Canon | i-SENSYS MF419x | User manual | Canon i-SENSYS MF419x User manual

Canon i-SENSYS MF419x User manual
Windows
Ovládač tlačiarne Generic UFR II/LIPSLX/PCL6 V4
Užívateľská príručka
USRMA-3256-01 2019-07 sk
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku
............................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke
Zrieknutie sa zodpovednosti
Copyright
.................................................................................................................................. 4
...................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
Informácie o tomto ovládači ...............................................................................................................
9
Pred použitím .................................................................................................................................................
12
Inštalácia ovládača ....................................................................................................................................
14
Kontrola pred inštaláciou
........................................................................................................................................ 15
Systémové požiadavky
........................................................................................................................................ 16
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Informácie o súbore Readme
............................................................................................................................... 18
Inštalácia pomocou inštalačného programu
Inštalácia zadaním súboru inf
............................................................................................................ 17
............................................................................................................. 19
.................................................................................................................................. 24
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Aktualizácia ovládača
.......................................................................................................... 26
...................................................................................................................... 28
.......................................................................................................................................... 29
Odinštalovanie ovládača
...................................................................................................................................... 31
Zmena nastavení podľa prostredia používania .................................................................. 35
Používanie zdieľanej tlačiarne
................................................................................................................................. 36
Inštalácia ako tlačový server
................................................................................................................................. 37
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne
Zmena portu
.................................................................................................................. 39
........................................................................................................................................................... 42
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie
............................................................................................................ 46
Tlač ..........................................................................................................................................................................
Tlač z počítačovej aplikácie
Tlač z aplikácie z Obchodu
50
...................................................................................................................................... 51
....................................................................................................................................... 54
Nastavenie mierky
.................................................................................................................................................. 61
Vloženie vodotlače
.................................................................................................................................................. 62
Tlač veľkého plagátu na viac strán
........................................................................................................................... 63
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom
Uloženie tlačových údajov
................................................................................................................... 67
....................................................................................................................................... 68
Zmena predvolených nastavení
............................................................................................................................... 69
I
Vytvorenie brožúry ....................................................................................................................................
Tlač brožúry
71
............................................................................................................................................................ 72
Vytvorenie brožúry v skupinách
............................................................................................................................... 73
Tlač brožúry so zošívanou väzbou
............................................................................................................................ 74
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany
........................................................ 75
Používanie rôznych typov papiera ................................................................................................ 78
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera
.............................................................................................................. 79
Úprava obľúbených nastavení .......................................................................................................... 81
Registrácia obľúbených nastavení
........................................................................................................................... 82
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
................................................................................................................... 83
Koordinácia s funkciami zariadenia ............................................................................................
Nastavenie funkcie overovania
Nastavenie mena používateľa
86
................................................................................................................................ 87
.................................................................................................................................. 89
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou
.................................................................................. 91
Zoznam nastavení ....................................................................................................................................... 94
Spoločné nastavenia pre všetky karty
Karta [Hlavné]
......................................................................................................................................................... 97
Karta [Rozloženie]
................................................................................................................................................. 100
Karta [Podávanie papiera]
Karta [Dokončenie]
Karta [Kvalita]
...................................................................................................................... 95
..................................................................................................................................... 103
............................................................................................................................................... 104
....................................................................................................................................................... 106
Karta [Podpora/zariadenie]
................................................................................................................................... 107
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu]
.............................................................................................. 109
Riešenie problémov ................................................................................................................................. 112
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať
.................................................................................................................... 113
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje
......................................................................................................... 115
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows
....................................................................... 116
Po aktualizácii ovládača sa nastavenia tlače vrátia na predvolené hodnoty
II
............................................................. 120
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku ........................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke ............................................................................................................................ 4
Zrieknutie sa zodpovednosti ................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Ako používať príručku(P. 3)
Zrieknutie sa zodpovednosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Ako používať príručku
Táto časť vysvetľuje, čo by ste mali vedieť, aby ste mohli používať túto príručku.
Poznámky použité v príručke(P. 4)
3
Úvod
Poznámky použité v príručke
Popisuje symboly a nastavenia používané v tejto príručke.
Symboly použité v tejto príručke
V tejto príručke sa nachádzajú vysvetlenia položiek a operácií, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní ovládača,
a symboly, ktoré označujú nasledujúce.
DÔLEŽITÉ
● Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Nezabudnite si pozorne preštudovať tieto položky, aby ste
zariadenie používali správne a vyhli sa poškodeniu zariadenia alebo majetku.
POZNÁMKA
● Označuje objasnenie úkonu alebo obsahuje ďalšie vysvetlenia postupu. Odporúča sa, aby ste poznámky
pozorne čítali.
O nastaveniach
V tejto príručke sú názvy nastavení zobrazených na obrazovke počítača zobrazené tak, ako je uvedené v
nasledujúcich príkladoch.
Príklad:
[Tlačiť]
[OK]
4
Úvod
Zrieknutie sa zodpovednosti
Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI S TÝMTO
MATERIÁLOM, ČI UŽ VÝSLOVNÚ ALEBO NEPRIAMU, S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE,
VRÁTANE NEOBMEDZENIA ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL POUŽITIA A NEPORUŠENIA. SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA
AKÉKOĽVEK PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOĽVEK POVAHY ALEBO STRATY ALEBO
NÁKLADY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná vo vyhľadávacom
systéme alebo prekladaná do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka v akejkoľvek forme alebo
akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, ručne alebo inak, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, a Microsoft Edge sú buď registrované ochranné
známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.
macOS a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
7
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači ....................................................................................................................... 9
8
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Tento ovládač umožňuje zobraziť obrazovku nastavení tlače pre ovládače, ktoré podporujú aplikácie z Windows
Obchodu a počítačové aplikácie a používať tlačové funkcie zariadení Canon.
Pretože podporuje viac zariadení, umožňuje používať základné tlačové funkcie bez nutnosti nainštalovať ovládač
pre každé zariadenie.
V tejto príručke sú aplikácie z Windows Obchodu, aplikácie Windows a aplikácie UWP (Universal Windows
Platform) označované ako aplikácie z obchodu.
Tlač z počítačovej aplikácie
Pri tlači z počítačových aplikácií sa zobrazí nasledujúca obrazovka s nastaveniami tlače.
Tlač z aplikácie z Obchodu
Pri tlači z aplikácií z Obchodu sa zobrazí nasledujúca obrazovka s nastaveniami tlače.
Funkcie potrebné na tlač z aplikácií z Obchodu sú automaticky inštalované z Windows Obchodu po nainštalovaní
ovládača.
9
Informácie o tomto ovládači
Príbuzné témy
Tlač z počítačovej aplikácie(P. 51)
Tlač z aplikácie z Obchodu(P. 54)
10
Pred použitím
Pred použitím
Pred použitím ..................................................................................................................................................... 12
11
Pred použitím
Pred použitím
● Najnovší softvérový ovládač je zverejnený na webových stránkach spoločnosti Canon. Skontrolujte
prevádzkové prostredie atď. a prevezmite si príslušný softvér podľa potreby.
Globálna stránka spoločnosti Canon: https://global.canon/
● Funkcie, ktoré môžete používať, sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
- Zariadenie, ktoré používate a jeho nastavenia
- Verzia firmvéru zariadenia
- Štruktúra volieb zariadenia
- Ovládač, ktorý používate
- Verzia ovládača
- Počítačové prostredie, ktoré používate
● Ak v ovládači nastavíte funkcie, ktoré v používanom zariadení nie sú k dispozícii, výsledky tlače nemusia
zodpovedať očakávaniu.
● Obsah obrazovky, postupy atď. zobrazené a popísané v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sú skutočne
zobrazené.
● V tejto príručke sú použité príklady pri použití systému Windows 10.
12
Inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača ......................................................................................................................................... 14
Kontrola pred inštaláciou ................................................................................................................................... 15
Systémové požiadavky .................................................................................................................................... 16
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie .................................................................................................... 17
Informácie o súbore Readme ......................................................................................................................... 18
Inštalácia pomocou inštalačného programu ..................................................................................................... 19
Inštalácia zadaním súboru inf ............................................................................................................................ 24
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update .................................................................................................. 26
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača ............................................................................................................... 28
Aktualizácia ovládača ...................................................................................................................................... 29
Odinštalovanie ovládača ................................................................................................................................. 31
13
Inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača
Vyberte spôsob inštalácie vhodný pre spôsob pripojenia a prostredie používaného zariadenia.
Kontrola pred inštaláciou(P. 15)
Inštalácia pomocou inštalačného programu(P. 19)
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 24)
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update(P. 26)
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača(P. 28)
14
Inštalácia ovládača
Kontrola pred inštaláciou
V tejto časti sa uvádza, čo je potrebné skontrolovať pred inštaláciou ovládača, aby prebehla úspešne.
Systémové požiadavky(P. 16)
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
Informácie o súbore Readme(P. 18)
15
Inštalácia ovládača
Systémové požiadavky
Tento ovládač možno používať v nasledujúcich systémových prostrediach.
Operačné systémy
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2019
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Niektoré zobrazenia a funkcie nemusia na obrazovkách tabletov a smartfónov správne fungovať.
Hardvér
● Akýkoľvek počítač, pri ktorom je zaručené, že dokáže pracovať s vyššie uvedenými operačnými systémami
Kombinácia jazykov ovládača a operačného systému
V závislosti od kombinácie podporovaných jazykov ovládača a jazyka zobrazenia operačného systému nemusí
byť zaručené správne fungovanie. Odporúčame vykonať inštaláciu v jazyku, ktorý sa vyberie predvolene po
spustení inštalačného programu.
Podporované jazyky ovládača
Anglický / Arabský / Baskický / Katalánsky / Zjednodušená čínština / Tradičná čínština / Český / Dánsky /
Holandský / Fínsky / Francúzsky / Nemecký / Maďarský / Taliansky / Japonský / Kórejský / Malajský / Nórsky /
Poľský / Portugalský / Ruský / Slovenský / Španielsky / Švédsky / Thajský / Turecký / Vietnamčina
Rozsah zaručenej prevádzky
Jazyk operačného systému
zahrnutý v podporovaných
jazykoch ovládača
Jazyk operačného systému
nezahrnutý v podporovaných
jazykoch ovládača
Nainštalované s jazykom zodpovedajúcim jazyku
operačného systému
Zaručené
--
Nainštalované s jazykom nezodpovedajúcim
jazyku operačného systému
Zaručené*1
Nezaručené*2
Po inštalácii zmenené na jazyk nezodpovedajúci
jazyku operačného systému
Zaručené*1
Nezaručené*2
*1 Rozloženie môže byť narušené alebo sa ovládač nemusí správne zobraziť.
*2 Fungovanie je zaručené len v prípade inštalácie v anglickom jazyku. Rozloženie však môže byť narušené alebo sa ovládač
nemusí správne zobraziť.
16
Inštalácia ovládača
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Pri inštalácii dávajte pozor na nasledujúce body.
● Ak sa zobrazí stránka, ktorá vyžaduje povolenie zmien na počítači, zmeny povoľte.
● Ak sa zobrazí okno Zabezpečenia Windows, ktoré uvádza, že vydavateľa ovládača nie je možné overiť, povoľte
inštaláciu.
● Ak sa po dokončení inštalácie v časti [Zariadenia a tlačiarne] nezobrazí ikona zariadenia, môže existovať
problém s obrazovkou alebo stavom inštalácie. Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia, pozrite si Riešenie
problémov.
Príbuzné témy
Inštalácia pomocou inštalačného programu(P. 19)
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 24)
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje(P. 115)
17
Inštalácia ovládača
Informácie o súbore Readme
V súbore Readme sa nachádzajú informácie o opatreniach pri inštalácii alebo používaní ovládačov.
Súbor Readme sa nachádza v priečinku prevzatého ovládača a má nasledujúci názov.
Readme_sk.html
Ak vykonávate inštaláciu pomocou inštalačného programu, môžete si pozrieť aj obrazovku, kde
nájdete LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON.
18
Inštalácia ovládača
Inštalácia pomocou inštalačného programu
Môžete manuálne zadať port alebo IP adresu na používanie zariadení pripojených k sieti alebo lokálne a
nainštalovať ovládač. Tento postup inštalácie použite, ak sa zariadenie v sieti nedá automaticky zistiť, alebo ak
sa vyžadujú jedinečné nastavenia.
Okrem použitia existujúceho portu môžete pridať port.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 16)
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
● Potvrďte port, ktorý sa má zadať
Zadajte štandardný TCP/IP port, port sieťovej tlačiarne alebo lokálny port. Môžete zadať už zaregistrovaný
port. Môžete zadať dočasný port ([LPT1] a pod.) a nastaviť ho po dokončení inštalácie.
● Potvrďte, názov hostiteľa, názov alebo IP adresu zariadenia (ak pridávate štandardný TCP/IP port).
Ak inštalujete pridaním štandardného TCP/IP portu, musíte zadať názov hostiteľa, názov alebo IP adresu
zariadenia. Ako názov hostiteľa alebo názov zariadenia použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti.
Ak nepoznáte názov alebo hodnotu, ktorú máte zadať, obráťte sa na správcu siete.
● Kontrola zdieľanej tlačiarne (ak sa pridáva port sieťovej tlačiarne)
Zdieľaná tlačiareň zvolená pri pridávaní portu sa musí zhodovať so zariadením zvoleným pomocou
inštalátora. Taktiež skontrolujte zhodu verzie ovládača nainštalovaného v zdieľanej tlačiarni a verzie
inštalátora.
Prihláste sa v počítači, v ktorom bola predtým nainštalovaná uvedená zdieľaná tlačiareň.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
2
Dvakrát kliknite na [Setup.exe].
Ak chcete zmeniť jazyk zobrazený inštalačným programom, vyberte [Jazyk] → kliknite
na [Ďalej].
Ovládač sa nainštaluje podľa zvoleného jazyka.
3
4
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku
[Áno].
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] →
kliknite na položku [Ďalej].
[Pridať nové tlačiarne a aktualizovať existujúce ovládače tlačiarní]: Túto možnosť vyberte, ak chcete
aktualizovať už nainštalované ovládače spolu s pridaním nového ovládača.
[Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne]: Túto možnosť vyberte, ak chcete aktualizovať iba ovládače.
Podrobnosti nájdete v postupe pre aktualizáciu ovládačov.
19
Inštalácia ovládača
5
V zozname [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať → kliknite
na položku [Ďalej].
[Počet tlačiarní]: zadajte počet tlačiarní nainštalovaných pre vybrané zariadenie. Vyšpecifikovaním viacerých
tlačiarní možno naraz zaregistrovať viac zariadení.
POZNÁMKA
● Ak je viac tlačiarní priradených rovnakému portu jedného zariadenia, pre vybrané zariadenie sa zaregistruje
viac tlačových frontov. Pre každý tlačový front možno vyšpecifikovať rôzne predvolené nastavenia, aby sa dali
počas tlače rozlíšiť. No ak je vyšpecifikovaný port sieťovej tlačiarne, jednému zariadeniu môžete priradiť len
jeden port.
20
Inštalácia ovládača
6
Nastavte port.
Ak ste v kroku 5.(P. 20) zadali pre jedno zariadenie viac tlačiarní, nastavenie portu pre prvú tlačiareň sa použije
ako predvolené nastavenie pre druhú aj následné tlačiarne.
21
Inštalácia ovládača
Ak pridávate štandardný TCP/IP port
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne [Port na pridanie] →
kliknite na tlačidlo [OK].
(2) Zadajte názov zariadenia alebo IP adresu podľa pokynov v sprievodcovi.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte], kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a
vykonajte potrebné operácie.
Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.
- Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku v sprievodcovi → znova zadajte informácie do poľa [Názov
tlačiarne alebo adresa IP] → kliknite na položku [Ďalej].
- Vyberte možnosť [Typ zariadenia] > [Štandardné] > [Canon Network Printing Device with P9100] → kliknite
na položku [Ďalej].
V závislosti od používaného zariadenia môže byť názov, ktorý vyberiete v okne [Typ zariadenia] >
[Štandardné], iný ako [Canon Network Printing Device with P9100].
(3) Kliknite na tlačidlo [Dokončiť].
Ak pridávate port sieťovej tlačiarne
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Sieť] v okne [Port na pridanie] → kliknite na tlačidlo
[OK].
(2) Vyberte sieťovú tlačiareň, ktorú používate → kliknite na tlačidlo [OK].
POZNÁMKA
● Ak sa v zozname nezobrazuje sieťová tlačiareň zodpovedajúca zariadeniu, operačný systém alebo nastavenia
zariadenia môžu byť nesprávne. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov, ako zapnúť zobrazovanie
zariadenia v zozname tlačiarní.
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať(P. 113)
Ak pridávate lokálny port
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Local Port] v okne [Port na pridanie] → kliknite na
tlačidlo [OK].
(2) Zadajte názov portu → kliknite na [OK].
22
Inštalácia ovládača
Ak používate existujúci port
Vyberte port v poli [Port].
7
V prípade potreby zmeňte [Názov tlačiarne] → kliknite na položku [Ďalej].
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľanú tlačiareň]: Túto možnosť vyberte, ak chcete zariadenie zdieľať.
Ak ste pridali alebo vybrali port sieťovej tlačiarne, nemôžete nastaviť položku [Názov tlačiarne] a [Používať ako
zdieľanú tlačiareň].
Ak ste v kroku 5.(P. 20) vybrali viac zariadení alebo ste zadali viac tlačiarní pre jedno zariadenie, zopakujte krok
6.(P. 21) a 7.(P. 23)
8
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na nainštalovanie] → kliknite na položku [Spustiť].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
9
Skontrolujte správu o dokončení inštalácie → kliknite na položku [Ukončiť].
V prípade potreby môžete vytlačiť skúšobnú stránku.
Príbuzné témy
Inštalácia ako tlačový server(P. 37)
Zmena portu(P. 42)
Aktualizácia ovládača(P. 29)
23
Inštalácia ovládača
Inštalácia zadaním súboru inf
Táto časť vysvetľuje postup na inštaláciu ovládača zadaním súboru inf s funkciou pridania tlačiarne v systéme
Windows.
Ak vykonáte inštaláciu podľa tohto postupu, pri tlači z počítačovej aplikácie budete musieť používať štandardnú
obrazovku nastavení tlače systému Windows, pretože obrazovka nastavení tlače ovládača sa nezobrazí.
Vysvetlenie bude uvedené s ohľadom na inštaláciu pomocou štandardného TCP/IP portu.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 16)
● Potvrďte IP adresu zariadenia.
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
Pri spustení z [Nastavenie] (len Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Kliknite na [Zariadenia] → kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] v [Tlačiarne a skenery].
(2) Kliknite na tlačidlo [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená].
Pri spustení z [Ovládací panel]
(1) Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → kliknite na [Pridať tlačiareň].
(2) Na obrazovke na výber zariadenia kliknite na [Požadovaná tlačiareň nie je v uvedená zozname].
2
3
4
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne
[Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
Zadajte IP adresu zariadenia v poli [Názov hostiteľa alebo adresa IP] → pokračujte
podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zariadenie nedá nájsť, možno bolo rozpoznané ako neznáme zariadenie. V takom prípade kliknite na
položku „Otvoriť detaily“.
(1) Zobrazte [Správca zariadení] v systéme Windows.
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019: Pravým tlačidlom kliknite na [
] → kliknite na položku [Správca
zariadení].
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2: Kliknite na [Ovládací panel] > [Správca zariadení].
(2) Vyberte položku [Ostatné zariadenia] > [Neznáme zariadenie] → kliknite na ponuku [Akcia] > [Aktualizovať
ovládač] alebo [Aktualizovať softvér ovládača].
24
Inštalácia ovládača
(3) V sprievodcovi aktualizáciou ovládača kliknite na položku [Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači] >
[Chcem vybrať zo zoznamu dostupných ovládačov vo svojom počítači].
(4) Vyberte položku [Tlačiarne] z [Bežné typy hardvéru] → a kliknite na [Ďalej].
5
6
Na obrazovke [Pridanie tlačiarne] kliknite na položku [Z disku].
Kliknite na položku [Prehľadávať] → vyberte jeden zo súborov inf v priečinku
prevzatého ovládača.
Operácie zostanú neovplyvnené, bez ohľadu na zvolený súbor inf.
7
8
V zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť → kliknite na položku
[Ďalej].
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].
Príbuzné témy
Zmena portu(P. 42)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 116)
25
Inštalácia ovládača
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update
Táto časť vysvetľuje postup na inštaláciu ovládača pomocou funkcie Windows Update vo funkcii pridania
tlačiarne v systéme Windows.
Tento postup použite, ak ovládač nemožno nainštalovať pomocou inštalátora ovládača.
Ak vykonáte inštaláciu podľa tohto postupu, pri tlači z počítačovej aplikácie budete musieť používať štandardnú
obrazovku nastavení tlače systému Windows, pretože obrazovka nastavení tlače ovládača sa nezobrazí.
Vysvetlenie bude uvedené s ohľadom na inštaláciu pomocou štandardného TCP/IP portu.
Predpoklady
● Používate systém Windows 10 verzie 1703 alebo novší
● Potvrďte IP adresu zariadenia.
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 17)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
(1) Otvorte okno [Nastavenie] > [Zariadenia] > [Tlačiarne a skenery].
(2) Kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] → ak sa zobrazí možnosť [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená],
kliknite na ňu.
2
3
4
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne
[Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
Zadajte IP adresu zariadenia v poli [Názov hostiteľa alebo adresa IP] → pokračujte
podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zariadenie nedá nájsť, možno bolo rozpoznané ako neznáme zariadenie. V takom prípade kliknite na
položku „Otvoriť detaily“.
(1) Pravým tlačidlom kliknite na [
] systému Windows → v ponuke vyberte možnosť [Správca zariadení].
(2) Vyberte [Ostatné zariadenia] > [Neznáme zariadenie] → vyberte ponuku [Akcia] > [Aktualizovať ovládač].
(3) V sprievodcovi aktualizáciou ovládača kliknite na položku [Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači] >
[Chcem vybrať zo zoznamu dostupných ovládačov vo svojom počítači].
(4) Vyberte položku [Tlačiarne] z [Bežné typy hardvéru] → a kliknite na [Ďalej].
5
Na obrazovke [Pridanie tlačiarne] kliknite na položku [Windows Update].
26
Inštalácia ovládača
6
7
Z tlačiarní s „V4“ v zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré sa má požiť → kliknite
na [Ďalej].
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].
Príbuzné témy
Systémové požiadavky(P. 16)
Zmena portu(P. 42)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 116)
27
Inštalácia ovládača
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Postupy na aktualizáciu ovládača a odinštalovanie ovládača sú popísané nižšie.
Aktualizácia ovládača(P. 29)
Odinštalovanie ovládača(P. 31)
28
Inštalácia ovládača
Aktualizácia ovládača
Nainštalované ovládače môžete aktualizovať na novšie verzie.
Odporúča sa, aby ste prevzali najnovšie ovládače zodpovedajúce novým funkciám a/alebo operačným
systémom a aktualizovali ich.
Môžete súčasne aktualizovať už nainštalované ovládače a inštalovať ovládač pre nové zariadenie, tu je však
vysvetlený iba postup aktualizácie nainštalovaných ovládačov.
Predpoklady
● Získajte inštalačný program
Inštalačný program aktualizácie si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Canon (https://
global.canon/).
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
DÔLEŽITÉ
● Ovládač možno taktiež aktualizovať bez použitia inštalátora pomocou funkcie Windows Update vo funkcii
pridania tlačiarne v systéme Windows.
No ak budete ovládač aktualizovať pomocou funkcie Windows Update, môže sa zobraziť štandardná
obrazovka nastavení tlače systému Windows. V takom prípade si pozrite nasledujúc riešenie problému, aby
ste zapli zobrazovanie obrazovky nastavení tlače ovládača.
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 116)
Postupy
1
2
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
Vyberte možnosť [Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne] → kliknite na položku
[Ďalej].
29
Inštalácia ovládača
3
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na nainštalovanie] → kliknite na položku [Spustiť].
4
Skontrolujte správu o dokončení inštalácie → kliknite na položku [Ukončiť].
V prípade potreby môžete vytlačiť skúšobnú stránku.
Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač.
Pri aktualizácii ovládača na tlačovom serveri aktualizujte aj ovládače na klientoch, pričom dodržujte postup
nastavenia počítačov ako zdieľaných klientov tlačiarne.
Príbuzné témy
Inštalácia pomocou inštalačného programu(P. 19)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 39)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 46)
30
Inštalácia ovládača
Odinštalovanie ovládača
V tejto časti je uvedený postup na odinštalovanie ovládača, ktorý už nie je potrebný.
Spôsob odinštalovania sa líši v závislosti od toho, či bol pri inštalácii ovládača použitý inštalátor alebo funkcia
pridania tlačiarne systému Windows (vyšpecifikovaním súboru inf alebo pomocou funkcie Windows Update).
Pre ovládače, ktoré boli nainštalované pomocou inštalačného programu(P. 31)
V prípade ovládačov, ktoré boli nainštalované pomocou funkcie pridania tlačiarne systému
Windows(P. 32)
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
Pre ovládače, ktoré boli nainštalované pomocou inštalačného programu
1
Spustite program na odinštalovanie ovládača.
Pri použití funkcií systému Windows
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Otvorte okno [Nastavenie] > [Aplikácie] alebo [Systém] > [Aplikácie a súčasti].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať v [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknite na [Odinštalovať].
Pri operačných systémoch iných ako systémy uvedené vyššie
(1) Otvorte okno [Ovládací panel] > [Programy] > [Odinštalovať program].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať v [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknite na [Odinštalovať
alebo zmeniť].
Ak používate funkciu odinštalovania v systéme Windows, odinštalačný program sa zobrazí v jazyku, ktorý ste
vybrali v inštalačnom programe.
Pri použití odinštalačného súboru dodaného s ovládačom
Dvakrát kliknite na jeden z nasledujúcich súborov.
Pri použití súboru v priečinku s nainštalovaným ovládačom
Použite súbor [UNINSTAL.exe], ktorý prislúcha ovládaču v nasledujúcom priečinku.
<inštalačný priečinok>\Canon\PrnUninstall
Pri použití súboru v priečinku s prevzatým ovládačom
Installer\UNINSTAL.exe
2
Vyberte názov zariadenia, ktoré chcete odinštalovať → kliknite na položku [Odstrániť].
[Vyčistenie]: Kliknutím na toto tlačidlo sa zároveň odstránia všetky súbory a údaje v registroch týkajúce sa
všetkých ovládačov zobrazených v zozname (nielen vybratého ovládača). Kliknutím na tlačidlo [Odstrániť] sa
vykoná normálne odinštalovanie ovládača.
31
Inštalácia ovládača
3
Na obrazovke potvrdenia odstránenia tlačiarne kliknite na tlačidlo [Áno].
Môže sa zobraziť potvrdzujúca správa s otázkou, či chcete odstrániť aj balík.
4
Na obrazovke [Odstránenie tlačiarne] kliknite na položku [Ukončiť].
V prípade ovládačov, ktoré boli nainštalované pomocou funkcie pridania
tlačiarne systému Windows
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť → vyberte
[Odstrániť zariadenie].
Ak používate dotykový panel, stlačte a podržte ikonu zariadenia, ktoré chcete odstrániť → vo vyskakovacej
ponuke ťuknite na [Odstrániť zariadenie].
3
4
Na obrazovke [Odstránenie zariadenia] kliknite na položku [Áno].
Vyberte ikonu ktoréhokoľvek zariadenia → v ponuke kliknite na [Vlastnosti tlačového
servera].
32
Inštalácia ovládača
5
6
7
8
9
Otvorte kartu [Ovládače] na obrazovke [Vlastnosti tlačového servera].
Kliknite na [Zmeniť nastavenie ovládača] → vyberte ovládač, ktorý chcete odobrať zo
zoznamu [Nainštalované ovládače tlačiarne] → kliknite na [Odstrániť].
Vyberte možnosť [Odstrániť ovládač a balík súborov ovládača] → kliknite na položku
[OK].
Potvrďte ovládač na potvrdzovacej obrazovke → kliknite na [Áno].
Ak sa zobrazí obrazovka [Odstránenie balíka súborov ovládača], kliknite po overení
informácií balíka na [Odstrániť] → kliknite na [OK].
Môže sa zobraziť správa, že balík nemožno odinštalovať. V takom prípade sa odstránil len ovládač.
33
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Zmena nastavení podľa prostredia
používania
Zmena nastavení podľa prostredia používania .............................................................................. 35
Používanie zdieľanej tlačiarne ............................................................................................................................ 36
Inštalácia ako tlačový server ........................................................................................................................... 37
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne ........................................................................................................... 39
Zmena portu ........................................................................................................................................................ 42
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie .................................................................................................... 46
34
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Zmena nastavení podľa prostredia používania
V tejto časti sú vysvetlené nastavenia zdieľanej tlačiarne, prepínanie portov a manuálne nastavenie stavu
inštalácie doplnkov zariadenia.
Používanie zdieľanej tlačiarne(P. 36)
Zmena portu(P. 42)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 46)
35
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Používanie zdieľanej tlačiarne
V tejto časti je vysvetlený postup zdieľania zariadenia s počítačmi v tej istej sieti.
Inštalácia ako tlačový server(P. 37)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 39)
36
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Inštalácia ako tlačový server
V tejto časti sa vysvetľuje konfigurácia nastavení zdieľania a inštalácie ovládača na používanie počítača
pripojeného k zariadeniu ako tlačový server.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
2
3
4
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zobrazí obrazovka [Výber procesu], vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] →
kliknite na [Ďalej].
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyberte tlačiarne, ktoré chcete inštalovať], v položke [Zoznam
tlačiarní] vyberte zariadenie na nainštalovanie → kliknite na [Ďalej].
Vyberte [Používať ako zdieľanú tlačiareň] → nastavte port v položke [Port] → kliknite
na [Ďalej].
V prípade potreby zmeňte [Zdieľaný názov].
37
Zmena nastavení podľa prostredia používania
5
Postupujte podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Ukončiť].
Príbuzné témy
Inštalácia pomocou inštalačného programu(P. 19)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 39)
38
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne
V tejto časti je vysvetlený postup povolenia tlače z klientskeho počítača (ďalej sa označuje ako „klient“) pomocou
tlačového servera zdieľaného v tej istej sieti.
Predpoklady
● Nakonfigurujte nastavenia zdieľania ovládača tlačového servera
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
● Ak konfigurujete nastavenia klienta v prostredí pracovnej skupiny, meno používateľa a heslo na prihlásenie
do klienta sa musí zhodovať s menom používateľa a heslom zaregistrovaným v serveri.
Postupy
1
Otvorte okno [Sieť] vo Windows Explorer.
2
Dvakrát kliknite na počítač (tlačový server), ktorý ste nastavili na zdieľanie tlače.
3
Dvakrát kliknite na ikonu zariadenia, ktoré sa má nainštalovať.
4
Skontrolujte, ako sa obrazovka nastavení tlače zobrazuje na klientovi.
Obrazovku nastavení tlače môžete zobraziť nasledujúcim postupom.
(1) Zobrazte [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows.
(2) Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte [Predvoľby tlače].
Ak sa zobrazuje ďalej uvedená obrazovka, vykonajte nasledujúci postup.
39
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Ak sa zobrazuje ďalej uvedená obrazovka, operácia je dokončená.
5
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
40
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Na inštaláciu použite rovnaké verzie ovládača a tlačového servera.
6
Na obrazovke [Výber procesu] vyberte [Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne] →
kliknite na [Ďalej].
7
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na nainštalovanie] → kliknite na položku [Spustiť].
8
Kliknite na položku [Ukončiť].
9
Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
Príbuzné témy
Inštalácia ako tlačový server(P. 37)
Aktualizácia ovládača(P. 29)
41
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Zmena portu
V tejto časti je vysvetlený postup zmeny portu používaného zariadením pripojeným k sieti.
Ak pri inštalácii ovládača dočasne nastavíte port pre zariadenie, nasledujúcim spôsobom ho zmeňte na správny
port.
Tu je vysvetlený postup vytvorenia portu typu Raw alebo LPR pomocou portu „Standard TCP/IP Port“.
Predpoklady
● Inštalácia ovládača
● Potvrďte názov alebo IP adresu zariadenia (ak pridávate štandardný TCP/IP port).
Ak chcete pridať štandardný TCP/IP port, musíte zadať názov a IP adresu zariadenia. Ako názov zariadenia
použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov alebo IP adresu zariadenia,
obráťte sa na správcu siete.
● Určenie protokolu, ktorý bude použitý.
Raw: Protokol, ktorý sa môže používať v systéme Windows. Prenáša údaje vyššou rýchlosťou ako LPR.
LPR: Protokol, ktorý TCP/IP bežne používa.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte
[Vlastnosti tlačiarne].
Ak používate dotykový panel, stlačte a podržte ikonu zariadenia, ktoré chcete nastaviť → vo vyskakovacej
ponuke ťuknite na [Vlastnosti tlačiarne].
3
Zobrazte kartu [Porty] → kliknite na [Pridať port].
42
Zmena nastavení podľa prostredia používania
4
5
V dialógovom okne [Porty tlačiarní] vyberte [Standard TCP/IP Port] v [Dostupné porty
tlačiarní] → kliknite na [Nový port].
Pokračujte v prevádzke v súlade s pokynmi v sprievodcovi, potom zadajte názov
zariadenia alebo IP adresu.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte], kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a
vykonajte potrebné operácie.
Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.
- Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku v sprievodcovi → znova zadajte informácie do poľa [Názov
tlačiarne alebo adresa IP] → kliknite na položku [Ďalej].
- Vyberte možnosť [Typ zariadenia] > [Štandardné] > [Canon Network Printing Device with P9100] → kliknite
na položku [Ďalej].
V závislosti od používaného zariadenia môže byť názov, ktorý vyberiete v okne [Typ zariadenia] >
[Štandardné], iný ako [Canon Network Printing Device with P9100].
43
Zmena nastavení podľa prostredia používania
6
Kliknite na položku [Dokončiť].
7
V dialógovom okne [Porty tlačiarní] kliknite na tlačidlo [Zavrieť].
8
Kliknite na položku [Konfigurovať port].
9
Nastavte port.
Ak používate Raw
Vyberte [Protokol] > [Raw] → kliknite na [OK].
Ak používate LPR
(1) Vyberte položku [Protokol] > [LPR] → zadajte jeden z nasledujúcich tlačových fontov v poli [LPR nastavenie] > [Názov frontu].
44
Zmena nastavení podľa prostredia používania
LP: Výstup podľa nastavenia frontu tlače zariadenia. Toto je bežne používané nastavenie.
SPOOL: Výstup vždy až po zaradení do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
DIRECT: Výstup vždy bez zaradenia do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
(2) Kliknite na tlačidlo [OK].
10
Kliknite na položku [Zavrieť].
45
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie
V prípade inštalácie ovládača s pripojením k sieti sa za normálnych okolností získajú informácie o možnostiach
nainštalovaných v zariadení a funkcie spojené s ovládačmi sa nastavia tak, aby bolo možné ich použiť. Ak nie je
možné použiť funkcie zariadenia alebo v prípade pridania možnosti, sa musia znova získať informácie o
zariadení a štruktúra možností sa musí nastaviť ručne.
Predpoklady
● Zapnutie funkcie [Získať informácie o správe tlač. z host.] v zariadení
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte
[Predvoľby tlače].
Ak používate dotykový panel, stlačte a podržte ikonu zariadenia, ktoré chcete nastaviť → vo vyskakovacej
ponuke ťuknite na [Predvoľby tlače].
3
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
46
Zmena nastavení podľa prostredia používania
POZNÁMKA
● Ak sa zobrazí štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows bez karty [Podpora/zariadenie], môže
ísť o problém s prostredím, nastavením alebo stavom inštalácie ovládača. Pozrite si nasledujúce riešenie
problémov na povolenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača, ktoré sa majú zobraziť.
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 116)
4
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
5
6
7
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
V prípade potreby nastavte, či sa má IP adresa zariadenia zistiť automaticky, alebo či
sa má zadať ručne v položke [Nastavenia adresy IP] v spodnej časti obrazovky.
Kliknite na položku [Získať informácie o zariadení].
47
Zmena nastavení podľa prostredia používania
8
Ak sa zobrazí hlásenie „Chcete získať informácie o zariadení?“, kliknite na položku
[Áno].
Ak sa získajú informácie, štruktúra možnosti sa nastaví automaticky. Skontrolujte nastavenia.
Ak sa informácie nezískajú, nastavte možnosti ručne. Vyberte možnosti spojené so zariadením.
9
Kliknite na položku [OK].
POZNÁMKA
● V ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov sa možno nebudú dať získať niektoré informácie o zariadení. Ak je
to váš prípad, možnosti nastavte manuálne.
- Pri inštalácii ovládača vyšpecifikovaním portu pre štandard TCP/IP
- Ak používate zariadenie alebo port, ktorý nedokáže získať informácie o zariadení
48
Tlač
Tlač
Tlač ........................................................................................................................................................................... 50
Tlač z počítačovej aplikácie ................................................................................................................................. 51
Tlač z aplikácie z Obchodu .................................................................................................................................. 54
Nastavenie mierky .............................................................................................................................................. 61
Vloženie vodotlače .............................................................................................................................................. 62
Tlač veľkého plagátu na viac strán ..................................................................................................................... 63
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom ............................................................................................................ 67
Uloženie tlačových údajov .................................................................................................................................. 68
Zmena predvolených nastavení ......................................................................................................................... 69
49
Tlač
Tlač
Tlač z počítačovej aplikácie(P. 51)
Tlač z aplikácie z Obchodu(P. 54)
Nastavenie mierky(P. 61)
Vloženie vodotlače(P. 62)
Tlač veľkého plagátu na viac strán(P. 63)
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom(P. 67)
Uloženie tlačových údajov(P. 68)
Zmena predvolených nastavení(P. 69)
50
Tlač
Tlač z počítačovej aplikácie
V tejto časti je vysvetlený základný postup na zobrazenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača a na tlač z
počítačovej aplikácie.
POZNÁMKA
● Ak budete v systéme Windows 10 používať šetrič batérie, tlač vykonávajte po zapojení počítača do elektrickej
siete alebo po deaktivovaní šetriča batérie v ponuke [Nastavenie] > [Systém] > [Batéria].
1
2
Vyberte položku [Tlačiť] v ponuke aplikácie.
Na obrazovke tlače vyberte používané zariadenie → kliknite na položku [Preferencie],
[Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
51
Tlač
3
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby môžete prepínať karty.
Aktuálne nastavenia sú zobrazené v predchádzajúcom náhľade. Kliknutím na náhľad môžete nastaviť základné
funkcie tlače, ako je obojstranná tlač, miesto väzby, rozloženie strany atď.
52
Tlač
POZNÁMKA
● Ak sa zobrazí obrazovka nastavenia štandardnej tlače Windows iná ako obrazovka zobrazená vyššie, môže ísť
o chybu v prostredí, nastavení alebo stave inštalácie ovládača. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov na
povolenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača, ktoré sa majú zobraziť.
● Ak sa požadovaná funkcia na obrazovke nastavení tlače nezobrazuje, nakonfigurujte nastavenia tlače po
povolení funkcií zariadenia získaním informácií o zariadení a pod.
4
Kliknite na položku [OK].
5
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť] alebo [OK].
Príbuzné témy
Informácie o tomto ovládači(P. 9)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 46)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 116)
53
Tlač
Tlač z aplikácie z Obchodu
V tejto časti je vysvetlený základný postup na zobrazenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača a na tlač z
aplikácie z Obchodu.
Ak sa funkcie, ktoré chcete použiť, nezobrazujú na obrazovke nastavení tlače zobrazenej v aplikácii z Obchodu,
môžete ich používať zmenou predvolených nastavení.
Podrobné informácie o nastavení tlače z aplikácií z obchodu nájdete v používateľskej príručke ku Canon Office
Printer Utility.
POZNÁMKA
● Pri tlači v systéme Windows 10 kontrolujte, že v ponuke [Nastavenie] > [Ochrana osobných údajov] >
[Aplikácie na pozadí] systému Windows je zapnutá možnosť [Povoliť aplikáciám spúšťanie na pozadí] aj
[Canon Office Printer Utility].
Tlač z aplikácie z Obchodu vo Windows 10
1
2
Vyberte položku [Tlačiť] v ponuke aplikácie.
Na obrazovke tlače vyberte používané zariadenie → kliknite na položku [Ďalšie
nastavenia].
54
Tlač
3
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby môžete prepínať karty.
POZNÁMKA
55
Tlač
● Ak sa zobrazí obrazovka nastavenia štandardnej tlače Windows iná ako obrazovka zobrazená vyššie, môže ísť
o chybu v prostredí, nastavení alebo stave inštalácie ovládača. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov na
povolenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača, ktoré sa majú zobraziť.
● Ak sa požadovaná funkcia na obrazovke nastavení tlače nezobrazuje, nakonfigurujte nastavenia tlače po
povolení funkcií zariadenia získaním informácií o zariadení a pod.
4
Kliknite na položku [OK].
5
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť].
POZNÁMKA
● Ak budete používať šetrič batérie systému Windows, možno nebudete môcť tlačiť, pretože batéria nemusí byť
dostatočne nabitá. V takom prípade vykonajte tlač po jednom z nasledujúcich krokov.
- Zapojte počítač do elektrickej siete
- V nastaveniach batérie zapnite fungovanie Canon Office Printer Utility na pozadí
Postupujte nasledovne.
(1) V ponuke [Nastavenie] > [Systém] > [Batéria] kliknite na možnosť [Pozrite si, ktoré aplikácie majú vplyv na
výdrž batérie].
(2) Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zobraziť] > [Všetky aplikácie].
(3) Vyberte [Canon Office Printer Utility] → vypnite možnosť [Nechajte Windows rozhodnúť, či táto aplikácia
môže byť spustená na pozadí], potom vyberte [Povoliť aplikácii spúšťanie úloh na pozadí].
Tlačiť môžete aj po deaktivovaní šetriča batérie v ponuke [Batéria].
56
Tlač
Tlač z aplikácie z Obchodu vo Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Zobrazte údaje, ktoré chcete vytlačiť v aplikácii.
2
Zobrazte panel kľúčových tlačidiel, potom kliknite na [
zariadenie, ktoré používate.
3
Kliknite na položku [Ďalšie nastavenia].
57
Zariadenia] → [
Tlač] →
Tlač
4
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby môžete prepínať karty.
58
Tlač
POZNÁMKA
● Ak sa zobrazí obrazovka nastavenia štandardnej tlače Windows iná ako obrazovka zobrazená vyššie, môže ísť
o chybu v prostredí, nastavení alebo stave inštalácie ovládača. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov na
povolenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača, ktoré sa majú zobraziť.
● Ak sa požadovaná funkcia na obrazovke nastavení tlače nezobrazuje, nakonfigurujte nastavenia tlače po
povolení funkcií zariadenia získaním informácií o zariadení a pod.
5
Kliknite na položku [
] (Naspäť).
59
Tlač
6
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť].
Príbuzné témy
Informácie o tomto ovládači(P. 9)
Zmena predvolených nastavení(P. 69)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 46)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 116)
60
Tlač
Nastavenie mierky
Tlačové údaje môžete počas tlače zväčšiť alebo zmenšiť.
Prispôsobenie mierky veľkosti výstupnej strany
1
2
Zobrazte kartu [Hlavné].
Skontrolujte, či sa veľkosť papiera nastavená v aplikácii zobrazuje v položke [Formát
strany].
Ak chcete zmeniť veľkosť stránky, kliknite na [Podrobnosti] → vyberte veľkosť papiera [Formát strany] →
kliknite na položku [OK].
3
V poli [Výstupný formát] vyberte požadovanú veľkosť papiera na tlač.
Zadanie požadovanej mierky
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Kliknite na položku [Formát strany] > [Podrobnosti].
3
V dialógovom okne [Podrobné nastavenia] skontrolujte, či sa veľkosť papiera
nastavená v aplikácii zobrazuje v položke [Formát strany].
Ak chcete zmeniť veľkosť stránky, vyberte veľkosť papiera v položke [Formát strany].
4
Vyberte možnosť [Zadajte tlačový pomer].
V prípade potreby nastavte pomer a vyberte možnosť [Počiatok pre uvedený pomer].
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 97)
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera(P. 79)
61
Tlač
Vloženie vodotlače
Cez tlačové údaje môžete vložiť a vytlačiť polopriehľadné znaky, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
Takisto môžete vytvárať nové vodotlače.
Vloženie a tlač vodotlače
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Vyberte položku [Vložiť vodotlač] → vyberte názov vodotlače.
Vytvorenie novej vodotlače
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Kliknite na položku [Vložiť vodotlač] > [Podrobnosti].
3
V dialógovom okne [Upraviť vodotlač] kliknite na tlačidlo [Pridať].
4
Zadajte názov v položke [Názov].
V prípade potreby zadajte znaky a nastavte atribúty, umiestnenie, okraje a prekrývanie vodoznaku.
5
Kliknite na položku [OK].
6
Kliknite na položku [Zatvoriť].
Vytvorený vodoznak sa pridá do zoznamu [Vložiť vodotlač].
Príbuzné témy
Karta [Rozloženie](P. 100)
62
Tlač
Tlač veľkého plagátu na viac strán
Tlačové údaje jednej strany môžete zväčšiť a vytlačiť ich cez viacero hárkov papiera. Keď sa vytlačené hárky
spoja, vytvoria veľký výtlačok podobný plagátu.
V tejto téme sa nachádzajú aj príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu.
Príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu(P. 63)
Tlač plagátu
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Vyberte [Plagát] → určite počet častí.
Ak ste vybrali [Vlastný], zadajte postupne počet riadkov a stĺpcov v dialógovom okne [Zadajte vlastný počet
riadkov a stĺpcov pre plagát].
Ak chcete nastaviť podrobnosti, ako je rozsah strán, ktoré sa majú vytlačiť, tlač s okrajmi atď., vykonajte
nasledujúci postup.
3
Kliknite na položku [Podrobnosti].
4
V dialógovom okne [Nastavenia plagátu] nastavte všetky potrebné položky.
5
Kliknite na položku [OK].
Príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu
V tejto časti sa uvádzajú kombinácie príkladov nastavenia a výsledkov výstupu týkajúce sa tlače plagátov.
Príklady nastavenia sú v prípade potreby zobrazené v kombinácii so stavom nastavenia v dialógovom okne
[Nastavenia plagátu].
Príklad nastavení 1.
● Karta [Hlavné] > [Orientácia]: [Na výšku]
● Karta [Rozloženie] > [Plagát]: [1 x 2]
63
Tlač
Výsledok výstupu
Príklad nastavení 2.
● Karta [Hlavné] > [Orientácia]: [Na výšku]
● Karta [Rozloženie] > [Plagát] > [Vlastný]: nastavte 3 pre [Počet riadkov] a 2 pre [Počet stĺpcov]
Výsledok výstupu
Ak je zvolené dialógové okno [Nastavenia plagátu] > [Otáčať hárky o 90 stupňov] > [Zap.] alebo
[Automaticky]
Ak ste vybrali možnosť [Automaticky], stránky budú orientované v smere, v ktorom sa vytlačia väčšie tlačové
údaje. V tomto príklade je orientácia rovnaká ako v prípade výberu možnosti [Zap.].
Ak je zvolené dialógové okno [Nastavenia plagátu] > [Otáčať hárky o 90 stupňov] > [Vyp.]
Príklad nastavení 3.
● Karta [Rozloženie] > [Plagát]: [2 x 2]
● Podrobné nastavenia v dialógovom okne [Nastavenia plagátu]
64
Tlač
Výsledok výstupu
Príklad nastavení 4.
● Karta [Rozloženie] > [Plagát]: [2 x 2]
● Podrobné nastavenia v dialógovom okne [Nastavenia plagátu]
65
Tlač
Výsledok výstupu
Legenda
Prerušovaná čiara: okraj
: značka vloženia
: značka odstrihnutia
: Šírka okraja
Príbuzné témy
Karta [Rozloženie](P. 100)
66
Tlač
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom
K tlačovým údajom môžete pripojiť kód PIN a uložiť ho do zariadenia. Táto funkcia je užitočná pri tlači dôverných
dokumentov atď.
POZNÁMKA
● Ak nastavíte kód PIN použitý vo funkcii zabezpečenej tlače ako predvolený, môžete zmenšiť úsilie potrebné
na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte možnosť [Zabezpečená tlač] v poli [Metóda výstupu].
3
V dialógovom okne [Nastavenia zabezpečenej tlače] zadajte [PIN] → kliknite na tlačidlo
[OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 97)
Zmena predvolených nastavení(P. 69)
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou(P. 91)
67
Tlač
Uloženie tlačových údajov
Tlačové údaje môžete uložiť v schránke v zariadení. Takisto môžete zmeniť nastavenia alebo skombinovať
uložené údaje s inými uloženými údajmi pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného
používateľského rozhrania.
POZNÁMKA
● Ak nastavíte číslo schránky použitej vo funkcii uloženej tlače ako predvolené, môžete zmenšiť úsilie potrebné
na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte možnosť [Uložiť do poštovej schránky] v poli [Metóda výstupu].
3
V dialógovom okne [Nastavenia ukladania] nastavte [Názov dokumentu].
Ak chcete použiť požadovaný názov, vyberte položku [Zadať názov] → zadajte názov.
4
Kliknite na položku [Získať informácie o poštovej schránke] → vyberte cieľ v zozname
[Poštová schránka].
Pomocou klávesu [Ctrl] alebo [Shift] môžete vybrať súčasne viaceré schránky.
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 97)
Zmena predvolených nastavení(P. 69)
68
Tlač
Zmena predvolených nastavení
Predvolené nastavenia tlače môžete zmeniť. Ak často používané nastavenia tlače nastavíte ako predvolené,
môžete zmenšiť úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
2
3
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte
[Predvoľby tlače].
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
4
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Tlač z počítačovej aplikácie(P. 51)
69
Vytvorenie brožúry
Vytvorenie brožúry
Vytvorenie brožúry .......................................................................................................................................... 71
Tlač brožúry ......................................................................................................................................................... 72
Vytvorenie brožúry v skupinách ......................................................................................................................... 73
Tlač brožúry so zošívanou väzbou ...................................................................................................................... 74
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany .......................................... 75
70
Vytvorenie brožúry
Vytvorenie brožúry
Tlač brožúry(P. 72)
Vytvorenie brožúry v skupinách(P. 73)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 74)
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany(P. 75)
71
Vytvorenie brožúry
Tlač brožúry
Dokument môžete vytlačiť so stranami usporiadanými tak, že po poskladaní na polovicu vytvoria brožúru.
1
Zobrazte kartu [Hlavné] alebo [Rozloženie].
2
Vyberte [Tlač brožúry].
Ak chcete nastaviť pozíciu a veľkosť väzby, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
3
4
Kliknite na položku [Podrobnosti].
V dialógovom okne [Nastavenia brožúry] vyberte smer väzby pri vykonávaní tlače
brožúry z položky [Zviazanie].
5
Určite šírku v položke [Šírka väzby].
6
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 97)
Karta [Rozloženie](P. 100)
Vytvorenie brožúry v skupinách(P. 73)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 74)
72
Vytvorenie brožúry
Vytvorenie brožúry v skupinách
Pri vytváraní brožúry z dokumentu s veľkým počtom strán môžete strany rozdeliť na niekoľko skupín a vytlačiť
ich.
1
Zobrazte kartu [Hlavné] alebo [Rozloženie].
2
Vyberte možnosť [Tlač brožúry] → kliknite na položku [Podrobnosti].
3
4
V dialógovom okne [Nastavenia brožúry] vyberte [Pri rozložení brožúry rozdeliť na
skupiny].
Vyberte spôsob rozdelenia z položky [Rozdeliť na skupiny].
V prípade manuálneho delenia určite, koľko stránok sa nachádza v jednotlivých súpravách.
V prípade manuálneho delenia a vykonávania tlače brožúry so zošívanou väzbou určite hodnotu rovnajúcu sa
maximálnemu počtu strán, ktoré zariadenie dokáže zošiť väzbou, alebo nižšiu. Maximálny počet strán, ktoré
možno zošiť väzbou, je uvedený v príručke k zariadeniu.
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 97)
Karta [Rozloženie](P. 100)
Tlač brožúry(P. 72)
73
Vytvorenie brožúry
Tlač brožúry so zošívanou väzbou
Pri vykonávaní tlače brožúry môžete určiť zošívanie v strede výstupných stránok. Stránky sú rozdelené do súprav
a sú zložené na polovicu a každá súprava je v strede zošitá väzbou.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Vyberte [Tlač brožúry].
Môžete tiež nastaviť [Tlač brožúry] na karte [Rozloženie].
3
Vyberte [Zap.] v položke [Zošitie] → vyberte možnosť [Zošívaná väzba] ako polohu
zošívania.
Môžete tiež nastaviť [Zošitie] na karte [Dokončenie].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 97)
Karta [Rozloženie](P. 100)
Karta [Dokončenie](P. 104)
Tlač brožúry(P. 72)
74
Vytvorenie brožúry
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v
zadnej časti každej strany
Pri tlači brožúry a obojstrannej tlači môžete tlačiť čísla strán tak, aby boli v rovnakej polohe na prednej aj zadnej
strane každej stránky. Napríklad, ak určíte stranu oproti väzbe, číslo strany sa pripojí ako kniha brožúry.
Ak určíte pozíciu vytlačenia čísla strany v pravom dolnom rohu, ak zapnete túto funkciu, výsledok tlače bude
nasledujúci.
Pri tlači brožúry
Pri obojstrannej tlači
V tejto časti je vysvetlený postup, kedy sa táto funkcia použije na tlač brožúry.
1
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2
Vyberte [Tlač brožúry].
Môžete tiež nastaviť [Tlač brožúry] na karte [Hlavné].
POZNÁMKA
● Ak sa táto funkcia používa na obojstrannú tlač, nastavte [Obojstranná tlač] na karte [Hlavné].
3
Kliknite na položku [Hlavička/päta].
4
V dialógovom okne [Nastavenia hlavičky/päty] zobrazte kartu [Informácie o tlači].
5
Vyberte polohu tlače čísla strán v položke [Výstupné hárky] > [Číslo strany].
6
7
Vyberte položku [Výstupné hárky] > [Vytlačiť tak, aby sa poloha tlače na prednej
a zadnej strane papiera prekrývala].
Kliknite na položku [OK].
75
Vytvorenie brožúry
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 97)
Karta [Rozloženie](P. 100)
Tlač brožúry(P. 72)
76
Používanie rôznych typov papiera
Používanie rôznych typov papiera
Používanie rôznych typov papiera ......................................................................................................... 78
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera ....................................................................................................... 79
77
Používanie rôznych typov papiera
Používanie rôznych typov papiera
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera(P. 79)
78
Používanie rôznych typov papiera
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera
Požadovanú veľkosť papiera môžete zaregistrovať a používať ju na tlač. Zaregistrované veľkosti papiera môžete
takisto používať na tlač s ostatnými zariadeniami z používaného počítača.
1
Zobrazte kartu [Hlavné].
2
Kliknite na položku [Vlastný papier].
3
V dialógovom okne [Nastavenia vlastného papiera] kliknite na tlačidlo [Pridať].
4
5
V dialógovom okne [Upraviť vlastný papier] nakonfigurujte podrobné nastavenia, ako
je názov, rozmery atď. vlastnej veľkosti papiera → kliknite na [OK].
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Hlavné](P. 97)
79
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení .................................................................................................................. 81
Registrácia obľúbených nastavení ..................................................................................................................... 82
Úprava zoznamu obľúbených nastavení ............................................................................................................ 83
80
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení
Registrácia obľúbených nastavení(P. 82)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 83)
81
Úprava obľúbených nastavení
Registrácia obľúbených nastavení
Môžete vyvolať často používané nastavenia tlače pri tlači s registrovaním týchto nastavení v položke [Obľúbené
nastavenia].
1
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nakonfigurujte nastavenia, ktoré chcete
zaregistrovať.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
2
Kliknite na [Registrovať] v spodnej časti obrazovky v zozname [Obľúbené nastavenia].
3
V dialógovom okne [Registrovať obľúbené nastavenia] vyberte [Názov] a [Ikona].
Podľa potreby zadajte text do poľa [Komentár].
4
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 95)
82
Úprava obľúbených nastavení
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
Zoznam [Obľúbené nastavenia] môžete upraviť a takisto ho importovať alebo exportovať a použiť v iných
počítačoch.
POZNÁMKA
● Nemôžete upravovať nastavenia tlače zaregistrované v obľúbených nastaveniach. Ak chcete použiť iné
nastavenie tlače ako obľúbené nastavenia, zaregistrujte ich ako nové obľúbené nastavenia.
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3
V zozname [Obľúbené nastavenia] vyberte obľúbené nastavenia, ktoré chcete upraviť
→ kliknite na [Upraviť].
Ak chcete odstrániť obľúbené nastavenia, vyberte obľúbené nastavenia → kliknite na položku [
]
(Odstrániť) → na zobrazenej overovacej obrazovke kliknite na položku [Áno].
4
V dialógovom okne [Upraviť obľúbené nastavenia] vyberte [Názov] a [Ikona] → kliknite
na [OK].
Podľa potreby zadajte text do poľa [Komentár].
5
Kliknite na položku [Zatvoriť].
Exportovanie obľúbených nastavení
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3
4
V položke [Obľúbené nastavenia] vyberte obľúbené nastavenia, ktoré chcete
exportovať.
Kliknite na tlačidlo [Export] → zadajte názov a umiestnenie súboru → kliknite na
tlačidlo [Uložiť] alebo [OK].
Vybrané obľúbené nastavenia sú uložené v súbore s príponou „.profile“.
83
Úprava obľúbených nastavení
Importovanie obľúbených nastavení
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3
Vyberte [Import] → vyberte súbor (s príponou „.profile“), ktorý chcete importovať →
kliknite na [Otvoriť].
Importované obľúbené nastavenia sa zobrazia v zozname [Obľúbené nastavenia].
Príbuzné témy
Karta [Podpora/zariadenie](P. 107)
Registrácia obľúbených nastavení(P. 82)
84
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia ...................................................................................................... 86
Nastavenie funkcie overovania .......................................................................................................................... 87
Nastavenie mena používateľa ............................................................................................................................ 89
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou ........................................................................ 91
85
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie funkcie overovania(P. 87)
Nastavenie mena používateľa(P. 89)
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou(P. 91)
86
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie funkcie overovania
Na správu tlače môžete používať funkciu správy podnikových ID alebo funkciu overovania používateľov.
Ak chcete nastaviť funkciu overovania, musíte povoliť funkciu v nastaveniach zariadenia.
Povolenie funkcie overovania
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
4
Vyberte možnosť [Funkcia overovania] → kliknite na položku [Nastavenia].
5
6
V dialógovom okne [Nastavenia funkcie overovania] vyberte funkciu → kliknite na
[OK].
Kliknite na položku [OK].
Nastavenie informácií overovania
POZNÁMKA
● Ak nastavíte informácie o overovaní ako predvolené nastavenie, môžete zmenšiť úsilie potrebné na
konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenia overovacích údajov].
87
Koordinácia s funkciami zariadenia
3
Na zobrazenej obrazovke zadajte informácie o overovaní nastavené v zariadení.
4
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Podpora/zariadenie](P. 107)
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu](P. 109)
Zmena predvolených nastavení(P. 69)
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou(P. 91)
88
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie mena používateľa
Môžete nastaviť meno používateľa, ktoré chcete použiť pre tlačové úlohy. Nastavené meno používateľa sa
zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a vytlačí sa ako meno používateľa v hlavičkách a pätách.
Ak chcete zmeniť meno používateľa, musíte povoliť zmeny v nastaveniach zariadenia.
Povolenie zmien používateľského mena
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3
Zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
4
Kliknite na položku [Zmeniť nastavenia správcu].
Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá vyžaduje, aby ste potvrdili, či chcete povoliť zmeny, kliknite na [Áno] → zobrazte
kartu [Nastavenia správcu].
5
Povoľte [Zoznam nastavení] > [Povoliť zmeny mena používateľa] → kliknite na [OK].
Nastavenie používateľského mena
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenie mien používateľov].
3
V dialógovom okne [Nastavenie mien používateľov] vyberte položku [Meno, ktoré sa
použije] → kliknite na tlačidlo [OK].
89
Koordinácia s funkciami zariadenia
Príbuzné témy
Karta [Podpora/zariadenie](P. 107)
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu](P. 109)
90
Koordinácia s funkciami zariadenia
Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred
tlačou
Ešte pred tlačou môžete skontrolovať nastavené informácie o používateľovi.
Ak nastavíte túto funkciu, pri tlači sa zobrazí obrazovka umožňujúca skontrolovať informácie o používateľovi.
V prípade potreby môžete tieto informácie vynulovať.
K informáciám o používateľovi, ktoré môžete skontrolovať, patria kód PIN (alebo heslo) nastavený pre
zabezpečenú tlač a overovacie informácie nastavené pre správu tlače pomocou funkcie správy podnikových ID
alebo funkcie overenia používateľov.
Predpoklady
● Používate systém Windows 10 verzie 1803 alebo novší
● Je nainštalovaný nástroj Canon Office Printer Utility
● Systém je správne nastavený, aby sa zobrazila obrazovka potvrdenia
Povoľte možnosť [Povoliť aplikáciám spúšťanie na pozadí] aj [Canon Office Printer Utility] v ponuke
[Nastavenie] > [Ochrana osobných údajov] > [Aplikácie na pozadí] systému Windows.
Postupy
1
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3
Zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
4
Kliknite na položku [Zmeniť nastavenia správcu].
Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá vyžaduje, aby ste potvrdili, či chcete povoliť zmeny, kliknite na [Áno] → zobrazte
kartu [Nastavenia správcu].
5
Povoľte [Zoznam nastavení] > [Pri tlači vždy potvrdiť informácie o používateľovi] →
kliknite na [OK].
POZNÁMKA
● Ak budete používať šetrič batérie systému Windows, obrazovka umožňujúca potvrdiť informácie
o používateľovi sa nemusí zobraziť, pretože batéria nemusí byť dostatočne nabitá. V takom prípade vykonajte
tlač po jednom z nasledujúcich krokov.
- Zapojte počítač do elektrickej siete
91
Koordinácia s funkciami zariadenia
- V nastaveniach batérie zapnite fungovanie Canon Office Printer Utility na pozadí
Postupujte nasledovne.
(1) V ponuke [Nastavenie] > [Systém] > [Batéria] kliknite na možnosť [Pozrite si, ktoré aplikácie majú vplyv na
výdrž batérie].
(2) Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zobraziť] > [Všetky aplikácie].
(3) Vyberte [Canon Office Printer Utility] → vypnite možnosť [Nechajte Windows rozhodnúť, či táto aplikácia
môže byť spustená na pozadí], potom vyberte [Povoliť aplikácii spúšťanie úloh na pozadí].
Tlačiť môžete aj po deaktivovaní šetriča batérie v ponuke [Batéria].
Príbuzné témy
Karta [Podpora/zariadenie](P. 107)
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu](P. 109)
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom(P. 67)
Nastavenie funkcie overovania(P. 87)
92
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení ............................................................................................................................................ 94
Spoločné nastavenia pre všetky karty ............................................................................................................... 95
Karta [Hlavné] ...................................................................................................................................................... 97
Karta [Rozloženie] .............................................................................................................................................. 100
Karta [Podávanie papiera] ................................................................................................................................ 103
Karta [Dokončenie] ............................................................................................................................................ 104
Karta [Kvalita] .................................................................................................................................................... 106
Karta [Podpora/zariadenie] .............................................................................................................................. 107
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu] ..................................................................................... 109
93
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 95)
Karta [Hlavné](P. 97)
Karta [Rozloženie](P. 100)
Karta [Podávanie papiera](P. 103)
Karta [Dokončenie](P. 104)
Karta [Kvalita](P. 106)
Karta [Podpora/zariadenie](P. 107)
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu](P. 109)
94
Zoznam nastavení
Spoločné nastavenia pre všetky karty
Pomocou náhľadu nastavení na každej strane môžete nastaviť základné funkcie tlače. Taktiež môžete zobraziť
obľúbené nastavenia, obnoviť štandardné konfigurácie nastavení tlače atď.
Náhľad nastavení
Zobrazí aktuálne nastavenia tlače ako ukážku. Kliknutím na ukážku môžete nastaviť základné funkcie tlače.
Zobrazenie príručky k náhľadu nastavení
Prepnúť medzi 1-strannou/obojstrannou tlačou
Zošitie
Kliknite, kde chcete stranu zošiť. Pri nastavení tlače
brožúry môžete zapnúť a vypnúť zošívanie na
striešku.
Miesto zošívania
Kliknite na okraj strany, kde sa má nachádzať väzba.
Otočenie kolieska/stiahnutie prstami: zmena
rozloženia strany
Môžete zmeniť počet strán usporiadaných na
každom hárku papiera.
Počet strán môžete zmeniť otáčaním kolieska myši
na náhľade nastavení, Ak budete používať displej
s dotykovým panelom, počet strán môžete zmeniť
stiahnutím a roztiahnutím prstov na náhľade
nastavení.
[Obľúbené nastavenia]
Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných obľúbených nastavení.
[Registrovať]
Umožňuje zaregistrovať aktuálne nastavenia tlače ako obľúbené nastavenia.
☞ Dialógové okno [Registrovať obľúbené nastavenia]
[Názov]
Určuje názov priradený k obľúbeným nastaveniam.
[Ikona]
Určuje ikonu priradenú k obľúbeným nastaveniam.
[Komentár]
Určuje komentár k obľúbeným nastaveniam. Zadajte v prípade potreby.
[Zobraziť nastavenia]
Zobrazuje obsah obľúbených nastavení.
[Resetovať nastavenia tlače]
Vráti nastavenia tlače všetkých kariet na svoje štandardné konfigurácie.
[Obnoviť predvolené]
Vráti nastavenia tlače na otvorenej karte na svoje štandardné konfigurácie.
95
Zoznam nastavení
Príbuzné témy
Registrácia obľúbených nastavení(P. 82)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 83)
96
Zoznam nastavení
Karta [Hlavné]
Môžete nastaviť základné funkcie tlače.
[Formát strany]
Zobrazuje veľkosť stránky nastavenú v aplikácii alebo veľkosť stránky nastavenú po kliknutí na časť
[Podrobnosti].
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť veľkosť dokumentu a jeho zväčšenie alebo zmenšenie.
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý chcete tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia [Formát
strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[Orientácia]
Určuje orientáciu tlačových údajov.
[Kópie]
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
[Obojstranná tlač]
Tlač na obidve strany papiera. Predvolené nastavenie tlačiarní, ktoré podporujú obojstrannú tlač, je
[Obojstranná tlač].
[Miesto zošívania]
Určuje miesto zošívania.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť šírku väzby. Ak je nastavená väzba, priestor tlače sa zúži iba o šírku väzby. Ak vyberiete
možnosť [Prispôsobenie obrázka väzbe] > [Zmenšiť obrázok], tlačové údaje sa zmenšia tak, aby sa zmestili do
oblasti tlače. Ak vyberiete [Posunúť obrázok], tlačové údaje sa posunú a usporiadajú tak, ako sú. V takom
prípade nemusí byť možné vytlačiť niektoré údaje, ktoré nie sú v oblasti tlače.
[Tlač brožúry]
Tlač so stránkami dokumentu usporiadanými tak, aby sa mohli preložiť v polovici na vytvorenie brožúry.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri vykonávaní tlače brožúr, ako je smer otvárania a šírka
väzby.
☞ Dialógové okno [Nastavenia brožúry]
[Zviazanie]
Pri vytváraní brožúry určuje, či sa dokument otvára vpravo alebo vľavo.
[Šírka väzby]
Určuje šírku väzby.
[Pri rozložení brožúry rozdeliť na skupiny]
97
Zoznam nastavení
Vytvorenie brožúry s viacerými skupinami. V položke [Rozdeliť na skupiny] vyberte, či chcete vykonať
automatické alebo manuálne rozdelenie. V prípade manuálneho rozdelenia v položke [Počet hárkov
v skupine] určite, koľko strán je v každej skupine.
[Rozloženie strán]
Tlač viacerých strán rozmiestnených na jednom liste.
[Zošitie]
Zošívanie strán pri výstupe tlačových údajov. Vyberte miesto(-a) zošívania.
[Zap. (Eko (bez zošitia))] lisovanie papiera bez použitia spiniek.
Dostupné miesta zošívania sa líšia v závislosti od veľkosti výstupného papiera, smeru podávania papiera a
spôsobu zdroja papiera.
[Režim farieb]
Prepínanie medzi farebnou a čiernobielou tlačou.
POZNÁMKA
● Ak vyberiete možnosť [Režim farieb] > [Farebne], v predvolenom nastavení sa určí, či budú jednotlivé strany
farebné alebo v odtieňoch sivej a príslušným spôsobom sa bude prepínať režim farieb.
● Ak chcete vytlačiť všetky strany farebne, zakážte možnosť [Riešenie problémov] > [Automaticky (farebne/ČB)]
na karte [Podpora/zariadenie].
[Metóda výstupu]
Nastaví spôsob výstupu tlačových údajov. Môžete nastaviť kód PIN v tlačových údajoch alebo tlačové údaje
môžete uložiť v zariadení.
[Tlač]
Uskutoční normálnu tlač.
[Zabezpečená tlač]
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom a jeho uloženie do zariadenia. Táto funkcia je užitočná pri tlači
dôverných dokumentov atď.
Uložené údaje môžete vytlačiť zadaním kódu PIN na ovládacom paneli zariadenia.
POZNÁMKA
● Ak ste povolili možnosť [Tlač chránená PIN kódom] v možnostiach tlače v systéme Windows a tlačíte
pomocou ovládača, za normálnych okolností bude na výstupe tlačová úloha ako zabezpečená tlač.
[Uložiť do poštovej schránky]
Uloženie tlačových údajov v schránke v zariadení. Môžete zmeniť nastavenia alebo skombinovať uložené
údaje pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného používateľského rozhrania.
[Vlastný papier]
Umožňuje zaregistrovať požadovanú veľkosť papiera, ktorú môžete použiť na tlač.
Pripojené položky označené ako ( ) sú štandardné veľkosti papiera a nemôžete ich upraviť ani odstrániť.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 95)
Nastavenie mierky(P. 61)
Pripojenie kódu PIN k tlačovým údajom(P. 67)
98
Zoznam nastavení
Uloženie tlačových údajov(P. 68)
Tlač brožúry(P. 72)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 74)
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany(P. 75)
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera(P. 79)
99
Zoznam nastavení
Karta [Rozloženie]
Môžete si vybrať rozvrhnutie alebo nastaviť úpravy strany pri tlači.
[Tlač brožúry]
Tlač so stránkami dokumentu usporiadanými tak, aby sa mohli preložiť v polovici na vytvorenie brožúry.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri vykonávaní tlače brožúr, ako je smer otvárania a šírka
väzby.
☞ Dialógové okno [Nastavenia brožúry]
[Zviazanie]
Pri vytváraní brožúry určuje, či sa dokument otvára vpravo alebo vľavo.
[Šírka väzby]
Určuje šírku väzby.
[Pri rozložení brožúry rozdeliť na skupiny]
Vytvorenie brožúry s viacerými skupinami. V položke [Rozdeliť na skupiny] vyberte, či chcete vykonať
automatické alebo manuálne rozdelenie. V prípade manuálneho rozdelenia v položke [Počet hárkov
v skupine] určite, koľko strán je v každej skupine.
[Vložiť vodotlač]
Vloží a vytlačí polopriehľadné znaky cez tlačové údaje, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
[Podrobnosti]
Umožňuje vytvárať nove vodoznaky a upravovať existujúce vodoznaky.
☞ Dialógové okno [Upraviť vodotlač]
[Zoznam vodotlače]
Zobrazí zoznam zaregistrovaných vodoznakov. Keď vyberiete vodoznak, v náhľade a v položke [Obsah] sa
zobrazí podrobné nastavenie vodoznaku.
Keď vyberiete vodoznak a kliknete na [
[
] (Presun zvolenej vodotlače o jedno miesto nahor) alebo
] (Presun zvolenej vodotlače o jedno miesto nadol), budete môcť meniť jeho polohu v zozname
vodoznakov.
[Pridať]
Umožňuje pridať nový vodoznak do položky [Zoznam vodotlače].
[Upraviť]
Umožňuje upraviť vybraný vodoznak.
[
] (Odstrániť)
Odstráni vybratú vodotlač.
POZNÁMKA
● Text vodoznaku môžete zadať kliknutím na [Pridať] alebo [Upraviť] → určite text v položke [Atribúty] > [Text].
Nasledujúci obsah môžete zadať ako kombináciu „\“ so špeciálnymi znakmi.
\d: Dátum
100
Zoznam nastavení
\t: Čas
\u: Používateľské meno
\s: Názov počítača
\j: Názov úlohy
Ak chcete zadať znak „\“, zadajte „\\“ v [Text].
[Pridať rám]
Vytlačí okraj okolo obvodu stránky.
[Plagát]
Zväčší tlačové údaje jednej strany a vytlačí ich cez viacero hárkov papiera. Keď sa vytlačené hárky spoja,
vytvoria veľký výtlačok podobný plagátu.
Ak vyberiete možnosť [Vlastný], môžete postupne zadať počet riadkov a stĺpcov.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť podrobnosti, ako je rozsah strán, ktoré sa majú vytlačiť, tlač s okrajmi atď.
☞ Dialógové okno [Nastavenia plagátu]
[Strany na tlač]
Určí rozsah strán, ktoré sa majú vytlačiť. Môžete tiež zadať len niektoré stránky.
Ak ste vybrali počet riadkov a stĺpcov v položke [Vlastný], môžete číselne zadať rozsah tlače a čísla strán.
[Otáčať hárky o 90 stupňov]
Otočí stranu(-y), ktoré ste určili na karte [Hlavné] > [Orientácia] o 90 stupňov.
Ak ste vybrali možnosť [Automaticky], stránky budú orientované v smere, v ktorom sa vytlačia väčšie tlačové
údaje.
[Vytlačiť hranice okrajov]
Vytlačí okraje na ostatných hárkoch ako pomôcku na zlepenie hárkov.
[Nastaviť okraje na orezanie/lepenie]
Nastaví orezanie/šírku vkladania a okraje pri tlači.
Šírky okrajov sú 20 mm pre [Štandardná]. [Tenký] a [Hrubý] znižuje a zvyšuje šírku o 10 mm, v danom poradí,
na základe hodnoty [Štandardná].
Výber [Vytlačiť značky na zarovnanie] tlačových symbolov, ktoré rozlišujú orezanie a vkladanie.
[Rôzne formáty/orientácie]
Vytlačí údaje, pri ktorých sa veľkosť a orientácia líšia na každej strane.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť kombináciu veľkostí a spôsob zarovnania strán.
[Hlavička/päta]
Umožní pripojiť hlavičky alebo päty k tlačovým údajom. Môžete nastaviť polohu a formát hlavičky alebo päty.
Ak vykonávate tlač brožúry alebo obojstrannú tlač, číslo stránky môžete tiež nastaviť tak, že sa vytlačí na
rovnakom mieste na prednej a zadnej strane.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 95)
Vloženie vodotlače(P. 62)
Tlač veľkého plagátu na viac strán(P. 63)
Tlač brožúry(P. 72)
101
Zoznam nastavení
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 74)
Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany(P. 75)
102
Zoznam nastavení
Karta [Podávanie papiera]
Môžete nastaviť zdroj papiera a informácie.
POZNÁMKA
● V závislosti od zásobníkov papiera a ich kombinácií nainštalovaných ako možnosti sa informácie o zdroji
papiera zobrazené v ovládači nemusia zhodovať s informáciami o zdroji papiera zobrazenými v zariadení.
Kvôli tomu sa vám možno nepodarí získať správne informácie o zariadení týkajúce sa zdrojov papiera.
[Zdroj papiera]
Určuje papier na tlač podľa zdroja papiera. Ak vyberiete [Automaticky], automaticky sa vyberie zdroj papiera
zodpovedajúci výstupnej veľkosti papiera.
[Informácie o zdroji papiera]
Zobrazí informácie o súprave papiera v zdrojoch papiera. Môžete tiež nastaviť požadovaný komentár pre každý
zdroj papiera.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 95)
103
Zoznam nastavení
Karta [Dokončenie]
Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa konečnej úpravy, ako sú zoraďovanie, zošívanie atď.
Zoradiť
Zoskupiť
Dierovanie
Odsadenie
Zošitie
[Metóda výstupu]
Určuje spôsob oddelenia pri tlači viacerých kópií.
[Zoradiť]
Vytlačí zadaný počet kópií v poradí strán.
[Zoskupiť]
Vytlačí zadaný počet kópií tak, že všetky strany s rovnakým číslom budú zoskupené.
[Zošitie]
Zošívanie strán pri výstupe tlačových údajov. Vyberte miesto(-a) zošívania.
[Zap. (Eko (bez zošitia))] lisovanie papiera bez použitia spiniek.
Dostupné miesta zošívania sa líšia v závislosti od veľkosti výstupného papiera, smeru podávania papiera a
spôsobu zdroja papiera.
[Dierovanie]
Vytlačí strany s otvormi pre väzbu. Túto funkciu môžete použiť len vtedy, ak je povolená v zariadení. Typ
dierovania môžete vybrať v závislosti od voliteľnej jednotky pripojenej k zariadeniu.
[Odsadenie]
Odsadí každú skupinu výstupu strán.
[Určiť interval odsadenia: Každ.]
Na výstupe budú strany, pre ktoré je odsadený určený počet strán.
[Zložiť]
Zloží na väzbu a vytlačí strany.
104
Zoznam nastavení
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 95)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 74)
105
Zoznam nastavení
Karta [Kvalita]
Môžete nastaviť spôsob spracovania tlače tak, aby zodpovedal obsahu tlačových údajov.
[Podrobné nastavenia kvality]
Umožňuje nastaviť podrobnosti kvality tlače.
☞ Dialógové okno [Podrobné nastavenia kvality]
[Ostrosť (fotografia)]
Zvýrazňuje obrysy obrázkov, rozostrenie atď. počas tlače.
[Spracovanie len v čiernej]
Určuje cieľový objekt a tlačí iné než biele časti čiernou farbou.
[Kompenzácia sivej]
Určuje cieľový objekt a tlačí čiernobiele a sivé údaje spoľahlivo v čiernej a sivej farbe.
[Nastavenia ladenia]
Umožňuje nastaviť operácie zodpovedajúce nastaveniu farieb.
☞ Dialógové okno [Nastavenia ladenia]
[Upraviť gama]
Umožňuje tlač s nastavením hodnoty gama.
[Dvojfarebná tlač]
Vytlačí v dvoch farbách, s časťami tlačových údajov, pre ktoré neexistujú žiadne farebné údaje vytlačené v
odtieňoch čiernej a časti, pri ktorých sa farebné údaje tlačia v odtieňoch vybranej farby.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 95)
106
Zoznam nastavení
Karta [Podpora/zariadenie]
Môžete nakonfigurovať nastavenia prostredia ovládača, nastavenia informácií o zariadení atď.
[Zobraziť nastavenia]
Zobrazí zoznam na kontrolu aktuálneho nastavenia.
[Upraviť obľúbené nastavenia]
Umožňuje upraviť zoznam [Obľúbené nastavenia] a importovať alebo exportovať ho a použiť v iných
počítačoch.
☞ Dialógové okno [Upraviť obľúbené nastavenia]
[Obľúbené nastavenia]
Zobrazí zoznam zaregistrovaných obľúbených nastavení. Obsah obľúbených nastavení vybraných zo zoznamu
sa zobrazí v položke [Nastavenia]. Nastavenia, ktoré sa líšia od štandardných nastavení, sú zobrazené tučným
písmom.
Keď vyberiete obľúbené nastavenia a kliknete na [
vyššie) alebo [
] (Posunúť zvolené obľúbené nastavenie o jedno
] (Posunúť zvolené obľúbené nastavenie o jedno nižšie), budete môcť meniť jeho polohu
v zozname obľúbených nastavení.
[Import]
Umožňuje importovať obľúbené nastavenia uložené ako súbor (*.profile) a pridá ich do [Obľúbené
nastavenia].
[Export]
Umožňuje exportovať vybrané obľúbené nastavenia ako súbor (*.profile).
[
] (Odstrániť)
Odstráni vybrané obľúbené nastavenia.
[Komentár]
Zobrazí komentáre o vybraných obľúbených nastaveniach.
[Upraviť]
Umožňuje upraviť položky [Názov], [Ikona] a [Komentár] vybraných obľúbených nastavení.
[Riešenie problémov]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné prevádzkové nastavenia ovládača pre špeciálnu tlač alebo aplikácie. Po
výbere položky [Zoznam nastavení] v dialógovom okne [Riešenie problémov] sa zobrazí podrobné vysvetlenie.
[Predvoľby]
Umožňuje zmeniť veľkosť papiera zobrazeného ovládačom a jazyk zobrazenia podľa regiónu, ktorý používate,
alebo vašich preferencií a inicializovať nastavenia obľúbených nastavení atď. Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia
po výbere požadovaného jazyka na použitie v položke [Jazyk], zatvorte okno nastavení tlače a potom ho znova
otvorte.
[Nastavenia overovacích údajov]
Umožňuje spravovať tlač prostredníctvom funkcie správy podnikových ID alebo funkcie overovania
používateľov.
107
Zoznam nastavení
Kliknutím na položku [Overiť] na zobrazenej obrazovke môžete skontrolovať, či sa informácie o overovaní
zadané v zariadení a zadaný obsah zhodujú.
[Nastavenie mien používateľov]
Umožňuje nastaviť meno používateľa, ktoré chcete použiť pre tlačové úlohy. Nastavené meno používateľa sa
zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a používa sa ako meno používateľa v hlavičkách a pätách.
POZNÁMKA
● Ak používate funkciu overenia používateľa, používateľské meno nastavené pre funkciu overovania
používateľov má prednosť.
[Nastavenia zariadenia]
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia doplnkov zariadenia a správcovské nastavenia.
POZNÁMKA
● Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť
nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
[Informácie]
Zobrazuje informácie o verzii ovládača.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 95)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 83)
Nastavenie funkcie overovania(P. 87)
Nastavenie mena používateľa(P. 89)
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 46)
108
Zoznam nastavení
Karta [Nastavenia zariadenia]/[Nastavenia správcu]
Môžete skontrolovať nastavenia doplnkov, vykonávať nastavenia správy podnikových ID a správcovské
nastavenia týkajúce sa zariadenia.
POZNÁMKA
● Ak sa vrátite na obrazovku pre nastavenie tlače, zobrazíte ju pomocou ikony zariadenia v položke [Zariadenia
a tlačiarne] alebo pomocou ponuky tlače v počítačovej aplikácii.
Karta [Nastavenia zariadenia]
[Získať informácie o zariadení]
Získa informácie o zariadení a použije ich na nastavenia.
[Zoznam doplnkov]
Zobrazuje informácie o nastavení vo forme zoznamu pre doplnky výstupu papiera, pre doplnky zdroja papiera
atď. pripojené k zariadeniu.
Ak chcete ručne upraviť nastavenia doplnku po výbere položky, nastavte položku zobrazenú v časti [Zoznam
doplnkov].
[Funkcia overovania]
Spravuje tlač prostredníctvom funkcie správy podnikových ID alebo funkcie overovania používateľov. Kliknite
na [Nastavenia] a vyberte typ použitej funkcie overovania.
[Predvolené meno používateľa]
Umožňuje nastaviť predvolené hodnoty mena používateľa, ktoré sa použijú pre tlačové úlohy. Nastavené meno
používateľa sa zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a používa sa ako meno používateľa v hlavičkách a
pätách.
Ak chcete nastaviť túto položku, musíte povoliť na karte [Nastavenia správcu] > položku [Povoliť zmeny mena
používateľa].
[Informácie o zdroji papiera]
Zobrazí informácie o súprave papiera v zdrojoch papiera. Môžete tiež nastaviť požadovaný komentár pre každý
zdroj papiera.
POZNÁMKA
● V závislosti od zásobníkov papiera a ich kombinácií nainštalovaných ako možnosti sa informácie o zdroji
papiera zobrazené v ovládači nemusia zhodovať s informáciami o zdroji papiera zobrazenými v zariadení.
Kvôli tomu sa vám možno nepodarí získať správne informácie o zariadení týkajúce sa zdrojov papiera.
[Nastavenia adresy IP]
Umožňuje určiť, či sa má IP adresa zariadenia, ktorého informácie sa získavajú, získať automaticky, alebo či sa
má zadať ručne. Ak nie je možné získať IP adresu, môžete zadať IP adresu na získanie informácií o zariadení.
Ak zadáte IP adresu pomocou tohto nastavenia, nepoužije sa na port pre tlač.
109
Zoznam nastavení
[Informácie]
Zobrazuje informácie o verzii ovládača.
Karta [Nastavenia správcu]
[Zoznam nastavení]
Zobrazuje nastavenia a ich obsah vo forme zoznamu pre správcu zariadenia na spravovanie predvolených
nastavení.
[Zmeniť nastavenia správcu]
Umožňuje zmeniť používateľské práva a jednotlivé nastavenia na karte [Zoznam nastavení].
Príbuzné témy
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 46)
Nastavenie funkcie overovania(P. 87)
Nastavenie mena používateľa(P. 89)
110
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...................................................................................................................................... 112
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať ............................................................................................................. 113
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje ................................................................................................. 115
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows ........................................................... 116
Po aktualizácii ovládača sa nastavenia tlače vrátia na predvolené hodnoty ................................................ 120
111
Riešenie problémov
Riešenie problémov
V tejto časti sú uvedené riešenia bežných problémov.
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať(P. 113)
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje(P. 115)
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows(P. 116)
Po aktualizácii ovládača sa nastavenia tlače vrátia na predvolené hodnoty(P. 120)
112
Riešenie problémov
Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať
Ak vyšpecifikujete port sieťovej tlačiarne počas inštalácie, zariadenie sa v zozname zdieľaných tlačiarní nemusí
zobraziť.
Vtedy to môže byť spôsobené radom príčin. V prípade potreby zmeňte nastavenia vzhľadom na každú položku
„Náprava“.
Príčina 1.
Sieťové nastavenia operačného systému sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú potrebné nastavenia nakonfigurované v sieťových nastaveniach operačného systému. Ak nie
sú, zmeňte nastavenia podľa nasledujúceho postupu.
(1) Zobrazte [Centrum sietí a zdieľania] → skontrolujte sieťový profil, ktorý používate v [Zobrazenie aktívnych
sietí].
[Centrum sietí a zdieľania] môžete zobraziť nasledujúcim spôsobom.
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
Vyberte možnosť [Nastavenie] > [Sieť a internet] > [Ethernet] → kliknite na položku [Centrum sietí a
zdieľania].
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite na [Ovládací panel] > [Sieť a internet] > [Centrum sietí].
(2) Kliknite na tlačidlo [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania].
(3) Ak je vybraná možnosť [Zisťovanie siete] > [Vypnúť zisťovanie siete] v profile siete skontrolovanom v kroku
(1)(P. 113) , vyberte [Zapnúť zisťovanie siete].
(4) Kliknite na tlačidlo [Uložiť zmeny].
Ak sa požaduje heslo Administrator alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo zadajte informácie o potvrdení.
Príčina 2.
Operačný systém je nastavený tak, že zariadenia nemožno rozpoznať.
Náprava
Ak chcete zobraziť zariadenie v zozname zdieľaných tlačiarní, zmeňte nastavenia operačného systému podľa
nasledujúceho postupu.
(1) Kliknite na [Programy] > [Programy a súčasti] v ponuke [Ovládací panel] systému Windows.
(2) Kliknite na [Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows] na obrazovke [Programy a súčasti].
(3) Povoľte možnosť [Podpora zdieľania súborov SMB 1.0/CIFS] na obrazovke [Súčasti systému Windows] →
kliknite [OK].
Aby sa nové nastavenie použilo, možno budete musieť reštartovať počítač.
V prípade operačného systému servera zvoľte možnosť [Manage] > [Add Roles and Features] v ponuke
[Server Manager] a povoľte [Features] > [Podpora zdieľania súborov SMB 1.0/CIFS].
(4) Po nainštalovaní ovládača obnovte pôvodné hodnoty nastavení.
Hore uvedené zmeny nastavení sa požadujú len pre inštaláciu ovládača. Po dokončení inštalácie ovládača
odporúčame obnoviť pôvodné nastavenie položky [Podpora zdieľania súborov SMB 1.0/CIFS].
Príčina 3.
Sieťové prostredie je jedno z prostredí, v ktorom zariadenie nemožno rozpoznať.
113
Riešenie problémov
Náprava
● V sieťovom prostredí s protokolom TCP/IP vykonajte nastavenie tak, aby zariadenie, ktoré chcete rozpoznať, a
používaný počítač boli v rámci rovnakej podsiete.
● Ak ste pripojení k sieťovému prostrediu, ktoré nepoužíva protokol TCP/IP, nainštalujte ovládač uvedením
portu alebo adresy IP.
Príčina 4.
Ovládač zodpovedajúci rozpoznanému zariadeniu je už nainštalovaný.
Náprava
Ak chcete ovládač nainštalovať zistením zariadenia, najskôr odinštalujte ovládač a potom zariadenie vyhľadajte
znova.
Príbuzné témy
Inštalácia pomocou inštalačného programu(P. 19)
114
Riešenie problémov
Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje
Ak sa po dokončení inštalácie v [Zariadenia a tlačiarne] nezobrazí ikona zariadenia, dôvodov môže byť viacero.
Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia, pozrite si jednotlivé položky „Náprava“.
Príčina 1.
Obrazovka sa neaktualizovala.
Náprava
Kliknutím na [
] (Obnoviť) v adresnom riadku aktualizujte obrazovku na najnovší stav.
Príčina 2.
Ovládač sa inštalujte alebo inštalácia nebola dokončená správne.
Náprava
Počkajte na dokončenie inštalácie. Ak sa ikona ovládača nezobrazí po chvíli čakania, znova nainštalujte ovládač.
115
Riešenie problémov
Zobrazí sa štandardná obrazovka nastavení tlače
systému Windows
Obrazovka nastavení tlače ovládača sa nemusí zobraziť ani po inštalácii ovládača a namiesto nej sa zobrazí
štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows. Ak k tomu dôjde, môže existovať viacero príčin.
Zobrazte obrazovku nastavení tlače ovládača v súvislosti s položkami „Príčina“ a „Náprava“, ktoré popisujú
jednotlivé štandardné obrazovky nastavenia tlače systému Windows.
V prípade zobrazenia pomocou ikony zariadenia v [Zariadenia a tlačiarne]
alebo počítačovej aplikácie
Nasledujúca obrazovka sa zobrazí pomocou ikony zariadenia v položke [Zariadenia a tlačiarne] alebo pri tlači
pomocou počítačovej aplikácie.
Príčina 1.
Ovládač nebol správne nainštalovaný v klientskom zariadení v zdieľanom prostredí tlačiarne.
Náprava
Pozrite si postup na nastavenie počítača ako klienta zdieľanej tlačiarne a nainštalujte ovládač.
116
Riešenie problémov
Príčina 2.
Ovládač bol nainštalovaný funkciou pridania tlačiarne systému Windows (vyšpecifikovaním súboru inf
alebo pomocou funkcie Windows Update).
Náprava
Ovládač nainštalujte pomocou inštalačného programu.
Ak prostredie neumožňuje nainštalovanie pomocou inštalačného programu, budete môcť používať štandardnú
obrazovku nastavení tlače systému Windows.
Príčina 3.
Môže sa stať, že sa počas inštalácie ovládača tlačiarne vyskytne určitý druh problému.
Náprava
Odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ju znova nainštalujte pomocou nasledujúceho správneho postupu.
Príčina 4.
Pri aktualizácii ovládača pomocou funkcie Windows Update došlo k prerušeniu priradenia ovládača
k obrazovke nastavení tlače.
Náprava
Z webovej lokality Canon (https://global.canon/) si stiahnite najnovší ovládač a vykonajte jeho aktualizáciu
pomocou inštalátora.
V prípade zobrazenia z aplikácie z Obchodu
Pri tlači z aplikácií z Obchodu sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
117
Riešenie problémov
Príčina 1.
Nemôžete sa pripojiť k internetu z počítača, ktorý používate.
Náprava
Požadované funkcie pre tlač pomocou aplikácie z Obchodu sa inštalujú z Windows Obchodu cez internet.
Skontrolujte, či máte prístup k Windows Obchodu z počítača, ktorý používate a potom znova nainštalujte
ovládač.
Príčina 2.
Účet, ktorý ste použili na prihlásenie do systému Windows nie je prepojený s kontom Microsoft.
Náprava
Ak chcete inštalovať z Windows Obchodu, použite konto Microsoft.
Ak je účet, ktorý používate pri prihlasovaní do systému Windows iný ako konto Microsoft (lokálny účet alebo
účet domény), je potrebné ho spojiť s kontom Microsoft podľa nižšie uvedeného postupu a potom ho
nainštalovať.
(1) Zobrazte obrazovku [Kontá].
Vo Windows 10
Vyberte položku [Nastavenie] > [Kontá].
Vo Windows 8.1
118
Riešenie problémov
Zobrazte panel kľúčových tlačidiel na obrazovke [Pracovná plocha] → vyberte [
Nastavenie] > [Zmeniť
nastavenie PC] > [Kontá].
(2) Nastaviť priradenie ku kontu Microsoft.
Vo Windows 10
Vyberte položku [Vaše informácie] > [Prihlásiť sa namiesto toho s kontom Microsoft].
Vo Windows 8.1
Vyberte položku [Vaše konto] > [Pripojiť ku kontu Microsoft].
Ak ste dokončili konfiguráciu nastavení podľa pokynov na obrazovke, skontrolujte, či sa v informáciách o konte
zobrazuje priradené konto Microsoft.
Príčina 3.
Aplikácia sa nastaví tak, aby sa zobrazovala štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows.
Náprava
Ak tlačíte z aplikácie z Obchodu, nastavte aplikáciu tak, aby sa zobrazila obrazovka nastavenia tlače ovládača.
(1) Spustite Canon Office Printer Utility.
Vo Windows 10
Vyberte ponuku Štart > [Canon Office Printer Utility] zo zoznamu aplikácií.
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite na [
] v spodnej časti obrazovky [Štart] > [Canon Office Printer Utility] na obrazovke [Aplikácie].
(2) Zobrazte obrazovku [Možnosti] v Canon Office Printer Utility.
Vo Windows 10
Vyberte ponuku [
] v hornej časti obrazovky aplikácie > [Nastavenie] > [Možnosti].
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte panel kľúčových tlačidiel na obrazovke [Pracovná plocha] → vyberte [
Nastavenie] >
[Možnosti].
(3) Zakážte možnosť [Nastavenia na obrazovke nastavení tlače] > [Vždy zobraziť v režime kompatibility].
Príbuzné témy
Inštalácia pomocou inštalačného programu(P. 19)
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 24)
Inštalácia pomocou funkcie Windows Update(P. 26)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 39)
Aktualizácia ovládača(P. 29)
Odinštalovanie ovládača(P. 31)
119
Riešenie problémov
Po aktualizácii ovládača sa nastavenia tlače vrátia na
predvolené hodnoty
Ak sa po aktualizácii nainštalovaných ovládačov nepreniesli žiadne nastavenia tlače a všetky nastavenia tlače sa
vrátili na svoje predvolené nastavenia, príčinou môžu byť nasledujúce dôvody. Tento problém vyriešte v
závislosti od obsahu „Náprava“.
Príčina
Špecifikácie systému Windows alebo zmeny v ovládači z dôvodu doplnenia alebo zmien funkcií.
Náprava
Po získaní informácií o zariadení zmeňte nastavenia tlače.
Ak chcete získať informácie o zariadení, vykonajte postup na povolenie používania funkcií zariadenia.
Príbuzné témy
Nastavenie funkcií zariadenia na používanie(P. 46)
120
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
121
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
122
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising