Canon | i-SENSYS MF237w | User manual | Canon i-SENSYS MF237w User manual

Canon i-SENSYS MF237w User manual
Windows
Ovládač faxu Generic
Inštalačná príručka
USRMA-3111-01 2018-12 sk
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
............................................................................................................................................... 3
Ako používať príručku
Poznámky použité v príručke
Zrieknutie sa zodpovednosti
Copyright
.................................................................................................................................. 4
...................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
Informácie o tomto ovládači ...............................................................................................................
Pred použitím .................................................................................................................................................
9
12
Kontrola pred inštaláciou ..................................................................................................................... 14
Informácie o inštalácii
............................................................................................................................................. 15
Požiadavky na systém a služby
................................................................................................................................ 17
Príprava na inštaláciu a opatrenia
Informácie o súbore Readme
........................................................................................................................... 19
................................................................................................................................... 20
Inštalácia pri použití inštalačného programu ....................................................................
Výber [Štandardná] na inštaláciu
Výber [Vlastná] na inštaláciu
22
............................................................................................................................. 23
................................................................................................................................... 29
Výber [Pripojenie USB] na inštaláciu
......................................................................................................................... 34
Inštalácia bez použitia inštalačného programu ................................................................ 39
Inštalácia zadaním súboru inf
.................................................................................................................................. 40
Inštalácia pomocou WSD portu
................................................................................................................................ 42
Nastavenia týkajúce sa inštalácie ................................................................................................. 44
Zmena na štandardný port TCP/IP
Nastavenia zdieľanej tlačiarne
............................................................................................................................ 45
................................................................................................................................. 49
Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne
.............................................................................................. 50
.................................................................................................................. 51
Automatické nastavenie funkcie na získanie informácií o zariadení
.......................................................................... 53
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia ......................................................................................
Aktualizácia ovládača
57
.............................................................................................................................................. 58
Odinštalovanie ovládača
......................................................................................................................................... 61
Odosielanie faxov ........................................................................................................................................ 65
Nastavenie informácií o zariadení
Odosielanie faxu z počítača
............................................................................................................................ 66
..................................................................................................................................... 68
I
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi
................................................................................................................. 72
Riešenie problémov ................................................................................................................................... 74
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD
II
........................................................................ 75
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku ........................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke ............................................................................................................................ 4
Zrieknutie sa zodpovednosti ................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Ako používať príručku(P. 3)
Zrieknutie sa zodpovednosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Ako používať príručku
Táto časť vysvetľuje, čo by ste mali vedieť, aby ste mohli používať túto príručku.
Poznámky použité v príručke(P. 4)
3
Úvod
Poznámky použité v príručke
Popisuje symboly a nastavenia používané v tejto príručke.
Symboly použité v tejto príručke
V tejto príručke sa nachádzajú vysvetlenia položiek a operácií, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní ovládača,
a symboly, ktoré označujú nasledujúce.
DÔLEŽITÉ
● Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Nezabudnite si pozorne preštudovať tieto položky, aby ste
zariadenie používali správne a vyhli sa poškodeniu zariadenia alebo majetku.
POZNÁMKA
● Označuje objasnenie úkonu alebo obsahuje ďalšie vysvetlenia postupu. Odporúča sa, aby ste poznámky
pozorne čítali.
O nastaveniach
V tejto príručke sú názvy nastavení zobrazených na obrazovke počítača zobrazené tak, ako je uvedené v
nasledujúcich príkladoch.
Príklad:
[Odoslať]
[OK]
4
Úvod
Zrieknutie sa zodpovednosti
Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI S TÝMTO
MATERIÁLOM, ČI UŽ VÝSLOVNÚ ALEBO NEPRIAMU, S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE,
VRÁTANE NEOBMEDZENIA ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL POUŽITIA A NEPORUŠENIA. SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA
AKÉKOĽVEK PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOĽVEK POVAHY ALEBO STRATY ALEBO
NÁKLADY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná vo vyhľadávacom
systéme alebo prekladaná do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka v akejkoľvek forme alebo
akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, ručne alebo inak, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft a Windows sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.
macOS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
7
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači ....................................................................................................................... 9
8
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Tento ovládač je ovládač faxu pre systém Windows, ktorý podporuje multifunkčné zariadenia Canon na
kancelárske použitie.
Funkcie
Môžete odosielať faxy bez tlače dokumentov alebo obrázkov vytvorených pomocou počítača.
● Znižuje čas práce a náklady na tlač
● Posiela čisté, jasné obrázky a jemný text
Hlavné funkcie
Priloženie hárku obálky
K údajom, ktoré sa majú prenášať, môžete priložiť hárok obálky. Šablóny sú súčasťou ovládača. Položky uvedené
v hárku obálky je možné prispôsobiť. Pri odosielaní do viacerých cieľov môžete pre každý cieľ zmeniť informácie
na hárku obálky.
Správa cieľa pomocou adresára
Registrovanie často používaných cieľov v adresári zjednodušuje určovanie cieľov. Adresár môžete exportovať
ako súbor vo formáte CSV atď. Môžete tiež importovať adresár, ktorý používa iná aplikácia.
Podrobné nastavenie prenosu údajov
Môžete nastaviť veľkosť papiera, ako aj rozloženie stránky, ktorým sa upravujú údaje stránky na jednotlivých
hárkoch papiera.
Môžete tiež určiť čas odosielania a nastaviť e-mailovú notifikáciu o výsledku prenosu.
Posilnenie bezpečnosti
Ovládač môžete nastaviť tak, aby sa vyžadoval potvrdzovací vstup určeného cieľa, aby sa zabránilo odoslaniu
faxu do nesprávneho cieľa. Môžete tiež zaznamenať, kedy, kým, ako a kde sa faxy prenášajú s funkciou
autentifikácie pri prihlasovaní, informáciami o faxe a funkciou ukladania obrázkov.
Ak je podporovaná funkcia podadresy, môžete odosielať faxy do pamäťových polí v cieli.
POZNÁMKA
9
Informácie o tomto ovládači
● Ak nainštalujete službu Canon Driver Information Assist Service pri lokálnom pripojení alebo zdieľaní
tlačiarne, môžete získať informácie o zariadení. V tejto príručke sa funkcia na získanie informácií o zariadení
pomocou služby Canon Driver Information Assist Service nazýva funkcia vyhľadávania informácií o zariadení.
10
Pred použitím
Pred použitím
Pred použitím ..................................................................................................................................................... 12
11
Pred použitím
Pred použitím
● Ak chcete povoliť funkcie podporované zariadením, ktoré používate, a odosielať faxy, musíte nastaviť
možnosti zariadenia. Možnosti zariadenia je možné získať na karte [Nastavenia zariadenia] > [Získať
informácie o zariadení], ale ak ich nedokážete získať, nastavte ich ručne na karte [Nastavenia zariadenia].
● V závislosti od zariadenia môžu byť úlohy odoslané faxom z ovládača zaznamenané v protokole tlačového
servera PS. Aj pri úlohách odosielaných prostredníctvom protokolu NetWare sa zaznamenané informácie
nemusia správne zaznamenať.
● Ak vyberiete faxovú dosku, ktorá nie je kompatibilná s modelom tlačiarne, ktorý používate, a vyberiete linku,
ktorá nezodpovedá platnej linke, z ktorej sa má odosielať, existuje možnosť, že bude fax odoslaný cez inú
linku.
● Ak v ovládači nastavíte funkciu, ktorá nie je podporovaná zariadením, ktoré používate, môže to viesť k
neželanému výsledku prenosu. Môže to tiež spôsobiť nemožnosť odoslať faxy.
● Funkcie, ktoré môžete používať, sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
- Zariadenie, ktoré používate a jeho nastavenia
- Verzia firmvéru zariadenia
- Štruktúra volieb zariadenia
- Verzia ovládača
- Počítačové prostredie, ktoré používate
● Keďže pri odosielaní faxu z aplikácie pre Windows Obchod nie je možné zobraziť obrazovku nastavenia
prenosu faxu ovládača, počet funkcií, ktoré môžete nastaviť, je obmedzený.
● Obsah obrazovky, postupy atď. zobrazené a popísané v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sú skutočne
zobrazené.
● V tejto príručke sú použité príklady pri použití systému Windows 10.
12
Kontrola pred inštaláciou
Kontrola pred inštaláciou
Kontrola pred inštaláciou ............................................................................................................................ 14
Informácie o inštalácii ........................................................................................................................................ 15
Požiadavky na systém a služby ........................................................................................................................... 17
Príprava na inštaláciu a opatrenia ..................................................................................................................... 19
Informácie o súbore Readme ............................................................................................................................. 20
13
Kontrola pred inštaláciou
Kontrola pred inštaláciou
V tejto časti sa uvádza, čo je potrebné skontrolovať pred inštaláciou ovládača, aby prebehla úspešne.
Informácie o inštalácii(P. 15)
Požiadavky na systém a služby(P. 17)
Príprava na inštaláciu a opatrenia(P. 19)
Informácie o súbore Readme(P. 20)
14
Kontrola pred inštaláciou
Informácie o inštalácii
V tejto časti je vysvetlené, ako vybrať spôsob inštalácie ovládača a aké položky sú potrebné na používanie
funkcie zisťovania informácií o zariadení.
Výber spôsobu inštalácie
Ak chcete nainštalovať ovládač, musíte vybrať spôsob inštalácie, ktorý je vhodný pre prostredie pripojenia
zariadenia, ktoré používate.
● Pre sieťové prostredie TCP/IP: vyberte [Štandardná] a vykonajte inštaláciu
● Pre prostredie pripojenia USB: vyberte [Pripojenie USB] a vykonajte inštaláciu
Ak chcete zariadenie používať v nasledujúcom prostredí pripojenia, vyberte [Vlastná] a vykonajte inštaláciu.
● Iné sieťové pripojenie ako protokol TCP/IP
● Paralelné pripojenie
Ak sa inštalácia nepodarila po výbere [Štandardná] alebo [Pripojenie USB], pozrite si iný postup inštalácie,
napríklad [Vlastná].
Položky požadované na používanie funkcie získania informácií o zariadení
Pri funkcii zisťovania informácií o zariadení, sa cesta k zisťovaniu informácií o zariadení a cieľ inštalácie Canon
Driver Information Assist Service atď. líši v závislosti od nasledujúcich faktorov.
● Typ tlačovej fronty (lokálna tlačiareň alebo sieťová tlačiareň)
● Spôsob pripojenia zariadenia (sieťové pripojenie (LPR atď.) alebo lokálne pripojenie (USB))
● Serverové prostredie (terminálový server alebo XenApp/Presentation Server)
Položky potrebné pre cieľ inštalácie Canon Driver Information Assist Service atď. pre jednotlivé kombinácie
vyššie uvedených faktorov sú uvedené nižšie.
Pre lokálnu tlačiareň:
- V prípade pripojenia k sieti: informácie o zariadení možno získať so samotným ovládačom
- V prípade lokálneho pripojenia*: Canon Driver Information Assist Service musí byť nainštalovaný na
rovnakom počítači
* V prípade lokálnych pripojení nebudete môcť používať funkciu získavania informácií o zariadení v závislosti
od zariadenia a prostredia, ktoré používate.
Pre sieťovú tlačiareň:
- V prípade pripojenia k zdieľanému serveru: Canon Driver Information Assist Service musí byť
nainštalovaný na tlačovom serveri
- V prípade pripojenia prostredníctvom IPP: informácie o zariadení možno získať so samotným ovládačom (v
prípade pripojenia prostredníctvom IIS nie je možné získať informácie o konfigurácii)
- Pri pripojení pomocou SMB alebo k tlačiarni NetWare: adresa musí byť nastavená pomocou PortSetTool
PortSetTool je podporný nástroj na nastavenie adries pre porty, ktorých adresy nie je možné získať.
Podporuje však 64-bitové počítače a Windows Server 2008/7/8.1/10/Server 2016.
Príbuzné témy
Informácie o tomto ovládači(P. 9)
Výber [Štandardná] na inštaláciu(P. 23)
Výber [Vlastná] na inštaláciu(P. 29)
15
Kontrola pred inštaláciou
Výber [Pripojenie USB] na inštaláciu(P. 34)
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 40)
16
Kontrola pred inštaláciou
Požiadavky na systém a služby
V tejto časti sú popísané systémové prostredia potrebné na používanie ovládača. Sú tu popísané aj služby a
prostredie, ktoré potrebujete, keď chcete použiť funkciu zisťovania informácií o zariadení.
Systémové požiadavky
Operačné systémy
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Serverové počítačové prostredia:
Operačné systémy v serverovom prostredí
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Serverové súčasti
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operačné systémy pre klastrový server
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016
Počítač
Akýkoľvek počítač, na ktorom správne funguje hore uvedený operačný systém.
POZNÁMKA
● Stav podpory najnovších operačných systémov a balíkov Service pack si overte na webových stránkach
spoločnosti Canon (http://www.canon.com/).
Kombinácia jazykov ovládača a operačného systému
V závislosti od kombinácie podporovaných jazykov ovládača a jazyka zobrazenia operačného systému nemusí
byť zaručené správne fungovanie. Odporúčame vykonať inštaláciu v jazyku, ktorý sa vyberie predvolene po
spustení inštalačného programu.
17
Kontrola pred inštaláciou
Podporované jazyky ovládača
Anglický / Arabský / Baskický / Katalánsky / Zjednodušená čínština / Tradičná čínština / Český / Dánsky /
Holandský / Fínsky / Francúzsky / Nemecký / Maďarský / Taliansky / Kórejský / Malajský / Nórsky / Poľský /
Portugalský / Ruský / Slovenský / Španielsky / Švédsky / Thajský / Turecký
Rozsah zaručenej prevádzky
Nainštalované s jazykom zodpovedajúcim
jazyku operačnému systému
Jazyk operačného systému
zahrnutý v podporovaných
jazykoch ovládača
Jazyk operačného systému
nezahrnutý v podporovaných
jazykoch ovládača
Zaručené
--
Nainštalované s jazykom nezodpovedajúcim Zaručené*
jazyku operačnému systému
Nezaručené*
* Fungovanie je zaručené len v prípade inštalácie v anglickom jazyku. Rozloženie však môže byť narušené alebo sa ovládač
nemusí správne zobraziť.
Služby požadované na funkciu získania informácií o zariadení
Na používanie funkcie získania informácií o zariadení sa vyžadujú tieto služby a prostredia.
Služby operačného systému
Funkciu získania informácií o zariadení môžete používať, len ak sú v operačnom systéme nainštalované
nasledujúce služby a nie sú nastavené na možnosť [Zakázať].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokoly
UDP alebo TCP (IPv4 alebo IPv6)
Podporované konfigurácie pripojenia zariadenia
Pripojenie k sieti: TCP/IP alebo IPX (je potrebné nastaviť s PortSetTool)
Lokálne pripojenie (32-bitové): USB alebo Centronix
18
Kontrola pred inštaláciou
Príprava na inštaláciu a opatrenia
V tejto časti je popísaná príprava na správnu inštaláciu ovládača a opatrenia, ktoré sa musia vykonať pri
inštalácii.
Príprava na inštaláciu
Pred inštaláciou ovládača vykonajte nasledujúce operácie.
Získajte inštalačný program
Inštalačný program môžete získať jedným z nasledujúcich spôsobov.
● Prevziať z webovej stránky (32-bitové a 64-bitové verzie)
Prevziať ovládač verzie Setup z webovej stránky Canon (http://www.canon.com/). Ak prevezmete verziu inf,
vykonajte inštaláciu podľa postupu inštalácie použitím súboru inf.
● Dodávané CD-ROM
Informácie o inštalácii(P. 15)
Po skontrolovaní prehľadu inštalácie vyberte spôsob inštalácie, ktorý vyhovuje prostrediu pripojenia
zariadenia, ktoré používate. Ak chcete použiť funkciu zisťovania informácií o zariadení, skontrolujte položky
potrebné na používanie funkcie zisťovania informácií o zariadení.
Opatrenia, ktoré sa musia dodržiavať pri inštalácii
Pri inštalácii dávajte pozor na nasledujúce body.
● Ak sa zobrazí stránka, ktorá vyžaduje povolenie zmien na počítači, zmeny povoľte.
● Ak sa zobrazí okno Zabezpečenia Windows, ktoré uvádza, že vydavateľa ovládača nie je možné overiť, povoľte
inštaláciu.
● Ak sa pri získavaní informácií o ovládači pomocou Canon Driver Information Assist Service zobrazí varovné
okno v súvislosti s blokovaním Windows Firewall, blokovanie zrušte.
● Ak inštalačný program používate na inštaláciu ovládača, zároveň s inštaláciou nového ovládača môžete
aktualizovať existujúce ovládače.
● Pri aktualizácii existujúceho ovládača vyberte jazyk inštalácie, ktorý sa zhoduje s existujúcim ovládačom.
● Jazyk nie je možné zmeniť po inštalácii.
Príbuzné témy
Výber [Štandardná] na inštaláciu(P. 23)
Výber [Vlastná] na inštaláciu(P. 29)
Výber [Pripojenie USB] na inštaláciu(P. 34)
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 40)
19
Kontrola pred inštaláciou
Informácie o súbore Readme
Súbor Readme obsahuje informácie o opatreniach pri inštalácii alebo používaní ovládačov.
Súbor Readme sa nachádza v priečinku balíka ovládača a má nasledujúci názov.
Readme_sk-SK.hta
Ak inštalujete pomocou inštalačného programu, súbor Readme môžete otvoriť aj na obrazovke s výberom
[Inštalácia faxu].
20
Inštalácia pri použití inštalačného programu
Inštalácia pri použití inštalačného
programu
Inštalácia pri použití inštalačného programu ................................................................................. 22
Výber [Štandardná] na inštaláciu ....................................................................................................................... 23
Výber [Vlastná] na inštaláciu .............................................................................................................................. 29
Výber [Pripojenie USB] na inštaláciu .................................................................................................................. 34
21
Inštalácia pri použití inštalačného programu
Inštalácia pri použití inštalačného programu
V tejto časti je vysvetlený postup pri inštalácii pomocou inštalačného programu, ktorý je súčasťou dodávaného
CD-ROM alebo inštalačného programu prevzatého z webovej lokality.
Vyberte postup, ktorý je najvhodnejší pre konfiguráciu pripojenia zariadenia a spôsob inštalácie.
Výber [Štandardná] na inštaláciu(P. 23)
Výber [Vlastná] na inštaláciu(P. 29)
Výber [Pripojenie USB] na inštaláciu(P. 34)
22
Inštalácia pri použití inštalačného programu
Výber [Štandardná] na inštaláciu
V tejto časti je vysvetlený postup pre automatické vyhľadávanie zariadenia v sieti a inštaláciu ovládača
([Štandardná]).
Predpoklady
● Požiadavky na systém a služby(P. 17)
● Zariadenie je v rovnakej podsieti ako počítač, ktorý používate (pre sieťové prostredia TCP/IP)
● Povolenie nastavení pre [Použiť WSD] a [Nastavenia Multicast Discovery] na zariadení (pre sieťové prostredia
používajúce WSD)
● Nastavenie funkcie výberu jazyka pre popis stránky (plug and play) zariadenia
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení
nájdete v návode k zariadeniu.
● Zariadenie musí byť v rovnakej podsieti ako používaný počítač.
● Príprava na inštaláciu a opatrenia(P. 19)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program stiahnutý z webových stránok
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí
automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený disk CD-ROM
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača → kliknite na položku [Inštalácia].
(2) Na obrazovke [Inštalácia] skontrolujte ovládač → kliknite na položku [Inštalácia].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
Spustite inštalačný program podľa nasledujúceho postupu.
- Ak sa zobrazí správa, ktorá vás požiada o vloženie CD-ROM, alebo sa zobrazí okno Windows Explorer:
Spustite súbor [MInst.exe].
- Ak sa nezobrazí žiadne okno: Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
- Ak vyššie uvedený súbor [MInst.exe] neexistuje: Spustite súbor [Setup.exe] v priečinku ovládača CD-ROM.
2
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
3
Prečítajte si licenčnú zmluvu → kliknite na položku [Áno].
23
Inštalácia pri použití inštalačného programu
4
Vyberte možnosť [Štandardná] → kliknite na položku [Ďalej].
[Opätovná aktivácia faxov v režime spánku a vyhľadanie]: Túto možnosť vyberte, ak chcete rozpoznať
zariadenia v sieti, ktoré sú v režime spánku.
5
Vyberte požadované položky → kliknite na položku [Ďalej].
[Proces inštalácie ovládača faxu]: V prípade potreby vyberte túto možnosť, ak je už ovládač nainštalovaný.
[Canon Driver Information Assist Service]: Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť funkciu zisťovania informácií
o zariadení.
24
Inštalácia pri použití inštalačného programu
6
V zozname [Zoznam faxov] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať.
Ak sa zariadenie nezobrazuje v [Zoznam faxov], kliknite na [Znova vyhľadať]. Ak zariadenie stále nie je nájdené,
vyberte položku [Vlastná] a vykonajte inštaláciu.
[Záložka Zariadenia IPv4]/[Zariadenia IPv6]: Klikaním na jednotlivé záložky môžete prepínať medzi
zobrazeniami.
POZNÁMKA
● Ak nemôžete nájsť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD, môže nastať problém s nastavením
operačného systému alebo zariadenia. Pozrite si nasledujúce informácie, aby ste povolili zobrazenie
zariadenia vo výsledkoch vyhľadávania.
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD(P. 75)
25
Inštalácia pri použití inštalačného programu
7
Ak chcete zmeniť názov zariadenia alebo ho nastaviť ako predvolené zariadenie,
vyberte položku [Nastaviť informácie o faxe] → kliknite na položku [Ďalej].
Ak chcete zmeniť názov zariadenia alebo ho nastaviť ako predvolené zariadenie, kliknite na [Ďalej] a pokračujte
krokom 9.(P. 28)
26
Inštalácia pri použití inštalačného programu
8
V prípade potreby zmeňte [Názov faxu] → kliknite na položku [Ďalej].
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľaný fax]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nakonfigurovať zdieľané nastavenia zariadenia.
Možnosť [Názov faxu] nemôžete vybrať, ak je zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD.
27
Inštalácia pri použití inštalačného programu
9
Skontrolujte [Zoznam faxov na inštaláciu ovládačov] → kliknite na položku [Spustiť].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
10
Kliknite na položku [Reštartovať] (alebo [Ukončiť]).
Nainštalované zariadenie sa zobrazuje v časti [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows Ovládací panel.
Príbuzné témy
Informácie o inštalácii(P. 15)
Výber [Vlastná] na inštaláciu(P. 29)
Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera(P. 50)
28
Inštalácia pri použití inštalačného programu
Výber [Vlastná] na inštaláciu
V tejto časti je vysvetlený postup na manuálne určenie portu, ktorý sa má použiť na sieťové alebo lokálne
pripojenie a na inštaláciu ovládača. Tak ako existujúce porty, môžete pridať štandardný port TCP/IP alebo
sieťový port tlačiarne.
Predpoklady
● Požiadavky na systém a služby(P. 17)
● Príprava na inštaláciu a opatrenia(P. 19)
● Potvrďte port, ktorý sa má zadať
Zadajte štandardný TCP/IP port alebo port sieťovej tlačiarne. Môžete zadať už zaregistrovaný port. Môžete
zadať dočasný port ([LPT1] a pod.) a nastaviť ho po dokončení inštalácie.
● Potvrďte názov a IP adresu zariadenia (ak pridávate štandardný TCP/IP port).
Pri pridávaní štandardného portu TCP/IP a inštalácii musíte zadať názov zariadenia a adresu IP. Pre názov
zariadenia použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov zariadenia alebo
adresu IP, obráťte sa na správcu siete.
● Potvrďte front určený pre jednotlivé porty (ak je cieľové zariadenie uvedené v nasledujúcom).
Ak je k cieľovému zariadeniu pripojená voliteľná jednotka externého tlačového servera, po výbere portu
musíte zadať front. Kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a potvrďte front, ktorý zodpovedá vybranému portu.
Zadajte fronty, ktoré zodpovedajú portu.
Pre LPR:
V prípade systému Windows TCP/IP, zadajte Print, Hold a názov frontu Direct do stĺpca [Názov frontu].
Pre RAW:
Front, ktorý sa má špecifikovať, je určený číslom portu.
9100: Print, Hold alebo Direct
9101: front Direct
9102: front Print
9103: front Hold
Pre SMB:
Keď vyberiete zariadenie zo sieťového stromu, zobrazia sa tri fronty. Vyberte jeden zo zobrazených frontov.
Pre NetWare:
V závislosti od zariadenia, ktoré používate, vypnite nastavenie bannera.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program stiahnutý z webových stránok
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí
automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený disk CD-ROM
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača → kliknite na položku [Inštalácia].
29
Inštalácia pri použití inštalačného programu
(2) Na obrazovke [Inštalácia] skontrolujte ovládač → kliknite na položku [Inštalácia].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
Spustite inštalačný program podľa nasledujúceho postupu.
- Ak sa zobrazí správa, ktorá vás požiada o vloženie CD-ROM, alebo sa zobrazí okno Windows Explorer:
Spustite súbor [MInst.exe].
- Ak sa nezobrazí žiadne okno: Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
- Ak vyššie uvedený súbor [MInst.exe] neexistuje: Spustite súbor [Setup.exe] v priečinku ovládača CD-ROM.
2
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
3
Prečítajte si licenčnú zmluvu → kliknite na položku [Áno].
4
Vyberte možnosť [Vlastná] → kliknite na položku [Ďalej].
5
Vyberte požadované položky → kliknite na položku [Ďalej].
[Proces inštalácie ovládača faxu]: V prípade potreby vyberte túto možnosť, ak je už ovládač nainštalovaný.
[Canon Driver Information Assist Service]: Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť funkciu zisťovania informácií
o zariadení.
30
Inštalácia pri použití inštalačného programu
6
Nastavte port.
Porty, ktoré je možné špecifikovať, ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje protokol NetWare alebo IPP, sú
LPR, RAW a SMB.
Ak používate existujúci port, vyberte port z [Port] → pokračujte krokom 8.(P. 32) Ak chcete zadať port po
inštalácii, vyberte dočasný port ([LPT1] atď.) → prejdite na krok 8.(P. 32)
31
Inštalácia pri použití inštalačného programu
7
Kliknite na [Pridať port] → vyberte typ portu ([Štandardný port TCP/IP], [WSD Port]
alebo [Sieť]) z [Port na pridanie] → kliknite na [OK].
Ak pridávate port sieťovej tlačiarne:
Vyberte sieťovú tlačiareň, ktorú chcete použiť → kliknite na [OK] → pokračujte krokom 8.(P. 32)
Ak pridávate štandardný TCP/IP port:
Zadajte názov zariadenia alebo IP adresu podľa pokynov v sprievodcovi.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak pridávate port WSD:
Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa → kliknite na [OK] → pokračujte krokom 8.(P. 32)
POZNÁMKA
● Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte] alebo [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte],
vykonajte jeden z nasledujúcich postupov.
- Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku v sprievodcovi → znova zadajte informácie do poľa [Názov
hostiteľa alebo adresa IP] → kliknite na položku [Ďalej].
- Vyberte [Štandardné] pre [Typ zariadenia] → vyberte [Canon Network Printing Device with P9100] →
kliknite na [Ďalej].
V závislosti od zariadenia, ktoré používate, sa typ zariadenia, ktorý môžete vybrať na obrazovke [Vyžadujú
sa ďalšie informácie o porte] alebo [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte] > [Typ zariadenia] >
[Štandardné] môže líšiť.
8
V prípade potreby zmeňte [Názov faxu] → kliknite na položku [Ďalej].
32
Inštalácia pri použití inštalačného programu
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľaný fax]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nakonfigurovať zdieľané nastavenia zariadenia.
Ak ste pridali alebo vybrali port sieťovej tlačiarne, nemôžete nastaviť položku [Názov faxu] a [Používať ako
zdieľaný fax].
9
Skontrolujte [Zoznam faxov na inštaláciu ovládačov] → kliknite na položku [Spustiť].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
10
Kliknite na položku [Reštartovať] (alebo [Ukončiť]).
Nainštalované zariadenie sa zobrazuje v časti [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows Ovládací panel.
Príbuzné témy
Informácie o inštalácii(P. 15)
Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera(P. 50)
Zmena na štandardný port TCP/IP(P. 45)
33
Inštalácia pri použití inštalačného programu
Výber [Pripojenie USB] na inštaláciu
V tejto časti je popísaný postup pripojenia k zariadeniu a počítaču pomocou USB kábla a inštalácie ovládača.
DÔLEŽITÉ
● V prípade pripojenia USB a inštalácie, nemôžete používať funkciu získania informácií o zariadení, pretože
Canon Driver Information Assist Service nie je možné nainštalovať súčasne. Ak ju chcete použiť, nainštalujte
Canon Driver Information Assist Service po nainštalovaní ovládača. V prípade pripojenia pomocou USB, však
pravdepodobne nebudete môcť používať funkciu získania informácií o zariadení v závislosti od zariadenia a
prostredia, ktoré používate.
Predpoklady
● Požiadavky na systém a služby(P. 17)
● Inštalácia voliteľnej dosky rozhrania USB (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
● Nastavenie funkcie výberu jazyka PDL (plug & play) (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení
nájdete v návode k zariadeniu.
● Uistite sa, že cieľové zariadenie podporuje ovládače faxu verzie 9.00 alebo staršej.
● Príprava na inštaláciu a opatrenia(P. 19)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
1
Vypnite zariadenie.
2
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program stiahnutý z webových stránok
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí
automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený disk CD-ROM
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača → kliknite na položku [Inštalácia].
(2) Na obrazovke [Inštalácia] skontrolujte ovládač → kliknite na položku [Inštalácia].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
Spustite inštalačný program podľa nasledujúceho postupu.
- Ak sa zobrazí správa, ktorá vás požiada o vloženie CD-ROM, alebo sa zobrazí okno Windows Explorer:
Spustite súbor [MInst.exe].
- Ak sa nezobrazí žiadne okno: Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
- Ak vyššie uvedený súbor [MInst.exe] neexistuje: Spustite súbor [Setup.exe] v priečinku ovládača CD-ROM.
34
Inštalácia pri použití inštalačného programu
3
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
4
Prečítajte si licenčnú zmluvu → kliknite na položku [Áno].
5
Vyberte možnosť [Pripojenie USB] → kliknite na položku [Ďalej].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
6
Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB
kábla → zapnite zariadenie.
35
Inštalácia pri použití inštalačného programu
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Ak inštalácia na vyššie uvedenej obrazovke zlyhá, kliknite na „Otvoriť detaily“.
Po vykonaní nasledujúceho postupu vykonajte opätovnú inštaláciu.
(1) Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla → zapnite zariadenie.
(2) Otvorte okno [Správca zariadení].
V systéme Windows 10/Server 2016
Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [
] → kliknite na položku [Správca zariadení].
V systéme Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Otvorte okno [Ovládací panel] > [Hardvér a zvuk] > [Správca zariadení].
V systéme Windows Server 2008
Otvorte okno [Ovládací panel] > [Systém a údržba] > [Správca zariadení].
(3) Pravým tlačidlom myši kliknite na cieľové zariadenie zobrazené na [Ostatné zariadenia] → kliknite na
položku [Vymazať].
(4) Potvrďte názov zariadenia.
Canon + <názov modelu>
7
Kliknite na položku [Reštartovať] (alebo [Ukončiť]).
36
Inštalácia pri použití inštalačného programu
Nainštalované zariadenie sa zobrazuje v časti [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows Ovládací panel.
Príbuzné témy
Informácie o inštalácii(P. 15)
Automatické nastavenie funkcie na získanie informácií o zariadení(P. 53)
37
Inštalácia bez použitia inštalačného programu
Inštalácia bez použitia inštalačného
programu
Inštalácia bez použitia inštalačného programu ............................................................................. 39
Inštalácia zadaním súboru inf ............................................................................................................................ 40
Inštalácia pomocou WSD portu .......................................................................................................................... 42
38
Inštalácia bez použitia inštalačného programu
Inštalácia bez použitia inštalačného programu
Táto časť vysvetľuje postup na inštaláciu ovládača bez použitia štandardného inštalačného programu.
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 40)
Inštalácia pomocou WSD portu(P. 42)
39
Inštalácia bez použitia inštalačného programu
Inštalácia zadaním súboru inf
Ovládač môžete nainštalovať zadaním súboru inf s funkciou pridania tlačiarne v systéme Windows. Nasledujúci
postup predpokladá inštaláciu so štandardným TCP/IP portom.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Potvrďte IP adresu zariadenia.
● Pripravte súbor inf.
Získajte ovládač z webovej stránky Canon (http://www.canon.com/) alebo z dodaného CD-ROM a pripravte
súbor inf.
● Súbor inf je uložený v priečinku [Driver], ktorý sa nachádza v priečinku získaného ovládača.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
Pri spustení z [Nastavenie] (platí len pre Windows 10/Server 2016)
(1) Kliknite na [Zariadenia] → kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] v [Tlačiarne a skenery].
(2) Kliknite na tlačidlo [Požadovaná tlačiareň nie je v uvedená zozname].
Pri spustení z ovládacieho panela
(1) Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → kliknite na [Pridanie tlačiarne].
(2) Po zobrazení okna na výber zariadenia kliknite na položku [Požadovaná tlačiareň nie je v uvedená zozname].
2
3
4
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Štandardný port TCP/IP] v
okne [Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
Zadajte IP adresu zariadenia v poli [Názov hostiteľa alebo adresa IP] → pokračujte
podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zariadenie nedá nájsť, možno bolo rozpoznané ako neznáme zariadenie. V takom prípade kliknite na
položku "Otvoriť detaily".
(1) Otvorte okno [Správca zariadení].
V systéme Windows 10/Server 2016
] → kliknite na [Správca zariadení].
kliknite pravým tlačidlom myši na [
V systéme Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
otvorte okno [Ovládací panel] > [Hardvér a zvuk] > [Správca zariadení].
V systéme Windows Server 2008
otvorte okno [Ovládací panel] > [Systém a údržba] > [Správca zariadení].
40
Inštalácia bez použitia inštalačného programu
(2) Vyberte položku [Ostatné zariadenia] > [Neznáme zariadenie] → vyberte možnosť [Aktualizovať
softvér ovládača] z ponuky [Akcia].
(3) V sprievodcovi aktualizáciou softvéru ovládača kliknite na položku [Vyhľadať softvér ovládača v tomto
počítači] → a kliknite na položku [Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v mojom počítači].
(4) Vyberte [Tlačiarne] v [Bežné typy hardvéru] → kliknite na [Nasledujúca].
5
Na obrazovke [Pridanie tlačiarne] kliknite na položku [Z disku].
6
Kliknite na [Prehľadávať] → a vyberte pripravený súbor inf.
7
8
V zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť → kliknite na položku
[Nasledujúca].
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].
Nainštalované zariadenie sa zobrazuje v časti [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows Ovládací panel.
Príbuzné témy
Príprava na inštaláciu a opatrenia(P. 19)
Zmena na štandardný port TCP/IP(P. 45)
41
Inštalácia bez použitia inštalačného programu
Inštalácia pomocou WSD portu
V tejto časti sa vysvetľuje postup vyhľadania zariadení v sieti zo systému Windows pomocou portu WSD (Web
Services on Devices) a inštalácie ovládača.
V počítači, v ktorom chcete nainštalovať ovládač, nemôžete nainštalovať viacero ovládačov používajúcich port
WSD. Ak inštalujete nový ovládač, najskôr vykonajte odinštalovanie ovládačov. Ak chcete nainštalovať viac
ovládačov, zdieľajte štandardný port TCP/IP.
Predpoklady
● Nastavenia funkcie výberu jazyka PDL (plug & play) zariadenia
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení
nájdete v návode k zariadeniu.
● Výber [Vlastná] na inštaláciu(P. 29)
Zadajte dočasný port ([LPT1] a pod.) a nainštalujte ovládač.
Postupy
1
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → kliknite na [Pridanie zariadenia].
2
Vyberte požadované zariadenie → a kliknite na [Nasledujúca].
Nainštalované zariadenie sa zobrazuje v časti [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows Ovládací panel.
POZNÁMKA
● Po dokončení inštalácie ikona tlačiarne pridaná po inštalácii so zadaním dočasného portu už nie je potrebná.
Ak chcete ikonu odstrániť, kliknite pravým tlačidlom na ikonu, ktorú chcete odstrániť → kliknite na položku
[Odstrániť zariadenie] alebo [Odinštalovať].
Príbuzné témy
Príprava na inštaláciu a opatrenia(P. 19)
42
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Nastavenia týkajúce sa inštalácie .......................................................................................................... 44
Zmena na štandardný port TCP/IP ..................................................................................................................... 45
Nastavenia zdieľanej tlačiarne ........................................................................................................................... 49
Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera .................................................................................... 50
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne ........................................................................................................... 51
Automatické nastavenie funkcie na získanie informácií o zariadení .............................................................. 53
43
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
V tejto časti sú vysvetlené postupy na zmenu portu používaného zariadením, konfiguráciu nastavení zdieľania
tlačiarne a nastavenie tlačiarne tak, aby ste mohli používať funkciu zisťovania informácií o zariadení.
Ak potrebujete nakonfigurovať nastavenia tak, aby zodpovedali používanému prostrediu, pozrite si túto
kapitolu.
Zmena na štandardný port TCP/IP(P. 45)
Nastavenia zdieľanej tlačiarne(P. 49)
Automatické nastavenie funkcie na získanie informácií o zariadení(P. 53)
44
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Zmena na štandardný port TCP/IP
V tejto časti je popísaný postup na zmenu portu používaného zariadením, ktoré je pripojené prostredníctvom
siete k štandardnému portu TCP/IP. Ak pri inštalácii ovládača nastavíte dočasný port pre zariadenie, môžete ho
zmeniť na správny port podľa tohto postupu.
Predpoklady
● Výber [Vlastná] na inštaláciu(P. 29)
Zadajte dočasný port ([LPT1] a pod.) a nainštalujte ovládač s [Vlastná].
● Potvrďte názov zariadenia a adresu IP.
Pri pridávaní štandardného portu TCP/IP musíte zadať názov zariadenia a adresu IP. Pre názov zariadenia
použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov zariadenia alebo adresu IP,
obráťte sa na správcu siete.
● Určenie protokolu, ktorý sa použije.
LPR: Protokol, ktorý TCP/IP bežne používa.
Raw: Protokol, ktorý sa môže používať v systéme Windows. Prenáša údaje vyššou rýchlosťou ako LPR.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
3
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → kliknite na
[Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Kliknite na záložku [Porty] → [Pridať port].
45
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
4
5
V dialógovom okne [Porty tlačiarní] vyberte [Štandardný port TCP/IP] z [Dostupné
porty tlačiarní] → kliknite na [Nový port].
Zadajte názov zariadenia alebo IP adresu podľa pokynov v sprievodcovi.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
POZNÁMKA
● Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte] alebo [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte],
vykonajte jeden z nasledujúcich postupov.
- Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku v sprievodcovi → znova zadajte informácie do poľa [Názov
hostiteľa alebo adresa IP] → kliknite na položku [Nasledujúca].
- Vyberte [Štandardné] pre [Typ zariadenia] → vyberte [Canon Network Printing Device with P9100] →
kliknite na [Nasledujúca].
V závislosti od zariadenia, ktoré používate, sa typ zariadenia, ktorý môžete vybrať na obrazovke [Vyžadujú
sa ďalšie informácie o porte] alebo [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte] > [Typ zariadenia] >
[Štandardné] môže líšiť.
6
Kliknite na tlačidlo [Dokončiť].
7
V dialógovom okne [Porty tlačiarní] kliknite na položku [Zatvoriť].
46
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
8
Kliknite na tlačidlo [Konfigurovať port].
9
Nastavte port.
Ak používate typ LPR:
(1) Vyberte položku [LPR] pre [Protokol] → zadajte jeden z nasledujúcich tlačových fontov pre [Názov
frontu] v [LPR – nastavenie].
LP: Výstup podľa nastavenia frontu tlače zariadenia. Toto je bežne používané nastavenie.
SPOOL: Výstup vždy až po zaradení do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
DIRECT: Výstup vždy bez zaradenia do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
(2) Kliknite na [OK].
47
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Ak používate typ Raw:
(1) Vyberte [Raw] pre [Protokol] → kliknite na [OK].
10
Kliknite na tlačidlo [Zatvoriť].
48
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Nastavenia zdieľanej tlačiarne
V tejto časti je vysvetlený postup zdieľania tlačiarne s počítačmi v tej istej sieti.
Môžete nastaviť počítač pripojený k zariadeniu ako tlačový server a nastaviť počítače v rovnakej sieti ako
klientov.
Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera(P. 50)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 51)
49
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia počítača pripojeného k zariadeniu ako tlačového servera. Ak ho
chcete použiť ako tlačový server, nainštalujte Canon Driver Information Assist Service a nakonfigurujte
nastavenia zdieľania tlačiarne.
Keď sú k tlačovému serveru pripojené počítače, ktoré sú v rovnakej sieti ako tlačový server (klienti), môžete ich
nastaviť tak, aby si automaticky prevzali alternatívny ovládač z tlačového servera. Alternatívny ovládač je
ovládač, ktorý umožňuje klientom s rôznymi operačnými systémami používať zdieľanú tlačiareň na tlačovom
serveri.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
2
Vyberte položku [Štandardná] alebo [Vlastná] → kliknite na položku [Ďalej].
3
4
5
Vyberte Canon Driver Information Assist Service začiarknite políčko → kliknite na
[Ďalej].
Vyberte [Nastaviť informácie o faxe] na obrazovke [Vyberte faxy, ktoré chcete
inštalovať] → kliknite na [Ďalej].
V prípade potreby vyberte položku [Používať ako zdieľaný fax] → zmeňte položku
[Zdieľaný názov] → kliknite na položku [Ďalej].
[Ovládače na pridanie]: Kliknite na túto možnosť, ak chcete nastaviť ovládač tak, aby si klienti mohli prevziať
alternatívne ovládače.
6
Postupujte podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Reštartovať] alebo
[Ukončiť].
Príbuzné témy
Výber [Štandardná] na inštaláciu(P. 23)
Výber [Vlastná] na inštaláciu(P. 29)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 51)
50
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne
V tejto časti je vysvetlený postup inštalácie ovládača, ktorý podporuje zdieľané tlačiarne, aby boli počítače v
rovnakej sieti ako tlačový server nastavené ako klienti.
Predpoklady
● Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera(P. 50)
Ak sa typy operačných systémov v tlačovom serveri a klientoch líšia, v tlačovom serveri nainštalujte ovládače
pre operačné systémy podporované klientmi.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
● Vyberte rovnaký jazyk ovládača na serveri tlačiarne aj na klientovi.
Postupy
1
2
Otvorte okno [Sieť] vo Windows Explorer.
Vyberte a dvakrát kliknite na počítač (tlačový server), ktorý ste nastavili na zdieľanie
tlače.
3
Dvakrát kliknite na ikonu zariadenia, ktoré sa má nainštalovať.
4
Kliknite na tlačidlo [Áno] v zobrazenom hlásení.
5
Nastavte podľa pokynov v sprievodcovi.
6
Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
Nainštalované zariadenie sa zobrazuje v časti [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows Ovládací panel.
POZNÁMKA
● Uistite sa, že ovládače nainštalované na klientoch sú vždy najnovšie, aby sa zhodovali s aktualizáciami
ovládača nainštalovaného na tlačovom serveri. Ak je verzia ovládača na klientoch staršia než na tlačovom
serveri, nastavenia ovládača servera sa neodrazia na klientoch.
51
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Príbuzné témy
Aktualizácia ovládača(P. 58)
52
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
Automatické nastavenie funkcie na získanie informácií
o zariadení
V tejto časti je vysvetlený postup inštalácie Canon Driver Information Assist Service pre automatické nastavenie
funkcie získavania informácií o zariadení. Ak chcete po nainštalovaní ovládača povoliť používanie funkcie
získavania informácií o zariadení, postupujte podľa tohto postupu.
Predpoklady
● Informácie o inštalácii(P. 15)
To, či musíte nainštalovať Canon Driver Information Assist Service a čo sa má nainštalovať na používanie
funkcia zisťovania informácií o zariadení, sa líši v závislosti od typu frontu tlačiarne, spôsobu pripojenia
zariadenia a prostredia servera. Po overení prostredia zariadenia, ktoré používate, nainštalujte Canon Driver
Information Assist Service.
● Požiadavky na systém a služby(P. 17)
● Inštalácia ovládača
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
2
Vyberte možnosť [Vlastná] → kliknite na položku [Ďalej].
53
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
3
Zrušte výber ovládača → vyberte [Canon Driver Information Assist Service] → kliknite
na [Ďalej].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
54
Nastavenia týkajúce sa inštalácie
4
Kliknite na položku [Reštartovať] (alebo [Ukončiť]).
Príbuzné témy
Výber [Vlastná] na inštaláciu(P. 29)
55
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia
Aktualizácia, inštalácia a
odinštalácia
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia ................................................................................................. 57
Aktualizácia ovládača ......................................................................................................................................... 58
Odinštalovanie ovládača ..................................................................................................................................... 61
56
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia
V tejto časti sú vysvetlené postupy aktualizácie ovládača na novú verziu a postup odinštalovania ovládača, ktorý
už nie je potrebný.
Aktualizácia ovládača(P. 58)
Odinštalovanie ovládača(P. 61)
57
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia
Aktualizácia ovládača
V tejto časti je vysvetlený postup aktualizácie nainštalovaného ovládača na novú verziu.
Môžete tiež aktualizovať alternatívne ovládače nainštalované na klientoch tlačového servera. Ak však používate
ovládač aktualizovaný na tlačovom serveri z klienta, odinštalujte ovládač, ktorý používate, a znovu ho
nainštalujte.
Predpoklady
● Inštalácia ovládača
● Získajte inštalačný program
Inštalačný program aktualizácie si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Canon (http://
www.canon.com/).
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
POZNÁMKA
● Pri aktualizácii existujúceho ovládača vyberte jazyk inštalácie, ktorý sa zhoduje s existujúcim ovládačom.
Postupy
1
Spustite inštalačný program.
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí automaticky,
dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
2
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
3
Prečítajte si licenčnú zmluvu → kliknite na položku [Áno].
4
Vyberte [Vlastná] → kliknite na [Ďalej] v zobrazenom hlásení.
58
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia
5
Vyberte položku [Aktualizovať existujúce ovládače faxov] v časti [Proces inštalácie
ovládača faxu] → kliknite na tlačidlo [Ďalej].
[Canon Driver Information Assist Service]: Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť funkciu zisťovania informácií
o zariadení.
59
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia
6
Skontrolujte [Zoznam faxov na inštaláciu ovládačov] → kliknite na položku [Spustiť].
7
Kliknite na tlačidlo [Ukončiť].
Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač.
POZNÁMKA
● Ak inštalačný program používate na inštaláciu ovládača, zároveň s inštaláciou nového ovládača môžete
aktualizovať existujúce ovládače.
Príbuzné témy
Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera(P. 50)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 51)
60
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia
Odinštalovanie ovládača
Táto časť vysvetľuje postup odinštalovania ovládača.
K dispozícii sú dva spôsoby odinštalovania: spustenie odinštalovacieho programu v systéme Windows a
používanie súboru na odinštalovanie.
Predpoklady
● Inštalácia ovládača
● Ovládač, ktorý sa má odinštalovať, nebol nainštalovaný pomocou WSD
Ovládače nainštalované pomocou WSD musia byť odinštalované pomocou [Zariadenia a tlačiarne] v systéme
Windows Ovládací panel.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
Odinštalovanie pomocou odinštalovacieho programu
1
Spustite program na odinštalovanie ovládača.
V systéme Windows 10/Server 2016
(1) Otvorte okno [Nastavenie] > [Aplikácie] alebo [Systém] > [Aplikácie a súčasti].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať → a kliknite na [Odinštalovať].
Pri operačných systémoch iných ako systémy uvedené vyššie
(1) Otvorte okno [Ovládací panel] > [Programov] > [Odinštalovať program].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať → a kliknite na [Odinštalovať alebo zmeniť].
2
Vyberte názov zariadenia, ktoré chcete odinštalovať → kliknite na položku [Odstrániť].
[Vyčistenie]: Kliknutím na toto tlačidlo sa zároveň odstránia všetky súbory a údaje v registroch týkajúce sa
všetkých ovládačov zobrazených v zozname (nielen vybratého ovládača). Kliknutím na tlačidlo [Odstrániť] sa
vykoná normálne odinštalovanie ovládača.
61
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia
3
Ak sa zobrazí hlásenie na potvrdenie odstránenia, kliknite na [Áno].
4
Na obrazovke [Odstrániť fax] kliknite na položku [Ukončiť].
Odinštalovanie pomocou odinštalovacieho súboru
Odinštalujte ovládač pomocou odinštalovacieho súboru umiestneného na CD-ROM alebo v priečinku
prevzatého ovládača.
1
Dvakrát kliknite na jeden z nasledujúcich súborov.
● Pri použití súboru na v priečinku s prevzatým ovládačom
Použite súbor [UNINSTAL.exe] zodpovedajúci ovládaču v nasledujúcom priečinku.
<inštalačný priečinok>\Canon\PrnUninstall
● Pri použití súboru v priečinku získaného ovládača.
Použite nasledujúci súbor z priečinka zodpovedajúcemu ovládaču a prostrediu.
misc\UNINSTAL.exe
2
Prejdite na 2.(P. 61) z „ Odinštalovanie pomocou odinštalovacieho programu(P. 61) “.
62
Aktualizácia, inštalácia a odinštalácia
Príbuzné témy
Inštalácia pomocou WSD portu(P. 42)
63
Odosielanie faxov
Odosielanie faxov
Odosielanie faxov ............................................................................................................................................ 65
Nastavenie informácií o zariadení ..................................................................................................................... 66
Odosielanie faxu z počítača ................................................................................................................................ 68
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi .......................................................................................................... 72
64
Odosielanie faxov
Odosielanie faxov
V tejto časti sú vysvetlené prípravy pred odoslaním faxu, samotný postup faxovania a postup používania
pomocníka.
Nastavenie informácií o zariadení(P. 66)
Odosielanie faxu z počítača(P. 68)
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi(P. 72)
65
Odosielanie faxov
Nastavenie informácií o zariadení
V nasledujúcich prípadoch je potrebné nastaviť možnosti zariadenia podľa tohto postupu.
● Počas inštalácie neboli získané informácie o zariadení.
● Na karte [Nastavenia zariadenia] nie sú správne nastavené funkcie a možnosti zariadenia.
● Do zariadenia bola pridaná možnosť.
● Nastavenia faxového prenosu zariadenia boli zmenené.
Predpoklady
● Inštalácia ovládača
● Nastavenia na zariadení
- Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD, možnosť [Použiť prezeranie WSD] je už zapnutá.
- Ak je zariadenie pripojené zadaním štandardného TCP/IP portu, možnosť [Získať informácie o správe tlač. z
host.] je už zapnutá.
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
3
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke vyberte [Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
66
Odosielanie faxov
4
Kliknite na tlačidlo [Získať informácie o zariadení].
5
Ak sa zobrazí hlásenie „Chcete získať informácie o zariadení?“, kliknite na [Áno].
Ak boli získané informácie, potvrďte konfiguráciu automaticky nastavenej možnosti.
Ak sa informácie nezískali, nastavte konfiguráciu možnosti ručne. Vyberte možnosti pripojené k zariadeniu.
6
Kliknite na [Podrobné nastavenia] → nastavte podľa potreby.
Položky v [Podrobné nastavenia] nie sú nastavené automaticky. Ak je to potrebné, nastavte ich ručne.
7
Na karte [Nastavenia zariadenia] kliknite na položku [OK] alebo [Použiť].
Príbuzné témy
Automatické nastavenie funkcie na získanie informácií o zariadení(P. 53)
67
Odosielanie faxov
Odosielanie faxu z počítača
V tejto časti je vysvetlený základný postup pre prenos faxu z dokumentov vytvorených v aplikácii na počítači.
Pozrite si tiež pomocníka týkajúceho sa položiek na obrazovke nastavení ovládača.
POZNÁMKA
● Pri používaní zariadenia pripojeného prostredníctvom portu WSD povoľte v zariadení možnosť [Použiť WSD].
Predpoklady
● Nastavenie informácií o zariadení(P. 66)
Ak nemôžete získať informácie o zariadení, musíte manuálne nastaviť možnosti nainštalované v zariadení.
Postupy
1
V ponuke aplikácie vyberte [Tlačiť].
2
Vyberte zariadenie → kliknite na [Preferencie], [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Ak nepotrebujete podrobné nastavenia prenosu faxu, kliknite na položku [Tlačiť] alebo [OK] a prejdite na krok 5.
(P. 70)
68
Odosielanie faxov
3
Nastavte potrebné položky na obrazovke nastavení tlače ovládača → kliknite na [OK].
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte ďalšie nastavenia.
Karta [Výber cieľa] > [Ukladať informácie a obrázky odoslaných faxov], [Hárok obálky] a [Podrobné nastavenia]
môže byť nastavená aj pri odosielaní faxu v kroku 5.(P. 70)
69
Odosielanie faxov
4
Kliknite na [Tlačiť] alebo [OK] na obrazovke tlače v aplikácii.
5
Na zobrazenej obrazovke [Nastavenia odosielania faxov] určite cieľ.
Pri určovaní cieľa z adresára
(1) Zobrazte kartu [Výber cieľa].
(2) Vyberte adresár z položky [Zoznam adresárov] → vyberte cieľ → kliknite na [Pridať do zoznamu cieľov].
Pri priamom zadávaní cieľa
(1) Zobrazte kartu [Zadať cieľ].
(2) V [Režim komunikácie] vyberte režim komunikácie, ktorý chcete použiť.
(3) Vyberte [Faxové číslo/URI] → určite [Faxové číslo] alebo [URI].
V prípade potreby nastavte ďalšie položky.
70
Odosielanie faxov
6
Na obrazovke [Nastavenia odosielania faxov] kliknite na položku [Odoslať].
Príbuzné témy
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi(P. 72)
71
Odosielanie faxov
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi
Podrobnosti o tom, ako používať ovládač a jednotlivé funkcie, nájdete v Pomocníkovi.
Pomocník sa zobrazí kliknutím na [Pomocník] na obrazovke ovládača.
72
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov ........................................................................................................................................ 74
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD ............................................................ 75
73
Riešenie problémov
Riešenie problémov
V tejto časti sú uvedené riešenia bežných problémov.
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD(P. 75)
74
Riešenie problémov
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené
prostredníctvom portu WSD
V tejto časti je vysvetlené, čo robiť, ak sa zariadenie nezobrazí v [Zariadenia IPv4] inštalačného programu, aj keď
je pri inštalácii so sieťovým pripojením pripojené a zistené prostredníctvom portu WSD.
Príčin môže byť niekoľko. Zmeňte nastavenia podľa potreby podľa jednotlivých častí „Náprava“.
Príčina 1.
Nastavenia zariadenia sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú v zariadení nastavené nasledujúce položky. Ak nie sú, zmeňte nastavenia alebo nainštalujte
príslušný ovládač.
● Nastavenia pre [Použiť WSD] a [Nastavenia Multicast Discovery] sú povolené.
● [Výber PDL (Plug and Play)] a výber jazyka PDL ovládača sa zhodujú.
Podrobnosti o nastavení funkcie výberu jazyka PDL (plug and play) na zariadení nájdete v návode k
zariadeniu.
Príčina 2.
Sieťové nastavenia operačného systému sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú potrebné nastavenia nakonfigurované v sieťových nastaveniach operačného systému. Ak nie
sú, zmeňte nastavenia.
V systéme Windows 10/Server 2016
[Nastavenie] > [Sieť a internet] → kliknite na ikonu zobrazenú v spôsobe pripojenia k aktuálnej sieti → povoľte
nastavenie [Nastaviť toto PC ako rozpoznateľné].
V systéme Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Na obrazovke [Pracovná plocha] zobrazte panel kľúčových tlačidiel → [Nastavenie] > [Zmeniť nastavenie PC] >
[Sieť] → kliknite na ikonu zobrazenú v spôsobe pripojenia k aktuálnej sieti → povoľte nastavenie [Vyhľadanie
zariadení a obsahu].
V systéme Windows 7/Server 2008 R2
Otvorte [Ovládací panel] > [Sieť a internet] > [Centrum sietí a zdieľania] → kliknite na [Zmeniť rozšírené
nastavenie zdieľania] → a vyberte [Verejné] > [Zapnúť zisťovanie siete].
V systéme Windows Server 2008
Zobrazte okno [Ovládací panel] > [Sieť a internet] > [Centrum sietí a zdieľania] → kliknite na tlačidlo zobrazené
napravo od položky [Zisťovanie siete] v časti [Zdieľanie a zisťovanie] → vyberte možnosť [Zapnúť zisťovanie
siete].
Príčina 3.
Zariadenie sa nezobrazuje vo výsledkoch zisťovania, pretože ovládač zodpovedajúci zistenému zariadeniu
je už nainštalovaný.
Náprava
Ak chcete ovládač nainštalovať zistením zariadenia, najskôr odinštalujte ovládač a potom zariadenie vyhľadajte
znova.
75
Riešenie problémov
Príbuzné témy
Výber [Štandardná] na inštaláciu(P. 23)
76
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
77
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
78
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising