Canon | i-SENSYS MF112 | User manual | Canon i-SENSYS MF112 User manual

Canon i-SENSYS MF112 User manual
Windows
Ovládač tlačiarne UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2/PCL6 V4
Užívateľská príručka
USRMA-3229-03 2019-07 sk
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku
............................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke
Zrieknutie sa zodpovednosti
Copyright
.................................................................................................................................. 4
...................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
Informácie o tomto ovládači ...............................................................................................................
9
Pred použitím .................................................................................................................................................
12
Inštalácia ovládača ....................................................................................................................................
14
Kontrola pred inštaláciou
........................................................................................................................................ 15
Systémové požiadavky
........................................................................................................................................ 16
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Informácie o súbore Readme
............................................................................................................................... 18
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti
...................................................................................................................... 19
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy
Inštalácia pomocou USB pripojenia
Inštalácia zadaním súboru inf
............................................................................................................ 17
................................................................................................................. 24
.......................................................................................................................... 30
.................................................................................................................................. 33
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Aktualizácia ovládača
.......................................................................................................... 35
...................................................................................................................... 37
.......................................................................................................................................... 38
Odinštalovanie ovládača
...................................................................................................................................... 40
Zmena nastavení podľa prostredia používania .................................................................. 44
Používanie zdieľanej tlačiarne
................................................................................................................................. 45
Inštalácia ako tlačový server
................................................................................................................................. 46
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne
Zmena portu
.................................................................................................................. 48
........................................................................................................................................................... 51
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie
............................................................................................................ 55
Tlač ..........................................................................................................................................................................
Tlač z počítačovej aplikácie
Tlač z aplikácie z Obchodu
59
...................................................................................................................................... 60
....................................................................................................................................... 63
Nastavenie mierky
.................................................................................................................................................. 70
Vloženie vodotlače
.................................................................................................................................................. 71
Tlač veľkého plagátu na viac strán
........................................................................................................................... 72
Prekrývanie tlačových údajov na pevnom formulári
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom
................................................................................................. 76
................................................................................................................... 78
I
Šifrovanie tlačových údajov
Podržanie tlačových úloh
..................................................................................................................................... 79
......................................................................................................................................... 81
Uloženie tlačových údajov
....................................................................................................................................... 82
Stanovenie priority pred ďalšími tlačovými úlohami
................................................................................................. 83
Pozastavenie aktuálnych tlačových úloh a stanovenie priority pre tlačovú úlohu
Zmena predvolených nastavení
...................................................... 84
............................................................................................................................... 85
Vytvorenie brožúry ....................................................................................................................................
Tlač brožúry
87
............................................................................................................................................................ 88
Vytvorenie brožúry v skupinách
............................................................................................................................... 89
Oprava posunu počas tlače brožúry
Tlač brožúry so zošívanou väzbou
......................................................................................................................... 90
............................................................................................................................ 91
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou
Dokonalé zviazanie
..................................................................... 92
.......................................................................................... 93
................................................................................................................................................. 94
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany
........................................................ 95
Používanie rôznych typov papiera ................................................................................................ 98
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera
Vkladanie listov medzi priehľadné fólie
Vkladanie hárkov
.............................................................................................................. 99
.................................................................................................................. 100
.................................................................................................................................................. 101
Vkladanie rozraďovača
.......................................................................................................................................... 102
................................................................................................................................................ 103
Tlač na rozraďovač
Úprava obľúbených nastavení .......................................................................................................
Registrácia obľúbených nastavení
......................................................................................................................... 106
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
................................................................................................................. 107
Koordinácia s funkciami zariadenia ..........................................................................................
Nastavenie funkcie overovania
Nastavenie mena používateľa
110
.............................................................................................................................. 111
............................................................................................................................... 113
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou
................................................................................ 115
Zoznam nastavení ....................................................................................................................................
Spoločné nastavenia pre všetky karty
Karta [Hlavné]
105
118
.................................................................................................................... 119
....................................................................................................................................................... 121
Karta [Rozloženie]
................................................................................................................................................. 124
Karta [Podávanie papiera]
Karta [Dokončenie]
..................................................................................................................................... 128
............................................................................................................................................... 130
Karta [Kvalita]
....................................................................................................................................................... 132
Karta [Obálky]
....................................................................................................................................................... 135
Karta [Podpora/zariadenie]
................................................................................................................................... 136
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu]
.............................................................................................. 138
II
Riešenie problémov ................................................................................................................................. 141
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať
.................................................................................................................... 142
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje
......................................................................................................... 144
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows
....................................................................... 145
Po aktualizácii ovládača sa nastavenia tlače vrátia na predvolené hodnoty
III
............................................................. 149
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku ........................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke ............................................................................................................................ 4
Zrieknutie sa zodpovednosti ................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Ako používať príručku(P. 3)
Zrieknutie sa zodpovednosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Ako používať príručku
Táto časť vysvetľuje, čo by ste mali vedieť, aby ste mohli používať túto príručku.
Poznámky použité v príručke(P. 4)
3
Úvod
Poznámky použité v príručke
Popisuje symboly a nastavenia používané v tejto príručke.
Symboly použité v tejto príručke
V tejto príručke sa nachádzajú vysvetlenia položiek a operácií, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní ovládača,
a symboly, ktoré označujú nasledujúce.
DÔLEŽITÉ
● Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Nezabudnite si pozorne preštudovať tieto položky, aby ste
zariadenie používali správne a vyhli sa poškodeniu zariadenia alebo majetku.
POZNÁMKA
● Označuje objasnenie úkonu alebo obsahuje ďalšie vysvetlenia postupu. Odporúča sa, aby ste poznámky
pozorne čítali.
O nastaveniach
V tejto príručke sú názvy nastavení zobrazených na obrazovke počítača zobrazené tak, ako je uvedené v
nasledujúcich príkladoch.
Príklad:
[Tlačiť]
[OK]
4
Úvod
Zrieknutie sa zodpovednosti
Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI S TÝMTO
MATERIÁLOM, ČI UŽ VÝSLOVNÚ ALEBO NEPRIAMU, S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE,
VRÁTANE NEOBMEDZENIA ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL POUŽITIA A NEPORUŠENIA. SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA
AKÉKOĽVEK PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOĽVEK POVAHY ALEBO STRATY ALEBO
NÁKLADY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná vo vyhľadávacom
systéme alebo prekladaná do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka v akejkoľvek forme alebo
akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, ručne alebo inak, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, a Microsoft Edge sú buď registrované ochranné
známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.
macOS a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
7
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači ....................................................................................................................... 9
8
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Tento ovládač umožňuje zobraziť obrazovku nastavení tlače pre ovládače, ktoré podporujú aplikácie z Windows
Obchodu a počítačové aplikácie a používať tlačové funkcie zariadení Canon.
V tejto príručke sú aplikácie z Windows Obchodu, aplikácie Windows a aplikácie UWP (Universal Windows
Platform) označované ako aplikácie z obchodu.
Tlač z počítačovej aplikácie
Pri tlači z počítačových aplikácií sa zobrazí nasledujúca obrazovka s nastaveniami tlače.
Tlač z aplikácie z Obchodu
Pri tlači z aplikácií z Obchodu sa zobrazí nasledujúca obrazovka s nastaveniami tlače.
Funkcie potrebné na tlač z aplikácií z Obchodu sú automaticky inštalované z Windows Obchodu po nainštalovaní
ovládača.
9
Informácie o tomto ovládači
Príbuzné témy
Tlač z počítačovej aplikácie(P. 60)
Tlač z aplikácie z Obchodu(P. 63)
10
Pred použitím
Pred použitím
Pred použitím ..................................................................................................................................................... 12
11
Pred použitím
Pred použitím
● Najnovší softvérový ovládač je zverejnený na webových stránkach spoločnosti Canon. Skontrolujte
prevádzkové prostredie atď. a prevezmite si príslušný softvér podľa potreby.
Globálna stránka spoločnosti Canon: https://global.canon/
● Funkcie, ktoré môžete používať, sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
- Zariadenie, ktoré používate a jeho nastavenia
- Verzia firmvéru zariadenia
- Štruktúra volieb zariadenia
- Ovládač, ktorý používate
- Verzia ovládača
- Počítačové prostredie, ktoré používate
● Obsah obrazovky, postupy atď. zobrazené a popísané v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sú skutočne
zobrazené.
● V tejto príručke sú použité príklady pri použití systému Windows 10.
12
Inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača ......................................................................................................................................... 14
Kontrola pred inštaláciou ................................................................................................................................... 15
Systémové požiadavky .................................................................................................................................... 16
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie .................................................................................................... 17
Informácie o súbore Readme ......................................................................................................................... 18
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti ............................................................................................................... 19
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy ......................................................................................................... 24
Inštalácia pomocou USB pripojenia ................................................................................................................... 30
Inštalácia zadaním súboru inf ............................................................................................................................ 33
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update .................................................................................................. 35
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača ............................................................................................................... 37
Aktualizácia ovládača ...................................................................................................................................... 38
Odinštalovanie ovládača ................................................................................................................................. 40
13
Inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača
Vyberte spôsob inštalácie vhodný pre spôsob pripojenia a prostredie používaného zariadenia.
Kontrola pred inštaláciou(P. 15)
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 19)
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 24)
Inštalácia pomocou USB pripojenia(P. 30)
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 33)
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update(P. 35)
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača(P. 37)
14
Inštalácia ovládača
Kontrola pred inštaláciou
V tejto časti sa uvádza, čo je potrebné skontrolovať pred inštaláciou ovládača, aby prebehla úspešne.
Systémové požiadavky(P. 16)
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
Informácie o súbore Readme(P. 18)
15
Inštalácia ovládača
Systémové požiadavky
Tento ovládač možno používať v nasledujúcich systémových prostrediach.
Operačné systémy
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2019
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Niektoré zobrazenia a funkcie nemusia na obrazovkách tabletov a smartfónov správne fungovať.
Hardvér
● Akýkoľvek počítač, pri ktorom je zaručené, že dokáže pracovať s vyššie uvedenými operačnými systémami
Kombinácia jazykov ovládača a operačného systému
V závislosti od kombinácie podporovaných jazykov ovládača a jazyka zobrazenia operačného systému nemusí
byť zaručené správne fungovanie. Odporúčame vykonať inštaláciu v jazyku, ktorý sa vyberie predvolene po
spustení inštalačného programu.
Podporované jazyky ovládača
Anglický / Arabský / Baskický / Katalánsky / Zjednodušená čínština / Tradičná čínština / Český / Dánsky /
Holandský / Fínsky / Francúzsky / Nemecký / Maďarský / Taliansky / Japonský / Kórejský / Malajský / Nórsky /
Poľský / Portugalský / Ruský / Slovenský / Španielsky / Švédsky / Thajský / Turecký / Vietnamčina
Rozsah zaručenej prevádzky
Jazyk operačného systému
zahrnutý v podporovaných
jazykoch ovládača
Jazyk operačného systému
nezahrnutý v podporovaných
jazykoch ovládača
Nainštalované s jazykom zodpovedajúcim jazyku
operačného systému
Zaručené
--
Nainštalované s jazykom nezodpovedajúcim
jazyku operačného systému
Zaručené*1
Nezaručené*2
Po inštalácii zmenené na jazyk nezodpovedajúci
jazyku operačného systému
Zaručené*1
Nezaručené*2
*1 Rozloženie môže byť narušené alebo sa ovládač nemusí správne zobraziť.
*2 Fungovanie je zaručené len v prípade inštalácie v anglickom jazyku. Rozloženie však môže byť narušené alebo sa ovládač
nemusí správne zobraziť.
16
Inštalácia ovládača
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Pri inštalácii dávajte pozor na nasledujúce body.
● Ak sa zobrazí stránka, ktorá vyžaduje povolenie zmien na počítači, zmeny povoľte.
● Ak sa zobrazí okno Zabezpečenia Windows, ktoré uvádza, že vydavateľa ovládača nie je možné overiť, povoľte
inštaláciu.
● Ak sa po dokončení inštalácie v časti [Zariadenia a tlačiarne] nezobrazí ikona zariadenia, môže existovať
problém s obrazovkou alebo stavom inštalácie. Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia, pozrite si Riešenie
problémov.
Príbuzné témy
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 19)
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 24)
Inštalácia pomocou USB pripojenia(P. 30)
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 33)
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje(P. 144)
17
Inštalácia ovládača
Informácie o súbore Readme
V súbore Readme sa nachádzajú informácie o opatreniach pri inštalácii alebo používaní ovládačov.
Súbor Readme sa nachádza v priečinku prevzatého ovládača a má nasledujúci názov.
Readme_sk.html
Ak vykonávate inštaláciu pomocou inštalačného programu, môžete si pozrieť aj obrazovku, kde
nájdete LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON.
18
Inštalácia ovládača
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti
V sieťovom prostredí môžete automaticky vyhľadať zariadenie a nainštalovať ovládač.
Môžete vyhľadať zariadenia v sieťach TCP/IP a v sieťových prostrediach, ktoré používajú WSD.
POZNÁMKA
● V prípade sieťových prostredí iného typu ako je uvedené vyššie si pozrite postup na inštaláciu so zadaním
portu alebo IP adresy.
● Ak neviete, aké sieťové prostredie používate, obráťte sa na správcu siete.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 16)
● Zapnutie funkcie [Nastavenia Multicast Discovery] v zariadení
Pre sieťové prostredia, ktoré používajú WSD, zapnite [Použiť WSD].
● Nastavenie funkcie výberu jazyka popisu stránky (plug and play) zariadenia
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení
nájdete v návode k zariadeniu.
- Pre „Ovládač tlačiarne UFR II/ UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4“: [*** (V4)] (alebo [*** (XPS)])
*** predstavuje jazyk popisu stránky pre príslušné zariadenie.
- Pre „Ovládač tlačiarne PCL6 V4“: [PCL6 (V4)] (alebo [PCL6])
● Zariadenie je v rovnakej podsieti ako používaný počítač (pre sieťové prostredia TCP/IP)
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
2
Dvakrát kliknite na [Setup.exe].
Ak chcete zmeniť jazyk zobrazený inštalačným programom, vyberte [Jazyk] → kliknite
na [Ďalej].
Ovládač sa nainštaluje podľa zvoleného jazyka.
3
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku
[Áno].
Ak na obrazovke pre kontrolu dokumentu LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON kliknete na [Zobraziť súbor
Readme], môžete si prečítať obsah súboru Readme.
4
Vyberte možnosť [Štandardná] → kliknite na položku [Ďalej].
19
Inštalácia ovládača
[Aktivujte všetky tlačiarne, ktoré sú v režime spánku, a hľadajte.]: Túto možnosť vyberte, ak chcete rozpoznať
zariadenia v sieti, ktoré sú v režime spánku.
5
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] →
kliknite na položku [Ďalej].
[Pridať nové tlačiarne a aktualizovať existujúce ovládače tlačiarní]: Túto možnosť vyberte, ak chcete
aktualizovať už nainštalované ovládače spolu s pridaním nového ovládača.
20
Inštalácia ovládača
6
Ak sa zobrazí nasledujúca správa, správu potvrďte a kliknite na [Áno] alebo [Nie].
[Áno]: Komunikácia s použitím protokolu TCP/IP a zapnutou funkciou WSD. Toto nastavenie sa bežne používa.
[Nie]: Komunikácia je obmedzená len na protokol TCP/IP. V takom prípade sa informácie o zariadení nemusia
dať správne získať.
7
V zozname [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať.
Ak sa zariadenie nezobrazí v položke [Zoznam tlačiarní], kliknite na [Znova vyhľadať].
POZNÁMKA
21
Inštalácia ovládača
● Ak nedokážete rozpoznať zariadenie, môže ísť o problém s operačným systémom alebo nastavením
zariadenia. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov, ak chcete povoliť zobrazenie zariadenia vo výsledkoch
zisťovania.
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať(P. 142)
8
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, nastavte ho ako predvolené zariadenie, vyberte
položku [Konfigurovať informácie o tlačiarni] → kliknite na položku [Ďalej].
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, nastavte ho ako predvolené zariadenie, kliknite na položku [Ďalej] a
pokračujte krokom 10.(P. 23)
9
V prípade potreby zmeňte [Názov tlačiarne] → kliknite na položku [Ďalej].
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľanú tlačiareň]: Túto možnosť vyberte, ak chcete zariadenie zdieľať.
[Port]: Vyberte port, ktorý chcete použiť, ak môžete používať viacero portov.
22
Inštalácia ovládača
10
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na nainštalovanie] → kliknite na položku [Spustiť].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
11
Skontrolujte správu o dokončení inštalácie → kliknite na položku [Ukončiť].
V prípade potreby môžete vytlačiť skúšobnú stránku.
Príbuzné témy
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 24)
Inštalácia ako tlačový server(P. 46)
23
Inštalácia ovládača
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy
Môžete manuálne zadať port alebo IP adresu na používanie zariadení pripojených k sieti alebo lokálne a
nainštalovať ovládač. Tento postup inštalácie použite, ak sa zariadenie v sieti nedá automaticky zistiť, alebo ak
sa vyžadujú jedinečné nastavenia.
Okrem použitia existujúceho portu môžete pridať port.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 16)
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
● Potvrďte port, ktorý sa má zadať
Zadajte port WSD, štandardný TCP/IP port, port sieťovej tlačiarne alebo lokálny port. Môžete zadať už
zaregistrovaný port. Môžete zadať dočasný port ([LPT1] a pod.) a nastaviť ho po dokončení inštalácie.
● Potvrďte názov hostiteľa, názov alebo IP adresu zariadenia (ak pridávate port WSD alebo štandardný TCP/IP
port).
Ak inštalujete pridaním portu WSD alebo štandardného TCP/IP portu, musíte zadať názov hostiteľa, názov
alebo IP adresu zariadenia. Ako názov hostiteľa alebo názov zariadenia použite názov, pod ktorým je
zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov alebo hodnotu, ktorú máte zadať, obráťte sa na správcu siete.
● Kontrola zdieľanej tlačiarne (ak sa pridáva port sieťovej tlačiarne)
Zdieľaná tlačiareň zvolená pri pridávaní portu sa musí zhodovať so zariadením zvoleným pomocou
inštalátora. Taktiež skontrolujte zhodu verzie ovládača nainštalovaného v zdieľanej tlačiarni a verzie
inštalátora.
Prihláste sa v počítači, v ktorom bola predtým nainštalovaná uvedená zdieľaná tlačiareň.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
2
Dvakrát kliknite na [Setup.exe].
Ak chcete zmeniť jazyk zobrazený inštalačným programom, vyberte [Jazyk] → kliknite
na [Ďalej].
Ovládač sa nainštaluje podľa zvoleného jazyka.
3
4
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku
[Áno].
Vyberte možnosť [Vlastná] → kliknite na položku [Ďalej].
24
Inštalácia ovládača
5
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] →
kliknite na položku [Ďalej].
[Pridať nové tlačiarne a aktualizovať existujúce ovládače tlačiarní]: Túto možnosť vyberte, ak chcete
aktualizovať už nainštalované ovládače spolu s pridaním nového ovládača.
[Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne]: Túto možnosť vyberte, ak chcete aktualizovať iba ovládače.
Podrobnosti nájdete v postupe pre aktualizáciu ovládačov.
25
Inštalácia ovládača
6
V zozname [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať → kliknite
na položku [Ďalej].
[Počet tlačiarní]: zadajte počet tlačiarní nainštalovaných pre vybrané zariadenie. Vyšpecifikovaním viacerých
tlačiarní možno naraz zaregistrovať viac zariadení.
POZNÁMKA
● Ak je viac tlačiarní priradených rovnakému portu jedného zariadenia, pre vybrané zariadenie sa zaregistruje
viac tlačových frontov. Pre každý tlačový front možno vyšpecifikovať rôzne predvolené nastavenia, aby sa dali
počas tlače rozlíšiť. No ak je vyšpecifikovaný port WSD alebo port sieťovej tlačiarne, jednému zariadeniu
môžete priradiť len jeden port.
26
Inštalácia ovládača
7
Nastavte port.
Ak ste v kroku 6.(P. 26) zadali pre jedno zariadenie viac tlačiarní, nastavenie portu pre prvú tlačiareň sa použije
ako predvolené nastavenie pre druhú aj následné tlačiarne.
27
Inštalácia ovládača
Ak pridávate port WSD
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [WSD Port] v okne [Port na pridanie] → kliknite na
tlačidlo [OK].
(2) Zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa → kliknite na [OK].
Ak pridávate štandardný TCP/IP port
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne [Port na pridanie] →
kliknite na tlačidlo [OK].
(2) Zadajte názov zariadenia alebo IP adresu podľa pokynov v sprievodcovi.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte], kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a
vykonajte potrebné operácie.
Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.
- Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku v sprievodcovi → znova zadajte informácie do poľa [Názov
tlačiarne alebo adresa IP] → kliknite na položku [Ďalej].
- Vyberte možnosť [Typ zariadenia] > [Štandardné] > [Canon Network Printing Device with P9100] → kliknite
na položku [Ďalej].
V závislosti od používaného zariadenia môže byť názov, ktorý vyberiete v okne [Typ zariadenia] >
[Štandardné], iný ako [Canon Network Printing Device with P9100].
(3) Kliknite na tlačidlo [Dokončiť].
Ak pridávate port sieťovej tlačiarne
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Sieť] v okne [Port na pridanie] → kliknite na tlačidlo
[OK].
(2) Vyberte sieťovú tlačiareň, ktorú používate → kliknite na tlačidlo [OK].
POZNÁMKA
● Ak sa v zozname nezobrazuje sieťová tlačiareň zodpovedajúca zariadeniu, operačný systém alebo nastavenia
zariadenia môžu byť nesprávne. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov, ako zapnúť zobrazovanie
zariadenia v zozname tlačiarní.
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať(P. 142)
28
Inštalácia ovládača
Ak pridávate lokálny port
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Local Port] v okne [Port na pridanie] → kliknite na
tlačidlo [OK].
(2) Zadajte názov portu → kliknite na [OK].
Ak používate existujúci port
Vyberte port v poli [Port].
8
V prípade potreby zmeňte [Názov tlačiarne] → kliknite na položku [Ďalej].
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľanú tlačiareň]: Túto možnosť vyberte, ak chcete zariadenie zdieľať.
Ak ste pridali alebo vybrali port sieťovej tlačiarne, nemôžete nastaviť položku [Názov tlačiarne] a [Používať ako
zdieľanú tlačiareň].
Ak ste v kroku 6.(P. 26) vybrali viac zariadení alebo ste zadali viac tlačiarní pre jedno zariadenie, zopakujte krok
7.(P. 27) a 8.(P. 29)
9
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na nainštalovanie] → kliknite na položku [Spustiť].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
10
Skontrolujte správu o dokončení inštalácie → kliknite na položku [Ukončiť].
V prípade potreby môžete vytlačiť skúšobnú stránku.
Príbuzné témy
Inštalácia ako tlačový server(P. 46)
Zmena portu(P. 51)
Aktualizácia ovládača(P. 38)
29
Inštalácia ovládača
Inštalácia pomocou USB pripojenia
Zariadenie môžete pripojiť k počítaču pomocou USB kábla a nainštalovať ovládač.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 16)
● Inštalácia voliteľnej dosky rozhrania USB (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
● Nastavenie funkcie výberu jazyka PDL (plug & play) (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení
nájdete v návode k zariadeniu.
- Pre „Ovládač tlačiarne UFR II/ UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4“: [*** (V4)] (alebo [*** (XPS)])
*** predstavuje jazyk popisu stránky pre príslušné zariadenie.
- Pre „Ovládač tlačiarne PCL6 V4“: [PCL6 (V4)] (alebo [PCL6])
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
Vypnite zariadenie.
2
Dvakrát kliknite na [Setup.exe].
3
Ak chcete zmeniť jazyk zobrazený inštalačným programom, vyberte [Jazyk] → kliknite
na [Ďalej].
Ovládač sa nainštaluje podľa zvoleného jazyka.
4
5
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku
[Áno].
Vyberte možnosť [Pripojenie USB] → kliknite na položku [Ďalej].
30
Inštalácia ovládača
6
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, zapnite zariadenie → pripojte zariadenie
k počítaču pomocou USB kábla.
[Preskočiť]: Ak je zariadenie správne pripojené pomocou USB kábla, na tejto obrazovke môžete dokončiť
inštaláciu bez čakania na automatické dokončenie.
31
Inštalácia ovládača
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Ak inštalácia zlyhá na uvedenej obrazovke, kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a vykonajte potrebné operácie.
Preinštalujte ovládač po vykonaní nasledujúceho postupu.
(1) Zapnite zariadenie → pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
(2) Otvorte okno [Správca zariadení].
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [
] → kliknite na položku [Správca zariadení].
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2
Otvorte okno [Ovládací panel] > [Hardvér a zvuk] > [Správca zariadení].
(3) Pravým tlačidlom myši kliknite na názov cieľového zariadenia v časti [Ostatné zariadenia] → kliknite na
položku [Odinštalovať zariadenie] alebo [Odinštalovať].
(4) Potvrďte názov zariadenia.
Canon + <názov používaného modelu>
7
Skontrolujte správu o dokončení inštalácie → kliknite na položku [Ukončiť].
V prípade potreby môžete vytlačiť skúšobnú stránku.
32
Inštalácia ovládača
Inštalácia zadaním súboru inf
Táto časť vysvetľuje postup na inštaláciu ovládača zadaním súboru inf s funkciou pridania tlačiarne v systéme
Windows.
Ak vykonáte inštaláciu podľa tohto postupu, pri tlači z počítačovej aplikácie budete musieť používať štandardnú
obrazovku nastavení tlače systému Windows, pretože obrazovka nastavení tlače ovládača sa nezobrazí.
Vysvetlenie bude uvedené s ohľadom na inštaláciu pomocou štandardného TCP/IP portu.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 16)
● Potvrďte IP adresu zariadenia.
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
Pri spustení z [Nastavenie] (len Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Kliknite na [Zariadenia] → kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] v [Tlačiarne a skenery].
(2) Kliknite na tlačidlo [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená].
Pri spustení z [Ovládací panel]
(1) Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → kliknite na [Pridať tlačiareň].
(2) Na obrazovke na výber zariadenia kliknite na [Požadovaná tlačiareň nie je v uvedená zozname].
2
3
4
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne
[Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
Zadajte IP adresu zariadenia v poli [Názov hostiteľa alebo adresa IP] → pokračujte
podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zariadenie nedá nájsť, možno bolo rozpoznané ako neznáme zariadenie. V takom prípade kliknite na
položku „Otvoriť detaily“.
(1) Zobrazte [Správca zariadení] v systéme Windows.
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019: Pravým tlačidlom kliknite na [
] → kliknite na položku [Správca
zariadení].
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2: Kliknite na [Ovládací panel] > [Správca zariadení].
(2) Vyberte položku [Ostatné zariadenia] > [Neznáme zariadenie] → kliknite na ponuku [Akcia] > [Aktualizovať
ovládač] alebo [Aktualizovať softvér ovládača].
33
Inštalácia ovládača
(3) V sprievodcovi aktualizáciou ovládača kliknite na položku [Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači] >
[Chcem vybrať zo zoznamu dostupných ovládačov vo svojom počítači].
(4) Vyberte položku [Tlačiarne] z [Bežné typy hardvéru] → a kliknite na [Ďalej].
5
6
Na obrazovke [Pridanie tlačiarne] kliknite na položku [Z disku].
Kliknite na položku [Prehľadávať] → vyberte jeden zo súborov inf v priečinku
prevzatého ovládača.
Operácie zostanú neovplyvnené, bez ohľadu na zvolený súbor inf.
7
8
V zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť → kliknite na položku
[Ďalej].
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].
Príbuzné témy
Zmena portu(P. 51)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 145)
34
Inštalácia ovládača
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update
Táto časť vysvetľuje postup na inštaláciu ovládača pomocou funkcie Windows Update vo funkcii pridania
tlačiarne v systéme Windows.
Tento postup použite, ak ovládač nemožno nainštalovať pomocou inštalátora ovládača.
Ak vykonáte inštaláciu podľa tohto postupu, pri tlači z počítačovej aplikácie budete musieť používať štandardnú
obrazovku nastavení tlače systému Windows, pretože obrazovka nastavení tlače ovládača sa nezobrazí.
Vysvetlenie bude uvedené s ohľadom na inštaláciu pomocou štandardného TCP/IP portu.
Predpoklady
● Používate systém Windows 10 verzie 1703 alebo novší
● Potvrďte IP adresu zariadenia.
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
(1) Otvorte okno [Nastavenie] > [Zariadenia] > [Tlačiarne a skenery].
(2) Kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] → ak sa zobrazí možnosť [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená],
kliknite na ňu.
2
3
4
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne
[Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
Zadajte IP adresu zariadenia v poli [Názov hostiteľa alebo adresa IP] → pokračujte
podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zariadenie nedá nájsť, možno bolo rozpoznané ako neznáme zariadenie. V takom prípade kliknite na
položku „Otvoriť detaily“.
(1) Pravým tlačidlom kliknite na [
] systému Windows → v ponuke vyberte možnosť [Správca zariadení].
(2) Vyberte [Ostatné zariadenia] > [Neznáme zariadenie] → vyberte ponuku [Akcia] > [Aktualizovať ovládač].
(3) V sprievodcovi aktualizáciou ovládača kliknite na položku [Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači] >
[Chcem vybrať zo zoznamu dostupných ovládačov vo svojom počítači].
(4) Vyberte položku [Tlačiarne] z [Bežné typy hardvéru] → a kliknite na [Ďalej].
5
Na obrazovke [Pridanie tlačiarne] kliknite na položku [Windows Update].
35
Inštalácia ovládača
6
7
Z tlačiarní s „V4“ v zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré sa má požiť → kliknite
na [Ďalej].
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].
Príbuzné témy
Systémové požiadavky(P. 16)
Zmena portu(P. 51)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 145)
36
Inštalácia ovládača
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Postupy na aktualizáciu ovládača a odinštalovanie ovládača sú popísané nižšie.
Aktualizácia ovládača(P. 38)
Odinštalovanie ovládača(P. 40)
37
Inštalácia ovládača
Aktualizácia ovládača
Nainštalované ovládače môžete aktualizovať na novšie verzie.
Odporúča sa, aby ste prevzali najnovšie ovládače zodpovedajúce novým funkciám a/alebo operačným
systémom a aktualizovali ich.
Môžete súčasne aktualizovať už nainštalované ovládače a inštalovať ovládač pre nové zariadenie, tu je však
vysvetlený iba postup aktualizácie nainštalovaných ovládačov.
Predpoklady
● Získajte inštalačný program
Inštalačný program aktualizácie si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Canon (https://
global.canon/).
● Pripojte zariadenie USB káblom a zapnite napájanie (pri aktualizácii ovládača nainštalovaného pomocou USB
pripojenia).
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
DÔLEŽITÉ
● Ovládač možno taktiež aktualizovať bez použitia inštalátora pomocou funkcie Windows Update vo funkcii
pridania tlačiarne v systéme Windows.
No ak budete ovládač aktualizovať pomocou funkcie Windows Update, môže sa zobraziť štandardná
obrazovka nastavení tlače systému Windows. V takom prípade si pozrite nasledujúc riešenie problému, aby
ste zapli zobrazovanie obrazovky nastavení tlače ovládača.
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 145)
Postupy
1
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
2
Vyberte položku [Vlastná] v časti [Inštalácia tlačiarne] → kliknite na tlačidlo [Ďalej].
3
Vyberte možnosť [Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne] → kliknite na položku
[Ďalej].
38
Inštalácia ovládača
4
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na nainštalovanie] → kliknite na položku [Spustiť].
5
Skontrolujte správu o dokončení inštalácie → kliknite na položku [Ukončiť].
V prípade potreby môžete vytlačiť skúšobnú stránku.
Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač.
Pri aktualizácii ovládača na tlačovom serveri aktualizujte aj ovládače na klientoch, pričom dodržujte postup
nastavenia počítačov ako zdieľaných klientov tlačiarne.
Príbuzné témy
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 19)
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 24)
Inštalácia pomocou USB pripojenia(P. 30)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 48)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 55)
39
Inštalácia ovládača
Odinštalovanie ovládača
V tejto časti je uvedený postup na odinštalovanie ovládača, ktorý už nie je potrebný.
Spôsob odinštalovania sa líši v závislosti od toho, či bol pri inštalácii ovládača použitý inštalátor alebo funkcia
pridania tlačiarne systému Windows (vyšpecifikovaním súboru inf alebo pomocou funkcie Windows Update).
Pre ovládače, ktoré boli nainštalované pomocou inštalačného programu(P. 40)
V prípade ovládačov, ktoré boli nainštalované pomocou funkcie pridania tlačiarne systému
Windows(P. 41)
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
Pre ovládače, ktoré boli nainštalované pomocou inštalačného programu
1
Spustite program na odinštalovanie ovládača.
Pri použití funkcií systému Windows
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Otvorte okno [Nastavenie] > [Aplikácie] alebo [Systém] > [Aplikácie a súčasti].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať v [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknite na [Odinštalovať].
Pri operačných systémoch iných ako systémy uvedené vyššie
(1) Otvorte okno [Ovládací panel] > [Programy] > [Odinštalovať program].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať v [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknite na [Odinštalovať
alebo zmeniť].
Ak používate funkciu odinštalovania v systéme Windows, odinštalačný program sa zobrazí v jazyku, ktorý ste
vybrali v inštalačnom programe.
Pri použití odinštalačného súboru dodaného s ovládačom
Dvakrát kliknite na jeden z nasledujúcich súborov.
Pri použití súboru v priečinku s nainštalovaným ovládačom
Použite súbor [UNINSTAL.exe], ktorý prislúcha ovládaču v nasledujúcom priečinku.
<inštalačný priečinok>\Canon\PrnUninstall
Pri použití súboru v priečinku s prevzatým ovládačom
Installer\UNINSTAL.exe
2
Vyberte názov zariadenia, ktoré chcete odinštalovať → kliknite na položku [Odstrániť].
[Vyčistenie]: Kliknutím na toto tlačidlo sa zároveň odstránia všetky súbory a údaje v registroch týkajúce sa
všetkých ovládačov zobrazených v zozname (nielen vybratého ovládača). Kliknutím na tlačidlo [Odstrániť] sa
vykoná normálne odinštalovanie ovládača.
40
Inštalácia ovládača
3
Na obrazovke potvrdenia odstránenia tlačiarne kliknite na tlačidlo [Áno].
Môže sa zobraziť potvrdzujúca správa s otázkou, či chcete odstrániť aj balík.
4
Na obrazovke [Odstránenie tlačiarne] kliknite na položku [Ukončiť].
POZNÁMKA
● V prípade pripojenia k zariadeniu pomocou rozhrania USB nie je možné odstrániť ikonu zariadenia pomocou
odinštalačného programu. Ak ju chcete odstrániť, vykonajte postup na odinštalovanie ovládačov, ktoré boli
nainštalované pomocou funkcie pridania tlačiarne systému Windows.
V prípade ovládačov, ktoré boli nainštalované pomocou funkcie pridania
tlačiarne systému Windows
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť → vyberte
[Odstrániť zariadenie].
Ak používate dotykový panel, stlačte a podržte ikonu zariadenia, ktoré chcete odstrániť → vo vyskakovacej
ponuke ťuknite na [Odstrániť zariadenie].
41
Inštalácia ovládača
3
4
5
6
7
8
9
Na obrazovke [Odstránenie zariadenia] kliknite na položku [Áno].
Vyberte ikonu ktoréhokoľvek zariadenia → v ponuke kliknite na [Vlastnosti tlačového
servera].
Otvorte kartu [Ovládače] na obrazovke [Vlastnosti tlačového servera].
Kliknite na [Zmeniť nastavenie ovládača] → vyberte ovládač, ktorý chcete odobrať zo
zoznamu [Nainštalované ovládače tlačiarne] → kliknite na [Odstrániť].
Vyberte možnosť [Odstrániť ovládač a balík súborov ovládača] → kliknite na položku
[OK].
Potvrďte ovládač na potvrdzovacej obrazovke → kliknite na [Áno].
Ak sa zobrazí obrazovka [Odstránenie balíka súborov ovládača], kliknite po overení
informácií balíka na [Odstrániť] → kliknite na [OK].
Môže sa zobraziť správa, že balík nemožno odinštalovať. V takom prípade sa odstránil len ovládač.
42
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Zmena nastavení podľa prostredia
používania
Zmena nastavení podľa prostredia používania .............................................................................. 44
Používanie zdieľanej tlačiarne ............................................................................................................................ 45
Inštalácia ako tlačový server ........................................................................................................................... 46
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne ........................................................................................................... 48
Zmena portu ........................................................................................................................................................ 51
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie .................................................................................................... 55
43
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Zmena nastavení podľa prostredia používania
V tejto časti sú vysvetlené nastavenia zdieľanej tlačiarne, prepínanie portov a manuálne nastavenie stavu
inštalácie doplnkov zariadenia.
Používanie zdieľanej tlačiarne(P. 45)
Zmena portu(P. 51)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 55)
44
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Používanie zdieľanej tlačiarne
V tejto časti je vysvetlený postup zdieľania zariadenia s počítačmi v tej istej sieti.
Inštalácia ako tlačový server(P. 46)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 48)
45
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Inštalácia ako tlačový server
V tejto časti sa vysvetľuje konfigurácia nastavení zdieľania a inštalácie ovládača na používanie počítača
pripojeného k zariadeniu ako tlačový server.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
2
Vyberte [Štandardná] alebo [Vlastná] pre [Inštalácia tlačiarne] → kliknite na [Ďalej].
Ak vaše pripojenie k sieti nepoužíva protokol TCP/IP, vyberte [Vlastná].
3
4
Ak sa zobrazí obrazovka [Výber procesu], vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] →
kliknite na [Ďalej].
V zozname [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať → kliknite
na položku [Ďalej].
Ak vyberiete [Štandardná] a nakonfigurujete zdieľané nastavenia, vyberte [Konfigurovať informácie o tlačiarni]
a kliknite na [Ďalej].
5
V prípade potreby vyberte položku [Používať ako zdieľanú tlačiareň] → zmeňte položku
[Zdieľaný názov] → kliknite na položku [Ďalej].
Ak vyberiete možnosť [Vlastná] a nakonfigurujete zdieľané nastavenia, nastavte port v položke [Port] a kliknite
na [Ďalej].
46
Zmena nastavení podľa prostredia používania
6
Postupujte podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Ukončiť].
Príbuzné témy
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 19)
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 24)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 48)
47
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne
V tejto časti je vysvetlený postup povolenia tlače z klientskeho počítača (ďalej sa označuje ako „klient“) pomocou
tlačového servera zdieľaného v tej istej sieti.
Predpoklady
● Nakonfigurujte nastavenia zdieľania ovládača tlačového servera
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
● Ak konfigurujete nastavenia klienta v prostredí pracovnej skupiny, meno používateľa a heslo na prihlásenie
do klienta sa musí zhodovať s menom používateľa a heslom zaregistrovaným v serveri.
Postupy
1
Otvorte okno [Sieť] vo Windows Explorer.
2
Dvakrát kliknite na počítač (tlačový server), ktorý ste nastavili na zdieľanie tlače.
3
Dvakrát kliknite na ikonu zariadenia, ktoré sa má nainštalovať.
4
Skontrolujte, ako sa obrazovka nastavení tlače zobrazuje na klientovi.
Obrazovku nastavení tlače môžete zobraziť nasledujúcim postupom.
(1) Zobrazte [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows.
(2) Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte [Predvoľby tlače].
Ak sa zobrazuje ďalej uvedená obrazovka, vykonajte nasledujúci postup.
48
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Ak sa zobrazuje ďalej uvedená obrazovka, operácia je dokončená.
5
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
49
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Na inštaláciu použite rovnaké verzie ovládača a tlačového servera.
6
7
Vyberte položku [Vlastná] v časti [Inštalácia tlačiarne] → kliknite na tlačidlo [Ďalej].
Na obrazovke [Výber procesu] vyberte [Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne] →
kliknite na [Ďalej].
8
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na nainštalovanie] → kliknite na položku [Spustiť].
9
Kliknite na položku [Ukončiť].
10
Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
Príbuzné témy
Inštalácia ako tlačový server(P. 46)
Aktualizácia ovládača(P. 38)
50
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Zmena portu
V tejto časti je vysvetlený postup zmeny portu používaného zariadením pripojeným k sieti.
Ak pri inštalácii ovládača dočasne nastavíte port pre zariadenie, nasledujúcim spôsobom ho zmeňte na správny
port.
Tu je vysvetlený postup vytvorenia portu typu Raw alebo LPR pomocou portu „Standard TCP/IP Port“.
Predpoklady
● Inštalácia ovládača
● Potvrďte názov alebo IP adresu zariadenia (ak pridávate štandardný TCP/IP port).
Ak chcete pridať štandardný TCP/IP port, musíte zadať názov a IP adresu zariadenia. Ako názov zariadenia
použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov alebo IP adresu zariadenia,
obráťte sa na správcu siete.
● Určenie protokolu, ktorý bude použitý.
Raw: Protokol, ktorý sa môže používať v systéme Windows. Prenáša údaje vyššou rýchlosťou ako LPR.
LPR: Protokol, ktorý TCP/IP bežne používa.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte
[Vlastnosti tlačiarne].
Ak používate dotykový panel, stlačte a podržte ikonu zariadenia, ktoré chcete nastaviť → vo vyskakovacej
ponuke ťuknite na [Vlastnosti tlačiarne].
3
Zobrazte kartu [Porty] → kliknite na [Pridať port].
51
Zmena nastavení podľa prostredia používania
4
5
V dialógovom okne [Porty tlačiarní] vyberte [Standard TCP/IP Port] v [Dostupné porty
tlačiarní] → kliknite na [Nový port].
Pokračujte v prevádzke v súlade s pokynmi v sprievodcovi, potom zadajte názov
zariadenia alebo IP adresu.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte], kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a
vykonajte potrebné operácie.
Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.
- Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku v sprievodcovi → znova zadajte informácie do poľa [Názov
tlačiarne alebo adresa IP] → kliknite na položku [Ďalej].
- Vyberte možnosť [Typ zariadenia] > [Štandardné] > [Canon Network Printing Device with P9100] → kliknite
na položku [Ďalej].
V závislosti od používaného zariadenia môže byť názov, ktorý vyberiete v okne [Typ zariadenia] >
[Štandardné], iný ako [Canon Network Printing Device with P9100].
52
Zmena nastavení podľa prostredia používania
6
Kliknite na položku [Dokončiť].
7
V dialógovom okne [Porty tlačiarní] kliknite na tlačidlo [Zavrieť].
8
Kliknite na položku [Konfigurovať port].
9
Nastavte port.
Ak používate Raw
Vyberte [Protokol] > [Raw] → kliknite na [OK].
Ak používate LPR
(1) Vyberte položku [Protokol] > [LPR] → zadajte jeden z nasledujúcich tlačových fontov v poli [LPR nastavenie] > [Názov frontu].
53
Zmena nastavení podľa prostredia používania
LP: Výstup podľa nastavenia frontu tlače zariadenia. Toto je bežne používané nastavenie.
SPOOL: Výstup vždy až po zaradení do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
DIRECT: Výstup vždy bez zaradenia do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
(2) Kliknite na tlačidlo [OK].
10
Kliknite na položku [Zavrieť].
54
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie
V prípade inštalácie ovládača s pripojením k sieti sa za normálnych okolností získajú informácie o možnostiach
nainštalovaných v zariadení a funkcie spojené s ovládačmi sa nastavia tak, aby bolo možné ich použiť. Ak nie je
možné použiť funkcie zariadenia alebo v prípade pridania možnosti, sa musia znova získať informácie o
zariadení a štruktúra možností sa musí nastaviť ručne.
Predpoklady
● Nastavenia na zariadení
Povoľte [Použiť prezeranie WSD] na zariadení. Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje túto funkciu,
povoľte [Získať informácie o správe tlač. z host.].
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte
[Predvoľby tlače].
Ak používate dotykový panel, stlačte a podržte ikonu zariadenia, ktoré chcete nastaviť → vo vyskakovacej
ponuke ťuknite na [Predvoľby tlače].
3
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
55
Zmena nastavení podľa prostredia používania
POZNÁMKA
● Ak sa zobrazí štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows bez karty [Podpora/zariadenie], môže
ísť o problém s prostredím, nastavením alebo stavom inštalácie ovládača. Pozrite si nasledujúce riešenie
problémov na povolenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača, ktoré sa majú zobraziť.
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 145)
4
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
5
6
7
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
V prípade potreby nastavte, či sa má IP adresa zariadenia zistiť automaticky, alebo či
sa má zadať ručne v položke [Nastavenia adresy IP] v spodnej časti obrazovky.
Kliknite na položku [Získať informácie o zariadení].
56
Zmena nastavení podľa prostredia používania
8
Ak sa zobrazí hlásenie „Chcete získať informácie o zariadení?“, kliknite na položku
[Áno].
Ak sa získajú informácie, štruktúra možnosti sa nastaví automaticky. Skontrolujte nastavenia.
Ak sa informácie nezískajú, nastavte možnosti ručne. Vyberte možnosti spojené so zariadením.
9
Kliknite na položku [OK].
POZNÁMKA
● Pri inštalácii ovládača rozpoznaním zodpovedajúceho zariadenia v sieti sa pri zapnutí funkcie WSD možno
nebudú dať získať niektoré informácie o zariadení. V takom prípade môžete informácie o zariadení správne
získať vykonaním hore uvedeného postupu.
● V ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov sa možno nebudú dať získať niektoré informácie o zariadení. Ak je
to váš prípad, možnosti nastavte manuálne.
- Ak je zariadenie pripojené pomocou rozhrania USB
- Pri inštalácii ovládača vyšpecifikovaním portu pre štandard TCP/IP
- Ak používate zariadenie alebo port, ktorý nedokáže získať informácie o zariadení
Príbuzné témy
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 19)
57
Tlač
Tlač
Tlač ........................................................................................................................................................................... 59
Tlač z počítačovej aplikácie ................................................................................................................................. 60
Tlač z aplikácie z Obchodu .................................................................................................................................. 63
Nastavenie mierky .............................................................................................................................................. 70
Vloženie vodotlače .............................................................................................................................................. 71
Tlač veľkého plagátu na viac strán ..................................................................................................................... 72
Prekrývanie tlačových údajov na pevnom formulári ........................................................................................ 76
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom ............................................................................................................ 78
Šifrovanie tlačových údajov ................................................................................................................................ 79
Podržanie tlačových úloh .................................................................................................................................... 81
Uloženie tlačových údajov .................................................................................................................................. 82
Stanovenie priority pred ďalšími tlačovými úlohami ........................................................................................ 83
Pozastavenie aktuálnych tlačových úloh a stanovenie priority pre tlačovú úlohu ......................................... 84
Zmena predvolených nastavení ......................................................................................................................... 85
58
Tlač
Tlač
Tlač z počítačovej aplikácie(P. 60)
Tlač z aplikácie z Obchodu(P. 63)
Nastavenie mierky(P. 70)
Vloženie vodotlače(P. 71)
Tlač veľkého plagátu na viac strán(P. 72)
Prekrývanie tlačových údajov na pevnom formulári(P. 76)
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom(P. 78)
Šifrovanie tlačových údajov(P. 79)
Podržanie tlačových úloh(P. 81)
Uloženie tlačových údajov(P. 82)
Stanovenie priority pred ďalšími tlačovými úlohami(P. 83)
Pozastavenie aktuálnych tlačových úloh a stanovenie priority pre tlačovú úlohu(P. 84)
Zmena predvolených nastavení(P. 85)
59
Tlač
Tlač z počítačovej aplikácie
V tejto časti je vysvetlený základný postup na zobrazenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača a na tlač z
počítačovej aplikácie.
POZNÁMKA
● Pri používaní zariadenia pripojeného prostredníctvom portu WSD povoľte v zariadení možnosť [Použiť WSD].
● Ak budete v systéme Windows 10 používať šetrič batérie, tlač vykonávajte po zapojení počítača do elektrickej
siete alebo po deaktivovaní šetriča batérie v ponuke [Nastavenie] > [Systém] > [Batéria].
1
2
Vyberte položku [Tlačiť] v ponuke aplikácie.
Na obrazovke tlače vyberte používané zariadenie → kliknite na položku [Preferencie],
[Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
60
Tlač
3
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby môžete prepínať karty.
Aktuálne nastavenia sú zobrazené v predchádzajúcom náhľade. Kliknutím na náhľad môžete nastaviť základné
funkcie tlače, ako je obojstranná tlač, miesto väzby, rozloženie strany atď.
61
Tlač
POZNÁMKA
● Ak sa zobrazí obrazovka nastavenia štandardnej tlače Windows iná ako obrazovka zobrazená vyššie, môže ísť
o chybu v prostredí, nastavení alebo stave inštalácie ovládača. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov na
povolenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača, ktoré sa majú zobraziť.
● Ak sa požadovaná funkcia na obrazovke nastavení tlače nezobrazuje, nakonfigurujte nastavenia tlače po
povolení funkcií zariadenia získaním informácií o zariadení a pod.
4
Kliknite na položku [OK].
5
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť] alebo [OK].
Príbuzné témy
Informácie o tomto ovládači(P. 9)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 55)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 145)
62
Tlač
Tlač z aplikácie z Obchodu
V tejto časti je vysvetlený základný postup na zobrazenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača a na tlač z
aplikácie z Obchodu.
Ak sa funkcie, ktoré chcete použiť, nezobrazujú na obrazovke nastavení tlače zobrazenej v aplikácii z Obchodu,
môžete ich používať zmenou predvolených nastavení.
Podrobné informácie o nastavení tlače z aplikácií z obchodu nájdete v používateľskej príručke ku Canon Office
Printer Utility.
POZNÁMKA
● Pri používaní zariadenia pripojeného prostredníctvom portu WSD povoľte v zariadení možnosť [Použiť WSD].
● Pri tlači v systéme Windows 10 kontrolujte, že v ponuke [Nastavenie] > [Ochrana osobných údajov] >
[Aplikácie na pozadí] systému Windows je zapnutá možnosť [Povoliť aplikáciám spúšťanie na pozadí] aj
[Canon Office Printer Utility].
Tlač z aplikácie z Obchodu vo Windows 10
1
2
Vyberte položku [Tlačiť] v ponuke aplikácie.
Na obrazovke tlače vyberte používané zariadenie → kliknite na položku [Ďalšie
nastavenia].
63
Tlač
3
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby môžete prepínať karty.
POZNÁMKA
64
Tlač
● Ak sa zobrazí obrazovka nastavenia štandardnej tlače Windows iná ako obrazovka zobrazená vyššie, môže ísť
o chybu v prostredí, nastavení alebo stave inštalácie ovládača. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov na
povolenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača, ktoré sa majú zobraziť.
● Ak sa požadovaná funkcia na obrazovke nastavení tlače nezobrazuje, nakonfigurujte nastavenia tlače po
povolení funkcií zariadenia získaním informácií o zariadení a pod.
4
Kliknite na položku [OK].
5
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť].
POZNÁMKA
● Ak budete používať šetrič batérie systému Windows, možno nebudete môcť tlačiť, pretože batéria nemusí byť
dostatočne nabitá. V takom prípade vykonajte tlač po jednom z nasledujúcich krokov.
- Zapojte počítač do elektrickej siete
- V nastaveniach batérie zapnite fungovanie Canon Office Printer Utility na pozadí
Postupujte nasledovne.
(1) V ponuke [Nastavenie] > [Systém] > [Batéria] kliknite na možnosť [Pozrite si, ktoré aplikácie majú vplyv na
výdrž batérie].
(2) Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zobraziť] > [Všetky aplikácie].
(3) Vyberte [Canon Office Printer Utility] → vypnite možnosť [Nechajte Windows rozhodnúť, či táto aplikácia
môže byť spustená na pozadí], potom vyberte [Povoliť aplikácii spúšťanie úloh na pozadí].
Tlačiť môžete aj po deaktivovaní šetriča batérie v ponuke [Batéria].
65
Tlač
Tlač z aplikácie z Obchodu vo Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Zobrazte údaje, ktoré chcete vytlačiť v aplikácii.
2
Zobrazte panel kľúčových tlačidiel, potom kliknite na [
zariadenie, ktoré používate.
3
Kliknite na položku [Ďalšie nastavenia].
66
Zariadenia] → [
Tlač] →
Tlač
4
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby môžete prepínať karty.
67
Tlač
POZNÁMKA
● Ak sa zobrazí obrazovka nastavenia štandardnej tlače Windows iná ako obrazovka zobrazená vyššie, môže ísť
o chybu v prostredí, nastavení alebo stave inštalácie ovládača. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov na
povolenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača, ktoré sa majú zobraziť.
● Ak sa požadovaná funkcia na obrazovke nastavení tlače nezobrazuje, nakonfigurujte nastavenia tlače po
povolení funkcií zariadenia získaním informácií o zariadení a pod.
5
Kliknite na položku [
] (Naspäť).
68
Tlač
6
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť].
Príbuzné témy
Informácie o tomto ovládači(P. 9)
Zmena predvolených nastavení(P. 85)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 55)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 145)
69
Tlač
Nastavenie mierky
Tlačové údaje môžete počas tlače zväčšiť alebo zmenšiť.
Prispôsobenie mierky veľkosti výstupnej strany
1
2
Zobrazte kartu [Hlavné].
Skontrolujte, či sa veľkosť papiera nastavená v aplikácii zobrazuje v položke [Formát
strany].
Ak chcete zmeniť veľkosť stránky, kliknite na [Podrobnosti] → vyberte veľkosť papiera [Formát strany] →
kliknite na položku [OK].
3
V poli [Výstupný formát] vyberte požadovanú veľkosť papiera na tlač.
Zadanie požadovanej mierky
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Kliknite na položku [Formát strany] > [Podrobnosti].
3
V dialógovom okne [Podrobné nastavenia] skontrolujte, či sa veľkosť papiera
nastavená v aplikácii zobrazuje v položke [Formát strany].
Ak chcete zmeniť veľkosť stránky, vyberte veľkosť papiera v položke [Formát strany].
4
Vyberte možnosť [Zadajte tlačový pomer].
V prípade potreby nastavte pomer a vyberte možnosť [Počiatok pre uvedený pomer].
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera(P. 99)
70
Tlač
Vloženie vodotlače
Cez tlačové údaje môžete vložiť a vytlačiť polopriehľadné znaky, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
Takisto môžete vytvárať nové vodotlače.
Vloženie a tlač vodotlače
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Vyberte položku [Vložiť vodotlač] → vyberte názov vodotlače.
Vytvorenie novej vodotlače
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Kliknite na položku [Vložiť vodotlač] > [Podrobnosti].
3
V dialógovom okne [Upraviť vodotlač] kliknite na tlačidlo [Pridať].
4
Zadajte názov v položke [Názov].
V prípade potreby zadajte znaky a nastavte atribúty, umiestnenie, okraje a prekrývanie vodoznaku.
5
Kliknite na položku [OK].
6
Kliknite na položku [Zatvoriť].
Vytvorený vodoznak sa pridá do zoznamu [Vložiť vodotlač].
Príbuzné témy
Karta [Rozloženie](P. 124)
71
Tlač
Tlač veľkého plagátu na viac strán
Tlačové údaje jednej strany môžete zväčšiť a vytlačiť ich cez viacero hárkov papiera. Keď sa vytlačené hárky
spoja, vytvoria veľký výtlačok podobný plagátu.
V tejto téme sa nachádzajú aj príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu.
Príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu(P. 72)
Tlač plagátu
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Vyberte [Plagát] → určite počet častí.
Ak ste vybrali [Vlastný], zadajte postupne počet riadkov a stĺpcov v dialógovom okne [Zadajte vlastný počet
riadkov a stĺpcov pre plagát].
Ak chcete nastaviť podrobnosti, ako je rozsah strán, ktoré sa majú vytlačiť, tlač s okrajmi atď., vykonajte
nasledujúci postup.
3
Kliknite na položku [Podrobnosti].
4
V dialógovom okne [Nastavenia plagátu] nastavte všetky potrebné položky.
5
Kliknite na položku [OK].
Príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu
V tejto časti sa uvádzajú kombinácie príkladov nastavenia a výsledkov výstupu týkajúce sa tlače plagátov.
Príklady nastavenia sú v prípade potreby zobrazené v kombinácii so stavom nastavenia v dialógovom okne
[Nastavenia plagátu].
Príklad nastavení 1.
● Karta [Hlavné] > [Orientácia]: [Na výšku]
● Karta [Rozloženie] > [Plagát]: [1 x 2]
72
Tlač
Výsledok výstupu
Príklad nastavení 2.
● Karta [Hlavné] > [Orientácia]: [Na výšku]
● Karta [Rozloženie] > [Plagát] > [Vlastný]: nastavte 3 pre [Počet riadkov] a 2 pre [Počet stĺpcov]
Výsledok výstupu
Ak je zvolené dialógové okno [Nastavenia plagátu] > [Otáčať hárky o 90 stupňov] > [Zap.] alebo
[Automaticky]
Ak ste vybrali možnosť [Automaticky], stránky budú orientované v smere, v ktorom sa vytlačia väčšie tlačové
údaje. V tomto príklade je orientácia rovnaká ako v prípade výberu možnosti [Zap.].
Ak je zvolené dialógové okno [Nastavenia plagátu] > [Otáčať hárky o 90 stupňov] > [Vyp.]
Príklad nastavení 3.
● Karta [Rozloženie] > [Plagát]: [2 x 2]
● Podrobné nastavenia v dialógovom okne [Nastavenia plagátu]
73
Tlač
Výsledok výstupu
Príklad nastavení 4.
● Karta [Rozloženie] > [Plagát]: [2 x 2]
● Podrobné nastavenia v dialógovom okne [Nastavenia plagátu]
74
Tlač
Výsledok výstupu
Legenda
Prerušovaná čiara: okraj
: značka vloženia
: značka odstrihnutia
: Šírka okraja
Príbuzné témy
Karta [Rozloženie](P. 124)
75
Tlač
Prekrývanie tlačových údajov na pevnom formulári
Môžete vytlačiť údaje prekrývajúce pevný formulár uložený v zariadení. Táto funkcia sa nazýva tlač s prekrytím.
Ak budete používať pevne stanovený formulár, musíte ho vopred nastaviť v zariadení.
Uloženie pevného formulára v zariadení
1
Vyberte položku [Tlačiť] v ponuke aplikácie → zobrazte obrazovku nastavenia tlače
ovládača.
2
Zobrazte kartu [Rozloženie].
3
Kliknite na položku [Prekrytie].
4
V dialógovom okne [Nastavenia prekrytia] vyberte [Spôsob spracovania] > [Vytvoriť
súbor formulára] → zadajte názov súboru v [Názov súboru] → kliknite na položku [OK].
5
Na obrazovke nastavení tlače kliknite na tlačidlo [OK].
6
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť] alebo [OK].
Tlač s prekrytím
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Kliknite na položku [Prekrytie].
3
4
V dialógovom okne [Nastavenia prekrytia] vyberte položku [Spôsob spracovania] >
[Používať tlač s prekrytím].
Kliknite na položku [Získať informácie o súbore formulára] → v [Zoznam súborov]
vyberte súbor formulára, ktorý chcete použiť.
76
Tlač
Ak nemôžete získať informácie zo zariadenia, zadajte názov súboru formulára v [Názov súboru].
5
6
Pri vykonávaní obojstrannej tlače v časti [Použiť na] vyberte, na ktorú stranu sa má
použiť tlač s prekrytím.
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Rozloženie](P. 124)
Tlač z počítačovej aplikácie(P. 60)
77
Tlač
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom
K tlačovým údajom môžete pripojiť kód PIN a uložiť ho do zariadenia. Táto funkcia je užitočná pri tlači dôverných
dokumentov atď.
POZNÁMKA
● Ak nastavíte kód PIN použitý vo funkcii zabezpečenej tlače ako predvolený, môžete zmenšiť úsilie potrebné
na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte možnosť [Zabezpečená tlač] v poli [Metóda výstupu].
3
V dialógovom okne [Nastavenia zabezpečenej tlače] zadajte [PIN] → kliknite na tlačidlo
[OK].
V prípade potreby zadajte [PIN] po výbere [Použiť PIN].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Šifrovanie tlačových údajov(P. 79)
Zmena predvolených nastavení(P. 85)
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou(P. 115)
78
Tlač
Šifrovanie tlačových údajov
Tlačové údaje môžete posielať do zariadenia v šifrovanom stave. Tým sa znižuje riziko manipulácie s údajmi a
únik informácií v rámci komunikačnej cesty, prostredníctvom ktorej sú odosielané tlačové údaje. Táto funkcia sa
nazýva šifrovaná zabezpečená tlač.
Uložené údaje môžete vytlačiť zadaním hesla na ovládacom paneli zariadenia.
Ak chcete túto funkciu používať, musíte povoliť funkciu Šifrovaná zabezpečená tlač v nastaveniach volieb v
zariadení.
Povolenie funkcie šifrovanej zabezpečenej tlače
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
4
Povoľte [Šifrovaná zabezpečená tlač] v položke [Zoznam doplnkov].
V prípade potreby nastavte úroveň šifrovania.
5
Kliknite na položku [OK].
POZNÁMKA
● V prostredí so zdieľanou tlačiarňou je potrebné aktivovať funkciu CSR (Client Side Rendering) systému
Windows na strane servera. Funkciu CSR môžete aktivovať nasledujúcim spôsobom.
(1) Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne, ktorú používate → kliknite na [Vlastnosti tlačiarne].
(2) Zobrazte kartu [Zdieľanie] → skontrolujte, či je vybraná možnosť [Zdieľať tlačiareň] → vyberte možnosť
[Vykresliť tlačové úlohy na klientskych počítačoch].
Tlač so šifrovaním
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
79
Tlač
2
3
Vyberte možnosť [Zabezpečená tlač] v poli [Metóda výstupu].
V dialógovom okne [Nastavenia zabezpečenej tlače] vyberte položku [Použiť heslo
šifrovanej zabezpečenej tlače] → zadajte [Heslo] → kliknite na položku [OK].
Možno budete musieť zadať PIN namiesto hesla.
POZNÁMKA
● Ak zaregistrujete heslo používané v šifrovanej zabezpečenej tlači ako predvolené nastavenie, môžete zmenšiť
úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení počas tlače.
● Ak tlačíte bez nastavenia hesla, tlačová úloha sa zruší.
Ak zaregistrujete nastavenia šifrovanej zabezpečenej tlače ako obľúbené, skontrolujte, či je povolená možnosť
[Predvoľby] > [Uložiť overovacie údaje do obľúbených nastavení] na karte [Podpora/zariadenie]. Ak je
možnosť [Uložiť overovacie údaje do obľúbených nastavení] zakázaná, heslo sa neuloží medzi obľúbené.
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Karta [Podpora/zariadenie](P. 136)
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu](P. 138)
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom(P. 78)
Zmena predvolených nastavení(P. 85)
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou(P. 115)
80
Tlač
Podržanie tlačových úloh
Tlačovú úlohu môžete dočasne uložiť vo fronte podržania v zariadení. Môžete zmeniť poradie tlače alebo
nastavenia uložených úloh pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného používateľského
rozhrania.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte možnosť [Podržať] v poli [Metóda výstupu].
3
V dialógovom okne [Nastavenia dokumentu na podržanie] nastavte [Názov
dokumentu].
Ak chcete použiť požadovaný názov, vyberte položku [Zadať názov] → zadajte názov.
4
Kliknite na položku [OK].
Pri podržanej tlači môžete potvrdiť alebo nastaviť názov údajov na zobrazenej obrazovke.
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
81
Tlač
Uloženie tlačových údajov
Tlačové údaje môžete uložiť v schránke v zariadení. Takisto môžete zmeniť nastavenia alebo skombinovať
uložené údaje s inými uloženými údajmi pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného
používateľského rozhrania.
POZNÁMKA
● Ak nastavíte číslo schránky použitej vo funkcii uloženej tlače ako predvolené, môžete zmenšiť úsilie potrebné
na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
2
3
Zobrazte kartu [Hlavné].
Vyberte možnosť [Uložiť do poštovej schránky/Uložiť do schránky] v poli [Metóda
výstupu].
V dialógovom okne [Nastavenia ukladania] nastavte [Názov dokumentu].
Ak chcete použiť požadovaný názov, vyberte položku [Zadať názov] → zadajte názov.
4
Kliknite na položku [Získať informácie o poštovej schránke/Získať informácie
o schránke] → vyberte cieľ v zozname [Poštová schránka/Schránka].
Pomocou klávesu [Ctrl] alebo [Shift] môžete vybrať súčasne viaceré schránky.
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Zmena predvolených nastavení(P. 85)
82
Tlač
Stanovenie priority pred ďalšími tlačovými úlohami
Môžete vytlačiť dokument s vyššou prioritou než ostatné tlačové úlohy, ktoré sú v pohotovostnom stave v
zariadení.
Pri vykonávaní tlače s prioritou, ak je tlačová úloha spracovávaná na zariadení, sa tlač s prioritou začne hneď po
dokončení tejto úlohy.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte možnosť [Prioritná tlač] v poli [Metóda výstupu].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Pozastavenie aktuálnych tlačových úloh a stanovenie priority pre tlačovú úlohu(P. 84)
83
Tlač
Pozastavenie aktuálnych tlačových úloh a stanovenie
priority pre tlačovú úlohu
Môžete zrušiť tlačové úlohy aktuálne spracovávané zariadením a vytlačiť zadanú úlohu.
Táto funkcia je užitočná, keď spracovaná tlačová úloha zaberá čas a vy chcete ešte pred jej dokončením vytlačiť
inú tlačovú úlohu.
Po dokončení tlačovej úlohy sa prerušená tlačová úloha znova spustí.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte možnosť [Prerušiť a tlačiť] v poli [Metóda výstupu].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Stanovenie priority pred ďalšími tlačovými úlohami(P. 83)
84
Tlač
Zmena predvolených nastavení
Predvolené nastavenia tlače môžete zmeniť. Ak často používané nastavenia tlače nastavíte ako predvolené,
môžete zmenšiť úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
2
3
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte
[Predvoľby tlače].
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
4
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Tlač z počítačovej aplikácie(P. 60)
85
Vytvorenie brožúry
Vytvorenie brožúry
Vytvorenie brožúry .......................................................................................................................................... 87
Tlač brožúry ......................................................................................................................................................... 88
Vytvorenie brožúry v skupinách ......................................................................................................................... 89
Oprava posunu počas tlače brožúry ................................................................................................................... 90
Tlač brožúry so zošívanou väzbou ...................................................................................................................... 91
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou ......................................................... 92
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou ................................................................................ 93
Dokonalé zviazanie .............................................................................................................................................. 94
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany .......................................... 95
86
Vytvorenie brožúry
Vytvorenie brožúry
Tlač brožúry(P. 88)
Vytvorenie brožúry v skupinách(P. 89)
Oprava posunu počas tlače brožúry(P. 90)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 91)
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 92)
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 93)
Dokonalé zviazanie(P. 94)
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany(P. 95)
87
Vytvorenie brožúry
Tlač brožúry
Dokument môžete vytlačiť so stranami usporiadanými tak, že po poskladaní na polovicu vytvoria brožúru.
1
Zobrazte kartu [Hlavné] alebo [Rozloženie].
2
Vyberte [Tlač brožúry].
Ak chcete nastaviť pozíciu a veľkosť väzby, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
3
4
Kliknite na položku [Podrobnosti].
V dialógovom okne [Nastavenia brožúry] vyberte smer väzby pri vykonávaní tlače
brožúry z položky [Zviazanie].
5
Určite šírku v položke [Šírka väzby].
6
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Karta [Rozloženie](P. 124)
Vytvorenie brožúry v skupinách(P. 89)
Oprava posunu počas tlače brožúry(P. 90)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 91)
88
Vytvorenie brožúry
Vytvorenie brožúry v skupinách
Pri vytváraní brožúry z dokumentu s veľkým počtom strán môžete strany rozdeliť na niekoľko skupín a vytlačiť
ich.
1
Zobrazte kartu [Hlavné] alebo [Rozloženie].
2
Vyberte možnosť [Tlač brožúry] → kliknite na položku [Podrobnosti].
3
4
V dialógovom okne [Nastavenia brožúry] vyberte [Pri rozložení brožúry rozdeliť na
skupiny].
Vyberte spôsob rozdelenia z položky [Rozdeliť na skupiny].
V prípade manuálneho delenia určite, koľko stránok sa nachádza v jednotlivých súpravách.
V prípade manuálneho delenia a vykonávania tlače brožúry so zošívanou väzbou určite hodnotu rovnajúcu sa
maximálnemu počtu strán, ktoré zariadenie dokáže zošiť väzbou, alebo nižšiu. Maximálny počet strán, ktoré
možno zošiť väzbou, je uvedený v príručke k zariadeniu.
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Karta [Rozloženie](P. 124)
Tlač brožúry(P. 88)
89
Vytvorenie brožúry
Oprava posunu počas tlače brožúry
Brožúry môžete vytvoriť a vytlačiť a zároveň opraviť posun medzi vonkajšími a vnútornými stranami, ku ktorému
dochádza počas tlače brožúry. Ak orežete okraje strán orezávačkou, môžete upraviť veľkosť okraja tak, aby
pozícia tlačových údajov na strane bola na všetkých stranách rovnaká.
1
Zobrazte kartu [Hlavné] alebo [Rozloženie].
2
Vyberte možnosť [Tlač brožúry] → kliknite na položku [Podrobnosti].
3
4
V dialógovom okne [Nastavenia brožúry] vyberte [Použiť postupnú (posuvnú)
korekciu].
Vyberte spôsob korekcie v položke [Metóda korekcie].
Ak chcete vykonať manuálnu korekciu, určite veľkosť korekcie v položke [Hodnota korekcie].
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Karta [Rozloženie](P. 124)
Tlač brožúry(P. 88)
90
Vytvorenie brožúry
Tlač brožúry so zošívanou väzbou
Pri vykonávaní tlače brožúry môžete určiť zošívanie v strede výstupných stránok. Stránky sú rozdelené do súprav
a sú zložené na polovicu a každá súprava je v strede zošitá väzbou.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte [Tlač brožúry].
Môžete tiež nastaviť [Tlač brožúry] na karte [Rozloženie].
3
Vyberte [Zap.] v položke [Zošitie] → vyberte možnosť [Zošívaná väzba] ako polohu
zošívania.
Môžete tiež nastaviť [Zošitie] na karte [Dokončenie].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Karta [Rozloženie](P. 124)
Karta [Dokončenie](P. 130)
Tlač brožúry(P. 88)
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 92)
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 93)
91
Vytvorenie brožúry
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so
zošívanou väzbou
Pri tlači brožúr so zošívanou väzbou môžete lisom stlačiť zošitú časť, aby bola plochá.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte [Tlač brožúry].
Môžete tiež nastaviť [Tlač brožúry] na karte [Rozloženie].
3
Vyberte [Zap.] v položke [Zošitie] → vyberte [Zošívaná väzba] ako polohu zošívania.
Môžete tiež nastaviť [Zošitie] na karte [Dokončenie].
4
5
6
Kliknite na položku [Tlač brožúry] > [Podrobnosti].
V dialógovom okne [Nastavenia brožúry] vyberte [Sedlový lis] → zadajte silu pritlačenia
sedlového lisu v poli [Nastavenie sedlového lisu].
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Karta [Rozloženie](P. 124)
Karta [Dokončenie](P. 130)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 91)
92
Vytvorenie brožúry
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou
väzbou
V prípade zošívania v strede na vytvorenie brožúry môžete odstrihnúť a zarovnať okraje stránok.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte [Tlač brožúry].
Môžete tiež nastaviť [Tlač brožúry] na karte [Rozloženie].
3
Vyberte [Zap.] v položke [Zošitie] → vyberte [Zošívaná väzba] ako polohu zošívania.
Môžete tiež nastaviť [Zošitie] na karte [Dokončenie].
4
Zobrazte kartu [Dokončenie].
5
Vyberte [Orezanie].
Ak chcete nastaviť metódu úpravy šírky orezania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
6
Kliknite na položku [Podrobnosti].
7
V dialógovom okne [Nastaviť šírku orezania] nastavte metódu úpravy šírky orezania.
Ak sa zobrazí [Upraviť podľa], po dokončení sa výberom [Šírka konečnej úpravy] orežú strany na určenú výšku
a šírku.
8
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Karta [Rozloženie](P. 124)
Karta [Dokončenie](P. 130)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 91)
93
Vytvorenie brožúry
Dokonalé zviazanie
Na stranu väzby na stranách s obsahom môžete naniesť lepidlo, strany uzavrieť obálkou a tak vytvoriť brožúru.
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Vyberte možnosť [Dokonalé zviazanie] → kliknite na položku [Podrobnosti].
3
V dialógovom okne [Nastavenia dokonalého zviazania] nastavte požadované položky.
V prípade tlače na obálku
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] → nastavte [Nastavenia obálky dokonalého zviazania] > [Tlač obálky].
V prípade nastavovania veľkosti dokončovania
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] → vyberte [Nastavenia dokončenia] > [Určiť podľa].
Ak vyberiete [Veľkosť konečnej úpravy], vyberte veľkosť dokončenej stránky v položke [Veľkosť konečnej
úpravy]. Obálky a stránky s obsahom sa orežú tak, aby zodpovedali konečnej veľkosti.
Ak vyberiete [Šírka orezania], určite šírku orezania v položke [Šírka orezania (vpredu)] a [Šírka orezania (hore/
dole)].
Na karte [Nastavenie konečnej úpravy] môžete upraviť polohy tlače pre strany s obsahom a obálky ako aj uhly
a polohy orezania.
4
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Rozloženie](P. 124)
94
Vytvorenie brožúry
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v
zadnej časti každej strany
Pri tlači brožúry a obojstrannej tlači môžete tlačiť čísla strán tak, aby boli v rovnakej polohe na prednej aj zadnej
strane každej stránky. Napríklad, ak určíte stranu oproti väzbe, číslo strany sa pripojí ako kniha brožúry.
Ak určíte pozíciu vytlačenia čísla strany v pravom dolnom rohu, ak zapnete túto funkciu, výsledok tlače bude
nasledujúci.
Pri tlači brožúry
Pri obojstrannej tlači
V tejto časti je vysvetlený postup, kedy sa táto funkcia použije na tlač brožúry.
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Vyberte [Tlač brožúry].
Môžete tiež nastaviť [Tlač brožúry] na karte [Hlavné].
POZNÁMKA
● Ak sa táto funkcia používa na obojstrannú tlač, nastavte [Obojstranná tlač] na karte [Hlavné].
3
Kliknite na položku [Hlavička/päta].
4
V dialógovom okne [Nastavenia hlavičky/päty] zobrazte kartu [Informácie o tlači].
5
Vyberte polohu tlače čísla strán v položke [Výstupné hárky] > [Číslo strany].
6
7
Vyberte položku [Výstupné hárky] > [Vytlačiť tak, aby sa poloha tlače na prednej
a zadnej strane papiera prekrývala].
Kliknite na položku [OK].
95
Vytvorenie brožúry
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
Karta [Rozloženie](P. 124)
Tlač brožúry(P. 88)
96
Používanie rôznych typov papiera
Používanie rôznych typov papiera
Používanie rôznych typov papiera ......................................................................................................... 98
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera ....................................................................................................... 99
Vkladanie listov medzi priehľadné fólie ........................................................................................................... 100
Vkladanie hárkov .............................................................................................................................................. 101
Vkladanie rozraďovača ...................................................................................................................................... 102
Tlač na rozraďovač ............................................................................................................................................ 103
97
Používanie rôznych typov papiera
Používanie rôznych typov papiera
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera(P. 99)
Vkladanie listov medzi priehľadné fólie(P. 100)
Vkladanie hárkov(P. 101)
Vkladanie rozraďovača(P. 102)
Tlač na rozraďovač(P. 103)
98
Používanie rôznych typov papiera
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera
Požadovanú veľkosť papiera môžete zaregistrovať a používať ju na tlač. Zaregistrované veľkosti papiera môžete
takisto používať na tlač s ostatnými zariadeniami z používaného počítača.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Kliknite na položku [Vlastný papier].
3
V dialógovom okne [Nastavenia vlastného papiera] kliknite na tlačidlo [Pridať].
4
5
V dialógovom okne [Upraviť vlastný papier] nakonfigurujte podrobné nastavenia, ako
je názov, rozmery atď. vlastnej veľkosti papiera → kliknite na [OK].
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 121)
99
Používanie rôznych typov papiera
Vkladanie listov medzi priehľadné fólie
Tlač môžete vykonať tak, že medzi priehľadné fólie vložíte listy papiera. Tlačiť môžete aj na vložené listy.
1
Zobrazte kartu [Podávanie papiera].
2
Vyberte priehľadnosť v položke [Typ papiera].
Môžete si vybrať z nasledujúcich priehľadností.
- Rozbaľovací zoznam [Typ papiera].
- [Typ papiera] v dialógovom okne [Nastavenia typu papiera].
Dialógové okno [Nastavenia typu papiera] môžete zobraziť výberom položky [Vybrať papier podľa] > [Typ
papiera], potom kliknite na [Nastavenia] alebo kliknite na [Typ papiera] > [Nastavenia].
3
4
5
6
Vyberte zdroj papiera pre priehľadné fólie v položke [Zdroja papiera na priesvitky]
alebo [Zdroj papiera].
Vyberte položku [Zap.] alebo [Tlač na hárky obálky] v poli [Hárky obálky].
Vyberte zdroj papiera, ktorý je nastavený na vkladanie listov, v položke [Určiť hárky
obálky podľa] > [Zdroj papiera] alebo [Zdroj papiera na hárky obálky].
Ak chcete zmeniť typ papiera pre vkladané listy, kliknite na položku [Určiť hárky
obálky podľa] > [Typ papiera] alebo [Nastavenia] v položke [Typ papiera na hárky
obálky] → vyberte typ papiera → kliknite na [OK].
Príbuzné témy
Karta [Podávanie papiera](P. 128)
100
Používanie rôznych typov papiera
Vkladanie hárkov
Medzi zadané strany môžete vložiť ďalšie hárky papiera.
1
Zobrazte kartu [Podávanie papiera].
2
Vyberte možnosť [Vloženie hárkov] → kliknite na položku [Nastavenia].
3
V dialógovom okne [Nastavenia vkladania hárkov] vyberte položku [Vložené hárky] v
časti [Hárky na vloženie].
4
Nastavte [Zdroj papiera], [Vložené hárky/tabelačný papier] a [Poloha vkladania].
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Podávanie papiera](P. 128)
101
Používanie rôznych typov papiera
Vkladanie rozraďovača
Medzi určené strany môžete vložiť rozraďovač. Môžete tlačiť aj na časť so záložkou.
1
Zobrazte kartu [Podávanie papiera].
2
Vyberte možnosť [Vloženie hárkov] → kliknite na položku [Nastavenia].
3
4
5
V dialógovom okne [Nastavenia vkladania hárkov] vyberte rozraďovač v položke
[Hárky na vloženie].
Nastavte [Zdroj papiera], [Vložené hárky/tabelačný papier] a [Poloha vkladania].
Ak chcete zmeniť typ papiera, kliknite na [Typ tabelačného papiera] > [Nastavenia] →
vyberte typ papiera, ktorý sa má použiť v položke [Typ papiera].
Ak chcete nastaviť veľkosť rozradovača a polohu tlače na časti so zarážkou, postupujte podľa nasledujúcich
pokynov.
Ak nie je nutné nastavenie, kliknutím na [OK] zatvorte dialógové okno [Nastavenia typu papiera].
6
7
8
Kliknite na položku [Podrobnosti tabelačného papiera].
V dialógovom okne [Nastavenia tabelačného papiera] vyberte veľkosť papiera v
položke [Veľkosť tabelačného papiera].
Vyberte [Odsadiť polohu tlače] → určite [Šírka odsadenia] → kliknite na [OK].
Ak ste vytvorili tlačové údaje s jednou z nasledujúcich veľkostí papiera, nevyberajte [Odsadiť polohu tlače]. Časť
so zarážkou je zahrnutá v šírke.
- A4 rozraďovač: 223 x 297 mm
- Listový rozraďovač: 228,6 x 279,4 mm
9
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Podávanie papiera](P. 128)
102
Používanie rôznych typov papiera
Tlač na rozraďovač
Môžete tlačiť na časť rozraďovača so zarážkou.
1
Zobrazte kartu [Podávanie papiera].
2
Kliknite na položku [Typ papiera] > [Nastavenia].
Ak vyberiete [Vybrať papier podľa], vyberte [Typ papiera] a kliknite na [Nastavenia].
3
4
V dialógovom okne [Nastavenia typu papiera] vyberte rozraďovač v položke [Typ
papiera].
Kliknite na položku [Podrobnosti tabelačného papiera].
Zobrazí sa dialógové okno [Nastavenia tabelačného papiera].
5
Vyberte [Odsadiť polohu tlače] → vyšpecifikujte [Šírka odsadenia].
Ak ste vytvorili tlačové údaje s jednou z nasledujúcich veľkostí papiera, nevyberajte [Odsadiť polohu tlače]. Časť
so zarážkou je zahrnutá v šírke.
- A4 rozraďovač: 223 x 297 mm
- Listový rozraďovač: 228,6 x 279,4 mm
Ak vyberiete [Veľkosť tabelačného papiera], vyberte veľkosť papiera.
6
Kliknite na položku [OK].
7
V dialógovom okne [Nastavenia tabelačného papiera] kliknite na tlačidlo [OK].
Príbuzné témy
Karta [Podávanie papiera](P. 128)
103
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení ................................................................................................................ 105
Registrácia obľúbených nastavení ................................................................................................................... 106
Úprava zoznamu obľúbených nastavení .......................................................................................................... 107
104
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení
Registrácia obľúbených nastavení(P. 106)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 107)
105
Úprava obľúbených nastavení
Registrácia obľúbených nastavení
Môžete vyvolať často používané nastavenia tlače pri tlači s registrovaním týchto nastavení v položke [Obľúbené
nastavenia].
1
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nakonfigurujte nastavenia, ktoré chcete
zaregistrovať.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
2
Kliknite na [Registrovať] v spodnej časti obrazovky v zozname [Obľúbené nastavenia].
3
V dialógovom okne [Registrovať obľúbené nastavenia] vyberte [Názov] a [Ikona].
Podľa potreby zadajte text do poľa [Komentár].
4
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 119)
106
Úprava obľúbených nastavení
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
Zoznam [Obľúbené nastavenia] môžete upraviť a takisto ho importovať alebo exportovať a použiť v iných
počítačoch.
POZNÁMKA
● Nemôžete upravovať nastavenia tlače zaregistrované v obľúbených nastaveniach. Ak chcete použiť iné
nastavenie tlače ako obľúbené nastavenia, zaregistrujte ich ako nové obľúbené nastavenia.
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3
V zozname [Obľúbené nastavenia] vyberte obľúbené nastavenia, ktoré chcete upraviť
→ kliknite na [Upraviť].
Ak chcete odstrániť obľúbené nastavenia, vyberte obľúbené nastavenia → kliknite na položku [
]
(Odstrániť) → na zobrazenej overovacej obrazovke kliknite na položku [Áno].
4
V dialógovom okne [Upraviť obľúbené nastavenia] vyberte [Názov] a [Ikona] → kliknite
na [OK].
Podľa potreby zadajte text do poľa [Komentár].
5
Kliknite na položku [Zatvoriť].
Exportovanie obľúbených nastavení
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3
4
V položke [Obľúbené nastavenia] vyberte obľúbené nastavenia, ktoré chcete
exportovať.
Kliknite na tlačidlo [Export] → zadajte názov a umiestnenie súboru → kliknite na
tlačidlo [Uložiť] alebo [OK].
Vybrané obľúbené nastavenia sú uložené v súbore s príponou „.profile“.
107
Úprava obľúbených nastavení
Importovanie obľúbených nastavení
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3
Vyberte [Import] → vyberte súbor (s príponou „.profile“), ktorý chcete importovať →
kliknite na [Otvoriť].
Importované obľúbené nastavenia sa zobrazia v zozname [Obľúbené nastavenia].
Príbuzné témy
Karta [Podpora/zariadenie](P. 136)
Registrácia obľúbených nastavení(P. 106)
108
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia .................................................................................................... 110
Nastavenie funkcie overovania ........................................................................................................................ 111
Nastavenie mena používateľa .......................................................................................................................... 113
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou ...................................................................... 115
109
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie funkcie overovania(P. 111)
Nastavenie mena používateľa(P. 113)
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou(P. 115)
110
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie funkcie overovania
Na správu tlače môžete používať funkciu správy podnikových ID alebo funkciu overovania používateľov.
Ak chcete nastaviť funkciu overovania, musíte povoliť funkciu v nastaveniach zariadenia.
Povolenie funkcie overovania
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
4
Vyberte možnosť [Funkcia overovania] → kliknite na položku [Nastavenia].
5
6
V dialógovom okne [Nastavenia funkcie overovania] vyberte funkciu → kliknite na
[OK].
Kliknite na položku [OK].
Nastavenie informácií overovania
POZNÁMKA
● Ak nastavíte informácie o overovaní ako predvolené nastavenie, môžete zmenšiť úsilie potrebné na
konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenia overovacích údajov].
111
Koordinácia s funkciami zariadenia
3
Na zobrazenej obrazovke zadajte informácie o overovaní nastavené v zariadení.
4
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Podpora/zariadenie](P. 136)
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu](P. 138)
Zmena predvolených nastavení(P. 85)
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou(P. 115)
112
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie mena používateľa
Môžete nastaviť meno používateľa, ktoré chcete použiť pre tlačové úlohy. Nastavené meno používateľa sa
zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a vytlačí sa ako meno používateľa v hlavičkách a pätách.
Ak chcete zmeniť meno používateľa, musíte povoliť zmeny v nastaveniach zariadenia.
Povolenie zmien používateľského mena
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3
Zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
4
Kliknite na položku [Zmeniť nastavenia správcu].
Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá vyžaduje, aby ste potvrdili, či chcete povoliť zmeny, kliknite na [Áno] → zobrazte
kartu [Nastavenia správcu].
5
Povoľte [Zoznam nastavení] > [Povoliť zmeny mena používateľa] → kliknite na [OK].
Nastavenie používateľského mena
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenie mien používateľov].
3
V dialógovom okne [Nastavenie mien používateľov] vyberte položku [Meno, ktoré sa
použije] → kliknite na tlačidlo [OK].
113
Koordinácia s funkciami zariadenia
Príbuzné témy
Karta [Podpora/zariadenie](P. 136)
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu](P. 138)
114
Koordinácia s funkciami zariadenia
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred
tlačou
Ešte pred tlačou môžete skontrolovať nastavené informácie o používateľovi.
Ak nastavíte túto funkciu, pri tlači sa zobrazí obrazovka umožňujúca skontrolovať informácie o používateľovi.
V prípade potreby môžete tieto informácie vynulovať.
K informáciám o používateľovi, ktoré môžete skontrolovať, patria kód PIN (alebo heslo) nastavený pre
zabezpečenú tlač a overovacie informácie nastavené pre správu tlače pomocou funkcie správy podnikových ID
alebo funkcie overenia používateľov.
Predpoklady
● Používate systém Windows 10 verzie 1803 alebo novší
● Je nainštalovaný nástroj Canon Office Printer Utility
● Systém je správne nastavený, aby sa zobrazila obrazovka potvrdenia
Povoľte možnosť [Povoliť aplikáciám spúšťanie na pozadí] aj [Canon Office Printer Utility] v ponuke
[Nastavenie] > [Ochrana osobných údajov] > [Aplikácie na pozadí] systému Windows.
Postupy
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3
Zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
4
Kliknite na položku [Zmeniť nastavenia správcu].
Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá vyžaduje, aby ste potvrdili, či chcete povoliť zmeny, kliknite na [Áno] → zobrazte
kartu [Nastavenia správcu].
5
Povoľte [Zoznam nastavení] > [Pri tlači vždy potvrdiť informácie o používateľovi] →
kliknite na [OK].
POZNÁMKA
● Ak budete používať šetrič batérie systému Windows, obrazovka umožňujúca potvrdiť informácie
o používateľovi sa nemusí zobraziť, pretože batéria nemusí byť dostatočne nabitá. V takom prípade vykonajte
tlač po jednom z nasledujúcich krokov.
- Zapojte počítač do elektrickej siete
115
Koordinácia s funkciami zariadenia
- V nastaveniach batérie zapnite fungovanie Canon Office Printer Utility na pozadí
Postupujte nasledovne.
(1) V ponuke [Nastavenie] > [Systém] > [Batéria] kliknite na možnosť [Pozrite si, ktoré aplikácie majú vplyv na
výdrž batérie].
(2) Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zobraziť] > [Všetky aplikácie].
(3) Vyberte [Canon Office Printer Utility] → vypnite možnosť [Nechajte Windows rozhodnúť, či táto aplikácia
môže byť spustená na pozadí], potom vyberte [Povoliť aplikácii spúšťanie úloh na pozadí].
Tlačiť môžete aj po deaktivovaní šetriča batérie v ponuke [Batéria].
Príbuzné témy
Karta [Podpora/zariadenie](P. 136)
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu](P. 138)
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom(P. 78)
Šifrovanie tlačových údajov(P. 79)
Nastavenie funkcie overovania(P. 111)
116
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení ......................................................................................................................................... 118
Spoločné nastavenia pre všetky karty ............................................................................................................. 119
Karta [Hlavné] .................................................................................................................................................... 121
Karta [Rozloženie] .............................................................................................................................................. 124
Karta [Podávanie papiera] ................................................................................................................................ 128
Karta [Dokončenie] ............................................................................................................................................ 130
Karta [Kvalita] .................................................................................................................................................... 132
Karta [Obálky] .................................................................................................................................................... 135
Karta [Podpora/zariadenie] .............................................................................................................................. 136
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu] ..................................................................................... 138
117
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 119)
Karta [Hlavné](P. 121)
Karta [Rozloženie](P. 124)
Karta [Podávanie papiera](P. 128)
Karta [Dokončenie](P. 130)
Karta [Kvalita](P. 132)
Karta [Obálky](P. 135)
Karta [Podpora/zariadenie](P. 136)
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu](P. 138)
118
Zoznam nastavení
Spoločné nastavenia pre všetky karty
Pomocou náhľadu nastavení na každej strane môžete nastaviť základné funkcie tlače. Taktiež môžete zobraziť
obľúbené nastavenia, obnoviť štandardné konfigurácie nastavení tlače atď.
Náhľad nastavení
Zobrazí aktuálne nastavenia tlače ako ukážku. Kliknutím na ukážku môžete nastaviť základné funkcie tlače.
Zobrazenie príručky k náhľadu nastavení
Prepnúť medzi 1-strannou/obojstrannou tlačou
Zošitie
Kliknite, kde chcete stranu zošiť. Pri nastavení tlače
brožúry môžete zapnúť a vypnúť zošívanie na
striešku.
Miesto zošívania
Kliknite na okraj strany, kde sa má nachádzať väzba.
Otočenie kolieska/stiahnutie prstami: zmena
rozloženia strany
Môžete zmeniť počet strán usporiadaných na
každom hárku papiera.
Počet strán môžete zmeniť otáčaním kolieska myši
na náhľade nastavení, Ak budete používať displej
s dotykovým panelom, počet strán môžete zmeniť
stiahnutím a roztiahnutím prstov na náhľade
nastavení.
[Obľúbené nastavenia]
Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných obľúbených nastavení.
[Registrovať]
Umožňuje zaregistrovať aktuálne nastavenia tlače ako obľúbené nastavenia.
☞ Dialógové okno [Registrovať obľúbené nastavenia]
[Názov]
Určuje názov priradený k obľúbeným nastaveniam.
[Ikona]
Určuje ikonu priradenú k obľúbeným nastaveniam.
[Komentár]
Určuje komentár k obľúbeným nastaveniam. Zadajte v prípade potreby.
[Zobraziť nastavenia]
Zobrazuje obsah obľúbených nastavení.
[Resetovať nastavenia tlače]
Vráti nastavenia tlače všetkých kariet na svoje štandardné konfigurácie.
[Obnoviť predvolené]
Vráti nastavenia tlače na otvorenej karte na svoje štandardné konfigurácie.
119
Zoznam nastavení
Príbuzné témy
Registrácia obľúbených nastavení(P. 106)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 107)
120
Zoznam nastavení
Karta [Hlavné]
Môžete nastaviť základné funkcie tlače.
[Formát strany]
Zobrazuje veľkosť stránky nastavenú v aplikácii alebo veľkosť stránky nastavenú po kliknutí na časť
[Podrobnosti].
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť veľkosť dokumentu a jeho zväčšenie alebo zmenšenie.
Veľkosti papiera zobrazené s ikonou (
) je možné zadať iba ako veľkosť papiera v tlačových údajoch. Nie
sú podporované ako veľkosti papiera, na ktorý sa aktuálne tlačí.
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý chcete tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia [Formát
strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[Orientácia]
Určuje orientáciu tlačových údajov.
[Kópie]
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
[Typ papiera]
Určuje papier na tlač podľa typu papiera.
[Obojstranná tlač]
Tlač na obidve strany papiera. Predvolené nastavenie tlačiarní, ktoré podporujú obojstrannú tlač, je
[Obojstranná tlač].
[Miesto zošívania]
Určuje miesto zošívania.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť šírku väzby. Ak je nastavená väzba, priestor tlače sa zúži iba o šírku väzby. Ak vyberiete
možnosť [Prispôsobenie obrázka väzbe] > [Zmenšiť obrázok], tlačové údaje sa zmenšia tak, aby sa zmestili do
oblasti tlače. Ak vyberiete [Posunúť obrázok], tlačové údaje sa posunú a usporiadajú tak, ako sú. V takom
prípade nemusí byť možné vytlačiť niektoré údaje, ktoré nie sú v oblasti tlače.
[Tlač brožúry]
Tlač so stránkami dokumentu usporiadanými tak, aby sa mohli preložiť v polovici na vytvorenie brožúry.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri vykonávaní tlače brožúr, ako je smer otvárania a šírka
väzby.
☞ Dialógové okno [Nastavenia brožúry]
[Zviazanie]
121
Zoznam nastavení
Pri vytváraní brožúry určuje, či sa dokument otvára vpravo alebo vľavo.
[Šírka väzby]
Určuje šírku väzby.
[Pri rozložení brožúry rozdeliť na skupiny]
Vytvorenie brožúry s viacerými skupinami. V položke [Rozdeliť na skupiny] vyberte, či chcete vykonať
automatické alebo manuálne rozdelenie. V prípade manuálneho rozdelenia v položke [Počet hárkov
v skupine] určite, koľko strán je v každej skupine.
[Použiť postupnú (posuvnú) korekciu]
Opravuje posun medzi vonkajšími a vnútornými stranami, ku ktorému dochádza počas tlače brožúry. Vyberte
spôsob korekcie v poli [Metóda korekcie]. V prípade manuálnej korekcie určite hodnotu korekcie v položke
[Hodnota korekcie].
[Sedlový lis]
Vykoná sa pritlačenie sedlového lisu pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou. V položke [Nastavenie
sedlového lisu] môžete určiť silu pritlačenia sedlového lisu.
POZNÁMKA
● Kartu [Hlavné] alebo [Rozloženie] > [Tlač brožúry] nie je možné nastaviť na rovnaký čas ako nasledujúce
nastavenia.
- Nastavenia iné ako na karte [Obálky] > [Konfigurovať nastavenia prednej obálky] > [Predná obálka] >
[Nechať prázdne]
- Karta [Obálky] > [Konfigurovať nastavenia zadnej obálky]
[Rozloženie strán]
Tlač viacerých strán rozmiestnených na jednom liste.
[Zošitie]
Zošívanie strán pri výstupe tlačových údajov. Vyberte miesto(-a) zošívania.
[Zap. (Eko (bez zošitia))] lisovanie papiera bez použitia spiniek.
Dostupné miesta zošívania sa líšia v závislosti od veľkosti výstupného papiera, smeru podávania papiera a
spôsobu zdroja papiera.
[Režim farieb]
Prepínanie medzi farebnou a čiernobielou tlačou.
POZNÁMKA
● Ak vyberiete možnosť [Režim farieb] > [Farebne], v predvolenom nastavení sa určí, či budú jednotlivé strany
farebné alebo v odtieňoch sivej a príslušným spôsobom sa bude prepínať režim farieb.
● Ak chcete vytlačiť všetky strany farebne, zakážte možnosť [Riešenie problémov] > [Automaticky (farebne/ČB)]
na karte [Podpora/zariadenie].
[Metóda výstupu]
Nastaví spôsob výstupu tlačových údajov. Môžete nastaviť kód PIN v tlačových údajoch alebo tlačové údaje
môžete uložiť v zariadení.
[Tlač]
Uskutoční normálnu tlač.
[Podržať]
Uloženie tlačových údajov vo fronte podržania (dočasné úložisko) v zariadení. Môžete zmeniť poradie tlače
alebo nastavenia uložených údajov pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného
používateľského rozhrania.
122
Zoznam nastavení
Názov súboru sa zobrazí na zariadení. Ak vyberiete možnosť [Názov dokumentu] > [Zadať názov] v
dialógovom okne [Nastavenia dokumentu na podržanie] zobrazenom po kliknutí na položku [Nastavenia],
môžete určiť požadovaný názov.
[Zabezpečená tlač]
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom a jeho uloženie do zariadenia. Táto funkcia je užitočná pri tlači
dôverných dokumentov atď. Ak povolíte funkciu šifrovanej zabezpečenej tlače, môžete zašifrovať a tlačiť
údaje a dosiahnuť lepší účinok z hľadiska bezpečnosti.
Uložené údaje môžete vytlačiť zadaním kódu PIN na ovládacom paneli zariadenia.
POZNÁMKA
● Ak ste povolili možnosť [Tlač chránená PIN kódom] v možnostiach tlače v systéme Windows a tlačíte
pomocou ovládača, za normálnych okolností bude na výstupe tlačová úloha ako zabezpečená tlač.
[Uložiť do poštovej schránky/Uložiť do schránky]
Uloženie tlačových údajov v schránke v zariadení. Môžete zmeniť nastavenia alebo skombinovať uložené
údaje pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného používateľského rozhrania.
[Prioritná tlač]
Tlač s prioritou vyššou ako iné tlačové údaje čakajúce na vytlačenie v zariadení.
[Prerušiť a tlačiť]
Zrušenie tlačovej úlohy aktuálne spracovávanej zariadením a tlač zadanej úlohy.
[Plánovaná tlač]
Tlač v nastavenom čase.
Keď je nastavený čas, nastavený čas sa zobrazí, keď prejdete kurzorom nad [Plánovaná tlač].
Ak sa čas nastavený na zariadení nezhoduje s časom nastaveným na počítači, tlačová úloha sa nemusí vytlačiť
v nastavenom čase alebo sa tlač môže zrušiť.
[Vlastný papier]
Umožňuje zaregistrovať požadovanú veľkosť papiera, ktorú môžete použiť na tlač.
Pripojené položky označené ako ( ) sú štandardné veľkosti papiera a nemôžete ich upraviť ani odstrániť.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 119)
Nastavenie mierky(P. 70)
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom(P. 78)
Šifrovanie tlačových údajov(P. 79)
Podržanie tlačových úloh(P. 81)
Uloženie tlačových údajov(P. 82)
Stanovenie priority pred ďalšími tlačovými úlohami(P. 83)
Pozastavenie aktuálnych tlačových úloh a stanovenie priority pre tlačovú úlohu(P. 84)
Tlač brožúry(P. 88)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 91)
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany(P. 95)
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera(P. 99)
123
Zoznam nastavení
Karta [Rozloženie]
Môžete si vybrať rozvrhnutie alebo nastaviť úpravy strany pri tlači.
[Tlač brožúry]
Tlač so stránkami dokumentu usporiadanými tak, aby sa mohli preložiť v polovici na vytvorenie brožúry.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri vykonávaní tlače brožúr, ako je smer otvárania a šírka
väzby.
☞ Dialógové okno [Nastavenia brožúry]
[Zviazanie]
Pri vytváraní brožúry určuje, či sa dokument otvára vpravo alebo vľavo.
[Šírka väzby]
Určuje šírku väzby.
[Pri rozložení brožúry rozdeliť na skupiny]
Vytvorenie brožúry s viacerými skupinami. V položke [Rozdeliť na skupiny] vyberte, či chcete vykonať
automatické alebo manuálne rozdelenie. V prípade manuálneho rozdelenia v položke [Počet hárkov
v skupine] určite, koľko strán je v každej skupine.
[Použiť postupnú (posuvnú) korekciu]
Opravuje posun medzi vonkajšími a vnútornými stranami, ku ktorému dochádza počas tlače brožúry. Vyberte
spôsob korekcie v poli [Metóda korekcie]. V prípade manuálnej korekcie určite hodnotu korekcie v položke
[Hodnota korekcie].
[Sedlový lis]
Vykoná sa pritlačenie sedlového lisu pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou. V položke [Nastavenie
sedlového lisu] môžete určiť silu pritlačenia sedlového lisu.
POZNÁMKA
● Kartu [Hlavné] alebo [Rozloženie] > [Tlač brožúry] nie je možné nastaviť na rovnaký čas ako nasledujúce
nastavenia.
- Nastavenia iné ako na karte [Obálky] > [Konfigurovať nastavenia prednej obálky] > [Predná obálka] >
[Nechať prázdne]
- Karta [Obálky] > [Konfigurovať nastavenia zadnej obálky]
[Dokonalé zviazanie]
Na stranu väzby na stranách s obsahom sa nanesie lepidlo a strany sa uzavrú obálkou a vytvorí sa tak brožúra.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri vykonávaní tlače brožúr, ako je smer otvárania a veľkosť
papiera.
☞ Dialógové okno [Nastavenia dokonalého zviazania]
Karta [Základné nastavenia]
[Zviazanie]
Pri vytváraní brožúry nastavuje, či sa dokument otvára vpravo alebo vľavo.
[Nastavenia obálky dokonalého zviazania]
Nastavuje veľkosť papiera a zdroj papiera pre obálku. Ak tlačíte na obálku, nastavte [Tlač obálky].
124
Zoznam nastavení
[Nastavenia stránky s obsahom]
Nastavuje veľkosť papiera pre strany s obsahom.
[Nastavenia dokončenia]
Určuje konečnú veľkosť a spôsob nastavenia v položke [Určiť podľa].
Karta [Nastavenie konečnej úpravy]
Slúži na úpravu polohy tlače pre strany s obsahom a obálku ako aj uhly a polohy orezania.
[Vložiť vodotlač]
Vloží a vytlačí polopriehľadné znaky cez tlačové údaje, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
[Podrobnosti]
Umožňuje vytvárať nove vodoznaky a upravovať existujúce vodoznaky.
☞ Dialógové okno [Upraviť vodotlač]
[Zoznam vodotlače]
Zobrazí zoznam zaregistrovaných vodoznakov. Keď vyberiete vodoznak, v náhľade a v položke [Obsah] sa
zobrazí podrobné nastavenie vodoznaku.
Keď vyberiete vodoznak a kliknete na [
] (Presun zvolenej vodotlače o jedno miesto nahor) alebo
] (Presun zvolenej vodotlače o jedno miesto nadol), budete môcť meniť jeho polohu v zozname
[
vodoznakov.
[Pridať]
Umožňuje pridať nový vodoznak do položky [Zoznam vodotlače].
[Upraviť]
Umožňuje upraviť vybraný vodoznak.
[
] (Odstrániť)
Odstráni vybratú vodotlač.
POZNÁMKA
● Text vodoznaku môžete zadať kliknutím na [Pridať] alebo [Upraviť] → určite text v položke [Atribúty] > [Text].
Nasledujúci obsah môžete zadať ako kombináciu „\“ so špeciálnymi znakmi.
\d: Dátum
\t: Čas
\u: Používateľské meno
\s: Názov počítača
\j: Názov úlohy
Ak chcete zadať znak „\“, zadajte „\\“ v [Text].
[Pridať rám]
Vytlačí okraj okolo obvodu stránky.
[Plagát]
Zväčší tlačové údaje jednej strany a vytlačí ich cez viacero hárkov papiera. Keď sa vytlačené hárky spoja,
vytvoria veľký výtlačok podobný plagátu.
Ak vyberiete možnosť [Vlastný], môžete postupne zadať počet riadkov a stĺpcov.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť podrobnosti, ako je rozsah strán, ktoré sa majú vytlačiť, tlač s okrajmi atď.
125
Zoznam nastavení
☞ Dialógové okno [Nastavenia plagátu]
[Strany na tlač]
Určí rozsah strán, ktoré sa majú vytlačiť. Môžete tiež zadať len niektoré stránky.
Ak ste vybrali počet riadkov a stĺpcov v položke [Vlastný], môžete číselne zadať rozsah tlače a čísla strán.
[Otáčať hárky o 90 stupňov]
Otočí stranu(-y), ktoré ste určili na karte [Hlavné] > [Orientácia] o 90 stupňov.
Ak ste vybrali možnosť [Automaticky], stránky budú orientované v smere, v ktorom sa vytlačia väčšie tlačové
údaje.
[Vytlačiť hranice okrajov]
Vytlačí okraje na ostatných hárkoch ako pomôcku na zlepenie hárkov.
[Nastaviť okraje na orezanie/lepenie]
Nastaví orezanie/šírku vkladania a okraje pri tlači.
Šírky okrajov sú 20 mm pre [Štandardná]. [Tenký] a [Hrubý] znižuje a zvyšuje šírku o 10 mm, v danom poradí,
na základe hodnoty [Štandardná].
Výber [Vytlačiť značky na zarovnanie] tlačových symbolov, ktoré rozlišujú orezanie a vkladanie.
[Rôzne formáty/orientácie]
Vytlačí údaje, pri ktorých sa veľkosť a orientácia líšia na každej strane.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť kombináciu veľkostí a spôsob zarovnania strán.
[Hlavička/päta]
Umožní pripojiť hlavičky alebo päty k tlačovým údajom. Môžete nastaviť polohu a formát hlavičky alebo päty.
Ak vykonávate tlač brožúry alebo obojstrannú tlač, číslo stránky môžete tiež nastaviť tak, že sa vytlačí na
rovnakom mieste na prednej a zadnej strane.
[Prekrytie]
Vykoná tlač s prekrytím. Môžete tiež nastaviť vytvorenie súboru formulára, ktorý sa použije pri tlači s
prekrytím.
☞ Dialógové okno [Nastavenia prekrytia]
[Spôsob spracovania]
Nastavuje, či sa vykoná tlač s prekrytím, alebo či sa vytvorí súbor formulára, ktorý sa použije pri tlači s
prekrytím. Ak vyberiete možnosť [Používať tlač s prekrytím], použije sa súbor formulára uložený v zariadení.
[Získať informácie o súbore formulára]
Získajú sa najnovšie informácie o súbore formulára.
[Zoznam súborov]
Zobrazí zoznam súborov formulárov uložených v zariadení. Pri vykonávaní tlače s prekrytím vyberte súbor
formulára, ktorý sa použije v zozname.
Ak nedokážete získať informácie zo zariadenia, zoznam sa nezobrazí.
[Farebne] sa použije po kliknutí na položku [Získať informácie o súbore formulára].
[Názov súboru]
Určuje názov novovytvoreného súboru formulára.
Ak nemôžete vybrať súbor formulára z položky [Zoznam súborov], zadajte názov súboru formulára, ktorý sa
použije v tejto časti.
[Použiť na]
Určuje, pre ktorú stranu sa použije tlač s prekrytím pri vykonávaní obojstrannej tlače.
126
Zoznam nastavení
[Číslovanie súprav kópií]
Vytlačí sériové čísla na viacero kópií dokumentu. Sériové čísla sa vytlačia napr. tak, že na prvú kópiu
dokumentu sa vytlačí „1“, na druhú sa vytlačí „2“, na tretiu sa vytlačí „3“ atď.
[Podrobnosti]
Nastavuje počiatočné číslo tlače.
[Použiť funkciu zariadenia na zabezpečenú tlač]
Používa funkciu zabezpečenej tlače zariadenia.
Funkcie, ktoré sa majú použiť, musia byť aktivované na strane zariadenia.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 119)
Vloženie vodotlače(P. 71)
Tlač veľkého plagátu na viac strán(P. 72)
Prekrývanie tlačových údajov na pevnom formulári(P. 76)
Tlač brožúry(P. 88)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 91)
Dokonalé zviazanie(P. 94)
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany(P. 95)
127
Zoznam nastavení
Karta [Podávanie papiera]
Môžete nastaviť typ a zdroj papiera.
[Vybrať papier podľa]
Nastaví, či bude papier na tlač určený na základe zdroja papiera alebo podľa typu papiera.
[Zdroj papiera]
Určuje papier na tlač podľa zdroja papiera. Ak vyberiete [Automaticky], automaticky sa vyberie zdroj papiera
zodpovedajúci výstupnej veľkosti papiera.
[Informácie o zdroji papiera]
Zobrazí informácie o súprave papiera v zdrojoch papiera. Môžete tiež nastaviť požadovaný komentár pre každý
zdroj papiera.
[Názov papiera]
Určuje zdroj papiera, ktorý sa má použiť, keď je vybraná možnosť [Automaticky] v položke [Zdroj papiera]. Ak
chcete použiť toto nastavenie, musíte predtým v zariadení zaregistrovať názov papiera pre príslušný zdroj
papiera a získať informácie o zariadení.
[Typ papiera]
Určuje papier na tlač podľa typu papiera.
[Nastavenia]
Umožňuje vám určiť typ papiera.
Ak vyberiete [Automaticky], dokument sa vytlačí na typ papiera nastavený v zariadení.
[Získať informácie o papieri]
Získa informácie o papieri nastavenom v zariadení a zobrazí ho v položke [Typ papiera].
[Podrobnosti tabelačného papiera]
Umožňuje nastaviť podrobnosti pre tlač na časť so zarážkou, ak je uvedený rozraďovač.
[Zdroja papiera na priesvitky]
Určuje zdroj papiera pre priehľadné fólie.
[Hárky obálky]
Nastavuje, či sa majú vložiť listy papiera medzi priehľadné fólie. Ak chcete tlačiť na vložené listy, vyberte
možnosť [Tlač na hárky obálky]. Rovnaký obsah, ako sa tlačí na priehľadné fólie, sa vytlačí na vložené listy.
[Zdroj papiera na hárky obálky]/[Typ papiera na hárky obálky]/[Určiť hárky obálky
podľa]
Nastaví zdroj a typ papiera pre listy na vloženie pri vkladaní listov medzi priehľadné fólie. Ak môžete zadať
buď zdroj, alebo typ papiera, vyberte [Určiť hárky obálky podľa].
[Vloženie hárkov]
Vloží listy medzi uvedené strany.
[Nastavenia]
Umožňuje nastaviť podrobnosti o listoch, ktoré sa majú vložiť, a ich umiestnenia.
☞ Dialógové okno [Nastavenia vkladania hárkov]
128
Zoznam nastavení
[Hárky na vloženie]
Určuje typ papiera hárkov na vloženie.
[Zdroj papiera]
Určuje zdroj papiera hárkov na vloženie.
[Vložené hárky/tabelačný papier]
Určuje, či sa má tlačiť na listy, ktoré sa vložia. Pri tlači na listy vyberte, na ktorú stranu sa má tlačiť.
[Poloha vkladania]
Určuje strany, pred ktoré sa vložia listy.
[Typ tabelačného papiera]
Umožňuje zadať typ papiera rozraďovača, ktorý sa má vložiť. Môžete tiež nakonfigurovať nastavenia tlače pre
časť so zarážkou.
[Kópia]
Vytlačí po jednej kópii z obidvoch zdrojov papiera.
Táto funkcia je užitočná, ak chcete vytlačiť jednu kópiu dokumentu na vysokokvalitný papier pre zákazníka a
jednu kópiu, určenú na vaše uschovanie, na recyklovaný papier.
Funkciu môžete použiť, ak je v časti [Zdroj papiera] vybrané iné nastavenie než [Automaticky]. Zadajte iný zdroj
papiera v časti [Kópia] > [Nastavenia].
Ak je táto funkcia zapnutá, vždy sa vytlačí po jednej kópii z každého zadaného zdroja papiera bez ohľadu na
nastavenie na karte [Hlavné] > [Kópie].
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 119)
Vkladanie listov medzi priehľadné fólie(P. 100)
Vkladanie hárkov(P. 101)
Vkladanie rozraďovača(P. 102)
Tlač na rozraďovač(P. 103)
129
Zoznam nastavení
Karta [Dokončenie]
Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa konečnej úpravy, ako sú zoraďovanie, zošívanie atď.
Zoradiť
Zoskupiť
Odsadenie
Otočiť
Dierovanie
Zošitie
[Metóda výstupu]
Určuje spôsob oddelenia pri tlači viacerých kópií.
[Zoradiť]
Vytlačí zadaný počet kópií v poradí strán.
[Zoskupiť]
Vytlačí zadaný počet kópií tak, že všetky strany s rovnakým číslom budú zoskupené.
[Zošitie]
Zošívanie strán pri výstupe tlačových údajov. Vyberte miesto(-a) zošívania.
[Zap. (Eko (bez zošitia))] lisovanie papiera bez použitia spiniek.
Dostupné miesta zošívania sa líšia v závislosti od veľkosti výstupného papiera, smeru podávania papiera a
spôsobu zdroja papiera.
[Dierovanie]
Vytlačí strany s otvormi pre väzbu. Túto funkciu môžete použiť len vtedy, ak je povolená v zariadení. Typ
dierovania môžete vybrať v závislosti od voliteľnej jednotky pripojenej k zariadeniu.
[Odsadenie]
Odsadí každú skupinu výstupu strán.
[Určiť interval odsadenia: Každ.]
Na výstupe budú strany, pre ktoré je odsadený určený počet strán.
[Otočiť]
Vytlačí každú tlačovú úlohu pod uhlom 90 stupňov vzhľadom na úlohu pred ňou a za ňou.
[Zložiť]
Určuje typ záhybu, ak sú strany na výstupe zložené do jedného z rôznych vzorov.
130
Zoznam nastavení
C skladanie
Z skladanie
Sedlové skladanie
Harmonikové Z
skladanie
Dvojité paralelné
skladanie
[Podrobnosti]
Určuje vzor zloženia, keď je pre typ zloženia vybraná možnosť [C skladanie], [Skladanie cez polovicu], [Sedlové
skladanie (pokročilé)], [Harmonikové Z skladanie] alebo [Dvojité paralelné skladanie].
POZNÁMKA
● Ak sú špecifikované spoločne Z-skladanie a zošívanie, smer záhybu Z-skladania sa mení v závislosti od
umiestnenia spiniek.
[Bigovanie]
Na vytlačenom papieri vytvorí ryhu a papier sa bude dať jednoduchšie zložiť.
Môžete tiež vybrať papier, ktorý sa má zložiť.
[Orezanie]
Odreže a zarovná okraje stránky pri vytváraní brožúry pomocou zošívania stránky v strede.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť šírku orezania a spôsob úpravy.
[Výstupná poloha]
Určuje cieľ výstupu vytlačeného papiera.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť podrobnosti stohovania, keď je vybraná možnosť [Stohovač (oblasť stohu)] na výstup do
veľkokapacitného stohovača.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 119)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 91)
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 92)
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 93)
131
Zoznam nastavení
Karta [Kvalita]
Môžete nastaviť spôsob spracovania tlače tak, aby zodpovedal obsahu tlačových údajov.
[Tlač podľa obsahu]
Určuje cieľ, ktorý zodpovedá tlačovým údajom a nastaví vhodný režim kvality tlače.
[Podrobné nastavenia kvality]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia kvality tlače, ako napríklad rozlíšenie, gradácia, množstvo tonera a
pod.
☞ Dialógové okno [Podrobné nastavenia kvality]
[Rozlíšenie]
Určuje rozlíšenie tlače.
[Gradácia]
Určuje metódu gradácie.
[Vysoká 2]: Používa jemnejšiu gradáciu ako [Vysoká 1] na vyhladenie gradácií.
[Poltóny (obrázky)]/[Poltóny (grafika)]/[Poltóny (text)]
Určuje metódy na vyjadrenie poltónov (oblasti medzi tmavými a svetlými oblasťami).
[Rozlíšenie]: Uprednostní rozlíšenie a vytlačí obrysy hladko.
[Vysoké rozlíšenie]: Zvýši rozlíšenie obrysov na viac ako [Rozlíšenie].
[Gradácia]: Uprednostní gradáciu a vytlačí gradácie hladko.
[Farebný tón]: Vytlačí gradácie plynulejšie než [Gradácia].
[Chybová difúzia]: Vytlačí malé znaky a tenké čiary jemnejšie.
[Pokročilé vyhladzovanie]
Vyhladí okraje textu, čiary a obrázky.
[Hladké 2]: Vykoná silnejšie spracovanie vyhladenia ako [Hladké 1].
[Ostrosť]
Mierne upraví ostrosť obrysov textu a obrázkov umiestnených na každej strane.
[Ostrosť (fotografia)]
Zvýrazňuje obrysy obrázkov, rozostrenie atď. počas tlače.
[Spracovanie len v čiernej]
Určuje cieľový objekt a tlačí iné než biele časti čiernou farbou.
[Kompenzácia sivej]
Určuje cieľový objekt a tlačí čiernobiele a sivé údaje spoľahlivo v čiernej a sivej farbe.
[Úprava sýtosti tonera]
Slúži na nastavenie hustoty tonera. Ak pri zobrazení obrazovky s podrobnosťami určíte [Vlastné nastavenia] a
kliknete na položku [Podrobnosti], môžete nastaviť jednotlivé farby.
[Úprava objemu tonera]/[Korekcia množstva tonera]
Upravuje množstvo tonera tak, aby zodpovedal obsahu tlačových údajov.
[Priorita gradácie]: Vytlačí údaje, ktoré obsahujú veľké množstvo grafiky a CG gradácií.
[Priorita textu]: Vytlačí údaje so zameraním na text.
[Optimalizácia tlače propagačných materiálov]
Zvyšuje množstvo tonera na zreteľnú tlač POP reklám a obrázkov.
Ak chcete používať túto funkciu, najprv musíte vykonať obe nasledovné nastavenia.
- Vypnite kartu [Hlavné] > [Obojstranná tlač]
132
Zoznam nastavení
- Kliknite na kartu [Kvalita] > [Nastavenia ladenia] → vyberte možnosť [Režim ladenia zariadením]
v dialógovom okne [Nastavenia ladenia] > [Režim ladenia].
Pri zapnutí tejto funkcie odporúčame pre zariadenie nastaviť načasovanie oznámení pre malé množstvo
tonera na možnosť [POP Print]. Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
[Vyhladenie gradácie]
Plynule vytlačí množstvo farebných zmien gradácie.
[Hladké 2]: Vykoná silnejšie spracovanie vyhladenia ako [Hladké 1].
[Kompresia obrázkov]
Upraví pomer kompenzácie tlačových údajov pri odosielaní tlačových údajov do tlačiarne a tlačí s
uprednostnením kvality obrazu alebo rýchlosti tlače.
[Optimalizácia kompresie obrázkov]
Nastavuje metódu kompresie obrazu. Môžete si vybrať metódu optimalizácie (prepínanie medzi zvratnou a
nezvratnou) alebo metódou jednotnej kompresie (bez optimalizácie). Kompresia obrazu pomocou spôsobu
optimalizácie potláča JPEG blokový šum.
[Kontrola čiar]
Zlepšuje reprodukciu znakov a čiar.
[Priorita rozlíšenia]: Uprednostní rozlíšenie.
[Priorita gradácie]: Uprednostní gradáciu.
[Prioritu má tlač farebných čiar a textu]
Ak sú farebné čiary alebo text rozmazané alebo prerušené, po zapnutí tejto funkcie sa možno vytlačia
čistejšie.
Ak ste zvolili kartu [Kvalita] > [Tlač podľa obsahu] > [Líniová], táto funkcia bude predvolene zapnutá.
[Úprava farieb]/[Úprava odtieňov sivej]
Umožňuje nastaviť farbu, jas a kontrast.
☞ Dialógové okno [Úprava farieb]/[Úprava odtieňov sivej]
[Typ vzorky]
Určuje typ obrazu zobrazeného v ukážkovom náhľade.
Ak vyberiete možnosť [Predvolený], uloží sa do nastavení tlače, ktoré zodpovedajú vybranému typu údajov v
položke [Prvky na úpravu] a zmení sa aj zobrazený obraz.
[Prvky na úpravu]
Určuje objekt ako cieľ nastavenia farieb.
[Použiť na vzorku]
Platia hodnoty nastavené na kartách [Sýtosť] a [Odtieň] pre ukážkový náhľad.
Prepnutím stavu výberu môžete kontrolovať, ako veľmi sa zmenili farby.
[Vzorkovník farieb]
Zobrazuje sa ako vodidlo pri nastavovaní farieb. Zobrazí sa, keď je vybraná karta [Odtieň].
Karta [Sýtosť]/[Odtieň]
Umožňuje nastaviť sýtosť a odtieň jednotlivých farieb pri tlači v dialógovom okne [Úprava farieb]. Nastavenie
vykonajte potiahnutím posuvného panela alebo zadaním číselnej hodnoty.
[Upraviť všetky farby použitím tej istej hodnoty]
Upravuje súčasne všetky farby v dialógovom okne [Úprava farieb].
[Jas]/[Kontrast]
Nastavuje jas a kontrast potiahnutím posuvného panela alebo zadaním číselnej hodnoty.
[Nastavenia ladenia]
Umožňuje nastaviť operácie zodpovedajúce nastaveniu farieb.
☞ Dialógové okno [Nastavenia ladenia]
133
Zoznam nastavení
[Režim ladenia]
Určuje spôsob spracovania pre zladenie farieb.
[Metóda ladenia]
Určuje, ktorý faktor sa bude uprednostňovať pri zladení. V závislosti od zariadenia môžete vybrať faktory,
ktoré sa majú uprednostniť pre jednotlivé subjekty.
Po kliknutí na položku [Získať informácie o metóde ladenia] môžete získať informácie o spôsoboch zlaďovania
zaregistrovaných v zariadení.
[Gama]/[Úprava gama]
Umožňuje tlač s nastavením hodnoty gama.
[Dvojfarebná tlač]
Vytlačí v dvoch farbách, s časťami tlačových údajov, pre ktoré neexistujú žiadne farebné údaje vytlačené v
odtieňoch čiernej a časti, pri ktorých sa farebné údaje tlačia v odtieňoch vybranej farby.
[Šetrenie tonera]/[Podrobnosti úspory tonera]
Šetrí toner tlačením tlačových údajov pri použití menšieho množstva tonera.
V časti [Podrobnosti úspory tonera] je tlač zosvetlená v poradí [Režim 1], [Režim 2] a [Režim 3].
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 119)
134
Zoznam nastavení
Karta [Obálky]
Môžete pridať prednú alebo zadnú obálku. Používajte papier, ktorý je odlišný od stránok s obsahom a
nakonfigurujte nastavenia tlače súvisiace s obálkami.
[Konfigurovať nastavenia prednej obálky]/[Konfigurovať nastavenia zadnej obálky]
Nastavuje prednú alebo zadnú obálku.
[Predná obálka]/[Zadná obálka]
Určuje, ktorá strana alebo strany prednej alebo zadnej obálky sa vytlačia.
[Zdroj papiera]
Určuje zdroj papiera.
POZNÁMKA
● Kartu [Hlavné] alebo [Rozloženie] > [Tlač brožúry] nie je možné nastaviť na rovnaký čas ako nasledujúce
nastavenia.
- Nastavenia iné ako na karte [Obálky] > [Konfigurovať nastavenia prednej obálky] > [Predná obálka] >
[Nechať prázdne]
- Karta [Obálky] > [Konfigurovať nastavenia zadnej obálky]
[Vytlačiť oddeľovaciu stránku]
Vloží stranu (oddeľovaciu stranu), ktorá obsahuje používateľské meno, názov úlohy a čas pred tlačou prvej
strany.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť metódu špecifikácie papiera, na ktorom je vytlačená oddeľovacia stránka (zdroj papiera a/
alebo typ papiera) a veľkosť písma.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 119)
Tlač brožúry(P. 88)
135
Zoznam nastavení
Karta [Podpora/zariadenie]
Môžete nakonfigurovať nastavenia prostredia ovládača, nastavenia informácií o zariadení atď.
[Zobraziť nastavenia]
Zobrazí zoznam na kontrolu aktuálneho nastavenia.
[Upraviť obľúbené nastavenia]
Umožňuje upraviť zoznam [Obľúbené nastavenia] a importovať alebo exportovať ho a použiť v iných
počítačoch.
☞ Dialógové okno [Upraviť obľúbené nastavenia]
[Obľúbené nastavenia]
Zobrazí zoznam zaregistrovaných obľúbených nastavení. Obsah obľúbených nastavení vybraných zo zoznamu
sa zobrazí v položke [Nastavenia]. Nastavenia, ktoré sa líšia od štandardných nastavení, sú zobrazené tučným
písmom.
Keď vyberiete obľúbené nastavenia a kliknete na [
vyššie) alebo [
] (Posunúť zvolené obľúbené nastavenie o jedno
] (Posunúť zvolené obľúbené nastavenie o jedno nižšie), budete môcť meniť jeho polohu
v zozname obľúbených nastavení.
[Import]
Umožňuje importovať obľúbené nastavenia uložené ako súbor (*.profile) a pridá ich do [Obľúbené
nastavenia].
[Export]
Umožňuje exportovať vybrané obľúbené nastavenia ako súbor (*.profile).
[
] (Odstrániť)
Odstráni vybrané obľúbené nastavenia.
[Komentár]
Zobrazí komentáre o vybraných obľúbených nastaveniach.
[Upraviť]
Umožňuje upraviť položky [Názov], [Ikona] a [Komentár] vybraných obľúbených nastavení.
[Riešenie problémov]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné prevádzkové nastavenia ovládača pre špeciálnu tlač alebo aplikácie. Po
výbere položky [Zoznam nastavení] v dialógovom okne [Riešenie problémov] sa zobrazí podrobné vysvetlenie.
[Predvoľby]
Umožňuje zmeniť veľkosť papiera zobrazeného ovládačom a jazyk zobrazenia podľa regiónu, ktorý používate,
alebo vašich preferencií a inicializovať nastavenia obľúbených nastavení atď. Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia
po výbere požadovaného jazyka na použitie v položke [Jazyk], zatvorte okno nastavení tlače a potom ho znova
otvorte.
[Nastavenia overovacích údajov]
Umožňuje spravovať tlač prostredníctvom funkcie správy podnikových ID alebo funkcie overovania
používateľov.
136
Zoznam nastavení
Kliknutím na položku [Overiť] na zobrazenej obrazovke môžete skontrolovať, či sa informácie o overovaní
zadané v zariadení a zadaný obsah zhodujú.
[Nastavenie mien používateľov]
Umožňuje nastaviť meno používateľa, ktoré chcete použiť pre tlačové úlohy. Nastavené meno používateľa sa
zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a používa sa ako meno používateľa v hlavičkách a pätách.
POZNÁMKA
● Ak používate funkciu overenia používateľa, používateľské meno nastavené pre funkciu overovania
používateľov má prednosť.
[Nastavenia zariadenia]
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia doplnkov zariadenia a správcovské nastavenia.
POZNÁMKA
● Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
[Zostávajúci toner]
Zobrazuje množstvo zostávajúceho tonera načítané zo zariadenia.
[Informácie]
Zobrazuje informácie o verzii ovládača.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 119)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 107)
Nastavenie funkcie overovania(P. 111)
Nastavenie mena používateľa(P. 113)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 55)
137
Zoznam nastavení
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu]
Môžete skontrolovať nastavenia doplnkov, vykonávať nastavenia správy podnikových ID a správcovské
nastavenia týkajúce sa zariadenia.
POZNÁMKA
● Ak sa vrátite na obrazovku pre nastavenie tlače, zobrazíte ju pomocou ikony zariadenia v položke [Zariadenia
a tlačiarne] alebo pomocou ponuky tlače v počítačovej aplikácii.
Karta [Nastavenia zariadenia]
[Získať informácie o zariadení]
Získa informácie o zariadení a použije ich na nastavenia.
[Zoznam doplnkov]
Zobrazuje informácie o nastavení vo forme zoznamu pre doplnky výstupu papiera, pre doplnky zdroja papiera
atď. pripojené k zariadeniu.
Ak chcete ručne upraviť nastavenia doplnku po výbere položky, nastavte položku zobrazenú v časti [Zoznam
doplnkov].
[Funkcia overovania]
Spravuje tlač prostredníctvom funkcie správy podnikových ID alebo funkcie overovania používateľov. Kliknite
na [Nastavenia] a vyberte typ použitej funkcie overovania.
Ak používate funkciu správy podnikových ID, výberom [Nepoužívať správu podnikových ID pri ČB tlači] povolíte
čiernobielu tlač bez overenia.
[Predvolené meno používateľa]
Umožňuje nastaviť predvolené hodnoty mena používateľa, ktoré sa použijú pre tlačové úlohy. Nastavené meno
používateľa sa zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a používa sa ako meno používateľa v hlavičkách a
pätách.
Ak chcete nastaviť túto položku, musíte povoliť na karte [Nastavenia správcu] > položku [Povoliť zmeny mena
používateľa].
[Nastavenia funkcií zariadenia]
Umožňuje nastaviť verziu firmvéru radiča zariadenia. Funkcie, ktoré môže zariadenie používať, závisia od
verzie, ktorú nastavíte.
Verzia firmvéru radiča sa skladá z verzií funkcie a verzií platformy. Môžete ich zobraziť v stave tlače zariadenia
alebo na obrazovke na potvrdenie štruktúry.
Podrobnosti o tom, ako vytlačiť stav tlače alebo potvrdiť štruktúru zariadenia, nájdete v návode k zariadeniu.
POZNÁMKA
● V závislosti od prostredia a nastavení sa vám možno nepodarí zo zariadenia správne načítať verziu firmvéru
radiča.
Ak sa vám ju nepodarí správne načítať, vami nastavená verzia firmvéru radiča sa nezmení.
Najnovšie verzie, ktoré podporuje tento ovládač, sú.
- Verzia funkcie : [6.0]
- Verzia platformy : [308]
138
Zoznam nastavení
Tento ovládač nepodporuje novšiu než hore uvedenú verziu zariadenia.
[Informácie o zdroji papiera]
Zobrazí informácie o súprave papiera v zdrojoch papiera. Môžete tiež nastaviť požadovaný komentár pre každý
zdroj papiera.
[Nastavenia adresy IP]
Umožňuje určiť, či sa má IP adresa zariadenia, ktorého informácie sa získavajú, získať automaticky, alebo či sa
má zadať ručne. Ak nie je možné získať IP adresu, môžete zadať IP adresu na získanie informácií o zariadení.
Ak zadáte IP adresu pomocou tohto nastavenia, nepoužije sa na port pre tlač.
[Informácie]
Zobrazuje informácie o verzii ovládača.
Karta [Nastavenia správcu]
[Zoznam nastavení]
Zobrazuje nastavenia a ich obsah vo forme zoznamu pre správcu zariadenia na spravovanie predvolených
nastavení.
[Zmeniť nastavenia správcu]
Umožňuje zmeniť používateľské práva a jednotlivé nastavenia na karte [Zoznam nastavení].
Príbuzné témy
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 55)
Nastavenie funkcie overovania(P. 111)
Nastavenie mena používateľa(P. 113)
Šifrovanie tlačových údajov(P. 79)
139
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...................................................................................................................................... 141
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať ............................................................................................................. 142
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje ................................................................................................. 144
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows ........................................................... 145
Po aktualizácii ovládača sa nastavenia tlače vrátia na predvolené hodnoty ................................................ 149
140
Riešenie problémov
Riešenie problémov
V tejto časti sú uvedené riešenia bežných problémov.
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať(P. 142)
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje(P. 144)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 145)
Po aktualizácii ovládača sa nastavenia tlače vrátia na predvolené hodnoty(P. 149)
141
Riešenie problémov
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať
Pri inštalácii so sieťovým pripojením sa zariadenie nemusí zobrazovať v položke [Zoznam tlačiarní] inštalačného
programu.
Taktiež, ak vyšpecifikujete port sieťovej tlačiarne počas inštalácie, zariadenie sa v zozname zdieľaných tlačiarní
nezobrazí.
Ak nastane jeden z týchto prípadov, môže to byť spôsobené radom príčin. V prípade potreby zmeňte nastavenia
vzhľadom na každú položku „Náprava“.
Príčina 1.
Nastavenia zariadenia sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú v zariadení nastavené nasledujúce položky. Ak nie sú, zmeňte nastavenia alebo nainštalujte
príslušný ovládač.
● V položke [Nastavenia TCP/IP] boli povolené nastavenia protokolu IPv4 alebo IPv6.
● Boli povolené [Nastavenia Multicast Discovery].
Pre sieťové prostredia, ktoré používajú WSD, bola povolená možnosť [Použiť WSD].
● [Výber PDL (Plug and Play)] a výber jazyka PDL ovládača sa zhodujú.
- Pre „Ovládač tlačiarne UFR II/ UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4“: [*** (V4)] (alebo [*** (XPS)])
*** predstavuje jazyk popisu stránky pre príslušné zariadenie.
- Pre „Ovládač tlačiarne PCL6 V4“: [PCL6 (V4)] (alebo [PCL6])
Podrobnosti o nastavení funkcie výberu jazyka PDL (plug and play) na zariadení nájdete v návode k
zariadeniu.
Príčina 2.
Sieťové nastavenia operačného systému sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú potrebné nastavenia nakonfigurované v sieťových nastaveniach operačného systému. Ak nie
sú, zmeňte nastavenia podľa nasledujúceho postupu.
(1) Zobrazte [Centrum sietí a zdieľania] → skontrolujte sieťový profil, ktorý používate v [Zobrazenie aktívnych
sietí].
[Centrum sietí a zdieľania] môžete zobraziť nasledujúcim spôsobom.
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
Vyberte možnosť [Nastavenie] > [Sieť a internet] > [Ethernet] → kliknite na položku [Centrum sietí a
zdieľania].
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite na [Ovládací panel] > [Sieť a internet] > [Centrum sietí].
(2) Kliknite na tlačidlo [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania].
(3) Ak je vybraná možnosť [Zisťovanie siete] > [Vypnúť zisťovanie siete] v profile siete skontrolovanom v kroku
(1)(P. 142) , vyberte [Zapnúť zisťovanie siete].
(4) Kliknite na tlačidlo [Uložiť zmeny].
Ak sa požaduje heslo Administrator alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo zadajte informácie o potvrdení.
142
Riešenie problémov
Príčina 3.
Operačný systém je nastavený tak, že zariadenia nemožno rozpoznať.
Náprava
Ak chcete zobraziť zariadenie v zozname zdieľaných tlačiarní, zmeňte nastavenia operačného systému podľa
nasledujúceho postupu.
(1) Kliknite na [Programy] > [Programy a súčasti] v ponuke [Ovládací panel] systému Windows.
(2) Kliknite na [Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows] na obrazovke [Programy a súčasti].
(3) Povoľte možnosť [Podpora zdieľania súborov SMB 1.0/CIFS] na obrazovke [Súčasti systému Windows] →
kliknite [OK].
Aby sa nové nastavenie použilo, možno budete musieť reštartovať počítač.
V prípade operačného systému servera zvoľte možnosť [Manage] > [Add Roles and Features] v ponuke
[Server Manager] a povoľte [Features] > [Podpora zdieľania súborov SMB 1.0/CIFS].
(4) Po nainštalovaní ovládača obnovte pôvodné hodnoty nastavení.
Hore uvedené zmeny nastavení sa požadujú len pre inštaláciu ovládača. Po dokončení inštalácie ovládača
odporúčame obnoviť pôvodné nastavenie položky [Podpora zdieľania súborov SMB 1.0/CIFS].
Príčina 4.
Sieťové prostredie je jedno z prostredí, v ktorom zariadenie nemožno rozpoznať.
Náprava
● V sieťovom prostredí s protokolom TCP/IP vykonajte nastavenie tak, aby zariadenie, ktoré chcete rozpoznať, a
používaný počítač boli v rámci rovnakej podsiete.
● Ak je zariadenie, ktoré chcete rozpoznať, pripojené k sieťovému prostrediu, ktoré nepoužíva protokol TCP/IP
alebo WSD, nainštalujte ovládač uvedením portu alebo adresy IP.
Príčina 5.
Ovládač zodpovedajúci rozpoznanému zariadeniu je už nainštalovaný.
Náprava
Ak chcete ovládač nainštalovať zistením zariadenia, najskôr odinštalujte ovládač a potom zariadenie vyhľadajte
znova.
Príbuzné témy
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 19)
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 24)
143
Riešenie problémov
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje
Ak sa po dokončení inštalácie v [Zariadenia a tlačiarne] nezobrazí ikona zariadenia, dôvodov môže byť viacero.
Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia, pozrite si jednotlivé položky „Náprava“.
Príčina 1.
Obrazovka sa neaktualizovala.
Náprava
Kliknutím na [
] (Obnoviť) v adresnom riadku aktualizujte obrazovku na najnovší stav.
Príčina 2.
Ovládač sa inštalujte alebo inštalácia nebola dokončená správne.
Náprava
Počkajte na dokončenie inštalácie. Ak sa ikona ovládača nezobrazí po chvíli čakania, znova nainštalujte ovládač.
144
Riešenie problémov
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače
systému Windows
Obrazovka nastavení tlače ovládača sa nemusí zobraziť ani po inštalácii ovládača a namiesto nej sa zobrazí
štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows. Ak k tomu dôjde, môže existovať viacero príčin.
Zobrazte obrazovku nastavení tlače ovládača v súvislosti s položkami „Príčina“ a „Náprava“, ktoré popisujú
jednotlivé štandardné obrazovky nastavenia tlače systému Windows.
V prípade zobrazenia pomocou ikony zariadenia v [Zariadenia a tlačiarne]
alebo počítačovej aplikácie
Nasledujúca obrazovka sa zobrazí pomocou ikony zariadenia v položke [Zariadenia a tlačiarne] alebo pri tlači
pomocou počítačovej aplikácie.
Príčina 1.
Ovládač nebol správne nainštalovaný v klientskom zariadení v zdieľanom prostredí tlačiarne.
Náprava
Pozrite si postup na nastavenie počítača ako klienta zdieľanej tlačiarne a nainštalujte ovládač.
145
Riešenie problémov
Príčina 2.
Ovládač bol nainštalovaný funkciou pridania tlačiarne systému Windows (vyšpecifikovaním súboru inf
alebo pomocou funkcie Windows Update).
Náprava
Ovládač nainštalujte pomocou inštalačného programu.
Ak prostredie neumožňuje nainštalovanie pomocou inštalačného programu, budete môcť používať štandardnú
obrazovku nastavení tlače systému Windows.
Príčina 3.
Môže sa stať, že sa počas inštalácie ovládača tlačiarne vyskytne určitý druh problému.
Náprava
Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ju znova nainštalujte pomocou nasledujúceho správneho postupu.
Príčina 4.
Pri aktualizácii ovládača pomocou funkcie Windows Update došlo k prerušeniu priradenia ovládača
k obrazovke nastavení tlače.
Náprava
Z webovej lokality Canon (https://global.canon/) si stiahnite najnovší ovládač a vykonajte jeho aktualizáciu
pomocou inštalátora.
V prípade zobrazenia z aplikácie z Obchodu
Pri tlači z aplikácií z Obchodu sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
146
Riešenie problémov
Príčina 1.
Nemôžete sa pripojiť k internetu z počítača, ktorý používate.
Náprava
Požadované funkcie pre tlač pomocou aplikácie z Obchodu sa inštalujú z Windows Obchodu cez internet.
Skontrolujte, či máte prístup k Windows Obchodu z počítača, ktorý používate a potom znova nainštalujte
ovládač.
Príčina 2.
Účet, ktorý ste použili na prihlásenie do systému Windows nie je prepojený s kontom Microsoft.
Náprava
Ak chcete inštalovať z Windows Obchodu, použite konto Microsoft.
Ak je účet, ktorý používate pri prihlasovaní do systému Windows iný ako konto Microsoft (lokálny účet alebo
účet domény), je potrebné ho spojiť s kontom Microsoft podľa nižšie uvedeného postupu a potom ho
nainštalovať.
(1) Zobrazte obrazovku [Kontá].
Vo Windows 10
Vyberte položku [Nastavenie] > [Kontá].
Vo Windows 8.1
147
Riešenie problémov
Zobrazte panel kľúčových tlačidiel na obrazovke [Pracovná plocha] → vyberte [
Nastavenie] > [Zmeniť
nastavenie PC] > [Kontá].
(2) Nastaviť priradenie ku kontu Microsoft.
Vo Windows 10
Vyberte položku [Vaše informácie] > [Prihlásiť sa namiesto toho s kontom Microsoft].
Vo Windows 8.1
Vyberte položku [Vaše konto] > [Pripojiť ku kontu Microsoft].
Ak ste dokončili konfiguráciu nastavení podľa pokynov na obrazovke, skontrolujte, či sa v informáciách o konte
zobrazuje priradené konto Microsoft.
Príčina 3.
Aplikácia sa nastaví tak, aby sa zobrazovala štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows.
Náprava
Ak tlačíte z aplikácie z Obchodu, nastavte aplikáciu tak, aby sa zobrazila obrazovka nastavenia tlače ovládača.
(1) Spustite Canon Office Printer Utility.
Vo Windows 10
Vyberte ponuku Štart > [Canon Office Printer Utility] zo zoznamu aplikácií.
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite na [
] v spodnej časti obrazovky [Štart] > [Canon Office Printer Utility] na obrazovke [Aplikácie].
(2) Zobrazte obrazovku [Možnosti] v Canon Office Printer Utility.
Vo Windows 10
Vyberte ponuku [
] v hornej časti obrazovky aplikácie > [Nastavenie] > [Možnosti].
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte panel kľúčových tlačidiel na obrazovke [Pracovná plocha] → vyberte [
Nastavenie] >
[Možnosti].
(3) Zakážte možnosť [Nastavenia na obrazovke nastavení tlače] > [Vždy zobraziť v režime kompatibility].
Príbuzné témy
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 19)
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 24)
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 33)
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update(P. 35)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 48)
Aktualizácia ovládača(P. 38)
Odinštalovanie ovládača(P. 40)
148
Riešenie problémov
Po aktualizácii ovládača sa nastavenia tlače vrátia na
predvolené hodnoty
Ak sa po aktualizácii nainštalovaných ovládačov nepreniesli žiadne nastavenia tlače a všetky nastavenia tlače sa
vrátili na svoje predvolené nastavenia, príčinou môžu byť nasledujúce dôvody. Tento problém vyriešte v
závislosti od obsahu „Náprava“.
Príčina
Špecifikácie systému Windows alebo zmeny v ovládači z dôvodu doplnenia alebo zmien funkcií.
Náprava
Po získaní informácií o zariadení zmeňte nastavenia tlače.
Ak chcete získať informácie o zariadení, vykonajte postup na povolenie používania funkcií zariadenia.
Príbuzné témy
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 55)
149
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
150
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
151
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising