Canon | i-SENSYS MF237w | User manual | Canon i-SENSYS MF237w User manual

Canon i-SENSYS MF237w User manual
Windows
Ovládač faxu Generic
Užívateľská príručka
USRMA-3128-00 2018-07 sk
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku
............................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke
Zrieknutie sa zodpovednosti
Copyright
.................................................................................................................................. 4
...................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
Informácie o tomto ovládači ...............................................................................................................
Pred použitím .................................................................................................................................................
9
12
Odosielanie faxov ........................................................................................................................................ 14
Odosielanie faxu z počítača
..................................................................................................................................... 15
Informácie o metódach komunikácie, ktoré môžete použiť pri prenose faxu
Priloženie hárku obálky
............................................................. 19
........................................................................................................................................... 20
Nastavenie dôverného prenosu
Správa protokolov prenosu
............................................................................................................................... 23
...................................................................................................................................... 25
Zmena predvolených nastavení
............................................................................................................................... 27
Úprava adresára ........................................................................................................................................... 29
Pridanie adresy osoby do adresára
Pridanie skupiny do adresára
........................................................................................................................... 30
.................................................................................................................................. 31
Importovanie/exportovanie adresára
...................................................................................................................... 32
Úprava obľúbených nastavení .......................................................................................................... 35
Registrácia obľúbených nastavení
........................................................................................................................... 36
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
................................................................................................................... 37
Koordinácia s funkciami zariadenia ............................................................................................
Nastavenie informácií o zariadení
Nastavenie funkcie overovania
Nastavenie mena používateľa
40
............................................................................................................................ 41
................................................................................................................................ 43
.................................................................................................................................. 45
Zoznam nastavení ....................................................................................................................................... 47
Spoločné nastavenia pre určité karty
Karta [Výber cieľa]
....................................................................................................................... 48
................................................................................................................................................... 49
Karta [Zadať cieľ]
..................................................................................................................................................... 55
Karta [Špeciálne]
..................................................................................................................................................... 58
Karta [Informácie a obrázky odoslaných faxov]
Karta [Nastavenia zariadenia]
........................................................................................................ 60
.................................................................................................................................. 61
I
Karta [Zdieľať hárok obálky]
.................................................................................................................................... 64
Riešenie problémov ................................................................................................................................... 66
Nie je možné použiť funkciu získavania informácií o zariadení/funkciu overovania
Adresár nie je možné zobraziť ani upraviť
.................................................... 67
................................................................................................................. 68
II
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku ........................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke ............................................................................................................................ 4
Zrieknutie sa zodpovednosti ................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Ako používať príručku(P. 3)
Zrieknutie sa zodpovednosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Ako používať príručku
Táto časť vysvetľuje, čo by ste mali vedieť, aby ste mohli používať túto príručku.
Poznámky použité v príručke(P. 4)
3
Úvod
Poznámky použité v príručke
Popisuje symboly a nastavenia používané v tejto príručke.
Symboly použité v tejto príručke
V tejto príručke sa nachádzajú vysvetlenia položiek a operácií, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní ovládača,
a symboly, ktoré označujú nasledujúce.
DÔLEŽITÉ
● Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Nezabudnite si pozorne preštudovať tieto položky, aby ste
zariadenie používali správne a vyhli sa poškodeniu zariadenia alebo majetku.
POZNÁMKA
● Označuje objasnenie úkonu alebo obsahuje ďalšie vysvetlenia postupu. Odporúča sa, aby ste poznámky
pozorne čítali.
O nastaveniach
V tejto príručke sú názvy nastavení zobrazených na obrazovke počítača zobrazené tak, ako je uvedené v
nasledujúcich príkladoch.
Príklad:
[Odoslať]
[OK]
4
Úvod
Zrieknutie sa zodpovednosti
Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI S TÝMTO
MATERIÁLOM, ČI UŽ VÝSLOVNÚ ALEBO NEPRIAMU, S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE,
VRÁTANE NEOBMEDZENIA ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL POUŽITIA A NEPORUŠENIA. SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA
AKÉKOĽVEK PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOĽVEK POVAHY ALEBO STRATY ALEBO
NÁKLADY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná vo vyhľadávacom
systéme alebo prekladaná do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka v akejkoľvek forme alebo
akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, ručne alebo inak, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft a Windows sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.
macOS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
7
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači ....................................................................................................................... 9
8
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Tento ovládač je ovládač faxu pre systém Windows, ktorý podporuje multifunkčné zariadenia Canon na
kancelárske použitie.
Funkcie
Môžete odosielať faxy bez tlače dokumentov alebo obrázkov vytvorených pomocou počítača.
● Znižuje čas práce a náklady na tlač
● Posiela čisté, jasné obrázky a jemný text
Hlavné funkcie
Priloženie hárku obálky
K údajom, ktoré sa majú prenášať, môžete priložiť hárok obálky. Šablóny sú súčasťou ovládača. Položky uvedené
v hárku obálky je možné prispôsobiť. Pri odosielaní do viacerých cieľov môžete pre každý cieľ zmeniť informácie
na hárku obálky.
Správa cieľa pomocou adresára
Registrovanie často používaných cieľov v adresári zjednodušuje určovanie cieľov. Adresár môžete exportovať
ako súbor vo formáte CSV atď. Môžete tiež importovať adresár, ktorý používa iná aplikácia.
Podrobné nastavenie prenosu údajov
Môžete nastaviť veľkosť papiera, ako aj rozloženie stránky, ktorým sa upravujú údaje stránky na jednotlivých
hárkoch papiera.
Môžete tiež určiť čas odosielania a nastaviť e-mailovú notifikáciu o výsledku prenosu.
Posilnenie bezpečnosti
Ovládač môžete nastaviť tak, aby sa vyžadoval potvrdzovací vstup určeného cieľa, aby sa zabránilo odoslaniu
faxu do nesprávneho cieľa. Môžete tiež zaznamenať, kedy, kým, ako a kde sa faxy prenášajú s funkciou
autentifikácie pri prihlasovaní, informáciami o faxe a funkciou ukladania obrázkov.
Ak je podporovaná funkcia podadresy, môžete odosielať faxy do pamäťových polí v cieli.
POZNÁMKA
9
Informácie o tomto ovládači
● Ak nainštalujete službu Canon Driver Information Assist Service pri lokálnom pripojení alebo zdieľaní
tlačiarne, môžete získať informácie o zariadení. V tejto príručke sa funkcia na získanie informácií o zariadení
pomocou služby Canon Driver Information Assist Service nazýva funkcia vyhľadávania informácií o zariadení.
10
Pred použitím
Pred použitím
Pred použitím ..................................................................................................................................................... 12
11
Pred použitím
Pred použitím
● Ak chcete povoliť funkcie podporované zariadením, ktoré používate, a odosielať faxy, musíte nastaviť
možnosti zariadenia. Možnosti zariadenia je možné získať na karte [Nastavenia zariadenia] > [Získať
informácie o zariadení], ale ak ich nedokážete získať, nastavte ich ručne na karte [Nastavenia zariadenia].
● V závislosti od zariadenia môžu byť úlohy odoslané faxom z ovládača zaznamenané v protokole tlačového
servera PS. Aj pri úlohách odosielaných prostredníctvom protokolu NetWare sa zaznamenané informácie
nemusia správne zaznamenať.
● Ak vyberiete faxovú dosku, ktorá nie je kompatibilná s modelom tlačiarne, ktorý používate, a vyberiete linku,
ktorá nezodpovedá platnej linke, z ktorej sa má odosielať, existuje možnosť, že bude fax odoslaný cez inú
linku.
● Ak v ovládači nastavíte funkciu, ktorá nie je podporovaná zariadením, ktoré používate, môže to viesť k
neželanému výsledku prenosu. Môže to tiež spôsobiť nemožnosť odoslať faxy.
Príklady sú uvedené nižšie.
- Nastavenie ovládača tak, aby sa používalo určenie odosielateľa, označenie času prenosu, funkcie
podadresy, funkcie autentifikácie alebo funkcia pre [Nastaviť počet cieľov, ktoré možno určiť naraz, na
2000] bez ohľadu na to, či sú tieto funkcie podporované zariadením, ktoré používate.
- Nastavenie režimov autentifikácie a režimu faxovej komunikácie IP, ktoré nie sú vhodné pre zariadenie,
ktoré používate.
● Funkcie, ktoré môžete používať, sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
- Zariadenie, ktoré používate a jeho nastavenia
- Verzia firmvéru zariadenia
- Štruktúra možností
- Verzia ovládača
- Počítačové prostredie, ktoré používate
● Keďže pri odosielaní faxu z aplikácie pre Windows Obchod nie je možné zobraziť obrazovku nastavenia
prenosu faxu ovládača, počet funkcií, ktoré môžete nastaviť, je obmedzený.
● Obsah obrazovky, postupy atď. zobrazené a popísané v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sú skutočne
zobrazené.
● V tejto príručke sú použité príklady pri použití systému Windows 10.
12
Odosielanie faxov
Odosielanie faxov
Odosielanie faxov ............................................................................................................................................ 14
Odosielanie faxu z počítača ................................................................................................................................ 15
Informácie o metódach komunikácie, ktoré môžete použiť pri prenose faxu ................................................ 19
Priloženie hárku obálky ...................................................................................................................................... 20
Nastavenie dôverného prenosu ......................................................................................................................... 23
Správa protokolov prenosu ................................................................................................................................. 25
Zmena predvolených nastavení ......................................................................................................................... 27
13
Odosielanie faxov
Odosielanie faxov
Odosielanie faxu z počítača(P. 15)
Informácie o metódach komunikácie, ktoré môžete použiť pri prenose faxu(P. 19)
Priloženie hárku obálky(P. 20)
Nastavenie dôverného prenosu(P. 23)
Správa protokolov prenosu(P. 25)
Zmena predvolených nastavení(P. 27)
14
Odosielanie faxov
Odosielanie faxu z počítača
V tejto časti je vysvetlený základný postup pre prenos faxu z dokumentov vytvorených v aplikácii na počítači.
POZNÁMKA
● Pri používaní zariadenia pripojeného prostredníctvom portu WSD povoľte v zariadení možnosť [Použiť WSD].
Predpoklady
● Nastavenie informácií o zariadení(P. 41)
Ak nemôžete získať informácie o zariadení, musíte manuálne nastaviť možnosti nainštalované v zariadení.
Postupy
1
V ponuke aplikácie vyberte [Tlačiť].
2
Vyberte zariadenie → kliknite na [Preferencie], [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Ak nepotrebujete podrobné nastavenia prenosu faxu, kliknite na položku [Tlačiť] alebo [OK] a prejdite na krok 5.
(P. 17)
15
Odosielanie faxov
3
Nastavte potrebné položky na obrazovke nastavení tlače ovládača → kliknite na [OK].
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte ďalšie nastavenia.
Karta [Výber cieľa] > [Ukladať informácie a obrázky odoslaných faxov], [Hárok obálky] a [Podrobné nastavenia]
môže byť nastavená aj pri odosielaní faxu v kroku 5.(P. 17)
16
Odosielanie faxov
Podrobnosti o metódach nastavenia hlavných funkcií získate kliknutím na nasledujúcu položku „Otvoriť detaily“
nižšie.
Usporiadanie viacerých strán na jeden list papiera
Zadajte počet strán, ktoré sa majú usporiadať na karte [Špeciálne] > [Rozloženie strany].
Zadanie potvrdenia cieľa
Kliknite na kartu [Špeciálne] > [Nastavenia zabezpečenia] → povoľte možnosť [Potvrdiť faxové číslo/URI pri
nastavovaní cieľa] v dialógovom okne [Nastavenia zabezpečenia].
Určenie času odoslania*
Kliknite na kartu [Výber cieľa] > [Podrobné nastavenia] → povoľte možnosť [Nastaviť čas odoslania] na zadanie
času v dialógovom okne [Podrobné nastavenia] → kliknite na [OK].
Odoslanie oznámenia o výsledku prenosu e-mailom*
Kliknite na kartu [Výber cieľa] > [Podrobné nastavenia] → povoľte možnosť [Oznámenie o dokončení úlohy] a v
dialógovom okne [Podrobné nastavenia] nastavte podmienky oznámení a e-mailovú adresu → kliknite na [OK].
* Ak chcete nastaviť tieto funkcie, funkcie musia byť vopred povolené na karte [Nastavenia zariadenia].
Nastavte ich podľa pokynov na nastavenie informácií o zariadení.
4
Kliknite na [Tlačiť] alebo [OK] na obrazovke tlače v aplikácii.
5
Na zobrazenej obrazovke [Nastavenia odosielania faxov] určite cieľ.
Pri určovaní cieľa z adresára
(1) Zobrazte kartu [Výber cieľa].
(2) Vyberte adresár z položky [Zoznam adresárov] → vyberte cieľ → kliknite na [Pridať do zoznamu cieľov].
Pri priamom zadávaní cieľa
(1) Zobrazte kartu [Zadať cieľ].
(2) V [Režim komunikácie] vyberte režim komunikácie, ktorý chcete použiť.
17
Odosielanie faxov
(3) Vyberte [Faxové číslo/URI] → určite [Faxové číslo] alebo [URI].
V prípade potreby nastavte ďalšie položky.
6
Na obrazovke [Nastavenia odosielania faxov] kliknite na položku [Odoslať].
Príbuzné témy
Karta [Výber cieľa](P. 49)
Karta [Zadať cieľ](P. 55)
Karta [Špeciálne](P. 58)
Karta [Informácie a obrázky odoslaných faxov](P. 60)
18
Odosielanie faxov
Informácie o metódach komunikácie, ktoré môžete
použiť pri prenose faxu
Metódy komunikácie, ktoré môžete použiť pri prenose faxov, sa určujú na doske faxu podporovanej zariadením,
ktoré používate, a nastaveniami faxu cieľa.
Na karte [Nastavenia zariadenia] nakonfigurujte príslušné nastavenia komunikácie, ako je doska faxu, režim
komunikácie atď. Skontrolujte tiež nastavenia faxu cieľa a nastavte správnu adresu. Ak nastavenia komunikácie
nie sú správne nakonfigurované, môže dôjsť k nesprávnemu prenosu alebo chybe pri prenose.
Prostredia pripojenia, ktoré zodpovedajú režimom faxovej komunikácie IP, ktoré je možné nastaviť pomocou
tohto ovládača, sú nasledujúce.
● Intranet
Pri používaní zariadenia kompatibilného s faxom IP alebo servera SIP v intranete
● Brána VoIP
Zariadenia kompatibilné s faxom G3 prostredníctvom brány VoIP
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 61)
Karta [Výber cieľa](P. 49)
Karta [Zadať cieľ](P. 55)
Nastavenie informácií o zariadení(P. 41)
19
Odosielanie faxov
Priloženie hárku obálky
Hárok obálky môžete priložiť do vrchnej časti prenosových údajov.
Tak ako informácie o pôvode a cieli prenosu môžu byť vytvorené aj hárky obálky s logami a/alebo podpismi.
Aj v zdieľanom prostredí tlačiarne, keď je na tlačovom serveri zaregistrovaná vytvorená šablóna hárku obálky,
môže byť na klientskych počítačoch použitá ako zdieľaný hárok obálky.
Nižšie je uvedený príklad usporiadania hárkov obálky v šablóne.
Príklad rozmiestnenia súpravy položiek v hárku obálky(P. 21)
Priloženie hárku obálky
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa] alebo [Zadať cieľ].
Môžete ich zobraziť na obrazovke nastavení prenosu faxu.
Kartu [Výber cieľa] môžete tiež zobraziť aj pri zmene predvolených nastavení.
2
Kliknite na [Hárok obálky] → vyberte [Rôzne obálky pre každý cieľ] alebo [Rovnaká
obálka pre všetky ciele] z [Príloha hárku obálky] v dialógovom okne [Hárok obálky].
Keď vyberiete [Rôzne obálky pre každý cieľ], informácie o cieli sa nastavujú na hárku obálky podľa cieľa.
Keď vyberiete [Rovnaká obálka pre všetky ciele], informácie o cieli pre všetkých členov sa nastavujú na hárku
obálky.
3
Vyberte šablónu z [Štýl].
Môžete vybrať aj predregistrovaný zdieľaný hárok obálky. Zdieľané hárky obálky sú označené červenou bodkou
( ).
Keď kliknete na položku [Registrovať], môžete ako šablónu zaregistrovať špeciálne vytvorený hárok obálky.
4
Skontrolujte nastavený stav položiek v [Položky na zahrnutie] → pri zmene položiek
alebo konfigurácii podrobných nastavení kliknite na [Nastavenia].
Ak nechcete nastavovať položky, pokračujte krokom 6.(P. 21)
5
V dialógovom okne [Nastavenia položky] nastavte požadované položky → kliknite na
[OK].
Pozrite si nasledujúci príklad usporiadania nastavených položiek a polôh, v ktorých sú zobrazené na hárok
obálky.
Príklad rozmiestnenia súpravy položiek v hárku obálky(P. 21)
POZNÁMKA
● Ak registrujete informácie uvedené v hárku obálky ako predvolené nastavenie, môžete znížiť úsilie potrebné
na konfiguráciu nastavení pri odosielaní faxov.
20
Odosielanie faxov
6
Ak chcete pridať štítok ako „Urgentné“ alebo „Dôverné“, vyberte [Vložiť upozornenie]
→ vyberte štítok z [Upozornenie].
Môžete tiež zadať požadovaný text do [Upozornenie].
7
8
V prípade potreby zadajte komentár do [Komentár na zahrnutie] → kliknite na
[Ukážka] na skontrolovanie náhľadu.
V dialógovom okne [Hárok obálky] kliknite na položku [OK].
Registrovanie zdieľaného hárku obálky
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zaregistrovaný hárok obálky je uložený na súborovom serveri.
Postupy
1
2
3
4
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke vyberte [Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazte kartu [Zdieľať hárok obálky].
Kliknite na [Registrovať] → v dialógovom okne [Registrovať zdieľaný hárok obálky]
vyberte hárok obálky (*.cse) → kliknite na [Otvorenie].
Názov zaregistrovaného hárku obálky sa zobrazuje v [Štýl].
Po výbere hárku obálky v [Štýl], ak kliknete na [Ukážka], môžete skontrolovať podrobnosti k hárku obálky.
5
Kliknite na položku [OK] alebo [Použiť].
Príklad rozmiestnenia súpravy položiek v hárku obálky
Nižšie je uvedená predvolená šablóna [Šablóna 1] ako príklad usporiadania položiek po ich nastavení.
21
Odosielanie faxov
Položky nastavené v dialógovom okne [Hárok obálky]
(1) [Vložiť upozornenie]
(2) [Položky na zahrnutie] > dialógové okno [Nastavenia položky] > karta [Podrobnosti]
(3) [Položky na zahrnutie] > dialógové okno [Nastavenia položky] > karta [Odosielateľ]
(4) [Položky na zahrnutie] > dialógové okno [Nastavenia položky] > karta [Cieľ]
(5) [Komentár na zahrnutie]
Ak pri nastavovaní súboru na logo alebo podpis v dialógovom okne [Nastavenia položky] > na karte [Logo] alebo
[Podpis] kliknete na dialógové okno [Hárok obálky] > [Ukážka], môžete skontrolovať, ako sa zobrazuje logo
alebo podpis.
Príbuzné témy
Dialógové okno [Hárok obálky](P. 53)
dialógové okno [Nastavenia položky](P. 53)
dialógové okno [Registrovať zdieľaný hárok obálky](P. 64)
Zmena predvolených nastavení(P. 27)
22
Odosielanie faxov
Nastavenie dôverného prenosu
Faxové údaje môžete odoslať do pamäťového poľa v cieli.
Keďže na výstup odoslaných údajov je potrebné zadanie hesla, je to vhodný pri odosielaní dôverných
dokumentov.
Povolenie funkcie dôverného prenosu
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke vyberte [Vlastnosti tlačiarne].
3
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
4
V časti [Overenie podradenej adresy] vyberte režim overovania, ktorý chcete používať.
Toto nastavenie nakonfigurujte tak, aby zodpovedalo spôsobu overovania nastaveného v zariadení.
5
6
Kliknite na [Podrobné nastavenia] → v dialógovom okne [Podrobné nastavenia]
vyberte [Použiť podradenú adresu] → kliknite na [OK].
Na karte [Nastavenia zariadenia] kliknite na položku [OK] alebo [Použiť].
Nastavenie dôverných informácií v cieli
Ak chcete vykonávať dôverné prenosy, nastavte v adrese dôverné informácie (podadresa a heslo) zaregistrované
v cieľovom faxovom zariadení.
Nižšie je uvedený príklad postupu pre nastavenie dôverných informácií pri pridávaní adresy z [Výber cieľa].
23
Odosielanie faxov
Predpoklady
● Dôverné informácie (podadresa a heslo) zaregistrované v cieľovom faxovom zariadení.
Postupy
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa].
Môžete ich zobraziť na obrazovke nastavení prenosu faxu pri odosielaní faxu alebo zmene predvolených
nastavení.
2
Kliknite na [Pridať cieľ] vedľa [Zoznam cieľov].
3
V dialógovom okne [Pridať cieľ] určite [Názov cieľa], [Režim komunikácie], atď.
4
Vyberte položku [Použiť podradenú adresu] → zadajte [Podradená adresa] a [Heslo] →
kliknite na položku [OK].
Adresa sa pridá na kartu [Výber cieľa] > [Zoznam cieľov].
Okrem vyššie uvedeného postupu je možné nastaviť aj dôverné informácie pri pridávaní alebo úpravách jednej z
nasledujúcich adries.
● Adresa osoby v adresári
Pri prenose zadaním [Faxové číslo G3] môžete určiť maximálne dve faxové čísla. V [Pokročilá funkcia] môžete
nastaviť dôverné informácie pre príslušné faxové číslo.
● Adresa sa zadáva ručne na karte [Zadať cieľ].
Príbuzné témy
dialógové okno [Podrobné nastavenia](P. 62)
dialógové okno [Pridať cieľ](P. 49)
Karta [Zadať cieľ](P. 55)
Informácie o metódach komunikácie, ktoré môžete použiť pri prenose faxu(P. 19)
Zmena predvolených nastavení(P. 27)
24
Odosielanie faxov
Správa protokolov prenosu
Môžete uložiť a spravovať protokoly obrázkov prenosových údajov, prenosové časy, ciele atď. ako prenosové
obrázky.
Ak ovládač používate s viacerými zariadeniami, môžete zobraziť protokol pre každé zariadenie. Prenosové
obrázky pre jednotlivé adresy môžete skontrolovať aj pri protokoloch prenášaných na viacero adries.
Uloženie prenosových protokolov
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa].
Môžete ich zobraziť na obrazovke nastavení prenosu faxu pri odosielaní faxu alebo zmene predvolených
nastavení.
2
Vyberte [Ukladať informácie a obrázky odoslaných faxov].
Ak chcete nastaviť cieľ ukladania pre protokoly prenosu a maximálny počet, ktorý je možné uložiť, vykonajte
nasledujúci postup.
Ak ich nechcete nastaviť, kliknite na tlačidlo [OK].
3
Zobrazte kartu [Informácie a obrázky odoslaných faxov].
4
Kliknite na tlačidlo [Uložiť nastavenia].
5
6
V dialógovom okne [Uložiť nastavenia] nastavte miesto uloženia protokolov prenosu a
maximálny počet, ktorý je možné uložiť → kliknite na [OK].
Na karte [Informácie a obrázky odoslaných faxov] kliknite na položku [OK].
POZNÁMKA
● Na karte [Zadať cieľ] môžete vybrať aj [Ukladať informácie a obrázky odoslaných faxov].
Kontrola prenosových protokolov
1
Zobrazte kartu [Informácie a obrázky odoslaných faxov].
Môžete ich zobraziť na obrazovke nastavení prenosu faxu pri odosielaní faxu alebo zmene predvolených
nastavení.
2
Ak ovládač používate s viacerými modelmi zariadenia, vyberte príslušné názvy
ovládačov pre tieto zariadenia v [Ovládač, z ktorého sa bude zobrazovať].
25
Odosielanie faxov
3
V [Informácie a obrázky odoslaných faxov] vyberte protokol prenosu, ktorý chcete
skontrolovať.
Ak sa protokol prenosu, ktorý chcete skontrolovať, nezobrazuje, kliknutím na [Obnoviť] aktualizujte zobrazenie.
4
Skontrolujte podrobnosti protokolu prenosu v náhľade.
Ak kliknete na tlačidlo Zväčšiť môžete ešte viac zväčšiť a skontrolovať protokol prenosu v prehliadači.
Ak protokol prekrýva viac strán, prepínajte medzi stranami pomocou [Späť] alebo [Ďalej].
Ak ste vykonali prenos do viacerých cieľov, v [Zoznam cieľov] vyberte a skontrolujte cieľ protokolu, ktorý chcete
skontrolovať.
Príbuzné témy
Karta [Výber cieľa](P. 49)
dialógové okno [Uložiť nastavenia](P. 60)
Karta [Zadať cieľ](P. 55)
Zmena predvolených nastavení(P. 27)
26
Odosielanie faxov
Zmena predvolených nastavení
Predvolené nastavenia môžete zmeniť na požadované nastavenia prenosu faxu. Ak ich zmeníte na nastavenia,
ktoré často používate, môžete znížiť úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení pri odosielaní faxov.
1
2
3
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke kliknite na položku [Predvoľby tlače].
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
4
Kliknite na položku [OK] alebo [Použiť].
27
Úprava adresára
Úprava adresára
Úprava adresára ............................................................................................................................................... 29
Pridanie adresy osoby do adresára .................................................................................................................... 30
Pridanie skupiny do adresára ............................................................................................................................. 31
Importovanie/exportovanie adresára ............................................................................................................... 32
28
Úprava adresára
Úprava adresára
Pridanie adresy osoby do adresára(P. 30)
Pridanie skupiny do adresára(P. 31)
Importovanie/exportovanie adresára(P. 32)
29
Úprava adresára
Pridanie adresy osoby do adresára
Informácie o adrese osoby môžete zaregistrovať do adresára. Môžete tiež nastaviť režim komunikácie podľa
cieľového faxového zariadenia.
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa].
Môžete ich zobraziť na obrazovke nastavení prenosu faxu pri odosielaní faxu alebo zmene predvolených
nastavení.
2
3
4
Vyberte položku [Canon Fax Driver Address Book] v poli [Zoznam adresárov] → kliknite
na tlačidlo [Upraviť adresár].
V dialógovom okne [Upraviť adresár] kliknite na položku [Pridať osobu].
V dialógovom okne [Pridať osobu] zadajte položky, ako je názov cieľa, názov
spoločnosti atď.
V prípade potreby zadajte [Poznámky].
5
Ak používate komunikáciu G3, vyberte kartu [Faxové číslo G3] a zadajte faxové číslo.
V prípade potreby nastavte funkciu podadresy z [Nastavenia].
6
Ak používate faxovú komunikáciu IP, vyberte kartu [Faxové číslo IP] a nastavte
jednotlivé položky.
V prípade potreby nastavte funkciu podadresy alebo zadajte [Opis].
7
V dialógovom okne [Pridať osobu] kliknite na položku [OK].
Adresa sa pridá do [Adresár] v dialógovom okne [Upraviť adresár].
8
V dialógovom okne [Upraviť adresár] kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Dialógové okno [Upraviť adresár](P. 51)
dialógové okno [Pridať osobu](P. 51)
Informácie o metódach komunikácie, ktoré môžete použiť pri prenose faxu(P. 19)
Zmena predvolených nastavení(P. 27)
30
Úprava adresára
Pridanie skupiny do adresára
Adresy, ktoré sú zaregistrované v adresári môžete zaregistrovať ako skupinu. Táto funkcia je praktická, keď
chcete posielať údaje s rovnakým obsahom do viacerých cieľov.
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa].
Môžete ich zobraziť na obrazovke nastavení prenosu faxu pri odosielaní faxu alebo zmene predvolených
nastavení.
2
Vyberte položku [Canon Fax Driver Address Book] v poli [Zoznam adresárov] → kliknite
na tlačidlo [Upraviť adresár].
3
V dialógovom okne [Upraviť adresár] kliknite na položku [Pridať skupinu].
4
V dialógovom okne [Pridať skupinu] nastavte názov skupiny.
5
V [Ciele na pridanie] vyberte adresy, ktoré chcete zaregistrovať ako skupinu → kliknite
na [Pridať].
V [Zobraziť] môžete prepnúť kategóriu, ktorá sa má zobraziť.
Ak pridáte jednu, v [Podrobnosti] > [Členovia aktuálnej skupiny] sa zobrazí pridaná adresa.
Ak chcete odstrániť adresu zo skupiny, v [Členovia aktuálnej skupiny] vyberte adresu, ktorú chcete vymazať →
kliknite na [Odstrániť].
6
V dialógovom okne [Pridať skupinu] kliknite na položku [OK].
Adresa skupiny sa pridá do [Adresár] v dialógovom okne [Upraviť adresár].
7
V dialógovom okne [Upraviť adresár] kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Dialógové okno [Upraviť adresár](P. 51)
dialógové okno [Pridať skupinu](P. 51)
Zmena predvolených nastavení(P. 27)
31
Úprava adresára
Importovanie/exportovanie adresára
Obsah adresára používaného v inej aplikácii môžete importovať do adresára ovládača. Obsah adresára môžete
aj exportovať a používať ho v iných aplikáciách.
POZNÁMKA
● Ak chcete chrániť exportovaný adresár heslom, môžete ho nastaviť na karte [Špeciálne] > [Nastavenia
zabezpečenia].
Exportovanie adresára
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa].
Môžete ich zobraziť na obrazovke nastavení prenosu faxu pri odosielaní faxu alebo zmene predvolených
nastavení.
2
Vyberte položku [Canon Fax Driver Address Book] v poli [Zoznam adresárov] → kliknite
na tlačidlo [Upraviť adresár].
3
Kliknite na položku [Export] v dialógovom okne [Upraviť adresár].
4
Zadajte miesto uloženia a názov súboru → kliknite na [Uložiť] alebo [OK].
Môžete si vybrať formát súboru uloženého adresára medzi „*.csv“ alebo „*.abk“.
5
Kliknite na tlačidlo [OK].
Importovanie adresára
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa].
Môžete ich zobraziť na obrazovke nastavení prenosu faxu pri odosielaní faxu alebo zmene predvolených
nastavení.
2
3
4
Vyberte položku [Canon Fax Driver Address Book] v poli [Zoznam adresárov] → kliknite
na tlačidlo [Upraviť adresár].
V dialógovom okne [Upraviť adresár] kliknite na [Import] → vyberte súbor adresára,
ktorý sa má importovať, → kliknite na [Otvorenie].
Kliknite na tlačidlo [OK].
32
Úprava adresára
Príbuzné témy
Dialógové okno [Upraviť adresár](P. 51)
Zmena predvolených nastavení(P. 27)
Karta [Špeciálne](P. 58)
33
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení .................................................................................................................. 35
Registrácia obľúbených nastavení ..................................................................................................................... 36
Úprava zoznamu obľúbených nastavení ............................................................................................................ 37
34
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení
Registrácia obľúbených nastavení(P. 36)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 37)
35
Úprava obľúbených nastavení
Registrácia obľúbených nastavení
Často používané nastavenia môžete uložiť ako profil.
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa] alebo [Špeciálne] → nakonfigurujte nastavenia, ktoré
chcete zaregistrovať.
Môžete ich zobraziť na obrazovke nastavení prenosu faxu pri odosielaní faxu alebo zmene predvolených
nastavení.
2
Kliknite na [Pridať] vedľa [Profil].
3
V dialógovom okne [Pridať profil] nastavte položku [Názov] a [Ikona].
Podľa potreby zadajte poznámku do poľa [Komentár].
4
Kliknite na tlačidlo [OK].
Nový profil sa pridá do [Profil]. Nastavenia registrovaného faxového prenosu môžete použiť jednoduchým
výberom položky z [Profil].
Príbuzné témy
dialógové okno [Pridať profil](P. 48)
Zmena predvolených nastavení(P. 27)
36
Úprava obľúbených nastavení
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
Môžete upraviť zoznam [Profil]. Môžete tiež importovať alebo exportovať profily, ktoré sa majú používať na iných
počítačoch.
Karta [Výber cieľa] alebo [Špeciálne] zobrazená na úpravu profilov je zobrazená na obrazovke nastavení prenosu
faxu pri odosielaní faxu alebo zmene predvolených nastavení.
Úprava zoznamu [Profil]
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa] alebo [Špeciálne].
2
Kliknite na [Upraviť] vedľa [Profil].
3
V dialógovom okne [Upraviť profil] vyberte v poli [Zoznam profilov] profil, ktorý chcete
upraviť → nastavte položky [Názov] a [Ikona].
Podľa potreby zadajte poznámku do poľa [Komentár].
Ak chcete odstrániť profil, vyberte ho v zozname [Zoznam profilov] → kliknite na položku [Odstrániť] → kliknite
na tlačidlo [Áno].
4
Kliknite na tlačidlo [OK].
Export profilu
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa] alebo [Špeciálne].
2
Kliknite na [Upraviť] vedľa [Profil].
3
V dialógovom okne [Upraviť profil] vyberte v poli [Zoznam profilov] profil, ktorý chcete
exportovať → kliknite na položku [Export].
4
Zadajte názov a umiestnenie súboru → kliknite na tlačidlo [Uložiť] alebo [OK].
5
Kliknite na tlačidlo [OK].
Vybratý profil sa uloží ako súbor s príponou „*.cfg“.
37
Úprava obľúbených nastavení
Import profilu
1
Zobrazte kartu [Výber cieľa] alebo [Špeciálne].
2
Kliknite na [Upraviť] vedľa [Profil].
3
V dialógovom okne [Upraviť profil] kliknite na položku [Import] → vyberte profil, ktorý
chcete importovať → kliknite na tlačidlo [Otvorenie].
Importovaný profil sa zobrazuje v [Zoznam profilov].
4
Kliknite na tlačidlo [OK].
Príbuzné témy
dialógové okno [Upraviť profil](P. 48)
Registrácia obľúbených nastavení(P. 36)
38
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia ...................................................................................................... 40
Nastavenie informácií o zariadení ..................................................................................................................... 41
Nastavenie funkcie overovania .......................................................................................................................... 43
Nastavenie mena používateľa ............................................................................................................................ 45
39
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie informácií o zariadení(P. 41)
Nastavenie funkcie overovania(P. 43)
Nastavenie mena používateľa(P. 45)
40
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie informácií o zariadení
V nasledujúcich prípadoch je potrebné nastaviť možnosti zariadenia podľa tohto postupu.
● Počas inštalácie neboli získané informácie o zariadení.
● Na karte [Nastavenia zariadenia] nie sú správne nastavené funkcie a možnosti zariadenia.
● Do zariadenia bola pridaná možnosť.
● Nastavenia faxového prenosu zariadenia boli zmenené.
Predpoklady
● Nastavenia na zariadení
- Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD, možnosť [Použiť prezeranie WSD] je už zapnutá.
- Ak je zariadenie pripojené zadaním štandardného TCP/IP portu, možnosť [Získať informácie o správe tlač. z
host.] je už zapnutá.
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
3
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke vyberte [Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
41
Koordinácia s funkciami zariadenia
4
Kliknite na tlačidlo [Získať informácie o zariadení].
5
Ak sa zobrazí hlásenie „Chcete získať informácie o zariadení?“, kliknite na [Áno].
Ak boli získané informácie, potvrďte konfiguráciu automaticky nastavenej možnosti.
Ak sa informácie nezískali, nastavte konfiguráciu možnosti ručne. Vyberte možnosti pripojené k zariadeniu.
6
Kliknite na [Podrobné nastavenia] → nastavte podľa potreby.
Položky v [Podrobné nastavenia] nie sú nastavené automaticky. Ak je to potrebné, nastavte ich ručne.
7
Na karte [Nastavenia zariadenia] kliknite na položku [OK] alebo [Použiť].
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 61)
Nie je možné použiť funkciu získavania informácií o zariadení/funkciu overovania(P. 67)
42
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie funkcie overovania
Faxový prenos môžete spravovať pomocou funkcie správy ID oddelení alebo funkcie overovania používateľa.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
3
4
5
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke vyberte [Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
V časti [Správa používateľov] vyberte funkciu overovania, ktorú chcete použiť →
kliknite na položku [Nastavenia].
V dialógovom okne [Nastavenie podnikových ID/kódov PIN] alebo [Nastavenia
overovania používateľov] vyberte [Povoliť nastavenia kódu PIN] alebo [Povoliť
nastavenia hesla] → zadajte informácie o overovaní.
Ak chcete používať funkciu správy podnikových ID, zadajte informácie do poľa [Podnikové ID] a [PIN].
Ak chcete používať funkciu overovania používateľov, zadajte informácie do poľa [Meno používateľa] a [Heslo].
Kliknutím na [Overiť] môžete skontrolovať, či sa zhodujú informácie o overovaní nastavené v zariadení a
zadaný obsah.
6
7
V prípade potreby vyberte položku [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri odosielaní
faxov] alebo [Skontrolovať overovacie údaje pri odosielaní faxov] → kliknite na [OK].
Na karte [Nastavenia zariadenia] kliknite na položku [OK] alebo [Použiť].
Ak sa pri odosielaní faxu zobrazí dialógové okno [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN] alebo [Potvrdenie mena
používateľa/hesla], potvrďte alebo nastavte informácie o overovaní.
43
Koordinácia s funkciami zariadenia
Príbuzné témy
dialógové okno [Nastavenie podnikových ID/kódov PIN](P. 61)
dialógové okno [Nastavenia overovania používateľov](P. 61)
Dialógové okno [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN](P. 63)
Dialógové okno [Potvrdenie mena používateľa/hesla](P. 63)
44
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie mena používateľa
Môžete nastaviť meno používateľa, ktoré sa má použiť na úlohy odosielania faxu.
Nastavené meno používateľa sa zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a použije sa na hlavičky alebo päty
faxových údajov.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
3
4
5
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke vyberte [Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
Vyberte možnosť [Nastaviť informácie o používateľovi] → kliknite na položku
[Nastavenia].
V dialógovom okne [Nastavenia informácií o používateľovi] zadajte meno v [Meno
používateľa] → kliknite na [OK].
Ak chcete zmeniť nastavenie predvoleného mena používateľa, kliknite na položku [Správa mien používateľov]
→ nastavte [Meno na nastavenie ako meno používateľa] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete zabrániť zmenám mien používateľa: Kliknite na položku [Správa mien používateľov] → vyberte
možnosť [Nepovoliť zmeny mien používateľov] → kliknite na tlačidlo [OK].
6
Na karte [Nastavenia zariadenia] kliknite na položku [OK] alebo [Použiť].
Príbuzné témy
dialógové okno [Nastavenia informácií o používateľovi](P. 62)
45
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení ............................................................................................................................................ 47
Spoločné nastavenia pre určité karty ................................................................................................................ 48
Karta [Výber cieľa] ............................................................................................................................................... 49
Karta [Zadať cieľ] ................................................................................................................................................. 55
Karta [Špeciálne] .................................................................................................................................................. 58
Karta [Informácie a obrázky odoslaných faxov] ................................................................................................ 60
Karta [Nastavenia zariadenia] ............................................................................................................................ 61
Karta [Zdieľať hárok obálky] ............................................................................................................................... 64
46
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení
Spoločné nastavenia pre určité karty(P. 48)
Karta [Výber cieľa](P. 49)
Karta [Zadať cieľ](P. 55)
Karta [Špeciálne](P. 58)
Karta [Informácie a obrázky odoslaných faxov](P. 60)
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 61)
Karta [Zdieľať hárok obálky](P. 64)
47
Zoznam nastavení
Spoločné nastavenia pre určité karty
Často používané nastavenia môžete zaregistrovať ako profily.
Na kartách [Výber cieľa] a [Špeciálne] môžete nastaviť profily.
[Profil]
Použijú sa registrované nastavenia faxového prenosu. Registrované profily je možné upraviť alebo odstrániť.
Keďže profily s červenou bodkou ( ) sú predvolené profily, nemôžete ich upravovať ani odstraňovať.
[Pridať]
dialógové okno [Pridať profil]
Umožňuje zaregistrovať aktuálne nastavenia prenosu faxu ako profil.
Nastavte [Názov] a [Ikona]. V prípade potreby zadajte komentár do [Komentár]. Ak chcete skontrolovať
aktuálne nastavenia v zozname, kliknite na [Zobraziť nastavenia].
[Upraviť]
dialógové okno [Upraviť profil]
Umožňuje upraviť obsah profilu. Môžete tiež určiť súbor na importovanie profilu a uložiť aktuálny profil do
súboru.
[Zoznam profilov]
Umožňuje zobraziť zoznam registrovaných profilov. Ak kliknete na [
] (Presunúť hore) alebo [
]
(Presunúť dole) po výbere profilu, môžete zmeniť jeho umiestnenie v poradí profilov.
[Zobraziť nastavenia]
dialógové okno [Zobraziť nastavenia]
Umožňuje zobraziť obsah vybraného profilu vo forme zoznamu. Obsah nastavení tiež môžete skopírovať do
schránky.
[Odstrániť]
Odstráni sa vybratý profil.
[Názov]/[Ikona]/[Komentár]
Zobrazuje názov, ikonu a komentár k vybranému profilu. Zaregistrované názvy, ikony a komentáre profilov je
možné upraviť.
[Import]
Importuje profil uložený ako súbor (*.cfg) a pridá ho do [Zoznam profilov].
[Export]
Exportuje profil vybraný v [Zoznam profilov] a uloží ho ako súbor (*.cfg).
[Použiť nastavenia z aplikácie]
Poskytuje nastavenia z priority aplikácie nad kartou [Špeciálne] > [Formát strany] a nastaveniami [Orientácia].
Príbuzné témy
Karta [Výber cieľa](P. 49)
Karta [Špeciálne](P. 58)
Registrácia obľúbených nastavení(P. 36)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 37)
48
Zoznam nastavení
Karta [Výber cieľa]
Pri odosielaní faxu, úpravách adresára atď. môžete nastaviť adresu.
[Zoznam adresárov]
Vyberte adresár, ktorý sa má použiť. Keď je vybratý adresár, v zozname sa zobrazí zoznam cieľov [Zoznam
kontaktov].
Jednotlivé ciele (
) a skupiny (
) je možné odlíšiť pomocou ikon vo vrchnej časti zoznamu.
V [Členovia aktuálnej skupiny] sa zobrazujú jednotlivé ciele a skupiny zaregistrované vo vybranej skupine.
Adresár je možné zaregistrovať na karte [Špeciálne] > [Typ adresára].
[Upraviť adresár]
Umožňuje upraviť adresár ovládača uloženého v lokálnom priečinku.
Adresár, ktorý je uložený v priečinku v sieti, nie je možné upravovať.
Keď máte na počítači nainštalovaný ovládač Business IJ FAX Driver, ovládače zdieľajú adresár (Canon Fax Driver
Address Book). Nové nastavenie sa zdieľa aj v prípade zmeny cieľového priečinka na uloženie adresára.
Dialógové okno [Upraviť adresár](P. 51)
[Zoznam kontaktov]
Môžete vyhľadávať zadaný reťazec znakov.
[Pridať do zoznamu cieľov]
dialógové okno [Výber faxového čísla cieľa]
Umožňuje pridať adresu zaregistrovanú v adresári do [Zoznam cieľov].
Keď dvakrát kliknete na položku v [Zoznam kontaktov], podobne sa pridá do [Zoznam cieľov].
Ak je v skupine zaregistrovaných viacero faxových čísel, zobrazí sa dialógové okno [Výber faxového čísla cieľa].
Vyberte faxové číslo, ktoré chcete pridať do [Zoznam cieľov].
Typy cieľov, ktoré môžete vybrať v dialógovom okne [Výber faxového čísla cieľa] sa líšia podľa typu adresára
vybraného v [Zoznam adresárov].
[Zoznam cieľov]
Zobrazuje zoznam cieľov prenosu faxu (alebo názvov skupín). [Počet cieľov] zobrazuje celkový počet cieľov, ktoré
boli pridané do zoznamu.
[Pridať cieľ]
dialógové okno [Pridať cieľ]
Umožňuje zadať a nastaviť nový cieľ a pridať ho do [Zoznam cieľov].
[Upraviť cieľ]
dialógové okno [Upraviť cieľ]
Umožňuje upraviť cieľ vybraný v [Zoznam cieľov]. Keď dvakrát kliknete na položku v [Zoznam cieľov], môžete
podobne upraviť cieľ.
[Názov cieľa]
Zadajte názov cieľa.
[Režim komunikácie]/[Faxové číslo/URI]
Vyberte režim komunikácie, ktorý zodpovedá prostrediu cieľa a zadajte faxové číslo alebo URI.
Keď je povolená možnosť [Potvrdiť faxové číslo/URI pri nastavovaní cieľa] na karte [Špeciálne] > zobrazí sa
[Nastavenia zabezpečenia], [Potvrďte faxové číslo] alebo [Potvrďte URI]. Zadajte rovnaké faxové číslo alebo URI.
49
Zoznam nastavení
[Použiť podradenú adresu]
Odošle údaje do pamäťovej schránky v cieli.
Zadajte hodnoty zaregistrované v cieľovom faxe do [Podradená adresa] a [Heslo]. Na výstup odoslaných
údajov na cieľovom faxovom zariadení musíte zadať heslo.
Môžete ho určiť, keď je povolená možnosť [Použiť podradenú adresu] na karte [Nastavenia zariadenia] >
[Podrobné nastavenia].
[Registrovať do adresára]
Zaregistruje nastavený cieľ v adresári (Canon Fax Driver Address Book).
[Pridať ďalší cieľ]
Pokračuje v pridávaní cieľov.
[Odstrániť]
Odstráni cieľ vybraný v [Zoznam cieľov].
[Ukladať informácie a obrázky odoslaných faxov]
Uloží názov odoslaného dokumentu, čas odoslania atď. ako prenos obrázku. Môžete udržiavať a spravovať
protokol prenosu obrázkov.
Protokol môžete skontrolovať na karte [Informácie a obrázky odoslaných faxov].
[Hárok obálky]
Umožňuje nastaviť hárok obálky.
Dialógové okno [Hárok obálky](P. 53)
[Podrobné nastavenia]
dialógové okno [Podrobné nastavenia]
Umožňuje určiť číslo pripojenia externej linky a čas odoslania a nastaviť linku, ktorá sa má použiť.
[Vybrať linku G3]
Vyberte linku, ktorá sa má použiť na faxový prenos.
[Prispôsobiť názov linky]
dialógové okno [Prispôsobiť názov linky]
Umožňuje nastaviť názvy jednotlivých liniek.
[Pridať predvoľbu externého vytáčania k faxovému číslu G3/IP]
Zadajte číslo pripojenia externej linky, ktoré sa priradí faxovému číslu pre jednotlivé komunikačné režimy.
[Nastaviť čas odoslania]
Odošle fax v čase určenom v položke [Čas odoslania]. Údaje, ktoré sa majú odoslať, sú dočasne uložené v
zariadení a potom odoslané v určenom čase.
Ak chcete určiť túto položku, musí byť povolená karta [Nastavenia zariadenia] > [Nastaviť čas odoslania].
[Oznámenie o dokončení úlohy]
Povolí odoslanie oznámenia o výsledkoch faxového prenosu na zadanú e-mailovú adresu.
Podmienky oznámenia, ktoré je možné nastaviť, sa líšia podľa obsahu nastaveného na karte [Nastavenia
zariadenia] > [Nastavenie položky [Oznámenie o dokončení úlohy]].
Oznámenia o chybách sú obmedzené na chyby, ktoré sa vyskytnú medzi zariadením a cieľovým faxom.
Oznámenia sa neuvádzajú pre chyby, ktoré sa vyskytnú medzi počítačom a zariadením, aj keď je vybratá
možnosť Informovať len o chybách.
Ak chcete skontrolovať, či bol fax odoslaný správne, skontrolujte denník prenosu alebo front tlače zariadenia a
skontrolujte výsledok prenosu medzi počítačom a zariadením.
50
Zoznam nastavení
Dialógové okno [Upraviť adresár]
[Adresár]
Zobrazuje obsah adresára vo forme zoznamu. V [Zobraziť] môžete prepínať kategórie, ktoré sa majú zobraziť.
Podrobnosti o vybranom cieli sa zobrazia v [Podrobnosti].
[Pridať osobu]
dialógové okno [Pridať osobu]
Umožňuje pridať adresu jednej osoby.
[Oslovenie]/[Priezvisko]/[Meno]/[Titul za menom]
Určuje názov cieľa.
[Názov cieľa]
Určuje [Názov cieľa], ktorý sa má zobraziť na hárku obálky. Ak nie je uvedené meno, na hárku obálky sa zobrazí
[Oslovenie]/[Priezvisko]/[Meno]/[Titul za menom].
[Spoločnosť]/[Oddelenie/divízia]/[Poznámky]
V prípade potreby zadajte príslušné položky.
Karta [Faxové číslo G3]
[Primárne číslo]/[Sekundárne číslo]
Zadajte faxové číslo cieľa. Ak zadáte pomlčky (-), číslo sa odošle do zariadenia bez pomlčiek.
Pre každé číslo môžete v [Opis] zadať požadovaný reťazec znakov.
[Pokročilá funkcia]
Zobrazuje podmienky používania funkcie podadresy (číslo internej linky).
[Nastavenia]
dialógové okno [Nastavenia pokročilých funkcií]
Umožňuje nastaviť podrobné informácie potrebné na používanie funkcií podadries.
Karta [Faxové číslo IP]
[Režim komunikácie]/[Faxové číslo/URI]
Vyberte režim komunikácie, ktorý zodpovedá prostrediu cieľa a zadajte faxové číslo alebo URI.
[Použiť podradenú adresu]
Odošle údaje do pamäťovej schránky v cieli.
Do [Podradená adresa] a [Heslo] zadajte hodnoty zaregistrované v cieľovom faxovom zariadení.
Na výstup odoslaných údajov je potrebné zadať heslo na cieľovom faxovom zariadení.
[Opis]
Zadajte požadovaný reťazec znakov.
[Pridať skupinu]
dialógové okno [Pridať skupinu]
Umožňuje pridať cieľ skupiny.
[Názov skupiny]
Zadajte názov skupiny, ktorú chcete pridať.
[Ciele na pridanie]
Zobrazuje zoznam cieľov, ktoré je možné pridať do skupiny v [Dostupné ciele].
V [Zobraziť] môžete prepínať medzi jednotlivým a skupinovým zobrazením.
[Pridať]
Pridá k členom skupiny cieľ vybraný v [Dostupné ciele].
[Odstrániť]
Odstráni cieľ vybraný v skupine [Členovia aktuálnej skupiny] z členov skupiny.
[Podrobnosti]
V [Členovia aktuálnej skupiny] sa zobrazujú jednotlivci a skupiny zaregistrované v skupine.
V [Poznámky] môžete zadať poznámky o skupine, ktorá sa má pridať.
51
Zoznam nastavení
[Upraviť]
dialógové okno [Upraviť osobu]/[Upraviť skupinu]
Umožňuje upraviť vybranú položku.
Položky, ktoré je možné upraviť, sú rovnaké ako položky, ktoré je možné upraviť pri pridávaní jednotlivca alebo
skupiny.
[Odstrániť]
Odstráni vybraný cieľ z adresára.
[Určiť priečinok]
Umožňuje určiť cieľový priečinok na uloženie adresára ovládača (Canon Fax Driver Address Book).
Ak určíte priečinok v sieti, priečinok môžete len prehliadať. Nemôžete vykonávať úpravy ani importovanie.
[Import]
Umožňuje importovať obsah adresára používaného v inej aplikácii do adresára ovládača.
Formáty súborov, ktoré je možné importovať, sú uvedené nižšie.
- Súbory vo formáte CSV (*.csv)
- Súbory Canon Address Book (*.abk)
- Súbory DCM (*.dcm)
Pri importovaní súboru vo formáte CSV môžete určiť oddeľovač. Znaky, ktoré je možné určiť, sú nasledujúce
jednobajtové znaky.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
[Export]
Umožňuje uložiť obsah adresára ovládača v inom formáte súboru.
Uložený súbor je vhodný na použitie s inými aplikáciami a na zálohovanie obsahu adresára.
Formáty súborov, ktoré je možné uložiť, sú uvedené nižšie.
- Súbory vo formáte CSV (*.csv)
- Súbory Canon Address Book (*.abk)
Pri ukladaní vo formáte CSV môžete určiť oddeľovač. Znaky, ktoré je možné určiť, sú nasledujúce jednobajtové
znaky.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
Pri ukladaní do súboru Canon Address Book, môžete určiť znakový kód.
Keď je povolená možnosť [Chrániť heslom pri exporte zoznamu kontaktov] na karte [Špeciálne] > [Nastavenia
zabezpečenia] pred uložením obsahu adresára sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie hesla.
[Informácie]
Zobrazuje informácie o verzii ovládača.
Návrat do [Upraviť adresár](P. 49)
52
Zoznam nastavení
Dialógové okno [Hárok obálky]
[Príloha hárku obálky]
Umožňuje určiť, či sa má priložiť hárok obálky. Ak pripojíte hárok obálky, môžete vybrať, či sa majú zobrazovať
informácie pre jednotlivé ciele alebo informácie pre všetky ciele.
[Štýl]
Vyberte šablónu hárku obálky.
Šablóny s červenou bodkou ( ) sú zdieľanými hárkami obálky. Zdieľané hárky obálky je možné zaregistrovať na
karte [Zdieľať hárok obálky] na zdieľanom serveri prostredia tlačiarne.
[Registrovať]
dialógové okno [Registrovať hárok obálky]
Umožňuje zaregistrovať šablónu hárku obálky.
Je možné zaregistrovať až 30 šablón, okrem predvolených šablón.
[Štýl]
Zobrazuje registrované šablóny hárkov obálky v zozname.
Ak kliknete na položku [Ukážka], zobrazí sa podrobný náhľad.
[Registrovať hárok obálky]
Zaregistruje hárok obálky (*.cse) vytvorený v Cover Sheet Editor.
[Obnoviť]
Znova zaregistruje odstránené predvolené šablóny.
[Odstrániť]
Odstráni hárok obálky vybraný v [Štýl].
[Položky na zahrnutie]
Zobrazuje obsah položiek zobrazených na hárku obálky.
[Nastavenia]
dialógové okno [Nastavenia položky]
Umožňuje nastaviť položky, ktoré sa majú zobraziť na hárku obálky.
Karta [Odosielateľ]
Na hárku obálky zobrazuje informácie týkajúce sa odosielateľa.
Ak kliknete na [Importovať odosielateľa] a [Uložiť odosielateľa], môžete importovať informácie o odosielateľovi
zo súboru alebo ho uložiť do súboru. Súbory, ktoré je možné importovať a súbory vytvorené pri ukladaní, sú
súbory vo formáte CSV s čiarkami ako oddeľovačmi.
Karta [Cieľ]
Na hárku obálky zobrazuje informácie týkajúce sa cieľa.
V povolených položkách sa zobrazujú hodnoty nastavené na karte [Výber cieľa].
Karta [Logo]/[Podpis]
Zobrazí logo alebo podpis na hárku obálky.
Môžete určiť súbor vo formáte BMP pre logo alebo podpis.
Kliknite na [Prehľadávať] a vyberte súbor, ktorý sa má použiť.
Pri kontrole náhľadu vybraného súboru môžete upraviť pomer a polohu.
Karta [Podrobnosti]
Zobrazuje na hárku obálky počet odoslaných strán alebo názov predmetu.
53
Zoznam nastavení
Počet odoslaných strán sa nepočíta automaticky. Počet hárkov, ktoré ste zadali v tejto časti, sa zobrazuje na
hárku obálky.
[Vložiť upozornenie]
Zobrazuje na hárku obálky štítok ako „Urgentné“ atď.
V zozname vyberte položku [Upozornenie] alebo zadajte požadovaný reťazec znakov.
[Komentár na zahrnutie]
Umožňuje zadať komentár, ktorý sa má zobraziť na hárku obálky.
[Ukážka]
Zobrazuje ukážku hárku obálky, na ktorý sa použila vybraná šablóna, popisné položky atď.
Návrat do [Hárok obálky](P. 50)
Príbuzné témy
Karta [Špeciálne](P. 58)
Karta [Informácie a obrázky odoslaných faxov](P. 60)
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 61)
Karta [Zdieľať hárok obálky](P. 64)
Informácie o metódach komunikácie, ktoré môžete použiť pri prenose faxu(P. 19)
Priloženie hárku obálky(P. 20)
Nastavenie dôverného prenosu(P. 23)
Správa protokolov prenosu(P. 25)
Pridanie adresy osoby do adresára(P. 30)
Pridanie skupiny do adresára(P. 31)
Registrácia obľúbených nastavení(P. 36)
54
Zoznam nastavení
Karta [Zadať cieľ]
Môžete určiť každú súpravu informácií o cieli pri odosielaní faxu.
Uistite sa, že ste určili položky s „*“.
[* Režim komunikácie]/[* Faxové číslo/URI]
Vyberte režim komunikácie, ktorý zodpovedá prostrediu cieľa a zadajte faxové číslo alebo URI.
Keď je povolená možnosť [Potvrdiť faxové číslo/URI pri nastavovaní cieľa] na karte [Špeciálne] > zobrazí sa
[Nastavenia zabezpečenia], [Potvrďte faxové číslo] alebo [Potvrďte URI]. Zadajte rovnaké faxové číslo alebo URI.
[Názov cieľa]
Zadajte názov cieľa.
[Použiť podradenú adresu]
Odošle údaje do pamäťovej schránky v cieli.
Zadajte hodnoty zaregistrované v cieľovom faxe do [Podradená adresa] a [Heslo]. Na výstup odoslaných údajov
na cieľovom faxovom zariadení musíte zadať heslo.
Môžete ho určiť, keď je povolená možnosť [Použiť podradenú adresu] na karte [Nastavenia zariadenia] >
[Podrobné nastavenia].
[Pridať do adresára]
Zaregistruje nastavený cieľ v adresári (Canon Fax Driver Address Book).
[Ukladať informácie a obrázky odoslaných faxov]
Uloží názov odoslaného dokumentu, čas odoslania atď. ako prenos obrázku. Môžete udržiavať a spravovať
protokol prenosu obrázkov.
Protokol môžete skontrolovať na karte [Informácie a obrázky odoslaných faxov].
[Hárok obálky]
Umožňuje nastaviť hárok obálky.
Dialógové okno [Hárok obálky](P. 56)
[Podrobné nastavenia]
dialógové okno [Podrobné nastavenia]
Umožňuje určiť číslo pripojenia externej linky a čas odoslania a nastaviť linku, ktorá sa má použiť.
[Vybrať linku G3]
Vyberte linku, ktorá sa má použiť na faxový prenos.
[Prispôsobiť názov linky]
dialógové okno [Prispôsobiť názov linky]
Umožňuje nastaviť názvy jednotlivých liniek.
[Pridať predvoľbu externého vytáčania k faxovému číslu G3/IP]
Zadajte číslo pripojenia externej linky, ktoré sa priradí faxovému číslu pre jednotlivé komunikačné režimy.
[Nastaviť čas odoslania]
55
Zoznam nastavení
Odošle fax v čase určenom v položke [Čas odoslania]. Údaje, ktoré sa majú odoslať, sú dočasne uložené v
zariadení a potom odoslané v určenom čase.
Ak chcete určiť túto položku, musí byť povolená karta [Nastavenia zariadenia] > [Nastaviť čas odoslania].
[Oznámenie o dokončení úlohy]
Povolí odoslanie oznámenia o výsledkoch faxového prenosu na zadanú e-mailovú adresu.
Podmienky oznámenia, ktoré je možné nastaviť, sa líšia podľa obsahu nastaveného na karte [Nastavenia
zariadenia] > [Nastavenie položky [Oznámenie o dokončení úlohy]].
Oznámenia o chybách sú obmedzené na chyby, ktoré sa vyskytnú medzi zariadením a cieľovým faxom.
Oznámenia sa neuvádzajú pre chyby, ktoré sa vyskytnú medzi počítačom a zariadením, aj keď je vybratá
možnosť Informovať len o chybách.
Ak chcete skontrolovať, či bol fax odoslaný správne, skontrolujte denník prenosu alebo front tlače zariadenia a
skontrolujte výsledok prenosu medzi počítačom a zariadením.
Dialógové okno [Hárok obálky]
[Príloha hárku obálky]
Umožňuje určiť, či sa má priložiť hárok obálky. Ak pripojíte hárok obálky, môžete vybrať, či sa majú zobrazovať
informácie pre jednotlivé ciele alebo informácie pre všetky ciele.
[Štýl]
Vyberte šablónu hárku obálky.
Šablóny s červenou bodkou ( ) sú zdieľanými hárkami obálky. Zdieľané hárky obálky je možné zaregistrovať na
karte [Zdieľať hárok obálky] na zdieľanom serveri prostredia tlačiarne.
[Registrovať]
dialógové okno [Registrovať hárok obálky]
Umožňuje zaregistrovať šablónu hárku obálky.
Je možné zaregistrovať až 30 šablón, okrem predvolených šablón.
[Štýl]
Zobrazuje registrované šablóny hárkov obálky v zozname.
Ak kliknete na položku [Ukážka], zobrazí sa podrobný náhľad.
[Registrovať hárok obálky]
Zaregistruje hárok obálky (*.cse) vytvorený v Cover Sheet Editor.
[Obnoviť]
Znova zaregistruje odstránené predvolené šablóny.
[Odstrániť]
Odstráni hárok obálky vybraný v [Štýl].
[Položky na zahrnutie]
Zobrazuje obsah položiek zobrazených na hárku obálky.
[Nastavenia]
dialógové okno [Nastavenia položky]
Umožňuje nastaviť položky, ktoré sa majú zobraziť na hárku obálky.
Karta [Odosielateľ]
Na hárku obálky zobrazuje informácie týkajúce sa odosielateľa.
56
Zoznam nastavení
Ak kliknete na [Importovať odosielateľa] a [Uložiť odosielateľa], môžete importovať informácie o odosielateľovi
zo súboru alebo ho uložiť do súboru. Súbory, ktoré je možné importovať a súbory vytvorené pri ukladaní, sú
súbory vo formáte CSV s čiarkami ako oddeľovačmi.
Karta [Cieľ]
Na hárku obálky zobrazuje informácie týkajúce sa cieľa.
V povolených položkách sa zobrazujú hodnoty nastavené na karte [Výber cieľa].
Karta [Logo]/[Podpis]
Zobrazí logo alebo podpis na hárku obálky.
Môžete určiť súbor vo formáte BMP pre logo alebo podpis.
Kliknite na [Prehľadávať] a vyberte súbor, ktorý sa má použiť.
Pri kontrole náhľadu vybraného súboru môžete upraviť pomer a polohu.
Karta [Podrobnosti]
Zobrazuje na hárku obálky počet odoslaných strán alebo názov predmetu.
Počet odoslaných strán sa nepočíta automaticky. Počet hárkov, ktoré ste zadali v tejto časti, sa zobrazuje na
hárku obálky.
[Vložiť upozornenie]
Zobrazuje na hárku obálky štítok ako „Urgentné“ atď.
V zozname vyberte položku [Upozornenie] alebo zadajte požadovaný reťazec znakov.
[Komentár na zahrnutie]
Umožňuje zadať komentár, ktorý sa má zobraziť na hárku obálky.
[Ukážka]
Zobrazuje ukážku hárku obálky, na ktorý sa použila vybraná šablóna, popisné položky atď.
Návrat do [Hárok obálky](P. 55)
Príbuzné témy
Karta [Výber cieľa](P. 49)
Karta [Špeciálne](P. 58)
Karta [Informácie a obrázky odoslaných faxov](P. 60)
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 61)
Karta [Zdieľať hárok obálky](P. 64)
Informácie o metódach komunikácie, ktoré môžete použiť pri prenose faxu(P. 19)
Priloženie hárku obálky(P. 20)
Nastavenie dôverného prenosu(P. 23)
Správa protokolov prenosu(P. 25)
57
Zoznam nastavení
Karta [Špeciálne]
Po vytlačení na cieli môžete nastaviť rozloženie stránky a rozlíšenie prenášaných údajov.
Môžete tiež znova zadať faxové číslo alebo URI, aby ste predišli chybe pri prenose. Môžete tiež nakonfigurovať
nastavenia zabezpečenia na ochranu adresára.
[Formát strany]
Vyberte veľkosť papiera prenášaných údajov vytvorených v aplikácii.
[Orientácia]
Vyberte orientáciu, v ktorej sa vytlačia prenášané údaje.
[Rozloženie strany]
Zadajte počet strán, na určenie prenesených údajov, ktoré sa vytlačia na jeden list papiera. Rozloženie môžete
nastaviť kliknutím na náhľad na bočnej strane obrazovky.
Ak zadáte, aby sa prenášané údaje vytlačili na viac strán, môžete vybrať [Poradie strán].
[Rozlíšenie]
Vyberte rozlíšenie pri ktorom sa pošle fax.
[Nastavenia zabezpečenia]
dialógové okno [Nastavenia zabezpečenia]
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia na kontrolu cieľov a nastavení zabezpečenia pri ukladaní (exportovaní)
adresára do súboru.
Po vykonaní týchto nastavení sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie faxového čísla a hesla pre
každú operáciu.
[Typ adresára]
dialógové okno [Typ adresára]
Umožňuje zaregistrovať adresár, ktorý sa zobrazuje pri prenose, zmeniť jeho názov, atď.
[Typ adresára]
Zaregistrovaný adresár sa zobrazí v zozname.
[Registrovať]
dialógové okno [Registrovať adresár]
Umožňuje vybrať a zaregistrovať adresár z [Dostupné adresáre].
Nižšie sú uvedené typy adresárov, ktoré môžete zaregistrovať okrem adresára tohto ovládača.
- Canon Fax Driver Address Book: Adresár tohto ovládača.
- Rozhranie API pre správy: Adresár Microsoft Outlook.
Ak sa ovládač používa v 64-bitovom prostredí, môžete zaregistrovať 64-bitovú verziu adresára Microsoft
Outlook.
- Adresár Windows: Adresár Microsoft Outlook Express.
[Upraviť]
Pridať/upraviť dialógové okno
Umožňuje zmeniť názov atď. vybraného adresára. Položky, ktoré môžete zmeniť, sa líšia podľa typu adresára.
V prípade Rozhranie API pre správy môžete zmeniť profil, ktorý sa má použiť.
V prípade Adresár Windows môžete zmeniť cestu, kde je uložený adresár. Ak neurčíte cestu, použije sa
predvolená Adresár Windows.
58
Zoznam nastavení
[Odstrániť]
Odstráni vybraný adresár. Môžete odstrániť adresáre iné ako Canon Fax Driver Address Book.
[Obnoviť predvolené]
Vráti všetky nastavenia na ich štandardné (predvolené) hodnoty.
Príbuzné témy
Karta [Výber cieľa](P. 49)
Importovanie/exportovanie adresára(P. 32)
Registrácia obľúbených nastavení(P. 36)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 37)
59
Zoznam nastavení
Karta [Informácie a obrázky odoslaných faxov]
Môžete spravovať uložené protokoly prenosu obrazov prenosových údajov, časy prenosu, ciele atď.
[Ovládač, z ktorého sa bude zobrazovať]
Prepínanie medzi zoznamami protokolov, ktoré sa majú zobraziť v [Informácie a obrázky odoslaných faxov], ak
používate ovládač s viacerými zariadeniami.
[Informácie a obrázky odoslaných faxov]
Zobrazí protokol prenosu faxu ako zoznam.
Ak existuje viac strán, medzi stranami môžete prepínať pomocou [Späť] a [Ďalej]. V prípade prenosových
protokolov faxov odoslaných do viacerých cieľov môžete tiež prepínať medzi jednotlivými cieľmi.
Ak kliknete na tlačidlo Zväčšiť môžete zväčšiť a skontrolovať vybraný prenosový protokol.
[Čas odoslania] je čas prenosu od ovládača k zariadeniu. Líši sa od času, kedy sa fax skutočne prenesie zo
zariadenia.
[Odstrániť všetko]
Odstráni všetky protokoly.
[Odstrániť]
Odstráni vybratý protokol.
[Obnoviť]
Aktualizuje protokoly na najnovší stav.
[Zoznam cieľov]
Zobrazí cieľ vybraného protokolu.
[Uložiť nastavenia]
dialógové okno [Uložiť nastavenia]
Umožňuje nastaviť cieľ ukladania odoslaných faxových informácií a obrázkov a maximálny počet odoslaných
faxových informácií a obrázkov, ktoré je možné uložiť.
Príbuzné témy
Karta [Výber cieľa](P. 49)
Karta [Zadať cieľ](P. 55)
Správa protokolov prenosu(P. 25)
60
Zoznam nastavení
Karta [Nastavenia zariadenia]
Môžete nastaviť možnosti zariadenia, metódy overovania atď.
Ak je v položke [Správa používateľov] na tejto karte nastavené potvrdenie o overovacích informácií, pri
odosielaní faxov sa zobrazí potvrdzovacie dialógové okno.
V tejto časti je vysvetlený obsah karty [Nastavenia zariadenia] a dialógové okno na potvrdenie overovacích
informácií.
Popis nastavení
[Odosielateľ]
Zadajte názov odosielateľa, ktorý sa zobrazí v hlavičke faxu.
[Možnosti faxovej dosky]
Vyberte faxovú dosku nainštalovanú v zariadení.
[Overenie podradenej adresy]/[Overenie správy podnikových ID]
Vyberte príslušné režimy overovania.
Toto nastavenie nakonfigurujte tak, aby zodpovedalo spôsobu overovania nastaveného v zariadení.
[Správa používateľov]
Umožňuje nastaviť typ funkcie overovania, ktorá sa má použiť.
[Nastavenia]
dialógové okno [Nastavenie podnikových ID/kódov PIN]
Umožňuje nastaviť podrobnosti, keď je v [Správa používateľov] vybraná možnosť [Správa podnikových ID].
[Povoliť nastavenia kódu PIN]
Túto možnosť povoľte pri nastavení [PIN].
Ak chcete zakázať nastavenie kódu PIN v zdieľanom prostredí tlačiarne na klientskom počítači, zrušte
začiarknutie tejto položky na serveri.
[Podnikové ID]
Nastavte ID oddelenia nastaveného v zariadení.
[PIN]
Nastavte kód správy ID oddelenia. Ak nie je v zariadení nastavený kód PIN, toto pole je prázdne.
[Overiť]
Overuje, či zadané ID oddelenia a kód PIN zodpovedajú hodnotám nastaveným v zariadení.
[Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri odosielaní faxov]
Zobrazí dialógové okno pre nastavenie alebo potvrdenie ID oddelenia a PIN kódu pri odosielaní faxu.
[Nastavenia]
dialógové okno [Nastavenia overovania používateľov]
Umožňuje nastaviť podrobnosti, keď je v [Správa používateľov] vybraná možnosť [Overenie používateľov].
[Povoliť nastavenia hesla]
Túto možnosť povoľte pri nastavení [Heslo].
Ak nie je nastavené heslo, zadajte heslo pri odosielaní faxu.
[Meno používateľa]
61
Zoznam nastavení
Nastavte používateľské meno, ktoré sa má používať na overenie používateľa.
[Heslo]
Nastavte heslo, ktoré sa má použiť na overenie používateľa. Ak na zariadení nie je nastavené heslo, toto pole je
prázdne.
[Overiť]
Overuje, či zadané heslo zodpovedá nastaveniu na zariadení.
[Skontrolovať overovacie údaje pri odosielaní faxov]
Zobrazí dialógové okno pre nastavenie alebo potvrdenie používateľského mena a hesla pri odosielaní faxu.
[Nastaviť informácie o používateľovi]
Umožňuje nastaviť meno používateľa zobrazené v protokole faxového prenosu zariadenia.
[Nastavenia]
dialógové okno [Nastavenia informácií o používateľovi]
[Meno používateľa]
Nastavte používateľské meno, ktoré sa má použiť na úlohy prenosu faxu.
[Správa mien používateľov]
dialógové okno [Správa mien používateľov]
Umožňuje nastaviť používateľské meno, ktoré sa má použiť ako predvolené.
[Meno na nastavenie ako meno používateľa]
Ako používateľské meno zadajte meno na prihlásenie do systému Windows, názov počítača alebo akýkoľvek
iný požadovaný názov.
[Nepovoliť zmeny mien používateľov]
Zakazuje zmeny používateľského mena v dialógovom okne [Nastavenia informácií o používateľovi].
[Režim komunikácie faxu IP]
dialógové okno [Nastavenia režimu komunikácie faxu IP]
Umožňuje nastaviť režim komunikácie, ktorý je možné použiť so zariadením. Informácie o prostrediach
pripojenia faxu IP nájdete v príručke k zariadeniu.
[Nastaviť čas odoslania]
Zadajte čas odoslania faxu na karte [Výber cieľa] alebo [Zadať cieľ] > [Podrobné nastavenia].
[Nastavenie položky [Oznámenie o dokončení úlohy]]
Povolí odoslanie oznámenia o výsledkoch faxového prenosu na zadanú e-mailovú adresu.
Položky povolené na tomto mieste je možné nastaviť na karte [Výber cieľa] alebo [Zadať cieľ] > [Podrobné
nastavenia].
[Nastaviť počet cieľov, ktoré možno určiť naraz, na 2000]
Rozširuje maximálny počet cieľov, ktoré je možné zadať naraz na 2 000.
[Používať kódovanie Unicode (UTF-8) na komunikáciu so zariadením]
Vysiela a prijíma interné informácie, ako sú napríklad informácie o používateľovi atď. do a zo zariadenia v
štandarde Unicode (UTF-8).
[Podrobné nastavenia]
dialógové okno [Podrobné nastavenia]
Umožňuje nastaviť podrobné funkcie, ako je funkcia zobrazovania potvrdzujúcich správ pri faxovaní.
Keďže táto funkcia nie je nastavená, aj keď sú načítané informácie o zariadení, nastavte ju ručne.
62
Zoznam nastavení
[Získať informácie o zariadení]
Získa informácie o zariadení a použije ich na každé nastavenie.
[Informácie]
Zobrazuje informácie o verzii ovládača.
Dialógové okno na potvrdenie informácií o overovaní
Dialógové okno [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN]
[Podnikové ID]
Nastavte ID oddelenia nastaveného v zariadení.
[PIN]
Nastavte kód správy ID oddelenia. Ak nie je v zariadení nastavený kód PIN, toto pole je prázdne.
Dialógové okno [Potvrdenie mena používateľa/hesla]
[Meno používateľa]
Nastavte používateľské meno, ktoré sa má používať na overenie používateľa.
[Heslo]
Nastavte heslo, ktoré sa má použiť na overenie používateľa. Ak na zariadení nie je nastavené heslo, toto pole je
prázdne.
Príbuzné témy
Karta [Výber cieľa](P. 49)
Karta [Zadať cieľ](P. 55)
Informácie o metódach komunikácie, ktoré môžete použiť pri prenose faxu(P. 19)
Nastavenie dôverného prenosu(P. 23)
Nastavenie informácií o zariadení(P. 41)
Nastavenie funkcie overovania(P. 43)
Nastavenie mena používateľa(P. 45)
Nie je možné použiť funkciu získavania informácií o zariadení/funkciu overovania(P. 67)
63
Zoznam nastavení
Karta [Zdieľať hárok obálky]
Na klientskom počítači môžete použiť hárok obálky zaregistrovaný na serveri prostredia zdieľanej tlačiarne.
[Štýl]
Zobrazuje registrované šablóny hárkov obálky v zozname.
Ak kliknete na položku [Ukážka], zobrazí sa podrobný náhľad.
[Registrovať]
dialógové okno [Registrovať zdieľaný hárok obálky]
Zaregistruje hárok obálky (*.cse) vytvorený v Cover Sheet Editor.
[Odstrániť]
Odstráni hárok obálky vybraný v [Štýl].
Príbuzné témy
Karta [Výber cieľa](P. 49)
Karta [Zadať cieľ](P. 55)
Priloženie hárku obálky(P. 20)
64
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov ........................................................................................................................................ 66
Nie je možné použiť funkciu získavania informácií o zariadení/funkciu overovania ...................................... 67
Adresár nie je možné zobraziť ani upraviť ......................................................................................................... 68
65
Riešenie problémov
Riešenie problémov
V tejto časti sú uvedené riešenia bežných problémov.
Nie je možné použiť funkciu získavania informácií o zariadení/funkciu overovania(P. 67)
Adresár nie je možné zobraziť ani upraviť(P. 68)
66
Riešenie problémov
Nie je možné použiť funkciu získavania informácií o
zariadení/funkciu overovania
Ak nemôžete získať informácie o zariadení alebo nemôžete použiť funkciu Správa podnikových ID alebo funkciu
overovania používateľov na karte [Nastavenia zariadenia], skontrolujte nasledujúce body.
Príčina 1.
Zariadenie je vypnuté alebo kábel nie je zapojený správne.
Náprava
Skontrolujte stav zariadenia.
Príčina 2.
Funkcia nebola nastavená tak, aby sa zhodovala s prostredím pripojenia.
Náprava
V prostredí tlačového servera
● Nainštalujte Canon Driver Information Assist Service na serverovom počítači pomocou inštalačného
programu ovládača.
● Nainštalujte TCP/IP ako protokol vo vašom prostredí z CD-ROM pre operačný systém, ktorý používate.
Ak používate pripojenie USB alebo prostredie na pripojenie portov, v ktorom nemôžete používať tieto
funkcie
Použite iné prostredie pripojenia, napríklad sieťové prostredie TCP/IP a pod.
Tieto funkcie sa nedajú používať v nasledujúcich prostrediach portov:
● Počítače sú priamo pripojené k zariadeniu pomocou SMB.
● [Povoliť združovanie tlačiarní] je vybrané na karte [Porty] na obrazovke vlastností tlačiarne.
● Počítače sú pripojené k zariadeniu pomocou portov Web Services on Devices (WSD).
Príčina 3.
Názov zariadenia je príliš dlhý.
Náprava
Skontrolujte, či názov zariadenia zaregistrovaného v časti [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows
nepresahuje nasledujúci počet znakov. V opačnom prípade zmeňte názov na karte [Všeobecné] alebo
[Zdieľanie] na obrazovke s vlastnosťami tlačiarne.
- Názov zariadenia: 209 znakov alebo menej.
- Názov zdieľaného prostriedku: 260 znakov alebo menej.
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 61)
Nastavenie informácií o zariadení(P. 41)
Nastavenie funkcie overovania(P. 43)
67
Riešenie problémov
Adresár nie je možné zobraziť ani upraviť
Ak nemôžete zobraziť alebo upraviť adresár registrovaný v ovládači, môžete zvážiť nasledujúce príčiny.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Náprava“.
Príčina
Nemáte žiadne prístupové oprávnenia pre cieľový priečinok adresára.
Náprava1.
Prihláste sa ako používateľ s prístupovými oprávneniami.
Náprava2.
Na karte [Výber cieľa] > v dialógovom okne [Upraviť adresár] > [Určiť priečinok] zmeňte miesto uloženia
adresára na priečinok, pre ktorý máte prístupové oprávnenia.
Príbuzné témy
Dialógové okno [Upraviť adresár](P. 51)
Pridanie adresy osoby do adresára(P. 30)
Pridanie skupiny do adresára(P. 31)
Importovanie/exportovanie adresára(P. 32)
68
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
69
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
70
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising