaticky
zastaví (indikátor bliká). Keď teplota batérie klesne, nabíjanie sa
automaticky obnoví.
588
Poradca pri riešení problémov
Batérie sa nedajú nabíjať pomocou sieťového
adaptéra USB (predáva sa samostatne).
●●Batérie sa nenabíjajú, keď vypínač fotoaparátu v polohe <1>.
●●Upozorňujeme, že súpravu batérií LP‑E6 takto nie je možné
nabíjať.
●●Ak je zostávajúca kapacita batérie približne 90 % alebo viac,
batéria sa nebude nabíjať.
●●Činnosť fotoaparátu sa počas nabíjania zastaví.
●●Pri použití držadla s batériami úplne zasuňte konektor sieťového
adaptéra USB do konektora držadla s batériami a batérie sa začnú
nabíjať.
Kontrolka prístupu počas nabíjania pomocou
sieťového adaptéra USB bliká.
●●V prípade problémov s nabíjaním bude kontrolka prístupu blikať
na zeleno a ochranný obvod zastaví nabíjanie. V takom prípade
odpojte napájací kábel, znova vložte batériu, niekoľko minút
počkajte a znova ho pripojte. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
predajcu alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
Kontrolka prístupu počas nabíjania pomocou
sieťového adaptéra USB nesvieti.
●●Skúste sieťový adaptér USB odpojiť a znova ho zapojiť.
Fotoaparát sa neaktivuje ani vtedy, keď je
vypínač prepnutý do polohy <1>.
●●Uistite sa, že je kryt priestoru pre batériu zatvorený (str. 43).
●●Skontrolujte, či je batéria správne vložená do fotoaparátu
(str. 43).
●●Nabite batériu (str. 40).
●●Uistite sa, že je kryt otvoru na kartu zatvorený (str. 44).
589
Poradca pri riešení problémov
Kontrolka prístupu svieti alebo bliká, aj
keď je vypínač v polohe <2>.
●●Ak sa napájanie vypne počas ukladania snímky na kartu, kontrolka
prístupu bude ešte niekoľko sekúnd svietiť alebo blikať. Po
dokončení záznamu záberu sa napájanie automaticky vypne.
Zobrazuje sa správa [Does this battery/do these batteries display the
Canon logo?/Je na tejto batérii (týchto batériách) logo Canon?].
●●Nepoužívajte žiadnu inú batériu ako originálnu batériu Canon
LP‑E6N/LP‑E6.
●●Batériu vyberte a znova ju vložte (str. 43).
●●Ak sú kontakty batérie znečistené, vyčistite ich mäkkou tkaninou.
Batéria sa veľmi rýchlo vybije.
●●Použite úplne nabitú batériu (str. 40).
●●Výkon batérie môže byť znížený. V položke [53: Battery info./5 3:
Informácie o stave batérie] môžete skontrolovať stav dobíjania batérie
(str. 387). Ak je výkon batérie nedostatočný, vymeňte ju za novú batériu.
●●Počet možných záberov sa zníži v prípade ktorejkoľvek
z nasledujúcich operácií:
• Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
• Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
• Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
• Používanie funkcie Wi‑Fi/Bluetooth (bezdrôtová komunikácia).
Fotoaparát sa sám od seba vypína.
●●Je aktivované automatické vypnutie. Ak chcete deaktivovať automatické vypnu‑
tie, nastavte položku [Auto power off/Automatické vypnutie] v položke [52:
Power saving/52: Úspora energie] na možnosť [Disable/Zakázať] (str. 377).
●●Aj keď je položka [Auto power off/Automatické vypnutie] nastavená na mož‑
nosť [Disable/Zakázať], obrazovka a hľadáčik sa vypnú, keď necháte fotoapa‑
rát v nečinnosti po dobu zadanú v položkách [Display off/Vypnutá obrazovka]
a [Viewfinder off/Vypnutý hľadáčik], ale fotoaparát zostane zapnutý.
●●Nastavte položku [52: Eco mode/52: Úsporný režim] na možnosť [Off/Vyp.].
590
Poradca pri riešení problémov
Problémy súvisiace s fotografovaním
Objektív sa nedá nasadiť.
●●Ak chcete nasadiť objektívy EF alebo EF‑S, budete potrebovať
upevňovací adaptér. Fotoaparát nemožno používať s objektívmi
EF‑M.
Nie je možné zhotoviť ani nahrať žiadnu snímku.
●●Skontrolujte, či je karta správne vložená (str. 44).
●●Prepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy
umožňujúce zápis a mazanie (str. 44).
●●Ak je karta plná, vymeňte ju alebo na nej vytvorte priestor
odstránením nepotrebných snímok (str. 44, 335).
●●Snímanie nie je možné, ak sa bod AF pri pokuse o zaostrenie
zmení na oranžový. Opäť vykonajte automatické zaostrenie
stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo zaostrite manuálne
(str. 56, 281).
Karta sa nedá používať.
●●Ak sa zobrazuje chybová správa týkajúca sa karty, pozrite si
informácie na strane 46 alebo 607.
Pri vložení karty do iného fotoaparátu sa zobrazí chybová správa.
●●Keďže sú karty SDXC formátované vo formáte exFAT a vy
naformátujete kartu pomocou tohto fotoaparátu a potom ju vložíte
do iného fotoaparátu, môže sa zobraziť chyba a môže sa stať, že
kartu nebude možné používať.
591
Poradca pri riešení problémov
Snímka je nezaostrená alebo rozmazaná.
●●Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <AF>
(str. 50, 53).
●●Tlačidlo spúšte stlačte jemne, aby ste nespôsobili otrasy
fotoaparátu (str. 56).
●●Ak je objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), prepínač IS nastavte do polohy <1>.
●●Pri slabom osvetlení sa rýchlosť uzávierky môže znížiť. Použite
vyššiu rýchlosť uzávierky (str. 134), nastavte vyššiu citlivosť ISO
(str. 83), použite blesk (str. 177) alebo použite statív.
●●Pozrite si časť „Minimalizácia rozmazaných fotografií“ na
strane 124.
Nie je možné uzamknutie zaostrenia a zmena kompozície záberu.
●●Nastavte funkciu AF na možnosť Jednoobrázkový AF. Snímanie
s uzamknutím zaostrenia nie je možné s funkciou AF‑Servo
(str. 126, 262).
Rýchlosť sériového snímania je nízka.
●●Rýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie vysokou
rýchlosťou môže byť nižšia v závislosti od podmienok ako: kapacita
batérie, teplota, redukcia blikania, snímanie snímok Dual Pixel
RAW, Tiché fotografovanie s Live View, rýchlosť uzávierky, clona,
podmienky snímaného objektu, jas, funkcia AF, typ objektívu,
použitie blesku, nastavenia snímania (str. 144).
592
Poradca pri riešení problémov
Maximálny počet záberov pri sériovom snímaní je znížený.
●●Pri snímaní objektu s jemnými detailmi, ako je napríklad trávnatá
plocha, bude veľkosť súboru väčšia a skutočný maximálny počet
záberov sérii môže byť nižší v porovnaní s údajmi na strane 609.
Aj keď vymením kartu, zobrazený max. počet záberov
v sérii pre sériové snímanie sa nezmení.
●●Zobrazený max. počet záberov v sérii sa nezmení pri výmene karty,
ani ak ide o vysokorýchlostnú kartu. Max. počet záberov v sérii
uvedený v tabuľke na strane 609 je založený na testovacej karte
spoločnosti Canon. (Čím je vyššia rýchlosť zápisu na kartu, tým
vyšší je skutočný maximálny počet záberov v sérii.) Z tohto dôvodu
sa zobrazený max. počet záberov v sérii môže líšiť od skutočného
maximálneho počtu záberov v sérii.
Zobrazenie s vysokou rýchlosťou nie je dostupné
pri sériovom snímaní vysokou rýchlosťou.
●●Pozrite požiadavky na zobrazenie s vysokou rýchlosťou na
strane 149.
Niektoré možnosti kvality snímky nie sú
dostupné pri snímaní s orezaním.
●●Možnosti kvality snímky 74/84/7a/8a nie sú dostupné, keď
je nastavená možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)] alebo
pri použití objektívov EF‑S.
Pomer strán nemožno nastaviť.
●●Pri objektívoch EF‑S sa automaticky vyberie možnosť [1.6x (crop)/
1,6-násobné (orezané)] a nebudú dostupné žiadne iné pomery
strán.
●●Pomery strán nie je možné nastaviť, keď je položka [85: Add
cropping information/85: Pridať informácie o orezaní]
nastavená na inú možnosť ako [Off/Vyp.].
593
Poradca pri riešení problémov
Citlivosť ISO 100 nemožno nastaviť. Rozšírenie
citlivosti ISO nemožno vybrať.
●●Skontrolujte nastavenie [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] v po‑
ložke [z3: zISO speed settings/z3: zNastavenia citlivosti ISO].
●●Keď je položka [z3: Highlight tone priority/z3: Priorita jasných
tónov] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/
Rozšírené], dostupný rozsah citlivosti ISO bude 200 – 40000 pre
snímanie statických záberov. Aj keď je položka [ISO speed range/
Rozsah citlivosti ISO] v položke [zISO speed settings/zNasta‑
venia citlivosti ISO] nastavená na rozšírenie rozsahu nastavenia,
nemôžete vybrať možnosť L (ekvivalent citlivosti ISO 50), H1 (ekvi‑
valent citlivosti ISO 51200) ani H2 (ekvivalent citlivosti ISO 102400).
Keď je položka [z3: Highlight tone priority/z3: Priorita jasných
tónov] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať] (str. 109), môže‑
te nastaviť citlivosť ISO 100/125/160, L alebo H1/H2.
Aj keď je nastavená znížená kompenzácia
expozície, snímka sa nasníma ako svetlá.
●●Nastavte položku [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Automatická opti‑
malizácia úrovne osvetlenia] na možnosť [Disable/Zakázať] (str. 104).
Keď je nastavená možnosť [Low/Nízka], [Standard/Štandardná] alebo
[High/Vysoká], snímka sa môže nasnímať ako svetlá aj v prípade nastave‑
nia zníženej kompenzácie expozície alebo kompenzácie expozície blesku.
Keď je nastavená manuálna expozícia aj automatické nastavenie
citlivosti ISO, nie je možné nastaviť kompenzáciu expozície.
●●Postup nastavenia kompenzácie expozície nájdete na strane 139.
Nezobrazujú sa všetky možnosti korekcie aberácie objektívu.
●●Keď je aktivovaná funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu] koriguje sa chromatická aberácia aj
difrakcia, hoci tieto dve možnosti nie sú zobrazené.
●●Počas snímania videozáznamu sa nezobrazia možnosti [Digital
Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu] alebo
[Diffraction correction/Korekcia difrakcie].
594
Poradca pri riešení problémov
Pri použití blesku v režime [f] alebo
[d] sa rýchlosť uzávierky zníži.
●●V položke [z2: External Speedlite control/z2: Ovládanie
externého blesku Speedlite] nastavte položku [Slow synchro/
Synchronizácia s dlhým časom uzávierky] na možnosť [1/2001/60sec. auto/1/200 – 1/60 s automaticky] alebo [1/200 sec.
(fixed)/1/200 s (pevné nastavenie)] (str. 181).
Blesk sa nespúšťa.
●●Skontrolujte, či je blesk bezpečne pripojený k fotoaparátu.
Blesk sa vždy spustí s plným výkonom.
●●Pri použití iných zábleskových jednotiek ako bleskov Speedlite
radu EL/EX v režime automatického blesku sa blesk vždy spustí
s plným výkonom (str. 178).
●●Keď je nastavenie užívateľských funkcií blesku pre položku [Flash
metering mode/Režim merania blesku] nastavené na možnosť
[TTL] (automatický blesk), blesk sa vždy spustí s plným výkonom
(str. 187).
Nemožno nastaviť kompenzáciu expozície blesku.
●●Ak je kompenzácia expozície blesku už nastavená pomocou
blesku Speedlite, nemožno ju nastaviť pomocou fotoaparátu. Ak
je kompenzácia expozície externého blesku Speedlite zrušená
(nastavená na hodnotu 0), možno kompenzáciu expozície blesku
nastaviť pomocou fotoaparátu.
595
Poradca pri riešení problémov
Synchronizácia s krátkymi časmi nieje
dostupná v režime [f] alebo [d].
●●V položke [z2: External Speedlite control/z2: Ovládanie
externého blesku Speedlite] nastavte položku [Slow synchro/
Synchronizácia s dlhým časom uzávierky] na možnosť [1/20030sec. auto/1/200 – 30 s automaticky] alebo [1/200-1/60sec.
auto/1/200 – 1/60 s automaticky] (str. 181).
Snímanie s diaľkovým ovládaním nemožno použiť.
●●Pri snímaní statických záberov nastavte režim priebehu snímania
na možnosť <Q> alebo <k> (str. 147). Pri snímaní
videozáznamov nastavte položku [z2: Remote control/
z2: Diaľkové ovládanie] na možnosť [Enable/Povoliť]
(str. 245).
●●Skontrolujte polohu prepínača aktivácie časovača diaľkového
ovládača.
●●Ak používate bezdrôtový diaľkový ovládač BR‑E1, pozrite
strany 174 a 408.
●●Ak chcete použiť diaľkový ovládač na snímanie časozberného
videozáznamu, pozrite stranu 235.
Počas snímania sa zobrazuje biela ikona
s alebo červená ikona E.
●●Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Keď
je zobrazená biela ikona <s>, kvalita obrazu statických záberov
môže byť horšia. Ak je zobrazená červená ikona <E>, signalizuje
to, že snímanie sa čoskoro automaticky zastaví (str. 253).
Počas snímania videozáznamov sa zobrazuje
biela ikona alebo červená ikona E.
●●Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Ak
je zobrazená červená ikona <E>, signalizuje to, že snímanie
videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví (str. 253).
596
Poradca pri riešení problémov
Snímanie videozáznamu sa zastaví samé od seba.
●●Ak je rýchlosť zápisu karty nízka, snímanie videozáznamu sa
môže automaticky zastaviť. Informácie o kartách, ktoré umožňujú
snímanie videozáznamov, nájdete na strane 611. Ak chcete zistiť
rýchlosť zápisu príslušnej karty, pozrite si informácie na webovej
lokalite výrobcu tejto karty a pod.
●●Snímanie sa automaticky zastaví, keď videozáznam dosiahne
29 minút 59 sekúnd (alebo 7 minút 29 sekúnd pri videozázname
s vysokou snímkovou frekvenciou).
Pri snímaní videozáznamov sa nedá nastaviť citlivosť ISO.
●●V iných režimoch snímania ako [M] sa citlivosť ISO nastaví
automaticky. V režime [M] môžete citlivosť ISO nastaviť ručne
(str. 615).
Citlivosť ISO 100 nemožno nastaviť/rozšírenie citlivosti ISO
nemožno vybrať počas snímania videozáznamu.
●●Keď je položka [z3: Highlight tone priority/z3: Priorita
jasných tónov] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť],
dostupná citlivosť ISO začína na hodnote ISO 200. Rozšírená
citlivosť ISO sa nedá vybrať, aj keď nastavíte rozšírený rozsah
pre položku [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] alebo
[Range for H/Rozsah pre H] v položke [z3: kISO speed
settings/z3: kNastavenia citlivosti ISO]. Keď je položka
[z3: Highlight tone priority/z3: Priorita jasných tónov]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať] (str. 109), môžete
nastaviť citlivosť ISO 100/125/160 alebo rozšírenú citlivosť ISO.
●●Skontrolujte nastavenie [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]
a [Range for H/Rozsah pre H] v položke [z3: kISO speed
settings/z3: kNastavenia citlivosti ISO].
597
Poradca pri riešení problémov
Počas snímania videozáznamu sa mení expozícia.
●●Ak počas snímania videozáznamu zmeníte rýchlosť uzávierky
alebo clonu, môžu sa zaznamenať zmeny v expozícii.
●●Ak chcete používať približovanie počas snímania videozáznamu,
odporúča sa nasnímať niekoľko testovacích videozáznamov. Pri
snímaní videozáznamov s použitím transfokácie môže dochádzať
k zaznamenávaniu zmien expozície alebo zvukov objektívu,
nerovnomernej úrovni zvuku alebo strate zaostrenia.
Počas snímania videozáznamu obraz bliká
alebo sa zobrazujú vodorovné pruhy.
●●Príčinou blikania, vodorovných pruhov (šumu) alebo nepravidelnej
expozície počas snímania videozáznamu môže byť žiarivkové svetlo,
svietidlá LED alebo iné zdroje osvetlenia. Zaznamenať sa môžu zme‑
ny expozície (jasu) alebo farebného tónu. V režime [M] sa môžete
pokúsiť zmierniť tento problém použitím nízkej rýchlosti uzávierky.
Problém môže byť viditeľný pri snímaní časozberného videozáznamu.
Počas snímania videozáznamu vyzerá snímaný objekt skreslený.
●●Ak pohybujete fotoaparátom doľava alebo doprava (panoramatický po‑
hyb) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže vyzerať skreslený.
Problém môže byť viditeľný pri snímaní časozberného videozáznamu.
Snímanie statických záberov počas snímania
videozáznamu nie je možné.
●●Statické zábery nemožno snímať počas snímania videozáznamu.
Predtým, ako začnete snímať statické zábery, zastavte snímanie
videozáznamu, potom zvoľte režim snímania pre statické zábery.
10-bitový výstup HDMI nie je dostupný
pri použití funkcie Canon Log.
●●Keď je fotoaparát nastavený na možnosť [On (10bit)/Zap. (10-bi‑
tový)], neprodukuje sa žiadny výstup HDMI, ak externé zázna‑
mové zariadenie nepodporuje 10-bitový záznam v rozlíšení 4K.
598
Poradca pri riešení problémov
Problémy s bezdrôtovou funkciou
Funkciu Wi‑Fi nemožno nastaviť.
●●Ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k inému zariadeniu
pomocou prepojovacieho kábla, funkcie Wi‑Fi nemožno nastaviť.
Pred nastavením funkcií odpojte prepojovací kábel (str. 426).
Nemožno používať zariadenie pripojené
pomocou prepojovacieho kábla.
●●Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať
s fotoaparátom s pripojením pomocou prepojovacieho kábla, keď je
fotoaparát pripojený k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi‑Fi.
Pred pripojením prepojovacieho kábla ukončite pripojenie Wi‑Fi.
Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť.
●●Po vytvorení pripojenia Wi‑Fi nie sú možné operácie, ako je
snímanie alebo prehrávanie.
Ukončite pripojenie Wi‑Fi a vykonajte požadovaný postup.
Nemožno sa znova pripojiť k smartfónu.
●●Aj keď používate kombináciu rovnakého fotoaparátu a smartfónu,
ak ste zmenili nastavenia alebo vybrali iné nastavenie, opätovné
pripojenie sa nemusí podariť ani po výbere rovnakého identifikátora
SSID. V takomto prípade odstráňte nastavenia pripojenia
fotoaparátu z nastavení pripojenia Wi‑Fi v smartfóne a znova
nastavte pripojenie.
●●Ak počas opätovného nastavovania pripojenia necháte aplikáciu
Camera Connect spustenú, pripojenie sa nemusí vytvoriť.
V takomto prípade reštartujte aplikáciu Camera Connect.
599
Poradca pri riešení problémov
Nemožno sa spárovať so smartfónom.
●●Predtým spárovaný smartfón nemožno spárovať s fotoaparátom
znova, ak je v smartfóne uložená registrácia fotoaparátu. V takom
prípade odstráňte registráciu fotoaparátu uloženú v nastaveniach
Bluetooth v smartfóne a skúste párovanie zopakovať (str. 439).
Problémy s ovládaním
Nie je možné zmeniť nastavenie pomocou ovládacích prvkov
<6>, <5>, <d>, <m> alebo <T>.
●●Stlačením tlačidla <R> odomknite ovládacie prvky (str. 60).
●●Skontrolujte nastavenie funkcie [56: Multi function lock/56:
Uzamknutie viacerých funkcií] (str. 416).
Dotykové ovládanie nie je možné.
●●Skontrolujte, či je položka [53: Touch control/53: Dotykové
ovládanie] nastavená na možnosť [Standard/Štandardné] alebo
[Sensitive/Citlivé] (str. 385).
Tlačidlo alebo volič fotoaparátu nefunguje podľa očakávaní.
●●V prípade snímania videozáznamu skontrolujte nastavenie
[54: V btn function/54: Funkcia tlačidla V] (str. 404).
●●Skontrolujte nastavenia karty [8C.Fn4] (str. 555).
600
Poradca pri riešení problémov
Problémy so zobrazením
Na obrazovke ponuky sa zobrazuje menej kariet a položiek.
●●V režime [A] sa nezobrazujú niektoré karty a položky. Ak karty
a položky na obrazovke ponuky sa líšia pre statické zábery
a videozáznamy.
Zobrazenie sa začne s ponukou [9] My Menu
(Moja ponuka) alebo sa zobrazí len karta [9].
●●Položka [9Set up: Menu display/9Nastavenie: Zobrazenie
ponuky] je nastavená na možnosť [Display from My Menu
tab/Zobrazovať od karty ponuky My Menu (Moja ponuka)]
alebo [Display only My Menu tab/Zobraziť len kartu My Menu
(Moja ponuka)]. Nastavte položku [Normal display/Normálne
zobrazenie] (str. 570).
Prvý znak názvu súboru je podčiarknutie („_“).
●●Nastavte položku [z4: Color space/z4: Farebný priestor] na
možnosť [sRGB]. Ak je nastavený priestor [Adobe RGB], prvý
znak bude podčiarknutie (str. 117).
Štvrtý znak v názve súboru sa zmení.
●●Položka [51: File name/51: Názov súboru] je nastavená na
možnosť [*** + image size/*** + veľkosť snímky]. Vyberte
jedinečný názov súboru fotoaparátu (predvolený kód) alebo názov
súboru zaregistrovaný v používateľskom nastavení 1 (str. 370).
Číslovanie súborov nezačína od 0001.
●●Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok
nemusí začínať od 0001 (str. 367).
601
Poradca pri riešení problémov
Zobrazený dátum a čas snímania je nesprávny.
●●Skontrolujte, či je nastavený správny dátum a čas (str. 380).
●●Skontrolujte časové pásmo a letný čas (str. 380).
Na snímke nie je dátum a čas.
●●Dátum a čas snímania sa na snímke nezobrazuje. Dátum a čas
snímania sa zaznamená do snímky v rámci informácií o snímaní.
Pri tlači môžete na snímku vytlačiť dátum a čas na základe dátumu
a času zaznamenaného v informáciách o snímaní (str. 353).
Zobrazuje sa položka [###].
●●Ak počet snímok zaznamenaných na karte presahuje počet
snímok, ktoré fotoaparát dokáže zobraziť, zobrazí sa symbol [###].
Na obrazovke sa nezobrazuje čistý obraz.
●●Ak je obrazovka znečistená, vyčistite ju mäkkou handričkou.
●●Displej obrazovky môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej
teplote alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote
sa vráti do normálu.
602
Poradca pri riešení problémov
Problémy s prehrávaním
Časť snímky bliká načierno.
●●Položka [33: Highlight alert/33: Upozornenie na najjasnejšie
oblasti] je nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (str. 309).
Na snímke sa zobrazuje červený rámik.
●●Položka [33: AF point disp./33: Zobrazenie bodu AF] je
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (str. 309).
Počas prehrávania snímok sa body AF nezobrazujú.
●●Body AF sa nezobrazia v prípade prehrávania nasledujúcich typov
snímok:
• Snímky zhotovené s použitou redukciou šumu pri viacerých záberoch.
• Orezané snímky.
• Snímky zhotovené s položkou [Auto Image Align/Automatické
zarovnanie snímky] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť]
pri snímaní v režime HDR.
Snímku nie je možné vymazať.
●●Ak je snímka chránená, nedá sa vymazať (str. 318).
Statické zábery a videozáznamy nemožno prehrať.
●●Snímky nasnímané pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať
prehrať v tomto fotoaparáte.
●●Videozáznamy upravené pomocou počítača nemožno prehrať
pomocou fotoaparátu.
Prehrať možno len niekoľko snímok.
●●Snímky boli filtrované na prehrávanie pomocou funkcie
[32: Set image search conditions/32: Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] (str. 313). Odstráňte podmienky
vyhľadávania snímok.
603
Poradca pri riešení problémov
Počas prehrávania videozáznamu počuť
prevádzkový zvuk a mechanický zvuk.
●●Ak počas snímania videozáznamu manipulujte s otočnými voličmi
fotoaparátu alebo objektívom fotoaparátu, zaznamenajú sa aj tieto
prevádzkové zvuky. Odporúča sa používať smerový stereofónny
mikrofón DM‑E1 (predáva sa samostatne) (str. 202).
Videozáznam sa zdanlivo na okamih zastaví.
●●V prípade výraznej zmeny expozičnej úrovne počas snímania
videozáznamu s automatickým nastavením expozície sa na chvíľu
zastaví snímanie, kým sa expozícia nestabilizuje. V takom prípade
snímajte v režime [M] (str. 213).
Na televízore sa nezobrazuje žiaden obraz.
●●Skontrolujte, či je položka [53: Video system/53: Video systém]
správne nastavená na možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For
PAL/Pre PAL] podľa video systému vášho televízora (str. 384).
●●Skontrolujte, či je konektor kábla HDMI úplne zasunutý (str. 333).
Pre jeden nasnímaný videozáznam existujú
viaceré súbory videozáznamov.
●●Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 4 GB, automaticky sa
vytvorí ďalší súbor videozáznamu (str. 200). Ak však použijete
kartu SDXC naformátovanú pomocou fotoaparátu, môžete
videozáznam nasnímať do jedného súboru, aj keď jeho veľkosť
prekračuje 4 GB.
604
Poradca pri riešení problémov
Čítačka pamäťových kariet nedokázala rozpoznať kartu.
●●V závislosti od používanej čítačky pamäťových kariet a operačného
systému počítača nemusia byť karty SDXC správne rozpoznané.
V takom prípade pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom
prepojovacieho kábla a importujte snímky do počítača pomocou
nástroja EOS Utility (softvér EOS).
Nemožno zmeniť veľkosť snímky.
●●Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete meniť veľkosť snímok JPEG
b a RAW (str. 345).
Snímku nemožno orezať.
●●Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete orezávať snímky RAW
(str. 346).
Na snímke sa zobrazujú svetelné body.
●●Na snímkach alebo na obrazovke snímania sa môžu objaviť biele,
červené alebo modré body svetla, ak snímač ovplyvní vesmírne
žiarenie či podobné faktory. Ich výskyt môžete potlačiť vykonaním
funkcie [Clean nowf/Vyčistiť terazf] v položke [53: Sensor
cleaning/53: Čistenie snímača] (str. 391).
605
Poradca pri riešení problémov
Problémy pri čistení snímača
Počas čistenia snímača vydáva uzávierka zvuk.
●●Keď v časti [53: Sensor cleaning/53: Čistenie snímača]
vyberiete možnosť [Clean nowf/Vyčistiť terazf], uzávierka
bude počas čistenia vydávať mechanický zvuk, ale na kartu sa
nezaznamená žiadna snímka (str. 391).
Automatické čistenie snímača nie je funkčné.
●●Pri opakovanom prepnutí vypínača <1> a <2> krátko po sebe
sa ikona <f> nemusí zobraziť (str. 48).
Problémy s pripojením k počítaču
Snímky sa nedajú importovať do počítača.
●●Do počítača nainštalujte softvér EOS Utility (softvér EOS)
(str. 572).
●●Ak je už fotoaparát pripojený prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia, nedokáže komunikovať so žiadnym pripojeným
počítačom prostredníctvom prepojovacieho kábla.
Komunikácia medzi pripojeným fotoaparátom
a počítačom nefunguje.
●●Pri používaní programu EOS Utility (softvér EOS) nastavte položku
[z2: Time-lapse movie/z2: Časozberný videozáznam] na
možnosť [Disable/Zakázať] (str. 224).
606
Chybové kódy
(1)
(2)
Ak sa vyskytol problém s fotoaparátom,
zobrazí sa chybová správa. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Ak problém
pretrváva, poznačte si kód chyby (Errxx)
a obráťte sa na oddelenie podpory
zákazníkov.
(1)
(2)
Číslo chyby
Príčina a protiopatrenia
607
Údaje o výkone
Snímanie statických záberov
zzPočet možných záberov
Teplota
Počet možných záberov
Izbová teplota
(23 °C)
Približne 370 záberov
Nízka teplota
(0 °C)
Približne 350 záberov
• Na základe používanie obrazovky a úplne nabitej súpravy batérií (LP‑E6N),
s položkou [54: Disp. performance/54: Výkon zobrazenia] nastavenou
na možnosť [Smooth/Plynulé] a podľa testovacích noriem asociácie CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
• S držadlom s batériami BG‑E22 (predáva sa samostatne), v ktorom sú vložené
dve batérie LP‑E6N, sa počet možných záberov približne zdvojnásobí.
• S položkou [54: Disp. performance/54: Výkon zobrazenia] nastavenou
na možnosť [Power saving/Úspora energie], je možné zhotoviť približne
450 snímok pri izbovej teplote a približne 430 pri nízkych teplotách.
zzRozsah automatického nastavenia citlivosti ISO
Režim snímania
A
t/d/s/f/a
BULB
Citlivosť ISO
Bez blesku
ISO 100 – 12800
ISO 100 – 40000*
ISO 400*
S bleskom
ISO 100 – 1600
ISO 100 – 1600*
ISO 400*
* Skutočný rozsah citlivosti ISO závisí od nastavení [Minimum] a [Maximum]
nastavených v položke [Auto range/Automatický rozsah].
608
Údaje o výkone
zzPomôcka na nastavenie veľkosti snímok
Kvalita
snímky
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
1
1:U
F
F:U
RAW+JPEG
1
73
F
73
(približné údaje)
Maximálny počet záberov v sérii
Počet zazna‑ Veľkosť
Počet
menaných
súboru možných
Standard
Vysoká
pixelov
(MB)
záberov
(Štandardné)
rýchlosť
3,8 M
8,4
4,4
4,7
2,6
3,1
1,8
1,6
3570
6770
6460
11510
9700
16040
18830
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
30M
30M
30M
30M
31,3
55,2
17,3
27,8
970
520
1770
1000
34
17
61
150
47
Plná
78
Plná
30M
30M
30M
30M
31,3
8,4
17,3
8,4
760
34
39
1180
55
56
30M
13M
7.5M
• Počet možných záberov je založený na testovacích štandardoch spoločnosti Canon a 32 GB karte.
• Maximálny počet záberov v sérií je určený podľa štandardného testovania karty SD spoločnosti
Canon (štandardná: 32 GB, vysokorýchlostná: UHS‑II 32 GB) a testovacích štandardov (<o>
Sériové snímanie vysokou rýchlosťou, orezanie/pomer strán statických záberov: veľkosť kinofil‑
mového políčka, ISO 100, bez režimu Dual Pixel RAW, štandardný štýl Picture Style).
• Veľkosť súboru, počet možných záberov a maximálny počet záberov v sérii sa môže me‑
niť v závislosti od snímaného objektu, značky karty, orezania/pomeru strán statických
záberov, citlivosti ISO, štýlu Picture Style, užívateľských funkcií a iných nastavení.
• Pri snímaní s režimom Dual Pixel RAW sa automaticky nastaví na možnosť
<i> Sériové snímanie nízkou rýchlosťou.
• Označenie „Max“ znamená, že snímanie je možné až do naplnenia karty pri
uvedených podmienkach.
Indikátor maximálneho počtu záberov v sérii sa nezmení ani pri použití
vysokorýchlostnej karty SD. Namiesto toho však bude platiť maximálny
počet záberov v sérii uvedený v tabuľke.
609
Údaje o výkone
zzPočet pixelov pri nastavení orezania/pomeru strán
(približný počet pixelov)
statických záberov
Kvalita
Veľkosť kinofilmového
1.6x (crop) (1,6-násobné
snímky
políčka (3:2)
(orezané))
3/1/F 6720 x 4480 (30,1 megapixela) 4176 x 2784 (11,6 megapixela)
4464 x 2976 (13,3 megapixela)
–
a
3360 x 2240 (7,5 megapixela)
–
a
b
Kvalita
snímky
3/1/F
a
a
b
2400 x 1600 (3,8 megapixela)
2400 x 1600 (3,8 megapixela)
1:1 (pomer strán)
4:3 (pomer strán)
16:9 (pomer strán)
4480 x 4480
(20,1 megapixela)
2976 x 2976
(8,9 megapixela)
2240 x 2240
(5,0 megapixela)
1600 x 1600
(2,6 megapixela)
5952 x 4480
(26,7 megapixela)*
3968 x 2976
(11,8 megapixela)
2976 x 2240
(6,7 megapixela)*
2112 x 1600
(3,4 megapixela)*
6720 x 3776
(25,4 megapixela)*
4464 x 2512
(11,2 megapixela)*
3360 x 1888
(6,3 megapixela)*
2400 x 1344
(3,2 megapixela)*
ooSkutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa
bude líšiť od uvedeného pomeru strán.
ooPodrobnejšie informácie o veľkostiach súborov JPEG nájdete
v hodnotách pre nahrávanie vo veľkosti kinofilmového políčka na
strane 609. Pri ekvivalentných podmienkach snímania budú veľkosti
súborov menšie ako pri nastavení položky [z1: zCropping/aspect
ratio/z1: zOrezanie/pomer strán] na možnosť [Full-frame/Veľkosť
kinofilmového políčka].
610
Údaje o výkone
Snímanie videozáznamu
zzKarty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Kvalita nahrávania
videozáznamu
H
L
5
w
Karta SD
W UHS‑II, Video Speed Class 60 alebo rýchlejšia
X UHS‑I, UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
W UHS‑I, UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
87
SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
X
65B4 W UHS‑I, UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
65B4 X
SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
HDR videozáznam
SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
65
V
SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
W
87
SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
X
65B4
65
X
HDR videozáznam
23
W
SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
UHS‑I, UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
• Keď je vypnuté orezanie videozáznamu a digitálny stabilizátor obrazu.
• Táto tabuľka uvádza rýchlosti zápisu a čítania karty potrebné na nahrávanie
videozáznamov (požiadavky na výkon kariet). Požiadavky na výkon kariet pre
časozberné videozáznamy v rozlíšení 4K/Full HD sa však vzťahujú na rýchlosť
čítania.
611
Údaje o výkone
zzCelková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru
(približne)
za minútu
Kvalita nahrávania
videozáznamu
H
65
B4
87
L
5
W
X
W
X
65
W
B4
65
X
B4
HDR videozáznam
Celková možná doba
nahrávania na kartu
32 GB
128 GB
8 GB
2 min.
8 min.
35 min.
8 min.
35 min.
2 h 21 min.
5 min.
23 min.
1 h 34 min.
17 min.
1 h 10 min.
4 h 43 min.
3444 MB/min.
860 MB/min.
1298 MB/min.
431 MB/min.
11 min.
46 min.
3 h 06 min.
654 MB/min.
35 min.
2 h 20 min.
9 h 23 min.
216 MB/min.
5 h 47 min.
52 min.
2 h 42 min.
23 h 11 min.
3 h 29 min.
10 h 49 min.
87 MB/min.
583 MB/min.
187 MB/min.
5 h 21 min.
21 h 26 min.
94 MB/min.
26 min.
1 h 46 min.
1144 MB/min.
V 1 h 26 min.
13 min.
W
87
40 min.
X
w 65
X
1 h 20 min.
HDR videozáznam
6 min.
23
W
65
Veľkosť
súboru
• Keď je vypnuté orezanie videozáznamu a digitálny stabilizátor obrazu.
Zvýšenie vnútornej teploty fotoaparátu môže spôsobiť zastavenie snímania video‑
záznamu ešte pred uplynutím celkovej doby nahrávania uvedenej v tabuľke (str. 253).
zzCelkový možný čas snímania videozáznamu
Teplota
Celková doba nahrávania
Izbová teplota
(23 °C)
2 h 20 min.
(približne)
Nízka teplota
(0 °C)
2 h 10 min.
• S úplne nabitou súpravou batérií LP‑E6N.
• S položkou [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu] v položke [z1: Movie
rec quality/z1: Kvalita nahrávania videozáznamu] nastavenou na možnosť
H L a položkou [21: Movie Servo AF/21: AF‑Servo pri videozázna‑
me] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť].
612
Údaje o výkone
zzCelkový možný čas snímania časozberného
videozáznamu
Snímanie časozberných
videozáznamov
Automatické
Interval
vypnutie
obrazovky
Disable (Zakázať)
2s
Enable (Povoliť)
Disable (Zakázať)
10 sekúnd
Enable (Povoliť)
(približne)
Izbová teplota
(23 °C)
Nízka teplota
(0 °C)
4 h 30 min.
7 h 10 min.
4 h 20 min.
7 h 30 min.
4h
6 h 30 min.
3 h 50 min.
6 h 50 min.
• S úplne nabitou súpravou batérií LP‑E6N.
• Možná doba snímania videozáznamu sa líši v závislosti od podmienok
snímania.
613
Údaje o výkone
Citlivosť ISO počas snímania videozáznamu
V režime [y]
zz Pri videozáznamoch v rozlíšení HD/Full HD a videozáznamoch
s vysokou snímkovou frekvenciou sa citlivosť ISO automaticky
nastaví v rozsahu ISO 100 – 25600.
zz Pri videozáznamoch v rozlíšení 4K sa citlivosť ISO automaticky
nastaví v rozsahu ISO 100 – 12800.
V režimoch [k], [t] a [v]
zz Pri videozáznamoch v rozlíšení HD/Full HD a videozáznamoch
s vysokou snímkovou frekvenciou sa citlivosť ISO automaticky
nastaví v rozsahu ISO 100 – 25600.
zz Pri videozáznamoch v rozlíšení 4K sa citlivosť ISO automaticky
nastaví v rozsahu ISO 100 – 12800.
zz Ak v položke [z3: kISO speed settings/z3: kNastavenia
citlivosti ISO] nastavíte možnosť [ISO Auto/Automatické
nastavenie citlivosti ISO] alebo [HISO Auto/HAutomatické
nastavenie citlivosti ISO] na hodnotu [Max.:H2(102400)]
(str. 246), maximálny limit rozsahu automatického nastavenia
citlivosti ISO sa rozšíri na hodnotu H2 (ekvivalent citlivosti ISO
102400). Môžete znížiť maximálnu hodnotu, čím sa rozsah
automatického nastavenia citlivosti ISO zúži.
zz S položkou [z3: Highlight tone priority/z3: Priorita
jasných tónov] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť]
(str. 109) bude rozsah automatického nastavenia citlivosti ISO
v rozsahu ISO 200 – 25600 pre videozáznamy v rozlíšení HD/
Full HD a videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou a ISO
200 – 12800 pre videozáznamy v rozlíšení 4K.
614
Údaje o výkone
V režime [M]
zz Pri videozáznamoch v rozlíšení HD/Full HD a videozáznamoch
s vysokou snímkovou frekvenciou nastavených na možnosť [AUTO]
sa citlivosť ISO automaticky nastaví v rozsahu ISO 100 – 25600.
zz Pri videozáznamoch v rozlíšení 4K s citlivosťou ISO nastavených na
možnosť [AUTO] sa citlivosť ISO automaticky nastaví v rozsahu ISO
100 – 12800.
zz Pri nastavení automatického nastavenia citlivosti ISO položka [ISO
Auto/Automatické nastavenie citlivosti ISO] alebo [HISO Auto/
H Automatické nastavenie citlivosti ISO] v položke [z3: kISO
speed settings/z3: kNastavenia citlivosti ISO] nastavená na
možnosť [Max.:H2(102400)] (str. 246) rozšíri maximálnu rýchlosť
v rozsahu automatického nastavenia citlivosti ISO na H2 (ekvivalent
citlivosti ISO 102400). Môžete znížiť maximálnu hodnotu, čím sa
rozsah automatického nastavenia citlivosti ISO zúži.
zz Citlivosť ISO môžete nastaviť manuálne v rozsahu ISO 100 – 25600
pre videozáznamy v rozlíšení HD/Full HD a videozáznamy s vysokou
snímkovou frekvenciou a ISO 100 – 12800 pre videozáznamy
v rozlíšení 4K. Upozorňujeme, že v položke [z3: kISO speed
settings/z3: kNastavenia citlivosti ISO] nastavenie [Maximum]
pre položku [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] alebo
[Hrange/Rozsah H] na možnosť [H2 (102400)] (str. 246) rozšíri
maximálnu citlivosť v rozsahu manuálneho nastavenia citlivosti
ISO na H2 (ekvivalent citlivosti to ISO 102400). Upozorňujeme, že
hodnoty [Maximum] a [Minimum] môžete tiež nastaviť na rozsah,
ktorý je užší ako predvolený rozsah.
zz Ak je položka [z3: Highlight tone priority/z3: Priorita jasných
tónov] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (str. 109),
minimálny limit rozsahu automatického a manuálneho nastavenia
citlivosti ISO z intervalu bude ISO 200. Aj keď je nastavené
rozšírenie citlivosti ISO, maximálny limit sa nerozšíri.
615
Údaje o výkone
Prehrávanie snímok
zzMožnosti zmeny veľkosti snímky podľa pôvodnej kvality
snímky
Pôvodná kvalita
snímky
3*
Dostupné nastavenia na zmenu veľkosti
4
a
b
k
k
k
k
k
4
k
a
* Pre snímky zhotovené s položkou [z1: zCropping/aspect ratio/z1:
zOrezanie/pomer strán] nastavenou na možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné
(orezané)] je dostupná len možnosť b.
zzVeľkosti pre snímky so zmenenou veľkosťou
(približný počet pixelov)
Kvalita
snímky
4
a
b
Kvalita
snímky
4
a
b
Veľkosť kinofilmového
políčka (3:2)
4464 x 2976 (13,3 megapixela)
3360 x 2240 (7,5 megapixela)
2400 x 1600 (3,8 megapixela)
1.6x (crop) (1,6-násobné
(orezané))
–
–
2400 x 1600 (3,8 megapixela)
1:1 (pomer strán)
4:3 (pomer strán)
16:9 (pomer strán)
2976 x 2976
(8,9 megapixela)
2240 x 2240
(5,0 megapixela)
1600 x 1600
(2,6 megapixela)
3968 x 2976
(11,8 megapixela)
2976 x 2240
(6,7 megapixela)*
2112 x 1600
(3,4 megapixela)*
4464 x 2512
(11,2 megapixela)*
3360 x 1888
(6,3 megapixela)*
2400 x 1344
(3,2 megapixela)*
ooSkutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa
bude líšiť od uvedeného pomeru strán.
ooSnímka sa môže mierne orezať v závislosti od podmienok zmeny
veľkosti.
616
Zobrazenie informácií
Panel LCD
Pohotovostná obrazovka č. 1 pre statické zábery/
videozáznamy
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Uzamknutie viacerých funkcií
Režim snímania
Kapacita batérie
Kompenzácia expozície blesku
Kompenzácia
Funkcia Bluetooth
Funkcia Wi‑Fi
Rýchlosť uzávierky
Clona
Videozáznam s 1/8 EV krokom Av
Ukazovateľ úrovne expozície/
Hodnota kompenzácie
expozície/Rozsah AEB
(12) Citlivosť ISO
(13) Priorita jasných tónov/Rozšírenie
citlivosti ISO
Pohotovostná obrazovka č. 2 pre statické zábery
(1)
(3)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(5)
(10)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Režim priebehu snímania
Spôsob AF
Funkcia AF
Kvalita statického záberu
Režim snímania videozáznamu
Vyváženie bielej
Režim merania
Štýl Picture Style
Počet možných záberov
Kvalita nahrávania videozáznamu
617
Zobrazenie informácií
Pohotovostná obrazovka č. 2 pre videozáznamy
(1)
(4)
(2)
(5)
(6)
(3)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Spôsob AF
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
Veľkosť snímky
Vyváženie bielej
Canon Log
Možná doba nahrávania
videozáznamu
Snímková frekvencia
Prebieha nahrávanie videozáznamu
(2)
(1)
618
(1)
(2)
Uplynutá doba nahrávania
Prebieha nahrávanie/prebieha
externé nahrávanie (HDMI,
10-bitové)
Zobrazenie informácií
Obrazovka snímanie statických záberov
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Polohy zobrazenia v hľadáčiku sa pri niektorých položkách môžu líšiť.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(12)
(13)
(14)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Možná doba nahrávania
videozáznamu
(2) Maximálny počet záberov v sérii
(3) Počet možných záberov/Počet
sekúnd do spustenia samospúšte
(4) HDR/Viacnásobné expozície/Dual
Pixel RAW/Redukcia šumu pri
viacerých záberoch
(5) Režim snímania/ikona scény
(6) Spôsob AF
(7) Funkcia AF
(8) Režim priebehu snímania
(9) Režim merania
(10) Snímanie s potlačením vplyvu
blikania
(11) Bod AF (1-bodové AF)
(15)
(16)
(17)
(23)
(12) Kapacita batérie
(13) Zostávajúci počet viacnásobných
expozícií
(14) Varovanie týkajúce sa teploty
(15) Elektronická vodováha
(16) Histogram
(17) Tlačidlo rýchleho ovládania
(18) Kvalita snímky
(19) Vyváženie bielej/Korekcia
vyváženia bielej
(20) Štýl Picture Style
(21) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
(22) Orezanie/pomer strán statických
záberov
(23) Stav príjmu signálu GPS
619
Zobrazenie informácií
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(30)
(37)
(38)
(39)
(40)
(31)
(41)
(29)
(24) Blesk pripravený/bez blesku/
uzamknutie FE/synchronizácia
s krátkymi časmi
(25) Tichá uzávierka
(26) Ovládanie uzávierky dotykom
(27) Uzamknutie AE
(28) Rýchlosť uzávierky/varovanie pri
uzamknutí viacerých funkcií
(29) Kompenzácia expozície blesku
(30) Clona
(31) Ukazovateľ úrovne expozície
(32) Zobrazenie zaostrovacej
vzdialenosti
(33) Funkcia Bluetooth
(34) Simulácia expozície
(35) Tlačidlo zväčšenia
(36) Citlivosť ISO
(37) Priorita jasných tónov
(38) Intenzita signálu Wi‑Fi
(39) Kompenzácia
(40) Funkcia Wi‑Fi
(41) Stupňovanie automatickej
expozície AEB/stupňovanie
expozície blesku FEB
ooMôžete nastaviť, čo sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo <B> (str. 397).
ooElektronická vodováha sa nezobrazí, keď je spôsob AF nastavený na
možnosť [u+Tracking/u+ Sledovanie] alebo je fotoaparát pripojený
k televízoru pomocou kábla HDMI.
ooPo nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
620
Zobrazenie informácií
Obrazovka snímania videozáznamu
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Polohy zobrazenia v hľadáčiku sa pri niektorých položkách môžu líšiť.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(2)
(3)
(4)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
Varovanie týkajúce sa teploty
Kapacita batérie
Doba nahrávania videozáznamu/
uplynutá doba nahrávania
(4) Režim snímania videozáznamu/
časozberný videozáznam/ikona
scény
(5) Spôsob AF
(6) Veľkosť nahrávania
videozáznamu/snímková
frekvencia
(7) Miera kompresie
(8) Úroveň záznamu zvuku
(manuálne)
(9) Hlasitosť slúchadiel
(10) Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
(11) AF-servo pri videozázname
(21)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Elektronická vodováha
Bod AF (1-bodové AF)
Časový kód
Histogram (v režime M)
Prebieha nahrávanie/prebieha
externé nahrávanie (HDMI,
10-bitové)
Vyváženie bielej/Korekcia
vyváženia bielej
Štýl Picture Style
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
HDR movie/HDR videozáznam
Tlačidlo zväčšenia
621
Zobrazenie informácií
(22)
(29)
(23)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(22) Ukazovateľ úrovne záznamu
zvuku (manuálne)
(23) Canon Log
(24) Uzamknutie AE
(25) Rýchlosť uzávierky
(26) Asistent zobrazenia
(27) Funkcia Wi-Fi
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Clona
Ukazovateľ úrovne expozície
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Kompenzácia expozície
Zobrazenie zaostrovacej
vzdialenosti
(34) Funkcia Bluetooth
ooMôžete nastaviť, čo sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo <B> (str. 397).
ooElektronická vodováha sa nezobrazí, keď je spôsob AF nastavený na
možnosť [u+Tracking/u+ Sledovanie] alebo je fotoaparát pripojený
k televízoru pomocou kábla HDMI.
ooElektronickú vodováhu, čiary mriežky ani histogram nie je možné
zobraziť počas snímania videozáznamu. (Keď začnete snímať
videozáznam, prestanú sa zobrazovať.)
ooPri spustení snímania videozáznamu sa zostávajúca doba snímania
videozáznamu zmení na uplynutý čas.
Po nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
622
Zobrazenie informácií
Ikony scény
V režime snímania [A] alebo [y] fotoaparát rozpozná typ scény
a podľa toho sa nakonfigurujú všetky nastavenia. Rozpoznaný typ
scény je uvedený v ľavej hornej časti obrazovky.
Objekt
Portrét*1
Iný ako portrét
2
Pohyb*
Pozadie
Príroda
a exteriér
Záber
zblízka*3
Pohyb*2
Jasné
Sivá
Protisvetlo
Vrátane
modrej
oblohy
Bledo‑
modrá
Protisvetlo
*4
Západ slnka
*4
Bodové
svetlo
Oranžová
Tmavo‑
modrá
Tmavé
So statí‑
vom*2
Farba
pozadia
* 5* 6
*4
* 5* 6
*4
*1: Počas snímania časozberného videozáznamu sa ikona „Iný ako portrét“ zobrazí aj
v prípade, že sa rozpozná osoba.
*2: Nezobrazuje sa pri nahrávaní videozáznamu.
*3: Zobrazí sa, keď nasadený objektív poskytuje informácie o vzdialenosti. Pri použití
nadstavbového tubusu alebo objektívu na snímanie záberov zblízka nemusí ikona
zodpovedať skutočnej scéne.
Pri určitých scénach alebo podmienkach snímania nemusí zobrazená ikona
zodpovedať skutočnej scéne.
623
Zobrazenie informácií
*4: Zobrazí sa ikona scény vybratej spomedzi rozpoznateľných scén.
*5: Zobrazí sa, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
Snímaná scéna je tmavá, je to nočná scéna a fotoaparát je nasadený na statíve.
*6: Zobrazí sa pri ľubovoľnom z nasledujúcich objektívov:
•
•
•
•
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/2.8L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
• Objektívy s funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) uvedené na trh v roku
2012 a neskôr.
*5 + *6: Ak platia podmienky v bode *5 aj *6, rýchlosť uzávierky sa zníži.
624
Zobrazenie informácií
Obrazovka prehrávania
zzZobrazenie základných informácií pre statické zábery
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcia Wi‑Fi
Intenzita signálu Wi‑Fi
Kapacita batérie
Prehrávanie č./celkový počet
snímok/počet nájdených snímok
Rýchlosť uzávierky
Clona
Hodnota kompenzácie expozície
Funkcia Bluetooth
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Už odoslané do počítača/
smartfónu
Hodnotenie
Ochrana snímky
Číslo priečinka – číslo súboru
Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
Priorita jasných tónov
Citlivosť ISO
ooAk bola snímka zhotovená iným fotoaparátom, niektoré informácie
o snímaní sa nemusia zobraziť.
ooSnímky zhotovené pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné
prehrávať na iných fotoaparátoch.
625
Zobrazenie informácií
zzZobrazenie podrobných informácií pre statické zábery
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Clona
Rýchlosť uzávierky
Režim snímania/viacnásobná
expozícia/časozberný videozáznam
Vyváženie bielej
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)
Korekcia vyváženia bielej
Štýl Picture Style/nastavenia
Hodnota kompenzácie expozície
Dátum a čas snímania
(17)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Histogram (Jas/RGB)
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Posúvač
Hodnota kompenzácie expozície
blesku/odraz/snímanie v režime HDR/
redukcia šumu pri viacerých záberoch
(15) Režim merania
(16) Veľkosť súboru
(17) Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
* Pri snímaní s kvalitou snímok RAW+JPEG sa zobrazí veľkosť súboru snímky RAW.
* Čiary signalizujúce oblasť snímky sa zobrazia pre snímky zhotovené s nastaveným
pomerom strán (str. 80) a s nastavenou kvalitou snímok RAW alebo RAW+JPEG.
* Pri fotografovaní s bleskom bez kompenzácie expozície blesku sa zobrazí ikona <0>.
* V prípade snímok zhotovených s odrazom blesku sa zobrazí symbol < >.
* V prípade snímok zhotovených v režime HDR sa zobrazí ikona efektu (str. 162)
a rozsah nastavenia dynamického rozsahu.
* V prípade snímok zhotovených s viacnásobnou expozíciou sa zobrazí symbol <P>.
* V prípade snímok zhotovených s redukciou šumu pri viacerých záberoch sa
zobrazí symbol <M>.
* V prípade statických záberov nasnímaných ako skúšobné zábery pre časozberné
videozáznamy sa zobrazí symbol <G>.
* V prípade snímok zhotovených a uložených pomocou spracovania snímok
RAW, zmenou veľkosti alebo orezaním sa zobrazí symbol <u>.
* V prípade orezaných a následne uložených snímok sa zobrazí symbol <N>.
626
Zobrazenie informácií
zzZobrazenie podrobných informácií pre videozáznamy
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
Prehrávanie videozáznamu
Picture Style: nastavenia
Canon Log: charakteristiky
Veľkosť nahrávania
videozáznamu
Snímková frekvencia
(5)
(6)
(7)
(8)
Miera kompresie
Videozáznam HDR/Digitálna
stabilizácia obrazu
Doba nahrávania
Formát nahrávania
videozáznamu
Počas prehrávania videozáznamu sa pre možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] v nastavení [Picture
Style/Štýl Picture Style] zobrazí symbol „*, *“.
627
Ochranné známky
ooAdobe je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.
ooMicrosoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
ooMacintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované
v USA a iných krajinách.
ooLogo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
ooHDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
ooLogo Wi‑Fi CERTIFIED a značka Wi‑Fi Protected Setup sú ochranné známky
organizácie Wi‑Fi Alliance.
ooSkratka WPS na obrazovkách nastavenia fotoaparátu a v tomto návode
označuje funkciu Wi‑Fi Protected Setup.
ooSlovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo
vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Canon Inc. ich
používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú
majetkom príslušných vlastníkov.
ooVšetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Informácie o licencii formátu kompresie MPEG‑4
„Tento výrobok podlieha licencii na základe patentov AT&T pre štandard MPEG‑4
a môže byť používaný na kódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG‑4
alebo na dekódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG‑4, ktoré bolo
zakódované len (1) na súkromný a nekomerčný účel alebo (2) poskytovateľom
video služieb s licenciou na základe patentov AT&T na poskytovanie video obsahu
kompatibilného s MPEG‑4. Na žiadny iný spôsob používania štandardu MPEG‑4
sa nevzťahuje žiadna udelená ani vyplývajúca licencia.“
TENTO PRODUKT JE PODĽA LICENCIE NA PATENTOVÉ PORTFÓLIO AVC
LICENCOVANÝ NA OSOBNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽA ALEBO INÉ
POUŽITIA, PRI KTORÝCH SA NEPRIJÍMA ODMENA, S CIEĽOM (i) KÓDOVAŤ
VIDEO V SÚLADE S NORMOU AVC („VIDEO AVC“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVAŤ
VIDEO AVC, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM PRI OSOBNEJ
ČINNOSTI A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO
NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC. NA ŽIADNY INÝ SPÔSOB POUŽÍVANIA SA
NEVZŤAHUJE ŽIADNA UDELENÁ ANI VYPLÝVAJÚCA LICENCIA.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
NAVŠTÍVTE STRÁNKU HTTP://WWW.MPEGLA.COM
628
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Notice displayed in English as required.
Softvér tretích strán
Tento produkt obsahuje softvér tretích strán.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using
this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
629
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon
Tento produkt je určený na dosahovanie optimálneho výkonu, keď sa
používa s originálnym príslušenstvom Canon. Preto sa dôrazne odporúča
používať tento produkt s originálnym príslušenstvom.
Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie
tohto produktu ani nehody, ako je porucha, požiar atď., spôsobené
poruchami príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon
(napríklad netesnosťou alebo výbuchom batérie). Upozorňujeme, že
na opravy vyplývajúce z poruchy príslušenstva, ktoré nie je originálnym
príslušenstvom, sa nebude vzťahovať záruka opravy, hoci o takéto opravy
môžete požiadať. Budú však spoplatnené.
Súprava batérií LP‑E6N/LP‑E6 je určená len pre produkty značky Canon.
Jej použitie v nekompatibilnej nabíjačke batérií alebo produkte môže mať
za následok nesprávnu funkciu alebo nehody, za ktoré spoločnosť Canon
nenesie žiadnu zodpovednosť.
630
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP
(Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa
platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt
nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená
to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť,
Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená
hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom
výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné
miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ),
batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu
môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože
elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému
využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho
úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií
nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee,
alebo www.canon-europe.com/battery.
631
UPOZORNENIE
AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMI.
632
Register
Čísla
[4K] 3840 x 2160
(časozberný videozáznam)................ 225
(videozáznam).................................... 192
[A+] (automatický režim
s inteligentným nastavením scény).... 123
[C1]/[C2] (užívateľské snímanie)....... 417
nezaostrené....................................... 54
obmedziť spôsoby AF...................... 298
pomocný lúč AF....................... 264, 295
posun objektívu,
ak nemožno použiť AF.................... 297
priorita otvorenia uzávierky
v nastavení Jednoobrázkový AF..... 296
[FHD] 1920 x 1080
prispôsobenie funkcie AF................ 288
(časozberný videozáznam)................ 225
rám oblasti AF......................... 265, 270
(snímanie v režime HDR)................... 222
rýchlosť automatického
(videozáznam).................................... 192
zaostrenia........................................ 292
[HD] 1280 x 720
spôsob AF....................................... 265
(snímanie v režime HDR)................... 222
veľkosť bodu AF.............................. 276
(videozáznam).................................... 192
výber bodu automatického
[Q] (Rýchle ovládanie)......................... 68
4, 9, 36 alebo 100 snímok.................. 310
8-bitový (Canon Log).......................... 238
10-bitový (Canon Log)........................ 238
10-sekundová alebo
2-sekundová samospúšť.................... 147
A
Adobe RGB.........................................117
AEB (stupňovanie automatickej
expozície)........................................... 155
AF....................................................... 255
AF detekcie očí................................ 277
AF dotykom a potiahnutím.............. 279
bod AF podľa orientácie.................. 299
elektronické MF objektívu................ 293
funkcia AF................................ 262, 274
manuálne zaostrovanie................... 281
zaostrenia AF.................................. 271
zmena kompozície.......................... 126
zvuková signalizácia........................ 386
AF-Servo
Movie Servo AF/AF-Servo pri
videozázname................. 286, 291, 292
SERVO............................................ 263
aktivácia uzávierky bez karty...............118
ALL-I (na úpravy/I-only)...................... 195
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)........ 104
automatické otáčanie
zvislých snímok.................................. 372
automatické prepínanie bodov AF...... 290
automatické vynulovanie.................... 369
automatické vypnutie.......................... 377
automatické zaostrovanie 9 AF
automaticky.......................................... 89
nepretržité AF.................................. 278
633
Register
automatický režim
s inteligentným nastavením scény..... 123
Av (priorita clony AE).......................... 136
B
batéria 9 energia
bezpečnostné pokyny........................... 25
bezpečnostný posun.......................... 545
blesk (Speedlite)................................. 177
bezdrôtové....................................... 184
FEB
(stupňovanie expozície blesku)....... 186
kompenzácia expozície
blesku...................................... 177, 186
manuálny blesk............................... 183
ovládanie blesku
(nastavenia funkcií)......................... 179
synchronizácia s dlhým časom
uzávierky......................................... 181
synchronizácia uzávierky
(prvá/druhá lamela)......................... 185
synchronizačný čas blesku.............. 178
uzamknutie FE................................ 177
užívateľské funkcie.......................... 187
citlivosť 9 citlivosť ISO
citlivosť ISO.................................. 83, 246
automatické nastavenie
citlivosti ISO pre časozber............... 247
automatické nastavenie
citlivosti ISO (videozáznam)............ 246
automatický rozsah
(statické zábery)................................ 86
minimálna rýchlosť uzávierky pre
automatické nastavenie citlivosti ISO
(statické zábery)................................ 87
rozsah automatického nastavenia
citlivosti ISO....................... 86, 246, 608
rozsah citlivosti ISO................... 85, 246
rozsah ručného nastavenia............... 85
rozšírenie citlivosti ISO...................... 85
zmeny nastavenia........................... 542
citlivosť sledovania............................. 288
Č
časovač merania.................................119
časové pásmo.................................... 380
časový kód......................................... 205
časozberný videozáznam................... 224
zabezpečená FE............................. 182
čiernobiele snímky.......................... 90, 94
bod AF podľa orientácie..................... 299
čiernobielo...................................... 90, 94
bodové meranie.................................. 152
čistenie (obrazový snímač)................. 391
BULB (dlhodobá expozícia Bulb)....... 158
čistenie snímača................................. 391
BUSY.................................................... 77
C
D
D+....................................................... 109
Canon Log.......................................... 236
dátum/čas........................................... 380
celková doba nahrávania
DC adaptér......................................... 582
(videozáznam).................................... 612
def. užívateľom..................................... 90
634
Register
diaľková spúšť.................................... 176
flexibilný s prioritou AE....................... 140
diaľkové ovládanie.............................. 174
Formát Digital Print Order Format
digitálna optimalizácia
(DPOF)............................................... 353
objektívu......................................112, 343
formátovanie (inicializácia karty)........ 373
dioptrické nastavenie............................ 54
fotoaparát
displej s vysokou rýchlosťou............... 149
držanie fotoaparátu........................... 55
dlhodobé expozície (Bulb).................. 158
predvolené nastavenia.................... 419
dlhodobé expozície Bulb.................... 158
rozmazanie pre otrasy
časovač dlhodobej
expozície Bulb................................. 159
doba náhľadu snímky..........................118
dobíjanie....................................... 40, 576
domáca elektrická zásuvka................ 582
dotykové ovládanie............... 67, 306, 385
držadlo s batériami............................. 578
dvojité ťuknutie................................... 306
E
efekt filtra (monochromatický).............. 94
elektronická vodováha........................ 397
fotoaparátu...................................... 125
funkcia Bluetooth........................ 408, 426
adresa............................................. 436
pripájanie......................................... 429
funkcia Wi-Fi....................................... 423
adresa IP......................... 499, 503, 507
ručné nastavenie.......................... 535
adresa MAC............................ 496, 516
Android............................................ 427
aplikácia Camera Connect...... 427, 444
CANON iMAGE GATEWAY............. 481
elektronické MF objektívu................... 293
heslo........................................ 506, 533
Err (chybové kódy)............................. 607
história pripojení...................... 509, 533
exFAT......................................... 200, 374
iOS.................................................. 427
externý blesk Speedlite 9 blesk
externý mikrofón................................. 203
komunikácia so smartfónom............ 427
F
farebná teplota................................... 101
farebný priestor...........................117, 343
farebný tón........................................... 93
FAT32......................................... 200, 374
FEB
nastavenia tlače
dátum/číslo súboru....................... 477
nastavenia papiera....................... 475
optimalizácia obrazu.................... 477
orezanie....................................... 479
počet kópií.................................... 478
nastavenia Wi-Fi...................... 429, 533
(stupňovanie expozície blesku).......... 186
obrazovka so zobrazením
filter proti vetru.................................... 202
informácií......................................... 516
firmvér................................................. 422
odosielanie snímok do smartfónu.... 448
635
Register
odosielanie snímok do
tlačiareň/tlač.................................... 472
webovej služby................................ 481
tlačiarne Wi-Fi................................. 469
odosielanie snímok spĺňajúcich
tlač snímok...................................... 472
podmienky vyhľadávania......... 455, 493
úprava informácií
odosielanie všetkých snímok
o zariadení............................... 458, 513
na karte................................... 454, 491
virtuálna klávesnica......................... 534
odoslanie vybratých................. 451, 488
vymazanie informácií
odoslanie zobrazenej
o pripojení........................................ 514
snímky..................................... 450, 487
WPS (Wi-Fi Protected Setup).......... 496
opätovné pripojenie......................... 509
režim PBC.................................... 497
overovanie....................................... 496
režim PIN..................................... 501
ovládanie na diaľku......................... 444
zmena veľkosti snímky.... 447, 453, 489
párovanie......................................... 431
zobrazenie snímok.......................... 444
PictBridge........................................ 471
zobraziteľné snímky........................ 458
poradie tlače.................................... 475
zrušenie nastavení bezdrôtovej
používanie so softvérom EOS......... 461
komunikácie.................................... 515
automatické odosielanie............... 466
funkcie tlačidla spúšte........................ 404
EOS Utility.................................... 461
Fv (flexibilný s prioritou AE)................ 140
Image Transfer Utility 2................ 466
poznámky o bezdrôtovej
komunikácii...................................... 528
prepnutie sete.................. 498, 502, 505
prepojovací kábel............................ 426
prezývka.......................................... 514
prístupové body............................... 496
šifrovanie...................................... 496
režim prístupového
bodu fotoaparátu............................. 508
rýchle ovládanie.............................. 449
sieť.................................. 441, 462, 470
sieťové nastavenia.......................... 531
SSID................................ 441, 462, 470
636
G
GPS.....................................................411
H
H1/H2 (rozšírená citlivosť ISO)............. 85
HDMI.......................... 207, 251, 333, 395
časový kód...................................... 207
indikátor pripojenia.......................... 252
príkaz záznamu............................... 207
výstup.............................................. 252
HDMI HDR.......................................... 396
HD (videozáznam s vysokou
snímkovou frekvenciou)..................... 199
histogram.................................... 307, 400
Register
hľadáčik
kompenzácia...................................... 155
dioptrické nastavenie......................... 54
kompenzácia expozície blesku.... 177, 186
formát zobrazenia............................ 402
kompenzácia expozície
vertikálne zobrazenie...................... 399
zobrazenie informácií...................... 398
zobrazenie mriežky......................... 399
hlasitosť
(prehrávanie videozáznamu).............. 326
hlavný volič........................................... 58
hodnotenie.......................................... 321
I
ikona M................................................. 8
ikony....................................................... 8
ikony scény................................. 127, 623
importovanie snímok do počítača....... 574
informácie IPTC.................................. 553
informácie o autorských právach........ 420
informácie o orezaní........................... 550
informácie o polohe.............................411
intenzita (ostrosť).................................. 93
IPB...................................................... 195
J
jazyk................................................... 383
jednobodové AF................................. 265
jednoobrázkový AF............................. 263
jemné detaily........................................ 89
v režime M s automatickým
nastavením citlivosti ISO.................... 139
konektor diaľkového ovládania..... 32, 176
konektor digitálneho
rozhrania.............................. 32, 348, 574
konektor PC........................................ 585
konektor USB (digitálny)....... 32, 348, 574
kontakty synchronizácie blesku............ 31
kontrast......................................... 93, 104
kontrolka prístupu................................. 45
korekcia
difrakcie....................................113, 344
chromatickej aberácie..............113, 344
naklonenia....................................... 347
periférneho osvetlenia.............. 111, 343
skreslenia................................. 111, 343
krajina................................................... 89
kvalita záznamu snímok............... 75, 609
L
letný čas............................................. 381
LOCK............................................ 60, 416
logo certifikácie................................... 422
M
jemnosť (ostrosť).................................. 93
malé (kvalita záznamu snímok)............ 75
jemný (kvalita záznamu snímok).......... 75
manuálne nastavenie expozície......... 138
JPEG............................................ 75, 609
manuálne zaostrenie.................. 255, 281
K
karty SD, SDHC, SDXC 9 karty
kombinovaná stabilizáciou obrazu..... 221
maximálny počet záberov v sérii.......... 77
meniteľný uhol................................ 47, 55
MF (manuálne zaostrovanie).............. 281
mikrofón.............................................. 203
637
Register
M (manuálne nastavenie
expozície)........................................... 138
monochromatická........................... 90, 94
MP4.................................................... 196
multifunkčný panel................................ 61
prispôsobenie.................................. 561
My Menu (Moja ponuka)..................... 566
N
O
objektív........................................... 50, 52
digitálna optimalizácia
objektívu...................................112, 343
korekcia aberácie objektívu......110, 343
korekcia difrakcie......................113, 344
korekcia chromatickej
aberácie....................................113, 344
nabíjačka........................................ 35, 40
korekcia periférneho
napájanie.............................................. 48
osvetlenia................................. 111, 343
Auto power off
korekcia skreslenia................... 111, 343
(Automatické vypnutie).................... 377
prepínač režimov zaostrenia....... 50, 53
Battery information/
informácie o stave batérie............... 387
uvoľnenie zaistenia..................... 51, 53
obrazovka....................................... 30, 47
kapacita batérie......................... 49, 387
Brightness (Jas).............................. 378
nabíjanie.................................... 40, 576
elektronická vodováha..................... 397
počet možných záberov.................. 608
farebný tón...................................... 379
stav dobíjania.................................. 387
nastavenie uhla........................... 47, 55
z domácej elektrickej zásuvky......... 582
nastavenia bezdrôtovej
komunikácie............................... 407, 423
nastavenia úrovne zobrazenia........... 403
nastavenie fotoknihy........................... 357
na úpravy (ALL-I)................................ 195
názov súboru...................................... 370
podčiarknutie „_“...............................117
názvy jednotlivých súčastí.................... 31
neutrálny............................................... 89
nízka (IPB).......................................... 195
normálne (kvalita záznamu snímok)..... 75
NTSC.......................................... 195, 384
prehrávanie snímok......................... 304
rýchle ovládanie................................ 68
zobrazenie ponuky............................ 63
obrysy MF........................................... 283
ochrana snímok.................................. 318
ochranný prvok kábla........................... 37
ONE SHOT (Jednoobrázkový AF)...... 263
opakovať (prezentácia)....................... 331
orezanie/pomer strán
statických záberov........................ 80, 610
orezanie (snímky)............................... 346
ostrosť.................................................. 93
osvetlenie (panel LCD)......................... 60
otáčanie (snímka)....................... 317, 372
otrasy fotoaparátu.............................. 125
638
Register
ovládací prstenec................................. 60
postup nastavenia............................. 64
ovládanie uzávierky dotykom............. 130
popruh.................................................. 36
P
portrét................................................... 89
porucha.............................................. 588
PAL............................................. 195, 384
potiahnutie............................................ 67
pamäťové karty..........10, 30, 44, 373, 611
požiadavky na karty.....................197, 611
formátovanie.................................... 373
P (program AE)................................... 132
formátovanie nízkej úrovne............. 373
prah (ostrosť)........................................ 93
prepínač ochrany proti zápisu........... 44
riešenie problémov.................... 46, 591
upozornenie na kartu........................118
pamäťové karty 9 karty
panel LCD.......................................... 617
predvolené nastavenia....................... 419
My Menu (Moja ponuka).................. 569
nastavenia fotoaparátu.................... 419
nastavenia funkcií blesku................ 187
prispôsobenie činností..................... 555
osvetlenie.......................................... 60
užívateľské funkcie.......................... 554
panel M-Fn..................................... 59, 61
užívateľský režim snímania............. 417
pätica pre príslušenstvo....................... 31
preexponované svetlé časti................ 309
pípnutie pri dotyku.............................. 386
prehľadávanie snímok (zobrazenie
pípnutie (zvuková signalizácia).......... 386
s preskakovaním snímok)...................311
plnoautomatický režim........................ 123
prehrávanie........................................ 301
počet možných záberov..................... 608
prechodový efekt (prezentácia).......... 331
počet pixelov................................ 75, 609
prepínač režimov zaostrenia.......... 50, 53
počiatočný bod AF.............................. 300
prezentácia......................................... 331
počiatočný pomer
priemerové meranie
zväčšenia/poloha................................ 316
s vyvážením na stred......................... 152
podčiarknutie „_“..................................117
priorita atmosféry (AWB)...................... 99
podmienky vyhľadávania.................... 313
priorita bielej (AWB).............................. 99
polohovací otvor................................... 33
priorita clony AE................................. 136
pomerové meranie............................. 152
priorita jasných tónov......................... 109
pomer strán 9 orezanie/pomer strán
statických záberov
priorita tónov....................................... 109
priorita uzávierky AE........................... 134
pomocník............................................ 405
prípona súboru................................... 371
veľkosť textu.................................... 406
príslušenstvo.......................................... 3
ponuka.................................................. 63
prispôsobenie činností........................ 555
My Menu (Moja ponuka).................. 566
profil ICC.............................................117
neaktívne položky ponuky................. 66
639
Register
program AE........................................ 132
posun programu.............................. 133
R
rám oblasti AF............................ 265, 270
RAW............................................... 75, 76
RAW+JPEG.................................. 75, 609
redukcia šumu
rozsah snímania................................. 400
rozšírená citlivosť ISO.... 83, 85, 246, 614
rozšírenie bodov AF................... 266, 271
ručné vynulovanie.............................. 369
rýchle ovládanie................................... 68
S
samospúšť.......................................... 147
dlhodobá expozícia......................... 107
selektívne meranie............................. 152
vysoká citlivosť ISO......................... 105
sériové číslo................................. 33, 389
redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii............................................. 107
redukcia šumu pri viacerých
záberoch............................................. 105
redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO........................................ 105
reproduktor................................... 31, 325
režim blesku....................................... 183
režim merania..................................... 152
režim priebehu snímania.................... 144
režimy snímania........................... 70, 188
[A+] (automatický režim s inteligentným
nastavením scény).......................... 123
Av (priorita clony AE)....................... 136
BULB (dlhodobá expozícia Bulb).... 158
[C1]/[C2] (užívateľské snímanie).... 417
sériové snímanie................................ 144
sériové snímanie
nízkou rýchlosťou............................... 145
sériové snímanie
vysokou rýchlosťou............................. 144
SERVO............................................... 263
sieťový adaptér................................... 583
simulácia expozície............................ 120
sledovanie zrýchľovania/
spomaľovania..................................... 289
slúchadlá............................................ 203
snímanie jedného záberu................... 144
snímanie s potlačením
vplyvu blikania.....................................115
snímanie videozáznamu HDR............ 222
snímanie v režime HDR..................... 161
snímka Dual Pixel RAW....................... 78
Fv (flexibilný s prioritou AE)............. 140
snímková frekvencia................... 195, 384
M (manuálne nastavenie
snímky
expozície)........................................ 138
AF point display/
P (program AE)................................ 132
zobrazenie bodu AF........................ 309
Tv (priorita uzávierky AE)................ 134
automatické otáčanie...................... 372
riešenie problémov............................. 588
automatické vynulovanie................. 369
rozpoznanie
číslovanie súborov........................... 367
tváre + sledovanie...................... 265, 269
histogram......................................... 307
640
Register
hodnotenie....................................... 321
súvislé (číslovanie súborov)............... 368
importovanie (do počítača).............. 574
synchronizácia na druhú lamelu......... 185
informácie o snímaní....... 305, 307, 625
synchronizácia na prvú lamelu........... 185
kvalita snímky............................ 75, 609
manuálne otáčanie.......................... 317
ochrana........................................... 318
prehrávanie..................................... 301
prenos............................................. 348
prezentácia...................................... 331
ručné vynulovanie........................... 369
súvislé (číslovanie súborov)............ 368
upozornenie na najjasnejšie
synchronizácia uzávierky................... 185
sýtosť.................................................... 93
Š
štandardné........................................... 89
štandardné (IPB)................................ 195
štýl Picture Style....................... 88, 92, 95
T
tiché fotografovanie s Live View......... 150
oblasti.............................................. 309
tiché snímanie.................................... 151
vyhľadávanie snímok...................... 313
tlač
vymazanie....................................... 335
nastavenie fotoknihy........................ 357
zobrazenie na televízore......... 324, 333
poradie tlače (DPOF)...................... 353
zobrazenie registra.......................... 310
tlačidlo INFO......................................... 62
zobrazenie s preskakovaním snímok
tlačidlo M-Fn......................................... 57
(prehľadávanie snímok)...................311
tlačidlo na kontrolu hĺbky.................... 137
zväčšovanie snímok........................ 315
tlačidlo režimu...................................... 57
softvér................................................. 572
návod na používanie....................... 573
spracovanie snímok RAW.................. 339
sprievodca ostrením........................... 284
sRGB...................................................117
stlačenie do polovice.................... 56, 404
stredné (kvalita záznamu snímok)........ 75
stupňovanie
AEB (stupňovanie automatickej
expozície)........................................ 155
FEB
(stupňovanie expozície blesku)....... 186
stupňovanie vyváženia bielej........... 103
tlačidlo spustenia AF............................ 57
tlačidlo spúšte....................................... 56
tlmenie................................................ 203
tónovací efekt (monochromatický)....... 94
Tv (priorita uzávierky AE)................... 134
U
UHS...................................................... 10
ukazovateľ úrovne
expozície............................ 138, 617, 620
upozornenie na najjasnejšie
oblasti................................................. 309
UTC (Koordinovaný svetový čas)....... 415
uzamknutie AE................................... 157
641
Register
uzamknutie FE................................... 177
Canon Log....................................... 236
uzamknutie viacerých funkcií....... 60, 416
citlivosť sledovania AF-Servo pri
uzamknutie zaostrenia....................... 126
užívateľské funkcie............................. 539
užívateľský režim snímania................ 417
Ú
údaje pre vymazanie
prachových škvŕn............................... 121
úplné stlačenie............................. 56, 404
úplné vysoké rozlíšenie (Full HD)
videozázname................................. 291
časovač merania............................. 249
časový kód...................................... 205
časozberný videozáznam........ 224, 613
digitálna stabilizácia obrazu
videozáznamu................................. 220
doba nahrávania...................... 201, 612
externý mikrofón.............................. 203
(časozberný videozáznam)................ 224
filter proti vetru................................. 202
úplné vysoké rozlíšenie (Full HD)
karty vhodné na snímanie
(videozáznam)............................ 192, 225
videozáznamu..................................611
úspora energie................................... 377
kvalita nahrávania (veľkosť)............ 192
úsporný režim..................................... 376
V
varovanie týkajúce sa teploty..... 142, 253
v činnosti neustále.............................. 205
v činnosti pri nahrávaní...................... 205
veľké (kvalita záznamu snímok)........... 75
veľkosť súboru.................... 200, 609, 612
veľký rámec zónového AF.......... 267, 271
mikrofón........................................... 203
pokrytie nahrávania......................... 194
používanie videozáznamov............. 324
prehrávanie............................. 324, 325
priorita clony AE...............................211
priorita uzávierky AE........................ 210
rýchlosť automatického zaostrenia
počas AF......................................... 292
verný..................................................... 90
rýchlosť uzávierky........................... 215
viaceré funkcie..................................... 57
slúchadlá......................................... 203
viacnásobná expozícia....................... 166
snímania videozáznamu.................. 209
video systém...................................... 384
snímanie s automatickým
videozáznamy.................................... 188
1/8 EV kroky Av............................... 249
24,00p............................................. 198
AF-Servo
pri videozázname............ 286, 291, 292
automatická nízka
rýchlosť uzávierky........................... 248
642
nastavením expozície...................... 209
snímanie s manuálnym
nastavením expozície...................... 213
snímanie s orezaním....................... 219
snímanie videozáznamu HDR......... 222
snímková frekvencia........................ 195
Register
spôsob kompresie........................... 195
vyváženie bielej (WB)........................... 97
tlmenie............................................. 203
automaticky....................................... 99
údaje pri nahrávaní.......................... 206
korekcia........................................... 102
údaje pri prehrávaní........................ 206
nastavenie farebnej teploty............. 101
úprava............................................. 327
stupňovanie..................................... 103
uzamknutie AE................................ 212
vlastné............................................. 100
v činnosti neustále........................... 205
v činnosti pri nahrávaní................... 205
veľkosť súboru......................... 200, 612
vyňatie snímky................................. 329
vynechanie snímok.......................... 208
vysoká snímková frekvencia........... 199
výstup HDMI............................ 251, 395
záznam zvuku/
úroveň záznamu zvuku................... 202
zobrazenie informácií...................... 621
zobrazenie na televízore......... 324, 333
Z
zábleskové jednotky od iného výrobcu
ako od spoločnosti Canon.................. 178
zachovanie expozície
pre novú clonu.................................... 546
zaostrovanie 9 AF
závit pre statív...................................... 33
záznam zvuku/
úroveň záznamu zvuku...................... 202
zmena veľkosti................................... 345
zmenšené zobrazenie........................ 310
zostrihanie prvej
zmeny expozičnej úrovne................... 542
a poslednej scény............................ 327
značka hodnotenia............................. 321
volič rýchleho ovládania....................... 59
voliče
zobrazenie informácií
o snímaní.................................... 397, 619
hlavný volič........................................ 58
zobrazenie jednej snímky................... 304
volič rýchleho ovládania.................... 59
zobrazenie mriežky.................... 305, 399
vymazanie snímok.............................. 335
vyňatie snímky.................................... 329
vyňatie snímky z videozáznamu 4K.... 329
vypnutá obrazovka............................. 377
vypnutý hľadáčik................................. 377
vysoká snímková frekvencia.............. 199
vysoké rozlíšenie................................ 192
vysoký dynamický rozsah 9 HDR
vytvorenie/výber priečinka.................. 365
zobrazenie na televízore............ 324, 333
zobrazenie registra............................. 310
zobrazenie s preskakovaním
snímok.................................................311
zobrazenie základných informácií...... 625
zobrazenie získavania........................ 100
zónové AF.................................. 266, 271
zväčšovanie snímok........... 273, 281, 315
643
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Európa, Afrika a Blízky východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko
Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na stránke
www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.
Popisy v tomto návode na používanie sú aktuálne k júnu 2019. Ak chcete
získať informácie o kompatibilite s akýmkoľvek produktom uvedeným na trh po
tomto dátume, obráťte sa na ktorékoľvek servisné stredisko spoločnosti Canon.
Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Canon.
CEL‑SX5DA2R4
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising