Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
zz Tento návod je určený pre model
EOS RP, v ktorom je nainštalovaný
firmvér verzie 1.2.0 alebo novšej.
SLOVENSKY
Rozšírená užívateľská príručka
Úvod
Skôr ako začnete so snímaním, prečítajte si tieto pokyny
Ak sa chcete vyhnúť problémom a nehodám pri snímaní, prečítajte si
najskôr časti „Bezpečnostné pokyny“ (=25 – =27) a „Bezpečnostné
upozornenia pri manipulácii“ (=28 – =30). Tiež si pozorne prečítajte
tento návod, aby ste mali istotu, že fotoaparát používate správne.
Pri používaní fotoaparátu si preštudujte tento návod, aby ste
sa s fotoaparátom lepšie oboznámili
Pri čítaní tohto návodu urobte niekoľko skúšobných záberov a pozrite si
zhotovené snímky. Pomôže vám to lepšie porozumieť fotoaparátu. Tento
návod tiež bezpečne uložte, aby ste ho mohli použiť znova, keď to bude
potrebné.
Vyskúšanie fotoaparátu pred používaním a záruka
Po zhotovení prehrajte snímky a skontrolujte, či sa zaznamenali správne.
Ak je fotoaparát alebo pamäťová karta chybná a snímky nemožno
zaznamenať ani prevziať do počítača, spoločnosť Canon nepreberá
žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody ani nepríjemnosti.
Autorské práva
Autorské práva v niektorých krajinách zakazujú neoprávnené používanie
snímok zaznamenaných pomocou fotoaparátu (alebo hudby/snímok
s hudbou prenesených na pamäťovú kartu) na iné ako osobné účely.
Majte tiež na pamäti, že na niektorých verejných vystúpeniach, výstavách
a pod. môže byť aj fotografovanie na osobné účely zakázané.
2
Kontrolný zoznam položiek
Pred začatím skontrolujte, či ste s fotoaparátom dostali všetky nasledujúce
položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu.
Fotoaparát
(s krytom otvoru pre objektív)
Súprava batérií LP-E17
(s ochranným krytom)
Nabíjačka batérií
LC-E17E*
Popruh
* Nabíjačka batérií LC-E17E sa dodáva s napájacím káblom.
oo Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou (=10), prepojovacím káblom ani
káblom HDMI.
oo Podrobnejšie informácie o rozšírenej užívateľskej príručke a návodoch na
používanie, nájdete na nasledujúcej strane.
oo Ak ste si kúpili súpravu s objektívom, skontrolujte, či obsahuje aj objektívy.
oo Dajte pozor, aby ste žiadnu z vyššie uvedených položiek nestratili.
oo Keď budete potrebovať návody na používanie objektívov, prevezmite ich
z webovej lokality spoločnosti Canon (=4).
oo Návody na používanie objektívov (súbory PDF) sú určené pre samostatne
predávané objektívy. Upozorňujeme, že pri nákupe súpravy s objektívom sa
niektoré príslušenstvo dodané s príslušným objektívom nemusí zhodovať
s príslušenstvom uvedeným v návode na používanie objektívu.
3
Návody na používanie
Návod na používanie dodaný s fotoaparátom obsahuje
základné pokyny k fotoaparátu a funkciám Wi-Fi.
Rozšírenú užívateľskú príručku (tento súbor PDF), ktorá
obsahuje kompletné pokyny, možno prevziať do počítača
alebo iného zariadenia z webovej lokality Canon.
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/návodov na používanie
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF) možno prevziať do počítača alebo iného zariadenia
z webovej lokality spoločnosti Canon.
zzLokalita na prevzatie
www.canon.com/icpd
Rozšírená užívateľská príručka
Návod na používanie objektívu
Návod na používanie softvéru
oo Na zobrazenie súborov PDF sa vyžaduje softvér na zobrazovanie
súborov Adobe PDF, napríklad Adobe Acrobat Reader DC (odporúča
sa najnovšia verzia).
oo Program Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať z internetu.
oo Dvakrát kliknite na prevzatý súbor PDF, aby ste ho otvorili.
oo Ak chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie súborov
PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru alebo podobnú časť.
4
Návody na používanie
Prevzatie rozšírenej užívateľskej príručky/návodov
na používanie pomocou kódu QR
Rozšírenú užívateľskú príručku a návody na používanie pre objektívy
a softvér (súbory PDF) možno prevziať do smartfónu alebo tabletu
pomocou kódu QR.
www.canon.com/icpd
oo Na načítanie kódu QR sa požaduje softvérová aplikácia.
oo Vyberte svoju domovskú krajinu alebo oblasť a prevezmite návody na
používanie.
oo Vyberte položku [5: Manual/software URL/5: Adresa URL príručky/
softvéru], aby sa na obrazovke fotoaparátu zobrazil kód QR.
5
Stručná príručka
1
2
3
4
5
6
Vložte batériu (=42).
zz Po zakúpení nabite batériu, aby ste
ju mohli začať používať (=40).
Vložte kartu (=42).
zz Kartu vložte do otvoru tak, aby
jej štítok s označením smeroval
k zadnej strane fotoaparátu.
Nasaďte objektív (=48).
zz Zarovnajte červenú inštalačnú
značku na objektíve s červenou
inštalačnou značkou na fotoaparáte,
aby ste nasadili objektív.
zz Skontrolujte, či je prepínač režimov
zaostrenia na objektíve nastavený
na možnosť <2> (=48).
Vypínač prepnite do polohy
<1> (=46).
Vyklopte obrazovku (=45).
zz Keď sa zobrazí obrazovka
nastavenia dátumu/času/pásma,
pozrite si =374.
Stručná príručka
6
7
8
9
Otočný volič režimov nastavte
do polohy <A> (=68).
zz Všetky potrebné nastavenia
fotoaparátu sa nastavia
automaticky.
Zaostrite na objekt (=54).
zz <p> (bod AF) sa zobrazí na
akejkoľvek rozpoznanej tvári.
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a fotoaparát zaostrí na objekt.
Zhotovte snímku (=54).
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne,
čím sa zhotoví snímka.
Skontrolujte snímku.
zz Zhotovená snímka sa zobrazí
približne na 2 sekundy na
obrazovke.
zz Ak chcete snímku zobraziť znova,
stlačte tlačidlo <x> (=296).
zz Ak chcete zobraziť doteraz zhotovené snímky, pozrite si časť
„Prehrávanie snímok“ (=296).
zz Ak chcete snímky odstrániť, pozrite si časť „Vymazávanie snímok“
(=314).
7
Čo je tento návod
Ikony v tomto návode
<6>
<5>
<W><X><Y><Z>
<T>
<0>
*
: označuje hlavný volič.
: označuje volič rýchleho ovládania.
: označuje zodpovedajúci smer na krížových
tlačidlách <V>.
: označuje ovládací prstenec objektívu.
: označuje nastavovacie tlačidlo.
: označuje trvanie (v * sekundách) činnosti, pre ktorú
ste stlačili tlačidlo, počítané od momentu uvoľnenia
tlačidla.
* Okrem vyššie uvedených označení ikony a symboly používané na tlačidlách
fotoaparátu a zobrazované na obrazovke sa tiež používajú v tomto návode,
keď sa vysvetľujú súvisiace operácie a funkcie.
M (v nadpisoch strán) : funkcie dostupné iba v režimoch Kreatívnej
zóny (<t>, <d>, <s>, <f>, <a> alebo
<F>) alebo pre videozáznamy zaznamenané
s manuálnym nastavením expozície.
: čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.
=***
: varovanie na zabránenie možným problémom pri
fotografovaní.
: doplňujúce informácie.
: tipy alebo rady na lepšie fotografovanie.
: rady pri riešení problémov.
8
Čo je tento návod
Základné predpoklady pre prevádzkové pokyny,
príklady fotografií
zz Skôr ako budete postupovať podľa akýchkoľvek pokynov, uistite sa, že
vypínač je nastavený do polohy <1> a funkcia Uzamknutie viacerých
funkcií je vypnutá (=46, =58).
zz Predpokladá sa, že všetky nastavenia ponuky a užívateľské funkcie sú
nastavené na predvolené hodnoty.
zz Na snímkach v tomto návode je ako príklad zobrazený fotoaparát
s nasadeným objektívom RF24-105mm F4 L IS USM.
zz Príklady fotografií zobrazené na obrazovke fotoaparátu a používané
v tomto návode slúžia len na inštruktážne účely.
zz V referenciách na používanie objektívov EF alebo EF-S sa predpokladá,
že sa požíva upevňovací adaptér.
9
Kompatibilné karty
Nasledujúce karty možno používať vo fotoaparáte bez ohľadu na kapacitu:
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná)
iným fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto
fotoaparáte (=367).
zzPamäťové karty SD/SDHC/SDXC
Karty UHS-II a UHS-I sú podporované.
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Pri nahrávaní videozáznamov používajte veľkokapacitnú kartu
s dostatočným výkonom (s dostatočnou rýchlosťou zápisu a čítania),
ktorý zodpovedá veľkosti nahrávania videozáznamu. Podrobnosti
nájdete na =586.
V tomto návode sa výrazom „karta“ označujú pamäťové karty SD,
SDHC a SDXC.
* Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou na
zaznamenávanie fotografií a videozáznamov. Je potrebné
ju zakúpiť zvlášť.
10
Kapitoly
Úvod
2
Príprava a základné operácie
39
Základné postupy pri snímaní
67
Kreatívna zóna
95
Snímanie
109
Prehrávanie
293
Nastavenie
357
Funkcie Wi-Fi (bezdrôtová komunikácia)
415
Užívateľské funkcie/My Menu (Moja ponuka)
523
Referencie
553
11
Obsah
Úvod
2
Kontrolný zoznam položiek.....................................................................3
Návody na používanie............................................................................4
Stručná príručka......................................................................................6
Čo je tento návod....................................................................................8
Kompatibilné karty................................................................................10
Kapitoly.................................................................................................11
Obsah...................................................................................................12
Register funkcií.....................................................................................21
Bezpečnostné pokyny...........................................................................25
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii..........................................28
Názvy jednotlivých súčastí....................................................................31
Príprava a základné operácie
39
Nabíjanie batérie...................................................................................40
Vloženie a vybratie batérie a karty........................................................42
Používanie obrazovky...........................................................................45
Zapnutie napájania...............................................................................46
Nasadenie a odpojenie objektívu..........................................................48
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S.........................................50
Používanie hľadáčika............................................................................52
Základné operácie................................................................................53
Funkcie ponuky a nastavenia...............................................................60
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky............................................64
Rýchle ovládanie...................................................................................65
12
Obsah
Základné postupy pri snímaní
67
Plnoautomatické snímanie
(Automatický režim s inteligentným nastavením scény).......................68
Techniky plnoautomatického snímania
(Automatický režim s inteligentným nastavením scény).......................71
Režim špeciálnej scény........................................................................75
Fotografovanie portrétov.......................................................................77
Snímanie skupinových fotografií...........................................................78
Fotografovanie krajiny...........................................................................79
Fotografovanie pohyblivých objektov....................................................80
Fotografovanie detí...............................................................................81
Panorámovanie.....................................................................................82
Fotografovanie záberov zblízka............................................................84
Fotografovanie jedla.............................................................................85
Fotografovanie nočných portrétov (pomocou statívu)...........................86
Fotografovanie nočných scén (bez statívu)..........................................87
Fotografovanie scén v protisvetle.........................................................88
Fotografovanie tichých scén.................................................................89
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>............................................90
Kreatívna zóna
95
Program AE...........................................................................................96
Priorita uzávierky AE.............................................................................98
Priorita clony AE..................................................................................100
Manuálne nastavenie expozície..........................................................102
13
Obsah
Flexibilný s prioritou AE.......................................................................104
Dlhodobé expozície (Bulb)..................................................................106
Snímanie
Snímanie statických záberov
109
110
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov.............................. 111
Nastavenie kvality snímky...................................................................116
Nastavenie orezania/pomeru strán.....................................................119
Nastavenie doby náhľadu snímky.......................................................122
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou....123
Nastavenie požadovanej kompenzácie expozície..............................128
Stupňovanie automatickej expozície (AEB)........................................129
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery......................................131
Automatická korekcia jasu a kontrastu...............................................136
Priorita jasných tónov..........................................................................137
Nastavenie časovača merania............................................................138
Simulácia expozície............................................................................139
Nastavenie vyváženia bielej................................................................140
Korekcia vyváženia bielej....................................................................145
Nastavenie farebného priestoru..........................................................147
Výber štýlu Picture Style.....................................................................148
Prispôsobenie štýlu Picture Style........................................................152
Zaregistrovanie štýlu Picture Style......................................................155
Nastavenie redukcie šumu..................................................................157
14
Obsah
Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn..........................161
Fotografovanie pomocou ovládania uzávierky dotykom.....................163
Viacnásobné expozície.......................................................................165
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah).........................171
Snímanie s intervalovým časovačom..................................................176
Potlačenie blikania..............................................................................179
Výber rýchlosti zobrazenia pri sériovom snímaní vysokou rýchlosťou....181
Upozornenie na kartu..........................................................................182
Nastavenie funkcie AF dotykom a potiahnutím...................................183
Výber funkcie AF.................................................................................185
Výber spôsobu AF...............................................................................188
Zaostrovanie na oči osôb....................................................................198
Nastavenie nepretržitého AF...............................................................199
Nastavenie elektronického MF objektívu............................................200
Nastavenie rozsvietenia pomocného lúča AF.....................................201
Stupňovanie zaostrenia......................................................................202
Výber režimu priebehu snímania........................................................206
Používanie samospúšte . ...................................................................209
Výber režimu merania.........................................................................211
Uzamknutie expozície pri snímaní (Uzamknutie AE)..........................213
Manuálne zaostrovanie.......................................................................214
Snímanie s diaľkovým ovládaním.......................................................217
Používanie diaľkovej spúšte...............................................................219
Fotografovanie s bleskom...................................................................220
15
Obsah
Nastavenie funkcie blesku..................................................................222
Všeobecné poznámky o fotografovaní statických záberov.................231
Nahrávanie videozáznamov
235
Ponuky na kartách: Nahrávanie videozáznamu..................................236
Nahrávanie videozáznamov................................................................239
Nahrávanie HDR videozáznamov.......................................................247
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu..................................249
Orezanie videozáznamu.....................................................................256
Nastavenie záznamu zvuku................................................................257
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy.................................260
Nahrávanie časozberných videozáznamov........................................262
Nahrávanie videoklipov.......................................................................274
Nastavenie funkcie AF-Servo pri videozázname................................280
Ďalšie funkcie ponuky.........................................................................285
Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov.....291
Prehrávanie
293
Ponuky na kartách: Prehrávanie.........................................................294
Prehrávanie snímok............................................................................296
Zväčšovanie snímok...........................................................................299
Zobrazenie registra (zobrazenie viacerých snímok)...........................300
Prehrávanie videozáznamov...............................................................301
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu..................................304
16
Obsah
Vyňatie snímky z videozáznamov 4K alebo
časozberných videozáznamov 4K......................................................306
Prehrávanie na televízore...................................................................308
Ochrana snímok..................................................................................310
Otočenie snímok.................................................................................313
Vymazanie snímok..............................................................................314
Formát Digital Print Order Format (DPOF).........................................318
Určenie snímok pre fotoknihu.............................................................322
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu...............................325
Používanie obľúbených efektov (kreatívny asistent)...........................331
Výber typu spracovania snímok RAW.................................................333
Úprava albumov videoklipov...............................................................334
Orezanie snímok JPEG......................................................................337
Zmena veľkosti snímok JPEG.............................................................339
Nastavenie hodnotenia.......................................................................340
Prezentácia (automatické prehrávanie)..............................................343
Filtrovanie snímok pre prehrávanie.....................................................345
Zobrazenie s preskakovaním snímok (preskakovanie snímok)..........347
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní.............................349
Zobrazenie upozornenia na najjasnejšie oblasti.................................351
Zobrazenie bodov AF..........................................................................352
Zobrazenie mriežky.............................................................................353
Zadanie úvodnej snímky pri spustení prehrávania.............................354
Nastavenie počiatočného pomeru zväčšenia a pozície......................355
17
Obsah
Nastavenie
357
Ponuky na kartách: Nastavenie..........................................................358
Vytvorenie a výber priečinka...............................................................361
Spôsoby číslovania súborov...............................................................363
Nastavenie automatického otáčania zvislých snímok.........................366
Formátovanie pamäťových kariet.......................................................367
Zobrazenie sprievodcu režimom snímania.........................................369
Zobrazenie sprievodcu funkciami.......................................................370
Nastavenie úsporného režimu............................................................371
Nastavenie funkcií úspory energie......................................................372
Úprava jasu obrazovky.......................................................................373
Nastavenie dátumu, času a časového pásma....................................374
Nastavenie jazyka rozhrania...............................................................377
Nastavenie video systému..................................................................378
Nastavenie reakcie na dotykové ovládanie.........................................379
Vypnutie zvukovej signalizácie pri činnostiach fotoaparátu................380
Kontrola informácií o stave batérie.....................................................381
Čistenie snímača................................................................................382
Nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI..................................................386
Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR....................................387
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní...............................388
Nastavenie priority pre výkon displeja snímania.................................393
Nastavenie formátu zobrazenia hľadáčika..........................................393
Nastavenie režimu zobrazenia............................................................394
18
Obsah
Prispôsobenie funkcie tlačidla spúšte pre nahrávanie videozáznamov....395
Pomocník............................................................................................396
Nastavenie bezdrôtových funkcií........................................................398
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok.......................402
Nastavenie uzamknutia viacerých funkcií...........................................407
Zaregistrovanie užívateľských režimov snímania...............................408
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu................................410
Nastavenie informácií o autorských právach......................................411
Kontrola ďalších informácií.................................................................413
Funkcie Wi-Fi (bezdrôtová komunikácia)
415
Čo môžete robiť pomocou funkcií Wi-Fi (bezdrôtovej komunikácie)....416
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi..............................419
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi..........................453
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi...........................461
Odosielanie snímok do webovej služby..............................................473
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body.................................................488
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi...........................493
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia..................................496
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtovej komunikácie...........498
Obrazovka so zobrazením informácií.................................................499
Postupy pre chybové hlásenia............................................................500
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie....................................511
Zabezpečenie.....................................................................................513
Kontrola sieťových nastavení..............................................................514
19
Obsah
Obrazovka [Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie]............................................515
Obrazovka [Wi-Fi settings/Nastavenia Wi-Fi]..................................516
Používanie virtuálnej klávesnice.........................................................517
Manuálne nastavenie adresy IP..........................................................518
Zobrazenie stavu funkcie Wi-Fi/Bluetooth..........................................520
Užívateľské funkcie/My Menu (Moja ponuka)
523
Ponuky na kartách: Prispôsobenie.....................................................524
Nastavenie užívateľských funkcií........................................................525
Nastavenia užívateľských funkcií........................................................526
Zrušenie nastavení užívateľských funkcií...........................................546
Ponuky na kartách: My Menu (Moja ponuka).....................................547
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)...............................548
Referencie
553
Prehľad softvéru..................................................................................554
Importovanie snímok do počítača.......................................................556
Nabíjanie batérie vo fotoaparáte.........................................................558
Používanie rozširujúceho držadla.......................................................560
Riešenie problémov............................................................................562
Chybové kódy.....................................................................................581
Údaje o výkone...................................................................................582
Zobrazenie informácií.........................................................................591
Register...............................................................................................605
20
Register funkcií
Napájanie
Hľadáčik
zz Nabíjanie batérie (=40)
zz Dioptrické nastavenie (=52)
zz Kapacita batérie (=47)
zz Zobrazenie informácií v hľadáčiku
(=389)
zz Kontrola informácií o stave
batérie (=381)
zz Úsporný režim (=371)
zz Úspora energie (=372)
Karty
zz Formátovanie (=367)
zz Aktivácia uzávierky bez karty
(=182)
zz Karty kompatibilné s nahrávaním
videozáznamov (=585)
Objektív
zz Nasadenie (=48, =50)
zz Odpojenie (=49, =51)
zz Aktivácia uzávierky bez objektívu
(=544)
Základné nastavenia
zz Vertikálne zobrazenie v hľadáčiku
(=390)
zz Formát zobrazenia v hľadáčiku
(=393)
Obrazovka
zz Meniteľný uhol (=45)
zz Dotykové ovládanie (=64)
zz Jas (=373)
zz Nastavenia zobrazenia (=394)
zz Elektronická vodováha (=388)
zz Pomocník (=396)
AF
zz Funkcia AF (=185)
zz Spôsob AF (=188)
zz Výber bodu automatického
zaostrenia AF (=193)
zz Jazyk (=377)
zz AF detekcie očí (=198)
zz Dátum/čas/pásmo (=374)
zz Nepretržité AF (=199)
zz Zvuková signalizácia (=380)
zz AF dotykom a potiahnutím (=183)
zz Informácie o autorských právach
(=411)
zz Nastavenia zvýraznených obrysov
MF (=216)
zz Zrušenie všetkých nastavení
fotoaparátu (=410)
zz Manuálne zaostrovanie (=214)
zz Elektronické manuálne zaostrenie
(=200)
21
Register funkcií
Meranie
zz Režim merania (=211)
Priebeh snímania
zz Režim priebehu snímania (=206)
Snímanie
zz Režim snímania (=34)
zz Režim HDR (=171)
zz Viacnásobné expozície (=165)
zz Samospúšť (=209)
zz Časovač dlhodobej expozície Bulb
(=107)
zz Max. počet záberov v sérii (=118)
zz Kontrola hĺbky poľa (=101)
Nastavenia záznamu snímky
zz Diaľkové ovládanie (=217)
zz Diaľková spúšť (=219)
zz Vytvorenie a výber priečinka (=361)
zz Rýchle ovládanie (=65)
zz Číslovanie súborov (=363)
zz Ovládanie uzávierky dotykom
(=163)
Kvalita snímky
zz Zväčšené zobrazenie (=195)
zz Kvalita snímky (=116)
zz Zobrazenie mriežky (=390)
zz Orezanie/pomer strán statických
záberov (=119)
zz Zobrazenie informácií o snímaní
(=388)
zz Citlivosť ISO (statické zábery)
(=131)
zz Nastavenia zobrazenia (=394)
zz Štýl Picture Style (=148)
zz Uzamknutie viacerých funkcií
(=58)
zz Vyváženie bielej (=140)
zz Chybové kódy (=581)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) (=136)
zz Kompenzácia expozície (=128)
zz Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO (=157)
zz Redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii (=159)
zz Priorita jasných tónov (=137)
zz Korekcia aberácie objektívu (=123)
zz Potlačenie blikania (=179)
zz Farebný priestor (=147)
22
Expozícia
zz Kompenzácia expozície pri
automatickom nastavení citlivosti
M+ISO (=103)
zz AEB (=129)
zz Uzamknutie AE (=213)
zz Bezpečnostný posun (=529)
zz Simulácia expozície (=139)
Register funkcií
Blesk
zz Externý blesk (=220)
zz Kompenzácia expozície blesku (=220)
zz Uzamknutie FE (=220)
zz Nastavenia funkcií blesku (=225)
zz Nastavenia užívateľských funkcií
blesku (=230)
Nahrávanie videozáznamu
zz Nahrávanie s automatickým
nastavením expozície (=239)
zz Nahrávanie s manuálnym
nastavením expozície (=241)
zz Citlivosť ISO (videozáznam) (=286)
zz AF-Servo pri videozázname (=280)
zz Citlivosť sledovania AF-Servo pri
videozázname (=282)
zz Rýchlosť AF-Servo pri
videozázname (=283)
zz Veľkosť nahrávania videozáznamu
(=249)
zz Orezanie videozáznamu (=256)
zz HDR videozáznam (=247)
zz Časozberný videozáznam (=262)
zz Videoklip (=274)
zz Záznam zvuku (=257)
zz Mikrofón (=258)
zz Filter proti vetru (=257)
zz Tlmenie (=258)
zz Automatická nízka rýchlosť
uzávierky (=288)
zz 1/8 EV kroky Av (=289)
zz Výstup HDMI (=290)
zz Snímanie s diaľkovým ovládaním
(=285)
Prehrávanie
zz Doba náhľadu snímky (=122)
zz Zobrazenie jednotlivých snímok
(=296)
zz Zobrazenie informácií o snímaní
(=597)
zz Zobrazenie mriežky (=353)
zz Ovládanie prehrávania dotykom
(=298)
zz Zobrazenie informácií o prehrávaní
(=349)
zz Zobrazenie registra (=300)
zz Zobrazenie s preskakovaním
snímok (=347)
zz Nastavenie podmienok
vyhľadávania snímok (=345)
zz Zväčšené zobrazenie (=299)
zz Otočenie snímky (=313)
zz Ochrana (=310)
zz Hodnotenie (=340)
zz Prehrávanie videozáznamu (=301)
zz Úprava prvej a poslednej scény
videozáznamu (=304)
zz Vyňatie snímky z videozáznamu
(4K) (=306)
zz Prezentácia (=343)
zz Zobrazenie snímok na televízore
(=308)
zz Vymazanie (=314)
23
Register funkcií
Úprava snímok
zz Spracovanie snímok RAW
(=325)
zz Zmena veľkosti snímok JPEG
(=339)
zz Orezanie snímok JPEG (=337)
Poradie tlače
zz Poradie tlače (DPOF) (=318)
zz Nastavenie fotoknihy (=322)
Prispôsobenie
zz Užívateľské funkcie (C.Fn)
(=524)
zz Prispôsobenie činností (=537)
zz My Menu (Moja ponuka) (=548)
zz Užívateľský režim snímania
(=408)
Čistenie snímača a potlačenie
prachových škvŕn
zz Čistenie snímača (=382)
zz Pridávanie údajov pre vymazanie
prachových škvŕn (=161)
zz Ručné čistenie snímača (=384)
Softvér
zz Prevzatie a inštalácia (=554)
zz Návody na používanie softvéru
(=555)
24
Bezdrôtové funkcie
zz Pripojenie k smartfónom (=419)
zz Automatické odosielanie snímok do
smartfónov (=439)
zz Diaľkové ovládanie (EOS Utility)
(=453)
zz Automatické odosielanie snímok do
počítačov (=458)
zz Tlač pomocou tlačiarní Wi-Fi
(=461)
zz Odosielanie do webových služieb
(=473)
zz Zrušenie nastavení bezdrôtového
pripojenia (=498)
Bezpečnostné pokyny
Nezabudnite si prečítať tieto pokyny, aby ste bezpečne používali produkt.
Dodržujte tieto pokyny, aby ste predišli škodám alebo poraneniu operátora
produktu alebo iných osôb.
VAROVANIE:
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
oo Produkt uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Popruh ovinutý okolo krku osoby môže spôsobiť uškrtenie.
Časti alebo súčasti fotoaparátu alebo príslušenstva sú v prípade prehltnutia
nebezpečné. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Batéria je v prípade prehltnutia nebezpečná. V prípade prehltnutia okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
oo V prípade tohto produktu používajte iba zdroje napájania uvedené v tomto návode
na používanie.
oo Produkt nerozoberajte ani neupravujte.
oo Produkt nevystavujte silným nárazom alebo vibráciám.
oo Nedotýkajte sa žiadnych obnažených vnútorných súčiastok.
oo Produkt prestaňte používať v prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je
prítomnosť dymu alebo podivný zápach.
oo Na čistenie produktu nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzén
alebo riedidlo.
oo Produkt chráňte pred vlhkosťou. Do produktu nevkladajte cudzie predmety ani
nelejte kvapaliny.
oo Produkt nepoužívajte na miestach s možným výskytom horľavých plynov.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
oo Nenechávajte vystavený objektív alebo fotoaparát s nasadeným objektívom bez
nasadeného krytu objektívu.
Objektív môže sústrediť slnečné lúče a spôsobiť požiar.
oo Nedotýkajte sa produktu, ktorý je zapojený do elektrickej zásuvky počas búrky.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
oo Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo súprav batérií dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
• Používajte batérie alebo súpravy batérií len s určeným produktom.
• Nezohrievajte batérie alebo súpravy batérií ani ich nedávajte do ohňa.
• Nenabíjajte batérie alebo súpravy batérií pomocou neautorizovaných nabíjačiek
batérií.
• Nevystavujte koncovky nečistotám ani ich nenechajte prísť do kontaktu s kovovými
kolíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
• Nepoužívajte presakujúce batérie alebo súpravy batérií.
• Pri likvidácii batérií alebo súpravy batérií zaizolujte koncovky páskou alebo iným
spôsobom.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
Ak batéria alebo súprava batérií presakuje a materiál príde do styku s vašou
pokožkou alebo oblečením, dôkladne umyte zasiahnutú oblasť tečúcou vodou.
V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite veľkým množstvom čistej
tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
25
Bezpečnostné pokyny
oo Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
• Pravidelne utierajte prach z okolia zástrčky a elektrickej zásuvky pomocou suchej
handričky.
• Produkt nepripájajte ani neodpájajte s mokrými rukami.
• Nepoužívajte produkt, ak nie je zástrčka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
• Nevystavujte zástrčku a koncovky nečistotám ani ich nenechajte prísť do kontaktu
s kovovými kolíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
oo Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra, ktorý je
zapojený do elektrickej zásuvky.
oo Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety. Nepoškodzujte, nelámte ani
neupravujte napájací kábel.
oo Nezabaľujte produkt do látky alebo iných materiálov počas používania alebo krátko
po použití, keď je produkt ešte teplý.
oo Produkt neodpájajte vytiahnutím napájacieho kábla.
oo Produkt nenechávajte pripojený k zdroju napájania dlhší čas.
oo Nedobíjajte batérie alebo súpravy batérií mimo povoleného rozsahu okolitej teploty
5 až 40 °C.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.
oo Zabráňte tomu, aby sa produkt počas používania dlhodobo dotýkal rovnakej časti
pokožky.
Môže to spôsobiť popáleniny dotykom s nízkou teplotou vrátane sčervenania
kože a vytvorenia pľuzgierov, aj keď výrobok nie je na dotyk horúci. Používanie
statívu alebo podobného vybavenia sa odporúča pri používaní produktu na
veľmi horúcich miestach a ľuďom s obehovými problémami alebo menej citlivou
pokožkou.
oo Dodržujte všetky pokyny na vypnutie produktu na miestach, kde je jeho používanie
zakázané.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia v dôsledku pôsobenia
elektromagnetických vĺn a dokonca k nehodám.
26
Bezpečnostné pokyny
UPOZORNENIE:
Označuje riziko poranenia.
oo Nespúšťajte blesk v blízkosti očí.
Môže to poškodiť zrak.
oo Nepozerajte na obrazovku alebo cez hľadáčik dlhší čas.
Môže to vyvolať podobné príznaky ako pohybová nevoľnosť. V takom prípade
ihneď prestaňte používať produkt a chvíľu si oddýchnite pred jeho opätovným
použitím.
oo Blesk má pri spustení vysokú teplotu. Počas zhotovovania snímok držte prsty,
akúkoľvek časť tela a predmety mimo zábleskovej jednotky.
Môže to spôsobiť popáleniny alebo poruchu blesku.
oo Produkt nenechávajte na miestach vystavených extrémne vysokým alebo nízkym
teplotám.
Produkt môže byť extrémne horúci alebo chladný a pri dotyku spôsobiť
popáleniny alebo poranenie.
oo Popruh je určený len na použitie na tele. Zavesenie popruhu s akýmkoľvek
produktom pripojeným k háčiku alebo iným predmetom môže poškodiť produkt.
S produktom tiež netraste ani ho nevystavujte silným nárazom.
oo Na objektív silno netlačte ani nedovoľte, aby ho zasiahol iný objekt.
Môže to spôsobiť poranenie alebo poškodiť produkt.
oo Produkt nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
oo Neprenášajte produkt, keď je nasadený na statíve.
Môže to spôsobiť poranenie alebo nehodu.
oo Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok vo vnútri produktu.
Môže to spôsobiť poranenie.
27
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Starostlivosť o fotoaparát
zz Tento fotoaparát je veľmi citlivé zariadenie. Preto vám nesmie spadnúť
ani ho nesmiete vystavovať nárazom.
zz Fotoaparát nie je vodotesný a nemožno ho používať pod vodou.
zz S cieľom maximalizovať odolnosť fotoaparátu voči prachu a kvapkám
vody nechajte kryt konektorov, kryt priestoru pre batériu, kryt otvoru na
kartu a všetky ostatné kryty pevne uzavreté.
zz Tento fotoaparát je navrhnutý tak, aby bol odolný voči prachu a kvapkám
vody. Jeho funkcie zabraňujú tomu, aby sa dovnútra dostal piesok, prach,
nečistoty alebo kvapky vody, ktoré naň neočakávane spadnú. Nemožno
však zabrániť tomu, aby sa nečistoty, prach, voda alebo soľ nedostali do
vnútra vôbec. Ak je to možné, zabráňte nečistotám, prachu, vode a soli
dostať sa na fotoaparát.
zz Ak sa na fotoaparát dostane voda, utrite ho suchou a čistou tkaninou.
Ak sa na fotoaparát dostanú nečistoty, prach alebo soľ, utrite ho čistou,
navlhčenou, dobre vyžmýkanou tkaninou.
zz Používanie fotoaparátu na mieste s veľkým množstvom nečistôt alebo
prachu môže spôsobiť poruchu.
zz Po používaní sa odporúča očistiť fotoaparát. Ak na fotoaparáte zostanú
nečistoty, prach, voda alebo soľ, môže dôjsť k poruche.
zz Ak vám fotoaparát spadne do vody alebo sa obávate, že sa doň dostala
vlhkosť (voda), nečistoty, prach alebo soľ, obráťte sa čo najskôr na
najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
zz Nikdy nenechávajte fotoaparát v blízkosti zariadení, ktoré generujú
silné magnetické polia, napríklad magnetov alebo elektromotorov.
Vyvarujte sa tiež používania alebo umiestnenia fotoaparátu blízko
zariadení emitujúcich silné rádiové žiarenie, napríklad veľkých antén.
Silné magnetické polia môžu spôsobiť poruchu fotoaparátu alebo zničiť
obrazové údaje.
zz Fotoaparát nenechávajte na miestach s nadmernou teplotou, napríklad
v aute na priamom slnku. Nadmerné teploty môžu spôsobiť chybnú
funkciu fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje presné elektronické obvody. V žiadnom prípade sa
nesnažte zariadenie vlastnými silami rozoberať.
28
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
zz Neblokujte činnosť uzávierky prstom či inými objektmi. Mohlo by to
spôsobiť poruchu.
zz Používajte iba komerčne dostupný balónik na ofukovanie na odstránenie
prachu, keď sa prilepí na objektív, hľadáčik atď. Telo fotoaparátu ani
objektív nečistite prostriedkami obsahujúcimi organické rozpúšťadlá.
V prípade silnejšieho znečistenia sa obráťte na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon.
zz Nedotýkajte sa prstami elektrických kontaktov fotoaparátu. Zabránite tak
ich korózii. Skorodované kontakty môžu byť príčinou chybnej činnosti
fotoaparátu.
zz Ak fotoaparát náhle prenesiete z chladného prostredia do teplého, môže
na fotoaparáte a jeho vnútorných súčiastkach dôjsť ku kondenzácii.
Aby ste zabránili kondenzácii, umiestnite fotoaparát do uzatvárateľného
plastového vrecka a kým ho z vrecka vyberiete, nechajte ho v ňom
prispôsobiť sa vyššej teplote.
zz Ak na fotoaparáte dôjde ku kondenzácii, nepoužívajte ho, prípadne zložte
objektív a vyberte z fotoaparátu kartu alebo batériu, aby ste predišli poškodeniu.
Vypnite fotoaparát a skôr, ako ho začnete znova používať, počkajte na
odparenie všetkej vlhkosti.
Keď sa fotoaparát úplne vysuší, no vnútorné súčasti sú naďalej chladné,
vráťte objektív, kartu alebo batériu na miesto, až keď sa fotoaparát
prispôsobí teplote prostredia.
zz Ak nebudete fotoaparát dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu
a uložte ho na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Aj
uskladnený fotoaparát občas vyskúšajte stlačením tlačidla spúšte,
aby ste skontrolovali, či je funkčný.
zz Fotoaparát neskladujte na miestach s chemikáliami spôsobujúcimi
koróziu, napríklad v chemickom laboratóriu.
zz Ak sa fotoaparát dlhý čas nepoužíval, pred opätovným použitím
vyskúšajte všetky funkcie. Ak ste fotoaparát určitý čas nepoužívali alebo
ho onedlho plánujete použiť na veľmi dôležité fotografovanie, napríklad
pri ceste do zahraničia, nechajte ho skontrolovať v najbližšom servisnom
stredisku spoločnosti Canon alebo si ho skontrolujte sami, aby ste mali
istotu, že funguje správne.
zz Po opakovanom nepretržitom snímaní alebo pri snímaní fotografií/
videozáznamov počas dlhšieho obdobia sa fotoaparát môže zahriať.
Nejde o poruchu.
zz Ak je v oblasti snímky alebo mimo nej zdroj jasného svetla, môže dôjsť
k vytváraniu závoja.
29
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
Obrazovka a hľadáčik
zz Hoci obrazovka a hľadáčik vyrobené technológiou s veľmi vysokou
presnosťou, ktorá zabezpečuje viac ako 99,99 % efektívneho počtu
pixelov, 0,01 % alebo menej pixelov môže byť nefunkčných, takže
zobrazujú len čiernu alebo červenú farbu a pod. Nejde o poruchu.
V žiadnom prípade neovplyvňujú zaznamenávaný obraz.
zz Ak ponecháte obrazovku zapnutú dlhší čas, môžu na nej zostať pozostatky
predtým zobrazovaného obrazu. Tento jav je však len dočasný a po
niekoľkých dňoch nepoužívania fotoaparátu sa stratí.
zz Displej obrazovky môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej teplote
alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa vráti do
normálu.
Pamäťové karty
Zapamätajte si nasledujúce zásady ochrany karty a zaznamenaných údajov:
zz Kartu nenechajte spadnúť, neohýbajte ju a nevystavujte vlhkosti. Kartu
nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily, nárazom, ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa prstami ani ničím kovovým elektronických kontaktov karty.
zz Na kartu neumiestňujte žiadne nálepky a pod.
zz Neukladajte ani nepoužívajte karty v blízkosti predmetov, ktoré vyžarujú
silné magnetické pole, napríklad televízor, reproduktory alebo magnety.
Tiež sa vyhnite miestam, na ktorých sa môže vyskytovať statická
elektrina.
zz Nenechávajte kartu na priamom slnku ani v blízkosti tepelných zdrojov.
zz Kartu uskladňujte v obale.
zz Neskladujte kartu na horúcich, prašných ani vlhkých miestach.
Objektív
zz Objektív odpojený od fotoaparátu postavte zadnou
stranou nahor a nasaďte naň zadný kryt objektívu.
Zabránite tým poškriabaniu povrchu šošovky a
poškodeniu elektrických kontaktov (1).
30
(1)
Názvy jednotlivých súčastí
(1)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(4)
(13)
(5)
(6)
(7)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
<V> Značka roviny zaostrenia
<6> Hlavný volič
<B> Multifunkčné tlačidlo
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo snímania videozáznamu
Pomocný lúč AF/samospúšte/
diaľkového ovládania
Držadlo (priestor pre batériu)
Kontakty
Objímka pre objektív
(19)
(10) Kontakty synchronizácie blesku
(11) Pätica pre príslušenstvo
(12) Značka pre nasadenie
objektívu RF
(13) Vypínač
(14) Očko na pripevnenie popruhu
(15) Mikrofón
(16) Obrazový snímač
(17) Tlačidlo na uvoľnenie objektívu
(18) Kolík pre zaistenie objektívu
(19) Kryt otvoru pre objektív
31
Názvy jednotlivých súčastí
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(14)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(18)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
Očnica
Okulár hľadáčika
Ovládací prvok dioptrického
nastavenia
(4) Kryt konektorov
(5) Otočný volič režimov
(6) <5> Volič rýchleho ovládania
(7) <R> Prepínač uzamknutia
viacerých funkcií
(8) <p> Tlačidlo spustenia AF
(9) Snímač hľadáčika
(10) <B> Tlačidlo informácií
32
(11) Kontrolka prístupu
(12) <Q/0> Tlačidlo rýchleho
ovládania/nastavovacie tlačidlo
(13) <M> Tlačidlo MENU
(14) <F> Konektor diaľkového
ovládania
(15) <D> Minikonektor
výstupu HDMI
(16) <Y> VSTUPNÝ konektor
externého mikrofónu
(17) <g> Konektor digitálneho
rozhrania
(18) <n> Konektor pre slúchadlá
Názvy jednotlivých súčastí
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(15)
(16)
Otvor na umiestnenie
príslušenstva
Obrazovka
Závit pre statív
<W><X><Y><Z>: krížové
tlačidlá <V>
Sériové číslo
Otvor na umiestnenie
príslušenstva
Reproduktor
<A> Tlačidlo uzamknutia AE/FE
<S/u> Tlačidlo bodu AF/
registra/zväčšenia/zmenšenia
(11)
(12)
(10)
(11)
(12)
(13)
Očko na pripevnenie popruhu
Otvor na kartu
Priestor pre batériu
Zámok krytu otvoru na kartu/
priestoru pre batériu
(14) Kryt otvoru na kartu/priestoru
pre batériu
(15) <L> Tlačidlo vymazania
(16) <x> Tlačidlo prehrávania
33
Názvy jednotlivých súčastí
Otočný volič režimov
Otočný volič režimov obsahuje režimy Základnej zóny, režimy Kreatívnej
zóny a režim nahrávania videozáznamu.
(1)
(1) Základná zóna
Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť tlačidlo spúšte. Fotoaparát nastaví všetko
tak, aby nastavenie zodpovedalo snímanému objektu alebo scéne.
A : Scene Intelligent Auto (Automatický režim s inteligentným
nastavením scény) (=68)
8 : Special scene (Špeciálna scéna) (=75)
2
q
3
34
Portrait (Portrét) (=77)
Group Photo (Skupinová
fotografia) (=78)
Landscape (Krajina)
(=79)
4
Close-up (Záber zblízka) (=84)
P
Food (Jedlo) (=85)
6
5
Sports (Šport) (=80)
F
C
Kids (Deti) (=81)
G
r
Panning (Panorámovanie)
(=82)
I
Night Portrait
(Nočný portrét) (=86)
Handheld Night Scene (Nočná
scéna bez statívu) (=87)
HDR Backlight Control
(Ovládanie snímania
v protisvetle HDR) (=88)
Silent Mode
(Tichý režim) (=89)
Názvy jednotlivých súčastí
(2)
(3)
(4)
(2) Kreatívna zóna
Tieto režimy vám poskytujú vyšší stupeň kontroly na snímanie rôznych
objektov podľa vašich predstáv.
t
Flexible-priority AE (Flexibilný s prioritou AE) (=104)
d
Program AE (=96)
s
Shutter-priority AE (Priorita uzávierky AE) (=98)
f
Aperture-priority AE (Priorita clony AE) (=100)
a
Manual exposure (Manuálne nastavenie expozície) (=102)
F
Bulb (Dlhodobá expozícia (Bulb)) (=106)
(3) Užívateľské režimy snímania
Režimy <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, funkciu AF, funkcie ponuky
a ďalšie položky môžete priradiť režimu <w>, <x> alebo <y> (=408).
(4) k: Nahrávanie videozáznamu (=239)
35
Názvy jednotlivých súčastí
Zobrazenie informácií v hľadáčiku
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od
stavu fotoaparátu.
36
Názvy jednotlivých súčastí
Nabíjačka batérií LC-E17E
Nabíjačka pre súpravu batérií LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Otvor pre súpravu
batérií
Indikátor úplného
nabitia
Indikátor nabíjania
Napájací kábel
Otvor pre napájací
kábel
(5)
37
Názvy jednotlivých súčastí
Pripevnenie popruhu
Koniec popruhu prevlečte zospodu očkom
na jeho pripevnenie na fotoaparáte. Potom
ho prevlečte sponou, ako je zobrazené na
obrázku. Zatiahnite popruh, aby ste odstránili
všetky nenapnuté miesta, a skontrolujte, či
sa zo spony neuvoľní.
38
Príprava a základné
operácie
V tejto kapitole sa opisujú úvodné kroky pred začiatkom
fotografovania a základná obsluha fotoaparátu.
39
Nabíjanie batérie
ochranný kryt dodaný
1 Zložte
s batériou.
zasuňte batériu do nabíjačky.
2 Úplne
zz Batériu vyberiete opačným postupom.
batériu.
3 Nabite
zz Pripojte napájací kábel do nabíjačky
batérií a zástrčku zasuňte do elektrickej
zásuvky.
gg Nabíjanie sa začne automaticky
a indikátor nabíjania (1) sa rozsvieti
na oranžovo.
gg Keď je batéria úplne nabitá, indikátor
úplného nabitia (2) začne svietiť na
zeleno.
zz Úplné nabitie celkom vybitej batérie
trvá pri izbovej teplote (23 °C)
približne 2 hodiny. Čas potrebný na
nabitie batérie sa výrazne líši v závislosti
od teploty okolitého prostredia a zvyšnej
kapacity batérie.
zz Nabíjanie pri nízkych teplotách
(5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov
trvá dlhšie (približne až 4 hodiny).
40
Nabíjanie batérie
zzBatéria pri zakúpení nie je úplne nabitá.
Pred použitím batériu nabite.
zzBatériu nabíjajte deň pred alebo v deň, keď ju plánujete
použiť.
Aj počas skladovania sa nabitá batéria postupne vybíja a po čase stratí
svoju kapacitu.
zzPo nabití batériu vyberte a odpojte nabíjačku od elektrickej
zásuvky.
zzKeď fotoaparát nepoužívate, batériu z neho vyberte.
Ak nepoužívate fotoaparát dlhý čas a necháte v ňom batériu, v dôsledku
priebežného nepatrného vybíjacieho prúdu môže dôjsť k jej prílišnému
vybitiu, a tým zníženiu výdrže. Batériu skladujte s nasadeným ochranným
krytom. Uskladnenie úplne nabitej batérie môže znížiť jej výkon.
zzNabíjačku batérií je tiež možné používať v iných krajinách.
Nabíjačka batérií je kompatibilná so zdrojom napätia 100 V až 240 V
striedavého prúdu 50/60 Hz. V prípade potreby použite komerčne
dostupný adaptér na pripojenie do elektrickej siete v príslušnej krajine
alebo oblasti. K nabíjačke batérií nepripájajte žiadne prenosné meniče
napätia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nabíjačky batérií.
zzAk sa batéria aj po úplnom nabití rýchlo vybije, dosiahla
koniec svojej životnosti.
Skontrolujte stav nabíjania batérie (=381) a zakúpte si novú batériu.
oo Po odpojení zástrčky nabíjačky sa približne 5 sekúnd nedotýkajte kontaktov
zástrčky.
oo Pomocou dodanej nabíjačky nemožno nabíjať iné batérie ako súpravu batérií
LP-E17.
41
Vloženie a vybratie batérie a karty
Vložte do fotoaparátu úplne nabitú súpravu batérií LP-E17. Vo fotoaparáte
možno používať pamäťové karty SD, SDHC alebo SDXC (predávajú sa
samostatne). Podporované sú aj karty UHS-II/UHS-I SDHC a SDXC.
Zhotovené snímky sa zaznamenávajú na pamäťovú kartu.
oo Uistite sa, že je prepínač ochrany proti zápisu (1) na karte nastavený do
hornej polohy, aby bolo možné na kartu zapisovať a vymazávať z nej
údaje.
Vloženie
zámok krytu otvoru
1 Posuňte
na kartu/priestoru pre batériu
a otvorte kryt.
batériu.
2 Vložte
zz Vložte stranu s elektrickými kontaktmi.
zz Batériu zasuňte tak, aby sa zaistila na
svojom mieste.
(1)
kartu.
3 Vložte
zz Podľa obrázka otočte kartu tak,
aby štítok smeroval k zadnej
strane fotoaparátu, a zasúvajte ju
do fotoaparátu, až kým nezaskočí
na miesto.
kryt.
4 Zatvorte
zz Zatlačte na kryt, aby zaskočil
a zaistil sa.
42
Vloženie a vybratie batérie a karty
oo Vo fotoaparáte nemôžete používať iné batérie ako súpravu batérií LP-E17.
oo Keď je kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu už otvorený, postupujte
opatrne, aby ste ho nezatlačili ešte viac dozadu. V opačnom prípade by
sa mohol odlomiť jeho pánt.
Vybratie
kryt otvoru na kartu/
1 Otvorte
priestoru pre batériu.
(1)
zz Vypínač prepnite do polohy <2>.
zz Skontrolujte, či kontrolka prístupu (1)
nesvieti, a potom otvorte kryt.
zz Ak sa na obrazovke zobrazuje hlásenie
[Saving.../Ukladanie...], zatvorte kryt.
batériu.
2 Vyberte
zz V smere znázornenom šípkou posuňte
páčku zaistenia batérie a vyberte
batériu.
zz Na batériu vždy nasaďte dodaný
ochranný kryt (=40), aby ste
predišli skratu.
kartu.
3 Vyberte
zz Kartu jemne zatlačte a potom ju uvoľnite,
čím sa vysunie.
zz Vytiahnite kartu priamo smerom von.
kryt.
4 Zatvorte
zz Zatlačte na kryt, aby zaskočil
a zaistil sa.
43
Vloženie a vybratie batérie a karty
Formátovanie karty
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná) iným
fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto fotoaparáte
(=367).
oo Počet možných záberov sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity karty,
nastavenia kvality snímok, citlivosti ISO a pod.
oo Keď pre položku [z: Release shutter without card/z: Aktivácia uzávierky
bez karty] nastavíte možnosť [Disable/Zakázať], zabránite snímaniu bez
vloženej karty (=182).
oo Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, znamená to, že snímky
sa zapisujú na kartu, načítavajú alebo vymazávajú z karty, prípadne
sa prenášajú údaje. Neotvárajte kryt otvoru na kartu/priestoru pre
batériu. Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, nikdy nerobte žiadnu
z nasledujúcich činností. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
obrazových údajov, karty alebo fotoaparátu.
• Vybratie karty.
• Vybratie batérie.
• Trasenie alebo udieranie do fotoaparátu.
• Odpojenie a pripojenie napájacieho kábla (keď sa používa príslušenstvo
napájané z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne)).
oo Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok nemusí
začínať od 0001 (=363).
oo Ak sa na obrazovke zobrazí chybová správa týkajúca sa karty, kartu vyberte
a znova zasuňte. Ak chyba pretrváva, použite inú kartu.
V prípade, že je možné preniesť snímky z karty do počítača, preneste všetky
snímky a potom kartu naformátujte pomocou fotoaparátu (=367). Karta by
sa mala vrátiť do normálneho stavu.
oo Nedotýkajte sa prstami ani kovovými predmetmi kontaktov karty. Kontakty
nevystavujte pôsobeniu prachu ani vody. Ak sa na kontaktoch usadia
nečistoty, môže dôjsť k nesprávnej funkcii kontaktov.
oo Karty MMC (MultiMedia Card) nemožno používať. (Zobrazí sa chyba karty.)
oo Neodporúča sa používať karty microSDHC/SDXC typu UHS-II s adaptérom
microSD na SD. Pri použití kariet typu UHS-II používajte karty SDHC/SDXC.
44
Používanie obrazovky
Môžete zmeniť smer a uhol obrazovky.
obrazovku.
1 Vyklopte
zz Podržte hornú a dolnú časť a vytiahnite
obrazovku podľa obrázka.
obrazovku.
2 Otočte
zz Keď je obrazovka vyklopená, môžete ju
180°
90°
175°
otáčať nahor alebo nadol alebo natočiť
o 180° smerom k snímanému objektu.
zz Znázornený uhol je len približný.
ju k sebe.
3 Otočte
zz Pri bežnom používaní fotoaparátu majte
obrazovku natočenú na seba.
oo Obrazovku otáčajte opatrne a netlačte na os otáčania (pánt) nadmernou silou.
oo Keď je do konektora na fotoaparáte zapojený kábel, rozsah uhla otáčania
vyklopenej obrazovky bude obmedzený.
oo Keď fotoaparát nepoužívate, zatvorte obrazovku tak, aby bola otočená
smerom dovnútra. Tým môžete obrazovku chrániť.
oo Keď je obrazovka otočená k objektom pred fotoaparátom, zobrazí sa zrkadlový
obraz objektov (pravá / ľavá obrátená).
45
Zapnutie napájania
zz <1>
Fotoaparát sa zapne.
zz <2>
Fotoaparát je vypnutý a nefunguje.
Nastavte vypínač do tejto polohy, keď
fotoaparát nepoužívate.
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
Ak sa pri zapnutí vypínača zobrazí obrazovka nastavenia dátumu/času/
pásma, pozrite si informácie o nastavení dátumu/času/pásma na =374.
Zmena jazyka rozhrania
Informácie o zmene jazyka rozhrania nájdete na =377.
Automatické čistenie snímača
zz Čistenie snímača sa vykonáva automaticky pri prepnutí vypínača do
polohy <2>, ako aj pri nasadení alebo odpojení objektívu. Môže sa pri
tom ozývať tichý zvuk. Ak chcete povoliť automatické čistenie snímača, aj
keď je vypínač v polohe <1>, môžete to nastaviť v položke [5: Sensor
cleaning/5: Čistenie snímača] (=383).
oo Ak pri zázname snímky na kartu prepnete vypínač do polohy <2>, zobrazí
sa hlásenie [Saving.../Ukladanie...] a fotoaparát sa vypne až po dokončení
zaznamenávania.
46
Zapnutie napájania
Indikátor kapacity batérie
: kapacita batérie je dostatočná.
: kapacita batérie je nízka, fotoaparát
však naďalej možno používať.
: batéria sa čoskoro vybije. (bliká)
: nabite batériu.
oo Vykonaním ktorejkoľvek z nasledujúcich činností sa batéria vyčerpá skôr:
• Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
• Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
• Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
• Používanie funkcie Wi-Fi alebo funkcie Bluetooth.
oo V závislosti od skutočných podmienok snímania sa počet možných záberov
môže znížiť.
oo Prevádzka objektívu je napájaná batériou fotoaparátu. Niektoré objektívy
môžu vyčerpať batériu rýchlejšie ako iné.
oo Pri nízkych teplotách prostredia nemusí byť možné snímať, hoci je kapacita
batérie dostatočná.
oo V ponuke [5: Battery info./5: Informácie o stave batérie] môžete
skontrolovať stav batérie (=381).
47
Nasadenie a odpojenie objektívu
Nasadenie objektívu
kryty.
1 Zložte
zz Zložte zadný kryt objektívu aj kryt
otvoru pre objektív ich otočením
v smere zobrazených šípok.
objektív.
2 Nasaďte
zz Zarovnajte červené inštalačné značky
na objektíve a fotoaparáte a otočte
objektívom v smere šípky, až kým s
cvaknutím nedosadne na svoje miesto.
režimov zaostrenia na
3 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <AF>.
zz Skratka <AF> znamená automatické
zaostrovanie.
zz Skratka <MF> znamená manuálne
zaostrovanie. Automatické zaostrovanie
sa nespustí.
zz Pre objektívy RF bez prepínača režimov
zaostrenia nastavte na hodnotu [AF]
alebo [MF] v ponuke fotoaparátu
v časti [z: Focus mode/z: Režim
zaostrenia].
4 Zložte predný kryt objektívu.
48
Nasadenie a odpojenie objektívu
Odpojenie objektívu
Podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu a zároveň
otočte objektívom v smere šípky.
zz Otočte ho až na doraz a potom ho
odpojte.
zz Na odpojený objektív nasaďte zadný
kryt objektívu.
oo Nepozerajte sa priamo do slnka cez žiaden objektív. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu zraku.
oo Pri nasadzovaní alebo odpájaní objektívu prepnite vypínač fotoaparátu
do polohy <2>.
oo Ak sa počas automatického zaostrovania otáča predná časť objektívu
(zaostrovací prstenec), nedotýkajte sa otáčajúcej sa časti.
oo Informácie o používaní objektívu nájdete v návode na používanie objektívu
(=4).
Tipy na predchádzanie šmuhám a prachu
Výmenu objektívu vykonávajte čo najrýchlejšie a na mieste, kde je čo
najmenej prachu.
Ak fotoaparát skladujete bez nasadeného objektívu, nezabudnite naň nasadiť
kryt otvoru pre objektív.
Pred nasadením odstráňte z krytu otvoru pre objektív prach.
49
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S
Možno používať všetky objektívy EF a EF-S po pripojení voliteľného
upevňovacieho adaptéra EF-EOS R. Fotoaparát nemožno používať
s objektívmi EF-M.
Nasadenie objektívu
kryty.
1 Zložte
zz Zložte zadný kryt objektívu aj kryt otvoru
pre objektív ich otočením v smere
zobrazených šípok.
(1)
(2)
objektív na adaptér.
2 Nasaďte
zz Zarovnajte červenú alebo bielu
inštalačnú značku na objektíve so
zodpovedajúcou inštalačnou značkou na
adaptéri a otáčajte objektívom v smere
šípky, až kým s cvaknutím nedosadne
na svoje miesto.
(1)
(2)
(3)
Červená značka
Biela značka
adaptér k fotoaparátu.
3 Nasaďte
zz Zarovnajte červené inštalačné značky
(3) na objektíve a fotoaparáte a otáčajte
objektívom v smere šípky, až kým s
cvaknutím nedosadne na svoje miesto.
50
Nasadenie a odpojenie objektívov EF/EF-S
režimov zaostrenia na
4 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <AF>.
zz Skratka <AF> znamená automatické
zaostrovanie.
zz Skratka <MF> znamená manuálne
zaostrovanie. Automatické zaostrovanie
sa nespustí.
5 Zložte predný kryt objektívu.
Odpojenie objektívu
stlačené tlačidlo na
1 Podržte
uvoľnenie objektívu a zároveň
otáčajte objektívom v smere
zobrazenej šípky.
zz Otočte ho až na doraz a potom ho
odpojte.
objektív od adaptéra.
2 Odpojte
zz Podržte páčku na odpojenie objektívu
a otáčajte objektívom proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
zz Otočte ho až na doraz a potom ho
odpojte.
zz Na odpojený objektív nasaďte zadný
kryt objektívu.
oo Bezpečnostné upozornenia pre objektívy nájdete na =49.
51
Používanie hľadáčika
Pozrite do hľadáčika, čím ho aktivujete. Môžete tiež obmedziť zobrazenie
buď na obrazovku, alebo hľadáčik (=394).
Nastavenie ostrosti obrazu v hľadáčiku
Otáčajte ovládacím prvkom
dioptrického nastavenia.
zz Otáčajte ovládacím prvkom doľava
alebo doprava tak, aby zobrazenie
v hľadáčiku bolo ostré.
oo Hľadáčik a obrazovku nemožno aktivovať súčasne.
52
Základné operácie
Držanie fotoaparátu
zzSledovanie obrazovky pri snímaní
Pri snímaní môžete upraviť obrazovku vyklopením. Podrobnosti nájdete
na =45.
Normálny uhol
Nízky uhol
Vysoký uhol
zzSnímanie pomocou hľadáčika
Ak chcete dosiahnuť ostré snímky, držte fotoaparát stabilne, aby ste
minimalizovali otrasy fotoaparátu.
Vodorovné fotografovanie
Zvislé fotografovanie
1. Pravou rukou pevne uchopte držadlo fotoaparátu.
2. Ľavou rukou pridržujte objektív zospodu.
3. Pravý ukazovák zľahka položte na tlačidlo spúšte.
4. Ramená a lakte tlačte mierne proti prednej časti svojho tela.
5. Stabilnejší postoj dosiahnete, ak jednou nohou mierne predkročíte.
6. Fotoaparát si priložte k tvári a pozerajte sa cez hľadáčik.
53
Základné operácie
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo spúšte pracuje v dvoch krokoch. Tlačidlo spúšte môžete stlačiť do
polovice. Potom ho ďalším pritlačením môžete stlačiť úplne.
Stlačenie do polovice
Aktivuje automatické zaostrovanie a systém
automatického nastavenia expozície, ktorý
nastaví rýchlosť uzávierky a clonu.
Nastavenie expozície (rýchlosť uzávierky
a clona) sa zobrazuje na obrazovke alebo
v hľadáčiku približne na 8 s alebo podľa
nastavenia pre časovač merania.*
* Predvolene je časovač merania nastavený
na 8 s.
Úplné stlačenie
Týmto vykonáte snímanie.
zzPredchádzanie otrasom fotoaparátu
Pohyby fotoaparátu počas jeho držania v ruke v okamihu expozície,
sa označujú ako otrasy fotoaparátu. Môžu spôsobiť neostré zábery.
Ak chcete predísť otrasom fotoaparátu, zapamätajte si nasledujúce
informácie:
Držte fotoaparát stabilne.
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím sa spustí automatické
zaostrovanie, a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte úplne.
oo Ak okamžite stlačíte tlačidlo spúšte úplne bez toho, aby ste ho najskôr stlačili
do polovice, alebo ak ho stlačíte do polovice a okamžite potom ho stlačíte
úplne, fotoaparátu bude chvíľu trvať, kým zhotoví snímku.
oo Aj pri zobrazení ponuky alebo prehrávaní snímok sa môžete vrátiť do stavu
pripravenosti na snímanie stlačením tlačidla spúšte do polovice.
54
Základné operácie
<p> Tlačidlo spustenia AF
V režimoch Kreatívnej zóny má rovnaký
účinok ako stlačenie tlačidla spúšte do
polovice.
<B> Multifunkčné tlačidlo
Stlačením tlačidla <B> a otočením
voliča <5> môžete nastaviť citlivosť
ISO, režim priebehu snímania, funkciu AF,
vyváženie bielej a kompenzáciu expozície
blesku.
55
Základné operácie
<6> Hlavný volič
(1) Po stlačení tlačidla otáčajte
voličom <6>.
Stlačte napríklad tlačidlo <B> a potom
otáčajte voličom <6>.
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa
fotoaparát vráti do stavu pripravenosti na
snímanie.
(2) Otáčajte iba voličom <6>.
Pozerajte sa na obrazovku alebo do
hľadáčika a otáčajte voličom <6>.
Pomocou tohto voliča sa nastavuje rýchlosť
uzávierky, clona atď.
oo Krok (1) možno vykonať, aj keď sú ovládacie prvky uzamknuté pomocou
funkcie Uzamknutie viacerých funkcií (=58).
56
Základné operácie
<5> Volič rýchleho ovládania
(1) Po stlačení tlačidla otáčajte
voličom <5>.
Stlačte napríklad tlačidlo <B> a potom
otáčajte voličom <5>.
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa
fotoaparát vráti do stavu pripravenosti na
snímanie.
(2) Otáčajte iba voličom <5>.
Pozerajte sa na obrazovku alebo do
hľadáčika a otáčajte voličom <5>.
Tento volič sa používa na nastavenie
hodnoty kompenzácie expozície, hodnoty
clonového čísla pri manuálnom nastavení
expozície atď.
oo Krok (1) možno vykonať, aj keď sú ovládacie prvky uzamknuté pomocou
funkcie Uzamknutie viacerých funkcií (=58).
57
Základné operácie
<R> Prepínač uzamknutia viacerých funkcií
Ak chcete zabrániť neúmyselnej zmene nastavení pomocou hlavného
voliča, voliča rýchleho ovládania, ovládacieho prstenca alebo panela
dotykovej obrazovky, nakonfigurujte položku [5: Multi function lock/
5: Uzamknutie viacerých funkcií] a nastavte prepínač <R> do
polohy <R>.
Podrobnosti o položke [5: Multi function lock/5: Uzamknutie viacerých
funkcií] nájdete na =407.
<T> Ovládací prstenec
Predvolene možno hodnotu clony nastaviť
otáčaním ovládacieho prstenca objektívov
RF alebo upevňovacích adaptérov pri
súčasnom stlačením tlačidla spúšte do
polovice v režime <t>, <f>, <a>
alebo <F>. Ovládaciemu prstencu tiež
môžete priradiť inú funkciu prispôsobením
ovládania v časti [C.Fn III-6: Customize
dials/C.Fn III-6: Prispôsobiť voliče]
(=542).
58
Základné operácie
Tlačidlo INFO
Každým stlačením tlačidla <B> sa
zmenia zobrazené informácie.
Nasledujúce príklady obrazoviek sú pre
statické zábery.
59
Funkcie ponuky a nastavenia
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Tlačidlo <M>
Tlačidlo <B>
Obrazovka
Krížové tlačidlá <V>
(5)
(6)
(7)
Tlačidlo <0>
Volič rýchleho ovládania
Hlavný volič
Obrazovka ponuky režimov Základnej zóny
* V režimoch Základnej zóny sa niektoré karty a možnosti ponuky nezobrazia.
60
Funkcie ponuky a nastavenia
Obrazovka ponuky režimov Kreatívnej zóny
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(9)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hlavné karty
Sekundárne karty
Položky ponuky
z : Snímanie
3 : Prehrávanie
(6)
(7)
(8)
(9)
5 : Nastavenie
8 : Užívateľské funkcie
9 : My Menu (Moja ponuka)
Nastavenia ponuky
Postup nastavovania ponuky
obrazovku ponuky.
1 Zobrazte
zz Stlačte tlačidlo <M>.
kartu.
2 Vyberte
zz Stlačením tlačidla <B> prepínate
medzi hlavnými kartami.
zz Sekundárnu kartu vyberte otočením
voliča <6>.
61
Funkcie ponuky a nastavenia
požadovanú položku.
3 Vyberte
zz Otočením voliča <5> vyberte položku,
potom stlačte tlačidlo <0>.
požadovanú možnosť.
4 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte
požadovanú možnosť.
zz Aktuálne nastavenie je označené
modrou farbou.
príslušnú možnosť.
5 Nastavte
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
nastavenie.
6 Ukončite
zz Stlačením tlačidla <M> dokončíte
nastavenie a pripravíte sa na snímanie.
oo Opis funkcií ponuky uvedený v nasledujúcich častiach tohto dokumentu
predpokladá, že ste stlačením tlačidla <M> zobrazili obrazovku ponuky.
oo Tiež môžete ovládať ponuku ťuknutím na obrazovku ponuky alebo otáčaním
krížových tlačidiel <V>.
oo Ak chcete príslušnú operáciu zrušiť, stlačte tlačidlo <M>.
62
Funkcie ponuky a nastavenia
Neaktívne položky ponuky
Príklad: Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Nemožno nastaviť neaktívne položky
ponuky. Položka ponuky je neaktívna,
ak ju potláča iné nastavenie funkcie.
Funkciu potlačenia zobrazíte výberom
neaktívnej položky ponuky a stlačením
tlačidla <0>.
Ak zrušíte nastavenie funkcie potlačenia,
neaktívna položka ponuky sa bude dať
nastaviť.
oo Pri niektorých neaktívnych položkách ponuky neuvidíte funkciu potlačenia.
oo Pomocou možnosti [5: Clear all camera settings/5: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu] môžete obnoviť predvolené nastavenia funkcií
ponuky (=410).
63
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
Fotoaparát môžete ovládať ťukaním alebo ťahaním po obrazovke (panel
dotykovej obrazovky) prstom.
Ťuknutie
Príklad obrazovky (rýchle ovládanie)
zz Prstom ťuknite (krátko sa dotknite a
potom nadvihnite prst) na obrazovku.
zz Keď napríklad ťuknete na ikonu
[Q], zobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania. Ťuknutím na ikonu [2]
sa môžete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku.
Potiahnutie
Príklad obrazovky (obrazovka ponuky)
zz Dotknite sa prstom obrazovky
a posúvajte ním.
oo Ak je položka [5: Beep/5: Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Touch /Dotykové ovládanie ], počas dotykového ovládania nezaznie
zvuková signalizácia (=380).
oo Reakcie na dotykové ovládanie je možné upraviť (=379).
64
Rýchle ovládanie
Môžete priamo vybrať a upraviť nastavenia zobrazené na obrazovke.
Táto funkcia sa nazýva Rýchle ovládanie (okrem režimu <A>).
1 Stlačte tlačidlo <Q> (7).
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vykonajte výber tlačidlami <W> <X>.
zz Keď je zobrazená obrazovka vľavo,
vykonajte výber pomocou tlačidiel <W>
<X> <Y> <Z>.
požadovanú možnosť.
3 Vyberte
zz Otáčaním voliča <6> alebo <5>
alebo pomocou tlačidiel <Y> <Z>
zmeňte nastavenie. Niektoré funkcie sa
nastavujú aj stlačením tlačidla po týchto
úkonoch.
zz Stlačením tlačidla <0> ukončíte
nastavenie a vrátite sa na
predchádzajúcu obrazovku.
oo Môžete tiež ťuknúť na obrazovku a zobraziť nastavenia rýchleho ovládania
(=64).
65
66
Základné postupy
pri snímaní
Táto kapitola opisuje, ako používať režimy Základnej zóny na
otočnom voliči režimov na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.
V režimoch Základnej zóny stačí fotoaparát namieriť a stlačiť
tlačidlo spúšte. Fotoaparát nastaví všetko automaticky.
67
Plnoautomatické snímanie (Automatický
režim s inteligentným nastavením scény)
<A> je plnoautomatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky použije optimálne nastavenia. Tiež dokáže automaticky
nastaviť zaostrenie na statický alebo pohybujúci sa objekt tak, že rozpozná
pohyb objektu (=71).
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <A>.
tlačidlo <0>.
2 Stlačte
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
fotoaparát na to,
3 Namierte
čo budete snímať (objekt).
zz Za určitých podmienok snímania sa
okolo objektu môže zobraziť rámček.
zz Keď sa na displeji zobrazí bod AF,
namierte ho na snímaný objekt.
68
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
na objekt.
4 Zaostrite
zz Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
zz Keď je položka [z: Continuous AF/z:
Nepretržité AF] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], zaostriť môžete
aj dotykom tváre osoby alebo iného
objektu na displeji (dotykové AF).
zz Pri slabom osvetlení sa podľa potreby
automaticky aktivuje pomocný lúč AF
(=201).
gg Pri nehybných objektoch sa
bod AF zobrazí zelenou farbou,
keď je objekt zaostrený, pričom
fotoaparát vydá zvukovú signalizáciu
(Jednoobrázkový AF).
gg Pri pohyblivých objektoch sa bod AF
zobrazí modrou farbou a bude sledovať
pohyb objektu. Fotoaparát nevydá
zvukovú signalizáciu (AF-Servo).
snímku.
5 Zhotovte
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
gg Zhotovená snímka sa zobrazí približne
na 2 sekundy na obrazovke.
oo Pre niektoré objekty alebo podmienky snímania sa pohyb predmetov (či sú
v pokoji alebo sa pohybujú) nemusí správne rozpoznať.
oo Ak bežne uprednostňujete snímanie s Jednoobrázkovým AF, nastavte položku
[z: A Auto servo/z: A Automatické servo] na možnosť [Disable/
Zakázať].
oo Funkcia AF (Jednoobrázkový AF alebo AF-Servo) sa nastaví automaticky
pri stlačení tlačidla spúšte do polovice. Upozorňujeme, že funkciu AF nie je
možné prepínať počas snímania.
oo V režime <A> budú farby vyzerať pôsobivejšie pri scénach v prírode,
exteriéroch a pri západe slnka. Ak nedosahujete požadované farebné tóny,
zmeňte režim na režim Kreatívnej zóny (=35), vyberte iný štýl Picture
Style než <D> a potom snímajte znova (=148).
69
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
Minimalizácia rozmazaných fotografií
zz Použite pevný statív, ktorý dokáže uniesť hmotnosť fotografického
vybavenia. Fotoaparát bezpečne nainštalujte na statív.
zz Odporúča sa použiť diaľkovú spúšť (predáva sa samostatne, =219)
alebo bezdrôtové diaľkové ovládanie (predáva sa samostatne, =217).
Najčastejšie otázky
zzNie je možné zaostriť (čo signalizuje oranžový bod AF).
Zamierte bod AF na miesto s dobrým kontrastom a stlačte tlačidlo spúšte
do polovice (=54). Ak ste príliš blízko objektu, vzdiaľte sa a skúste to
znova.
zzZobrazí sa viacero bodov AF súčasne.
Ak sa zobrazí viacero bodov AF súčasne, zaostrené sú všetky tieto
pozície. Pokiaľ sa jeden bod AF zobrazuje na objekte, môžete zhotoviť
snímku.
zzStlačením tlačidla spúšte do polovice sa objekt nezaostrí.
Ak je prepínač režimu zaostrenia na objektíve nastavený do polohy <MF>
(manuálne zaostrovanie), nastavte ho do polohy <AF> (automatické
zaostrovanie).
zzZobrazenie rýchlosti uzávierky bliká.
Vzhľadom na nízku úroveň osvetlenia môže byť snímaný objekt
rozmazaný v dôsledku chvenia fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív
alebo blesk Canon Speedlite radu EL/EX (predáva sa samostatne,
=220).
zzPo použití externého blesku je spodná časť snímky
neprirodzene tmavá.
Ak je na objektíve nasadená slnečná clona, môže zatieniť svetlo
blesku. Ak je snímaný objekt blízko, pred snímaním s bleskom zložte
slnečnú clonu.
70
Techniky plnoautomatického snímania
(Automatický režim s inteligentným
nastavením scény)
Zmena kompozície záberu
V závislosti od scény úprava polohy snímaného objektu doľava alebo doprava,
aby ste vytvorili vyvážené pozadie, povedie k snímke s dobrou perspektívou.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamknete zaostrenie na príslušnom
objekte. Zmeňte kompozíciu záberu a pritom držte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, potom úplným stlačením tlačidla spúšte zhotovte snímku. Táto
funkcia sa nazýva „uzamknutie zaostrenia“.
Fotografovanie pohybujúceho sa objektu
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa zobrazí modrý bod AF, fotoaparát
rozpozná pohyb objektu a zaostrí pomocou funkcie AF-Servo. Držte tlačidlo
spúšte stlačené do polovice, sledujte objekt na obrazovke a v rozhodujúcom
okamihu stlačte tlačidlo spúšte úplne.
Ak uprednostňujete snímanie s Jednoobrázkovým AF, nastavte položku
[z: A Auto servo/z: A Automatické servo] na možnosť [Disable/
Zakázať].
71
Techniky plnoautomatického snímania (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
Ikony scény
Fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
všetko automaticky tak, aby nastavenie
zodpovedalo príslušnej scéne. Rozpoznaný
typ scény je uvedený v ľavej hornej časti
obrazovky. Podrobné informácie o ikone
nájdete na =595.
Úprava nastavení dotknutím sa obrazovky
Dotknutím sa ikon môžete upraviť
nastavenia režimu priebehu snímania,
kvality snímky, ovládania uzávierky
dotykom a kreatívneho asistenta.
72
Techniky plnoautomatického snímania (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
Snímanie s použitými efektmi (kreatívny asistent)
Môžete snímať s použitím vybratých efektov.
tlačidlo <Q>.
1 Stlačte
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
efekt.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
úroveň efektu a ďalšie
3 Vyberte
podrobnosti.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> ho
nastavte a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete nastavenie obnoviť, stlačte
tlačidlo <A> a vyberte položku [OK].
Efekty kreatívneho asistenta
zz[
] Preset (Prednastavené)
zz[
] Background blur (Rozostrenie pozadia)
Vyberte jeden z prednastavených efektov.
Efekty [Saturation/Sýtosť], [Color tone 1/Farebný tón 1] a [Color
tone 2/Farebný tón 2] nie sú dostupné v režime [B&W/Čiernobielo].
Upravte rozostrenie pozadia. Výberom vyšších hodnôt budú pozadia
ostrejšie, výberom nižších hodnôt budú rozostrenejšie. Možnosť [Auto/
Automaticky] upraví rozostrenie pozadia tak, aby zodpovedalo jasu.
V závislosti od svetelnosti objektívu (clonového čísla) nemusia byť
niektoré pozície k dispozícii.
73
Techniky plnoautomatického snímania (Automatický režim s inteligentným nastavením scény)
zz[
] Brightness (Jas)
zz[
] Contrast (Kontrast)
zz[
] Saturation (Sýtosť)
Upravte jas snímky.
Upravte kontrast.
Upravte sýtosť farieb.
zz[
] Color tone 1 (Farebný tón 1)
zz[
] Color tone 2 (Farebný tón 2)
zz[
] Monochrome (Monochromatické)
Upravte jantárový/modrý farebný tón.
Upravte zelený/purpurový farebný tón.
Nastavte tónovací efekt pre monochromatické snímanie. Ak nastavíte
možnosť [Off/Vyp.], budete snímať farebne. Efekty [Saturation/Sýtosť],
[Color tone 1/Farebný tón 1] a [Color tone 2/Farebný tón 2] sú k
dispozícii len s možnosťou [Off/Vyp.].
oo Pri použití blesku nie je k dispozícii položka [Background blur/Rozostrenie
pozadia].
oo Tieto nastavenia sa obnovia po zmene režimu snímania alebo posunutí
vypínača do polohy <2>. Ak chcete nastavenia uložiť, nastavte položku
[z: Retain Creative Assist data/z: Zachovať údaje kreatívneho
asistenta] na možnosť [Enable/Povoliť].
Uloženie obľúbených nastavení
Ak chcete vo fotoaparáte uložiť aktuálne nastavenie, na obrazovke
nastavenia kreatívneho asistenta stlačte tlačidlo <B> a vyberte možnosť
[OK]. S názvom [USER*] môžete uložiť až tri predvoľby. Po uložení troch
predvolieb sa musí existujúca predvoľba [USER*] prepísať, aby sa mohla
uložiť nová.
74
Režim špeciálnej scény
Keď vyberiete režim snímania pre určitý objekt alebo scénu, fotoaparát
automaticky vyberie vhodné nastavenia.
* <8> označuje špeciálnu scénu.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <8>.
2 Stlačte tlačidlo <0>.
režim snímania.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
režim snímania a stlačte tlačidlo <0>.
zz Režim snímania môžete vybrať aj
otáčaním voličom <6> alebo <5>.
oo Upozornenia týkajúce sa jednotlivých režimov snímania sú uvedené spoločne
(=90). Pred snímaním si prečítajte upozornenia.
oo Ak je položka [5: Mode guide/5: Sprievodca režimom] nastavená na
možnosť [Disable/Zakázať], po kroku č 2 sa zobrazí obrazovka rýchleho
ovládania. Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte režim snímania.
75
Režim špeciálnej scény
Dostupné režimy snímania v režime 8
Režim snímania
Strana
2
Portrait (Portrét)
=77
4
Close-up (Záber zblízka)
Režim snímania
Strana
=84
q
Group Photo
(Skupinová fotografia)
=78
P
Food (Jedlo)
=85
=86
3 Landscape (Krajina)
=79
6
Night Portrait (Nočný
portrét)
5 Sports (Šport)
=80
F
Handheld Night Scene
(Nočná scéna bez statívu)
=87
=88
=89
C
Kids (Deti)
=81
G
HDR Backlight Control
(Ovládanie snímania
v protisvetle HDR)
r
Panning
(Panorámovanie)
=82
I
Silent Mode (Tichý režim)
oo Režim snímania môžete nastaviť aj v položke [z: Shooting mode/z:
Režim snímania] po nastavení otočného voliča režimov do polohy <8>.
76
Fotografovanie portrétov
Režim <2> (Portrét) spôsobí rozostrenie pozadia, čím zvýrazní
fotografovanú osobu. Tiež spôsobí, že tóny farby pleti a vlasy budú
vyzerať jemnejšie.
Tipy pri snímaní
zzVyberte miesto, kde je vzdialenosť medzi objektom
a pozadím najväčšia.
Čím väčšia je vzdialenosť medzi snímaným objektom a pozadím, tým viac
bude pozadie rozostrené. Objekt bude tiež výraznejší na jednoduchom,
tmavom pozadí.
zzPoužite teleobjektív.
Ak používate objektív so zoomom, použite telefotografický rozsah tak,
aby ste rámec obrazu vyplnili snímanou osobou od pása nahor.
zzZaostrite na tvár.
Pri zaostrovaní sa uistite, že bod AF na tvári svieti nazeleno. Potom
zhotovte snímku. Pri snímaní záberov tváre zblízka môžete nastaviť
položku [z: Eye Detection AF/z: AF detekcie očí] na možnosť
[Enable/Povoliť], aby boli oči objektu zaostrené.
oo Predvolené nastavenie je <i> (Sériové snímanie nízkou rýchlosťou).
Ak podržíte stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať nepretržite, aby ste
zachytili zmeny výrazu tváre a pózy objektu.
77
Snímanie skupinových fotografií
Pomocou režimu <q> (Skupinová fotografia) snímajte skupinové
fotografie. Môžete nasnímať obrázok, na ktorom budú zaostrené osoby
vpredu aj vzadu.
Tipy pri snímaní
zzPoužite širokouhlý teleobjektív.
Keď používate objektív so zoomom, použite širokouhlý rozsah, aby sa
dalo ľahko zaostriť na všetky osoby v skupine naraz – od predného radu
po zadný. Ak bude vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektmi malá (takže
v zábere budú celé telá objektov), zväčší sa rozsah zaostrenia do hĺbky.
zzNasnímajte viacero záberov skupiny.
Odporúča sa nasnímať viacero fotografií v prípade, že niektoré osoby
zatvoria oči.
oo Pri snímaní v interiéri alebo pri slabom osvetlení držte fotoaparát pevne alebo
použite statív, aby ste predišli otrasom fotoaparátu.
78
Fotografovanie krajiny
Režim <3> (Krajina) použite vtedy, keď fotografujete rozsiahlu scenériu
alebo keď chcete, aby boli zaostrené všetky objekty, od blízkych až po tie
vzdialené. Pre živé modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky.
Tipy pri snímaní
zzPri objektíve so zoomom použite širokouhlý rozsah.
Keď používate objektív so zoomom, nastavte širokouhlý rozsah, aby boli
zaostrené blízke aj vzdialené objekty. Krajine to tiež dodá priestorovosť.
zzFotografovanie nočných scén.
Ak počas snímania s režimom <3> držíte fotoaparát v rukách, môže to
spôsobiť otrasy fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
79
Fotografovanie pohyblivých objektov
Režim <5> (Šport) použite, ak chcete fotografovať pohybujúci sa objekt,
či už je to bežiaca osoba, alebo idúci automobil.
(1)
Tipy pri snímaní
zzPoužite teleobjektív.
Použitie teleobjektívu umožňuje fotografovanie z väčšej vzdialenosti.
zzSledujte snímaný objekt pomocou rámu oblasti AF.
Položka [z: AF method/z: Spôsob AF] je predvolene nastavená na
možnosť [u+Tracking/u + sledovanie]. Po stlačení tlačidla spúšte do
polovice sa zobrazí rám oblasti AF (1). Po zaostrení na objekt sa farba
bodu AF zmení na modrú.
zzPoužite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je [o] (sériové snímanie vysokou rýchlosťou).
V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte
záber. Ak chcete sledovať objekt a zachytávať zmeny pri jeho pohybe,
držte stlačené tlačidlo spúšte, aby ste snímali sériovo.
80
Fotografovanie detí
Ak chcete snímať pobehujúce deti, použite režim <C> (Deti). Tóny farby
pleti budú vyzerať zdravo.
(1)
Tipy pri snímaní
zzSledujte snímaný objekt pomocou rámu oblasti AF.
Položka [z: AF method/z: Spôsob AF] je predvolene nastavená na
možnosť [u+Tracking/u + sledovanie]. Po stlačení tlačidla spúšte do
polovice sa zobrazí rám oblasti AF (1). Po zaostrení na objekt sa farba
bodu AF zmení na modrú.
zzPoužite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je [o] (sériové snímanie vysokou rýchlosťou).
V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte
záber. Ak chcete sledovať objekt a zachytávať zmeny výrazu tváre a
pohyb, držte stlačené tlačidlo spúšte, aby ste snímali sériovo.
81
Panorámovanie
Ak chcete nasnímať obrázok vyjadrujúci pohyb s efektom rozostrenia na
pozadí objektu, použite režim <r> (Panorámovanie). Ak použijete objektív
podporujúci režim <r>, rozostrenie objektu sa zistí, opraví a zredukuje.
Tipy pri snímaní
zzOtočením fotoaparátu sledujte pohybujúci sa objekt.
Počas snímania plynulým otočením fotoaparátu sledujte pohybujúci
sa objekt. Namierte bod AF na časť pohybujúceho sa objektu, na ktorý
chcete zaostriť. Potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice a podržte ho
počas otáčania fotoaparátu, aby ste zachytili rovnakú rýchlosť a pohyb
objektu. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol počas posunu fotoaparátu
nasnímajte obrázok. Pokračujte v sledovaní objektu fotoaparátom.
82
Panorámovanie
zzNastavte úroveň rozostrenia pozadia pohybujúceho
sa objektu.
Pomocou položky [Effect/Efekt] môžete nastaviť úroveň rozostrenia
pozadia pohybujúceho sa objektu. Nastavenie [Max] nastaví
nižšiu rýchlosť uzávierky, aby sa zvýšilo rozostrenie pozadia okolo
pohybujúceho sa objektu. Ak je rozostrenie objektu viditeľné, nastavením
položky [Effect/Efekt] na možnosť [Med/Str.] alebo [Min] zredukujte
rozostrenie.
oo Podrobnejšie informácie o objektívoch kompatibilných s režimom <r>
nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
oo S objektívmi podporujúcimi režim <r> fotoaparát automaticky opraví
rozostrenie objektu a (na základe nastavenia [Effect/Efekt]) upraví rýchlosť
uzávierky bez ohľadu na nastavenie stabilizácie obrazu objektívu.
oo Spôsob AF možno nastaviť len na hodnotu [1-point AF/1-bodové AF] alebo
[Zone AF/Zónové AF]. Predvolene je nastavený na hodnotu [Zone AF/
Zónové AF], pričom zóna je v strede vybratej obrazovky.
oo Ak chcete zabrániť otrasom fotoaparátu, odporúčame držať fotoaparát
oboma rukami, dať ruky bližšie k telu a plynulo sledovať pohyb objektu počas
snímania obrázkov.
oo Tento efekt je najúčinnejší v prípade snímania vlakov, vozidiel atď., ktoré sa
pohybujú konštantnou rýchlosťou jedným smerom.
oo Odporúča sa nasnímanie skúšobných záberov alebo kontrola snímky
prehraním hneď po nasnímaní.
oo Predvolene je nastavená možnosť <i> (Sériové snímanie nízkou
rýchlosťou). V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte
a nasnímajte záber. Pohyblivé objekty môžete sledovať posúvaním
fotoaparátu. Držte stlačené tlačidlo spúšte, aby ste snímali sériovo.
83
Fotografovanie záberov zblízka
Ak chcete fotografovať kvety alebo malé predmety zblízka, použite režim
<4> (Záber zblízka). Ak chcete, aby malé predmety vyzerali oveľa väčšie,
použite makroobjektív (predáva sa samostatne).
Tipy pri snímaní
zzPoužite jednoduché pozadie.
Jednoduché pozadie umožní lepšie vyniknúť malým predmetom,
napríklad kvetom a pod.
zzČo najviac sa priblížte k snímanému objektu.
Skontrolujte, akú má objektív minimálnu zaostrovaciu vzdialenosť.
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť objektívu sa meria od značky <V>
(rovina zaostrenia) na vrchnej strane fotoaparátu po príslušný objekt. Ak
sa nachádzate príliš blízko, zaostrenie nie je možné.
zzPri objektíve so zoomom použite telefotografický rozsah.
Ak máte objektív so zoomom, použitím telefotografického rozsahu bude
objekt vyzerať väčší.
84
Fotografovanie jedla
Ak chcete nasnímať obrázky jedla, použite režim <P> (Jedlo). Fotografia
bude vyzerať jasne a lákavo. Tiež sa v závislosti od zdroja svetla potlačí
červenkastý nádych na snímkach zhotovených pri žiarovkovom svetle atď.
Tipy pri snímaní
zzZmeňte farebný tón.
Môžete zmeniť položku [Color tone/Farebný tón]. Ak chcete zvýrazniť
červenkastý nádych jedla, nastavte ju smerom k možnosti [Warm/Teplý].
Ak je vzhľad príliš červený, nastavte ju smerom k možnosti
[Cool/Chladný].
85
Fotografovanie nočných portrétov
(pomocou statívu)
Ak chcete fotografovať ľudí v noci a získať prirodzene vyzerajúcu nočnú
scénu v pozadí, použite režim <6> (Nočný portrét). Poznámka: Pri
snímaní sa vyžaduje externý blesk Speedlite. Odporúča sa používať
statív.
Tipy pri snímaní
zzPoužite širokouhlý objektív a statív.
Keď používate objektív so zoomom, použite širokouhlý rozsah na
získanie širokého nočného obzoru. Keďže je pri snímaní z ruky
pravdepodobnejší vznik otrasov fotoaparátu, použite statív.
zzSkontrolujte jas snímky.
Nasnímaný obrázok sa odporúča prehrať na mieste a skontrolovať
jeho jas. Ak snímaná osoba vyzerá tmavá, prejdite bližšie a zopakujte
snímanie.
zzSnímajte aj v iných režimoch snímania.
Keďže je pri nočných záberoch pravdepodobnejší vznik otrasov
fotoaparátu, odporúča sa fotografovať aj v režime <A> a <F>.
oo Ak použijete samospúšť spolu s externým bleskom Speedlite, indikátor
samospúšte sa po zhotovení snímky nakrátko rozsvieti.
86
Fotografovanie nočných scén (bez statívu)
Najlepšie výsledky pri snímaní nočnej scény dosiahnete pri použití statívu.
V režime <F> (Nočná scéna bez statívu) však môžete snímať nočné
scény, aj keď držíte fotoaparát v ruke. V tomto režime snímania sa pre
každý obrázok nasnímajú štyri zábery za sebou a zaznamená sa výsledný
obrázok s obmedzeným vplyvom otrasov fotoaparátu.
Tipy pri snímaní
zzDržte fotoaparát pevne.
Počas snímania držte fotoaparát pevne a stabilne. V tomto režime sa
štyri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je ktorýkoľvek zo
štyroch záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov fotoaparátu,
zábery sa nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
zzV prípade portrétov použite externý blesk Speedlite.
Ak chcete nasnímať aj ľudí, použite externý blesk Speedlite. Pri prvom
zábere sa použije blesk, aby sa nasnímal kvalitný portrét. Požiadajte
osobu, aby sa nehýbala, kým sa nenasnímajú všetky štyri zábery za
sebou.
87
Fotografovanie scén v protisvetle
Pri snímaní scény, na ktorej sa nachádzajú svetlé aj tmavé oblasti, použite
režim <G> (Ovládanie snímania v protisvetle HDR). Pri zhotovovaní
jednej snímky sa v tomto režime nasnímajú tri zábery za sebou s rôznou
expozíciou. Výsledkom je jeden obrázok so širokým tónovým rozsahom,
v ktorom sú minimalizované tmavé oblasti spôsobené protisvetlom.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.
Tipy pri snímaní
zzDržte fotoaparát pevne.
Počas snímania držte fotoaparát pevne a stabilne. V tomto režime sa
tri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je ktorýkoľvek z troch
záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov fotoaparátu, zábery sa
nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
88
Fotografovanie tichých scén
V situáciách, v ktorých sa požaduje ticho, môžete snímať bez zvukovej
signalizácie, napríklad bez zvukov uzávierky.
Tipy pri snímaní
zzNasnímajte skúšobné zábery.
Odporúča sa vopred nasnímať niekoľko skúšobných záberov, pretože pri
niektorých podmienkach snímania môže byť počuť nastavovanie clony
objektívu.
oo Pri snímaní sa okolo obrazovky dočasne zobrazí biely rámik.
oo Režim priebehu snímania možno nastaviť len na možnosť <u>, <m>
alebo <l>.
89
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
q: Group Photo (Skupinová fotografia)
oo V dôsledku korekcie skreslenia sa zorný uhol mierne zmení.
oo V závislosti od podmienok pri snímaní sa zaostrenie nemusí dosiahnuť pre
všetkých, od prednej po zadnú stranu snímky.
5: Sports (Šport)
oo Pri nízkej hladine osvetlenia a pravdepodobnosti vzniku otrasov fotoaparátu
bude hodnota rýchlosti uzávierky vľavo dole blikať. Držte fotoaparát stabilne
a zhotovte snímku.
oo Použitím externého blesku Speedlite znížite rýchlosť sériového snímania.
C: Kids (Deti)
oo Použitím externého blesku Speedlite znížite rýchlosť sériového snímania.
r: Panning (Panorámovanie)
oo Rýchlosť uzávierky sa zníži. Preto tento režim nie je vhodný na žiadne iné
snímanie okrem panorámovania.
oo Predvolené nastavenie je <i>. Režim <o> nemožno vybrať.
oo Nie je možné použiť externý blesk Speedlite. (Nespustí sa.)
oo Hoci sa na snímky zhotovené pomocou objektívov podporujúcich režim <r>
použije stabilizácia obrazu objektívu, pri snímaní sa účinok nezobrazuje na
obrazovke. (Stabilizácia obrazu a korekcia rozostrenia objektu sa aktivujú pri
snímaní bez ohľadu na nastavenie stabilizácie obrazu objektívu.)
oo Ak objektív nepodporuje režim <r>, rozostrenie objektu sa neopraví.
Samostatne sa však použije automatická úprava rýchlosti uzávierky podľa
nastavenia položky [Effect/Efekt].
oo Pri snímaní pri jasnom svetle, napríklad počas slnečného letného dňa, alebo
snímaní pomalého objektu sa nemusí dosiahnuť nastavený stupeň efektu
panorámovania.
90
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
r: Panning (Panorámovanie) (pokračovanie)
oo S objektívom podporujúcim režim <r> sa nemusí rozostrenie objektu
správne opraviť, ak fotografujete nasledujúce objekty alebo v prípade týchto
podmienok pri snímaní.
• Objekty s veľmi nízkym kontrastom.
• Objekty v slabom svetle.
• Objekty v extrémnom protisvetle alebo extrémne lesklé objekty.
• Objekty s opakujúcimi sa vzormi.
• Objekty s menším množstvom vzorov alebo s monotónnymi vzormi.
• Objekty s odrazmi (obrazy odrážajúce sa v skle atď.).
• Objekty menšie než rám zóny AF.
• V prípade viacerých objektov pohybujúcich sa v rámci rámu zóny AF.
• Objekty pohybujúce sa nepravidelnými smermi alebo nepravidelnými
rýchlosťami.
• Objekty, ktorých pohyb je čiastočne nepravidelný. (Napríklad vertikálny
pohyb bežca.)
• Objekty, ktorých rýchlosť sa výrazne mení. (Napríklad hneď po začiatku
pohybu alebo počas prechádzania zákrutou.)
• Ak pohybujete fotoaparátom príliš rýchlo alebo príliš pomaly.
• Ak sa pohyb fotoaparátu nezhoduje s pohybom objektu.
P: Food (Jedlo)
oo Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
oo Keď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky sa
nemusí zredukovať.
oo Pri použití externého blesku Speedlite sa položka [Color tone/Farebný tón]
nastaví na možnosť Štandardný.
oo Ak sa na snímke nachádzajú ľudia, odtieň pokožky sa nemusí reprodukovať
správne.
91
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
6: Night Portrait (Nočný portrét)
oo Požiadajte snímané osoby, aby sa po spustení blesku chvíľu nehýbali.
oo Ak sa tváre snímaných osôb javia tmavé, zaostrovanie môže byť náročné.
V takom prípade nastavte prepínač režimov zaostrenia na objektíve do polohy
<MF> a zaostrite manuálne.
oo Ak sa v bode AF nachádzajú svetelné body, zaostrovanie v noci alebo pri
tmavých scénach môže byť náročné. V takom prípade nastavte prepínač
režimov zaostrenia na objektíve do polohy <MF> a zaostrite manuálne.
oo Zábery sa budú mierne líšiť od snímky zobrazenej na obrazovke.
F: Handheld Night Scene (Nočná scéna bez statívu)
oo V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní
menšia.
oo Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
oo Ak sa v bode AF nachádzajú svetelné body, zaostrovanie v noci alebo pri
tmavých scénach môže byť náročné. V takom prípade nastavte prepínač
režimov zaostrenia na objektíve do polohy <MF> a zaostrite manuálne
(=48, =51).
oo Zábery sa budú mierne líšiť od snímky zobrazenej na obrazovke.
oo Ak použijete externý blesk Speedlite a objekt je blízko, môže nastať
preexponovanie.
oo Ak použijete externý blesk Speedlite na snímanie nočnej scény s obmedzeným
osvetlením, zábery sa nemusia správne zarovnať. Výsledkom môže byť
rozmazaná snímka.
oo Ak použijete externý blesk Speedlite a snímaná osoba je blízko k pozadiu,
ktoré je tiež osvetlené bleskom, zábery sa nemusia správne zarovnať.
Výsledkom môže byť rozmazaná snímka. Môžu sa objaviť aj neprirodzené
tiene a nevhodné farby.
oo Uhol zábleskového pokrytia s externým bleskom Speedlite:
• Keď používate blesk Speedlite s automatickým nastavením zábleskového
pokrytia, poloha transfokácie bude pevne nastavená v širokouhlom rozsahu
bez ohľadu na nastavenie polohy transfokácie objektívu.
• Keď používate blesk Speedlite, ktorý vyžaduje manuálne nastavenie
zábleskového pokrytia, nastavte hlavu blesku do normálnej polohy.
92
Upozornenia týkajúce sa režimov <SCN>
F: Handheld Night Scene (Nočná scéna bez statívu) (pokračovanie)
oo Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
oo Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
oo Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, pretože po nasnímaní sa zlučujú. Počas
spracovania snímok sa zobrazuje správa [BUSY] a snímanie je možné až po
dokončení spracovania.
G: HDR Backlight Control (Ovládanie snímania v protisvetle HDR)
oo V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní
menšia.
oo Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
oo Nie je možné použiť externý blesk Speedlite. (Nespustí sa.)
oo Snímka sa nemusí zobraziť s plynulou gradáciou a môže pôsobiť nepravidelne
alebo byť výrazne zašumená.
oo Ovládanie snímania v protisvetle HDR nemusí byť účinné pri scénach s
nadmerným protisvetlom alebo s mimoriadne vysokým kontrastom.
oo Keď snímate objekty, ktoré sú dostatočne jasné (napríklad štandardne
osvetlené scény), snímka môže vyzerať neprirodzene v dôsledku efektu HDR.
oo Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu
alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
oo Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
oo Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, pretože po nasnímaní sa zlučujú. Počas
spracovania snímok sa zobrazuje správa [BUSY] a snímanie je možné až po
dokončení spracovania.
I: Silent Mode (Tichý režim)
oo Pri použití tichého snímania buďte zodpovední a rešpektujte súkromie a práva
na portrét snímaných osôb.
oo Snímky rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu vyzerať skreslené.
oo Ak snímate v tichom režime pod zdrojmi blikajúceho svetla (napríklad
žiarivkového svetla) alebo ak sa spustí blesk iného fotoaparátu, môžu sa zobraziť
pásy svetla a na snímkach sa môžu zachytiť pruhy spôsobené rozdielnym jasom.
oo Sériové snímanie a fotografovanie s bleskom nie sú dostupné.
93
94
Kreatívna zóna
Režimy Kreatívnej zóny poskytujú slobodu pri
snímaní rôznymi spôsobmi vďaka nastaveniu
preferovanej rýchlosti uzávierky, hodnoty clony,
expozície a pod.
zz Ak chcete odstrániť popis režimu snímania zobrazený po
otočení otočného voliča režimov, stlačte tlačidlo <0>
(=369).
oo Uistite sa, že funkcia Uzamknutie viacerých funkcií
je vypnutá.
95
Program AE
Fotoaparát automaticky nastaví rýchlosť uzávierky a clonu, ktoré vyhovujú
jasu objektu. Tento režim sa nazýva Program AE.
* <d> znamená Program.
* AE znamená Auto Exposure (automatická expozícia).
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <d>.
na objekt.
2 Zaostrite
zz Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
gg Po zaostrení na objektu sa farba
bodu AF zmení na zelenú (pri
Jednoobrázkovom AF).
gg Rýchlosť uzávierky a clona sa nastavia
automaticky.
zobrazenie na displeji.
3 Skontrolujte
zz Ak hodnota expozície nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
4 zz Skomponujte záber a úplne stlačte
Zhotovte snímku.
tlačidlo spúšte.
96
Program AE
oo Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ a najnižšieho
clonového čísla signalizuje podexponovanie.
Nastavte vyššiu citlivosť ISO alebo použite blesk.
oo Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „1/4000“
a najvyššieho clonového čísla signalizuje
preexponovanie.
Nastavte nižšiu citlivosť ISO alebo pomocou filtra
ND (predáva sa samostatne) znížte množstvo svetla
vstupujúceho do objektívu.
Rozdiely medzi režimami <d> a <A>
oo V režime <A> sa mnohé funkcie, napríklad spôsob AF a režim merania,
nastavujú automaticky, aby nedochádzalo k pokazeným záberom. Nastaviť
môžete len obmedzený počet funkcií. Na druhej strane sa v režime <d>
nastavuje automaticky len rýchlosť uzávierky a clona. Bez obmedzenia
môžete nastaviť spôsob AF, režim merania a ďalšie funkcie.
Posun programu
oo V režime <d> môžete bez obmedzenia zmeniť kombináciu rýchlosti uzávierky
a clony (program) automaticky nastavenú fotoaparátom, pričom expozícia sa
nezmení. Táto funkcia sa nazýva posun programu.
oo Ak chcete vykonať posun programu, stlačte tlačidlo spúšte do polovice, potom
otáčajte voličom <6>, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota rýchlosti
uzávierky alebo clony.
oo Posun programu sa automaticky zruší po uplynutí časovača merania
(zobrazenie nastavenia expozície sa vypne).
oo Funkcia posunu programu sa nedá používať s bleskom.
97
Priorita uzávierky AE
V tomto režime nastavujete rýchlosť uzávierky a fotoaparát automaticky
nastavuje clonu, aby sa dosiahla štandardná expozícia zodpovedajúca jasu
objektu. Toto sa nazýva priorita uzávierky AE. Pomocou vyššej rýchlosti
uzávierky možno ostro zachytiť akciu pohybujúceho sa objektu. Pomocou
nižšej rýchlosti uzávierky možno vytvoriť efekt rozmazania, ktorý vytvára
dojem pohybu.
* <s> znamená Časová hodnota.
Rozmazaný pohyb
(Nízka rýchlosť: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rýchlosť: 1/2000 s)
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <s>.
požadovanú rýchlosť
2 Nastavte
uzávierky.
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
na objekt.
3 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
gg Clona sa nastaví automaticky.
zobrazenie
4 Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota clony nebliká, bude
dosiahnutá štandardná expozícia.
98
Priorita uzávierky AE
oo Blikanie najnižšieho clonového čísla signalizuje
podexponovanie. Otáčaním voliča <6> nastavujte
nižšiu rýchlosť uzávierky, kým hodnota clony
neprestane blikať, alebo nastavte väčšiu citlivosť ISO.
oo Blikanie najvyššieho clonového čísla signalizuje
preexponovanie. Otáčaním voliča <6> nastavujte
vyššiu rýchlosť uzávierky, kým hodnota clony
neprestane blikať, alebo nastavte menšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie rýchlosti uzávierky
oo Príklad: Hodnota „0"5“ predstavuje 0,5 s a hodnota „15"“ predstavuje 15 s.
99
Priorita clony AE
V tomto režime nastavujete požadovanú hodnotu clony a fotoaparát
automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky, aby sa dosiahla štandardná
expozícia vyhovujúca jasu objektu. Toto sa nazýva priorita clony AE.
Nastavením vyššieho clonového čísla (menšieho clonového otvoru) sa do
rozsahu prijateľného zaostrenia dostane väčšia časť pozadia a popredia.
Naopak, nastavením nižšieho clonového čísla (väčšieho clonového otvoru)
sa do rozsahu prijateľného zaostrenia dostane menšia časť pozadia
a popredia.
* <f> znamená Hodnota clony (otvor clony).
Rozostrené pozadie
(S nízkym clonovým číslom: f/5.6)
Ostré popredie aj pozadie
(S vysokým clonovým číslom: f/32)
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <f>.
požadovanú clonu.
2 Nastavte
zz Otočením voliča <6> vykonajte
3
nastavenie.
Zaostrite na objekt.
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
gg Rýchlosť uzávierky sa nastaví
automaticky.
zobrazenie
4 Skontrolujte
a fotografujte.
zz Ak hodnota rýchlosti uzávierky nebliká,
bude dosiahnutá štandardná expozícia.
100
Priorita clony AE
oo Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ signalizuje
podexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte väčšiu clonu (nižšie
clonové číslo), kým sa blikanie rýchlosti uzávierky
nezastaví, alebo nastavte vyššiu citlivosť ISO.
oo Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „1/4000“ signalizuje
preexponovanie.
Otáčaním voliča <6> nastavujte menšiu clonu (vyššie
clonové číslo), kým sa blikanie rýchlosti uzávierky
nezastaví, alebo nastavte nižšiu citlivosť ISO.
Zobrazenie hodnoty clony
oo Čím vyššie je clonové číslo, tým menší je otvor clony. Zobrazené clonové
číslo sa líši v závislosti od objektívu. Ak nie je na fotoaparáte nasadený žiaden
objektív, zobrazí sa clonové číslo „F00“.
Kontrola hĺbky poľaM
Stlačením tlačidla, ktoré ste priradili kontrole hĺbky poľa (pomocou položky
[8C.Fn III-5: Customize buttons/8C.Fn III-5: Prispôsobiť tlačidlá]
(=537)), zastavíte objektív na aktuálnom nastavení clony a môžete
skontrolovať oblasť zaostrenia (hĺbku poľa).
oo Čím je hodnota clony vyššia, tým je zaostrená širšia oblasť, od popredia
po pozadie.
oo Expozícia sa uzamkne (uzamknutie AE), keď podržíte tlačidlo priradené
kontrole hĺbky poľa.
101
Manuálne nastavenie expozície
V tomto režime nastavujete podľa potreby rýchlosť uzávierky aj clonu.
Ak chcete určiť expozíciu, použite ukazovateľ úrovne expozície hľadáčiku
alebo komerčne dostupný expozimeter. Táto metóda sa nazýva manuálne
nastavenie expozície.
* <a> znamená Manuálne.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <a>.
citlivosť ISO (=131).
2 Nastavte
zz Pri automatickom nastavení citlivosti
ISO môžete nastaviť kompenzáciu
expozície (=103).
požadovanú rýchlosť
3 Nastavte
uzávierky a clonu.
zz Rýchlosť uzávierky nastavíte otáčaním
voliča <6>. Clonu nastavíte otáčaním
voliča <5>.
(1)
(2)
na objekt.
4 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
gg Zobrazí sa nastavenie expozície.
zz Skontrolujte ukazovateľ expozičnej
úrovne <s>, aby ste zistili, nakoľko je
aktuálna expozičná úroveň vzdialená
od štandardnej expozičnej úrovne.
(1)
(2)
Značka štandardnej expozície
Ukazovateľ expozičnej úrovne
Nastavte expozíciu a zhotovte
5 snímku.
zz Skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície a nastavte požadovanú
rýchlosť uzávierky a clonu.
102
Manuálne nastavenie expozície
Kompenzácia expozície pri automatickom nastavení citlivosti ISO
Ak je pri snímaní s manuálnym nastavením expozície citlivosť ISO
nastavená na možnosť [AUTO], môžete nastaviť kompenzáciu expozície
(=128) takto:
Skontrolujte ukazovateľ úrovne expozície.
[z: Expo.comp./AEB/z: Kompenzácia expozície/AEB]
Obrazovka rýchleho ovládania
oo Pri automatickom nastavení citlivosti ISO sa nastavenie citlivosti ISO bude
meniť, aby sa dosiahla štandardná expozícia pri nastavenej rýchlosti uzávierky
a clone. Nemusí sa preto dosiahnuť požadovaný efekt expozície. V tomto
prípade nastavte kompenzáciu expozície.
oo Ak je fotoaparát nastavený na režim <a> + Automatické nastavenie
citlivosti ISO + <q> (Pomerové meranie) a položka [8C.Fn I-7: AE lock
meter. mode after focus/8C.Fn I-7: Režim merania Uzamknutie AE po
zaostrení] je nastavená na predvolené nastavenie (=529), podržaním
tlačidla spúšte do polovice uzamknete citlivosť ISO po zaostrení v režime
Jednoobrázkový AF.
oo Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla <A>
uzamknúť citlivosť ISO.
oo Ak chcete porovnať aktuálnu expozíciu s expozíciou pri počiatočnom stlačení
tlačidla <A> s ručne nastavenou citlivosťou ISO, stlačte tlačidlo <A>,
upravte kompozíciu a skontrolujte ukazovateľ úrovne expozície.
oo Keď je nastavená Automatické nastavenie citlivosti ISO a položka [8C.Fn
I-1: Exposure level increments/8C.Fn I-1: Zmeny expozičnej úrovne]
je nastavená na možnosť [1/2-stop/1/2 EV], každá kompenzácia expozície
1/2 EV sa implementuje s citlivosťou ISO (1/3 EV) a rýchlosťou uzávierky.
Zobrazenie rýchlosti uzávierky sa však nezmení.
103
Flexibilný s prioritou AE
V tomto režime môžete nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO
manuálne alebo automaticky a kombinovať tieto nastavenia s výberom
kompenzácie expozície. Snímanie v režime <t> s kontrolou nad každým
z týchto parametrov je ekvivalentné so snímaním v režimoch <d>, <s>,
<f>, alebo <a>.
* <t> znamená Flexibilná hodnota.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <t>.
rýchlosť uzávierky, clonu
2 Nastavte
a citlivosť ISO.
zz Otočením voliča <5> vyberte položku,
ktorú chcete nastaviť. Naľavo od
zvolenej položky sa zobrazí ikona [6].
zz Otočením voliča <6> nastavte
požadovanú možnosť.
zz Ak chcete obnoviť nastavenie [AUTO],
stlačte tlačidlo <W> alebo <Z>.
hodnotu kompenzácie
3 Nastavte
expozície.
zz Otáčaním voliča <5> vyberte
ukazovateľ úrovne expozície. Naľavo od
zvoleného ukazovateľa úrovne expozície
sa zobrazí ikona [6].
zz Otočením voliča <6> nastavte
požadovanú možnosť.
zz Ak chcete obnoviť nastavenie [±0],
stlačte tlačidlo <W> alebo <Z>.
104
Flexibilný s prioritou AE
Kombinácie funkcií v režime <t>
Rýchlosť
uzávierky
Clona
[AUTO]
[AUTO]
Ručný výber
[AUTO]
[AUTO]
Ručný výber
Ručný výber Ručný výber
Citlivosť ISO
[AUTO]
Ručný výber
[AUTO]
Ručný výber
[AUTO]
Ručný výber
[AUTO]
Ručný výber
Kompenzácia
expozície
Režim snímania
K dispozícii
Podobne
ako <d>
K dispozícii
Podobne
ako <s>
K dispozícii
Podobne ako
<f>
K dispozícii
–
Podobne
ako <a>
oo Blikajúce hodnoty signalizujú, že nastavené hodnoty spôsobia podexponovanie
alebo preexponovanie. Upravte expozíciu, kým hodnota neprestane blikať.
oo Pomalá synchronizácia sa nepoužije pri slabom osvetlení, keď ste nastavili
režim <t> tak, aby pripomínal režim <f> alebo <d>, aj keď je položka
[Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky] v položke [z:
External Speedlite control/z: Ovládanie externého blesku Speedlite]
nastavená na možnosť [1/180-30sec. auto/1/180 – 30 s automaticky].
oo Hodnoty rýchlosti uzávierky, clony a citlivosti ISO nastavené na hodnotu
[AUTO] sú podčiarknuté.
oo Počas krokov 2 alebo 3 môžete stlačením tlačidla <X> alebo <Y> nastaviť
rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO na hodnotu [AUTO] a kompenzáciu
expozície na hodnotu [±0].
105
Dlhodobé expozície (Bulb)
V tomto režime uzávierka zostáva otvorená, kým držíte tlačidlo spúšte
úplne stlačené, a zatvorí sa, keď tlačidlo spúšte uvoľníte. Táto fotografická
technika sa nazýva „dlhodobá expozícia Bulb“. Dlhodobá expozícia Bulb
sa používa pri fotografovaní nočných scén, ohňostrojov, oblohy a ďalších
objektov, ktoré vyžadujú dlhodobú expozíciu.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <F>.
požadovanú clonu.
2 Nastavte
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
snímku.
3 Zhotovte
zz Expozícia bude trvať, pokiaľ bude úplne
stlačené tlačidlo spúšte.
gg Uplynulá doba expozície sa zobrazuje
na obrazovke.
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo Pri dlhodobých expozíciách Bulb vzniká viac šumu na snímke než zvyčajne.
oo Ak je nastavená možnosť Automatické nastavenie citlivosti ISO, nastaví sa
citlivosť ISO 400 (=582).
oo Keď pri snímaní s dlhodobými expozíciami Bulb používate samospúšť
namiesto časovača dlhodobej expozície Bulb, držte tlačidlo spúšte stále úplne
stlačené (po dobu oneskorenia samospúšte a dobu dlhodobej expozície Bulb).
106
Dlhodobé expozície (Bulb)
oo Pomocou funkcie [z Long exp. noise reduction/z Potlačenie šumu pri
dlhodobej expozícii] môžete znížiť šum spôsobený dlhodobou expozíciou
(=159).
oo V prípade snímania záberov s dlhodobou expozíciou Bulb sa odporúča
použitie statívu a časovača dlhodobej expozície Bulb.
oo Zábery s dlhodobou expozíciou Bulb môžete snímať aj pomocou diaľkovej
spúšte RS-60E3 (predáva sa samostatne, =219).
oo Pri fotografovaní dlhodobých expozícií Bulb môžete použiť aj bezdrôtové
diaľkové ovládanie BR-E1 (predáva sa samostatne). Keď stlačíte prenosové
tlačidlo diaľkového ovládania, dlhodobá expozícia Bulb sa spustí okamžite
alebo o 2 sekundy neskôr. Opätovným stlačením tlačidla spúšte ukončíte
dlhodobú expozíciu Bulb.
Časovač dlhodobej expozície BulbM
Môžete prednastaviť čas expozície dlhodobej expozície Bulb. Pri použití
časovača dlhodobej expozície Bulb nemusíte počas snímania s dlhodobou
expozíciou Bulb držať stlačené tlačidlo spúšte. Tým sa znížia otrasy
fotoaparátu.
Časovač dlhodobej expozície Bulb možno nastaviť iba v režime snímania
<F> (dlhodobá expozícia Bulb). Nemožno ho nastaviť (alebo nebude
fungovať) v žiadnom inom režime.
položku [z: Bulb
1 Vyberte
timer/z: Časovač dlhodobej
expozície Bulb].
položku [Enable/Povoliť].
2 Vyberte
zz Vyberte možnosť [Enable/Povoliť],
potom stlačte tlačidlo <B>.
107
Dlhodobé expozície (Bulb)
požadovaný čas
3 Nastavte
expozície.
zz Vyberte hodinu, minútu alebo sekundu.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu <s>.)
4 Vyberte možnosť [OK].
snímku.
5 Zhotovte
gg Úplne stlačte tlačidlo spúšte. Spustí
sa snímanie s dlhodobou expozíciou
Bulb a bude pokračovať, kým neuplynie
nastavený čas.
zz Počas snímania s časovačom dlhodobej
expozície Bulb sa na obrazovke
zobrazuje ikona [H] a čas
expozície.
zz Ak chcete zrušiť nastavenie časovača,
v kroku č. 2 nastavte možnosť [Disable/
Zakázať].
oo Keď je aktívny časovač dlhodobej expozície Bulb a úplne stlačíte tlačidlo
spúšte a uvoľníte ho, dlhodobá expozícia Bulb sa zastaví.
oo Ak budete po začiatku expozície držať tlačidlo spúšte úplne stlačené,
dlhodobá expozícia Bulb bude pokračovať aj po uplynutí nastaveného času
expozície. (Dlhodobá expozícia Bulb sa nezastaví automaticky, keď uplynie
nastavený čas expozície.)
oo Pri zmene režimov snímania sa zruší časovač dlhodobej expozície Bulb
a obnoví sa nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať].
108
Snímanie
Táto kapitola opisuje funkciu snímania a uvádza nastavenia
ponuky na karte snímania ([z]).
109
Snímanie statických záberov
zz Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná funkcia je
dostupná iba v režime Kreatívnej zóny <t>, <d>, <s>, <f>, <a>
alebo <F>.
110
Ponuky na kartách: Snímanie statických
záberov
zzSnímanie 1
=116
=119
=122
=182
zzSnímanie 2
=123
=222
zzSnímanie 3
=129
=131
=286
=136
=137
=138
=139
111
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov
zzSnímanie 4
=140
=143
=145
=147
=148, 152, 155
zzSnímanie 5
=159
=157
=161
=163
=165
=171
=202
zzSnímanie 6
=176
=106
=179
=181
112
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov
zzSnímanie 7
=185
=188
=198
=199
=183
zzSnímanie 8
=200
=201
=216
zzSnímanie 9
=249
=257
=260
=280
=288
oo Keď sa používajú objektívy RF bez prepínača režimov zaostrenia, zobrazí sa
položka [Focus mode/Režim zaostrenia].
113
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov
V režimoch Základnej zóny sa zobrazia nasledujúce obrazovky.
zzSnímanie 1
=76
=116
=122
=182
zzSnímanie 2
=73
=163
=176
zzSnímanie 3
=188
=198
=199
=183
oo Položky [Shooting mode/Režim snímania] a [AF method/Spôsob AF] sú
dostupné v režime <8>.
oo Položka [Retain Creative Assist data/Zachovať údaje kreatívneho
asistenta] je dostupná v režime <A>.
114
Ponuky na kartách: Snímanie statických záberov
zzSnímanie 4
=201
=71
=216
zzSnímanie 5
=249
=257
=260
=280
oo Položka [MF peaking settings/Nastavenia zvýraznených obrysov MF] je
dostupná v režime <8>.
oo Položka [A Auto servo/A Automatické servo] je dostupná v režime <A>.
115
Nastavenie kvality snímky
Môžete vybrať počet pixelov a kvalitu snímky. K možnostiam kvality snímok
JPEG patria 73, 83, 74, 84, 7a, 8a a b. K možnostiam kvality
snímok RAW patria 1 a F.
položku [z: Image
1 Vyberte
quality/z: Kvalita snímky].
kvalitu snímok.
2 Nastavte
zz Ak chcete vybrať kvalitu RAW otočte
volič <6> a ak chcete vybrať kvalitu
JPEG, použite tlačidlá <Y> <Z>.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
oo Počet možných záberov, čo signalizuje ikona [****] na obrazovke nastavenia
kvality snímok, platí pre nastavenie [Full-frame/Veľkosť kinofilmového
políčka] bez ohľadu na nastavenie skutočného pomeru strán (=119).
oo Ak je pre snímky RAW aj JPEG nastavená možnosť [–], nastaví sa
možnosť 73.
oo Ak vyberiete typ RAW aj JPEG, po každom snímaní sa snímka súčasne
zaznamená na kartu ako snímka RAW aj JPEG s príslušnými nastavenými
kvalitami záznamu snímok. Obe snímky sa zaznamenajú s rovnakými číslami
súborov (prípona súboru: .JPG pre snímky JPEG a .CR3 pre snímky RAW).
oo Nastavenie b má kvalitu 7 (Jemný).
oo Význam ikon kvality snímok: 1 RAW, F Kompaktný RAW, JPEG,
7 Jemné, 8 Normálne, 3 Veľké, 4 Stredné, 6 Malé.
116
Nastavenie kvality snímky
Snímky RAW
Snímka RAW je nespracovaný výstup údajov z obrazového snímača
konvertovaný na digitálne údaje. Zaznamenáva sa v nezmenenej podobe
na kartu a kvalitu môžete nastaviť takto: 1 alebo F. Formát F
znamená snímky RAW s menšou veľkosťou súboru ako formát 1.
Snímky RAW je možné spracovať pomocou funkcie [3: RAW image
processing/3: Spracovanie snímok RAW] (=325) a uložiť ako snímky
JPEG. (Rovnako ako pri formáte 1, všetky možnosti veľkosti JPEG sú
dostupné pre formát F.) Keďže sa samotný snímka RAW nemení,
môžete spracovať snímku RAW a vytvoriť ľubovoľný počet snímok JPEG
s rôznymi podmienkami spracovania.
Na spracovanie snímok RAW môžete použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS). Snímky môžete upravovať rôznymi spôsobmi
v závislosti od toho, ako budú použité, a môžete vytvárať snímky JPEG
alebo iné typy snímok, ktoré odrážajú tieto úpravy.
Softvér na spracovanie snímok RAW
oo Na zobrazenie snímok RAW na počítači sa odporúča používať softvér
Digital Photo Professional (v nasledujúcich častiach označené ako DPP,
softvér EOS).
oo Staršie verzie programu DPP Ver.4.x nedokážu spracovať snímky
RAW zhotovené týmto fotoaparátom. Ak máte v počítači nainštalovanú
predchádzajúcu verziu programu DPP Ver.4.x, získajte a nainštalujte
najnovšiu verziu programu DPP z webovej lokality spoločnosti Canon,
aby ste ju aktualizovali (=554). (Predchádzajúca verzia bude prepísaná.)
Upozorňujeme, že program DPP Ver.3.x alebo starší nedokáže spracovať
snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom.
oo Snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom sa nemusia dať zobraziť
pomocou komerčne dostupného softvéru. Informácie o kompatibilite
môžete získať od výrobcu softvéru.
Smernice pre výber kvality snímok
Smernice pre veľkosť súborov, počet zhotoviteľných záberov a maximálny
počet záberov v sérii nájdete na =583.
117
Nastavenie kvality snímky
Maximálny počet záberov v sérii
Približný maximálny počet záberov v sérii
sa zobrazuje na obrazovke snímania a
v pravej dolnej časti hľadáčika.
oo Ak sa maximálny počet záberov v sérii zobrazuje ako hodnota „99“, označuje
to, že v sérii môžete nasnímať 99 alebo viac záberov. Po dosiahnutí hodnoty
98 alebo menej sa hodnoty začnú znižovať. Správa [BUSY] signalizuje, že
interná pamäť je plná a snímanie sa dočasne zastaví. Ak zastavíte sériové
snímanie, maximálny počet záberov v sérii sa zvýši. Po zapísaní všetkých
zhotovených snímok na kartu môžete pokračovať v sériovom snímaní
a snímať až do maximálneho počtu záberov v sérii uvedeného v tabuľke
na =583.
118
Nastavenie orezania/pomeru strán
N
Štandardne sa s objektívmi RF alebo EF zaznamenávajú snímky vo
veľkosti snímača približne 36,0 × 24,0 mm pri snímaní s plnou veľkosťou
kinofilmového políčka, ale pri orezanom snímaní môžete izolovať a zväčšiť
stred snímky približne 1,6-násobne (veľkosť APS-C), ako keby ste použili
teleobjektív, alebo môžete pred snímaním nastaviť pomer strán, ktorý
vyhovuje vašej situácii pri snímaní.
Pri objektívoch EF-S sa sníma pomer strán 3:2 v strede, zväčšený pribl.
1,6-násobne (veľkosť APS-C).
položku [z: zCropping/
1 Vyberte
aspect ratio/z: zOrezanie/pomer
strán].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku [Full-frame/Veľkosť
kinofilmového políčka], [1.6x (crop)/
1,6-násobné (orezané)], [1:1 (aspect
ratio)/1:1 (pomer strán)], [4:3 (aspect
ratio)/4:3 (pomer strán)] alebo [16:9
(aspect ratio)/16:9 (pomer strán)].
zz Pri objektívoch EF-S sa automaticky
vyberie možnosť [1.6x (crop)/1,6násobné (orezané)] a nebude
dostupná žiadna iná možnosť.
oo Možnosti kvality snímky 74/84/7a/8a nie sú dostupné, keď je
nastavená možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)] alebo pri použití
objektívov EF-S.
oo Snímanie s orezaním s kvalitou snímok nastavenou na možnosti
74/84/7a/8a vytvorí snímky 73/83/b/b.
oo Pri snímaní s objektívmi EF-S pri automatickom nastavení [1:1 (aspect ratio)/
1:1 (pomer strán)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (pomer strán)] alebo [16:9 (aspect
ratio)/16:9 (pomer strán)] sa nastavenie automaticky zruší a snímanie sa
vykoná v možnosťou [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)] s pomerom strán 3:2.
119
Nastavenie orezania/pomeru strán
Príklady nastavení
Nastavenie Y
Nastavenie U alebo
použitý objektív EF-S
Nastavenie W
120
snímku.
3 Zhotovte
zz Keď je nastavená možnosť [1.6x
(crop)/1,6-násobné (orezané)]
alebo sa používa objektív EF-S,
zobrazená snímka bude zväčšená
pribl. 1,6-násobne.
zz Keď je nastavená možnosť [1:1 (aspect
ratio)/1:1 (pomer strán)], [4:3 (aspect
ratio)/4:3 (pomer strán)] alebo [16:9
(aspect ratio)/16:9 (pomer strán)],
zhotoví sa záber v rámci prekrytej
plochy.
Nastavenie orezania/pomeru strán
oo Oblasti mimo orezanej oblasti sa do záberov RAW nezaznamenajú,
keď je nastavená možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)] alebo
pri použití objektívov EF-S.
oo Nastavenie [z: zCropping/aspect ratio/z: zOrezanie/pomer strán]
sa nepoužije ako základ automatickej transfokácie blesku (automatické
nastavenie zábleskového pokrytia) pomocou externého blesku Speedlite.
oo Podrobnejšie informácie o počte pixelov pri orezávaní alebo pomere strán sú
uvedené na =584.
oo Keď je nastavené orezanie alebo pomer strán, vertikálne a horizontálne sa
zachová takmer 100 % pokrytie zorného poľa.
oo Informácie o pomere stránok sa pridávajú do snímok RAW, keď je nastavený
pomer strán, a snímajú sa v plnej veľkosti. Pri prehrávaní snímok RAW
je oblasť snímky použitá na snímanie označená čiarami. Upozorňujeme,
že v prezentáciách sa zobrazuje len oblasť snímania (=343).
121
Nastavenie doby náhľadu snímky
Môžete nastaviť dobu zobrazovania snímky na obrazovke bezprostredne
po jej zhotovení. Ak chcete, aby sa hotovaná snímka neprestala zobrazovať,
nastavte možnosť [Hold/Podržať]. Ak nechcete, aby sa zhotovená snímka
zobrazovala, nastavte možnosť [Off/Vyp.].
položku [z: Image
1 Vyberte
review/z: Náhľad snímky].
2 Nastavte možnosť času.
oo Keď je nastavená možnosť [Hold/Podržať], snímky sa zobrazujú dobu
nastavenú v položke [5: Power saving/5: Úspora energie].
122
Korekcia aberácií objektívu spôsobených N
optickou charakteristikou
Optická charakteristika objektívu môže spôsobiť vignetáciu, skreslenie
snímky a ďalšie problémy. Fotoaparát môže tieto javy korigovať pomocou
nastavenia [Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektívu].
položku [z: Lens
1 Vyberte
aberration correction/z: Korekcia
aberácie objektívu].
2 Vyberte požadovanú položku.
položku [Enable/Povoliť].
3 Vyberte
zz Skontrolujte, či sa zobrazuje názov
nasadeného objektívu a (okrem korekcie
difrakcie) správa [Correction data
available/Korekčné údaje dostupné].
zz Ak sa zobrazuje správa [Correction
data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikona [ ], pozrite si
časť „Digitálna optimalizácia objektívu“
(=125).
snímku.
4 Zhotovte
zz Zaznamenaná snímka bude mať
korigovanú aberáciu objektívu.
123
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Korekcia periférneho osvetlenia
Možno korigovať vignetáciu (tmavé rohy snímky).
oo Podľa podmienok pri snímaní sa na okrajoch snímky môže objaviť šum.
oo Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
oo Rozsah použitej korekcie bude menší ako maximálny rozsah korekcie, ktorý
sa použil pomocou programu Digital Photo Professional (softvér EOS).
oo Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, periférne osvetlenie sa
v režimoch Základnej zóny koriguje automaticky.
Korekcia skreslenia
Možno korigovať skreslenie (deformáciu snímky).
oo Ak chcete vykonať korekciu skreslenia, fotoaparát zachytí užšiu oblasť obrazu,
ako je plocha viditeľná pri snímaní, takže snímka sa trochu oreže a zjavné
rozlíšenie sa mierne zníži.
oo Nastavenie korekcie skreslenia môžu trochu zmeniť zorný uhol.
oo Rozsah orezania snímky sa môže líšiť medzi statickými snímkami
a videozáznamami.
oo Keď zväčšujete snímky, korekcia skreslenia sa na zobrazené snímky
nepoužije.
oo K snímkam s použitou korekciou skreslenia nebudú pripojené údaje pre
vymazanie prachových škvŕn (=161).
oo Pri objektívoch RF je podporovaná korekcia skreslenia počas nahrávania
videozáznamu.
oo Ak je režim <8> nastavený na možnosť <q> a vo fotoaparáte sú
zaregistrované korekčné údaje, skreslenie sa koriguje automaticky.
124
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Digitálna optimalizácia objektívu
Možno opraviť rôzne aberácie v dôsledku optickej charakteristiky objektívu,
ako aj stratu ostrosti spôsobenú difrakciou a nízkopásmovým filtrom.
Ak funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu]
zobrazí správu [Correction data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikonu [ ], môžete pomocou nástroja EOS Utility pridať
do fotoaparátu korekčné údaje pre objektív. Podrobnosti nájdete v príručke
EOS Utility návod na používanie.
oo V závislosti od podmienok snímania môžu účinky korekcie zosilniť šum.
Môže dôjsť aj k zvýrazneniu okrajov snímok. Podľa potreby upravte ostrosť
štýlu Picture Style alebo nastavte položku [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu] na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
oo Počas nahrávania videozáznamu sa položka [Digital Lens Optimizer/
Digitálna optimalizácia objektívu] nebude zobrazovať. (Korekcia nie je
možná.)
oo Keď je aktivovaná funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] koriguje sa chromatická aberácia aj difrakcia, hoci tieto dve
možnosti nie sú zobrazené.
oo Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, digitálna optimalizácia
objektívu sa v režimoch Základnej zóny koriguje automaticky.
125
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Korekcia chromatickej aberácie
Možno opraviť chromatickú aberáciu (farebné lemovanie okolo objektov).
oo Možnosť [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej aberácie] sa
nezobrazuje, keď je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu].
Korekcia difrakcie
Možno opraviť difrakciu (stratu ostrosti zapríčinenú clonou).
oo V závislosti od podmienok snímania sa môže šum zvýrazniť spoločne
s korekčnými efektmi.
oo Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
oo Počas nahrávania videozáznamu sa položka [Diffraction correction/
Korekcia difrakcie] nebude zobrazovať. (Korekcia nie je možná.)
oo Pri použití funkcie „Korekcia difrakcie“ sa okrem difrakcie koriguje znížené
rozlíšenie spôsobené nízkopásmovým filtrom. Preto je korekcia účinná aj pre
clonu v blízkosti otvorenej clony.
oo Možnosť [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] sa nezobrazuje, keď
je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu].
126
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou
Všeobecné upozornenia pre korekciu aberácie objektívu
oo Korekciu periférneho osvetlenia, korekciu chromatickej aberácie, korekciu
skreslenia a korekciu difrakcie nemožno aplikovať na snímky JPEG, ktoré už
boli zhotovené.
oo Keď sa používajú objektívy od iných výrobcov ako spoločnosť Canon,
odporúča sa nastaviť pre korekcie možnosť [Disable/Zakázať] aj v prípade,
ak sa zobrazí správa [Correction data available/Korekčné údaje dostupné].
oo Zväčšenie okraja snímky môže zobraziť časti snímky, ktoré sa
nezaznamenajú.
oo Rozsah korekcie bude menší (okrem korekcie difrakcie), ak použitý objektív
nezachytáva údaje o vzdialenosti.
Všeobecné poznámky pre korekciu aberácie objektívu
oo Efekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého objektívu
a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko rozpoznateľný v
závislosti od použitého objektívu, podmienok snímania a iných faktorov.
oo Ak je korekciu ťažké rozpoznať, odporúča sa zväčšiť a skontrolovať snímka
po snímaní.
oo Korekcie sa môžu použiť, aj keď je nasadený nástavec alebo konvertor Lifesize Converter.
oo Ak korekčné údaje pre nasadený objektív nie sú vo fotoaparáte
zaregistrované, výsledok bude rovnaký, ako keď sa pre korekciu nastaví
možnosť [Disable/Zakázať] (s výnimkou korekcie difrakcie).
oo V prípade potreby pozrite tiež EOS Utility návod na používanie.
127
Nastavenie požadovanej kompenzácie
expozície
N
Kompenzácia expozície umožňuje dosiahnuť jasnejšie (zvýšenie expozície)
alebo tmavšie (zníženie expozície) nastavenie štandardnej expozície
nastavenej fotoaparátom.
Kompenzáciu expozície možno nastaviť v režimoch snímania <t>, <d>,
<s>, <f> a <a>. Môžete nastaviť kompenzáciu expozície až do
±3 stupňov EV s krokom po 1/3 stupňa EV.
Podrobnejšie informácie o kompenzácii expozície pri nastavení režimu
<a> aj automatického nastavenia citlivosti ISO nájdete na =103 a
o režime <t> na =104.
expozíciu.
1 Skontrolujte
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície.
Zvýšená expozícia na
dosiahnutie jasnejšej snímky
Znížená expozícia na
dosiahnutie tmavšej snímky
hodnotu kompenzácie.
2 Nastavte
zz Pri nastavovaní pozerajte sa na
obrazovku a otáčajte voličom <5>.
gg Zobrazí sa ikona <O>, ktorá signalizuje
kompenzáciu expozície.
snímku.
3 Zhotovte
zz Ak chcete zrušiť kompenzáciu expozície,
nastavte ukazovateľ úrovne expozície
<N> na značku štandardnej expozície
(<C>).
oo Ak je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] (=136) nastavená na inú možnosť ako [Disable/
Zakázať], snímka môže vyzerať jasnejšia dokonca aj pri nastavení
zníženej kompenzácie expozície na dosiahnutie tmavšieho záberu.
oo Hodnota kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po prepnutí vypínača
do polohy <2>.
128
Stupňovanie automatickej expozície (AEB)N
Automatickou zmenou rýchlosti uzávierky, clony alebo citlivosti ISO môžete
stupňovať expozíciu až o ±3 stupne EV s krokom po 1/3 stupňa EV v troch
po sebe nasledujúcich záberoch. Táto funkcia sa nazýva AEB.
* AEB znamená Auto Exposure Bracketing (stupňovanie automatickej expozície).
položku [z: Expo.comp./
1 Vyberte
AEB/z: Kompenzácia expozície/
AEB].
rozsah AEB.
2 Nastavte
zz Otáčaním voliča <6> nastavte rozsah
(1)
Štandardná expozícia
Znížená expozícia
Zvýšená expozícia
AEB (1). Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
nastavte úroveň kompenzácie expozície.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
gg Po zavretí ponuky sa na obrazovke
zobrazí rozsah AEB.
snímku.
3 Zhotovte
zz Podľa nastaveného režimu priebehu
snímania sa nasnímajú tri odstupňované
zábery v nasledovnej postupnosti:
štandardná expozícia, znížená expozícia
a zvýšená expozícia.
zz Funkcia AEB sa nezruší automaticky.
Ak chcete zrušiť funkciu AEB, podľa
kroku č. 2 vypnite zobrazenie rozsahu
AEB.
129
Stupňovanie automatickej expozície (AEB)
oo Ak je v položke [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] (=136) nastavená iná možnosť
ako [Disable/Zakázať], funkcia AEB môže byť obmedzená.
oo Pri snímaní AEB v ľavom dolnom rohu obrazovky bliká ikona <A>.
oo Ak je pre režim priebehu snímania nastavená možnosť <u>, pri každom
zábere stlačte tlačidlo spúšte trikrát. Keď je nastavená možnosť <o>
alebo <i> a podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, v sérii sa nasnímajú tri
odstupňované zábery a potom fotoaparát automaticky prestane snímať. Keď je
nastavená možnosť <m> alebo <l>, v sérii sa nasnímajú tri odstupňované
zábery po oneskorení 10 s alebo 2 s. Po nastavení možnosti <q> sa pri
sériovom snímaní zhotoví trojnásobok zadaného počtu záberov.
oo Funkciu AEB môžete nastaviť v kombinácii s kompenzáciou expozície.
oo Funkciu AEB nemožno použiť s bleskom, s redukciou šumu pri viacerých
záberoch, so stupňovaním zaostrovania ani v režime HDR.
oo Funkcia AEB sa automaticky zruší, ak vykonáte ktorýkoľvek z nasledujúcich
úkonov: nastavíte vypínač do polohy <2> alebo sa plne nabije blesk.
130
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery N
Nastavte citlivosť ISO (citlivosť obrazového snímača na svetlo) tak, aby
zodpovedala úrovni okolitého svetla. V režimoch Základnej zóny sa citlivosť
ISO nastaví automaticky.
Informácie o citlivosti ISO počas nahrávania videozáznamu nájdete na
=588.
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená snímka,
stlačte tlačidlo <B>.
položku citlivosti ISO.
2 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku citlivosti ISO.
citlivosť ISO.
3 Nastavte
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
zz Citlivosť ISO môžete nastaviť v rozsahu
100 – 40000 s krokom 1/3 EV.
zz Výberom možnosti [AUTO] nastavíte
automatickú citlivosť ISO.
zz Podrobnejšie informácie o rozsahu
citlivosti ISO nájdete na =582.
oo Ak chcete rozšíriť dostupný rozsah citlivosti ISO z možnosti L (ekvivalent
citlivosti ISO 50) na H1 (ekvivalent citlivosti ISO 51200) alebo H2 (ekvivalent
citlivosti ISO 102400), upravte hodnotu [ISO speed range/Rozsah citlivosti
ISO] v položke [z: zISO speed settings/z: zNastavenia citlivosti
ISO] (=133).
131
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Návod na používanie citlivosti ISO
zz Nízke citlivosti ISO znižujú šum obrazu, ale v niektorých podmienkach
snímania môžu zvýšiť riziko trasenia fotoaparátu/objektu alebo menšiť
oblasť zaostrenia (plochšia hĺbka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňujú snímanie pri slabom osvetlení, väčšiu
oblasť zaostrenia (hlbšie zorné pole) a dlhší dosah blesku, ale môžu
zvyšovať šum obrazu.
oo Keďže nastavenia H1 (ekvivalent ISO 51200) a H2 (ekvivalent ISO 102400)
sú rozšírené nastavenia citlivosti ISO, môže sa objaviť výraznejší šum (svetelné
body, pruhy a pod.) a nepravidelné farby a rozlíšenie bude nižšie ako pri
štandardnom nastavení.
oo Keďže hodnota L (ekvivalentné citlivosti ISO 50) predstavuje rozšírené
nastavenie citlivosti ISO, dynamický rozsah bude o niečo užší než pri
štandardnom nastavení.
oo Ak je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené]
(=137), nemôžete vybrať možnosti L (ekvivalent citlivosti ISO 50),
ISO 100/125/160, H1 (ekvivalent citlivosti ISO 51200) a H2 (ekvivalent
citlivosti ISO 102400).
oo Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO, pri vysokej teplote, dlhej expozícii alebo
viacnásobnej expozícii sa môže na snímkach objaviť viditeľný šum (hrubé
zrno, svetelné body, pruhy atď.), nepravidelné farby alebo výrazný posun
farieb.
oo Snímky sa nemusia správne zaznamenať pri snímaní v podmienkach, pri
ktorých vzniká vysoká úroveň šumu, napríklad pri kombinácii vysokej citlivosti
ISO, vysokej teploty a dlhodobej expozície.
oo Ak na snímanie blízkeho objektu používate vysokú citlivosť ISO a blesk, môže
nastať preexponovanie.
132
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Nastavenie manuálne nastaviteľného rozsahu citlivosti ISO
Môžete určiť manuálne nastaviteľný rozsah citlivosti ISO (minimálny
a maximálny limit). Minimálny limit môžete nastaviť v rozsahu L (ekvivalent
citlivosti ISO 50) až H1 (ekvivalent citlivosti ISO 51200) a maximálny limit
v rozsahu ISO 100 až H2 (ekvivalent citlivosti ISO 102400).
položku [z: z ISO
1 Vyberte
speed settings/z: z Nastavenia
citlivosti ISO].
položku [ISO speed range/
2 Vyberte
Rozsah citlivosti ISO].
minimálny limit.
3 Nastavte
zz Vyberte políčko minimálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
maximálny limit.
4 Nastavte
zz Vyberte políčko maximálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
5 Vyberte možnosť [OK].
133
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Nastavenie rozsahu citlivosti ISO pre automatické
nastavenie citlivosti ISO
Rozsah citlivosti ISO pre automatické nastavenie citlivosti ISO môžete
nastaviť v rozsahu ISO 100 – 40000.
položku [Auto range/
1 Vyberte
Automatický rozsah].
minimálny limit.
2 Nastavte
zz Vyberte políčko minimálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
maximálny limit.
3 Nastavte
zz Vyberte políčko maximálneho limitu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
4 Vyberte možnosť [OK].
oo Nastavenia [Minimum] a [Maximum] slúžia aj ako minimálne a maximálne
citlivosti pre bezpečnostný posun citlivosti ISO (=529).
134
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery
Nastavenie minimálnej rýchlosti uzávierky pre automatické
nastavenie citlivosti ISO
Môžete nastaviť minimálnu rýchlosť uzávierky pre automatické nastavenie
citlivosti ISO.
Môžu sa tým znížiť otrasy fotoaparátu a rozostrenie objektu v režime <d>
alebo <f> pri snímaní pohybujúcich sa objektov pomocou širokouhlého
objektívu alebo pri použití telefotografického objektívu.
položku [Min. shutter spd./
1 Vyberte
Minimálna rýchlosť uzávierky].
Automaticky nastavená
požadovanú minimálnu
2 Nastavte
rýchlosť uzávierky.
zz Ak vyberiete položku [Auto/
Automaticky], otáčaním voliča <6>
nastavte nižšiu alebo vyššiu rýchlosť
a stlačte tlačidlo <0>.
Manuálne nastavená
zz Ak vyberiete položku [Manual/Ručne],
otáčaním voliča <6> vyberte rýchlosť
uzávierky a stlačte tlačidlo <0>.
oo Ak nemožno dosiahnuť správnu expozíciu s limitom maximálnej citlivosti
ISO nastaveným pomocou položky [Auto range/Automatický rozsah], na
dosiahnutie štandardnej expozície sa nastaví rýchlosť uzávierky nižšia ako
hodnota nastavenia [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky].
oo Táto funkcia sa nepoužije pre fotografovanie s bleskom a nahrávanie
videozáznamu.
oo Keď je nastavená možnosť [Auto(Standard)/Automaticky(Štandardná)],
minimálna rýchlosť uzávierky bude zodpovedať ohniskovej vzdialenosti
objektívu. Jeden stupeň medzi nastavením [Slower/Pomalšia] a [Faster/
Rýchlejšia] je ekvivalentom jedného stupňa rýchlosti uzávierky.
135
Automatická korekcia jasu a kontrastu
N
Jas a kontrast možno korigovať automaticky, ak zábery vyzerajú tmavo
alebo ak je kontrast príliš nízky alebo vysoký. Táto funkcia sa nazýva
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia).
V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví možnosť [Standard/
Štandardná].
položku [z: Auto Lighting
1 Vyberte
Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia].
2 Nastavte možnosť korekcie.
snímku.
3 Zhotovte
gg Snímka sa podľa potreby zaznamená
s korigovaným jasom a kontrastom.
oo V niektorých podmienkach snímania sa môže zvýšiť šum a zmeniť ostrosť.
oo Ak je efekt funkcie Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) príliš silný a výsledky nemajú preferovaný jas, nastavte možnosť
[Low/Nízka] alebo [Disable/Zakázať].
oo Ak je nastavená iná možnosť ako [Disable/Zakázať] a použijete kompenzáciu
expozície alebo kompenzáciu expozície blesku na dosiahnutie tmavšej
expozície, snímka sa aj napriek tomu môže zhotoviť ako svetlá. Ak chcete
dosiahnuť tmavšiu expozíciu, nastavte túto funkciu na možnosť [Disable/
Zakázať].
oo Maximálny počet záberov v sérii je pri možnosti [High/Vysoká] nižší.
Aj záznam snímok na kartu trvá dlhšie.
oo Ak v kroku č. 2 stlačíte tlačidlo <B> a odstránite začiarknutie [X]
v nastavení [Disabled in M or B modes/Zakázané v režimoch M alebo
B], funkciu [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] možno nastaviť aj v režimoch <a> a <F>.
136
Priorita jasných tónov
N
Môžete zredukovať preexponované svetlé časti.
položku [z: Highlight tone
1 Vyberte
priority/z: Priorita jasných tónov].
príslušnú možnosť.
2 Nastavte
zz [Enable/Povoliť]: zlepší stupňovanie
v jasných tónoch. Dynamický rozsah
sa rozšíri od štandardnej sivej
tónovej hodnoty 18 % po jasné tóny.
Odstupňovanie medzi sivými a jasnými
tónmi bude plynulejšie.
zz [Enhanced/Rozšírené]: v určitých
podmienkach pri snímaní potlačí
preexponované jasné tóny ešte viac
ako možnosť [Enable/Povoliť].
snímku.
3 Zhotovte
gg Snímka sa zaznamená s použitou
prioritou jasných tónov.
oo Množstvo šumu sa môže mierne zvýšiť.
oo Dostupný rozsah citlivosti ISO začína na hodnote ISO 200. Rozšírenú citlivosť
ISO nie je možné nastaviť.
oo Možnosť [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri
nahrávaní videozáznamov.
oo Pri použití možnosti [Enhanced/Rozšírené] môže dôjsť k tomu, že niektoré
scény nemusia vyzerať podľa očakávania.
137
Nastavenie časovača merania
Môžete nastaviť, ako dlho pobeží časovač merania (ktorý určuje trvanie
zobrazenia expozície/uzamknutia AE lock) po spustení nejakou akciou,
napríklad stlačením tlačidla spúšte do polovice.
položku [z: Metering
1 Vyberte
timer/z: Časovač merania].
2 Nastavte možnosť času.
138
N
Simulácia expozície
N
Pri simulácii expozície sa simuluje a zobrazuje, ako bude vyzerať jas
(expozícia) skutočnej snímky.
položku [z: Expo.
1 Vyberte
simulation/z: Simulácia
expozície].
2 Nastavte príslušnú možnosť.
zzEnable (Povoliť) (g)
Jas zobrazenej snímky bude podobný skutočnému jasu (expozícii)
výslednej snímky. Ak nastavíte kompenzáciu expozície, príslušne sa
zmení jas snímky.
zzDuring (Počas) e
Snímka sa bežne zobrazuje so štandardným jasom, aby bola dobre
viditeľná (E). Jas snímky bude blízky skutočnému jasu (expozícii)
finálnej snímky, len keď podržíte stlačené tlačidlo, ktoré ste priradili
funkcii [Depth-of-field preview/Kontrola hĺbky poľa] (pomocou položky
[8 C.Fn III-5: Customize buttons/8 C.Fn III-5: Prispôsobiť tlačidlá],
(=537)) (g).
zzDisable (Zakázať) (E)
Snímka sa zobrazuje so štandardným jasom, aby bola ľahko viditeľná.
Aj keď nastavíte kompenzáciu expozície, snímka sa zobrazí so
štandardným jasom.
139
Nastavenie vyváženia bielej
N
Vyváženie bielej (WB) slúži na to, aby biele časti snímky vyzerali bielo.
Za normálnych okolností dosiahnete správne vyváženie bielej nastavením
automatickej možnosti [Q] (Priorita atmosféry) alebo [Qw] (Priorita bielej
farby). Ak pomocou automatickej možnosti nedosiahnete prirodzený vzhľad
farieb, môžete vybrať vyváženie bielej zodpovedajúce zdroju svetla alebo
nastaviť vyváženie bielej manuálne nasnímaním bieleho objektu.
V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví možnosť [Q] (Priorita
atmosféry). (V režime <P> sa nastaví možnosť [Qw] (Priorita bielej farby).)
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená snímka,
stlačte tlačidlo <B>.
položku nastavenia
2 Vyberte
vyváženia bielej.
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku nastavenia vyváženia bielej.
nastavenie vyváženia
3 Vyberte
bielej.
zz Otočením voliča <6> vykonajte výber.
oo Pokyny na nastavenie položiek [Q] a [Qw] nájdete na =142.
140
Nastavenie vyváženia bielej
(Približne)
Indikácia
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
O
P
Režim
Auto (Automaticky) (Priorita atmosféry,
=142)
Auto (Automaticky) (Priorita bielej,
=142)
Daylight (Denné svetlo)
Shade (Tieň)
Cloudy, twilight, sunset
(Zamračené, súmrak, západ slnka)
Tungsten light (Žiarovkové svetlo)
White fluorescent light
(Biele žiarivkové svetlo)
Flash (Blesk)
Custom (Vlastné) (=143)
Color temperature (Farebná teplota)
(=144)
Farebná teplota (K: Kelvin)
3000 – 7000
5200
7000
6000
3200
4000
Automaticky nastavené*
2000 – 10000
2500 – 10000
* Použiteľné s bleskami Speedlite s funkciou prenosu farebnej teploty. V opačnom
prípade sa pevne nastaví hodnota približne 6000K.
Vyváženie bielej
Ľudské oko vníma biele objekty ako biele bez ohľadu na typ osvetlenia.
V prípade digitálneho fotoaparátu sa biela farba ako základ farebnej
korekcie určuje na základe farebnej teploty osvetlenia a potom sa farba
upraví pomocou softvéru, aby biele oblasti vyzerali bielo. Pomocou tejto
funkcie môžete zhotovovať snímky s prirodzenými farebnými tónmi.
141
Nastavenie vyváženia bielej
[Q] Auto White Balance (Automatické vyváženie bielej)
Pomocou možnosti [Q] (Priorita atmosféry) môžete mierne zvýšiť intenzitu
teplého farebného odtieňa snímky, keď snímate scénu so žiarovkovým
osvetlením. Ak vyberiete možnosť [Qw] (Priorita bielej farby), môžete
znížiť intenzitu teplého farebného odtieňa snímky.
Ak chcete používať rovnaké automatické vyváženie bielej ako
v predchádzajúcich modeloch fotoaparátov EOS, vyberte možnosť
[Q] (Priorita atmosféry).
položku [z: White
1 Vyberte
balance/z: Vyváženie bielej].
položku [Q].
2 Vyberte
zz Po vybratí položky [Q] stlačte
tlačidlo <B>.
3 Vyberte požadovanú položku.
Upozornenia týkajúce sa nastavenia [Qw] (Priorita bielej farby)
oo Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
oo Keď sú súčasťou scény viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky sa
nemusí zredukovať.
oo Keď používate blesk, farebný tón bude rovnaký ako v prípade možnosti [Q]
(Priorita atmosféry).
142
Nastavenie vyváženia bielej
[O] Custom White Balance (Vlastné vyváženie bielej)
Pomocou vlastného vyváženia bielej môžete ručne nastaviť vyváženie bielej
pre konkrétny zdroj svetla na mieste snímania. Tento postup musíte vykonať
pri svetelnom zdroji na konkrétnom mieste snímania.
biely predmet.
1 Odfotografujte
zz Zamierte fotoaparát na obyčajný biely
predmet, aby bola obrazovka vyplnená
bielou.
zz Ručne zaostrite a snímajte biely predmet
s nastavenou štandardnou expozíciou.
zz Môžete použiť ktorékoľvek z nastavení
vyváženia bielej.
položku [z: Custom
2 Vyberte
White Balance/z: Vlastné
vyváženie bielej].
dáta vyváženia bielej.
3 Importujte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku zosnímanú v kroku č. 1,
potom stlačte tlačidlo <0>.
gg Výberom možnosti [OK] importujte
údaje.
položku [z: White
4 Vyberte
balance/z: Vyváženie bielej].
vlastné vyváženie bielej.
5 Vyberte
zz Vyberte položku [O].
143
Nastavenie vyváženia bielej
oo Ak sa expozícia získaná v kroku č. 1 výrazne odlišuje od štandardnej
expozície, nemusí sa dosiahnuť správne vyváženie bielej.
oo Nie je možné vybrať nasledujúce snímky: snímky zaznamenané so štýlom
Picture Style nastaveným na možnosť [Monochrome/Monochromatický],
snímky s viacnásobnou expozíciou, orezané snímky a snímky zhotovené iným
fotoaparátom.
oo Namiesto nasnímania bieleho objektu môžete nasnímať aj stupnicu sivých
odtieňov alebo štandardnú reflexnú kartu so sivou tónovou hodnotou 18 %
(komerčne dostupné).
[P] Nastavenie farebnej teploty
Môžete nastaviť hodnotu, ktorá predstavuje farebnú teplotu vyváženia
bielej.
položku [z: White
1 Vyberte
balance/z: Vyváženie bielej].
farebnú teplotu.
2 Nastavte
zz Vyberte možnosť [P].
zz Otáčaním voliča <6> nastavte
požadovanú farebnú teplotu a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Farebnú teplotu možno nastaviť
v rozsahu približne 2500K až 10000K
s krokom po 100K.
oo Keď sa pre zdroj umelého svetla nastaví farebná teplota, podľa potreby
nastavte korekciu vyváženia bielej (purpurová alebo zelená odchýlka).
oo Ak možnosť [P] nastavíte podľa údajov komerčne dostupného kolorimetra,
odfotografujte skúšobné zábery a upravte nastavenie tak, aby sa kompenzoval
rozdiel medzi hodnotou farebnej teploty podľa meradla a hodnotou farebnej
teploty fotoaparátu.
144
Korekcia vyváženia bielej
N
Nastavené vyváženie bielej je možné korigovať. Úprava bude mať rovnaký
efekt ako použitie komerčne dostupného filtra na konverziu farebnej teploty
alebo kompenzačného farebného filtra. Každú farbu je možné korigovať na
jednu z deviatich úrovní.
Korekcia vyváženia bielej
možnosť [z: WB Shift/
1 Vyberte
Bkt./z: Posun/stupňovanie
vyváženia bielej].
korekciu vyváženia bielej.
2 Nastavte
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
Príklad nastavenia: A2, G1
presuňte značku „■“ do požadovanej
polohy.
zz B je skratka pre blue (modrá), A pre
amber (jantárová), M pre magenta
(purpurová) a G pre green (zelená).
Vyváženie farieb snímky sa upraví podľa
farieb v smere pohybu.
gg Nápis „Shift“ v pravej časti obrazovky
označuje smer a rozsah korekcie.
zz Stlačením tlačidla <L> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite
nastavenie.
oo Jedna úroveň korekcie modrej/jantárovej zodpovedá približnému ekvivalentu
5 miredov filtra na konverziu farebnej teploty. (Mired: merná jednotka farebnej
teploty, ktorá slúži na označenie hustoty filtra pre konverziu farebnej teploty.)
145
Korekcia vyváženia bielej
Automatické stupňovanie vyváženia bielej
Stupňovanie vyváženia bielej (WB Bkt.) umožňuje zachytiť naraz tri
snímky s rôznymi farebnými tónmi. Na základe farebnej teploty aktuálneho
nastavenia vyváženia bielej bude snímka odstupňovaná s odchýlkou do
modrej/jantárovej alebo purpurovej/zelenej. Stupňovanie vyváženia bielej je
možné nastaviť až ±3 úrovne s krokom po jednej úrovni.
Odchýlka B/A ±3 úrovne
Nastavte veľkosť stupňovania
vyváženia bielej.
zz Keď v kroku č. 2 v časti „Korekcia
vyváženia bielej“ otočíte volič <5>,
značka „■“ na obrazovke sa zmení na
„■ ■ ■“ (3 body).
zz Otáčaním voliča v smere hodinových
ručičiek sa nastaví stupňovanie B/
A (modrá/jantárová) a otáčaním proti
smeru hodinových ručičiek sa nastaví
stupňovanie M/G (purpurová/zelená).
gg Nápis „Bracket“ vpravo označuje smer
stupňovania a rozsah korekcie.
zz Stlačením tlačidla <L> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite
nastavenie.
oo Počas stupňovania vyváženia bielej sa maximálny počet záberov v sérii pri
sériovom snímaní zníži.
oo Keďže sa pri jednom zábere zaznamenajú tri snímky, bude záznam záberu na
kartu trvať dlhšie.
oo Snímky sa budú stupňovať v nasledujúcom poradí: 1. Štandardné vyváženie
bielej, 2. Odchýlka do modrej farby (B) a 3. Odchýlka do jantárovej farby (A)
alebo 1. Štandardné vyváženie bielej, 2. Odchýlka do purpurovej farby (M) a 3.
Odchýlka do zelenej farby (G).
oo Spolu so stupňovaním vyváženia bielej môžete nastaviť korekciu vyváženia
bielej a snímanie s viacnásobným nastavením expozície (AEB). Ak nastavíte
funkciu AEB v kombinácii so stupňovaním vyváženia bielej, pre jeden záber je
možné zhotoviť celkovo deväť snímok.
oo Keď je nastavené stupňovanie vyváženia bielej, ikona vyváženia bielej bliká.
oo „Bracket“ znamená anglický výraz bracketing (stupňovanie).
146
Nastavenie farebného priestoru
N
Rozsah reprodukovateľných farieb sa označuje ako „farebný priestor“. Na
tomto fotoaparáte môžete pre zhotovené snímky nastaviť farebný priestor
sRGB alebo Adobe RGB. Pre normálne fotografovanie sa odporúča priestor
sRGB.
položku [z: Color
1 Vyberte
space/z: Farebný priestor].
možnosť farebného
2 Nastavte
priestoru.
Adobe RGB
Tento farebný priestor sa používa najmä pri komerčnej tlači alebo
na iné komerčné účely. Odporúča sa pri používaní zariadení, ako sú
monitory kompatibilné s farebným priestorom Adobe RGB alebo tlačiarne
kompatibilné so štandardom DCF 2.0 (Exif 2.21 alebo novšia verzia).
oo Ak je statická snímka zhotovená s farebným priestorom Adobe RGB, názov
súboru bude začínať znakom podčiarknutia „_“.
oo Profil ICC nebude pripojený. Opisy týkajúce sa profilu ICC nájdete v príručke
Digital Photo Professional návod na používanie (softvér EOS).
oo V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví priestor [sRGB].
147
Výber štýlu Picture Style
N
Jednoduchým výberom vopred nastaveného štýlu Picture Style môžete
získať vlastnosti snímky, ktoré budú efektívne vyjadrovať vaše fotografické
cítenie alebo budú vhodné pre príslušný objekt.
V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví možnosť [D]
(Auto (Automatický)).
položku [z: Picture
1 Vyberte
Style/z: Štýl Picture Style].
2 Vyberte štýl Picture Style.
148
Výber štýlu Picture Style
Vlastnosti štýlu Picture Style
zz[D] Auto (Automatický)
Farebný tón sa automaticky upraví tak, aby zodpovedal príslušnej scéne.
Farby budú vyzerať živo v prípade modrej oblohy, zelene a západov
slnka, najmä pri scénach v prírode, exteriéroch a pri západe slnka.
oo Ak sa nedosiahne požadovaný farebný tón pri nastavení [Auto/Automatický],
použite iný štýl Picture Style.
zz[P] Standard (Štandardný)
Snímka je živá, ostrá a výrazná. Toto je univerzálny štýl Picture Style
vhodný pre väčšinu scén.
zz[Q] Portrait (Portrét)
Pre príjemné odtiene pokožky. Snímky vyzerajú mäkšie. Vhodný na
snímanie portrétov zblízka.
Zmenou nastavenia [Color tone/Farebný tón] (=153) môžete upraviť
odtieň pokožky.
zz[R] Landscape (Krajina)
Pre živé modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky. Vhodný
pri vytváraní pôsobivých záberov krajiny.
zz[u] Fine Detail (Jemné detaily)
Vhodný na vykreslenie detailných obrysov a jemnej textúry objektu. Farby
budú mierne živé.
zz[S] Neutral (Neutrálny)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Pre prirodzené farby a tlmené
snímky s nízkym jasom a farebnou sýtosťou.
149
Výber štýlu Picture Style
zz[U] Faithful (Verný)
Vhodný na spracovanie snímky v počítači. Farba objektu zachyteného
pri slnečnom svetle s farebnou teplotou 5200K bude upravená tak, aby
zodpovedala kolorimetrickej farbe objektu. Pre tlmené snímky s nízkym
jasom a sýtymi farbami.
zz[V] Monochrome (Monochromatický)
Na vytvorenie čiernobielych snímok.
oo Farebné snímky nie je možné obnoviť zo snímok JPEG zhotovených pomocou
štýlu Picture Style [Monochrome/Monochromatický].
zz[W] User Defined 1–3 (Definované užívateľom 1 – 3)
Môžete zaregistrovať základný štýl, napríklad [Portrait/Portrét],
[Landscape/Krajina], súbor Picture Style atď., a podľa potreby ho
upraviť (=155). S akýmkoľvek štýlom Picture Style definovaným
používateľom, ktorý ešte nebol nastavený, sa snímky nasnímajú
s rovnakými nastaveniami charakteristík ako v prípade predvolených
nastavení položky [Auto/Automatický].
150
Výber štýlu Picture Style
Symboly
Na obrazovke na výber štýlu Picture Style sú ikony [Strength/Intenzita],
[Fineness/Jemnosť] alebo [Threshold/Prah] pre položky [Sharpness/
Ostrosť] aj [Contrast/Kontrast] a ďalšie nastavenia. Čísla predstavujú
hodnoty pre tieto nastavenia zadané pre príslušný štýl Picture Style.
Symboly
g
h
i
j
k
l
Sharpness (Ostrosť)
A Strength (Intenzita)
B Fineness (Jemnosť)
C Threshold (Prah)
Contrast (Kontrast)
Saturation (Sýtosť)
Color tone (Farebný tón)
Filter effect (Monochrome) (Efekt filtra
(monochromatický))
Toning effect (Monochrome) (Tónovací
efekt (monochromatický))
oo Počas nahrávania videozáznamu sa pre nastavenia [Fineness/Jemnosť]
aj [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] zobrazí hviezdička „*“.
Nastavenia [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah] sa nepoužijú pre
videozáznamy.
151
Prispôsobenie štýlu Picture Style
N
Môžete prispôsobiť štýl Picture Style. Môžete upraviť nastavenia parametrov
ako [Contrast/Kontrast] alebo [Sharpness/Ostrosť] ([Strength/Intenzita],
[Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah]). Informácie o prispôsobení štýlu
[Monochrome/Monochromatický] nájdete na =154.
položku [z: Picture
1 Vyberte
Style/z: Štýl Picture Style].
štýl Picture Style.
2 Vyberte
zz Vyberte štýl Picture Style, ktorý chcete
upraviť, potom stlačte tlačidlo <B>.
požadovanú položku.
3 Vyberte
zz Podrobné informácie o nastaveniach a
efektoch nájdete na nasledujúcej strane.
152
Prispôsobenie štýlu Picture Style
4 Nastavte úroveň efektu.
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa na
obrazovku na výber štýlu Picture Style.
gg Všetky nastavenia, ktoré zmeníte
z predvolených nastavení, sa zobrazia
modrou farbou.
Nastavenia a efekty
Sharpness (Ostrosť)
7: Strong outline emphasis
Strength
0: Weak outline emphasis
A (Intenzita)
(Slabé zvýraznenie obrysov)
(Silné zvýraznenie obrysov)
g
Fineness
1:
Fine
(Jemné)
5:
Grainy
(Zrnité)
1
B (Jemnosť)*
Threshold
1: Low (Nízke)
5: High (Vysoké)
C (Prah)*2
Contrast
h (Kontrast)
Saturation
i (Sýtosť)
Color tone
j (Farebný tón)
–4: Low contrast (Nízky
kontrast)
–4: Low saturation (Nízka
sýtosť)
–4: Reddish skin tone
(Červenkastý pleťový tón)
+4: High contrast (Vysoký
kontrast)
+4: High saturation (Vysoká
sýtosť)
+4: Yellowish skin tone
(Žltkastý pleťový tón)
*1: Určuje jemnosť obrysov, ktoré sa majú zvýrazniť. Čím nižšie je číslo, tým jemnejšie
sú obrysy, ktoré sa môžu zvýrazniť.
*2: Nastavuje mieru zvýraznenia obrysov na základe rozdielu kontrastu medzi
objektom a okolím. Čím nižšie je číslo, tým viac bude obrys zdôraznený, keď je
rozdiel kontrastu nízky. Keď je číslo nižšie, šum má tendenciu byť výraznejší.
oo Pri nahrávaní videozáznamu nemožno nastaviť možnosti [Fineness/
Jemnosť] a [Threshold/Prah] pre položku [Sharpness/Ostrosť] (nie sú
zobrazené).
oo Vybratím možnosti [Default set./Predvolené nastavenia] v kroku č. 3 môžete
parametre príslušného štýlu Picture Style vrátiť na predvolené nastavenia.
oo Ak chcete použiť upravený štýl Picture Style, najskôr ho vyberte a potom
snímajte.
153
Prispôsobenie štýlu Picture Style
[V] Monochromatické nastavenie
Okrem efektov opísaných na predchádzajúcej strane, napríklad [Contrast/
Kontrast], [Strength/Intenzita], [Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah]
pre položku [Sharpness/Ostrosť], môžete nastaviť aj položky [Filter effect/
Efekt filtra] a [Toning effect/Tónovací efekt].
[k] Filter effect
(Efekt filtra)
Filter
N: None
Ye: Yellow
Or: Orange
R: Red
G: Green
Pomocou aplikovania efektu filtra na
monochromatickú snímku môžete nechať
viac vyniknúť biele oblaky alebo zelené
stromy.
Príklady dosiahnutých efektov
Normálna čiernobiela snímka bez efektov filtra.
Modrá obloha bude vyzerať prirodzenejšie a biele oblaky viac
vyniknú.
Modrá obloha bude vyzerať mierne tmavšia. Západ slnka tým bude
žiarivejší.
Modrá obloha bude vyzerať veľmi tmavo. Jesenné lístie bude
výraznejšie a jasnejšie.
Odtiene pokožky a pery budú vyzerať menej výrazne. Zelené lístie
stromov bude výraznejšie a jasnejšie.
oo Nastavením vyššej hodnoty pre možnosť [Contrast/Kontrast] sa zvýrazní
efekt filtra.
[l] Toning effect
(Tónovací efekt)
154
Použitím tónovacieho efektu môžete
vytvoriť monochromatickú snímku
s vybratou farbou. Efektívne, keď chcete
vytvárať pôsobivejšie snímky.
Zaregistrovanie štýlu Picture Style
N
Môžete si vybrať základný štýl Picture Style, napríklad [Portrait/Portrét]
alebo [Landscape/Krajina], upraviť ho podľa potreby a zaregistrovať
ho pod položkou [User Def. 1/Def. užívateľom 1], [User Def. 2/Def.
užívateľom 2] alebo [User Def. 3/Def. užívateľom 3]. Je to užitočné pri
vytváraní niekoľkých štýlov Picture Style s rôznymi nastaveniami.
Tu možno upravovať aj štýly Picture Style, ktoré ste do fotoaparátu pridali
pomocou softvéru EOS Utility (softvér EOS).
položku [z: Picture
1 Vyberte
Style/z: Štýl Picture Style].
možnosť [User Def./Def.
2 Vyberte
užívateľom].
zz Vyberte možnosť [User Def. */Def.
užívateľom *], potom stlačte tlačidlo
<B>.
tlačidlo <0>.
3 Stlačte
zz Po vybratí štýlu [Picture Style/Štýl
Picture Style] stlačte tlačidlo <0>.
základný štýl Picture Style.
4 Vyberte
zz Vyberte základný štýl Picture Style.
zz Takto vyberte tiež štýly pri úprave
štýlov zaregistrovaných vo fotoaparáte
pomocou nástroja EOS Utility (softvér
EOS).
155
Zaregistrovanie štýlu Picture Style
5 Vyberte požadovanú položku.
úroveň efektu.
6 Nastavte
zz Ďalšie informácie nájdete v časti
„Prispôsobenie štýlu Picture Style“
(=152).
zz Stlačením tlačidla <M> uložíte
upravené nastavenie a vrátite sa na
obrazovku na výber štýlu Picture Style.
gg Základný štýl Picture Style bude
zobrazený napravo od položky
[User Def. */Def. užívateľom *].
gg Modré názvy štýlov označujú, že ste
zmenili nastavenia z predvolených
hodnôt.
oo Ak už je štýl Picture Style zaregistrovaný pod položku [User Def. */Def.
užívateľom *], zmena základného štýlu Picture Style vynuluje nastavenia
parametrov predchádzajúceho zaregistrovaného štýlu Picture Style
definovaného používateľom.
oo Ak použijete funkciu [5: Clear all camera settings/5: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu] (=410), všetky nastavenia položky [User Def. */
Def. užívateľom *] sa obnovia na predvolené hodnoty.
oo Ak chcete snímať použitím registrovaného štýlu Picture Style, vyberte
zaregistrovanú položku [User Def. */Def. užívateľom *] a potom snímajte.
oo Informácie o postupe zaregistrovania súboru štýlu Picture Style do fotoaparátu
nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.
156
Nastavenie redukcie šumu
N
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO
Táto funkcia znižuje mieru vzniknutého šumu v obraze. Funkcia je účinná
najmä pri snímaní s vysokými citlivosťami ISO. Keď snímate s nízkymi
citlivosťami ISO, šum v tmavších častiach snímky (v tmavých oblastiach)
sa môže zredukovať ešte viac.
položku [z: High ISO
1 Vyberte
speed NR/z: Redukcia šumu
pri vysokej citlivosti ISO].
2 Nastavte úroveň.
zz[M] Multi Shot Noise Reduction (Redukcia šumu pri
viacerých záberoch)
Použije sa redukcia šumu s vyššou kvalitou obrazu ako pri nastavení
[High/Vysoká]. Na vytvorenie jednej fotografie sa nasnímajú štyri zábery
v sérii, automaticky sa zarovnajú a zlúčia do jednej snímky JPEG.
Ak je kvalita snímok nastavená na možnosť RAW alebo RAW+JPEG,
nemôžete nastaviť funkciu [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia
šumu pri viacerých záberoch].
snímku.
3 Zhotovte
gg Snímka sa zaznamená s použitou
redukciou šumu.
157
Nastavenie redukcie šumu
Upozornenia týkajúce sa nastavenia redukcie šumu pri viacerých
záberoch
oo Ak je snímka výrazne posunutá v dôsledku otrasov fotoaparátu, efekt redukcie
šumu sa môže znížiť.
oo Ak držíte fotoaparát v ruke, držte ho pevne, aby ste predišli jeho otrasom.
Odporúča sa používať statív.
oo Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho
pohybu.
oo Automatické zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich
sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo nevýrazných snímkach s jedným
prevažujúcim tónom.
oo Ak sa na štyroch za sebou nasledujúcich záberoch zmení jas objektu,
výsledkom môže byť nepravidelná expozícia záberu.
oo Po snímaní môže zaznamenanie snímky na kartu určitý čas trvať po použití
redukcie šumu a zlúčenia snímok. Počas spracovania snímok sa zobrazuje
správa [BUSY] a snímanie nebude možné, kým sa spracovanie nedokončí.
oo Položka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nie je dostupná pri snímaní s funkciami dlhodobej expozície (Bulb),
snímaní v režime AEB alebo so stupňovaním vyváženia bielej, zhotovovaní
snímok RAW alebo RAW+JPEG alebo s funkciami ako redukcia šumu pri
viacerých záberoch, viacnásobné expozície alebo režim HDR.
oo Fotografovanie s bleskom nie je možné. Upozorňujeme, že pomocný lúč AF
externého blesku Speedlite pre fotoaparáty EOS sa rozsvieti podľa nastavenia
[z: AF-assist beam firing/z: Rozsvietenie pomocného lúča AF].
oo Položka [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri nahrávaní videozáznamov.
oo Ak nastavíte vypínač do polohy <2>, vymeníte batériu alebo kartu,
prepnete na režim Základnej zóny, režim snímania <B> alebo na nahrávanie
videozáznamu, položka sa automaticky prepne na možnosť [Standard/
Štandardná].
158
Nastavenie redukcie šumu
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii
Na snímkach naexponovaných časom 1 s alebo dlhším je možné
zredukovať šum (svetelné body a pruhy) typický pre dlhé expozície.
položku [z: Long exp.
1 Vyberte
noise reduction/z: Redukcia
šumu pri dlhodobej expozícii].
2 Nastavte možnosť redukcie.
zz[AUTO] Automatic (Automaticky)
Ak sa pri expozíciách s dĺžkou 1 s alebo viac zistí šum typický pre dlhé
expozície, automaticky sa vykoná redukcia šumu. Toto nastavenie [Auto/
Automaticky] je dostatočne účinné vo väčšine prípadov.
zz[ON] Enable (Povoliť)
Redukcia šumu sa vykonáva pri všetkých expozíciách s dĺžkou 1 s alebo
viac. Pomocou nastavenia [Enable/Povoliť] je možné znížiť šum, ktorý
nie je možné zistiť pomocou nastavenia [Auto/Automaticky].
snímku.
3 Zhotovte
gg Snímka sa zaznamená s použitou
redukciou šumu.
159
Nastavenie redukcie šumu
oo Pri nastavení [Auto/Automaticky] alebo [Enable/Povoliť] môže po
nasnímaní záberu trvať proces redukcie šumu tak dlho ako samotná
expozícia.
oo Snímky môžu pri nastavení [Enable/Povoliť] vyzerať zrnitejšie ako pri
nastavení [Disable/Zakázať] alebo [Auto/Automaticky].
oo Po potlačení šumu sa zobrazí správa [BUSY] a obrazovka snímania sa
nezobrazí, kým sa spracovanie nedokončí, kedy môžete snímať znova.
160
Pridávanie údajov pre vymazanie
prachových škvŕn
N
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn používané na vymazanie
prachových škvŕn možno pripojiť k snímkam v prípade, že pri čistení
snímača zostane na snímači prach. Údaje pre vymazanie prachových škvŕn
využíva program Digital Photo Professional (softvér EOS) na automatické
odstránenie prachových škvŕn.
Príprava
zz Použite objektív RF alebo EF.
zz Pripravte si jednofarebný biely predmet, napríklad list papiera.
zz Ohniskovú vzdialenosť nastavte na 50 mm alebo viac.
zz Prepínač režimov zaostrovania na objektíve prepnite do polohy <MF> a
zaostrite na nekonečno (∞). Ak objektív nemá stupnicu so vzdialenosťou,
otočte fotoaparát smerom k sebe a otočte zaostrovacím prstencom
v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz.
Získanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn
možnosť [z: Dust Delete
1 Vyberte
Data/z: Údaje pre vymazanie
prachových škvŕn].
možnosť [OK].
2 Vyberte
gg Po vykonaní automatického
samočistenia snímača sa zobrazí
správa. Napriek tomu, že počas čistenia
bude počuť mechanický zvuk uzávierky,
nenasníma sa žiadna snímka.
161
Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn
obyčajný biely
3 Odfotografujte
predmet.
zz Fotografujte zo vzdialenosti 20 – 30 cm
a tak, aby obyčajný biely predmet
(napríklad nový hárok bieleho papiera)
vyplnil obrazovku.
zz Keďže sa snímka neukladá, údaje
je možné získať aj v prípade, že vo
fotoaparáte nie je vložená karta.
gg Po zhotovení snímky začne fotoaparát
získavať údaje pre vymazanie
prachových škvŕn. Po získaní údajov pre
vymazanie prachových škvŕn sa zobrazí
správa.
zz Ak získanie údajov nie je úspešné,
zobrazí sa chybová správa. Postupujte
podľa pokynov v časti „Príprava“ na
predchádzajúcej strane a vyberte
možnosť [OK]. Znova zhotovte snímku.
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn
Odteraz bude fotoaparát pripájať získané údaje pre vymazanie prachových
škvŕn ku všetkým záberom. Údaje pre vymazanie prachových škvŕn sa
odporúča získať pred snímaním.
Podrobnosti o používaní programu Digital Photo Professional (softvér EOS)
na automatické odstránenie prachových škvŕn nájdete v príručke Digital
Photo Professional návod na používanie.
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn pripojené k snímkam nemajú
takmer žiadny vplyv na veľkosť súboru.
oo Údaje pre vymazanie prachových škvŕn sa nezískajú pri použití objektívov
EF-S alebo keď je položka [z: zCropping/aspect ratio/z: zOrezanie/
pomer strán] nastavená na možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)].
oo Ak sa na objekte nachádza nejaký vzor alebo kresba, môže byť rozpoznaná
ako prachové častice a to môže ovplyvniť presnosť odstraňovania prachových
škvŕn pomocou programu Digital Photo Professional (softvéru EOS).
162
Fotografovanie pomocou ovládania
uzávierky dotykom
Ťuknutím na obrazovku môžete automaticky zaostriť a zhotoviť snímku.
ovládanie uzávierky
1 Povoľte
dotykom.
zz Ťuknite na položku [y] vľavo dole na
obrazovke.
zz Pri každom ťuknutí na ikonu budete
prepínať medzi možnosťami [y]
a [x].
zz [x] (Touch Shutter: Disable (Ovládanie
uzávierky dotykom: Povoliť))
Fotoaparát zaostrí na bod, na ktorý
ťuknete, a potom sa zhotoví snímka.
zz [y] (Touch Shutter: Disable (Ovládanie
uzávierky dotykom: Zakázať))
Môžete ťuknúť na miesto, na ktoré
chcete zaostriť. Stlačte tlačidlo spúšte
úplne, čím sa zhotoví snímka.
snímku ťuknutím na
2 Zhotovte
obrazovku.
zz Ťuknite na tvár alebo objekt na
obrazovke.
gg Na mieste ťuknutia fotoaparát zaostrí
(dotykové AF) pomocou nastaveného
spôsobu (=188).
gg Keď je nastavená možnosť [x], po
dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí
nazeleno a automaticky sa zhotoví
snímka.
gg Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí na oranžovo a snímku nie je
možné zhotoviť. Znova ťuknite na tvár
alebo objekt na obrazovke.
163
Fotografovanie pomocou ovládania uzávierky dotykom
oo Hoci pre priebeh snímania nastavíte režim <o> alebo <i>, fotoaparát
bude snímať v režime snímania jedného záberu.
oo Aj v prípade, že je položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená na možnosť
[Servo AF/AF-Servo], ťuknutím na obrazovku zostríte obraz pomocou funkcie
[One-Shot AF/Jednoobrázkový AF].
oo Ťuknutie na obrazovku vo zväčšenom zobrazení nezaostrí ani nezhotoví
snímku.
oo Ak snímate ťuknutím na obrazovku s položkou [z: Image review/
z: Náhľad snímky] nastavenou na možnosť [Hold/Podržať], ďalší záber
môžete zhotoviť stlačením tlačidla spúšte do polovice.
oo Ak chcete snímať s dlhodobou expozíciou Bulb, ťuknite na obrazovku dvakrát.
Prvým ťuknutím na obrazovku sa spustí dlhodobá expozícia. Ďalším ťuknutím
sa dlhodobá expozícia Bulb zastaví. Dávajte pozor, aby ste pri ťuknutí na
obrazovku nespôsobili otrasy fotoaparátu.
164
Viacnásobné expozície
N
Počas snímania viacnásobných expozícií (2 – 9) môžete vidieť, ako sa
snímky zlučujú do jednej snímky.
položku [z: Multiple
1 Vyberte
exposure/z: Viacnásobná
expozícia].
možnosť [Multiple
2 Nastavte
exposure/Viacnásobná expozícia].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Ak chcete ukončiť snímanie
viacnásobných expozícií, vyberte
možnosť [Disable/Zakázať].
položku [Multi-expos ctrl/
3 Nastavte
Ovládanie viacnásobnej expozície].
zzAdditive (Súčtové)
Expozícia jednotlivých snímok sa súhrnne sčíta. Na základe položky
[No. of exposures/Počet expozícií] nastavte zápornú kompenzáciu
expozície. Pri nastavovaní hodnoty kompenzácie expozície postupujte
na základe nasledujúcich pokynov.
Návod na nastavenie kompenzácie expozície podľa počtu expozícií
Dve expozície: -1 dielik, tri expozície: -1,5 dielika, štyri expozície:
-2 dieliky
zzAverage (Priemerové)
Na základe nastavenia [No. of exposures/Počet expozícií] sa
pri snímaní viacnásobných expozícií nastaví automaticky záporná
kompenzácia expozície. Ak snímate viacnásobné expozície tej istej
scény, automaticky sa bude ovládať expozícia pozadia snímaného
objektu na dosiahnutie štandardnej expozície.
165
Viacnásobné expozície
položku [No. of
4 Nastavte
exposures/Počet expozícií].
zz Vyberte počet expozícií a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Nastaviť môžete 2 až 9 expozícií.
možnosť [Continue Mult-exp/
5 Nastavte
Pokračovanie viacnásobnej expozície].
zz Pri nastavení [1 shot only/Len 1 záber]
sa snímanie s viacnásobnou expozíciou
automaticky zruší po skončení snímania.
zz Pri nastavení možnosti [Continuously/
Priebežne] snímanie s viacnásobnou
expozíciou pokračuje, až kým v kroku č. 2
nenastavíte možnosť [Disable/Zakázať].
(1)
prvú expozíciu.
6 Nasnímajte
gg Zobrazí sa zhotovená snímka.
zz V časti (1) na obrazovke môžete
skontrolovať počet zostávajúcich
expozícií.
zz Stlačením tlačidla <x> môžete
zobraziť zhotovenú snímku (=169).
ďalšiu expozíciu.
7 Nasnímajte
zz Doteraz zhotovené snímky sa zobrazia ako
zlúčené. Ak chcete zobraziť iba snímku,
opakovane stlačte tlačidlo <B>.
zz Snímanie s viacnásobnou expozíciou
skončí, keď sa nasníma nastavený
počet expozícií.
oo S niektorými objektívmi nemusí byť možné snímanie s viacnásobnou expozíciou.
oo Fotoaparát zaznamená informácie o snímaní pre posledný záber a priloží ich
k snímke s viacnásobnou expozíciou.
166
Viacnásobné expozície
oo Kvalita snímok, citlivosť ISO, štýl Picture Style, redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO, farebný priestor a pod., ktoré sú nastavené pre prvú expozíciu,
sa použijú aj pre nasledujúce expozície.
oo Ak je pre položku [z: Picture Style/z: Štýl Picture Style] nastavená
možnosť [Auto/Automatický], na snímanie sa použije štýl [Standard/
Štandardný].
oo Čím je vyšší počet expozícií pri viacnásobných expozíciách, tým bude
zreteľnejší šum, nepravidelné farby a pruhy.
oo Ak je nastavená možnosť [Additive/Súčtové], spracovanie snímky po
nasnímaní viacnásobných expozícií bude určitý čas trvať. (Kontrolka prístupu
bude svietiť dlhšie.)
oo V kroku č. 7 bude jas a šum snímky s viacnásobnou expozíciou zobrazeného
počas fotografovania so živým náhľadom Live View odlišný od konečnej
zaznamenanej snímky s viacnásobnou expozíciou.
oo Ak prepnete vypínač do polohy <2> alebo vymeníte batériu alebo kartu,
snímanie s viacnásobnou expozíciou sa zruší.
oo Ak prepnete na režim Základnej zóny alebo na režim <w/x/y>, snímanie
s viacnásobnou expozíciou sa ukončí.
167
Viacnásobné expozície
Zlúčenie viacnásobných expozícií so snímkou zaznamenanou na karte
Ako prvú samostatnú expozíciu môžete vybrať snímku RAW zaznamenanú
na karte. Obrazové údaje vybratej snímky RAW sa nezmenia.
Použiť možno len snímky 1 alebo F. Snímky JPEG nie je možné vybrať.
Snímky, ktoré môžete špecifikovať, sa tiež líšia v závislosti od nasadeného
objektívu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
položku [Select image for
1 Vyberte
multi. expo./Vybrať snímku pre
2
viacnásobnú expozíciu].
Vyberte obrázok, ktorý sa použije
ako prvý.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
prvú snímku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte možnosť [OK].
gg Číslo súboru vybratej snímky sa zobrazí
v dolnej časti obrazovky.
snímku.
3 Zhotovte
zz Keď vyberiete prvú snímku, počet
zostávajúcich expozícií nastavených
v položke [No. of exposures/Počet
expozícií] sa zníži o 1.
zzSnímky, ktoré môžete vybrať
Nasadený
objektív
Objektív RF/
EF
Objektív EF-S
Snímanie
s orezaním
Vypnuté
Zapnuté
–
Vybrateľné snímky
Snímky RAW zhotovené v plnej veľkosti
Snímky RAW zo snímania s orezaním alebo
zhotovené pomocou objektívu EF-S
oo Ako prvú jednotlivú expozíciu nemožno vybrať tieto snímky: snímky zachytené
s položkou [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené]
alebo snímky zhotovené s položkou [z: zCropping/aspect ratio/z:
zOrezanie/pomer strán] nenastavenou na možnosť [Full-frame/Veľkosť
kinofilmového políčka] alebo [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)].
oo Pre položky [z: Lens aberration correction/z: Korekcia aberácie
objektívu] a [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] sa nastaví možnosť [Disable/Zakázať] bez ohľadu na
nastavenia vybraté pre snímku zvolenú ako prvú samostatnú expozíciu.
168
Viacnásobné expozície
oo Citlivosť ISO, štýl Picture Style, redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO,
farebný priestor a pod., ktoré sú nastavené pre prvú snímku, sa nastavia aj
pre nasledujúce snímky.
oo Ak je štýl Picture Style nastavený na možnosť [Auto/Automatický] pre snímku
vybratú ako prvá snímka, pri snímaní sa použije možnosť [Standard/Štandardný].
oo Nie je možné vybrať snímku zhotovenú pomocou iného fotoaparátu.
oo Snímky zhotovené pomocou objektívov, ktoré nie sú kompatibilné so snímaním
s viacnásobnou expozíciou, nemožno vybrať (ako prvú jednotlivú expozíciu).
oo Položka [Select image for multi. expo./Vybrať snímku pre viacnásobnú
expozíciu] je dostupná až po nasadení objektívu.
oo Môžete vybrať aj snímku RAW použitú pri snímaní s viacnásobnou expozíciou.
oo Výber snímky zrušíte položkou [Deselect img/Zrušiť výber snímky].
Kontrola a odstránenie viacnásobných expozícií počas snímania
Pred dokončením snímania zadaného
počtu expozícií môžete stlačením tlačidla
<x> zobraziť snímku s viacnásobnou
expozíciou, skontrolovať expozíciu
a zobraziť, ako sa snímky zlúčia.
Po stlačení tlačidla <L> sa zobrazia
operácie, ktoré možno vykonať počas
snímania s viacnásobnou expozíciou.
Operácia
2 Return to previous
screen (Návrat na
predchádzajúcu
obrazovku)
q Undo last image
(Zrušiť poslednú
snímku)
W Save and exit
(Uložiť a ukončiť)
r Exit without saving
(Ukončiť bez uloženia)
Popis
Zobrazí sa obrazovka zobrazená pred stlačením tlačidla <L>.
Odstráni poslednú zhotovenú snímku (zhotovte ďalšiu
snímku). Počet zostávajúcich expozícii sa zvýši o 1.
Uloží doposiaľ zhotovené zábery ako snímku s viacnásobnou
expozíciou a ukončí snímanie s viacnásobnou expozíciou.
Snímanie s viacnásobnou expozíciou sa ukončí bez uloženia
snímky.
oo Počas snímania s viacnásobnou expozíciou možno prehrávať iba snímky
s viacnásobnou expozíciou.
169
Viacnásobné expozície
Najčastejšie otázky
zzExistujú obmedzenia týkajúce sa kvality snímok?
Všetky jednotlivé expozície a snímka s viacnásobnou expozíciou sa
zhotovia podľa vašej špecifikovanej kvality snímky.
zzMožno zlúčiť snímky zaznamenané na karte?
Pomocou položky [Select image for multi. expo./Výber snímky pre
viacnásobnú expozíciu] môžete vybrať prvú samostatnú expozíciu
spomedzi snímok zaznamenaných na karte (=168). Upozorňujeme, že
nie je možné zlúčiť viacero snímok, ktoré sú už zaznamenané na karte.
zzJe počas snímania s viacnásobnou expozíciou aktívne
automatické vypnutie?
Pokiaľ položka [Auto power off/Automatické vypnutie] v položke
[5: Power saving/5: Úspora energie] nie je nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], fotoaparát sa automaticky vypne približne po
30 minútach, čím sa snímanie s viacnásobnou expozíciou ukončí
a nastavenia viacnásobnej expozície sa zrušia.
170
Snímanie v režime HDR
(vysoký dynamický rozsah)
N
Môžete snímať statické zábery s obmedzením preexponovaných svetlých
častí na dosiahnutie vysokého dynamického rozsahu odtieňov aj pri
vysokokontrastných scénach. Snímanie v režime HDR je efektívne pri
záberoch krajiny a zátiší.
Pri snímaní v režime HDR sa pre každý záber sériovo nasnímajú tri
snímky s rôznou expozíciou (štandardná expozícia, podexponovanie
a preexponovanie) a automaticky sa spoja do jedného záberu. Snímka
v režime HDR sa zaznamená ako snímka JPEG.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.
položku [z: HDR
1 Vyberte
Mode/z: Režim HDR].
položku [Adjust dyn
2 Nastavte
range/Upraviť dynamický rozsah].
zz Výberom možnosti [Auto/Automaticky]
sa dynamický rozsah nastaví
automaticky v závislosti od celkového
tónového rozsahu snímky.
zz Čím vyššie je číslo, tým širší bude
dynamický rozsah.
zz Ak chcete ukončiť snímanie v režime
HDR, vyberte položku [Disable HDR/
Zakázať režim HDR].
3 Nastavte položku [Effect/Efekt].
171
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
Efekty
zz[P] Natural (Prirodzený)
Pre snímky so širokým tónovým rozsahom, na ktorých by inak došlo
k strate detailov vo svetlých a tmavých častiach. Preexponované svetlé
časti a tmavé oblasti sa zredukujú.
zz[A] Art standard (Umelecký štandardný)
Hoci sa preexponované svetlé časti a podexponované tmavé oblasti
zredukujú viac ako v prípade možnosti [Natural/Prirodzený], kontrast
bude nižší a gradácia menej výrazná a obrázok bude vyzerať ako maľba.
Obrysy objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
zz[B] Art vivid (Umelecký živý)
Farby budú sýtejšie ako pri nastavení [Art standard/Umelecký štandardný]
a nízkym kontrastom a nevýraznou gradáciou sa dosiahne efekt grafiky.
zz[C] Art bold (Umelecký výrazný)
Farby sú najsýtejšie, vďaka čomu je objekt zvýraznený a obrázok vyzerá
ako olejomaľba.
zz[D] Art embossed (Umelecký reliéfny)
Sýtosť farieb, jas, kontrast a gradácia sú znížené, aby obrázok pôsobil
na pohľad nevýrazne. Obrázok vyzerá ako vyblednutý a starý. Obrysy
objektov budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
Saturation
(Sýtosť)
Outline
emphasis
(Zvýraznenie
obrysov)
Brightness
(Jas)
Tone (Tón)
Art standard
(Umelecký
štandardný)
Standard
(Štandardná)
Art vivid
(Umelecký živý)
Art bold
(Umelecký
výrazný)
Art embossed
(Umelecký
reliéfny)
High (Vysoká)
Higher (Vyššia)
Low (Nízka)
Standard
(Štandardné)
Weak (Slabé)
Strong (Silné)
Stronger
(Silnejšie)
Standard
(Štandardný)
Standard
(Štandardný)
Standard
(Štandardný)
Dark (Tmavý)
Flat (Nevýrazný) Flat (Nevýrazný) Flat (Nevýrazný)
Flatter (Menej
výrazný)
oo Každý efekt sa použije na základe vlastností aktuálne nastaveného štýlu
Picture Style (=148).
172
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
možnosť [Continuous
4 Nastavte
HDR/Sériové nastavenie HDR].
zz Pri nastavení [1 shot only/Len 1 záber]
sa snímanie v režime HDR automaticky
zruší po skončení snímania.
zz Pri nastavení [Every shot/Každý
záber] bude snímanie v režime HDR
pokračovať, až kým nenastavíte v kroku
č. 2 možnosť [Disable HDR/Zakázať
režim HDR].
položku [Auto Image
5 Nastavte
Align/Automatické zarovnanie
snímky].
zz Pri snímaní z ruky vyberte možnosť
[Enable/Povoliť]. Pri použití statívu
vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
snímku.
6 Zhotovte
zz Keď úplne stlačíte tlačidlo spúšte,
nasnímajú sa tri zábery za sebou
a na kartu sa zaznamená snímka
v režime HDR.
173
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
oo Snímky RAW HDR sa snímajú v kvalite snímok JPEG 73. Snímky
RAW+JPEG HDR sa snímajú v kvalite snímok JPEG.
oo Snímanie v režime HDR nie je možné pri rozšíreniach citlivostí ISO (L, H1, H2).
Snímanie v režime HDR je možné v rozsahu citlivostí ISO 100 – ISO 40000
(líši sa v závislosti od nastavení [Minimum] a [Maximum] pre položku [ISO
speed range/Rozsah citlivosti ISO]).
oo Pri snímaní v režime HDR sa nespustí blesk.
oo Režim AEB nie je dostupný.
oo Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho
pohybu.
oo Pri snímaní v režime HDR sa nasnímajú tri zábery s rôznymi rýchlosťami
uzávierky, ktoré sa nastavia automaticky. Preto sa dokonca aj v režimoch
<t>, <s> a <a> rýchlosť uzávierky zmení na základe nastavenej
rýchlosti.
oo Aby nedochádzalo k otrasom fotoaparátu, môže sa nastaviť vysoká
citlivosť ISO.
174
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
oo Pri zhotovovaní snímok v režime HDR s funkciou [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť]
sa k snímke nepripoja informácie o zobrazení bodov AF (=352) ani údaje
pre vymazanie prachových škvŕn (=161).
oo Ak snímate v režime HDR bez statívu a položka [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] je nastavená na možnosť [Enable/
Povoliť], okraje snímky sa trocha orežú a rozlíšenie sa mierne zníži.
Ak snímku nemožno správne zarovnať v dôsledku otrasov fotoaparátu,
automatické zarovnanie snímky sa nemusí vykonať. Upozorňujeme, že pri
snímaní s výrazne svetlými (alebo tmavými) nastaveniami expozície nemusí
správne fungovať automatické zarovnanie snímky.
oo Ak snímate v režime HDR bez statívu a položka [Auto Image Align/
Automatické zarovnanie snímky] je nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať], príslušné tri snímky sa nemusia správne zarovnať a efekt HDR
môže byť obmedzený. Odporúča sa používať statív.
oo Automatické zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich
sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo nevýrazných snímkach s jedným
prevažujúcim tónom.
oo Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môžu sa prejaviť nepravidelné farby, nepravidelná expozícia alebo
šum.
oo Snímanie v režime HDR pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED môže
viesť k neprirodzenej reprodukcii farieb osvetlených oblastí.
oo Pri snímaní HDR sa snímky zlučujú a potom ukladajú na kartu, preto to môže
chvíľu trvať. Počas spracovania snímok sa na obrazovke zobrazuje správa
[BUSY] a snímanie je možné až po dokončení spracovania.
175
Snímanie s intervalovým časovačom
Pomocou intervalového časovača môžete nastaviť interval snímania a počet
záberov, aby fotoaparát opakovane zhotovoval samostatné zábery podľa
tohto intervalu až do dosiahnutia zadaného počtu záberov.
položku [z: Interval
1 Vyberte
timer/z: Intervalový časovač].
položku [Enable/Povoliť].
2 Vyberte
zz Vyberte možnosť [Enable/Povoliť],
potom stlačte tlačidlo <B>.
interval snímania a počet
3 Nastavte
záberov.
zz Vyberte položku na nastavenie
(hodiny : minúty : sekundy/počet
záberov).
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte
tlačidlo <0>. (Znova sa zmení na
ikonu <s>.)
zzInterval
Možno nastaviť v rozsahu [00:00:01] – [99:59:59].
zzPočet záberov
Možno nastaviť v rozsahu [01] – [99]. Ak chcete nechať intervalový
časovač aktívny až do jeho zastavenia, nastavte možnosť [00].
176
Snímanie s intervalovým časovačom
(1)
(2)
možnosť [OK].
4 Vyberte
gg Na obrazovke ponuky sa zobrazia
nastavenia intervalového časovača.
(1)
(2)
Interval
Počet záberov
snímku.
5 Zhotovte
gg Nasníma sa prvý záber a snímanie
pokračuje podľa nastavenia
intervalového časovača.
zz Počas snímania s intervalovým
časovačom bude blikať indikátor
<H>.
zz Po nasnímaní nastaveného počtu
záberov sa snímanie s intervalovým
časovačom zastaví a automaticky sa
zruší.
oo Odporúča sa používať statív.
oo Odporúčame vopred nasnímať testovacie zábery.
oo Dokonca aj počas snímania s intervalovým časovačom môžete úplným
stlačením tlačidla spúšte snímať ako zvyčajne. Fotoaparát sa bude pripravovať
na nasledujúci záber pomocou intervalového časovača približne 5 sekúnd
vopred, čo dočasne zabráni určitým operáciám, ako je úprava nastavení
snímania, prístup k ponukám a prehrávanie snímok.
oo Ak nasledujúci naplánovaný záber pomocou intervalového časovača nie je
možný, pretože fotoaparát sníma alebo spracúva snímky, vynechá sa. Preto
sa zhotoví menší počet záberov, než ste zadali.
oo Aj počas používania intervalového časovača sa približne po 8 sekundách
nečinnosti aktivuje automatické vypnutie. Položka [Auto power off/
Automatické vypnutie] v časti [5: Power saving/5: Úspora energie]
však nemôže byť nastavená na možnosť [Disable/Zakázať]. Fotoaparát sa
automaticky zapne znova približne 1 minútu pred nasledujúcim záberom.
oo Funkciu možno kombinovať s funkciou AEB, stupňovaním vyváženia bielej,
viacnásobnými expozíciami a režimom HDR.
oo Ak chcete snímanie s intervalovým časovačom zastaviť, vyberte položku
[Disable/Zakázať] alebo nastavte vypínač do polohy <2>.
177
Snímanie s intervalovým časovačom
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo Nastavenie prepínača režimov zaostrenia na objektíve do polohy <AF>
zabráni snímaniu, ak objekt nie je zaostrený. Odporúča sa nastaviť ho do
polohy <MF> a pred snímaním zaostriť manuálne.
oo Pri dlhšom snímaní zvážte použitie voliteľného príslušenstva napájaného z
domácej elektrickej zásuvky.
oo Snímanie s dlhou expozíciou alebo používanie dlhších rýchlostí uzávierky, než
je interval snímania, zabránia snímaniu v zadanom intervale. Preto sa zhotoví
menší počet záberov, než ste zadali. Počet záberov môže znížiť aj používanie
takmer rovnakých rýchlostí uzávierky ako interval snímania.
oo Ak je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas potrebný
na záznam na kartu dlhší ako interval snímania, niektoré zo záberov sa
nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
oo Ak počas snímania s intervalovým časovačom používate blesk, nastavte
interval, ktorý je dlhší ako doba nabitia blesku. Príliš krátke intervaly môžu
zabrániť spusteniu blesku.
oo Príliš krátke intervaly môžu zabrániť snímaniu alebo automatickému
zaostreniu.
oo Snímanie pomocou funkcie časovača intervalov sa zruší a obnoví na hodnotu
[Disable/Zakázať], ak nastavíte vypínač do polohy <2>, nastavíte režim
snímania <w/x/y> alebo použijete nástroj EOS Utility (softvér EOS).
oo Počas snímania s intervalovým časovačom nemôžete používať snímanie
s diaľkovým ovládaním (=217) ani snímanie s funkciou diaľkového
spustenia s bleskom Speedlite.
178
Potlačenie blikania
N
Ak snímate snímku s vysokou rýchlosťou uzávierky pri zdroji svetla, ako je
napríklad žiarivkové svetlo, blikanie tohto zdroja svetla zapríčiní mihanie a
snímka môže byť vo vertikálnom smere nerovnomerne exponovaná. Ak v
týchto podmienkach použijete sériové snímanie, môže to mať za následok
nerovnomernú expozíciu alebo nerovnomerné farby na snímke. Snímanie
s potlačením vplyvu blikania umožňuje zhotovovať snímky, keď je účinok
blikania na expozíciu a farby menší.
položku [z: Anti-flicker
1 Vyberte
shoot./z: Snímanie s potlačením
vplyvu blikania].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
snímku.
3 Zhotovte
zz Po nastavení na možnosť [Enable/
Povoliť] alebo zmene zdroja svetla
zistite blikanie pred snímaním. Stlačte
tlačidlo <Q>, vyberte položku [Antiflicker shoot./Snímanie s potlačením
vplyvu blikania] a potom stlačte
tlačidlo <B>.
zz Snímka sa nasníma so zníženou
nevyváženosťou expozície alebo
farebného tónu, ktoré sú spôsobené
blikaním.
oo Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť] a fotografujete pri zdroji
blikajúceho svetla, oneskorenie aktivácie uzávierky bude dlhšie. Rýchlosť pri
sériovom snímaní tiež môže byť nižšia a interval snímania nepravidelný.
oo Blikanie pri frekvencii inej ako 100 Hz alebo 120 Hz nie je možné rozoznať.
Zároveň, ak sa frekvencia blikania zdroja svetla zmení počas sériového
snímania, účinky blikania nie je možné zredukovať.
179
Potlačenie blikania
oo Ak sa v režime <t>, <d> alebo <f> počas sériového snímania zmení
rýchlosť uzávierky alebo ak zosnímate viacero záberov tej istej scény pri
rôznych rýchlostiach uzávierky, farebný tón nemusí byť konzistentný. Ak
chcete predchádzať vzniku nekonzistentných farebných tónov, použite režim
<t>, <d> alebo <f> s pevnou rýchlosťou uzávierky.
oo Farebný tón zachytených snímok sa môže medzi možnosťami [Enable/
Povoliť] a [Disable/Zakázať] líšiť.
oo Rýchlosť uzávierky, clona a citlivosť ISO sa môžu pri začiatku snímania (aj pri
uzamknutí AE) zmeniť.
oo Ak snímate objekt pred tmavým pozadím alebo ak je na snímke jasné svetlo,
blikanie nemusí byť správne rozpoznané.
oo Pri špeciálnom osvetlení nemusí byť možná redukcia blikania.
oo V závislosti od zdroja svetla blikanie nemusí byť správne rozpoznané.
oo V závislosti od zdroja svetla a podmienok pri snímaní nemusí byť možné
dosiahnuť požadované výsledky pri použití tejto funkcie.
oo Odporúčame vopred nasnímať testovacie zábery.
oo Blikanie zistite ručne, ak obrazovka bliká (ako sa mení zdroj svetla) – stlačte
tlačidlo <Q>, vyberte položku [Anti-flicker shoot./Snímanie s potlačením
vplyvu blikania], potom stlačte tlačidlo <B>.
oo Blikanie sa neredukuje v režimoch Základnej zóny.
oo Redukcia blikania funguje aj pri fotografovaní s bleskom. Pri fotografovaní
s bezdrôtovým bleskom však nemusí byť možné dosiahnuť očakávané
výsledky.
180
Výber rýchlosti zobrazenia pri sériovom
snímaní vysokou rýchlosťou
N
Zobrazenie s vysokou rýchlosťou, ktoré prepína medzi vaším záberom a
živým obrazom je dostupné, keď snímate s objektívom RF a položka [z:
AF operation/z: Funkcia AF] je nastavená na možnosť [Servo AF/AFServo] a režim priebehu snímania je nastavený na možnosť <o> [High
speed continuous/Sériové snímanie vysokou rýchlosťou]. Displej reaguje
rýchlejšie, takže sledovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov je jednoduchšie.
položku [z:
1 Vyberte
speed display/z:
s vysokou rýchlosťou].
High
Zobrazenie
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť] a
zobrazenie sa bude prepínať medzi
jednotlivými zábermi a živým obrazom.
oo Počas zobrazenia vysokou rýchlosťou môže dochádzať k rušeniu alebo
blikaniu snímok. K tomu dochádza častejšie pri vysokých rýchlostiach
uzávierky. Nemá to však vplyv na výsledky snímania.
oo Zobrazenie vysokou rýchlosťou sa nevykoná v nasledujúcich podmienkach.
Dokonca sa zastaviť v priebehu snímania.
• Rýchlosť uzávierky nižšia ako 1/30 s, clona väčšia ako f/11, podmienky,
ktoré sťažujú automatické zaostrovanie, fotografovanie s bleskom a
rozšírenie citlivosti ISO
oo Možnosť [Enable/Povoliť] je dostupná, keď sú splnené všetky tieto podmienky.
• Pri použití objektívov RF, položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená
na možnosť [Servo AF/AF-Servo] (=185), režim priebehu snímania
nastavený na možnosť [High speed continuous/Sériové snímanie
vysokou rýchlosťou] (=206), položka [Anti-flicker shoot./Snímanie
s potlačením vplyvu blikania] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať]
(=179), položka [Expo. simulation/Simulácia expozície] nastavená na
možnosť [Enable/Povoliť] (=139)
181
Upozornenie na kartu
Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby nesnímal, pokiaľ v ňom nie je karta.
Predvolené nastavenie je [Enable/Povoliť].
položku [z: Release
1 Vyberte
shutter without card/z: Aktivácia
uzávierky bez karty].
2 Vyberte položku [Disable/Zakázať].
182
Nastavenie funkcie AF dotykom
a potiahnutím
Bod AF alebo rám zóny AF môžete presúvať dotykom alebo potiahnutím po
obrazovke, pričom sa pozeráte cez hľadáčik.
Povolenie funkcie AF dotykom a potiahnutím
položku [z: Touch & drag
1 Vyberte
AF settings/z: Nastavenia funkcie
AF dotykom a potiahnutím].
položku [Touch & drag AF/
2 Vyberte
AF dotykom a potiahnutím].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
Spôsob určovania polohy
Môžete nastaviť, ako sa zadávajú polohy, dotykom alebo ťahaním.
1 Nastavte spôsob určovania polohy.
zz[Absolute/Absolútne]
Bod AF sa premiestni na miesto dotyku alebo potiahnutia na obrazovke.
zz[Relative/Relatívne]
Bod AF sa premiestni v smere potiahnutia o hodnotu zodpovedajúcu
dĺžke potiahnutia bez ohľadu na to, kde sa obrazovky dotknete.
183
Nastavenie funkcie AF dotykom a potiahnutím
Aktívna oblasť dotyku
Môžete zadať oblasť obrazovky, ktorá sa používa na úkony dotykom
a ťahaním.
1 Vyberte aktívnu oblasť dotyku.
oo Dotykom na obrazovke pri nastavení možnosti [u+Tracking/u + sledovanie]
sa zobrazí oblý oranžový rámik < >. Keď zdvihnete prst na pozícii, kam
chcete presunúť bod AF, zobrazí sa ikona < > a objekt sa sleduje. Ak chcete
zrušiť výber, stlačte tlačidlo <L>.
184
Výber funkcie AF
N
Môžete vybrať charakteristiku funkcie AF, ktorá vyhovuje príslušným
podmienkam alebo objektu snímania.
položku [z: AF
1 Vyberte
operation/z: Funkcia AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
oo Ak nie je možné zaostriť, farba bodu automatického zaostrenia sa zmení na
oranžovú. V takom prípade sa snímka nebude dať odfotografovať ani úplným
stlačením tlačidla spúšte. Zmeňte kompozíciu záberu a skúste zaostriť znova.
Alebo si pozrite časť „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri
zaostrovaní“ (=197).
185
Výber funkcie AF
Jednoobrázkový AF pre statické objekty (ONE SHOT)
Vhodný pre statické objekty. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice,
fotoaparát zaostrí iba raz.
zz Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
zz Zaostrenie zostane uzamknuté, keď držíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, čo vám umožňuje zmeniť kompozíciu snímky pred jej
nasnímaním.
zz Podrobnejšie informácie o rýchlosti sériového snímania pri sériovom
snímaní nájdete na =206.
oo Ak je položka [5: Beep/5: Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], po dosiahnutí zaostrenia nezaznie zvuková signalizácia.
Funkcia AF-Servo pre pohybujúce sa objekty (SERVO)
Táto funkcia AF je určená pre pohybujúce sa objekty. Kým držíte
tlačidlo spúšte stlačené do polovice, fotoaparát bude nepretržite
zaostrovať na objekt.
zz Ak sa zaostrenie dosiahne, bod AF sa zobrazí namodro.
zz Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia snímky.
zz Podrobnejšie informácie o rýchlosti sériového snímania pri sériovom
snímaní nájdete na =206.
oo V závislosti od použitého objektívu, vzdialenosti od objektu a rýchlosti objektu
nemusí byť fotoaparát schopný dosiahnuť správne zaostrenie.
oo Približovanie počas sériového snímania môže spôsobiť rozostrenie. Najskôr
priblížte a potom zmeňte kompozíciu.
oo V režime AF-Servo zvuková signalizácia nezaznie ani po dosiahnutí
zaostrenia.
oo V režime <A> sa fotoaparát predvolene prepne na AF-Servo, reagujúc na
pohyb objektu. Ak bežne uprednostňujete snímanie s Jednoobrázkovým
AF, nastavte položku [z: A Auto servo/z: A Automatické servo] na
možnosť [Disable/Zakázať].
186
Výber funkcie AF
Pomocný lúč AF
Pomocný lúč AF sa môže rozsvietiť opakovane pri stlačení tlačidla spúšte
do polovice pri slabom osvetlení alebo v podobných podmienkach, aby sa
uľahčilo automatické zaostrovanie.
oo Pomocný lúč AF sa nerozsvieti, keď je položka [z: AF operation/
z: Funkcia AF] nastavená na možnosť [Servo AF/AF-Servo].
oo Pomocný lúč AF sa nerozsvieti, keď sa používa Dotykové AF (Keď je položka
[z: Touch Shutter/z: Ovládanie uzávierky dotykom] nastavená na
možnosť [Disable/Zakázať]).
oo Ak používate externú zábleskovú jednotku, pomocný lúč AF sa podľa potreby
rozsvieti z fotoaparátu alebo zábleskovej jednotky. Ak však používate blesk
Speedlite 90EX, makro blesk Macro Ring Lite alebo dvojitý makro blesk
Macro Twin Lite, rozsvieti sa len lúč AF fotoaparátu.
oo Aj keď nastavíte spôsob prenosu pomocného lúča AF externého blesku v
osobných funkciách na rozsvietenie infračerveného pomocného lúča AF, vydá
sa krátky sled zábleskov. Ak chcete zakázať rozsvietenie pomocného lúča AF,
nastavte položku [z: AF-assist beam firing/z: Rozsvietenie pomocného
lúča AF] na možnosť [Disable/Zakázať] (=201).
oo Rozsah zaostrenia s pomocným lúčom AF je vo všeobecnosti maximálne 3,5 m.
187
Výber spôsobu AF
Môžete vybrať spôsob AF, ktorý vyhovuje podmienkam snímania alebo
snímanému objektu. Fotoaparát sa pokúša zaostriť na tváre ľubovoľnej
osoby v bode AF alebo ráme zóny AF. V režime <A> sa automaticky
nastaví funkcia [u+Tracking/u + sledovanie].
Pokyny na výber spôsobu AF nájdete na =190.
Spôsob AF
: Face+Tracking (Rozpoznanie
tváre + sledovanie)
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí a zaostrí
na ne. Nad akoukoľvek rozpoznanou tvárou
sa zobrazí ikona <p> (bod AF). Táto tvár
sa potom bude sledovať.
Ak sa nerozpozná žiadna tvár, pomocou celej oblasti AF sa vyberie AF
automaticky.
Pomocou funkcie AF-Servo môžete nastaviť počiatočnú pozíciu funkcie
AF-Servo (=192). Kým bude rám oblasti AF môcť sledovať objekt počas
snímania, zaostrovanie bude pokračovať.
: Spot AF (Bodové AF)
Fotoaparát zaostruje na užšiu oblasť ako
pri 1-bodovom AF.
: 1-point AF (1-bodové AF)
Fotoaparát zaostruje pomocou jedného
bodu AF <S>.
188
Výber spôsobu AF
: Expand AF area (Z)
(Rozšírenie oblasti AF (Z))
Zaostrovanie použije jeden bod AF <S>
a body nad, pod a naľavo a napravo <w>.
Účinné pri pohybujúcich sa objektoch, ktoré
sa ťažko sledujú pomocou 1-bodového AF.
Zaostrovanie na preferovaný objekt je ľahšie ako so zónovým AF.
Ak sa používa AF-Servo, najprv zaostríte pomocou bodu AF <S>.
: Expand AF area: Around
(Rozšírenie oblasti AF: okolité
body)
Pri zaostrovaní sa použije jeden bod AF
<S> a okolité body <w>, čo v porovnaní
s rozšírením bodov AF Z uľahčuje
zaostrenie na pohybujúce sa objekty.
Funkcia AF-Servo je rovnaká ako pri režime
Z rozšírenie bodov AF.
: Zone AF (Zónové AF)
Pomocou automatického výberu AF
v rámoch zóny AF pokrýva väčšiu
oblasť ako rozšírenie bodov AF, takže
zaostrovanie je jednoduchšie ako pri
rozšírení bodov AF.
Uprednostňuje zaostrenie na najbližší objekt. Pri zaostrovaní sa
uprednostnia aj tváre ľudí v ráme zóny AF.
Zaostrené body AF sa zobrazia s ikonou <S>.
189
Výber spôsobu AF
Výber spôsobu AF
Môžete vybrať spôsob AF, ktorý vyhovuje podmienkam snímania alebo
snímanému objektu.
Ak uprednostňujete manuálne zaostrovanie, pozrite si =214.
Vyberte položku [z: AF method/
1 z:
Spôsob AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
oo V režime <A> sa automaticky nastaví funkcia [u+Tracking/u +
sledovanie].
oo V režime <r> možno nastaviť len funkciu [1-point AF/1-bodové AF] alebo
[Zone AF/Zónové AF].
oo Ak je nastavené nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K, k dispozícii sú
len položky [u+Tracking/u + sledovanie] a [1-point AF/1-bodové AF].
oo Na nastavenie spôsobu AF môžete použiť aj obrazovku spôsobu AF stlačením
tlačidla <S> a potom tlačidla <B>.
oo Opisy na =191 – =194 predpokladajú, že je položka [z: AF operation/
z: Funkcia AF] nastavená na možnosť [One-Shot AF/Jednoobrázkový
AF] (=186). Pri nastavení [Servo AF/AF-Servo] (=186) sa po dosiahnutí
zaostrenia bod AF zmení namodro.
oo Informácie o ovládaní uzávierky dotykom (AF a aktivácia uzávierky dotykovým
ovládaním) nájdete na =163.
190
Výber spôsobu AF
zzu(detekcia tváre) + Sledovanie: c
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí a zaostrí na ne. Ak sa tvár pohybuje,
pohybuje sa aj bod AF <p> a sleduje pritom príslušnú tvár.
bod AF.
1 Skontrolujte
gg <p> (bod AF) sa zobrazí na akejkoľvek
rozpoznanej tvári.
zz Keď sa po stlačení tlačidla <S> zobrazí
ikona <h>, môžete pomocou tlačidiel
<Y> <Z> vybrať príslušnú tvár.
na objekt.
2 Zaostrite
zz Po stlačení tlačidla spúšte do polovice a
zaostrení na objekt sa bod AF zmení na
zelený a fotoaparát dvakrát zapípa.
gg Oranžový bod AF signalizuje, že
fotoaparát nedokázal zaostriť na objekty.
3 Zhotovte snímku.
191
Výber spôsobu AF
Ťuknutie na tvár kvôli zaostreniu
Ak ťuknete na tvár alebo objekt, na ktorý chcete zaostriť, bod AF sa zmení
na < > a zaostrí na miesto ťuknutia.
Keď sa tvár alebo objekt pohybuje na obrazovke, bod AF < > sa tiež
pohybuje, aby ho sledoval.
oo Ak je tvár snímanej osoby výrazne rozostrená, detekcia tváre nebude možná.
Manuálne upravte zaostrenie (=214), aby bolo možné tvár rozpoznať,
a použite AF.
oo Namiesto ľudskej tváre mohol byť rozpoznaný iný objekt.
oo Funkcia detekcie tváre nebude fungovať, ak je tvár na snímke veľmi veľká
alebo malá, veľmi jasná, veľmi tmavá alebo čiastočne skrytá.
oo Automatické zaostrenie nedokáže rozpoznať tváre osôb na okrajoch
obrazovky. Zmeňte kompozíciu snímky, aby bol objekt v strede alebo
presuňte objekt bližšie k stredu.
oo Rámik <p> môže pokrývať len časť tváre, nie celú tvár.
oo Veľkosť bodu AF sa mení v závislosti od objektu.
Nastavenie počiatočnej pozície funkcie AF-Servo
1. Nastavte položku [8 C.Fn II-7: Initial Servo AF pt for c/8 C.Fn
II-7: Počiatočná pozícia AF-Servo pre c] na inú možnosť ako
[Automatic/Automaticky].
2. Zobrazí sa rám oblasti AF (1) a bod AF (2).
(1)
(2)
3. Stlačte tlačidlo <S>, potom otočením voliča <6> alebo <5>
presuňte bod AF na pozíciu, na ktorú sa má zaostriť. Bod AF môžete
presunúť aj dotykom na obrazovke alebo pomocou krížových tlačidiel
<V>. Ak stlačíte tlačidlo <L>, bod AF sa vráti do stredu obrazovky.
4. Stlačením tlačidla <0> nastavíte aktuálnu pozíciu ako počiatočnú
pozíciu pre funkciu AF-Servo.
192
Výber spôsobu AF
zzBodové AF/1-bodové AF/Rozšírenie oblasti AF (Z),
Rozšírenie oblasti AF: okolité body/Zónové AF
Bod AF alebo rám zóny AF môžete nastaviť ručne. Tu sú ako príklad
použité obrazovky 1-bodového AF.
bod AF.
1 Skontrolujte
gg Zobrazí sa bod AF (1).
zz Pri použití funkcií Rozšírenie oblasti AF
(Z) alebo Rozšírenie oblasti AF: okolité
body sa zobrazia aj susediace body AF.
zz Pri zónovom AF sa zobrazí rám zóny AF.
(1)
bod AF.
2 Presuňte
zz Stlačte tlačidlo <S>.
zz Presuňte bod AF na miesto, na ktoré
chcete zaostriť, otáčaním voliča
<6> s pohybom horizontálne alebo
voliča <5> s pohybom vertikálne.
(Pri niektorých objektoch sa nemusí
presunúť až na okraj obrazovky.)
zz Bod AF môžete presunúť aj dotykom na
obrazovke alebo pomocou krížových
tlačidiel <V>.
zz Ak chcete vycentrovať bod AF alebo
rám zóny AF, stlačte tlačidlo <L>.
zz Ak chcete zväčšiť zobrazenie, stlačte
tlačidlo <B>. Každým stlačením
tlačidla <B> sa pomer zväčšenia
zmení.
193
Výber spôsobu AF
na objekt.
3 Zaostrite
zz Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
gg Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
gg Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF sa
zobrazí oranžovou farbou.
4 Zhotovte snímku.
oo Keď sa používa funkcia AF-Servo, fotoaparát bude naďalej pohybovať
aktívnym bodom AF <S> a sledovať objekty v režime Zónové AF, ale za
určitých podmienok snímania (napríklad keď sú objekty malé), nemusí byť
sledovanie objektu možné.
oo Pri použití periférneho bodu AF môže byť zaostrenie náročné. V takom
prípade vyberte bod AF blízko stredu.
oo Pomocou položky [8C.Fn II-6: Orientation linked AF point/8C.Fn II-6:
Body AF podľa orientácie] môžete nastaviť samostatné body AF pre
vertikálne a horizontálne snímanie (=534).
194
Výber spôsobu AF
Zväčšené zobrazenie
Zobrazenie môžete zväčšiť približne 5-násobne alebo 10-násobne
a skontrolovať zaostrenie.
Zväčšené zobrazenie nie je možné pri režime [u+Tracking/
u + sledovanie].
zz Zväčšenie sa vycentruje na bod AF pri funkciách [Spot AF/Bodové AF],
[1-point AF/1-bodové AF], [Expand AF area (Z)/Rozšírenie oblasti
AF (Z)] a [Expand AF area: Around/Rozšírenie oblasti AF: okolité
body] a na rám zóny AF pri funkcii [Zone AF/Zónové AF].
zz Automatické zaostrovanie sa vykoná so zväčšeným zobrazením,
ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri nastaveniach [1-point AF/
1-bodové AF] a [Spot AF/Bodové AF]. Pri nastavení na iné spôsoby
AF sa automatické zaostrovanie vykonáva po obnovení normálneho
zobrazenia.
zz Ak v režime AF-Servo stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zväčšené
zobrazenie sa zmení na normálne zobrazenie, aby ste mohli zaostriť.
oo Ak je zaostrenie pomocou zväčšeného zobrazenia náročné, obnovte normálne
zobrazenie a vykonajte automatické zaostrenie.
oo Ak vykonávate automatické zaostrenie v normálnom zobrazení a potom
použijete zväčšené zobrazenie, nemusí sa dosiahnuť presné zaostrenie.
oo Rýchlosť automatického zaostrenia sa v normálnom a zväčšenom
zobrazení líši.
oo Nepretržité AF a AF-Servo pri videozázname nie sú dostupné pri zväčšenom
zobrazení.
oo Pri zväčšenom zobrazení je dosiahnutie zaostrenia zložitejšie v dôsledku
otrasov fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
195
Výber spôsobu AF
Poznámky pre AF
Funkcia AF
zz Aj keď sa zaostrenie dosiahne, stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
zaostrí znova.
zz Počas automatického zaostrovania je možné meniť jas.
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní môže zaostrenie trvať
dlhšie alebo sa môže znížiť rýchlosť sériového snímania.
zz Ak sa počas snímania zmení svetelný zdroj, obrazovka môže začať
blikať a zaostrenie môže byť problematické. V tomto prípade reštartujte
fotoaparát a pokračujte v snímaní s automatickým zaostrovaním pod tým
zdrojom svetla, ktorý budete používať.
oo Ak nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania, zaostrite
ručne (=214).
oo Pri objektoch na okraji obrazovky, ktoré sú mierne nezaostrené, skúste objekt
(alebo bod AF alebo rám zóny AF) vycentrovať, čím sa zaostrí potom zmeňte
kompozíciu a zhotovte snímku.
oo Pri niektorých objektívoch môže automatické zaostrovanie trvať o niečo dlhšie
alebo sa nedosiahne dokonalé zaostrenie.
196
Výber spôsobu AF
Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri
zaostrovaní
zz Objekty s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha, hladké plochy
s jednoliatou farbou alebo scény, pri ktorých dochádza ku strate detailov
v jasných a tmavých častiach.
zz Objekty v slabom svetle.
zz Pruhy alebo iné vzory s kontrastom len v horizontálnom smere.
zz Scény s opakujúcimi sa vzormi (napr. okná mrakodrapov, počítačové
klávesnice a pod.).
zz Jemné čiary a okraje objektu.
zz Osvetlenie zdrojom sveta s premenlivým jasom, farbou alebo vzorom.
zz Nočné scény alebo svetelné body.
zz Obraz bliká pri osvetlení žiarivkovými svietidlami alebo osvetlení LED.
zz Extrémne malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Výrazne presvetlené alebo lesklé objekty (napríklad: automobil s veľmi
lesklou karosériou a pod.).
zz Blízke a vzdialené objekty, ktoré zachytí bod AF (napr. zviera v klietke
a pod.).
zz Objekty, ktoré sa v rámci bodu AF pohybujú a nemožno ich udržať
v stabilnej polohe v dôsledku otrasov fotoaparátu alebo rozostrenia
snímaného objektu.
zz Automatické zaostrovanie, keď je snímaný objekt výrazne nezaostrený.
zz Používa sa efekt zmäkčenia kresby pomocou objektívu s funkciou na
zmäkčenie kresby.
zz Používa sa filter so špeciálnym efektom.
zz Počas funkcie AF sa na obrazovke objaví obrazový šum (svetelné body,
pruhy a pod.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostrovania sa líši v závislosti od
použitého objektívu a pomeru strán a od toho, či nahrávate videozáznamy
4K alebo používate funkcie ako orezanie videozáznamu alebo digitálna
stabilizácia obrazu pre videozáznamy.
197
Zaostrovanie na oči osôb
Pomocou spôsobu AF nastaveného na možnosť [u+Tracking/
u + sledovanie] môžete snímať so zaostrením na oči objektov.
položku [z: Eye Detection
1 Vyberte
AF/z: AF detekcie očí].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
fotoaparát na objekt.
3 Namierte
gg Okolo očí objektu sa zobrazí bod AF.
zz Oči, na ktoré chcete zaostriť, môžete
vybrať ťuknutím na obrazovku.
Oči, na ktoré sa má zaostriť, sa vyberú
automaticky.
zz V závislosti od nastavenia [Eye
Detection AF/AF detekcie očí] môžete
vybrať oči alebo tvár na zaostrenie
pomocou tlačidiel <Y> <Z>, keď
sa po stlačení tlačidla <S> zobrazí
ikona < >.
4 Zhotovte snímku.
oo V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa oči objektu nemusia
rozpoznať správne.
oo Ak chcete zakázať AF detekcie očí bez použitia ponuky, postupne stlačte tieto
tlačidlá: <S>, <B> a <B>. Ak chcete AF detekcie očí obnoviť, znova
stlačte tlačidlo <B>.
198
Nastavenie nepretržitého AF
Vo všeobecnosti táto funkcia udržiava zaostrenie na objekty. Fotoaparát je
pripravený zaostriť okamžite po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
položku [z: Continuous
1 Vyberte
AF/z: Nepretržité AF].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
oo Povolením tejto funkcie zmenšíte počet dostupných záberov, pretože objektív
je poháňaný nepretržite a energia batérie sa míňa.
199
Nastavenie elektronického MF objektívu
N
Pri objektívoch RF, EF alebo EF-S vybavených elektronickým manuálnym
zaostrovaním môžete určiť, ako sa bude úprava manuálneho zaostrenia
používať s jednoobrázkovým AF.
položku [z: Lens
1 Vyberte
electronic MF/z: Elektronické
MF objektívu].
2 Vyberte požadovanú položku.
] Disable after One-Shot (Zakázať po nastavení
zz[
One-Shot)
Manuálne zaostrovanie po používaní funkcie AF je zakázané.
zz[
] One-Shot→enabled (One-Shot→povolené)
zz[
] One-Shot→enabled (One-Shot→povolené (zväčšiť))
Po používaní funkcie AF môžete manuálne zaostriť v prípade, že podržíte
tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
Po použití funkcie AF môžete podržať tlačidlo spúšte do polovice,
otáčaním zaostrovacieho prstenca objektívu zväčšiť zaostrenú oblasť
a upraviť zaostrenie manuálne.
zz[
] Disable in AF mode (Zakázať v režime AF)
Ak je prepínač režimov zaostrovania na objektíve v polohe <AF>, úprava
manuálneho zaostrenia je zakázaná.
oo Pri nastavení [One-Shot→enabled (magnify)/One-Shot→povolené
(zväčšiť)] nemusí byť zobrazenie zväčšené ani vtedy, keď otáčate
zaostrovacím prstencom objektívu pri stlačení tlačidla spúšte do polovice
bezprostredne po snímaní. V tom prípade môžete zobrazenie zväčšiť tak, že
uvoľníte tlačidlo spúšte, počkáte na zobrazenie ikony <u>, potom stlačíte
tlačidlo spúšte do polovice pri súčasnom otáčaní zaostrovacím prstencom
objektívu.
oo Podrobné informácie o technických parametroch manuálneho zaostrovania
nájdete v návode na používanie objektívu.
200
Nastavenie rozsvietenia pomocného lúča AF
Môžete určiť, ako sa bude pomocný lúč AF používať na fotoaparáte alebo
blesku Speedlite.
položku [z: AF-assist
1 Vyberte
beam firing/z: Rozsvietenie
pomocného lúča AF].
2 Vyberte požadovanú položku.
zz[ON] Enable (Povoliť)
Povolí rozsvietenie pomocného lúča AF v prípade potreby.
zz[OFF] Disable (Zakázať)
Zakáže rozsvietenie pomocného lúča AF. Nastavte, ak nechcete rozsvietiť
pomocné lúče AF z fotoaparátu a externých zábleskových jednotiek.
zz[LED] LED AF assist beam only (Iba pomocný lúč LED AF)M
Pomocný lúč LED AF sa rozsvieti len z externých zábleskových jednotiek
vybavených svetlom LED. Ak vaša externá záblesková jednotka nie
je vybavená svetlom LED, namiesto toho sa rozsvieti pomocný lúč AF
fotoaparátu.
oo Ak je užívateľská funkcia externého blesku Speedlite [AF-assist beam
firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF] nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať], nastavenie tejto funkcie sa bude ignorovať a pomocný lúč AF sa
nerozsvieti.
201
Stupňovanie zaostrenia
N
Stupňovanie zaostrenia* umožňuje sériové snímanie s automatickou
zmenou ohniskovej vzdialenosti po každom zábere. Z týchto snímok môžete
vytvoriť jednu snímku zaostrenú na širokú oblasť pomocou aplikácie, ktorá
podporuje kombinovanie snímok s rôznou hĺbkou, napríklad programu
Digital Photo Professional (softvér EOS).
* „Bkt.“ je skratka anglického výrazu bracketing (stupňovanie).
položku [z: Focus
1 Vyberte
bracketing/z: Stupňovanie
zaostrenia].
položku [Focus bracketing/
2 Určte
Stupňovanie zaostrenia].
zz Vyberte položku [Enable/Povoliť].
počet snímok.
3 Nastavte
zz Určte počet snímok zhotovených pri
každom zábere.
zz Možno nastaviť v rozsahu [2] – [999].
202
Stupňovanie zaostrenia
položku [Focus
4 Nastavte
increment/Zmena zaostrenia].
zz Určte, o koľko sa má posunúť
zaostrenie. Táto úroveň sa automaticky
upraví tak, aby zodpovedala hodnote
clony v čase snímania.
Keďže väčšie hodnoty clony zvyšujú
posun zaostrenia, stupňovanie
zaostrenia v takom prípade pokrýva širší
rozsah v rámci rovnakých nastavení
[Focus increment/Zmena zaostrenia]
a [Number of shots/Počet záberov].
zz Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo
<M>.
zz Ak chcete uložiť zábery do nového
]a
priečinka, ťuknite na ikonu [
vyberte možnosť [OK].
položku [Exposure
5 Nastavte
smoothing/Vyhladenie expozície].
zz Zmeny jasu snímky počas stupňovania
zaostrenia môžete potlačiť nastavením
položky [Exposure smoothing/
Vyhladenie expozície] na možnosť
[Enable/Povoliť], čím sa budú
korigovať zmeny skutočnej hodnoty
clony (efektívneho clonového čísla)
v každej polohe zaostrenia.
snímku.
6 Zhotovte
zz Zaostrite na bližší koniec preferovaného
rozsahu zaostrenia a potom úplne
stlačte tlačidlo spúšte.
zz Po začatí snímania tlačidlo spúšte
uvoľnite.
zz Fotoaparát sníma nepretržite a
posúva pozíciu zaostrenia smerom
k nekonečnu.
zz Snímanie sa skončí po zhotovení
zadaného počtu snímok alebo po
dosiahnutí konca rozsahu zaostrenia.
203
Stupňovanie zaostrenia
oo Stupňovanie zaostrenia je určené pre snímanie statických záberov pomocou
statívu.
oo Odporúča sa snímanie so širším zorným uhlom. Po skombinovaní snímok
s rôznou hĺbkou môžete snímku v prípade potreby orezať.
oo Možno používať nasledujúce objektívy (posledná aktualizácia: október 2018).
• RF35mm F1.8 MACRO IS STM
• RF50mm F1.2 L USM
• RF28-70mm F2 L USM
• RF24-105mm F4 L IS USM
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Pri týchto objektívoch nastavte položku [Exposure smoothing/Vyhladenie
expozície] na možnosť [Disable/Zakázať], pretože môžu meniť jas snímok.
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Vhodné nastavenie [Focus increment/Zmena zaostrenia] sa líši podľa
objektu. Nevhodné nastavenie [Focus increment/Zmena zaostrenia] môže
spôsobiť nevyváženosť kombinovaných snímok alebo môže snímanie trvať
dlhšie, pretože sa zhotovuje viac záberov. Pre vhodné nastavenie [Focus
increment/Zmena zaostrenia] sa rozhodnite po zhotovení niekoľkých
skúšobných záberov.
oo Pri vysokej hodnote nastavenia [Number of shots/Počet záberov] môže
kombinovanie snímok určitý čas trvať.
oo Fotografovanie s bleskom nie je možné.
oo Snímanie pod blikajúcim svetlom môže spôsobiť nevyvážené snímky. V takom
prípade môže lepšie výsledky priniesť zníženie rýchlosti uzávierky.
oo Stupňovanie zaostrenia nie je dostupné po nastavení prepínača režimov
zaostrenia na objektíve do polohy <MF>.
oo Zrušenie prebiehajúceho snímania môže spôsobiť problémy s expozíciou
poslednej snímky. Pri kombinovaní snímok v programe Digital Photo
Professional nepoužívajte poslednú snímku.
204
Stupňovanie zaostrenia
oo Odporúča sa použiť statív, diaľkovú spúšť (predáva sa samostatne, =219)
alebo bezdrôtové diaľkové ovládanie (predáva sa samostatne, =217).
oo Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že pred snímaním nastavíte hodnotu
clony v rozsahu f/5.6 – 11.
oo Detaily, napríklad rýchlosť uzávierky, hodnota clony alebo citlivosť ISO,
sa určia podľa podmienok pre prvý záber.
oo Ak je pre položku [z: Picture Style/z: Štýl Picture Style] nastavená
možnosť [Auto/Automatický], na snímanie sa použije štýl [Standard/
Štandardný].
oo Ak chcete snímanie zrušiť, znova úplne stlačte tlačidlo spúšte.
oo Keď je vypínač nastavený v polohe <2>, položka [Focus bracketing/
Stupňovanie zaostrenia] sa prepne na hodnotu [Disable/Zakázať].
205
Výber režimu priebehu snímania
K dispozícii sú režimy priebehu snímania jedného záberu a sériového
snímania. Môžete vybrať režim priebehu snímania, ktorý vyhovuje daným
podmienkam scény alebo objektu snímania.
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená snímka,
stlačte tlačidlo <B>.
položku režimu priebehu
2 Vyberte
snímania.
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku režimu priebehu snímania.
režim priebehu snímania.
3 Vyberte
zz Otočením voliča <6> vykonajte výber.
zz[u] Single shooting (Snímanie jedného záberu)
Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa nasníma len jeden záber.
zz[o] High-speed continuous shooting (Sériové snímanie
vysokou rýchlosťou)
Keď podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať sériovo
maximálne približne 5,0 snímky/s počas úplného stlačenia.
Maximálna rýchlosť sériového snímania sa môže v nasledujúcich
podmienkach spomaliť:
Pri nastavení na redukciu efektu blikania:
Rýchlosť sériového snímania bude maximálne približne
4,0 snímky/s.
206
Výber režimu priebehu snímania
Pri snímaní pomocou funkcie AF-Servo:
Keď je položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená na možnosť
[Servo AF/AF-Servo], prioritu bude mať rýchlosť sériového snímania
maximálne približne 4,0 snímky/s.
Pri fotografovaní s bleskom:
Rýchlosť sériového snímania s bleskami Speedlite radu EL alebo EX
bude maximálne približne 2,3 snímky/s.
zz[i] Low-speed continuous shooting (Sériové snímanie
nízkou rýchlosťou)
Keď podržíte úplne stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať sériovo
maximálne približne 2,6 snímky/s počas úplného stlačenia.
Keď je položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená na možnosť
[Servo AF/AF-Servo], prioritu bude mať sledovanie objektu s rýchlosťou
sériového snímania maximálne približne 2,6 snímky/s.
zz[m] Self-timer: 10 sec./remote control (Samospúšť:
10-sekundová/diaľkové ovládanie)
zz[l] Self-timer: 2 sec./remote control (Samospúšť:
2-sekundová/diaľkové ovládanie)
zz[q] Self-timer: Continuous shooting (Samospúšť:
sériové snímanie)
Informácie o snímaní pomocou samospúšte nájdete na =209.
Informácie o snímaní pomocou diaľkového ovládania nájdete na =217.
oo Počas sériového snímania vysokou rýchlosťou <o> sa maximálna rýchlosť
sériového snímania líši v závislosti od podmienok pri snímaní. Podrobnosti sú
uvedené na nasledujúcej strane.
207
Výber režimu priebehu snímania
oo Približná rýchlosť sériového snímania vysokou rýchlosťou 5,0 snímky/s <o>
(=206) je maximálna v týchto podmienkach: snímanie pri úplne nabitej
batérii v režime Jednoobrázkový AF s rýchlosťou uzávierky 1/500 s alebo
vyššou a maximálnou clonou (v závislosti od objektívu), vypnutou funkciou
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (v závislosti od objektívu), pri izbovej
teplote (23 °C), s redukciou blikania a vypnutou digitálnou optimalizáciou
objektívu.
oo Rýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie vysokou rýchlosťou <o>
môže byť nižšia v závislosti od podmienok ako: kapacita batérie, teplota,
redukcia blikania, rýchlosť uzávierky, clona, podmienky snímaného objektu,
jas, funkcia AF, typ objektívu, použitie blesku, nastavenia snímania.
oo Pri funkcii AF-Servo sa maximálna rýchlosť sériového snímania môže znížiť
v závislosti od podmienok snímaného objektu alebo použitého objektívu.
oo Ak je položka [z: Anti-flicker shoot./z: Snímanie s potlačením vplyvu
blikania] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (=179), pri snímaní
pod blikajúcim osvetlením sa zníži maximálna rýchlosť sériového snímania.
Zároveň interval rýchlosti sériového snímania sa tiež môže stať nepravidelný
a oneskorenie aktivácie uzávierky sa môže predĺžiť.
oo Aj pri sériovom snímaní nízkou rýchlosťou sa môže rýchlosť snímania znížiť
v závislosti od podmienok snímania.
oo Keď sa počas sériového snímania zaplní interná pamäť, rýchlosť sériového
snímania sa môže znížiť, pretože snímanie sa dočasne vypne (=118).
208
Používanie samospúšte
Samospúšť používajte, keď chcete byť na snímke, napríklad na fotografii
na pamiatku.
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená snímka,
stlačte tlačidlo <B>.
položku režimu priebehu
2 Vyberte
snímania.
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku režimu priebehu snímania.
samospúšť.
3 Vyberte
zz Otočením voliča <6> vyberte
samospúšť.
m (Q): snímanie o 10 sekúnd.
l (k): snímanie o 2 sekundy.
q: nepretržité 10-sekundové
snímanie so zadaným počtom
záberov*
* Ak chcete nastaviť počet záberov
zhotovovaných v sérii (2 – 10), vyberte na
obrazovke rýchleho ovládania položku [Drive
mode/Režim priebehu snímania], stlačte
tlačidlo <B> a otočte voličom <6>.
zz Keď je fotoaparát spárovaný s
bezdrôtovým diaľkovým ovládaním
(predáva sa samostatne, =217),
zobrazia sa ikony Q a k.
209
Používanie samospúšte
snímku.
4 Zhotovte
zz Zaostrite na požadovaný objekt a úplne
stlačte tlačidlo spúšte.
gg Ak chcete skontrolovať činnosť, pozrite
sa na indikátor samospúšte, počúvajte
zvukovú signalizáciu alebo sledujte
odpočítavanie sekúnd na obrazovke.
gg Približne 2 sekundy pred zhotovením
snímky sa blikanie indikátora
samospúšte zrýchli a zvuková
signalizácia bude znieť rýchlo.
oo V režime <q> môže byť interval snímania dlhší pri niektorých podmienkach
snímania, používaní externého blesku, v závislosti od kvality snímky a ďalších
faktorov.
oo Režim <l> umožňuje snímať bez dotknutia sa fotoaparátu nasadeného
na statíve. Predchádza sa tým otrasom fotoaparátu pri snímaní zátišia alebo
dlhodobých expozícií.
oo Po nasnímaní záberov pomocou samospúšte sa odporúča prehrať snímku
(=296) a skontrolovať zaostrenie a expozíciu.
oo Ak chcete použiť samospúšť na odfotografovanie vás, použite uzamknutie
zaostrenia (=71) na objekt, ktorý je v rovnakej vzdialenosti, v akej budete
stáť vy.
oo Ak chcete samospúšť po spustení zastaviť, ťuknite na obrazovku alebo stlačte
tlačidlo <0>.
oo Čas do automatického vypnutia možno predĺžiť, keď je fotoaparát nastavený
na snímanie na diaľku.
210
Výber režimu merania
N
Môžete vybrať jeden zo štyroch spôsobov na meranie jasu snímaného
objektu. V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví pomerové
meranie.
tlačidlo <Q> (7).
1 Stlačte
zz Počas zobrazenia snímky stlačte
tlačidlo <Q>.
2 zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
Vyberte režim merania.
zobrazenú položku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
režim merania.
[q]: Evaluative metering (Pomerové
meranie)
[w]: Partial metering (Selektívne
meranie)
[r]: Spot metering (Bodové meranie)
[e]: Center-weighted average
metering (Priemerové meranie
s vyvážením na stred)
zz[q] Evaluative metering (Pomerové meranie)
Univerzálny režim merania vhodný dokonca aj pre objekty v protisvetle.
Fotoaparát automaticky nastaví expozíciu vhodnú pre príslušnú scénu.
zz[w] Partial metering (Selektívne meranie)
Režim merania efektívny v prípade, keď je okolo objektu jasnejšie
svetlo z dôvodu protisvetla atď. Pokrýva približne 5,5 % plochy v strede
obrazovky. Plocha selektívneho merania sa signalizuje na obrazovke.
zz[r] Spot metering (Bodové meranie)
Účinné pri meraní konkrétnej časti objektu alebo scény. Pokrýva
približne 2,7 % plochy v strede obrazovky. Plocha bodového merania sa
signalizuje na obrazovke.
zz[e] Center-weighted average metering (Priemerové
meranie s vyvážením na stred)
Meranie je priemerom z obrazovky, pričom stredu obrazovky sa prikladá
vyššia váha.
211
Výber režimu merania
oo Predvolene fotoaparát nastaví túto expozíciu.
V prípade režimu [q] (Evaluative metering (Pomerové meranie)) podržaním
tlačidla spúšte do polovice uzamknete nastavenie expozície (Uzamknutie AE)
po zaostrení v režime Jednoobrázkový AF. V režimoch [w] (Partial metering
(Selektívne meranie)), [r] (Spot metering (Bodové meranie)) a [e] (Centerweighted average metering (Priemerové meranie s vyvážením na stred)) sa
nastavenie expozície vykoná pri nasnímaní záberu. (Stlačením tlačidla spúšte
do polovice sa expozícia neuzamkne.)
oo V režime [8C.Fn I-7: AE lock meter. mode after focus/8C.Fn I-7:
Režim merania Uzamknutie AE po zaostrení] môžete nastaviť, či sa má
alebo nemá uzamknúť expozícia (Uzamknutie AE) po zaostrení v režime
Jednoobrázkový AF (=529).
212
Uzamknutie expozície pri snímaní
(Uzamknutie AE)
N
Keď chcete nastavovať zaostrenie a expozíciu oddelene alebo keď chcete
zhotoviť viacero záberov s rovnakým nastavením expozície, môžete
expozíciu uzamknúť. Stlačením tlačidla <A> uzamknite expozíciu, potom
zmeňte kompozíciu a nasnímajte záber. Táto funkcia sa nazýva uzamknutie
AE. Táto funkcia je vhodná pri snímaní objektov v protisvetle a pod.
na objekt.
1 Zaostrite
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
gg Zobrazí sa nastavenie expozície.
2 ggV ľavom dolnom rohu obrazovky
Stlačte tlačidlo <A> (4).
sa zobrazí ikona <A>, ktorá
signalizuje, že expozícia je
uzamknutá (Uzamknutie AE).
zz Pri každom stlačení tlačidla <A> sa
uzamkne aktuálne nastavenie expozície.
kompozíciu záberu
3 Zmeňte
a zhotovte snímku.
zz Ak chcete nasnímať niekoľko snímok
a súčasne zachovať uzamknutie
AE, podržte stlačené tlačidlo <A>
a stlačením tlačidla spúšte nasnímajte
ďalší záber.
Efekty funkcie uzamknutia AE
Režim
merania
q
wre
Spôsob výberu bodu AF
Automatický výber
Ručný výber
Expozícia vycentrovaná na bode
Expozícia vycentrovaná na
AF a zaostrená sa uzamkne.
zvolenom bode AF sa uzamkne.
Expozícia v strede obrazovky sa uzamkne.
* Keď je v režime [q] prepínač režimov zaostrenia na objektíve nastavený na
možnosť <MF>, expozícia v strede obrazovky sa uzamkne.
213
Manuálne zaostrovanie
Ak nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania, môžete
obraz zväčšiť a zaostriť ručne.
režimov zaostrenia na
1 Prepínač
objektíve prepnite do polohy <MF>.
zz Približne zaostrite otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu.
oblasť na zväčšenie.
2 Určte
zz Stlačením tlačidla <S> aktivujte
zväčšené zobrazenie a potom sa
pomocou voliča <6> alebo <5>
alebo krížových tlačidiel <V> presuňte
na požadované miesto zaostrenia.
zz Na vycentrovanie zväčšenej oblasti
stlačte tlačidlo <L>.
snímku.
3 Zväčšite
zz Každým stlačením tlačidla <B> sa
pomer zväčšenia zmení nasledujúcim
spôsobom.
1x → 5x → 10x
(1)
214
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Uzamknutie AE
Poloha zväčšenej oblasti
Zväčšenie (približne)
Manuálne zaostrovanie
manuálne.
4 Zaostrite
zz Sledujte zväčšenú snímku a otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu
zaostrite.
zz Po zaostrení sa stlačením tlačidla
<B> alebo <0> vrátite
k normálnemu zobrazeniu.
5 Zhotovte snímku.
oo Aj pri manuálnom zaostrovaní môžete použiť ovládanie uzávierky dotykom na
zhotovenie snímky.
215
Manuálne zaostrovanie
Nastavenie funkcie Obrysy MF (Zvýraznenie obrysov)
Okraje zaostrených objektov možno zobraziť farebne, čím sa uľahčuje
zaostrenie. Podľa potreby nastavte farby a upravte citlivosť (úroveň) určenia
okraja (okrem režimu <A>).
položku [z: MF
1 Vyberte
peaking settings/z: Nastavenia
zvýraznených obrysov MF].
položku [Peaking/Obrysy].
2 Vyberte
zz Vyberte položku [On/Zapnuté].
úroveň a farbu.
3 Nastavte
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
oo Zobrazenie obrysov sa pri zväčšenom zobrazení nezobrazuje.
oo Obrysy MF sa môžu pri vysokých citlivostiach ISO rozpoznávať ťažšie, najmä
pri nastavení rozšírenia citlivosti ISO. V prípade potreby zmenšite citlivosť ISO
alebo nastavte položku [Peaking/Obrysy] na možnosť [Off/Vyp.].
oo Zobrazenie obrysov na obrazovke sa nezaznamenáva do snímok.
216
Snímanie s diaľkovým ovládaním
Bezdrôtový diaľkový ovládač BR-E1 (predáva sa samostatne) kompatibilný
s nízkoenergetickou technológiou Bluetooth® umožňuje snímanie
s diaľkovým ovládaním.
Párovanie
Ak chcete používať zariadenie BR-E1, najskôr musíte fotoaparát
spárovať (pripojiť a zaregistrovať) s diaľkovým ovládačom. Pokyny
na párovanie nájdete na =399.
Po spárované zariadenia vykonajte tieto kroky.
tlačidlo <B> (9).
1 Stlačte
zz Keď je na obrazovke zobrazená snímka,
stlačte tlačidlo <B>.
položku režimu priebehu
2 Vyberte
snímania.
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku režimu priebehu snímania.
samospúšť/diaľkové
3 Vyberte
ovládanie.
zz Otočením voliča <6> vyberte položku
<Q> alebo <k>.
217
Snímanie s diaľkovým ovládaním
snímku.
4 Zhotovte
zz Tlačidlom <2> na diaľkovom ovládaní
môžete tiež automaticky zaostrovať.
zz Snímať môžete uvoľnením tlačidla na
diaľkovom ovládaní.
zz Podrobné pokyny na snímanie
nájdete v návode na používanie
prijímača BR-E1.
oo Nemôžete použiť infračervené jednotky diaľkového ovládača, ako je diaľkový
ovládač RC-6.
oo Ak nie je možné zaostriť pomocou automatického zaostrovania, pred
snímaním zaostrite ručne (=214).
oo Čas do automatického vypnutia možno predĺžiť, keď je fotoaparát nastavený
na snímanie na diaľku.
oo Diaľkové ovládanie možno použiť aj na nahrávanie videozáznamov (=285).
218
Používanie diaľkovej spúšte
Snímať aj pomocou diaľkovej spúšte
RS-60E3 (predáva sa samostatne).
Pokyny na ovládanie nájdete v návode
na používanie diaľkovej spúšte.
1 Otvorte kryt konektorov.
zástrčku do konektora
2 Zapojte
diaľkového ovládania.
219
Fotografovanie s bleskom
Blesky Speedlite radu EL/EX pre fotoaparáty EOS
Používanie blesku Speedlite radu EL/EX (predáva sa samostatne)
zjednodušuje fotografovanie s bleskom.
Postup ovládania nájdete v návode na používanie blesku Speedlite
radu EL/EX. Tento fotoaparát je fotoaparátom typu A, ktorý môže využívať
všetky funkcie bleskov Speedlite radu EL/EX.
Ak chcete nastaviť funkcie blesku a užívateľské funkcie blesku v ponuke na
obrazovke fotoaparátu, pozrite si =222.
zzFlash exposure compensation (Kompenzácia
expozície blesku)
Môžete upraviť výkon blesku (kompenzácia expozície blesku). Keď je na
obrazovke zobrazená snímka, stlačte tlačidlo <B>, otočením voliča
<5> vyberte položku kompenzácie expozície blesku, potom otočením
voliča <6> nastavte kompenzáciu expozície blesku. Môžete nastaviť
kompenzáciu expozície blesku až do ±3 stupňov EV s krokom po
1/3 stupňa EV.
zzUzamknutie FE
Umožňuje dosiahnuť správnu expozíciu blesku pre konkrétnu časť
snímaného objektu. Stred hľadáčika namierte na objekt, stlačte tlačidlo
<A> na fotoaparáte a potom zostavte kompozíciu záberu a nasnímajte
obrázok.
oo Aj pri nastavení zápornej kompenzácie expozície blesku (aby boli snímky
tmavšie) môžete zachytávať jasnejšie snímky, pokiaľ položka [z: Auto
Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia]
(=136) nie je nastavená na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Môžete upraviť kompenzáciu expozície blesku pomocou funkcie Rýchle
ovládanie (=65) alebo pomocou položky [Flash function settings/
Nastavenia funkcií blesku] na karte [z: External Speedlite control/
z: Ovládanie externého blesku Speedlite] (=225).
oo Fotoaparát môže zapnúť určité blesky Speedlite automaticky pri zapnutí
fotoaparátu. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie blesku
Speedlite vybaveného touto funkciou.
220
Fotografovanie s bleskom
Blesky Canon Speedlite iného radu ako EL/EX
zz Pri nastavení blesku Speedlite radu EZ/E/EG/ML/TL na automatický
režim A-TTL alebo TTL sa blesk môže spustiť iba s plným výkonom.
Pred fotografovaním nastavte pre režim snímania fotoaparátu možnosť
manuálneho nastavenia expozície <a> alebo prioritu clony AE <f>
a upravte nastavenie clony.
zz Pri používaní blesku Speedlite, ktorý má režim ručného nastavenia
blesku, používajte pri snímaní blesk v tomto režime.
Zábleskové jednotky od iného výrobcu ako od spoločnosti Canon
zzSynchronizačný čas
Fotoaparát sa dokáže synchronizovať s kompaktnými zábleskovými
jednotkami inej značky ako Canon pri rýchlosti uzávierky 1/180 s. Pri
veľkých štúdiových zábleskových jednotkách je trvanie záblesku dlhšie
než pri kompaktných zábleskových jednotkách a líši sa v závislosti od
modelu. Pred snímaním skontrolujte, či je blesk správne synchronizovaný
pri rýchlosti uzávierky približne 1/60 – 1/30 s.
oo Ak sa fotoaparát používa so zábleskovou jednotkou alebo zábleskovým
príslušenstvom pre inú značku fotoaparátu, nielenže nemusí pracovať
správne, ale môže dôjsť aj k poruche.
oo Do pätice na príslušenstvo na fotoaparáte nenasadzujte vysokonapäťovú
zábleskovú jednotku. Nemusí sa spustiť.
221
Nastavenie funkcie blesku
N
S bleskom Speedlite radu EL/EX s kompatibilnými nastaveniami funkcií
blesku môžete nastaviť funkcie a užívateľské funkcie blesku Speedlite
pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu. Pred nastavením funkcií blesku
nasaďte blesk Speedlite na fotoaparát a zapnite ho.
Ďalšie informácie o funkciách blesku Speedlite nájdete v jeho návode na
používanie.
položku [z: External
1 Vyberte
Speedlite control/z: Ovládanie
externého blesku Speedlite].
2 Vyberte požadovanú položku.
222
Nastavenie funkcie blesku
Spustenie blesku
Ak chcete povoliť fotografovanie s bleskom,
nastavte možnosť [Enable/Povoliť]. Ak
chcete zakázať spustenie blesku alebo
povoliť len pomocný lúč AF, nastavte
možnosť [Disable/Zakázať].
Ak je pripojený blesk Speedlite, ktorý podporuje automatické spustenie
blesku, automatické spustenie sa vykoná podľa podmienok snímania.
Podrobné pokyny na snímanie nájdete v návode na používanie bleskov
Speedlite, ktoré podporujú automatické spustenie blesku.
Meranie záblesku E-TTL II
Pre normálne expozície blesku nastavte
možnosť [Evaluative/Pomerové].
Ak je nastavená možnosť [Average/
Priemerované], expozícia blesku sa
spriemeruje z celej meranej scény.
223
Nastavenie funkcie blesku
Synchronizácia s dlhým časom uzávierky
Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku
na fotografovanie s bleskom v režime
priority clony AE <f> alebo režime
programu AE <d>.
zz[
] 1/180-30sec. auto (1/180 – 30 s automaticky)
zz[
] 1/180-1/60sec. auto (1/180 – 1/60 s automaticky)
zz[
] 1/180 sec. (fixed) (1/180 s. (pevné nastavenie))
Synchronizačný čas blesku sa nastavuje automaticky v rozsahu
od 1/180 s do 30 s, aby zodpovedal jasu scény. Snímanie s dlhým
synchronizačným časom sa používa v niektorých podmienkach snímania,
na miestach so slabým osvetlením a rýchlosť uzávierky sa automaticky
zníži.
Zabraňuje automatickému nastaveniu nízkej rýchlosti uzávierky pri
slabom osvetlení. Pomáha predísť rozostreniu snímaného objektu
a otrasom fotoaparátu. Snímaný objekt bude správne exponovaný
pomocou blesku, pozadie však môže byť tmavé.
Synchronizačný čas blesku bude pevne nastavený na hodnotu 1/180 s.
Toto nastavenie pomáha ešte účinnejšie predísť rozostreniu snímaného
objektu a vplyvu otrasov fotoaparátu ako nastavenie [1/180-1/60sec.
auto/1/180 – 1/60 s automaticky]. Pri slabom osvetlení však bude
pozadie tmavšie ako v prípade nastavenia [1/180-1/60sec. auto/
1/180 – 1/60 s automaticky].
oo Predvolene je nastavený na hodnotu [1/180-1/60sec. auto/1/180 – 1/60 s
automaticky]. Ak chcete použiť pomalú synchronizáciu v režime <f> alebo
<d>, nastavte hodnotu [1/180-30sec. auto/1/180 – 30 s automaticky].
oo Synchronizácia s krátkymi časmi v režime <f> alebo <d> pri nastavení
[1/180 sec. (fixed)/1/180 s (pevné nastavenie)] nie je dostupná.
224
Nastavenie funkcie blesku
Bezpečnostná FE
Aby nedochádzalo k preexponovaniu
v dôsledku spustenia blesku počas dňa
alebo v blízkom rozsahu, fotoaparát dokáže
automaticky znížiť citlivosť ISO a snímať
so štandardnou expozíciou objektu, keď
je nastavený na automatické nastavenie
citlivosti ISO.
Nastavenia funkcií blesku
Zobrazované informácie, poloha zobrazenia a dostupné položky
nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu blesku Speedlite,
nastavenia užívateľských funkcií, režimu blesku a ďalších faktorov.
Ďalšie informácie o funkciách blesku Speedlite nájdete v jeho návode na
používanie.
Ukážka zobrazenia
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Režim blesku
Bezdrôtové funkcie/ovládanie
pomeru výkonu blesku
Transfokácia blesku
(zábleskové pokrytie)
(4)
(5)
(6)
Synchronizácia uzávierky
Kompenzácia expozície blesku
Stupňovanie expozície blesku
oo Ak používate blesk Speedlite radu EX, ktorý nie je kompatibilný s nastaveniami
funkcií blesku, funkcie budú obmedzené.
225
Nastavenie funkcie blesku
zzFlash mode (Režim blesku)
Môžete vybrať režim blesku, ktorý zodpovedá vašim potrebám
fotografovania s bleskom.
Nastavenie [E-TTL II flash metering/
Meranie blesku E-TTL II] predstavuje
štandardný režim bleskov Speedlite radu
EL/EX pre automatické fotografovanie
s bleskom.
V režime [Manual flash/Manuálny blesk]
môžete sami vybrať nastavenie [Flash
output level/Úroveň výkonu blesku]
pre blesk Speedlite.
[CSP] (režim priority sériového snímania) automaticky zníži výkon blesku
o jednu hodnotu a zvýši citlivosť ISO o jednu hodnotu. Je užitočný pri
sériovom snímaní a pomáha šetriť energiu batérie blesku.
Informácie o ďalších režimoch blesku nájdete v návode na používanie
blesku Speedlite kompatibilného s príslušným režimom blesku.
oo V prípade preexponovania v dôsledku fotografovania s bleskom s funkciou
[CSP] v režime [t], [s] alebo [a] upravte kompenzáciu expozície
(=128) podľa potreby.
oo S funkciou [CSP] sa citlivosť ISO automaticky nastaví na možnosť [Auto/
Automaticky]. Aj položka [Safety FE/Bezpečnostná FE] sa automaticky
nastaví na možnosť [Enable/Povoliť]. Po zrušení funkcie [CSP] skontrolujte
citlivosť ISO a nastavenie položky [Safety FE/Bezpečnostná FE].
226
Nastavenie funkcie blesku
zzWireless functions (Bezdrôtové funkcie)/Firing ratio control
(Ovládanie pomeru výkonu blesku)
Fotografovanie pomocou bezdrôtového
blesku (viacerých bleskov) je možné
pomocou rádiového alebo optického
prenosu.
Ďalšie informácie o bezdrôtovom blesku
nájdete v návode na používanie blesku
Speedlite kompatibilného s funkciou
fotografovania pomocou bezdrôtového
blesku.
S makrobleskom (MR-14EX II a pod.)
kompatibilným s nastavením funkcie blesku
môžete nastaviť pomer výkonu blesku
medzi bleskovými tubusmi a hlavami
bleskov A a B alebo použiť bezdrôtový
blesk a prídavné prijímacie jednotky.
Ďalšie informácie o ovládaní pomeru
výkonu blesku nájdete v návode na
používanie makroblesku.
zzFlash zoom (Transfokácia blesku) (zábleskové pokrytie)
Pri bleskoch Speedlite s hlavou blesku
s transfokáciou môžete nastaviť zábleskové
pokrytie. Za normálnych okolností je táto
položka nastavená na možnosť [AUTO],
takže fotoaparát automaticky nastaví
zábleskové pokrytie tak, aby zodpovedalo
ohniskovej vzdialenosti objektívu.
227
Nastavenie funkcie blesku
zzShutter synchronization (Synchronizácia uzávierky)
Štandardne túto položku nastavte na
možnosť [First-curtain synchronization/
Synchronizácia na prvú lamelu], aby sa
blesk spustil ihneď potom, ako sa začne
expozícia.
Ak nastavíte možnosť [Second-curtain synchronization/Synchronizácia
na druhú lamelu], blesk sa spustí pred zatvorením uzávierky. Pri
skombinovaní s nízkou rýchlosťou uzávierky môžete vytvoriť efekt svetelnej
stopy, napríklad od svetiel áut v noci s prirodzenejším vzhľadom. Pri
nastavení synchronizácie na druhú lamelu spoločne s možnosťou [E-TTL II
flash metering/Meranie blesku E-TTL II] sa spustia dva záblesky: vtedy,
keď úplne stlačíte tlačidlo spúšte, a potom tesne pred koncom expozície.
Pri nastavení [High-speed synchronization/Synchronizácia s vysokou
rýchlosťou] možno blesk použiť pri všetkých rýchlostiach uzávierky. Je
to účinné, keď chcete snímať s rozostreným pozadím (otvorená clona)
v exteriéri na dennom svetle.
oo Pri použití synchronizácie na druhú lamelu nastavte rýchlosť uzávierky na
1/80 s alebo nižšiu. Ak je rýchlosť uzávierky 1/90 s alebo vyššia, automaticky
sa použije synchronizácia na prvú lamelu, hoci je nastavená položka [Secondcurtain synchronization/Synchronizácia na druhú lamelu].
228
Nastavenie funkcie blesku
zzFlash exposure compensation
(Kompenzácia expozície blesku)
Môžete nastaviť kompenzáciu expozície
blesku až do ±3 stupňov EV s krokom po
1/3 stupňa EV.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie blesku Speedlite.
oo Ak je kompenzácia expozície blesku nastavená pomocou blesku Speedlite,
kompenzáciu expozície blesku nemožno nastaviť na fotoaparáte. Ak je
nastavená pomocou fotoaparátu aj blesku Speedlite, nastavenie na blesku
Speedlite bude mať prioritu pred nastavením na fotoaparáte.
zzFlash exposure bracketing (Stupňovanie expozície blesku)
Nasnímajú sa tri zábery, pričom sa bude
automaticky meniť výkon blesku.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie blesku Speedlite vybaveného
funkciou stupňovania expozície blesku.
229
Nastavenie funkcie blesku
Nastavenia užívateľských funkcií blesku
Ďalšie informácie o užívateľských funkciách externého blesku Speedlite
(predáva sa samostatne) nájdete v návode na používanie blesku Speedlite.
položku [Flash C.Fn
1 Vyberte
settings/Nastavenia užívateľských
funkcií blesku].
požadované funkcie.
2 Nastavte
zz Vyberte číslo.
zz Vyberte požadovanú položku.
oo Blesk Speedlite radu EL/EX sa vždy spustí s plným výkonom, ak bude
užívateľská funkcia [Flash metering mode/Režim merania záblesku]
nastavená na možnosť [TTL] (automatický blesk).
oo Osobnú funkciu (P.Fn) blesku Speedlite nemožno nastaviť ani zrušiť pomocou
obrazovky [z: External Speedlite control/z: Ovládanie externého
blesku Speedlite] fotoaparátu. Nastavte ju priamo pomocou blesku Speedlite.
Zrušenie nastavení funkcií blesku/nastavení užívateľských
funkcií blesku
možnosť [Clear settings/
1 Vyberte
Zrušiť nastavenia].
nastavenia, ktoré chcete zrušiť.
2 Vyberte
zz Vyberte možnosť [Clear flash settings/
Zrušiť nastavenia blesku] alebo [Clear
all Speedlite C.Fn’s/Vynulovať všetky
užívateľské funkcie blesku Speedlite].
zz V dialógovom okne s potvrdením vyberte
položku [OK]. Potom budú nastavenia
blesku alebo nastavenia užívateľských
funkcií vymazané.
230
Všeobecné poznámky o fotografovaní
statických záberov
Zobrazenie informácií
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri snímaní statických
záberov nájdete na =591.
oo Keď je ikona <g> zobrazená bielou farbou, znamená to, že obraz živého
náhľadu Live View do značnej miery zodpovedá jasu skutočnej zhotovenej
snímky.
oo Blikanie symbolu <g> znamená, že snímka sa zobrazuje s jasom, ktorý sa
odlišuje od skutočného výsledného obrazu, v dôsledku príliš nízkej alebo príliš
vysokej úrovne osvetlenia. Skutočný nasnímaný obraz však bude zodpovedať
nastaveniu expozície. Šum môže byť výraznejší než na skutočne zhotovenej
snímke.
oo Simulácia expozície sa pri niektorých nastaveniach snímania nemusí vykonať.
Ikona <g> a histogram sa zobrazia sivou farbou. Snímka sa na obrazovke
zobrazí so štandardným jasom. Histogram sa nemusí správne zobraziť pri
nízkej alebo vysokej úrovni osvetlenia.
oo Histogram možno zobraziť, keď je položka [z: Expo. simulation/
z: Simulácia expozície] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (=139).
231
Všeobecné poznámky o fotografovaní statických záberov
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo Rozostrené oblasti snímky môžu byť neúplné pri snímaní v okolí maximálnej
clony pri vysokých rýchlostiach uzávierky. Ak sa vám nepáči vzhľad rozostrených
oblastí snímky, lepšie výsledky môžete dosiahnuť nasledovným snímaním.
• Znížte rýchlosť uzávierky.
• Zvýšte hodnotu clony.
Kvalita snímky
oo Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO sa môže objaviť viditeľný šum (napríklad
svetelné body a pruhy).
oo Snímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť šum alebo nesprávne podanie
farieb na snímke.
oo Časté snímanie po dlhšiu dobu môže spôsobiť zvýšenie vnútornej teploty
fotoaparátu a ovplyvnenie kvality snímok. Keď nesnímate, vždy vypnite
fotoaparát.
oo Ak snímate s dlhodobou expozíciou pri vysokej vnútornej teplote fotoaparátu,
kvalita snímok sa môže znížiť. Ukončite snímanie a pred ďalším snímaním
niekoľko minút počkajte.
Biela <s> a červená <E> výstražná ikona vnútornej teploty
oo Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého snímania
alebo používania pri vysokej teplote okolitého prostredia, zobrazí sa biela
<s> alebo červená <E> ikona.
oo Biela ikona <s> signalizuje, že kvalita snímok statických záberov sa zhorší.
Po chvíli prerušte snímanie, aby mohol fotoaparát vychladnúť.
oo Červená ikona <E> signalizuje, že snímanie sa čoskoro automaticky ukončí.
Opätovné snímanie nebude možné, kým sa fotoaparát interne neochladí,
preto dočasne prerušte snímanie alebo vypnite fotoaparát a nechajte ho
chvíľu vychladnúť.
oo Snímanie v horúcom prostredí počas dlhších časových období spôsobí, že
biela <s> alebo červená <E> ikona sa zobrazí skôr. Keď nesnímate, vždy
vypnite fotoaparát.
oo V prípade vysokej vnútornej teploty fotoaparátu sa kvalita snímok s vysokou
citlivosťou ISO alebo dlhodobou expozíciou môže znížiť aj pred zobrazením
bielej ikony <s>.
Výsledky fotografovania
oo Ak zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, nemusí sa dosiahnuť
požadovaná expozícia. Pred zhotovením snímky obnovte normálne
zobrazenie.
oo Aj keď zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, snímka sa zaznamená
v normálnom zobrazení.
232
Všeobecné poznámky o fotografovaní statických záberov
Snímky a zobrazenie
oo Pri nízkej alebo príliš vysokej hladine okolitého osvetlenia nemusí zobrazená
snímka zodpovedať jasu zhotovenej snímky.
oo Pri slabom osvetlení môže byť na zobrazenej snímke viditeľný šum aj pri
nízkych citlivostiach ISO, ale vo vašich záberoch bude šumu slabší, pretože
kvalita snímok medzi zobrazením a zhotovenými snímkami sa líši.
oo Ak sa svetelný zdroj (osvetlenie) mení, obrazovka alebo hodnota expozície
môžu blikať. V tomto prípade dočasne prerušte snímanie a pokračujte pod tým
zdrojom svetla, ktorý budete používať.
oo Keď fotoaparát namierite iným smerom, na okamih môže byť správne
zobrazenie jasu obrazu nemožné. Pred fotografovaním počkajte, kým sa jas
obrazu stabilizuje.
oo Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
obrazovke môže zobrazovať čierna. Na zhotovenej snímke však bude jasná
oblasť zobrazená správne.
oo Ak pri slabom svetle nastavíte položku [5: Disp. brightness/5: Jas
obrazovky] na príliš vysoký jas, na snímke sa môže objaviť šum alebo
nepravidelné farby. Šum alebo nepravidelné podanie farieb sa však
nezaznamená do zhotovenej snímky.
oo Pri zväčšení obrazu môže ostrosť snímky pôsobiť výraznejšie ako na
skutočnej snímke.
Objektív
oo Ak je nasadený objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte prepínač funkcie Image Stabilizer (IS) (Stabilizátor obrazu)
do polohy <1>, funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) bude aktívna
trvalo, aj keď nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a v závislosti od podmienok
snímania môže znížiť počet možných záberov. Ak funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, napríklad pri použití statívu, odporúča sa
nastaviť prepínač IS do polohy <2>.
oo Pri použití objektívov EF je zaostrenie na vopred nastavenú vzdialenosť počas
snímania k dispozícii len pri použití (super) teleobjektívov vybavených touto
funkciou, ktoré boli vydané v a po druhom polroku 2011.
233
Všeobecné poznámky o fotografovaní statických záberov
oo Zorné pole snímky je približne 100 % (keď je kvalita snímok nastavená na
možnosť JPEG 73).
oo Ak fotoaparát dlhší čas nepoužívate, obrazovka sa automaticky vypne po čase
nastavenom v položke [Display off/Vypnutá obrazovka] alebo [Viewfinder
off/Vypnutý hľadáčik] v položke [5: Power saving/5: Úspora energie].
Fotoaparát sa potom automaticky vypne po čase nastavenom v položke
[Auto power off/Automatické vypnutie] (=372).
oo Pomocou kábla HDMI HTC-100 (predáva sa samostatne) môžete zobraziť
obraz na obrazovke televízora (=308). Upozorňujeme, že sa zvuk nebude
prehrávať.
234
Nahrávanie videozáznamov
V prípade nahrávania videozáznamu nastavte
otočný volič režimov do polohy <k>.
zz Ikona M zobrazená napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba pri snímaní s manuálnym nastavením expozície
(=241).
oo Počas snímania statických záberov môžete videozáznamy nahrávať stlačením
tlačidla snímania videozáznamu.
oo Režim nahrávania videozáznamov môžete vybrať aj v položke [z: Shooting
mode/z: Režim snímania] po nastavení otočného voliča režimov do polohy
<k>.
235
Ponuky na kartách: Nahrávanie
videozáznamu
zzSnímanie 1
=239
=249
=256
=257
=260
zzSnímanie 2
=285
=262
=285
=274
zzSnímanie 3
=128
=286
=136
=287
=288
=138
=289
236
Ponuky na kartách: Nahrávanie videozáznamu
zzSnímanie 4
=142
=143
=145
=148
=157
=290
zzSnímanie 5
=188
=280
=198
=183
zzSnímanie 6
=200
=282
=283
=216
oo Keď sa používajú objektívy RF bez prepínača režimov zaostrenia, zobrazí sa
položka [Focus mode/Režim zaostrenia].
237
Ponuky na kartách: Nahrávanie videozáznamu
V režime [u] sa zobrazia nasledujúce obrazovky.
zzSnímanie 1
=239
=257
zzSnímanie 2
=285
=274
zzSnímanie 3
=188
=280
=198
=183
238
Nahrávanie videozáznamov
k Nahrávanie s automatickým nastavením expozície
Použije sa automatická expozícia vyhovujúca aktuálnemu jasu scény.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <k>.
2 Stlačte tlačidlo <0>.
možnosť [k].
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [k (Movie auto exposure)/
k (Automatické nastavenie
expozície videozáznamu)] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Vyberať môžete aj otáčaním voličom
<6> alebo <5>.
na objekt.
4 Zaostrite
zz Pred nahrávaním videozáznamu
zaostrite pomocou automatického
alebo manuálneho zaostrenia
(=190 – =197, =214).
zz Predvolene je položka [z: Movie
Servo AF/z: AF-Servo pri
videozázname] nastavená na možnosť
[Enable/Povoliť], aby fotoaparát
neustále zaostroval (=280).
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
fotoaparát zaostrí pomocou aktuálneho
spôsobu AF.
239
Nahrávanie videozáznamov
videozáznam.
5 Nahrajte
zz Stlačením tlačidla snímania
(1)
videozáznamu spustíte nahrávanie
videozáznamu.
gg Počas snímania videozáznamu sa
bude v pravom hornom rohu displeja
zobrazovať značka „oREC“ (1).
gg Zvuk sa bude zaznamenávať
pomocou mikrofónov umiestnených
podľa značky (2).
zz Ak chcete zastaviť nahrávanie
videozáznamu, znova stlačte tlačidlo
snímania videozáznamu.
(2)
oo Ak je položka [5: Mode guide/5: Sprievodca režimom] nastavená na
možnosť [Disable/Zakázať], po kroku č 2 sa zobrazí obrazovka rýchleho
ovládania. Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte položku [k].
oo Stlačením tlačidla <A> môžete uzamknúť expozíciu (uzamknutie AE). Po
použití uzamknutia AE počas nahrávania videozáznamu ho môžete zrušiť
stlačením tlačidla <S>. (Nastavenie uzamknutia AE sa zachová, kým
nestlačíte tlačidlo <S>.)
oo Kompenzáciu expozície možno nastaviť v rozsahu maximálne ±3 stupne EV.
oo V informáciách Exif videozáznamu sa nezaznamená citlivosť ISO, rýchlosť
uzávierky a clona.
oo Fotoaparát je kompatibilný s funkciami bleskov Speedlite. Ak sa pri slabom
osvetlení nahrávajú videozáznamy s automatickou expozíciou, automaticky sa
aktivuje svetlo LED. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie blesku
Speedlite vybaveného svetlom LED.
Citlivosť ISO v režime [k]
Citlivosť ISO sa nastaví automaticky. Podrobnejšie informácie o citlivosti
ISO nájdete na =588.
240
Nahrávanie videozáznamov
M Manuálne nastavenie expozície
Môžete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO pre
nahrávanie videozáznamu.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <k>.
2 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [M].
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [M (Movie manual exposure)/
M (Manuálne nastavenie expozície
videozáznamu)] a stlačte tlačidlo
<0>.
zz Vyberať môžete aj otáčaním voličom
<6> alebo <5>.
citlivosť ISO.
4 Nastavte
zz Stlačte tlačidlo <B>.
zz Otáčaním voliča <5> nastavte
položku citlivosti ISO.
zz Otočením voliča <6> vykonajte
nastavenie.
241
Nahrávanie videozáznamov
požadovanú rýchlosť
5 Nastavte
uzávierky (1) a clonu (2).
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície.
zz Rýchlosť uzávierky nastavíte otáčaním
voliča <6>. Clonu nastavíte otáčaním
voliča <5>.
zz Rýchlosť uzávierky možno nastaviť
v rozsahu 1/4000 – 1/8 s.
(1)
(2)
a nahrajte videozáznam.
6 Zaostrite
zz Postup je rovnaký ako v krokoch č. 4
a 5 v časti „Nahrávanie s automatickým
nastavením expozície“ (=239 – =240).
oo Ak je položka [5: Mode guide/5: Sprievodca režimom] nastavená na
možnosť [Disable/Zakázať], po kroku č 2 sa zobrazí obrazovka rýchleho
ovládania. Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte položku [M].
242
Nahrávanie videozáznamov
oo Pri nahrávaní videozáznamov nemožno rozšíriť citlivosť ISO na hodnotu L
(ekvivalent citlivosti ISO 50).
oo Keď prechádzate zo snímania statických záberov na nahrávanie
videozáznamov, pred nahrávaním znova skontrolujte nastavenia fotoaparátu.
oo Počas nahrávania videozáznamu nemeňte rýchlosť uzávierky ani clonu.
V opačnom prípade sa môžu zaznamenať zmeny expozície alebo sa môže
vytvoriť šum pri vyššej citlivosti ISO.
oo Pri nahrávaní videozáznamu pohybujúceho sa objektu sa odporúča použiť
rýchlosť uzávierky v rozmedzí 1/25 s až 1/125 s. Čím je rýchlejšia rýchlosť
uzávierky, tým menej plynulý bude vyzerať pohyb snímaného objektu.
oo Keď zmeníte rýchlosť uzávierky počas nahrávania pri žiarivkovom osvetlení
alebo osvetlení LED, môže sa zaznamenať blikanie obrazu.
oo Pri automatickom nastavení citlivosti ISO možno nastaviť kompenzáciu
expozície v rozsahu ±3 stupňov EV.
oo Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla <A>
uzamknúť citlivosť ISO. V prípade uzamknutia citlivosti ISO počas nahrávania
videozáznamu ho môžete zrušiť stlačením tlačidla <S>. (Uzamknutie
citlivosti ISO sa zachová, až kým nestlačíte tlačidlo <S>.)
oo Po stlačení tlačidla <A> a zmene kompozície snímky uvidíte rozdiel
expozičnej úrovne na ukazovateli úrovne expozície v porovnaní s hodnotou pri
stlačení tlačidla <A>.
oo Keď je fotoaparát pripravený na snímanie v režime [M], stlačením tlačidla
<B> môžete zobraziť histogram.
Citlivosť ISO v režime [M]
Citlivosť ISO môžete nastaviť ručne alebo vybrať možnosť [AUTO], aby sa
nastavila automaticky. Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO nájdete na
=589.
243
Nahrávanie videozáznamov
Snímanie statických záberov
V režime nahrávania videozáznamu nemožno snímať statické zábery.
Ak chcete snímať statické zábery, otáčaním otočného voliča režimov
prejdite do iného režimu snímania.
Zobrazenie informácií (nahrávanie videozáznamu)
Podrobné informácie o ikonách zobrazovaných pri nahrávaní videozáznamu
nájdete na =593.
244
Nahrávanie videozáznamov
Upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo V prípade snímania objektu s jemnými detailmi môže vznikať moaré alebo
falošné farby.
oo Ak je nastavená možnosť <Q> alebo <Qw> a počas nahrávania
videozáznamu sa zmení citlivosť ISO alebo clona, môže sa zmeniť aj
vyváženie bielej.
oo Pri nahrávaní videozáznamu pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED
môže dôjsť k blikaniu obrazu videozáznamu.
oo Ak počas nahrávania videozáznamu pri slabom svetle použijete automatické
zaostrovanie s objektívom USM, môžu sa vo videozázname zaznamenať
horizontálne pruhy. Tento typ šumu sa môže vyskytnúť, ak manuálne
zaostrujete s niektorými objektívmi s elektronickým zaostrovacím prstencom.
oo Ak chcete počas nahrávania videozáznamu používať približovanie,
odporúča sa nasnímať niekoľko testovacích videozáznamov. Pri nahrávaní
videozáznamov s použitím transfokácie môže dochádzať k zaznamenávaniu
zmien expozície alebo zvukov objektívu, nerovnomernej úrovni zvuku alebo
strate zaostrenia.
oo Dôsledkom vysokých hodnôt clony môže byť oneskorenie alebo znemožnenie
zaostrenia.
oo Ak počas nahrávania videozáznamu používate automatické zaostrovanie,
môže dôjsť k nasledujúcim javom: zaostrenie je na chvíľu veľmi nepresné,
zaznamenajú sa zmeny v jase videozáznamu, snímanie videozáznamu sa na
chvíľu zastaví a zaznamená sa mechanický zvuk objektívu.
oo Podľa možností nezakrývajte zabudované mikrofóny (=240) prstami či
inými predmetmi.
oo „Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov“
nájdete na =291 – =292.
oo V prípade potreby si prečítajte aj „Všeobecné poznámky o fotografovaní
statických záberov“ na =231 – =234.
245
Nahrávanie videozáznamov
Poznámky o nahrávaní videozáznamov
oo Pri každom nahrávaní videozáznamu sa na karte vytvorí nový súbor
videozáznamu.
oo Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní videozáznamov
s rozlíšením 4K, Full HD a HD je približne 100 %.
oo Zaostriť môžete aj stlačením tlačidla <p>.
oo Ak chcete povoliť spúšťanie alebo zastavovanie nahrávania videozáznamu
úplným stlačením tlačidla spúšte, nastavte možnosť [Fully-press/Úplné
stlačenie] pre položku [5: Shutter btn function for movies/5: Funkcia
tlačidla spúšte pre videozáznamy] na možnosť [Start/stop mov rec/
Spustenie/zastavenie zaznamenávania videozáznamu].
oo Zvuk sa zaznamená stereofónne pomocou mikrofónu zabudovaného vo
fotoaparáte (=240).
oo Namiesto zabudovaných mikrofónov (=258) sa použijú akékoľvek
externé mikrofóny, ako je smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva sa
samostatne), zapojené do VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu na
fotoaparáte.
oo Môžete použiť väčšinu externých mikrofónov vybavených minikonektorom
s priemerom 3,5 mm.
oo Pri použití objektívov EF je zaostrenie na vopred nastavenú vzdialenosť počas
nahrávania videozáznamu k dispozícii len pri použití (super) teleobjektívov
vybavených touto funkciou, ktoré boli vydané v a po druhom polroku 2011.
oo Vzorkovanie farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. ITU-R
BT.709 sa použije pre videozáznamy s rozlíšením 4K, Full HD a HD.
246
Nahrávanie HDR videozáznamov
Môžete nahrávať videozáznamy s vysokým dynamickým rozsahom, ktoré si
zachovávajú detaily vo svetlých a vysokokontrastných scénach.
volič režimov nastavte do
1 Otočný
polohy <k>.
2 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [u].
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [u (HDR Movie)/u (HDR
videozáznam)] a potom stlačte tlačidlo
<0>.
zz Vyberať môžete aj otáčaním voličom
<6> alebo <5>.
HDR videozáznam.
4 Nahrajte
zz Videozáznam nahrajte rovnakým
spôsobom ako pri normálnom nahrávaní
videozáznamu.
zz Podrobnejšie informácie o dostupných
veľkostiach súborov a dobe nahrávania
nájdete na =586.
247
Nahrávanie HDR videozáznamov
oo Položka [z: Movie cropping/z: Orezanie videozáznamu] nie je dostupná.
oo Keďže sa pri vytváraní HDR videozáznamu spája viacero snímok, niektoré
časti videozáznamu môžu vyzerať skreslene. Počas nahrávania z ruky môžu
otrasy fotoaparátu spôsobiť, že skreslenie bude vyzerať výraznejšie. Odporúča
sa používať statív. Upozorňujeme, že aj v prípade nahrávania pomocou
statívu sa pri prehrávaní videozáznamu HDR po jednotlivých snímkach alebo
spomalenom prehrávaní môže v porovnaní s bežným prehrávaním výraznejšie
zobrazovať stopa pohybu alebo šum.
oo Farba a jas snímky sa môžu na chvíľu výrazne meniť, ak zmeníte nastavenia
nahrávania videozáznamov v režime HDR. Rovnako videozáznam sa chvíľu
neaktualizuje a obraz sa dočasne zastaví. Majte to na pamäti, keď budete
nahrávať videozáznamy na externé záznamové zariadenie cez pripojenie
HDMI.
oo Veľkosť nahrávania je L6X (NTSC) alebo L5X (PAL). Pri
použití objektívov EF-S sa videozáznamy nahrávajú s rozlíšením HD.
oo Pri nahrávaní HDR videozáznamov sa citlivosť ISO nastavuje automaticky.
248
Nastavenie veľkosti nahrávania
videozáznamu
Na karte [z: Movie rec. size/z: Veľkosť
videozáznamu] nastavte veľkosť snímok,
snímkovú frekvenciu a mieru kompresie.
Videozáznam sa zaznamená ako súbor
vo formáte MP4.
Snímková frekvencia zobrazená na
obrazovke [Movie rec. size/Veľkosť
videozáznamu] sa prepne automaticky
v závislosti od nastavenia [5: Video
system/5: Video systém] (=378).
oo Rýchlosť čítania a zápisu na kartu, ktorá je potrebná na nahrávanie
videozáznamov (požiadavky na výkon karty), sa líši v závislosti od
veľkosti nahrávania videozáznamu. Pred nahrávaním videozáznamov si
pozrite =585 a skontrolujte požiadavky na výkon karty.
Veľkosť snímky
zz[H] 3840 × 2160
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je 16 : 9.
K dispozícii je až po nastavení otočného voliča režimov do polohy <k>.
zz[L] 1920 × 1080
Videozáznam sa nahrá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD).
Pomer strán je 16 : 9.
zz[w] 1280 × 720
Videozáznam sa nahráva v kvalite vysokého rozlíšenia (HD). Pomer strán
je 16 : 9.
249
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu
oo Ak zmeníte nastavenie [5: Video system/5: Video systém], nastavte znova
aj položku [z: Movie rec. size/z: Veľkosť videozáznamu].
oo Videozáznamy 4K a L8/7 sa na iných zariadeniach nemusia
prehrávať správne, pretože prehrávanie je náročné na spracovanie.
oo Ostrosť a šum sa pri videozáznamoch mierne líšia v závislosti od veľkosti
nahrávania videozáznamu, nastavení snímania s orezaním a použitého
objektívu.
oo Videozáznamy nie je možné nahrávať v kvalite VGA.
Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K
zz Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K vyžaduje kartu s vysokým
výkonom. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Karty, ktoré umožňujú
nahrávanie videozáznamov“ na =585.
zz Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K značne zvyšuje zaťaženie
pri spracovaní, čo môže spôsobiť, že vnútorná teplota fotoaparátu
sa zvýši rýchlejšie alebo dosiahne vyššie hodnoty ako pri bežných
videozáznamoch. Ak sa počas nahrávania videozáznamu zobrazí
červená ikona E, karta sa môže zohriať, takže pred jej vybratím
zastavte nahrávanie videozáznamu a nechajte fotoaparát
vychladnúť. (Kartu nevyberajte hneď.)
zz Z videozáznamu s rozlíšením 4K môžete vybrať ktorúkoľvek snímku
a uložiť ju na kartu ako približne 8,3-megapixelovú (3840 × 2160) statickú
snímku JPEG (=306).
oo Pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením 4K sa na zaostrovanie používa
detekcia kontrastu. Zaostrovanie môže trvať dlhšie než pri nahrávaní
videozáznamov s rozlíšením HD alebo Full HD.
250
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu
Pokrytie nahrávania videozáznamu
Pokrytie obrazového snímača pri videozáznamoch sa líši v závislosti od
veľkosti nahrávania videozáznamu, nastavení snímania s orezaním a
použitého objektívu.
V prípade objektívov EF-S sa videozáznamy orežú okolo stredu obrazu.
zzObjektívy RF alebo EF: položka [z: Movie cropping/
z: Orezanie videozáznamu] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
Časozberný
videozáznam s
rozlíšením 4K
Časozberný
videozáznam s
rozlíšením Full HD
4K
zzObjektívy RF alebo EF: položka [z: Movie cropping/
z: Orezanie videozáznamu] nastavená na možnosť
[Enable/Povoliť]
zzObjektívy EF-S
(3)
(3)
(4)
(4)
HD
Časozberný
videozáznam
s rozlíšením 4K
Časozberný
videozáznam s
rozlíšením Full HD
4K
oo Videozáznamy s rozlíšením Full HD nemožno nahrávať s objektívmi EF-S ani
s položkou [z: Movie cropping/z: Orezanie videozáznamu] nastavenou
na možnosť [Enable/Povoliť].
oo Pri nahrávaní pomocou digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy
(=260) sa ďalej oreže obraz okolo stredu obrazovky.
251
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu
zzSnímková frekvencia (snímky/s: počet snímok za sekundu)
[8] 59,94 snímky/s/[6] 29,97 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom NTSC (Severná Amerika,
Japonsko, Južná Kórea, Mexiko atď.).
[7] 50,00 snímky/s/[5] 25,00 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom PAL (Európa, Rusko, Čína,
Austrália atď.).
[4] 23,98 snímky/s
Hlavne na záznam filmov. Možnosť 4 (23,98 snímky/s) je dostupná
vtedy, keď je položka [5: Video system/5: Video systém] nastavená
na možnosť [For NTSC/Pre NTSC].
zzSpôsob kompresie
[X] IPB (Standard) (IPB (štandardná))
Naraz komprimuje viacero snímok na zabezpečenie efektívneho
záznamu.
[
] IPB (Light) (IPB (nízka))
Keďže sa videozáznam zaznamená bitovou rýchlosťou, ktorá je nižšia
ako pri formáte IPB (Štandardná), veľkosť súboru je menšia ako
v prípade formátu IPB (Štandardná) a kompatibilita na prehrávanie
bude väčšia. Oproti položke IPB (štandardná) sa predĺži možná doba
nahrávania (s kartou rovnakej kapacity).
zzFormát nahrávania videozáznamu
[C] MP4
Všetky videozáznamy, ktoré snímajte s fotoaparátom, sa zaznamenávajú
ako videozáznamy vo formáte MP4 (prípona súboru „.MP4“).
252
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Podrobnejšie informácie o kartách, ktoré môžete použiť pre rôzne veľkosti
nahrávania videozáznamu, nájdete na =585.
Pri nahrávaní videozáznamov používajte kartu s vysokou kapacitou a
s rýchlosťou zápisu/čítania (podľa špecifikácií v požiadavkách na výkon
kariet) uvedenou v tabuľke na =585 alebo vyššou ako štandardná
špecifikácia. Otestujte karty nahraním niekoľkých videozáznamov, aby
ste sa uistili, že sú nahrané správne a s určenou veľkosťou (=249).
oo Pred nahrávaním videozáznamov s rozlíšením 4K naformátujte kartu
(=367).
oo Ak pri nahrávaní videozáznamov používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu,
videozáznam sa nemusí správne zaznamenať. Ak prehrávate videozáznam
z karty s nízkou rýchlosťou čítania, videozáznam sa nemusí prehrávať
správne.
oo Pri nahrávaní videozáznamov používajte karty s vysokým výkonom
a rýchlosťou zápisu, ktorá dostatočne prekračuje bitovú rýchlosť.
oo Ak sa videozáznamy nedajú zaznamenať normálne, naformátujte kartu
a skúste to znova. Ak naformátovanie karty nevyrieši problém, pozrite si
informácie na webovej lokalite výrobcu príslušnej karty a pod.
ooAk chcete získať vyšší výkon karty, odporúča sa pred nahrávaním
videozáznamov naformátovať kartu vo fotoaparáte (=367).
oo Ak chcete skontrolovať rýchlosť zápisu/čítania príslušnej karty, pozrite si
informácie na webovej lokalite výrobcu tejto karty a pod.
253
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu
Súbory videozáznamov s veľkosťou väčšou ako 4 GB
Aj keď nahrávate videozáznam s veľkosťou väčšou ako 4 GB, môžete
v nahrávaní pokračovať bez prerušenia.
zzPoužívanie kariet SD/SDHC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SD/SDHC použijete fotoaparát, fotoaparát ju
naformátuje vo formáte FAT32.
Ak pomocou karty naformátovanej vo formáte FAT32 nahrávate
videozáznamy s veľkosťou súboru, ktorá presahuje 4 GB, automaticky
sa vytvorí nový súbor videozáznamu.
Pri prehrávaní videozáznamu budete musieť prehrať jednotlivé súbory
videozáznamov samostatne. Súbory videozáznamov nie je možné
automaticky prehrať v poradí za sebou. Po skončení prehrávania
videozáznamu vyberte nasledujúci videozáznam a prehrajte ho.
zzPoužívanie kariet SDXC naformátovaných pomocou
fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SDXC použijete fotoaparát, fotoaparát ju
naformátuje vo formáte exFAT.
Ak počas nahrávania videozáznamu používate kartu naformátovanú
v systéme exFAT, aj v prípade, že veľkosť súboru presiahne 4 GB, sa
videozáznam uloží ako jeden súbor (nerozdelí sa do viacerých súborov).
oo Keď do počítača importujete súbory videozáznamov väčšie ako 4 GB, použite
nástroj EOS Utility alebo čítačku pamäťových kariet (=557). Ak sa pokúsite
použiť štandardné funkcie operačného systému počítača, nemusí byť možné
ukladať videozáznamy presahujúce 4 GB.
254
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu
Celková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru
za minútu
Podrobnejšie informácie o veľkostiach súborov a dobe nahrávania
dostupnej pri každej veľkosti nahrávania videozáznamu nájdete na =586.
Limit doby nahrávania videozáznamu
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 29 min. 59 s.
Po dosiahnutí doby 29 min. 59 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Nahrávanie videozáznamu môžete znova spustiť stlačením tlačidla
snímania videozáznamu (takže videozáznam sa nahrá ako nový súbor).
255
Orezanie videozáznamu
S objektívmi RF alebo EF je možné orezávať videozáznamy okolo stredu
obrazu, ako pri použití teleobjektívov.
Nahrávanie videozáznamov s objektívmi EF-S má rovnaký účinok ako
funkcia orezania videozáznamu.
položku [z: Movie
1 Vyberte
cropping/z: Orezanie
videozáznamu].
položku [Enable/Povoliť].
2 Vyberte
gg Stredová oblasť sa zväčší.
oo Videozáznamy s rozlíšením Full HD nemožno nahrávať s funkciou orezania
videozáznamu.
oo Keď je položka [z: Movie digital IS/z: Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/
Rozšírené], stred obrazovky sa ďalej oreže, čím sa oblasť snímania zmenší.
oo Oblasť snímania dostupná pri orezaní videozáznamu je rovnaká ako pri
nahrávaní videozáznamov s objektívmi EF-S.
oo Videozáznamy s rozlíšením 4K sa vždy nahrávajú v strede nahrávaného
záberu a možnosť [z: Movie cropping/z: Orezanie videozáznamu]
nezmení zorný uhol nahrávania.
oo Podrobnejšie informácie o oblasti snímania nájdete na =251.
256
Nastavenie záznamu zvuku
Pomocou zabudovaného stereofónneho
mikrofónu alebo externého stereofónneho
mikrofónu môžete nahrávať videozáznamy
spoločne so záznamom zvuku. Môžete tiež
ľubovoľne nastaviť úroveň záznamu zvuku.
Pomocou položky [z: Sound recording/
z: Záznam zvuku] nastavte funkcie
nahrávania zvuku.
Záznam zvuku/Úroveň záznamu zvuku
zzAuto (Automaticky)
Úroveň záznamu zvuku sa nastaví automaticky. Automatické ovládanie
úrovne sa použije automaticky ako odpoveď na úroveň zvuku.
zzManual (Ručne)
Úroveň záznamu zvuku môžete upravovať podľa potreby.
Vyberte položku [Rec. level/Úroveň záznamu] a stláčaním tlačidiel
<Y> <Z> pri súčasnom sledovaní ukazovateľa úrovne upravte úroveň
záznamu zvuku. Sledujte indikátor maxima a úroveň nastavte tak, aby
sa pre najhlasnejšie zvuky ukazovateľ úrovne občas rozsvietil na pravej
strane od hodnoty „12“ (–12 dB). Ak sa prekročí hodnota „0“, zvuk bude
skreslený.
zzDisable (Zakázať)
Zvuk sa nebude zaznamenávať.
Filter proti vetru
Nastavenie na možnosť [Auto/Automaticky] automaticky potláča hluk vetra
pri veternom počasí. Aktivuje sa len pri použití zabudovaného mikrofónu
fotoaparátu. Pri aktivovaní funkcie filtra proti vetru sa potlačí aj časť
hlbokých basových zvukov.
257
Nastavenie záznamu zvuku
Tlmenie
Automaticky potláča skreslenie zvuku spôsobené hlasnými zvukmi. Aj keď
na nahrávanie nastavíte položku [Sound rec./Záznam zvuku] na možnosť
[Auto/Automaticky] alebo [Manual/Ručne], môže pri veľmi hlasnom zvuku
dôjsť k jeho skresleniu. V takom prípade sa odporúča nastaviť možnosť
[Enable/Povoliť].
zzPoužívanie mikrofónu
Za normálnych okolností zabudovaný mikrofón fotoaparátu zaznamenáva
stereofónny zvuk.
Ak je externý mikrofón vybavený miniatúrnym stereofónnym konektorom
(priemer 3,5 mm) pripojený k VSTUPNÉMU konektoru externého
mikrofónu, externý mikrofón sa použije prednostne. Odporúča sa
používať smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva sa samostatne).
zzPoužívanie slúchadiel
Po pripojení komerčne dostupných slúchadiel s minikonektorom
s priemerom 3,5 mm do konektora slúchadiel môžete počúvať zvuk
počas nahrávania videozáznamov. Na upravenie hlasitosti zvuku stlačte
tlačidlo <Q>, vyberte položku [n], potom vykonajte úpravy otáčaním
voliča <6>.
Slúchadlá môžete používať aj počas prehrávania videozáznamu.
258
Nastavenie záznamu zvuku
oo Zabudované alebo externé mikrofóny môžu zachytávať zvuky z operácií
Wi-Fi. Počas záznamu zvuku sa neodporúča používať funkciu bezdrôtovej
komunikácie.
oo Keď k fotoaparátu pripájate externý mikrofón alebo slúchadlá, celkom zasuňte
zástrčku.
oo Zabudovaný mikrofón fotoaparátu zaznamená aj prevádzkové a mechanické
zvuky fotoaparátu počas snímania. Na zníženie takýchto zvukov vo
videozázname použite smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva sa
samostatne).
oo Do VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu fotoaparátu pripájajte len
externý mikrofón.
oo Redukcia šumu sa na zvuk prehrávaný cez slúchadlá nepoužije. Preto bude
zvuk zaznamenaný s videozáznamom iný.
oo Keď počúvate cez slúchadlá, nemeňte nastavenia [Sound recording/Záznam
zvuku]. Môže to spôsobiť náhly hlasitý výstup, ktorý vám môže poškodiť
sluch.
oo V režime [u] sú pre položku [Sound recording/Záznam zvuku] dostupné
možnosti [On/Zap.] alebo [Off/Vyp.]. Výberom možnosti [On/Zap.] nastavíte
automatickú úpravu úrovne záznamu.
oo Výstup zvuku je funkčný aj vtedy, keď je fotoaparát pripojený k televízorom
cez pripojenie HDMI, okrem prípadu, keď je položka [Sound rec./Záznam
zvuku] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Vyváženie hlasitosti zvuku medzi kanálmi L (ľavý) a R (pravý) sa nedá
nastaviť.
oo Zvuk sa zaznamenáva so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz/16 bitov.
259
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
Stabilizácia obrazu vo fotoaparáte elektronicky koriguje otrasy fotoaparátu
počas nahrávania videozáznamu. Táto funkcia sa nazýva „Digitálna
stabilizácia obrazu pre videozáznamy“. Pomocou digitálnej stabilizácie
obrazu pre videozáznamy možno snímky stabilizovať, aj keď používate
objektív bez funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu). Keď používate
objektív so zabudovanou optickou funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), nastavte prepínač funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na
objektíve do polohy <1>.
položku [z: Movie digital
1 Vyberte
IS/z: Digitálna stabilizácia obrazu
pre videozáznamy].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzDisable (Zakázať) (v)
Stabilizácia obrazu pomocou digitálnej stabilizácie obrazu pre
videozáznamy je zakázaná.
zzEnable (Povoliť) (w)
Otrasy fotoaparátu sa budú korigovať. Obraz sa mierne zväčší.
zzEnhanced (Rozšírené) (x) (nezobrazuje sa pri snímaní
statických záberov)
V porovnaní s nastavením [Enable/Povoliť] možno korigovať silnejšie
otrasy fotoaparátu. Obraz sa zväčší viac.
260
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy
Kombinovaná stabilizáciou obrazu
Ešte účinnejšia korekcia je možná pri nahrávaní videozáznamov pomocou
funkcie Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy a objektívu
kompatibilného s kombinovanou stabilizáciou obrazu, ktorá kombinuje
optickú a digitálnu stabilizáciu obrazu v objektíve a fotoaparáte.
oo Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nebude fungovať, keď je
prepínač funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na objektíve nastavený
do polohy <2>.
oo Hoci videozáznamy možno pri použití objektívov EF-S alebo pri orezaní
videozáznamu nahrávať aj s digitálnou stabilizáciou obrazu pre videozáznamy,
oblasť snímania sa ďalej zmenší.
oo Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nebude fungovať s objektívom,
ktorého ohnisková vzdialenosť je dlhšia než 800 mm.
oo Stabilizácia pomocou digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy môže
byť pri niektorých veľkostiach nahrávania videozáznamu menej efektívna.
oo Čím širší zorný uhol (širokouhlý), tým bude stabilizácia obrazu účinnejšia. Čím
užší zorný uhol (telefotografický), tým bude stabilizácia obrazu menej účinná.
oo Pri používaní statívu sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu obrazu pre
videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
oo V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa môže objekt výrazne
rozmazať (dočasne vyzerá nezaostrený) v dôsledku účinkov digitálnej
stabilizácie obrazu pre videozáznamy.
oo Pri používaní objektívu TS-E, objektívu typu rybie oko alebo objektívu od iného
výrobcu ako spoločnosti Canon sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu
obrazu pre videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy obrázok zväčšuje, preto bude
vyzerať zrnitejší. Môže začať byť viditeľný aj šum, svetelné body a pod.
oo Niektoré objektívy nepodporujú digitálnu stabilizáciu obrazu pre videozáznamy.
Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
oo Podrobnejšie informácie o objektívoch kompatibilných s kombinovanou
stabilizáciou obrazu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
oo Pri použití objektívu kompatibilného s kombinovanou stabilizáciou obrazu
sa k ikone digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy pridá symbol „+“
(=260).
261
Nahrávanie časozberných videozáznamov
Statické zábery nasnímané v nastavených intervaloch možno automaticky
spojiť a vytvoriť časozberný videozáznam s rozlíšením 4K alebo Full HD.
Časozberný videozáznam ukazuje, ako sa objekt zmenil v priebehu omnoho
kratšieho času, ako je čas, ktorý to skutočne trvalo. Je to efektívny spôsob
pozorovania meniacej sa scenérie, rastúcich rastlín, pohybu nebeských
telies atď. z pevného bodu.
Časozberné videozáznamy sa nahrajú vo formáte MP4 s nasledujúcou
kvalitou: H6W (NTSC)/H5W (PAL) pre snímanie
s rozlíšením 4K a L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL) pre
snímanie s rozlíšením Full HD.
Upozorňujeme, že snímková frekvencia sa prepne automaticky podľa
nastavenia [5: Video system/5: Video systém] (=378).
režim snímania.
1 Vyberte
zz Vyberte možnosť [k] (=239) alebo
2
[M] (=241).
Vyberte položku [z: Timelapse movie/z: Časozberný
videozáznam].
položku [Time-lapse/
3 Vyberte
Časozberný].
scénu.
4 Vyberte
zz Vyberte scénu, ktorá sa hodí pre
snímanú situáciu.
zz Väčšiu voľnosť získate, ak pri
manuálnom nastavení intervalu
snímania a počtu snímok vyberiete
možnosť [Custom/Vlastné].
262
Nahrávanie časozberných videozáznamov
interval snímania.
5 Nastavte
zz Vyberte položku [Interval] (s). Pomocou
tlačidiel <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pozrite si položky [k: Time required/
k: Potrebný čas] (1) a [3: Playback time/
3: Čas prehrávania] (2) a zadajte číslo.
(1)
(2)
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
zz Vyberte položku [Interval] (min:s). (Interval
raz za sekundu nie je k dispozícii.)
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo
<0>. (Znova sa zmení na ikonu <s>.)
zz Nastavenie zaregistrujte výberom položky [OK].
počet záberov.
6 Nastavte
zz Vyberte položku [No. of shots/Počet
záberov]. Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pozrite si položky [k: Time required/
k: Potrebný čas] a [3: Playback
time/3: Čas prehrávania] a zadajte číslo.
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
zz Vyberte číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo
<0>. (Znova sa zmení na ikonu <s>.)
zz Skontrolujte, či položka [3: Playback
time/3: Čas prehrávania] nie je
zobrazená červenou farbou.
zz Nastavenie zaregistrujte výberom položky [OK].
oo Pri nastavení [Scene**/Scéna**] sú dostupné intervaly a počet záberov
obmedzené, aby vyhovovali typu scény.
oo Informácie o kartách, ktoré umožňujú nahrávanie časozberných
videozáznamov (požiadavky na výkon karty), nájdete na =585.
oo Ak je počet snímok nastavený na hodnotu 3 600, časozberný videozáznam
bude trvať približne 2 minúty v prípade systému NTSC a približne 2 minúty
24 sekúnd v prípade systému PAL.
263
Nahrávanie časozberných videozáznamov
požadovanú veľkosť
7 Vyberte
nahrávania videozáznamu.
zzH (3840 × 2160)
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je 16 : 9.
Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre NTSC
a 25,00 snímky/s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú
vo formáte MP4 (C) s kompresiou ALL-I (W).
zzL (1920 × 1080)
Videozáznam sa nahrá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD).
Pomer strán je 16 : 9. Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre
NTSC a 25,00 snímky/s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú vo
formáte MP4 (C) s kompresiou ALL-I (W).
264
Nahrávanie časozberných videozáznamov
možnosť [Auto
8 Nakonfigurujte
exposure/Automatická expozícia].
zzFixed 1st frame (Pevná 1. snímka)
Pri nasnímaní prvého záberu sa vykoná meranie na automatické
nastavenie expozície, ktorá sa zhoduje s jasom. Expozícia nastavená pre
prvý záber sa použije na nasledujúce zábery. Ďalšie nastavenia súvisiace
so snímaním pre prvý záber sa použijú na nasledujúce zábery.
zzEach frame (Každá snímka)
Meranie sa vykoná aj pre každý nasledujúci záber, aby sa automaticky
nastavila expozícia, ktorá sa zhoduje s jasom. Upozorňujeme, že ak
sú funkcie, napríklad štýl Picture Style a vyváženie bielej, nastavené
na možnosť [Auto/Automaticky], automaticky sa nastavia pre každý
nasledujúci záber.
položku [Screen
9 Nakonfigurujte
auto off/Automatické vypnutie
obrazovky].
zzDisable (Zakázať)
Snímka sa zobrazí aj počas nahrávania časozberného videozáznamu.
(Obrazovka sa vypne len počas snímania.) Upozorňujeme, že obrazovka
sa vypne približne po 30 minútach od spustenia snímania.
zzEnable (Povoliť)
Upozorňujeme, že obrazovka sa vypne približne po 10 sekundách od
spustenia snímania.
oo Počas nahrávania časozberného videozáznamu môžete stlačením tlačidla
<B> zapnúť alebo vypnúť obrazovku.
265
Nahrávanie časozberných videozáznamov
zvukovú signalizáciu.
10Nastavte
zz Vyberte položku [Beep as img taken/
Zvuková signalizácia pri snímaní].
zz Ak je nastavená možnosť [Disable/
Zakázať], zvuková signalizácia pri
snímaní nezaznie.
11 Skontrolujte nastavenia.
(1)
(2)
(1) Potrebný čas
Uvádza čas potrebný na nasnímanie nastaveného počtu záberov
s nastaveným intervalom. Ak prekročí 24 hodín, zobrazí sa položka
„*** days“ (*** deň/dní).
(2) Čas prehrávania
Uvádza dobu nahrávania videozáznamu (čas potrebný na prehratie
videozáznamu) pri vytváraní časozberného videozáznamu v prípade
videozáznamu s rozlíšením 4K alebo Full HD zo statických záberov
nasnímaných s nastavenými intervalmi.
ponuku.
12 Zavrite
zz Stlačením tlačidla <M> vypnite
obrazovku ponuky.
266
Nahrávanie časozberných videozáznamov
si správu.
13 Prečítajte
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
skúšobné zábery.
14 Nasnímajte
zz Nastavte expozíciu a funkcie snímania
a stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite rovnako ako pri snímaní
statických záberov.
zz Úplným stlačením tlačidla spúšte začnite
snímať skúšobné zábery. Statické
zábery sa zaznamenajú na kartu.
zz Ak so skúšobnými zábermi nie sú žiadne
problémy, prejdite na nasledujúci krok.
zz Ak chcete znova nasnímať skúšobné
zábery, zopakujte tento krok.
oo Skúšobné zábery sa snímajú v kvalite JPEG 73.
oo Maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti ISO v režime [k] alebo
v režime [M] s automatickým nastavením citlivosti ISO môžete nastaviť v
položke [aMax for Auto/aMaximum pre automatické nastavenie]
v časti [z: kISO speed settings/z: kNastavenia citlivosti ISO]
(=286).
oo Ak ste nastavili položku [Half-press/Stlačenie do polovice] v položke
[5: Shutter btn function for movies/5: Funkcia tlačidla spúšte pre
videozáznamy] na možnosť [Meter.+k Servo AF/Meranie + k AF-Servo],
po nastavení nahrávania časozberného videozáznamu sa automaticky zmení
na možnosť [Meter.+One-Shot AF/Meranie + Jednoobrázkový AF].
267
Nahrávanie časozberných videozáznamov
tlačidlo snímania
15 Stlačte
videozáznamu.
gg Fotoaparát bude pripravený začať
nahrávať časozberný videozáznam.
zz Ak sa chcete vrátiť na krok č. 14, znova
stlačte tlačidlo snímania videozáznamu.
časozberný videozáznam.
16 Nahrajte
zz Stlačte tlačidlo <B> a znova
(1)
268
(2)
skontrolujte položky „Potrebný čas“ (1) a
„Interval“ (2) zobrazené na obrazovke.
zz Úplným stlačením tlačidla spúšte
spustite nahrávanie časozberného
videozáznamu.
zz Počas nahrávania časozberného
videozáznamu nebude AF fungovať.
zz Počas nahrávania časozberného
videozáznamu sa bude zobrazovať
značka „oREC“.
gg Po nasnímaní nastaveného počtu
záberov sa nahrávanie časozberného
videozáznamu ukončí.
zz Ak chcete zrušiť prebiehajúce
nahrávanie časozberných
videozáznamov, nastavte položku
[Time-lapse/Časozberný] na možnosť
[Disable/Zakázať].
Nahrávanie časozberných videozáznamov
oo Odporúča sa používať statív.
oo Odporúča sa vopred nasnímať skúšobné zábery ako v kroku č. 14 a nahrať
skúšobné videozáznamy pre časozberné videozáznamy.
oo Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní časozberného
videozáznamu s rozlíšením 4K aj Full HD je približne 100 %.
oo Ak chcete zrušiť prebiehajúce nahrávanie časozberného videozáznamu, buď
úplne stlačte tlačidlo spúšte, alebo stlačte tlačidlo snímania videozáznamu.
Doteraz nasnímaný časozberný videozáznam sa zaznamená na kartu.
oo Ak čas potrebný na snímanie je dlhší ako 24 hodín, ale nie ako 48 hodín,
zobrazí sa položka „2 days“ (2 dni). Ak sú potrebné tri dni alebo viac, počet
dní sa zobrazí v 24-hodinových prírastkoch.
oo Aj v prípade, že je čas prehrávania časozberného videozáznamu kratší
ako 1 s, súbor videozáznamu sa vytvorí. V položke [Playback time/Čas
prehrávania], sa zobrazí hodnota „00'00"“.
oo Ak je doba snímania dlhá, odporúča sa použiť príslušenstvo napájané
z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne).
oo Vzorkovanie farieb YCbCr 4:2:0 (8-bitové) a farebný priestor Rec. ITU-R
BT.709 sa použije pre časozberné videozáznamy s rozlíšením 4K/Full HD.
oo Ak na karte nie je dostatok voľného miesta na zaznamenanie nastaveného
počtu záberov, položka [Playback time/Čas prehrávania] sa zobrazí
červenou farbou. Hoci fotoaparát môže pokračovať v snímaní, snímanie sa
zastaví, keď sa karta zaplní.
oo Ak je veľkosť súboru videozáznamu väčšia ako 4 GB s nastaveniami [No.
of shots/Počet záberov] a karta nie je naformátovaná vo formáte exFAT
(=368), položka [Playback time/Čas prehrávania] sa zobrazí červenou
farbou. Ak v týchto podmienkach pokračujete v snímaní a veľkosť súboru
videozáznamu dosiahne 4 GB, nahrávanie časozberného videozáznamu
sa zastaví.
269
Nahrávanie časozberných videozáznamov
oo Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
oo Ak je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou prepojovacieho kábla alebo ak
je pripojený kábel HDMI, nemožno nahrávať časozberné videozáznamy.
oo AF-Servo pri videozázname nebude fungovať.
oo Ak je rýchlosť uzávierky 1/30 s alebo nižšia, expozícia videozáznamu sa
nemusí zobraziť správne (môže sa líšiť od výsledného videozáznamu).
oo Počas nahrávania časozberného videozáznamu nemeňte transfokáciu
objektívu. Zmena transfokácie objektívu môže spôsobiť rozostrenie snímky,
zmenu expozície alebo to, že korekcia aberácie objektívu nebude fungovať
správne.
oo Keď nahrávate časozberný videozáznam pri blikajúcom svetle, môže
sa zaznamenať výrazné blikanie obrazu, vodorovné pruhy (šum) alebo
nepravidelné expozície.
oo Snímky zobrazené počas nahrávania časozberných videozáznamov sa môžu
líšiť od výsledného videozáznamu. (Môže sa napríklad objaviť nekonzistentný
jas z blikajúcich svetelných zdrojov alebo šum v dôsledku vysokej citlivosti
ISO.)
oo Pri nahrávaní časozberného videozáznamu pri slabom svetle môže zobrazená
snímka vyzerať inak ako aktuálne zaznamenaný videozáznam. V takýchto
prípadoch bude blikať ikona <g>.
oo Ak pri nahrávaní časozberného videozáznamu pohybujete fotoaparátom zľava
doprava (panorámujete) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže byť
extrémne skreslený.
oo Počas nahrávania časozberného videozáznamu sa neaktivuje funkcia
automatického vypnutia. Tiež nemôžete upraviť nastavenia funkcie snímania
a nastavenia funkcií ponuky, prehrávať snímky atď.
oo V časozberných videozáznamoch sa nezaznamenáva zvuk.
oo V prípade nahrávania časozberného videozáznamu môžete úplným stlačením
tlačidla spúšte spustiť alebo zastaviť nahrávanie videozáznamu bez ohľadu na
nastavenie [5: Shutter btn function for movies/5: Funkcia tlačidla spúšte
pre videozáznamy].
oo Ak sa s položkou [Interval] nastavenou na menej ako 3 sekundy a položkou
[Auto exposure/Automatická expozícia] nastavenou na možnosť [Each
frame/Každá snímka] jas výrazne líši od predchádzajúcej snímky, fotoaparát
nemusí snímať v nastavenom intervale.
270
Nahrávanie časozberných videozáznamov
oo Ak rýchlosť uzávierky presahuje interval snímania (napríklad pri dlhých
expozíciách) alebo sa automaticky nastaví nízka rýchlosť uzávierky, fotoaparát
nemusí byť schopný snímať v nastavenom intervale. Snímanie tiež nemusí
fungovať, keď sú intervaly snímania takmer rovnaké ako rýchlosť uzávierky.
oo Ak nasledujúci naplánovaný záber nie je možný, vynechá sa. Môže sa tým
skrátiť doba nahrávania vytvoreného časozberného videozáznamu.
oo Ak je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas potrebný
na záznam na kartu dlhší ako interval snímania, niektoré zo záberov sa
nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
oo Aj keď je položka [Screen auto off/Automatické vypnutie obrazovky]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka sa počas expozície
vypne. Ak je interval medzi zábermi príliš krátky, snímky sa nemusia zobraziť.
oo Zhotovené snímky sa nezaznamenajú ako statické zábery. Dokonca aj keď
zrušíte nahrávanie časozberného videozáznamu iba po jedinom nasnímanom
zábere, zaznamená sa ako súbor videozáznamu.
oo Ak pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a použijete
nástroj EOS Utility (softvér EOS), nastavte položku [z: Time-lapse movie/
z: Časozberný videozáznam] na možnosť [Disable/Zakázať]. Ak je
vybratá iná možnosť než [Disable/Zakázať], fotoaparát nemôže komunikovať
s počítačom.
oo Počas nahrávania časozberného videozáznamu nebude fungovať funkcia
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
oo Nahrávanie časozberného videozáznamu sa ukončí, ak vypínač prepnete
napríklad do polohy <2> a nastavenie sa zmení na možnosť [Disable/
Zakázať].
oo Aj keď sa používa blesk, nespustí sa.
oo Nasledujúce operácie zrušia pohotovostný režim pre nahrávanie časozberných
videozáznamov a prepnú nastavenie na možnosť [Disable/Zakázať].
• Výber položky [Clean nowf/Vyčistiť terazf] v časti [5: Sensor
cleaning/5: Čistenie snímača] alebo výber položky [5: Clear all camera
settings/5: Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu].
• Otočenie otočným voličom režimov.
271
Nahrávanie časozberných videozáznamov
oo Ak spustíte nahrávanie časozberného videozáznamu, keď je zobrazená
biela ikona varovania týkajúceho sa teploty <s> (=291), kvalita snímok
časozberného videozáznamu sa môže znížiť. Odporúča sa, aby ste spustili
nahrávanie časozberného videozáznamu po zmiznutí bielej ikony <s> (keď
klesne vnútorná teplota fotoaparátu).
oo Pri nastavení položky [Auto exposure/Automatická expozícia] na možnosť
[Each frame/Každá snímka] sa citlivosť ISO, rýchlosť uzávierky a clona v
niektorých režimoch nemusia zaznamenať v informáciách Exif časozberného
videozáznamu.
272
Nahrávanie časozberných videozáznamov
oo Na spustenie a zastavenie nahrávania časozberného videozáznamu môžete
použiť bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 (predáva sa samostatne).
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
• Najprv spárujte bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 s fotoaparátom
(=399).
• Položku [ z : Remote control/ z : Diaľkové ovládanie] nastavte na
možnosť [Enable/Povoliť].
• Nasnímajte skúšobné zábery. Keď bude fotoaparát pripravený na snímanie
(ako v kroku č. 15 na =268), nastavte prepínač režimu aktivácie/snímania
videozáznamu zariadenia BR-E1 do polohy <o> (okamžité snímanie) alebo
<2> (snímanie s 2-sekundovým oneskorením).
• Ak bol vypínač diaľkového ovládania nastavený do polohy <k>, nahrávanie
časozberného videozáznamu sa nemôže začať.
Stav fotoaparátu/nastavenie
diaľkového ovládania
<o> Okamžité
snímanie
<2> 2-sekundové
oneskorenie
Obrazovka testu snímania
Test snímania
Pripravený snímať
Spustí sa snímanie
Počas nahrávania
Ukončenie
časozberného videozáznamu nahrávania
<k> Nahrávanie
videozáznamu
Stav pripravenosti
na snímanie
Do zobrazenia
obrazovky testu
snímania
Ukončenie
nahrávania
Približný čas dostupný na nahrávanie časozberných
videozáznamov
Pokyny o možnej dĺžke nahrávania časozberných videozáznamov (až kým
sa nevybije batéria) nájdete na =587.
273
Nahrávanie videoklipov
Nahrajte sériu krátkych niekoľkosekundových videoklipov a fotoaparát ich
spojí a vytvorí album videoklipov, ktorý predstavuje najdôležitejšie momenty
z výletu alebo podujatia.
Videoklipy sú dostupné, keď je veľkosť nahrávania videozáznamu
nastavená na možnosť L6X (NTSC) alebo L5X (PAL).
Albumy videoklipov možno prehrať aj s hudbou na pozadí (=336).
Vytvorenie albumu videoklipov
Videoklip 1
Videoklip 2
Videoklip **
Album videoklipov
Nastavenie doby nahrávania pre videoklip
režim snímania.
1 Vyberte
zz Vyberte možnosť [k] (=239) alebo
[M] (=241).
položku [z: Video
2 Vyberte
snapshot/z: Videoklip].
3 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
274
Nahrávanie videoklipov
položku [Album settings/
4 Vyberte
Nastavenia albumu].
položku [Create a new
5 Vyberte
album/Vytvoriť nový album].
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
čas prehrávania.
6 Vyberte
zz Vyberte čas prehrávania pre videoklip.
efekt prehrávania.
7 Vyberte
zz Toto nastavenie určuje rýchlosť
prehrávania albumov.
požadovanú dobu
8 Skontrolujte
nahrávania.
zz Čas potrebný na nahranie každého
videoklipu je uvedený (1) na základe
času prehrávania a efektu.
(1)
275
Nahrávanie videoklipov
ponuku.
9 Zavrite
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku.
gg Zobrazuje sa modrý pruh, ktorý označuje
dobu nahrávania (2).
zz Prejdite na časť „Vytvorenie albumov
videoklipov“.
(2)
Vytvorenie albumov videoklipov
prvý videoklip.
10Nahrajte
zz Stlačením tlačidla snímania
videozáznamu spustíte nahrávanie.
gg Modrý pruh označujúci dobu nahrávania
sa postupne zmenšuje a po uplynutí
určeného času sa nahrávanie
automaticky zastaví.
gg Zobrazí sa správa s potvrdením
(=277).
ho ako album videoklipov.
11 Uložte
zz Vyberte položku [J Save as album/J
Uložiť ako album].
zz Klip sa uloží ako prvý videoklip
v albume.
ďalšie videoklipy.
12 Nahrajte
zz Zopakovaním kroku č. 10 nahrajte
nasledujúci videoklip.
zz Vyberte položku [J Add to album/
J Pridať do albumu].
zz Ak chcete vytvoriť ďalší album, vyberte
položku [W Save as a new album/
W Uložiť ako nový album].
zz Podľa potreby zopakujte krok č. 12.
276
Nahrávanie videoklipov
nahrávanie videoklipov.
13 Ukončite
zz Položku [Video snapshot/
Videoklip] nastavte na možnosť
[Disable/Zakázať]. Ak sa chcete
vrátiť k normálnemu nahrávaniu
videozáznamov, musíte nastaviť
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku a vráťte sa k normálnemu
nahrávaniu videozáznamov.
Možnosti v krokoch č. 11 a č. 12
Funkcia
J Save as album (Uložiť ako
album) (krok č. 11)
J Add to album (Pridať do
albumu) (krok č. 12)
W Save as a new album (Uložiť
ako nový album) (krok č. 12)
W Playback video snapshot
(Prehrať videoklip) (kroky č. 11
a 12)
r Do not save to album (Neuložiť
do albumu) (krok č. 11)
r Delete without saving to
album (Odstrániť bez uloženia do
albumu) (krok č. 12)
Popis
Uloží klip ako prvý videoklip v albume.
Pridá aktuálny videoklip do naposledy nahraného
albumu.
Vytvorí sa nový album a klip sa uloží ako prvý
videoklip. Tento súbor albumu je iný ako ten,
ktorý bol nahraný naposledy.
Prehrá sa práve nahraný videoklip.
Odstráni sa naposledy nahraný videoklip
bez uloženia do albumu. V dialógovom okne
s potvrdením vyberte položku [OK].
oo Ak uprednostňujete okamžité nahratie nasledujúceho videoklipu, nastavte
položku [Show confirm msg/Zobraziť správu s potvrdením] v časti [z:
Video snapshot/z: Videoklip] na možnosť [Disable/Zakázať]. Toto
nastavenie umožňuje nahrať nasledujúci videoklip okamžite bez správy
s potvrdením.
277
Nahrávanie videoklipov
Pridanie do existujúceho albumu
položku [Add to existing
1 Vyberte
album/Pridať do existujúceho
albumu].
zz Podľa kroku č. 5 na =275 vyberte
položku [Add to existing album/Pridať
do existujúceho albumu].
existujúci album.
2 Vyberte
zz Otáčaním voliča <5> vyberte
existujúci album a stlačte tlačidlo
<0>.
zz Vyberte možnosť [OK].
gg Niektoré nastavenia videoklipu
sa aktualizujú, aby zodpovedali
nastaveniam existujúceho albumu.
ponuku.
3 Zavrite
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku.
gg Zobrazí sa obrazovka nahrávania
videoklipu.
videoklip.
4 Nahrajte
zz Nahrajte videoklip podľa pokynov v
časti „Vytvorenie albumov videoklipov“
(=276).
oo Nie je možné vybrať album zhotovený pomocou iného fotoaparátu.
278
Nahrávanie videoklipov
Všeobecné upozornenia týkajúce sa videoklipov
oo Ak nastavíte položku [Playback effect/Efekt prehrávania] na možnosť
[1/2x speed/Rýchlosť 1/2x] alebo [2x speed/Rýchlosť 2x], nezaznamená
sa žiadny zvuk.
oo Doba nahrávania videoklipu je len približná. V dôsledku snímkovej frekvencie
a ďalších faktorov sa môže mierne líšiť od doby nahrávania uvedenej počas
prehrávania.
279
Nastavenie funkcie AF-Servo pri
videozázname
Keď je táto funkcia povolená, počas nahrávania videozáznamu fotoaparát
nepretržite zaostruje na objekt.
položku [z: Movie
1 Vyberte
Servo AF/z: AF-Servo pri
videozázname].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zzPri nastavení [Enable/Povoliť]:
Fotoaparát nepretržite zaostruje na objekt, hoci nie je tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
Ak chcete zachovať pozíciu kurzora konkrétnom mieste alebo ak
nechcete zaznamenávať mechanické zvuky z objektívu, môžete
dočasne zastaviť funkciu AF-Servo pri videozázname ťuknutím na
položku [Z] vľavo dole na obrazovke.
Keď je funkcia AF-Servo pri videozázname pozastavená a vy sa
napríklad stlačením tlačidla <M> alebo <x>, prípadne zmenou
spôsobu AF vrátite k nahrávaniu videozáznamu, funkcia AF-Servo pri
videozázname sa automaticky znova aktivuje.
zzKeď je nastavená možnosť [Disable/Zakázať]:
Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo stlačením
tlačidla <p>.
280
Nastavenie funkcie AF-Servo pri videozázname
Upozornenia týkajúce sa nastavenia položky [Movie Servo AF/AFServo pri videozázname] na možnosť [Enable/Povoliť]
oo Podmienky nahrávania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
• Objekt približujúci sa k fotoaparátu alebo vzďaľujúci sa od neho veľkou
rýchlosťou.
• Objekt pohybujúci sa blízko pri fotoaparáte.
• Pri snímaní s vyšším clonovým číslom.
• Pozrite si aj informácie v časti „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú
problémy pri zaostrovaní“ na =197.
oo Keďže objektív sa neustále posúva a spotrebúva sa tým batéria, možná doba
nahrávania videozáznamu (=586) bude kratšia.
oo Pri určitých objektívoch sa môže zaznamenať mechanický zvuk pri
zaostrovaní. V takom prípade môže použitie smerového stereofónneho
mikrofónu DM-E1 (predáva sa samostatne) zredukovať takéto zvuky vo
videozázname.
oo Funkcia AF-Servo pri videozázname sa pozastaví počas transfokácie alebo
zväčšeného zobrazenia.
oo Ak sa počas nahrávania videozáznamu snímaný objekt približuje alebo
vzďaľuje alebo ak fotoaparátom pohybujete vertikálne alebo horizontálne
(panoramatický pohyb), zaznamenaný obraz videozáznamu sa na okamih
môže rozšíriť alebo zúžiť (zmena zväčšenia obrazu).
281
Nastavenie funkcie AF-Servo pri videozázname
Citlivosť sledovania AF-Servo pri videozázname
Môžete upraviť citlivosť sledovania objektu (na jednu zo siedmich úrovní),
ktorá ovplyvňuje citlivosť v prípade, že sa objekt pri funkcii AF-Servo
posunie mimo bod AF, napríklad keď sa pri panoramatickom posune cez
body AF pohybujú rušivé objekty.
položku [z: Movie
1 Vyberte
Servo AF track sens./z:
Citlivosť sledovania AF-Servo
pri videozázname].
zz Locked on: –3/–2/–1 (Zameranie: –3/–2/–1)
Toto nastavenie znižuje pravdepodobnosť,
že fotoaparát bude sledovať iný objekt, ak
sa hlavný objekt posunie mimo bod AF.
Čím bližšie je nastavenie k znamienku
mínus (–), tým menej pravdepodobné je,
že fotoaparát bude sledovať iný objekt. Je
to praktické, keď chcete zabrániť tomu,
aby body AF začali rýchlo sledovať niečo,
čo nie je plánovaným objektom počas
panoramatického záberu alebo vtedy, keď
sa pred body AF dostane prekážka.
Responsive: +1/+2/+3 (Rýchlosť reakcie: +1/+2/+3)
Pri tomto nastavení bude fotoaparát rýchlejšie reagovať pri sledovaní
objektu, ktorý je pokrytý bodom AF. Čím bližšie je nastavenie
k znamienku plus (+), tým rýchlejšie fotoaparát reaguje. Je to
praktické, keď chcete sledovať pohybujúci sa objekt pri zmene jeho
vzdialenosti od fotoaparátu alebo rýchlo zaostriť na iný objekt.
oo Ak je nastavené nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K, funkcia je
neúčinná (nastavenie je zakázané).
oo K dispozícii po nastavení položky [z: Movie Servo AF/z: AF-Servo pri
videozázname] na možnosť [Enable/Povoliť] a položky [z: AF method/z:
Spôsob AF] na možnosť [1-point AF/1-bodové AF].
oo Funkcia pri položke [z: AF method/z: Spôsob AF] nastavenej na inú
možnosť ako [1-point AF/1-bodové AF] je ekvivalentná nastaveniu [0].
282
Nastavenie funkcie AF-Servo pri videozázname
Rýchlosť AF-Servo pri videozázname
Môžete nastaviť rýchlosť automatického zaostrenia a podmienky činnosti
funkcie AF-Servo pri videozázname.
Funkcia je povolená pri použití objektívu kompatibilného s pomalou zmenou
zaostrenia počas nahrávania videozáznamu*.
položku [z: Movie Servo
1 Vyberte
AF speed/z: Rýchlosť AF-Servo
pri videozázname].
zz When active (Keď je aktivované):
Môžete nastaviť položku [Always
on/Vždy zap.], aby sa rýchlosť
automatického zaostrenia použila vždy
v prípade nahrávania videozáznamu
(pred a počas nahrávania
videozáznamu) alebo nastaviť položku
[During shooting/Počas snímania],
aby sa rýchlosť automatického
zaostrenia použila len počas
nahrávania videozáznamu.
zz AF speed (Rýchlosť automatického
zaostrenia):
Môžete upraviť rýchlosť automatického
zaostrenia (rýchlosť zmeny zaostrenia)
zo štandardnej rýchlosti (0) na pomalú
(jednu zo siedmich úrovní) alebo
rýchlu (jednu z dvoch úrovní), aby ste
dosiahli požadovaný efekt pri vytváraní
videozáznamu.
* Objektívy, ktoré podporujú pomalú zmenu zaostrenia počas
nahrávania videozáznamu
Kompatibilné sú objektívy USM a STM uvedené na trh v roku 2009 a
neskôr. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
283
Nastavenie funkcie AF-Servo pri videozázname
oo V prípade určitých objektívov sa rýchlosť nemusí zmeniť ani po úprave
rýchlosti automatického zaostrenia.
oo Ak je nastavené nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K, funkcia je
neúčinná (nastavenie je zakázané).
oo K dispozícii po nastavení položky [z: Movie Servo AF/z: AF-Servo pri
videozázname] na možnosť [Enable/Povoliť] a položky [z: AF method/z:
Spôsob AF] na možnosť [1-point AF/1-bodové AF].
oo Funkcia pri položke [z: AF method/z: Spôsob AF] nastavenej na inú
možnosť ako [1-point AF/1-bodové AF] je ekvivalentná nastaveniu položky
[AF speed/Rýchlosť automatického zaostrenia] na možnosť [Standard (0)/
Štandardná (0)].
oo Hviezdička napravo od položky [z: Movie Servo AF speed/z: Rýchlosť
AF-Serva pri videozázname] označuje, že predvolené nastavenia boli
upravené.
284
Ďalšie funkcie ponuky
[z2]
zzLens aberration correction (Korekcia aberácie objektívu)
Pri nahrávaní videozáznamov môžete korigovať periférne osvetlenie,
skreslenie a chromatickú aberáciu. Podrobnejšie informácie o korekcii
aberácie nájdete na =123.
zzRemote control shooting (Snímanie s diaľkovým ovládaním)
Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], môžete spustiť alebo
zastaviť nahrávanie videozáznamu pomocou bezdrôtového diaľkového
ovládania BR-E1 (predáva sa samostatne). Zariadenie BR-E1 najprv
spárujte s fotoaparátom (=399).
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
Nastavte prepínač režimu aktivácie/snímania videozáznamu do polohy
<k> a stlačte tlačidlo uvoľnenia.
Podrobnejšie informácie o nahrávaní časozberného videozáznamu
nájdete na =273.
285
Ďalšie funkcie ponuky
[z3]
zzk ISO speed settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO speedM (Citlivosť ISOM)
V režime [M] môžete citlivosť ISO nastaviť ručne. Môžete vybrať aj
možnosť automatického nastavenia citlivosti ISO.
ISO speed range (Rozsah citlivosti ISO)
Pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením Full HD/HD alebo
časozberných videozáznamov s rozlíšením Full HD môžete nastaviť
rozsah manuálneho nastavenia citlivosti ISO (minimum a maximum).
Range for H (Rozsah pre H)
Pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením 4K alebo časozberných
videozáznamov s rozlíšením 4K môžete nastaviť rozsah manuálneho
nastavenia citlivosti ISO (minimum a maximum).
Max for Auto (Maximum pre automatické nastavenie)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti
ISO pri nahrávaní videozáznamu s rozlíšením Full HD/HD v režime
[k] alebo v režime [M] s automatickým nastavením citlivosti ISO.
HMax for Auto (HMaximum pre automatické nastavenie)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti
ISO pri nahrávaní videozáznamu s rozlíšením 4K v režime [k] alebo
v režime [M] s automatickým nastavením citlivosti ISO.
aMax for Auto (aMaximum pre automatické nastavenie)
Môžete nastaviť maximálny limit pre automatické nastavenie citlivosti
ISO pri časozbernom videozázname s rozlíšením 4K/Full HD v režime
[k] alebo v režime [M] s automatickým nastavením citlivosti ISO.
oo Rozšírené citlivosti ISO (vyznačené ikonou [H]) sú ISO 32000/40000 pre
videozáznamy s rozlíšením Full HD/HD a ISO 16000/20000/25600/32000/40000
pre videozáznamy s rozlíšením 4K.
286
Ďalšie funkcie ponuky
zzHighlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Počas nahrávania videozáznamov môžete redukovať preexponované
svetlé časti. Podrobnejšie informácie o priorite jasných tónov nájdete
na =137.
oo Položka [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná (nezobrazuje sa) pri
nahrávaní videozáznamov s nastavenou položkou [z: Highlight tone
priority/z: Priorita jasných tónov].
287
Ďalšie funkcie ponuky
zzk Auto slow shutter (k Automatická nízka rýchlosť
uzávierky)
Môžete vybrať, či chcete nahrávať
videozáznamy, ktoré sú jasnejšie a menej
ovplyvnené šumom ako pri nastavení
na hodnotu [Disable/Zakázať], keď
automaticky spomalíte rýchlosť uzávierky
pri slabom osvetlení.
Dostupné v režime snímania [k]. Platí,
keď je snímková frekvencia veľkosti
nahrávania videozáznamu 8 alebo 7.
Disable (Zakázať)
Umožňuje nahrávanie videozáznamov plynulým, prirodzenejším
pohybom s menším vplyvom trasenia objektu ako pri nastavení
na možnosť [Enable/Povoliť]. Pri slabom osvetlení môžu byť
videozáznamy tmavšie ako pri nastavení na možnosť [Enable/
Povoliť].
Enable (Povoliť)
Umožňuje nahrávať jasnejšie a menej zašumené videozáznamy
ako pri nastavení možnosti [Disable/Zakázať], a to automatickým
znížením rýchlosti uzávierky na 1/30 s (NTSC) alebo 1/25 s (PAL) pri
slabom osvetlení.
oo Pri nahrávaní pohybujúcich sa objektov pri slabom osvetlení alebo pri výskyte
paobrazov, ako sú stopy, sa odporúča nastavenie na hodnotu [Disable/
Zakázať].
288
Ďalšie funkcie ponuky
zzk Av 1/8-stop incrementsM (k 1/8 EV kroky AvM)
Pri nahrávania videozáznamov pomocou
objektívu RF môžete nastaviť hodnoty
clony v jemnejšom rozsahu.
Dostupné v režime snímania [M].
Pomocou možnosti [Enable/Povoliť]
zmeníte krok clony z 1/3 EV (alebo 1/2 EV)
na 1/8 EV.
oo Položka [kAv 1/8-stop incr./k1/8 EV kroky Av] nie je pri použití objektívov
EF alebo EF-S dostupná (nezobrazuje sa).
oo Keď je nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], možnosti nastavenia
v položke [8C.Fn I-1: Exposure level increments/8C.Fn I-1: Zmeny
expozičnej úrovne] sú vypnuté a nemajú žiaden efekt.
289
Ďalšie funkcie ponuky
[z4]
zzHDMI info disp (Zobrazenie informácií HDMI)
Môžete nakonfigurovať zobrazenie
informácií pre obrazový výstup cez
kábel HDMI.
zzWith info (S informáciami)
Snímka, informácie o snímaní, body AF a ďalšie informácie sa zobrazujú
na inom zariadení cez HDMI. Obrazovka fotoaparátu sa vypne.
Nahraté videozáznamy sa uložia na kartu.
zzClean / H output (Vymazať/výstup H)
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením 4K.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte, ale na
kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Komunikácia cez Wi-Fi nie je
dostupná.
zzClean / L output (Vymazať/výstup L)
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením Full HD.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte, ale na
kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Komunikácia cez Wi-Fi nie je
dostupná.
290
Všeobecné upozornenia týkajúce sa
nahrávania videozáznamov
Červená výstražná ikona vnútornej teploty <E>
oo Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého nahrávania
videozáznamu alebo pri vysokej teplote prostredia, zobrazí sa červená ikona
<E>.
oo Červená ikona <E> signalizuje, že nahrávanie videozáznamu sa čoskoro
automaticky ukončí. V takom prípade nebudete môcť pokračovať v snímaní,
kým vnútorná teplota fotoaparátu neklesne. Vypnite napájanie a fotoaparát na
chvíľu nepoužívajte.
oo Dlhodobé nahrávanie videozáznamu pri vysokých teplotách spôsobí, že sa
červená ikona <E> zobrazí skôr. Keď nesnímate, vždy vypnite fotoaparát.
Kvalita nahrávania a snímok
oo Ak je nasadený objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte prepínač funkcie Image Stabilizer (IS) (Stabilizátor obrazu)
do polohy <1>, funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) bude aktívna
trvalo, aj keď nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a môže skrátiť celkovú
dobu nahrávania videozáznamu. Ak funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) nie je potrebná, napríklad pri použití statívu, odporúča sa nastaviť
prepínač IS do polohy <2>.
oo Ak sa počas nahrávania videozáznamu s automatickým nastavením expozície
zmení jas, obraz videozáznamu sa môže na okamih zdanlivo zastaviť.
V takom prípade nahrávajte videozáznamy s manuálnym nastavením
expozície.
oo Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
obrazovke môže zobrazovať čierna. Videozáznamy sa nahrajú takmer presne
tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
oo Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO, pri vysokej teplote, nízkych rýchlostiach
uzávierky alebo pri slabom svetle sa na snímkach môže objaviť šum alebo
nepravidelné farby. S výnimkou nahrávania časozberných videozáznamov sa
videozáznamy nahrajú takmer presne tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
oo Ak videozáznam prehráte na inom zariadení, kvalita obrazu alebo zvuku sa
môže zhoršiť alebo prehrávanie nemusí byť možné (aj ak dané zariadenia
podporujú formát MP4).
291
Všeobecné upozornenia týkajúce sa nahrávania videozáznamov
Kvalita nahrávania a snímok
oo Ak používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu, počas
nahrávania videozáznamu sa môže v pravej časti
obrazovky zobraziť ukazovateľ. Signalizuje, aký objem
údajov sa ešte nezapísal na kartu (zostávajúca kapacita
internej vyrovnávacej pamäte). Čím je karta pomalšia,
tým rýchlejšie bude ukazovateľ stúpať. Pri dosiahnutí
(1)
najvyššej úrovne ukazovateľa (1) sa nahrávanie
videozáznamu automaticky zastaví.
oo Ak má karta vysokú rýchlosť zápisu, ukazovateľ sa nezobrazí alebo sa
jeho úroveň (ak sa zobrazí) takmer vôbec nezvýši. Nasnímajte najskôr
niekoľko skúšobných videozáznamov, aby ste sa presvedčili, či karta dokáže
dostatočne rýchlo zapisovať.
oo Ak ukazovateľ indikuje, že karta je plná, a nahrávanie videozáznamu sa
automaticky zastaví, zvuk pri konci videozáznamu nemusí byť riadne
zaznamenaný.
oo Ak sa zapisovacia rýchlosť karty zníži (z dôvodu fragmentácie) a zobrazí sa
indikátor, rýchlosť zapisovania môžete zvýšiť naformátovaním karty.
Obmedzenia zvuku
oo Ak je položka [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu] nastavená na
možnosť L6V (NTSC) alebo L5V (PAL), položka [8C.
Fn III-9: Audio compression/8C.Fn III-9: Kompresia zvuku] nastavená
na možnosť [Enable/Povoliť] a v prípade HDR videozáznamov, platia
nasledujúce obmedzenia.
• V posledných približne dvoch snímkach sa nezaznamená zvuk.
• Pri prehrávaní videozáznamov v systéme Windows sa môže mierne narušiť
synchronizácia obrazu a zvuku videozáznamov.
292
Prehrávanie
Táto kapitola pokrýva témy týkajúce sa prehrávania – prehrávania
statických záberov a videozáznamov – a uvádza nastavenia
ponuky na karte Prehrávanie ([x]).
Snímky zhotovené a uložené iným zariadením
Štandardné zobrazenie alebo výber v tomto fotoaparáte nemusí
byť možný pri snímkach zhotovených v iných fotoaparátoch
alebo snímkach z tohto fotoaparátu, ktoré boli upravené alebo
premenované v počítači.
293
Ponuky na kartách: Prehrávanie
zzPrehrávanie 1
=310
=313
=314
=318
=322
zzPrehrávanie 2
=325
=331
=333
=334
zzPrehrávanie 3
=337
=339
=340
=343
=345
=347
oo Položky [3: RAW image processing/3: Spracovanie snímok RAW]
a [3: Quick Control RAW processing/3: Spracovanie snímok RAW
pomocou rýchleho ovládania] sa nezobrazujú v režimoch Základnej zóny.
294
Ponuky na kartách: Prehrávanie
zzPrehrávanie 4
=349
=351
=352
=353
=354
=355
295
Prehrávanie snímok
Zobrazenie jednotlivých snímok
snímku.
1 Prehrajte
zz Stlačte tlačidlo <x>.
snímku.
2 Vyberte
zz Novšie snímky prehráte tlačidlom <Z>
a staršie snímky prehráte tlačidlom <Y>.
zz Každým stlačením tlačidla <B> sa
obrazovka zmení.
Žiadne informácie
Zobrazenie
základných
informácií
Zobrazenie informácií o snímaní
prehrávanie snímok.
3 Ukončite
zz Stlačením tlačidla <x> ukončíte
prehrávanie snímok.
296
Prehrávanie snímok
Zobrazenie informácií o snímaní
Keď máte zobrazenú obrazovku s informáciami o snímaní, môžete pomocou
tlačidiel <W> <X> zmeniť zobrazené informácie. Môžete tiež prispôsobiť
zobrazené informácie – v položke [x: Playback information display/
x: Zobrazenie informácií o prehrávaní] (=349).
297
Prehrávanie snímok
Ovládanie prehrávania dotykom
Fotoaparát je vybavený panelom dotykovej obrazovky, na ktorej môžete
dotykom ovládať prehrávanie. Podporované dotykové funkcie sú podobné
funkciám používaným so smartfónmi a podobnými zariadeniami. Najskôr
stlačením tlačidla <x> pripravte dotykové prehrávanie snímok.
Prehľadávanie snímok
Zobrazenie
s preskakovaním snímok
Zobrazenie registra
Zväčšené zobrazenie
oo Zobrazenie môžete zväčšiť aj dvojitým ťuknutím jedným prstom.
298
Zväčšovanie snímok
Zhotovené snímky môžete zväčšiť.
snímku.
1 Zväčšite
zz Počas prehrávania snímok stlačte
tlačidlo <u>.
gg Zobrazí sa zväčšené zobrazenie.
V pravej dolnej časti obrazovky sa
zobrazí pozícia zväčšenej oblasti (1)
a symbol [6u].
zz Snímky zväčšíte otáčaním voliča <6>
v smere pohybu hodinových ručičiek.
zz Zväčšenie zmenšíte otáčaním voliča
<6> proti smeru pohybu hodinových
ručičiek. Ak chcete zobraziť register
(=300), ďalej otáčajte voličom.
(1)
snímku.
2 Posúvajte
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
sa posúvajte po snímke vertikálne
a horizontálne.
zz Ak chcete zväčšené zobrazenie zrušiť,
stlačte tlačidlo <u>.
299
Zobrazenie registra (zobrazenie
viacerých snímok)
Snímky možno rýchlo vyhľadať pomocou zobrazenia registra, pri ktorom sa
na jednej obrazovke zobrazuje 4, 9, 36 alebo 100 snímok.
tlačidlo <u>.
1 Stlačte
zz Počas prehrávania snímok stlačte
tlačidlo <u>.
gg V pravej dolnej časti obrazovky sa
zobrazí symbol [6u].
na zobrazenie registra.
2 Prepnite
zz Otočte voličom <6> proti smeru
hodinových ručičiek.
gg Zobrazí sa register so 4 snímkami.
Vybratá snímka bude zvýraznená
oranžovým rámikom.
zz Otáčaním voliča <6> ďalej proti
smeru hodinových ručičiek prepnete
medzi zobrazením 9 snímok, 36 snímok
a 100 snímok. Ak budete otáčať voličom
v smere hodinových ručičiek, bude
sa striedať zobrazenie 100, 36, 9, 4
a jednej snímky.
B
B
B
B
snímku.
3 Vyberte
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte oranžový rámik a vyberte
snímku.
zz Stlačením tlačidla <0> v zobrazení
registra sa vybraná snímka zobrazí
v zobrazení jednotlivej snímky.
300
Prehrávanie videozáznamov
snímku.
1 Prehrajte
zz Stlačte tlačidlo <x>.
videozáznam.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
videozáznam, ktorý chcete prehrať.
zz Pri zobrazení jednotlivých snímok
označuje ikona <s1> zobrazená
v ľavom hornom rohu, že ide o
videozáznam.
zz Pri zobrazení registra označuje
perforácia na ľavom okraji miniatúry,
že ide o videozáznam. Keďže
videozáznamy nemožno prehrávať
zo zobrazenia registra, stlačením
tlačidla <0> prejdite na zobrazenie
jednotlivých snímok.
zobrazení jednotlivých snímok
3 Vstlačte
tlačidlo <0>.
tlačidla <0> prehrajte
4 Stlačením
videozáznam.
gg Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
zz Stlačením tlačidla <0> môžete
pozastaviť prehrávanie a zobraziť panel
prehrávania videozáznamu. Ak chcete
obnoviť prehrávanie, znovu stlačte
tlačidlo.
zz Počas prehrávania videozáznamu tiež
môžete nastaviť hlasitosť pomocou
tlačidiel <W> <X>.
(1)
(1)
Reproduktor
301
Prehrávanie videozáznamov
Panel prehrávania videozáznamu
Položka
7 Prehrať
8 Spomalené
prehrávanie
T Posun dozadu
3 Predchádzajúca
snímka
6 Nasledujúca
snímka
v Posun dopredu
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
prehrávaním a zastavením.
Nastavte rýchlosť spomaleného prehrávania pomocou
tlačidiel <Y> <Z>. Rýchlosť spomaleného prehrávania je
uvedená v pravom hornom rohu obrazovky.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dozadu o 4 s.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí
predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>,
videozáznam sa bude posúvať dozadu.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dopredu o 4 s.
X Upraviť
Zobrazí obrazovku úprav (=304).
y Hudba na pozadí
Prehrá videozáznam s vybratou hudbou na pozadí (=336).
Dostupné pri prehrávaní 4K alebo 4K časozberných
videozáznamov. Umožňuje extrahovať aktuálnu snímku
a uložiť ju ako statický záber JPEG (=306).
Pozícia prehrávania
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(=301).
I Vyňatie snímky
minúty’ sekundy”
Hlasitosť
302
Prehrávanie videozáznamov
Panel prehrávania videozáznamu (albumy videoklipov)
Položka
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
7 Prehrať
prehrávaním a zastavením.
Nastavte rýchlosť spomaleného prehrávania pomocou
8 Spomalené
tlačidiel <Y> <Z>. Rýchlosť spomaleného prehrávania
prehrávanie
je uvedená v pravom hornom rohu obrazovky.
T Predchádzajúci klip Zobrazí prvú snímku predchádzajúceho videoklipu.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí
3 Predchádzajúca
predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>,
snímka
videozáznam sa bude posúvať dozadu.
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
6 Nasledujúca
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
snímka
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
Zobrazí prvú snímku nasledujúceho videoklipu.
v Nasledujúci klip
Vymaže aktuálny videoklip.
L Vymazanie klipu
X Upraviť
Zobrazí obrazovku úprav (=304).
y Hudba na pozadí
Prehrá album s vybratou hudbou na pozadí (=336).
Pozícia prehrávania
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(=301).
minúty’ sekundy”
Hlasitosť
oo Keď je fotoaparát pripojený k televízoru kvôli prehrávaniu videozáznamu,
hlasitosť nastavte pomocou ovládača televízora (=308). (Hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou tlačidiel <W> <X>.)
oo Prehrávanie videozáznamu sa môže zastaviť, ak rýchlosť čítania karty je príliš
nízka alebo súbory videozáznamov majú poškodené snímky.
oo Podrobnejšie informácie o dostupnej dobe nahrávania videozáznamu nájdete
na =586.
303
Úprava prvej a poslednej scény
videozáznamu
Prvú a poslednú scénu môžete vystrihnúť približne v 1-sekundových
krokoch.
prehrávanie
1 Pozastavte
videozáznamu.
gg Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
paneli prehrávania
2 Na
videozáznamu vyberte
možnosť [X].
časť, ktorú chcete
3 Vyberte
vystrihnúť.
zz Vyberte možnosť [U] (Vystrihnúť
začiatok) alebo [V] (Vystrihnúť koniec).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> môžete
prehrávať po jednotlivých snímkach.
zz Keď sa rozhodnete, ktorú časť chcete
vystrihnúť, stlačte tlačidlo <0>.
Časť vyznačená čiarou v spodnej časti
obrazovky zostane zachovaná.
upravený
4 Skontrolujte
videozáznam.
zz Výberom možnosti [7] prehrajte
upravený videozáznam.
zz Ak chcete zmeniť upravenú časť,
vráťte sa ku kroku č. 3.
zz Ak chcete úpravy zrušiť, stlačte
tlačidlo <M>.
304
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu
snímku.
5 Uložte
zz Vyberte položku [W] (1).
(1) (2)
zz Zobrazí sa obrazovka uloženia.
zz Ak chcete obsah uložiť ako nový
videozáznam, vyberte možnosť
[New file/Nový súbor]. Ak ho chcete
uložiť a prepísať ním pôvodný súbor
videozáznamu, vyberte možnosť
[Overwrite/Prepísať].
] (2) uložte
zz Výberom možnosti [
skomprimovanú verziu súboru.
Pred kompresiou sa videozáznamy
s rozlíšením 4K skonvertujú na
videozáznamy s rozlíšením Full HD.
zz V potvrdzovacom dialógovom okne
výberom položky [OK] uložte upravený
videozáznam a vráťte sa na obrazovku
prehrávania videozáznamu.
oo Keďže úpravy sa vykonávajú približne v 1-sekundových krokoch (pozícia
označená symbolom [ ] v spodnej časti obrazovky), skutočná pozícia
orezania videozáznamov sa môže líšiť od pozície, ktorú ste určili.
oo Videozáznamy nasnímané iným fotoaparátom nemožno v tomto fotoaparáte
upravovať.
oo Videozáznam nemožno upravovať, keď je fotoaparát pripojený k počítaču.
oo Kompresia a uloženie nie je k dispozícii pre veľkosť nahrávania videozáznamu
L6V (NTSC) ani L5V (PAL).
oo Pokyny na úpravu albumov videoklipov nájdete v časti „Úprava albumov
videoklipov“ (=334).
305
Vyňatie snímky z videozáznamov 4K alebo
časozberných videozáznamov 4K
Z videozáznamov 4K alebo časozberných videozáznamov 4K môžete
zvoliť jednotlivé snímky a uložiť ich ako približne 8,3-megapixelové statické
snímky JPEG (3840 × 2160). Táto funkcia sa nazýva „Frame Grab (4K frame
capture)“ (Vyňatie snímky (záznam snímky s rozlíšením 4K)) .
snímku.
1 Prehrajte
zz Stlačte tlačidlo <3>.
videozáznam 4K.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
videozáznam 4K alebo časozberný
videozáznam 4K.
zz Na obrazovke informácií o snímaní
(=599) sú videozáznamy 4K
a časozberné videozáznamy 4K
označené ikonou [H].
zz V zobrazení registra prejdete na
zobrazenie jednotlivých snímok
stlačením tlačidla <0>.
zobrazení jednotlivých snímok
3 Vstlačte
tlačidlo <0>.
prehrávanie
4 Pozastavte
videozáznamu.
gg Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
snímku na vyňatie.
5 Vyberte
zz Pomocou panela prehrávania
videozáznamu vyberte snímku, ktorú
chcete vyňať ako statický záber.
zz Pokyny na používanie panela
prehrávania videozáznamu nájdete
na =302.
položku [I].
6 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [I].
306
Vyňatie snímky z videozáznamov 4K alebo časozberných videozáznamov 4K
snímku.
7 Uložte
zz Výberom položky [OK] uložíte aktuálnu
snímku ako statický záber JPEG.
snímku na zobrazenie.
8 Vyberte
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky.
zz Vyberte možnosť [View original movie/
Zobraziť pôvodný videozáznam] alebo
[View extracted still image/Zobraziť
vyňatý statický záber].
oo Vyňatie snímky nie je možné z videozáznamov s rozlíšením Full HD,
časozberných videozáznamov Full HD, videozáznamov 4K ani časozberných
videozáznamov 4K, ktoré boli zaznamenané iným fotoaparátom.
307
Prehrávanie na televízore
Po pripojení fotoaparátu k televízoru prostredníctvom kábla HDMI na
ňom budete môcť prehrávať nasnímané statické zábery a videozáznamy.
Odporúča sa použiť kábel HDMI HTC-100 (predáva sa samostatne).
Ak sa na obrazovke televízora neukáže obraz, skontrolujte, či je
položka [5: Video system/5: Video systém] správne nastavená na
možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL] (v závislosti
od video systému vášho televízora).
kábel HDMI do fotoaparátu.
1 Zapojte
zz Logo <dHDMI MINI> na zástrčke otočte
k prednej strane fotoaparátu a zástrčku
zasuňte do konektora <D>.
HDMI zapojte do televízora.
2 Kábel
zz Kábel HDMI zapojte do portu HDMI IN
televízora.
televízor a videovstup
3 Zapnite
televízora prepnite na pripojený
port.
fotoaparátu prepnite do
4 Vypínač
polohy <1>.
tlačidlo <x>.
5 Stlačte
gg Snímka sa zobrazí na obrazovke
televízora. (Na obrazovke fotoaparátu
sa nič nezobrazí.)
zz Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením
zodpovedajúcim pripojenému televízoru.
308
Prehrávanie na televízore
oo Hlasitosť zvuku videozáznamu nastavte na televízore. Hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou fotoaparátu.
oo Pred pripojením alebo odpojením kábla medzi fotoaparátom a televízorom
vypnite fotoaparát aj televízor.
oo V závislosti od príslušného televízora môže byť časť zobrazenej snímky
orezaná.
oo Do konektora <D> fotoaparátu nepripájajte výstup žiadneho iného
zariadenia. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
oo Niektoré televízory nemusia zobraziť snímky z dôvodu nekompatibility.
oo Môže trvať určitý čas, kým sa snímky zobrazia. Položku [5: HDMI
resolution/5: Rozlíšenie HDMI] nastavte na možnosť [1080p] (=386),
aby nedošlo k oneskoreniu.
oo Keď je fotoaparát pripojený k televízoru, ovládanie dotykovej obrazovky nie je
podporované.
309
Ochrana snímok
Môžete ochrániť dôležité snímky pred neúmyselným vymazaním.
Ochrana jednej snímky
položku [3: Protect
1 Vyberte
images/3: Ochrana snímok].
položku [Select images/
2 Vyberte
Vybrať snímky].
snímku.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete ochrániť.
(1)
4 zz Ak chcete chrániť vybratú snímku,
Nastavte ochranu snímky.
stlačte tlačidlo <0>. V hornej časti
obrazovky sa zobrazí ikona <K> (1).
zz Ak chcete ochranu snímky zrušiť, znova
stlačte tlačidlo <0>. Ikona <K>
zmizne.
zz Ak chcete nastaviť ochranu pre ďalšiu
snímku, zopakujte kroky č. 3 a 4.
310
Ochrana snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete ochrániť
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku rozsahu na ochranu všetkých určených snímok naraz.
položku [Select range/
1 Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/Vybrať
rozsah] v ponuke [3: Protect
images/3: Ochrana snímok].
rozsah snímok.
2 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
gg Nastaví sa ochrana snímok v určenom
rozsahu a zobrazí sa ikona <J>.
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
ochránenie, zopakujte krok č. 2.
311
Ochrana snímok
Ochrana všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Ochranu môžete naraz nastaviť pre všetky snímky v priečinku alebo
na karte.
Keď vyberiete možnosť [All images in
folder/Všetky snímky v priečinku] alebo
[All images on card/Všetky snímky na
karte] v položke [3: Protect images/3:
Ochrániť snímky], všetky snímky v danom
priečinku alebo na karte budú chránené.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Unprotect all images in folder/Zrušiť
ochranu všetkých snímok v priečinku]
alebo [Unprotect all images on card/
Zrušiť ochranu všetkých snímok
na karte].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=345), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky] a [Unprotect all found/Zrušiť ochranu
všetkých nájdených snímok].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky nájdené
snímky filtrované podľa podmienok
vyhľadávania budú chránené.
Ak vyberiete položku [Unprotect all found/
Zrušiť ochranu všetkých nájdených
snímok], ochrana všetkých nájdených
snímok sa zruší.
oo Pri formátovaní karty (=367) sa vymažú aj chránené snímky.
oo Chránenú snímku nie je možné vymazať vo fotoaparáte pomocou funkcie
vymazávania. Ak chcete vymazať chránenú snímku, musíte najskôr zrušiť jej
ochranu.
oo Ak vymažete všetky snímky (=317), zostanú len chránené snímky. To je
praktické v prípade, že chcete vymazať všetky nepotrebné snímky naraz.
312
Otočenie snímok
Túto funkciu môžete používať na otočenie zobrazenej snímky do
požadovanej polohy.
položku [3: Rotate
1 Vyberte
image/3: Otočiť snímku].
snímku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete otočiť.
snímku.
3 Otočte
zz Každým stlačením tlačidla <0>
sa snímka otočí v smere pohybu
hodinových ručičiek takto:
90° → 270° → 0°.
zz Ak chcete otočiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 a 3.
oo Ak pred fotografovaním zvislých snímok nastavíte položku [5: Auto
rotate/5: Automatické otočenie] na možnosť [OnzD/Zap.zD]
(=366), snímku nemusíte otáčať pomocou tejto funkcie.
oo Ak sa otočená snímka počas prehrávania snímok nezobrazuje s otočenou
orientáciou, nastavte položku [5: Auto rotate/5: Automatické otočenie]
na možnosť [OnzD/Zap.zD].
313
Vymazanie snímok
Nepotrebné snímky môžete buď vymazávať po jednom, alebo všetky naraz.
Chránené snímky (=310) sa nevymažú.
oo Vymazaná snímka sa už nedá obnoviť. Pred vymazaním snímky sa
preto uistite, že ju už nepotrebujete. Ak chcete zabrániť nechcenému
vymazaniu dôležitých snímok, nastavte ich ochranu.
Vymazávanie jednotlivých snímok
snímky určené na
1 Vyberte
vymazanie.
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete vymazať.
2 Stlačte tlačidlo <L>.
3 Vymažte snímky.
Snímky JPEG alebo RAW alebo
videozáznamy
zz Vyberte položku [Erase/Vymazať].
Snímky RAW+JPEG
zz Vyberte požadovanú položku.
314
Vymazanie snímok
Označenie snímok symbolom [X] na hromadné vymazanie
Označením snímok, ktoré chcete vymazať, značkou začiarknutia môžete
vymazať všetky tieto snímky naraz.
položku [3: Erase
1 Vyberte
images/3: Vymazať snímky].
položku [Select and erase
2 Vyberte
images/Vybrať a vymazať snímky].
snímku.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete vymazať, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
vymazanie, zopakujte krok č. 3.
snímky.
4 Vymažte
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
315
Vymazanie snímok
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete vymazať
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku pre rozsah na vymazanie všetkých určených snímok
naraz.
položku [Select range/
1 Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah] v ponuke [3: Erase
images/3: Vymazať snímky].
rozsah snímok.
2 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
3 Stlačte tlačidlo <M>.
snímky.
4 Vymažte
zz Vyberte možnosť [OK].
316
Vymazanie snímok
Vymazanie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Všetky snímky v priečinku alebo na karte môžete vymazať naraz.
Keď je položka [3: Erase images/3:
Vymazať snímky] nastavená na možnosť
[All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] alebo [All images on card/
Všetky snímky na karte], vymažú sa
všetky snímky v danom priečinku alebo
na karte.
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=345), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky nájdené
snímky filtrované podľa podmienok
vyhľadávania sa vymažú.
oo Ak chcete vymazať všetky snímky vrátane chránených snímok, naformátujte
kartu (=367).
317
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tlačiť fotografie
zaznamenané na karte podľa pokynov na tlač, ktoré udávajú napríklad
výber obrázkov, počet výtlačkov a pod. Na jedenkrát môžete vytlačiť
viacero obrázkov alebo vytvoriť objednávku tlače pre fotoslužbu.
Môžete nastaviť napríklad typ tlače, tlač dátumu, tlač čísla súboru a pod.
Tlačové nastavenia sa použijú na všetky snímky určené na tlač. (Nie je
možné ich nastaviť jednotlivo pre každú snímku.)
Nastavenie možnosti tlače
možnosť [3: Print
1 Vyberte
order/3: Poradie tlače].
položku [Set up/
2 Vyberte
Nastavenie].
možnosti nastavte
3 Jednotlivé
podľa potreby.
zz Nastavte položky [Print type/Typ
tlače], [Date/Dátum] a [File No./Číslo
súboru].
Print type
(Typ tlače)
Standard
K (Štandardná)
Index
L (Register)
K
Date (Dátum)
File number
(Číslo súboru)
318
Vytlačí jednu snímku na jeden list.
Na jeden list sa vytlačí viacero miniatúr
snímok.
Vytlačí štandardné snímky aj miniatúry
Both (Obe)
v registri.
L
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do zhotovenej
Off (Vyp.) snímky vytlačí zaznamenaný dátum.
On (Zap.) Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do snímky vytlačí
Off (Vyp.) číslo súboru.
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
nastavenie.
4 Ukončite
zz Stlačte tlačidlo <M>.
zz Ďalej vyberte možnosť [Sel.Image/
Vybrať snímku] alebo [Multiple/
Viaceré] na zadanie snímok, ktoré
sa majú tlačiť.
oo Ak tlačíte snímku s veľkou veľkosťou pomocou nastavenia [Index/Register]
alebo [Both/Obe] (=318), na niektorých tlačiarňach sa register nemusí
vytlačiť. V takom prípade zmeňte veľkosť snímky (=339) a potom vykonajte
tlač registra.
oo Aj v prípade, že sú položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru]
nastavené na možnosť [On/Zap.], dátum a číslo súboru sa v závislosti od
nastavenia typu tlače a od tlačiarne nemusia vytlačiť.
oo Pri nastavení možnosti tlače [Index/Register] nie je možné súčasne nastaviť
položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] na možnosť [On/Zap.].
oo Pri tlači s formátom DPOF použite kartu, pre ktorú sú nastavené údaje poradia
tlače. Ak iba extrahujete snímky z karty a pokúsite sa ich vytlačiť, nie je možné
tlačiť pomocou určeného poradia tlače.
oo Niektoré tlačiarne kompatibilné s formátom DPOF a fotolaboratóriá nemusia
byť schopné vytlačiť fotografie podľa vašej špecifikácie. Pred tlačou si
prečítajte návod na používanie príslušnej tlačiarne alebo si overte kompatibilitu
pri zadávaní objednávky do fotolaboratória.
oo Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení tlače pre snímky
s nastaveniami DPOF nastavenými v inom fotoaparáte. Všetky poradia tlače
sa môžu neúmyselne prepísať. Stanovenie poradia tlače nemusí byť možné
pri každom type snímky.
319
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
Určenie snímok na tlač
zzVýber snímok
Jednotlivo vyberte a určte snímky.
Stlačením tlačidla <M> uložíte poradie
tlače na kartu.
(1)
(2)
zz Standard / Both (Štandardný/Obe)
Stlačením tlačidla <0> vytlačíte jednu
kópiu zobrazenej snímky. Stlačením
tlačidiel <W> <X> môžete nastaviť
počet tlačených kópií po hodnotu 99.
(1)
(2)
(3) (4)
Množstvo
Celkový počet vybratých snímok
zz Index (Register)
Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku začiarknutia do políčka [X].
Snímka sa zaradí do tlače registra.
(3)
(4)
Začiarknutie
Ikona registra
zzVýber viacerých snímok
Select range (Výber rozsahu)
V časti [Multiple/Viaceré] vyberte
položku [Select range/Vybrať rozsah].
Výberom prvej a poslednej snímky
požadovaného rozsahu sa všetky snímky
v danom rozsahu označia značkou [X] a
vytlačí sa jedna kópia z každej snímky.
320
Formát Digital Print Order Format (DPOF)
All Images in a Folder (Všetky snímky v priečinku)
Vyberte položku [Mark all in folder/Označiť všetky v priečinku]
a vyberte priečinok. Na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
v príslušnom priečinku.
Ak vyberiete položku [Clear all in folder/Zrušiť všetky v priečinku]
a vyberiete priečinok, zruší sa poradie tlače pre všetky snímky
v priečinku.
All Images on a Card (Všetky snímky na karte)
Ak vyberiete položku [Mark all on card/Označiť všetky na karte],
na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok na karte.
Ak vyberiete položku [Clear all on card/Zrušiť všetky na karte],
pre všetky snímky na karte sa zruší poradie tlače.
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=345) a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji sa
zobrazí položka [Mark all found images/Označiť všetky nájdené snímky]
a [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené snímky].
All Found Images (Všetky nájdené snímky)
Ak vyberiete položku [Mark all found images/Označiť všetky
nájdené snímky], na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
filtrovaných podľa podmienok vyhľadávania.
Ak vyberiete položku [Clear all found images/Zrušiť všetky nájdené
snímky], celé poradie tlače filtrovaných snímok sa zruší.
oo Snímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť na tlač. Upozorňujeme, že
snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené na tlač, ani keď určíte všetky
snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
oo Keď používate tlačiareň kompatibilnú so štandardom PictBridge, v jednom
poradí tlače nezadávajte viac ako 400 snímok. Ak vyberiete viac snímok,
nemusia sa všetky vytlačiť.
321
Určenie snímok pre fotoknihu
Môžete určiť najviac 998 snímok, ktoré sa majú vytlačiť vo fotoknihe. Keď
použijete na import snímok do počítača nástroj EOS Utility (softvér EOS),
vybraté snímky pre fotoknihu sa skopírujú do vyhradeného priečinka. Táto
funkcia je praktická pri objednávaní fotokníh online.
Určenie snímok po jednej
položku [3: Photobook
1 Vyberte
Set-up/3: Nastavenie fotoknihy].
položku [Select images/
2 Vyberte
Vybrať snímky].
snímku, ktorú chcete určiť.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete určiť pre fotoknihu ďalšie
snímky, zopakujte krok č. 3.
322
Určenie snímok pre fotoknihu
Určenie rozsahu snímok pre fotoknihu
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať rozsah
(počiatočný a koncový bod) snímok, ktoré sa určia pre fotoknihu.
položku [Multiple/Viaceré].
1 Vyberte
zz V položke [3: Photobook Set-up/3:
Nastavenie fotoknihy] vyberte možnosť
[Multiple/Viaceré].
položku [Select range/
2 Vyberte
Vybrať rozsah].
rozsah snímok.
3 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
gg Všetky snímky v určenom rozsahu (od
prvej snímky po poslednú) sa označia
značkou [X].
323
Určenie snímok pre fotoknihu
Určenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete určiť všetky snímky v priečinku alebo na karte pre fotoknihu.
V položke [x: Photobook Set-up/x:
Nastavenie fotoknihy] môžete nastaviť
položku [Multiple/Viaceré] na možnosť
[All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] alebo [All images on card/
Všetky snímky na karte], čím určíte pre
fotoknihu všetky snímky v danom priečinku
alebo na danej karte.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Clear all in folder/Zrušiť všetky
v priečinku] alebo [Clear all on card/
Zrušiť všetky na karte].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=345) a vyberiete možnosť [Multiple/Viaceré], na displeji sa
zobrazí položka [All found images/Všetky nájdené snímky] a [Clear all
found images/Zrušiť všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa určia pre fotoknihu.
Ak vyberiete položku [Clear all found
images/Zrušiť všetky nájdené snímky],
celá objednávka fotoknihy filtrovaných
snímok sa zruší.
oo Snímky RAW ani videozáznamy nie je možné určiť pre fotoknihu.
Upozorňujeme, že snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené pre
fotoknihu, ani keď určíte všetky snímky pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
oo Tento fotoaparát nepoužívajte na konfigurovanie nastavení fotoknihy pre
snímky s nastaveniami fotoknihy vykonanými v inom fotoaparáte. Všetky
nastavenia fotoknihy sa môžu neúmyselne prepísať.
324
Spracovanie snímok RAW pomocou
fotoaparátu
N
Snímky 1 alebo F môžete spracovať pomocou fotoaparátu a vytvoriť
z nich snímky JPEG. Snímky RAW tým neovplyvníte, takže na vytvorenie
snímok JPEG môžete aplikovať rôzne podmienky.
Na spracovanie snímok RAW môžete tiež použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS).
položku [3: RAW image
1 Vyberte
processing/3: Spracovanie
snímok RAW].
položku a vyberte snímky.
2 Vyberte
zz Môžete vybrať viacero snímok, ktoré sa
spracujú naraz.
Select images (Vybrať snímky)
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete spracovať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
Select range (Vybrať rozsah)
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
zz Stlačte tlačidlo <M>.
325
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
požadované podmienky
3 Nastavte
spracovania.
Use shot settings (Použiť
nastavenia snímania)
zz Snímky sa spracujú s použitím
nastavení v momente zosnímania.
Customize RAW processing
(Prispôsobiť spracovanie
snímok RAW)
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> <Y> <Z>
vyberte požadovanú položku.
zz Otáčaním voliča <6> alebo <5>
prepnite nastavenie.
zz Stlačením tlačidla <0> prejdite
obrazovku nastavenia funkcií.
zz Ak sa chcete vrátiť k nastaveniam snímok
v čase nasnímania, stlačte tlačidlo <L>.
Obrazovka porovnávania
zz Môžete prepínať medzi obrazovkami
[After change/Po zmene] a [Shot
settings/Nastavenia snímania]
stlačením tlačidla <B> a otáčaním
voliča <5>.
zz Položky v oranžovej farbe na obrazovke
[After change/Po zmene] boli upravené
od momentu snímania.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
snímku.
4 Uložte
zz Pri použití funkcie [Customize RAW
processing/Prispôsobiť spracovanie
snímok RAW] vyberte položku [W]
(Uložiť).
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete spracovať ďalšie snímky,
vyberte možnosť [Yes/Áno] a zopakujte
kroky č. 2 – 4.
326
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
snímku na zobrazenie.
5 Vyberte
zz Vyberte položku [Original image/
Pôvodná snímka] alebo [Processed
img./Spracovaná snímka].
Zväčšené zobrazenie
Snímky zobrazené pre funkciu [Customize RAW processing/Prispôsobiť
spracovanie snímok RAW] môžete zväčšiť tlačidlom <u>. Zväčšenie
sa bude líšiť v závislosti od nastavenia [Image quality/Kvalita snímok].
Pomocou krížových tlačidiel <V> sa môžete posúvať po zväčšenej snímke
vertikálne a horizontálne.
Ak chcete zväčšené zobrazenie zrušiť, znovu stlačte tlačidlo <u>.
Snímky s nastavením pomeru strán
JPEG snímky so zadaným pomerom strán sa vytvoria pri spracovaní snímok
RAW pomocou položky [z: zCropping/aspect ratio/z: zOrezanie/
pomer strán] (=119) nastavenej na možnosť [1:1 (aspect ratio)/1:1
(pomer strán)], [4:3 (aspect ratio)/4:3 (pomer strán)] alebo [16:9 (aspect
ratio)/16:9 (pomer strán)].
oo Keď spracovávate snímky s viacnásobnou expozíciou 1 alebo F,
niektoré nastavenia nemožno zmeniť.
327
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
Možnosti spracovania snímok RAW
zz[
] Brightness adjustment (Nastavenie jasu)
zz[
] White balance (Vyváženie bielej) (=140)
zz[
] Picture Style (Štýl Picture Style) (=148)
Jas snímky môžete nastaviť v rozsahu ±1 stupeň EV s krokom po
1/3 stupňa EV.
Môžete vybrať vyváženie bielej. Ak vyberiete možnosť [Q], môžete
vybrať položku [Auto: Ambience priority/Automaticky: priorita
atmosféry] alebo [Auto: White priority/Automaticky: priorita bielej].
Ak vyberiete možnosť [P], môžete nastaviť farebnú teplotu.
Môžete vybrať štýl Picture Style. Môžete upraviť jas, kontrast a ďalšie
parametre.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia) (=136)
Môžete nastaviť funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia).
zz[ ] High ISO speed noise reduction (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO) (=157)
Môžete nastaviť redukciu šumu pri vysokých citlivostiach ISO. Ak sa
účinok nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (=299).
zz[73] Image quality (Kvalita snímky) (=116)
Môžete nastaviť kvalitu snímky pri vytváraní snímky JPEG.
Upozorňujeme, že pre snímky RAW zhotovené pri snímaní s orezaním
alebo pomocou objektívov EF-S sú dostupné len možnosti 73/83/b.
328
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
zz[
] Color space (Farebný priestor) (=147)
Môžete vybrať možnosť sRGB alebo Adobe RGB. Keďže obrazovka
fotoaparátu nie je kompatibilná s farebným priestorom Adobe RGB,
rozdiel v snímke bude sotva viditeľný, keď nastavíte ľubovoľný
z farebných priestorov.
zz[ ] Lens aberration correction (Korekcia aberácie
objektívu)
[
] Peripheral illumination correction (Korekcia periférneho
osvetlenia) (=124)
Je možné skorigovať jav, ktorý spôsobuje tmavší vzhľad rohov
snímok z dôvodu charakteristiky objektívu. Ak je nastavená možnosť
[Enable/Povoliť], zobrazí sa snímka s korekciou. Ak sa účinok nedá
jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (=299) a skontrolujte
rohy snímky. Korekcia periférneho osvetlenia vykonaná pomocou
fotoaparátu bude menej výrazná než pomocou programu Digital
Photo Professional (softvér EOS) pri maximálnom rozsahu korekcie.
Ak vplyv korekcie nie je zrejmý, na použitie korekcie periférneho
osvetlenia využite program Digital Photo Professional.
[
] Distortion correction (Korekcia skreslenia) (=124)
Je možné skorigovať skreslenie snímok z dôvodu charakteristiky
objektívu. Ak je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], zobrazí sa
snímka s korekciou. Na snímke s korekciou bude orezaný okraj
snímky.
Keďže rozlíšenie snímky môže vyzerať o niečo menšie, podľa potreby
upravte ostrosť pomocou nastavenia parametra [Sharpness/Ostrosť]
štýlu Picture Style.
[ ] Digital Lens Optimizer (Digitálna optimalizácia
objektívu) (=125)
Korekcia aberácie objektívu, difrakcie a straty ostrosti spôsobenej
nízkopásmovým filtrom prostredníctvom použitia hodnôt optickej
konštrukcie. Skontrolujte účinok nastavenia [Enable/Povoliť]
pomocou zväčšeného zobrazenia (=299). Bez zväčšenia sa účinok
funkcie Digitálna optimalizácia objektívu nezobrazí. Keď je zvolená
možnosť [Enable/Povoliť], použije sa korekcia chromatickej aberácie
aj difrakcie, hoci sa tieto možnosti nezobrazia.
329
Spracovanie snímok RAW pomocou fotoaparátu
[
] Chromatic aberration correction (Korekcia chromatickej
aberácie) (=126)
Je možné skorigovať chromatické aberácie (farebné lemovanie okolo
okrajov snímaného objektu) z dôvodu charakteristiky objektívu. Ak je
nastavená možnosť [Enable/Povoliť], zobrazí sa snímka s korekciou.
Ak sa účinok nedá jednoducho rozpoznať, zväčšite snímku (=299).
[
] Diffraction correction (Korekcia difrakcie) (=126)
Je možné skorigovať difrakciu spôsobenú clonou objektívu, ktorá
znižuje ostrosť snímok. Ak je nastavená možnosť [Enable/Povoliť],
zobrazí sa snímka s korekciou. Ak sa účinok nedá jednoducho
rozpoznať, zväčšite snímku (=299).
oo Spracovanie snímok RAW vo fotoaparáte neposkytne rovnaké výsledky ako
spracovanie snímok RAW pomocou programu Digital Photo Professional
(softvér EOS).
oo Ak použijete možnosť [Brightness adjustment/Nastavenie jasu], šum, pruhy
atď. sa môžu z dôvodu účinkov úprav zintenzívniť.
oo Keď je nastavená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu], účinok korekcie môže zvýšiť šum. Môže dôjsť aj k zvýrazneniu
okrajov snímok. Podľa potreby upravte ostrosť štýlu Picture Style alebo
nastavte položku [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu]
na možnosť [Disable/Zakázať].
oo Efekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého objektívu
a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko rozpoznateľný v
závislosti od použitého objektívu, podmienok snímania a iných faktorov.
330
Používanie obľúbených efektov
(kreatívny asistent)
Snímky RAW môžete spracovávať tak, že použijete preferované efekty
a výsledok uložíte ako snímky JPEG.
položku [3: Creative
1 Vyberte
Assist/3: Kreatívny asistent].
snímku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete spracovať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
úroveň efektu.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt.
zz Výberom položky [Preset/
Prednastavené] a stlačením
tlačidla <0> môžete vybrať
efekty [Vivid/Živý], [Soft/Jemný]
alebo iné prednastavené efekty.
[Auto 1/Automatický 1], [Auto 2/
Automatický 2] a [Auto 3/
Automatický 3] sú efekty, ktoré
odporúča fotoaparát na základe
podmienok snímky.
331
Používanie obľúbených efektov (kreatívny asistent)
zz Efekty ako [Brightness/Jas] alebo
[Contrast/Kontrast] môžete nastaviť
stlačením tlačidla <0> a použitím
tlačidiel <Y> <Z>.
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete efekt odstrániť, stlačte
tlačidlo <L>.
zz Ak chcete efekt potvrdiť, stlačte
tlačidlo <S>.
možnosti [OK] uložte
4 Výberom
snímku.
332
Výber typu spracovania snímok RAW
Môžete vybrať typ spracovania snímok RAW vykonávaného z obrazovky
rýchleho ovládania.
položku [3: Quick Control
1 Vyberte
RAW processing/3: Spracovanie
snímok RAW pomocou rýchleho
ovládania].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Creative Assist (Kreatívny asistent)
Spracovanie snímok RAW, pri ktorom sa
použije preferovaný efekt (=331).
zz RAW image processing (Spracovanie
snímok RAW)
Spracovanie snímok RAW podľa
zadaných podmienok (=325).
333
Úprava albumov videoklipov
Môžete zmeniť usporiadanie videoklipov v albume, odstrániť ich alebo
prehrať.
položku [3: Create
1 Vyberte
album/3: Vytvoriť album].
album, ktorý chcete
2 Vyberte
upraviť.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Po výbere stlačte tlačidlo <M>.
3 Vyberte možnosť [OK].
4 Vyberte možnosť úprav.
334
Úprava albumov videoklipov
Možnosť
T Rearrange
video snapshots
(Zmeniť
usporiadanie
videoklipov)
L Remove video
snapshot
(Odstrániť
videoklip)
7 Play video
snapshot
(Prehrať
videoklip)
Popis
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip, ktorý chcete
presunúť, a stlačte tlačidlo <0>. Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
ho presuňte a stlačte tlačidlo <0>.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip, ktorý chcete
odstrániť, a stlačte tlačidlo <0>. Vybraté videoklipy sú
označené ikonou [L]. Ak chcete výber zrušiť a ikonu [L]
odstrániť, stlačte tlačidlo <0> znova.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip, ktorý chcete
prehrať, a stlačte tlačidlo <0>. Pomocou tlačidiel <W> <X>
nastavte hlasitosť.
úpravy.
5 Dokončite
zz Po dokončení úprav stlačte tlačidlo
<M>.
zz Vyberte položku [W] (Dokončiť úpravy).
snímku.
6 Uložte
zz Ak chcete prehrať album s hudbou na
pozadí, pomocou položky [Background
music/Hudba na pozadí] vyberte
požadovanú hudbu (=336).
zz Ak chcete skontrolovať úpravy, vyberte
položku [Preview/Ukážka].
zz Výberom položky [Save/Uložiť] uložíte
upravený album ako nový album.
oo Albumy videoklipov možno upraviť len raz.
335
Úprava albumov videoklipov
Výber hudby na pozadí
Albumy a prezentácie možno prehrávať s hudbou na pozadí. Predtým však
musíte hudbu na pozadí skopírovať na kartu pomocou nástroja EOS Utility
(softvér EOS).
položku [Background
1 Vyberte
music/Hudba na pozadí].
zz Položku [Background music/Hudba
na pozadí] nastavte na možnosť [On/
Zap.].
hudbu na pozadí.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
hudbu a stlačte tlačidlo <0>. Pre
položku [Slide show/Prezentácia]
môžete vybrať viacero skladieb.
si ukážku.
3 Vypočujte
zz Ak si chcete vypočuť ukážku, stlačte
tlačidlo <B>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hlasitosť. Opätovným stlačením tlačidla
<B> zastavte prehrávanie.
zz Ak chcete hudbu odstrániť, vyberte ju
pomocou tlačidiel <W> <X> a potom
stlačte tlačidlo <L>.
oo Pokyny na kopírovanie hudby na pozadí na karty nájdete v príručke EOS
Utility návod na používanie.
336
Orezanie snímok JPEG
Zhotovenú snímku JPEG môžete orezať a uložiť ako inú snímku. Zmena
veľkosti snímky je možná len pri snímkach JPEG. Snímky zhotovené
v režime RAW nemožno orezať.
Vyberte položku [x: Cropping/x:
1 Orezanie].
snímku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete orezať.
rám pre orezanie.
3 Nastavte
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte rám
pre orezanie.
zz Oblasť vo vnútri rámu pre orezanie
vytvorí výrez.
zzZmena veľkosti rámu pre orezanie
Otočením voliča <6> zmeňte veľkosť rámu pre orezanie. Čím menší
bude rám pre orezanie, tým viac zväčšená bude orezaná snímka vyzerať.
zzZmena pomeru strán a orientácie
Otočením voliča <5> vyberte položku <e>. Stlačením tlačidla <0>
zmeňte pomer strán rámu pre orezanie.
337
Orezanie snímok JPEG
zzPresúvanie rámu pre orezanie
Pomocou krížových tlačidiel <V> sa posúvajte po ráme vertikálne
alebo horizontálne. Posúvajte rám pre orezanie dovtedy, kým nevyznačí
požadovanú oblasť snímky.
zzKorekcia naklonenia
Naklonenie snímky môžete upraviť o ±10°. Otočením voliča <5> vyberte
položku <c>, potom stlačte tlačidlo <0>. Počas kontroly naklonenia
oproti mriežke otočte volič <5> (v stupňoch po 0,1°) alebo ťuknite
na ľavý alebo pravý trojuholník (v stupňoch po 0,5°) v ľavej hornej časti
obrazovky, čím opravíte naklonenie. Po dokončení korekcie naklonenia
stlačte tlačidlo <0>.
oblasť snímky, ktorá
4 Skontrolujte
sa má orezať.
zz Otočením voliča <5> vyberte
položku <b>.
gg Zobrazí sa oblasť snímky, ktorá sa má
orezať.
snímku.
5 Uložte
zz Otočením voliča <5> vyberte
položku <W>.
zz Výberom možnosti [OK] uložte orezanú
snímku.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete orezať ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 až 5.
oo Poloha a veľkosť rámu orezania sa môže zmeniť v závislosti od uhla
nastaveného na korekciu naklonenia.
oo Po uložení nemožno orezanú snímku znova orezať ani zmeniť jej veľkosť.
oo Informácie o zobrazení bodu AF (=352) a údaje pre vymazanie prachových
škvŕn (=161) sa nepripoja k orezaným snímkam.
338
Zmena veľkosti snímok JPEG
Môžete zmeniť veľkosť snímky JPEG, čím sa zníži počet pixelov, a uložiť ju
ako novú snímku. Zmena veľkosti snímok je možná len pri snímkach JPEG
3, 4 a a. Veľkosť snímok JPEG b a RAW nemožno zmeniť.
položku [3: Resize/3:
1 Vyberte
Zmeniť veľkosť].
snímku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorej veľkosť chcete zmeniť.
požadovanú veľkosť
3 Vyberte
snímky.
(1)
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
veľkosti snímky.
zz Vyberte požadovanú veľkosť snímky (1).
zz Upozorňujeme, že pre snímky JPEG
zhotovené pri snímaní s orezaním alebo
pomocou objektívov EF-S je dostupná
len možnosť b.
snímku.
4 Uložte
zz Výberom možnosti [OK] uložte snímku
so zmenenou veľkosťou.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete zmeniť veľkosť ďalšej snímky,
zopakujte kroky č. 2 až 4.
oo Podrobnejšie informácie o veľkostiach snímok so zmenenou veľkosťou
nájdete na =590.
339
Nastavenie hodnotenia
Snímky môžete hodnotiť na stupnici 1 – 5 (l/m/n/o/p). Táto funkcia
sa nazýva hodnotenie.
Hodnotenie jednej snímky
Vyberte položku [3: Rating/3:
1 Hodnotenie].
položku [Select images/
2 Vyberte
Vybrať snímky].
snímku na hodnotenie.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete hodnotiť.
snímku.
4 Ohodnoťte
zz Keď stlačíte tlačidlo <0>, zobrazí
sa modrý rámik, ako je to znázornené
na obrazovke zobrazenej vľavo.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
značku hodnotenia a stlačte tlačidlo
<0>.
gg Keď k snímke pripojíte značku
hodnotenia, číslo vedľa nastaveného
hodnotenia sa zvýši o jeden.
zz Ak chcete hodnotiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 3 a 4.
340
Nastavenie hodnotenia
Hodnotenie určením rozsahu
Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať prvú
a poslednú snímku pre rozsah na hodnotenie všetkých určených snímok
naraz.
položku [Select range/
1 Vyberte
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/Vybrať
rozsah] v ponuke [3: Rating/3:
Hodnotenie].
rozsah snímok.
2 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Potom vyberte poslednú snímku
(koncový bod).
gg Všetky snímky v určenom rozsahu (od
prvej snímky po poslednú) sa označia
značkou [X].
3 Stlačte tlačidlo <M>.
snímku.
4 Ohodnoťte
zz Otáčaním voliča <6> vyberte značku
hodnotenia, potom vyberte možnosť
[OK].
gg Všetky snímky v určenom rozsahu sa
ohodnotia (rovnaké hodnotenie) naraz.
341
Nastavenie hodnotenia
Hodnotenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete ohodnotiť všetky snímky v priečinku alebo na karte.
Keď na karte [3: Rating/3:
Hodnotenie] vyberiete položku [All images
in folder/Všetky snímky v priečinku]
alebo [All images on card/Všetky snímky
na karte], ohodnotia sa všetky snímky
v danom priečinku alebo na karte.
Otáčaním voliča <6> vyberte hodnotenie,
potom vyberte možnosť [OK].
Ak nehodnotíte snímky alebo odstraňujete
hodnotenie, vyberte položku [OFF].
Ak sú nastavené podmienky vyhľadávania pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=345), na displeji sa zobrazí položka [All found images/
Všetky nájdené snímky].
Ak vyberiete položku [All found images/
Všetky nájdené snímky], všetky snímky
filtrované podľa podmienok vyhľadávania
sa ohodnotia, ako bolo určené.
oo Hodnoty vedľa hodnotení sú zobrazené ako [###], ak má toto hodnotenie viac
ako 1 000 snímok.
oo Pomocou položky [3: Set image search conditions/3: Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok] a [3: Image jump w/6/3:
Preskakovanie snímok s 6] môžete zobraziť len snímky s konkrétnym
hodnotením.
342
Prezentácia (automatické prehrávanie)
Snímky uložené na karte môžete prehrávať prostredníctvom automatickej
prezentácie.
snímky, ktoré sa majú
1 Špecifikujte
prehrať.
zz Ak chcete prehrať všetky snímky na
karte, prejdite na krok 2.
zz Ak chcete špecifikovať snímky, ktoré
sa majú prehrať v prezentácii, filtrujte
snímky pomocou funkcie [3: Set
image search conditions/3:
Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok] (=345).
položku [3: Slide
2 Vyberte
show/3: Prezentácia].
prehrávanie podľa
3 Nastavte
potreby.
zz Vyberte položku [Set up/Nastavenie].
zz Nastavte možnosti [Display time/
Čas zobrazenia], [Repeat/Opakovať]
(opakované prehrávanie) a [Transition
effect/Prechodový efekt] (efekt pri
zmene snímok) pre statické zábery.
zz Ak chcete prehrať hudbu na pozadí,
pomocou položky [Background music/
Hudba na pozadí] vyberte požadovanú
hudbu (=336).
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <M>.
343
Prezentácia (automatické prehrávanie)
Display time (Čas zobrazenia)
Transition effect
(Prechodový efekt)
Repeat (Opakovať)
Background music
(Hudba na pozadí)
prezentáciu.
4 Spustite
zz Vyberte položku [Start/Spustiť].
gg Po zobrazení položky [Loading
image.../Načítava sa snímka...]
sa spustí prezentácia.
prezentáciu.
5 Ukončite
zz Ak chcete ukončiť prezentáciu a vrátiť
sa na obrazovku nastavenia, stlačte
tlačidlo <M>.
oo Ak chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte tlačidlo <0>. Počas pozastavenia
sa v ľavej hornej časti snímky zobrazí ikona [G]. Ak chcete obnoviť
prehrávanie prezentácie, znova stlačte tlačidlo <0>.
oo Počas automatického prehrávania statických záberov môžete stlačením
tlačidla <B> zmeniť formát zobrazenia (=296).
oo Počas prehrávania videozáznamu môžete upraviť hlasitosť pomocou
tlačidiel <W> <X>.
oo Počas automatického prehrávania alebo pozastavenia môžete pomocou
tlačidiel <Y> <Z> zobraziť ďalšiu snímku.
oo Pri automatickom prehrávaní nebude automatické vypnutie fotoaparátu
fungovať.
oo Čas zobrazenia snímky sa môže líšiť v závislosti od príslušnej snímky.
344
Filtrovanie snímok pre prehrávanie
Môžete prehrávať snímky filtrované podľa podmienok vyhľadávania. Po
nastavení podmienok vyhľadávania snímok môžete prehrať a zobraziť len
nájdené snímky.
Môžete tiež chrániť, hodnotiť, mazať, prehrať prezentáciu a aplikovať
na filtrované snímky ďalšie činnosti.
položku [3: Set image
1 Vyberte
search conditions/3: Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok].
podmienky vyhľadávania.
2 Nastavte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
nastavenie.
gg Položka sa na ľavej strane označí
značkou [X] (1). (Špecifikované ako
podmienka vyhľadávania.)
zz Ak vyberiete položku a stlačíte tlačidlo
<B>, značka [X] sa odstráni.
(Podmienka vyhľadávania sa zruší.)
(1)
Položka
9Rating
(Hodnotenie)
dDate (Dátum)
nFolder (Priečinok)
JProtect (Ochrana)
fType of file
(Typ súboru)
Popis
Zobrazí snímky s vybratým stavom (hodnotenia).
Zobrazí snímky s vybratým dátumom snímania.
Zobrazí snímky vo vybratom priečinku.
Zobrazí snímky s vybratým stavom (ochrany).
Zobrazí snímky vybratého typu súboru.
345
Filtrovanie snímok pre prehrávanie
podmienky vyhľadávania.
3 Použite
zz Stlačte tlačidlo <0> a prečítajte si
zobrazenú správu.
zz Vyberte možnosť [OK].
gg Určí sa podmienka vyhľadávania.
nájdené snímky.
4 Zobrazte
zz Stlačte tlačidlo <3>.
gg Prehrajú sa len snímky vyhovujúce
nastaveným podmienkam (filtrované).
gg Po filtrovaní snímok na zobrazenie bude
obrazovka ohraničená žltým rámom (2).
(2)
Odstránenie podmienok vyhľadávania
Prejdite na obrazovku v kroku č. 2 a stlačením tlačidla <L> odstráňte
všetky značky [X]. Stlačením tlačidla <0> vymažte podmienky
vyhľadávania.
oo Ak podmienkam vyhľadávania nevyhovujú žiadne snímky, na obrazovke
v kroku č. 2 nebude k dispozícii tlačidlo [OK].
oo Podmienky vyhľadávania môžete zrušiť, ak vykonáte činnosti súvisiace
s napájaním, kartou alebo úpravou snímok.
oo Čas do automatického vypnutia je možné predĺžiť, keď je zobrazená
obrazovka [3: Set image search conditions/3: Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok].
346
Zobrazenie s preskakovaním snímok
(preskakovanie snímok)
V zobrazení jednotlivých snímok môžete otáčaním voliča <6>
preskakovať po snímkach dopredu alebo dozadu podľa nastaveného
spôsobu preskakovania.
položku [x: Image jump
1 Vyberte
w/6/x: Preskakovanie snímok
s6].
2 Vyberte spôsob preskakovania.
oo V zobrazení [Jump images by the specified number/Skok o zadaný počet
snímok] môžete otáčaním voliča <6> vybrať počet snímok na preskočenie.
oo Po výbere položky [Display by image rating/Zobrazenie podľa hodnotenia
snímky] špecifikujte hodnotenie otáčaním voliča <6> (=340). Ak
prehľadávate snímky s vybratou možnosťou 9, zobrazia sa všetky
ohodnotené snímky.
347
Zobrazenie s preskakovaním snímok (preskakovanie snímok)
pomocou
3 Prehľadávanie
preskakovania.
(1)
(2)
zz Stlačte tlačidlo <x>.
zz V zobrazení jednotlivých snímok otáčajte
voličom <6>.
gg Snímky môžete prehľadávať
nastaveným spôsobom.
(1)
(2)
Spôsob preskakovania
Pozícia prehrávania
oo Ak chcete vyhľadávať snímky podľa dátumu snímania, vyberte možnosť
[g: Date/g: Dátum].
oo Ak chcete vyhľadávať snímky podľa priečinkov, vyberte možnosť [h: Folder/
h: Priečinok].
oo Ak karta obsahuje videozáznamy aj statické zábery, výberom možnosti [i:
Movies/i: Videozáznamy] alebo [j: Stills/j: Statické zábery] zobrazíte
jednu alebo druhú možnosť.
348
Prispôsobenie zobrazenia informácií
o prehrávaní
Počas prehrávania snímok môžete určovať obrazovky a sprievodné
zobrazované informácie.
položku [3: Playback
1 Vyberte
information display/3: Zobrazenie
informácií o prehrávaní].
značku začiarknutia [X]
2 Pridajte
vedľa čísiel obrazoviek, ktoré
chcete zobraziť.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Zopakovaním týchto krokov pridajte
značku začiarknutia [X] k číslu každej
obrazovky, ktorú chcete zobraziť, potom
vyberte možnosť [OK].
gg K informáciám, ktoré vyberiete, je možný
prístup stlačením tlačidla <B> počas
prehrávania alebo stlačením tlačidiel
<W> <X>, keď sú zobrazené informácie
o snímaní.
Histogram
Histogram jasu zobrazuje rozloženie
expozičnej úrovne a celkový jas. Histogram
RGB je určený na kontrolu sýtosti farieb
a gradácie. Zobrazený histogram môžete
prepnúť stlačením tlačidla <B>,
keď sa v ľavom dolnom rohu obrazovky
[x: Playback information display/x:
Zobrazenie informácií o prehrávaní]
zobrazuje ikona <z>.
349
Prispôsobenie zobrazenia informácií o prehrávaní
zzZobrazenie položky [Brightness/Jas]
Histogram je graf, ktorý znázorňuje rozloženie
jasu v obraze. Na vodorovnej osi je úroveň jasu
(tmavšia naľavo a svetlejšia napravo) a na zvislej
osi je počet pixelov pre každú z úrovní jasu. Čím
viac pixelov je naľavo, tým je obraz tmavší. Čím
viac pixelov je napravo, tým je obraz svetlejší. Ak
je príliš veľa pixelov naľavo, stratia sa detaily v
tieňoch. Ak je príliš veľa pixelov napravo, stratia
sa detaily v jasných oblastiach. Stredné tóny
budú zreprodukované. Na snímke a histograme
jasov môžete skontrolovať inklináciu expozičnej
úrovne a celkovú gradáciu.
Vzorové histogramy
Tmavá snímka
Normálny jas
Svetlá snímka
zzZobrazenie položky [RGB]
Tento histogram je graf, ktorý zobrazuje rozdelenie úrovne jasu
jednotlivých základných farieb snímky (RGB čiže červená, zelená
a modrá). Na vodorovnej osi je úroveň jasu farby (tmavšia naľavo
a svetlejšia napravo) a na zvislej osi je počet pixelov pre každú z úrovní
jasu farby. Čím viac pixelov je naľavo, tým je farba tmavšia a menej
výrazná. Čím viac pixelov je napravo, tým je farba svetlejšia a sýtejšia.
Ak je príliš veľa pixelov naľavo, príslušné farebné informácie budú
chýbať. Ak je príliš veľa pixelov napravo, farba bude príliš sýta a bez
gradácie. Skontrolovaním histogramu RGB snímky môžete sledovať
sýtosť farieb, stav odstupňovania a inklináciu vyváženia bielej.
350
Zobrazenie upozornenia na
najjasnejšie oblasti
Môžete vybrať blikajúce zobrazenie preexponovaných oblastí na obrazovke
prehrávania. Ak chcete získať detailnejšiu gradáciu v blikajúcich oblastiach,
v ktorých chcete, aby bola gradácia verne reprodukovaná, nastavte
kompenzáciu expozície na zápornú hodnotu a snímajte znova, aby ste
dosiahli lepší výsledok.
položku [3: Highlight
1 Vyberte
alert/3: Upozornenie na
najjasnejšie oblasti].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
351
Zobrazenie bodov AF
Môžete zobraziť body AF, ktoré sa použili na zaostrenie. Na obrazovke
prehrávania budú ohraničené červenou farbou. Ak sa nastaví automatický
výber bodu AF, môžu sa zobraziť viaceré body AF.
položku [3: AF point
1 Vyberte
disp./3: Zobrazenie bodu AF].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
352
Zobrazenie mriežky
Na obrazovke prehrávania môžete cez statické zábery v zobrazení
jednotlivých snímok zobraziť mriežku. Táto funkcia je užitočná pri kontrole
zvislého a vodorovného naklonenia a kompozície snímky.
položku [3: Playback
1 Vyberte
grid/3: Mriežka pri prehrávaní].
2 Vyberte požadovanú položku.
353
Zadanie úvodnej snímky pri spustení
prehrávania
Môžete zadať, ktorá snímka sa zobrazí ako prvá pri spustení prehrávania
snímok.
položku [3: View
1 Vyberte
from last seen/3: Zobraziť
od naposledy zobrazenej].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz [Enable/Povoliť]: Prehrávanie sa
obnoví od poslednej zobrazenej snímky
(okrem prípadu, keď ste práve dokončili
snímanie).
zz [Disable/Zakázať]: Po reštartovaní
fotoaparátu sa prehrávanie obnoví od
najnovšieho záberu.
354
Nastavenie počiatočného pomeru zväčšenia
a pozície
Môžete nastaviť počiatočný pomer zväčšenia a pozíciu zväčšeného zobrazenia.
položku [3: Magnificatn
1 Vyberte
(apx)/3: Zväčšenie (pribl.)].
2 Vyberte požadovanú položku.
zz1x (no magnification) (1x (žiadne zväčšenie))
Snímka sa nezväčší. Zväčšené zobrazenie bude začínať od zobrazenia
jednotlivých snímok.
zz2x, 4x, 8x, 10x (magnify from center) (2x, 4x, 8x, 10x
(zväčšenie od stredu))
Zväčšené zobrazenie začína od stredu snímky pri vybratej úrovni zväčšenia.
zzActual size (from selected point) (Skutočná veľkosť
(od vybratého bodu))
Jednotlivé pixely zaznamenanej snímky sa zobrazia s veľkosťou približne
100 %. Zväčšené zobrazenie bude začínať od bodu AF, ktorý dosiahol
zaostrenie. Ak sa snímka nasníma pomocou manuálneho zaostrenia,
zväčšené zobrazenie začína od stredu snímky.
zzSame as last magnification (from center) (Rovnaké ako
posledné zväčšenie (od stredu))
Zväčšenie bude zhodné so zväčšením, ktoré bolo nastavené, keď ste
naposledy ukončili zväčšené zobrazenie pomocou tlačidla <u>. Za
normálnych okolností zväčšené zobrazenie začína v strede snímky.
oo Ak je nastavená položka [Actual size (from selected pt)/Skutočná veľkosť
(od vybratého bodu)], pri niektorých nastaveniach spôsobu AF sa zväčšené
zobrazenie rozšíri zo stredu snímok.
355
356
Nastavenie
Táto kapitola opisuje nastavenia na karte nastavení ([5]).
zz Ikona M napravo od nadpisu strany označuje, že príslušná
funkcia je dostupná iba v režime <t>, <d>, <s>, <f>,
<a> alebo <F>.
357
Ponuky na kartách: Nastavenie
zzNastavenie 1
=361
=363
=366
=367
=369
=370
zzNastavenie 2
=371
=372
=373
=374
=377
zzNastavenie 3
=378
=379
=380
=381
=382
=386
=387
358
Ponuky na kartách: Nastavenie
zzNastavenie 4
=388
=393
=393
=394
=395
=397
zzNastavenie 5
=398
=402
zzNastavenie 6
=407
=408
=410
=411
=413
=413
=413
359
Ponuky na kartách: Nastavenie
Pri nahrávaní videozáznamov sa pre položky [54] a [56]
zobrazí nasledujúca obrazovka.
zzNastavenie 4
=388
=393
=394
=395
=397
zzNastavenie 6
=407
=410
=411
=413
=413
V režimoch Základná zóna a [HDR Movie/HDR videozáznam]
sa pre položku [56] zobrazí nasledujúca obrazovka.
=407
=413
360
Vytvorenie a výber priečinka
Môžete bez obmedzenia vytvárať a vyberať priečinky na uloženie
zhotovených snímok.
Vytvorenie priečinka
položku [5: Select
1 Vyberte
folder/5: Vybrať priečinok].
položku [Create folder/
2 Vyberte
Vytvoriť priečinok].
3 Vyberte možnosť [OK].
361
Vytvorenie a výber priečinka
Výber priečinka
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovke výberu priečinka vyberte
priečinok.
zz Zhotovené snímky sa uložia do
zvoleného priečinka.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímok v priečinku
Najnižšie číslo súboru
Názov priečinka
Najvyššie číslo súboru
Priečinky
oo Priečinok môže obsahovať až 9999 snímok (čísla súborov 0001 – 9999). Keď
sa priečinok zaplní, automaticky sa vytvorí nový priečinok s číslom o jedno
väčším. Nový priečinok sa vytvorí aj v prípade ručného vynulovania (=365).
Vytvoriť možno priečinky s číslami od 100 do 999.
Vytvorenie priečinkov pomocou počítača
oo Keď je na obrazovke otvorená karta, vytvorte nový priečinok s názvom
„DCIM“. Otvorte priečinok DCIM a vytvorte toľko priečinkov, koľko potrebujete
na uloženie a usporiadanie súborov. Názov priečinka musí mať formát
„100ABC_D“. Prvé tri číslice vždy predstavujú číslo priečinka od 100 do
999. Posledných päť znakov môže byť ľubovoľnou kombináciou veľkých a
malých písmen od A do Z, číslic a znaku podčiarknutia „_“. Nemožno použiť
medzeru. Tiež upozorňujeme, že názvy dvoch priečinkov nesmú mať rovnaké
trojmiestne číslo priečinka (napríklad „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), a to ani
v prípade, ak je zvyšných päť znakov v jednotlivých názvoch odlišných.
362
Spôsoby číslovania súborov
Zhotoveným snímkam uloženým v priečinku
sa priradia čísla súborov 0001 až 9999.
(príklad) IMG_0001.JPG
Môžete zmeniť spôsob číslovania súborov
Číslo súboru
snímok.
položku [5: File
1 Vyberte
numbering/5: Číslovanie súborov].
položku.
2 Nastavte
zz Vyberte položku [Numbering/
Číslovanie].
zz Vyberte možnosť [Continuous/Sériové]
alebo [Auto reset/Automatické
vynulovanie].
zz Ak chcete vynulovať číslovanie súborov,
vyberte položku [Manual reset/Ručné
vynulovanie] (=365).
zz Výberom položky [OK] vytvorte nový
priečinok. Číslovanie súborov začne od
čísla 0001.
oo Ak číslo súboru v priečinku č. 999 dosiahlo číslo 9999, nebude ďalej možné
snímať ani v prípade, že je na karte ešte voľné miesto. Na obrazovke zobrazí
výzva, aby ste vymenili kartu. Vymeňte kartu za novú.
363
Spôsoby číslovania súborov
Sériové
Ak chcete pokračovať v súvislom číslovaní súborov aj po výmene
karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania do 9999 pokračuje aj po výmene karty alebo
vytvorení nového priečinka. Tento spôsob je užitočný v prípade, ak chcete
snímky číslované v rozmedzí od 0001 do 9999 na rôznych kartách alebo vo
viacerých priečinkoch ukladať do jedného priečinka v počítači.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým
uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať od čísla
súboru posledného poslednej snímky na karte alebo v priečinku. Ak chcete
používať súvislé číslovanie súborov, odporúča sa vždy používať nanovo
naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
(1)
(1)
364
Ďalšie číslo súboru v poradí
101
0051
0052
Spôsoby číslovania súborov
Automatické vynulovanie
Ak chcete obnoviť číslovanie súborov od 0001 po každej výmene karty
alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania súborov nových uložených snímok začne znova od
0001 po výmene karty alebo vytvorení priečinka. Toto nastavenie je užitočné
vtedy, ak chcete snímky organizovať podľa kariet alebo priečinkov.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým
uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať od čísla
súboru posledného poslednej snímky na karte alebo v priečinku. Ak chcete
ukladať snímky s číslovaním súborov začínajúcim od 0001, použite novo
naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslovanie súborov sa vynulovalo
Ručné vynulovanie
Ak chcete vynulovať číslovanie súborov na 0001 alebo začať od
súboru číslo 0001 v novom priečinku.
Ak ručne vynulujete číslovanie súborov, automaticky sa vytvorí nový
priečinok a číslovanie súborov snímok uložených do príslušného priečinka
sa začne od 0001.
Tento spôsob je užitočný napríklad vtedy, ak chcete používať rôzne
priečinky pre snímky zhotovené napríklad včera a dnes.
365
Nastavenie automatického otáčania
zvislých snímok
Môžete zmeniť nastavenie automatického otáčania,
ktoré pri zobrazovaní narovná snímky zosnímané vo
zvislej orientácii.
možnosť [5: Auto
1 Vyberte
rotate/5: Automatické otočenie].
2 Vyberte požadovanú položku.
zzOn (Zap.)zD
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní vo fotoaparáte i v počítačoch.
zzOn (Zap.)D
Automaticky otočí snímky pri zobrazovaní na počítačoch.
zzOff (Vyp.)
oo Snímky zhotovené s nastavením automatického otáčania na možnosť [Off/
Vyp.] sa neotočia pri prehrávaní, ani keď neskôr nastavíte automatické
otáčanie na možnosť [On/Zap.].
oo Ak zhotovíte snímku a fotoaparát bol namierený nahor alebo nadol,
automatické otočenie na správnu orientáciu pri prezeraní sa nemusí vykonať
správne.
oo Ak sa na počítači snímky neotočia automaticky, skúste použiť softvér EOS.
366
Formátovanie pamäťových kariet
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná) iným
fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto fotoaparáte.
oo Pri formátovaní karty sa vymažú všetky snímky a údaje uložené na karte.
Odstránia sa aj chránené snímky, preto sa uistite, že neobsahuje žiadne
údaje, ktoré si chcete ponechať. V prípade potreby pred formátovaním
karty snímky a údaje preneste do počítača a pod.
položku [5: Format
1 Vyberte
card/5: Formátovať kartu].
kartu.
2 Naformátujte
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete formátovať na nízkej úrovni,
stlačením tlačidla <L> pridajte
začiarknutie <X> k položke [Low level
format/Formátovať na nízkej úrovni]
a vyberte možnosť [OK].
oo Kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania karty môže byť menšia
ako kapacita uvedená na karte.
oo Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT na základe licencie od
spoločnosti Microsoft.
367
Formátovanie pamäťových kariet
Kartu naformátujte v nasledujúcich prípadoch:
zz Karta je nová.
zz Karta bola naformátovaná iným fotoaparátom alebo počítačom.
zz Karta je zaplnená snímkami alebo údajmi.
zz Zobrazuje sa chyba týkajúca sa karty (=581).
Formátovanie na nízkej úrovni
zz Formátovanie nízkej úrovne vykonajte, ak sa rýchlosť zapisovania alebo
čítania z karty zdá byť nízka alebo ak chcete úplne odstrániť údaje na
karte.
zz Keďže formátovanie nízkej úrovne naformátuje všetky zaznamenateľné
sektory na karte, trvá dlhšie ako bežné formátovanie.
zz Prebiehajúce formátovanie nízkej úrovne môžete zrušiť výberom
možnosti [Cancel/Zrušiť]. Aj v tomto prípade sa dokončí bežné
formátovanie a kartu môžete normálne používať.
Formáty súborov na karte
zz Karty SD/SDHC sa naformátujú vo formáte FAT32. Karty SDXC sa
naformátujú vo formáte exFAT.
zz Keď budete nahrávať videozáznam pomocou karty naformátovanej vo
formáte exFAT, videozáznam sa nahrá do jedného súboru (a nerozdelí
sa do viacerých súborov) aj vtedy, ak bude väčší ako 4 GB. (Veľkosť
videozáznamu presiahne 4 GB.)
oo Karty SDXC naformátované pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné
používať v iných fotoaparátoch. Upozorňujeme tiež, že karty formátované
na formát exFAT sa niektorými počítačovými operačnými systémami alebo
čítačkami pamäťových kariet nemusia rozpoznať.
oo Naformátovaním pamäťovej karty alebo vymazaním údajov na karte sa
údaje nevymažú úplne. Majte to na pamäti pri predaji alebo likvidácii karty.
Pri likvidácii kariet preto v prípade potreby vykonajte opatrenia na ochranu
osobných údajov, napríklad karty fyzicky zničte.
368
Zobrazenie sprievodcu režimom snímania
Pri zmene režimov snímania sa môže zobraziť krátky opis príslušného
režimu snímania.
Vyberte položku [5: Mode guide/
1 5:
Sprievodca režimom].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
otočným voličom režimov.
3 Otočte
gg Zobrazí sa krátky opis vybratého režimu
snímania.
zz Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti,
stlačte tlačidlo <X>.
zz Ak chcete sprievodcu režimom vymazať,
stlačte tlačidlo <0>. V režime <8>
alebo <k> sa zobrazí obrazovka
výberu režimov snímania.
369
Zobrazenie sprievodcu funkciami
Pri používaní nastavenia Rýchle ovládanie sa môže zobraziť krátky opis
funkcií a položiek.
položku [5: Feature
1 Vyberte
guide/5: Sprievodca funkciami].
2 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
oo Ak chcete vymazať opis, ťuknite naň alebo vykonajte inú činnosť.
370
Nastavenie úsporného režimu
Umožňuje šetriť energiu batérií v režime snímania. Keď sa fotoaparát
nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa znížila spotreba batérie.
Vyberte položku [5: Eco mode/
1 5:
Úsporný režim].
položku [On/Zapnuté].
2 Vyberte
zz Keď sa fotoaparát nepoužíva približne
2 sekundy, obrazovka stmavne.
O približne desať sekúnd po stmavnutí
sa obrazovka vypne.
zz Ak chcete aktivovať obrazovku
a pripraviť sa na snímanie, keď je
obrazovka vypnutá, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
371
Nastavenie funkcií úspory energie
Môžete nastaviť časovanie automatického vypnutia obrazovky, fotoaparátu
a hľadáčika (vypnutie obrazovky, automatické vypnutie a vypnutie
hľadáčika).
položku [5: Power
1 Vyberte
saving/5: Úspora energie].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Aj keď je položka [Auto power off/
Automatické vypnutie] nastavená na
možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka
sa vypne po čas nastavenom v položke
[Display off/Vypnutie obrazovky].
oo Nastavenia [Display off/Vypnutie obrazovky] a [Auto power off/
Automatické vypnutie] sa nepoužijú pri nastavení úsporného režimu na
možnosť [On/Zap.].
372
Úprava jasu obrazovky
Jas obrazovky a hľadáčika možno upraviť samostatne.
položku [5: Disp.
1 Vyberte
brightness/5: Jas obrazovky].
nastavenie.
2 Vykonajte
zz Podľa stupnice sivých odtieňov upravte
jas pomocou tlačidiel <Y> <Z> a
potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Pri úprave jasu hľadáčika pozerajte cez
hľadáčik.
oo Ak chcete skontrolovať expozíciu snímky, odporúča sa skontrolovať histogram
(=349).
373
Nastavenie dátumu, času a časového
pásma
Keď zapnete napájanie po prvýkrát alebo ak došlo k vynulovaniu dátumu/
času/pásma, postupujte podľa nasledujúcich krokov a najskôr nastavte
časové pásmo.
Keď najskôr nastavíte časové pásmo, v budúcnosti môžete toto nastavenie
podľa potreby jednoducho upraviť a dátum a čas sa aktualizujú podľa toho.
Keďže k zhotoveným snímkam budú pripojené informácie o dátume
a čase snímania, nezabudnite nastaviť dátum a čas.
položku [5: Date/Time/
1 Vyberte
Zone/5: Dátum/čas/pásmo].
časové pásmo.
2 Nastavte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time zone/Časové pásmo].
zz Stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
časové pásmo a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak sa požadované časové pásmo
nenachádza v zozname, stlačte tlačidlo
<M> a potom rozdielu oproti UTC
v položke [Time difference/Časový
rozdiel].
374
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time difference/Časový
rozdiel] (+/–/hodina/minúta) a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Po zadaní časového pásma alebo
časového rozdielu vyberte pomocou
tlačidiel <Y> <Z> položku [OK] a
potom stlačte tlačidlo <0>.
dátum a čas.
3 Nastavte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
letný čas.
4 Nastavte
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Y] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [Z] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Keď je letný čas nastavený na možnosť
[Z], čas nastavený v kroku č. 3 sa
posunie o 1 hodinu dopredu. Ak je
nastavená možnosť [Y], letný čas sa
zruší a čas sa posunie späť o 1 hodinu.
nastavenie.
5 Ukončite
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [OK].
375
Nastavenie dátumu, času a časového pásma
oo Nastavenia dátumu, času a časového pásma sa môžu vynulovať, keď bude
fotoaparát skladovaný bez batérie, keď sa vybije batéria, alebo ak bude
batéria dlhšiu dobu vystavená teplotám pod bodom mrazu. V takom prípade
ich nastavte znova.
oo Po zmene položky [Zone/Time difference/Pásmo/Časový rozdiel]
skontrolujte, či je nastavený správny dátum/čas.
oo Čas do automatického vypnutia je možné predĺžiť, keď je zobrazená
obrazovka [5: Date/Time/Zone/5: Dátum/čas/pásmo].
376
Nastavenie jazyka rozhrania
Vyberte položku [5: LanguageK/
1 5:
JazykK].
2 Nastavte požadovaný jazyk.
377
Nastavenie video systému
Umožňuje nastavenie video systému akéhokoľvek televízora používaného
na zobrazenie. Toto nastavenie určuje snímkové frekvencie, ktoré sú
dostupné pri nahrávaní videozáznamov.
položku [5: Video
1 Vyberte
system/5: Video systém].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz NTSC
Pre oblasti s televíznym systémom
NTSC (Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea, Mexiko atď.).
zz PAL
Pre oblasti s televíznym systémom PAL
(Európa, Rusko, Čína, Austrália atď.).
378
Nastavenie reakcie na dotykové ovládanie
položku [5: Touch
1 Vyberte
control/5: Dotykové ovládanie].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Normálne nastavenie je [Standard/
Štandardné].
zz Nastavenie [Sensitive/Citlivé] poskytuje
lepšiu reakciu dotykovej obrazovky ako
nastavenie [Standard/Štandardné].
zz Ak chcete zakázať dotykové ovládanie,
vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
Upozornenia týkajúce sa dotykového ovládania
oo Na ovládanie dotykom nepoužívajte ostré predmety, napríklad nechty alebo
guľôčkové perá.
oo Na dotykové ovládanie nepoužívajte mokré prsty. Ak je na obrazovke vlhkosť
alebo ak máte mokré prsty, panel dotykovej obrazovky nemusí reagovať alebo
môže dôjsť k poruche. V takom prípade vypnite napájanie a utrite vlhkosť
pomocou handričky.
oo Prilepenie komerčne dostupnej ochrannej fólie alebo nálepky na obrazovku
môže spomaliť reakciu dotykového ovládania.
oo Ak pri nastavení možnosti [Sensitive/Citlivé] rýchlo použijete dotykové
ovládanie, reakcia dotykového ovládania môže byť horšia.
379
Vypnutie zvukovej signalizácie pri
činnostiach fotoaparátu
Môžete vypnúť zvukovú signalizáciu pri zaostrení na objekty alebo pri iných
operáciách.
položku [5: Beep/
1 Vyberte
5: Zvuková signalizácia].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Touch (Dotykové ovládanie)
Zvuková signalizácia bude vypnutá iba
počas dotykového ovládania.
zz Disable (Zakázať)
Vypne pípanie pri zaostrení na objekty,
pri snímaní so samospúšťou a pri použití
dotykových funkcií.
380
Kontrola informácií o stave batérie
Môžete skontrolovať stav batérie, ktorú používate.
položku [5: Battery
1 Vyberte
info./5: Informácie o stave batérie].
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(3)
(4)
Poloha batérie
Model používanej batérie alebo
príslušenstva napájaného z domácej
elektrickej zásuvky.
Kapacita batérie (=47).
Zobrazuje sa stav dobíjania batérie.
(zelená) :stav dobíjania batérie
je dobrý.
(zelená) :stav dobíjania batérie
je mierne zhoršený.
(červená) :odporúča sa zakúpiť
novú batériu.
oo Odporúča sa používať originálnu súpravu batérií LP-E17 od spoločnosti
Canon. Ak používate batérie, ktoré nie sú originálnym výrobkom spoločnosti
Canon, nemusí sa dosiahnuť plný výkon fotoaparátu alebo môže dôjsť
k poruche.
oo Ak sa zobrazí chybová správa týkajúca sa komunikácie s batériou, riaďte sa
pokynmi v príslušnej správe.
381
Čistenie snímača
Funkcia čistenia snímača fotoaparátu slúži na čistenie prednej vrstvy
obrazového snímača.
Aktivácia okamžitého čistenia
položku [5: Sensor
1 Vyberte
cleaning/5: Čistenie snímača].
možnosť [Clean nowf/
2 Vyberte
Vyčistiť terazf].
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
382
Čistenie snímača
Nastavenie automatického čistenia
položku [Auto cleaningf/
1 Vyberte
Automatické čistenief].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
oo Najdôkladnejšie vyčistenie dosiahnete, keď fotoaparát položíte do stabilnej
polohy na stôl alebo iný rovný povrch.
oo Aj v prípade, že čistenie snímača viackrát zopakujete, výsledok sa príliš
nezlepší. Upozorňujeme, že ihneď po dokončení čistenia nemusí byť možnosť
[Clean nowf/Vyčistiť terazf] k dispozícii.
oo Na snímkach alebo na obrazovke snímania sa môžu objaviť body svetla, ak
snímač ovplyvní vesmírne žiarenie či podobné faktory. Výberom možnosti
[Clean nowf/Vyčistiť terazf] možno ich výskyt potlačiť (=382).
383
Čistenie snímača
Manuálne čistenie snímača
Prach, ktorý nebolo možné odstrániť automatickým čistením, je možné
odstrániť ručne pomocou komerčne dostupného balónika na ofukovanie
alebo podobného nástroja.
Obrazový snímač je mimoriadne krehký. Ak je potrebné vyčistiť
priamo snímač, odporúčame nechať tento úkon vykonať odborníkom
v servisnom stredisku spoločnosti Canon.
sa prepne do
1 Vypínač
polohy <2>.
2 Odpojte objektív a vyčistite snímač.
čistenie.
3 Dokončite
zz Nasaďte objektív alebo kryt otvoru
pre objektív.
384
Čistenie snímača
oo Počas čistenia snímača nikdy neprepínajte vypínač do polohy <1>.
Uzávierka by sa pohla, čo môže poškodiť jej lamely alebo obrazový
snímač.
oo Povrch obrazového snímača je mimoriadne krehký. Snímač čistite veľmi
opatrne.
oo Použite balónik na ofukovanie bez akéhokoľvek štetca. Štetec by mohol
snímač poškriabať.
oo Nevkladajte hrot balónika do vnútra fotoaparátu hlbšie, než po objímku pre
objektív. Hrozí riziko poškodenia lamiel uzávierky.
oo Na čistenie snímača nikdy nepoužívajte stlačený vzduch ani plyn. Stlačený
vzduch môže poškodiť snímač a nastriekaný plyn môže na snímači zamrznúť
a poškriabať ho.
oo Ak zostane na snímači nečistota, ktorú nemožno odstrániť pomocou balónika,
odporúčame nechať snímač vyčistiť v servisnom stredisku spoločnosti Canon.
385
Nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI
Nastavte rozlíšenie výstupu obrazu, ktoré sa používa, keď je fotoaparát
pripojený k televízoru alebo externému záznamovému zariadeniu pomocou
kábla HDMI.
položku [5: HDMI
1 Vyberte
resolution/5: Rozlíšenie HDMI].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Auto (Automaticky)
Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením zodpovedajúcim
pripojenému televízoru.
zz 1080p
Výstup s rozlíšením 1080p. Vyberte,
či sa chcete vyhnúť problémom so
zobrazením alebo oneskorením, keď
fotoaparát prepne rozlíšenie.
386
Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR
Snímky RAW môžete zobrazovať v režime HDR po pripojení fotoaparátu
k televízoru HDR.
položku [5: HDMI HDR
1 Vyberte
output/5: Výstup HDMI HDR].
2 Vyberte položku [On/Zapnuté].
oo Operácie so snímkami, napríklad spracovanie snímok RAW, nie sú počas
zobrazenia v režime HDR dostupné.
oo Snímky JPEG sa používajú na zobrazenie v režime HDR v prípade snímok L
(ekvivalent hodnoty ISO 50) alebo snímok RAW s viacnásobnou expozíciou.
oo Uistite sa, že televízor HDR je nastavený na vstup HDR. Podrobné informácie
o prepínaní vstupov na televízore nájdete v používateľskej príručke
k televízoru.
oo V závislosti od použitého televízora nemusia snímky vyzerať podľa
očakávania.
oo Na televízore HDR sa nemusia zobraziť niektoré obrazové efekty a informácie.
387
Prispôsobenie zobrazenia informácií
pri snímaní
Počas snímania môžete prispôsobiť detaily a obrazovky s informáciami
zobrazovanými na displeji fotoaparátu alebo v hľadáčiku.
Vyberte položku [5: Shooting info.
disp./5: Zobrazenie informácií
o snímaní].
Prispôsobenie informácií na obrazovke
položku [Screen info.
1 Vyberte
settings/Nastavenia informácií
na obrazovke].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
obrazovky s informáciami, ktoré sa majú
zobrazovať na fotoaparáte.
zz Pri informáciách, ktoré nechcete
zobraziť, stlačením tlačidla <0>
odstráňte značku začiarknutia [X].
zz Ak chcete upraviť obrazovku, stlačte
tlačidlo <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položky, ktoré sa majú zobrazovať na
obrazovke.
zz Pri položkách, ktoré nechcete zobraziť,
stlačením tlačidla <0> odstráňte
značku začiarknutia [X].
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
388
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní
Prispôsobenie informácií v hľadáčiku
položku [VF info/toggle
1 Vyberte
settings/Informácie v hľadáčiku/
prepnúť nastavenia].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
obrazovky s informáciami, ktoré sa majú
zobrazovať v hľadáčiku.
zz Pri informáciách, ktoré nechcete
zobraziť, stlačením tlačidla <0>
odstráňte značku začiarknutia [X].
zz Ak chcete upraviť obrazovku, stlačte
tlačidlo <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položky, ktoré sa majú zobrazovať
v hľadáčiku.
zz Pri položkách, ktoré nechcete zobraziť,
stlačením tlačidla <0> odstráňte
značku začiarknutia [X].
zz Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
389
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní
Vertikálne zobrazenie v hľadáčiku
Môžete si vybrať, akým spôsobom sa zobrazujú informácie v hľadáčiku pri
snímaní statických záberov vo vertikálnej polohe.
položku [VF vertical
1 Vyberte
display/Vertikálne zobrazenie
v hľadáčiku].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz On (Zap.)
Informácie sa automaticky otočia,
takže sú ľahšie čitateľné.
zz Off (Vyp.)
Informácie sa neotočia automaticky.
Grid display (Zobrazenie mriežky)
Na obrazovke v hľadáčiku je možné zobraziť mriežku.
položku [Grid display/
1 Vyberte
Zobrazenie mriežky].
2 Vyberte požadovanú položku.
390
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní
Nastavenie histogramu
Môžete vybrať obsah a veľkosť zobrazenia histogramu.
položku [Histogram disp/
1 Vyberte
Zobrazenie histogramu].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte obsah ([Brightness/Jas] alebo
[RGB]) a veľkosť zobrazenia ([Large/
Veľké] alebo [Small/Malé]).
zz Pomocou tlačidla <M> potvrďte
nastavenie.
Nastavenie zobrazenia zaostrovacej vzdialenosti
Môžete nastaviť zobrazenie zaostrovacej vzdialenosti pri používaní
objektívov RF. Pri zobrazení zaostrovacej vzdialenosti môžete vybrať
časovanie a mernú jednotku.
položku [Focus distance
1 Vyberte
disp/Zobrazenie zaostrovacej
vzdialenosti].
2 Vyberte časovanie zobrazenia.
mernú jednotku.
3 Vyberte
zz Pomocou tlačidla <M> potvrďte
nastavenie.
391
Prispôsobenie zobrazenia informácií pri snímaní
Zrušenie nastavení
Môžete obnoviť predvolené nastavenia položky [Shooting info. disp./
Zobrazenie informácií o snímaní].
1 Vyberte položku [Reset/Vynulovať].
2 Vyberte možnosť [OK].
392
Nastavenie priority pre výkon displeja
snímania
Môžete vybrať príslušnú možnosť výkonu na uprednostnenie zobrazovania
statických záberov v hľadáčiku.
položku [5: Viewfinder
1 Vyberte
performance/5: Výkon hľadáčika].
2 Vyberte požadovanú položku.
Nastavenie formátu zobrazenia hľadáčika
Môžete vybrať formát zobrazenia hľadáčika.
položku [5: VF display
1 Vyberte
format/5: Formát zobrazenia
hľadáčika].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
393
Nastavenie režimu zobrazenia
Môžete vybrať režim zobrazenia pre obrazovky snímania.
položku [5: Display
1 Vyberte
settings/5: Nastavenia zobrazenia].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Auto (Automaticky)
Štandardne používate obrazovku na
zobrazenie, ale keď sa pozriete cez
hľadáčik, prepnete naň.
zz Manual (Ručne)
Môžete obmedziť zobrazenie na
obrazovku alebo hľadáčik.
zobrazenie na obrazovke
3 Vyberte
alebo v hľadáčiku.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
394
Prispôsobenie funkcie tlačidla spúšte pre
nahrávanie videozáznamov
Môžete nastaviť funkcie, ktoré sa vykonajú pri stlačení tlačidla spúšte do
polovice alebo úplnom stlačení počas nahrávania videozáznamu.
položku [5: Shutter btn
1 Vyberte
function for movies/5: Funkcia
tlačidla spúšte pre videozáznamy].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Half-press (Stlačenie do polovice)
Zadajte funkciu, ktorá sa vykoná pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice.
zz Fully-press (Úplné stlačenie)
(zobrazuje sa v režime <k>)
Zadajte funkciu, ktorá sa vykoná pri
úplnom stlačení tlačidla spúšte.
S položkou [Fully-press/Úplné stlačenie] nastavenou na možnosť [Start/
stop mov rec/Spustenie/zastavenie zaznamenávania videozáznamu]
môžete nahrávanie videozáznamu spustiť alebo zastaviť nielen stlačením
tlačidla snímania videozáznamu, ale aj úplným stlačením tlačidla spúšte
alebo pomocou diaľkovej spúšte RS-60E3 (predáva sa samostatne, =219).
oo Po nastavení položky [Movie rec. size/Veľkosť videozáznamu] na možnosť
[H] sa položka [Half-press/Stlačenie do polovice] prepne z možnosti
[Meter.+One-Shot AF/Meranie + Jednoobrázkový AF] na možnosť
[Meter.+k Servo AF/Meranie + k AF-Servo].
oo Aj keď je položka [Fully-press/Úplné stlačenie] nastavená na možnosť
[No function/Bez funkcie], úplným stlačením tlačidla spúšte počas
snímania časozberného videozáznamu spustíte alebo zastavíte nahrávanie
časozberného videozáznamu.
395
Pomocník
Keď sa pod ponukou zobrazuje ikona [zHelp/zPomocník], stlačením
tlačidla <B> môžete zobraziť opis funkcie. Opätovným stlačením
ukončíte zobrazenie Pomocníka. Ak sa chcete posúvať po obrazovke, keď
sa vpravo zobrazí posúvač (1), stlačte tlačidlá <W> <X> alebo otáčajte
voličom <5>.
zzPríklad: [z: High ISO speed NR/z: Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO]
<B>
B
(1)
zzPríklad: [5: Multi function lock/5: Uzamknutie viacerých
funkcií]
<B>
B
396
Pomocník
Veľkosť textu zobrazenia Pomocníka
Môžete zmeniť veľkosť textu v zobrazení Pomocníka.
položku [5: Help text
1 Vyberte
size/5: Veľkosť textu Pomocníka].
2 Vyberte požadovanú položku.
397
Nastavenie bezdrôtových funkcií
Môžete bezdrôtovo pripojiť fotoaparát k smartfónu alebo počítaču
a odosielať zábery alebo ovládať fotoaparát na diaľku.
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku.
2 Nastavte
zz Ďalšie informácie nájdete v časti
„Funkcie Wi-Fi (bezdrôtová
komunikácia)“.
398
Nastavenie bezdrôtových funkcií
Snímanie s diaľkovým ovládaním
Spárovaním fotoaparátu s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
(predáva sa samostatne, podporuje nízkoenergetickú technológiu Bluetooth)
pomocou pripojenia Bluetooth môžete snímať na diaľku.
Párovanie
Ak chcete používať zariadenie BR-E1, najskôr musíte fotoaparát spárovať
(pripojiť a zaregistrovať) s diaľkovým ovládačom.
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Bluetooth
2 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
položku [Bluetooth
3 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
možnosť [Remote/Diaľkové
4 Vyberte
ovládanie].
zz Ak sa zobrazí správa „Register
a nickname to identify the camera.“
(Zaregistrujte prezývku na identifikáciu
fotoaparátu.), zaregistrujte prezývku
podľa opisu na =422.
399
Nastavenie bezdrôtových funkcií
položku [Pairing/
5 Vyberte
Párovanie].
zz Vyberte položku [Pairing/Párovanie].
zz Na minimálne 3 sekundy naraz stlačte a
podržte tlačidlá <W> a <T> na zariadení
BR-E1.
gg Teraz sa spustí párovanie. Po
dokončení párovania je zariadenie BRE1 zaregistrované vo fotoaparáte.
Pri snímaní statických
záberov
Pri nahrávaní
videozáznamov
fotoaparát na snímanie
6 Nastavte
na diaľku.
zz Ako režim priebehu snímania vyberte
možnosť [Q] alebo [k] (=209).
zz V položke [z: Remote control/z:
Diaľkové ovládanie] vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
zz Pokyny po dokončení párovania
nájdete v návode na používanie
zariadenia BR-E1.
oo Pripojenia Bluetooth spotrebovávajú energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu.
oo Keď nepoužívate funkciu Bluetooth, odporúča sa nastaviť ju v kroku č. 4 na
možnosť [Disable/Zakázať]. Ak chcete znova používať diaľkové ovládanie,
znova vyberte položku [Remote/Diaľkové ovládanie].
oo Čas do automatického vypnutia možno predĺžiť, keď je fotoaparát nastavený
na snímanie na diaľku.
400
Nastavenie bezdrôtových funkcií
Zrušenie párovania
Pred spárovaním s iným zariadením BR-E1 vymažte informácie
o pripojenom diaľkovom ovládaní.
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Bluetooth
2 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
položku [Check/clear
3 Vyberte
connection info/Skontrolovať/
vymazať informácie o pripojení].
4 Stlačte tlačidlo <B>.
informácie o pripojení.
5 Vymažte
zz Vyberte možnosť [OK].
401
Vkladanie informácií o geografickej polohe
do snímok
K snímkam môžete pridať informácie o polohe pomocou prijímača GPS GP-E2
(predáva sa samostatne) alebo zariadenia podporujúceho funkciu Bluetooth.
Použitie prijímača GP-E2
prijímač GP-E2
1 Pripojte
k fotoaparátu.
zz Prijímač GP-E2 pripojte k pätici pre
príslušenstvo fotoaparátu a zapnite ho.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie prijímača GP-E2.
položku [5: GPS device
2 Vyberte
settings/5: Nastavenia zariadenia
GPS].
položku [GPS receiver/
3 Vyberte
Prijímač GPS].
snímku.
4 Zhotovte
zz Podrobnosti pre položku [Set up/
Nastavenie] nájdete v návode na
používanie prijímača GP-E2.
Bezpečnostné pokyny na používanie prijímača GP-E2
oo Vždy skontrolujte krajiny a oblasti, v ktorých je použitie dovolené, a používajte
dané zariadenie v súlade so zákonmi a predpismi platnými v danej krajine
alebo oblasti.
oo Vždy aktualizujte firmvér prijímača GP-E2 na verziu 2.0.0 alebo novšiu. Na
aktualizáciu firmvéru sa vyžaduje prepojovací kábel. Pokyny na aktualizáciu
nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
oo Kábel nie je možné použiť na pripojenie fotoaparátu k prijímaču GP-E2.
oo Digitálny kompas nie je možné použiť s fotoaparátom a smer snímania sa
nezaznamenáva.
402
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok
Použitie smartfónu
V smartfóne musí byť nainštalovaná špecializovaná aplikácia Camera
Connect (bezplatná). Podrobnejšie informácie o inštalácii aplikácie Camera
Connect nájdete na =420.
Určenie smartfónu ako zariadenia GPS
smartfóne aktivujte lokalizačné
1 Na
služby.
pripojenie Bluetooth.
2 Vytvorte
zz Pripojte fotoaparát k smartfónu cez
rozhranie Bluetooth. Podrobnosti
nájdete na =421.
položku [5: GPS device
3 Vyberte
settings/5: Nastavenia zariadenia
GPS].
403
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok
položku [Smartphone/
4 Vyberte
Smartfón].
zz V položke [Select GPS device/Vyberte
zariadenie GPS] vyberte možnosť
[Smartphone/Smartfón].
gg Informácie o polohe teraz možno
získavať zo smartfónu.
zz Na obrazovke [GPS device settings/
Nastavenia zariadenia GPS] vyberte
možnosť [GPS information display/
Zobrazenie informácií GPS], aby ste
mohli skontrolovať získané informácie
o geografickej polohe (zemepisná výška,
zemepisná šírka, nadmorská výška
a koordinovaný svetový čas (UTC)).
snímku.
5 Zhotovte
zz K snímkam sa pridajú informácie
o geografickej polohe zo smartfónu.
404
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok
Zobrazenie pripojenia GPS
Stav získavania informácií o polohe smartfónu môžete skontrolovať
pomocou ikony pripojenia GPS na obrazovkách na snímanie statických
záberov alebo videozáznamov (=592, resp. =593).
Sivé: lokalizačné služby sú vypnuté
Bliká: informácie o polohe nie je možné získať
Zapnuté: informácie o polohe boli získané
Podrobnejšie informácie o signalizácii stavu pripojenia GPS pri používaní
prijímača GP-E2 nájdete v návode na používanie prijímača GP-E2.
Označovanie snímok geografickými značkami počas snímania
K snímkam, ktoré nasnímate, keď je zapnutá ikona GPS, sa pridajú
informácie o geografickej polohe.
Informácie o geografickej polohe
Informácie o polohe pridávané k snímkam môžete skontrolovať na
obrazovkách s informáciami o snímaní (=296, =349).
(1) Zemepisná šírka
(2) Zemepisná dĺžka
(3) Nadmorská výška
(1)
(4) UTC (koordinovaný
(2)
svetový čas)
(3)
(4)
405
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok
oo Smartfón dokáže získať informácie o polohe len vtedy, keď je spárovaný
s fotoaparátom cez Bluetooth.
oo Informácie o trase nie sú získavané.
oo Získané informácie o polohe nemusia byť presné, v závislosti od podmienok
pri cestovaní alebo stavu smartfónu.
oo Môže chvíľu trvať, kým získate informácie o polohe zo smartfónu po zapnutí
fotoaparátu.
oo Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané po ľubovoľnej
z nasledujúcich činností.
• Nastavenie položky [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] na inú
možnosť ako [Smartphone/Smartfón]
• Vypnutie fotoaparátu
• Ukončenie aplikácie Camera Connect
• Deaktivácia lokalizačných služieb na smartfóne
oo Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané v ľubovoľnej z nasledujúcich
situácií.
• Napájanie fotoaparátu sa vypne
• Pripojenie Bluetooth sa ukončí
• Zostávajúca kapacita batérie smartfónu je nízka
oo Koordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time, skrátene UTC) je
v podstate zhodný s greenwichským časom (Greenwich Mean Time, GMT).
oo Pri videozáznamoch sa pridajú informácie GPS získané pri začatí.
406
Nastavenie uzamknutia viacerých funkcií
Zadajte ovládacie prvky fotoaparátu pri povolenej funkcii uzamknutia
viacerých funkcií. Zabránite tak neúmyselným zmenám nastavení.
položku [5: Multi function
1 Vyberte
lock/5: Uzamknutie viacerých
funkcií].
ovládacie prvky
2 Vyberte
fotoaparátu, ktoré chcete
uzamknúť.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Vyberte možnosť [OK].
gg Nastavením prepínača <R>
do polohy <R> sa zvolené [X]
ovládacie prvky fotoaparátu uzamknú.
oo V režimoch Základnej zóny možno nastaviť iba položku [Touch control/
Dotykové ovládanie].
oo Ak sa zmenilo oproti predvolenému nastaveniu, na pravom kraji položky [5:
Multi function lock/5: Uzamknutie viacerých funkcií] sa zobrazí znak „*“.
407
Zaregistrovanie užívateľských režimov
snímania
N
Aktuálne nastavenia fotoaparátu, napríklad nastavenia snímania, ponuky
a užívateľských funkcií, môžete zaregistrovať ako užívateľské režimy
snímania priradené režimom <w> až <y>.
položku [5: Custom
1 Vyberte
shooting mode (C1-C3)/
5: Užívateľský režim
snímania (C1-C3)].
možnosť [Register
2 Vyberte
settings/Zaregistrovať nastavenia].
požadované položky.
3 Zaregistrujte
zz Vyberte užívateľský režim snímania,
ktorý chcete zaregistrovať, potom
na registračnej obrazovke vyberte
položku [OK].
gg Aktuálne nastavenia fotoaparátu sa
zaregistrujú do užívateľského režimu
snímania C*.
Automatická aktualizácia zaregistrovaných nastavení
Ak počas snímania v užívateľskom režime snímania zmeníte niektoré
nastavenie, príslušný režim sa môže automaticky aktualizovať na nové
nastavenie (Automatická aktualizácia). Ak chcete povoliť túto automatickú
aktualizáciu, v kroku č. 2 nastavte položku [Auto update set./Automatická
aktualizácia nastavení] na možnosť [Enable/Povoliť].
Zrušenie zaregistrovaných užívateľských režimov snímania
Ak v kroku č. 2 vyberiete položku [Clear settings/Zrušiť nastavenia],
obnovia sa predvolené nastavenia príslušných režimov bez
zaregistrovaných užívateľských režimov snímania.
408
Zaregistrovanie užívateľských režimov snímania
oo Nastavenia snímania a ponuky môžete zmeniť aj v užívateľských režimoch
snímania.
409
Obnovenie predvolených nastavení
fotoaparátu
Je možné obnoviť nastavenia pre funkcie snímania a funkcie ponuky
fotoaparátu.
položku [5: Clear all
1 Vyberte
camera settings/5: Zrušiť
všetky nastavenia fotoaparátu].
2 Vyberte možnosť [OK].
oo Podrobné informácie o zrušení všetkých užívateľských funkcií
a prispôsobených nastavení ovládania nájdete na =546.
410
N
Nastavenie informácií o autorských právachN
Po nastavení informácií o autorských právach sa tieto informácie
zaznamenajú do snímky ako informácie Exif.
položku [5: Copyright
1 Vyberte
information/5: Informácie
o autorských právach].
2 Vyberte požadovanú položku.
text.
3 Zadajte
zz Krížovými tlačidlami <V> alebo voličom
<5> vyberte znak a stlačením tlačidla
<0> ho zadajte.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zz Ak chcete odstrániť jeden znak, vyberte
položku [ ] alebo stlačte tlačidlo <L>.
nastavenie.
4 Ukončite
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
411
Nastavenie informácií o autorských právach
Kontrola informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť
[Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach],
môžete skontrolovať informácie zadané
v položkách [Author/Autor] a [Copyright/
Autorské práva].
Odstránenie informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť [Delete copyright information/
Odstrániť informácie o autorských právach], môžete odstrániť informácie
v položkách [Author/Autor] a [Copyright/Autorské práva].
oo Ak je text zadaný v položke „Author“ (Autor) alebo „Copyright“ (Autorské
práva) dlhý, nemusí sa pri výbere položky [Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach] zobraziť celý.
oo Informácie o autorských právach môžete nastaviť alebo skontrolovať aj
pomocou nástroja EOS Utility (softvér EOS).
412
Kontrola ďalších informácií
zzPrevzatie návodov na používanie
Ak chcete prevziať návody na používanie vyberte položku [5: Manual/
software URL/5: Adresa URL návodu/softvéru] a naskenujte
zobrazený kód QR pomocou smartfónu. Upozorňujeme, že na
skenovanie kódov QR je potrebná aplikácia.
zzZobrazenie log certifikácieM
Výberom položky [5: Certification Logo Display/5: Zobrazenie loga
certifikácie] zobrazte niektoré logá certifikácie fotoaparátu. Ďalšie logá
certifikácií sa nachádzajú v tomto návode na používanie, na tele a na
balení fotoaparátu.
zzVerzia firmvéruM
Výberom položky [5: Firmware/5: Firmvér] aktualizujte firmvér
fotoaparátu alebo aktuálneho objektívu.
413
414
Funkcie Wi-Fi (bezdrôtová
komunikácia)
Táto kapitola opisuje spôsob odosielania snímok cez sieť
Wi-Fi® z fotoaparátu do rôznych kompatibilných zariadení
a spôsob používania webových služieb.
415
Čo môžete robiť pomocou funkcií Wi-Fi
(bezdrôtovej komunikácie)
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Odosielanie
snímok do
webovej služby
(3) Tlač snímok pomocou
tlačiarne Wi-Fi
(1) Komunikácia so
smartfónom
(2) Používanie so softvérom EOS alebo
iným špecializovaným softvérom
Dôležité
Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za žiadne straty
ani škody spôsobené nesprávnymi nastaveniami bezdrôtovej komunikácie
pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť Canon rovnako nie je zodpovedná za
žiadne iné straty ani škody spôsobené používaním fotoaparátu.
Pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie podľa vlastného uváženia
a na vlastné riziko využívajte vhodné zabezpečenie. Spoločnosť Canon
nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo poškodenia spôsobené
neoprávneným prístupom alebo iným narušením bezpečnosti.
416
Čo môžete robiť pomocou funkcií Wi-Fi (bezdrôtovej komunikácie)
(1) q Komunikácia so smartfónom (=419)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky vo fotoaparáte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi použitím špecializovanej
aplikácie Camera Connect v smartfónoch alebo tabletoch
(súhrnne označovaných v tejto príručke ako „smartfóny“).
(2) D Používanie so softvérom EOS alebo iným
špecializovaným softvérom (=453)
Prepojte fotoaparát a počítač prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
a diaľkovo ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility (softvéru
EOS). Špecializovaná aplikácia Image Transfer Utility 2 umožňuje aj
automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
(3) l Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi (=461)
Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi pripojte fotoaparát k tlačiarni, ktorá
podporuje funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN), a môžete tlačiť
snímky.
(4) R Odosielanie snímok do webovej služby (=473)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách
alebo prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY
pre zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena
(bezplatnej).
417
Čo môžete robiť pomocou funkcií Wi-Fi (bezdrôtovej komunikácie)
Funkcie Bluetooth®
Spárovaním fotoaparátu so smartfónom kompatibilným s nízkoenergetickou
technológiou Bluetooth (ďalej ako „Bluetooth“), môžete:
zz ovládať fotoaparát na diaľku zo smartfónu (=437);
zz vytvárať pripojenie Wi-Fi zo smartfónu alebo fotoaparátu samotného
(=428, =441);
zz vytvárať pripojene Wi-Fi s fotoaparátom, aj keď je vypnutý (=430);
zz pridávať do snímok informácie GPS získané pomocou smartfónu
(=403).
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva sa samostatne)
a snímať s diaľkovým ovládaním (=399).
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi-Fi so smartfónmi alebo počítačmi, ktoré
už sú v sieti Wi-Fi, pozrite si časť „Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body“
(=488).
Upozornenia týkajúce sa pripojenia pomocou
prepojovacieho kábla
oo Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
s pripojením pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát pripojený k
zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi. Pred pripojením prepojovacieho
kábla ukončite pripojenie.
oo Keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou
prepojovacieho kábla, nemôžete vybrať položku [5: Wireless communication
settings/5: Nastavenia bezdrôtovej komunikácie]. Pred zmenou nastavení
musíte odpojiť prepojovací kábel.
Pamäťové karty
oo Ak vo fotoaparáte nie je karta, nemožno ho pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi (okrem režimu [D]). V prípade režimu [l] a webových služieb
nemožno fotoaparát pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, ak na karte
nie sú uložené žiadne snímky.
Používanie fotoaparátu po vytvorení pripojenia Wi-Fi
oo Keď je pripojenie Wi-Fi najdôležitejšie, nepoužívajte vypínač, kryt otvoru na
kartu/priestoru pre batériu ani iné súčasti. V opačnom prípade sa pripojenie
Wi-Fi ukončí.
418
Pripojenie k smartfónu pomocou
pripojenia Wi-Fi
Táto časť opisuje postup priameho pripojenia fotoaparátu k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Pripojenie k smartfónu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi vám umožňuje
vykonávať nasledujúce činnosti:
zz Snímky uložené vo fotoaparáte môžete zobraziť na smartfóne alebo
uložiť zobrazené snímky do smartfónu.
zz Pomocou smartfónu môžete ovládať fotoaparát a zhotoviť snímku alebo
zmeniť nastavenia fotoaparátu.
zz Z fotoaparátu môžete odoslať snímky do smartfónu.
Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi-Fi cez prístupové body, pozrite si časť
„Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body“ (=488).
Výber spôsobu pripojenia Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi (=421)
Keď sa najskôr pripojíte k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Bluetooth, potom na pripojenie prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi vám stačí použiť fotoaparát alebo smartfón.
Pripojenie k smartfónu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
z ponuky [Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi] (=433)
Funkciu Wi-Fi môžete použiť na pripojenie k smartfónu, ktorý nie je
kompatibilný s pripojením Bluetooth, alebo smartfónu, ktorý nedokáže
použiť svoju funkciu Bluetooth.
Zapnutie funkcií Bluetooth a Wi-Fi na smartfóne
Funkcie Bluetooth a Wi-Fi zapnite na obrazovke nastavení smartfónu.
Spárovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení pripojenia
Bluetooth.
419
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Inštalácia softvéru Camera Connect v smartfóne
Ak chcete pripojiť fotoaparát k smartfónu, potrebujete smartfón
s nainštalovaným systémom Android alebo iOS. Okrem toho musí byť
v smartfóne nainštalovaná špecializovaná aplikácia Camera Connect
(bezplatná).
zz Používajte najnovšiu verziu operačného systému smartfónu.
zz Aplikáciu Camera Connect môžete nainštalovať zo služby Google Play
alebo App Store. K službe Google Play alebo App Store môžete získať
prístup aj pomocou kódov QR zobrazených pri spárovaní alebo pripojení
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi k smartfónu.
Android
iOS
oo Informácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou
Camera Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera Connect.
oo Rozhranie alebo funkcie fotoaparátu a aplikácie Camera Connect sa môžu
zmeniť z dôvodu aktualizácie firmvéru fotoaparátu alebo aktualizácie aplikácie
Camera Connect, operačného systému Android, iOS atď. V takom prípade sa
môžu funkcie fotoaparátu alebo aplikácie Camera Connect líšiť od príkladov
obrazoviek a pokynov v tomto návode.
oo Na načítanie kódu QR sa požaduje aplikácia.
420
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Skontrolujte, či je v smartfóne nainštalovaná aplikácia Camera Connect a či
sú zapnuté funkcie Bluetooth a Wi-Fi.
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Bluetooth
2 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
položku [Bluetooth
3 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
položku [Smartphone/
4 Vyberte
Smartfón].
421
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
prezývku v časti
5 Zaregistrujte
[Nickname/Prezývka].
zz Ak chcete používať zobrazenú prezývku,
stlačte tlačidlo <M>.
zz Prezývku môžete zmeniť (=497).
6 Vyberte možnosť [OK].
položku [Pairing/
7 Vyberte
Párovanie].
422
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
požadovanú položku.
8 Vyberte
zz Ak je už nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
zz Ak aplikácia Camera Connect nie
je nainštalovaná, vyberte položku
[Android] alebo [iOS], nasnímajte
zobrazený kód QR pomocou smartfónu,
prejdite do služby Google Play alebo
App Store a nainštalujte aplikáciu
Camera Connect.
gg Teraz sa spustí párovanie.
423
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Postup v smartfóne (1)
9 Spustite aplikáciu Camera Connect.
fotoaparát, s ktorým sa
10Vyberte
chcete spárovať.
gg Ak už používate smartfón so systémom
Android, prejdite na krok č. 12.
na položku [Pair/Párovať]
11 Ťuknite
(len iOS).
424
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
12 Vyberte možnosť [OK].
tlačidlo <0>.
13 Stlačte
zz Párovanie je teraz dokončené a
fotoaparát je pripojený k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
gg Na hlavnej obrazovke aplikácie Camera
Connect sa zobrazí ikona funkcie
Bluetooth.
oo Párovanie alebo pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth nie je možné,
ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou
prepojovacieho kábla.
oo Fotoaparát nie je možné pripojiť prostredníctvom funkcie Bluetooth k dvom
alebo viacerým zariadeniam súčasne.
oo Pripojenie Bluetooth spotrebováva energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu. Preto pri používaní fotoaparátu môže byť
úroveň nabitia batérie nízka.
Riešenie problémov s párovaním
oo Ak v smartfóne ponecháte záznamy o párovaní s predchádzajúcimi
fotoaparátmi, zabránia v spárovaní s týmto fotoaparátom. Skôr ako sa
pokúsite o opätovné spárovanie, odstráňte z obrazovky nastavení pripojenia
Bluetooth smartfónu záznamy o párovaní s predchádzajúcimi fotoaparátmi
(=432).
oo Po vytvorení pripojenia Bluetooth môžete pomocou fotoaparátu odosielať
obrázky do smartfónu. Podrobnosti nájdete na =441.
425
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Postup v smartfóne (2)
funkciu aplikácie
14 Vyberte
Camera Connect.
zz Keď sa v systéme iOS zobrazí hlásenie
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
zvoľte položku [Pripojiť].
zz Informácie o funkciách aplikácie Camera
Connect nájdete na =437.
gg Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa zobrazí
obrazovka vybratej funkcie.
gg Na hlavnej obrazovke aplikácie Camera
Connect sa rozsvietia ikony funkcií
Bluetooth a Wi-Fi.
Pripojenie Wi-Fi k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth
je dokončené.
426
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
zz Pokyny na ukončenie pripojenia Wi-Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojenia Wi-Fi“ (=449).
zz Ukončením pripojenia Wi-Fi prepnete fotoaparát na pripojenie Bluetooth.
Obrazovka [qWi-Fi on/qZapnutá funkcia Wi-Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi-Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi-Fi, môžete si pozrieť podrobnosti.
427
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu Bluetooth prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
1 Spustite aplikáciu Camera Connect.
funkciu aplikácie Camera
2 Vyberte
Connect.
zz Vyberte funkciu aplikácie Camera
Connect, ktorú chcete používať.
zz Keď sa v systéme iOS zobrazí hlásenie
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
zvoľte položku [Pripojiť].
Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa zobrazí
obrazovka vybratej funkcie.
zz Informácie o funkciách aplikácie Camera
Connect nájdete na =437.
428
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Obrazovka [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth]
Na obrazovke [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] môžete zmeniť
alebo skontrolovať nastavenia funkcie Bluetooth.
Bluetooth function
(funkcia Bluetooth)
zz Vyberte zariadenie, ktoré chcete
spárovať s fotoaparátom.
zz Ak funkciu Bluetooth nebudete používať,
vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
Pairing (Párovanie)
zz Spárujte fotoaparát so zariadením
vybratým v položke [Bluetooth
function/Funkcia Bluetooth].
Check/clear connection info
(Skontrolovať alebo vymazať
informácie o pripojení)
zz Môžete skontrolovať názov a stav
komunikácie spárovaného zariadenia.
zz Ak chcete odstrániť registráciu
spárovaného zariadenia, stlačte tlačidlo
<B>. Podrobnosti nájdete v časti
„Odstránenie registrácie spárovaného
zariadenia“ (=432).
Bluetooth address
(Adresa Bluetooth)
zz Môžete skontrolovať adresu Bluetooth
fotoaparátu.
429
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Stay conn. if off (Neprerušiť
pripojenie po vypnutí fotoaparátu)
zz Ak vyberiete možnosť [Enable/Povoliť],
môžete prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi zobrazovať snímky z fotoaparátu
a ovládať ho ďalšími spôsobmi aj pri
vypnutom fotoaparáte.
Vytvorenie pripojenia Wi-Fi s fotoaparátom, keď je vypnutý
Po spárovaní zariadení sa môžete pomocou smartfónu pripojiť k sieti Wi-Fi
a prenášať snímky z fotoaparátu, aj keď je fotoaparát vypnutý.
Nakonfigurujte položku [Stay conn. if off/Neprerušiť pripojenie
po vypnutí fotoaparátu].
položku [Bluetooth
1 Vyberte
function/Funkcia Bluetooth].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie] vyberte
možnosť [Bluetooth function/Funkcia
Bluetooth].
položku [Stay conn. if off/
2 Nastavte
Neprerušiť pripojenie po vypnutí
fotoaparátu] na možnosť [Enable/
Povoliť].
zz Na obrazovke [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth] nastavte položku
[Stay conn. if off/Neprerušiť
pripojenie po vypnutí fotoaparátu]
na možnosť [Enable/Povoliť].
Aj keď je fotoaparát vypnutý, zostane
spárovaný so smartfónom pomocou
funkcie Bluetooth.
430
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Vytvorenie pripojenia Wi-Fi
aplikáciu Camera Connect.
1 Spustite
zz Spustite aplikáciu Camera Connect
v smartfóne, ktorý je spárovaný
s fotoaparátom prostredníctvom
funkcie Bluetooth.
položku [Images on
2 Vyberte
camera/Snímky vo fotoaparáte].
zz V ponuke aplikácie Camera Connect
ťuknite na položku [Images on camera/
Snímky vo fotoaparáte].
zz Keď sa v systéme iOS zobrazí hlásenie
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
zvoľte položku [Pripojiť]. Po vytvorení
pripojenia Wi-Fi sa zobrazia snímky vo
fotoaparáte.
Používanie aplikácie Camera Connect
zz Aplikáciu Camera Connect môžete používať na prenos snímok do
smartfónu a odstránenie či hodnotenie snímok z fotoaparátu.
zz Pripojenie Wi-Fi ukončíte ťuknutím na položku [ ] na hlavnej obrazovke
aplikácie Camera Connect (=449).
oo Táto funkcia nie je k dispozícii, pokiaľ nie sú fotoaparát a smartfón
spárované prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
oo Túto funkciu nemožno používať, ak sú nastavenia bezdrôtového pripojenia
vynulované alebo sú informácie o pripojení smartfónu vymazané.
431
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Odstránenie registrácie spárovaného zariadenia
Ak chcete spárovať fotoaparát s iným smartfónom, vymažte registráciu
spárovaného zariadenia na obrazovke [Bluetooth function/Funkcia
Bluetooth] (=429).
Postup vo fotoaparáte
položku [Check/clear
1 Vyberte
connection info/Skontrolovať/
vymazať informácie o pripojení].
2 Stlačte tlačidlo <B>.
informácie o pripojení.
3 Vymažte
zz Vyberte možnosť [OK].
Postup v smartfóne
registráciu fotoaparátu.
4 Odstráňte
zz V nastaveniach Bluetooth v smartfóne
vyberte prezývku fotoaparátu, ktorého
registráciu chcete odstrániť.
432
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
z ponuky [Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi]
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Wi-Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(=422).
položku [q] (Connect
3 Vyberte
to smartphone (Pripojenie k
smartfónu)).
zz Ak sa zobrazí história (=493),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
Vyberte položku [Register a device
4 for
connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
433
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
požadovanú položku.
5 Vyberte
zz Ak je už nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
zz Ak aplikácia Camera Connect nie je
nainštalovaná, na obrazovke naľavo
vyberte položku [Android] alebo [iOS],
nasnímajte zobrazený kód QR pomocou
smartfónu, prejdite do služby Google
Play alebo App Store a nainštalujte
aplikáciu Camera Connect.
(1)
identifikátor SSID
6 Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a password (heslo) (2) zobrazené na
obrazovke fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi-Fi settings/Nastavenia
Wi-Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať. Podrobnosti nájdete
na =516.
(2)
oo Výberom možnosti [Switch network/Prepnúť sieť] v kroku č. 6 môžete
vytvoriť pripojenie Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu (=488).
434
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Postup v smartfóne
Displej smartfónu
(príklad)
smartfónu vytvorte
7 Pomocou
pripojenie Wi-Fi.
zz Aktivujte funkciu Wi-Fi smartfónu
a vyberte identifikátor SSID (sieťový
názov) skontrolovaný v kroku č. 6.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 6.
aplikáciu Camera Connect.
8 Spustite
zz Keď sa na fotoaparáte zobrazí
obrazovka [Waiting to connect/Čaká
sa na pripojenie], spustite aplikáciu
Camera Connect v smartfóne.
fotoaparát, ku ktorému sa
9 Vyberte
chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
zz V zozname [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikácii Camera Connect vyberte
a ťuknite na fotoaparát, ku ktorému
sa chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
Postup vo fotoaparáte (2)
pripojenie Wi-Fi.
10Vytvorte
zz Vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete určiť zobraziteľné snímky,
stlačte tlačidlo <B>. Informácie
o nastavení snímok nájdete v kroku č. 5
na =451.
435
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
gg Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno
aplikácie Camera Connect.
Pripojenie Wi-Fi k smartfónu je
dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou aplikácie
Camera Connect. Pozrite si =437.
zz Pokyny na ukončenie pripojenia Wi-Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojenia Wi-Fi“ (=449).
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, pozrite si
časť „Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (=493).
Obrazovka [qWi-Fi on/qZapnutá funkcia Wi-Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi-Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi-Fi, môžete si pozrieť podrobnosti.
oo V prípade pripojenia Wi-Fi môžete odosielať snímky do smartfónu z obrazovky
rýchleho ovládania počas prehrávania. Podrobnosti nájdete na =441.
436
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu
Nižšie sú opísané hlavné funkcie aplikácie Camera Connect.
Images on camera (Snímky
vo fotoaparáte)
zz Môžete zobraziť snímky uložené
vo fotoaparáte.
zz Snímky uložené vo fotoaparáte môžete
uložiť do smartfónu.
zz Môžete vykonávať rôzne operácie so
snímkami uloženými vo fotoaparáte,
napríklad ich môžete odstrániť.
Remote live view shooting (Diaľkové fotografovanie so živým
náhľadom Live View)
zz Obraz živého náhľadu Live View fotoaparátu možno zobraziť na
smartfóne.
zz Môžete snímať pomocou diaľkového ovládania.
Auto transfer (Automatický prenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikácie na automatické
odosielanie záberov do smartfónu počas ich snímania (=439).
Bluetooth remote controller (Diaľkový ovládač Bluetooth)
zz Fotoaparát môžete ovládať pomocou smartfónu spárovaného
prostredníctvom funkcie Bluetooth, ktorý slúži ako diaľkové ovládanie.
(Nie je k dispozícii po pripojení pomocou funkcie Wi-Fi.)
Location information (Informácie o polohe)
zz Nepodporované týmto fotoaparátom.
Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)
zz Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.
437
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
oo Ak sa ukončí pripojenie Wi-Fi počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
• Každé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania
videozáznamu bude pokračovať.
• Každé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania statických
záberov bude pokračovať.
oo Po prepnutí z režimu snímania statických záberov do režimu nahrávania
videozáznamu pomocou aplikácie Camera Connect nemôžete fotoaparát
používať na snímanie.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k smartfónu sú niektoré funkcie nedostupné.
oo Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
oo V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo
časovanie aktivácie uzávierky oneskoriť.
oo Keď ukladáte snímky do smartfónu, nemôžete nasnímať snímku ani vtedy,
keď stlačíte tlačidlo spúšte. Tiež sa môže dôjsť k vypnutiu fotoaparátu.
oo Pripojenie Wi-Fi sa ukončí, ak napájanie fotoaparátu prepnete na možnosť
<2> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
oo Snímky RAW možno ukladať do smartfónu. Ak vyberiete snímku RAW,
uloží sa ako snímka JPEG.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie je k dispozícii funkcia automatického
vypnutia fotoaparátu.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
438
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Automatické odosielanie snímok do smartfónu
počas snímania
Snímky sa môžu odosielať automaticky. Pred vykonaním týchto krokov sa
uistite, že fotoaparát a smartfón sú pripojené prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi.
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Wi-Fi settings/
2 Vyberte
Nastavenia Wi-Fi].
položku [Send to
3 Vyberte
smartphone after shot/Po snímaní
odoslať do smartfónu].
položku [Auto send/
4 Nastavte
Automaticky odosielať] na
možnosť [Enable/Povoliť].
439
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
položku [Size to send/
5 Nastavte
Veľkosť na odoslanie].
zz Vyberte veľkosť snímky, potom stlačte
tlačidlo <0>.
6 Zhotovte snímku.
440
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Odosielanie snímok z fotoaparátu do smartfónu
Môžete pomocou fotoaparátu odosielať snímky do smartfónu spárovaného
prostredníctvom funkcie Bluetooth (len v systéme Android) alebo
pripojeného pomocou pripojenia Wi-Fi.
1 Prehrajte snímku.
2 Stlačte tlačidlo <Q>.
položku [q].
3 Vyberte
gg Ak vykonáte tento krok počas pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth,
zobrazí sa správa a pripojenie sa prepne
na pripojenie Wi-Fi.
možnosti odosielania
4 Vyberte
a odovzdajte snímky.
441
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
(1) Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímku,
ktorú chcete odoslať, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <u> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek vyberte snímku pomocou
zobrazenia registra.
položku [Send img shown/
2 Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Pri odosielaní videozáznamov môžete
kvalitu ich snímok vybrať v položke
[Quality to send/Kvalita na odoslanie].
442
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
(2) Odosielanie viacerých vybratých snímok
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2 Vyberte
Odoslať vybraté].
snímky, ktoré chcete
3 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímku,
ktorú chcete odoslať, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <u> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek môžete vyberať snímky
pomocou zobrazenia s tromi snímkami.
Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu s
jednou snímkou, tiež stlačte tlačidlo
<u> a použite volič <6>.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <M>.
443
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
výber snímok.
4 Ukončite
zz Vyberte možnosť [OK].
možnosť [Size to send/
5 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
6 Vyberte položku [Send/Odoslať].
(3) Odoslanie určeného rozsahu snímok
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2 Vyberte
Odoslať rozsah].
444
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
rozsah snímok.
3 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový
bod).
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte tento
krok.
zz Stlačením tlačidla <u> a otočením
voliča <6> zmeňte počet zobrazených
snímok v zobrazení registra.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stlačte tlačidlo <M>.
možnosť [Size to send/
5 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
6 Vyberte položku [Send/Odoslať].
445
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
(4) Odoslanie všetkých snímok na karte
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2 Vyberte
Odoslať všetko z karty].
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
4 Vyberte položku [Send/Odoslať].
446
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
(5) Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania nastavené
v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok].
Informácie o možnosti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Filtrovanie snímok pre prehrávanie“
(=345).
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2 Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
447
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
4 Vyberte položku [Send/Odoslať].
Ukončenie prenosu snímok
Odoslanie snímok z fotoaparátu pri spárovaní prostredníctvom funkcie
Bluetooth (Android)
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Na obrazovke vľavo vyberte položku
[OK] a ukončite prenos snímok aj
pripojenie Wi-Fi.
Odosielanie snímok z fotoaparátu cez pripojenie Wi-Fi
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Informácie o ukončení pripojenia
Wi-Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojenia Wi-Fi“ (=449).
448
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
oo Počas prenosu snímok nemožno zhotoviť snímku ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo
spúšte fotoaparátu.
oo Fotoaparát nemožno pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi k viacerým
smartfónom, keď je pripojený k inému zariadeniu prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi.
oo Prenos snímok môžete zrušiť výberom položky [Cancel/Zrušiť] počas
prenosu.
oo Naraz môžete vybrať maximálne 999 súborov.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
oo Výber zmenšenej veľkosti statických záberov platí pre všetky statické zábery
odoslané v danom čase. Statické zábery s veľkosťou b sa nezmenšia.
oo Výber kompresie videozáznamov platí pre všetky videozáznamy odoslané
v danom čase.
oo Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie je k dispozícii funkcia automatického vypnutia
fotoaparátu.
Ukončenie pripojenia Wi-Fi
Ak chcete ukončiť pripojenie Wi-Fi, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
Na obrazovke aplikácie Camera
Connect ťuknite na položku [ ].
Na obrazovke [qWi-Fi on/qZapnutá
funkcia Wi-Fi] vyberte položku
[Disconnect,exit/Odpojiť,ukončiť].
zz Ak sa nezobrazí obrazovka
[qWi-Fi on/qZapnutá funkcia Wi-Fi],
vyberte položku [Wi-Fi function/
Funkcia Wi-Fi] na obrazovke
[5: Wireless communication
settings/5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
zz Vyberte položku [Disconnect,exit/
Odpojiť,ukončiť], potom v dialógovom
okne vyberte možnosť [OK].
449
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
Určenie zobraziteľných snímok
Pomocou fotoaparátu môžete určiť snímky zobraziteľné na smartfóne.
Snímky možno určiť po ukončení pripojenia Wi-Fi.
položku [Wi-Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie] vyberte
možnosť [Wi-Fi function/Funkcia
Wi-Fi].
položku [q].
2 Vyberte
zz Ak sa zobrazí história (=493), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
položku [Edit device
3 Vyberte
information/Upraviť informácie
o zariadení].
smartfón.
4 Vyberte
zz Vyberte názov smartfónu, na ktorom
chcete zobrazovať snímky.
450
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
položku [Viewable imgs/
5 Vyberte
Zobraziteľné snímky].
požadovanú položku.
6 Vyberte
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení.
[All images/Všetky snímky]
Zobraziť môžete všetky snímky uložené na karte.
[Images from past days/Snímky z posledných dní]
Môžete určiť zobraziteľné snímky na
základe dátumu zhotovenia. Môžete
určiť snímky zhotovené maximálne pred
deviatimi dňami.
zz Keď je vybratá možnosť [Images shot
in past days/Snímky zhotovené
v posledných dňoch], zobraziť možno
snímky zhotovené maximálne pred
určeným počtom dní od aktuálneho
dátumu. Pomocou tlačidiel <W> <X>
nastavte počet dní a výber potvrďte
tlačidlom <0>.
zz Po výbere položky [OK] sa nastavia
zobraziteľné snímky.
oo Ak je položka [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky] nastavená na inú
možnosť ako [All images/Všetky snímky], nie je možné diaľkové snímanie.
451
Pripojenie k smartfónu pomocou pripojenia Wi-Fi
[Select by rating/Vybrať podľa hodnotenia]
Určte zobraziteľné snímky v závislosti od
toho, či k nim bolo (alebo nebolo) pridané
hodnotenie, alebo podľa typu hodnotenia.
zz Po výbere typu hodnotenia sa nastavia
zobraziteľné snímky.
[File number range/Rozsah čísel súborov] (Select range (Výber
rozsahu))
(1)
452
(2)
Zobraziteľné snímky môžete určiť výberom
prvej a poslednej snímky zo snímok
zoradených podľa čísla súboru.
1. Stlačením tlačidla <0> zobrazte
obrazovku na výber snímok.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
voliča <5> vyberte požadovanú
snímku.
Stlačením tlačidla <u> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek vyberte snímku pomocou
zobrazenia registra.
2. Vyberte snímku, ktorá bude počiatočným
bodom (1).
3. Pomocou tlačidla <Z> vyberte snímku,
ktorá bude koncovým bodom (2).
4. Vyberte možnosť [OK].
Pripojenie k počítaču prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
Táto časť popisuje spôsob pripojenia fotoaparátu k počítaču prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi a vykonávanie operácií s fotoaparátom pomocou softvéru
EOS alebo iného softvéru. Pred nastavením pripojenia Wi-Fi nainštalujte do
počítača najnovšiu verziu softvéru.
Pokyny na obsluhu počítača nájdete v užívateľskej príručke k počítaču.
Ovládanie fotoaparátu pomocou nástroja EOS Utility
Pomocou softvéru EOS Utility (softvér EOS) môžete vykonávať rôzne
operácie s fotoaparátom.
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Wi-Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(=422).
položku [D] (Remote
3 Vyberte
control (EOS Utility) (Diaľkové
ovládanie (EOS Utility))).
zz Ak sa zobrazí história (=493), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
453
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Vyberte položku [Register a device
4 for
connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
(1)
identifikátor SSID
5 Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a password (heslo) (2) zobrazené na
obrazovke fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi-Fi settings/Nastavenia
Wi-Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať. Podrobnosti nájdete
na =516.
(2)
Postup v počítači (1)
Obrazovka počítača (príklad)
identifikátor SSID a zadajte
6 Vyberte
heslo.
zz Na obrazovke sieťového nastavenia
počítača vyberte identifikátor SSID
skontrolovaný v kroku č. 5.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 5.
454
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
možnosť [OK].
7 Vyberte
gg Zobrazí sa nasledujúce hlásenie.
Reťazec „******“ predstavuje posledných
šesť číslic adresy MAC fotoaparátu,
ktorý chcete pripojiť.
Postup v počítači (2)
8 Spustite nástroj EOS Utility.
nástroji EOS Utility kliknite na
9 Vpoložku
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Spárovanie cez Wi-Fi/LAN].
zz Ak sa zobrazí hlásenie súvisiace
s bránou firewall, vyberte možnosť
[Yes/Áno].
na položku [Connect/
10Kliknite
Pripojiť].
zz Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa
chcete pripojiť, potom kliknite na tlačidlo
[Connect/Pripojiť].
455
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (2)
pripojenie Wi-Fi.
11 Vytvorte
zz Vyberte možnosť [OK].
Obrazovka [DWi-Fi on/DZapnutá funkcia Wi-Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi-Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi-Fi,
môžete si pozrieť podrobnosti.
Pripojenie Wi-Fi k počítaču je dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility v počítači.
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, pozrite si
časť „Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (=493).
456
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
oo Ak sa ukončí pripojenie Wi-Fi počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
• Každé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania
videozáznamu bude pokračovať.
• Každé prebiehajúce nahrávanie videozáznamu v režime snímania statických
záberov bude pokračovať.
oo Po prepnutí z režimu snímania statických záberov do režimu nahrávania
videozáznamu pomocou softvéru EOS Utility nie sú možné operácie pomocou
fotoaparátu.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k nástroju EOS Utility sú niektoré funkcie
nedostupné.
oo Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
oo V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo
časovanie aktivácie uzávierky oneskoriť.
oo Pri snímaní na diaľku so živým náhľadom Live View je rýchlosť prenosu
snímok nižšia než prostredníctvom pripojenia pomocou prepojovacieho kábla.
Preto pohybujúce sa objekty nemožno zobraziť plynulo.
oo Pripojenie Wi-Fi sa ukončí, ak napájanie fotoaparátu prepnete na možnosť
<2> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
457
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Automatické odosielanie snímok do počítača
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
Postup v počítači (1)
počítač a prístupový bod
1 Pripojte
a spustite softvér Image Transfer
Utility 2.
zz V programe Image Transfer Utility
2 zobrazte obrazovku nastavení
párovania.
zz Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení programu
Image Transfer Utility 2.
Postup vo fotoaparáte
položku [Auto send images
2 Vyberte
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Na obrazovke [5: Wireless
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] vyberte možnosť
[Wi-Fi settings/Nastavenia Wi-Fi].
zz Na obrazovke [Wi-Fi settings/
Nastavenia Wi-Fi] vyberte položku
[Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky do
počítača].
položke [Auto send/Automaticky
3 Vodosielať]
vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(=422).
458
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
4 Vyberte možnosť [OK].
sa k prístupovému bodu
5 Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Vytvorte pripojenie Wi-Fi medzi
fotoaparátom a prístupovým bodom
pripojeným k počítaču. Pokyny na
pripojenie nájdete v časti „Pripojenie
Wi-Fi cez prístupové body“ (=488).
počítač ktorým sa spárovať
6 Vyberte
fotoaparát.
Postup v počítači (2)
fotoaparát a počítač.
7 Spárujte
zz Vyberte fotoaparát, potom kliknite na
tlačidlo [Pairing/Párovanie].
459
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača
obrazovke [Wi-Fi settings/
1 Na
Nastavenia Wi-Fi] vyberte položku
[Auto send images to computer/
Automaticky odosielať snímky do
počítača].
položku [Image sending
2 Vyberte
options/Možnosti odosielania
snímok].
čo chcete odoslať.
3 Vyberte,
zz Ak vyberiete možnosť [Selected imgs/
Vybraté snímky] v položke [Range to
send/Rozsah na odoslanie], potom
na obrazovke [Select images to send/
Vyberte snímky na odoslanie] zadajte
snímky, ktoré chcete odoslať.
počítač a prístupový bod
4 Pripojte
cez pripojenie Wi-Fi a spustite
softvér Image Transfer Utility 2.
zz Snímky sa automaticky odošlú do
počítača po zapnutí fotoaparátu
v dosahu prístupového bodu.
oo Funkcia Automatické vypnutie sa vypne.
oo Akékoľvek snímky zhotovené po automatickom prenose sa automaticky
odošlú po reštartovaní fotoaparátu.
oo Ak sa snímky neodošlú automaticky, skúste fotoaparát reštartovať.
oo Akékoľvek snímky zhotovené počas automatického prenosu sa automaticky
odošlú po reštartovaní fotoaparátu.
460
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
Táto časť opisuje postup tlače snímok priamym pripojením fotoaparátu
k tlačiarni prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Pokyny na obsluhu tlačiarne
nájdete v užívateľskej príručke k danej tlačiarni.
Vytvorenie pripojenia Wi-Fi
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Wi-Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(=422).
položku [l] (Print from
3 Vyberte
Wi-Fi printer (Tlač pomocou
tlačiarne Wi-Fi)).
zz Ak sa zobrazí história (=493),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
Vyberte položku [Register a device
4 for
connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
461
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
(1)
(2)
identifikátor SSID
5 Skontrolujte
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a password (heslo) (2) zobrazené na
obrazovke fotoaparátu.
zz Ak v časti [Wi-Fi settings/Nastavenia
Wi-Fi] nastavíte položku [Password/
Heslo] na hodnotu [None/Žiadne],
heslo sa nebude zobrazovať ani
požadovať. Podrobnosti nájdete
na =516.
tlačiareň.
6 Nastavte
zz V ponuke nastavení pripojenia Wi-Fi
tlačiarne, ktorú chcete použiť, vyberte
identifikátor SSID, ktorý ste skontrolovali.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 5.
tlačiareň.
7 Vyberte
zz V zozname rozpoznaných tlačiarní,
vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete
pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Ak preferovaná tlačiareň nie je uvedená
v zozname, výberom položky [Search
again/Znova vyhľadať] môžete
fotoaparátu umožniť jej vyhľadanie
a zobrazenie.
8 Vytlačte snímku (=464).
462
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
oo Pripojenie Wi-Fi je možné s tlačiarňami Wi-Fi podporujúcimi funkciu PictBridge
(bezdrôtová sieť LAN).
oo Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi-Fi cez prístupové body, pozrite si časť
„Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body“ (=488).
463
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Tlač snímok
Tlač jednotlivých snímok
snímku na vytlačenie.
1 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímku,
ktorú chcete vytlačiť, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <u> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek vyberte snímku pomocou
zobrazenia registra.
možnosť [Print image/
2 Vyberte
Vytlačiť snímku].
snímku.
3 Vytlačte
zz Postupy nastavovania tlače sú uvedené
na =467.
zz Vyberte položku [Print/Tlačiť], potom
[OK] a spustí sa tlač.
464
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Tlač pomocou určenia možností
1 Stlačte tlačidlo <0>.
možnosť [Print order/
2 Vyberte
Poradie tlače].
možnosti tlače.
3 Nastavte
zz Informácie o postupoch nastavovania
nájdete v časti „Formát Digital Print
Order Format (DPOF)“ (=318).
zz Ak je poradie tlače dokončené pred
vytvorením pripojenia Wi-Fi, prejdite
na krok č. 4.
položku [Print/Tlačiť].
4 Vyberte
zz Položka [Print/Tlačiť] sa dá vybrať iba
vtedy, keď je vybratá snímka a tlačiareň
je pripravená na tlač.
položku [Paper settings/
5 Nastavte
Nastavenia papiera] (=467).
465
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
snímku.
6 Vytlačte
zz Keď vyberiete položku [OK], spustí
sa tlač.
oo Snímanie nie je možné pri pripojení k tlačiarni prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi.
oo Videozáznamy nemožno vytlačiť.
oo Nezabudnite pred tlačou nastaviť veľkosť papiera.
oo Niektoré tlačiarne nemusia byť schopné na snímku vytlačiť číslo súboru.
oo Ak je nastavená možnosť [Bordered/S okrajmi], niektoré tlačiarne môžu
vytlačiť dátum na okraj.
oo V závislosti od tlačiarne môže byť dátum nevýrazný, ak sa vytlačí na jasné
pozadie alebo na okraj.
oo Snímky RAW nemožno vytlačiť tak, že vyberiete možnosť [Print order/
Poradie tlače]. Keď tlačíte, vyberte položku [Print image/Vytlačiť snímku]
a spustite tlač.
oo Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
oo V závislosti od veľkosti súboru snímky a kvality snímok môže určitý čas trvať,
kým sa po vybratí možnosti [Print/Tlačiť] spustí tlač.
oo Ak chcete tlač zastaviť, stlačte tlačidlo <0>, kým sa zobrazuje nápis [Stop/
Zastaviť], potom vyberte možnosť [OK].
oo Keď ste pri tlači pomocou možnosti [Print order/Poradie tlače] tlač zastavili
a chcete pokračovať v tlači zostávajúcich snímok, vyberte možnosť [Resume/
Obnoviť]. Tlač sa neobnoví v prípade, že nastala niektorá z týchto situácií.
• Pred obnovením tlače zmeníte poradie tlače alebo odstránite snímky
zadané v poradí tlače.
• Pri nastavení registra pred obnovením tlače zmeníte nastavenie papiera.
• Pri pozastavení tlače je zvyšná kapacita karty príliš malá.
oo Ak sa počas tlače vyskytne problém, pozrite si =472.
466
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Nastavenia tlače
V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke a možnosti
nastavenia môžu líšiť. Rovnako niektoré nastavenia nemusia byť
dostupné. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Obrazovka nastavení tlače
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Určuje, či sa má, alebo nemá na obrázku vytlačiť dátum alebo číslo
súboru (=469).
Určuje tlačové efekty (=469).
Určuje počet kópií na tlač (=470).
Určuje oblasť tlače (=471).
Určuje veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie (=468).
Návrat na obrazovku na výber snímok.
Spustí tlač.
Zobrazí sa veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie, ktoré ste
nastavili.
* V závislosti od tlačiarne sa niektoré nastavenia nebudú dať vybrať.
Paper Settings (Nastavenia papiera)
zz Vyberte položku [Paper settings/
Nastavenia papiera].
467
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
[Q] Nastavenie veľkosti papiera
zz Vyberte veľkosť papiera v tlačiarni.
[Y] Nastavenie typu papiera
zz Vyberte typ papiera v tlačiarni.
[U] Nastavenie rozloženia strany
zz Vyberte rozloženie strany.
Tlač bez okrajov. Ak vaša tlačiareň nedokáže tlačiť bez okrajov,
Borderless
(Bez okrajov) výtlačok bude mať okraje.
Bordered
(S okrajmi)
Tlač s bielymi okrajmi pozdĺž krajov.
Voľba pre tlač 2, 4, 8, 9, 16, 20 alebo 35 snímok na jeden list
papiera.
Rozloženie strany sa líši v závislosti od modelu alebo nastavení
Default
(Predvolené) tlačiarne.
xx-up (xx na
stranu)
oo Ak sa pomer strán papiera a snímky nezhodujú, tlač bez okrajov môže viesť
k výraznému orezaniu. Snímky sa tiež môžu vytlačiť s nižším rozlíšením.
468
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Nastavenie tlače dátumu/čísla súboru na snímku
zz Vyberte položku [I].
zz Vyberte, čo chcete vytlačiť.
Nastavenie tlačových efektov (Image Optimization
(Optimalizácia obrazu))
Obsah zobrazený na obrazovke sa líši v závislosti od tlačiarne.
zz Vyberte položku [E].
zz Vyberte tlačové efekty.
Možnosť
[E] Default
(Predvolené)
[E] On
(Zapnuté)
Tlačový efekt
Tlačový efekt sa bude líšiť v závislosti od tlačiarne.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Tlač so štandardnými farbami tlačiarne. Informácie Exif snímky
sa použijú na vykonanie automatických korekcií.
[E] Off
(Vypnuté)
Nevyužíva sa žiadna automatická korekcia.
[E] RedEye1 (Efekt
červených
očí 1)
Vhodné pri snímkach s bleskom, na ktorých má
odfotografovaná osoba červené oči. Redukcia efektu
červených očí sa vykoná pred tlačou.
oo Pri vytlačení informácií o snímaní na snímku zhotovenú s nastavením
rozšírenej citlivosti ISO (H) sa nemusí vytlačiť správna citlivosť ISO.
469
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Nastavenie počtu kópií
zz Vyberte položku [R].
zz Vyberte počet kópií na tlač.
oo Nastavenie [Default/Predvolené] pre tlačové efekty a iné možnosti sú
predvolenými nastaveniami tlačiarne od jej výrobcu. Informácie o tom, aké
nastavenia sú v rámci položky [Default/Predvolené], nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
470
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Orezanie snímky
Nastavenie výrezu urobte bezprostredne
pred tlačou. Po zmene ďalších nastavení
tlače po orezaní snímok môže byť
potrebné, aby ste snímky orezali znova.
obrazovke nastavení tlače vyberte položku [Cropping/
1 Na
Orezanie].
veľkosť, polohu a pomer strán rámu pre
2 Nastavte
orezanie.
zz Oblasť vo vnútri rámu pre orezanie sa vytlačí. Pomer strán rámu
pre orezanie možno zmeniť pomocou ponuky [Paper settings/
Nastavenia papiera].
Zmena veľkosti rámu pre orezanie
Otočením voliča <6> zmeňte veľkosť rámu pre orezanie.
Presúvanie rámu pre orezanie
Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo <Y> <Z> môžete rám vodorovne
a zvislo posúvať po snímke.
Zmena orientácie rámu pre orezanie
Stlačením tlačidla <B> dôjde k prepnutiu medzi zvislým
a vodorovným otočením rámu pre orezanie.
3
Stlačením tlačidla <0> ukončite orezávanie.
zz V ľavej hornej časti obrazovky nastavení tlače môžete skontrolovať
orezanú oblasť snímky.
471
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi
oo V závislosti od tlačiarne sa nemusí orezaná oblasť snímky vytlačiť tak, ako
ste určili.
oo Čím bude rám pre orezanie menší, tým bude rozlíšenie tlače snímok nižšie.
Riešenie chýb tlačiarne
oo Ak tlač po odstránení chyby tlačiarne (nie je atrament, papier a pod.) a výbere
možnosti [Continue/Pokračovať] nepokračuje, použite tlačidlá na tlačiarni.
Podrobnosti o obnovení tlače nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Chybové správy
oo Ak sa počas tlače vyskytne problém, na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí
chybová správa. Po vyriešení problému tlač obnovte. Podrobnosti o tom,
ako riešiť problémy pri tlači, nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Chyba papiera
oo Skontrolujte, či je papier vložený správne.
Chyba atramentu
oo Skontrolujte hladinu atramentu v tlačiarni a zásobník na odpadový atrament.
Chyba hardvéru
oo Skontrolujte všetky ostatné možné problémy, ktoré nie sú problémami
s papierom a atramentom.
Chyba súboru
oo Vybratú snímku nie je možné vytlačiť. Snímky zhotovené iným fotoaparátom
alebo upravené na počítači sa nemusia dať vytlačiť.
472
Odosielanie snímok do webovej služby
Táto časť opisuje, ako používať webové služby na odosielanie snímok.
Registrácia webových služieb
Pomocou smartfónu alebo počítača pridajte do fotoaparátu svoje webové
služby.
zz Ak chcete smartfón alebo fotoaparát nastaviť na používanie služby
CANON iMAGE GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte mať
smartfón alebo počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
zz Podrobnejšie informácie o verziách prehľadávačov (napríklad Microsoft
Internet Explorer) a nastaveniach, ktoré sú potrebné na prístup k službe
CANON iMAGE GATEWAY, nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY.
zz Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE
GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Podrobné pokyny a nastavenia služby CANON iMAGE GATEWAY
nájdete v pomocníkovi k službe CANON iMAGE GATEWAY.
zz Ak plánujete okrem služby CANON iMAGE GATEWAY používať aj iné
webové služby, musíte mať konto pre jednotlivé služby, ktoré chcete
využívať. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových lokalitách webových
služieb, ktoré budete registrovať.
zz Poplatky za pripojenie k vášmu poskytovateľovi a komunikačné poplatky
za prístup k prístupovému bodu vášho poskytovateľa sa účtujú osobitne.
473
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Prepojenie fotoaparátu so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním
služby CANON iMAGE GATEWAY ako cieľovej webovej služby vo
fotoaparáte.
Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú používate v počítači alebo
smartfóne.
Postup vo fotoaparáte (1)
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Wi-Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(=422).
3 Vyberte položku [R].
4 Vyberte položku [I Agree/Súhlasím].
474
Odosielanie snímok do webovej služby
pripojenia Wi-Fi
5 Vytvorenie
zz Pripojte sa k prístupovému bodu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Prejdite na krok č. 7 na =490.
svoju e-mailovú adresu.
6 Zadajte
zz Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom
vyberte položku [OK].
štvorciferné číslo.
7 Zadajte
zz Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo,
potom vyberte položku [OK].
možnosť [OK].
8 Vyberte
gg Ikona [R] sa zmení na [
].
475
Odosielanie snímok do webovej služby
Postup v počítači alebo v smartfóne
webové prepojenia
9 Nastavte
fotoaparátu.
zz Prejdite na stránku s nastaveniami správ
s oznámením.
zz Podľa pokynov dokončite nastavenie
na stránke s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
Postup vo fotoaparáte (2)
cieľovú webovú službu
10Ako
pridajte CANON iMAGE GATEWAY.
zz Vyberte položku [ ].
gg Služba CANON iMAGE GATEWAY je
teraz pridaná.
476
Odosielanie snímok do webovej služby
Registrácia iných webových služieb
Postup v počítači alebo v smartfóne
webovú službu,
1 Nakonfigurujte
ktorú chcete používať.
zz Prejdite na webovú lokalitu služby
CANON iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
zz Podľa pokynov na obrazovke vykonajte
nastavenia webových služieb, ktoré
chcete používať.
Postup vo fotoaparáte
webovú službu, ktorú ste
2 Pridajte
nakonfigurovali ako cieľovú.
zz Na obrazovke [Wi-Fi function/Funkcia
Wi-Fi] vyberte položku [ ].
477
Odosielanie snímok do webovej služby
Vytvorenie pripojenia Wi-Fi
položku [Wi-Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie] vyberte
možnosť [Wi-Fi function/Funkcia
Wi-Fi].
požadovanú webovú
2 Vyberte
službu.
zz Ak sa zobrazí história (=493),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz V závislosti od typu a nastavení webovej
služby sa môže zobraziť obrazovka na
výber cieľovej služby (=492).
478
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok do webovej služby
Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi tak, že ich odošlete
z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte,
alebo tak, že odošlete prepojenia albumov online.
Odosielanie jednotlivých snímok
snímku, ktorú chcete
1 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímku,
ktorú chcete odoslať, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <u> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek vyberte snímku pomocou
zobrazenia registra.
položku [Send img shown/
2 Vyberte
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
479
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie viacerých vybratých snímok
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send selected/
2 Vyberte
Odoslať vybraté].
snímky, ktoré chcete
3 Vyberte
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> alebo
otáčaním voliča <5> vyberte snímku,
ktorú chcete odoslať, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <u> a otočením
voliča <6> proti smeru hodinových
ručičiek môžete vyberať snímky
pomocou zobrazenia s tromi snímkami.
Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu s
jednou snímkou, tiež stlačte tlačidlo
<u> a použite volič <6>.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <M>.
480
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
4 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Ak je ako cieľ zvolená služba YouTube,
položka [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] sa nezobrazí.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
5 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
481
Odosielanie snímok do webovej služby
Odoslanie určeného rozsahu snímok
Určte rozsah snímok, aby ste mohli všetky snímky v rozsahu odoslať naraz.
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send range/
2 Vyberte
Odoslať rozsah].
rozsah snímok.
3 Určte
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový
bod).
gg Snímky sa vyberú a zobrazí sa
značka [X].
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte
tento krok.
zz Stlačením tlačidla <u> a otočením
voliča <6> zmeňte počet zobrazených
snímok v zobrazení registra.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stlačte tlačidlo <M>.
482
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
5 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
6 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
Odoslanie všetkých snímok na karte
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all card/
2 Vyberte
Odoslať všetko z karty].
483
Odosielanie snímok do webovej služby
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
položku [Send/Odoslať].
4 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
484
Odosielanie snímok do webovej služby
Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania nastavené
v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky vyhľadávania
snímok].
Informácie o možnosti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Filtrovanie snímok pre prehrávanie“
(=345).
1 Stlačte tlačidlo <0>.
položku [Send all found/
2 Vyberte
Odoslať všetky nájdené].
možnosť [Size to send/
3 Vyberte
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
485
Odosielanie snímok do webovej služby
položku [Send/Odoslať].
4 Vyberte
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
486
Odosielanie snímok do webovej služby
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k webovej službe nemožno zhotoviť snímku, a to
ani v prípade, že stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
oo Keď odosielate snímku do inej webovej služby ako CANON iMAGE GATEWAY,
chybová správa odosielania sa nemusí zobraziť ani vtedy, ak sa snímka
do webovej služby neodoslala úspešne. Keďže takéto chyby odosielania je
možné skontrolovať na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY. Skontrolujte
obsah chybového hlásenia a znova skúste odoslať snímku.
oo V závislosti od webovej služby bude typ alebo počet snímok, ktoré možno
odoslať, a dĺžka videozáznamov obmedzená.
oo Určité snímky sa možno nebudú dať odoslať pomocou funkcie [Send range/
Odoslať rozsah], [Send all card/Odoslať všetko z karty] alebo [Send all
found/Odoslať všetky nájdené].
oo Keď zmenšíte veľkosť snímky, zmení sa veľkosť všetkých snímok, ktoré sa
majú súčasne odoslať. Upozorňujeme, že videozáznamy alebo statické zábery
s veľkosťou b sa nezmenšia.
oo Možnosť [Reduced/Zmenšené] je povolená iba pre statické zábery
nasnímané fotoaparátmi rovnakého modelu ako tento fotoaparát. Statické
zábery zhotovené pomocou iných modelov sa odošlú bez zmeny veľkosti.
oo Keď službu CANON iMAGE GATEWAY zobrazujete pomocou počítača alebo
iného zariadenia, môžete skontrolovať históriu odosielania pre webové služby,
do ktorých ste odoslali snímky.
oo Ak chcete ukončiť pripojenie Wi-Fi bez odoslania snímky, stlačte tlačidlo
<M> na obrazovke kroku č. 1.
oo Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
487
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
Táto časť opisuje spôsob pripojenia do siete Wi-Fi pomocou prístupového
bodu, ktorý je kompatibilný s funkciou WPS (režim PBC).
Najskôr skontrolujte polohu tlačidla WPS a dobu jeho stlačenia.
Vytvorenie pripojenia Wi-Fi môže trvať približne jednu minútu.
položku [5: Wireless
1 Vyberte
communication settings/
5: Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie].
položku [Wi-Fi function/
2 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Ak sa zobrazí obrazovka [Nickname/
Prezývka], zaregistrujte si prezývku
(=422).
požadovanú položku.
3 Vyberte
zz Ak sa zobrazí história (=493),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo <Y>
<Z> vyberte požadovanú položku.
488
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
položku [Register a
4 Vyberte
device for connection/Registrovať
zariadenie na pripojenie].
zz Keď vyberiete možnosť [q] (Connect to
smartphone (Pripojenie k smartfónu)),
zobrazí sa obrazovka vľavo. Ak je
už nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
položku [Switch network/
5 Vyberte
Prepnúť sieť].
zz Zobrazí sa, keď je vybratá možnosť [q],
[D] alebo [l].
položku [Connect with
6 Vyberte
WPS/Pripojiť pomocou funkcie
WPS].
oo Informácie o položke [Camera access point mode/Režim prístupového
bodu fotoaparátu] zobrazenej v kroku č. 6 nájdete na =492.
489
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
položku [WPS (PBC mode)/
7 Vyberte
WPS (režim PBC)].
zz Vyberte možnosť [OK].
sa k prístupovému bodu
8 Pripojte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
zz Vyberte možnosť [OK].
položku [Auto setting/
9 Vyberte
Automatické nastavenie].
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení funkcie Wi-Fi.
zz Ak sa vyskytne chyba položky [Auto
setting/Automatické nastavenie],
pozrite si =518.
490
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
10Zadajte nastavenia funkcie Wi-Fi.
[qConnect to smartphone/
qPripojenie k smartfónu]
Prejdite na krok č. 7 na =435.
[DRemote control (EOS Utility)/
DDiaľkové ovládanie (EOS Utility)]
Prejdite na krok č. 8 alebo 9 na =455.
[lPrint from Wi-Fi printer/lTlač
pomocou tlačiarne Wi-Fi]
Prejdite na krok č. 7 na =462.
Registrácia služby CANON iMAGE
GATEWAY
Prejdite na krok č. 6 na =475.
491
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
Obrazovka adresáta
V závislosti od webovej služby sa môže zobraziť obrazovka na výber
cieľovej služby.
Na zaregistrovanie cieľov alebo na zadanie nastavení musíte použiť počítač.
Ďalšie informácie nájdete v dokumente EOS Utility návod na používanie.
zz Môže sa zobraziť položka [Send to/
Odoslať do].
zz Vyberte adresu zo zoznamu
registrovaných cieľových služieb.
zz Postupy na vytvorenie pripojenia
a odosielanie snímok sú rovnaké ako
v prípade iných webových služieb.
Režim prístupového bodu fotoaparátu
Režim prístupového bodu fotoaparátu je
režim pripojenia na pripojenie fotoaparátu
priamo k jednotlivým zariadeniam
prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
Zobrazí sa, keď v položke [Wi-Fi function/
Funkcia Wi-Fi] vyberiete možnosť [q],
[D] alebo [l].
492
Opätovné pripojenie prostredníctvom
funkcie Wi-Fi
Podľa týchto krokov sa opätovne pripojíte k zariadeniam alebo webovým
službám, pre ktoré ste zaregistrovali nastavenia pripojenia.
položku [Wi-Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie] vyberte
možnosť [Wi-Fi function/Funkcia
Wi-Fi].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz V zobrazenej histórii vyberte položku, ku
ktorej sa chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi. Ak sa požadovaná
položka nezobrazuje, prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
zz Ak je položka [Connection history/
História pripojení] nastavená na
možnosť [Hide/Skryť], história sa
nezobrazí (=516).
pripojené zariadenie.
3 Ovládajte
[q] Smartphone (Smartfón)
zz Aktivujte funkciu Wi-Fi smartfónu a spustite aplikáciu Camera
Connect.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia smartfónu obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako
fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k smartfónu prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
493
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi
[D] Computer (Počítač)
zz V počítači spustite softvér EOS.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia počítača obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako
fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k počítaču prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
[l] Printer (Tlačiareň)
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia tlačiarne obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako
fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k tlačiarni prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
494
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Registrácia viacerých nastavení pripojenia
Môžete zaregistrovať až 20 nastavení pripojenia pre funkciu Wi-Fi.
položku [Wi-Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie] vyberte
možnosť [Wi-Fi function/Funkcia
Wi-Fi].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Ak sa zobrazí obrazovka naľavo,
prepnite ju pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
zz Na obrazovke naľavo vyberte položku,
ku ktorej sa chcete nanovo pripojiť
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Podrobnejšie informácie o možnosti [q]
(Pripojenie k smartfónu) nájdete v časti
„Pripojenie k smartfónu prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi z ponuky [Wi-Fi
function/Funkcia Wi-Fi]“ (=419).
zz Informácie o možnosti [D] (Diaľkové
ovládanie (EOS Utility)) nájdete v časti
„Pripojenie k počítaču prostredníctvom
funkcie Wi-Fi“ (=453).
zz Podrobnejšie informácie o možnosti
[l] (Tlač pomocou tlačiarne Wi-Fi)
nájdete v časti „Pripojenie k tlačiarni
prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (=461).
zz Pri odosielaní snímok do webovej služby
si pozrite časť „Odosielanie snímok do
webovej služby“ (=473).
oo Ak chcete odstrániť nastavenia pripojenia, pozrite si informácie na =496.
495
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
Zmeňte alebo odstráňte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte.
Ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia pripojenia, najskôr ukončite
pripojenie Wi-Fi.
položku [Wi-Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie] vyberte
možnosť [Wi-Fi function/Funkcia
Wi-Fi].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Ak sa zobrazí obrazovka naľavo,
prepnite ju pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
zz Na obrazovke naľavo vyberte položku,
pre ktorú chcete zmeniť alebo odstrániť
nastavenia pripojenia.
položku [Edit device
3 Vyberte
information/Upraviť informácie
o zariadení].
zariadenie.
4 Vyberte
zz Vyberte zariadenie, pre ktoré chcete
zmeniť alebo odstrániť nastavenia
pripojenia.
496
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia
alebo zmeňte
5 Skontrolujte
nastavenia pripojenia.
zz Vyberte požadovanú položku, potom
zmeňte alebo odstráňte nastavenia na
zobrazenej obrazovke.
zzChange device nickname (Zmena prezývky zariadenia)
Prezývku môžete zmeniť pomocou virtuálnej klávesnice (=517).
zzViewable imgs (Zobraziteľné snímky) (=450)
Táto položka sa zobrazí, keď vyberiete možnosť [q] (Connect to
smartphone (Pripojenie k smartfónu)). V dolnej časti obrazovky sa
zobrazia nastavenia.
zzErase connection information (Vymazanie informácií
o pripojení)
Môžete odstrániť nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte.
Zoznam webových služieb nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY, kde môžete odstrániť nastavenia pripojenia.
497
Obnovenie predvolených nastavení
bezdrôtovej komunikácie
Môžete odstrániť všetky nastavenia bezdrôtovej komunikácie. Odstránením
nastavení bezdrôtovej komunikácie môžete informácie o nich utajiť, keď
fotoaparát požičiate alebo dáte iným osobám.
možnosť [Clear settings/
1 Vyberte
Zrušiť nastavenia].
možnosť [OK].
2 Vyberte
gg Nastavenia bezdrôtovej komunikácie
sa zrušia na predvolené nastavenia
a znova sa zobrazí obrazovka [Wireless
communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie].
oo Vykonaním postupu [5: Clear all camera settings/5: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu] neodstránite informácie o bezdrôtovej komunikácii.
498
Obrazovka so zobrazením informácií
Na obrazovke [View info/Zobrazenie informácií] môžete skontrolovať
podrobnosti o chybe a adresu MAC.
položku [Wi-Fi function/
1 Vyberte
Funkcia Wi-Fi].
zz Na obrazovke [Wireless
communication settings/Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie] vyberte
možnosť [Wi-Fi function/Funkcia
Wi-Fi].
tlačidlo <B>.
2 Stlačte
gg Zobrazí sa obrazovka [View info/
Zobrazenie informácií].
zz Keď dôjde k chybe, stlačením tlačidla <0> zobrazte obsah chybového
hlásenia.
499
Postupy pre chybové hlásenia
Keď dôjde k chybe, zobrazte podrobnosti chyby pomocou niektorého
z postupov uvedených nižšie. Potom pomocou príkladov uvedených v tejto
kapitole odstráňte príčinu chyby.
zz Na obrazovke [View info/Zobrazenie informácií] stlačte tlačidlo <0>
(=499).
zz Na obrazovke [Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi] vyberte položku [Error
details/Podrobnosti o chybe].
Kliknutím na stranu s číslom kódu chyby v nasledujúcej tabuľke prejdete na
príslušnú stranu.
11 (=501)
12 (=501)
21 (=502)
22 (=503)
23 (=504)
61 (=505)
63 (=506)
64 (=506)
65 (=507)
66 (=507)
67 (=507)
68 (=508)
69 (=508)
91 (=508)
121 (=508)
125 (=509)
126 (=509)
127 (=509)
141 (=509)
142 (=509)
151 (=510)
152 (=510)
oo Keď dôjde k chybe, v pravej hornej časti obrazovky [Wi-Fi function/Funkcia
Wi-Fi] sa zobrazí hlásenie [Err**]. Toto hlásenie zmizne, keď nastavíte
vypínač fotoaparátu do polohy <2>.
500
Postupy pre chybové hlásenia
11: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz V prípade možnosti [q]: Je spustená aplikácia Camera Connect?
gg Vytvorte pripojenie pomocou aplikácie Camera Connect (=435).
zz V prípade možnosti [l]: Je tlačiareň zapnutá?
gg Zapnite tlačiareň.
zz V prípade nastavenia [D], je spustený softvér EOS?
gg Spustite nástroj EOS a znova vytvorte pripojenie (=455).
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
gg K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na
možnosť [Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú.
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie (=517).
12: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz Sú cieľové zariadenie a prístupový bod zapnuté?
gg Zapnite cieľové zariadenie a prístupový bod a chvíľu počkajte. Ak
stále nemožno vytvoriť pripojenie, zopakujte postupy na vytvorenie
pripojenia.
501
Postupy pre chybové hlásenia
21: No address assigned by DHCP server (Server DHCP
nepriradil žiadnu adresu)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Vo fotoaparáte je adresa IP nastavená na možnosť [Auto setting/
Automatické nastavenie]. Je toto nastavenie správne?
gg Ak sa nepoužíva server DHCP, nastavte vo fotoaparáte adresu IP
na možnosť [Manual setting/Ručné nastavenie] (=518) a potom
zadajte nastavenia.
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DHCP
zz Je zapnuté napájanie servera DHCP?
gg Zapnite server DHCP.
zz Je k dispozícii dostatok adries na priradenie serverom DHCP?
gg Zvýšte počet adries priradených serverom DHCP.
gg Odstráňte zo siete zariadenia s adresami priradenými serverom
DHCP, aby sa znížil počet používaných adries.
zz Pracuje server DHCP správne?
gg Skontrolujte nastavenia servera DHCP a overte, či pracuje správne
ako server DHCP.
gg Spýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DHCP.
502
Postupy pre chybové hlásenia
22: No response from DNS server (Server DNS nereaguje)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zodpovedá adresa IP servera DNS vo fotoaparáte skutočnej adrese
servera?
gg Pre adresu IP nastavte možnosť [Manual setting/Ručné
nastavenie]. Potom na fotoaparáte nastavte adresu IP, ktorá
zodpovedá adrese používaného servera DNS (=514, =518).
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DNS
zz Je zapnuté napájanie servera DNS?
gg Zapnite server DNS.
zz Sú nastavenia servera DNS pre adresy IP a zodpovedajúce názvy
správne?
gg Na serveri DNS skontrolujte, či sú adresy IP a zodpovedajúce názvy
zadané správne.
zz Pracuje server DNS správne?
gg Skontrolujte nastavenia servera DNS a overte, či funguje správne
ako server DNS.
gg V prípade potreby požiadajte svojho správcu siete, aby zaručil, že
server DNS je k dispozícii.
Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
zz Obsahuje sieť, ku ktorej sa pokúšate pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi, smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré slúži ako brána?
gg V prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány
a zadajte ju do fotoaparátu (=514, =518).
gg Skontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých
sieťových zariadeniach vrátane fotoaparátu.
503
Postupy pre chybové hlásenia
23: Device with same IP address exists on selected network
(Vo zvolenej sieti už existuje zariadenie s rovnakou adresou IP)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Majú fotoaparát a iné zariadenie pripojené prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi k rovnakej sieti rovnakú adresu IP?
gg Zmeňte adresu IP fotoaparátu tak, aby sa nezhodovala s adresou
iného zariadenia v sieti. Prípadne môžete zmeniť adresu IP
zariadenia, ktoré používa duplicitnú adresu.
gg Ak je adresa IP fotoaparátu nastavená na možnosť [Manual setting/
Ručné nastavenie] v sieťovom prostredí so serverom DHCP,
zmeňte toto nastavenie na možnosť [Auto setting/Automatické
nastavenie] (=490).
Postupy pre chybové hlásenia 21 – 23
oo Pri riešení problémov 21 – 23 skontrolujte tiež nasledujúce body.
oo Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
• K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť
[Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú. V nastavení sa
rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých
písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte nastavené správne heslo na
overenie (=517).
504
Postupy pre chybové hlásenia
61: Selected SSID wireless LAN network not found (Bezdrôtová
sieť LAN so zvoleným identifikátorom SSID sa nenašla)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu
prekážky?
gg Presuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (=511).
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zhoduje sa nastavenie identifikátora SSID vo fotoaparáte s týmto
nastavením v prístupovom bode?
gg Skontrolujte identifikátor SSID v prístupovom bode a nastavte
rovnaký identifikátor SSID vo fotoaparáte.
Čo je potrebné skontrolovať na prístupovom bode
zz Je prístupový bod zapnutý?
gg Zapnite napájanie prístupového bodu.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
gg Zaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=499).
505
Postupy pre chybové hlásenia
63: Wireless LAN authentication failed (Chyba overenia
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu overenia?
gg Fotoaparát podporuje nasledujúce možnosti overenia: [Open
system/Otvorený systém], [Shared key/Zdieľaný kľúč] a [WPA/
WPA2-PSK].
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
gg V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
gg Zaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=499).
64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Nemožno sa
pripojiť k terminálu bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
gg Fotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
gg Zaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=499).
506
Postupy pre chybové hlásenia
65: Wireless LAN connection lost (Výpadok pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu
prekážky?
gg Presuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (=511).
zz Pripojenie Wi-Fi sa z nejakého dôvodu prerušilo a pripojenie nemožno
obnoviť.
gg Môže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov:
nadmerné množstvo prístupov k prístupovému bodu z iného
zariadenia, používanie mikrovlnnej rúry alebo iného zariadenia
v blízkosti prístupového bodu (rušenie signálu IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz)) alebo vplyv dažďa, prípadne vlhkosti (=511).
66: Incorrect wireless LAN password (Nesprávne heslo
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
gg V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
67: Incorrect wireless LAN encryption method (Nesprávny
spôsob šifrovania bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
gg Fotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
gg Zaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (=499).
507
Postupy pre chybové hlásenia
68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the
beginning. (Nemožno sa pripojiť k terminálu bezdrôtovej
siete LAN. Skúste to znova od začiatku.)
zz Podržali ste tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na prístupovom bode
stlačené dostatočne dlho?
gg Podržte tlačidlo WPS stlačené tak dlho, ako sa uvádza v návode na
používanie prístupového bodu.
zz Pokúšate sa vytvoriť pripojenie v blízkosti prístupového bodu?
gg Pokúste sa vytvoriť pripojenie, keď sú obe zariadenia v dosahu.
69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot
connect. Retry from the beginning. (Našlo sa viac terminálov
bezdrôtovej siete LAN. Nemožno sa pripojiť. Skúste to znova
od začiatku.)
zz Prebieha pripojenie iných prístupových bodov v režime pripojenia
stlačením tlačidla (režim PBC) funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup).
gg Chvíľu počkajte a potom sa pokúste vytvoriť pripojenie.
91: Other error (Iná chyba)
zz Vyskytol sa iný problém ako chybový kód č. 11 až 69.
gg Vypnite a zapnite vypínač fotoaparátu.
121: Not enough free space on server (Nedostatok miesta
na serveri)
zz Na cieľovom webovom serveri nie je dostatok voľného miesta.
gg Odstráňte nepotrebné snímky na webovom serveri, skontrolujte
voľné miesto na webovom serveri a pokúste sa znova odoslať údaje.
508
Postupy pre chybové hlásenia
125: Check the network settings (Skontrolujte sieťové
nastavenia)
zz Je sieť pripojená?
gg Skontrolujte stav pripojenia siete.
126: Could not connect to server (Nemožno sa pripojiť k serveru)
zz Prebieha údržba služby CANON iMAGE GATEWAY alebo je dočasne
preťažená.
gg Skúste sa k webovej službe pripojiť neskôr.
127: An error has occurred (Došlo k chybe)
zz Počas pripojenia fotoaparátu k webovej službe sa vyskytol iný problém
ako chybový kód č. 121 až 126.
gg Pokúste sa vytvoriť pripojenie Wi-Fi k webovej službe znova.
141: Printer is busy. Reconnect to try again. (Tlačiareň je
zaneprázdnená. Znova sa pripojte a skúste to znova.)
zz Vykonáva tlačiareň proces tlače?
gg Po dokončení procesu tlače skúste vytvoriť pripojenie Wi-Fi k
tlačiarni znova.
zz Je k tlačiarni pripojený iný fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi?
gg Po ukončení pripojenia Wi-Fi k inému fotoaparátu skúste vytvoriť
pripojenie Wi-Fi k tlačiarni znova.
142: Could not acquire printer information. Reconnect to try
again. (Nepodarilo sa získať informácie o tlačiarni. Znova sa
pripojte a skúste to znova.)
zz Je zapnuté napájanie tlačiarne?
gg Po zapnutí tlačiarne skúste vytvoriť pripojenie Wi-Fi znova.
509
Postupy pre chybové hlásenia
151: Transmission canceled (Prenos bol zrušený)
zz Z nejakého dôvodu došlo k prerušeniu automatického prenosu snímok
do počítača.
gg Ak chcete obnoviť automatický prenos snímok, prepnite vypínač
fotoaparátu do polohy <2>, potom do prepnite polohy <1>.
152: Card’s write protect switch is set to lock (Prepínač ochrany
proti zápisu na karte je v uzamknutej polohe)
zz Je prepínač ochrany proti zápisu na karte prepnutý do uzamknutej polohy?
gg Prepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy
umožňujúcej zápis.
510
Poznámky o funkcii bezdrôtovej
komunikácie
Ak sa zníži rýchlosť prenosu, preruší sa pripojenie alebo dochádza k iným
problémom pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie, skúste vykonať
nasledujúce postupy na nápravu chyby.
Vzdialenosť medzi fotoaparátom a smartfónom
Ak je fotoaparát príliš ďaleko od smartfónu, nemusí sa vytvoriť pripojenie
Wi-Fi, aj keď pripojenie Bluetooth je možné. V takom prípade presuňte
fotoaparát a smartfón bližšie k sebe a vytvorte pripojenie Wi-Fi.
Miesto inštalácie antény prístupového bodu
zz Pri používaní v interiéri nainštalujte zariadenie do miestnosti, kde budete
používať fotoaparát.
zz Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením a fotoaparátom
nenachádzali osoby ani predmety.
Elektronické zariadenia v blízkosti
Ak rýchlosť prenosu v sieti Wi-Fi klesne v dôsledku vplyvu nasledujúcich
elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo prejdite od nich ďalej,
aby ste mohli prenášať údaje.
zz Fotoaparát komunikuje v sieti Wi-Fi prostredníctvom signálu IEEE
802.11b/g/n pomocou rádiových vĺn v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu
dôjde k poklesu rýchlosti prenosu v sieti Wi-Fi, ak sa v blízkosti
nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny,
mikrofóny, smartfóny, iné fotoaparáty alebo podobné zariadenia, ktoré
fungujú v rovnakom frekvenčnom pásme.
Upozornenia týkajúce sa používania viacerých fotoaparátov
zz Keď prostredníctvom pripojenia Wi-Fi pripájate k jednému prístupovému
bodu viacero fotoaparátov, používajte pre jednotlivé fotoaparáty rozdielne
adresy IP.
zz Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi viac fotoaparátov, rýchlosť prenosu sa zníži.
zz Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál IEEE 802.11b/
g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechajte medzi jednotlivými kanálmi siete Wi-Fi
odstup piatich kanálov, aby sa znížilo rušenie rádiových vĺn. Môžete
napríklad použiť kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 alebo kanály 3 a 8.
511
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie
Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania BR-E1
zz Keď je položka [Bluetooth function/Funkcia Bluetooth] nastavená
na možnosť [Remote/Diaľkové ovládanie] na použitie bezdrôtového
diaľkového ovládania BR-E1, fotoaparát nie je možné pripojiť k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
512
Zabezpečenie
Ak nebolo správne nastavené zabezpečenie, môžu sa vyskytnúť
nasledujúce problémy.
zzMonitorovanie prenosu
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v sieti
Wi-Fi a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.
zzNeoprávnený prístup k sieti
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, a ukradnúť, upraviť alebo zničiť informácie.
Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu,
ako je predstieranie cudzej totožnosti (keď niekto predstiera totožnosť
nejakej osoby, aby získal neoprávnený prístup k informáciám) alebo ako
sú útoky typu springboard (keď niekto získa neoprávnený prístup k vašej
sieti ako „odrazovému mostíku“ na zakrytie svojich stôp pri infiltrovaní sa
do iných systémov).
Odporúča sa používať systémy a funkcie na dôkladné zabezpečenie siete,
aby ste predišli vzniku týchto typov problémov.
513
Kontrola sieťových nastavení
zzWindows
Otvorte položku [Príkazový riadok] systému Windows, zadajte príkaz
ipconfig/all a stlačte kláves <Enter>.
Okrem adresy IP priradenej počítaču sa zobrazí aj maska podsiete,
brána a informácie o serveri DNS.
zzMac OS
V systéme Mac OS X otvorte aplikáciu [Terminál], zadajte príkaz ifconfig
-a a stlačte kláves <Return>. Adresa IP priradená počítaču sa zobrazí
v položke [en0] vedľa položky [inet] vo formáte „***.***.***.***“.
* Informácie o aplikácii [Terminál] nájdete v pomocníkovi pre systém Mac OS X.
Ak sa chcete vyhnúť používaniu rovnakej adresy IP pre počítač aj iné
zariadenia v sieti, počas nastavovania adresy IP priradenej k fotoaparátu,
ktoré je opísané na =518, zmeňte posledné číslo adresy IP.
Príklad: 192.168.1.10
514
Obrazovka [Wireless communication settings/
Nastavenia bezdrôtovej komunikácie]
Na obrazovke [Wireless communication settings/Nastavenia bezdrôtovej
komunikácie] môžete zmeniť nastavenia funkcie bezdrôtovej komunikácie.
Vyberte položku [5: Wireless communication settings/5: Nastavenia
bezdrôtovej komunikácie].
Wi-Fi settings (Nastavenia Wi-Fi)
zz Pozrite si nasledujúcu stranu.
Wi-Fi function (Funkcia Wi-Fi)
K dispozícii sú nasledujúce funkcie Wi-Fi:
zz Komunikácia so smartfónom
zz Diaľkové ovládanie (EOS Utility)
zz Tlač pomocou tlačiarne Wi-Fi
zz Odosielanie snímok do webovej služby
Bluetooth function (Funkcia
Bluetooth) (=429)
Zobrazí obrazovku [Bluetooth function/
Funkcia Bluetooth], na ktorej môžete
nastavovať alebo kontrolovať funkcie
Bluetooth.
Nickname (Prezývka)
Prezývku môžete zmeniť pomocou
virtuálnej klávesnice (=517).
Clear settings (Zrušiť nastavenia)
(=498)
Zrušte všetky nastavenia bezdrôtovej
komunikácie.
515
Obrazovka [Wi-Fi settings/Nastavenia Wi-Fi]
Wi-Fi
Keď je používanie elektronických
zariadení a bezdrôtových zariadení
zakázané, napríklad na palube lietadla
alebo v nemocnici, nastavte túto položku
na možnosť [Disable/Zakázať].
Password (Heslo)
Nastavením možnosti [None/Žiadne]
umožnite vytvorenie pripojenia Wi-Fi
bez hesla (okrem prípadov pripájania
k prístupovému bodu prostredníctvom
funkcie Wi-Fi).
Connection history (História
pripojení)
Pre históriu pripojených zariadení Wi-Fi
môžete nastaviť možnosť [Show/Zobraziť]
alebo [Hide/Skryť].
Auto send images to computer
(Automaticky odosielať snímky
do počítača)
Špecializovaný softvér Image Transfer
Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do
počítača (=458).
Send to smartphone after shot
(Po snímaní odoslať do smartfónu)
Snímky sa môžu odosielať do smartfónu
automaticky (=439).
MAC address (Adresa MAC)
Môžete skontrolovať adresu MAC
fotoaparátu.
516
Používanie virtuálnej klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Vstupná oblasť,
na zadávanie textu
Kurzorové tlačidlá, na presúvanie
sa vo vstupnej oblasti
Aktuálny počet znakov/
počet k dispozícii
Klávesnica
Prepínač režimov vstupu
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Medzerník
Vymazanie znaku
vo vstupnej oblasti
Zmena typu klávesnice
Dokončenie zadávania textu
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> <Y> <Z> sa pohybujete medzi položkami
2 a 4 – 8.
zz Tlačidlom <0> potvrdíte vstup alebo prepnutie režimov vstupu.
517
Manuálne nastavenie adresy IP
Manuálne zadajte nastavenia adresy IP. Zobrazené položky sa líšia
v závislosti od pripojenia Wi-Fi.
položku [Manual setting/
1 Vyberte
Ručné nastavenie].
zz Vyberte možnosť [OK].
požadovanú položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku na prístup k obrazovke
na numerický vstup.
zz Ak chcete používať bránu, vyberte
možnosť [Enable/Povoliť], potom
vyberte položku [Address/Adresa].
požadované hodnoty.
3 Zadajte
zz Otáčaním voliča <6> posúvate polohu
zadávania v hornej oblasti a otáčaním
voliča <5> vyberiete požadované
číslo. Stlačením tlačidla <0> zadáte
vybraté číslo.
zz Ak chcete nastaviť zadané hodnoty
a vrátiť sa na obrazovku v kroku č. 2,
stlačte tlačidlo <M>.
518
Manuálne nastavenie adresy IP
možnosť [OK].
4 Vyberte
zz Po dokončení nastavenia potrebných
položiek vyberte možnosť [OK].
zz Ak nepoznáte položky, ktoré treba zadať,
pozrite si časť „Kontrola sieťových
nastavení“ (=514) alebo sa obráťte
na správcu siete alebo inú osobu, ktorá
má dostatočné informácie o vašej sieti.
519
Zobrazenie stavu funkcie Wi-Fi/Bluetooth
Stav bezdrôtovej komunikácie je možné skontrolovať na obrazovke
fotoaparátu.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
Funkcia Wi-Fi
Funkcia Bluetooth
Intenzita bezdrôtového signálu
Stav komunikácie
Nepripojené
Funkcia Wi-Fi
Wi-Fi: Zakázať
Vypnuté
Wi-Fi: Povoliť
Pripájanie
(bliká)
Pripojené
Odosielajú sa údaje
(fg)
Chyba pripojenia
(bliká)
520
Intenzita
bezdrôtového
signálu
Zobrazenie stavu funkcie Wi-Fi/Bluetooth
Indikátor funkcie Bluetooth
Funkcia Bluetooth
Iné ako [Disable/Zakázať]
[Disable/Zakázať]
Stav pripojenia
Obrazovka
Pripojené cez Bluetooth
Nepripojené cez Bluetooth
Nepripojené cez Bluetooth
Nezobrazené
521
522
Užívateľské funkcie/My Menu
(Moja ponuka)
Môžete doladiť funkcie fotoaparátu a meniť funkcie tlačidiel
a voličov podľa vašich preferencií snímania. Môžete tiež pridávať
často používané položky ponuky a užívateľské funkcie na karty
ponuky My Menu (Moja ponuka).
523
Ponuky na kartách: Prispôsobenie
=526
=530
=536
=546
=546
524
Nastavenie užívateľských funkcií
1
(1)
N
Vyberte položku [C.Fn I:
Exposure/C.Fn I: Expozícia],
[C.Fn II: Autofocus/C.Fn II:
Automatické zaostrovanie] alebo
[C.Fn III: Operation/Others/C.Fn III:
Ovládanie/Iné].
číslo užívateľskej funkcie.
2 Vyberte
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
číslo užívateľskej funkcie (1) na
nastavenie.
nastavenie podľa potreby.
3 Zmeňte
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
nastavenie (číslo).
zz Ak chcete nastaviť inú užívateľskú
funkciu, zopakujte kroky č. 2 až 3.
zz V dolnej časti obrazovky sú zobrazené
aktuálne nastavenia užívateľských
funkcií pod príslušnými číslami funkcií.
zz Možnosti, ktoré ste zmenili
z predvolených nastavení, sa zobrazujú
modrou farbou.
nastavenie.
4 Ukončite
zz Stlačte tlačidlo <M>.
gg Znova sa zobrazí obrazovka z kroku č. 1.
525
Nastavenia užívateľských funkcií
N
Môžete si prispôsobiť funkcie fotoaparátu na karte [8] tak, aby vyhovovali
vašim preferenciám snímania.
C.Fn I: Exposure (Expozícia)
C.Fn I-1: Exposure level increments (Zmeny expozičnej úrovne)
Nastaví zmeny rýchlosti uzávierky, clony, kompenzácie expozície, AEB,
kompenzácie expozície blesku atď. po 1/2 stupňa EV.
zz 0: 1/3-stop (1/3 stupňa)
zz 1: 1/2-stop (1/2 stupňa)
oo Po nastavení hodnoty [1/2-stop/1/2 stupňa EV] sa zobrazí displej tak, ako je
uvedené nižšie.
C.Fn I-2: ISO speed setting increments (Zmeny nastavenia citlivosti ISO)
Môžete nastaviť ručné zmeny nastavenia citlivosti ISO na celé hodnoty EV.
zz 0: 1/3-stop (1/3 stupňa)
zz 1: 1-stop (1 stupeň)
oo Aj keď je nastavená možnosť [1-stop/1 stupeň EV], citlivosť ISO sa
automaticky nastaví s krokom po 1/3 stupňa EV v prípade, že je nastavené
automatické nastavenie citlivosti ISO.
oo Aj keď je nastavená hodnota [1-stop/1 stupeň EV], môžete nastaviť citlivosť
ISO 40000 (pre snímanie statických záberov).
526
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn I-3: Bracketing auto cancel (Automatické zrušenie stupňovania)
Môžete nastaviť, aby sa po nastavení vypínača do polohy <2> zrušila
funkcia AEB a stupňovanie vyváženia bielej.
zz 0: Enable (Povoliť)
zz 1: Disable (Zakázať)
C.Fn I-4: Bracketing sequence (Postupnosť stupňovania)
Postupnosť snímania AEB a postupnosť stupňovania vyváženia bielej
možno zmeniť.
zz 0: 0 → – → +
zz 1: – → 0 → +
zz 2: + → 0 → –
AEB
0
: Štandardná
expozícia
–
: Znížená expozícia
+
: Zvýšená expozícia
0
–
+
Stupňovanie vyváženia bielej
Smer B/A
Smer M/G
(modrá/jantárová)
(purpurová/zelená)
: Štandardné
0 : Štandardné
vyváženie bielej
vyváženie bielej
– : Posun do
: Posun do modrej farby
purpurovej farby
: Posun do
+ : Posun do zelenej farby
jantárovej farby
527
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn I-5: Number of bracketed shots (Počet odstupňovaných záberov)
Počet záberov nasnímaných pomocou stupňovania AEB a vyváženia bielej
možno zmeniť.
Keď je položka [Bracketing sequence/Postupnosť stupňovania]
nastavená na možnosť [0, –, +], odstupňované zábery sa nasnímajú
podľa nasledujúcej tabuľky.
zz 0: 3 shots (3 zábery)
zz 1: 2 shots (2 zábery)
zz 2: 5 shots (5 záberov)
zz 3: 7 shots (7 záberov)
(Krok nastavenia 1 stupeň EV)
1. záber
3:
3 zábery
2:
2 zábery
5:
5 záberov
7:
7 záberov
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
Štandardné
(0)
2. záber 3. záber 4. záber 5. záber 6. záber 7. záber
–1
+1
±1
–2
–1
+1
+2
–3
–2
–1
+1
+2
+3
oo Ak je nastavená možnosť [2 shots/2 zábery], pri nastavení rozsahu AEB
môžete vybrať stranu s označením + alebo –. Pri stupňovaní vyváženia bielej
sa 2. záber upraví smerom k možnosti B/A alebo M/G.
528
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn I-6: Safety shift (Bezpečnostný posun)
Ak sa mení jas objektu a nemožno dosiahnuť štandardnú expozíciou v rámci
rozsahu automatického nastavenia expozície, fotoaparát automaticky zmení
manuálne vybraté nastavenie tak, aby sa dosiahla štandardná expozícia. Pri
nastavení možnosti [Shutter speed/Aperture/Rýchlosť uzávierky/Clona]
platí toto nastavenie pre režimy <s> a <f>. Pri nastavení možnosti
[ISO speed/Citlivosť ISO] platí toto nastavenie pre režimy <d>, <s>
a <f>.
zz 0: Disable (Zakázať)
zz 1: Shutter speed/Aperture (Rýchlosť uzávierky/Clona)
zz 2: ISO speed (Citlivosť ISO)
oo Aj keď v časti [z:zISO speed settings/z:zNastavenia citlivosti ISO]
zmeníte predvolené nastavenie položky [ISO speed range/Rozsah citlivosti
ISO] alebo [Min. shutter spd./Minimálna rýchlosť uzávierky] a nemožno
dosiahnuť štandardnú expozíciu, bezpečnostný posun bude mať prioritu.
oo Minimálne a maximálne limity v prípade bezpečnostného posunu s citlivosťou
ISO sú určené položkou [Auto range/Automatický rozsah] (=134). Ak
však manuálne nastavená citlivosť ISO prekračuje nastavenie položky [Auto
range/Automatický rozsah], bezpečnostný posun sa použije smerom nahor
alebo nadol až po hodnotu manuálne nastavenej citlivosti ISO.
oo Bezpečnostný posun sa v prípade potreby použije aj pri použití blesku.
C.Fn I-7: AE lock metering mode after focus (Režim merania
Uzamknutie AE po zaostrení)
Pre každý režim merania môžete nastaviť,
či sa má uzamknúť expozícia (uzamknutie
AE) po zaostrení na objekty pomocou
jednoobrázkového AF. Expozícia bude
uzamknutá, kým držíte tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
Vyberte režimy merania pre uzamknutie
AE a pridajte značku začiarknutia [X].
Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
529
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II: Autofocus (Automatické zaostrovanie)
C.Fn II-1: Tracking sensitivity (Citlivosť sledovania)
Môžete nastaviť citlivosť sledovania objektu, ktorá ovplyvňuje citlivosť na
rušivé objekty, ktoré sa pohybujú cez body AF alebo na objekty, ktoré sa pri
funkcii AF-Servo posúvajú mimo bodov AF.
zz 0
Štandardné nastavenie. Vhodné všeobecne pre pohybujúce sa objekty.
zz Locked on: –2 / Locked on: –1 (Zameranie: –2/Zameranie: –1)
Fotoaparát sa bude snažiť priebežne zaostrovať na objekt, aj keď body AF
prekryje prekážka alebo sa objekt posunie mimo bodov AF. Pri nastavení
–2 fotoaparát sleduje cieľový objekt dlhšie ako pri nastavení –1.
Ak však fotoaparát zaostrí na nesprávny objekt, zmena na cieľový objekt
a jeho zaostrenie môže trvať o niečo dlhšie.
zz Responsive: +2 / Responsive: +1 (Rýchlosť reakcie: +2/Rýchlosť reakcie: +1)
Fotoaparát dokáže postupne zaostrovať na objekty, ktoré pokrývajú body
AF, v rôznych vzdialenostiach. Je to efektívne aj v prípade, že chcete
vždy zaostrovať na najbližší objekt. Nastavenie +2 reaguje rýchlejšie ako
nastavenie +1, keď zaostríte na nasledujúci objekt.
Bude však väčšia pravdepodobnosť, že fotoaparát zaostrí na neželaný
objekt.
530
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-2: Acceleration/deceleration tracking (Sledovanie
zrýchľovania/spomaľovania)
Nastavuje citlivosť sledovania AF-Servo pohyblivých objektov, ktoré náhle
menia rýchlosť, napríklad pri náhlom pohybe alebo zastavení.
zz 0
Nastavenie je vhodné pre objekty, ktoré sa pohybujú stálou rýchlosťou
(minimálne zmeny rýchlosti pohybu).
zz –2/–1
Nastavenie je vhodné pre objekty, ktoré sa pohybujú stálou rýchlosťou
(minimálne zmeny rýchlosti pohybu). Je účinné vtedy, keď pri nastavení 0
je zaostrenie nestále vzhľadom na mierny pohyb objektu alebo prekážku
pred objektom.
zz +2/+1
Efektívne pre objekty s náhlym pohybom, náhlym zrýchlením/spomalením
alebo zastavením. Hoci sa náhle výrazne zmení rýchlosť pohybujúceho
sa objektu, fotoaparát bude aj naďalej zaostrovať na cieľový objekt.
Napríklad, fotoaparát menej pravdepodobne zaostrí za objektom, ktorý
sa k vám začne náhle približovať alebo pred blížiacim sa objektom, ktorý
sa náhle zastaví. Nastavenie +2 umožňuje lepšie sledovanie výrazných
zmien pohybujúceho sa objektu ako nastavenie +1.
Fotoaparát však bude citlivo reagovať aj na malé pohyby objektu,
zaostrovanie preto môže byť krátkodobo nestabilné.
531
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-3: AF point auto switching (Automatické prepínanie bodov AF)
Nastaví citlivosť prepínania bodov AF pri sledovaní objektu, ktorý sa
výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Použije sa, keď je položka [z: AF method/z: Spôsob AF] nastavená na
hodnotu [u+Tracking/u + sledovanie], [Expand AF area: Z/Rozšírenie
oblasti AF: Z], [Expand AF area: Around/Rozšírenie oblasti AF: okolité
body] alebo [Zone AF/Zónové AF].
zz 0
Štandardné nastavenie na postupné prepínanie bodov AF.
zz +2/+1
Hoci sa cieľový objekt výrazne pohybuje nahor, nadol, doľava alebo
doprava a vzďaľuje sa od bodu AF, fotoaparát automaticky zmení
zaostrenie na susedné body AF tak, aby sa naďalej zaostrovalo na
príslušný objekt. Fotoaparát sa prepne na bod AF, pri ktorom je najvyššia
pravdepodobnosť, že zaostrí na objekt, na základe jeho prebiehajúceho
pohybu, kontrastu atď. Pri nastavení +2 fotoaparát skôr prepne bod AF
ako pri nastavení +1.
Pri použití širokouhlého objektívu s veľkou hĺbkou poľa alebo v prípade,
že je snímaný objekt na snímke príliš malý, fotoaparát môže zaostriť na
nesprávny bod AF.
532
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-4: Lens drive when AF impossible (Posun objektívu,
ak nemožno použiť AF)
Môžete určiť ovládanie objektívu v prípade, že fotoaparát nedokáže
automaticky zaostriť na objekt.
zz 0: Continue focus search (Pokračovať vo vyhľadávaní zaostrenia)
Ak sa nedá dosiahnuť automatické zaostrovanie, posunom objektívu
sa bude vyhľadávať presné zaostrenie.
zz 1: Stop focus search (Zastaviť vyhľadávanie zaostrenia)
Ak sa spustí automatické zaostrovanie a rozostrenie je príliš veľké alebo
zaostrenie nemožno dosiahnuť, posun objektívu sa nevykoná. Zabráni
sa tým tomu, aby sa fotoaparát v rámci priebehu zaostrovania dostal
výrazne mimo oblasť zaostrenia.
oo Položka [1: Stop focus search/1: Zastaviť vyhľadávanie zaostrenia] sa
odporúča pre superteleobjektívy alebo iné objektívy, ktoré pokrývajú veľkú
oblasť. Zabráni sa tým výraznému oneskoreniu posunu pri vyhľadávaní
zaostrenia, ak sa objektív dostane značne mimo oblasť zaostrenia.
C.Fn II-5: Limit AF methods (Obmedziť spôsoby AF)
Môžete obmedziť dostupné spôsoby AF na
také, ktoré budete využívať.
Podrobnejšie informácie o spôsoboch AF
nájdete na =188 – =190.
Pridajte značku začiarknutia [X]
k spôsobom AF, ktoré chcete sprístupniť.
Nastavenie zaregistrujte výberom
položky [OK].
oo Značku [X] nemožno odstrániť z položky [1-point AF/1-bodové AF].
533
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-6: Orientation linked AF point (Bod AF podľa orientácie)
Môžete priradiť body AF alebo rámy zóny AF rôznym pozíciám podľa toho,
či snímate vertikálne alebo horizontálne.
zz 0: Same for both vertic./horiz. (Rovnaké nastavenie pre vertikálnu/
horizontálnu orientáciu)
Pri vertikálnom aj horizontálnom snímaní sa použijú body alebo rámy
zóny AF na rovnakej pozícii.
zz 1: Separate AF pts: pt only (Samostatné body AF: iba bod)
Pre každú orientáciu fotoaparátu možno priradiť samostatné pozície
bodu AF alebo rámu zóny AF (1. horizontálne, 2. vertikálne s držadlom
fotoaparátu hore, 3. vertikálne s držadlom fotoaparátu dole). Je to
užitočné pri automatickom prepínaní na body AF alebo rámy zóny AF
v iných pozíciách podľa orientácie fotoaparátu.
Body AF alebo rámy zóny AF priradené každej z orientácií fotoaparátu
sa zachovajú.
534
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn II-7: Initial Servo AF pt for c (Počiatočný bod AF-Servo pre c)
Môžete nastaviť počiatočný bod AF pre AF-Servo, keď je spôsob AF
nastavený na možnosť [u+Tracking/u + sledovanie].
zz 0: Automatic (Automatický)
Počiatočný bod AF pre AF-Servo [u+Tracking/u + Sledovanie] sa
nastaví automaticky podľa podmienok snímania.
zz 1: Initial AF pt set for c (Počiatočný bod AF-Servo pre c)
AF-Servo začne na ručne nastavenom bode AF, keď je funkcia AF
nastavená na možnosť [Servo AF/AF-Servo] a spôsob AF na možnosť
[u+Tracking/u + Sledovanie].
(Bod AF-Servo nastavený pre
) Ak
2: AF pt set for
prepnete z režimu Bodové AF, 1-bodové AF, Rozšírenie oblasti AF: Z
alebo Rozšírenie oblasti: okolité body na možnosť [u+Tracking/u +
sledovanie], AF-Servo sa spustí manuálne od nastaveného bodu AF. Je
to užitočné na spustenie funkcie AF-Servo z nastaveného bodu AF pred
prepnutím na možnosť [u+Tracking/u + sledovanie].
535
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn III: Operation/Others (Ovládanie/Iné)
C.Fn III-1: Dial direction during Tv/Av (Smer voliča počas Tv/Av)
Smer otáčania voliča pri výbere rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť.
V režime snímania <a> sa nastaví opačný smer otáčania voličov <6>
a <5>. V ostatných režimoch snímania sa nastaví opačný smer otáčania
len pre volič <6>. Smer otáčania voliča <5> v režime <a> sa zhoduje
so smerom na nastavenie kompenzácie expozície v režimoch <d>, <s>
a <f>.
zz 0: Normal (Normálne)
zz 1: Reverse direction (Opačný smer otáčania)
C.Fn III-2: Control ring rotation (Otáčanie ovládacieho prstenca)
Smer otáčania ovládacieho prstenca objektívu RF a upevňovacieho
adaptéra pri výbere rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť.
zz 0: Normal (Normálne)
zz 1: Reverse direction (Opačný smer otáčania)
C.Fn III-3: Focus ring rotation (Otáčanie zaostrovacieho prstenca)
Smer otáčania zaostrovacieho prstenca objektívu RF môžete zmeniť.
zz 0: Normal (Normálne)
zz 1: Reverse direction (Opačný smer otáčania)
C.Fn III-4: RF lens MF focus ring sensitivity (Citlivosť
zaostrovacieho prstenca MF objektívu RF)
Citlivosť zaostrovacieho prstenca objektívu RF môžete nastaviť.
zz 0: Varies with rotation speed (Mení sa s rýchlosťou otáčania)
zz 1: Linked to rotation degree (Viazané na stupeň otočenia)
536
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn III-5: Customize buttons (Prispôsobiť tlačidlá)
Často používané funkcie môžete priradiť tlačidlám, napríklad <V> alebo
<p>.
Rovnakému tlačidlu možno priradiť rôzne funkcie na používanie pri snímaní
statických záberov alebo videozáznamov.
1 Vyberte časť panela.
funkciu, ktorú chcete
2 Vyberte
priradiť.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
537
Nastavenia užívateľských funkcií
Funkcie dostupné pre tlačidlá
Funkcia
L
Metering and AF start (Meranie a spustenie AF)
k
k
AF stop (Zastavenie AF)
k
k
AF point selection (Výber bodu
automatického zaostrenia AF)
k
k
Set AF point to center (Nastavenie bodu AF na stred)
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
(Jednoobrázkový AFzAF-Servo)*1
k
k
AF
Direct AF point selection (Priamy výber bodu AF)
Touch & drag AF (AF dotykom a potiahnutím)
k
k
Eye Detection AF*1 (AF detekcie očí*1)
k
k
AE lock (Uzamknutie AE)
k
k
AE lock (Uzamknutie AE) (podržanie)
k
k
k
k
Metering start (Spustenie merania)
Exposure (Expozícia)
Movie (Videozáznam)
538
k
k
AE lock (Uzamknutie AE) (počas stlačenia tlačidla)
AE Lock/FE Lock (Uzamknutie AE/uzamknutie FE)*1
Exposure compensation (Kompenzácia
expozície) (podržaním tlačidla, otočením
k
)
Set ISO speed (Nastavenie citlivosti ISO)
)
(podržaním tlačidla, otočením voliča
k
Flash function settings*1 (Nastavenia funkcií blesku*1)
k
k
FE lock*1 (Uzamknutie FE*1)
k
k
Movies (Videozáznamy)
k
k
Pause Movie Servo AF
(Pozastavenie funkcie AF-Servo
pri videozázname)
k
Nastavenia užívateľských funkcií
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Nastavenia užívateľských funkcií
Funkcia
L
Priame stlačenie tlačidiel
Dial function settings (Nastavenia
funkcií voliča)
k
k
Depth-of-field preview*1 (Kontrola hĺbky poľa*1)
k
k
Reset selected item in Fv mode*1
(Vynulovať zvolenú položku v režime Fv*1)
k
k
k
k
Reset Tv/Av/ /ISO in Fv mode
(Vynulovať Tv/Av/ /ISO v režime Fv)*1
Quick Control screen (Obrazovka
rýchleho ovládania)
Menu (Ponuka)
k
k
Magnify/Reduce (Zväčšenie/zmenšenie)
k
k
Menu display (Zobrazenie ponuky)
k
k
Image quality*1 (Kvalita snímky*1)
k
k
Picture Style (Štýl Picture Style)
k
k
Select folder (Vybrať priečinok)
k
k
Create folder (Vytvoriť priečinok)
k
k
Maximize screen brightness (Maximálny
jas obrazovky) (dočasne)
k
k
Display off (Vypnutá obrazovka)
k
k
Switch between viewfinder/screen
(Prepnúť medzi hľadáčikom/obrazovkou)
k
k
Eco mode (Úsporný režim)
k
k
Wi-Fi function (Funkcia Wi-Fi)
k
k
No function (Žiadna funkcia) (zakázané)
k
k
*1: Nie je možné priradiť ako funkciu dostupnú pri nahrávaní videozáznamov.
540
Nastavenia užívateľských funkcií
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> označuje „tlačidlo zastavenia AF“ na superteleobjektívoch vybavených
oo <
funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
541
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn III-6: Customize dials (Prispôsobiť voliče)
Priraďte funkcie voličom <6> <5> alebo ovládaciemu prstencu (<T>).
1 Vyberte časť panela.
funkciu, ktorú chcete
2 Vyberte
priradiť.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
542
Nastavenia užívateľských funkcií
Funkcie dostupné pre voliče
Funkcia
Shutter speed setting in M mode (Nastavenie
rýchlosti uzávierky v režime M)
Aperture setting in M mode (Nastavenie
clony v režime M)
Change aperture (Zmeniť clonu) (podržať
tlačidlo merania)
Change shutter speed (Zmeniť rýchlosť
uzávierky) (podržať tlačidlo merania)
Set ISO speed (Zmeniť citlivosť ISO)
(podržať tlačidlo merania)
Exposure compensation (Kompenzácia
expozície) (podržať tlačidlo merania)
Change aperture value (Zmeniť hodnotu
clony)
Change shutter speed (Zmeniť rýchlosť
uzávierky)
6
5
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Set ISO speed (Nastavenie citlivosti ISO)
k
Exposure compensation (Kompenzácia
expozície)
No function (Žiadna funkcia) (zakázané)
T
k
k
k
k
oo <T>: Ovládací prstenec na objektívoch RF a upevňovacích adaptéroch
543
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn III-7: Release shutter without lens (Aktivácia uzávierky bez
objektívu)
Môžete zadať, či je možné snímať statické zábery alebo videozáznamy bez
objektívu nasadeného na fotoaparát.
zz 0: Disable (Zakázať)
zz 1: Enable (Povoliť)
C.Fn III-8: Retract lens on power off (Zasunutie objektívu pri
vypnutí napájania)
Môžete nastaviť, aby sa objektívy STM s ozubenými kolieskami (napríklad
EF40mm f/2.8 STM) automaticky zasunuli, keď vypínač fotoaparátu
nastavíte do polohy <2>.
zz 0: Enable (Povoliť)
zz 1: Disable (Zakázať)
oo V prípade automatického vypnutia sa objektív bez ohľadu na toto nastavenie
nezasunie.
oo Pred odpojením objektívu skontrolujte, či je zasunutý.
oo Keď je nastavená možnosť [0: Enable/0: Povoliť], táto funkcia sa použije bez
ohľadu na nastavenie prepínača režimov zaostrenia na objektíve (AF alebo MF).
544
Nastavenia užívateľských funkcií
C.Fn III-9: Audio compression (Kompresia zvuku)
Slúži na nastavenie kompresie zvuku pri nahrávaní videozáznamov. Položka
[1: Disable/1: Zakázať] umožňuje vyššiu kvalitu zvuku než skomprimovaný
zvuk, ale súbory sú väčšie.
zz 0: Enable (Povoliť)
zz 1: Disable (Zakázať)
oo Zvuk sa skomprimuje aj pri úprave súborov videozáznamov zaznamenaných
s položkou [1: Disable/1: Zakázať] a ich následnom uložení s kompresiou.
oo Zvuk sa skomprimuje dokonca aj v prípade, že je položka
[1: Disable/1: Zakázať] vybratá pri nastavení položky [Movie rec. size/
Veľkosť videozáznamu] na možnosť L6V (NTSC) alebo
L5V (PAL).
oo Zvuk videoklipov sa skomprimuje dokonca aj po výbere položky
[1: Disable/1: Zakázať].
545
Zrušenie nastavení užívateľských funkcií
zzZrušenie všetkých nastavení užívateľských funkcií
Výberom položky [8: Clear all Custom Func. (C.Fn)/8: Zrušiť
všetky užívateľské funkcie (C.Fn)] môžete zrušiť všetky nastavenia
užívateľských funkcií okrem nastavení [Customize buttons/Prispôsobiť
tlačidlá] a [Customize dials/Prispôsobiť voliče].
zzZrušenie nastavení [Customize buttons/Prispôsobiť tlačidlá]
a [Customize dials/Prispôsobiť voliče]
Výberom položky [8: Clear customized settings/8: Zrušiť
prispôsobené nastavenia] môžete zrušiť nastavenia [Customize
buttons/Prispôsobiť tlačidlá] a [Customize dials/Prispôsobiť voliče].
546
Ponuky na kartách: My Menu (Moja ponuka)
=548
=551
=551
=552
547
Zaregistrovanie ponuky My Menu
(Moja ponuka)
N
Na karte My Menu (Moja ponuka) môžete zaregistrovať položky ponuky
a užívateľské funkcie, ktorých nastavenia často meníte.
Vytvorenie a pridanie karty ponuky My Menu (Moja ponuka)
položku [Add My Menu tab/
1 Vyberte
Pridať kartu ponuky My Menu (Moja
ponuka)].
možnosť [OK].
2 Vyberte
zz Zopakovaním krokov č. 1 a 2 môžete
vytvoriť až päť kariet ponuky My menu
(Moja ponuka).
Zaregistrovanie položiek ponuky na kartách ponuky
My Menu (Moja ponuka)
položku [MY MENU*:
1 Vyberte
Configure/MY MENU*:
Konfigurovať].
548
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
položku [Select items
2 Vyberte
to register/Vybrať položky na
zaregistrovanie].
požadované položky.
3 Zaregistrujte
zz Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
zz Zaregistrovať môžete až šesť položiek.
zz Ak sa chcete vrátiť k obrazovke v kroku
č. 2, stlačte tlačidlo <M>.
Nastavenia karty My Menu (Moja ponuka)
Položky v rámci karty ponuky môžete triediť
a odstrániť a môžete premenovať alebo
odstrániť kartu ponuky.
zzSort registered items (Triedenie zaregistrovaných položiek)
Umožňuje zmeniť poradie registrovaných položiek v ponuke My Menu
(Moja ponuka). Vyberte možnosť [Sort registered items/Triediť
registrované položky], vyberte položku, ktorej poradie chcete zmeniť,
a stlačte tlačidlo <0>. Pri zobrazení symbolu [z] presuňte položku
pomocou tlačidiel <W> <X> a potom stlačte tlačidlo <0>.
zzDelete selected items / Delete all items on tab (Odstrániť
vybraté položky/Odstrániť všetky položky na karte)
Môžete odstrániť ľubovoľnú zo zaregistrovaných položiek. Možnosť
[Delete selected items/Odstrániť vybraté položky] odstráni naraz
jednu položku a možnosť [Delete all items on tab/Odstrániť všetky
položky na karte] odstráni všetky zaregistrované položky na príslušnej
karte.
549
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
zzDelete tab (Odstrániť kartu)
Môžete odstrániť ľubovoľnú kartu ponuky My Menu (Moja ponuka).
Výberom položky [Delete tab/Odstrániť kartu] odstránite kartu
[MY MENU*].
zzRename tab (Premenovať kartu)
Kartu ponuky My Menu (Moja ponuka) môžete premenovať z názvu
[MY MENU*].
položku [Rename tab/
1 Vyberte
Premenovať kartu].
text.
2 Zadajte
zz Ak chcete odstrániť nepotrebné znaky,
vyberte položku [ ] alebo stlačte
tlačidlo <L>.
zz Krížovými tlačidlami <V> alebo voličom
<5> vyberte znak, potom stlačte
tlačidlo <0>.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zadanie.
3 Potvrďte
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
550
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Odstránenie všetkých kariet ponuky My Menu (Moja ponuka)/
odstránenie všetkých položiek
Môžete odstrániť všetky vytvorené karty
ponuky My Menu (Moja ponuka) alebo
položky ponuky My Menu (Moja ponuka)
zaregistrované na týchto kartách.
zzDelete all My Menu tabs (Odstrániť všetky karty ponuky
My Menu (Moja ponuka))
Môžete odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka), ktoré ste
vytvorili. Keď vyberiete možnosť [Delete all My Menu tabs/Odstrániť
všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)], odstránia sa všetky
karty z ponúk [MY MENU1] až [MY MENU5] a karta [9] sa obnoví na
predvolené nastavenia.
zzDelete all items (Odstrániť všetky položky)
Môžete odstrániť všetky položky zaregistrované na kartách [MY MENU1]
až [MY MENU5]. Karty sa neodstránia. Keď vyberiete možnosť [Delete
all items/Odstrániť všetky položky], odstránia sa všetky položky
zaregistrované na všetkých vytvorených kartách.
oo Ak vykonáte funkciu [Delete tab/Odstrániť kartu] alebo [Delete all My Menu
tabs/Odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)], názvy kariet
premenované pomocou funkcie [Rename tab/Premenovať kartu] sa tiež
odstránia.
551
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)
Nastavenia zobrazenia ponuky
Výberom položky [Menu display/
Zobrazenie ponuky] môžete nastaviť
obrazovku ponuky, ktorá sa zobrazí po
stlačení tlačidla <M> ako prvá.
zzNormal display (Normálne zobrazenie)
Zobrazí poslednú zobrazenú obrazovku ponuky.
zzDisplay from My Menu tab (Zobrazovať od karty My Menu
(Moja ponuka))
Zobrazí sa s vybratou kartou [9].
zzDisplay only My Menu tab (Zobrazovať len kartu My Menu
(Moja ponuka))
Zobrazí sa iba karta [9]. (Karty [z], [3], [5] a [8] sa nezobrazia.)
552
Referencie
Táto kapitola poskytuje referenčné informácie o funkciách
fotoaparátu.
553
Prehľad softvéru
Prevzatie a inštalácia softvéru
Pri použití softvéru EOS či iného špecializovaného softvéru použite
najnovšiu dostupnú verziu. Na jej prevzatie musíte zadať sériové číslo
uvedené na spodnej strane fotoaparátu.
oo Nepripájajte fotoaparát k počítaču pred nainštalovaním softvéru. Softvér sa
nenainštaluje správne.
oo Bez internetového pripojenia nie je možné softvér EOS nainštalovať.
oo Predchádzajúce verzie nedokážu zobraziť snímky zhotovené týmto
fotoaparátom správne. Takisto nie je možné spracovanie snímok RAW
zhotovených týmto fotoaparátom.
oo Vždy aktualizujte predchádzajúcu verziu nainštalovaného softvéru tak, že ju
prepíšete najnovšou verziou.
si softvér.
1 Prevezmite
zz Pripojte sa pomocou počítača na internet a prejdite na nasledujúcu
webovú lokalitu spoločnosti Canon:
www.canon.com/icpd
zz Vyberte svoju domovskú krajinu alebo oblasť a prevezmite softvér.
zz Dekomprimujte ho v počítači.
Pre systém Windows
Kliknutím na zobrazený súbor inštalačného programu spustite
inštalačný program.
Pre počítače Macintosh
Vytvorí a zobrazí sa súbor dmg. Podľa nasledujúcich krokov
spustite inštalačný program.
554
Prehľad softvéru
(1) Dvakrát kliknite na súbor dmg.
gg Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona disku a súbor
inštalačného programu.
Ak sa súbor inštalačného programu nezobrazí, dvojitým
kliknutím na ikonu disku ho zobrazte.
(2) Dvakrát kliknite na súbor inštalačného programu.
gg Inštalačný program sa spustí.
inštalácii softvéru postupujte podľa pokynov na
2 Pri
obrazovke.
Prevzatie návodov na používanie softvéru
Návody na používanie softvéru (súbory PDF) môžete prevziať do svojho
počítača z webovej lokality spoločnosti Canon.
zzLokalita na prevzatie návodu na používanie softvéru
www.canon.com/icpd
oo Na zobrazenie návodov na používanie (súborov PDF) sa vyžaduje softvér
na zobrazovanie súborov Adobe PDF, ako napríklad Adobe Acrobat
Reader DC (odporúča sa najnovšia verzia).
oo Program Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať z internetu.
oo Dvakrát kliknite na prevzatý návod na používanie (súbor PDF), aby ste ho
otvorili.
oo Ak chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie súborov
PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru.
555
Importovanie snímok do počítača
Na importovanie snímok z fotoaparátu do počítača môžete použiť softvér
EOS. K dispozícii sú dva spôsoby.
Importovanie pomocou pripojenia fotoaparátu k počítaču
1 Nainštalujte softvér (=554).
fotoaparát k počítaču
2 Pripojte
pomocou prepojovacieho kábla
IFC-100U (predáva sa samostatne,
koncovka do počítača: USB Type-C).
zz Zapojte konektor do konektora
digitálneho rozhrania na fotoaparáte.
zz Druhý koniec kábla zapojte do portu
USB na počítači.
importovanie snímok použite
3 Na
nástroj EOS Utility.
zz Informácie nájdete v príručke EOS Utility
návod na používanie.
oo Po vytvorení pripojenia Wi-Fi fotoaparát nedokáže komunikovať s počítačom,
aj keď sú prepojené prepojovacím káblom.
556
Importovanie snímok do počítača
Importovanie snímok pomocou čítačky pamäťových kariet
Snímky môžete importovať do počítača pomocou čítačky pamäťových
kariet.
1 Nainštalujte softvér (=554).
kartu do čítačky
2 Vložte
pamäťových kariet.
importovanie snímok použite
3 Na
program Digital Photo Professional.
zz Informácie nájdete v príručke Digital
Photo Professional návod na používanie.
oo Keď importujete snímky z fotoaparátu do počítača pomocou čítačky
pamäťových kariet a bez použitia softvéru EOS, skopírujte do počítača
priečinok DCIM, ktorý sa nachádza na karte.
557
Nabíjanie batérie vo fotoaparáte
Pomocou sieťového adaptéra USB PD-E1 (predáva sa samostatne) môžete
nabíjať súpravu batérií LP-E17 bez toho, aby ste ju vybrali z fotoaparátu.
Nabíjanie sa tiež preruší pri používaní fotoaparátu.
sieťový adaptér USB.
1 Pripojte
zz S vypínačom fotoaparátu nastaveným
v polohe <2> úplne zasuňte konektor
sieťového adaptéra USB do konektora
digitálneho rozhrania.
napájací kábel.
2 Pripojte
zz Pripojte napájací kábel do sieťového
adaptéra USB a zapojte druhý koniec
do elektrickej zásuvky.
gg Spustí sa nabíjanie a kontrolka prístupu
(1) sa rozsvieti na zeleno.
zz Po dokončení nabíjania kontrolka
prístupu zhasne. Odpojte napájací
kábel a odpojte sieťový adaptér USB
z fotoaparátu.
(1)
oo Ak chcete chrániť batérie a zachovať ich optimálny stav, nenabíjajte ich
nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
oo V prípade problémov s nabíjaním bude kontrolka prístupu blikať na zeleno
a ochranný obvod zastaví nabíjanie. V takom prípade odpojte napájací kábel,
znova vložte batériu, niekoľko minút počkajte a znova ho pripojte. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon.
558
Nabíjanie batérie vo fotoaparáte
oo Ak sa kontrolka prístupu nerozsvieti, skúste odpojiť a znova zapojiť sieťový
adaptér USB.
oo Čas potrebný na nabitie a nabitá kapacita sa líšia v závislosti od teploty
okolitého prostredia a zvyšnej kapacity.
oo Nabíjanie pri nízkych teplotách (5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov trvá
dlhšie.
oo Batérie sa nenabíjajú, keď je fotoaparát pripojený cez sieť Wi-Fi alebo keď je
otvorený kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
559
Používanie rozširujúceho držadla
Rozširujúce držadlo EG-E1 (predáva sa samostatne) je špeciálne
príslušenstvo, ktoré ešte viac uľahčuje držanie fotoaparátov EOS RP.
Batériu a kartu môžete vložiť alebo vybrať, kým je držadlo nasadené na
fotoaparáte.
kryt otvoru na kartu/
1 Zložte
priestoru pre batériu.
zz Vypnite fotoaparát a zložte kryt. Dajte
pozor, aby ste zložený kryt nestratili.
rozširujúce držadlo.
2 Nasaďte
zz Nasaďte ho podľa obrázka vľavo
a otáčaním voliča pre nasadenie/
odpojenie zaistite držadlo na svojom
mieste.
560
Používanie rozširujúceho držadla
kryt rozširujúceho držadla.
3 Otvorte
zz Pokyny na vkladanie alebo vyberanie
batérie a karty nájdete v časti „Vloženie
a vybratie batérie a karty“ (=42).
oo Pri opätovnom nasadzovaní krytu otvoru na kartu/priestoru pre batériu na
fotoaparát ho nasaďte otvorený minimálne v uhle 90°.
561
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, skúste ho najskôr odstrániť
pomocou pokynov v tomto poradcovi pri riešení problémov. Ak pomocou
Poradcu pri riešení problémov problém nevyriešite, obráťte sa na predajcu
alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
Problémy súvisiace s napájaním
Batérie sa nedajú nabíjať pomocou nabíjačky.
zz Okrem originálnych súprav batérií LP-E17 od spoločnosti Canon
nepoužívajte iné súpravy batérií.
Indikátor na nabíjačke batérií rýchlo bliká.
zz Ak sa (1) vyskytol problém s nabíjačkou batérií alebo batériou alebo (2)
ak zlyhala komunikácia s batériou (pri použití súpravy batérií inej značky
ako Canon), ochranný obvod zastaví nabíjanie a indikátor nabíjania
bude blikať na oranžovo. V takom prípade (1) odpojte zástrčku nabíjačky
z elektrickej zásuvky. Vyberte a opätovne vložte batériu do nabíjačky
batérií. Počkajte niekoľko minút a potom opäť pripojte zástrčku do
elektrickej zásuvky. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo
najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
Indikátor na nabíjačke batérií nebliká.
zz Ak je vnútorná teplota batérie vloženej do nabíjačky batérií vysoká,
nabíjačka nebude z bezpečnostných dôvodov nabíjať batériu (indikátor
nesvieti). Ak sa počas nabíjania teplota batérie z akéhokoľvek dôvodu
zvýši, nabíjanie sa automaticky zastaví (indikátor bliká). Keď teplota
batérie klesne, nabíjanie sa automaticky obnoví.
562
Riešenie problémov
Batérie sa nedajú nabíjať pomocou sieťového adaptéra USB
(predáva sa samostatne).
zz Batérie sa nenabíjajú, keď vypínač fotoaparátu v polohe <1>.
zz Činnosť fotoaparátu sa počas nabíjania zastaví.
Kontrolka prístupu počas nabíjania pomocou sieťového
adaptéra USB bliká.
zz V prípade problémov s nabíjaním bude kontrolka prístupu blikať na
zeleno a ochranný obvod zastaví nabíjanie. V takom prípade odpojte
napájací kábel, znova vložte batériu, niekoľko minút počkajte a znova ho
pripojte. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie
servisné stredisko spoločnosti Canon.
Kontrolka prístupu počas nabíjania pomocou sieťového
adaptéra USB nesvieti.
zz Skúste sieťový adaptér USB odpojiť a znova ho zapojiť.
Fotoaparát sa neaktivuje ani vtedy, keď je vypínač prepnutý
do polohy <1>.
zz Uistite sa, že je kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu zatvorený
(=42).
zz Skontrolujte, či je batéria správne vložená do fotoaparátu (=42).
zz Nabite batériu (=40).
Kontrolka prístupu svieti alebo bliká, aj keď je vypínač
nastavený v polohe <2>.
zz Ak sa napájanie vypne počas ukladania snímky na kartu, kontrolka
prístupu bude ešte niekoľko sekúnd svietiť alebo blikať. Po dokončení
záznamu záberu sa napájanie automaticky vypne.
563
Riešenie problémov
Zobrazuje sa správa [Does this battery/do these batteries display the
Canon logo?/Je na tejto batérii (týchto batériách) logo Canon?].
zz Okrem originálnych súprav batérií LP-E17 od spoločnosti Canon
nepoužívajte iné súpravy batérií.
zz Batériu vyberte a znova ju vložte (=42).
zz Ak sú kontakty batérie znečistené, vyčistite ich mäkkou tkaninou.
Batéria sa veľmi rýchlo vybije.
zz Použite úplne nabitú batériu (=40).
zz Výkon batérie môže byť znížený. V položke [5: Battery
info./5: Informácie o stave batérie] môžete skontrolovať stav
dobíjania batérie (=381). Ak je výkon batérie nedostatočný,
vymeňte ju za novú batériu.
zz Počet možných záberov sa zníži v prípade ktorejkoľvek z nasledujúcich
operácií:
Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
Používanie funkcie Wi-Fi/Bluetooth (bezdrôtová komunikácia).
Fotoaparát sa sám od seba vypína.
zz Je aktivované automatické vypnutie. Ak chcete deaktivovať automatické
vypnutie, nastavte položku [Auto power off/Automatické vypnutie]
v položke [5: Power saving/5: Úspora energie] na možnosť [Disable/
Zakázať] (=372).
zz Aj keď je položka [Auto power off/Automatické vypnutie] nastavená
na možnosť [Disable/Zakázať], obrazovka a hľadáčik sa vypnú, keď
necháte fotoaparát v nečinnosti po dobu zadanú v položkách [Display
off/Vypnutá obrazovka] a [Viewfinder off/Vypnutý hľadáčik], ale
fotoaparát zostane zapnutý.
zz Nastavte položku [5: Eco mode/5: Úsporný režim] na možnosť [Off/Vyp.].
564
Riešenie problémov
Problémy súvisiace so snímaním
Objektív sa nedá nasadiť.
zz Ak chcete nasadiť objektívy EF alebo EF-S, budete potrebovať
upevňovací adaptér. Fotoaparát nemožno používať s objektívmi EF-M.
Nie je možné zhotoviť ani nahrať žiadnu snímku.
zz Skontrolujte, či je karta správne vložená (=42).
zz Prepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy umožňujúcej
zápis a mazanie (=42).
zz Ak je karta plná, vymeňte ju alebo na nej vytvorte priestor odstránením
nepotrebných snímok (=42, =314).
zz Snímanie nie je možné, ak sa bod AF pri pokuse o zaostrenie zmení
na oranžový. Opäť vykonajte automatické zaostrenie stlačením tlačidla
spúšte do polovice alebo zaostrite manuálne (=54, =214).
Karta sa nedá používať.
zz Ak sa zobrazuje chybová správa týkajúca sa karty, pozrite si informácie
na =44 alebo =581.
Pri vložení karty do iného fotoaparátu sa zobrazí chybová
správa.
zz Keďže sú karty SDXC formátované vo formáte exFAT a vy naformátujete
kartu pomocou tohto fotoaparátu a potom ju vložíte do iného fotoaparátu,
môže sa zobraziť chyba a môže sa stať, že kartu nebude možné
používať.
565
Riešenie problémov
Snímka je nezaostrená alebo rozmazaná.
zz Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <AF>
(=48, =51).
zz Tlačidlo spúšte stlačte jemne, aby ste nespôsobili otrasy fotoaparátu
(=54).
zz Ak je objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
prepínač IS nastavte do polohy <1>.
zz Pri slabom osvetlení sa rýchlosť uzávierky môže znížiť. Použite vyššiu
rýchlosť uzávierky (=98), nastavte vyššiu citlivosť ISO (=131),
použite blesk (=222) alebo statív.
zz Pozrite si časť „Minimalizácia rozmazaných fotografií“ na =70.
Nie je možné uzamknutie zaostrenia a zmena kompozície záberu.
zz Nastavte funkciu AF na možnosť Jednoobrázkový AF. Snímanie
s uzamknutím zaostrenia nie je možné s funkciou AF-Servo (=71,
=185).
Rýchlosť sériového snímania je nízka.
zz Rýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie vysokou rýchlosťou
môže byť nižšia v závislosti od týchto podmienok: kapacita batérie,
teplota, redukcia blikania, rýchlosť uzávierky, clona, podmienky
snímaného objektu, jas, funkcia AF, typ objektívu, použitie blesku,
nastavenia snímania (=208).
566
Riešenie problémov
Maximálny počet záberov pri sériovom snímaní je znížený.
zz Pri snímaní objektu s jemnými detailmi, ako je napríklad trávnatá plocha,
bude veľkosť súboru väčšia a skutočný maximálny počet záberov v sérii
môže byť nižší v porovnaní s údajmi na =583.
Aj keď vymením kartu, zobrazený max. počet záberov v sérii pre
sériové snímanie sa nezmení.
zz Zobrazený max. počet záberov v sérii sa nezmení pri výmene karty, ani
ak ide o vysokorýchlostnú kartu. Max. počet záberov v sérii uvedený
v tabuľke na =583 je založený na testovacej karte spoločnosti Canon.
(Čím je vyššia rýchlosť zápisu na kartu, tým vyšší je skutočný maximálny
počet záberov v sérii.) Z tohto dôvodu sa zobrazený max. počet záberov
v sérii môže líšiť od skutočného maximálneho počtu záberov v sérii.
Zobrazenie s vysokou rýchlosťou nie je dostupné pri sériovom
snímaní vysokou rýchlosťou.
zz Pozrite si požiadavky na zobrazenie s vysokou rýchlosťou na =181.
Niektoré možnosti kvality snímky nie sú dostupné pri snímaní
s orezaním.
zz Možnosti kvality snímky 74/84/7a/8a nie sú dostupné, keď je
nastavená možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)] alebo pri
použití objektívov EF-S.
Pomer strán nemožno nastaviť.
zz Pri objektívoch EF-S sa automaticky vyberie možnosť [1.6x (crop)/
1,6-násobné (orezané)] a nebudú dostupné žiadne iné pomery strán.
567
Riešenie problémov
Citlivosť ISO 100 nemožno nastaviť. Rozšírenie citlivosti ISO
nemožno vybrať.
zz Skontrolujte nastavenie [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]
v položke [z: zISO speed settings/z: zNastavenia citlivosti ISO].
zz Keď je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené],
dostupný rozsah citlivosti ISO na snímanie statických záberov bude
200 – 40000. Aj keď je položka [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]
v položke [z: ISO speed settings/z: Nastavenia citlivosti ISO] nastavená
na rozšírenie rozsahu nastavenia, nemôžete vybrať možnosť L (ekvivalent
citlivosti ISO 50), H1 (ekvivalent citlivosti ISO 51200) ani H2 (ekvivalent
citlivosti ISO 102400). Keď je položka [z: Highlight tone priority/z:
Priorita jasných tónov] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať] (=137),
môžete nastaviť citlivosť ISO 100/125/160, L alebo H1/H2.
Aj keď je nastavená znížená kompenzácia expozície,
snímka sa nasníma ako svetlá.
zz Nastavte položku [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] na možnosť [Disable/Zakázať]
(=136). Keď je nastavená možnosť [Low/Nízka], [Standard/
Štandardná] alebo [High/Vysoká], snímka sa môže nasnímať ako
svetlá aj v prípade nastavenia zníženej kompenzácie expozície alebo
kompenzácie expozície blesku.
Keď je nastavená manuálna expozícia aj automatické nastavenie
citlivosti ISO, nie je možné nastaviť kompenzáciu expozície.
zz Postup nastavenia kompenzácie expozície nájdete na =103.
Nezobrazujú sa všetky možnosti korekcie aberácie objektívu.
zz Hoci sa položky [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej
aberácie] a [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] nezobrazujú,
keď je položka [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], obe funkcie sa pri
snímaní použijú, ako keby boli nastavené na možnosť [Enable/Povoliť].
zz Počas nahrávania videozáznamu sa nezobrazí možnosť [Digital
Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu] ani [Diffraction
correction/Korekcia difrakcie].
568
Riešenie problémov
Pri použití blesku v režime <f> alebo <d> sa rýchlosť
uzávierky zníži.
zz V položke [z: External Speedlite control/z: Ovládanie
externého blesku Speedlite] nastavte položku [Slow synchro/
Synchronizácia s dlhým časom uzávierky] na možnosť [1/180-1/60sec.
auto/1/180 – 1/60 s automaticky] alebo [1/180 sec. (fixed)/1/180 s
(pevné nastavenie)] (=224).
Blesk sa nespúšťa.
zz Skontrolujte, či je blesk bezpečne pripojený k fotoaparátu.
Blesk sa vždy spustí s plným výkonom.
zz Pri použití iných zábleskových jednotiek ako bleskov Speedlite radu EL/
EX v režime automatického blesku sa blesk vždy spustí s plným výkonom
(=221).
zz Keď je nastavenie užívateľských funkcií blesku pre položku [Flash
metering mode/Režim merania blesku] nastavené na možnosť [TTL]
(automatický blesk), blesk sa vždy spustí s plným výkonom (=230).
Nemožno nastaviť kompenzáciu expozície blesku.
zz Ak je kompenzácia expozície blesku už nastavená pomocou blesku
Speedlite, nemožno ju nastaviť pomocou fotoaparátu. Ak je kompenzácia
expozície externého blesku Speedlite zrušená (nastavená na hodnotu 0),
možno kompenzáciu expozície blesku nastaviť pomocou fotoaparátu.
569
Riešenie problémov
Synchronizáciu s krátkymi časmi nemožno nastaviť v režime
<f> ani <d>.
zz V položke [z: External Speedlite control/z: Ovládanie externého
blesku Speedlite] nastavte položku [Slow synchro/Synchronizácia
s dlhým časom uzávierky] na možnosť [1/180-30sec. auto/1/180 – 30 s
automaticky] alebo [1/180-1/60sec. auto/1/180 – 1/60 s automaticky]
(=224).
Snímanie s diaľkovým ovládaním nemožno použiť.
zz Pri snímaní statických záberov nastavte režim priebehu snímania na
možnosť <Q> alebo <k> (=209). Pri nahrávaní videozáznamov
nastavte položku [z: Remote control/z: Diaľkové ovládanie] na
možnosť [Enable/Povoliť] (=285).
zz Skontrolujte polohu prepínača aktivácie časovača diaľkového ovládača.
zz Ak používate bezdrôtový diaľkový ovládač BR-E1, pozrite si =217
alebo =399.
zz Ak chcete použiť diaľkový ovládač na nahrávanie časozberného
videozáznamu, pozrite si =273.
Počas snímania sa zobrazuje biela ikona s alebo červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Keď je
zobrazená biela ikona <s>, kvalita obrazu statických záberov môže byť
horšia. Ak je zobrazená červená ikona <E>, signalizuje to, že snímanie
sa čoskoro automaticky zastaví (=291).
Počas nahrávania videozáznamov sa zobrazuje biela ikona alebo
červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Ak
je zobrazená červená ikona <E>, signalizuje to, že nahrávanie
videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví (=291).
570
Riešenie problémov
Nahrávanie videozáznamu sa zastaví samo od seba.
zz Ak je rýchlosť zápisu karty nízka, nahrávanie videozáznamu sa môže
zastaviť automaticky. Informácie o kartách, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov, nájdete na =585. Ak chcete zistiť rýchlosť zápisu
príslušnej karty, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu tejto
karty a pod.
zz Ak 29 min. a 59 s snímate videozáznam, nahrávanie sa automaticky
zastaví.
Pri nahrávaní videozáznamov sa nedá nastaviť citlivosť ISO.
zz V iných režimoch snímania ako [M] sa citlivosť ISO nastaví automaticky.
V režime [M] môžete citlivosť ISO nastaviť ručne (=589).
Počas nahrávania videozáznamu nemožno nastaviť citlivosť
ISO 100 ani vybrať rozšírenie citlivosti ISO.
zz Skontrolujte nastavenie [ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO]
a [Range for H/Rozsah pre H] v položke [z: kISO speed
settings/z: kNastavenia citlivosti ISO].
zz Ak je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], dostupný rozsah citlivosti ISO
začína od hodnoty ISO 200. Rozšírená citlivosť ISO sa nedá vybrať, aj
keď nastavíte rozšírený rozsah pre položku [ISO speed range/Rozsah
citlivosti ISO] alebo [Range for H/Rozsah pre H] v položke
[z: kISO speed settings/z: kNastavenia citlivosti ISO]. Keď
je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať] (=137), môžete nastaviť
citlivosť ISO 100/125/160 alebo rozšírenú citlivosť ISO.
571
Riešenie problémov
Počas nahrávania videozáznamu sa mení expozícia.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu zmeníte rýchlosť uzávierky alebo
clonu, môžu sa zaznamenať zmeny v expozícii.
zz Ak chcete počas nahrávania videozáznamu používať približovanie,
odporúča sa nasnímať niekoľko testovacích videozáznamov. Pri
nahrávaní videozáznamov s použitím transfokácie môže dochádzať
k zaznamenávaniu zmien expozície alebo zvukov objektívu,
nerovnomernej úrovni zvuku alebo strate zaostrenia.
Počas nahrávania videozáznamu obraz bliká alebo sa zobrazujú
vodorovné pruhy.
zz Príčinou blikania, vodorovných pruhov (šumu) alebo nepravidelnej
expozície počas nahrávania videozáznamu môže byť žiarivkové svetlo,
svietidlá LED alebo iné zdroje osvetlenia. Zaznamenať sa môžu zmeny
expozície (jasu) alebo farebného tónu. V režime [M] sa môžete pokúsiť
zmierniť tento problém použitím nízkej rýchlosti uzávierky. Problém môže
byť viditeľný pri nahrávaní časozberného videozáznamu.
Počas nahrávania videozáznamu vyzerá snímaný objekt skreslený.
zz Ak pohybujete fotoaparátom doľava alebo doprava (panoramatický
pohyb) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže vyzerať
skreslený. Problém môže byť viditeľný pri nahrávaní časozberného
videozáznamu.
Snímanie statických záberov počas nahrávania videozáznamu
nie je možné.
zz Statické zábery nemožno snímať počas nahrávania videozáznamu. Skôr
ako začnete snímať statické zábery, zastavte nahrávanie videozáznamu
a potom zvoľte režim snímania pre statické zábery.
572
Riešenie problémov
Problémy s bezdrôtovou funkciou
Nemožno sa spárovať so smartfónom.
zz Používajte smartfón kompatibilný so štandardom Bluetooth verzie 4.1
alebo novšej.
zz Na obrazovke nastavení smartfónu zapnite funkciu Bluetooth.
zz Párovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení funkcie
Bluetooth smartfónu. V smartfóne nainštalujte špecializovanú aplikáciu
Camera Connect (bezplatnú) (=420).
zz Predtým spárovaný smartfón nemožno spárovať s fotoaparátom znova,
ak je v smartfóne uložená registrácia fotoaparátu. V takom prípade
odstráňte registráciu fotoaparátu uloženú v nastaveniach Bluetooth
v smartfóne a skúste párovanie zopakovať (=432).
Funkciu Wi-Fi nemožno nastaviť.
zz Ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k inému zariadeniu pomocou
prepojovacieho kábla, funkcie Wi-Fi nemožno nastaviť. Pred nastavením
funkcií odpojte prepojovací kábel (=418).
Nemožno používať zariadenie pripojené pomocou
prepojovacieho kábla.
zz Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
s pripojením pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát
pripojený k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi. Pred pripojením
prepojovacieho kábla ukončite pripojenie Wi-Fi.
Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie sú možné operácie, ako je snímanie
alebo prehrávanie.
Ukončite pripojenie Wi-Fi a vykonajte požadovaný postup.
573
Riešenie problémov
Nemožno sa znova pripojiť k smartfónu.
zz Aj keď používate kombináciu rovnakého fotoaparátu a smartfónu, ak ste
zmenili nastavenia alebo vybrali iné nastavenie, opätovné pripojenie sa
nemusí podariť ani po výbere rovnakého identifikátora SSID. V takomto
prípade odstráňte nastavenia pripojenia fotoaparátu z nastavení
pripojenia Wi-Fi v smartfóne a znova nastavte pripojenie.
zz Pripojenie sa nemusí podariť v prípade, že pri opätovnej konfigurácii
nastavení pripojenia je spustená aplikácia Camera Connect. V takom
prípade na chvíľu ukončite aplikáciu Camera Connect a potom ju
reštartujte.
Problémy s ovládaním
Nie je možné zmeniť nastavenie pomocou ovládacích prvkov
<6>, <5>, <d> alebo <T>.
zz Pomocou prepínača <R> odomknite ovládacie prvky (=58).
zz Skontrolujte nastavenie funkcie [5: Multi function lock/5: Uzamknutie
viacerých funkcií] (=407).
Dotykové ovládanie nie je možné.
zz Skontrolujte, či je položka [5: Touch control/5: Dotykové ovládanie]
nastavená na možnosť [Standard/Štandardné] alebo [Sensitive/Citlivé]
(=379).
Tlačidlo alebo volič fotoaparátu nefunguje podľa očakávaní.
zz V prípade nahrávania videozáznamu skontrolujte nastavenie
[5: Shutter btn function for movies/5: Funkcia tlačidla spúšte
pre videozáznamy] (=395).
zz Skontrolujte nastavenia [8C.Fn III-5: Customize buttons/8C.Fn III-5:
Prispôsobiť tlačidlá] a [8C.Fn III-6: Customize dials/8C.Fn III-6:
Prispôsobiť voliče] (=537, =542).
574
Riešenie problémov
Problémy so zobrazením
Na obrazovke ponuky sa zobrazuje menej kariet a položiek.
zz V režimoch Základnej zóny sa nezobrazujú niektoré karty a položky.
Ak karty a položky na obrazovke ponuky sa líšia pre statické zábery
a videozáznamy.
Zobrazenie sa začne s ponukou [9] My Menu (Moja ponuka)
alebo sa zobrazí len karta [9].
zz Položka [Menu display/Zobrazenie ponuky] na karte [9] je nastavená
na možnosť [Display from My Menu tab/Zobrazovať od karty ponuky
My Menu (Moja ponuka)] alebo [Display only My Menu tab/Zobraziť
len kartu My Menu (Moja ponuka)]. Nastavte položku [Normal display/
Normálne zobrazenie] (=552).
Prvý znak názvu súboru je podčiarknutie („_“).
zz Nastavte položku [z: Color space/z: Farebný priestor] na
možnosť [sRGB]. Ak je nastavený priestor [Adobe RGB], prvý znak
bude podčiarknutie (=147).
Názov súboru sa začína znakmi „MVI_“.
zz Ide o súbor videozáznamu.
Číslovanie súborov nezačína od 0001.
zz Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie snímok nemusí
začínať od 0001 (=363).
575
Riešenie problémov
Zobrazený dátum a čas snímania je nesprávny.
zz Skontrolujte, či je nastavený správny dátum a čas (=374).
zz Skontrolujte časové pásmo a letný čas (=374).
Na snímke nie je dátum a čas.
zz Dátum a čas snímania sa na snímke nezobrazuje. Dátum a čas
snímania sa zaznamená do snímky v rámci informácií o snímaní. Pri
tlači môžete na snímku vytlačiť dátum a čas na základe dátumu a času
zaznamenaného v informáciách o snímaní (=318).
Zobrazuje sa položka [###].
zz Ak počet snímok zaznamenaných na karte presahuje počet snímok, ktoré
fotoaparát dokáže zobraziť, zobrazí sa symbol [###].
Na obrazovke sa nezobrazuje čistý obraz.
zz Ak je obrazovka znečistená, vyčistite ju mäkkou handričkou.
zz Displej obrazovky môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej teplote
alebo môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa vráti do
normálu.
576
Riešenie problémov
Problémy s prehrávaním
Časť snímky bliká načierno.
zz Položka [3: Highlight alert/3: Upozornenie na najjasnejšie oblasti]
je nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (=351).
Na snímke sa zobrazuje červený rámik.
zz Položka [3: AF point disp./3: Zobrazenie bodu AF] je nastavená na
možnosť [Enable/Povoliť] (=352).
Počas prehrávania snímok sa body AF nezobrazujú.
zz Body AF sa nezobrazia v prípade prehrávania nasledujúcich typov snímok:
Snímky zhotovené v režime <8: F> alebo <8: G>.
Snímky zhotovené s použitou redukciou šumu pri viacerých záberoch.
Orezané snímky.
Snímky zhotovené s položkou [Auto Image Align/Automatické
zarovnanie snímky] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť] pri
snímaní v režime HDR.
Snímku nie je možné vymazať.
zz Ak je snímka chránená, nedá sa vymazať (=310).
Statické zábery a videozáznamy nemožno prehrať.
zz Snímky nasnímané pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať prehrať
v tomto fotoaparáte.
zz Videozáznamy upravené pomocou počítača nemožno prehrať pomocou
fotoaparátu.
Prehrať možno len niekoľko snímok.
zz Snímky boli filtrované na prehrávanie pomocou funkcie [3: Set image
search conditions/3: Nastaviť podmienky vyhľadávania snímok]
(=345). Odstráňte podmienky vyhľadávania snímok.
577
Riešenie problémov
Počas prehrávania videozáznamu počuť prevádzkový zvuk
a mechanický zvuk.
zz Ak počas nahrávania videozáznamu manipulujete s otočnými voličmi
fotoaparátu alebo objektívom fotoaparátu, zaznamenajú sa aj tieto
prevádzkové zvuky. Odporúča sa používať smerový stereofónny
mikrofón DM-E1 (predáva sa samostatne) (=258).
Videozáznam sa zdanlivo na okamih zastaví.
zz V prípade výraznej zmeny expozičnej úrovne počas nahrávania
videozáznamu s automatickým nastavením expozície sa na chvíľu
zastaví snímanie, kým sa expozícia nestabilizuje. V takom prípade
snímajte v režime [M] (=241).
Na televízore sa nezobrazuje žiaden obraz.
zz Skontrolujte, či je položka [5: Video system/5: Video systém] správne
nastavená na možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL]
podľa video systému vášho televízora (=378).
zz Skontrolujte, či je konektor kábla HDMI úplne zasunutý (=308).
Pre jeden nahraný videozáznam existujú viaceré súbory
videozáznamov.
zz Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 4 GB, automaticky sa vytvorí
ďalší súbor videozáznamu (=254). Ak však použijete kartu SDXC
naformátovanú pomocou fotoaparátu, môžete videozáznam nasnímať
do jedného súboru, aj keď jeho veľkosť prekračuje 4 GB.
578
Riešenie problémov
Čítačka pamäťových kariet nedokázala rozpoznať kartu.
zz V závislosti od používanej čítačky pamäťových kariet a operačného
systému počítača nemusia byť karty SDXC správne rozpoznané. V takom
prípade pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom prepojovacieho
kábla a importujte snímky do počítača pomocou nástroja EOS Utility
(softvér EOS).
Nemožno zmeniť veľkosť snímky.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete meniť veľkosť snímok JPEG b
a RAW (=339).
Snímku nemožno orezať.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete orezávať snímky RAW (=337).
Na snímke sa zobrazujú svetelné body.
zz Na snímkach alebo na obrazovke snímania sa môžu objaviť biele,
červené alebo modré body svetla, ak snímač ovplyvní vesmírne žiarenie
či podobné faktory. Ich výskyt môžete potlačiť vykonaním funkcie [Clean
nowf/Vyčistiť terazf] v položke [5: Sensor cleaning/5: Čistenie
snímača] (=382).
579
Riešenie problémov
Problémy pri čistení snímača
Počas čistenia snímača vydáva uzávierka zvuk.
zz Keď v časti [5: Sensor cleaning/5: Čistenie snímača] vyberiete
možnosť [Clean nowf/Vyčistiť terazf], uzávierka bude počas
čistenia vydávať mechanický zvuk, ale na kartu sa nezaznamená žiadna
snímka (=382).
Automatické čistenie snímača nie je funkčné.
zz Pri opakovanom prepnutí vypínača <1> a <2> krátko po sebe sa
ikona <f> nemusí zobraziť (=46).
Problémy s pripojením k počítaču
Snímky sa nedajú importovať do počítača.
zz Do počítača nainštalujte softvér EOS Utility (softvér EOS) (=554).
zz Ak je už fotoaparát pripojený prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia, nedokáže komunikovať so žiadnym pripojeným
počítačom prostredníctvom prepojovacieho kábla.
Komunikácia medzi pripojeným fotoaparátom a počítačom
nefunguje.
zz Pri používaní programu EOS Utility (softvér EOS) nastavte položku
[z: Time-lapse movie/z: Časozberný videozáznam] na možnosť
[Disable/Zakázať] (=262).
580
Chybové kódy
(1)
(2)
Ak sa vyskytol problém s fotoaparátom,
zobrazí sa chybová správa. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Ak problém
pretrváva, poznačte si kód chyby (Errxx)
a obráťte sa na oddelenie podpory
zákazníkov.
(1)
(2)
Číslo chyby
Príčina a protiopatrenia
581
Údaje o výkone
Snímanie statických záberov
zzPočet možných záberov
Teplota
Počet možných záberov
Izbová teplota
(23 °C)
Približne 250 záberov
Nízka teplota
(0 °C)
Približne 240 záberov
• Na základe používania obrazovky a úplne nabitej súpravy batérií LP-E17 a podľa
testovacích noriem asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association).
zzRozsah automatického nastavenia citlivosti ISO
Režim snímania
t/d/s/f/a
F
Citlivosť ISO
Bez blesku
ISO 100 – 40000*
ISO 400*
S bleskom
ISO 100 – 1600*
ISO 400*
* Skutočný rozsah citlivosti ISO závisí od nastavení [Minimum] a [Maximum]
vybratých v položke [Auto range/Automatický rozsah].
• V režimoch Základnej zóny sa citlivosť ISO nastaví automaticky.
582
Údaje o výkone
zzNávod na nastavenie kvality snímky
Kvalita
snímky
Počet
Veľkosť
zaznamenaných
súboru (MB)
pixelov
Počet
možných
záberov
(Približne)
Max. počet záberov v sérii
Štandardné
Vysoká
rýchlosť
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
JPEG
3,8 M
9,1
4,9
5,1
2,9
3,4
2,0
1,9
3320
6060
5820
10280
8750
14620
15760
1
26 M
29,1
1040
50
Plná
F
RAW+JPEG
26 M
17,1
1780
130
Plná
1
73
F
73
26 M
26 M
26 M
26 M
29,1 + 9,1
790
42
98
17,1 + 9,1
1160
66
170
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
26 M
12 M
6,5 M
• Počet možných záberov je založený na testovacích štandardoch spoločnosti Canon
a 32 GB karte.
• Max. počet záberov v sérii meraný s kartou SD a za podmienok, ktoré vyhovujú
testovacím štandardom spoločnosti Canon (32 GB štandardná/UHS-II karta, sériové
snímanie vysokou rýchlosťou <o>, orezanie/pomer strán veľkosti kinofilmového
políčka, citlivosť 100 ISO, štandardný štýl Picture Style).
• Veľkosť súboru, počet možných záberov a maximálny počet záberov v sérii sa
môže meniť v závislosti od snímaného objektu, značky karty, orezania/pomeru
strán statických záberov, citlivosti ISO, štýlu Picture Style, užívateľských
funkcií a iných nastavení.
• Označenie „Max“ znamená, že snímanie je možné až do naplnenia karty pri
uvedených podmienkach.
oo Indikátor maximálneho počtu záberov v sérii sa nezmení ani pri použití
vysokorýchlostnej karty SD. Namiesto toho však bude platiť maximálny
počet záberov v sérii uvedený v tabuľke.
583
Údaje o výkone
zzPočet pixelov pri nastavení orezania/pomeru strán
statických záberov
(približný počet pixelov)
Kvalita
snímky
3/1/F
a
a
b
Kvalita
snímky
3/1/F
a
a
b
Veľkosť kinofilmového
políčka (3:2)
6240 × 4160
(Približne 26,0 megapixela)
4160 × 2768*
(Približne 11,5 megapixela)
3120 × 2080
(Približne 6,5 megapixela)
2400 × 1600
(Približne 3,8 megapixela)
1.6x (crop) (1,6-násobné
(orezané))
3888 × 2592
(Približne 10,1 megapixela)
–
–
2400 × 1600
(Približne 3,8 megapixela)
1:1 (pomer strán)
4:3 (pomer strán)
16:9 (pomer strán)
4160 × 4160
(Približne 17,3
megapixela)
2768 × 2768
(Približne 7,7
megapixela)
2080 × 2080
(Približne 4,3
megapixela)
1600 × 1600
(Približne 2,6
megapixela)
5536 × 4160*
(Približne 23,0
megapixela)
3680 × 2768*
(Približne 10,2
megapixela)
2768 × 2080*
(Približne 5,8
megapixela)
2112 × 1600*
(Približne 3,4
megapixela)
6240 × 3504*
(Približne 21,9
megapixela)
4160 × 2336*
(Približne 9,7
megapixela)
3120 × 1752*
(Približne 5,5
megapixela)
2400 × 1344*
(Približne 3,2
megapixela)
oo Skutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa bude
líšiť od uvedeného pomeru strán.
oo Podrobnejšie informácie o veľkostiach súborov JPEG nájdete v hodnotách pre
nahrávanie vo veľkosti kinofilmového políčka na =583. Pri ekvivalentných
podmienkach snímania budú veľkosti súborov menšie ako pri nastavení
položky [z: zCropping/aspect ratio/z: zOrezanie/pomer strán]
na možnosť [Full-frame/Veľkosť kinofilmového políčka].
584
Údaje o výkone
Nahrávanie videozáznamu
zzKarty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Veľkosť nahrávania videozáznamu
H
L
w
45
X
87
X
65
X
HDR videozáznam
65
V
87
65
X
Karta SD
UHS-I, UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
• Keď je vypnuté orezanie videozáznamu a digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy.
• Táto tabuľka uvádza rýchlosti zápisu a čítania karty potrebné na nahrávanie
videozáznamov (požiadavky na výkon kariet). Požiadavky na výkon kariet pre
časozberné videozáznamy v rozlíšení 4K/Full HD sa však vzťahujú na rýchlosť
čítania.
585
Údaje o výkone
zzCelková doba nahrávania videozáznamu a veľkosť súboru
za minútu
(Približne)
Veľkosť nahrávania
videozáznamu
45 X
87 X
65 X
L
HDR
5
videozáznam
H
8 GB
32 GB
128 GB
Veľkosť
súboru
8 min.
17 min.
35 min.
1 h 09 min.
2 h 20 min.
4 h 37 min.
869 MB/min.
440 MB/min.
33 min.
2 h 15 min.
9 h 01 min.
225 MB/min.
1 h 26 min.
5 h 47 min.
23 h 11 min.
87 MB/min.
87
X
38 min.
2 h 34 min.
10 h 19 min.
196 MB/min.
65
X
1 h 13 min.
4 h 53 min.
19 h 34 min.
103 MB/min.
65 V
w
Celková možná doba nahrávania na kartu
• Keď je vypnuté orezanie videozáznamu a digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy.
oo Zvýšenie vnútornej teploty fotoaparátu môže spôsobiť zastavenie
nahrávania videozáznamu ešte pred uplynutím celkovej doby
nahrávania uvedenej v tabuľke (=291).
zzCelkový možný čas nahrávania videozáznamu
Teplota
Celková doba nahrávania
Izbová teplota (23 °C)
1 h 40 min.
(Približne)
Nízka teplota (0 °C)
1 h 30 min.
• S úplne nabitou súpravou batérií LP-E17.
• S položkou [z: Movie rec. size/z: Veľkosť videozáznamu] nastavenou na
možnosť L6X (NTSC)/L5X (PAL) a položkou [z: Movie Servo AF/
z: AF-Servo pri videozázname] nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť].
586
Údaje o výkone
zzCelkový možný čas nahrávania časozberného videozáznamu
(Približne)
Nahrávanie časozberného
videozáznamu
Automatické
Interval
vypnutie obrazovky
2s
10 sekúnd
Disable (Zakázať)
Enable (Povoliť)
Disable (Zakázať)
Enable (Povoliť)
Izbová teplota
(23 °C)
Nízka teplota (0 °C)
Približne
2 hod. 40 min.
Približne
2 hod. 50 min.
Približne
2 hod. 20 min.
Približne
4 hod. 40 min.
Približne
2 hod. 30 min.
Približne
2 hod. 40 min.
Približne
2 hod. 10 min.
Približne
4 hod. 30 min.
• S úplne nabitou súpravou batérií LP-E17.
• Možná doba nahrávania videozáznamu sa líši v závislosti od podmienok snímania.
587
Údaje o výkone
Citlivosť ISO počas nahrávania videozáznamu
V režime [k]
zz Pri videozáznamoch s rozlíšením Full HD/HD sa citlivosť ISO automaticky
nastaví v rozsahu ISO 100 – 25600.
zz Pri videozáznamoch s rozlíšením 4K sa citlivosť ISO automaticky nastaví
v rozsahu ISO 100 – 12800.
zz Ak v položke [z: kISO speed settings/z: kNastavenia citlivosti
ISO] nastavíte možnosť [Max for Auto/Max. pre automatické
nastavenie] alebo [H Max for Auto/H Max. pre automatické
nastavenie] na hodnotu [H2(102400)] (=286), maximálny limit
rozsahu automatického nastavenia citlivosti ISO sa rozšíri na hodnotu H2
(ekvivalent citlivosti ISO 102400). Môžete znížiť maximálnu hodnotu, čím
sa rozsah automatického nastavenia citlivosti ISO zúži.
zz S položkou [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavenou na možnosť [Enable/Povoliť] (=137) bude rozsah
automatického nastavenia citlivosti ISO v rozsahu ISO 200 – 25600
pre videozáznamy s rozlíšením Full HD/HD a ISO 200 – 12800 pre
videozáznamy s rozlíšením 4K.
588
Údaje o výkone
V režime [M]
zz Pri videozáznamoch s rozlíšením Full HD/HD a citlivosťou ISO
nastavenou na možnosť [AUTO] sa citlivosť ISO automaticky nastaví
v rozsahu ISO 100 – 25600.
zz Pri videozáznamoch v rozlíšení 4K s citlivosťou ISO nastavených
na možnosť [AUTO] sa citlivosť ISO automaticky nastaví v rozsahu
ISO 100 – 12800.
zz Pri nastavení automatického nastavenia citlivosti ISO možnosť [Max for
Auto/Max. pre automatické nastavenie] alebo [H Max for Auto/H
Max. pre automatické nastavenie] v časti [z: kISO speed settings/
z: kNastavenia citlivosti ISO] nastavená na hodnotu [H2(102400)]
(=286) rozšíri maximálny limit rozsahu automatického nastavenia
citlivosti ISO na H2 (ekvivalent citlivosti ISO 102400). Môžete znížiť
maximálnu hodnotu, čím sa rozsah automatického nastavenia citlivosti
ISO zúži.
zz Citlivosť ISO môžete nastaviť manuálne v rozsahu ISO 100 – 25600
pre videozáznamy s rozlíšením Full HD/HD a ISO 100 – 12800 pre
videozáznamy s rozlíšením 4K. Upozorňujeme, že v časti [z: kISO
speed settings/z: kNastavenia citlivosti ISO] nastavenie položky
[ISO speed range/Rozsah citlivosti ISO] alebo [Range for H/Rozsah
pre H] na možnosť [H2(102400)] (=286) rozšíri maximálny limit
rozsahu manuálneho nastavenia citlivosti ISO na H2 (ekvivalent citlivosti
ISO 102400). Upozorňujeme, že hodnoty [Maximum] a [Minimum]
môžete tiež nastaviť na rozsah, ktorý je užší ako predvolený rozsah.
zz Ak je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (=137), minimálny limit
rozsahu automatického a manuálneho nastavenia citlivosti ISO bude
ISO 200. Aj keď je nastavené rozšírenie citlivosti ISO, maximálny limit
sa nerozšíri.
589
Údaje o výkone
Prehrávanie snímok
zzMožnosti zmeny veľkosti snímky podľa pôvodnej
kvality snímky
Dostupné nastavenia na zmenu veľkosti
Pôvodná kvalita
snímky
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
* Pre snímky zhotovené s položkou [z: zCropping/aspect ratio/z: zOrezanie/
pomer strán] nastavenou na možnosť [1.6x (crop)/1,6-násobné (orezané)] je
dostupná len možnosť b.
zzVeľkosti pre snímky so zmenenou veľkosťou
(približný počet pixelov)
Kvalita
snímky
4
a
b
Kvalita
snímky
4
a
b
Veľkosť kinofilmového
políčka (3:2)
4160 × 2768*
(Približne 11,5 megapixela)
3120 × 2080
(Približne 6,5 megapixela)
2400 × 1600
(Približne 3,8 megapixela)
1:1 (pomer strán)
1.6x (crop) (1,6-násobné
(orezané))
–
–
2400 × 1600
(Približne 3,8 megapixela)
4:3 (pomer strán)
16:9 (pomer strán)
2768 × 2768
3680 × 2768*
4160 × 2336*
(Približne 7,7 megapixela) (Približne 10,2 megapixela) (Približne 9,7 megapixela)
2080 × 2080
2768 × 2080*
3120 × 1752*
(Približne 4,3 megapixela) (Približne 5,8 megapixela) (Približne 5,5 megapixela)
1600 × 1600
2112 × 1600*
2400 × 1344*
(Približne 2,6 megapixela) (Približne 3,4 megapixela) (Približne 3,2 megapixela)
oo Skutočný pomer strán snímok s veľkosťou označenou hviezdičkou „*“ sa
bude líšiť od uvedeného pomeru strán.
oo Snímka sa môže mierne orezať v závislosti od podmienok zmeny veľkosti.
590
Zobrazenie informácií
Obrazovka snímania statických záberov
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Polohy zobrazenia v hľadáčiku sa pri niektorých položkách môžu líšiť.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
Možná doba nahrávania
videozáznamu
(2) Maximálny počet záberov v sérii
(3) Počet možných záberov/počet
sekúnd do spustenia samospúšte
(4) Stupňovanie zaostrovania/HDR/
viacnásobné expozície/redukcia
šumu pri viacerých záberoch/
časovač dlhodobej expozície
Bulb/intervalový časovač
(5) Režim snímania/ikona scény
(6) Spôsob AF
(7) Funkcia AF
(8) Režim priebehu snímania
(9) Režim merania
(10) Kvalita snímky
(11) Veľkosť nahrávania
videozáznamu
(12) Bod AF (1-bodové AF)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(13) Kapacita batérie
(14) Počet zostávajúcich záberov
pre stupňovanie zaostrovania/
viacnásobné expozície/
intervalový časovač
(15) Varovanie týkajúce sa teploty
(16) Elektronická vodováha
(17) Histogram
(18) Tlačidlo rýchleho ovládania
(19) Anti-flicker shooting (Snímanie
s potlačením vplyvu blikania)
(20) Vyváženie bielej/Korekcia
vyváženia bielej
(21) Štýl Picture Style
(22) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
(23) Orezanie/pomer strán
statických záberov
(24) Vytvoriť priečinok
591
Zobrazenie informácií
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(25) Blesk pripravený/uzamknutie FE/
synchronizácia s krátkymi časmi
(26) Intenzita signálu Wi-Fi
(27) Funkcia Wi-Fi
(28) Ovládanie uzávierky dotykom
(29) Uzamknutie AE
(30) Rýchlosť uzávierky/varovanie pri
uzamknutí viacerých funkcií
(31) Funkcia Bluetooth
(32) Clona
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(33) Kompenzácia expozície blesku
(34) Ukazovateľ úrovne expozície
(35) Zobrazenie zaostrovacej
vzdialenosti
(36) Tlačidlo zväčšenia
(37) Citlivosť ISO
(38) Priorita jasných tónov
(39) Simulácia expozície
(40) Kompenzácia expozície
(41) Stupňovanie automatickej
expozície AEB/stupňovanie
expozície blesku FEB
(42) Stav príjmu signálu GPS
oo Môžete nastaviť, čo sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo <B> (=388).
oo Elektronická vodováha sa nezobrazí, keď je spôsob AF nastavený na možnosť
[u+Tracking/u+ Sledovanie] alebo je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
oo Po nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
592
Zobrazenie informácií
Obrazovka nahrávania videozáznamu
Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
zz Polohy zobrazenia v hľadáčiku sa pri niektorých položkách môžu líšiť.
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(11)
(12)
(13)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(10)
(20)
Elektronická vodováha
Kapacita batérie
Doba nahrávania videozáznamu/
uplynutá doba nahrávania
(4) Režim nahrávania videozáznamu/
časozberný videozáznam/ikona
scény
(5) Spôsob AF
(6) Veľkosť nahrávania
videozáznamu
(7) Úroveň záznamu zvuku
(manuálne)
(8) Hlasitosť slúchadiel
(9) Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
(10) AF-Servo pri videozázname
(19)
(11) Varovanie týkajúce sa teploty
(12) Bod AF (1-bodové AF)
(13) Histogram (na manuálne
nastavenie expozície)
(14) Prebieha nahrávanie
videozáznamu
(15) Vyváženie bielej/Korekcia
vyváženia bielej
(16) Štýl Picture Style
(17) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
(18) Video snapshot (Videoklip)
(19) Stav príjmu signálu GPS
(20) Tlačidlo zväčšenia
593
Zobrazenie informácií
(21)
(22)
(28)
(29)
(30)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(21) Ukazovateľ úrovne záznamu
zvuku (manuálne)
(22) Funkcia Wi-Fi
(23) Uzamknutie AE
(24) Rýchlosť uzávierky
(25) Clona
(26) Intenzita signálu Wi-Fi
(27) Funkcia Bluetooth
(31)
(32)
(33)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Ukazovateľ úrovne expozície
Stav príjmu signálu GPS
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Kompenzácia expozície
Zobrazenie zaostrovacej
vzdialenosti
oo Môžete nastaviť, čo sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo <B> (=388).
oo Elektronická vodováha sa nezobrazí, keď je spôsob AF nastavený na možnosť
[u+Tracking/u+ Sledovanie] alebo je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
oo Elektronickú vodováhu, čiary mriežky ani histogram nie je možné zobraziť
počas nahrávania videozáznamu. (Keď začnete nahrávať videozáznam,
prestanú sa zobrazovať.)
oo Pri spustení nahrávania videozáznamu sa zostávajúca doba nahrávania
videozáznamu zmení na uplynulý čas.
oo Po nastavení úprav sa môžu dočasne zobraziť ostatné ikony.
594
Zobrazenie informácií
Ikony scény
V režime snímania <A> fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví všetko
automaticky tak, aby nastavenie zodpovedalo príslušnej scéne. Rozpoznaný
typ scény je uvedený v ľavej hornej časti obrazovky.
Objekt
Portrét
Iný ako portrét
1
V pohybe*
Pozadie
Príroda a
exteriér
V
pohybe*1
Záber
zblízka*2
Jasné
Farba
pozadia
Sivá
Protisvetlo
Vrátane
modrej
oblohy
Bledomodrá
Protisvetlo
*3
Západ slnka
*3
Oranžová
Bodové svetlo
Tmavý
So
statívom*1
Tmavomodrá
4 5
**
*3
4 5
**
*3
*1: Nezobrazuje sa počas nahrávania videozáznamu.
*2: Zobrazí sa, keď nasadený objektív poskytuje informácie o vzdialenosti. Pri použití
nadstavbového tubusu alebo objektívu na snímanie záberov zblízka nemusí ikona
zodpovedať skutočnej scéne.
*3: Zobrazí sa ikona scény vybratej spomedzi rozpoznateľných scén.
oo Pri určitých scénach alebo podmienkach snímania nemusí zobrazená ikona
zodpovedať skutočnej scéne.
595
Zobrazenie informácií
*4: Zobrazí sa, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
Snímaná scéna je tmavá, je to nočná scéna a fotoaparát je nasadený na statíve.
*5: Zobrazí sa pri ľubovoľnom z nasledujúcich objektívov:
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Objektívy s funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) uvedené na trh v roku
2012 a neskôr.
*4 + *5: Ak platia podmienky v bode *4 aj *5, rýchlosť uzávierky sa zníži.
596
Zobrazenie informácií
Obrazovka prehrávania
zzZobrazenie základných informácií pre statické zábery
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcia Wi-Fi
Intenzita signálu Wi-Fi
Kapacita batérie
Prehrávanie č./celkový počet
snímok/počet nájdených snímok
Rýchlosť uzávierky
Clona
Hodnota kompenzácie expozície
Funkcia Bluetooth
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Už odoslané do počítača/
smartfónu
Hodnotenie
Ochrana snímky
Číslo priečinka – číslo súboru
Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
Priorita jasných tónov
Citlivosť ISO
oo Ak bola snímka zhotovená iným fotoaparátom, niektoré informácie o snímaní
sa nemusia zobraziť.
oo Snímky zhotovené pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné prehrávať
na iných fotoaparátoch.
597
Zobrazenie informácií
zzZobrazenie podrobných informácií pre statické zábery
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
Clona
Rýchlosť uzávierky
Režim snímania/viacnásobná
expozícia
(4) White balance (Vyváženie bielej)
(5) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
(6) Korekcia vyváženia bielej
(7) Štýl Picture Style/nastavenia
(8) Hodnota kompenzácie expozície
(9) Dátum a čas snímania
(10) Histogram (Jas/RGB)
(17)
(11)
(12)
(13)
(14)
Citlivosť ISO
Priorita jasných tónov
Posúvač
Hodnota kompenzácie expozície
blesku/odraz/snímanie v režime
HDR/redukcia šumu pri viacerých
záberoch
(15) Režim merania
(16) Veľkosť súboru
(17) Kvalita snímky/upravená snímka/
orezanie
* Pri snímaní s kvalitou snímok RAW+JPEG sa zobrazí veľkosť súboru snímky RAW.
* Čiary signalizujúce oblasť snímky sa zobrazia pre snímky zhotovené s nastaveným
pomerom strán (=119) a s nastavenou kvalitou snímok RAW alebo RAW+JPEG.
* Pri fotografovaní s bleskom bez kompenzácie expozície blesku sa zobrazí ikona <0>.
* V prípade snímok zhotovených s odrazom blesku sa zobrazí symbol < >.
* V prípade snímok zhotovených v režime HDR sa zobrazí ikona efektu (=172)
a rozsah nastavenia dynamického rozsahu.
* V prípade snímok zhotovených s viacnásobnou expozíciou sa zobrazí symbol <P>.
* V prípade snímok zhotovených s redukciou šumu pri viacerých záberoch sa zobrazí
symbol <M>.
* V prípade snímok zhotovených a uložených po spracovaní snímok RAW, zmene
veľkosti, orezaní alebo použití kreatívneho asistenta sa zobrazí symbol <u>.
* V prípade orezaných a následne uložených snímok sa zobrazí symbol <N>.
598
Zobrazenie informácií
zzZobrazenie podrobných informácií pre videozáznamy
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Prehrávanie videozáznamu
Režim nahrávania videozáznamu/
časozberný videozáznam/
videoklip
Veľkosť snímky
Snímková frekvencia
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Spôsob kompresie
Digitálna stabilizácia obrazu
pre videozáznamy
Doba nahrávania
Formát nahrávania
videozáznamu
* V prípade statických záberov nasnímaných ako skúšobné zábery pre časozberné
videozáznamy sa zobrazí symbol <G>.
oo Počas prehrávania videozáznamu sa pre možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] v nastavení [Picture
Style/Štýl Picture Style] zobrazí symbol „*, *“.
599
Ochranné známky
oo Adobe je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.
oo Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
oo Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované
v USA a iných krajinách.
oo Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
oo HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
oo Logo Wi-Fi CERTIFIED a značka Wi-Fi Protected Setup sú ochranné známky
organizácie Wi-Fi Alliance.
oo Skratka WPS na obrazovkách nastavenia fotoaparátu a v tomto návode
označuje funkciu Wi-Fi Protected Setup.
oo Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo
vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Canon Inc. ich používa
na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom
príslušných vlastníkov.
oo Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Informácie o licencii formátu kompresie MPEG-4
„Tento výrobok podlieha licencii na základe patentov AT&T pre štandard MPEG-4
a môže byť používaný na kódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG‑4
alebo na dekódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG-4, ktoré bolo
zakódované len (1) na súkromný a nekomerčný účel alebo (2) poskytovateľom
video služieb s licenciou na základe patentov AT&T na poskytovanie video
obsahu kompatibilného s MPEG-4. Na žiadny iný spôsob používania štandardu
MPEG-4 sa nevzťahuje žiadna udelená ani vyplývajúca licencia.“
TENTO PRODUKT JE PODĽA LICENCIE NA PATENTOVÉ PORTFÓLIO
AVC LICENCOVANÝ NA OSOBNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽA ALEBO
INÉ POUŽITIA, PRI KTORÝCH SA NEPRIJÍMA ODMENA, S CIEĽOM
(i) KÓDOVAŤ VIDEO V SÚLADE S NORMOU AVC („VIDEO AVC“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVAŤ VIDEO AVC, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM
PRI OSOBNEJ ČINNOSTI A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC. NA ŽIADNY
INÝ SPÔSOB POUŽÍVANIA SA NEVZŤAHUJE ŽIADNA UDELENÁ ANI
VYPLÝVAJÚCA LICENCIA.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
NAVŠTÍVTE STRÁNKU HTTP://WWW.MPEGLA.COM
600
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘’AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Oznámenie zobrazené v angličtine v súlade s požiadavkami.
Softvér tretích strán
Tento produkt obsahuje softvér tretích strán.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
601
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon
Tento produkt je určený na dosahovanie optimálneho výkonu, keď sa
používa s originálnym príslušenstvom Canon. Preto sa dôrazne odporúča
používať tento produkt s originálnym príslušenstvom.
Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie
tohto produktu ani nehody, ako je porucha, požiar atď., spôsobené
poruchami príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon
(napríklad netesnosťou alebo výbuchom batérie). Upozorňujeme, že
na opravy vyplývajúce z poruchy príslušenstva, ktoré nie je originálnym
príslušenstvom, sa nebude vzťahovať záruka opravy, hoci o takéto opravy
môžete požiadať. Budú však spoplatnené.
oo Súprava batérií LP-E17 je určená len pre produkty značky Canon. Jej použitie
v nekompatibilnej nabíjačke batérií alebo produkte môže mať za následok
nesprávnu funkciu alebo nehody, za ktoré spoločnosť Canon nenesie žiadnu
zodpovednosť.
602
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island
a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa
platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt
nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným
symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov
(Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná
povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom
výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné
miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ),
batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu
môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože
elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému
využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho
úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo
od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac
informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee,
alebo www.canon-europe.com/battery.
603
UPOZORNENIE
AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI
NARIADENIAMI.
604
Register
počiatočný bod AF : 535
Čísla
1-bodové AF : 188, 193
SERVO : 186
[4K] 3840 × 2160 (videozáznam) : 249
aktivácia uzávierky bez karty : 182
A
ALL-I : 265
<A+> (automatický režim
album (videoklip) : 274, 334
Auto Lighting Optimizer (Automatická
s inteligentným nastavením scény) : 68
optimalizácia úrovne osvetlenia) : 136
Adobe RGB : 147
automatické otáčanie : 366
AEB (stupňovanie
automatické prepínanie bodov AF : 532
automatickej expozície) : 129
automatické vynulovanie : 365
AF
automatické vypnutie : 372
AF detekcie očí : 198
automatické zaostrovanie → AF
AF dotykom a potiahnutím : 183
automatický režim s inteligentným
bod AF podľa orientácie : 534
nastavením scény : 68
elektronické MF objektívu : 200
Av (priorita clony AE) : 100
funkcia AF : 185, 196
manuálne zaostrovanie : 214
nepretržité AF : 199
obmedzenie spôsobov AF : 533
pípnutie (zvuková signalizácia) : 380
pomocný lúč AF : 187, 201
posun objektívu, ak nemožno
použiť AF : 533
rám oblasti AF : 80, 81, 192
rýchlosť automatického
zaostrenia : 283
spôsob AF : 188
výber bodu automatického
zaostrenia AF : 193
zmena kompozície : 71
AF-Servo
AF-Servo pri
videozázname : 280, 282, 283
B
batéria → napájanie
B (dlhodobá expozícia (Bulb)) : 106
bezpečnostné pokyny : 25
bezpečnostný posun : 529
blesk (Speedlite) : 220
bezdrôtové funkcie : 227
bezpečnostná FE : 225
FEB (stupňovanie expozície blesku) : 229
kompenzácia expozície blesku : 220, 229
manuálny blesk : 226
ovládanie blesku (nastavenia funkcií) : 222
synchronizácia s dlhým časom
uzávierky : 224
synchronizácia uzávierky
(prvá/druhá lamela) : 228
synchronizačný čas blesku : 221
605
Register
uzamknutie FE : 220
užívateľské funkcie : 230
bod AF podľa orientácie : 534
diaľkové ovládanie : 217
digitálna optimalizácia objektívu : 125, 329
dioptrické nastavenie : 52
bodové AF : 188, 193
dioptrické nastavenie : 52
bodové meranie : 211
dlhodobé expozície (Bulb) : 106
BUSY : 118
dlhodobé expozície Bulb : 106
časovač dlhodobej expozície (Bulb) : 107
C
<C1>/<C2>/<C3>
(užívateľský režim snímania) : 408
citlivosť → citlivosť ISO
citlivosť ISO : 131, 286
automatický rozsah
(statické zábery) : 134
minimálna rýchlosť uzávierky pre
automatické nastavenie citlivosti
ISO (statické zábery) : 135
rozsah automatického
nastavenia citlivosti ISO : 134, 582
rozsah citlivosti ISO : 133, 286
doba náhľadu snímky : 122
dotykové ovládanie : 54, 298, 379
DPOF (formát Digital
Print Order Format) : 318
dvojité ťuknutie : 298
E
efekt filtra (monochromatický) : 154
elektronická vodováha : 388
elektronické MF objektívu : 200
Err (chybové kódy) : 581
exFAT : 254, 368
externý blesk Speedlite → blesk
citlivosť sledovania : 530
externý mikrofón : 258
Č
F
časovač merania : 138
časové pásmo : 374
časozberný videozáznam : 262
čistenie (obrazový snímač) : 382
čistenie snímača : 382
D
farebná teplota : 144
farebný priestor : 147, 329
farebný tón : 153
FAT32 : 254, 368
FEB (stupňovanie expozície blesku) : 229
filter proti vetru : 257
firmvér : 413
dátum/čas : 374
flexibilný s prioritou AE : 104
detekcia tváre + sledovanie : 188, 191
formátovanie (inicializácia karty) : 367
deti : 81
fotoaparát
diaľková spúšť : 219
606
držanie fotoaparátu : 53
Register
predvolené nastavenia : 410
režim prístupového bodu
rozmazanie spôsobené otrasmi
fotoaparátu : 107, 210
funkcia Bluetooth : 399, 418
fotoaparátu : 492
sieť : 434, 454, 462
sieťové nastavenia : 514
adresa : 429
SSID : 434, 454, 462
pripojenie : 421
tlač : 464
funkcia Wi-Fi : 415
tlačiareň : 461
adresa IP : 518
úprava informácií o zariadení : 450, 496
adresa MAC : 499
virtuálna klávesnica : 517
Android : 420
vymazanie informácií o pripojení : 497
Camera Connect : 420, 437
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 488
CANON iMAGE GATEWAY : 473
zmena veľkosti snímky : 440, 445, 481
diaľkové ovládanie : 437
zobrazenie snímok : 437
EOS Utility : 453
zobraziteľné snímky : 450
heslo : 516
zrušenie nastavení
história pripojení : 493, 516
Image Transfer Utility 2 : 458
iOS : 420
nastavenia Wi-Fi : 516
bezdrôtovej komunikácie : 498
funkcie tlačidla spúšte : 395
Fv (flexibilný s prioritou AE) : 104
obrazovka so zobrazením
G
informácií : 499
GPS : 402
odosielanie snímok spĺňajúcich
H
podmienky vyhľadávania : 447, 485
odosielanie všetkých snímok
na karte : 446, 483
odoslanie vybratých : 443, 480
opätovné pripojenie : 493
párovanie : 422
PictBridge : 463
poradie tlače : 467
poznámky : 511
prepnutie siete : 489
prezývka : 497
H1/H2 (rozšírená citlivosť ISO) : 133
[HD] 1280 × 720 (videozáznam) : 249
HDMI : 290, 308, 386
HDMI HDR : 387
High Dynamic Range –
vysoký dynamický rozsah → HDR
histogram : 349, 391
hľadáčik : 64
formát zobrazenia : 393
vertikálne zobrazenie : 390
zobrazenie informácií : 389
607
Register
zobrazenie mriežky : 390
kompenzácia expozície v režime M pri
hlasitosť (prehrávanie
automatickom nastavení citlivosti ISO : 103
videozáznamu) : 302, 303
konektor diaľkového ovládania : 32, 219
hlavný volič : 56
konektor digitálneho rozhrania : 32, 556
hodnotenie : 340
konektor USB (digitálne rozhranie) : 32, 556
hudba na pozadí : 336
kontakty synchronizácie blesku : 31
kontrast : 136, 153
I
ikony : 8
ikony scény : 72, 595
importovanie snímok do počítača : 556
informácie o autorských právach : 411
informácie o polohe : 402
intervalový časovač : 176
IPB : 252
J
kontrola hĺbky poľa : 101
kontrolka prístupu : 43
korekcia chromatickej aberácie : 126, 330
korekcia difrakcie : 126, 330
korekcia naklonenia : 338
korekcia periférneho osvetlenia : 124, 329
korekcia skreslenia : 124, 329
krajina : 79
Kreatívna zóna : 35
jazyk : 377
kreatívny asistent : 73, 331
jedlo : 85
kvalita snímky : 116, 583
jednoobrázkový AF : 186
L
jemné (kvalita snímky) : 116
JPEG : 116, 583
K
letný čas : 375
LOCK : 58, 407
logo certifikácie : 413
karty : 10, 30, 42
formátovanie : 367
formátovanie nízkej úrovne : 367
ochrana proti zápisu : 42
riešenie problémov : 44, 565
upozornenie na kartu : 182
karty SD/SDHC/SDXC → karty
kombinovaná stabilizácia obrazu : 261
kompenzácia expozície : 129
kompenzácia expozície blesku : 220, 229
608
M
manuálne nastavenie expozície : 102
manuálne vynulovanie : 365
manuálne zaostrenie : 214
manuálne zaostrovanie : 214
max. počet záberov v sérii : 118, 583
MF (manuálne zaostrovanie) : 214
mikrofón : 258
M (manuálne nastavenie expozície) : 102
monochromatický : 150
Register
možná doba nahrávania (videozáznam) : 586
korekcia skreslenia : 124, 329
MP4 : 252
prepínač režimov zaostrenia : 48, 51
uvoľnenie zaistenia : 49, 51
N
nabíjačka batérií : 37, 40
nabíjanie : 40, 558
nahrávanie videozáznamu HDR : 247
napájanie : 46
automatické vypnutie : 372
informácie o stave batérie : 381
kapacita batérie : 47
nabíjanie : 40, 558
počet možných záberov : 582
nastavenia bezdrôtovej
komunikácie : 398, 415
nastavenia zobrazenia : 394
nastavenie fotoknihy : 322
nastavenie uhla : 45
tlačidlo spúšte : 45
obrazovka : 30, 57
jas : 373
obrysy MF : 216
ochrana snímok : 310
orezanie/pomer strán
statických záberov : 119, 584
orezanie (snímky) : 337
ostrosť : 153
otáčanie (snímky) : 313, 366
otočný volič režimov : 34
otrasy fotoaparátu : 54, 70
ovládací prstenec : 58
ovládanie snímania v protisvetle HDR : 88
ovládanie uzávierky dotykom : 163
P
názvy jednotlivých súčastí : 31
PAL : 252, 378
nízka (kvalita snímky) : 116
pamäťové karty → karty
nočná scéna bez statívu : 87
panorámovanie : 82
nočný portrét : 86
pätica pre príslušenstvo : 31
normálna (kvalita snímky) : 116
pípnutie (zvuková signalizácia) : 380
NTSC : 252, 378
počet možných záberov : 582
počet pixelov : 116, 583
O
objektív : 48, 50
digitálna optimalizácia objektívu : 125, 329
korekcia chromatickej aberácie : 126, 330
korekcia difrakcie : 126, 330
korekcia optickej aberácie : 123, 329
korekcia periférneho
osvetlenia : 124, 329
počiatočný pomer zväčšenia/pozícia : 355
polohovací otvor : 33
pomerové meranie : 211
pomer strán → orezanie/pomer
strán statických záberov
pomocník : 396
veľkosť textu : 397
609
Register
ponuka : 60
priorita clony AE : 100
nastavenia funkcií : 358
priorita jasných tónov : 137
neaktívne položky ponuky : 63
priorita tónov : 137
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 548
priorita uzávierky AE : 98
postup nastavovania : 61
prípona súboru : 116, 252
prehrávanie : 294
príslušenstvo : 3
snímanie statických záberov : 111
prispôsobenie tlačidiel : 538
snímanie videozáznamov : 236
profil ICC : 147
užívateľské funkcie : 524
Program AE : 96
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 548
popruh : 38
portrét : 77
porucha : 562
potiahnutie : 64
požiadavky na karty : 253, 585
P (Program AE) : 96
predvolené nastavenia : 410
nastavenia funkcií blesku : 230
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 551
prispôsobenie činností : 546
užívateľské funkcie : 546
užívateľský režim snímania : 408
prehľadávanie snímok (zobrazenie
s preskakovaním snímok) : 347
prehrávanie : 293
prepínač režimov zaostrenia : 48, 51
prezentácia : 343
priemerové meranie s vyvážením
na stred : 211
priorita atmosféry (AWB
(Automatické vyváženie bielej)) : 142
priorita bielej (AWB
(Automatické vyváženie bielej)) : 142
610
posun programu : 97
R
rám oblasti AF : 80, 81, 192
RAW : 116, 117
RAW+JPEG : 116, 583
redukcia šumu
dlhodobé expozície : 159
vysoká citlivosť ISO : 157
redukcia šumu pri dlhodobej expozícii : 159
redukcia šumu pri viacerých záberoch : 157
redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO : 157
reproduktor : 33
režim blesku : 226
režim merania : 211
režim priebehu snímania : 206
režim snímania
<A+> (automatický režim
s inteligentným nastavením scény) : 68
Av (priorita clony AE) : 100
B (dlhodobá expozícia (Bulb)) : 106
<C1>/<C2>/<C3>
(užívateľský režim snímania) : 408
Fv (flexibilný s prioritou AE) : 104
Register
M (manuálne nastavenie expozície) : 102
hodnotenie : 340
P (Program AE) : 96
importovanie (do počítača) : 556
SCN (režim špeciálnej scény) : 75
informácie o snímaní : 297, 598
Tv (priorita uzávierky AE) : 98
manuálne otáčanie : 313
režim špeciálnej scény (SCN) : 75
manuálne vynulovanie : 365
riešenie problémov : 562
ochrana snímok : 310
rozsah pri snímaní : 391
podmienky vyhľadávania : 345
rozšírená citlivosť ISO : 131, 133, 286, 588
prehrávanie : 293
rozšírenie bodov AF : 189, 193
súvislé (číslovanie súborov) : 364
rozširujúce držadlo : 560
upozornenie na najjasnejšie oblasti : 351
rýchle ovládanie : 65
vymazanie : 314
zobrazenie bodu AF : 352
S
samospúšť : 209
<SCN> (Špeciálna scéna) : 34, 75
selektívne meranie : 211
sériové číslo : 33
sériové snímanie : 206
sériové snímanie nízkou rýchlosťou : 207
sériové snímanie vysokou rýchlosťou : 206
SERVO (AF-Servo) : 186
simulácia expozície : 139
skupinová fotografia : 78
sledovanie zrýchľovania/spomaľovania : 531
slúchadlá : 258
snímanie jedného záberu : 206
snímanie s redukciou blikania : 179
snímanie v režime HDR : 171
snímková frekvencia : 252, 378
snímky
automatické otáčanie : 366
automatické vynulovanie : 365
číslovanie súborov : 363
histogram : 349
zobrazenie registra : 300
zobrazenie s preskakovaním snímok
(prehľadávanie snímok) : 347
zväčšenie snímok : 299
softvér : 554
návod na používanie : 555
spracovanie snímok RAW : 325
sprievodca funkciami : 370
sprievodca režimom : 369
sRGB : 147
stlačenie do polovice : 54, 395
strata detailov v najjasnejších častiach : 351
stredná (kvalita snímky) : 116
stupňovanie
AEB (stupňovanie
automatickej expozície) : 129
FEB (stupňovanie expozície blesku) : 229
stupňovanie vyváženia bielej : 146
stupňovanie zaostrenia : 202
stupňovanie zaostrenia : 202
súvislé (číslovanie súborov) : 364
611
Register
synchronizácia na druhú lamelu : 228
uzamknutie zaostrenia : 71
synchronizácia na prvú lamelu : 228
užívateľské funkcie : 523
synchronizácia uzávierky : 228
užívateľský režim snímania : 408
sýtosť : 153
S
V
varovanie pri vysokej teplote : 232, 291
šport : 80
veľká (kvalita snímky) : 116
štýl Picture Style : 148, 152, 155
veľkosť súboru : 254, 583, 586
T
viaceré funkcie : 55
tichý režim : 89
tlač
nastavenie fotoknihy : 322
poradie tlače (DPOF) : 318
tlačidlo INFO : 59
tlačidlo M-Fn : 55
tlačidlo spustenia AF : 55
tlmenie : 258
tónovací efekt (monochromatický) : 154
viacnásobné expozície : 165
videoklipy : 274
videosystém : 378
videozáznamy : 235
1/8 EV kroky Av : 289
AF-Servo pri
videozázname : 280, 282, 283
automatická nízka rýchlosť uzávierky : 288
časozberný videozáznam : 262
Tv (priorita uzávierky AE) : 98
citlivosť sledovania funkcie AF-servo
U
digitálna stabilizácia obrazu
údaje pre vymazanie prachových škvŕn : 161
pri videozázname : 282
pre videozáznamy : 260
UHS-II/UHS-I : 10
doba nahrávania : 255, 586
ukazovateľ úrovne expozície : 102, 592
externý mikrofón : 258
úplné stlačenie : 54, 395
filter proti vetru : 257
úplné vysoké rozlíšenie (Full HD)
karty, ktoré umožňujú
(videozáznam) : 249
nahrávanie videozáznamov : 585
upozornenie na najjasnejšie oblasti : 351
mikrofón : 258
úspora energie : 372
nahrávanie videozáznamu HDR : 247
úsporný režim : 371
oblasť snímania : 251
UTC (koordinovaný svetový čas) : 406
prehrávanie : 301
uzamknutie AE : 213
rýchlosť automatického zaostrenia počas
uzamknutie FE : 220
funkcie AF-Servo pri videozázname : 283
uzamknutie viacerých funkcií : 58, 407
slúchadlá : 258
612
Register
snímanie s automatickým nastavením
korekcia : 145
expozície : 239
nastavenie farebnej teploty : 144
snímanie s manuálnym
stupňovanie : 146
nastavením expozície : 241
vlastné : 143
snímanie s orezaním : 256
snímková frekvencia : 252
spôsob kompresie : 252
tlačidlo snímania videozáznamu : 31
tlmenie : 258
úpravy : 304
uzamknutie AE : 240
veľkosť nahrávania
videozáznamu : 249
veľkosť súboru : 254, 586
videoklipy : 274
vyňatie snímky : 306
výstup HDMI : 290, 386
záznam zvuku/úroveň
záznamu zvuku : 257
zobrazenie informácií : 593
zostrihanie prvej a poslednej
scény : 304
vlastné vyváženie bielej : 143
volič rýchleho ovládania : 65
vyhľadávanie snímok : 345
vymazávanie (snímky) : 314
vyňatie snímky : 306
vypnutá obrazovka : 372
vypnutý hľadáčik : 372
výstup HDMI : 290
vytvorenie/výber priečinka : 361
Z
záber zblízka : 84
zábleskové jednotky inej
značky než Canon : 221
zachytenie snímky z videozáznamu
s rozlíšením 4K : 306
Základná zóna : 34
zaostrovanie → AF
závit pre statív : 33
záznam zvuku/úroveň záznamu zvuku : 257
zmena veľkosti : 339
zmenšené zobrazenie : 300
zmeny expozičnej úrovne : 526
značka hodnotenia : 340
zobrazenie informácií o snímaní : 388, 591
zobrazenie jednotlivých snímok : 296
zobrazenie mriežky : 353, 390
zobrazenie na televízore : 308
zobrazenie registra : 300
zobrazenie s preskakovaním snímok : 347
zobrazenie vysokou rýchlosťou : 181
zobrazenie základných informácií : 597
zónové AF : 189, 193
zväčšenie snímok : 195, 214, 299
zvuková signalizácia pri
dotykovom ovládaní : 380
vyváženie bielej : 140
Auto : 142
613
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Európa, Afrika a Blízky východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko
Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na
stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.
Popisy v tomto návode na používanie sú aktuálne k júnu 2019. Ak chcete získať
informácie o kompatibilite s akýmkoľvek produktom uvedeným na trh po tomto
dátume, obráťte sa na ktorékoľvek servisné stredisko spoločnosti Canon. Najnovšiu
verziu návodu na používanie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
CEL-SX6JA2R1
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising